Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka...144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 .........Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli.....121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy.112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu...

moc ludzkiego ducha. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. Po drugie. aby wywiązać się z umowy. nie spotkałem nikogo. wyobraź sobie. a co waŜniejsze. przygotuj się na wstrząs. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. Charls W. której charakter jest święty. Leadbetter i Rudolf Steiner. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. rozprzestrzenia się. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. energia Ŝycia nie jest statyczna. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. To zadanie jest proste. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. jakie od wieków zadają sobie ludzie. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. prowokuje i inspiruje czytelnika. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . takie jak Caroline. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. dwa fakty są niepodwaŜalne. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. ma charakter kinetyczny. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. choć ani umysłu. Po pierwsze. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. Władza i kontrola. Pisali o tym Alicja Bailey. przeczytałem. a absolutna moc psuje całkowicie. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. intryguje. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. NajwaŜniejsze pytanie. które obciąŜają Cię intelektualnie. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. osoby uzdolnione. Ŝe będziesz się zastanawiał. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. fizycznie i emocjonalnie. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. jak uczyniła to Caroline Myss. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. Następnie wyobraź sobie. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. W artykule. Ŝe John F. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. choć prowadził bogate Ŝycie. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. Ŝe moc demoralizuje. mądrze i z miłością. potrafią tę energię zinterpretować.

Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła.stanów emocjonalnych na zdrowie. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. C. takie jak pieniądze. dr med. przekonania i postawy. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . by fałszywe symbole mocy. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. Wiedza jest potęgą. Anatomia duszy zawiera nowy. Analizuje naszego ducha. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. Jestem szczęśliwy. Kabały i czakr. chrześcijańskie. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. śyczę Ci. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. MoŜesz nauczyć się. Wystarczy juŜ. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. ekscytujący. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. Moc. seks czy zewnętrzny autorytet. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. odmieni Cię na zawsze. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". abyś wiele mógł skorzystać. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów.

bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. Sheffield. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe.BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. England. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe.

po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. jak i Ŝyciowymi. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. podobnie jak dawni mistycy. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. z drugiej strony czułam. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. Wiedziałam. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. To powodowało bóle głowy. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. migreny. Z jednej strony obawiałam się. jeŜeli powiem komuś. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. Bardzo waŜny jest ich neutralny. Gdy jakiś znajomy wspomniał. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. od talentu do gotowania. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. Za kaŜdym razem czułam. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. w którym będę wystawiona na ocenę innych.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. które ciągnęły się latami. jednak całkowicie pozbawione emocji. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. które pojawiały się. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. Ŝe jest zdrowy. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. co oznaczało dla mnie. Obrazy są wyraźne. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. czego chce od nich Bóg. nie czuje się dobrze. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. Paliłam papierosy. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. by rozwijać się w tym kierunku. od depresji po raka. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. Nie mogłam zrozumieć. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. dlatego. Trudno jest oddać stan. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. kogo zna. Ŝe wmówiłam sobie. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. a później okaŜe się. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. byłam do tego nieprzygotowana. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". Byłam katoliczką. czułam. przeraŜonych ludzi. pozbawiony emocji charakter. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. Jak na ironię losu. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. jak i przeciwników. czego Bóg chce ode mnie. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. Ŝe nie będzie to moŜliwe. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. Ŝe ktoś. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. zarówno zwolenników. Ŝe jest to rodzaj gry. w jakim się wtedy znajdowałam. W głębi serca wiedziałam. dzięki któremu mogę rozpoznać. skąd biorą się informacje. Ŝe czeka mnie nieszczęście.

teraz wiedziałam. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. a takŜe. Ŝe dusza jest czymś. jest zapisany. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. znów spojrzałam na twarz kobiety. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. Ŝe zapyta. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. i wszystkie związki. Wszelki osąd. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. modliłam się. Teraz mogę znieść wszystko". Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. i nie umiałabym wytłumaczyć. DrŜałam na całym ciele. choćby nawet boski. Przestraszyłam się. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. otwarty teren. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. Zaczęłam odkrywać coś. które dotyczą np. ZauwaŜyłam. przechowywane z miłością. Nie potrafiłam jej powiedzieć. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. Jest świadomą energią. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. Kontynuowałam swoją działalność. automatyczny. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. Bałam się jej reakcji na wiadomość. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . Ŝe jest ona częścią jej duszy.informacje na temat Ŝycia danej osoby. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. częściowo ze strachu. Wiedziałam. które kontrolowały Twoje Ŝycie. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. Zaczęłam się modlić. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. wiem. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. dlaczego ma raka. w sposób dość. abym ją tam połoŜyła. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. nie wiedziałam jednak. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. ja równieŜ wyszłam po chwili. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. Weszłam na piękny. Gdy skończyłam się modlić. Wszystko jest dobrze". chwile. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. Przypomniała jej rozmowy. kiedy w samotności płakała. w jaki sposób się to odbywa. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. Czy moŜesz mi powiedzieć. Wykorzystywałam swoją zdolność. jak jakiś system. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta.gdy nagle zostałam zalana energią. jaki wydajemy. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. Byłam wstrząśnięta tym. Cofnęłam rękę. esencją Ŝycia. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . Zawsze wierzyłam. twórcza i fizyczna aktywność. który przylegał do wydawnictwa. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. Ŝe jest czymś więcej. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. Uczono mnie. Kobieta opuściła moje biuro. gdyŜ poczułam. aby kobieta nie spostrzegła. Nie potrafiłam pojąć. Nie przypominałam sobie. a które spraw finansowych. i czułam się rozdraŜniona. jakie Ŝycie prowadziliśmy. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. Obserwując to wszystko. zdrowia. w zaleŜności od tego. które miały dla niej jakieś znaczenie. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. rozróŜniając. aŜ do dnia. emocjonalna. co się wydarzyło. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. w wydawnictwie. wydarzenie. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła.

Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. osoby. w jaki ona funkcjonuje. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. Podejrzewam. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. a chore na nowotwory . które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. odpowiadających im częściach ciała. Studiując anatomię energii. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. często zanim osoba uświadomi sobie. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. intuicja stała się moim szóstym. umysł i duszę. łatwo i naturalnie. których nigdy nie widziałam. gdyŜ wiem. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. spokój umysłu. co zjadłam. doskonalenie intuicji nie było łatwe. choć sposób. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. co wcale by mnie nie zdziwiło. którzy do mnie przychodzą. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. Jednak z mojego doświadczenia wynika. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. Potrafię wyczuć. lecz takŜe trudności związane z leczeniem. Ŝe w ogóle jest chora. kiedy powstaje choroba. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. poznając ludzki system energetyczny . wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. w większości przypadków sami czują. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. np. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. związek choroby wieńcowej. pewnego dnia obudziły się we mnie. Ponadto uwaŜam. gdy umiera ciało. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. pełnoprawnym zmysłem. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. jak działają bogowie.anatomię duszy . jak sama się tego nauczyłam. 10 . naprawdę nie wiem. Teraz. Im częściej uŜywałam intuicji. Ŝe postrzegam energię ludzi. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. Stanowi to dla mnie znak. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. Np.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych.nie załatwione sprawy z przeszłości. tym bardziej byłam przekonana o tym. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość. Nie ulega wątpliwości. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam. emocjami a określonymi dolegliwościami. Jednak ludzie. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii.

Dowiesz się takŜe. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. ci. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. lecz dlatego. hinduistycznej i buddyjskiej. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. którzy potrzebują wsparcia i pomocy.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. z rozgoryczeniem opowiadają. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. ludzi i trudności. nie dlatego. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. Ŝe ciało jest przejawem ducha. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. zrozumiesz. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. którym sama się posługuję. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. jakim jest ta ksiąŜka. straty lub zdrady. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. Jestem przekonana. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. którzy uczestniczą w moich zajęciach. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. jakie łączą ciało i duszę. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. jako przejawu większej siły duchowej. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. Wszyscy posiadamy ciała. jakim jest choroba. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. Gdy poznasz anatomię energii. ciału i umysłowi. Pragną wewnętrznej klarowności. duszy i energii. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". złość jest równie trująca dla ciała hindusa. Wierzę. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. Tego mam pod dostatkiem. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. jak tradycji judeochrześcijańskiej. a takŜe tacy. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. Lekarze. którą jesteśmy. Ŝyda czy chrześcijanina. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. Wszyscy boimy się odrzucenia. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie.

Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. dowiedziałam się. masaŜ lub homeopatię. jak i symptomów. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. Zanim ciało wytworzy chorobę. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. Jednak ciągle pojawiają się nowe. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. ani ostrzeŜenia. lecz kierowałam osoby do specjalistów. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. wspólnie realizujemy naukowy program. Jako 12 . Nic nie sprawiłoby mi większej radości. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. Na farmie Normana w Springfield. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. Poprawy nie wywołają ani rady. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. wysyła sygnały energetyczne. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. Lekarzom. AIDS. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. gdyŜ nie czuje się dobrze. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. które mówią nam. anteny satelitarne. Dzięki rozmowom. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. Ŝe tracimy energię. To przyniosło mi ogromną ulgę. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. powaŜne choroby. jednak aby rozwinąć ją w pełni. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. jak np. absolwenta Harvardu. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. w stanie Missouri. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. Choć niektóre. nieodzowna jest praktyka. Regularna praktyka. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. tylko działanie. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. akupunkturę. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. jaką prowadziłam u boku Normana. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób.

uznajemy stosowanie np. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . propagowane przez ruch holistyczny. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya. Jednak zanim to nastąpi. które łączą w sobie podejście fizyczne.nowoczesne metody leczenia. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. i duchowe. akupresury. Wydaje się nieuniknione. reprezentowane przez medycynę oficjalną. 13 . Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. autora ksiąŜki Meaning and Medicine. Mam nadzieję. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. akupunktury albo chi kungu. zarówno w Stanach Zjednoczonych.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . jak i na całym świecie.

abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. Ŝebym wsiadła do samochodu. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. a później po ciebie wrócę". W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. jadąc do Seattle. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. co ma dla mnie znaczenie osobiste. zatrzymał się i zapytał. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. gdzie popełniłam błąd. Ŝe wyszłam na spacer. byliśmy kompletnie wyczerpani. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". Rzuciłam. Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. Zatrzymał się przy starym. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. aby przez lato pracować na Alasce. Ŝe wreszcie się skończyło. które jednocześnie słuŜyło jako biuro. wyniszczającą depresję. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. aby pomagać innym. typową „ciemną noc duszy". gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. Stwierdziłam. w którym kierowałam się intuicją. oprócz mnie. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". Czułam wdzięczność za to. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. o wydarzeniach i ludziach. planując swoje Ŝycie. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. Nie mając Ŝadnych innych planów. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. ogarnęło mnie uczucie. dokąd idę. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. Ŝeby spać. aby być obiektywnym. pełna rozgoryczenia. Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. pomyślałam. Poprosiła nas. zawodowe i duchowe. Ŝe umarłam. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. Powiedział. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. zastanawiając się. i po chwili ruszyliśmy. Byłam zbyt wykończona. Wszyscy zasnęli. więc pracę. W porcie czekał na nas męŜczyzna. Powiedziała. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. mojego rodzinnego miasta. kaŜdy przepytuje przechodniów. Mój wyczerpany. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. które opisują sytuację. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. popadłam w głęboką. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". doświadczyłam w okresie. 14 . Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. Odparłam. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. drewnianym. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. Punkty zwrotne Wszystkiego. Pewnego ranka.

powiedziała: „masz potrzebę umrzeć"). .Przychodzimy na świat. Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. samowarem. . Naszym zadaniem jest jego naśladowanie. Rachel przerwała. jeŜeli nie masz pewności.odparłam.zapytała. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". aby nalać herbaty. jak przystało na mieszkankę Alaski. kto wstąpił na herbatę. . nie wolno ci zacząć nowego dywanu. musisz mieć pozwolenie od jej autora. bo nie sądziłam. jak powiedział . aby nie zostawić niedokończonych spraw. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. na długo zanim ta stała się stanem. Ŝe jej przeszkadzam.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. . aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. koronkowymi firankami. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. gdyŜ zawiera ona jego ducha. Rachel zauwaŜyła. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. Ŝeby porozmawiać. drewniany totem i indiański koc. Tak to wygląda. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. a Duch odpowiedział jej. a zwłaszcza jej 15 .Ten dywan był prawie gotowy.weszłam po schodach i zapukałam do drzwi.Jest bardzo szczególny. jak się go odczytuje? . W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha.Widzisz ten koc na ścianie? . a nigdy dla przyjemności. i zabija tylko w obronie własnej. To zwierzę na górze to niedźwiedź. Musimy przeprosić kogo trzeba. Gdy jesteś tkaczką. Słysząc te słowa. który z nimi spędziliśmy. sprytny w podchodzeniu zdobyczy. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. w którym Rachel przygotowywała herbatę. Jego duch prowadzi nasze plemię.Czy wiesz. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. Wtedy nas opuści. potrzebuje długiego snu. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. gdzie gości przyjmuje się ciepło. więc tak. aby go skończyć.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu.śycie jest proste . Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. Zachowywała się tak. Jest silny. który zdobił ścianę. Aby móc zaśpiewać pieśń. aby odzyskać siły. Ŝe jest pół-Rosjanką.Ojej . Zrobiłam.Nie .zapytała. A jeŜeli odkryjesz. Rachel powiedziała mi. ogarnęło mnie uczucie. . Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. kto zgodzi się je dokończyć. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. czy będzie mogła dokończyć pracę. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. Ŝe otrzyma potrzebny czas. musisz przeprowadzić ceremonię. Oniemiałam z wraŜenia. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. i powiedział. . Były tam między innymi: nieduŜy. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce.powiedziała Rachel. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. Spójrz na to. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. . oprzytomniałam. Spoglądając na mnie sponad samowara. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. zwalniając go ze wszystkich obowiązków. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. Ŝe przyglądam się totemowi. Zapytała go. która go tkała. . Potem otrzymujemy znak. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. w której przekaŜesz to zadanie komuś.powiedziała. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. pozostawiając niedokończoną sprawę. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas. przyjaźnie i z ufnością. . .

w jaki widzą je zwykli ludzie.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. jeŜeli nie będę chodziła prosto. św. I choć nie byłam wtedy tego świadoma. co go spotka. wybaczenie i wiarę. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. Nie sądziłam równieŜ. To było dla mnie bardzo trudne. czy Bóg. Klara z AsyŜu. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. Na jakiś czas wyjechałam. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. pośród udręki i ekstazy. spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. . w którego wierzyłam. o czym mówi.stosunek do śmierci.odpowiedziała. Julian z Norwich. Być moŜe Bóg. w moim ciele nie było ducha.pomyślałam. W języku chrześcijaństwa mówi się. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. Zaproponowałam. Franciszek z AsyŜu.rzekła patrząc mi prosto w oczy . tacy jak św. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. Musiałam przestać się z nim spotykać. to prymitywny zabobon. będzie bardziej skłonny do współpracy . co ona zechce. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. której chciałam odebrać męŜczyznę. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. Teresa z Avila. Ŝe mój dotychczasowy świat. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . św. św. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. który jest bardziej realny od mojego. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą. bym mogła zostać dziennikarką.Powiedz mi . załatwiała sprawunki. Ŝe złamię nogę. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. co robię. co mówi ich duch. Za zamkniętymi drzwiami. Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. aby się dowiedzieć. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. Ŝe „są w świecie. o której mi opowiedziała. św. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. róŜni się od tego. Ŝe to. chodziłam juŜ prosto. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii .Skąd ten męŜczyzna wie. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. poniewaŜ go kochałam.Ach .chorobie. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. Wiedziałam. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. . Jednak. Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. UwaŜa się. nie brałam pod uwagę siły. Później zrozumiałam. . Sposób. Kiedyś szaman powiedział mi. Nie miałam takŜe pojęcia. lecz nie ze świata". u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach.Wszyscy chodzą do szamana. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. Zastanawiałam się. którego teraz poznam. istnieje naprawdę. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety.zapytałam. Zainspirowana przykładem Rachel. Teraz jasno widzę. a gdy wróciłam. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. Ŝe ona zna Boga.Poszedł do szamana. Niczego tak nie pragnęłam. . robiła. Ŝe umrze? Czy jest chory? . Zanim poznałam Rachel.

Jednak bez względu na to. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. i aby powrócić do zdrowia. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . mogę analizować sposób. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. uzdrowieniem i osobistą mocą. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. Dzięki obiektywizmowi. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. Zanim podjęłam decyzję o tym. Dowiadywałam się. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. co było mi potrzebne. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. którzy się do mnie zwracają. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. Okazało się. Teraz wierzę. zauwaŜyłam. i ile fizycznego cierpienia doznali. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. Byłoby wspaniale. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. mówię. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. jak emocjonalne. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. W okresie od 1983 do 1989 roku. którą podąŜali. 17 . a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. nie według jakiegoś szczególnego schematu. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. Tak zaczęła się nasza znajomość. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. osoby z rakiem piersi. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. gdzie nadal pracowałam. jako ludzi przebudzonych. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. gdy praktykowałam diagnozowanie. powinni się zatrzymać. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. które cierpiały na migrenowe bóle głowy. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. Byłam bardzo zdenerwowana. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. który jest przebudzony). rakiem prostaty.Ŝycie naprawdę jest tak proste. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. Ŝe mam takie zdolności. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". która odbywała się na zachodzie kraju. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą.wolnych od iluzji świata fizycznego. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. Po pierwsze. zauwaŜam. ludzie pojawiali się przypadkowo. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. chorobami okręŜnicy. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto".

Teraz sama uczę.Któregoś dnia. które sporządziłam w trakcie sesji. Przeglądając notatki. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. Gdyby mi schlebiał. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. podał mi jego imię. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. do wydawnictwa Stillpoint. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. jaką 18 . Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. Powiedział. pozostawiając to Normanowi. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. Ŝe wibracja. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. w maju 1984 roku. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. Powiedziałam mu. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. tłumacząc. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. Ŝe nie wiem. uświadomiłam sobie. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. Odpowiedział. wiek i czekał na odpowiedź. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. jaki wygłosiłam w Kansas City. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Powiedziałam dr Shealy'emu. później jednak powiedział mi. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. Opisywałam swoje wraŜenia. gdy będzie miał pacjenta. Potrzebuję kogoś. Nie powiedziałam o tym Joemu. i zapytał. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. Pewnego sobotniego ranka. Pracując z Normanem nabrałam pewności. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". czy dobrze wykonałam swoją pracę. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. Sam to wiem. Ŝe jest chory na białaczkę. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. czy nie mogłabym tego sprawdzić. Powiedział. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. Ŝe nie wiem. Ŝe zadzwoni do mnie. Według mnie pacjent był narkomanem. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. Przez długi czas nie miałam pojęcia. W miesiąc później. ich przyczyn i objawów energetycznych. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. siedząc obok niego podczas obiadu. Gdy skończyłam. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. poprosiłam. Nie przerywając obierania jabłka. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. powiedziałam. Ŝe wydaje mu się. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. w maju 1985 roku. kto mi powie. Wtedy nie przypuszczałam. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. Odkryłam. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. dotarło do mojej świadomości. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. na ile trafne jest moje diagnozowanie. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem.

aerobik. Muszę stwierdzić. nie dość. o co chodzi mojemu synowi. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. Peter bez narzekania przyjął wszystko. Odparłam: „Mam nadzieję. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. co robię. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". Rzeczywiście. Ŝe mówisz prawdę. To był Joe. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. mogą to uczynić takŜe inni. między innymi z pewną kobietą. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. rzucenie palenia. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). iŜ jego syn jest gejem. następnego dnia w południe. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. Nie mogłam jej zidentyfikować. która cierpiała na otyłość. Nie mogę tego zrobić. Minęło kolejne dwadzieścia minut. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. Nic nie odpowiedziałam. mam AIDS«. Rozmawialiśmy o tym. od razu zadzwoniłam do Normana. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. gdy zadzwonił telefon. wcale nie pasowała do białaczki. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. jakim do mnie mówił. Zapewniłam. Caroline. w New Hampshire. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". prawie wegetariańską dietę. Powiedzieliśmy jej. jednak zachęciłam go. zbadałam twoją energię.odczuwałam. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. a tym bardziej. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. czego wymagał od niego program. cukrzycę i przewlekły ból. jest we mnie ciągle Ŝywe. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. gdyŜ wiem. Powiedziałam mu. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. co powinien w tej sytuacji zrobić. Peter powiedział mi. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. Ton. Nie mam tyle siły. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. Razem stworzyliśmy program terapii. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. to nadal bym go kochał". bo to właśnie usłyszysz". Ŝe ma AIDS. 19 . przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. by go to męczyło. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. Zareagował mówiąc: „Jezu. który obejmował zdrową. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. mówiąc. Byłam oszołomiona. Starałam się wytłumaczyć mu. Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. W końcu powiedziałam: „Peter. masz AIDS". tak się boję. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. Powiedział: „Wiem. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato.

Nie namawiam Was. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . natomiast inni nie. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. Jechałam karetką do szpitala. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. aby mógł zdarzyć się cud?". Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. o którym tak wiele słyszałam. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. traci się energię (lub moc). jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. aby powstawały cuda. Szczególnie często zastanawiałam się. jak i dlaczego rozwija się choroba. 20 . Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. wywołaną przez próby z bronią jądrową. aby mnie ratować. co moŜe powodować. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. bez której nigdy by nie pokonał choroby. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. Zamiast tego poczułam. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. tak głębokie. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. do której spływała krew. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . Byłam lekka i tak oŜywiona. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. jak układ odpornościowy chorego. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. a mięsak Kaposiego . Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. Ŝe oddalam się od Ziemi. Wpadłam w euforię. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. JeŜeli tak jest w istocie. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić. Interesowało mnie głównie. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. która jest tak słaba. zanieczyszczenia i odpady. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. Przyszło mi na myśl. które są największym źródłem tlenu na Ziemi.sprawił. i pewną szczególną energię lub „łaskę". sugerując.chodzi mi o to. jak nigdy dotąd. który stał na podium przygotowując się do wykładu. którą moŜemy uaktywnić. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. Z drugiej strony. Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. jak moŜemy wpłynąć na energię.destrukcję powierzchni planety. Czekałam na tunel. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. zmieni negatywne przekonania. tym bardziej byłam oddana tej pracy. a jednak być zdrowym. Następnie zobaczyłam Normana. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. gdy się nie wydarzają. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. Wierzę. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. a który się jednak nie pojawił. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. dzieje się coś niedobrego. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. przekonań.

Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. jak moŜna z nich korzystać. poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. przecieŜ zapłaciłam". Zamiast tego nauczę Was. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. To oznaczało. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. Pokazywała. który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. śaden z uczestników nie wycofał się. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. gdy skończyły mi się siły. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. niech powie o tym teraz. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. oprócz praktyki z lekarzami. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. notesy. Australii. zachowałam kolejność. i powiedziałam: „Myślę. jak ja na nie patrzę. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. z którą przed chwilą rozmawiałam. długo nie poŜyję. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". Europie. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. Więcej skorzystacie. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. Wtedy mnie oświeciło. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. będę tu siedziała. Ŝe dojrzałam. jak to się robi. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". proszę. pojawiły się nowe moŜliwości. w stanie Maine. 21 . aŜ wymyślę powód. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Pozostali niech wyjmą. Ogarnęła mnie wściekłość. Meksyku i Kanadzie. Napięcie w grupie wzrosło. Podobnie jak dotychczas. Myślałam. Ustalając porządek ksiąŜki." Popatrzyłam na kobietę. Women's Wisdom. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. I moŜliwe. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. Nikt się nie poruszał. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. Zrozumiałam. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. oraz wskazówki. W okresie od 1990 do 1992 roku. To Ty mi powiedz. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. Dziękuję Ci bardzo". Wśród kursantów było wiele osób.

które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. która obejmuje siedem rozdziałów. znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. W części drugiej. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. tzw. przedstawionego w Zoharze. który jest głównym tekstem Kabały . w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. proszę. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. którymi kieruję się w swojej pracy. jak powiedziałyby Joseph Campbell. moim zdaniem.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. 22 .mistycznych nauk judaizmu. Drzewa śycia. Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. Siedem czakr. tylko to. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. model ludzkiego systemu energetycznego.

Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. czytając ten rozdział. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. Przypuśćmy. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. staje się naszą biologią. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. Naukowcy przyznają. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. zarówno te pozytywne. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. z których składa się nasze Ŝycie. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. co mówię o intuicji. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. jak i zawodowe.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. zwłaszcza. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. zarówno osobiste. gdy rozumie się nomenklaturę. jak i negatywne. co Ŝyje. która wymienia informacje z ciałami innych osób. pulsuje energią. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. czyli przeŜycia. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. Przypomnij sobie sytuację. wspomnienia oraz przekonania i postawy. Pole energetyczne człowieka Wszystko. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. głębokie i traumatyczne przeŜycia. rozpościerające się na szerokość ramion. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. Pole to. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . która wypełniona jest informacją. Oto przykład informacji. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. powstającego w procesach biologicznych. Pamiętaj więc. edukacji lub niepowodzeń. autorytetów. W ten sposób biografia. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. Wiedza.

pracę. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje." Na pytanie. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. (. Ŝe neuropeptydy. wydają się mieć taki sam problem. są wyjątkowe.. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. które wcześniej starał się ignorować. a nawet muzyczne czy literackie preferencje. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. są obecne w całym ciele. gdy ono umiera. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. ZauwaŜcie np. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. wszystkie częstotliwości są w harmonii. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. za miły gest lub za pomoc. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. Dopuściwszy do siebie emocje. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. są myślami przekształconymi w materię. opuszczać ciało. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. jak i małŜeńskie . mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. wzory zachowania. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (.) Jest wiele zjawisk. Ŝe emocje są zapisane w ciele. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. Obszar ciała. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. Pewien rodzaj energii zdaje się np. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. poniewaŜ te same komórki. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". Inne osoby. poglądy moralne. które przyczyniło się do jej rozwoju. jak się wtedy czuł. przypływ osobistej mocy w ciele. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. przyzwyczajenia. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie.. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. której jeszcze nie rozumiemy.. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. czy uwaŜa. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała.. jestem jednak przekonana.i stawić im czoła. dr Pert odpowiada: „Oczywiście. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. powiedział. a strzał w serce dokładnie oddaje to. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne.. Łączy 24 . Podobnie jak stacje radiowe. nbrational medianę). Gdy jesteśmy zdrowi. jak i w polu energetycznym. wtedy niebezpieczeństwo. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii.

aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. a nie duchowości. a nie to. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. co chcą usłyszeć. WaŜne jest jednak. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. Ŝe nie podzielam ich obaw. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. mają jednak nadzieję. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. która słabnie lub zaczyna chorować. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. co podpowiadała mu intuicja. Taka intensywność jest jednak konieczna.bez względu na to. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. Ci. ani Budda. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. JeŜeli kłamiemy. Jednak ani Bóg. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. Jednak zachowanie refleksyjnej. które zwracały się do mnie 0 pomoc. 25 . „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. który się pojawi. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. uwzględnij kaŜdy obraz. Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. Intuicję posiada kaŜdy. wiedzieli. Często spotykałam się z opinią. Ŝe jest On po to. by spełniać nasze prośby. Ludzie muszą stawić czoła temu. czego się obawiają. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. największe nasilenie. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie.nas takŜe to. Jednak. którą badasz. aby mówić ludziom prawdę. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. Ŝe coś jest nie tak. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. Zamiast zrobić to. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. Np. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. w większości sami intuicyjnie czują. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. Jednak za sprawą ciała okazało się. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. dlatego. które są duchowymi lekcjami. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. śycie czasami bywa trudne. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. Ŝe zawsze odbieramy informacje. ukrył złość i urazę w swoim ciele. Ŝe są chorzy. ale nie jest to do końca prawdą. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. co robimy. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. w nieznane. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie.

Wszystkie myśli. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. Co jakiś czas trafiam na osobę.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. Czasami czułam. a sporo nieuświadomionych. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. Te. Gdy badam czyjeś ciało. Sprawia. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. stopniowo. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. nie zostałoby to zrozumiane. W ten sposób .wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. na których opiera się praktyka. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. Czysty odbiór nie powinien. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia. Natomiast osoba. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie.chodziło o jego pacjenta. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. na którą kładę największy nacisk. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. młodego dentystę. dla której robisz odczyt. zdolności intuicyjnych. a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. Są jak szybkie mentalne obrazy. jest oznaką. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . dzień po dniu . Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . Ŝe nie jest obiektywna. a następnie samoistnie się kończy. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. dlaczego tak się dzieje.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . oddziałuje na wszystkie układy ciała. według mnie. Część myśli jest płytka. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. nadziei i obaw. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. Mogę tylko snuć domysły. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. Ŝe na poziome energii. których nie mogłam jej udzielić. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby. której nie potrafię odczytać.jest to sprawa najwaŜniejsza. dzieje się coś niedobrego. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. np. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. najpierw naleŜy poznać zasady. Narastające zmęczenie. niekiedy wynosi niemal godzinę. zakładam. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. bez względu na swoją treść. Ŝe Ŝołądek się kurczy. naszych słabości. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. w ciele. Strach np. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów.powoli.

kaŜdą komórką . Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. Norman przyznał. Zadzwonił więc do mnie po pomoc. Poradził mu. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. Pacjent został natychmiast zoperowany. zaczynamy 27 . które jest źródłem udręki. Ŝe biografia staje się biologią. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. wszystkie wydarzenia. Ŝe jest „energetycznie" chore. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. ciało stara się powiedzieć. o którym początkowo nie sądzimy. jednak testy tego nie wykazały. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. Powiedziałam Normanowi. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. gdyŜ nie czuje bólu. Norman odniósł wraŜenie. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. Czasami. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. oznacza jednak. czego pragnie. Ŝe aby osiągnąć to. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. Pacjent przyznał się. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. aby zastanowił się. PoŜegnał się. Ŝe teŜ podejrzewał raka. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. Ŝe dzieje się coś złego. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. Poprzez wyczerpanie. stosunki.do ciała.symptom choroby. Ŝe pacjent ma raka trzustki. którą utrzymuje. nic mnie to nie obchodzi". Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. Rozmawiając z owym męŜczyzną. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. trzeba zmienić sposób myślenia. aby mogło nastąpić uzdrowienie. wszyscy mamy negatywne emocje. Choć widzieli to inni. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. Porównując energię do pieniędzy. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. odpowiedzialności. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. myśli. moŜna powiedzieć. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. Tym razem wynik był pozytywny. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. Oczywiście. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. JeŜeli nie dbasz o to. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. TakŜe depresja świadczy o tym. jak tego pragnie. ale te nie potwierdziły podejrzeń. poczuć swoimi wnętrznościami. jak w przypadku tego młodego dentysty. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. Ŝe jego choroba postępuje. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. UwaŜa on. Aby rozwinęła się choroba. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. zmarł jednak po czterech miesiącach. czy słuŜy mu jego praca. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. Niestety. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. Stwierdzenie.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. Powiedział.

PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Norman poprosił mnie. czym jest wewnętrzna moc . Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. które powoduje jej utratę. która przyciąga i niszczy wszystko. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . Ŝe wszystko. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. Leczenie nie przyniosłoby efektu. ona ma za mało oparcia w sobie. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. kobieta jest nieustannie wyczerpana. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. Jednak. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. Jak podkreślał M. abym dokładniej mu to wyjaśniła. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. dlatego znajduje wady we wszystkim. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. Gdy trafiła do Normana. lecz takŜe osłabia zdrowie. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. Postępowanie. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. Aby choroba się rozwinęła. Wyjaśniłam Normanowi. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. jakie daje Ci gniew. 28 . co powiedziałam. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. MoŜesz np. wiedzieć. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. kiedy pacjent rozumie. Zapytał. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. np. głównie swoich dzieci. Powiedziałam. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. aby od niej nie odeszły. wolisz tego nie robić. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. co robią . Powtarzam. wszyscy mamy negatywne uczucia. Odpowiedziałam: „Nie. Mogła pójść do psychoterapeuty.w szkole i poza nią. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. robi dla ich dobra. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. lecz ze względu na uczucie przewagi. Stwierdziłam. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. aby te urządzenia mogły jej pomóc". Uświadomienie sobie. terapię światłem i kolorem. emocja negatywna musi się stać dominująca.przyspiesza zmiany w ciele. którą pobierała z zewnętrznego źródła. od swoich dzieci. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. do czego nie chciała się przyznać. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat.rozumieć. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. Tego popołudnia zrozumiałam. była wykończona. co robi. We własnym mniemaniu była dobrą matką.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować.

która mówi. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. urody. bezpieczeństwa. Gdy pieniądze napływają. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić.z małŜonkiem. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. pracę. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. Często zgadzamy się z osobami. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. To spowodowało reakcję biologiczną. więc wszystko jest w porządku". Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. Zaczynamy wywoływać chorobę. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . Pamiętam pewnego męŜczyznę. to jednak ubóstwo. kochanką lub kochankiem. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. jej energia zdradzi. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. Był przy tym zawsze uwaŜny. pieniądze. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. rodzicem lub dzieckiem. braku energii. kiedy stracimy coś. Mam siłę. Uświadomił sobie. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. jak i negatywne.pieniądze. Połączmy teraz pierwszą zasadę. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. Moc jest podstawą człowieczeństwa. jednak dla niego był źródłem mocy. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. i wszystkie decyzje. z której wynikła śmiertelna choroba. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. Wycofał się ze wszystkiego. Weźmy np. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. Ludzie. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. Pojawiła się migrena. tytułów. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. Staramy się wyczuć. a on sam miał energię dziesięciu osób. którymi się otaczamy. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. Pracował do późna. kto ma siłę.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. zauwaŜył to od razu. które podejmujemy. Ucząc się symbolicznego języka energii. 29 . Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. Ŝe do ciała napływa siła i energia. Nasze postawy i poglądy. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. zarówno te pozytywne. więc jestem bezpieczny. Gdy zachorował. Ŝe biografia staje się biologią. autorytetu. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. najpopularniejszy symbol siły . o jakim zawsze marzył. lub po rozstaniu się z kimś. z twierdzeniem. są wynikiem tego. gdyŜ wydaje nam się. Wraz z fortuną utracił źródło siły.pieniędzy. Nikomu nie są obce te kwestie. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. co naprawdę czuje. np. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych.

Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym.aktywnej i pasywnej. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. wymagają aktywności i zaangaŜowania. wizualizacja. natomiast techniki holistyczne. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. „cele energetyczne". Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. jak np. Leczenie jest procesem biernym. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. co trzeba".Powinieneś wiedzieć. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. zręcznie je wykorzystując. fizycznym i duchowym poziomie. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. co daje Ci siłę. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. 30 . status społeczny. swoich wspomnień i przekonań. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. tzw. Osoby tego typu czują. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. Wyleczenie nie jest tym samym. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. co uzdrowienie. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. Mówi ona. Czujemy się przez nich przyciągani. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. Według filozofii. psychicznym. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. na jakiej opiera się medycyna akademicka. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. z nastawieniem „zróbcie. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. w związku. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. autorytet polityczny. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. która uczy. Gdy pacjent jest pasywny. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . jednak chory nie zajął się źródłem choroby. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. Wiedzie takŜe do zmian.zadanie przejmują leki i chirurg. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. Rozpoznanie własnych symboli mocy. uzdrowienie nie następuje.

Utykała. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu.prostytucję. Ludzie bardzo często mówią. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. Bez względu na to. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. czego chce. Ŝe nałogi. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. niŜ nam się wydaje. jakie działania powinien podjąć chory. Mówiąc o sobie. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. Wspomniałam. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. by wybrała to. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. w jaki tracą energię. jednak przekonałam się. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. osłabiają proces uzdrowienia. stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . są osoby uzaleŜnione. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. Podczas wykładu mówiłam o tym. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. jej umysł wybrałby lekarstwo. zdałam sobie sprawę. Nieświadomie określają sposób. które wykazują bierną postawę. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . Pewien przypadek. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. Najbardziej skrajną grupą osób. Te dwa cele 31 . Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. narkotyki i alkohol. takie jak tytoń. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. Zastanawiaj się i odczuwaj. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. które pozwolą Ci ją odzyskać. Ŝe biografia staje się biologią. która wydaje się odbierać Ci siłę. Po piąte więc. Zawsze pamiętaj.energetycznych ciała. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. Wiedz. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. Po trzecie. aŜ zachorujesz. lecz ciemna strona Twojej osobowości. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. jak i umysł. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . ZauwaŜ. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. Pytaj siebie. która poddaje się temu uczuciu. a nie kto pozbawia Cię energii. masz trudności w pracy. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. Po drugie. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. Gdy dojdziesz do wprawy. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. doświadczeń i informacji. jakie ze sobą niesie. które podejmujesz. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. a nie obraŜanie się na nauczyciela.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. oceniaj swoją energię codziennie. badaj co. MoŜe się okazać. i rób wszystko. Naucz się wyczuwać napięcia. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii.nie opartego na egocentryzmie. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. Po czwarte. Pierwszą diagnozę postaw sobie. aŜ poczujesz energię tej 35 . decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. Po pierwsze i przede wszystkim. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. Postanów. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. Uczyń badanie siebie rutyną. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. który znajduje się w Twoim wnętrzu. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. tak energetycznych. JeŜeli np. JeŜeli uznasz. i obserwuj. Zawsze pamiętaj. gdy odkryjesz utratę energii. Osoba. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. Ŝe osoba. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. Nie czekaj. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich.

poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. Nie jesteś ofiarą. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. co się wydaje najistotniejsze. Po siódme. np. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. Rób wszystko. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. Nie pomoŜe wizualizacja. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. To. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. waŜne jest. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. 36 . Uzdrowienie ciała. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. śyj według prawd. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. Konsekwentnie realizuj swój program. •Nigdy nie wymagaj. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. moŜe to świadczyć o tym. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. co boskie. Po szóste. czego wymaga proces uzdrowienia. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. działanie i modlenie się jak ofiara. więc nie marnuj czasu na myślenie. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. w jaki się z Tobą wiąŜe. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. Gdy zdasz sobie sprawę. prawie jak techniczną usterkę. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. Staraj się wierzyć w to. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. które wyznajesz. Pamiętaj. aby zrobić to. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. •Wszystko się zmienia. KaŜda sytuacja. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same.osoby i sposób. Gdy rozpoznasz. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. przestrzeni ani materii. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. Korzystaj z pomocy. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. jak i okresów spokoju. związek lub małŜeństwo. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. Szczęście zaleŜy od osobistego. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. a nie Ŝycie z nim. poprawa nie następuje lub jest niewielka. Rodzaj zmian jest nieistotny. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. weź pod uwagę. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. Uwzględnij te moŜliwości. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. •śycie polega przede wszystkim na nauce. samo staje się chorobą. zioła i dietę. •Bądź konsekwentny/a. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. włączając do niego elementy leczenia medycznego. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. lecz nauczenie się czegoś.

Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. jednak wyzwania. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. które do mnie trafiały. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. dowiedziałam się. Stało się to nagle. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. Zdrowie. Im lepiej to zrozumiemy. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. W jednej chwili zrozumiałam. aby zachować zdrowie. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. jak postępować. jak i symboliczne. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. co nie znaczy. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd.Niczego nie zyskamy. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. co uwaŜamy za prawdę. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. Energia jest określeniem neutralnym. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. Nie zmienia to faktu. ale takŜe siedem sakramentów. które przepływają przez organizm. jak i duchowym. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . jakie dzięki nim musimy podejmować. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. koncentrując się na tym. Jest to zadanie proste. Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. Gdy się im przyjrzałam. przechodziła kryzysy natury duchowej. Gdy uświadomiłam sobie. 37 . Później. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. Oznacza. zwróciłam uwagę na fakt. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. Ŝe większość osób. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. Uczy nas. Nasz duch. Łatwiej się Ŝyje. co pozytywne. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. gdy sądzimy. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. Ŝe łatwe. Ŝe jest wyczerpany energetycznie.poprzez wieczne i proste prawdy.

napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. Ŝe nasze ciała fizyczne. skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. po niezwykłe przykłady przemiany.wizję podróŜy bohatera.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. co tobie niemiłe". Ŝycia. a nawet powrót do wiary osób. Ŝe ma lewą i prawą rękę. ZauwaŜyłam. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. które łączy w sobie biologię i duchowość . Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. rywalizację i noszenie urazy. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. Synem BoŜym. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. przeniknięte są boskością. Ten duch lub siła. skoro potrafimy wybaczyć. od wielkich aktów twórczych. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. destrukcji i zemsty. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. Jahwe. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. zawierającej wydarzenie. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. Nowością było to. będąca źródłem ludzkiej świadomości. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. poprzez akty zazdrości. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób.własnego ducha. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. 38 . Zarówno śydzi. O Bogu mówi się. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . Jednak ta pierwotna zasada. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. szczególnie te męskie. w jaki wykorzystujesz. którego nazwie Jezus. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. nazywając go Jezusem. seks i zmysłowość. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. które formalnie z nią zerwały. jak i chrześcijanie wierzyli. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. zapładnia zwykłą kobietę. zmieniając je na podobieństwo duchowe. pozostaje Ŝywa i jest głównym. ludzie przyjmowali to z łatwością. Bóg jest samą miłością. myślenia i działania.Zwiastowanie. pozwalała im pomóc sobie. na stworzeniu nowej teologii. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. Bóg wybacza wszystko. tworząc mitologie. a takŜe moc ludzkiego ducha. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. Wczesne kultury.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". skoro zdolni jesteśmy do miłości.

Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to.naszych myśli i postaw . PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. którą musimy opanować. chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. do którego powracamy. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. jego charakter i dąŜenia. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. poznajemy siebie i osiągamy moc. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. w którym się utwierdzamy. duchowej mocy. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. Czakry ułoŜone są w linii pionowej. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . która wpisana jest w organizm. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. 39 . i kaŜde wspomnienie. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. lecz jednocześnie deprymujące jest to. Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. stara się. Święte teksty wciąŜ przypominają. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. pomagają zrozumieć. kaŜda myśl. Opanowując kolejne stopnie. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. kaŜde przekonanie. podąŜając ku wyŜszej świadomości. sugerując. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. co Bóg dla nas stworzył. siły. Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. Systemy siedmiu świętych prawd kabały.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego.

przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu. osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego. intuicji. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 .

które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. a takŜe siebie. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. niezaleŜnie od tego. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. która uzdrawia ciało. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. w której przyszliśmy na świat. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. aby zaakceptować odpowiedzialność. Reprezentują moc. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. czy nie. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. Dotyczy to głównie chrztu. choroby i uzdrowienia. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. jako osób duchowo dojrzałych. aby móc kochać innych. które 41 . i wybaczanie jej członkom tego. których powinniśmy dokonywać sami. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. Jednocześnie pokazują. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. nie tylko przed śmiercią. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. przysporzyli nam cierpienia. Takie przebaczenie wyzwala moc.

a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. to hinduizm ma wielu bogów.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. moŜna je podzielić na siedem poziomów. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. które często są przedstawiane jako odwrócone. Tych dziesięć cech duchowych. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. unikając przy tym oślepienia. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. 42 . to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. Inaczej niŜ pozostałe religie. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. zostało nam danych po to. którzy zstąpili na Ziemię. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. Określa się je często mianem szaty królewskiej. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. boskiego pomazańca. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. wspólnych dla Boga i ludzi.27). który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. źródło Boskiego światła. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. Dziesięć sefir. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny.

Tworzy parę z piątą sefirą.Oto najczęściej uŜywane nazwy. kara. który nie ma elementów wspólnych z tym. Ŝeński odpowiednik Chochmy. który powoduje przejawianie się świata fizycznego. 2. zaczyna się łączyć z ludzką myślą. które poprzedzają przejawienie fizyczne. gdyŜ ma ona charakter męski. łono. kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. 5. Bina oznacza takŜe świętą matkę. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa.współczucie.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości. Gewurą.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin. Stanowi ona początkowy punkt. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona. W tej sefirze to. Bina . UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem. Gewura (znana takŜe jako Din) .miłość lub miłosierdzie Boga. co ziemskie. 4. Biną. Keter (lub Keter Elyon) . Zaczynają powstawać formy. Chesed . Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie. osąd. Tiferet (lub Rachamin) .mądrość. Tworzy parę z trzecią sefirą. Jest to anima. 3. takŜe rysunek nr 4): 1. 43 . co Boskie.moc. Chochma . a takŜe jego wielkość. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. równowaga i piękno. 6.

osłabia ciało. płodząca siła Boga. co słuŜy duchowi. jest jego „fałszywym bogiem". i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. Necach i Hod stanowią nogi Boga. która wytworzyła złą karmę. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. RóŜa. musimy wiedzieć. którymi są lęki. Gdy kieruje się wiarą. jak one oddziałują na siebie. To. gniew i przywiązanie do przeszłości. umysły i serca. Czakry. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. jak i duchem. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych.wytrwałość Boga. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. co obciąŜa duszę. Jesteśmy zarówno materią. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. Rachel. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . Tworzy parę z Hod. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. 9. jakie daje rodzina. To. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. a on sam fizycznie rozkwita. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. Są takŜe źródłem proroctwa. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę. jak i ciało. Jesod .7. JuŜ na pierwszy rzut oka widać. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. Połączenie mądrości czakr.majestat Boga. Hod . które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. aby mógł chodzić prosto. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. jakie ma ciało i dusza. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. RównowaŜy męską energię Jesodu. który włada człowiekiem. sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. Osoba. musi się uwolnić od lęku. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha.25). Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. Co zasila ducha. która nadaje energii formę fizyczną.fallus. Necach . 10. przez co tracimy zdrowie. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. która zasila wszelkie stworzenie. oŜywia ciało. który wywołał zły czyn. 8. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. Co obciąŜa duszę. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. Ŝe czakry. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania.element Ŝeński. do jego pola energetycznego napływa łaska. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . To nie DNA buduje nasze ciała. umysłu i duszy. osłabia zdrowie. wzmacnia organizm. mistyczna społeczność Izraela. Ta prawda jest prosta i wieczna. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. Związki zachodzące między czakrami. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. co odbiera Ci energię. W judaizmie strach. Ta siła ma korzenie Boskie. pozbawiając nas sił Ŝyciowych.

Ŝe wyzwania. rodziny. „Bądź przekonany. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. piąta. Aby powrócić na właściwą drogę. Pierwsza. W układzie czakr (zob. które sprawiają. Charakterystyczne jest to. 3. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. Zwracamy się ku „górze". Czwarta. podlegają podobnym schematom. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. który zmusza nas do stawiania pytań takich. szósta i siódma . Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. zawodowe lub zdrowotne. Wywołuje to kryzys wiary. jakim przyjdzie nam stawić czoła. gdy tracimy grunt pod nogami. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. zdrowia lub ziemskich wpływów. 45 . aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. 2. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach.za sprawy niematerialne i wewnętrzne.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania.

uczyć nas. „współjesteśmy". Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. takŜe w naszym ciele. MoŜemy do niej dotrzeć. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. co stanowi Ŝycie. w jakiej przyszliśmy na świat. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. która została nam przeznaczona. a takŜe czynić innym to. Jak mówi Thich Nhat Hanh. Odstępstwo od tych zobowiązań. poprzez swoją religię. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. przez uwaŜanie tych. Po pierwsze. np. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. którzy są od nas inni. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. Po drugie. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. Wypełniając te dwa zobowiązania. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". sakramentu chrztu i sefiry Szechina. Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. jako tę. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. 46 . Rodzina moŜe takŜe. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. np. Po pierwsze. za gorszych.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

wydarzenie ma swój powód. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. choćby nie wiem jak bolesne. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to.negatywne skutki. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. Świadomość. promieniując energią zrozumienia. Słusznie mówi się. które są częścią ludzkiego Ŝycia. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. szczególnie wtedy. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. które jest Boskie w swojej naturze. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. dla których coś się dzieje. otwieramy się na rozumienie. Bez względu na to. co zdołam zrozumieć. Energia szóstej czakry czuwa. co robimy. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). aby wiedzieć. które są naszym udziałem. Gdy opieramy się tej energii. posiadają uświęconą energię. Ŝe to. okalecza duszę i ciało. Od urodzenia instynktownie czujemy. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. Boski impuls w nas sprawia. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. wychowywanie dzieci. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). w ich osobisty i duchowy rozwój. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. Na tym polega współczesne kapłaństwo. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. zajmowanie się nauką. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. kto nie jest wiarygodny. rozpoznają. i pomóŜ zaufać. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". Ŝe ludzie. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. abyśmy odrzucili poglądy. 50 . kiedy osoby. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. gdy zawodzi logika. z którymi wchodzimy w relacje. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. które nie odzwierciedlają prawdy. jest cenny. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. są Boskimi narzędziami. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. Energia. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. Ŝe kaŜde. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). Wszyscy przeŜywamy sytuacje. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. która wypływa z czakry umysłu.

promieniuje wiedzą. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. w których dorastamy. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. Zniekształcamy w ten sposób czas. To nas łączy.takie jest Boskie przyrzeczenie. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. co dzieje się teraz. co odeszło. czyni nas chorymi.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. są takie same.w naszym wnętrzu. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. ze szczególnym uwypukleniem lęków. Zniekształcamy to. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. który poszerza moŜliwości umysłu. To osłabia ciało i ducha. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy. samoistnie się budzą . co odeszło. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. natury czysto fizycznej. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. śyjąc pełnią teraźniejszości. gdy koncentrujemy się na przeszłości. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. które powodują jej utratę. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. 51 . a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. buddyzmu. znowu pojawi się na naszej drodze . KaŜdy. Poszukując podobieństw. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. Dorastając. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. które nas łącza. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. Poprzez praktyki religijne społeczności. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. kogo spotkaliśmy. Zbyt długie noszenie w sobie tego. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. wzmacnia ciało. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. ich symboliczne i ogólne przesłanie. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. Połączenie hinduizmu. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. Został on ustanowiony. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. Studiując ten materiał.

Aby w pełni zrozumieć. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. znaczeniem i przesłaniem. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . studiując ludzki układ energetyczny. jak to jest np. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. gdzie znajduje się ognisko choroby. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. drugą i trzecią czakrą. jak złość lub gniew. Bez względu na to. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. Takie emocje. czakr. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. jeŜeli nie wszystkich. np. Ze wszystkich energii. karierę itp. 52 . w przypadku chorób serca lub raka piersi. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. praktykę duchową. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. nawyki psychiczne. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. co przemawia do Twojego serca i duszy. które tworzą system energetyczny. związków. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. Pamiętaj o tej zasadzie. sposób odŜywiania. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. Z niektórymi z nich się zgadzam. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. rodziny lub pracy. dlaczego rozwinęła się choroba. podczas gdy np. a resztę odłóŜ na bok. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. małŜeństwa.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. relacje z innymi.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

wszyscy zgodnie twierdzili. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. jest wspólne Ŝycie. czy przez własne doświadczenia. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. Uczymy się takŜe. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. jesteśmy na nie podatni wtedy. Naszym przeznaczeniem. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. nogi. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. prowadzą do chorób . lęki. politycy. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. Jest to kwestia podstawowa. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. kości. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. przebywanie razem i poleganie na sobie. Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. robotnicy. 56 . Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. przejmujemy jej przekonania. jako istot społecznych. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). czy to poprzez związany z nim lęk. stopy i odbytnicę. której członkiem się stajemy. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. osłabiając naszą odporność. jaką jest naród. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. ludzie biznesu. Gdy zaczynamy Ŝycie. Podobnie jak doświadczenia. Wszelkie epidemie. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. jak i inne. Ŝe „wszystko jest jednością". uprzedzenia. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. otrzymywaniem poŜywienia. mocne i słabe strony. a gdy są powaŜne. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. czym dla grupy jest energia wspólnoty . schronienia i okrycia. męŜczyźni i kobiety. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. Dziennikarze. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. które reprezentuje większość populacji. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. dotyka on takŜe jej dzieci. stajemy się członkiem wspólnoty. uczenie się. zarówno wirusowe. Zaczynamy odkrywać. Ci. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. wspólne tworzenie. KaŜda z grup. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania.

których uwaŜa się za mniej wartościowych. obfity albo pełen niedostatku. np. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. W wyniku zmian. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. siłę i honor wszystkich jego członków. świata niewidzialnego i tego. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. Roosevelta. aby uzdrowić amerykańskiego ducha . bez względu na sposób. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. np. Rzecznicy społeczni głosili. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. wzmocnione wzrostem zatrudnienia. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". co oznaczało uzdrowienie. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. Mówią nam. Ŝe pojawił się on. oświecony lub ciemny.II wojny światowej. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa.Franklina D.np. lub takim. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. okazuje się. Wszystkich. gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. którzy zainfekują się tym wirusem. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. lub Ŝe jest wszystkim. grup etnicznych. aby nie powodował utraty energii . w jaki to następuje. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. przywróciło dumę. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . z którego czerpiemy. ale i nieposkromionej energii. Choć kaŜdemu się zdarza. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. co mamy. wśród osób zaŜywających narkotyki. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. bo chociaŜ nie są gejami. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. w którym musimy zawsze coś dawać. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. których doświadczamy. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. Ŝe jest miejscem. brak pieniędzy lub status społeczny. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. Ŝe są bezsilne. prostytutek i w środowisku gejów. narodowościowych i rasowych. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. które zaszły w grupowej świadomości. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi".

W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. i przejmowali jej nawyki. jakie przekazuje nam własna społeczność. lecz sądzimy. jak i wewnętrzne. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". z jakimi mamy do czynienia. Wiele z nich. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. Bez względu na to. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". którego wspieramy. nie tylko czujemy. i sięgać do zasobów głębszej prawdy. Zgadzając się z poglądami innych. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. są jego starym elementem. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. Łączymy się. w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. są natury grupowej.a pierwsze wzorce myślowe. emocjonalnie i duchowo. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. by zachować te wpływy wspólnoty. jednostce trudno jest je zakwestionować. i odrzucić szkodliwe. Za kaŜdym razem. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. np. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. Innym brakuje cechy uniwersalności . Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. jak np. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. aby tworzyć. 58 . Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. z którą czujemy się związani fizycznie. Uczy się nas. mocy i autorytetu. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . które są pozytywne.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". które są uznawane przez wspólnotę. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. sposób ubierania się. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. jakim jest globalna wspólnota ludzka. Nasza duchowa moc wzrasta. abyśmy podejmowali decyzje. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. „Nie wolno mordować". JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. gdyŜ jednostka. stanowi stałą wartość. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. zarówno te zewnętrzne. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . wpisanego w układ energetyczny. a nie członków. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością".tak długo. czy złe. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła.

Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. Powiedział. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. Wiele osób. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . do którego przywykły. mają dla nas największe znaczenie. uczestnicząc np. jakie wyznawała jego wspólnota. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. do jakich przywykliśmy. a od którego muszą odejść. czy miał robione jakieś badania medyczne. Istotne było to. relacji. małą świadomość potrzeby ruchu. gdy jakiś jej członek zachoruje. prosząc o konsultacje. jaką mógłby uzyskać. Ujmując rzecz symbolicznie. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. poniewaŜ czuł się wyczerpany. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. które poznaję na moich warsztatach.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską.za nasze zdrowie. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. które nie wspierają nas w rozwoju. Ŝe stoimy u progu zmian. którego się obawiają.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. i wejścia w nową rzeczywistość. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. jak sama choroba. po czym przyznał. nie wierzył. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. stosunek do świata i sposób myślenia. Diagnozując Geralda poczułam. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. które w jego rodzinie chorowały na raka. a romans . a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. Wszystkie osoby. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. Rozmawialiśmy o pomocy. włączając w to jego samego. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. ducha i umysłu. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. w których musimy zadecydować. Sytuacje. do spraw finansowych. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. np. Pragniemy poszerzenia świadomości. karierę. i nowym. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". aby uwierzyć. kwestii społecznych i zawodowych. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. jaka się z tym wiąŜe . 59 . Ŝe raka moŜna uleczyć. Niektóre wspólnoty mają np. Ŝe moŜe wyzdrowieć. Zapytałam go. czy się zmieniamy. Przypomnij sobie. zmarły i nikt. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. potrzebujemy nowych idei.

mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. by się zwolnił. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. od których taka osoba powinna się uwolnić. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. aby otrzymać pensję. miałam wraŜenie. Matka zabroniła mu o tym mówić. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. z którego pochodzi. 60 . sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. niepisanym prawem. Jednak w niektórych przypadkach. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. a po tygodniu wrócił do domu. i wrócił do domu. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. Ŝe nadal będzie pracował. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". przyznał. szczególnie w trudnych chwilach. Lojalność Lojalność jest instynktem. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. Zapytałam go. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. gdy ktoś lub coś. Tony stał się psychicznie rozbity. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. którego nie darzy się uczuciem. Wymagając lojalności. Okazało się. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. które słuŜy zarówno jednostce. poczucia honoru i sprawiedliwości . jak i grupie. które co tydzień przynosił do domu. co musi robić. Zasugerowałam. Zmusiła go do tego praca. jaki moŜe powstać. skoro praca nie daje mu satysfakcji. Prowadząc podwójne Ŝycie. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. Odpowiedział: „tak sobie". który skarŜył się na nieustające zmęczenie. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. Powiedziała. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. czuł się świetnie. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. zapewniając. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła.postaw moralnych. Lojalność. Wiedział. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. Nie minęły dwa miesiące. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. czy lubi swoją pracę. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną.

kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. w którym uczestniczył. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. Ŝycia. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. Upijał się codziennie po pracy. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. Uwierzyłam mu. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. Ŝe rodzina. W najlepszym wypadku osoby. Słuchając go zauwaŜyłam. Ból związany ze zdradą. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. które nakłaniają go do samobójstwa. Po jednym z incydentów. aby zarobić pieniądze. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. Odpowiedział. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. Wtedy zaczął pić. Tony sądził jednak. i otworzenie przed nimi swoich ran. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. poŜerał go od środka. gdybym miała takie wspomnienia jak on. którą odkrył w sobie. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. na jaką było ich wtedy stać. Aby zarobić na Ŝycie. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. które nas zraniły. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. Nie byliby w stanie się przyznać. Tony był przekonany. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. wiedząc. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. jak powrócił do pracy. jednak bez rezultatów. Zapytałam go. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. Stwierdził. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. Okazało się. zwróciłam mu uwagę. 61 . przeproszą. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. z którymi mamy coś do wyjaśnienia.nie próbowała mu pomóc. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. Ŝe wiedzieli. Wiedział. aby móc wysłuchać jego historii. Ŝe sprawia mu to przyjemność. Później stwierdził. co musiał robić dawno temu. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. Pił nawet w trakcie pracy. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. Wiedział. zaczął terminować na budowie. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. Ŝe jest otoczony demonami. Ŝe teŜ bym piła. co wydarzyło się przed laty. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. Widząc to. co się dzieje . jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku.

wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. posiada nad nami władzę. . PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem. George nie mógł zrozumieć tego pytania. więc zadałam je w inny sposób.Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? .odpowiedział George. lecz takŜe przez poczucie honoru. PoniewaŜ jesteśmy starzy. gdy zrozumiał. Ŝe głównym powodem. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. jego Ŝony i wszystkich uczestników. . Nadal nie mogę zrozumieć. . tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. Takie jest Ŝycie. Dlatego idziemy na emeryturę. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. co powiedziała mi rodzina. WyróŜniał się wśród uczestników. Rozmawialiśmy o tym. George trochę się oŜywił. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. Ŝe zawsze uwaŜał. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . . Gdy tylko spostrzegł. Ŝe tak musi być.Inny męŜczyzna. Ŝe wolę. zaczął się cieszyć Ŝyciem. 62 . co powiedzieli do niego rodzice. jest przeświadczenie.zapytałam. Bardzo rzadko widuje się. którą mógł się teraz bawić. więc się uspokoiła. na przykład. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. Powiedział. Powiedział: „Masz na myśli. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. George. podobnie jak cała grupa.powiedziałam. ale na pewno bardzo wiele.Nie wiem. jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. i dał do zrozumienia. jak moŜna się uwolnić od wzorca. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie.Nie wiem . Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę. oczywiście. Ŝe być moŜe nie wszystko. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. George'a. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. Ŝe jest tylko „widzem". mając nadzieję. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. Ŝe to wpływ kofeiny. ulegając namowom Ŝony. George napomknął: „Masz na myśli to. zapytałam: „Jakie masz. bo skończył sześćdziesiąt lat.Zastanów się więc teraz .nigdy się nad tym nie zastanawiałem. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. Moi rodzice zawsze mówili mi. . Ku zaskoczeniu mojemu. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. nie jego. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze. który choć nie odzwierciedla prawdy. co powiedzieć. jest nadal w jego energii. Najpierw pomyślałam. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. Odparłam.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on. George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. . W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy.Po sześćdziesiątce. . Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. Ŝe wszystko. stał się niemal dziecinnie onieśmielony.odpowiedział .powiedziałam i powtórzyłam pytanie. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. George przyznał. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. Ŝe się domyśli. dla którego się starzeje. przyszedł na moje warsztaty. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. Ŝe wszyscy skupili się na nim. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił.

poniewaŜ mamy anioły. bez ojca. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. jak moi rodzice. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. jak wybrnąć z tej sytuacji". które śledzą nasze postępowanie. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. by traktowali siebie z szacunkiem. Choć na ogół nie uwaŜa się. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. Wjechał samochodem w 63 . Takie były jego ostatnie słowa. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. Ŝe jego anioł go obserwuje. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. w szczególności nasz układ immunologiczny. jest instytucja małŜeństwa. sprawia. dopuszczając się zdrady. nogi i układ kostny. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. „Chodziło mi o to. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. dzieci wyrastają na dorosłych. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. którzy obracali ogromnymi sumami. Bez moralnego oparcia. porównywalnym z miłością. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". Nie wiedziałem. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. którzy nie okazują sobie szacunku. Sama poznałam w trakcie warsztatów. JuŜ miał przełączyć na inną stację. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. z którym nie moŜe sobie poradzić. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. byleby zachować ciągłość rodziny. prowadząc samochód. Wychowywał się w biedzie. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. Bądź pewny. kilka dni po audycji radiowej. Pewnej nocy. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. Gdy odpowiedziałam. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. Ŝe ma problem. Na tym opierał swoje poczucie godności. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. Zapomniał o tym. zrozumiałam. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. Sprawą honoru. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. jednak. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. Pewnego dnia. Uczy się ludzi. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. i nie moŜemy ich rozczarować«. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. za którego chciałabym wyjść. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. abym mu przyrzekła. nawet. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. Ŝe miałem wielu chłopców. Sam miał wypadek. Ŝe będę miała dziecko. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. który zawsze nad nim czuwa. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. którzy ciągle siebie okłamywali. musimy się zmienić. w jaki zarabiałem". „Zatrudniał" wielu dealerów. jakie daje godne postępowanie. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. gdy rozmówczyni powiedziała. Jednak starsi członkowie wspólnoty. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. o której myślałem. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. ani w innych. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. lecz całego społeczeństwa. Sam nie miał ochoty tego słuchać. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. wychowują dzieci. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. było to. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. jednak nagle przypomniał sobie. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. jednak rodzice. Cudzołóstwo jest zabronione. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii.

MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. Ŝe mam w Ŝyciu cel. nie 64 ." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. a takŜe pomaganie komuś. jak to mówi. jednak emanuje radością. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. jak waŜne jest to. Dzisiaj chodzi o kulach. „złe dni".grupą harcerzy z sąsiedztwa. „Nazwisko jest bez znaczenia". wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. jakie sam do tej pory prowadził. i czasami opowiadam o aniołach. Ŝe nie powrócę na ulicę. Wspólnota zazwyczaj wierzy. kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. którą przekazuje nam pierwsza czakra. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Ŝe poprowadzą dalej interes. i zacząłem nowe Ŝycie". poniewaŜ wiem.energia dumy lub wstydu. Myślę. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. „Miałem wraŜenie. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. One sprawiają. promieniując zaufaniem do siebie. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. mówimy czasem lekcewaŜąco. sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. by być dumnym z tego. Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". to zbierzesz". Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. Jakoś dawałem sobie radę. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . Ŝe wszystko jest moŜliwe. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. Tłumaczę im. Powiedziałem chłopcom. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. będę mógł uzdrowić swoje nogi. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. Inspiruje wszystkich. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . Jego „pracownicy" zapewnili go. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. czego nie miałem im za złe. Nierzadko zdarza się. aby zmienić swoje Ŝycie. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. Ŝe jest to prawda. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. którzy go poznają. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . Z drugiej strony. mówię im. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. jak tylko było to moŜliwe. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. „nie czyń drugiemu. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. ząb za ząb". a oni mi uwierzyli.i o aniołach. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. Lekarze powiedzieli mu. co się robi. jednak uwierzcie mi. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . Postanowił im pomóc. Ŝe jeŜeli przyrzeknę.

Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. KaŜdy.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. Zaakceptujmy fakt. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. Nie mógł długo siedzieć. która go otaczała. jakie przypisuje jej wspólnota. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. poprosił. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. Zrozumiałam tę głęboką prawdę. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . jednego dnia ja tracę nogę. musimy się uwolnić spod jej panowania. Dosyć powiedzieliśmy". kto go poznał. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia.odpowiedział. Największą lekcją. abym go zdiagnozowała. by wspierać nasz komfort fizyczny. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. Flirtował z kaŜdą kobietą. „Dlaczego mam wraŜenie. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. które doprowadziło go prawie do kalectwa. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. w której rządzi Boska logika. ciepłą i uczuciową osobą. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. następnego . obcy. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą.oni. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia.kiedy raz się na nią wstąpi. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Nie wiem. Nie był on związany z jej religią. Myślałam. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. lecz agresję. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. Ŝe ma na myśli odejście od stołu.odzwierciedla rzeczywistości. Patryk. choć pochodził z Irlandii Północnej. Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. nie moŜna się wycofać". mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. z którą byliśmy związani. 65 . Nie moŜna cofnąć historii. jakiej kiedyś doznała. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. Nie moŜna zmienić świata. ZauwaŜyłam jednak. To jest droga bez wyjścia . Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. Kilka osób zauwaŜyło. Zrozumiałam. i choć czuł się przy tym niezręcznie. „W moich stronach musisz umieć się bronić" . Ŝe jest pogodną. Zemsta pociąga za sobą zemstę. uwaŜał. wiem jednak. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. lecz z cierpieniem z powodu zdrady.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. Powiedziałam: „Sądzę. jaką musiał za to zapłacić . Odbierając wraŜenia jej dotyczące. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. Chodził o lasce. lecz istotnym elementem rozwoju. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. jest zrozumienie. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. Zapadła cisza.

oznajmiło. Dwóch partnerów. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". czego pragniemy. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. a droga była sucha i bezpieczna. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. PoniewaŜ ich było dwóch. Jednak tak się nie stało. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa. które prowadziłam w Belgii. czego chcesz. lecz powiedziałam: „Dobrze.powiedział. co robię . Zaproponowali mu dwie moŜliwości. Ŝe mu się powiedzie. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. Świeciło słońce. by wszystko było tak. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia.tylko 66 . słucham Cię". śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. dotarł do małej wioski. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. który prowadził we śnie to był Jaguar. sądząc. W przenośni oznacza. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. a samochód. Poznałam kogoś". jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. „Nigdy nie przewidywałem. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . a ja to zrobię". „Wiedziałem. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. Ŝe tego nie zniosę. Wydawało mi się. Przez cały czas siedział cicho. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić.powiedział . Uczy nas. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. zdałam sobie sprawę. a na stole czekał ciepły posiłek. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. Ŝe opowiem Ci o sobie". Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. W nocy zacząłem się modlić. z najcudowniejszą kobietą na świecie. Ŝe uwalniają się ode mnie. choć to oni myśleli. PoniewaŜ wiedział ze snu. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu.PoŜegnałem się z nimi. Eryk wyszedł z biura przytłoczony. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. daj mi znak. Chcę rozwodu. gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. W przeciwieństwie do kobiety. choć nie byłem tego pewien. gdzie burzy juŜ nie było. Tej samej nocy Eryk miał sen. Jadąc dalej. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. a które nie miało Ŝadnej wartości. Ŝe będę robił to. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. której nie potrafimy dostrzec. Jak przepowiedział to sen. pomyślałem. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. nie rezygnował. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać. . Partnerzy byli tym zachwyceni. oznajmił. Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. jak twierdzi. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. OŜenił się ponownie. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. zgodziłam się. Podjął taką decyzję. Powiedz mi. Musimy zrozumieć. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. a gdy warsztat się zakończył. które wspólnie prowadzili. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. nie mógł nic na to poradzić. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy.

Które z nich straciły waŜność. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". 67 . aby uzdrowić tę sytuację? 6. tworząc „intuicję pierwszej czakry". które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". wymień przyczyny. 10. kiedy spotykam osobę. wymień wartości. Teraz. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". 9. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. Wiem o tym z własnego doświadczenia". której Ŝycie się wali. jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. Wymień wszystkie sposoby. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. Wymień te cechy wspólnoty. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. czy podjąłeś/aś działania. 8. mówię jej: Bóg jest z Tobą.Bóg mógł znać ten plan. Nie trzeba się niczym martwić.

takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. co pozwała nam kontrolować otoczenie. byśmy polegali na sile zewnętrznej. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. np. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. a znaczenia nabierają inne związki. umiejętność obrony i chronienia siebie. jak: uzaleŜnienie. takimi jak seks. Wszystko.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. jakie tworzymy z innymi. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. okolica bioder. własności. fizyczne potrzeby. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. a zarazem duchowy. jelito grube. jak i głęboka. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. ludzie lub pieniądze. a z drugiej . Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. Rak prostaty. Umiejscowienie: dolna część brzucha. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . impotencja. poniŜej pępka. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. rak jajnika. autorytet. pieniądze. zdrada. słuŜy rozwojowi 68 . Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. gwałt. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. zdolność podejmowania ryzyka. partnera. pracy lub pieniędzy. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. straty finansowe. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. zarówno przypadkowa. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". Zaburzenia związane z menopauzą. dolna część kręgosłupa. jakie niesie Ŝycie. miednica. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. Energia drugiej czakry.płodzącą męską energię. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. instynkt: „walcz lub uciekaj".nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom.

tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. i bez względu na to. i koncentrując się na sprawie. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. która podyktowana jest lękiem. zamiast tego okazując szacunek osobom. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. KaŜda decyzja. jest pogwałceniem wiary. Nie ma związku. dzięki swej dwoistej naturze. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry .jest zrozumienie. sprawiając. anima i animus. dzięki którym przyciągamy osoby. słońce i księŜyc. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. tworzenia związków z ludźmi. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. za który ponosisz odpowiedzialność. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. To sprawia. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. społeczny czy polityczny. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. Nie ma przypadków. Druga czakra. za kaŜdym razem pomaga nam. kto i co jest waŜne. z którymi mamy do czynienia. Jednolita energia pierwszej czakry. którzy nas ograniczają. rozwijać się duchowo. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. Ŝe zostanie przeniesiona góra".świadomości. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. 69 . nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. która nas połączyła. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). który pozwala stawić czoła własnym słabościom. czy ma on charakter rodzinny. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. Niektóre związki z konieczności są bolesne. Co więcej. Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. im bardziej stajemy się świadomi. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. jako jednostkom. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". i rozstawania się z tymi. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. Ŝeńskość i męskość. Gdy podejmujemy decyzje. która organizuje nam spotkania z innymi . którzy wspierają nasz rozwój. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. zawodowy. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. Takie relacje są często duchowym „bodźcem". która dokonana jest w wierze. za kaŜdą decyzją. reprezentująca wspólnotę. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. które pozwalają nam lepiej poznać siebie. abyśmy zrozumieli. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat.zawsze we właściwej chwili.sefiry Jesod. stoi moc niebios. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze.

angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. co wydaje się dobre. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda.Wybór ma wymiar mistyczny. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . zdradą. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. biedny i bogaty. dowiemy się. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. to skąd mogę wiedzieć. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. choć ukrytej mocy. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. którymi dysponujemy Następnie. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. osobistych „fałszywych bogów". co kryje nasza dusza . Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. biedą.czy wypełnia ją lęk. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. ale zarazem uczy. co kieruje naszymi decyzjami. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. co nam przyniesie. miłość i zdrowie. takie jak seks. chaos wszystko burzy. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. naleŜy zbadać. Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. a prawdą jest. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. co wybieramy. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. świadomie lub nie. wchodzimy w związki. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. moje albo twoje. wygrany i przegrany. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. oparcie. który polega na zmianach. oddalamy się od rzeczywistej. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". Paradoks drugiej czakry polega na tym. Ta zaleŜność sprawia. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. porzuceniem. lecz nasza motywacja. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. obecny w kaŜdej z relacji. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. Aby opanować drugą czakrę. Poznawszy motywację swojego postępowania. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. władza i pieniądze. dobrze czy źle. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. jak i duchowymi. Ŝe nie ma znaczenia to. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. Gdy wszystko układa się dobrze. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. albo ty. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. bezsilnością i utratą samodzielności. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. moŜe okazać się złe. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. finansowym niepowodzeniem. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój.

Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. Pozostała sama z dwójką dzieci. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. pragną poruszać ziemię. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. Te dwie siły. Ŝe są oni naszym odbiciem. Ŝe cierpi na depresję. o której jeszcze nie wiedziała. Ŝe ma torbiel jajnika. który potwierdził obecność torbieli jajnika. nie dziwi fakt. Zasugerowałam. które zapewniłyby jej utrzymanie. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu. dlaczego dzieje się tak. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. prosząc o konsultację. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. 71 . ujawniając jednocześnie. Powiedziała mi. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. a decyzje powodują ruch. endometriozę i depresję. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. Energia twórcza. Miała wizualizować to działanie i nową energię.decyzji. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. w przeciwieństwie do natchnienia. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. Działaniem symbolicznym. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. infekcje narządów rodnych. podejmując takie działania. jak i dla niej. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. Było oczywiste. Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. zarówno dla mnie. jakie prowadziła z męŜem. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. ścierają się w psychice ludzkiej. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. Przyzwyczajenia są piekłem. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. zauwaŜyłam. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. zapominając. które jest atrybutem siódmej czakry. chęć tworzenia muzyki. było sadzenie kwiatów. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. Jak długo staramy się kontrolować innych. Rozpoznając jej energię. poezji i architektury. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. intuicję. Udała się takŜe do lekarza. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". nie chcę uczyć się od Ŝycia. myśli i związków. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. bezpłodność. jak się dzieje. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. twórczość i powtarzalność. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. nie chcę więcej rozumieć. Powiedział. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. sztuki. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem.

Mimo to. Pragnął on. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. określa poziom naszego negatywnego zachowania. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . okazało się niewystarczające. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. co jest z nim związane. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. Siła. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. Owładnięci lękiem. a jednocześnie tak silna. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. Gdy np. uŜywamy jej w sposób negatywny. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. które uwaŜają.zaburzonemu związkowi. takie jak gotowanie i szycie. z czym są one związane. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. ogarnięci lękiem. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. który cieszy się duŜą popularnością. Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". Ŝe się powiedzie. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. do czego się wcześniej zobowiązała. Niektórzy. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. którym dysponujemy. gdyby doświadczenie. z jaką ogarnia nas lęk np. doradza. Kate się zgodziła. Druga czakra jest miejscem narodzin . którą emanujemy i która sprowadza pomoc.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu.potrzeby tworzenia . Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. lub manipulujemy innymi. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. We wstępnej fazie planowania.i sakramentu komunii. same walczą o przetrwanie. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. lęk często powoduje ich odrzucenie. Przypadek Kate ilustruje. a wszystkie zostały zaakceptowane. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. Zapytała. kierowanego lękiem rodzica lub partnera.dosłownie i symbolicznie. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. Przyszła do teatru. wspomnieniu przeŜycia. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. wywołuje skutki. Gdy kieruje nami lęk. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. narkotykom lub alkoholowi. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. gdzie otrzymała wskazówki. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. aby doprowadzić do ich realizacji. Kostiumy bardzo się podobały. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. tak aby słuŜyły naszym celom. w 72 . Gdy spotyka osoby. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. Raz uwiedzeni. przyciągającej siły. MoŜemy obawiać się np. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. w sposób intuicyjny. o którym wraz z partnerami sądził. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. podobnie jak małe dzieci. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. potrzebne materiały i pobrała miary. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi. przed zdradą. Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . Torbiel jajnika znikła. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. Oglądając projekty zauwaŜyła. MoŜemy teŜ uznać.

np. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. które nosiła. Ŝe wiadomość została przyjęta. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. decydowała o tym. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. Po 73 . jakimi są konflikty. Był przekonany. odprawiła ceremonię. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. w znaczeniu symbolicznym. Świadomość. Sytuacje. czy mu o tym wspominała. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. pieniądze zmieniły jego podejście. nie miały takich przeŜyć. które poznałam. których wewnętrznie nie akceptowała. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. Ŝe zazdrościli mu talentu. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. twórcze pomysły i ambicje. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. którzy będą w stanie to zrozumieć. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. poczuł się zagroŜony. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. mając nadzieję. John powiedział. zauwaŜyłam. Czuły raczej. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. Spytałam Normana. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. którą będzie mógł pokierować. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. co właściwe. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. Czuła. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. wyzwalamy w sobie i innych to. poczułam. Gdy rozpoznałam jej energię. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. Inne kobiety. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. współpraca dobrze im się układała. co najlepsze. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. John nie potrafił uznać faktu. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. Ŝe boi się. Zarówno aborcja. Ŝe mają prawo wyboru. W trakcie analizowania jego energii. Zamiast je uszanować i wykorzystać. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. w związku z czym nie ma sensu. mięśniaków. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. Dawał wspólnikom do zrozumienia. jest szanowanie innych np. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. Ŝe miała dwie aborcje. Pewna kobieta opowiedziała mi. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka.„okresie marzeń". Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą.

aborcji miała sen. „Aborcja" energetyczna. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. Mówił. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. w ogóle go o tym nie informując. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. są sytuacją. emocjonalnego. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. energii stającej się materią przez ciąŜę. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. Posiadanie małŜonka i rodziny. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . ma trudność z zajściem w ciąŜę. poród i rozwiązanie. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. Ŝe jego pomysł umarł. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. Wiele kobiet. pobudza czakry. jakie znajdują się w dolnych czakrach. śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. Inny męŜczyzna opowiedział mi. Czuł się. Jego potrzeba dawania Ŝycia. U kobiet. aby samodzielnie je sfinansować. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. Kiedy się wznosi. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. których dotyka. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych. między innymi do bezpłodności. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. Gdy się o tym dowiedział. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. Wszelkie niedokończone sprawy. w wyniku którego zmarł po kilku latach. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. Przełamanie ograniczeń kulturowych. gdyŜ uwaŜała. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. zwana Kundalini. Energia seksualna ma pierwotny charakter. zarówno u kobiety. W rezultacie stał się impotentem. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. jego potrzeby fizyczne. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. ale takŜe duchowego. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności.uczucia związane z tą aborcją. które mu obiecali. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. jak i u męŜczyzny.

Ŝe obawiała się momentu. jak przechodzi operację. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. nie wiem. Linda uśmiechając się przyznała. umysłowego i emocjonalnego. we wczesnych latach sześćdziesiątych. nie dorosła i nie dojrzała do tego. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. moŜesz to sprawdzić". Od razu zrozumiałam. poniewaŜ zobaczyłam. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. Kiedyś kpiłam z poglądu. od depresji po gwałt i przemoc. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. Kobieta moŜe np. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. JeŜeli chcesz. Linda przyznała. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego.do głowy. kiedy opowie mi swoją historię. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. pragnąć doznań erotycznych. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. Linda odpowiedziała: „Nie. Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. Tak teŜ uczyniłam. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. kiedy ich związek dotknie tej sfery. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. aby czuć się płodną. UwaŜa się. Ŝe są kontrolowane przez innych. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego.stanu duchowej ekstazy . Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. JeŜeli energia nie jest uwalniana.rzadko spotykany u kobiety. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów.poprzez opanowanie energii seksualnej. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. dodała: „Ja nie Ŝartuję. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. Jednocześnie odczułam. która została pozbawiona narządów płciowych. Nigdy nie miałam miesiączki". W owych czasach naleŜało do rzadkości. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. co uzmysławia kolejny przykład. poprosiłam Linde o aspirynę. będąc dzieckiem. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób.

W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. Steve powiedział jej. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. Tej nocy Linda i Steve się kochali. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. energia stawała się coraz silniejsza. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . z powodu guza. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. odŜyły w nim wspomnienia. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. aby zakończyć związek. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. Zrozumiał. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. który zobaczyłam). Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. Nie wiedziała nawet. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. Sądzili. Ŝe przypuszcza. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. jeŜeli dowie się. jaki wywołała ta informacja. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. jak Linda opuściła lombard. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. Obawiała się. jakby stali się jednym układem energetycznym. Uczucie to wywołało w nim euforię. Ŝe jej ukochany uznał. Poczuła. Gdy powiedziano mu. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. Ŝe nie zechce jej poślubić. wszedł do niego Steve. Zarówno Linda. Pomyślała. Dwie godziny po tym. włączając w to jej męŜa. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. Nie mogła mieć menstruacji. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. i jedyną rzeczą. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. Steve powiedział jej. była ucieczka. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. aby zastawić część swoich kosztowności. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. a miłość wypełniła jego ciało. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. Smutek. Wiedziała juŜ. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. nigdy nie przestała kochać Steve'a. nie tyle z namiętności. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. Linda przeszła operację wycięcia macicy. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. amerykańskim instrumencie ludowym. wspólnych znajomych. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. gdy kochali się pierwszy raz. poczuł przeraŜenie.zapytał. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. Ŝe zostaną małŜonkami. aby ją odnaleźć. a wyjazd z miasta jest pretekstem. co ze strachu. iŜ odszedł od niej. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. w trakcie trwania związku. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. Linda oniemiała. Rozstali się. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. w którym zastawiła cymbały. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. jednak z czasem. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. utwierdził Linde w przekonaniu. łącznie z cennymi cymbałami. Ŝe tamtej nocy. jaka przyszła mu do głowy. Dostrzegł cymbały. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. Ŝe Steve odkryje. Jednocześnie modliła się do Boga.

Ŝe nie są wystarczająco męscy. a nawet dziesięciolecia. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. społeczeństwo przyznaje. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. Zdarza się. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. co robiła jej matka. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. jak się ubierają i prowadzą. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. Rozpowszechniony jest pogląd. by wyglądały. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. by zachowywały się „przyzwoicie". w porównaniu do innych. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach. Wiele osób opowiadało o tym. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. Z wielu warsztatów wiem. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego.drugiej czakrze pomimo braku macicy. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. Ŝe gdy będą starsi. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. ale nie uzyskują od społeczeństwa. To. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. Oczekuje się od nich. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. a większość społeczności zgadza się. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. to dlaczego nie odeszłaś?" . Inaczej niŜ męŜczyznom. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. Ŝe przez lata. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. 77 . Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu.sugerując tym samym. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. Choć podawane powody róŜniły się. Ŝyło w związkach. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. Ŝe jest „brudna". oprawcy i mordercy. nadal wymaga się od nich. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. „prawdziwych" przestępstw. Ŝeby córka. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. Wydając niskie wyroki za gwałt. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. jaka jest z nim związana. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. zawsze miała poczucie. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. dotyczące głównie zdrady. Ŝe są to sprawy. pełne połączenie sił sefiry Jesod.

a co za tym idzie. relacjonuje. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. jak impotencja. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. zgłoszeń jest mniej. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. jednak bez skutku. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. którego celem jest pozbawienie jej mocy. Relacja Billa. dopuszczamy się gwałtu. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. poniewaŜ zarówno zaradność. Cierpiał na przewlekłą depresję. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. jednego z uczestników moich warsztatów. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. 78 . W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. nadają im status przestępstwa. Bili był sparaliŜowany energetycznie. Ŝe jest inaczej. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. takŜe seksualnego zachowania. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. Ŝe porządek Boski jest siłą. karmicznej sprawiedliwości. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. opryszczka i AIDS. prawie kaŜdy podnosi rękę. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. jak i męŜczyźni. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. Wiele osób. ambicji. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. czy nie. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. Takie przestępstwa jak gwałt. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. wmawiając mu. bez względu na to. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. co jest. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. jak kiła. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. czy są tego świadomi. Dlatego społeczeństwo uznaje np. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. lecz posuwają się dalej.To poczucie wstydu. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". a gdy zmarł. czy jesteś świadkiem tego aktu. ale takŜe pogwałcenia energii.

Nie znaczy to. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". podobnie jak energia. Rozpowszechnione jest np. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. aby osiągnąć określony cel. Fakt. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. ból krzyŜa i rwa kulszowa. To. Bez znaczenia jest. Wiara. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Ŝe Bóg błogosławi tym. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. czy w relacjach osobistych. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. Nagła utrata pieniędzy. skutki są zazwyczaj negatywne. potrafi spowodować róŜne patologie. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. świadczy o tym. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. Naszym zadaniem jest. co często dzieje się nieświadomie. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. to nie unikniemy z nią konfrontacji. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. Pieniądze są środkiem. która jest silniejsza od pieniędzy. w której będzie się czuła wykorzystana. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. przekonanie. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia.czy nie. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. endometrioza. Zadziwiający jest jednak fakt. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. gdy są nam potrzebne. Pieniądze.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. które utoŜsamiane są z energią witalną. Ogólnie uwaŜa się. to jednak powodują utratę części siebie. czy własne doświadczenie. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. Bez względu na to. nadając im rangę sługi. Wiele osób wykorzystuje seks. Seks jest rodzajem wymiany. impotencja. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. takie jak rak prostaty. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . dysfunkcje jajników. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. Oczywiście. czują się jak ofiary gwałtu. Ŝe to. kto nimi rozporządza. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji .

Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. Sen powtarzał się nadal. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. Ŝe zwolnił się z pracy. Zaproponowałam. właścicieli rancza. co sądzę o tym śnie. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. tkwiącej w jego podświadomości. by kiedykolwiek kogoś molestował. umówił się ze mną. jego współpracownicy przypuszczali. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. Andrew próbował ignorować sen. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. Ŝe musi to zrobić. Ŝeby pojechał do Montany. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. domu. Jego energia nie świadczyła takŜe. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. Powiedział. jakie obecne są w naszej kulturze. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. Odezwał się po pół roku. Byłam zakłopotana. Gdy oznajmił. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. Gdy nadszedł okres urlopu. więc go zatrudnili. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. Ŝe Niebo jest przychylne tym. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. i zrobił to. Odpowiedział. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. Ŝe kiedy wszedł do biura. skąd pochodził. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. jak zarządzać pokaźnym ranczem. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. Powiedział im. świadomie lub nie. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. i mocno poczułam. Kierując się swoim snem. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. Ŝe ktoś Ŝałował. dlaczego uwaŜa siebie 80 . iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. choć nie wydało mi się. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. nie miał tam pracy. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. Andrew. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. Ŝe jest impotentem. Ŝeby tam pojechać. tym razem jednak nalegałam. lepsze stanowisko. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. Zapytał mnie. twierdząc. którzy mają wiarę. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. Powiedział. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. poczuł. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. Andrew odparł. Przeprowadzając analizę intuicyjną. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. zaczął mieć wraŜenie. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. zyskane kosztem utraty honoru. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie.płatności i spłaty długów. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". Jego działania potwierdziły. jak się tam czuje. Jak pokazuje przypadek Allena. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. Wydarzenia następowały jedno po drugim. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. Właściciele rancza mieli córkę. lecz odkąd pojawił się sen. Ŝe sprzeniewierza się sobie. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. odebrałam wraŜenie. Ponownie go zachęciłam.

Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. co akceptujemy. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem.za zboczeńca. z którą czuł się na tyle swobodnie. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. Przyznał. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. System prawny. odpowiedział Allen. Po roku otrzymałam od Allena list. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. jakie otrzymuje ofiara. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. ma orzekać o winie i karze. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. co się dzieje. a odszkodowanie. a co złe. w których do czegoś się zobowiązujemy. Napisał. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. co widziała. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. do której uczęszczali chłopcy. co w Jego mniemaniu jest dobre. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. jakie składamy sami sobie. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. Poznał takŜe kobietę. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. Gdy zobaczyła. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. UwaŜamy teŜ. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. za co nas nagradza. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. Skłaniamy się ku przekonaniu. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. która zbiera się w drugiej czakrze. twierdząc. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. i nieustannie staramy się odgadnąć. Posługuje się prawami. Stwierdziłam. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. Gdy tylko skończył szkołę. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. Allen był przekonany. Ustaliliśmy. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. Ŝe jest zboczeńcem. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. Ta zaleŜność jest 81 . takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. w którym opisał swoje postępy w terapii. Ŝe kiedy był nastolatkiem. przynajmniej z załoŜenia. Był przeświadczony o tym. a czego nie w relacjach międzyludzkich. Odpowiedział. „Nie wierzę w to". Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. poszukujemy towarzystwa osób. Allen wyjechał z miasta. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera.

co teŜ zrobił następnego dnia. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. umiar i porządek. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. Próbował się leczyć. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. Paul był zachwycony tym pomysłem. lecz honorową naturą. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. jednak bezskutecznie. wtedy gdy było to podejście właściwe. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. łatwo ulegamy wpływom ludzi. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. Tu takŜe obowiązują zasady. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. A jednak zdarza się. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. Powiedział. higiena psychiczna. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. karku i barków oraz na migrenę. co robił. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. a bóle pleców ustąpiły na tyle. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. migrena pojawiała się coraz rzadziej. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. Ŝe skoro jest prawnikiem. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. poniewaŜ twierdził. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. zawsze musiał wygrywać. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. ZauwaŜyłam takŜe. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. i to jedynie. Wierzył. którzy go znali. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. Paul przyznał. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. nastąpiła poprawa jego stanu. Potrzeba uczciwości. takie jak właściwe odŜywianie. powinien zawrzeć ze sobą umowę. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. ale takŜe aktywności fizycznej. aktywność fizyczna. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . Dla porównania brak stabilności sprawia. w której napisał. Obawiał się uzaleŜnienia od leków.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. Stopniowo następowało uzdrowienie. np. Energia. co tłumaczyło moje wraŜenie. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. powinna zmniejszyć ból. Ŝe wszyscy. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Zasugerowałam Paulowi. Bez względu na to. Powiedziałam. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. Podejmując współpracę z własną kontrolującą.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. naszą energię wyczerpują sprzeczności. zasada dochowania wierności.

które wolne są od pokus świata fizycznego. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. lecz nie ze świata". Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. a nie dzięki swojej. związanych z drugą czakrą. zmysłowość. JeŜeli jednak uznamy. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. Moc jest przejawem energii Ŝycia. którym ulegamy najczęściej. KaŜda fizycznie kusząca forma. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. Moc jest energią Ŝyciową. co i kto posiada moc. Unosi nas wspólna energia. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru".od impotencji po raka narządów płciowych. erotyzm i uzaleŜnienia.rozpada. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. 83 . Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. ma związek z energią. autorytet. jaką moŜe przyjąć moc. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. moralność i pieniądze. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. którą nazywamy mocą. „wyrównywania rachunków". jak kreatywność. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi.jednostka. JeŜeli tak. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. działać i się rozwijać. Fascynują nas osoby. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. opisywane przez dzisiejsze gazety. WyobraŜamy sobie. czy. co słuŜy osiągnięciu celu. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. Potrzebujemy osobistej mocy. co dotyczy naszego Ŝycia. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. szczególnie w sferze seksu. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. Tak naprawdę wszystko. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. Ludzie. pociąg płciowy.materializm. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. Zemsta osobista jest jeszcze innym. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. to zaczynamy marzyć o tym. domagającego się np. Urodziliśmy się z tą wiedzą. dominację. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. Musimy dowiedzieć się. poczucie własności. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". erotyka. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. i określić te. aby Ŝyć. są rezultatem indywidualnego. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. To właśnie oznacza: „być w świecie. Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry).

Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. osobą. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. Napięcie rośnie. Charakterystyczne jest to. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. ale lepiej zostaw mnie w spokoju". David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. ukrywając swoją drugą czakrę . W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. jakich mi udzielają. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. Interesujący jest fakt. Gdy David odwrócił się w jego stronę. nie odrzucał seksu. Przyjaciel postarał się. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. w rzeczywistości jest ona mało popularna. rozkazując. poniewaŜ istniało ryzyko. zmarł w rok później. David był nieprzytomny i umierający. zaciągnął się na statek handlowy. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. Większość osób zmienia pozycję. by opisali swój stosunek do mocy. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. jak i jednostkowego punktu widzenia. na którym razem pracowali. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. David był jednym z moich największych nauczycieli. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. Miał zamiar zostać artystą. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. by szybciej się ruszał. co powoduje. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku.pochyla się do przodu. David był Indianinem z plemienia Navaho. zarówno ze społecznego. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". 84 . Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. do czego dąŜy tak wielu. jednak zamiast tego został powołany do wojska. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. nie jest tak praktyczna. sławy ani pieniędzy. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. pozostał wierny swoim zasadom. opierając łokcie na udach. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. Hitlerowcy torturowali go. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. Odpowiedzi. a po drugie . podając się za starszego. gdzie pozostał do końca wojny. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. W wolnym czasie David szkicował. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. Gdy go poznałam. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. David był wysyłany za linie wroga w Europie. czegoś. W końcu został wysłany do obozu zagłady. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. MoŜemy zauwaŜyć. Między innymi bunkry. W wieku piętnastu lat. Gdy obóz został wyzwolony. Zarówno współczesna duchowość. jak moc zewnętrzna. by stał tak przez wiele dni. Zapragnęłam się dowiedzieć. Był rok 1941.Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Po pierwsze. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem.

Czy jesteś wystarczająco silny/a. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. David postanowił wrócić do rezerwatu. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. Gdy dotarł do rezerwatu.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. pozwolimy ci umrzeć. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. . a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. które tworzymy z innymi. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. „Davidzie. Obok związków. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. jak moŜna mu pomóc. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. którą odbierało się jak błogosławieństwo.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. Zwołali radę. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. Gdy odzyskał świadomość. David odzyskał pełną władzę w nogach. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . Duch jest twoją siłą". w jaki traktujemy samych siebie. To. Z trudem utrzymywałem się na wodzie. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. aby ustalić. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. Wiedziałem. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. aby gniew opuścił moje ciało. był tak słaby. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. . co zobaczyli. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. Wykorzystując energię drugiej czakry. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. zaleŜy od sposobu. Odpowiedz na pytania: 1. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. modliłem się Ŝarliwie. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. został szamanem.

Energie. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. wątroba. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. często nazywana czakra splotu słonecznego. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. trzustka. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. nadnercza. hojność. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. rdzeniem naszej osobowości. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". które spotykają się w trzeciej czakrze. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. starzenia się. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. ogniskuje się na tym. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. dyscyplina wewnętrzna. „ego" osobowości. Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. łysienia. Przyczynia się do większej indywidualizacji. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. poczucie własnej godności. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. obawa. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. krytyką. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. zasady etyczne i siła charakteru. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. jelito cienkie. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. w której odkryjemy. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. gotowość do podejmowania ryzyka. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. pobudza proces tworzenia własnego ja. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. ambicje. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. 86 . Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat).Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. poczuciem własnej wartości. pęcherzyk Ŝółciowy. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. naszym ego. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną.

Pewien męŜczyzna powiedział mi. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. stanowi o jakości naszego Ŝycia. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. Fakt. sądząc. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. lub takie.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. jak wygląda nasze ciało. Ŝe tego nie zauwaŜy. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. Wpatrywałam się w nią. Zastanawiałam się. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. czy siebie szanujemy. Ruth. które wzmacniają ducha. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. iŜ nigdy nie oczekiwał. lecz rozpocznie duchowy proces. Gdy tworzymy obraz siebie. Stosunek. Na tę cechę musimy zapracować. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. nie oznacza. nie będziemy potrafili właściwie decydować. RozwaŜmy np. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. moŜemy podejmować decyzje. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. lub o kim sądzimy. 87 . czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. Właśnie nad tym się zastanawiałam". Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. Nie była uczestniczką warsztatów. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. Oznacza on. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. kogoś. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. to. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. Poznałam ją poprzedniego dnia. OŜenił się dla towarzystwa. jaki mamy do siebie. Ŝe Ŝona będzie go kochała. na kim chcemy zrobić wraŜenie. Podkreślam raz jeszcze. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. Czy jesteśmy fizycznie silni. które odzwierciedlają tę słabość. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. Odparłam: „Nakryłaś mnie. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. sądząc. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. w związkach. JeŜeli nie lubimy siebie. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. niepodobnym do niego. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. Ŝe bez względu na to.

czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. w duchu tradycji Ŝydowskiej. unosiłam się nad swoim ciałem. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. jaką moŜesz sobie wyobrazić. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Nie mogła mi powiedzieć. a potem opowiem Ci o sobie". Było to niesamowite uczucie. lecz zanim to nastąpi. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. co mogło być ograniczeniem. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. Stałam się najbardziej zaradną osobą. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. Opowiedziałam o wszystkim córce. Potem. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. KaŜda z tych opasek jest lękiem. abym nigdy się nie bała. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. byłam bardziej kaleka. Przyniosła mi LSD. pomyślałam sobie. Ŝe nie słyszysz. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. jak Cię widzę«. bo to właśnie mi się przydarzyło. więc włączę tę kasetę. jak Ruth bierze LSD. oni Cię do tego zmuszają«. jak artretyzm wykręca moje ciało.„Podejdź tu do mnie. Zapewniła mnie. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. odpowiedziałam. gdy mnie odwiedzała. gdy chodziłam . Ŝe Ci pokaŜę. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. Tak. Tak właśnie uczyniłam. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. próbowałam narkotyków«. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. Ŝe niefizyczny. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. czy wiesz." O mało co nie spadłam z krzesła. Odpowiedziała: »Tak. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. choć byłam tego bliska. Masz ich tak wiele. Ruth jest przykładem wiary w to. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. muszę Ci coś pokazać«. I wiesz. Wierzę. Ruthi. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. Ŝeby się o mnie troszczyła. stało się źródłem inspiracji. Nie mogłam powstrzymać radości. który Cię kontroluje. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. Ŝe coś. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. tylko Ŝe tak będzie. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. SkarŜyła się: »Ruthi. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. oczywiście". Ŝe nad wszystkim panuję«. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. Ruth zdecydowała. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. Ŝe jest moim aniołem. Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. Tak teŜ zrobiła. Ograniczenia 88 . a ona powiedziała: „Dobrze. to Ci powiem". gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. gdy miałam trzydzieści osiem lat. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. „Dobrze. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. gdy staram się powiedzieć.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. Nigdy niczego nie ukradłam. LŜejsza od powietrza. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam.

Za kaŜdym razem. Wtedy się załamała. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. czy zwiększamy moc ducha. zdrowie i powodzenie. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. Postanowiła się rozwieść. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. poniewaŜ. by piła.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. jednak się nie odwaŜyła. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. decyduje o tym. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. Uznała. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. Kiedy rozwód stał się faktem. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. aby odzyskać wolność". PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. Ŝe ma problem. wspaniałego męŜczyznę. Penny postanowiła przekonać się. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. Im silniejszy jest nasz duch. która zwiększa moc naszego ducha. to byłby koniec świata". jednak nigdy nie weszła do środka. Przeprowadziła się do innej części kraju. Zmieniła styl ubierania. jak powiedziała. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. ZamęŜna od osiemnastu lat. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. „tego potrzebuje moja dusza. a im silniejsze ono się staje. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. Ŝe ma dość wiary w siebie. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. zdrowiem. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. a szczególnie małŜeństwo. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. naszych duchowych „nóg". Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). Po jakimś czasie poznała Jamesa. Penny była juŜ wstawiona. związaną z fizyczną energią trzech 89 . W ten sposób się poznałyśmy. KaŜde postanowienie. Była mózgiem przedsięwzięcia. nie zwaŜając na to. lecz niestety takŜe alkoholiczką. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. umysłem i duchem. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. jakie podejmujemy." Gdy obiad był gotowy. Poznałam Penny na warsztatach.stały się jej atutem. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. ciałem. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. tracąc tym samym pracę. stwierdziła. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. Ja zajmę się obiadem. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. Wkrótce wróciła do Ŝycia. Nadal uczęszczała na spotkania AA. jaki posiada kaŜdy z nas. KaŜda decyzja. pokonała je odzyskując siłę. odzyskała ducha i odkryła. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. Gdy odzyskała świadomość. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. aby stało się to moŜliwe. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. Pragnął. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). Codziennie po pracy Penny wracała do domu.

moŜesz zmienić swoje Ŝycie. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. Urodziła dwójkę dzieci. aŜ któregoś dnia energia odeszła. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. która posiadała moc leczenia ludzi. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. jednak gdy znalazła się w środku. od dziesięciu lat. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. i poprosiła go. „samotną. jeden jedyny raz. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. gdzie nikt jej nie znał. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. Margaret. a po 90 . Przekonanie. ujrzała. gdyŜ śmierć była nieunikniona. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. gdy była dzieckiem. Przyjmując jakieś przekonanie. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. potrzebujemy tej fizycznej energii. nieszkodliwą. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". Gdy dorosła. co jednak nie nastąpiło. z kim moŜe się przyjaźnić. była dręczona przez dzieci w święto Halloween. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. nauczyciela lub pielęgniarki. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. Ŝe kiedyś. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. W naszej kulturze uwaŜa się. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. jest fikcją. Wtedy. Czas. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. był „surowy. jak to określiła. który. zapytała Ollie. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. Nie pozwalano jej na nic. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. Zapadła cisza. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. niespodziewanie wypełniła ją energia. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. którzy pozostawali w swoich domach. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. po czym Ollie powiedziała. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. którzy potrzebowali uzdrowienia. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. solidny i zwyczajny". gdy poczuła się dość pewnie. Ŝe córka się uparła. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. aby pomóc synkowi. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. jednak wcale nie musi tak być. modliła się.pierwszych czakr. jaką posiadała w dzieciństwie. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. wykonać odpowiednie czynności. uŜywając jej słów. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. Tradycyjnie co roku. Czasami ukradkiem czytała gazetę. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. solidne i zwyczajne". Ojciec uznał. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. W świadomości społecznej istnieje pogląd. lecz miało teŜ postacie szczególne. aby np. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". co czytała i decydowali o tym. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. Rodzice powiedzieli jej. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu".

uczymy uzdrawiania. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. Nie widziała ich od tamtego czasu. co w niej siedzi. Sama nie wiem juŜ.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. byle ta sytuacja się zmieniła. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". Ŝe nie pozwoli na to. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. odkryła. by kierowały nią lęki innych. Dzięki tobie Ŝyję". a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. Ollie otworzyła przed nią inny świat. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. Jednak jako dorośli. i o ich staraniach. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. Ŝe chodzi mu o rozwód. Tym razem postanowiła. moŜemy doświadczyć okoliczności. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. Myślała. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. Ŝe mąŜ ją opuścił. by był z nią „ostroŜny". on. ale takŜe dlatego. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. podobnie jak Margaret. lecz stał się cud. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. którzy tego chcą. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. Nie ma wątpliwości. Energia. Choć Ollie prosiła męŜa. czy mogłaby mu pomóc. której doświadczyła Ollie. Ŝe niezaleŜnie od tego. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. i poradził męŜowi. co nowe i nieznane. co jeszcze razem robicie". Twierdzili. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Pięć miesięcy później. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. Od razu poszli do domu Ollie. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. uzdrawiających energiach i duchowości. nie zwaŜając na Ollie. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. Ŝe namówił ją. Był przeraŜony. Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. które sprawią. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. Koledzy i koleŜanki z pracy. ich lęku przed tym. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". Wiedziała. gdyŜ nie wiadomo. Troszczył się o nią do tego stopnia. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. Ŝe ta była jej bliska. nie tylko z powodu Ollie. jednak okazało się. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. podczas których wspólnie się modlimy. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. Lekarz zapytał rodziców. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. Im więcej się dowiadywała. Miała nadzieję. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. aby przeprowadziła się do ich domu. czego był świadkiem. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. Margaret drŜała z emocji. bo przypomniał sobie o Ollie. Tych. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . lecz takŜe dlatego.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. 91 . Ollie była zdruzgotana. aby poznawała tylko to. gdy Ollie wróciła z pracy. Lekarz stwierdził. co będę robiła. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. czy będzie się spotykała z Ollie. by zachował w tajemnicy to. nigdy bym mu nie uwierzyła. Zapytał. dokładnie wszystko zrelacjonował.

dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. Evan sam przyznał. z którego uchodziła energia. Upierał się jednak. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. depresji i lęku lub. szukając doskonałego wzoru. Planował róŜne przedsięwzięcia. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. Trzecia czakra Evana była jak otwór. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. przełomowych okresach. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". dałoby taki sam efekt. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. jednak na nic się nie zdecydował. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". a nie wyczucie. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. jakie dawało mu Ŝycie. co nastąpi. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. Wyglądało na to. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. Intuicja i niezaleŜność. Ŝeby wracał do domu na czas. choć pasją Evana był zawód. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. Owładnięty tą ideą. które są atrybutami trzeciej czakry. Powiedziałam. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. przynajmniej częściowo. aby sprawdzić swoje przeczucia. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. Myślały. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. poniewaŜ obawiał się poraŜki. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. wpłynąć na to. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. Musi być doskonały". Chował się przed moŜliwościami. Ciągle analizował giełdę. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. Stałby się bogaty. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. Informacje energetyczne to emocjonalne. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. a jedynie pokazują moŜliwości. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. aby pozostać wiernym sobie.przyjęli jednak. Gdy zapytałam go. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. skrzętnie gromadził statystyki. jak powiedzenie nastolatkowi. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. Ŝe nie zarobił pieniędzy. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. w skrajnie przeciwnym przypadku. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. Odpowiedział. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. by stosował relaksację. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. który jest prowadzony na start. Ŝe nie starcza mu sił. co byłoby łatwe. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. których cena wzrośnie. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Był jednak rozgoryczony faktem. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. Sądzili. I rzeczywiście. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości.

Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Powtórzyła. Miała ich bardzo wiele. gdy mamy odwagę i siłę. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. Odparła. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . w którym napisała. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. czego się uczymy. PodąŜanie za intuicją oznacza. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. by rozpoznać. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. Po roku otrzymałam od Sandy list. o tyle dla Nieba liczy się to. zaoponowałam. twierdziłam.rozwiązanie. wprowadzono do leczenia niedawno.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. Sandy z dumą opowiadała o tym. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. w której kiedyś pracowała. była męŜatką i miała dziecko. Nie pytała. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. jednak to. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. Nie ulega wątpliwości. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. nie starczało na utrzymanie. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. które odbywały się dwa razy w tygodniu. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. które czasami bywają trudne. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. rano i wieczorem. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. Intuicja. co zarabiała. Co dzień. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. Gdy ją poznałam. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. zgodziła się. Próbowała je zagłuszyć. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". Obecnie wiarę. Mam koszmarne sny na ten temat". dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. Przebyła siedem operacji brzucha. Powiedziałam. aby podąŜać za impulsami. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. zwany hiperalimentacją. dlaczego musi je wszystkie znosić. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. To mi wygląda na przewodnictwo". ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. jakich nam dostarcza. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. W prywatnej rozmowie zapytała mnie.

chciała się nauczyć technik pracy z energią. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. Ostatecznie udało się jej. jednak zrozumiała. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. która symbolizuje wejście w wiek ducha. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. Aby poprawić swój stan. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. Janice miała cięŜkie dni. i postanowiłam. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. który mnie potrzebuje. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. W tradycji Indian. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. przynajmniej w przeszłości. takich jak medytacja i wizualizacja. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. Ŝe dam sobie radę". Jadąc do szpitala. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . wytrwałości i szacunku do siebie. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. aby zdobyć nowych przyjaciół. co jest oznaką dojrzewania duchowego. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. PodróŜe.kosztów.ceremonię. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. mąŜ poprosił ją o rozwód. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. Jednak okazało się. jak sobie teraz poradzę. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. i jestem głęboko przekonana. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. Ŝe Howard chce się rozwieść. Poczucie własnej wartości i świadoma. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. nawet weekendowe wycieczki. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. z czym muszą Ŝyć inni. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. były dla Janice cięŜką przeprawą. Mam syna. uznałam. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. zaczęłam się nad sobą uŜalać. Na dodatek. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu.

okresie rewolucyjnym. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. inwolucja. świadomość siebie. emocji. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. która przełamała bariery zewnętrzne.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. to niezmiernie silne słowo. rozłoŜonych na liczne wcielenia.dekada inwolucji. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. jakim jest „ja". Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. Za kaŜdym razem. z niewielką pomocą. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. Rewolucja. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. w której psychoterapia stała się codziennością. Po pierwsze. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. przez które wszyscy przechodzimy. samouzdrawianie. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. przebiegają według określonego wzorca. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. Aby sprawdzić. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. Pojawiło się wiele nowych terminów. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. po którym mogliśmy. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. aby „być w świecie. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . Była to dekada. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. aby wypróbować własną kreatywność. W większości przypadków nie lubimy zmian. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. motywowanie siebie. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. Taki rytuał oznacza takŜe. lub pracy. ducha. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. czyli narcyzm. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. Zmiany. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. nauczyć się chodzić samodzielnie. co moŜna osiągnąć w tydzień. jak i ciała. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. jak np. doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. iŜ uznaliśmy. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. jak i kobiet. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. uznano za coś. Zmiany mogą dotyczyć związku.

PoniewaŜ uwaŜał. zapytałam dodając. to. ona odejdzie. ona jednak zaprzeczyła. zrozumienie. Ŝe wcześniej. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. iŜ jego problemem nie jest Jane. jak wyszukane są jego poglądy. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. Odpowiedział. zanim poznał Jane. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. tylko fakt. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. po czym odparł. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. Wyrobienie sobie własnego zdania. Czułam. Powiedziałam. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. Jednak bez względu na to. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. Ŝe nie chciał myśleć. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. powiedział. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. Zapytał ją. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. Z początku jej wierzył. Mówiąc o odwadze. Musimy poznać własną naturę. czy zaczęła ponownie coś brać. Ŝe ma zły humor. Zamilkł na chwilę. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. poniewaŜ cierpiał na wrzody. Podejmując codzienne decyzje. Ze zdziwieniem 96 . Ŝe jest związany z kobietą. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. Ŝeby wyciągnął wnioski. lecz jego własna autentyczność. co później będzie robiła. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. wszystko staje się jednością. postanowił się nią opiekować. Poprosiłam go. Ŝe jej nie wierzy. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. twierdząc. Ŝeby się wyprowadziła. jego partnerka. jest narkomanką. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. Ŝe Jane. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią. choćby w wyniku małych rewolucji. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. Ŝe poprosił Jane. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. zdrowie czy Jane?". Nagle zaczynamy dostrzegać. gdy juŜ nie brała narkotyków. czy kilka lat. Gdy jej o tym powiedział. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. Poznał ją. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. moralnością i poszanowaniem siebie. „Co wolisz utracić. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. W związku z tym bał się. dlaczego coś ukrywamy. ma ogromne znaczenie duchowe. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. nie miał wrzodów. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. Jane przyznała. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. Jeny poprosił mnie o konsultację.

Historia Emmy pokazuje. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. Powiedziała mi. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. Minęło kilka miesięcy. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. po nim następuje etap inwolucji. „Nie myślałem. aby się do tego ustosunkować. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. Ŝeby załatwiać ich sprawy. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. na co odpowiadałam: „No. podatni na zranienie. mimo sprzeciwów. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. „Nie wiem. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". Ŝe odczuł ulgę. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami.stwierdził. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". kobietę około sześćdziesiątki. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. Ŝe się na to zdobędę. Ŝe musi szanować to. Smutkiem przejmowało ją to. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. Emma zrozumiała. Ŝe jest zarówno matką. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. to największym uczuciem darzą tę jej część. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. Oznajmiła dzieciom. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. choćby w niewielkim stopniu. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. czym jest zajęta. część uczestników przyznała. Ŝe rak był dla niej inspiracją. Znajdując się w tym stanie. z których wszystkie były juŜ dorosłe. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. Zdała sobie sprawę. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. narcystyczny obraz siebie. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. kiedy będzie mogła znowu chodzić. W trakcie terapii zrozumiała. Miała sześcioro dzieci. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). Mówili wtedy np. aby wyzdrowieć. Ŝe Ŝyła dla dzieci. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. w co wierzy. Ŝe musi na nowo określić. Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. pytały ją. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". jak i indywidualną osobą. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. która im pomaga.

Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. Trzecia czakra jest pełna ambicji. Chuck nie przystawał do rodziny. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. by się ubierać tak jak chcę. uczestnik jednego z warsztatów. lecz o uwolnienie się spod presji. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. Osoby. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. gdyŜ postanowił spróbować. którą uwielbiam. Ŝe jest homoseksualistą. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. Gary był muzykiem i występował na scenie. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. by być tym. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny.archetypową siłą. Podobnie jak Gandhi i Mandela. były podobne do rodziców. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. na czym polega szacunek do siebie. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. Nawiasem mówiąc. dając wyraz swojej mocy. nie interesowały go ani sport. zachować poczucie godności i wiarę. ale takŜe lęków i tajemnic. Opowiem Warn historię Chucka. ani spotkania przy piwie. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . kim chcę być. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. Matkę Teresę. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. Gdy zapytałam.przeobraŜenia wewnętrznego. Sądzono o niej. Gary powiedział takŜe. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. jak to jest być podziwianym. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. Wymagano od dzieci. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. świat podporządkowuje się jego sile. zacznę zbierać siły. odpowiedział: „Jeszcze nie. Ŝe jest narcystyczna. a gdy przyszedł odpowiedni czas. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. weszła w okres ewolucji. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. gdyŜ doskonale pokazuje. by. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. poniewaŜ wiedział. Ŝe jest gejem. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. Matka Teresa i Nelson Mandela. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. które te idee wyznawały. 98 . Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. gdy dorosną. Wierzę w siebie coraz bardziej". posłuchała intuicji. Pociągały go idee liberalne i osoby. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. skupiona tylko na sobie. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. na przykład. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie.

To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . jest długa i uciąŜliwa. są moi znajomi. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. Pierwszą rzeczą.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. Odpowiedz na pytania: 1. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. Ŝe ciało korzysta. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. czujemy się jak w niebie. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. jeŜeli jedynymi osobami. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. lecz droga. równieŜ geje. by powiedzieć jej. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. było zaproszenie rodziny po to. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. które o tym wiedzą. Zacytował swojego przyjaciela. co napisałam". w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. co go niepokoiło. jaką miał w rodzinie. Ŝe bije od niego blask. Powrócił do domu odmieniony. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. Zaproponowałam. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. Gdy go poznałam. aby chronić siebie? 4. Ŝe jest gejem. Był przygotowany na róŜne reakcje. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. to moŜe się okazać. ustaliliśmy. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. która wiodłaby na skróty. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. Najbardziej boję się tego. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. to dlaczego? 3. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. aby odwiedzić Fatimę. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". Był wolny i pełen Ŝycia. Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą. o których lubił czytać. czego w sobie nie lubisz? 2. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. która do niej prowadzi. Kocham to. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. które obejmowało modlitwę. W lecie Chuck poleciał do Europy. które uwaŜał za święte. gdy korzysta nasz duch.gdy ją osiągamy. wiedział jednak. medytację i praktyki religijne w kościele. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. a takŜe głęboką wiarę w siebie. Lourdes oraz inne miejsca. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. to określ. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. którą zrobił po powrocie. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym.

Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. to dlaczego? 6. to dlaczego? 7. aby zmienić swoje Ŝycie. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. to czy robisz wszystko. aby uniknąć samotności? 8. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. czy się poddałeś/aś? 100 . Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. po to. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10.5.

rozpacz. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. lęk przed urazem emocjonalnym. aby wybaczać i kochać. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. pomysły. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. Jako archetyp. współczucie. aby wyraŜać piękno i współczucie. Ŝebra. emocjonalnych reakcji na własne myśli. zaufanie. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. rozgoryczenie. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. postawy i natchnienie. jak się dzieje. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. grasica. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. dłonie. Zadanie. są częścią Boskiego planu. natchnienie. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. złość. piersi. wewnętrzny związek z duszą. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. zaangaŜowanie. dlaczego dzieje się tak. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. z tą róŜnicą. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. zazdrość i lęk. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". przebaczenie. ramiona. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. zaufanie. Ŝe największą siłą jest miłość. a takŜe tego. Nasze serca stworzone są do tego. Panuje ogólny pogląd. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. Jej energia symbolizuje serce Boga. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. jak piękno i współczucie. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. aspektom takich cech Boskich. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". płuca. Podstawowe wartości: miłość. nadzieja. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. a takŜe zaczynamy rozumieć. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. nienawiść. nadzieję. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. przed jakimi stajemy. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. współczucie. barki. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. Główne lęki: lęk przed samotnością. słabością emocjonalną i zdradą. przepona. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. Energia miłości 101 . w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne.

Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. jest zapisywane w naszej tkance. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. fizycznymi i materialnymi. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. Kryzysy Ŝyciowe. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. które ją poprzedza. jakby dokładnie wiedział. jak odpowiadamy na te wyzwania. w co zainwestować pieniądze. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. Ŝe inwestycja się nie powiodła. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. troskę o siebie i innych. śona Jacka. Jack stał się tak rozdraŜniony. przyjaźni. mody. bo wiedziałam. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. dlatego odkrywamy ją stopniowo. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. Nie chciałam. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Ŝe sam nie zna się na biznesie. które mogą dotyczyć sportu. jak waŜne są wskazówki. ponadto obiecał mu. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. współczucie. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. czy moŜe wyjść. takie jak rozwód. jak i przeraŜa. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. pracy. które w swej istocie dotyczą miłości. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. domu i ciała.jest czystą mocą. otrzymując ją od członków rodziny. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. z którymi nie łączą nas więzy krwi. Ŝeby wychodził. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Wzięła go za rękę i po102 . śmierć ukochanej osoby. spotkań. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. Miłość nas napędza. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. wspaniałomyślność. które chciałam mu przekazać. Powiedział. kontroluje. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. A gdy budzi się czakra trzecia. Ŝe przerwał mi i zapytał. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. wykorzystywanie emocjonalne. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. Lynn. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. uzdrawia i niszczy. To. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. Po czterech miesiącach okazało się. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. inspiruje. Zadręczał się wyrzutami sumienia. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. którą wymienia się w jej obrębie. Miłość w równym stopniu pociąga nas. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. zachowując się tak. nauki. a być moŜe nawet ją określa. a Greg zniknął. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. Ŝyczliwość.

Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. Jack rozpłakał się. i zniesieniu władzy. to jednak jego działanie wypływało z miłości. jednak podejrzewamy. jaką nad nami posiada. Ŝycie osobiste i zawodowe. Nie chcę. aby się dowiedzieć. Ŝe nadszedł czas na to. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. gdy był głodny. Lynn powiedziała. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. wtedy się okaŜe. a depresja minęła. w pracy lub innej trudnej okoliczności. aczkolwiek w innej formie. kogo kochasz. otyłości. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. zniszczyła nasze Ŝycie.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. „Greg się nie odezwał. bolesne wspomnienia. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. „Nie wierzę. Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. Gdy go poznałam. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". jaką czujesz do kuzyna. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. Ŝe damy sobie radę".kontynuowała jestem pewna. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. Karano. Miłość. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Jako dziecko Derek był maltretowany. Wiem. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. zmuszając do noszenia za małych butów. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko. często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. tak jak do rodziców. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. alkoholizmu i innych uzaleŜnień. co u nich słychać. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. aby złość. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. postarajmy się Ŝyć dalej". Gdy wychodziłam z sali. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. Jako dorośli. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym. Ŝe juŜ pójdziemy. Niedawno zmarł jego 103 . Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. Zrobiliśmy przerwę. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. choć nie boli juŜ tak bardzo. a takŜe zdrowie. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. która ma wpływ na nasze zdrowie. co uznał za głupotę. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny .zaburzonym stosunkiem do seksu. Ciśnienie krwi unormowało się. prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. Powiedział. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Proszę. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre.wiedziała. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. a wykorzystanie seksualne . Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka.

która opiera się na schemacie: rodzic . W końcu zdenerwowała się na Dereka. Tak samo jak u Dereka. na pewno by mu jakoś pomogła. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. aby jego rodzice byli źli. Ŝe gdyby wiedziała. z której moŜemy skorzystać lub nie. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. na taką. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. Nastała „epoka czwartej czakry". W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. obecne w sercu Dereka. Ŝe był nieszczęśliwy. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. związanej z pierwszymi trzema czakrami. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. i by nie pokazał nam. by mu powiedziała. jakkolwiek by było bolesne. lecz nam samym. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. aby za nim podąŜyć. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. Energie duchowe. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. wytłumaczenie. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. Zranione dziecko nie rozumie.rzadko zdarza się. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. 104 . Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. Cała nasza kultura ewoluuje. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. Ŝe uzdrowienia. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. Derek zgodził się z nią spotkać. ostrzegły go. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . Początkowo matka temu zaprzeczyła.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. później stwierdziła. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. i wyraził przekonanie. w jakiej współdziałamy z Bogiem. były nagrodą za przyznanie się do winy. jakich dokonał Jezus. Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. w rozumieniu człowieka. aby zapobiec chorobie fizycznej. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. w którym stwierdził.ojciec. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. jak została wdową. domagał się od matki. Nie uwaŜał.z dziecięcej. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. szczególnie po tym. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. zawarte jest przesłanie duchowe. Gdy byli razem. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. oparty na miłości sposób Ŝycia. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. którego źródłem jest sefira Tiferet. którzy nas kiedyś zranili. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. śycie i nauki Jezusa pokazują. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. lecz absolutną koniecznością. które mogą nas zranić. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . a które powiedziało mu.

Panował wówczas pogląd. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. halucynacji. rozpaczy. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. Tylko wtedy. artystów. Nie dziwi fakt. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. a nie wyrzeczenia się siebie. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. poniewaŜ wiemy. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. wizji. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. Nierzadko doświadczali oni depresji. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. leczenia i przyczyn chorób. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. własnym duchem i osobowością. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. psychicznych i intelektualnych. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. Dzieje się to w relacji z samym sobą. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. w szczególności z czakrą wspólnoty. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. takie jak np. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. a korzyści są wątpliwe. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. które kształtują dorosłą osobowość. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. U wrót serca wita nas jedno. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. aby być z drugą osobą. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. Z pomocą lub bez. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. które pozwala odŜyć stłumionym. kiedy dobrze rozumiemy siebie. jakie dawała nam świadomość grupowa. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe.

niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. Osiągnął punkt. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. odkąd uwierzyłem. aby kontrolować sytuacje i 106 . lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. psychicznymi i duchowymi. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. wymieniając się doświadczeniami krzywd. Korzystamy z tego objawienia. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. by zalecać pacjentom inne metody. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. pochodzenia. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. woundology). Ŝe tego właśnie potrzebują." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. dotyczące nazwiska. poniewaŜ uwaŜam. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. Pewnego dnia. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. drugą i trzecią czakrą. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi.elementach trzech pierwszych czakr. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. pracy i hobby. przedstawionymi przez innych lekarzy. Nie przypuszczałem. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. potrzebnej do zalecania nowych metod. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. w którym juŜ nie czuł się dobrze. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. z której korzystamy. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. wypisując recepty i skierowania. Ŝe zawał był czymś więcej. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Uczyniliśmy własne urazy walutą. Perry trochę o tym poczytał. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego.

zapytałam: „Mary. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". jakbym ją zdradziła. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. Tego dnia nie mogę. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. często po raz pierwszy w Ŝyciu. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. Będziesz musiał poszukać kogoś innego. nie odwracając głowy w moją stronę. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. gdy stają się one dla niej cięŜarem. KaŜdego innego dnia. nie dawało mi jednak spokoju. Ja byłam jednak oszołomiona. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. Ŝe najwidoczniej nie wiem. jak się nazywasz?" Kobieta. Ŝe zamiast zaleczyć rany. na finansową pomoc ze strony ojca za to. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. Odpowiedziała mi. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. które spędziliśmy wspólnie. która przyszła go wysłuchać. Mary. który zapytał Mary. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«." „Wiem o tym. UwaŜała. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. Wiele grup wsparcia. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. na czym polega wspieranie. Wytłumaczyłam jej. który zadał pytanie. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. pytał Cię przecieŜ tylko o to. Zajście. którego byłam świadkiem. na który umówiłam się ze swoją znajomą. gdy musi zaleczyć swoje rany. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. a kiedy skończyłyśmy obiad. podobnie jak łan i Tom. Oczywiście daję sobie z tym radę. aby łan i Tom. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. Czekałam na nią. Powiedziałam: „Cześć. chciałabym się dowiedzieć. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. lana i Toma. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. a było to przy okazji obiadu. dziękuję" i odszedł. a nie jego rozgłaszaniu. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. Wspieramy się i bez względu na wszystko. odpowiedział po prostu: „Dobrze. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. tylko nie ósmego czerwca. Nie mogę zawieść grupy. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki." MęŜczyzna. wykorzystania. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. Chciałaś. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. kazirodztwa. dowiedzieli się o tym. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. ZauwaŜcie. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie.ludzi. skończyła się takŜe nasza znajomość. uzaleŜnień lub przemocy. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. czy masz czas ósmego czerwca. co jej uczynił. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. w ciągu tych dwunastu sekund. Przekazałaś wszystkie te informacje.

Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. no i moŜe finanse. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. Będziemy zawsze zachęcać partnera. działań poza pracą i. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. wymagane jest posiadanie urazów. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. wspomina o czymś. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. małŜeństwo. Nie jest przesadą stwierdzenie. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. Większość 108 . przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. ale takŜe dlatego. a nawet zawodowego. rozwody. Nie tylko tym. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. udziału w programach rozwoju osobistego. dzieci. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). co ma podobny charakter. Byłam wstrząśnięta. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. Ŝe obecnie. 2. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. ile potrzebuje. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. aktywności fizycznej. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. Jednak gdy kryzys mijał. Gdy następuje zestrojenie. ewentualnie. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". a tym bardziej leczenie. aby stworzyć miłosny związek. związki. przechodzą do czakry czwartej.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". 3. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. Mówiąc w skrócie. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. z którą nadal „pracuje". która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). 4. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. 5.

Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. niechętnie rezygnowali z przywilejów.pomagała odzyskać utraconą moc. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. jak dobierasz słowa. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. Nie mając planu terapii. jaką czerpie się z cierpienia. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. czy wykorzystujesz je. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. przez co przeszedłem". Osoba. jak wszystkie 109 . które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. aby dotrzeć do źródła bólu. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. aby serce mogło zostać uzdrowione. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. lecz niełatwą. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. zastanów się. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. zastanów się. Nic więc w tym dziwnego. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. Uznając. jest od niej uzaleŜniona i. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie. do czego przywykłeś? To są pytania.. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. w którym znajduję współczucie. która jest samowystarczalna. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. zawsze pewna siebie. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. Ŝe nie ma takiej potrzeby. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. wiedz. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. rozpoznaj urazy. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. szczęśliwa i niezaleŜna. a takŜe do siebie. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. Czy zdarza Ci się np. z drugiej zaś . Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. którzy wiedzą. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. zaczynamy wierzyć. Obserwuj.

czy na indywidualną modlitwę. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. na powiedzeniu: „W porządku. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. Oceń. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. Cię oswobodzi. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. a takŜe sobie. jeŜeli jest to konieczne. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. w przeciwnym razie oznacza to. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. Wybaczenie nie polega. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. Jest natomiast złoŜonym. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. takŜe upewnij się. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". Rozpocznij praktykę duchową. czy potrafię zerwać z kontrolą. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. upewnij się. Etap szósty: śyj miłością. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. Wiele osób nie chce siebie poznać. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. jak to się wydaje większości ludzi. JeŜeli uznasz. Ŝe w zaleŜności od tego. wpisane w czwartą czakrę. która moŜe być źródłem cudów. jest to trudne do pokonania. co powinieneś zrobić. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. moŜesz się zająć wybaczeniem. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. aby wybaczyć osobie. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. czy zdecydujesz się na rytuał. o którym myślimy. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści.uzaleŜnienia. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. świadomym aktem. który utknął w przeszłości. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". aŜ odpowiedź. która nas zraniła. nic się nie stało". której udzielisz. da nam poczucie spełnienia. podczas którego odzyskasz swojego ducha. nie lekkiego. poniewaŜ boi się. Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. Ciekawą rzeczą jest to. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. Bez względu na to. udawaj. o czym przypominają nam teksty duchowe. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". Miłość jest kluczem do szczęścia. co je „złamie". moŜesz dojść do wniosku. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. a nie lęk. z kim rozmawiasz. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. która wobec Ciebie zawiniła. jednak później to rozwój. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". 110 . Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. Obojętnie. aby wybaczyć i pójść dalej. lecz zupełnego. aby przejść przez ten lub inny etap. lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii.

to nie ma znaczenia. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. by manipulowała Tobą inna osoba. 4. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. opisz. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. w jaki sposób to robisz.Prawda ta nie podlega dyskusji. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. którą tradycję duchową wybierzemy. Czy uwaŜasz. gdy pomyślisz. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. JeŜeli chcemy poznać Boga. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. Co dla Ciebie oznacza bliski. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. Odpowiedz na pytania: 1.

Ŝe kaŜda decyzja. poprzez wiarę w to. Pewna kobieta po tym. Ŝycie. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. Boimy się. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. Głoszą. usta. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. W końcu boimy się woli Boga. panowanie nad swoim Ŝyciem. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. które wpływają na nasze ciało.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. aŜ po uznanie. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. pieniędzy. W chwili. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. przełyk. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. znajomość siebie. gdzie kierujemy nasze myśli. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. jak doświadczyła śmierci klinicznej. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. a takŜe powodują konsekwencje globalne. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. która opiera się na Boskim prowadzeniu. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. Podstawowe wartości: Wiara. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. a zatem i kaŜdej choroby. zaczęła Ŝyć ze świadomością. jakie kiedykolwiek podjęła. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. szczęka i zęby. przytarczyca. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. myśląc lub działając w sposób negatywny. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. Jesteśmy tam. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. następnie relacji osobistych i zawodowych. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. które wybieramy. część szyjna kręgosłupa. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. Jak byśmy postępowali. otoczenie. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. wraz z ich konsekwencjami. Proces ten to przejście od poglądu. KaŜde działanie. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. jaką podejmuje. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. tarczyca. ukazanymi w 112 . zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". Sefira Chesed przypomina nam. podwzgórze. Jezus. tchawica. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą.

ale takŜe własnych myśli i przekonań.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". ona jednak nie była tym zainteresowana. Pragnąc pomóc córce. Ŝe moŜe na sobie polegać. wraz z męŜem zbierała siły. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. w której powiemy: „ly decyduj. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. Kiedy ją poznałam. Musiała się ponownie nauczyć. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości.doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. jak T. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. który przetrwa aŜ do chwili. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. ubrania czy pracy. Emily. śadna decyzja. 113 . czego pragniemy. Rodzice namawiali Emily na terapię. moŜe wymagać od nas większej szczerości. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. Idea. czy dotyczyła np. aby poprosić córkę. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. T. poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. twierdząc. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. aby została niezauwaŜona przez Boga. Emily co dzień słyszała. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna.kontekście jej własnego Ŝycia. Ŝe chciałaby. chodzi po mieszkaniu. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Laurę. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Dopiero gdy o to poprosimy. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata.J.J. Jak powiedziała mi jej matka. Zobaczyła. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. Powiedziała im. czekając na powrót matki. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. Pokazano jej.J. T. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. choćby najmniejszej decyzji. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. Laura pracowała. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie. Rozczarowania uczą nas. a ja posłucham". Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. nie była zbyt błaha.naszego ducha . bez względu na to. ogląda telewizję i je przekąski. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. To naprawdę jest tak. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu.

Ŝe czegoś nam brakuje. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. nigdy nie zaproponowałaby pomocy.Pewnego popołudnia. idei. wracając z zakupami. Emily ustaliła wynagrodzenie i. gdy sądzimy. relacja lub choroba pokazuje nam. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. utracimy wszystko to. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. czy wolimy wierzyć lękom. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. odŜyła. Ŝe to Niebo dało jej znak. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". Stwierdziła. Pomieszczenie się znalazło. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. gdzie Ŝyję. nie miała nawet czasu. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". Bez względu na to. co Boskie. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. Wszyscy dochodzimy do punktu. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. przekazujemy im część własnej energii. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. aby się zastanowić. zastanowić się. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. Wiara i wola są mocą twórczą. Laura wspomniała. słowa same z niej wypłynęły. nadchodzi chwila. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. dzięki którym energia staje się materią.J. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. Emily spotkała Laurę.J. lecz Twoja wola". albo w chorobie. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. Nagle Emily zaproponowała. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. kiedy stajemy się świadomi faktu. Musimy zrozumieć. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. W wyniku tego nasze Ŝycie. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach.J. Gdyby zaczęła o tym myśleć. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. Jak powiedziała. lub Ŝył tu. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. co robię. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. To przekonanie odbudowało jej wiarę. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. co zapewnia 114 . Ŝe martwi się o jego naukę i o to. czy wierzymy osobie. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. aby zajęła się chłopcem. jak dobrze sobie radzimy. pomyślała. Właśnie wtedy. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. Jesteśmy naczyniami. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. czy łękowi. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. Ŝe będę robił to. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili.

a nie 115 . Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. co powie im wewnętrzny głos. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. który określiła „zawierzeniem". Szlochając pewnej nocy. Marnie nie wierzyła w takie metody. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. przecieŜ nie mam nic do stracenia". jednak nadal była zła i zrozpaczona. gdy powiedziała „tak". nie raz wydawało jej się. we wszystkich okolicznościach. jak zalewa ją światło. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. a z drugiej boją się tego. by kochać ze wszystkich sił. jak zdrowie fizyczne. odwiedzając róŜnych specjalistów. jak się dzieje. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. Marnie osiągnęła stan. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. niezaleŜnie od przyczyny. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. odpowiedziała: „Tak. które mają ten dylemat.w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. czasami jako migrena. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. gdy pojawiło się pytanie. Ŝe choroba minęła. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. przyjmę to. poczuła. który mieszka w Indiach. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. W chwili. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. Pamiętaj. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego.nam komfort fizyczny. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. i pozwala zaufać. Prawie dwa lata spędziła. jakie tam prowadziła. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. Nie oceniając. lecz uznała za nonsens. Po przebudzeniu sądziła. mając nadzieję. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. Czasami pojawiały się w plecach. którą osiąga się poprzez miłość. wierząc. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. jednak tej nocy uświadomiła sobie. dlaczego dzieje się tak. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. Ŝe była to rezygnacja. Tak więc uŜywamy swojej woli. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. Mając trzydzieści lat. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. Myślała. Marnie przeczytała je. jest elementem większej duchowej całości. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. Chesed inspiruje nas do tego. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. Popadła w pogłębiającą się depresję. Ŝe wszystko. jednak tak się nie stało . Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". Następnym razem. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. Przyjaciele poradzili jej. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. Zapraszamy je. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem.nauczyciela duchowego. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. co mi dałeś". jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. kiedy indziej w nogach.

W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. Kto by pomyślał. aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. Daj mi tylko siłę«". Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. czyni je całkowitym. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. a takŜe dlatego. gdy powiemy Bogu „tak". sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. które były przyczyną lekcji. nadal miewa jednak trudne chwile. a jej dłonie stały się gorące .nie ciepłem fizycznym. ale nie musi nastąpić poprawa. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". które dajemy duchowi. oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. Poznając istotę własnej energii. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. zauwaŜamy. który nami kieruje. po którym moŜe. którą nazywam uliczną".zawierzenie. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. co zrobili. a tym samym zapanowaniem nad nim. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. by Bóg wybierał odpowiedni czas. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. niech tak się stanie. a jeŜeli tak miałoby być. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. sytuacja przestanie się powtarzać. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. Skoro piąta czakra uczy nas. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. Ŝe obala mit. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. lecz gorącem duchowym. co stworzyliśmy. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. Poczuła rozbawienie. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. fizycznego i duchowego. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. Ŝe mnie to spotka?". gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. Bóle w zasadzie ustąpiły. choć. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. zrobię. Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. Pewna osoba. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. Od razu wiedziała. Dopiero zgoda na to. jest swoistą spowiedzią. która pracuje w więzieniu. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. duszę. w jaki mogę to robić". jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. tkanki i Ŝycie. na ironię losu. Ból natychmiast osłabł. jaką posiadam. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. które kiedyś czytałam. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. co chcesz. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. powinniśmy się nauczyć 116 . Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała.

Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. jedno z nich zaczyna dominować. sport czy medytacja. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . po części dlatego. Jednak rzadko jest to prawdą. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". choćby nawet bardzo nędznego. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. Choć posłuchała przewodnictwa. choć przewodnictwo mówiło jej. to tylko dlatego. nawet taka. jest aktem przeraŜającym. tyle Ŝe się go obawiamy. Peter i 117 . chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. Cierpimy. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. ukierunkowanej na przyszłość. którego tak pragniemy.tak teŜ się stało. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. gdy przewagę zdobywa umysł. czy umysł. Przewodnictwo Eileen. jak np. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. moŜe się stać uzaleŜnieniem. Ŝe zerwanie z czymś. a dziewczynki sercem. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. To prawda. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. a nie na przeszłość. Ŝe mówimy: „Koniec. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. Ŝycia. Akt woli polegający na tym. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. Ŝe nic nie da się zrobić. miało głęboko duchowy charakter. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. Mieli trójkę dzieci. KaŜda aktywność. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. wszystkie sytuacje i relacje. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. jakie naleŜy podjąć działanie. Słuchając wewnętrznego głosu. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. który uwaŜała za Chrystusowy. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. Eileen Caddy. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. co do tej pory stanowiło treść naszego. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. skłaniamy się ku iluzji. Próbujemy kontrolować emocje. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. jak oboje stwierdzili. miała interesujące. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. Ostatecznie rozwiódł się. Ŝe wszystko jest dobrze. JeŜeli prym wiedzie serce. pod wpływem innych osób. która jest uwaŜana za zdrową. Słuchając przewodnictwa. Ŝe dokładnie wiemy. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu.odnajdywać między nimi równowagę. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. czy przewagę ma serce.odchodzę". Obojętne. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. jakie otrzymywała Eileen. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. JuŜ jako dzieci. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej .

Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. Eileen mówi. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. którzy są moją rodziną. jakie otrzymała w nocy. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Energie te przekazały jej informacje na temat tego.Eileen byli tym faktem poraŜeni. Biorąc pod uwagę swój wkład. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. Podobnie jak Eileen. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. by załoŜyli ogród. Mam piękny dom. Eileen została poinformowana. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Powiedziały jej. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. Ŝe zostaną tak odprawieni. Powiedziano im. która ledwo starczała jednej osobie. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. Czuję. ogród zaczął rozkwitać. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. Ŝe jej zmagania i rozpacz. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. nie była to lukratywna propozycja. Ŝe ogród był spektakularny. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". Powstawały budynki. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. Dorothy zajmowała się channelingiem. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. Eileen nie mogła zrozumieć. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. co moŜna osiągnąć. a nawet rozwód. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Wegetacja osiągnęła niespotykany. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. śyję wśród ludzi. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. Ich malutka przyczepka. Dzięki temu ludzie zobaczą. Dziś Eileen mówi. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. nie spodziewali się. jak mogła zostać tak skrzywdzona. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. KaŜdego ranka. UwaŜa. tak jak zostało to przepowiedziane. 118 . Tak jak obiecały energie przyrody. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. ducha i ludzi. Powiedział jej. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. Peter dokładnie je realizował. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. zwanym Findhorn. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. Dorothy. jak określa źródło swojego przewodnictwa. kiedy współdziałają siły natury. Po upływie siedmiu lat. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. po medytacji. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. wynikały z „opierania się Bogu". Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. przekraczający wszelkie standardy poziom. to robiła to wbrew sobie. z tą róŜnicą. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Nikt nie był rozczarowany. tworzono zasady. teraz miała sześciu mieszkańców. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji.

Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. powołałeś świt. Ŝe połączenie się z Boską wolą. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. czego Bóg od nas wymaga. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. Ŝe taka jest wola Boga. z której będziemy mogli korzystać. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. zaakceptuj to. mają sprawić. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. na czym polega siła woli? 2. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. jak małŜeństwo lub praca. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. Czy jesteś w stanie poczuć. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. Pewne etapy Ŝycia. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. Wierząc. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. nie byłoby tego warte. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Hiob pozostał Mu wierny. Odpowiedz na pytania: 1. Elihu skarcił męŜczyzn za to. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. Największym aktem woli. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. która powiedziałaby. czego zmienić nie moŜesz. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. 2. Porzuć potrzebę wiedzy. jak się dzieje. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. Nie osądzaj. Nie miej oczekiwań. 3. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. utrzymując. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. Zaufaj. Choć Ŝona nakłaniała go. Przyjaciele uwaŜali. Bóg się zgodził. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. Ŝe sądzą. pracy lub zdobycia mocy. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. Szatan zapytał Boga. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. mogą się boleśnie zakończyć. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. 4. odkąd Ŝyjesz. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. co dawało mu powód do dumny. za którym powinieneś/naś 119 . Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. dlaczego dzieje się tak. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". Jak sądzisz. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. to dlaczego? 5. Potem stracił Ŝonę. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. 5. jakie ostatecznie następuje. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. Bildad i Sofar. to kogo i dlaczego? 4. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. W końcu Bóg przemówił do Hioba.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego.

Co powoduje. Czy ufasz przewodnictwu. Czy ociągasz się. określ te sytuacje. Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. kiedy wiesz.podąŜyć? 6. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. co wskaŜe mi Niebo"? 9.

które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu.jako matka. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. co się tworzy. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego". aby być świadomym tego. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. obaw. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. inteligencją i psychiką. co poprzez to. sportowiec czy oddany przyjaciel. przysadka mózgowa. Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. otwartego umysłu. jakie czerpie z tego. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. a Chochma Boską mądrość. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. wedle której forma następuje po myśli. kiedy umysł jest zmącony. uzdrowiciel. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. które prowadzą nas do mądrości. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. rozwinięcia nieosobowej świadomości. które wynikają z lęku i iluzji. 121 . Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. która jest uwaŜana za „początek". Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. co sobą reprezentuje. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. szyszynka. nauczyciel. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. związanej z nieprzywiązywaniem się. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. lęk przed zdrową. Bina i Chochma przypominają. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom .wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . nie tyle poprzez spełnianą funkcję. a takŜe oczy.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. obawianie się prawdy. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. aby nadając energii formę. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. osobistego doświadczenia i wspomnień. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. realistyczną oceną. uszy i nos. świadomie korzystać z mocy umysłu.

Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. gdy miała juŜ lat czterdzieści. Nie wiedziała.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. Zrozumiał. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". jaką pełniła przez większą część Ŝycia. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. gdyŜ sądzi. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. i stosowanie go. Zasugerowałam. Pete był załamany. który nie ma nic wspólnego z partnerem. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. Mózg jest instrumentem fizycznym. zamiast od niego uciekać. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. który oddaje prawdę. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. Teraz. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu.siłami. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. 122 . lecz Ŝe nie zda to egzaminu. Powiedziałam Pete. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. śona. inspiracja. co czuje. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. a nie dla mózgu. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . posiada tak pełne poczucie siebie. co działo się wewnątrz niej samej. poszerzanie świadomości. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. oznajmiła mu. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. podobnie jak czwórka ich dzieci. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki.inteligencja emocjonalna. bez względu na to. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . za kaŜdym razem. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. Oznacza natomiast uciszenie lęków. Osoba. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. z którą przeŜył siedemnaście lat. a jedynie szukała ujścia dla emocji. Zachęciłam go. Wyraziłam wtedy pogląd. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. jest cechą umysłu. natomiast nasza percepcja i wszystko. co się z nią wiąŜe. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. np. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. kto byłby jej męŜem. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. Nawiązała romans. które wprowadzały ją w zamęt. Miałam wraŜenie. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. Powiedziałam Pete. jaki miała w głowie. Rozwijając świadomość. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. Postanowiła mieć romans. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". Ŝeby odejść od męŜa i dzieci.

jaki w tej chwili ma w umyśle. Ŝeby sobie wyobraził. ze świadomością. a nie inaczej. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. który pozbawia nas źródeł szczęścia. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". czego doświadczymy w przyszłości. jak dziś. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. prawdę: „wszystko się zmienia".gdy zauwaŜamy. być moŜe na całe Ŝycie. Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. z czym powinienem skończyć". Ŝeby stworzył obraz. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. których kochamy. Danny poprosił mnie o pomoc. Ŝe został zwolniony. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. co takiego robię lub myślę. Jak radzi Tao Te Ching. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. choćby powodowało to wielki zamęt. Ŝeby sobie wyobraził. aby móc przyjąć nowe. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. czymkolwiek było. Powiedziałam mu. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . Wymaganie.ta prawda nas przeraŜa. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. 123 . Weźmy np. Ŝe to coś. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Poprosiłam.braku zmian. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. Gdy zapytałam go. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. Pewien męŜczyzna powiedział. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. Wcale by mu to nie przeszkadzało. powiedz mi. pozwala ją zrozumieć. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. staniesz się jej zakładnikiem. śmiejąc się powiedział.aŜ stanie się częścią naszej natury. a ludzie. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. Ŝe zmiany muszą nastąpić. powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. Ŝe został zdegradowany. Następnie powiedziałam. a nie przeciwstawiać się im. co przemija. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. a staje się jej kroplą. to dzieje się tak dlatego. Taka jest prawda dotycząca zmian. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. i zrozumieniem. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. jak się teraz czuje. aby nic się nie zmieniało. umierają. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. ulegliśmy jednak złudzeniu. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. dlaczego jest tak. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. Ŝe mamy wpływ na to. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. choć o tym nie decydujemy. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". pozostanie takie samo. Wiedzieliśmy. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. Ŝe się starzejemy. Ŝe przeraŜa go wizja. aby opisali jakąś sytuację. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. Potrzebujemy lat. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . Ŝe z takim obrazem siebie. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. ta „zmowa" nie powiodłaby się. Czasami moŜe się wydawać.

gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. Znalazła czas na to. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. śadna z tych trzech prac. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. w której pracował. rozgoryczenie. Ŝe postanowiła się zastanowić. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. po prostu niczego nie jesteś świadoma. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. dziwi się. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". np. bo kiedy zacznie za nim podąŜać. jakie prowadził będąc handlowcem. jej nie interesowała. jak w ogóle mogła Ŝyć. „Brak świadomości to coś. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. Gniew. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. Ŝe otrzymał przewodnictwo. o przyrodzie. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. Gdy w końcu zapytasz o sens. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. Gdy raz postawiła to pytanie. ambicje i lęki. którego powinien posłuchać. Gdy staramy się zatrzymać ten proces.otrzymujemy przekaz. co jest przyczyną tej sytuacji. na co miałby w tej chwili największą ochotę. by lepiej siebie poznać. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". Ŝe nie chcę. Coś mi jednak podpowiada. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. co nadaje jej Ŝyciu sens. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. Wszystko to uległoby zmianie. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. ubranie i pieniądze. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. zupełnie ignorując własne potrzeby." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. i pojawia się następny przekaz. podejmujemy działanie. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci.Analizując jego energię stwierdziłam. Powiedziałam mu. Myślisz o podstawowych sprawach. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. Zapytałam. wyjechać na wieś. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. Postanawiam słuchać swego wnętrza. musiała znaleźć odpowiedź. jak jedzenie. „Co powinienem robić?". wchodzimy w stan zawieszenia. i stwierdziła. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. do którego zostałaś stworzona. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. i nie przychodzi Ci na myśl. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. nie moŜesz przestać pytać. Powiedziała. Ŝeby się zastanowić nad celem. Dodał. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. nie zastanawiając się nad tym. Karen. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . brał aktywny udział w pracy kilku grup. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. i wyjść naprzeciw nowemu. otworzy się przed nim nowy świat. Pragnę myśleć o innych rzeczach. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. z których została zwolniona. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?".

Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. Gdy powraca spokój. relacjonuje. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. Czymś naturalnym byłoby. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. czy przeŜyje. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel.nie świadomości choroby. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. bez względu na to. lecz sił Ŝyciowych. Rak rozwinął się wkrótce po tym. którą przekazywała innym. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. jaki dzieli ich myśli od uczuć. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. nieustające bóle. które zaburzały jej energię. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. Przyjrzała się swoim lękom i temu. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. jak zmieniali swoje Ŝycie. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. Zadziwiające jest. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . ona jednak postanowiła. od indywidualnej do nieosobowej. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. od 125 . aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. którzy nie odzyskali zdrowia. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. przyznają jednak. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. takŜe rozwód. Na początku. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. kierowało swoją uwagę do wnętrza. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. Ŝe ludziom. są przeraŜeni. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. udowodniła. Przypadek Jacksona pokazuje. Pogląd. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. Wiele osób. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. Ŝe coś jest nie w porządku. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. co znaczy umrzeć świadomie. Ŝe juŜ wcześniej czuli.zdrowia. jak się rozwiodła. docenić wszystko to. jak i umysłu.moc. Wielokrotnie obserwowałam. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. jednak zamiast w nim Ŝyć. które przeszły chorobę. ludzie błędnie wnioskują. SkarŜył się na silne. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. Wiele osób umiera. badając treść swoich umysłów. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. Śmierć nie oznacza przegranej. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. która dotyczy zarówno serca. stwierdziła. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. wygranej lub przegranej. gdy poznają diagnozę. Postanowił zrobić wszystko. Ŝe przeraŜa ją samotność. w jaki sposób kontrolują jej psychikę.

Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. Ŝe nadszedł jego czas.kwestii. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. Poszerzanie świadomości np. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. lecz na sprawach. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. Ŝe mimo to jest zadowolony. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. lecz ducha. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. które domagały się uzupełnienia. które uznał za ofiary swojego nawyku. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Zdał sobie sprawę z tego. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. poniewaŜ wierzy. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. Do kaŜdej z osób. Oświadczył. Ŝe czuł się waŜny. Ŝe wie o tym. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. po lęki. Jackson przyznał. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. Ŝe umrze. Gdy ludzie. podejmował odpowiednie kroki. z zamiarem zrozumienia przesłania. on umyślnie jej odmawiał. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. Wiedział. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. ZauwaŜył na przykład. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. OdłoŜył drewno i oznajmił. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. które wymagały wyjaśnienia z innymi. Pamiętał nawet o podziękowaniach. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. gdy rozpoczynali współpracę. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. uznano ich za buntowników. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. jak to ujął. jakie powinien był wcześniej wysłać. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. kiedy to zmarła. aby wprowadzić do niego światło. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. którym musiał stawić czoła. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. w poczuciu. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. Powiedział mi. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. jaki wywoływał swoim odejściem. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. Jego Ŝona była osobą. dlaczego poprosił o rozwód. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. Choć prosiła go o wyjaśnienie. Scott podjął tę decyzję świadomie. Jednak wyglądało na to. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat.

jest prawdą. czego się dowiedziałam. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. akceptujesz je i współdziałasz z nim. Nie naleŜy się bać śmierci. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. po czym dodał: „Ja nie. co przeczytałam. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. Ŝe nadszedł Twój czas. To nic strasznego". Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. Potem opuszczasz ciało. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. doznała zawału. którą pisała. ale mój mistrz potrafił". Ŝe chciałby umrzeć. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. Kiedy pojawia się uczucie. powiedział. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. Ŝe nie odejdzie. jak umarł mój mistrz". zachowaną takŜe poza formą fizyczną. nie przyjmując poŜywienia. Prowadząc samochód. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. prawie histerycznie. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. otrzymał łaskę. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. po czym powiedział: „Ja nie. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. Ŝe pora umrzeć. Ŝe Scott. zaprzestając jedzenia. ani do zmiany zdania. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. Ŝe nadszedł nasz czas. kiedy to leŜał w łóŜku. Czytałam takŜe. Być moŜe tak jest. Okazało się. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem.swoich obowiązków. skąd się wzięły moje pytania. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. Powiedział. na jaki się zdecydowali. przestając jeść. Następnie: „Czy to prawda. Wtedy przyszło mi na myśl. ale mój mistrz potrafił". we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. i dotrzymała słowa. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. czy to. Przeczytałam. Sposób umierania. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. na przykład. Powiedział takŜe. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". zanim nie skończy ksiąŜki. „Wezwał swoich 127 . według którego tylko Bóg określa moment śmierci. co poda na obiad. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Czy jest coś. Zamiast załamać się w obliczu choroby. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. dzięki której wiedział. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji".

Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne.astrologów. jest iluzją. Modlił się o przewodnictwo. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. bo był chory. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. był w pełni sił. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. lecz zawsze. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. Sogyal powiedział. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. Mój mistrz nie był chory. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". uznawała. W nocy budziła nas. lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. potrzebna jest pewna dyscyplina. aby osiągnąć dobre wyniki. Tego dnia medytował z uczniami.zarówno podczas Ŝycia. kazała przyjmować określone pozycje jogi. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. jak i w chwili śmierci. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. W pewnym momencie uznał jednak. w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. Zapytałam Sogyala. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. Jego duch posiadał ogromną moc. Tak więc Oliver „czekał". Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". a gdy nadeszła wyznaczona godzina. Spotkanie trwało dziesięć minut. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. Czekał w ParyŜu. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. czy jego mistrz postanowił umrzeć. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. Przypominam sobie pewną profesor. Pewnie o tym nie wiesz. na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. pobłogosławił ich. Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. czekał w 128 . kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. co Boskie". który „nie zna konfliktu z tym. to nie jest to". JeŜeli miała wraŜenie. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. KaŜdy moŜe tak umrzeć". Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. To. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen.

nagle zaczęło się bardzo ochładzać. które współbrzmią z szóstą czakrą. w czasie których poznawała naturę konfliktów. Aby doświadczyć przemiany. Pisząc te wskazówki. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. W końcu uznał. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. Słyszałam. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. Szła. na tyle duŜą. jak opowiadała o sobie dwie historie. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. musimy zacząć od naszego wnętrza. Czekał w hotelach pierwszej kategorii.. Opowiadając tę historię.Rzymie i na Wschodzie. a następnie wewnętrznego. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. by siły Boskie wskazały nam drogę. Nie spotkałam nigdy osoby. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. śyła skromnie. dała mi do zrozumienia. gdy szła wiejską drogą. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. jaką emanuje zdrowa psychika. która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". Jego serce pozostało jednak puste. stale modląc się. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. Ŝe mogła się w niej pomieścić. które bardzo mnie wzruszyły. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. Peace Pilgrim wyjaśniła. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. swój umysł i swojego ducha". Ŝe polecenie. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. Dlatego teŜ ci. Moim zdaniem. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. Pod mostem znalazła skrzynię. oraz Boskiego zrozumienia. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. Kiedyś. mistrz duchowy dał mu zadanie. która jest atrybutem sefiry Chochmy. popijając cappuccino na Riwierze. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. gdzie mogłaby się schronić. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". Na tym polegało jej „wyświęcenie". śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. jaki ma miejsce. aby „czekał". a częściowo dlatego. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. Peace Pilgrim to imię. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. częściowo ze względu na to. gdy pozwolimy. choćby najskromniejszą wskazówkę. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. istoty sefiry Biny. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". by obudziły tę część naszej duszy. Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. 129 . gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. by pokazano jej drogę słuŜenia. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. jest bezuŜyteczne. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy.

• Naucz się rozpoznawać. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. jakich dostarcza im Ŝycie. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. kiedy działasz pod wpływem lęku. w co wierzysz i dlaczego. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. Całym sercem jestem z tymi. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. • Uświadom sobie. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. Im bardziej pragniesz dowodu. • Miej na uwadze. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. Następnie podejmij takie decyzje. istnieje prosta metoda. a nie materialny. • Uwolnij się od myśli. jakie pojawiają się w snach. Ŝe przyjmując postawę obronną. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. które osłabią jego siłę. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje.być moŜe nie w 130 . Kiedy się jednak zrozumie. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. a ja tak zrobię". a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. choć koniecznym stanie oczekiwania. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. jakie niesie Ŝycie. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. niŜ temu. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. co Cię spotkało. co widzisz. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. choć nie jest ona łatwa. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. które sprawiają. jednak męczy je obawa. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. na jaką Cię stać w danej chwili. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. Ŝe uŜalasz się nad sobą. złościsz lub obwiniasz innych za coś.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. • Skup uwagę na chwili obecnej. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. • Ucz się nie przywiązywać. O dziwo. Naucz się bardziej ufać temu. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. Tak wiele osób. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. o co w tym wszystkim chodzi. aŜ staną się na tyle silne. przynajmniej na jakiś czas. kiedy Twój umysł się zamyka. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. nie dopuszczasz do siebie prawdy.

odpowiedział.zapytał." Nieczęsto się zdarza.spytałam. Dałaś mi wiele do myślenia. sefira mądrości. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu.Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. . artretyzm i impotencję.Właściwie teraz to nie.Oczywiście. Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań. więc się zgodził. nie czujesz bólu ani depresji. tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości. jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć. Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból. jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci. odpowiedział: „No tak.Ale w tej chwili. ale na pewno Boskim. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. Ŝe widzi je w negatywnym świetle. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku.Co takiego? .No dobrze.rozumieniu ludzkim. co najlepsze . . odebrałam wraŜenie. a co za tym idzie. Ŝe do jego ciała powracają siły. . Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę. Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę.Masz rację.odpowiedziałam.Na to wygląda . UwaŜasz.powiedział. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy.spytałam.Po czym dodał: . Był przekonany. MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu. .Tak więc przyjmijmy. zapytałam: . . Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie. Zupełnie o niej zapomniałem. Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym.Twierdzisz więc. . Ŝeby to było takie proste . Ŝe mam wpływ na to wszystko?" . prawda?" . Ale najpierw spróbuj.odrzekłam. łącznie z energią seksualną. Chochma.. Ŝe najlepsze lata ma za sobą. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć. .. PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty.Powinnaś była zostać prawnikiem. po czym powiedział: . będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię.powiedziałam. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? .MoŜesz postanowić. nie mogę się oprzeć wraŜeniu.Chciałbym. gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności. Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. Ta moŜliwość istnieje zawsze. rozejrzyj się. Potrzebował poczucia. 131 . ale co będzie. Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: . takŜe do jego Ŝycia. Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę. Badając jego energię. . jak np. Toby zgłosił się do mnie. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. Toby zaczął się śmiać. . gdy skończył pięćdziesiąt lat. ale on zwykle się pojawia i znika. .Zrobię co w mojej mocy. . . Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. . w dzień i w nocy . .Więc spróbuj . Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. prawda? . by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie. poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję.Prawda .Czy zauwaŜyłeś.Coś jest ze mną nie tak.Jak czas moŜe być iluzją? .

JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. Jak sądzę. uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. czuję napływ energii. gdy był młodym księdzem.Wydaje mi się. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. . Za kaŜdym razem donosiła. po czym powiedziała: . Kiedy mieszkałam w Detroit. Zapytałam. tłumacząc. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. Ŝe nosił stygmaty . Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. jak zostać. które pojawiły się na jego ciele. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę.powiedziała Carrie . bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. Jednak Green wyszedł z kościoła. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. . w ujęciu symbolicznym. udał się najpierw na mszę. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . dlaczego nie poszedł na spotkanie. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. Carrie zaczęła płakać. Carrie odnalazła swoje powołanie. Nic juŜ nie mogę robić. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. Odpowiedziała. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. którzy podąŜają za przewodnictwem. wytłumaczyłam jej. o którym wspomniała. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. . co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy.Czuję. ale nie wiem. co mnie tam spotka. a następnie powracać do iluzji. Nie znam tam nikogo. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. . Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. Ojcem Pio. Brytyjski pisarz. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. jednak nie mogę przestać o tym myśleć. pracując jako adwokat. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. między innymi (i głównie) dlatego. Szanuję ludzi. Spotkanie miało odbyć się po mszy. która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas". Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu.Co czytasz? . nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali. czym się kierowała. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . w niczym nie zmienionego Ŝycia.Nie mogę pracować. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać.doznają uniesienia w trakcie rozmowy.Nie jestem misjonarką . jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii.„rany chrystusowe". Graham Green. którą odprawiał Ojciec Pio. co dzieje się w jej Ŝyciu. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. Nie mogę myśleć. W dniu. w Detroit. znajdowała się „poza" ciałem. Ŝe jej świadomość. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. czym ona jest. po czym powracają do swojego dotychczasowego.. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Nie czuję. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. Gdy badałam jej energię. decydując się na odosobnienie.zapytałam. dla których pracuję. Ŝe chce zostać akuszerką.powiedziała. Zaczynam rozumieć. od razu zauwaŜyłam. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. Umysł miała wypełniony obrazami. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. Zapytany.

by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. to wywołało to Twój niepokój? 8. Powiedziała wtedy. Jednak w rzeczywistości było inaczej. jaki popełnił. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. Czy przypominasz sobie. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. Chciał. Jakie poglądy sprawiają. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. Kiedy się okazało. Uświadomił sobie. a takŜe nasze relacje z innymi. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. Czy oceniasz? JeŜeli tak. Potem znajdujemy nowych towarzyszy. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Zachęcił swoich współpracowników. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. Odpowiedz na pytania: 1. który określa jakość Ŝycia. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. czego się dowiedział. Jakie przekonania pielęgnujesz. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Ŝe wiedział. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. Powiedział. które poznał na seminarium . Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Czy boisz się zmian. Ŝe realizacja planu się nie powiodła. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. zakładał. ciała i ducha. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9.świadomości i praktyki biznesu. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania . Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu.głównie dlatego. Wierzył. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań.ścieŜki słuŜby. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. Dojrzawszy do tego. kilka osób wyraziło przypuszczenie. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca.impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Ŝe inni takŜe są gotowi. Nikt nie pozostaje sam na długo. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Po czterech miesiącach się załamał. choć wiesz. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec.

która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. Jest ośrodkiem intuicji. i teraz tego Ŝałujemy. które stanowią „sprawy niezakończone". siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. NaleŜy do sfery mistycznej. bo nie wiedzą. utratą toŜsamości. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. lub moŜliwości. Jest to ośrodek modlitwy. lęk przed duchowym osamotnieniem. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. których nie wykorzystaliśmy. a takŜe zaufanie. Boga lub Tao. naleŜało powiedzieć. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. 134 . co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. tworzy rzeczywistość. powiedział do matki: „Niewiasto. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. inspirację. które usuwa w cień ludzkie lęki. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. która jest odpowiedzialna za oddanie. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. oraz oddanie. co np. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. wzniosłe idee i związki mistyczne. a takŜe akty wiary i modlitwę. Keter reprezentuje „nicość" . Ojcze. Niedokończone sprawy to takŜe związki. co czynią" i „Dokonało się. duchowej toŜsamości. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. którego udziela się osobie umierającej. uzdrowienie. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". w której następuje świadome zespolenie z boskością. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". z „ciemną nocą duszy". wizji i wglądów duchowych. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. która oznacza „koronę". nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. odpuść im. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. umysł i ducha. w której świat fizyczny ma swój początek. których nie zakończyliśmy tak. myśli prorocze. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. układ mięśniowy i skórę. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. wglądy.energię źródła. Wisząc na krzyŜu. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. w ręce Twoje polecam ducha mego". zasila ciało. nie posiadającą początku ani końca.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. jak byśmy tego chcieli. pracujemy nad nimi. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. która z wyŜszej rzeczywistości. oto syn Twój. łącząc całe ciało z siódmą czakra. Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. a czego nie powiedzieliśmy.energii.".

ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. Wiem. gdy siedziałem z jedną z takich osób. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. móc więcej zdziałać. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . mistycznych przeŜyć. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. powtarzając w kółko: »Uwierz mi.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. jednak nią nie jest. ubóstwem. prosimy o to. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. wiem. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. naszego połączenia z Bogiem. zobaczyłem przy niej anioła. Ŝe są pod opieką niebios. Była we mnie wiara. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. bez pośredników. Pragnę. pracownik socjalny. w głębi mego serca. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. czy dotyczy to osoby. a kto jest w miłości. psychiki. Pragnąłem jedynie. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. po czym się uśmiechnęła i wyszła. Teraz wszędzie widzę anioły. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. miejsca czy wykonywanej pracy. jak gdyby nic się nie działo. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. wierzę Ci.Z perspektywy symbolicznej. a ja się czuję taki bezsilny. gdy wróciłem do domu. Anioł się uśmiechał. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. naprawdę Ci wierzę«. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. a ona powiedziała: »Wiesz co. śmiercią. Miał poczucie. jakie trzeba przejść. napisana w szesnastym wieku przez św. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. Chciałbym przekazać ludziom. a On w nim. kryzysami społecznymi lub nawet wojną." DąŜąc do połączenia z boskością. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . „Pewnego wieczoru. jakie mnie ogarniało. Nadal prowadziłem rozmowę. Byłem oszołomiony. by chroniła mnie grupa. iŜ „Bóg jest miłością. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. co robimy." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". jest w Bogu. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). Jana od KrzyŜa. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. jak równieŜ załamań. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. bez względu na to. uczuć i emocji.« Nazajutrz. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. Ŝe wszystko będzie dobrze«. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. ale takŜe rozpacz. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji.

który w swoim klasycznym dziele pt. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie.osób świeckich. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. jak np. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. które opiekują się przyrodą. Mury klasztorów. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. W następnych stuleciach. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. Ŝe szczera modlitwa. słyszą głosy. która wyczuwa połączenie. odmawiam modlitwę. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Thomasa Mertona. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. ogarnęło mnie poczucie gniewu. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. bez względu na korzenie religijne. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. uznałabym go za wariata. jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. lecz takŜe przez uczonych. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. „Za kaŜdym razem. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. Osoby postronne. Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. Kobiety poczuły powołanie. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. Ŝe mają wizje. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. rewolucję.intuicję. co w sposób symboliczny sugeruje. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. Nie mogłam sobie 136 . Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. Powszechnie wiedziano bowiem. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. Osoby. stało się jasne. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą. które przyznawały.

czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. gdyŜ całą sobą wiedziałam. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. co mówi. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. aby dać im cukierki. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. a nie nawracana. a to. Inni uczniowi mówili jej. poszedłem do świątyni buddyjskiej. która była uczennicą w tej samej szkole." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. Powiedział: „PomóŜ nam". Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. który wydawał się pochodzić od kogoś. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. Mucha na chwilę odleciała. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. Łzy napłynęły mi do oczu. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. nie pójdzie do piekła. którą znałam tylko przelotnie. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. a ja powiedziałem. w którym. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. nie ma znaczenia. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. Jim jest takŜe teologiem. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. z czego będę Ŝyła. Przypominam sobie. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. poniewaŜ jest katoliczką. uświadomiłem sobie. w rodzinie amerykańskich misjonarzy.poradzić z tym uczuciem. cały czas się zastanawiając. Następnej niedzieli. gdy wędrowałam przez las. do którego moŜemy się udać. Gdy miałem dziewięć lat. a on nawet nie drgnął. Wtedy 137 . Dwa tygodnie później osoba. Zafascynowało mnie to. kto wierzy w Boga.in. Wygląda na to. jak George Bush. Ŝe nie wierzę w to. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. uczestniczyły autorytety duchowe m. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. aŜ przyjmę Chrystusa. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. Ŝe przebywa w innym miejscu. Ŝe mnich nie reagował. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. w małej wiosce na Tajwanie. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. Jednak pewnego dnia. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. Ŝe odchodzę z pracy. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. gdzie on jest". w której byłam kierownikiem sklepu. kto sięgał mi tylko do kolan. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. Po prostu wiedziałam. usłyszałam głos. obok wielu liczących się przywódców politycznych. Jednym ze współczesnych mistyków. Jim urodził się w Chinach. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. Zdałem sobie sprawę. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. Ŝe jest katoliczką. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Ŝe pójdzie do piekła. po czym znowu usiadła na jego twarzy. Wtedy zrozumiałem. Ŝe nikt. Następnie poprosiłam w modlitwie. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat.

Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. „Nie wiem juŜ. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . Wiele 138 . Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. Ludzie. Nowe. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. którą przepełnia energia siódmej czakry. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. awansu. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. którzy mają negatywne poglądy. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. Na tym polega praca duchowa. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. Ŝe coś się w nich budzi. umoŜliwiając ludzkości rozwój. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. jak to rozpoznać. jak wierzę. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. druŜynie sportowej. zarówno fizycznie. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. Wierzę. technice ćwiczeń lub gangowi. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. MoŜemy zachować zdrowie. jest wiele osób. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. jak wiele będziemy ćwiczyć. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. który przypomniał mi. partii politycznej. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. Lęki te nie są „zwyczajne". czasem na modlitwie. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. poprzez które działa Duch. Ŝe jesteśmy narzędziami. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. Bez względu na to.znowu zobaczyłem obraz mnicha. nie przechodzą kryzysów duchowych. Oczywiście. Wszyscy. jak np. Oddanie sprawia." Jim jest współczesnym mistykiem. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. Ci. dowiedziałem się. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". do którego moŜna się udać. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. i czego chcę od Ŝycia" . wieczną toŜsamością. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. małŜeństwa czy nowej znajomości. Jestem przekonany. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. jakie stawia nam Ŝycie. nie wiedzą tylko. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. kim jestem. i tak się zestarzejemy. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. co jest. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca.

W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. jakich doświadczają ludzie. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. projektuje okręty pasaŜerskie. Wrócił więc do domu swojej matki.osób cierpi. oddanie powinno być skierowane ku górze. szukał wsparcia u pastora. dokąd ma nas doprowadzić. podejmując takie. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. Oczekujemy. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. gdy się je zwalnia z firm. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. która doświadcza „ciemnej nocy". Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. by się oddawać innej istocie ludzkiej. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. śaden ksiądz. Gdy zmarła jego matka. przez dłuŜszy czas. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. pełen lęku. Per. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. guru ani pastor nie jest w stanie. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . jak np. z którą łączyła go bardzo silna więź. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. którym przez lata lojalnie słuŜyły. Nie jesteśmy stworzeni do tego. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. Co więcej. Zamknął się w sobie. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. a nie jego przyczyną. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. zdaje sobie sprawę z tego. Per nadal pracował. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu..

Osoba. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. duchowego doradcy. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. Módl się codziennie w sposób. jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś.powiedział mi Per . Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. śył jak pustelnik .górach. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. potrzebujemy zaufania. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. czego zaznałem wcześniej". Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. czego bardzo mu brakowało . W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową.jednak. Udał się do lekarza. co się z nim dzieje. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. Choć doznania były cudowne. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. Ŝe zgodziłbym się. Poczuł. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. Wierzę. moŜe w połowie dnia i wieczorem. ale świadczą o mocy ducha. lecz jej intensywność. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. Oddanie. W rezultacie zaczął medytować. aby pozamykać sprawy z przeszłości. JeŜeli odkryjesz. zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. teŜ bym tego nie wiedział. nie miał pojęcia. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. wprowadzając dietę leczniczą. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV.w odosobnieniu. JeŜeli nie znamy takiej osoby. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. gdybym nie miał tego wirusa. nie obsesja. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. jak długo będę Ŝył . co teraz wiem i czego doświadczam. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". Ron. przed snem. myślę. zaczął remontować dom. Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. Prowadź dziennik. a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. prawdę mówiąc. Jak powiedział. które wskazuje nową drogę. modlitwy i gdy jest to moŜliwe. Aby się czymś zająć. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". Odkrył ją w sobie. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. ma w sobie więcej Ŝycia. gdy był młodym księdzem. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". która rozumie naturę wędrówki duchowej. moŜe stanowić deskę ratunku. Per mówi. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. twierdząc. abym się 140 . abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony.oddanie sile potęŜniejszej od siebie. „Nie wiem. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu".

co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. a co. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. Wracając do Ŝycia. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . Ŝe gdy odejdę. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. która jest potęŜniejsza ode mnie. która jako pierwsza stanęła przede mną. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce.nauczyciela. co robiłem. jednak Boska moc uzdrawiania . Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. gdy zrozumiał. co powiedzą inni. co mam robić. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. gdzie jest moje miejsce." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. Ŝe chodzi mu o to. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. aby jak najszybciej skończyć.sprawy jednak tak się potoczyły. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. współpracy ze światem medycznym. „Byłem zrozpaczony. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. Z powodu tego. Pomyślałem. Gdy mu odpowiedziałem.to było coś nowego. Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu. Serce niemal mi stanęło. prosząc. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. Ŝe z powołania nadal nim jestem. zniknął. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. które poznałem jeszcze jako ksiądz. Dokładnie przypominam sobie kobietę. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. Nie czułem niczego poza strachem. który powiedział jej. leczącego za pomocą modlitwy. nie pozwalał mi odejść. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej . Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór.powiedział Ron . PołoŜyłem na niej jedną dłoń. jakiego świadomie nie planowałem. aby opowiedzieć o tym. które znajdują się w grupie. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Ŝe tak uczynię. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. jak szczerze wierzyłem. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. aby uczestniczyć w modlitwie. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. co naleŜy. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. poprzez które mogłaby działać.pomodlił za chore osoby. Byłem zaskoczony. zerwałem jednak z naukami religijnymi. rodzina mnie w tym wspierała. więc zapewniłem go. Tak teŜ zrobiła. szczególnie moja rodzina. by moc BoŜa uczyniła. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba .« Czułem. załamany i czułem się nie na miejscu. który utwierdził mnie w przekonaniu." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. W obliczu kryzysu toŜsamości. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. niŜ gdybym pozostał księdzem. np. Jednak lęk przed tym. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. Zastanawiając się nad tym. na który chorowała. Owego dnia poczuła. czuję. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . Ŝe powinienem zawierzyć sile. jaki przechodziłem. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. Nie wiedziałem. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. jakie udało mi się rozpoznać. postanowiłem.

Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. a takŜe całej planety. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. Ŝe najpierw wyjaśnię. bez względu na to. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. na czym polega prawdziwa modlitwa. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. Tak nie jest. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. co nie znaczy jednak. Ŝe tak. ale zwracanie się do Boga po to. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. które pragną zostać uzdrowicielami. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. lecz lęk przed nią. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. jak ciemna jest noc. modlitwa staje się »lekarstwem«. Gdy to rozumiemy. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. lecz na Ŝyciu z Bogiem. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . Czasami nadchodzi czas śmierci. o co odtąd zostaniesz poproszony. Odpowiedz na pytania: 1. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony.potrzebujących. w miłości. w przewaŜającej części czujące. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. której ktoś sam nie posiada. aby z Nim być. to z pewnością tak nie myślą. co tworzymy. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. Zazwyczaj otrzymują łaskę. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. Teraz rozumiem. boją się jednak poznać przyczyny. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. modląc się lub medytując? 2. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. Ja tylko »uruchamiam« te energie.w pokorze i świadom. Jesteśmy odpowiedzialni za to. jakie kierujemy do Niego. bez względu na to. To nie śmierć jest wrogiem. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. którym muszę wybaczyć«. by kiedy modlę się z nimi." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. z powodu których ich dusza tak cierpi. lecz takŜe tych. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. jeŜeli potrafimy zrozumieć. Ron mówi: „Pozwólcie. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. Błędem jest myślenie. To nieporozumienie wynika z przekonania. tu i teraz. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. stającej się punktem odniesienia. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. Modlitwa nie polega na słowach. Choć ich słowa sugerują.

Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. 10. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga.3. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. 5. 7. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. zamiast modlić się z pełną czcią? 4. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. wymień jakich. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. Czy oczekujesz. Czy uwaŜasz. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. wymień je i określ swój stosunek do nich.

codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. ci. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. DąŜ wyłącznie do prawdy 7.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. Choć wydaje się to dziwne. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. Szanuj siebie 4. obie ery są jednym i tym samym. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. Pamiętaj. które dotykają kaŜdego narodu. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. Aby uzyskać przewodnictwo. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". sukces finansowy. Bez względu na to. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. ma znaczenie symboliczne. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. sportowy czy w innej dziedzinie. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . zarówno te fizyczne. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. czyli wykorzystywania modlitwy. rysunek nr 6). Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. Poddaj własną wolę woli Boga 6. Analizuj wszystkie swoje decyzje. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. zauwaŜamy. Patrz poprzez pryzmat symboliki.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. SkaŜenie radioaktywne. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. w swoich działaniach wykorzystują energię. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. czy chodzi o opanowanie choroby. co istnieje w naszych polach energetycznych. śyj tu i teraz 144 . jak i emocjonalne. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. Jest zewnętrznym wyrazem tego. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. To. Wszystko jest jednością 2. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. Miłość jest siłą Boską 5. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. Szanujcie siebie nawzajem 3. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. szkół i domów. W ten sposób rozpoznasz.

145 .

Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. JeŜeli tak. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. Ŝe oszukiwałeś innych. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. 3. postępuj w sposób następujący: 1. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. Ŝe zraniłeś te osoby. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. zastanów się nad swoimi intencjami. i jeŜeli uznasz. Zastanów się nad słowami. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. Następnie zastanów się. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . Boskiej mądrości i zrozumienia. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. moŜesz odzyskać swojego ducha. wykryjesz kaŜde osłabienie. które podjąłeś względem siebie. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. błogosławiąc Ŝycie. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. Oceń. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. Codzienna medytacja Dodatkowo. miłosierdzia i osądu. ciała 146 . które wypowiadasz do innych. abyś mógł się pozbyć iluzji. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. wyślij do nich pozytywną energię. której prawdy nie przestrzegasz. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. Nie jest moŜliwe. i gdy odpowiedź jest twierdząca. na jakie się zgodziłeś. a potem swoją rodzinę. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. Poproś. poproś. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. ciało i ducha z Boską świadomością. Rozpoczynając od pierwszej.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. zaakceptuj to. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. jak łączysz się z całym Ŝyciem. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. które Tobą władają. jaki lęk spowodował to zachowanie. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. Uświadamiając sobie. czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. 2. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. takŜe w szerszym znaczeniu. Przechodź kolejno przez czakry. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. i określ. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?".

taka jest Boska obietnica. Jesteśmy kościołem. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. sefir i czakr. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. 147 . Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. by wyrazić to. C. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość.i duszy. ciepło i troskę. która nas łączy. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. z którymi współpracuje. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. bym się zajmowała tym. umysłu i ducha. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. Ten prosty akt świadomości. aszramem. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. Gdyby nie on. których kocham i podziwiam. Wdzięczność to za mało. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. synagogą. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. Badając siebie w ten sposób. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. zbuduj system zasad. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. Normanem Shealym. czym mnie obdarował. Mądrość jest zapisana w nas. Karin Wood. gdzie moŜemy odkryć własną moc. powiernikiem. którą pragnęłam przelać na papier. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. co czuję w związku z tym. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. Jesteśmy nią. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. a w trudnych okresach . stanowiąc źródło mocy. niezwykły talent. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. nie sądzę. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. Jednak przede wszystkim. nie pozostaje nam nic innego. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. Mary-Charlotte. co robię. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. Utalentowana lekarka i pisarka. doradcą i przewodnikiem. Nosimy w sobie boskość. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. Leslie Meredith. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. lecz skierowanie nas do wnętrza. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. która zasila nasz układ biologiczny. Christiane Northrup. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. ucząc się języka ducha. dziękując jej za pracę korektorską. w tym takŜe mojej. Gdy zrozumiemy. jak Ŝyć w sposób duchowy. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. jak i za przyjaźń.

Carole Dean. ojcu techniki biofeedbacku. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. Kevinowi Todeshi. Kathy Musker. którymi tak często mnie obdarowywała. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. Sisce Pothoff. Bjorkman. Do Tami Simon. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". Ron Roth. głębię i dowcip. Zawsze była otwarta na moje pomysły. w którym dorastałam. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. Carol Hasler. ale i uzdrowić samą siebie. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. Penny Tomkins. A jej postawa osoby. Sabinę Kurjo. wiedzę. Jimowi Garrisonowi. Z całego serca dziękuję Nancy W. Paul Fundson. Dawidowi Luce. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. komputerowej czarodziejce. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. Pauli Daleo. Peterowi Breyowi. Kaare Sorenson. jakie prowadziłyśmy. Jesteście moim błogosławieństwem. którzy wzbogacają moje Ŝycie. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. Mona Lisa Schulz. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. Jej troska. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. Tomowi Williamsowi. Barlett. która poruszyła mnie bardziej. Fredowi Matzerowi. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. Ronowi Roth. Dziękuję za jej cierpliwość. jak bardzo były szalone. Rheę Baskin. ogromna miłość. Utalentowany uzdrowiciel. wielebnej Suzanne Fageol. załoŜycielki Sounds True Recording. a w szczególności mojej drogiej mamie. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. siłę ducha i wspaniałomyślność. Carol Simmons. A. Johnowi Mayowi. Ŝe 148 . który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. gdy byłam na studiach. nasze serca są jednym. Paulowi Fundsenowi. niŜ potrafię to wyrazić słowami. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. dr med. DeLacy Sarantos i wielu innym. Wiedząc. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. wizjonerka. dodawała mi odwagi. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. nadal mnie inspiruje. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. zapewnili mi duchowe wsparcie. Allison i Joey.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. Angela. bez względu na to. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. gdy potrzebowałam jej pomocy. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. Cudowna kobieta. jaką dla Was czuję. Szczerze przepraszam wszystkich. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. Lynn Bell. czuję wdzięczność za to. Susie Marco. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. i drogi przyjaciel. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. którzy sprawiają. przyjaźń. jakimi obdarował mnie Bóg. Jest jednym z błogosławieństw. których było wiele w ostatnich dwóch latach. Eddie Junior. zawsze będę ceniła ich pomoc. Swoją miłością otaczam M. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. szczególnie w najcięŜszych okresach. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. Judy Butt-ner. która zna siłę wiary.

za wsparcie i otuchę. których tak bardzo kocham. choć zdaję sobie sprawę z tego. Mitcha. czym się zajmuję. Chrissy i Ritchiego.Ŝyję. która odeszła od nas do Nieba. 149 . Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. ojca Len. Tak bardzo jestem wdzięczna. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. Wandę. Ŝe siebie mamy. Pam i Andiego. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. Jesteście moim „domem". Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. co robię.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful