Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

..144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 .......112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu.Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli...121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy.....134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka...

moc ludzkiego ducha. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. choć prowadził bogate Ŝycie. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. rozprzestrzenia się. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. Następnie wyobraź sobie. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. ma charakter kinetyczny. Ŝe moc demoralizuje. aby wywiązać się z umowy. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. energia Ŝycia nie jest statyczna. przeczytałem. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. takie jak Caroline. jak uczyniła to Caroline Myss. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. a absolutna moc psuje całkowicie. Charls W. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. osoby uzdolnione. nie spotkałem nikogo. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. mądrze i z miłością. W artykule. Pisali o tym Alicja Bailey. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. prowokuje i inspiruje czytelnika. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Po drugie. a co waŜniejsze. Ŝe John F. Po pierwsze. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. jakie od wieków zadają sobie ludzie. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. które obciąŜają Cię intelektualnie. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. To zadanie jest proste. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . choć ani umysłu. NajwaŜniejsze pytanie. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. potrafią tę energię zinterpretować. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. Leadbetter i Rudolf Steiner. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. której charakter jest święty. intryguje. przygotuj się na wstrząs. dwa fakty są niepodwaŜalne. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. Ŝe będziesz się zastanawiał. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. fizycznie i emocjonalnie. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. Władza i kontrola. wyobraź sobie. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości.

Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. śyczę Ci. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. odmieni Cię na zawsze. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. przekonania i postawy. abyś wiele mógł skorzystać. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. takie jak pieniądze. Wiedza jest potęgą. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. Moc. MoŜesz nauczyć się. seks czy zewnętrzny autorytet. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. dr med. Anatomia duszy zawiera nowy.stanów emocjonalnych na zdrowie. Kabały i czakr. Analizuje naszego ducha. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". Wystarczy juŜ. chrześcijańskie. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. ekscytujący. C. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. Jestem szczęśliwy. by fałszywe symbole mocy.

1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe.BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. Sheffield. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. England. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe.

odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. Trudno jest oddać stan. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. jeŜeli powiem komuś. To powodowało bóle głowy. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. Ŝe jest to rodzaj gry. jak i Ŝyciowymi. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. Ŝe czeka mnie nieszczęście. Byłam katoliczką. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. które pojawiały się. Nie mogłam zrozumieć. w którym będę wystawiona na ocenę innych. Jak na ironię losu. Z jednej strony obawiałam się. Bardzo waŜny jest ich neutralny. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. czułam. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. nie czuje się dobrze. co oznaczało dla mnie. pozbawiony emocji charakter. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. skąd biorą się informacje. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. Za kaŜdym razem czułam. jak i przeciwników. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. dlatego. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. Gdy jakiś znajomy wspomniał. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. Obrazy są wyraźne. Wiedziałam. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. czego chce od nich Bóg. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. by rozwijać się w tym kierunku. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. dzięki któremu mogę rozpoznać. przeraŜonych ludzi. Ŝe jest zdrowy. które ciągnęły się latami. od talentu do gotowania. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. Ŝe nie będzie to moŜliwe. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. podobnie jak dawni mistycy. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. Ŝe wmówiłam sobie. byłam do tego nieprzygotowana. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. migreny. z drugiej strony czułam. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . od depresji po raka. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. w jakim się wtedy znajdowałam. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. W głębi serca wiedziałam. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. jednak całkowicie pozbawione emocji. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. kogo zna. zarówno zwolenników. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. a później okaŜe się. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. Paliłam papierosy. czego Bóg chce ode mnie. Ŝe ktoś.

Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. który przylegał do wydawnictwa. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. a takŜe. znów spojrzałam na twarz kobiety. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. Czy moŜesz mi powiedzieć. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. jest zapisany. wiem. w zaleŜności od tego. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. kiedy w samotności płakała. Zaczęłam się modlić. Wiedziałam. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. nie wiedziałam jednak. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. ja równieŜ wyszłam po chwili. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. jak jakiś system. w wydawnictwie. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. Ŝe zapyta. Nie potrafiłam jej powiedzieć. Zawsze wierzyłam. a które spraw finansowych. teraz wiedziałam.gdy nagle zostałam zalana energią. jaki wydajemy. wydarzenie. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. które miały dla niej jakieś znaczenie. Wykorzystywałam swoją zdolność. i wszystkie związki. Uczono mnie. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa.informacje na temat Ŝycia danej osoby. w sposób dość. i czułam się rozdraŜniona. Przypomniała jej rozmowy. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. emocjonalna. Ŝe dusza jest czymś. Kontynuowałam swoją działalność. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. Obserwując to wszystko. aby kobieta nie spostrzegła. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. ZauwaŜyłam. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. Gdy skończyłam się modlić. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". choćby nawet boski. jakie Ŝycie prowadziliśmy. twórcza i fizyczna aktywność. otwarty teren. częściowo ze strachu. Nie potrafiłam pojąć. rozróŜniając. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. które dotyczą np. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". Wszelki osąd. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. przechowywane z miłością. Teraz mogę znieść wszystko". Nie przypominałam sobie. modliłam się. Weszłam na piękny. Zaczęłam odkrywać coś. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. Cofnęłam rękę. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. dlaczego ma raka. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. DrŜałam na całym ciele. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. abym ją tam połoŜyła. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. gdyŜ poczułam. chwile. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. Ŝe jest ona częścią jej duszy. Przestraszyłam się. Byłam wstrząśnięta tym. Jest świadomą energią. Wszystko jest dobrze". gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. i nie umiałabym wytłumaczyć. automatyczny. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. zdrowia. co się wydarzyło. w jaki sposób się to odbywa. Kobieta opuściła moje biuro. Bałam się jej reakcji na wiadomość. esencją Ŝycia. Ŝe jest czymś więcej. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. aŜ do dnia. które kontrolowały Twoje Ŝycie.

poznając ludzki system energetyczny . np.anatomię duszy . co wcale by mnie nie zdziwiło. tym bardziej byłam przekonana o tym. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. pełnoprawnym zmysłem. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. a chore na nowotwory . Np. osoby. spokój umysłu. Jednak z mojego doświadczenia wynika. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. pewnego dnia obudziły się we mnie. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. odpowiadających im częściach ciała. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. umysł i duszę. Nie ulega wątpliwości. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. naprawdę nie wiem. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. Teraz. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. jak sama się tego nauczyłam. Ŝe w ogóle jest chora. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. 10 . Podejrzewam. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. których nigdy nie widziałam. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. Potrafię wyczuć. którzy do mnie przychodzą. gdy umiera ciało. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. kiedy powstaje choroba. Im częściej uŜywałam intuicji. co zjadłam. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. gdyŜ wiem. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje.nie załatwione sprawy z przeszłości. choć sposób. intuicja stała się moim szóstym. lecz takŜe trudności związane z leczeniem. Studiując anatomię energii. emocjami a określonymi dolegliwościami. związek choroby wieńcowej. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. Stanowi to dla mnie znak. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. często zanim osoba uświadomi sobie. Ponadto uwaŜam. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. łatwo i naturalnie. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. w jaki ona funkcjonuje. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. jak działają bogowie. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. w większości przypadków sami czują. Ŝe postrzegam energię ludzi. Jednak ludzie. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość.

Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. Pragną wewnętrznej klarowności. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. z rozgoryczeniem opowiadają. Tego mam pod dostatkiem. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. ludzi i trudności. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. Dowiesz się takŜe. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. jakim jest choroba. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. Gdy poznasz anatomię energii. Wszyscy boimy się odrzucenia. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. którą jesteśmy. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. lecz dlatego. jak tradycji judeochrześcijańskiej. Lekarze. hinduistycznej i buddyjskiej. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. jako przejawu większej siły duchowej. jakim jest ta ksiąŜka. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. Jestem przekonana.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. którym sama się posługuję. Ŝyda czy chrześcijanina. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. jakie łączą ciało i duszę. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. nie dlatego. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. Wszyscy posiadamy ciała. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. straty lub zdrady. ci. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. zrozumiesz. duszy i energii. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. ciału i umysłowi. którzy uczestniczą w moich zajęciach. Wierzę. a takŜe tacy. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. Ŝe ciało jest przejawem ducha.

dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. tylko działanie. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. masaŜ lub homeopatię. ani ostrzeŜenia. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. absolwenta Harvardu. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. jaką prowadziłam u boku Normana. AIDS. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. Choć niektóre. Poprawy nie wywołają ani rady. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. jednak aby rozwinąć ją w pełni. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. akupunkturę. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. anteny satelitarne. Regularna praktyka. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. Lekarzom. lecz kierowałam osoby do specjalistów. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. dowiedziałam się. nieodzowna jest praktyka. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. powaŜne choroby. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. które mówią nam. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. gdyŜ nie czuje się dobrze. Jednak ciągle pojawiają się nowe. Ŝe tracimy energię. Jako 12 . Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. wysyła sygnały energetyczne. wspólnie realizujemy naukowy program. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. To przyniosło mi ogromną ulgę. jak i symptomów. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. jak np. w stanie Missouri. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. Dzięki rozmowom. Zanim ciało wytworzy chorobę. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. Na farmie Normana w Springfield.

potrzebna nam jest „medycyna III ery" . i duchowe. Mam nadzieję. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. reprezentowane przez medycynę oficjalną. propagowane przez ruch holistyczny. autora ksiąŜki Meaning and Medicine. Wydaje się nieuniknione.uznajemy stosowanie np. Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie.nowoczesne metody leczenia. zarówno w Stanach Zjednoczonych. które łączą w sobie podejście fizyczne. Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. akupunktury albo chi kungu. 13 . akupresury. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. Jednak zanim to nastąpi. jak i na całym świecie. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya.

Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. kaŜdy przepytuje przechodniów. dokąd idę. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. Poprosiła nas. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. Ŝeby spać. więc pracę. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. Ŝe wyszłam na spacer. 14 . mojego rodzinnego miasta. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. Punkty zwrotne Wszystkiego. gdzie popełniłam błąd. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. Stwierdziłam. typową „ciemną noc duszy". które jednocześnie słuŜyło jako biuro. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. aby być obiektywnym. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. zawodowe i duchowe. pełna rozgoryczenia. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. wyniszczającą depresję. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. i po chwili ruszyliśmy. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. Pewnego ranka. aby przez lato pracować na Alasce. Byłam zbyt wykończona. o wydarzeniach i ludziach. a później po ciebie wrócę". Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. aby pomagać innym. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". zatrzymał się i zapytał. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. Powiedział. pomyślałam. Wszyscy zasnęli. Nie mając Ŝadnych innych planów. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. ogarnęło mnie uczucie. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". Zatrzymał się przy starym. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. planując swoje Ŝycie. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. doświadczyłam w okresie. Mój wyczerpany. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. oprócz mnie. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. jadąc do Seattle. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. popadłam w głęboką. zastanawiając się. W porcie czekał na nas męŜczyzna. w którym kierowałam się intuicją. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. Rzuciłam. Ŝe wreszcie się skończyło. drewnianym. Czułam wdzięczność za to. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. Ŝebym wsiadła do samochodu. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. Powiedziała. byliśmy kompletnie wyczerpani. co ma dla mnie znaczenie osobiste. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. które opisują sytuację. Ŝe umarłam. Odparłam.

Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. w którym Rachel przygotowywała herbatę. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. ogarnęło mnie uczucie. . Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. Gdy jesteś tkaczką. Wtedy nas opuści. aby nalać herbaty. Zapytała go. potrzebuje długiego snu. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia.Czy wiesz. nie wolno ci zacząć nowego dywanu.odparłam. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. kto zgodzi się je dokończyć.Ten dywan był prawie gotowy.powiedziała Rachel.powiedziała. gdyŜ zawiera ona jego ducha. . sprytny w podchodzeniu zdobyczy. Rachel zauwaŜyła. Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu.zapytała. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. Ŝe przyglądam się totemowi. jak powiedział . Słysząc te słowa. Ŝeby porozmawiać. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce.Widzisz ten koc na ścianie? . Tak to wygląda. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. Jest silny. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie.Jest bardzo szczególny. A jeŜeli odkryjesz. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. Jego duch prowadzi nasze plemię. . samowarem. To zwierzę na górze to niedźwiedź. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo.Nie . poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. oprzytomniałam. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. kto wstąpił na herbatę. Spoglądając na mnie sponad samowara. musisz mieć pozwolenie od jej autora. powiedziała: „masz potrzebę umrzeć"). aby odzyskać siły. w której przekaŜesz to zadanie komuś. drewniany totem i indiański koc. Ŝe jej przeszkadzam. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. Rachel powiedziała mi. Oniemiałam z wraŜenia. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. Były tam między innymi: nieduŜy. Rachel przerwała. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. Aby móc zaśpiewać pieśń. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. Musimy przeprosić kogo trzeba. i powiedział. Zachowywała się tak. na długo zanim ta stała się stanem. jeŜeli nie masz pewności.zapytała.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. bo nie sądziłam. gdzie gości przyjmuje się ciepło. . który z nimi spędziliśmy. . a nigdy dla przyjemności. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas. Ŝe otrzyma potrzebny czas. Ŝe jest pół-Rosjanką.śycie jest proste . W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. . . musisz przeprowadzić ceremonię. i zabija tylko w obronie własnej. a zwłaszcza jej 15 . a Duch odpowiedział jej. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. . jak przystało na mieszkankę Alaski. aby nie zostawić niedokończonych spraw. Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. który zdobił ścianę.weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. która go tkała.Ojej . Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. Potem otrzymujemy znak. więc tak. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. . pozostawiając niedokończoną sprawę. czy będzie mogła dokończyć pracę. aby go skończyć. . koronkowymi firankami. jak się go odczytuje? . Spójrz na to.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu.Przychodzimy na świat. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. Zrobiłam. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. przyjaźnie i z ufnością. zwalniając go ze wszystkich obowiązków. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety.

bym mogła zostać dziennikarką. .zapytałam.Ach . osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. Ŝe „są w świecie. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła. będzie bardziej skłonny do współpracy . Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. Nie miałam takŜe pojęcia. Teresa z Avila. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. czy Bóg. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . św. lecz nie ze świata". Niczego tak nie pragnęłam. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. Ŝe złamię nogę.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. Sposób. spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. którego teraz poznam. tacy jak św. Musiałam przestać się z nim spotykać.rzekła patrząc mi prosto w oczy . I choć nie byłam wtedy tego świadoma.Poszedł do szamana. o czym mówi.Powiedz mi .odpowiedziała. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. Jednak. co mówi ich duch. w moim ciele nie było ducha.chorobie. chodziłam juŜ prosto. Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. Wiedziałam. Na jakiś czas wyjechałam. Zaproponowałam. Klara z AsyŜu. u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. nie brałam pod uwagę siły. co robię. której chciałam odebrać męŜczyznę. Franciszek z AsyŜu. w jaki widzą je zwykli ludzie. Być moŜe Bóg.Wszyscy chodzą do szamana. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . Ŝe to. który jest bardziej realny od mojego. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. w którego wierzyłam. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie.pomyślałam. co go spotka. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. istnieje naprawdę. Ŝe umrze? Czy jest chory? . Zastanawiałam się. Teraz jasno widzę. o której mi opowiedziała. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. to prymitywny zabobon. UwaŜa się. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. a gdy wróciłam. . św. św. Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. św. Nie sądziłam równieŜ. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. W języku chrześcijaństwa mówi się. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. Później zrozumiałam. .Skąd ten męŜczyzna wie. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. Zainspirowana przykładem Rachel. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą. To było dla mnie bardzo trudne. róŜni się od tego. co ona zechce. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. Za zamkniętymi drzwiami. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . Zanim poznałam Rachel. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . aby się dowiedzieć. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. Kiedyś szaman powiedział mi. pośród udręki i ekstazy.stosunek do śmierci. Ŝe mój dotychczasowy świat. załatwiała sprawunki. robiła. Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. . skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. Julian z Norwich.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. poniewaŜ go kochałam. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. Ŝe ona zna Boga. jeŜeli nie będę chodziła prosto. wybaczenie i wiarę. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy.

W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. Po pierwsze. jako ludzi przebudzonych. Dowiadywałam się. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". 17 . Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką.wolnych od iluzji świata fizycznego. którzy się do mnie zwracają. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. który jest przebudzony). Zanim podjęłam decyzję o tym. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. Okazało się. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. Byłam bardzo zdenerwowana. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. chorobami okręŜnicy. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego.Ŝycie naprawdę jest tak proste. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. Tak zaczęła się nasza znajomość. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. zauwaŜam. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. Jednak bez względu na to. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. Teraz wierzę. osoby z rakiem piersi. jak emocjonalne. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. uzdrowieniem i osobistą mocą. Byłoby wspaniale. mogę analizować sposób. W okresie od 1983 do 1989 roku. ludzie pojawiali się przypadkowo. nie według jakiegoś szczególnego schematu. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. która odbywała się na zachodzie kraju. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. co było mi potrzebne. gdzie nadal pracowałam. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. i aby powrócić do zdrowia. którą podąŜali. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. rakiem prostaty. Dzięki obiektywizmowi. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. mówię. Ŝe mam takie zdolności. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. powinni się zatrzymać. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. i ile fizycznego cierpienia doznali. gdy praktykowałam diagnozowanie. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. zauwaŜyłam. które cierpiały na migrenowe bóle głowy.

Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. czy nie mogłabym tego sprawdzić. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Ŝe wibracja. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły.Któregoś dnia. Pracując z Normanem nabrałam pewności. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. Według mnie pacjent był narkomanem. Ŝe wydaje mu się. Powiedział. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. pozostawiając to Normanowi. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. podał mi jego imię. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. Ŝe zadzwoni do mnie. gdy będzie miał pacjenta. jaki wygłosiłam w Kansas City. Powiedziałam dr Shealy'emu. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. Gdyby mi schlebiał. Potrzebuję kogoś. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. Ŝe nie wiem. w maju 1985 roku. Przeglądając notatki. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. w maju 1984 roku. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. Nie przerywając obierania jabłka. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. później jednak powiedział mi. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. tłumacząc. Odkryłam. W miesiąc później. Pewnego sobotniego ranka. i zapytał. Opisywałam swoje wraŜenia. kto mi powie. na ile trafne jest moje diagnozowanie. powiedziałam. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. poprosiłam. uświadomiłam sobie. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. które sporządziłam w trakcie sesji. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. Nie powiedziałam o tym Joemu. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. jaką 18 . Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. wiek i czekał na odpowiedź. Teraz sama uczę. siedząc obok niego podczas obiadu. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. Odpowiedział. czy dobrze wykonałam swoją pracę. dotarło do mojej świadomości. Powiedziałam mu. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. Przez długi czas nie miałam pojęcia. Powiedział. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. Ŝe nie wiem. do wydawnictwa Stillpoint. ich przyczyn i objawów energetycznych. Sam to wiem. Wtedy nie przypuszczałam. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. Ŝe jest chory na białaczkę. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. Gdy skończyłam. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym.

jednak zachęciłam go. Peter powiedział mi. nie dość. tak się boję. a tym bardziej. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. Ton. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. aerobik. gdy zadzwonił telefon. Powiedział: „Wiem. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. Odparłam: „Mam nadzieję. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. Byłam oszołomiona. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. Muszę stwierdzić. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. bo to właśnie usłyszysz". Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. co robię. jakim do mnie mówił. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. rzucenie palenia. następnego dnia w południe. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. 19 . czego wymagał od niego program. prawie wegetariańską dietę. co powinien w tej sytuacji zrobić. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. Powiedziałam mu. Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. Zapewniłam. Nie mogę tego zrobić. mogą to uczynić takŜe inni. od razu zadzwoniłam do Normana. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. Rozmawialiśmy o tym. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". Caroline. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. mówiąc. Zareagował mówiąc: „Jezu. W końcu powiedziałam: „Peter. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. Ŝe ma AIDS. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. Nie mogłam jej zidentyfikować. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. cukrzycę i przewlekły ból. To był Joe.odczuwałam. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. jest we mnie ciągle Ŝywe. który obejmował zdrową. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. to nadal bym go kochał". Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. masz AIDS". Minęło kolejne dwadzieścia minut. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. mam AIDS«. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. która cierpiała na otyłość. Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. Nie mam tyle siły. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". Nic nie odpowiedziałam. Starałam się wytłumaczyć mu. zbadałam twoją energię. Rzeczywiście. między innymi z pewną kobietą. Peter bez narzekania przyjął wszystko. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. Razem stworzyliśmy program terapii. gdyŜ wiem. w New Hampshire. by go to męczyło. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. Powiedzieliśmy jej. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. Ŝe mówisz prawdę. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. wcale nie pasowała do białaczki. iŜ jego syn jest gejem. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. o co chodzi mojemu synowi. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc.

Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. jak moŜemy wpłynąć na energię. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. jak układ odpornościowy chorego. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. JeŜeli tak jest w istocie. co moŜe powodować. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić. uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. jak nigdy dotąd. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. aby powstawały cuda. a mięsak Kaposiego . tym bardziej byłam oddana tej pracy. Jechałam karetką do szpitala. Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. zanieczyszczenia i odpady.sprawił. aby mnie ratować. Zamiast tego poczułam. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. Z drugiej strony. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. zmieni negatywne przekonania. które są największym źródłem tlenu na Ziemi. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo.destrukcję powierzchni planety. Przyszło mi na myśl. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. a który się jednak nie pojawił. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. dzieje się coś niedobrego. bez której nigdy by nie pokonał choroby. Szczególnie często zastanawiałam się. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. i pewną szczególną energię lub „łaskę". którą moŜemy uaktywnić. Byłam lekka i tak oŜywiona. aby mógł zdarzyć się cud?". a jednak być zdrowym. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . gdy się nie wydarzają. jak i dlaczego rozwija się choroba. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. o którym tak wiele słyszałam. 20 . unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. która jest tak słaba. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. Nie namawiam Was. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. tak głębokie. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. Czekałam na tunel. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. do której spływała krew. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. Wpadłam w euforię.chodzi mi o to. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. Wierzę. wywołaną przez próby z bronią jądrową. natomiast inni nie. Interesowało mnie głównie. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. sugerując. przekonań. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. Ŝe oddalam się od Ziemi. traci się energię (lub moc). który stał na podium przygotowując się do wykładu. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. Następnie zobaczyłam Normana.

jak ja na nie patrzę. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". Ŝe dojrzałam. Ogarnęła mnie wściekłość. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. zachowałam kolejność. bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. oraz wskazówki. niech powie o tym teraz. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. Wtedy mnie oświeciło. Meksyku i Kanadzie. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. przecieŜ zapłaciłam". MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". Australii. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. Women's Wisdom. i powiedziałam: „Myślę. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. gdy skończyły mi się siły. Zrozumiałam. będę tu siedziała. 21 . proszę. jak to się robi. I moŜliwe. poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. długo nie poŜyję. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. aŜ wymyślę powód. pojawiły się nowe moŜliwości. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. z którą przed chwilą rozmawiałam. Więcej skorzystacie. który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. To oznaczało. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. oprócz praktyki z lekarzami. Nikt się nie poruszał. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. jak moŜna z nich korzystać. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. Dziękuję Ci bardzo". Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. Podobnie jak dotychczas. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. Wśród kursantów było wiele osób. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. Pokazywała. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. Zamiast tego nauczę Was. Napięcie w grupie wzrosło. Europie. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. w stanie Maine. Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. To Ty mi powiedz." Popatrzyłam na kobietę. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. Pozostali niech wyjmą. Myślałam. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. śaden z uczestników nie wycofał się. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. W okresie od 1990 do 1992 roku. notesy. Ustalając porządek ksiąŜki.

w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. 22 . Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. tylko to. moim zdaniem. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. model ludzkiego systemu energetycznego. jak powiedziałyby Joseph Campbell. tzw.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. którymi kieruję się w swojej pracy. symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. która obejmuje siedem rozdziałów. Drzewa śycia. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. W części drugiej. który jest głównym tekstem Kabały . proszę. znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". przedstawionego w Zoharze. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia.mistycznych nauk judaizmu. Siedem czakr. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach.

Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. Pole energetyczne człowieka Wszystko. głębokie i traumatyczne przeŜycia. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. Naukowcy przyznają.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. Wiedza. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. czyli przeŜycia. która wypełniona jest informacją. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. jak i negatywne. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. z których składa się nasze Ŝycie. co mówię o intuicji. staje się naszą biologią. jak i zawodowe. zarówno te pozytywne. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. Oto przykład informacji. edukacji lub niepowodzeń. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. wspomnienia oraz przekonania i postawy. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. pulsuje energią. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. Pole to. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. Pamiętaj więc. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. zwłaszcza. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. W ten sposób biografia. Przypomnij sobie sytuację. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. Przypuśćmy. gdy rozumie się nomenklaturę. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. która wymienia informacje z ciałami innych osób. czytając ten rozdział. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . zarówno osobiste. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. co Ŝyje. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. powstającego w procesach biologicznych. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. rozpościerające się na szerokość ramion. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. autorytetów. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną.

związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. jak się wtedy czuł.pracę. wtedy niebezpieczeństwo. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. przypływ osobistej mocy w ciele. w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. Ŝe neuropeptydy. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. Łączy 24 . dr Pert odpowiada: „Oczywiście. Pewien rodzaj energii zdaje się np. są wyjątkowe. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii. powiedział. Inne osoby. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. jestem jednak przekonana.. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. za miły gest lub za pomoc. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami.. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. Gdy jesteśmy zdrowi. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. a strzał w serce dokładnie oddaje to.. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. są myślami przekształconymi w materię. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. ZauwaŜcie np. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. czy uwaŜa. nbrational medianę). wskazuje na miejsce występowania zaburzenia.. jak i małŜeńskie .) Jest wiele zjawisk. Obszar ciała. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. które przyczyniło się do jej rozwoju. poniewaŜ te same komórki.i stawić im czoła." Na pytanie. wydają się mieć taki sam problem. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. przyzwyczajenia. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. poglądy moralne. której jeszcze nie rozumiemy. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. gdy ono umiera. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. jak i w polu energetycznym.. (. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce. Podobnie jak stacje radiowe. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. opuszczać ciało. Dopuściwszy do siebie emocje.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. Ŝe emocje są zapisane w ciele. wszystkie częstotliwości są w harmonii. wzory zachowania. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu. które wcześniej starał się ignorować. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. są obecne w całym ciele. a nawet muzyczne czy literackie preferencje.

Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. Ci. JeŜeli kłamiemy. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. Jednak. śycie czasami bywa trudne. Jednak zachowanie refleksyjnej. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. Często spotykałam się z opinią. czego się obawiają. uwzględnij kaŜdy obraz. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . Zamiast zrobić to. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. wiedzieli. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. 25 . Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. który się pojawi. Jednak za sprawą ciała okazało się. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. Np. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. ani Budda. ale nie jest to do końca prawdą. Ŝe coś jest nie tak. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. a nie duchowości. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia.bez względu na to. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. Ŝe jest On po to. Ludzie muszą stawić czoła temu. Ŝe nie podzielam ich obaw. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. w nieznane. WaŜne jest jednak. dlatego. a nie to. największe nasilenie. Ŝe zawsze odbieramy informacje. Intuicję posiada kaŜdy. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia.nas takŜe to. Jednak ani Bóg. ukrył złość i urazę w swoim ciele. które są duchowymi lekcjami. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. by spełniać nasze prośby. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. co robimy. która słabnie lub zaczyna chorować. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. w większości sami intuicyjnie czują. co podpowiadała mu intuicja. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. które zwracały się do mnie 0 pomoc. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. Ŝe są chorzy. co chcą usłyszeć. Taka intensywność jest jednak konieczna. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. aby mówić ludziom prawdę. którą badasz. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. mają jednak nadzieję.

stopniowo. Gdy badam czyjeś ciało. np. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. dlaczego tak się dzieje. naszych słabości. a następnie samoistnie się kończy. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. młodego dentystę. której nie potrafię odczytać. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. najpierw naleŜy poznać zasady. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. nadziei i obaw. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. Ŝe nie jest obiektywna. nie zostałoby to zrozumiane. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. Są jak szybkie mentalne obrazy.chodziło o jego pacjenta. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. W ten sposób . dzień po dniu . Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. zakładam. a sporo nieuświadomionych.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. oddziałuje na wszystkie układy ciała. Czysty odbiór nie powinien. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. Część myśli jest płytka. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. których nie mogłam jej udzielić. Wszystkie myśli. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. dla której robisz odczyt. jest oznaką.powoli. Co jakiś czas trafiam na osobę. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. Czasami czułam. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. Sprawia. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. zdolności intuicyjnych. Ŝe na poziome energii. według mnie. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. na którą kładę największy nacisk. dzieje się coś niedobrego. w ciele. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. Te. Natomiast osoba. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . niekiedy wynosi niemal godzinę. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek.jest to sprawa najwaŜniejsza. Strach np. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. na których opiera się praktyka. Mogę tylko snuć domysły. Narastające zmęczenie. Ŝe Ŝołądek się kurczy.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. bez względu na swoją treść.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię.

Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby.do ciała. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. Poprzez wyczerpanie. Powiedział. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. Stwierdzenie. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. moŜna powiedzieć. ale te nie potwierdziły podejrzeń. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. Powiedziałam Normanowi. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. jak tego pragnie. Ŝe dzieje się coś złego. Niestety. stosunki. Oczywiście. które jest źródłem udręki. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. Poradził mu. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. czy słuŜy mu jego praca. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. myśli. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. Porównując energię do pieniędzy. aby zastanowił się. nic mnie to nie obchodzi". którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. Ŝe jego choroba postępuje. UwaŜa on. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. Norman przyznał. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. gdyŜ nie czuje bólu. ciało stara się powiedzieć. zaczynamy 27 . Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. aby mogło nastąpić uzdrowienie. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. wszystkie wydarzenia. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. jednak testy tego nie wykazały. zmarł jednak po czterech miesiącach. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. JeŜeli nie dbasz o to. Czasami. Aby rozwinęła się choroba. trzeba zmienić sposób myślenia. oznacza jednak. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Ŝe pacjent ma raka trzustki. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. Rozmawiając z owym męŜczyzną. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. Pacjent został natychmiast zoperowany. którą utrzymuje. o którym początkowo nie sądzimy. TakŜe depresja świadczy o tym. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. Zadzwonił więc do mnie po pomoc. Pacjent przyznał się. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. Norman odniósł wraŜenie. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki.i uwierzyć bez zastrzeŜeń.symptom choroby. Ŝe teŜ podejrzewał raka. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. Ŝe aby osiągnąć to. kaŜdą komórką . czego pragnie. odpowiedzialności. Ŝe biografia staje się biologią. poczuć swoimi wnętrznościami. Tym razem wynik był pozytywny. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . Ŝe jest „energetycznie" chore. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. Choć widzieli to inni. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. jak w przypadku tego młodego dentysty. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. wszyscy mamy negatywne emocje. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. PoŜegnał się. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię.

Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. co robi. Ŝe wszystko. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. Powtarzam. Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. Jak podkreślał M. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. wiedzieć. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. Tego popołudnia zrozumiałam.przyspiesza zmiany w ciele. co robią . abym dokładniej mu to wyjaśniła. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. Powiedziałam. np. 28 . terapię światłem i kolorem. robi dla ich dobra. Zapytał. czym jest wewnętrzna moc . aby od niej nie odeszły. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. Jednak. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. aby te urządzenia mogły jej pomóc". dlatego znajduje wady we wszystkim. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. była wykończona. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. lecz takŜe osłabia zdrowie. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. która przyciąga i niszczy wszystko.rozumieć. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. wszyscy mamy negatywne uczucia. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. MoŜesz np. Odpowiedziałam: „Nie. Gdy trafiła do Normana. co powiedziałam. od swoich dzieci.w szkole i poza nią. kiedy pacjent rozumie. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. wolisz tego nie robić. Mogła pójść do psychoterapeuty. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. jakie daje Ci gniew. Norman poprosił mnie. do czego nie chciała się przyznać. którą pobierała z zewnętrznego źródła. które powoduje jej utratę. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Aby choroba się rozwinęła. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. Uświadomienie sobie. głównie swoich dzieci. Leczenie nie przyniosłoby efektu.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . poniewaŜ zapewniała im czysty dom. Wyjaśniłam Normanowi. ona ma za mało oparcia w sobie. lecz ze względu na uczucie przewagi. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. We własnym mniemaniu była dobrą matką. Postępowanie. Stwierdziłam. emocja negatywna musi się stać dominująca. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. kobieta jest nieustannie wyczerpana. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi.

z małŜonkiem. jej energia zdradzi. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. które podejmujemy. Ucząc się symbolicznego języka energii. Staramy się wyczuć. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. bezpieczeństwa. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. więc jestem bezpieczny. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. jak i negatywne. najpopularniejszy symbol siły . Wraz z fortuną utracił źródło siły. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. która mówi. Zaczynamy wywoływać chorobę. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. Nasze postawy i poglądy. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. Moc jest podstawą człowieczeństwa. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. urody. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. pieniądze. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. rodzicem lub dzieckiem. Uświadomił sobie. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. kto ma siłę. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. więc wszystko jest w porządku". Nikomu nie są obce te kwestie. jednak dla niego był źródłem mocy. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. To spowodowało reakcję biologiczną. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. tytułów. i wszystkie decyzje. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany.pieniędzy. Ŝe do ciała napływa siła i energia.pieniądze. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. Ŝe biografia staje się biologią. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. Weźmy np. Pojawiła się migrena. zarówno te pozytywne. Połączmy teraz pierwszą zasadę. to jednak ubóstwo. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. autorytetu. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . co naprawdę czuje. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. którymi się otaczamy. z twierdzeniem. zauwaŜył to od razu. kiedy stracimy coś. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. Mam siłę. Często zgadzamy się z osobami. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. Gdy pieniądze napływają. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. z której wynikła śmiertelna choroba. braku energii. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. Gdy zachorował. są wynikiem tego. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. lub po rozstaniu się z kimś. 29 . pracę. np. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . a on sam miał energię dziesięciu osób. Wycofał się ze wszystkiego. o jakim zawsze marzył. Pamiętam pewnego męŜczyznę. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. kochanką lub kochankiem. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. Pracował do późna. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. Był przy tym zawsze uwaŜny. Ludzie. gdyŜ wydaje nam się. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane.

co uzdrowienie. co daje Ci siłę. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. Czujemy się przez nich przyciągani. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. tzw. autorytet polityczny. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. wizualizacja. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. uzdrowienie nie następuje. zręcznie je wykorzystując. Rozpoznanie własnych symboli mocy. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. wymagają aktywności i zaangaŜowania. fizycznym i duchowym poziomie. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie.zadanie przejmują leki i chirurg. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . jakie przesyła Ci ciało i intuicja. 30 . symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. z nastawieniem „zróbcie. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. co trzeba". Wyleczenie nie jest tym samym. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. „cele energetyczne". do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. Mówi ona. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. swoich wspomnień i przekonań. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym.aktywnej i pasywnej. psychicznym. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. natomiast techniki holistyczne. Według filozofii.Powinieneś wiedzieć. status społeczny. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. w związku. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. Gdy pacjent jest pasywny. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. Osoby tego typu czują. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. Leczenie jest procesem biernym. na jakiej opiera się medycyna akademicka. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. która uczy. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. Wiedzie takŜe do zmian. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. jak np.

Utykała. Nieświadomie określają sposób. Mówiąc o sobie. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. zdałam sobie sprawę. osłabiają proces uzdrowienia. Podczas wykładu mówiłam o tym. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. Pewien przypadek.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. Te dwa cele 31 . Ŝe nałogi. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. by wybrała to. które wykazują bierną postawę. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. czego chce. stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . takie jak tytoń. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. są osoby uzaleŜnione. niŜ nam się wydaje. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. Ludzie bardzo często mówią. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. narkotyki i alkohol. Wspomniałam. Bez względu na to. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. jakie działania powinien podjąć chory. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. w jaki tracą energię. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. jej umysł wybrałby lekarstwo. Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. jednak przekonałam się. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka.prostytucję. Najbardziej skrajną grupą osób. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód .

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

a nie obraŜanie się na nauczyciela. Pytaj siebie. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. Po trzecie. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. oceniaj swoją energię codziennie. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. Zawsze pamiętaj. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. doświadczeń i informacji. a nie kto pozbawia Cię energii. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. Uczyń badanie siebie rutyną. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. lecz ciemna strona Twojej osobowości. Nie czekaj. aŜ poczujesz energię tej 35 .nie opartego na egocentryzmie. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. Postanów. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. JeŜeli uznasz. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. tak energetycznych. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. aŜ zachorujesz. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie".zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. Po pierwsze i przede wszystkim. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. Ŝe osoba. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. która poddaje się temu uczuciu. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. jakie ze sobą niesie. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. gdy odkryjesz utratę energii. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. które pozwolą Ci ją odzyskać. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. Po czwarte. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. Zawsze pamiętaj. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. jak i umysł. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. które podejmujesz. MoŜe się okazać. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. Po drugie. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. i rób wszystko. Gdy dojdziesz do wprawy. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. który znajduje się w Twoim wnętrzu. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. ZauwaŜ. Wiedz. masz trudności w pracy. Osoba. Naucz się wyczuwać napięcia. i obserwuj. Po piąte więc. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. Ŝe biografia staje się biologią. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie .energetycznych ciała. badaj co. Pierwszą diagnozę postaw sobie. JeŜeli np. Zastanawiaj się i odczuwaj. która wydaje się odbierać Ci siłę. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych.

Szczęście zaleŜy od osobistego. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. a nie Ŝycie z nim. śyj według prawd. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. Po siódme. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. •śycie polega przede wszystkim na nauce. poprawa nie następuje lub jest niewielka. w jaki się z Tobą wiąŜe. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. •Wszystko się zmienia. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. np. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. włączając do niego elementy leczenia medycznego. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. więc nie marnuj czasu na myślenie. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. Konsekwentnie realizuj swój program. weź pod uwagę. zioła i dietę. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. działanie i modlenie się jak ofiara. KaŜda sytuacja. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. prawie jak techniczną usterkę. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. waŜne jest. związek lub małŜeństwo. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. aby zrobić to. które wyznajesz. Rodzaj zmian jest nieistotny. •Nigdy nie wymagaj. jak i okresów spokoju. lecz nauczenie się czegoś. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. co boskie. Nie jesteś ofiarą.osoby i sposób. •Bądź konsekwentny/a. Gdy rozpoznasz. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. Pamiętaj. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. Nie pomoŜe wizualizacja. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. Korzystaj z pomocy. Uwzględnij te moŜliwości. samo staje się chorobą. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. czego wymaga proces uzdrowienia. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. Staraj się wierzyć w to. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. Uzdrowienie ciała. Rób wszystko. Po szóste. moŜe to świadczyć o tym. przestrzeni ani materii. To. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. co się wydaje najistotniejsze. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. Gdy zdasz sobie sprawę. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. 36 . zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe.

Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza.poprzez wieczne i proste prawdy. jak postępować. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. W jednej chwili zrozumiałam. Ŝe jest wyczerpany energetycznie. Później. jakie dzięki nim musimy podejmować. co pozytywne. co nie znaczy. Gdy się im przyjrzałam. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. dowiedziałam się. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. przechodziła kryzysy natury duchowej. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. Gdy uświadomiłam sobie. które do mnie trafiały. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. jak i duchowym. co uwaŜamy za prawdę. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. Nie zmienia to faktu. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. Oznacza. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. aby zachować zdrowie. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. Ŝe łatwe. zwróciłam uwagę na fakt. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. Jest to zadanie proste. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. Zdrowie. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. Energia jest określeniem neutralnym. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. 37 . Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. Ŝe większość osób. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. koncentrując się na tym. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. Stało się to nagle. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . Uczy nas. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. Łatwiej się Ŝyje. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam. Nasz duch. Im lepiej to zrozumiemy. jak i symboliczne. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. ale takŜe siedem sakramentów. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr.Niczego nie zyskamy. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . jednak wyzwania. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. gdy sądzimy. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. które przepływają przez organizm.

by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. a takŜe moc ludzkiego ducha. Ŝe ma lewą i prawą rękę. poprzez akty zazdrości. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. Bóg wybacza wszystko. przeniknięte są boskością. Synem BoŜym. Wczesne kultury. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. Zarówno śydzi. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. O Bogu mówi się. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. skoro potrafimy wybaczyć. skoro zdolni jesteśmy do miłości. zawierającej wydarzenie. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. co tobie niemiłe".własnego ducha. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. ZauwaŜyłam. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. destrukcji i zemsty. w jaki wykorzystujesz. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. które formalnie z nią zerwały. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". a nawet powrót do wiary osób. pozwalała im pomóc sobie. na stworzeniu nowej teologii. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . tworząc mitologie. napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha.wizję podróŜy bohatera. Jednak ta pierwotna zasada.Zwiastowanie. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. Bóg jest samą miłością. Ten duch lub siła. jak i chrześcijanie wierzyli. rywalizację i noszenie urazy. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. zapładnia zwykłą kobietę. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. Ŝe nasze ciała fizyczne. Nowością było to. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. 38 .o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. Jahwe. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. seks i zmysłowość. pozostaje Ŝywa i jest głównym. które łączy w sobie biologię i duchowość . w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. od wielkich aktów twórczych. Ŝycia. zmieniając je na podobieństwo duchowe. myślenia i działania. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. po niezwykłe przykłady przemiany. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. szczególnie te męskie. nazywając go Jezusem. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. którego nazwie Jezus. Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . ludzie przyjmowali to z łatwością. będąca źródłem ludzkiej świadomości. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej.

Czakry ułoŜone są w linii pionowej. sugerując. pomagają zrozumieć. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. 39 . jego charakter i dąŜenia. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. w którym się utwierdzamy.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. do którego powracamy. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. siły. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. którą musimy opanować. stara się. kaŜda myśl. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. podąŜając ku wyŜszej świadomości. co Bóg dla nas stworzył. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej.naszych myśli i postaw . teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Opanowując kolejne stopnie. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. Systemy siedmiu świętych prawd kabały. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. duchowej mocy. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). która wpisana jest w organizm. i kaŜde wspomnienie. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. lecz jednocześnie deprymujące jest to. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. Święte teksty wciąŜ przypominają. poznajemy siebie i osiągamy moc. kaŜde przekonanie. Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie.

Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. intuicji. pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego. osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu.

Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. Reprezentują moc. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. nie tylko przed śmiercią. w której przyszliśmy na świat. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. która uzdrawia ciało. aby zaakceptować odpowiedzialność. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. i wybaczanie jej członkom tego. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. Dotyczy to głównie chrztu. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". jako osób duchowo dojrzałych. które 41 . jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. Takie przebaczenie wyzwala moc. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. których powinniśmy dokonywać sami. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. przysporzyli nam cierpienia. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. niezaleŜnie od tego. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. Jednocześnie pokazują. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. a takŜe siebie. choroby i uzdrowienia. czy nie. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. aby móc kochać innych. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii.

o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. zostało nam danych po to. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. które często są przedstawiane jako odwrócone. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. Tych dziesięć cech duchowych. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. źródło Boskiego światła. chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. moŜna je podzielić na siedem poziomów. wspólnych dla Boga i ludzi. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. unikając przy tym oślepienia. Dziesięć sefir. to hinduizm ma wielu bogów. którzy zstąpili na Ziemię. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. 42 . boskiego pomazańca. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. Inaczej niŜ pozostałe religie. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. Określa się je często mianem szaty królewskiej.27).

Tworzy parę z piątą sefirą. co ziemskie. 4. Stanowi ona początkowy punkt. Tworzy parę z trzecią sefirą.współczucie. równowaga i piękno. kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. Jest to anima.moc. 5. Chesed . Bina oznacza takŜe świętą matkę. gdyŜ ma ona charakter męski. Zaczynają powstawać formy. 3. Bina . co Boskie. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. łono. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. Biną. 6. osąd.mądrość. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin.miłość lub miłosierdzie Boga. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem. kara. Ŝeński odpowiednik Chochmy. takŜe rysunek nr 4): 1. 2. który powoduje przejawianie się świata fizycznego. Gewurą. który nie ma elementów wspólnych z tym.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości. Tiferet (lub Rachamin) . które poprzedzają przejawienie fizyczne. Chochma . Keter (lub Keter Elyon) . a takŜe jego wielkość. Gewura (znana takŜe jako Din) . zaczyna się łączyć z ludzką myślą. 43 . W tej sefirze to.Oto najczęściej uŜywane nazwy.

Hod . Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. do jego pola energetycznego napływa łaska. sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. Necach . sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. Jesteśmy zarówno materią. Co obciąŜa duszę. To. co słuŜy duchowi. 8. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. mistyczna społeczność Izraela. osłabia zdrowie. który włada człowiekiem. To nie DNA buduje nasze ciała.fallus. Ta prawda jest prosta i wieczna. przez co tracimy zdrowie. płodząca siła Boga. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. 9. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. Rachel. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. która zasila wszelkie stworzenie. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. Połączenie mądrości czakr. jak i duchem. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. Necach i Hod stanowią nogi Boga. umysły i serca. wzmacnia organizm. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. oŜywia ciało. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego.7. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. To. Ta siła ma korzenie Boskie. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. którymi są lęki. co obciąŜa duszę. Gdy kieruje się wiarą. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. która nadaje energii formę fizyczną. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. Są takŜe źródłem proroctwa. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha. co odbiera Ci energię. pozbawiając nas sił Ŝyciowych. Co zasila ducha. Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. musimy wiedzieć. jak i ciało. Osoba. umysłu i duszy. 10. RóŜa. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. JuŜ na pierwszy rzut oka widać.wytrwałość Boga. Jesod . Związki zachodzące między czakrami. Czakry. musi się uwolnić od lęku. aby mógł chodzić prosto. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. jakie ma ciało i dusza. która wytworzyła złą karmę. jakie daje rodzina. Ŝe czakry. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. jest jego „fałszywym bogiem". W judaizmie strach. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych. osłabia ciało. jak one oddziałują na siebie. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. gniew i przywiązanie do przeszłości. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. a on sam fizycznie rozkwita.25). Tworzy parę z Hod. RównowaŜy męską energię Jesodu. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. który wywołał zły czyn.element Ŝeński.majestat Boga.

których celem jest ustalenie jego wierności Niebu.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. 2. zdrowia lub ziemskich wpływów. Charakterystyczne jest to. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. rodziny. 3. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania. Aby powrócić na właściwą drogę.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. W układzie czakr (zob. zawodowe lub zdrowotne. piąta. Pierwsza. jakim przyjdzie nam stawić czoła. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię. Ŝe wyzwania. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami. Czwarta. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. które sprawiają. Wywołuje to kryzys wiary. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu.za sprawy niematerialne i wewnętrzne. 45 . Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. który zmusza nas do stawiania pytań takich. podlegają podobnym schematom. gdy tracimy grunt pod nogami. „Bądź przekonany. szósta i siódma . a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru. Zwracamy się ku „górze".

Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. Po drugie. a takŜe czynić innym to. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. Po pierwsze. Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. w jakiej przyszliśmy na świat. przez uwaŜanie tych. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. Odstępstwo od tych zobowiązań. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". poprzez swoją religię. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. uczyć nas. za gorszych. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. co stanowi Ŝycie. jako tę. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. która została nam przeznaczona. Jak mówi Thich Nhat Hanh. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. takŜe w naszym ciele. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. Po pierwsze. którzy są od nas inni. Rodzina moŜe takŜe. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. sakramentu chrztu i sefiry Szechina. Wypełniając te dwa zobowiązania. MoŜemy do niej dotrzeć. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. np. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. 46 . Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. „współjesteśmy". np. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". posiadają uświęconą energię. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. Ŝe kaŜde. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. Bez względu na to. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. które nie odzwierciedlają prawdy. zajmowanie się nauką. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. wydarzenie ma swój powód. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. Gdy opieramy się tej energii. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. co zdołam zrozumieć. kiedy osoby. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). abyśmy odrzucili poglądy. kto nie jest wiarygodny. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. która wypływa z czakry umysłu. Słusznie mówi się. rozpoznają. wychowywanie dzieci. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. w ich osobisty i duchowy rozwój. gdy zawodzi logika. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). Od urodzenia instynktownie czujemy. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. które są częścią ludzkiego Ŝycia. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. choćby nie wiem jak bolesne. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości.negatywne skutki. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. Na tym polega współczesne kapłaństwo. są Boskimi narzędziami. dla których coś się dzieje. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. które jest Boskie w swojej naturze. Energia. i pomóŜ zaufać. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. szczególnie wtedy. Świadomość. Ŝe ludzie. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). co robimy. Boski impuls w nas sprawia. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. jest cenny. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. otwieramy się na rozumienie. nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. z którymi wchodzimy w relacje. promieniując energią zrozumienia. które są naszym udziałem. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. okalecza duszę i ciało. aby wiedzieć. Ŝe to. Energia szóstej czakry czuwa. 50 . Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy.

coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. natury czysto fizycznej. które powodują jej utratę. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. Poszukując podobieństw. samoistnie się budzą . chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. ich symboliczne i ogólne przesłanie. ze szczególnym uwypukleniem lęków. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna.takie jest Boskie przyrzeczenie. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. znowu pojawi się na naszej drodze . co odeszło. Dorastając. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. co odeszło. 51 . Zniekształcamy w ten sposób czas. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. Studiując ten materiał. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. To nas łączy. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. Poprzez praktyki religijne społeczności.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. buddyzmu. są takie same. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. które nas łącza. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. co dzieje się teraz. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. śyjąc pełnią teraźniejszości. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. który poszerza moŜliwości umysłu. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. kogo spotkaliśmy. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. w których dorastamy. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. Zniekształcamy to. gdy koncentrujemy się na przeszłości. Połączenie hinduizmu. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy. czyni nas chorymi. Zbyt długie noszenie w sobie tego. wzmacnia ciało. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc.w naszym wnętrzu.promieniuje wiedzą. Został on ustanowiony. KaŜdy. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. To osłabia ciało i ducha.

nawyki psychiczne. Bez względu na to. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. Aby w pełni zrozumieć. gdzie znajduje się ognisko choroby. Ze wszystkich energii. czakr. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. co przemawia do Twojego serca i duszy. w przypadku chorób serca lub raka piersi. znaczeniem i przesłaniem. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . konieczne jest więc uwzględnienie kilku. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. które tworzą system energetyczny. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. np. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. rodziny lub pracy. małŜeństwa. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. sposób odŜywiania. Pamiętaj o tej zasadzie. jak złość lub gniew. dlaczego rozwinęła się choroba. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. karierę itp. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. relacje z innymi. podczas gdy np. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. a resztę odłóŜ na bok. drugą i trzecią czakrą. studiując ludzki układ energetyczny. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. Z niektórymi z nich się zgadzam. praktykę duchową. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. jak to jest np. 52 . Takie emocje. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. jeŜeli nie wszystkich. związków.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

dotyka on takŜe jej dzieci. nogi. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. ludzie biznesu. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. męŜczyźni i kobiety. jesteśmy na nie podatni wtedy. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. a gdy są powaŜne. KaŜda z grup. jako istot społecznych. przebywanie razem i poleganie na sobie. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. otrzymywaniem poŜywienia. osłabiając naszą odporność. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. schronienia i okrycia. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. Dziennikarze. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). Zaczynamy odkrywać.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. Wszelkie epidemie. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. Ŝe „wszystko jest jednością". Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. Podobnie jak doświadczenia. prowadzą do chorób . zarówno wirusowe. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. której członkiem się stajemy. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. Naszym przeznaczeniem.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. jaką jest naród. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. lęki. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". które reprezentuje większość populacji. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. czy to poprzez związany z nim lęk. Uczymy się takŜe. Gdy zaczynamy Ŝycie. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. jak i inne. Ci. uprzedzenia. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. uczenie się. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. politycy. przejmujemy jej przekonania. 56 . Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. jest wspólne Ŝycie. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. czym dla grupy jest energia wspólnoty . który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. wspólne tworzenie. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. Jest to kwestia podstawowa. kości. czy przez własne doświadczenia. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. wszyscy zgodnie twierdzili. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. robotnicy. mocne i słabe strony. stajemy się członkiem wspólnoty. stopy i odbytnicę. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem.

i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. przywróciło dumę. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego. co oznaczało uzdrowienie. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. Roosevelta.np.II wojny światowej. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. bez względu na sposób. aby uzdrowić amerykańskiego ducha . Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. których doświadczamy. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. bo chociaŜ nie są gejami. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . Ŝe jest miejscem. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. Ŝe są bezsilne. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. wzmocnione wzrostem zatrudnienia. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych.Franklina D. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. którzy zainfekują się tym wirusem.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. aby nie powodował utraty energii . wśród osób zaŜywających narkotyki. siłę i honor wszystkich jego członków. Mówią nam. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. ale i nieposkromionej energii. Wszystkich. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. z którego czerpiemy. prostytutek i w środowisku gejów. Ŝe pojawił się on. w którym musimy zawsze coś dawać. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. co mamy. narodowościowych i rasowych. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . w jaki to następuje. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. które zaszły w grupowej świadomości. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. brak pieniędzy lub status społeczny. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. Rzecznicy społeczni głosili. okazuje się. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. W wyniku zmian. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. np. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. których uwaŜa się za mniej wartościowych. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. np. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. Choć kaŜdemu się zdarza. w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. świata niewidzialnego i tego. oświecony lub ciemny. Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. grup etnicznych. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. lub takim. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. lub Ŝe jest wszystkim. obfity albo pełen niedostatku. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną.

gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. jakim jest globalna wspólnota ludzka. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. a nie członków. Zgadzając się z poglądami innych. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". by zachować te wpływy wspólnoty. Bez względu na to. są natury grupowej. wpisanego w układ energetyczny. „Nie wolno mordować". Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. jak i wewnętrzne. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę.tak długo. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. lecz sądzimy. stanowi stałą wartość. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". emocjonalnie i duchowo. Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. Innym brakuje cechy uniwersalności . z jakimi mamy do czynienia. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. np. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. gdyŜ jednostka. czy złe. jak np. Nasza duchowa moc wzrasta. 58 . JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. są jego starym elementem.a pierwsze wzorce myślowe. z którą czujemy się związani fizycznie. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. abyśmy podejmowali decyzje. jakie przekazuje nam własna społeczność. i przejmowali jej nawyki. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. nie tylko czujemy. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. Łączymy się. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". Carl Jung wyraził kiedyś pogląd.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". jednostce trudno jest je zakwestionować. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. i odrzucić szkodliwe. Uczy się nas. mocy i autorytetu. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. którego wspieramy. sposób ubierania się. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". które są pozytywne. zarówno te zewnętrzne. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". Wiele z nich. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . Za kaŜdym razem. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. które są uznawane przez wspólnotę. i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. i sięgać do zasobów głębszej prawdy. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. aby tworzyć. jak długo postępujemy w zgodzie z grupą.

W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. Pragniemy poszerzenia świadomości. ducha i umysłu. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. do którego przywykły. Niektóre wspólnoty mają np. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. zmarły i nikt. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. Przypomnij sobie. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". jaką mógłby uzyskać. np. kwestii społecznych i zawodowych. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. jaka się z tym wiąŜe . i wejścia w nową rzeczywistość. aby uwierzyć. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. w których musimy zadecydować. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. włączając w to jego samego. które w jego rodzinie chorowały na raka. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. czy miał robione jakieś badania medyczne. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. karierę. Ŝe moŜe wyzdrowieć. potrzebujemy nowych idei. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. Powiedział. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. którego się obawiają. Rozmawialiśmy o pomocy. mają dla nas największe znaczenie. Istotne było to. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". małą świadomość potrzeby ruchu. jak sama choroba. nie wierzył. Sytuacje. które poznaję na moich warsztatach. i nowym. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. relacji.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. do spraw finansowych. po czym przyznał. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia.za nasze zdrowie. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. stosunek do świata i sposób myślenia. uczestnicząc np. Wiele osób. a od którego muszą odejść. do jakich przywykliśmy. Ŝe stoimy u progu zmian. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. a romans . Ujmując rzecz symbolicznie.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. jakie wyznawała jego wspólnota. poniewaŜ czuł się wyczerpany. które nie wspierają nas w rozwoju. gdy jakiś jej członek zachoruje. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. Zapytałam go. czy się zmieniamy. Ŝe raka moŜna uleczyć. 59 .od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. Wszystkie osoby. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . Diagnozując Geralda poczułam. prosząc o konsultacje.

Matka zabroniła mu o tym mówić. Nie minęły dwa miesiące. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. by się zwolnił. Lojalność Lojalność jest instynktem. Zmusiła go do tego praca. Tony stał się psychicznie rozbity. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. skoro praca nie daje mu satysfakcji. 60 . Wymagając lojalności. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. i wrócił do domu. Odpowiedział: „tak sobie". Pedofil kontrolował go do tego stopnia. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. czy lubi swoją pracę. Zasugerowałam. które co tydzień przynosił do domu. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. miałam wraŜenie. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Zapytałam go. czuł się świetnie. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. jak i grupie. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. gdy ktoś lub coś.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. poczucia honoru i sprawiedliwości . Okazało się. Powiedziała. Lojalność. Ŝe nadal będzie pracował. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. Prowadząc podwójne Ŝycie. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. z którego pochodzi. co musi robić. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. którego nie darzy się uczuciem. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. a po tygodniu wrócił do domu. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. które słuŜy zarówno jednostce. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. Jednak w niektórych przypadkach. Wiedział. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. szczególnie w trudnych chwilach. niepisanym prawem. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. jaki moŜe powstać. aby otrzymać pensję. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. zapewniając. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. przyznał.postaw moralnych. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. od których taka osoba powinna się uwolnić. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana.

i otworzenie przed nimi swoich ran. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. które nas zraniły. Odpowiedział. co wydarzyło się przed laty. Później stwierdził. którą odkrył w sobie. Tony sądził jednak. Ŝe rodzina. Zapytałam go. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. jak powrócił do pracy. Wiedział. 61 . Ŝe teŜ bym piła. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. gdybym miała takie wspomnienia jak on. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. Po jednym z incydentów. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. w którym uczestniczył. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. Uwierzyłam mu.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Widząc to. które nakłaniają go do samobójstwa. jednak bez rezultatów. Aby zarobić na Ŝycie. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. Słuchając go zauwaŜyłam. przeproszą. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Nie byliby w stanie się przyznać. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. co się dzieje . jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. aby móc wysłuchać jego historii. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. W najlepszym wypadku osoby. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. wiedząc. Ŝe sprawia mu to przyjemność. Stwierdził. co musiał robić dawno temu. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. Okazało się. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację.nie próbowała mu pomóc. Upijał się codziennie po pracy. Ŝe wiedzieli. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. na jaką było ich wtedy stać. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. Ŝycia. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. Pił nawet w trakcie pracy. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. aby zarobić pieniądze. Tony był przekonany. Ból związany ze zdradą. Wtedy zaczął pić. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. zaczął terminować na budowie. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. Ŝe jest otoczony demonami. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. Wiedział. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. poŜerał go od środka. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. zwróciłam mu uwagę.

Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . co powiedziała mi rodzina. co powiedzieli do niego rodzice. zaczął się cieszyć Ŝyciem. który choć nie odzwierciedla prawdy.nigdy się nad tym nie zastanawiałem. WyróŜniał się wśród uczestników. Ŝe wolę. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. ulegając namowom Ŝony. Ŝe tak musi być. co powiedzieć.zapytałam. Ŝe wszyscy skupili się na nim. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. Takie jest Ŝycie. Rozmawialiśmy o tym. przyszedł na moje warsztaty. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . Powiedział: „Masz na myśli.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce.Nie wiem. George napomknął: „Masz na myśli to. Bardzo rzadko widuje się. jak moŜna się uwolnić od wzorca. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. Nadal nie mogę zrozumieć. więc się uspokoiła. Odparłam.odpowiedział George. ale na pewno bardzo wiele. stał się niemal dziecinnie onieśmielony. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. mając nadzieję. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. Ŝe to wpływ kofeiny. George'a. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. Powiedział. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. zapytałam: „Jakie masz. Dlatego idziemy na emeryturę.powiedziałam i powtórzyłam pytanie. Gdy tylko spostrzegł. jest przeświadczenie. George przyznał. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. na przykład. którą mógł się teraz bawić. . Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. Ŝe być moŜe nie wszystko. Ŝe zawsze uwaŜał. Ŝe jest tylko „widzem". . PoniewaŜ jesteśmy starzy. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie. PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. podobnie jak cała grupa. Najpierw pomyślałam. . bo skończył sześćdziesiąt lat. Moi rodzice zawsze mówili mi.odpowiedział . jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. dla którego się starzeje. . Ŝe wszystko. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę. lecz takŜe przez poczucie honoru. więc zadałam je w inny sposób. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem. George nie mógł zrozumieć tego pytania. nie jego. George.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . jest nadal w jego energii. gdy zrozumiał. Ku zaskoczeniu mojemu.Nie wiem . posiada nad nami władzę. i dał do zrozumienia. . George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. jego Ŝony i wszystkich uczestników. Ŝe się domyśli. . tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego.Inny męŜczyzna.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on. oczywiście. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. 62 . Ŝe głównym powodem. George trochę się oŜywił.powiedziałam. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. .Po sześćdziesiątce.Zastanów się więc teraz .

Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. Ŝe jego anioł go obserwuje. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. Bez moralnego oparcia. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. nogi i układ kostny. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. „Chodziło mi o to. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. bez ojca. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. dzieci wyrastają na dorosłych. jakie daje godne postępowanie. Jednak starsi członkowie wspólnoty. jak wybrnąć z tej sytuacji". abym mu przyrzekła. lecz całego społeczeństwa. musimy się zmienić. jednak. Sam miał wypadek. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. z którym nie moŜe sobie poradzić. w szczególności nasz układ immunologiczny. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. porównywalnym z miłością. za którego chciałabym wyjść. które śledzą nasze postępowanie. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. Bądź pewny. którzy obracali ogromnymi sumami. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". jak moi rodzice. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. który zawsze nad nim czuwa. Uczy się ludzi. prowadząc samochód. jednak nagle przypomniał sobie. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. i nie moŜemy ich rozczarować«. Nie wiedziałem." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. JuŜ miał przełączyć na inną stację. kilka dni po audycji radiowej. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. wychowują dzieci. Cudzołóstwo jest zabronione. jednak rodzice. było to. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. Ŝe miałem wielu chłopców. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. Wjechał samochodem w 63 . Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. jest instytucja małŜeństwa. „Zatrudniał" wielu dealerów. Sama poznałam w trakcie warsztatów. poniewaŜ mamy anioły. by traktowali siebie z szacunkiem. w jaki zarabiałem". Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. Sprawą honoru. Sam nie miał ochoty tego słuchać. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. nawet. Pewnego dnia. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. Choć na ogół nie uwaŜa się. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. Ŝe ma problem. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. byleby zachować ciągłość rodziny. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. ani w innych.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. Takie były jego ostatnie słowa.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. Wychowywał się w biedzie. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. sprawia. Pewnej nocy. Zapomniał o tym. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. zrozumiałam. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. dopuszczając się zdrady. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. którzy nie okazują sobie szacunku. Na tym opierał swoje poczucie godności. o której myślałem. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. którzy ciągle siebie okłamywali. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. gdy rozmówczyni powiedziała. Ŝe będę miała dziecko. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań. Gdy odpowiedziałam.

Ŝe mam w Ŝyciu cel. czego nie miałem im za złe. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . którą przekazuje nam pierwsza czakra. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. Wspólnota zazwyczaj wierzy. Tłumaczę im.i o aniołach. nie 64 . Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. „Miałem wraŜenie. aby zmienić swoje Ŝycie. mówimy czasem lekcewaŜąco. „złe dni". Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. jakie sam do tej pory prowadził. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. Postanowił im pomóc. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. mówię im. Lekarze powiedzieli mu. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. to zbierzesz". Ŝe wszystko jest moŜliwe. promieniując zaufaniem do siebie. Nierzadko zdarza się. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. będę mógł uzdrowić swoje nogi. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. którzy go poznają. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. „nie czyń drugiemu. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. Ŝe jest to prawda. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. „Nazwisko jest bez znaczenia". I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. Powiedziałem chłopcom.energia dumy lub wstydu. jak tylko było to moŜliwe. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. ząb za ząb". Ŝe nie powrócę na ulicę. Jakoś dawałem sobie radę. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. jak waŜne jest to. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. poniewaŜ wiem. Ŝe poprowadzą dalej interes. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". co się robi. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. jednak uwierzcie mi. Dzisiaj chodzi o kulach. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. Z drugiej strony. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. i zacząłem nowe Ŝycie". Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. by być dumnym z tego. Myślę. Jego „pracownicy" zapewnili go. a takŜe pomaganie komuś. jednak emanuje radością. aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. i czasami opowiadam o aniołach. Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. Inspiruje wszystkich. kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. One sprawiają. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. jak to mówi.grupą harcerzy z sąsiedztwa. a oni mi uwierzyli. Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . co słuŜy ochronie siebie i rodziny. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu.

Nie wiem. lecz istotnym elementem rozwoju. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. Nie moŜna cofnąć historii. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. Myślałam. Zrozumiałam tę głęboką prawdę. Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. Zapadła cisza.kiedy raz się na nią wstąpi. jednego dnia ja tracę nogę. lecz agresję. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. jaką musiał za to zapłacić . z którą byliśmy związani. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. Patryk. jakiej kiedyś doznała. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. KaŜdy. kto go poznał. Nie moŜna zmienić świata. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. choć pochodził z Irlandii Północnej. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. To jest droga bez wyjścia . Kilka osób zauwaŜyło. Zaakceptujmy fakt. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. które doprowadziło go prawie do kalectwa. Nie mógł długo siedzieć. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych.oni. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. 65 . Chodził o lasce. Największą lekcją. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. „Dlaczego mam wraŜenie. Dosyć powiedzieliśmy". i choć czuł się przy tym niezręcznie. jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu.odpowiedział. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. musimy się uwolnić spod jej panowania. ciepłą i uczuciową osobą.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. która go otaczała. wiem jednak. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. Zemsta pociąga za sobą zemstę. uwaŜał. Flirtował z kaŜdą kobietą. jakie przypisuje jej wspólnota. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. następnego . Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. ZauwaŜyłam jednak. w której rządzi Boska logika. jest zrozumienie. Odbierając wraŜenia jej dotyczące. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. Ŝe jest pogodną. Zrozumiałam. abym go zdiagnozowała.odzwierciedla rzeczywistości. Powiedziałam: „Sądzę. obcy. „W moich stronach musisz umieć się bronić" . nie moŜna się wycofać". by wspierać nasz komfort fizyczny. Nie był on związany z jej religią. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . Ŝe ma na myśli odejście od stołu. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. poprosił. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych.

daj mi znak. co robię . W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. Poznałam kogoś". pomyślałem. Musimy zrozumieć. „Wiedziałem. czego pragniemy. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. Partnerzy byli tym zachwyceni. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. W przenośni oznacza. Jadąc dalej. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. zgodziłam się. choć to oni myśleli. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. W nocy zacząłem się modlić. „Nigdy nie przewidywałem. Przez cały czas siedział cicho. Chcę rozwodu. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. choć nie byłem tego pewien.powiedział . w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. Podjął taką decyzję. nie mógł nic na to poradzić. sądząc. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. gdzie burzy juŜ nie było. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. nie rezygnował. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. Ŝe uwalniają się ode mnie. słucham Cię". a gdy warsztat się zakończył. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy.tylko 66 .Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. a które nie miało Ŝadnej wartości. Ŝe będę robił to. czego chcesz. z najcudowniejszą kobietą na świecie. a na stole czekał ciepły posiłek. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. oznajmiło. Uczy nas. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu. jak twierdzi. PoniewaŜ wiedział ze snu. Jednak tak się nie stało. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. Tej samej nocy Eryk miał sen. gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. które wspólnie prowadzili. Eryk wyszedł z biura przytłoczony. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. by wszystko było tak. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. dotarł do małej wioski. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu ." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. Ŝe tego nie zniosę. który prowadził we śnie to był Jaguar. Ŝe opowiem Ci o sobie". „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. oznajmił.powiedział. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. zdałam sobie sprawę. Wydawało mi się. PoniewaŜ ich było dwóch. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. a samochód. W przeciwieństwie do kobiety. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. a droga była sucha i bezpieczna. Powiedz mi. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. a ja to zrobię". OŜenił się ponownie. której nie potrafimy dostrzec. Dwóch partnerów. Jak przepowiedział to sen. Świeciło słońce. które prowadziłam w Belgii. .PoŜegnałem się z nimi. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. Ŝe mu się powiedzie. lecz powiedziałam: „Dobrze.

dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. 10. której Ŝycie się wali. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. Wiem o tym z własnego doświadczenia". 9. wymień wartości. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". 8. które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. wymień przyczyny. mówię jej: Bóg jest z Tobą. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. Wymień te cechy wspólnoty.Bóg mógł znać ten plan. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. czy podjąłeś/aś działania. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. Które z nich straciły waŜność. na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. Nie trzeba się niczym martwić. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. aby uzdrowić tę sytuację? 6. Teraz. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. kiedy spotykam osobę. Wymień wszystkie sposoby. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. 67 . tworząc „intuicję pierwszej czakry". które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7.

jakie tworzymy z innymi. ludzie lub pieniądze. impotencja. jelito grube. dolna część kręgosłupa. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". miednica. byśmy polegali na sile zewnętrznej. a zarazem duchowy. fizyczne potrzeby. zdrada. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. umiejętność obrony i chronienia siebie. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. autorytet. jakie niesie Ŝycie. jak i głęboka. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. Rak prostaty. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. słuŜy rozwojowi 68 . wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. partnera. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. gwałt. zarówno przypadkowa. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. pracy lub pieniędzy. co pozwała nam kontrolować otoczenie. Umiejscowienie: dolna część brzucha. jak: uzaleŜnienie. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. instynkt: „walcz lub uciekaj". a z drugiej . własności. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". takimi jak seks. zdolność podejmowania ryzyka.płodzącą męską energię. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. Wszystko. Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. Energia drugiej czakry. poniŜej pępka. Zaburzenia związane z menopauzą. straty finansowe. np. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej.nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. rak jajnika. okolica bioder. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. pieniądze. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. a znaczenia nabierają inne związki.

Jednolita energia pierwszej czakry. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. anima i animus. 69 . i koncentrując się na sprawie. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze.świadomości. KaŜda decyzja. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. zamiast tego okazując szacunek osobom. którzy wspierają nasz rozwój. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. Nie ma przypadków. za kaŜdym razem pomaga nam. reprezentująca wspólnotę. za kaŜdą decyzją. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. za który ponosisz odpowiedzialność. Niektóre związki z konieczności są bolesne.zawsze we właściwej chwili. Ŝe zostanie przeniesiona góra". Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. którzy nas ograniczają. abyśmy zrozumieli. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. i rozstawania się z tymi. Nie ma związku.jest zrozumienie. sprawiając. Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. Co więcej.sefiry Jesod. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. To sprawia. stoi moc niebios. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. jako jednostkom. tworzenia związków z ludźmi. czy ma on charakter rodzinny. słońce i księŜyc. dzięki swej dwoistej naturze. z którymi mamy do czynienia. która organizuje nam spotkania z innymi . Takie relacje są często duchowym „bodźcem". która dokonana jest w wierze. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. i bez względu na to. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. który pozwala stawić czoła własnym słabościom. nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. dzięki którym przyciągamy osoby. Gdy podejmujemy decyzje. rozwijać się duchowo. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. jest pogwałceniem wiary. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. społeczny czy polityczny. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . która podyktowana jest lękiem. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. zawodowy. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). Druga czakra. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. które pozwalają nam lepiej poznać siebie. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. która nas połączyła. im bardziej stajemy się świadomi. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. Ŝeńskość i męskość. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. kto i co jest waŜne. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty.

zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. Ta zaleŜność sprawia. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. naleŜy zbadać. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. co kieruje naszymi decyzjami. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. świadomie lub nie. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. ale zarazem uczy. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. władza i pieniądze. co nam przyniesie. bezsilnością i utratą samodzielności. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. choć ukrytej mocy. obecny w kaŜdej z relacji. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. biedą. to skąd mogę wiedzieć. oparcie. porzuceniem. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. moŜe okazać się złe. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. dowiemy się. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to.czy wypełnia ją lęk. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. zdradą. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. oddalamy się od rzeczywistej. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. Paradoks drugiej czakry polega na tym. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. wchodzimy w związki. lecz nasza motywacja. osobistych „fałszywych bogów". myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. Ŝe nie ma znaczenia to. Gdy wszystko układa się dobrze. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. co wybieramy. Poznawszy motywację swojego postępowania. a prawdą jest. albo ty. którymi dysponujemy Następnie. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. dobrze czy źle. miłość i zdrowie. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. takie jak seks. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. Aby opanować drugą czakrę. wygrany i przegrany. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . biedny i bogaty. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. chaos wszystko burzy. co wydaje się dobre. co kryje nasza dusza . czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. finansowym niepowodzeniem. jak i duchowymi. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować.Wybór ma wymiar mistyczny. moje albo twoje. który polega na zmianach.

zapominając. nie chcę uczyć się od Ŝycia. endometriozę i depresję. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. twórczość i powtarzalność. Ŝe są oni naszym odbiciem. Energia twórcza. Powiedział. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. Było oczywiste. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. Pozostała sama z dwójką dzieci. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. które jest atrybutem siódmej czakry. poezji i architektury. myśli i związków. Miała wizualizować to działanie i nową energię. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. a decyzje powodują ruch. Powiedziała mi. Te dwie siły. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu. które zapewniłyby jej utrzymanie. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. infekcje narządów rodnych. podejmując takie działania. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. Działaniem symbolicznym. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. Ŝe ma torbiel jajnika. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. jak i dla niej. Rozpoznając jej energię. było sadzenie kwiatów. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. ujawniając jednocześnie. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. o której jeszcze nie wiedziała. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. pragną poruszać ziemię. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. nie dziwi fakt. który potwierdził obecność torbieli jajnika. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. sztuki. nie chcę więcej rozumieć. ścierają się w psychice ludzkiej. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. 71 . lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. Zasugerowałam. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. zauwaŜyłam. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. jak się dzieje. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności.decyzji. Udała się takŜe do lekarza. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. Jak długo staramy się kontrolować innych. chęć tworzenia muzyki. w przeciwieństwie do natchnienia. bezpłodność. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". dlaczego dzieje się tak. Ŝe cierpi na depresję. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. jakie prowadziła z męŜem. intuicję. zarówno dla mnie. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. prosząc o konsultację. Przyzwyczajenia są piekłem. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie.

Pragnął on. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. MoŜemy teŜ uznać. lęk często powoduje ich odrzucenie. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. Kostiumy bardzo się podobały. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. Druga czakra jest miejscem narodzin . jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi. MoŜemy obawiać się np. tak aby słuŜyły naszym celom. Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. z czym są one związane. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. doradza. Gdy kieruje nami lęk. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. przyciągającej siły. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. przed zdradą. którym dysponujemy. a jednocześnie tak silna. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. Owładnięci lękiem. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. Ŝe się powiedzie. z jaką ogarnia nas lęk np. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. w 72 . We wstępnej fazie planowania. który cieszy się duŜą popularnością. lub manipulujemy innymi.potrzeby tworzenia . który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. okazało się niewystarczające. PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. co jest z nim związane. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. Przyszła do teatru. gdyby doświadczenie. określa poziom naszego negatywnego zachowania. o którym wraz z partnerami sądził. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. Siła. kierowanego lękiem rodzica lub partnera.zaburzonemu związkowi. same walczą o przetrwanie. Zapytała. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. Kate się zgodziła. wywołuje skutki. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. Oglądając projekty zauwaŜyła. które uwaŜają. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. uŜywamy jej w sposób negatywny. potrzebne materiały i pobrała miary. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. takie jak gotowanie i szycie. podobnie jak małe dzieci. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. do czego się wcześniej zobowiązała. wspomnieniu przeŜycia. w sposób intuicyjny. ogarnięci lękiem. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video.dosłownie i symbolicznie. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. gdzie otrzymała wskazówki. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. narkotykom lub alkoholowi. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. Gdy np. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. aby doprowadzić do ich realizacji. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. Gdy spotyka osoby. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. a wszystkie zostały zaakceptowane. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. Torbiel jajnika znikła. Przypadek Kate ilustruje.i sakramentu komunii. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. Niektórzy. Mimo to. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . Raz uwiedzeni.

W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. John nie potrafił uznać faktu. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. Ŝe mają prawo wyboru. co właściwe. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. Inne kobiety. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. pieniądze zmieniły jego podejście. Świadomość. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. poczuł się zagroŜony. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Był przekonany. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. nie miały takich przeŜyć. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. jest szanowanie innych np. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. jakimi są konflikty. np. wyzwalamy w sobie i innych to.„okresie marzeń". Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. W trakcie analizowania jego energii. którą będzie mógł pokierować. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. decydowała o tym. w znaczeniu symbolicznym. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. co najlepsze. Dawał wspólnikom do zrozumienia. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. mając nadzieję. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. Ŝe boi się. w związku z czym nie ma sensu. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. Ŝe wiadomość została przyjęta. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. Gdy rozpoznałam jej energię. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. którzy będą w stanie to zrozumieć. Po 73 . Zarówno aborcja. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. Sytuacje. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. odprawiła ceremonię. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. które poznałam. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. czy mu o tym wspominała. Ŝe miała dwie aborcje. Ŝe zazdrościli mu talentu. zauwaŜyłam. Pewna kobieta opowiedziała mi. które nosiła. Spytałam Normana. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. twórcze pomysły i ambicje. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. mięśniaków. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. poczułam. współpraca dobrze im się układała. Czuła. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. John powiedział. których wewnętrznie nie akceptowała. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. Zamiast je uszanować i wykorzystać. Czuły raczej.

Czuł się. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . Posiadanie małŜonka i rodziny. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. zarówno u kobiety. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. U kobiet. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. ale takŜe duchowego. Energia seksualna ma pierwotny charakter.aborcji miała sen. Kiedy się wznosi. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. poród i rozwiązanie.uczucia związane z tą aborcją. „Aborcja" energetyczna. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. Mówił. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. Wszelkie niedokończone sprawy. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. między innymi do bezpłodności. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. które mu obiecali. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. są sytuacją. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. Przełamanie ograniczeń kulturowych. gdyŜ uwaŜała. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". emocjonalnego. energii stającej się materią przez ciąŜę. ma trudność z zajściem w ciąŜę. jego potrzeby fizyczne. aby samodzielnie je sfinansować. pobudza czakry. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. których dotyka. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. jak i u męŜczyzny. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych. jakie znajdują się w dolnych czakrach. W rezultacie stał się impotentem. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. Jego potrzeba dawania Ŝycia. Inny męŜczyzna opowiedział mi. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. zwana Kundalini. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. w ogóle go o tym nie informując. Gdy się o tym dowiedział. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. Wiele kobiet. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. Ŝe jego pomysł umarł. w wyniku którego zmarł po kilku latach.

poprosiłam Linde o aspirynę. która została pozbawiona narządów płciowych. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. umysłowego i emocjonalnego. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . Linda uśmiechając się przyznała. aby czuć się płodną. Ŝe obawiała się momentu. Ŝe są kontrolowane przez innych. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. Od razu zrozumiałam. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. kiedy ich związek dotknie tej sfery. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. Linda odpowiedziała: „Nie.stanu duchowej ekstazy . poniewaŜ zobaczyłam. W owych czasach naleŜało do rzadkości. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. we wczesnych latach sześćdziesiątych. co uzmysławia kolejny przykład. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego.do głowy. nie dorosła i nie dojrzała do tego. od depresji po gwałt i przemoc. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. nie wiem. Nigdy nie miałam miesiączki". UwaŜa się. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. Kiedyś kpiłam z poglądu. Linda przyznała. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. kiedy opowie mi swoją historię. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. JeŜeli energia nie jest uwalniana.poprzez opanowanie energii seksualnej. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. JeŜeli chcesz. dodała: „Ja nie Ŝartuję. pragnąć doznań erotycznych. przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". Kobieta moŜe np. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. moŜesz to sprawdzić". Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. jak przechodzi operację. Tak teŜ uczyniłam. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . Jednocześnie odczułam. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. będąc dzieckiem.rzadko spotykany u kobiety. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb.

aby zakończyć związek. iŜ odszedł od niej. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. Rozstali się. Ŝe jej ukochany uznał. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. w którym zastawiła cymbały. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. gdy kochali się pierwszy raz. odŜyły w nim wspomnienia. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. utwierdził Linde w przekonaniu. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. łącznie z cennymi cymbałami. poczuł przeraŜenie. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. jakby stali się jednym układem energetycznym. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. Ŝe przypuszcza. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. aby ją odnaleźć. jaki wywołała ta informacja. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. jeŜeli dowie się. Poczuła. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Zarówno Linda. jak Linda opuściła lombard. Steve powiedział jej. Pomyślała. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. Steve powiedział jej. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. Dwie godziny po tym.zapytał. jaka przyszła mu do głowy. Nie wiedziała nawet. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. aby zastawić część swoich kosztowności. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . a wyjazd z miasta jest pretekstem. włączając w to jej męŜa. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. Linda przeszła operację wycięcia macicy. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . Dostrzegł cymbały. była ucieczka. Obawiała się. Ŝe Steve odkryje. nie tyle z namiętności. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. Linda oniemiała. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. Smutek. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. z powodu guza. nigdy nie przestała kochać Steve'a. amerykańskim instrumencie ludowym. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. Ŝe nie zechce jej poślubić. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. i jedyną rzeczą. Gdy powiedziano mu. Nie mogła mieć menstruacji. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. w trakcie trwania związku. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. wspólnych znajomych. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. Ŝe tamtej nocy. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. jednak z czasem. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. Jednocześnie modliła się do Boga. wszedł do niego Steve. Ŝe zostaną małŜonkami. energia stawała się coraz silniejsza. Uczucie to wywołało w nim euforię. Zrozumiał. Tej nocy Linda i Steve się kochali. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. a miłość wypełniła jego ciało. Wiedziała juŜ. który zobaczyłam).narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. co ze strachu. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. Sądzili. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni.

Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. to dlaczego nie odeszłaś?" . MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. pełne połączenie sił sefiry Jesod. by zachowywały się „przyzwoicie". które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. Ŝyło w związkach. Ŝe jest „brudna". Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. Wiele osób opowiadało o tym. Z wielu warsztatów wiem. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. 77 . oprawcy i mordercy. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". jak się ubierają i prowadzą. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. a nawet dziesięciolecia. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. Oczekuje się od nich. dotyczące głównie zdrady. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. Rozpowszechniony jest pogląd. Choć podawane powody róŜniły się. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach. jaka jest z nim związana. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. Ŝe nie są wystarczająco męscy. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. by wyglądały. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. ale nie uzyskują od społeczeństwa. co robiła jej matka. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. społeczeństwo przyznaje. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. w porównaniu do innych. symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. „prawdziwych" przestępstw. Ŝe gdy będą starsi. nadal wymaga się od nich. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. a większość społeczności zgadza się. Ŝe przez lata. Inaczej niŜ męŜczyznom. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. zawsze miała poczucie. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię.sugerując tym samym. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. To. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. Wydając niskie wyroki za gwałt. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru.drugiej czakrze pomimo braku macicy. Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. Ŝe są to sprawy. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. Ŝeby córka. Zdarza się. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu.

Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. poniewaŜ zarówno zaradność. Wiele osób. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. wmawiając mu. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. jak kiła. bez względu na to. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. zgłoszeń jest mniej. czy jesteś świadkiem tego aktu. 78 . która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". karmicznej sprawiedliwości. Takie przestępstwa jak gwałt. Bili był sparaliŜowany energetycznie. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. opryszczka i AIDS. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. a gdy zmarł. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. jak i męŜczyźni. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. jak impotencja. jednego z uczestników moich warsztatów. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. którego celem jest pozbawienie jej mocy. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. prawie kaŜdy podnosi rękę. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. czy nie. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. lecz posuwają się dalej. ale takŜe pogwałcenia energii. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu.To poczucie wstydu. uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. a co za tym idzie. Cierpiał na przewlekłą depresję. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. Relacja Billa. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. dopuszczamy się gwałtu. relacjonuje. czy są tego świadomi. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. Ŝe porządek Boski jest siłą. nadają im status przestępstwa. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. takŜe seksualnego zachowania. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. Ŝe jest inaczej. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. Dlatego społeczeństwo uznaje np. co jest. ambicji. jednak bez skutku.

mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. świadczy o tym. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. Naszym zadaniem jest. Bez względu na to. to jednak powodują utratę części siebie. Nagła utrata pieniędzy. przekonanie. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. dysfunkcje jajników. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. czują się jak ofiary gwałtu. co często dzieje się nieświadomie. ból krzyŜa i rwa kulszowa. takie jak rak prostaty. która jest silniejsza od pieniędzy. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. Wiele osób wykorzystuje seks. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. Nie znaczy to. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. Ŝe to. Ogólnie uwaŜa się. Zadziwiający jest jednak fakt. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. aby osiągnąć określony cel. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. potrafi spowodować róŜne patologie. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. impotencja. Ŝe Bóg błogosławi tym. Pieniądze. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. w której będzie się czuła wykorzystana. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. to nie unikniemy z nią konfrontacji. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. które utoŜsamiane są z energią witalną. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. Wiara. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. Bez znaczenia jest. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. endometrioza. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. gdy są nam potrzebne. czy własne doświadczenie. Seks jest rodzajem wymiany. podobnie jak energia. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. Pieniądze są środkiem. Rozpowszechnione jest np. skutki są zazwyczaj negatywne. To. a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. Oczywiście. nadając im rangę sługi. PoniewaŜ energia poprzedza działanie.czy nie. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. czy w relacjach osobistych. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. kto nimi rozporządza. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. Fakt. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce.

Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. odebrałam wraŜenie. tym razem jednak nalegałam. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. poczuł. Andrew próbował ignorować sen. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. nie miał tam pracy. Ŝeby pojechał do Montany. domu. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. co sądzę o tym śnie. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. Andrew odparł. Ŝe zwolnił się z pracy. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. Odezwał się po pół roku. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. umówił się ze mną. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. Andrew. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. Gdy oznajmił. jego współpracownicy przypuszczali. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. Powiedział. Zaproponowałam. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. Ŝeby tam pojechać. Byłam zakłopotana. którzy mają wiarę. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. Ponownie go zachęciłam. jakie obecne są w naszej kulturze. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. Odpowiedział. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. zaczął mieć wraŜenie. Przeprowadzając analizę intuicyjną. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca.płatności i spłaty długów. Powiedział im. Ŝe sprzeniewierza się sobie. jak się tam czuje. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. lecz odkąd pojawił się sen. Gdy nadszedł okres urlopu. więc go zatrudnili. Jego energia nie świadczyła takŜe. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. Kierując się swoim snem. jak zarządzać pokaźnym ranczem. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". Wydarzenia następowały jedno po drugim. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. zyskane kosztem utraty honoru. Ŝe ktoś Ŝałował. lepsze stanowisko. Powiedział. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. Właściciele rancza mieli córkę. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. Zapytał mnie. tkwiącej w jego podświadomości. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. twierdząc. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. właścicieli rancza. dlaczego uwaŜa siebie 80 . Sen powtarzał się nadal. Ŝe jest impotentem. Ŝe kiedy wszedł do biura. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. choć nie wydało mi się. Jego działania potwierdziły. by kiedykolwiek kogoś molestował. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. Ŝe musi to zrobić. Ŝe Niebo jest przychylne tym. i mocno poczułam. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. świadomie lub nie. Jak pokazuje przypadek Allena. i zrobił to. skąd pochodził. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe.

Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. a co złe. ma orzekać o winie i karze. „Nie wierzę w to". Ta zaleŜność jest 81 . za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. jakie składamy sami sobie. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. która zbiera się w drugiej czakrze. poszukujemy towarzystwa osób. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. w których do czegoś się zobowiązujemy. Allen był przekonany. Gdy tylko skończył szkołę. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. Posługuje się prawami. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. odpowiedział Allen. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. Ustaliliśmy.za zboczeńca. a odszkodowanie. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. Gdy zobaczyła. twierdząc. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. a czego nie w relacjach międzyludzkich. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. Po roku otrzymałam od Allena list. przynajmniej z załoŜenia. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. Skłaniamy się ku przekonaniu. Był przeświadczony o tym. Ŝe jest zboczeńcem. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. co w Jego mniemaniu jest dobre. UwaŜamy teŜ. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. za co nas nagradza. Ŝe kiedy był nastolatkiem. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. co akceptujemy. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. do której uczęszczali chłopcy. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. Stwierdziłam. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. Przyznał. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. Odpowiedział. System prawny. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. Napisał. z którą czuł się na tyle swobodnie. w którym opisał swoje postępy w terapii. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. Poznał takŜe kobietę. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. co widziała. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. i nieustannie staramy się odgadnąć. co się dzieje. jakie otrzymuje ofiara. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. Allen wyjechał z miasta.

Ŝe ludzie zamiast do wspierania. Energia. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. karku i barków oraz na migrenę. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. np. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. ale takŜe aktywności fizycznej. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. łatwo ulegamy wpływom ludzi. aktywność fizyczna. Zasugerowałam Paulowi. A jednak zdarza się. co tłumaczyło moje wraŜenie. powinien zawrzeć ze sobą umowę.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. i to jedynie. Dla porównania brak stabilności sprawia. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". co teŜ zrobił następnego dnia. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. Ŝe wszyscy. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. naszą energię wyczerpują sprzeczności. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. nastąpiła poprawa jego stanu. Paul był zachwycony tym pomysłem. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. Bez względu na to. lecz honorową naturą. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. w której napisał. Tu takŜe obowiązują zasady. takie jak właściwe odŜywianie. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. umiar i porządek. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. Ŝe skoro jest prawnikiem. zasada dochowania wierności. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. migrena pojawiała się coraz rzadziej. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. powinna zmniejszyć ból. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. zawsze musiał wygrywać. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. którzy go znali. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. Stopniowo następowało uzdrowienie. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. poniewaŜ twierdził. Wierzył. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. co robił. Próbował się leczyć. Paul przyznał. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. higiena psychiczna. ZauwaŜyłam takŜe. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. jednak bezskutecznie. wtedy gdy było to podejście właściwe. Powiedział. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. Potrzeba uczciwości. Powiedziałam. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. a bóle pleców ustąpiły na tyle.

jak kreatywność.jednostka. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. Zemsta osobista jest jeszcze innym. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. erotyzm i uzaleŜnienia. one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. poczucie własności. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. domagającego się np. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. To właśnie oznacza: „być w świecie. co słuŜy osiągnięciu celu. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. Urodziliśmy się z tą wiedzą. Potrzebujemy osobistej mocy. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru".materializm. którym ulegamy najczęściej. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. Moc jest przejawem energii Ŝycia. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. szczególnie w sferze seksu. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. zmysłowość. a nie dzięki swojej. co dotyczy naszego Ŝycia. dominację. pociąg płciowy. którą nazywamy mocą. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. moralność i pieniądze. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . związanych z drugą czakrą. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. Ludzie. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą.od impotencji po raka narządów płciowych. Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). są rezultatem indywidualnego. KaŜda fizycznie kusząca forma. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. Tak naprawdę wszystko. JeŜeli jednak uznamy. Musimy dowiedzieć się. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. WyobraŜamy sobie. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą.rozpada. czy. aby Ŝyć. Unosi nas wspólna energia. lecz nie ze świata". „wyrównywania rachunków". 83 . gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. i określić te. erotyka. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. jaką moŜe przyjąć moc. opisywane przez dzisiejsze gazety. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. ma związek z energią. które wolne są od pokus świata fizycznego. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. co i kto posiada moc. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. autorytet. Fascynują nas osoby. JeŜeli tak. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. Moc jest energią Ŝyciową. działać i się rozwijać. to zaczynamy marzyć o tym. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie.

Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. by opisali swój stosunek do mocy. osobą. zmarł w rok później. Był rok 1941. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. pozostał wierny swoim zasadom. Po pierwsze.pochyla się do przodu. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. jak moc zewnętrzna. Charakterystyczne jest to. Gdy go poznałam. MoŜemy zauwaŜyć. co powoduje. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. ukrywając swoją drugą czakrę . opierając łokcie na udach. zarówno ze społecznego. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. Hitlerowcy torturowali go. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. nie jest tak praktyczna. W wolnym czasie David szkicował. Interesujący jest fakt. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. Odpowiedzi. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. by szybciej się ruszał. do czego dąŜy tak wielu. Większość osób zmienia pozycję. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. w rzeczywistości jest ona mało popularna.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. rozkazując. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem. Miał zamiar zostać artystą. David był Indianinem z plemienia Navaho. Zarówno współczesna duchowość. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. poniewaŜ istniało ryzyko. jednak zamiast tego został powołany do wojska. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. gdzie pozostał do końca wojny. Gdy obóz został wyzwolony. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. David był jednym z moich największych nauczycieli. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. na którym razem pracowali. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. David był nieprzytomny i umierający. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. Napięcie rośnie. jak i jednostkowego punktu widzenia. 84 . sławy ani pieniędzy. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. Między innymi bunkry. ale lepiej zostaw mnie w spokoju".Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. Przyjaciel postarał się. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. nie odrzucał seksu. zaciągnął się na statek handlowy. by stał tak przez wiele dni. podając się za starszego. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. czegoś. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. Zapragnęłam się dowiedzieć. jakich mi udzielają. David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. Gdy David odwrócił się w jego stronę. David był wysyłany za linie wroga w Europie. a po drugie . W końcu został wysłany do obozu zagłady. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. W wieku piętnastu lat.

Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. co zobaczyli. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. . w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. Odpowiedz na pytania: 1. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. David odzyskał pełną władzę w nogach. w jaki traktujemy samych siebie. aby gniew opuścił moje ciało. Wykorzystując energię drugiej czakry. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. pozwolimy ci umrzeć. To. jak moŜna mu pomóc.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. Gdy dotarł do rezerwatu. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. Obok związków. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. które tworzymy z innymi. był tak słaby. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. modliłem się Ŝarliwie. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. Wiedziałem. Duch jest twoją siłą". Czy jesteś wystarczająco silny/a. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. został szamanem. aby ustalić. . musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. którą odbierało się jak błogosławieństwo. Zwołali radę. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. Gdy odzyskał świadomość. Z trudem utrzymywałem się na wodzie. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. David postanowił wrócić do rezerwatu. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. zaleŜy od sposobu. „Davidzie.

Przyczynia się do większej indywidualizacji. pęcherzyk Ŝółciowy. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. które spotykają się w trzeciej czakrze. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. hojność. krytyką. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. Energie. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. obawa. w której odkryjemy. wątroba. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. rdzeniem naszej osobowości. ambicje. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. ogniskuje się na tym. zasady etyczne i siła charakteru. nadnercza. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. 86 . Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. łysienia. dyscyplina wewnętrzna. naszym ego. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. starzenia się. gotowość do podejmowania ryzyka.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. jelito cienkie. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. pobudza proces tworzenia własnego ja. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). trzustka. Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. „ego" osobowości. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. poczuciem własnej wartości. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. poczucie własnej godności. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. często nazywana czakra splotu słonecznego.

Zastanawiałam się. lub o kim sądzimy. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. które odzwierciedlają tę słabość. jak wygląda nasze ciało. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. Na tę cechę musimy zapracować. które wzmacniają ducha. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. Czy jesteśmy fizycznie silni. Ruth. Gdy tworzymy obraz siebie. Pewien męŜczyzna powiedział mi. lecz rozpocznie duchowy proces. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. JeŜeli nie lubimy siebie. niepodobnym do niego. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. sądząc. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. iŜ nigdy nie oczekiwał. stanowi o jakości naszego Ŝycia. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. to. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. moŜemy podejmować decyzje. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. OŜenił się dla towarzystwa. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. czy siebie szanujemy. Ŝe tego nie zauwaŜy. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. kogoś. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. Odparłam: „Nakryłaś mnie. lub takie. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. Poznałam ją poprzedniego dnia. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. na kim chcemy zrobić wraŜenie. sądząc. nie będziemy potrafili właściwie decydować. Właśnie nad tym się zastanawiałam". nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. Stosunek. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. Ŝe Ŝona będzie go kochała. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. Nie była uczestniczką warsztatów. w związkach. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. RozwaŜmy np. Fakt. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. nie oznacza. jaki mamy do siebie. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. Oznacza on. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. Wpatrywałam się w nią. Podkreślam raz jeszcze. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. Ŝe bez względu na to. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. 87 .

gdy staram się powiedzieć. który Cię kontroluje. co mogło być ograniczeniem. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. Tak. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. Ŝe nad wszystkim panuję«. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. to Ci powiem". Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. Ŝe niefizyczny. Ŝe coś. Zapewniła mnie. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. Ruth jest przykładem wiary w to. lecz zanim to nastąpi. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. pomyślałam sobie. LŜejsza od powietrza. Ŝe nie słyszysz. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. Tak właśnie uczyniłam. Nie mogłam powstrzymać radości. Ŝe jest moim aniołem. gdy chodziłam . Potem. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. Ŝe Ci pokaŜę. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. Ograniczenia 88 . wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. Było to niesamowite uczucie. choć byłam tego bliska. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. więc włączę tę kasetę. „Dobrze. SkarŜyła się: »Ruthi. bo to właśnie mi się przydarzyło. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. oczywiście"." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. byłam bardziej kaleka. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. odpowiedziałam. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. w duchu tradycji Ŝydowskiej. a ona powiedziała: „Dobrze. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. Tak teŜ zrobiła. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. Stałam się najbardziej zaradną osobą. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. a potem opowiem Ci o sobie". I wiesz. jak Cię widzę«. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. jak artretyzm wykręca moje ciało. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Nie mogła mi powiedzieć. Nigdy niczego nie ukradłam. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam." O mało co nie spadłam z krzesła. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. Odpowiedziała: »Tak. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. Masz ich tak wiele. Przyniosła mi LSD. KaŜda z tych opasek jest lękiem. stało się źródłem inspiracji. unosiłam się nad swoim ciałem. Wierzę. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. Ruth zdecydowała. muszę Ci coś pokazać«. gdy miałam trzydzieści osiem lat. abym nigdy się nie bała. Opowiedziałam o wszystkim córce. tylko Ŝe tak będzie. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. jak Ruth bierze LSD. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. próbowałam narkotyków«. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. Ŝeby się o mnie troszczyła. jaką moŜesz sobie wyobrazić. czy wiesz. Ruthi.„Podejdź tu do mnie. gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. oni Cię do tego zmuszają«. gdy mnie odwiedzała. Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności.

czy zwiększamy moc ducha. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. Wkrótce wróciła do Ŝycia. W ten sposób się poznałyśmy. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). Nadal uczęszczała na spotkania AA. a szczególnie małŜeństwo. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. poniewaŜ. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. Ŝe ma dość wiary w siebie. jaki posiada kaŜdy z nas. KaŜde postanowienie.stały się jej atutem. pokonała je odzyskując siłę. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. Poznałam Penny na warsztatach. aby stało się to moŜliwe. tracąc tym samym pracę. naszych duchowych „nóg". aby odzyskać wolność". zdrowiem. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. Ja zajmę się obiadem. jak powiedziała. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. Była mózgiem przedsięwzięcia. związaną z fizyczną energią trzech 89 . Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. Zmieniła styl ubierania. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. Uznała. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. Gdy odzyskała świadomość. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. to byłby koniec świata". Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . Penny była juŜ wstawiona. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. Ŝe ma problem. która zwiększa moc naszego ducha. Pragnął. ZamęŜna od osiemnastu lat. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). wspaniałego męŜczyznę. by piła. Codziennie po pracy Penny wracała do domu. stwierdziła. Za kaŜdym razem. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. Po jakimś czasie poznała Jamesa. decyduje o tym. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. Przeprowadziła się do innej części kraju. zdrowie i powodzenie. jednak nigdy nie weszła do środka. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. a im silniejsze ono się staje. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. Postanowiła się rozwieść. umysłem i duchem. lecz niestety takŜe alkoholiczką. Penny postanowiła przekonać się. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób." Gdy obiad był gotowy. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. Im silniejszy jest nasz duch. Wtedy się załamała. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. Kiedy rozwód stał się faktem. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. odzyskała ducha i odkryła. jakie podejmujemy. jednak się nie odwaŜyła. ciałem. nie zwaŜając na to. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. KaŜda decyzja. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. „tego potrzebuje moja dusza. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła.

Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. był „surowy. Czas. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. gdy była dzieckiem. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. była dręczona przez dzieci w święto Halloween. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. Gdy dorosła. a po 90 . co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". co jednak nie nastąpiło. solidny i zwyczajny". gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". gdyŜ śmierć była nieunikniona. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. uŜywając jej słów. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. Urodziła dwójkę dzieci. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. Zapadła cisza. gdzie nikt jej nie znał. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. moŜesz zmienić swoje Ŝycie. z kim moŜe się przyjaźnić. Rodzice powiedzieli jej.pierwszych czakr. jednak wcale nie musi tak być. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. którzy potrzebowali uzdrowienia. gdy poczuła się dość pewnie. Margaret. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. Nie pozwalano jej na nic. Przekonanie. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. zapytała Ollie. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. lecz miało teŜ postacie szczególne. wykonać odpowiednie czynności. który. która posiadała moc leczenia ludzi. potrzebujemy tej fizycznej energii. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. Ŝe córka się uparła. jaką posiadała w dzieciństwie. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. „samotną. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. jednak gdy znalazła się w środku. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. Ojciec uznał. Czasami ukradkiem czytała gazetę. aby pomóc synkowi. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". nauczyciela lub pielęgniarki. ujrzała. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. Tradycyjnie co roku. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". co czytała i decydowali o tym. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. jak to określiła. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. Przyjmując jakieś przekonanie. modliła się. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. Wtedy. jest fikcją. po czym Ollie powiedziała. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. nieszkodliwą. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. aby np. solidne i zwyczajne". W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. i poprosiła go. którzy pozostawali w swoich domach. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". aŜ któregoś dnia energia odeszła. W naszej kulturze uwaŜa się. niespodziewanie wypełniła ją energia. jeden jedyny raz. Ŝe kiedyś. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. W świadomości społecznej istnieje pogląd. od dziesięciu lat. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę.

Ŝe ta była jej bliska. Troszczył się o nią do tego stopnia.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. aby przeprowadziła się do ich domu. którzy tego chcą. moŜemy doświadczyć okoliczności. co jeszcze razem robicie". gdyŜ nie wiadomo. bo przypomniał sobie o Ollie. Lekarz stwierdził. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. Lekarz zapytał rodziców. ale takŜe dlatego. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. Energia. Im więcej się dowiadywała. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. gdzie pozostała aŜ do śmierci. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. i poradził męŜowi. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. co będę robiła. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. nigdy bym mu nie uwierzyła. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. Jednak jako dorośli. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. nie tylko z powodu Ollie. podczas których wspólnie się modlimy. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. Ollie otworzyła przed nią inny świat. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. 91 . Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. Koledzy i koleŜanki z pracy. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. czego był świadkiem. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. Ŝe chodzi mu o rozwód. Zapytał. Nie ma wątpliwości. by kierowały nią lęki innych. Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. on. lecz stał się cud. Ŝe mąŜ ją opuścił. dokładnie wszystko zrelacjonował. Dzięki tobie Ŝyję". Ŝe nie pozwoli na to. Sama nie wiem juŜ. czy będzie się spotykała z Ollie. której doświadczyła Ollie. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". by był z nią „ostroŜny". Nie widziała ich od tamtego czasu. Ŝe niezaleŜnie od tego. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. gdy Ollie wróciła z pracy. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. Tym razem postanowiła. nie zwaŜając na Ollie. by zachował w tajemnicy to. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. Miała nadzieję. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. i o ich staraniach. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . Margaret drŜała z emocji. co nowe i nieznane. co w niej siedzi. Był przeraŜony. Pięć miesięcy później. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. Wiedziała. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. Od razu poszli do domu Ollie. Choć Ollie prosiła męŜa. ich lęku przed tym. byle ta sytuacja się zmieniła. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. podobnie jak Margaret. lecz takŜe dlatego. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. jednak okazało się. które sprawią. odkryła. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. Tych. Twierdzili. uzdrawiających energiach i duchowości. uczymy uzdrawiania. Myślała. Ollie była zdruzgotana. Ŝe namówił ją. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. czy mogłaby mu pomóc. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. aby poznawała tylko to.

gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. aby sprawdzić swoje przeczucia. Wyglądało na to. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. z którego uchodziła energia. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. Ŝeby wracał do domu na czas. a nie wyczucie. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. Myślały. poniewaŜ obawiał się poraŜki.przyjęli jednak. Był jednak rozgoryczony faktem. w skrajnie przeciwnym przypadku. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. przynajmniej częściowo. Stałby się bogaty. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. dałoby taki sam efekt. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. szukając doskonałego wzoru. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. co nastąpi. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. Owładnięty tą ideą. przełomowych okresach. aby pozostać wiernym sobie. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. jakie dawało mu Ŝycie. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. Ŝe nie zarobił pieniędzy. wpłynąć na to. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. co byłoby łatwe. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. by stosował relaksację. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. Musi być doskonały". depresji i lęku lub. jak powiedzenie nastolatkowi. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. Planował róŜne przedsięwzięcia. których cena wzrośnie. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. Odpowiedział. Trzecia czakra Evana była jak otwór. Powiedziałam. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. skrzętnie gromadził statystyki. który jest prowadzony na start. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. Intuicja i niezaleŜność. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. Upierał się jednak. jednak na nic się nie zdecydował. Ciągle analizował giełdę. I rzeczywiście. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . Evan sam przyznał. Ŝe nie starcza mu sił. choć pasją Evana był zawód. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". które są atrybutami trzeciej czakry. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. Chował się przed moŜliwościami. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. Gdy zapytałam go. Sądzili.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . Informacje energetyczne to emocjonalne. a jedynie pokazują moŜliwości.

Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. by rozpoznać. Mam koszmarne sny na ten temat". poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. była męŜatką i miała dziecko. o tyle dla Nieba liczy się to. W prywatnej rozmowie zapytała mnie. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. które czasami bywają trudne. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. czego się uczymy. twierdziłam. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. Nie pytała. Powiedziałam. gdy mamy odwagę i siłę. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. Powtórzyła. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. w której kiedyś pracowała. Intuicja. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. jakich nam dostarcza. Sandy z dumą opowiadała o tym. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. w którym napisała. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. Odparła. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. PodąŜanie za intuicją oznacza. Próbowała je zagłuszyć. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. zwany hiperalimentacją. zaoponowałam. wprowadzono do leczenia niedawno. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. Nie ulega wątpliwości. co zarabiała.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. rano i wieczorem. To mi wygląda na przewodnictwo". dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. dlaczego musi je wszystkie znosić. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. Po roku otrzymałam od Sandy list. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. Miała ich bardzo wiele. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. Gdy ją poznałam. Co dzień. aby podąŜać za impulsami. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. Przebyła siedem operacji brzucha. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. zgodziła się. które odbywały się dwa razy w tygodniu. nie starczało na utrzymanie. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. Obecnie wiarę. Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. jednak to. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria.rozwiązanie. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy.

aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. Ŝe Howard chce się rozwieść. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. mąŜ poprosił ją o rozwód. Ŝe dam sobie radę". a w chrześcijaństwie bierzmowanie. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. która symbolizuje wejście w wiek ducha. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. i jestem głęboko przekonana. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. W tradycji Indian. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. Jadąc do szpitala. zaczęłam się nad sobą uŜalać. aby zdobyć nowych przyjaciół. Poczucie własnej wartości i świadoma. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. Janice miała cięŜkie dni. chciała się nauczyć technik pracy z energią. Na dodatek. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. przynajmniej w przeszłości. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. PodróŜe. z czym muszą Ŝyć inni. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. Ostatecznie udało się jej. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. jak sobie teraz poradzę. jednak zrozumiała. nawet weekendowe wycieczki. takich jak medytacja i wizualizacja. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. były dla Janice cięŜką przeprawą.kosztów. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia.ceremonię. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. wytrwałości i szacunku do siebie. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Aby poprawić swój stan. co jest oznaką dojrzewania duchowego. uznałam. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. który mnie potrzebuje. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. i postanowiłam. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. Mam syna. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. Jednak okazało się. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość.

jak np.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . motywowanie siebie. okresie rewolucyjnym. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. inwolucja. przebiegają według określonego wzorca. lub pracy. świadomość siebie. z niewielką pomocą. iŜ uznaliśmy. Taki rytuał oznacza takŜe. która przełamała bariery zewnętrzne. uznano za coś. emocji. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". jak i ciała. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. aby wypróbować własną kreatywność. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. czyli narcyzm. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. to niezmiernie silne słowo. ducha. przez które wszyscy przechodzimy. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. nauczyć się chodzić samodzielnie. Rewolucja. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. W większości przypadków nie lubimy zmian. po którym mogliśmy.dekada inwolucji. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. jak i kobiet. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. rozłoŜonych na liczne wcielenia. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. Po pierwsze. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. Zmiany mogą dotyczyć związku. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. Zmiany. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. samouzdrawianie. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. aby „być w świecie. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. w której psychoterapia stała się codziennością. Za kaŜdym razem. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. Była to dekada. Pojawiło się wiele nowych terminów. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. jakim jest „ja". Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. Aby sprawdzić. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. co moŜna osiągnąć w tydzień. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji.

jak wyszukane są jego poglądy. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. czy kilka lat. Jednak bez względu na to. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. choćby w wyniku małych rewolucji. Ŝeby wyciągnął wnioski. Ze zdziwieniem 96 . Wyrobienie sobie własnego zdania. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. Ŝeby się wyprowadziła. Nagle zaczynamy dostrzegać. ona odejdzie. tylko fakt. zapytałam dodając.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. to. co później będzie robiła. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. Ŝe wcześniej. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. dlaczego coś ukrywamy. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. po czym odparł. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią. Poprosiłam go. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . postanowił się nią opiekować. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. Ŝe jest związany z kobietą. zdrowie czy Jane?". czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. Musimy poznać własną naturę. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. PoniewaŜ uwaŜał. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. Poznał ją. Ŝe nie chciał myśleć. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. Gdy jej o tym powiedział. Ŝe Jane. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. wszystko staje się jednością. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. ona jednak zaprzeczyła. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. W związku z tym bał się. zrozumienie. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. iŜ jego problemem nie jest Jane. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. Zapytał ją. poniewaŜ cierpiał na wrzody. powiedział. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. Ŝe jej nie wierzy. Odpowiedział. Ŝe poprosił Jane. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. nie miał wrzodów. Zamilkł na chwilę. Mówiąc o odwadze. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. Jane przyznała. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. czy zaczęła ponownie coś brać. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. twierdząc. Podejmując codzienne decyzje. Z początku jej wierzył. Powiedziałam. moralnością i poszanowaniem siebie. Jeny poprosił mnie o konsultację. zanim poznał Jane. Ŝe ma zły humor. jest narkomanką. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. gdy juŜ nie brała narkotyków. ma ogromne znaczenie duchowe. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. Czułam. lecz jego własna autentyczność. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. „Co wolisz utracić. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. jego partnerka.

z których wszystkie były juŜ dorosłe. narcystyczny obraz siebie. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania.stwierdził. na co odpowiadałam: „No. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". Ŝeby załatwiać ich sprawy. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. W trakcie terapii zrozumiała. Znajdując się w tym stanie. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Miała sześcioro dzieci. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". aby się do tego ustosunkować. Ŝe musi na nowo określić. Oznajmiła dzieciom. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. Ŝe odczuł ulgę. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. po nim następuje etap inwolucji. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. Zdała sobie sprawę. aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . kiedy będzie mogła znowu chodzić. „Nie myślałem. „Nie wiem. jak i indywidualną osobą. Emma zrozumiała. Smutkiem przejmowało ją to. czym jest zajęta. która im pomaga. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Minęło kilka miesięcy. Ŝe musi szanować to. w co wierzy. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. Ŝe rak był dla niej inspiracją. to największym uczuciem darzą tę jej część. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. podatni na zranienie. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. aby wyzdrowieć. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. Ŝe Ŝyła dla dzieci. pytały ją. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. mimo sprzeciwów. Mówili wtedy np. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Ŝe jest zarówno matką. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. choćby w niewielkim stopniu. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. Ŝe się na to zdobędę. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. część uczestników przyznała. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. Powiedziała mi. kobietę około sześćdziesiątki. Historia Emmy pokazuje. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę.

osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. Wierzę w siebie coraz bardziej". dając wyraz swojej mocy. 98 . poniewaŜ wiedział. na przykład. gdy dorosną. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. by się ubierać tak jak chcę. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. gdyŜ postanowił spróbować. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. Ŝe jest narcystyczna. Gdy zapytałam. Gary był muzykiem i występował na scenie. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. zachować poczucie godności i wiarę. a gdy przyszedł odpowiedni czas. posłuchała intuicji. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. nie interesowały go ani sport. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny.archetypową siłą. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. Chuck nie przystawał do rodziny. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. Gary powiedział takŜe.przeobraŜenia wewnętrznego. świat podporządkowuje się jego sile. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. zacznę zbierać siły. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". były podobne do rodziców. skupiona tylko na sobie. Matka Teresa i Nelson Mandela. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. by. ani spotkania przy piwie. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. gdyŜ doskonale pokazuje. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. którą uwielbiam. Matkę Teresę. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. jak to jest być podziwianym. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. Opowiem Warn historię Chucka. Wymagano od dzieci. Podobnie jak Gandhi i Mandela. które te idee wyznawały. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. na czym polega szacunek do siebie. Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. uczestnik jednego z warsztatów. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. Ŝe jest gejem. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. lecz o uwolnienie się spod presji. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. Ŝe jest homoseksualistą. weszła w okres ewolucji. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. ale takŜe lęków i tajemnic. odpowiedział: „Jeszcze nie. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . by być tym. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. Pociągały go idee liberalne i osoby. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. kim chcę być. Sądzono o niej. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. Trzecia czakra jest pełna ambicji. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. Osoby. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. Nawiasem mówiąc.

Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. są moi znajomi. o których lubił czytać. aby odwiedzić Fatimę. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. Był przygotowany na róŜne reakcje. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. Pierwszą rzeczą. To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. to moŜe się okazać. lecz droga. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. co go niepokoiło. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. medytację i praktyki religijne w kościele. a takŜe głęboką wiarę w siebie. Ŝe jest gejem. Lourdes oraz inne miejsca. by powiedzieć jej. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. Kocham to. jaką miał w rodzinie. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. co napisałam". gdy korzysta nasz duch. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. którą zrobił po powrocie. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. czego w sobie nie lubisz? 2. jest długa i uciąŜliwa. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". wiedział jednak. Był wolny i pełen Ŝycia. czujemy się jak w niebie. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. jeŜeli jedynymi osobami. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. które uwaŜał za święte. Zacytował swojego przyjaciela. które obejmowało modlitwę. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. było zaproszenie rodziny po to. ustaliliśmy. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia.gdy ją osiągamy. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. to określ. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. aby chronić siebie? 4. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . Powrócił do domu odmieniony. Ŝe ciało korzysta. Zaproponowałam. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. Odpowiedz na pytania: 1. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. która do niej prowadzi. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. która wiodłaby na skróty. Ŝe bije od niego blask. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. to dlaczego? 3. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. Najbardziej boję się tego. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. Gdy go poznałam. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". równieŜ geje. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. które o tym wiedzą. W lecie Chuck poleciał do Europy.

czy się poddałeś/aś? 100 . której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10.5. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. aby zmienić swoje Ŝycie. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. po to. to dlaczego? 6. to dlaczego? 7. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. aby uniknąć samotności? 8. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. to czy robisz wszystko. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak.

musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. zazdrość i lęk. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. pomysły. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". współczucie. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. nadzieję. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. aby wyraŜać piękno i współczucie. przed jakimi stajemy. nadzieja. słabością emocjonalną i zdradą. jak się dzieje. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. lęk przed urazem emocjonalnym. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". zaufanie. barki. Główne lęki: lęk przed samotnością. Podstawowe wartości: miłość. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. a takŜe zaczynamy rozumieć. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. Panuje ogólny pogląd. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. rozgoryczenie. Jej energia symbolizuje serce Boga. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. aspektom takich cech Boskich. małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. są częścią Boskiego planu. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. nienawiść. a takŜe tego. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. wewnętrzny związek z duszą. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. Ŝe największą siłą jest miłość. Nasze serca stworzone są do tego. natchnienie. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. Energia miłości 101 . emocjonalnych reakcji na własne myśli. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. z tą róŜnicą. płuca. współczucie. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. przepona. zaufanie. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. jak piękno i współczucie. rozpacz. zaangaŜowanie. złość. osiągamy stan wewnętrznego spokoju.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. grasica. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. postawy i natchnienie. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. Ŝebra. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. przebaczenie. Jako archetyp. dłonie. dlaczego dzieje się tak. piersi. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. ramiona. Zadanie. aby wybaczać i kochać. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga".

inspiruje. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. które chciałam mu przekazać. jak odpowiadamy na te wyzwania. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. śmierć ukochanej osoby. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. Ŝe inwestycja się nie powiodła. które mogą dotyczyć sportu. ponadto obiecał mu. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. a Greg zniknął. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. zachowując się tak. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. w co zainwestować pieniądze. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. Miłość nas napędza. z którymi nie łączą nas więzy krwi. To. Zadręczał się wyrzutami sumienia. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. wykorzystywanie emocjonalne. Wzięła go za rękę i po102 . miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". którą wymienia się w jej obrębie. A gdy budzi się czakra trzecia. domu i ciała. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. kontroluje. bo wiedziałam. Ŝe przerwał mi i zapytał. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. pracy. śona Jacka. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. wspaniałomyślność. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. Kryzysy Ŝyciowe. które w swej istocie dotyczą miłości. jakby dokładnie wiedział.jest czystą mocą. fizycznymi i materialnymi. Powiedział. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. dlatego odkrywamy ją stopniowo. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. które ją poprzedza. a być moŜe nawet ją określa. mody. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. troskę o siebie i innych. jak i przeraŜa. uzdrawia i niszczy. Ŝeby wychodził. takie jak rozwód. Po czterech miesiącach okazało się. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. jest zapisywane w naszej tkance. otrzymując ją od członków rodziny. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. przyjaźni. jak waŜne są wskazówki. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. czy moŜe wyjść. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. nauki. współczucie. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. Miłość w równym stopniu pociąga nas. Ŝe sam nie zna się na biznesie. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. Lynn. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. Nie chciałam. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. Ŝyczliwość. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. spotkań. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. Jack stał się tak rozdraŜniony. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego.

prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. Nie chcę. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. „Greg się nie odezwał. zniszczyła nasze Ŝycie. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. kogo kochasz. Karano. Jako dorośli. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". bolesne wspomnienia. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. aby złość. Gdy wychodziłam z sali. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. Miłość. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. Ŝycie osobiste i zawodowe. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. gdy był głodny. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. co uznał za głupotę.zaburzonym stosunkiem do seksu. Gdy go poznałam. a depresja minęła. Ŝe damy sobie radę". wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. Powiedział. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. aczkolwiek w innej formie. otyłości. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. a wykorzystanie seksualne . Zrobiliśmy przerwę. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. to jednak jego działanie wypływało z miłości. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. Ŝe juŜ pójdziemy. Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. która ma wpływ na nasze zdrowie.kontynuowała jestem pewna. alkoholizmu i innych uzaleŜnień. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. tak jak do rodziców. Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. postarajmy się Ŝyć dalej". negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. aby się dowiedzieć. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. jednak podejrzewamy. jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. Ŝe nadszedł czas na to. i zniesieniu władzy. Lynn powiedziała. Ciśnienie krwi unormowało się. w pracy lub innej trudnej okoliczności. Niedawno zmarł jego 103 . jaką czujesz do kuzyna. zmuszając do noszenia za małych butów. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". choć nie boli juŜ tak bardzo. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . Jack rozpłakał się. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. „Nie wierzę. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. Proszę. a takŜe zdrowie.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. wtedy się okaŜe. Wiem.wiedziała. jaką nad nami posiada. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. co u nich słychać. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Jako dziecko Derek był maltretowany. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim.

ojciec. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca.z dziecięcej. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. Ŝe uzdrowienia. związanej z pierwszymi trzema czakrami. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. oparty na miłości sposób Ŝycia. którzy nas kiedyś zranili. z której moŜemy skorzystać lub nie. Ŝe był nieszczęśliwy. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. aby za nim podąŜyć. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. Zranione dziecko nie rozumie. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. później stwierdziła. i by nie pokazał nam. ostrzegły go. szczególnie po tym. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. na taką. Derek zgodził się z nią spotkać. obecne w sercu Dereka. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. na pewno by mu jakoś pomogła. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. Początkowo matka temu zaprzeczyła. Gdy byli razem. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. domagał się od matki. aby zapobiec chorobie fizycznej. by mu powiedziała. 104 . Pod koniec warsztatów Derek powiedział. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. W końcu zdenerwowała się na Dereka. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. która opiera się na schemacie: rodzic . Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. aby jego rodzice byli źli. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. Nie uwaŜał. jak została wdową. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. lecz absolutną koniecznością. Cała nasza kultura ewoluuje. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. w rozumieniu człowieka. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. a które powiedziało mu.rzadko zdarza się. którego źródłem jest sefira Tiferet. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. jakkolwiek by było bolesne. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . i wyraził przekonanie. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. Ŝe gdyby wiedziała. Nastała „epoka czwartej czakry". Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. które mogą nas zranić. wytłumaczenie. w którym stwierdził. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. lecz nam samym. Tak samo jak u Dereka. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. Energie duchowe. śycie i nauki Jezusa pokazują. były nagrodą za przyznanie się do winy. jakich dokonał Jezus.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. zawarte jest przesłanie duchowe. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. w jakiej współdziałamy z Bogiem. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością.

poniewaŜ wiemy. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. a nie wyrzeczenia się siebie. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. rozpaczy. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. jakie dawała nam świadomość grupowa. Nierzadko doświadczali oni depresji. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". Z pomocą lub bez. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. halucynacji. Dzieje się to w relacji z samym sobą. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. leczenia i przyczyn chorób. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. kiedy dobrze rozumiemy siebie. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. wizji. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. U wrót serca wita nas jedno. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. psychicznych i intelektualnych. a korzyści są wątpliwe. artystów. Tylko wtedy. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. które kształtują dorosłą osobowość. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. Nie dziwi fakt.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. w szczególności z czakrą wspólnoty. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. własnym duchem i osobowością. aby być z drugą osobą. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. takie jak np. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. Panował wówczas pogląd. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. które pozwala odŜyć stłumionym. Zanim nastały lata sześćdziesiąte.

która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. aby kontrolować sytuacje i 106 . przedstawionymi przez innych lekarzy. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. Ŝe zawał był czymś więcej. pochodzenia. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. z której korzystamy. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego.elementach trzech pierwszych czakr. pracy i hobby. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. psychicznymi i duchowymi. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. Pewnego dnia. woundology). nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. by zalecać pacjentom inne metody. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. w którym juŜ nie czuł się dobrze. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. Ŝe tego właśnie potrzebują. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. Korzystamy z tego objawienia. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. wymieniając się doświadczeniami krzywd. odkąd uwierzyłem. Nie przypuszczałem. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. drugą i trzecią czakrą. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. Perry trochę o tym poczytał. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. dotyczące nazwiska. potrzebnej do zalecania nowych metod. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. poniewaŜ uwaŜam. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. wypisując recepty i skierowania. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. Osiągnął punkt. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. Uczyniliśmy własne urazy walutą. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry.

na który umówiłam się ze swoją znajomą. dziękuję" i odszedł. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. UwaŜała. zapytałam: „Mary. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. Ŝe zamiast zaleczyć rany. KaŜdego innego dnia. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . które spędziliśmy wspólnie. Ja byłam jednak oszołomiona. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. Zajście. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. Odpowiedziała mi. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. Wytłumaczyłam jej. wykorzystania. Przekazałaś wszystkie te informacje. uzaleŜnień lub przemocy. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". Wspieramy się i bez względu na wszystko. często po raz pierwszy w Ŝyciu. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. Nie mogę zawieść grupy. jakbym ją zdradziła. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. tylko nie ósmego czerwca. na finansową pomoc ze strony ojca za to. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. podobnie jak łan i Tom. dowiedzieli się o tym. Tego dnia nie mogę. Powiedziałam: „Cześć. jak się nazywasz?" Kobieta. nie odwracając głowy w moją stronę. w ciągu tych dwunastu sekund. gdy musi zaleczyć swoje rany." „Wiem o tym. kazirodztwa. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. Oczywiście daję sobie z tym radę.ludzi. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". nie dawało mi jednak spokoju. Chciałaś. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. co jej uczynił. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. lana i Toma. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. Czekałam na nią. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. aby łan i Tom. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. Mary. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. skończyła się takŜe nasza znajomość. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. Wiele grup wsparcia. który zapytał Mary. którego byłam świadkiem. pytał Cię przecieŜ tylko o to. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku." MęŜczyzna. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. a kiedy skończyłyśmy obiad. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. chciałabym się dowiedzieć. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". Ŝe najwidoczniej nie wiem. gdy stają się one dla niej cięŜarem. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. ZauwaŜcie. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. który zadał pytanie. Będziesz musiał poszukać kogoś innego. czy masz czas ósmego czerwca. która przyszła go wysłuchać. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. odpowiedział po prostu: „Dobrze. a było to przy okazji obiadu. na czym polega wspieranie. a nie jego rozgłaszaniu. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki.

Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". 5. Gdy następuje zestrojenie. no i moŜe finanse. małŜeństwo. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. wspomina o czymś. 4. wymagane jest posiadanie urazów. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. ile potrzebuje. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. dzieci. Jednak gdy kryzys mijał. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. Byłam wstrząśnięta. aby stworzyć miłosny związek. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. Ŝe obecnie. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. ale takŜe dlatego. działań poza pracą i. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. a tym bardziej leczenie. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. a nawet zawodowego. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). Większość 108 . poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. rozwody. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. Nie tylko tym. Nie jest przesadą stwierdzenie. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. co ma podobny charakter. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. związki. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. 2. ewentualnie. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. aktywności fizycznej. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. przechodzą do czakry czwartej. udziału w programach rozwoju osobistego. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. 3. Mówiąc w skrócie. Będziemy zawsze zachęcać partnera. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. z którą nadal „pracuje". lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych).wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego.

Nic więc w tym dziwnego.. jaką czerpie się z cierpienia. Uznając. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. zastanów się. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. aby dotrzeć do źródła bólu. zaczynamy wierzyć. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. w którym znajduję współczucie. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. wiedz. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. czy wykorzystujesz je. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. niechętnie rezygnowali z przywilejów. jak wszystkie 109 . Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. lecz niełatwą. do czego przywykłeś? To są pytania. Obserwuj. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. zastanów się. aby serce mogło zostać uzdrowione. a takŜe do siebie. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. która jest samowystarczalna.pomagała odzyskać utraconą moc. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. Osoba. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. jest od niej uzaleŜniona i. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. Ŝe nie ma takiej potrzeby. szczęśliwa i niezaleŜna. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. rozpoznaj urazy. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. z drugiej zaś . a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. Czy zdarza Ci się np. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. Nie mając planu terapii. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. przez co przeszedłem". Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. którzy wiedzą. jak dobierasz słowa. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. zawsze pewna siebie.

nic się nie stało". Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. o którym myślimy. aby wybaczyć i pójść dalej. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. da nam poczucie spełnienia. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. lecz zupełnego. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. poniewaŜ boi się. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. Bez względu na to. Etap szósty: śyj miłością. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". upewnij się. o czym przypominają nam teksty duchowe. moŜesz dojść do wniosku. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. Rozpocznij praktykę duchową. aby przejść przez ten lub inny etap. Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. czy potrafię zerwać z kontrolą. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. z kim rozmawiasz. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. nie lekkiego. lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. czy na indywidualną modlitwę. jeŜeli jest to konieczne. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. czy zdecydujesz się na rytuał. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. Wiele osób nie chce siebie poznać. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. JeŜeli uznasz. jak to się wydaje większości ludzi. Cię oswobodzi. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. 110 . aŜ odpowiedź. świadomym aktem. który utknął w przeszłości. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. Obojętnie. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. która moŜe być źródłem cudów. jest to trudne do pokonania. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. co powinieneś zrobić. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. moŜesz się zająć wybaczeniem. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. a nie lęk. która nas zraniła. a takŜe sobie. Wybaczenie nie polega. aby wybaczyć osobie. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". Na końcu przeprowadź formalny rytuał. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. która wobec Ciebie zawiniła. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. co je „złamie". której udzielisz. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. Miłość jest kluczem do szczęścia.uzaleŜnienia. na powiedzeniu: „W porządku. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. takŜe upewnij się. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. wpisane w czwartą czakrę. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". w przeciwnym razie oznacza to. Ciekawą rzeczą jest to. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. Jest natomiast złoŜonym. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. jednak później to rozwój. podczas którego odzyskasz swojego ducha. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. Oceń. Ŝe w zaleŜności od tego. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. udawaj. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści.

Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. którą tradycję duchową wybierzemy. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. gdy pomyślisz. Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. w jaki sposób to robisz. Czy uwaŜasz. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. by manipulowała Tobą inna osoba. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5.Prawda ta nie podlega dyskusji. Odpowiedz na pytania: 1. 4. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. Co dla Ciebie oznacza bliski. JeŜeli chcemy poznać Boga. to nie ma znaczenia. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. opisz.

kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. Pewna kobieta po tym. podwzgórze. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. następnie relacji osobistych i zawodowych. przełyk. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. Jesteśmy tam. Boimy się. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. Jezus. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. jakie kiedykolwiek podjęła. Ŝycie. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. usta. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. część szyjna kręgosłupa.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. Ŝe kaŜda decyzja. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. która opiera się na Boskim prowadzeniu. gdzie kierujemy nasze myśli. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. jak doświadczyła śmierci klinicznej. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. szczęka i zęby. jaką podejmuje. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. które wybieramy. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. Głoszą. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. W chwili. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. a zatem i kaŜdej choroby. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. Proces ten to przejście od poglądu. otoczenie. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. poprzez wiarę w to. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. Sefira Chesed przypomina nam. ukazanymi w 112 . zaczęła Ŝyć ze świadomością. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. tarczyca. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. znajomość siebie. które wpływają na nasze ciało. KaŜde działanie. myśląc lub działając w sposób negatywny. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". W końcu boimy się woli Boga. Podstawowe wartości: Wiara.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. panowanie nad swoim Ŝyciem. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. przytarczyca. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. aŜ po uznanie. a takŜe powodują konsekwencje globalne. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. tchawica. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. Jak byśmy postępowali. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. wraz z ich konsekwencjami. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. pieniędzy.

Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym.J. aby poprosić córkę. chodzi po mieszkaniu. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . który przetrwa aŜ do chwili. ubrania czy pracy. Laura pracowała. Powiedziała im. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. 113 . Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. Ŝe chciałaby. T. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. moŜe wymagać od nas większej szczerości. To naprawdę jest tak. śadna decyzja. Rozczarowania uczą nas. Ŝe moŜe na sobie polegać. ale takŜe własnych myśli i przekonań.J. a ja posłucham". Dopiero gdy o to poprosimy. twierdząc. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. Laurę. w której powiemy: „ly decyduj. Musiała się ponownie nauczyć. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. Pokazano jej.doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. Emily. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. Kiedy ją poznałam. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. Zobaczyła. ogląda telewizję i je przekąski. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. choćby najmniejszej decyzji. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. aby została niezauwaŜona przez Boga. Pragnąc pomóc córce. czy dotyczyła np. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Emily co dzień słyszała. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. jak T. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie.kontekście jej własnego Ŝycia. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. Idea. T. Jak powiedziała mi jej matka.naszego ducha . Ŝe czuje się przez nich odrzucona. czego pragniemy. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. Rodzice namawiali Emily na terapię. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. nie była zbyt błaha. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. bez względu na to. poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości.J. ona jednak nie była tym zainteresowana. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. czekając na powrót matki. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. wraz z męŜem zbierała siły. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu.

Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. czy wierzymy osobie.Pewnego popołudnia.J. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. albo w chorobie. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. W wyniku tego nasze Ŝycie. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. Właśnie wtedy. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. Emily ustaliła wynagrodzenie i. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. To przekonanie odbudowało jej wiarę. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. przekazujemy im część własnej energii. jak dobrze sobie radzimy. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. nie miała nawet czasu. odŜyła. gdzie Ŝyję. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. Jesteśmy naczyniami. co zapewnia 114 . Musimy zrozumieć. wracając z zakupami. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. lub Ŝył tu. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu.J. słowa same z niej wypłynęły.J. Wiara i wola są mocą twórczą. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. Jak powiedziała. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. zastanowić się. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. kiedy stajemy się świadomi faktu. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. gdy sądzimy. pomyślała. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. Ŝe będę robił to. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. nadchodzi chwila. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. Pomieszczenie się znalazło. Laura wspomniała. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. Stwierdziła. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. relacja lub choroba pokazuje nam. co Boskie. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. Ŝe czegoś nam brakuje. utracimy wszystko to. idei. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. czy wolimy wierzyć lękom. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. co robię. Gdyby zaczęła o tym myśleć. Wszyscy dochodzimy do punktu. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. czy łękowi. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. lecz Twoja wola". Ŝe to Niebo dało jej znak. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. aby się zastanowić. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. Emily spotkała Laurę. aby zajęła się chłopcem. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach. Nagle Emily zaproponowała. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". dzięki którym energia staje się materią. Bez względu na to.

w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. jest elementem większej duchowej całości. co powie im wewnętrzny głos. które mają ten dylemat. a nie 115 . co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. poczuła. Zapraszamy je. aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. lecz uznała za nonsens. jak zdrowie fizyczne. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. Ŝe wszystko. nie raz wydawało jej się. jak zalewa ją światło. kiedy indziej w nogach. którą osiąga się poprzez miłość.nauczyciela duchowego. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. Myślała. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. by kochać ze wszystkich sił. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. odpowiedziała: „Tak. Pamiętaj. Marnie nie wierzyła w takie metody. co mi dałeś". czasami jako migrena. Przyjaciele poradzili jej. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. Popadła w pogłębiającą się depresję. Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. gdy pojawiło się pytanie. jak się dzieje. Marnie przeczytała je. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. mając nadzieję. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. Tak więc uŜywamy swojej woli. Chesed inspiruje nas do tego. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. Ŝe choroba minęła.nam komfort fizyczny. Ŝe była to rezygnacja. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. niezaleŜnie od przyczyny. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". i pozwala zaufać. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. Mając trzydzieści lat. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. Marnie osiągnęła stan. który mieszka w Indiach. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. Szlochając pewnej nocy. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. a z drugiej boją się tego. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. Czasami pojawiały się w plecach. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. Po przebudzeniu sądziła. dlaczego dzieje się tak. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. Nie oceniając. który określiła „zawierzeniem". jakie tam prowadziła. przyjmę to. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. W chwili. gdy powiedziała „tak". Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. jednak tej nocy uświadomiła sobie. wierząc. odwiedzając róŜnych specjalistów. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. Prawie dwa lata spędziła. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. jednak nadal była zła i zrozpaczona. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. Następnym razem. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. przecieŜ nie mam nic do stracenia". we wszystkich okolicznościach. jednak tak się nie stało .

Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. Dopiero zgoda na to. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. a jej dłonie stały się gorące . Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. Od razu wiedziała. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. tkanki i Ŝycie. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. Bóle w zasadzie ustąpiły. Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. powinniśmy się nauczyć 116 . W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. zauwaŜamy. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. nadal miewa jednak trudne chwile. niech tak się stanie. jaką posiadam. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. fizycznego i duchowego. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. zrobię. czyni je całkowitym. którą nazywam uliczną". jest swoistą spowiedzią. sytuacja przestanie się powtarzać. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. które dajemy duchowi. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. Ŝe mnie to spotka?". ale nie musi nastąpić poprawa. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. Poczuła rozbawienie. który nami kieruje. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. po którym moŜe. a tym samym zapanowaniem nad nim. aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. co stworzyliśmy. gdy powiemy Bogu „tak". na ironię losu. Pewna osoba. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. by Bóg wybierał odpowiedni czas. która pracuje w więzieniu.nie ciepłem fizycznym. duszę. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. Ból natychmiast osłabł. choć. Skoro piąta czakra uczy nas. Kto by pomyślał. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. a jeŜeli tak miałoby być. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. lecz gorącem duchowym. co chcesz. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. Daj mi tylko siłę«". Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. które były przyczyną lekcji. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. w jaki mogę to robić". jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. Poznając istotę własnej energii. które kiedyś czytałam.zawierzenie. Ŝe obala mit. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. co zrobili. a takŜe dlatego. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. Ŝe ma ono moc uzdrawiania.

kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. a dziewczynki sercem.odchodzę". Próbujemy kontrolować emocje. Słuchając wewnętrznego głosu. ukierunkowanej na przyszłość. skłaniamy się ku iluzji. JuŜ jako dzieci. miała interesujące. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. Ŝe wszystko jest dobrze. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. moŜe się stać uzaleŜnieniem. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. KaŜda aktywność. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. a nie na przeszłość. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. miało głęboko duchowy charakter. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. choćby nawet bardzo nędznego. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. Ŝe mówimy: „Koniec. Mieli trójkę dzieci. Ostatecznie rozwiódł się. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. JeŜeli prym wiedzie serce. pod wpływem innych osób. Eileen Caddy. Ŝe nic nie da się zrobić. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. który uwaŜała za Chrystusowy. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. po części dlatego. Słuchając przewodnictwa. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. jakie naleŜy podjąć działanie. Ŝe zerwanie z czymś. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. sport czy medytacja. jest aktem przeraŜającym. jak oboje stwierdzili.odnajdywać między nimi równowagę. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. Jednak rzadko jest to prawdą. To prawda. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. choć przewodnictwo mówiło jej. czy przewagę ma serce. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. Akt woli polegający na tym. jak np. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. jakie otrzymywała Eileen.tak teŜ się stało. którego tak pragniemy. jedno z nich zaczyna dominować. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. Obojętne. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. Ŝe dokładnie wiemy. tyle Ŝe się go obawiamy. to tylko dlatego. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. czy umysł. gdy przewagę zdobywa umysł. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. Ŝycia. co do tej pory stanowiło treść naszego. Peter i 117 . PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. która jest uwaŜana za zdrową. Choć posłuchała przewodnictwa. Cierpimy. wszystkie sytuacje i relacje. Przewodnictwo Eileen. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. nawet taka. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi.

pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. KaŜdego ranka. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym.Eileen byli tym faktem poraŜeni. ogród zaczął rozkwitać. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. Nikt nie był rozczarowany. Czuję. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. Powstawały budynki. nie była to lukratywna propozycja. Dzięki temu ludzie zobaczą. Ŝe ogród był spektakularny. kiedy współdziałają siły natury. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. tworzono zasady. jak określa źródło swojego przewodnictwa. Dorothy zajmowała się channelingiem. UwaŜa. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. Podobnie jak Eileen." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. Ŝe zostaną tak odprawieni. która ledwo starczała jednej osobie. Tak jak obiecały energie przyrody. Powiedziały jej. to robiła to wbrew sobie. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". Dziś Eileen mówi. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. jakie otrzymała w nocy. Eileen mówi. tak jak zostało to przepowiedziane. Po upływie siedmiu lat. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. Ich malutka przyczepka. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. Peter dokładnie je realizował. Ŝe jej zmagania i rozpacz. Biorąc pod uwagę swój wkład. nie spodziewali się. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. którzy są moją rodziną. Eileen została poinformowana. 118 . Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. by załoŜyli ogród. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. przekraczający wszelkie standardy poziom. Wegetacja osiągnęła niespotykany. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. wynikały z „opierania się Bogu". Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". a nawet rozwód. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. z tą róŜnicą. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. Dorothy. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. Powiedziano im. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. jak mogła zostać tak skrzywdzona. Eileen nie mogła zrozumieć. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. ducha i ludzi. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. po medytacji. Mam piękny dom. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". zwanym Findhorn. śyję wśród ludzi. Powiedział jej. co moŜna osiągnąć. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. teraz miała sześciu mieszkańców. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. Ŝe choć słuchała przewodnictwa.

Jak sądzisz. na czym polega siła woli? 2. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. Czy jesteś w stanie poczuć. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. mogą się boleśnie zakończyć.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. Elihu skarcił męŜczyzn za to. utrzymując. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. Ŝe sądzą. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. Pewne etapy Ŝycia. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. W końcu Bóg przemówił do Hioba. 3. jak się dzieje. co dawało mu powód do dumny. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. za którym powinieneś/naś 119 . jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. Ŝe połączenie się z Boską wolą. Potem stracił Ŝonę. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. Największym aktem woli. mają sprawić. 2. Ŝe taka jest wola Boga. 5. Bóg się zgodził. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. powołałeś świt. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". zaakceptuj to. jak małŜeństwo lub praca. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. Przyjaciele uwaŜali. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. Hiob pozostał Mu wierny. jakie ostatecznie następuje. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. pracy lub zdobycia mocy. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. Nie osądzaj. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. Wierząc. nie byłoby tego warte. Nie miej oczekiwań. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. Choć Ŝona nakłaniała go. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. z której będziemy mogli korzystać. Porzuć potrzebę wiedzy. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". czego zmienić nie moŜesz. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. 4. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. Szatan zapytał Boga. dlaczego dzieje się tak. czego Bóg od nas wymaga. która powiedziałaby. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. Zaufaj. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. Odpowiedz na pytania: 1. Bildad i Sofar. to kogo i dlaczego? 4. odkąd Ŝyjesz. to dlaczego? 5.

Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. Czy ociągasz się. kiedy wiesz.podąŜyć? 6. Czy ufasz przewodnictwu. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. co wskaŜe mi Niebo"? 9. Co powoduje. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. określ te sytuacje. Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8.

Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. obawianie się prawdy. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. co się tworzy. szyszynka. wedle której forma następuje po myśli. obaw. kiedy umysł jest zmącony. otwartego umysłu. co poprzez to. aby nadając energii formę. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym.jako matka. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. osobistego doświadczenia i wspomnień. która jest uwaŜana za „początek". Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się .Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. 121 . jakie czerpie z tego. uzdrowiciel. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. związanej z nieprzywiązywaniem się. aby być świadomym tego. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. przysadka mózgowa. lęk przed zdrową. a Chochma Boską mądrość. realistyczną oceną. Bina i Chochma przypominają. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. inteligencją i psychiką. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. świadomie korzystać z mocy umysłu. a takŜe oczy. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. sportowiec czy oddany przyjaciel. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. nauczyciel. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. co sobą reprezentuje. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. które prowadzą nas do mądrości. uszy i nos. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. które wynikają z lęku i iluzji. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego". Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. rozwinięcia nieosobowej świadomości.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej.

która osiągnęła stan „nieprzywiązania". bez względu na to. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. który nie ma nic wspólnego z partnerem. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. poszerzanie świadomości. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. oznajmiła mu. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. Miałam wraŜenie. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. kto byłby jej męŜem. gdyŜ sądzi. Mózg jest instrumentem fizycznym. Oznacza natomiast uciszenie lęków. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. zamiast od niego uciekać. inspiracja. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". śona. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. co się z nią wiąŜe. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. Zachęciłam go. Nie wiedziała. lecz Ŝe nie zda to egzaminu. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. z którą przeŜył siedemnaście lat. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. Rozwijając świadomość. Pete był załamany. Osoba. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. co działo się wewnątrz niej samej. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. natomiast nasza percepcja i wszystko. i stosowanie go. gdy miała juŜ lat czterdzieści. Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. Powiedziałam Pete.siłami. 122 . która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. np. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. posiada tak pełne poczucie siebie. który oddaje prawdę. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. za kaŜdym razem. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. podobnie jak czwórka ich dzieci. Postanowiła mieć romans. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. a nie dla mózgu. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. Zrozumiał. jest cechą umysłu. Nawiązała romans. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. które wprowadzały ją w zamęt. Wyraziłam wtedy pogląd. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. Powiedziałam Pete. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. Teraz. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. co czuje. jaki miała w głowie. Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. Zasugerowałam. a jedynie szukała ujścia dla emocji.inteligencja emocjonalna. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem.

W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. ze świadomością. Następnie powiedziałam. aby nic się nie zmieniało. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. śmiejąc się powiedział. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. Ŝe się starzejemy. pozwala ją zrozumieć. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym.gdy zauwaŜamy. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. Weźmy np. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. choćby powodowało to wielki zamęt. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. Ŝe mamy wpływ na to. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. pozostanie takie samo. Taka jest prawda dotycząca zmian. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . aby móc przyjąć nowe. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. aby opisali jakąś sytuację. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . Ŝe przeraŜa go wizja. Czasami moŜe się wydawać. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. staniesz się jej zakładnikiem. jak dziś. 123 . poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. jak się teraz czuje. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. Jak radzi Tao Te Ching. których kochamy. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. co przemija. a ludzie.aŜ stanie się częścią naszej natury. co takiego robię lub myślę. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. choć o tym nie decydujemy. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. Potrzebujemy lat. Ŝe z takim obrazem siebie. z czym powinienem skończyć". Wymaganie. prawdę: „wszystko się zmienia". Ŝe zmiany muszą nastąpić.braku zmian. Ŝe to coś. Wcale by mu to nie przeszkadzało. Ŝeby sobie wyobraził. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. jaki w tej chwili ma w umyśle. Ŝeby stworzył obraz. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. Ŝeby sobie wyobraził. powiedz mi. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. dlaczego jest tak. czego doświadczymy w przyszłości. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. Gdy zapytałam go. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. a nie przeciwstawiać się im. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. Ŝe został zwolniony. Danny poprosił mnie o pomoc. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. ulegliśmy jednak złudzeniu. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. to dzieje się tak dlatego. który pozbawia nas źródeł szczęścia. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. i zrozumieniem. Wiedzieliśmy. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. Ŝe został zdegradowany. Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. być moŜe na całe Ŝycie. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem.ta prawda nas przeraŜa. Poprosiłam. czymkolwiek było. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. umierają. Powiedziałam mu. Pewien męŜczyzna powiedział. a nie inaczej. a staje się jej kroplą. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. ta „zmowa" nie powiodłaby się.

Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. o przyrodzie. Gdy raz postawiła to pytanie. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". „Co powinienem robić?". zupełnie ignorując własne potrzeby. wchodzimy w stan zawieszenia. ambicje i lęki. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". Coś mi jednak podpowiada. Ŝe postanowiła się zastanowić. Zapytałam. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. wyjechać na wieś. Ŝe otrzymał przewodnictwo. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. nie moŜesz przestać pytać. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. Znalazła czas na to. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. Postanawiam słuchać swego wnętrza. by lepiej siebie poznać. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. Wszystko to uległoby zmianie. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. dziwi się. jak w ogóle mogła Ŝyć. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. i nie przychodzi Ci na myśl. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. śadna z tych trzech prac. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. po prostu niczego nie jesteś świadoma. np. jakie prowadził będąc handlowcem. z których została zwolniona. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. rozgoryczenie. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. Powiedziałam mu. co nadaje jej Ŝyciu sens. na co miałby w tej chwili największą ochotę. podejmujemy działanie." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . i stwierdziła. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. Gniew.otrzymujemy przekaz. jak jedzenie. i pojawia się następny przekaz. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. otworzy się przed nim nowy świat. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. do którego zostałaś stworzona. jej nie interesowała. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. Ŝe nie chcę. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca.Analizując jego energię stwierdziłam. Ŝeby się zastanowić nad celem. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. Karen. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. nie zastanawiając się nad tym. Myślisz o podstawowych sprawach. Powiedziała. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". Gdy staramy się zatrzymać ten proces. „Brak świadomości to coś. w której pracował. Gdy w końcu zapytasz o sens. Pragnę myśleć o innych rzeczach. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. brał aktywny udział w pracy kilku grup. którego powinien posłuchać. co jest przyczyną tej sytuacji. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. i wyjść naprzeciw nowemu. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. bo kiedy zacznie za nim podąŜać. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". ubranie i pieniądze. musiała znaleźć odpowiedź. Dodał." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy.

Wiele osób. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. Czymś naturalnym byłoby. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. gdy poznają diagnozę. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. Przyjrzała się swoim lękom i temu. Wiele osób umiera. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. którzy nie odzyskali zdrowia. Śmierć nie oznacza przegranej. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. są przeraŜeni. Gdy powraca spokój. które przeszły chorobę. od indywidualnej do nieosobowej. udowodniła.nie świadomości choroby. ona jednak postanowiła. kierowało swoją uwagę do wnętrza. SkarŜył się na silne. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. Postanowił zrobić wszystko.zdrowia. co znaczy umrzeć świadomie. jak się rozwiodła. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. którą przekazywała innym. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. Rak rozwinął się wkrótce po tym. Ŝe coś jest nie w porządku. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. w jaki sposób kontrolują jej psychikę. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. bez względu na to. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. Pogląd. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. takŜe rozwód. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". które zaburzały jej energię. jaki dzieli ich myśli od uczuć. Wielokrotnie obserwowałam. ludzie błędnie wnioskują. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. przyznają jednak. Ŝe przeraŜa ją samotność. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. czy przeŜyje. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. wygranej lub przegranej. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . Tak więc ludzie często opowiadają o tym. od 125 . jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. która dotyczy zarówno serca. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. docenić wszystko to. Zadziwiające jest. Ŝe ludziom. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. stwierdziła. jednak zamiast w nim Ŝyć.moc. badając treść swoich umysłów. lecz sił Ŝyciowych. nieustające bóle. relacjonuje. Na początku. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. Ŝe juŜ wcześniej czuli. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. jak i umysłu. jak zmieniali swoje Ŝycie. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. Przypadek Jacksona pokazuje.

Zdolność powodowania chaosu sprawiała. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. w poczuciu. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. OdłoŜył drewno i oznajmił. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. on umyślnie jej odmawiał. jakie powinien był wcześniej wysłać. poniewaŜ wierzy. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. Ŝe nadszedł jego czas. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. Choć prosiła go o wyjaśnienie. Jego Ŝona była osobą. lecz ducha. Ŝe umrze. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. aby wprowadzić do niego światło. podejmował odpowiednie kroki. po lęki. uznano ich za buntowników. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. Oświadczył. Scott podjął tę decyzję świadomie. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. Jackson przyznał. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . Poszerzanie świadomości np. którym musiał stawić czoła. Zdał sobie sprawę z tego. lecz na sprawach. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. Pamiętał nawet o podziękowaniach. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. Jednak wyglądało na to. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. dlaczego poprosił o rozwód. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Ŝe mimo to jest zadowolony. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. Ŝe wie o tym. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. jak to ujął. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. gdy rozpoczynali współpracę. Wiedział. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. Do kaŜdej z osób. Gdy ludzie. Ŝe czuł się waŜny. które uznał za ofiary swojego nawyku. jaki wywoływał swoim odejściem. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. ZauwaŜył na przykład. Powiedział mi.kwestii. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. kiedy to zmarła. które domagały się uzupełnienia. z zamiarem zrozumienia przesłania. które wymagały wyjaśnienia z innymi. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności.

zanim nie skończy ksiąŜki. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. Sposób umierania. skąd się wzięły moje pytania. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. „Wezwał swoich 127 . zachowaną takŜe poza formą fizyczną. Czy jest coś. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. Czytałam takŜe. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. zaprzestając jedzenia. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. czego się dowiedziałam. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. którą pisała. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. Być moŜe tak jest. To nic strasznego". ale mój mistrz potrafił". Prowadząc samochód. Okazało się. dzięki której wiedział. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. po czym dodał: „Ja nie. nie przyjmując poŜywienia. ale mój mistrz potrafił". Zamiast załamać się w obliczu choroby. akceptujesz je i współdziałasz z nim. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. Ŝe nie odejdzie. otrzymał łaskę.swoich obowiązków. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. ani do zmiany zdania. Wtedy przyszło mi na myśl. co poda na obiad. prawie histerycznie. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. Ŝe chciałby umrzeć. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. jest prawdą. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. po czym powiedział: „Ja nie. przestając jeść. i dotrzymała słowa. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. Przeczytałam. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. Następnie: „Czy to prawda. Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. Ŝe nadszedł nasz czas. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. jak umarł mój mistrz". Kiedy pojawia się uczucie. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. doznała zawału. Powiedział takŜe. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. Nie naleŜy się bać śmierci. na jaki się zdecydowali. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. czy to. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. powiedział. Ŝe nadszedł Twój czas. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. Ŝe Scott. na przykład. Powiedział. kiedy to leŜał w łóŜku. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. co przeczytałam. Potem opuszczasz ciało. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. Ŝe pora umrzeć.

astrologów. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. W pewnym momencie uznał jednak. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. potrzebna jest pewna dyscyplina. KaŜdy moŜe tak umrzeć". Modlił się o przewodnictwo. Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. Spotkanie trwało dziesięć minut. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. W nocy budziła nas. Mój mistrz nie był chory. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii.zarówno podczas Ŝycia. aby osiągnąć dobre wyniki. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. Pewnie o tym nie wiesz. czekał w 128 . a gdy nadeszła wyznaczona godzina. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. To. czy jego mistrz postanowił umrzeć. JeŜeli miała wraŜenie. to nie jest to". Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". który „nie zna konfliktu z tym. jest iluzją. Zapytałam Sogyala. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. Czekał w ParyŜu. Przypominam sobie pewną profesor. bo był chory. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. kazała przyjmować określone pozycje jogi. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. jak i w chwili śmierci. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. pobłogosławił ich. uznawała. lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. co Boskie". był w pełni sił. Tego dnia medytował z uczniami. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. Sogyal powiedział. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. lecz zawsze. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. Jego duch posiadał ogromną moc. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. Tak więc Oliver „czekał". na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych.

popijając cappuccino na Riwierze. gdzie mogłaby się schronić. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. Ŝe mogła się w niej pomieścić. gdy pozwolimy. Czekał w hotelach pierwszej kategorii. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. gdy szła wiejską drogą. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. Pisząc te wskazówki. Peace Pilgrim wyjaśniła. by siły Boskie wskazały nam drogę. otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. Słyszałam. jest bezuŜyteczne. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. dała mi do zrozumienia. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. śyła skromnie. a następnie wewnętrznego. aby „czekał". Opowiadając tę historię. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. która jest atrybutem sefiry Chochmy. 129 . Aby doświadczyć przemiany. Kiedyś. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. które współbrzmią z szóstą czakrą. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. jaką emanuje zdrowa psychika. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. choćby najskromniejszą wskazówkę. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. Pod mostem znalazła skrzynię. mistrz duchowy dał mu zadanie. W końcu uznał. stale modląc się. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. a częściowo dlatego. jaki ma miejsce. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. by obudziły tę część naszej duszy. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. musimy zacząć od naszego wnętrza. by pokazano jej drogę słuŜenia. częściowo ze względu na to. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. istoty sefiry Biny. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. oraz Boskiego zrozumienia. Peace Pilgrim to imię. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. Moim zdaniem. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". w czasie których poznawała naturę konfliktów. Dlatego teŜ ci. Szła. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. Nie spotkałam nigdy osoby. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. Ŝe polecenie. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. Na tym polegało jej „wyświęcenie".Rzymie i na Wschodzie. jak opowiadała o sobie dwie historie.. które bardzo mnie wzruszyły. na tyle duŜą. Jego serce pozostało jednak puste. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. swój umysł i swojego ducha".

Całym sercem jestem z tymi. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. jakich dostarcza im Ŝycie.być moŜe nie w 130 . choć koniecznym stanie oczekiwania. co Cię spotkało. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. na jaką Cię stać w danej chwili. kiedy Twój umysł się zamyka. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. • Uwolnij się od myśli. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. • Ucz się nie przywiązywać. Tak wiele osób. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. a ja tak zrobię". o co w tym wszystkim chodzi. istnieje prosta metoda. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. • Uświadom sobie. a nie materialny. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. • Skup uwagę na chwili obecnej. • Naucz się rozpoznawać. kiedy działasz pod wpływem lęku. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. jakie pojawiają się w snach. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. Ŝe uŜalasz się nad sobą. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. złościsz lub obwiniasz innych za coś. O dziwo. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. jakie niesie Ŝycie. aŜ staną się na tyle silne. w co wierzysz i dlaczego. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. Naucz się bardziej ufać temu. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. Kiedy się jednak zrozumie. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. Następnie podejmij takie decyzje. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. które sprawiają. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. choć nie jest ona łatwa. nie dopuszczasz do siebie prawdy. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. niŜ temu. jednak męczy je obawa. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. co widzisz. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. które osłabią jego siłę. Im bardziej pragniesz dowodu. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. Ŝe przyjmując postawę obronną. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. przynajmniej na jakiś czas. • Miej na uwadze.

. Toby zgłosił się do mnie. Zupełnie o niej zapomniałem. jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć.Na to wygląda .odrzekłam. . Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. Chochma. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku.Właściwie teraz to nie. . Ale najpierw spróbuj.odpowiedziałam. jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci.powiedział. PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty.Masz rację.No dobrze. rozejrzyj się.zapytał. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. Badając jego energię. jak np.Prawda . Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu.Po czym dodał: . Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę. Był przekonany. Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. prawda?" . . po czym powiedział: .Tak więc przyjmijmy. Ŝe do jego ciała powracają siły. . więc się zgodził.Jak czas moŜe być iluzją? . takŜe do jego Ŝycia. zapytałam: . prawda? . . Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: . Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból. .spytałam. . ale co będzie. Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie." Nieczęsto się zdarza. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć. .Czy zauwaŜyłeś. Potrzebował poczucia. co najlepsze . Ta moŜliwość istnieje zawsze.powiedziałam. gdy skończył pięćdziesiąt lat. UwaŜasz. .Zrobię co w mojej mocy.Co takiego? . MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach.. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę. Toby zaczął się śmiać. Dałaś mi wiele do myślenia. nie czujesz bólu ani depresji. tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości.spytałam.Twierdzisz więc. Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym. gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności.odpowiedział.rozumieniu ludzkim. a co za tym idzie. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie. ale na pewno Boskim. odpowiedział: „No tak. w dzień i w nocy . Ŝe mam wpływ na to wszystko?" .MoŜesz postanowić. . będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię..Więc spróbuj .Ale w tej chwili. poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję. Ŝe widzi je w negatywnym świetle. Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. Ŝe najlepsze lata ma za sobą. Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań.Coś jest ze mną nie tak. 131 . odebrałam wraŜenie. Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę. sefira mądrości. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu. . nie mogę się oprzeć wraŜeniu. ale on zwykle się pojawia i znika. . łącznie z energią seksualną. artretyzm i impotencję. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. Ŝeby to było takie proste .Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem.Powinnaś była zostać prawnikiem. .Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? .Oczywiście.Chciałbym.

uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. po czym powiedziała: . W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. Zapytany. udał się najpierw na mszę. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. co mnie tam spotka.. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . Umysł miała wypełniony obrazami. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . Nie czuję. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. którzy podąŜają za przewodnictwem. pracując jako adwokat. wytłumaczyłam jej." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. Zaczynam rozumieć. Nic juŜ nie mogę robić. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. w ujęciu symbolicznym. czuję napływ energii.zapytałam. Jak sądzę. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. Gdy badałam jej energię. w Detroit. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. Graham Green.powiedziała Carrie . po czym powracają do swojego dotychczasowego. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. decydując się na odosobnienie. gdy był młodym księdzem. między innymi (i głównie) dlatego. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać.Nie mogę pracować. która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas". Ku swojemu zaskoczeniu poczuła.Wydaje mi się. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. od razu zauwaŜyłam. tłumacząc.Nie jestem misjonarką . jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. Ojcem Pio. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy.powiedziała.„rany chrystusowe". ale nie wiem. Jednak Green wyszedł z kościoła. co dzieje się w jej Ŝyciu. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. a następnie powracać do iluzji.Czuję. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. jak zostać. Spotkanie miało odbyć się po mszy. . Carrie zaczęła płakać. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany.Co czytasz? . Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. czym się kierowała. Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. . w niczym nie zmienionego Ŝycia. o którym wspomniała. jednak nie mogę przestać o tym myśleć. czym ona jest. W dniu. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. którą odprawiał Ojciec Pio. Kiedy mieszkałam w Detroit. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia. Brytyjski pisarz. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. Ŝe jej świadomość. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. . Nie mogę myśleć. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. Za kaŜdym razem donosiła. dlaczego nie poszedł na spotkanie. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. Carrie odnalazła swoje powołanie. Zapytałam. Szanuję ludzi. bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. Odpowiedziała. znajdowała się „poza" ciałem. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. dla których pracuję. Nie znam tam nikogo. . co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. Ŝe chce zostać akuszerką. które pojawiły się na jego ciele. jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. Ŝe nosił stygmaty .

Ŝe został członkiem jakiejś sekty. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. Zachęcił swoich współpracowników. zakładał. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Potem znajdujemy nowych towarzyszy. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. który określa jakość Ŝycia. a takŜe nasze relacje z innymi. Odpowiedz na pytania: 1. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. które poznał na seminarium . jaki popełnił.głównie dlatego. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. Uświadomił sobie. Jakie poglądy sprawiają. Powiedział. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. Nikt nie pozostaje sam na długo. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. Czy boisz się zmian. Czy przypominasz sobie. Jakie przekonania pielęgnujesz. Po czterech miesiącach się załamał. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach.ścieŜki słuŜby. czego się dowiedział. choć wiesz. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Kiedy się okazało. Ŝe wiedział.impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. Czy oceniasz? JeŜeli tak. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania . by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. Dojrzawszy do tego. Ŝe inni takŜe są gotowi. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. Chciał. to wywołało to Twój niepokój? 8. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9.świadomości i praktyki biznesu. Jednak w rzeczywistości było inaczej. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. Powiedziała wtedy. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Ŝe realizacja planu się nie powiodła. kilka osób wyraziło przypuszczenie. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. ciała i ducha. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Wierzył. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie.

Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. którego udziela się osobie umierającej. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". wglądy. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. pracujemy nad nimi. a czego nie powiedzieliśmy. odpuść im. które stanowią „sprawy niezakończone". Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. NaleŜy do sfery mistycznej. zasila ciało. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. i teraz tego Ŝałujemy. Niedokończone sprawy to takŜe związki. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. duchowej toŜsamości. powiedział do matki: „Niewiasto. których nie wykorzystaliśmy. Jest to ośrodek modlitwy. co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. która z wyŜszej rzeczywistości. która jest odpowiedzialna za oddanie.energię źródła. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . Keter reprezentuje „nicość" . jak byśmy tego chcieli. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. co czynią" i „Dokonało się. nie posiadającą początku ani końca. umysł i ducha. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. w której następuje świadome zespolenie z boskością. lub moŜliwości. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. w której świat fizyczny ma swój początek. uzdrowienie. co np. których nie zakończyliśmy tak. Boga lub Tao. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. Jest ośrodkiem intuicji. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. naleŜało powiedzieć. Ojcze. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. tworzy rzeczywistość. układ mięśniowy i skórę. wzniosłe idee i związki mistyczne. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. oraz oddanie. wizji i wglądów duchowych. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". 134 . inspirację. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. lęk przed duchowym osamotnieniem. bo nie wiedzą. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. oto syn Twój. a takŜe zaufanie. w ręce Twoje polecam ducha mego". z „ciemną nocą duszy".Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. która oznacza „koronę". myśli prorocze. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. łącząc całe ciało z siódmą czakra. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. a takŜe akty wiary i modlitwę. utratą toŜsamości. które usuwa w cień ludzkie lęki.energii.". Wisząc na krzyŜu. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej.

Była we mnie wiara. Wiem. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. napisana w szesnastym wieku przez św.Z perspektywy symbolicznej. Ŝe są pod opieką niebios. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. jak równieŜ załamań.« Nazajutrz. uczuć i emocji. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. jakie trzeba przejść. mistycznych przeŜyć. miejsca czy wykonywanej pracy. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. móc więcej zdziałać. w głębi mego serca. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. gdy wróciłem do domu. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. psychiki. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). pracownik socjalny. Ŝe wszystko będzie dobrze«. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. bez pośredników. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. iŜ „Bóg jest miłością." DąŜąc do połączenia z boskością. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. wiem. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. bez względu na to. zobaczyłem przy niej anioła. naprawdę Ci wierzę«. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . gdy siedziałem z jedną z takich osób. Teraz wszędzie widzę anioły. wierzę Ci. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. Jana od KrzyŜa. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. a On w nim. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. po czym się uśmiechnęła i wyszła." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. czy dotyczy to osoby. jak gdyby nic się nie działo. prosimy o to. Byłem oszołomiony. ubóstwem. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. co robimy. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. a ja się czuję taki bezsilny. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. jakie mnie ogarniało. Pragnę. kryzysami społecznymi lub nawet wojną. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. by chroniła mnie grupa. a kto jest w miłości. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. jest w Bogu. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. Nadal prowadziłem rozmowę. śmiercią. Chciałbym przekazać ludziom. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. Pragnąłem jedynie. Miał poczucie. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". Anioł się uśmiechał. jednak nią nie jest. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. „Pewnego wieczoru. naszego połączenia z Bogiem. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. a ona powiedziała: »Wiesz co. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. ale takŜe rozpacz.

Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. słyszą głosy. Osoby postronne. Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. „Za kaŜdym razem. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. odmawiam modlitwę. Ŝe mają wizje. co w sposób symboliczny sugeruje. uznałabym go za wariata. Powszechnie wiedziano bowiem. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Osoby. które przyznawały. która wyczuwa połączenie. ogarnęło mnie poczucie gniewu. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. lecz takŜe przez uczonych. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. Ŝe szczera modlitwa. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego.osób świeckich. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. Kobiety poczuły powołanie. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. rewolucję. W następnych stuleciach. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. który w swoim klasycznym dziele pt.intuicję. jak np. bez względu na korzenie religijne. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. które opiekują się przyrodą. Thomasa Mertona. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. stało się jasne. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. Mury klasztorów. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. Nie mogłam sobie 136 . Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga.

Ŝe nikt. kto wierzy w Boga. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. która była uczennicą w tej samej szkole. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. z czego będę Ŝyła. Mucha na chwilę odleciała. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. Powiedział: „PomóŜ nam". do którego moŜemy się udać. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. Wtedy zrozumiałem. w której byłam kierownikiem sklepu. Ŝe mnich nie reagował. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. Po prostu wiedziałam.in. a nie nawracana. Ŝe pójdzie do piekła. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. usłyszałam głos. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. poniewaŜ jest katoliczką. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. Zafascynowało mnie to. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. nie ma znaczenia. Wtedy 137 . Ŝe nie wierzę w to. obok wielu liczących się przywódców politycznych. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. poszedłem do świątyni buddyjskiej. a to. nie pójdzie do piekła. Jednym ze współczesnych mistyków. aŜ przyjmę Chrystusa. którą znałam tylko przelotnie. Ŝe odchodzę z pracy. w małej wiosce na Tajwanie. Następnej niedzieli. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. Inni uczniowi mówili jej. Gdy miałem dziewięć lat. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. gdzie on jest". który wydawał się pochodzić od kogoś. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. w którym." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. po czym znowu usiadła na jego twarzy. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. Jim jest takŜe teologiem. kto sięgał mi tylko do kolan. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. aby dać im cukierki. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. Wygląda na to. co mówi. cały czas się zastanawiając. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. a on nawet nie drgnął. Zdałem sobie sprawę. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. Następnie poprosiłam w modlitwie. jak George Bush. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. Jim urodził się w Chinach. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. Łzy napłynęły mi do oczu. Przypominam sobie. uświadomiłem sobie. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. gdyŜ całą sobą wiedziałam. gdy wędrowałam przez las. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. uczestniczyły autorytety duchowe m. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. Jednak pewnego dnia. Dwa tygodnie później osoba. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem.poradzić z tym uczuciem. Ŝe przebywa w innym miejscu. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. a ja powiedziałem. Ŝe jest katoliczką.

Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". który przypomniał mi. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. Bez względu na to. Oczywiście. poprzez które działa Duch. czasem na modlitwie. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. Nowe. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. Wierzę. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. Ŝe coś się w nich budzi. partii politycznej. Wszyscy. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową.znowu zobaczyłem obraz mnicha. Ludzie. technice ćwiczeń lub gangowi. do którego moŜna się udać.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. Ŝe jesteśmy narzędziami. którą przepełnia energia siódmej czakry. jak np. awansu. kim jestem. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. jak wierzę. druŜynie sportowej. MoŜemy zachować zdrowie. i tak się zestarzejemy. małŜeństwa czy nowej znajomości. i czego chcę od Ŝycia" .to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. dowiedziałem się. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. Wiele 138 . Na tym polega praca duchowa. wieczną toŜsamością. umoŜliwiając ludzkości rozwój. nie przechodzą kryzysów duchowych. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. jak to rozpoznać. aby wytrwać w świecie zewnętrznym." Jim jest współczesnym mistykiem. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. Lęki te nie są „zwyczajne". które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. Ci. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. nie wiedzą tylko. Oddanie sprawia. co jest. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. Jestem przekonany. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. „Nie wiem juŜ. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. jakie stawia nam Ŝycie. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. jak wiele będziemy ćwiczyć. którzy mają negatywne poglądy. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. jest wiele osób. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. zarówno fizycznie.

Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. jak np. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. zdaje sobie sprawę z tego. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. którym przez lata lojalnie słuŜyły. Oczekujemy. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". Wrócił więc do domu swojej matki. dokąd ma nas doprowadzić. by się oddawać innej istocie ludzkiej. Per nadal pracował. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. guru ani pastor nie jest w stanie. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. oddanie powinno być skierowane ku górze. a nie jego przyczyną. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. która doświadcza „ciemnej nocy". Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi.osób cierpi. Zamknął się w sobie. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. śaden ksiądz. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". Co więcej. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . podejmując takie. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. Gdy zmarła jego matka. pełen lęku. jakich doświadczają ludzie.. przez dłuŜszy czas. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. projektuje okręty pasaŜerskie. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. Nie jesteśmy stworzeni do tego. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. gdy się je zwalnia z firm. Per. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. szukał wsparcia u pastora. z którą łączyła go bardzo silna więź.

ma w sobie więcej Ŝycia. Ron. „Nie wiem. zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. co się z nim dzieje. a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. twierdząc. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. gdy był młodym księdzem. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. JeŜeli nie znamy takiej osoby.jednak. aby pozamykać sprawy z przeszłości. abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. Wierzę. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. gdybym nie miał tego wirusa. Oddanie. Choć doznania były cudowne. czego bardzo mu brakowało . modlitwy i gdy jest to moŜliwe. Poczuł. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. potrzebujemy zaufania. nie miał pojęcia. Odkrył ją w sobie. prawdę mówiąc. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV. Per mówi. Aby się czymś zająć. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. czego zaznałem wcześniej". nie obsesja. Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. teŜ bym tego nie wiedział. wprowadzając dietę leczniczą. śył jak pustelnik . Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". W rezultacie zaczął medytować. myślę. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony.oddanie sile potęŜniejszej od siebie. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. przed snem. moŜe w połowie dnia i wieczorem. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. ale świadczą o mocy ducha. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście.powiedział mi Per . Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. Osoba. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. które wskazuje nową drogę. Udał się do lekarza. abym się 140 . jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. zaczął remontować dom. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". co teraz wiem i czego doświadczam. Módl się codziennie w sposób. jak długo będę Ŝył . Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. lecz jej intensywność. Prowadź dziennik. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. duchowego doradcy. JeŜeli odkryjesz. Ŝe zgodziłbym się.górach. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. Jak powiedział. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. która rozumie naturę wędrówki duchowej.w odosobnieniu. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. moŜe stanowić deskę ratunku. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy.

Ŝe gdy odejdę. co robiłem. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. Wracając do Ŝycia. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. współpracy ze światem medycznym. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. by moc BoŜa uczyniła. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. Dokładnie przypominam sobie kobietę. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej .nauczyciela. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. aby uczestniczyć w modlitwie. która jako pierwsza stanęła przede mną. gdy zrozumiał. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . jaki przechodziłem. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. a co. Pomyślałem. co mam robić. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. Gdy mu odpowiedziałem. Z powodu tego. aby opowiedzieć o tym. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. jakiego świadomie nie planowałem. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. Ŝe tak uczynię. Jednak lęk przed tym. jak szczerze wierzyłem. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. Nie wiedziałem. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej.« Czułem. więc zapewniłem go. Owego dnia poczuła. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. czuję. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. prosząc. jednak Boska moc uzdrawiania . jakby błyskawica przeszyła jej ciało. aby jak najszybciej skończyć. Tak teŜ zrobiła. które poznałem jeszcze jako ksiądz." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. który utwierdził mnie w przekonaniu. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . Nie czułem niczego poza strachem. nie pozwalał mi odejść.pomodlił za chore osoby. Zastanawiając się nad tym. np.powiedział Ron .to było coś nowego. załamany i czułem się nie na miejscu. postanowiłem." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem.sprawy jednak tak się potoczyły. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu. Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. PołoŜyłem na niej jedną dłoń. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. Serce niemal mi stanęło. Ŝe chodzi mu o to. niŜ gdybym pozostał księdzem. Ŝe powinienem zawierzyć sile. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór. poprzez które mogłaby działać. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. Byłem zaskoczony. co powiedzą inni. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. W obliczu kryzysu toŜsamości. rodzina mnie w tym wspierała. jakie udało mi się rozpoznać. leczącego za pomocą modlitwy. gdzie jest moje miejsce. na który chorowała. która jest potęŜniejsza ode mnie. zniknął. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. co naleŜy. szczególnie moja rodzina. „Byłem zrozpaczony. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. Ŝe z powołania nadal nim jestem. który powiedział jej. zerwałem jednak z naukami religijnymi.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. które znajdują się w grupie.

Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. lecz lęk przed nią. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. ale zwracanie się do Boga po to." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. w miłości. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . Modlitwa nie polega na słowach. aby z Nim być.w pokorze i świadom. lecz takŜe tych. Tak nie jest. modląc się lub medytując? 2. bez względu na to. boją się jednak poznać przyczyny. na czym polega prawdziwa modlitwa. bez względu na to. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. jak ciemna jest noc. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. Gdy to rozumiemy. To nieporozumienie wynika z przekonania. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. a takŜe całej planety. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. Czasami nadchodzi czas śmierci. Odpowiedz na pytania: 1. którym muszę wybaczyć«. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. Ŝe najpierw wyjaśnię. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. jeŜeli potrafimy zrozumieć. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. w przewaŜającej części czujące. Błędem jest myślenie. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. Ŝe tak. by kiedy modlę się z nimi. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii.potrzebujących. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. to z pewnością tak nie myślą. której ktoś sam nie posiada. Choć ich słowa sugerują. co tworzymy. To nie śmierć jest wrogiem. o co odtąd zostaniesz poproszony. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. które pragną zostać uzdrowicielami. co nie znaczy jednak. tu i teraz. stającej się punktem odniesienia. z powodu których ich dusza tak cierpi. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. Ja tylko »uruchamiam« te energie. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. modlitwa staje się »lekarstwem«. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. lecz na Ŝyciu z Bogiem. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. jakie kierujemy do Niego. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. Ron mówi: „Pozwólcie. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Teraz rozumiem. Zazwyczaj otrzymują łaskę.

który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie.3. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. 10. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. Czy oczekujesz. Czy uwaŜasz. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. 5. 7. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. wymień jakich. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . zamiast modlić się z pełną czcią? 4. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. wymień je i określ swój stosunek do nich. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego.

W ten sposób rozpoznasz. co istnieje w naszych polach energetycznych. Patrz poprzez pryzmat symboliki. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. sukces finansowy. sportowy czy w innej dziedzinie. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. Analizuj wszystkie swoje decyzje. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. w swoich działaniach wykorzystują energię. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. Poddaj własną wolę woli Boga 6. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. śyj tu i teraz 144 . rysunek nr 6). ci. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. SkaŜenie radioaktywne. zauwaŜamy. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. Choć wydaje się to dziwne. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. Aby uzyskać przewodnictwo. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. Miłość jest siłą Boską 5. Wszystko jest jednością 2. ma znaczenie symboliczne. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. zarówno te fizyczne. Szanujcie siebie nawzajem 3. To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. obie ery są jednym i tym samym. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". czyli wykorzystywania modlitwy. które dotykają kaŜdego narodu. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. jak i emocjonalne. Szanuj siebie 4. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". Bez względu na to. Jest zewnętrznym wyrazem tego. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. czy chodzi o opanowanie choroby. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. Pamiętaj. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. To. szkół i domów.

145 .

moŜesz odzyskać swojego ducha. wykryjesz kaŜde osłabienie. i gdy odpowiedź jest twierdząca. Rozpoczynając od pierwszej. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. poproś. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. Poproś. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. ciało i ducha z Boską świadomością. Uświadamiając sobie. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . Następnie zastanów się. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. takŜe w szerszym znaczeniu. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. abyś mógł się pozbyć iluzji. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. JeŜeli tak.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. i jeŜeli uznasz. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. Ŝe zraniłeś te osoby. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. i określ. Ŝe oszukiwałeś innych. miłosierdzia i osądu. jaki lęk spowodował to zachowanie. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. Boskiej mądrości i zrozumienia. jak łączysz się z całym Ŝyciem. Przechodź kolejno przez czakry. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. które podjąłeś względem siebie. ciała 146 . czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. której prawdy nie przestrzegasz. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. Nie jest moŜliwe. 2. błogosławiąc Ŝycie. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. na jakie się zgodziłeś. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". zaakceptuj to. Zastanów się nad słowami. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. postępuj w sposób następujący: 1. które wypowiadasz do innych. Oceń. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. zastanów się nad swoimi intencjami. Codzienna medytacja Dodatkowo. a potem swoją rodzinę. wyślij do nich pozytywną energię. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. które Tobą władają. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. 3. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi.

taka jest Boska obietnica. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. Gdyby nie on. by wyrazić to.i duszy. gdzie moŜemy odkryć własną moc. doradcą i przewodnikiem. co robię. nie pozostaje nam nic innego. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. która zasila nasz układ biologiczny. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. Normanem Shealym. lecz skierowanie nas do wnętrza. zbuduj system zasad. co czuję w związku z tym. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. którą pragnęłam przelać na papier. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. Jesteśmy nią. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. w tym takŜe mojej. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. ciepło i troskę. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. sefir i czakr. Leslie Meredith. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. Mądrość jest zapisana w nas. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. z którymi współpracuje.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. 147 . w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. która nas łączy. Nosimy w sobie boskość. synagogą. umysłu i ducha. Ten prosty akt świadomości. jak Ŝyć w sposób duchowy. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. niezwykły talent. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. stanowiąc źródło mocy. Badając siebie w ten sposób. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. Gdy zrozumiemy. Karin Wood. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. Mary-Charlotte. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. a w trudnych okresach . czym mnie obdarował. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. Christiane Northrup. Jednak przede wszystkim. dziękując jej za pracę korektorską. ucząc się języka ducha. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. Wdzięczność to za mało. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. nie sądzę. których kocham i podziwiam. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. powiernikiem. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. aszramem. bym się zajmowała tym. C. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. Jesteśmy kościołem. Utalentowana lekarka i pisarka. jak i za przyjaźń. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem.

Cudowna kobieta. Carole Dean. Bjorkman. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. zapewnili mi duchowe wsparcie. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Ron Roth. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. Jimowi Garrisonowi. załoŜycielki Sounds True Recording. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. Mona Lisa Schulz. którzy sprawiają. Dawidowi Luce. głębię i dowcip. Barlett. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. Angela. Wiedząc. jakimi obdarował mnie Bóg. Carol Hasler. Johnowi Mayowi. czuję wdzięczność za to. jaką dla Was czuję. przyjaźń. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. jakie prowadziłyśmy. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. Szczerze przepraszam wszystkich. komputerowej czarodziejce. Fredowi Matzerowi. którzy wzbogacają moje Ŝycie. Pauli Daleo. Kevinowi Todeshi. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. DeLacy Sarantos i wielu innym. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. Rheę Baskin.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. i drogi przyjaciel. gdy byłam na studiach. która zna siłę wiary. Kaare Sorenson. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. jak bardzo były szalone. zawsze będę ceniła ich pomoc. Eddie Junior. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. Judy Butt-ner. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. Tomowi Williamsowi. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. Allison i Joey. dr med. Paulowi Fundsenowi. w którym dorastałam. Z całego serca dziękuję Nancy W. Lynn Bell. siłę ducha i wspaniałomyślność. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. których było wiele w ostatnich dwóch latach. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. Jest jednym z błogosławieństw. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. wielebnej Suzanne Fageol. niŜ potrafię to wyrazić słowami. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. Carol Simmons. ale i uzdrowić samą siebie. A. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. Ŝe 148 . Peterowi Breyowi. Jej troska. nadal mnie inspiruje. bez względu na to. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. Utalentowany uzdrowiciel. wizjonerka. Dziękuję za jej cierpliwość. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. a w szczególności mojej drogiej mamie. Paul Fundson. gdy potrzebowałam jej pomocy. dodawała mi odwagi. która poruszyła mnie bardziej. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. ogromna miłość. którymi tak często mnie obdarowywała. szczególnie w najcięŜszych okresach. Zawsze była otwarta na moje pomysły. nasze serca są jednym. Sabinę Kurjo. Jesteście moim błogosławieństwem. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". Do Tami Simon. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. Kathy Musker. wiedzę. ojcu techniki biofeedbacku. Penny Tomkins. Swoją miłością otaczam M. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. Sisce Pothoff. Ronowi Roth. Susie Marco. A jej postawa osoby.

Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. Wandę. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. Mitcha. 149 . Tak bardzo jestem wdzięczna. za wsparcie i otuchę. czym się zajmuję. co robię. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. ojca Len. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. których tak bardzo kocham.Ŝyję. która odeszła od nas do Nieba. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. Pam i Andiego. Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. Ŝe siebie mamy. Jesteście moim „domem". choć zdaję sobie sprawę z tego. Chrissy i Ritchiego. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful