Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu....121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy......144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 ..134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka..Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli.......

co blokuje przepływ tego rodzaju energii. Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. Władza i kontrola. a absolutna moc psuje całkowicie. Ŝe będziesz się zastanawiał. choć ani umysłu. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. W artykule. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. wyobraź sobie. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. Po pierwsze. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. intryguje. Następnie wyobraź sobie. której charakter jest święty. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. rozprzestrzenia się. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. prowokuje i inspiruje czytelnika. przygotuj się na wstrząs. które obciąŜają Cię intelektualnie. Pisali o tym Alicja Bailey. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. To zadanie jest proste. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. osoby uzdolnione. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. przeczytałem. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. a co waŜniejsze. choć prowadził bogate Ŝycie. jakie od wieków zadają sobie ludzie. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. fizycznie i emocjonalnie. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. Po drugie. Ŝe moc demoralizuje. energia Ŝycia nie jest statyczna. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. Leadbetter i Rudolf Steiner. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. mądrze i z miłością. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. potrafią tę energię zinterpretować. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. nie spotkałem nikogo. Ŝe John F. takie jak Caroline. ma charakter kinetyczny. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. jak uczyniła to Caroline Myss. NajwaŜniejsze pytanie. Charls W. aby wywiązać się z umowy. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. dwa fakty są niepodwaŜalne.moc ludzkiego ducha. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele.

seks czy zewnętrzny autorytet. C. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. Moc. Wystarczy juŜ. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". by fałszywe symbole mocy. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia. śyczę Ci. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. takie jak pieniądze. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. Anatomia duszy zawiera nowy. przekonania i postawy. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. Wiedza jest potęgą. Jestem szczęśliwy. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów.stanów emocjonalnych na zdrowie. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . odmieni Cię na zawsze. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. ekscytujący. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. MoŜesz nauczyć się. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. chrześcijańskie. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. Kabały i czakr. abyś wiele mógł skorzystać. dr med. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. Analizuje naszego ducha. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania.

bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe.BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe. England. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. Sheffield. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe. bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe.

Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. co oznaczało dla mnie. czego Bóg chce ode mnie. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. Trudno jest oddać stan. W głębi serca wiedziałam. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. Ŝe jest zdrowy. Ŝe wmówiłam sobie. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. Byłam katoliczką. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. Ŝe czeka mnie nieszczęście. Bardzo waŜny jest ich neutralny. pozbawiony emocji charakter. a później okaŜe się. Za kaŜdym razem czułam. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. byłam do tego nieprzygotowana. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. Wiedziałam. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. Gdy jakiś znajomy wspomniał. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. które ciągnęły się latami. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. skąd biorą się informacje. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. w jakim się wtedy znajdowałam. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. migreny. dlatego. To powodowało bóle głowy. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. czego chce od nich Bóg. nie czuje się dobrze. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. które pojawiały się. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. Ŝe jest to rodzaj gry.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. jednak całkowicie pozbawione emocji. zarówno zwolenników. w którym będę wystawiona na ocenę innych. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. podobnie jak dawni mistycy. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. czułam. na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. Nie mogłam zrozumieć. by rozwijać się w tym kierunku. Jak na ironię losu. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. jak i przeciwników. Ŝe nie będzie to moŜliwe. Z jednej strony obawiałam się. jeŜeli powiem komuś. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. Ŝe ktoś. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. dzięki któremu mogę rozpoznać. z drugiej strony czułam. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. od depresji po raka. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. przeraŜonych ludzi. jak i Ŝyciowymi. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. Paliłam papierosy. kogo zna. od talentu do gotowania. Obrazy są wyraźne. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona.

Wykorzystywałam swoją zdolność. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. rozróŜniając. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". choćby nawet boski. a które spraw finansowych. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. Kobieta opuściła moje biuro. jaki wydajemy. automatyczny. i wszystkie związki. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. Zaczęłam odkrywać coś. Ŝe zapyta. esencją Ŝycia. kiedy w samotności płakała. Jest świadomą energią. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. ja równieŜ wyszłam po chwili. abym ją tam połoŜyła. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . Ŝe dusza jest czymś. Gdy skończyłam się modlić. otwarty teren. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. wydarzenie. a takŜe. gdyŜ poczułam. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. wiem.informacje na temat Ŝycia danej osoby. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. Ŝe jestem cięŜko chora na raka. chwile. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. Wszystko jest dobrze". i czułam się rozdraŜniona. nie wiedziałam jednak. które dotyczą np. jakie Ŝycie prowadziliśmy. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". i nie umiałabym wytłumaczyć. Czy moŜesz mi powiedzieć. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. Nie potrafiłam pojąć. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. przechowywane z miłością. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. Obserwując to wszystko. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. Nie byłam przygotowana na to doświadczenie. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. aby kobieta nie spostrzegła. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. Bałam się jej reakcji na wiadomość. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. twórcza i fizyczna aktywność. Ŝe jest czymś więcej. teraz wiedziałam. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej.gdy nagle zostałam zalana energią. Wszelki osąd. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. ZauwaŜyłam. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. Nie przypominałam sobie. Przestraszyłam się. Byłam wstrząśnięta tym. który przylegał do wydawnictwa. Ŝe jest ona częścią jej duszy. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. Zawsze wierzyłam. co się wydarzyło. znów spojrzałam na twarz kobiety. Przypomniała jej rozmowy. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. częściowo ze strachu. Weszłam na piękny. w sposób dość. modliłam się. Wiedziałam. Zaczęłam się modlić. jest zapisany. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. w jaki sposób się to odbywa. Uczono mnie. Teraz mogę znieść wszystko". Cofnęłam rękę. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. w zaleŜności od tego. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. w wydawnictwie. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. jak jakiś system. Nie potrafiłam jej powiedzieć. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. dlaczego ma raka. Kontynuowałam swoją działalność. od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. emocjonalna. które miały dla niej jakieś znaczenie. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. DrŜałam na całym ciele. zdrowia. które kontrolowały Twoje Ŝycie. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. aŜ do dnia.

Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. łatwo i naturalnie. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. którzy do mnie przychodzą. umysł i duszę. Jednak ludzie. związek choroby wieńcowej. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment.anatomię duszy . gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. Ŝe postrzegam energię ludzi. naprawdę nie wiem. Teraz. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. Potrafię wyczuć. co zjadłam. choć sposób. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. odpowiadających im częściach ciała. poznając ludzki system energetyczny . pewnego dnia obudziły się we mnie. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. w większości przypadków sami czują.nie załatwione sprawy z przeszłości. w jaki ona funkcjonuje. spokój umysłu. gdy umiera ciało. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. gdyŜ wiem. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. często zanim osoba uświadomi sobie. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. których nigdy nie widziałam. Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. Ponadto uwaŜam. Podejrzewam. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość. Jednak z mojego doświadczenia wynika. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. Studiując anatomię energii. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. Ŝe w ogóle jest chora. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. pełnoprawnym zmysłem. co wcale by mnie nie zdziwiło. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. osoby. kiedy powstaje choroba. Im częściej uŜywałam intuicji. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. np. jak sama się tego nauczyłam. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. emocjami a określonymi dolegliwościami. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem. intuicja stała się moim szóstym. a chore na nowotwory .co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. lecz takŜe trudności związane z leczeniem. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. tym bardziej byłam przekonana o tym. 10 . Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. Stanowi to dla mnie znak. Np. Nie ulega wątpliwości. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. jak działają bogowie.

Pragną wewnętrznej klarowności. Ŝe nie poznałam go tak dobrze. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. ludzi i trudności. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. Tego mam pod dostatkiem. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. z rozgoryczeniem opowiadają. Ŝe ciało jest przejawem ducha. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. Wierzę. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. jakim jest choroba. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. Wszyscy boimy się odrzucenia. poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. zrozumiesz. a takŜe tacy. Jestem przekonana. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. lecz dlatego. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. nie dlatego. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. jakim jest ta ksiąŜka. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. Dowiesz się takŜe. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. którzy uczestniczą w moich zajęciach. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . jakie łączą ciało i duszę. Wszyscy posiadamy ciała. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. Gdy poznasz anatomię energii. ci. hinduistycznej i buddyjskiej. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. Ŝyda czy chrześcijanina. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. jak tradycji judeochrześcijańskiej. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. którym sama się posługuję. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". Lekarze. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. którą jesteśmy. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. ciału i umysłowi. straty lub zdrady. jako przejawu większej siły duchowej. Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. duszy i energii.

AIDS. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. Jako 12 . mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. absolwenta Harvardu. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. akupunkturę. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. anteny satelitarne. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Dzięki rozmowom. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. Choć niektóre. ani ostrzeŜenia. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. jaką prowadziłam u boku Normana. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. jak np. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. nieodzowna jest praktyka. które mówią nam. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. Lekarzom. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. To przyniosło mi ogromną ulgę. wysyła sygnały energetyczne. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. gdyŜ nie czuje się dobrze. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. masaŜ lub homeopatię. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. lecz kierowałam osoby do specjalistów. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. Regularna praktyka. dowiedziałam się. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. w stanie Missouri. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. wspólnie realizujemy naukowy program. jednak aby rozwinąć ją w pełni. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. Poprawy nie wywołają ani rady.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. tylko działanie. powaŜne choroby. jak i symptomów. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. Ŝe tracimy energię. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. Jednak ciągle pojawiają się nowe. Na farmie Normana w Springfield. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. Zanim ciało wytworzy chorobę. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. choć nie leczyłam i nadal nie leczę.

społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . Jednak zanim to nastąpi. Mam nadzieję. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha. Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. i duchowe. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya.uznajemy stosowanie np. zarówno w Stanach Zjednoczonych. 13 . które łączą w sobie podejście fizyczne. propagowane przez ruch holistyczny. Wydaje się nieuniknione. akupunktury albo chi kungu. Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . reprezentowane przez medycynę oficjalną. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie.nowoczesne metody leczenia. akupresury. jak i na całym świecie. autora ksiąŜki Meaning and Medicine. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu.

oprócz mnie. doświadczyłam w okresie. Pewnego ranka. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. jadąc do Seattle. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. w którym kierowałam się intuicją. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. dokąd idę. pomyślałam. wyniszczającą depresję. Czułam wdzięczność za to. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. aby być obiektywnym. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. Byłam zbyt wykończona. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. gdzie popełniłam błąd. typową „ciemną noc duszy". Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. Rzuciłam. ZauwaŜył mnie nasz kierowca. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. Wszyscy zasnęli. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. popadłam w głęboką. ogarnęło mnie uczucie. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. Stwierdziłam. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. które opisują sytuację. Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu. W porcie czekał na nas męŜczyzna. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. 14 . aby przez lato pracować na Alasce. zastanawiając się. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. Ŝebym wsiadła do samochodu. mojego rodzinnego miasta. i po chwili ruszyliśmy. byliśmy kompletnie wyczerpani. kaŜdy przepytuje przechodniów. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". pełna rozgoryczenia. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. Nie mając Ŝadnych innych planów. Mój wyczerpany. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. Powiedział. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. Ŝeby spać. co ma dla mnie znaczenie osobiste. Poprosiła nas. Zatrzymał się przy starym. drewnianym. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. zawodowe i duchowe. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". Punkty zwrotne Wszystkiego. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. Odparłam. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. o wydarzeniach i ludziach. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. a później po ciebie wrócę". dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. zatrzymał się i zapytał. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. Powiedziała. aby pomagać innym. Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. Ŝe wreszcie się skończyło. które jednocześnie słuŜyło jako biuro. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. Ŝe umarłam. planując swoje Ŝycie. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. więc pracę. Ŝe wyszłam na spacer.

śycie jest proste . aby nie zostawić niedokończonych spraw. i powiedział. kto wstąpił na herbatę. drewniany totem i indiański koc. który zdobił ścianę. . Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. . Ŝeby porozmawiać.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. To zwierzę na górze to niedźwiedź.powiedziała Rachel. Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. jeŜeli nie masz pewności. aby go skończyć. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. Spoglądając na mnie sponad samowara. więc tak.Ten dywan był prawie gotowy. Ŝe otrzyma potrzebny czas.weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. Zrobiłam. W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. a zwłaszcza jej 15 . a nigdy dla przyjemności. zwalniając go ze wszystkich obowiązków. koronkowymi firankami. Rachel zauwaŜyła. samowarem.Nie .Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu. aby odzyskać siły. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. Jego duch prowadzi nasze plemię.Widzisz ten koc na ścianie? . w której przekaŜesz to zadanie komuś. . Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. . jak powiedział . A jeŜeli odkryjesz. . kto zgodzi się je dokończyć. w którym Rachel przygotowywała herbatę.Przychodzimy na świat. Wtedy nas opuści. przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. i zabija tylko w obronie własnej. na długo zanim ta stała się stanem. Ŝe przyglądam się totemowi. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. Ŝe jej przeszkadzam. Musimy przeprosić kogo trzeba. sprytny w podchodzeniu zdobyczy. Spójrz na to. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. gdzie gości przyjmuje się ciepło. Rachel powiedziała mi. gdyŜ zawiera ona jego ducha. która go tkała. jak się go odczytuje? . Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. Były tam między innymi: nieduŜy.zapytała. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". a Duch odpowiedział jej. Rachel przerwała. . aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś.powiedziała. Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. oprzytomniałam. Zapytała go. . Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem. aby nalać herbaty. Słysząc te słowa. nie wolno ci zacząć nowego dywanu. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie. Aby móc zaśpiewać pieśń. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. jak przystało na mieszkankę Alaski.odparłam. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. czy będzie mogła dokończyć pracę. Potem otrzymujemy znak. . a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. który z nimi spędziliśmy. pozostawiając niedokończoną sprawę. musisz przeprowadzić ceremonię. Tak to wygląda. Zachowywała się tak. Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi.Jest bardzo szczególny. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. powiedziała: „masz potrzebę umrzeć"). musisz mieć pozwolenie od jej autora. Jest silny.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. Ŝe jest pół-Rosjanką. . przyjaźnie i z ufnością. potrzebuje długiego snu. ogarnęło mnie uczucie. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. bo nie sądziłam.Ojej . Gdy jesteś tkaczką. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. .zapytała. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce.Czy wiesz. Oniemiałam z wraŜenia.

Musiałam przestać się z nim spotykać. załatwiała sprawunki. .chorobie. Ŝe mój dotychczasowy świat. .Wszyscy chodzą do szamana. Wiedziałam. Nie miałam takŜe pojęcia. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. będzie bardziej skłonny do współpracy . Później zrozumiałam. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. św. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. wybaczenie i wiarę. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. co robię. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. Kiedyś szaman powiedział mi. Za zamkniętymi drzwiami. tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła.Skąd ten męŜczyzna wie. róŜni się od tego. bym mogła zostać dziennikarką. postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. UwaŜa się. św. lecz nie ze świata". odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. Zastanawiałam się. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. Nie sądziłam równieŜ. Teresa z Avila. skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. robiła. Ŝe złamię nogę. aby się dowiedzieć. w jaki widzą je zwykli ludzie. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. Zanim poznałam Rachel. czy Bóg. nie brałam pod uwagę siły. Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później.rzekła patrząc mi prosto w oczy . gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. . lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. Ŝe „są w świecie. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. chodziłam juŜ prosto. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc.zapytałam. Teraz jasno widzę. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. . Na jakiś czas wyjechałam. o której mi opowiedziała. św. który jest bardziej realny od mojego. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach. spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . poniewaŜ go kochałam. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. tacy jak św. to prymitywny zabobon.odpowiedziała. Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . Ŝe ona zna Boga. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. której chciałam odebrać męŜczyznę. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. co ona zechce. Być moŜe Bóg. Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . co mówi ich duch. św. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. o czym mówi. Klara z AsyŜu. którego teraz poznam.pomyślałam. jeŜeli nie będę chodziła prosto. W języku chrześcijaństwa mówi się. co go spotka.Poszedł do szamana. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. To było dla mnie bardzo trudne. istnieje naprawdę. Sposób. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. Franciszek z AsyŜu. Niczego tak nie pragnęłam. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. Zainspirowana przykładem Rachel. Zaproponowałam. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. Julian z Norwich.Powiedz mi . Ŝe to. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu.Ach . w moim ciele nie było ducha. Ŝe umrze? Czy jest chory? . u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie.stosunek do śmierci. I choć nie byłam wtedy tego świadoma. a gdy wróciłam. pośród udręki i ekstazy. w którego wierzyłam. Jednak. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc.

Dzięki obiektywizmowi. i aby powrócić do zdrowia. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. rakiem prostaty. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. którą podąŜali. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. Jednak bez względu na to. Teraz wierzę. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. Byłoby wspaniale. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. które cierpiały na migrenowe bóle głowy. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. Ŝe mam takie zdolności. mogę analizować sposób. zauwaŜam. uzdrowieniem i osobistą mocą. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. zauwaŜyłam. Okazało się. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. co było mi potrzebne. nie według jakiegoś szczególnego schematu. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu.Ŝycie naprawdę jest tak proste. W okresie od 1983 do 1989 roku. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. jako ludzi przebudzonych. Zanim podjęłam decyzję o tym. jak emocjonalne. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. Tak zaczęła się nasza znajomość. osoby z rakiem piersi. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. Byłam bardzo zdenerwowana. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". i jak wpływa to na ich ciała i dusze. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. chorobami okręŜnicy. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. gdy praktykowałam diagnozowanie. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób.wolnych od iluzji świata fizycznego. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. która odbywała się na zachodzie kraju. ludzie pojawiali się przypadkowo. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. który jest przebudzony). jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. Dowiadywałam się. i ile fizycznego cierpienia doznali. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. Po pierwsze. mówię. gdzie nadal pracowałam. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. którzy się do mnie zwracają. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. 17 . powinni się zatrzymać.

Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. i zapytał. Sam to wiem. powiedziałam. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. na ile trafne jest moje diagnozowanie. Ŝe nie wiem. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. później jednak powiedział mi. podał mi jego imię. tłumacząc. Gdyby mi schlebiał. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Wtedy nie przypuszczałam. wiek i czekał na odpowiedź. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. uświadomiłam sobie. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. Powiedziałam mu. jaką 18 . Odkryłam. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. które sporządziłam w trakcie sesji. Odpowiedział. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów.Któregoś dnia. Pewnego sobotniego ranka. zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Powiedziałam dr Shealy'emu. Przeglądając notatki. w maju 1985 roku. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. Ŝe zadzwoni do mnie. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. Ŝe wydaje mu się. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. do wydawnictwa Stillpoint. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. Powiedział. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. siedząc obok niego podczas obiadu. Nie przerywając obierania jabłka. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. Nie powiedziałam o tym Joemu. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. czy dobrze wykonałam swoją pracę. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. dotarło do mojej świadomości. Według mnie pacjent był narkomanem. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. Teraz sama uczę. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. Pracując z Normanem nabrałam pewności. pozostawiając to Normanowi. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. Ŝe nie wiem. Ŝe jest chory na białaczkę. Ŝe wibracja. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. czy nie mogłabym tego sprawdzić. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. nie uŜywając jednak pojęć medycznych. kto mi powie. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. Powiedział. W miesiąc później. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. Opisywałam swoje wraŜenia. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. poprosiłam. ich przyczyn i objawów energetycznych. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. Przez długi czas nie miałam pojęcia. gdy będzie miał pacjenta. Potrzebuję kogoś. Gdy skończyłam. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. jaki wygłosiłam w Kansas City. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. w maju 1984 roku. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę.

odczuwałam. mam AIDS«. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. Razem stworzyliśmy program terapii. Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. Ŝe mówisz prawdę. a tym bardziej. gdy zadzwonił telefon. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. wcale nie pasowała do białaczki. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. co robię. by go to męczyło. aerobik. jest we mnie ciągle Ŝywe. bo to właśnie usłyszysz". gdyŜ wiem. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. Starałam się wytłumaczyć mu. masz AIDS". Ŝe jego ojciec nawet nie wie. Zapewniłam. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. Ŝe ma AIDS. następnego dnia w południe. Powiedziałam mu. Powiedział: „Wiem. co powinien w tej sytuacji zrobić. Rzeczywiście. Caroline. Zareagował mówiąc: „Jezu. 19 . Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. mówiąc. Peter bez narzekania przyjął wszystko. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. czego wymagał od niego program. jakim do mnie mówił. prawie wegetariańską dietę. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. Ton. w New Hampshire. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. nie dość. Muszę stwierdzić. Nie mam tyle siły. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. Nie mogłam jej zidentyfikować. To był Joe. cukrzycę i przewlekły ból. Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. iŜ jego syn jest gejem. Nic nie odpowiedziałam. która cierpiała na otyłość. między innymi z pewną kobietą. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. zbadałam twoją energię. Nie mogę tego zrobić. Powiedzieliśmy jej. rzucenie palenia. o co chodzi mojemu synowi. Minęło kolejne dwadzieścia minut. W końcu powiedziałam: „Peter. od razu zadzwoniłam do Normana. to nadal bym go kochał". Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe. Peter powiedział mi. który obejmował zdrową. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. Odparłam: „Mam nadzieję. Byłam oszołomiona. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. jednak zachęciłam go. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. mogą to uczynić takŜe inni. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. Rozmawialiśmy o tym. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. tak się boję. ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP).

na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. Następnie zobaczyłam Normana. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . dzieje się coś niedobrego. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. które są największym źródłem tlenu na Ziemi. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. a mięsak Kaposiego . Szczególnie często zastanawiałam się. a który się jednak nie pojawił.chodzi mi o to. aby mnie ratować. co moŜe powodować. uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. natomiast inni nie. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. gdy się nie wydarzają. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. tym bardziej byłam oddana tej pracy. 20 . którą moŜemy uaktywnić. aby powstawały cuda. Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. jak układ odpornościowy chorego. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. Jechałam karetką do szpitala. a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. traci się energię (lub moc). Byłam lekka i tak oŜywiona. zmieni negatywne przekonania. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych. aby mógł zdarzyć się cud?". sugerując. wywołaną przez próby z bronią jądrową. Wierzę. Nie namawiam Was. Z drugiej strony. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. Czekałam na tunel. zanieczyszczenia i odpady. o którym tak wiele słyszałam. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. jak nigdy dotąd. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. jak i dlaczego rozwija się choroba. Przyszło mi na myśl. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. Ŝe oddalam się od Ziemi. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. i pewną szczególną energię lub „łaskę". Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. Interesowało mnie głównie. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. która jest tak słaba. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę.sprawił.destrukcję powierzchni planety. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. Wpadłam w euforię. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. bez której nigdy by nie pokonał choroby. to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. tak głębokie. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. Zamiast tego poczułam. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową. które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. jak moŜemy wpłynąć na energię. który stał na podium przygotowując się do wykładu. przekonań. do której spływała krew. JeŜeli tak jest w istocie. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. a jednak być zdrowym. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie.

poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. Ogarnęła mnie wściekłość. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. Ustalając porządek ksiąŜki. Ŝe dojrzałam. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. przecieŜ zapłaciłam". Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. jak ja na nie patrzę. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. proszę. Pokazywała. a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. 21 . oraz wskazówki. Myślałam. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. Europie. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". aŜ wymyślę powód. i powiedziałam: „Myślę. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. Pozostali niech wyjmą. długo nie poŜyję. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. Meksyku i Kanadzie. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. w stanie Maine. zachowałam kolejność. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. z którą przed chwilą rozmawiałam. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. oprócz praktyki z lekarzami. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. pojawiły się nowe moŜliwości. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Women's Wisdom. Zrozumiałam. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. W okresie od 1990 do 1992 roku. Nikt się nie poruszał. śaden z uczestników nie wycofał się. Podobnie jak dotychczas. będę tu siedziała. I moŜliwe. To Ty mi powiedz. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. jak to się robi." Popatrzyłam na kobietę. gdy skończyły mi się siły. jak moŜna z nich korzystać. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. Dziękuję Ci bardzo". Zamiast tego nauczę Was. Wtedy mnie oświeciło. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. Australii.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. Napięcie w grupie wzrosło. To oznaczało. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. Wśród kursantów było wiele osób. niech powie o tym teraz. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. Więcej skorzystacie. Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. notesy. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało.

tzw. Siedem czakr.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. model ludzkiego systemu energetycznego. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. W części drugiej. który jest głównym tekstem Kabały . 22 .mistycznych nauk judaizmu. w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju. która obejmuje siedem rozdziałów. moim zdaniem. proszę. którymi kieruję się w swojej pracy. Drzewa śycia. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. jak powiedziałyby Joseph Campbell. Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. tylko to. symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. przedstawionego w Zoharze. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich.

Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . czyli przeŜycia. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. pulsuje energią.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. jak i negatywne. Pamiętaj więc. wspomnienia oraz przekonania i postawy. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. powstającego w procesach biologicznych. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. głębokie i traumatyczne przeŜycia. zarówno te pozytywne. Naukowcy przyznają. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. Pole energetyczne człowieka Wszystko. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. która wymienia informacje z ciałami innych osób. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. zwłaszcza. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. co mówię o intuicji. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie. Wiedza. która wypełniona jest informacją. rozpościerające się na szerokość ramion. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. W ten sposób biografia. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. czytając ten rozdział. Oto przykład informacji. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. Przypuśćmy. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. Przypomnij sobie sytuację. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. edukacji lub niepowodzeń. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. autorytetów. zarówno osobiste. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. staje się naszą biologią. z których składa się nasze Ŝycie. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. co Ŝyje. gdy rozumie się nomenklaturę. Pole to. jak i zawodowe.

Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. Ŝe neuropeptydy. w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania.. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. a nawet muzyczne czy literackie preferencje. Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami. której jeszcze nie rozumiemy. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz.. jak i małŜeńskie . jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. są myślami przekształconymi w materię. Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym.. gdy ono umiera. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. Inne osoby. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. poniewaŜ te same komórki. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. Pewien rodzaj energii zdaje się np. wtedy niebezpieczeństwo. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii". Dopuściwszy do siebie emocje. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne. są wyjątkowe. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych." Na pytanie. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. Obszar ciała. Ŝe emocje są zapisane w ciele.) Jest wiele zjawisk. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. przyzwyczajenia. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. powiedział. Gdy jesteśmy zdrowi. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. wzory zachowania. wszystkie częstotliwości są w harmonii. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. wydają się mieć taki sam problem. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. a strzał w serce dokładnie oddaje to. nbrational medianę). poglądy moralne. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. które przyczyniło się do jej rozwoju. jak i w polu energetycznym. ZauwaŜcie np. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. Podobnie jak stacje radiowe. opuszczać ciało. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu.i stawić im czoła. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. są obecne w całym ciele. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. przypływ osobistej mocy w ciele. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. czy uwaŜa... Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. (. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek.pracę. dr Pert odpowiada: „Oczywiście. za miły gest lub za pomoc. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. jak się wtedy czuł. jestem jednak przekonana. które wcześniej starał się ignorować. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu. Łączy 24 . Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang.

Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. aby mówić ludziom prawdę. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. w większości sami intuicyjnie czują. uwzględnij kaŜdy obraz. w nieznane. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. dlatego. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. JeŜeli kłamiemy. by spełniać nasze prośby. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. Taka intensywność jest jednak konieczna. Jednak. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych.bez względu na to. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. które zwracały się do mnie 0 pomoc. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. czego się obawiają. Ci. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. a nie to. 25 . śycie czasami bywa trudne. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. co chcą usłyszeć. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. która słabnie lub zaczyna chorować. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. Jednak za sprawą ciała okazało się. ukrył złość i urazę w swoim ciele. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. WaŜne jest jednak. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. Często spotykałam się z opinią. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk. co robimy. Ŝe coś jest nie tak. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. Ŝe nie podzielam ich obaw. największe nasilenie. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. co podpowiadała mu intuicja. Intuicję posiada kaŜdy. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. którą badasz. które są duchowymi lekcjami. mają jednak nadzieję. Jednak zachowanie refleksyjnej. Zamiast zrobić to. który się pojawi. ani Budda. a nie duchowości. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania.nas takŜe to. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. Ŝe jest On po to. Ŝe są chorzy. ale nie jest to do końca prawdą. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. wiedzieli. Ludzie muszą stawić czoła temu. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. Ŝe zawsze odbieramy informacje. Jednak ani Bóg. Np.

a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. naszych słabości. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. stopniowo. Natomiast osoba. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . Są jak szybkie mentalne obrazy. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . Ŝe Ŝołądek się kurczy. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. w ciele.chodziło o jego pacjenta. najpierw naleŜy poznać zasady. Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. zakładam. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . Ŝe cokolwiek bym powiedziała. według mnie. Ŝe nie jest obiektywna. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. a następnie samoistnie się kończy. młodego dentystę. Wszystkie myśli. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. nie zostałoby to zrozumiane. bez względu na swoją treść. dzień po dniu . na którą kładę największy nacisk. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. oddziałuje na wszystkie układy ciała. Czasami czułam. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. której nie potrafię odczytać. Te. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. dla której robisz odczyt. Gdy badam czyjeś ciało. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie. jest oznaką. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. Sprawia. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby.powoli. a sporo nieuświadomionych. Mogę tylko snuć domysły. nadziei i obaw. cierpiał takŜe na powaŜną depresję. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. których nie mogłam jej udzielić. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. dzieje się coś niedobrego. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia.jest to sprawa najwaŜniejsza. W ten sposób . rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. Ŝe na poziome energii. które charakteryzuje bardzo słaby impuls. Część myśli jest płytka. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. dlaczego tak się dzieje. zdolności intuicyjnych. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo. Narastające zmęczenie.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. Strach np. np. niekiedy wynosi niemal godzinę. na których opiera się praktyka. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. Co jakiś czas trafiam na osobę. Czysty odbiór nie powinien. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy.

UwaŜa on. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. Tym razem wynik był pozytywny. Ŝe biografia staje się biologią. które jest źródłem udręki. JeŜeli nie dbasz o to. Pacjent został natychmiast zoperowany. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. którą utrzymuje. czy słuŜy mu jego praca. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. Ŝe pacjent ma raka trzustki. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. jak tego pragnie. aby zastanowił się. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. Niestety. ciało stara się powiedzieć. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. wszystkie wydarzenia. Powiedział. Norman odniósł wraŜenie. Pacjent przyznał się. Poradził mu. Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. nic mnie to nie obchodzi". nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. Ŝe dzieje się coś złego. Rozmawiając z owym męŜczyzną. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. Ŝe jego choroba postępuje.do ciała. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. czego pragnie. wszyscy mamy negatywne emocje. Aby rozwinęła się choroba. TakŜe depresja świadczy o tym. Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. moŜna powiedzieć. Czasami. oznacza jednak. ale te nie potwierdziły podejrzeń.symptom choroby. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. poczuć swoimi wnętrznościami. aby mogło nastąpić uzdrowienie. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. trzeba zmienić sposób myślenia. PoŜegnał się. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. kaŜdą komórką . Powiedziałam Normanowi. Ŝe jest „energetycznie" chore. Norman przyznał. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. gdyŜ nie czuje bólu. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. Ŝe aby osiągnąć to. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. Zadzwonił więc do mnie po pomoc. Porównując energię do pieniędzy. Stwierdzenie. Oczywiście. o którym początkowo nie sądzimy. Poprzez wyczerpanie. odpowiedzialności. myśli. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. stosunki. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. zmarł jednak po czterech miesiącach. Choć widzieli to inni. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. jak w przypadku tego młodego dentysty. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. jednak testy tego nie wykazały.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. zaczynamy 27 . Ŝe teŜ podejrzewał raka.

wiedzieć. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. Aby choroba się rozwinęła. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. była wykończona. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. Wyjaśniłam Normanowi. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". aby te urządzenia mogły jej pomóc". Jednak. głównie swoich dzieci. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój .gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. Tego popołudnia zrozumiałam.przyspiesza zmiany w ciele. Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. Norman poprosił mnie. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. aby od niej nie odeszły. wszyscy mamy negatywne uczucia. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. jakie daje Ci gniew. Jak podkreślał M. co robią . kiedy pacjent rozumie. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. terapię światłem i kolorem. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. abym dokładniej mu to wyjaśniła. czym jest wewnętrzna moc . Mogła pójść do psychoterapeuty. Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. 28 . Powiedziałam. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. Leczenie nie przyniosłoby efektu. które powoduje jej utratę. która przyciąga i niszczy wszystko.rozumieć. lecz takŜe osłabia zdrowie. którą pobierała z zewnętrznego źródła. Ŝe wszystko. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. do czego nie chciała się przyznać. Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. We własnym mniemaniu była dobrą matką. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. Zapytał. Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. wolisz tego nie robić. lecz ze względu na uczucie przewagi. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. Postępowanie. kobieta jest nieustannie wyczerpana. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. np. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. Gdy trafiła do Normana. co powiedziałam. co robi. ona ma za mało oparcia w sobie. Stwierdziłam. Uświadomienie sobie. MoŜesz np. Powtarzam. od swoich dzieci. robi dla ich dobra. emocja negatywna musi się stać dominująca. dlatego znajduje wady we wszystkim. Odpowiedziałam: „Nie.w szkole i poza nią.

Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu. więc jestem bezpieczny. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. najpopularniejszy symbol siły . Pojawiła się migrena. Często zgadzamy się z osobami. z twierdzeniem. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. są wynikiem tego. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. zarówno te pozytywne. To spowodowało reakcję biologiczną. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. Pracował do późna. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. jej energia zdradzi. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. Gdy pieniądze napływają. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. Był przy tym zawsze uwaŜny. jednak dla niego był źródłem mocy. którymi się otaczamy. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział. Gdy zachorował. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. Ŝe do ciała napływa siła i energia. o jakim zawsze marzył. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. zauwaŜył to od razu. Moc jest podstawą człowieczeństwa. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. Wycofał się ze wszystkiego. i wszystkie decyzje. która mówi. np. Wraz z fortuną utracił źródło siły. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. Ludzie. kochanką lub kochankiem. 29 .pieniądze. co naprawdę czuje. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. autorytetu. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. jak i negatywne. pracę. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . a on sam miał energię dziesięciu osób. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. Nikomu nie są obce te kwestie. więc wszystko jest w porządku". bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych.z małŜonkiem. pieniądze. Staramy się wyczuć. tytułów. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. z której wynikła śmiertelna choroba. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. kiedy stracimy coś. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. to jednak ubóstwo. bezpieczeństwa. które podejmujemy. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. Uświadomił sobie. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. Nasze postawy i poglądy. gdyŜ wydaje nam się. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia.pieniędzy. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. lub po rozstaniu się z kimś. urody. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. Mam siłę. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. Ŝe biografia staje się biologią. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. Zaczynamy wywoływać chorobę. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. Weźmy np. Połączmy teraz pierwszą zasadę. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. Ucząc się symbolicznego języka energii. Pamiętam pewnego męŜczyznę. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. braku energii. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. rodzicem lub dzieckiem. kto ma siłę.

Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. na jakiej opiera się medycyna akademicka. status społeczny. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . jak np. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś.zadanie przejmują leki i chirurg. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. Rozpoznanie własnych symboli mocy. Gdy pacjent jest pasywny. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. Wyleczenie nie jest tym samym. w związku. uzdrowienie nie następuje. Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. wymagają aktywności i zaangaŜowania.aktywnej i pasywnej. wizualizacja. To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. co uzdrowienie. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. ułatwi leczenie kaŜdej choroby. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. Osoby tego typu czują. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. co trzeba". Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. Leczenie jest procesem biernym. tzw. autorytet polityczny. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. 30 . Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. Według filozofii.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. fizycznym i duchowym poziomie. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. Mówi ona. Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . Wiedzie takŜe do zmian. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. swoich wspomnień i przekonań. Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". Czujemy się przez nich przyciągani. „cele energetyczne". psychicznym. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. z nastawieniem „zróbcie. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. natomiast techniki holistyczne. symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. która uczy. Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym. co daje Ci siłę.Powinieneś wiedzieć. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. zręcznie je wykorzystując. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia.

takie jak tytoń. Bez względu na to. Mówiąc o sobie. Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. Ŝe nałogi. czy naprawdę nie mogłabym wypalić. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. Te dwa cele 31 . stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. Utykała. Najbardziej skrajną grupą osób.prostytucję. Ludzie bardzo często mówią. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. jakie działania powinien podjąć chory. jednak przekonałam się. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. Pewien przypadek. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. Wspomniałam. czego chce. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. są osoby uzaleŜnione.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. by wybrała to. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. w jaki tracą energię. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. jej umysł wybrałby lekarstwo. niŜ nam się wydaje. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. zdałam sobie sprawę. które wykazują bierną postawę. narkotyki i alkohol. osłabiają proces uzdrowienia. Podczas wykładu mówiłam o tym. Nieświadomie określają sposób. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. Ŝe biografia staje się biologią. Osoba. JeŜeli uznasz. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. Ŝe osoba. aŜ zachorujesz. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. Nie czekaj. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". a nie obraŜanie się na nauczyciela. Pierwszą diagnozę postaw sobie. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. jakie ze sobą niesie. jak i umysł. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. ZauwaŜ. lecz ciemna strona Twojej osobowości. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. Naucz się wyczuwać napięcia. zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. masz trudności w pracy. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia.nie opartego na egocentryzmie. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. Po czwarte. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. i obserwuj.energetycznych ciała. MoŜe się okazać. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. która wydaje się odbierać Ci siłę. który znajduje się w Twoim wnętrzu. badaj co. i rób wszystko. a nie kto pozbawia Cię energii. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. które pozwolą Ci ją odzyskać. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. Po pierwsze i przede wszystkim. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. Postanów. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. JeŜeli np. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. aŜ poczujesz energię tej 35 . jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. doświadczeń i informacji. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. Uczyń badanie siebie rutyną. Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. która poddaje się temu uczuciu. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. Gdy dojdziesz do wprawy. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. Wiedz. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Zastanawiaj się i odczuwaj. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. Po drugie. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. Zawsze pamiętaj. oceniaj swoją energię codziennie. Pytaj siebie. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. gdy odkryjesz utratę energii. tak energetycznych. które podejmujesz. Zawsze pamiętaj. Po piąte więc. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. Po trzecie.

weź pod uwagę. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. •Wszystko się zmienia. Po szóste. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. które wyznajesz. Konsekwentnie realizuj swój program. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym.osoby i sposób. jak i okresów spokoju. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. np. Szczęście zaleŜy od osobistego. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. włączając do niego elementy leczenia medycznego. Rodzaj zmian jest nieistotny. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. przestrzeni ani materii. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. Staraj się wierzyć w to. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. Nie jesteś ofiarą. działanie i modlenie się jak ofiara. Pamiętaj. moŜe to świadczyć o tym. co boskie. KaŜda sytuacja. zioła i dietę. śyj według prawd. lecz nauczenie się czegoś. Po siódme. związek lub małŜeństwo. samo staje się chorobą. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. •Nigdy nie wymagaj. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. Nie pomoŜe wizualizacja. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. co się wydaje najistotniejsze. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. Gdy zdasz sobie sprawę. aby zrobić to. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. •Bądź konsekwentny/a. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. więc nie marnuj czasu na myślenie. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. Rób wszystko. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. poprawa nie następuje lub jest niewielka. 36 . czego wymaga proces uzdrowienia. poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. Gdy rozpoznasz. Korzystaj z pomocy. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. To. prawie jak techniczną usterkę. w jaki się z Tobą wiąŜe. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. a nie Ŝycie z nim. Uwzględnij te moŜliwości. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. •śycie polega przede wszystkim na nauce. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. Uzdrowienie ciała. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. waŜne jest.

gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. gdy sądzimy. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. dowiedziałam się. co nie znaczy. jak postępować.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym. W jednej chwili zrozumiałam. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. Gdy się im przyjrzałam. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. ale takŜe siedem sakramentów. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. jakie dzięki nim musimy podejmować. Ŝe jest wyczerpany energetycznie. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. Jest to zadanie proste. Uczy nas. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. Energia jest określeniem neutralnym. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. Zdrowie. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. Stało się to nagle. Im lepiej to zrozumiemy. które przepływają przez organizm. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. zwróciłam uwagę na fakt. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. koncentrując się na tym. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. 37 . stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. co pozytywne. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. Łatwiej się Ŝyje. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. jednak wyzwania. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. Ŝe większość osób. jak i symboliczne. przechodziła kryzysy natury duchowej.poprzez wieczne i proste prawdy. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. jak i duchowym. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. Ŝe łatwe. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . Oznacza. które do mnie trafiały. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony.Niczego nie zyskamy.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. Nasz duch. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . co uwaŜamy za prawdę. Nie zmienia to faktu. Później. Gdy uświadomiłam sobie. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. aby zachować zdrowie.

odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. skoro zdolni jesteśmy do miłości. Zarówno śydzi. a nawet powrót do wiary osób. O Bogu mówi się. w jaki wykorzystujesz. W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. Jednak ta pierwotna zasada. zawierającej wydarzenie.wizję podróŜy bohatera. które formalnie z nią zerwały. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. Synem BoŜym. na stworzeniu nowej teologii. myślenia i działania. 38 . Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga. nazywając go Jezusem. Nowością było to. Jahwe. zmieniając je na podobieństwo duchowe. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. Bóg jest samą miłością. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. a takŜe moc ludzkiego ducha. pozwalała im pomóc sobie.Zwiastowanie. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. będąca źródłem ludzkiej świadomości. poprzez akty zazdrości. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. ZauwaŜyłam. skoro potrafimy wybaczyć. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. jak i chrześcijanie wierzyli. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. od wielkich aktów twórczych. Ten duch lub siła.własnego ducha. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. Ŝe nasze ciała fizyczne. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. przeniknięte są boskością. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. które łączy w sobie biologię i duchowość . seks i zmysłowość. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. Ŝe ma lewą i prawą rękę. Ŝycia. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. ludzie przyjmowali to z łatwością. destrukcji i zemsty. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. którego nazwie Jezus. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. pozostaje Ŝywa i jest głównym. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . szczególnie te męskie. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. co tobie niemiłe". zapładnia zwykłą kobietę. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. Bóg wybacza wszystko. Wczesne kultury. tworząc mitologie. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . po niezwykłe przykłady przemiany. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. rywalizację i noszenie urazy.

Systemy siedmiu świętych prawd kabały.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. pomagają zrozumieć. poznajemy siebie i osiągamy moc. Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. Czakry ułoŜone są w linii pionowej. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3). teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. kaŜda myśl. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. co Bóg dla nas stworzył.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. lecz jednocześnie deprymujące jest to. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. którą musimy opanować.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. do którego powracamy. 39 . Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają.naszych myśli i postaw . Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. siły. Święte teksty wciąŜ przypominają. Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. duchowej mocy. Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. Opanowując kolejne stopnie. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. i kaŜde wspomnienie. kaŜde przekonanie. jego charakter i dąŜenia. sugerując.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. stara się. w którym się utwierdzamy. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. podąŜając ku wyŜszej świadomości. która wpisana jest w organizm. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni.

pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego. osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . intuicji.

jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. nie tylko przed śmiercią. Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. w której przyszliśmy na świat. których powinniśmy dokonywać sami. Dotyczy to głównie chrztu. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. które 41 .Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. aby zaakceptować odpowiedzialność. i wybaczanie jej członkom tego. czy nie. Reprezentują moc. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. jako osób duchowo dojrzałych. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. Takie przebaczenie wyzwala moc. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. Jednocześnie pokazują. niezaleŜnie od tego. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. która uzdrawia ciało. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". Chrzest oznacza szanowanie rodziny. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. a takŜe siebie. przysporzyli nam cierpienia. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. choroby i uzdrowienia. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. aby móc kochać innych. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem.

unikając przy tym oślepienia. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. Inaczej niŜ pozostałe religie. Określa się je często mianem szaty królewskiej. zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. Dziesięć sefir. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. moŜna je podzielić na siedem poziomów. źródło Boskiego światła. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. boskiego pomazańca. które często są przedstawiane jako odwrócone. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. Tych dziesięć cech duchowych. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. 42 . chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia.27). System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. którzy zstąpili na Ziemię. to hinduizm ma wielu bogów. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. zostało nam danych po to. który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. wspólnych dla Boga i ludzi.

które poprzedzają przejawienie fizyczne. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie. co ziemskie. gdyŜ ma ona charakter męski.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. który nie ma elementów wspólnych z tym. Zaczynają powstawać formy.miłość lub miłosierdzie Boga.Oto najczęściej uŜywane nazwy. Gewurą. Ŝeński odpowiednik Chochmy. Stanowi ona początkowy punkt. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin. UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. 6. kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. co Boskie. 3. Keter (lub Keter Elyon) . a takŜe jego wielkość. W tej sefirze to.najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości. 43 .moc. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem. Biną. Gewura (znana takŜe jako Din) . który powoduje przejawianie się świata fizycznego. takŜe rysunek nr 4): 1. osąd. Chochma . Chesed . Jest to anima. Tworzy parę z piątą sefirą. 2. Bina oznacza takŜe świętą matkę. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. zaczyna się łączyć z ludzką myślą. Bina . Tworzy parę z trzecią sefirą.mądrość. 5. Tiferet (lub Rachamin) . równowaga i piękno. łono. 4. kara. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona.współczucie.

Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. musimy wiedzieć. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. umysłu i duszy. która zasila wszelkie stworzenie. Tworzy parę z Hod. Ŝe czakry. To nie DNA buduje nasze ciała. jakie daje rodzina. Hod . 10. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. jest jego „fałszywym bogiem". Czakry. która nadaje energii formę fizyczną. Jesteśmy zarówno materią. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10. JuŜ na pierwszy rzut oka widać. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . którymi są lęki. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii.wytrwałość Boga. Są takŜe źródłem proroctwa. przez co tracimy zdrowie. mistyczna społeczność Izraela. musi się uwolnić od lęku. RównowaŜy męską energię Jesodu. a on sam fizycznie rozkwita. Co zasila ducha. Połączenie mądrości czakr. Rachel. RóŜa. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. Jesod . JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. osłabia zdrowie. gniew i przywiązanie do przeszłości. sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. do jego pola energetycznego napływa łaska. pozbawiając nas sił Ŝyciowych. 8.majestat Boga. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. jak i duchem. umysły i serca. który wywołał zły czyn. To. Necach i Hod stanowią nogi Boga.25). 9. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha.element Ŝeński. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. jak one oddziałują na siebie. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych. jak i ciało. płodząca siła Boga. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. Związki zachodzące między czakrami. W judaizmie strach. która wytworzyła złą karmę. który włada człowiekiem. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. co obciąŜa duszę. wzmacnia organizm. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. Ta siła ma korzenie Boskie. oŜywia ciało. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. co słuŜy duchowi. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. co odbiera Ci energię. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. To. Co obciąŜa duszę. osłabia ciało. i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów.fallus. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę. Osoba. Ta prawda jest prosta i wieczna. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. Necach . Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. Gdy kieruje się wiarą. aby mógł chodzić prosto. jakie ma ciało i dusza.7. sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania.

Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. szósta i siódma . zdrowia lub ziemskich wpływów. „Bądź przekonany. Zwracamy się ku „górze". lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. 2. który zmusza nas do stawiania pytań takich.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. 45 . Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami.za sprawy niematerialne i wewnętrzne.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania. Charakterystyczne jest to.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. rodziny. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. Czwarta. Ŝe wyzwania. gdy tracimy grunt pod nogami. W układzie czakr (zob. „Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. 3. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. zawodowe lub zdrowotne. Pierwsza. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. piąta. Aby powrócić na właściwą drogę. które sprawiają. podlegają podobnym schematom. jakim przyjdzie nam stawić czoła. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. Wywołuje to kryzys wiary. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię.

którzy są od nas inni. Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. która została nam przeznaczona. np. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. Po drugie. Wypełniając te dwa zobowiązania. Po pierwsze. np. dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. jako tę. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. Jak mówi Thich Nhat Hanh. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". Pogwałcenie tych energetycznych więzi. Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. w jakiej przyszliśmy na świat. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. a takŜe czynić innym to. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. takŜe w naszym ciele. „współjesteśmy". 46 . Rodzina moŜe takŜe. Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. co stanowi Ŝycie. Odstępstwo od tych zobowiązań. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. MoŜemy do niej dotrzeć. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. przez uwaŜanie tych. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. uczyć nas. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. za gorszych.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. Po pierwsze. poprzez swoją religię. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. sakramentu chrztu i sefiry Szechina.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). wychowywanie dzieci. aby wiedzieć. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. Ŝe ludzie. i pomóŜ zaufać. jest cenny. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. Energia szóstej czakry czuwa. gdy zawodzi logika. Ŝe kaŜde. które są naszym udziałem. otwieramy się na rozumienie. Ŝe to. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. Energia. są Boskimi narzędziami. co robimy. Bez względu na to. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. w ich osobisty i duchowy rozwój. rozpoznają. dla których coś się dzieje. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". Słusznie mówi się. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. kto nie jest wiarygodny. okalecza duszę i ciało. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". które są częścią ludzkiego Ŝycia. i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. promieniując energią zrozumienia. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). posiadają uświęconą energię. choćby nie wiem jak bolesne. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. które jest Boskie w swojej naturze. Świadomość. z którymi wchodzimy w relacje. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. które nie odzwierciedlają prawdy. Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. co zdołam zrozumieć. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. Od urodzenia instynktownie czujemy. wydarzenie ma swój powód. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. 50 . nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. szczególnie wtedy. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. Boski impuls w nas sprawia. kiedy osoby. Na tym polega współczesne kapłaństwo.negatywne skutki. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. zajmowanie się nauką. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. abyśmy odrzucili poglądy. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. która wypływa z czakry umysłu. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. Gdy opieramy się tej energii.

W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. To osłabia ciało i ducha. w których dorastamy. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. badaj siebie z zamiarem rozpoznania. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. Poprzez praktyki religijne społeczności. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. samoistnie się budzą . śyjąc pełnią teraźniejszości. Połączenie hinduizmu. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. wzmacnia ciało. Zniekształcamy w ten sposób czas.takie jest Boskie przyrzeczenie. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. które powodują jej utratę. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. który poszerza moŜliwości umysłu.w naszym wnętrzu. czyni nas chorymi. natury czysto fizycznej. są takie same. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. ich symboliczne i ogólne przesłanie. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. ze szczególnym uwypukleniem lęków. 51 . zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. To nas łączy. które nas łącza. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. co odeszło. Poszukując podobieństw. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. gdy koncentrujemy się na przeszłości. KaŜdy. Został on ustanowiony. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. Dorastając. co dzieje się teraz. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. Zniekształcamy to. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje.promieniuje wiedzą. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy. Studiując ten materiał. co odeszło. kogo spotkaliśmy. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. znowu pojawi się na naszej drodze . buddyzmu. Zbyt długie noszenie w sobie tego. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę.

Troska i dzielenie się dotyczą relacji. w przypadku chorób serca lub raka piersi. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. związków. karierę itp. Z niektórymi z nich się zgadzam. Takie emocje. Bez względu na to. drugą i trzecią czakrą. znaczeniem i przesłaniem. małŜeństwa. studiując ludzki układ energetyczny.kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. jeŜeli nie wszystkich. co przemawia do Twojego serca i duszy. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. Aby w pełni zrozumieć. pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. rodziny lub pracy. badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. nawyki psychiczne. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. podczas gdy np. czakr. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . praktykę duchową. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. a resztę odłóŜ na bok.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. sposób odŜywiania. Pamiętaj o tej zasadzie. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. które tworzą system energetyczny. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. np. gdzie znajduje się ognisko choroby. relacje z innymi. dlaczego rozwinęła się choroba. 52 . Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. Ze wszystkich energii. jak to jest np. jak złość lub gniew.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

otrzymywaniem poŜywienia. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. jaką jest naród. dotyka on takŜe jej dzieci. Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. Jest to kwestia podstawowa. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. uprzedzenia. jest wspólne Ŝycie. kości. PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. KaŜda z grup. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. Ci. męŜczyźni i kobiety. Zaczynamy odkrywać. robotnicy. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. Wszelkie epidemie. lęki. a gdy są powaŜne. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. schronienia i okrycia. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. przejmujemy jej przekonania. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. czym dla grupy jest energia wspólnoty . wszyscy zgodnie twierdzili. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. które reprezentuje większość populacji. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych. mocne i słabe strony. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. czy przez własne doświadczenia. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. uczenie się. osłabiając naszą odporność. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. 56 . Dziennikarze.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. jak i inne. Naszym przeznaczeniem. Podobnie jak doświadczenia. wspólne tworzenie. prowadzą do chorób . Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. czy to poprzez związany z nim lęk. jesteśmy na nie podatni wtedy. Gdy zaczynamy Ŝycie. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. przebywanie razem i poleganie na sobie. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. stopy i odbytnicę. zarówno wirusowe. jako istot społecznych.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. Uczymy się takŜe. nogi. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". stajemy się członkiem wspólnoty. której członkiem się stajemy. ludzie biznesu.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. Ŝe „wszystko jest jednością". politycy. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten.

prostytutek i w środowisku gejów.np. Ŝe pojawił się on. którzy zainfekują się tym wirusem. których doświadczamy. lub Ŝe jest wszystkim. wśród osób zaŜywających narkotyki. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. bez względu na sposób. np. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. które zaszły w grupowej świadomości. co mamy. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. np. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. oświecony lub ciemny. brak pieniędzy lub status społeczny. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. w którym musimy zawsze coś dawać. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga.II wojny światowej. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. Ŝe są bezsilne. aby nie powodował utraty energii . Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". grup etnicznych. Mówią nam.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. z którego czerpiemy. Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. aby uzdrowić amerykańskiego ducha . przywróciło dumę. Wszystkich. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". co oznaczało uzdrowienie. naleŜy to do ich stylu bycia „macho". Ŝe jest miejscem. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa. W wyniku zmian. obfity albo pełen niedostatku. świata niewidzialnego i tego. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. narodowościowych i rasowych. wzmocnione wzrostem zatrudnienia. lub takim. siłę i honor wszystkich jego członków. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. Choć kaŜdemu się zdarza. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. bo chociaŜ nie są gejami. „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego.Franklina D. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. okazuje się. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". w jaki to następuje. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. ale i nieposkromionej energii. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. Rzecznicy społeczni głosili. Roosevelta. gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. których uwaŜa się za mniej wartościowych.

jak i wewnętrzne. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. są jego starym elementem. stanowi stałą wartość.a pierwsze wzorce myślowe. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. którego wspieramy. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. gdyŜ jednostka.tak długo. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. by zachować te wpływy wspólnoty. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. mocy i autorytetu. wpisanego w układ energetyczny. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. lecz sądzimy. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. emocjonalnie i duchowo. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. np. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". Za kaŜdym razem. Wiele z nich. jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. Łączymy się. Bez względu na to. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. i odrzucić szkodliwe. jednostce trudno jest je zakwestionować. 58 . Gdy zmieniamy się wewnętrznie. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. zarówno te zewnętrzne. Nasza duchowa moc wzrasta. Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. jakim jest globalna wspólnota ludzka. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. abyśmy podejmowali decyzje. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. i sięgać do zasobów głębszej prawdy.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". są natury grupowej. z jakimi mamy do czynienia. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. które są uznawane przez wspólnotę. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. aby tworzyć. czy złe. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. które są pozytywne. Innym brakuje cechy uniwersalności . z którą czujemy się związani fizycznie. jakie przekazuje nam własna społeczność. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". i przejmowali jej nawyki. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. Zgadzając się z poglądami innych. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. „Nie wolno mordować". Uczy się nas. jak np. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. sposób ubierania się. a nie członków. nie tylko czujemy. czy ogólnie panujące przekonania są dobre.

dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. i wejścia w nową rzeczywistość. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. które poznaję na moich warsztatach. W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. Istotne było to. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. jakie wyznawała jego wspólnota. Wszystkie osoby. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". karierę. Sytuacje. Ŝe raka moŜna uleczyć. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. gdy jakiś jej członek zachoruje. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. potrzebujemy nowych idei. do którego przywykły. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. czy miał robione jakieś badania medyczne. KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. nie wierzył. jaką mógłby uzyskać.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. prosząc o konsultacje. po czym przyznał. Wiele osób. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. kwestii społecznych i zawodowych. które nie wspierają nas w rozwoju.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". 59 . Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie.za nasze zdrowie. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. małą świadomość potrzeby ruchu. poniewaŜ czuł się wyczerpany. ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. włączając w to jego samego. a romans . uczestnicząc np. do jakich przywykliśmy. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. jak sama choroba. mają dla nas największe znaczenie. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. Zapytałam go. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. Powiedział. Ŝe stoimy u progu zmian. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . którego się obawiają. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. do spraw finansowych.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów. Niektóre wspólnoty mają np. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. Diagnozując Geralda poczułam. Przypomnij sobie. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. np. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. w których musimy zadecydować. Rozmawialiśmy o pomocy. Ŝe moŜe wyzdrowieć. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. czy się zmieniamy. stosunek do świata i sposób myślenia. które w jego rodzinie chorowały na raka. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. Pragniemy poszerzenia świadomości. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. aby uwierzyć. zmarły i nikt. jaka się z tym wiąŜe . a od którego muszą odejść. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. Ujmując rzecz symbolicznie. relacji. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. i nowym. ducha i umysłu.

przyznał. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. jaki moŜe powstać. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. miałam wraŜenie. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. a po tygodniu wrócił do domu.postaw moralnych. Tony stał się psychicznie rozbity. Prowadząc podwójne Ŝycie. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. niepisanym prawem. którego nie darzy się uczuciem. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. czy lubi swoją pracę. Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. czuł się świetnie. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. skoro praca nie daje mu satysfakcji. Powiedziała. które słuŜy zarówno jednostce. Wiedział. Wymagając lojalności. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. Zasugerowałam. poczucia honoru i sprawiedliwości . na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. co musi robić. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. Odpowiedział: „tak sobie". które co tydzień przynosił do domu. Nie minęły dwa miesiące. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. i wrócił do domu. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. Jednak w niektórych przypadkach. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa. aby otrzymać pensję. a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. szczególnie w trudnych chwilach. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. Zapytałam go. jak i grupie. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". który skarŜył się na nieustające zmęczenie. 60 . sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". gdy ktoś lub coś. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. zapewniając. Okazało się. od których taka osoba powinna się uwolnić. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. Lojalność. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. by się zwolnił. Matka zabroniła mu o tym mówić. z którego pochodzi. Lojalność Lojalność jest instynktem. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. Ŝe nadal będzie pracował. Zmusiła go do tego praca. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego.

Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Widząc to. które nakłaniają go do samobójstwa. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. Ŝe jest otoczony demonami. Słuchając go zauwaŜyłam. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. aby móc wysłuchać jego historii. Aby zarobić na Ŝycie. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. zwróciłam mu uwagę. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. zaczął terminować na budowie. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. Ŝycia. W najlepszym wypadku osoby. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. Ŝe sprawia mu to przyjemność. Później stwierdził.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. jednak bez rezultatów. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. aby zarobić pieniądze. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. w którym uczestniczył. Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. Ŝe teŜ bym piła. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. na jaką było ich wtedy stać. Ŝe wiedzieli. poŜerał go od środka. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. Wtedy zaczął pić. Tony był przekonany.nie próbowała mu pomóc. Ból związany ze zdradą. Po jednym z incydentów. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. które nas zraniły. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. Nie byliby w stanie się przyznać. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. przeproszą. jak powrócił do pracy. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny. Upijał się codziennie po pracy. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. wiedząc. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. Wiedział. Wiedział. co musiał robić dawno temu. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. Uwierzyłam mu. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. co się dzieje . W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. gdybym miała takie wspomnienia jak on. Okazało się. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni. Tony sądził jednak. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. Pił nawet w trakcie pracy. Stwierdził. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. Odpowiedział. co wydarzyło się przed laty. dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. 61 . Ŝe rodzina. Zapytałam go. i otworzenie przed nimi swoich ran. którą odkrył w sobie. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego.

tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. George trochę się oŜywił.Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . mając nadzieję. . Ŝe zawsze uwaŜał. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on.zapytałam. oczywiście. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. Ŝe tak musi być. gdy zrozumiał. Ŝe się domyśli. Moi rodzice zawsze mówili mi.powiedziałam. zapytałam: „Jakie masz. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem. Powiedział. posiada nad nami władzę. George. więc zadałam je w inny sposób. Nadal nie mogę zrozumieć. Takie jest Ŝycie. zaczął się cieszyć Ŝyciem. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. Ŝe być moŜe nie wszystko. Dlatego idziemy na emeryturę.powiedziałam i powtórzyłam pytanie. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. na przykład. co powiedzieć. Ku zaskoczeniu mojemu. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. Ŝe głównym powodem. 62 . jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. . George napomknął: „Masz na myśli to. . którą mógł się teraz bawić.odpowiedział George. Ŝe wszyscy skupili się na nim. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. bo skończył sześćdziesiąt lat. . iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie.Zastanów się więc teraz . uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. ale na pewno bardzo wiele. George'a. i dał do zrozumienia. aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. Ŝe wszystko. jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. podobnie jak cała grupa. Ŝe to wpływ kofeiny. W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. . co powiedziała mi rodzina.Nie wiem . Rozmawialiśmy o tym. dla którego się starzeje. nie jego. George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. PoniewaŜ jesteśmy starzy. jego Ŝony i wszystkich uczestników. Bardzo rzadko widuje się. stał się niemal dziecinnie onieśmielony. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. Najpierw pomyślałam.nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Odparłam. jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. przyszedł na moje warsztaty. więc się uspokoiła.odpowiedział . Ŝe wolę. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. który choć nie odzwierciedla prawdy. jest przeświadczenie. Ŝe jest tylko „widzem".Po sześćdziesiątce.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. George nie mógł zrozumieć tego pytania. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę.Nie wiem. George przyznał. lecz takŜe przez poczucie honoru. jak moŜna się uwolnić od wzorca.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . Gdy tylko spostrzegł. co powiedzieli do niego rodzice. Powiedział: „Masz na myśli. Ŝeby zabezpieczyć się na starość . ulegając namowom Ŝony.Inny męŜczyzna. WyróŜniał się wśród uczestników. . jest nadal w jego energii. .

jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. prowadząc samochód. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. jednak rodzice. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. jednak. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. Bądź pewny. Jednak starsi członkowie wspólnoty. wychowują dzieci. Sprawą honoru. nawet. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. jak wybrnąć z tej sytuacji". odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. Sama poznałam w trakcie warsztatów. którzy nie okazują sobie szacunku. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. lecz całego społeczeństwa. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. którzy ciągle siebie okłamywali. Takie były jego ostatnie słowa. i nie moŜemy ich rozczarować«. z którym nie moŜe sobie poradzić. który zawsze nad nim czuwa. za którego chciałabym wyjść. Cudzołóstwo jest zabronione. „Chodziło mi o to. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. Nie wiedziałem. JuŜ miał przełączyć na inną stację. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. dzieci wyrastają na dorosłych. Sam nie miał ochoty tego słuchać. Pewnej nocy. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. Wjechał samochodem w 63 . jak moi rodzice. ani w innych. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym.poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. Zapomniał o tym. byleby zachować ciągłość rodziny. gdy rozmówczyni powiedziała. jakie daje godne postępowanie. sprawia. Ŝe miałem wielu chłopców. w jaki zarabiałem". na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. Wychowywał się w biedzie. było to. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. musimy się zmienić.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. porównywalnym z miłością. nogi i układ kostny. bez ojca. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób". Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu. by traktowali siebie z szacunkiem. Ŝe jego anioł go obserwuje. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. dopuszczając się zdrady. jednak nagle przypomniał sobie. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. Choć na ogół nie uwaŜa się. poniewaŜ mamy anioły. Ŝe ma problem. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. zrozumiałam. „Zatrudniał" wielu dealerów. Sam miał wypadek. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. Uczy się ludzi. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. jest instytucja małŜeństwa. Gdy odpowiedziałam. kilka dni po audycji radiowej. Bez moralnego oparcia. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. abym mu przyrzekła. Na tym opierał swoje poczucie godności. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. którzy obracali ogromnymi sumami. w szczególności nasz układ immunologiczny. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. Ŝe będę miała dziecko. Pewnego dnia. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. o której myślałem. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. które śledzą nasze postępowanie.

a takŜe pomaganie komuś. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . Ŝe jeŜeli przyrzeknę. Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. „Nazwisko jest bez znaczenia". będę mógł uzdrowić swoje nogi. Tłumaczę im. „złe dni". a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. ząb za ząb". wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. którą przekazuje nam pierwsza czakra. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. i zacząłem nowe Ŝycie". co słuŜy ochronie siebie i rodziny. i czasami opowiadam o aniołach. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. czego nie miałem im za złe. Wspólnota zazwyczaj wierzy. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. Z drugiej strony. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. to zbierzesz". Myślę. Inspiruje wszystkich. co się robi. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. Ŝe nie powrócę na ulicę. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby.energia dumy lub wstydu. Nierzadko zdarza się. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. jednak uwierzcie mi. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. którzy go poznają. poniewaŜ wiem. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. jak tylko było to moŜliwe. „nie czyń drugiemu. by być dumnym z tego. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej.i o aniołach. jakie sam do tej pory prowadził.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. jednak emanuje radością. Jego „pracownicy" zapewnili go. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału.grupą harcerzy z sąsiedztwa. Ŝe mam w Ŝyciu cel. Postanowił im pomóc. One sprawiają. mówimy czasem lekcewaŜąco. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. jak to mówi. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. Lekarze powiedzieli mu. jak waŜne jest to. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. promieniując zaufaniem do siebie. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. mówię im. kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. aby zmienić swoje Ŝycie. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. Ŝe poprowadzą dalej interes. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. Jakoś dawałem sobie radę. Dzisiaj chodzi o kulach. Powiedziałem chłopcom. nie 64 . kogo wspólnota uznała za zagroŜenie." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. „Miałem wraŜenie. Ŝe wszystko jest moŜliwe. Ŝe jest to prawda. a oni mi uwierzyli.

Ŝe ma na myśli odejście od stołu. Flirtował z kaŜdą kobietą. musimy się uwolnić spod jej panowania. ZauwaŜyłam jednak. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. Zrozumiałam tę głęboką prawdę.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. Ŝe jest pogodną. „Dlaczego mam wraŜenie. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. lecz agresję. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną.odzwierciedla rzeczywistości. jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. Chodził o lasce. Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. choć pochodził z Irlandii Północnej. która go otaczała. Zrozumiałam. ciepłą i uczuciową osobą. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. poprosił. jakiej kiedyś doznała. Nie wiem. Nie moŜna cofnąć historii. lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. Nie mógł długo siedzieć. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. Zemsta pociąga za sobą zemstę. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. jaką musiał za to zapłacić . „W moich stronach musisz umieć się bronić" . obcy. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. 65 . Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. Nie był on związany z jej religią. by wspierać nasz komfort fizyczny. abym go zdiagnozowała. Kilka osób zauwaŜyło. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. kto go poznał. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. Nie moŜna zmienić świata. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. następnego . Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. Największą lekcją. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. Zapadła cisza. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. lecz istotnym elementem rozwoju. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. To jest droga bez wyjścia . znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie. nie moŜna się wycofać". z którą byliśmy związani. W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania. jest zrozumienie. i choć czuł się przy tym niezręcznie. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę.odpowiedział. wiem jednak. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". które doprowadziło go prawie do kalectwa. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. uwaŜał. Odbierając wraŜenia jej dotyczące. jakie przypisuje jej wspólnota. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. w której rządzi Boska logika. Powiedziałam: „Sądzę.oni. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. Patryk. KaŜdy. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. przeszkadza nam w rozwoju duchowym.kiedy raz się na nią wstąpi. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . jednego dnia ja tracę nogę. Zaakceptujmy fakt. Dosyć powiedzieliśmy". Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. Myślałam. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów.

W przenośni oznacza. Przez cały czas siedział cicho. oznajmiło. a samochód. nie rezygnował. . gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. choć to oni myśleli. Ŝe mu się powiedzie. gdzie burzy juŜ nie było. Jadąc dalej. Poznałam kogoś". Tej samej nocy Eryk miał sen. oznajmił. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. W nocy zacząłem się modlić. Podjął taką decyzję. lecz powiedziałam: „Dobrze. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać.PoŜegnałem się z nimi. Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól. Musimy zrozumieć.powiedział . Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. lecz pomoc w przewartościowaniu tego. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. a droga była sucha i bezpieczna. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. Chcę rozwodu. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. słucham Cię". Ŝe będę robił to. Jak przepowiedział to sen." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności. Powiedz mi. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. „Wiedziałem. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. czego chcesz. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa. a ja to zrobię". Jednak tak się nie stało. zgodziłam się. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. a na stole czekał ciepły posiłek. sądząc.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. Partnerzy byli tym zachwyceni. co robię . zdałam sobie sprawę. które wspólnie prowadzili. które prowadziłam w Belgii. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. Świeciło słońce. „Nigdy nie przewidywałem. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. Wydawało mi się. Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne.tylko 66 . W przeciwieństwie do kobiety. gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. Ŝe opowiem Ci o sobie". Eryk wyszedł z biura przytłoczony. PoniewaŜ ich było dwóch. PoniewaŜ wiedział ze snu. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. by wszystko było tak. a które nie miało Ŝadnej wartości. OŜenił się ponownie. gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. dotarł do małej wioski. jak twierdzi. z najcudowniejszą kobietą na świecie. daj mi znak. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. Dwóch partnerów. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu.powiedział. Ŝe tego nie zniosę. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. choć nie byłem tego pewien. Ŝe uwalniają się ode mnie. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. który prowadził we śnie to był Jaguar. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. której nie potrafimy dostrzec. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. Uczy nas. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. a gdy warsztat się zakończył. pomyślałem. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. nie mógł nic na to poradzić. czego pragniemy.

8. 67 . na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. Nie trzeba się niczym martwić. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. Które z nich straciły waŜność. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. kiedy spotykam osobę. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. Teraz. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. mówię jej: Bóg jest z Tobą. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. 9. aby uzdrowić tę sytuację? 6. jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. wymień wartości.Bóg mógł znać ten plan. na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". wymień przyczyny. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. Odpowiedz na pytania: 1. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". tworząc „intuicję pierwszej czakry". która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2. 10. Wymień wszystkie sposoby. której Ŝycie się wali. które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. Wymień te cechy wspólnoty. czy podjąłeś/aś działania. Wiem o tym z własnego doświadczenia".

Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. poniŜej pępka. zarówno przypadkowa.płodzącą męską energię. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. miednica. partnera. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . jak: uzaleŜnienie. Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania.nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. np. własności. ludzie lub pieniądze. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. autorytet. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. jakie niesie Ŝycie. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. okolica bioder. takimi jak seks. a znaczenia nabierają inne związki. słuŜy rozwojowi 68 . co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Umiejscowienie: dolna część brzucha. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. zdrada. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. fizyczne potrzeby. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. jelito grube. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. pracy lub pieniędzy. Wszystko. co pozwała nam kontrolować otoczenie. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. zdolność podejmowania ryzyka. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. umiejętność obrony i chronienia siebie.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. Zaburzenia związane z menopauzą. Rak prostaty. rak jajnika. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. byśmy polegali na sile zewnętrznej. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. Energia drugiej czakry. a zarazem duchowy. jakie tworzymy z innymi. dolna część kręgosłupa. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. impotencja. instynkt: „walcz lub uciekaj". gwałt. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. straty finansowe. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. pieniądze. wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. a z drugiej . zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. jak i głęboka.

To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. Co więcej. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. która podyktowana jest lękiem. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. z którymi mamy do czynienia. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. Ten ruch wpływa na energię naszego świata. słońce i księŜyc. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty.zawsze we właściwej chwili. Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). która nas połączyła.jest zrozumienie. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. sprawiając. i koncentrując się na sprawie. w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły. reprezentująca wspólnotę. jest pogwałceniem wiary. którzy nas ograniczają. KaŜda decyzja. stoi moc niebios. Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". dzięki swej dwoistej naturze. które pozwalają nam lepiej poznać siebie. Gdy podejmujemy decyzje. która dokonana jest w wierze. Niektóre związki z konieczności są bolesne. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang.świadomości.sefiry Jesod. społeczny czy polityczny. Nie ma przypadków. za który ponosisz odpowiedzialność. Nie ma związku. za kaŜdym razem pomaga nam. abyśmy zrozumieli. i rozstawania się z tymi. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. Ŝe zostanie przeniesiona góra". pojawia się nauczyciel" wyraŜają to. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. rozwijać się duchowo. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. za kaŜdą decyzją. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. im bardziej stajemy się świadomi. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . którzy wspierają nasz rozwój. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. który pozwala stawić czoła własnym słabościom. 69 . Takie relacje są często duchowym „bodźcem". anima i animus. i bez względu na to. która organizuje nam spotkania z innymi . Ŝeńskość i męskość. Jednolita energia pierwszej czakry. zamiast tego okazując szacunek osobom. czy ma on charakter rodzinny. To sprawia. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. tworzenia związków z ludźmi. jako jednostkom. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. kto i co jest waŜne. dzięki którym przyciągamy osoby. zawodowy. Druga czakra.

Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. co kieruje naszymi decyzjami.Wybór ma wymiar mistyczny. a prawdą jest. to skąd mogę wiedzieć. naleŜy zbadać. takie jak seks. bezsilnością i utratą samodzielności. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. oddalamy się od rzeczywistej. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. chaos wszystko burzy. co wydaje się dobre. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. co wybieramy. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. którymi dysponujemy Następnie.czy wypełnia ją lęk. świadomie lub nie. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. moŜe okazać się złe. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. Ŝe nie ma znaczenia to. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. miłość i zdrowie. Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. wchodzimy w związki. lecz nasza motywacja. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. dobrze czy źle. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. oparcie. Ta zaleŜność sprawia. choć ukrytej mocy. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. Poznawszy motywację swojego postępowania. jak i duchowymi. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. porzuceniem. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. obecny w kaŜdej z relacji. Aby opanować drugą czakrę. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. zdradą. władza i pieniądze. albo ty. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem. osobistych „fałszywych bogów". finansowym niepowodzeniem. moje albo twoje. ale zarazem uczy. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. biedą. Gdy wszystko układa się dobrze. wygrany i przegrany. Paradoks drugiej czakry polega na tym. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. co kryje nasza dusza . Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. dowiemy się. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. biedny i bogaty. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. który polega na zmianach. co nam przyniesie. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy.

Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. prosząc o konsultację. zarówno dla mnie. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. infekcje narządów rodnych. które zapewniłyby jej utrzymanie. jak i dla niej. nie dziwi fakt. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. ścierają się w psychice ludzkiej. nie chcę więcej rozumieć. który potwierdził obecność torbieli jajnika. myśli i związków. Pozostała sama z dwójką dzieci. Przyzwyczajenia są piekłem. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. Miała wizualizować to działanie i nową energię. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. Powiedziała mi. Jak długo staramy się kontrolować innych. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. poezji i architektury.decyzji. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. Ŝe są oni naszym odbiciem. zauwaŜyłam. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. bezpłodność. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. które jest atrybutem siódmej czakry. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. Te dwie siły. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. sztuki. Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". Było oczywiste. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. o której jeszcze nie wiedziała. Powiedział. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. intuicję. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. nie chcę uczyć się od Ŝycia. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. podejmując takie działania. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. dlaczego dzieje się tak. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. Ŝe ma torbiel jajnika. Ŝe cierpi na depresję. Energia twórcza. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. zapominając. ujawniając jednocześnie. jakie prowadziła z męŜem. twórczość i powtarzalność. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. a decyzje powodują ruch. endometriozę i depresję. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. jak się dzieje. Udała się takŜe do lekarza. 71 . pragną poruszać ziemię. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. Działaniem symbolicznym. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. Zasugerowałam. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. chęć tworzenia muzyki. było sadzenie kwiatów. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. Rozpoznając jej energię. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. w przeciwieństwie do natchnienia." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej.

Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i.dosłownie i symbolicznie. a wszystkie zostały zaakceptowane. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. o którym wraz z partnerami sądził. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . takie jak gotowanie i szycie. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. przyciągającej siły. które uwaŜają. Przyszła do teatru. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. Kate się zgodziła.potrzeby tworzenia . Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. gdzie otrzymała wskazówki. do czego się wcześniej zobowiązała. Owładnięci lękiem. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. gdyby doświadczenie. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. wspomnieniu przeŜycia. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. z jaką ogarnia nas lęk np. Torbiel jajnika znikła. doradza. okazało się niewystarczające.zaburzonemu związkowi. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. potrzebne materiały i pobrała miary. określa poziom naszego negatywnego zachowania. Przypadek Kate ilustruje. We wstępnej fazie planowania. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. Ŝe się powiedzie. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. aby doprowadzić do ich realizacji. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. narkotykom lub alkoholowi. Gdy kieruje nami lęk. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. którym dysponujemy. Druga czakra jest miejscem narodzin . kierowanego lękiem rodzica lub partnera. Jednym z uczestników moich warsztatów był John. a jednocześnie tak silna. uŜywamy jej w sposób negatywny. MoŜemy obawiać się np. Gdy spotyka osoby. w sposób intuicyjny.i sakramentu komunii. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. co jest z nim związane. ogarnięci lękiem. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi. MoŜemy teŜ uznać. Gdy np. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". wywołuje skutki. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. lęk często powoduje ich odrzucenie. lub manipulujemy innymi. Kostiumy bardzo się podobały. Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". w 72 . same walczą o przetrwanie. Mimo to. z czym są one związane. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. Siła. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. Zapytała. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. Raz uwiedzeni. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. Oglądając projekty zauwaŜyła. Niektórzy. Pragnął on. podobnie jak małe dzieci. który cieszy się duŜą popularnością. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. tak aby słuŜyły naszym celom. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. przed zdradą. znaleźć dla siebie nowe zajęcie.

które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. w związku z czym nie ma sensu. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. których wewnętrznie nie akceptowała. odprawiła ceremonię. którzy będą w stanie to zrozumieć. Zarówno aborcja. które poznałam. Gdy rozpoznałam jej energię. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. twórcze pomysły i ambicje. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. Ŝe boi się. w znaczeniu symbolicznym. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. współpraca dobrze im się układała. Czuła. wyzwalamy w sobie i innych to. Ŝe zazdrościli mu talentu. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. Spytałam Normana. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia.„okresie marzeń". decydowała o tym. Sytuacje. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. Ŝe mają prawo wyboru. jakimi są konflikty. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. pieniądze zmieniły jego podejście. Po 73 . czy mu o tym wspominała. Był przekonany. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. Ŝe miała dwie aborcje. którą będzie mógł pokierować. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. co właściwe. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. które nosiła. nie miały takich przeŜyć. iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. poczuł się zagroŜony. np. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. Świadomość. John powiedział. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. Pewna kobieta opowiedziała mi. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. jest szanowanie innych np. Dawał wspólnikom do zrozumienia. zauwaŜyłam. co najlepsze. Zamiast je uszanować i wykorzystać. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. Ŝe wiadomość została przyjęta. Czuły raczej. Inne kobiety. mięśniaków. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. John nie potrafił uznać faktu. poczułam. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. mając nadzieję. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. W trakcie analizowania jego energii.

Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. Wszelkie niedokończone sprawy. poród i rozwiązanie. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. aby samodzielnie je sfinansować. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. Gdy się o tym dowiedział. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. Wiele kobiet. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. energii stającej się materią przez ciąŜę. zarówno u kobiety. Kiedy się wznosi. pobudza czakry. w wyniku którego zmarł po kilku latach. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. Energia seksualna ma pierwotny charakter. ma trudność z zajściem w ciąŜę. między innymi do bezpłodności. zwana Kundalini. są sytuacją. Przełamanie ograniczeń kulturowych. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. ale takŜe duchowego. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. emocjonalnego. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. jakie znajdują się w dolnych czakrach. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. w ogóle go o tym nie informując. Jego potrzeba dawania Ŝycia. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. W rezultacie stał się impotentem. Mówił. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. Inny męŜczyzna opowiedział mi. gdyŜ uwaŜała. Czuł się. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. które mu obiecali.aborcji miała sen. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy.uczucia związane z tą aborcją. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. U kobiet. których dotyka. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. Ŝe jego pomysł umarł. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. Posiadanie małŜonka i rodziny. „Aborcja" energetyczna. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . jego potrzeby fizyczne. jak i u męŜczyzny. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych.

Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". kiedy opowie mi swoją historię. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. Nigdy nie miałam miesiączki". aby czuć się płodną. W owych czasach naleŜało do rzadkości. Kobieta moŜe np. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu.do głowy. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. co uzmysławia kolejny przykład. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. JeŜeli energia nie jest uwalniana. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. jak przechodzi operację. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. Linda odpowiedziała: „Nie. JeŜeli chcesz. Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie.stanu duchowej ekstazy . jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. Linda uśmiechając się przyznała. we wczesnych latach sześćdziesiątych.poprzez opanowanie energii seksualnej. nie dorosła i nie dojrzała do tego. Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. będąc dzieckiem. praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. Linda przyznała. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej . Kiedyś kpiłam z poglądu. PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe. gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. dodała: „Ja nie Ŝartuję. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. nie wiem. komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". Ŝe obawiała się momentu. Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. Ŝe są kontrolowane przez innych.rzadko spotykany u kobiety. Jednocześnie odczułam. pragnąć doznań erotycznych. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. UwaŜa się. Od razu zrozumiałam. poniewaŜ zobaczyłam. kiedy ich związek dotknie tej sfery. moŜesz to sprawdzić". Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . Widząc moje niedowierzające spojrzenie. umysłowego i emocjonalnego. poprosiłam Linde o aspirynę. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. Tak teŜ uczyniłam. od depresji po gwałt i przemoc. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. która została pozbawiona narządów płciowych. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego.

chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. amerykańskim instrumencie ludowym. Obawiała się. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. aby zakończyć związek. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. wspólnych znajomych. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. jak Linda opuściła lombard. i jedyną rzeczą. poczuł przeraŜenie. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. łącznie z cennymi cymbałami. z powodu guza. jaki wywołała ta informacja. Linda przeszła operację wycięcia macicy. aby ją odnaleźć. była ucieczka. Sądzili. Ŝe nie zechce jej poślubić. Gdy powiedziano mu. jakby stali się jednym układem energetycznym. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. Steve powiedział jej. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. nigdy nie przestała kochać Steve'a. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. jaka przyszła mu do głowy. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. Pomyślała. Ŝe zostaną małŜonkami. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. Ŝe przypuszcza. w którym zastawiła cymbały. co ze strachu. wszedł do niego Steve. odŜyły w nim wspomnienia. Smutek. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. jeŜeli dowie się. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. jednak z czasem. Tej nocy Linda i Steve się kochali. w trakcie trwania związku. Nie mogła mieć menstruacji. a wyjazd z miasta jest pretekstem. Zarówno Linda. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. energia stawała się coraz silniejsza. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. Zrozumiał. Dostrzegł cymbały. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. nie tyle z namiętności. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. Ŝe tamtej nocy. Jednocześnie modliła się do Boga. Wiedziała juŜ. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. Poczuła. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. Dwie godziny po tym. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . Nie wiedziała nawet. aby zastawić część swoich kosztowności. Uczucie to wywołało w nim euforię. Ŝe jej ukochany uznał. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. Ŝe Steve odkryje. włączając w to jej męŜa. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą.zapytał. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. Rozstali się. utwierdził Linde w przekonaniu. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. iŜ odszedł od niej. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. gdy kochali się pierwszy raz. który zobaczyłam). Steve powiedział jej. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. Linda oniemiała.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. a miłość wypełniła jego ciało.

Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. Wydając niskie wyroki za gwałt. symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. społeczeństwo przyznaje.drugiej czakrze pomimo braku macicy. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. Ŝyło w związkach. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. Zdarza się. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. Oczekuje się od nich. ale nie uzyskują od społeczeństwa. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. jak się ubierają i prowadzą. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. Ŝe przez lata. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. w porównaniu do innych. by wyglądały. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. Rozpowszechniony jest pogląd. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. 77 . Z wielu warsztatów wiem. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. To. świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. a nawet dziesięciolecia. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. Wiele osób opowiadało o tym. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa).sugerując tym samym. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. Ŝe jest „brudna". Ŝe gdy będą starsi. pełne połączenie sił sefiry Jesod. Ŝe są to sprawy. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. dotyczące głównie zdrady. Ŝeby córka. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. jaka jest z nim związana. by zachowywały się „przyzwoicie". Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. zawsze miała poczucie. to dlaczego nie odeszłaś?" . Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. Ŝe nie są wystarczająco męscy. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. Inaczej niŜ męŜczyznom. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. a większość społeczności zgadza się. „prawdziwych" przestępstw. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. Choć podawane powody róŜniły się. oprawcy i mordercy. co robiła jej matka. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. nadal wymaga się od nich. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki.

Cierpiał na przewlekłą depresję. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. ambicji. PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. a gdy zmarł. ale takŜe pogwałcenia energii. jak impotencja. bez względu na to. Bili był sparaliŜowany energetycznie. Takie przestępstwa jak gwałt. relacjonuje. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. co jest. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. czy nie. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. czy są tego świadomi. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. którego celem jest pozbawienie jej mocy. a co za tym idzie. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. jak kiła. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. zgłoszeń jest mniej. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. Dlatego społeczeństwo uznaje np. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem.To poczucie wstydu. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. 78 . jednak bez skutku. jak i męŜczyźni. Wiele osób. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. wmawiając mu. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". prawie kaŜdy podnosi rękę. dopuszczamy się gwałtu. MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. poniewaŜ zarówno zaradność. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. czy jesteś świadkiem tego aktu. lecz posuwają się dalej. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. nadają im status przestępstwa. jednego z uczestników moich warsztatów. Ŝe porządek Boski jest siłą. Relacja Billa. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. opryszczka i AIDS. takŜe seksualnego zachowania. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego. Ŝe jest inaczej. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów. karmicznej sprawiedliwości.

a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. aby osiągnąć określony cel. co często dzieje się nieświadomie. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. Pieniądze. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce. Bez znaczenia jest. a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. Oczywiście. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. Seks jest rodzajem wymiany. Ŝe to. to nie unikniemy z nią konfrontacji. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. potrafi spowodować róŜne patologie. czują się jak ofiary gwałtu. Wiele osób wykorzystuje seks. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. świadczy o tym. Nagła utrata pieniędzy. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. w której będzie się czuła wykorzystana. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. Nie znaczy to. nadając im rangę sługi. Zadziwiający jest jednak fakt. To. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. Wiara. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. impotencja. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. takie jak rak prostaty. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. gdy są nam potrzebne. skutki są zazwyczaj negatywne. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. przekonanie.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. dysfunkcje jajników. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. Pieniądze są środkiem. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". czy własne doświadczenie. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. Fakt. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. Ogólnie uwaŜa się. które utoŜsamiane są z energią witalną. ból krzyŜa i rwa kulszowa. która jest silniejsza od pieniędzy. Naszym zadaniem jest. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. czy w relacjach osobistych. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. podobnie jak energia. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. Ŝe Bóg błogosławi tym. Rozpowszechnione jest np. to jednak powodują utratę części siebie. kto nimi rozporządza. endometrioza. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. Bez względu na to.czy nie.

Ŝe musi to zrobić. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. Odezwał się po pół roku. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. jego współpracownicy przypuszczali. Zaproponowałam. Ŝe ktoś Ŝałował. poczuł. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. Sen powtarzał się nadal. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. Ŝe zwolnił się z pracy. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. więc go zatrudnili. Gdy nadszedł okres urlopu. Powiedział im. Przeprowadzając analizę intuicyjną. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". jak się tam czuje. i mocno poczułam. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. Jego działania potwierdziły. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. Ŝe kiedy wszedł do biura.płatności i spłaty długów. i zrobił to. Zapytał mnie. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. dlaczego uwaŜa siebie 80 . Wydarzenia następowały jedno po drugim. Ponownie go zachęciłam. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. jak zarządzać pokaźnym ranczem. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. tkwiącej w jego podświadomości. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. Jego energia nie świadczyła takŜe. skąd pochodził. Właściciele rancza mieli córkę. domu. Andrew odparł. właścicieli rancza. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. Kierując się swoim snem. Andrew. Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. świadomie lub nie. lecz odkąd pojawił się sen. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. twierdząc. Powiedział. choć nie wydało mi się. Andrew próbował ignorować sen. lepsze stanowisko. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. umówił się ze mną. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. Gdy oznajmił. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. odebrałam wraŜenie. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. którzy mają wiarę. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. jakie obecne są w naszej kulturze. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. nie miał tam pracy. tym razem jednak nalegałam. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. Ŝeby tam pojechać. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. zaczął mieć wraŜenie. Powiedział. Jak pokazuje przypadek Allena. Ŝe sprzeniewierza się sobie. Ŝeby pojechał do Montany. Odpowiedział. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. Ŝe jest impotentem. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. zyskane kosztem utraty honoru. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. Byłam zakłopotana. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. co sądzę o tym śnie. Ŝe Niebo jest przychylne tym. by kiedykolwiek kogoś molestował. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym.

Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. Allen wyjechał z miasta. do której uczęszczali chłopcy. co akceptujemy. System prawny. za co nas nagradza. która zbiera się w drugiej czakrze. ma orzekać o winie i karze. Odpowiedział. i nieustannie staramy się odgadnąć. „Nie wierzę w to". Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". a czego nie w relacjach międzyludzkich. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. twierdząc. Napisał. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi.za zboczeńca. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. a odszkodowanie. Ŝe kiedy był nastolatkiem. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. przynajmniej z załoŜenia. Gdy zobaczyła. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. Po roku otrzymałam od Allena list. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. co się dzieje. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. Stwierdziłam. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. co widziała. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. Ustaliliśmy. Skłaniamy się ku przekonaniu. a co złe. jakie otrzymuje ofiara. w których do czegoś się zobowiązujemy. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. Przyznał. w którym opisał swoje postępy w terapii. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. Ŝe jest zboczeńcem. Posługuje się prawami. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. odpowiedział Allen. Allen był przekonany. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. Gdy tylko skończył szkołę. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności. Ta zaleŜność jest 81 . Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. Był przeświadczony o tym. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. UwaŜamy teŜ. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. jakie składamy sami sobie. poszukujemy towarzystwa osób. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. z którą czuł się na tyle swobodnie. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. Poznał takŜe kobietę. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. co w Jego mniemaniu jest dobre.

Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. wtedy gdy było to podejście właściwe. higiena psychiczna.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. Powiedziałam. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. np. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. Paul był zachwycony tym pomysłem. Dla porównania brak stabilności sprawia. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. którzy go znali. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. jednak bezskutecznie. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. Tu takŜe obowiązują zasady. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. nastąpiła poprawa jego stanu. takie jak właściwe odŜywianie. zasada dochowania wierności. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. Ŝe skoro jest prawnikiem. Potrzeba uczciwości. łatwo ulegamy wpływom ludzi. Paul potrafił porozumieć się ze sobą.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. karku i barków oraz na migrenę. z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. umiar i porządek. Energia. zawsze musiał wygrywać. Próbował się leczyć. migrena pojawiała się coraz rzadziej. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. poniewaŜ twierdził. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. Paul przyznał. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Wierzył. aktywność fizyczna. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. Zasugerowałam Paulowi. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. powinna zmniejszyć ból. w której napisał. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. powinien zawrzeć ze sobą umowę. A jednak zdarza się. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. Powiedział. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. Ŝe wszyscy. ZauwaŜyłam takŜe. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad. ale takŜe aktywności fizycznej. Stopniowo następowało uzdrowienie. i to jedynie. lecz honorową naturą. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. co tłumaczyło moje wraŜenie. co robił. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. Bez względu na to. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. co teŜ zrobił następnego dnia. naszą energię wyczerpują sprzeczności. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. a bóle pleców ustąpiły na tyle. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć.

Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). „wyrównywania rachunków". psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru". JeŜeli tak. Unosi nas wspólna energia. Urodziliśmy się z tą wiedzą. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. Musimy dowiedzieć się. a nie dzięki swojej. To właśnie oznacza: „być w świecie. Zemsta osobista jest jeszcze innym. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. erotyka. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. które wolne są od pokus świata fizycznego. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. dominację. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. Moc jest przejawem energii Ŝycia. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. Fascynują nas osoby. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. co słuŜy osiągnięciu celu. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem.rozpada. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. ma związek z energią. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. 83 . gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki .od impotencji po raka narządów płciowych. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. JeŜeli jednak uznamy. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. jaką moŜe przyjąć moc. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. Ludzie. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. KaŜda fizycznie kusząca forma. co dotyczy naszego Ŝycia. i określić te. KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. którym ulegamy najczęściej. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . poczucie własności. związanych z drugą czakrą. aby Ŝyć. którą nazywamy mocą. Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. Tak naprawdę wszystko. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. autorytet. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". WyobraŜamy sobie. szczególnie w sferze seksu.jednostka. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. pociąg płciowy. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. zmysłowość. to zaczynamy marzyć o tym. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. opisywane przez dzisiejsze gazety. lecz nie ze świata". moralność i pieniądze.materializm. są rezultatem indywidualnego. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą. erotyzm i uzaleŜnienia. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. czy. domagającego się np. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. jak kreatywność. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. Potrzebujemy osobistej mocy. co i kto posiada moc. działać i się rozwijać. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. Moc jest energią Ŝyciową.

Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. ale lepiej zostaw mnie w spokoju". nie odrzucał seksu. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. by szybciej się ruszał. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. jak moc zewnętrzna. a po drugie . rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. jak i jednostkowego punktu widzenia. Napięcie rośnie. czegoś. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. Hitlerowcy torturowali go. Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. osobą. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. 84 . między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. Między innymi bunkry. gdzie pozostał do końca wojny. opierając łokcie na udach. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. W wieku piętnastu lat. co powoduje. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. zarówno ze społecznego. pozostał wierny swoim zasadom.pochyla się do przodu. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. Przyjaciel postarał się. David był wysyłany za linie wroga w Europie. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. rozkazując. Gdy go poznałam. David był Indianinem z plemienia Navaho. jednak zamiast tego został powołany do wojska. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. Interesujący jest fakt. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. w rzeczywistości jest ona mało popularna. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. MoŜemy zauwaŜyć. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem. zaciągnął się na statek handlowy. W wolnym czasie David szkicował. David był jednym z moich największych nauczycieli. Zarówno współczesna duchowość. Miał zamiar zostać artystą. nie jest tak praktyczna. Gdy obóz został wyzwolony. poniewaŜ istniało ryzyko. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. jakich mi udzielają. by opisali swój stosunek do mocy. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. W końcu został wysłany do obozu zagłady.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. sławy ani pieniędzy. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. do czego dąŜy tak wielu. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. Większość osób zmienia pozycję. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. by stał tak przez wiele dni. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. na którym razem pracowali. Był rok 1941. zmarł w rok później. Po pierwsze. Zapragnęłam się dowiedzieć. Odpowiedzi. ukrywając swoją drugą czakrę . w jaki sposób udało mu się osiągnąć to. Charakterystyczne jest to. podając się za starszego. Gdy David odwrócił się w jego stronę. David był nieprzytomny i umierający.

twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. „Davidzie. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. Zwołali radę. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. Obok związków. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie. . David Chetlahe Paladin promieniował mocą. Wiedziałem. Wykorzystując energię drugiej czakry. którą odbierało się jak błogosławieństwo. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. modliłem się Ŝarliwie. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. . David odzyskał pełną władzę w nogach. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. zaleŜy od sposobu. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę. pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. To.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 . Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. Odpowiedz na pytania: 1. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. Duch jest twoją siłą". pozwolimy ci umrzeć. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. jak moŜna mu pomóc. Gdy dotarł do rezerwatu. które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. co zobaczyli. które tworzymy z innymi. aby ustalić. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. został szamanem. aby gniew opuścił moje ciało. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. Z trudem utrzymywałem się na wodzie. Gdy odzyskał świadomość.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. w jaki traktujemy samych siebie. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. Czy jesteś wystarczająco silny/a. David postanowił wrócić do rezerwatu. był tak słaby. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana.

Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. zasady etyczne i siła charakteru. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. często nazywana czakra splotu słonecznego. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. które spotykają się w trzeciej czakrze. rdzeniem naszej osobowości. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. łysienia. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. wątroba. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. naszym ego. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. poczucie własnej godności. Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. nadnercza. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. obawa. Energie. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. ogniskuje się na tym. gotowość do podejmowania ryzyka. poczuciem własnej wartości. kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. hojność. Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. „ego" osobowości. dyscyplina wewnętrzna. starzenia się. krytyką. ambicje. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. Przyczynia się do większej indywidualizacji. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. 86 . Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. pobudza proces tworzenia własnego ja. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. pęcherzyk Ŝółciowy. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. w której odkryjemy.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. jelito cienkie. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. trzustka.

który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. RozwaŜmy np. Nie była uczestniczką warsztatów. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. sądząc. które wzmacniają ducha. Odparłam: „Nakryłaś mnie. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. Właśnie nad tym się zastanawiałam". Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. jak wygląda nasze ciało. Stosunek. to. nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. moŜemy podejmować decyzje. Podkreślam raz jeszcze. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. Czy jesteśmy fizycznie silni. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. Wpatrywałam się w nią. Pewien męŜczyzna powiedział mi. Ŝe bez względu na to. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. JeŜeli nie lubimy siebie. Zastanawiałam się. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. sądząc. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. lecz rozpocznie duchowy proces. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. niepodobnym do niego. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. czy siebie szanujemy. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. Poznałam ją poprzedniego dnia. stanowi o jakości naszego Ŝycia. Ŝe Ŝona będzie go kochała. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. iŜ nigdy nie oczekiwał. Na tę cechę musimy zapracować. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. 87 . tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. Ruth. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. nie oznacza. OŜenił się dla towarzystwa. jaki mamy do siebie. lub takie. lub o kim sądzimy. na kim chcemy zrobić wraŜenie. Oznacza on. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. Gdy tworzymy obraz siebie. Ŝe tego nie zauwaŜy. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. nie będziemy potrafili właściwie decydować.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się. w związkach. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. które odzwierciedlają tę słabość. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. kogoś. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. Fakt.

bo to właśnie mi się przydarzyło. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. czy wiesz. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas. odpowiedziałam. stało się źródłem inspiracji. oczywiście". Stałam się najbardziej zaradną osobą. Ŝe nad wszystkim panuję«. a potem opowiem Ci o sobie". Nie potrafiłam sobie wyobrazić. gdy mnie odwiedzała. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. który Cię kontroluje. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. jak Ruth bierze LSD. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. Ruthi. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. I wiesz. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. abym nigdy się nie bała. Nie mogłam powstrzymać radości. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej." O mało co nie spadłam z krzesła. choć byłam tego bliska. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. jak Cię widzę«. tylko Ŝe tak będzie. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. Przyniosła mi LSD. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. Ŝe coś. co mogło być ograniczeniem. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. w duchu tradycji Ŝydowskiej. Opowiedziałam o wszystkim córce. Tak teŜ zrobiła. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«. Ŝe nie słyszysz. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. „Dobrze. Ŝe Ci pokaŜę. Zapewniła mnie. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. Odpowiedziała: »Tak. Ŝeby się o mnie troszczyła. KaŜda z tych opasek jest lękiem. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. a ona powiedziała: „Dobrze. LŜejsza od powietrza. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. Ŝe niefizyczny. gdy chodziłam . Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. unosiłam się nad swoim ciałem. Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. SkarŜyła się: »Ruthi. muszę Ci coś pokazać«. lecz zanim to nastąpi. Masz ich tak wiele. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. jaką moŜesz sobie wyobrazić. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. Ruth zdecydowała. Ŝe jest moim aniołem. A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. oni Cię do tego zmuszają«. Potem. gdy staram się powiedzieć. gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd. Ograniczenia 88 . Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. to Ci powiem". czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki.„Podejdź tu do mnie. Nigdy niczego nie ukradłam. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. jak artretyzm wykręca moje ciało. Nie mogła mi powiedzieć. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Tak. byłam bardziej kaleka. próbowałam narkotyków«. gdy miałam trzydzieści osiem lat. Wierzę." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. pomyślałam sobie. Było to niesamowite uczucie. Tak właśnie uczyniłam. Ruth jest przykładem wiary w to. więc włączę tę kasetę.

Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. związaną z fizyczną energią trzech 89 . odzyskała ducha i odkryła. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego.stały się jej atutem. Wkrótce wróciła do Ŝycia. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. Codziennie po pracy Penny wracała do domu. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. zdrowie i powodzenie. a szczególnie małŜeństwo. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. Nadal uczęszczała na spotkania AA. Ja zajmę się obiadem. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. jaki posiada kaŜdy z nas. poniewaŜ. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. ZamęŜna od osiemnastu lat. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. jednak się nie odwaŜyła. „tego potrzebuje moja dusza. czy zwiększamy moc ducha. naszych duchowych „nóg". lecz niestety takŜe alkoholiczką. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. decyduje o tym. jakie podejmujemy. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. która zwiększa moc naszego ducha. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). Była mózgiem przedsięwzięcia. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. KaŜda decyzja. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. Gdy odzyskała świadomość. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. jak powiedziała." Gdy obiad był gotowy. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. zdrowiem. Pragnął. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. KaŜde postanowienie. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. wspaniałego męŜczyznę. ciałem. jednak nigdy nie weszła do środka. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. Uznała. Postanowiła się rozwieść. Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. stwierdziła. umysłem i duchem. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . Po jakimś czasie poznała Jamesa. to byłby koniec świata". W ten sposób się poznałyśmy. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. Ŝe ma problem. Wtedy się załamała. Kiedy rozwód stał się faktem. a im silniejsze ono się staje. nie zwaŜając na to. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). Penny postanowiła przekonać się. Za kaŜdym razem. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. Im silniejszy jest nasz duch. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. aby odzyskać wolność". wspólnie z męŜem prowadziła firmę. by piła. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. Ŝe ma dość wiary w siebie. aby stało się to moŜliwe. Zmieniła styl ubierania. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. Przeprowadziła się do innej części kraju. pokonała je odzyskując siłę. Penny była juŜ wstawiona. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. Poznałam Penny na warsztatach. tracąc tym samym pracę.

co czytała i decydowali o tym. którzy pozostawali w swoich domach. gdy była dzieckiem. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. jeden jedyny raz. Ŝe córka się uparła. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. którzy potrzebowali uzdrowienia. lecz miało teŜ postacie szczególne. jaką posiadała w dzieciństwie. Przyjmując jakieś przekonanie. gdy poczuła się dość pewnie. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". aby pomóc synkowi. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. z kim moŜe się przyjaźnić. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. gdzie nikt jej nie znał. aby np. Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. był „surowy. aŜ któregoś dnia energia odeszła. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. ujrzała. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana. jest fikcją. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. Ojciec uznał. która posiadała moc leczenia ludzi. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. Margaret. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. po czym Ollie powiedziała. Nie pozwalano jej na nic. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. nieszkodliwą. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. jak to określiła. a po 90 . W świadomości społecznej istnieje pogląd. Czasami ukradkiem czytała gazetę. Gdy dorosła. „samotną. który. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. wykonać odpowiednie czynności. Czas. była dręczona przez dzieci w święto Halloween. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. Ŝe kiedyś. Urodziła dwójkę dzieci. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. gdyŜ śmierć była nieunikniona. nauczyciela lub pielęgniarki. Wtedy. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. jednak wcale nie musi tak być. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście.pierwszych czakr. solidny i zwyczajny". od dziesięciu lat. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". modliła się. jednak gdy znalazła się w środku. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. zapytała Ollie. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. solidne i zwyczajne". Zapadła cisza. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. potrzebujemy tej fizycznej energii. moŜesz zmienić swoje Ŝycie. niespodziewanie wypełniła ją energia. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. Tradycyjnie co roku. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. Przekonanie. i poprosiła go. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. co jednak nie nastąpiło. W naszej kulturze uwaŜa się. Rodzice powiedzieli jej. uŜywając jej słów. W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły.

której doświadczyła Ollie. Ŝe namówił ją. by był z nią „ostroŜny". gdy Ollie wróciła z pracy. Ollie była zdruzgotana. co w niej siedzi. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". dokładnie wszystko zrelacjonował. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. ale takŜe dlatego. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. Tych. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian. nigdy bym mu nie uwierzyła. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Miała nadzieję. Myślała. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. on. nie tylko z powodu Ollie. Lekarz stwierdził. lecz stał się cud. którzy tego chcą. Energia. Sama nie wiem juŜ. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. bo przypomniał sobie o Ollie. czego był świadkiem. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". Ollie otworzyła przed nią inny świat. gdyŜ nie wiadomo. Był przeraŜony. Ŝe nie pozwoli na to. Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. Nie ma wątpliwości. uzdrawiających energiach i duchowości. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. i o ich staraniach. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. Twierdzili. Choć Ollie prosiła męŜa. by zachował w tajemnicy to. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. aby poznawała tylko to. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. podczas których wspólnie się modlimy. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. Pięć miesięcy później. 91 . ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. nie zwaŜając na Ollie. i poradził męŜowi. Jednak jako dorośli. Tym razem postanowiła. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. ich lęku przed tym. Ŝe ta była jej bliska. zabierając ze sobą dwójkę dzieci. Wiedziała. Lekarz zapytał rodziców. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. które sprawią. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Nie widziała ich od tamtego czasu. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. jednak okazało się. czy mogłaby mu pomóc. by kierowały nią lęki innych.energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. Ŝe mąŜ ją opuścił. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . lecz takŜe dlatego. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. Troszczył się o nią do tego stopnia. Koledzy i koleŜanki z pracy. Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. Ŝe niezaleŜnie od tego. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. moŜemy doświadczyć okoliczności. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. czy będzie się spotykała z Ollie. podobnie jak Margaret. co nowe i nieznane. Zapytał. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. Ŝe chodzi mu o rozwód. uczymy uzdrawiania. Od razu poszli do domu Ollie. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. byle ta sytuacja się zmieniła. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. co jeszcze razem robicie". odkryła.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. aby przeprowadziła się do ich domu. Im więcej się dowiadywała. co będę robiła. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. Dzięki tobie Ŝyję". Margaret drŜała z emocji.

które są atrybutami trzeciej czakry. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. poniewaŜ obawiał się poraŜki. przynajmniej częściowo. depresji i lęku lub.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. I rzeczywiście. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. Ŝe nie starcza mu sił. przełomowych okresach. aby sprawdzić swoje przeczucia. Był jednak rozgoryczony faktem. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. w skrajnie przeciwnym przypadku. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . Upierał się jednak. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. jednak na nic się nie zdecydował. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. szukając doskonałego wzoru. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. Ŝe nie zarobił pieniędzy.przyjęli jednak. skrzętnie gromadził statystyki. Evan sam przyznał. z którego uchodziła energia. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. Wyglądało na to. Trzecia czakra Evana była jak otwór. Sądzili. co nastąpi. po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. aby pozostać wiernym sobie. jak powiedzenie nastolatkowi. Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Gdy zapytałam go. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. Stałby się bogaty. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało. Intuicja i niezaleŜność. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. Są związane z konkretnym czasem i miejscem. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. Planował róŜne przedsięwzięcia. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. jakie dawało mu Ŝycie. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. Myślały. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. choć pasją Evana był zawód. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. których cena wzrośnie. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. wpłynąć na to. a nie wyczucie. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. a jedynie pokazują moŜliwości. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. dałoby taki sam efekt. który jest prowadzony na start. Owładnięty tą ideą. Odpowiedział. Musi być doskonały". Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . Ŝeby wracał do domu na czas. Powiedziałam. Ciągle analizował giełdę. Informacje energetyczne to emocjonalne. co byłoby łatwe. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". by stosował relaksację. Chował się przed moŜliwościami. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu.

Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. Powtórzyła. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. zgodziła się. zaoponowałam. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. nie starczało na utrzymanie. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . które czasami bywają trudne. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. jakich nam dostarcza. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. rano i wieczorem. które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. czego się uczymy. Gdy ją poznałam. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. Nie pytała. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. To mi wygląda na przewodnictwo". a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. Miała ich bardzo wiele. o tyle dla Nieba liczy się to. w której kiedyś pracowała. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. była męŜatką i miała dziecko. Odparła. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości".wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. Mam koszmarne sny na ten temat". gdy mamy odwagę i siłę. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. Próbowała je zagłuszyć. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. PodąŜanie za intuicją oznacza. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne. Przebyła siedem operacji brzucha. twierdziłam. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. jednak to. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. W prywatnej rozmowie zapytała mnie. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. które odbywały się dwa razy w tygodniu. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. Intuicja. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia.rozwiązanie. Obecnie wiarę. zwany hiperalimentacją. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania. W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. Sandy z dumą opowiadała o tym. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. Co dzień. aby podąŜać za impulsami. co zarabiała. dlaczego musi je wszystkie znosić. w którym napisała. Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. by rozpoznać. Nie ulega wątpliwości. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. wprowadzono do leczenia niedawno. Powiedziałam. Po roku otrzymałam od Sandy list.

Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. z czym muszą Ŝyć inni. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. Na dodatek. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. i jestem głęboko przekonana. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. były dla Janice cięŜką przeprawą. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. wytrwałości i szacunku do siebie. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. który mnie potrzebuje. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. PodróŜe. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. zaczęłam się nad sobą uŜalać. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. Janice miała cięŜkie dni. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 .ceremonię. co jest oznaką dojrzewania duchowego. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. i postanowiłam. Mam syna. jednak zrozumiała. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. nawet weekendowe wycieczki. mąŜ poprosił ją o rozwód. Poczucie własnej wartości i świadoma. Jadąc do szpitala. Aby poprawić swój stan. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. W tradycji Indian. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. Ostatecznie udało się jej. Jednak okazało się. Ŝe Howard chce się rozwieść. takich jak medytacja i wizualizacja. Ŝe dam sobie radę". które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . jak sobie teraz poradzę. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. przynajmniej w przeszłości. uznałam. która symbolizuje wejście w wiek ducha. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. aby zdobyć nowych przyjaciół. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. chciała się nauczyć technik pracy z energią.kosztów. Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy.

samouzdrawianie. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. co moŜna osiągnąć w tydzień. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. jak np. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. jak i ciała. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. aby „być w świecie. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. nauczyć się chodzić samodzielnie. iŜ uznaliśmy. to niezmiernie silne słowo. emocji. okresie rewolucyjnym. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". jakim jest „ja". w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. jak i kobiet. doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. Aby sprawdzić. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych. Rewolucja. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. Była to dekada. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. Pojawiło się wiele nowych terminów. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. motywowanie siebie. aby wypróbować własną kreatywność. Zmiany mogą dotyczyć związku. inwolucja. Za kaŜdym razem. Taki rytuał oznacza takŜe. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . przez które wszyscy przechodzimy. Po pierwsze. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. w której psychoterapia stała się codziennością. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. która przełamała bariery zewnętrzne. rozłoŜonych na liczne wcielenia. czyli narcyzm. lub pracy. po którym mogliśmy. W większości przypadków nie lubimy zmian. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. przebiegają według określonego wzorca. ducha. z niewielką pomocą. świadomość siebie. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. Zmiany. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. uznano za coś. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej.dekada inwolucji. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania.

Ze zdziwieniem 96 . co później będzie robiła. Ŝe wcześniej. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. czy kilka lat. Ŝe ma zły humor. Jane przyznała. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. Mówiąc o odwadze. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. moralnością i poszanowaniem siebie. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . W związku z tym bał się. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. gdy juŜ nie brała narkotyków. Poprosiłam go. „Co wolisz utracić. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. iŜ jego problemem nie jest Jane. Wyrobienie sobie własnego zdania. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. Ŝeby wyciągnął wnioski. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. twierdząc. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. Jeny poprosił mnie o konsultację. tylko fakt. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. Zapytał ją. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. Z początku jej wierzył. Powiedziałam. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. poniewaŜ cierpiał na wrzody. Gdy jej o tym powiedział. Ŝe poprosił Jane. lecz jego własna autentyczność. zanim poznał Jane. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. Czułam. Ŝe Jane. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. Ŝe jej nie wierzy.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. Nagle zaczynamy dostrzegać. PoniewaŜ uwaŜał. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. ona odejdzie. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. postanowił się nią opiekować. Jednak bez względu na to. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. zapytałam dodając. po czym odparł. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne. Podejmując codzienne decyzje. wszystko staje się jednością. jego partnerka. Ŝe jest związany z kobietą. nie miał wrzodów. Musimy poznać własną naturę. jest narkomanką. Ŝe nie chciał myśleć. czy zaczęła ponownie coś brać. Zamilkł na chwilę. Poznał ją. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. powiedział. ona jednak zaprzeczyła. jak wyszukane są jego poglądy. to. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. ma ogromne znaczenie duchowe. dlaczego coś ukrywamy. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. choćby w wyniku małych rewolucji. Ŝeby się wyprowadziła. zdrowie czy Jane?". Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. zrozumienie. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. Odpowiedział. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią.

która im pomaga. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. choćby w niewielkim stopniu. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. Ŝe jest zarówno matką. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. narcystyczny obraz siebie. Ŝe Ŝyła dla dzieci. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. Mówili wtedy np. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. Zdała sobie sprawę. Ŝeby załatwiać ich sprawy. lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. W trakcie terapii zrozumiała. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją. kiedy będzie mogła znowu chodzić. Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć. Ŝe musi na nowo określić. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Ŝe się na to zdobędę. Ŝe rak był dla niej inspiracją.stwierdził. na co odpowiadałam: „No. Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. czym jest zajęta. z których wszystkie były juŜ dorosłe. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. aby wyzdrowieć. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. część uczestników przyznała. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. „Nie wiem. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. Minęło kilka miesięcy. Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". podatni na zranienie. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. Ŝe odczuł ulgę. to największym uczuciem darzą tę jej część. Oznajmiła dzieciom. „Nie myślałem. po nim następuje etap inwolucji. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. aby się do tego ustosunkować. Historia Emmy pokazuje. Powiedziała mi. mimo sprzeciwów. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. pytały ją. Emma zrozumiała. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. jak i indywidualną osobą. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. Ŝe musi szanować to. Znajdując się w tym stanie. Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. Miała sześcioro dzieci. Smutkiem przejmowało ją to. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". kobietę około sześćdziesiątki. w co wierzy.

są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. a gdy przyszedł odpowiedni czas. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. ani spotkania przy piwie. Gary powiedział takŜe. były podobne do rodziców. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. 98 . W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. na czym polega szacunek do siebie. lecz o uwolnienie się spod presji. by być tym. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. zacznę zbierać siły. Pociągały go idee liberalne i osoby. abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". gdy dorosną. by. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. Gary był muzykiem i występował na scenie. świat podporządkowuje się jego sile.przeobraŜenia wewnętrznego. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. którą uwielbiam. poniewaŜ wiedział. Ŝe jest homoseksualistą. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. Trzecia czakra jest pełna ambicji. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. kim chcę być. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. by się ubierać tak jak chcę. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. skupiona tylko na sobie. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. Sądzono o niej. Opowiem Warn historię Chucka. Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. odpowiedział: „Jeszcze nie.archetypową siłą. Wymagano od dzieci. Nawiasem mówiąc. Osoby. Matkę Teresę. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . dając wyraz swojej mocy. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. jak to jest być podziwianym. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. Matka Teresa i Nelson Mandela. uczestnik jednego z warsztatów. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. Gdy zapytałam. Podobnie jak Gandhi i Mandela. zachować poczucie godności i wiarę. weszła w okres ewolucji. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. Ŝe jest gejem. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. gdyŜ doskonale pokazuje. na przykład. nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. ale takŜe lęków i tajemnic. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. które te idee wyznawały. Wierzę w siebie coraz bardziej". Ŝe jest narcystyczna. Chuck nie przystawał do rodziny. nie interesowały go ani sport. gdyŜ postanowił spróbować. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. posłuchała intuicji. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl.

Odpowiedz na pytania: 1. to moŜe się okazać. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". Zacytował swojego przyjaciela. ustaliliśmy. które uwaŜał za święte. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. Ŝe jest gejem. To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. to określ. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. które o tym wiedzą. którą zrobił po powrocie. Lourdes oraz inne miejsca. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. która wiodłaby na skróty. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. Był przygotowany na róŜne reakcje. Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. aby odwiedzić Fatimę. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. W lecie Chuck poleciał do Europy. jest długa i uciąŜliwa. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. wiedział jednak. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . to dlaczego? 3. czujemy się jak w niebie. Ŝe ciało korzysta. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. jaką miał w rodzinie. było zaproszenie rodziny po to. Był wolny i pełen Ŝycia. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. co go niepokoiło. są moi znajomi. równieŜ geje. która do niej prowadzi. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. aby chronić siebie? 4. by powiedzieć jej. Ŝe bije od niego blask. Pierwszą rzeczą. lecz droga. Powrócił do domu odmieniony. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. a takŜe głęboką wiarę w siebie. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. o których lubił czytać. miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. co napisałam". Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. Zaproponowałam. czego w sobie nie lubisz? 2. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. medytację i praktyki religijne w kościele. gdy korzysta nasz duch. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach.gdy ją osiągamy. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. Gdy go poznałam. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. jeŜeli jedynymi osobami. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. które obejmowało modlitwę. Kocham to. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. Najbardziej boję się tego. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie.

5. czy się poddałeś/aś? 100 . aby zmienić swoje Ŝycie. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. to dlaczego? 6. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. aby uniknąć samotności? 8. to dlaczego? 7. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. to czy robisz wszystko. po to. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10.

małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. Jako archetyp. a takŜe tego. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. zaangaŜowanie. emocjonalnych reakcji na własne myśli. przebaczenie. Główne lęki: lęk przed samotnością. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. przepona. wewnętrzny związek z duszą. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. Ŝe największą siłą jest miłość. piersi. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. jak piękno i współczucie. Nasze serca stworzone są do tego. z tą róŜnicą. barki.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. słabością emocjonalną i zdradą. aby wyraŜać piękno i współczucie. aspektom takich cech Boskich. Ŝebra. Zadanie. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. przed jakimi stajemy. zaufanie. zaufanie. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. grasica. dłonie. jak się dzieje. rozgoryczenie. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. postawy i natchnienie. pomysły. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. płuca. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. ramiona. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. nadzieja. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. nadzieję. współczucie. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. Panuje ogólny pogląd. dlaczego dzieje się tak. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć. natchnienie. Energia miłości 101 . Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". są częścią Boskiego planu. aby wybaczać i kochać. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. Podstawowe wartości: miłość. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. rozpacz. złość. musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. lęk przed urazem emocjonalnym. a takŜe zaczynamy rozumieć. Jej energia symbolizuje serce Boga. nienawiść. zazdrość i lęk. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. współczucie.

WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. fizycznymi i materialnymi. jakby dokładnie wiedział. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. Ŝe przerwał mi i zapytał. jak i przeraŜa. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. zachowując się tak. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. Po czterech miesiącach okazało się. troskę o siebie i innych. domu i ciała. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. wspaniałomyślność. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. Ŝeby wychodził. uzdrawia i niszczy. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. śona Jacka. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. Lynn. mody. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. inspiruje. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. Powiedział. śmierć ukochanej osoby. Jack stał się tak rozdraŜniony. a być moŜe nawet ją określa. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. Miłość nas napędza. nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. dlatego odkrywamy ją stopniowo. a Greg zniknął. A gdy budzi się czakra trzecia. w co zainwestować pieniądze. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ.jest czystą mocą. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. Zadręczał się wyrzutami sumienia. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. ponadto obiecał mu. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. którą wymienia się w jej obrębie. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. z którymi nie łączą nas więzy krwi. pracy. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. które ją poprzedza. spotkań. przyjaźni. jak waŜne są wskazówki. takie jak rozwód. nauki. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. Kryzysy Ŝyciowe. To. Ŝe inwestycja się nie powiodła. które w swej istocie dotyczą miłości. które mogą dotyczyć sportu. jak odpowiadamy na te wyzwania. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. Ŝyczliwość. Wzięła go za rękę i po102 . Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. Ŝe sam nie zna się na biznesie. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. które chciałam mu przekazać. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. współczucie. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". Miłość w równym stopniu pociąga nas. wykorzystywanie emocjonalne. bo wiedziałam. Nie chciałam. czy moŜe wyjść. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. kontroluje. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. otrzymując ją od członków rodziny. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. jest zapisywane w naszej tkance. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami.

aby się dowiedzieć.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. gdy był głodny. co uznał za głupotę. skończył studia i został przedstawicielem handlowym. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. Gdy go poznałam. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". to jednak jego działanie wypływało z miłości. „Greg się nie odezwał. a depresja minęła. Miłość. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Jako dziecko Derek był maltretowany. Gdy wychodziłam z sali.zaburzonym stosunkiem do seksu. bolesne wspomnienia. kogo kochasz.kontynuowała jestem pewna. Karano. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. tak jak do rodziców. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. postarajmy się Ŝyć dalej". zmuszając do noszenia za małych butów. aczkolwiek w innej formie. Jako dorośli. Ciśnienie krwi unormowało się. co u nich słychać. Proszę. Ŝycie osobiste i zawodowe. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. Jack rozpłakał się. która ma wpływ na nasze zdrowie. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . alkoholizmu i innych uzaleŜnień. Bito go i nie dawano mu jedzenia. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . a wykorzystanie seksualne .poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. „Nie wierzę. gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. Nie chcę. w pracy lub innej trudnej okoliczności. a takŜe zdrowie. Niedawno zmarł jego 103 . Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. jaką nad nami posiada. Ŝe damy sobie radę". Ŝe nadszedł czas na to. Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. zniszczyła nasze Ŝycie. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. Wiem. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. Zrobiliśmy przerwę. Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. wtedy się okaŜe. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. Ŝe juŜ pójdziemy.wiedziała. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa. Powiedział. prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . aby złość. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. jednak podejrzewamy. jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. jaką czujesz do kuzyna. Lynn powiedziała. otyłości. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. choć nie boli juŜ tak bardzo. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. i zniesieniu władzy. Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca.

trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. Nie uwaŜał. Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. na taką. Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. wytłumaczenie. w którym stwierdził. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. którzy nas kiedyś zranili. zawarte jest przesłanie duchowe. związanej z pierwszymi trzema czakrami. w rozumieniu człowieka. 104 . z której moŜemy skorzystać lub nie. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. Ŝe uzdrowienia. Ŝe był nieszczęśliwy.rzadko zdarza się. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. Cała nasza kultura ewoluuje. UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. lecz absolutną koniecznością. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. lecz nam samym. na pewno by mu jakoś pomogła. obecne w sercu Dereka. i by nie pokazał nam. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . i wyraził przekonanie. która opiera się na schemacie: rodzic . by mu powiedziała. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. Derek zgodził się z nią spotkać. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. ostrzegły go. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list.ojciec. aby za nim podąŜyć. aby zapobiec chorobie fizycznej. Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. w jakiej współdziałamy z Bogiem. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. a które powiedziało mu. Energie duchowe. domagał się od matki. Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. Gdy byli razem. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. W końcu zdenerwowała się na Dereka. jakkolwiek by było bolesne. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. szczególnie po tym. Tak samo jak u Dereka. aby jego rodzice byli źli. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. Początkowo matka temu zaprzeczyła. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt.z dziecięcej. śycie i nauki Jezusa pokazują. którego źródłem jest sefira Tiferet. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. Zranione dziecko nie rozumie. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. jak została wdową. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. oparty na miłości sposób Ŝycia. jakich dokonał Jezus. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. były nagrodą za przyznanie się do winy. później stwierdziła. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. Nastała „epoka czwartej czakry". Ŝe gdyby wiedziała. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. które mogą nas zranić.

Dzieje się to w relacji z samym sobą. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. własnym duchem i osobowością. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. takie jak np. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. Nierzadko doświadczali oni depresji. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. a korzyści są wątpliwe. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. które pozwala odŜyć stłumionym. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. wizji. rozpaczy. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. a nie wyrzeczenia się siebie. w szczególności z czakrą wspólnoty. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. które kształtują dorosłą osobowość. Nie dziwi fakt. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. Z pomocą lub bez.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". artystów. kiedy dobrze rozumiemy siebie. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". U wrót serca wita nas jedno. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. aby być z drugą osobą. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. Tylko wtedy. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. Panował wówczas pogląd. psychicznych i intelektualnych. jakie dawała nam świadomość grupowa. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . poniewaŜ wiemy. leczenia i przyczyn chorób. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. halucynacji.

psychicznymi i duchowymi. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. potrzebnej do zalecania nowych metod. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. dotyczące nazwiska." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. Pewnego dnia. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. aby kontrolować sytuacje i 106 . po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. Perry trochę o tym poczytał. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. Korzystamy z tego objawienia. Osiągnął punkt. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. poniewaŜ uwaŜam. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. pracy i hobby. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. pochodzenia. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. w którym juŜ nie czuł się dobrze. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. których tematem były emocjonalne aspekty chorób. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. by zalecać pacjentom inne metody. Ŝe tego właśnie potrzebują. z której korzystamy. wypisując recepty i skierowania. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. odkąd uwierzyłem. wymieniając się doświadczeniami krzywd. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. Uczyniliśmy własne urazy walutą. przedstawionymi przez innych lekarzy. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii.elementach trzech pierwszych czakr. Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. Ŝe zawał był czymś więcej. Nie przypuszczałem. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. drugą i trzecią czakrą. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. woundology).

ZauwaŜcie. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. jakbym ją zdradziła. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. Przekazałaś wszystkie te informacje. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. Zajście. a kiedy skończyłyśmy obiad. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku. co jej uczynił. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. który zapytał Mary. Wspieramy się i bez względu na wszystko. Tego dnia nie mogę. lana i Toma. jak się nazywasz?" Kobieta. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. którego byłam świadkiem. uzaleŜnień lub przemocy." „Wiem o tym. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. a było to przy okazji obiadu. tylko nie ósmego czerwca. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. dziękuję" i odszedł. Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. Powiedziałam: „Cześć. Ŝe zamiast zaleczyć rany. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". pozwala kontrolować się swojej przeszłości. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. na czym polega wspieranie. chciałabym się dowiedzieć. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. Chciałaś. Wytłumaczyłam jej. Będziesz musiał poszukać kogoś innego. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. Wiele grup wsparcia. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. KaŜdego innego dnia. odpowiedział po prostu: „Dobrze. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". która przyszła go wysłuchać. UwaŜała. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. Czekałam na nią. Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. a nie jego rozgłaszaniu. nie dawało mi jednak spokoju. dowiedzieli się o tym. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. w ciągu tych dwunastu sekund. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. zapytałam: „Mary. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. gdy musi zaleczyć swoje rany. czy masz czas ósmego czerwca. skończyła się takŜe nasza znajomość. kazirodztwa. Odpowiedziała mi. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. który zadał pytanie. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. na finansową pomoc ze strony ojca za to. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć.ludzi." MęŜczyzna. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. na który umówiłam się ze swoją znajomą. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. Nie mogę zawieść grupy. Ja byłam jednak oszołomiona. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. gdy stają się one dla niej cięŜarem. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. które spędziliśmy wspólnie. wykorzystania. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. Mary. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. nie odwracając głowy w moją stronę. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. Oczywiście daję sobie z tym radę. aby łan i Tom. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. podobnie jak łan i Tom. często po raz pierwszy w Ŝyciu. Ŝe najwidoczniej nie wiem. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. pytał Cię przecieŜ tylko o to.

więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. Gdy następuje zestrojenie. dzieci. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. Nie tylko tym. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. Byłam wstrząśnięta. wymagane jest posiadanie urazów. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. 2. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. ile potrzebuje. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. przejmiemy obowiązki zranionego partnera. wspomina o czymś. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. 4. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. co ma podobny charakter. z którą nadal „pracuje". ewentualnie. Większość 108 . Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". związki. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. Mówiąc w skrócie. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. Nie jest przesadą stwierdzenie. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. udziału w programach rozwoju osobistego. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. rozwody. aktywności fizycznej. aby stworzyć miłosny związek. Ŝe obecnie. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. działań poza pracą i. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. Będziemy zawsze zachęcać partnera. no i moŜe finanse. Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. małŜeństwo. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. a nawet zawodowego. ale takŜe dlatego. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". przechodzą do czakry czwartej. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. Jednak gdy kryzys mijał. a tym bardziej leczenie. 5. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. 3.

która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach. Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił.pomagała odzyskać utraconą moc. Ŝe nie ma takiej potrzeby. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. lecz niełatwą. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. a takŜe do siebie. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. zaczynamy wierzyć. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. niechętnie rezygnowali z przywilejów. czy wykorzystujesz je. Osoba. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. z drugiej zaś . Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. do czego przywykłeś? To są pytania. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. rozpoznaj urazy. którzy wiedzą. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. jest od niej uzaleŜniona i. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. aby dotrzeć do źródła bólu. Nie mając planu terapii. zastanów się.. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. Nic więc w tym dziwnego. wiedz. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. jak dobierasz słowa. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. aby serce mogło zostać uzdrowione. jak wszystkie 109 . Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. zawsze pewna siebie. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. zastanów się. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. szczęśliwa i niezaleŜna. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. jaką czerpie się z cierpienia. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. Czy zdarza Ci się np. Obserwuj. w którym znajduję współczucie. Uznając. przez co przeszedłem". która jest samowystarczalna.

pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. jednak później to rozwój. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary.uzaleŜnienia. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. która moŜe być źródłem cudów. Ciekawą rzeczą jest to. takŜe upewnij się. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. Ŝe w zaleŜności od tego. da nam poczucie spełnienia. nic się nie stało". o czym przypominają nam teksty duchowe. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. Wybaczenie nie polega. z kim rozmawiasz. lecz zupełnego. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". która wobec Ciebie zawiniła. aby wybaczyć i pójść dalej. nie lekkiego. poniewaŜ boi się. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. na powiedzeniu: „W porządku. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. podczas którego odzyskasz swojego ducha. aby wybaczyć osobie. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". jest to trudne do pokonania. Etap szósty: śyj miłością. w przeciwnym razie oznacza to. wpisane w czwartą czakrę. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. Jest natomiast złoŜonym. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. Rozpocznij praktykę duchową. a nie lęk. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. czy na indywidualną modlitwę. która nas zraniła. udawaj. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. co powinieneś zrobić. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. Oceń. co je „złamie". JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. Bez względu na to. Miłość jest kluczem do szczęścia. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. jak to się wydaje większości ludzi. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. który utknął w przeszłości. aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. aby przejść przez ten lub inny etap. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. JeŜeli uznasz. moŜesz się zająć wybaczeniem. świadomym aktem. jeŜeli jest to konieczne. 110 . Obojętnie. Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. Cię oswobodzi. Wiele osób nie chce siebie poznać. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". o którym myślimy. moŜesz dojść do wniosku. czy zdecydujesz się na rytuał. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. upewnij się. aŜ odpowiedź. której udzielisz. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. a takŜe sobie. czy potrafię zerwać z kontrolą.

Odpowiedz na pytania: 1. nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. Czy uwaŜasz. gdy pomyślisz. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. by manipulowała Tobą inna osoba. którą tradycję duchową wybierzemy. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . 4. Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". Co dla Ciebie oznacza bliski. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz. JeŜeli chcemy poznać Boga. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. w jaki sposób to robisz. to nie ma znaczenia.Prawda ta nie podlega dyskusji. opisz.

część szyjna kręgosłupa. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. pieniędzy. W chwili. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. W końcu boimy się woli Boga. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. Jezus. jaką podejmuje. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. Jesteśmy tam. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. Ŝycie.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. ukazanymi w 112 . która opiera się na Boskim prowadzeniu. Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. Ŝe kaŜda decyzja. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. gdzie kierujemy nasze myśli. wraz z ich konsekwencjami. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. które wpływają na nasze ciało. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. przytarczyca. jak doświadczyła śmierci klinicznej. aŜ po uznanie. a takŜe powodują konsekwencje globalne. Jak byśmy postępowali. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. Proces ten to przejście od poglądu. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. a zatem i kaŜdej choroby. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie. podwzgórze. tarczyca. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. znajomość siebie. które wybieramy. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. otoczenie. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania. następnie relacji osobistych i zawodowych. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. Boimy się. Głoszą. Podstawowe wartości: Wiara. przełyk. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. Pewna kobieta po tym. usta. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. myśląc lub działając w sposób negatywny. zaczęła Ŝyć ze świadomością.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. KaŜde działanie. Sefira Chesed przypomina nam. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi. tchawica. szczęka i zęby. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. panowanie nad swoim Ŝyciem. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". jakie kiedykolwiek podjęła. poprzez wiarę w to.

poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. Ŝe chciałaby. Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Laurę. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji. bez względu na to. Dopiero gdy o to poprosimy. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. jak T. 113 .doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. Pragnąc pomóc córce. była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . śadna decyzja.kontekście jej własnego Ŝycia. aby poprosić córkę. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. Idea. ogląda telewizję i je przekąski. T. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. Rozczarowania uczą nas. a ja posłucham". Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. aby została niezauwaŜona przez Boga. twierdząc.J. czekając na powrót matki. T. Jak powiedziała mi jej matka. ubrania czy pracy. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. który przetrwa aŜ do chwili. chodzi po mieszkaniu. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. w której powiemy: „ly decyduj. Powiedziała im. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem. moŜe wymagać od nas większej szczerości. Kiedy ją poznałam.naszego ducha . W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. Pokazano jej. wraz z męŜem zbierała siły. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. To naprawdę jest tak. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. Emily. ona jednak nie była tym zainteresowana. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia.J. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. Zobaczyła. czy dotyczyła np. Rodzice namawiali Emily na terapię. Musiała się ponownie nauczyć. nie była zbyt błaha. Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. Ŝe moŜe na sobie polegać. Emily co dzień słyszała. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem. czego pragniemy. choćby najmniejszej decyzji.z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie.J. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. Laura pracowała. ale takŜe własnych myśli i przekonań. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków . gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą.

słowa same z niej wypłynęły.J. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. kiedy stajemy się świadomi faktu. kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. nadchodzi chwila. Emily ustaliła wynagrodzenie i. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. pomyślała. dzięki którym energia staje się materią. To przekonanie odbudowało jej wiarę. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. Stwierdziła. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. lub Ŝył tu. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. czy wolimy wierzyć lękom. co Boskie. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. odŜyła. co robię. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". Pomieszczenie się znalazło. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. albo w chorobie. aby się zastanowić. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. jak dobrze sobie radzimy. Emily spotkała Laurę. aby zajęła się chłopcem. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. Właśnie wtedy. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. Wiara i wola są mocą twórczą. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. Ŝe będę robił to. Nagle Emily zaproponowała. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. zastanowić się. gdy sądzimy. Wszyscy dochodzimy do punktu. Musimy zrozumieć. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce".J. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. utracimy wszystko to. lecz Twoja wola". Ŝe to Niebo dało jej znak. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. relacja lub choroba pokazuje nam. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu. Bez względu na to. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu. Jesteśmy naczyniami. Laura wspomniała. gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach.Pewnego popołudnia. Jak powiedziała. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa.J. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. czy łękowi. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. Gdyby zaczęła o tym myśleć. idei. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. co zapewnia 114 . która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. czy wierzymy osobie. przekazujemy im część własnej energii. nie miała nawet czasu. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. W wyniku tego nasze Ŝycie. Ŝe czegoś nam brakuje. wracając z zakupami. gdzie Ŝyję. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to.

gdy pojawiło się pytanie. Marnie nie wierzyła w takie metody. przyjmę to. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. jak zdrowie fizyczne. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. Przyjaciele poradzili jej. Następnym razem. Marnie przeczytała je. które mają ten dylemat. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. co mi dałeś". moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy".w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej.nam komfort fizyczny. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. Po przebudzeniu sądziła. Czasami pojawiały się w plecach. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. Ŝe była to rezygnacja. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. Zapraszamy je. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. Chesed inspiruje nas do tego. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. gdy powiedziała „tak". jak się dzieje. nie raz wydawało jej się. Marnie osiągnęła stan. czasami jako migrena. miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. dlaczego dzieje się tak. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. który mieszka w Indiach.nauczyciela duchowego. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. i pozwala zaufać. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. jak zalewa ją światło. którą osiąga się poprzez miłość. Szlochając pewnej nocy. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. co powie im wewnętrzny głos. jednak tej nocy uświadomiła sobie. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. a nie 115 . odwiedzając róŜnych specjalistów. a z drugiej boją się tego. jakie tam prowadziła. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. wierząc. lecz uznała za nonsens. jednak tak się nie stało . przecieŜ nie mam nic do stracenia". poczuła. Tak więc uŜywamy swojej woli. Pamiętaj. Mając trzydzieści lat. odpowiedziała: „Tak. Myślała. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. mając nadzieję. Popadła w pogłębiającą się depresję. we wszystkich okolicznościach. Ŝe wszystko. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. W chwili. aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. by kochać ze wszystkich sił. niezaleŜnie od przyczyny. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. Prawie dwa lata spędziła. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". kiedy indziej w nogach. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. jest elementem większej duchowej całości. który określiła „zawierzeniem". Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. Nie oceniając. jednak nadal była zła i zrozpaczona. Ŝe choroba minęła. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka.

w jaki mogę to robić". jest swoistą spowiedzią. Poczuła rozbawienie. nadal miewa jednak trudne chwile. W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. czyni je całkowitym. fizycznego i duchowego. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. by Bóg wybierał odpowiedni czas. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. które były przyczyną lekcji. „śyłam z nastawieniem: »Dobra. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała.nie ciepłem fizycznym. na ironię losu. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. ale nie musi nastąpić poprawa. Dopiero zgoda na to. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. Pewna osoba. a takŜe dlatego. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. powinniśmy się nauczyć 116 . powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. a jeŜeli tak miałoby być. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. choć. Kto by pomyślał. który nami kieruje. zrobię. co stworzyliśmy. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. zauwaŜamy. a jej dłonie stały się gorące . tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". co zrobili. gdy powiemy Bogu „tak". W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. co chcesz. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. niech tak się stanie. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. tkanki i Ŝycie. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. która pracuje w więzieniu. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie.zawierzenie. a tym samym zapanowaniem nad nim. Od razu wiedziała. gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. Ŝe obala mit. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. jaką posiadam. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. Daj mi tylko siłę«". duszę. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. Skoro piąta czakra uczy nas. po którym moŜe. które dajemy duchowi. Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. lecz gorącem duchowym. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. sytuacja przestanie się powtarzać. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. Ból natychmiast osłabł. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. Ŝe mnie to spotka?". oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. którą nazywam uliczną". Poznając istotę własnej energii. które kiedyś czytałam. Bóle w zasadzie ustąpiły.

naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. Ŝe wszystko jest dobrze. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne.odchodzę". jakie naleŜy podjąć działanie. miało głęboko duchowy charakter. który uwaŜała za Chrystusowy. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. Obojętne. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. Ostatecznie rozwiódł się. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. która jest uwaŜana za zdrową. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. Akt woli polegający na tym. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. jak np. Ŝe dokładnie wiemy. co do tej pory stanowiło treść naszego. KaŜda aktywność. gdy przewagę zdobywa umysł. To prawda. JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. pod wpływem innych osób. nawet taka. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. a dziewczynki sercem. choć przewodnictwo mówiło jej. Peter i 117 . Choć posłuchała przewodnictwa. Eileen Caddy. Słuchając przewodnictwa. JeŜeli prym wiedzie serce. Ŝe nic nie da się zrobić. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. jedno z nich zaczyna dominować. Ŝe mówimy: „Koniec. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. choćby nawet bardzo nędznego. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . Ŝycia. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . Przewodnictwo Eileen. sport czy medytacja. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. czy umysł. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. ukierunkowanej na przyszłość. jest aktem przeraŜającym. jakie otrzymywała Eileen. wszystkie sytuacje i relacje. to tylko dlatego. po części dlatego. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. Mieli trójkę dzieci. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd.tak teŜ się stało. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. czy przewagę ma serce. Ŝe zerwanie z czymś. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny.odnajdywać między nimi równowagę. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. tyle Ŝe się go obawiamy. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. którego tak pragniemy. skłaniamy się ku iluzji. Cierpimy. JuŜ jako dzieci. Próbujemy kontrolować emocje. Słuchając wewnętrznego głosu. jak oboje stwierdzili. moŜe się stać uzaleŜnieniem. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. a nie na przeszłość. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. Jednak rzadko jest to prawdą. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. miała interesujące.

Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. co moŜna osiągnąć. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. ZwaŜywszy na panujący tam klimat. nie spodziewali się. kiedy współdziałają siły natury. to robiła to wbrew sobie. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. Nikt nie był rozczarowany. tak jak zostało to przepowiedziane. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. 118 . Wegetacja osiągnęła niespotykany. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Podobnie jak Eileen. Peter dokładnie je realizował. Tak jak obiecały energie przyrody. Ŝe jej zmagania i rozpacz. by załoŜyli ogród. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. Ich malutka przyczepka. Dzięki temu ludzie zobaczą. Powiedziały jej. Po upływie siedmiu lat.Eileen byli tym faktem poraŜeni. Czuję. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. Eileen nie mogła zrozumieć. wynikały z „opierania się Bogu". Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. KaŜdego ranka. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. jak mogła zostać tak skrzywdzona. Powstawały budynki. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga". Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. zwanym Findhorn. jak określa źródło swojego przewodnictwa. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję. ducha i ludzi. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. tworzono zasady. z tą róŜnicą. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Biorąc pod uwagę swój wkład. Powiedział jej. Dorothy. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. Ŝe ogród był spektakularny. śyję wśród ludzi. która ledwo starczała jednej osobie. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Mam piękny dom. Ŝe zostaną tak odprawieni. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. UwaŜa. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. Eileen została poinformowana. nie była to lukratywna propozycja. którzy są moją rodziną. Dorothy zajmowała się channelingiem. Eileen mówi. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. teraz miała sześciu mieszkańców. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. ogród zaczął rozkwitać. Dziś Eileen mówi. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. jakie otrzymała w nocy. przekraczający wszelkie standardy poziom. po medytacji. a nawet rozwód. Powiedziano im.

2. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. 3. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. zaakceptuj to. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. która powiedziałaby. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. mają sprawić. Bildad i Sofar. Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. za którym powinieneś/naś 119 . Wierząc. dlaczego dzieje się tak. Szatan zapytał Boga. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. Odpowiedz na pytania: 1. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. Ŝe taka jest wola Boga. na czym polega siła woli? 2. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. Czy jesteś w stanie poczuć. czego zmienić nie moŜesz. co dawało mu powód do dumny. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. Jak sądzisz. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. utrzymując. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. Ŝe sądzą. czego Bóg od nas wymaga. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. Pewne etapy Ŝycia. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. Choć Ŝona nakłaniała go. z której będziemy mogli korzystać. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. Elihu skarcił męŜczyzn za to. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. nie byłoby tego warte. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. jakie ostatecznie następuje. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. jak się dzieje. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. to kogo i dlaczego? 4. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. mogą się boleśnie zakończyć. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. Bóg się zgodził. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. pracy lub zdobycia mocy. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. Zaufaj. 4. Największym aktem woli. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". 5. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. odkąd Ŝyjesz. Potem stracił Ŝonę. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. Przyjaciele uwaŜali. Nie miej oczekiwań. powołałeś świt. W końcu Bóg przemówił do Hioba. Hiob pozostał Mu wierny. to dlaczego? 5. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. jak małŜeństwo lub praca. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. Ŝe połączenie się z Boską wolą. Nie osądzaj. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. Porzuć potrzebę wiedzy.

kiedy wiesz. Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. określ te sytuacje. Czy ociągasz się. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . Co powoduje. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. Czy ufasz przewodnictwu.podąŜyć? 6. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak. co wskaŜe mi Niebo"? 9.

przysadka mózgowa. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. otwartego umysłu. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. aby nadając energii formę. uzdrowiciel. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. która jest uwaŜana za „początek". Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. Bina i Chochma przypominają. co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości. kiedy umysł jest zmącony. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. sportowiec czy oddany przyjaciel. co sobą reprezentuje. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. szyszynka. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. nauczyciel. lęk przed zdrową. związanej z nieprzywiązywaniem się. Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. jakie czerpie z tego. realistyczną oceną. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. rozwinięcia nieosobowej świadomości. obaw. a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. obawianie się prawdy. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. co się tworzy. osobistego doświadczenia i wspomnień. a takŜe oczy. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. które wynikają z lęku i iluzji. uszy i nos. Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych.jako matka. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. a Chochma Boską mądrość. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. aby być świadomym tego.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. świadomie korzystać z mocy umysłu. inteligencją i psychiką.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. które prowadzą nas do mądrości. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. co poprzez to. wedle której forma następuje po myśli. 121 . dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego".

które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. inspiracja. Miałam wraŜenie. natomiast nasza percepcja i wszystko. Zasugerowałam. który stanowił próbę uwolnienia się od tego. posiada tak pełne poczucie siebie. Rozwijając świadomość. Powiedziałam Pete. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. Wyraziłam wtedy pogląd. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. 122 . Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. co czuje. np. Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . które wprowadzały ją w zamęt. a nie dla mózgu. Oznacza natomiast uciszenie lęków. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. Mózg jest instrumentem fizycznym. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. Osoba. co działo się wewnątrz niej samej. jest cechą umysłu. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. co się z nią wiąŜe. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. a jedynie szukała ujścia dla emocji. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. jaki miała w głowie. Teraz. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera.inteligencja emocjonalna. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. gdyŜ sądzi.siłami. Zachęciłam go. Nawiązała romans. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". zamiast od niego uciekać. gdy miała juŜ lat czterdzieści. bez względu na to. Zrozumiał. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. z którą przeŜył siedemnaście lat. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. oznajmiła mu. Powiedziałam Pete. O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. który oddaje prawdę. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". lecz Ŝe nie zda to egzaminu. Pete był załamany. śona. Postanowiła mieć romans. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. i stosowanie go. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. podobnie jak czwórka ich dzieci. za kaŜdym razem. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. kto byłby jej męŜem. Nie wiedziała. który nie ma nic wspólnego z partnerem. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. poszerzanie świadomości. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość.

Powiedziałam mu. Ŝeby sobie wyobraził.gdy zauwaŜamy. Ŝeby sobie wyobraził. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". jaki w tej chwili ma w umyśle. który pozbawia nas źródeł szczęścia. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. jak się teraz czuje. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. prawdę: „wszystko się zmienia". Jak radzi Tao Te Ching. których kochamy. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. Weźmy np. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. a nie przeciwstawiać się im. Poprosiłam. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. czego doświadczymy w przyszłości.braku zmian. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia.ta prawda nas przeraŜa. choć o tym nie decydujemy. ze świadomością. Wymaganie. Ŝe to coś. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. a nie inaczej.aŜ stanie się częścią naszej natury. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. co przemija. Ŝe zmiany muszą nastąpić. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. Następnie powiedziałam. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. a staje się jej kroplą. Ŝeby stworzył obraz. aby opisali jakąś sytuację. Ŝe został zwolniony. Potrzebujemy lat. staniesz się jej zakładnikiem. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. Ŝe z takim obrazem siebie. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. czymkolwiek było. Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. dlaczego jest tak. lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe . która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". pozwala ją zrozumieć. Taka jest prawda dotycząca zmian. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. choćby powodowało to wielki zamęt. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. Pewien męŜczyzna powiedział. powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. Danny poprosił mnie o pomoc. aby móc przyjąć nowe. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. 123 . Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. Czasami moŜe się wydawać. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. Ŝe się starzejemy. Ŝe mamy wpływ na to. Wcale by mu to nie przeszkadzało. śmiejąc się powiedział. Wiedzieliśmy. umierają. i zrozumieniem. powiedz mi. co takiego robię lub myślę. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. ta „zmowa" nie powiodłaby się. pozostanie takie samo. ulegliśmy jednak złudzeniu. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. a ludzie. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. to dzieje się tak dlatego. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. aby nic się nie zmieniało. Ŝe został zdegradowany. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. Gdy zapytałam go. być moŜe na całe Ŝycie. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . jak dziś. Ŝe przeraŜa go wizja. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. z czym powinienem skończyć". Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia.

Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. Gniew. dziwi się. po prostu niczego nie jesteś świadoma. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. Znalazła czas na to. Powiedziałam mu. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. jak w ogóle mogła Ŝyć. Myślisz o podstawowych sprawach. do którego zostałaś stworzona. Ŝe nie chcę. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. Zapytałam. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. ambicje i lęki. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. co nadaje jej Ŝyciu sens. musiała znaleźć odpowiedź. i wyjść naprzeciw nowemu. Coś mi jednak podpowiada. Wszystko to uległoby zmianie. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. otworzy się przed nim nowy świat. wchodzimy w stan zawieszenia. Pragnę myśleć o innych rzeczach. podejmujemy działanie. Powiedziała. Postanawiam słuchać swego wnętrza. rozgoryczenie. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby.otrzymujemy przekaz. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. Karen. wyjechać na wieś. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". jakie prowadził będąc handlowcem. brał aktywny udział w pracy kilku grup. Gdy w końcu zapytasz o sens. na co miałby w tej chwili największą ochotę. z których została zwolniona. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. ubranie i pieniądze. Gdy staramy się zatrzymać ten proces. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. o przyrodzie. np. jej nie interesowała. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków. by lepiej siebie poznać. w której pracował. którego powinien posłuchać. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. jak jedzenie. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. i stwierdziła. zupełnie ignorując własne potrzeby." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . Gdy raz postawiła to pytanie. Dodał. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". Ŝe otrzymał przewodnictwo. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. nie moŜesz przestać pytać. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. „Brak świadomości to coś. Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie.Analizując jego energię stwierdziłam. i pojawia się następny przekaz. „Co powinienem robić?". z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. nie zastanawiając się nad tym. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę". Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. Ŝeby się zastanowić nad celem. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. i nie przychodzi Ci na myśl. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. śadna z tych trzech prac. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. co jest przyczyną tej sytuacji. Ŝe postanowiła się zastanowić. bo kiedy zacznie za nim podąŜać.

Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. którzy nie odzyskali zdrowia. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. Gdy powraca spokój. Wiele osób. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. stwierdziła. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. docenić wszystko to. ona jednak postanowiła. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . Ŝe przeraŜa ją samotność.nie świadomości choroby.moc. Ŝe juŜ wcześniej czuli. jednak zamiast w nim Ŝyć. którą przekazywała innym. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. lecz sił Ŝyciowych. Pogląd. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . relacjonuje. czy przeŜyje. Śmierć nie oznacza przegranej. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. Na początku. która dotyczy zarówno serca. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. Przypadek Jacksona pokazuje. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem. jak zmieniali swoje Ŝycie. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. które zaburzały jej energię. kierowało swoją uwagę do wnętrza. nieustające bóle. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. ludzie błędnie wnioskują. Ŝe ludziom. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. Rak rozwinął się wkrótce po tym. Czymś naturalnym byłoby. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. od 125 . Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu. badając treść swoich umysłów. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". są przeraŜeni. Wiele osób umiera. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. które przeszły chorobę. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. od indywidualnej do nieosobowej. Tak więc ludzie często opowiadają o tym. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. jaki dzieli ich myśli od uczuć. Zadziwiające jest. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. jak się rozwiodła. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. SkarŜył się na silne. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. Przyjrzała się swoim lękom i temu. bez względu na to. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. jak i umysłu. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. wygranej lub przegranej.zdrowia. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. gdy poznają diagnozę. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. udowodniła. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. Postanowił zrobić wszystko. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. Wielokrotnie obserwowałam. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. Ŝe coś jest nie w porządku. co znaczy umrzeć świadomie. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. przyznają jednak. takŜe rozwód. w jaki sposób kontrolują jej psychikę.

jaki wywoływał swoim odejściem. Ŝe czuł się waŜny. Jego Ŝona była osobą. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Ŝe wie o tym. Zdał sobie sprawę z tego. w poczuciu. Jednak wyglądało na to. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. gdy rozpoczynali współpracę. jakie powinien był wcześniej wysłać. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. Poszerzanie świadomości np. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. Gdy ludzie. Powiedział mi. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. którym musiał stawić czoła. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. podejmował odpowiednie kroki. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. Do kaŜdej z osób. z zamiarem zrozumienia przesłania. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. po lęki. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. Scott podjął tę decyzję świadomie. uznano ich za buntowników. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. jak to ujął. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. lecz ducha. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. Ŝe mimo to jest zadowolony. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. ZauwaŜył na przykład. aby wprowadzić do niego światło. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. Ŝe nadszedł jego czas. dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. które uznał za ofiary swojego nawyku. lecz na sprawach.kwestii. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. które domagały się uzupełnienia. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. Jackson przyznał. dlaczego poprosił o rozwód. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. poniewaŜ wierzy. Ŝe umrze. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. Wiedział. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. on umyślnie jej odmawiał. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. Pamiętał nawet o podziękowaniach. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. Oświadczył. które wymagały wyjaśnienia z innymi. kiedy to zmarła. OdłoŜył drewno i oznajmił. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. Choć prosiła go o wyjaśnienie.

CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. Kiedy pojawia się uczucie. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. Następnie: „Czy to prawda. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. Okazało się. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. na jaki się zdecydowali. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. powiedział. Przeczytałam. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. Prowadząc samochód. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. akceptujesz je i współdziałasz z nim. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. Ŝe pora umrzeć. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. prawie histerycznie. jak umarł mój mistrz". ale mój mistrz potrafił". we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. którą pisała. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". co poda na obiad. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. Powiedział. Nie naleŜy się bać śmierci. ale mój mistrz potrafił". Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. po czym dodał: „Ja nie. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. Potem opuszczasz ciało. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. i dotrzymała słowa. Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. otrzymał łaskę. po czym powiedział: „Ja nie. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. Ŝe Scott. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. ani do zmiany zdania. Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. Czytałam takŜe. Ŝe chciałby umrzeć. To nic strasznego". Wtedy przyszło mi na myśl. jest prawdą. skąd się wzięły moje pytania. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. Powiedział takŜe. gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". Zamiast załamać się w obliczu choroby. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. Ŝe nadszedł nasz czas. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. czy to. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. Ŝe nie odejdzie. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. kiedy to leŜał w łóŜku. co przeczytałam. zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. Czy jest coś. nie przyjmując poŜywienia. zanim nie skończy ksiąŜki. czego się dowiedziałam. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. Ŝe nadszedł Twój czas. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. Sposób umierania. Być moŜe tak jest. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. doznała zawału. Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. „Wezwał swoich 127 .swoich obowiązków. zaprzestając jedzenia. przestając jeść. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. dzięki której wiedział. na przykład. W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. według którego tylko Bóg określa moment śmierci.

gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię.astrologów. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. czy jego mistrz postanowił umrzeć. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. KaŜdy moŜe tak umrzeć". jest iluzją. Mój mistrz nie był chory. to nie jest to". Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego.zarówno podczas Ŝycia. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. W nocy budziła nas. JeŜeli miała wraŜenie. pobłogosławił ich. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. Tego dnia medytował z uczniami. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. a gdy nadeszła wyznaczona godzina. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. Spotkanie trwało dziesięć minut. kazała przyjmować określone pozycje jogi. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. To. Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. co Boskie". był w pełni sił. Przypominam sobie pewną profesor. Modlił się o przewodnictwo. Czekał w ParyŜu. czekał w 128 . lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. W pewnym momencie uznał jednak. uznawała. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się". Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. Tak więc Oliver „czekał". który „nie zna konfliktu z tym. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. Pewnie o tym nie wiesz. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. Gdy odchodzi bardzo silna dusza. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". jak i w chwili śmierci. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. Zapytałam Sogyala. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. aby osiągnąć dobre wyniki. lecz zawsze. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. potrzebna jest pewna dyscyplina. Jego duch posiadał ogromną moc. Sogyal powiedział. bo był chory. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza.

W końcu uznał. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości.. jaki ma miejsce. Czekał w hotelach pierwszej kategorii. 129 . która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym.Rzymie i na Wschodzie. gdzie mogłaby się schronić. choćby najskromniejszą wskazówkę. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. by obudziły tę część naszej duszy. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. popijając cappuccino na Riwierze. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. Ŝe polecenie. otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów. które bardzo mnie wzruszyły. na tyle duŜą. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. śyła skromnie. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". w czasie których poznawała naturę konfliktów. Pisząc te wskazówki. gdy szła wiejską drogą. która jest atrybutem sefiry Chochmy. które współbrzmią z szóstą czakrą. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. Peace Pilgrim to imię. Pod mostem znalazła skrzynię. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. Aby doświadczyć przemiany. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. oraz Boskiego zrozumienia. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. Na tym polegało jej „wyświęcenie". jest bezuŜyteczne. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. Dlatego teŜ ci. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. istoty sefiry Biny. musimy zacząć od naszego wnętrza. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. Jego serce pozostało jednak puste. umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. mistrz duchowy dał mu zadanie. jaką emanuje zdrowa psychika. a następnie wewnętrznego. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. dała mi do zrozumienia. by pokazano jej drogę słuŜenia. Moim zdaniem. by siły Boskie wskazały nam drogę. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. Szła. gdy pozwolimy. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. częściowo ze względu na to. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". Słyszałam. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. Ŝe mogła się w niej pomieścić. jak opowiadała o sobie dwie historie. Opowiadając tę historię. Kiedyś. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". swój umysł i swojego ducha". Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. Peace Pilgrim wyjaśniła. aby „czekał". Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. stale modląc się. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. Nie spotkałam nigdy osoby. a częściowo dlatego.

• Uświadom sobie. co widzisz. a ja tak zrobię". zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. Następnie podejmij takie decyzje. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. w co wierzysz i dlaczego. jakie pojawiają się w snach. Kiedy się jednak zrozumie. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. • Uwolnij się od myśli. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. o co w tym wszystkim chodzi. jakich dostarcza im Ŝycie. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. co Cię spotkało. jakie niesie Ŝycie.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. kiedy Twój umysł się zamyka. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. jednak męczy je obawa. Ŝe uŜalasz się nad sobą. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. choć nie jest ona łatwa. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. nie dopuszczasz do siebie prawdy. Im bardziej pragniesz dowodu. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. • Ucz się nie przywiązywać. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. złościsz lub obwiniasz innych za coś. istnieje prosta metoda. Ŝe przyjmując postawę obronną. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. przynajmniej na jakiś czas. aŜ staną się na tyle silne. O dziwo. choć koniecznym stanie oczekiwania. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. Moje Ŝycie było o wiele prostsze.być moŜe nie w 130 . które sprawiają. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. na jaką Cię stać w danej chwili. niŜ temu. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. Naucz się bardziej ufać temu. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. Tak wiele osób. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. a nie materialny. • Skup uwagę na chwili obecnej. Całym sercem jestem z tymi. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. • Naucz się rozpoznawać. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. • Miej na uwadze. które osłabią jego siłę. kiedy działasz pod wpływem lęku. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny.

prawda?" .Na to wygląda . Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: .Chciałbym.. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy. Ŝe najlepsze lata ma za sobą. nie mogę się oprzeć wraŜeniu. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę.odpowiedziałam.rozumieniu ludzkim. ale na pewno Boskim. Ale najpierw spróbuj. ale co będzie. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie. Zupełnie o niej zapomniałem. Dałaś mi wiele do myślenia. zapytałam: . Potrzebował poczucia. Toby zaczął się śmiać. Chochma.No dobrze.Coś jest ze mną nie tak.MoŜesz postanowić. Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku. łącznie z energią seksualną. odpowiedział: „No tak.Zrobię co w mojej mocy. Ŝe mam wpływ na to wszystko?" . odebrałam wraŜenie. po czym powiedział: . Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból. . . tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć.Jak czas moŜe być iluzją? . .Prawda . będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. takŜe do jego Ŝycia. poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję. artretyzm i impotencję. a co za tym idzie. PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty. Ta moŜliwość istnieje zawsze. nie czujesz bólu ani depresji. Ŝe do jego ciała powracają siły. gdy skończył pięćdziesiąt lat. . Był przekonany.Powinnaś była zostać prawnikiem.Oczywiście.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? . co najlepsze . Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie.Właściwie teraz to nie. Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę.odpowiedział. ale on zwykle się pojawia i znika.Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. . MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu.Masz rację. sefira mądrości. jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć.Ale w tej chwili. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu.. prawda? .Tak więc przyjmijmy. . Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. rozejrzyj się. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. Badając jego energię. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. .Co takiego? . Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę. Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie. Toby zgłosił się do mnie. . więc się zgodził. . gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności. .Czy zauwaŜyłeś.odrzekłam.spytałam.spytałam.Po czym dodał: . Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań. Ŝe widzi je w negatywnym świetle. . Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości.powiedziałam. w dzień i w nocy .Twierdzisz więc. UwaŜasz. jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci.zapytał. Ŝeby to było takie proste .powiedział.Więc spróbuj . . ." Nieczęsto się zdarza. 131 . Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym. . jak np. Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu.

„rany chrystusowe". czym ona jest. .Czuję. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. Nie znam tam nikogo. Ŝe mogłabym tam zamieszkać. a następnie powracać do iluzji. które pojawiły się na jego ciele. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. Odpowiedziała. jak zostać. co dzieje się w jej Ŝyciu." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. Nic juŜ nie mogę robić. dlaczego nie poszedł na spotkanie. która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas". Kiedy mieszkałam w Detroit. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". pracując jako adwokat. ale nie wiem. Zaczynam rozumieć. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 . Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety.zapytałam. Carrie zaczęła płakać. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. od razu zauwaŜyłam. udał się najpierw na mszę. . Umysł miała wypełniony obrazami. Spotkanie miało odbyć się po mszy.. Jednak Green wyszedł z kościoła. wytłumaczyłam jej. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj.powiedziała. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego. uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. w Detroit. Nie czuję. o którym wspomniała. w ujęciu symbolicznym. jednak nie mogę przestać o tym myśleć. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. co mnie tam spotka. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk.Nie jestem misjonarką . W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. Graham Green. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. . Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. Ŝe nosił stygmaty . W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. między innymi (i głównie) dlatego. tłumacząc. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. Ŝe jej świadomość. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. którzy podąŜają za przewodnictwem.Nie mogę pracować. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. dla których pracuję. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. Ojcem Pio. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać. decydując się na odosobnienie. czym się kierowała. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. Nie mogę myśleć. W dniu. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi.powiedziała Carrie .Co czytasz? . Gdy badałam jej energię.Wydaje mi się. którą odprawiał Ojciec Pio. Zapytałam. Jak sądzę. bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. Szanuję ludzi. gdy był młodym księdzem. Carrie odnalazła swoje powołanie. w niczym nie zmienionego Ŝycia. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim. Zapytany. Za kaŜdym razem donosiła. czuję napływ energii. po czym powracają do swojego dotychczasowego. Brytyjski pisarz. po czym powiedziała: . Ŝe chce zostać akuszerką. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali. . jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. znajdowała się „poza" ciałem.

to wywołało to Twój niepokój? 8. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. Czy boisz się zmian. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki. Kiedy się okazało. Potem znajdujemy nowych towarzyszy. Jakie przekonania pielęgnujesz. jaki popełnił. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec.świadomości i praktyki biznesu. iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. Uświadomił sobie. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Po czterech miesiącach się załamał. Jakie poglądy sprawiają. czego się dowiedział. Czy przypominasz sobie. który określa jakość Ŝycia. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Ŝe inni takŜe są gotowi. Odpowiedz na pytania: 1. by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. Wierzył. Zachęcił swoich współpracowników. Czy oceniasz? JeŜeli tak. Nikt nie pozostaje sam na długo. kilka osób wyraziło przypuszczenie. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Chciał. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych .impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. choć wiesz. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 . Powiedziała wtedy. Powiedział. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Ŝe realizacja planu się nie powiodła.ścieŜki słuŜby. Jednak w rzeczywistości było inaczej. Dojrzawszy do tego. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania . Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. Ŝe wiedział. które poznał na seminarium . Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. zakładał. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7.głównie dlatego. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. ciała i ducha. a takŜe nasze relacje z innymi. Ŝe bardzo go zainspirował wykład.

Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . z „ciemną nocą duszy". w której następuje świadome zespolenie z boskością. umysł i ducha. która z wyŜszej rzeczywistości. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. Jest ośrodkiem intuicji. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. co np. pracujemy nad nimi. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia. a takŜe zaufanie. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. zasila ciało. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. wizji i wglądów duchowych. oraz oddanie.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. Wisząc na krzyŜu. utratą toŜsamości. duchowej toŜsamości. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. wglądy. uzdrowienie. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. w której świat fizyczny ma swój początek. których nie wykorzystaliśmy. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. a takŜe akty wiary i modlitwę. układ mięśniowy i skórę.energię źródła. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. która jest odpowiedzialna za oddanie. Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. Jest to ośrodek modlitwy.energii. którego udziela się osobie umierającej. co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. 134 . które usuwa w cień ludzkie lęki. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". myśli prorocze. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. lęk przed duchowym osamotnieniem. która oznacza „koronę". odpuść im. wzniosłe idee i związki mistyczne. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. łącząc całe ciało z siódmą czakra. których nie zakończyliśmy tak. w ręce Twoje polecam ducha mego". lub moŜliwości. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. bo nie wiedzą. i teraz tego Ŝałujemy. Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. tworzy rzeczywistość. powiedział do matki: „Niewiasto. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. Boga lub Tao. które stanowią „sprawy niezakończone". Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. oto syn Twój.". Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. co czynią" i „Dokonało się. NaleŜy do sfery mistycznej. Niedokończone sprawy to takŜe związki. a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". Keter reprezentuje „nicość" . Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. naleŜało powiedzieć. a czego nie powiedzieliśmy. jak byśmy tego chcieli. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. Ojcze. nie posiadającą początku ani końca. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. inspirację.

budzi się w nas wewnętrzny autorytet. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. jakie mnie ogarniało. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. psychiki. Teraz wszędzie widzę anioły. Była we mnie wiara. Byłem oszołomiony. gdy wróciłem do domu. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. bez pośredników. uczuć i emocji. bez względu na to.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. co robimy. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. prosimy o to. śmiercią. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. Pragnę. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. Jana od KrzyŜa. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej. brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. Miał poczucie. jak równieŜ załamań. Ŝe są pod opieką niebios. móc więcej zdziałać. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. Wiem." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. wierzę Ci. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. Ŝe wszystko będzie dobrze«. wiem. jak gdyby nic się nie działo. w głębi mego serca. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. pracownik socjalny. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. kryzysami społecznymi lub nawet wojną. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji. naprawdę Ci wierzę«. Nadal prowadziłem rozmowę. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. czy dotyczy to osoby. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . by chroniła mnie grupa. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. miejsca czy wykonywanej pracy. Anioł się uśmiechał. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. jakie trzeba przejść. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. jednak nią nie jest. Chciałbym przekazać ludziom." DąŜąc do połączenia z boskością. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. jest w Bogu. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. mistycznych przeŜyć. po czym się uśmiechnęła i wyszła. gdy siedziałem z jedną z takich osób. a ona powiedziała: »Wiesz co. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. ubóstwem. zobaczyłem przy niej anioła. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. „Pewnego wieczoru. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. Pragnąłem jedynie. napisana w szesnastym wieku przez św. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz. a ja się czuję taki bezsilny. a On w nim. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . iŜ „Bóg jest miłością. a kto jest w miłości. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). naszego połączenia z Bogiem. ale takŜe rozpacz. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów.« Nazajutrz.Z perspektywy symbolicznej.

nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk.osób świeckich. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą. odmawiam modlitwę. Thomasa Mertona. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. „Za kaŜdym razem. stało się jasne. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. jak np. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. uznałabym go za wariata. Osoby postronne. jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. Ŝe szczera modlitwa. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. lecz takŜe przez uczonych. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. słyszą głosy. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. Osoby.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. co w sposób symboliczny sugeruje. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. które opiekują się przyrodą. Powszechnie wiedziano bowiem. które przyznawały. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. bez względu na korzenie religijne. który w swoim klasycznym dziele pt. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. Kobiety poczuły powołanie. Mury klasztorów. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie.intuicję. W następnych stuleciach. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. Nie mogłam sobie 136 . jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. rewolucję. Ŝe mają wizje. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . która wyczuwa połączenie. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. ogarnęło mnie poczucie gniewu. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością.

Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. Gdy miałem dziewięć lat. Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. aby dać im cukierki. a to. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. Inni uczniowi mówili jej. Zafascynowało mnie to. Ŝe pójdzie do piekła. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. usłyszałam głos. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. która była uczennicą w tej samej szkole. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. Po prostu wiedziałam. który wydawał się pochodzić od kogoś. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. Wtedy 137 . aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. Łzy napłynęły mi do oczu. nie pójdzie do piekła. uczestniczyły autorytety duchowe m. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem.in. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. jak George Bush. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. Ŝe mnich nie reagował. gdy wędrowałam przez las. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. gdyŜ całą sobą wiedziałam. cały czas się zastanawiając. Mucha na chwilę odleciała. Dwa tygodnie później osoba. do którego moŜemy się udać. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. Ŝe przebywa w innym miejscu. w którym. w małej wiosce na Tajwanie. uświadomiłem sobie. co mówi. Ŝe nie wierzę w to. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. Powiedział: „PomóŜ nam". Ŝe odchodzę z pracy. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. gdzie on jest". jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. Jednak pewnego dnia. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. Ŝe jest katoliczką. poniewaŜ jest katoliczką. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. Przypominam sobie. obok wielu liczących się przywódców politycznych. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. Jednym ze współczesnych mistyków. Wygląda na to. po czym znowu usiadła na jego twarzy. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. kto sięgał mi tylko do kolan. Ŝe nikt. a nie nawracana. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. z czego będę Ŝyła. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. Wtedy zrozumiałem. zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. Następnie poprosiłam w modlitwie. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. a on nawet nie drgnął. w rodzinie amerykańskich misjonarzy. kto wierzy w Boga. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. a ja powiedziałem. Jim urodził się w Chinach. Jim jest takŜe teologiem. aŜ przyjmę Chrystusa. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia.poradzić z tym uczuciem. Następnej niedzieli. którą znałam tylko przelotnie. poszedłem do świątyni buddyjskiej. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. nie ma znaczenia. w której byłam kierownikiem sklepu. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. Zdałem sobie sprawę. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby.

której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. Ŝe jesteśmy narzędziami. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. którzy mają negatywne poglądy. jak to rozpoznać. nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. technice ćwiczeń lub gangowi. jak wiele będziemy ćwiczyć. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. i czego chcę od Ŝycia" . czasem na modlitwie. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki. który przypomniał mi. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. Wierzę. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. Wiele 138 . Oczywiście. Oddanie sprawia. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. nie przechodzą kryzysów duchowych. i tak się zestarzejemy. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości." Jim jest współczesnym mistykiem. Ludzie. druŜynie sportowej. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki.znowu zobaczyłem obraz mnicha. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują. partii politycznej. awansu. poprzez które działa Duch. zarówno fizycznie. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. Ŝe coś się w nich budzi. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. jak wierzę. do którego moŜna się udać. Nowe. Ci. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. małŜeństwa czy nowej znajomości. Bez względu na to. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. jest wiele osób. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. wieczną toŜsamością. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. Na tym polega praca duchowa. Wszyscy. dowiedziałem się. którą przepełnia energia siódmej czakry. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. „Nie wiem juŜ. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. Lęki te nie są „zwyczajne". Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu. jakie stawia nam Ŝycie. Jestem przekonany. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. MoŜemy zachować zdrowie. jak np. umoŜliwiając ludzkości rozwój. nie wiedzą tylko. kim jestem.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. co jest. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły.

Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". Oczekujemy. oddanie powinno być skierowane ku górze. śaden ksiądz. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. która doświadcza „ciemnej nocy". Per nadal pracował. projektuje okręty pasaŜerskie. przez dłuŜszy czas. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. którym przez lata lojalnie słuŜyły. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. Wrócił więc do domu swojej matki.. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. by się oddawać innej istocie ludzkiej. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". szukał wsparcia u pastora. dokąd ma nas doprowadzić. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. Zamknął się w sobie. W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. jakich doświadczają ludzie. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. zdaje sobie sprawę z tego. guru ani pastor nie jest w stanie. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. Nie jesteśmy stworzeni do tego. Per. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. podejmując takie. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. pełen lęku. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. z którą łączyła go bardzo silna więź. Gdy zmarła jego matka. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. a nie jego przyczyną. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 . gdy się je zwalnia z firm. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi. Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. jak np. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. Co więcej. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy".osób cierpi. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat.

wprowadzając dietę leczniczą. śył jak pustelnik . który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. gdy był młodym księdzem. abym się 140 . czego zaznałem wcześniej".oddanie sile potęŜniejszej od siebie. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. Osoba. co się z nim dzieje. W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową. ale świadczą o mocy ducha. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV. zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. aby pozamykać sprawy z przeszłości. a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. Udał się do lekarza.górach. Aby się czymś zająć. Ŝe zgodziłbym się. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. Poczuł. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj.w odosobnieniu. czego bardzo mu brakowało . oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. gdybym nie miał tego wirusa. Per mówi. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne". Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. nie obsesja. modlitwy i gdy jest to moŜliwe. Choć doznania były cudowne. W rezultacie zaczął medytować. Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości.powiedział mi Per . ma w sobie więcej Ŝycia. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. Ron. teŜ bym tego nie wiedział. Wierzę. moŜe w połowie dnia i wieczorem. myślę. Prowadź dziennik. jak długo będę Ŝył . JeŜeli odkryjesz. duchowego doradcy. abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. co teraz wiem i czego doświadczam. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. które wskazuje nową drogę. zaczął remontować dom. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. twierdząc.jednak. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. przed snem. prawdę mówiąc. JeŜeli nie znamy takiej osoby. Odkrył ją w sobie. nie miał pojęcia. która rozumie naturę wędrówki duchowej. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". lecz jej intensywność. „Nie wiem. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. potrzebujemy zaufania. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". moŜe stanowić deskę ratunku. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. Jak powiedział. Módl się codziennie w sposób. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. Oddanie. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie.

W obliczu kryzysu toŜsamości. która jest potęŜniejsza ode mnie. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. aby opowiedzieć o tym." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej . co powiedzą inni. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . Wyniki pokazały Ŝe nowotwór. aby jak najszybciej skończyć. Uwolniłem się od wszelkich przywiązań.powiedział Ron . Z powodu tego. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. a co. które znajdują się w grupie. co robiłem. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. Ŝe chodzi mu o to. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. Tak teŜ zrobiła. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. co mam robić. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc. rodzina mnie w tym wspierała.« Czułem. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . aby uczestniczyć w modlitwie. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. Jednak lęk przed tym. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. na który chorowała.to było coś nowego. współpracy ze światem medycznym. gdzie jest moje miejsce. jakiego świadomie nie planowałem. który utwierdził mnie w przekonaniu. zniknął. więc zapewniłem go. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. poprzez które mogłaby działać. Dokładnie przypominam sobie kobietę. by moc BoŜa uczyniła. Gdy mu odpowiedziałem. gdy zrozumiał. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego.pomodlił za chore osoby. co naleŜy. która jako pierwsza stanęła przede mną. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. Wracając do Ŝycia. szczególnie moja rodzina. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. zerwałem jednak z naukami religijnymi. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. Nie wiedziałem. Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«.sprawy jednak tak się potoczyły. Ŝe gdy odejdę. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej. Serce niemal mi stanęło. załamany i czułem się nie na miejscu. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. postanowiłem. Ŝe tak uczynię. które poznałem jeszcze jako ksiądz. Nie czułem niczego poza strachem. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. niŜ gdybym pozostał księdzem. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. Zastanawiając się nad tym.nauczyciela. prosząc. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. np. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. „Byłem zrozpaczony.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. jednak Boska moc uzdrawiania . Byłem zaskoczony. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. nie pozwalał mi odejść. czuję. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. Ŝe powinienem zawierzyć sile. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. Ŝe z powołania nadal nim jestem. leczącego za pomocą modlitwy. jak szczerze wierzyłem. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. jaki przechodziłem. Owego dnia poczuła. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę. jakie udało mi się rozpoznać. Pomyślałem. który powiedział jej. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. PołoŜyłem na niej jedną dłoń.

Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. stającej się punktem odniesienia. którym muszę wybaczyć«. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. To nie śmierć jest wrogiem. Modlitwa nie polega na słowach. ale zwracanie się do Boga po to. tu i teraz. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. bez względu na to. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. jakie kierujemy do Niego. Ron mówi: „Pozwólcie. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. aby z Nim być. które pragną zostać uzdrowicielami. Ŝe najpierw wyjaśnię. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. To nieporozumienie wynika z przekonania. lecz lęk przed nią. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . z powodu których ich dusza tak cierpi. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. a takŜe całej planety. Gdy to rozumiemy. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. to z pewnością tak nie myślą. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. Odpowiedz na pytania: 1. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. Czasami nadchodzi czas śmierci. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. co tworzymy. Zazwyczaj otrzymują łaskę. boją się jednak poznać przyczyny. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. jak ciemna jest noc. w przewaŜającej części czujące. Ja tylko »uruchamiam« te energie. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. Choć ich słowa sugerują. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. o co odtąd zostaniesz poproszony. jeŜeli potrafimy zrozumieć. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. modląc się lub medytując? 2. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. lecz takŜe tych. Ŝe tak. Tak nie jest. bez względu na to. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich.w pokorze i świadom. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. na czym polega prawdziwa modlitwa. w miłości. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . co nie znaczy jednak." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. Błędem jest myślenie. by kiedy modlę się z nimi. Teraz rozumiem. modlitwa staje się »lekarstwem«. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. lecz na Ŝyciu z Bogiem. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony.potrzebujących. której ktoś sam nie posiada. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem.

Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. zamiast modlić się z pełną czcią? 4. Czy uwaŜasz. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. wymień je i określ swój stosunek do nich. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. 7. Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . 5. wymień jakich.3. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. Czy oczekujesz. 10. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian.

na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. czyli wykorzystywania modlitwy. w swoich działaniach wykorzystują energię. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. SkaŜenie radioaktywne. „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. Aby uzyskać przewodnictwo. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. czy chodzi o opanowanie choroby. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". śyj tu i teraz 144 . śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . które dotykają kaŜdego narodu. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką. co istnieje w naszych polach energetycznych. Patrz poprzez pryzmat symboliki. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. To. degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. Szanuj siebie 4. zauwaŜamy. Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. Jest zewnętrznym wyrazem tego. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. Wszystko jest jednością 2. Miłość jest siłą Boską 5. Bez względu na to. sportowy czy w innej dziedzinie. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. Szanujcie siebie nawzajem 3. zarówno te fizyczne. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. Pamiętaj. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. sukces finansowy. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. Ŝe nie ja pierwsza głoszę. szkół i domów. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. rysunek nr 6). jak i emocjonalne. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. Poddaj własną wolę woli Boga 6. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. Choć wydaje się to dziwne. ci. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. zmniejszanie się zasobów wody pitnej.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. W ten sposób rozpoznasz. obie ery są jednym i tym samym. ma znaczenie symboliczne. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. Analizuj wszystkie swoje decyzje. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością.

145 .

Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. takŜe w szerszym znaczeniu. które wypowiadasz do innych.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. i jeŜeli uznasz. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. co symbolizuje sakrament małŜeństwa. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". ciało i ducha z Boską świadomością. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. 3. jak łączysz się z całym Ŝyciem. miłosierdzia i osądu. której prawdy nie przestrzegasz. moŜesz odzyskać swojego ducha. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. abyś mógł się pozbyć iluzji. i określ. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. JeŜeli tak. Zastanów się nad słowami. poproś. Przechodź kolejno przez czakry. na jakie się zgodziłeś. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. wykryjesz kaŜde osłabienie. Następnie zastanów się. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. ciała 146 . która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. Poproś. które podjąłeś względem siebie. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. postępuj w sposób następujący: 1. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. Boskiej mądrości i zrozumienia. Ŝe oszukiwałeś innych. zaakceptuj to. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. które Tobą władają. zastanów się nad swoimi intencjami. Uświadamiając sobie. Codzienna medytacja Dodatkowo. Ŝe zraniłeś te osoby. 2. błogosławiąc Ŝycie. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. Rozpoczynając od pierwszej. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. jaki lęk spowodował to zachowanie. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. wyślij do nich pozytywną energię. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. Nie jest moŜliwe. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. Oceń. i gdy odpowiedź jest twierdząca. abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. a potem swoją rodzinę. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz.

i duszy. 147 . niezwykły talent. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. w tym takŜe mojej. taka jest Boska obietnica. ciepło i troskę. Karin Wood. których kocham i podziwiam. Christiane Northrup. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. Nosimy w sobie boskość. Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. dziękując jej za pracę korektorską. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. Ten prosty akt świadomości. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. jak i za przyjaźń. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. Jesteśmy nią. Mądrość jest zapisana w nas. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. co robię. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. powiernikiem. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. sefir i czakr.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. lecz skierowanie nas do wnętrza. nie sądzę. czym mnie obdarował. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. C. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. Utalentowana lekarka i pisarka. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. stanowiąc źródło mocy. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. ucząc się języka ducha. co czuję w związku z tym. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. która nas łączy. aszramem. Mary-Charlotte. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. z którymi współpracuje. synagogą. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. Jednak przede wszystkim. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. Badając siebie w ten sposób. umysłu i ducha. którą pragnęłam przelać na papier. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. bym się zajmowała tym. która zasila nasz układ biologiczny. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. a w trudnych okresach . zbuduj system zasad. Wdzięczność to za mało. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. Leslie Meredith. gdzie moŜemy odkryć własną moc. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. by wyrazić to. Gdy zrozumiemy. Gdyby nie on. a takŜe oddanie medycynie holistycznej. Normanem Shealym. Jesteśmy kościołem. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. jak Ŝyć w sposób duchowy. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. doradcą i przewodnikiem. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. nie pozostaje nam nic innego. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym.

szczególnie w najcięŜszych okresach. Wiedząc. Eddie Junior. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. Do Tami Simon. nadal mnie inspiruje. która poruszyła mnie bardziej. Jimowi Garrisonowi. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. gdy potrzebowałam jej pomocy. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. zawsze będę ceniła ich pomoc. głębię i dowcip. która zna siłę wiary. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. a w szczególności mojej drogiej mamie. Kaare Sorenson. Barlett. Rheę Baskin. siłę ducha i wspaniałomyślność. wielebnej Suzanne Fageol. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. dr med. Pauli Daleo. DeLacy Sarantos i wielu innym. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. jakimi obdarował mnie Bóg. którymi tak często mnie obdarowywała. Dawidowi Luce. Judy Butt-ner. czuję wdzięczność za to. jakie prowadziłyśmy. wizjonerka. przyjaźń. Ŝe 148 . którzy wzbogacają moje Ŝycie. których było wiele w ostatnich dwóch latach. jak bardzo były szalone. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. załoŜycielki Sounds True Recording. ale i uzdrowić samą siebie. Penny Tomkins. Carol Simmons. Paulowi Fundsenowi. Zawsze była otwarta na moje pomysły. Angela. A. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. Peterowi Breyowi. i drogi przyjaciel. A jej postawa osoby. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. Jej troska. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. zapewnili mi duchowe wsparcie. jaką dla Was czuję.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. komputerowej czarodziejce. Bjorkman. Mona Lisa Schulz. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". nasze serca są jednym. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. Carole Dean. Jesteście moim błogosławieństwem. Sabinę Kurjo. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. Lynn Bell. Fredowi Matzerowi. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. którzy sprawiają. ojcu techniki biofeedbacku. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. Allison i Joey. Paul Fundson. Ron Roth. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. w którym dorastałam. Tomowi Williamsowi. Dziękuję za jej cierpliwość. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Susie Marco. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. Kathy Musker. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Jest jednym z błogosławieństw. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. niŜ potrafię to wyrazić słowami. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. Swoją miłością otaczam M. Utalentowany uzdrowiciel. Kevinowi Todeshi. Ronowi Roth. Carol Hasler. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. Johnowi Mayowi. ogromna miłość. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. Z całego serca dziękuję Nancy W. Cudowna kobieta. gdy byłam na studiach. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. wiedzę. Szczerze przepraszam wszystkich. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy. bez względu na to. dodawała mi odwagi. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. Sisce Pothoff. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie.

149 .Ŝyję. Pam i Andiego. Tak bardzo jestem wdzięczna. Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. ojca Len. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. która odeszła od nas do Nieba. Chrissy i Ritchiego. Ŝe siebie mamy. czym się zajmuję. Mitcha. co robię. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. za wsparcie i otuchę. Jesteście moim „domem". w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha. choć zdaję sobie sprawę z tego. których tak bardzo kocham. Wandę. Dobrze jest Ŝyć w świadomości.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful