Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu..Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli..134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka.......144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 ....121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy......

brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. energia Ŝycia nie jest statyczna. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. takie jak Caroline. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. Władza i kontrola. NajwaŜniejsze pytanie. ma charakter kinetyczny. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. aby wywiązać się z umowy. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. potrafią tę energię zinterpretować. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. rozprzestrzenia się. dwa fakty są niepodwaŜalne. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. jakie od wieków zadają sobie ludzie. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. której charakter jest święty. Pisali o tym Alicja Bailey. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. intryguje. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. przeczytałem. które obciąŜają Cię intelektualnie. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. prowokuje i inspiruje czytelnika. a co waŜniejsze. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. a absolutna moc psuje całkowicie. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. fizycznie i emocjonalnie. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. choć ani umysłu. przygotuj się na wstrząs. Charls W.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. Ŝe będziesz się zastanawiał. To zadanie jest proste. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie.moc ludzkiego ducha. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. Po pierwsze. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. Ŝe John F. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . wyobraź sobie. Leadbetter i Rudolf Steiner. jak uczyniła to Caroline Myss. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. nie spotkałem nikogo. choć prowadził bogate Ŝycie. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. Ŝe moc demoralizuje. osoby uzdolnione. W artykule. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. mądrze i z miłością. Następnie wyobraź sobie. Po drugie.

Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. Wystarczy juŜ. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. śyczę Ci. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. odmieni Cię na zawsze. abyś wiele mógł skorzystać. ekscytujący. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. Wiedza jest potęgą. Anatomia duszy zawiera nowy. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. Kabały i czakr. Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej.stanów emocjonalnych na zdrowie. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. dr med. by fałszywe symbole mocy. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. takie jak pieniądze. C. chrześcijańskie. Jestem szczęśliwy. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. seks czy zewnętrzny autorytet. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. Analizuje naszego ducha. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. MoŜesz nauczyć się. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. Moc. przekonania i postawy. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość.

bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . England. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. Sheffield. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe.BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe.

przeraŜonych ludzi. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. Ŝe wmówiłam sobie. byłam do tego nieprzygotowana. czego chce od nich Bóg. które ciągnęły się latami. jednak całkowicie pozbawione emocji. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. jeŜeli powiem komuś. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. od depresji po raka. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. Nie mogłam zrozumieć. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. skąd biorą się informacje. jak i przeciwników. jak i Ŝyciowymi. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. W głębi serca wiedziałam. a później okaŜe się. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. Paliłam papierosy. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. kogo zna. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. Wiedziałam. dlatego. Ŝe czeka mnie nieszczęście. Za kaŜdym razem czułam. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. zarówno zwolenników. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. które pojawiały się. Bardzo waŜny jest ich neutralny. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. nie czuje się dobrze. w którym będę wystawiona na ocenę innych. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. co oznaczało dla mnie. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. by rozwijać się w tym kierunku. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. Ŝe jest zdrowy. Obrazy są wyraźne. z drugiej strony czułam. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. pozbawiony emocji charakter. Ŝe jest to rodzaj gry. od talentu do gotowania. Gdy jakiś znajomy wspomniał.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. To powodowało bóle głowy. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. czego Bóg chce ode mnie. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. w jakim się wtedy znajdowałam. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. Ŝe ktoś. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. podobnie jak dawni mistycy. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. Jak na ironię losu. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. czułam. Byłam katoliczką. Trudno jest oddać stan. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. Z jednej strony obawiałam się. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. migreny. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. Ŝe nie będzie to moŜliwe. dzięki któremu mogę rozpoznać.

od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. Nie potrafiłam pojąć. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. które kontrolowały Twoje Ŝycie. ZauwaŜyłam. Wiedziałam. Ŝe dusza jest czymś. Zawsze wierzyłam. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. dlaczego ma raka. Ŝe zapyta. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. Przestraszyłam się. DrŜałam na całym ciele. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. w sposób dość. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. ja równieŜ wyszłam po chwili. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. Weszłam na piękny. jak jakiś system. który przylegał do wydawnictwa. aby kobieta nie spostrzegła. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. automatyczny. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. a takŜe. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. Przypomniała jej rozmowy. Wszystko jest dobrze". które dotyczą np. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. twórcza i fizyczna aktywność. Teraz mogę znieść wszystko". aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. i nie umiałabym wytłumaczyć. Zaczęłam odkrywać coś. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. rozróŜniając. i czułam się rozdraŜniona. częściowo ze strachu. Wykorzystywałam swoją zdolność. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. co się wydarzyło. a które spraw finansowych. Jest świadomą energią. Kontynuowałam swoją działalność. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. Zaczęłam się modlić. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. teraz wiedziałam. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. abym ją tam połoŜyła. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. chwile. jaki wydajemy. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. Uczono mnie. Cofnęłam rękę. Byłam wstrząśnięta tym. w jaki sposób się to odbywa. choćby nawet boski. jakie Ŝycie prowadziliśmy. emocjonalna. w wydawnictwie. w zaleŜności od tego. Kobieta opuściła moje biuro. kiedy w samotności płakała. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. aŜ do dnia. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. które miały dla niej jakieś znaczenie. Obserwując to wszystko. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. esencją Ŝycia. Ŝe jest czymś więcej. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. Ŝe jest ona częścią jej duszy. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. Bałam się jej reakcji na wiadomość. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. gdyŜ poczułam. Wszelki osąd. nie wiedziałam jednak. przechowywane z miłością. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". zdrowia. Nie potrafiłam jej powiedzieć. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. modliłam się.gdy nagle zostałam zalana energią. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. znów spojrzałam na twarz kobiety. i wszystkie związki. wiem. wydarzenie. jest zapisany. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. otwarty teren. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Nie przypominałam sobie. Czy moŜesz mi powiedzieć.informacje na temat Ŝycia danej osoby. Gdy skończyłam się modlić.

które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. Im częściej uŜywałam intuicji. Ponadto uwaŜam. a chore na nowotwory . Teraz.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. Potrafię wyczuć. np. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. w jaki ona funkcjonuje. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. kiedy powstaje choroba. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. Podejrzewam. często zanim osoba uświadomi sobie. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. umysł i duszę. Nie ulega wątpliwości. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. intuicja stała się moim szóstym. poznając ludzki system energetyczny . Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. odpowiadających im częściach ciała. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. tym bardziej byłam przekonana o tym. Ŝe w ogóle jest chora. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. co zjadłam. emocjami a określonymi dolegliwościami. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. gdyŜ wiem. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. którzy do mnie przychodzą. Jednak ludzie. choć sposób. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam.anatomię duszy . jak działają bogowie. pełnoprawnym zmysłem. lecz takŜe trudności związane z leczeniem. Ŝe postrzegam energię ludzi. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. spokój umysłu. związek choroby wieńcowej. co wcale by mnie nie zdziwiło. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. których nigdy nie widziałam. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. osoby. Jednak z mojego doświadczenia wynika. gdy umiera ciało. 10 . łatwo i naturalnie. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. w większości przypadków sami czują. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu.nie załatwione sprawy z przeszłości. Np. Studiując anatomię energii. naprawdę nie wiem. Stanowi to dla mnie znak. doskonalenie intuicji nie było łatwe. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. pewnego dnia obudziły się we mnie. jak sama się tego nauczyłam. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt.

straty lub zdrady. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. lecz dlatego. którą jesteśmy.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. z rozgoryczeniem opowiadają. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. Dowiesz się takŜe. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. duszy i energii. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. Gdy poznasz anatomię energii. jako przejawu większej siły duchowej. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. ludzi i trudności. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. ciału i umysłowi. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. jakim jest choroba. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. Wszyscy posiadamy ciała. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. ci. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. a takŜe tacy. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. Wszyscy boimy się odrzucenia. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. Pragną wewnętrznej klarowności. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. Lekarze. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. zrozumiesz. jakie łączą ciało i duszę. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . Ŝyda czy chrześcijanina. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. Wierzę. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. jakim jest ta ksiąŜka. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. jak tradycji judeochrześcijańskiej. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Tego mam pod dostatkiem. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. którym sama się posługuję. Ŝe ciało jest przejawem ducha. nie dlatego. hinduistycznej i buddyjskiej. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. którzy uczestniczą w moich zajęciach. Jestem przekonana. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne.

Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. Jako 12 . W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. Regularna praktyka. jaką prowadziłam u boku Normana. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. tylko działanie. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. Lekarzom. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. To przyniosło mi ogromną ulgę. Jednak ciągle pojawiają się nowe. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. masaŜ lub homeopatię. wspólnie realizujemy naukowy program. dowiedziałam się. gdyŜ nie czuje się dobrze. Dzięki rozmowom. Poprawy nie wywołają ani rady. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. powaŜne choroby. anteny satelitarne. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. absolwenta Harvardu. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. Na farmie Normana w Springfield. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. jednak aby rozwinąć ją w pełni. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. lecz kierowałam osoby do specjalistów. nieodzowna jest praktyka. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. jak i symptomów. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. akupunkturę. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. jak np. Choć niektóre. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. AIDS. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. ani ostrzeŜenia. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. wysyła sygnały energetyczne. Zanim ciało wytworzy chorobę. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. Ŝe tracimy energię. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. które mówią nam. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. w stanie Missouri. mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

13 . Wydaje się nieuniknione. Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. zarówno w Stanach Zjednoczonych. akupresury. jak i na całym świecie. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha.uznajemy stosowanie np. reprezentowane przez medycynę oficjalną. i duchowe.nowoczesne metody leczenia. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . Mam nadzieję. akupunktury albo chi kungu. Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. które łączą w sobie podejście fizyczne. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . autora ksiąŜki Meaning and Medicine. propagowane przez ruch holistyczny. Jednak zanim to nastąpi. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych.

więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". Powiedziała. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. Poprosiła nas. Wszyscy zasnęli. kaŜdy przepytuje przechodniów. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. w którym kierowałam się intuicją. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. W porcie czekał na nas męŜczyzna. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. Punkty zwrotne Wszystkiego. Ŝeby spać. Ŝebym wsiadła do samochodu. pełna rozgoryczenia. Czułam wdzięczność za to. mojego rodzinnego miasta. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. zastanawiając się. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". Ŝe wreszcie się skończyło. Byłam zbyt wykończona. które opisują sytuację. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. typową „ciemną noc duszy". zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. wyniszczającą depresję. co ma dla mnie znaczenie osobiste. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. Ŝe umarłam. 14 . Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. drewnianym. o wydarzeniach i ludziach. gdzie popełniłam błąd. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. byliśmy kompletnie wyczerpani. aby być obiektywnym. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. które jednocześnie słuŜyło jako biuro. Rzuciłam. dokąd idę. Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. pomyślałam. zawodowe i duchowe. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. Zatrzymał się przy starym. aby przez lato pracować na Alasce. i po chwili ruszyliśmy. planując swoje Ŝycie. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. a później po ciebie wrócę". oglądane z czterech róŜnych stron budynku. Powiedział. Pewnego ranka.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. Mój wyczerpany. popadłam w głęboką. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. Odparłam. Nie mając Ŝadnych innych planów. zatrzymał się i zapytał. więc pracę. aby pomagać innym. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. jadąc do Seattle. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. doświadczyłam w okresie. Ŝe wyszłam na spacer. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. oprócz mnie. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. Stwierdziłam. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. ogarnęło mnie uczucie. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach.

Ŝe przyglądam się totemowi. aby nie zostawić niedokończonych spraw. kto wstąpił na herbatę. Spójrz na to. Ŝe otrzyma potrzebny czas. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. Oniemiałam z wraŜenia.weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. ogarnęło mnie uczucie. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. w którym Rachel przygotowywała herbatę. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. Były tam między innymi: nieduŜy. który z nimi spędziliśmy. Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. . nie wolno ci zacząć nowego dywanu. Rachel powiedziała mi. Jego duch prowadzi nasze plemię. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. gdyŜ zawiera ona jego ducha. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas. Ŝe jest pół-Rosjanką.odparłam. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. Ŝeby porozmawiać. Jest silny. w której przekaŜesz to zadanie komuś. Rachel przerwała.śycie jest proste . sprytny w podchodzeniu zdobyczy. samowarem. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. który zdobił ścianę. . zwalniając go ze wszystkich obowiązków. a Duch odpowiedział jej. a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. kto zgodzi się je dokończyć. .powiedziała. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". jak przystało na mieszkankę Alaski. Słysząc te słowa. . .zapytała. a nigdy dla przyjemności.Widzisz ten koc na ścianie? .Ojej .Ten dywan był prawie gotowy. Zapytała go. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie. Gdy jesteś tkaczką. Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. koronkowymi firankami. Wtedy nas opuści. jak się go odczytuje? . na długo zanim ta stała się stanem. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. .Jest bardzo szczególny.Przychodzimy na świat.Czy wiesz. . Aby móc zaśpiewać pieśń. oprzytomniałam. jeŜeli nie masz pewności. bo nie sądziłam.powiedziała Rachel. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. Ŝe jej przeszkadzam. Tak to wygląda. . Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. musisz mieć pozwolenie od jej autora. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. i zabija tylko w obronie własnej. gdzie gości przyjmuje się ciepło. aby nalać herbaty. pozostawiając niedokończoną sprawę. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. i powiedział. Potem otrzymujemy znak. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. . A jeŜeli odkryjesz. Musimy przeprosić kogo trzeba. więc tak. drewniany totem i indiański koc. a zwłaszcza jej 15 . W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. Zachowywała się tak. jak powiedział . drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek.Nie . Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. czy będzie mogła dokończyć pracę. przyjaźnie i z ufnością. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. która go tkała. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. To zwierzę na górze to niedźwiedź. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. aby odzyskać siły. musisz przeprowadzić ceremonię.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. . powiedziała: „masz potrzebę umrzeć").Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu.zapytała. Zrobiłam.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. Spoglądając na mnie sponad samowara. Rachel zauwaŜyła. potrzebuje długiego snu. aby go skończyć.

aby się dowiedzieć. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim.Powiedz mi .Poszedł do szamana. W języku chrześcijaństwa mówi się. Franciszek z AsyŜu. Musiałam przestać się z nim spotykać. co ona zechce. w moim ciele nie było ducha. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu. który jest bardziej realny od mojego. której chciałam odebrać męŜczyznę. to prymitywny zabobon. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. a gdy wróciłam. Nie miałam takŜe pojęcia. Na jakiś czas wyjechałam. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. pośród udręki i ekstazy. Zastanawiałam się.Wszyscy chodzą do szamana. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. wybaczenie i wiarę. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. którego teraz poznam. Kiedyś szaman powiedział mi. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . tacy jak św. Później zrozumiałam. nie brałam pod uwagę siły. Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. . robiła. . Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. róŜni się od tego. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. co robię. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. Ŝe ona zna Boga. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. Ŝe umrze? Czy jest chory? . Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. św. Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia.zapytałam.chorobie. jeŜeli nie będę chodziła prosto. lecz nie ze świata".Ach . poniewaŜ go kochałam. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. Ŝe mój dotychczasowy świat.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc.stosunek do śmierci. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. co go spotka. o której mi opowiedziała. chodziłam juŜ prosto. co mówi ich duch. odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. Jednak. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła. o czym mówi. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . w jaki widzą je zwykli ludzie. św. istnieje naprawdę. czy Bóg.rzekła patrząc mi prosto w oczy . Zainspirowana przykładem Rachel. Za zamkniętymi drzwiami. Nie sądziłam równieŜ. Zanim poznałam Rachel. Teraz jasno widzę. załatwiała sprawunki. w którego wierzyłam. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. Wiedziałam. Być moŜe Bóg. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. Klara z AsyŜu. Ŝe to. UwaŜa się. Ŝe „są w świecie. św. Sposób. Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. . I choć nie byłam wtedy tego świadoma. Teresa z Avila. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie.Skąd ten męŜczyzna wie. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. To było dla mnie bardzo trudne.pomyślałam. bym mogła zostać dziennikarką.odpowiedziała. św. spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. Ŝe złamię nogę. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. Niczego tak nie pragnęłam. Zaproponowałam. Julian z Norwich. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. będzie bardziej skłonny do współpracy . skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. .

mówię. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. którzy się do mnie zwracają. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. Po pierwsze. jak emocjonalne. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. która odbywała się na zachodzie kraju. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. Tak zaczęła się nasza znajomość. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo.wolnych od iluzji świata fizycznego. zauwaŜam. Dowiadywałam się. i aby powrócić do zdrowia. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". rakiem prostaty. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. Teraz wierzę. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu.Ŝycie naprawdę jest tak proste. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. powinni się zatrzymać. ludzie pojawiali się przypadkowo. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. jako ludzi przebudzonych. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. Ŝe mam takie zdolności. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. Okazało się. Dzięki obiektywizmowi. gdy praktykowałam diagnozowanie. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. chorobami okręŜnicy. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. gdzie nadal pracowałam. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. nie według jakiegoś szczególnego schematu. Byłam bardzo zdenerwowana. mogę analizować sposób. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. uzdrowieniem i osobistą mocą. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". Zanim podjęłam decyzję o tym. W okresie od 1983 do 1989 roku. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . Byłoby wspaniale. którą podąŜali. zauwaŜyłam. które cierpiały na migrenowe bóle głowy. i ile fizycznego cierpienia doznali. osoby z rakiem piersi. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. Jednak bez względu na to. który jest przebudzony). W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. 17 . W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. co było mi potrzebne.

jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. Powiedział. Nie przerywając obierania jabłka. Przeglądając notatki. podał mi jego imię. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. czy dobrze wykonałam swoją pracę. W miesiąc później. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. jaki wygłosiłam w Kansas City. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Ŝe potrafię diagnozować na odległość.Któregoś dnia. Powiedział. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. Według mnie pacjent był narkomanem. Przez długi czas nie miałam pojęcia. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. kto mi powie. Potrzebuję kogoś. powiedziałam. Wtedy nie przypuszczałam. ich przyczyn i objawów energetycznych. Ŝe nie wiem. Gdyby mi schlebiał. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. Opisywałam swoje wraŜenia. Odpowiedział. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. które sporządziłam w trakcie sesji. i zapytał. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. uświadomiłam sobie. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. pozostawiając to Normanowi. Powiedziałam dr Shealy'emu. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. do wydawnictwa Stillpoint. Odkryłam. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. Ŝe nie wiem. w maju 1984 roku. Ŝe zadzwoni do mnie. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. Ŝe wibracja. Sam to wiem. na ile trafne jest moje diagnozowanie. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. tłumacząc. Gdy skończyłam. jaką 18 . Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. Ŝe jest chory na białaczkę. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. Pewnego sobotniego ranka. w maju 1985 roku. czy nie mogłabym tego sprawdzić. Ŝe wydaje mu się. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. Teraz sama uczę. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. siedząc obok niego podczas obiadu. Powiedziałam mu. później jednak powiedział mi. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. Nie powiedziałam o tym Joemu. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. Pracując z Normanem nabrałam pewności. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. wiek i czekał na odpowiedź. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. gdy będzie miał pacjenta. dotarło do mojej świadomości. poprosiłam. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście.

Rozmawialiśmy o tym. Nic nie odpowiedziałam. by go to męczyło. która cierpiała na otyłość. czego wymagał od niego program. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. jakim do mnie mówił. Ton. nie dość. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. Zareagował mówiąc: „Jezu. bo to właśnie usłyszysz". przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. Zapewniłam. Minęło kolejne dwadzieścia minut. mówiąc. prawie wegetariańską dietę. to nadal bym go kochał". codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. o co chodzi mojemu synowi. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. gdy zadzwonił telefon. mogą to uczynić takŜe inni. Starałam się wytłumaczyć mu. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. wcale nie pasowała do białaczki. jednak zachęciłam go. Rzeczywiście. Nie mogłam jej zidentyfikować. To był Joe. gdyŜ wiem. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. Nie mam tyle siły. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. iŜ jego syn jest gejem. W końcu powiedziałam: „Peter. następnego dnia w południe. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. mam AIDS«. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". rzucenie palenia. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. Razem stworzyliśmy program terapii. tak się boję. zbadałam twoją energię. Caroline. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. jest we mnie ciągle Ŝywe. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. Nie mogę tego zrobić. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. w New Hampshire. Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. Ŝe ma AIDS. Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. który obejmował zdrową. Peter bez narzekania przyjął wszystko. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. Powiedział: „Wiem. co robię. Peter powiedział mi. Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. co powinien w tej sytuacji zrobić. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. cukrzycę i przewlekły ból. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. masz AIDS". ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. Odparłam: „Mam nadzieję. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. od razu zadzwoniłam do Normana. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe.odczuwałam. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. między innymi z pewną kobietą. Byłam oszołomiona. aerobik. a tym bardziej. 19 . Muszę stwierdzić. Ŝe mówisz prawdę. Powiedziałam mu. Powiedzieliśmy jej. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem".

co moŜe powodować. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. Szczególnie często zastanawiałam się. sugerując. tym bardziej byłam oddana tej pracy. jak nigdy dotąd. dzieje się coś niedobrego. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. Interesowało mnie głównie. Czekałam na tunel. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. Nie namawiam Was. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. Ŝe oddalam się od Ziemi. JeŜeli tak jest w istocie. jak i dlaczego rozwija się choroba. traci się energię (lub moc). Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. która jest tak słaba. Byłam lekka i tak oŜywiona. a który się jednak nie pojawił. jak moŜemy wpłynąć na energię. wywołaną przez próby z bronią jądrową. zmieni negatywne przekonania. jak układ odpornościowy chorego. a jednak być zdrowym. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. Jechałam karetką do szpitala. przekonań. do której spływała krew.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. Zamiast tego poczułam. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. a mięsak Kaposiego . Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. i pewną szczególną energię lub „łaskę". zanieczyszczenia i odpady. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. bez której nigdy by nie pokonał choroby. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. Wierzę. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. które są największym źródłem tlenu na Ziemi. Wpadłam w euforię. natomiast inni nie. Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję.sprawił. który stał na podium przygotowując się do wykładu. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. aby powstawały cuda. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. gdy się nie wydarzają. Następnie zobaczyłam Normana. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. którą moŜemy uaktywnić. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. Przyszło mi na myśl. tak głębokie. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. aby mnie ratować.chodzi mi o to.destrukcję powierzchni planety. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. aby mógł zdarzyć się cud?". 20 . o którym tak wiele słyszałam. Z drugiej strony.

który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". aŜ wymyślę powód. jak moŜna z nich korzystać. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. przecieŜ zapłaciłam". Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. będę tu siedziała. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. Napięcie w grupie wzrosło. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. Myślałam. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. Nikt się nie poruszał. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". śaden z uczestników nie wycofał się. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. gdy skończyły mi się siły. jak to się robi." Popatrzyłam na kobietę. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. Women's Wisdom. Ogarnęła mnie wściekłość. Wśród kursantów było wiele osób. To Ty mi powiedz. Pozostali niech wyjmą. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. Zamiast tego nauczę Was. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. Ŝe dojrzałam. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. Ustalając porządek ksiąŜki. I moŜliwe. poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. z którą przed chwilą rozmawiałam. Europie. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. 21 . długo nie poŜyję. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. Dziękuję Ci bardzo".Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. Pokazywała. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. jak ja na nie patrzę. Więcej skorzystacie. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. pojawiły się nowe moŜliwości. oraz wskazówki. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". i powiedziałam: „Myślę. bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. To oznaczało. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. notesy. Podobnie jak dotychczas. zachowałam kolejność. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. Wtedy mnie oświeciło. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. niech powie o tym teraz. w stanie Maine. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. W okresie od 1990 do 1992 roku. oprócz praktyki z lekarzami. Zrozumiałam. proszę. spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. Meksyku i Kanadzie. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. Australii.

znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. Drzewa śycia. moim zdaniem. Siedem czakr. którymi kieruję się w swojej pracy. symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. który jest głównym tekstem Kabały . gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. która obejmuje siedem rozdziałów.mistycznych nauk judaizmu. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. tylko to. model ludzkiego systemu energetycznego. proszę. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. jak powiedziałyby Joseph Campbell. 22 . Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. przedstawionego w Zoharze. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. tzw. W części drugiej.

która wymienia informacje z ciałami innych osób. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. która wypełniona jest informacją. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. wspomnienia oraz przekonania i postawy. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. jak i negatywne. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. W ten sposób biografia. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. jak i zawodowe. Naukowcy przyznają.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. Pole energetyczne człowieka Wszystko. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. powstającego w procesach biologicznych. Wiedza. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. Oto przykład informacji. Pamiętaj więc. edukacji lub niepowodzeń. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. Przypomnij sobie sytuację. zarówno te pozytywne. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. pulsuje energią. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. czytając ten rozdział. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . głębokie i traumatyczne przeŜycia. zwłaszcza. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. co Ŝyje. autorytetów. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. gdy rozumie się nomenklaturę. z których składa się nasze Ŝycie. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. rozpościerające się na szerokość ramion. staje się naszą biologią. czyli przeŜycia. zarówno osobiste. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. Pole to. Przypuśćmy. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. co mówię o intuicji. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii.

gdy ono umiera. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. poniewaŜ te same komórki.i stawić im czoła. są myślami przekształconymi w materię. za miły gest lub za pomoc. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. powiedział. są wyjątkowe. Ŝe emocje są zapisane w ciele.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. Łączy 24 .. Pewien rodzaj energii zdaje się np. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. nbrational medianę). rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. które przyczyniło się do jej rozwoju. wszystkie częstotliwości są w harmonii.) Jest wiele zjawisk. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. jak i w polu energetycznym. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. jestem jednak przekonana. jak się wtedy czuł. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne. w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. Gdy jesteśmy zdrowi. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. wydają się mieć taki sam problem. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. dr Pert odpowiada: „Oczywiście. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. Dopuściwszy do siebie emocje. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. Podobnie jak stacje radiowe. wtedy niebezpieczeństwo. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. Obszar ciała. są obecne w całym ciele. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. czy uwaŜa. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych. wzory zachowania. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. które wcześniej starał się ignorować. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny.. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. przyzwyczajenia.. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. poglądy moralne." Na pytanie. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne.. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. (.pracę. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz.. której jeszcze nie rozumiemy. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. a nawet muzyczne czy literackie preferencje. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. jak i małŜeńskie . Odczuwasz wtedy pozytywną energię. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. opuszczać ciało. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu. przypływ osobistej mocy w ciele. ZauwaŜcie np. Ŝe neuropeptydy. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. a strzał w serce dokładnie oddaje to. Inne osoby.

Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. co robimy. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. aby mówić ludziom prawdę. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . by spełniać nasze prośby. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. dlatego. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. którą badasz. 25 . mają jednak nadzieję. Ci. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. Ŝe coś jest nie tak. w nieznane. JeŜeli kłamiemy. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. które zwracały się do mnie 0 pomoc. Jednak ani Bóg. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. a nie to. największe nasilenie. w większości sami intuicyjnie czują. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. Ŝe jest On po to. śycie czasami bywa trudne. wiedzieli. co chcą usłyszeć. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. Intuicję posiada kaŜdy. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. Ŝe nie podzielam ich obaw. uwzględnij kaŜdy obraz.bez względu na to. który się pojawi. Jednak za sprawą ciała okazało się. a nie duchowości. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. czego się obawiają. Ŝe są chorzy. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. ale nie jest to do końca prawdą. Często spotykałam się z opinią. WaŜne jest jednak. Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. Ŝe zawsze odbieramy informacje. ani Budda. Jednak. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. Jednak zachowanie refleksyjnej. Ludzie muszą stawić czoła temu. Zamiast zrobić to. co podpowiadała mu intuicja. której uświadomienie jest najwaŜniejsze.nas takŜe to. Taka intensywność jest jednak konieczna. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. która słabnie lub zaczyna chorować. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. Np. ukrył złość i urazę w swoim ciele. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". Nauczyciele duchowi zachęcają nas. które są duchowymi lekcjami.

Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. Czysty odbiór nie powinien. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia. naszych słabości. Ŝe nie jest obiektywna. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. oddziałuje na wszystkie układy ciała. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. młodego dentystę. której nie potrafię odczytać. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . Natomiast osoba. Część myśli jest płytka. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . bez względu na swoją treść. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. Co jakiś czas trafiam na osobę. dlaczego tak się dzieje. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. zakładam. Te. na których opiera się praktyka. niekiedy wynosi niemal godzinę. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. których nie mogłam jej udzielić. Czasami czułam. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. najpierw naleŜy poznać zasady. Narastające zmęczenie. Ŝe Ŝołądek się kurczy. W ten sposób . dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. Wszystkie myśli.chodziło o jego pacjenta. według mnie.powoli. Mogę tylko snuć domysły. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. a sporo nieuświadomionych. nadziei i obaw. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. Sprawia. Strach np. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. a następnie samoistnie się kończy. Ŝe na poziome energii. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . jest oznaką. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. stopniowo. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. zdolności intuicyjnych. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. Są jak szybkie mentalne obrazy. dzień po dniu . Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. dla której robisz odczyt. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. dzieje się coś niedobrego.jest to sprawa najwaŜniejsza. nie zostałoby to zrozumiane. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby. np. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. Gdy badam czyjeś ciało. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. na którą kładę największy nacisk. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. w ciele.

Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. Choć widzieli to inni. PoŜegnał się. Poradził mu. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. Oczywiście. jak w przypadku tego młodego dentysty. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . będzie zmuszony wprowadzić zmiany. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. Zadzwonił więc do mnie po pomoc. o którym początkowo nie sądzimy. UwaŜa on. kaŜdą komórką . W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. Porównując energię do pieniędzy. Pacjent został natychmiast zoperowany. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. czego pragnie. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. Norman odniósł wraŜenie. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. Ŝe jego choroba postępuje. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. Powiedział. Pacjent przyznał się. nic mnie to nie obchodzi". JeŜeli nie dbasz o to. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. poczuć swoimi wnętrznościami. gdyŜ nie czuje bólu. Ŝe jest „energetycznie" chore. Aby rozwinęła się choroba. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. aby zastanowił się. zmarł jednak po czterech miesiącach. aby mogło nastąpić uzdrowienie. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. wszystkie wydarzenia. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. Poprzez wyczerpanie. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. Norman przyznał. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. zaczynamy 27 . Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. którą utrzymuje. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. odpowiedzialności. stosunki. ciało stara się powiedzieć. jak tego pragnie. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. Ŝe pacjent ma raka trzustki. ale te nie potwierdziły podejrzeń. moŜna powiedzieć. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. które jest źródłem udręki. Ŝe biografia staje się biologią. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. trzeba zmienić sposób myślenia. myśli. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. czy słuŜy mu jego praca.symptom choroby. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. Tym razem wynik był pozytywny. Ŝe dzieje się coś złego. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. oznacza jednak. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. Ŝe teŜ podejrzewał raka. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. Stwierdzenie. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. Niestety. Rozmawiając z owym męŜczyzną.do ciała. Ŝe aby osiągnąć to. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. Powiedziałam Normanowi. wszyscy mamy negatywne emocje. TakŜe depresja świadczy o tym. Czasami. jednak testy tego nie wykazały. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu.

głównie swoich dzieci. lecz ze względu na uczucie przewagi. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. Odpowiedziałam: „Nie. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. Postępowanie.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. co robią . Uświadomienie sobie. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. do czego nie chciała się przyznać. Ŝe wszystko. Powtarzam.przyspiesza zmiany w ciele. kobieta jest nieustannie wyczerpana. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia.w szkole i poza nią. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. We własnym mniemaniu była dobrą matką. dlatego znajduje wady we wszystkim. Norman poprosił mnie. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". co powiedziałam. kiedy pacjent rozumie. abym dokładniej mu to wyjaśniła. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. Mogła pójść do psychoterapeuty. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. terapię światłem i kolorem. Stwierdziłam. np. Jednak. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. Zapytał. wszyscy mamy negatywne uczucia. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. lecz takŜe osłabia zdrowie. wiedzieć. Gdy trafiła do Normana. co robi. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. aby od niej nie odeszły. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. od swoich dzieci. które powoduje jej utratę. która przyciąga i niszczy wszystko. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. MoŜesz np. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. była wykończona.rozumieć. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. jakie daje Ci gniew. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. emocja negatywna musi się stać dominująca. Jak podkreślał M. Leczenie nie przyniosłoby efektu. Aby choroba się rozwinęła. Tego popołudnia zrozumiałam. czym jest wewnętrzna moc . Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. Wyjaśniłam Normanowi. robi dla ich dobra. którą pobierała z zewnętrznego źródła. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. wolisz tego nie robić. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. aby te urządzenia mogły jej pomóc". ona ma za mało oparcia w sobie. 28 . Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. Powiedziałam. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła.

a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. kto ma siłę. i wszystkie decyzje. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. pracę. Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. to jednak ubóstwo. rodzicem lub dzieckiem. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. urody. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. która mówi. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. np. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. a on sam miał energię dziesięciu osób. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. Ludzie. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. braku energii. pieniądze. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. lub po rozstaniu się z kimś. są wynikiem tego. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . Nikomu nie są obce te kwestie. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. Zaczynamy wywoływać chorobę. więc wszystko jest w porządku". Staramy się wyczuć. Pamiętam pewnego męŜczyznę. zarówno te pozytywne. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. Nasze postawy i poglądy. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. najpopularniejszy symbol siły . bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. co naprawdę czuje. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. kiedy stracimy coś. jednak dla niego był źródłem mocy. z której wynikła śmiertelna choroba. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. Ŝe do ciała napływa siła i energia. Wraz z fortuną utracił źródło siły. Mam siłę. Weźmy np. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. Gdy pieniądze napływają. Pracował do późna. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. jak i negatywne. Pojawiła się migrena.pieniędzy. więc jestem bezpieczny. kochanką lub kochankiem. autorytetu. jej energia zdradzi. którymi się otaczamy.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. z twierdzeniem. Wycofał się ze wszystkiego. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. gdyŜ wydaje nam się. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań.pieniądze.z małŜonkiem. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. Uświadomił sobie. bezpieczeństwa. które podejmujemy. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. Ucząc się symbolicznego języka energii. Moc jest podstawą człowieczeństwa. zauwaŜył to od razu. Gdy zachorował. 29 . W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. tytułów. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. Był przy tym zawsze uwaŜny. Często zgadzamy się z osobami. Ŝe biografia staje się biologią. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. o jakim zawsze marzył. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. To spowodowało reakcję biologiczną. Połączmy teraz pierwszą zasadę. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo.

Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. natomiast techniki holistyczne. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . Osoby tego typu czują. status społeczny. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. co daje Ci siłę. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. co uzdrowienie.Powinieneś wiedzieć. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. Według filozofii. w związku. fizycznym i duchowym poziomie. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. Rozpoznanie własnych symboli mocy. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. co trzeba". Czujemy się przez nich przyciągani. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. Wyleczenie nie jest tym samym. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. „cele energetyczne". co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. na jakiej opiera się medycyna akademicka. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. z nastawieniem „zróbcie. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. wymagają aktywności i zaangaŜowania. psychicznym. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. Gdy pacjent jest pasywny. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. Leczenie jest procesem biernym. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. swoich wspomnień i przekonań. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. jak np. 30 . tzw. symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. Mówi ona. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. Wiedzie takŜe do zmian. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. uzdrowienie nie następuje. która uczy. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie.zadanie przejmują leki i chirurg. zręcznie je wykorzystując. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. autorytet polityczny. wizualizacja. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii.aktywnej i pasywnej. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego.

by wybrała to. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. Ŝe nałogi. osłabiają proces uzdrowienia. Te dwa cele 31 . Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. niŜ nam się wydaje.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. Ludzie bardzo często mówią. jednak przekonałam się. które wykazują bierną postawę. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. takie jak tytoń. są osoby uzaleŜnione. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód .prostytucję. stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . Mówiąc o sobie. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. jej umysł wybrałby lekarstwo. jakie działania powinien podjąć chory. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. Nieświadomie określają sposób. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. Wspomniałam. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. Najbardziej skrajną grupą osób. narkotyki i alkohol. Bez względu na to.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. Podczas wykładu mówiłam o tym. Utykała. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. czego chce. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. w jaki tracą energię. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. zdałam sobie sprawę. Pewien przypadek.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. które podejmujesz. Uczyń badanie siebie rutyną. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. Po trzecie. gdy odkryjesz utratę energii. Zastanawiaj się i odczuwaj. lecz ciemna strona Twojej osobowości. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. który znajduje się w Twoim wnętrzu. a nie kto pozbawia Cię energii. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . MoŜe się okazać. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. Osoba. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . aŜ zachorujesz. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. które pozwolą Ci ją odzyskać. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. JeŜeli np. Po piąte więc. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. Po pierwsze i przede wszystkim. Zawsze pamiętaj. ZauwaŜ. Wiedz. masz trudności w pracy. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Gdy dojdziesz do wprawy. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. Ŝe biografia staje się biologią. a nie obraŜanie się na nauczyciela.nie opartego na egocentryzmie. Pierwszą diagnozę postaw sobie. doświadczeń i informacji. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. Zawsze pamiętaj. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. badaj co. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. Ŝe osoba. i rób wszystko. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. Postanów. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. jakie ze sobą niesie. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. Pytaj siebie. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. i obserwuj. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. oceniaj swoją energię codziennie. Naucz się wyczuwać napięcia. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. aŜ poczujesz energię tej 35 . odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. Po czwarte. Po drugie. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2.energetycznych ciała. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. która poddaje się temu uczuciu. jak i umysł. JeŜeli uznasz. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. która wydaje się odbierać Ci siłę. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. tak energetycznych. Nie czekaj. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści.

regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. •Nigdy nie wymagaj. Staraj się wierzyć w to. co się wydaje najistotniejsze. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. 36 . Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. które wyznajesz. samo staje się chorobą. •Wszystko się zmienia. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. Konsekwentnie realizuj swój program. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. więc nie marnuj czasu na myślenie. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. Uwzględnij te moŜliwości. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. Rodzaj zmian jest nieistotny. Szczęście zaleŜy od osobistego. KaŜda sytuacja. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. Nie jesteś ofiarą.osoby i sposób. prawie jak techniczną usterkę. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. Nie pomoŜe wizualizacja. aby zrobić to. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. związek lub małŜeństwo. Rób wszystko. działanie i modlenie się jak ofiara. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. moŜe to świadczyć o tym. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. waŜne jest. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. Pamiętaj. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. Korzystaj z pomocy. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. np. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. lecz nauczenie się czegoś. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. jak i okresów spokoju. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. co boskie. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. Gdy zdasz sobie sprawę. czego wymaga proces uzdrowienia. Uzdrowienie ciała. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. •Bądź konsekwentny/a. Po siódme. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. zioła i dietę. Gdy rozpoznasz. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. •śycie polega przede wszystkim na nauce. To. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. włączając do niego elementy leczenia medycznego. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. śyj według prawd. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. weź pod uwagę. przestrzeni ani materii. w jaki się z Tobą wiąŜe. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. Po szóste. poprawa nie następuje lub jest niewielka. a nie Ŝycie z nim.

Stało się to nagle. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. gdy sądzimy. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. jak postępować. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. Energia jest określeniem neutralnym. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. W jednej chwili zrozumiałam. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. Jest to zadanie proste. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. które do mnie trafiały. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. co uwaŜamy za prawdę. Ŝe większość osób. zwróciłam uwagę na fakt. Później. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . ale takŜe siedem sakramentów. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. jak i symboliczne. Gdy się im przyjrzałam. Gdy uświadomiłam sobie. przechodziła kryzysy natury duchowej. jak i duchowym. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. Łatwiej się Ŝyje. Ŝe jest wyczerpany energetycznie. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. Im lepiej to zrozumiemy. Uczy nas. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów .systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. co pozytywne. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. koncentrując się na tym. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. Oznacza. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . Zdrowie. 37 . Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. Nasz duch. Ŝe łatwe. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. jednak wyzwania. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. aby zachować zdrowie. co nie znaczy. dowiedziałam się. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. jakie dzięki nim musimy podejmować. Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. które przepływają przez organizm. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam.poprzez wieczne i proste prawdy. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. Nie zmienia to faktu.Niczego nie zyskamy.

Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. jak i chrześcijanie wierzyli. zapładnia zwykłą kobietę. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. Nowością było to. Zarówno śydzi. Ten duch lub siła. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. poprzez akty zazdrości. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. Jednak ta pierwotna zasada. pozwalała im pomóc sobie. O Bogu mówi się. Ŝe ma lewą i prawą rękę. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. zawierającej wydarzenie. którego nazwie Jezus. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . przeniknięte są boskością. które formalnie z nią zerwały. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. Ŝycia. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska.wizję podróŜy bohatera. Synem BoŜym. 38 . szczególnie te męskie. rywalizację i noszenie urazy. Jahwe. Bóg jest samą miłością. po niezwykłe przykłady przemiany. a takŜe moc ludzkiego ducha.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. co tobie niemiłe". W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. skoro potrafimy wybaczyć. a nawet powrót do wiary osób. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. będąca źródłem ludzkiej świadomości. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . nazywając go Jezusem. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka.Zwiastowanie. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka .własnego ducha.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. ludzie przyjmowali to z łatwością. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. zmieniając je na podobieństwo duchowe. od wielkich aktów twórczych. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. Wczesne kultury. Ŝe nasze ciała fizyczne. skoro zdolni jesteśmy do miłości. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. destrukcji i zemsty. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. pozostaje Ŝywa i jest głównym. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. w jaki wykorzystujesz. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. które łączy w sobie biologię i duchowość . Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. seks i zmysłowość. myślenia i działania. na stworzeniu nowej teologii. tworząc mitologie. ZauwaŜyłam. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób. Bóg wybacza wszystko.

Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. pomagają zrozumieć. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. 39 . Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. Czakry ułoŜone są w linii pionowej. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. kaŜda myśl. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. lecz jednocześnie deprymujące jest to. jego charakter i dąŜenia.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. Systemy siedmiu świętych prawd kabały. Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. co Bóg dla nas stworzył. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. Opanowując kolejne stopnie.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. która wpisana jest w organizm. Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. stara się. Święte teksty wciąŜ przypominają.naszych myśli i postaw . która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. sugerując. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni. podąŜając ku wyŜszej świadomości. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. siły. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. i kaŜde wspomnienie. kaŜde przekonanie. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. w którym się utwierdzamy. do którego powracamy. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . którą musimy opanować. poznajemy siebie i osiągamy moc. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. duchowej mocy.

przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu. pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości. intuicji.

Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. które 41 . które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. niezaleŜnie od tego. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. jako osób duchowo dojrzałych. Jednocześnie pokazują. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. Chrzest oznacza szanowanie rodziny. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. Reprezentują moc. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. która uzdrawia ciało. których powinniśmy dokonywać sami. nie tylko przed śmiercią. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. aby zaakceptować odpowiedzialność. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. przysporzyli nam cierpienia. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. w której przyszliśmy na świat. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. aby móc kochać innych. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. choroby i uzdrowienia. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. a takŜe siebie. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. Dotyczy to głównie chrztu. Takie przebaczenie wyzwala moc. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. i wybaczanie jej członkom tego. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. czy nie.

źródło Boskiego światła. moŜna je podzielić na siedem poziomów.27). a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". boskiego pomazańca. Inaczej niŜ pozostałe religie. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. unikając przy tym oślepienia. 42 .wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. Tych dziesięć cech duchowych. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). Określa się je często mianem szaty królewskiej. którzy zstąpili na Ziemię. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. wspólnych dla Boga i ludzi. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. które często są przedstawiane jako odwrócone. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. zostało nam danych po to. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. to hinduizm ma wielu bogów. Dziesięć sefir. to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości.

2. Chochma . UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem. kara. Keter (lub Keter Elyon) . w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin. 4. Tiferet (lub Rachamin) . a takŜe jego wielkość. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. łono. 3.mądrość. W tej sefirze to. Tworzy parę z piątą sefirą. Tworzy parę z trzecią sefirą. 43 . 5. Jest to anima.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie. który nie ma elementów wspólnych z tym. równowaga i piękno.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości. takŜe rysunek nr 4): 1.moc. Bina . Chesed . Gewurą. Stanowi ona początkowy punkt. Bina oznacza takŜe świętą matkę. Biną. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa.współczucie. który powoduje przejawianie się świata fizycznego. które poprzedzają przejawienie fizyczne. 6. zaczyna się łączyć z ludzką myślą. co Boskie. osąd. Zaczynają powstawać formy. Gewura (znana takŜe jako Din) . gdyŜ ma ona charakter męski. Ŝeński odpowiednik Chochmy.miłość lub miłosierdzie Boga. kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. co ziemskie.Oto najczęściej uŜywane nazwy.

Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. jak i ciało. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. do jego pola energetycznego napływa łaska. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. gniew i przywiązanie do przeszłości.7. która zasila wszelkie stworzenie. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. Necach i Hod stanowią nogi Boga. co obciąŜa duszę. umysły i serca. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. Połączenie mądrości czakr. który włada człowiekiem.fallus. Ŝe czakry. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. 8. przez co tracimy zdrowie. mistyczna społeczność Izraela. Jesod . który wywołał zły czyn. JuŜ na pierwszy rzut oka widać. To. Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. co słuŜy duchowi. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. musimy wiedzieć. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. Tworzy parę z Hod. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. 10. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. Rachel. aby mógł chodzić prosto. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. osłabia ciało. Ta prawda jest prosta i wieczna. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. musi się uwolnić od lęku. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. To nie DNA buduje nasze ciała. jest jego „fałszywym bogiem". KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha. płodząca siła Boga. Związki zachodzące między czakrami. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. co odbiera Ci energię. osłabia zdrowie. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. Osoba. wzmacnia organizm. Gdy kieruje się wiarą. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. To. jakie ma ciało i dusza. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych. Czakry. Necach . jakie daje rodzina. Hod . pozbawiając nas sił Ŝyciowych. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. która wytworzyła złą karmę. a on sam fizycznie rozkwita.majestat Boga. którymi są lęki. i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów.element Ŝeński. RównowaŜy męską energię Jesodu.25). sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. Ta siła ma korzenie Boskie. W judaizmie strach. która nadaje energii formę fizyczną. RóŜa. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę. Jesteśmy zarówno materią. Są takŜe źródłem proroctwa. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. oŜywia ciało. Co zasila ducha.wytrwałość Boga. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. umysłu i duszy. jak one oddziałują na siebie. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. jak i duchem. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. Co obciąŜa duszę. 9.

który zmusza nas do stawiania pytań takich. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. Ŝe wyzwania. 45 . Czwarta. Charakterystyczne jest to. jakim przyjdzie nam stawić czoła. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię. piąta. szósta i siódma . We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. podlegają podobnym schematom. Pierwsza. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. 2. zawodowe lub zdrowotne. Zwracamy się ku „górze". Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania. „Bądź przekonany. 3. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. W układzie czakr (zob. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach.za sprawy niematerialne i wewnętrzne. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. Aby powrócić na właściwą drogę. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. gdy tracimy grunt pod nogami.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. zdrowia lub ziemskich wpływów. Wywołuje to kryzys wiary. rodziny. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. które sprawiają. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru.

w jakiej przyszliśmy na świat. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. sakramentu chrztu i sefiry Szechina. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. Rodzina moŜe takŜe. Po drugie. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. takŜe w naszym ciele. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. MoŜemy do niej dotrzeć. co stanowi Ŝycie. Wypełniając te dwa zobowiązania. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. poprzez swoją religię. uczyć nas. Po pierwsze. Jak mówi Thich Nhat Hanh. którzy są od nas inni. która została nam przeznaczona. a takŜe czynić innym to. 46 . łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. przez uwaŜanie tych. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. np. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. za gorszych. np. jako tę. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. „współjesteśmy".Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). Odstępstwo od tych zobowiązań. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. Po pierwsze. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. promieniując energią zrozumienia. Bez względu na to. Ŝe kaŜde. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. są Boskimi narzędziami. kto nie jest wiarygodny. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. Energia szóstej czakry czuwa. okalecza duszę i ciało. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. Słusznie mówi się. co zdołam zrozumieć. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. aby wiedzieć. Na tym polega współczesne kapłaństwo. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. jest cenny. posiadają uświęconą energię. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. zajmowanie się nauką. Energia. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. choćby nie wiem jak bolesne. co robimy. wydarzenie ma swój powód. dla których coś się dzieje. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. które nie odzwierciedlają prawdy. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). Wszyscy przeŜywamy sytuacje. w ich osobisty i duchowy rozwój. rozpoznają. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. 50 . Od urodzenia instynktownie czujemy. które są naszym udziałem. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. które jest Boskie w swojej naturze. które są częścią ludzkiego Ŝycia. z którymi wchodzimy w relacje. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. otwieramy się na rozumienie. Gdy opieramy się tej energii. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. Boski impuls w nas sprawia. i pomóŜ zaufać. Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. abyśmy odrzucili poglądy. gdy zawodzi logika. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu.negatywne skutki. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. wychowywanie dzieci. Świadomość. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). Ŝe ludzie. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. Ŝe to. kiedy osoby. szczególnie wtedy. która wypływa z czakry umysłu. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem.

W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę. są takie same. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść.takie jest Boskie przyrzeczenie. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. co odeszło. natury czysto fizycznej. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. 51 . To nas łączy. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. wzmacnia ciało.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. gdy koncentrujemy się na przeszłości.w naszym wnętrzu. Studiując ten materiał. które nas łącza. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. co dzieje się teraz. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. ze szczególnym uwypukleniem lęków. Zbyt długie noszenie w sobie tego. buddyzmu. Został on ustanowiony. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. w których dorastamy. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. samoistnie się budzą . Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. Poszukując podobieństw. Poprzez praktyki religijne społeczności. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. które powodują jej utratę. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. co odeszło. KaŜdy. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. czyni nas chorymi. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. który poszerza moŜliwości umysłu. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. Dorastając. To osłabia ciało i ducha. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. ich symboliczne i ogólne przesłanie. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. Połączenie hinduizmu. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. Zniekształcamy to. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. Zniekształcamy w ten sposób czas. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń.promieniuje wiedzą. kogo spotkaliśmy. śyjąc pełnią teraźniejszości. znowu pojawi się na naszej drodze .

gdzie znajduje się ognisko choroby. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. w przypadku chorób serca lub raka piersi.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. czakr. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. Aby w pełni zrozumieć. związków. jeŜeli nie wszystkich. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. a resztę odłóŜ na bok. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. co przemawia do Twojego serca i duszy.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. relacje z innymi. jak to jest np. sposób odŜywiania. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. 52 . praktykę duchową. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. które tworzą system energetyczny. Z niektórymi z nich się zgadzam. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. studiując ludzki układ energetyczny. Ze wszystkich energii. nawyki psychiczne. np. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. Pamiętaj o tej zasadzie. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. małŜeństwa. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . jak złość lub gniew. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. dlaczego rozwinęła się choroba. karierę itp. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. Takie emocje. Bez względu na to. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. drugą i trzecią czakrą. znaczeniem i przesłaniem. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. podczas gdy np. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. rodziny lub pracy.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

mocne i słabe strony. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. stopy i odbytnicę. Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. jesteśmy na nie podatni wtedy. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. jako istot społecznych. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. przebywanie razem i poleganie na sobie. osłabiając naszą odporność. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. czym dla grupy jest energia wspólnoty . 56 . Ŝe „wszystko jest jednością". gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. uczenie się. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. której członkiem się stajemy. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. jest wspólne Ŝycie. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. kości. jaką jest naród. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. wspólne tworzenie. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. Wszelkie epidemie. które reprezentuje większość populacji. otrzymywaniem poŜywienia. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. Dziennikarze. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. Naszym przeznaczeniem.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. dotyka on takŜe jej dzieci. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. Uczymy się takŜe. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. prowadzą do chorób . przekazywanych z pokolenia na pokolenie. robotnicy. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". czy to poprzez związany z nim lęk. schronienia i okrycia. zarówno wirusowe.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. czy przez własne doświadczenia. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. męŜczyźni i kobiety. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. lęki. nogi. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. Podobnie jak doświadczenia. wszyscy zgodnie twierdzili. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. ludzie biznesu. przejmujemy jej przekonania. Gdy zaczynamy Ŝycie. Zaczynamy odkrywać. a gdy są powaŜne. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. KaŜda z grup. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). Jest to kwestia podstawowa. politycy. jak i inne. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. uprzedzenia. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. stajemy się członkiem wspólnoty. Ci. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem.

Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. których doświadczamy.np. co mamy. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". wśród osób zaŜywających narkotyki. które zaszły w grupowej świadomości. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. siłę i honor wszystkich jego członków. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. przywróciło dumę. z którego czerpiemy. świata niewidzialnego i tego. Mówią nam. Ŝe jest miejscem. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. ale i nieposkromionej energii. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . W wyniku zmian. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. np. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. grup etnicznych. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". wzmocnione wzrostem zatrudnienia. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. lub takim. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. brak pieniędzy lub status społeczny.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . aby nie powodował utraty energii . Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. Wszystkich. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. aby uzdrowić amerykańskiego ducha .II wojny światowej. Choć kaŜdemu się zdarza. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne.Franklina D. okazuje się. w którym musimy zawsze coś dawać. Roosevelta. Rzecznicy społeczni głosili. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. bez względu na sposób. w jaki to następuje. narodowościowych i rasowych. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". np. prostytutek i w środowisku gejów. lub Ŝe jest wszystkim. którzy zainfekują się tym wirusem. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". co oznaczało uzdrowienie. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. obfity albo pełen niedostatku. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. Ŝe pojawił się on. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. Ŝe są bezsilne. bo chociaŜ nie są gejami. oświecony lub ciemny. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. których uwaŜa się za mniej wartościowych.

gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. abyśmy podejmowali decyzje. Innym brakuje cechy uniwersalności . Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. Nasza duchowa moc wzrasta. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. sposób ubierania się. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie.tak długo. zarówno te zewnętrzne. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. które są pozytywne. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. czy złe. Bez względu na to. gdyŜ jednostka. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. z jakimi mamy do czynienia. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. lecz sądzimy. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. aby tworzyć. w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. i przejmowali jej nawyki. „Nie wolno mordować". Za kaŜdym razem. Zgadzając się z poglądami innych. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. są natury grupowej. jak i wewnętrzne. Uczy się nas. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. Łączymy się. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. wpisanego w układ energetyczny. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. jakie przekazuje nam własna społeczność. jednostce trudno jest je zakwestionować. stanowi stałą wartość. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. i odrzucić szkodliwe. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". 58 . W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". które są uznawane przez wspólnotę. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. mocy i autorytetu. jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. są jego starym elementem. JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. emocjonalnie i duchowo. jak np. a dziewczynki wolą bawić się lalkami".a pierwsze wzorce myślowe. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. np. by zachować te wpływy wspólnoty. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. Wiele z nich. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. a nie członków. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. którego wspieramy. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". jakim jest globalna wspólnota ludzka. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. z którą czujemy się związani fizycznie. i sięgać do zasobów głębszej prawdy. nie tylko czujemy.

dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. nie wierzył. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. Niektóre wspólnoty mają np. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. zmarły i nikt. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. włączając w to jego samego. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. którego się obawiają. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. Ŝe stoimy u progu zmian. poniewaŜ czuł się wyczerpany. uczestnicząc np. Ŝe moŜe wyzdrowieć. Diagnozując Geralda poczułam. Rozmawialiśmy o pomocy. Wszystkie osoby. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. w których musimy zadecydować. jak sama choroba. aby uwierzyć. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. mają dla nas największe znaczenie. Sytuacje. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. czy się zmieniamy. kwestii społecznych i zawodowych. a romans . Przypomnij sobie. Wiele osób. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. do jakich przywykliśmy. gdy jakiś jej członek zachoruje. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. jaka się z tym wiąŜe . które nie wspierają nas w rozwoju. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. Powiedział. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". które poznaję na moich warsztatach. jaką mógłby uzyskać. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności.za nasze zdrowie. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. małą świadomość potrzeby ruchu. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. i nowym. stosunek do świata i sposób myślenia. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. po czym przyznał. a od którego muszą odejść. prosząc o konsultacje. ducha i umysłu. karierę. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. do którego przywykły. Zapytałam go. które w jego rodzinie chorowały na raka. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. Ujmując rzecz symbolicznie. relacji. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania .Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. Ŝe raka moŜna uleczyć. Pragniemy poszerzenia świadomości. czy miał robione jakieś badania medyczne. potrzebujemy nowych idei. do spraw finansowych. np. jakie wyznawała jego wspólnota. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. i wejścia w nową rzeczywistość. Istotne było to. 59 .

szczególnie w trudnych chwilach. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. Ŝe nadal będzie pracował. które słuŜy zarówno jednostce. Lojalność. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. skoro praca nie daje mu satysfakcji. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. jak i grupie. Prowadząc podwójne Ŝycie. aby otrzymać pensję. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. 60 . Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów.postaw moralnych. przyznał. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. by się zwolnił. Wymagając lojalności. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. Tony stał się psychicznie rozbity. miałam wraŜenie. gdy ktoś lub coś. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. Okazało się. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. z którego pochodzi. czuł się świetnie. Powiedziała. Jednak w niektórych przypadkach. jaki moŜe powstać. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. Odpowiedział: „tak sobie". co musi robić. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. czy lubi swoją pracę. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. które co tydzień przynosił do domu. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". i wrócił do domu. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. poczucia honoru i sprawiedliwości . Zapytałam go. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. zapewniając. którego nie darzy się uczuciem. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. Zmusiła go do tego praca. od których taka osoba powinna się uwolnić. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. a po tygodniu wrócił do domu. niepisanym prawem. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. Lojalność Lojalność jest instynktem. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. Matka zabroniła mu o tym mówić. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. Nie minęły dwa miesiące. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. Zasugerowałam. Wiedział.

Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. Aby zarobić na Ŝycie. na jaką było ich wtedy stać. zaczął terminować na budowie. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. Stwierdził. Tony był przekonany. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. Ból związany ze zdradą. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. Pił nawet w trakcie pracy. Ŝe sprawia mu to przyjemność. W najlepszym wypadku osoby. Słuchając go zauwaŜyłam. Tony sądził jednak. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Wiedział.nie próbowała mu pomóc. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. Wtedy zaczął pić. Później stwierdził. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. aby móc wysłuchać jego historii. Uwierzyłam mu. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. jak powrócił do pracy. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. przeproszą. Nie byliby w stanie się przyznać. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. Odpowiedział. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. zwróciłam mu uwagę. Ŝe teŜ bym piła. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. jednak bez rezultatów. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. Upijał się codziennie po pracy. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. Ŝycia. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. które nas zraniły. Zapytałam go. które nakłaniają go do samobójstwa. co się dzieje . gdybym miała takie wspomnienia jak on. Okazało się. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. co musiał robić dawno temu. Wiedział. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. co wydarzyło się przed laty. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. Ŝe wiedzieli. Po jednym z incydentów. aby zarobić pieniądze. i otworzenie przed nimi swoich ran. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. 61 . Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. poŜerał go od środka. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. Ŝe jest otoczony demonami. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. którą odkrył w sobie. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. w którym uczestniczył. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. Widząc to. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. wiedząc. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. Ŝe rodzina.

Gdy tylko spostrzegł. jego Ŝony i wszystkich uczestników.nigdy się nad tym nie zastanawiałem. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. . Ŝe jest tylko „widzem". na przykład. nie jego. George przyznał. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. mając nadzieję. co powiedziała mi rodzina.Nie wiem. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. . Rozmawialiśmy o tym. jest nadal w jego energii. Bardzo rzadko widuje się. posiada nad nami władzę. Powiedział.Po sześćdziesiątce.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . podobnie jak cała grupa. George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. Ŝe wszystko. Odparłam. .KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce.Inny męŜczyzna. PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on.powiedziałam. George nie mógł zrozumieć tego pytania.odpowiedział .Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . . Dlatego idziemy na emeryturę. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. Nadal nie mogę zrozumieć. co powiedzieć. zaczął się cieszyć Ŝyciem. ale na pewno bardzo wiele. ulegając namowom Ŝony. Ku zaskoczeniu mojemu. Najpierw pomyślałam. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze.Nie wiem . który choć nie odzwierciedla prawdy. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. co powiedzieli do niego rodzice. Ŝe wolę. Ŝe się domyśli. Ŝe być moŜe nie wszystko. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. Ŝe zawsze uwaŜał. tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. George napomknął: „Masz na myśli to. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. . 62 . lecz takŜe przez poczucie honoru. więc się uspokoiła. gdy zrozumiał. którą mógł się teraz bawić. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. i dał do zrozumienia. więc zadałam je w inny sposób.powiedziałam i powtórzyłam pytanie. Ŝe wszyscy skupili się na nim. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. Ŝe głównym powodem. Ŝe to wpływ kofeiny. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. . George'a. stał się niemal dziecinnie onieśmielony. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. George. Takie jest Ŝycie. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę. oczywiście. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie.zapytałam. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. .odpowiedział George. PoniewaŜ jesteśmy starzy.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . jest przeświadczenie. bo skończył sześćdziesiąt lat. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . jak moŜna się uwolnić od wzorca. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. dla którego się starzeje. Moi rodzice zawsze mówili mi. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm.Zastanów się więc teraz . W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. zapytałam: „Jakie masz. George trochę się oŜywił. WyróŜniał się wśród uczestników. Powiedział: „Masz na myśli. przyszedł na moje warsztaty. Ŝe tak musi być.

Cudzołóstwo jest zabronione. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. „Chodziło mi o to. które śledzą nasze postępowanie. Uczy się ludzi. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. Pewnej nocy. Zapomniał o tym. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. Bądź pewny. dzieci wyrastają na dorosłych. gdy rozmówczyni powiedziała. jest instytucja małŜeństwa. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. Ŝe ma problem. za którego chciałabym wyjść. bez ojca. którzy ciągle siebie okłamywali. Ŝe miałem wielu chłopców. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". nawet. dopuszczając się zdrady. kilka dni po audycji radiowej. Bez moralnego oparcia. Ŝe będę miała dziecko. Na tym opierał swoje poczucie godności. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. Choć na ogół nie uwaŜa się. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. abym mu przyrzekła. JuŜ miał przełączyć na inną stację. którzy obracali ogromnymi sumami. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. jakie daje godne postępowanie. o której myślałem. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. Sam miał wypadek.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. którzy nie okazują sobie szacunku. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. by traktowali siebie z szacunkiem. prowadząc samochód. Gdy odpowiedziałam. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. zrozumiałam. sprawia. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. Sam nie miał ochoty tego słuchać. jednak. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. w szczególności nasz układ immunologiczny. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. Nie wiedziałem. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. lecz całego społeczeństwa. byleby zachować ciągłość rodziny. „Zatrudniał" wielu dealerów. który zawsze nad nim czuwa. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. Pewnego dnia. Sama poznałam w trakcie warsztatów. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. Jednak starsi członkowie wspólnoty. w jaki zarabiałem". poniewaŜ mamy anioły. Wjechał samochodem w 63 . jednak nagle przypomniał sobie. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. Ŝe jego anioł go obserwuje. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. musimy się zmienić. wychowują dzieci. i nie moŜemy ich rozczarować«. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. porównywalnym z miłością. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. Sprawą honoru. jednak rodzice. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. ani w innych. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. było to. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. Wychowywał się w biedzie. z którym nie moŜe sobie poradzić. jak wybrnąć z tej sytuacji". jak moi rodzice. nogi i układ kostny. Takie były jego ostatnie słowa. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny.

aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. jakie sam do tej pory prowadził. Dzisiaj chodzi o kulach. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. „Miałem wraŜenie. i zacząłem nowe Ŝycie". Ŝe nie powrócę na ulicę. Lekarze powiedzieli mu. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . a takŜe pomaganie komuś. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. jak waŜne jest to. czego nie miałem im za złe. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . ząb za ząb". Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. mówimy czasem lekcewaŜąco.grupą harcerzy z sąsiedztwa. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. Postanowił im pomóc. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. Ŝe mam w Ŝyciu cel. to zbierzesz". i czasami opowiadam o aniołach.energia dumy lub wstydu. by być dumnym z tego. co się robi. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. a oni mi uwierzyli. Ŝe wszystko jest moŜliwe. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał.i o aniołach. Ŝe poprowadzą dalej interes. Z drugiej strony. Myślę. Nierzadko zdarza się. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. Ŝe jest to prawda. Wspólnota zazwyczaj wierzy. jak tylko było to moŜliwe. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . „złe dni". „Nazwisko jest bez znaczenia". zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". jednak emanuje radością. One sprawiają. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. którą przekazuje nam pierwsza czakra.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. Tłumaczę im. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. jak to mówi. sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. Powiedziałem chłopcom.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. „nie czyń drugiemu. Jego „pracownicy" zapewnili go. nie 64 . grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. Inspiruje wszystkich. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. którzy go poznają. Jakoś dawałem sobie radę. jednak uwierzcie mi. mówię im. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. promieniując zaufaniem do siebie. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. poniewaŜ wiem." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. aby zmienić swoje Ŝycie. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. będę mógł uzdrowić swoje nogi.

Nie mógł długo siedzieć. która go otaczała. jakiej kiedyś doznała. lecz z cierpieniem z powodu zdrady.odpowiedział. Kilka osób zauwaŜyło. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. Zrozumiałam tę głęboką prawdę. następnego . gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". Zemsta pociąga za sobą zemstę. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. Powiedziałam: „Sądzę.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. Myślałam. Nie wiem. lecz agresję. Ŝe jest pogodną. KaŜdy. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. abym go zdiagnozowała. 65 . To zadanie jest jednym z najtrudniejszych.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. Ŝe ma na myśli odejście od stołu. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. Zrozumiałam. To jest droga bez wyjścia . „W moich stronach musisz umieć się bronić" . choć pochodził z Irlandii Północnej. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. Zapadła cisza. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. Dosyć powiedzieliśmy".kiedy raz się na nią wstąpi. jest zrozumienie. z którą byliśmy związani. „Dlaczego mam wraŜenie. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. jakie przypisuje jej wspólnota. poprosił. i choć czuł się przy tym niezręcznie. jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Zaakceptujmy fakt. by wspierać nasz komfort fizyczny. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. w której rządzi Boska logika. jaką musiał za to zapłacić . Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu.oni. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. ZauwaŜyłam jednak. które doprowadziło go prawie do kalectwa. lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. ciepłą i uczuciową osobą. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . Flirtował z kaŜdą kobietą. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. Nie był on związany z jej religią. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. nie moŜna się wycofać". Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. jednego dnia ja tracę nogę. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. Nie moŜna cofnąć historii. wiem jednak. Patryk. uwaŜał. kto go poznał. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. Nie moŜna zmienić świata. musimy się uwolnić spod jej panowania. Odbierając wraŜenia jej dotyczące.odzwierciedla rzeczywistości. obcy. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. Największą lekcją. lecz istotnym elementem rozwoju. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. Chodził o lasce.

który prowadził we śnie to był Jaguar. Ŝe tego nie zniosę. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. . choć to oni myśleli. a które nie miało Ŝadnej wartości. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. a ja to zrobię". Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu .PoŜegnałem się z nimi. dotarł do małej wioski. lecz powiedziałam: „Dobrze. Ŝe opowiem Ci o sobie". Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. czego chcesz. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. „Wiedziałem. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. z najcudowniejszą kobietą na świecie. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. Chcę rozwodu. PoniewaŜ wiedział ze snu. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. Jadąc dalej. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. gdzie burzy juŜ nie było. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. daj mi znak. by wszystko było tak. Powiedz mi. a gdy warsztat się zakończył. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. co robię .Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. Przez cały czas siedział cicho. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. OŜenił się ponownie. „Nigdy nie przewidywałem. PoniewaŜ ich było dwóch. które prowadziłam w Belgii. a droga była sucha i bezpieczna. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. W przeciwieństwie do kobiety. Ŝe będę robił to. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. choć nie byłem tego pewien. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. Eryk wyszedł z biura przytłoczony. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. nie rezygnował. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. pomyślałem. Ŝe mu się powiedzie. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. słucham Cię". Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. Musimy zrozumieć. oznajmiło. sądząc. Podjął taką decyzję. Uczy nas. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa. Dwóch partnerów. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. której nie potrafimy dostrzec. Wydawało mi się. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. Tej samej nocy Eryk miał sen. czego pragniemy. Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. nie mógł nic na to poradzić.tylko 66 . a samochód. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. oznajmił. Ŝe uwalniają się ode mnie. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. które wspólnie prowadzili. Poznałam kogoś". pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. W nocy zacząłem się modlić. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. zgodziłam się. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu. W przenośni oznacza. Jednak tak się nie stało. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. Świeciło słońce. Partnerzy byli tym zachwyceni. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. jak twierdzi.powiedział.powiedział . zdałam sobie sprawę. a na stole czekał ciepły posiłek. Jak przepowiedział to sen. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów.

Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. 9. wymień wartości. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". aby uzdrowić tę sytuację? 6. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. Teraz. 67 . rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". Odpowiedz na pytania: 1. 8. wymień przyczyny.Bóg mógł znać ten plan. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. tworząc „intuicję pierwszej czakry". które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. której Ŝycie się wali. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. Wymień wszystkie sposoby. kiedy spotykam osobę. Wymień te cechy wspólnoty. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. mówię jej: Bóg jest z Tobą. Nie trzeba się niczym martwić. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. czy podjąłeś/aś działania. Które z nich straciły waŜność. 10. Wiem o tym z własnego doświadczenia".

powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. własności. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. jakie niesie Ŝycie. zarówno przypadkowa. partnera. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. impotencja. rak jajnika. instynkt: „walcz lub uciekaj". Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". np. a zarazem duchowy. Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. co pozwała nam kontrolować otoczenie. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. poniŜej pępka. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. takimi jak seks.płodzącą męską energię. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. Umiejscowienie: dolna część brzucha. dolna część kręgosłupa. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. miednica. autorytet. pracy lub pieniędzy. fizyczne potrzeby. zdrada.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. Rak prostaty. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . jak: uzaleŜnienie. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. gwałt. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. a z drugiej .nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". jak i głęboka. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Wszystko. umiejętność obrony i chronienia siebie. jelito grube. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. ludzie lub pieniądze. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. Zaburzenia związane z menopauzą. straty finansowe. okolica bioder. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. Energia drugiej czakry. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. pieniądze. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. a znaczenia nabierają inne związki. słuŜy rozwojowi 68 . Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. jakie tworzymy z innymi. byśmy polegali na sile zewnętrznej. zdolność podejmowania ryzyka. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli.

Nie ma związku. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. zawodowy.zawsze we właściwej chwili. i bez względu na to. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. 69 . które pozwalają nam lepiej poznać siebie. Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. i rozstawania się z tymi. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. Ŝe zostanie przeniesiona góra". reprezentująca wspólnotę. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas.jest zrozumienie. Nie ma przypadków. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. rozwijać się duchowo. jako jednostkom. słońce i księŜyc. dzięki którym przyciągamy osoby.świadomości. za kaŜdym razem pomaga nam. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. kto i co jest waŜne. który pozwala stawić czoła własnym słabościom. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. która podyktowana jest lękiem. KaŜda decyzja. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". za który ponosisz odpowiedzialność. społeczny czy polityczny. abyśmy zrozumieli. sprawiając. anima i animus. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. Gdy podejmujemy decyzje. która nas połączyła. Jednolita energia pierwszej czakry. z którymi mamy do czynienia. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. i koncentrując się na sprawie. nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. dzięki swej dwoistej naturze. im bardziej stajemy się świadomi. którzy nas ograniczają. Co więcej. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. zamiast tego okazując szacunek osobom. tworzenia związków z ludźmi. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. która organizuje nam spotkania z innymi . który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. To sprawia. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. stoi moc niebios. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. Druga czakra. Takie relacje są często duchowym „bodźcem". w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. która dokonana jest w wierze. czy ma on charakter rodzinny. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . jest pogwałceniem wiary. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. za kaŜdą decyzją. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. Niektóre związki z konieczności są bolesne.sefiry Jesod. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. którzy wspierają nasz rozwój. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. Ŝeńskość i męskość.

zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. lecz nasza motywacja. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. Poznawszy motywację swojego postępowania. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. oddalamy się od rzeczywistej. moje albo twoje. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. dowiemy się. miłość i zdrowie. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. takie jak seks. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. Ta zaleŜność sprawia. co wydaje się dobre. osobistych „fałszywych bogów". KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. biedą. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. albo ty. co kryje nasza dusza .Wybór ma wymiar mistyczny. moŜe okazać się złe. choć ukrytej mocy. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. wygrany i przegrany. którymi dysponujemy Następnie. obecny w kaŜdej z relacji. który polega na zmianach. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. biedny i bogaty. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. co nam przyniesie. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. Ŝe nie ma znaczenia to. jak i duchowymi. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. porzuceniem. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. Gdy wszystko układa się dobrze. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. bezsilnością i utratą samodzielności. co kieruje naszymi decyzjami. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . zdradą. władza i pieniądze. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata.czy wypełnia ją lęk. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. Paradoks drugiej czakry polega na tym. to skąd mogę wiedzieć. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. a prawdą jest. chaos wszystko burzy. ale zarazem uczy. świadomie lub nie. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. finansowym niepowodzeniem. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. naleŜy zbadać. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. Aby opanować drugą czakrę. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. wchodzimy w związki. dobrze czy źle. oparcie. co wybieramy.

ujawniając jednocześnie. Ŝe cierpi na depresję. nie dziwi fakt. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. poezji i architektury. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. zauwaŜyłam. endometriozę i depresję. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. o której jeszcze nie wiedziała. ścierają się w psychice ludzkiej. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. jak i dla niej. w przeciwieństwie do natchnienia. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. nie chcę więcej rozumieć. dlaczego dzieje się tak. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. Przyzwyczajenia są piekłem. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie. twórczość i powtarzalność. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu. Ŝe są oni naszym odbiciem. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. było sadzenie kwiatów. infekcje narządów rodnych. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. Jak długo staramy się kontrolować innych. Działaniem symbolicznym. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. Te dwie siły. Powiedział. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. bezpłodność. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. Pozostała sama z dwójką dzieci. Miała wizualizować to działanie i nową energię. prosząc o konsultację. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. nie chcę uczyć się od Ŝycia. a decyzje powodują ruch. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. podejmując takie działania. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem.decyzji. Było oczywiste. które jest atrybutem siódmej czakry. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. jakie prowadziła z męŜem. Ŝe ma torbiel jajnika. myśli i związków. Energia twórcza. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. jak się dzieje. Udała się takŜe do lekarza. 71 . zapominając. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. intuicję. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. Powiedziała mi. Rozpoznając jej energię. chęć tworzenia muzyki. zarówno dla mnie." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. Zasugerowałam. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. które zapewniłyby jej utrzymanie. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. który potwierdził obecność torbieli jajnika. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. sztuki. pragną poruszać ziemię. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia.

Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. Raz uwiedzeni. Siła. PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. podobnie jak małe dzieci. z czym są one związane. Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". przed zdradą. Kate się zgodziła. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. Mimo to. Kostiumy bardzo się podobały. takie jak gotowanie i szycie. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. określa poziom naszego negatywnego zachowania. gdyby doświadczenie. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. Oglądając projekty zauwaŜyła. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. Przyszła do teatru. okazało się niewystarczające. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. w sposób intuicyjny. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. przyciągającej siły. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. Owładnięci lękiem. kierowanego lękiem rodzica lub partnera. Torbiel jajnika znikła. do czego się wcześniej zobowiązała. gdzie otrzymała wskazówki. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi. Ŝe się powiedzie. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. Gdy kieruje nami lęk. Zapytała. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". lęk często powoduje ich odrzucenie. lub manipulujemy innymi. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. ogarnięci lękiem. Przypadek Kate ilustruje. Niektórzy. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. o którym wraz z partnerami sądził.i sakramentu komunii. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie.dosłownie i symbolicznie. który cieszy się duŜą popularnością. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. a jednocześnie tak silna. Pragnął on. w 72 . Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek.potrzeby tworzenia . Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. z jaką ogarnia nas lęk np. MoŜemy teŜ uznać. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. We wstępnej fazie planowania. wspomnieniu przeŜycia. Druga czakra jest miejscem narodzin . MoŜemy obawiać się np. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. a wszystkie zostały zaakceptowane. potrzebne materiały i pobrała miary. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. Gdy np. aby doprowadzić do ich realizacji. uŜywamy jej w sposób negatywny. wywołuje skutki.zaburzonemu związkowi. tak aby słuŜyły naszym celom. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. narkotykom lub alkoholowi. doradza. które uwaŜają. którym dysponujemy. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. co jest z nim związane. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. same walczą o przetrwanie. Gdy spotyka osoby.

zauwaŜyłam. W trakcie analizowania jego energii. Ŝe wiadomość została przyjęta. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. Spytałam Normana. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. co najlepsze. Zamiast je uszanować i wykorzystać. którzy będą w stanie to zrozumieć. John nie potrafił uznać faktu. współpraca dobrze im się układała. mięśniaków. które poznałam. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. Po 73 . Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. Świadomość. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc.„okresie marzeń". Ŝe miała dwie aborcje. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. w związku z czym nie ma sensu. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. których wewnętrznie nie akceptowała. jest szanowanie innych np. Czuła. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. Pewna kobieta opowiedziała mi. wyzwalamy w sobie i innych to. Dawał wspólnikom do zrozumienia. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. odprawiła ceremonię. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. twórcze pomysły i ambicje. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. czy mu o tym wspominała. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. jakimi są konflikty. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. Był przekonany. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. Inne kobiety. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. co właściwe. Zarówno aborcja. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. poczułam. pieniądze zmieniły jego podejście. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. poczuł się zagroŜony. Ŝe zazdrościli mu talentu. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. które nosiła. Ŝe mają prawo wyboru. którą będzie mógł pokierować. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. Ŝe boi się. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. mając nadzieję. Sytuacje. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. np. John powiedział. Czuły raczej. Gdy rozpoznałam jej energię. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. decydowała o tym. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. w znaczeniu symbolicznym. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. nie miały takich przeŜyć. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy.

Wiele kobiet. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. Ŝe jego pomysł umarł. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. poród i rozwiązanie. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. zarówno u kobiety. pobudza czakry. śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. W rezultacie stał się impotentem. Kiedy się wznosi. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. w ogóle go o tym nie informując.uczucia związane z tą aborcją. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. Jego potrzeba dawania Ŝycia. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. Inny męŜczyzna opowiedział mi. w wyniku którego zmarł po kilku latach. Czuł się. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych.aborcji miała sen. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. Gdy się o tym dowiedział. między innymi do bezpłodności. są sytuacją. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. Posiadanie małŜonka i rodziny. ale takŜe duchowego. jego potrzeby fizyczne. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. Mówił. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. gdyŜ uwaŜała. emocjonalnego. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. „Aborcja" energetyczna. Energia seksualna ma pierwotny charakter. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. ma trudność z zajściem w ciąŜę. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. których dotyka. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. jak i u męŜczyzny. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. Przełamanie ograniczeń kulturowych. energii stającej się materią przez ciąŜę. U kobiet. jakie znajdują się w dolnych czakrach. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. Wszelkie niedokończone sprawy. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych. Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. zwana Kundalini. które mu obiecali. aby samodzielnie je sfinansować.

poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. Ŝe są kontrolowane przez innych. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. kiedy ich związek dotknie tej sfery. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. moŜesz to sprawdzić". we wczesnych latach sześćdziesiątych. kiedy opowie mi swoją historię. nie wiem. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. Linda odpowiedziała: „Nie. pragnąć doznań erotycznych. poniewaŜ zobaczyłam. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. Ŝe obawiała się momentu. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. Kobieta moŜe np. przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. Widząc moje niedowierzające spojrzenie. Od razu zrozumiałam. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. dodała: „Ja nie Ŝartuję. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów.stanu duchowej ekstazy . Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. jak przechodzi operację. JeŜeli energia nie jest uwalniana. W owych czasach naleŜało do rzadkości. nie dorosła i nie dojrzała do tego. komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. JeŜeli chcesz. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. aby czuć się płodną. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. Nigdy nie miałam miesiączki". Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. Jednocześnie odczułam. co uzmysławia kolejny przykład. poprosiłam Linde o aspirynę. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. będąc dzieckiem. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. Linda przyznała. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. Kiedyś kpiłam z poglądu.do głowy. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. Linda uśmiechając się przyznała. UwaŜa się. praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. umysłowego i emocjonalnego. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. od depresji po gwałt i przemoc. Tak teŜ uczyniłam. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. która została pozbawiona narządów płciowych.poprzez opanowanie energii seksualnej.rzadko spotykany u kobiety. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini.

„Jak długo one tu juŜ stoją?" . Rozstali się. była ucieczka. Jednocześnie modliła się do Boga. aby zakończyć związek. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. energia stawała się coraz silniejsza. Nie mogła mieć menstruacji. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. jaki wywołała ta informacja. gdy kochali się pierwszy raz. łącznie z cennymi cymbałami. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. i jedyną rzeczą. Sądzili. Linda oniemiała. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. Nie wiedziała nawet. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. Poczuła. Ŝe przypuszcza. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. Smutek. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. Ŝe zostaną małŜonkami. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. Uczucie to wywołało w nim euforię. Wiedziała juŜ. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. jaka przyszła mu do głowy. amerykańskim instrumencie ludowym. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. Pomyślała. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. Ŝe Steve odkryje. a wyjazd z miasta jest pretekstem. aby zastawić część swoich kosztowności. Dwie godziny po tym. poczuł przeraŜenie. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. jeŜeli dowie się. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. w którym zastawiła cymbały. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. Ŝe nie zechce jej poślubić. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. Ŝe jej ukochany uznał. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. Obawiała się. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. Dostrzegł cymbały. Zarówno Linda. jak Linda opuściła lombard. nigdy nie przestała kochać Steve'a. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. Steve powiedział jej. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. wspólnych znajomych. włączając w to jej męŜa. Steve powiedział jej. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. nie tyle z namiętności. co ze strachu. jednak z czasem. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. w trakcie trwania związku. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. który zobaczyłam). Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. Zrozumiał. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. Tej nocy Linda i Steve się kochali. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. jakby stali się jednym układem energetycznym. Gdy powiedziano mu. a miłość wypełniła jego ciało. wszedł do niego Steve. z powodu guza. aby ją odnaleźć. odŜyły w nim wspomnienia. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. Ŝe tamtej nocy. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną.zapytał. iŜ odszedł od niej. utwierdził Linde w przekonaniu. Linda przeszła operację wycięcia macicy. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne.

oprawcy i mordercy. zawsze miała poczucie. społeczeństwo przyznaje. Ŝe przez lata. Wiele osób opowiadało o tym. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. w porównaniu do innych. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. ale nie uzyskują od społeczeństwa. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. 77 .drugiej czakrze pomimo braku macicy. To. to dlaczego nie odeszłaś?" . co robiła jej matka. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. pełne połączenie sił sefiry Jesod. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. Ŝeby córka. Rozpowszechniony jest pogląd. Inaczej niŜ męŜczyznom. jak się ubierają i prowadzą. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna.sugerując tym samym. jaka jest z nim związana. symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. Ŝe gdy będą starsi. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. Ŝe są to sprawy. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. Z wielu warsztatów wiem. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. nadal wymaga się od nich. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. Oczekuje się od nich. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. Zdarza się. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. Choć podawane powody róŜniły się. a nawet dziesięciolecia. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. Ŝe nie są wystarczająco męscy. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. Ŝe jest „brudna". Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. Ŝyło w związkach. Wydając niskie wyroki za gwałt. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. by zachowywały się „przyzwoicie". by wyglądały. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. a większość społeczności zgadza się. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. dotyczące głównie zdrady. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. „prawdziwych" przestępstw. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb.

Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. dopuszczamy się gwałtu. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. takŜe seksualnego zachowania. lecz posuwają się dalej. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. jak kiła. karmicznej sprawiedliwości. czy jesteś świadkiem tego aktu. jak impotencja. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. Cierpiał na przewlekłą depresję. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. prawie kaŜdy podnosi rękę. jak i męŜczyźni. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. bez względu na to. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. jednak bez skutku. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. czy nie. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. Bili był sparaliŜowany energetycznie. Ŝe porządek Boski jest siłą.To poczucie wstydu. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. ale takŜe pogwałcenia energii. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. wmawiając mu. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. Ŝe jest inaczej. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. a gdy zmarł. którego celem jest pozbawienie jej mocy. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. 78 . Wiele osób. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. Dlatego społeczeństwo uznaje np. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. nadają im status przestępstwa. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. co jest. Takie przestępstwa jak gwałt. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. opryszczka i AIDS. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. relacjonuje. zgłoszeń jest mniej. a co za tym idzie. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. poniewaŜ zarówno zaradność. czy są tego świadomi. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. jednego z uczestników moich warsztatów. Relacja Billa. ambicji. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie.

czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. które utoŜsamiane są z energią witalną. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. Naszym zadaniem jest. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. Bez względu na to. Pieniądze. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. Oczywiście. Zadziwiający jest jednak fakt.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. Rozpowszechnione jest np. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. To. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. w której będzie się czuła wykorzystana. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. Fakt. nadając im rangę sługi. podobnie jak energia. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . gdy są nam potrzebne. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce.czy nie. która jest silniejsza od pieniędzy. to jednak powodują utratę części siebie. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. Wiara. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. świadczy o tym. takie jak rak prostaty. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. Nie znaczy to. endometrioza. co często dzieje się nieświadomie. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. Ŝe Bóg błogosławi tym. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . Seks jest rodzajem wymiany. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. impotencja. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. Ogólnie uwaŜa się. czy własne doświadczenie. czy w relacjach osobistych. skutki są zazwyczaj negatywne. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. Pieniądze są środkiem. ból krzyŜa i rwa kulszowa. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. aby osiągnąć określony cel. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. dysfunkcje jajników. potrafi spowodować róŜne patologie. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. czują się jak ofiary gwałtu. Nagła utrata pieniędzy. przekonanie. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. Wiele osób wykorzystuje seks. kto nimi rozporządza. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Ŝe to. Bez znaczenia jest. to nie unikniemy z nią konfrontacji. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii.

nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". Powiedział. tym razem jednak nalegałam. umówił się ze mną. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. Ŝe jest impotentem. Ŝe Niebo jest przychylne tym. jak się tam czuje. Ŝeby tam pojechać. Ŝe zwolnił się z pracy. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. i zrobił to. którzy mają wiarę. i mocno poczułam. choć nie wydało mi się. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. Ŝe kiedy wszedł do biura. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. lepsze stanowisko. Ŝe sprzeniewierza się sobie. więc go zatrudnili. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. lecz odkąd pojawił się sen. skąd pochodził. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. Wydarzenia następowały jedno po drugim. poczuł. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. świadomie lub nie. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. Odezwał się po pół roku. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. odebrałam wraŜenie. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. właścicieli rancza. Ŝe ktoś Ŝałował. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. Powiedział im. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. Zaproponowałam. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". Przeprowadzając analizę intuicyjną. zyskane kosztem utraty honoru. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. Powiedział. domu. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. Andrew. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. Gdy nadszedł okres urlopu. jakie obecne są w naszej kulturze. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. by kiedykolwiek kogoś molestował. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. nie miał tam pracy. Jego działania potwierdziły. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. Andrew odparł.płatności i spłaty długów. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. Odpowiedział. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. Byłam zakłopotana. Właściciele rancza mieli córkę. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. Jak pokazuje przypadek Allena. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. jego współpracownicy przypuszczali. Ponownie go zachęciłam. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. zaczął mieć wraŜenie. jak zarządzać pokaźnym ranczem. Gdy oznajmił. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. Andrew próbował ignorować sen. tkwiącej w jego podświadomości. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. Ŝe musi to zrobić. co sądzę o tym śnie. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. Ŝeby pojechał do Montany. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. Jego energia nie świadczyła takŜe. dlaczego uwaŜa siebie 80 . Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. Kierując się swoim snem. twierdząc. Sen powtarzał się nadal. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. Zapytał mnie.

a co złe. z którą czuł się na tyle swobodnie. Odpowiedział. Przyznał. co widziała. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. Ŝe kiedy był nastolatkiem. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. Był przeświadczony o tym. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. Gdy zobaczyła. System prawny. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. Po roku otrzymałam od Allena list. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. która zbiera się w drugiej czakrze. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. i nieustannie staramy się odgadnąć. „Nie wierzę w to". Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. poszukujemy towarzystwa osób. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. w którym opisał swoje postępy w terapii. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. a czego nie w relacjach międzyludzkich. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. do której uczęszczali chłopcy. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty.za zboczeńca. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. Napisał. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. za co nas nagradza. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. Poznał takŜe kobietę. Ta zaleŜność jest 81 . jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. Gdy tylko skończył szkołę. Skłaniamy się ku przekonaniu. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. a odszkodowanie. przynajmniej z załoŜenia. Ŝe jest zboczeńcem. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. odpowiedział Allen. w których do czegoś się zobowiązujemy. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. Posługuje się prawami. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. UwaŜamy teŜ. twierdząc. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. co akceptujemy. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. jakie otrzymuje ofiara. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. co się dzieje. jakie składamy sami sobie. Allen był przekonany. co w Jego mniemaniu jest dobre. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. Stwierdziłam. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. Ustaliliśmy. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. Allen wyjechał z miasta. ma orzekać o winie i karze.

higiena psychiczna. takie jak właściwe odŜywianie. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. co teŜ zrobił następnego dnia. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. ale takŜe aktywności fizycznej. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. którzy go znali. a bóle pleców ustąpiły na tyle. Ŝe skoro jest prawnikiem. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. Potrzeba uczciwości. np. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. Powiedział. A jednak zdarza się. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. Ŝe wszyscy. co robił. powinien zawrzeć ze sobą umowę. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. Paul był zachwycony tym pomysłem. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. Stopniowo następowało uzdrowienie. co tłumaczyło moje wraŜenie. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. umiar i porządek. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. Bez względu na to. nastąpiła poprawa jego stanu. w której napisał. Zasugerowałam Paulowi. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . ZauwaŜyłam takŜe. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . wtedy gdy było to podejście właściwe. powinna zmniejszyć ból. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. Dla porównania brak stabilności sprawia. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. Powiedziałam. łatwo ulegamy wpływom ludzi. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. aktywność fizyczna. migrena pojawiała się coraz rzadziej. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. Próbował się leczyć. poniewaŜ twierdził. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. karku i barków oraz na migrenę. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. i to jedynie. Energia. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. Tu takŜe obowiązują zasady. naszą energię wyczerpują sprzeczności. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. zasada dochowania wierności. lecz honorową naturą. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. zawsze musiał wygrywać. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. Wierzył. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. jednak bezskutecznie. Paul przyznał. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru.

czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. a nie dzięki swojej. co dotyczy naszego Ŝycia. działać i się rozwijać. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. co i kto posiada moc. związanych z drugą czakrą. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". szczególnie w sferze seksu. zmysłowość. Ludzie. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). moralność i pieniądze. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. „wyrównywania rachunków". Musimy dowiedzieć się. opisywane przez dzisiejsze gazety. czy. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. którym ulegamy najczęściej. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. i określić te. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. pociąg płciowy. domagającego się np. którą nazywamy mocą. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . poczucie własności. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. erotyka. ma związek z energią.materializm. są rezultatem indywidualnego. Zemsta osobista jest jeszcze innym.jednostka. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy.rozpada. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". To właśnie oznacza: „być w świecie. Moc jest przejawem energii Ŝycia. Unosi nas wspólna energia. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. autorytet. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. WyobraŜamy sobie. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. jak kreatywność. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. Tak naprawdę wszystko. Potrzebujemy osobistej mocy. które wolne są od pokus świata fizycznego. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. JeŜeli jednak uznamy. dominację. to zaczynamy marzyć o tym. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. erotyzm i uzaleŜnienia. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . jaką moŜe przyjąć moc. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. lecz nie ze świata". one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. Fascynują nas osoby. KaŜda fizycznie kusząca forma. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. Moc jest energią Ŝyciową.od impotencji po raka narządów płciowych. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. Urodziliśmy się z tą wiedzą. 83 . Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. co słuŜy osiągnięciu celu. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru". aby Ŝyć. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. JeŜeli tak. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki .

84 . Po pierwsze. w rzeczywistości jest ona mało popularna. nie odrzucał seksu. opierając łokcie na udach. nie jest tak praktyczna. MoŜemy zauwaŜyć. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. by stał tak przez wiele dni. Hitlerowcy torturowali go. osobą. rozkazując. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. sławy ani pieniędzy. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. David był wysyłany za linie wroga w Europie. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. Między innymi bunkry. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. pozostał wierny swoim zasadom. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. Gdy go poznałam. Napięcie rośnie. Miał zamiar zostać artystą. Większość osób zmienia pozycję. Przyjaciel postarał się. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. jak moc zewnętrzna. gdzie pozostał do końca wojny. W końcu został wysłany do obozu zagłady. czegoś. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. by szybciej się ruszał. Był rok 1941. David był nieprzytomny i umierający. David był Indianinem z plemienia Navaho. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. poniewaŜ istniało ryzyko. Gdy obóz został wyzwolony. zarówno ze społecznego. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. Gdy David odwrócił się w jego stronę. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy".w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. ukrywając swoją drugą czakrę . David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem.pochyla się do przodu. jakich mi udzielają. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. Charakterystyczne jest to. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. zmarł w rok później. Odpowiedzi. jak i jednostkowego punktu widzenia. Interesujący jest fakt. na którym razem pracowali. co powoduje. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. W wieku piętnastu lat. David był jednym z moich największych nauczycieli. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. a po drugie . podając się za starszego. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. W wolnym czasie David szkicował. jednak zamiast tego został powołany do wojska.Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. ale lepiej zostaw mnie w spokoju". która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. by opisali swój stosunek do mocy. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. zaciągnął się na statek handlowy. do czego dąŜy tak wielu. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. Zarówno współczesna duchowość. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. Zapragnęłam się dowiedzieć. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane.

z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. „Davidzie. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. co zobaczyli. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . zaleŜy od sposobu. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. Z trudem utrzymywałem się na wodzie. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. w jaki traktujemy samych siebie. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. Odpowiedz na pytania: 1. modliłem się Ŝarliwie. którą odbierało się jak błogosławieństwo. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. Zwołali radę. Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. był tak słaby. David postanowił wrócić do rezerwatu. To. Wykorzystując energię drugiej czakry. aby gniew opuścił moje ciało. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. pozwolimy ci umrzeć. które tworzymy z innymi. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. jak moŜna mu pomóc. Gdy odzyskał świadomość. został szamanem. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. . David odzyskał pełną władzę w nogach. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. Wiedziałem. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. Obok związków. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. Duch jest twoją siłą". To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. Czy jesteś wystarczająco silny/a. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. . Gdy dotarł do rezerwatu. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. aby ustalić. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8.

trzustka. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. ogniskuje się na tym. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". 86 . na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. poczuciem własnej wartości. a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). Energie. Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. „ego" osobowości. jelito cienkie. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. zasady etyczne i siła charakteru. ambicje. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. naszym ego. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. poczucie własnej godności. krytyką. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. pobudza proces tworzenia własnego ja. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. nadnercza. rdzeniem naszej osobowości. hojność. obawa. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. łysienia. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. często nazywana czakra splotu słonecznego. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. wątroba. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. które spotykają się w trzeciej czakrze. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. Przyczynia się do większej indywidualizacji. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. w której odkryjemy. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. pęcherzyk Ŝółciowy. gotowość do podejmowania ryzyka. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. starzenia się. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. dyscyplina wewnętrzna. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości.

Fakt. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. Ruth. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. lub takie. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. Pewien męŜczyzna powiedział mi. niepodobnym do niego. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. Stosunek. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. sądząc. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. lub o kim sądzimy. Ŝe bez względu na to. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. to. nie będziemy potrafili właściwie decydować. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. iŜ nigdy nie oczekiwał. Ŝe Ŝona będzie go kochała. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. Właśnie nad tym się zastanawiałam". Wpatrywałam się w nią. Odparłam: „Nakryłaś mnie. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Gdy tworzymy obraz siebie. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. jaki mamy do siebie. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. w związkach. moŜemy podejmować decyzje. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. 87 . Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. Ŝe tego nie zauwaŜy. RozwaŜmy np. Na tę cechę musimy zapracować. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. Nie była uczestniczką warsztatów. stanowi o jakości naszego Ŝycia. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. czy siebie szanujemy. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. nie oznacza. Czy jesteśmy fizycznie silni. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. sądząc. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. OŜenił się dla towarzystwa. lecz rozpocznie duchowy proces. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. Oznacza on. jak wygląda nasze ciało. JeŜeli nie lubimy siebie. Podkreślam raz jeszcze. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. Zastanawiałam się. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. Poznałam ją poprzedniego dnia. które odzwierciedlają tę słabość. na kim chcemy zrobić wraŜenie. kogoś. które wzmacniają ducha. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy.

Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. „Dobrze. muszę Ci coś pokazać«. Ŝe niefizyczny. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. tylko Ŝe tak będzie. a potem opowiem Ci o sobie". Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. Opowiedziałam o wszystkim córce." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. który Cię kontroluje. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. gdy miałam trzydzieści osiem lat. gdy staram się powiedzieć. LŜejsza od powietrza. Tak. jak Ruth bierze LSD. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. bo to właśnie mi się przydarzyło. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. co mogło być ograniczeniem. Stałam się najbardziej zaradną osobą. SkarŜyła się: »Ruthi. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. Tak właśnie uczyniłam. więc włączę tę kasetę. odpowiedziałam. Nie mogłam powstrzymać radości. Odpowiedziała: »Tak. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. Ruthi. to Ci powiem". lecz zanim to nastąpi. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. I wiesz. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. oni Cię do tego zmuszają«. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Ŝeby się o mnie troszczyła. Ruth zdecydowała. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. gdy chodziłam . Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. Ŝe jest moim aniołem. Ŝe nad wszystkim panuję«. w duchu tradycji Ŝydowskiej. Potem. pomyślałam sobie. choć byłam tego bliska. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. byłam bardziej kaleka.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności.„Podejdź tu do mnie. unosiłam się nad swoim ciałem. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. jaką moŜesz sobie wyobrazić. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. Przyniosła mi LSD. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. próbowałam narkotyków«. jak Cię widzę«. Było to niesamowite uczucie. Ŝe nie słyszysz. gdy mnie odwiedzała. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. stało się źródłem inspiracji. abym nigdy się nie bała. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. Ŝe coś. Tak teŜ zrobiła. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. KaŜda z tych opasek jest lękiem. Ograniczenia 88 . Ŝe Ci pokaŜę. Nie mogła mi powiedzieć." O mało co nie spadłam z krzesła. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. a ona powiedziała: „Dobrze. oczywiście". gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. Masz ich tak wiele. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. Ruth jest przykładem wiary w to. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. jak artretyzm wykręca moje ciało. czy wiesz. Wierzę. Zapewniła mnie. Nigdy niczego nie ukradłam. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. Nie potrafiłam sobie wyobrazić.

Penny postanowiła przekonać się. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. aby stało się to moŜliwe. naszych duchowych „nóg". Penny była juŜ wstawiona. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. Ŝe ma problem. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. czy zwiększamy moc ducha. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. jak powiedziała. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). ZamęŜna od osiemnastu lat. Była mózgiem przedsięwzięcia. jednak się nie odwaŜyła. Codziennie po pracy Penny wracała do domu. „tego potrzebuje moja dusza. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. Gdy odzyskała świadomość. Poznałam Penny na warsztatach. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. Postanowiła się rozwieść." Gdy obiad był gotowy. jednak nigdy nie weszła do środka. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. Nadal uczęszczała na spotkania AA. jakie podejmujemy. lecz niestety takŜe alkoholiczką. nie zwaŜając na to. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. KaŜda decyzja.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. Ja zajmę się obiadem. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. aby odzyskać wolność". Zmieniła styl ubierania. by piła. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. Po jakimś czasie poznała Jamesa. Przeprowadziła się do innej części kraju. Ŝe ma dość wiary w siebie. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. tracąc tym samym pracę. wspaniałego męŜczyznę. Wtedy się załamała. stwierdziła. Uznała. poniewaŜ. związaną z fizyczną energią trzech 89 . to byłby koniec świata". Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. pokonała je odzyskując siłę. zdrowie i powodzenie. która zwiększa moc naszego ducha. zdrowiem. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. odzyskała ducha i odkryła. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. umysłem i duchem. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. a szczególnie małŜeństwo. Za kaŜdym razem. jaki posiada kaŜdy z nas. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego.stały się jej atutem. W ten sposób się poznałyśmy. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. a im silniejsze ono się staje. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. ciałem. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. decyduje o tym. Im silniejszy jest nasz duch. Wkrótce wróciła do Ŝycia. Pragnął. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. KaŜde postanowienie. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. Kiedy rozwód stał się faktem. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym.

JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. jaką posiadała w dzieciństwie. Tradycyjnie co roku. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. gdy poczuła się dość pewnie. Ojciec uznał. Wtedy. Rodzice powiedzieli jej. potrzebujemy tej fizycznej energii. Ŝe kiedyś. Ŝe córka się uparła. aby np. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. Nie pozwalano jej na nic. W świadomości społecznej istnieje pogląd. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". niespodziewanie wypełniła ją energia. i poprosiła go. nauczyciela lub pielęgniarki. Przekonanie. ujrzała. „samotną. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. Urodziła dwójkę dzieci. aŜ któregoś dnia energia odeszła. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. Przyjmując jakieś przekonanie. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. Margaret. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. Czas. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. jeden jedyny raz. nieszkodliwą. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. z kim moŜe się przyjaźnić. lecz miało teŜ postacie szczególne. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". po czym Ollie powiedziała. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym.pierwszych czakr. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. aby pomóc synkowi. która posiadała moc leczenia ludzi. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. modliła się. W naszej kulturze uwaŜa się. od dziesięciu lat. który. solidne i zwyczajne". solidny i zwyczajny". był „surowy. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. jak to określiła. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. jednak gdy znalazła się w środku. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. gdy była dzieckiem. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". Gdy dorosła. co jednak nie nastąpiło. wykonać odpowiednie czynności. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. Czasami ukradkiem czytała gazetę. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. moŜesz zmienić swoje Ŝycie. jednak wcale nie musi tak być. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. gdyŜ śmierć była nieunikniona. zapytała Ollie. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. Zapadła cisza. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. uŜywając jej słów. co czytała i decydowali o tym. jest fikcją. którzy potrzebowali uzdrowienia. a po 90 . była dręczona przez dzieci w święto Halloween. gdzie nikt jej nie znał. którzy pozostawali w swoich domach. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie.

ale takŜe dlatego. Koledzy i koleŜanki z pracy. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. Pięć miesięcy później. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. Tym razem postanowiła. i poradził męŜowi. które sprawią. Jednak jako dorośli. 91 . Nie widziała ich od tamtego czasu. i o ich staraniach. Troszczył się o nią do tego stopnia. ich lęku przed tym. Ŝe chodzi mu o rozwód. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. którzy tego chcą. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. Im więcej się dowiadywała. Energia. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. gdy Ollie wróciła z pracy. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . Margaret drŜała z emocji. byle ta sytuacja się zmieniła. czy mogłaby mu pomóc. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. by był z nią „ostroŜny". moŜemy doświadczyć okoliczności. Nie ma wątpliwości. uzdrawiających energiach i duchowości. Lekarz zapytał rodziców. nie zwaŜając na Ollie. Ŝe niezaleŜnie od tego. odkryła. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Od razu poszli do domu Ollie. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. której doświadczyła Ollie. Ŝe ta była jej bliska. Choć Ollie prosiła męŜa. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. podczas których wspólnie się modlimy. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. co nowe i nieznane. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. Wiedziała. Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. by kierowały nią lęki innych. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. Ollie otworzyła przed nią inny świat. dokładnie wszystko zrelacjonował. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. nie tylko z powodu Ollie. Sama nie wiem juŜ. co będę robiła. podobnie jak Margaret. uczymy uzdrawiania. lecz takŜe dlatego. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. Miała nadzieję. czy będzie się spotykała z Ollie. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. Twierdzili. jednak okazało się. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. Był przeraŜony. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. Ŝe mąŜ ją opuścił. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. gdyŜ nie wiadomo. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. aby przeprowadziła się do ich domu. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. Dzięki tobie Ŝyję". co jeszcze razem robicie". Tych. Myślała. Ŝe nie pozwoli na to. bo przypomniał sobie o Ollie. aby poznawała tylko to. Ŝe namówił ją. Ollie była zdruzgotana. czego był świadkiem.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. lecz stał się cud. Zapytał. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. by zachował w tajemnicy to. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. co w niej siedzi. Lekarz stwierdził. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. on. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. nigdy bym mu nie uwierzyła.

Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Gdy zapytałam go. I rzeczywiście. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. Ŝe nie starcza mu sił. jak powiedzenie nastolatkowi. Evan sam przyznał. dałoby taki sam efekt. Odpowiedział. Upierał się jednak. przynajmniej częściowo. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. jednak na nic się nie zdecydował. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. Owładnięty tą ideą. Musi być doskonały". Intuicja i niezaleŜność. Był jednak rozgoryczony faktem. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. co byłoby łatwe. co nastąpi. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. w skrajnie przeciwnym przypadku. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. szukając doskonałego wzoru. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. który jest prowadzony na start. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. których cena wzrośnie. Trzecia czakra Evana była jak otwór. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. Planował róŜne przedsięwzięcia. skrzętnie gromadził statystyki. aby pozostać wiernym sobie. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". choć pasją Evana był zawód. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. wpłynąć na to. Ciągle analizował giełdę. Stałby się bogaty. Informacje energetyczne to emocjonalne. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. Ŝeby wracał do domu na czas. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. Wyglądało na to. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. Myślały. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. Chował się przed moŜliwościami. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. przełomowych okresach. Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. depresji i lęku lub. Sądzili. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. a jedynie pokazują moŜliwości. a nie wyczucie. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. poniewaŜ obawiał się poraŜki. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. Powiedziałam. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. by stosował relaksację. jakie dawało mu Ŝycie.przyjęli jednak. aby sprawdzić swoje przeczucia. Ŝe nie zarobił pieniędzy. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. z którego uchodziła energia. które są atrybutami trzeciej czakry.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. Ŝe przeczucia nie dają „pewności".

Obecnie wiarę. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. Nie ulega wątpliwości. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. Po roku otrzymałam od Sandy list. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. była męŜatką i miała dziecko. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. wprowadzono do leczenia niedawno. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. które odbywały się dwa razy w tygodniu. PodąŜanie za intuicją oznacza. rano i wieczorem. które czasami bywają trudne. Odparła. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. Próbowała je zagłuszyć. jakich nam dostarcza. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu.rozwiązanie. nie starczało na utrzymanie. Co dzień. Gdy ją poznałam. To mi wygląda na przewodnictwo". w której kiedyś pracowała. Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. Nie pytała. twierdziłam. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. Mam koszmarne sny na ten temat". Intuicja. w którym napisała. Powtórzyła. o tyle dla Nieba liczy się to. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. gdy mamy odwagę i siłę. zwany hiperalimentacją. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. W prywatnej rozmowie zapytała mnie. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. Miała ich bardzo wiele. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. jednak to. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. Przebyła siedem operacji brzucha. aby podąŜać za impulsami. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . co zarabiała. zaoponowałam. Sandy z dumą opowiadała o tym. by rozpoznać. Powiedziałam. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . dlaczego musi je wszystkie znosić. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. zgodziła się. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. czego się uczymy. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej.

Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. aby zdobyć nowych przyjaciół. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. uznałam. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Na dodatek. Ŝe dam sobie radę". Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. Aby poprawić swój stan. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. Jednak okazało się. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. W tradycji Indian. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. Ŝe Howard chce się rozwieść. Mam syna. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . zaczęłam się nad sobą uŜalać. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania.ceremonię. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. z czym muszą Ŝyć inni. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. jak sobie teraz poradzę. Jadąc do szpitala. chciała się nauczyć technik pracy z energią. przynajmniej w przeszłości. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. Janice miała cięŜkie dni. wytrwałości i szacunku do siebie. takich jak medytacja i wizualizacja. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz.kosztów. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . która symbolizuje wejście w wiek ducha. Ostatecznie udało się jej. mąŜ poprosił ją o rozwód. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. co jest oznaką dojrzewania duchowego. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. PodróŜe. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. były dla Janice cięŜką przeprawą. Poczucie własnej wartości i świadoma. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. i jestem głęboko przekonana. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. który mnie potrzebuje. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. i postanowiłam. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. jednak zrozumiała. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. nawet weekendowe wycieczki.

Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. przez które wszyscy przechodzimy. aby wypróbować własną kreatywność. Aby sprawdzić. inwolucja. samouzdrawianie. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. czyli narcyzm. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. nauczyć się chodzić samodzielnie. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. Zmiany. jak np. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. Rewolucja. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. iŜ uznaliśmy. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. przebiegają według określonego wzorca. z niewielką pomocą. która przełamała bariery zewnętrzne. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . Taki rytuał oznacza takŜe. jak i ciała. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. Po pierwsze. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. w której psychoterapia stała się codziennością. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. Zmiany mogą dotyczyć związku. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. po którym mogliśmy. jak i kobiet. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. ducha. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. okresie rewolucyjnym. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. świadomość siebie. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. jakim jest „ja". lub pracy. rozłoŜonych na liczne wcielenia. Za kaŜdym razem. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. aby „być w świecie.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. emocji. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. Pojawiło się wiele nowych terminów.dekada inwolucji. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. motywowanie siebie. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. Była to dekada. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. W większości przypadków nie lubimy zmian. uznano za coś. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. to niezmiernie silne słowo. co moŜna osiągnąć w tydzień.

zanim poznał Jane. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. co później będzie robiła. moralnością i poszanowaniem siebie. Jednak bez względu na to. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. ona odejdzie. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. zapytałam dodając. zdrowie czy Jane?". choćby w wyniku małych rewolucji. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. zrozumienie. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. jego partnerka. wszystko staje się jednością. tylko fakt. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. Ŝe ma zły humor. lecz jego własna autentyczność. Jeny poprosił mnie o konsultację. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. Zamilkł na chwilę. Poprosiłam go. Powiedziałam. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. ona jednak zaprzeczyła. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. Ŝe wcześniej. po czym odparł. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. PoniewaŜ uwaŜał. postanowił się nią opiekować. Ŝeby wyciągnął wnioski. iŜ jego problemem nie jest Jane. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. powiedział. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. ma ogromne znaczenie duchowe. Ŝe Jane. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. Jane przyznała. Podejmując codzienne decyzje. jak wyszukane są jego poglądy. Musimy poznać własną naturę. Czułam. Mówiąc o odwadze. Ŝe jej nie wierzy. to.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. Odpowiedział. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. czy zaczęła ponownie coś brać. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. Nagle zaczynamy dostrzegać.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. dlaczego coś ukrywamy. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. Ŝe jest związany z kobietą. Ŝeby się wyprowadziła. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. twierdząc. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. Wyrobienie sobie własnego zdania. Zapytał ją. gdy juŜ nie brała narkotyków. poniewaŜ cierpiał na wrzody. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. Poznał ją. Ŝe poprosił Jane. jest narkomanką. nie miał wrzodów. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. W związku z tym bał się. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. czy kilka lat. „Co wolisz utracić. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. Gdy jej o tym powiedział. Ze zdziwieniem 96 . Ŝe nie chciał myśleć. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. Z początku jej wierzył.

Oznajmiła dzieciom. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. która im pomaga. z których wszystkie były juŜ dorosłe. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. jak i indywidualną osobą. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. choćby w niewielkim stopniu. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . aby się do tego ustosunkować. kiedy będzie mogła znowu chodzić. Historia Emmy pokazuje. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. W trakcie terapii zrozumiała. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. aby wyzdrowieć. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. Ŝe się na to zdobędę. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. część uczestników przyznała. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. na co odpowiadałam: „No. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. Emma zrozumiała. podatni na zranienie. lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. narcystyczny obraz siebie. aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. Mówili wtedy np. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. Powiedziała mi. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. Miała sześcioro dzieci. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. Ŝe musi szanować to.stwierdził. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. „Nie myślałem. Ŝe musi na nowo określić. Znajdując się w tym stanie. Minęło kilka miesięcy. to największym uczuciem darzą tę jej część. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. Ŝeby załatwiać ich sprawy. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. po nim następuje etap inwolucji. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Zdała sobie sprawę. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. Smutkiem przejmowało ją to. Ŝe odczuł ulgę. Ŝe rak był dla niej inspiracją. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". w co wierzy. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. czym jest zajęta. kobietę około sześćdziesiątki. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. pytały ją. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. mimo sprzeciwów. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. Ŝe jest zarówno matką. „Nie wiem. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. Ŝe Ŝyła dla dzieci. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa.

a gdy przyszedł odpowiedni czas. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. Matka Teresa i Nelson Mandela. weszła w okres ewolucji. zachować poczucie godności i wiarę. jak to jest być podziwianym. by się ubierać tak jak chcę. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. świat podporządkowuje się jego sile. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. Osoby. Pociągały go idee liberalne i osoby. Opowiem Warn historię Chucka. zacznę zbierać siły. ani spotkania przy piwie. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. ale takŜe lęków i tajemnic. Chuck nie przystawał do rodziny. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. na przykład. by być tym. Trzecia czakra jest pełna ambicji. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. Podobnie jak Gandhi i Mandela. którą uwielbiam. gdyŜ doskonale pokazuje. nie interesowały go ani sport. były podobne do rodziców. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. Wymagano od dzieci. które te idee wyznawały. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. Gdy zapytałam. odpowiedział: „Jeszcze nie.przeobraŜenia wewnętrznego. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. Ŝe jest narcystyczna. na czym polega szacunek do siebie. Wierzę w siebie coraz bardziej". gdyŜ postanowił spróbować. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. Ŝe jest homoseksualistą. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. Ŝe jest gejem. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. dając wyraz swojej mocy. Matkę Teresę. poniewaŜ wiedział. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. Sądzono o niej. skupiona tylko na sobie. 98 . Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. Nawiasem mówiąc. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . gdy dorosną. posłuchała intuicji. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. Gary powiedział takŜe. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. Gary był muzykiem i występował na scenie. lecz o uwolnienie się spod presji. by. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. uczestnik jednego z warsztatów. kim chcę być. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego.archetypową siłą. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną.

choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. która do niej prowadzi. jeŜeli jedynymi osobami. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. Kocham to. Zaproponowałam. którą zrobił po powrocie.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. Odpowiedz na pytania: 1. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. lecz droga. W lecie Chuck poleciał do Europy. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. są moi znajomi. aby chronić siebie? 4. Zacytował swojego przyjaciela. Ŝe ciało korzysta. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. czujemy się jak w niebie. czego w sobie nie lubisz? 2. Powrócił do domu odmieniony. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. Lourdes oraz inne miejsca. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. Był przygotowany na róŜne reakcje. to dlaczego? 3. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. o których lubił czytać. Był wolny i pełen Ŝycia.gdy ją osiągamy. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. Gdy go poznałam. to określ. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. które obejmowało modlitwę. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. Ŝe bije od niego blask. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . co napisałam". zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. by powiedzieć jej. gdy korzysta nasz duch. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. Pierwszą rzeczą. a takŜe głęboką wiarę w siebie. ustaliliśmy. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . co go niepokoiło. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. było zaproszenie rodziny po to. Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą. równieŜ geje. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. Najbardziej boję się tego. która wiodłaby na skróty. które uwaŜał za święte. wiedział jednak. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. aby odwiedzić Fatimę. Ŝe jest gejem. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. które o tym wiedzą. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". to moŜe się okazać. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. medytację i praktyki religijne w kościele. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. jest długa i uciąŜliwa. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. jaką miał w rodzinie. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów.

której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. to czy robisz wszystko. to dlaczego? 6.5. po to. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. czy się poddałeś/aś? 100 . aby uniknąć samotności? 8. aby zmienić swoje Ŝycie. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. to dlaczego? 7.

zdolność do uzdrawiania siebie i innych. a takŜe tego. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. a takŜe zaczynamy rozumieć. aby wybaczać i kochać. natchnienie. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. Energia miłości 101 . dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. rozpacz. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. nadzieję. piersi. zaufanie. zaangaŜowanie. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. słabością emocjonalną i zdradą. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. Jako archetyp. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. współczucie. przed jakimi stajemy. aby wyraŜać piękno i współczucie. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. ramiona. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. zazdrość i lęk. nienawiść. Nasze serca stworzone są do tego. lęk przed urazem emocjonalnym. z tą róŜnicą. grasica. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. Panuje ogólny pogląd. dlaczego dzieje się tak. przepona. postawy i natchnienie. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. przebaczenie. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. nadzieja. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. złość. jak się dzieje. współczucie. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. jak piękno i współczucie. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. Zadanie. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. Ŝebra. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". są częścią Boskiego planu. Jej energia symbolizuje serce Boga. Podstawowe wartości: miłość. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. rozgoryczenie. emocjonalnych reakcji na własne myśli. barki. pomysły. musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". wewnętrzny związek z duszą. płuca. aspektom takich cech Boskich. małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. Ŝe największą siłą jest miłość. zaufanie. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. Główne lęki: lęk przed samotnością. dłonie.

Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. śona Jacka. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. To. Ŝe inwestycja się nie powiodła. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. współczucie. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. Wzięła go za rękę i po102 . Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. a być moŜe nawet ją określa. Lynn. kontroluje. Jack stał się tak rozdraŜniony. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. nauki. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. Nie chciałam. spotkań. którą wymienia się w jej obrębie. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. Ŝyczliwość. które chciałam mu przekazać. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. jest zapisywane w naszej tkance. fizycznymi i materialnymi. Ŝe przerwał mi i zapytał. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. przyjaźni. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. Powiedział. A gdy budzi się czakra trzecia. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. troskę o siebie i innych. domu i ciała. mody. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. uzdrawia i niszczy. ponadto obiecał mu. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. Zadręczał się wyrzutami sumienia. które ją poprzedza. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. śmierć ukochanej osoby. otrzymując ją od członków rodziny. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Po czterech miesiącach okazało się. które w swej istocie dotyczą miłości. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. zachowując się tak. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. jakby dokładnie wiedział. jak odpowiadamy na te wyzwania. dlatego odkrywamy ją stopniowo. Miłość w równym stopniu pociąga nas. inspiruje. wykorzystywanie emocjonalne. Kryzysy Ŝyciowe. jak i przeraŜa. czy moŜe wyjść. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. Ŝe sam nie zna się na biznesie. Miłość nas napędza. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. jak waŜne są wskazówki. z którymi nie łączą nas więzy krwi. takie jak rozwód. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn.jest czystą mocą. wspaniałomyślność. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. Ŝeby wychodził. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. które mogą dotyczyć sportu. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. bo wiedziałam. pracy. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. a Greg zniknął. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. w co zainwestować pieniądze. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz".

prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie.zaburzonym stosunkiem do seksu. „Nie wierzę. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. w pracy lub innej trudnej okoliczności. a takŜe zdrowie. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. aby się dowiedzieć. bolesne wspomnienia. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". a depresja minęła. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. Jako dorośli. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. Gdy wychodziłam z sali. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . jaką jest w naszej psychice zranione dziecko. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. Powiedział. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. kogo kochasz.kontynuowała jestem pewna. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. alkoholizmu i innych uzaleŜnień.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. Nie chcę. Karano. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. Ŝe nadszedł czas na to. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. i zniesieniu władzy. aby złość. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. aczkolwiek w innej formie. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. postarajmy się Ŝyć dalej". jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. co u nich słychać. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym. co uznał za głupotę. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. „Greg się nie odezwał. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. jaką nad nami posiada. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". zmuszając do noszenia za małych butów.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Jack rozpłakał się. to jednak jego działanie wypływało z miłości. a wykorzystanie seksualne . jaką czujesz do kuzyna.wiedziała. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. Lynn powiedziała. Ciśnienie krwi unormowało się. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. Gdy go poznałam. otyłości. Ŝe juŜ pójdziemy. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . tak jak do rodziców. zniszczyła nasze Ŝycie. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. jednak podejrzewamy. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. Zrobiliśmy przerwę. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Jako dziecko Derek był maltretowany. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. Wiem. Ŝe damy sobie radę". Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. Miłość. Niedawno zmarł jego 103 . gdy był głodny. choć nie boli juŜ tak bardzo. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. która ma wpływ na nasze zdrowie. Proszę. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. Ŝycie osobiste i zawodowe. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. wtedy się okaŜe. Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym.

ostrzegły go. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa.rzadko zdarza się. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. Derek zgodził się z nią spotkać. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . i wyraził przekonanie. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. Ŝe uzdrowienia. Ŝe był nieszczęśliwy. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. Cała nasza kultura ewoluuje. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. Energie duchowe. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. Gdy byli razem. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. na pewno by mu jakoś pomogła. w jakiej współdziałamy z Bogiem. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. Tak samo jak u Dereka. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. by mu powiedziała. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach.ojciec. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". na taką. były nagrodą za przyznanie się do winy. obecne w sercu Dereka. Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. jakich dokonał Jezus.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. Nie uwaŜał. Ŝe gdyby wiedziała. oparty na miłości sposób Ŝycia.z dziecięcej. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. lecz nam samym. która opiera się na schemacie: rodzic . związanej z pierwszymi trzema czakrami. aby jego rodzice byli źli. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. i by nie pokazał nam. którego źródłem jest sefira Tiferet. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. w rozumieniu człowieka. aby zapobiec chorobie fizycznej. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. którzy nas kiedyś zranili. jak została wdową. z której moŜemy skorzystać lub nie. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia. domagał się od matki. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. 104 . Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. wytłumaczenie. w którym stwierdził. jakkolwiek by było bolesne. a które powiedziało mu. szczególnie po tym. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. Nastała „epoka czwartej czakry". aby za nim podąŜyć. lecz absolutną koniecznością. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. Zranione dziecko nie rozumie. W końcu zdenerwowała się na Dereka. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. śycie i nauki Jezusa pokazują. zawarte jest przesłanie duchowe. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. Początkowo matka temu zaprzeczyła. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. później stwierdziła. które mogą nas zranić.

Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. wizji. Tylko wtedy. takie jak np. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. leczenia i przyczyn chorób. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. jakie dawała nam świadomość grupowa. U wrót serca wita nas jedno. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. Nierzadko doświadczali oni depresji. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. w szczególności z czakrą wspólnoty. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. rozpaczy. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. artystów.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. które pozwala odŜyć stłumionym. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. poniewaŜ wiemy. Z pomocą lub bez. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. a korzyści są wątpliwe. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. które kształtują dorosłą osobowość. własnym duchem i osobowością. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. psychicznych i intelektualnych. Nie dziwi fakt. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. kiedy dobrze rozumiemy siebie. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. Panował wówczas pogląd. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. Dzieje się to w relacji z samym sobą. halucynacji. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. aby być z drugą osobą. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. a nie wyrzeczenia się siebie. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian.

Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. Uczyniliśmy własne urazy walutą. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. by zalecać pacjentom inne metody. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. wypisując recepty i skierowania. woundology). Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. Osiągnął punkt. Ŝe zawał był czymś więcej. potrzebnej do zalecania nowych metod. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. wymieniając się doświadczeniami krzywd. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. drugą i trzecią czakrą. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. psychicznymi i duchowymi. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. w którym juŜ nie czuł się dobrze. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. aby kontrolować sytuacje i 106 . pracy i hobby. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. przedstawionymi przez innych lekarzy. poniewaŜ uwaŜam. z której korzystamy. pochodzenia. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. Ŝe tego właśnie potrzebują. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. Pewnego dnia. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. Perry trochę o tym poczytał. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. Korzystamy z tego objawienia. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. dotyczące nazwiska. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. Nie przypuszczałem.elementach trzech pierwszych czakr. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. odkąd uwierzyłem. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry.

Wiele grup wsparcia. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. Wspieramy się i bez względu na wszystko. ZauwaŜcie. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . które spędziliśmy wspólnie. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. skończyła się takŜe nasza znajomość. chciałabym się dowiedzieć. a nie jego rozgłaszaniu. kazirodztwa. zapytałam: „Mary. Ŝe najwidoczniej nie wiem. Tego dnia nie mogę. Przekazałaś wszystkie te informacje. na finansową pomoc ze strony ojca za to. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. dowiedzieli się o tym. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. Odpowiedziała mi. pytał Cię przecieŜ tylko o to. aby łan i Tom. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". Ja byłam jednak oszołomiona. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. pozwala kontrolować się swojej przeszłości. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. często po raz pierwszy w Ŝyciu. w ciągu tych dwunastu sekund. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. wykorzystania. Ŝe zamiast zaleczyć rany. gdy musi zaleczyć swoje rany. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. nie odwracając głowy w moją stronę. na czym polega wspieranie. UwaŜała. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. Nie mogę zawieść grupy. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. Oczywiście daję sobie z tym radę. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. gdy stają się one dla niej cięŜarem. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. co jej uczynił. a było to przy okazji obiadu. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół"." „Wiem o tym. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. dziękuję" i odszedł. odpowiedział po prostu: „Dobrze." MęŜczyzna. podobnie jak łan i Tom. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. Chciałaś. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa.ludzi. która przyszła go wysłuchać. Mary. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. nie dawało mi jednak spokoju. jak się nazywasz?" Kobieta. Zajście. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. Czekałam na nią. który zadał pytanie. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. Będziesz musiał poszukać kogoś innego. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". a kiedy skończyłyśmy obiad. który zapytał Mary. KaŜdego innego dnia. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. Powiedziałam: „Cześć. na który umówiłam się ze swoją znajomą. jakbym ją zdradziła. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. czy masz czas ósmego czerwca. uzaleŜnień lub przemocy. Wytłumaczyłam jej. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. którego byłam świadkiem. tylko nie ósmego czerwca. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. lana i Toma. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole.

udziału w programach rozwoju osobistego. W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. ile potrzebuje. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. Byłam wstrząśnięta. Nie tylko tym. małŜeństwo. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. Nie jest przesadą stwierdzenie. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. Ŝe obecnie. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. Będziemy zawsze zachęcać partnera. rozwody. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. Jednak gdy kryzys mijał. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. a nawet zawodowego. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. 2. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. Większość 108 . ale takŜe dlatego. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. dzieci. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. aktywności fizycznej. przechodzą do czakry czwartej. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. Gdy następuje zestrojenie. no i moŜe finanse. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. wspomina o czymś. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. 3. co ma podobny charakter. działań poza pracą i. wymagane jest posiadanie urazów. z którą nadal „pracuje". lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. Mówiąc w skrócie. ewentualnie. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. związki. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. aby stworzyć miłosny związek. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. 5. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). a tym bardziej leczenie. 4.

Czy zdarza Ci się np. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. jest od niej uzaleŜniona i. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. zastanów się. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. w którym znajduję współczucie. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. Nic więc w tym dziwnego. jaką czerpie się z cierpienia. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania.. rozpoznaj urazy. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. Nie mając planu terapii. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. przez co przeszedłem". aby serce mogło zostać uzdrowione. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. szczęśliwa i niezaleŜna. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. Ŝe nie ma takiej potrzeby. Uznając. niechętnie rezygnowali z przywilejów. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. lecz niełatwą. jak dobierasz słowa. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. jak wszystkie 109 . wiedz. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. Osoba. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. zaczynamy wierzyć. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. aby dotrzeć do źródła bólu. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. z drugiej zaś . czy wykorzystujesz je. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku.pomagała odzyskać utraconą moc. która jest samowystarczalna. a takŜe do siebie. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. do czego przywykłeś? To są pytania. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. Obserwuj. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. zastanów się. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). którzy wiedzą. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. zawsze pewna siebie. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc.

udawaj. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. nie lekkiego. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. 110 . Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. na powiedzeniu: „W porządku. lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. o którym myślimy. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. moŜesz się zająć wybaczeniem. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. podczas którego odzyskasz swojego ducha. Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. aby przejść przez ten lub inny etap. jednak później to rozwój. a nie lęk. Ciekawą rzeczą jest to. jest to trudne do pokonania. która moŜe być źródłem cudów. wpisane w czwartą czakrę. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. Rozpocznij praktykę duchową. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. a takŜe sobie. co je „złamie". czy na indywidualną modlitwę. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". aby wybaczyć i pójść dalej. jak to się wydaje większości ludzi. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. Ŝe w zaleŜności od tego. Obojętnie. świadomym aktem. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". Oceń. lecz zupełnego. czy potrafię zerwać z kontrolą. która nas zraniła. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. nic się nie stało". Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. aŜ odpowiedź. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. aby wybaczyć osobie. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. który utknął w przeszłości. której udzielisz. która wobec Ciebie zawiniła. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. da nam poczucie spełnienia. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". JeŜeli uznasz. jeŜeli jest to konieczne. o czym przypominają nam teksty duchowe. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. takŜe upewnij się. w przeciwnym razie oznacza to. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. Wiele osób nie chce siebie poznać. Wybaczenie nie polega. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. Miłość jest kluczem do szczęścia. czy zdecydujesz się na rytuał. z kim rozmawiasz. Etap szósty: śyj miłością. Bez względu na to. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". moŜesz dojść do wniosku. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. upewnij się. Cię oswobodzi. poniewaŜ boi się. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem.uzaleŜnienia. Jest natomiast złoŜonym. co powinieneś zrobić.

w jaki sposób to robisz. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. opisz. JeŜeli chcemy poznać Boga. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. którą tradycję duchową wybierzemy. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . by manipulowała Tobą inna osoba. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. to nie ma znaczenia. Odpowiedz na pytania: 1. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. gdy pomyślisz. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. Co dla Ciebie oznacza bliski. nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7.Prawda ta nie podlega dyskusji. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz. 4. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. Czy uwaŜasz. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień.

część szyjna kręgosłupa. Ŝycie. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. pieniędzy. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. a takŜe powodują konsekwencje globalne. Jezus. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. Jak byśmy postępowali. tarczyca. tchawica. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. W chwili. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. jaką podejmuje. Boimy się. a zatem i kaŜdej choroby. zaczęła Ŝyć ze świadomością. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. W końcu boimy się woli Boga. KaŜde działanie. które wpływają na nasze ciało. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. Proces ten to przejście od poglądu. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. następnie relacji osobistych i zawodowych. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. szczęka i zęby. Sefira Chesed przypomina nam. usta. podwzgórze. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. Głoszą.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. myśląc lub działając w sposób negatywny. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. która opiera się na Boskim prowadzeniu. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. Jesteśmy tam. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . Podstawowe wartości: Wiara. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. wraz z ich konsekwencjami. gdzie kierujemy nasze myśli. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. Ŝe kaŜda decyzja. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. ukazanymi w 112 . przełyk. znajomość siebie. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. jak doświadczyła śmierci klinicznej. jakie kiedykolwiek podjęła. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. Pewna kobieta po tym. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. panowanie nad swoim Ŝyciem. przytarczyca. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. otoczenie. poprzez wiarę w to. które wybieramy. aŜ po uznanie.

Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań.J. ogląda telewizję i je przekąski. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. nie była zbyt błaha. czy dotyczyła np. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. Emily. ona jednak nie była tym zainteresowana. który przetrwa aŜ do chwili. poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. Musiała się ponownie nauczyć. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna.naszego ducha . 113 . T. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. jak T. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. chodzi po mieszkaniu. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. twierdząc. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. Rodzice namawiali Emily na terapię.J. czego pragniemy. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. choćby najmniejszej decyzji. Dopiero gdy o to poprosimy. ubrania czy pracy. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. Pokazano jej. czekając na powrót matki. ale takŜe własnych myśli i przekonań. Ŝe chciałaby. w której powiemy: „ly decyduj. Idea. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. T. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. aby poprosić córkę. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem.doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. śadna decyzja. Powiedziała im. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. Zobaczyła. wraz z męŜem zbierała siły.J. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. Ŝe moŜe na sobie polegać. Kiedy ją poznałam. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. To naprawdę jest tak. W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. a ja posłucham". tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. aby została niezauwaŜona przez Boga. moŜe wymagać od nas większej szczerości.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". Pragnąc pomóc córce. Rozczarowania uczą nas.kontekście jej własnego Ŝycia. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie. bez względu na to. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. Jak powiedziała mi jej matka. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. Laura pracowała. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. Emily co dzień słyszała. Laurę. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia.

która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. Bez względu na to. Musimy zrozumieć. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi.Pewnego popołudnia. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. czy wolimy wierzyć lękom. co Boskie. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. czy łękowi. Właśnie wtedy. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. Ŝe czegoś nam brakuje. idei. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. Laura wspomniała. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. aby się zastanowić. co zapewnia 114 . Wszyscy dochodzimy do punktu. słowa same z niej wypłynęły. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. jak dobrze sobie radzimy. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności.J. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. przekazujemy im część własnej energii. Ŝe będę robił to. kiedy stajemy się świadomi faktu. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. lub Ŝył tu. To przekonanie odbudowało jej wiarę. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. Pomieszczenie się znalazło. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. W wyniku tego nasze Ŝycie. aby zajęła się chłopcem. dzięki którym energia staje się materią. odŜyła. utracimy wszystko to. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. albo w chorobie. Emily ustaliła wynagrodzenie i. Wiara i wola są mocą twórczą.J. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. Ŝe to Niebo dało jej znak. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". nadchodzi chwila. wracając z zakupami. Stwierdziła. Jak powiedziała.J. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. relacja lub choroba pokazuje nam. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. nie miała nawet czasu. pomyślała. Jesteśmy naczyniami. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. gdzie Ŝyję. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. Gdyby zaczęła o tym myśleć. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. zastanowić się. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach. co robię. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. Nagle Emily zaproponowała. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. Emily spotkała Laurę. czy wierzymy osobie. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. gdy sądzimy. lecz Twoja wola". Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo.

niezaleŜnie od przyczyny. Chesed inspiruje nas do tego. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. jest elementem większej duchowej całości. jednak tak się nie stało . a nie 115 . którą osiąga się poprzez miłość. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. który mieszka w Indiach. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. które mają ten dylemat. Ŝe wszystko. Ŝe była to rezygnacja.nauczyciela duchowego. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. Marnie przeczytała je. jak się dzieje. nie raz wydawało jej się. a z drugiej boją się tego. jednak nadal była zła i zrozpaczona. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. Prawie dwa lata spędziła. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. gdy pojawiło się pytanie. przyjmę to. i pozwala zaufać. Szlochając pewnej nocy. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. poczuła. Przyjaciele poradzili jej. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. W chwili. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. jak zdrowie fizyczne. Popadła w pogłębiającą się depresję. Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. odpowiedziała: „Tak. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . co mi dałeś". jak zalewa ją światło. Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. Zapraszamy je. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. Czasami pojawiały się w plecach. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. Mając trzydzieści lat.nam komfort fizyczny. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". Po przebudzeniu sądziła. przecieŜ nie mam nic do stracenia". Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. Marnie nie wierzyła w takie metody. Ŝe choroba minęła. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. jakie tam prowadziła. Tak więc uŜywamy swojej woli. we wszystkich okolicznościach. wierząc.w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. mając nadzieję. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. Myślała. Marnie osiągnęła stan. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. który określiła „zawierzeniem". Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. lecz uznała za nonsens. jednak tej nocy uświadomiła sobie. dlaczego dzieje się tak. co powie im wewnętrzny głos. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. gdy powiedziała „tak". Na wiele sposobów jesteśmy upominani. Pamiętaj. odwiedzając róŜnych specjalistów. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. kiedy indziej w nogach. Nie oceniając. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. Następnym razem. by kochać ze wszystkich sił. aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. czasami jako migrena.

ale nie musi nastąpić poprawa. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. co chcesz. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. tkanki i Ŝycie. Bóle w zasadzie ustąpiły. którą nazywam uliczną". by Bóg wybierał odpowiedni czas. Daj mi tylko siłę«". Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. Ŝe mnie to spotka?". Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. gdy powiemy Bogu „tak". Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. które były przyczyną lekcji. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. które dajemy duchowi. do której go wcześniej przeznaczyliśmy.nie ciepłem fizycznym. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. Poczuła rozbawienie. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. a jej dłonie stały się gorące . Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. lecz gorącem duchowym. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. duszę. a takŜe dlatego. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. nadal miewa jednak trudne chwile. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. choć. jaką posiadam. fizycznego i duchowego. zrobię. które kiedyś czytałam. po którym moŜe. Ŝe obala mit. czyni je całkowitym. Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. Dopiero zgoda na to. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. na ironię losu. Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. powinniśmy się nauczyć 116 . I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. Kto by pomyślał. Ból natychmiast osłabł. jest swoistą spowiedzią. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. co stworzyliśmy. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". Od razu wiedziała. a jeŜeli tak miałoby być. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. co zrobili. oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. który nami kieruje. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". Poznając istotę własnej energii. w jaki mogę to robić". Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. niech tak się stanie. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. a tym samym zapanowaniem nad nim. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. która pracuje w więzieniu. Pewna osoba. Skoro piąta czakra uczy nas. sytuacja przestanie się powtarzać.zawierzenie. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. zauwaŜamy. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw.

skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. czy umysł. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. Jednak rzadko jest to prawdą. Eileen Caddy. gdy przewagę zdobywa umysł. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. moŜe się stać uzaleŜnieniem. skłaniamy się ku iluzji. wszystkie sytuacje i relacje. czy przewagę ma serce. JuŜ jako dzieci.odchodzę". Peter i 117 . jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. która jest uwaŜana za zdrową. a dziewczynki sercem. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. Mieli trójkę dzieci. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". Ostatecznie rozwiódł się. Obojętne. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne.odnajdywać między nimi równowagę. nawet taka. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. KaŜda aktywność. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. Słuchając wewnętrznego głosu. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. Próbujemy kontrolować emocje. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. choćby nawet bardzo nędznego. Ŝe zerwanie z czymś. co do tej pory stanowiło treść naszego. jakie otrzymywała Eileen. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny. JeŜeli prym wiedzie serce. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym.tak teŜ się stało. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. Słuchając przewodnictwa. jest aktem przeraŜającym. a nie na przeszłość. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. Cierpimy. to tylko dlatego. jak np. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. miała interesujące. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. To prawda. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. Ŝe wszystko jest dobrze. sport czy medytacja. Ŝe dokładnie wiemy. miało głęboko duchowy charakter. ukierunkowanej na przyszłość. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. Przewodnictwo Eileen. choć przewodnictwo mówiło jej. jedno z nich zaczyna dominować. jak oboje stwierdzili. którego tak pragniemy. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. pod wpływem innych osób. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. Ŝe nic nie da się zrobić. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. jakie naleŜy podjąć działanie. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. Ŝe mówimy: „Koniec. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. Akt woli polegający na tym. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. Ŝycia. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. tyle Ŝe się go obawiamy. po części dlatego. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. Choć posłuchała przewodnictwa. który uwaŜała za Chrystusowy. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień.

Czuję." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. jak określa źródło swojego przewodnictwa. zwanym Findhorn. śyję wśród ludzi. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Podobnie jak Eileen. KaŜdego ranka. jakie otrzymała w nocy. Wegetacja osiągnęła niespotykany. Po upływie siedmiu lat. wynikały z „opierania się Bogu". Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska.Eileen byli tym faktem poraŜeni. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". teraz miała sześciu mieszkańców. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. by załoŜyli ogród. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. 118 . Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". tworzono zasady. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Powiedziano im. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. Ŝe ogród był spektakularny. co moŜna osiągnąć. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. tak jak zostało to przepowiedziane. ogród zaczął rozkwitać. jak mogła zostać tak skrzywdzona. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". Dziś Eileen mówi. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. Eileen nie mogła zrozumieć. kiedy współdziałają siły natury. Ŝe zostaną tak odprawieni. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. przekraczający wszelkie standardy poziom. Mam piękny dom. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. to robiła to wbrew sobie. Ŝe jej zmagania i rozpacz. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. Biorąc pod uwagę swój wkład. UwaŜa. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. nie spodziewali się. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. ducha i ludzi. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. Peter dokładnie je realizował. Ich malutka przyczepka. Dzięki temu ludzie zobaczą. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. Dorothy zajmowała się channelingiem. Powstawały budynki. a nawet rozwód. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. nie była to lukratywna propozycja. która ledwo starczała jednej osobie. Powiedziały jej. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. po medytacji. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. Tak jak obiecały energie przyrody. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. Dorothy. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. Nikt nie był rozczarowany. Eileen mówi. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. Eileen została poinformowana. którzy są moją rodziną. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. z tą róŜnicą. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Powiedział jej. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem.

Bildad i Sofar. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. dlaczego dzieje się tak. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. czego zmienić nie moŜesz. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. Bóg się zgodził. jakie ostatecznie następuje. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". Czy jesteś w stanie poczuć. 5. 2. Elihu skarcił męŜczyzn za to. odkąd Ŝyjesz. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. Pewne etapy Ŝycia. mogą się boleśnie zakończyć. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. czego Bóg od nas wymaga. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. 4. to dlaczego? 5. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. W końcu Bóg przemówił do Hioba. pracy lub zdobycia mocy. Ŝe połączenie się z Boską wolą. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. z której będziemy mogli korzystać. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. nie byłoby tego warte. która powiedziałaby. Ŝe taka jest wola Boga. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. Zaufaj. mają sprawić. zaakceptuj to. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. Choć Ŝona nakłaniała go. utrzymując. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". to kogo i dlaczego? 4. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Największym aktem woli. jak małŜeństwo lub praca. Nie miej oczekiwań. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. Odpowiedz na pytania: 1. Ŝe sądzą. Nie osądzaj. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. Przyjaciele uwaŜali. Jak sądzisz. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. Potem stracił Ŝonę. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. za którym powinieneś/naś 119 . dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. Hiob pozostał Mu wierny. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. 3. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. Szatan zapytał Boga. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. co dawało mu powód do dumny. jak się dzieje. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. powołałeś świt. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. Wierząc. Porzuć potrzebę wiedzy. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. na czym polega siła woli? 2.

Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7.podąŜyć? 6. Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . kiedy wiesz. Czy ufasz przewodnictwu. Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. co wskaŜe mi Niebo"? 9. Co powoduje. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. określ te sytuacje. Czy ociągasz się.

Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. 121 . Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. przysadka mózgowa. nauczyciel. która jest uwaŜana za „początek". lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. realistyczną oceną.jako matka. co się tworzy. sportowiec czy oddany przyjaciel. które prowadzą nas do mądrości. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. szyszynka.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. kiedy umysł jest zmącony. które wynikają z lęku i iluzji. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. uzdrowiciel. które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. osobistego doświadczenia i wspomnień. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. co sobą reprezentuje. związanej z nieprzywiązywaniem się. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. otwartego umysłu. a Chochma Boską mądrość. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego". Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. a takŜe oczy. a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. aby nadając energii formę.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. obawianie się prawdy. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. jakie czerpie z tego. lęk przed zdrową. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. wedle której forma następuje po myśli. co poprzez to. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. uszy i nos. inteligencją i psychiką. obaw. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. aby być świadomym tego. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. Bina i Chochma przypominają. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. rozwinięcia nieosobowej świadomości. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . świadomie korzystać z mocy umysłu.

Nie wiedziała. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. zamiast od niego uciekać. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze.inteligencja emocjonalna. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. posiada tak pełne poczucie siebie. oznajmiła mu. który oddaje prawdę. a nie dla mózgu. Teraz. Zachęciłam go. podobnie jak czwórka ich dzieci. co czuje. bez względu na to. który nie ma nic wspólnego z partnerem. Postanowiła mieć romans. Zrozumiał. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. śona. Wyraziłam wtedy pogląd. gdyŜ sądzi. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . 122 . obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. Nawiązała romans.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. za kaŜdym razem.siłami. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. natomiast nasza percepcja i wszystko. np. co się z nią wiąŜe. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. Oznacza natomiast uciszenie lęków. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. które wprowadzały ją w zamęt. Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . co działo się wewnątrz niej samej. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. Osoba. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. Mózg jest instrumentem fizycznym. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. Miałam wraŜenie. a jedynie szukała ujścia dla emocji. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. gdy miała juŜ lat czterdzieści. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. kto byłby jej męŜem. inspiracja. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. i stosowanie go. jaki miała w głowie. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. Rozwijając świadomość. z którą przeŜył siedemnaście lat. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. Pete był załamany. poszerzanie świadomości. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. jest cechą umysłu. Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. Zasugerowałam. Powiedziałam Pete. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. lecz Ŝe nie zda to egzaminu. Powiedziałam Pete.

Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . ulegliśmy jednak złudzeniu. których kochamy. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. Ŝeby sobie wyobraził. Jak radzi Tao Te Ching. to dzieje się tak dlatego. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. staniesz się jej zakładnikiem. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". a ludzie. jaki w tej chwili ma w umyśle. Ŝeby stworzył obraz. Następnie powiedziałam.braku zmian. jak dziś. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. Wcale by mu to nie przeszkadzało. 123 . pozostanie takie samo. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. Ŝe mamy wpływ na to. Ŝe to coś. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. co przemija. Wiedzieliśmy. dlaczego jest tak. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. umierają. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. Ŝe zmiany muszą nastąpić. Weźmy np. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. czymkolwiek było. Potrzebujemy lat. aby móc przyjąć nowe. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. Ŝe został zdegradowany. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . prawdę: „wszystko się zmienia". a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. ta „zmowa" nie powiodłaby się.ta prawda nas przeraŜa. a nie przeciwstawiać się im. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. Wymaganie. Ŝe został zwolniony. i zrozumieniem. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. Gdy zapytałam go. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . śmiejąc się powiedział. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę.gdy zauwaŜamy. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. powiedz mi. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. Taka jest prawda dotycząca zmian. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. Poprosiłam. z czym powinienem skończyć". Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. ze świadomością. aby nic się nie zmieniało. Danny poprosił mnie o pomoc. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. choćby powodowało to wielki zamęt. a nie inaczej. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. jak się teraz czuje. choć o tym nie decydujemy. aby opisali jakąś sytuację. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. Pewien męŜczyzna powiedział. Powiedziałam mu. czego doświadczymy w przyszłości. Ŝe z takim obrazem siebie. pozwala ją zrozumieć. Ŝeby sobie wyobraził.aŜ stanie się częścią naszej natury. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. Czasami moŜe się wydawać. Ŝe się starzejemy. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. Ŝe przeraŜa go wizja. który pozbawia nas źródeł szczęścia. a staje się jej kroplą. co takiego robię lub myślę. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. być moŜe na całe Ŝycie. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę.

Ŝe postanowiła się zastanowić. na co miałby w tej chwili największą ochotę. jakie prowadził będąc handlowcem. co nadaje jej Ŝyciu sens. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. i pojawia się następny przekaz. Pragnę myśleć o innych rzeczach. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. nie moŜesz przestać pytać. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy.otrzymujemy przekaz. Powiedziała. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". brał aktywny udział w pracy kilku grup. i nie przychodzi Ci na myśl.Analizując jego energię stwierdziłam. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. w której pracował. wchodzimy w stan zawieszenia. o przyrodzie. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. i stwierdziła. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. zupełnie ignorując własne potrzeby. którego powinien posłuchać. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. ambicje i lęki. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. Powiedziałam mu. Znalazła czas na to. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. Gdy staramy się zatrzymać ten proces. Gdy raz postawiła to pytanie. dziwi się. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. bo kiedy zacznie za nim podąŜać. do którego zostałaś stworzona. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. Karen. Ŝeby się zastanowić nad celem. i wyjść naprzeciw nowemu. nie zastanawiając się nad tym. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. z których została zwolniona. musiała znaleźć odpowiedź. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. Wszystko to uległoby zmianie. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. Myślisz o podstawowych sprawach. jak w ogóle mogła Ŝyć. podejmujemy działanie. Coś mi jednak podpowiada. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. rozgoryczenie. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. Postanawiam słuchać swego wnętrza. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. Zapytałam. ubranie i pieniądze. jak jedzenie. otworzy się przed nim nowy świat. wyjechać na wieś. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. np. Gniew. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. „Co powinienem robić?". Dodał. „Brak świadomości to coś. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby. by lepiej siebie poznać. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. Gdy w końcu zapytasz o sens." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . co jest przyczyną tej sytuacji. Ŝe otrzymał przewodnictwo. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". Ŝe nie chcę. po prostu niczego nie jesteś świadoma. śadna z tych trzech prac. jej nie interesowała.

Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. w jaki sposób kontrolują jej psychikę. wygranej lub przegranej. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. kierowało swoją uwagę do wnętrza. badając treść swoich umysłów. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. Gdy powraca spokój. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. Rak rozwinął się wkrótce po tym. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka.moc. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. nieustające bóle. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. jaki dzieli ich myśli od uczuć. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. Zadziwiające jest. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. takŜe rozwód. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". Na początku. stwierdziła. co znaczy umrzeć świadomie. czy przeŜyje. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. Wielokrotnie obserwowałam. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. którą przekazywała innym. Postanowił zrobić wszystko. bez względu na to. Śmierć nie oznacza przegranej. Pogląd. przyznają jednak. jak i umysłu. Ŝe coś jest nie w porządku. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . którzy nie odzyskali zdrowia. od 125 . nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. jednak zamiast w nim Ŝyć. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. od indywidualnej do nieosobowej. Ŝe ludziom. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. ona jednak postanowiła. Ŝe juŜ wcześniej czuli. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. Przyjrzała się swoim lękom i temu. Czymś naturalnym byłoby. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. lecz sił Ŝyciowych.zdrowia. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. ludzie błędnie wnioskują. Ŝe przeraŜa ją samotność. docenić wszystko to. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. która dotyczy zarówno serca. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. są przeraŜeni. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. jak się rozwiodła. Przypadek Jacksona pokazuje. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. udowodniła. które przeszły chorobę. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia.nie świadomości choroby. które zaburzały jej energię. gdy poznają diagnozę. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. Wiele osób umiera. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. jak zmieniali swoje Ŝycie. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. Wiele osób. SkarŜył się na silne. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. relacjonuje. Świadomość i śmierć Czy to oznacza.

Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. Oświadczył. jak to ujął. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. on umyślnie jej odmawiał. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. po lęki. ZauwaŜył na przykład. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. dlaczego poprosił o rozwód. kiedy to zmarła. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. które domagały się uzupełnienia. Pamiętał nawet o podziękowaniach. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. Wiedział. Ŝe czuł się waŜny. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. które wymagały wyjaśnienia z innymi. Ŝe wie o tym.kwestii. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. Gdy ludzie. gdy rozpoczynali współpracę. Jego Ŝona była osobą. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. Ŝe umrze. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. Do kaŜdej z osób. Choć prosiła go o wyjaśnienie. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. którym musiał stawić czoła. Poszerzanie świadomości np. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. Jednak wyglądało na to. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. podejmował odpowiednie kroki. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. w poczuciu. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. uznano ich za buntowników. aby wprowadzić do niego światło. jakie powinien był wcześniej wysłać. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. jaki wywoływał swoim odejściem. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. Zdał sobie sprawę z tego. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. z zamiarem zrozumienia przesłania. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. Jackson przyznał. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. Ŝe nadszedł jego czas. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. które uznał za ofiary swojego nawyku. Powiedział mi. poniewaŜ wierzy. lecz na sprawach. Scott podjął tę decyzję świadomie. lecz ducha. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. OdłoŜył drewno i oznajmił. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. Ŝe mimo to jest zadowolony.

prawie histerycznie. Przeczytałam. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. zanim nie skończy ksiąŜki. Ŝe nadszedł nasz czas. Ŝe nadszedł Twój czas. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. Być moŜe tak jest. jest prawdą. czego się dowiedziałam. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. To nic strasznego". nie przyjmując poŜywienia. Ŝe Scott. Okazało się. Ŝe nie odejdzie. czy to. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. co poda na obiad. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. akceptujesz je i współdziałasz z nim. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. po czym powiedział: „Ja nie. Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. Następnie: „Czy to prawda. Kiedy pojawia się uczucie. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład.swoich obowiązków. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. Prowadząc samochód. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. Potem opuszczasz ciało. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Ŝe chciałby umrzeć. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. Wtedy przyszło mi na myśl. zaprzestając jedzenia. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. kiedy to leŜał w łóŜku. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. „Wezwał swoich 127 . i dotrzymała słowa. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. Zamiast załamać się w obliczu choroby. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. skąd się wzięły moje pytania. ale mój mistrz potrafił". w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. Powiedział. powiedział. ani do zmiany zdania. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". ale mój mistrz potrafił". Sposób umierania. gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". dzięki której wiedział. doznała zawału. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. Powiedział takŜe. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. Nie naleŜy się bać śmierci. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. którą pisała. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. na jaki się zdecydowali. otrzymał łaskę. jak umarł mój mistrz". po czym dodał: „Ja nie. Czy jest coś. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. na przykład. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. co przeczytałam. Czytałam takŜe. Ŝe pora umrzeć. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. przestając jeść. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę.

lecz zawsze. to nie jest to". jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. KaŜdy moŜe tak umrzeć". JeŜeli miała wraŜenie. pobłogosławił ich. Czekał w ParyŜu. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. potrzebna jest pewna dyscyplina. był w pełni sił. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. Pewnie o tym nie wiesz. Zapytałam Sogyala. Modlił się o przewodnictwo. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. Spotkanie trwało dziesięć minut. który „nie zna konfliktu z tym. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. Tak więc Oliver „czekał". kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. Przypominam sobie pewną profesor. aby osiągnąć dobre wyniki. Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. uznawała. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. Sogyal powiedział.zarówno podczas Ŝycia. Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. Mój mistrz nie był chory. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. czekał w 128 . oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. kazała przyjmować określone pozycje jogi. bo był chory. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. jak i w chwili śmierci.astrologów. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. Tego dnia medytował z uczniami. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . Jego duch posiadał ogromną moc. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. To. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. W pewnym momencie uznał jednak. jest iluzją. W nocy budziła nas. lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. co Boskie". Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. czy jego mistrz postanowił umrzeć. a gdy nadeszła wyznaczona godzina.

jaki ma miejsce. Ŝe polecenie. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. by obudziły tę część naszej duszy. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. w czasie których poznawała naturę konfliktów. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. gdzie mogłaby się schronić. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. Nie spotkałam nigdy osoby. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. która jest atrybutem sefiry Chochmy. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. Peace Pilgrim to imię. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". Dlatego teŜ ci. by pokazano jej drogę słuŜenia. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. W końcu uznał. gdy pozwolimy. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. na tyle duŜą. by siły Boskie wskazały nam drogę.Rzymie i na Wschodzie. Na tym polegało jej „wyświęcenie". śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. a następnie wewnętrznego. Pisząc te wskazówki. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. stale modląc się. Moim zdaniem. dała mi do zrozumienia. gdy szła wiejską drogą. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. jaką emanuje zdrowa psychika. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. które bardzo mnie wzruszyły. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. śyła skromnie. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Kiedyś. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. aby „czekał". mistrz duchowy dał mu zadanie. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. Pod mostem znalazła skrzynię. swój umysł i swojego ducha". takŜe z tej drogi nie ma powrotu. Słyszałam. Szła. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. popijając cappuccino na Riwierze. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. a częściowo dlatego. Czekał w hotelach pierwszej kategorii. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. które współbrzmią z szóstą czakrą. częściowo ze względu na to. 129 . istoty sefiry Biny. Ŝe mogła się w niej pomieścić. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. jest bezuŜyteczne.. jak opowiadała o sobie dwie historie. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". oraz Boskiego zrozumienia. Peace Pilgrim wyjaśniła. Jego serce pozostało jednak puste. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. Opowiadając tę historię. musimy zacząć od naszego wnętrza. Aby doświadczyć przemiany. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. choćby najskromniejszą wskazówkę.

które zdejmie zasłonę z naszych oczu. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. nie dopuszczasz do siebie prawdy. w co wierzysz i dlaczego. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. • Uwolnij się od myśli. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. Naucz się bardziej ufać temu. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. Ŝe przyjmując postawę obronną. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. które osłabią jego siłę. a nie materialny. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. jakie pojawiają się w snach. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. choć koniecznym stanie oczekiwania. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. Kiedy się jednak zrozumie. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. a ja tak zrobię". złościsz lub obwiniasz innych za coś. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. Następnie podejmij takie decyzje. na jaką Cię stać w danej chwili. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. choć nie jest ona łatwa. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. • Naucz się rozpoznawać. co Cię spotkało.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . przynajmniej na jakiś czas. • Miej na uwadze. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. Im bardziej pragniesz dowodu. Tak wiele osób. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. jakie niesie Ŝycie. jednak męczy je obawa. • Uświadom sobie. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. O dziwo. kiedy działasz pod wpływem lęku. co widzisz. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. aŜ staną się na tyle silne. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. kiedy Twój umysł się zamyka.być moŜe nie w 130 . które sprawiają. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. jakich dostarcza im Ŝycie. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. Całym sercem jestem z tymi. istnieje prosta metoda. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. niŜ temu. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. Ŝe uŜalasz się nad sobą. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. o co w tym wszystkim chodzi. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. • Ucz się nie przywiązywać. • Skup uwagę na chwili obecnej. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji.

Więc spróbuj . gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności. rozejrzyj się.rozumieniu ludzkim.zapytał. po czym powiedział: . . odebrałam wraŜenie.Co takiego? . Ta moŜliwość istnieje zawsze. odpowiedział: „No tak.Czy zauwaŜyłeś. MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko.spytałam. więc się zgodził. .Po czym dodał: .Na to wygląda . .spytałam. nie mogę się oprzeć wraŜeniu. nie czujesz bólu ani depresji.odpowiedział. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. Był przekonany. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. ale on zwykle się pojawia i znika. jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci.odrzekłam.No dobrze. prawda? . jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć. Toby zgłosił się do mnie. Ŝe mam wpływ na to wszystko?" . . by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę. tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości. Ŝeby to było takie proste . Potrzebował poczucia.MoŜesz postanowić. Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań.Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. .Twierdzisz więc.odpowiedziałam." Nieczęsto się zdarza. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć. . Toby zaczął się śmiać. Ale najpierw spróbuj. Zupełnie o niej zapomniałem. Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. Dałaś mi wiele do myślenia.Zrobię co w mojej mocy. Ŝe do jego ciała powracają siły. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy. będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. zapytałam: . Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie. Ŝe widzi je w negatywnym świetle.Powinnaś była zostać prawnikiem. . łącznie z energią seksualną. Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: . PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty.powiedziałam. . . gdy skończył pięćdziesiąt lat.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? . sefira mądrości. .Jak czas moŜe być iluzją? . Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu. 131 .Coś jest ze mną nie tak. Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. Ŝe najlepsze lata ma za sobą.Oczywiście. a co za tym idzie. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku. ale co będzie. Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. . poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję.Chciałbym. Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę.Właściwie teraz to nie.powiedział. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu.Tak więc przyjmijmy. artretyzm i impotencję..Ale w tej chwili.Prawda . takŜe do jego Ŝycia. Badając jego energię.Masz rację. UwaŜasz. prawda?" . Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę. . . Chochma. w dzień i w nocy . co najlepsze .. ale na pewno Boskim. . Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym. jak np.

Ŝe jej świadomość. Zapytany.powiedziała. Za kaŜdym razem donosiła.zapytałam. w Detroit. jak zostać. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. Szanuję ludzi. między innymi (i głównie) dlatego. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. Ŝe chce zostać akuszerką. dla których pracuję. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. Nic juŜ nie mogę robić.powiedziała Carrie . W dniu. w niczym nie zmienionego Ŝycia.. Ŝe nosił stygmaty . bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. czym się kierowała. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. Odpowiedziała. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. o którym wspomniała. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy.Nie jestem misjonarką . odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. co mnie tam spotka. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła. Nie znam tam nikogo. Brytyjski pisarz. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. Nie mogę myśleć." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. Gdy badałam jej energię. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. . Zapytałam. Spotkanie miało odbyć się po mszy. . Carrie zaczęła płakać. którą odprawiał Ojciec Pio. która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas". Kiedy mieszkałam w Detroit. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. tłumacząc. Graham Green. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. . gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać. Umysł miała wypełniony obrazami. pracując jako adwokat. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Ojcem Pio. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . wytłumaczyłam jej. Zaczynam rozumieć.Co czytasz? . Jak sądzę. gdy był młodym księdzem. jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. jednak nie mogę przestać o tym myśleć. Carrie odnalazła swoje powołanie. od razu zauwaŜyłam. czym ona jest. w ujęciu symbolicznym. a następnie powracać do iluzji. ale nie wiem. po czym powracają do swojego dotychczasowego. W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. dlaczego nie poszedł na spotkanie. Nie czuję. po czym powiedziała: . Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. . kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam.Nie mogę pracować. Jednak Green wyszedł z kościoła. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali.„rany chrystusowe". które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. udał się najpierw na mszę.Wydaje mi się.Czuję. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia. które pojawiły się na jego ciele. uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. co dzieje się w jej Ŝyciu. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. czuję napływ energii. znajdowała się „poza" ciałem. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. decydując się na odosobnienie. którzy podąŜają za przewodnictwem. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu.

Ŝe wiedział. to wywołało to Twój niepokój? 8. Po czterech miesiącach się załamał. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. Czy oceniasz? JeŜeli tak. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. które poznał na seminarium . jaki popełnił. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Dojrzawszy do tego. Powiedziała wtedy. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania .świadomości i praktyki biznesu. Jakie poglądy sprawiają. Ŝe inni takŜe są gotowi. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu.ścieŜki słuŜby. Czy boisz się zmian. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. choć wiesz. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. Jakie przekonania pielęgnujesz. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. ciała i ducha.głównie dlatego. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Zachęcił swoich współpracowników. Potem znajdujemy nowych towarzyszy. kilka osób wyraziło przypuszczenie. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. Kiedy się okazało. czego się dowiedział. Chciał. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Powiedział. Uświadomił sobie. Odpowiedz na pytania: 1. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3.impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . zakładał. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. Czy przypominasz sobie. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. który określa jakość Ŝycia. Nikt nie pozostaje sam na długo. Wierzył. Ŝe realizacja planu się nie powiodła. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. a takŜe nasze relacje z innymi. Jednak w rzeczywistości było inaczej. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec.

Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. z „ciemną nocą duszy". oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. myśli prorocze. łącząc całe ciało z siódmą czakra.". Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. NaleŜy do sfery mistycznej. Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. wzniosłe idee i związki mistyczne. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. które stanowią „sprawy niezakończone". i teraz tego Ŝałujemy. a takŜe zaufanie. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. w której następuje świadome zespolenie z boskością. jak byśmy tego chcieli. które usuwa w cień ludzkie lęki. wglądy. 134 . która oznacza „koronę". Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. których nie wykorzystaliśmy. których nie zakończyliśmy tak. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. Jest ośrodkiem intuicji. utratą toŜsamości. w ręce Twoje polecam ducha mego". Ojcze. a takŜe akty wiary i modlitwę. powiedział do matki: „Niewiasto. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. układ mięśniowy i skórę. która jest odpowiedzialna za oddanie. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. lęk przed duchowym osamotnieniem. oraz oddanie. Wisząc na krzyŜu. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia.energię źródła.energii. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". bo nie wiedzą. zasila ciało. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . którego udziela się osobie umierającej. tworzy rzeczywistość. która z wyŜszej rzeczywistości. umysł i ducha. uzdrowienie. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. inspirację. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. naleŜało powiedzieć. Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. co np. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. Jest to ośrodek modlitwy. duchowej toŜsamości. Niedokończone sprawy to takŜe związki. oto syn Twój. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. odpuść im. nie posiadającą początku ani końca. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. Keter reprezentuje „nicość" . w której świat fizyczny ma swój początek. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. co czynią" i „Dokonało się. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. pracujemy nad nimi. Boga lub Tao. lub moŜliwości. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". a czego nie powiedzieliśmy. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. wizji i wglądów duchowych. Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego.

aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). Świadoma lub nieświadoma modlitwa. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. Byłem oszołomiony. Ŝe są pod opieką niebios. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. mistycznych przeŜyć. co robimy. jak gdyby nic się nie działo. kryzysami społecznymi lub nawet wojną. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. a ona powiedziała: »Wiesz co. śmiercią. wiem. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. Chciałbym przekazać ludziom. Była we mnie wiara. a On w nim. naszego połączenia z Bogiem. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. Anioł się uśmiechał. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. Miał poczucie.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. a kto jest w miłości. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 ." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. miejsca czy wykonywanej pracy. Pragnę. jest w Bogu. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. wierzę Ci. móc więcej zdziałać. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. „Pewnego wieczoru. Ŝe to brzmi jak sprzeczność.Z perspektywy symbolicznej. gdy siedziałem z jedną z takich osób. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. czy dotyczy to osoby. napisana w szesnastym wieku przez św. naprawdę Ci wierzę«." DąŜąc do połączenia z boskością. jakie trzeba przejść. Jana od KrzyŜa. zobaczyłem przy niej anioła. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. psychiki. bez pośredników. uczuć i emocji. Pragnąłem jedynie.« Nazajutrz. Nadal prowadziłem rozmowę. Teraz wszędzie widzę anioły. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. gdy wróciłem do domu. Wiem. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. bez względu na to. iŜ „Bóg jest miłością. Ŝe wszystko będzie dobrze«. ale takŜe rozpacz. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". ubóstwem. jak równieŜ załamań. prosimy o to. pracownik socjalny. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. po czym się uśmiechnęła i wyszła. jakie mnie ogarniało. jednak nią nie jest. by chroniła mnie grupa. w głębi mego serca. a ja się czuję taki bezsilny. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą.

które przyznawały. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. Osoby postronne. stało się jasne. Thomasa Mertona. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. Ŝe mają wizje. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". „Za kaŜdym razem. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. lecz takŜe przez uczonych. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. Nie mogłam sobie 136 . bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. Powszechnie wiedziano bowiem. uznałabym go za wariata. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. słyszą głosy. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. które opiekują się przyrodą. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł .intuicję. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. jak np. Kobiety poczuły powołanie. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. Mury klasztorów. ogarnęło mnie poczucie gniewu. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. który w swoim klasycznym dziele pt. co w sposób symboliczny sugeruje. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . Ŝe szczera modlitwa. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. rewolucję. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. W następnych stuleciach. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. odmawiam modlitwę. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. bez względu na korzenie religijne.osób świeckich. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. która wyczuwa połączenie. Osoby. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu.

Powiedział: „PomóŜ nam". Dwa tygodnie później osoba. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. w której byłam kierownikiem sklepu. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. którą znałam tylko przelotnie. w którym. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. Ŝe przebywa w innym miejscu. Ŝe nikt. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. Jednak pewnego dnia. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. Ŝe nie wierzę w to. a ja powiedziałem. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. kto sięgał mi tylko do kolan. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. gdyŜ całą sobą wiedziałam. Po prostu wiedziałam. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. Gdy miałem dziewięć lat. Ŝe odchodzę z pracy. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. Łzy napłynęły mi do oczu. Następnie poprosiłam w modlitwie. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. Wtedy zrozumiałem. cały czas się zastanawiając. a to. Mucha na chwilę odleciała. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. Inni uczniowi mówili jej. a nie nawracana. Jim urodził się w Chinach. kto wierzy w Boga. poniewaŜ jest katoliczką. Zdałem sobie sprawę. aŜ przyjmę Chrystusa. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. gdy wędrowałam przez las. Zafascynowało mnie to. z czego będę Ŝyła. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia.poradzić z tym uczuciem. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. po czym znowu usiadła na jego twarzy.in. w małej wiosce na Tajwanie. aby dać im cukierki. do którego moŜemy się udać. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. Ŝe mnich nie reagował. a on nawet nie drgnął. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Ŝe pójdzie do piekła. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. uczestniczyły autorytety duchowe m. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. poszedłem do świątyni buddyjskiej. Wygląda na to. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. usłyszałam głos. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. Jednym ze współczesnych mistyków. Następnej niedzieli. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. Wtedy 137 . nie pójdzie do piekła. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. Przypominam sobie. gdzie on jest". Ŝe jest katoliczką. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. która była uczennicą w tej samej szkole. Jim jest takŜe teologiem. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. co mówi. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. obok wielu liczących się przywódców politycznych. uświadomiłem sobie. jak George Bush. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. nie ma znaczenia. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. który wydawał się pochodzić od kogoś.

Wiele 138 . nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. „Nie wiem juŜ. jak wierzę. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. i tak się zestarzejemy. Wierzę. partii politycznej. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. co jest. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. Ludzie. który przypomniał mi. do którego moŜna się udać. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. Bez względu na to. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi.znowu zobaczyłem obraz mnicha. Ci. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. druŜynie sportowej. i czego chcę od Ŝycia" . jakie stawia nam Ŝycie. wieczną toŜsamością. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. Ŝe coś się w nich budzi. jak np. zarówno fizycznie. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. umoŜliwiając ludzkości rozwój. nie przechodzą kryzysów duchowych. dowiedziałem się. jak wiele będziemy ćwiczyć. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. Oczywiście. Nowe. jak to rozpoznać. Ŝe jesteśmy narzędziami. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. Oddanie sprawia. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. jest wiele osób. Jestem przekonany. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. którzy doświadczają duchowych rozterek czują.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. technice ćwiczeń lub gangowi. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. poprzez które działa Duch. Lęki te nie są „zwyczajne"." Jim jest współczesnym mistykiem. nie wiedzą tylko. czasem na modlitwie. Wszyscy. małŜeństwa czy nowej znajomości. którzy mają negatywne poglądy. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. awansu. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . MoŜemy zachować zdrowie. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. Na tym polega praca duchowa. którą przepełnia energia siódmej czakry. kim jestem.

Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. guru ani pastor nie jest w stanie. Per nadal pracował. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. Nie jesteśmy stworzeni do tego. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. gdy się je zwalnia z firm. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. Zamknął się w sobie. oddanie powinno być skierowane ku górze. zdaje sobie sprawę z tego. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy". szukał wsparcia u pastora. która doświadcza „ciemnej nocy". dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. Co więcej.. a nie jego przyczyną. by się oddawać innej istocie ludzkiej. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. Per. projektuje okręty pasaŜerskie. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. dokąd ma nas doprowadzić. pełen lęku. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. Oczekujemy. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego.osób cierpi. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. śaden ksiądz. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. z którą łączyła go bardzo silna więź. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. Wrócił więc do domu swojej matki. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. którym przez lata lojalnie słuŜyły. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. przez dłuŜszy czas. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. Gdy zmarła jego matka. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. jakich doświadczają ludzie. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. podejmując takie. jak np. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi.

Choć doznania były cudowne. abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. jak długo będę Ŝył . Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. „Nie wiem. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. co się z nim dzieje. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. nie miał pojęcia. Módl się codziennie w sposób.w odosobnieniu. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. W rezultacie zaczął medytować. gdy był młodym księdzem. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. teŜ bym tego nie wiedział. które wskazuje nową drogę. Wierzę. jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. Aby się czymś zająć. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. duchowego doradcy. Ron. Jak powiedział. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. myślę. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. nie obsesja. lecz jej intensywność. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. Oddanie. Per mówi. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. Udał się do lekarza. Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. co teraz wiem i czego doświadczam. Ŝe zgodziłbym się. zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. czego bardzo mu brakowało .oddanie sile potęŜniejszej od siebie.górach. śył jak pustelnik . O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony.powiedział mi Per . gdybym nie miał tego wirusa. prawdę mówiąc. Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. Odkrył ją w sobie. ma w sobie więcej Ŝycia. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. abym się 140 . Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. twierdząc. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". czego zaznałem wcześniej". Poczuł. JeŜeli odkryjesz. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. moŜe stanowić deskę ratunku. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. moŜe w połowie dnia i wieczorem. potrzebujemy zaufania. Prowadź dziennik. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. która rozumie naturę wędrówki duchowej. ale świadczą o mocy ducha. wprowadzając dietę leczniczą. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. modlitwy i gdy jest to moŜliwe. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. przed snem. Osoba. JeŜeli nie znamy takiej osoby.jednak. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. zaczął remontować dom. aby pozamykać sprawy z przeszłości. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy".

na który chorowała. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. co naleŜy. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. który utwierdził mnie w przekonaniu. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. czuję. Nie wiedziałem. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu. gdy zrozumiał.pomodlił za chore osoby. jakie udało mi się rozpoznać. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. szczególnie moja rodzina. które poznałem jeszcze jako ksiądz. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia.« Czułem. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. która jest potęŜniejsza ode mnie. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. Ŝe gdy odejdę. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej . aby jak najszybciej skończyć. W obliczu kryzysu toŜsamości. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. Serce niemal mi stanęło. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. która jako pierwsza stanęła przede mną. jakiego świadomie nie planowałem. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. postanowiłem. aby uczestniczyć w modlitwie.to było coś nowego. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. jednak Boska moc uzdrawiania . Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę ." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. który powiedział jej. Pomyślałem. Ŝe z powołania nadal nim jestem. by moc BoŜa uczyniła. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. zniknął. Owego dnia poczuła. Byłem zaskoczony. Z powodu tego. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę. Wracając do Ŝycia. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. prosząc. rodzina mnie w tym wspierała. „Byłem zrozpaczony. poprzez które mogłaby działać. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. leczącego za pomocą modlitwy. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. co powiedzą inni. jak szczerze wierzyłem. co robiłem. aby opowiedzieć o tym. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór.nauczyciela. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. Ŝe powinienem zawierzyć sile. nie pozwalał mi odejść. PołoŜyłem na niej jedną dłoń. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej. które znajdują się w grupie. niŜ gdybym pozostał księdzem. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. jaki przechodziłem. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . więc zapewniłem go. co mam robić. Zastanawiając się nad tym. Gdy mu odpowiedziałem. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga.sprawy jednak tak się potoczyły. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. załamany i czułem się nie na miejscu.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. współpracy ze światem medycznym. Ŝe tak uczynię. zerwałem jednak z naukami religijnymi. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Ŝe chodzi mu o to. a co.powiedział Ron . Nie czułem niczego poza strachem. gdzie jest moje miejsce. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. Jednak lęk przed tym. Tak teŜ zrobiła. np. Dokładnie przypominam sobie kobietę. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem.

potrzebujących. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania.w pokorze i świadom. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. stającej się punktem odniesienia. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. Choć ich słowa sugerują. by kiedy modlę się z nimi. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. tu i teraz. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. o co odtąd zostaniesz poproszony. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. ale zwracanie się do Boga po to. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. Modlitwa nie polega na słowach. lecz na Ŝyciu z Bogiem. Ŝe najpierw wyjaśnię. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. lecz takŜe tych. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. której ktoś sam nie posiada. co tworzymy. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. to z pewnością tak nie myślą. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. Tak nie jest. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . jakie kierujemy do Niego. bez względu na to. jak ciemna jest noc. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. To nieporozumienie wynika z przekonania. Ja tylko »uruchamiam« te energie. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. Jesteśmy odpowiedzialni za to. To nie śmierć jest wrogiem. Ŝe tak. którym muszę wybaczyć«. boją się jednak poznać przyczyny. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. Odpowiedz na pytania: 1. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. na czym polega prawdziwa modlitwa. co nie znaczy jednak. modlitwa staje się »lekarstwem«. Błędem jest myślenie. jeŜeli potrafimy zrozumieć. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. w przewaŜającej części czujące. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. aby z Nim być. Zazwyczaj otrzymują łaskę. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. Czasami nadchodzi czas śmierci. lecz lęk przed nią. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. które pragną zostać uzdrowicielami. w miłości. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. bez względu na to. z powodu których ich dusza tak cierpi. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. modląc się lub medytując? 2. Gdy to rozumiemy. Ron mówi: „Pozwólcie. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. Teraz rozumiem. a takŜe całej planety." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni.

zamiast modlić się z pełną czcią? 4. 7. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. 5. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 .3. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. Czy uwaŜasz. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. 10. Czy oczekujesz. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. wymień je i określ swój stosunek do nich. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. wymień jakich. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9.

Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. To. rysunek nr 6). Miłość jest siłą Boską 5. ci. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. Szanujcie siebie nawzajem 3. Patrz poprzez pryzmat symboliki. Choć wydaje się to dziwne. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. Analizuj wszystkie swoje decyzje. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . zmniejszanie się zasobów wody pitnej. W ten sposób rozpoznasz. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. Aby uzyskać przewodnictwo. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. Szanuj siebie 4. obie ery są jednym i tym samym. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. czyli wykorzystywania modlitwy. czy chodzi o opanowanie choroby. szkół i domów. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. zauwaŜamy. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. jak i emocjonalne. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. Bez względu na to. SkaŜenie radioaktywne. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. Pamiętaj.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. sportowy czy w innej dziedzinie. To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. Poddaj własną wolę woli Boga 6. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. zarówno te fizyczne. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. śyj tu i teraz 144 . Ŝe wszyscy stanowimy jedność. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. co istnieje w naszych polach energetycznych. sukces finansowy. ma znaczenie symboliczne. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. Jest zewnętrznym wyrazem tego. które dotykają kaŜdego narodu. w swoich działaniach wykorzystują energię. Wszystko jest jednością 2.

145 .

takŜe w szerszym znaczeniu. Boskiej mądrości i zrozumienia. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. abyś mógł się pozbyć iluzji. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. Codzienna medytacja Dodatkowo. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. Przechodź kolejno przez czakry. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. moŜesz odzyskać swojego ducha. i określ. ciało i ducha z Boską świadomością. jak łączysz się z całym Ŝyciem. na jakie się zgodziłeś. zaakceptuj to. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. Następnie zastanów się. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. Oceń. JeŜeli mówiłeś nieprawdę.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. ciała 146 . Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. wykryjesz kaŜde osłabienie. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. i gdy odpowiedź jest twierdząca. i jeŜeli uznasz. błogosławiąc Ŝycie. miłosierdzia i osądu. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. Poproś. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. postępuj w sposób następujący: 1. Ŝe zraniłeś te osoby. JeŜeli tak. poproś. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. jaki lęk spowodował to zachowanie. a potem swoją rodzinę. które podjąłeś względem siebie. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. które Tobą władają. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . Ŝe oszukiwałeś innych. Uświadamiając sobie. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. które wypowiadasz do innych. 2. 3. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". zastanów się nad swoimi intencjami. Nie jest moŜliwe. Rozpoczynając od pierwszej. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. Zastanów się nad słowami. wyślij do nich pozytywną energię. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. której prawdy nie przestrzegasz. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny.

i duszy. niezwykły talent. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. która zasila nasz układ biologiczny. Jesteśmy nią. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. Christiane Northrup. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. jak i za przyjaźń. Karin Wood. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. w tym takŜe mojej. Ten prosty akt świadomości. Normanem Shealym. Jednak przede wszystkim. taka jest Boska obietnica. gdzie moŜemy odkryć własną moc. a w trudnych okresach . osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. powiernikiem. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. Utalentowana lekarka i pisarka. sefir i czakr. Wdzięczność to za mało. ucząc się języka ducha. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. dziękując jej za pracę korektorską. 147 . co czuję w związku z tym. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. Gdy zrozumiemy. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. nie pozostaje nam nic innego. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. ciepło i troskę. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. czym mnie obdarował. która nas łączy. bym się zajmowała tym. Badając siebie w ten sposób. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. którą pragnęłam przelać na papier. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. Mary-Charlotte. doradcą i przewodnikiem. umysłu i ducha. których kocham i podziwiam. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. C. Leslie Meredith. stanowiąc źródło mocy. Nosimy w sobie boskość. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. aszramem. co robię. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. nie sądzę. lecz skierowanie nas do wnętrza. by wyrazić to. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. Jesteśmy kościołem. synagogą. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. jak Ŝyć w sposób duchowy. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. Gdyby nie on. Mądrość jest zapisana w nas. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. zbuduj system zasad. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. z którymi współpracuje. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej.

Jest jednym z błogosławieństw. Paulowi Fundsenowi. Paul Fundson. która poruszyła mnie bardziej. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. Kaare Sorenson. przyjaźń. Carol Simmons. zapewnili mi duchowe wsparcie. Sisce Pothoff. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. jaką dla Was czuję. Angela. wizjonerka. którymi tak często mnie obdarowywała. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. bez względu na to. Do Tami Simon. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. nadal mnie inspiruje. Tomowi Williamsowi. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Allison i Joey. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. Cudowna kobieta. Z całego serca dziękuję Nancy W. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Johnowi Mayowi. Peterowi Breyowi. Zawsze była otwarta na moje pomysły. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. Susie Marco. Ŝe 148 . Ron Roth. Penny Tomkins.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. Carol Hasler. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. i drogi przyjaciel. ojcu techniki biofeedbacku. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. ale i uzdrowić samą siebie. siłę ducha i wspaniałomyślność. gdy potrzebowałam jej pomocy. DeLacy Sarantos i wielu innym. jak bardzo były szalone. A jej postawa osoby. Bjorkman. Barlett. Ronowi Roth. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. Kathy Musker. którzy wzbogacają moje Ŝycie. Kevinowi Todeshi. wielebnej Suzanne Fageol. Dziękuję za jej cierpliwość. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. Jesteście moim błogosławieństwem. Utalentowany uzdrowiciel. szczególnie w najcięŜszych okresach. którzy sprawiają. w którym dorastałam. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. Carole Dean. zawsze będę ceniła ich pomoc. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. głębię i dowcip. Rheę Baskin. nasze serca są jednym. A. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. Pauli Daleo. załoŜycielki Sounds True Recording. Fredowi Matzerowi. niŜ potrafię to wyrazić słowami. komputerowej czarodziejce. ogromna miłość. gdy byłam na studiach. Lynn Bell. Mona Lisa Schulz. Eddie Junior. wiedzę. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. Dawidowi Luce. Jej troska. która zna siłę wiary. dr med. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. których było wiele w ostatnich dwóch latach. Swoją miłością otaczam M. Szczerze przepraszam wszystkich. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. Wiedząc. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. Sabinę Kurjo. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. jakie prowadziłyśmy. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. jakimi obdarował mnie Bóg. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. Judy Butt-ner. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. a w szczególności mojej drogiej mamie. dodawała mi odwagi. Jimowi Garrisonowi. czuję wdzięczność za to. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie.

Wandę. 149 . Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. za wsparcie i otuchę. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. Pam i Andiego. czym się zajmuję. Tak bardzo jestem wdzięczna. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. Chrissy i Ritchiego. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. która odeszła od nas do Nieba. Ŝe siebie mamy. Mitcha. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. co robię. których tak bardzo kocham. choć zdaję sobie sprawę z tego. ojca Len.Ŝyję. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. Jesteście moim „domem".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful