P. 1
Myss Caroline - Anatomia Duszy

Myss Caroline - Anatomia Duszy

|Views: 325|Likes:
Wydawca: kawa7

More info:

Published by: kawa7 on Apr 05, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2015

pdf

text

original

Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

......121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy.Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli.134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka..144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 .112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu..........

gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . jakie od wieków zadają sobie ludzie. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. choć ani umysłu. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. Pisali o tym Alicja Bailey. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. ma charakter kinetyczny. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. W artykule. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. Po pierwsze. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. Leadbetter i Rudolf Steiner. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. które obciąŜają Cię intelektualnie. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. jak uczyniła to Caroline Myss. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. takie jak Caroline. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka.moc ludzkiego ducha. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. potrafią tę energię zinterpretować. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. której charakter jest święty. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . przygotuj się na wstrząs. NajwaŜniejsze pytanie. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. a co waŜniejsze. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. Po drugie. Ŝe moc demoralizuje. choć prowadził bogate Ŝycie.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. wyobraź sobie. To zadanie jest proste. dwa fakty są niepodwaŜalne. mądrze i z miłością. Władza i kontrola. przeczytałem. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. prowokuje i inspiruje czytelnika. osoby uzdolnione. Następnie wyobraź sobie. Ŝe John F. intryguje. nie spotkałem nikogo. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. Ŝe będziesz się zastanawiał. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. rozprzestrzenia się. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. fizycznie i emocjonalnie. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. a absolutna moc psuje całkowicie. Charls W. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. aby wywiązać się z umowy. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. energia Ŝycia nie jest statyczna. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste.

które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. Jestem szczęśliwy. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. dr med. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. takie jak pieniądze. Anatomia duszy zawiera nowy. Wystarczy juŜ. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . Kabały i czakr. Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. C. śyczę Ci. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. abyś wiele mógł skorzystać. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. Wiedza jest potęgą. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia.stanów emocjonalnych na zdrowie. przekonania i postawy. chrześcijańskie. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. ekscytujący. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. MoŜesz nauczyć się. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. Analizuje naszego ducha. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. by fałszywe symbole mocy. Moc. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. seks czy zewnętrzny autorytet. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. odmieni Cię na zawsze.

bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. England. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe.BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. Sheffield. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe.

pozbawiony emocji charakter. Bardzo waŜny jest ich neutralny. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. Ŝe czeka mnie nieszczęście. nie czuje się dobrze. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. dlatego. Gdy jakiś znajomy wspomniał. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. Obrazy są wyraźne. by rozwijać się w tym kierunku. jeŜeli powiem komuś. kogo zna. z drugiej strony czułam. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. czego Bóg chce ode mnie. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. Ŝe jest to rodzaj gry. Ŝe wmówiłam sobie. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. czego chce od nich Bóg. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. zarówno zwolenników. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. przeraŜonych ludzi. Ŝe nie będzie to moŜliwe. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. skąd biorą się informacje. od talentu do gotowania. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. To powodowało bóle głowy. które ciągnęły się latami. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. dzięki któremu mogę rozpoznać. Ŝe ktoś. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. jednak całkowicie pozbawione emocji. byłam do tego nieprzygotowana. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. Byłam katoliczką. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. jak i przeciwników. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. a później okaŜe się. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. w którym będę wystawiona na ocenę innych. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. W głębi serca wiedziałam. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. Wiedziałam. Nie mogłam zrozumieć. Z jednej strony obawiałam się. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. od depresji po raka. Trudno jest oddać stan. Ŝe jest zdrowy. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. migreny. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. podobnie jak dawni mistycy. Paliłam papierosy. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. które pojawiały się. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". Jak na ironię losu.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. w jakim się wtedy znajdowałam. co oznaczało dla mnie. Za kaŜdym razem czułam. jak i Ŝyciowymi. czułam.

Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. Byłam wstrząśnięta tym. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. Zaczęłam się modlić. wydarzenie. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. w sposób dość. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. Obserwując to wszystko. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. i czułam się rozdraŜniona. gdyŜ poczułam. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. DrŜałam na całym ciele. gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. jak jakiś system. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. dlaczego ma raka. Wiedziałam. chwile. nie wiedziałam jednak. ja równieŜ wyszłam po chwili. Kobieta opuściła moje biuro. Nie potrafiłam jej powiedzieć. twórcza i fizyczna aktywność. emocjonalna. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. Weszłam na piękny. modliłam się. abym ją tam połoŜyła. Czy moŜesz mi powiedzieć. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. Kontynuowałam swoją działalność. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. esencją Ŝycia. Cofnęłam rękę. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. Nie potrafiłam pojąć. które miały dla niej jakieś znaczenie. Przestraszyłam się. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . „Obecność" pozostawiła wraŜenie. Bałam się jej reakcji na wiadomość. Nie przypominałam sobie. co się wydarzyło. które dotyczą np. Przypomniała jej rozmowy. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. częściowo ze strachu. zdrowia. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. jest zapisany. ZauwaŜyłam. w jaki sposób się to odbywa. znów spojrzałam na twarz kobiety. Uczono mnie. Wszystko jest dobrze". Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. i nie umiałabym wytłumaczyć. od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. przechowywane z miłością. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. a takŜe. a które spraw finansowych. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. rozróŜniając. Wykorzystywałam swoją zdolność. kiedy w samotności płakała. jakie Ŝycie prowadziliśmy. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. otwarty teren. który przylegał do wydawnictwa. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. Gdy skończyłam się modlić. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. wiem. w zaleŜności od tego. Ŝe jestem cięŜko chora na raka.gdy nagle zostałam zalana energią. Wszelki osąd. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. Teraz mogę znieść wszystko". Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. Jest świadomą energią. aby kobieta nie spostrzegła. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. Ŝe zapyta. choćby nawet boski. Ŝe dusza jest czymś. i wszystkie związki. teraz wiedziałam. Ŝe jest czymś więcej. jaki wydajemy. automatyczny.informacje na temat Ŝycia danej osoby. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. w wydawnictwie. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. Zaczęłam odkrywać coś. Ŝe jest ona częścią jej duszy. które kontrolowały Twoje Ŝycie. Zawsze wierzyłam. aŜ do dnia.

w jaki ona funkcjonuje. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. np. często zanim osoba uświadomi sobie. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje. Potrafię wyczuć. tym bardziej byłam przekonana o tym.anatomię duszy . jak sama się tego nauczyłam. Ponadto uwaŜam. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. emocjami a określonymi dolegliwościami. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. związek choroby wieńcowej. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. co zjadłam. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. Nie ulega wątpliwości. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. 10 . tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam. w większości przypadków sami czują. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. co wcale by mnie nie zdziwiło. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. gdyŜ wiem. których nigdy nie widziałam. Teraz. a chore na nowotwory . spokój umysłu. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. którzy do mnie przychodzą. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. Studiując anatomię energii. poznając ludzki system energetyczny . lecz takŜe trudności związane z leczeniem. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo.nie załatwione sprawy z przeszłości. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. Ŝe postrzegam energię ludzi. odpowiadających im częściach ciała. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. Ŝe w ogóle jest chora. choć sposób. pełnoprawnym zmysłem. gdy umiera ciało. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. intuicja stała się moim szóstym. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. Jednak z mojego doświadczenia wynika. naprawdę nie wiem. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. pewnego dnia obudziły się we mnie. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. Im częściej uŜywałam intuicji.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. osoby. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. Stanowi to dla mnie znak. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. Jednak ludzie. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. jak działają bogowie. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. kiedy powstaje choroba. umysł i duszę. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. Podejrzewam. łatwo i naturalnie. Np.

Tego mam pod dostatkiem. straty lub zdrady. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. którą jesteśmy. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. jak tradycji judeochrześcijańskiej. Dowiesz się takŜe. duszy i energii. lecz dlatego. Pragną wewnętrznej klarowności. zrozumiesz. ciału i umysłowi. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". Ŝyda czy chrześcijanina. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. Wszyscy boimy się odrzucenia. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. z rozgoryczeniem opowiadają. Wierzę. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Jestem przekonana. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. nie dlatego. jakie łączą ciało i duszę. ci. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . którzy uczestniczą w moich zajęciach. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. którym sama się posługuję. Lekarze. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". Gdy poznasz anatomię energii. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. Ŝe ciało jest przejawem ducha. Wszyscy posiadamy ciała. jako przejawu większej siły duchowej. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. jakim jest choroba. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. a takŜe tacy. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. hinduistycznej i buddyjskiej. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. jakim jest ta ksiąŜka. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. ludzi i trudności. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia.

gdyŜ nie czuje się dobrze. masaŜ lub homeopatię. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. lecz kierowałam osoby do specjalistów. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. Regularna praktyka. ani ostrzeŜenia. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. Dzięki rozmowom. wspólnie realizujemy naukowy program. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. nieodzowna jest praktyka. Poprawy nie wywołają ani rady. Jednak ciągle pojawiają się nowe. jak np. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. Lekarzom. AIDS. Ŝe tracimy energię. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. anteny satelitarne. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. które mówią nam. jak i symptomów. akupunkturę. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. absolwenta Harvardu. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. Zanim ciało wytworzy chorobę. jednak aby rozwinąć ją w pełni. w stanie Missouri. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. To przyniosło mi ogromną ulgę. jaką prowadziłam u boku Normana. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. Na farmie Normana w Springfield. Choć niektóre. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. dowiedziałam się. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. tylko działanie. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. wysyła sygnały energetyczne. Jako 12 . powaŜne choroby.

Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. akupunktury albo chi kungu. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. i duchowe. reprezentowane przez medycynę oficjalną. Jednak zanim to nastąpi. autora ksiąŜki Meaning and Medicine. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. jak i na całym świecie. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. Wydaje się nieuniknione. Mam nadzieję. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. zarówno w Stanach Zjednoczonych. które łączą w sobie podejście fizyczne. 13 .uznajemy stosowanie np. propagowane przez ruch holistyczny.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha. akupresury.nowoczesne metody leczenia. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie.

w którym kierowałam się intuicją. Nie mając Ŝadnych innych planów. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. Powiedział. co ma dla mnie znaczenie osobiste. wyniszczającą depresję. zawodowe i duchowe. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. pomyślałam. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. aby pomagać innym. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. Byłam zbyt wykończona. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. Odparłam. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. Mój wyczerpany. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. W porcie czekał na nas męŜczyzna. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. jadąc do Seattle. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. ogarnęło mnie uczucie. typową „ciemną noc duszy". Powiedziała. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. planując swoje Ŝycie. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. byliśmy kompletnie wyczerpani. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. Ŝebym wsiadła do samochodu. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. zatrzymał się i zapytał. Ŝeby spać. gdzie popełniłam błąd. 14 . więc pracę. Stwierdziłam. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". dokąd idę. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. Poprosiła nas. Zatrzymał się przy starym. o wydarzeniach i ludziach. Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. zastanawiając się. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. oprócz mnie. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. Wszyscy zasnęli. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. popadłam w głęboką. które jednocześnie słuŜyło jako biuro. Ŝe wyszłam na spacer. doświadczyłam w okresie. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. i po chwili ruszyliśmy. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. a później po ciebie wrócę". W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. Ŝe umarłam. kaŜdy przepytuje przechodniów. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. aby przez lato pracować na Alasce. drewnianym. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. mojego rodzinnego miasta. Rzuciłam. Punkty zwrotne Wszystkiego. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. Pewnego ranka. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. które opisują sytuację. Ŝe wreszcie się skończyło. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. pełna rozgoryczenia. Czułam wdzięczność za to. aby być obiektywnym. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach.

a nigdy dla przyjemności. . Aby móc zaśpiewać pieśń. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia.powiedziała. czy będzie mogła dokończyć pracę. Rachel powiedziała mi. To zwierzę na górze to niedźwiedź.Nie . po czym ciągnęła dalej swoją opowieść.powiedziała Rachel. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. a Duch odpowiedział jej. Rachel przerwała. Spójrz na to. aby nalać herbaty. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie. przyjaźnie i z ufnością. . . kto wstąpił na herbatę. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. A jeŜeli odkryjesz. Spoglądając na mnie sponad samowara. . jak się go odczytuje? .Czy wiesz.śycie jest proste . aby go skończyć. gdyŜ zawiera ona jego ducha. . kto zgodzi się je dokończyć. w której przekaŜesz to zadanie komuś. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. . . musisz przeprowadzić ceremonię. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". Jego duch prowadzi nasze plemię. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. oprzytomniałam. . drewniany totem i indiański koc. musisz mieć pozwolenie od jej autora.Jest bardzo szczególny. Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. aby nie zostawić niedokończonych spraw. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce.Ojej .Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. Ŝe jest pół-Rosjanką.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. jak przystało na mieszkankę Alaski. zwalniając go ze wszystkich obowiązków. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. Rachel zauwaŜyła. Były tam między innymi: nieduŜy. Ŝe przyglądam się totemowi. który zdobił ścianę. Ŝe jej przeszkadzam.weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. ogarnęło mnie uczucie. Musimy przeprosić kogo trzeba. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. Jest silny. Zapytała go. Ŝeby porozmawiać. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. Zachowywała się tak. aby odzyskać siły.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu. potrzebuje długiego snu. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. na długo zanim ta stała się stanem. Potem otrzymujemy znak.Ten dywan był prawie gotowy. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. Słysząc te słowa.odparłam. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie.Widzisz ten koc na ścianie? . Wtedy nas opuści.Przychodzimy na świat. która go tkała. Oniemiałam z wraŜenia. nie wolno ci zacząć nowego dywanu. jak powiedział . Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę.zapytała. Tak to wygląda. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. w którym Rachel przygotowywała herbatę. sprytny w podchodzeniu zdobyczy. W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. i powiedział. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. pozostawiając niedokończoną sprawę.zapytała. bo nie sądziłam. który z nimi spędziliśmy. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. Ŝe otrzyma potrzebny czas. koronkowymi firankami. gdzie gości przyjmuje się ciepło. Gdy jesteś tkaczką. Zrobiłam. Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. samowarem. i zabija tylko w obronie własnej. a zwłaszcza jej 15 . . . powiedziała: „masz potrzebę umrzeć"). jeŜeli nie masz pewności. więc tak.

to prymitywny zabobon. św. wybaczenie i wiarę. tacy jak św. św. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. poniewaŜ go kochałam. który jest bardziej realny od mojego. jeŜeli nie będę chodziła prosto. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. Niczego tak nie pragnęłam. co robię. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . o której mi opowiedziała. Zaproponowałam. istnieje naprawdę. . robiła. św. Ŝe „są w świecie. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . Ŝe to. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. w którego wierzyłam. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła. . róŜni się od tego.Powiedz mi . Zanim poznałam Rachel. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. Ŝe mój dotychczasowy świat. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. W języku chrześcijaństwa mówi się. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. Klara z AsyŜu. Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później. załatwiała sprawunki. skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. co mówi ich duch. czy Bóg. Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. chodziłam juŜ prosto. Musiałam przestać się z nim spotykać. Nie sądziłam równieŜ. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. Na jakiś czas wyjechałam. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. w moim ciele nie było ducha. Sposób. Kiedyś szaman powiedział mi. Zastanawiałam się. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. co ona zechce. Ŝe umrze? Czy jest chory? . Ŝe złamię nogę.zapytałam.pomyślałam. u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. lecz nie ze świata". Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. nie brałam pod uwagę siły. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. Jednak. będzie bardziej skłonny do współpracy . co go spotka. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. Być moŜe Bóg.Ach . Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. w jaki widzą je zwykli ludzie.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji.Wszyscy chodzą do szamana.stosunek do śmierci. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety.odpowiedziała. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. bym mogła zostać dziennikarką. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. I choć nie byłam wtedy tego świadoma. św. Julian z Norwich. Zainspirowana przykładem Rachel. a gdy wróciłam. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. Później zrozumiałam.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. Teresa z Avila. aby się dowiedzieć. Ŝe ona zna Boga.Skąd ten męŜczyzna wie. . Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. którego teraz poznam.chorobie. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń.rzekła patrząc mi prosto w oczy . pośród udręki i ekstazy.Poszedł do szamana. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. UwaŜa się. Nie miałam takŜe pojęcia. To było dla mnie bardzo trudne. Za zamkniętymi drzwiami. o czym mówi. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. Wiedziałam. Franciszek z AsyŜu. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. . Teraz jasno widzę. której chciałam odebrać męŜczyznę.

chorobami okręŜnicy. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. Ŝe mam takie zdolności. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. Tak zaczęła się nasza znajomość. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. i ile fizycznego cierpienia doznali.Ŝycie naprawdę jest tak proste. i aby powrócić do zdrowia. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. Dowiadywałam się. W okresie od 1983 do 1989 roku. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. Byłoby wspaniale. Byłam bardzo zdenerwowana. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. Jednak bez względu na to. Dzięki obiektywizmowi. który jest przebudzony). Teraz wierzę. Po pierwsze. gdy praktykowałam diagnozowanie. uzdrowieniem i osobistą mocą. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. mówię. zauwaŜyłam. zauwaŜam. ludzie pojawiali się przypadkowo. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. co było mi potrzebne. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. gdzie nadal pracowałam. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. nie według jakiegoś szczególnego schematu. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . 17 . Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. którą podąŜali. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". i jak wpływa to na ich ciała i dusze. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. która odbywała się na zachodzie kraju. rakiem prostaty. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. mogę analizować sposób. jako ludzi przebudzonych. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. Zanim podjęłam decyzję o tym. jak emocjonalne. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. osoby z rakiem piersi. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. które cierpiały na migrenowe bóle głowy. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. wypadaniem płatka zastawki mitralnej.wolnych od iluzji świata fizycznego. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. Okazało się. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. powinni się zatrzymać. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. którzy się do mnie zwracają. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc.

Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. powiedziałam. Powiedział. czy nie mogłabym tego sprawdzić. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. Przez długi czas nie miałam pojęcia. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. Pewnego sobotniego ranka. Ŝe jest chory na białaczkę. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. Ŝe wydaje mu się. Ŝe zadzwoni do mnie. Pracując z Normanem nabrałam pewności. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. Ŝe nie wiem. Odkryłam. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. tłumacząc. podał mi jego imię. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. Opisywałam swoje wraŜenia. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. Nie przerywając obierania jabłka. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. ich przyczyn i objawów energetycznych. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. w maju 1984 roku. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. Powiedziałam dr Shealy'emu. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. dotarło do mojej świadomości. Przeglądając notatki. Według mnie pacjent był narkomanem. uświadomiłam sobie. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. jaką 18 . poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. W miesiąc później. Teraz sama uczę. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. poprosiłam. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły.Któregoś dnia. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. Potrzebuję kogoś. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. Ŝe nie wiem. pozostawiając to Normanowi. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Gdy skończyłam. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. kto mi powie. w maju 1985 roku. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. gdy będzie miał pacjenta. czy dobrze wykonałam swoją pracę. na ile trafne jest moje diagnozowanie. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. Nie powiedziałam o tym Joemu. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. Odpowiedział. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. które sporządziłam w trakcie sesji. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. Powiedziałam mu. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. później jednak powiedział mi. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. i zapytał. Sam to wiem. Ŝe wibracja. wiek i czekał na odpowiedź. Wtedy nie przypuszczałam. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Powiedział. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. siedząc obok niego podczas obiadu. Gdyby mi schlebiał. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. do wydawnictwa Stillpoint. jaki wygłosiłam w Kansas City.

której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. mogą to uczynić takŜe inni. czego wymagał od niego program. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. prawie wegetariańską dietę. Caroline. jest we mnie ciągle Ŝywe. mówiąc. Nic nie odpowiedziałam. wcale nie pasowała do białaczki. Odparłam: „Mam nadzieję. Muszę stwierdzić. to nadal bym go kochał". co powinien w tej sytuacji zrobić. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. masz AIDS". jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. co robię. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. Byłam oszołomiona. bo to właśnie usłyszysz". Powiedzieliśmy jej. jakim do mnie mówił. 19 . Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". Peter bez narzekania przyjął wszystko. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. Razem stworzyliśmy program terapii. Rzeczywiście.odczuwałam. Ŝe ma AIDS. iŜ jego syn jest gejem. Starałam się wytłumaczyć mu. a tym bardziej. gdy zadzwonił telefon. Nie mam tyle siły. rzucenie palenia. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. To był Joe. Zapewniłam. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. mam AIDS«. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. od razu zadzwoniłam do Normana. Nie mogę tego zrobić. cukrzycę i przewlekły ból. w New Hampshire. Powiedziałam mu. nie dość. Rozmawialiśmy o tym. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. Ton. Ŝe mówisz prawdę. Minęło kolejne dwadzieścia minut. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. następnego dnia w południe. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. jednak zachęciłam go. Zareagował mówiąc: „Jezu. W końcu powiedziałam: „Peter. o co chodzi mojemu synowi. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. gdyŜ wiem. Nie mogłam jej zidentyfikować. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. by go to męczyło. Powiedział: „Wiem. Peter powiedział mi. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. aerobik. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. zbadałam twoją energię. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. który obejmował zdrową. tak się boję. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. która cierpiała na otyłość. Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. między innymi z pewną kobietą.

Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. Byłam lekka i tak oŜywiona. jak nigdy dotąd. zmieni negatywne przekonania. Wpadłam w euforię. a jednak być zdrowym. natomiast inni nie. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. Z drugiej strony. Interesowało mnie głównie. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. sugerując. która jest tak słaba. aby mnie ratować. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. które są największym źródłem tlenu na Ziemi.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. Jechałam karetką do szpitala. jak moŜemy wpłynąć na energię. co moŜe powodować. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. tak głębokie. wywołaną przez próby z bronią jądrową. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. Czekałam na tunel. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. Ŝe oddalam się od Ziemi. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. przekonań. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. JeŜeli tak jest w istocie. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. gdy się nie wydarzają. zanieczyszczenia i odpady. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. Przyszło mi na myśl. aby mógł zdarzyć się cud?". nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. o którym tak wiele słyszałam. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. Nie namawiam Was. Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. Zamiast tego poczułam. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. Wierzę. jak układ odpornościowy chorego. do której spływała krew. dzieje się coś niedobrego. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. jak i dlaczego rozwija się choroba. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. Szczególnie często zastanawiałam się. który stał na podium przygotowując się do wykładu. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić.sprawił. którą moŜemy uaktywnić. traci się energię (lub moc). Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki.destrukcję powierzchni planety. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . 20 . uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. a mięsak Kaposiego . Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki.chodzi mi o to. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. Następnie zobaczyłam Normana. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. tym bardziej byłam oddana tej pracy. bez której nigdy by nie pokonał choroby. aby powstawały cuda. a który się jednak nie pojawił. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. i pewną szczególną energię lub „łaskę". Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu .

Wtedy mnie oświeciło. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. Meksyku i Kanadzie. w stanie Maine. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania"." Popatrzyłam na kobietę. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. Zrozumiałam. Wśród kursantów było wiele osób. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. przecieŜ zapłaciłam". pojawiły się nowe moŜliwości. Pozostali niech wyjmą. niech powie o tym teraz. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". To oznaczało. Women's Wisdom. gdy skończyły mi się siły. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. śaden z uczestników nie wycofał się. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. Europie. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. notesy. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. Nikt się nie poruszał. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. zachowałam kolejność. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. oprócz praktyki z lekarzami. W okresie od 1990 do 1992 roku. będę tu siedziała. Dziękuję Ci bardzo". jak ja na nie patrzę. Australii. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. Ustalając porządek ksiąŜki. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. Więcej skorzystacie. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". Podobnie jak dotychczas. poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. z którą przed chwilą rozmawiałam. oraz wskazówki. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. To Ty mi powiedz. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. 21 . Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. długo nie poŜyję. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. I moŜliwe. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. Napięcie w grupie wzrosło. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. aŜ wymyślę powód. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. Pokazywała. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. Myślałam. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Ŝe dojrzałam. i powiedziałam: „Myślę. proszę.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. Ogarnęła mnie wściekłość. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. Zamiast tego nauczę Was. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. jak moŜna z nich korzystać. jak to się robi.

znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. W części drugiej. symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. którymi kieruję się w swojej pracy. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". 22 .mistycznych nauk judaizmu. moim zdaniem. który jest głównym tekstem Kabały . który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. która obejmuje siedem rozdziałów. tylko to. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. przedstawionego w Zoharze. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. proszę. Siedem czakr. tzw. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. Drzewa śycia. model ludzkiego systemu energetycznego. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. jak powiedziałyby Joseph Campbell.

Oto przykład informacji. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. Wiedza. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. Pole energetyczne człowieka Wszystko. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. co mówię o intuicji. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. Pamiętaj więc. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. wspomnienia oraz przekonania i postawy. czytając ten rozdział. z których składa się nasze Ŝycie. jak i zawodowe. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. zarówno osobiste. gdy rozumie się nomenklaturę. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. która wymienia informacje z ciałami innych osób. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. co Ŝyje. edukacji lub niepowodzeń. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. zarówno te pozytywne. Pole to.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. jak i negatywne. W ten sposób biografia. powstającego w procesach biologicznych. Przypuśćmy. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. pulsuje energią. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. autorytetów. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. Przypomnij sobie sytuację. rozpościerające się na szerokość ramion. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. głębokie i traumatyczne przeŜycia. Naukowcy przyznają. czyli przeŜycia. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. która wypełniona jest informacją. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. zwłaszcza. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. staje się naszą biologią. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym.

wtedy niebezpieczeństwo. Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Inne osoby. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. jestem jednak przekonana. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. której jeszcze nie rozumiemy. poniewaŜ te same komórki. a strzał w serce dokładnie oddaje to. przypływ osobistej mocy w ciele.) Jest wiele zjawisk. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne.. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. a nawet muzyczne czy literackie preferencje.. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. przyzwyczajenia. są obecne w całym ciele. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. jak i w polu energetycznym. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. Ŝe emocje są zapisane w ciele. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. jak i małŜeńskie . Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu.i stawić im czoła.pracę. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. opuszczać ciało. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. wydają się mieć taki sam problem. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". Obszar ciała. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. Ŝe neuropeptydy. za miły gest lub za pomoc. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte.. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. Pewien rodzaj energii zdaje się np.. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. są wyjątkowe. które przyczyniło się do jej rozwoju. poglądy moralne. w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. wzory zachowania. Podobnie jak stacje radiowe. gdy ono umiera. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. czy uwaŜa. które wcześniej starał się ignorować. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. Łączy 24 . ZauwaŜcie np. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. (. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. powiedział. dr Pert odpowiada: „Oczywiście. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. wszystkie częstotliwości są w harmonii.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała." Na pytanie. jak się wtedy czuł. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii. nbrational medianę). są myślami przekształconymi w materię. Dopuściwszy do siebie emocje. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób.. Gdy jesteśmy zdrowi. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość.

Ŝe są chorzy. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. ale nie jest to do końca prawdą. Ŝe jest On po to. śycie czasami bywa trudne. dlatego. Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. a nie duchowości.bez względu na to. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. co chcą usłyszeć. Często spotykałam się z opinią. w nieznane. Zamiast zrobić to. Ci. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. Taka intensywność jest jednak konieczna. 25 . która słabnie lub zaczyna chorować. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. którą badasz. Jednak zachowanie refleksyjnej. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. Intuicję posiada kaŜdy. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. w większości sami intuicyjnie czują. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. Ŝe nie podzielam ich obaw. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. Np. które zwracały się do mnie 0 pomoc. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. WaŜne jest jednak. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. które są duchowymi lekcjami. Jednak za sprawą ciała okazało się. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. by spełniać nasze prośby. czego się obawiają. mają jednak nadzieję. Ŝe zawsze odbieramy informacje. aby mówić ludziom prawdę. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. który się pojawi. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. a nie to. ani Budda. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. co robimy. JeŜeli kłamiemy. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . Jednak. Jednak ani Bóg. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. wiedzieli. co podpowiadała mu intuicja. ukrył złość i urazę w swoim ciele. największe nasilenie. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. Ŝe coś jest nie tak. uwzględnij kaŜdy obraz. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne.nas takŜe to. Ludzie muszą stawić czoła temu. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu.

musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. niekiedy wynosi niemal godzinę. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście.chodziło o jego pacjenta. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . Strach np. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. a sporo nieuświadomionych. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. jest oznaką. Gdy badam czyjeś ciało. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy.jest to sprawa najwaŜniejsza. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. zdolności intuicyjnych. bez względu na swoją treść.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. zakładam. Czasami czułam. Narastające zmęczenie. dzieje się coś niedobrego. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia. których nie mogłam jej udzielić. młodego dentystę. według mnie. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. której nie potrafię odczytać. na którą kładę największy nacisk. Sprawia. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. nie zostałoby to zrozumiane. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. Ŝe nie jest obiektywna. Są jak szybkie mentalne obrazy. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. nadziei i obaw. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. Wszystkie myśli. Część myśli jest płytka. np. najpierw naleŜy poznać zasady. dlaczego tak się dzieje. naszych słabości. Mogę tylko snuć domysły. a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. w ciele. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo.powoli. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. Te. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. Ŝe Ŝołądek się kurczy. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. Co jakiś czas trafiam na osobę. Natomiast osoba. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . a następnie samoistnie się kończy. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. stopniowo. Czysty odbiór nie powinien. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. Ŝe na poziome energii. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. na których opiera się praktyka. dla której robisz odczyt. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. dzień po dniu . W ten sposób . oddziałuje na wszystkie układy ciała. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany.

Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. Ŝe pacjent ma raka trzustki. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. Ŝe jest „energetycznie" chore. Niestety. jak tego pragnie. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. trzeba zmienić sposób myślenia. Norman przyznał. poczuć swoimi wnętrznościami. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. które jest źródłem udręki. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. zmarł jednak po czterech miesiącach. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. wszystkie wydarzenia. Rozmawiając z owym męŜczyzną. nic mnie to nie obchodzi". myśli. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. PoŜegnał się. aby zastanowił się. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. Oczywiście. Stwierdzenie. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. Czasami. jak w przypadku tego młodego dentysty. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. Pacjent został natychmiast zoperowany. zaczynamy 27 . Porównując energię do pieniędzy. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. Poradził mu. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. Ŝe dzieje się coś złego. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. UwaŜa on. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. o którym początkowo nie sądzimy. Ŝe biografia staje się biologią. moŜna powiedzieć. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. Pacjent przyznał się. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. czy słuŜy mu jego praca. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. Ŝe teŜ podejrzewał raka. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. wszyscy mamy negatywne emocje. JeŜeli nie dbasz o to. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. Powiedział. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. kaŜdą komórką . nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. TakŜe depresja świadczy o tym. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. ale te nie potwierdziły podejrzeń.do ciała. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki. Tym razem wynik był pozytywny.symptom choroby. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. odpowiedzialności. Ŝe jego choroba postępuje. Powiedziałam Normanowi. Aby rozwinęła się choroba. jednak testy tego nie wykazały. Ŝe aby osiągnąć to. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. stosunki. oznacza jednak. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. czego pragnie. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. Norman odniósł wraŜenie. którą utrzymuje. Poprzez wyczerpanie. aby mogło nastąpić uzdrowienie.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. ciało stara się powiedzieć. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. Choć widzieli to inni. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. gdyŜ nie czuje bólu. Zadzwonił więc do mnie po pomoc.

aby od niej nie odeszły. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. emocja negatywna musi się stać dominująca. co powiedziałam. do czego nie chciała się przyznać. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. Tego popołudnia zrozumiałam. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. wszyscy mamy negatywne uczucia. głównie swoich dzieci. co robią . Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. Powiedziałam. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. Gdy trafiła do Normana. czym jest wewnętrzna moc . dlatego znajduje wady we wszystkim. MoŜesz np. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. wiedzieć.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. była wykończona. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. np. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. co robi. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. Odpowiedziałam: „Nie. która przyciąga i niszczy wszystko. kiedy pacjent rozumie. które powoduje jej utratę. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. Zapytał. Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. Mogła pójść do psychoterapeuty. Ŝe wszystko. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. którą pobierała z zewnętrznego źródła. Wyjaśniłam Normanowi. Aby choroba się rozwinęła. ona ma za mało oparcia w sobie. Norman poprosił mnie.przyspiesza zmiany w ciele. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. od swoich dzieci. Stwierdziłam. abym dokładniej mu to wyjaśniła. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. lecz ze względu na uczucie przewagi. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. Jak podkreślał M. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. robi dla ich dobra. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. Postępowanie. kobieta jest nieustannie wyczerpana. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. wolisz tego nie robić. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. Leczenie nie przyniosłoby efektu. We własnym mniemaniu była dobrą matką. terapię światłem i kolorem. 28 . Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . aby te urządzenia mogły jej pomóc". lecz takŜe osłabia zdrowie. Powtarzam. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. jakie daje Ci gniew.w szkole i poza nią. Uświadomienie sobie. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny.rozumieć. Jednak.

a on sam miał energię dziesięciu osób. jak i negatywne. Pracował do późna. Gdy zachorował. bezpieczeństwa. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. Ucząc się symbolicznego języka energii. Wycofał się ze wszystkiego. Był przy tym zawsze uwaŜny. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . to jednak ubóstwo. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. Pamiętam pewnego męŜczyznę. Moc jest podstawą człowieczeństwa. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. kto ma siłę.pieniędzy. które podejmujemy. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. i wszystkie decyzje. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. Ludzie. Nikomu nie są obce te kwestie. Staramy się wyczuć. o jakim zawsze marzył. Weźmy np. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. jednak dla niego był źródłem mocy. Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. Mam siłę. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. gdyŜ wydaje nam się.z małŜonkiem. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. pieniądze.pieniądze. co naprawdę czuje. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. braku energii. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. więc jestem bezpieczny. Ŝe do ciała napływa siła i energia. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. urody. jej energia zdradzi. zarówno te pozytywne. Ŝe biografia staje się biologią. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. np. pracę. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. Gdy pieniądze napływają. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. To spowodowało reakcję biologiczną. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. z której wynikła śmiertelna choroba. Połączmy teraz pierwszą zasadę. z twierdzeniem.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. zauwaŜył to od razu. Pojawiła się migrena. Zaczynamy wywoływać chorobę. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. rodzicem lub dzieckiem. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. Często zgadzamy się z osobami. lub po rozstaniu się z kimś. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. Uświadomił sobie. autorytetu. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. tytułów. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. 29 . jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. najpopularniejszy symbol siły . Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. kiedy stracimy coś. więc wszystko jest w porządku". a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. kochanką lub kochankiem. są wynikiem tego. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. Nasze postawy i poglądy. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. która mówi. którymi się otaczamy. Wraz z fortuną utracił źródło siły.

Według filozofii.Powinieneś wiedzieć. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. swoich wspomnień i przekonań. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. Gdy pacjent jest pasywny. 30 . Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. poniewaŜ symbolizują dla nas moc.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. co uzdrowienie. psychicznym. z nastawieniem „zróbcie. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. status społeczny. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. co trzeba". Czujemy się przez nich przyciągani. Osoby tego typu czują. uzdrowienie nie następuje. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego. tzw. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. Rozpoznanie własnych symboli mocy. Mówi ona. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. autorytet polityczny. co daje Ci siłę. „cele energetyczne". na jakiej opiera się medycyna akademicka. jak np. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. zręcznie je wykorzystując. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. fizycznym i duchowym poziomie. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. w związku. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. Wyleczenie nie jest tym samym. wizualizacja. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. wymagają aktywności i zaangaŜowania. natomiast techniki holistyczne. Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . która uczy. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. Wiedzie takŜe do zmian. Leczenie jest procesem biernym. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. Ŝe same sobą nic nie reprezentują.zadanie przejmują leki i chirurg.aktywnej i pasywnej. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia.

Bez względu na to. są osoby uzaleŜnione. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. narkotyki i alkohol. osłabiają proces uzdrowienia. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. a w drugiej papierosa i poprosiła ją.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. Te dwa cele 31 . jakie działania powinien podjąć chory. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . Podczas wykładu mówiłam o tym. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS.prostytucję. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. Utykała. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. by wybrała to. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. Ŝe nałogi. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. zdałam sobie sprawę. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. takie jak tytoń. Ludzie bardzo często mówią. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. Pewien przypadek. Mówiąc o sobie. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. które wykazują bierną postawę. Nieświadomie określają sposób. jednak przekonałam się. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. czego chce. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. jej umysł wybrałby lekarstwo. w jaki tracą energię. niŜ nam się wydaje. Najbardziej skrajną grupą osób.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. Wspomniałam.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. a nie kto pozbawia Cię energii. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. a nie obraŜanie się na nauczyciela. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. Zawsze pamiętaj. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. gdy odkryjesz utratę energii. Osoba. Po pierwsze i przede wszystkim. JeŜeli np. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. tak energetycznych. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. Wiedz. Postanów. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Pytaj siebie. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. JeŜeli uznasz. MoŜe się okazać. Ŝe biografia staje się biologią. jakie ze sobą niesie. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. oceniaj swoją energię codziennie.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. Po trzecie. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. Naucz się wyczuwać napięcia. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. która poddaje się temu uczuciu. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. które pozwolą Ci ją odzyskać. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. aŜ zachorujesz. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. Zawsze pamiętaj. doświadczeń i informacji. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. Po piąte więc. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. masz trudności w pracy. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. i rób wszystko. jak i umysł. Nie czekaj.nie opartego na egocentryzmie. Po drugie. aŜ poczujesz energię tej 35 . a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. Zastanawiaj się i odczuwaj. Pierwszą diagnozę postaw sobie. lecz ciemna strona Twojej osobowości. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. badaj co. zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. które podejmujesz. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. Po czwarte. Gdy dojdziesz do wprawy. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. i obserwuj. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. ZauwaŜ. który znajduje się w Twoim wnętrzu. Uczyń badanie siebie rutyną. Ŝe osoba. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. która wydaje się odbierać Ci siłę. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji.energetycznych ciała.

obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. Rób wszystko. •Bądź konsekwentny/a. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. moŜe to świadczyć o tym. przestrzeni ani materii. samo staje się chorobą. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. 36 . Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. w jaki się z Tobą wiąŜe. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. KaŜda sytuacja. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. czego wymaga proces uzdrowienia. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. Rodzaj zmian jest nieistotny. działanie i modlenie się jak ofiara. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. śyj według prawd. waŜne jest. związek lub małŜeństwo. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. co się wydaje najistotniejsze. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. Staraj się wierzyć w to. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. Uzdrowienie ciała. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. •śycie polega przede wszystkim na nauce. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. To. jak i okresów spokoju. a nie Ŝycie z nim. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. •Nigdy nie wymagaj. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. •Wszystko się zmienia. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. Po siódme. Korzystaj z pomocy. weź pod uwagę. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. aby zrobić to. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. Uwzględnij te moŜliwości. lecz nauczenie się czegoś. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. Nie pomoŜe wizualizacja. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. Po szóste. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. Nie jesteś ofiarą. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. które wyznajesz. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. prawie jak techniczną usterkę. np. Konsekwentnie realizuj swój program. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. więc nie marnuj czasu na myślenie. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. włączając do niego elementy leczenia medycznego.osoby i sposób. Gdy zdasz sobie sprawę. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. poprawa nie następuje lub jest niewielka. Pamiętaj. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. Szczęście zaleŜy od osobistego. Gdy rozpoznasz. zioła i dietę. co boskie. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji.

Gdy uświadomiłam sobie. Uczy nas. Im lepiej to zrozumiemy. Gdy się im przyjrzałam. jak i duchowym. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. co pozytywne. Jest to zadanie proste. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. jak i symboliczne. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. dowiedziałam się. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. co nie znaczy. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam. Ŝe jest wyczerpany energetycznie. koncentrując się na tym. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . Zdrowie. Nasz duch. zwróciłam uwagę na fakt. jak postępować. W jednej chwili zrozumiałam. Stało się to nagle. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała.poprzez wieczne i proste prawdy. ale takŜe siedem sakramentów. Ŝe większość osób. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. Nie zmienia to faktu. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. jakie dzięki nim musimy podejmować. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. Później. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. co uwaŜamy za prawdę. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. Energia jest określeniem neutralnym. aby zachować zdrowie. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. jednak wyzwania. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. Oznacza.Niczego nie zyskamy. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. przechodziła kryzysy natury duchowej. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. gdy sądzimy. Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. które przepływają przez organizm. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. 37 . W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. które do mnie trafiały. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. Ŝe łatwe. Łatwiej się Ŝyje. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne.

myślenia i działania. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. 38 . poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. O Bogu mówi się. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych.własnego ducha. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. przeniknięte są boskością. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . zapładnia zwykłą kobietę. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. Ten duch lub siła. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. Bóg wybacza wszystko. jak i chrześcijanie wierzyli. skoro zdolni jesteśmy do miłości. zawierającej wydarzenie. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. destrukcji i zemsty. które łączy w sobie biologię i duchowość . lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". a nawet powrót do wiary osób. skoro potrafimy wybaczyć. ZauwaŜyłam. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób.wizję podróŜy bohatera. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. zmieniając je na podobieństwo duchowe. pozostaje Ŝywa i jest głównym. Boskie współczucie musi być bezgraniczne.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. rywalizację i noszenie urazy. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. szczególnie te męskie. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. poprzez akty zazdrości. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. od wielkich aktów twórczych. Ŝe ma lewą i prawą rękę. ludzie przyjmowali to z łatwością. nazywając go Jezusem. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. co tobie niemiłe". Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. Zarówno śydzi. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. Jednak ta pierwotna zasada. Jahwe. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. Nowością było to. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. po niezwykłe przykłady przemiany. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. Synem BoŜym. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. którego nazwie Jezus. które formalnie z nią zerwały. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. tworząc mitologie. Wczesne kultury. w jaki wykorzystujesz. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . na stworzeniu nowej teologii. Ŝycia. Ŝe nasze ciała fizyczne. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. Bóg jest samą miłością. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . będąca źródłem ludzkiej świadomości. a takŜe moc ludzkiego ducha. pozwalała im pomóc sobie. seks i zmysłowość.Zwiastowanie.

która wpisana jest w organizm. Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. poznajemy siebie i osiągamy moc. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. lecz jednocześnie deprymujące jest to. chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. Opanowując kolejne stopnie. siły. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3).na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. w którym się utwierdzamy. kaŜde przekonanie. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. duchowej mocy. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego.naszych myśli i postaw . jego charakter i dąŜenia. do którego powracamy. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. co Bóg dla nas stworzył. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. pomagają zrozumieć. kaŜda myśl. która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. sugerując.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. stara się. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. i kaŜde wspomnienie. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. Święte teksty wciąŜ przypominają. Systemy siedmiu świętych prawd kabały. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. podąŜając ku wyŜszej świadomości. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. Czakry ułoŜone są w linii pionowej. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. 39 . a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. którą musimy opanować. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie.

zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego. intuicji. przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu.

jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. i wybaczanie jej członkom tego. które 41 . nie tylko przed śmiercią. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. Reprezentują moc. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. jako osób duchowo dojrzałych. Takie przebaczenie wyzwala moc. które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. w której przyszliśmy na świat. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. Jednocześnie pokazują. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. choroby i uzdrowienia. przysporzyli nam cierpienia. których powinniśmy dokonywać sami. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. a takŜe siebie. czy nie. które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. która uzdrawia ciało. Dotyczy to głównie chrztu. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". aby zaakceptować odpowiedzialność. niezaleŜnie od tego. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. aby móc kochać innych. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy.

Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. Tych dziesięć cech duchowych. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. moŜna je podzielić na siedem poziomów. boskiego pomazańca. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. unikając przy tym oślepienia. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. 42 . chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. zostało nam danych po to. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). to hinduizm ma wielu bogów. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia.27). judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. Inaczej niŜ pozostałe religie. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. którzy zstąpili na Ziemię. Określa się je często mianem szaty królewskiej. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. wspólnych dla Boga i ludzi. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. które często są przedstawiane jako odwrócone. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. źródło Boskiego światła. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. Dziesięć sefir.

Oto najczęściej uŜywane nazwy. co Boskie. co ziemskie. Gewurą. Biną.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. 3. Chesed . łono.miłość lub miłosierdzie Boga. W tej sefirze to. Tworzy parę z trzecią sefirą. kara. 2. który powoduje przejawianie się świata fizycznego. równowaga i piękno. Chochma . takŜe rysunek nr 4): 1. gdyŜ ma ona charakter męski. który nie ma elementów wspólnych z tym. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. Ŝeński odpowiednik Chochmy. 4. 6.współczucie. które poprzedzają przejawienie fizyczne. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona. Zaczynają powstawać formy. Gewura (znana takŜe jako Din) .mądrość. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. Bina . zaczyna się łączyć z ludzką myślą. Tiferet (lub Rachamin) . 43 . Bina oznacza takŜe świętą matkę. Stanowi ona początkowy punkt. 5. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem. a takŜe jego wielkość. Tworzy parę z piątą sefirą. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin.moc. Keter (lub Keter Elyon) . Jest to anima. osąd. kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob.

JuŜ na pierwszy rzut oka widać. W judaizmie strach. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. do jego pola energetycznego napływa łaska.7. KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha. Co zasila ducha. Ta prawda jest prosta i wieczna. pozbawiając nas sił Ŝyciowych.wytrwałość Boga. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. jak i ciało. przez co tracimy zdrowie. która wytworzyła złą karmę. Hod . Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. Połączenie mądrości czakr. aby mógł chodzić prosto. który włada człowiekiem. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. jak one oddziałują na siebie. i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy.element Ŝeński. Rachel. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . którymi są lęki. mistyczna społeczność Izraela.majestat Boga. musi się uwolnić od lęku. osłabia ciało. osłabia zdrowie. Są takŜe źródłem proroctwa. RóŜa. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga.25). sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. Jesod . jest jego „fałszywym bogiem". Osoba. Gdy kieruje się wiarą. To. umysłu i duszy. który wywołał zły czyn. a on sam fizycznie rozkwita. jakie daje rodzina. co słuŜy duchowi. Co obciąŜa duszę. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. Tworzy parę z Hod. Jesteśmy zarówno materią. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. musimy wiedzieć. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . gniew i przywiązanie do przeszłości. co obciąŜa duszę. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. 9. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. Ta siła ma korzenie Boskie. RównowaŜy męską energię Jesodu. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. To. To nie DNA buduje nasze ciała. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. Czakry. umysły i serca. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ.fallus. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. Ŝe czakry. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. oŜywia ciało. wzmacnia organizm. płodząca siła Boga. Necach . Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. co odbiera Ci energię. jakie ma ciało i dusza. 10. Związki zachodzące między czakrami. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. która zasila wszelkie stworzenie. Necach i Hod stanowią nogi Boga. jak i duchem. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. która nadaje energii formę fizyczną. 8.

za sprawy niematerialne i wewnętrzne. zdrowia lub ziemskich wpływów. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. 3. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. które sprawiają. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. Pierwsza.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. gdy tracimy grunt pod nogami. zawodowe lub zdrowotne. Ŝe wyzwania. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię. który zmusza nas do stawiania pytań takich. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. 45 . piąta. szósta i siódma . Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. Czwarta. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. W układzie czakr (zob. 2. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. podlegają podobnym schematom. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. jakim przyjdzie nam stawić czoła. Zwracamy się ku „górze". Aby powrócić na właściwą drogę. Wywołuje to kryzys wiary. rodziny. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami. Charakterystyczne jest to. „Bądź przekonany. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania.

na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. „współjesteśmy". poprzez swoją religię. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. uczyć nas. Po drugie. a takŜe czynić innym to. Po pierwsze. która została nam przeznaczona. np. np. Po pierwsze. Rodzina moŜe takŜe. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. którzy są od nas inni. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". przez uwaŜanie tych. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. Jak mówi Thich Nhat Hanh. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. 46 . w jakiej przyszliśmy na świat. Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. co stanowi Ŝycie. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. takŜe w naszym ciele. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). sakramentu chrztu i sefiry Szechina. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. MoŜemy do niej dotrzeć. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". jako tę. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. Wypełniając te dwa zobowiązania. za gorszych. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. Odstępstwo od tych zobowiązań.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. co zdołam zrozumieć. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. która wypływa z czakry umysłu. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. które jest Boskie w swojej naturze. Boski impuls w nas sprawia. choćby nie wiem jak bolesne. Energia szóstej czakry czuwa. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. kiedy osoby. Ŝe kaŜde. które są naszym udziałem. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). Ŝe ufanie czemuś lub komuś. Ŝe to. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. i pomóŜ zaufać. Od urodzenia instynktownie czujemy. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. zajmowanie się nauką. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. co robimy. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. 50 . tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. jest cenny. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. wychowywanie dzieci. z którymi wchodzimy w relacje. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. posiadają uświęconą energię. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. które są częścią ludzkiego Ŝycia. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. wydarzenie ma swój powód. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. które nie odzwierciedlają prawdy. aby wiedzieć. Ŝe ludzie. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. Energia. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. Świadomość. gdy zawodzi logika. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. otwieramy się na rozumienie. są Boskimi narzędziami. Słusznie mówi się. Na tym polega współczesne kapłaństwo. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". z którymi Ŝyjemy lub pracujemy.negatywne skutki. rozpoznają. okalecza duszę i ciało. Gdy opieramy się tej energii. w ich osobisty i duchowy rozwój. Bez względu na to. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. dla których coś się dzieje. abyśmy odrzucili poglądy. promieniując energią zrozumienia. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. szczególnie wtedy. kto nie jest wiarygodny. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy.

Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. natury czysto fizycznej. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. Zbyt długie noszenie w sobie tego. gdy koncentrujemy się na przeszłości. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. samoistnie się budzą .takie jest Boskie przyrzeczenie. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. czyni nas chorymi. Zniekształcamy to. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. Poprzez praktyki religijne społeczności. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. 51 . przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. znowu pojawi się na naszej drodze . stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. co dzieje się teraz.promieniuje wiedzą. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. który poszerza moŜliwości umysłu. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. są takie same. Poszukując podobieństw. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. To osłabia ciało i ducha. buddyzmu. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . Zniekształcamy w ten sposób czas. kogo spotkaliśmy. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. które nas łącza.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. ich symboliczne i ogólne przesłanie. Połączenie hinduizmu. co odeszło. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. Dorastając. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy. które powodują jej utratę. śyjąc pełnią teraźniejszości. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. Został on ustanowiony. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. ze szczególnym uwypukleniem lęków. co odeszło. KaŜdy.w naszym wnętrzu. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. wzmacnia ciało. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. Studiując ten materiał. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. To nas łączy. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. w których dorastamy. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść.

małŜeństwa. Pamiętaj o tej zasadzie. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . Takie emocje. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. jak złość lub gniew. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. co przemawia do Twojego serca i duszy. karierę itp. Bez względu na to. podczas gdy np. jak to jest np. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. nawyki psychiczne. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. Z niektórymi z nich się zgadzam. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. relacje z innymi. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. dlaczego rozwinęła się choroba. drugą i trzecią czakrą. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. studiując ludzki układ energetyczny. Aby w pełni zrozumieć.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. sposób odŜywiania. znaczeniem i przesłaniem. np. gdzie znajduje się ognisko choroby. praktykę duchową. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. które tworzą system energetyczny. jeŜeli nie wszystkich. a resztę odłóŜ na bok. 52 . badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. rodziny lub pracy. w przypadku chorób serca lub raka piersi. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. czakr. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. związków. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. Ze wszystkich energii.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

lęki. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. które reprezentuje większość populacji. Gdy zaczynamy Ŝycie. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. mocne i słabe strony. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. zarówno wirusowe. politycy. Dziennikarze. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. czym dla grupy jest energia wspólnoty . uprzedzenia. KaŜda z grup.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. robotnicy. Zaczynamy odkrywać. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. jesteśmy na nie podatni wtedy. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. męŜczyźni i kobiety. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. czy to poprzez związany z nim lęk. uczenie się. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. stopy i odbytnicę. Ci. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. kości. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. jako istot społecznych. wspólne tworzenie. 56 . Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. ludzie biznesu. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. Wszelkie epidemie. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. wszyscy zgodnie twierdzili. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". jest wspólne Ŝycie. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. stajemy się członkiem wspólnoty. a gdy są powaŜne. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. czy przez własne doświadczenia. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. nogi. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. przebywanie razem i poleganie na sobie. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. osłabiając naszą odporność. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. jak i inne.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. schronienia i okrycia. Jest to kwestia podstawowa. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. prowadzą do chorób . Naszym przeznaczeniem. Uczymy się takŜe. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. Podobnie jak doświadczenia. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. otrzymywaniem poŜywienia. Ŝe „wszystko jest jednością". gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. jaką jest naród. której członkiem się stajemy. przejmujemy jej przekonania. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. dotyka on takŜe jej dzieci. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę.

W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. przywróciło dumę. Mówią nam. Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. aby nie powodował utraty energii . Ŝe jest miejscem. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . oświecony lub ciemny. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". W wyniku zmian. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony.Franklina D. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. lub takim. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. Ŝe są bezsilne. świata niewidzialnego i tego. które zaszły w grupowej świadomości. wśród osób zaŜywających narkotyki. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. co oznaczało uzdrowienie. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. lub Ŝe jest wszystkim. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. bo chociaŜ nie są gejami. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. obfity albo pełen niedostatku. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". aby uzdrowić amerykańskiego ducha .np. których uwaŜa się za mniej wartościowych. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. wzmocnione wzrostem zatrudnienia. co mamy. np. w jaki to następuje. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. bez względu na sposób. Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". Choć kaŜdemu się zdarza. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. Ŝe pojawił się on. brak pieniędzy lub status społeczny. gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. np.II wojny światowej. Roosevelta. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. ale i nieposkromionej energii. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. okazuje się. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. grup etnicznych. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. w którym musimy zawsze coś dawać. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. których doświadczamy. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. narodowościowych i rasowych. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. którzy zainfekują się tym wirusem. Wszystkich. Rzecznicy społeczni głosili. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego. prostytutek i w środowisku gejów. z którego czerpiemy. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. siłę i honor wszystkich jego członków.

Łączymy się. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. zarówno te zewnętrzne. jak i wewnętrzne. jak np. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. z którą czujemy się związani fizycznie. w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. i przejmowali jej nawyki. są jego starym elementem. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". aby tworzyć. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. jakie przekazuje nam własna społeczność. stanowi stałą wartość. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. z jakimi mamy do czynienia. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. czy złe. jakim jest globalna wspólnota ludzka. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. Za kaŜdym razem. W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. jednostce trudno jest je zakwestionować. wpisanego w układ energetyczny. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku.a pierwsze wzorce myślowe. które są uznawane przez wspólnotę. sposób ubierania się. emocjonalnie i duchowo. są natury grupowej. Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy".tak długo. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. Wiele z nich. i odrzucić szkodliwe. lecz sądzimy. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. którego wspieramy. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. a nie członków. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. Innym brakuje cechy uniwersalności . Zgadzając się z poglądami innych. mocy i autorytetu. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. Nasza duchowa moc wzrasta. np.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. „Nie wolno mordować". gdyŜ jednostka. abyśmy podejmowali decyzje. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". które są pozytywne. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. Uczy się nas. i sięgać do zasobów głębszej prawdy. nie tylko czujemy. Bez względu na to. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. by zachować te wpływy wspólnoty. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. 58 . Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata.

gdy jakiś jej członek zachoruje. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. i wejścia w nową rzeczywistość. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. mają dla nas największe znaczenie. jakie wyznawała jego wspólnota.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. relacji. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. do którego przywykły. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. Ujmując rzecz symbolicznie. po czym przyznał. Pragniemy poszerzenia świadomości. i nowym. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . czy trwamy w dotychczasowych strukturach. zmarły i nikt. np. Niektóre wspólnoty mają np. a romans . Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. Wszystkie osoby. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. Ŝe stoimy u progu zmian. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. włączając w to jego samego.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. nie wierzył. Zapytałam go. potrzebujemy nowych idei. czy miał robione jakieś badania medyczne. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. które w jego rodzinie chorowały na raka. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. 59 . w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. ducha i umysłu. którego się obawiają. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. uczestnicząc np. jaka się z tym wiąŜe . Powiedział. które nie wspierają nas w rozwoju. kwestii społecznych i zawodowych. Diagnozując Geralda poczułam. Sytuacje. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald.za nasze zdrowie. prosząc o konsultacje. Ŝe raka moŜna uleczyć. małą świadomość potrzeby ruchu. Rozmawialiśmy o pomocy. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. Przypomnij sobie. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. jak sama choroba. Wiele osób. poniewaŜ czuł się wyczerpany. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. stosunek do świata i sposób myślenia. czy się zmieniamy. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. które poznaję na moich warsztatach. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. do spraw finansowych. jaką mógłby uzyskać. karierę. do jakich przywykliśmy. aby uwierzyć. Ŝe moŜe wyzdrowieć. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. a od którego muszą odejść. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. Istotne było to. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. w których musimy zadecydować. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia.

60 . by się zwolnił. Odpowiedział: „tak sobie". mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. Okazało się. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. którego nie darzy się uczuciem. szczególnie w trudnych chwilach. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. Ŝe nadal będzie pracował. a po tygodniu wrócił do domu. przyznał. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. Powiedziała. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. Lojalność Lojalność jest instynktem. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła. czy lubi swoją pracę. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. Tony stał się psychicznie rozbity. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. Lojalność. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. Prowadząc podwójne Ŝycie. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. z którego pochodzi. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". czuł się świetnie.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. jaki moŜe powstać. co musi robić. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. Jednak w niektórych przypadkach. które słuŜy zarówno jednostce. aby otrzymać pensję. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. Wymagając lojalności. gdy ktoś lub coś. które co tydzień przynosił do domu. zapewniając. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. i wrócił do domu. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. jak i grupie. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. skoro praca nie daje mu satysfakcji. miałam wraŜenie. Matka zabroniła mu o tym mówić. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. niepisanym prawem. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. poczucia honoru i sprawiedliwości . Pedofil kontrolował go do tego stopnia.postaw moralnych. Zmusiła go do tego praca. Zapytałam go. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. Nie minęły dwa miesiące. Zasugerowałam. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. od których taka osoba powinna się uwolnić. Wiedział. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego.

Pił nawet w trakcie pracy. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. Później stwierdził. Widząc to. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Ŝycia. gdybym miała takie wspomnienia jak on. Ŝe teŜ bym piła. Ŝe wiedzieli. Ŝe sprawia mu to przyjemność. co musiał robić dawno temu. jak powrócił do pracy. Okazało się. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. Ŝe rodzina. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Tony sądził jednak. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. Wiedział. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. i otworzenie przed nimi swoich ran. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. które nas zraniły. Stwierdził. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. Nie byliby w stanie się przyznać. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi.nie próbowała mu pomóc. Wiedział. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. jednak bez rezultatów. Po jednym z incydentów. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. Zapytałam go. Upijał się codziennie po pracy. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. na jaką było ich wtedy stać. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. Odpowiedział. zwróciłam mu uwagę. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. co się dzieje . Ŝe jest otoczony demonami. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. W najlepszym wypadku osoby. aby móc wysłuchać jego historii. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. poŜerał go od środka. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. wiedząc. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. Słuchając go zauwaŜyłam. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. w którym uczestniczył. Aby zarobić na Ŝycie. Ból związany ze zdradą. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. 61 . zaczął terminować na budowie. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. Uwierzyłam mu. co wydarzyło się przed laty. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. które nakłaniają go do samobójstwa. Tony był przekonany. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. przeproszą. Wtedy zaczął pić. aby zarobić pieniądze. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. którą odkrył w sobie. z którymi mamy coś do wyjaśnienia.

Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. George'a. Ku zaskoczeniu mojemu. na przykład. . Ŝe to wpływ kofeiny. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. George przyznał. co powiedziała mi rodzina. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. gdy zrozumiał.odpowiedział . . dla którego się starzeje. Takie jest Ŝycie. Dlatego idziemy na emeryturę.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . Rozmawialiśmy o tym. nie jego. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem. Powiedział. George napomknął: „Masz na myśli to. PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. PoniewaŜ jesteśmy starzy. ulegając namowom Ŝony. Ŝe głównym powodem. oczywiście.Inny męŜczyzna. Ŝe się domyśli. Moi rodzice zawsze mówili mi. Gdy tylko spostrzegł. Odparłam. jak moŜna się uwolnić od wzorca. jest nadal w jego energii. Ŝe wolę. 62 . gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie. mając nadzieję. podobnie jak cała grupa. jest przeświadczenie. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. Najpierw pomyślałam. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. Ŝe wszyscy skupili się na nim. . którą mógł się teraz bawić.Nie wiem.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . George.Zastanów się więc teraz .powiedziałam.zapytałam.Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . George nie mógł zrozumieć tego pytania. posiada nad nami władzę. jego Ŝony i wszystkich uczestników. przyszedł na moje warsztaty. WyróŜniał się wśród uczestników. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. co powiedzieli do niego rodzice. Ŝe tak musi być. Powiedział: „Masz na myśli.nigdy się nad tym nie zastanawiałem. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. lecz takŜe przez poczucie honoru. Ŝe być moŜe nie wszystko. jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. George trochę się oŜywił. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. stał się niemal dziecinnie onieśmielony. bo skończył sześćdziesiąt lat. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. zapytałam: „Jakie masz. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. który choć nie odzwierciedla prawdy. tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. więc się uspokoiła. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on.odpowiedział George. . George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. Bardzo rzadko widuje się. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze. ale na pewno bardzo wiele. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. Ŝe wszystko.powiedziałam i powtórzyłam pytanie. zaczął się cieszyć Ŝyciem. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. Ŝe zawsze uwaŜał. i dał do zrozumienia. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. więc zadałam je w inny sposób.Po sześćdziesiątce. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. . śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle.Nie wiem . . . Nadal nie mogę zrozumieć. co powiedzieć. Ŝe jest tylko „widzem".

Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. w szczególności nasz układ immunologiczny. Pewnego dnia. dzieci wyrastają na dorosłych. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. Sam miał wypadek. sprawia." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. nawet. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. musimy się zmienić. Takie były jego ostatnie słowa. jednak. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. lecz całego społeczeństwa. dopuszczając się zdrady. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. którzy obracali ogromnymi sumami. kilka dni po audycji radiowej. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". który zawsze nad nim czuwa. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. poniewaŜ mamy anioły. Wjechał samochodem w 63 . Pewnej nocy. zrozumiałam. jednak nagle przypomniał sobie. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. „Zatrudniał" wielu dealerów. które śledzą nasze postępowanie. ani w innych. Sam nie miał ochoty tego słuchać.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. Jednak starsi członkowie wspólnoty. Bądź pewny. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. było to. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. którzy nie okazują sobie szacunku. jak wybrnąć z tej sytuacji". Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. Cudzołóstwo jest zabronione. Na tym opierał swoje poczucie godności. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. jakie daje godne postępowanie. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. i nie moŜemy ich rozczarować«. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. z którym nie moŜe sobie poradzić. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. Ŝe ma problem. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. byleby zachować ciągłość rodziny. Ŝe miałem wielu chłopców. Sama poznałam w trakcie warsztatów. JuŜ miał przełączyć na inną stację. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. nogi i układ kostny. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. Zapomniał o tym. w jaki zarabiałem". przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. „Chodziło mi o to. by traktowali siebie z szacunkiem. Nie wiedziałem. wychowują dzieci. Wychowywał się w biedzie.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. Bez moralnego oparcia. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. Choć na ogół nie uwaŜa się. Ŝe będę miała dziecko. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. Uczy się ludzi. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. jest instytucja małŜeństwa. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. Sprawą honoru. jak moi rodzice. bez ojca. prowadząc samochód. o której myślałem. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. Ŝe jego anioł go obserwuje. gdy rozmówczyni powiedziała. jednak rodzice. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. porównywalnym z miłością. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. Gdy odpowiedziałam. za którego chciałabym wyjść. abym mu przyrzekła. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. którzy ciągle siebie okłamywali.

jednak uwierzcie mi. Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. „Miałem wraŜenie. Dzisiaj chodzi o kulach. promieniując zaufaniem do siebie. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. „Nazwisko jest bez znaczenia". by być dumnym z tego. jednak emanuje radością. Tłumaczę im. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. a takŜe pomaganie komuś. kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. Jakoś dawałem sobie radę.grupą harcerzy z sąsiedztwa. Ŝe mam w Ŝyciu cel.energia dumy lub wstydu. to zbierzesz". nie 64 . Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. Ŝe wszystko jest moŜliwe. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. Lekarze powiedzieli mu. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . „nie czyń drugiemu. Nierzadko zdarza się. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony"." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. One sprawiają. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" .latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. aby zmienić swoje Ŝycie. Myślę. którzy go poznają. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. i zacząłem nowe Ŝycie". poniewaŜ wiem. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. co się robi. Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. jak waŜne jest to. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. mówimy czasem lekcewaŜąco. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. Ŝe jest to prawda. czego nie miałem im za złe. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. Postanowił im pomóc. jak to mówi. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. i czasami opowiadam o aniołach. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. Inspiruje wszystkich. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. Ŝe nie powrócę na ulicę. będę mógł uzdrowić swoje nogi. Ŝe poprowadzą dalej interes. mówię im. jakie kiedykolwiek sprzedawałem.i o aniołach. Powiedziałem chłopcom. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. „złe dni". jakie sam do tej pory prowadził. Wspólnota zazwyczaj wierzy. którą przekazuje nam pierwsza czakra. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . Z drugiej strony. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. jak tylko było to moŜliwe. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. Jego „pracownicy" zapewnili go. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . a oni mi uwierzyli. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. ząb za ząb".

lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. „W moich stronach musisz umieć się bronić" . nie moŜna się wycofać". Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. Nie moŜna zmienić świata. Nie mógł długo siedzieć. Zrozumiałam tę głęboką prawdę. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. „Dlaczego mam wraŜenie. i choć czuł się przy tym niezręcznie. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. abym go zdiagnozowała.oni. poprosił. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. następnego . KaŜdy. musimy się uwolnić spod jej panowania. To jest droga bez wyjścia . kto go poznał.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. Nie był on związany z jej religią. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. choć pochodził z Irlandii Północnej. jaką musiał za to zapłacić . Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. wiem jednak. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . Kilka osób zauwaŜyło. Ŝe jest pogodną. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania. Myślałam. by wspierać nasz komfort fizyczny. Zaakceptujmy fakt. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. ZauwaŜyłam jednak. ciepłą i uczuciową osobą. Powiedziałam: „Sądzę. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę.odpowiedział. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. Odbierając wraŜenia jej dotyczące. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. Nie moŜna cofnąć historii. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. obcy.odzwierciedla rzeczywistości. Nie wiem.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. lecz istotnym elementem rozwoju.kiedy raz się na nią wstąpi. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. jednego dnia ja tracę nogę. Dosyć powiedzieliśmy". który pozwala pojawiać się wraŜeniom. Zapadła cisza. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. Ŝe ma na myśli odejście od stołu. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. lecz agresję. 65 . nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. Chodził o lasce. Zemsta pociąga za sobą zemstę. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. która go otaczała. jakiej kiedyś doznała. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. jest zrozumienie. jakie przypisuje jej wspólnota. z którą byliśmy związani. jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Patryk. w której rządzi Boska logika. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. uwaŜał. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. Zrozumiałam. Największą lekcją. Flirtował z kaŜdą kobietą. które doprowadziło go prawie do kalectwa.

Jak przepowiedział to sen. oznajmił. Ŝe tego nie zniosę. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". jak twierdzi. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. lecz powiedziałam: „Dobrze. PoniewaŜ ich było dwóch. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. sądząc. Powiedz mi. Przez cały czas siedział cicho. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. oznajmiło. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. Ŝe będę robił to. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. nie rezygnował. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. który prowadził we śnie to był Jaguar. a na stole czekał ciepły posiłek. „Wiedziałem. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić.powiedział . PoniewaŜ wiedział ze snu. Eryk wyszedł z biura przytłoczony. a samochód.tylko 66 . lecz pomoc w przewartościowaniu tego. gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. W przeciwieństwie do kobiety. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. Ŝe uwalniają się ode mnie. zdałam sobie sprawę. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. Ŝe opowiem Ci o sobie". Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . Ŝe mu się powiedzie. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. a gdy warsztat się zakończył. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. a droga była sucha i bezpieczna.PoŜegnałem się z nimi. które prowadziłam w Belgii. choć to oni myśleli. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. zgodziłam się. pomyślałem. Uczy nas. nie mógł nic na to poradzić. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. . Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. czego pragniemy. której nie potrafimy dostrzec. OŜenił się ponownie. Świeciło słońce. daj mi znak. Chcę rozwodu. Poznałam kogoś". co robię . czego chcesz. gdzie burzy juŜ nie było. Partnerzy byli tym zachwyceni. które wspólnie prowadzili. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. Musimy zrozumieć. „Nigdy nie przewidywałem. Podjął taką decyzję. Wydawało mi się. Jednak tak się nie stało. W nocy zacząłem się modlić. choć nie byłem tego pewien. a które nie miało Ŝadnej wartości. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. z najcudowniejszą kobietą na świecie. W przenośni oznacza. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. a ja to zrobię".powiedział. Dwóch partnerów. Jadąc dalej. dotarł do małej wioski. Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać. Tej samej nocy Eryk miał sen. słucham Cię". Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. by wszystko było tak.

KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. 67 . na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. której Ŝycie się wali. Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. Nie trzeba się niczym martwić. które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. wymień wartości. mówię jej: Bóg jest z Tobą. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami.Bóg mógł znać ten plan. Które z nich straciły waŜność. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. Wymień te cechy wspólnoty. Wiem o tym z własnego doświadczenia". JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. Teraz. czy podjąłeś/aś działania. wymień przyczyny. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. 8. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. 9. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. 10. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. tworząc „intuicję pierwszej czakry". aby uzdrowić tę sytuację? 6. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". kiedy spotykam osobę. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". Wymień wszystkie sposoby.

poniŜej pępka. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. jakie niesie Ŝycie. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. gwałt. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa .nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. rak jajnika. fizyczne potrzeby. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. impotencja. okolica bioder. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. pieniądze. jakie tworzymy z innymi. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. ludzie lub pieniądze. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. zdolność podejmowania ryzyka. pracy lub pieniędzy. Energia drugiej czakry. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. partnera. byśmy polegali na sile zewnętrznej. zdrada. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. umiejętność obrony i chronienia siebie. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. a z drugiej . co pozwała nam kontrolować otoczenie. słuŜy rozwojowi 68 . a zarazem duchowy. jelito grube. zarówno przypadkowa. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. Umiejscowienie: dolna część brzucha. miednica. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. takimi jak seks. straty finansowe. dolna część kręgosłupa. Rak prostaty. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. Zaburzenia związane z menopauzą. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. jak: uzaleŜnienie. instynkt: „walcz lub uciekaj". Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". np. Wszystko. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. autorytet. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. własności. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. jak i głęboka. a znaczenia nabierają inne związki.płodzącą męską energię.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki.

Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. dzięki którym przyciągamy osoby. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. społeczny czy polityczny. za kaŜdą decyzją.świadomości. Gdy podejmujemy decyzje. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. jest pogwałceniem wiary. Ŝeńskość i męskość. KaŜda decyzja. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. Druga czakra. która organizuje nam spotkania z innymi . W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. To sprawia. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. którzy nas ograniczają. i bez względu na to. która dokonana jest w wierze. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze. Co więcej. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. Ŝe zostanie przeniesiona góra". Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. i rozstawania się z tymi. jako jednostkom. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. im bardziej stajemy się świadomi. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. abyśmy zrozumieli.sefiry Jesod. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. słońce i księŜyc. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. za kaŜdym razem pomaga nam. za który ponosisz odpowiedzialność. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. rozwijać się duchowo.zawsze we właściwej chwili. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. Nie ma związku. który pozwala stawić czoła własnym słabościom. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. sprawiając. stoi moc niebios. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. dzięki swej dwoistej naturze. Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. z którymi mamy do czynienia. 69 . Takie relacje są często duchowym „bodźcem". Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem".jest zrozumienie. Nie ma przypadków. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. zawodowy. i koncentrując się na sprawie. czy ma on charakter rodzinny. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. tworzenia związków z ludźmi. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. kto i co jest waŜne. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. które pozwalają nam lepiej poznać siebie. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. reprezentująca wspólnotę. która nas połączyła. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. zamiast tego okazując szacunek osobom. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. Jednolita energia pierwszej czakry. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. Niektóre związki z konieczności są bolesne. która podyktowana jest lękiem. którzy wspierają nasz rozwój. anima i animus.

bezsilnością i utratą samodzielności. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie.czy wypełnia ją lęk. który polega na zmianach. Ta zaleŜność sprawia. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. co nam przyniesie. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. co wydaje się dobre. a prawdą jest. naleŜy zbadać. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. moŜe okazać się złe. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. porzuceniem. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. co kieruje naszymi decyzjami. oddalamy się od rzeczywistej. co kryje nasza dusza . W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". dowiemy się. ale zarazem uczy. Aby opanować drugą czakrę. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. oparcie. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. biedny i bogaty. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. wygrany i przegrany. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. osobistych „fałszywych bogów". która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. to skąd mogę wiedzieć. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. albo ty. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. Paradoks drugiej czakry polega na tym. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. co wybieramy. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. biedą. świadomie lub nie. Poznawszy motywację swojego postępowania. chaos wszystko burzy. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. miłość i zdrowie. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. dobrze czy źle. władza i pieniądze. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. wchodzimy w związki. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . Gdy wszystko układa się dobrze. lecz nasza motywacja. którymi dysponujemy Następnie. obecny w kaŜdej z relacji. zdradą. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. takie jak seks. Ŝe nie ma znaczenia to. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. choć ukrytej mocy. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. finansowym niepowodzeniem. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. moje albo twoje.Wybór ma wymiar mistyczny. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. jak i duchowymi.

Energia twórcza. myśli i związków. jakie prowadziła z męŜem. Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. ujawniając jednocześnie. intuicję. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. sztuki. jak się dzieje. a decyzje powodują ruch. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. ścierają się w psychice ludzkiej. Ŝe są oni naszym odbiciem. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. poezji i architektury. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. podejmując takie działania. w przeciwieństwie do natchnienia. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. które zapewniłyby jej utrzymanie. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. Ŝe cierpi na depresję. nie chcę uczyć się od Ŝycia. infekcje narządów rodnych. Zasugerowałam. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". dlaczego dzieje się tak. Te dwie siły. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. 71 . i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. który potwierdził obecność torbieli jajnika. które jest atrybutem siódmej czakry. twórczość i powtarzalność. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. nie chcę więcej rozumieć. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. Przyzwyczajenia są piekłem. pragną poruszać ziemię. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. Było oczywiste." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. Udała się takŜe do lekarza. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. Ŝe ma torbiel jajnika. chęć tworzenia muzyki. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. Pozostała sama z dwójką dzieci. bezpłodność. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. Miała wizualizować to działanie i nową energię. Jak długo staramy się kontrolować innych. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. zapominając. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. zarówno dla mnie. endometriozę i depresję. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. Powiedziała mi. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. Rozpoznając jej energię. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. nie dziwi fakt. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. o której jeszcze nie wiedziała. prosząc o konsultację. Powiedział. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. zauwaŜyłam. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. było sadzenie kwiatów. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. jak i dla niej.decyzji. Działaniem symbolicznym. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie.

Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. w sposób intuicyjny.i sakramentu komunii. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. wywołuje skutki. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. MoŜemy teŜ uznać. MoŜemy obawiać się np. We wstępnej fazie planowania. lub manipulujemy innymi. co jest z nim związane. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. Przypadek Kate ilustruje. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. same walczą o przetrwanie. Kostiumy bardzo się podobały. takie jak gotowanie i szycie. gdyby doświadczenie. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. Pragnął on. Gdy spotyka osoby. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. Oglądając projekty zauwaŜyła. Owładnięci lękiem. doradza. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". z jaką ogarnia nas lęk np. który cieszy się duŜą popularnością. aby doprowadzić do ich realizacji. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. o którym wraz z partnerami sądził. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. okazało się niewystarczające. którym dysponujemy. tak aby słuŜyły naszym celom. lęk często powoduje ich odrzucenie. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. przed zdradą. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa.potrzeby tworzenia . nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. Gdy kieruje nami lęk. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. Siła. w 72 . Mimo to. do czego się wcześniej zobowiązała. Zapytała. uŜywamy jej w sposób negatywny. podobnie jak małe dzieci. Gdy np. Przyszła do teatru. Niektórzy. z czym są one związane. które uwaŜają. Druga czakra jest miejscem narodzin . Torbiel jajnika znikła. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. a wszystkie zostały zaakceptowane. ogarnięci lękiem. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. Raz uwiedzeni. Ŝe się powiedzie. gdzie otrzymała wskazówki. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. narkotykom lub alkoholowi. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. przyciągającej siły. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych.zaburzonemu związkowi. PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. wspomnieniu przeŜycia. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. potrzebne materiały i pobrała miary. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych.dosłownie i symbolicznie. kierowanego lękiem rodzica lub partnera. a jednocześnie tak silna. określa poziom naszego negatywnego zachowania. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. Kate się zgodziła.

Spytałam Normana. które poznałam. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. Ŝe wiadomość została przyjęta. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Zamiast je uszanować i wykorzystać. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. Był przekonany. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. Inne kobiety. które nosiła. mając nadzieję. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. którzy będą w stanie to zrozumieć. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. Gdy rozpoznałam jej energię. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. pieniądze zmieniły jego podejście. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. John powiedział. nie miały takich przeŜyć. poczułam. wyzwalamy w sobie i innych to. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. W trakcie analizowania jego energii. Po 73 . czy mu o tym wspominała. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. Czuły raczej. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. Ŝe boi się. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. a które przerwały ciąŜę z własnej woli.„okresie marzeń". Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. jest szanowanie innych np. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. Ŝe miała dwie aborcje. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. Dawał wspólnikom do zrozumienia. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. Zarówno aborcja. Ŝe mają prawo wyboru. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. Sytuacje. mięśniaków. których wewnętrznie nie akceptowała. John nie potrafił uznać faktu. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. Czuła. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. Świadomość. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. w znaczeniu symbolicznym. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. co właściwe. co najlepsze. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Pewna kobieta opowiedziała mi. np. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. odprawiła ceremonię. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. Ŝe zazdrościli mu talentu. zauwaŜyłam. decydowała o tym. którą będzie mógł pokierować. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. twórcze pomysły i ambicje. jakimi są konflikty. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. współpraca dobrze im się układała. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. poczuł się zagroŜony. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. w związku z czym nie ma sensu.

między innymi do bezpłodności. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. U kobiet. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. Jego potrzeba dawania Ŝycia. jego potrzeby fizyczne. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. poród i rozwiązanie. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. energii stającej się materią przez ciąŜę.uczucia związane z tą aborcją. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. Mówił. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. jak i u męŜczyzny. gdyŜ uwaŜała. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. W rezultacie stał się impotentem. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku".aborcji miała sen. Ŝe jego pomysł umarł. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. które mu obiecali. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. Energia seksualna ma pierwotny charakter. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. ma trudność z zajściem w ciąŜę. Wszelkie niedokończone sprawy. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. Kiedy się wznosi. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. Gdy się o tym dowiedział. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. „Aborcja" energetyczna. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych. aby samodzielnie je sfinansować. Posiadanie małŜonka i rodziny. jakie znajdują się w dolnych czakrach. w ogóle go o tym nie informując. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. Wiele kobiet. ale takŜe duchowego. są sytuacją. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. zwana Kundalini. Inny męŜczyzna opowiedział mi. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. Czuł się. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. emocjonalnego. Przełamanie ograniczeń kulturowych. pobudza czakry. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. zarówno u kobiety. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. w wyniku którego zmarł po kilku latach. których dotyka. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia.

jak przechodzi operację. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. pragnąć doznań erotycznych.do głowy. we wczesnych latach sześćdziesiątych. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. Ŝe obawiała się momentu. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. JeŜeli energia nie jest uwalniana. aby czuć się płodną. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Od razu zrozumiałam. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". co uzmysławia kolejny przykład. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. która została pozbawiona narządów płciowych. poniewaŜ zobaczyłam. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. poprosiłam Linde o aspirynę. gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. Kiedyś kpiłam z poglądu. moŜesz to sprawdzić". JeŜeli chcesz. nie wiem. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. UwaŜa się. Tak teŜ uczyniłam. Ŝe są kontrolowane przez innych. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. Linda odpowiedziała: „Nie. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. Linda uśmiechając się przyznała.rzadko spotykany u kobiety. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem.stanu duchowej ekstazy . umysłowego i emocjonalnego. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini .poprzez opanowanie energii seksualnej. nie dorosła i nie dojrzała do tego. dodała: „Ja nie Ŝartuję. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. Nigdy nie miałam miesiączki". Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. Jednocześnie odczułam. Linda przyznała. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. kiedy opowie mi swoją historię. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. od depresji po gwałt i przemoc. będąc dzieckiem. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. Kobieta moŜe np. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. W owych czasach naleŜało do rzadkości. kiedy ich związek dotknie tej sfery. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała.

była ucieczka. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. nigdy nie przestała kochać Steve'a. jaki wywołała ta informacja. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. jednak z czasem. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. aby ją odnaleźć. poczuł przeraŜenie. Obawiała się. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. Steve powiedział jej. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. utwierdził Linde w przekonaniu. Ŝe jej ukochany uznał.zapytał. nie tyle z namiętności. Sądzili. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. Wiedziała juŜ. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. Ŝe Steve odkryje. Nie wiedziała nawet. energia stawała się coraz silniejsza. Ŝe nie zechce jej poślubić. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. Zrozumiał. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. Ŝe zostaną małŜonkami. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. Uczucie to wywołało w nim euforię. Steve powiedział jej.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. Tej nocy Linda i Steve się kochali. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. Pomyślała. gdy kochali się pierwszy raz. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. a miłość wypełniła jego ciało. Dwie godziny po tym. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. i jedyną rzeczą. łącznie z cennymi cymbałami. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. a wyjazd z miasta jest pretekstem. Zarówno Linda. iŜ odszedł od niej. w którym zastawiła cymbały. aby zakończyć związek. wspólnych znajomych. z powodu guza. który zobaczyłam). Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. jaka przyszła mu do głowy. Linda oniemiała. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. Linda przeszła operację wycięcia macicy. włączając w to jej męŜa. aby zastawić część swoich kosztowności. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. jeŜeli dowie się. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . jak Linda opuściła lombard. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. wszedł do niego Steve. Ŝe przypuszcza. odŜyły w nim wspomnienia. Dostrzegł cymbały. w trakcie trwania związku. Poczuła. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. Rozstali się. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. Nie mogła mieć menstruacji. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . Ŝe kiedy zobaczył cymbały. Smutek. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. Gdy powiedziano mu. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. jakby stali się jednym układem energetycznym. Jednocześnie modliła się do Boga. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. co ze strachu. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. Ŝe tamtej nocy. amerykańskim instrumencie ludowym. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em.

symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach. Wydając niskie wyroki za gwałt. dotyczące głównie zdrady. ale nie uzyskują od społeczeństwa. Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. pełne połączenie sił sefiry Jesod. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. „prawdziwych" przestępstw. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. jaka jest z nim związana. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. 77 . to dlaczego nie odeszłaś?" . Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. Choć podawane powody róŜniły się. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. Oczekuje się od nich. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy.sugerując tym samym. Z wielu warsztatów wiem. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. jak się ubierają i prowadzą. a nawet dziesięciolecia. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. Wiele osób opowiadało o tym. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. by zachowywały się „przyzwoicie". Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. Ŝeby córka. To. Rozpowszechniony jest pogląd. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. co robiła jej matka. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. Ŝyło w związkach. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. by wyglądały. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. oprawcy i mordercy. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. społeczeństwo przyznaje. Ŝe przez lata. a większość społeczności zgadza się. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. Ŝe gdy będą starsi. nadal wymaga się od nich. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. Ŝe jest „brudna".drugiej czakrze pomimo braku macicy. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. Ŝe nie są wystarczająco męscy. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. Zdarza się. w porównaniu do innych. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. Inaczej niŜ męŜczyznom. zawsze miała poczucie. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. Ŝe są to sprawy. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet.

bez względu na to. Takie przestępstwa jak gwałt. takŜe seksualnego zachowania. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". ambicji. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. Dlatego społeczeństwo uznaje np. Wiele osób. Ŝe jest inaczej. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie.To poczucie wstydu. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. którego celem jest pozbawienie jej mocy. 78 . z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. karmicznej sprawiedliwości. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. wmawiając mu. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. jak impotencja. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. Bili był sparaliŜowany energetycznie. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. a gdy zmarł. ale takŜe pogwałcenia energii. jednego z uczestników moich warsztatów. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. dopuszczamy się gwałtu. czy jesteś świadkiem tego aktu. jak kiła. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. lecz posuwają się dalej. PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. opryszczka i AIDS. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. jednak bez skutku. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. Cierpiał na przewlekłą depresję. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. czy nie. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. zgłoszeń jest mniej. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. nadają im status przestępstwa. poniewaŜ zarówno zaradność. a co za tym idzie. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. czy są tego świadomi. prawie kaŜdy podnosi rękę. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. jak i męŜczyźni. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. relacjonuje. Relacja Billa. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. co jest. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. Ŝe porządek Boski jest siłą. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy.

Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. dysfunkcje jajników. Fakt. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. Seks jest rodzajem wymiany. Nagła utrata pieniędzy. świadczy o tym. To. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. Ŝe Bóg błogosławi tym. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. gdy są nam potrzebne. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. impotencja. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . przekonanie. które utoŜsamiane są z energią witalną. Rozpowszechnione jest np. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. JeŜeli seks jest traktowany w sposób.czy nie. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. Pieniądze są środkiem. Ogólnie uwaŜa się. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. w której będzie się czuła wykorzystana. ból krzyŜa i rwa kulszowa. Oczywiście.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. Nie znaczy to. Pieniądze. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. Bez względu na to. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. aby osiągnąć określony cel. Naszym zadaniem jest. czy własne doświadczenie. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. takie jak rak prostaty. potrafi spowodować róŜne patologie. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. podobnie jak energia. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. czy w relacjach osobistych. czują się jak ofiary gwałtu. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. skutki są zazwyczaj negatywne. Wiele osób wykorzystuje seks. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. co często dzieje się nieświadomie. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Wiara. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. Zadziwiający jest jednak fakt. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. nadając im rangę sługi. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. endometrioza. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. która jest silniejsza od pieniędzy. kto nimi rozporządza. to nie unikniemy z nią konfrontacji. to jednak powodują utratę części siebie. Ŝe to. Bez znaczenia jest.

więc go zatrudnili. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. jakie obecne są w naszej kulturze. co sądzę o tym śnie. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. Ŝe musi to zrobić. Jego energia nie świadczyła takŜe. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. skąd pochodził. twierdząc. Gdy nadszedł okres urlopu. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. by kiedykolwiek kogoś molestował. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. Właściciele rancza mieli córkę. Ŝe jest impotentem. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. Ŝeby tam pojechać. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. „Manna" oznacza takŜe finansową moc.płatności i spłaty długów. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. Ponownie go zachęciłam. Zapytał mnie. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. Kierując się swoim snem. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. Andrew próbował ignorować sen. Odezwał się po pół roku. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. jak zarządzać pokaźnym ranczem. Ŝe Niebo jest przychylne tym. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. Przeprowadzając analizę intuicyjną. zaczął mieć wraŜenie. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. i zrobił to. Jak pokazuje przypadek Allena. właścicieli rancza. Andrew. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. Byłam zakłopotana. domu. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. nie miał tam pracy. świadomie lub nie. Andrew odparł. zyskane kosztem utraty honoru. Powiedział. Ŝe ktoś Ŝałował. Ŝeby pojechał do Montany. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. lepsze stanowisko. którzy mają wiarę. poczuł. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. Zaproponowałam. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. odebrałam wraŜenie. Powiedział. tym razem jednak nalegałam. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. Jego działania potwierdziły. Ŝe zwolnił się z pracy. choć nie wydało mi się. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. Gdy oznajmił. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. Odpowiedział. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. lecz odkąd pojawił się sen. jak się tam czuje. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. jego współpracownicy przypuszczali. Wydarzenia następowały jedno po drugim. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. Ŝe sprzeniewierza się sobie. Sen powtarzał się nadal. Ŝe kiedy wszedł do biura. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. tkwiącej w jego podświadomości. Powiedział im. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. i mocno poczułam. dlaczego uwaŜa siebie 80 . dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. umówił się ze mną.

Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. jakie składamy sami sobie.za zboczeńca. która zbiera się w drugiej czakrze. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. co akceptujemy. Allen wyjechał z miasta. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. Przyznał. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Ta zaleŜność jest 81 . Allen był przekonany. Skłaniamy się ku przekonaniu. Odpowiedział. Ŝe jest zboczeńcem. Stwierdziłam. z którą czuł się na tyle swobodnie. do której uczęszczali chłopcy. w których do czegoś się zobowiązujemy. a czego nie w relacjach międzyludzkich. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. Gdy zobaczyła. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. Po roku otrzymałam od Allena list. przynajmniej z załoŜenia. System prawny. Posługuje się prawami. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. a odszkodowanie. UwaŜamy teŜ. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". co się dzieje. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. Ustaliliśmy. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. twierdząc. w którym opisał swoje postępy w terapii. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. co w Jego mniemaniu jest dobre. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. Napisał. Był przeświadczony o tym. za co nas nagradza. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. ma orzekać o winie i karze. i nieustannie staramy się odgadnąć. a co złe. Poznał takŜe kobietę. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. co widziała. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. „Nie wierzę w to". co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. Ŝe kiedy był nastolatkiem. odpowiedział Allen. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. poszukujemy towarzystwa osób. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. Gdy tylko skończył szkołę. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. jakie otrzymuje ofiara. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad.

jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. ZauwaŜyłam takŜe. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. powinien zawrzeć ze sobą umowę. Powiedziałam. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. Ŝe skoro jest prawnikiem. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. Potrzeba uczciwości. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. migrena pojawiała się coraz rzadziej. którzy go znali. Paul przyznał. jednak bezskutecznie. a bóle pleców ustąpiły na tyle. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. umiar i porządek. wtedy gdy było to podejście właściwe. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. Stopniowo następowało uzdrowienie. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. Próbował się leczyć. Dla porównania brak stabilności sprawia. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. co tłumaczyło moje wraŜenie. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. Wierzył. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. aktywność fizyczna. takie jak właściwe odŜywianie. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. nastąpiła poprawa jego stanu. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. Ŝe wszyscy. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. lecz honorową naturą. ale takŜe aktywności fizycznej. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. Paul był zachwycony tym pomysłem. naszą energię wyczerpują sprzeczności. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. karku i barków oraz na migrenę. Powiedział. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. Bez względu na to. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. Zasugerowałam Paulowi. Energia. i to jedynie. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. łatwo ulegamy wpływom ludzi. w której napisał. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. co robił. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. zawsze musiał wygrywać. poniewaŜ twierdził. np. zasada dochowania wierności. Tu takŜe obowiązują zasady. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. powinna zmniejszyć ból. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. higiena psychiczna. co teŜ zrobił następnego dnia. A jednak zdarza się. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 .

KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. KaŜda fizycznie kusząca forma.od impotencji po raka narządów płciowych. autorytet. ma związek z energią. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. To właśnie oznacza: „być w świecie. aby Ŝyć. co dotyczy naszego Ŝycia. Urodziliśmy się z tą wiedzą. domagającego się np. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. i określić te. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. co i kto posiada moc. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. Moc jest przejawem energii Ŝycia. a nie dzięki swojej. Fascynują nas osoby. jaką moŜe przyjąć moc. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. które wolne są od pokus świata fizycznego. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. „wyrównywania rachunków". Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły.rozpada. pociąg płciowy. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. jak kreatywność. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. szczególnie w sferze seksu. dominację. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. erotyzm i uzaleŜnienia. którym ulegamy najczęściej. WyobraŜamy sobie. co słuŜy osiągnięciu celu. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. 83 . Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". działać i się rozwijać. lecz nie ze świata". doskonalimy umiejętność rozpoznawania. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. opisywane przez dzisiejsze gazety. JeŜeli jednak uznamy. one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. czy. którą nazywamy mocą. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru". Moc jest energią Ŝyciową. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. Zemsta osobista jest jeszcze innym. Ludzie. związanych z drugą czakrą. są rezultatem indywidualnego. Musimy dowiedzieć się. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy.jednostka. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. Potrzebujemy osobistej mocy. moralność i pieniądze. Unosi nas wspólna energia. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. poczucie własności. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. JeŜeli tak. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . zmysłowość. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. to zaczynamy marzyć o tym. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. erotyka. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy.materializm. Tak naprawdę wszystko.

David był Indianinem z plemienia Navaho. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. Gdy David odwrócił się w jego stronę. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. rozkazując. Odpowiedzi. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. jakich mi udzielają. Gdy obóz został wyzwolony. by opisali swój stosunek do mocy. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. W wolnym czasie David szkicował. opierając łokcie na udach. Był rok 1941. Zarówno współczesna duchowość. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. MoŜemy zauwaŜyć. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. osobą. David był jednym z moich największych nauczycieli. zarówno ze społecznego. zmarł w rok później. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem. Hitlerowcy torturowali go. ukrywając swoją drugą czakrę .pochyla się do przodu. ale lepiej zostaw mnie w spokoju". Gdy go poznałam. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. sławy ani pieniędzy. podając się za starszego. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. Zapragnęłam się dowiedzieć. jak moc zewnętrzna. Napięcie rośnie. David był wysyłany za linie wroga w Europie.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. gdzie pozostał do końca wojny. na którym razem pracowali. Interesujący jest fakt. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. Większość osób zmienia pozycję. w rzeczywistości jest ona mało popularna. 84 . dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. zaciągnął się na statek handlowy. Charakterystyczne jest to. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. W końcu został wysłany do obozu zagłady. pozostał wierny swoim zasadom. David był nieprzytomny i umierający. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. jednak zamiast tego został powołany do wojska. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku.Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. Po pierwsze. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. by szybciej się ruszał. czegoś. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. do czego dąŜy tak wielu. Przyjaciel postarał się. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. a po drugie . Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Między innymi bunkry. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. Miał zamiar zostać artystą. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. jak i jednostkowego punktu widzenia. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. co powoduje. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. W wieku piętnastu lat. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. nie odrzucał seksu. poniewaŜ istniało ryzyko. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. nie jest tak praktyczna. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. by stał tak przez wiele dni.

rodzina i przyjaciele przerazili się tym. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. To. aby ustalić. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . pozwolimy ci umrzeć. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. jak moŜna mu pomóc. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. został szamanem. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. . Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. Gdy dotarł do rezerwatu. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. Wiedziałem. David odzyskał pełną władzę w nogach. aby gniew opuścił moje ciało. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. którą odbierało się jak błogosławieństwo. Czy jesteś wystarczająco silny/a. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. zaleŜy od sposobu. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. David postanowił wrócić do rezerwatu. Odpowiedz na pytania: 1. modliłem się Ŝarliwie.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. Gdy odzyskał świadomość. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. Duch jest twoją siłą". przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. które tworzymy z innymi. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. Z trudem utrzymywałem się na wodzie. „Davidzie. Obok związków. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. Zwołali radę. . Wykorzystując energię drugiej czakry. co zobaczyli. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. w jaki traktujemy samych siebie. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. był tak słaby. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5.

Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. hojność. Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. ambicje. Energie. zasady etyczne i siła charakteru.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. 86 . naszym ego. a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. rdzeniem naszej osobowości. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. w której odkryjemy. wątroba. poczucie własnej godności. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. ogniskuje się na tym. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. łysienia. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. trzustka. pobudza proces tworzenia własnego ja. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. poczuciem własnej wartości. starzenia się. pęcherzyk Ŝółciowy. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. Przyczynia się do większej indywidualizacji. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. „ego" osobowości. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. krytyką. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. które spotykają się w trzeciej czakrze. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. dyscyplina wewnętrzna. obawa. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. jelito cienkie. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. często nazywana czakra splotu słonecznego. gotowość do podejmowania ryzyka. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. nadnercza. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie.

gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. nie będziemy potrafili właściwie decydować. Ŝe tego nie zauwaŜy. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. Pewien męŜczyzna powiedział mi. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. sądząc. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. RozwaŜmy np. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Podkreślam raz jeszcze. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. sądząc. Czy jesteśmy fizycznie silni. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. 87 . które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. to. jak wygląda nasze ciało. stanowi o jakości naszego Ŝycia. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. moŜemy podejmować decyzje. lub o kim sądzimy. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. JeŜeli nie lubimy siebie. Fakt. Poznałam ją poprzedniego dnia. iŜ nigdy nie oczekiwał. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. jaki mamy do siebie. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. które wzmacniają ducha. Gdy tworzymy obraz siebie. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. lub takie. na kim chcemy zrobić wraŜenie. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. Ŝe bez względu na to. czy siebie szanujemy. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. Ruth. lecz rozpocznie duchowy proces. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. Wpatrywałam się w nią. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. niepodobnym do niego. Właśnie nad tym się zastanawiałam".Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. w związkach. OŜenił się dla towarzystwa. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. Oznacza on. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. Zastanawiałam się. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. kogoś. które odzwierciedlają tę słabość. Nie była uczestniczką warsztatów. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. nie oznacza. Na tę cechę musimy zapracować. Odparłam: „Nakryłaś mnie. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. Ŝe Ŝona będzie go kochała. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. Stosunek.

a potem opowiem Ci o sobie". gdy miałam trzydzieści osiem lat. Tak teŜ zrobiła. choć byłam tego bliska. Nie mogłam powstrzymać radości. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. oczywiście". Ruth jest przykładem wiary w to. tylko Ŝe tak będzie. czy wiesz. Tak właśnie uczyniłam. w duchu tradycji Ŝydowskiej. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. Było to niesamowite uczucie. Ograniczenia 88 . Stałam się najbardziej zaradną osobą. bo to właśnie mi się przydarzyło. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. KaŜda z tych opasek jest lękiem. Nie mogła mi powiedzieć. byłam bardziej kaleka. Ruth zdecydowała. pomyślałam sobie. I wiesz. SkarŜyła się: »Ruthi. próbowałam narkotyków«. który Cię kontroluje. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. jak Cię widzę«. więc włączę tę kasetę. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. gdy staram się powiedzieć. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. Ŝeby się o mnie troszczyła. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. abym nigdy się nie bała. Przyniosła mi LSD. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. stało się źródłem inspiracji. „Dobrze. Wierzę. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. jaką moŜesz sobie wyobrazić. jak Ruth bierze LSD. lecz zanim to nastąpi. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. a ona powiedziała: „Dobrze. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. Masz ich tak wiele. oni Cię do tego zmuszają«. Ŝe niefizyczny. gdy chodziłam . A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. to Ci powiem". co mogło być ograniczeniem. Tak. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo.„Podejdź tu do mnie. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. Ŝe coś. Opowiedziałam o wszystkim córce. odpowiedziałam. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. Ŝe nie słyszysz." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać." O mało co nie spadłam z krzesła. jak artretyzm wykręca moje ciało. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. Ruthi. LŜejsza od powietrza. muszę Ci coś pokazać«. unosiłam się nad swoim ciałem. Odpowiedziała: »Tak. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. gdy mnie odwiedzała. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Potem. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. Ŝe nad wszystkim panuję«. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. Zapewniła mnie. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. Ŝe Ci pokaŜę. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. Nigdy niczego nie ukradłam. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. Ŝe jest moim aniołem.

Przeprowadziła się do innej części kraju. zdrowie i powodzenie. Wtedy się załamała. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. Pragnął. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. Ŝe ma problem. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. decyduje o tym. wspaniałego męŜczyznę. Poznałam Penny na warsztatach. Nadal uczęszczała na spotkania AA. aby stało się to moŜliwe. KaŜde postanowienie. związaną z fizyczną energią trzech 89 . Codziennie po pracy Penny wracała do domu. jak powiedziała. ciałem. umysłem i duchem. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. stwierdziła. Im silniejszy jest nasz duch. KaŜda decyzja. Postanowiła się rozwieść. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. która zwiększa moc naszego ducha. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . nie zwaŜając na to. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). Wkrótce wróciła do Ŝycia. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. W ten sposób się poznałyśmy. Gdy odzyskała świadomość. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. Penny była juŜ wstawiona.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. ZamęŜna od osiemnastu lat. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. lecz niestety takŜe alkoholiczką. Zmieniła styl ubierania. pokonała je odzyskując siłę. Ŝe ma dość wiary w siebie. poniewaŜ. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. naszych duchowych „nóg". Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. Kiedy rozwód stał się faktem. Była mózgiem przedsięwzięcia. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij." Gdy obiad był gotowy. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. to byłby koniec świata". jaki posiada kaŜdy z nas. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. zdrowiem. by piła. Ja zajmę się obiadem. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. Uznała. czy zwiększamy moc ducha. Penny postanowiła przekonać się. jednak się nie odwaŜyła. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. Za kaŜdym razem. jakie podejmujemy. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. a im silniejsze ono się staje. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. „tego potrzebuje moja dusza. tracąc tym samym pracę. aby odzyskać wolność". jednak nigdy nie weszła do środka. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. Po jakimś czasie poznała Jamesa. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie.stały się jej atutem. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. odzyskała ducha i odkryła. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. a szczególnie małŜeństwo.

jednak wcale nie musi tak być. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. ujrzała. Urodziła dwójkę dzieci. jeden jedyny raz. co jednak nie nastąpiło. W świadomości społecznej istnieje pogląd. Rodzice powiedzieli jej. Ŝe córka się uparła. Ŝe kiedyś. gdy poczuła się dość pewnie. Ojciec uznał. i poprosiła go. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. która posiadała moc leczenia ludzi. zapytała Ollie. jak to określiła. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. który. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. uŜywając jej słów. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. gdzie nikt jej nie znał. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. wykonać odpowiednie czynności. solidne i zwyczajne". moŜesz zmienić swoje Ŝycie. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. Czas. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. Przyjmując jakieś przekonanie. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". Nie pozwalano jej na nic. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić.pierwszych czakr. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. co czytała i decydowali o tym. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. którzy potrzebowali uzdrowienia. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. gdyŜ śmierć była nieunikniona. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. Gdy dorosła. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. Wtedy. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. jednak gdy znalazła się w środku. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". Przekonanie. którzy pozostawali w swoich domach. gdy była dzieckiem. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. Margaret. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. po czym Ollie powiedziała. aby pomóc synkowi. a po 90 . była dręczona przez dzieci w święto Halloween. Czasami ukradkiem czytała gazetę. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. był „surowy. z kim moŜe się przyjaźnić. nauczyciela lub pielęgniarki. „samotną. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. od dziesięciu lat. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". potrzebujemy tej fizycznej energii. aby np. aŜ któregoś dnia energia odeszła. Tradycyjnie co roku. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. jaką posiadała w dzieciństwie. nieszkodliwą. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. niespodziewanie wypełniła ją energia. solidny i zwyczajny". Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. modliła się. Zapadła cisza. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. lecz miało teŜ postacie szczególne. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. W naszej kulturze uwaŜa się. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. jest fikcją.

nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. moŜemy doświadczyć okoliczności. ale takŜe dlatego. by kierowały nią lęki innych. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. nie tylko z powodu Ollie. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. co w niej siedzi. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. Od razu poszli do domu Ollie. podobnie jak Margaret. Ŝe namówił ją. Pięć miesięcy później. czy mogłaby mu pomóc. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. on. Ollie była zdruzgotana. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. którzy tego chcą. lecz stał się cud. gdyŜ nie wiadomo. jednak okazało się. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. Miała nadzieję. by zachował w tajemnicy to. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. Twierdzili. nigdy bym mu nie uwierzyła. lecz takŜe dlatego. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. Ŝe ta była jej bliska. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. Ŝe nie pozwoli na to. dokładnie wszystko zrelacjonował. Tym razem postanowiła. aby przeprowadziła się do ich domu. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. co będę robiła. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. Lekarz zapytał rodziców. Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. uzdrawiających energiach i duchowości. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. Margaret drŜała z emocji. bo przypomniał sobie o Ollie. ich lęku przed tym. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. Nie ma wątpliwości. Dzięki tobie Ŝyję". MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. czego był świadkiem. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". tym bardziej myślała o swoich rodzicach. podczas których wspólnie się modlimy. Ŝe mąŜ ją opuścił. Sama nie wiem juŜ. Nie widziała ich od tamtego czasu. Jednak jako dorośli. co nowe i nieznane. 91 . Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. Tych. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . i poradził męŜowi. uczymy uzdrawiania. nie zwaŜając na Ollie. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. Wiedziała. Koledzy i koleŜanki z pracy. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. Choć Ollie prosiła męŜa. Był przeraŜony. które sprawią. Lekarz stwierdził. odkryła.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. Myślała. gdy Ollie wróciła z pracy. by był z nią „ostroŜny". Ŝe chodzi mu o rozwód. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. Ŝe niezaleŜnie od tego. Ollie otworzyła przed nią inny świat. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. Zapytał. i o ich staraniach. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. czy będzie się spotykała z Ollie. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. co jeszcze razem robicie". Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. Energia. aby poznawała tylko to. byle ta sytuacja się zmieniła. Im więcej się dowiadywała. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. której doświadczyła Ollie. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Troszczył się o nią do tego stopnia.

Myślały. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. aby pozostać wiernym sobie. Trzecia czakra Evana była jak otwór. jednak na nic się nie zdecydował. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. Odpowiedział. Informacje energetyczne to emocjonalne. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. dałoby taki sam efekt. w skrajnie przeciwnym przypadku. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. choć pasją Evana był zawód. Chował się przed moŜliwościami. szukając doskonałego wzoru. wpłynąć na to. jak powiedzenie nastolatkowi. jakie dawało mu Ŝycie. Wyglądało na to. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. Stałby się bogaty. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. poniewaŜ obawiał się poraŜki. Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Ŝeby wracał do domu na czas. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. Planował róŜne przedsięwzięcia. Ŝe nie starcza mu sił. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. skrzętnie gromadził statystyki. Sądzili. I rzeczywiście. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. z którego uchodziła energia. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . co byłoby łatwe. Evan sam przyznał. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. których cena wzrośnie. a jedynie pokazują moŜliwości. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . które są atrybutami trzeciej czakry. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. by stosował relaksację. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. Intuicja i niezaleŜność. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. co nastąpi. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. a nie wyczucie. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. Musi być doskonały". Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. Gdy zapytałam go. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. Powiedziałam. przełomowych okresach. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. Upierał się jednak. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. depresji i lęku lub. Ciągle analizował giełdę. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. Owładnięty tą ideą. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". przynajmniej częściowo. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. który jest prowadzony na start. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. Był jednak rozgoryczony faktem. aby sprawdzić swoje przeczucia. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. Ŝe nie zarobił pieniędzy. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu.przyjęli jednak. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu.

Sandy z dumą opowiadała o tym. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. Nie pytała. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. aby podąŜać za impulsami. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. jednak to. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. Po roku otrzymałam od Sandy list. które odbywały się dwa razy w tygodniu. zaoponowałam. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. Obecnie wiarę. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. Miała ich bardzo wiele. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to.rozwiązanie. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. wprowadzono do leczenia niedawno. zgodziła się. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. Gdy ją poznałam. jakich nam dostarcza. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. Powtórzyła. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. Przebyła siedem operacji brzucha. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. gdy mamy odwagę i siłę. Próbowała je zagłuszyć. w którym napisała. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. To mi wygląda na przewodnictwo". zwany hiperalimentacją. czego się uczymy. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. dlaczego musi je wszystkie znosić. Intuicja. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. które czasami bywają trudne. twierdziłam. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. Odparła. by rozpoznać. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. rano i wieczorem. o tyle dla Nieba liczy się to. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. nie starczało na utrzymanie. w której kiedyś pracowała. co zarabiała. Co dzień. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. była męŜatką i miała dziecko. Nie ulega wątpliwości. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. Powiedziałam. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". Mam koszmarne sny na ten temat". Tak miało pozostać do końca Ŝycia. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. PodąŜanie za intuicją oznacza. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. W prywatnej rozmowie zapytała mnie.

Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. W tradycji Indian. przynajmniej w przeszłości. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. i postanowiłam. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. Mam syna. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. jak sobie teraz poradzę. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. Ŝe dam sobie radę". Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. która symbolizuje wejście w wiek ducha. nawet weekendowe wycieczki. jednak zrozumiała. Jadąc do szpitala. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. mąŜ poprosił ją o rozwód. zaczęłam się nad sobą uŜalać. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. i jestem głęboko przekonana. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. wytrwałości i szacunku do siebie. Ŝe Howard chce się rozwieść. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. co jest oznaką dojrzewania duchowego. aby zdobyć nowych przyjaciół. Jednak okazało się. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. były dla Janice cięŜką przeprawą. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. chciała się nauczyć technik pracy z energią. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. z czym muszą Ŝyć inni. który mnie potrzebuje.ceremonię. Aby poprawić swój stan.kosztów. Janice miała cięŜkie dni. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . uznałam. Ostatecznie udało się jej. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. takich jak medytacja i wizualizacja. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. Poczucie własnej wartości i świadoma. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. PodróŜe. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. Na dodatek. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. Nie mogę mieć do niego Ŝalu.

świadomość siebie. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . która przełamała bariery zewnętrzne. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. motywowanie siebie. ducha. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. czyli narcyzm. przebiegają według określonego wzorca. w której psychoterapia stała się codziennością. uznano za coś. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. Rewolucja. aby „być w świecie. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. jakim jest „ja". powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. przez które wszyscy przechodzimy. samouzdrawianie. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja".dekada inwolucji. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. Za kaŜdym razem. rozłoŜonych na liczne wcielenia. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. Taki rytuał oznacza takŜe. inwolucja. nauczyć się chodzić samodzielnie. jak np. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. W większości przypadków nie lubimy zmian. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. lub pracy. doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. Aby sprawdzić. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. jak i kobiet. iŜ uznaliśmy. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. z niewielką pomocą. co moŜna osiągnąć w tydzień. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. Po pierwsze. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. Zmiany. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. Była to dekada. po którym mogliśmy. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. emocji. Pojawiło się wiele nowych terminów. jak i ciała.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. aby wypróbować własną kreatywność. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. Zmiany mogą dotyczyć związku. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. to niezmiernie silne słowo. okresie rewolucyjnym. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie.

W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. ale jednocześnie jest nią rozczarowany.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. Ŝeby wyciągnął wnioski. choćby w wyniku małych rewolucji. iŜ jego problemem nie jest Jane. Ŝe poprosił Jane. to. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. czy kilka lat. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. Ŝe wcześniej. Gdy jej o tym powiedział. jest narkomanką. Jeny poprosił mnie o konsultację. Musimy poznać własną naturę. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. Z początku jej wierzył. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. wszystko staje się jednością. powiedział. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. Ze zdziwieniem 96 . lecz jego własna autentyczność. nie miał wrzodów. Ŝe jej nie wierzy. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. Zamilkł na chwilę. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. ona jednak zaprzeczyła. jak wyszukane są jego poglądy. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. po czym odparł. Jane przyznała. jego partnerka. twierdząc.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. Poprosiłam go. poniewaŜ cierpiał na wrzody. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. zdrowie czy Jane?". Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. Odpowiedział. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. czy zaczęła ponownie coś brać. postanowił się nią opiekować. PoniewaŜ uwaŜał. „Co wolisz utracić. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. Ŝe nie chciał myśleć. tylko fakt. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. W związku z tym bał się. ma ogromne znaczenie duchowe. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. Zapytał ją. Ŝe ma zły humor. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. zrozumienie. dlaczego coś ukrywamy. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. Wyrobienie sobie własnego zdania. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. zapytałam dodając. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. Mówiąc o odwadze. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. Nagle zaczynamy dostrzegać. Jednak bez względu na to. gdy juŜ nie brała narkotyków. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. Poznał ją. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. Ŝe jest związany z kobietą. zanim poznał Jane. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Czułam. moralnością i poszanowaniem siebie. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią. ona odejdzie. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. Ŝe Jane. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. Ŝeby się wyprowadziła. co później będzie robiła. Powiedziałam. Podejmując codzienne decyzje.

Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. Ŝe Ŝyła dla dzieci. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. Emma zrozumiała. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. pytały ją. W trakcie terapii zrozumiała. Ŝe musi na nowo określić. aby wyzdrowieć. narcystyczny obraz siebie. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. Miała sześcioro dzieci. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. czym jest zajęta. aby się do tego ustosunkować. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. Ŝe jest zarówno matką. „Nie wiem. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. Zdała sobie sprawę. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. kobietę około sześćdziesiątki. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. po nim następuje etap inwolucji. Ŝeby załatwiać ich sprawy. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. „Nie myślałem. kiedy będzie mogła znowu chodzić. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie".stwierdził. na co odpowiadałam: „No. Historia Emmy pokazuje. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. podatni na zranienie. to największym uczuciem darzą tę jej część. z których wszystkie były juŜ dorosłe. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. część uczestników przyznała. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. choćby w niewielkim stopniu. Powiedziała mi. Ŝe musi szanować to. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. Mówili wtedy np. Oznajmiła dzieciom. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. jak i indywidualną osobą. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. Znajdując się w tym stanie. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). w co wierzy. Ŝe rak był dla niej inspiracją. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. Minęło kilka miesięcy. Ŝe odczuł ulgę. Ŝe się na to zdobędę. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. która im pomaga. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. Smutkiem przejmowało ją to. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. mimo sprzeciwów.

weszła w okres ewolucji. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. Wierzę w siebie coraz bardziej". które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. odpowiedział: „Jeszcze nie. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. ale takŜe lęków i tajemnic. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. Matka Teresa i Nelson Mandela. uczestnik jednego z warsztatów. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. gdy dorosną. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. posłuchała intuicji. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. które te idee wyznawały. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". Wymagano od dzieci. świat podporządkowuje się jego sile. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. skupiona tylko na sobie. zacznę zbierać siły. by być tym. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek.przeobraŜenia wewnętrznego. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. Matkę Teresę. jak to jest być podziwianym. Gary powiedział takŜe. na przykład. Sądzono o niej. dając wyraz swojej mocy. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. którą uwielbiam. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. by. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. a gdy przyszedł odpowiedni czas. Osoby. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. na czym polega szacunek do siebie. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. Nawiasem mówiąc. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. Pociągały go idee liberalne i osoby. Gary był muzykiem i występował na scenie.archetypową siłą. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. Podobnie jak Gandhi i Mandela. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. gdyŜ doskonale pokazuje. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. Chuck nie przystawał do rodziny. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. lecz o uwolnienie się spod presji. Ŝe jest gejem. 98 . nie interesowały go ani sport. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. by się ubierać tak jak chcę. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. były podobne do rodziców. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. Ŝe jest narcystyczna. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. Trzecia czakra jest pełna ambicji. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. kim chcę być. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. poniewaŜ wiedział. ani spotkania przy piwie. gdyŜ postanowił spróbować. Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. Opowiem Warn historię Chucka. Gdy zapytałam. Ŝe jest homoseksualistą. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. zachować poczucie godności i wiarę. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu.

gdy korzysta nasz duch. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. które uwaŜał za święte. Ŝe jest gejem. czujemy się jak w niebie. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. Ŝe ciało korzysta. aby chronić siebie? 4. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. to dlaczego? 3. czego w sobie nie lubisz? 2. W lecie Chuck poleciał do Europy. co napisałam". a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. Ŝe bije od niego blask. Był przygotowany na róŜne reakcje. jeŜeli jedynymi osobami. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. Najbardziej boję się tego. medytację i praktyki religijne w kościele. Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą.gdy ją osiągamy. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. co go niepokoiło. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. wiedział jednak. Powrócił do domu odmieniony.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. Odpowiedz na pytania: 1. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. było zaproszenie rodziny po to. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. Gdy go poznałam. Pierwszą rzeczą. które obejmowało modlitwę. równieŜ geje. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. są moi znajomi. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . którą zrobił po powrocie. Zacytował swojego przyjaciela. jaką miał w rodzinie. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. o których lubił czytać. która do niej prowadzi. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. a takŜe głęboką wiarę w siebie. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. to określ. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. to moŜe się okazać. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. która wiodłaby na skróty. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . aby odwiedzić Fatimę. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. lecz droga. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. Zaproponowałam. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. jest długa i uciąŜliwa. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. ustaliliśmy. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. Był wolny i pełen Ŝycia. Lourdes oraz inne miejsca. które o tym wiedzą. by powiedzieć jej. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. Kocham to. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe.

której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. aby zmienić swoje Ŝycie. to czy robisz wszystko. to dlaczego? 7. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. czy się poddałeś/aś? 100 . Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. po to. to dlaczego? 6.5. aby uniknąć samotności? 8.

jak piękno i współczucie. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. aspektom takich cech Boskich. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. aby wyraŜać piękno i współczucie. nadzieję. zazdrość i lęk. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ŝebra. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. Nasze serca stworzone są do tego. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. dłonie. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. Podstawowe wartości: miłość. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. wewnętrzny związek z duszą. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. przepona. złość. Jako archetyp. przebaczenie. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. emocjonalnych reakcji na własne myśli. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. jak się dzieje. Zadanie. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. grasica. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. słabością emocjonalną i zdradą. zaufanie. rozgoryczenie. piersi. a takŜe tego. barki. Ŝe największą siłą jest miłość. natchnienie. ramiona. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. Energia miłości 101 . z tą róŜnicą. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. są częścią Boskiego planu. Panuje ogólny pogląd. współczucie. a takŜe zaczynamy rozumieć. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. postawy i natchnienie. aby wybaczać i kochać. zaangaŜowanie. lęk przed urazem emocjonalnym. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. nadzieja. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. przed jakimi stajemy. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. nienawiść. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". płuca. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. dlaczego dzieje się tak. rozpacz. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". osiągamy stan wewnętrznego spokoju. małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. Jej energia symbolizuje serce Boga. pomysły. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. Główne lęki: lęk przed samotnością. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. współczucie. zaufanie.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra.

mody. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. dlatego odkrywamy ją stopniowo. domu i ciała. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. przyjaźni. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. z którymi nie łączą nas więzy krwi. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. współczucie. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. bo wiedziałam. Miłość nas napędza. w co zainwestować pieniądze. takie jak rozwód. kontroluje. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. jest zapisywane w naszej tkance. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. inspiruje. Wzięła go za rękę i po102 . odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. które w swej istocie dotyczą miłości. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. Lynn. Ŝeby wychodził. Zadręczał się wyrzutami sumienia. Nie chciałam. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. troskę o siebie i innych. zachowując się tak. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. którą wymienia się w jej obrębie. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. śona Jacka. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. Ŝyczliwość. jak waŜne są wskazówki. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. Ŝe sam nie zna się na biznesie. nauki.jest czystą mocą. uzdrawia i niszczy. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. Po czterech miesiącach okazało się. Powiedział. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. Kryzysy Ŝyciowe. To. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. fizycznymi i materialnymi. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. jakby dokładnie wiedział. Ŝe przerwał mi i zapytał. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. jak i przeraŜa. Miłość w równym stopniu pociąga nas. które mogą dotyczyć sportu. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. a być moŜe nawet ją określa. jak odpowiadamy na te wyzwania. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. a Greg zniknął. ponadto obiecał mu. A gdy budzi się czakra trzecia. wspaniałomyślność. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. otrzymując ją od członków rodziny. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. pracy. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. czy moŜe wyjść. Jack stał się tak rozdraŜniony. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. wykorzystywanie emocjonalne. Ŝe inwestycja się nie powiodła. które ją poprzedza. które chciałam mu przekazać. śmierć ukochanej osoby. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. spotkań. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości.

Jako dziecko Derek był maltretowany. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. a takŜe zdrowie. jednak podejrzewamy. prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . postarajmy się Ŝyć dalej". Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. jaką nad nami posiada. a wykorzystanie seksualne . aczkolwiek w innej formie. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. Niedawno zmarł jego 103 . Jack rozpłakał się. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. to jednak jego działanie wypływało z miłości. w pracy lub innej trudnej okoliczności. alkoholizmu i innych uzaleŜnień. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. a depresja minęła. kogo kochasz. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". Ŝycie osobiste i zawodowe.wiedziała. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. Karano. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. co uznał za głupotę. gdy był głodny. jaką czujesz do kuzyna. „Greg się nie odezwał. Miłość. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". choć nie boli juŜ tak bardzo. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . Ŝe damy sobie radę". „Nie wierzę. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. bolesne wspomnienia. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie.zaburzonym stosunkiem do seksu. Ŝe juŜ pójdziemy. Proszę. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. Zrobiliśmy przerwę. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. zniszczyła nasze Ŝycie. Ŝe nadszedł czas na to. tak jak do rodziców. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. Ciśnienie krwi unormowało się. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. Lynn powiedziała. zmuszając do noszenia za małych butów. Gdy wychodziłam z sali. aby się dowiedzieć. Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Nie chcę. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . Powiedział. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. otyłości. wtedy się okaŜe. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. aby złość.kontynuowała jestem pewna. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. Wiem. co u nich słychać. Gdy go poznałam. która ma wpływ na nasze zdrowie. Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. Jako dorośli. często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. i zniesieniu władzy. jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem.

Nie uwaŜał. później stwierdziła. jakich dokonał Jezus. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. domagał się od matki. by mu powiedziała. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. Gdy byli razem. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu.rzadko zdarza się. były nagrodą za przyznanie się do winy.z dziecięcej. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. którego źródłem jest sefira Tiferet. Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa.ojciec. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. które mogą nas zranić. Derek zgodził się z nią spotkać. i wyraził przekonanie. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. aby za nim podąŜyć. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. śycie i nauki Jezusa pokazują. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. oparty na miłości sposób Ŝycia. Cała nasza kultura ewoluuje. i by nie pokazał nam. Tak samo jak u Dereka. a które powiedziało mu. Energie duchowe. 104 . Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. Początkowo matka temu zaprzeczyła. Zranione dziecko nie rozumie. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. Ŝe gdyby wiedziała. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. na pewno by mu jakoś pomogła. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. aby jego rodzice byli źli. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. obecne w sercu Dereka. która opiera się na schemacie: rodzic . Regularnie spotykał się z matką i wierzył. zawarte jest przesłanie duchowe. jakkolwiek by było bolesne. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. szczególnie po tym. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. Nastała „epoka czwartej czakry". aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . z której moŜemy skorzystać lub nie. aby zapobiec chorobie fizycznej. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. W końcu zdenerwowała się na Dereka. na taką. lecz absolutną koniecznością. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. jak została wdową. ostrzegły go. wytłumaczenie. Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Ŝe był nieszczęśliwy. Ŝe uzdrowienia. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. w jakiej współdziałamy z Bogiem. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. w rozumieniu człowieka. w którym stwierdził. lecz nam samym. związanej z pierwszymi trzema czakrami. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. którzy nas kiedyś zranili. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem.

które były związane z trzema niŜszymi czakrami. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. w szczególności z czakrą wspólnoty. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. wizji. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. własnym duchem i osobowością. poniewaŜ wiemy. Dzieje się to w relacji z samym sobą. artystów. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. Nierzadko doświadczali oni depresji. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. kiedy dobrze rozumiemy siebie. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. U wrót serca wita nas jedno. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. które pozwala odŜyć stłumionym. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. Nie dziwi fakt. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. takie jak np. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. a korzyści są wątpliwe. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. Tylko wtedy. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. Z pomocą lub bez. które kształtują dorosłą osobowość. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. jakie dawała nam świadomość grupowa. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. aby być z drugą osobą. leczenia i przyczyn chorób. a nie wyrzeczenia się siebie. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. halucynacji. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". psychicznych i intelektualnych. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. rozpaczy. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. Panował wówczas pogląd. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty.

która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. w którym juŜ nie czuł się dobrze. Ŝe zawał był czymś więcej. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. Korzystamy z tego objawienia. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. dotyczące nazwiska. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. wymieniając się doświadczeniami krzywd. psychicznymi i duchowymi. aby kontrolować sytuacje i 106 . staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. z której korzystamy. Ŝe tego właśnie potrzebują. pochodzenia. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Uczyniliśmy własne urazy walutą. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. Perry trochę o tym poczytał." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej.elementach trzech pierwszych czakr. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. Pewnego dnia. woundology). czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. poniewaŜ uwaŜam. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. drugą i trzecią czakrą. by zalecać pacjentom inne metody. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. pracy i hobby. wypisując recepty i skierowania. potrzebnej do zalecania nowych metod. przedstawionymi przez innych lekarzy. odkąd uwierzyłem. Nie przypuszczałem. Osiągnął punkt. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca.

Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. na który umówiłam się ze swoją znajomą. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. wykorzystania. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. aby łan i Tom. często po raz pierwszy w Ŝyciu. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. Wiele grup wsparcia. Wytłumaczyłam jej. dowiedzieli się o tym. Powiedziałam: „Cześć. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. Przekazałaś wszystkie te informacje. Oczywiście daję sobie z tym radę. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. a było to przy okazji obiadu. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. UwaŜała. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. co jej uczynił. Ŝe zamiast zaleczyć rany. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. KaŜdego innego dnia. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki. Mary. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. chciałabym się dowiedzieć. podobnie jak łan i Tom. który zadał pytanie. tylko nie ósmego czerwca. gdy musi zaleczyć swoje rany. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. lana i Toma. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. a nie jego rozgłaszaniu. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. na czym polega wspieranie. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. Odpowiedziała mi. czy masz czas ósmego czerwca. ZauwaŜcie. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. uzaleŜnień lub przemocy. które spędziliśmy wspólnie. gdy stają się one dla niej cięŜarem. Nie mogę zawieść grupy. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. który zapytał Mary. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. Wspieramy się i bez względu na wszystko. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. jakbym ją zdradziła." „Wiem o tym. zapytałam: „Mary. na finansową pomoc ze strony ojca za to. Ŝe najwidoczniej nie wiem. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. która przyszła go wysłuchać. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. Ja byłam jednak oszołomiona. dziękuję" i odszedł. Będziesz musiał poszukać kogoś innego. Chciałaś.ludzi. w ciągu tych dwunastu sekund. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". którego byłam świadkiem. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. nie odwracając głowy w moją stronę. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . Tego dnia nie mogę. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. skończyła się takŜe nasza znajomość. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". Czekałam na nią. nie dawało mi jednak spokoju. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. odpowiedział po prostu: „Dobrze. a kiedy skończyłyśmy obiad. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. kazirodztwa. jak się nazywasz?" Kobieta. pytał Cię przecieŜ tylko o to. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. Zajście." MęŜczyzna.

Nie tylko tym. Jednak gdy kryzys mijał. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. 4. 3. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. 2. W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). Będziemy zawsze zachęcać partnera. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. a tym bardziej leczenie. przechodzą do czakry czwartej. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. Gdy następuje zestrojenie. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. no i moŜe finanse. ale takŜe dlatego. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. aktywności fizycznej. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. związki. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. co ma podobny charakter. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". działań poza pracą i. Mówiąc w skrócie. rozwody.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". wymagane jest posiadanie urazów. a nawet zawodowego. Nie jest przesadą stwierdzenie. Ŝe obecnie. 5. małŜeństwo. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. Byłam wstrząśnięta. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. ile potrzebuje. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. aby stworzyć miłosny związek. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. dzieci. Większość 108 . wspomina o czymś. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. z którą nadal „pracuje". udziału w programach rozwoju osobistego. ewentualnie. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia.

lecz niełatwą. jaką czerpie się z cierpienia. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. zastanów się. aby serce mogło zostać uzdrowione. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). zawsze pewna siebie. w którym znajduję współczucie. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. jak wszystkie 109 . otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. która jest samowystarczalna. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. czy wykorzystujesz je. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. którzy wiedzą. szczęśliwa i niezaleŜna. Osoba. jak dobierasz słowa. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. Ŝe nie ma takiej potrzeby. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. Czy zdarza Ci się np. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś.. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. Obserwuj. Nic więc w tym dziwnego. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. rozpoznaj urazy. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. aby dotrzeć do źródła bólu. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. Nie mając planu terapii. wiedz. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. niechętnie rezygnowali z przywilejów. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. przez co przeszedłem".pomagała odzyskać utraconą moc. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. z drugiej zaś . Uznając. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. a takŜe do siebie. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. zaczynamy wierzyć. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. jest od niej uzaleŜniona i. do czego przywykłeś? To są pytania. zastanów się.

udawaj. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. da nam poczucie spełnienia. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. jest to trudne do pokonania. jednak później to rozwój. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. nic się nie stało". a takŜe sobie. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. lecz zupełnego. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. o którym myślimy. Ciekawą rzeczą jest to. która wobec Ciebie zawiniła. Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. upewnij się. Ŝe w zaleŜności od tego. czy potrafię zerwać z kontrolą. aby wybaczyć i pójść dalej. moŜesz dojść do wniosku. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". Rozpocznij praktykę duchową. która moŜe być źródłem cudów. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. podczas którego odzyskasz swojego ducha. Bez względu na to. z kim rozmawiasz. na powiedzeniu: „W porządku. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. w przeciwnym razie oznacza to. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. czy zdecydujesz się na rytuał. Wybaczenie nie polega. jak to się wydaje większości ludzi. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. poniewaŜ boi się. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. który utknął w przeszłości. Jest natomiast złoŜonym. Wiele osób nie chce siebie poznać. Cię oswobodzi. co je „złamie". Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. Miłość jest kluczem do szczęścia. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. czy na indywidualną modlitwę. nie lekkiego. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. takŜe upewnij się. wpisane w czwartą czakrę. aby przejść przez ten lub inny etap. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. a nie lęk. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. Etap szósty: śyj miłością. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. jeŜeli jest to konieczne. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. aŜ odpowiedź. Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. co powinieneś zrobić. która nas zraniła. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień.uzaleŜnienia. Oceń. o czym przypominają nam teksty duchowe. moŜesz się zająć wybaczeniem. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. Obojętnie. JeŜeli uznasz. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. 110 . Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. aby wybaczyć osobie. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". której udzielisz. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. świadomym aktem. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty.

Odpowiedz na pytania: 1. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. którą tradycję duchową wybierzemy. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. Czy uwaŜasz. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz. Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. to nie ma znaczenia. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. gdy pomyślisz.Prawda ta nie podlega dyskusji. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. JeŜeli chcemy poznać Boga. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. opisz. 4. by manipulowała Tobą inna osoba. Co dla Ciebie oznacza bliski. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. w jaki sposób to robisz.

Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. Jak byśmy postępowali. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. zaczęła Ŝyć ze świadomością. jak doświadczyła śmierci klinicznej. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". Pewna kobieta po tym. W końcu boimy się woli Boga. która opiera się na Boskim prowadzeniu. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. wraz z ich konsekwencjami. ukazanymi w 112 . część szyjna kręgosłupa. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. a takŜe powodują konsekwencje globalne. przełyk. przytarczyca. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. pieniędzy. otoczenie. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. Sefira Chesed przypomina nam. tchawica. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. usta. jakie kiedykolwiek podjęła. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. myśląc lub działając w sposób negatywny. Głoszą. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. jaką podejmuje. które wybieramy. znajomość siebie. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. które wpływają na nasze ciało. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. tarczyca. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. panowanie nad swoim Ŝyciem. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. podwzgórze. poprzez wiarę w to. KaŜde działanie. szczęka i zęby. Jesteśmy tam. Jezus. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. Ŝe kaŜda decyzja. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. gdzie kierujemy nasze myśli. W chwili. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. Proces ten to przejście od poglądu. Ŝycie. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. Boimy się. a zatem i kaŜdej choroby. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. następnie relacji osobistych i zawodowych. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. Podstawowe wartości: Wiara. aŜ po uznanie. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem.

Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . nie była zbyt błaha. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. choćby najmniejszej decyzji. wraz z męŜem zbierała siły.J. To naprawdę jest tak. ubrania czy pracy. a ja posłucham". T. T. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. chodzi po mieszkaniu. Laurę. ale takŜe własnych myśli i przekonań. moŜe wymagać od nas większej szczerości. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. Powiedziała im. twierdząc.kontekście jej własnego Ŝycia. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. ogląda telewizję i je przekąski. aby poprosić córkę. który przetrwa aŜ do chwili. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. bez względu na to. jak T. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. czekając na powrót matki. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. Ŝe chciałaby. Pokazano jej.naszego ducha . Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. ona jednak nie była tym zainteresowana. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. Rodzice namawiali Emily na terapię. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej.doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. 113 . Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię .z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. czego pragniemy. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. śadna decyzja. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. aby została niezauwaŜona przez Boga. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Rozczarowania uczą nas. Emily. Kiedy ją poznałam. Zobaczyła.J. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. Pragnąc pomóc córce. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. Emily co dzień słyszała. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Musiała się ponownie nauczyć. Idea. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. Laura pracowała. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. czy dotyczyła np. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie.J. w której powiemy: „ly decyduj. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. Jak powiedziała mi jej matka. Ŝe moŜe na sobie polegać. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. Dopiero gdy o to poprosimy.

Wiara i wola są mocą twórczą. co zapewnia 114 . w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". Nagle Emily zaproponowała. Ŝe to Niebo dało jej znak. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. Ŝe czegoś nam brakuje. co robię. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. Bez względu na to. Gdyby zaczęła o tym myśleć. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach. kiedy stajemy się świadomi faktu. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. W wyniku tego nasze Ŝycie. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. Laura wspomniała. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. gdy sądzimy. Pomieszczenie się znalazło. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego.J. wracając z zakupami. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. utracimy wszystko to. Wszyscy dochodzimy do punktu.Pewnego popołudnia. Jak powiedziała. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. aby się zastanowić. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. przekazujemy im część własnej energii. co Boskie. słowa same z niej wypłynęły. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. czy wolimy wierzyć lękom. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. aby zajęła się chłopcem. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole.J. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. Emily ustaliła wynagrodzenie i. albo w chorobie. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. relacja lub choroba pokazuje nam. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. nie miała nawet czasu.J. pomyślała. Ŝe będę robił to. czy łękowi. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. Musimy zrozumieć. czy wierzymy osobie. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. idei. Emily spotkała Laurę. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. lecz Twoja wola". o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. odŜyła. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. To przekonanie odbudowało jej wiarę. zastanowić się. lub Ŝył tu. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. Jesteśmy naczyniami. gdzie Ŝyję. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. dzięki którym energia staje się materią. Stwierdziła. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. Właśnie wtedy. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. jak dobrze sobie radzimy. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. nadchodzi chwila. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu.

co mi dałeś". jakie tam prowadziła. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. wierząc. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. poczuła. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. przyjmę to. Nie oceniając. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. Ŝe wszystko. aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. Ŝe była to rezygnacja. jak się dzieje. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". Szlochając pewnej nocy. Popadła w pogłębiającą się depresję.nam komfort fizyczny. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. Chesed inspiruje nas do tego. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. a z drugiej boją się tego. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. lecz uznała za nonsens. jak zdrowie fizyczne. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. Przyjaciele poradzili jej. W chwili. gdy powiedziała „tak". Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". Marnie osiągnęła stan. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. Mając trzydzieści lat. jak zalewa ją światło. we wszystkich okolicznościach. by kochać ze wszystkich sił. dlaczego dzieje się tak. którą osiąga się poprzez miłość. który mieszka w Indiach. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. odpowiedziała: „Tak. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. czasami jako migrena. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. co powie im wewnętrzny głos. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. jest elementem większej duchowej całości. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. Prawie dwa lata spędziła. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. i pozwala zaufać. Marnie przeczytała je. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. Po przebudzeniu sądziła. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . Następnym razem. Pamiętaj. Myślała. jednak tak się nie stało . kiedy indziej w nogach. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. nie raz wydawało jej się. Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. jednak nadal była zła i zrozpaczona. Ŝe choroba minęła.nauczyciela duchowego. odwiedzając róŜnych specjalistów. a nie 115 . Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. gdy pojawiło się pytanie. który określiła „zawierzeniem". Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. mając nadzieję. Zapraszamy je. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. jednak tej nocy uświadomiła sobie. przecieŜ nie mam nic do stracenia".w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. niezaleŜnie od przyczyny. Tak więc uŜywamy swojej woli. Marnie nie wierzyła w takie metody. które mają ten dylemat. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. Czasami pojawiały się w plecach.

poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. choć. którą nazywam uliczną". Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. fizycznego i duchowego.nie ciepłem fizycznym. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki.zawierzenie. oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. by Bóg wybierał odpowiedni czas. na ironię losu. w jaki mogę to robić". duszę. co stworzyliśmy. które były przyczyną lekcji. które kiedyś czytałam. zrobię. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. a takŜe dlatego. które dajemy duchowi. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. jest swoistą spowiedzią. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. Ŝe obala mit. Kto by pomyślał. która pracuje w więzieniu. gdy powiemy Bogu „tak". wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. co chcesz. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. Od razu wiedziała. niech tak się stanie. Poznając istotę własnej energii. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. sytuacja przestanie się powtarzać. Poczuła rozbawienie. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. lecz gorącem duchowym. Dopiero zgoda na to. Daj mi tylko siłę«". które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". Ŝe ma ono moc uzdrawiania. czyni je całkowitym. a tym samym zapanowaniem nad nim. Pewna osoba. a jej dłonie stały się gorące . Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. powinniśmy się nauczyć 116 . Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. zauwaŜamy. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. który nami kieruje. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. Bóle w zasadzie ustąpiły. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. nadal miewa jednak trudne chwile. Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. Ŝe mnie to spotka?". Ból natychmiast osłabł. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. tkanki i Ŝycie. Skoro piąta czakra uczy nas. aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. jaką posiadam. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. ale nie musi nastąpić poprawa. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. co zrobili. a jeŜeli tak miałoby być. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. po którym moŜe. gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy.

ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". jedno z nich zaczyna dominować. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. Ŝe mówimy: „Koniec. Obojętne. Akt woli polegający na tym. która jest uwaŜana za zdrową. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd.odnajdywać między nimi równowagę. a dziewczynki sercem. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. Próbujemy kontrolować emocje. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. Ŝycia.odchodzę". Eileen Caddy. Ŝe wszystko jest dobrze. jak np. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. nawet taka. jak oboje stwierdzili. choćby nawet bardzo nędznego. JuŜ jako dzieci. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. który uwaŜała za Chrystusowy. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. Mieli trójkę dzieci. sport czy medytacja. wszystkie sytuacje i relacje. to tylko dlatego. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. jakie otrzymywała Eileen. miała interesujące. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. którego tak pragniemy. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. pod wpływem innych osób. Ŝe dokładnie wiemy. Ostatecznie rozwiódł się. co do tej pory stanowiło treść naszego. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. po części dlatego. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. Cierpimy. gdy przewagę zdobywa umysł. To prawda. czy umysł. Choć posłuchała przewodnictwa. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. Ŝe zerwanie z czymś. tyle Ŝe się go obawiamy. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem.tak teŜ się stało. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. JeŜeli prym wiedzie serce. jest aktem przeraŜającym. miało głęboko duchowy charakter. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. jakie naleŜy podjąć działanie. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. Peter i 117 . która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. a nie na przeszłość. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. skłaniamy się ku iluzji. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. Słuchając przewodnictwa. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. choć przewodnictwo mówiło jej. KaŜda aktywność. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. Jednak rzadko jest to prawdą. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. Ŝe nic nie da się zrobić. Przewodnictwo Eileen. moŜe się stać uzaleŜnieniem. czy przewagę ma serce. Słuchając wewnętrznego głosu. ukierunkowanej na przyszłość.

wynikały z „opierania się Bogu". Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. Peter dokładnie je realizował. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. nie spodziewali się. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. jak mogła zostać tak skrzywdzona. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. Dorothy. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. tworzono zasady. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. Nikt nie był rozczarowany. UwaŜa. po medytacji. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. Ich malutka przyczepka. a nawet rozwód. Mam piękny dom. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. by załoŜyli ogród. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. nie była to lukratywna propozycja. Biorąc pod uwagę swój wkład. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". Czuję. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. zwanym Findhorn. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska.Eileen byli tym faktem poraŜeni. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. teraz miała sześciu mieszkańców. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. Powstawały budynki. Powiedziały jej. KaŜdego ranka. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. ducha i ludzi. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". Eileen nie mogła zrozumieć. co moŜna osiągnąć. jakie otrzymała w nocy. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. Ŝe zostaną tak odprawieni. Po upływie siedmiu lat. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Dorothy zajmowała się channelingiem. ogród zaczął rozkwitać. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Podobnie jak Eileen. 118 . Tak jak obiecały energie przyrody. Eileen mówi. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. Ŝe jej zmagania i rozpacz. Energie te przekazały jej informacje na temat tego." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. przekraczający wszelkie standardy poziom. jak określa źródło swojego przewodnictwa. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Dzięki temu ludzie zobaczą. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. to robiła to wbrew sobie. Ŝe ogród był spektakularny. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. Dziś Eileen mówi. kiedy współdziałają siły natury. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". Eileen została poinformowana. tak jak zostało to przepowiedziane. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. z tą róŜnicą. którzy są moją rodziną. Powiedział jej. która ledwo starczała jednej osobie. Wegetacja osiągnęła niespotykany. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. śyję wśród ludzi. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. Powiedziano im.

Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. jakie ostatecznie następuje. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. czego zmienić nie moŜesz. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. to dlaczego? 5. Pewne etapy Ŝycia. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. z której będziemy mogli korzystać. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. Ŝe połączenie się z Boską wolą. jak się dzieje. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. Czy jesteś w stanie poczuć. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. Bóg się zgodził. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. zaakceptuj to. nie byłoby tego warte. Odpowiedz na pytania: 1. Potem stracił Ŝonę. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. czego Bóg od nas wymaga. która powiedziałaby. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. pracy lub zdobycia mocy. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. 4. co dawało mu powód do dumny. mogą się boleśnie zakończyć. W końcu Bóg przemówił do Hioba. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". Zaufaj. na czym polega siła woli? 2. Szatan zapytał Boga. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. Elihu skarcił męŜczyzn za to. za którym powinieneś/naś 119 . Największym aktem woli. Przyjaciele uwaŜali. to kogo i dlaczego? 4. Wierząc.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. Choć Ŝona nakłaniała go. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. 3. utrzymując. 2. Hiob pozostał Mu wierny. dlaczego dzieje się tak. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. powołałeś świt. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. Nie osądzaj. Bildad i Sofar. Ŝe sądzą. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. Jak sądzisz. odkąd Ŝyjesz. Nie miej oczekiwań. jak małŜeństwo lub praca. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. mają sprawić. 5. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. Ŝe taka jest wola Boga. Porzuć potrzebę wiedzy. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie.

Dlaczego odwlekasz działanie? 120 .podąŜyć? 6. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. co wskaŜe mi Niebo"? 9. Co powoduje. Czy ufasz przewodnictwu. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. Czy ociągasz się. Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. kiedy wiesz. określ te sytuacje. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to.

aby nadając energii formę. a takŜe oczy. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. 121 . które prowadzą nas do mądrości. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. świadomie korzystać z mocy umysłu. związanej z nieprzywiązywaniem się. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. co poprzez to. a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw.jako matka. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. co sobą reprezentuje. uszy i nos. realistyczną oceną. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego". Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. przysadka mózgowa. lęk przed zdrową. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. aby być świadomym tego. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. osobistego doświadczenia i wspomnień. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. szyszynka. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. Bina i Chochma przypominają. która jest uwaŜana za „początek". rozwinięcia nieosobowej świadomości. obaw. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . sportowiec czy oddany przyjaciel. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. jakie czerpie z tego. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. wedle której forma następuje po myśli. a Chochma Boską mądrość. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. uzdrowiciel. które wynikają z lęku i iluzji. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. obawianie się prawdy. co się tworzy.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. kiedy umysł jest zmącony. otwartego umysłu. nauczyciel. inteligencją i psychiką.

natomiast nasza percepcja i wszystko. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. który oddaje prawdę.inteligencja emocjonalna. Teraz. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . Nawiązała romans. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". Zachęciłam go. Miałam wraŜenie. co się z nią wiąŜe. Wyraziłam wtedy pogląd. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. zamiast od niego uciekać. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. co czuje. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. Oznacza natomiast uciszenie lęków. który nie ma nic wspólnego z partnerem. Rozwijając świadomość. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. podobnie jak czwórka ich dzieci. Pete był załamany. Zasugerowałam. lecz Ŝe nie zda to egzaminu. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. śona. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. a nie dla mózgu. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. posiada tak pełne poczucie siebie. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. bez względu na to. kto byłby jej męŜem. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. z którą przeŜył siedemnaście lat. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. poszerzanie świadomości. Powiedziałam Pete. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. i stosowanie go.siłami. gdy miała juŜ lat czterdzieści. 122 . Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. np. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. Osoba. Mózg jest instrumentem fizycznym. jaki miała w głowie. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . Brak przywiązania nie oznacza beztroski. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". Postanowiła mieć romans.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. za kaŜdym razem. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. co działo się wewnątrz niej samej. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. gdyŜ sądzi. a jedynie szukała ujścia dla emocji. inspiracja. Powiedziałam Pete. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. Zrozumiał. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. które wprowadzały ją w zamęt. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. jest cechą umysłu. oznajmiła mu. Nie wiedziała. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat.

Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. choć o tym nie decydujemy. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. jaki w tej chwili ma w umyśle. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. jak się teraz czuje.aŜ stanie się częścią naszej natury. Ŝeby sobie wyobraził. ulegliśmy jednak złudzeniu. których kochamy. Weźmy np. Potrzebujemy lat. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. jak dziś. powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. Czasami moŜe się wydawać. Taka jest prawda dotycząca zmian. Jak radzi Tao Te Ching. i zrozumieniem. umierają. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. prawdę: „wszystko się zmienia". Ŝeby sobie wyobraził. 123 . aby nic się nie zmieniało. Ŝe się starzejemy. aby opisali jakąś sytuację. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. a nie inaczej. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". który pozbawia nas źródeł szczęścia. Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. staniesz się jej zakładnikiem. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. śmiejąc się powiedział. czego doświadczymy w przyszłości. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. Poprosiłam. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. Ŝe z takim obrazem siebie. Ŝe mamy wpływ na to. Danny poprosił mnie o pomoc. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. Gdy zapytałam go. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. choćby powodowało to wielki zamęt.braku zmian. dlaczego jest tak. co przemija. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. Wiedzieliśmy. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. powiedz mi. to dzieje się tak dlatego. Ŝeby stworzył obraz. co takiego robię lub myślę. z czym powinienem skończyć". Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. czymkolwiek było. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. Wcale by mu to nie przeszkadzało. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję.gdy zauwaŜamy. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. pozostanie takie samo. pozwala ją zrozumieć. ta „zmowa" nie powiodłaby się. Wymaganie. Ŝe to coś. Następnie powiedziałam. być moŜe na całe Ŝycie.ta prawda nas przeraŜa. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. Pewien męŜczyzna powiedział. a nie przeciwstawiać się im. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. Ŝe został zwolniony. aby móc przyjąć nowe. a ludzie. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. ze świadomością. Powiedziałam mu. a staje się jej kroplą. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. Ŝe zmiany muszą nastąpić. Ŝe został zdegradowany. Ŝe przeraŜa go wizja.

co nadaje jej Ŝyciu sens. do którego zostałaś stworzona. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. nie zastanawiając się nad tym. jak jedzenie. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. i stwierdziła. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. Postanawiam słuchać swego wnętrza. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. otworzy się przed nim nowy świat. Gniew. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". brał aktywny udział w pracy kilku grup. bo kiedy zacznie za nim podąŜać. dziwi się. Powiedziałam mu. i wyjść naprzeciw nowemu. i pojawia się następny przekaz. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. z których została zwolniona. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". Karen. Ŝe otrzymał przewodnictwo. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. co jest przyczyną tej sytuacji. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. którego powinien posłuchać. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. „Brak świadomości to coś. na co miałby w tej chwili największą ochotę. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. Znalazła czas na to. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. Powiedziała. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. po prostu niczego nie jesteś świadoma. jak w ogóle mogła Ŝyć. Zapytałam. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. Ŝeby się zastanowić nad celem. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. i nie przychodzi Ci na myśl. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. ambicje i lęki. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. jej nie interesowała. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. Dodał. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. Myślisz o podstawowych sprawach. Coś mi jednak podpowiada. wyjechać na wieś. Gdy staramy się zatrzymać ten proces. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . „Co powinienem robić?". zupełnie ignorując własne potrzeby. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. np. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". musiała znaleźć odpowiedź. nie moŜesz przestać pytać. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. Ŝe nie chcę. w której pracował. Gdy w końcu zapytasz o sens. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów.otrzymujemy przekaz. Gdy raz postawiła to pytanie. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. rozgoryczenie. ubranie i pieniądze. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . Ŝe postanowiła się zastanowić. wchodzimy w stan zawieszenia. podejmujemy działanie. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. Wszystko to uległoby zmianie. śadna z tych trzech prac. Pragnę myśleć o innych rzeczach. by lepiej siebie poznać. o przyrodzie. jakie prowadził będąc handlowcem.Analizując jego energię stwierdziłam. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym.

takŜe rozwód. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. co znaczy umrzeć świadomie. od indywidualnej do nieosobowej. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. ludzie błędnie wnioskują. gdy poznają diagnozę. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. jak zmieniali swoje Ŝycie. Na początku. Ŝe juŜ wcześniej czuli. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. Przyjrzała się swoim lękom i temu. przyznają jednak. stwierdziła. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. kierowało swoją uwagę do wnętrza. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. Zadziwiające jest. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. Śmierć nie oznacza przegranej. Pogląd. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. jak się rozwiodła. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. Rak rozwinął się wkrótce po tym. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. od 125 . co pozwoli mu „odzyskać pełnię".zdrowia. Wiele osób. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. bez względu na to.nie świadomości choroby. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. która dotyczy zarówno serca. wygranej lub przegranej. którzy nie odzyskali zdrowia. Gdy powraca spokój. którą przekazywała innym. które przeszły chorobę. Ŝe coś jest nie w porządku. Przypadek Jacksona pokazuje. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. lecz sił Ŝyciowych.moc. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . ona jednak postanowiła. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. badając treść swoich umysłów. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. Wiele osób umiera. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. nieustające bóle. Postanowił zrobić wszystko. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. które zaburzały jej energię. SkarŜył się na silne. Ŝe przeraŜa ją samotność. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. jak i umysłu. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. Czymś naturalnym byłoby. relacjonuje. Ŝe ludziom. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. Wielokrotnie obserwowałam. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. udowodniła. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. docenić wszystko to. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. są przeraŜeni. jaki dzieli ich myśli od uczuć. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. czy przeŜyje. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. jednak zamiast w nim Ŝyć. w jaki sposób kontrolują jej psychikę.

Wiedział. kiedy to zmarła. Jego Ŝona była osobą. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. Poszerzanie świadomości np. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . Ŝe czuł się waŜny. jak to ujął. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. dlaczego poprosił o rozwód. którym musiał stawić czoła. jakie powinien był wcześniej wysłać. Ŝe wie o tym. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. po lęki. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. Pamiętał nawet o podziękowaniach. Ŝe umrze. które wymagały wyjaśnienia z innymi. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa.kwestii. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. Gdy ludzie. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. lecz na sprawach. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. lecz ducha. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. które uznał za ofiary swojego nawyku. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Choć prosiła go o wyjaśnienie. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. Ŝe mimo to jest zadowolony. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. Jednak wyglądało na to. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. podejmował odpowiednie kroki. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. Do kaŜdej z osób. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. Scott podjął tę decyzję świadomie. on umyślnie jej odmawiał. Jackson przyznał. uznano ich za buntowników. z zamiarem zrozumienia przesłania. jaki wywoływał swoim odejściem. które domagały się uzupełnienia. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. gdy rozpoczynali współpracę. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. poniewaŜ wierzy. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. OdłoŜył drewno i oznajmił. w poczuciu. ZauwaŜył na przykład. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. Oświadczył. aby wprowadzić do niego światło. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. Powiedział mi. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. Ŝe nadszedł jego czas. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. Zdał sobie sprawę z tego. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli.

Jego słowa dokładnie pasowały do tego. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. po czym dodał: „Ja nie. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. nie przyjmując poŜywienia. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. Sposób umierania. To nic strasznego". Powiedział takŜe. Przeczytałam. Ŝe nadszedł nasz czas. jak umarł mój mistrz". którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. Czy jest coś. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. Ŝe nie odejdzie. na jaki się zdecydowali. Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. ale mój mistrz potrafił". czy to. Kiedy pojawia się uczucie. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. Okazało się. Wtedy przyszło mi na myśl. Ŝe nadszedł Twój czas. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. zanim nie skończy ksiąŜki. Ŝe Scott. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. Potem opuszczasz ciało. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. Być moŜe tak jest. czego się dowiedziałam. skąd się wzięły moje pytania. przestając jeść. co poda na obiad. otrzymał łaskę. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. doznała zawału. „Wezwał swoich 127 . gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. ani do zmiany zdania. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. na przykład. Prowadząc samochód. zaprzestając jedzenia. którą pisała. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. i dotrzymała słowa. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. co przeczytałam. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. akceptujesz je i współdziałasz z nim. jest prawdą. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. powiedział. Następnie: „Czy to prawda. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. Czytałam takŜe. kiedy to leŜał w łóŜku. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. Nie naleŜy się bać śmierci. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. Zamiast załamać się w obliczu choroby. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. ale mój mistrz potrafił". Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. Powiedział. prawie histerycznie. Ŝe chciałby umrzeć. po czym powiedział: „Ja nie. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań.swoich obowiązków. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. Ŝe pora umrzeć. dzięki której wiedział.

Pewnie o tym nie wiesz. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. to nie jest to". Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. Jego duch posiadał ogromną moc. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. W pewnym momencie uznał jednak. Czekał w ParyŜu. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". uznawała. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. kazała przyjmować określone pozycje jogi. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. Sogyal powiedział. w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. a gdy nadeszła wyznaczona godzina. kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii.zarówno podczas Ŝycia. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. Modlił się o przewodnictwo. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. który „nie zna konfliktu z tym. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. pobłogosławił ich. jest iluzją. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. Tego dnia medytował z uczniami. był w pełni sił. co Boskie". Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. bo był chory. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie.astrologów. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. KaŜdy moŜe tak umrzeć". czy jego mistrz postanowił umrzeć. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. czekał w 128 . a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. potrzebna jest pewna dyscyplina. Przypominam sobie pewną profesor. W nocy budziła nas. To. Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". jak i w chwili śmierci. aby osiągnąć dobre wyniki. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. Tak więc Oliver „czekał". Spotkanie trwało dziesięć minut. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. lecz zawsze. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. Zapytałam Sogyala. Mój mistrz nie był chory. JeŜeli miała wraŜenie.

otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. śyła skromnie. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. Ŝe polecenie. gdy szła wiejską drogą. gdzie mogłaby się schronić. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. oraz Boskiego zrozumienia. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". jaki ma miejsce. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. aby „czekał". W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. istoty sefiry Biny. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. częściowo ze względu na to. które bardzo mnie wzruszyły. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. choćby najskromniejszą wskazówkę. popijając cappuccino na Riwierze. by pokazano jej drogę słuŜenia.Rzymie i na Wschodzie. a częściowo dlatego. Peace Pilgrim wyjaśniła. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. Kiedyś. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". jaką emanuje zdrowa psychika. Ŝe mogła się w niej pomieścić. na tyle duŜą. Szła. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. Na tym polegało jej „wyświęcenie". jak opowiadała o sobie dwie historie. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. gdy pozwolimy. musimy zacząć od naszego wnętrza. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". a następnie wewnętrznego. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. Peace Pilgrim to imię. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. Aby doświadczyć przemiany. by obudziły tę część naszej duszy. 129 . Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. Moim zdaniem. Nie spotkałam nigdy osoby. Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. Czekał w hotelach pierwszej kategorii. które współbrzmią z szóstą czakrą. która jest atrybutem sefiry Chochmy.. Pod mostem znalazła skrzynię. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. mistrz duchowy dał mu zadanie. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. Pisząc te wskazówki. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. swój umysł i swojego ducha". stale modląc się. w czasie których poznawała naturę konfliktów. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. dała mi do zrozumienia. W końcu uznał. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. Jego serce pozostało jednak puste. jest bezuŜyteczne. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Dlatego teŜ ci. Słyszałam. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. by siły Boskie wskazały nam drogę. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. Opowiadając tę historię.

jakie pojawiają się w snach. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać.być moŜe nie w 130 . tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. jakie niesie Ŝycie. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. • Skup uwagę na chwili obecnej. które osłabią jego siłę. w co wierzysz i dlaczego. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. • Miej na uwadze. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. co widzisz. które sprawiają. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. niŜ temu. na jaką Cię stać w danej chwili. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. Tak wiele osób. złościsz lub obwiniasz innych za coś. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . przynajmniej na jakiś czas. jakich dostarcza im Ŝycie. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. Naucz się bardziej ufać temu. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. o co w tym wszystkim chodzi. • Ucz się nie przywiązywać. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. • Uwolnij się od myśli. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. choć nie jest ona łatwa. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. aŜ staną się na tyle silne. • Naucz się rozpoznawać. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. • Uświadom sobie. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. Następnie podejmij takie decyzje. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. Całym sercem jestem z tymi. Ŝe przyjmując postawę obronną. O dziwo. nie dopuszczasz do siebie prawdy. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. jednak męczy je obawa. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. a ja tak zrobię". jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. istnieje prosta metoda. kiedy działasz pod wpływem lęku. a nie materialny. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. Im bardziej pragniesz dowodu. Kiedy się jednak zrozumie. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. choć koniecznym stanie oczekiwania. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. co Cię spotkało. kiedy Twój umysł się zamyka. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. Ŝe uŜalasz się nad sobą. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość.

gdy skończył pięćdziesiąt lat.odrzekłam. Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. odebrałam wraŜenie. gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. Badając jego energię. 131 . rozejrzyj się. ale co będzie. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu.Oczywiście. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy. ale on zwykle się pojawia i znika. Był przekonany.Co takiego? ." Nieczęsto się zdarza. Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: .spytałam.odpowiedział.Coś jest ze mną nie tak. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. Ŝe mam wpływ na to wszystko?" .Więc spróbuj .. Toby zaczął się śmiać.Czy zauwaŜyłeś. .spytałam. . by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć. jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć.Zrobię co w mojej mocy.. .Jak czas moŜe być iluzją? . . .Po czym dodał: . jak np.Twierdzisz więc. a co za tym idzie. Dałaś mi wiele do myślenia. . Zupełnie o niej zapomniałem. ale na pewno Boskim. Chochma. . sefira mądrości.powiedział. Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę.Tak więc przyjmijmy. Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból. MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko.MoŜesz postanowić. po czym powiedział: .rozumieniu ludzkim. zapytałam: . Ale najpierw spróbuj. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku. więc się zgodził.odpowiedziałam. prawda? . Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym. w dzień i w nocy . . poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję.Na to wygląda . łącznie z energią seksualną. . Ŝeby to było takie proste . Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty. Potrzebował poczucia. . odpowiedział: „No tak. będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. Toby zgłosił się do mnie. prawda?" .Masz rację.Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości.powiedziałam. . nie czujesz bólu ani depresji. Ŝe najlepsze lata ma za sobą. artretyzm i impotencję. Ta moŜliwość istnieje zawsze. Ŝe widzi je w negatywnym świetle.zapytał. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? . takŜe do jego Ŝycia.Chciałbym. jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci. .Ale w tej chwili. co najlepsze . Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu. UwaŜasz.No dobrze. Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań.Prawda .Właściwie teraz to nie. Ŝe do jego ciała powracają siły. nie mogę się oprzeć wraŜeniu.Powinnaś była zostać prawnikiem. . Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę. .

który mieszkał w klasztorze we Włoszech. Jak sądzę. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. a następnie powracać do iluzji. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. co mnie tam spotka. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali.powiedziała. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia.Co czytasz? . jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. dla których pracuję. co dzieje się w jej Ŝyciu. które pojawiły się na jego ciele. Odpowiedziała. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać. znajdowała się „poza" ciałem. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. którzy podąŜają za przewodnictwem.Nie jestem misjonarką . . jednak nie mogę przestać o tym myśleć. decydując się na odosobnienie. czym ona jest. między innymi (i głównie) dlatego. uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. . która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas".„rany chrystusowe". Ku swojemu zaskoczeniu poczuła. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. Zapytałam.Czuję. bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. Szanuję ludzi. Za kaŜdym razem donosiła. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. wytłumaczyłam jej.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. Umysł miała wypełniony obrazami. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. Ŝe nosił stygmaty . gdy był młodym księdzem. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. Nie mogę myśleć. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. Zapytany. jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Nic juŜ nie mogę robić. Ŝe chce zostać akuszerką. Ŝe jej świadomość. Ojcem Pio.zapytałam." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. tłumacząc.Wydaje mi się. w Detroit. po czym powiedziała: . od razu zauwaŜyłam. jak zostać. Carrie odnalazła swoje powołanie. Gdy badałam jej energię. .. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . którą odprawiał Ojciec Pio. czym się kierowała. udał się najpierw na mszę.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. po czym powracają do swojego dotychczasowego. o którym wspomniała. . JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia. pracując jako adwokat. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę. Spotkanie miało odbyć się po mszy. Zaczynam rozumieć. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. czuję napływ energii. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. Jednak Green wyszedł z kościoła.powiedziała Carrie . Nie znam tam nikogo. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. dlaczego nie poszedł na spotkanie. w niczym nie zmienionego Ŝycia. Graham Green. ale nie wiem. Carrie zaczęła płakać. Nie czuję. Kiedy mieszkałam w Detroit. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. w ujęciu symbolicznym. Brytyjski pisarz. W dniu.Nie mogę pracować. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 .

Wierzył. by „wizualizowali" powodzenie i obfitość.impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. to wywołało to Twój niepokój? 8. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. Kiedy się okazało.głównie dlatego. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. Czy boisz się zmian. Ŝe inni takŜe są gotowi. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. choć wiesz. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. Jakie przekonania pielęgnujesz. czego się dowiedział. Czy przypominasz sobie. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. jaki popełnił. a takŜe nasze relacje z innymi. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. który określa jakość Ŝycia. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. Zachęcił swoich współpracowników. Jakie poglądy sprawiają. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. Ŝe wiedział. Po czterech miesiącach się załamał. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Czy oceniasz? JeŜeli tak.ścieŜki słuŜby. kilka osób wyraziło przypuszczenie. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania . ciała i ducha. zakładał. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. Chciał.świadomości i praktyki biznesu. Ŝe realizacja planu się nie powiodła. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . Potem znajdujemy nowych towarzyszy. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Uświadomił sobie. Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. Powiedział. które poznał na seminarium . gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. Powiedziała wtedy. Dojrzawszy do tego. Jednak w rzeczywistości było inaczej. Nikt nie pozostaje sam na długo. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6.

dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. oraz oddanie. powiedział do matki: „Niewiasto. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. w ręce Twoje polecam ducha mego". układ mięśniowy i skórę. łącząc całe ciało z siódmą czakra. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. które usuwa w cień ludzkie lęki. zasila ciało. a takŜe akty wiary i modlitwę. z „ciemną nocą duszy". którego udziela się osobie umierającej. Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. NaleŜy do sfery mistycznej. co czynią" i „Dokonało się. Keter reprezentuje „nicość" . Jest ośrodkiem intuicji. w której następuje świadome zespolenie z boskością. tworzy rzeczywistość. jak byśmy tego chcieli. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. lub moŜliwości. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. Boga lub Tao. Jest to ośrodek modlitwy.energii. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. pracujemy nad nimi. umysł i ducha. Niedokończone sprawy to takŜe związki. a takŜe zaufanie. lęk przed duchowym osamotnieniem. naleŜało powiedzieć. bo nie wiedzą. odpuść im. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". wizji i wglądów duchowych. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. 134 . a czego nie powiedzieliśmy. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. inspirację. nie posiadającą początku ani końca. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. których nie zakończyliśmy tak. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. co np. oto syn Twój. która z wyŜszej rzeczywistości. która jest odpowiedzialna za oddanie. wzniosłe idee i związki mistyczne. których nie wykorzystaliśmy. które stanowią „sprawy niezakończone". która oznacza „koronę". duchowej toŜsamości. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka .energię źródła. wglądy. uzdrowienie. utratą toŜsamości. co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. Wisząc na krzyŜu. i teraz tego Ŝałujemy. w której świat fizyczny ma swój początek. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. Ojcze. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania.". Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. myśli prorocze.

brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. po czym się uśmiechnęła i wyszła. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. prosimy o to. jednak nią nie jest. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. iŜ „Bóg jest miłością. śmiercią. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. Anioł się uśmiechał. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . Była we mnie wiara. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. Teraz wszędzie widzę anioły. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna.« Nazajutrz. gdy siedziałem z jedną z takich osób. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. Pragnę. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. wierzę Ci. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. a ja się czuję taki bezsilny. jakie trzeba przejść. Byłem oszołomiony. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. miejsca czy wykonywanej pracy. ubóstwem. jakie mnie ogarniało. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. gdy wróciłem do domu. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. Miał poczucie. móc więcej zdziałać. bez względu na to. by chroniła mnie grupa. jest w Bogu. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. pracownik socjalny. w głębi mego serca. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. jak równieŜ załamań. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. Chciałbym przekazać ludziom. Ŝe wszystko będzie dobrze«. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. bez pośredników." DąŜąc do połączenia z boskością." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. „Pewnego wieczoru. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. uczuć i emocji. naprawdę Ci wierzę«. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. Jana od KrzyŜa. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. Pragnąłem jedynie. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. mistycznych przeŜyć. zobaczyłem przy niej anioła. czy dotyczy to osoby. psychiki. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). kryzysami społecznymi lub nawet wojną. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". a kto jest w miłości. ale takŜe rozpacz. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. co robimy. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. wiem. jak gdyby nic się nie działo. a On w nim.Z perspektywy symbolicznej. Nadal prowadziłem rozmowę. Wiem. naszego połączenia z Bogiem. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. a ona powiedziała: »Wiesz co. napisana w szesnastym wieku przez św. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. Ŝe są pod opieką niebios. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji.

nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. słyszą głosy.osób świeckich. Osoby. W następnych stuleciach. Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. rewolucję. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . Thomasa Mertona. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. jak np. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. bez względu na korzenie religijne. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. co w sposób symboliczny sugeruje. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. Ŝe mają wizje. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. które opiekują się przyrodą. lecz takŜe przez uczonych. ogarnęło mnie poczucie gniewu. Powszechnie wiedziano bowiem. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą. „Za kaŜdym razem. jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. Nie mogłam sobie 136 .intuicję. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. Osoby postronne. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. Kobiety poczuły powołanie. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. Ŝe szczera modlitwa. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. stało się jasne. Mury klasztorów. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. odmawiam modlitwę. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. które przyznawały. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. który w swoim klasycznym dziele pt. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. uznałabym go za wariata. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. która wyczuwa połączenie. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet.

gdy wędrowałam przez las. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. gdzie on jest".in. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. a ja powiedziałem. poniewaŜ jest katoliczką. kto sięgał mi tylko do kolan. Wygląda na to. Ŝe pójdzie do piekła. która była uczennicą w tej samej szkole. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. Dwa tygodnie później osoba. Ŝe jest katoliczką. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. Mucha na chwilę odleciała. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Wtedy zrozumiałem. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. aby dać im cukierki. który wydawał się pochodzić od kogoś. uczestniczyły autorytety duchowe m. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. Powiedział: „PomóŜ nam". Gdy miałem dziewięć lat. cały czas się zastanawiając. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. Przypominam sobie. w małej wiosce na Tajwanie. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. uświadomiłem sobie. gdyŜ całą sobą wiedziałam. co mówi. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. kto wierzy w Boga. Ŝe przebywa w innym miejscu. usłyszałam głos. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. do którego moŜemy się udać. Następnie poprosiłam w modlitwie. Jim jest takŜe teologiem. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. Zdałem sobie sprawę. Ŝe mnich nie reagował. obok wielu liczących się przywódców politycznych. Ŝe nikt. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. po czym znowu usiadła na jego twarzy. Jim urodził się w Chinach. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. poszedłem do świątyni buddyjskiej. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. a nie nawracana. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. Następnej niedzieli. którą znałam tylko przelotnie. jak George Bush. w której byłam kierownikiem sklepu. Łzy napłynęły mi do oczu. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem. Zafascynowało mnie to. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. Jednak pewnego dnia. Inni uczniowi mówili jej. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. w którym. nie pójdzie do piekła. Ŝe odchodzę z pracy. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. Jednym ze współczesnych mistyków. z czego będę Ŝyła. Ŝe nie wierzę w to. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. a to. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. aŜ przyjmę Chrystusa. Wtedy 137 . nie ma znaczenia. a on nawet nie drgnął. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. Po prostu wiedziałam.poradzić z tym uczuciem. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha.

nie przechodzą kryzysów duchowych. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. nie wiedzą tylko. Ŝe jesteśmy narzędziami. i czego chcę od Ŝycia" . której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. do którego moŜna się udać. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. zarówno fizycznie. „Nie wiem juŜ. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. jakie stawia nam Ŝycie. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. Lęki te nie są „zwyczajne". dowiedziałem się. Ci. druŜynie sportowej. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. jak to rozpoznać." Jim jest współczesnym mistykiem. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. małŜeństwa czy nowej znajomości. jak np. Nowe. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". jak wierzę. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. wieczną toŜsamością. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. Ŝe coś się w nich budzi. Wiele 138 . jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. awansu. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. którą przepełnia energia siódmej czakry. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. czasem na modlitwie. partii politycznej. i tak się zestarzejemy. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie.znowu zobaczyłem obraz mnicha. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. Oczywiście. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. umoŜliwiając ludzkości rozwój. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . co jest. Ludzie. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. Wierzę. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. kim jestem. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. MoŜemy zachować zdrowie. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. który przypomniał mi. Bez względu na to. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. Na tym polega praca duchowa. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. Jestem przekonany. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. którzy mają negatywne poglądy. technice ćwiczeń lub gangowi. Oddanie sprawia. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. Wszyscy. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. poprzez które działa Duch. jest wiele osób. jak wiele będziemy ćwiczyć. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne.

które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. Gdy zmarła jego matka. Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. a nie jego przyczyną. jak np. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. pełen lęku. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. szukał wsparcia u pastora. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. Per. Wrócił więc do domu swojej matki. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. z którą łączyła go bardzo silna więź. przez dłuŜszy czas.osób cierpi. Per nadal pracował. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. by się oddawać innej istocie ludzkiej. śaden ksiądz. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym.. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. którym przez lata lojalnie słuŜyły. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. projektuje okręty pasaŜerskie. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. oddanie powinno być skierowane ku górze. Zamknął się w sobie. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. jakich doświadczają ludzie. zdaje sobie sprawę z tego. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. Nie jesteśmy stworzeni do tego. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. Oczekujemy. dokąd ma nas doprowadzić. która doświadcza „ciemnej nocy". a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. Co więcej. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. podejmując takie. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . gdy się je zwalnia z firm. guru ani pastor nie jest w stanie. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi.

która rozumie naturę wędrówki duchowej. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. Prowadź dziennik. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. nie miał pojęcia. śył jak pustelnik . co teraz wiem i czego doświadczam. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. Choć doznania były cudowne. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". JeŜeli odkryjesz.górach. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. prawdę mówiąc. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. wprowadzając dietę leczniczą. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. Per mówi. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. lecz jej intensywność. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. przed snem. Poczuł. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. teŜ bym tego nie wiedział. W rezultacie zaczął medytować. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. Odkrył ją w sobie. zaczął remontować dom. jak długo będę Ŝył . czego zaznałem wcześniej". moŜe w połowie dnia i wieczorem. Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. Wierzę. Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. Aby się czymś zająć. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. Jak powiedział. Osoba. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony. aby pozamykać sprawy z przeszłości. czego bardzo mu brakowało . Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. abym się 140 . modlitwy i gdy jest to moŜliwe. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV.jednak. Udał się do lekarza. jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. ale świadczą o mocy ducha. Módl się codziennie w sposób. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. co się z nim dzieje. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy.oddanie sile potęŜniejszej od siebie. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. Oddanie. myślę. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową.w odosobnieniu. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. Ron. JeŜeli nie znamy takiej osoby. które wskazuje nową drogę. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. „Nie wiem. gdy był młodym księdzem. potrzebujemy zaufania. Ŝe zgodziłbym się. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. nie obsesja. duchowego doradcy. a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. twierdząc. ma w sobie więcej Ŝycia. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem.powiedział mi Per . pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. moŜe stanowić deskę ratunku. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. gdybym nie miał tego wirusa. zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj.

Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . jak szczerze wierzyłem. W obliczu kryzysu toŜsamości. gdzie jest moje miejsce. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. na który chorowała. Ŝe tak uczynię. by moc BoŜa uczyniła. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. która jako pierwsza stanęła przede mną. Nie wiedziałem. Wracając do Ŝycia. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej.to było coś nowego. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę.powiedział Ron . Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej . Pomyślałem. aby uczestniczyć w modlitwie. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . aby opowiedzieć o tym. Tak teŜ zrobiła. postanowiłem. „Byłem zrozpaczony. co naleŜy. Ŝe chodzi mu o to.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. poprzez które mogłaby działać." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. który powiedział jej. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. Jednak lęk przed tym. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. leczącego za pomocą modlitwy. Serce niemal mi stanęło. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. zerwałem jednak z naukami religijnymi.nauczyciela. prosząc. jakie udało mi się rozpoznać. a co. szczególnie moja rodzina. co mam robić.pomodlił za chore osoby. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. Ŝe z powołania nadal nim jestem. rodzina mnie w tym wspierała. załamany i czułem się nie na miejscu. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. jakiego świadomie nie planowałem. jednak Boska moc uzdrawiania . jaki przechodziłem. która jest potęŜniejsza ode mnie. co powiedzą inni. Byłem zaskoczony. PołoŜyłem na niej jedną dłoń. Nie czułem niczego poza strachem. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. Dokładnie przypominam sobie kobietę. Zastanawiając się nad tym. które znajdują się w grupie. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. więc zapewniłem go. który utwierdził mnie w przekonaniu. co robiłem. czuję. Owego dnia poczuła. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. aby jak najszybciej skończyć. gdy zrozumiał. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. Z powodu tego. nie pozwalał mi odejść. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. Ŝe gdy odejdę. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. współpracy ze światem medycznym. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. niŜ gdybym pozostał księdzem. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. Ŝe powinienem zawierzyć sile. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór.sprawy jednak tak się potoczyły. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. które poznałem jeszcze jako ksiądz. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. zniknął. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło.« Czułem. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . np. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. Gdy mu odpowiedziałem. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers.

Tak nie jest. to z pewnością tak nie myślą. Ron mówi: „Pozwólcie. lecz na Ŝyciu z Bogiem. w miłości. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. by kiedy modlę się z nimi. Błędem jest myślenie. której ktoś sam nie posiada. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. bez względu na to. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. To nieporozumienie wynika z przekonania. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. stającej się punktem odniesienia. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. lecz takŜe tych. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. lecz lęk przed nią. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. w przewaŜającej części czujące. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . aby z Nim być. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. którym muszę wybaczyć«. ale zwracanie się do Boga po to. jak ciemna jest noc. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. Ja tylko »uruchamiam« te energie. bez względu na to. a takŜe całej planety. Czasami nadchodzi czas śmierci. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. Ŝe najpierw wyjaśnię. o co odtąd zostaniesz poproszony. Ŝe tak. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. boją się jednak poznać przyczyny. tu i teraz. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. co nie znaczy jednak. Zazwyczaj otrzymują łaskę. z powodu których ich dusza tak cierpi. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. modlitwa staje się »lekarstwem«. Gdy to rozumiemy. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. Choć ich słowa sugerują. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. Modlitwa nie polega na słowach. na czym polega prawdziwa modlitwa. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. Odpowiedz na pytania: 1. co tworzymy. Teraz rozumiem. jeŜeli potrafimy zrozumieć." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. które pragną zostać uzdrowicielami.potrzebujących. Jesteśmy odpowiedzialni za to. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane.w pokorze i świadom. modląc się lub medytując? 2. To nie śmierć jest wrogiem. jakie kierujemy do Niego. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków.

Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. wymień je i określ swój stosunek do nich. 7. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. wymień jakich. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień.3. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. Czy oczekujesz. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. zamiast modlić się z pełną czcią? 4. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. Czy uwaŜasz. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. 5. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. 10. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak.

Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. obie ery są jednym i tym samym. Choć wydaje się to dziwne. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. śyj tu i teraz 144 . Miłość jest siłą Boską 5. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. SkaŜenie radioaktywne. co istnieje w naszych polach energetycznych. ma znaczenie symboliczne. W ten sposób rozpoznasz. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. jak i emocjonalne. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. Jest zewnętrznym wyrazem tego. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. sportowy czy w innej dziedzinie. Wszystko jest jednością 2. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. Bez względu na to. ci. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. szkół i domów. w swoich działaniach wykorzystują energię. sukces finansowy. To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. zauwaŜamy. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. Poddaj własną wolę woli Boga 6. To. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. które dotykają kaŜdego narodu. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. rysunek nr 6). Pamiętaj. zarówno te fizyczne. Aby uzyskać przewodnictwo. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. Patrz poprzez pryzmat symboliki. czyli wykorzystywania modlitwy. Szanujcie siebie nawzajem 3. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. Szanuj siebie 4. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. Analizuj wszystkie swoje decyzje. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. czy chodzi o opanowanie choroby.

145 .

Boskiej mądrości i zrozumienia. i określ. zaakceptuj to. i jeŜeli uznasz. Nie jest moŜliwe. takŜe w szerszym znaczeniu. abyś mógł się pozbyć iluzji. ciało i ducha z Boską świadomością. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. wyślij do nich pozytywną energię. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. poproś.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. Następnie zastanów się. miłosierdzia i osądu. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. które podjąłeś względem siebie. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. Uświadamiając sobie. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. Ŝe oszukiwałeś innych. i gdy odpowiedź jest twierdząca. Rozpoczynając od pierwszej. moŜesz odzyskać swojego ducha. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. postępuj w sposób następujący: 1. Ŝe zraniłeś te osoby. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. Poproś. błogosławiąc Ŝycie. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". jak łączysz się z całym Ŝyciem. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. które wypowiadasz do innych. a potem swoją rodzinę. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. na jakie się zgodziłeś. Codzienna medytacja Dodatkowo. wykryjesz kaŜde osłabienie. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. której prawdy nie przestrzegasz. JeŜeli tak. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. 2. ciała 146 . Przechodź kolejno przez czakry. Oceń. czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. jaki lęk spowodował to zachowanie. 3. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. Zastanów się nad słowami. które Tobą władają. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. zastanów się nad swoimi intencjami.

ucząc się języka ducha. niezwykły talent. którą pragnęłam przelać na papier. dziękując jej za pracę korektorską. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. Wdzięczność to za mało. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. co robię. lecz skierowanie nas do wnętrza. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. która zasila nasz układ biologiczny. Normanem Shealym. Jednak przede wszystkim. Karin Wood. synagogą. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. Gdy zrozumiemy. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. C. sefir i czakr. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. Gdyby nie on. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. z którymi współpracuje.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. czym mnie obdarował. Leslie Meredith. Mądrość jest zapisana w nas. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. która nas łączy. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. Utalentowana lekarka i pisarka. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. co czuję w związku z tym. taka jest Boska obietnica. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. a w trudnych okresach . Christiane Northrup. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. ciepło i troskę. jak i za przyjaźń. Badając siebie w ten sposób. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. nie pozostaje nam nic innego. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. powiernikiem. Jesteśmy kościołem. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. nie sądzę. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. w tym takŜe mojej. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. doradcą i przewodnikiem. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. Ten prosty akt świadomości. 147 . ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. umysłu i ducha. jak Ŝyć w sposób duchowy. Nosimy w sobie boskość. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. Jesteśmy nią. Mary-Charlotte. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. by wyrazić to. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. bym się zajmowała tym. gdzie moŜemy odkryć własną moc.i duszy. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. stanowiąc źródło mocy. aszramem. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. których kocham i podziwiam. zbuduj system zasad. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki.

Tomowi Williamsowi. Szczerze przepraszam wszystkich. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Utalentowany uzdrowiciel. jakie prowadziłyśmy. Sisce Pothoff. Cudowna kobieta. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. niŜ potrafię to wyrazić słowami. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. Ŝe 148 . nadal mnie inspiruje. A. Carol Hasler. jaką dla Was czuję. która poruszyła mnie bardziej. wizjonerka. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Fredowi Matzerowi. Carole Dean. Dziękuję za jej cierpliwość. Do Tami Simon. Swoją miłością otaczam M. czuję wdzięczność za to. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. Sabinę Kurjo. Angela. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. komputerowej czarodziejce. Pauli Daleo. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. Susie Marco. wiedzę. których było wiele w ostatnich dwóch latach. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. przyjaźń. i drogi przyjaciel. szczególnie w najcięŜszych okresach. Judy Butt-ner. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. w którym dorastałam. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. DeLacy Sarantos i wielu innym. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. załoŜycielki Sounds True Recording. zawsze będę ceniła ich pomoc. Jesteście moim błogosławieństwem. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. A jej postawa osoby. Barlett. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. gdy byłam na studiach. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. wielebnej Suzanne Fageol. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. Penny Tomkins. ojcu techniki biofeedbacku. gdy potrzebowałam jej pomocy. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. Jimowi Garrisonowi. Paulowi Fundsenowi. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. ogromna miłość. Jej troska. Carol Simmons. Kaare Sorenson. zapewnili mi duchowe wsparcie. Eddie Junior. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. ale i uzdrowić samą siebie. Paul Fundson. Z całego serca dziękuję Nancy W. Lynn Bell. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. nasze serca są jednym. Ronowi Roth. Mona Lisa Schulz. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. Johnowi Mayowi. Wiedząc. Zawsze była otwarta na moje pomysły. jak bardzo były szalone. którzy sprawiają. którzy wzbogacają moje Ŝycie.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. jakimi obdarował mnie Bóg. siłę ducha i wspaniałomyślność. Rheę Baskin. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". głębię i dowcip. Kathy Musker. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. Ron Roth. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. którymi tak często mnie obdarowywała. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. Allison i Joey. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. bez względu na to. Dawidowi Luce. która zna siłę wiary. Bjorkman. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. Kevinowi Todeshi. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. Peterowi Breyowi. a w szczególności mojej drogiej mamie. dr med. dodawała mi odwagi. Jest jednym z błogosławieństw.

Ŝe siebie mamy.Ŝyję. choć zdaję sobie sprawę z tego. za wsparcie i otuchę. Tak bardzo jestem wdzięczna. Jesteście moim „domem". 149 . która odeszła od nas do Nieba. Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. ojca Len. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. Mitcha. Chrissy i Ritchiego. których tak bardzo kocham. co robię. Pam i Andiego. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. Wandę. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. czym się zajmuję.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->