Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

..144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 ....Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli..112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu.121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy..........134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka..

moc ludzkiego ducha. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. a absolutna moc psuje całkowicie. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. prowokuje i inspiruje czytelnika. fizycznie i emocjonalnie. której charakter jest święty. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. takie jak Caroline. rozprzestrzenia się. Ŝe John F. aby wywiązać się z umowy. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. wyobraź sobie. choć ani umysłu. potrafią tę energię zinterpretować. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). intryguje. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. osoby uzdolnione. przeczytałem. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. Leadbetter i Rudolf Steiner. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. Następnie wyobraź sobie. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. NajwaŜniejsze pytanie. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. Po pierwsze. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. Władza i kontrola. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. nie spotkałem nikogo. W artykule. ma charakter kinetyczny. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. Pisali o tym Alicja Bailey. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. a co waŜniejsze. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. przygotuj się na wstrząs. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . energia Ŝycia nie jest statyczna. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. dwa fakty są niepodwaŜalne. To zadanie jest proste. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. jakie od wieków zadają sobie ludzie. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. choć prowadził bogate Ŝycie. Ŝe moc demoralizuje. jak uczyniła to Caroline Myss. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. mądrze i z miłością. Ŝe będziesz się zastanawiał. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. Po drugie. Charls W. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. które obciąŜają Cię intelektualnie. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline.

jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. Wiedza jest potęgą. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. C. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. śyczę Ci. Wystarczy juŜ. dr med. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. chrześcijańskie.stanów emocjonalnych na zdrowie. takie jak pieniądze. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. Moc. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. abyś wiele mógł skorzystać. odmieni Cię na zawsze. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. Kabały i czakr. Anatomia duszy zawiera nowy. Analizuje naszego ducha. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. MoŜesz nauczyć się. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. Jestem szczęśliwy. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". ekscytujący. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. przekonania i postawy. seks czy zewnętrzny autorytet. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. by fałszywe symbole mocy. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami.

bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. England. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . Sheffield.BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe.

z drugiej strony czułam. Ŝe ktoś. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. czego Bóg chce ode mnie. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. w którym będę wystawiona na ocenę innych. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. Ŝe jest to rodzaj gry. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. które pojawiały się. W głębi serca wiedziałam. co oznaczało dla mnie. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. Jak na ironię losu. od talentu do gotowania. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. Nie mogłam zrozumieć. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. od depresji po raka. To powodowało bóle głowy. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. Ŝe wmówiłam sobie. Obrazy są wyraźne. nie czuje się dobrze. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. które ciągnęły się latami. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. czułam. Byłam katoliczką. na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. Trudno jest oddać stan. migreny. Gdy jakiś znajomy wspomniał. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. w jakim się wtedy znajdowałam. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. a później okaŜe się. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. jak i Ŝyciowymi. skąd biorą się informacje. Za kaŜdym razem czułam. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. jednak całkowicie pozbawione emocji. Wiedziałam. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. Ŝe nie będzie to moŜliwe. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. pozbawiony emocji charakter. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. czego chce od nich Bóg. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. dzięki któremu mogę rozpoznać. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. jak i przeciwników. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. podobnie jak dawni mistycy. Z jednej strony obawiałam się. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. Bardzo waŜny jest ich neutralny. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. jeŜeli powiem komuś. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. dlatego. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. Ŝe czeka mnie nieszczęście. zarówno zwolenników. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. by rozwijać się w tym kierunku. Ŝe jest zdrowy. byłam do tego nieprzygotowana. kogo zna. przeraŜonych ludzi. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. Paliłam papierosy.

i nie umiałabym wytłumaczyć. częściowo ze strachu. Ŝe jest czymś więcej. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. Przypomniała jej rozmowy. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna.gdy nagle zostałam zalana energią. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. Zaczęłam odkrywać coś. Wszystko jest dobrze". Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. Jest świadomą energią. znów spojrzałam na twarz kobiety. w jaki sposób się to odbywa. Nie potrafiłam pojąć. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. które miały dla niej jakieś znaczenie. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. Bałam się jej reakcji na wiadomość. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. kiedy w samotności płakała. jaki wydajemy. choćby nawet boski. Weszłam na piękny. Nie przypominałam sobie. co się wydarzyło. emocjonalna. Wiedziałam. Kobieta opuściła moje biuro. Ŝe zapyta. który przylegał do wydawnictwa. przechowywane z miłością. w sposób dość. Cofnęłam rękę. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. jest zapisany. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. Kontynuowałam swoją działalność. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. zdrowia. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. Ŝe jest ona częścią jej duszy. otwarty teren. Obserwując to wszystko. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. Nie potrafiłam jej powiedzieć. aŜ do dnia. twórcza i fizyczna aktywność. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. chwile. esencją Ŝycia. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. rozróŜniając. Gdy skończyłam się modlić. teraz wiedziałam. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. automatyczny. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. Zawsze wierzyłam. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. abym ją tam połoŜyła. DrŜałam na całym ciele. Czy moŜesz mi powiedzieć. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". nie wiedziałam jednak. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. wiem. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. dlaczego ma raka. wydarzenie. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". ZauwaŜyłam. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka.informacje na temat Ŝycia danej osoby. gdyŜ poczułam. a które spraw finansowych. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. Zaczęłam się modlić. jak jakiś system. Byłam wstrząśnięta tym. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. Uczono mnie. gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . Wykorzystywałam swoją zdolność. a takŜe. jakie Ŝycie prowadziliśmy. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. które kontrolowały Twoje Ŝycie. ja równieŜ wyszłam po chwili. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. aby kobieta nie spostrzegła. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. w wydawnictwie. Ŝe dusza jest czymś. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. i czułam się rozdraŜniona. w zaleŜności od tego. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. i wszystkie związki. które dotyczą np. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. Teraz mogę znieść wszystko". Ŝe chce zawładnąć moim głosem. modliłam się. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. Przestraszyłam się. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. Wszelki osąd.

pewnego dnia obudziły się we mnie. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. często zanim osoba uświadomi sobie. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. umysł i duszę. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. związek choroby wieńcowej. tym bardziej byłam przekonana o tym.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. Podejrzewam. Teraz. Stanowi to dla mnie znak. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. w większości przypadków sami czują. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość. pełnoprawnym zmysłem. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam. intuicja stała się moim szóstym. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. choć sposób. 10 . lecz takŜe trudności związane z leczeniem. Studiując anatomię energii. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. co zjadłam. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. Jednak ludzie. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. spokój umysłu. Potrafię wyczuć. którzy do mnie przychodzą. odpowiadających im częściach ciała. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. jak sama się tego nauczyłam. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. osoby. Nie ulega wątpliwości. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. Ŝe w ogóle jest chora. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. Ponadto uwaŜam. Jednak z mojego doświadczenia wynika. jak działają bogowie. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną.anatomię duszy . ChociaŜ się do tego zobowiązałam. gdyŜ wiem. Im częściej uŜywałam intuicji. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu.nie załatwione sprawy z przeszłości. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. których nigdy nie widziałam.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. np. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. naprawdę nie wiem. co wcale by mnie nie zdziwiło. łatwo i naturalnie. a chore na nowotwory . poznając ludzki system energetyczny . w jaki ona funkcjonuje. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. Ŝe postrzegam energię ludzi. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. emocjami a określonymi dolegliwościami. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. gdy umiera ciało. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. kiedy powstaje choroba. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. Np. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt.

którzy uczestniczą w moich zajęciach. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. Ŝyda czy chrześcijanina. Tego mam pod dostatkiem. a takŜe tacy.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. Wszyscy boimy się odrzucenia. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. jak tradycji judeochrześcijańskiej. ludzi i trudności. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. Jestem przekonana. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. lecz dlatego. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. nie dlatego. Ŝe ciało jest przejawem ducha. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. którą jesteśmy. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. którym sama się posługuję. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. Wierzę. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. ciału i umysłowi. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. Lekarze. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. jakie łączą ciało i duszę. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. duszy i energii. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. Wszyscy posiadamy ciała. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. ci. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. jakim jest ta ksiąŜka. Dowiesz się takŜe. z rozgoryczeniem opowiadają. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. Gdy poznasz anatomię energii. hinduistycznej i buddyjskiej. jakim jest choroba. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. zrozumiesz. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. Pragną wewnętrznej klarowności. straty lub zdrady. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. jako przejawu większej siły duchowej. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli.

Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. wspólnie realizujemy naukowy program. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. absolwenta Harvardu. Ŝe tracimy energię. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. Regularna praktyka. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. akupunkturę. Choć niektóre. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. Poprawy nie wywołają ani rady. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. tylko działanie. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. dowiedziałam się. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. jaką prowadziłam u boku Normana. jednak aby rozwinąć ją w pełni. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. ani ostrzeŜenia. Dzięki rozmowom. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. Jednak ciągle pojawiają się nowe. gdyŜ nie czuje się dobrze. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. nieodzowna jest praktyka. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. wysyła sygnały energetyczne. To przyniosło mi ogromną ulgę. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. Jako 12 . Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. AIDS. jak i symptomów. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. Lekarzom. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. Na farmie Normana w Springfield. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. anteny satelitarne. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. powaŜne choroby. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. które mówią nam. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. masaŜ lub homeopatię. Zanim ciało wytworzy chorobę. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. jak np. lecz kierowałam osoby do specjalistów. w stanie Missouri.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego.

odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha. które łączą w sobie podejście fizyczne.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. Wydaje się nieuniknione. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. Jednak zanim to nastąpi. zarówno w Stanach Zjednoczonych. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . autora ksiąŜki Meaning and Medicine. akupresury. 13 . Mam nadzieję. propagowane przez ruch holistyczny. Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. akupunktury albo chi kungu. reprezentowane przez medycynę oficjalną. jak i na całym świecie.uznajemy stosowanie np. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya. i duchowe.nowoczesne metody leczenia.

które opisują sytuację. Nie mając Ŝadnych innych planów. o wydarzeniach i ludziach. zastanawiając się. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". Powiedział. gdzie popełniłam błąd. ogarnęło mnie uczucie. Poprosiła nas. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. pomyślałam. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". Rzuciłam. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. W porcie czekał na nas męŜczyzna. 14 . Punkty zwrotne Wszystkiego. i po chwili ruszyliśmy. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. Czułam wdzięczność za to. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. Ŝe umarłam. aby przez lato pracować na Alasce. pełna rozgoryczenia. Byłam zbyt wykończona. więc pracę. w którym kierowałam się intuicją. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. Mój wyczerpany. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. aby pomagać innym. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". jadąc do Seattle. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. zawodowe i duchowe. aby być obiektywnym. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. oprócz mnie. Ŝe wyszłam na spacer. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. Powiedziała. Pewnego ranka. które jednocześnie słuŜyło jako biuro. Wszyscy zasnęli. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. kaŜdy przepytuje przechodniów. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. zatrzymał się i zapytał. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. drewnianym. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. byliśmy kompletnie wyczerpani. mojego rodzinnego miasta. Ŝebym wsiadła do samochodu. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. doświadczyłam w okresie. Ŝe wreszcie się skończyło. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. Zatrzymał się przy starym. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. Stwierdziłam. planując swoje Ŝycie. dokąd idę. typową „ciemną noc duszy". Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. co ma dla mnie znaczenie osobiste. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. wyniszczającą depresję. Ŝeby spać. Odparłam. a później po ciebie wrócę". popadłam w głęboką. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się.

śycie jest proste . aby nie zostawić niedokończonych spraw.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu. kto wstąpił na herbatę. . aby go skończyć. . a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. a Duch odpowiedział jej. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas. . jak się go odczytuje? . Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". oprzytomniałam.powiedziała. nie wolno ci zacząć nowego dywanu. drewniany totem i indiański koc. Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. . na długo zanim ta stała się stanem. koronkowymi firankami. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. powiedziała: „masz potrzebę umrzeć"). aby odzyskać siły. Ŝe jest pół-Rosjanką. Potem otrzymujemy znak. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce. Słysząc te słowa. gdyŜ zawiera ona jego ducha. jeŜeli nie masz pewności. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. Spójrz na to. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach.Czy wiesz.zapytała. jak przystało na mieszkankę Alaski.Ojej . To zwierzę na górze to niedźwiedź. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste.Nie . kto zgodzi się je dokończyć. Oniemiałam z wraŜenia. która go tkała. Rachel powiedziała mi. Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. musisz mieć pozwolenie od jej autora. przyjaźnie i z ufnością. . Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu.odparłam. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. Rachel zauwaŜyła. Tak to wygląda. sprytny w podchodzeniu zdobyczy. Ŝe otrzyma potrzebny czas. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. który zdobił ścianę.Jest bardzo szczególny. jak powiedział . . WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. . Ŝeby porozmawiać. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. a nigdy dla przyjemności. . Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. i zabija tylko w obronie własnej. samowarem. więc tak. . musisz przeprowadzić ceremonię. Zapytała go. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. który z nimi spędziliśmy. Ŝe przyglądam się totemowi. aby nalać herbaty. Były tam między innymi: nieduŜy. Gdy jesteś tkaczką. W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. Aby móc zaśpiewać pieśń.powiedziała Rachel. w którym Rachel przygotowywała herbatę. Jest silny. Ŝe jej przeszkadzam. A jeŜeli odkryjesz. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. a zwłaszcza jej 15 . gdzie gości przyjmuje się ciepło. ogarnęło mnie uczucie. Zrobiłam. bo nie sądziłam. czy będzie mogła dokończyć pracę. i powiedział.Widzisz ten koc na ścianie? . podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia.weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. zwalniając go ze wszystkich obowiązków. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. Oto spotkałam dobrego nauczyciela.zapytała. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. Wtedy nas opuści.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. Spoglądając na mnie sponad samowara. . Rachel przerwała. pozostawiając niedokończoną sprawę. Zachowywała się tak. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. potrzebuje długiego snu. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel.Przychodzimy na świat. Musimy przeprosić kogo trzeba. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. Jego duch prowadzi nasze plemię.Ten dywan był prawie gotowy. w której przekaŜesz to zadanie komuś.

której chciałam odebrać męŜczyznę. tacy jak św. św. . Ŝe umrze? Czy jest chory? . Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. poniewaŜ go kochałam. I choć nie byłam wtedy tego świadoma. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą. Za zamkniętymi drzwiami. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. pośród udręki i ekstazy. który jest bardziej realny od mojego. Później zrozumiałam.stosunek do śmierci. Sposób. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. lecz nie ze świata".rzekła patrząc mi prosto w oczy . w jaki widzą je zwykli ludzie. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie.odpowiedziała. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. o czym mówi. co go spotka. Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później. Być moŜe Bóg. Julian z Norwich. Ŝe ona zna Boga. Jednak. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. Teresa z Avila.chorobie. w którego wierzyłam. nie brałam pod uwagę siły. to prymitywny zabobon. Nie sądziłam równieŜ. To było dla mnie bardzo trudne. Wiedziałam. spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. robiła. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. Zaproponowałam. co ona zechce. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. Niczego tak nie pragnęłam.Ach . Gdy jesienią wróciłam z Alaski. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie.Skąd ten męŜczyzna wie. w moim ciele nie było ducha.zapytałam. . utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . wybaczenie i wiarę. istnieje naprawdę. Kiedyś szaman powiedział mi. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. Ŝe mój dotychczasowy świat. Ŝe „są w świecie. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. Franciszek z AsyŜu. Musiałam przestać się z nim spotykać. . św. róŜni się od tego. UwaŜa się. Zanim poznałam Rachel. a gdy wróciłam. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. aby się dowiedzieć. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . będzie bardziej skłonny do współpracy . bym mogła zostać dziennikarką.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. św. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc.Poszedł do szamana. Teraz jasno widzę. załatwiała sprawunki. Klara z AsyŜu.Wszyscy chodzą do szamana.pomyślałam. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. Ŝe złamię nogę. chodziłam juŜ prosto.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc.Powiedz mi . W języku chrześcijaństwa mówi się. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. . skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. Nie miałam takŜe pojęcia. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. co robię. o której mi opowiedziała. jeŜeli nie będę chodziła prosto. którego teraz poznam. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. św. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. Ŝe to. Na jakiś czas wyjechałam. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. Zainspirowana przykładem Rachel. Zastanawiałam się. co mówi ich duch. czy Bóg.

Byłoby wspaniale. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. którzy się do mnie zwracają. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. osoby z rakiem piersi. chorobami okręŜnicy. zauwaŜyłam. nie według jakiegoś szczególnego schematu. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". co było mi potrzebne. Po pierwsze. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję.wolnych od iluzji świata fizycznego. Tak zaczęła się nasza znajomość. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. która odbywała się na zachodzie kraju. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. jako ludzi przebudzonych. Dzięki obiektywizmowi. Zanim podjęłam decyzję o tym. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. rakiem prostaty. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. który jest przebudzony). kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. mówię. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego.Ŝycie naprawdę jest tak proste. jak emocjonalne. które cierpiały na migrenowe bóle głowy. Jednak bez względu na to. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu. W okresie od 1983 do 1989 roku. powinni się zatrzymać. uzdrowieniem i osobistą mocą. Byłam bardzo zdenerwowana. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. zauwaŜam. którą podąŜali. i ile fizycznego cierpienia doznali. Ŝe mam takie zdolności. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. Okazało się. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. gdy praktykowałam diagnozowanie. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". 17 . ludzie pojawiali się przypadkowo. Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. Dowiadywałam się. gdzie nadal pracowałam. i aby powrócić do zdrowia. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. Teraz wierzę. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. mogę analizować sposób. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem.

wiek i czekał na odpowiedź. czy dobrze wykonałam swoją pracę. które sporządziłam w trakcie sesji. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. Według mnie pacjent był narkomanem. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. Potrzebuję kogoś. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. później jednak powiedział mi. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. Sam to wiem. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. Powiedziałam dr Shealy'emu. jaką 18 . kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. podał mi jego imię. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. Pracując z Normanem nabrałam pewności. Ŝe wydaje mu się. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. Ŝe nie wiem. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. Wtedy nie przypuszczałam. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. pozostawiając to Normanowi. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. w maju 1984 roku. Nie przerywając obierania jabłka. Ŝe zadzwoni do mnie. czy nie mogłabym tego sprawdzić. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. na ile trafne jest moje diagnozowanie. Ŝe wibracja. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. kto mi powie.Któregoś dnia. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. Odpowiedział. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. W miesiąc później. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. w maju 1985 roku. Pewnego sobotniego ranka. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. tłumacząc. Nie powiedziałam o tym Joemu. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. dotarło do mojej świadomości. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. siedząc obok niego podczas obiadu. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. Powiedział. Gdy skończyłam. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. Odkryłam. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. ich przyczyn i objawów energetycznych. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. poprosiłam. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. uświadomiłam sobie. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Teraz sama uczę. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. i zapytał. Powiedziałam mu. Opisywałam swoje wraŜenia. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. Przeglądając notatki. Powiedział. Ŝe jest chory na białaczkę. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. jaki wygłosiłam w Kansas City. Gdyby mi schlebiał. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. powiedziałam. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. Ŝe nie wiem. Przez długi czas nie miałam pojęcia. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. do wydawnictwa Stillpoint. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. gdy będzie miał pacjenta.

gdyŜ wiem. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. Muszę stwierdzić. mogą to uczynić takŜe inni. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. masz AIDS". Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. gdy zadzwonił telefon. wcale nie pasowała do białaczki. To był Joe. Ŝe mówisz prawdę. mówiąc. tak się boję. co robię.odczuwałam. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. Caroline. Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. prawie wegetariańską dietę. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. Ton. mam AIDS«. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. Powiedział: „Wiem. w New Hampshire. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. Powiedzieliśmy jej. Zareagował mówiąc: „Jezu. Starałam się wytłumaczyć mu. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. jednak zachęciłam go. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. Minęło kolejne dwadzieścia minut. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. Byłam oszołomiona. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. czego wymagał od niego program. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. Nic nie odpowiedziałam. o co chodzi mojemu synowi. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. między innymi z pewną kobietą. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. aerobik. od razu zadzwoniłam do Normana. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Nie mogłam jej zidentyfikować. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. nie dość. Rozmawialiśmy o tym. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. Rzeczywiście. Nie mam tyle siły. zbadałam twoją energię. Nie mogę tego zrobić. by go to męczyło. Odparłam: „Mam nadzieję. cukrzycę i przewlekły ból. iŜ jego syn jest gejem. bo to właśnie usłyszysz". Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. 19 . jest we mnie ciągle Ŝywe. Powiedziałam mu. a tym bardziej. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. który obejmował zdrową. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". Zapewniłam. Razem stworzyliśmy program terapii. Peter bez narzekania przyjął wszystko. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". W końcu powiedziałam: „Peter. która cierpiała na otyłość. Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. co powinien w tej sytuacji zrobić. następnego dnia w południe. rzucenie palenia. to nadal bym go kochał". a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. Peter powiedział mi. jakim do mnie mówił. Ŝe ma AIDS. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć.

uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. a jednak być zdrowym. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. tak głębokie. jak i dlaczego rozwija się choroba. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. JeŜeli tak jest w istocie. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. jak nigdy dotąd. a który się jednak nie pojawił. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. który stał na podium przygotowując się do wykładu. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. co moŜe powodować. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. wywołaną przez próby z bronią jądrową. Nie namawiam Was. Zamiast tego poczułam. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. jak moŜemy wpłynąć na energię. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. tym bardziej byłam oddana tej pracy.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. gdy się nie wydarzają. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. i pewną szczególną energię lub „łaskę". sugerując. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. jak układ odpornościowy chorego. przekonań. którą moŜemy uaktywnić. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. aby mógł zdarzyć się cud?". do której spływała krew. Szczególnie często zastanawiałam się. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. Z drugiej strony. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . traci się energię (lub moc). które są największym źródłem tlenu na Ziemi. Byłam lekka i tak oŜywiona.chodzi mi o to. Jechałam karetką do szpitala. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". zanieczyszczenia i odpady. bez której nigdy by nie pokonał choroby. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. Przyszło mi na myśl. 20 . Wpadłam w euforię. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. zmieni negatywne przekonania. a mięsak Kaposiego . Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. dzieje się coś niedobrego.destrukcję powierzchni planety. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. Następnie zobaczyłam Normana. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. Interesowało mnie głównie. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. Czekałam na tunel. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. aby powstawały cuda. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. o którym tak wiele słyszałam. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. Ŝe oddalam się od Ziemi. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. aby mnie ratować. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. natomiast inni nie.sprawił. która jest tak słaba. Wierzę. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić.

oprócz praktyki z lekarzami. Nikt się nie poruszał. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. I moŜliwe. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. niech powie o tym teraz. gdy skończyły mi się siły. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. jak to się robi. Wtedy mnie oświeciło. Australii. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna." Popatrzyłam na kobietę. pojawiły się nowe moŜliwości. jak moŜna z nich korzystać. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. Wśród kursantów było wiele osób. Więcej skorzystacie. Pokazywała. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". Pozostali niech wyjmą. będę tu siedziała. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. Zamiast tego nauczę Was. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. Dziękuję Ci bardzo". Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. notesy. Zrozumiałam. W okresie od 1990 do 1992 roku. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. 21 . który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. jak ja na nie patrzę. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. Podobnie jak dotychczas. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. i powiedziałam: „Myślę. przecieŜ zapłaciłam". W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. aŜ wymyślę powód. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. Ŝe dojrzałam.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. To oznaczało. To Ty mi powiedz. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. zachowałam kolejność. Ustalając porządek ksiąŜki. śaden z uczestników nie wycofał się. długo nie poŜyję. Myślałam. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. Women's Wisdom. Meksyku i Kanadzie. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. proszę. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". Ogarnęła mnie wściekłość. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. oraz wskazówki. z którą przed chwilą rozmawiałam. Napięcie w grupie wzrosło. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. Europie. w stanie Maine.

proszę. Siedem czakr. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. moim zdaniem. który jest głównym tekstem Kabały . która obejmuje siedem rozdziałów. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. przedstawionego w Zoharze. model ludzkiego systemu energetycznego. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. tylko to. 22 . Drzewa śycia. jak powiedziałyby Joseph Campbell. którymi kieruję się w swojej pracy.mistycznych nauk judaizmu. które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. tzw. Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. W części drugiej. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera.

pulsuje energią. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. Przypuśćmy. Naukowcy przyznają.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. wspomnienia oraz przekonania i postawy. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. Pole energetyczne człowieka Wszystko. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. autorytetów. Przypomnij sobie sytuację. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. Oto przykład informacji. głębokie i traumatyczne przeŜycia. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. zwłaszcza. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. staje się naszą biologią. Pole to. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. jak i zawodowe. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. Wiedza. zarówno te pozytywne. która wypełniona jest informacją. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. Pamiętaj więc. czytając ten rozdział. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. co Ŝyje. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. z których składa się nasze Ŝycie. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. W ten sposób biografia. co mówię o intuicji. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. edukacji lub niepowodzeń. powstającego w procesach biologicznych. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. rozpościerające się na szerokość ramion. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. jak i negatywne. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. zarówno osobiste. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. czyli przeŜycia. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. która wymienia informacje z ciałami innych osób. gdy rozumie się nomenklaturę.

jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. wydają się mieć taki sam problem. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. są wyjątkowe. nbrational medianę). Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. gdy ono umiera. jak i małŜeńskie . a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje.pracę. wzory zachowania. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu. Gdy jesteśmy zdrowi. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. jak i w polu energetycznym. poniewaŜ te same komórki. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne. Łączy 24 . jak się wtedy czuł. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. poglądy moralne.. są myślami przekształconymi w materię. wszystkie częstotliwości są w harmonii. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. jestem jednak przekonana. powiedział. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce. a strzał w serce dokładnie oddaje to. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. przyzwyczajenia.. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. Pewien rodzaj energii zdaje się np. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy.. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii.. której jeszcze nie rozumiemy. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. ZauwaŜcie np. Podobnie jak stacje radiowe. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. dr Pert odpowiada: „Oczywiście. Ŝe neuropeptydy. Dopuściwszy do siebie emocje. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami.. a nawet muzyczne czy literackie preferencje. przypływ osobistej mocy w ciele. które wcześniej starał się ignorować. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia." Na pytanie.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. wtedy niebezpieczeństwo. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię.i stawić im czoła. czy uwaŜa. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. Inne osoby. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. Ŝe emocje są zapisane w ciele.) Jest wiele zjawisk. są obecne w całym ciele. za miły gest lub za pomoc. Obszar ciała. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. (. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. opuszczać ciało. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. które przyczyniło się do jej rozwoju.

a nie to. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. Jednak. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. co chcą usłyszeć. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. aby mówić ludziom prawdę. Zamiast zrobić to. które zwracały się do mnie 0 pomoc. w większości sami intuicyjnie czują. Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. które są duchowymi lekcjami. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. JeŜeli kłamiemy. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. która słabnie lub zaczyna chorować. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. czego się obawiają. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. uwzględnij kaŜdy obraz. Jednak za sprawą ciała okazało się. ukrył złość i urazę w swoim ciele.nas takŜe to. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". wiedzieli. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. Np. śycie czasami bywa trudne. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. 25 . a nie duchowości. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. Ŝe zawsze odbieramy informacje. Intuicję posiada kaŜdy. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. co robimy. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. Ci. Jednak ani Bóg. Ludzie muszą stawić czoła temu. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . Ŝe jest On po to. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. ani Budda. mają jednak nadzieję. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. dlatego. Taka intensywność jest jednak konieczna. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. w nieznane. największe nasilenie. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. Ŝe coś jest nie tak. Jednak zachowanie refleksyjnej. Ŝe są chorzy. który się pojawi. Często spotykałam się z opinią. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. Ŝe nie podzielam ich obaw. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. WaŜne jest jednak. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. by spełniać nasze prośby. ale nie jest to do końca prawdą. którą badasz. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. co podpowiadała mu intuicja. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom.bez względu na to.

Co jakiś czas trafiam na osobę. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. której nie potrafię odczytać. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. naszych słabości. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów. Czasami czułam. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . najpierw naleŜy poznać zasady. W ten sposób . w jakie wchodziliśmy z ludźmi. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany.powoli. Część myśli jest płytka. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia. a sporo nieuświadomionych. oddziałuje na wszystkie układy ciała. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. młodego dentystę. dla której robisz odczyt. zakładam. Ŝe na poziome energii. Mogę tylko snuć domysły. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas.chodziło o jego pacjenta. na których opiera się praktyka. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . np. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. zdolności intuicyjnych. dzieje się coś niedobrego. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. a następnie samoistnie się kończy. a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. Wszystkie myśli. na którą kładę największy nacisk. według mnie. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. Natomiast osoba. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. Ŝe nie jest obiektywna. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. dzień po dniu . stopniowo. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. nie zostałoby to zrozumiane.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. Te.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. Czysty odbiór nie powinien. niekiedy wynosi niemal godzinę. w ciele. Są jak szybkie mentalne obrazy. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. Narastające zmęczenie. Sprawia. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby. Strach np. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. jest oznaką.jest to sprawa najwaŜniejsza. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. Ŝe Ŝołądek się kurczy. Gdy badam czyjeś ciało. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. których nie mogłam jej udzielić. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. nadziei i obaw. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. bez względu na swoją treść. dlaczego tak się dzieje.

TakŜe depresja świadczy o tym. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. Niestety. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. czego pragnie. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. jak w przypadku tego młodego dentysty.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. wszyscy mamy negatywne emocje. Powiedziałam Normanowi. UwaŜa on. Pacjent został natychmiast zoperowany. ciało stara się powiedzieć. o którym początkowo nie sądzimy. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. Ŝe teŜ podejrzewał raka. Aby rozwinęła się choroba. JeŜeli nie dbasz o to. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. zaczynamy 27 . Powiedział. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. moŜna powiedzieć. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. PoŜegnał się. ale te nie potwierdziły podejrzeń. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. Oczywiście. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak.do ciała. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. gdyŜ nie czuje bólu. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. trzeba zmienić sposób myślenia. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. kaŜdą komórką . Choć widzieli to inni. Poradził mu. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. Ŝe aby osiągnąć to. aby zastanowił się. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. Ŝe dzieje się coś złego. aby mogło nastąpić uzdrowienie. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. nic mnie to nie obchodzi". negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. Rozmawiając z owym męŜczyzną. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. Ŝe pacjent ma raka trzustki. odpowiedzialności. czy słuŜy mu jego praca. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. Ŝe jego choroba postępuje. które jest źródłem udręki. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. oznacza jednak. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. Ŝe jest „energetycznie" chore. Tym razem wynik był pozytywny. Norman odniósł wraŜenie. jednak testy tego nie wykazały.symptom choroby. Porównując energię do pieniędzy. Stwierdzenie. Czasami. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. jak tego pragnie. którą utrzymuje. myśli. stosunki. Zadzwonił więc do mnie po pomoc. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. Pacjent przyznał się. zmarł jednak po czterech miesiącach. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. poczuć swoimi wnętrznościami. wszystkie wydarzenia. Poprzez wyczerpanie. Norman przyznał. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. Ŝe biografia staje się biologią.

28 . Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. robi dla ich dobra. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. np. jakie daje Ci gniew. ona ma za mało oparcia w sobie. była wykończona. która przyciąga i niszczy wszystko. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. Leczenie nie przyniosłoby efektu. aby te urządzenia mogły jej pomóc". Zapytał. co robi. aby od niej nie odeszły. kobieta jest nieustannie wyczerpana. wszyscy mamy negatywne uczucia. Ŝe wszystko. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. Wyjaśniłam Normanowi. Aby choroba się rozwinęła. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. emocja negatywna musi się stać dominująca. Norman poprosił mnie. Stwierdziłam. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. którą pobierała z zewnętrznego źródła. kiedy pacjent rozumie. Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. Odpowiedziałam: „Nie. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . MoŜesz np. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. czym jest wewnętrzna moc . Mogła pójść do psychoterapeuty. wolisz tego nie robić. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. dlatego znajduje wady we wszystkim. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. We własnym mniemaniu była dobrą matką. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. głównie swoich dzieci. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. Gdy trafiła do Normana. co robią . jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. Postępowanie. Jak podkreślał M. Jednak.przyspiesza zmiany w ciele. Uświadomienie sobie. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". co powiedziałam. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. od swoich dzieci. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. Powtarzam. lecz ze względu na uczucie przewagi.rozumieć. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. wiedzieć. które powoduje jej utratę. Tego popołudnia zrozumiałam. lecz takŜe osłabia zdrowie. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby.w szkole i poza nią. terapię światłem i kolorem. abym dokładniej mu to wyjaśniła. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Powiedziałam. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. do czego nie chciała się przyznać.

z której wynikła śmiertelna choroba. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. Moc jest podstawą człowieczeństwa. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. np. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. Wycofał się ze wszystkiego. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. Ŝe biografia staje się biologią.z małŜonkiem. Pamiętam pewnego męŜczyznę.pieniądze. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. Weźmy np. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. i wszystkie decyzje. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. Często zgadzamy się z osobami. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. Gdy pieniądze napływają. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. Uświadomił sobie. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. Połączmy teraz pierwszą zasadę. Wraz z fortuną utracił źródło siły. zarówno te pozytywne. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. pieniądze. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. rodzicem lub dzieckiem.pieniędzy. co naprawdę czuje. lub po rozstaniu się z kimś. Pracował do późna. którymi się otaczamy. jednak dla niego był źródłem mocy. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. To spowodowało reakcję biologiczną. bezpieczeństwa. autorytetu. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . jak i negatywne. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. które podejmujemy. urody. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. jej energia zdradzi. kochanką lub kochankiem. Ucząc się symbolicznego języka energii. to jednak ubóstwo. a on sam miał energię dziesięciu osób. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. o jakim zawsze marzył. Zaczynamy wywoływać chorobę. zauwaŜył to od razu. Mam siłę. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. 29 . co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. Ŝe do ciała napływa siła i energia. więc wszystko jest w porządku". a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. Staramy się wyczuć. Nasze postawy i poglądy. tytułów. więc jestem bezpieczny. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. która mówi. Nikomu nie są obce te kwestie. braku energii. gdyŜ wydaje nam się. pracę. Był przy tym zawsze uwaŜny. są wynikiem tego. najpopularniejszy symbol siły . kiedy stracimy coś. Ludzie. Pojawiła się migrena. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. Gdy zachorował. kto ma siłę. z twierdzeniem.

Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. swoich wspomnień i przekonań. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym.zadanie przejmują leki i chirurg. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". poniewaŜ symbolizują dla nas moc. psychicznym. „cele energetyczne". fizycznym i duchowym poziomie. symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. co trzeba". tzw. Wyleczenie nie jest tym samym. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. autorytet polityczny. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. wizualizacja. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. wiary w siebie i zachowywania zdrowia.Powinieneś wiedzieć. Gdy pacjent jest pasywny. jak np. natomiast techniki holistyczne. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. na jakiej opiera się medycyna akademicka. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. Osoby tego typu czują. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. Czujemy się przez nich przyciągani. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . Leczenie jest procesem biernym. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. wymagają aktywności i zaangaŜowania. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. co uzdrowienie. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. co daje Ci siłę.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie.aktywnej i pasywnej. 30 . Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. Wiedzie takŜe do zmian. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. z nastawieniem „zróbcie. uzdrowienie nie następuje. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. zręcznie je wykorzystując. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. Rozpoznanie własnych symboli mocy. Mówi ona. Według filozofii. status społeczny. w związku. która uczy. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego.

jakie działania powinien podjąć chory. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . Utykała. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. by wybrała to. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. Ludzie bardzo często mówią. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. Bez względu na to. są osoby uzaleŜnione. Najbardziej skrajną grupą osób. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. jednak przekonałam się. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. niŜ nam się wydaje. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. osłabiają proces uzdrowienia. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. Pewien przypadek.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. Wspomniałam. Te dwa cele 31 . zdałam sobie sprawę. Mówiąc o sobie. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. takie jak tytoń. narkotyki i alkohol. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych.prostytucję. Podczas wykładu mówiłam o tym. Nieświadomie określają sposób.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. czego chce. jej umysł wybrałby lekarstwo. które wykazują bierną postawę. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. Ŝe nałogi. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. w jaki tracą energię. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

Pierwszą diagnozę postaw sobie. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. Pytaj siebie. a nie obraŜanie się na nauczyciela. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. Uczyń badanie siebie rutyną. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. tak energetycznych. Naucz się wyczuwać napięcia. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. Nie czekaj. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. Po piąte więc. jakie ze sobą niesie. JeŜeli uznasz. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. Ŝe biografia staje się biologią. Postanów. która wydaje się odbierać Ci siłę. aŜ poczujesz energię tej 35 . przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. lecz ciemna strona Twojej osobowości. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. i rób wszystko. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. ZauwaŜ. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. Zawsze pamiętaj. Gdy dojdziesz do wprawy. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. Osoba. aŜ zachorujesz. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. masz trudności w pracy. oceniaj swoją energię codziennie. badaj co. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. które pozwolą Ci ją odzyskać. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem.nie opartego na egocentryzmie. JeŜeli np. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. Po drugie. który znajduje się w Twoim wnętrzu. Po trzecie. Wiedz. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. Ŝe osoba. które podejmujesz. Zastanawiaj się i odczuwaj. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Po pierwsze i przede wszystkim. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. Po czwarte. która poddaje się temu uczuciu. jak i umysł. doświadczeń i informacji. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . gdy odkryjesz utratę energii. a nie kto pozbawia Cię energii. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. Zawsze pamiętaj. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. i obserwuj. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. MoŜe się okazać. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia.energetycznych ciała.

która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. Gdy rozpoznasz. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. weź pod uwagę. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. jak i okresów spokoju. Po siódme. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. Nie pomoŜe wizualizacja. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. •Nigdy nie wymagaj. np. Rodzaj zmian jest nieistotny. Nie jesteś ofiarą. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. •Wszystko się zmienia. lecz nauczenie się czegoś. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. włączając do niego elementy leczenia medycznego. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. samo staje się chorobą. związek lub małŜeństwo. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. co boskie. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. Uwzględnij te moŜliwości. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. Po szóste. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. 36 . śyj według prawd. przestrzeni ani materii. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. waŜne jest. Staraj się wierzyć w to. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. aby zrobić to. Gdy zdasz sobie sprawę. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. Rób wszystko. poprawa nie następuje lub jest niewielka. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia.osoby i sposób. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. KaŜda sytuacja. działanie i modlenie się jak ofiara. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. Konsekwentnie realizuj swój program. To. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. •Bądź konsekwentny/a. moŜe to świadczyć o tym. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. zioła i dietę. więc nie marnuj czasu na myślenie. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. czego wymaga proces uzdrowienia. Szczęście zaleŜy od osobistego. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. a nie Ŝycie z nim. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. Pamiętaj. Korzystaj z pomocy. prawie jak techniczną usterkę. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. które wyznajesz. •śycie polega przede wszystkim na nauce. co się wydaje najistotniejsze. w jaki się z Tobą wiąŜe. Uzdrowienie ciała.

systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. gdy sądzimy. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . dowiedziałam się. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy.Niczego nie zyskamy. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. Im lepiej to zrozumiemy. jednak wyzwania. jak i symboliczne. jak postępować. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. W jednej chwili zrozumiałam. co uwaŜamy za prawdę. Gdy się im przyjrzałam. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. Jest to zadanie proste. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. które do mnie trafiały. które przepływają przez organizm. jak i duchowym. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. Zdrowie. koncentrując się na tym. Później. co pozytywne. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . jakie dzięki nim musimy podejmować. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. Ŝe jest wyczerpany energetycznie. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. ale takŜe siedem sakramentów. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. Stało się to nagle. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. zwróciłam uwagę na fakt. co nie znaczy. Oznacza. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. Ŝe łatwe. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. Nasz duch. Łatwiej się Ŝyje. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. 37 . myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. Uczy nas. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. Nie zmienia to faktu. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam. aby zachować zdrowie. Ŝe większość osób. przechodziła kryzysy natury duchowej. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy.poprzez wieczne i proste prawdy. Gdy uświadomiłam sobie. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. Energia jest określeniem neutralnym.

własnego ducha. które łączy w sobie biologię i duchowość . przeniknięte są boskością. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. a takŜe moc ludzkiego ducha. poprzez akty zazdrości. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. rywalizację i noszenie urazy. jak i chrześcijanie wierzyli. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. Nowością było to. Ŝe ma lewą i prawą rękę. Bóg jest samą miłością. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. nazywając go Jezusem.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. które formalnie z nią zerwały. skoro potrafimy wybaczyć. Ten duch lub siła. Bóg wybacza wszystko. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. co tobie niemiłe". będąca źródłem ludzkiej świadomości. napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. na stworzeniu nowej teologii. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. ludzie przyjmowali to z łatwością. Jahwe. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. zawierającej wydarzenie. Zarówno śydzi.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. skoro zdolni jesteśmy do miłości. ZauwaŜyłam. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. tworząc mitologie. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. zmieniając je na podobieństwo duchowe. Synem BoŜym. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. Wczesne kultury. od wielkich aktów twórczych. O Bogu mówi się.wizję podróŜy bohatera. destrukcji i zemsty. pozwalała im pomóc sobie. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. myślenia i działania. szczególnie te męskie. pozostaje Ŝywa i jest głównym. po niezwykłe przykłady przemiany. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. a nawet powrót do wiary osób. którego nazwie Jezus. Ŝycia. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . seks i zmysłowość.Zwiastowanie. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. 38 . lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. Jednak ta pierwotna zasada. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. Ŝe nasze ciała fizyczne. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. zapładnia zwykłą kobietę. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. w jaki wykorzystujesz.

Systemy siedmiu świętych prawd kabały. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . jego charakter i dąŜenia. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. sugerując. i kaŜde wspomnienie. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. co Bóg dla nas stworzył.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. Opanowując kolejne stopnie. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. która wpisana jest w organizm. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. stara się. siły. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. pomagają zrozumieć. w którym się utwierdzamy. Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. Święte teksty wciąŜ przypominają. kaŜda myśl. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. 39 . która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. poznajemy siebie i osiągamy moc. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. duchowej mocy. kaŜde przekonanie. do którego powracamy. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni.naszych myśli i postaw . Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. Czakry ułoŜone są w linii pionowej. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. lecz jednocześnie deprymujące jest to. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. którą musimy opanować. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. podąŜając ku wyŜszej świadomości. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć.

przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu. intuicji.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego.

Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. Reprezentują moc. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. aby zaakceptować odpowiedzialność. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. których powinniśmy dokonywać sami. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. a takŜe siebie. aby móc kochać innych. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. Dotyczy to głównie chrztu. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. które 41 . Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. jako osób duchowo dojrzałych. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. czy nie. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. która uzdrawia ciało. przysporzyli nam cierpienia. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. Takie przebaczenie wyzwala moc. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. niezaleŜnie od tego. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. w której przyszliśmy na świat. które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. nie tylko przed śmiercią. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. i wybaczanie jej członkom tego. choroby i uzdrowienia. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. Jednocześnie pokazują.

który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. które często są przedstawiane jako odwrócone. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. moŜna je podzielić na siedem poziomów. wspólnych dla Boga i ludzi. Dziesięć sefir. judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. 42 . Tych dziesięć cech duchowych. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. boskiego pomazańca. który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. Określa się je często mianem szaty królewskiej. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. którzy zstąpili na Ziemię. to hinduizm ma wielu bogów. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. źródło Boskiego światła. zostało nam danych po to. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. unikając przy tym oślepienia. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne.27). Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). Inaczej niŜ pozostałe religie.

Gewurą. 4. kara. 2. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. Ŝeński odpowiednik Chochmy. Tiferet (lub Rachamin) . Chesed . który nie ma elementów wspólnych z tym. Tworzy parę z trzecią sefirą. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem.miłość lub miłosierdzie Boga. 43 . co ziemskie. równowaga i piękno. W tej sefirze to. Bina . w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin. Biną. gdyŜ ma ona charakter męski. 5. Gewura (znana takŜe jako Din) . kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. który powoduje przejawianie się świata fizycznego.mądrość.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. które poprzedzają przejawienie fizyczne.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości.moc. 3. a takŜe jego wielkość. Keter (lub Keter Elyon) . Chochma . Tworzy parę z piątą sefirą. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie. co Boskie. 6.Oto najczęściej uŜywane nazwy. osąd. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona. Zaczynają powstawać formy.współczucie. łono. Bina oznacza takŜe świętą matkę. zaczyna się łączyć z ludzką myślą. Stanowi ona początkowy punkt. Jest to anima. takŜe rysunek nr 4): 1.

10. która wytworzyła złą karmę.majestat Boga. Co zasila ducha. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. jest jego „fałszywym bogiem". Ta prawda jest prosta i wieczna. Rachel. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. Jesteśmy zarówno materią. który wywołał zły czyn. płodząca siła Boga. przez co tracimy zdrowie. Połączenie mądrości czakr. osłabia zdrowie. 9. co odbiera Ci energię. Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. Czakry. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. a on sam fizycznie rozkwita. która nadaje energii formę fizyczną. wzmacnia organizm. co słuŜy duchowi. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych.7. To. którymi są lęki. jak i ciało. Jesod . gniew i przywiązanie do przeszłości. umysłu i duszy. jakie ma ciało i dusza. sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów. sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. musimy wiedzieć. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. Ŝe czakry. osłabia ciało. oŜywia ciało. do jego pola energetycznego napływa łaska. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. Osoba. jakie daje rodzina. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. musi się uwolnić od lęku. Tworzy parę z Hod. W judaizmie strach. To. 8.wytrwałość Boga. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. Ta siła ma korzenie Boskie. jak i duchem. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. który włada człowiekiem. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. Necach . RównowaŜy męską energię Jesodu. pozbawiając nas sił Ŝyciowych. jak one oddziałują na siebie.element Ŝeński. KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha. Hod . Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. aby mógł chodzić prosto. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. Związki zachodzące między czakrami. To nie DNA buduje nasze ciała. mistyczna społeczność Izraela. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. RóŜa. która zasila wszelkie stworzenie. Co obciąŜa duszę.fallus. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. co obciąŜa duszę. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. Gdy kieruje się wiarą. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. JuŜ na pierwszy rzut oka widać. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. Necach i Hod stanowią nogi Boga. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. umysły i serca. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. Są takŜe źródłem proroctwa. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) .25). natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę.

za sprawy niematerialne i wewnętrzne. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. Pierwsza. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. Czwarta. szósta i siódma . rodziny. Wywołuje to kryzys wiary. Aby powrócić na właściwą drogę. Zwracamy się ku „górze". jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. zdrowia lub ziemskich wpływów.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. Charakterystyczne jest to. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. 3. „Bądź przekonany. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. 45 . musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. W układzie czakr (zob. 2. jakim przyjdzie nam stawić czoła. podlegają podobnym schematom. zawodowe lub zdrowotne.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. gdy tracimy grunt pod nogami. Ŝe wyzwania. które sprawiają. który zmusza nas do stawiania pytań takich. piąta. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami.

która została nam przeznaczona. uczyć nas. Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. jako tę. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". Po drugie. np. sakramentu chrztu i sefiry Szechina. poprzez swoją religię. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. którzy są od nas inni. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. w jakiej przyszliśmy na świat. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. Rodzina moŜe takŜe. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. 46 . Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. Jak mówi Thich Nhat Hanh. takŜe w naszym ciele. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. Po pierwsze. np. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. co stanowi Ŝycie. Po pierwsze. MoŜemy do niej dotrzeć. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. za gorszych. a takŜe czynić innym to. Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. Wypełniając te dwa zobowiązania.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). Odstępstwo od tych zobowiązań. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. przez uwaŜanie tych. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. „współjesteśmy".

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. Na tym polega współczesne kapłaństwo. promieniując energią zrozumienia. Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". Ŝe ludzie. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. otwieramy się na rozumienie. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. w ich osobisty i duchowy rozwój. nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. kiedy osoby. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. Świadomość. aby wiedzieć. co zdołam zrozumieć. i pomóŜ zaufać. które nie odzwierciedlają prawdy. Ŝe kaŜde. wychowywanie dzieci. co robimy. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). kto nie jest wiarygodny. które jest Boskie w swojej naturze. Energia. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. zajmowanie się nauką. wydarzenie ma swój powód. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. 50 .negatywne skutki. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. Energia szóstej czakry czuwa. gdy zawodzi logika. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. które są naszym udziałem. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. Słusznie mówi się. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. która wypływa z czakry umysłu. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. Od urodzenia instynktownie czujemy. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. szczególnie wtedy. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). dla których coś się dzieje. rozpoznają. okalecza duszę i ciało. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. są Boskimi narzędziami. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. Ŝe to. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. z którymi wchodzimy w relacje. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. Gdy opieramy się tej energii. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. Bez względu na to. Boski impuls w nas sprawia. jest cenny. abyśmy odrzucili poglądy. które są częścią ludzkiego Ŝycia. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". choćby nie wiem jak bolesne. posiadają uświęconą energię. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi.

Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. są takie same. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. samoistnie się budzą . Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. czyni nas chorymi. gdy koncentrujemy się na przeszłości. Zbyt długie noszenie w sobie tego. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. KaŜdy. Dorastając. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. w których dorastamy. wzmacnia ciało. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. które nas łącza. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni.w naszym wnętrzu. co dzieje się teraz. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. kogo spotkaliśmy. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. Poprzez praktyki religijne społeczności. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. buddyzmu. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. Zniekształcamy w ten sposób czas. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. Studiując ten materiał. Połączenie hinduizmu. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. Poszukując podobieństw. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. śyjąc pełnią teraźniejszości. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. co odeszło. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. Został on ustanowiony. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. ze szczególnym uwypukleniem lęków. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. który poszerza moŜliwości umysłu. znowu pojawi się na naszej drodze . które powodują jej utratę. ich symboliczne i ogólne przesłanie. To osłabia ciało i ducha. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd.promieniuje wiedzą. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. 51 . Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości.takie jest Boskie przyrzeczenie. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. co odeszło. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. To nas łączy. Zniekształcamy to. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. natury czysto fizycznej. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna.

karierę itp. związków. podczas gdy np. które tworzą system energetyczny.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. np. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. rodziny lub pracy. gdzie znajduje się ognisko choroby. Z niektórymi z nich się zgadzam. Aby w pełni zrozumieć. co przemawia do Twojego serca i duszy. studiując ludzki układ energetyczny. 52 . dlaczego rozwinęła się choroba. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. Bez względu na to. praktykę duchową. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. znaczeniem i przesłaniem. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. w przypadku chorób serca lub raka piersi. Takie emocje. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. nawyki psychiczne. jak złość lub gniew. a resztę odłóŜ na bok. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. Pamiętaj o tej zasadzie. sposób odŜywiania. czakr. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. małŜeństwa. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. drugą i trzecią czakrą.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. Ze wszystkich energii. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. jeŜeli nie wszystkich. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. relacje z innymi. jak to jest np.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. uprzedzenia. wszyscy zgodnie twierdzili. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. dotyka on takŜe jej dzieci. robotnicy. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. osłabiając naszą odporność. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. jako istot społecznych. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. czy przez własne doświadczenia.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. jest wspólne Ŝycie. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. zarówno wirusowe. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. Ci. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). a gdy są powaŜne. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. schronienia i okrycia. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. przejmujemy jej przekonania. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. Podobnie jak doświadczenia. Gdy zaczynamy Ŝycie. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. prowadzą do chorób . jaką jest naród. lęki. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. uczenie się.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. Jest to kwestia podstawowa.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. jesteśmy na nie podatni wtedy. Dziennikarze. politycy. jak i inne. KaŜda z grup. kości. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". czy to poprzez związany z nim lęk. Ŝe „wszystko jest jednością". mocne i słabe strony. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. ludzie biznesu. Uczymy się takŜe. przebywanie razem i poleganie na sobie. czym dla grupy jest energia wspólnoty . które reprezentuje większość populacji. wspólne tworzenie. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. stajemy się członkiem wspólnoty. której członkiem się stajemy. męŜczyźni i kobiety. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. Wszelkie epidemie. Naszym przeznaczeniem. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. 56 . Zaczynamy odkrywać. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. otrzymywaniem poŜywienia. nogi. stopy i odbytnicę.

gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". Choć kaŜdemu się zdarza. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. lub Ŝe jest wszystkim. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. w którym musimy zawsze coś dawać. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. aby uzdrowić amerykańskiego ducha . Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. wśród osób zaŜywających narkotyki. grup etnicznych. okazuje się. np. oświecony lub ciemny. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości.np. Ŝe jest miejscem. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. Mówią nam. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". w jaki to następuje. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. których doświadczamy. bez względu na sposób. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. siłę i honor wszystkich jego członków. Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". co oznaczało uzdrowienie. świata niewidzialnego i tego. Ŝe są bezsilne. Wszystkich. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. Rzecznicy społeczni głosili. obfity albo pełen niedostatku. co mamy. Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci.II wojny światowej. bo chociaŜ nie są gejami. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. Roosevelta. W wyniku zmian. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. aby nie powodował utraty energii . które zaszły w grupowej świadomości. brak pieniędzy lub status społeczny. lub takim. prostytutek i w środowisku gejów. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. z którego czerpiemy. np. którzy zainfekują się tym wirusem. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. przywróciło dumę. Ŝe pojawił się on. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. ale i nieposkromionej energii.Franklina D. wzmocnione wzrostem zatrudnienia. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. których uwaŜa się za mniej wartościowych. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. narodowościowych i rasowych. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym.

wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. jednostce trudno jest je zakwestionować. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. którego wspieramy. jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. a nie członków. aby tworzyć. wpisanego w układ energetyczny. sposób ubierania się.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. czy złe. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". są natury grupowej. Wiele z nich. JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. lecz sądzimy. Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. Nasza duchowa moc wzrasta. z którą czujemy się związani fizycznie. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". Uczy się nas.a pierwsze wzorce myślowe. jak i wewnętrzne. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . np. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. mocy i autorytetu. 58 . która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. gdyŜ jednostka. które są pozytywne.tak długo. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. Za kaŜdym razem. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. i sięgać do zasobów głębszej prawdy. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. i przejmowali jej nawyki. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . zarówno te zewnętrzne. Bez względu na to. jak np. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. z jakimi mamy do czynienia. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". emocjonalnie i duchowo. i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. Zgadzając się z poglądami innych. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. które są uznawane przez wspólnotę. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. i odrzucić szkodliwe. nie tylko czujemy. „Nie wolno mordować". Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. Łączymy się. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. są jego starym elementem. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. jakie przekazuje nam własna społeczność. Innym brakuje cechy uniwersalności . stanowi stałą wartość. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. jakim jest globalna wspólnota ludzka. by zachować te wpływy wspólnoty. abyśmy podejmowali decyzje. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy.

do jakich przywykliśmy. Zapytałam go. do którego przywykły. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. czy się zmieniamy. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. które w jego rodzinie chorowały na raka. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. jakie wyznawała jego wspólnota. które poznaję na moich warsztatach. uczestnicząc np. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. prosząc o konsultacje. aby uwierzyć. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. np.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. Wiele osób. Wszystkie osoby. kwestii społecznych i zawodowych. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. które nie wspierają nas w rozwoju. po czym przyznał. poniewaŜ czuł się wyczerpany. potrzebujemy nowych idei. i wejścia w nową rzeczywistość. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. Przypomnij sobie. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. mają dla nas największe znaczenie. do spraw finansowych. Niektóre wspólnoty mają np. Sytuacje. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. w których musimy zadecydować. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. jaka się z tym wiąŜe . a romans . stosunek do świata i sposób myślenia. czy miał robione jakieś badania medyczne. karierę. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . ducha i umysłu. Pragniemy poszerzenia świadomości.za nasze zdrowie. 59 . jaką mógłby uzyskać. Diagnozując Geralda poczułam. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. nie wierzył. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. Ujmując rzecz symbolicznie. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. Ŝe stoimy u progu zmian. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. gdy jakiś jej członek zachoruje. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. zmarły i nikt. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. relacji. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. Rozmawialiśmy o pomocy. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. małą świadomość potrzeby ruchu. Ŝe moŜe wyzdrowieć. jak sama choroba. a od którego muszą odejść. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". Ŝe raka moŜna uleczyć. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. włączając w to jego samego. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. Powiedział. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". Istotne było to. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. i nowym. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. którego się obawiają. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej.złamaniem przysięgi małŜeńskiej.

Prowadząc podwójne Ŝycie. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. Lojalność Lojalność jest instynktem. Wiedział. które co tydzień przynosił do domu. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. a po tygodniu wrócił do domu. niepisanym prawem. Jednak w niektórych przypadkach. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. Zapytałam go. z którego pochodzi. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. jak i grupie. Wymagając lojalności. aby otrzymać pensję. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. Powiedziała. co musi robić. Zasugerowałam.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. Ŝe nadal będzie pracował. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. jaki moŜe powstać. Matka zabroniła mu o tym mówić. poczucia honoru i sprawiedliwości . a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. i wrócił do domu. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. czuł się świetnie. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". czy lubi swoją pracę. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. skoro praca nie daje mu satysfakcji. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. Lojalność. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. od których taka osoba powinna się uwolnić. zapewniając. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. szczególnie w trudnych chwilach.postaw moralnych. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. gdy ktoś lub coś. Zmusiła go do tego praca. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. które słuŜy zarówno jednostce. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. miałam wraŜenie. by się zwolnił. Tony stał się psychicznie rozbity. przyznał. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. Okazało się. Nie minęły dwa miesiące. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. 60 . Odpowiedział: „tak sobie". którego nie darzy się uczuciem. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana.

Po jednym z incydentów. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. co się dzieje . Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. gdybym miała takie wspomnienia jak on. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. Tony był przekonany. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. Ŝe teŜ bym piła. zaczął terminować na budowie. Wtedy zaczął pić. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Ból związany ze zdradą. W najlepszym wypadku osoby. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. Aby zarobić na Ŝycie. Odpowiedział. aby móc wysłuchać jego historii. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. Upijał się codziennie po pracy. Ŝe jest otoczony demonami. Uwierzyłam mu. Nie byliby w stanie się przyznać. jak powrócił do pracy. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. które nas zraniły. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. którą odkrył w sobie. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Później stwierdził. Wiedział. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. w którym uczestniczył. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. Widząc to. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. które nakłaniają go do samobójstwa. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie.nie próbowała mu pomóc. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. co musiał robić dawno temu. Tony sądził jednak. przeproszą. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. jednak bez rezultatów. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. Wiedział. 61 .Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. Ŝe sprawia mu to przyjemność. Zapytałam go. aby zarobić pieniądze. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. Pił nawet w trakcie pracy. co wydarzyło się przed laty. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Stwierdził. Ŝycia. Okazało się. na jaką było ich wtedy stać. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. Słuchając go zauwaŜyłam. Ŝe rodzina. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. wiedząc. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. Ŝe wiedzieli. i otworzenie przed nimi swoich ran. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. poŜerał go od środka. zwróciłam mu uwagę.

więc się uspokoiła. więc zadałam je w inny sposób. George trochę się oŜywił. jest przeświadczenie. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . . PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. Najpierw pomyślałam. co powiedziała mi rodzina.Zastanów się więc teraz . zapytałam: „Jakie masz. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. podobnie jak cała grupa. George napomknął: „Masz na myśli to. oczywiście. W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. Takie jest Ŝycie. który choć nie odzwierciedla prawdy. i dał do zrozumienia. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. Powiedział: „Masz na myśli. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. . Ku zaskoczeniu mojemu.Nie wiem . Ŝe głównym powodem. posiada nad nami władzę. jego Ŝony i wszystkich uczestników. Ŝe tak musi być. Odparłam.Nie wiem. Powiedział. . jak moŜna się uwolnić od wzorca.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. bo skończył sześćdziesiąt lat. tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze. George.Inny męŜczyzna. stał się niemal dziecinnie onieśmielony.zapytałam. nie jego. George przyznał. zaczął się cieszyć Ŝyciem. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? .powiedziałam. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku.Po sześćdziesiątce. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. . Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. Dlatego idziemy na emeryturę. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. jest nadal w jego energii.nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ŝe być moŜe nie wszystko. Nadal nie mogę zrozumieć. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. . Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. Ŝe wszyscy skupili się na nim. gdy zrozumiał. na przykład. . Rozmawialiśmy o tym. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. WyróŜniał się wśród uczestników. Ŝe zawsze uwaŜał. dla którego się starzeje. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. przyszedł na moje warsztaty. Ŝe wszystko. PoniewaŜ jesteśmy starzy.Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . Moi rodzice zawsze mówili mi. Bardzo rzadko widuje się. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę.odpowiedział . lecz takŜe przez poczucie honoru. ale na pewno bardzo wiele.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . . Ŝe wolę. ulegając namowom Ŝony. Ŝe to wpływ kofeiny. George nie mógł zrozumieć tego pytania. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny.odpowiedział George. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. Ŝe jest tylko „widzem". jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. co powiedzieć. Gdy tylko spostrzegł. mając nadzieję. Ŝe się domyśli. 62 . którą mógł się teraz bawić. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. George'a. co powiedzieli do niego rodzice. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem.powiedziałam i powtórzyłam pytanie.

abym mu przyrzekła. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. zrozumiałam. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. jakie daje godne postępowanie. by traktowali siebie z szacunkiem. jak moi rodzice. którzy nie okazują sobie szacunku. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. Uczy się ludzi. jak wybrnąć z tej sytuacji". Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. byleby zachować ciągłość rodziny. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. ani w innych. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań. lecz całego społeczeństwa. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. Wjechał samochodem w 63 . Ŝe jego anioł go obserwuje. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. Sprawą honoru. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. o której myślałem. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. jednak nagle przypomniał sobie. JuŜ miał przełączyć na inną stację. wychowują dzieci. było to. którzy obracali ogromnymi sumami. jednak rodzice. Bądź pewny. jednak. Pewnej nocy. nogi i układ kostny. Choć na ogół nie uwaŜa się. kilka dni po audycji radiowej. porównywalnym z miłością. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. Sama poznałam w trakcie warsztatów. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. które śledzą nasze postępowanie. dopuszczając się zdrady. Pewnego dnia. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. Jednak starsi członkowie wspólnoty. Takie były jego ostatnie słowa. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. Zapomniał o tym. „Zatrudniał" wielu dealerów. Gdy odpowiedziałam. Ŝe ma problem. w jaki zarabiałem". Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". poniewaŜ mamy anioły. z którym nie moŜe sobie poradzić. Na tym opierał swoje poczucie godności. w szczególności nasz układ immunologiczny. Cudzołóstwo jest zabronione. jest instytucja małŜeństwa. „Chodziło mi o to. i nie moŜemy ich rozczarować«. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. którzy ciągle siebie okłamywali. sprawia. Nie wiedziałem. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. za którego chciałabym wyjść. bez ojca. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. prowadząc samochód. Sam miał wypadek. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. dzieci wyrastają na dorosłych. Ŝe będę miała dziecko. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. musimy się zmienić. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. Ŝe miałem wielu chłopców. Sam nie miał ochoty tego słuchać. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. nawet. Bez moralnego oparcia. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. gdy rozmówczyni powiedziała. Wychowywał się w biedzie. który zawsze nad nim czuwa. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie.

Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. Tłumaczę im. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć.energia dumy lub wstydu. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. jak waŜne jest to. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. mówię im. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. którą przekazuje nam pierwsza czakra. i czasami opowiadam o aniołach. jak to mówi. a oni mi uwierzyli. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. mówimy czasem lekcewaŜąco. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. jednak uwierzcie mi.i o aniołach.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. Z drugiej strony. którzy go poznają. ząb za ząb". kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. co się robi. „Miałem wraŜenie. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" ." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. poniewaŜ wiem. One sprawiają. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. i zacząłem nowe Ŝycie". Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. będę mógł uzdrowić swoje nogi. Wspólnota zazwyczaj wierzy. nie 64 . Dzisiaj chodzi o kulach. czego nie miałem im za złe. „złe dni". Ŝe nie powrócę na ulicę. Nierzadko zdarza się. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. promieniując zaufaniem do siebie. Ŝe jest to prawda. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele .grupą harcerzy z sąsiedztwa. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . Ŝe wszystko jest moŜliwe. Jego „pracownicy" zapewnili go. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. Postanowił im pomóc. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Ŝe mam w Ŝyciu cel. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. Powiedziałem chłopcom. aby zmienić swoje Ŝycie. jakie sam do tej pory prowadził. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. „Nazwisko jest bez znaczenia". by być dumnym z tego. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. „nie czyń drugiemu. aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. jak tylko było to moŜliwe. sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. Jakoś dawałem sobie radę. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. Lekarze powiedzieli mu. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. Inspiruje wszystkich. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. Ŝe poprowadzą dalej interes. to zbierzesz". zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. jednak emanuje radością. Myślę. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. a takŜe pomaganie komuś.

Ŝe jest pogodną. jest zrozumienie. Największą lekcją. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. Flirtował z kaŜdą kobietą. Nie moŜna zmienić świata. Odbierając wraŜenia jej dotyczące. nie moŜna się wycofać". mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. poprosił. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. ciepłą i uczuciową osobą. jaką musiał za to zapłacić . Nie był on związany z jej religią. Zrozumiałam tę głęboką prawdę. w której rządzi Boska logika.odzwierciedla rzeczywistości. Patryk. kto go poznał. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. wiem jednak. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. Nie wiem. i choć czuł się przy tym niezręcznie. jednego dnia ja tracę nogę. „Dlaczego mam wraŜenie. Dosyć powiedzieliśmy". Nie moŜna cofnąć historii. uwaŜał. jakie przypisuje jej wspólnota. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Myślałam. która go otaczała. To jest droga bez wyjścia . 65 . Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. Zrozumiałam.odpowiedział. które doprowadziło go prawie do kalectwa. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi.kiedy raz się na nią wstąpi. obcy. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. lecz agresję. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. KaŜdy. z którą byliśmy związani. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. Powiedziałam: „Sądzę. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. jakiej kiedyś doznała. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. musimy się uwolnić spod jej panowania. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. Nie mógł długo siedzieć. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. następnego . był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. Chodził o lasce. lecz istotnym elementem rozwoju. Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska.oni. Zaakceptujmy fakt.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. by wspierać nasz komfort fizyczny. Kilka osób zauwaŜyło. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. ZauwaŜyłam jednak. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. Ŝe ma na myśli odejście od stołu. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. Zapadła cisza. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . choć pochodził z Irlandii Północnej. abym go zdiagnozowała. lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". „W moich stronach musisz umieć się bronić" . jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. Zemsta pociąga za sobą zemstę.

sądząc. Uczy nas. oznajmiło. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. „Wiedziałem. „Nigdy nie przewidywałem. gdzie burzy juŜ nie było. OŜenił się ponownie. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. jak twierdzi. zdałam sobie sprawę. by wszystko było tak. PoniewaŜ ich było dwóch. a ja to zrobię". Partnerzy byli tym zachwyceni. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. Poznałam kogoś". Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. W przenośni oznacza. lecz powiedziałam: „Dobrze. daj mi znak. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. W przeciwieństwie do kobiety. pomyślałem. słucham Cię". Dwóch partnerów. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. które wspólnie prowadzili. oznajmił. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. Powiedz mi. Podjął taką decyzję. które prowadziłam w Belgii. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. nie mógł nic na to poradzić. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. Ŝe tego nie zniosę. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa.powiedział . która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa.powiedział. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. co robię . choć to oni myśleli. Jadąc dalej. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. Ŝe będę robił to. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. czego chcesz. PoniewaŜ wiedział ze snu. Jednak tak się nie stało. Wydawało mi się. a które nie miało Ŝadnej wartości. czego pragniemy.tylko 66 . Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. a gdy warsztat się zakończył. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu. Chcę rozwodu. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. Ŝe uwalniają się ode mnie. z najcudowniejszą kobietą na świecie. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. Ŝe mu się powiedzie.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. zgodziłam się." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. który prowadził we śnie to był Jaguar. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. Świeciło słońce. a samochód. W nocy zacząłem się modlić. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. Eryk wyszedł z biura przytłoczony. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. Ŝe opowiem Ci o sobie". dotarł do małej wioski. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. Musimy zrozumieć. a droga była sucha i bezpieczna. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". Jak przepowiedział to sen. a na stole czekał ciepły posiłek. . Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. nie rezygnował. której nie potrafimy dostrzec.PoŜegnałem się z nimi. choć nie byłem tego pewien. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. Tej samej nocy Eryk miał sen. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. Przez cały czas siedział cicho.

10. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. mówię jej: Bóg jest z Tobą. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. Teraz. 67 . jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. aby uzdrowić tę sytuację? 6. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. Wiem o tym z własnego doświadczenia". wymień przyczyny. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. Wymień te cechy wspólnoty. wymień wartości. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. 9. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". Nie trzeba się niczym martwić. Wymień wszystkie sposoby. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. Odpowiedz na pytania: 1. czy podjąłeś/aś działania. Które z nich straciły waŜność. której Ŝycie się wali. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. 8. na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. kiedy spotykam osobę. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. tworząc „intuicję pierwszej czakry".Bóg mógł znać ten plan. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy.

a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. dolna część kręgosłupa. np. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. takimi jak seks. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. rak jajnika. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. instynkt: „walcz lub uciekaj". Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. jak i głęboka. fizyczne potrzeby. Energia drugiej czakry. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. umiejętność obrony i chronienia siebie. Zaburzenia związane z menopauzą. straty finansowe. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. jak: uzaleŜnienie. zarówno przypadkowa. Umiejscowienie: dolna część brzucha. własności. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. jelito grube. a zarazem duchowy. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. ludzie lub pieniądze.nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. Wszystko. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. pracy lub pieniędzy. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. miednica. poniŜej pępka. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. pieniądze. autorytet. zdolność podejmowania ryzyka.płodzącą męską energię. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. byśmy polegali na sile zewnętrznej. gwałt. impotencja. jakie tworzymy z innymi. a znaczenia nabierają inne związki. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. Rak prostaty. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. zdrada. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. jakie niesie Ŝycie. okolica bioder. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. słuŜy rozwojowi 68 . Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. partnera. a z drugiej . co pozwała nam kontrolować otoczenie.

anima i animus. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. Druga czakra. Takie relacje są często duchowym „bodźcem". Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. rozwijać się duchowo. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. zamiast tego okazując szacunek osobom. Gdy podejmujemy decyzje. które pozwalają nam lepiej poznać siebie. Co więcej. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. reprezentująca wspólnotę. i bez względu na to. który pozwala stawić czoła własnym słabościom. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. dzięki którym przyciągamy osoby. jest pogwałceniem wiary. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. czy ma on charakter rodzinny. za kaŜdym razem pomaga nam.jest zrozumienie. społeczny czy polityczny. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię.zawsze we właściwej chwili. kto i co jest waŜne. stoi moc niebios. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze. Ŝeńskość i męskość. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. abyśmy zrozumieli. która organizuje nam spotkania z innymi . umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. 69 . Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. Nie ma przypadków. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. za który ponosisz odpowiedzialność. To sprawia. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. jako jednostkom. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. słońce i księŜyc. zawodowy. i rozstawania się z tymi. z którymi mamy do czynienia. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . dzięki swej dwoistej naturze. Nie ma związku. którzy nas ograniczają. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. która dokonana jest w wierze. która nas połączyła. i koncentrując się na sprawie. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne.świadomości. za kaŜdą decyzją. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. sprawiając. nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. Jednolita energia pierwszej czakry.sefiry Jesod. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). którzy wspierają nasz rozwój. która podyktowana jest lękiem. KaŜda decyzja. tworzenia związków z ludźmi. Ŝe zostanie przeniesiona góra". Niektóre związki z konieczności są bolesne. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. im bardziej stajemy się świadomi.

czy wypełnia ją lęk. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. dobrze czy źle. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. naleŜy zbadać. ale zarazem uczy. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. Poznawszy motywację swojego postępowania. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. porzuceniem. Ta zaleŜność sprawia. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. co wydaje się dobre. wygrany i przegrany. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. oparcie. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. a prawdą jest. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. to skąd mogę wiedzieć. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. takie jak seks. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. Ŝe nie ma znaczenia to. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. Paradoks drugiej czakry polega na tym. co kieruje naszymi decyzjami. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. finansowym niepowodzeniem. choć ukrytej mocy. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. co wybieramy. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. moje albo twoje. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. którymi dysponujemy Następnie. obecny w kaŜdej z relacji. co kryje nasza dusza . chaos wszystko burzy. władza i pieniądze. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi.Wybór ma wymiar mistyczny. zdradą. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. bezsilnością i utratą samodzielności. Gdy wszystko układa się dobrze. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. który polega na zmianach. lecz nasza motywacja. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. oddalamy się od rzeczywistej. Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. co nam przyniesie. świadomie lub nie. moŜe okazać się złe. Aby opanować drugą czakrę. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. jak i duchowymi. miłość i zdrowie. osobistych „fałszywych bogów". wchodzimy w związki. biedą. albo ty. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. dowiemy się. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. biedny i bogaty.

Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. twórczość i powtarzalność. Rozpoznając jej energię. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. jak i dla niej. jak się dzieje. Jak długo staramy się kontrolować innych.decyzji. który potwierdził obecność torbieli jajnika. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. sztuki. Miała wizualizować to działanie i nową energię. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. nie chcę więcej rozumieć. Ŝe ma torbiel jajnika. które jest atrybutem siódmej czakry. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. myśli i związków. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. które zapewniłyby jej utrzymanie. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. infekcje narządów rodnych. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. Było oczywiste. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. ścierają się w psychice ludzkiej. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". 71 . Powiedziała mi. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. chęć tworzenia muzyki. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. zapominając. Ŝe cierpi na depresję. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. Te dwie siły. w przeciwieństwie do natchnienia. nie dziwi fakt. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. ujawniając jednocześnie. Powiedział. Działaniem symbolicznym. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. jakie prowadziła z męŜem. intuicję. pragną poruszać ziemię. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. podejmując takie działania. poezji i architektury. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. Przyzwyczajenia są piekłem. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. Udała się takŜe do lekarza. endometriozę i depresję. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. Zasugerowałam. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. zauwaŜyłam. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. dlaczego dzieje się tak. Ŝe są oni naszym odbiciem. było sadzenie kwiatów. prosząc o konsultację. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. Pozostała sama z dwójką dzieci. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. nie chcę uczyć się od Ŝycia. a decyzje powodują ruch. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. zarówno dla mnie. o której jeszcze nie wiedziała. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. bezpłodność. Energia twórcza. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie.

Siła. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. wspomnieniu przeŜycia.dosłownie i symbolicznie. Kate się zgodziła. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. Gdy spotyka osoby. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. Torbiel jajnika znikła. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . przemocą lub finansowym wykorzystaniem. lub manipulujemy innymi. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. Druga czakra jest miejscem narodzin . Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. co jest z nim związane. do czego się wcześniej zobowiązała. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. przyciągającej siły. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. a wszystkie zostały zaakceptowane. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. z jaką ogarnia nas lęk np. Niektórzy.zaburzonemu związkowi. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. z czym są one związane. w 72 . Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. podobnie jak małe dzieci. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi.potrzeby tworzenia . przed zdradą. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. Kostiumy bardzo się podobały. Gdy kieruje nami lęk. Ŝe się powiedzie. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. takie jak gotowanie i szycie. gdyby doświadczenie. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. kierowanego lękiem rodzica lub partnera. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. o którym wraz z partnerami sądził.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. tak aby słuŜyły naszym celom. Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . potrzebne materiały i pobrała miary. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. który cieszy się duŜą popularnością. wywołuje skutki. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. Przyszła do teatru. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. ogarnięci lękiem. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. aby doprowadzić do ich realizacji. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. w sposób intuicyjny. Przypadek Kate ilustruje. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. gdzie otrzymała wskazówki. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. Mimo to. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". Raz uwiedzeni.i sakramentu komunii. Oglądając projekty zauwaŜyła. którym dysponujemy. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. a jednocześnie tak silna. okazało się niewystarczające. doradza. Zapytała. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. Gdy np. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. narkotykom lub alkoholowi. MoŜemy obawiać się np. same walczą o przetrwanie. We wstępnej fazie planowania. określa poziom naszego negatywnego zachowania. MoŜemy teŜ uznać. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. Pragnął on. Owładnięci lękiem. uŜywamy jej w sposób negatywny. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. lęk często powoduje ich odrzucenie. które uwaŜają.

Ŝe boi się. współpraca dobrze im się układała. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. poczułam. W trakcie analizowania jego energii. jest szanowanie innych np. Gdy rozpoznałam jej energię. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. Sytuacje. Pewna kobieta opowiedziała mi. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. Dawał wspólnikom do zrozumienia. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. Zarówno aborcja. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Był przekonany. którą będzie mógł pokierować. John nie potrafił uznać faktu. czy mu o tym wspominała. poczuł się zagroŜony. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. twórcze pomysły i ambicje. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. Ŝe wiadomość została przyjęta. wyzwalamy w sobie i innych to. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. które nosiła. Czuły raczej. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. mając nadzieję. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. które poznałam. Zamiast je uszanować i wykorzystać. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. Ŝe miała dwie aborcje. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. co najlepsze. Spytałam Normana. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. Po 73 . Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. decydowała o tym. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. w znaczeniu symbolicznym. Świadomość. nie miały takich przeŜyć. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. mięśniaków. w związku z czym nie ma sensu. którzy będą w stanie to zrozumieć. np. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. co właściwe. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. John powiedział. których wewnętrznie nie akceptowała. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. Inne kobiety. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. Czuła. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. Ŝe zazdrościli mu talentu. odprawiła ceremonię. jakimi są konflikty. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. pieniądze zmieniły jego podejście. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Ŝe mają prawo wyboru.„okresie marzeń". Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. zauwaŜyłam. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją.

zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. Gdy się o tym dowiedział. gdyŜ uwaŜała. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. Posiadanie małŜonka i rodziny. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. są sytuacją. W rezultacie stał się impotentem. emocjonalnego. U kobiet. energii stającej się materią przez ciąŜę. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie.uczucia związane z tą aborcją. Ŝe jego pomysł umarł. Wszelkie niedokończone sprawy. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. poród i rozwiązanie. Przełamanie ograniczeń kulturowych. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. między innymi do bezpłodności. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. których dotyka. ale takŜe duchowego. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . ma trudność z zajściem w ciąŜę. jak i u męŜczyzny. które mu obiecali. Kiedy się wznosi. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. Energia seksualna ma pierwotny charakter.aborcji miała sen. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. aby samodzielnie je sfinansować. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. Inny męŜczyzna opowiedział mi. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. „Aborcja" energetyczna. Wiele kobiet. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. w ogóle go o tym nie informując. Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. jakie znajdują się w dolnych czakrach. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. w wyniku którego zmarł po kilku latach. Mówił. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych. zwana Kundalini. pobudza czakry. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. jego potrzeby fizyczne. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. Czuł się. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. zarówno u kobiety. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. Jego potrzeba dawania Ŝycia.

rzadko spotykany u kobiety. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. poprosiłam Linde o aspirynę. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. aby czuć się płodną. która została pozbawiona narządów płciowych. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. będąc dzieckiem. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. kiedy ich związek dotknie tej sfery. Kobieta moŜe np. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. co uzmysławia kolejny przykład.poprzez opanowanie energii seksualnej. Jednocześnie odczułam. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. Linda przyznała. Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. od depresji po gwałt i przemoc. we wczesnych latach sześćdziesiątych. Od razu zrozumiałam. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. W owych czasach naleŜało do rzadkości. Tak teŜ uczyniłam.do głowy. poniewaŜ zobaczyłam. kiedy opowie mi swoją historię. JeŜeli energia nie jest uwalniana. jak przechodzi operację. Linda odpowiedziała: „Nie. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . UwaŜa się. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. dodała: „Ja nie Ŝartuję. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. Kiedyś kpiłam z poglądu. Nigdy nie miałam miesiączki". Ŝe są kontrolowane przez innych. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii.stanu duchowej ekstazy . Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. Linda uśmiechając się przyznała. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. nie dorosła i nie dojrzała do tego. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. nie wiem. umysłowego i emocjonalnego. pragnąć doznań erotycznych. Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. JeŜeli chcesz. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. Ŝe obawiała się momentu. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. moŜesz to sprawdzić".

Wiedziała juŜ. nigdy nie przestała kochać Steve'a. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. Pomyślała. wszedł do niego Steve. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. Rozstali się. Nie wiedziała nawet. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. Nie mogła mieć menstruacji. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. aby zakończyć związek. wspólnych znajomych. włączając w to jej męŜa. Smutek. Ŝe zostaną małŜonkami. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. jak Linda opuściła lombard. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. energia stawała się coraz silniejsza. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. Ŝe tamtej nocy. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. Dostrzegł cymbały. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. który zobaczyłam). oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. a miłość wypełniła jego ciało. Ŝe nie zechce jej poślubić. odŜyły w nim wspomnienia. Steve powiedział jej. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. a wyjazd z miasta jest pretekstem. i jedyną rzeczą. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. utwierdził Linde w przekonaniu. Zrozumiał. Obawiała się. amerykańskim instrumencie ludowym.zapytał. jaka przyszła mu do głowy. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. aby zastawić część swoich kosztowności. Uczucie to wywołało w nim euforię. Jednocześnie modliła się do Boga. w trakcie trwania związku. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. gdy kochali się pierwszy raz. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. jaki wywołała ta informacja. Sądzili. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. Ŝe jej ukochany uznał. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. Gdy powiedziano mu. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. jakby stali się jednym układem energetycznym. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. iŜ odszedł od niej. Linda oniemiała. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . z powodu guza.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. łącznie z cennymi cymbałami. Ŝe przypuszcza. jednak z czasem. Ŝe Steve odkryje. w którym zastawiła cymbały. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. poczuł przeraŜenie. Poczuła. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. Tej nocy Linda i Steve się kochali. była ucieczka. co ze strachu. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. Dwie godziny po tym. Linda przeszła operację wycięcia macicy. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. aby ją odnaleźć. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. nie tyle z namiętności. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. jeŜeli dowie się. Zarówno Linda. Steve powiedział jej. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. Ŝe klientka wyszła przed chwilą.

podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. Ŝe nie są wystarczająco męscy. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. ale nie uzyskują od społeczeństwa. 77 . Ŝe jest „brudna". kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. by zachowywały się „przyzwoicie". które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. nadal wymaga się od nich. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. dotyczące głównie zdrady. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. jak się ubierają i prowadzą. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. Z wielu warsztatów wiem. to dlaczego nie odeszłaś?" . kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. Inaczej niŜ męŜczyznom. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej.sugerując tym samym. Ŝe są to sprawy. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. Oczekuje się od nich. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. a nawet dziesięciolecia. jaka jest z nim związana. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych.drugiej czakrze pomimo braku macicy. oprawcy i mordercy. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. Ŝeby córka. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. Ŝyło w związkach. Wydając niskie wyroki za gwałt. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. społeczeństwo przyznaje. pełne połączenie sił sefiry Jesod. co robiła jej matka. Choć podawane powody róŜniły się. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. „prawdziwych" przestępstw. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. Ŝe gdy będą starsi. Rozpowszechniony jest pogląd. Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. Zdarza się. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. w porównaniu do innych. a większość społeczności zgadza się. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. Wiele osób opowiadało o tym. Ŝe przez lata. by wyglądały. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. To. zawsze miała poczucie. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała.

PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. a co za tym idzie. Ŝe porządek Boski jest siłą. Wiele osób.To poczucie wstydu. jak i męŜczyźni. Ŝe jest inaczej. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. czy są tego świadomi. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. dopuszczamy się gwałtu. bez względu na to. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. czy jesteś świadkiem tego aktu. prawie kaŜdy podnosi rękę. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. Bili był sparaliŜowany energetycznie. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. Takie przestępstwa jak gwałt. jednego z uczestników moich warsztatów. jak impotencja. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. Dlatego społeczeństwo uznaje np. karmicznej sprawiedliwości. poniewaŜ zarówno zaradność. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. nadają im status przestępstwa. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. 78 . uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. czy nie. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. opryszczka i AIDS. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. Relacja Billa. takŜe seksualnego zachowania. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. lecz posuwają się dalej. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. co jest. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". jak kiła. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. wmawiając mu. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. zgłoszeń jest mniej. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. jednak bez skutku. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". którego celem jest pozbawienie jej mocy. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. Cierpiał na przewlekłą depresję. relacjonuje. ambicji. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. ale takŜe pogwałcenia energii. a gdy zmarł.

nadając im rangę sługi. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. takie jak rak prostaty. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. endometrioza. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. Nie znaczy to. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. czy w relacjach osobistych. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. podobnie jak energia. w której będzie się czuła wykorzystana. Pieniądze. czują się jak ofiary gwałtu. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji .za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. Rozpowszechnione jest np. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. Zadziwiający jest jednak fakt. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. świadczy o tym. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. To. skutki są zazwyczaj negatywne. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. Ŝe Bóg błogosławi tym. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. dysfunkcje jajników. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. Bez znaczenia jest. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. Naszym zadaniem jest. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. Fakt. które utoŜsamiane są z energią witalną. a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Bez względu na to. Ogólnie uwaŜa się. kto nimi rozporządza. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. Oczywiście. Wiele osób wykorzystuje seks. impotencja. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. czy własne doświadczenie. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. Pieniądze są środkiem. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. Seks jest rodzajem wymiany. gdy są nam potrzebne. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. to nie unikniemy z nią konfrontacji. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. która jest silniejsza od pieniędzy. ból krzyŜa i rwa kulszowa. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. przekonanie. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. aby osiągnąć określony cel. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. co często dzieje się nieświadomie. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. Nagła utrata pieniędzy. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce. Wiara. potrafi spowodować róŜne patologie. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. to jednak powodują utratę części siebie.czy nie. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. Ŝe to. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą.

Odezwał się po pół roku. i mocno poczułam. Powiedział im. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. którzy mają wiarę. domu. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. twierdząc. umówił się ze mną. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. jego współpracownicy przypuszczali. Przeprowadzając analizę intuicyjną. Ŝe zwolnił się z pracy. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. świadomie lub nie. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. nie miał tam pracy. Powiedział. Andrew odparł. Powiedział. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. jakie obecne są w naszej kulturze. Ŝe jest impotentem. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. tkwiącej w jego podświadomości. poczuł. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. Wydarzenia następowały jedno po drugim. Gdy oznajmił. Ŝe musi to zrobić. więc go zatrudnili. Kierując się swoim snem. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. Byłam zakłopotana. Ŝe kiedy wszedł do biura. lecz odkąd pojawił się sen. lepsze stanowisko. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. Ŝeby tam pojechać. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu.płatności i spłaty długów. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. co sądzę o tym śnie. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. Jego energia nie świadczyła takŜe. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. i zrobił to. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. Ŝe Niebo jest przychylne tym. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. Ŝe ktoś Ŝałował. Właściciele rancza mieli córkę. Ŝe sprzeniewierza się sobie. Ponownie go zachęciłam. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. odebrałam wraŜenie. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. jak się tam czuje. tym razem jednak nalegałam. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. Zapytał mnie. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. Andrew próbował ignorować sen. dlaczego uwaŜa siebie 80 . właścicieli rancza. Andrew. Jak pokazuje przypadek Allena. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. skąd pochodził. zaczął mieć wraŜenie. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. Odpowiedział. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. by kiedykolwiek kogoś molestował. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. zyskane kosztem utraty honoru. Jego działania potwierdziły. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. choć nie wydało mi się. Ŝeby pojechał do Montany. Sen powtarzał się nadal. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. Zaproponowałam. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. jak zarządzać pokaźnym ranczem. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. Gdy nadszedł okres urlopu.

sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. co widziała. przynajmniej z załoŜenia. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. „Nie wierzę w to". takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. jakie składamy sami sobie.za zboczeńca. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. Napisał. Gdy tylko skończył szkołę. a odszkodowanie. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. w którym opisał swoje postępy w terapii. Posługuje się prawami. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. jakie otrzymuje ofiara. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. Gdy zobaczyła. Odpowiedział. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. Skłaniamy się ku przekonaniu. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Przyznał. Ŝe kiedy był nastolatkiem. co akceptujemy. Był przeświadczony o tym. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. Po roku otrzymałam od Allena list. a co złe. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. a czego nie w relacjach międzyludzkich. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. z którą czuł się na tyle swobodnie. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. do której uczęszczali chłopcy. poszukujemy towarzystwa osób. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. co w Jego mniemaniu jest dobre. Stwierdziłam. Allen wyjechał z miasta. w których do czegoś się zobowiązujemy. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. ma orzekać o winie i karze. odpowiedział Allen. Ŝe jest zboczeńcem. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. i nieustannie staramy się odgadnąć. UwaŜamy teŜ. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. twierdząc. za co nas nagradza. Ta zaleŜność jest 81 . Ustaliliśmy. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. Poznał takŜe kobietę. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. która zbiera się w drugiej czakrze. co się dzieje. System prawny. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. Allen był przekonany.

Ŝe coś stara się nim zawładnąć. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. Tu takŜe obowiązują zasady. A jednak zdarza się. powinien zawrzeć ze sobą umowę. ZauwaŜyłam takŜe. Energia. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". a bóle pleców ustąpiły na tyle. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. umiar i porządek. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. jednak bezskutecznie. zasada dochowania wierności. Zasugerowałam Paulowi. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. Bez względu na to. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. poniewaŜ twierdził. łatwo ulegamy wpływom ludzi. nastąpiła poprawa jego stanu. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. migrena pojawiała się coraz rzadziej. Próbował się leczyć. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. zawsze musiał wygrywać. co robił. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. w której napisał. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. którzy go znali. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. Ŝe wszyscy. Powiedział. aktywność fizyczna. Ŝe skoro jest prawnikiem. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . higiena psychiczna. Paul przyznał. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. i to jedynie. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. Stopniowo następowało uzdrowienie. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. wtedy gdy było to podejście właściwe. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. co teŜ zrobił następnego dnia. takie jak właściwe odŜywianie. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. co tłumaczyło moje wraŜenie. ale takŜe aktywności fizycznej. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Wierzył.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. Powiedziałam. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. lecz honorową naturą. Potrzeba uczciwości. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. karku i barków oraz na migrenę. np. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. Paul był zachwycony tym pomysłem. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. naszą energię wyczerpują sprzeczności. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . Dla porównania brak stabilności sprawia. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. powinna zmniejszyć ból. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca.

które wolne są od pokus świata fizycznego. moralność i pieniądze. czy.od impotencji po raka narządów płciowych. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. Musimy dowiedzieć się. zmysłowość. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. Potrzebujemy osobistej mocy. lecz nie ze świata". którym ulegamy najczęściej. którą nazywamy mocą. jaką moŜe przyjąć moc. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. poczucie własności. WyobraŜamy sobie. opisywane przez dzisiejsze gazety. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. i określić te. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. jak kreatywność. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. Urodziliśmy się z tą wiedzą. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. autorytet. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. Unosi nas wspólna energia. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. pociąg płciowy. erotyka. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. są rezultatem indywidualnego. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. Ludzie.rozpada.materializm. erotyzm i uzaleŜnienia. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. Zemsta osobista jest jeszcze innym. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. „wyrównywania rachunków". Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. co dotyczy naszego Ŝycia. szczególnie w sferze seksu. Moc jest przejawem energii Ŝycia. JeŜeli jednak uznamy. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. działać i się rozwijać. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. dominację. aby Ŝyć. co słuŜy osiągnięciu celu. Fascynują nas osoby. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. co i kto posiada moc. Tak naprawdę wszystko. JeŜeli tak. 83 . Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. to zaczynamy marzyć o tym. KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi.jednostka. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). To właśnie oznacza: „być w świecie. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. a nie dzięki swojej. Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. ma związek z energią. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . Moc jest energią Ŝyciową. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru". jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. KaŜda fizycznie kusząca forma. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. związanych z drugą czakrą. domagającego się np.

podając się za starszego. jak i jednostkowego punktu widzenia. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. w rzeczywistości jest ona mało popularna. Odpowiedzi. 84 . Gdy go poznałam. na którym razem pracowali. nie jest tak praktyczna. Gdy obóz został wyzwolony. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. Napięcie rośnie. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. by szybciej się ruszał. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. rozkazując. sławy ani pieniędzy. by opisali swój stosunek do mocy. co powoduje. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. pozostał wierny swoim zasadom. Miał zamiar zostać artystą. David był Indianinem z plemienia Navaho. W wolnym czasie David szkicował. poniewaŜ istniało ryzyko. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. Hitlerowcy torturowali go. do czego dąŜy tak wielu. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. David był wysyłany za linie wroga w Europie. Między innymi bunkry. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. David był jednym z moich największych nauczycieli. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. opierając łokcie na udach. czegoś. Przyjaciel postarał się. Charakterystyczne jest to. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. Zarówno współczesna duchowość. jednak zamiast tego został powołany do wojska. Zapragnęłam się dowiedzieć. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. zaciągnął się na statek handlowy. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia.pochyla się do przodu. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Większość osób zmienia pozycję. David był nieprzytomny i umierający. MoŜemy zauwaŜyć. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. Po pierwsze. Był rok 1941. zmarł w rok później. Gdy David odwrócił się w jego stronę. David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem. Interesujący jest fakt.Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. osobą. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. zarówno ze społecznego. a po drugie . W końcu został wysłany do obozu zagłady. ukrywając swoją drugą czakrę . gdzie pozostał do końca wojny. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. W wieku piętnastu lat. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. jakich mi udzielają.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. by stał tak przez wiele dni. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. nie odrzucał seksu. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. ale lepiej zostaw mnie w spokoju". Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. jak moc zewnętrzna.

Z trudem utrzymywałem się na wodzie. Gdy odzyskał świadomość. jak moŜna mu pomóc.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. pozwolimy ci umrzeć. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. Duch jest twoją siłą". zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. które tworzymy z innymi. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. którą odbierało się jak błogosławieństwo. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. „Davidzie. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . Gdy dotarł do rezerwatu. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. Wykorzystując energię drugiej czakry. Obok związków. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. został szamanem. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. był tak słaby. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. w jaki traktujemy samych siebie. Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. co zobaczyli. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. modliłem się Ŝarliwie.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. To. Czy jesteś wystarczająco silny/a. Wiedziałem. Odpowiedz na pytania: 1. David odzyskał pełną władzę w nogach. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. . aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. aby ustalić. . aby gniew opuścił moje ciało. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. Zwołali radę. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. zaleŜy od sposobu. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. David postanowił wrócić do rezerwatu. aby słuŜyły Twoim interesom? 3.

kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. ambicje. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. rdzeniem naszej osobowości.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. starzenia się. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. obawa. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. pobudza proces tworzenia własnego ja. dyscyplina wewnętrzna. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. wątroba. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. gotowość do podejmowania ryzyka. poczucie własnej godności. które spotykają się w trzeciej czakrze. pęcherzyk Ŝółciowy. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. „ego" osobowości. hojność. zasady etyczne i siła charakteru. Energie. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. naszym ego. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. Przyczynia się do większej indywidualizacji. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. poczuciem własnej wartości. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. nadnercza. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. trzustka. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". często nazywana czakra splotu słonecznego. w której odkryjemy. 86 . a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. jelito cienkie. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. łysienia. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. krytyką. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. ogniskuje się na tym. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań.

wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Ŝe Ŝona będzie go kochała. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. iŜ nigdy nie oczekiwał. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. jaki mamy do siebie. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. które odzwierciedlają tę słabość. kogoś. Fakt. stanowi o jakości naszego Ŝycia. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. sądząc. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. Pewien męŜczyzna powiedział mi. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. Zastanawiałam się. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. lub takie. Wpatrywałam się w nią. w związkach. OŜenił się dla towarzystwa. jak wygląda nasze ciało. na kim chcemy zrobić wraŜenie. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. moŜemy podejmować decyzje. lecz rozpocznie duchowy proces. lub o kim sądzimy. to. nie oznacza. Poznałam ją poprzedniego dnia. które wzmacniają ducha. niepodobnym do niego. JeŜeli nie lubimy siebie. RozwaŜmy np. Podkreślam raz jeszcze. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. Ruth. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. Oznacza on. Czy jesteśmy fizycznie silni. Na tę cechę musimy zapracować. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. Ŝe bez względu na to. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. sądząc. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. Stosunek. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. Odparłam: „Nakryłaś mnie. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. nie będziemy potrafili właściwie decydować. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. Właśnie nad tym się zastanawiałam". który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. 87 . JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. Gdy tworzymy obraz siebie. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. Ŝe tego nie zauwaŜy. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. czy siebie szanujemy. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. Nie była uczestniczką warsztatów. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia.

co mogło być ograniczeniem. to Ci powiem". Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. abym nigdy się nie bała. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. oni Cię do tego zmuszają«. SkarŜyła się: »Ruthi. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. I wiesz. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. gdy miałam trzydzieści osiem lat. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. byłam bardziej kaleka." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. Tak właśnie uczyniłam. Ŝe Ci pokaŜę. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Zapewniła mnie. Nie mogła mi powiedzieć. Ŝe nad wszystkim panuję«. pomyślałam sobie. lecz zanim to nastąpi. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. Potem. Ŝe niefizyczny.„Podejdź tu do mnie. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. Przyniosła mi LSD. czy wiesz. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. Masz ich tak wiele. Nigdy niczego nie ukradłam. jaką moŜesz sobie wyobrazić. Ŝe nie słyszysz. który Cię kontroluje. Ruth zdecydowała. Ruthi. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. choć byłam tego bliska. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. gdy mnie odwiedzała. a potem opowiem Ci o sobie". stało się źródłem inspiracji. Ruth jest przykładem wiary w to. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. więc włączę tę kasetę. KaŜda z tych opasek jest lękiem. Wierzę. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. odpowiedziałam. Ŝe jest moim aniołem. Ŝe coś. a ona powiedziała: „Dobrze. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. LŜejsza od powietrza. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. tylko Ŝe tak będzie. jak Cię widzę«. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. „Dobrze. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. Nie mogłam powstrzymać radości. próbowałam narkotyków«. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. Tak teŜ zrobiła. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. Było to niesamowite uczucie. Stałam się najbardziej zaradną osobą. Opowiedziałam o wszystkim córce. Tak. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. Odpowiedziała: »Tak. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. Ograniczenia 88 . bo to właśnie mi się przydarzyło. oczywiście". Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę." O mało co nie spadłam z krzesła. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. jak Ruth bierze LSD. Ŝeby się o mnie troszczyła. muszę Ci coś pokazać«. gdy chodziłam . gdy staram się powiedzieć. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. unosiłam się nad swoim ciałem. jak artretyzm wykręca moje ciało. w duchu tradycji Ŝydowskiej. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki.

odzyskała ducha i odkryła. czy zwiększamy moc ducha. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. która zwiększa moc naszego ducha. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. Ŝe ma dość wiary w siebie. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. „tego potrzebuje moja dusza. Penny postanowiła przekonać się. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. aby odzyskać wolność". jakie podejmujemy. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. jednak się nie odwaŜyła. naszych duchowych „nóg". Po jakimś czasie poznała Jamesa. Poznałam Penny na warsztatach. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. jednak nigdy nie weszła do środka. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. pokonała je odzyskując siłę. tracąc tym samym pracę. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. umysłem i duchem. Za kaŜdym razem. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. ciałem. Gdy odzyskała świadomość. Im silniejszy jest nasz duch. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. lecz niestety takŜe alkoholiczką. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. związaną z fizyczną energią trzech 89 . tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. nie zwaŜając na to. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. wspaniałego męŜczyznę. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. zdrowiem. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. Pragnął. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. aby stało się to moŜliwe. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. Przeprowadziła się do innej części kraju. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. to byłby koniec świata". zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. W ten sposób się poznałyśmy. Zmieniła styl ubierania. jaki posiada kaŜdy z nas.stały się jej atutem. KaŜde postanowienie. Uznała. jak powiedziała. Nadal uczęszczała na spotkania AA. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. a szczególnie małŜeństwo. Codziennie po pracy Penny wracała do domu. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. decyduje o tym." Gdy obiad był gotowy. zdrowie i powodzenie. Ja zajmę się obiadem. stwierdziła. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. Ŝe ma problem. Kiedy rozwód stał się faktem. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. Wkrótce wróciła do Ŝycia. ZamęŜna od osiemnastu lat. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). poniewaŜ. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. KaŜda decyzja. Była mózgiem przedsięwzięcia. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. Postanowiła się rozwieść. Wtedy się załamała. a im silniejsze ono się staje. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. Penny była juŜ wstawiona. by piła.

Ŝe kiedyś. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. Margaret. po czym Ollie powiedziała. z kim moŜe się przyjaźnić. co czytała i decydowali o tym. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. Ŝe córka się uparła. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. od dziesięciu lat. jednak gdy znalazła się w środku. jaką posiadała w dzieciństwie. Tradycyjnie co roku. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. gdy poczuła się dość pewnie. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. ujrzała. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". zapytała Ollie. nieszkodliwą. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. był „surowy. Przyjmując jakieś przekonanie. gdy była dzieckiem. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". którzy potrzebowali uzdrowienia. gdyŜ śmierć była nieunikniona. modliła się. była dręczona przez dzieci w święto Halloween. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. która posiadała moc leczenia ludzi. a po 90 . to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. którzy pozostawali w swoich domach. i poprosiła go. lecz miało teŜ postacie szczególne. W świadomości społecznej istnieje pogląd. moŜesz zmienić swoje Ŝycie. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. solidny i zwyczajny". Czas. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. wykonać odpowiednie czynności. Nie pozwalano jej na nic. niespodziewanie wypełniła ją energia. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. Ojciec uznał. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. gdzie nikt jej nie znał. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. potrzebujemy tej fizycznej energii. aby pomóc synkowi. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. aŜ któregoś dnia energia odeszła. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. jednak wcale nie musi tak być. Rodzice powiedzieli jej. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". „samotną. jeden jedyny raz. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. Przekonanie. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze.pierwszych czakr. Wtedy. Gdy dorosła. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. nauczyciela lub pielęgniarki. aby np. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. Urodziła dwójkę dzieci. uŜywając jej słów. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. który. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. jest fikcją. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. co jednak nie nastąpiło. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. Czasami ukradkiem czytała gazetę. jak to określiła. W naszej kulturze uwaŜa się. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. Zapadła cisza. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". solidne i zwyczajne". Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej.

Nie ma wątpliwości. Ŝe ta była jej bliska. uczymy uzdrawiania. nie tylko z powodu Ollie. Margaret drŜała z emocji. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. Ŝe nie pozwoli na to. aby poznawała tylko to. Od razu poszli do domu Ollie. co nowe i nieznane. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. Energia. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. Zapytał. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. jakiej kuracji poddali swoje dziecko.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. byle ta sytuacja się zmieniła. dokładnie wszystko zrelacjonował. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. Był przeraŜony. Koledzy i koleŜanki z pracy. aby przeprowadziła się do ich domu. Choć Ollie prosiła męŜa. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. gdyŜ nie wiadomo. podczas których wspólnie się modlimy. Ŝe niezaleŜnie od tego. Nie widziała ich od tamtego czasu. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. Twierdzili. które sprawią. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. moŜemy doświadczyć okoliczności. co będę robiła. on. by zachował w tajemnicy to. jednak okazało się. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. i poradził męŜowi. Jednak jako dorośli. Ŝe chodzi mu o rozwód. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. czy mogłaby mu pomóc. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. Tych. Lekarz stwierdził. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. gdy Ollie wróciła z pracy. Lekarz zapytał rodziców. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. lecz stał się cud. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. Ŝe namówił ją. nie zwaŜając na Ollie. Ollie otworzyła przed nią inny świat. co jeszcze razem robicie". Sama nie wiem juŜ. Wiedziała. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". odkryła. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. którzy tego chcą. 91 . nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. bo przypomniał sobie o Ollie. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. Pięć miesięcy później. Troszczył się o nią do tego stopnia. by był z nią „ostroŜny". czego był świadkiem. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. by kierowały nią lęki innych. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. Ollie była zdruzgotana. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. uzdrawiających energiach i duchowości. Miała nadzieję. Im więcej się dowiadywała. której doświadczyła Ollie. Dzięki tobie Ŝyję". Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. Myślała. co w niej siedzi. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. Ŝe mąŜ ją opuścił. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . czy będzie się spotykała z Ollie. i o ich staraniach. lecz takŜe dlatego. nigdy bym mu nie uwierzyła. ale takŜe dlatego. ich lęku przed tym. podobnie jak Margaret. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. Tym razem postanowiła.

który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. co byłoby łatwe. jednak na nic się nie zdecydował. Planował róŜne przedsięwzięcia. co nastąpi. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. choć pasją Evana był zawód. przełomowych okresach. Gdy zapytałam go. Ciągle analizował giełdę. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". Informacje energetyczne to emocjonalne. których cena wzrośnie. Chował się przed moŜliwościami. Ŝe nie starcza mu sił. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. jakie dawało mu Ŝycie. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Ŝe nie zarobił pieniędzy. Musi być doskonały". Sądzili. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Był jednak rozgoryczony faktem. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. Trzecia czakra Evana była jak otwór. Odpowiedział. poniewaŜ obawiał się poraŜki. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. aby pozostać wiernym sobie. Stałby się bogaty. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. Myślały. depresji i lęku lub. Ŝeby wracał do domu na czas. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . który jest prowadzony na start. Owładnięty tą ideą. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. jak powiedzenie nastolatkowi. a jedynie pokazują moŜliwości. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. z którego uchodziła energia. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. wpłynąć na to. Powiedziałam.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. Wyglądało na to. aby sprawdzić swoje przeczucia. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. a nie wyczucie. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. przynajmniej częściowo. dałoby taki sam efekt. skrzętnie gromadził statystyki. I rzeczywiście. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. Evan sam przyznał. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. by stosował relaksację. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. które są atrybutami trzeciej czakry. szukając doskonałego wzoru. w skrajnie przeciwnym przypadku.przyjęli jednak. Intuicja i niezaleŜność. Upierał się jednak. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego.

co zarabiała. zwany hiperalimentacją. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. Przebyła siedem operacji brzucha. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . gdzie doskonaliła się w technice medytacji. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". dlaczego musi je wszystkie znosić. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. w którym napisała. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. była męŜatką i miała dziecko. Powtórzyła. zaoponowałam. Próbowała je zagłuszyć. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. Powiedziałam. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. które czasami bywają trudne. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. Miała ich bardzo wiele. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. gdy mamy odwagę i siłę.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. czego się uczymy. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. rano i wieczorem. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. by rozpoznać. Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. Obecnie wiarę. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. w której kiedyś pracowała. które odbywały się dwa razy w tygodniu. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. PodąŜanie za intuicją oznacza. Odparła. Mam koszmarne sny na ten temat". W prywatnej rozmowie zapytała mnie. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. Intuicja. jednak to. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. o tyle dla Nieba liczy się to. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. To mi wygląda na przewodnictwo". Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. aby podąŜać za impulsami. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. wprowadzono do leczenia niedawno. Gdy ją poznałam. twierdziłam. Sandy z dumą opowiadała o tym. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. Po roku otrzymałam od Sandy list.rozwiązanie. Nie ulega wątpliwości. nie starczało na utrzymanie. zgodziła się. Co dzień. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. jakich nam dostarcza. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. Nie pytała.

młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. Janice miała cięŜkie dni. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. uznałam. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. Ostatecznie udało się jej. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. zaczęłam się nad sobą uŜalać. jednak zrozumiała. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. z czym muszą Ŝyć inni. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. Poczucie własnej wartości i świadoma. Na dodatek. jak sobie teraz poradzę. Mam syna. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. Ŝe Howard chce się rozwieść. wytrwałości i szacunku do siebie. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. i postanowiłam. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 .kosztów. mąŜ poprosił ją o rozwód. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. i jestem głęboko przekonana. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. co jest oznaką dojrzewania duchowego. przynajmniej w przeszłości. chciała się nauczyć technik pracy z energią. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. Jednak okazało się. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. Jadąc do szpitala. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. Aby poprawić swój stan. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu.ceremonię. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. Ŝe dam sobie radę". Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. która symbolizuje wejście w wiek ducha. PodróŜe. aby zdobyć nowych przyjaciół. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. były dla Janice cięŜką przeprawą. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. nawet weekendowe wycieczki. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. który mnie potrzebuje. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. W tradycji Indian. takich jak medytacja i wizualizacja. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy.

doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. rozłoŜonych na liczne wcielenia. Pojawiło się wiele nowych terminów.dekada inwolucji. Taki rytuał oznacza takŜe. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. Po pierwsze. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. iŜ uznaliśmy. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. jak np. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . po którym mogliśmy. samouzdrawianie. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. Była to dekada. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. okresie rewolucyjnym. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. jak i ciała. to niezmiernie silne słowo. nauczyć się chodzić samodzielnie. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. uznano za coś. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. z niewielką pomocą. W większości przypadków nie lubimy zmian. jakim jest „ja". jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. aby wypróbować własną kreatywność. Aby sprawdzić. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. Zmiany. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. która przełamała bariery zewnętrzne. aby „być w świecie. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. jak i kobiet. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. motywowanie siebie. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. emocji. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. Za kaŜdym razem. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. świadomość siebie. lub pracy. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. przebiegają według określonego wzorca. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. Zmiany mogą dotyczyć związku. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . ducha. Rewolucja. inwolucja. w której psychoterapia stała się codziennością. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. co moŜna osiągnąć w tydzień. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. czyli narcyzm. przez które wszyscy przechodzimy. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć.

Ŝe ma zły humor. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. ona odejdzie. PoniewaŜ uwaŜał. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. wszystko staje się jednością. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. Musimy poznać własną naturę. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. Mówiąc o odwadze. iŜ jego problemem nie jest Jane. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. ma ogromne znaczenie duchowe. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. Ŝeby się wyprowadziła. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. Ze zdziwieniem 96 . co później będzie robiła. Nagle zaczynamy dostrzegać. zapytałam dodając. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. Jeny poprosił mnie o konsultację. Ŝe Jane. to. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. Ŝeby wyciągnął wnioski. Wyrobienie sobie własnego zdania. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. Podejmując codzienne decyzje. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. „Co wolisz utracić. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. Zamilkł na chwilę. postanowił się nią opiekować. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. poniewaŜ cierpiał na wrzody. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. jego partnerka. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. choćby w wyniku małych rewolucji. Z początku jej wierzył. ona jednak zaprzeczyła. Ŝe jest związany z kobietą. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. zanim poznał Jane. twierdząc. jak wyszukane są jego poglądy. moralnością i poszanowaniem siebie. Odpowiedział. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. Poznał ją. Gdy jej o tym powiedział. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. lecz jego własna autentyczność. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. Czułam. czy kilka lat. gdy juŜ nie brała narkotyków.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. zdrowie czy Jane?". Powiedziałam. Zapytał ją. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. czy zaczęła ponownie coś brać. po czym odparł. Poprosiłam go. Ŝe wcześniej. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. powiedział. tylko fakt. nie miał wrzodów. jest narkomanką. Ŝe poprosił Jane. Jednak bez względu na to. Ŝe jej nie wierzy. W związku z tym bał się. zrozumienie. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. Jane przyznała. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. dlaczego coś ukrywamy. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. Ŝe nie chciał myśleć.

Znajdując się w tym stanie. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. Smutkiem przejmowało ją to. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. podatni na zranienie. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. w co wierzy. „Nie wiem. Ŝe rak był dla niej inspiracją. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. kiedy będzie mogła znowu chodzić. Miała sześcioro dzieci. Ŝe musi szanować to. lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. Ŝe musi na nowo określić. pytały ją. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. „Nie myślałem. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. kobietę około sześćdziesiątki. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. aby się do tego ustosunkować. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. po nim następuje etap inwolucji. na co odpowiadałam: „No. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. Ŝe się na to zdobędę. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. część uczestników przyznała. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Emma zrozumiała. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. Ŝe odczuł ulgę. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). aby wyzdrowieć. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". jak i indywidualną osobą. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. mimo sprzeciwów. która im pomaga. Powiedziała mi. Zdała sobie sprawę. Ŝe jest zarówno matką. Ŝe Ŝyła dla dzieci. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Historia Emmy pokazuje. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. czym jest zajęta. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. Ŝeby załatwiać ich sprawy. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. W trakcie terapii zrozumiała. z których wszystkie były juŜ dorosłe. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. to największym uczuciem darzą tę jej część. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. narcystyczny obraz siebie. Oznajmiła dzieciom. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. Minęło kilka miesięcy. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. choćby w niewielkim stopniu.stwierdził. Mówili wtedy np. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa.

przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. Trzecia czakra jest pełna ambicji. by być tym. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. Podobnie jak Gandhi i Mandela. na czym polega szacunek do siebie. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. ani spotkania przy piwie. poniewaŜ wiedział. które te idee wyznawały. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. zachować poczucie godności i wiarę. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. Osoby. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. Gary powiedział takŜe. gdy dorosną. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. kim chcę być. gdyŜ postanowił spróbować. ale takŜe lęków i tajemnic. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. by się ubierać tak jak chcę. zacznę zbierać siły. Gary był muzykiem i występował na scenie. by. Opowiem Warn historię Chucka. uczestnik jednego z warsztatów. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. Nawiasem mówiąc. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. jak to jest być podziwianym. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. dając wyraz swojej mocy. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. Matka Teresa i Nelson Mandela. Gdy zapytałam. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. Sądzono o niej. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. świat podporządkowuje się jego sile. aby z drŜeniem narodzić się na nowo.archetypową siłą. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". Wymagano od dzieci. weszła w okres ewolucji. Wierzę w siebie coraz bardziej". które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. Matkę Teresę. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. skupiona tylko na sobie. Ŝe jest gejem. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . Chuck nie przystawał do rodziny. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. odpowiedział: „Jeszcze nie. Pociągały go idee liberalne i osoby. gdyŜ doskonale pokazuje. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. Ŝe jest homoseksualistą. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. Ŝe jest narcystyczna.przeobraŜenia wewnętrznego. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. posłuchała intuicji. na przykład. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. a gdy przyszedł odpowiedni czas. lecz o uwolnienie się spod presji. którą uwielbiam. były podobne do rodziców. nie interesowały go ani sport. 98 . Kiedy duch przejmuje kierownictwo.

Ŝe bije od niego blask. o których lubił czytać. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. jest długa i uciąŜliwa. lecz droga. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. gdy korzysta nasz duch.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. Był przygotowany na róŜne reakcje. które o tym wiedzą. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. ustaliliśmy. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". Kocham to. medytację i praktyki religijne w kościele. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. jaką miał w rodzinie. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. wiedział jednak. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. to dlaczego? 3. które uwaŜał za święte. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. które obejmowało modlitwę. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. a takŜe głęboką wiarę w siebie. Był wolny i pełen Ŝycia. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. jeŜeli jedynymi osobami. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. równieŜ geje. to moŜe się okazać. Ŝe jest gejem. to określ. Pierwszą rzeczą. czujemy się jak w niebie. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. Odpowiedz na pytania: 1. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. Lourdes oraz inne miejsca. Najbardziej boję się tego. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. która do niej prowadzi. są moi znajomi. co napisałam". Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. Powrócił do domu odmieniony. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. czego w sobie nie lubisz? 2. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. która wiodłaby na skróty. Ŝe ciało korzysta. co go niepokoiło. którą zrobił po powrocie. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. Zacytował swojego przyjaciela. Gdy go poznałam. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej .gdy ją osiągamy. Zaproponowałam. aby odwiedzić Fatimę. było zaproszenie rodziny po to. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. by powiedzieć jej. W lecie Chuck poleciał do Europy. aby chronić siebie? 4.

Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. czy się poddałeś/aś? 100 . to dlaczego? 7. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10.5. aby uniknąć samotności? 8. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. to dlaczego? 6. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. po to. to czy robisz wszystko. aby zmienić swoje Ŝycie. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie.

Panuje ogólny pogląd. postawy i natchnienie. jak się dzieje. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. barki. natchnienie. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. Ŝe największą siłą jest miłość. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. Nasze serca stworzone są do tego. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. piersi. musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. aby wybaczać i kochać. słabością emocjonalną i zdradą. współczucie. jak piękno i współczucie. Jako archetyp. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. rozpacz. Zadanie. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". ramiona. emocjonalnych reakcji na własne myśli. przepona. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. a takŜe tego. zaangaŜowanie. dlaczego dzieje się tak. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. są częścią Boskiego planu. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. współczucie. pomysły. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. a takŜe zaczynamy rozumieć. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. lęk przed urazem emocjonalnym. wewnętrzny związek z duszą. zazdrość i lęk. zaufanie. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. Podstawowe wartości: miłość. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. aspektom takich cech Boskich. nadzieja. płuca. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. nienawiść. nadzieję. złość. Jej energia symbolizuje serce Boga. zaufanie. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. aby wyraŜać piękno i współczucie.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. przebaczenie. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. rozgoryczenie. z tą róŜnicą. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. Ŝebra. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. przed jakimi stajemy. Energia miłości 101 . grasica. dłonie. Główne lęki: lęk przed samotnością. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia.

która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. fizycznymi i materialnymi. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. domu i ciała. pracy. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. jak i przeraŜa. przyjaźni. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. śona Jacka. Jack stał się tak rozdraŜniony. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. jak odpowiadamy na te wyzwania. To. spotkań. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. Zadręczał się wyrzutami sumienia. Ŝeby wychodził. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. czy moŜe wyjść. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. bo wiedziałam. jest zapisywane w naszej tkance. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. ponadto obiecał mu. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. współczucie. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. otrzymując ją od członków rodziny. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. Nie chciałam. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. jak waŜne są wskazówki. takie jak rozwód. uzdrawia i niszczy. inspiruje. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. wykorzystywanie emocjonalne. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. śmierć ukochanej osoby. z którymi nie łączą nas więzy krwi. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. Powiedział. zachowując się tak. w co zainwestować pieniądze. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. które mogą dotyczyć sportu. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. Miłość w równym stopniu pociąga nas. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. nauki. mody. Wzięła go za rękę i po102 . a być moŜe nawet ją określa. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. a Greg zniknął. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. dlatego odkrywamy ją stopniowo. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. Ŝe inwestycja się nie powiodła. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. A gdy budzi się czakra trzecia. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt.jest czystą mocą. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. które chciałam mu przekazać. Po czterech miesiącach okazało się. którą wymienia się w jej obrębie. Kryzysy Ŝyciowe. które ją poprzedza. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. Ŝyczliwość. Miłość nas napędza. wspaniałomyślność. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. które w swej istocie dotyczą miłości. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. Ŝe sam nie zna się na biznesie. kontroluje. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. Lynn. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. jakby dokładnie wiedział. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. Ŝe przerwał mi i zapytał. troskę o siebie i innych.

Gdy go poznałam. to jednak jego działanie wypływało z miłości. aby złość. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. Jako dziecko Derek był maltretowany. Nie chcę. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. a takŜe zdrowie. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. tak jak do rodziców. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. „Nie wierzę. kogo kochasz. prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. Ŝycie osobiste i zawodowe.zaburzonym stosunkiem do seksu. gdy był głodny. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. alkoholizmu i innych uzaleŜnień. aczkolwiek w innej formie. Karano. Ŝe damy sobie radę". Proszę. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. otyłości. co uznał za głupotę. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. Ciśnienie krwi unormowało się. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . a depresja minęła.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. Powiedział. zniszczyła nasze Ŝycie. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko. Ŝe juŜ pójdziemy. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. i zniesieniu władzy. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. Lynn powiedziała. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". bolesne wspomnienia. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. a wykorzystanie seksualne . Gdy wychodziłam z sali. w pracy lub innej trudnej okoliczności. postarajmy się Ŝyć dalej". co u nich słychać. aby się dowiedzieć. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. jaką nad nami posiada. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. jednak podejrzewamy. często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym.kontynuowała jestem pewna. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. wtedy się okaŜe.wiedziała. Miłość. choć nie boli juŜ tak bardzo. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym. Niedawno zmarł jego 103 . Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. Wiem. „Greg się nie odezwał. Jako dorośli. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. zmuszając do noszenia za małych butów. która ma wpływ na nasze zdrowie. Zrobiliśmy przerwę. Ŝe nadszedł czas na to. Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. Jack rozpłakał się. jaką czujesz do kuzyna. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa.

i wyraził przekonanie. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. Ŝe gdyby wiedziała. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. a które powiedziało mu. wytłumaczenie. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. później stwierdziła. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. były nagrodą za przyznanie się do winy. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. Nie uwaŜał. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. którzy nas kiedyś zranili. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. które mogą nas zranić. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica.z dziecięcej. i by nie pokazał nam. Ŝe był nieszczęśliwy. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. aby zapobiec chorobie fizycznej. Cała nasza kultura ewoluuje.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. obecne w sercu Dereka. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. 104 . Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. którego źródłem jest sefira Tiferet. by mu powiedziała. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. z której moŜemy skorzystać lub nie. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". która opiera się na schemacie: rodzic . zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca.rzadko zdarza się. zawarte jest przesłanie duchowe. jakich dokonał Jezus. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. w rozumieniu człowieka. Energie duchowe. Początkowo matka temu zaprzeczyła. Nastała „epoka czwartej czakry". Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia.ojciec. w jakiej współdziałamy z Bogiem. Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. jakkolwiek by było bolesne. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. aby za nim podąŜyć. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. W końcu zdenerwowała się na Dereka. związanej z pierwszymi trzema czakrami. Zranione dziecko nie rozumie. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. na pewno by mu jakoś pomogła. lecz nam samym. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. domagał się od matki. Tak samo jak u Dereka. jak została wdową. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. szczególnie po tym. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. Derek zgodził się z nią spotkać. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. ostrzegły go. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. w którym stwierdził. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. oparty na miłości sposób Ŝycia. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. na taką. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. Ŝe uzdrowienia. Gdy byli razem. śycie i nauki Jezusa pokazują. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. lecz absolutną koniecznością. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. aby jego rodzice byli źli. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem .

która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. leczenia i przyczyn chorób. Panował wówczas pogląd. a korzyści są wątpliwe. które pozwala odŜyć stłumionym. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. kiedy dobrze rozumiemy siebie. takie jak np. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. Z pomocą lub bez. Dzieje się to w relacji z samym sobą. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. Tylko wtedy. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. U wrót serca wita nas jedno. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. poniewaŜ wiemy. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. psychicznych i intelektualnych. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. halucynacji. rozpaczy. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. wizji. które kształtują dorosłą osobowość. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. artystów. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. Nierzadko doświadczali oni depresji. aby być z drugą osobą. w szczególności z czakrą wspólnoty. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. a nie wyrzeczenia się siebie. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. własnym duchem i osobowością. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. Nie dziwi fakt. jakie dawała nam świadomość grupowa. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową.

w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. wymieniając się doświadczeniami krzywd. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. Perry trochę o tym poczytał. aby kontrolować sytuacje i 106 . Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału.elementach trzech pierwszych czakr. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. Korzystamy z tego objawienia. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. dotyczące nazwiska. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. pochodzenia. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. Uczyniliśmy własne urazy walutą. pracy i hobby. Pewnego dnia. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Ŝe zawał był czymś więcej. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. drugą i trzecią czakrą. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. w którym juŜ nie czuł się dobrze. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. poniewaŜ uwaŜam. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. psychicznymi i duchowymi. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. wypisując recepty i skierowania. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. woundology). który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. potrzebnej do zalecania nowych metod. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. Osiągnął punkt. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. Ŝe tego właśnie potrzebują. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. by zalecać pacjentom inne metody. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. z której korzystamy. odkąd uwierzyłem. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. Nie przypuszczałem. przedstawionymi przez innych lekarzy. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym.

lana i Toma. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. Oczywiście daję sobie z tym radę. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki. na czym polega wspieranie. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. Wiele grup wsparcia. na finansową pomoc ze strony ojca za to. Chciałaś. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. w ciągu tych dwunastu sekund. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". Będziesz musiał poszukać kogoś innego. gdy stają się one dla niej cięŜarem." MęŜczyzna. Odpowiedziała mi. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. dziękuję" i odszedł. na który umówiłam się ze swoją znajomą. Przekazałaś wszystkie te informacje. podobnie jak łan i Tom." „Wiem o tym. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. chciałabym się dowiedzieć. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. dowiedzieli się o tym. Wytłumaczyłam jej. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. odpowiedział po prostu: „Dobrze. Ŝe zamiast zaleczyć rany. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. co jej uczynił. skończyła się takŜe nasza znajomość. wykorzystania. Ŝe najwidoczniej nie wiem. jakbym ją zdradziła. który zadał pytanie. jak się nazywasz?" Kobieta. KaŜdego innego dnia. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. a było to przy okazji obiadu. którego byłam świadkiem. Powiedziałam: „Cześć. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. nie odwracając głowy w moją stronę. UwaŜała. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. Mary. Nie mogę zawieść grupy. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. zapytałam: „Mary. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. która przyszła go wysłuchać. Ja byłam jednak oszołomiona. a kiedy skończyłyśmy obiad. kazirodztwa. ZauwaŜcie. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. pytał Cię przecieŜ tylko o to. czy masz czas ósmego czerwca. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. który zapytał Mary. a nie jego rozgłaszaniu. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. Czekałam na nią. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. często po raz pierwszy w Ŝyciu. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. Wspieramy się i bez względu na wszystko. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. uzaleŜnień lub przemocy.ludzi. które spędziliśmy wspólnie. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. nie dawało mi jednak spokoju. aby łan i Tom. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. Tego dnia nie mogę. tylko nie ósmego czerwca. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . Zajście. gdy musi zaleczyć swoje rany. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia.

udziału w programach rozwoju osobistego. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. a tym bardziej leczenie. 2. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. Mówiąc w skrócie. działań poza pracą i. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. aby stworzyć miłosny związek. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. co ma podobny charakter. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. Gdy następuje zestrojenie. ile potrzebuje. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. wspomina o czymś. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. ewentualnie. związki. 3. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. rozwody. małŜeństwo. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. Nie tylko tym. 4. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). ale takŜe dlatego.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. Ŝe obecnie. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. Nie jest przesadą stwierdzenie. aktywności fizycznej. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. 5. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. Będziemy zawsze zachęcać partnera. wymagane jest posiadanie urazów. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. no i moŜe finanse. Jednak gdy kryzys mijał. a nawet zawodowego. dzieci. W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. z którą nadal „pracuje". Większość 108 . Byłam wstrząśnięta. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". przechodzą do czakry czwartej. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy.

Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. zawsze pewna siebie. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. Osoba. którzy wiedzą. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. a takŜe do siebie. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. Nic więc w tym dziwnego. niechętnie rezygnowali z przywilejów. Nie mając planu terapii. aby dotrzeć do źródła bólu. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. Obserwuj. przez co przeszedłem". wiedz. z drugiej zaś . Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. Czy zdarza Ci się np. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu.pomagała odzyskać utraconą moc. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). jest od niej uzaleŜniona i. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. zastanów się. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. jaką czerpie się z cierpienia. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. w którym znajduję współczucie. jak dobierasz słowa. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. zaczynamy wierzyć. Ŝe nie ma takiej potrzeby. czy wykorzystujesz je. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. lecz niełatwą. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. do czego przywykłeś? To są pytania. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. Uznając. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. rozpoznaj urazy. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. szczęśliwa i niezaleŜna. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. jak wszystkie 109 . Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie.. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. która jest samowystarczalna. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. zastanów się. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. aby serce mogło zostać uzdrowione. poniewaŜ to jest jedyne miejsce.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie.

by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. jest to trudne do pokonania. Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. a takŜe sobie. Ciekawą rzeczą jest to. jeŜeli jest to konieczne. nic się nie stało". Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. z kim rozmawiasz. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. aŜ odpowiedź.uzaleŜnienia. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. Obojętnie. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. wpisane w czwartą czakrę. udawaj. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. Etap szósty: śyj miłością. na powiedzeniu: „W porządku. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. czy zdecydujesz się na rytuał. Wybaczenie nie polega. Rozpocznij praktykę duchową. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. o czym przypominają nam teksty duchowe. Cię oswobodzi. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. która moŜe być źródłem cudów. Bez względu na to. co je „złamie". a nie lęk. która wobec Ciebie zawiniła. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. Jest natomiast złoŜonym. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. czy na indywidualną modlitwę. takŜe upewnij się. o którym myślimy. co powinieneś zrobić. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". da nam poczucie spełnienia. Miłość jest kluczem do szczęścia. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. lecz zupełnego. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. podczas którego odzyskasz swojego ducha. lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. świadomym aktem. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. aby przejść przez ten lub inny etap. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. Oceń. która nas zraniła. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. moŜesz się zająć wybaczeniem. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". poniewaŜ boi się. aby wybaczyć osobie. jak to się wydaje większości ludzi. 110 . czy potrafię zerwać z kontrolą. który utknął w przeszłości. której udzielisz. Ŝe w zaleŜności od tego. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. upewnij się. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. JeŜeli uznasz. aby wybaczyć i pójść dalej. jednak później to rozwój. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. Wiele osób nie chce siebie poznać. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. w przeciwnym razie oznacza to. nie lekkiego. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". moŜesz dojść do wniosku. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru.

aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. to nie ma znaczenia. Co dla Ciebie oznacza bliski. JeŜeli chcemy poznać Boga. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. by manipulowała Tobą inna osoba. którą tradycję duchową wybierzemy. Odpowiedz na pytania: 1. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. Czy uwaŜasz. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz.Prawda ta nie podlega dyskusji. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. opisz. gdy pomyślisz. 4. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. w jaki sposób to robisz. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6.

Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. poprzez wiarę w to. które wybieramy. Jesteśmy tam. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. Głoszą. Jezus. część szyjna kręgosłupa. która opiera się na Boskim prowadzeniu. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. podwzgórze.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. Jak byśmy postępowali. zaczęła Ŝyć ze świadomością. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. jaką podejmuje. myśląc lub działając w sposób negatywny. otoczenie. Podstawowe wartości: Wiara. następnie relacji osobistych i zawodowych. Sefira Chesed przypomina nam. znajomość siebie. tarczyca. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. W chwili. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. Ŝe kaŜda decyzja. aŜ po uznanie. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. pieniędzy. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. jak doświadczyła śmierci klinicznej. KaŜde działanie. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. wraz z ich konsekwencjami. a takŜe powodują konsekwencje globalne.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. panowanie nad swoim Ŝyciem. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. gdzie kierujemy nasze myśli. tchawica. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. szczęka i zęby. usta. przełyk. Proces ten to przejście od poglądu. ukazanymi w 112 . przytarczyca. Boimy się. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. W końcu boimy się woli Boga. jakie kiedykolwiek podjęła. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. które wpływają na nasze ciało. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. a zatem i kaŜdej choroby. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. Pewna kobieta po tym. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. Ŝycie. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie.

jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. Rozczarowania uczą nas. T. ubrania czy pracy. ale takŜe własnych myśli i przekonań. w której powiemy: „ly decyduj.J. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. ogląda telewizję i je przekąski. chodzi po mieszkaniu.naszego ducha . Ŝe moŜe na sobie polegać. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. ona jednak nie była tym zainteresowana. Idea. Laura pracowała. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. Emily. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. śadna decyzja. Emily co dzień słyszała.kontekście jej własnego Ŝycia. Laurę. Musiała się ponownie nauczyć. nie była zbyt błaha. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. Pragnąc pomóc córce. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. a ja posłucham". Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam.doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. moŜe wymagać od nas większej szczerości.J. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę.J. aby poprosić córkę. Powiedziała im. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. Dopiero gdy o to poprosimy. który przetrwa aŜ do chwili. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. czekając na powrót matki. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. Pokazano jej. twierdząc. T. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. Rodzice namawiali Emily na terapię. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. To naprawdę jest tak. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . Ŝe chciałaby. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. 113 . która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. czy dotyczyła np. choćby najmniejszej decyzji. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. bez względu na to. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. Zobaczyła. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. Jak powiedziała mi jej matka. gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. jak T. wraz z męŜem zbierała siły. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . Kiedy ją poznałam. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. czego pragniemy. aby została niezauwaŜona przez Boga. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej.

Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. co robię. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T.Pewnego popołudnia. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. czy wierzymy osobie. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. Emily spotkała Laurę. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T.J. relacja lub choroba pokazuje nam. kiedy stajemy się świadomi faktu. Wszyscy dochodzimy do punktu. Emily ustaliła wynagrodzenie i. gdzie Ŝyję. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. wracając z zakupami. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. Stwierdziła. Ŝe to Niebo dało jej znak. nadchodzi chwila. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. przekazujemy im część własnej energii. co zapewnia 114 . lecz Twoja wola". i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach. gdy sądzimy. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. aby zajęła się chłopcem. Wiara i wola są mocą twórczą. Laura wspomniała. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. Ŝe będę robił to. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". Jak powiedziała.J. jak dobrze sobie radzimy. Właśnie wtedy. utracimy wszystko to. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. lub Ŝył tu. idei. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. aby się zastanowić. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu.J. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. Nagle Emily zaproponowała. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. Ŝe czegoś nam brakuje. co Boskie. słowa same z niej wypłynęły. dzięki którym energia staje się materią. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. odŜyła. czy wolimy wierzyć lękom. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. Musimy zrozumieć. Bez względu na to. Jesteśmy naczyniami. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. To przekonanie odbudowało jej wiarę. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. zastanowić się. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. albo w chorobie. W wyniku tego nasze Ŝycie. nie miała nawet czasu. która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. Gdyby zaczęła o tym myśleć. pomyślała. czy łękowi. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. Pomieszczenie się znalazło.

Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. odwiedzając róŜnych specjalistów. Nie oceniając. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. jak zalewa ją światło.nam komfort fizyczny. czasami jako migrena. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. Prawie dwa lata spędziła. aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. Chesed inspiruje nas do tego. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. Po przebudzeniu sądziła. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. jak zdrowie fizyczne. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. przyjmę to. odpowiedziała: „Tak. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. który określiła „zawierzeniem". Marnie osiągnęła stan.w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. Pamiętaj. co powie im wewnętrzny głos. jest elementem większej duchowej całości.nauczyciela duchowego. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. Ŝe wszystko. niezaleŜnie od przyczyny. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. mając nadzieję. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. jak się dzieje. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. Ŝe była to rezygnacja. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. Popadła w pogłębiającą się depresję. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. gdy pojawiło się pytanie. przecieŜ nie mam nic do stracenia". Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. Następnym razem. kiedy indziej w nogach. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. jednak tak się nie stało . wierząc. Zapraszamy je. Ŝe choroba minęła. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. lecz uznała za nonsens. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. dlaczego dzieje się tak. W chwili. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. Tak więc uŜywamy swojej woli. którą osiąga się poprzez miłość. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. Marnie przeczytała je. Mając trzydzieści lat. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. by kochać ze wszystkich sił. Przyjaciele poradzili jej. co mi dałeś". Marnie nie wierzyła w takie metody. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . Szlochając pewnej nocy. i pozwala zaufać. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". gdy powiedziała „tak". we wszystkich okolicznościach. które mają ten dylemat. jakie tam prowadziła. Myślała. który mieszka w Indiach. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. nie raz wydawało jej się. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. poczuła. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. Czasami pojawiały się w plecach. jednak tej nocy uświadomiła sobie. a nie 115 . jednak nadal była zła i zrozpaczona. a z drugiej boją się tego.

Skoro piąta czakra uczy nas. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. by Bóg wybierał odpowiedni czas. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. Bóle w zasadzie ustąpiły. choć. a jej dłonie stały się gorące . które były przyczyną lekcji. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. zrobię. w jaki mogę to robić". gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. lecz gorącem duchowym. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. co stworzyliśmy. Pewna osoba. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. na ironię losu. czyni je całkowitym. powinniśmy się nauczyć 116 . Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. Od razu wiedziała. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. a tym samym zapanowaniem nad nim. które kiedyś czytałam. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem.nie ciepłem fizycznym. duszę. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. Ŝe obala mit. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. Ból natychmiast osłabł. Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. co zrobili. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. po którym moŜe. co chcesz. ale nie musi nastąpić poprawa. jest swoistą spowiedzią. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. jaką posiadam. Kto by pomyślał. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. Ŝe mnie to spotka?". tkanki i Ŝycie. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. Poznając istotę własnej energii. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. Daj mi tylko siłę«". Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. sytuacja przestanie się powtarzać. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. która pracuje w więzieniu. które dajemy duchowi. który nami kieruje.zawierzenie. Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. a jeŜeli tak miałoby być. Dopiero zgoda na to. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". fizycznego i duchowego. którą nazywam uliczną". Poczuła rozbawienie. nadal miewa jednak trudne chwile. a takŜe dlatego. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. niech tak się stanie. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. gdy powiemy Bogu „tak". aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. zauwaŜamy. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli.

W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. Słuchając wewnętrznego głosu. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. wszystkie sytuacje i relacje. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. miała interesujące. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. skłaniamy się ku iluzji. to tylko dlatego. Ŝe nic nie da się zrobić. JeŜeli prym wiedzie serce. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. Choć posłuchała przewodnictwa. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. tyle Ŝe się go obawiamy. Cierpimy. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. jakie naleŜy podjąć działanie. Ŝycia. Przewodnictwo Eileen. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. czy przewagę ma serce. Eileen Caddy. Ŝe wszystko jest dobrze. choćby nawet bardzo nędznego. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. miało głęboko duchowy charakter. co do tej pory stanowiło treść naszego. jak oboje stwierdzili. JuŜ jako dzieci.tak teŜ się stało. jak np. jedno z nich zaczyna dominować. gdy przewagę zdobywa umysł. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. która jest uwaŜana za zdrową. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. nawet taka. Peter i 117 . Ŝe dokładnie wiemy. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . który uwaŜała za Chrystusowy. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. czy umysł. moŜe się stać uzaleŜnieniem. Próbujemy kontrolować emocje. pod wpływem innych osób. Mieli trójkę dzieci. po części dlatego. sport czy medytacja. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. choć przewodnictwo mówiło jej. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. Obojętne. Ŝe zerwanie z czymś. Słuchając przewodnictwa. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. Ŝe mówimy: „Koniec. To prawda. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. Akt woli polegający na tym. ukierunkowanej na przyszłość. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. KaŜda aktywność. którego tak pragniemy. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. jakie otrzymywała Eileen. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. a nie na przeszłość. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. jest aktem przeraŜającym.odnajdywać między nimi równowagę. a dziewczynki sercem. Ostatecznie rozwiódł się. Jednak rzadko jest to prawdą. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości".odchodzę".

to robiła to wbrew sobie. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. nie spodziewali się. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. Ŝe zostaną tak odprawieni. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. po medytacji. Wegetacja osiągnęła niespotykany. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. zwanym Findhorn. Ŝe jej zmagania i rozpacz. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. tak jak zostało to przepowiedziane. ogród zaczął rozkwitać. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. ducha i ludzi. śyję wśród ludzi. wynikały z „opierania się Bogu". Dzięki temu ludzie zobaczą. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. którzy są moją rodziną. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". jakie otrzymała w nocy. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. kiedy współdziałają siły natury. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. co moŜna osiągnąć. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. Eileen mówi. Dziś Eileen mówi. KaŜdego ranka. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. Powiedział jej. z tą róŜnicą. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. Nikt nie był rozczarowany. jak określa źródło swojego przewodnictwa. Dorothy zajmowała się channelingiem. Czuję. Mam piękny dom. UwaŜa. Eileen nie mogła zrozumieć. Powiedziano im. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. Biorąc pod uwagę swój wkład. Ŝe ogród był spektakularny. przekraczający wszelkie standardy poziom. która ledwo starczała jednej osobie. a nawet rozwód.Eileen byli tym faktem poraŜeni. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. Ich malutka przyczepka. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. Tak jak obiecały energie przyrody. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. Powiedziały jej. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Peter dokładnie je realizował. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. nie była to lukratywna propozycja. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. tworzono zasady. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. Dorothy." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. by załoŜyli ogród. Powstawały budynki. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. 118 . Po upływie siedmiu lat. Eileen została poinformowana. Podobnie jak Eileen. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". jak mogła zostać tak skrzywdzona. teraz miała sześciu mieszkańców. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów.

Potem stracił Ŝonę. Elihu skarcił męŜczyzn za to. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. Jak sądzisz. Bóg się zgodził. Wierząc. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. dlaczego dzieje się tak. zaakceptuj to. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. 4. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. mają sprawić. za którym powinieneś/naś 119 . gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. Nie osądzaj. W końcu Bóg przemówił do Hioba. Pewne etapy Ŝycia. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. pracy lub zdobycia mocy. Hiob pozostał Mu wierny. jak się dzieje. Szatan zapytał Boga. czego zmienić nie moŜesz. Ŝe taka jest wola Boga. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. która powiedziałaby. powołałeś świt. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. 3. odkąd Ŝyjesz. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. Nie miej oczekiwań. na czym polega siła woli? 2. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. nie byłoby tego warte. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. Bildad i Sofar. Porzuć potrzebę wiedzy. 5. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. z której będziemy mogli korzystać. Ŝe połączenie się z Boską wolą. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. jak małŜeństwo lub praca. Choć Ŝona nakłaniała go. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. 2. co dawało mu powód do dumny. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Odpowiedz na pytania: 1. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. Zaufaj. czego Bóg od nas wymaga. Największym aktem woli. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. Przyjaciele uwaŜali. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. Czy jesteś w stanie poczuć. mogą się boleśnie zakończyć. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. to dlaczego? 5. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. jakie ostatecznie następuje. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. Ŝe sądzą. to kogo i dlaczego? 4. utrzymując. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia.

Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . kiedy wiesz. co wskaŜe mi Niebo"? 9. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. Czy ufasz przewodnictwu.podąŜyć? 6. Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. Co powoduje. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. Czy ociągasz się. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. określ te sytuacje.

Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. osobistego doświadczenia i wspomnień. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego".jako matka. która jest uwaŜana za „początek". inteligencją i psychiką. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . otwartego umysłu. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. które prowadzą nas do mądrości. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. uzdrowiciel. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. uszy i nos. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. związanej z nieprzywiązywaniem się. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. aby nadając energii formę. świadomie korzystać z mocy umysłu. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. aby być świadomym tego. przysadka mózgowa. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. a Chochma Boską mądrość. a takŜe oczy. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. kiedy umysł jest zmącony. realistyczną oceną. rozwinięcia nieosobowej świadomości. Bina i Chochma przypominają. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. co sobą reprezentuje. wedle której forma następuje po myśli. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. szyszynka. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. sportowiec czy oddany przyjaciel. lęk przed zdrową. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. 121 . lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. nauczyciel.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. jakie czerpie z tego. które wynikają z lęku i iluzji. co poprzez to. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. obawianie się prawdy. obaw. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. co się tworzy. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem.

Oznacza natomiast uciszenie lęków. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. a nie dla mózgu. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. jest cechą umysłu. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. Zachęciłam go. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. poszerzanie świadomości. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. co działo się wewnątrz niej samej. gdy miała juŜ lat czterdzieści. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. co czuje. natomiast nasza percepcja i wszystko. posiada tak pełne poczucie siebie. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. Powiedziałam Pete. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. Zrozumiał. np. Zasugerowałam. Pete był załamany. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. zamiast od niego uciekać. inspiracja. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. jaki miała w głowie. Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. 122 . kto byłby jej męŜem. Mózg jest instrumentem fizycznym. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. Rozwijając świadomość.siłami. gdyŜ sądzi. śona. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. bez względu na to. Teraz. podobnie jak czwórka ich dzieci. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. który nie ma nic wspólnego z partnerem. Osoba. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. Nawiązała romans. Wyraziłam wtedy pogląd. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. a jedynie szukała ujścia dla emocji. który oddaje prawdę. Postanowiła mieć romans. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. oznajmiła mu. Miałam wraŜenie. Nie wiedziała. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". lecz Ŝe nie zda to egzaminu. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. jego Ŝona postąpiłaby tak samo.inteligencja emocjonalna. z którą przeŜył siedemnaście lat. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. Powiedziałam Pete. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. i stosowanie go. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. za kaŜdym razem. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. co się z nią wiąŜe. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. które wprowadzały ją w zamęt. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy".

Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. Taka jest prawda dotycząca zmian. ta „zmowa" nie powiodłaby się. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia.braku zmian. Ŝe się starzejemy. Gdy zapytałam go. Wcale by mu to nie przeszkadzało. jak się teraz czuje. prawdę: „wszystko się zmienia". Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. jaki w tej chwili ma w umyśle. Ŝeby sobie wyobraził. staniesz się jej zakładnikiem. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. a ludzie. pozostanie takie samo. choć o tym nie decydujemy. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. Ŝe z takim obrazem siebie. 123 . JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. których kochamy. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. jak dziś. Poprosiłam. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. Wiedzieliśmy. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. aby nic się nie zmieniało. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. Ŝeby stworzył obraz. Ŝe mamy wpływ na to. a staje się jej kroplą. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. to dzieje się tak dlatego. a nie przeciwstawiać się im. Pewien męŜczyzna powiedział. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. ulegliśmy jednak złudzeniu. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . ze świadomością. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego.ta prawda nas przeraŜa. Danny poprosił mnie o pomoc. Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". Ŝeby sobie wyobraził. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. który pozbawia nas źródeł szczęścia. dlaczego jest tak. Potrzebujemy lat. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. co przemija. Wymaganie. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. Powiedziałam mu. Czasami moŜe się wydawać. z czym powinienem skończyć". Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. Ŝe został zdegradowany. czego doświadczymy w przyszłości. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. być moŜe na całe Ŝycie. Ŝe przeraŜa go wizja. Ŝe to coś. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. śmiejąc się powiedział. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. a nie inaczej. umierają. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. choćby powodowało to wielki zamęt. Weźmy np. czymkolwiek było. co takiego robię lub myślę. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. Jak radzi Tao Te Ching. aby opisali jakąś sytuację. powiedz mi. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. aby móc przyjąć nowe. pozwala ją zrozumieć. i zrozumieniem. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". Ŝe zmiany muszą nastąpić. Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu.aŜ stanie się częścią naszej natury. Ŝe został zwolniony. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. Następnie powiedziałam.gdy zauwaŜamy.

którego powinien posłuchać. ambicje i lęki. do którego zostałaś stworzona. by lepiej siebie poznać. zupełnie ignorując własne potrzeby. dziwi się. np. śadna z tych trzech prac. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. Myślisz o podstawowych sprawach. Gdy w końcu zapytasz o sens. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu.Analizując jego energię stwierdziłam. Znalazła czas na to. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. jak w ogóle mogła Ŝyć. Postanawiam słuchać swego wnętrza. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. po prostu niczego nie jesteś świadoma." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji.otrzymujemy przekaz. co jest przyczyną tej sytuacji. Pragnę myśleć o innych rzeczach. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". co nadaje jej Ŝyciu sens. otworzy się przed nim nowy świat." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . bo kiedy zacznie za nim podąŜać. nie zastanawiając się nad tym. w której pracował. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. Gdy raz postawiła to pytanie. podejmujemy działanie. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. Powiedziałam mu. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. musiała znaleźć odpowiedź. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. na co miałby w tej chwili największą ochotę. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. rozgoryczenie. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. brał aktywny udział w pracy kilku grup. Karen. Gniew. Powiedziała. Ŝeby się zastanowić nad celem. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. jak jedzenie. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. „Brak świadomości to coś. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. jakie prowadził będąc handlowcem. Gdy staramy się zatrzymać ten proces. Ŝe postanowiła się zastanowić. Zapytałam. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". i wyjść naprzeciw nowemu. i pojawia się następny przekaz. ubranie i pieniądze. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. Dodał. i stwierdziła. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. nie moŜesz przestać pytać. i nie przychodzi Ci na myśl. Ŝe otrzymał przewodnictwo. wchodzimy w stan zawieszenia. jej nie interesowała. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. „Co powinienem robić?". Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. Ŝe nie chcę. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". z których została zwolniona. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. Coś mi jednak podpowiada. o przyrodzie. Wszystko to uległoby zmianie. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. wyjechać na wieś.

co pozwoli mu „odzyskać pełnię". są przeraŜeni. od indywidualnej do nieosobowej. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. przyznają jednak. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. Ŝe przeraŜa ją samotność. jak i umysłu. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii.moc. Zadziwiające jest. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. udowodniła. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. SkarŜył się na silne. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. Przypadek Jacksona pokazuje. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. ludzie błędnie wnioskują. takŜe rozwód. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. lecz sił Ŝyciowych. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. gdy poznają diagnozę. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. jednak zamiast w nim Ŝyć. wygranej lub przegranej. kierowało swoją uwagę do wnętrza.zdrowia. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. które zaburzały jej energię. Czymś naturalnym byłoby. Wiele osób. Rak rozwinął się wkrótce po tym. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. stwierdziła. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. ona jednak postanowiła. docenić wszystko to. Ŝe juŜ wcześniej czuli. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. relacjonuje. Ŝe ludziom. nieustające bóle.nie świadomości choroby. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. Gdy powraca spokój. jak się rozwiodła. jaki dzieli ich myśli od uczuć. która dotyczy zarówno serca. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. badając treść swoich umysłów. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. którzy nie odzyskali zdrowia. od 125 . które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. co znaczy umrzeć świadomie. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. w jaki sposób kontrolują jej psychikę. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. Śmierć nie oznacza przegranej. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . czy przeŜyje. Wielokrotnie obserwowałam. Ŝe coś jest nie w porządku. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. jak zmieniali swoje Ŝycie. które przeszły chorobę. Na początku. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. bez względu na to. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. Przyjrzała się swoim lękom i temu. którą przekazywała innym. Pogląd. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. Postanowił zrobić wszystko. Wiele osób umiera. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych.

aby wprowadzić do niego światło. ZauwaŜył na przykład. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. poniewaŜ wierzy. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. jakie powinien był wcześniej wysłać. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. Ŝe wie o tym. dlaczego poprosił o rozwód. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. Ŝe czuł się waŜny. on umyślnie jej odmawiał. Wiedział. jaki wywoływał swoim odejściem. uznano ich za buntowników. gdy rozpoczynali współpracę. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. Powiedział mi. po lęki. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. Ŝe umrze. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. lecz na sprawach. lecz ducha. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. jak to ujął. Jackson przyznał. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. Oświadczył. które domagały się uzupełnienia. Scott podjął tę decyzję świadomie. Ŝe mimo to jest zadowolony. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby.kwestii. Do kaŜdej z osób. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. Poszerzanie świadomości np. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. Choć prosiła go o wyjaśnienie. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. Gdy ludzie. Ŝe nadszedł jego czas. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. OdłoŜył drewno i oznajmił. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. które wymagały wyjaśnienia z innymi. którym musiał stawić czoła. Zdał sobie sprawę z tego. w poczuciu. podejmował odpowiednie kroki. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. które uznał za ofiary swojego nawyku. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Jego Ŝona była osobą. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. kiedy to zmarła. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. z zamiarem zrozumienia przesłania. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. Jednak wyglądało na to. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. Pamiętał nawet o podziękowaniach. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości.

Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. co przeczytałam. Następnie: „Czy to prawda. co poda na obiad. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. Ŝe chciałby umrzeć. Okazało się. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". Ŝe jego czas juŜ nadszedł. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. doznała zawału. Wtedy przyszło mi na myśl. „Wezwał swoich 127 . gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". Kiedy pojawia się uczucie. nie przyjmując poŜywienia. Sposób umierania. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. po czym dodał: „Ja nie. Ŝe nie odejdzie. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. zanim nie skończy ksiąŜki. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. czego się dowiedziałam. Zamiast załamać się w obliczu choroby. Czy jest coś. Ŝe pora umrzeć. prawie histerycznie. dzięki której wiedział. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. ale mój mistrz potrafił". Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. akceptujesz je i współdziałasz z nim. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. ale mój mistrz potrafił". To nic strasznego". Potem opuszczasz ciało. po czym powiedział: „Ja nie. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. Prowadząc samochód. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. i dotrzymała słowa. Ŝe nadszedł Twój czas. Ŝe Scott. przestając jeść. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. kiedy to leŜał w łóŜku. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. Ŝe nadszedł nasz czas. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. otrzymał łaskę. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. Powiedział takŜe. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. którą pisała. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. skąd się wzięły moje pytania. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. jest prawdą. ani do zmiany zdania. Powiedział.swoich obowiązków. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. czy to. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. powiedział. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. zaprzestając jedzenia. Nie naleŜy się bać śmierci. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. jak umarł mój mistrz". Być moŜe tak jest. na przykład. Przeczytałam. na jaki się zdecydowali. Czytałam takŜe. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie.

Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. Tego dnia medytował z uczniami. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi.zarówno podczas Ŝycia. Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. czekał w 128 .astrologów. Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. potrzebna jest pewna dyscyplina. kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. Jego duch posiadał ogromną moc. Modlił się o przewodnictwo. lecz zawsze. To. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. jak i w chwili śmierci. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. co Boskie". W pewnym momencie uznał jednak. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". a gdy nadeszła wyznaczona godzina. Czekał w ParyŜu. jest iluzją. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. Mój mistrz nie był chory. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. W nocy budziła nas. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. Pewnie o tym nie wiesz. KaŜdy moŜe tak umrzeć". uznawała. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. Przypominam sobie pewną profesor. na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. kazała przyjmować określone pozycje jogi. aby osiągnąć dobre wyniki. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. był w pełni sił. to nie jest to". Spotkanie trwało dziesięć minut. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. bo był chory. JeŜeli miała wraŜenie. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. Zapytałam Sogyala. który „nie zna konfliktu z tym. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. Tak więc Oliver „czekał". więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. czy jego mistrz postanowił umrzeć. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. Sogyal powiedział. pobłogosławił ich. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu.

Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. Dlatego teŜ ci. a następnie wewnętrznego. 129 . gdzie mogłaby się schronić. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. Na tym polegało jej „wyświęcenie". Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. które bardzo mnie wzruszyły. która jest atrybutem sefiry Chochmy. Peace Pilgrim to imię. swój umysł i swojego ducha". aby „czekał". uwaŜani są często za bezuŜytecznych.. Aby doświadczyć przemiany. Czekał w hotelach pierwszej kategorii. które współbrzmią z szóstą czakrą. Słyszałam. w czasie których poznawała naturę konfliktów. by siły Boskie wskazały nam drogę. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. istoty sefiry Biny. Nie spotkałam nigdy osoby. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. Jego serce pozostało jednak puste. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. a częściowo dlatego. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. śyła skromnie. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. jaką emanuje zdrowa psychika. dała mi do zrozumienia. oraz Boskiego zrozumienia. gdy szła wiejską drogą. jaki ma miejsce. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". jest bezuŜyteczne. Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. Ŝe mogła się w niej pomieścić. popijając cappuccino na Riwierze. otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. Szła. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. choćby najskromniejszą wskazówkę. Peace Pilgrim wyjaśniła. Pod mostem znalazła skrzynię. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. stale modląc się. by obudziły tę część naszej duszy. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. W końcu uznał. jak opowiadała o sobie dwie historie. gdy pozwolimy. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. by pokazano jej drogę słuŜenia. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby.Rzymie i na Wschodzie. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. Pisząc te wskazówki. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. mistrz duchowy dał mu zadanie. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". nagle zaczęło się bardzo ochładzać. która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. Ŝe polecenie. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. częściowo ze względu na to. na tyle duŜą. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. Opowiadając tę historię. Moim zdaniem. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. musimy zacząć od naszego wnętrza. Kiedyś. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą.

• Naucz się rozpoznawać. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. Następnie podejmij takie decyzje. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. jakie niesie Ŝycie. • Uwolnij się od myśli. choć nie jest ona łatwa. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. kiedy Twój umysł się zamyka. co widzisz. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. Całym sercem jestem z tymi. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. • Ucz się nie przywiązywać. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . • Uświadom sobie. Ŝe przyjmując postawę obronną. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. a nie materialny. Ŝe uŜalasz się nad sobą. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. niŜ temu. a ja tak zrobię". nie dopuszczasz do siebie prawdy. Im bardziej pragniesz dowodu. w co wierzysz i dlaczego. Tak wiele osób. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. na jaką Cię stać w danej chwili. jakie pojawiają się w snach. które sprawiają. o co w tym wszystkim chodzi. aŜ staną się na tyle silne. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań.być moŜe nie w 130 . przynajmniej na jakiś czas. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. jakich dostarcza im Ŝycie. co Cię spotkało. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. złościsz lub obwiniasz innych za coś. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. • Skup uwagę na chwili obecnej. • Miej na uwadze. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. istnieje prosta metoda. Naucz się bardziej ufać temu. choć koniecznym stanie oczekiwania. kiedy działasz pod wpływem lęku. które osłabią jego siłę. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. Kiedy się jednak zrozumie. O dziwo. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. jednak męczy je obawa.

Chochma.Oczywiście.. . Toby zgłosił się do mnie. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy.Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. . ale co będzie. Ale najpierw spróbuj. Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę. Ŝeby to było takie proste ." Nieczęsto się zdarza.odpowiedział.Ale w tej chwili.Jak czas moŜe być iluzją? . odpowiedział: „No tak. . Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę.rozumieniu ludzkim. .MoŜesz postanowić.spytałam. po czym powiedział: . Ŝe najlepsze lata ma za sobą.Tak więc przyjmijmy.Właściwie teraz to nie. PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty. Był przekonany.spytałam.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? . Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. nie mogę się oprzeć wraŜeniu.Masz rację. artretyzm i impotencję.zapytał. łącznie z energią seksualną. . Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań. w dzień i w nocy . nie czujesz bólu ani depresji. . UwaŜasz. . Zupełnie o niej zapomniałem.odpowiedziałam.powiedział. Ŝe widzi je w negatywnym świetle.Czy zauwaŜyłeś. Potrzebował poczucia. zapytałam: . sefira mądrości. Dałaś mi wiele do myślenia.Powinnaś była zostać prawnikiem. Ŝe mam wpływ na to wszystko?" . . co najlepsze . Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: . Toby zaczął się śmiać.Po czym dodał: . ale na pewno Boskim. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku. jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć. odebrałam wraŜenie. Ŝe do jego ciała powracają siły. ale on zwykle się pojawia i znika. poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję.Prawda . jak np. będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci. gdy skończył pięćdziesiąt lat. MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. Badając jego energię.Coś jest ze mną nie tak. . takŜe do jego Ŝycia. . 131 . . Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. . . Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym. Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie.Chciałbym. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć.Co takiego? . tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości. więc się zgodził. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu. gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności. Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból.Więc spróbuj . Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. .No dobrze. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię.odrzekłam. rozejrzyj się.. prawda? . prawda?" .Na to wygląda .powiedziałam. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę.Zrobię co w mojej mocy. Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. a co za tym idzie.Twierdzisz więc. Ta moŜliwość istnieje zawsze.

W dniu. która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas". które pojawiły się na jego ciele. Nie znam tam nikogo.Nie mogę pracować.. Nic juŜ nie mogę robić. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali. Odpowiedziała. . Umysł miała wypełniony obrazami. Ŝe chce zostać akuszerką. . Szanuję ludzi. tłumacząc. znajdowała się „poza" ciałem.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. między innymi (i głównie) dlatego. Carrie zaczęła płakać. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. po czym powiedziała: . dla których pracuję. którą odprawiał Ojciec Pio.Czuję. Zapytany. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. Ojcem Pio. Gdy badałam jej energię.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. którzy podąŜają za przewodnictwem. jak zostać. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. o którym wspomniała. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. . Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła. W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. Brytyjski pisarz. Zapytałam. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia.„rany chrystusowe". Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. Za kaŜdym razem donosiła. decydując się na odosobnienie." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. jednak nie mogę przestać o tym myśleć. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. w niczym nie zmienionego Ŝycia. Graham Green. Carrie odnalazła swoje powołanie. pracując jako adwokat. czym ona jest. od razu zauwaŜyłam. Zaczynam rozumieć. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. Jak sądzę. uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę.Co czytasz? . Nie czuję. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. czym się kierowała. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. co mnie tam spotka.Nie jestem misjonarką . W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. Jednak Green wyszedł z kościoła. . Nie mogę myśleć. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. wytłumaczyłam jej. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. Ŝe nosił stygmaty . pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu.powiedziała Carrie . w Detroit. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk.Wydaje mi się. Kiedy mieszkałam w Detroit. po czym powracają do swojego dotychczasowego. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu".zapytałam. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . gdy był młodym księdzem. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. ale nie wiem. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . Ŝe jej świadomość. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. dlaczego nie poszedł na spotkanie. Spotkanie miało odbyć się po mszy. co dzieje się w jej Ŝyciu. udał się najpierw na mszę. czuję napływ energii. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. w ujęciu symbolicznym.powiedziała. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. a następnie powracać do iluzji. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień.

Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. Chciał. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu. Powiedział. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Jednak w rzeczywistości było inaczej. to wywołało to Twój niepokój? 8.ścieŜki słuŜby. Jakie poglądy sprawiają. Zachęcił swoich współpracowników. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Ŝe realizacja planu się nie powiodła. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. jaki popełnił. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. które poznał na seminarium . Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. czego się dowiedział. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec. Dojrzawszy do tego. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. Nikt nie pozostaje sam na długo. Odpowiedz na pytania: 1. Czy boisz się zmian. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . zakładał. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach.głównie dlatego. Wierzył. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. Kiedy się okazało. Czy przypominasz sobie. a takŜe nasze relacje z innymi. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania .impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. Czy oceniasz? JeŜeli tak. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. Powiedziała wtedy. Ŝe inni takŜe są gotowi. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. ciała i ducha.świadomości i praktyki biznesu. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. Ŝe wiedział. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. Potem znajdujemy nowych towarzyszy. który określa jakość Ŝycia. Uświadomił sobie. Po czterech miesiącach się załamał. Jakie przekonania pielęgnujesz. Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. kilka osób wyraziło przypuszczenie. choć wiesz.

a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". myśli prorocze. wzniosłe idee i związki mistyczne. Wisząc na krzyŜu. w której następuje świadome zespolenie z boskością. uzdrowienie.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. odpuść im. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. inspirację.energię źródła. układ mięśniowy i skórę. łącząc całe ciało z siódmą czakra. Jest ośrodkiem intuicji. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. a takŜe akty wiary i modlitwę. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. oto syn Twój. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. które stanowią „sprawy niezakończone". Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . Keter reprezentuje „nicość" . utratą toŜsamości. Ojcze. zasila ciało. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. pracujemy nad nimi. bo nie wiedzą. które usuwa w cień ludzkie lęki. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. z „ciemną nocą duszy". siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. Niedokończone sprawy to takŜe związki. Boga lub Tao. powiedział do matki: „Niewiasto. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. która jest odpowiedzialna za oddanie. jak byśmy tego chcieli. lub moŜliwości. a takŜe zaufanie. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. która z wyŜszej rzeczywistości. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. Jest to ośrodek modlitwy. wglądy. którego udziela się osobie umierającej. która oznacza „koronę". wizji i wglądów duchowych. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. 134 . Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. NaleŜy do sfery mistycznej. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. których nie wykorzystaliśmy. których nie zakończyliśmy tak. umysł i ducha. w której świat fizyczny ma swój początek. a czego nie powiedzieliśmy. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. i teraz tego Ŝałujemy. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. co czynią" i „Dokonało się. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". oraz oddanie. w ręce Twoje polecam ducha mego". naleŜało powiedzieć. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. nie posiadającą początku ani końca.".energii. lęk przed duchowym osamotnieniem. duchowej toŜsamości. Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. co np. tworzy rzeczywistość.

ubóstwem. Chciałbym przekazać ludziom. by chroniła mnie grupa. w głębi mego serca.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . śmiercią. Ŝe wszystko będzie dobrze«. wiem. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. napisana w szesnastym wieku przez św. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. miejsca czy wykonywanej pracy. Nadal prowadziłem rozmowę. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. gdy wróciłem do domu. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. psychiki. jest w Bogu. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. naprawdę Ci wierzę«. czy dotyczy to osoby. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. a ja się czuję taki bezsilny. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. a On w nim. a kto jest w miłości. „Pewnego wieczoru. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. bez względu na to. Pragnąłem jedynie. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. Pragnę. co robimy. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. Byłem oszołomiony. Ŝe są pod opieką niebios. mistycznych przeŜyć. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . kryzysami społecznymi lub nawet wojną. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. pracownik socjalny. jednak nią nie jest. uczuć i emocji. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. Miał poczucie. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. Teraz wszędzie widzę anioły. Anioł się uśmiechał. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. zobaczyłem przy niej anioła. móc więcej zdziałać. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. po czym się uśmiechnęła i wyszła. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). a ona powiedziała: »Wiesz co. jak równieŜ załamań. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. iŜ „Bóg jest miłością. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. ale takŜe rozpacz.« Nazajutrz. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. jakie trzeba przejść. jak gdyby nic się nie działo. prosimy o to. gdy siedziałem z jedną z takich osób. jakie mnie ogarniało. Była we mnie wiara. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. naszego połączenia z Bogiem." DąŜąc do połączenia z boskością. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. Jana od KrzyŜa. wierzę Ci. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. bez pośredników. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. Wiem.Z perspektywy symbolicznej. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego.

Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. Osoby postronne. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". Mury klasztorów. jak np. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. „Za kaŜdym razem. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. Osoby. Thomasa Mertona. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. Kobiety poczuły powołanie. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków.osób świeckich. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. rewolucję. Ŝe mają wizje. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. ogarnęło mnie poczucie gniewu. stało się jasne.intuicję. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. który w swoim klasycznym dziele pt. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. bez względu na korzenie religijne. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. W następnych stuleciach. które przyznawały. Powszechnie wiedziano bowiem. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. Ŝe szczera modlitwa. które opiekują się przyrodą. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. uznałabym go za wariata. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. Nie mogłam sobie 136 . Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. co w sposób symboliczny sugeruje. odmawiam modlitwę. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. która wyczuwa połączenie. słyszą głosy. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. lecz takŜe przez uczonych.

który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. Przypominam sobie. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha.poradzić z tym uczuciem. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. do którego moŜemy się udać. a nie nawracana. Jednym ze współczesnych mistyków. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. obok wielu liczących się przywódców politycznych. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem. cały czas się zastanawiając. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. Zafascynowało mnie to. Następnie poprosiłam w modlitwie. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. w którym. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. Dwa tygodnie później osoba. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. aby dać im cukierki. z czego będę Ŝyła. który wydawał się pochodzić od kogoś." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. Po prostu wiedziałam. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. gdy wędrowałam przez las. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. Ŝe jest katoliczką. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. kto wierzy w Boga. Wygląda na to. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. Ŝe przebywa w innym miejscu. uczestniczyły autorytety duchowe m. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. a to. która była uczennicą w tej samej szkole. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. Zdałem sobie sprawę. po czym znowu usiadła na jego twarzy. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. nie pójdzie do piekła. Jim jest takŜe teologiem. a on nawet nie drgnął. w małej wiosce na Tajwanie. Ŝe nikt. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. Jim urodził się w Chinach. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. a ja powiedziałem. Inni uczniowi mówili jej. gdyŜ całą sobą wiedziałam. co mówi. Następnej niedzieli. w której byłam kierownikiem sklepu. Łzy napłynęły mi do oczu. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Wtedy zrozumiałem. jak George Bush. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. Gdy miałem dziewięć lat. Ŝe mnich nie reagował. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. usłyszałam głos. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. uświadomiłem sobie. którą znałam tylko przelotnie. poniewaŜ jest katoliczką.in. Wtedy 137 . Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. Powiedział: „PomóŜ nam". gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. gdzie on jest". Jednak pewnego dnia. Mucha na chwilę odleciała. nie ma znaczenia. Ŝe pójdzie do piekła. Ŝe odchodzę z pracy. kto sięgał mi tylko do kolan. aŜ przyjmę Chrystusa. poszedłem do świątyni buddyjskiej. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. Ŝe nie wierzę w to.

Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. Ŝe jesteśmy narzędziami. Oddanie sprawia. Oczywiście. małŜeństwa czy nowej znajomości. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. Ŝe coś się w nich budzi. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. kim jestem. i czego chcę od Ŝycia" . Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. MoŜemy zachować zdrowie. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. jest wiele osób. Ci. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują.znowu zobaczyłem obraz mnicha.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. którzy mają negatywne poglądy. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. partii politycznej. jak np. jakie stawia nam Ŝycie. Lęki te nie są „zwyczajne". nie wiedzą tylko. Na tym polega praca duchowa. technice ćwiczeń lub gangowi. Wiele 138 . jak to rozpoznać. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. „Nie wiem juŜ. Wierzę. co jest. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. wieczną toŜsamością. Jestem przekonany. czasem na modlitwie. umoŜliwiając ludzkości rozwój. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. Nowe. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . awansu. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. i tak się zestarzejemy. Wszyscy. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. Bez względu na to. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. druŜynie sportowej. poprzez które działa Duch. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki. nie przechodzą kryzysów duchowych. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. zarówno fizycznie. którą przepełnia energia siódmej czakry.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. jak wiele będziemy ćwiczyć." Jim jest współczesnym mistykiem. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. jak wierzę. Ludzie. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. do którego moŜna się udać. dowiedziałem się. który przypomniał mi. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka.

śaden ksiądz. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. Zamknął się w sobie. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". Per. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. przez dłuŜszy czas. którym przez lata lojalnie słuŜyły. która doświadcza „ciemnej nocy".osób cierpi. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. jak np. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. podejmując takie. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. pełen lęku. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. Co więcej. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. projektuje okręty pasaŜerskie. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. Nie jesteśmy stworzeni do tego. by się oddawać innej istocie ludzkiej. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. a nie jego przyczyną. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. z którą łączyła go bardzo silna więź. Wrócił więc do domu swojej matki. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. gdy się je zwalnia z firm. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. dokąd ma nas doprowadzić. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. oddanie powinno być skierowane ku górze. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. zdaje sobie sprawę z tego. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. guru ani pastor nie jest w stanie. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. jakich doświadczają ludzie.. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. Per nadal pracował. Gdy zmarła jego matka. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. Oczekujemy. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. szukał wsparcia u pastora. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym.

duchowego doradcy. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. moŜe stanowić deskę ratunku. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. moŜe w połowie dnia i wieczorem. co się z nim dzieje. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV. Osoba. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie.powiedział mi Per . Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. ma w sobie więcej Ŝycia. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. prawdę mówiąc. jak długo będę Ŝył . Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. myślę. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania.oddanie sile potęŜniejszej od siebie. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. potrzebujemy zaufania. czego zaznałem wcześniej". a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. zaczął remontować dom. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. twierdząc.w odosobnieniu. modlitwy i gdy jest to moŜliwe. JeŜeli odkryjesz. co teraz wiem i czego doświadczam. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. Udał się do lekarza. Ŝe zgodziłbym się. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. Módl się codziennie w sposób. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". które wskazuje nową drogę.górach. „Nie wiem. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. która rozumie naturę wędrówki duchowej. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony. teŜ bym tego nie wiedział. Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. Per mówi. Aby się czymś zająć. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. Ron. JeŜeli nie znamy takiej osoby. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. ale świadczą o mocy ducha. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. Oddanie. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. lecz jej intensywność. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. przed snem. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. aby pozamykać sprawy z przeszłości. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. gdybym nie miał tego wirusa. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. Wierzę.jednak. Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. nie miał pojęcia. Prowadź dziennik. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. śył jak pustelnik . która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. czego bardzo mu brakowało . Odkrył ją w sobie. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. wprowadzając dietę leczniczą. Jak powiedział. gdy był młodym księdzem. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. W rezultacie zaczął medytować. Choć doznania były cudowne. nie obsesja. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". Poczuł. abym się 140 .

Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. aby jak najszybciej skończyć. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej.to było coś nowego.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. który powiedział jej. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. które znajdują się w grupie. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. gdzie jest moje miejsce. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. poprzez które mogłaby działać. gdy zrozumiał. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. leczącego za pomocą modlitwy. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem.sprawy jednak tak się potoczyły. by moc BoŜa uczyniła. Dokładnie przypominam sobie kobietę. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia.powiedział Ron . co robiłem." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku.nauczyciela. PołoŜyłem na niej jedną dłoń.pomodlił za chore osoby. zniknął. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. rodzina mnie w tym wspierała. jednak Boska moc uzdrawiania . co naleŜy. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. co powiedzą inni. które poznałem jeszcze jako ksiądz. niŜ gdybym pozostał księdzem. Tak teŜ zrobiła. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. Byłem zaskoczony. na który chorowała. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. „Byłem zrozpaczony. Ŝe gdy odejdę. jakie udało mi się rozpoznać. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. która jest potęŜniejsza ode mnie. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. aby opowiedzieć o tym. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. szczególnie moja rodzina. Zastanawiając się nad tym. nie pozwalał mi odejść. prosząc. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę. a co. współpracy ze światem medycznym. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej . W obliczu kryzysu toŜsamości. jakiego świadomie nie planowałem. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. Ŝe z powołania nadal nim jestem. Ŝe tak uczynię.« Czułem. Pomyślałem. czuję. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . Nie wiedziałem. zerwałem jednak z naukami religijnymi. postanowiłem. Z powodu tego. Ŝe powinienem zawierzyć sile. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. Nie czułem niczego poza strachem. Jednak lęk przed tym. załamany i czułem się nie na miejscu. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. Owego dnia poczuła. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . który utwierdził mnie w przekonaniu. co mam robić. jaki przechodziłem. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. jak szczerze wierzyłem. Ŝe chodzi mu o to. Gdy mu odpowiedziałem. np. aby uczestniczyć w modlitwie. więc zapewniłem go. Serce niemal mi stanęło. Wracając do Ŝycia. która jako pierwsza stanęła przede mną.

pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. lecz takŜe tych. Ron mówi: „Pozwólcie. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. lecz lęk przed nią. Gdy to rozumiemy. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. by kiedy modlę się z nimi. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. Choć ich słowa sugerują. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. boją się jednak poznać przyczyny. w miłości. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. co tworzymy. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. jeŜeli potrafimy zrozumieć. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. jakie kierujemy do Niego. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. Modlitwa nie polega na słowach. które pragną zostać uzdrowicielami. o co odtąd zostaniesz poproszony. w przewaŜającej części czujące. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Ja tylko »uruchamiam« te energie. Ŝe najpierw wyjaśnię. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. Ŝe tak. bez względu na to. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. To nie śmierć jest wrogiem. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . bez względu na to. Błędem jest myślenie. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. To nieporozumienie wynika z przekonania. co nie znaczy jednak.potrzebujących. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. z powodu których ich dusza tak cierpi. Zazwyczaj otrzymują łaskę. modlitwa staje się »lekarstwem«. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. Tak nie jest. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. aby z Nim być. tu i teraz. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. na czym polega prawdziwa modlitwa. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. stającej się punktem odniesienia. a takŜe całej planety. Teraz rozumiem. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. jak ciemna jest noc. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. to z pewnością tak nie myślą." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. lecz na Ŝyciu z Bogiem. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. Czasami nadchodzi czas śmierci. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . którym muszę wybaczyć«. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. Odpowiedz na pytania: 1.w pokorze i świadom. modląc się lub medytując? 2. ale zwracanie się do Boga po to. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. której ktoś sam nie posiada.

niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. wymień jakich. 5. Czy uwaŜasz. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . Czy oczekujesz. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. 10. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. 7.3. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. zamiast modlić się z pełną czcią? 4. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. wymień je i określ swój stosunek do nich. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je.

wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". czyli wykorzystywania modlitwy. Jest zewnętrznym wyrazem tego. Patrz poprzez pryzmat symboliki. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. śyj tu i teraz 144 . Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. szkół i domów. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. ma znaczenie symboliczne. To. obie ery są jednym i tym samym. Analizuj wszystkie swoje decyzje. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. Wszystko jest jednością 2. Szanuj siebie 4. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. Szanujcie siebie nawzajem 3. które dotykają kaŜdego narodu. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. jak i emocjonalne. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. sportowy czy w innej dziedzinie. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. Pamiętaj. Bez względu na to. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. ci. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. zauwaŜamy. Poddaj własną wolę woli Boga 6. zarówno te fizyczne. Miłość jest siłą Boską 5. W ten sposób rozpoznasz. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. co istnieje w naszych polach energetycznych. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. Choć wydaje się to dziwne. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. rysunek nr 6). gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. czy chodzi o opanowanie choroby. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. SkaŜenie radioaktywne. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. w swoich działaniach wykorzystują energię. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. Aby uzyskać przewodnictwo. sukces finansowy.

145 .

ciało i ducha z Boską świadomością. jak łączysz się z całym Ŝyciem. i jeŜeli uznasz. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. a potem swoją rodzinę. JeŜeli tak.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. Następnie zastanów się. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. Ŝe zraniłeś te osoby. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. 2. wyślij do nich pozytywną energię. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. jaki lęk spowodował to zachowanie. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. poproś. której prawdy nie przestrzegasz. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. miłosierdzia i osądu. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. moŜesz odzyskać swojego ducha. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. na jakie się zgodziłeś. Poproś. takŜe w szerszym znaczeniu. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. ciała 146 . Zastanów się nad słowami. które wypowiadasz do innych. błogosławiąc Ŝycie. które podjąłeś względem siebie. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. Przechodź kolejno przez czakry.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. abyś mógł się pozbyć iluzji. Rozpoczynając od pierwszej. Boskiej mądrości i zrozumienia. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . Nie jest moŜliwe. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. które Tobą władają. zaakceptuj to. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. 3. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. Oceń. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. Uświadamiając sobie. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. postępuj w sposób następujący: 1. i określ. Codzienna medytacja Dodatkowo. i gdy odpowiedź jest twierdząca. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. wykryjesz kaŜde osłabienie. zastanów się nad swoimi intencjami. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. Ŝe oszukiwałeś innych. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji.

Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. Utalentowana lekarka i pisarka. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. powiernikiem. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. synagogą. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. a w trudnych okresach . W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. Mary-Charlotte. w tym takŜe mojej. taka jest Boska obietnica. by wyrazić to. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. aszramem. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. dziękując jej za pracę korektorską.i duszy. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. lecz skierowanie nas do wnętrza. nie pozostaje nam nic innego. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. Christiane Northrup. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. Leslie Meredith. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. Ten prosty akt świadomości. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. co robię. Jesteśmy nią. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. co czuję w związku z tym. którą pragnęłam przelać na papier. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. jak Ŝyć w sposób duchowy. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. Jesteśmy kościołem. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. stanowiąc źródło mocy. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. Nosimy w sobie boskość. nie sądzę. Badając siebie w ten sposób. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. C.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. 147 . niezwykły talent. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. bym się zajmowała tym. z którymi współpracuje. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. gdzie moŜemy odkryć własną moc. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. umysłu i ducha. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. czym mnie obdarował. doradcą i przewodnikiem. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. zbuduj system zasad. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. których kocham i podziwiam. ucząc się języka ducha. która zasila nasz układ biologiczny. Gdy zrozumiemy. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. Wdzięczność to za mało. która nas łączy. jak i za przyjaźń. Mądrość jest zapisana w nas. ciepło i troskę. Normanem Shealym. Gdyby nie on. Karin Wood. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. Jednak przede wszystkim. sefir i czakr. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół.

Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. załoŜycielki Sounds True Recording. Z całego serca dziękuję Nancy W. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. przyjaźń. Carole Dean. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. i drogi przyjaciel. Tomowi Williamsowi. Sabinę Kurjo.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. Jesteście moim błogosławieństwem. Susie Marco. zawsze będę ceniła ich pomoc. A jej postawa osoby. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. siłę ducha i wspaniałomyślność. którzy wzbogacają moje Ŝycie. ojcu techniki biofeedbacku. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Ronowi Roth. Judy Butt-ner. Allison i Joey. Barlett. Do Tami Simon. których było wiele w ostatnich dwóch latach. niŜ potrafię to wyrazić słowami. Rheę Baskin. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. Sisce Pothoff. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. Bjorkman. a w szczególności mojej drogiej mamie. bez względu na to. którymi tak często mnie obdarowywała. gdy byłam na studiach. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. Paul Fundson. jaką dla Was czuję. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. komputerowej czarodziejce. którzy sprawiają. wizjonerka. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. Kaare Sorenson. nadal mnie inspiruje. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. która poruszyła mnie bardziej. Peterowi Breyowi. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. Lynn Bell. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. DeLacy Sarantos i wielu innym. ale i uzdrowić samą siebie. Carol Simmons. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. Paulowi Fundsenowi. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. w którym dorastałam. Jest jednym z błogosławieństw. Johnowi Mayowi. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". Angela. Ŝe 148 . Cudowna kobieta. Carol Hasler. Jej troska. czuję wdzięczność za to. Zawsze była otwarta na moje pomysły. jak bardzo były szalone. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. Wiedząc. jakimi obdarował mnie Bóg. ogromna miłość. Eddie Junior. Dziękuję za jej cierpliwość. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. Kathy Musker. Dawidowi Luce. Fredowi Matzerowi. która zna siłę wiary. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. jakie prowadziłyśmy. Jimowi Garrisonowi. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. Kevinowi Todeshi. szczególnie w najcięŜszych okresach. Ron Roth. wielebnej Suzanne Fageol. dr med. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. głębię i dowcip. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. Penny Tomkins. dodawała mi odwagi. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. zapewnili mi duchowe wsparcie. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. gdy potrzebowałam jej pomocy. Pauli Daleo. nasze serca są jednym. wiedzę. Swoją miłością otaczam M. Mona Lisa Schulz. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. Szczerze przepraszam wszystkich. A. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. Utalentowany uzdrowiciel. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz.

których tak bardzo kocham.Ŝyję. Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. Tak bardzo jestem wdzięczna. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. Jesteście moim „domem". Ŝe bezwarunkowo akceptują to. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. Wandę. co robię. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. za wsparcie i otuchę. Mitcha. czym się zajmuję. Ŝe siebie mamy. która odeszła od nas do Nieba. ojca Len. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. Pam i Andiego. Chrissy i Ritchiego. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. choć zdaję sobie sprawę z tego. 149 .