P. 1
Myss Caroline - Anatomia Duszy

Myss Caroline - Anatomia Duszy

|Views: 303|Likes:
Wydawca: kawa7

More info:

Published by: kawa7 on Apr 05, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2015

pdf

text

original

Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

.112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu..144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 ...........Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli.134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka....121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy..

mądrze i z miłością. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. a absolutna moc psuje całkowicie. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. W artykule. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. potrafią tę energię zinterpretować. Ŝe moc demoralizuje. Następnie wyobraź sobie. energia Ŝycia nie jest statyczna. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. fizycznie i emocjonalnie. nie spotkałem nikogo. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. osoby uzdolnione. Ŝe John F. Ŝe będziesz się zastanawiał. Leadbetter i Rudolf Steiner. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. choć prowadził bogate Ŝycie. Pisali o tym Alicja Bailey. choć ani umysłu. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. intryguje. a co waŜniejsze. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. aby wywiązać się z umowy. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. Władza i kontrola. NajwaŜniejsze pytanie. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . wyobraź sobie. przeczytałem. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). Charls W. które obciąŜają Cię intelektualnie. To zadanie jest proste. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. przygotuj się na wstrząs. ma charakter kinetyczny. której charakter jest święty. dwa fakty są niepodwaŜalne. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. Po pierwsze. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc .Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. takie jak Caroline. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. rozprzestrzenia się. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. prowokuje i inspiruje czytelnika. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. Po drugie. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. jak uczyniła to Caroline Myss. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie.moc ludzkiego ducha. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. jakie od wieków zadają sobie ludzie.

MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. Anatomia duszy zawiera nowy. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. śyczę Ci. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. MoŜesz nauczyć się. seks czy zewnętrzny autorytet. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. dr med. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. by fałszywe symbole mocy. chrześcijańskie. Jestem szczęśliwy. Analizuje naszego ducha. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. abyś wiele mógł skorzystać. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. takie jak pieniądze. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. Moc. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka.stanów emocjonalnych na zdrowie. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. Wystarczy juŜ. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . Wiedza jest potęgą. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". Kabały i czakr. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. odmieni Cię na zawsze. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. C. ekscytujący. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. przekonania i postawy. Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej.

bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. Sheffield. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe.BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. England. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe.

jak i przeciwników. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. dzięki któremu mogę rozpoznać. Ŝe wmówiłam sobie. Trudno jest oddać stan. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. Paliłam papierosy. byłam do tego nieprzygotowana. w którym będę wystawiona na ocenę innych. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. zarówno zwolenników. które ciągnęły się latami. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. W głębi serca wiedziałam. czego chce od nich Bóg. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. jak i Ŝyciowymi. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. Gdy jakiś znajomy wspomniał. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. z drugiej strony czułam. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. pozbawiony emocji charakter. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. Jak na ironię losu. w jakim się wtedy znajdowałam. czułam. które pojawiały się. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. od talentu do gotowania. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. skąd biorą się informacje. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. Obrazy są wyraźne. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. kogo zna. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. od depresji po raka. Nie mogłam zrozumieć. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. Ŝe jest zdrowy. Ŝe nie będzie to moŜliwe. podobnie jak dawni mistycy. Bardzo waŜny jest ich neutralny. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. co oznaczało dla mnie. Ŝe ktoś. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. Ŝe jest to rodzaj gry. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. Z jednej strony obawiałam się. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. jednak całkowicie pozbawione emocji. nie czuje się dobrze. Za kaŜdym razem czułam.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. Wiedziałam. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. To powodowało bóle głowy. przeraŜonych ludzi. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". Chciałam Ŝyć jak dotychczas. by rozwijać się w tym kierunku. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. a później okaŜe się. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. migreny. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. Ŝe czeka mnie nieszczęście. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. czego Bóg chce ode mnie. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. jeŜeli powiem komuś. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. Byłam katoliczką. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. dlatego. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje.

Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". które dotyczą np.informacje na temat Ŝycia danej osoby. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. Ŝe jest czymś więcej. aŜ do dnia. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. Ŝe zapyta. a takŜe. chwile. jakie Ŝycie prowadziliśmy. w sposób dość. Ŝe jest ona częścią jej duszy. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. teraz wiedziałam. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. wiem. gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . esencją Ŝycia. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. w wydawnictwie. Ŝe dusza jest czymś. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. a które spraw finansowych. jaki wydajemy. Nie potrafiłam jej powiedzieć. które miały dla niej jakieś znaczenie. które kontrolowały Twoje Ŝycie. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. Przypomniała jej rozmowy. Czy moŜesz mi powiedzieć. choćby nawet boski. zdrowia. dlaczego ma raka. otwarty teren. Gdy skończyłam się modlić. Cofnęłam rękę. przechowywane z miłością. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. Przestraszyłam się. Weszłam na piękny. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. jak jakiś system. Wszystko jest dobrze". w jaki sposób się to odbywa. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. Wiedziałam. aby kobieta nie spostrzegła. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. częściowo ze strachu. od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. Zawsze wierzyłam. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. Zaczęłam się modlić. ZauwaŜyłam. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. co się wydarzyło. Obserwując to wszystko. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. Uczono mnie. gdyŜ poczułam. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. który przylegał do wydawnictwa. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. Jest świadomą energią. Zaczęłam odkrywać coś. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. znów spojrzałam na twarz kobiety. kiedy w samotności płakała. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. i wszystkie związki. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. automatyczny. Teraz mogę znieść wszystko". ja równieŜ wyszłam po chwili. twórcza i fizyczna aktywność. w zaleŜności od tego. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. rozróŜniając. Kontynuowałam swoją działalność. Wszelki osąd. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. emocjonalna. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. Byłam wstrząśnięta tym. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. i nie umiałabym wytłumaczyć. DrŜałam na całym ciele. Wykorzystywałam swoją zdolność. Bałam się jej reakcji na wiadomość. Nie przypominałam sobie. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków.gdy nagle zostałam zalana energią. modliłam się. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. abym ją tam połoŜyła. i czułam się rozdraŜniona. jest zapisany. wydarzenie. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . Nie potrafiłam pojąć. nie wiedziałam jednak. Kobieta opuściła moje biuro.

W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. w jaki ona funkcjonuje. Ponadto uwaŜam. związek choroby wieńcowej. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. np. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. co zjadłam. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. pełnoprawnym zmysłem. co wcale by mnie nie zdziwiło. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. gdy umiera ciało. Ŝe w ogóle jest chora. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. poznając ludzki system energetyczny . Stanowi to dla mnie znak. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. Nie ulega wątpliwości. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. jak sama się tego nauczyłam. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym.nie załatwione sprawy z przeszłości. którzy do mnie przychodzą. kiedy powstaje choroba. Potrafię wyczuć. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. lecz takŜe trudności związane z leczeniem. łatwo i naturalnie. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. Jednak ludzie. w większości przypadków sami czują. a chore na nowotwory . intuicja stała się moim szóstym.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. Jednak z mojego doświadczenia wynika. emocjami a określonymi dolegliwościami. których nigdy nie widziałam. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. spokój umysłu. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. choć sposób. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. pewnego dnia obudziły się we mnie. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. Ŝe postrzegam energię ludzi. Podejrzewam. umysł i duszę. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. 10 . często zanim osoba uświadomi sobie.anatomię duszy . Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. Teraz. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. Np. tym bardziej byłam przekonana o tym. odpowiadających im częściach ciała. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. gdyŜ wiem. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. osoby. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. jak działają bogowie. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. Studiując anatomię energii. Im częściej uŜywałam intuicji. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. naprawdę nie wiem. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam.

ludzi i trudności. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. straty lub zdrady. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. którym sama się posługuję. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. Wszyscy boimy się odrzucenia. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. którą jesteśmy. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. jakim jest ta ksiąŜka. hinduistycznej i buddyjskiej. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. Gdy poznasz anatomię energii. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. Dowiesz się takŜe. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. jako przejawu większej siły duchowej. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . a takŜe tacy. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. Wierzę. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. duszy i energii. lecz dlatego. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. Wszyscy posiadamy ciała. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. Tego mam pod dostatkiem. Pragną wewnętrznej klarowności. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. nie dlatego. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. jakim jest choroba. ciału i umysłowi. jak tradycji judeochrześcijańskiej. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. jakie łączą ciało i duszę.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. Jestem przekonana. którzy uczestniczą w moich zajęciach. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. ci. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. Lekarze. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. zrozumiesz. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". z rozgoryczeniem opowiadają. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. Ŝyda czy chrześcijanina. Ŝe ciało jest przejawem ducha. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. złość jest równie trująca dla ciała hindusa.

Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. Lekarzom. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. anteny satelitarne. masaŜ lub homeopatię. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. Ŝe tracimy energię. powaŜne choroby. absolwenta Harvardu. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. Zanim ciało wytworzy chorobę. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. Jednak ciągle pojawiają się nowe. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. AIDS. jak i symptomów. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. dowiedziałam się. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. akupunkturę. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. Na farmie Normana w Springfield. lecz kierowałam osoby do specjalistów. Regularna praktyka. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. Poprawy nie wywołają ani rady. ani ostrzeŜenia. które mówią nam. Choć niektóre. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. jednak aby rozwinąć ją w pełni. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. To przyniosło mi ogromną ulgę. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. jak np. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. wspólnie realizujemy naukowy program. gdyŜ nie czuje się dobrze. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. tylko działanie. wysyła sygnały energetyczne. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. jaką prowadziłam u boku Normana. w stanie Missouri. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. Jako 12 . Dzięki rozmowom. nieodzowna jest praktyka. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod.

Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. zarówno w Stanach Zjednoczonych. jak i na całym świecie. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. 13 . Jednak zanim to nastąpi. propagowane przez ruch holistyczny. autora ksiąŜki Meaning and Medicine. akupunktury albo chi kungu. Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. Mam nadzieję. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. reprezentowane przez medycynę oficjalną.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . które łączą w sobie podejście fizyczne.nowoczesne metody leczenia. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha.uznajemy stosowanie np. akupresury. i duchowe. Wydaje się nieuniknione. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie.

Nie mając Ŝadnych innych planów. i po chwili ruszyliśmy. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. typową „ciemną noc duszy". Stwierdziłam. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. zatrzymał się i zapytał. Powiedział. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. kaŜdy przepytuje przechodniów. Rzuciłam. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. w którym kierowałam się intuicją. oprócz mnie. Mój wyczerpany. Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. gdzie popełniłam błąd. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. Odparłam. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. aby być obiektywnym. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. jadąc do Seattle. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. popadłam w głęboką. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. Punkty zwrotne Wszystkiego. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. Ŝebym wsiadła do samochodu. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. Poprosiła nas. a później po ciebie wrócę". Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. o wydarzeniach i ludziach. Ŝe wyszłam na spacer. aby pomagać innym. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. zastanawiając się. Ŝe wreszcie się skończyło. Zatrzymał się przy starym. Ŝe umarłam. które opisują sytuację. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. Czułam wdzięczność za to. ogarnęło mnie uczucie. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. Byłam zbyt wykończona. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. aby przez lato pracować na Alasce. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. doświadczyłam w okresie. W porcie czekał na nas męŜczyzna. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". drewnianym. planując swoje Ŝycie. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. pełna rozgoryczenia. które jednocześnie słuŜyło jako biuro. dokąd idę. więc pracę. Powiedziała. zawodowe i duchowe. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. Wszyscy zasnęli. pomyślałam. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. mojego rodzinnego miasta. wyniszczającą depresję. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. co ma dla mnie znaczenie osobiste. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. 14 . którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. Ŝeby spać. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. Pewnego ranka. byliśmy kompletnie wyczerpani. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia.

oprzytomniałam.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. Rachel powiedziała mi. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. jeŜeli nie masz pewności. kto wstąpił na herbatę. Oto spotkałam dobrego nauczyciela.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu. Zapytała go. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas. sprytny w podchodzeniu zdobyczy. To zwierzę na górze to niedźwiedź.Jest bardzo szczególny. pozostawiając niedokończoną sprawę.zapytała. musisz mieć pozwolenie od jej autora. na długo zanim ta stała się stanem. jak się go odczytuje? . Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. aby odzyskać siły. Ŝeby porozmawiać. bo nie sądziłam. Tak to wygląda. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. .weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. Rachel zauwaŜyła. gdyŜ zawiera ona jego ducha. nie wolno ci zacząć nowego dywanu. przyjaźnie i z ufnością. jak przystało na mieszkankę Alaski.powiedziała. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. Zrobiłam. potrzebuje długiego snu. . Ŝe przyglądam się totemowi. jak powiedział . Zachowywała się tak. aby go skończyć. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce. . Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. Ŝe jej przeszkadzam. . Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. w której przekaŜesz to zadanie komuś. a zwłaszcza jej 15 . Ŝe otrzyma potrzebny czas. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. który zdobił ścianę. . Musimy przeprosić kogo trzeba. Oniemiałam z wraŜenia. samowarem. i powiedział. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. Gdy jesteś tkaczką. powiedziała: „masz potrzebę umrzeć").Ten dywan był prawie gotowy. Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. Ŝe jest pół-Rosjanką. . A jeŜeli odkryjesz. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć.zapytała. a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. Rachel przerwała. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. w którym Rachel przygotowywała herbatę. Aby móc zaśpiewać pieśń. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. która go tkała. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. . Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste.Czy wiesz. Słysząc te słowa. i zabija tylko w obronie własnej. drewniany totem i indiański koc. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. Spoglądając na mnie sponad samowara.odparłam. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. a nigdy dla przyjemności.Nie . Jego duch prowadzi nasze plemię. ogarnęło mnie uczucie. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię.śycie jest proste . Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. czy będzie mogła dokończyć pracę. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety.Ojej . Spójrz na to. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel.Przychodzimy na świat. W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. a Duch odpowiedział jej. . W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. koronkowymi firankami. kto zgodzi się je dokończyć. Potem otrzymujemy znak. aby nalać herbaty. Wtedy nas opuści. aby nie zostawić niedokończonych spraw. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną.Widzisz ten koc na ścianie? . zwalniając go ze wszystkich obowiązków. więc tak. który z nimi spędziliśmy. gdzie gości przyjmuje się ciepło. . Były tam między innymi: nieduŜy. Jest silny. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. .powiedziała Rachel. musisz przeprowadzić ceremonię.

aby się dowiedzieć. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. W języku chrześcijaństwa mówi się.Powiedz mi . Jednak. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii.stosunek do śmierci. św.Skąd ten męŜczyzna wie. jeŜeli nie będę chodziła prosto. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. Być moŜe Bóg. będzie bardziej skłonny do współpracy . Ŝe złamię nogę. co ona zechce. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. robiła. czy Bóg. Kiedyś szaman powiedział mi. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. Musiałam przestać się z nim spotykać. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. róŜni się od tego. chodziłam juŜ prosto. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. Nie miałam takŜe pojęcia. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. w jaki widzą je zwykli ludzie. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. Później zrozumiałam. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. Na jakiś czas wyjechałam. co mówi ich duch. bym mogła zostać dziennikarką. To było dla mnie bardzo trudne.Ach . Ŝe mój dotychczasowy świat. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. załatwiała sprawunki. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. w którego wierzyłam. Ŝe ona zna Boga. który jest bardziej realny od mojego. którego teraz poznam. o której mi opowiedziała. UwaŜa się. Julian z Norwich. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. Zanim poznałam Rachel. poniewaŜ go kochałam. lecz nie ze świata". Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. św. I choć nie byłam wtedy tego świadoma. u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . to prymitywny zabobon. .pomyślałam. Ŝe to. Ŝe umrze? Czy jest chory? . co robię.zapytałam. co go spotka. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki.Poszedł do szamana. pośród udręki i ekstazy. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. Za zamkniętymi drzwiami. . Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. św. . a gdy wróciłam. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. wybaczenie i wiarę. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. której chciałam odebrać męŜczyznę. istnieje naprawdę. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. Zaproponowałam. tacy jak św. Ŝe „są w świecie. Zastanawiałam się. Niczego tak nie pragnęłam. Teresa z Avila. Franciszek z AsyŜu. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. Wiedziałam. o czym mówi. Teraz jasno widzę. św. Sposób. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. . Klara z AsyŜu.rzekła patrząc mi prosto w oczy . Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . Zainspirowana przykładem Rachel. skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. nie brałam pod uwagę siły. Nie sądziłam równieŜ.Wszyscy chodzą do szamana. w moim ciele nie było ducha.chorobie. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła.odpowiedziała. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą.

17 . ludzie pojawiali się przypadkowo. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. Tak zaczęła się nasza znajomość. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. chorobami okręŜnicy. powinni się zatrzymać. mówię. gdzie nadal pracowałam. Ŝe mam takie zdolności. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. i ile fizycznego cierpienia doznali.wolnych od iluzji świata fizycznego. i aby powrócić do zdrowia. Po pierwsze. jak emocjonalne. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. Dzięki obiektywizmowi. Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. którą podąŜali. który jest przebudzony). Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. Byłam bardzo zdenerwowana. mogę analizować sposób. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. zauwaŜam. która odbywała się na zachodzie kraju. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". które cierpiały na migrenowe bóle głowy. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. gdy praktykowałam diagnozowanie. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. zauwaŜyłam. Dowiadywałam się. W okresie od 1983 do 1989 roku. którzy się do mnie zwracają. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. Zanim podjęłam decyzję o tym. Okazało się. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu. Byłoby wspaniale. Teraz wierzę. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. co było mi potrzebne. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. rakiem prostaty. Jednak bez względu na to. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. jako ludzi przebudzonych. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. osoby z rakiem piersi. uzdrowieniem i osobistą mocą. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. nie według jakiegoś szczególnego schematu. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. wypadaniem płatka zastawki mitralnej.Ŝycie naprawdę jest tak proste. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc.

Powiedziałam mu.Któregoś dnia. Nie powiedziałam o tym Joemu. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. później jednak powiedział mi. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. powiedziałam. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. podał mi jego imię. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. Pracując z Normanem nabrałam pewności. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. Opisywałam swoje wraŜenia. Powiedziałam dr Shealy'emu. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. W miesiąc później. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. jaki wygłosiłam w Kansas City. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. w maju 1985 roku. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. Przez długi czas nie miałam pojęcia. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. gdy będzie miał pacjenta. tłumacząc. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. Powiedział. wiek i czekał na odpowiedź. i zapytał. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. Ŝe wydaje mu się. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. siedząc obok niego podczas obiadu. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. pozostawiając to Normanowi. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. poprosiłam. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. Sam to wiem. czy nie mogłabym tego sprawdzić. Ŝe jest chory na białaczkę. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Gdyby mi schlebiał. w maju 1984 roku. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. które sporządziłam w trakcie sesji. dotarło do mojej świadomości. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. Gdy skończyłam. kto mi powie. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. Potrzebuję kogoś. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. uświadomiłam sobie. Ŝe wibracja. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. Ŝe nie wiem. jaką 18 . Odpowiedział. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. Powiedział. Ŝe zadzwoni do mnie. Teraz sama uczę. Nie przerywając obierania jabłka. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. Wtedy nie przypuszczałam. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. Pewnego sobotniego ranka. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. czy dobrze wykonałam swoją pracę. ich przyczyn i objawów energetycznych. na ile trafne jest moje diagnozowanie. Przeglądając notatki. Ŝe nie wiem. do wydawnictwa Stillpoint. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. Według mnie pacjent był narkomanem. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. Odkryłam.

mam AIDS«. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. tak się boję. między innymi z pewną kobietą. nie dość. a tym bardziej. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. cukrzycę i przewlekły ból. Nie mogłam jej zidentyfikować. wcale nie pasowała do białaczki. mogą to uczynić takŜe inni. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". w New Hampshire. Powiedział: „Wiem. To był Joe. Zapewniłam. następnego dnia w południe. Ŝe ma AIDS. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. Byłam oszołomiona. który obejmował zdrową. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. mówiąc. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. Minęło kolejne dwadzieścia minut. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. Muszę stwierdzić. Ŝe mówisz prawdę. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. co robię. Rozmawialiśmy o tym. od razu zadzwoniłam do Normana. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. prawie wegetariańską dietę. Nie mam tyle siły. Nie mogę tego zrobić. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. iŜ jego syn jest gejem. by go to męczyło. Powiedzieliśmy jej. 19 . Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. czego wymagał od niego program. Ton. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". co powinien w tej sytuacji zrobić. Powiedziałam mu. jakim do mnie mówił. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. Peter bez narzekania przyjął wszystko. rzucenie palenia. Caroline. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. Starałam się wytłumaczyć mu. gdy zadzwonił telefon. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. jest we mnie ciągle Ŝywe. gdyŜ wiem. Peter powiedział mi. Razem stworzyliśmy program terapii. bo to właśnie usłyszysz". Ŝe jego ojciec nawet nie wie. Nic nie odpowiedziałam. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. zbadałam twoją energię. Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. jednak zachęciłam go. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. Odparłam: „Mam nadzieję. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. która cierpiała na otyłość. W końcu powiedziałam: „Peter. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). to nadal bym go kochał". aerobik. Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. masz AIDS". Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy.odczuwałam. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. o co chodzi mojemu synowi. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. Rzeczywiście. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. Zareagował mówiąc: „Jezu. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny.

bez której nigdy by nie pokonał choroby.sprawił. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . którą moŜemy uaktywnić. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. zanieczyszczenia i odpady. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. Czekałam na tunel. gdy się nie wydarzają. tak głębokie. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. 20 . Nie namawiam Was. o którym tak wiele słyszałam. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. jak i dlaczego rozwija się choroba. przekonań. Jechałam karetką do szpitala. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. aby mógł zdarzyć się cud?". jak nigdy dotąd. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. dzieje się coś niedobrego. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. do której spływała krew. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. Przyszło mi na myśl. Szczególnie często zastanawiałam się. JeŜeli tak jest w istocie. a który się jednak nie pojawił. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. aby powstawały cuda. traci się energię (lub moc). zmieni negatywne przekonania. jak moŜemy wpłynąć na energię. który stał na podium przygotowując się do wykładu.destrukcję powierzchni planety. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. Wpadłam w euforię. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki.chodzi mi o to. Ŝe oddalam się od Ziemi. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. a mięsak Kaposiego . Ogarnęło mnie uczucie spokoju. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. która jest tak słaba. natomiast inni nie. wywołaną przez próby z bronią jądrową. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. aby mnie ratować. co moŜe powodować. Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. Z drugiej strony. Wierzę. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. Zamiast tego poczułam. Byłam lekka i tak oŜywiona. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić. Następnie zobaczyłam Normana. tym bardziej byłam oddana tej pracy. jak układ odpornościowy chorego. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. sugerując. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. Interesowało mnie głównie. a jednak być zdrowym. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. i pewną szczególną energię lub „łaskę". które są największym źródłem tlenu na Ziemi. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem".

oraz wskazówki. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". jak to się robi. Napięcie w grupie wzrosło. pojawiły się nowe moŜliwości. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. długo nie poŜyję. I moŜliwe. który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. śaden z uczestników nie wycofał się. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. i powiedziałam: „Myślę. niech powie o tym teraz. Pokazywała. Ogarnęła mnie wściekłość. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". W okresie od 1990 do 1992 roku. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. będę tu siedziała. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. To Ty mi powiedz." Popatrzyłam na kobietę. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. Więcej skorzystacie. proszę. oprócz praktyki z lekarzami. Women's Wisdom. zachowałam kolejność. notesy. bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. Europie. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. Zrozumiałam. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. w stanie Maine. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. Dziękuję Ci bardzo". a pod koniec dnia byłam wyczerpana. Meksyku i Kanadzie. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. aŜ wymyślę powód. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. Myślałam. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. To oznaczało. gdy skończyły mi się siły. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. Wtedy mnie oświeciło. jak ja na nie patrzę. Podobnie jak dotychczas. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. Wśród kursantów było wiele osób. Nikt się nie poruszał. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. z którą przed chwilą rozmawiałam. Ŝe dojrzałam. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. Ustalając porządek ksiąŜki. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". Pozostali niech wyjmą. Zamiast tego nauczę Was. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. jak moŜna z nich korzystać. 21 . na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. Australii. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. przecieŜ zapłaciłam". jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy.

Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. przedstawionego w Zoharze. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. którymi kieruję się w swojej pracy. W części drugiej. która obejmuje siedem rozdziałów. tzw. które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. 22 . Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. model ludzkiego systemu energetycznego. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. proszę. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. tylko to. który jest głównym tekstem Kabały . symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. moim zdaniem. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. Siedem czakr. jak powiedziałyby Joseph Campbell. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". Drzewa śycia.mistycznych nauk judaizmu.

W ten sposób biografia. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. zarówno osobiste. Naukowcy przyznają. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. jak i negatywne. pulsuje energią. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. zarówno te pozytywne. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . głębokie i traumatyczne przeŜycia. zwłaszcza.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. edukacji lub niepowodzeń. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. jak i zawodowe. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. Pole energetyczne człowieka Wszystko. która wypełniona jest informacją. Przypomnij sobie sytuację. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. która wymienia informacje z ciałami innych osób. z których składa się nasze Ŝycie. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. Oto przykład informacji. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. Przypuśćmy. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. Wiedza. Pole to. autorytetów. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. wspomnienia oraz przekonania i postawy. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. czyli przeŜycia. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. czytając ten rozdział. co Ŝyje. rozpościerające się na szerokość ramion. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. powstającego w procesach biologicznych. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. co mówię o intuicji. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. Pamiętaj więc. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. staje się naszą biologią. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. gdy rozumie się nomenklaturę. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. gdy będąc juŜ osobą dorosłą.

opuszczać ciało. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. gdy ono umiera. czy uwaŜa. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. nbrational medianę). w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce.. (. wszystkie częstotliwości są w harmonii. Ŝe emocje są zapisane w ciele. Inne osoby. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby.. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. Dopuściwszy do siebie emocje. powiedział. są obecne w całym ciele. są wyjątkowe. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. której jeszcze nie rozumiemy. które przyczyniło się do jej rozwoju. poniewaŜ te same komórki. jak się wtedy czuł. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. Gdy jesteśmy zdrowi.. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". a nawet muzyczne czy literackie preferencje." Na pytanie. a strzał w serce dokładnie oddaje to.pracę. dr Pert odpowiada: „Oczywiście.. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu. jak i w polu energetycznym. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. Łączy 24 . to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. przyzwyczajenia. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. wzory zachowania. są myślami przekształconymi w materię. jak i małŜeńskie . Obszar ciała. wtedy niebezpieczeństwo. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne.) Jest wiele zjawisk. Ŝe neuropeptydy. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. poglądy moralne. Pewien rodzaj energii zdaje się np. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. ZauwaŜcie np. wydają się mieć taki sam problem. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości.. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii.i stawić im czoła. za miły gest lub za pomoc. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. jestem jednak przekonana. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. które wcześniej starał się ignorować. przypływ osobistej mocy w ciele. Podobnie jak stacje radiowe. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło.

której uświadomienie jest najwaŜniejsze. 25 . które są duchowymi lekcjami. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. czego się obawiają. która słabnie lub zaczyna chorować. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. Ŝe coś jest nie tak. ukrył złość i urazę w swoim ciele. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. które zwracały się do mnie 0 pomoc. Intuicję posiada kaŜdy. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. Ludzie muszą stawić czoła temu. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. w nieznane. Taka intensywność jest jednak konieczna. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. uwzględnij kaŜdy obraz. Ci. Jednak. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. a nie duchowości. największe nasilenie. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . co robimy. który się pojawi. co chcą usłyszeć. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. Np. WaŜne jest jednak. Zamiast zrobić to. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. Ŝe jest On po to. w większości sami intuicyjnie czują. Ŝe zawsze odbieramy informacje. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. Ŝe są chorzy. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. Ŝe nie podzielam ich obaw.bez względu na to. ani Budda. Jednak za sprawą ciała okazało się. wiedzieli. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. Jednak zachowanie refleksyjnej. mają jednak nadzieję. aby mówić ludziom prawdę. Często spotykałam się z opinią. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. a nie to. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. JeŜeli kłamiemy. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. którą badasz. ale nie jest to do końca prawdą. śycie czasami bywa trudne. co podpowiadała mu intuicja. by spełniać nasze prośby. dlatego. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony.nas takŜe to. Jednak ani Bóg. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk.

Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało.chodziło o jego pacjenta. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . której nie potrafię odczytać. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. Gdy badam czyjeś ciało. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. niekiedy wynosi niemal godzinę. Strach np. na których opiera się praktyka.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. dlaczego tak się dzieje. których nie mogłam jej udzielić. Sprawia. Część myśli jest płytka. a sporo nieuświadomionych. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . np. jest oznaką. nie zostałoby to zrozumiane. zakładam. najpierw naleŜy poznać zasady. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy.jest to sprawa najwaŜniejsza. oddziałuje na wszystkie układy ciała. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. młodego dentystę. a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. Natomiast osoba. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. Ŝe Ŝołądek się kurczy. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. Czasami czułam. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. w ciele. stopniowo. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. Mogę tylko snuć domysły. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. według mnie. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. Ŝe na poziome energii. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. Ŝe nie jest obiektywna. Te. Są jak szybkie mentalne obrazy. Narastające zmęczenie. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. Czysty odbiór nie powinien. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . oddychającym przejawem naszych mocnych stron. Wszystkie myśli. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. dla której robisz odczyt. naszych słabości. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. dzieje się coś niedobrego.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby.powoli. zdolności intuicyjnych. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. W ten sposób . bez względu na swoją treść. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. Co jakiś czas trafiam na osobę. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. na którą kładę największy nacisk. dzień po dniu . nadziei i obaw. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. a następnie samoistnie się kończy.

Czasami. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen.symptom choroby. zaczynamy 27 . którą utrzymuje. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. Powiedział. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. jak w przypadku tego młodego dentysty. które jest źródłem udręki. Pacjent przyznał się. Norman odniósł wraŜenie. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. Rozmawiając z owym męŜczyzną. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. Pacjent został natychmiast zoperowany. gdyŜ nie czuje bólu. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. Oczywiście. Niestety. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. Ŝe aby osiągnąć to. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. czy słuŜy mu jego praca. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. Ŝe teŜ podejrzewał raka. Ŝe biografia staje się biologią. Zadzwonił więc do mnie po pomoc.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. JeŜeli nie dbasz o to. Poprzez wyczerpanie. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. Choć widzieli to inni. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. Porównując energię do pieniędzy. stosunki. o którym początkowo nie sądzimy. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. jak tego pragnie. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. Ŝe jest „energetycznie" chore. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. odpowiedzialności. aby mogło nastąpić uzdrowienie. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia.do ciała. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. oznacza jednak. Ŝe pacjent ma raka trzustki. TakŜe depresja świadczy o tym. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. Powiedziałam Normanowi. Tym razem wynik był pozytywny. myśli. nic mnie to nie obchodzi". Ŝe jego choroba postępuje. czego pragnie. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. poczuć swoimi wnętrznościami. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. ale te nie potwierdziły podejrzeń. Ŝe dzieje się coś złego. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. zmarł jednak po czterech miesiącach. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. wszystkie wydarzenia. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. wszyscy mamy negatywne emocje. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. trzeba zmienić sposób myślenia. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. Stwierdzenie. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Aby rozwinęła się choroba. Poradził mu. Norman przyznał. PoŜegnał się. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. UwaŜa on. kaŜdą komórką . jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. aby zastanowił się. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. jednak testy tego nie wykazały. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. moŜna powiedzieć. ciało stara się powiedzieć. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach.

co powiedziałam. jakie daje Ci gniew. Aby choroba się rozwinęła. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . Norman poprosił mnie. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. Ŝe wszystko. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Gdy trafiła do Normana. Jednak.w szkole i poza nią. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. głównie swoich dzieci. Jak podkreślał M. terapię światłem i kolorem. Powtarzam. która przyciąga i niszczy wszystko. Powiedziałam. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. do czego nie chciała się przyznać. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. wiedzieć. We własnym mniemaniu była dobrą matką. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. dlatego znajduje wady we wszystkim. lecz takŜe osłabia zdrowie. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. co robią . MoŜesz np. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. aby te urządzenia mogły jej pomóc". którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. była wykończona. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. lecz ze względu na uczucie przewagi. Mogła pójść do psychoterapeuty. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. którą pobierała z zewnętrznego źródła. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. Tego popołudnia zrozumiałam. czym jest wewnętrzna moc . aby od niej nie odeszły. 28 . Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. Odpowiedziałam: „Nie. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. wszyscy mamy negatywne uczucia. które powoduje jej utratę. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. abym dokładniej mu to wyjaśniła.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. Uświadomienie sobie. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. od swoich dzieci. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie.przyspiesza zmiany w ciele. Leczenie nie przyniosłoby efektu. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". Zapytał. Postępowanie. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. np. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. kiedy pacjent rozumie. Stwierdziłam. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność.rozumieć. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. kobieta jest nieustannie wyczerpana. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. ona ma za mało oparcia w sobie. Wyjaśniłam Normanowi. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. emocja negatywna musi się stać dominująca. robi dla ich dobra. Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. wolisz tego nie robić. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. co robi.

Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. Pojawiła się migrena. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. tytułów. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. braku energii. Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. Połączmy teraz pierwszą zasadę. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. jak i negatywne.pieniędzy. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. pracę. Ŝe do ciała napływa siła i energia. która mówi. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. Moc jest podstawą człowieczeństwa. rodzicem lub dzieckiem. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu.pieniądze. które podejmujemy. jednak dla niego był źródłem mocy. bezpieczeństwa. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. to jednak ubóstwo. więc jestem bezpieczny. Pamiętam pewnego męŜczyznę. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. autorytetu. a on sam miał energię dziesięciu osób. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. Często zgadzamy się z osobami. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. są wynikiem tego. z twierdzeniem. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. Pracował do późna. Gdy zachorował. Był przy tym zawsze uwaŜny. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. Staramy się wyczuć. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. pieniądze. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. urody. Nasze postawy i poglądy. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. więc wszystko jest w porządku". 29 . który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. Ŝe biografia staje się biologią. Gdy pieniądze napływają. np. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy.z małŜonkiem. którymi się otaczamy. Wraz z fortuną utracił źródło siły. z której wynikła śmiertelna choroba. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. Wycofał się ze wszystkiego. Ludzie. kochanką lub kochankiem. Ucząc się symbolicznego języka energii. o jakim zawsze marzył. najpopularniejszy symbol siły . Nikomu nie są obce te kwestie. gdyŜ wydaje nam się. Weźmy np. jej energia zdradzi. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. kto ma siłę. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. co naprawdę czuje. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. Mam siłę. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. lub po rozstaniu się z kimś. Zaczynamy wywoływać chorobę. Uświadomił sobie. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. zarówno te pozytywne. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. kiedy stracimy coś. Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. zauwaŜył to od razu. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. i wszystkie decyzje. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. To spowodowało reakcję biologiczną. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie.

Osoby tego typu czują. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie. Według filozofii. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. wizualizacja. 30 . fizycznym i duchowym poziomie. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . Czujemy się przez nich przyciągani. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. Leczenie jest procesem biernym. psychicznym. autorytet polityczny. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. w związku. tzw. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. jak np. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. uzdrowienie nie następuje. „cele energetyczne". co trzeba". wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. natomiast techniki holistyczne. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym. symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. co uzdrowienie. Rozpoznanie własnych symboli mocy.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. swoich wspomnień i przekonań. co daje Ci siłę. Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. z nastawieniem „zróbcie. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. wymagają aktywności i zaangaŜowania. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. zręcznie je wykorzystując. na jakiej opiera się medycyna akademicka. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. status społeczny. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. Wiedzie takŜe do zmian. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. Gdy pacjent jest pasywny. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. Mówi ona. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. Wyleczenie nie jest tym samym. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii.Powinieneś wiedzieć. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. jednak chory nie zajął się źródłem choroby.zadanie przejmują leki i chirurg. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. która uczy.aktywnej i pasywnej. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego.

głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. jakie działania powinien podjąć chory. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. Bez względu na to. Mówiąc o sobie. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. w jaki tracą energię. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . Nieświadomie określają sposób. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. narkotyki i alkohol. które wykazują bierną postawę. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. zdałam sobie sprawę. takie jak tytoń. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. niŜ nam się wydaje. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. Wspomniałam. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. Podczas wykładu mówiłam o tym. stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . a w drugiej papierosa i poprosiła ją. Najbardziej skrajną grupą osób. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. Ŝe nałogi. jednak przekonałam się.prostytucję. Te dwa cele 31 . jej umysł wybrałby lekarstwo. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. Pewien przypadek.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. osłabiają proces uzdrowienia. Utykała. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. by wybrała to. Ludzie bardzo często mówią. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. czego chce. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. są osoby uzaleŜnione.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

Gdy dojdziesz do wprawy. jakie ze sobą niesie. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. Zawsze pamiętaj. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki.nie opartego na egocentryzmie. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . aŜ zachorujesz. aŜ poczujesz energię tej 35 . Po trzecie. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. i rób wszystko. Uczyń badanie siebie rutyną. Postanów. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. Ŝe biografia staje się biologią. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. Osoba. oceniaj swoją energię codziennie. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. tak energetycznych. badaj co. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli.energetycznych ciała. Pytaj siebie. doświadczeń i informacji. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. Zawsze pamiętaj. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. i obserwuj. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. jak i umysł. Nie czekaj. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. MoŜe się okazać. a nie kto pozbawia Cię energii. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. Pierwszą diagnozę postaw sobie. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Zastanawiaj się i odczuwaj. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. Po piąte więc. lecz ciemna strona Twojej osobowości. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. który znajduje się w Twoim wnętrzu. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. Ŝe osoba. gdy odkryjesz utratę energii. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. Wiedz. które pozwolą Ci ją odzyskać. Naucz się wyczuwać napięcia. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. które podejmujesz. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. masz trudności w pracy. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. ZauwaŜ. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. Po czwarte. która wydaje się odbierać Ci siłę. która poddaje się temu uczuciu. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. JeŜeli uznasz. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. Po drugie. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. Po pierwsze i przede wszystkim. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. JeŜeli np. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". a nie obraŜanie się na nauczyciela.

Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. prawie jak techniczną usterkę. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne.osoby i sposób. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. waŜne jest. więc nie marnuj czasu na myślenie. Korzystaj z pomocy. samo staje się chorobą. Staraj się wierzyć w to. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. Po siódme. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. w jaki się z Tobą wiąŜe. związek lub małŜeństwo. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. co się wydaje najistotniejsze. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. włączając do niego elementy leczenia medycznego. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. a nie Ŝycie z nim. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. śyj według prawd. zioła i dietę. Gdy rozpoznasz. •Wszystko się zmienia. Konsekwentnie realizuj swój program. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. Nie pomoŜe wizualizacja. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. jak i okresów spokoju. •Bądź konsekwentny/a. moŜe to świadczyć o tym. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. przestrzeni ani materii. Szczęście zaleŜy od osobistego. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. •Nigdy nie wymagaj. lecz nauczenie się czegoś. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. Nie jesteś ofiarą. aby zrobić to. poprawa nie następuje lub jest niewielka. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. które wyznajesz. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. weź pod uwagę. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. KaŜda sytuacja. Rodzaj zmian jest nieistotny. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. działanie i modlenie się jak ofiara. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. To. Pamiętaj. np. 36 . Uwzględnij te moŜliwości. Uzdrowienie ciała. Po szóste. •śycie polega przede wszystkim na nauce. Rób wszystko. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. Gdy zdasz sobie sprawę. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. czego wymaga proces uzdrowienia. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. co boskie.

zwróciłam uwagę na fakt. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. które przepływają przez organizm. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. jak i symboliczne. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. Uczy nas. gdy sądzimy. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. jak i duchowym.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego.poprzez wieczne i proste prawdy. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. Nasz duch. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. przechodziła kryzysy natury duchowej. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. Energia jest określeniem neutralnym. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. co pozytywne. Oznacza. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. dowiedziałam się. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. ale takŜe siedem sakramentów. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. koncentrując się na tym. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. co nie znaczy. Im lepiej to zrozumiemy. aby zachować zdrowie. co uwaŜamy za prawdę. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne.Niczego nie zyskamy. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. Łatwiej się Ŝyje. jakie dzięki nim musimy podejmować. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. Później. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. Jest to zadanie proste. Stało się to nagle. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. jak postępować. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . Nie zmienia to faktu. Gdy się im przyjrzałam. Gdy uświadomiłam sobie. które do mnie trafiały. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. Zdrowie. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. 37 . Ŝe jest wyczerpany energetycznie. Ŝe większość osób. W jednej chwili zrozumiałam. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. jednak wyzwania. Ŝe łatwe.

tworząc mitologie. destrukcji i zemsty. myślenia i działania. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. Jednak ta pierwotna zasada. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. Wczesne kultury. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. pozwalała im pomóc sobie. pozostaje Ŝywa i jest głównym. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. poprzez akty zazdrości. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. po niezwykłe przykłady przemiany. szczególnie te męskie. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. Nowością było to. zawierającej wydarzenie. na stworzeniu nowej teologii. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. a takŜe moc ludzkiego ducha. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. a nawet powrót do wiary osób. Ten duch lub siła. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. rywalizację i noszenie urazy. Ŝe ma lewą i prawą rękę. które formalnie z nią zerwały. zapładnia zwykłą kobietę. skoro zdolni jesteśmy do miłości. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. co tobie niemiłe". od wielkich aktów twórczych. seks i zmysłowość. skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. Zarówno śydzi. skoro potrafimy wybaczyć. O Bogu mówi się.wizję podróŜy bohatera. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . Jahwe. 38 . Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami.Zwiastowanie.własnego ducha. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. Ŝycia. w jaki wykorzystujesz. Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. zmieniając je na podobieństwo duchowe. Synem BoŜym. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. ludzie przyjmowali to z łatwością. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. jak i chrześcijanie wierzyli. będąca źródłem ludzkiej świadomości. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. które łączy w sobie biologię i duchowość . Ŝe nasze ciała fizyczne. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. przeniknięte są boskością. nazywając go Jezusem. Bóg jest samą miłością. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. którego nazwie Jezus. ZauwaŜyłam. Bóg wybacza wszystko.

Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. Czakry ułoŜone są w linii pionowej.naszych myśli i postaw . jego charakter i dąŜenia. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. kaŜda myśl. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. która wpisana jest w organizm. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni. kaŜde przekonanie. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. lecz jednocześnie deprymujące jest to. którą musimy opanować. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. pomagają zrozumieć.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. do którego powracamy. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. 39 . Święte teksty wciąŜ przypominają. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. podąŜając ku wyŜszej świadomości. Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. stara się. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. Opanowując kolejne stopnie. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. co Bóg dla nas stworzył. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. duchowej mocy. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. i kaŜde wspomnienie. poznajemy siebie i osiągamy moc. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. siły. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. sugerując. Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. w którym się utwierdzamy. Systemy siedmiu świętych prawd kabały.

intuicji. przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu. osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością.

Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. których powinniśmy dokonywać sami. niezaleŜnie od tego. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. czy nie. choroby i uzdrowienia. a takŜe siebie. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. i wybaczanie jej członkom tego. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. aby zaakceptować odpowiedzialność. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. która uzdrawia ciało. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. Dotyczy to głównie chrztu. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. Reprezentują moc. przysporzyli nam cierpienia. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. Takie przebaczenie wyzwala moc. nie tylko przed śmiercią. jako osób duchowo dojrzałych. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. aby móc kochać innych. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". Jednocześnie pokazują. które 41 . które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. w której przyszliśmy na świat. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów.

27). judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". to hinduizm ma wielu bogów. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. boskiego pomazańca. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. Inaczej niŜ pozostałe religie.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. źródło Boskiego światła. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. moŜna je podzielić na siedem poziomów. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. wspólnych dla Boga i ludzi. chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. unikając przy tym oślepienia. 42 . zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. Tych dziesięć cech duchowych. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. Dziesięć sefir. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. które często są przedstawiane jako odwrócone. Określa się je często mianem szaty królewskiej. którzy zstąpili na Ziemię. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. zostało nam danych po to. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości.

Tworzy parę z piątą sefirą. Stanowi ona początkowy punkt. Gewurą.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. W tej sefirze to. który powoduje przejawianie się świata fizycznego. kara. Tworzy parę z trzecią sefirą. Chochma . Bina .miłość lub miłosierdzie Boga. 4. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona. takŜe rysunek nr 4): 1. a takŜe jego wielkość. osąd. zaczyna się łączyć z ludzką myślą. 6. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem. co Boskie. 43 . Gewura (znana takŜe jako Din) . kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. łono. które poprzedzają przejawienie fizyczne. Bina oznacza takŜe świętą matkę. Jest to anima.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości. Ŝeński odpowiednik Chochmy. gdyŜ ma ona charakter męski. Biną. 5.Oto najczęściej uŜywane nazwy. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie. Zaczynają powstawać formy.moc. równowaga i piękno. Chesed . a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna.mądrość.współczucie. co ziemskie. Tiferet (lub Rachamin) . Keter (lub Keter Elyon) . 3. który nie ma elementów wspólnych z tym. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. 2. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin.

9. aby mógł chodzić prosto. To. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. To nie DNA buduje nasze ciała. jak i duchem. do jego pola energetycznego napływa łaska. 8. Rachel. mistyczna społeczność Izraela. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą.25). sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) .7. Ta prawda jest prosta i wieczna. gniew i przywiązanie do przeszłości. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. RóŜa. Jesteśmy zarówno materią. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. Gdy kieruje się wiarą. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia.wytrwałość Boga. płodząca siła Boga. Są takŜe źródłem proroctwa. jak one oddziałują na siebie. Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych. RównowaŜy męską energię Jesodu. co obciąŜa duszę. Necach . Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. jakie daje rodzina. W judaizmie strach. Czakry. 10. sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. która zasila wszelkie stworzenie. Tworzy parę z Hod. Jesod . i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. osłabia ciało. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. Ŝe czakry. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. oŜywia ciało. co słuŜy duchowi. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. Ta siła ma korzenie Boskie. Hod . Osoba. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. Co zasila ducha. musi się uwolnić od lęku. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. która nadaje energii formę fizyczną. umysły i serca. jakie ma ciało i dusza. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. a on sam fizycznie rozkwita. który wywołał zły czyn. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. Co obciąŜa duszę. JuŜ na pierwszy rzut oka widać. jak i ciało. Połączenie mądrości czakr. który włada człowiekiem. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. która wytworzyła złą karmę. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. umysłu i duszy. jest jego „fałszywym bogiem". KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha. To. musimy wiedzieć. Związki zachodzące między czakrami. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. pozbawiając nas sił Ŝyciowych. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. którymi są lęki. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować.majestat Boga. Necach i Hod stanowią nogi Boga.fallus.element Ŝeński. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. wzmacnia organizm. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . co odbiera Ci energię. osłabia zdrowie. przez co tracimy zdrowie. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała.

Aby powrócić na właściwą drogę. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste.za sprawy niematerialne i wewnętrzne. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. które sprawiają. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. zdrowia lub ziemskich wpływów. „Bądź przekonany. Ŝe wyzwania. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami. gdy tracimy grunt pod nogami. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. rodziny. zawodowe lub zdrowotne. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. podlegają podobnym schematom. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. Charakterystyczne jest to. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. Czwarta. 2.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania. jakim przyjdzie nam stawić czoła. Pierwsza. 45 . Wywołuje to kryzys wiary. który zmusza nas do stawiania pytań takich. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. szósta i siódma . 3. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. W układzie czakr (zob.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. Zwracamy się ku „górze". piąta.

Po drugie. Odstępstwo od tych zobowiązań. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". Po pierwsze. MoŜemy do niej dotrzeć. która została nam przeznaczona. co stanowi Ŝycie. Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. a takŜe czynić innym to. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. jako tę. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. przez uwaŜanie tych. w jakiej przyszliśmy na świat. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. sakramentu chrztu i sefiry Szechina. uczyć nas. poprzez swoją religię. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. Po pierwsze. Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. Jak mówi Thich Nhat Hanh. np. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. Wypełniając te dwa zobowiązania. którzy są od nas inni. takŜe w naszym ciele. np. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. Rodzina moŜe takŜe. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. „współjesteśmy". Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. 46 . za gorszych.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

co robimy. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. są Boskimi narzędziami. Od urodzenia instynktownie czujemy. Boski impuls w nas sprawia. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). co zdołam zrozumieć. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. okalecza duszę i ciało. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. kto nie jest wiarygodny. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy.negatywne skutki. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. Ŝe ludzie. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. Gdy opieramy się tej energii. posiadają uświęconą energię. które jest Boskie w swojej naturze. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. w ich osobisty i duchowy rozwój. promieniując energią zrozumienia. gdy zawodzi logika. Energia szóstej czakry czuwa. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. jest cenny. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. rozpoznają. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. Energia. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. z którymi wchodzimy w relacje. Świadomość. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. które nie odzwierciedlają prawdy. choćby nie wiem jak bolesne. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. Ŝe kaŜde. szczególnie wtedy. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. dla których coś się dzieje. otwieramy się na rozumienie. Bez względu na to. Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. 50 . KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. kiedy osoby. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. wydarzenie ma swój powód. zajmowanie się nauką. abyśmy odrzucili poglądy. aby wiedzieć. wychowywanie dzieci. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. Ŝe to. i pomóŜ zaufać. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. Słusznie mówi się. która wypływa z czakry umysłu. które są częścią ludzkiego Ŝycia. Na tym polega współczesne kapłaństwo. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. które są naszym udziałem. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości.

a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego.promieniuje wiedzą. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. wzmacnia ciało. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . który poszerza moŜliwości umysłu. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. co odeszło. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. gdy koncentrujemy się na przeszłości. w których dorastamy. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. Studiując ten materiał. śyjąc pełnią teraźniejszości. buddyzmu. czyni nas chorymi. natury czysto fizycznej. Połączenie hinduizmu. samoistnie się budzą . aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. są takie same. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. kogo spotkaliśmy. co odeszło. co dzieje się teraz. ze szczególnym uwypukleniem lęków. 51 . Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. KaŜdy. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. badaj siebie z zamiarem rozpoznania.takie jest Boskie przyrzeczenie. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. znowu pojawi się na naszej drodze . Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. które nas łącza. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. Poprzez praktyki religijne społeczności. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. ich symboliczne i ogólne przesłanie. To osłabia ciało i ducha. Zniekształcamy to. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. Zbyt długie noszenie w sobie tego. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy. Dorastając. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania.w naszym wnętrzu. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę. Zniekształcamy w ten sposób czas. które powodują jej utratę. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. Poszukując podobieństw. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. Został on ustanowiony. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. To nas łączy. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje.

objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. związków. Aby w pełni zrozumieć. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. praktykę duchową. Bez względu na to. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. Ze wszystkich energii. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. studiując ludzki układ energetyczny. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. np. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. gdzie znajduje się ognisko choroby. znaczeniem i przesłaniem. podczas gdy np. dlaczego rozwinęła się choroba. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. Pamiętaj o tej zasadzie. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. Przyjmij na swój uŜytek tylko to.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. relacje z innymi. 52 . nawyki psychiczne. w przypadku chorób serca lub raka piersi. a resztę odłóŜ na bok. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. jeŜeli nie wszystkich. karierę itp. sposób odŜywiania.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. Z niektórymi z nich się zgadzam. jak złość lub gniew. Takie emocje. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. jak to jest np. rodziny lub pracy. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. co przemawia do Twojego serca i duszy. drugą i trzecią czakrą. małŜeństwa. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. które tworzą system energetyczny. czakr.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

Naszym przeznaczeniem. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. schronienia i okrycia. męŜczyźni i kobiety. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dziennikarze. które reprezentuje większość populacji. jako istot społecznych. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. mocne i słabe strony. nogi.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. Jest to kwestia podstawowa. uczenie się. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. jaką jest naród. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. przejmujemy jej przekonania. robotnicy. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. lęki. wszyscy zgodnie twierdzili. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. Ŝe „wszystko jest jednością". jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. 56 . przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. Uczymy się takŜe. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. Wszelkie epidemie. Gdy zaczynamy Ŝycie. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. prowadzą do chorób . otrzymywaniem poŜywienia. osłabiając naszą odporność. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. dotyka on takŜe jej dzieci. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. jak i inne. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. przebywanie razem i poleganie na sobie. kości. ludzie biznesu. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. Zaczynamy odkrywać. Podobnie jak doświadczenia. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. wspólne tworzenie. jesteśmy na nie podatni wtedy. czy to poprzez związany z nim lęk. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. KaŜda z grup. stopy i odbytnicę. czym dla grupy jest energia wspólnoty . Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). a gdy są powaŜne. Ci. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. stajemy się członkiem wspólnoty. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. czy przez własne doświadczenia. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. politycy. jest wspólne Ŝycie. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. której członkiem się stajemy. zarówno wirusowe. uprzedzenia.

świata niewidzialnego i tego. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. którzy zainfekują się tym wirusem.np. które zaszły w grupowej świadomości. Roosevelta. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. okazuje się. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. co mamy. co oznaczało uzdrowienie. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. siłę i honor wszystkich jego członków. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. np. Ŝe jest miejscem. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. np. Ŝe pojawił się on. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . z którego czerpiemy. Wszystkich. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. których uwaŜa się za mniej wartościowych. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. wzmocnione wzrostem zatrudnienia. Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. obfity albo pełen niedostatku. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. w jaki to następuje.Franklina D. Ŝe są bezsilne. lub takim. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". brak pieniędzy lub status społeczny. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. aby nie powodował utraty energii . gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". W wyniku zmian. lub Ŝe jest wszystkim. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". Choć kaŜdemu się zdarza. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. aby uzdrowić amerykańskiego ducha . Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . Mówią nam. bo chociaŜ nie są gejami. w którym musimy zawsze coś dawać. grup etnicznych. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. bez względu na sposób. narodowościowych i rasowych. Rzecznicy społeczni głosili. przywróciło dumę. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. których doświadczamy. prostytutek i w środowisku gejów. w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych.II wojny światowej. wśród osób zaŜywających narkotyki. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. ale i nieposkromionej energii. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. oświecony lub ciemny. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego.

W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. „Nie wolno mordować". Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym.tak długo. jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. mocy i autorytetu. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. stanowi stałą wartość. Uczy się nas. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". lecz sądzimy. emocjonalnie i duchowo. gdyŜ jednostka. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. jak np. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. z którą czujemy się związani fizycznie. Wiele z nich. aby tworzyć. Bez względu na to. by zachować te wpływy wspólnoty. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. zarówno te zewnętrzne. którego wspieramy. Innym brakuje cechy uniwersalności . wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. jakim jest globalna wspólnota ludzka. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. i sięgać do zasobów głębszej prawdy. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. i odrzucić szkodliwe. Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". jakie przekazuje nam własna społeczność. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. Za kaŜdym razem. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. czy złe. z jakimi mamy do czynienia. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. a nie członków. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. Łączymy się. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. 58 . które nie słuŜą naszemu rozwojowi. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". są natury grupowej. nie tylko czujemy. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". Gdy zmieniamy się wewnętrznie. sposób ubierania się. są jego starym elementem. Zgadzając się z poglądami innych.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. które są pozytywne. np.a pierwsze wzorce myślowe. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. jednostce trudno jest je zakwestionować. wpisanego w układ energetyczny. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. abyśmy podejmowali decyzje. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. Nasza duchowa moc wzrasta. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. i przejmowali jej nawyki. jak i wewnętrzne. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. które są uznawane przez wspólnotę.

stosunek do świata i sposób myślenia. do którego przywykły. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. ducha i umysłu. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. Rozmawialiśmy o pomocy. Ŝe raka moŜna uleczyć. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. Powiedział. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. relacji. gdy jakiś jej członek zachoruje. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. aby uwierzyć. włączając w to jego samego. Diagnozując Geralda poczułam. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. karierę. Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. Ŝe stoimy u progu zmian. po czym przyznał. jaka się z tym wiąŜe . Zapytałam go. zmarły i nikt. czy się zmieniamy. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. którego się obawiają. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". czy miał robione jakieś badania medyczne. jakie wyznawała jego wspólnota. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. i nowym. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. np. uczestnicząc np. Sytuacje. które nie wspierają nas w rozwoju. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania .za nasze zdrowie. w których musimy zadecydować. kwestii społecznych i zawodowych. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. Przypomnij sobie. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". prosząc o konsultacje. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. poniewaŜ czuł się wyczerpany. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. małą świadomość potrzeby ruchu. do jakich przywykliśmy. które w jego rodzinie chorowały na raka. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. potrzebujemy nowych idei. Ujmując rzecz symbolicznie. które poznaję na moich warsztatach. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. Wiele osób. 59 . jaką mógłby uzyskać. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. do spraw finansowych. jak sama choroba. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. Niektóre wspólnoty mają np. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. Wszystkie osoby. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. Pragniemy poszerzenia świadomości. i wejścia w nową rzeczywistość. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. mają dla nas największe znaczenie. Ŝe moŜe wyzdrowieć. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. a od którego muszą odejść. nie wierzył. Istotne było to. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. a romans .

jaki moŜe powstać. od których taka osoba powinna się uwolnić. gdy ktoś lub coś. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. poczucia honoru i sprawiedliwości . Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. Zasugerowałam. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. by się zwolnił. czuł się świetnie. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. czy lubi swoją pracę. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. co musi robić. 60 . Jednak w niektórych przypadkach. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. Okazało się. Wymagając lojalności. Nie minęły dwa miesiące. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. niepisanym prawem. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. Odpowiedział: „tak sobie". a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. zapewniając. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. skoro praca nie daje mu satysfakcji. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła. Lojalność. Wiedział. a po tygodniu wrócił do domu. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić.postaw moralnych. Powiedziała. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. jak i grupie. aby otrzymać pensję. Matka zabroniła mu o tym mówić. przyznał. które co tydzień przynosił do domu. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. miałam wraŜenie. i wrócił do domu. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". Zmusiła go do tego praca. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. Tony stał się psychicznie rozbity. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. z którego pochodzi. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". Lojalność Lojalność jest instynktem. które słuŜy zarówno jednostce.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. Prowadząc podwójne Ŝycie. którego nie darzy się uczuciem. szczególnie w trudnych chwilach. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. Ŝe nadal będzie pracował. Zapytałam go. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną.

Wiedział. Ŝe wiedzieli. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. co musiał robić dawno temu. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. co się dzieje . Pił nawet w trakcie pracy. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. które nas zraniły. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. Słuchając go zauwaŜyłam. na jaką było ich wtedy stać. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. zaczął terminować na budowie. Upijał się codziennie po pracy. poŜerał go od środka. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. Stwierdził. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. którą odkrył w sobie. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. W najlepszym wypadku osoby. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. gdybym miała takie wspomnienia jak on. Później stwierdził. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. zwróciłam mu uwagę. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. Ból związany ze zdradą. które nakłaniają go do samobójstwa. Ŝe rodzina. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. Okazało się. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Wtedy zaczął pić. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. wiedząc. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. Tony sądził jednak. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. jak powrócił do pracy. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. Ŝe jest otoczony demonami. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. aby móc wysłuchać jego historii. Ŝe teŜ bym piła. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. Po jednym z incydentów. przeproszą. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. Tony był przekonany. co wydarzyło się przed laty. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. Uwierzyłam mu. Ŝe sprawia mu to przyjemność. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. w którym uczestniczył. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. Aby zarobić na Ŝycie. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. aby zarobić pieniądze. Odpowiedział. Widząc to. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. Wiedział. Nie byliby w stanie się przyznać.nie próbowała mu pomóc. 61 . Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. Zapytałam go. jednak bez rezultatów. Ŝycia. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. i otworzenie przed nimi swoich ran. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy.

dla którego się starzeje.Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. przyszedł na moje warsztaty. Bardzo rzadko widuje się. Moi rodzice zawsze mówili mi. ulegając namowom Ŝony. Dlatego idziemy na emeryturę. .odpowiedział George.powiedziałam. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . .nigdy się nad tym nie zastanawiałem. . Powiedział: „Masz na myśli. WyróŜniał się wśród uczestników. ale na pewno bardzo wiele. więc się uspokoiła.Nie wiem . Ŝe zawsze uwaŜał. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. jest przeświadczenie. jego Ŝony i wszystkich uczestników. . Takie jest Ŝycie. George nie mógł zrozumieć tego pytania. George przyznał. co powiedziała mi rodzina. jest nadal w jego energii. tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę.Po sześćdziesiątce. więc zadałam je w inny sposób. George napomknął: „Masz na myśli to.Nie wiem. Ŝe wolę. Ŝe wszystko. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. Ŝe jest tylko „widzem". jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. nie jego. bo skończył sześćdziesiąt lat. Ŝe głównym powodem. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. Ŝe być moŜe nie wszystko.Inny męŜczyzna. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. Nadal nie mogę zrozumieć. na przykład. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. Najpierw pomyślałam. który choć nie odzwierciedla prawdy. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie. 62 . lecz takŜe przez poczucie honoru. oczywiście.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . PoniewaŜ jesteśmy starzy. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. stał się niemal dziecinnie onieśmielony. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. Ŝe tak musi być. i dał do zrozumienia. George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. mając nadzieję. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. zapytałam: „Jakie masz. Ŝe wszyscy skupili się na nim. Ŝe się domyśli. którą mógł się teraz bawić. George'a. Ku zaskoczeniu mojemu. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. Ŝe to wpływ kofeiny. Rozmawialiśmy o tym. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. George.Zastanów się więc teraz . Odparłam. Gdy tylko spostrzegł. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. zaczął się cieszyć Ŝyciem. Powiedział. PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. podobnie jak cała grupa. co powiedzieli do niego rodzice.odpowiedział . w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. George trochę się oŜywił. .A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . co powiedzieć. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. .zapytałam. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze. gdy zrozumiał. . poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. posiada nad nami władzę. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. jak moŜna się uwolnić od wzorca.powiedziałam i powtórzyłam pytanie. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on.

Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. kilka dni po audycji radiowej. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. abym mu przyrzekła. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. w szczególności nasz układ immunologiczny. bez ojca. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. Sama poznałam w trakcie warsztatów. „Zatrudniał" wielu dealerów. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. Wychowywał się w biedzie. którzy obracali ogromnymi sumami. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. Cudzołóstwo jest zabronione. prowadząc samochód. gdy rozmówczyni powiedziała. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. było to. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. nogi i układ kostny. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. poniewaŜ mamy anioły. o której myślałem. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. „Chodziło mi o to. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. by traktowali siebie z szacunkiem. jak wybrnąć z tej sytuacji". lecz całego społeczeństwa.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. Bez moralnego oparcia. za którego chciałabym wyjść. porównywalnym z miłością. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. Wjechał samochodem w 63 . Gdy odpowiedziałam. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. i nie moŜemy ich rozczarować«. Sprawą honoru. jednak rodzice. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. z którym nie moŜe sobie poradzić. wychowują dzieci. Uczy się ludzi. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. Bądź pewny. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. Sam nie miał ochoty tego słuchać. jak moi rodzice. Zapomniał o tym. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. zrozumiałam. musimy się zmienić. dopuszczając się zdrady. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. sprawia. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. Ŝe ma problem. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. Takie były jego ostatnie słowa. ani w innych. Pewnego dnia. Ŝe jego anioł go obserwuje. które śledzą nasze postępowanie. którzy nie okazują sobie szacunku. jednak nagle przypomniał sobie. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. jest instytucja małŜeństwa. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. którzy ciągle siebie okłamywali. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. Na tym opierał swoje poczucie godności. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. jakie daje godne postępowanie. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. Sam miał wypadek. Pewnej nocy. nawet.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. Ŝe będę miała dziecko. który zawsze nad nim czuwa. Ŝe miałem wielu chłopców. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. jednak. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. Choć na ogół nie uwaŜa się. Nie wiedziałem. JuŜ miał przełączyć na inną stację. Jednak starsi członkowie wspólnoty. byleby zachować ciągłość rodziny. w jaki zarabiałem". a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. dzieci wyrastają na dorosłych.

Lekarze powiedzieli mu. Ŝe jest to prawda. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. „nie czyń drugiemu. One sprawiają. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. „Nazwisko jest bez znaczenia". Ŝe poprowadzą dalej interes. jak tylko było to moŜliwe. jak to mówi. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. „Miałem wraŜenie. Postanowił im pomóc. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. aby zmienić swoje Ŝycie. promieniując zaufaniem do siebie. Nierzadko zdarza się. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . Z drugiej strony. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Tłumaczę im. a oni mi uwierzyli.grupą harcerzy z sąsiedztwa. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. i zacząłem nowe Ŝycie". kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. „złe dni". Ŝe nie powrócę na ulicę. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. Powiedziałem chłopcom. a takŜe pomaganie komuś. czego nie miałem im za złe. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . Dzisiaj chodzi o kulach. Wspólnota zazwyczaj wierzy. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . by być dumnym z tego. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. poniewaŜ wiem. Inspiruje wszystkich. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. mówię im. jak waŜne jest to.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. którzy go poznają. Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. jednak uwierzcie mi. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. Ŝe wszystko jest moŜliwe. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. nie 64 . aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. Jego „pracownicy" zapewnili go. będę mógł uzdrowić swoje nogi. co się robi. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. Jakoś dawałem sobie radę. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. jednak emanuje radością. Myślę. którą przekazuje nam pierwsza czakra. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. to zbierzesz". Ŝe mam w Ŝyciu cel.i o aniołach. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści.energia dumy lub wstydu. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. ząb za ząb". mówimy czasem lekcewaŜąco. jakie sam do tej pory prowadził. i czasami opowiadam o aniołach.

KaŜdy. Nie był on związany z jej religią. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. Odbierając wraŜenia jej dotyczące. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. kto go poznał. która go otaczała. jednego dnia ja tracę nogę. ciepłą i uczuciową osobą. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. Nie moŜna zmienić świata. 65 . Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. z którą byliśmy związani. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. i choć czuł się przy tym niezręcznie.kiedy raz się na nią wstąpi. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania. Zemsta pociąga za sobą zemstę. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". Zrozumiałam tę głęboką prawdę. wiem jednak.odzwierciedla rzeczywistości. poprosił. „Dlaczego mam wraŜenie. nie moŜna się wycofać". lecz agresję. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. Zaakceptujmy fakt. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. choć pochodził z Irlandii Północnej. Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. musimy się uwolnić spod jej panowania. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. Nie moŜna cofnąć historii. Flirtował z kaŜdą kobietą. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. Zapadła cisza. które doprowadziło go prawie do kalectwa. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. obcy. jest zrozumienie. Największą lekcją. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. abym go zdiagnozowała. jaką musiał za to zapłacić . To jest droga bez wyjścia . Powiedziałam: „Sądzę. Ŝe jest pogodną. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. ZauwaŜyłam jednak. jakiej kiedyś doznała. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. w której rządzi Boska logika. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. następnego . Nie mógł długo siedzieć. Dosyć powiedzieliśmy". Zrozumiałam. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. „W moich stronach musisz umieć się bronić" . lecz istotnym elementem rozwoju. uwaŜał. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. Myślałam. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. Ŝe ma na myśli odejście od stołu. Patryk.oni. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. by wspierać nasz komfort fizyczny. Kilka osób zauwaŜyło. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. Nie wiem. Chodził o lasce. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny.odpowiedział. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. jakie przypisuje jej wspólnota.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty.

Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. a gdy warsztat się zakończył. Świeciło słońce. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. nie rezygnował. Musimy zrozumieć. Tej samej nocy Eryk miał sen. W przenośni oznacza. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. Ŝe uwalniają się ode mnie. oznajmiło. z najcudowniejszą kobietą na świecie. dotarł do małej wioski. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. Dwóch partnerów.powiedział . Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. „Nigdy nie przewidywałem. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. a na stole czekał ciepły posiłek. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. W nocy zacząłem się modlić. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. Powiedz mi. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne.PoŜegnałem się z nimi. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać. Ŝe opowiem Ci o sobie". „Wiedziałem. który prowadził we śnie to był Jaguar. Podjął taką decyzję. nie mógł nic na to poradzić. a samochód. której nie potrafimy dostrzec. lecz powiedziałam: „Dobrze. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". Uczy nas. czego pragniemy. które wspólnie prowadzili. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. Chcę rozwodu. czego chcesz. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. Jak przepowiedział to sen. Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. choć to oni myśleli. zdałam sobie sprawę. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. OŜenił się ponownie. słucham Cię". gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. daj mi znak. Przez cały czas siedział cicho. . na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. Ŝe będę robił to. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. jak twierdzi. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. W przeciwieństwie do kobiety. pomyślałem. Wydawało mi się. Eryk wyszedł z biura przytłoczony. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. a które nie miało Ŝadnej wartości. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. choć nie byłem tego pewien. Ŝe tego nie zniosę. Jadąc dalej. zgodziłam się. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz.powiedział. Jednak tak się nie stało. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. by wszystko było tak.tylko 66 . sądząc. Ŝe mu się powiedzie. Partnerzy byli tym zachwyceni. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. które prowadziłam w Belgii. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. a ja to zrobię". oznajmił. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. PoniewaŜ ich było dwóch. a droga była sucha i bezpieczna. Poznałam kogoś". Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. PoniewaŜ wiedział ze snu. co robię . śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. gdzie burzy juŜ nie było.

Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. tworząc „intuicję pierwszej czakry". Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". Które z nich straciły waŜność. które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. Wiem o tym z własnego doświadczenia". 8. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. 10. wymień wartości. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry.Bóg mógł znać ten plan. Nie trzeba się niczym martwić. Wymień wszystkie sposoby. czy podjąłeś/aś działania. 67 . 9. wymień przyczyny. kiedy spotykam osobę. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. Wymień te cechy wspólnoty. aby uzdrowić tę sytuację? 6. które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. której Ŝycie się wali. Teraz. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. mówię jej: Bóg jest z Tobą. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć.

słuŜy rozwojowi 68 . impotencja. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. partnera.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. a zarazem duchowy.nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. jakie tworzymy z innymi. Rak prostaty.płodzącą męską energię. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. fizyczne potrzeby. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". jakie niesie Ŝycie. Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. jak: uzaleŜnienie. ludzie lub pieniądze. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. np. a z drugiej . waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. straty finansowe. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. jak i głęboka. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. dolna część kręgosłupa. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". takimi jak seks. Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". zdrada. Wszystko. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. a znaczenia nabierają inne związki. własności. zarówno przypadkowa. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. autorytet. instynkt: „walcz lub uciekaj". Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. pracy lub pieniędzy. poniŜej pępka. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. rak jajnika. miednica. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. umiejętność obrony i chronienia siebie. jelito grube. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. pieniądze. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. Zaburzenia związane z menopauzą. co pozwała nam kontrolować otoczenie. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. gwałt. Energia drugiej czakry. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. okolica bioder. zdolność podejmowania ryzyka. Umiejscowienie: dolna część brzucha. byśmy polegali na sile zewnętrznej.

Druga czakra. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. która nas połączyła. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". za który ponosisz odpowiedzialność. Jednolita energia pierwszej czakry. kto i co jest waŜne. rozwijać się duchowo. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. która dokonana jest w wierze. tworzenia związków z ludźmi. Co więcej. anima i animus.świadomości. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). słońce i księŜyc. Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. i rozstawania się z tymi. 69 . zamiast tego okazując szacunek osobom. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. i bez względu na to. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. im bardziej stajemy się świadomi. którzy wspierają nasz rozwój. sprawiając. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. jest pogwałceniem wiary. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. Takie relacje są często duchowym „bodźcem". tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. Nie ma związku. którzy nas ograniczają. stoi moc niebios. dzięki którym przyciągamy osoby. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. abyśmy zrozumieli. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. reprezentująca wspólnotę. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. To sprawia. nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. Nie ma przypadków. dzięki swej dwoistej naturze. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. społeczny czy polityczny. Gdy podejmujemy decyzje. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. Ŝeńskość i męskość. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. z którymi mamy do czynienia. który pozwala stawić czoła własnym słabościom. Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. która podyktowana jest lękiem.jest zrozumienie. jako jednostkom. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. czy ma on charakter rodzinny. za kaŜdą decyzją. która organizuje nam spotkania z innymi . które pozwalają nam lepiej poznać siebie. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania.sefiry Jesod. KaŜda decyzja. Ŝe zostanie przeniesiona góra". i koncentrując się na sprawie. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. zawodowy. Niektóre związki z konieczności są bolesne. za kaŜdym razem pomaga nam. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii .zawsze we właściwej chwili.

które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. takie jak seks. naleŜy zbadać. a prawdą jest. bezsilnością i utratą samodzielności. oparcie. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. obecny w kaŜdej z relacji. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. moŜe okazać się złe. co nam przyniesie. którymi dysponujemy Następnie. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. co kryje nasza dusza . to skąd mogę wiedzieć. biedny i bogaty. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. wchodzimy w związki. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. Gdy wszystko układa się dobrze. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. oddalamy się od rzeczywistej. co wybieramy. choć ukrytej mocy.czy wypełnia ją lęk. chaos wszystko burzy. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. finansowym niepowodzeniem. który polega na zmianach. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. moje albo twoje. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. co wydaje się dobre. Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas.Wybór ma wymiar mistyczny. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. co kieruje naszymi decyzjami. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. biedą. osobistych „fałszywych bogów". ale zarazem uczy. Ta zaleŜność sprawia. albo ty. dobrze czy źle. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. porzuceniem. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. jak i duchowymi. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. Paradoks drugiej czakry polega na tym. lecz nasza motywacja. Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. dowiemy się. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. Aby opanować drugą czakrę. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". zdradą. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. miłość i zdrowie. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. władza i pieniądze. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. wygrany i przegrany. Ŝe nie ma znaczenia to. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. Poznawszy motywację swojego postępowania. świadomie lub nie.

Ŝe ma torbiel jajnika. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. Powiedziała mi. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. twórczość i powtarzalność.decyzji. infekcje narządów rodnych. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. Te dwie siły. które zapewniłyby jej utrzymanie. Pozostała sama z dwójką dzieci. 71 . Energia twórcza. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. zapominając. chęć tworzenia muzyki. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. jakie prowadziła z męŜem. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. myśli i związków. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. intuicję. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie. który potwierdził obecność torbieli jajnika. Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. nie dziwi fakt. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. Miała wizualizować to działanie i nową energię. pragną poruszać ziemię. ujawniając jednocześnie. w przeciwieństwie do natchnienia. a decyzje powodują ruch. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. podejmując takie działania. Udała się takŜe do lekarza. dlaczego dzieje się tak. Jak długo staramy się kontrolować innych. Działaniem symbolicznym. które jest atrybutem siódmej czakry. Przyzwyczajenia są piekłem. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. Rozpoznając jej energię. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. Ŝe są oni naszym odbiciem. Powiedział. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. endometriozę i depresję. Ŝe cierpi na depresję. jak się dzieje. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. nie chcę uczyć się od Ŝycia. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. było sadzenie kwiatów. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. o której jeszcze nie wiedziała. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. Zasugerowałam. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. ścierają się w psychice ludzkiej. zauwaŜyłam. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. poezji i architektury. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. prosząc o konsultację. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. zarówno dla mnie. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. nie chcę więcej rozumieć. jak i dla niej. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. Było oczywiste. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. bezpłodność. sztuki. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu.

a jednocześnie tak silna. gdyby doświadczenie. Ŝe się powiedzie. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. a wszystkie zostały zaakceptowane. lęk często powoduje ich odrzucenie. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. w sposób intuicyjny.zaburzonemu związkowi. Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . Kate się zgodziła. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. We wstępnej fazie planowania. Przypadek Kate ilustruje. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. kierowanego lękiem rodzica lub partnera. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. Oglądając projekty zauwaŜyła. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne.dosłownie i symbolicznie. same walczą o przetrwanie. aby doprowadzić do ich realizacji. uŜywamy jej w sposób negatywny. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. którym dysponujemy. Mimo to. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. tak aby słuŜyły naszym celom. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. okazało się niewystarczające. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. Torbiel jajnika znikła. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. Kostiumy bardzo się podobały. z jaką ogarnia nas lęk np. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. przed zdradą. co jest z nim związane. Niektórzy. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak.i sakramentu komunii. Zapytała. podobnie jak małe dzieci. który cieszy się duŜą popularnością. Gdy np. Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". o którym dawno powinniśmy zapomnieć. Owładnięci lękiem. Gdy spotyka osoby. MoŜemy obawiać się np. Gdy kieruje nami lęk. Pragnął on. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. o którym wraz z partnerami sądził. z czym są one związane. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. MoŜemy teŜ uznać. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". Druga czakra jest miejscem narodzin . określa poziom naszego negatywnego zachowania. gdzie otrzymała wskazówki. takie jak gotowanie i szycie. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. wywołuje skutki. Raz uwiedzeni. doradza. które uwaŜają. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. ogarnięci lękiem. wspomnieniu przeŜycia. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. narkotykom lub alkoholowi. przyciągającej siły. w 72 . twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. potrzebne materiały i pobrała miary. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. do czego się wcześniej zobowiązała. znaleźć dla siebie nowe zajęcie.potrzeby tworzenia . Siła. Przyszła do teatru. lub manipulujemy innymi.

Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. Ŝe miała dwie aborcje. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. którzy będą w stanie to zrozumieć. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. Zamiast je uszanować i wykorzystać. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. Inne kobiety. które poznałam. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. Po 73 . mięśniaków. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. Spytałam Normana. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. jest szanowanie innych np. które nosiła. Ŝe wiadomość została przyjęta. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. Zarówno aborcja. decydowała o tym. których wewnętrznie nie akceptowała. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. Dawał wspólnikom do zrozumienia. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. poczułam. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. Ŝe boi się. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. np. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. w związku z czym nie ma sensu. czy mu o tym wspominała. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. Gdy rozpoznałam jej energię. John nie potrafił uznać faktu. poczuł się zagroŜony. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. Świadomość. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. odprawiła ceremonię. jakimi są konflikty. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. mając nadzieję. Czuła. W trakcie analizowania jego energii. współpraca dobrze im się układała. co właściwe. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. Sytuacje. Czuły raczej. John powiedział. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. nie miały takich przeŜyć. Był przekonany. Ŝe zazdrościli mu talentu. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. Ŝe mają prawo wyboru. wyzwalamy w sobie i innych to. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. zauwaŜyłam. co najlepsze. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. pieniądze zmieniły jego podejście.„okresie marzeń". Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. w znaczeniu symbolicznym. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. Pewna kobieta opowiedziała mi. twórcze pomysły i ambicje. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. którą będzie mógł pokierować. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom.

Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. zarówno u kobiety. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych.uczucia związane z tą aborcją. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. Posiadanie małŜonka i rodziny. energii stającej się materią przez ciąŜę. gdyŜ uwaŜała. między innymi do bezpłodności. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. Inny męŜczyzna opowiedział mi. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. Mówił. pobudza czakry. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. w wyniku którego zmarł po kilku latach. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. jakie znajdują się w dolnych czakrach. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. których dotyka. emocjonalnego. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. w ogóle go o tym nie informując. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. Energia seksualna ma pierwotny charakter. Czuł się. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. Ŝe jego pomysł umarł. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. Wszelkie niedokończone sprawy. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. ale takŜe duchowego. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. Jego potrzeba dawania Ŝycia. są sytuacją. Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. jego potrzeby fizyczne. Wiele kobiet. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. Gdy się o tym dowiedział. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. Przełamanie ograniczeń kulturowych. poród i rozwiązanie.aborcji miała sen. jak i u męŜczyzny. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. zwana Kundalini. „Aborcja" energetyczna. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. Kiedy się wznosi. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. aby samodzielnie je sfinansować. W rezultacie stał się impotentem. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. ma trudność z zajściem w ciąŜę. śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. które mu obiecali. U kobiet. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia.

to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". kiedy ich związek dotknie tej sfery. Linda uśmiechając się przyznała. Od razu zrozumiałam. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. W owych czasach naleŜało do rzadkości. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. od depresji po gwałt i przemoc. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. Ŝe są kontrolowane przez innych. Tak teŜ uczyniłam. aby czuć się płodną. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu.rzadko spotykany u kobiety. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. umysłowego i emocjonalnego. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. we wczesnych latach sześćdziesiątych. praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. Linda odpowiedziała: „Nie. nie wiem. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. Ŝe obawiała się momentu. dodała: „Ja nie Ŝartuję. moŜesz to sprawdzić". będąc dzieckiem. Linda przyznała. Nigdy nie miałam miesiączki". przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu.stanu duchowej ekstazy . komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. poniewaŜ zobaczyłam. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. UwaŜa się. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat.do głowy. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. Kobieta moŜe np. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. JeŜeli energia nie jest uwalniana. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . co uzmysławia kolejny przykład. poprosiłam Linde o aspirynę. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. jak przechodzi operację. która została pozbawiona narządów płciowych. kiedy opowie mi swoją historię. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. Kiedyś kpiłam z poglądu. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. pragnąć doznań erotycznych. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów.poprzez opanowanie energii seksualnej. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. JeŜeli chcesz. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. nie dorosła i nie dojrzała do tego. Jednocześnie odczułam.

Linda przeszła operację wycięcia macicy. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. w którym zastawiła cymbały. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. Dostrzegł cymbały. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. była ucieczka. Steve powiedział jej. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. Jednocześnie modliła się do Boga. i jedyną rzeczą. Wiedziała juŜ. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . Zrozumiał. Ŝe Steve odkryje. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. Smutek. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. Ŝe zostaną małŜonkami. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. łącznie z cennymi cymbałami. z powodu guza. w trakcie trwania związku. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. Nie wiedziała nawet. jeŜeli dowie się. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. Ŝe tamtej nocy. Uczucie to wywołało w nim euforię. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. Poczuła. nie tyle z namiętności. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. wspólnych znajomych. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Steve powiedział jej. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. który zobaczyłam). „Jak długo one tu juŜ stoją?" . Sądzili. jednak z czasem. aby zakończyć związek.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. a wyjazd z miasta jest pretekstem. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. energia stawała się coraz silniejsza. włączając w to jej męŜa. iŜ odszedł od niej. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. Ŝe jej ukochany uznał. Obawiała się. Tej nocy Linda i Steve się kochali. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. jaka przyszła mu do głowy. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. utwierdził Linde w przekonaniu. Zarówno Linda. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. co ze strachu. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. Ŝe nie zechce jej poślubić. Dwie godziny po tym. Rozstali się. jakby stali się jednym układem energetycznym. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. jaki wywołała ta informacja. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. odŜyły w nim wspomnienia.zapytał. jak Linda opuściła lombard. nigdy nie przestała kochać Steve'a. aby zastawić część swoich kosztowności. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. aby ją odnaleźć. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. Pomyślała. Linda oniemiała. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. Gdy powiedziano mu. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. amerykańskim instrumencie ludowym. gdy kochali się pierwszy raz. Ŝe przypuszcza. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. Nie mogła mieć menstruacji. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. poczuł przeraŜenie. wszedł do niego Steve. a miłość wypełniła jego ciało. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem.

Wydając niskie wyroki za gwałt. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. 77 . Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. jaka jest z nim związana. To. by zachowywały się „przyzwoicie". Ŝe gdy będą starsi. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. Ŝe są to sprawy. co robiła jej matka. Ŝe przez lata. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu.sugerując tym samym.drugiej czakrze pomimo braku macicy. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. „prawdziwych" przestępstw. Oczekuje się od nich. w porównaniu do innych. pełne połączenie sił sefiry Jesod. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. a większość społeczności zgadza się. Rozpowszechniony jest pogląd. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. Ŝyło w związkach. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. a nawet dziesięciolecia. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. ale nie uzyskują od społeczeństwa. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. Ŝe jest „brudna". Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. jak się ubierają i prowadzą. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. Ŝeby córka. oprawcy i mordercy. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. Inaczej niŜ męŜczyznom. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. nadal wymaga się od nich. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. społeczeństwo przyznaje. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. Zdarza się. zawsze miała poczucie. Wiele osób opowiadało o tym. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. Choć podawane powody róŜniły się. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. by wyglądały. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. dotyczące głównie zdrady. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. Ŝe nie są wystarczająco męscy. to dlaczego nie odeszłaś?" . zawsze dotyczyły tych samych uczuć. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. Z wielu warsztatów wiem.

Wiele osób. bez względu na to. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. opryszczka i AIDS. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. takŜe seksualnego zachowania. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. poniewaŜ zarówno zaradność. relacjonuje. Ŝe porządek Boski jest siłą. czy nie. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. karmicznej sprawiedliwości. jak i męŜczyźni. prawie kaŜdy podnosi rękę. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. lecz posuwają się dalej. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. ambicji. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. jak impotencja. dopuszczamy się gwałtu. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. zgłoszeń jest mniej. co jest. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. Takie przestępstwa jak gwałt. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. jak kiła. nadają im status przestępstwa. czy są tego świadomi. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. Dlatego społeczeństwo uznaje np. Relacja Billa. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. jednego z uczestników moich warsztatów. a gdy zmarł. 78 . bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. jednak bez skutku. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. wmawiając mu. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. a co za tym idzie. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. którego celem jest pozbawienie jej mocy.To poczucie wstydu. Bili był sparaliŜowany energetycznie. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. ale takŜe pogwałcenia energii. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. Ŝe jest inaczej. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. Cierpiał na przewlekłą depresję. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. czy jesteś świadkiem tego aktu.

które utoŜsamiane są z energią witalną. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. Pieniądze są środkiem. Nie znaczy to. Rozpowszechnione jest np. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. podobnie jak energia. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. Naszym zadaniem jest. Seks jest rodzajem wymiany. świadczy o tym. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Ŝe to. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce. Wiara.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. ból krzyŜa i rwa kulszowa. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. gdy są nam potrzebne. dysfunkcje jajników. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. kto nimi rozporządza. która jest silniejsza od pieniędzy. aby osiągnąć określony cel. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. endometrioza. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. skutki są zazwyczaj negatywne. czują się jak ofiary gwałtu. to jednak powodują utratę części siebie. nadając im rangę sługi. czy własne doświadczenie.czy nie. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. To. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. co często dzieje się nieświadomie. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. przekonanie. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. Fakt. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. Oczywiście. Pieniądze. czy w relacjach osobistych. takie jak rak prostaty. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. to nie unikniemy z nią konfrontacji. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. Bez względu na to. Zadziwiający jest jednak fakt. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. Bez znaczenia jest. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. Wiele osób wykorzystuje seks. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. Ŝe Bóg błogosławi tym. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. Nagła utrata pieniędzy. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. potrafi spowodować róŜne patologie. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. impotencja. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . Ogólnie uwaŜa się. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. w której będzie się czuła wykorzystana.

tkwiącej w jego podświadomości. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. Gdy oznajmił. Zapytał mnie. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. Jego działania potwierdziły. lepsze stanowisko. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. choć nie wydało mi się. Ŝe jest impotentem. tym razem jednak nalegałam. Ŝe kiedy wszedł do biura. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. Ŝe musi to zrobić. co sądzę o tym śnie. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. właścicieli rancza. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. twierdząc. domu. i zrobił to. Andrew próbował ignorować sen. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. Ŝeby pojechał do Montany. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. jakie obecne są w naszej kulturze. Gdy nadszedł okres urlopu. by kiedykolwiek kogoś molestował. więc go zatrudnili. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. Andrew odparł. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. Ponownie go zachęciłam. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. poczuł. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. zyskane kosztem utraty honoru. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. którzy mają wiarę. Andrew. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. Sen powtarzał się nadal. Ŝe Niebo jest przychylne tym. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. zaczął mieć wraŜenie. jak zarządzać pokaźnym ranczem. Powiedział im. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. jak się tam czuje. Ŝeby tam pojechać. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. umówił się ze mną. nie miał tam pracy. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. dlaczego uwaŜa siebie 80 . JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. świadomie lub nie. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. jego współpracownicy przypuszczali. Powiedział. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. skąd pochodził. Przeprowadzając analizę intuicyjną. Wydarzenia następowały jedno po drugim. Ŝe sprzeniewierza się sobie. lecz odkąd pojawił się sen. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. Jak pokazuje przypadek Allena. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. Jego energia nie świadczyła takŜe. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. Ŝe zwolnił się z pracy. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". Właściciele rancza mieli córkę. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem.płatności i spłaty długów. odebrałam wraŜenie. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. Odezwał się po pół roku. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. Ŝe ktoś Ŝałował. i mocno poczułam. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. Byłam zakłopotana. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. Kierując się swoim snem. Odpowiedział. Zaproponowałam. Powiedział. „Manna" oznacza takŜe finansową moc.

Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. przynajmniej z załoŜenia. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. która zbiera się w drugiej czakrze. a odszkodowanie. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. a czego nie w relacjach międzyludzkich. poszukujemy towarzystwa osób. do której uczęszczali chłopcy. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. Gdy tylko skończył szkołę. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. Odpowiedział. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. co akceptujemy. Allen wyjechał z miasta. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. odpowiedział Allen. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. Napisał. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. Skłaniamy się ku przekonaniu. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. Posługuje się prawami. „Nie wierzę w to". który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. Stwierdziłam. Gdy zobaczyła. Po roku otrzymałam od Allena list. Poznał takŜe kobietę. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. w którym opisał swoje postępy w terapii. Przyznał. ma orzekać o winie i karze. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. System prawny. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. Ŝe jest zboczeńcem. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. w których do czegoś się zobowiązujemy. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. za co nas nagradza. co się dzieje. a co złe. Allen był przekonany. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców.za zboczeńca. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. z którą czuł się na tyle swobodnie. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. i nieustannie staramy się odgadnąć. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. co widziała. UwaŜamy teŜ. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. jakie składamy sami sobie. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. co w Jego mniemaniu jest dobre. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. Ta zaleŜność jest 81 . które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. Ustaliliśmy. Ŝe kiedy był nastolatkiem. Był przeświadczony o tym. jakie otrzymuje ofiara. twierdząc.

zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. Energia. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. zawsze musiał wygrywać. co teŜ zrobił następnego dnia. takie jak właściwe odŜywianie. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. Bez względu na to. Dla porównania brak stabilności sprawia. A jednak zdarza się. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. zasada dochowania wierności. w której napisał. Próbował się leczyć. i to jedynie. powinna zmniejszyć ból. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. Tu takŜe obowiązują zasady. lecz honorową naturą. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. Stopniowo następowało uzdrowienie. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. łatwo ulegamy wpływom ludzi. Potrzeba uczciwości. Wierzył. np. nastąpiła poprawa jego stanu. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . ZauwaŜyłam takŜe. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. a bóle pleców ustąpiły na tyle. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Powiedział. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. higiena psychiczna. migrena pojawiała się coraz rzadziej. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. którzy go znali.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. karku i barków oraz na migrenę. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. Ŝe skoro jest prawnikiem. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. Paul był zachwycony tym pomysłem. wtedy gdy było to podejście właściwe. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. aktywność fizyczna. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. naszą energię wyczerpują sprzeczności. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Zasugerowałam Paulowi. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. jednak bezskutecznie. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. ale takŜe aktywności fizycznej. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. poniewaŜ twierdził. Paul przyznał. powinien zawrzeć ze sobą umowę. co tłumaczyło moje wraŜenie. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. Powiedziałam. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. Ŝe wszyscy. umiar i porządek. co robił. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. Ŝe coś stara się nim zawładnąć.

którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. co dotyczy naszego Ŝycia. i określić te. Musimy dowiedzieć się. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. działać i się rozwijać. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. jak kreatywność. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. Unosi nas wspólna energia. Moc jest przejawem energii Ŝycia. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. Moc jest energią Ŝyciową. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. moralność i pieniądze. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. Potrzebujemy osobistej mocy. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. związanych z drugą czakrą. KaŜda fizycznie kusząca forma. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. są rezultatem indywidualnego. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. pociąg płciowy. a nie dzięki swojej. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą.rozpada. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. JeŜeli tak. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać.materializm. które wolne są od pokus świata fizycznego. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy.jednostka. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. co słuŜy osiągnięciu celu. domagającego się np. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. szczególnie w sferze seksu. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . aby Ŝyć. opisywane przez dzisiejsze gazety.od impotencji po raka narządów płciowych. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. jaką moŜe przyjąć moc. poczucie własności. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . erotyka. erotyzm i uzaleŜnienia. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . Zemsta osobista jest jeszcze innym. JeŜeli jednak uznamy. Tak naprawdę wszystko. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. to zaczynamy marzyć o tym. lecz nie ze świata". omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. WyobraŜamy sobie. ma związek z energią. „wyrównywania rachunków". Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. Urodziliśmy się z tą wiedzą. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. co i kto posiada moc. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). To właśnie oznacza: „być w świecie. dominację. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru". Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. 83 . którą nazywamy mocą. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. czy. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. zmysłowość. którym ulegamy najczęściej. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. Ludzie. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. autorytet. Fascynują nas osoby.

Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. W wieku piętnastu lat. Przyjaciel postarał się. co powoduje. Odpowiedzi. Zapragnęłam się dowiedzieć. Był rok 1941. jak i jednostkowego punktu widzenia. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. zmarł w rok później. jakich mi udzielają. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. Zarówno współczesna duchowość. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Miał zamiar zostać artystą. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. Hitlerowcy torturowali go.Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. Charakterystyczne jest to. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. Gdy go poznałam. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. w rzeczywistości jest ona mało popularna. ale lepiej zostaw mnie w spokoju". na którym razem pracowali. W wolnym czasie David szkicował. zaciągnął się na statek handlowy. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. zarówno ze społecznego. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. David był nieprzytomny i umierający. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. nie odrzucał seksu. Gdy obóz został wyzwolony. nie jest tak praktyczna. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. Interesujący jest fakt. Napięcie rośnie. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. a po drugie . Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. David był jednym z moich największych nauczycieli. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. sławy ani pieniędzy. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". ukrywając swoją drugą czakrę . Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. Między innymi bunkry. gdzie pozostał do końca wojny. opierając łokcie na udach. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. W końcu został wysłany do obozu zagłady. osobą. rozkazując. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. David był wysyłany za linie wroga w Europie. MoŜemy zauwaŜyć. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem. by opisali swój stosunek do mocy. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. do czego dąŜy tak wielu. by szybciej się ruszał. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. Po pierwsze. jak moc zewnętrzna. Większość osób zmienia pozycję. Gdy David odwrócił się w jego stronę. pozostał wierny swoim zasadom. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. podając się za starszego. czegoś. poniewaŜ istniało ryzyko. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie.pochyla się do przodu. 84 . David był Indianinem z plemienia Navaho. jednak zamiast tego został powołany do wojska. by stał tak przez wiele dni. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię.

Odpowiedz na pytania: 1. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. aby gniew opuścił moje ciało. Czy jesteś wystarczająco silny/a. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. Gdy odzyskał świadomość. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. Duch jest twoją siłą". moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie. „Davidzie. zaleŜy od sposobu. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha. którą odbierało się jak błogosławieństwo. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. Obok związków. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. Gdy dotarł do rezerwatu. David postanowił wrócić do rezerwatu. . Wykorzystując energię drugiej czakry. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. aby ustalić. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. jak moŜna mu pomóc. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. co zobaczyli. został szamanem. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. w jaki traktujemy samych siebie. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. . Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. Z trudem utrzymywałem się na wodzie. Wiedziałem. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. Zwołali radę. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. To. David odzyskał pełną władzę w nogach. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. modliłem się Ŝarliwie. pozwolimy ci umrzeć. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. był tak słaby. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. które tworzymy z innymi. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty.

naszym ego. często nazywana czakra splotu słonecznego. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. ogniskuje się na tym. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. zasady etyczne i siła charakteru. wątroba. obawa. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. trzustka. Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. które spotykają się w trzeciej czakrze. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. pobudza proces tworzenia własnego ja. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. dyscyplina wewnętrzna. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. „ego" osobowości. a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. ambicje. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. hojność. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. w której odkryjemy. łysienia. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. jelito cienkie. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. starzenia się.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. Energie. gotowość do podejmowania ryzyka. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. nadnercza. rdzeniem naszej osobowości. 86 . poczucie własnej godności. poczuciem własnej wartości. pęcherzyk Ŝółciowy. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. krytyką. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. Przyczynia się do większej indywidualizacji. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra.

niepodobnym do niego. to. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. sądząc. Ruth. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. jak wygląda nasze ciało. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. które odzwierciedlają tę słabość. Czy jesteśmy fizycznie silni. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. lub takie. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. Właśnie nad tym się zastanawiałam". czy siebie szanujemy. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. nie będziemy potrafili właściwie decydować. Ŝe Ŝona będzie go kochała. Wpatrywałam się w nią. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. lub o kim sądzimy. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. Fakt. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. w związkach. Poznałam ją poprzedniego dnia. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. Pewien męŜczyzna powiedział mi. Zastanawiałam się. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. lecz rozpocznie duchowy proces. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. Ŝe bez względu na to. nie oznacza. Ŝe tego nie zauwaŜy. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. stanowi o jakości naszego Ŝycia. Odparłam: „Nakryłaś mnie.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. RozwaŜmy np. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. Gdy tworzymy obraz siebie. które wzmacniają ducha. OŜenił się dla towarzystwa. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Nie była uczestniczką warsztatów. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. moŜemy podejmować decyzje. Oznacza on. Na tę cechę musimy zapracować. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. Podkreślam raz jeszcze. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. sądząc. iŜ nigdy nie oczekiwał. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. Stosunek. kogoś. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. jaki mamy do siebie. JeŜeli nie lubimy siebie. na kim chcemy zrobić wraŜenie. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. 87 .

Ŝeby się o mnie troszczyła. unosiłam się nad swoim ciałem. Odpowiedziała: »Tak." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. gdy staram się powiedzieć. Ruth jest przykładem wiary w to. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. byłam bardziej kaleka. Tak właśnie uczyniłam. LŜejsza od powietrza. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. jak Ruth bierze LSD. tylko Ŝe tak będzie. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. Ŝe jest moim aniołem. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. czy wiesz. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. Tak. pomyślałam sobie. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. jak artretyzm wykręca moje ciało. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. Ŝe nad wszystkim panuję«. Ograniczenia 88 . a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. odpowiedziałam. Ŝe nie słyszysz. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. Stałam się najbardziej zaradną osobą. gdy miałam trzydzieści osiem lat. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. Nigdy niczego nie ukradłam. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. choć byłam tego bliska. Ŝe Ci pokaŜę. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. Masz ich tak wiele. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. Nie mogłam powstrzymać radości. Nie mogła mi powiedzieć. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. który Cię kontroluje. Potem. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. muszę Ci coś pokazać«. a potem opowiem Ci o sobie". oczywiście". Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. w duchu tradycji Ŝydowskiej. Zapewniła mnie. Przyniosła mi LSD. a ona powiedziała: „Dobrze. to Ci powiem". bo to właśnie mi się przydarzyło.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. Ruth zdecydowała. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. stało się źródłem inspiracji. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. co mogło być ograniczeniem. jaką moŜesz sobie wyobrazić. Ruthi. jak Cię widzę«. Opowiedziałam o wszystkim córce. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. lecz zanim to nastąpi. „Dobrze. Było to niesamowite uczucie. próbowałam narkotyków«. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. więc włączę tę kasetę. SkarŜyła się: »Ruthi. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. gdy chodziłam . Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. gdy mnie odwiedzała. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. Wierzę. Ŝe coś. gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. I wiesz. oni Cię do tego zmuszają«. abym nigdy się nie bała. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. Tak teŜ zrobiła. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało.„Podejdź tu do mnie. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. KaŜda z tych opasek jest lękiem." O mało co nie spadłam z krzesła. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. Ŝe niefizyczny.

Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. pokonała je odzyskując siłę. zdrowie i powodzenie.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. aby stało się to moŜliwe. a im silniejsze ono się staje. Pragnął. Gdy odzyskała świadomość. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. jednak nigdy nie weszła do środka. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. związaną z fizyczną energią trzech 89 . Ja zajmę się obiadem. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. Kiedy rozwód stał się faktem. Za kaŜdym razem. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. Postanowiła się rozwieść. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. nie zwaŜając na to. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. stwierdziła. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. czy zwiększamy moc ducha. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. „tego potrzebuje moja dusza. KaŜde postanowienie. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. Po jakimś czasie poznała Jamesa. tracąc tym samym pracę. jak powiedziała. Przeprowadziła się do innej części kraju. Ŝe ma dość wiary w siebie. ciałem. a szczególnie małŜeństwo. Była mózgiem przedsięwzięcia. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. jednak się nie odwaŜyła. jaki posiada kaŜdy z nas. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. Uznała. odzyskała ducha i odkryła. KaŜda decyzja. lecz niestety takŜe alkoholiczką. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. Codziennie po pracy Penny wracała do domu. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . Zmieniła styl ubierania. Ŝe ma problem.stały się jej atutem. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. Wkrótce wróciła do Ŝycia. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. Penny postanowiła przekonać się. to byłby koniec świata". Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. Poznałam Penny na warsztatach. Penny była juŜ wstawiona." Gdy obiad był gotowy. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. wspaniałego męŜczyznę. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. naszych duchowych „nóg". tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. decyduje o tym. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. Im silniejszy jest nasz duch. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). jakie podejmujemy. aby odzyskać wolność". wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. Nadal uczęszczała na spotkania AA. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. która zwiększa moc naszego ducha. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. umysłem i duchem. ZamęŜna od osiemnastu lat. poniewaŜ. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. by piła. Wtedy się załamała. zdrowiem. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. W ten sposób się poznałyśmy.

Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. zapytała Ollie.pierwszych czakr. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. gdyŜ śmierć była nieunikniona. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. jest fikcją. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. gdy była dzieckiem. W świadomości społecznej istnieje pogląd. Czasami ukradkiem czytała gazetę. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. był „surowy. aby pomóc synkowi. Ŝe kiedyś. Ojciec uznał. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. aŜ któregoś dnia energia odeszła. jak to określiła. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. Ŝe córka się uparła. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. jednak wcale nie musi tak być. Margaret. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". którzy potrzebowali uzdrowienia. Tradycyjnie co roku. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. po czym Ollie powiedziała. z kim moŜe się przyjaźnić. nieszkodliwą. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. a po 90 . Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. wykonać odpowiednie czynności. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. Czas. była dręczona przez dzieci w święto Halloween. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. którzy pozostawali w swoich domach. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. solidne i zwyczajne". co czytała i decydowali o tym. ujrzała. od dziesięciu lat. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. moŜesz zmienić swoje Ŝycie. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. aby np. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. niespodziewanie wypełniła ją energia. Przyjmując jakieś przekonanie. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. solidny i zwyczajny". Rodzice powiedzieli jej. Wtedy. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. modliła się. gdy poczuła się dość pewnie. W naszej kulturze uwaŜa się. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". lecz miało teŜ postacie szczególne. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. potrzebujemy tej fizycznej energii. co jednak nie nastąpiło. uŜywając jej słów. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. który. Nie pozwalano jej na nic. Gdy dorosła. gdzie nikt jej nie znał. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. i poprosiła go. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. Urodziła dwójkę dzieci. Zapadła cisza. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". jeden jedyny raz. nauczyciela lub pielęgniarki. Przekonanie. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. która posiadała moc leczenia ludzi. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. „samotną. jaką posiadała w dzieciństwie. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. jednak gdy znalazła się w środku.

co będę robiła. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. Choć Ollie prosiła męŜa. bo przypomniał sobie o Ollie. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. Ŝe ta była jej bliska. którzy tego chcą. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. on. której doświadczyła Ollie. gdyŜ nie wiadomo. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. i o ich staraniach. Od razu poszli do domu Ollie. Ŝe mąŜ ją opuścił. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. byle ta sytuacja się zmieniła. odkryła. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. Im więcej się dowiadywała. Ŝe nie pozwoli na to. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. Ollie była zdruzgotana. czy będzie się spotykała z Ollie. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Energia. Zapytał. Wiedziała. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. czego był świadkiem. Miała nadzieję. co w niej siedzi. Koledzy i koleŜanki z pracy. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. Dzięki tobie Ŝyję". co nowe i nieznane. Myślała. Nie widziała ich od tamtego czasu. które sprawią. by kierowały nią lęki innych. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. uczymy uzdrawiania. Ŝe namówił ją. moŜemy doświadczyć okoliczności. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Troszczył się o nią do tego stopnia. lecz takŜe dlatego. co jeszcze razem robicie". Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. podobnie jak Margaret. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. lecz stał się cud. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. nigdy bym mu nie uwierzyła. nie tylko z powodu Ollie. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. Twierdzili. Był przeraŜony. gdy Ollie wróciła z pracy. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. Ŝe niezaleŜnie od tego. by był z nią „ostroŜny". Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. Tych. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". podczas których wspólnie się modlimy. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. nie zwaŜając na Ollie. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. i poradził męŜowi. jednak okazało się. Ŝe chodzi mu o rozwód. Nie ma wątpliwości. Tym razem postanowiła. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. czy mogłaby mu pomóc.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. ich lęku przed tym. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. ale takŜe dlatego. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. dokładnie wszystko zrelacjonował. Pięć miesięcy później. aby przeprowadziła się do ich domu. by zachował w tajemnicy to. Lekarz zapytał rodziców. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. Sama nie wiem juŜ. Lekarz stwierdził.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. Ollie otworzyła przed nią inny świat. Margaret drŜała z emocji. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. 91 . Jednak jako dorośli. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. aby poznawała tylko to. Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. uzdrawiających energiach i duchowości.

Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. by stosował relaksację. Ŝe nie zarobił pieniędzy. dałoby taki sam efekt. a nie wyczucie. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. Ŝe nie starcza mu sił. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. które są atrybutami trzeciej czakry. Gdy zapytałam go. jednak na nic się nie zdecydował. I rzeczywiście.przyjęli jednak. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. Ŝeby wracał do domu na czas.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. w skrajnie przeciwnym przypadku. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. Upierał się jednak. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. co byłoby łatwe. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. Myślały. Stałby się bogaty. Trzecia czakra Evana była jak otwór. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". Odpowiedział. których cena wzrośnie. Chował się przed moŜliwościami. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. aby pozostać wiernym sobie. Planował róŜne przedsięwzięcia. Był jednak rozgoryczony faktem. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. Powiedziałam. szukając doskonałego wzoru. przełomowych okresach. choć pasją Evana był zawód. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. Informacje energetyczne to emocjonalne. przynajmniej częściowo. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. Intuicja i niezaleŜność. z którego uchodziła energia. aby sprawdzić swoje przeczucia. Ciągle analizował giełdę. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". Wyglądało na to. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. Evan sam przyznał. Sądzili. a jedynie pokazują moŜliwości. jakie dawało mu Ŝycie. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. depresji i lęku lub. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. poniewaŜ obawiał się poraŜki. Musi być doskonały". skrzętnie gromadził statystyki. który jest prowadzony na start. jak powiedzenie nastolatkowi. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. co nastąpi. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. wpłynąć na to. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . Owładnięty tą ideą. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania.

jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. rano i wieczorem. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. Sandy z dumą opowiadała o tym. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. To mi wygląda na przewodnictwo". twierdziłam. jakich nam dostarcza. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. w którym napisała. aby podąŜać za impulsami. Co dzień. Powiedziałam. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. nie starczało na utrzymanie. Gdy ją poznałam. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. Próbowała je zagłuszyć. o tyle dla Nieba liczy się to. zwany hiperalimentacją. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. Odparła. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. by rozpoznać. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. Miała ich bardzo wiele. co zarabiała. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. Nie ulega wątpliwości. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. Po roku otrzymałam od Sandy list. PodąŜanie za intuicją oznacza. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. dlaczego musi je wszystkie znosić. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. Intuicja. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. Obecnie wiarę. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. była męŜatką i miała dziecko. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej.rozwiązanie. czego się uczymy. gdy mamy odwagę i siłę. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. zgodziła się. Nie pytała. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. Przebyła siedem operacji brzucha. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . Mam koszmarne sny na ten temat". które czasami bywają trudne. zaoponowałam. W prywatnej rozmowie zapytała mnie. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. Powtórzyła. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. w której kiedyś pracowała. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. jednak to. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. które odbywały się dwa razy w tygodniu. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. wprowadzono do leczenia niedawno. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria.

wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. i postanowiłam. Mam syna. zaczęłam się nad sobą uŜalać. wytrwałości i szacunku do siebie. i jestem głęboko przekonana. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania.ceremonię. PodróŜe. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. Poczucie własnej wartości i świadoma. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. Janice miała cięŜkie dni. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. takich jak medytacja i wizualizacja. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. chciała się nauczyć technik pracy z energią. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. W tradycji Indian. mąŜ poprosił ją o rozwód. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. z czym muszą Ŝyć inni. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. Na dodatek. która symbolizuje wejście w wiek ducha. Aby poprawić swój stan. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. jak sobie teraz poradzę. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. jednak zrozumiała. Jednak okazało się. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. aby zdobyć nowych przyjaciół. przynajmniej w przeszłości. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. co jest oznaką dojrzewania duchowego. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu.kosztów. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. Ŝe Howard chce się rozwieść. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. nawet weekendowe wycieczki. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. który mnie potrzebuje. Ostatecznie udało się jej. były dla Janice cięŜką przeprawą. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. Ŝe dam sobie radę". uznałam. Jadąc do szpitala. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła.

emocji. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. okresie rewolucyjnym. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". przebiegają według określonego wzorca. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. uznano za coś. Za kaŜdym razem. jakim jest „ja". W większości przypadków nie lubimy zmian. Aby sprawdzić. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. Rewolucja. jak i kobiet. czyli narcyzm. jak i ciała. motywowanie siebie. przez które wszyscy przechodzimy. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. Zmiany mogą dotyczyć związku. świadomość siebie. w której psychoterapia stała się codziennością. Po pierwsze. Taki rytuał oznacza takŜe. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. co moŜna osiągnąć w tydzień. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. aby „być w świecie. Zmiany. lub pracy. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. z niewielką pomocą. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. nauczyć się chodzić samodzielnie. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. rozłoŜonych na liczne wcielenia. iŜ uznaliśmy. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. inwolucja. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. jak np. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej.dekada inwolucji. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. ducha. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. Pojawiło się wiele nowych terminów. samouzdrawianie. która przełamała bariery zewnętrzne. aby wypróbować własną kreatywność. Była to dekada. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. po którym mogliśmy. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. to niezmiernie silne słowo.

Jane przyznała. zapytałam dodając. czy zaczęła ponownie coś brać. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. „Co wolisz utracić. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. Zamilkł na chwilę. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. twierdząc. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. zanim poznał Jane. W związku z tym bał się. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. powiedział. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. Poprosiłam go. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. zrozumienie. to. choćby w wyniku małych rewolucji. Mówiąc o odwadze. jak wyszukane są jego poglądy. postanowił się nią opiekować. Ŝe Jane. Ŝe ma zły humor. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. Ŝe jest związany z kobietą. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. po czym odparł. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. Z początku jej wierzył. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. czy kilka lat. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. gdy juŜ nie brała narkotyków. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. poniewaŜ cierpiał na wrzody. Wyrobienie sobie własnego zdania. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. wszystko staje się jednością. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. Nagle zaczynamy dostrzegać. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. tylko fakt. jego partnerka. zdrowie czy Jane?". Poznał ją. Musimy poznać własną naturę. lecz jego własna autentyczność. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. Ze zdziwieniem 96 . ona jednak zaprzeczyła. Odpowiedział. nie miał wrzodów. Powiedziałam. Ŝe poprosił Jane. Gdy jej o tym powiedział. ma ogromne znaczenie duchowe. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. Ŝe wcześniej. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. jest narkomanką. ona odejdzie. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. dlaczego coś ukrywamy. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. moralnością i poszanowaniem siebie.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. Ŝe nie chciał myśleć. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. Ŝe jej nie wierzy. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. Ŝeby wyciągnął wnioski. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. iŜ jego problemem nie jest Jane. Podejmując codzienne decyzje. Zapytał ją. Jednak bez względu na to. Jeny poprosił mnie o konsultację. co później będzie robiła. Czułam. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. Ŝeby się wyprowadziła. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. PoniewaŜ uwaŜał. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób .

jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. to największym uczuciem darzą tę jej część. Emma zrozumiała. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. Ŝe musi na nowo określić. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. czym jest zajęta. Ŝeby załatwiać ich sprawy. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. Minęło kilka miesięcy. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". narcystyczny obraz siebie. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. Zdała sobie sprawę. Ŝe odczuł ulgę. jak i indywidualną osobą. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. aby wyzdrowieć. Oznajmiła dzieciom. na co odpowiadałam: „No. Ŝe jest zarówno matką. Miała sześcioro dzieci. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. Ŝe rak był dla niej inspiracją. aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. po nim następuje etap inwolucji. w co wierzy. pytały ją. która im pomaga. Znajdując się w tym stanie. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. Ŝe musi szanować to. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. „Nie myślałem. kiedy będzie mogła znowu chodzić. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. mimo sprzeciwów. Smutkiem przejmowało ją to. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. „Nie wiem. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). Ŝe się na to zdobędę. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. Powiedziała mi. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. część uczestników przyznała. z których wszystkie były juŜ dorosłe. Historia Emmy pokazuje. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". Na jednym z warsztatów poznałam Emmę.stwierdził. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. aby się do tego ustosunkować. Ŝe Ŝyła dla dzieci. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. kobietę około sześćdziesiątki. lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. W trakcie terapii zrozumiała. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. choćby w niewielkim stopniu. podatni na zranienie. Mówili wtedy np.

Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . Sądzono o niej. którą uwielbiam. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. Ŝe jest narcystyczna. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. gdyŜ postanowił spróbować. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. Wierzę w siebie coraz bardziej". ale takŜe lęków i tajemnic. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. Matkę Teresę. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. Opowiem Warn historię Chucka. gdyŜ doskonale pokazuje. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. Gdy zapytałam. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. Matka Teresa i Nelson Mandela. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. poniewaŜ wiedział. kim chcę być. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. jak to jest być podziwianym. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. Pociągały go idee liberalne i osoby. Ŝe jest homoseksualistą. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. odpowiedział: „Jeszcze nie. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. Osoby. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. Gary powiedział takŜe. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. Wymagano od dzieci. zacznę zbierać siły. by. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. na przykład. które te idee wyznawały. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. Gary był muzykiem i występował na scenie. Trzecia czakra jest pełna ambicji. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. Podobnie jak Gandhi i Mandela. uczestnik jednego z warsztatów. lecz o uwolnienie się spod presji. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. weszła w okres ewolucji. były podobne do rodziców. Nawiasem mówiąc. 98 . Chuck nie przystawał do rodziny. dając wyraz swojej mocy. świat podporządkowuje się jego sile. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat.przeobraŜenia wewnętrznego.archetypową siłą. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. zachować poczucie godności i wiarę. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. gdy dorosną. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. a gdy przyszedł odpowiedni czas. nie interesowały go ani sport. by być tym. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. by się ubierać tak jak chcę. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. Ŝe jest gejem. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. ani spotkania przy piwie. posłuchała intuicji. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. na czym polega szacunek do siebie. skupiona tylko na sobie. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie.

Zacytował swojego przyjaciela. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. Ŝe bije od niego blask. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. czego w sobie nie lubisz? 2. o których lubił czytać. co napisałam". Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. co go niepokoiło. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. która do niej prowadzi. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. które o tym wiedzą. było zaproszenie rodziny po to. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. to moŜe się okazać. które obejmowało modlitwę. Lourdes oraz inne miejsca. aby chronić siebie? 4. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. czujemy się jak w niebie. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. Ŝe ciało korzysta.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. Zaproponowałam. Był wolny i pełen Ŝycia. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. Odpowiedz na pytania: 1. Kocham to. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. W lecie Chuck poleciał do Europy. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie.gdy ją osiągamy. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. są moi znajomi. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. Najbardziej boję się tego. równieŜ geje. aby odwiedzić Fatimę. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. które uwaŜał za święte. wiedział jednak. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. Pierwszą rzeczą. Był przygotowany na róŜne reakcje. jeŜeli jedynymi osobami. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. którą zrobił po powrocie. Ŝe jest gejem. a takŜe głęboką wiarę w siebie. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. ustaliliśmy. jaką miał w rodzinie. to dlaczego? 3. jest długa i uciąŜliwa. to określ. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. gdy korzysta nasz duch. która wiodłaby na skróty. To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . lecz droga. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. Gdy go poznałam. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. medytację i praktyki religijne w kościele. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. by powiedzieć jej. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. Powrócił do domu odmieniony.

aby zmienić swoje Ŝycie. to czy robisz wszystko. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. to dlaczego? 6. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. czy się poddałeś/aś? 100 . której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą.5. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. po to. to dlaczego? 7. aby uniknąć samotności? 8. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10.

lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. zazdrość i lęk. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". natchnienie. aby wybaczać i kochać. Panuje ogólny pogląd. dłonie. Ŝe największą siłą jest miłość. Główne lęki: lęk przed samotnością. małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. Zadanie. nadzieja. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. ramiona. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. pomysły. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. przepona. są częścią Boskiego planu. zaangaŜowanie. zaufanie. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. emocjonalnych reakcji na własne myśli. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. przebaczenie. jak piękno i współczucie. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. płuca. z tą róŜnicą. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. dlaczego dzieje się tak. nienawiść. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. Energia miłości 101 . Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. lęk przed urazem emocjonalnym. aby wyraŜać piękno i współczucie. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. postawy i natchnienie. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. współczucie. zaufanie. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. wewnętrzny związek z duszą. a takŜe zaczynamy rozumieć. Nasze serca stworzone są do tego. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. Jako archetyp. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. nadzieję. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. przed jakimi stajemy. słabością emocjonalną i zdradą. rozpacz. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. współczucie. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. a takŜe tego. jak się dzieje. grasica. Jej energia symbolizuje serce Boga. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. barki. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. Podstawowe wartości: miłość. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. aspektom takich cech Boskich. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". rozgoryczenie. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". złość. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. Ŝebra. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. piersi. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej.

Ŝe sam nie zna się na biznesie. a być moŜe nawet ją określa. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. jak i przeraŜa. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. troskę o siebie i innych. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. jest zapisywane w naszej tkance. Po czterech miesiącach okazało się. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. które w swej istocie dotyczą miłości. kontroluje. wykorzystywanie emocjonalne. otrzymując ją od członków rodziny. bo wiedziałam. czy moŜe wyjść. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. w co zainwestować pieniądze. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. pracy. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. Ŝe przerwał mi i zapytał. Powiedział. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. inspiruje. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. które mogą dotyczyć sportu. dlatego odkrywamy ją stopniowo. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. z którymi nie łączą nas więzy krwi. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. domu i ciała. a Greg zniknął. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. Ŝeby wychodził. uzdrawia i niszczy. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. mody. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. zachowując się tak. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. wspaniałomyślność. Miłość nas napędza. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". Kryzysy Ŝyciowe. współczucie. Jack stał się tak rozdraŜniony. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. Miłość w równym stopniu pociąga nas. śona Jacka. śmierć ukochanej osoby. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. A gdy budzi się czakra trzecia. To. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. Zadręczał się wyrzutami sumienia. spotkań. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. Lynn. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. takie jak rozwód. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. nauki. Ŝe inwestycja się nie powiodła. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. Ŝyczliwość. które chciałam mu przekazać. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. jak odpowiadamy na te wyzwania. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. którą wymienia się w jej obrębie. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych.jest czystą mocą. ponadto obiecał mu. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. fizycznymi i materialnymi. które ją poprzedza. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. Nie chciałam. przyjaźni. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. jak waŜne są wskazówki. Wzięła go za rękę i po102 . Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. jakby dokładnie wiedział. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie.

pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. postarajmy się Ŝyć dalej". aczkolwiek w innej formie. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. „Greg się nie odezwał. tak jak do rodziców. Miłość. alkoholizmu i innych uzaleŜnień.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. która ma wpływ na nasze zdrowie. i zniesieniu władzy. kogo kochasz.kontynuowała jestem pewna. co u nich słychać. Ŝe juŜ pójdziemy. „Nie wierzę. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . bolesne wspomnienia. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. Jako dorośli. Nie chcę. a takŜe zdrowie. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. otyłości. Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. Jako dziecko Derek był maltretowany. Ŝe damy sobie radę". Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. jednak podejrzewamy. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym.wiedziała. Gdy go poznałam. często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. w pracy lub innej trudnej okoliczności. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. zmuszając do noszenia za małych butów. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. aby złość. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. Proszę. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. Niedawno zmarł jego 103 . Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. Gdy wychodziłam z sali. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. Zrobiliśmy przerwę. wtedy się okaŜe. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. a depresja minęła. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. Wiem. Ŝe nadszedł czas na to. jaką nad nami posiada. prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji.zaburzonym stosunkiem do seksu. choć nie boli juŜ tak bardzo. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Ciśnienie krwi unormowało się. Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. Lynn powiedziała. aby się dowiedzieć. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. zniszczyła nasze Ŝycie. jaką czujesz do kuzyna. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. a wykorzystanie seksualne . co uznał za głupotę. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko. Jack rozpłakał się. Powiedział. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. Ŝycie osobiste i zawodowe. Karano. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. gdy był głodny. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. to jednak jego działanie wypływało z miłości.

Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. która opiera się na schemacie: rodzic . Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. Ŝe jest zbyt dla niej surowy.ojciec. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem.z dziecięcej. obecne w sercu Dereka. i by nie pokazał nam. Nie uwaŜał. Nastała „epoka czwartej czakry". gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. ostrzegły go. Gdy byli razem. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. Zranione dziecko nie rozumie. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. na taką. wytłumaczenie. którzy nas kiedyś zranili. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. domagał się od matki. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. szczególnie po tym. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. w którym stwierdził. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. były nagrodą za przyznanie się do winy. w rozumieniu człowieka. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. by mu powiedziała. Ŝe gdyby wiedziała. którego źródłem jest sefira Tiferet. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. później stwierdziła. W końcu zdenerwowała się na Dereka. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. Derek zgodził się z nią spotkać. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. na pewno by mu jakoś pomogła. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. oparty na miłości sposób Ŝycia. Początkowo matka temu zaprzeczyła. a które powiedziało mu. jakkolwiek by było bolesne. Energie duchowe. z której moŜemy skorzystać lub nie. jak została wdową. Tak samo jak u Dereka. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. lecz absolutną koniecznością. jakich dokonał Jezus. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. Ŝe był nieszczęśliwy. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list.rzadko zdarza się. aby za nim podąŜyć. aby zapobiec chorobie fizycznej. i wyraził przekonanie. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. śycie i nauki Jezusa pokazują. które mogą nas zranić. w jakiej współdziałamy z Bogiem. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. aby jego rodzice byli źli. lecz nam samym. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. 104 . ale takŜe fizycznego uzdrowienia. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. związanej z pierwszymi trzema czakrami. Cała nasza kultura ewoluuje. Ŝe uzdrowienia. zawarte jest przesłanie duchowe.

szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. a korzyści są wątpliwe. poniewaŜ wiemy. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". wizji. Nie dziwi fakt. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. własnym duchem i osobowością. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . takie jak np. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. aby być z drugą osobą. jakie dawała nam świadomość grupowa. Z pomocą lub bez. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". psychicznych i intelektualnych. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. Nierzadko doświadczali oni depresji. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. U wrót serca wita nas jedno. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. które kształtują dorosłą osobowość. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. halucynacji. rozpaczy. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. Panował wówczas pogląd. artystów. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. które pozwala odŜyć stłumionym. w szczególności z czakrą wspólnoty. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. leczenia i przyczyn chorób. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. kiedy dobrze rozumiemy siebie. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. a nie wyrzeczenia się siebie. Tylko wtedy. Dzieje się to w relacji z samym sobą. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić.

Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. poniewaŜ uwaŜam. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. przedstawionymi przez innych lekarzy. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. potrzebnej do zalecania nowych metod. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. psychicznymi i duchowymi. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. Perry trochę o tym poczytał. wypisując recepty i skierowania. Nie przypuszczałem. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. Korzystamy z tego objawienia. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. by zalecać pacjentom inne metody. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. Uczyniliśmy własne urazy walutą. Pewnego dnia. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa.elementach trzech pierwszych czakr. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. wymieniając się doświadczeniami krzywd. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. drugą i trzecią czakrą. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. dotyczące nazwiska. Osiągnął punkt. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. aby kontrolować sytuacje i 106 . z której korzystamy. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. pracy i hobby. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. woundology). Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. Ŝe tego właśnie potrzebują. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. pochodzenia. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. Ŝe zawał był czymś więcej. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. w którym juŜ nie czuł się dobrze. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. odkąd uwierzyłem. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy.

Ŝe najwidoczniej nie wiem. czy masz czas ósmego czerwca. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. gdy stają się one dla niej cięŜarem. tylko nie ósmego czerwca. a kiedy skończyłyśmy obiad. ZauwaŜcie. a nie jego rozgłaszaniu. Nie mogę zawieść grupy. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. skończyła się takŜe nasza znajomość." MęŜczyzna. nie dawało mi jednak spokoju. Czekałam na nią. która przyszła go wysłuchać. chciałabym się dowiedzieć. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. Odpowiedziała mi. który zapytał Mary. wykorzystania. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. na który umówiłam się ze swoją znajomą. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. Ja byłam jednak oszołomiona. kazirodztwa. aby łan i Tom. Chciałaś. dziękuję" i odszedł. Wspieramy się i bez względu na wszystko. UwaŜała. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. w ciągu tych dwunastu sekund. a było to przy okazji obiadu. często po raz pierwszy w Ŝyciu. którego byłam świadkiem.ludzi. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. Tego dnia nie mogę. pytał Cię przecieŜ tylko o to. jak się nazywasz?" Kobieta. Wiele grup wsparcia. uzaleŜnień lub przemocy. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". Mary. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. na finansową pomoc ze strony ojca za to. KaŜdego innego dnia. jakbym ją zdradziła. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. Ŝe zamiast zaleczyć rany." „Wiem o tym. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. dowiedzieli się o tym. gdy musi zaleczyć swoje rany. na czym polega wspieranie. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. Przekazałaś wszystkie te informacje. podobnie jak łan i Tom. który zadał pytanie. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. lana i Toma. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. Oczywiście daję sobie z tym radę. Wytłumaczyłam jej. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. zapytałam: „Mary. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . odpowiedział po prostu: „Dobrze. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. co jej uczynił. Powiedziałam: „Cześć. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. które spędziliśmy wspólnie. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. Zajście. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. Będziesz musiał poszukać kogoś innego. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. nie odwracając głowy w moją stronę.

Nie tylko tym. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. małŜeństwo. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. ale takŜe dlatego. 4. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. Większość 108 . Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. z którą nadal „pracuje". Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. związki. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. dzieci. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. 2. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. a nawet zawodowego. aby stworzyć miłosny związek. rozwody. ewentualnie. Mówiąc w skrócie. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). a tym bardziej leczenie. wymagane jest posiadanie urazów. no i moŜe finanse. Nie jest przesadą stwierdzenie. działań poza pracą i. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. udziału w programach rozwoju osobistego. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. 5. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. aktywności fizycznej. Jednak gdy kryzys mijał. Ŝe obecnie. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. Gdy następuje zestrojenie. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. 3. co ma podobny charakter. przechodzą do czakry czwartej. ile potrzebuje. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. Będziemy zawsze zachęcać partnera. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". Byłam wstrząśnięta. wspomina o czymś.

Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. w którym znajduję współczucie. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. jak wszystkie 109 . Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. lecz niełatwą. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. zaczynamy wierzyć. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. z drugiej zaś . jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. Ŝe nie ma takiej potrzeby. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. jaką czerpie się z cierpienia. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. jak dobierasz słowa. a takŜe do siebie. Obserwuj. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. niechętnie rezygnowali z przywilejów. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. zastanów się. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. Uznając. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. Czy zdarza Ci się np. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie.. aby dotrzeć do źródła bólu. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. Osoba. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. jest od niej uzaleŜniona i. czy wykorzystujesz je. zastanów się. zawsze pewna siebie. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. Nie mając planu terapii. Nic więc w tym dziwnego. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. do czego przywykłeś? To są pytania. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. która jest samowystarczalna. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. szczęśliwa i niezaleŜna. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. rozpoznaj urazy. przez co przeszedłem". aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. którzy wiedzą. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc.pomagała odzyskać utraconą moc. aby serce mogło zostać uzdrowione. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. wiedz. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi.

nie lekkiego. Oceń.uzaleŜnienia. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. Etap szósty: śyj miłością. aby wybaczyć i pójść dalej. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. Obojętnie. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. lecz zupełnego. na powiedzeniu: „W porządku. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. takŜe upewnij się. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. jednak później to rozwój. czy na indywidualną modlitwę. nic się nie stało". Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. w przeciwnym razie oznacza to. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. udawaj. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". której udzielisz. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". która moŜe być źródłem cudów. moŜesz dojść do wniosku. jeŜeli jest to konieczne. czy potrafię zerwać z kontrolą. Jest natomiast złoŜonym. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". o którym myślimy. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. upewnij się. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". aŜ odpowiedź. moŜesz się zająć wybaczeniem. 110 . głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. co powinieneś zrobić. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. a nie lęk. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. aby przejść przez ten lub inny etap. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. wpisane w czwartą czakrę. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. Ciekawą rzeczą jest to. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. czy zdecydujesz się na rytuał. Bez względu na to. aby wybaczyć osobie. co je „złamie". lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. o czym przypominają nam teksty duchowe. jest to trudne do pokonania. która nas zraniła. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. Ŝe w zaleŜności od tego. Miłość jest kluczem do szczęścia. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. jak to się wydaje większości ludzi. Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. która wobec Ciebie zawiniła. podczas którego odzyskasz swojego ducha. da nam poczucie spełnienia. z kim rozmawiasz. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. poniewaŜ boi się. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. który utknął w przeszłości. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. Wiele osób nie chce siebie poznać. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. Wybaczenie nie polega. Rozpocznij praktykę duchową. JeŜeli uznasz. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. świadomym aktem. a takŜe sobie. Cię oswobodzi.

aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. by manipulowała Tobą inna osoba. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz.Prawda ta nie podlega dyskusji. to nie ma znaczenia. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. Co dla Ciebie oznacza bliski. w jaki sposób to robisz. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. gdy pomyślisz. Odpowiedz na pytania: 1. opisz. Czy uwaŜasz. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. 4. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . JeŜeli chcemy poznać Boga. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. którą tradycję duchową wybierzemy.

Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. Podstawowe wartości: Wiara. Sefira Chesed przypomina nam. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. podwzgórze. jak doświadczyła śmierci klinicznej. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. jakie kiedykolwiek podjęła. szczęka i zęby. W chwili. Proces ten to przejście od poglądu. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. przytarczyca. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. myśląc lub działając w sposób negatywny. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. Ŝe kaŜda decyzja. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . otoczenie. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. część szyjna kręgosłupa. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. Jezus. zaczęła Ŝyć ze świadomością. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. Jesteśmy tam. która opiera się na Boskim prowadzeniu. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. KaŜde działanie. wraz z ich konsekwencjami. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. usta.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. Głoszą. Jak byśmy postępowali. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. ukazanymi w 112 . gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. które wybieramy. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. przełyk. aŜ po uznanie. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. poprzez wiarę w to.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. jaką podejmuje. które wpływają na nasze ciało. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. Pewna kobieta po tym. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. Ŝycie. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. tchawica. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. gdzie kierujemy nasze myśli. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. Boimy się. następnie relacji osobistych i zawodowych. a zatem i kaŜdej choroby. panowanie nad swoim Ŝyciem. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. pieniędzy. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. znajomość siebie. W końcu boimy się woli Boga. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. a takŜe powodują konsekwencje globalne. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. tarczyca.

Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. Laura pracowała. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. Pragnąc pomóc córce. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Ŝe czuje się przez nich odrzucona.J. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. ogląda telewizję i je przekąski. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. twierdząc. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. Rodzice namawiali Emily na terapię. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. ale takŜe własnych myśli i przekonań. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. 113 .doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. ona jednak nie była tym zainteresowana. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. Emily co dzień słyszała. czekając na powrót matki. jak T. Zobaczyła. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. Rozczarowania uczą nas. Ŝe chciałaby. gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło.kontekście jej własnego Ŝycia. nie była zbyt błaha. aby została niezauwaŜona przez Boga. ubrania czy pracy. Powiedziała im. bez względu na to. Kiedy ją poznałam. chodzi po mieszkaniu. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama.naszego ducha . Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. w której powiemy: „ly decyduj. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. czego pragniemy. Musiała się ponownie nauczyć.J. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. aby poprosić córkę. a ja posłucham". W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . Emily. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu.J. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. Jak powiedziała mi jej matka. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. moŜe wymagać od nas większej szczerości. wraz z męŜem zbierała siły.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". śadna decyzja. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. czy dotyczyła np. choćby najmniejszej decyzji. poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. Laurę. Dopiero gdy o to poprosimy. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. T. To naprawdę jest tak. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Idea. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. Pokazano jej. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. Ŝe moŜe na sobie polegać. T. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . który przetrwa aŜ do chwili. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej.

co zapewnia 114 . odŜyła. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. co robię. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. Wiara i wola są mocą twórczą. czy wierzymy osobie. To przekonanie odbudowało jej wiarę. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. przekazujemy im część własnej energii. Ŝe będę robił to. czy wolimy wierzyć lękom.J. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. jak dobrze sobie radzimy. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. nadchodzi chwila. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. Nagle Emily zaproponowała. aby się zastanowić. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. Właśnie wtedy. Gdyby zaczęła o tym myśleć.J. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. pomyślała. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. lub Ŝył tu. Jesteśmy naczyniami. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach.J. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. aby zajęła się chłopcem. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. Emily spotkała Laurę. idei. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". Laura wspomniała. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. nie miała nawet czasu. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. Bez względu na to. Emily ustaliła wynagrodzenie i. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. Stwierdziła. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. relacja lub choroba pokazuje nam. W wyniku tego nasze Ŝycie. dzięki którym energia staje się materią. Musimy zrozumieć. Wszyscy dochodzimy do punktu. Jak powiedziała. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. Ŝe czegoś nam brakuje. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców.Pewnego popołudnia. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. lecz Twoja wola". gdzie Ŝyję. która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. Pomieszczenie się znalazło. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. czy łękowi. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. wracając z zakupami. zastanowić się. gdy sądzimy. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. słowa same z niej wypłynęły. utracimy wszystko to. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. Ŝe to Niebo dało jej znak. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. albo w chorobie. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. kiedy stajemy się świadomi faktu. co Boskie. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli.

Tak więc uŜywamy swojej woli. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. Zapraszamy je.nam komfort fizyczny. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. jednak tak się nie stało . W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem.w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. niezaleŜnie od przyczyny. odpowiedziała: „Tak. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. jednak tej nocy uświadomiła sobie. W chwili.nauczyciela duchowego. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. Ŝe wszystko. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. i pozwala zaufać. który mieszka w Indiach. kiedy indziej w nogach. Następnym razem. Przyjaciele poradzili jej. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. co powie im wewnętrzny głos. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. które mają ten dylemat. mając nadzieję. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". lecz uznała za nonsens. co mi dałeś". z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. Po przebudzeniu sądziła. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. przecieŜ nie mam nic do stracenia". Marnie osiągnęła stan. we wszystkich okolicznościach. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. Myślała. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. a nie 115 . aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. jak się dzieje. wierząc. Nie oceniając. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. poczuła. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. Marnie nie wierzyła w takie metody. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. a z drugiej boją się tego. Pamiętaj. Ŝe choroba minęła. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. przyjmę to. który określiła „zawierzeniem". Czasami pojawiały się w plecach. odwiedzając róŜnych specjalistów. Szlochając pewnej nocy. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. jak zdrowie fizyczne. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. Ŝe była to rezygnacja. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. Popadła w pogłębiającą się depresję. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. jak zalewa ją światło. nie raz wydawało jej się. czasami jako migrena. którą osiąga się poprzez miłość. jest elementem większej duchowej całości. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. Chesed inspiruje nas do tego. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. Prawie dwa lata spędziła. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. dlaczego dzieje się tak. Mając trzydzieści lat. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. gdy pojawiło się pytanie. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. Marnie przeczytała je. by kochać ze wszystkich sił. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. jakie tam prowadziła. gdy powiedziała „tak". jednak nadal była zła i zrozpaczona.

Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. nadal miewa jednak trudne chwile. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. Skoro piąta czakra uczy nas. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. którą nazywam uliczną". Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. które kiedyś czytałam. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". jest swoistą spowiedzią. tkanki i Ŝycie. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. co stworzyliśmy. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. zauwaŜamy. gdy powiemy Bogu „tak". gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. która pracuje w więzieniu. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. Ŝe mnie to spotka?".zawierzenie. Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. Poznając istotę własnej energii. Pewna osoba. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. czyni je całkowitym. fizycznego i duchowego. Kto by pomyślał. a takŜe dlatego. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. ale nie musi nastąpić poprawa. Poczuła rozbawienie. choć. na ironię losu. zrobię. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. jaką posiadam. a jej dłonie stały się gorące . Ŝe obala mit. który nami kieruje. które dajemy duchowi. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. Dopiero zgoda na to. a tym samym zapanowaniem nad nim. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. sytuacja przestanie się powtarzać. po którym moŜe. niech tak się stanie. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. które były przyczyną lekcji. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. w jaki mogę to robić". jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. a jeŜeli tak miałoby być. Od razu wiedziała. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. Bóle w zasadzie ustąpiły. powinniśmy się nauczyć 116 . Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. co zrobili. Ból natychmiast osłabł. co chcesz. lecz gorącem duchowym. Daj mi tylko siłę«". Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko.nie ciepłem fizycznym. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. by Bóg wybierał odpowiedni czas. duszę.

KaŜda aktywność. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. Jednak rzadko jest to prawdą. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . JeŜeli prym wiedzie serce. JuŜ jako dzieci. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. jakie naleŜy podjąć działanie. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. choć przewodnictwo mówiło jej. co do tej pory stanowiło treść naszego. nawet taka. Mieli trójkę dzieci. którego tak pragniemy. sport czy medytacja. Ŝe dokładnie wiemy. pod wpływem innych osób. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. Ŝe nic nie da się zrobić. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. czy przewagę ma serce. Eileen Caddy. jedno z nich zaczyna dominować. gdy przewagę zdobywa umysł.tak teŜ się stało. choćby nawet bardzo nędznego. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. Przewodnictwo Eileen. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. Ŝe mówimy: „Koniec.odnajdywać między nimi równowagę. Choć posłuchała przewodnictwa. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. Ŝycia. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. Ostatecznie rozwiódł się. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . miało głęboko duchowy charakter. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. po części dlatego. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. Słuchając przewodnictwa. która jest uwaŜana za zdrową. jakie otrzymywała Eileen. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. Słuchając wewnętrznego głosu. a dziewczynki sercem. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. jest aktem przeraŜającym.odchodzę". Próbujemy kontrolować emocje. tyle Ŝe się go obawiamy. ukierunkowanej na przyszłość. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. moŜe się stać uzaleŜnieniem. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. który uwaŜała za Chrystusowy. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. To prawda. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. Ŝe wszystko jest dobrze. skłaniamy się ku iluzji. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. wszystkie sytuacje i relacje. jak oboje stwierdzili. czy umysł. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. Obojętne. to tylko dlatego. Ŝe zerwanie z czymś. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. jak np. Peter i 117 . Akt woli polegający na tym. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. miała interesujące. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. a nie na przeszłość. Cierpimy. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości".

Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. Dorothy zajmowała się channelingiem. Po upływie siedmiu lat. Ŝe ogród był spektakularny. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. która ledwo starczała jednej osobie. to robiła to wbrew sobie. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. Ich malutka przyczepka. jak określa źródło swojego przewodnictwa. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. Eileen została poinformowana. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. Mam piękny dom. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. KaŜdego ranka. z tą róŜnicą. wynikały z „opierania się Bogu". pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. ducha i ludzi. Powiedziano im. nie była to lukratywna propozycja. Czuję. ogród zaczął rozkwitać. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Dziś Eileen mówi. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". Nikt nie był rozczarowany. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. Ŝe jej zmagania i rozpacz. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". Powiedziały jej. tworzono zasady. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje.Eileen byli tym faktem poraŜeni. Dzięki temu ludzie zobaczą. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. którzy są moją rodziną. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. Eileen nie mogła zrozumieć. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. Biorąc pod uwagę swój wkład. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Eileen mówi. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. przekraczający wszelkie standardy poziom. by załoŜyli ogród. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. nie spodziewali się. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. Ŝe zostaną tak odprawieni. Dorothy. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. Tak jak obiecały energie przyrody. jakie otrzymała w nocy. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". zwanym Findhorn. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. 118 . Powstawały budynki. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. Wegetacja osiągnęła niespotykany. po medytacji. a nawet rozwód. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. co moŜna osiągnąć. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. śyję wśród ludzi. teraz miała sześciu mieszkańców. Podobnie jak Eileen." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. UwaŜa. Powiedział jej. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. jak mogła zostać tak skrzywdzona. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. tak jak zostało to przepowiedziane. Peter dokładnie je realizował. kiedy współdziałają siły natury. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience.

co dawało mu powód do dumny. za którym powinieneś/naś 119 . Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. to dlaczego? 5. Przyjaciele uwaŜali. zaakceptuj to. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. Elihu skarcił męŜczyzn za to. pracy lub zdobycia mocy. Porzuć potrzebę wiedzy. Hiob pozostał Mu wierny. powołałeś świt. mogą się boleśnie zakończyć. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. która powiedziałaby. dlaczego dzieje się tak. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. utrzymując. Potem stracił Ŝonę. Ŝe sądzą. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. 4. Bildad i Sofar. odkąd Ŝyjesz. mają sprawić. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. czego zmienić nie moŜesz. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. jak małŜeństwo lub praca. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. z której będziemy mogli korzystać. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. jak się dzieje. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. Odpowiedz na pytania: 1. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. Szatan zapytał Boga. Wierząc. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. jakie ostatecznie następuje. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. 3. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. nie byłoby tego warte. Nie miej oczekiwań.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". na czym polega siła woli? 2. Choć Ŝona nakłaniała go. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. Ŝe taka jest wola Boga. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. Nie osądzaj. czego Bóg od nas wymaga. 2. 5. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. Ŝe połączenie się z Boską wolą. Zaufaj. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. Bóg się zgodził. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. Czy jesteś w stanie poczuć. Największym aktem woli. W końcu Bóg przemówił do Hioba. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. Pewne etapy Ŝycia. to kogo i dlaczego? 4. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. Jak sądzisz. czy mógłby wystawić Hioba na próbę.

Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. Czy ufasz przewodnictwu. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. co wskaŜe mi Niebo"? 9.podąŜyć? 6. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. kiedy wiesz. Czy ociągasz się. określ te sytuacje. Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . Co powoduje. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to.

jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. uzdrowiciel. przysadka mózgowa. co sobą reprezentuje. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. sportowiec czy oddany przyjaciel. aby nadając energii formę. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. inteligencją i psychiką.jako matka. a Chochma Boską mądrość. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. uszy i nos. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. które prowadzą nas do mądrości. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. realistyczną oceną. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. kiedy umysł jest zmącony. osobistego doświadczenia i wspomnień. rozwinięcia nieosobowej świadomości. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. co poprzez to. nauczyciel. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. aby być świadomym tego. lęk przed zdrową. otwartego umysłu. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. która jest uwaŜana za „początek". Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . szyszynka. obaw. co się tworzy. obawianie się prawdy. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. a takŜe oczy. wedle której forma następuje po myśli. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. związanej z nieprzywiązywaniem się. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. które wynikają z lęku i iluzji. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego". Bina i Chochma przypominają. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. jakie czerpie z tego. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. 121 . dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. świadomie korzystać z mocy umysłu.

kto byłby jej męŜem. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko.inteligencja emocjonalna. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. a nie dla mózgu. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. poszerzanie świadomości. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. śona. Powiedziałam Pete. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. za kaŜdym razem. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. Pete był załamany. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". gdy miała juŜ lat czterdzieści. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. Mózg jest instrumentem fizycznym. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". co się z nią wiąŜe. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. który oddaje prawdę. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. inspiracja. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. 122 . z którą przeŜył siedemnaście lat. Zachęciłam go. natomiast nasza percepcja i wszystko. który nie ma nic wspólnego z partnerem. Nie wiedziała. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . Rozwijając świadomość. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. Oznacza natomiast uciszenie lęków. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. lecz Ŝe nie zda to egzaminu. co działo się wewnątrz niej samej. i stosowanie go. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. co czuje. bez względu na to. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. gdyŜ sądzi. Osoba. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. posiada tak pełne poczucie siebie. Miałam wraŜenie. oznajmiła mu. jaki miała w głowie. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. Zrozumiał. jest cechą umysłu. podobnie jak czwórka ich dzieci. np. Powiedziałam Pete. Teraz. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. które wprowadzały ją w zamęt. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. a jedynie szukała ujścia dla emocji. zamiast od niego uciekać. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. Postanowiła mieć romans. Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył.siłami. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. Wyraziłam wtedy pogląd. Zasugerowałam. Nawiązała romans.

123 . ulegliśmy jednak złudzeniu. Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. Taka jest prawda dotycząca zmian. co przemija. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. Ŝe się starzejemy. Wymaganie. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. staniesz się jej zakładnikiem. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . Ŝe został zwolniony. Powiedziałam mu. choć o tym nie decydujemy. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. Poprosiłam. Ŝe mamy wpływ na to. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. Danny poprosił mnie o pomoc. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. Jak radzi Tao Te Ching. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. Weźmy np. Pewien męŜczyzna powiedział. pozwala ją zrozumieć. być moŜe na całe Ŝycie. Ŝeby sobie wyobraził. Ŝe z takim obrazem siebie. czego doświadczymy w przyszłości. Ŝe to coś. aby móc przyjąć nowe. Ŝe został zdegradowany. choćby powodowało to wielki zamęt. Wiedzieliśmy. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. Gdy zapytałam go. Czasami moŜe się wydawać. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . Ŝeby stworzył obraz. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. których kochamy. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. Ŝeby sobie wyobraził. powiedz mi. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu .ta prawda nas przeraŜa. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. to dzieje się tak dlatego. czymkolwiek było. aby opisali jakąś sytuację. Ŝe zmiany muszą nastąpić. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. który pozbawia nas źródeł szczęścia. z czym powinienem skończyć". umierają. ze świadomością. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy.gdy zauwaŜamy. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. ta „zmowa" nie powiodłaby się. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. a ludzie. Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. jaki w tej chwili ma w umyśle. prawdę: „wszystko się zmienia". Potrzebujemy lat. Następnie powiedziałam. jak się teraz czuje. i zrozumieniem. Ŝe przeraŜa go wizja. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. a nie przeciwstawiać się im. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo.aŜ stanie się częścią naszej natury. Wcale by mu to nie przeszkadzało. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. jak dziś. a nie inaczej.braku zmian. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. co takiego robię lub myślę. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". dlaczego jest tak. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. pozostanie takie samo. aby nic się nie zmieniało. a staje się jej kroplą. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. śmiejąc się powiedział.

Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. Dodał. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. Gdy staramy się zatrzymać ten proces. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. i stwierdziła. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. np. Wszystko to uległoby zmianie. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". Ŝe otrzymał przewodnictwo. Postanawiam słuchać swego wnętrza. Zapytałam.otrzymujemy przekaz. i pojawia się następny przekaz. i wyjść naprzeciw nowemu. do którego zostałaś stworzona. Ŝeby się zastanowić nad celem. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . rozgoryczenie. jak w ogóle mogła Ŝyć. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. ubranie i pieniądze. by lepiej siebie poznać. Powiedziałam mu. na co miałby w tej chwili największą ochotę. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". „Brak świadomości to coś. Coś mi jednak podpowiada. Gdy raz postawiła to pytanie. Myślisz o podstawowych sprawach. śadna z tych trzech prac. zupełnie ignorując własne potrzeby. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. jakie prowadził będąc handlowcem. wchodzimy w stan zawieszenia. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. nie moŜesz przestać pytać. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. Gniew. Znalazła czas na to. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. Karen.Analizując jego energię stwierdziłam. musiała znaleźć odpowiedź. i nie przychodzi Ci na myśl. co nadaje jej Ŝyciu sens. z których została zwolniona. Ŝe nie chcę. co jest przyczyną tej sytuacji. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. jak jedzenie. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. o przyrodzie." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. „Co powinienem robić?". bo kiedy zacznie za nim podąŜać. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. Ŝe postanowiła się zastanowić. dziwi się. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. po prostu niczego nie jesteś świadoma. ambicje i lęki. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. wyjechać na wieś. otworzy się przed nim nowy świat. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. którego powinien posłuchać. nie zastanawiając się nad tym. podejmujemy działanie. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. w której pracował. jej nie interesowała. Pragnę myśleć o innych rzeczach. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. brał aktywny udział w pracy kilku grup. Powiedziała. Gdy w końcu zapytasz o sens.

przyznają jednak. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. SkarŜył się na silne. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. udowodniła. Rak rozwinął się wkrótce po tym. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. jaki dzieli ich myśli od uczuć.nie świadomości choroby.moc. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. kierowało swoją uwagę do wnętrza. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. którzy nie odzyskali zdrowia. nieustające bóle. od indywidualnej do nieosobowej. Śmierć nie oznacza przegranej.zdrowia. którą przekazywała innym. Ŝe przeraŜa ją samotność. lecz sił Ŝyciowych. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. które przeszły chorobę. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. Pogląd. takŜe rozwód. wygranej lub przegranej. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. Wielokrotnie obserwowałam. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. gdy poznają diagnozę. są przeraŜeni. Postanowił zrobić wszystko. która dotyczy zarówno serca. badając treść swoich umysłów. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". Ŝe juŜ wcześniej czuli. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. Ŝe ludziom. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. czy przeŜyje. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. Wiele osób. stwierdziła. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. jak zmieniali swoje Ŝycie. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. Wiele osób umiera. Gdy powraca spokój. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. od 125 . docenić wszystko to. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. co znaczy umrzeć świadomie. ona jednak postanowiła. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . Ŝe coś jest nie w porządku. Przypadek Jacksona pokazuje. Czymś naturalnym byłoby. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. Przyjrzała się swoim lękom i temu. jednak zamiast w nim Ŝyć. ludzie błędnie wnioskują. w jaki sposób kontrolują jej psychikę. relacjonuje. Zadziwiające jest. które zaburzały jej energię. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. bez względu na to. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. jak się rozwiodła. Na początku. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. jak i umysłu. Świadomość i śmierć Czy to oznacza.

poniewaŜ wierzy. Ŝe wie o tym. Pamiętał nawet o podziękowaniach. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. z zamiarem zrozumienia przesłania. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. Ŝe nadszedł jego czas. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. Jego Ŝona była osobą. Scott podjął tę decyzję świadomie. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. jaki wywoływał swoim odejściem. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. które domagały się uzupełnienia. Wiedział. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . Do kaŜdej z osób. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. Poszerzanie świadomości np.kwestii. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. uznano ich za buntowników. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. podejmował odpowiednie kroki. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. Ŝe umrze. Ŝe czuł się waŜny. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. kiedy to zmarła. które uznał za ofiary swojego nawyku. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. Oświadczył. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. gdy rozpoczynali współpracę. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. w poczuciu. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Ŝe mimo to jest zadowolony. po lęki. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. on umyślnie jej odmawiał. aby wprowadzić do niego światło. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. Powiedział mi. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. OdłoŜył drewno i oznajmił. ZauwaŜył na przykład. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. lecz ducha. dlaczego poprosił o rozwód. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. którym musiał stawić czoła. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. Choć prosiła go o wyjaśnienie. które wymagały wyjaśnienia z innymi. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. jak to ujął. Zdał sobie sprawę z tego. jakie powinien był wcześniej wysłać. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. lecz na sprawach. Jackson przyznał. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. Jednak wyglądało na to. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. Gdy ludzie.

Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. i dotrzymała słowa. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. otrzymał łaskę. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. Ŝe nadszedł nasz czas. akceptujesz je i współdziałasz z nim. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. co poda na obiad. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. Powiedział takŜe. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. Ŝe pora umrzeć. Ŝe chciałby umrzeć. Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. dzięki której wiedział. Okazało się. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. ani do zmiany zdania. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. Zamiast załamać się w obliczu choroby. Czytałam takŜe. Następnie: „Czy to prawda. na przykład. Ŝe Scott. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. kiedy to leŜał w łóŜku. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. Wtedy przyszło mi na myśl. zanim nie skończy ksiąŜki. „Wezwał swoich 127 . Tybetańska księga Ŝycia i umierania. czy to. Ŝe nie odejdzie. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. nie przyjmując poŜywienia. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Prowadząc samochód. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. Powiedział. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. czego się dowiedziałam. Nie naleŜy się bać śmierci. po czym dodał: „Ja nie. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. Ŝe nadszedł Twój czas. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. prawie histerycznie.swoich obowiązków. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. ale mój mistrz potrafił". Potem opuszczasz ciało. To nic strasznego". gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. Czy jest coś. co przeczytałam. powiedział. doznała zawału. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. po czym powiedział: „Ja nie. jest prawdą. jak umarł mój mistrz". ale mój mistrz potrafił". Być moŜe tak jest. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. na jaki się zdecydowali. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. skąd się wzięły moje pytania. Przeczytałam. Kiedy pojawia się uczucie. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. zaprzestając jedzenia. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. przestając jeść. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. Sposób umierania. którą pisała. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się.

W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. potrzebna jest pewna dyscyplina. lecz zawsze. Pewnie o tym nie wiesz. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. Mój mistrz nie był chory. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". aby osiągnąć dobre wyniki. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. kazała przyjmować określone pozycje jogi. To. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. Modlił się o przewodnictwo. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. uznawała. Zapytałam Sogyala. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. pobłogosławił ich.zarówno podczas Ŝycia. jest iluzją. Jego duch posiadał ogromną moc. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. czekał w 128 . tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. JeŜeli miała wraŜenie. kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. Czekał w ParyŜu. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. czy jego mistrz postanowił umrzeć. bo był chory. był w pełni sił. W nocy budziła nas. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. który „nie zna konfliktu z tym. W pewnym momencie uznał jednak. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. Przypominam sobie pewną profesor. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. jak i w chwili śmierci. a gdy nadeszła wyznaczona godzina. co Boskie". Sogyal powiedział. Tak więc Oliver „czekał". to nie jest to". KaŜdy moŜe tak umrzeć". Spotkanie trwało dziesięć minut. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. Tego dnia medytował z uczniami. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu .astrologów. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety.

W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. częściowo ze względu na to. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. swój umysł i swojego ducha". którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. jaką emanuje zdrowa psychika. Jego serce pozostało jednak puste. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. oraz Boskiego zrozumienia. mistrz duchowy dał mu zadanie. musimy zacząć od naszego wnętrza. by pokazano jej drogę słuŜenia. Na tym polegało jej „wyświęcenie". w czasie których poznawała naturę konfliktów. na tyle duŜą. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. Moim zdaniem. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. Ŝe mogła się w niej pomieścić. jak opowiadała o sobie dwie historie. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. Peace Pilgrim to imię. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. gdy pozwolimy. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. Pisząc te wskazówki. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. Słyszałam. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. aby „czekał". Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. Szła. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". a następnie wewnętrznego. stale modląc się. W końcu uznał. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. Ŝe polecenie. które bardzo mnie wzruszyły. jest bezuŜyteczne. Dlatego teŜ ci. śyła skromnie. jaki ma miejsce. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. która jest atrybutem sefiry Chochmy. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. popijając cappuccino na Riwierze. Czekał w hotelach pierwszej kategorii. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. dała mi do zrozumienia. które współbrzmią z szóstą czakrą. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. Kiedyś. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Opowiadając tę historię. Nie spotkałam nigdy osoby. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. Pod mostem znalazła skrzynię. gdy szła wiejską drogą. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. by obudziły tę część naszej duszy. choćby najskromniejszą wskazówkę. by siły Boskie wskazały nam drogę. gdzie mogłaby się schronić.. Peace Pilgrim wyjaśniła. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. istoty sefiry Biny. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Aby doświadczyć przemiany. a częściowo dlatego. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". 129 .Rzymie i na Wschodzie.

jednak męczy je obawa. jakie pojawiają się w snach. złościsz lub obwiniasz innych za coś. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. Następnie podejmij takie decyzje. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. co widzisz. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. które osłabią jego siłę. choć nie jest ona łatwa. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. Kiedy się jednak zrozumie. Naucz się bardziej ufać temu. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. Tak wiele osób. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. jakich dostarcza im Ŝycie. Im bardziej pragniesz dowodu. na jaką Cię stać w danej chwili. w co wierzysz i dlaczego. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. co Cię spotkało. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. • Uwolnij się od myśli. niŜ temu. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. • Ucz się nie przywiązywać. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. choć koniecznym stanie oczekiwania. o co w tym wszystkim chodzi. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. przynajmniej na jakiś czas. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym.być moŜe nie w 130 . a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. • Skup uwagę na chwili obecnej. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. kiedy działasz pod wpływem lęku. Ŝe uŜalasz się nad sobą.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. a ja tak zrobię". Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. nie dopuszczasz do siebie prawdy. które sprawiają. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. • Uświadom sobie. a nie materialny. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. O dziwo. • Miej na uwadze. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. kiedy Twój umysł się zamyka. aŜ staną się na tyle silne. • Naucz się rozpoznawać. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. Ŝe przyjmując postawę obronną. istnieje prosta metoda. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. Całym sercem jestem z tymi. jakie niesie Ŝycie. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje.

Ale najpierw spróbuj. gdy skończył pięćdziesiąt lat. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie. . Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości. Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku. prawda?" . poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję. Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę.Masz rację. artretyzm i impotencję.Co takiego? . PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty. .Właściwie teraz to nie.Prawda . Potrzebował poczucia.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? .Twierdzisz więc. odebrałam wraŜenie. Toby zgłosił się do mnie. Zupełnie o niej zapomniałem..Więc spróbuj . Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca.Po czym dodał: . będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. łącznie z energią seksualną. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć. . nie mogę się oprzeć wraŜeniu.Na to wygląda . Ŝe widzi je w negatywnym świetle. Ta moŜliwość istnieje zawsze. sefira mądrości. Był przekonany.MoŜesz postanowić. . by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć.Zrobię co w mojej mocy. . Ŝe najlepsze lata ma za sobą. Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie. MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko. UwaŜasz. ale on zwykle się pojawia i znika. . ale co będzie.Jak czas moŜe być iluzją? . Chochma. Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. w dzień i w nocy .. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy.Chciałbym. a co za tym idzie. Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym.rozumieniu ludzkim. odpowiedział: „No tak. ale na pewno Boskim.spytałam. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu.Powinnaś była zostać prawnikiem. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci.odpowiedziałam. Ŝe do jego ciała powracają siły. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu. 131 . Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę.powiedziałam. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. . Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: .odpowiedział. Toby zaczął się śmiać.Oczywiście. Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości." Nieczęsto się zdarza.powiedział. takŜe do jego Ŝycia. Badając jego energię.spytałam.odrzekłam.Czy zauwaŜyłeś.Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. więc się zgodził. prawda? . po czym powiedział: . . .Tak więc przyjmijmy.zapytał. nie czujesz bólu ani depresji.No dobrze. jak np. zapytałam: . gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności. Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę. . rozejrzyj się.Ale w tej chwili. . Ŝeby to było takie proste . . Ŝe mam wpływ na to wszystko?" .Coś jest ze mną nie tak. Dałaś mi wiele do myślenia. . co najlepsze . .

którą odprawiał Ojciec Pio. .ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. od razu zauwaŜyłam. Szanuję ludzi. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. Jak sądzę. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi.Czuję. która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas". bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. o którym wspomniała. w ujęciu symbolicznym. jednak nie mogę przestać o tym myśleć.powiedziała Carrie . Nie mogę myśleć. wytłumaczyłam jej.. Ŝe nosił stygmaty .zapytałam.Nie jestem misjonarką . . Ŝe mogłabym tam zamieszkać. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. udał się najpierw na mszę.Wydaje mi się. czym się kierowała. . jak zostać. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. gdy był młodym księdzem. jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. co mnie tam spotka. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. po czym powracają do swojego dotychczasowego. Ŝe chce zostać akuszerką. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . ale nie wiem. Graham Green.Co czytasz? . Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać. Spotkanie miało odbyć się po mszy. Odpowiedziała. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. Kiedy mieszkałam w Detroit. które pojawiły się na jego ciele. Gdy badałam jej energię.powiedziała. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. pracując jako adwokat. Nie czuję. między innymi (i głównie) dlatego. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. tłumacząc. w Detroit. . Carrie odnalazła swoje powołanie. Nic juŜ nie mogę robić. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. Za kaŜdym razem donosiła. Zapytany. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. Ojcem Pio. po czym powiedziała: . znajdowała się „poza" ciałem.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. Jednak Green wyszedł z kościoła. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. Carrie zaczęła płakać. JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia. dlaczego nie poszedł na spotkanie. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. Zapytałam." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. dla których pracuję. Umysł miała wypełniony obrazami. Zaczynam rozumieć. czym ona jest. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. którzy podąŜają za przewodnictwem. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. a następnie powracać do iluzji.Nie mogę pracować. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. Brytyjski pisarz. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. W dniu. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły.„rany chrystusowe". decydując się na odosobnienie. w niczym nie zmienionego Ŝycia. Ŝe jej świadomość. co dzieje się w jej Ŝyciu. W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. Nie znam tam nikogo. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. czuję napływ energii.

takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. kilka osób wyraziło przypuszczenie. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. które poznał na seminarium . Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. Zachęcił swoich współpracowników. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. Uświadomił sobie. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. Nikt nie pozostaje sam na długo. Po czterech miesiącach się załamał. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. Ŝe wiedział. choć wiesz. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania . Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. Jakie przekonania pielęgnujesz. a takŜe nasze relacje z innymi. zakładał. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. Jednak w rzeczywistości było inaczej. Wierzył. Chciał. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. który określa jakość Ŝycia. Jakie poglądy sprawiają. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. to wywołało to Twój niepokój? 8. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. Ŝe inni takŜe są gotowi. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . jaki popełnił. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. ciała i ducha. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Kiedy się okazało. Powiedział. Czy boisz się zmian. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec. czego się dowiedział. Dojrzawszy do tego. Czy przypominasz sobie. Czy oceniasz? JeŜeli tak. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków.świadomości i praktyki biznesu. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu.ścieŜki słuŜby. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. Powiedziała wtedy. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Ŝe realizacja planu się nie powiodła. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie.impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. Odpowiedz na pytania: 1. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. Potem znajdujemy nowych towarzyszy.głównie dlatego.

która jest odpowiedzialna za oddanie. lub moŜliwości. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. powiedział do matki: „Niewiasto. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. NaleŜy do sfery mistycznej. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. Niedokończone sprawy to takŜe związki. łącząc całe ciało z siódmą czakra. wglądy. którego udziela się osobie umierającej. odpuść im. Jest to ośrodek modlitwy. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . Stanowi takŜe nasze „konto łaski". Wisząc na krzyŜu. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. utratą toŜsamości. zasila ciało. Boga lub Tao. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia.energii. w której świat fizyczny ma swój początek. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. z „ciemną nocą duszy". Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. co np. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. a takŜe akty wiary i modlitwę. które usuwa w cień ludzkie lęki. naleŜało powiedzieć. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. która z wyŜszej rzeczywistości.". oraz oddanie. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. a takŜe zaufanie. Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. 134 . które stanowią „sprawy niezakończone". która oznacza „koronę". nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego.energię źródła. układ mięśniowy i skórę. i teraz tego Ŝałujemy. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. tworzy rzeczywistość. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. nie posiadającą początku ani końca. pracujemy nad nimi. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. Keter reprezentuje „nicość" . inspirację. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. bo nie wiedzą. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. w której następuje świadome zespolenie z boskością. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. uzdrowienie. których nie zakończyliśmy tak. Jest ośrodkiem intuicji. a czego nie powiedzieliśmy. lęk przed duchowym osamotnieniem. myśli prorocze. co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. w ręce Twoje polecam ducha mego". Ojcze. duchowej toŜsamości. wzniosłe idee i związki mistyczne. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". których nie wykorzystaliśmy. umysł i ducha. oto syn Twój. wizji i wglądów duchowych. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. co czynią" i „Dokonało się. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. jak byśmy tego chcieli.

które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. napisana w szesnastym wieku przez św. Anioł się uśmiechał. kryzysami społecznymi lub nawet wojną. jednak nią nie jest. naszego połączenia z Bogiem. gdy siedziałem z jedną z takich osób. Wiem. bez względu na to. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. Byłem oszołomiony. jak gdyby nic się nie działo. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. jakie trzeba przejść. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie." DąŜąc do połączenia z boskością. po czym się uśmiechnęła i wyszła. zobaczyłem przy niej anioła. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. ale takŜe rozpacz. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. czy dotyczy to osoby. a kto jest w miłości. a ona powiedziała: »Wiesz co. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). wiem. jest w Bogu. bez pośredników. Jana od KrzyŜa.Z perspektywy symbolicznej. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". Nadal prowadziłem rozmowę. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. co robimy. Ŝe wszystko będzie dobrze«. gdy wróciłem do domu. by chroniła mnie grupa. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. iŜ „Bóg jest miłością. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. uczuć i emocji.« Nazajutrz. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. móc więcej zdziałać. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. prosimy o to. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. mistycznych przeŜyć. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. Pragnę. jakie mnie ogarniało. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. Chciałbym przekazać ludziom. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. psychiki. Miał poczucie. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. pracownik socjalny. wierzę Ci. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. a ja się czuję taki bezsilny. śmiercią. miejsca czy wykonywanej pracy. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . „Pewnego wieczoru. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. Pragnąłem jedynie. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. ubóstwem. Teraz wszędzie widzę anioły. Ŝe są pod opieką niebios. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. a On w nim. w głębi mego serca.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. Była we mnie wiara. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. naprawdę Ci wierzę«. jak równieŜ załamań. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował.

Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. Mury klasztorów. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. ogarnęło mnie poczucie gniewu. rewolucję. odmawiam modlitwę. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. W następnych stuleciach. Kobiety poczuły powołanie. który w swoim klasycznym dziele pt. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet.osób świeckich. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. Nie mogłam sobie 136 . jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. Osoby. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. uznałabym go za wariata. jak np. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. słyszą głosy.intuicję. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. stało się jasne. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. Osoby postronne. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. które przyznawały. lecz takŜe przez uczonych. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. Ŝe szczera modlitwa. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . Ŝe mają wizje. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk. Thomasa Mertona. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. „Za kaŜdym razem. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. Powszechnie wiedziano bowiem. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. bez względu na korzenie religijne. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. która wyczuwa połączenie. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. które opiekują się przyrodą. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. co w sposób symboliczny sugeruje.

a nie nawracana. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. Wygląda na to. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. Zdałem sobie sprawę. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. w której byłam kierownikiem sklepu. który wydawał się pochodzić od kogoś. Jednak pewnego dnia. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. a on nawet nie drgnął. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby.in. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. Dwa tygodnie później osoba. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. aby dać im cukierki. Ŝe mnich nie reagował. a to. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. nie pójdzie do piekła. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. w małej wiosce na Tajwanie. co mówi. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. jak George Bush. Jim urodził się w Chinach. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. uczestniczyły autorytety duchowe m. Zafascynowało mnie to. Gdy miałem dziewięć lat. aŜ przyjmę Chrystusa. Przypominam sobie. poszedłem do świątyni buddyjskiej. cały czas się zastanawiając. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. a ja powiedziałem. gdy wędrowałam przez las. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. Łzy napłynęły mi do oczu. poniewaŜ jest katoliczką. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. Inni uczniowi mówili jej. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. Ŝe pójdzie do piekła. Jim jest takŜe teologiem. Powiedział: „PomóŜ nam". Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. w którym. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. kto wierzy w Boga. gdzie on jest". Następnej niedzieli. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. uświadomiłem sobie. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Jednym ze współczesnych mistyków. z czego będę Ŝyła. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie.poradzić z tym uczuciem. kto sięgał mi tylko do kolan. obok wielu liczących się przywódców politycznych. nie ma znaczenia. która była uczennicą w tej samej szkole. usłyszałam głos. Ŝe nie wierzę w to. Wtedy 137 . Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. którą znałam tylko przelotnie. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. gdyŜ całą sobą wiedziałam. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. Ŝe nikt. Ŝe jest katoliczką. po czym znowu usiadła na jego twarzy. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. Ŝe przebywa w innym miejscu. Następnie poprosiłam w modlitwie. do którego moŜemy się udać. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. Mucha na chwilę odleciała. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. Ŝe odchodzę z pracy. Wtedy zrozumiałem. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Po prostu wiedziałam. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody.

co jest. Ludzie. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. Lęki te nie są „zwyczajne". jak to rozpoznać. dowiedziałem się. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. kim jestem. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. jest wiele osób. Wiele 138 . którzy mają negatywne poglądy. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. Wszyscy. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. którą przepełnia energia siódmej czakry. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. „Nie wiem juŜ. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. druŜynie sportowej. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. wieczną toŜsamością. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. małŜeństwa czy nowej znajomości. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. Wierzę. zarówno fizycznie. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. jak wiele będziemy ćwiczyć. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. technice ćwiczeń lub gangowi. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. partii politycznej. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. Oczywiście. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. jakie stawia nam Ŝycie. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. jak np. czasem na modlitwie. awansu. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie.znowu zobaczyłem obraz mnicha. MoŜemy zachować zdrowie. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu. umoŜliwiając ludzkości rozwój. poprzez które działa Duch. Ŝe jesteśmy narzędziami. Oddanie sprawia. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. Na tym polega praca duchowa. jak wierzę. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością." Jim jest współczesnym mistykiem. do którego moŜna się udać. nie wiedzą tylko. który przypomniał mi. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. Jestem przekonany. Nowe. Ci. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. Bez względu na to. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. i czego chcę od Ŝycia" . Ŝe coś się w nich budzi. i tak się zestarzejemy. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. nie przechodzą kryzysów duchowych. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka.

ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. Co więcej. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. Per. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. Nie jesteśmy stworzeni do tego. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. by się oddawać innej istocie ludzkiej. która doświadcza „ciemnej nocy". Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. projektuje okręty pasaŜerskie. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. którym przez lata lojalnie słuŜyły. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . oddanie powinno być skierowane ku górze. Oczekujemy. guru ani pastor nie jest w stanie. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. Zamknął się w sobie.osób cierpi. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. Gdy zmarła jego matka. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. jakich doświadczają ludzie. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. z którą łączyła go bardzo silna więź. szukał wsparcia u pastora. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. a nie jego przyczyną. jak np. dokąd ma nas doprowadzić. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. podejmując takie. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan.. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. przez dłuŜszy czas. zdaje sobie sprawę z tego. Wrócił więc do domu swojej matki. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. gdy się je zwalnia z firm. pełen lęku. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. Per nadal pracował. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. śaden ksiądz.

Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy.oddanie sile potęŜniejszej od siebie. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. gdy był młodym księdzem. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. Oddanie. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. abym się 140 . jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. która rozumie naturę wędrówki duchowej. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. JeŜeli odkryjesz. gdybym nie miał tego wirusa. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. Choć doznania były cudowne. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. Odkrył ją w sobie. co się z nim dzieje. przed snem. Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. myślę. Ron. ale świadczą o mocy ducha. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". Osoba. aby pozamykać sprawy z przeszłości. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. teŜ bym tego nie wiedział. Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. Wierzę. zaczął remontować dom. modlitwy i gdy jest to moŜliwe. Prowadź dziennik. wprowadzając dietę leczniczą. a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. Aby się czymś zająć. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. W rezultacie zaczął medytować. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki.górach. Udał się do lekarza. Ŝe zgodziłbym się. śył jak pustelnik .jednak. moŜe stanowić deskę ratunku. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. potrzebujemy zaufania. nie miał pojęcia.powiedział mi Per . nie obsesja. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania.w odosobnieniu. co teraz wiem i czego doświadczam. Poczuł. JeŜeli nie znamy takiej osoby. jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. Jak powiedział. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. Módl się codziennie w sposób. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. ma w sobie więcej Ŝycia. „Nie wiem. jak długo będę Ŝył . Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. moŜe w połowie dnia i wieczorem. duchowego doradcy. Per mówi. czego bardzo mu brakowało . Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. które wskazuje nową drogę. lecz jej intensywność. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. prawdę mówiąc. twierdząc. czego zaznałem wcześniej".

Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej . które znajdują się w grupie. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. który utwierdził mnie w przekonaniu. leczącego za pomocą modlitwy. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. prosząc. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. gdzie jest moje miejsce.pomodlił za chore osoby. PołoŜyłem na niej jedną dłoń. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. co mam robić. Wracając do Ŝycia. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. Owego dnia poczuła. jaki przechodziłem. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. szczególnie moja rodzina. aby opowiedzieć o tym. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym.to było coś nowego. załamany i czułem się nie na miejscu. aby uczestniczyć w modlitwie. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. niŜ gdybym pozostał księdzem. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . co robiłem. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. Ŝe z powołania nadal nim jestem. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. który powiedział jej. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. która jest potęŜniejsza ode mnie. Tak teŜ zrobiła. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. która jako pierwsza stanęła przede mną. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. W obliczu kryzysu toŜsamości. zniknął. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę. Z powodu tego. Pomyślałem. rodzina mnie w tym wspierała. Jednak lęk przed tym.sprawy jednak tak się potoczyły. na który chorowała. jak szczerze wierzyłem. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. aby jak najszybciej skończyć. Byłem zaskoczony. Serce niemal mi stanęło. „Byłem zrozpaczony. Ŝe chodzi mu o to. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. postanowiłem. a co. jednak Boska moc uzdrawiania . Ŝe tak uczynię. poprzez które mogłaby działać. zerwałem jednak z naukami religijnymi. więc zapewniłem go. by moc BoŜa uczyniła. współpracy ze światem medycznym. Ŝe gdy odejdę. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. co powiedzą inni. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. Dokładnie przypominam sobie kobietę." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. gdy zrozumiał. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. co naleŜy.powiedział Ron . Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. Ŝe powinienem zawierzyć sile. Nie wiedziałem. czuję. jakie udało mi się rozpoznać. np. Zastanawiając się nad tym. które poznałem jeszcze jako ksiądz. jakiego świadomie nie planowałem. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. Nie czułem niczego poza strachem. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. Gdy mu odpowiedziałem.nauczyciela. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. jakby błyskawica przeszyła jej ciało.« Czułem. nie pozwalał mi odejść.

pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. Ŝe najpierw wyjaśnię. Choć ich słowa sugerują. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. by kiedy modlę się z nimi. boją się jednak poznać przyczyny. które pragną zostać uzdrowicielami. modlitwa staje się »lekarstwem«. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. jak ciemna jest noc. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . a takŜe całej planety. jeŜeli potrafimy zrozumieć. Jesteśmy odpowiedzialni za to. w przewaŜającej części czujące. Tak nie jest. stającej się punktem odniesienia. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. lecz lęk przed nią. której ktoś sam nie posiada.w pokorze i świadom. Modlitwa nie polega na słowach. Teraz rozumiem. Zazwyczaj otrzymują łaskę. aby z Nim być. którym muszę wybaczyć«. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. modląc się lub medytując? 2. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. Błędem jest myślenie. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. co nie znaczy jednak. co tworzymy. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. ale zwracanie się do Boga po to. to z pewnością tak nie myślą. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. Gdy to rozumiemy. na czym polega prawdziwa modlitwa. bez względu na to. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. Czasami nadchodzi czas śmierci. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. To nie śmierć jest wrogiem. Odpowiedz na pytania: 1. lecz na Ŝyciu z Bogiem. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . o co odtąd zostaniesz poproszony. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. Ron mówi: „Pozwólcie. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. Ja tylko »uruchamiam« te energie. jakie kierujemy do Niego. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. tu i teraz. To nieporozumienie wynika z przekonania. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. Ŝe tak. z powodu których ich dusza tak cierpi.potrzebujących. w miłości. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. bez względu na to. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. lecz takŜe tych. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym.

niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. zamiast modlić się z pełną czcią? 4. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. Czy oczekujesz. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. 5. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. wymień je i określ swój stosunek do nich. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 .3. 7. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. Czy uwaŜasz. wymień jakich. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. 10.

jak i emocjonalne. ci. co istnieje w naszych polach energetycznych. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. które dotykają kaŜdego narodu. Bez względu na to. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Aby uzyskać przewodnictwo. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". zarówno te fizyczne. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. Wszystko jest jednością 2. w swoich działaniach wykorzystują energię. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. Szanuj siebie 4. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. Poddaj własną wolę woli Boga 6. obie ery są jednym i tym samym. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. Patrz poprzez pryzmat symboliki. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". śyj tu i teraz 144 . Analizuj wszystkie swoje decyzje.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. Jest zewnętrznym wyrazem tego. Szanujcie siebie nawzajem 3. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. zauwaŜamy. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. szkół i domów. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. SkaŜenie radioaktywne. To. Choć wydaje się to dziwne. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. W ten sposób rozpoznasz. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. ma znaczenie symboliczne. To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. Miłość jest siłą Boską 5. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. sportowy czy w innej dziedzinie. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. czy chodzi o opanowanie choroby. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. czyli wykorzystywania modlitwy. Pamiętaj. rysunek nr 6). sukces finansowy. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości.

145 .

Następnie zastanów się. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. błogosławiąc Ŝycie. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. które Tobą władają. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. wykryjesz kaŜde osłabienie.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. jaki lęk spowodował to zachowanie. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . Nie jest moŜliwe. Boskiej mądrości i zrozumienia. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. ciało i ducha z Boską świadomością. Zastanów się nad słowami. JeŜeli tak. 2. postępuj w sposób następujący: 1. której prawdy nie przestrzegasz. Uświadamiając sobie. i określ. na jakie się zgodziłeś. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". a potem swoją rodzinę. ciała 146 . zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. Poproś. wyślij do nich pozytywną energię. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. jak łączysz się z całym Ŝyciem. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. które wypowiadasz do innych. Ŝe oszukiwałeś innych. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. takŜe w szerszym znaczeniu. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. 3. moŜesz odzyskać swojego ducha. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. Oceń. poproś. i jeŜeli uznasz. Codzienna medytacja Dodatkowo. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. Przechodź kolejno przez czakry. Rozpoczynając od pierwszej. i gdy odpowiedź jest twierdząca. zastanów się nad swoimi intencjami. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. miłosierdzia i osądu. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. zaakceptuj to. abyś mógł się pozbyć iluzji. Ŝe zraniłeś te osoby. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. które podjąłeś względem siebie.

a takŜe oddanie medycynie holistycznej. nie sądzę. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. taka jest Boska obietnica. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. Mądrość jest zapisana w nas. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. powiernikiem. Jesteśmy nią. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. umysłu i ducha. stanowiąc źródło mocy. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. 147 . Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. aszramem. w tym takŜe mojej. która zasila nasz układ biologiczny.i duszy. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. Gdy zrozumiemy. synagogą. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. Christiane Northrup. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. zbuduj system zasad. gdzie moŜemy odkryć własną moc. Nosimy w sobie boskość. ciepło i troskę. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. Ten prosty akt świadomości. lecz skierowanie nas do wnętrza. bym się zajmowała tym. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. jak Ŝyć w sposób duchowy. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. Utalentowana lekarka i pisarka. Mary-Charlotte. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. którą pragnęłam przelać na papier. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. jak i za przyjaźń. doradcą i przewodnikiem. która nas łączy. co czuję w związku z tym. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. Jednak przede wszystkim. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. Normanem Shealym. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. Leslie Meredith. by wyrazić to. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. a w trudnych okresach . która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. dziękując jej za pracę korektorską. Karin Wood. co robię. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. sefir i czakr. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. których kocham i podziwiam. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. nie pozostaje nam nic innego. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. C. z którymi współpracuje. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. czym mnie obdarował. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. Gdyby nie on. Badając siebie w ten sposób. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. Wdzięczność to za mało. ucząc się języka ducha. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. niezwykły talent. Jesteśmy kościołem.

głębię i dowcip. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. Sisce Pothoff. komputerowej czarodziejce. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. Jest jednym z błogosławieństw. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. zawsze będę ceniła ich pomoc. Kevinowi Todeshi. Ŝe 148 . Utalentowany uzdrowiciel. którzy wzbogacają moje Ŝycie. Ronowi Roth. ogromna miłość. Carole Dean. Paulowi Fundsenowi. Do Tami Simon. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. przyjaźń. Zawsze była otwarta na moje pomysły. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. załoŜycielki Sounds True Recording. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. zapewnili mi duchowe wsparcie. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. Jimowi Garrisonowi. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. Bjorkman. ojcu techniki biofeedbacku. jak bardzo były szalone. nasze serca są jednym. Lynn Bell. których było wiele w ostatnich dwóch latach. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. szczególnie w najcięŜszych okresach. nadal mnie inspiruje. Susie Marco. Eddie Junior. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. Kathy Musker. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. bez względu na to. Barlett. Kaare Sorenson. Peterowi Breyowi. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. Johnowi Mayowi. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. DeLacy Sarantos i wielu innym. Allison i Joey. A jej postawa osoby. Jej troska. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. jakie prowadziłyśmy. Pauli Daleo. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. Dziękuję za jej cierpliwość. A. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. którzy sprawiają. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. dodawała mi odwagi. niŜ potrafię to wyrazić słowami. Cudowna kobieta. Dawidowi Luce. Paul Fundson. Z całego serca dziękuję Nancy W. Mona Lisa Schulz. wizjonerka. Jesteście moim błogosławieństwem.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. jakimi obdarował mnie Bóg. Ron Roth. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. ale i uzdrowić samą siebie. siłę ducha i wspaniałomyślność. Judy Butt-ner. i drogi przyjaciel. wiedzę. Angela. Penny Tomkins. Szczerze przepraszam wszystkich. jaką dla Was czuję. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Fredowi Matzerowi. w którym dorastałam. Swoją miłością otaczam M. gdy potrzebowałam jej pomocy. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. dr med. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. Wiedząc. gdy byłam na studiach. czuję wdzięczność za to. Sabinę Kurjo. która zna siłę wiary. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. którymi tak często mnie obdarowywała. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". wielebnej Suzanne Fageol. Rheę Baskin. Carol Simmons. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. Carol Hasler. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. Tomowi Williamsowi. a w szczególności mojej drogiej mamie. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. która poruszyła mnie bardziej. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy.

za wsparcie i otuchę. Mitcha. Chrissy i Ritchiego. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. czym się zajmuję. Jesteście moim „domem". Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. Pam i Andiego. Ŝe siebie mamy. która odeszła od nas do Nieba. co robię. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. ojca Len.Ŝyję. Wandę. choć zdaję sobie sprawę z tego. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. Tak bardzo jestem wdzięczna. których tak bardzo kocham. 149 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->