Caroline Myss

Anatomia duszy
Siedem stopni mocy i uzdrowienia

Anatomy
WYDAWNICTWO

1

Informacji zawartych w tej ksiąŜce nie naleŜy traktować jako porady lekarskiej. JeŜeli masz problem ze zdrowiem, który wymaga konsultacji medycznej, zgłoś się do lekarza. Tytuł oryginału: ANATOMY OF THE SPIRIT The Seven Stages of Power and Healing Copyright © 1996 by Caroline Myss, Ph. D. Foreword copyright © 1996 by Crown Publishers, Inc. za zgodą Harmony Books, oddz. Random House, Inc. Copyright © 2000 for the Polish edition by Anatomy Wszelkie prawa zastrzeŜone. śaden fragment niniejszej ksiąŜki nie moŜe być publikowany bez zgody wydawcy. Wydawca: Wydawnictwo Anatomy Przekład i streszczenie: Dariusz Diirschlag Redakcja i korekta: Tomasz Dziedziczak ElŜbieta Przedlecka Konsultacja medyczna: lek med. Marta Klimek-Lewandowska Projekt okładki: Renata i Paweł Szar Skład i łamanie: LightPlain Wydanie I ISBN 83-914725-0-7 Druk i oprawa: Drukarnia im W. Anczyca, Kraków

KsiąŜkę tę, z bezgraniczną miłością i wdzięcznością, dedykuję trzem moim własnym aniołom, bez których nie przetrwałabym najtrudniejszych chwil Ŝycia: matce, która stale dodaje mi sił, bratu Edwardowi, który jest źródłem mej radości i optymizmu oraz bratowej Amy, klejnotowi naszej rodziny. Do naszych Czytelników Pragniemy, aby ksiąŜki, które publikujemy, przyczyniały się do tworzenia lepszego świata świata przyjaznego wszystkim istotom, opartego na miłości i dąŜeniu do wewnętrznego rozwoju. Naszym celem jest obudzenie w sercach naszych Czytelników potrzeby wspólnego doskonalenia się i świadomego uczestniczenia w trudzie stawania się prawdziwym Człowiekiem. Adam Gołębiowski Wydawnictwo Anatomy

2

Spis treści Słowo wstępne.....5 Wstęp: Pojawienie się intuicji medycznej.....8 Wprowadzenie: Krótka biografia.....13 Punkty zwrotne Poznawanie intuicji Od hobby do zawodu Ostatni zwrot Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1: Medycyna energetyczna a intuicja.....23 Pole energetyczne człowieka Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Odczytywanie symbolicznego znaczenia Rozdział 2: Stworzeni na obraz Boga.....37 Symboliczna moc siedmiu czakr Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Związki zachodzące między czakrami, sakramentami i sefirami Siedem uniwersalnych prawd Część druga Siedem uniwersalnych prawd Rozdział 1: Czakra pierwsza: energia wspólnoty.....55 Kultura grupowa Energetyczne skutki wzorców myślowych Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Pytania Rozdział 2: Czakra druga: moc związków.....68 Moc decydowania Wybór a związki Opanowanie energii twórczej Opanowanie energii seksualnej Energia pieniędzy Etyka Osobista moc drugiej czakry Pytania Rozdział 3: Czakra trzecia: osobista moc.....86 Budowanie poczucia własnej wartości Potęgowanie siły wewnętrznej Wiara w siebie i intuicja Cztery stopnie osobistej mocy Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Pytania Rozdział 4: Czakra czwarta: moc uczuć.....101

3

....Opanowanie mocy miłości Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Rozbudzanie samoświadomości Przełamanie języka cierpienia Droga do silnego serca Pytania Rozdział 5: Czakra piąta: moc woli.144 Wskazówki dla współczesnego mistyka Codzienna medytacja Podziękowania 4 .......121 Stosowanie nieprzywiązania Związek świadomości ze zdrowiem Świadomość i śmierć Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Stawanie się świadomym Pytania Rozdział 7: Czakra siódma: nasz łącznik duchowy..112 Konsekwencje lęku Wiara Pomiędzy sercem a umysłem Pytania Rozdział 6: Czakra szósta: moc umysłu......134 Przebudzenie duchowe Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Przetrwanie „ciemnej nocy duszy " Pytania Posłowie: Przewodnik współczesnego mistyka.

Ŝe potrafisz wczuć się w wewnętrzny dialog prowadzony w podświadomości kaŜdej z osób. które obciąŜają Cię intelektualnie. prowokuje i inspiruje czytelnika. Na przestrzeni wieków Ŝyło wielu mistyków i wiele osób o rozwiniętej intuicji. Ŝe na nowo przemyślisz swoją duchową ścieŜkę. co blokuje przepływ tego rodzaju energii. osoby uzdolnione. W artykule. Dzięki tej ksiąŜce poznasz taką właśnie osobę. a co waŜniejsze. Pisali o tym Alicja Bailey. a absolutna moc psuje całkowicie. kto robiłby to w sposób tak przejrzysty i jednoznaczny jak Caroline. ani układu energetycznego człowieka nie moŜna dokładnie zmierzyć metodami fizyki. i nauczyć się wykorzystywać swoją osobistą moc w sposób odpowiedzialny. Niektóre wnioski wyciągnięte przez Caroline wydadzą się tak oczywiste. energia Ŝycia nie jest statyczna. dlaczego sam wcześniej nie myślałeś w ten sposób. nie spotkałem nikogo. Jednak nikt wcześniej tak wyczerpująco i dogłębnie nie zbadał i nie opisał duchowo-energetycznej budowy organizmu człowieka. Ŝe nie czujesz się tu swobodnie. Jej proste i pełne mocy przesłanie mówi. Po pierwsze. W czasie dwudziestopięcioletniej pracy. Ŝe kaŜdy z nas przyszedł na świat. wyobraź sobie. jak uczyniła to Caroline Myss.moc ludzkiego ducha. którymi emanują wszystkie formy Ŝycia. fizycznie i emocjonalnie. lecz wcale nie łatwe! Wyobraź sobie przez chwilę. Ŝe rozpoznajesz energię i stan zdrowia kaŜdej z nich. podtrzymując panujące powszechnie przekonanie. kierowanie się zawsze zasadą miłości bliźniego i traktowanie kaŜdej myśli jak modlitwy. Anatomia duszy zawiera podstawy medycyny dwudziestego pierwszego wieku. Następnie wyobraź sobie. JeŜeli w podobny sposób myślisz o mocy. Ŝe moc moŜna sobie kupić i Ŝe Kennedy zdobył ją wydając elitarny magazyn. choć ani umysłu. Ŝe będziesz się zastanawiał. Kennedy był osobą pozbawioną mocy. a jego potrzeby seksualne były w pełni zaspokojone. aby wywiązać się z umowy. kto potrafi zmienić nasz sposób patrzenia na nas samych i otaczający nas świat. przeczytałem. Te właśnie wibracje wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji. Celem naszego istnienia jest Ŝycie w sposób zgodny z naszymi duchowymi ideałami. ma charakter kinetyczny. jakie od wieków zadają sobie ludzie. Władza i kontrola. Poprzez swój oryginalny sposób traktowania duchowości i znaczenie. której charakter jest święty.Słowo wstępne Nie często mamy okazję poznać kogoś wyjątkowego. Caroline zestraja się z subtelnymi energiami ludzkiego organizmu i wsłuchuje się w język naszej energetycznej istoty. Autor artykułu trywializuje pojęcie mocy. takie jak Caroline. przygotuj się na wstrząs. intryguje. które wyczuwały istnienie ośrodków mocy w ludzkim ciele. Przed kilkunastu laty po raz pierwszy zetknąłem się z filozofią Caroline. pieniądze i seks stanowiły namiastkę mocy. aby wypełnić wyznaczone sobie zadanie. Przez tysiące lat dominował w społeczeństwie pogląd. Ŝe wchodzisz do wypełnionego ludźmi pomieszczenia i juŜ w progu zauwaŜasz. brzmi: „Jaki jest cel mojego Ŝycia?" Caroline odpowiada na nie w sposób prosty i wyczerpujący. Leadbetter i Rudolf Steiner. mądrze i z miłością. NajwaŜniejsze pytanie. Ŝe znasz dokładnie stan swojej własnej energii i wszystkie czynniki. Caroline Myss jest autorką i osobą posiadającą duŜe doświadczenie w dziedzinie intuicyjnej diagnozy. gdyŜ czytając Anatomię duszy poznasz prawdziwą moc . Fizycy kwantowi potwierdzili istnienie podstawowych częstotliwości. jakie nadaje osobistej odpowiedzialności jednostki za jej zdrowie. Ŝe moc demoralizuje. potrafią tę energię zinterpretować. Ludzkie DNA przesyła fale o częstotliwości w zakresie od 52 do 78 gigaherców (biliony drgań na sekundę). Choć naukowe przyrządy nie potrafią jeszcze wyznaczyć przebiegu fal właściwych poszczególnym osobom ani określić. Mądrość zawarta w tej ksiąŜce jest kluczem do rozbudzenia zdolności widzenia energii własnej i innych. Jej diagnozy wielokrotnie potwierdzają wpływ minionych i obecnych 5 . Po drugie. dwa fakty są niepodwaŜalne. choć prowadził bogate Ŝycie. który został opublikowany niedawno w jednym z magazynów. rozprzestrzenia się. Ŝe John F. Charls W. Stawiane przez nią tezy pobudzą Cię emocjonalnie i mentalnie powodując. którą prowadziłem na całym świecie z ludźmi wykorzystującymi intuicję. To zadanie jest proste.

stanów emocjonalnych na zdrowie. odmieni Cię na zawsze. Caroline wyczuwa głębokie i dramatyczne przeŜycia. jak unikać negatywnych skutków własnych przywiązań i szkodliwej energii innych ludzi. który jest prawdziwym źródłem naszej mocy. jak zbudować zdrowe poczucie własnej wartości i jak nie dopuścić. które zmieniają wibrację komórek i naruszają spójność naszego układu energetycznego. Wiedza jest potęgą. które słuŜą przemianie i doskonaleniu osobistej mocy człowieka". Anatomia duszy zawiera nowy. takie jak pieniądze. Są podstawowymi biologicznymi ogniwami. Te ośrodki kierują przepływem energii Ŝyciowej. chrześcijańskie. Kabały i czakr. śyczę Ci. ekscytujący. zachwiały Twoje zdrowe poczucie siebie. a mianowicie: Ŝe „biografia staje się fizjologią". MoŜesz nauczyć się. Stanowi inspirację w dąŜeniu do własnych duchowych ideałów i wprowadza w cudowną rzeczywistość samouzdrawiania. przekonania i postawy. seks czy zewnętrzny autorytet. abyś wiele mógł skorzystać. C. MoŜesz takŜe nauczyć się korzystać z intuicji. aby takŜe Twoje Ŝycie zostało wzbogacone o tę mądrość. Anatomia duszy w sposób niezmiernie klarowny przedstawia istotę medycyny alternatywnej. hinduistyczne i buddyjskie koncepcje na temat mocy. Moc. Caroline pisze: „Świętym przesłaniem i ogniwem łączącym cztery główne religie świata jest przekonanie. by fałszywe symbole mocy. Zamknięta w nim wiedza wpłynęła na moje Ŝycie w sposób przerastający wszystkie moje oczekiwania. Ŝe boskość wpisana jest w układ biologiczny człowieka w siedmiu stopniach rozwoju. Wystarczy juŜ. ekumeniczny sposób rozumienia siedmiu energetycznych ośrodków ciała człowieka. dr med. Analizuje naszego ducha. Norman Shealy załoŜyciel Shealy Institute for Comprehensive Health Care załoŜyciel i przewodniczący American Holistic Medical Association prowadzi badania naukowe i praktykę kliniczną w Forest Institute of Professional Psychology autor ksiąŜki Miracles Do Happen 6 . Ŝe z całego tego opracowania zapamiętasz jedno stwierdzenie. a w przypadku tej ksiąŜki stanowi klucz do potęgi własnego ducha. Ŝe mogłem uczestniczyć w długim procesie narodzin tego dzieła. jaka zawarta jest w połączeniu metafizycznego znaczenia chrześcijańskich sakramentów. Jestem szczęśliwy. Prezentując siedem uniwersalnych duchowych prawd integruje judaistyczne. W tej ksiąŜce znajdziesz szczegółowe informacje na temat siedmiu ośrodków mocy ciała człowieka. które akumulują emocjonalną energię na przestrzeni całego naszego Ŝycia.

bądź przy mej śmierci i mym zmartwychwstaniu Tradycyjna modlitwa zaczerpnięta z ksiąŜki Prayer by Night (Cairns Publications. bądź w moich ustach i w mym przemawianiu BoŜe. bądź w moich nogach i w moim stąpaniu BoŜe. bądź w moim sercu i w mym miłowaniu BoŜe. bądź w moich rękach i w moim sięganiu/przyjmowaniu BoŜe. bądź w moich stopach i w mym pewnym staniu BoŜe. 1988) autorstwa wielebnego Jima Cottera 7 . bądź w moich dłoniach i w moim działaniu BoŜe. bądź w mym języku i w mym smakowaniu BoŜe. bądź w moich płucach i w mym oddychaniu BoŜe. bądź w moim grzbiecie i bądź w moim trwaniu BoŜe. bądź w moich wargach i w mym pozdrawianiu BoŜe. bądź w moich lędźwiach i w mym spółkowaniu BoŜe. bądź w moich oczach i w mym spoglądaniu BoŜe. England. bądź w moich trzewiach i w mym odczuwaniu BoŜe. bądź w mojej skórze i w mym dotykaniu BoŜe. bądź w moich barkach i w moim dźwiganiu BoŜe. Sheffield. bądź w moim nosie i w moim wąchaniu/wdychaniu BoŜe. bądź w moich stawach i w mym uwikłaniu BoŜe.BoŜe. bądź w mych jelitach i w mym wybaczaniu BoŜe. bądź w moich kościach i w mym przemijaniu BoŜe. bądź w moim ciele i w mojej boleści BoŜe. bądź we krwi mojej i w mej witalności BoŜe. bądź w mojej głowie i w mym pojmowaniu BoŜe. bądź w moim karku i w moim poddaniu BoŜe. bądź w moich uszach i w moim słuchaniu BoŜe.

jednak całkowicie pozbawione emocji. Trudno jest oddać stan. Ŝe mam do czynienia z czymś świętym. czego Bóg chce ode mnie. Mimo obaw fascynowały mnie moje nowe zdolności i czułam potrzebę dalszego diagnozowania. i ta wiedza rozdzierała moją duszę na dwoje. Ŝe jest nieuleczalnie chory? A przede wszystkim. czego chce od nich Bóg. Bardzo waŜny jest ich neutralny. Mimo swoich zainteresowań zawodowych wcale nie miałam ochoty. jak i przeciwników. jakie czasami pojawiają się podczas płytkiego snu. podobnie jak dawni mistycy. na które nie będę mogła odpowiedzieć? Co będzie. Obrazy są wyraźne. co oznaczało dla mnie. Z jednej strony obawiałam się. które pojawiały się. To powodowało bóle głowy. Po kilku miesiącach prowadzenia konsultacji zaczęłam się obawiać. Ŝe ktoś. Ludzie zaczęli dzwonić do wydawnictwa i umawiać się na konsultacje dotyczące ich stanu zdrowia. czułam. co taka osoba jak ja robi wśród wszystkich tych ludzi z ich problemami?" Czułam się. W tym wczesnym okresie moje spostrzeŜenia dotyczące zgłaszających się osób odnosiły się do stanu ich zdrowia oraz leŜących u jego podstaw emocjonalnych i psychicznych napięć. Byłam katoliczką. Mimo to jeszcze tej samej jesieni moje zdolności postrzegania zaczęły nagle wzrastać. Mimo to nieustannie się zastanawiałam: „Czy tym razem mi się uda? Co będzie. zarówno zwolenników. które ciągnęły się latami. Ŝe duchowe zdolności prowadzą nieuchronnie do klasztoru albo do szpitala psychiatrycznego. Pogłoska o moich zdolnościach szybko rozeszła się po okolicy. jak i Ŝyciowymi. Odczucia związane z ich odbiorem są podobne do tych. Jak na ironię losu. od depresji po raka. byłam do tego nieprzygotowana. Ŝe moje postrzeŜenia przestaną być trafne. wypijałam kawę litrami i nadal ubierałam się na wzór kutej na cztery nogi reporterki prasowej. Czułam niechęć do dzwonków wietrznych. muzyki New Age i rozmów na temat organicznej uprawy warzyw. jakby moje zdolności niczym nie róŜniły się np. W Ŝaden sposób nie byłam przygotowana na doświadczenia mistyczne. Przetrwałam pierwsze sześć miesięcy tylko. jakie mam podczas oglądania albumu ze zdjęciami nieznanej rodziny. Ŝe nie będzie to moŜliwe. Ŝe nie są wytworem mojej wyobraźni ani projekcjami. Ŝe wmówiłam sobie. Wydawaliśmy ksiąŜki poświęcone alternatywnym metodom leczenia. Gdy jakiś znajomy wspomniał. skąd biorą się informacje. Byłam przeraŜona i kompletnie zagubiona. wraz z dwójką znajomych załoŜyłam wydawnictwo Stillpoint. Ŝe zawiera ona wyczerpujące 8 . pozbawiony emocji charakter. a później okaŜe się. Ŝe stanę się niezdolna do normalnego Ŝycia. kogo zna. jeŜeli nic się nie pojawi albo się pomylę? A jeŜeli ktoś zada mi pytanie. migreny. w mojej głowie od razu pojawiała się precyzyjna informacja dotycząca przyczyny tego stanu. odmawiałam uczestniczenia w medytacjach. studiowałam teologię i dokładnie wiedziałam. jakby spadł na mnie obowiązek objawienia boskiej woli dziesiątkom smutnych. od talentu do gotowania. przeraŜonych ludzi. Wiosną 1983 roku diagnozowałam juŜ róŜne osoby z problemami zarówno zdrowotnymi. dlatego. Ŝe jest to rodzaj gry. dzięki któremu mogę rozpoznać. Ŝe czeka mnie nieszczęście. gdzie nic z Ŝadną z osób mnie nie łączy. Zdawałam sobie jednak sprawę z tego.Wstęp Pojawienie się intuicji medycznej Jesienią 1982 roku. Ŝe wiąŜe się z nimi ogromne ryzyko. Paliłam papierosy. W głębi serca wiedziałam. Nie mogłam zrozumieć. po rozstaniu się z karierą dziennikarską i zdobyciu tytułu magistra teologii. tym bardziej ja sama pragnęłam wiedzieć. w jakim się wtedy znajdowałam. Ŝe z moją głową chyba wszystko jest w porządku. Ŝe jest zdrowy. Jakkolwiek nie myślałam o swojej przyszłości. z drugiej strony czułam. im bardziej inni chcieli się dowiedzieć. Były one i nadal są czymś w rodzaju bezosobowych wyobraŜeń. Cieszyłam się z kaŜdego „trafienia". nie czuje się dobrze. Chciałam Ŝyć jak dotychczas. Wiedziałam. Widziałam takŜe otaczającą ludzkie ciało energię. Za kaŜdym razem czułam. Nie chciałam spotykać uzdrowicieli. by rozwijać się w tym kierunku. w którym będę wystawiona na ocenę innych. gdy tylko poznałam imię i wiek danej osoby oraz otrzymałam jej przyzwolenie. Ŝe przeznaczone jest mi Ŝycie. jeŜeli powiem komuś.

Nie byłam przygotowana na to doświadczenie.informacje na temat Ŝycia danej osoby. teraz wiedziałam. Energia poruszała się w moim ciele i wydawało się. który przylegał do wydawnictwa. w wydawnictwie. ignorując przy tym całkowicie moje zdanie. Do kobiety przemówił przeze mnie głos. Gdy zebrałam się w sobie i chciałam otworzyć usta. Od tamtego jesiennego dnia w 1983 roku z pełnym oddaniem pracowałam jako osoba diagnizująca intuicyjnie. Zakończyłam badanie i przez chwilę zwlekałam z powiedzeniem prawdy. które miały dla niej jakieś znaczenie. co po śmierci idzie do nieba lub do piekła. Teraz mogę znieść wszystko". emocjonalna. Nie potrafiłam pojąć. DrŜałam na całym ciele. które kontrolowały Twoje Ŝycie. Nie przypominałam sobie. Gdy skończyłam się modlić. Ŝe dusza jest czymś. aby kobieta nie spostrzegła. Wewnątrz głowy usłyszałam polecenie: bądź czujna. Ŝe nowotwór rozprzestrzenił się w całym ciele. Ŝe zapisuje i przechowuje wszystkie nasze myśli i uczucia. automatyczny. a częściowo z poczucia pokory w obliczu doskonałości Wszechświata. o czym nie słyszałam nigdy wcześniej: Ŝe dusza uczestniczy w naszym codziennym Ŝyciu. jakby w odpowiedzi na jej gest w moim kierunku. a nawet odpoczynek -zostają w jakiś sposób zapamiętane i zachowane. Kobieta opuściła moje biuro. Zaczęłam się modlić. od najzwyklejszych po najbardziej wizjonerskie. Nie potrafiłam jej powiedzieć. w którym kaŜda sekunda Ŝycia została przedstawiona jako waŜne. Kobieta powiedziała tylko: „Jestem Ci bardzo wdzięczna. Wiedziałam. Wszelki osąd. „Obecność" poprowadziła kobietę poprzez całe jej Ŝycie. Czy moŜesz mi powiedzieć. Ŝe moja ręka spoczywa na jej kolanie. Przypomniała jej rozmowy. Razem przeanalizujmy wszystkie lęki. choćby nawet boski. za której powstanie jesteśmy odpowiedzialni. Ŝe to nie ja do niej przemawiam. twórcza i fizyczna aktywność. esencją Ŝycia. znów spojrzałam na twarz kobiety. Bałam się jej reakcji na wiadomość. Cofnęłam rękę. jaki wydajemy. i wszystkie związki. modliłam się. gdyŜ poczułam. Kontynuowałam swoją działalność. Obserwując to wszystko. Przestraszyłam się. Ŝe chce zawładnąć moim głosem. Ŝe zapyta. Ŝe jest ona częścią jej duszy. Nie mogłam juŜ patrzeć na siedzącą przede mną kobietę. i czułam się rozdraŜniona. w którym moje wątpliwości zostały rozwiane. przechowywane z miłością. abym ją tam połoŜyła. KaŜda postawa i pogląd jest źródłem pozytywnej lub negatywnej energii. i mocno postanowiłam nie ukrywać swoich zdolności. Uczono mnie. Ŝe jest czymś więcej. a takŜe. nie wiedziałam jednak. zdrowia. Zawsze wierzyłam. ona połoŜyła rękę na mojej nodze i powiedziała „Caroline. Ŝe będę musiała jej odpowiedzieć. Powiedział: „Pozwól mi się przyjrzeć całemu Twojemu Ŝyciu i kaŜdemu z Twoich związków. lecz korzystać z nich bez względu na wszystko. dlaczego ma raka. Zaczęłam odkrywać coś. jakiej nie doświadczyłam nigdy wcześniej. moŜe spamiętać potrzeby i prośby wszystkich ludzi. Byłam wstrząśnięta tym. wydarzenie. a po chwili dodała: „Nawet śmierć mnie nie przeraŜa. w jaki sposób się to odbywa. i nie umiałabym wytłumaczyć. Ŝe kurczę się i jestem wielkości dziesięciocentowej monety. Ŝe nasze modlitwy są „wysłuchiwane". jak jakiś system. jest zapisany. które dotyczą np. dlaczego to przydarzyło się właśnie mnie?" Moja niechęć była ogromna i juŜ miałam jej przerwać. aŜ do dnia. Prowadziłam sesję z kobietą chorą na raka. „Obecność" pozostawiła wraŜenie. Wykorzystywałam swoją zdolność. Dzień był gorący i byłam bardzo zmęczona. ja równieŜ wyszłam po chwili. częściowo ze strachu. Siedziałyśmy naprzeciwko siebie w moim biurze. rozróŜniając. chwile. dlaczego ta tragedia przydarzyła się właśnie jej. Uczestniczy w kaŜdej chwili naszego Ŝycia. otwarty teren. Ŝe kaŜda sekunda naszego istnienia oraz psychiczna. aŜ opuściła Cię energia Ŝycia". skąd znam wszystkie szczegóły z jej przeszłości. a które spraw finansowych. Jest świadomą energią. kiedy w samotności płakała.gdy nagle zostałam zalana energią. w zaleŜności od tego. jakie Ŝycie prowadziliśmy. w sposób dość. aby pomagać ludziom zrozumieć 9 . gniewnie mówiąc: „Skąd mogę wiedzieć!" . wiem. Weszłam na piękny. co się wydarzyło. Wszystko jest dobrze". Ŝe jestem cięŜko chora na raka. ZauwaŜyłam.

naprawdę nie wiem. śadne dramatyczne przeŜycie nie wywołało moich zdolności. Osoby z chorobami krwi przeŜywają zazwyczaj głębokie konflikty na tle rodzinnym lub związane z ich pochodzeniem. zazwyczaj jednak znasz lub widziałeś te osoby. które przychodziły do mnie z chorobą wieńcową. Nawet wolę nie mieć z nimi kontaktu. Studiując anatomię energii. jak sama się tego nauczyłam. często zanim osoba uświadomi sobie. Powrót do zdrowia dotyczy takŜe duszy. łatwo i naturalnie. Podejrzewam. ChociaŜ się do tego zobowiązałam. Poznanie siebie moŜe wnieść do Ŝycia radość.co jest treścią niniejszej ksiąŜki i przedmiotem programu. co zjadłam. Otrzymałam jednak pomoc i wsparcie od osób związanych z medycyną. spokój umysłu. jakiej doświadczyłam z powodu niemoŜności zrealizowania swoich planów Ŝyciowych. a jednocześnie uzdrowić ciało i emocje. poznając ludzki system energetyczny . Ŝe uzdrowienie nie zawsze oznacza odzyskanie zdrowia fizycznego. kiedy powstaje choroba. Ten rodzaj duchowego uwolnienia i uzdrowienia moŜe nastąpić nawet wtedy. Diagnozowanie intuicyjne pozwoliło mi rozpoznawać nie tylko energetyczne przyczyny chorób. Ponadto uwaŜam. W dzieciństwie zawsze byłam bardzo czujna i uwaŜna i jak większość ludzi postępowałam zgodnie ze swoim instynktem.psychiczną i emocjonalną energię leŜącą u podstaw ich dolegliwości i Ŝyciowych trudności. Nie miałam nauczycieli ani Ŝadnych wzorców do naśladowania.anatomię duszy . Ŝe moja zdolność intuicyjnego postrzegania wynika z zainteresowań duchowością i z głębokiej frustracji. Potrafię wyczuć. Ŝe pora podzielić się z innymi wiedzą na temat języka energii i intuicji. Ŝe dzieje się coś niedobrego z ich zdrowiem lub w ich Ŝyciu. Ŝe nic nie dzieje się w naszym ciele ani Ŝyciu przypadkowo. jak gdyby zawsze tam były i czekały tylko na odpowiedni moment. gdyŜ widok przeraŜonych twarzy przeszkadza w dokładnej analizie ich energii. związek choroby wieńcowej. jak działają bogowie. która moŜe uwolnić się od długo skrywanych lęków lub negatywnych myśli o sobie lub innych. nadciśnienia z tak zwaną osobowością typu A. Te powiązania są dobrze znane i udokumentowane. Ŝe problemy psychiczne i emocjonalne powodują zaburzenia w określonych. Jednak ludzie. Ŝe emocjonalne i psychiczne napięcia lub trudności są główną przyczyną wszystkich chorób fizycznych. 10 . Nietypowy w moim przypadku jest tylko fakt. pewnego dnia obudziły się we mnie. odpowiadających im częściach ciała. osoby. którzy do mnie przychodzą. Bardzo waŜne było dla mnie odkrycie. Im lepiej poznawałam układ energetyczny człowieka. a chore na nowotwory . tym bardziej byłam przekonana o tym. Poznanie ludzkiego systemu energetycznego prowadzi do poznania siebie i jest drogą poprzez wyzwania duchowe. co wcale by mnie nie zdziwiło. Ale równie dobrze mogła ona zostać wywołana czymś. Ty takŜe instynktownie reagujesz na energię innych ludzi. intuicja stała się moim szóstym. pełnoprawnym zmysłem. umysł i duszę. gdy umiera ciało. gdyŜ wiem. emocjami a określonymi dolegliwościami. Teraz. Kierowanie się intuicją wydaje mi się teraz czymś zupełnie naturalnym. wypierały ze swojego Ŝycia miłość i bliskość. Jakkolwiek mogę pomóc innym rozwinąć intuicję. zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą. po czternastu latach nieprzerwanej praktyki. W swojej pracy wykrywałam emocjonalne i psychiczne przyczyny chorób. Stanowi to dla mnie znak.nie załatwione sprawy z przeszłości. tym bardziej precyzyjny przekaz otrzymywałam. w większości przypadków sami czują. Ŝe postrzegam energię ludzi. Ŝe w ogóle jest chora. Związek pomiędzy przeŜyciami emocjonalnymi i psychicznymi a określonymi schorzeniami moŜna najlepiej zrozumieć. Nie ulega wątpliwości. np. Im częściej uŜywałam intuicji. Jednak z mojego doświadczenia wynika. doskonalenie intuicji nie było łatwe. Ŝe istnieją silne związki pomiędzy psychiką. rozpoznasz wzorce kierujące Ŝyciem i głębokie więzy łączące ciało. którego uczę w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach. lecz takŜe trudności związane z leczeniem. Np. których nigdy nie widziałam. w jaki ona funkcjonuje. Osoby z bólami krzyŜa miały stale kłopoty finansowe. choć sposób.

Poprzez tę ksiąŜkę pragnę nauczyć Cię języka energii. nie dlatego. i będziesz mógł zapobiec dalszym jej utratom. ci. Po prostu nie mogłabym z przekonaniem pisać o islamie. Korzystanie ze starej wiedzy duchowej pomaga rozwijać intuicję oraz lepiej rozumieć swoje wnętrze i nim kierować. ciału i umysłowi. Wszyscy boimy się odrzucenia. które w taki sam sposób chorują i tak samo powracają do zdrowia. Gdy poznasz anatomię energii. którym sama się posługuję. straty lub zdrady. którzy chcą się nauczyć diagnozowania intuicyjnego. Wszyscy posiadamy ciała. duszy i energii. Abym mógł skutecznie pomagać chorym. jakie łączą ciało i duszę. którzy uczestniczą w moich zajęciach. Ŝyda czy chrześcijanina. zrozumiesz. złość jest równie trująca dla ciała hindusa. Wszystkich łączy chęć zrozumienia własnej duszy. Jestem przekonana. które tylko chwilowo maskują symptomy ich choroby". Ŝe nie poznałam go tak dobrze. lecz dlatego. a takŜe tacy. hinduistycznej i buddyjskiej. gdyŜ ukaŜe ich uniwersalne znaczenie i umoŜliwi obiektywną ocenę. Wielu lekarzy tłumi swoje intuicyjne wraŜenia. tej indywidualnej fizyczno-umysłowej struktury. jakim jest ta ksiąŜka. chrześcijańskich sakramentów i kabalistycznego Drzewa śycia. którzy potrzebują wsparcia i pomocy. której odbiór stanie się łatwy i zrozumiały. jak i naszego wspólnego przeznaczenia. Pacjenci wymagają czegoś więcej niŜ leków. jakim jest choroba. aby za ich pomocą ukazać w nowym świetle zaleŜności. Lekarze. którą jesteśmy. Ŝe naszym zadaniem jest ujrzenie siebie. Pod względem naszego ciała i ducha niczym się od siebie nie róŜnimy. Potrzeba duchowego odniesienia i duchowej interpretacji Ŝycia jest bardzo powszechna. Ŝe nie szanuję głoszonych w nim prawd. Doświadczamy wspólnych dla całej ludzkości negatywnych emocji i problemów psychicznych. W tej ksiąŜce odwołuję się takŜe do głębokiej i sprawdzonej wiedzy starych tradycji duchowych: do hinduistycznego systemu czakr. którym jest istnienie w ramach większej duchowej całości. teorii i praktyce diagnozowania na podstawie energii oraz na intuicji medycznej. Wierzę. jak tradycji judeochrześcijańskiej. Początkowo zamierzałam skoncentrować się wyłącznie na układzie energetycznym. z rozgoryczeniem opowiadają. Celem naszego Ŝycia jest zrozumienie zarówno znaczenia osobistej mocy. Będziesz mógł czytać z ciała jak z ksiąŜki. Na moje wykłady i warsztaty przychodzą bardzo róŜni ludzie -osoby zajmujące się zawodowo leczeniem. Stosowanie języka symboli pozwala zajrzeć w głąb duszy i dostrzec własne nieograniczone moŜliwości uzdrawiania i doświadczania pełni. Ŝe gdy wyczuwają u pacjenta. jest podsumowaniem czternastu lat moich badań poświęconych anatomii i intuicji. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolicznego przesłania pogłębi Twoje zrozumienie wydarzeń. Poznanie języka energii i własnego systemu energetycznego pomoŜe Ci odnaleźć się w świecie informacji intuicyjnej. Ŝe umiejętność posługiwania się językiem energii i praktyka odczytywania 11 . poniewaŜ idee duchowe nic nie znaczą w świecie nauki. Dowiesz się takŜe. Dlatego teŜ uŜywam w tej ksiąŜce języka symboli. jednak podczas pisania ksiąŜki doszłam do wniosku. Tego mam pod dostatkiem. czym ona jest i co czyni ją i Ciebie silnym. Ŝe ciało jest przejawem ducha. ludzi i wydarzeń oraz rozumienia ich w kontekście uniwersalnych wzorów archetypowych. jako przejawu większej siły duchowej. co osłabia Twojego ducha i pozbawia Cię energii. Ŝe choroba ma podłoŜe emocjonalne lub mentalne. ludzi i trudności. Wspólne jest nam takŜe pragnienie miłości. chcę zdobyć więcej wiedzy na temat rodzinnych wzorców i głębszych duchowych aspektów choroby. Postrzeganie rzeczywistości poprzez pryzmat symboliki jest szczególnym sposobem widzenia siebie. Inny lekarz stwierdził: „Nie interesuje mnie diagnozowanie intuicyjne. Ŝe nie potrafiłabym dobrze przedstawić tych pojęć bez ich kontekstu duchowego. a w szczególności tego bolesnego doświadczenia. gdyŜ jak powiedział jeden z nich: „Przeczucia nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje ubezpieczeniowe". by móc usłyszeć swój intuicyjny głos. Świadomie nie sięgam do bogatej tradycji islamu. Pragną wewnętrznej klarowności. DostrzeŜesz w nim swoją duszę i zrozumiesz.Wprowadzenie do diagnozowania intuicyjnego. nie mają moŜliwości postawienia odpowiedniej diagnozy.

mogą być diagnozowane przy wykorzystaniu tradycyjnych metod. telefony komórkowe i wiele innych urządzeń. Zazwyczaj jednak badania medyczne niczego nie wykazują. Zanim ciało wytworzy chorobę. jak szansa natychmiastowego przekazania Ci swoich umiejętności poprzez ksiąŜki czy warsztaty. dała mi moŜliwość zawodowego diagnozowania przy wykorzystaniu intuicji. Na farmie Normana w Springfield. jaka dzieli medycynę tradycyjną i duchowy sposób podejścia do zdrowia i procesów leczenia. Te choroby jednak w pełni mieszczą się w definicji energetycznego zaburzenia organizmu. gdy zajmowałam się wykrywaniem chorób. wysyła sygnały energetyczne. byłam bardzo ograniczona brakiem wiedzy na temat ich medycznych i duchowych aspektów. Wiele osób szuka wtedy pomocy lekarskiej. Pomysł utworzenia stałych punktów przyjęć dla pacjentów szukających pomocy osób diagnozujących intuicyjnie jeszcze dziesięć lat temu wydawałby się dość szokujący. Jednak ciągle pojawiają się nowe. jak i symptomów. To przyniosło mi ogromną ulgę. Medycyna konwencjonalna nie uznaje chorób takich jak zespół przewlekłego zmęczenia ani zaburzeń spowodowanych degradacją środowiska naturalnego. bo nareszcie mogłam pozwolić dojrzeć swoim zdolnościom. a tylko pomagam zrozumieć zagadnienia duchowe leŜące u podstaw emocjonalnych i fizycznych problemów. Najistotniejszym elementem terapii jest jednak sam udział pacjenta. nieodzowna jest praktyka. powaŜne choroby. Ŝe tracimy energię. wspólnie realizujemy naukowy program. dowiedziałam się. tylko działanie. którzy dostrzegają w ludzkim ciele aspekt energetyczny i którzy rozumieją duchową naturę człowieka. jak np. masaŜ lub homeopatię. Leczenie pola energetycznego moŜe obejmować szereg metod terapeutycznych: psychoterapię.symbolicznego znaczenia pozwolą wypełnić przestrzeń. który stał się moim zawodowym partnerem i drogim przyjacielem. akupunkturę. neurochirurga i załoŜyciela American Holistic Medical Association. Dzięki wieloletniej współpracy z Normanem. intuicja medyczna moŜe być przydatna w rozpoznawaniu energetycznego podłoŜa występujących chorób. które mówią nam. lecz kierowałam osoby do specjalistów. jednak aby rozwinąć ją w pełni. Choć niektóre. ani ostrzeŜenia. AIDS. a takŜe w leczeniu zarówno ich przyczyn. to jednak wiele z nich wydaje się być rezultatem zbyt szybkiego tempa Ŝycia i stałego wystawienia na działanie fal elektromagnetycznych wytwarzanych przez komputery. Nie sugerowałam metod leczenia ani ewentualnych zabiegów chirurgicznych. Lekarzom. poniewaŜ ich objawy wskazują na ubytki w polu energetycznym. Ŝe moje umiejętności są szczególnie cenne. a większość lekarzy nie wierzy w moŜliwość wykrycia jej zaburzeń. Jednak tylko lata praktyki pozwolą Ci w pełni rozwinąć tę zdolność. jakie osobiście lub za jego pośrednictwem przeprowadzałam z pacjentami na temat ich Ŝycia i choroby. W 1984 roku poznałam doktora medycyny Normana Shealy'ego i pod jego okiem zaczęłam intensywnie studiować anatomię ciała. które nie poddają się konwencjonalnym metodom leczenia. Dlatego teŜ przez pierwsze dwa lata. Nic nie sprawiłoby mi większej radości. jaką prowadziłam u boku Normana. gdyŜ nie czuje się dobrze. w stanie Missouri. poniewaŜ na poziomie fizycznym nie moŜna wykryć jeszcze zmian. którymi naszpikowane jest nasze otoczenie. Wiele informacji zachowywałam dla siebie. którego celem jest przygotowanie do korzystania z intuicji jako równorzędnego zmysłu postrzegania. Jako 12 . Dlatego wraz z Normanem zamierzam pomagać osobom studiującym intuicję medyczną organizując regularne praktyki w holistycznych ośrodkach zdrowia na terenie całych Stanów Zjednoczonych. kiedy dotyczą okresu poprzedzającego pojawienie się objawów fizycznych. mogłam doskonalić rozumienie odbieranych informacji. Oficjalnie dopuszczone metody badań nie są w stanie wykazać utraty energii. a które mogą wystąpić między innymi w formie chronicznej ospałości lub depresji. Regularna praktyka. gdyŜ ich przyczyną nie są rozpoznawalne mikroorganizmy. Moja praca ograniczała się do pomocy w zrozumieniu psychicznych i emocjonalnych przyczyn dolegliwości. choć nie leczyłam i nadal nie leczę. anteny satelitarne. Dzięki rozmowom. KaŜdy moŜe czerpać z wiedzy zawartej w tej ksiąŜce i wyostrzyć swoją intuicję. Poprawy nie wywołają ani rady. absolwenta Harvardu.

które łączą w sobie podejście fizyczne. 13 . propagowane przez ruch holistyczny. autora ksiąŜki Meaning and Medicine. Ŝe medycyna zniesie ostatecznie podział na ciało i duszę. Nie mogę się oprzeć wraŜeniu. akupresury. reprezentowane przez medycynę oficjalną. akupunktury albo chi kungu. Według doktora medycyny Larry'ego Dosseya. jak i na całym świecie. potrzebna nam jest „medycyna III ery" . Wydaje się nieuniknione. Mam nadzieję. odkrywając język energii i rozwijając umiejętność odczytywania symbolicznego przesłania.nowoczesne metody leczenia.uznajemy stosowanie np. Ŝe dzięki tej ksiąŜce poznasz siebie i swoją energię i zaczniesz troszczyć się o swojego ducha tak samo jak pielęgnujesz swoje ciało. Ŝe osoby diagnozujące intuicyjnie staną się któregoś dnia waŜnymi członkami zespołów terapeutycznych. i duchowe. zarówno w Stanach Zjednoczonych. Świat medyczny jest o krok od dostrzeŜenia związku pomiędzy chorobami a niedomaganiem na poziomie energii lub ducha.społeczeństwo jednak coraz bardziej otwieramy się na wykorzystanie takŜe w medycynie odwiecznej wiedzy o przepływie energii w ciele i wokół niego . sami na własny uŜytek moŜemy budować to połączenie. Jednak zanim to nastąpi.

ZauwaŜył mnie nasz kierowca. Powodowana ambicją studiowałam dziennikarstwo i juŜ od razu na pierwszym roku studiów postanowiłam. będziesz mógł sobie łatwiej uświadomić wewnętrzne prowadzenie we własnym Ŝyciu. którzy takŜe nie mają szerszego spojrzenia. Moja profesor przywiązywała duŜe znaczenie do tego. Wyczerpana wróciłam do łóŜka. gdy jeszcze się nie przebudziłam i przebywałam w stanie między snem a jawą. Być moŜe patrzę na Ŝycie tylko z jednej perspektywy. Rok po ukończeniu studiów wyjechałam z Chicago. gdzie popełniłam błąd. aby pomagać innym. Ŝe obiektywizm polega na braku emocjonalnego stosunku do przedmiotu reportaŜu i na przedstawianiu jedynie tych „faktów". typową „ciemną noc duszy". Udaliśmy się do naszego pokoju i padliśmy na łóŜka. tak Ŝe kiedy wreszcie dopłynęliśmy na miejsce. gdzie wsiedliśmy na prom i odbyliśmy trzydniowy śródziemny rejs do Haines. Przed moimi oczami przewinęło się całe Ŝycie. abyśmy wyobrazili sobie płonący dom i czterech reporterów relacjonujących to wydarzenie. i bez końca wpatrywałam się w niedokończone artykuły. poczułam mdłości i przez resztę przedpołudnia wymiotowałam. Ŝe umarłam. ogarnęło mnie uczucie. i po chwili ruszyliśmy. które opisują sytuację. a później po ciebie wrócę". Nagle to proste zadanie sprzed lat nabrało dla mnie symbolicznego znaczenia. mojego rodzinnego miasta. Ŝe wreszcie się skończyło. Czułam wdzięczność za to. Gdy opowiem Ci o swoim stopniowym przebudzeniu. kaŜdy przepytuje przechodniów. Jednak w trakcie pierwszej pracy dla jednej z gazet okazało się. Ŝe muszę otworzyć oczy i zmienić perspektywę. które przychodzą na moje wykłady i zajęcia. Poprosiła nas. Ŝe nie mam odpowiedniego talentu. Mieszka tam kobieta o imieniu Rachel. zatrzymał się i zapytał. W tej samej chwili przypomniałam sobie jedne z zajęć na wydziale dziennikarstwa. zwykle mówię: „PokaŜę Wam swój wewnętrzny świat". Nikt z nas nie zmruŜył oka w czasie rejsu.Wprowadzenie Krótka biografia Do osób. siadałam na podłodze w swoim mieszkaniu. w którym kierowałam się intuicją. wyniszczającą depresję. które jednocześnie słuŜyło jako biuro. więc pracę. MoŜe „prawda" i „rzeczywistość" są kwestią punktu widzenia. oglądam budynek tylko z jednej strony i spotykam ludzi. sfrustrowany umysł przypomniał sobie coś jeszcze. 14 . Problem był następujący: „Który z reporterów zna wszystkie fakty i ma dokładny obraz sytuacji? Który z nich zna prawdę?". planując swoje Ŝycie. których spotkałam na swej długiej drodze do własnej mądrości i umiejętności intuicyjnego diagnozowania. Punkty zwrotne Wszystkiego. Idź i porozmawiaj z nią przez chwilę. więc wyszłam z hotelu i zaczęłam się włóczyć po mieście. pełna rozgoryczenia. drewnianym. Nie mając Ŝadnych innych planów. Ŝe przed trzydziestką zdobędę nagrodę Pulitzera. Ŝe jestem jak najbardziej Ŝywa. Rzuciłam. Przemierzałam kraj z dobrymi znajomymi. co ma dla mnie znaczenie osobiste. Pewnego ranka. dokąd idę. o wydarzeniach i ludziach. Wszyscy zasnęli. dwupiętrowym budynku i powiedział „Wejdź na drugie piętro. Kiedy jednak otworzyłam oczy i stwierdziłam. doświadczyłam w okresie. Powiedział. KaŜdy widzi ten sam poŜar z innej perspektywy. pomyślałam. jadąc do Seattle. popadłam w głęboką. Ŝebym wsiadła do samochodu. Powiedziała. aby przez lato pracować na Alasce. oglądane z czterech róŜnych stron budynku. który zawiózł nas furgonetką do miejscowego hotelu. Jako studentka podąŜałam zupełnie inną drogą. Ŝe wizja mojej wymarzonej kariery legła w gruzach. W porcie czekał na nas męŜczyzna. oprócz mnie. Zatrzymał się przy starym. Mój wyczerpany. byliśmy kompletnie wyczerpani. W najtrudniejszym dla mnie okresie późno wstawałam. Odparłam. Stwierdziłam. zastanawiając się. aby być obiektywnym. Ŝeby spać. choć nie potrafiłam zaakceptować faktu. Byłam zbyt wykończona. zawodowe i duchowe. Ŝe wyszłam na spacer.

Przychodzimy na świat. Aby móc zaśpiewać pieśń. . . drewniany totem i indiański koc.Ten dywan był prawie gotowy.zapytała. jeŜeli nie masz pewności. w którym Rachel przygotowywała herbatę.powiedziała Rachel. jak powiedział . oprzytomniałam. Kobieta zmarła dwa dni po skończeniu tego dywanu. Dobro i moc jej ducha są obecne w dywanie i dają mi siłę. pół-Indianką Atapaska i Ŝe Ŝyła na Alasce. Musimy przeprosić kogo trzeba.Nie . przekazać społeczne obowiązki i przyjąć miłość innych oraz wdzięczność za czas.zapytała. Spoglądając na mnie sponad samowara.Jest bardzo szczególny.Totemy są duchowym zapisem mówiącym o opiekunach szczepu. Ŝe masz potrzebę umrzeć (wyobraźcie sobie. . Zaprosiła mnie do środka i zaproponowała herbatę. Jest silny. nie wolno ci zacząć nowego dywanu. . aby nalać herbaty. .Widzisz ten koc na ścianie? . Jego duch prowadzi nasze plemię. Oto spotkałam dobrego nauczyciela. W przeciwnym razie pozostawiasz na Ziemi część swojego ducha. samowarem. Jednak wtedy moja zdolność oceniania była przyćmiona wyczerpaniem i fascynacją Alaską. .weszłam po schodach i zapukałam do drzwi. Ŝe w ogóle moŜna go „odczytywać". kto zgodzi się je dokończyć. sprytny w podchodzeniu zdobyczy. aby odzyskać siły.Czy wiesz. jak się go odczytuje? . Ŝe jest pół-Rosjanką. . Jej krótka opowieść o duchowej tradycji Indian Atapaska na zawsze odmieniła moje Ŝycie. więc tak. drugą połowę zdobiły przedmioty kultury Atapasków. W kulturze Atapasków tkanie dywanów jest ogromnym zaszczytem.odparłam. po czym ciągnęła dalej swoją opowieść. Były tam między innymi: nieduŜy. Spójrz na to. który z nimi spędziliśmy. Potem otrzymujemy znak. a dobrzy nauczyciele zawsze przyciągają moją uwagę. gdy Wielki Duch przyszedł we śnie do kobiety. musisz mieć pozwolenie od jej autora. potrzebuje długiego snu. Ŝe nasz czas się kończy i musimy uporządkować swoje Ŝycie. kto wstąpił na herbatę. W ten sposób praca jego ducha zostanie zakończona. Słysząc te słowa. Rachel przerwała. Ŝeby porozmawiać. a nigdy dla przyjemności. Gdy jesteś tkaczką. gdzie gości przyjmuje się ciepło. Ŝe będziesz Ŝyła wystarczająco długo. pozostawiając niedokończoną sprawę. Zadziwił mnie spokojny i rzeczowy ton Rachel. Otworzyła mi Indianka wyglądająca na ponad osiemdziesiąt lat. aby troszczyć się o siebie nawzajem i o Ziemię. na długo zanim ta stała się stanem. A jeŜeli odkryjesz. aby nie zostawić niedokończonych spraw.powiedziała. Ŝe jej przeszkadzam. w której przekaŜesz to zadanie komuś. powiedziała: „masz potrzebę umrzeć"). a zwłaszcza jej 15 . Nie wydawała się zdziwiona moją obecnością ani nie sprawiała wraŜenia. WłoŜy własne ubrania i narzędzia do długiego naczynia. a Duch odpowiedział jej. Zapytała go. Ŝe znajduję się w dwóch róŜnych światach. czy będzie mogła dokończyć pracę. Rachel zauwaŜyła. Rachel powiedziała mi. Plemię przyjmie symbolicznie jego dobytek. Ŝe otrzyma potrzebny czas. i zabija tylko w obronie własnej.Jutro wieczorem idę na ceremonię potlaczu. bo nie sądziłam. Gdy tak siedziałam półprzytomna w domu Rachel. Naszym zadaniem jest jego naśladowanie.Ojej . .śycie jest proste . który zdobił ścianę. gdyŜ zawiera ona jego ducha. Zachowywała się tak. zwalniając go ze wszystkich obowiązków. Ŝeby przygotowała się na opuszczenie Ziemi. Wtedy nas opuści. Ŝe przyglądam się totemowi. Połowa mieszkania ozdobiona była przedmiotami z Rosji: ikonami z Czarną Madonną. To zwierzę na górze to niedźwiedź. aby go skończyć. musisz przeprowadzić ceremonię. Tak to wygląda. przyjaźnie i z ufnością. Oniemiałam z wraŜenia. i powiedział. Była to dla niej zwyczajna wizyta kogoś. koronkowymi firankami.Teraz mieszkam znowu w Chicago i takie zachowanie jest tutaj uwaŜane za bardzo niebezpieczne. poniewaŜ nie moŜesz umrzeć. Zrobiłam. która go tkała. podobnie jak pisanie pieśni i wszystkie inne zajęcia. . jak przystało na mieszkankę Alaski. . Pewien męŜczyzna przygotowuje się do odejścia i będzie przekazywał plemieniu wszystkie swoje rzeczy osobiste. ogarnęło mnie uczucie.

w którego wierzyłam.po raz pierwszy w Ŝyciu czułam całkowitą niemoc. a w szczególności moje pojęcia duchowości i Boga legły w gruzach.rzekła patrząc mi prosto w oczy . spędzone z nią popołudnie otworzyło przede mną świat intuicji. wspomnienie Rachel wyprowadziło mnie z „podziennikarskiej" depresji i nadało mojemu Ŝyciu nowy bieg. aby się dowiedzieć. tacy jak św.stosunek do śmierci. wybaczenie i wiarę. Ŝe mój dotychczasowy świat. nie brałam pod uwagę siły. pośród udręki i ekstazy. Mimo Ŝe swoją pracę w tej dziedzinie zaczęłam dopiero osiem lat później. Ŝe moje decyzje odzwierciedlają stan mojego ducha i mają wpływ na moje zdrowie. Uzyskują zdolność uzdrawiania poprzez szczerą miłość. to prymitywny zabobon.dlaczego ty nic o tym nie wiesz? Jak moŜesz Ŝyć nie wiedząc. Klara z AsyŜu. W języku chrześcijaństwa mówi się. lecz moje nieuczciwe postępowanie wobec kobiety. skoro nie odpowiada na moje modlitwy i prośby o to. Ŝe umrze? Czy jest chory? . róŜni się od tego. Ŝe patrzenie na rzeczywistość poprzez pryzmat symboliki moŜe zmienić nasze Ŝycie. która pojawia się na drodze do duchowego oświecenia. Gdy jesienią wróciłam z Alaski. UwaŜa się. św. utrzymywali ciągły wewnętrzny dialog z Bogiem. Ŝe to. Zanim poznałam Rachel. w moim ciele nie było ducha. Być moŜe Bóg. Ŝe ona zna Boga. Język hinduizmu i buddyzmu określa ich jako 16 . co go spotka. co robię. robiła. Mimo to zaczęłam studiować mistycyzm i wiedzę o schizofrenii . św. Ich wewnętrzny świat był dla nich nieskończenie bardziej realny niŜ ten zewnętrzny. Zastanawiałam się. u których po pełnym emocjonalnych i duchowych rozczarowań okresie następuje duchowe odrodzenie. której chciałam odebrać męŜczyznę. co robi twój duch i co do ciebie mówi? . Teresa z Avila. poniewaŜ go kochałam. podejmując podyplomowe studia na wydziale teologii. i Ŝe jest obecna w kaŜdym momencie. o czym mówi. Nie miałam takŜe pojęcia. I choć nie byłam wtedy tego świadoma.Powiedz mi . postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty i ostatecznie uwolnić się od uprzedzeń i umysłowych ograniczeń. czy Bóg. o której mi opowiedziała. Sposób. Za zamkniętymi drzwiami. jak zostać z Rachel i więcej się od niej nauczyć. Popijając herbatę próbowałam wmówić sobie. . a gdy wróciłam. którego teraz poznam. Wiedziałam. Ŝe to moja słabość pchnęła mnie do zgłębiania tajników mocy poprzez poznawanie Ŝycia mistyków. Ŝe będę sprzątała jej mieszkanie. w jaki mistycy postrzegają rzeczywistość i moc. . odprawiła mnie i nigdy więcej juŜ się nie spotkałyśmy. Gdzie podział się lęk przed śmiercią. Katarzyna z Sieny i bardziej współczesny nam Ojciec Pio. Szaman przyjrzał się jego energii i powiedział mu. osiągając zrozumienie wykraczające poza moŜliwości przeciętnego umysłu.Wszyscy chodzą do szamana. św. mistycy nawiązują głęboki kontakt ze światem duchowym. Ŝe moja dusza uczestniczy we wszystkim. Później zrozumiałam.Skąd ten męŜczyzna wie.zapytałam. Franciszek z AsyŜu. w jaki widzą je zwykli ludzie. Ŝe nie ma na myśli fizycznego chodzenia. . załatwiała sprawunki. Ŝe historia o emocjonalnym i fizycznym uzdrowieniu Rachel jest przykładem tego. Ŝe najwięksi mistycy chrześcijańscy. lecz nie ze świata".Poszedł do szamana. Niczego tak nie pragnęłam. Lecz moja dusza zaczynała chorować z powodu nieuczciwości. Teraz jasno widzę. Jego odzyskanie zajęło mi wiele miesięcy. jednak wewnętrzne przeczucie mówiło mi. Jednak. bym mogła zostać dziennikarką.pomyślałam. Zainspirowana przykładem Rachel. Zaproponowałam. Nie sądziłam równieŜ.odpowiedziała.chorobie. Ŝe złamię nogę. Julian z Norwich. Ŝe „są w świecie. chodziłam juŜ prosto. Kiedyś szaman powiedział mi. istnieje naprawdę.Ach . To było dla mnie bardzo trudne. co ona zechce. będzie bardziej skłonny do współpracy . Przyjechałam do szkoły w stanie wyczerpania . tak charakterystyczny dla naszej kultury? Ta łagodna jak letni deszcz kobieta sprawiła. dzięki czemu potrafią nadawać moc zwykłym słowom i działaniom. Na jakiś czas wyjechałam. gdy przyszedł po mnie kierowca furgonetki. który jest bardziej realny od mojego. . Rachel wydawała się zaskoczona moją niewiedzą. św. co mówi ich duch. Musiałam przestać się z nim spotykać. jeŜeli nie będę chodziła prosto.

W końcu jednak zaczęłam dostrzegać podobieństwa i przeglądać wcześniejsze przypadki. Ŝe wplątali swojego ducha w negatywne działania. Kilka tygodni później zadzwoniły trzy osoby.Ŝycie naprawdę jest tak proste. Kolejnym nadzwyczajnym wydarzeniem było poznanie Normana Shealy'ego. uzdrowieniem i osobistą mocą. który daje umiejętność dostrzegania symbolicznego znaczenia. często zastanawiam się nad Ŝyciem mistyków. depresją i wieloma innymi problemami zdrowotnymi. W 1988 roku potrafiłam określić emocjonalne. Ta wiedza została potwierdzona i jest wykorzystywana w pracy przez wielu lekarzy oraz inne osoby związane zawodowo z leczeniem. który równieŜ interesuje się intuicyjnym diagnozowaniem". Ŝaden z nich nie pragnął odzyskać zwykłej świadomości. jak emocjonalne. Wiosną 1984 roku zaproponowano mi uczestnictwo w waŜnej konferencji. Ŝe mam takie zdolności. W tamtym okresie intuicja była dla mnie jeszcze czymś nowym i nie dostrzegałam związków pomiędzy chorobą. zaproszono mnie tam jednak nie ze względu na moje zdolności diagnozowania. Od 1972 roku interesuje się takŜe metafizyką. Jednak bez względu na to. nie według jakiegoś szczególnego schematu. Ŝe moc jest podstawą zdrowia. psychiczne i fizyczne czynniki powodujące powstawanie ponad stu róŜnych chorób. Jednocześnie poprawiła się jakość otrzymywanych przeze mnie informacji. Ŝe chcę rozwijać swoją intuicję. W trakcie konferencji poznałam pewnego psychologa. gdy praktykowałam diagnozowanie. w jaki ludzie wykorzystują swoją moc. W okresie od 1983 do 1989 roku. jako ludzi przebudzonych. lecz jako przedstawicielkę wydawnictwa Stillpoint. którzy się do mnie zwracają. psychiczne i fizyczne obciąŜenia wpłynęły na rozwój choroby u poznawanych osób. Po pierwsze. Ŝe choroby nie rozwijają się przypadkowo. Zanim podjęłam decyzję o tym. które cierpiały na migrenowe bóle głowy. gdzie nadal pracowałam. Teraz wierzę. i jak wpływa to na ich ciała i dusze. Ŝe działałam według ściśle określonego planu. którą podąŜali. Dzięki obiektywizmowi. i ile fizycznego cierpienia doznali. Byłam bardzo zdenerwowana. który wskazał na Normana Shealy'ego i powiedział: „Widzisz tego męŜczyznę? Jest lekarzem. Okazało się. poniewaŜ dusza jest esencją Ŝycia i wszystkie nasze decyzje. ludzie pojawiali się przypadkowo. W jednym tygodniu przyszły do mnie trzy osoby z taką samą odmianą nowotworu. Ŝe ludzie z takimi samymi dolegliwościami trafiają do mnie grupowo. i aby powrócić do zdrowia. odzyskać go i nauczyć się znowu „chodzić prosto". jak bardzo uciąŜliwa była droga duchowa.wolnych od iluzji świata fizycznego. Początkowo oddzielnie odnotowywałam spostrzeŜenia nie porównując ich z innymi. dzięki licznym niezwykłym zbiegom okoliczności dowiadywałam się wszystkiego. która odbywała się na zachodzie kraju. rakiem prostaty. 17 . Tak zaczęła się nasza znajomość. kontakty i wydarzenia znajdują w niej odzwierciedlenie . mówię. które poprzedzałyby wystąpienie określonej choroby. którzy widzą czysto i dostrzegają symboliczne znaczenie wydarzeń (słowo „budda" oznacza tego. a szczególnie nad rolą osobistej mocy w ich Ŝyciu. Poznawanie intuicji Gdy spoglądam wstecz na minione czternaście lat. Dowiadywałam się. wypadaniem płatka zastawki mitralnej. zauwaŜyłam. W taki sam sposób zgłaszali się do mnie cukrzycy. Teraz sama uŜywam języka Rachel i ludziom. który jest przebudzony). Byłoby wspaniale. szukając emocjonalnych lub psychicznych wzorców. gdybyśmy mogli stosować się do tej jasnej wskazówki. mogę analizować sposób. chorobami okręŜnicy. powinni się zatrzymać. co było mi potrzebne. który słuŜył mojej edukacji w zakresie interpretacji języka energii i intuicyjnego diagnozowania. zauwaŜam. jednak zdecydowałam się podejść i powiedzieć. Norman jest neurochirurgiem oraz załoŜycielem The American Holistic Medical Association i czołowym amerykańskim ekspertem w dziedzinie leczenia bólu. Pomagając ludziom poznać przyczyny ich chorób. osoby z rakiem piersi.

zapewne próbowałabym zrobić na nim wraŜenie. Pracując z Normanem nabrałam pewności. Przeglądając notatki. Ŝe wydaje mu się. i zapytał. Ŝe potrafię diagnozować na odległość. jaką 18 . gdyŜ byłam bardzo zdenerwowana. Nie przerywając obierania jabłka. czy dobrze wykonałam swoją pracę. Ŝe nie wiem. później jednak powiedział mi. co wpłynęłoby niekorzystnie na dokładność odczytów. Ŝe wibracja. co do własnych umiejętności rozpoznawania chorób. powiedziałam. Potrzebuję kogoś. Ojciec oddzwonił po dziesięciu minutach i powiedział. tłumacząc. Nie wypowiadałam się jednak w kwestii moŜliwych sposobów terapii. Teraz sama uczę. W miesiąc później. Zapytał znowu: „Czy potrafisz wykryć guza mózgu? Czy widzisz. dr Shealy zadzwonił do mojego biura. aby się z nim skontaktował i uzyskał jego zgodę. Choć byłam zdecydowana rozwijać swoją umiejętność. Dobrze sobie przypominam Ŝywo przekazywane informacje. kto potrafi prześwietlić osobę jak rentgen". Ŝe nie wiem. Ŝe jego pacjent ma zgęstniałą ropę w gardle. Nie zrobiło to na nim Ŝadnego wraŜenia. Jego spokojne podejście pozwoliło mi zachować jasność i obiektywizm. do wydawnictwa Stillpoint. Jego chłodny stosunek do moich zdolności okazał się błogosławieństwem. Powiedziałam dr Shealy'emu. czy nie mogłabym tego sprawdzić. w maju 1985 roku. Opisywałam swoje wraŜenia. siedząc obok niego podczas obiadu. Ŝe pacjent ma niski poziom energii. Pewnego sobotniego ranka. dotarło do mojej świadomości. Ŝe ma w swoim gabinecie pacjenta. w maju 1984 roku. Powiedział. Z kaŜdym badaniem stawałam się dokładniejsza technicznie. jaki wygłosiłam w Kansas City. lecz potrafiłam rozpoznać i odróŜnić wibracje poszczególnych schorzeń i odpowiadających im organów. Odkryłam. Powiedział. dowiedziałam się od moich nauczycieli dziennikarstwa. Nie powiedziałam o tym Joemu. Jednak w marcu 1985 roku poznałam młodego męŜczyznę. Ŝe kaŜda choroba i kaŜdy narząd posiada własną częstotliwość lub wibracyjny wzorzec. uświadomiłam sobie. który według niego będzie mógł skorzystać z moich umiejętności. gdy będzie miał pacjenta. którego przypadkowo poznałam po wykładzie. Powiedziałam mu. Moja znikoma wiedza na temat leczenia opierała się na kilku przeczytanych manuskryptach i na rozmowach. Ŝe Norman i ja będziemy tworzyli zespół. poprosiłam. Ŝe zadzwoni do mnie. spytał: „Jesteś w tym dobra?" Odpowiedziałam. Nie odbierałam juŜ mglistych obrazów wewnętrznych części ciała. wiek i czekał na odpowiedź. poniewaŜ zajmuję się tym od niedawna. Ŝe ów męŜczyzna miał raka przełyku. ich przyczyn i objawów energetycznych. jak choroba rozwija się w ciele? Nie potrzebuję kogoś. Zapytałam o wiek Petera i gdy mi go podał. które sporządziłam w trakcie sesji. Gdy skończyłam. Przez następny rok Norman pomagał mi poznawać anatomię człowieka. Ŝe jest chory na białaczkę. dr Shealy podziękował i odłoŜył słuchawkę. Ŝe syn jest gotów przyjąć wszelką pomoc. Tak wyglądał początek mojej współpracy z Normanem Shealym. podał mi jego imię. zadzwonił do mnie męŜczyzna o imieniu Joe. Nic nie zakłóca jej bardziej niŜ potrzeba sprostania sytuacji lub chęć udowodnienia. Odpowiedział. Wykonałam dla jego pacjentów jeszcze wiele analiz stanu zdrowia. PoniewaŜ Peter był juŜ dorosły. Wtedy nie przypuszczałam. kto mi powie. Ŝe chciałabym pomówić z nim osobiście. Ŝe jest się w stanie przeprowadzić intuicyjną analizę. lecz poprosiłam o numer telefonu do Petera. Następnie wyjaśniłam emocjonalne przyczyny choroby. którego odwaga w obliczu choroby i zaangaŜowanie we własne uzdrowienie dodały mi sił i pozwoliły inaczej spojrzeć na własne Ŝycie. Przez długi czas nie miałam pojęcia. Jak waŜną rzeczą jest brak przywiązania. Wyrazy dosłownie więzły mu w gardle. Ŝe jest to podstawowy warunek postawienia dobrej diagnozy. to jednak większość energii wkładałam w sukces wydawnictwa.Któregoś dnia. Według mnie pacjent był narkomanem. Ŝe z jego synem Peterem dzieje się coś niedobrego. Ŝe nie mógł wydusić z siebie ani słowa na ten temat. pozostawiając to Normanowi. jednak tak bardzo bał się do tego przyznać. Gdyby mi schlebiał. na ile trafne jest moje diagnozowanie. Sam to wiem. nie uŜywając jednak pojęć medycznych.

Razem stworzyliśmy program terapii. masz AIDS". Ŝe mówisz prawdę. Powiedziałam mu. Ŝe jesteś nosicielem wirusa HIV. następnego dnia w południe. Zapewniłam. To był Joe. Ŝe jeŜeli mógł uzdrowić siebie jeden człowiek. aerobik. i jego natychmiastowe zaufanie wywołały u mnie przypływ emocji. wcale nie pasowała do białaczki. nie dość. jest we mnie ciągle Ŝywe. I gdyby zadzwonił do mnie i powiedział: »Tato. który obejmował zdrową. o co chodzi mojemu synowi. rzucenie palenia. Ŝe ja równieŜ dziwnie bym się czuła. Minęło kolejne dwadzieścia minut. Ŝe ma AIDS. Rozmawialiśmy o tym. zadzwonił jego ojciec i zapytał o wyniki. mogą to uczynić takŜe inni. Odparłam: „Mam nadzieję. Rozmawialiśmy przez jakieś pół godziny. które zaczęliśmy prowadzić głęboko wierząc. iŜ jego syn jest gejem. jaka mogłaby się przytrafić mojemu synowi. jednak zachęciłam go. przed chwilą zbadałam twój układ energetyczny. Przeszedłem dwa testy na HIV i oba były pozytywne". Nie mam tyle siły. najczęstszej choroby układu oddechowego związanej z wirusem HIV Rozmowę z Peterem zaczęłam od słów: „Jestem znajomą twojego ojca. zbadałam twoją energię. co robię. Byłam oszołomiona. Wynik badania krwi na obecność wirusa Hiy wykonanego po sześciu tygodniach leczenia. Zareagował mówiąc: „Jezu. Był do wszystkiego dobrze nastawiony i nie sprawiał wraŜenia. codzienne czterdziestopięciominutowe okłady na brzuch z oleju rycynowego i psychoterapię. to nadal bym go kochał". był ujemny i taki pozostaje do dnia dzisiejszego. Nie mogę tego zrobić. Opisaliśmy ten przypadek w naszej pierwszej ksiąŜce: AIDS: Pas-sageway to Transformation. Ŝeby był szczery w sprawach dotyczących własnego zdrowia i Ŝycia. Ŝe moŜe od razu poprawić stan swojego zdrowia wprowadzając odpowiedni program odŜywiania i umiarkowanie intensywne ćwiczenia fizyczne. Ŝe wiele osób traktuje terapię jak karę. Tak zakończyliśmy naszą rozmowę. a tym bardziej. Wtedy nagle uzmysłowiłam sobie. Czy moŜecie zaproponować mi coś innego?" W przeciwieństwie do niej Peter z wdzięcznością zaakceptował fakt. od razu zadzwoniłam do Normana. Efektem pracy z Peterem stały się warsztaty dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS. która cierpiała na otyłość. Gdy tylko odłoŜyłam słuchawkę. jakim do mnie mówił. Ŝe wynik leczenia zaleŜy od jego własnych starań. Peter powiedział mi. Muszę stwierdzić. Rzeczywiście. Powiedział: „Wiem. Po pół godzinie znowu zadzwonił Joe.odczuwałam. bo to właśnie usłyszysz". Pracowaliśmy z Normanem z bardzo duŜą liczbą osób. tak się boję. Nic nie odpowiedziałam. by go to męczyło. czego wymagał od niego program. mówiąc. co powinien w tej sytuacji zrobić. Ŝe jego ojciec nawet nie wie. Nie mogłam jej zidentyfikować. Ŝe Peter jest w drodze do domu i Ŝe obaj zjawią się u mnie. jaką zaraz potem z nim przeprowadziłam. Zajmuję się intuicyjnym diagnozowaniem". ciało Petera zaczęło zdradzać objawy pneumocystozowego zapalenia płuc (PCP). 19 . Starałam się wytłumaczyć mu. której celem miało być uwolnienie Peter a od lęku przed ujawnianiem swoich preferencji seksualnych. Odpowiedziała nam: „Nigdy w Ŝyciu. cukrzycę i przewlekły ból. a wszelkie wymagania związane z programem terapii uznał za łatwe do spełnienia. Ŝe Peter chce z nim porozmawiać i Ŝe nie wydaje mi się właściwe. Peter bez narzekania przyjął wszystko. gdyŜ wiem. Caroline. który powiedział: „Zastanawiałem się nad najgorszą rzeczą. Chce przerwać studia prawnicze i boi się mi o tym powiedzieć". to jeszcze zaczynasz być chory na AIDS". prawie wegetariańską dietę. gdyby jakaś nieznana kobieta zadzwoniła do mnie z drugiego końca kraju i powiedziała: „Cześć. Obecnie Peter pracuje jako prawnik. poniewaŜ nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. Ton. w New Hampshire. Ŝe o niczym nie powiem ojcu. między innymi z pewną kobietą. abym opowiadała mu o treści naszej rozmowy. Ŝe Peter jest nosicielem wirusa HIV Wspomnienie rozmowy. gdy zadzwonił telefon. mam AIDS«. W końcu powiedziałam: „Peter. Powiedzieliśmy jej.

jak moŜemy wpłynąć na energię. Ŝe uzdrowiła go łaska BoŜa. Przyszło mi na myśl. jak nigdy dotąd. Wierzę. poniewaŜ leŜąc mogłabym się udusić. unosząc się nad autostradą i obserwując przez okno swoje ciało i usilne starania sanitariuszy. Jakie emocjonalne i fizyczne obciąŜenia sprawiają. Ŝe oddalam się od Ziemi. Wraz z Normanem kontynuowaliśmy badania nad emocjonalnymi i psychicznymi czynnikami poprzedzającymi wystąpienie choroby. wyraźnie dostrzegłam jego współzaleŜność z sytuacją globalną. JeŜeli tak jest w istocie. Jego przypadek był punktem zwrotnym w moim Ŝyciu . które moŜe nastąpić spontanicznie lub teŜ przebiegać stopniowo. MoŜna być wegetarianinem i przebiegać dziennie dziesięć kilometrów. tym bardziej byłam oddana tej pracy. Następnie zobaczyłam Normana. które są największym źródłem tlenu na Ziemi. lecz jeŜeli Ŝyje się w toksycznym związku.Od hobby do zawodu Spektakularne wyleczenie Petera z choroby uwaŜanej za śmiertelną pociągnęło za sobą serię zaproszeń za granicę. Nie namawiam Was. 20 . a który się jednak nie pojawił. Szczególnie często zastanawiałam się. Ŝe społeczność ludzka podatna jest na epidemie. Ŝe będzie to początkiem naszej wspólnej pracy. aby powstawały cuda. Ŝe opuściłam ciało i Ŝe pewnie nie Ŝyję. którą moŜemy uaktywnić. a jednak być zdrowym. aby mógł zdarzyć się cud?". tak głębokie. jednak nieszczęśliwym trafem okazało się jej końcem". a w 1988 roku opublikowaliśmy ich wyniki w ksiąŜce The Creation of Health. Wtedy nagle moja głowa wykonała ruch do przodu i znalazłam się na zewnątrz karetki. Czekałam na tunel. Trzymając w górze egzemplarz The Creation of Health powiedział: „Myślałem. jednak na pewno poprawi Wasze Ŝycie i zrozumienie siebie oraz stworzy sprzyjające warunki do fizycznego i duchowego uzdrowienia. Ŝe choroby dotykają duŜych grup ludzi? Patrząc na AIDS poprzez pryzmat symboliki. Wpadłam w euforię. przekonań. dzieje się coś niedobrego. przez co moŜna zachorować lub zahamować proces leczenia. Interesowało mnie głównie. Uzdrowienie Petera skłoniło mnie do zastanowienia się. abyście odŜywiali się niezdrowo i unikali fizycznych ćwiczeń . to moŜna odŜywiać się karmą dla kota. Ostatni zwrot Wkrótce po napisaniu ksiąŜki miałam wypadek. Ŝe dokładniej zaczęłam badać przyczyny chorób. gdzie wygłaszałam wykłady na temat AIDS i ogólnie leczenia.sprawił. który spowodował u mnie obfity krwotok z nosa. to naleŜy zadać sobie pytanie: „Co trzeba zrobić. do której spływała krew. bez której nigdy by nie pokonał choroby. traci się energię (lub moc). Ŝe tkanki zawierają energetyczne wzory nastawienia do Ŝycia. jak i dlaczego rozwija się choroba. nienawidzi swojej pracy lub bez przerwy kłóci z rodzicami. co moŜe powodować. i pewną szczególną energię lub „łaskę". Niektórzy uznali przypadek Petera za cud. o którym tak wiele słyszałam. który stał na podium przygotowując się do wykładu. jak układ odpornościowy chorego. a mięsak Kaposiego . zanieczyszczenia i odpady. zmieni negatywne przekonania. gdy się nie wydarzają. siedziałam na noszach i trzymałam na kolanach miskę. Związane z AIDS pneumocystozowe zapalenie płuc symbolicznie odzwierciedla zniszczenie lasów tropikalnych.destrukcję powierzchni planety. na czym polega wyleczenie oraz dlaczego jedni zdrowieją. gdy postępuje się w zrównowaŜony sposób. Ŝe jego wspomnienie nadal mnie porusza. Jechałam karetką do szpitala. sugerując. aby mnie ratować.chodzi mi o to. natomiast inni nie. która jest tak słaba. Byłam lekka i tak oŜywiona. Ŝe to nie wystarczy dla zachowania zdrowia. Z drugiej strony. Zamiast tego poczułam. Im lepiej poznawałam związek pomiędzy naszą wewnętrzną dynamiką a jakością zdrowia i Ŝycia w ogóle. Podnoszenie świadomości duchowej teŜ nie da stuprocentowej gwarancji zdrowia. Według Kursu cudów cuda są czymś naturalnym. uwolniwszy naszego ducha z negatywnych przywiązań. wywołaną przez próby z bronią jądrową. Ogarnęło mnie uczucie spokoju. Sam ludzki układ immunologiczny moŜe symbolizować warstwę ozonową.

Ŝe podobnie jak inni wspomni o jakimś problemie zdrowotnym i będę mogła rozpocząć. Zaczerpnęłam powietrza i odparłam: „Wiesz. jedną z załoŜycielek kliniki dla kobiet „Women to Women" w Yarmouth. Ustalając porządek ksiąŜki. Nikt się nie poruszał. Meksyku i Kanadzie. Podczas tych warsztatów miałam moŜliwość wysłuchania wielu opowieści ich uczestników. To Ty mi powiedz. Jako osoba zawodowo zajmująca się intuicyjnym diagnozowaniem współpracowałam z ponad piętnastoma lekarzami. W okresie od 1990 do 1992 roku. i powiedziałam: „Myślę. W tej samej chwili pędziłam juŜ w jego stronę. I moŜliwe. Miałam wielką ochotę ją wyprowadzić. a pod koniec dnia byłam wyczerpana. Ŝe mój sposób interpretacji układu energetycznego człowieka moŜe być wykorzystywany przez lekarzy. W lutym 1992 roku prowadziłam warsztat w stanie New Hampshire. Australii. pojawiły się nowe moŜliwości.Odczułam nagłą potrzebę odzyskania fizycznego ciała i powrotu do niego. oraz wskazówki. Zrozumiałam. Europie. Ŝe podczas weekendowych warsztatów stawiałam czasami 120 diagnoz. które działając na poziomie energii uzdrowiły ciało. Niniejsza ksiąŜka opiera się na doświadczeniach zebranych w trakcie realizacji tego programu. z którą przed chwilą rozmawiałam. Jestem tylko jedna i jeŜeli to się nie zmieni. Po tym doświadczeniu zadałam sobie pytanie: „Dlaczego w tym stanie nie ujrzałam mojego wydawnictwa?". Napięcie w grupie wzrosło. by następnie wślizgnąć się do jego wnętrza. autorką ksiąŜki Womeńs Bodies. śaden z uczestników nie wycofał się. który zgodził się sfinansować jego pierwszy etap. a od tego dnia zaczęłam uczyć „samodiagnozowania". bo będziecie uczyć się patrzeć na swoje ciało tak. Te wczesne warsztaty obejmowały wykład o systemie energetycznym człowieka i indywidualną ocenę stanu zdrowia kaŜdego z uczestników. Chris zadzwoniła do mnie jesienią 1990 roku z prośbą o ocenę jej stanu zdrowia. będę tu siedziała." Popatrzyłam na kobietę. Poznaliśmy pewnego przedsiębiorcę z Holandii. notesy. gdy skończyły mi się siły. Rozdział 1 części pierwszej zawiera podstawy intuicyjnego diagnozowania w formie. proszę. a która teraz wyglądała na wstrząśniętą. uniknęły rozwoju fizycznej choroby lub odwróciły jej bieg. w tym ze specjalistką w dziedzinie ginekologii i połoŜnictwa dr Christiane Northrup. Ogarnęła mnie wściekłość. zachowałam kolejność. przecieŜ zapłaciłam". a potem jeszcze telefonowała wiele razy w sprawach swoich pacjentów. Ŝe z niego odejdę i będę się zajmowała medyczną intuicją do końca swojego Ŝycia. Historie niektórych przypadków opisuję w tej ksiąŜce. której zadałam pytanie: „W czym mogę Ci dzisiaj pomóc?". Nieraz kończyłam warsztat zlana potem. która sprawdziła się w praktyce uczenia intuicyjnego diagnozowania. MoŜliwość współpracy z Chris i innymi lekarzami sygnalizowała mi. Dziękuję Ci bardzo". poprowadziłam sama lub z Normanem niezliczoną ilość warsztatów w Stanach Zjednoczonych. Myślałam. JeŜeli ktoś chce zwrotu pieniędzy. jak to się robi. na których uczyliśmy intuicyjnego diagnozowania. Ŝe chyba uratowałaś mi Ŝycie. oprócz praktyki z lekarzami. niŜ gdy będę Warn zawsze do tego potrzebna. Po dwóch latach takiej pracy wypaliłam się. Podobnie jak dotychczas. Jesienią 1992 roku wraz z Normanem zastanawialiśmy się nad programem szkoleniowym dotyczącym intuicji. Women's Wisdom. Wtedy mnie oświeciło. Ŝeby Ci podziękować za ten komentarz. jak ja na nie patrzę. w stanie Maine. w jakiej sama je poznałam i stosowałam. Pokazywała. Po powrocie uczestników z obiadu zaczęłam od sesji z kobietą. Zamiast tego nauczę Was. jeŜeli nauczycie się samodzielnie wykrywać problemy. Ŝe dojrzałam. Ona jednak skrzyŜowała ręce na piersi. Ŝe będziemy tutaj siedziały bardzo długo". 21 . jak moŜna z nich korzystać. niech powie o tym teraz. spojrzała na mnie jak na jakiegoś klauna i powiedziała: „Sama nie wiem. Więcej skorzystacie. i dzięki temu w 1993 roku zaczęliśmy prowadzić intensywne warsztaty. Wśród kursantów było wiele osób. Pozostali niech wyjmą. długo nie poŜyję. aŜ wymyślę powód. To oznaczało. Poderwałam się i ogłosiłam: „JuŜ nie będę więcej przeprowadzała indywidualnych ocen.

Kończy się omówieniem duchowych i energetycznych podstaw. Posłowie „Przewodnik współczesnego mistyka" pokazuje. Na początku kaŜdego warsztatu mówię do swoich uczniów: „Przyjmijcie. siedem sakramentów oraz Drzewo śycia symbolizują siedem poziomów w układzie energetycznym człowieka i siedem stopni jego rozwoju albo siedem podstawowych nauk na uniwersalnej duchowej ścieŜce lub w podróŜy bohatera. jak moŜesz uŜyć umiejętności odczytywania symbolicznych treści dla własnego rozwoju i zdrowia. tylko to. Są to wskazówki przydatne w nauce języka energii i odczytywania symbolicznego znaczenia. Rozdział 2 jest na wielu płaszczyznach sercem tej ksiąŜki. gdyŜ opisuje duchowo-biologiczny charakter ludzkiego układu energetycznego. moim zdaniem. Drzewa śycia. przedstawionego w Zoharze. Siedem czakr. proszę. którymi kieruję się w swojej pracy.Rozdział 2 części pierwszej jest dopełnieniem pierwszego i przedstawia nowy. w jaki sposób wykorzystujemy energetyczne dane w swoim duchowym rozwoju.mistycznych nauk judaizmu. co jest dla Was prawdziwe i co przemawia do Waszego serca". 22 . W części drugiej. który powstał w wyniku syntezy trzech duchowych tradycji: hinduistycznych nauk o czakrach. symbolicznego znaczenia siedmiu chrześcijańskich sakramentów i duchowej interpretacji dziesięciu sefir. który jest głównym tekstem Kabały . które mogą pomóc Ci w uzyskaniu wglądu we wzorce energetyczne decydujące o fizycznym i duchowym zdrowiu Twoim i Twoich bliskich. która obejmuje siedem rozdziałów. jak powiedziałyby Joseph Campbell. znajdziesz opis siedmiu ośrodków energetycznych ciała ludzkiego oraz analizę przypadków ilustrujących. tzw. model ludzkiego systemu energetycznego.

Ŝe rozwój umiejętności korzystania z intuicji polega na nauce interpretacji języka energii. pojęcia i zasady medycyny energetycznej. łącznie z przekonaniami natury duchowej i przesądami. czytając ten rozdział. Ŝe tuzin oznacza dwanaście. Doświadczenia powodujące powstanie energii emocjonalnej obejmują przeszłe i obecne związki. poprzez który nieustannie komunikujemy się z otaczającym nas światem. gdy rozumie się nomenklaturę. lecz umiejętnością wynikającą z wiary w siebie. staje się naszą biologią. co Ŝyje. Łatwiej jest doskonalić tę zdolność i rozwijać zdrową świadomość siebie. które następnie wytwarzają odpowiadający im rodzaj energii. które osoba z rozwiniętą zdolnością diagnozowania intuicyjnego moŜe odczytać. przebiega wzdłuŜ całego ciała fizycznego. Pamiętaj więc. powstającego w procesach biologicznych. Pole energetyczne człowieka Wszystko. Jest ono czymś w rodzaju świadomej energii. poniewaŜ produkuje ją Ŝywa tkanka. Pole to otacza nas i jest wypełnione energią emocjonalną. Ŝe w szkole podstawowej miałeś problemy z matematyką. W ten sposób biografia. Emocje związane z tymi doświadczeniami zostają wprowadzone do układu biologicznego ludzkiego ciała i uczestniczą w budowaniu struktur komórkowych. gdy będąc juŜ osobą dorosłą. z których składa się nasze Ŝycie. to wtedy przeŜycie to niesie emocjonalną energię powodującą zniszczenia wśród komórek. którzy uznają istnienie wokół Ŝywych organizmów pola elektromagnetycznego. a zwłaszcza moim głębokim przekonaniem. która wypełniona jest informacją. Te energetyczne ślady tworzą język energii zawierający konkretne i symboliczne informacje. Osoba wraŜliwa intuicyjnie moŜe odebrać dokładny obraz relacji z nauczycielem lub inny symboliczny przekaz odzwierciedlający to przeŜycie.Część pierwsza Nowy język ducha Rozdział 1 Medycyna energetyczna a intuicja Niektóre osoby czują się zaskoczone tym. Pole to. Ŝe pole energetyczne ludzkiego ciała odzwierciedla indywidualną energię osoby. Ta naładowana emocjonalnie energia oddziałuje na Ŝywą tkankę naszego ciała. Oto przykład informacji. edukacji lub niepowodzeń. autorytetów. Przekazy zawarte w obrębie tego pola i wychodzące z niego są postrzegalne dla osób z rozwiniętą intuicją. jaka moŜe być przekazywana poprzez pole energetyczne. kiedy ktoś podziękował Ci za dobrze wykonaną 23 . którą wytworzyły nasze wewnętrzne i zewnętrzne przeŜycia. jak i zawodowe. zarówno te pozytywne. głębokie i traumatyczne przeŜycia. zarówno osobiste. Twoje ciało fizyczne otoczone jest polem energetycznym. Osoby zajmujące się medycyną energetyczną są przekonane. który mógłby wpłynąć na zdrowie struktur komórkowych. pulsuje energią. Naukowcy przyznają. jak i negatywne. Wiedza. co mówię o intuicji. Ŝe ludzkie ciało wytwarza energię. Przypuśćmy. czyli przeŜycia. często wspominasz to wydarzenie lub wpłynęło ono na Twój sposób przyjmowania krytyki. Ŝe intuicyjny lub symboliczny sposób postrzegania nie jest darem. Koncepcję tę bez zastrzeŜeń akceptują osoby zajmujące się medycyną alternatywną lub komplementarną. Jest ośrodkiem informacji i bardzo czułym systemem postrzegania. zwłaszcza. Pozytywne odczucia i energia pozytywnych przeŜyć równieŜ są przechowywane w polu energetycznym. zazwyczaj nie zawiera w sobie ładunku emocjonalnego. JeŜeli jednak zostałeś poniŜony przez nauczyciela za nieznajomość tego faktu. Przypomnij sobie sytuację. wspomnienia oraz przekonania i postawy. rozpościerające się na szerokość ramion. Zgadza się z nią takŜe część fizyków kwantowych. która wymienia informacje z ciałami innych osób.

. w połączeniu ze współczesnymi metodami leczenia. Jest ona podobna do najstarszych wierzeń i praktyk medycznych.) Umysł obecny jest w kaŜdej komórce ciała. Dlatego teŜ kaŜdy obszar ciała przesyła energię o ściśle określonej częstotliwości. Czasami ciało reaguje emocjonalnie i wytwarza odpowiednie substancje. Gdy jesteśmy zdrowi. Inne osoby. Odczuwasz wtedy pozytywną energię. który nie „nadaje" na swoim normalnym zakresie częstotliwości. a dopiero potem umysł rejestruje to wydarzenie. ZauwaŜcie np. Obszar ciała. rozpoznawać źródło swojej osobistej mocy i rozwijać własną intuicję. wzory zachowania. które przyczyniło się do jej rozwoju. wskazuje na miejsce występowania zaburzenia.) Jest wiele zjawisk. jak się wtedy czuł. Dr Pert stwierdziła: „Niewątpliwie istnieje forma energii.. jak i w polu energetycznym. Kiedy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. mógł rozpoznać problemy zarówno zdrowotne. nbrational medianę). Wielkość zmiany częstotliwości określa charakter choroby. Dr Pert nie rozpatruje juŜ oddzielnie ciała i umysłu. wtedy niebezpieczeństwo.. poprzez tubylcze praktyki szamańskie do medycyny ludowej i alternatywnych form terapii. czy uwaŜa. Medycyna energetyczna nie jest więc niczym nowym. Ŝe neuropeptydy.. Energia emocji staje się materią biologiczną w trakcie bardzo złoŜonego procesu.. Ŝe ciało reaguje na głośny huk zanim zdąŜycie o nim pomyśleć." Na pytanie. gdy ono umiera. Szczegółowe badania medyczne nie stwierdziły Ŝadnej fizycznej przyczyny jego dolegliwości. abyś zaczął widzieć i odczuwać pole energetyczne człowieka. opuszczać ciało. w jaki sposób sama zdobywam informacje energetyczne. Ten sposób interpretacji energii ciała nazywany jest czasami „medycyną wibracji" (ang. związki chemiczne uwalniane pod wpływem emocji. CzyŜ tego nie zauwaŜacie? (. Pewien rodzaj energii zdaje się np. Ŝe emocje są zapisane w ciele. Ŝe moja jej interpretacja oraz przedstawiony sposób. są myślami przekształconymi w materię. kaŜdy organ i układ w ciele jest dostrojony do odbioru i przetwarzania określonych emocjonalnych i psychicznych energii. Dopuściwszy do siebie emocje. Odczytywanie pola Oprócz silnych przeŜyć z czasu dzieciństwa osoba diagnozująca moŜe czasami intuicyjnie odczytać przesądy. przyzwyczajenia. a następnie odpowiednio reaguje powstrzymując jej odpływ. Ŝe napięcie przerodzi się w fizyczną dolegliwość. której jeszcze nie rozumiemy. w jaki moŜesz z niej korzystać w celu duchowego uzdrawiania. Podobnie jak stacje radiowe. Łączy 24 . Nasze emocje są fizycznie obecne w ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkankami.i stawić im czoła. rozumieć leŜącą u jego podstaw duchową anatomię. przypływ osobistej mocy w ciele. jak i małŜeńskie . wydają się mieć taki sam problem. jestem jednak przekonana. które nadają na ściśle określonych częstotliwościach. które wcześniej starał się ignorować. które podobnie jak ja odbierają impulsy energetyczne. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. jej zaawansowanie oraz rodzaj doświadczenia. są wyjątkowe. a nawet muzyczne czy literackie preferencje. w którym męŜczyzna stojący przed plutonem egzekucyjnym zostaje trafiony kulą w serce. za miły gest lub za pomoc. Czasami przekazy energetyczne mają charakter bardziej symboliczny. Neurolog dr Candace Pert dowiodła w swoich badaniach. a strzał w serce dokładnie oddaje to. dr Pert odpowiada: „Oczywiście. JeŜeli ktoś intuicyjnie czuje. wszystkie częstotliwości są w harmonii. (. poniewaŜ te same komórki. Choć potrafię krok po kroku nauczyć Cię języka energii po to. Ŝe w wyniku stresującej sytuacji traci energię. począwszy od tradycyjnej medycyny chińskiej. Pozytywne i negatywne przeŜycia są zapisywane zarówno w pamięci komórek. to jednak mam pewne trudności z dokładnym wyjaśnieniem.pracę. powiedział. zmniejsza się lub zostaje w pełni usunięte. W przypadku pewnego pacjenta cierpiącego na zaburzenia oddechowe odbierałam symboliczny obraz. poglądy moralne. są obecne w całym ciele. Ŝe jego Ŝona zdradziła go kilkakrotnie. które w mózgu wytwarzają i odbierają związane z emocjami związki chemiczne. których nie moŜemy wyjaśnić bez odwoływania się do energii".

dlatego. ani Ŝaden duchowy przywódca czy religia nie stawia za cel i nie gwarantuje pozbawionego trosk Ŝycia. Nauczyciele duchowi zachęcają nas. co chcą usłyszeć. Zazwyczaj wskazują one bezpośrednio na tę część ciała. JeŜeli kłamiemy. największe nasilenie. a nie duchowości. Ŝe nadam temu uczuciu inne znaczenie mówiąc np. by spełniać nasze prośby. Jego ciało i duch starały się uświadomić mu potrzebę zmierzenia się ze zdradą Ŝony. której uświadomienie jest najwaŜniejsze. mają jednak nadzieję. abyśmy wzrastali poprzez bolesne doświadczenia. Większość ludzi chce „bezpiecznej" intuicji i oczekuje „bezpiecznych" informacji. Jak w przypadku „strzału w serce" symboliczny obraz moŜe być czasami niepokojący. Ci. Ŝe coś jest nie tak. śycie czasami bywa trudne. który się pojawi. Rozwijanie zdolności intuicyjnego postrzegania pomoŜe nam przerabiać te lekcje w chwili ich doświadczania. Wielokrotnie musiałam potwierdzać negatywne przeczucia osób. Niektórzy pogłębiają ją poprzez medytację. ukrył złość i urazę w swoim ciele. ani Budda. a nie to. aby mówić ludziom prawdę. uwzględnij kaŜdy obraz. ale nie jest to do końca prawdą. dla „trafionego w serce" męŜczyzny bezpieczniej było nie mówić niewiernej Ŝonie o własnych podejrzeniach. co podpowiadała mu intuicja. które zwracały się do mnie 0 pomoc. „medytacyjnej" postawy ułatwia odbiór przekazów intuicyjnych. wiedzieli. gdyŜ najczęściej pragnie bezkonfliktowego przejścia w przyszłość. Jednak zachowanie refleksyjnej. Przypadek tego męŜczyzny pokazuje. moja intuicja potrafi lepiej zinterpretować informacje. Ŝe Ŝycie będzie wygodne i wolne od trosk.bez względu na to. które ujawniło je w postaci bólu w klatce piersiowej. Często spotykałam się z opinią. Ŝe zdolność wewnętrznego postrzegania jest wynikiem „duchowego" stylu Ŝycia. którą badasz. czego się obawiają. MoŜesz więc ulec pokusie i odrzucić obrazy burzące porządek lub takie. Zachowuj otwarty umysł Nie ma jednej recepty na rozwinięcie intuicji. Ich zdolność odczytywania energetycznych impulsów była równie trafna jak moja. które najbardziej przyczyniły się do powstania choroby. WaŜne jest jednak. 25 . które nie odpowiadają Ŝyczeniom Twoim lub osoby przez Ciebie badanej. Jednak.nas takŜe to. lecz podobnie jak większość ludzi sądził. Osoby diagnozujące intuicyjnie współpracują z wrodzonym dąŜeniem ciała do zdrowia i Ŝycia. nasze pole energetyczne będzie przekazywało drugiej osobie „energetyczną wiadomość" mówiącą o naszej nieszczerości. aby sygnał przesyłany przez ciało został dostrzeŜony i mógł przełamać te wzorce myślowe i emocjonalne. inni doskonaląc określone umiejętności lub zajmując się sportem. Ludzie muszą stawić czoła temu. Energia nie kłamie i nie moŜe kłamać. co robimy. Ŝe jest On po to. Jednak za sprawą ciała okazało się. System energetyczny człowieka przekazuje tylko tę informację. którzy zgłaszają się do mnie na konsultacje. a naszym zadaniem jest stawianie czoła jego trudnościom. Intuicję posiada kaŜdy. w nieznane. Mierzymy obecność Boga w naszym Ŝyciu poziomem osobistego komfortu i wydaje nam się. Ŝe są chorzy. Jednak ani Bóg. Np. która dąŜy do naszego uzdrowienia i której nie powstrzyma Ŝadne postanowienie umysłu. Ŝe za intuicją kryje się ogromna siła. W zachodniej kulturze często błędnie rozumiemy nasze przeznaczenie oczekując. które charakteryzuje najsilniejszy impuls. Zachowaj swoje pierwsze wraŜenie Gdy odbierasz intuicyjne wraŜenia dotyczące Ciebie lub osoby. Taka intensywność jest jednak konieczna. która słabnie lub zaczyna chorować. gdyŜ słuŜy ona przetrwaniu. w większości sami intuicyjnie czują. „Przechodzisz naturalną przemianę fizyczną i nic złego w Twoim ciele się nie dzieje". Nasza energia jest zawsze zorientowana na zdrowie . Ŝe to na pozór „bezpieczne" potraktowanie bolesnego doświadczenia będzie kosztowało go utratę zdrowia. Ŝe zawsze odbieramy informacje. Ŝe nie podzielam ich obaw. które są duchowymi lekcjami. Ŝe unikanie problemu spowoduje jego zniknięcie. Zamiast zrobić to.

Sprawia. Jako wskaźnik słuŜy mi przy tym brak emocji.Obiektywizm pomoŜe Ci zrozumieć odbierane wraŜenia i umieścić je w duchowym i symbolicznym kontekście. które charakteryzuje bardzo słaby impuls.chodziło o jego pacjenta. młodego dentystę. Co jakiś czas trafiam na osobę. Praktycznie nie ma ze mnie poŜytku takŜe wtedy. oddychającym przejawem naszych mocnych stron. nadziei i obaw. której nie potrafię odczytać. WraŜenia intuicyjne nie mają charakteru słuchowego ani wizualnego. Miał ostre bóle z prawej strony brzucha. Ŝe Ŝołądek się kurczy. Natomiast osoba. a w następnej kolejności zdobywać praktyczne doświadczenie. Proces ten trwa jeszcze jakiś czas. wywołują reakcje biologiczne utrwalające się w pamięci komórek. jest oznaką. a w związku z tym nie mogę jej teŜ pomóc. najpierw naleŜy poznać zasady. Jednak wszystkie świadome myśli (a takŜe liczne nieuświadomione) powodują biologiczne zmiany. Są jak szybkie mentalne obrazy. W kilku takich przypadkach miałam wraŜenie. na których opiera się praktyka. dlaczego tak się dzieje. gdy jestem wyczerpana lub gdy jakaś waŜna sprawa osobista zaprząta mój umysł. Ŝe nie jest obiektywna.wszystkie informacje na temat kaŜdego wydarzenia i wszelkich interakcji. stopniowo. według mnie. Ŝe na poziome energii. moŜe odczuwać emocje w związku z przekazywanymi informacjami. dzieje się coś niedobrego. Ta ksiąŜka da Ci teoretyczne podstawy i wskazówki do poszerzania własnych. dla której robisz odczyt. rytm bicia serca staje się przyspieszony i oblewasz się potem. Czysty odbiór nie powinien. Czasami czułam. nie zostałoby to zrozumiane. w ciele. zakładam. które powoduje przytępienie umysłowe i emocjonalne. Z biegiem Ŝycia nasz organizm staje się Ŝywym. bez względu na swoją treść. skupiam się kolejno na kaŜdym ośrodku energetycznym i czekam na obraz. Strach np.jest to sprawa najwaŜniejsza. W ten sposób . naszych słabości. Doskonaląc swoje umiejętności i wypróbowując je w Ŝyciu. innym razem wystarcza niespełna dziesięć minut. niekiedy wynosi niemal godzinę. nie pozostawiając po sobie wyraźnych śladów. Ŝe cokolwiek bym powiedziała. dzień po dniu . na którą kładę największy nacisk. Natomiast myśl przepełniona miłością moŜe zrelaksować całe ciało. Zasada pierwsza: Biografia staje się biologią Według medycyny energetycznej jesteśmy Ŝyjącym zapisem własnej historii. Ŝe badana osoba oczekuje bardzo określonych informacji. cierpiał takŜe na powaŜną depresję.powoli. musisz zaufać swoim podpowiedziom wewnętrznym . Te. a sporo nieuświadomionych. Kluczem jest obiektywizm Dzięki doświadczeniu nauczyłam się odróŜniać wraŜenia mające charakter osobisty od tych bezosobowych. Kiedyś Norman zadzwonił do mnie z prośbą o telefoniczną konsultację . Niektóre myśli są jak głębokie wstrząsy powodujące zmiany w całym ciele. Część myśli jest płytka. pojawiają się w organizmie najpierw jako energia. np. mieć Ŝadnego zabarwienia emocjonalnego. w jakie wchodziliśmy z ludźmi. Gdy czuję związek emocjonalny z przekazywaną informacją. Ucząc się odczytywać ludzki system energetyczny. których nie mogłam jej udzielić. Narastające zmęczenie. Po około pięciu sekundach zaczynają się pojawiać wraŜenia. dlaczego rozpadło się jej małŜeństwo.bieg naszego Ŝycia kształtuje naszą fizjologię. który ogólnie czuł się słaby i wyczerpany. które zawierają ładunek emocji i mają psychiczne lub duchowe znaczenie. KaŜda myśl przepływa przez nasz organizm i wywołuje jego fizjologiczną reakcję. oddziałuje na wszystkie układy ciała. a następnie samoistnie się kończy. Większość ludzi nie uwaŜa zmęczenia za 26 . Gdy badam czyjeś ciało. zdolności intuicyjnych. Mogę tylko snuć domysły. Wszystkie myśli. które są wykorzystywane przy diagnozowaniu. Długość jego trwania zmienia się w zaleŜności od osoby. Nasze ciała zawierają nasz Ŝyciorys . Przykład pewnego męŜczyzny dobrze ilustruje ten proces. Wiele myśli nie ma dla nas znaczenia i przepływa przez ciało niepostrzeŜenie.

Ŝe sami uczestniczymy w powstawaniu choroby. ten męŜczyzna nie chciał dostrzec związku pomiędzy zmianami w ciele a poczuciem bezsilności i niezadowoleniem ze swojej pracy. którego nie likwiduje nawet dłuŜszy sen. Ŝe biografia staje się biologią. jak w przypadku tego młodego dentysty.symptom choroby. W świecie medycznym uwaŜa się ją za zaburzenie emocjonalne i psychiczne. Jednak przedłuŜająca się depresja często poprzedza chorobę. Ŝe teŜ podejrzewał raka.do ciała. jednak nie moŜe obciąŜyć swoją decyzją rodziny. UwaŜa on. Pojmował odpowiedzialność jako obowiązek troszczenia się o innych nawet kosztem własnego zdrowia i nie potrafił zmienić swojego podejścia na takie. nic mnie to nie obchodzi". PowaŜne potraktowanie tej informacji moŜe zapobiec chorobie. Ludzie rzadko powodują choroby świadomie. Ŝe moŜe mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. PoŜegnał się. stosunki. które pozwoliłoby mu zadbać takŜe o siebie i realizować własne pragnienia. Po dwóch tygodniach lekarz rodzinny tego męŜczyzny powtórzył badania mające wykryć raka trzustki. odłoŜył słuchawkę i zajął swoim pacjentem. wszystkie wydarzenia. Skierował rozmowę na temat jego kariery i związanej z nią frustracji. o którym początkowo nie sądzimy. Tym razem wynik był pozytywny. Jak zawsze podał mi tylko imię i wiek pacjenta. Porównując energię do pieniędzy. Analizując stan zdrowia tego człowieka zauwaŜyłam. kto i w jakiej ilości wydaje Twoje pieniądze. negatywne uczucie musi się stać stanem dominującym. Norman nie wspomniał mu o obecności toksycznej energii. Rozmawiając z owym męŜczyzną. poglądy i przekonania mają wpływ na funkcjonowanie organizmu. poczuć swoimi wnętrznościami. Dolegliwość powstaje zazwyczaj w rezultacie jakiegoś zachowania lub nastawienia. oznacza jednak. i uporczywie rozpamiętuje tę myśl. Ŝe kaŜdy epizod z Ŝycia. JeŜeli nie dbasz o to. Przekazując Normanowi swoje spostrzeŜenia stwierdziłam. Tak samo bez energii podupadniesz na zdrowiu. to nie uda Ci się uniknąć bankructwa. Trzeba przenieść tę świadomość na poziom fizyczny . Ŝe depresja jest jak otworzenie portfela i ogłoszenie: „Bierzcie sobie moje pieniądze. kaŜdą komórką . wszyscy mamy negatywne emocje. TakŜe depresja świadczy o tym. Aby rozwinęła się choroba.i uwierzyć bez zastrzeŜeń. Ŝe prawa strona ciała w okolicy trzustki wytwarza toksyczną energię. przy czym podstawową zasadą jest nieobwinianie osoby badanej o wywołanie schorzenia. Oczywiście. czy słuŜy mu jego praca. moŜna powiedzieć. Do uzdrowienia nie wystarcza jednak samo zrozumienie. odpowiedzialności. starając się zmienić jego negatywne nastawienie. Ŝe nie moŜe Ŝyć tak. człowiek ten nie umiał zastosować się do wskazówek Normana. a to moŜe wymagać duŜego wysiłku. ciało stara się powiedzieć. Powiedziałam Normanowi. Norman odniósł wraŜenie. Stwierdzenie. czego pragnie. Ŝe chciałby porzucić praktykę dentystyczną. Czasami. ale te nie potwierdziły podejrzeń. Norman przyznał. Niestety. jednak nie zawsze powodują one zmiany patologiczne. jak tego pragnie. aby zastanowił się. Powiedział. Ŝe pacjent ma raka trzustki. Ŝe męŜczyznę przytłacza ogromne poczucie. jednak testy tego nie wykazały. będzie zmuszony wprowadzić zmiany. Ze względu na bóle brzucha przeprowadził badania w celu wykrycia raka trzustki. nie dopuszczając do siebie Ŝadnych innych uczuć. aby mogło nastąpić uzdrowienie. zmarł jednak po czterech miesiącach. nic nie mówiąc o bólu ani swoich przypuszczeniach. zaczynamy 27 . Ŝe aby osiągnąć to. Pacjent przyznał się. myśli. Poradził mu. które jest źródłem udręki. W języku energii depresja oznacza nieświadome wyrzeczenie się energii lub inaczej siły Ŝyciowej. Zadzwonił więc do mnie po pomoc. Ŝe jego choroba postępuje. trzeba zmienić sposób myślenia. Pacjent został natychmiast zoperowany. PrzedłuŜająca się depresja nieuchronnie prowadzi do skrajnego wyczerpania. Ŝe jest „energetycznie" chore. gdyŜ nie czuje bólu. Ŝe dzieje się coś złego. Choć widzieli to inni. Dopiero gdy ból zmusza nas do zmiany podejścia. MoŜna poznać coś nowego i stosować to od czasu do czasu. Poprzez wyczerpanie. Bardzo waŜne jest odpowiednie zastosowanie tej wiedzy. którą utrzymuje.

Aby choroba się rozwinęła. Odpowiedziałam: „Nie. wszyscy mamy negatywne uczucia. która przyciąga i niszczy wszystko. wiedzieć. emocja negatywna musi się stać dominująca. Jej poczucie własnej wartości opiera się jedynie na umiejętności kontrolowania innych.gdy potrafi znaleźć w sobie oparcie i je ugruntować. jeŜeli nie stawiłaby czoła prawdzie na swój temat. poprzez wiarę w swoją samowystarczalność. PoniewaŜ konwencjonalne sposoby leczenia nie przynosiły efektów. PoniewaŜ kontrolowanie innych wymaga ogromnego wysiłku i nie przynosi spodziewanych korzyści. którego warunkiem jest rezygnacja z chorobliwego dąŜenia do kontrolowania innych. Jednak. ona ma za mało oparcia w sobie. Powiedziałam. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo choroby. Ŝe nastawienie tej kobiety do Ŝycia spowodowało u niej utratę wewnętrznej mocy. Postępowanie. czy pomoŜe jej terapia elektromagnetyczna. Norman rozwaŜał program alternatywny obejmujący psychoterapię. Jej lęki i brak oparcia w sobie są jak „czarna dziura". Przekazywanie energii do przeszłości przez rozwodzenie się nad bolesnymi wydarzeniami pozbawia ciało mocy i sił Ŝyciowych i moŜe doprowadzić do choroby. Nie chce ryzykować udzielenia im emocjonalnego wsparcia. Powtarzam. Zasada druga: Wewnętrzna moc jest niezbędna dla zdrowia Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman i poprosił o zbadanie kobiety. dlatego znajduje wady we wszystkim. Jednak nieustannie usiłowała ograniczyć ich rozwój emocjonalny. np. jednak nie wszystkie one wywołują choroby. co robi. co robią . Ta kobieta posiadała tylko zewnętrzne pojęcie siły.w szkole i poza nią. Gdy trafiła do Normana. czym jest wewnętrzna moc . Ŝe nasze myśli pełne lęku lub goryczy są substancją trującą. Norman poprosił mnie. Dlatego teŜ drugą kwestią wymagającą omówienia jest podstawowe znaczenie wewnętrznej mocy dla zdrowia. Stwierdziłam. abym dokładniej mu to wyjaśniła. do czego nie chciała się przyznać. Ŝe wszystko. głównie swoich dzieci. Jak podkreślał M. lecz ze względu na uczucie przewagi. wolisz tego nie robić. to tylko uŜalałaby się nad sobą przez godzinę tygodniowo. Ŝe powinieneś komuś wybaczyć. poniewaŜ zapewniała im czysty dom. stymulację czaszki za pomocą specjalnego urządzenia. które powoduje jej utratę. Tego popołudnia zrozumiałam. Ŝe te metody nie przyniosą całkowitego wyleczenia. 28 . którą nękała depresja i ciągły ból karku i krzyŜa. ciągle szuka potwierdzenia i panicznie boi się samotności. We własnym mniemaniu była dobrą matką. Uświadomienie sobie. od swoich dzieci. była wykończona. co powiedziałam. aby od niej nie odeszły. Scott Peck w swoich ksiąŜkach People of łhe Lie i Drogą mniej uczęszczaną. którą pobierała z zewnętrznego źródła. Ŝe taka negatywna myśl jest szkodliwa i mimo to pozwolenie na jej dalszy rozwój . Wtedy po raz pierwszy wypowiedziałam się na temat wewnętrznej mocy osoby badanej i sposobu jej leczenia. Nie potrafiła się pogodzić z perspektywą odejścia dzieci i twierdziła. lecz takŜe osłabia zdrowie. a jedynie spowodują kilkutygodniową poprawę. MoŜesz np.rozumieć. terapię światłem i kolorem. jakie daje Ci gniew. robi dla ich dobra. Jej przewlekły ból wynika z niemoŜności zapanowania nad innymi. Wewnętrzna moc jest podstawowym warunkiem odzyskania i zachowania zdrowia. Mogła pójść do psychoterapeuty. Kobieta ta nieustannie krytykuje własne dzieci i próbuje uzaleŜnić je od siebie. gdyŜ rezultatem negatywnej obsesji jest zawsze utrata energii. zdrowe jedzenie i przyzwoite ubranie. dostrzeŜenie i przyjęcie prawdy na swój temat i na temat własnych relacji z innymi jest istotne dla uzdrowienia. Zapytał. Wyjaśniłam Normanowi. Ŝe terapia alternatywna moŜe odnieść skutek tylko wtedy. aby te urządzenia mogły jej pomóc". kiedy pacjent rozumie. i dopiero wówczas uświadomiłam sobie. nie tylko podkopuje wiarę w siebie. Nagle zobaczyłam ludzki układ energetyczny w zupełnie nowym świetle: jako wyraz osobistej mocy. Ŝe kobieta czuje się niepewnie. kobieta jest nieustannie wyczerpana.przyspiesza zmiany w ciele. Leczenie nie przyniosłoby efektu.

autorytetu. Ucząc się symbolicznego języka energii. Ŝe poczucie wewnętrznej mocy jest niezbędne dla zdrowia. a następnie pierwszy pojawiał się w pracy. bawił się z przyjaciółmi do wczesnych godzin rannych. Ludzie. Wraz z fortuną utracił źródło siły. Choć zarabianie duŜych sum nie gwarantuje zdrowia. co naprawdę czuje. odzwierciedlają nasze symboliczne wartości. Jego przedsiębiorstwo odnosiło gigantyczne sukcesy. jednak dla niego był źródłem mocy. Nikomu nie są obce te kwestie. system biologiczny takiej osoby otrzymuje sygnał. gdyŜ wydaje nam się. o jakim zawsze marzył. Pojawiła się migrena. komunikując się z nami za pomocą języka mitów i symboli. kochanką lub kochankiem. Zaczynamy wywoływać chorobę. Nasze postawy i poglądy. Pracował do późna. Próbujemy się zmierzyć z poczuciem zagubienia. więc wszystko jest w porządku". Poczucie wewnętrznej mocy jest podstawą zdrowia. urody. Ŝe do ciała napływa siła i energia. i wszystkie decyzje. Ŝe pieniądze oznaczały dla niego wolność i moŜliwość prowadzenia Ŝycia. to jednak ubóstwo. z twierdzeniem. Jednak rozwijając się przestał ją cenić i stracił energię do Ŝycia. albo teŜ pragniemy kontrolować ludzi lub sytuacje. Twój organizm moŜe zacząć słabnąć. pieniądze. rozwijamy umiejętność właściwej oceny energii u siebie i innych. Uświadomił sobie. Umysł przekazuje nieświadomą informację: „Mam pieniądze. Nie mógł juŜ sprostać wielogodzinnej pracy i terminarzowi spotkań. braku energii. która mówi. Osobista moc określa relacje pomiędzy naszym światem wewnętrznym i zewnętrznym. lub po rozstaniu się z kimś. Symbolem mocy dla dentysty z rakiem trzustki była jego praca. rodzicem lub dzieckiem. Ŝe biografia staje się biologią. 29 . jej prawdziwe uczucia dadzą o sobie znać w jakiś symboliczny sposób. bezpieczeństwa. W październiku 1987 roku nastąpił krach na giełdzie. z której wynikła śmiertelna choroba. Choć osoba moŜe deklarować publicznie coś innego. a w kilka tygodni późnej takŜe zdrowie. najpopularniejszy symbol siły . ich posiadanie staje się symbolicznym odzwierciedleniem jego zdrowia i samopoczucia. co uwaŜaliśmy za źródło swojej mocy. Gdy pieniądze napływają. więc jestem bezpieczny. np. a on sam miał energię dziesięciu osób. kiedy stracimy coś. by w ten sposób czerpać siłę lub zachować poczucie bezpieczeństwa (które jest synonimem siły) poprzez osobiste relacje. i jaki moŜemy mieć w niej swój udział. Informacja energetyczna zawsze jest prawdziwa. a wraz z nim popadło w finansowe kłopoty jego przedsiębiorstwo. Staramy się wyczuć. Był przy tym zawsze uwaŜny. jak i negatywne. JeŜeli zarabianie zaczyna Ci sprawiać trudności lub nagle tracisz pieniądze. MęŜczyzna wcześniej nie wiedział.pieniędzy. które w naszym odczuciu mają więcej mocy. Wycofał się ze wszystkiego. jej energia zdradzi. bóle krzyŜa i dość powaŜne schorzenie jelit. Gdy zachorował. Moc jest podstawą człowieczeństwa. zarówno te pozytywne. koncentrując się jedynie na sprawach najistotniejszych dla funkcjonowania jego imperium finansowego. a kaŜdy z nich ma swoje przeciwieństwo. Nasz układ duchowo-biologiczny zawsze stara się wyraŜać prawdę i zawsze znajduje na to sposób. pracę. który w połowie lat osiemdziesiątych zdawał się mieć świat u stóp. KaŜdy z nas ma wiele symboli mocy.z małŜonkiem. Ta pozytywna informacja przekazana biologicznemu systemowi decyduje o zdrowiu. niemoc i choroba są niezaprzeczalnie ze sobą związane. jak rozumiemy i wykorzystujemy (lub nie) swoją moc. Połączmy teraz pierwszą zasadę. tytułów. Ŝe zdrowie połączył z zarabianiem pieniędzy. w kim widzieliśmy swoje spełnienie . Często zgadzamy się z osobami. którymi się otaczamy. Wysiłek związany z tworzeniem firmy zapewne niejednego by powalił. Ŝe nie potrafimy się im przeciwstawić. kto ma siłę. W ciągu kilku miesięcy ów męŜczyzna stracił zdrowie. które podejmujemy. Gdy ktoś uwaŜa pieniądze za przejaw siły. To spowodowało reakcję biologiczną. Niezliczone sytuacje i wiele naszych wzajemnych kontaktów polega na energetycznym pertraktowaniu.pieniądze. Pamiętam pewnego męŜczyznę. są wynikiem tego.Diagnozowanie tej kobiety pozwoliło mi dostrzec rolę osobistej mocy w Ŝyciu i jej znaczenie dla układu energetycznego. zauwaŜył to od razu. Nasze Ŝycie jest skupione wokół symboli mocy . Mam siłę. pogodny i we wszystkim dobrze zorientowany. Weźmy np.

co daje Ci siłę. natomiast techniki holistyczne. wizualizacja. Według filozofii. Stan fizyczny moŜe ulec poprawie. jak np. Czujemy się przez nich przyciągani. Nasze energetyczne powiązania ze światem zewnętrznym moŜna postrzegać w sposób symboliczny jako obieg siły elektromagnetycznej. fizycznym i duchowym poziomie. Nie wyraŜają bezpośrednio swoich potrzeb. Leczenie jest procesem biernym. co spowodowało zagroŜenie Ŝycia". Mówi się: „Wirus zaatakował organizm" lub: „Tkanki zostały skaŜone toksyczną substancją. Starają się zdobywać energię poprzez pieniądze. Leczenie chemiczne nie zakłada świadomego uczestnictwa pacjenta. jego nastawienie jest jednak bez znaczenia dla samego procesu leczenia . „cele energetyczne". Oznacza uzyskanie kontroli nad fizyczną dolegliwością lub jej zahamowanie.dla osiągnięcia sukcesu niezbędne jest pełne zaangaŜowanie.Powinieneś wiedzieć. Zasada trzecia: Sam moŜesz sobie pomóc Medycyna energetyczna jest filozofią holistyczną. Ŝe moŜemy uczestniczyć w leczeniu. symbolicznego i fizycznego z nimi związku oraz uwzględnienie wszystkich sygnałów. z zamiarem uwolnienia się od negatywnych wzorców. Przeciwnie jest w terapiach holistycznych . w związku. którą pobierają od kogoś lub dzięki komuś. jakie przesyła Ci ciało i intuicja. autorytet polityczny. z nastawieniem „zróbcie. Ŝe potrzebna jest im zewnętrzna energia. Strumień energii przepływa przez ciało i łączy się z przedmiotami i ludźmi. Ŝe sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. Mówi ona. Analiza wewnętrzna nieuchronnie prowadzi do oceny swojego Ŝycia w świecie zewnętrznym.zadanie przejmują leki i chirurg. To w nich pacjent wykorzystuje moŜliwości terapii i współpracuje z terapeutą. Wiedzie takŜe do zmian. tzw. Język medycyny konwencjonalnej jest zbliŜony do Ŝargonu wojskowego. Ich energię moŜemy włączyć do naszego systemu energetycznego. wiary w siebie i zachowywania zdrowia. Chory poddaje się przepisanemu przez lekarza programowi leczenia. zręcznie je wykorzystując. z czym to lekarz ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. Typ pasywny Matka z depresją i chronicznym bólem pleców jest przykładem osoby pasywnej. która cierpi w wyniku nie prowokowanego ataku. Rozpoznanie własnych symboli mocy. wojskowy lub religijny albo przez związki z wpływowymi osobami. jednak chory nie zajął się źródłem choroby. pracując nad sobą jednocześnie na emocjonalnym. wymagają aktywności i zaangaŜowania. Fizyczne wyleczenie nie znaczy jednak. co uzdrowienie. lecz dobrze znoszą niezadowalające sytuacje. które w przyszłości pozwolą uŜywać jej do wyraŜania miłości. który wymaga przeanalizowania swojego podejścia. W takim przypadku moŜliwy i prawdopodobny jest jej nawrót. status społeczny. Ŝe wyleczone zostało emocjonalne i psychiczne podłoŜe choroby. psychicznym. Ŝe same sobą nic nie reprezentują. 30 . na jakiej opiera się medycyna akademicka. w którym pacjent przekazuje odpowiedzialność za siebie lekarzowi i przepisanej przez niego terapii. która uczy. Mają mniej lub bardziej uświadomione przekonanie. pacjent jest niewinną i wręcz bezsilną ofiarą. Gdy pacjent jest pasywny. a co za tym idzie -w duŜej mierze odpowiadamy takŜe za powstanie choroby. Wyleczenie nie jest tym samym. do przyjrzenia się i zaakceptowania prawdy o sposobie wykorzystywania w nim własnej energii. poniewaŜ symbolizują dla nas moc. Nie stawia czoła wyzwaniu i nie walczy o odzyskanie zdrowia. Osoby tego typu czują. swoich wspomnień i przekonań. co trzeba".aktywnej i pasywnej. Medycyna holistyczna i konwencjonalna skłaniają do dwóch odmiennych postaw . To połączenie powoduje tym samym oddanie celowi energetycznemu części naszej energii. Uzdrawianie natomiast jest aktywnym i wewnętrznym procesem. Chęć współpracy ze strony pacjenta jest oczywiście mile widziana. uzdrowienie nie następuje. ułatwi leczenie kaŜdej choroby.

Niektórzy czują się wyczerpani po spotkaniu z kimś lub po pobycie w jakimś miejscu. Ŝe gdybym w jednej ręce trzymała lekarstwo na AIDS. UzaleŜnienie Anny od papierosów miało nad nią większą władzę niŜ jej pragnienie zdrowia. gdyŜ jeden z jej „klientów" cztery tygodnie wcześniej połamał jej Ŝebra. Podczas wykładu mówiłam o tym. narkotyki i alkohol. Ludzie bardzo często mówią. chociaŜ dwóch papierosów dziennie?" Patrząc na nią. alkoholu czy potrzeby kontrolowania innych. Ŝe traci ona zdolność jasnego rozumowania. w jaki tracą energię. Anna zaraziła się wirusem wykonując swój zawód . czy naprawdę nie mogłabym wypalić. Była bardzo drobnej budowy i wyglądała jak mała dziewczynka. zdałam sobie sprawę. a w drugiej papierosa i poprosiła ją. Mówiąc o sobie. czego chce. Pracowałam wtedy z nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS. Nieprzyzwyczajona do troszczenia się o siebie i podejmowania samodzielnych decyzji. Te potoczne określenia opisują wzajemne oddziaływanie naszej energii i otoczenia lepiej.głównie swojemu sutenerowi i papierosom. jakie działania powinien podjąć chory. głównie poprzez przekazanie im władzy nad sobą. z którym zetknęłam się w trakcie moich warsztatów w Danii. Ŝe tworzą go rzeczywiste strumienie energii. Wspomniałam. takie jak tytoń. lecz cała jej energia skierowałaby się na papierosa. Nieświadomie określają sposób. Ŝe czują się związani z osobą lub wydarzeniem z przeszłości. aby wyleczyć się z powaŜnej choroby. są osoby uzaleŜnione. Bez względu na to. Pewien przypadek. jej umysł wybrałby lekarstwo. czy uzaleŜnienie dotyczy narkotyków. jednak przekonałam się. Ŝe nałogi. Utykała. obieg energii takiej osoby jest tak mocno związany z celem energetycznym. niŜ nam się wydaje. stworzyła wzorzec przekazywania swojej energii innym . Ŝe są do czegoś lub kogoś przywiązani lub teŜ zbytnio się z czymś identyfikują.Początkowo uwaŜałam ten obieg za obraz symboliczny. które wykazują bierną postawę. osłabiają proces uzdrowienia. Te dwa cele 31 .prostytucję. ludzie sami stawiają sobie intuicyjną diagnozę. W przerwie podeszła do mnie Anna i powiedziała: „Caroline. Najbardziej skrajną grupą osób. w dramatyczny sposób pokazuje energetyczne konsekwencje nałogu. Tę grupę ludzi nazywam typem pasywnym. by wybrała to. Podkreślam raz jeszcze: osoba pasywna włącza w swój obieg energii inne osoby lub rzeczy poprzez poddanie się im.

energetyczne w pełni zawładnęły jej Ŝyciem. Uzdrowienie nie było w zasięgu jej moŜliwości, gdyŜ jej własna siła ulokowana była poza ciałem. Umysł nie jest w stanie skutecznie konkurować z naszymi emocjami. Anna wiedziała, Ŝe zarówno jej profesja, jak i nałóg są niebezpieczne dla zdrowia. Mimo to pragnęła tytoniu, gdyŜ uwaŜała, Ŝe ją relaksuje, i była związana ze swoim sutenerem, bo wierzyła, Ŝe się o nią troszczy. Umysł Anny racjonalnie uzasadnił jej przywiązania emocjonalne i wobec moŜliwości leczenia próbował wynegocjować, chociaŜ dwa papierosy dziennie. Niezdolna do zerwania z nałogiem, Anna nie była w stanie odzyskać mocy, jaka jest potrzebna do uzdrowienia. To nie umysł, lecz nasze pragnienia decydują o celach energetycznych. „Serce nie sługa" - te słowa bardzo trafnie opisują tę sytuację. Dla osób pasywnych kierowanie się intuicją jest wyjątkowo trudne. Tak bardzo liczą się z opinią swojego celu energetycznego, Ŝe automatycznie negują kaŜdą informację, którą przekazuje im intuicja. Aby móc odbierać przekazy intuicyjne, niezbędne jest ich zaakceptowanie. JeŜeli potrzebujesz opinii innej osoby, aby uwierzyć w swoje wraŜenia bardzo mocno ograniczasz swoją zdolność postrzegania intuicyjnego. PoniewaŜ działania, jakich wymaga uzdrowienie, nie podlegają dyskusji, osoby pasywne uwaŜają je za przeraŜające wyzwania, inaczej niŜ osoby, które wykazują bardziej zaangaŜowaną postawę. Uzdrowienie jest procesem indywidualnym i nikt nie moŜe nas w tym wyręczyć. Oczywiście, moŜemy wspierać się nawzajem, jednak nikt nie moŜe np. wybaczyć w czyimś imieniu. Nikt takŜe nie zastąpi chorego w uwolnieniu się od bolesnych wspomnień i doświadczeń, czego wymaga uzdrowienie. Przywiązanie, które jest charakterystyczne dla postawy pasywnej, jest sprzeczne z dąŜeniem ciała do uwolnienia się od toksycznych, pochłaniających jego energię celów. Metody medycyny konwencjonalnej są jakby stworzone dla osób typu pasywnego. W leczeniu konwencjonalnym nie ma nic złego, gdyŜ jest ono najlepszą z form terapii dla tych, którzy pozostają bierni. Korygowanie przepływu energii Większość osób przychodzących na moje warsztaty rozumie potrzebę zmian. Niektórzy mimo obaw rozwaŜają moŜliwość rozstania się z partnerem lub zmiany pracy, podczas gdy inni próbują się pogodzić z trudną sytuacją, która nie zaspokaja ich potrzeb emocjonalnych. Wiele razy słyszałam stwierdzenia typu: „Nigdy nie sądziłem, Ŝe jestem aŜ tak nieszczęśliwy". Gdy zrozumiemy nasze potrzeby emocjonalne, juŜ nigdy o nich nie zapomnimy. Gdy uświadomimy sobie źródła naszego niezadowolenia, nie wymaŜemy ich ze świadomości. Musimy dokonać zmian. Zdolność podejmowania decyzji oznacza jednak posiadanie aktywnej mocy. Gdy juŜ ją mamy, chcemy wprowadzać zmiany, co wywołuje dreszcz emocji czy nawet przeraŜenię. Przekształcenie jednego aspektu własnego Ŝycia prowokuje nas do przyjrzenia się następnym obszarom, które nie spełniają naszych oczekiwań. Dokonywanie zmian jest często trudne ze względu na istniejące zobowiązania. Znaczenie zobowiązań poznajemy zazwyczaj w rodzinie, poprzez łączące nas z nią więzy. Jednak z drugiej strony mamy takŜe zobowiązania wobec siebie. Chęć ich realizacji moŜe powodować duŜe zamieszanie w stosunkach rodzinnych. W przypadku kobiety wierność sobie moŜe oznaczać np. pragnienie zerwania dotychczasowego związku. Powiedziawszy męŜowi o swoim zamiarze, moŜe ona usłyszeć: „A pomyślałaś o dzieciach?" Takie przypadki są bardzo częste i ukazują konflikt pomiędzy lojalnością wobec grupy a wiernością sobie. MoŜemy pozostać w niezadowalającej nas sytuacji, starając się przez jakiś czas zapomnieć o swoich wewnętrznych potrzebach. W pewnym momencie jednak nasze ciało emocjonalne zbierze wystarczająco duŜo siły i uniemoŜliwi umysłowi dalsze oszukiwanie serca. Nieszczęśliwa Ŝona albo znajdzie się w stanie niekończącej się udręki, pozostając przy męŜu, albo doprowadzi do rozwodu, obarczając się winą za sprzeniewierzenie się grupie, czyli rozbicie małŜeństwa. Niestety, na ogół uświadamiamy sobie istnienie osobistych potrzeb wtedy, gdy juŜ tkwimy w określonych układach. W takiej sytuacji trudno jest znaleźć zadowalające rozwiązanie.

32

Jedną z uczestniczek moich warsztatów była Julia. Chorowała na raka piersi i jajników. Jej małŜeństwo od dłuŜszego czasu nie funkcjonowało dobrze. Chciała wyleczyć raka, Ŝyła jednak z męŜczyzną, który traktował ją z ogromną pogardą. Taka sytuacja utrzymywała się od drugiego roku małŜeństwa. MąŜ powtarzał jej, Ŝe na sam jej widok robi mu się niedobrze, choć była wyjątkowo atrakcyjną kobietą. Aby uzyskać jego aprobatę, stosowała głodową dietę i nieustannie ćwiczyła. Opisała siebie jako mistrzynię manipulacji, którą się stała w swoim związku, choć nie przynosiło to Ŝadnych rezultatów. Gdy chciała zwrócić na siebie uwagę męŜa, zmyślała ciekawe historie na temat rzekomo spotkanych w supermarkecie ludzi. Kiedyś zadzwoniła do jego biura i opowiedziała fikcyjną historię o tym, jak to, kiedy uprawiała jogging, napadnięto ją i próbowano zgwałcić. NiezaleŜnie jednak od tego, jak bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę i wzbudzić szacunek męŜa, nic nie robiło na nim wraŜenia. Kolejnym problemem w ich wzajemnych relacjach były pieniądze. Choć mąŜ Julii bardzo dobrze zarabiał, pozwalał jej na niewiele i wymagał, aby rozliczała się z kaŜdego centa. Mimo takiego poniŜania Julia nigdy nie zastanawiała się nad moŜliwością podjęcia pracy, co dałoby jej większą niezaleŜność finansową, gdyŜ uwaŜała, Ŝe nie posiada Ŝadnych przydatnych umiejętności. Ich aktywność seksualna takŜe zanikła po dwóch latach małŜeństwa. Starania Julii, aby to zmienić, wywołały kolejną falę poniŜeń. Kiedy stwierdzono u niej raka, mąŜ wyniósł się ze wspólnego łóŜka. W odpowiedzi na tę formę odrzucenia Julia zaczęła spać na podłodze pod drzwiami sypialni. KaŜdego ranka mąŜ musiał dosłownie po niej przejść, aby się dostać do łazienki; przy tym nieraz spluwał na nią, gdy prosiła go o pomoc. Gdy zapytałam Julię, dlaczego od niego nie odeszła, odpowiedziała, Ŝe nigdy nie potrafiła troszczyć się o siebie, ani emocjonalnie, ani finansowo, a teraz, gdy zachorowała, tym bardziej potrzebuje opieki. Gdy opowiadała o męŜu, zachowywała się tak, jakby ktoś rzucał na nią urok; przybierała powaŜny wyraz twarzy i mówiła, Ŝe jest bardzo troskliwy, tylko trochę cierpi z powodu stresu związanego z pracą, i Ŝe naprawdę ją kocha, chociaŜ ma trudności w wyraŜaniu swoich uczuć. Gdy zaproponowałam Julii, aby porozmawiała z psychologiem, odpowiedziała, Ŝe mąŜ nie uznaje psychologów i Ŝe nie moŜe tego zrobić. Zasugerowałam takŜe, Ŝe mogłaby wzmocnić swoje ciało lepiej się odŜywiając, wprowadzając bogatą w witaminy i zdrową dietę. Julia odpowiedziała, Ŝe tak zrobi, jeŜeli jej mąŜ zaakceptuje ten pomysł. W przypadku Julii z energetycznego punktu widzenia znamienne jest to, Ŝe rak zaatakował jej narządy kobiece - najpierw jajniki, a potem piersi. Jej choroba była symbolicznym odzwierciedleniem uczucia odrzucenia, jakiego doświadczyła jako kobieta. Jak dowiesz się z następnego rozdziału, narządy płciowe gromadzą energię wszystkich naszych dotychczasowych przeŜyć, zwłaszcza relacji z otoczeniem, jednym słowem - naszą biografię. Julia nie potrafiła uaktywnić własnej osobistej mocy, gdyŜ za źródło swojego bezpieczeństwa uznała męŜa. Jej układ biologiczny nieustannie otrzymywał sygnały o braku siły. Julia zmarła w ciągu roku. Odmienną grupę stanowią osoby typu aktywnego. Same są dla siebie motorem i samodzielność uwaŜają za rzecz najwaŜniejszą. Ich energia jest ukierunkowana na samoświadomość, siłę wewnętrzną i wytrzymałość emocjonalną. Osoba niezaleŜna potrafi zrobić wszystko, co jest konieczne, aby utrzymać równowagę ciała, umysłu i duszy. Podobnie jak Julia, Joanna miała nieudane małŜeństwo, wskutek czego zachorowała na raka piersi. Problemy w jej związku były podobne, choć nie tak drastyczne, jak w przypadku Julii. MąŜ Joanny, Neal, zdradzał ją z kilkoma innymi kobietami. Wiedziała o tym, jednak starała się o tym nie myśleć. Chcąc sobie poradzić z jego niewiernością, zaczęła uczestniczyć w warsztatach dla kobiet. Dzięki nim uświadomiła sobie, Ŝe zachowanie Neala rani jej osobiste uczucia. Wcześniej nigdy o tym nie myślała. Jak wiele innych osób sądziła, Ŝe małŜeństwo jest połączeniem dwojga ludzi w jeden nierozłączny uczuciowy związek.

33

Joanna szybko zrozumiała, Ŝe jej piersi, które symbolizują dawanie i dzielenie się, mogą zostać uzdrowione tylko wtedy, gdy zacznie się szanować i uwierzy w siebie. Coraz wyraźniej postrzegała siebie jako niezaleŜną osobę, jako indywidualność. Weszła w głęboki kontakt ze sobą, co wcześniej wydawało jej się niemoŜliwe. Jej dotychczasowa koncepcja własnej osoby wymagała obecności męŜa. Gdy Joanna uświadomiła sobie swoje uczucia, wykorzystała oparcie, jakie znalazła w sobie, i zaŜądała, aby Neal wywiązywał się z małŜeńskiego przyrzeczenia. Neal obiecał się zmienić, jednak wytrwał tylko miesiąc. Joanna zdała sobie wtedy sprawę, Ŝe nie uda się jej go zmienić i Ŝe nie potrafi dłuŜej znosić takiego zachowania. Uznała, Ŝe jeŜeli ma wyzdrowieć, musi zmienić szkodzącą jej sytuację. Rozwiodła się i odzyskała zdrowie. Grupy wsparcia dla chorych osób często pomagają rozbudzić nową świadomość. ZauwaŜając własne potrzeby i analizując swoją sytuację, uczestnicy często przyznają, Ŝe ich dotychczasowe Ŝycie nie pasuje do osoby, jaką się stają, i Ŝe nie słuŜy ich zdrowiu. Uświadamiają sobie, Ŝe muszą się zmienić. W procesie uzdrawiania uczą się uniezaleŜniać od rzeczy i ludzi, którzy pozbawiają ich ciało energii. Zmiany są dla wielu osób przeraŜającą perspektywą. Chorzy świadomie lub nieświadomie czują, Ŝe przerwanie dopływu własnej energii do celów energetycznych wiąŜe się z całkowitą z nich rezygnacją. Wpadają w otchłań niepewności, pragnąc zarówno zerwania z obiektem swojego przywiązania, jak i pozostania przy nim. Niektórzy próbują być w obu światach naraz, Ŝyjąc jeszcze częściowo w tym, który im nie słuŜy, i nie wchodząc w pełni w nowy. Wiele osób udaje się do źródła uzdrowienia, lecz stwierdza, Ŝe nie moŜe z niego czerpać. Uzdrowienie jest procesem aktywnym i wymaga działania. Wymaga świadomego wysiłku znalezienia w sobie oparcia i sił potrzebnych do odrzucenia zdezaktualizowanych poglądów i sposobów postępowania i spojrzenia na siebie w nowy, zdrowy sposób - aby moŜna było odrzucić kule i pójść. Odczytywanie symbolicznego znaczenia Wykorzystując wiedzę zawartą w drugiej części ksiąŜki, gdzie opisuję związek pomiędzy energią a naszą psychiką i fizjologią, będziesz intuicyjnie badał kaŜdy z siedmiu ośrodków

34

ZauwaŜ. Po czwarte. Po piąte więc. Koncentrowanie się na niej nie spowoduje uzdrowienia. a jedynie sprowadzi do Twojego Ŝycia kolejnych nauczycieli. oceniaj swoją energię codziennie. Ucz się postrzegać je w świetle symboliki. Po pierwsze i przede wszystkim. Pytaj siebie. W rezultacie nauczysz się symbolicznego sposobu interpretacji rzeczywistości . zawsze myśl o sobie jako o istocie fizycznej i energetycznej zarazem. który znajduje się w Twoim wnętrzu.nie opartego na egocentryzmie. gdy odkryjesz utratę energii.energetycznych ciała. Ŝe to właśnie ona dotyczy Twojej sytuacji. a nie obraŜanie się na nauczyciela. MoŜe się okazać. skup swoją uwagę na znalezieniu symbolicznego znaczenia własnych Ŝyciowych problemów. Twoja sytuacja będzie wiązała się co najmniej z jedną z nich. jest na dobrej drodze do uzdrowienia. i obserwuj. Pierwszą diagnozę postaw sobie. i rób wszystko. jaki jest ich związek z Twoim zdrowiem. JeŜeli czujesz do kogoś zawiść. Na początek chcę Ci dać kilka pomocnych wskazówek. jakie gromadzą się w Twoim polu energetycznym. Zawsze pamiętaj. Twój komponent energetyczny jest nadajnikiem i rejestratorem wszystkich Twoich myśli i kontaktów ze światem zewnętrznym. tak energetycznych. dostrzeŜesz jej symboliczne i duchowe znaczenie. lecz ciemna strona Twojej osobowości. Po drugie. Zwróć uwagę na psychiczne i fizjologiczne reakcje spowodowane tą sytuacją. co odbiera Ci energię i w jakiej części ciała następuje ta utrata. Wiedz. będzie Ci to zajmowało tylko chwilę. zdejmiesz z oczu zasłonę iluzji. Gdy dojdziesz do wprawy. skoncentruj się na rzeczach najistotniejszych. badaj co. Nie czekaj. jakie ze sobą niesie. masz trudności w pracy. spróbuj odwołać się do zasady: „Szanuj siebie". Zawsze pamiętaj. zawsze staraj się dostrzec inne aspekty napotykanych trudności. JeŜeli uznasz. która pragnie głębszej wiedzy na swój temat. a nie kto pozbawia Cię energii. jak i umysł. która poddaje się temu uczuciu. co słuŜy uzdrowieniu na poziomie energii. Twoim zadaniem jest nauczenie się lekcji. Ŝe osoba. skoncentruj się na określonym ośrodku mocy. decydujące znaczenie ma nie ta konkretna osoba. Odwołuj się do kaŜdej z siedmiu uniwersalnych prawd dotyczących energii opisanych w rozdziale 2. Wyrób w sobie nawyk intuicyjnego badania łudzi. Bądź przy tym spokojny i obiektywny. która wydaje się odbierać Ci siłę. Zastanawiaj się i odczuwaj. Ŝe rozwiniesz zdolność odczytywania symbolicznych treści. Postanów. które podejmujesz. W trakcie pracy staniesz się bardziej świadomy tego niezwykłego świata.zyskasz umiejętność intuicyjnego analizowania symboli mocy w swoim Ŝyciu. jak reagują na nie Twój umysł i dusza. Ŝe wszelkie uprzedzenia zakłócają odbiór energetycznych informacji. aŜ poczujesz energię tej 35 . Sprawy ducha wymagają skupienia na sobie . Ŝe jakaś osoba jest przyczyną Twojego osłabienia. by mogły nabrać dla niej prawdziwego znaczenia. aby zwrócić uwagę na stan układu energetycznego. Zawsze szukaj odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego tracę energię?" W usuwanie wszelkich zaburzeń. Uczyń badanie siebie rutyną. Osoba. JeŜeli np. lecz pozwalającego na świadome rozporządzanie swoją mocą i energią. Wcześniej jednak musi poznać metodę przyswajania sobie tych wewnętrznych informacji. Ŝe biografia staje się biologią. jak i fizycznych angaŜuj zarówno serce. aŜ zachorujesz. odzwierciedla tylko jakiś aspekt Ciebie samego. Skoncentruj się przez minutę lub dwie kolejno na kaŜdym z ośrodków mocy. Ta osoba jest w takim przypadku Twoim nauczycielem. co pozwoli Ci ją bezstronnie ocenić i nauczyć się lekcji. Naucz się wyczuwać napięcia. jakie pojawiają się w Twoim Ŝyciu. przy czym kaŜda następna lekcja będzie intensywniejsza. która znajduje swoje odzwierciedlenie w Twoim przypadku. Po trzecie. świadomie i regularnie badaj własne relacje ze światem i ich wpływ na Twoje wewnętrzne i fizyczne samopoczucie. i niepotrzebnie zaczniesz ją o to obwiniać i lękać się jej. Wnikliwie patrząc poprzez pryzmat tej prawdy. Wykorzystuj w swojej praktyce model ludzkiego systemu energetycznego przedstawiony w rozdziale 2. które pozwolą Ci ją odzyskać. Nie poprzestawaj na rozpoznaniu objawów fizycznych. Skupiaj się kaŜdego dnia na wyzwaniach. doświadczeń i informacji.

Wszystkie moje duchowe przemyślenia doprowadziły mnie do przekonania. zioła i dietę. •śyj chwilą obecną i ćwicz się w wybaczaniu innym. w jaki się z Tobą wiąŜe. która została Ci ukazana poprzez tę sytuację. Uzdrowienie ciała. Nie jesteś ofiarą. Nie pomoŜe wizualizacja. •Bądź konsekwentny/a. •Pozytywne nastawienie w kaŜdej sytuacji przynosi większe korzyści. co się wydaje najistotniejsze. Konsekwentnie realizuj swój program. aby wspomóc swoje ciało fizyczne: zaŜywaj odpowiednie leki. samo staje się chorobą. Być moŜe uzdrowienie przeraŜa Cię bardziej. działanie i modlenie się jak ofiara. upraszczaj drogę wiodącą do zdrowia. Ŝe boska rzeczywistość nie jest skomplikowana. UŜalanie się nad sobą pogłębia chorobę i jeŜeli jest dominującym elementem myślenia. Samo mówienie o problemach Ci nie pomoŜe. włączając do niego elementy leczenia medycznego. np. Proces powrotu do zdrowia moŜe wypełnić cały Twój wolny czas. Traktuj kaŜdą chorobę jako zaburzenie energetyczne. wewnętrznego nastawienia i kaŜdy sam za nie odpowiada. aby druga osoba Cię uszczęśliwiła. zdarzeń i relacji wymaga uwagi i codziennej praktyki. Rodzaj zmian jest nieistotny. moŜe to świadczyć o tym. niŜ sobie z tego zdajesz sprawę. •Wszystkie okoliczności mogą zostać zmienione w mgnieniu oka. KaŜdy doświadcza w Ŝyciu zarówno trudnych przemian. Po szóste. •śycie polega przede wszystkim na nauce. Jednak gdy dziesięciu róŜnych terapeutów i tyleŜ samo terapii nie moŜe pobudzić procesu uzdrowienia. śyj według prawd. takŜe Twoje ciało nie stanie się sprawne po jednym treningu. aby zrobić to. Wprowadź do własnego Ŝycia wszelkie konieczne do uzdrowienia zmiany: porzuć stresującą pracę. obejmującej róŜne formy leczenia u wielu lekarzy i terapeutów. KaŜda sytuacja. nie jest ograniczone ludzkim pojęciem czasu. Warunki uzdrowienia w przypadku kaŜdej choroby są w zasadzie takie same. Staraj się wierzyć w to. Dlatego niech Twoja osobista teologia takŜe będzie prosta. Ŝyciowej sytuacji lub nauczenie się symbolicznego sposobu interpretacji sytuacji. przestrzeni ani materii. Gdy rozpoznasz. JeŜeli mimo poddania się złoŜonej terapii. poprawa nie następuje lub jest niewielka. a nie Ŝycie z nim. lecz nauczenie się czegoś. które wyznajesz. która z uniwersalnych prawd dotyczy Twojego przypadku. co boskie. Uwzględnij te moŜliwości. związek lub małŜeństwo. waŜne jest. weź pod uwagę. problem i relacja zawiera pewną informację wartą zapamiętania lub przekazania innym. Po siódme. Gdy zdasz sobie sprawę. Ŝe sam świadomie lub nieświadomie blokujesz proces uzdrawiania lub Ŝe w ramach uzdrowienia powinieneś się przygotować do zakończenia fizycznego Ŝycia. więc nie marnuj czasu na myślenie. zaczniesz wtedy dostrzegać prawdę. Ŝe Twoim celem jest wyeliminowanie cierpienia. Ŝe Twoim celem nie jest nauczyciel. •Nigdy nie wymagaj. To. Szczęście zaleŜy od osobistego. Być moŜe nie moŜesz wybaczyć lub zapomnieć o czymś z przeszłości albo obawiasz się zmiany równowagi sił pomiędzy Tobą a inną osobą. Ŝe sam powstrzymujesz uzdrowienie. 36 . poniewaŜ uzdrowienie wymaga działania. •Wszystko się zmienia. choć zawsze moŜna wprowadzić uproszczenia. Pamiętaj. zacznij medytować lub uprawiać narciarstwo biegowe. choć niektóre choroby są rzeczywiście trudniejsze do wyleczenia niŜ inne i brak rezultatów nie zawsze świadczy o hamowaniu procesu. prawie jak techniczną usterkę. Jednocześnie konsekwentnie wspieraj takŜe ciało energetyczne. czego wymaga proces uzdrowienia. Bez względu na rodzaj choroby oprócz pozytywnego nastawienia potrzebne jest pełne zaangaŜowanie i poświęcenie. regularnie ćwicz i zdrowo się odŜywiaj. jak i okresów spokoju. oprzyj na niej wewnętrzny proces uzdrowienia. jeŜeli stosujesz ją raz w tygodniu. Korzystaj z pomocy. Naucz się płynąć z nurtem Ŝycia i nie staraj się powstrzymywać zmian. puszczając w niepamięć smutki i wybaczając Ŝale. upraszczaj swoje Ŝycie duchowe.osoby i sposób. Rób wszystko. wszystkie choroby mogą zostać wyleczone.

Łatwiej jest komuś zaakceptować stwierdzenie. koncentrując się na tym. gdy umiemy (myśleć w boski sposób . Ŝe „góra" myśli i działa w sposób skomplikowany. Ŝe zaczęłam postrzegać duchowość nie tylko jako potrzebę psychologiczną i emocjonalną. gdy badałam dokładniej podobieństwa tych systemów. Im lepiej to zrozumiemy. Ŝe ich przekaz duchowy jest taki sam. nasza energia i osobista moc są jedną i tą samą siłą. Kiedy zauwaŜyłam zgodność pomiędzy wschodnim systemem czakr a zachodnimi sakramentami. Oznacza. Energia jest określeniem neutralnym. Ŝe ludzie są energetycznym odzwierciedleniem Boskiej istoty . Celem duchowym Ŝycia jest uporządkowanie i zrównowaŜenie energii ciała i ducha. nie wywołującym skojarzeń religijnych ani lęków dotyczących relacji z Bogiem. Ŝe system energetyczny człowieka przedstawia te siedem prawd. gdy sądzimy. Stało się to nagle. Siedem uniwersalnych prawd zawartych w tych tradycjach stanowi źródło siły duchowej. Jest to zadanie proste. Ŝe jest wyczerpany energetycznie. jak kierować energią lub siłami Ŝyciowymi. W jednej chwili zrozumiałam. ale takŜe siedem sakramentów. Ŝe takŜe kabała zawiera siedem stopni. Nasz duch. Gdy się im przyjrzałam. przechodziła kryzysy natury duchowej. zwróciłam uwagę na fakt. na jednym z warsztatów na temat anatomii ludzkiego układu energetycznego. aby duchowa moc naszego cudownego organizmu wypełniła nasze Ŝycie i nim pokierowała. i Ŝyjąc w sposób zgodny z tym.Niczego nie zyskamy. aby zachować zdrowie. i ich oddziaływanie na nasze ciało i psychikę są identyczne. które przepływają przez organizm. Gdy uświadomiłam sobie. jakich nam wszystkim udziela Ŝycie. Łatwiej się Ŝyje. Rozdział 2 Stworzeni na obraz Boga Od początku wiedziałam. PoniewaŜ nasze organizmy są tworem zarówno biologicznym. co uwaŜamy za prawdę. Zgodność tych trzech tradycji sprawiła. myśli i działania oraz siły fizycznej i umysłowej. stanowiąc jednocześnie uniwersalny kodeks mówiący o tym. Okoliczności naszego Ŝycia i spotykane w nim osoby róŜnią się. W trakcie wykładu wprowadzającego narysowałam w układzie pionowym siedem kręgów. Zdrowie.umiejętność dostrzegania w fizycznych chorobach lekcji. szczęście i równowagę energetyczną moŜna osiągnąć. lecz takŜe jako wrodzone dąŜenie biologiczne. jak i symboliczne.poprzez wieczne i proste prawdy. 37 . Ŝe łatwe. które do mnie trafiały. jednak wyzwania. Ŝe większość osób. które przedstawiały ośrodki mocy w ciele. tym bardziej rozwiniemy zdolność odczytywania symbolicznych przekazów . co pozytywne. Ciało odzwierciedla te siedem prawd poprzez siedem ośrodków mocy. choć właściwsze i bardziej pomocne byłoby mówienie o nich w kategoriach duchowych. Księga Rodzaju opisuje ciało Adama jako stworzone na podobieństwo Boga. Później. Ŝe istnieje nie tylko siedem czakr. mimo iŜ odnosiły się do problemów fizycznych i Ŝe do ich opisu uŜywam terminów energetycznych. Są one częścią naszego wewnętrznego fizycznego i duchowego systemu prowadzenia. nie chciałam uŜywać juŜ tylko języka energii i włączyłam do intuicyjnego diagnozowania pojęcia duchowe. jak i duchowym. dowiedziałam się. niŜ Ŝe jego duch jest skaŜony. Ŝe odbierane przeze mnie wraŜenia intuicyjne dotyczą duszy. jak postępować. obok języka energii zaczęłam uŜywać określeń duchowych. Przesłanie tego wersetu jest zarówno dosłowne. jakie dzięki nim musimy podejmować. Nasze ciała mają wbudowany układ słuŜący samouzdrawianiu.systemem siedmiu podstawowych energii i prawd. Uczy nas. Opisywałam im je jako zaburzenia energetyczne. co nie znaczy. których badanie i rozwijanie jest naszym ziemskim zadaniem. Przestrzeganie tylko tych dwóch zasad juŜ wystarcza. Naszym wspólnym przeznaczeniem jest poznanie uniwersalnych prawd i pozwolenie mieszkającej w nas boskości na działanie w nas i poprzez nas. Prawdopodobnie wszyscy uczyniliśmy swoje Ŝycie bardziej skomplikowanym niŜ jest w rzeczywistości. Nie zmienia to faktu.

Zarówno śydzi. po niezwykłe przykłady przemiany. począwszy od antycznych kultur Grecji i Indii po kulturę chińską i cywilizację Majów. Synem BoŜym. dlatego w przypadku niemal kaŜdej choroby moŜesz uzyskać wgląd w sposób. skoro potrafimy wybaczyć. by stała się ona częścią naszej konstrukcji psychicznej i emocjonalnej. tworząc mitologie. Nagle abstrakcyjna zasada judaizmu. Ŝe ludzkość powstała na „obraz i podobieństwo Boga". którego nazwie Jezus. zmieniając je na podobieństwo duchowe. co tobie niemiłe". W róŜnych systemach przekonań na całym świecie natura Boska odzwierciedla najlepsze ludzkie cechy i wartości. Jahwe. Ŝe nasze ciało fizyczne stworzone jest na podobieństwo Boga.własnego ducha. Wśród mitologii wyróŜnia się tradycja Ŝydowska. Większość mitów we wszystkich kulturach opowiada o boskich powiązaniach człowieka . Wczesne kultury. Gdy pojawiło się chrześcijaństwo. Ŝe spotka ją wielka łaska ze strony Boga i urodzi syna. odkrywały swoją emocjonalną i psychiczną naturę. Dzięki narodzinom Jezusa chrześcijanie stworzyli „biologiczną teologię" i uznali Jego Ŝycie za dowód na to. skoro zdolni jesteśmy do miłości. a takŜe moc ludzkiego ducha. Ten duch lub siła. przeniknięte są boskością.Zwiastowanie. W tradycji Wschodu sprawiedliwość Boska jest prawem karmy. poprzez akty zazdrości. KaŜda z kultur opisywała własną wizję przemiany człowieka na uniwersalnej ścieŜce duchowej . które formalnie z nią zerwały. nazywając go Jezusem. w której Jahwe nigdy nie jest przedstawiany jako istota płciowa. W chrześcijaństwie sprawiedliwość opiera się na zasadzie „nie czyń drugiemu. jak zwykł mawiać Joseph Campbell. MoŜliwość ujrzenia swoich trudności w perspektywie duchowej przyspieszała ich powrót do zdrowia. destrukcji i zemsty. Boskie współczucie musi być bezgraniczne. rywalizację i noszenie urazy. pragnienie posiadania boskości we krwi i w kościach. Ci boscy potomkowie reprezentują pełną skalę ludzkiego zachowania. ZauwaŜyłam. będąca źródłem ludzkiej świadomości. W przeciwieństwie do innych tradycji duchowych. trwonisz lub źle ukierunkowujesz swoją osobistą moc . 38 . napięciami lub problemami emocjonalnymi uŜywając nowego języka energii i ducha. w sposób nie obciąŜony religijnymi dogmatami. Ŝe gdy na moich warsztatach mówiłam o wyzwaniach związanych z chorobami. UmoŜliwia porozumienie pomiędzy wyznaniami. Ŝe nasze ciała fizyczne. Nowością było to. Na róŜny sposób wpletliśmy Boga we wszystkie obszary naszego. których potomstwo jest do nich podobne lub jest półbogami. pozostaje Ŝywa i jest głównym. Skoro jedną z najlepszych cech ludzkich jest współczucie. od wielkich aktów twórczych. Podczas Zwiastowania anioł Gabriel zapowiedział Marii Dziewicy. pozwalała im pomóc sobie. zachowując przez to większy dystans do boskości i czyniąc ją bardziej niedostępną.wizję podróŜy bohatera. śydzi wyposaŜyli Jahwe tylko w ograniczone cechy ludzkie. seks i zmysłowość. ludzie przyjmowali to z łatwością. Ŝycia. zawierającej wydarzenie.połączenie języka energii i ducha pozwala objąć wiele systemów przekonań. zwolennicy nowej wiary dali swojemu Bogu ciało ludzkie. poniewaŜ ukazywała prawdziwy sens i znaczenie tych przejść. Z punktu widzenia śydów herezja chrześcijan polegała na przekroczeniu biologicznej granicy. Ŝe Bóg został biologicznym ojcem dziecka. a nawet powrót do wiary osób. jak i chrześcijanie wierzyli. lecz jego opis nigdy nie schodzi „poniŜej pasa". Bóg jest samą miłością. Bardziej współczesne pisma teologiczne kwestionują to biologiczne podobieństwo. szczególnie te męskie. które łączy w sobie biologię i duchowość . zapładnia zwykłą kobietę. w jaki wykorzystujesz. Bóg wybacza wszystko. zacząć odzyskiwać zdrowie i odbudować własne Ŝycie. Jednym z wątków pojawiających się we wszystkich mitach jest tęsknota ludzi do połączenia ciała z istotą Boga. myślenia i działania.o bogach zawierających związki z istotami ludzkimi. Ŝe ma lewą i prawą rękę. Problemy zdrowotne zawsze wskazują na jakiś kryzys duchowy i są okazją do nauki duchowej. uwaŜana jest za świętą przez większość religii i kultur. dosłownym i archetypowym przekazem tradycji judeochrześcijańskiej. na stworzeniu nowej teologii. Jednak ta pierwotna zasada. skoro staramy się być sprawiedliwi podlegamy sprawiedliwości doskonałej. O Bogu mówi się.

Kiedyś nasze decyzje były jedynie odpowiedzią na to. Oznaczaj osiągnięcie duchowej dojrzałości i jest odejściem od klasycznej relacji z Bogiem. która przypominała układ dziecko-rodzic i była obecna w starych religiach. Ŝe wznosimy się ku boskości poprzez stopniowe opanowanie pokus świata fizycznego. Świadczy to o potrzebie niezaleŜności i znalezienia duchowego oparcia w sobie. i kaŜde wspomnienie. lecz jednocześnie deprymujące jest to. Systemy siedmiu świętych prawd kabały. która jest niezbędna dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Duchowa dojrzałość polega nie tylko na umiejętności głębszego rozumienia tekstów duchowych. począwszy od podstawy kręgosłupa aŜ po czubek głowy. Symboliczna moc siedmiu czakr Religie wschodu nauczają. teraz umiejętność dokonywania wyborów oznacza współudział w budowaniu rzeczywistości . Ŝe kaŜda chwila Ŝycia pozostawia w nas ślad i Ŝe niczego tak naprawdę nie moŜna ukryć. która wpisana jest w organizm. Siedem uniwersalnych zasad stanowi prawdy ponad kulturowe. Wraz ze wzrostem wiedzy o oddziaływaniu Ŝycia wewnętrznego . sugerując.na podejmowaniu decyzji i akceptowaniu swojej za nie odpowiedzialności. Opanowanie woli jest naszym największym zadaniem. Jesteśmy tworami biologicznymi o Boskiej konstrukcji. Układ czakr jest archetypowym opisem drogi indywidualnego dojrzewania poprzez system siedmiu stopni. Opanowując kolejne stopnie. Na kaŜdym z poziomów osiągamy większe zrozumienie osobistej.na ciało i Ŝycie zewnętrzne przestajemy postrzegać Boga jako zewnętrznego rodzica. Dojrzałość duchowa opiera się na idei współtworzenia . kaŜda myśl. w którym się utwierdzamy. Gdy ta prawda dotrze do Twojej świadomości. a takŜe symboliczną mapę naszej drogi Ŝyciowej. by ich postawa była zawsze przeniknięta boskością.Dzisiaj wielu aspirantów duchowych dąŜy do osiągnięcia świadomości duchowej poprzez codzienne Ŝycie. który o wszystkim decyduje za nas i od którego jesteśmy w pełni uzaleŜnieni. chrześcijańskich sakramentów i hinduistycznych czakr słuŜą stopniowej transformacji ku dojrzałości duchowej.uczestniczenie w tworzeniu własnego zdrowia fizycznego poprzez wykorzystanie twórczej mocy myśli i uczuć. Oto krótki opis lekcji duchowych odpowiadających siedmiu czakrom (zobacz rysunek nr 3).naszych myśli i postaw . Ŝe ciało ludzkie posiada siedem ośrodków energii. siły. podąŜając ku wyŜszej świadomości. Święte teksty wciąŜ przypominają. Po wielu latach regularnych sesji diagnozowania intuicyjnego zrozumiałam. do którego powracamy. kaŜde przekonanie. stanowi pozytywne lub negatywne polecenie dla naszego ciała i ducha. Ŝe instynktownie koncentrowałam się na tych siedmiu ośrodkach energetycznych. Niewłaściwe wykorzystywanie tej siły obciąŜa naszego ducha i pozbawia ciało witalności. co wywołuje choroby i jak moŜna je pokonać. Te zasady mają znaczenie dosłowne i symboliczne i na nowo określają. KaŜdy z nich zawiera uniwersalną duchową lekcję Ŝycia. lecz takŜe na rozumieniu duchowego języka ciała. jego charakter i dąŜenia. co Bóg dla nas stworzył. stara się. poznajemy siebie i osiągamy moc. naszym świętym zobowiązaniem i przeznaczeniem. Ŝe celem Ŝycia jest zrozumienie i rozwinięcie duchowej mocy. Twoje Ŝycie zmieni się raz na zawsze. czym jest duchowe i fizyczne zdrowie. Zaczyna się od wyboru sposobu myślenia i nastawienia. pomagają zrozumieć. PoniewaŜ boska energia jest nieodłączną częścią systemu biologicznego. Czakry ułoŜone są w linii pionowej. 39 . Czakry reprezentują duchowe lekcje Ŝycia i wyzwania wspólne dla wszystkich ludzi. Wspaniale jest patrzeć na siebie poprzez pryzmat tej wiedzy. którą musimy opanować. która staje się częścią naszej duszy i wspiera ją w dalszej drodze ku duchowej świadomości w klasycznym ujęciu podróŜy bohatera. duchowej mocy. To święte staroŜytne wyobraŜenie zadziwiająco trafnie opisuje ludzki układ energetyczny. Jako osoby dojrzałe duchowo przejmujemy na siebie część odpowiedzialności za własne Ŝycie i zdrowie.

intuicji.Czakra pierwsza: lekcje związane ze światem materialnym Czakra druga: lekcje związane z seksualnością. pracą i pragnieniami fizycznymi C z akra trzecia: lekcje związane z ego. zrozumienia i mądrości Czakra siódma: lekcje związane z duchowością 40 . osobowością i wiarą w siebie Czakra czwarta: lekcje dotyczące miłości. przebaczania i współczucia Czakra piąta: lekcje związane z wolą i wyraŜaniem siebie Czakra szósta: lekcje dotyczące umysłu.

które przenoszą na wiernego określone cechy BoŜej mocy i łaski. w której przyszliśmy na świat. aby zaakceptować odpowiedzialność. Kapłaństwo: otrzymanie lub udzielanie łaski słuŜenia innym. W symbolicznym ujęciu chrztu naszym zadaniem. Choć siedem sakramentów kojarzonych jest przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim. KaŜdemu aspektowi łaski przyporządkowany jest jeden sakrament. jako osób duchowo dojrzałych. niezaleŜnie od tego. przysporzyli nam cierpienia. Wszystkie główne tradycje duchowe potwierdzają wspólną dla całej ludzkości zasadę spójności ducha i ciała. symboliczne zawarcie świętego przymierza z Bogiem i ludźmi w naszym Ŝyciu. Ŝe gdy byliśmy dziećmi. MałŜeństwo: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez zawarcie świętej unii z samym sobą. by przyjmować je od jakichkolwiek instytucji chrześcijańskich. ich energia moŜe zamanifestować się w formie choroby. Dotyczy to głównie chrztu. Sakramenty w symboliczny sposób odzwierciedlają drogę osiągania dojrzałości duchowej i uzdrowienia. Bierzmowanie: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez uznanie własnej lub czyjejś indywidualności i osobistej mocy. Chrzest: otrzymanie lub udzielenie łaski poprzez wdzięczność za przekazanie Ŝycia. nie tylko przed śmiercią. Mojego odwoływania się do sakramentów nie naleŜy błędnie rozumieć jako sugestii. symboliczne uznanie potrzeby kochania siebie i troszczenia się o siebie. a takŜe siebie. Jednocześnie pokazują. czy uczestniczymy w jakichś zewnętrznych rytuałach. choroby i uzdrowienia. aby móc kochać innych. Widać to na przykładzie sakramentu chrztu. W ujęciu symbolicznym siedem sakramentów chrześcijańskich odpowiada znaczeniu siedmiu czakr. Komunia: otrzymanie lub udzielenie łaski w formie hostii. i wybaczanie jej członkom tego. Wschodnie tradycje duchowe pojmowały chorobę jako utratę wewnętrznej mocy lub osłabienie ducha. częściowo zachowały je takŜe inne wyznania chrześcijańskie. która uzdrawia ciało. JeŜeli zlekcewaŜymy własną odpowiedzialność i potrzebę świadomego odniesienia się do tych zadań. Symboliczna moc sakramentów chrześcijańskich Od początku Kościół chrześcijański rozróŜniał siedem sakramentów. jest całkowite i pełne wdzięczności zaakceptowanie rodziny. Spowiedź: otrzymanie lub udzielenie łaski oczyszczenia duszy z negatywnych aktów woli. Oto siedem sakramentów i ich symboliczne znaczenie. czy nie. sakramentu małŜeństwa i kapłaństwa. co naleŜy uczynić w kolejnych etapach Ŝycia. Sakramenty to takŜe symboliczne stopnie na drodze rozwoju. lecz takŜe w Ŝyciu codziennym. w którym rodzina przejmuje fizyczną i duchową odpowiedzialność za dziecko. Chrzest oznacza szanowanie rodziny.Te siedem duchowych lekcji Ŝycia słuŜy rozbudzeniu w nas wyŜszej świadomości. Te siedem sakramentów stanowiło i nadal stanowi święte ceremonie. Sakramenty są wewnętrznymi aktami. Takie przebaczenie wyzwala moc. jaka wiąŜe się z dojrzałością duchową. których powinniśmy dokonywać sami. UmoŜliwienie kochania w „chwili obecnej". które słuŜą sprowadzeniu boskości bezpośrednio do duszy człowieka. Te siedem stopni inicjacji duchowej odpowiada siedmiu energiom wewnętrznym. które 41 . Określenie sakrament oznacza rytuał przywołujący świętą moc do duszy wiernego. Reprezentują moc. które były oficjalnie uznanymi rytuałami odprawianymi przez powołanych do tego kapłanów. którą powinniśmy obdarzać innych i którą powinniśmy od innych przyjmować. Ostatnie namaszczenie: otrzymanie lub udzielenie łaski zamknięcia niedokończonych spraw. Symboliczne znaczenie rytuałów wykracza poza ich rolę religijną.

zakorzenione w Niebie mityczne Drzewo śycia. Naszym zadaniem jest powrót do Boskiego źródła poprzez rozwijanie w sobie tych wartości. Inaczej niŜ pozostałe religie. Poza tym wartości na kaŜdym z poziomów są identyczne. które często są przedstawiane jako odwrócone. który rozwijał się na przestrzeni wieków i który w zadziwiający sposób przypomina czakry i sakramenty. źródło Boskiego światła. O ile czakry i sakramenty liczy się od dołu. Podczas gdy oblicze Boga jest w judaizmie przedstawione w sposób moŜliwie najbardziej abstrakcyjny. wspólnych dla Boga i ludzi. Dziesięć sefir określa cechy Boga a jednocześnie archetypowy obraz człowieka.27). który miał szerzyć naukę o oświeceniu wśród mieszkańców Ziemi. PoniewaŜ trzy z nich są połączone w pary. Dziesięć sefir. Jedyna róŜnica polega na sposobie liczenia tych stopni. Jak twierdzi Daniel Chanan Matt w ksiąŜce The Zohar: The Book ofEnlightenment. o tyle sefiry zaczynają się od góry (od korzeni drzewa). Symboliczny obraz odwróconego Drzewa śycia oznacza. Podczas gdy buddyzm nie przypisuje Bogu cech ludzkich. to jego osobowość została w kabale opisana niezwykle dokładnie. Określa się je często mianem szaty królewskiej. dziesięć sefir stanowiło wzorzec dla biblijnego twierdzenia: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój" (Genesis 1. Ŝe te dziesięć wartości ma święte korzenie i Ŝe poprzez modlitwę. który Ŝył wśród ludzi przez trzydzieści trzy lata. Nawet buddyzm został zapoczątkowany przez Siddharthę. boskiego pomazańca.wymagają zastosowania w Ŝyciu sił. to hinduizm ma wielu bogów. zostało nam danych po to. 42 . która pozwala nam spojrzeć bezpośrednio na Króla. którzy zstąpili na Ziemię. a chrześcijaństwo „Syna BoŜego". kontemplację i działania zbliŜamy się do świętości. System sefir rozumiany jest jako zasada Boga i droga powrotu do Niego. W średniowiecznej kabale sefiry odpowiadają dziesięciu cechom natury Boskiej. Symboliczne znaczenie dziesięciu sefir Dziesięć sefir lub inaczej: Drzewo śycia to część złoŜonego systemu nauk kabały. unikając przy tym oślepienia. Tych dziesięć cech duchowych. chrześcijańskie sakramenty i system czakr odnoszą się do tych samych wartości. moŜna je podzielić na siedem poziomów. abyśmy mogli się doskonalić i rozwijać na drodze Ŝycia. jakie powinniśmy uaktywnić i świadomie stosować w obliczu trudności i wyzwań dnia codziennego. judaizm nigdy nie uwaŜał swoich proroków za boskie wcielenia.

kolejność i symboliczne znaczenie sefir (zob. Gewurą. Zaczynają powstawać formy. Chochma . UwaŜana jest za pień lub serce drzewa. Ta sefira jest najbardziej nieokreślona. gdyŜ ma ona charakter męski. co ziemskie.mądrość.miłość lub miłosierdzie Boga. Ŝeński odpowiednik Chochmy. zaczyna się łączyć z ludzką myślą. 3. takŜe rysunek nr 4): 1. Chesed . co Boskie. Gewura (znana takŜe jako Din) . 2. Chesed i Gewura uwaŜane są za ręce Boga i równowaŜą się wzajemnie.Boskie zrozumienie i inteligencja Boga. a co za tym idzie takŜe najbardziej wewnętrzna. w którym wszystko przygotowywane jest do narodzin. Tworzy parę z piątą sefirą. 6. które poprzedzają przejawienie fizyczne. kara. 5.Oto najczęściej uŜywane nazwy. a takŜe jego wielkość. UŜywając współczesnego języka Junga moŜna porównać tę sefirę do nieświadomej energii zwanej animusem. równowaga i piękno. Stanowi ona początkowy punkt. 4. Bina .najwyŜsza korona Boga -reprezentuje ten aspekt boskości.współczucie. Biną. który nie ma elementów wspólnych z tym. Tiferet (lub Rachamin) . W tej sefirze to. łono. Bina oznacza takŜe świętą matkę. 43 . Tworzy parę z trzecią sefirą.moc. który powoduje przejawianie się świata fizycznego. Jest to anima. osąd. Keter (lub Keter Elyon) .

jakie daje rodzina. co odbiera Ci energię. 10. ducha naleŜy sprowadzić na właściwą drogę. musimy wiedzieć. co obciąŜa duszę. Przejawy świadomości tworzą dobrą karmę. i jak naleŜy się uwolnić od fałszywych bogów. dusza ludzka budzi się i rozpoczyna swoją mistyczną podróŜ. Tworzy parę z Hod.wytrwałość Boga. natomiast działania negatywne lub powodowane lękiem rodzą złą karmę. która wytworzyła złą karmę. Istnieją trzy charakterystyczne cechy. Czakry. RóŜa. Odwołując się do słów mojej nauczycielki z plemienia Atapasków. Ŝe czakry. Rachel. To. Połączenie mądrości czakr. Posiada wiele Ŝeńskich nazw: Ziemia. jak i duchem. We wszystkich trzech tradycjach kierowanie się lękiem lub działanie w złej intencji świadczy o braku wiary i przedkładaniu własnej woli nad wolę Boga. W judaizmie strach. KaŜda decyzja ukierunkowuje ducha.fallus.majestat Boga. musi się uwolnić od lęku. Necach . oŜywia ciało. Jest związaną z ziemią Ŝyciodajną siłą. aby mógł chodzić prosto. Ta siła ma korzenie Boskie. sefiry i sakramenty odnoszą się do naszych relacji z wewnętrzną mocą i uczą pełnego jej wykorzystania. która zasila wszelkie stworzenie. co słuŜy duchowi. Dusza zostaje uleczona i moŜe osiągnąć Niebo. to w rezultacie lęk ten powraca do jego ciała i pola energetycznego. sakramentami i sefirami KaŜdy z siedmiu poziomów mocy odzwierciedla jedną świętą prawdę. Co obciąŜa duszę. JuŜ na pierwszy rzut oka widać. JeŜeli ktoś powodowany jest lękiem. płodząca siła Boga. pozbawiając nas sił Ŝyciowych. jakie ma ciało i dusza. W tradycji chrześcijańskiej aktem oczyszczenia duszy jest sakrament spowiedzi. Przyszliśmy na świat z wrodzoną wiedzą o tych siedmiu zasadach i są one wplecione w nasz układ energetyczny. umysłu i duszy. Z punktu widzenia tradycji Wschodu kaŜde działanie jest źródłem karmy. Ŝe teologia jest nauką zajmującą się uzdrawianiem ciała. sefiry i sakramenty pokrywają się w swoim znaczeniu. umysły i serca. Gdy Tiferet (współczucie) i Szechina (element Ŝeński) się łączą. osłabia zdrowie. Prawdy te są obecnymi w nas aktywnymi siłami. jak i ciało. Sefiry przestają wtedy być abstrakcją i stają się szczegółową mapą indywidualnego rozwoju duchowego. Sprzeciwianie się im osłabia zarówno naszego ducha. RównowaŜy męską energię Jesodu. Gdy kieruje się wiarą. Są takŜe źródłem proroctwa. 8. podczas gdy ich szanowanie wzmacnia wewnętrznie i zewnętrznie. Osoba. Hod . Jesteśmy zarówno materią. JeŜeli potrafisz poczuć i zrozumieć przenośne znaczenie przekazu tych tradycji duchowych.element Ŝeński. gniew i przywiązanie do przeszłości.7. którymi są lęki. która nadaje energii formę fizyczną. Co zasila ducha. który wywołał zły czyn. Później stajemy się dorośli i bardziej samodzielni. Aby rozumieć siebie i zachować zdrowe ciało i ducha. To. wzmacnia organizm. mistyczna społeczność Izraela. osłabia ciało. Na pierwszym poziomie zdobywamy świadomość bycia członkiem grupy i oparcie. przez co tracimy zdrowie. To nie DNA buduje nasze ciała. Związki zachodzące między czakrami. Stopniowo uczymy się kierować własnym intelektem i duchem. jest jego „fałszywym bogiem". zaczynasz patrzeć w sposób symboliczny i pojmować. które kierują nami i motywują do właściwego ich wykorzystywania w Ŝyciu. Jesod . Ta prawda jest prosta i wieczna. a on sam fizycznie rozkwita. duchowej mocy chrześcijańskich sakramentów i boskich atrybutów wyraŜonych w sefirach daje nam obraz potrzeb. który włada człowiekiem. Szechina (nazywana takŜe Kneset Izrael lub Mal-chut) . Necach i Hod stanowią nogi Boga. KaŜde przywiązanie powodowane lękiem pozbawia nas energii. które są wspólne tym trzem tradycjom duchowym i 44 . Ciało potrzebuje energii i oparcia w wewnętrznej mocy. do jego pola energetycznego napływa łaska. 9. Ta sefirą zwana jest takŜe prawą (sprawiedliwą) i określana jako grunt wieczysty (Przypowieści Salomona 10.25). jak one oddziałują na siebie.

„Sprawdziany" te oznaczają nieuchronny rozpad fizycznych podstaw Ŝycia: utratę bogactwa. Zwracamy się ku „górze". Ŝe zaczynamy poszukiwać głębszego sensu Ŝycia oraz dąŜyć do psychicznego i duchowego rozwoju. lecz takŜe duchową instrukcję uzdrawiania i przewodnik po nieuniknionych wyzwaniach. których celem jest ustalenie jego wierności Niebu. zdrowia lub ziemskich wpływów. musimy okazać chęć i gotowość do rozstania się z przeszłością. który zmusza nas do stawiania pytań takich. Ŝe juŜ tak jest" to duchowy nakaz z Księgi Daniela. 2. zawodowe lub zdrowotne.Niewłaściwe wykorzystanie swojej energii przynosi ujemne skutki dla Ŝycia i zdrowia. Czwarta. Wywołuje to kryzys wiary. piąta. Aby powrócić na właściwą drogę. 3. do oczyszczenia ducha i do powrotu do Ŝycia w teraźniejszości.za sprawy niematerialne i wewnętrzne. które sprawiają. a „sprawdziany" pojawiają się według ściśle określonego wzoru. otrzymamy nie tylko opis rozwoju naszej świadomości.KaŜdy człowiek napotyka na swojej drodze wyzwania. Gdy zestawimy je z sakramentami i sefirami.diagnozowaniu intuicyjnemu: 1. Energie te narastają od najbardziej zagęszczonej energii materii po subtelną energię ducha. druga i trzecia czakra odpowiedzialne są za sprawy związane z materią i światem zewnętrznym. 45 . jakim przyjdzie nam stawić czoła. rysunek nr 5) kaŜdy z ośrodków mocy zawiera określoną energię. rodziny. podlegają podobnym schematom. „Bądź przekonany. gdy tracimy grunt pod nogami. jak: „W co lub w kogo wierzę?" lub: „Komu powierzyłem swego ducha?" Oprócz tych powaŜnych strat pojawiają się inne problemy osobiste. aby wizualizować i modlić się w czasie teraźniejszym. szósta i siódma . W układzie czakr (zob. We wszystkich trzech przywołanych tradycjach duchowych świat fizyczny słuŜy poznaniu ducha. Charakterystyczne jest to. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. Pierwsza. Ŝe wyzwania.

dzięki którym moŜemy się uczyć i rozwijać. za gorszych. Odstępstwo od tych zobowiązań. czego sami chcielibyśmy od nich doświadczać i szanować wszelkie Ŝycie na Ziemi. co stanowi Ŝycie. Po drugie. np. Po raz pierwszy doświadczamy tej prawdy w naszej rodzinie biologicznej ucząc się respektować „więzy krwi". Wszyscy musimy się nauczyć szanować tę prawdę. poprzez swoją religię. przez uwaŜanie tych. Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej Boskiej rodziny i Ŝe wszystko stanowi jedność. zobowiązujemy się prowadzić Ŝycie godne członka ludzkiej społeczności. w jakiej przyszliśmy na świat. jako tę. „współjesteśmy". Dla osoby duchowo dojrzałej sakrament chrztu zawiera w sobie dwa inne symboliczne zobowiązania. przyjmuje odpowiedzialność za Ŝycie nowonarodzonego dziecka. Więzy rodzinne symbolizują nasze połączenie ze wszystkimi i ze wszystkim. która została nam przeznaczona. w istocie sami siebie chrzcimy i składamy hołd własnemu Ŝyciu. poprzez negatywne ocenianie swojej rodziny. na których moŜe ono zbudować swoje Ŝycie. powoduje utratę energii i jest niezgodne z nadrzędną prawdą wpisaną w układ energetyczny człowieka. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszej energii i układu biologicznego zasadę: „Wszystko jest jednością". 46 . Jak mówi Thich Nhat Hanh. a po drugie wszyscy członkowie rodziny zobowiązują się do uczenia dziecka zasad duchowych. abyśmy mogli doświadczyć wyzwań. a takŜe czynić innym to. Jesteśmy połączeni ze sobą i z całym istnieniem. powoduje konflikt i zaburzenie naszej energii. Po pierwsze. mamy duchowy obowiązek w pełni zaakceptować rodzinę. łącząc się z energią jednej z tych trzech archetypowych sił. Wywiązanie się z tych obowiązków daje dziecku podstawy wiary i trwania w prawdzie. Czakra wspólnoty wyzwala w nas potrzebę uznania więzi rodzinnych i wyznawania określonych zasad. takŜe w naszym ciele. Rodzina moŜe takŜe.Siedem uniwersalnych prawd Siła zewnętrzna Poziom I Połączenie czakry pierwszej lub grupowej (Muladhary). Wypełniając te dwa zobowiązania. uczyć nas. Zaakceptowanie tej podstawowej prawdy i kierowanie się nią w Ŝyciu jest duchowym wyzwaniem dla ludzkości. MoŜemy do niej dotrzeć. sakramentu chrztu i sefiry Szechina. Pogwałcenie tych energetycznych więzi. którzy są od nas inni. Po pierwsze. W sakramencie chrztu rodzina chrześcijańska podejmuje podwójne zobowiązanie. np.

Sefira Szechina, której nazwa oznacza „Boską obecność", jest Boską świadomością, która tworzy i chroni mistyczną wspólnotę Izraela. Z ogólnego i bardziej symbolicznego punktu widzenia Boska świadomość tworzy i chroni wszystkie wspólnoty ludzkie. Szechina to takŜe wrota do świętości. Stwierdzenie: „Ten kto przybywa, musi przejść przez te wrota" (Zohar 1,7) opisuje ją najlepiej, gdyŜ sefira Szechina odpowiada pierwszej, społecznej czakrze. Aby sprostać jej przesłaniu duchowemu, w pierwszej kolejności naleŜy nauczyć się szanować swoją rodzinę i wszystkie ludzkie społeczności. Poziom II Połączenie czakry partnerstwa (Svadisthany), sakramentu komunii i sefiry Jesod. Te trzy archetypowe siły są obecne w naszym układzie biologicznym pod postacią Boskiej prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem". Czakra partnerstwa wspiera nas w uczciwym i pełnym szacunku postępowaniu we wszystkich naszych związkach, od małŜeństwa, poprzez przyjaźń, do kontaktów zawodowych. Ta energia jest szczególnie aktywna, gdyŜ wiąŜe się z finansami i twórczością. Uczciwość i szacunek są niezbędne dla zdrowia. Gdy zachowujemy się niegodnie lub nieuczciwie, zanieczyszczamy i ducha, i ciało. Sakrament komunii symbolicznie odzwierciedla prawdę, Ŝe kaŜdy, z kim obcujemy, jest częścią naszego Ŝycia, gdyŜ taki jest Boski zamiar. Gdy się z kimś „dzielimy chlebem", w symboliczny sposób potwierdzamy, Ŝe jesteśmy częścią jednej duchowej rodziny i Ŝe kaŜdy, kogo znamy, jest wpisany w Boski plan, oraz Ŝe potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzbogacać swoje Ŝycie. Nieuniknione jest, Ŝe niektóre ze związków są bolesne. KaŜda osoba spotkana w Ŝyciu ma do odegrania szczególną, istotną dla rozwoju osobistego rolę. Naszym zadaniem jest uznanie tej prawdy i Ŝycie według niej. Z duchowego punktu widzenia jest nienaturalne, aby uwaŜać innych za wrogów lub samemu być wrogiem dla innych. Negatywne związki tworzą złą energię, która uniemoŜliwia odczytywanie ich symbolicznego znaczenia. Nie dostrzeŜemy Boskiego celu w związku, który uwaŜamy za zły. Sefira Jesod ucieleśnia drugą czakrę lub współŜycie. Jesod to fallus, potrzeba płodzenia, siania Ŝycia i materialnego przejawiania się tego, co jest w sferze energii. W tej sefirze tworzenie jest aktem wspólnym, naturalną dwoistością, z której wynika Ŝycie. Jesod symbolizuje naszą energetyczną potrzebę tworzenia uświęconych związków z innymi istotami ludzkimi w celu kontynuacji Ŝycia. Jesteśmy duchowo pobudzani do tego, by obcować z boskością innych ludzi, by łączyć dusze w partnerstwie. Bliskość sama w sobie jest formą Boskiej unii, a sefira Jesod w naturalny sposób łączy nas z tymi, z którymi moŜemy stworzyć uświęcony związek. Dopuszczamy się gwałtu na własnym duchu, gdy w sposób niegodny łamiemy śluby wobec tych, z którymi zawarliśmy świętą unię, lub nie wywiązujemy się z nich. śycie wymaga jednak czasami ponownego przemyślenia naszych układów z innymi i rozwaŜenia moŜliwości rozwodu w małŜeństwie lub rozstania w innym rodzaju związku. Rozwód sam w sobie nie jest niczym złym, jednak od nas zaleŜy, w jaki sposób dokonuje się zerwania przyrzeczenia. Poziom III Połączenie czakry osobistej mocy (Manipury), sakramentu bierzmowania oraz sefir Hod i Necach. Te cztery archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Szanuj siebie". Wszystkie one przyczyniają się do zdobywania coraz większego szacunku do siebie i poczucia własnej godności. Trzecia czakra zawiera energię przetrwania - intuicję, która chroni nas w chwilach fizycznego zagroŜenia, alarmuje w obliczu negatywnej energii i działań innych ludzi. Jesteśmy w konflikcie z tą energią, gdy ignorujemy nasze wewnętrzne odczucia. Symbolicznym znaczeniem sakramentu bierzmowania jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, jaką osobą się stajemy. Częścią procesu nabywania świadomości własnego ja jest doświadczenie inicjacji, inaczej rytuału wejścia w dorosłość. Dusza potrzebuje takiego doświadczenia lub ceremonii jako znaku, Ŝe stała się dojrzała. Gdy go brakuje, rozwija się

47

świadome lub nieświadome poczucie braku lub pustki, którego wynikiem jest ułomność psychiczna. Przejawem tego braku jest potrzeba ciągłej aprobaty ze strony innych (co moŜe prowadzić do niezdrowego identyfikowania się z gangami, sektami lub innymi nieodpowiednimi grupami), niezdolność do docenienia siebie i brak świadomości własnej odrębności. Zdolność kierowania się intuicją opiera się na szacunku i silnym poczuciu siebie. W uzdrowieniu i zachowaniu zdrowia waŜne jest takŜe poczucie własnej wartości. Gdy brak nam szacunku do siebie, nasze relacje z innymi są nietrwałe i kruche. Nieustannie obawiamy się odrzucenia, a naszym postępowaniem kieruje lęk przed samotnością. „Bierzmowanie", czyli świadome rozwinięcie wiary w siebie, ma decydujące znaczenie dla zdrowia. Nie moŜna stworzyć zdrowego ciała, nie szanując siebie. Sefira Necach oznacza wytrwałość - zdolność zachowania siły i wytrzymałość wykraczającą poza moŜliwości ciała fizycznego. Ta cecha uaktywnia się, gdy akceptujemy nasze Ŝycie takie, jakie jest. Tracimy ją, gdy się koncentrujemy na tym, czego nam brakuje, lub gdy uwaŜamy, Ŝe Ŝycie jest puste i bez znaczenia oraz kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe sami odpowiadamy za jego stan. Sefira Hod symbolicznie odzwierciedla majestat i prawość, energię, która pozwala nam wykraczać poza osobiste ograniczenia i uaktywnić naszą duchową więź z boskim przewodnictwem. Energia Hod pobudza wdzięczność i docenianie wszystkiego, co posiadamy, oraz dar samego Ŝycia. Razem, Necach i Hod, symbolizują nogi ciała ludzkiego. W połączeniu z Ŝeńską i męską energią trzeciej czakry wyraŜają potrzebę stworzenia więzi duchowych pomimo dwoistości - a takŜe to, Ŝe bez wiary w siebie i poczucia własnej godności nigdy nie staniemy się samodzielni, ani w znaczeniu dosłownym, ani w przenośni. Siła wewnętrzna Poziom IV Połączenie czakry emocji (Anahaty), sakramentu małŜeństwa i sefiry Tiferet. Te trzy archetypowe siły przekazują do naszego systemu energię Boskiej prawdy: „Miłość jest siłą Boską". Związany z nimi ośrodek jest centralnym punktem mocy w układzie energetycznym człowieka, symboliczną bramą do naszego świata wewnętrznego. Energia czakry emocji daje nam świadomość, Ŝe miłość jest jedyną prawdziwą siłą. Nasz umysł i nasze wnętrze, ale takŜe ciało fizyczne potrzebują miłości, aby Ŝyć i dobrze funkcjonować. Zaburzamy tę energię, gdy postępujemy wobec innych w sposób pozbawiony miłości. Gdy podtrzymujemy negatywne uczucia względem innych i siebie lub gdy świadomie sprawiamy ból czy cierpienie, zatruwamy własny układ fizyczny i duchowy. Największą trucizną dla ludzkiej duszy, obezwładniającą Ŝycie emocjonalne, jest niezdolność do wybaczania sobie i innym. Ta czakra wymaga od nas, abyśmy doskonalili własną zdolność do obdzielania miłością zarówno innych, jak i siebie, i rozwijali umiejętność wybaczania. Sakrament małŜeństwa w symboliczny sposób wprowadza do Ŝycia zarówno potrzebę, jak i obowiązek odkrywania miłości. Najpierw musimy się nauczyć kochać samych siebie. Nasze pierwsze małŜeństwo jest symboliczne, zawieramy je sami ze sobą - i wiąŜe się ze świadomym zaspokajaniem własnych potrzeb emocjonalnych, wskutek czego będziemy mogli bezwarunkowo kochać i akceptować innych. Pokochanie siebie jest zadaniem, z którym wszyscy musimy się zmierzyć, poniewaŜ miłość nie jest naszą cechą wrodzoną. Gdy zaniedbujemy siebie emocjonalnie, nie tylko zatruwamy własne emocje, lecz wnosimy tę toksyczność do wszystkich relacji, a szczególnie do naszego ziemskiego małŜeństwa. Sefira Tiferet symbolizuje serce i słońce, promienieje w nas energią współczucia, harmonii i piękna - przejawami miłości. Energia Tiferet zespala wszystkie Boskie cechy dziesięciu sefir. Z natury jesteśmy istotami współczującymi i rozkwitamy w atmosferze spokoju i harmonii. Energia Tiferet jest waŜna dla zdrowia fizycznego, prawidłowego rozwoju uczuciowego oraz wszelkich działań wypływających z serca. JeŜeli serce nie jest wypełnione Ŝyciodajną energią miłości i harmonii, Ŝadne pieniądze ani władza nie zaspokoją jego potrzeb. Puste serce powoduje
48

pustkę w Ŝyciu, której następstwem jest często choroba - fizyczny przejaw braku harmonii. Sprzeniewierzenie się sercu musi zostać rozpoznane, zrozumiane i naprawione, w przeciwnym razie uzdrowienie nie nastąpi. Poziom V Połączenie czakry woli (Vishuddhy), sakramentu spowiedzi oraz sefir Chesed i Gewury. Energia wytwarzana przez te cztery archetypowe siły przesyła do naszego systemu Boską prawdę: „Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga". Zawierzenie jest największym aktem, na jaki moŜemy się zdobyć, aby osiągnąć w Ŝyciu stabilność duchową. KaŜdy z nas w pewnym stopniu zdaje sobie sprawę z tego, Ŝe narodził się w jakimś szczególnym celu, Ŝe istnieje wobec niego Boski plan. Piąta czakra jest ośrodkiem tej świadomości i zawiera pragnienie zestrojenia się z tym planem. Gdy dorastamy, wszyscy staramy się pokierować Ŝyciem według własnej woli. Rozstajemy się z rodzicami, stajemy się samodzielni i chcemy zrobić karierę. Potem coś się zdarza lub pojawiają się nieprzewidziane trudności. Być moŜe sprawy zawodowe nie przebiegają tak, jak byśmy tego chcieli, małŜeństwo się nie sprawdza lub pojawia się choroba. Bez względu na rodzaj trudności dana sytuacja pokazuje ograniczenia naszej woli. W obliczu tych przeciwności zadajemy sobie pytania: „Co powinienem robić w Ŝyciu? Dlaczego się urodziłem?" Ich pojawienie się jest waŜnym krokiem na drodze do dostosowania naszej woli do Boskiego planu, co jest najwaŜniejszą rzeczą, na jaką powinniśmy się zdobyć. Taka decyzja, podjęta w wierze i z ufnością, pozwala pojawić się w naszym Ŝyciu Boskiemu kierownictwu oraz zmienić dotychczasowe dąŜenia w sukces, a niepowodzenia w siłę. NiezaleŜnie od tego, czy pragniemy zawierzenia, na naszej drodze i tak pojawią się ku temu liczne sposobności. Bodziec do podjęcia takiej decyzji jest widoczny w Ŝyciu tych ludzi, którzy mimo starań nieustannie doświadczają poraŜek i bólu, aŜ zdecydują się ostatecznie powiedzieć Bogu: „Ty przejmij prowadzenie". Wtedy ich Ŝycie nieoczekiwanie zaczyna się zmieniać, pojawiają się nowe moŜliwości i nowy rodzaj odczuwania siebie. Nie spotkałam osoby, która Ŝałowałaby prośby: „Bądź wola Twoja". Sakrament spowiedzi w sposób symboliczny mówi nam, Ŝe zniekształcanie prawdy jest niezgodne z naszą naturą. Kłamstwo oznacza sprzeniewierzenie się ciału i duszy, a nasz układ energetyczny rozpoznaje je jako truciznę. Zarówno duch, jak i ciało wymagają uczciwości i prawości. Dlatego mamy wewnętrzną potrzebę uwolnienia się od wszelkich zaburzeń, które stworzyliśmy. Spowiedź jest symbolem oczyszczenia się ze wszystkiego, co jest w nas niegodne. Naprawia szkody, jakie spowodowaliśmy niewłaściwie wykorzystując swoją wolę. Oczyszczenie ducha jest najistotniejszym krokiem w procesie uzdrowienia. W terapiach obejmujących psychikę i ducha, takich jak np. program dwunastu kroków, spowiedź i zawierzenie mocy, która jest potęŜniejsza od jednostki, są podstawą i warunkiem sukcesu. Psychoterapia jest takŜe współczesną, świecką formą spowiedzi. Spowiedź uwalnia ducha od dominacji świata fizycznego i ukierunkowuje go na świat Boski. Sefira Chesed oznacza wielkość i miłość. Jest instynktem, który podpowiada nam, byśmy mówili tak, aby nie ranić innych. Komunikowanie się przy wykorzystaniu tej zasady jest łatwe. Pogwałcamy tę energię i zatruwamy siebie, gdy nie mówimy prawdy. Nie musimy się przyznawać do naszych niegodziwości, jeŜeli w ten sposób jeszcze bardziej zranimy daną osobę. Spowiedź oznacza zmianę w naszym postępowaniu i zachowaniu, uwolnienie się od negatywnych, wywołujących poczucie winy, emocji. W naszej naturze nie leŜy krytykowanie ani innych, ani siebie; to lęk sprawia, Ŝe myślimy o innych w chory sposób. UŜywając słów, które ranią drugą osobę, zanieczyszczamy takŜe siebie, obarczając ciało negatywną energią (w buddyzmie mówi o tym „zasada naleŜytej mowy"). Nasze wrodzone poczucie odpowiedzialności wywołuje wyrzuty sumienia, a dąŜąc do uzdrowienia nieodparcie pragniemy „spowiedzi". Gewura - sefira oznaczająca osąd i moc - promieniuje w naszym systemie energetycznym mądrością, która nakazuje, aby nie osądzać źle ani siebie, ani innych. Negatywna ocena wywiera

49

kiedy osoby. sakramentu kapłaństwa oraz sefir Biny i Chochmy. KaŜdy z nas nosi w sobie potencjał stania się Boskim przekaźnikiem i słuŜenia innym przez odzwierciedlanie Boskiej energii. łagodniejszą w porównaniu do często „zaciętej" energii ludzkiej argumentacji. szczególnie wtedy. rozpoznają. są Boskimi narzędziami. w ich osobisty i duchowy rozwój. świadomie nie dopuszczając do siebie głębszych prawd. które jest Boskie w swojej naturze. które nie odzwierciedlają prawdy.negatywne skutki. Wszyscy przeŜywamy sytuacje. Słusznie mówi się. pozwala nam łatwiej znieść kryzysy. którzy promieniują miłością i gotowością niesienia pomocy. moŜemy się stać naczyniem dla Boskiej energii. Poziom VII Połączenie czakry ducha (Sahasrary). uprawianie ziemi czy bycie dobrym przyjacielem. Chochma i Bina razem słuŜą jako wewnętrzny system orientacji i inspirują nas do osiągania klarowności w myśleniu oraz do przełamywania ograniczeń ludzkiego umysłu. zanika nasza zdolność jasnego postrzegania rzeczywistości. Umysł instynktownie dąŜy do zrozumienia tajemnic. Prawdziwy spokój ducha moŜemy osiągnąć tylko poprzez wyzbycie się ludzkiej potrzeby. które są częścią ludzkiego Ŝycia. wydarzenie ma swój powód. Ŝe ufanie czemuś lub komuś. PoniewaŜ z natury jesteśmy istotami duchowymi. Ŝe ludzie. wychowywanie dzieci. abyśmy odrzucili poglądy. jest święte (w buddyzmie ta zasada nazywa się „naleŜytym sposobem Ŝycia"). promieniując energią zrozumienia. posiadają uświęconą energię. Bez względu na to. z którymi Ŝyjemy lub pracujemy. która wypływa z czakry umysłu. co robimy. Poziom VI Połączenie czakry umysłu (AdŜny). Sakrament kapłaństwa dosłownie oznacza wyświęcenie kogoś na księdza i oficjalne podjęcie się przez tę osobę roli przekaźnika Boskiej prawdy. sakramentu ostatniego namaszczenia i sefiry Keter. Poprzez dąŜenie do wspierania i nie-ocenianie innych stajemy się przekaźnikiem Boskich energii. Czakra ducha mówi nam o wieczności duszy. Energia szóstej czakry czuwa. pozostać w zgodzie z prawdą i podejmować decyzje słuŜące dobru naszemu i tych. Od urodzenia instynktownie czujemy. Nigdy nie pojmie złoŜoności przyczyn. Gdy opieramy się tej energii. Ŝe pytamy „dlaczego?" i pragniemy wiedzieć więcej. kto nie jest wiarygodny. aby wiedzieć. które są naszym udziałem. Energia. W znaczeniu symbolicznym osiągamy kapłaństwo. Jednak wszyscy pragniemy wzbogacać Ŝycie innych i czuć. Te cztery archetypowe siły przesyłają do naszego systemu energię Boskiej zasady: „DąŜ wyłącznie do prawdy". i przez przyjęcie Boskiego sposobu rozumowania w myśl słów: „Pozwól mi poznać to. okalecza duszę i ciało. zajmowanie się nauką. tak aby mogła się przez nas przejawić Boska inteligencja. czy naszym powołaniem jest uzdrawianie. choćby nie wiem jak bolesne. które powodują zmianę postaw i zbliŜanie się do prawdy. i pomóŜ zaufać. Dzięki nim nasz system przekonań stopniowo dojrzewa. jest cenny. Pokonując wyuczoną skłonność do osądzania. co zdołam zrozumieć. gdy zawodzi logika. dla których coś się dzieje. nasze duchowe potrzeby są równie waŜne (lub moŜe nawet waŜniejsze) dla naszego dobrego samopoczucia jak potrzeby fizyczne. Świadomość. Ŝe to. Energię Chochmy dopełnia sefira Bina. Boski impuls w nas sprawia. Ŝe kaŜde. Na tym polega współczesne kapłaństwo. Chochma pomaga nam wywaŜyć osądy. Ŝe nasz wkład w ich Ŝycie. Umysł ludzki nie jest w stanie wyjaśnić tajemnic Ŝycia. motywując nas do korzystania z Boskiej mądrości. dla którego będzie mogło zaistnieć dobro". otwieramy się na rozumienie. z którymi wchodzimy w relacje. Ŝe jesteśmy czymś więcej niŜ fizycznym ciałem. Te trzy archetypowe siły przesyłają do naszego układu energię Boskiej prawdy: „śyj tu i teraz". jak to miało miejsce w przypadku biblijnej postaci Salomona. nieustannie popycha nas ku sprawdzaniu prawdziwości i spójności dotychczasowych przekonań. zarówno w ciele jak i w naszym otoczeniu. Sefira Chochma pomaga nam stać się naczyniem dla Boskiej energii. 50 .

Przewodnictwo jest bezuŜyteczne. Połączenie hinduizmu. choć na pierwszy rzut oka wydaje się oczywisty. Poprzez praktyki religijne społeczności. gdyŜ patrzymy na wszystko poprzez pryzmat minionych zdarzeń. które mają za zadanie pomóc nam w uwolnieniu się od przeszłości i kontynuowaniu Ŝycia. Studiując ten materiał. Ŝe struktura duchowa kaŜdego człowieka jest identyczna. Gdy odwrócimy uwagę od świata zewnętrznego i skierujemy się do wnętrza.takie jest Boskie przyrzeczenie. dotyczących róŜnych obszarów Ŝycia. samoistnie się budzą . co odeszło. które nas łącza. Jego moc i symbolika nie odnoszą się zatem tylko do ostatniej fazy Ŝycia. śyjąc pełnią teraźniejszości. w którą stronę skierowałeś swojego ducha. natury czysto fizycznej. które powodują jej utratę. a takŜe odbiór przewodnictwa duchowego. zakłócony zostaje naturalny przepływ sił Ŝyciowych. Rodzimy się ze znajomością tych siedmiu świętych prawd. Zadaniem prawd zawartych w pisanych przekazach róŜnych religii jest zjednoczenie wszystkich nas. To nas łączy. Dosłowne ich pojmowanie powoduje podziały. Natomiast ich symboliczna interpretacja pokazuje. stopniowo wyjaśniamy zagadki przeszłości. która jest źródłem inspiracji wyzwalającej ekstazę. a energia sakramentu ostatniego namaszczenia jest w tym pomocna. Naszym przeznaczeniem jest wypoczywać w energii tej świętej prawdy. W drugiej części ksiąŜki dokładnie opisuję czakry i związaną z nimi moc. pozwala sprostać duchowym wyzwaniom Ŝycia. Dorastając. Wtedy rozkwitamy i zostajemy uzdrowieni. co dzieje się teraz. zaczniemy odczytywać symboliczne przesłania. aby uwolnić duszę zanim nastąpi śmierć fizyczna. Po kaŜdym bolesnym i dramatycznym doświadczeniu pojawiają się wewnętrzne impulsy.promieniuje wiedzą. 51 . gdy koncentrujemy się na przeszłości. chrześcijaństwa i judaizmu ustanawia jeden system wspólnych prawd. W znaczeniu symbolicznym ostatnie namaszczenie odzwierciedla potrzebę przywołania ducha poprzez zamknięcie niedokończonych spraw. Kiedy skupiamy naszą uwagę na przeszłości. Zniekształcamy w ten sposób czas. Ŝe nie ma śmierci i Ŝe istnieje tylko Ŝycie. Zbyt długie noszenie w sobie tego. umysłach i poprzez naturalne poczucie porządku Ŝycia. czyni nas chorymi. Nasze dusze przyciągane są instynktownie ku tej świętej prawdzie. przez co utrudniamy sobie Ŝycie w teraźniejszości. Zniekształcamy to. Poszukując podobieństw. W głębi wszyscy jesteśmy tacy sami. buddyzmu. znowu pojawi się na naszej drodze . są takie same. Energia tego sakramentu daje nam moc uwalniania się od przeszłych doświadczeń i zarazem zapobiegania noszeniu w sobie tego. ze szczególnym uwypukleniem lęków. To nienaturalne i niezgodne z Boską strukturą naszej istoty. Nasze zewnętrzne róŜnice są iluzoryczne i tymczasowe. w których dorastamy. KaŜdy z nas jest ich biologicznym zapisem. który poszerza moŜliwości umysłu. To właśnie w chwilach ekstazy nasz duch staje się silniejszy od ciała i je sobie podporządkowuje. Został on ustanowiony. kogo spotkaliśmy.Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego. KaŜdy. co odeszło.w naszym wnętrzu. zaczynamy coraz lepiej i głębiej rozumieć ich treść. poznajemy w dzieciństwie róŜne interpretacje tych prawd. Duchowe wyzwania jakim wszyscy stawiamy czoła. To osłabia ciało i ducha. wzmacnia ciało. ich symboliczne i ogólne przesłanie. Ŝe związek ciała z chronologicznym przebiegiem czasu jest iluzją. Istnieje biologiczna i duchowa potrzeba kończenia wszystkich spraw. aby nasze myśli zbyt długo przebywały w przeszłości. coraz bardziej pozwalamy się prowadzić naszej zdolności symbolicznego postrzegania. Potrzeba Ŝycia w teraźniejszości ma swoje uzasadnienie takŜe w sakramencie ostatniego namaszczenia. Sefira Keter symbolizuje połączenie ze światem nieskończoności . Nawet jeŜeli nikt świadomie ich nam nie przekazuje. badaj siebie z zamiarem rozpoznania.

kwestie ogólnie związane z dzieleniem się i troszczeniem się o innych. znaczeniem i przesłaniem. rodziny lub pracy. gdyŜ stanowi początek i podstawę energetycznego układu ciała. a resztę odłóŜ na bok.Część druga Siedem uniwersalnych prawd Moje rozumienie systemu czakr* rozwinęło się dzięki praktyce diagnozowania intuicyjnego. jej przyczyny energetyczne dotyczą spraw związanych z trzema dolnymi czakrami. konieczne jest więc uwzględnienie kilku. Dzieląc się z Czytelnikiem wynikami swojej pracy otwieram przed nim umysł i udostępniam wypracowany przez siebie warsztat. małŜeństwa. Takie emocje. podczas gdy np. np. gdzie znajduje się ognisko choroby. jeŜeli nie wszystkich. NajwaŜniejszymi przyczynami raka i guzów piersi są urazy. a za relacje odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza i druga czakra. nawyki psychiczne. sposób odŜywiania. praktykę duchową. Pamiętaj o tej zasadzie. Z niektórymi z nich się zgadzam. dlaczego rozwinęła się choroba. nie wyraŜony smutek dotyczy górnej jego części. W części II omawiam kolejno wszystkie czakry. Ze wszystkich energii. Troska i dzielenie się dotyczą relacji. Przyjmij na swój uŜytek tylko to. Wersja opisana przez Josepha Campbella w ksiąŜce pt. Aby w pełni zrozumieć. co przemawia do Twojego serca i duszy. Najwięcej energii zabierają ludziom sprawy związane z pierwszą. studiując ludzki układ energetyczny. Gdy analizuję chorobę z punktu widzenia medycyny energetycznej. Poruszane przeze mnie kwestie chorób i ich przyczyn naleŜy rozumieć w następujący sposób: wymienione silne negatywne emocje mogą być głównym czynnikiem powodującym rozwój dolegliwości fizycznych w kaŜdym z opisanych ośrodków energetycznych. karierę itp. czyli obejmować wszystkie siedem czakr i wszystkie aspekty Ŝycia pacjenta. Bez względu na to. w przypadku chorób serca lub raka piersi. drugą i trzecią czakrą. związków. Ŝale i nie zakończone sprawy emocjonalne . pierwsza czakra jest najbardziej złoŜona. * Istnieje kilka róŜnych interpretacji systemu czakr. objawiają się w dolegliwościach fizycznych dolnej części ciała. jak to jest np. jak złość lub gniew. Nie przypadkiem większość chorób jest wynikiem utraty energii w tych ośrodkach. 52 . badam wszystkie obszary Ŝycia pacjenta: fizyczne objawy choroby. które tworzą system energetyczny. The Mythic Image jest jedną z najczęściej akceptowanych. analiza energetyczna powinna być wyczerpująca. abyś mógł się zaznajomić z ich szczególnymi cechami. czakr. Nawet jeŜeli choroba rozwija się w górnej części ciała. relacje z innymi.

Czakra

Narządy „rusztowanie" ciała podstawa kręgosłupa nogi, kości stopy odbytnica układ odpornościowy

1

Anatomia energii Odpowiedniki psychiczne i emocjonalne rodzinne i grupowe bezpieczeństwo fizyczne zdolność do zapewnienia sobie środków do Ŝycia nieugiętość poczucie bycia w swoim środowisku społeczne i rodzinne zasady i porządek poczucie winy i obwinianie innych przewlekłe bóle krzyŜa pieniądze i seks władza i dominacja kreatywność etyka i honor w związkach międzyludzkich

Dolegliwości fizyczne przewlekłe bóle krzyŜa rwa kulszowa Ŝylaki rak odbytnicy depresja zaburzenia układu immunologicznego

2

narządy płciowe jelito grube kość krzyŜowa miednica wyrostek robaczkowy pęcherz moczowy okolice bioder brzuch Ŝołądek jelito cienkie wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy nerki, trzustka gruczoły nadnercza śledziona środkowy odcinek kręgosłupa

3

zaufanie lęk i zastraszenie godność osobista, pewność siebie i szacunek do siebie troska o siebie i innych odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraŜliwość na krytykę poczucie honoru

Przewlekłe bóle krzyŜa Rwa kulszowa Schorzenie ginekologiczne Bóle podbrzusza/krzyŜa Zaburzenie potencji Dolegliwości układu moczowego zapalenie stawów wrzody Ŝołądka i dwunastnicy patologie jelitowe zapalenie trzustki, cukrzyca niestrawność ostra lub przewlekła anoreksja, bulimia zaburzenia czynności wątroby zapalenie wątroby zaburzenia czynności nadnerczy niewydolność serca zawał serca wypadanie płatka zastawki skupienie na sobie mitralnej samotność i zobowiązania astma, alergia nadzieja i uf rak płuc Chrypka Przewlekłe zapalanie gardła Owrzodzenie jamy ustnej Schorzenie dziąseł
53

4

układ krąŜenia płuca barki i ręce Ŝebra, piersi przepona grasica

miłość i nienawiść uraza i gorycz Ŝal i gniew skupienie na sobie samotność i zobowiązania przerost serca wybaczanie i współczucie nadzieja i ufność

5

gardło tarczyca tchawica odcinek szyjny kręgosłupa jama ustna zęby i dziąsła

Siła woli i zdecydowanie WyraŜanie siebie Realizowanie soich marzeń Wykorzystanie wewnętrznej mocy w tworzeniu Nałogi

przełyk przytarczyce podwzgórze

Osądzanie krytycyzm Wiara i wiedza Zdolność podejmowania decyzji

6

mózg układ nerwowy oczy, uszy nos szyszynka przysadka mózgowa

7

układ mięśniowy układ kostny skóra

samoocena prawda zdolności intelektualne poczucie kompetencji otwartość na pomysły innych umiejętność uczenia się na podstawie swoich doświadczeń padaczka inteligencja emocjonalna zaufanie do Ŝycia wartości, etyka i odwaga humanitaryzm altruizm zdolność patrzenia na świat z szerszej perspektywy wiara i natchnienie duchowość i oddanie

Dolegliwości stawu skroniow-Ŝuchwowego Skoaliza Zapalenie krtani Powiększenie węzłów chłonnych Patologie gorczycy guz mózgu, udar mózgowy zaburzenia neurologiczne ślepota, głuchota dolegliwości całego kręgosłupa trudności w uczeniu się padaczka zaburzenia energetyczne depresje natury duchowej chroniczne zmęczenie, które nie ma przyczyn fizycznych nadwraŜliwość na światło, hałas i inne czynniki zewnętrzne

54

Rozdział 1

Czakra pierwsza: energia wspólnoty
Pierwsza czakra zawiera energię wspólnoty. Słowo „wspólnota" jest synonimem rodziny, ale takŜe archetypem, którego znaczenie wykracza poza tradycyjne pojęcie rodziny. Wspólnota oznacza w przenośni grupową toŜsamość, siłę oraz grupowe dąŜenia i przekonania. Wszystkie te znaczenia stanowią treść energetyczną pierwszej czakry. Czakra wspólnoty daje nam oparcie; jest naszym połączeniem z tradycją, która jest podstawą toŜsamości społecznej i poczucia przynaleŜności do określonej grupy ludzi zamieszkującej pewien obszar. Połącz się z energią pierwszej czakry, skupiając się przez kilka chwil na czymś, co ma odniesienie społeczne, a co wyzwala w Tobie reakcję emocjonalną, np. • słuchanie hymnu narodowego • oglądanie defilady wojskowej • wręczenie medalu zwycięzcy olimpijskiemu • to, Ŝe jesteś świadkiem na ślubie kogoś, o kogo się troszczysz • to, Ŝe dziecko otrzymuje Twoje imię Koncentrując się na wybranym doświadczeniu, uświadom sobie, Ŝe Twoje ciało reaguje na nie w obszarze czakry wspólnoty. Umiejscowienie: podstawa kręgosłupa (okolica kości guzicznej. Odpowiedniki fizyczne: kręgosłup, odbytnica, nogi, kości, stopy i układ immunologiczny. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Pierwsza czakra jest podstawą zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Równowaga psychiczna i emocjonalna jest związana z rodziną i środowiskiem społecznym, w którym przebywało się na początku Ŝycia. Wiele chorób umysłowych (między innymi rozszczepienie osobowości, zaburzenia obsesyjne i kompulsywne, depresje) i zachowań destrukcyjnych takich jak alkoholizm powstaje w wyniku zaburzeń w rodzinie. Znaczenie symboliczne: Energia pierwszej czakry przejawia się poprzez potrzebę zachowania logiki, porządku i struktury. Pozwala nam odnajdywać się w czasie i przestrzeni oraz opierać się na własnych zmysłach. Jako dzieci postrzegamy i poznajemy świat fizyczny niemal wyłącznie poprzez pięć zmysłów fizycznych. Z perspektywy pierwszej czakry nie jesteśmy w stanie postrzegać Ŝycia w sposób symboliczny, gdyŜ zmysły fizyczne traktują wszystko dosłownie i przedstawiają nam rzeczy takimi, jakimi je odbierają. Dopiero w wieku dorosłym potrafimy odnajdywać symboliczne znaczenia wydarzeń i związków. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Szechina, która dosłownie oznacza mistyczną społeczność Izraela, odzwierciedla duchową wspólnotę ludzkości oraz połączenie z Ŝeńskim duchem Ziemi zwanym Gają. Sakrament chrztu oznacza obowiązek szanowania własnej rodziny biologicznej jako wspólnoty najbardziej dla nas odpowiedniej, uświęconej i nam przeznaczonej, w której moŜemy rozpocząć drogę Ŝyciową. Główne lęki: Obawy związane z przetrwaniem, lęk przed odrzuceniem przez grupę i przed zaburzeniem ładu fizycznego. Podstawowe wartości: Więź i poczucie przynaleŜności do rodziny lub wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Wsparcie i wierność, które są źródłem poczucia bezpieczeństwa i podstawą w relacjach ze światem zewnętrznym. Uniwersalna prawda: Pierwsza czakra zawiera w sobie Boską prawdę: „Wszystko jest jednością". Poznajemy ją i jej twórczą moc poprzez doświadczenia mające charakter społeczny i grupowy. Zawiera ona przesłanie, które mówi, Ŝe jesteśmy powiązani z wszelkim Ŝyciem i Ŝe kaŜda nasza decyzja i kaŜdy pogląd ma wpływ na całość Ŝycia. Sefira Szechina mówi, Ŝe wszyscy jesteśmy członkami jednej wspólnoty duchowej. Ta prawda, która jest elementem rozwoju duchowego i zdrowia fizycznego, wyraŜa się w Ŝyciu poprzez honor, wierność, praworządność, więzi rodzinne i grupowe, osadzenie, potrzebę zapuszczenia duchowych korzeni

Bycie członkiem wspólnoty staje się wtedy najwaŜniejszą potrzebą. przewlekłe bóle i inne dolegliwości układu kostnego są spowodowane zakłóceniami osobistych relacji ze wspólnotą. Czakra wspólnoty określa nasze połączenie zarówno z pozytywnymi. Ci. jesteśmy na nie podatni wtedy. Zgodnie z uniwersalną prawdą: „wszystko jest jednością". męŜczyźni i kobiety. mocne i słabe strony. W październiku 1929 roku rozpoczął się wielki kryzys ekonomiczny. czy przez własne doświadczenia. łączy nas takŜe postawa wspólnoty wyraŜająca się poprzez wzniosłe idee (jak ta. kości. Problemy związane z przynaleŜnością grupową pociągają za sobą utratę energii głównie w pierwszej czakrze. odzwierciedlają aktualną sytuację społeczną i świadczą o ogólnej odporności społeczeństwa. politycy. która symbolicznie odzwierciedlała duchowe „załamanie" wspólnoty. Ŝe liczba 13 przynosi pecha). PoniewaŜ dzieci przejmują energię wspólnoty. Na początku lat trzydziestych pojawiła się epidemia połio. którzy czuli się najbardziej dotknięci kryzysem. Energia wspólnoty i wszystkie związane z nią zagadnienia oddziałują na nasz układ immunologiczny. Jest to kwestia podstawowa.ochroną dla ciała przed zagroŜeniem zewnętrznym. KaŜda z grup. jak bolesne moŜe być wykluczenie z grupy i pozbawienie jej energii. kiedy rozpoczynamy Ŝycie w rodzinie i społeczności.i zdolność wykorzystania siły fizycznej dla przetrwania. Ŝe katastrofa gospodarcza w jakiś sposób ich załamała. ludzie biznesu. łączymy się z jej świadomością i dąŜeniami. wszyscy zgodnie twierdzili. lęki. robotnicy. która wybuchła w Stanach Zjednoczonych w latach trzydziestych i czterdziestych. które reprezentuje większość populacji. Uczymy się takŜe. który dotknął całą ludność Stanów Zjednoczonych. Te zasady postępowania kierują Ŝyciem dziecka w okresie dorastania. 56 . Poznajemy wreszcie moc wyznawania tych samych zasad moralnych i etycznych. Epidemie są negatywnym przejawem energii grupowej. Naszym przeznaczeniem. Gdy zaczynamy Ŝycie. Zaburzenia związane z układem odpornościowym. osłabiając naszą odporność. dotyka on takŜe jej dzieci. daje nam moŜliwość twórczego badania róŜnych aspektów tej prawdy. od rodziny biologicznej po środowisko pracy i krąg znajomych. uczenie się. nogi. czym dla grupy jest energia wspólnoty . Dramatycznym przykładem społecznego oddziaływania energii grupy na zdrowie jej członków jest epidemia polio. przekazywanych z pokolenia na pokolenie. poniewaŜ kaŜdy z nas osadzony jest w określonej kulturze i związany z jej podejściem do świata poprzez pierwszą czakrę. przejmujemy jej przekonania. w pełni wykorzystująca własne moŜliwości woli. zapewniając mu poczucie godności i przynaleŜności. otrzymywaniem poŜywienia. Ŝe „wszystko jest jednością". jako istot społecznych. byli energetycznie najmniej odporni na wirusa. stały się podatne na chorobę w stopniu odpowiednim do trudności gospodarczych. stopy i odbytnicę. Podobnie jak doświadczenia. Ŝe wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami) i w przesądach (jak ten. jest wspólne Ŝycie.począwszy od zwykłego przeziębienia po tocznia. gdyŜ jesteśmy od niej w pełni zaleŜni w podstawowych kwestiach związanych z przeŜyciem. Poprzez rodzinę i inne grupy poznajemy moc. jak i inne. wspólne tworzenie. a gdy są powaŜne. stajemy się członkiem wspólnoty. Układ odpornościowy jest dla organizmu tym. Dziennikarze. schronienia i okrycia. jaką daje posiadanie wspólnych przekonań. prowadzą do chorób . Wszelkie epidemie. czy to poprzez związany z nim lęk. jaką jest naród. Taka toŜsamość pojawia się duŜo później i rozwija się etapami przez okres dzieciństwa i wieku dorosłego. Zaczynamy odkrywać. której członkiem się stajemy. zarówno wirusowe. Kultura grupowa Nikt nie rozpoczyna Ŝycia jako jednostka świadoma. uprzedzenia. przebywanie razem i poleganie na sobie. jak i negatywnymi aspektami zbiorowości. gdy wspólnota zainfekowana jest lękiem. kiedy nasze lęki i nastawienie do Ŝycia podobne są do tych.

w jaki to następuje. Ŝe pojawił się on. aby nie powodował utraty energii . „MęŜczyźni są zaradniejsi od kobiet" 57 . siłę i honor wszystkich jego członków. Trzeba było duŜego wydarzenia społecznego związanego z siłą fizyczną. Ŝe naród ekonomicznie „stanął znowu na nogach". grup etnicznych. Ŝe w jakiś sposób zostaje wykorzystany. które zaszły w grupowej świadomości. narodowościowych i rasowych. W Rosji i krajach afrykańskich rozwija się w najuboŜszej części społeczeństwa. jeŜeli będziesz się naśmiewał z innych" wpajano nam róŜne poglądy dotyczące Boga. brak pieniędzy lub status społeczny. Bardziej współczesnym przykładem tego samego zjawiska jest wirus HIV. powinniśmy zmienić ten negatywny sposób postrzegania. Duch i nastawienie wspólnoty stały się nagle silniejsze od wirusa.np. wzmocnione wzrostem zatrudnienia. i odzyskania zdrowia duchowego mogła zostać opanowana epidemia polio. Mówią nam. Ŝe to Ŝycie jest jednym z wielu. poprzez skorzystanie z pomocy terapeuty. Nieprzypadkowo na początku lat pięćdziesiątych Jonas Salk odkrył szczepionkę przeciwko tej chorobie. oświecony lub ciemny. w jaki sposób jesteśmy z nim powiązani. W wyniku zmian. obfity albo pełen niedostatku. których męŜowie uprawiają seks z męŜczyznami. Pod koniec wojny naród amerykański odbudował swoją potęgę. których uwaŜa się za mniej wartościowych. gdyŜ w ich kulturze głos kobiety jeszcze się nie liczy. Rzecznicy społeczni głosili. lub Ŝe jest wszystkim. Był on Ŝywym symbolem ułomności fizyczej. bo sam tego doświadczysz" lub: „Bóg cię ukarze. w którym musimy zawsze coś dawać. których doświadczamy. Rozgoryczenie związane z postawą społeczeństwa i cywilizacją powoduje trwały wewnętrzny konflikt energetyczny. Nasze wspólnoty przekazują nam takŜe poglądy na temat natury samej rzeczywistości. którzy zainfekują się tym wirusem. lub takim. okazuje się. Nasze wspólnoty uczą nas Ŝycia „w świecie". np. z którego czerpiemy. Ŝe nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrano osobę naznaczoną tą chorobą . naleŜy to do ich stylu bycia „macho". KaŜdy z nas słyszał uogólnienia dotyczące innych nacji w stylu: „Niemcy lubią porządek" lub: „Szkoci są skąpi". Przejmujemy takŜe liczne poglądy na temat roli płci. Wspólnoty pobudzają odpowiednie procesy myślowe. Osłabienie układu odpornościowego Amerykanów wynika właśnie z tej postawy. Zachowanie zdrowia w pierwszej czakrze wymaga skierowania uwagi na sprawy dotyczące naszych relacji ze wspólnotą. co oznaczało uzdrowienie. który uniemoŜliwia wykorzystanie uzdrawiającej siły zawartej w uniwersalnej prawdzie: „Wszystko jest jednością". aby uzdrowić amerykańskiego ducha . ale i nieposkromionej energii. Stany Zjednoczone stały się przywódcą wolnego świata dzięki broni atomowej. Ŝe jest miejscem. Poprzez stwierdzenia typu: „Nie Ŝycz nikomu złego. jaki jest świat: Ŝe jest groźny albo bezpieczny. co mamy. wśród osób zaŜywających narkotyki. bo chociaŜ nie są gejami.Poczucie załamania tak szybko opanowało psychikę społeczeństwa. Gdy spojrzymy na obecność wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych z perspektywy symbolicznej. ten szczególny rodzaj świadomości bycia ofiarą polega na poczuciu bezsilności wobec społeczeństwa ze względu na preferencje seksualne. świata niewidzialnego i tego. skoncentrowanie się na doskonaleniu zawodowym. Roosevelta. łączy poczucie bycia społecznym wyrzutkiem i ofiarą. np. Wszystkich. Choć kaŜdemu się zdarza.II wojny światowej. Fakt ten wniósł poczucie dumy i siły do pierwszej czakry Amerykanów. Nosicielki wirusa HIV w tym regionie nie mogą się sprzeciwić zachowaniu swoich męŜów. zrozumienie symbolicznego znaczenia danej sytuacji lub poprzez polityczną aktywność na rzecz zmiany świadomości społeczeństwa. Bohaterstwo i poczucie jedności w społeczeństwie. gdy wypłynęła kwestia wykorzystywania innych. Od naszych wspólnot przejmujemy ich nastawienie do innych religii. W Stanach Zjednoczonych jest on najbardziej rozpowszechniony. Kobiety w Ameryce Łacińskiej uwaŜają. Energia wspólnoty tego kraju jest niszczona dąŜeniem do osiągania korzyści kosztem innych. prostytutek i w środowisku gejów.Franklina D. W Ameryce Łacińskiej AIDS szerzy się wśród kobiet z klasy średniej. przywróciło dumę. Ŝe są bezsilne. JeŜeli czujemy się wykorzystywani przez społeczeństwo. bez względu na sposób.

Większość hitlerowców oskarŜonych o zorganizowanie i dokonanie zagłady jedenastu milionów ludzi (w tym sześciu milionów śydów) twierdziła. którego wspieramy. Taka relacja zwiększa naszą osobistą siłę oddziaływania i moc tworzenia . „Nie wolno mordować". Jednocześnie mamy w sobie takŜe nieugiętą. i sięgać do zasobów głębszej prawdy. Wiele z nich. Ŝe mogą słuŜyć wspólnocie. Niepisane prawo grupy uznaje jedynie odpowiedzialność jej przywódcy. czy ogólnie panujące przekonania są dobre. w pozytywny sposób oddziałujemy na energię i ciało. nie tylko czujemy. Przyjrzenie się własnym poglądom i odrzucenie tych. Łączymy się. JeŜeli wygrywa kandydat na jakieś stanowisko. co jest fizycznym przejawem prawdy: „Wszystko jest jednością". zarówno te zewnętrzne. emocjonalnie i duchowo.a pierwsze wzorce myślowe. sposób ubierania się. Gdy zmieniamy się wewnętrznie. Zmiany leŜą w naturze Ŝycia i. wrodzoną potrzebę rozwijania własnych zdolności twórczych. lecz sądzimy. jak np. i odrzucić szkodliwe. Bez względu na to. wpisanego w układ energetyczny. jakie przekazuje nam własna społeczność. Ŝe jedynie „wykonywała rozkazy". jak długo postępujemy w zgodzie z grupą. która uczestniczy w negatywnych działaniach grupy. a dziewczynki wolą bawić się lalkami". są jego starym elementem. Zgodnie z nim oczyszczamy własne poglądy od podstaw.tak długo. gdy potrafimy wznieść się ponad sprzeczności. Energetyczne skutki wzorców myślowych NiezaleŜnie od prawdziwości przekonań wyniesionych z rodziny kaŜde z nich pochłania część naszej energii. wyrastamy z jednych przekonań i umacniamy inne. czy złe. gdy robimy krok w stronę rozumienia języka symboli. uczestniczymy w energetycznych i fizycznych wydarzeniach spowodowanych przez tę grupę. To pragnienie jest motorem w dąŜeniu do samoświadomości. które nie słuŜą naszemu rozwojowi. Dziedziczone przez nas przekonania są mieszaniną prawdy i fikcji. jak i wewnętrzne.lub: „Chłopcy lubią grać w piłkę. 58 . mocy i autorytetu. a tym samym sprzeciwić się własnej wspólnocie. Ŝe w jakiejś mierze reprezentuje on nasze sprawy. Zrozumienie odpowiedzialności związanej z kierowaniem się własną wolą stanowi meritum tej podróŜy. To przystosowanie oznacza podporządkowanie własnej woli grupy. stanowi stałą wartość. Rozwój duchowy przebiega według określonego porządku. Zgadzając się z poglądami innych. gdyŜ jednostka. a nie członków. Uniwersalna droga rozwoju ludzkiego polega na uświadamianiu sobie swojej mocy i szukaniu moŜliwości jej wykorzystania. z którą czujemy się związani fizycznie. Carl Jung wyraził kiedyś pogląd. Stanowi to ciemną stronę prawdy: „Wszystko jest jednością". z jakimi mamy do czynienia. Potraktuj proces własnego rozwoju duchowego jak „duchową homeopatię" dla świata. Uczy się nas. niemal nigdy nie czuje się odpowiedzialna za swój udział i poczynania. które są uznawane przez wspólnotę. KaŜde przekonanie i kaŜde działanie wywołuje skutki. aby tworzyć. by zachować te wpływy wspólnoty. zaczynając od najwcześniejszych i najbardziej podstawowych . Ŝe umysł grupowy jest „najniŜszą" formą świadomości. np. abyśmy podejmowali decyzje. Akt ten jest twórczym i symbolicznym wyrazem prawdy: „Wszystko jest jednością". i przejmowali jej nawyki. Ŝe nasza energia i wsparcie były pomocne. które są pozytywne. Procesy norymberskie są typowym przykładem zawęŜania tej odpowiedzialności. Innym brakuje cechy uniwersalności . jednostce trudno jest je zakwestionować.są małostkowe i słuŜą podtrzymaniu izolacji grupy przy pogwałceniu boskiej prawdy: „Wszystko jest jednością". Nasza duchowa moc wzrasta. jest szczególnym i często bolesnym wyzwaniem. To wspaniałe uczucie być członkiem grupy ludzi lub rodziny. Bez wątpienia w czasie wojny byli dumni z tego. i w trakcie procesów nie potrafili zaakceptować swojej osobistej odpowiedzialności. jakim jest globalna wspólnota ludzka. W ten sposób wnosimy takŜe pozytywną energię do wspólnego organizmu. są natury grupowej. Proces rozwoju duchowego polega między innymi na tym. Za kaŜdym razem. Z energetycznego punktu widzenia świadomość wymaga wytrwałości i determinacji.

prosząc o konsultacje. poprzez poznanie zalet zdrowego sposobu odŜywiania lub aktywności fizycznej. Istotne było to. Zmiany często wymagają rozstania z ludźmi i opuszczenia miejsc. Przypomnij sobie. aby uwierzyć. Według niej wystarczającym wytłumaczeniem uprzedzeń jest stwierdzenie: „KaŜdy w mojej rodzinie tak uwaŜa". ile razy mówiłeś: „KaŜdy tak robi. Powiedział. mają dla nas największe znaczenie. które w jego rodzinie chorowały na raka. a w ich umysłach i ciałach moŜe się pojawić potrzeba bardziej odpowiedzialnego i świadomego traktowania siebie. jak sama choroba. czy trwamy w dotychczasowych strukturach. Zapytałam go. np. Pozwala przerzucić na grupę odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju niemoralne zachowania . włączając w to jego samego. do którego przywykły. którego się obawiają. a od którego muszą odejść. aby usprawiedliwić swoje zachowanie. jakie wyznawała jego wspólnota. relacji. Ŝe jego przywiązanie do poglądów grupy było problemem równie powaŜnym. Często aby rozpocząć proces uzdrowienia. Ŝe w jego okręŜnicy rozwija się nowotwór złośliwy. Chory moŜe otrzymać zalecenia dotyczące diety i sposobu traktowania swojego ciała. potrzebujemy nowych idei. w terapii wykorzystującej wizualizację w celu wyrobienia w sobie pozytywnego nastawienia. poniewaŜ czuł się wyczerpany. Aby dobrze funkcjonować na poziomie ciała. kwestii społecznych i zawodowych. Wiele osób. jaką mógłby uzyskać. do spraw finansowych. konieczne jest przyjrzenie się swoim powiązaniom z negatywnymi poglądami grupy. 59 . W rezultacie takŜe inni członkowie rodziny zetkną się z nową rzeczywistością. Jakaś część tego męŜczyzny pragnęła zerwać z poglądami na temat raka. Pewnego dnia zgłosił się do mnie męŜczyzna o imieniu Gerald. Niektóre wspólnoty mają np. W świadomości grupowej nie istnieje ściśle określone pojęcie osobistej odpowiedzialności. Uchylanie się od płacenia podatków staje się umyślnym oszustwem. więc dlaczego ja miałbym postępować inaczej?" Takie unikanie konsekwencji jest najbardziej prymitywnym sposobem wyraŜania prawdy: „Wszystko jest jednością". nie wierzył. zatrzymanie nie naleŜącej się reszty okradaniem sklepu. Ujmując rzecz symbolicznie. Duchowo dojrzałe osoby nie potrafią jednak dłuŜej stosować grupowej argumentacji. czy miał robione jakieś badania medyczne. do jakich przywykliśmy. które nie wspierają nas w rozwoju.od uchylania się od płacenia podatków i zatrzymania omyłkowo wydanej reszty w sklepie po zdradę małŜeńską. dlatego o wiele łatwiej jest uniknąć konsekwencji swojego postępowania w środowisku grupy. Ŝe potrzebuje mojej pomocy. Diagnozując Geralda poczułam. gdyŜ uniemoŜliwia stosowanie takiego wytłumaczenia w przyszłości. Ŝe Gerald sam intuicyjnie rozpoznał. stosunek do świata i sposób myślenia. ćwiczeń i zdrowego sposobu odŜywiania do momentu. mogących dotyczyć nowej diety lub nowej praktyki duchowej. a romans . w których musimy zadecydować. małą świadomość potrzeby ruchu. Gdy przejmiemy odpowiedzialność za jakiś obszar Ŝycia. Był gotów wypróbować kaŜdy moŜliwy sposób. Odpowiedzialność w rozumieniu wspólnoty odnosi się głównie do zewnętrznych aspektów Ŝycia. po czym przyznał. czy się zmieniamy. Rezygnacja z tej wygodnej pozycji jest niezmiernie trudna. ale jednocześnie lękamy się większej odpowiedzialności. Ŝe stoimy u progu zmian. utknęło pomiędzy dwoma światami: tym. Rozmawialiśmy o pomocy. Ŝe właśnie stwierdzono u niego raka okręŜnicy. jaka się z tym wiąŜe . KaŜde rozwidlenie na naszej drodze oznacza. Ŝe raka moŜna uleczyć. i wejścia w nową rzeczywistość.złamaniem przysięgi małŜeńskiej. Ŝyciowe kryzysy wskazują na potrzebę uwolnienia się od poglądów.za nasze zdrowie. nie będziemy juŜ mogli uŜyć „grupowego" sposobu argumentowania. gdy jakiś jej członek zachoruje.Weryfikacja przekonań jest duchową i biologiczną koniecznością. Przez chwilę zwlekał z odpowiedzią. Ŝe moŜe wyzdrowieć. Wszystkie osoby. uczestnicząc np. Aby się uwolnić od grupowych przekonań na temat raka. Sytuacje. ducha i umysłu. Wspólnota nie wymaga od swoich członków osobistej odpowiedzialności za wewnętrzne nastawienie. i nowym. zmarły i nikt. Pragniemy poszerzenia świadomości. które poznaję na moich warsztatach. karierę. w swoim procesie uzdrowienia Gerald korzystał z róŜnych form pomocy terapeutycznej.

a skończyło na molestowaniu seksualnym i zupełnym ubezwłasnowolnieniu chłopca. jednak rodzina liczyła na jego comiesięczny wkład w wysokości prawie stu dolarów. aby otrzymać pensję. Pierwsza czakra przekazywała energię z dolnej części ciała do miasta rodzinnego. Ŝe Tony co wieczór musiał dzwonić do niego. Wymagając lojalności. co musi robić. Ŝe spotkania z „panem od cukierków" są niemoralne. W początkowym okresie jego rodzice mieli duŜe trudności z zapewnieniem rodzinie utrzymania i wyŜywienia. niepisanym prawem. Nie minęły dwa miesiące. gdyŜ rodzina bardzo wiele dla niego znaczyła. czuł się świetnie. które są podstawowym warunkiem dobrego funkcjonowania oraz osobistej i grupowej odpowiedzialności. W wieku ośmiu lat Tony zaczął pracować w sklepie ze słodyczami. W trakcie sesji z młodym męŜczyzną. Wiedział. KaŜda z tych postaw moŜe się jednak stać ograniczająca lub szkodliwa. gdy naruszane są indywidualne wartości jednostki nie będącej w stanie się bronić. W tym czasie właściciel sklepu zaczął podrywać Tony'ego. Zasugerowałam. by się zwolnił. widząc wdzięczność rodziców za dokładanie się do domowego budŜetu. zapewniając.Przeciwstawienie się szkodliwemu oddziaływaniu energii grupowej Nasze społeczności uczą nas lojalności. który skarŜył się na nieustające zmęczenie. MoŜna być lojalnym wobec członka wspólnoty. honor i sprawiedliwość są wyrazem uniwersalnej prawdy pierwszej czakry. Ŝe wszystko pozostaje „ich tajemnicą". Zmęczenie znikło i choć nie znalazł jeszcze nowej pracy. Następny przypadek dotyczy pogwałcenia pierwszej zasady i wyjaśnia symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. jak i grupie. Pedofil kontrolował go do tego stopnia. od których taka osoba powinna się uwolnić. Lojalność jest piękną cechą wspólnoty. poczucia honoru i sprawiedliwości . czy lubi swoją pracę. z którego pochodzi. Lojalność Lojalność jest instynktem. 60 . miałam wraŜenie. gdy ktoś lub coś. Stanowi element więzi grupowej i bywa silniejsza nawet od miłości. szczególnie w trudnych chwilach. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. Ŝe właściwie nigdy nie miał ochoty wyjeŜdŜać ze swojego rodzinnego miasta. Zmusiła go do tego praca. Tony jest synem emigrantów ze wschodniej Europy. i wrócił do domu. które słuŜy zarówno jednostce. co ma dla nas duŜe znaczenie osobiste. Ŝe rodzina liczy na niego i na to. podczas gdy reszta ciała była energetycznie z nim. grupa ma ogromny wpływ na jednostkę. Po dwóch miesiącach otrzymałam od niego list. nawet jeŜeli nie zna się ich osobiście. Zaczęło się od niewinnego kontaktu fizycznego. Ŝe dwa dni po naszej rozmowie złoŜył rezygnację. mamy do czynienia z wzorcami negatywnymi. szczególnie gdy oznacza świadome zaangaŜowanie się. Tony stał się psychicznie rozbity. które co tydzień przynosił do domu. Lojalność. a po tygodniu wrócił do domu. Ŝe jego nogi symbolicznie tkwią w miejscu. czyli w obecnym miejscu zamieszkania. którego nie darzy się uczuciem. Odpowiedział: „tak sobie". Jednak w niektórych przypadkach. skoro praca nie daje mu satysfakcji. na którym mogą polegać członkowie wspólnoty. Okazało się. stoi w sprzeczności z wiernością grupie. Matka zabroniła mu o tym mówić. To rozczłonkowanie było przyczyną jego nieustającego zmęczenia. jeŜeli jest niewłaściwie interpretowana. Prowadząc podwójne Ŝycie. a chłopak przynosił juŜ prawie dwadzieścia dolarów i był bardzo dumny. i wobec ludzi pochodzących z tego samego kręgu kulturowego. Ŝe nadal będzie pracował. Wreszcie zdobył się na odwagę i w skrócie opowiedział matce o tym. Zapytałam go. Jest to widoczne w przypadku konfliktu. przyznał. jaki moŜe powstać. sakramentu chrztu i sefiry Szechina: „Wszystko jest jednością". Rodzina Tony'ego była bardzo wdzięczna za dodatkowe dziesięć dolarów. Powiedziała. W wieku pięciu lat przybył do Stanów Zjednoczonych wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa.postaw moralnych.

Ŝe będzie musiał się zmierzyć ze swoimi negatywnymi uczuciami do bliskich. Rodzina próbowała powstrzymać go od picia. jakiej dopuścili się wobec niego najbliŜsi. które nas zraniły. Spojrzałam na niego i jego postawę i od razu wiedziałam. w którym uczestniczył. wiedząc. Jego droga od odrzucenia poprzez uzdrowienie do miłości i akceptacji rodziny odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu chrztu. Przez trzy lata jego firma jakoś prosperowała. Po jej zakończeniu poinformował mnie o efektach programu terapeutycznego. Ŝe sprawia mu to przyjemność. Ŝe jest otoczony demonami. jednak alkoholizm wywołał u niego urojenia prześladowcze. Ŝe bardziej bolała go świadomość tego. Ŝe w dzieciństwie był molestowany seksualnie. Słuchając go zauwaŜyłam. zaczął terminować na budowie. Z trudem przebrnął przez drugą klasę szkoły średniej i w wieku piętnastu lat zakończył edukację. Alkohol pomagał mu zapomnieć o koszmarnych doświadczeniach. 61 . Z jakiegoś powodu się otworzył i wtedy zaczął z niego „wypływać" ten ciemny rozdział jego Ŝycia. W wieku dwudziestu pięciu lat Tony załoŜył firmę budowlaną i wraz z czterema pracownikami wykonywał drobne naprawy domów w sąsiedztwie. Tony był przekonany. jednak bez rezultatów. Ŝe matka powiedziała ojcu o molestowaniu. co wydarzyło się przed laty. Po roku abstynencji i oddania się modlitwie powiedział mi. i otworzenie przed nimi swoich ran. W psychologii pogodzenie się zazwyczaj oznacza konfrontację z osobami. W najlepszym wypadku osoby. kiedy to koledzy odprowadzili go pijanego do domu. Spotkaliśmy się kilkakrotnie i rozmawialiśmy o jego przeszłości. gdyŜ naśmiewali się z niego i Ŝartowali. Po dwóch miesiącach od chwili naszego poznania Tony sam postanowił poddać się terapii odwykowej. Tony sądził jednak. Ŝe jego rodzina nigdy nie uzna swojej zdrady. Policja wielokrotnie zatrzymywała go za wzniecanie bójek i drobne akty wandalizmu. Zamiast tego Tony zaczął się modlić i kontynuował psychoterapię. Zapytałam go. przeproszą. Po jednym z incydentów. Ŝe teŜ bym piła. Ŝe nie ochronili go przed właścicielem sklepu. na jaką było ich wtedy stać. Został zatrudniony przy remoncie domu połoŜonego w sąsiedztwie mojego. Skutki seksualnego wykorzystywania odbijały się na postępach w nauce. Upijał się codziennie po pracy. Rodzina uwaŜała go teraz za pijaka i spisała na straty. Poznaliśmy się całkiem przypadkowo. Pił nawet w trakcie pracy. Wiedział. Okazało się. Ŝe wiedzieli. Ŝe wybaczył sprzedawcy słodyczy. Stwierdził. zwróciłam mu uwagę. Ŝe rodzina. Potrafił błogosławić swoją rodzinę i uznać ją za źródło siły. Uwierzyłam mu. które nakłaniają go do samobójstwa. Nie byliby w stanie się przyznać. Ŝycia. a wraz z rozwojem jego firmy rodzice zaczęli się wyraŜać o nim z dumą. W wieku dwudziestu dziewięciu lat stracił firmę i dom. Szczególnie rodzice byliby zbyt zawstydzeni.nie próbowała mu pomóc. Jak we wcześniejszych sytuacjach zaczął więcej pić. aby móc wysłuchać jego historii. Aby zarobić na Ŝycie. z którymi mamy coś do wyjaśnienia. Wiedział. jak powrócił do pracy. W wieku szesnastu lat był znanym zabijaką i zakałą dzielnicy. Ŝe jego bracia takŜe o tym wiedzieli. co się dzieje . dzięki czemu nastąpi oczyszczenie. niŜ sam fakt seksualnego wykorzystywania. Niedokończone sprawy dotyczyły rodziny.Tony pracował w sklepie aŜ do ukończenia trzynastego roku. Widząc to. którą odkrył w sobie. aby zarobić pieniądze. co musiał robić dawno temu. gdybym miała takie wspomnienia jak on. gdyŜ rodzice zabronili rodzeństwu Tony'ego przychodzić do sklepu. Później stwierdził. Ból związany ze zdradą. Ŝe w obliczu strachu związanego z egzystencją w nowym kraju rodzice być moŜe podjęli jedyną decyzję. Spotkałam Tony'ego w miesiąc po tym. To stanowiło dla niego przeprosiny za to. wrzeszcząc wyrzucił z siebie wściekłość na rodziców i rodzeństwo za to. Wtedy zaczął pić. czy nie chciałby porozmawiać o swoim dzieciństwie. Ŝe nie czuje juŜ Ŝalu do swojej rodziny. Odpowiedział. poŜerał go od środka. Tony pracował nad odnowieniem swoich kontaktów z rodziną.

jednak gdy omawiałam oddziaływanie doświadczeń z dzieciństwa na nasz układ biologiczny. WyróŜniał się wśród uczestników. jest nadal w jego energii. jest przeświadczenie.powiedziałam i powtórzyłam pytanie. Najpierw pomyślałam.Zastanów się więc teraz . ale na pewno bardzo wiele.zapytałam. którą mógł się teraz bawić. Odkąd George skoncentrował się na własnym wewnętrznym poczuciu wieku. i dał do zrozumienia. Ŝeby zabezpieczyć się na starość .Więc i ty zamierzasz zestarzeć się po sześćdziesiątce? . jakby otrzymał od kogoś nową zabawkę. Powiedział.odpowiedział George. . Ŝe jest tylko „widzem". co powiedziała mi rodzina.Inny męŜczyzna. George.Nie wiem . wspomnienia związane ze starzeniem się Twoich rodziców?" Uczestnicy w ciszy czekali na odpowiedź. poniewaŜ taka informacja docierała do niego nieustannie od jego rodziców. Moi rodzice zawsze mówili mi. PoniewaŜ George właśnie skończył sześćdziesiątkę. . jak moŜna się uwolnić od wzorca. . aby moi uczniowie mieli oczy otwarte w trakcie wykładu. George rozwiązywał w tym czasie krzyŜówki. dla którego się starzeje. Po przerwie przeszłam do omówienia pierwszej czakry i oddziaływania energii grupowej. przyszedł na moje warsztaty. uwalniając się tym samym spod wpływu społecznej koncepcji starzenia. jednak najwidoczniej coś go w moich słowach poruszyło. mając nadzieję. Ŝe głównym powodem. jest zapisane w moim ciele?" W jego tonie wyczuwalny był sarkazm. Ŝe wszystko. iŜ starość zaczyna się po sześćdziesiątce. W trakcie przerwy podeszłam do George'a i zaproponowałam mu filiŜankę kawy. Bardzo rzadko widuje się. Odparłam.Po sześćdziesiątce. bo skończył sześćdziesiąt lat. Ŝe zawsze uwaŜał. Zdrzemnął się podczas części poświęconej związkom pomiędzy poglądami a zdrowiem. Ŝe to wpływ kofeiny. Ŝe wszyscy skupili się na nim. Dlatego idziemy na emeryturę. George'a. z których Ŝadne nie doŜyło siedemdziesiątki.nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ŝe kiedy odsunę od siebie jakąś ideę. posiada nad nami władzę. PoniewaŜ jesteśmy starzy. Takie jest Ŝycie.Kiedy zestarzeli się twoi rodzice? . który choć nie odzwierciedla prawdy. lecz takŜe przez poczucie honoru. Wokół stwierdzenia George'a rozwinęła się dyskusja. tak bardzo chciała odpowiedzieć za niego. aby ktoś zmienił przekonania tak szybko i gruntownie jak on. Ku zaskoczeniu mojemu. stał się niemal dziecinnie onieśmielony. oczywiście. Ŝe tak musi być.KaŜdy starzeje się po sześćdziesiątce. gdy zrozumiał. George przyznał. Rozpoczęłam warsztaty od wprowadzenia w układ energetyczny człowieka. zapytałam: „Jakie masz.A kiedy zamierzasz się zestarzeć? . nie jego. ulegając namowom Ŝony. jego Ŝony i wszystkich uczestników. George nie mógł zrozumieć tego pytania. Ŝe być moŜe nie wszystko. Posłałam jej ostrzegawcze spojrzenie. .Nie wiem. George trochę się oŜywił. Gdy tylko spostrzegł.powiedziałam. więc się uspokoiła. zaczął się cieszyć Ŝyciem. to ona przestanie kontrolować moje Ŝycie?" Moment kulminacyjny nastąpił. Honor Wspólnota jest podtrzymywana nie tylko poprzez lojalność. Ŝe całe to przedstawienie interesuje Ŝonę. George napomknął: „Masz na myśli to. co powiedzieli do niego rodzice. . co powiedzieć.odpowiedział . w jaki sposób podejście George'a mogło ulec tak szybkiej zmianie. Nadal nie mogę zrozumieć. Ŝe wolę. George momentalnie odrzucił swoją dotychczasową koncepcję. śona Georga nie mogła spokojnie usiedzieć na krześle. gdy George popatrzył na swoją Ŝonę mówiąc: „JuŜ nie chcę być stary. a ty?" Jego Ŝona zaczęła płakać i śmiać się zarazem. Rozmawialiśmy o tym. 62 . Ŝe się domyśli. więc zadałam je w inny sposób. abym cięŜko pracował i odkładał pieniądze. na przykład. . . Powiedział: „Masz na myśli. podobnie jak cała grupa.

Ŝe miałem wielu chłopców. Nie mogłem im powiedzieć: »Słuchajcie. wszyscy i wszystko naokoło wydaje się tymczasowe i kruche. pozwalają takŜe swoim dzieciom na łamanie tej zasady w przyszłości. Honor i poczucie godności są źródłem bardzo silnej i pozytywnej energii. JuŜ miał przełączyć na inną stację. którzy ciągle siebie okłamywali. którzy obracali ogromnymi sumami. przez co nie znajduje oparcia ani w sobie. Musimy się nauczyć dotrzymywać danego słowa względem innych i względem siebie. nawet. z którym nie moŜe sobie poradzić. musimy się zmienić. by honor miał wpływ na zdrowie fizyczne. jak jego babcia w dzieciństwie opowiadała mu o aniele stróŜu. Zapomniał o tym. było to. które w wieku dorosłym takŜe nie mają respektu dla innych. Wychowywał się w biedzie. odpowiedział: Wyjdź za kogokolwiek. jak moi rodzice. Po raz pierwszy w Ŝyciu Sam poczuł. zrozumiałam. Uczy się ludzi. Bez moralnego oparcia. Ŝe jego anioł go obserwuje. i nie moŜemy ich rozczarować«. Pewnego dnia. które śledzą nasze postępowanie. Sam włączył radio i usłyszał rozmowę. Jednak starsi członkowie wspólnoty. Ŝe kaŜdy ma anioła stróŜa. Gdy odpowiedziałam. w szczególności nasz układ immunologiczny. Jechał właśnie po dostawę narkotyków. jednak. gdy nie wywiązuje się z tego obowiązku. wzmacnia więzy krwi i świadomość przynaleŜności etnicznej. jest instytucja małŜeństwa. Gdy nie moŜesz na sobie polegać. abym mu przyrzekła. Takie były jego ostatnie słowa. Sam miał wypadek. na których otwarcie opowiedział o swoim Ŝyciu. Jako handlarz narkotyków zarabiał prawie siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów tygodniowo. jak po śmierci wytłumaczę się ze sposobu. za którego chciałabym wyjść. którzy nie potrafią stworzyć stabilnego Ŝycia. sprawia. Pewnej nocy. Wjechał samochodem w 63 . który zawsze nad nim czuwa. „Zatrudniał" wielu dealerów. lecz całego społeczeństwa. Sam nie miał ochoty tego słuchać. jakie daje godne postępowanie. jak wybrnąć z tej sytuacji". Jednak nie mogę oprzeć się wraŜeniu.Kodeks honorowy kaŜdej wspólnoty obejmuje religijne oraz ludowe tradycje i ceremonie. bez ojca. Na tym opierał swoje poczucie godności. Uparcie dąŜył do pełnienia roli lidera. dzieci wyrastają na dorosłych. jednak nie mógł oprzeć się wraŜeniu. Ŝe moŜe być jednym z najwaŜniejszych czynników mających wpływ na ciało. wychowują dzieci. która zasila nasz układ energetyczny i ciało. o której myślałem. Ŝe moŜesz się wywiązać ze zobowiązań i potrafisz doprowadzać sprawy do końca. „Chodziło mi o to. ani w innych. Pewna kobieta powiedziała mi tak: „Mój ojciec umierając poprosił mnie. porównywalnym z miłością." Poprzez swój sposób zachowania partnerzy uczą zasad etycznych następną generację. Ŝe ma problem. byleby zachować ciągłość rodziny. uczy nas znaczenia sprawiedliwości i prawdomówności. Zadaniem ojca jest utrzymywanie rodziny. gdy rozmówczyni powiedziała. nogi i układ kostny. który otacza go opieką i chroni w kaŜdej sytuacji. Rytuały takie jak chrzest oraz inne grupowe obrzędy wiąŜą energetycznie nowych członków z duchową energią grupy. Nie wiedziałem. Brak moralnych zasad dotyczy nie tylko rodziny. Ŝe jego dzieci mają zaburzone poczucie odpowiedzialności. jednak nagle przypomniał sobie. poniewaŜ mamy anioły. Cudzołóstwo jest zabronione. Sam powiedział: „Jedyną rzeczą. a kobieta w radiu na nowo obudziła to wspomnienie. którzy nie okazują sobie szacunku. Bądź pewny. poniewaŜ tak czujesz się wewnątrz siebie. prowadząc samochód. dopuszczając się zdrady. Bez poczucia honoru bardzo trudne lub wręcz niemoŜliwe dla jednostki jest godne wystąpienie we własnej obronie. by traktowali siebie z szacunkiem. gdy chodziło o przywództwo w gangu narkotykowym. Przekazane poczucie godności napełnia nas siłą. którzy liczyli na mnie i moje pieniądze. Ŝe będę miała dziecko. której wspólnota przypisuje duŜe znaczenie. Sprawą honoru. Choć na ogół nie uwaŜa się. jednak rodzice. Ŝe nie poznałam jeszcze męŜczyzny. w jaki zarabiałem". Ŝe odziedziczyłem ten sposób zachowania i Ŝe w odpowiednich okolicznościach zacznę postępować w ten sam sposób".poniewaŜ oni z niczym się nie liczyli. Sama poznałam w trakcie warsztatów. Pewien męŜczyzna powiedział: „Nie chcę Ŝyć tak. kilka dni po audycji radiowej. gdyŜ osoba taka pozbawiona jest ram lub punktu odniesienia dla swoich decyzji i zachowań.

One sprawiają. Ŝe jest to lepszy „odlot" niŜ wszystkie narkotyki. poniewaŜ wiem. Niezgodne z grupowym poczuciem sprawiedliwości jest wystawienie na niebezpieczeństwo członka rodziny dla indywidualnych korzyści. którzy go poznają. a takŜe pomaganie komuś. Jego „pracownicy" zapewnili go. I kiedy te dzieciaki opowiadają mi o swoich marzeniach. i zacząłem nowe Ŝycie". aby mogli Ŝyć Ŝyciem innym od tego. będę mógł uzdrowić swoje nogi. Myślę. wynikającym z prawdziwej miłości do Ŝycia. by być dumnym z tego. Sam zaczął czytać ksiąŜki o uzdrawianiu . Po raz pierwszy w Ŝyciu wiem. co to znaczy być czystym aŜ do głębi swojej duszy i być z siebie dumnym. MoŜna ją sprowadzić do kilku podstawowych zasad: sprawiedliwa jest zemsta za nieuzasadnione szkodliwe działanie. Sprawiedliwość Wspólnoty uczą nas sposobu pojmowania sprawiedliwości. co się robi. sprawiedliwe jest pomaganie członkom rodziny w działaniach obronnych lub odwetowych. Takie przekonanie jest przyczyną głębokiego smutku. „złe dni". Z drugiej strony. Jakoś dawałem sobie radę.latarnię i został powaŜnie ranny w nogi i dolną część kręgosłupa. „Nazwisko jest bez znaczenia". Wspólnota zazwyczaj wierzy. co tobie niemiłe" albo prawie karmy: „co posiejesz. Choć zbiorowe prawo jest potrzebne dla utrzymania porządku społecznego. Kiedy członek wspólnoty zasłuŜy się jej w szczególny sposób. mówimy czasem lekcewaŜąco. grupowe poczucie sprawiedliwości moŜe spowodować silne osłabienie układu energetycznego. W Ŝartobliwy sposób mówi: „Kto by przypuszczał. jak waŜne jest to." Sam został przywódcą dzieci uczącym je poczucia honoru. „Prawie nic nie zarabiałem w porównaniu do moich wcześniejszych dochodów. Lecz od nazwiska zaleŜy wiele . a oni mi uwierzyli. Ŝe to nie miało Ŝadnego znaczenia. kogo wspólnota uznała za zagroŜenie. jednak Sam dostrzegł w tej sytuacji okazję do tego. „Miałem wraŜenie. zazwyczaj opiera się ono na zasadach: „oko za oko. kiedy to ból jest bardzo dokuczliwy. Niektóre osoby latami bezskutecznie próbują odkryć „powód" swoich bolesnych przeŜyć. Jego uzdrowienie niewątpliwie stało się moŜliwe dzięki znalezieniu sensu w Ŝyciu. Ŝe odzyskanie sprawności w nogach będzie długim i powolnym procesem i Ŝe bóle mogą nie ustąpić do końca Ŝycia. Dzisiaj chodzi o kulach. aby zmienić swoje Ŝycie.niezdolni do uczynienia kroku w przód ani do uwolnienia się od przeszłości.energia dumy lub wstydu. Ŝe nie jestem w stanie sprostać obowiązkom. Zmieniłem miejsce zamieszkania najszybciej. jakie kiedykolwiek sprzedawałem. Ŝe członek wspólnoty „utrzymuje się" z reputacji innej osoby. sprawiedliwe jest robienie wszystkiego. niesprawiedliwe jest sprzeciwianie się nakazom wspólnoty. resztę Ŝycia spędzają błądząc we mgle . Inspiruje wszystkich. Zakaz sprowadzania wstydu na rodzinę daje wspólnocie ogromną władzę nad jednostką. czego nie miałem im za złe. Powiedziałem chłopcom. jak to mówi. jak tylko było to moŜliwe.i o aniołach. nie 64 . Ŝe wszystko jest moŜliwe. Ŝe nie powrócę na ulicę. i czasami opowiadam o aniołach. jakie sam do tej pory prowadził. „nie czyń drugiemu. ząb za ząb". Tak rozumiana przez grupę sprawiedliwość zapewnia porządek społeczny. Tłumaczę im. Ŝe istnieje „ziemskie" wyjaśnienie wszystkich wydarzeń. Postanowił im pomóc. Lekarze powiedzieli mu. którą przekazuje nam pierwsza czakra. wskutek czego jednostka moŜe odczuwać trwały brak oparcia i mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów. jednak uwierzcie mi. Ŝe poprowadzą dalej interes.grupą harcerzy z sąsiedztwa. Ŝe duŜą rolę odegrała przy tym chęć przejęcia mojego udziału. W efekcie Sam zajął się innym „gangiem" . Ŝe o kulach będę stał na ziemi pewniej niŜ gdy byłem bez nich?" Ma swoje. to zbierzesz". Nigdy dotąd tego nie czułem i muszę wam powiedzieć. Ŝe jeŜeli przyrzeknę. Ŝe mam w Ŝyciu cel. a gdy nie potrafią znaleźć odpowiedzi. zawsze zostaje „energetycznie nagrodzony". jednak emanuje radością. promieniując zaufaniem do siebie. co słuŜy ochronie siebie i rodziny. mówię im. Ŝe jest to prawda. Nierzadko zdarza się.

abym go zdiagnozowała. poprosił. Nie wiem. Patryk. Zrozumiałam. jest zrozumienie. jakiej kiedyś doznała. która zbliŜyła się do niego na odległość trzech metrów. przeszkadza nam w rozwoju duchowym. Dosyć powiedzieliśmy". był wyjątkowo czarującym męŜczyzną. Któregoś ranka Patryk spotkał się ze mną. ciepłą i uczuciową osobą. Nie moŜna zmienić świata.odzwierciedla rzeczywistości. kto go poznał. Kilka osób zauwaŜyło. które doprowadziło go prawie do kalectwa. obcy.odpowiedział. jednego dnia ja tracę nogę. jakie przypisuje jej wspólnota. „Niektóre rzeczy są nie do odwrócenia. Ŝe prowadzisz podwójne Ŝycie . lecz on opuścił warsztaty i nigdy więcej juŜ go nie spotkałam. nie moŜna się wycofać". Nie moŜna cofnąć historii. z którą byliśmy związani. choć pochodził z Irlandii Północnej. gdy diagnozowałam pewną kobietę z rozległymi zmianami nowotworowymi. Ŝe jego energia nie jest zaangaŜowana w samoobronę. by wspierać nasz komfort fizyczny. Myślałam. Ŝe cierpiał na bóle nóg i kręgosłupa. uwaŜał. następnego . ZauwaŜyłam jednak. Nie potrafił zerwać ze swoją „wspólnotą militarną" bez względu na cenę. Nie był on związany z jej religią. Ŝe to związek z tą organizacją militarną jest przyczyną Twojego przewlekłego bólu. gdyŜ często oznacza fizyczne rozstanie się z rodziną lub grupą ludzi. Zaakceptujmy fakt. zobaczyłam obraz ukrzyŜowania. Ŝe przekroczyłam niebezpieczną granicę. Zemsta pociąga za sobą zemstę. Odbierając wraŜenia jej dotyczące. Powiedziałam: „Sądzę. Opowiadając o epizodach ze swojego Ŝycia hipnotyzował innych. znanej ze swoich niekończących się konfliktów religijnych i ekonomicznych. Zrozumiałam tę głęboką prawdę. lecz istotnym elementem rozwoju. Zapytałam go o wiek i gdy znalazłam się w tym łagodnym stanie. Ŝe rodzinne i zewnętrzne okoliczności nie zostały zaaranŜowane po to. Obraz stanowił wezwanie do zerwania z tym bólem. Ŝe obciąŜenia spowodowane prowadzeniem podwójnego Ŝycia nie pozwalały mu odzyskać zdrowia. mając najwidoczniej na myśli trwający od dawna konflikt w Irlandii Północnej. „W moich stronach musisz umieć się bronić" . W symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu moŜemy odnaleźć pomost pomiędzy duchową pułapką ludzkiej sprawiedliwości a Boskim sposobem rozumowania.utratę zdrowia i wewnętrzny konflikt pomiędzy osobistym poczuciem sprawiedliwości a atmosferą usprawiedliwionej zemsty. lecz z cierpieniem z powodu zdrady. który pozwala pojawiać się wraŜeniom. lecz słuŜą naszemu rozwojowi duchowemu. Z racji swojej pracy prawdopodobnie widział więcej ran postrzałowych i ofiar bomb samochodowych niŜ ktokolwiek inny. w której rządzi Boska logika. więc w trakcie wykładu wielokrotnie wstawał i się przeciągał. która go otaczała. Ŝe ma na myśli odejście od stołu. To zadanie jest jednym z najtrudniejszych. Nagle z ciepłej i bliskiej osoby zrobił się zimny. Chodził o lasce.oni. 65 . jaką musiał za to zapłacić . To jest droga bez wyjścia . jakie się wiąŜą się z pierwszą czakrą. Największą lekcją. Flirtował z kaŜdą kobietą. jaka się wiąŜe z pierwszą czakrą. i choć czuł się przy tym niezręcznie. „Dlaczego mam wraŜenie. Po chwili Patryk powiedział: „Muszę juŜ iść. lecz agresję. musimy się uwolnić spod jej panowania. JeŜeli sprawiedliwość w tym znaczeniu. Ŝe jest Ŝołnierzem i Ŝe jego silny ból w nogach jest wynikiem cięŜkiego pobicia. Zapadła cisza. Pracował jako sanitariusz i posiadał dar opowiadania. Nie mógł długo siedzieć. Ze względu na swój sposób zachowania Patryk wydawał się osobą wolną od trosk. który uczestniczył w jednym z moich warsztatów. Ŝe jest pogodną. Według mnie musisz ograniczyć swoje kontakty z tą grupą lub nawet zupełnie z nią zerwać". Ŝe prawdziwa sprawiedliwość jest Boska. nerwowo zapytał mnie: „Co widzisz?" W tym momencie zrozumiałam. czy Patryk kiedykolwiek był zmuszony odebrać komuś Ŝycie. KaŜdy. wiem jednak.kiedy raz się na nią wstąpi.jako sanitariusz w szpitalu i jako wojskowy? Czy jesteś członkiem jakiejś organizacji militarnej?" Patryk zesztywniał. choćby nie wiem jak bardzo się tego pragnęło. a bolesne doświadczenia nie są karą za złe postępowanie.

gdyŜ firma zajmowała się produkcją pokarmu dla kotów. aby uniknąć wypadnięcia z drogi. Choć byłam wyczerpana i chciało mi się spać." Wkrótce pojawiło się kilka sprzyjających okoliczności.tylko 66 . lecz pomoc w przewartościowaniu tego. . który prowadził we śnie to był Jaguar. nie mógł nic na to poradzić. sądząc. Nie poŜałowałam i do dziś jestem mu wdzięczna za jego natręctwo. czego pragniemy. Ŝe nie chce z nim dłuŜej współpracować. śycie Eryka jest typowym przykładem tego wyzwania. Ŝe Ŝyciem rządzi sprawiedliwość uniwersalna. co robię . a samochód. Jezdnia była zdradziecko oblodzona i musiał przykleić się do kierownicy. Ŝe będę robił to. PoniewaŜ ich było dwóch. słucham Cię". gdy przydarza nam się coś podobnego lub gdy nie moŜemy osiągnąć tego. z którymi realizował róŜne przedsięwzięcia. Poznałam kogoś". Po drodze Eryk powiedział: „Pozwól.Gdy zastanowiłam się głębiej nad znaczeniem tego obrazu. pomyślałem. Chcę rozwodu. oznajmił. a ja to zrobię". choć to oni myśleli. Ŝe doświadczenie judaszowej zdrady jest archetypem. Powiedziałem Bogu: JeŜeli Ty za tym stoisz. a które nie miało Ŝadnej wartości. Wydawało mi się. a gdy warsztat się zakończył. oznajmiło. W nocy zacząłem się modlić. jak dotąd lub jak byśmy sobie tego Ŝyczyli. Jadąc dalej. Ŝe opowiem Ci o sobie". Eryk wyszedł z biura przytłoczony. Ŝe tylko Bóg mógł coś takiego zainscenizować. dotarł do małej wioski. która jest prawdziwym partnerem Ŝyciowym w kaŜdym tego słowa znaczeniu. Jak przepowiedział to sen. jak twierdzi. OŜenił się ponownie. W przenośni oznacza. Świeciło słońce. Ŝe uwalniają się ode mnie. gdzie burzy juŜ nie było. Ŝe tego nie zniosę. które wspólnie prowadzili. Byłem zdruzgotany tym faktem i choć jestem ateistą. na co Ŝona odparła: „Ja teŜ muszę ci coś oznajmić. Powiedz mi. czego chcesz. Ŝe ludzka argumentacja i sprawiedliwość nie są wystarczające i Ŝe nie posiadamy mocy sprawiania. nie powinniśmy dopuszczać do siebie rozgoryczenia i poczucia zranienia. Uczy nas. Dwóch partnerów. Musimy zrozumieć. która w obliczu zdrady rozwinęła w sobie raka. Doświadczenie zdrady pokazuje nam. Ŝe w ten sposób będę mógł odejść od nich i od Ŝony bez Ŝalu . Podjął taką decyzję. W jakiś sposób udało mu się przedostać na drugą stronę. daj mi znak. które pozwoliły mu zająć się tą małą firmą.PoŜegnałem się z nimi. W przeciwieństwie do kobiety. gdzie w oknie jednego z domów paliła się świeca. Zaproponowali mu dwie moŜliwości. która dotyczyła przejęcia akcji pozbawionego wartości przedsiębiorstwa.powiedział. Eryka poznałam przed kilkoma laty na warsztatach. Ŝe mu się powiedzie. Podczas wielkiej burzy przedzierał się samochodem przez Alpy. Ŝe zabiera mnie na wycieczkę do Amsterdamu. której nie potrafimy dostrzec. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wydawało się. Ŝe celem tego bolesnego doświadczenia nie jest zranienie nas. z najcudowniejszą kobietą na świecie. a droga była sucha i bezpieczna. Ŝe pokładanie wiary w ludzką sprawiedliwość jest błędem i Ŝe powinniśmy zaufać Boskiej logice. Wchodząc do domu zwrócił się do Ŝony: „Muszę ci o czymś powiedzieć". „Nigdy nie przewidywałem. „Wszyscy moi partnerzy opuścili mnie jednego dnia.powiedział . Dziś Eryk ma jedno z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw w Belgii i większość swojego czasu spędza prowadząc transakcje. by wszystko było tak. Ŝe w ten sposób zaoszczędzili trzydzieści pięć tysięcy dolarów. w co do tej pory wierzyliśmy i czemu ufaliśmy. zdałam sobie sprawę. „Wiedziałem. Ŝe zaraz uderzy w zbocze góry. Pod wpływem tego snu zdecydował się przyjąć ofertę swoich partnerów. a na stole czekał ciepły posiłek. PoniewaŜ wiedział ze snu. Albo weźmie równowartość trzydziestu pięciu tysięcy dolarów w gotówce. choć nie byłem tego pewien. pierwsze miesiące budowania przedsiębiorstwa praktycznie od podstaw były bardzo trudne. Przez cały czas siedział cicho. Jednak tak się nie stało. Tej samej nocy Eryk miał sen. nie rezygnował. Partnerzy byli tym zachwyceni. Przed dziesięciu laty Ŝycie Eryka legło w gruzach. które prowadziłam w Belgii. zgodziłam się. albo wszystkie akcje przedsiębiorstwa. lecz powiedziałam: „Dobrze.

na których moŜemy się uczyć uniwersalnej prawdy: „Wszystko jest jednością". Teraz. Opisane przypadki są przykładami sytuacji. Jakie rodzinne tradycje lub rytuały przejąłeś/aś i kontynuujesz sam(a) lub w swojej rodzinie. JeŜeli załoŜyłeś/aś własną rodzinę. jakie chciał(a)byś przekazać swoim dzieciom. której Ŝycie się wali. aby uzdrowić tę sytuację? 6. Jakie masz uprzedzenia? Które z nich są silniejsze niŜ zdrowy rozsądek? 4. Czy posiadasz poczucie honoru? Czego ono dotyczy? 5. Czy kiedykolwiek mu się sprzeniewierzyłeś/aś? JeŜeli tak. kiedy spotykam osobę. Czy masz jakieś nierozwiązane konflikty z członkami rodziny? JeŜeli tak. wymień wartości. dziękując Bogu za uwolnienie mnie od wcześniejszego Ŝycia. tworząc „intuicję pierwszej czakry". choć nadal dominują w Twoim myśleniu? 3. Duchowa moc zawarta w sefirze Szechina i sakramencie chrztu łączy się z energią pierwszej czakry.Bóg mógł znać ten plan. Wymień te cechy wspólnoty. Wymień wszystkie sposoby. na jakie Twoja rodzina wnosi dobro do Twojego Ŝycia. gdyŜ nigdy sam nie zdobyłbym się na rozstanie z tymi trzema osobami. rozwijać się i wznosić ponad wypaczenia zasady: „Wszystko jest jednością". które chciał(a)byś w sobie rozwinąć lub wzmocnić. Które z nich straciły waŜność. KaŜdy dzień zaczynam od modlitwy. która pomaga nam godnie ze sobą współŜyć. Kolejnym etapem naszego rozwoju są lekcje związane z drugą czakrą i Boską prawdą: „Szanujcie siebie nawzajem". 8. 67 . wymień przyczyny. 10. Nie trzeba się niczym martwić. Wiem o tym z własnego doświadczenia". czy podjąłeś/aś działania. Odpowiedz na pytania: 1. 9. które powstrzymują Cię przed uzdrowieniem tych relacji? 7. mówię jej: Bóg jest z Tobą. Jakie przekonania odziedziczyłeś/aś po swoich rodzicach? 2.

umiejętność obrony i chronienia siebie. Dzięki energii drugiej czakry moŜemy odpowiednio dozować siły i radzić sobie z pokusami. własności. jaką emanuje zdrowe fizyczne ego. wywoływane są przez zaburzenia energetyczne drugiej czakry. jakie niesie Ŝycie. środki uzaleŜniające lub inni ludzie. Rak prostaty. a takŜe umiejętność podejmowania decyzji osobistych i zawodowych. jak i głęboka. miednica. Dotyczy ona naszych kontaktów z ludźmi oraz wszelkimi przejawami Ŝycia. Choroby związane z tym ośrodkiem energetycznym powodowane są lękiem przed utratą kontroli. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Druga czakra jest odpowiedzialna za naszą potrzebę tworzenia związków i oddziaływania na świat fizyczny. a zarazem duchowy. pracy lub pieniędzy. Podporządkowanie się wspólnocie przestaje odgrywać decydującą rolę. gwałt. z jednej strony wyraŜa się poprzez pragnienie posiadania dzieci. autorytet. np. umiejętność radzenia sobie z utratą członka rodziny.nadawania fizycznej formy naszym twórczym pomysłom. fizyczne potrzeby. tworzyć związki i badać moŜliwości wykorzystania swojej woli. a z drugiej . Czakra partnerstwa zawiera takŜe energię „przymierza". Energia drugiej czakry zmienia nastawienie do świata. impotencja. zdrada.płodzącą męską energię. Energia drugiej czakry. Odpowiedniki fizyczne: narządy płciowe. Uniwersalna prawda: W drugą czakrę wpisana jest święta prawda: „Szanujcie siebie nawzajem". poniŜej pępka. Jej energia zaczyna pulsować i ujawnia się w wieku około siedmiu lat. zdolność podejmowania ryzyka. rak jajnika. dzięki któremu moŜemy bezpiecznie poruszać się w świecie. przewlekłe bóle dolnej części kręgosłupa. Z duchowej perspektywy kaŜda relacja. okolica bioder. Choć pierwsza czakra nadał nakłania nas. straty finansowe. dzięki którym moŜna zaspokoić osobiste. Ta płodząca energia ma charakter biologiczny. Symbolicznym wyrazem róŜnego rodzaju komunii jest akt „dzielenia się chlebem". wyrostek robaczkowy i pęcherz moczowy. co jest niezmiernie waŜne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Zaburzenia związane z menopauzą. Podstawowe wartości: Zdolność do zapewniania sobie finansowych i materialnych środków do Ŝycia oraz stabilność w tym zakresie. takie jak uderzenia krwi do głowy lub depresje. pieniądze. Mięśniaki macicy są wynikiem tłumienia energii twórczej lub angaŜowania energii Ŝyciowej w pozbawioną perspektywy pracę lub związek. TakŜe lęk przed utratą sprawności fizycznej. Druga czakra daje nam niezaleŜność i stanowi instynkt przetrwania. W tym okresie dzieci zaczynają wchodzić w nowe relacje z dorosłymi i innymi dziećmi. pozwala nam radzić sobie ze sprawami świata zewnętrznego bez wyrzekania się lub „sprzedawania" siebie. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Druga czakra jest powiązana z sefirą Jesod symbolizującą fallusa . Wszystko. byśmy polegali na sile zewnętrznej. ludzie lub pieniądze. słuŜy rozwojowi 68 . jak: uzaleŜnienie. Główne lęki: Lęk przed utratą kontroli lub przed kontrolą z zewnątrz sprawowaną przez innych ludzi lub wydarzenia i okoliczności takie. odrzucenie przez partnera lub środowisko zawodowe. dolna część kręgosłupa. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pomaga nam budować indywidualną toŜsamość i chronić siebie poprzez ustalanie własnych granic. zdolność „dźwignięcia się" i odbudowania Ŝycia. powiązane jest z naszym polem energetycznym właśnie poprzez tę czakrę. W tych nowych relacjach dzieci zaczynają przejawiać indywidualność.Rozdział 2 Czakra druga: moc związków Druga czakra odpowiada za nasze związki. Sakrament komunii współbrzmi z energią drugiej czakry i dotyczy więzi. stając się bardziej niezaleŜne od rodziców i od domu. a znaczenia nabierają inne związki. co pozwała nam kontrolować otoczenie. waŜnym bodźcem staje się energia drugiej czakry. jakie tworzymy z innymi. instynkt: „walcz lub uciekaj". takimi jak seks. jelito grube. partnera. bioder oraz zapalenie stawów są najczęstszymi dolegliwościami tego obszaru. Umiejscowienie: dolna część brzucha. zarówno przypadkowa.

wysyłamy wytworzoną wcześniej energię. tworzenia związków z ludźmi. która podyktowana jest lękiem. która dokonana jest w wierze. Ŝe dzięki mocy decydowania moŜemy przelewać naszego ducha w materię i sprawiać. Ŝe wytwarzamy wzorce energetyczne. Ŝe kaŜda relacja stanowi waŜną lekcję duchową. którzy wspierają nasz rozwój. Z symbolicznego punktu widzenia przesłaniem trzech archetypowych energii . poniewaŜ kaŜda decyzja jest aktem twórczym twojego ducha. który pozwala stawić czoła własnym słabościom. Odpowiednikiem drugiej czakry w fizyce jest zasada akcji i reakcji (kaŜde działanie powoduje reakcję przeciwną o takim samym nasileniu) oraz zasada magnetyzmu (przeciwnie naładowane obiekty przyciągają się). w drugiej czakrze zostaje rozdzielona na dwie przeciwstawne siły.świadomości. którzy nas ograniczają. Druga czakra. Zanim wejdziemy w jakąkolwiek relację. jako jednostkom. im bardziej stajemy się świadomi. Wszyscy nauczyciele duchowi mają za zadanie inspirować nas. stoi moc niebios. dzięki swej dwoistej naturze. Energia drugiej czakry ma charakter dwoisty. sprawiając. jest pogwałceniem wiary. Takie relacje są często duchowym „bodźcem". Przesłanie duchowe drugiej czakry dotyczy świadomego uczestniczenia w relacjach. gdyŜ odkrywanie prawdy na swój temat i uświadamianie sobie swoich ograniczeń nie naleŜy do rzeczy przyjemnych. Jednolita energia pierwszej czakry. Powiedzenia typu: „podobne przyciąga podobne" lub: „gdy uczeń jest gotowy. które pozwalają nam lepiej poznać siebie. tym lepiej moŜemy wykorzystywać tę energię. za który ponosisz odpowiedzialność. To dlatego „wiara choćby wielkości ziarenka gorczycy moŜe sprawić. Ten ruch wpływa na energię naszego świata.sefiry Jesod. abyśmy zrozumieli. Podejmowanie decyzji jest procesem tworzenia. Łatwiej jest dostrzec symboliczne znaczenie naszych relacji. sakramentu komunii i fizycznej energii drugiej czakry . i rozstawania się z tymi. która organizuje nam spotkania z innymi . Ŝe niepostrzeŜenie działa jakaś siła. reprezentująca wspólnotę. Te dwa bieguny są róŜnie nazywane: jin i jang. które róŜnią się od nas i od których moŜemy się czegoś nauczyć. Co więcej. 69 . nieustannie pobudza nas do podejmowania decyzji w świecie skrajności. z którymi mamy do czynienia. Nie ma związku. Niektóre związki z konieczności są bolesne. Ŝe tworzymy w swoim Ŝyciu takie relacje. pojawia się nauczyciel" wyraŜają to.zawsze we właściwej chwili. który byłby pozbawiony duchowego znaczenia. wplątujemy naszego ducha w wydarzenia. rozwijać się duchowo. dzięki której moŜemy poszerzyć wiedzę na swój temat. Opanowanie mocy decydowania oraz wszystkich jej twórczych i duchowych aspektów jest podstawą ludzkiego doświadczenia. Ŝe obcowanie z dwoistością drugiej czakry jest takie atrakcyjne. dzięki którym przyciągamy osoby. KaŜda decyzja powoduje niewielkie poruszenie energetyczne. To sprawia. i bez względu na to. W kontekście kontaktów międzyludzkich zasady te mówią. czy ma on charakter rodzinny. kto i co jest waŜne. dlatego wszystkie główne duchowe tradycje głoszą jedną podstawową naukę: wybieraj mądrze. gdy uwolnimy się od potrzeby oceniania. społeczny czy polityczny. Gdy podejmujemy decyzje. Ŝe nasze słowa „stają się ciałem". zamiast tego okazując szacunek osobom. za kaŜdym razem pomaga nam. i koncentrując się na sprawie. słońce i księŜyc. zawodowy. pozytywnych i negatywnych wzorców energetycznych. Energie sefiry Jesod i sakramentu komunii łączą się z dwoistością drugiej czakry. który odbiera impulsy napływające z ludzkiej świadomości. która nas połączyła. anima i animus. Przeciwieństwa umoŜliwiają dokonywanie wyborów. KaŜda decyzja. Ŝe zostanie przeniesiona góra". Zrozumienie tych przeciwstawnych sił ma decydujące znaczenie w pracy z sytuacjami związanymi z drugą czakrą. umoŜliwiając to samo takŜe drugiej osobie.jest zrozumienie. Moc decydowania Energia drugiej czakry pozwala nam rozwijać się i wznieść ponad kolektywną energię wspólnoty. za kaŜdą decyzją. Ŝeńskość i męskość. Nie ma przypadków.

albo ty. co kieruje naszymi decyzjami. zastanawiamy się: „Czy ta relacja mnie nie osłabia? Czy coś mi daje? Gdzie kończę się ja. naleŜy zbadać. Poznawszy motywację swojego postępowania. Ŝe Ŝycia nie moŜna kontrolować. Szukając tej jednej właściwej osoby lub rzeczy. lecz nasza motywacja. co wydaje się dobre. Usilnie wypatrujemy tego jednego doskonałego rozwiązania. Ŝe nie moŜemy uciec od samych siebie i odpowiedzialności za podjęte decyzje. a co tej drugiej osoby? Czy wyrzekam się siebie w zamian za poczucie bezpieczeństwa. a rezultaty kaŜdej decyzji odzwierciedlają w pewnym stopniu te uczucia. która decyzja jest właściwa?" Jest to zasadniczy konflikt. Zadajemy sobie pytania: „Czy zajmuję się tym. Mimo to wszyscy staramy się kontrolować własne Ŝycie. jak i duchowymi. która do końca Ŝycia zapewni nam spokój. Gdy wszystko układa się dobrze. co kryje nasza dusza . co nam przyniesie. który polega na zmianach. czy wiara? KaŜdy nasz wybór związany jest z wiarą lub lękiem. biedą. które jest dla mnie najlepsze?" Nieustannie poszukując tego jednego właściwego rozwiązania. a prawdą jest. które są walutą w stosunkach międzyludzkich. Ŝe nie ma znaczenia to. angaŜując w nie część energii i osobistej mocy. które pozwoli zaprowadzić w Ŝyciu trwały porządek. zdradą. Paradoks drugiej czakry polega na tym. chaos wszystko burzy. czy sam muszę nad wszystkim zapanować? A nawet jeŜeli wszystkim kierujesz. porzuceniem. Ŝe kaŜdy związek wyzwala konflikt. oparcie. Ta zaleŜność sprawia. Konflikty zmuszają nas do podejmowania 70 . Aby rozpoznać motywy własnego postępowania. oddalamy się od rzeczywistej. osobistych „fałszywych bogów". czym powinienem? Czy poślubiłem właściwą osobę? Czy mieszkam w miejscu. bezsilnością i utratą samodzielności. Aby opanować drugą czakrę. Wybór a związki Ze względu na swój twórczy charakter energia drugiej czakry jest bardzo ulotna. abyśmy mogli ostatecznie przejąć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. KaŜdy z tych lęków potrafi zdominować nasze myślenie i Ŝycie. takie jak seks. Podstawowa lekcja związana z drugą czakrą dotyczy paradoksalnej natury wyboru: to. to skąd mogę wiedzieć. pieniądze lub status społeczny?" Choć w zasadzie te pytania są zdrowym przejawem świadomości. myśli i emocji wywoływanych przez zjawiska zewnętrzne. zatrzymując tym samym potok zmian na wystarczająco długi czas. moje albo twoje. choć doświadczamy ciągłych rozczarowań. wygrany i przegrany. Te wewnętrzne konflikty w symboliczny sposób odzwierciedlają naszą relację z Bogiem: „Moja wola czy Twoja? Czy naprawdę jesteś ze mną tu na Ziemi. a gdzie zaczyna ta druga osoba? Co jest moim udziałem. Naszym zadaniem jest pogodzenie tych przeciwieństw i rozwinięcie świadomości wrodzonej jedności Wszechświata. Odpowiada jednocześnie za sprawy związane z fizycznym przetrwaniem. ale zarazem uczy. nasz wewnętrzny konflikt pomiędzy wiarą i lękiem często ukrywany jest pod warstwą obaw związanych z przetrwaniem: „Czy zarobię na Ŝycie? Czy znajdę partnera? Czy dam sobie radę?" Ciemną stroną drugiej czakry są jedne z najsilniejszych ludzkich lęków: przed gwałtem.Wybór ma wymiar mistyczny. biedny i bogaty. gdyŜ tak naprawdę nigdy nie wiemy. to w większości przypadków powodują konflikty i podziały typu: albo ja. Jesteśmy istotami zarówno fizycznymi. a skoro świata fizycznego nie moŜna kontrolować. nasze zadanie polega na opanowaniu reakcji wewnętrznych. Ŝe jej energia nakłania nas do przejęcia kontroli nad Ŝyciem. wchodzimy w związki. władza i pieniądze. DąŜąc do stworzenia sobie miejsca do Ŝycia. finansowym niepowodzeniem. Rozpoczynamy ten proces od doświadczania konfliktów w relacjach. dowiemy się. co wybieramy. którymi dysponujemy Następnie. W świętych księgach lęki te określa się mianem „fałszywych bogów". W paradoksalnej naturze dwoistości zawarta jest prawda. choć ukrytej mocy. obecny w kaŜdej z relacji. poniewaŜ to ona pozwala nam wpływać na rezultaty. moŜe okazać się złe. świadomie lub nie. wywołujemy lęk przed naturalnym rytmem Ŝycia. miłość i zdrowie.czy wypełnia ją lęk. dobrze czy źle.

Kate dołączyła do swojego ćwiczenia nowy element: w trakcie sadzenia kwiatów powtarzała: „Usuwam torbiel ze swojego ciała". które zapewniłyby jej utrzymanie. fizycznych i duchowych problemów i sytuacji. a decyzje powodują ruch. dlaczego dzieje się tak. PoniewaŜ oprócz męŜa utraciła takŜe środki do Ŝycia i musiała walczyć o fizyczne i finansowe przetrwanie. który potwierdził obecność torbieli jajnika. jakie prowadziła z męŜem. Miała wizualizować to działanie i nową energię. Nasza twórcza energia wciąga nas w dialog z wewnętrznymi sprzecznościami ludzkiego ja. jakie posiadamy do radzenia sobie w sytuacjach codziennego Ŝycia. jak się dzieje. jaką wnosi ono do jej Ŝycia. zapominając. posiada naturę fizyczną jest związana z ziemią i osadzeniem. było sadzenie kwiatów. ujawniając jednocześnie. Ŝe nie grozi jej bezpośrednie niebezpieczeństwo. Twórcza energia wytrąca nas z utartych wzorców postępowania. które miało oznaczać nowy początek i nowe Ŝycie. Niedopuszczanie do głosu tej energii moŜe wywołać impotencję. myśli i związków. Te dwie siły. którego trzymają się ludzie próbujący zatrzymać bieg wydarzeń. dzięki którym będziemy mogli te sprzeczności usunąć. zaznaczać na niej swoją obecność i brać udział w przekazywaniu Ŝycia. Zasugerowałam. intuicję. w przeciwieństwie do natchnienia. naszymi rozbieŜnymi skłonnościami. Druga czakra zawiera instynkt samozachowawczy. Pozostała sama z dwójką dzieci.decyzji. Opanowanie energii twórczej Energie drugiej czakry dąŜą do twórczego uczestniczenia w Ŝyciu. zauwaŜyłam. endometriozę i depresję. nie chcę uczyć się od Ŝycia. prosząc o konsultację. Jej blokowanie wpływa negatywnie na dojrzewanie duchowe i jest równoznaczne ze stwierdzeniem: „Nie chcę więcej widzieć. infekcje narządów rodnych. MoŜemy wyzwolić się z tego cyklu. aby zgłosiła się do swojego lekarza na badanie kontrolne ze szczególnym uwzględnieniem torbieli i by wymyśliła jakieś działanie. a takŜe ciekawość powodującą dąŜenie do badania natury poprzez naukę i medycynę. Ŝe ma torbiel jajnika. tak długo podtrzymujemy wewnętrzne sprzeczności. bezpłodność. Pewnego dnia zgłosiła się do mnie kobieta o imieniu Kate. chęć tworzenia muzyki. Powiedziała mi. Rozpoznając jej energię. Energia twórcza. Ruch wywołuje jeszcze więcej konfliktów. dzięki któremu moŜemy poznać siebie. nie chcę więcej rozumieć. i zmusza nas do tworzenia zewnętrznych relacji. które jest atrybutem siódmej czakry. Nie pozwalała sobie na rozwodzenie się nad przeszłością i Ŝyciem. lepiej niŜ sami moglibyśmy to ustalić. Przyzwyczajenia są piekłem. W wypadku samochodowym straciła trzydzie-stokilkuletniego męŜa. Ŝe nie ma siły dłuŜej Ŝyć. Przeprowadziłyśmy trudną dla niej rozmowę o znaczeniu uwolnienia się od przeszłości i o konieczności znalezienia sensu Ŝycia. skłaniając nas do poświęcenia uwagi naszemu Ŝyciu. o której jeszcze nie wiedziała. które symbolizowałoby jej zamiar odbudowania swojego Ŝycia. Ŝe cierpi na depresję. Udała się takŜe do lekarza. jednak torbiel wymagała regularnej kontroli. poezji i architektury. podejmując takie działania. sztuki. Działaniem symbolicznym. które łączą przeciwieństwa i likwidują poczucie oddzielenia w relacjach z innymi i z Bogiem. Twórcza energia sprzeciwia się powtarzalności. pragną poruszać ziemię. Postrzeganie wzajemnych relacji jako symbolicznego jednoczenia się pozwala zaakceptować róŜnice. Druga czakra jest jednym z podstawowych narzędzi. Ŝe są oni naszym odbiciem. zarówno dla mnie. nie mając wykształcenia ani Ŝadnych szczególnych umiejętności. twórczość i powtarzalność. Na tym polega znaczenie sakramentu komunii. nie dziwi fakt. znajduje twórcze rozwiązania dla umysłowych. ścierają się w psychice ludzkiej. Ŝe doszło u niej do rozrostu w obrębie jajnika. 71 . jak i dla niej. przekształcania go i wypełniania osobistą treścią. Daje nam poczucie fizycznego Ŝycia. które jest waŜnym aspektem drugiej czakry. Z kaŜdym dniem coraz bardziej świadomie sprowadzała swoją energię do teraźniejszości. Jak długo staramy się kontrolować innych. Powiedział. będzie ona nieustannie przekształcała nasze Ŝycie." Gdy pozwolimy płynąć energii twórczej. Było oczywiste.

kierowanego lękiem rodzica lub partnera. nie jesteśmy w stanie jasno myśleć ani działać. Wkrótce Kate zaczęła otrzymywać propozycje projektowania strojów i współpracy przy projektach teatralnych. Gdy spotyka osoby. Mimo to. narkotykom lub alkoholowi. to jesteśmy jego właścicielami i powinniśmy kontrolować wszystkich i wszystko. Siła.i sakramentu komunii. Znalazł więc dwóch wspólników i rozpoczął przedsięwzięcie. Najczęściej przejawia się ona w naszych myślach.dosłownie i symbolicznie. Plotka i manipulacja osłabiają energię drugiej czakry. wywołuje skutki. do czego się wcześniej zobowiązała. Obie te reakcje powodują „energetyczne zaduszenie" -skutek oddziaływania kontrolującego. Owładnięci lękiem. jednak nigdy wcześniej nie myślała o wykorzystaniu tych umiejętności w celach zarobkowych. Gdy np. MoŜemy teŜ uznać. Druga czakra jest miejscem narodzin . Po pewnym czasie Kate otworzyła sklep z zaprojektowanymi przez siebie strojami. Zawsze z łatwością i przyjemnością wykonywała róŜne prace domowe. w 72 . potrzebne materiały i pobrała miary. podobnie jak małe dzieci. w jaki sposób energia twórcza moŜe popchnąć nas w nowym kierunku i wzmocnić nasze pozytywne decyzje. określa poziom naszego negatywnego zachowania. uŜywamy jej w sposób negatywny. której pierwszym objawem jest utrata pewności siebie w relacjach ze światem zewnętrznym. Ŝe mogłaby wprowadzić kilka poprawek. ogarnięci lękiem. gdzie otrzymała wskazówki. Ŝe ma zwichnięty nadgarstek i nie moŜe uszyć kostiumów na przedstawienie w miejscowym teatrze. Cokolwiek jest przedmiotem naszej wiary. zewnętrznemu źródłu pieniędzy lub bezpieczeństwa. PoniewaŜ energia twórcza jest tak ulotna. z czym są one związane. kiedy najbardziej jej potrzebujemy. okazało się niewystarczające. jesteśmy podatni na uwodzicielską moc seksu. przed zdradą. którą emanujemy i która sprowadza pomoc. Przypadek Kate ilustruje. Kostiumy bardzo się podobały. o którym dawno powinniśmy zapomnieć. tak aby słuŜyły naszym celom. który powoduje odpływ twórczej energii z drugiej czakry. które uwaŜają. Historia Kate pokazuje duchową moc sefiry Jesod . Jednym z uczestników moich warsztatów był John. MoŜemy obawiać się np. Źródłem negatywnych działań i myśli są lęki. twórczo zmieniamy szczegóły naszych opowiadań. wspomnieniu przeŜycia. znaleźć dla siebie nowe zajęcie. Torbiel jajnika znikła. jest jednak takŜe obecna w relacjach z innymi. przemocą lub finansowym wykorzystaniem. Kate się zgodziła.Po sześciu tygodniach Kate zaczęła wierzyć w moŜliwość zarabiania pieniędzy. Pragnął on. Ŝe skoro zrodziliśmy pomysł. który cieszy się duŜą popularnością. czy Kate nie mogłaby się tym zająć. Przyszła do teatru. same walczą o przetrwanie. Niektórzy. o którym wraz z partnerami sądził. nie dają nowym pomysłom lub związkom przestrzeni do Ŝycia i rozwoju. konieczności skorzystania z zewnętrznej pomocy. Ŝe się powiedzie. We wstępnej fazie planowania. w sposób intuicyjny.zaburzonemu związkowi. aby doprowadzić do ich realizacji. Pewnego dnia zadzwoniła do niej znajoma i powiedziała. poddajemy się kontroli „fałszywych bogów" . przyciągającej siły. Ŝeby w wyobraźni sadziły kwiaty w ogrodzie i powtarzały: „Zaszczepiam w sobie twórcze pomysły". Ŝe „nowonarodzone" pomysły posiadają własne pole energetyczne i. Twórcze pomysły posiadają własne pole energetyczne. Oglądając projekty zauwaŜyła. a jednocześnie tak silna. jednym z najtrudniejszych zadań jest nauczenie się świadomego jej wykorzystywania. którym dysponujemy. Raz uwiedzeni. Zapytała.potrzeby tworzenia . Gdy kieruje nami lęk. Zadzwoniła do osoby odpowiedzialnej za kostiumy i zasugerowała wprowadzenie kilku zmian. lęk często powoduje ich odrzucenie. Wspólnicy opracowali biznes-plan i rozpoczęli poszukiwania inwestorów. a wszystkie zostały zaakceptowane. Zawsze marzył o załoŜeniu firmy produkującej filmy video. W dniu swoich czterdziestych urodzin powiedział sobie: „teraz albo nigdy". gdyby doświadczenie. Dawanie wiary lękom powoduje destrukcję. Ŝe są w sytuacji bez wyjścia. lub manipulujemy innymi. co jest z nim związane. takie jak gotowanie i szycie. z jaką ogarnia nas lęk np. które moŜe zsynchronizować wydarzenia i działania ludzi tak. władzy i pieniędzy oraz wszystkiego. doradza.

Dopełniali się energetycznie i wiedząc o swoich ambicjach czuli. Dopóki nie postanowi przyjrzeć się swoim przekonaniom. Zamiast skierować Johna ku kolejnemu etapowi twórczego działania. lub poprzez traktowanie innych na równi ze sobą. poprzez wraŜliwość i staranie się mówienia innym tego. Jednak John odrzucił tę sugestię twierdząc. Często stosowane porównanie tworzenia do rozsiewania nasion jest jeszcze jedną metaforą energii fallusa sefiry Jesod. podczas której przesłała wiadomość do duszy dziecka. gdy znajdzie grupę utalentowanych młodych ludzi. które nosiła. Ŝe boi się. np. którą będzie mógł pokierować. Te traumatyczne przeŜycia stanowiły energetyczną przyczynę jej krwawienia. aby poradzić się w sprawie jednej z pacjentek. powoduje konsekwencje psychiczne i zdrowotne. Opuścił warsztat z postanowieniem znalezienia innej grupy ludzi. Był przekonany. W wierze tej umocnił ich fakt znalezienia pięciu róŜnych inwestorów. bez wykrywalnej przyczyny fizycznej. Jej prawdziwym przesłaniem i treścią jest wzajemny szacunek. W rozwiązaniu takiego wewnętrznego konfliktu mogła pomóc psychoterapia. jego przedsięwzięcia skazane są na niepowodzenie. John powiedział. twórcze pomysły i ambicje. Gdy rozpoznałam jej energię. mięśniaków. która jest rozwiązaniem dla duchowych problemów. Choć druga czakra reprezentuje twórczy potencjał. jak i energetyczne odrzucanie nowych idei wywołane lękiem. połączeniem Ŝyciodajnych energii ludzi w dąŜeniu do wspólnego celu. Ŝe czas nie był dla nich wtedy odpowiedni na to. Ŝe dobrze się czuły z taką świadomie podjętą decyzją. Świadomość. jakimi są konflikty. nie miały takich przeŜyć. Czuły raczej. Ŝe nie będzie mogła mu zapewnić odpowiednich warunków. odpowiada takŜe za skłonność do wywoływania konfliktów. zauwaŜyłam. o których nie wspomniała podczas badań medycznych. które poznałam. by zostać matką lub mieć kolejne dziecko. w których kobieta przerywa ciąŜę dlatego. Inne kobiety. jest szanowanie innych np. w związku z czym nie ma sensu. Uniwersalna prawda: „Szanujcie siebie nawzajem" posiada ogromną moc duchową. Spytałam Normana. poczuł się zagroŜony. Sytuacje. poczułam. współpraca dobrze im się układała. Ŝe miała dwie aborcje. Ŝe zanim przerwała ciąŜę. John nie potrafił uznać faktu. Ŝe wszystkie plany opierają się głównie na jego pomysłach 1 Ŝe to on powinien być odpowiedzialny za następną fazę przedsięwzięcia. Pewna kobieta opowiedziała mi. Po 73 . czy mu o tym wspominała. Jednoczenie się w tworzeniu jest formą komunii. co właściwe. Zarówno aborcja. nadal nie wyprodukowali Ŝadnego filmu. Dawał wspólnikom do zrozumienia. których wewnętrznie nie akceptowała. Ŝe wiadomość została przyjęta. Kobieta rozpłakała się i wyrzuciła z siebie Ŝal i poczucie winy. które prześladowały ją przez ostatnie dwa lata. Ŝe jej partner nie akceptuje jej albo dziecka lub dlatego. Zamiast je uszanować i wykorzystać. mogą być przyczyną patologii układu rozrodczego. która miała cięŜkie krwawienia z macicy. kiedy to wydali juŜ znaczną część pieniędzy. Współzawodnictwo Johna z partnerami zahamowało ich twórczy rozpęd i po upływie sześciu miesięcy. W efekcie zostali zmuszeni do zakończenia swojej działalności i ogłoszenia bankructwa. Jednocześnie pociągało go tworzenie wraz z innymi ludźmi. W trakcie analizowania jego energii. Jednak napływ kapitału niespodziewanie pogorszył ich relacje. Ŝe mają prawo wyboru. John obwiniał swoich partnerów o niepowodzenie. Ŝe ich przedsięwzięcie odniesie sukces. iŜ impotencja oraz finansowa i twórcza niemoc biorą się z podziału odpowiedzialności. pieniądze zmieniły jego podejście. Ŝe jego obawy w największym stopniu dotyczą bezwładu i Ŝe sądzi. mając nadzieję. Ŝe w kaŜdej działalności powinien być jeden lider i Ŝe jego problem zostanie rozwiązany. co najlepsze. Przeznaczeniem energii sefiry Jesod i sakramentu komunii. Gdy postępujemy zgodnie z tą prawdą. decydowała o tym. a które przerwały ciąŜę z własnej woli. Ŝe jego partnerzy równieŜ mają talent. Ŝe zazdrościli mu talentu. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Norman Shealy. wyzwalamy w sobie i innych to.„okresie marzeń". iŜ sama nie będzie mogła zapewnić dziecku domu. Norman zapytał pacjentkę o jej uczucia dotyczące dawnych aborcji. odprawiła ceremonię. w znaczeniu symbolicznym. którzy będą w stanie to zrozumieć. Ŝe uda mi się pomóc mu w zrozumieniu źródeł własnego lęku. Ŝe terapia nie zmieni jego poglądów na temat przywództwa. Czuła.

PoniewaŜ nie miał wystarczająco duŜo pieniędzy. W rezultacie stał się impotentem. z dziećmi czy teŜ bez dzieci. Kobiety są ucieleśnieniem procesu przekazywania Ŝycia. RównieŜ męŜczyźni w podobnej sytuacji mają często problemy z prostatą i zaburzenia potencji. Ŝe jego pomysł umarł. czyli niedopuszczenie do realizacji pomysłu lub idei. dają o sobie znać przed menopauzą i w jej trakcie. gdyŜ uwaŜała. Ŝe jego Ŝona przerwała ciąŜę. jakby dokonał aborcji i przez wiele lat nosił w ciele uczucie „śmierci". Przełamanie ograniczeń kulturowych. słuŜy tworzeniu silnych więzi i intymnych związków z drugą osobą w celu płodzenia i podtrzymania Ŝycia. energia Kundalini (lub inaczej: popęd seksualny) moŜe powodować uderzenia krwi 74 . „Aborcja" energetyczna. U kobiet. Wiele kobiet. nie została zaspokojona i spowodowała cierpienie. które zbyt mocno angaŜują się w swoją karierę. zarówno u kobiety. Pewien męŜczyzna bardzo wiele czasu. a takŜe erotyczną i zmysłową naturę. Dlaczego duchowego? Doznania erotyczne osadzają nas w teraźniejszości. Oprócz tworzenia Ŝycia seks pozwala wyraŜać siebie. Inny męŜczyzna opowiedział mi. są sytuacją. jego potrzeby fizyczne. Czuł się. Jego potrzeba dawania Ŝycia. zaczyna się samoczynnie podnosić w wieku około czterdziestu lat. które mu obiecali. W efekcie pojawił się u niego guz w okręŜnicy. czasami wywołując doznania odmiennych stanów świadomości. Energia seksualna ma pierwotny charakter. narzucających ludziom określone formy ekspresji seksualnej. aby samodzielnie je sfinansować. Jego plany nie doczekały się realizacji i męŜczyzna czuł się tym faktem głęboko dotknięty. Po kilku miesiącach dopracowywania szczegółów zgłosił się do swoich partnerów po pieniądze. pozwoliło jednostkom dobierać sobie partnerów według własnych potrzeb.aborcji miała sen. energii stającej się materią przez ciąŜę. Pozbawione wstydu odkrywanie energii seksualnej moŜe doprowadzić ludzkie ciało i duszę do ekstazy. Jednak przez ten czas wszyscy zmienili zdanie. w którym istota duchowa powiedziała jej: „Wszystko w porządku". śyciowym partnerem moŜe być takŜe osoba tej samej płci. jest o wiele częstszym zjawiskiem niŜ aborcja fizyczna. pobudza czakry. Gdy się o tym dowiedział. w ogóle go o tym nie informując. jakie znajdują się w dolnych czakrach. tak równieŜ niedopuszczanie do narodzin pomysłów przyczynia się do powstawania zaburzeń fizycznych. między innymi do bezpłodności. Po uzyskaniu ich poparcia zabrał się do planowania. które w niewielkim stopniu doznawały przyjemności seksualnej. i doświadczają jej w równym stopniu męŜczyźni co kobiety. których dotyka. jak i u męŜczyzny. Ŝe ta decyzja dotyczy wyłącznie jej. Druga czakra zawiera pragnienie i zdolność tworzenia Ŝycia. ale takŜe duchowego. w wyniku którego zmarł po kilku latach. symbolizuje stabilność wieku dojrzałego. energii i pieniędzy przeznaczył na opracowanie swojego nowego przedsięwzięcia. jest potwierdzeniem dobrej relacji ze światem zewnętrznym. emocjonalnego. Mówił. zwrócił się o pomoc do kilku znajomych.uczucia związane z tą aborcją. Społeczność homoseksualistów rozpoczęła tym samym swoją drogę do uznania i szacunku w tym przewaŜająco heteroseksualnym świecie. jego ciało odmówiło produkowania Ŝycia. ma trudność z zajściem w ciąŜę. która jest w takim samym stopniu obecna u męŜczyzn jak i u kobiet. dopuścił do swojego organizmu gniew i poczucie winy . Seks jest aktem uwolnienia fizycznego. U większości kobiet duchowo-seksualna energia. Kiedy się wznosi. Posiadanie małŜonka i rodziny. Podobnie jak przerwanie ciąŜy moŜe prowadzić do powstania uszkodzeń emocjonalnych i fizycznych. Opanowanie energii seksualnej Seks i nasz stosunek do niego są zapisane w drugiej czakrze. Seks pozwala nam lepiej poznać własne ciało. CiąŜa i narodziny dziecka jednoczą przeciwstawne energie dwojga ludzi silniej niŜ jakikolwiek inny przejaw jedności. w której odrzucamy większość naszych ograniczeń fizycznych w celu pełnego odczuwania kontaktu fizycznego z drugą osobą. Wszelkie niedokończone sprawy. zwana Kundalini. śyciowy cykl kobiety odzwierciedla naturalny rozwój energii seksualnej. poród i rozwiązanie.

MoŜe nie mieć nawet świadomości tego wewnętrznego konfliktu. Ŝe dzięki głębokiej medytacji wielu mistyków doświadczało stanów odmiennej świadomości. poniewaŜ wewnętrzna istota kobiety nie otrzymała wystarczającego wsparcia. poniewaŜ zobaczyłam. Ŝe związek oparty na seksie moŜe prowadzić do zjednoczenia duchowego. od depresji po gwałt i przemoc. Ŝe Linda ma usuniętą macicę. poprosiłam Linde o aspirynę. Energie Kundalini to przeciwstawne sobie energie psychiki i ciała. Ŝe przez jej drugą czakrę płynie bardzo wyraźny i zdrowy strumień energii seksualnej .rzadko spotykany u kobiety. Patologie jajowodów i zaburzenia płodności wiąŜą się z „wewnętrznym dzieckiem" kobiety. będąc dzieckiem. Rozładowanie napięcia przez orgazm jest istotne dla zdrowia fizycznego. Zaburzenia miesiączkowania i bóle menstruacyjne u kobiet do czterdziestego roku Ŝycia świadczą o niezgodzie z rolą narzuconą im przez wspólnotę i z jej oczekiwaniami. jednak wraŜenie było bardzo osobliwe. Niewykorzystana energia twórcza lub konflikty na jej tle równieŜ mogą się przejawiać w ten sposób. pragnąć doznań erotycznych. stwierdzono u niej niedorozwój 75 . JeŜeli chcesz. UwaŜa się. JeŜeli energia nie jest uwalniana. Od razu zrozumiałam. Nigdy nie miałam miesiączki". Widząc moje niedowierzające spojrzenie. moŜesz to sprawdzić". Orgazm jest jednym z najprzyjemniejszych sposobów rozładowania „energetycznych naleciałości". Zamiast pozwolić na normalne jej uwolnienie poprzez orgazm fizyczny. Zaburzenia miesiączkowania stają się intensywniejsze. łącznie z ekstazą i uwolnieniem energii seksualnej. we wczesnych latach sześćdziesiątych. Ŝe jestem nimi bardzo zakłopotana. praktyka duchowa Kundalini kieruje ją w górę kręgosłupa w celu osiągnięcia połączenia z Bogiem. co uzmysławia kolejny przykład. przy czym same jajowody odpowiadają niezagojonym ranom z dzieciństwa i niewykorzystanej energii. nie wiem. Tak teŜ uczyniłam. która została pozbawiona narządów płciowych. Ten wzorzec energetyczny moŜe stanowić podłoŜe zaburzeń funkcjonowania jajowodów. Joga Kundalini uczy kierowania tą energią i wywoływania doświadczenia Kundalini . Doświadczenia erotyczne zazwyczaj prowadzą do orgazmu. przechodząc kolejno przez wszystkie czakry. Innym znanym sposobem uwolnienia tej energii jest aktywność fizyczna i kreatywność. Opowiedziałam jej o swoich wraŜeniach i przyznałam. nie dorosła i nie dojrzała do tego. Linda uśmiechając się przyznała. komentując niedbale: „Wiesz jak to jest". PoniewaŜ miałam kurcze przedmiesiączkowe.stanu duchowej ekstazy . Kobieta moŜe np.poprzez opanowanie energii seksualnej. lecz mieć w związku z tym poczucie winy lub nie potrafić się o nie upomnieć. W owych czasach naleŜało do rzadkości. jak przechodzi operację. to następuje jej składowanie w układzie energetycznym i bez świadomego nią pokierowania moŜe powodować róŜne zaburzenia. Oplatają kręgosłup od jego podstawy w pierwszej czakrze do czubka głowy. Większość problemów związanych z krwawieniami i nieregularną miesiączką spowodowanych jest u kobiet stresem emocjonalnym i poczuciem. aby czuć się płodną. Kiedyś kpiłam z poglądu. Linda przyznała. MoŜliwe jest takŜe spontaniczne doświadczenie Kundalini. Wędrówka jajeczek moŜe być zakłócona. dodała: „Ja nie Ŝartuję. Ŝe są kontrolowane przez innych. Ŝe swoich decyzji nie podejmują samodzielnie. aby młodzieŜ prowadziła Ŝycie seksualne. umysłowego i emocjonalnego. Poznałam Linde kilka lat temu w trakcie pobytu u wspólnego znajomego. Jednak prawda zawarta w naukach tantrycznych i Kundalini jest głęboka. Linda i jej obecny mąŜ chodzili ze sobą w szkole średniej. Ŝe rzeczywiście ma usuniętą macicę i Ŝe reszta stanie się zrozumiała. kiedy opowie mi swoją historię. które gromadzimy w wyniku zwykłych kontaktów. gdy kobieta przejmuje się negatywnymi uwagami ze strony rodziny lub społeczeństwa na temat seksu i związanych z nim doznań i potrzeb. Linda odpowiedziała: „Nie.do głowy. Ŝe obawiała się momentu. Z powodu braku gotowości do tworzenia Ŝycia część kobiety moŜe pozostać niedojrzała. kiedy ich związek dotknie tej sfery. Jednocześnie odczułam. poniewaŜ gdy miała szesnaście lat.

Steve powiedział jej. Tej nocy Linda i Steve się kochali. Ŝe coś jest z nią nie w porządku. a wyjazd z miasta jest pretekstem. Ŝe zostaną małŜonkami. Przez wszystkie te lata nie utrzymywali kontaktu ze sobą ani z nikim ze swoich dawnych. W wyniku połączenia tej Ŝarliwości duchowej z miłością fizyczną Linda poczuła silny impuls energetyczny. Uczucie to wywołało w nim euforię. gdy kochali się pierwszy raz. jakby stali się jednym układem energetycznym. amerykańskim instrumencie ludowym. Gdy kochali się w noc po swoim ponownym połączeniu. aby pozwolił im być razem do końca Ŝycia. Zrozumiał. energia stawała się coraz silniejsza. jednak z czasem. Wieczorem ostatniego dnia szkoły. i jedyną rzeczą. poczuł falę energii ogarniającą jego ciało. tym bardziej nie była moŜliwa ciąŜa. z powodu guza. czy moŜe mieć stosunek seksualny z męŜczyzną. Tego wieczoru Linda opowiedziała Steve'owi o stanie swojego zdrowia i o tym. Jeszcze tego samego wieczoru postanowili się pobrać w najbliŜszym tygodniu. Obawiała się. Ŝe kiedy zobaczył cymbały. W szkole średniej Linda polubiła grę na cymbałach. nie tyle z namiętności.zapytał. Dziwnym zbiegiem okoliczności ich śluby odbyły się w tym samym miesiącu. jaki wywołała ta informacja. Dwie godziny po tym. Nie wiedziała nawet. Po powrocie Linda popadła w kłopoty finansowe. jak Linda opuściła lombard. Pomyślała. w którym zastawiła cymbały. Nie zdradziła mu swojej tajemnicy i bała się. Ŝe Steve nie chce dłuŜej z nią być. Ŝe nie moŜe mieć dzieci albo normalnego Ŝycia seksualnego i Ŝe mogłoby to stanowić dla męŜczyzn jakiś problem. Ŝe klientka wyszła przed chwilą. Ŝe nie moŜe mieć dzieci i Ŝe nie jest normalną kobietą. a miłość wypełniła jego ciało. W półtora roku od dnia zawarcia małŜeństwa. nigdy nie przestała kochać Steve'a. aby zakończyć związek. Dostrzegł cymbały. Smutek. Steve powiedział jej. Ŝe tamtej nocy. Rozstali się. Ich związki trwały pięć lat i choć wydaje się to nieprawdopodobne. Po czterech latach oboje załoŜyli własne rodziny. Sądzili. który zobaczyłam). Nie mogła mieć menstruacji. utwierdził Linde w przekonaniu. jak i Steve wyjechali z rodzinnego miasta. Linda czuła się zakłopotana swoim stanem i utrzymywała go w tajemnicy przed Steve'em. coś czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Wiedziała juŜ. była ucieczka. Ŝe jej ukochany uznał. iŜ odszedł od niej. W trakcie stosunku Linda zaczęła dyszeć. który przepłynął przez jej ciało do ciała Steve'a. które były ostatnim wspomnieniem łączącym ją ze Steve'em. poczuł przeraŜenie. Ŝe nie zechce jej poślubić. Jakby cała jego istota połączyła się z nią na zawsze. łącznie z cennymi cymbałami. w trakcie trwania związku. Jednocześnie modliła się do Boga. Ŝe coś z nią jest nie w porządku. Tydzień później Steve oznajmił jej jednak. Choć Linda zamierzała poświęcić się swojemu małŜeństwu. Poczuła. Ŝe chce wyjechać na pewien czas. Ŝe przypuszcza. Tego wieczoru Linda i Steve znowu się połączyli i juŜ pozostali razem. Opowieść Lindy potwierdza moje wraŜenie zdrowego przepływu energii w 76 . mimo Ŝe nie mogła mieć dzieci. Zarówno Linda. Ŝe to uczucie wywołane jest radością z moŜliwości bycia razem. włączając w to jej męŜa. W tamtym okresie przestała się przejmować tym. pojawiła się ta sama fala energii i oboje byli jej świadomi. jeŜeli dowie się. co ze strachu. gdyŜ w przeciwnym przypadku nie zastawiłaby cymbałów. Gdy powiedziano mu. Ŝe Linda musi być w bardzo trudnej sytuacji. w połączeniu ze wspomnieniem ich niedawnego zbliŜenia. jaka przyszła mu do głowy. Ŝe Steve odkryje. z cymbałami pod pachą wybiegł z lombardu. wspólnych znajomych. Steve podarował jej własnoręcznie wykonane cymbały. Linda oniemiała. aby ją odnaleźć. Zmuszona była sprzedać wszystkie wartościowe przedmioty. wszedł do niego Steve. odŜyły w nim wspomnienia. oboje rozwiedli się w odstępie kilku dni. jednak gdy po kilku dniach zaczął się nad tym zastanawiać. poniewaŜ nie była w pełni kobietą. Linda przeszła operację wycięcia macicy. Steve czytał o energii Kundalini i zapoznał Linde z praktyką świadomego jej wykorzystywania dla przyjemności fizycznej i duchowej. „Jak długo one tu juŜ stoją?" . chciała jednak bardzo wyjść za Steve'a. W tym samym miesiącu oboje powrócili do rodzinnego miasta.narządów płciowych (co wyjaśnia obraz dziecka. aby zastawić część swoich kosztowności.

Ŝyło w związkach. Wskutek tego kontrolę nad nimi przejmują popędy biologiczne. ani razu nie rozmawiając z partnerem o swoich potrzebach seksualnych. w porównaniu do innych. wytwarzając duchową więź pomiędzy dwojgiem kochających się ludzi. Ŝe młodzi męŜczyźni muszą się „wyszumieć". świadomość zbiorowa z niechęcią uznaje winę gwałciciela. jaka jest z nim związana. Z wielu warsztatów wiem. Ŝe równie duŜo osób pragnie poprawy zdrowia. a większość społeczności zgadza się. „prawdziwych" przestępstw. jak i zaspokojenia swoich erotycznych potrzeb. Pod wpływem insynuacji matki wydawało jej się. Wydając niskie wyroki za gwałt. Sposób traktowania seksu jest uwarunkowany kulturowo i róŜni się w róŜnych społecznościach.sugerując tym samym. Mimo istnienia od trzydziestu lat ruchu na rzecz wyzwolenia kobiet. Rozpowszechniony jest pogląd. społeczeństwo przyznaje. nadal wymaga się od nich. Ŝeby córka. 77 . co robiła jej matka. Wiele osób opowiadało o tym. Ŝe gdy będą starsi. by wyglądały. sakramentu komunii i drugiej czakry (czakry partnerstwa). a z drugiej za niebezpieczną i trudną do opanowania. powoduje schizofreniczny rozdźwięk w społecznej świadomości. który z jednej strony jest energią trudną do opanowania.drugiej czakrze pomimo braku macicy. Ŝe energię seksualną uwaŜa się z jednej strony za niezbędną. zakłopotania i wstydu oraz braku umiejętności obchodzenia się ze swoimi potrzebami seksualnymi. kobietom nie pozwala się na odkrywanie własnej cielesności. dotyczące głównie zdrady. ale nie uzyskują od społeczeństwa. które mogą zagraŜać nawet bliskiemu związkowi. symbolizuje takŜe połączenie duchowe dwojga ludzi. aby chłopcy w nieograniczony sposób folgowali swoim potrzebom seksualnym. Choć podawane powody róŜniły się. Zdarza się. to automatycznie staną się bardziej odpowiedzialni. czym społeczeństwo usprawiedliwia ich postępowanie i uwalnia od odpowiedzialności. pełne połączenie sił sefiry Jesod. Ŝe kaŜde zwrócenie na siebie uwagi męŜczyzny równa się prostytucji. wybierając się na spotkanie ze znajomymi. to dlaczego nie odeszłaś?" . a z drugiej niezmiernie waŜnym aspektem Ŝycia. podczas gdy męŜczyznom pozwala się na bardzo wiele. jak się ubierają i prowadzą. Wszystkie relacje wywołują w nas potrzebę chronienia siebie. jaką Amerykanie przywiązują do kontroli w dziedzinie seksu. jednak więzy fizyczne wyzwalają skrajne lęki. oprawcy i mordercy. a nawet dziesięciolecia. Społeczeństwo zachęca kobiety do tego. Ŝe przez lata. To. Oczekuje się od nich. jest istotną przyczyną szeroko rozpowszechnionego wstydu dotyczącego ciała i jego potrzeb erotycznych. Upatrujemy w seksie zagroŜenie dla naszej zdolności panowania nad sobą i kontrolowania innych. by zachowywały się „przyzwoicie". MęŜczyźni boją się utraty potencji lub tego. Poprzez swoją emocjonalną natarczywość matka dokonywała na córce energetycznego gwałtu. Ŝe energia seksualna uruchamia przepływ energii duchowej. zawsze dotyczyły tych samych uczuć. W rezultacie wiele kobiet boi się utraty kontroli nad sobą. Dwoistość energii drugiej czakry widoczna jest w społecznym sposobie postrzegania seksu. Zgwałcone kobiety drobiazgowo się sprawdza pod kątem tego. lecz gdy z tego powodu stają się ofiarami przemocy. Ŝe przemoc seksualna jest tylko trochę nielegalna. Kobiety bite lub gwałcone przez swoich partnerów lub męŜów otrzymują wprawdzie wsparcie od grup i organizacji powstałych w tym celu. Inaczej niŜ męŜczyznom. Kobietom zgwałconym lub wykorzystanym opinia społeczna nadal zadaje pytanie: „Skoro on jest taki zły. a nawet przyznania się do posiadania potrzeb seksualnych. Ŝe jest „brudna". Jedna z uczestniczek moich warsztatów opisała. Potrzeba wzajemnego szacunku jest często przyćmiewana przez energię seksualną. Purytańska historia Ameryki w konfrontacji z wagą. Ŝe są to sprawy. ubierały się i zachowywały uwodzicielsko. Ŝe nie są wystarczająco męscy. Połączenie cielesne oprócz przyjemności. Ta energia pozwoliła Lindzie i Steve'owi osiągnąć stan świadomości opisywany jako doświadczenie Kundalini. które nie wymagają oficjalnej interwencji i które naleŜy rozwiązywać poprzez terapię. zawsze miała poczucie. kiedy ta kontrolowana jest przez lęki i brak umiaru.

nadają im status przestępstwa. zwłaszcza gdy rezygnujemy z potrzeby określania. jego uwagi wpłynęły takŜe negatywnie na potencję. uniemoŜliwienia samodzielnego rozwoju i uzaleŜnienia od siebie. Bili był sparaliŜowany energetycznie. 78 . karmicznej sprawiedliwości. Wstyd związany z seksualnością dotyczy takŜe chorób przenoszonych drogą płciową. które cierpią na patologie związane ze sferą płciową. nie potrafił wytrwać w Ŝadnej pracy i był impotentem. Takie przestępstwa jak gwałt. Ŝe porządek Boski jest siłą. jak kiła. ale takŜe pogwałcenia energii. Niektóre stany Ameryki nie zadowalają się uznaniem pewnych rodzajów seksualnego zachowania za niewłaściwe. czy nie. Cierpiał na przewlekłą depresję. W rzeczywistości rodzice dokonywali na nich gwałtu. Relacja Billa. a gdy zmarł. lecz posuwają się dalej. Gwałt i kazirodztwo dokonywane na polu energetycznym drugiej osoby są motywowane chęcią okaleczenia. Dlatego społeczeństwo uznaje np. kazirodztwo i pedofilia dotyczą nie tylko przemocy fizycznej. Z duchowego punktu widzenia jest zrozumiałe. Osoby z chorobami wenerycznymi czują się zmuszane do ujawniania szczegółów swoich intymnych związków. tak rozpowszechnione w umyśle amerykańskiego społeczeństwa. Przemoc stosowana wobec drugiej istoty ludzkiej zatruwa układ energetyczny i okalecza ciało sprawcy. Jednak gdy przez zazdrość lub w wyniku poczucia zagroŜenia w obliczu zdolności drugiej osoby źle się o niej wyraŜamy lub źle o niej myślimy. wmawiając mu. z ojcem ukazuje przemoc psychiczną i energetyczny gwałt. osiągnięć lub wyglądu zewnętrznego. Ciało kumuluje nasze złe intencje w narządach płciowych. czy są tego świadomi. ambicji. W okresie dorastania ojciec stale poniŜał Billa. która nieustannie przywraca naszemu Ŝyciu równowagę. zgłoszeń jest mniej. co jest. opryszczka i AIDS. jednak bez skutku. dopuszczamy się gwałtu. PoniewaŜ energia w drugiej czakrze wypływa od nas. Tego rodzaju przemoc energetyczna stosowana jest prawdopodobnie częściej niŜ gwałt fizyczny czy kazirodztwo. pozbawiając energii potrzebnej do prowadzenia zdrowego i udanego Ŝycia. a co za tym idzie. jak i męŜczyźni. Narządy płciowe magazynują urazy spowodowane tymi negatywnymi osądami i działaniami. jak i potencja są energiami drugiej czakry i są w związku z tym ściśle ze sobą powiązane. Gdy pytam uczestników warsztatów: „Kto z Was czuje. aby uchronić się przed posądzeniem o przypadkowe stosunki. Ofiarami gwałtu energetycznego i kazirodztwa są zarówno kobiety. jak nieustannie poddawane było krytyce w sferze swoich zdolności. lęki powodują potrzebę kontrolowania tego przepływu. Wiele osób. jak impotencja. Choć sprawcom gwałtu czy kazirodztwa udaje się uniknąć konsekwencji prawnych. jednego z uczestników moich warsztatów. nie uchodzą sprawiedliwości energetycznej. Ŝe jest inaczej. a co nie jest sprawiedliwym rozwiązaniem. prawie kaŜdy podnosi rękę. poniewaŜ zarówno zaradność. którego celem jest pozbawienie jej mocy. co stanowi kolejny paradoks drugiej czakry. Bili przez wiele lat starał się udowodnić ojcu. monogamiczne związki małŜeńskie i stara się potępiać inne ich formy. Ŝe nigdy niczego nie osiągnie. która działa niezaleŜnie od poczucia fizycznej sprawiedliwości. bezpłodność czy nowotwory układu rozrodczego.To poczucie wstydu. Sprawiedliwość dokonuje się bez względu na to. Ojciec nigdy nie odwołał swoich słów. czy jesteś świadkiem tego aktu. Ŝe w pracy lub rodzinie został poniŜony lub pogwałcano jego poczucie własnej wartości?". akt energetycznego gwałtu rani w równym stopniu gwałciciela i jego ofiarę. Przemoc energetyczna podlega wrodzonej. To legalne potępienie skierowane jest głównie przeciwko homoseksualistom. bez względu na to. Choć ojciec kwestionował tylko jego umiejętność radzenia sobie w świecie materialnym. relacjonuje. Z kolei kiedy pytam: „Kto z Was był w podobnej sytuacji napastnikiem?". MoŜna zgwałcić czyjeś pole energetyczne obelŜywym lub poniŜającym zachowaniem. Dlatego nauki duchowe nakazują wybaczyć i Ŝyć dalej. wyzwala potrzebę określania zasad poprawnego i niepoprawnego zachowania w sferze seksu. takŜe seksualnego zachowania. mimo Ŝe seks jest aktem dobrowolnym odbywającym się z woli i za zgodą uczestniczących w nim partnerów.

a w szczególnych okolicznościach takŜe środkiem płatniczym. Wiara. który osoba uznaje za „uczciwą wymianę". skutki są zazwyczaj negatywne. Nagła utrata pieniędzy. Kiedy ludzie traktują pieniądze jak energię Ŝyciową. Te i wiele innych podobnych przekonań odzwierciedla bardziej ogólny pogląd. stanowi symboliczny wyraz energii fallusa reprezentowanej przez sefirę Jesod. Seks jest rodzajem wymiany. a mimo to przyciągać je z łatwością i w naturalny sposób. Zadziwiający jest jednak fakt. tym lepiej potrafimy przyciągnąć ich energię do własnego Ŝycia. takie jak rak prostaty. gdy są nam potrzebne. a niezliczona ilość kobiet i męŜczyzn tkwi w układach. kto nimi rozporządza. Pieniądze. Przekonania dotyczące pieniędzy mają wpływ na postawę duchową i praktykę. lub Ŝe dobroczynność chroni przed biedą. PoniewaŜ energia poprzedza działanie. i gdy ich wysiłek włoŜony w manipulowanie drugą osobą nie przynosi spodziewanych rezultatów. mówi więcej o ich motywach niŜ jakiekolwiek deklaracje. wtedy energia gwałtu nie pojawia się w ciele. to nie unikniemy z nią konfrontacji. Nie znaczy to. dysfunkcje jajników. świadczy o tym. Im swobodniejszy jest nasz stosunek do pieniędzy. są z natury neutralne i obierają kierunek zgodny z intencją tego. gdyŜ kaŜdy wydany grosz jest oddaniem części energii. Fakt. przekonanie. Bez względu na to. Oczywiście. czują się jak ofiary gwałtu. za pomocą którego wyraŜamy publicznie nasze przekonania i dąŜenia. Prostytucja energetyczna jest powszechniejsza niŜ sprzedawanie usług erotycznych. które choć zapewniają im bezpieczeństwo materialne. To. JeŜeli seks jest traktowany w sposób. Ŝe pieniądze pozbawione są symbolicznego znaczenia w świecie energii. czy w relacjach osobistych. Wiele osób wykorzystuje seks. Ŝe wiele problemów łączących się z pieniędzmi przejawia się w schorzeniach związanych choćby pośrednio z układem rozrodczym. Do pewnego stopnia wszyscy łączymy pieniądze z energią witalną. Ŝe bardziej skłonni jesteśmy uwierzyć w te stare przysłowia niŜ je odrzucić. ból krzyŜa i rwa kulszowa. umoŜliwia jednostce podąŜanie za przewodnictwem wewnętrznym bez ulegania rozpraszającemu wpływowi spraw finansowych. Postawienie wiary na pierwszym miejscu odbiera pieniądzom władzę i sprowadza je na odpowiednie miejsce.czy nie. Pieniądze są środkiem. to jednak powodują utratę części siebie. aby w miarę moŜliwości oddzielić pieniądze od sił Ŝyciowych. impotencja. pieniądze zostały powiązane z energią seksualną. Ŝe łączymy ze sobą wiarę i pieniądze. tak długo jak jesteśmy częścią materialnego świata. którą wiara sprowadza do naszego Ŝycia. Najmądrzejszy sposób traktowania pieniędzy polega na postrzeganiu ich jako materii. w jaki sposób ludzie rozporządzają swoimi pieniędzmi. Ŝe to.za odpowiednią sumę jakaś część nas jest skłonna się podporządkować. Ŝe Bóg komunikuje się z nami poprzez pieniądze. Bez znaczenia jest. Rozpowszechnione jest np. podobnie jak energia. Najstarsza forma handlu seksem to oczywiście prostytucja -najbardziej degradujący akt. które utoŜsamiane są z energią witalną. Energia pieniędzy W psychice ludzkiej obecny jest element prostytucji . w jakim człowiek moŜe uczestniczyć. co często dzieje się nieświadomie. Ta prawda duchowa jest często trudna do zaakceptowania. Osoba oferująca seks w zamian za upragnioną pracę lub w celu zbliŜenia się do osoby posiadającej władzę ryzykuje stworzenie sytuacji. Naszym zadaniem jest. aby osiągnąć określony cel. Brak pieniędzy jest odbierany nieświadomie jako niedobór energii. musimy akceptować ogólnie przyjęte sposoby postępowania i przestrzegać zasad dotyczących 79 . Ŝe Bóg błogosławi tym. w której będzie się czuła wykorzystana. czy nasza wewnętrzna prostytutka objawi się w sferze zawodowej. czy własne doświadczenie. nasza intencja ma istotny wpływ na rezultaty. Ogólnie uwaŜa się. endometrioza. potrafi spowodować róŜne patologie. która jest silniejsza od pieniędzy. nadając im rangę sługi. którzy starają się być dobrzy i wspomagają finansowo innych. czy źródłem takiego nastawienia są dawne przekazy. Ŝe pieniądze mogą wpleść się w ludzką psychikę jako substytut energii Ŝyciowej.

choć nie wydało mi się. Ŝe nigdy wcześniej nie był w Montanie i nawet nie ma ochoty. Kiedyś myślał o sobie jak o człowieku honoru. Kierując się swoim snem. dlaczego uwaŜa siebie 80 . zyskane kosztem utraty honoru. umówił się ze mną. stojąc w obliczu wielu negatywnych przekazów na temat seksu. JuŜ samo zapoczątkowanie takiej wiary świadczy o dojrzewaniu duchowym. Ŝe rozwaŜy powaŜnie tę moŜliwość. twierdząc. aby sam był obiektem molestowania seksualnego w dzieciństwie. co sądzę o tym śnie. Powiedział. Sen powtarzał się nadal. którzy mają wiarę. Pieniądze jednak nie zasługują na większą uwagę. i zrobił to. Stopniowo jednak sen zaczął wywoływać w nim silne wraŜenie. Powiedział. Andrew. Odezwał się po pół roku. Jego działania potwierdziły. domu. Gdy nadszedł okres urlopu. tym razem jednak nalegałam. by kiedykolwiek kogoś molestował. Ŝe stawienie czoła nieznanemu jest dla niego waŜniejsze niŜ bezpieczeństwo finansowe. Ŝeby pojechał do Montany. Potrzebowali oni pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa. Odpowiedziałam: „Na Twoim miejscu powaŜnie zastanowiłabym się nad przeprowadzką do Montany". Nigdzie w literaturze duchowej nie spotkałam się ze stwierdzeniem. poczuł. jego współpracownicy przypuszczali. Andrew uczynił siebie wolnym człowiekiem. Ŝe sprzeniewierza się sobie. lecz odkąd pojawił się sen. Człowiek dojrzały duchowo poddaje się wewnętrznemu prowadzeniu i moŜe postępować w sposób. W lecie następnego roku Andrew oŜenił się z tą dziewczyną i w ciągu następnych pięciu łat nauczył się. przez co Ŝycie stało się dla niego bardzo trudne. Ŝe pracuje tylko dla pieniędzy. Zaproponowałam. Ŝeby zrobił sobie wycieczkę i zobaczył. aby mogli wykonać przydzielone zadanie. więc go zatrudnili. zaczął mieć wraŜenie. iŜ posłuchał Boskiego przewodnictwa. Jak pokazuje przypadek Allena. Byłam zakłopotana. aby zrozumieć przyczyny tego stanu. i mocno poczułam. która przyjechała z wizytą na BoŜe Narodzenie. zdecydował się pozostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i nie odwiedzać wschodu.płatności i spłaty długów. Ŝe zwolnił się z pracy. i zsyła im kaŜdego dnia „mannę z nieba". Gdy oznajmił. W ciągu miesiąca Andrew przeprowadził się do Montany. Ponownie go zachęciłam. który osoba uzaleŜniona od pieniędzy uznałaby za głupi i ryzykowny. Ŝe musi to zrobić. W zamian otrzymał od Nieba o wiele więcej niŜ mógł sobie wyobrazić. Dwudziestoośmioletni Allen zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację. które on i jego Ŝona w przyszłości odziedziczą. W wielu przekazach duchowych jest mowa o tym. Ŝe nie ma tam Ŝadnej pracy ani perspektyw na jej otrzymanie. Wydarzenia następowały jedno po drugim. lepsze stanowisko. świadomie lub nie. Powiedział im. Jego energia nie świadczyła takŜe. Zapytał mnie. tkwiącej w jego podświadomości. Czas mijał i Andrew nauczył się pracować mniej głową a więcej rękami. nie jest łatwo prowadzić zdrowe Ŝycie seksualne. i Ŝe tak naprawdę to kieruje się snem. Ŝe jest impotentem. Ŝe uwaŜa siebie za zboczeńca. Właściciele rancza mieli córkę. jakie obecne są w naszej kulturze. Podzieliłam się z nim swoimi spostrzeŜeniami i zapytałam. odebrałam wraŜenie. Zadzwonił do mnie następnego ranka i oznajmił. Przeprowadzając analizę intuicyjną. Ŝe kiedy wszedł do biura. co było dla niego zupełnie nowym doświadczeniem. poniewaŜ chciał uzyskać pomoc w zrozumieniu powtarzającego się snu. Wynajął pokój w domu dwojga ludzi. W opowiedzianym przez niego śnie Andrew przeprowadza się do miasta w stanie Montana. Ŝe ktoś Ŝałował. Takie mity odzwierciedlają symboliczne znaczenie sefiry Jesod. jak zarządzać pokaźnym ranczem. Ŝeby wyjechał jak najszybciej. nie miał tam pracy. jak się tam czuje. Andrew próbował ignorować sen. W rzeczywistości nigdy nie był w Montanie. Ŝe boi się kobiet i potrzebuje pomocy. „Manna" oznacza takŜe finansową moc. skąd pochodził. Ŝe wyjeŜdŜa do Montany. Ŝe zaproponowano mu tam nowe. który uwaŜał za wspomnienie jakiejś sceny z filmu. właścicieli rancza. Ŝe Niebo jest przychylne tym. a on sam z powodu swojej pracy zaczął się czuć jak prostytutka. Ŝeby tam pojechać. Odpowiedział. dwudziestosiedmioletni męŜczyzna. Ŝe się nad tym zastanowi i da mi znać. Ŝadnych przyjaciół ani znajomości. Andrew odparł.

sprawiedliwość Boska wynagrodzi nam wszystkie straty. odpowiedział Allen. co się dzieje. Zadzwoniła do matek pozostałych uczestników zajścia i opowiedziała o tym. Allen był przekonany. jakie otrzymuje ofiara. Narządy związane z drugą czakra zapamiętują te relacje. Pewnego dnia do pokoju niespodziewanie weszła matka jednego z chłopców. Ŝe mógł jej opowiedzieć o swoich dramatycznych przeŜyciach. Taki system jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. Stosowanie prawa lub chociaŜby języka prawa stanowi swoisty zawór bezpieczeństwa dla energii. Był przeświadczony o tym. Ŝe Bóg takŜe powinien wyznawać określone zasady. Po roku otrzymałam od Allena list. przynajmniej z załoŜenia. często odrzucamy go jako nieodpowiedniego partnera. jest równoznaczne z odzyskaniem poczucia godności.za zboczeńca. a za co karze i dlaczego nieszczęścia przydarzają się „dobrym" ludziom. który ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa. dla bezpieczeństwa stworzyliśmy zewnętrzny system prawny. UwaŜamy teŜ. co jest dla niego zupełnie nowym doznaniem. Gdy tylko skończył szkołę. a czego nie w relacjach międzyludzkich. System prawny. Następnie opowiedziała o tym dyrektorowi szkoły. a co złe. za co nas nagradza. o tyle za nasze postawy etyczne i moralne odpowiada czakra druga. zwyzywała ich od zboczeńców i bezwstydników. ma orzekać o winie i karze. Zasady etyczne posiadają moc tworzenia silnych więzi. jakie składamy sami sobie. Plotka rozeszła się po całym mieście i przez następne lata nauki w szkole średniej wszyscy ich unikali. które mają podobne do naszego pojęcie dobra i zła. Ŝe jest impotentem i Ŝe jeszcze nigdy nie był z kobietą. w których do czegoś się zobowiązujemy. Etyka O ile pierwsza czakra związana jest z prawami. za pomocą którego moŜemy wyraŜać to. Ŝe jest zboczeńcem. Energia sefiry Jesod i sakramentu komunii pobudza nas wewnętrznie do tworzenia i przestrzegania zasad etycznych. Ŝe to doświadczenie nie świadczy o perwersji. Gdy zobaczyła. Zasady etyczne i moralne zawarte w drugiej czakrze tworzą język. do której uczęszczali chłopcy. twierdząc. „Nie wierzę w to". Ŝe zwróci się o pomoc do terapeuty. Ŝe gdy zawodzi sprawiedliwość ludzka. Stwierdziłam. Poznał takŜe kobietę. Ŝe wkrótce zostanie w pełni uzdrowiony. Posługuje się prawami. który pozwala utrzymać pozory sprawiedliwości. z którą czuł się na tyle swobodnie. a odszkodowanie. wraz z innymi chłopcami uczestniczył w grupowych masturbacjach. Przyznał. Napisał. Odpowiedział. aby dać nam poczucie panowania nad otoczeniem. PoniewaŜ druga czakra zawiera w sobie wszystkie nasze lęki związane z przetrwaniem. która zbiera się w drugiej czakrze. i nieustannie staramy się odgadnąć. do tworzenia osobistych relacji z innymi i uwraŜliwia naszą intuicję na niebezpieczeństwo pogwałcenia owych zasad. Energie drugiej czakry w łagodny sposób przywołują do świadomości te wspomnienia. Allen wyjechał z miasta. Ten obszar ciała przechowuje takŜe obietnice. Ŝe moŜe być traktowana jak rytuał inicjacyjny. takie jak postanowienia noworoczne lub inne decyzje związane ze zmianą własnych wzorców postępowania. Ŝe są zagroŜeniem dla małych dzieci i dziewcząt. Uniewinnienie często jest sprawą honoru. co akceptujemy. Pierwsza czakra odpowiada za porządek fizyczny. Ustaliliśmy. które potrzebują oczyszczenia i nieustannie rozbudzają w nas pragnienie działania w celu osiągania pełni fizycznej i duchowej. „dajemy komuś słowo" lub przyjmujemy czyjeś obietnice. co widziała. Skłaniamy się ku przekonaniu. Jego przyjaciółka przyjęła to z wielkim zrozumieniem. aby uwolnić się od swojego problemu i zrozumieć. Ŝe zaczyna czuć się „normalny". a gdy ktoś postępuje niezgodnie z naszymi normami moralnymi lub etycznymi. w którym opisał swoje postępy w terapii. Ŝe grupowa masturbacja jest zjawiskiem tak rozpowszechnionym wśród nastolatków. poszukujemy towarzystwa osób. Ta zaleŜność jest 81 . co w Jego mniemaniu jest dobre. Ŝe kiedy był nastolatkiem. Osoby przestrzegające zasad moralnych emanują wyczuwalną energią.

nastąpiła poprawa jego stanu. Dopóki zaburzona część naszej istoty moŜe oddziaływać negatywnie na resztę układu. a bóle pleców ustąpiły na tyle. umiar i porządek. Po trzech miesiącach Paul przesłał mi krótką wiadomość. Ŝe niezdolność do zachowania pełnej władzy nad swoim Ŝyciem oznacza kompromitację i utratę honoru. Ŝe od razu spisze umowę i przefaksuje mi jej kopię. Powiedział. nietolerowania oszustw czy konsultowania większych wydatków. Tu takŜe obowiązują zasady. ale takŜe aktywności fizycznej. Ŝe w organizmie utrzymuje się wysoki poziom adrenaliny i gotowość do uruchomienia mechanizmu: „walki lub ucieczki". z którymi dzielimy Ŝycie i pracujemy. Paul był zachwycony tym pomysłem. Ŝe wyczerpuje go stres zawodowy. jak gdyby ktoś lub coś chciało nim zawładnąć. karku i barków oraz na migrenę. Wierzył. Ŝe jakaś toksyczna energia pragnie przeniknąć do drugiej czakry. Energia. Próbował się leczyć. Potrzeba uczciwości. Ŝe ponownie zaczął ćwiczyć. łatwo ulegamy wpływom ludzi. powinien zawrzeć ze sobą umowę. Ŝe coś stara się nim zawładnąć. np. Dla porównania brak stabilności sprawia. zabronił sobie zakładania się o cokolwiek. PoniewaŜ naturą rodzaju ludzkiego jest dąŜenie do prawa i porządku. lecz honorową naturą. z którymi próbujemy coś wspólnie stworzyć. do których przestrzegania zobowiązują się obie strony. naszą energię wyczerpują sprzeczności. jakiej dostarczą mu sukcesy na tym polu. gry w karty czy kolejności dotarcia do umówionego miejsca. wtedy gdy było to podejście właściwe. PrzeraŜała go moŜliwość utraty kontroli przez uzaleŜnienie się od środków przeciwbólowych. poniewaŜ twierdził. nienaturalna jest podejrzliwość względem tych. Potrzebę wygrywania akceptował tylko w sprawach zawodowych. Ŝe jesteśmy bezpieczni i ufamy środowisku. Ŝe ludzie zamiast do wspierania. Przestrzeganie tych zasad sygnalizuje naszemu ciału. aktywność fizyczna. W trakcie sesji odniosłam wraŜenie. Choroba wrzodowa i migrena naleŜą do częstszych objawów świadczących o tym. Ŝe poziom nieładu w czyimś Ŝyciu osiągnął stan krytyczny. Ŝe odkąd wywiązuje się z umowy. którzy powołując się na swój autorytet pragną kontrolować innych. Aby zwalczyć u siebie potrzebę wygrywania. W wyniku oddziaływania prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" instynktownie ufamy osobom. Paul potrafił porozumieć się ze sobą. Ŝe skoro jest prawnikiem. Połykał garściami tabletki przeciwbólowe. Gdy opowiedziałam mu o swoich wraŜeniach. Bez względu na to. uniemoŜliwiają rozwój i na ogół związek się 82 . powinna zmniejszyć ból. Tworzenie określonych reguł w celu kontrolowania drugiej osoby na płaszczyźnie emocjonalnej. Ciało nie wytrzymuje długotrwałego stresu bez uszczerbku. takie jak właściwe odŜywianie. higiena psychiczna. Ŝe Paul cierpi na przewlekłe bóle pleców. co robił. Obawiał się uzaleŜnienia od leków. Nigdy wcześniej nie zdawał sobie sprawy z tego. jednak bezskutecznie. uwaŜali jego potrzebę wygrywania za uciąŜliwy nawyk. Przypadek Paula ukazuje symboliczne znaczenie wewnętrznej komunii . Dotyczyło to nie tylko pracy prawnika. zawsze musiał wygrywać.zawarcia porozumienia ze sobą w celu wprowadzenia równowagi i pełni we własne Ŝycie. Paul przyznał. Zasugerowałam Paulowi. psychicznej czy duchowej jest szkodliwe energetycznie. która pozwoliłaby mu zmienić jego Ŝycie. W bliskich związkach powszechne jest ustalanie zasad. Podejmując współpracę z własną kontrolującą. Powiedziałam. Stopniowo następowało uzdrowienie. Ŝe przyczyna jego bólów leŜy w potrzebie kontrolowania. którzy go znali.wyrazem prawdy: „Szanujcie siebie nawzajem" w rozumieniu społecznym. co tłumaczyło moje wraŜenie. w której napisał. mógłby przekształcić swoją potrzebę panowania. co teŜ zrobił następnego dnia. prawa i porządku dotyczy takŜe ciała i zdrowia. Ŝe wszyscy. zasada dochowania wierności. wykorzystują swoją moc do kontrolowania innych. Ŝe bóle o róŜnym stopniu nasilenia dokuczają mu juŜ od dziesięciu lat. migrena pojawiała się coraz rzadziej. i to jedynie. by wszystko przebiegało zgodnie z jego planami. ZauwaŜyłam takŜe. Czterdziestodwuletni prawnik o imieniu Paul zwrócił się do mnie z prośbą o konsultację. A jednak zdarza się. zawrzeć odpowiedni układ i wyzdrowieć. Gdy partnerzy nie są zdolni do zmiany swoich zasad.

dominację. Fascynują nas osoby.jednostka. To właśnie oznacza: „być w świecie. pociąg płciowy. moralność i pieniądze. Cierpienie osobiste dodawało jednak wiarygodności jego globalnym osiągnięciom. którzy są przeświadczeni o swoich moŜliwościach przyciągania mocy. ma związek z energią. Entuzjazm kibiców sportowych lub uczestników wieców politycznych jest przejawem tego rodzaju energii. Energia drugiej czakry wyraŜa się poprzez formy fizyczne . zmysłowość. erotyka. Osobista moc drugiej czakry Oprócz takich form energii. Ghandi we właściwy sposób posługiwał się mocą.od impotencji po raka narządów płciowych. opisywane przez dzisiejsze gazety. narzucając im surowe reguły w celu zapewnienia sobie autorytetu. co dotyczy naszego Ŝycia. dzięki której mógł rozwijać się duchowo. którą nazywamy mocą. Druga czakra jest ośrodkiem samoobrony (zauwaŜcie. Ŝe Ŝyjemy dzięki energii innych ludzi. a nie dzięki swojej. JeŜeli tak. którym ulegamy najczęściej. „wyrównywania rachunków". Ludzie. by móc swobodnie posługiwać się nią w świecie fizycznym bez konieczności wyrzekania się siebie. W skrajnym wypadku wypełniają swoje umysły złudzeniem wielkości. jest energetycznie powiązana z drugą czakrą. ile osiągnięcie takiego poziomu wewnętrznej mocy. niewłaściwym sposobem wykorzystywania energii drugiej czakry. Musimy dowiedzieć się. działać i się rozwijać. jak i kiedy jesteśmy kontrolowani przez zewnętrzne przejawy siły. JeŜeli jednak uznamy. to zaczynamy marzyć o tym. Jego pragnienie poprawy Ŝycia mieszkańców Indii miało charakter ponadosobowy. Zemsta osobista jest jeszcze innym. KaŜda fizycznie kusząca forma. i określić te. związanych z drugą czakrą. Pragnienie mocy dla niej samej jest tematem wielu przypowieści i mitów. Ich logiczny umysł zostaje owładnięty pragnieniem mocy. gdzie w zetknięciu z wolą Boską istota ludzka ostatecznie ponosi klęskę. Moc jest energią Ŝyciową. co i kto posiada moc. jak moŜemy ją uzyskać i wykorzystać. WyobraŜamy sobie. jaką moŜe przyjąć moc. zaczynamy Ŝyć w stanie „niedoboru energetycznego". 83 . erotyzm i uzaleŜnienia. Natomiast w Ŝyciu osobistym cierpiał z powodu niepanowania nad mocą. są rezultatem indywidualnego. Moc jest przejawem energii Ŝycia. Potrafił rozpoznać swoje słabości i świadomie oddzielić je od pracy na rzecz społeczeństwa. Tak naprawdę wszystko. czy.rozpada. doskonalimy umiejętność rozpoznawania. Na poziomie pierwszej czakry poczucie mocy wiąŜe się z przynaleŜnością grupową i z identyfikowaniem się z grupą. lecz nie ze świata". omówienia wymaga takŜe pragnienie osobistej mocy. Urodziliśmy się z tą wiedzą. co słuŜy osiągnięciu celu. tracą umiar i dopuszczalne staje się wszystko. Energia zemsty jest dla organizmu jedną z najbardziej toksycznych i wywołuje róŜnorakie skutki . one stają się naszymi bohaterami społecznymi i duchowymi. Akty samowolnego wymierzania sprawiedliwości z uŜyciem broni palnej. śądza mocy moŜe się stać nałogiem i spowodować konflikt z wolą Boga. Naszym przeznaczeniem jest nie tyle „celibat energetyczny". domagającego się np. Choroba towarzyszy ludziom pozbawionym mocy. KaŜdy z nas jako indywidualna jednostka potrzebuje zbadania swojej relacji z siłami zewnętrznymi. Ŝe nie potrafimy przyciągać sił Ŝyciowych. autorytet. co moglibyśmy osiągnąć jako dorośli. Potrzebujemy osobistej mocy. Od najmłodszych lat sprawdzamy siebie pod tym kątem. czy potrafimy zapewnić sobie poczucie mocy. poczucie własności. aby Ŝyć. Dzięki tym dziecięcym ćwiczeniom dowiadujemy się. Ŝe broń zazwyczaj jest noszona w okolicy tej czakry). szczególnie w sferze seksu. potrafią przemienić zwykłe marzenia w fantazje na temat swojej siły. Rodzice czasami stosują przemoc psychiczną i emocjonalną wobec swoich dzieci.materializm. które wolne są od pokus świata fizycznego. jak kreatywność. Unosi nas wspólna energia. druga czakrą dotyczy relacji osobistych na płaszczyźnie: jednostka . W przeciwieństwie do charakteru grupowego pierwszej czakry. psychicznego i emocjonalnego „poczucia honoru".

czegoś. w rzeczywistości jest ona mało popularna. Na statku zaprzyjaźnił się z młodym Niemcem i innym Indianinem. Hitlerowcy torturowali go. Ŝe tym bardziej pragnę drąŜyć tę kwestię. jak moc zewnętrzna. Zarówno współczesna duchowość. Interesujący jest fakt. Zapragnęłam się dowiedzieć. David był Indianinem z plemienia Navaho. Przyjaciel postarał się. nie odrzucał seksu. które Japończycy budowali na róŜnych wyspach Morza Południowego. 84 . jak i jednostkowego punktu widzenia. która opanowała uniwersalną prawdę: „Szanujcie siebie nawzajem" w stopniu najwyŜszym i która emanowała w pełni energią sefiry Jesod i sakramentu komunii. Ŝe transmisje radiowe mogą być podsłuchane. Mając kilkanaście lat opuścił rezerwat i udał się na kilkumiesięczną wędrówkę. zmarł w rok później. Napięcie rośnie. Zdrowie jest bezpośrednim rezultatem stosowania w Ŝyciu własnych lub związanych z terapią zasad. co powoduje. Był rok 1941. ale lepiej zostaw mnie w spokoju".Filmowy bohater Forrest Gump podbił serca milionów ludzi głównie ze względu na wierność sobie i jednoznaczny stosunek do mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Podczas załadunku do wagonu jakiś Ŝołnierz uderzył go kolbą w Ŝebra. Charakterystyczne jest to. a po drugie . co istnieje w świecie zewnętrznym lub w nas samych. Nie zwaŜając na lęki czy samotność. W wolnym czasie David szkicował. gdzie pozostał do końca wojny. MoŜemy zauwaŜyć. rozpoznał swojego niemieckiego przyjaciela ze statku handlowego. David był wysyłany za linie wroga w Europie. Ŝe Gump nie dąŜył świadomie do rozwoju duchowego. opierając łokcie na udach. David był jednym z moich największych nauczycieli. Wykorzystanie Indian i ich języka zapewniało poufność. W wieku jedenastu lat był alkoholikiem. skąd przesyłał informacje do baz wojskowych. podpiera głowę lub zakłada nogę na nogę. w jaki sposób udało mu się osiągnąć to.pochyla się do przodu. Wszystkie te atrybuty drugiej czakry osiągnął dzięki swojej niewinności i nieustępliwości wobec nieczystości ziemskiego Ŝycia. David Chetlahe Paladin opowiedział mi o swoim Ŝyciu w 1985 roku. Gdy David odwrócił się w jego stronę. Armia wykorzystywała Indian z plemienia Navaho (i innych szczepów) do działań w sieci szpiegowskiej. zarówno ze społecznego. David został schwytany przez grupę hitlerowskich Ŝołnierzy. Odpowiedzi. Jego Ŝycie jest świadectwem ludzkich moŜliwości w opanowaniu siły wewnętrznej. poniewaŜ istniało ryzyko. by opisali swój stosunek do mocy. ukrywając swoją drugą czakrę . zaciągnął się na statek handlowy. podając się za starszego. jednak zamiast tego został powołany do wojska. aby David został przeniesiony do obozu dla jeńców wojennych. Gdy obóz został wyzwolony. osobą. Patrzą na mnie i swoim spojrzeniem mówią: „To bardzo intrygujące pytanie. by stał tak przez wiele dni. dotyczą głównie umiejętności radzenia sobie i panowania nad otoczeniem. sławy ani pieniędzy. Dorastał w rezerwacie w latach dwudziestych i trzydziestych. promieniował niespotykanym poczuciem mocy. pozostał wierny swoim zasadom. jakich mi udzielają. Ŝe na obecnym poziomie ewolucji moc zewnętrzna lub fizyczna jest niezbędna dla zdrowia. Moc włączona jest bezpośrednio w tworzenie osobistego świata a takŜe zdrowia. atmosfera zazwyczaj ulega nagłej zmianie. W końcu został wysłany do obozu zagłady. W drugiej kolejności moc opisywana jest jako zdolność samokontroli. poniewaŜ naleŜał do „niŜszej rasy". Rysunkami Davida zainteresowało się wojsko amerykańskie. między innymi przybijając mu gwoździami stopy do podłogi i zmuszając. Po pierwsze. Razem odbywali rejsy do róŜnych portów w rejonie Pacyfiku. która pozwala pokonywać ograniczenia świata fizycznego. Miał zamiar zostać artystą. do czego dąŜy tak wielu. Gdy go poznałam. jak i psychologia podkreślają zasadnicze znaczenie osobistej mocy dla sukcesu materialnego i równowagi wewnętrznej. nie jest tak praktyczna. by szybciej się ruszał. Ŝe pojęcie mocy dotyczy zawsze jakiegoś obiektu. W wieku piętnastu lat. Choć za ideał uwaŜa się moc wewnętrzną. Większość osób zmienia pozycję. Między innymi bunkry. na którym razem pracowali.w pewnym sensie wymaga oderwania się od świata fizycznego. Gdy w trakcie warsztatów proszę uczestników o to. David był nieprzytomny i umierający. rozkazując.

które w trakcie Ŝycia tworzymy z innymi. aby gniew opuścił moje ciało. był tak słaby. które tworzymy z innymi. którą odbierało się jak błogosławieństwo. w którym o kulach mógł przemieszczać się na niewielkich dystansach. gdzie pozostawał w stanie śpiączki przez dwa i pół roku. Zobaczyłem twarze hitlerowców i obraz obozu jenieckiego. zerwano mu z nóg aparat ortopedyczny. obwiązano w pasie liną i wrzucono go na głęboką wodę.To było trudniejsze niŜ znoszenie bólu stóp przybitych do podłogi. Czy lęki związane z egzystencją i przeŜyciem mają wpływ na Twoje decyzje? Jak często? 9. To. Ŝe nie mógł utrzymać się na nogach. Dopasowano mu cięŜki aparat ortopedyczny stabilizujący nogi. Wykorzystując energię drugiej czakry. Czy dotrzymujesz słowa? Jakie są Twoje zasady etyczno-moralne? Na czym polega Twoje osobiste poczucie godności? Czy odstępujesz od tych zasad w zaleŜności od sytuacji? 5. aby zapanować nad lękami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego i fizycznego. pastorem chrześcijańskim i uzdrowicielem. w jaki traktujemy samych siebie. czy teŜ one kontrolują Ciebie i Twoją postawę? 10. To zadanie naleŜy do obszaru trzeciej czakry. NajwaŜniejszą sprawą w jednoczeniu przeciwstawnych energii pojawiających się w naszych relacjach jest wzajemny szacunek. aby poŜegnać się ze swoimi bliskimi. Zwołali radę. Jak często wykorzystujesz swoją twórczą energię w sposób negatywny? Czy zmieniasz lub upiększasz fakty. Co dla Ciebie oznacza kreatywność? Czy uwaŜasz siebie za osobę twórczą? Czy realizujesz swoje twórcze pomysły? 2. musimy stworzyć zdrową i pełną miłości relację z samymi sobą. David Chetlahe Paladin promieniował mocą. Czy dominujesz w relacjach z innymi? Czy zmagasz się energetycznie w swoich związkach? Czy potrafisz jasno określać swoje stanowisko w sprawach dotyczących mocy i pieniędzy? 7. aby ustalić. jak reagujemy na wyzwania świata zewnętrznego. jakiej na skutek róŜnych doświadczeń pozbawione zostało ich ciało. jak moŜna mu pomóc. co zobaczyli. Po naradzie podeszła do niego starszyzna plemienia. przywołaj swojego ducha! W twoim ciele nie ma ducha.Przewieziono go do Stanów Zjednoczonych i umieszczono w szpitalu wojskowym w Battle Creek w stanie Michigan. Wiedziałem. David odzyskał pełną władzę w nogach. a następnie na stałe przenieść się do ośrodka dla weteranów i pozostać tam do końca Ŝycia. Duch jest twoją siłą". . został szamanem. Z trudem utrzymywałem się na wodzie. Czy postrzegasz Boga jako siłę wymierzającą Ci sprawiedliwość? 6. aby zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe? 8. Ŝe muszę odrzucić gniew i nienawiść. aby słuŜyły Twoim interesom? 3. . pokonał ciemność i poświęcił resztę Ŝycia uzdrawianiu i pomaganiu ludziom w odzyskiwaniu siły Ŝyciowej. z jakim się zmierzyłem w Ŝyciu powiedział David. Czy pieniądze kontrolują Twoje Ŝycie? Czy idziesz na ustępstwa i sprzeniewierzasz się sobie. zaleŜy od sposobu. pozwolimy ci umrzeć. Nikt nie moŜe Ŝyć bez ducha. Odpowiedz na pytania: 1. moŜemy nauczyć się pielęgnować święte unie.Sprowadzenie mojego ducha było najtrudniejszym zadaniem. to jak moŜesz uzdrowić ten obszar? Czy w sferze seksu wykorzystujesz innych dla własnej przyjemności. Gdy odzyskał świadomość. twórczą moc sefiry Jesod i symboliczne znaczenie sakramentu komunii. Obok związków. czy czujesz się sam(a) wykorzystywany/a? Czy jesteś wierny/a swoim poglądom na temat seksu? 4. David postanowił wrócić do rezerwatu. JeŜeli nie zdołasz go przywołać. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego Ŝycia erotycznego? JeŜeli nie. Czy jesteś wystarczająco silny/a. Zaczął znowu rysować i zdobył rozgłos jako utalentowany artysta. modliłem się Ŝarliwie. Gdy dotarł do rezerwatu. „Davidzie. Prosiłem tylko o to i moja modlitwa została wysłuchana. rodzina i przyjaciele przerazili się tym. Zetknął się z najciemniejszą stroną mocy. Jakich celów nie udało Ci się dotąd osiągnąć? Co stoi na przeszkodzie ich realizacji? 85 .

zdolność do działania i radzenia sobie z trudnościami. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Trzecia czakra. w której odkryjemy. gdyŜ według tradycji kabały obie są odpowiedzialne za naszą silną pozycję jako jednostki. obawa. rdzeniem naszej osobowości. jelito cienkie. trzecia czakra reprezentuje naszą wewnętrzną moc w relacjach ze światem zewnętrznym. kompromitacją i niemoŜnością wywiązania się ze swoich zobowiązań. pobudza proces tworzenia własnego ja. hojność. zasady etyczne i siła charakteru. jak rozumiemy samych siebie i jak się do siebie odnosimy. która jest niezaleŜna od świadomości grupowej. a druga kieruje przepływem energii pomiędzy jednostkami. Ośrodek energetyczny trzeciej czakry związany jest z rozwojem osobistej mocy i zaufania do siebie. jest ośrodkiem naszej osobistej mocy.Rozdział 3 Czakra trzecia: osobista moc Energia trzeciej czakry uaktywnia się i zaczyna dominować w okresie dojrzewania. UwaŜane są takŜe za źródło proroctwa i umiejętności interpretacji języka symboli. który dotyczy zewnętrznych aspektów mocy. trzustka. ogniskuje się na tym. naszym ego. Znaczenie symboliczne: Energia tej czakry pośredniczy pomiędzy zewnętrzną świadomością (która jest głównie atrybutem pierwszej i drugiej czakry) a świadomością wewnętrzną. „ego" osobowości. dyscyplina wewnętrzna. Czakra osobistej mocy jest trzecim i ostatnim ośrodkiem w układzie energetycznym człowieka. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Sefira Necach odpowiada za Boską cechę wytrwałości. na ile jesteśmy niezaleŜni i potrafimy troszczyć się o siebie. Bierzmowanie symbolizuje takŜe zakończenie dzieciństwa i wkroczenie w dorosłość. Przyczynia się do większej indywidualizacji. Dlatego teŜ Necach i Hod są przedstawiane jako nogi. odcinek kręgosłupa na wysokości splotu słonecznego. poczuciem własnej wartości. słuŜą jednemu celowi: stworzeniu dojrzałej relacji z samym sobą poprzez lepsze zrozumienie siebie i uświadomienie sobie tego. Energia trzeciej czakry ma charakter częściowo wewnętrzny. łysienia. ambicje. Podstawowe wartości: Zaufanie do siebie. Podczas gdy pierwsza czakra odpowiada za zbiorową energię grupy lub wspólnoty. gotowość do podejmowania ryzyka. która jest wieczna i w naturalny sposób połączona z boskością. Duchową treścią sakramentu bierzmowania jest szacunek do siebie. na naszych relacjach i ich oddziaływaniu na nas. W duchowej naturze trzeciej czakry leŜy tworzenie toŜsamości. Wspierają ją duchowe energie sefir Necach (wytrwałość) i Hod (majestat). które spotykają się w trzeciej czakrze. Główne lęki: Lęk przed odrzuceniem. wątroba. która jest niezaleŜna od odziedziczonej toŜsamości grupowej. Ŝe inni odkryją nasze tajemnice itp. W układzie czakr te dwie wartości są ze sobą połączone. 86 . starzenia się. Znaczenie symboliczne sefir Necach i Hod jest duchowo sprzęŜone z sakramentem bierzmowania. pęcherzyk Ŝółciowy. a sefira Hod za Boski majestat (lub pełnię). kompleksy dotyczące wyglądu: otyłości. poczucie własnej godności. Bierzmowanie oznacza wyłonienie się „świadomego ja" lub tej części ludzkiej osobowości. Punkt odniesienia pierwszej czakry leŜy na zewnątrz w świadomości grupy. Energie. TakŜe energia drugiej czakry jest skupiona na zewnątrz. symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania i moc trzeciej czakry. Uniwersalna prawda: Święta prawda trzeciej czakry brzmi: „Szanuj siebie". Umiejscowienie: splot słoneczny Odpowiedniki fizyczne: Ŝołądek. Ŝe nasze siły i słabości nie zaleŜą od innych. często nazywana czakra splotu słonecznego. lękiem przed odrzuceniem i nadmierną wraŜliwością na krytykę. krytyką. nadnercza. Typowe dla tego ośrodka choroby mają związek z odpowiedzialnością za siebie. Wszyscy doświadczyliśmy lub doświadczymy sytuacji.

nasza intuicja staje się naturalnym i stałym źródłem przewodnictwa. sądząc. Ŝe nie potrafiłam się wycofać. niepodobnym do niego. które wzmacniają ducha. Na tę cechę musimy zapracować. Nikt nie rodzi się w pełni przekonany o swojej wartości. moŜemy podejmować decyzje. OŜenił się dla towarzystwa. Stworzenie więzi z samym sobą poprzez zrozumienie i akceptację siebie ma rozstrzygające znaczenie w wielu kwestiach. jakie mamy przekonania i w jakim Ŝyjemy środowisku. JeŜeli nie lubimy siebie. kogoś. Nie była uczestniczką warsztatów. Ruth. w związkach. to. nie tylko podejmie waŜną psychicznie decyzję. iŜ nigdy nie oczekiwał. Ta osoba moŜe nigdy nie odzyskać władzy w nogach. Zastanawiałam się. Stosunek. Ŝe nic w świecie fizycznym nie moŜe powstrzymać lub ograniczyć mocy ducha ludzkiego. jak daje sobie radę ze swoim strasznie okaleczonym ciałem. które na dodatek było otyłe z powodu braku ruchu. wyzwania związane z trzecią czakrą u osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. lub takie. Ŝe podporządkowanie się jemu zapewni nam fizyczne bezpieczeństwo. stawiając czoła wszystkim kolejnym wyzwaniom Ŝyciowym. Ŝe Ŝona będzie go kochała. gdyŜ była odwrócona do mnie plecami. tworząc intuicyjny głos splotu słonecznego. który wyzwoli energie sefir Necach i Hod. które pozwalają iluzji świata materialnego panować nad nami i pozbawiać nas energii. Któregoś ranka wstałam wyjątkowo wcześnie. jak udaje mi się Ŝyć w tym ciele. sądząc. jednak tego ranka nie mogłam oderwać od niej wzroku. lub o kim sądzimy. stanowi o jakości naszego Ŝycia. Naszym zadaniem w tej klasie jest zdanie sobie sprawy z tego. Trzecia czakra w sposób szczególny związana jest z naszymi cechami fizycznymi. Z kubkiem kawy w ręku wyszłam na patio z zamiarem zrobienia notatek w związku z zaplanowanym na ten dzień wykładem. Jednak ich akceptacja jest warunkiem osiągnięcia duchowej dojrzałości. Wpatrywałam się w nią. Ŝe świat fizyczny jest iluzją. nie oznacza. zdolnościach do odnoszenia sukcesów w pracy. na kim chcemy zrobić wraŜenie. nie będziemy potrafili właściwie decydować. czy kalectwo ogarnie takŜe jej ducha. Odparłam: „Nakryłaś mnie. Właśnie nad tym się zastanawiałam". Ŝe wózek nie istnieje czy Ŝe jej fizyczny problem nie jest rzeczywisty. Gdy tworzymy obraz siebie. 87 . Z powodu zwyrodnienia stawów była skazana na wózek. W tej sytuacji odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oddamy w ręce kogoś innego. Nagle Ruth odwróciła głowę i uśmiechnięta powiedziała: „Zastanawiasz się. lecz rozpocznie duchowy proces. Oznacza on. Z perspektywy duchowej świat fizyczny jest szkolną klasą. Pewien męŜczyzna powiedział mi. w uzdrawianiu i w dziedzinie intuicji. wyzwania związane z trzecią czakrą zmuszają nas do jasnego określenia swojego stosunku do siebie i własnej mocy w relacjach ze światem zewnętrznym. Ruth zatrzymała się w tym samym hotelu co ja. Ŝe bez względu na to. nieprawdaŜ?" Byłam tak zaskoczona. jaki mamy do siebie. lecz dzięki swojej mocy moŜe zdecydować. które odzwierciedlają tę słabość. JeŜeli postanowi w pełni wykorzystać swoje Ŝycie. Podkreślam raz jeszcze. Ŝe tego nie zauwaŜy. Poznałam ją poprzedniego dnia. ZauwaŜyłam Ruth siedzącą samotnie i słuchającą muzyki klasycznej ze starego magnetofonu. RozwaŜmy np. czy siebie szanujemy. W trakcie trwających tydzień warsztatów w Meksyku poznałam kobietę o imieniu Ruth. Ŝe miłość przydarza się tylko ludziom wybranym. Czy jesteśmy fizycznie silni. Ludzie nie mający oparcia w sobie przyciągają osoby i tworzą sytuacje zawodowe. jak wygląda nasze ciało. Fakt. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z przypadkiem tak skrajnego kalectwa. czy słabi? Zdolni czy ograniczeni? Piękni czy brzydcy? Za wysocy czy za niscy? Z duchowego punktu widzenia wszystkie fizyczne cechy i ograniczenia są iluzoryczne i stanowią charakteryzację na scenie Ŝycia.Budowanie poczucia własnej wartości Wszystkie trzy strumienie energii duchowej łączą się.

Gdy moja starsza córka miała dwadzieścia dwa lata. Było to niesamowite uczucie. a ona została buddystką! Za kaŜdym razem. Nigdy niczego nie ukradłam. Ruth zdecydowała. Ŝe mój stan fizyczny przypomina mi. SkarŜyła się: »Ruthi. a istota anielska odrzekła: »Pozwól. Kiedy przed dwoma laty pojawiła się choroba. Zapewniła mnie. Potem. Tak właśnie uczyniłam. Boski świat energii jest silniejszy od fizycznego świata formy i materii. Wierzę. Ŝe będzie przy mnie przez cały czas.„Podejdź tu do mnie. MoŜesz przeciąć wszystkie te opaski i uwolnić siebie«." Miałam ochotę zabrać ze sobą Ruth. gdy mnie odwiedzała. tyle Ŝe był on skrępowany tysiącami gumowych opasek. Nie potrafiłam sobie wyobrazić. Ŝe nie słyszysz. Ŝe Ci pokaŜę. czy wiesz. Ruth jest przykładem wiary w to. Wychowałam swoje córki w Nowym Jorku. siedemdziesięciopięcio-letnia Ruth zapytała mnie: „Lubisz muzykę New Age?" Przytaknęłam. Ruth i jej anioł były dla mnie jak bliźniaczki. Ruthi. jak Ruth bierze LSD. Teraz codziennie rozmawiam ze swoim aniołem i nadal się śmieję. Gdy przysunęłam do niej swoje krzesło. aby mogła opowiadać swoją historię na kaŜdym z moich warsztatów. choć byłam tego bliska. w duchu tradycji Ŝydowskiej. odpowiedziałam. tylko Ŝe tak będzie. który Cię kontroluje. Ŝe próbowałam zatrzymać przy sobie córkę. Ŝe nad wszystkim panuję«. Pokazała mi przyszłość i zobaczyłam. Po tym wydarzeniu stałyśmy się sobie bardzo bliskie. a ona powiedziała: „Dobrze. byłam bardziej kaleka. Następnie pokazała mi mojego sobowtóra. Z muzyką Kitaro w tle ta zadziwiająca śydówka opowiedziała mi swoją historię: „Owdowiałam. lecz zanim to nastąpi. pomyślałam sobie. jaką moŜesz sobie wyobrazić. wstąpiła do wspólnoty buddyjskiej. LŜejsza od powietrza. Miałam pięćdziesiąt pięć lat i wzięłam kwas. Tak. Zapytała mnie: „Czy wierzysz w anioły?" „Tak. dlaczego będę musiała tego doświadczyć. jak Cię widzę«. co ja dla Ciebie zrobiłam?« Odbyłyśmy tę rozmowę chyba kilkaset razy. Opowiedziałam o wszystkim córce. oni Cię do tego zmuszają«. Istota powiedziała: »Tak wyglądasz w moich oczach. gdy chodziłam . I wiesz. jak trudno jest być Twoim aniołem?« Odpowiedziałam: »Nigdy o tym nie myślałam«." O mało co nie spadłam z krzesła. Tak teŜ zrobiła. Wzięłam LSD i mój duch opuścił ciało. a potem opowiem Ci o sobie". Stałam się najbardziej zaradną osobą. gdy miałam trzydzieści osiem lat. Jednak po tamtym doświadczeniu przestałam się lękać. oczywiście". A ona powiedziała: »Za chwilę będziesz musiała wrócić do swojego ciała. Następnie dodała: „Masz tu noŜyczki. KaŜda z tych opasek jest lękiem. unosiłam się nad swoim ciałem. Nie mogłam powstrzymać radości. pewnego dnia zadała mi pytanie: »Mamo. Ograniczenia 88 . Ŝe coś. powtarzałam: »Jak mogłaś mi to zrobić po tym wszystkim. Odpowiedziała: »Tak. czy mam brudne ubranie? Czy jestem zaniedbana? Czy w ogóle w jakiś sposób ciebie obraŜam?« Powiedziałam: »Na pewno bierzesz narkotyki. Ŝe czuję się lŜejsza od powietrza i szczęśliwa jak nigdy dotąd.tak bardzo się bałam samotności i samodzielności. „Dobrze. jak artretyzm wykręca moje ciało. Wtedy pojawiła się pełna miłości Ŝeńska istota i powiedziała. potem śmiałyśmy się z tego niemal przez dwa miesiące. Nie mogła mi powiedzieć. co mogło być ograniczeniem. abym nigdy się nie bała. co jej wtedy powiedziałam? »Daj mi trochę«. a następnie sprowadziła z powrotem do ciała. Zostałam sama z dwoma wymagającymi opieki córkami i niewieloma moŜliwościami. bo to właśnie mi się przydarzyło. Przyniosła mi LSD. Wtedy moja anielica zapytała: »Czy teraz nie czujesz się lepiej?« Odpowiedziałam jej. więc włączę tę kasetę. próbowałam narkotyków«. Ŝe jest moim aniołem. Ŝe to nie jest prawdziwe kalectwo. gdyŜ z kaŜdym cięciem moje ciało zalewała fala oŜywczej energii. to Ci powiem". muszę Ci coś pokazać«. stało się źródłem inspiracji. gdy staram się powiedzieć. Po kolei brałam w palce kaŜdą z nich i przecinałam. Masz ich tak wiele. Ŝeby się o mnie troszczyła. Ŝe niefizyczny.

Przeprowadziła się do innej części kraju. wspaniałego męŜczyznę. zdrowiem. „tego potrzebuje moja dusza. „śyjemy w małym miasteczku tłumaczyła . jakie podejmujemy. to byłby koniec świata". pokonała je odzyskując siłę. Była mózgiem przedsięwzięcia. fryzurę i zrzuciła dziesięć kilogramów. Pragnął. Penny potrafiła zerwać ze szkodzącymi jej osobami i przyzwyczajeniami. KaŜda decyzja. Kiedy rozwód stał się faktem. naszych duchowych „nóg". Ja zajmę się obiadem. wspólnie zastanawiałyśmy się nad kolejnymi działaniami i ich wpływem na jej Ŝycie i samopoczucie. Na poziomie kaŜdej z siedmiu czakr uczymy się tej podstawowej prawdy w inny sposób. czy jeszcze bardziej wplątujemy się w iluzoryczny świat materii. Do pewnego stopnia czas linearny jest iluzją świata fizycznego. PoniewaŜ potrafiła stawić czoła swoim lękom. Im silniejszy jest nasz duch. przedkładając rzeczywistość ducha nad iluzję uwarunkowań fizycznych. zadzwoniła do przyjaciółki i powiedziała: „PomóŜ mi! Potrzebuję pomocy!" Dzięki przyjaciółce trafiła na swoje pierwsze spotkanie AA. Za kaŜdym razem. Penny postanowiła przekonać się. Uznała. ZaangaŜowanie Penny w proces własnego uzdrowienia odzwierciedla symboliczne znaczenie sakramentu bierzmowania. Potem mąŜ nalewał jej lampkę wina i mówił: „A teraz chodź i odpocznij. Ŝe w jej Ŝyciu nic nie funkcjonuje. Mimo ogromnego lęku odeszła od męŜa. umysłem i duchem. tym mniej przyciągamy negatywnych osób i doświadczeń. poniewaŜ utrzymywanie Ŝony w stanie półświadomym pozwalało mu sprawować większą kontrolę nad małŜeństwem i wspólnym biznesem. odzyskała ducha i odkryła. tym mniej zaleŜni jesteśmy od linearnego przebiegu czasu. jak powiedziała. kiedy postanawiamy zwiększyć wewnętrzną moc. Penny była juŜ wstawiona." Gdy obiad był gotowy. poniewaŜ sam takŜe był alkoholikiem. wspólnie z męŜem prowadziła firmę. W ten sposób się poznałyśmy. Zamierzała pójść na spotkanie anonimowych alkoholików. Potęgowanie siły wewnętrznej MoŜemy przeobrazić własne Ŝycie. ciałem. Poznałam Penny na warsztatach. aby odzyskać wolność". Codziennie po pracy Penny wracała do domu. Wkrótce się pobrali i teraz wspólnie prowadzą seminaria związane z rozwojem osobistym w Europie. Gdy odzyskała świadomość. KaŜde postanowienie. Historia Penny ukazuje nieograniczony potencjał. czy zwiększamy moc ducha. Zmieniła styl ubierania. Na tym polega oddziaływanie sefir Necach i Hod. Po jakimś czasie poznała Jamesa. związaną z fizyczną energią trzech 89 . stwierdziła. Ta moc zawarta jest w trzeciej czakrze. by piła.gdyby dowiedzieli się o tym znajomi. Jej męŜowi taka sytuacja była na rękę. ograniczamy władzę świata zewnętrznego nad swoim Ŝyciem. poniewaŜ.stały się jej atutem. a szczególnie małŜeństwo. aby stało się to moŜliwe. Ŝe ma problem. ZamęŜna od osiemnastu lat. tracąc tym samym pracę. dzięki którym moŜe przeobrazić swoje Ŝycie. Wtedy się załamała. decyduje o tym. lecz niestety takŜe alkoholiczką. Jako Ŝe rozwód pogorszył jej sytuację finansową. Ŝe posiada niewyczerpaną wytrwałość (Jesod) i godność (Hod). Postanowiła się rozwieść. Wkrótce wróciła do Ŝycia. Ŝe pogorszy to jej sytuację finansową. a który przy odpowiedniej determinacji i poczuciu osobistej odpowiedzialności pozwala zmienić Ŝycie. a takŜe na zajęcia związane z rozwojem osobistym. który odpowiadał jej nowym wymaganiom dotyczącym zdrowia i rozwoju osobistego. wzmacnia takŜe nasze pole energetyczne. Trzeźwość zmieniła jej Ŝycie. a im silniejsze ono się staje. Jednak zamiast zwrócić się do męŜa. Nadal uczęszczała na spotkania AA. Postanowiła zostać nauczycielem programowania neurolingwistycznego (NLP). Po siedemnastu latach takiego Ŝycia Penny zauwaŜyła. Penny juŜ wcześniej zaczęła aktywnie przeobraŜać swoje Ŝycie. jaki posiada kaŜdy z nas. Wielokrotnie mijała miejsce spotkań. czy będzie potrafiła samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie. nie zwaŜając na to. Ŝe ma dość wiary w siebie. zajmowała się psami i gospodarstwem domowym. która zwiększa moc naszego ducha. jednak nigdy nie weszła do środka. jednak się nie odwaŜyła. zdrowie i powodzenie.

i poprosiła go. solidne i zwyczajne". Poznałam ją na warsztatach w New Hampshire. zapytała Ollie. OUie miała opinię kobiety „niebezpiecznej". jednak wcale nie musi tak być. gdyŜ śmierć była nieunikniona. choć jest mocno zakorzenione w naszej kulturze. od dziesięciu lat. która posiadała moc leczenia ludzi. aby np. Ŝe kiedyś. W naszej kulturze uwaŜa się. jedną z nich była kobieta o imieniu Ollie. Jej ojciec dostrzegł w tym interes i zaczął sprzedawać jej usługi tym. Dorastała kontrolowana przez lęk swoich rodziców przed nieznanym. Wraz z męŜem przeniosła się do małego miasteczka. JeŜeli posiadasz wystarczająco duŜo siły duchowej. który. ujrzała. Margaret. a następnie połoŜyła na nim swoje ręce. aby oprzeć się grupowemu przekonaniu. jaką posiadała w dzieciństwie. aŜ któregoś dnia energia odeszła. aby pomóc synkowi. Gdy dorosła. co czytała i decydowali o tym. czym ta zasłuŜyła sobie na swoją reputację. bardzo potrzebującą uczucia pięćdziesięciopięcioletnią kobietę". W trakcie wizyt kobiety się zaprzyjaźniły. Tradycyjnie co roku. tchniemy w nie dech Ŝycia i dajemy mu władzę nad sobą. W ciągu dwóch dni nastąpiła poprawa. Ŝe pogodzenie się ze śmiercią małŜonka trwa rok. Wtedy stał się człowiek istotą Ŝywą". uŜywając jej słów. z kim moŜe się przyjaźnić. Pewnego dnia Ollie zadzwoniła z prośbą o pomoc do ośrodka opieki domowej. W ten sposób powieliła wzorzec swoich rodziców. którzy potrzebowali uzdrowienia. Ŝe niektóre postacie raka zabijają w ciągu sześciu miesięcy. jeden jedyny raz. po czym Ollie powiedziała. Rodzice powiedzieli jej. gdy chcemy zrealizować jakiś pomysł i nadać jakiejś myśli kształt. „samotną. wyprowadziła się i zamieszkała w mieście. wykonać odpowiednie czynności. gdy była dzieckiem. Zapadła cisza. Czasami ukradkiem czytała gazetę. Margaret zdecydowała się na zawód pielęgniarki. co jednak nie nastąpiło. W księdze rodzaju Jahwe „tchnął w nozdrza jego dech Ŝycia. biciem próbował ją zmusić do odzyskania energii. Margaret nie czuła się pewnie wchodząc do domu Ollie. Ollie uklękła przy łóŜku dziecka. Wyjątkowo pięknym przykładem takiej zmiany jest Margaret. Po ukończeniu nauki w szkole pielęgniarskiej poślubiła męŜczyznę. jednak gdy znalazła się w środku. a ze śmiercią dziecka moŜna nigdy sobie nie poradzić. Wiara w uzdrowienie czyni je rzeczywistością. gdy poczuła się dość pewnie. Nie pozwalano jej na nic. Ŝe córka się uparła. Oprócz Margaret nikt nie chciał odpowiedzieć na jej wezwanie. Młodsze dziecko powaŜnie zachorowało na białaczkę. Wtedy. Miasteczko charakteryzowało się sielankową atmosferą. aby wraz z nią pomodlił się o odzyskanie tej zdolności choćby na chwilę. nieszkodliwą. Ollie opowiedziała męŜowi o mocy. lecz miało teŜ postacie szczególne. moŜesz zmienić swoje Ŝycie. Ojciec uznał. był „surowy. W ten sposób zarobił sporo pieniędzy. JeŜeli potrafimy w to uwierzyć. gdzie zajmowała się pielęgnowaniem pacjentów. gdzie nikt jej nie znał. Ŝe do wyzdrowienia potrzeba „duŜo czasu". solidny i zwyczajny". jest fikcją. Pracowała jako sprzątaczka i wyszła za mąŜ mając trzydzieści dwa lata. Jednak w odniesieniu do uzdrowienia nasze pojęcie czasu powinno ulec zmianie. W świadomości społecznej istnieje pogląd. Czas. Nikt się do niej nie odzywał i nigdzie nie była zapraszana.pierwszych czakr. była dręczona przez dzieci w święto Halloween. jaki zajmuje odzyskanie zdrowia. Ŝe ludzie chorzy na AIDS mogą Ŝyć sześć do ośmiu lat. nauczyciela lub pielęgniarki. pozwalamy świadomości grupowej kierować naszym Ŝyciem i nie korzystamy z własnej mocy. Margaret określiła swoje wychowanie jako „surowe. Przyjmując jakieś przekonanie. Przekonanie. co jej rodzice określiliby jako zbyt „radykalne". którzy pozostawali w swoich domach. jak to określiła. Jej rodzice sprawowali kontrolę nad tym. niespodziewanie wypełniła ją energia. JeŜeli zgadzamy się z tymi stwierdzeniami. modliła się. zaleŜy od wzorców zakodowanych w świadomości zbiorowej. a po 90 . potrzebujemy tej fizycznej energii. to uleczenie ran z przeszłości i pozbawienie ich władzy nad naszym Ŝyciem moŜe nastąpić bardzo szybko. Aby funkcjonować w świecie fizycznym. Lekarz kazał rodzicom przygotować się na najgorsze. Ŝe ma do wyboru dwa zawody. Urodziła dwójkę dzieci. Ŝe uleczenie bolesnych wspomnień z dzieciństwa wymaga wielu lat psychoterapii.

energii miłości pochodzącej z Boskiego źródła. Sama nie wiem juŜ. MąŜ poczuł się jednak zagroŜony przez Ollie i nowe pomysły Margaret. byle ta sytuacja się zmieniła. podczas których wspólnie się modlimy. dokładnie wszystko zrelacjonował. Energia.tygodniu dziecko zaczęło powracać do zdrowia. Nikt nie rozumiał motywów jej postępowania. była gotowa przyjąć kaŜde rozwiązanie. Po dwóch miesiącach całkowicie wyzdrowiało. by zachował w tajemnicy to. Prowadzimy w domu seanse uzdrawiania. Tym samym weszła w najtrudniejszy okres swojego Ŝycia. Dzięki tobie Ŝyję". Ŝe miałaś odwagę mi się przeciwstawić i pozostać wierna swoim poglądom. gdzie pozostała aŜ do śmierci. Od razu poszli do domu Ollie. czego był świadkiem. W tym czasie Margaret pragnęła spotkań z przyjaciółką nie tylko dlatego. by był z nią „ostroŜny". Nie widziała ich od tamtego czasu. gdy Ollie wróciła z pracy. ale takŜe dlatego. co nowe i nieznane. Troszczył się o nią do tego stopnia. 91 . aby poznawała tylko to. Myślała. Gdyby ktoś wcześniej opowiedział mi o tym. Ollie powiedziała męŜowi Margaret. Ŝe Ollie jest „niebezpieczna". Ŝe jej moc pochodzi od Boga i Ŝeby o tym pamiętał. której doświadczyła Ollie. ile razy mąŜ powtarzał: „Codziennie w swoich modlitwach dziękuję Bogu za to. Ŝe niezaleŜnie od tego. Wiedziała. co będę robiła. Ŝe czasowa separacja uzdrowi jej małŜeństwo. zainspirowała Margaret do czytania ksiąŜek o uzdrowicielach. Ollie była zdruzgotana. Tym razem postanowiła. a takŜe jej przyjaciele stanęli po stronie męŜa. moŜemy doświadczyć okoliczności. Próby odnalezienia dzieci nie przyniosły rezultatów. Ŝe Margaret poświęciła swoje małŜeństwo dla starej wariatki. on. uzdrawiających energiach i duchowości. bo przypomniał sobie o Ollie. nie tylko z powodu Ollie. Ŝe opowiadała jej o mocy uzdrawiania . zabierając ze sobą dwójkę dzieci. Pewnego dnia zabronił Ŝonie spotykać się z Ollie. Modliła się i prosiła o Boską interwencję. by kierowały nią lęki innych. „Teraz mój mąŜ przechodzi sam siebie w troszczeniu się o mnie i innych. Miała nadzieję. Lekarz zapytał rodziców. nigdy bym mu nie uwierzyła. aby przeprowadziła się do ich domu. Tych. które sprawią. Z zapałem zaczął opiekować się Ollie. lecz stał się cud. Ŝe znalazła się pomiędzy dwoma światopoglądami. Ŝe ta była jej bliska. Ŝe nasze wspomnienia z dzieciństwa mogą być źródłem ogromnego bólu. i poradził męŜowi. Ŝe chodzi mu o rozwód. Ŝe równieŜ dla niego okaŜe się ona ciekawa i inspirująca. Zapytał. Otrzymał rozwód ze względu na jej „niepoczytalność". jednak okazało się. co zwyczajne i związane ogólnie z uznanym stylem Ŝycia. Był przeraŜony. Lekarz stwierdził. którzy tego chcą. Ŝe mąŜ ją opuścił. lecz takŜe dlatego. Nie ma wątpliwości. Margaret drŜała z emocji. podobnie jak Margaret. tym bardziej myślała o swoich rodzicach. Przyjaźń między Margaret i Ollie pogłębiała się z kaŜdą wizytą. Koledzy i koleŜanki z pracy. Wtedy mąŜ zaczął wyraŜać swoje podejrzenia w rodzaju: „Ta kobieta rzuciła na ciebie urok" oraz „zastanawiam się. Choć Ollie prosiła męŜa. Atmosfera w domu stała się nie do zniesienia i Margaret wyprowadziła się. Im więcej się dowiadywała. Pięć miesięcy później. gdyŜ nie wiadomo. nie będzie mogła powrócić do swoich wcześniejszych przekonań na temat uzdrawiania i duchowości. i o ich staraniach. co w niej siedzi. MęŜczyzna wyzdrowiał w ciągu trzech miesięcy. Ŝe bez względu na jego zdanie nadal będzie wypełniała swoje obowiązki zawodowe wobec Ollie. Ŝe stwierdzono u niego raka okręŜnicy. Pragnęła się dalej rozwijać i powiedziała męŜowi. czy będzie się spotykała z Ollie. co jeszcze razem robicie". czy mogłaby mu pomóc. nie zwaŜając na Ollie. ich lęku przed tym. uczymy uzdrawiania. PołoŜyła na nim swoje dłonie i trzymała je tak przez niecałe dziesięć minut. Twierdzili. Po czterech miesiącach mąŜ poprosił Margaret o spotkanie. Ŝe namówił ją. jakiej kuracji poddali swoje dziecko. Ŝe nie pozwoli na to. odkryła. Próbowała podzielić się nową wiedzą z męŜem sądząc. Jednak jako dorośli. Ollie otworzyła przed nią inny świat. Ŝe stanie się on inspiracją do wprowadzenia zmian.

Są związane z konkretnym czasem i miejscem. Pojawiają się one zazwyczaj w pełnych napięcia. a nie wyczucie. Ŝe rynek papierów wartościowych jest zmienny i nigdy nie moŜe mieć pewności. Jednak większość praktykujących skarŜyła się na brak postępów w rozwijaniu intuicji. Ŝe intuicja to konkretne wskazania. pozwalają nam podejmować ryzyko i podąŜać za przeczuciami. Był jednak rozgoryczony faktem. poniewaŜ obawiał się poraŜki. Evan sam przyznał. Myślały. który polega głównie na podejmowaniu ryzyka. który jest prowadzony na start.Wiara w siebie i intuicja Gdy zaczynałam uczyć słuchania przewodnictwa intuicyjnego. by stosował relaksację. co nastąpi. Lęk przed podjęciem ryzyka wyniszczał jego ciało.przyjęli jednak. Sądzili. których cena wzrośnie. gdyby posłuchał swojego głosu wewnętrznego. Doznania energetyczne i intuicyjne sygnalizują. I rzeczywiście. Zalecenie temu młodemu męŜczyźnie. psychiczne i duchowe części składowe określonej sytuacji. Ŝe intuicja oznacza umiejętność przepowiadania przyszłości. który pozwoliłby mu przewidywać ruchy cenowe. Upierał się jednak. Jednak nie jest ona ani sposobem na przewidywanie przyszłych wydarzeń. Stałby się bogaty. wpłynąć na to. Odpowiedział. przełomowych okresach. dlaczego nie pójdzie o krok dalej i nie zainwestuje w niektóre z nich. Ŝe skoro udało mu się to na papierze. Owładnięty tą ideą. odpowiedział: „Wzór nie jest jeszcze dopracowany. Wyglądało na to. Intuicja i niezaleŜność. opierałam się na pracy wewnętrznej i medytacjach. depresji i lęku lub. Powiedziałam. pojawia się wtedy wraŜenie odcięcia od własnych uczuć. choć pasją Evana był zawód. Ciągle analizował giełdę. jednak na nic się nie zdecydował. aby sprawdzić swoje przeczucia. jednak zupełnie nie rozumiała jej charakteru. aby pozostać wiernym sobie. które są atrybutami trzeciej czakry. Nie potrafił zainwestować nawet małej sumy. przynajmniej częściowo. jak powiedzenie nastolatkowi. a jedynie pokazują moŜliwości. Evan potrzebował uwolnienia od komputerowego sposobu myślenia i odwołania się do swojej intuicji. Ŝe nawiązanie kontaktu z intuicją nie stanowi problemu. skrzętnie gromadził statystyki. W rzeczywistości jest umiejętnością korzystania z informacji energetycznych w chwili podejmowania decyzji. Wszystkie osoby myliły intuicję ze zdolnością prorokowania. poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością i „odpłynięcie". z którego uchodziła energia. Chował się przed moŜliwościami. Ŝe w Ŝyciowej wędrówce dotarliśmy do rozstaju i Ŝe poprzez swoje wybory moŜemy teraz. co byłoby łatwe. ani nie pozwala uniknąć kłopotów finansowych czy trudnych relacji. Ŝe przeczucia nie dają „pewności". po pewnym czasie był bardzo dobry w typowaniu tych akcji. Dwudziestoośmioletni Evan skontaktował się ze mną z powodu cięŜkiego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. szukając doskonałego wzoru. Większość uczestników była juŜ z nią połączona. Ŝe nie starcza mu sił. Niezdolność do postępowania w zgodzie ze swoimi przeczuciami powodowała w ciele Evana rozdarcie. w skrajnie przeciwnym przypadku. dałoby taki sam efekt. Podczas jednego z warsztatów zdałam sobie sprawę z tego. Nie dawał sobie najmniejszej szansy na to. Ŝe dzięki intuicji moŜna znaleźć jedno doskonałe 92 . Ŝe jego Ŝycie było serią falstartów. Gdy zapytałam go. to równie dobrze moŜe powtórzyć to w rzeczywistości. W snach o charakterze intuicyjnym widzimy symbole zmian i chaosu. a nie jakimiś pozazmysłowymi przekazami z przyszłości. Musi być doskonały". Ŝeby wracał do domu na czas. którego objawem były owrzodzenia jelita grubego. Planował róŜne przedsięwzięcia. Informacje dostępne dla intuicji pojawiają się zazwyczaj pod postacią uczucia niepewności. Ŝe jego przeczucia się sprawdzą. jednak nigdy nie uczestniczy w gonitwie. Informacje energetyczne to emocjonalne. Uczestnicy moich warsztatów takŜe obcowali ze swoją intuicją . Ŝe nie zarobił pieniędzy. Badając jego energię ujrzałam obraz konia wyścigowego. Trzecia czakra Evana była jak otwór. jakie dawało mu Ŝycie.

Ŝe wiara jest waŜna w radzeniu sobie z wyzwaniami Ŝycia codziennego. które czasami bywają trudne. „AleŜ praca jest częścią Twojego Ŝycia i dlatego teŜ częścią Twojej duchowości". Próbowała je zagłuszyć. aby podąŜać za impulsami. podczas godzinnej medytacji otrzymywała jasne przekazy duchowe. Mogła przyjmować tylko płynne poŜywienie poprzez cewnik umieszczony w klatce piersiowej. ubezpieczenie nie pokrywało jego 93 . nie starczało na utrzymanie. jak przez sześć lat mieszkała w aszramie w Indiach. Ŝe najwaŜniejszym dla uzdrowienia czynnikiem jest wiara. Ŝe w następnym roku zostały włączone do programu nauczania.rozwiązanie. w którym napisała. a Sandy z zadowoleniem podpisała kontrakt nauczycielski. Intuicja nie zaprowadzi nas do ziemi obiecanej. czym mogłaby się zajmować i gdzie zamieszkać. dlaczego nie otrzymuje takich przekazów podczas swojej medytacji. PoniewaŜ ten sposób odŜywiania. Niska samoocena świadczy o braku zaufania do siebie i mocy świata niewidzialnego. Pozbawiona była większej części przewodu pokarmowego i miała wytworzony chirurgicznie sztuczny odbyt.wrócić do pracy w szkole w centrum Detroit. zaoponowałam. Powiedziałam. Dopóki bezpieczeństwo i wygoda stanowią nasze kryteria. poniewaŜ w jego naturze leŜy uczenie nas poprzez doświadczenia. Osoba o niskiej samoocenie nie potrafi kierować się przeczuciami. jakich nam dostarcza. Powiedziałam: „Na Twoim miejscu rozwaŜyłabym tę moŜliwość. w której kiedyś pracowała. dzięki któremu w ich Ŝyciu zapanuje porządek i osiągną harmonię i szczęście. Migrena i kłopoty ze snem wkrótce ustały. Kiedy więc otrzymała propozycję zastępstwa w szkole. wprowadzono do leczenia niedawno. PodąŜanie za intuicją oznacza. Wtedy zapytałam: „Jaki najgorszy przekaz intuicyjny na ten temat_gotrafisz sobie wyobrazić?" Odpowiedziała bez wahania: „To proste . które nas wyprowadzą ze stagnacji czy cierpienia. abyśmy wzięli odpowiedzialność za własne Ŝycie i dokonali wyborów. dlaczego musi je wszystkie znosić. Zajęcia cieszyły się takim powodzeniem. Intuicja. Obecnie wiarę. Nie pytała. Ŝe poczucie dyskomfortu czy dezorientacja dane są nam po to. Jako nastolatka była operowana z powodu niedroŜności jelita grubego. jakie dla rozwoju umiejętności intuicyjnych ma samoocena. Miała ich bardzo wiele. co zarabiała. gdzie doskonaliła się w technice medytacji. Ŝe poradnictwo zawodowe nie jest moją specjalnością i spytałam. zwany hiperalimentacją. Tak miało pozostać do końca Ŝycia. dopóty będziemy bali się i odrzucali przewodnictwo intuicyjne. jednak to. Odparła. rano i wieczorem. Przed snem musiała się podłączać do podajnika płynnego poŜywienia. O ile my swój sukces mierzymy poziomem wygody i bezpieczeństwa. To mi wygląda na przewodnictwo". Przewodnictwo wymaga działania i nie gwarantuje bezpieczeństwa. czy nie mam jakiegoś pomysłu na to. podobnie jak inne dziedziny opierające się na wyczuciu. W prywatnej rozmowie zapytała mnie. Co dzień. Nie ulega wątpliwości. Ŝe po moim warsztacie miała uporczywe myśli dotyczące powrotu do pracy w szkole. była męŜatką i miała dziecko. Zanim zdałam sobie sprawę ze znaczenia. Ŝe ufamy sobie w stopniu wystarczającym do tego. gdyŜ sparaliŜowana jest lękiem przed poraŜką. przynosi doskonałe wyniki wtedy i tylko wtedy. Gdy ją poznałam. gdy mamy odwagę i siłę. poniewaŜ pragnęła lepiej radzić sobie z dolegliwościami. które odbywały się dwa razy w tygodniu. interesowało ją jedynie rozpoczęcie procesu uzdrowienia. Mam koszmarne sny na ten temat". W ciągu dwóch miesięcy zorganizowała pozalekcyjne zajęcia z medytacji dla uczniów szkoły średniej. W tym czasie zaczęła pracować jako sprzedawczyni w księgarni. Ŝe jej przewodnictwo jest natury duchowej. Niespełna trzydziestoletnia Janice skontaktowała się ze mną. czego się uczymy. Zaufanie do siebie jest niezbędne dla odzyskania zdrowia. a w nocy podczas snu pokarm powoli spływał do jej ciała. o tyle dla Nieba liczy się to. Na jednym z moich warsztatów poznałam Sandy. Sandy z dumą opowiadała o tym. by rozpoznać. Przebyła siedem operacji brzucha. zgodziła się. w końcu zaczęła cierpieć na migrenę i zaburzenia snu. Ŝe nie otrzymuje tego typu informacji. Powtórzyła. Po roku otrzymałam od Sandy list. twierdziłam. samoocenę oraz siłę wewnętrzną uznaję za jednakowo waŜne.

która symbolizuje wejście w wiek ducha. śycie duchowe postawiła na pierwszym miejscu i kaŜdego ranka wspólnie z synem wizualizowali swoje Ŝycie jako pełne i szczęśliwe. Ceremonie te dla młodej osoby symbolicznie oznaczają wydostanie się spod 94 . Na dodatek. Wiara w zdolność osiągania swoich celów jest jednym z wewnętrznych przejawów wzrastającej mocy osobistej. Ŝe jesteś w stanie zrealizować róŜnorakie cele. Mam syna. które staje się naszą inicjacją do dojrzałości duchowej. aby przez pewien czas zmagać się w samotności z naturą. Czy jest jakaś wizualizacja na odwagę wewnętrzną?" Uznałyśmy. spodziewałam się zobaczyć kobietę przytłoczoną chorobą i pełną obaw o swoją przyszłość. zaczęłam się nad sobą uŜalać. mąŜ poprosił ją o rozwód. Być moŜe kiedyś zdałeś sobie nagle sprawę z tego. po tym okresie przechodzili inicjację na wojowników. Janice i jej mąŜ znajdowali się w katastrofalnej sytuacji finansowej. które jest wynikiem uaktywnienia wewnętrznej siły. Ŝe przeprowadzenie rozwodu jest w tej chwili sprawą najwaŜniejszą i Ŝe powinna otrzymywać przez najbliŜsze miesiące jak najwięcej wsparcia. uznałam. Dzięki dobremu nastawieniu i codziennej praktyce duchowej utrzymywała swoje ciało i umysł w równowadze. W tradycji Indian. które wcześniej wydawało się nazbyt trudne. Właśnie kiedy wracała do Ŝycia. aby zakończyć naukę i otrzymać dyplom. Jadąc do szpitala. Janice dostała pracę w miejscowym szpitalu. Janice miała cięŜkie dni. mimo Ŝe nasze Ŝycie w niczym nie przypominało małŜeństwa. Aby poprawić swój stan. W trakcie rozmowy stwierdziła: „Wcale mnie nie dziwi. jak sobie teraz poradzę. Czułam się na dodatek winna wobec męŜa. były dla Janice cięŜką przeprawą. przynajmniej w przeszłości. Ŝe negatywne uczucia tylko pogłębiłyby moje problemy-Nie wiem jednak. i jestem głęboko przekonana. z powodu długów zaciągniętych na pokrycie kosztów leczenia. Wspierał mnie jak umiał przez ostatnie dwanaście lat. Ostatecznie udało się jej. wytrwałości i szacunku do siebie. lub poczułeś siłę i zrozumiałeś. Ŝe Janice promieniuje energią i pozytywnym nastawieniem. Nie mogę mieć do niego Ŝalu. Była zdecydowana radzić sobie ze swoją trudną sytuacją. aby zdobyć nowych przyjaciół. od zdobycia sprawności fizycznej po sukces finansowy. W większości kultur młodzieŜ przechodzi inicjację . Ŝe potrafisz sprostać jakiemuś zadaniu. Jednak okazało się. i postanowiłam. dla którego stanowiłam jedynie obciąŜenie finansowe i dla którego byłam nieprzydatna jako partnerka.ceremonię. Gdy proces rozwodowy miał się ku końcowi. Ŝe Howard chce się rozwieść. W znaczeniu symbolicznym sakrament bierzmowania jest przebudzeniem wewnętrznym. Rozbudzenie sił wewnętrznych przenosi środek cięŜkości z zewnątrz do wewnątrz. co jest oznaką dojrzewania duchowego. chciała się nauczyć technik pracy z energią. Jednocześnie mogą nastąpić równie głębokie zmiany w Ŝyciu duchowym lub w sferze symbolicznej. W kulturze Ŝydowskiej jest to bar miewa. Ŝe moja sytuacja nie jest taka zła. jednak zrozumiała. który mnie potrzebuje. Stan zdrowia Janice ustabilizował się. Wspólnie z dziesięcioletnim synem przeprowadziła się do nowego mieszkania i podjęła starania. Działaniem tym dotykała energii związanych z trzecią czakrą: energii wytrzymałości. Jednak kiedy przeszłam się po korytarzach szpitala i zobaczyłam to. a w chrześcijaństwie bierzmowanie. Po ostatniej operacji Janice wróciła do szkoły pielęgniarskiej. a po roku poznała wspaniałego męŜczyznę i ponownie wyszła za mąŜ. W trakcie rozmowy powiedziała: „Gdy załoŜono mi cewnik. Ŝe litowanie się nad sobą szkodzi jej bardziej niŜ choroba. młodzi męŜczyźni opuszczali wspólnotę.kosztów. Jej przykład dobrze ilustruje zdolności ducha ludzkiego do pokonywania ograniczeń fizycznych i problemów osobistych dzięki odwaŜnemu postępowaniu. wewnętrzna moc są czasami źródłem jakiegoś niezapomnianego wydarzenia. gdyŜ musiała brać ze sobą ogromną ilość sprzętu medycznego. Ŝe dam sobie radę". z czym muszą Ŝyć inni. Wspierały ją w tym energie sefir Necach i Hod oraz sakramentu bierzmowania. takich jak medytacja i wizualizacja. nawet weekendowe wycieczki. Zadzwoniła do mnie i umówiłyśmy się na spotkanie. PodróŜe. Poczucie własnej wartości i świadoma.

Samo pojęcie zdrowia zostało poszerzone i zaczęło się odnosić w równym stopniu do ludzkiej psychiki. emocji. okresie rewolucyjnym. Po pierwsze. Ŝe ulegnie jednej z wielu jego osłabiających ducha iluzji. Zmiany. w której psychoterapia stała się codziennością.dekada inwolucji. zostało uwolnione od purytańskiego rozumienia go w kontekście samolubności i egocentryzmu. W większości przypadków nie lubimy zmian. czyli narcyzm. Rewolucja. z niewielką pomocą. którym podlegamy na drodze zwiększania osobistej mocy. aby powstrzymać zdecydowaną większość ludzi od jakiejkolwiek formy rozwoju osobistego. lub pracy. jeŜeli staliśmy się silniejsi i potrzebujemy silniejszego partnera. W latach siedemdziesiątych określenia odnoszące się do pojęcia indywidualności zaczęto stosować w sposób nieskrępowany. świadomość siebie. jak np. mierząc się z jednym wyzwaniem na raz. Rodzina i przyjaciele oczekują od osoby po inicjacji bardziej dojrzałego zachowania. przebiegają według określonego wzorca. doprowadziła do przełamywania barier wewnętrznych w latach siedemdziesiątych. samouzdrawianie. przez które wszyscy przechodzimy. aby wypróbować własną kreatywność. Próbowaliśmy wszystkiego: Jak szybko moŜemy się wzbogacić? Jak szybko przekazać informację? Jak szybko uda nam się przeistoczyć Ziemię w stechnicyzowany świat? Jak szybko moŜemy schudnąć? Jak szybko moŜemy wyzdrowieć? Nawet oświecenie. Ŝe bez ograniczeń moŜemy zaspokajać wszystkie nasze fizyczne potrzeby. motywowanie siebie. który trwale zmienił nasze pojęcie siły wewnętrznej. jak i ciała. to niezmiernie silne słowo. Zmiany mogą dotyczyć związku. Dopiero wtedy poczucie własnej wartości uznane zostało za istotny czynnik wpływający na zdrowie zarówno męŜczyzn. Poczucie własnej mocy moŜe się takŜe rozwijać etapami. Pojawiło się wiele nowych terminów. nauczyć się chodzić samodzielnie. a wahadło ponownie wychyliło się w stronę świata wewnętrznego. której celem stało się stworzenie jaźni wystarczająco silnej. Była to dekada. w cyklu małych inicjacji rozłoŜonych na okres całego Ŝycia. jeśli musimy się uwolnić od bezpiecznych i znanych wzorców. gdy choćby w małym stopniu umacniamy wiarę w siebie. aby „być w świecie. jakim jest „ja". jeŜeli wystarczająco duŜo zapłacimy. jak i kobiet. powodujemy zmianę okoliczności zewnętrznych naszego Ŝycia. lecz nie ze świata" i która moŜe rozkoszować się cudownością świata materialnego bez niebezpieczeństwa. Trendy społeczne w okresie od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych w symboliczny sposób odzwierciedlają etapy rozwoju osobistej mocy. Narcystyczna atmosfera tego okresu sprawiła. tematem lat osiemdziesiątych uczyniliśmy pobłaŜanie sobie. dlatego staramy się opanowywać naszą moc stopniowo. Zbyt wiele szybko następujących po sobie zmian moŜe nas przytłoczyć. jednak inicjacja wiąŜe się z ich koniecznością. inwolucja. Cztery stopnie osobistej mocy Wiara w siebie stała się popularnym określeniem w latach sześćdziesiątych. uznano za coś.chroniącej energii wspólnoty i przejęcie odpowiedzialności za własne Ŝycie fizyczne i duchowe. Za kaŜdym razem. po którym mogliśmy. W latach siedemdziesiątych nastąpiło połączenie dwóch sił psychicznych. które do tej pory było uświęconym zadaniem i wymagało wielu wytęŜonych starań. ducha. W centrum uwagi znalazła się osobista ewolucja. Po rewolucji lat sześćdziesiątych nastały lata siedemdziesiąte . Fascynacja „ja" doprowadzona została do skrajności. Taki rytuał oznacza takŜe. Ta prosta zmiana oznaczała uzyskanie dostępu do „zaczarowanego ogrodu" naszego wnętrza. co moŜna osiągnąć w tydzień. Ŝe wspólnota uznaje ten fakt. Jednak z nastaniem lat dziewięćdziesiątych nasyciliśmy się juŜ pobłaŜaniem sobie. KaŜda z kolejnych dekad rozwijała pojęcie wiary w siebie. rozłoŜonych na liczne wcielenia. jak daleko zaprowadzi nas nasze nowe „ja". iŜ uznaliśmy. która przełamała bariery zewnętrzne. narcyzm i ewolucja są czterema etapami budowania poczucia własnej 95 . Przez wieki jego znaczenie negatywne było wystarczająco silne. Aby sprawdzić. Surowa energia uwolniona w latach sześćdziesiątych.

Ŝe nie powiedziała mu o tym wcześniej. która łamie wyznawane przez niego zasady moralne. Ŝe usilnie pragnie powiedzieć jej o tym. Ŝeby się wyprowadziła. W związku z tym bał się. PoniewaŜ uwaŜał. Ze zdziwieniem 96 . „Co wolisz utracić. co później będzie robiła.wartości i osiągania dojrzałości duchowej. czy kolejny etap zajmie nam kilka miesięcy. jednak potem zachowanie Jane uległo zmianie. ale jednocześnie jest nią rozczarowany. ona odejdzie. Ŝe z jego portfela znikają pieniądze. dlaczego coś ukrywamy. Zamilkł na chwilę. Ŝe wrzody pojawiły się w związku z Jane. Poznał ją. Ŝe jesteśmy innego zdania niŜ nasza rodzina czy rówieśnicy. poniewaŜ nie potrafił powiedzieć jej o swoich uczuciach. nie mam na myśli nieustępliwości dwóch próbujących przelicytować się osób . ma ogromne znaczenie duchowe.ten rodzaj zachowania naleŜy do gry energetycznej związanej z drugą czakrą. Podejmując codzienne decyzje. twierdząc. kiedy to przestajemy podzielać grupowy sposób myślenia i zaczynamy polegać na sobie. Jane przyznała. poniewaŜ zamierza odejść z pracy i jeszcze nie wie. W takim samym stopniu był rozczarowany samym sobą. Ŝe ma zły humor. Jednak bez względu na to. jest narkomanką. nie miał wrzodów. Ŝe Jane. lecz jego własna autentyczność. zrozumienie. zdrowie czy Jane?". ona jednak zaprzeczyła. Duchowe myślenie i praktyki są ściśle powiązane z innymi obszarami Ŝycia. Ŝe jej nie wierzy. Ŝe poprosił Jane. Ŝe ma potrzebę troszczenia się o nią. których skala zaleŜna jest od wielkości grupy i jej determinacji w przeciwstawianiu się przejawom indywidualności. Ŝe nie chciał myśleć. Ŝe nie powinno się opuszczać osoby w potrzebie. Dlaczego sprawia nam trudność przyjmowanie lub prawienie komplementów lub dlaczego się wstydzimy. Z początku jej wierzył. gdzie są nasze granice i czy my sami je ustaliliśmy. O dojrzałości duchowej człowieka nie świadczy to. wszystko staje się jednością. Stopień pierwszy: rewolucja Rozwinięcie poczucia własnej wartości wymaga rewolucji lub kilku mniejszych przełomów. Ŝeby wyciągnął wnioski. Musimy się nauczyć być dumni ze swojego charakteru i osiągnięć. Nagle zaczynamy dostrzegać. Powiedziałam. jednak po pewnym czasie zauwaŜył. Naszym zadaniem jest odkrywanie siebie. Mówiąc o odwadze. Odpowiedział. Czułam. Ŝe potrzebowała pieniędzy na prowadzenie domu i przeprosiła. Pierwszym stopniem na tej drodze jest rewolucja. Zapytał ją. Dwa dni po naszym spotkaniu zadzwonił do mnie i poinformował. Przez następne dwa miesiące wszystko wydawało się być dobrze. jego partnerka. Ŝe gdy powie jej o swoich odczuciach. źe w istocie mówi jej o swoich uczuciach za pośrednictwem wrzodów. moralnością i poszanowaniem siebie. iŜ jego problemem nie jest Jane. Ŝe wcześniej. Tworzenie toŜsamości indywidualnej jest procesem odkrywania siebie i nie dotyczy dziedziczenia biologicznego ani kulturowego. zanim poznał Jane. czy zaczęła ponownie coś brać. Po miesiącu znajomości wprowadziła się do niego. po czym odparł. to. Wyrobienie sobie własnego zdania. tylko fakt. Poprosiłam go. W obu tych przypadkach będziemy mieli trudności z uwolnieniem się od energii grupowej. czy kilka lat. poniewaŜ cierpiał na wrzody. choćby w wyniku małych rewolucji. gdy juŜ nie brała narkotyków. czemu mamy nałogi i dlaczego winą za własne błędy obarczamy innych. odwaga w wyraŜaniu siebie i wierność swoim ideałom. Opowiadania Jerry'ego o kłamstwach Jane trwały pół godziny. W trakcie sesji odebrałam silne wraŜenie. Gdy jej o tym powiedział. Musimy poznać własną naturę. jak wyszukane są jego poglądy. na jakie ustępstwa jesteśmy gotowi pójść. napotkamy te same wyzwania związane z naszym usposobieniem. powiedział. osoba duchowo dojrzała w niezauwaŜalny sposób korzysta ze swoich wewnętrznych osiągnięć duchowych. W przeciwieństwie do tego rodzaju postawy dojrzałość duchowa to umiejętność obrony swojego stanowiska wyraŜającego autentyczne wewnętrzne przekonanie. Ŝe jest związany z kobietą. zapytałam dodając. Gdy podzieliłam się z nim swoimi odczuciami. postanowił się nią opiekować. Jeny poprosił mnie o konsultację. Tempo przechodzenia kolejnych etapów moŜe być róŜne.

Jej dzieci były tak bardzo zaniepokojone. Ŝe się na to zdobędę. Ŝe zmiany zachodzą równieŜ w nas samych. Emma zrozumiała. jak i indywidualną osobą. która im pomaga. jaką chce spełniać rolę we własnym Ŝyciu i co jest jej potrzebne. kobietę około sześćdziesiątki. po nim następuje etap inwolucji. wcześniej jednak musimy znaleźć w sobie oparcie i wytrwałość. łatwiejsze stają się introspekcja i rozpoznanie siebie. Ŝe nie mają juŜ co liczyć na nią. Zmiany zachodzące na tym etapie przygotowują nas do waŜniejszego 97 . Ŝe zwołały zebranie rodzinne (zebranie wspólnoty). Dzięki kaŜdej nowej sytuacji do naszego wnętrza napływają informacje. Ŝe od tej pory nie będzie juŜ przygotowywała głównych posiłków i nie będzie przerywała tego. Ŝeby załatwiać ich sprawy. W trakcie terapii zrozumiała. Smutkiem przejmowało ją to. aby wyzdrowieć. Emma wytrwała przy swoim postanowieniu i powiedziała dzieciom. na co odpowiadałam: „No. Minęło kilka miesięcy. i Ŝe w związku z tym ma odwagę potrzebną do podejmowania odpowiednich decyzji. Oznajmiła dzieciom. jesteśmy naraŜeni na silne reakcje krytyczne ze strony naszej wspólnoty. Stopień trzeci: narcyzm Mimo Ŝe narcyzm nie wywołuje dobrych skojarzeń. Po rewolucji nastąpił okres inwolucji. Ŝe musi na nowo określić. która właśnie zakończyła chemioterapię z powodu raka okręŜnicy. Gdy na warsztatach zadawałam pytania pobudzające do refleksji. Ŝe rak był dla niej inspiracją. W fazie inwolucji świat zewnętrzny oceniamy pod kątem własnych potrzeb. kiedy będzie mogła znowu chodzić. „Nie wiem. aby się do tego ustosunkować. kiedy to czytała wiele ksiąŜek na temat samouzdrawiania i świadomości siebie. Ŝe będą musiały pogodzić się z faktem. choćby w niewielkim stopniu. Dla Jerry'ego sprzeciwienie się Jane było osobistą rewolucją.stwierdził. W ten sposób zastępujemy świadomość grupową własnym wewnętrznym lub intuicyjnym przewodnictwem. nigdy się nad tym nie zastanawiałem". Gdy zatem proces budowania poczucia własnej wartości zostanie zapoczątkowany. podatni na zranienie. a większość ludzi nie czuje się na to gotowa. a takŜe dzięki treningowi świadczy o tym. Na jednym z warsztatów poznałam Emmę. to największym uczuciem darzą tę jej część. bywa wyjątkowo potrzebną energią w budowaniu silnego poczucia własnego ja. Ŝe Ŝyła dla dzieci. Gdy rozwijamy tego rodzaju moc wewnętrzną. Miała sześcioro dzieci. Ŝe musi szanować to. Ŝe jest zarówno matką. czym jest zajęta. Ŝe czworo z jej dzieci stwierdziło. Znajdując się w tym stanie. Historia Emmy pokazuje. Powiedziała mi. Ŝe choć dzieci serdecznie ją kochają. Dzięki temu doświadczeniu nauczył się. zanim wreszcie odwaŜyła się zmienić zasady obowiązujące do tej pory w domu. aby sprostać konsekwencjom rozpoznania wewnętrznego. z których wszystkie były juŜ dorosłe. JuŜ wolę być sam niŜ Ŝyć w kłamstwie". Stopień drugi: inwolucja KaŜde spotkanie lub nowe zajęcie wymaga od wewnętrznego „ja" dookreślenia: „W co naprawdę wierzę? Czego jeszcze o sobie mogę się dowiedzieć?". mimo sprzeciwów. Ŝe woli się wycofać i nie chce aŜ tak dobrze siebie poznać. Tworzenie nowego obrazu siebie poprzez zmianę fryzury czy sposobu ubierania się. Zdała sobie sprawę. Mówili wtedy np. a jako matka przechodzi od teraz na stałe na emeryturę. Ŝe teraz muszą znaleźć kogoś innego do pomocy na jej miejsce. Ŝe odczuł ulgę. jeŜeli chodzi o ciągłą opiekę nad niemowlętami. Często w trakcie tego wewnętrznego rozpoznania pojawia się potrzeba uregulowania stosunku do Boga i zastanowienia się nad celem Ŝycia. to teraz się zastanów!" Dlaczego tak często występuje tego typu reakcja? PoniewaŜ poznanie siebie prowadzi do podjęcia decyzji i działania. umoŜliwiając kontynuowanie procesu przemiany i ustalanie nowych granic. pytały ją. „Nie myślałem. w co wierzy. Niedługo potem przyznała sobie prawo do mówienia „nie". lecz teraz pragnie Ŝyć dla siebie. Energia narcyzmu daje nam jednak oparcie. część uczestników przyznała. narcystyczny obraz siebie. jak po etapie inwolucji wyłania się nowy. ale dłuŜej nie potrafiłem tego ciągnąć.

Świat oczywiście pełen jest osób mniej sławnych. co wzmocniło w nim potrzebę odseparowania Ŝycia osobistego od rodzinnego. gdyŜ postanowił spróbować. choć na proces ten składają się tylko cztery stopnie. osiągnąć niezaleŜność i rozwinąć szacunek dla siebie. odpowiedział: „Jeszcze nie. gdy dorosną. Pod koniec szkoły uświadomił sobie. Ŝe jest narcystyczna. NiezaleŜność i dojrzałość są czymś o wiele głębszym niŜ zdrowie psychiczne. Odszedł z domu i wyjechał za granicę. PoniewaŜ często jesteśmy rozdarci przez wewnętrzne konflikty. kim chcę być. na przykład. Ŝe rodzina nie poradzi sobie z jego homoseksualizmem. JuŜ w okresie szkoły średniej prowadził podwójne Ŝycie. Ŝe łamie zasady obowiązujące w jego grupie. W rzeczywistości nie chodziło mu o podziw. na czym polega szacunek do siebie. które potrafią dochować wierności swoim zasadom. Ten etap bardzo ładnie opisał Gary. gdyŜ jej wizja słuŜenia biednym była odmienna i nie do przyjęcia dla sióstr. gdzie pracował jako nauczyciel i poznał kilka języków. którym jeszcze nie jesteśmy gotowi stawić czoła. świat podporządkowuje się jego sile. Choć oblewał go zimny pot na samą myśl. które osiągnęły ten poziom wiary w siebie. zachowując jednocześnie pełną moc własnego ducha. Wymagano od dzieci. aby z drŜeniem narodzić się na nowo. Stopień czwarty: ewolucja Ostatni stopień budowania poczucia własnej wartości ma charakter wewnętrzny. które te idee wyznawały. Opowiem Warn historię Chucka. by się ubierać tak jak chcę. posłuchała intuicji. by być tym. jaką wywierali na niego jego przyjaciele podtrzymujący jego skromny wizerunek. Wyzwania na drodze ku osobistej mocy Nie tak łatwo jest zrozumieć siebie. Podobnie jak Gandhi i Mandela. dając wyraz swojej mocy. którą uwielbiam. Ŝe jest homoseksualistą. poczucia odpowiedzialności i szacunku względem swoich dobrych cech i słabości. jednak duch tych trzech przejął kontrolę nad otoczeniem. by. w czasie którego jej osobowość stała się „personą" . Gdy nabiorę wystarczająco duŜo pewności. Matkę Teresę. Wierzę w siebie coraz bardziej". abyśmy mogli na nowo zostać napełnieni". zacznę zbierać siły. ani spotkania przy piwie. Do tej pory zawsze nosił na koncertach dŜinsy i podkoszulki. kaŜdą z nich w pewnym okresie ich rozwoju uwaŜano za narcystyczną. w młodości dwa razy zmuszono do opuszczenia zakonu. Matka Teresa i Nelson Mandela. Trzecia czakra jest pełna ambicji.archetypową siłą. z której miliony ludzi mogły czerpać inspirację. Gary był muzykiem i występował na scenie.przeobraŜenia wewnętrznego. zachować poczucie godności i wiarę. 98 . nagle jednak zaczął ubierać się uroczyście. lecz o uwolnienie się spod presji. Sądzono o niej. Osoby. czy w tej kwestii jest szczery wobec swojej rodziny. weszła w okres ewolucji. oddzielając swoje zainteresowania i przyjaźnie od Ŝycia domowego. uczestnik jednego z warsztatów. ze strachem stajemy przed zadaniem „stania się pustymi. które prowadzi do wzrostu poczucia własnej wartości. Kroczenie drogą samopoznania i nauki języka symboli jest istotnym zadaniem duchowym. Chuck nie przystawał do rodziny. są osobami rozwiniętymi wewnętrznie. jak to jest być podziwianym. skupiona tylko na sobie. Wpływ rodziny był bardzo silny na wszelkich płaszczyznach: od społecznej po religijną. gdyŜ doskonale pokazuje. były podobne do rodziców. poniewaŜ wiedział. Chuck pochodzi z pielęgnującej tradycję wschodnioeuropejskiej rodziny. Gdy zapytałam. postrzegał tę zmianę jako waŜny krok na drodze rozwoju osobistego. Pociągały go idee liberalne i osoby. Przykładem takiego rozwoju są: Gandhi. Ŝe jest gejem. Nawiasem mówiąc. Gary powiedział takŜe. Kiedy duch przejmuje kierownictwo. a gdy przyszedł odpowiedni czas. przed próbą wyzbycia się starych przyzwyczajeń i wyobraŜeń na własny temat. nie interesowały go ani sport. ale takŜe lęków i tajemnic. Stawanie się sobą jest charakterystyczne dla czwartego stopnia: ewolucji. Musiała przejść przez etap głębokiej refleksji duchowej.

W kaŜdym z nich przeprowadził rytuał duchowy. Był przygotowany na róŜne reakcje. które uniemoŜliwiają nam dostrzeŜenie piękna naszego Ŝycia. W procesie stawania się pełną osobą nie ma drogi. by powiedzieć jej. co go niepokoiło. którą zrobił po powrocie. choć zapewne nie jest konieczne fizyczne podróŜowanie do świętych miejsc i przeprowadzanie rytuałów w celu uwolnienia od przeszłości. śycie pozbawione mocy osobistej jest doświadczeniem przeraŜającym i bolesnym. czego w sobie nie lubisz i dlaczego? Czy jesteś zaangaŜowany/a w zmianę tego. zdolności intuicyjne pojawią się samoistnie. która wiodłaby na skróty. to dlaczego? 3. ustaliliśmy. Powrócił do domu odmieniony. Ŝe kiedy się przyjrzę swoim uczuciom. Rozmawialiśmy o jego Ŝyciu patrząc na nie z symbolicznego punktu widzenia. Ŝe tak naprawdę nie akceptuję sam siebie. Nadal nie mógł Ŝyć otwarcie jako gej. medytację i praktyki religijne w kościele. Zaproponowałam. W lecie Chuck poleciał do Europy. która do niej prowadzi. Był wolny i pełen Ŝycia. w trakcie którego symbolicznie uwalniał bolesną część przeszłości i prosił o zdolność do pełnego zaakceptowania siebie. miał wyraźną potrzebę zakończenia podróŜowania i zagłębienia się w sobie. Ŝe ciało korzysta. Trzecia czakra reprezentuje uniwersalną prawdę: „Szanuj siebie". Ŝe najpierw sam musi siebie zaakceptować. NieŜyjąca juŜ poetka Dorothy Parker stwierdziła kiedyś: „Nienawidzę pisania. Umiejętność kierowania się intuicją nie jest rozwiązaniem naszych problemów. którą swoim symbolicznym znaczeniem wspierają sefiry Necach i Hod oraz sakrament bierzmowania. Zacytował swojego przyjaciela. podobnie jak mistycyzm jest pielgrzymką wewnętrzną". to określ. czujemy się jak w niebie. a takŜe głęboką wiarę w siebie. Kocham to. Biologicznie jesteśmy przygotowani na przyjęcie prawdy. śycie nieubłaganie kaŜe nam zrozumieć znaczenie słów Poloniusza „Sobie wierny bądź". Lourdes oraz inne miejsca. Gdy go poznałam. nieustannie jednak odczuwał przygnębienie. Kierowanie się intuicją nie zwalnia nas z obowiązku przyjrzenia się swoim lękom. który powiedział: „Pielgrzymka jest mistycyzmem zewnętrznym. są moi znajomi.gdy ją osiągamy. które uwaŜał za święte. Ŝe motywacją do wyjazdu za granicę była opinia wyrzutka. równieŜ geje. wiedział jednak. Rozpaczliwie pragnął być przez nią akceptowany. o których lubił czytać. Najbardziej boję się tego. Zrzucił z siebie cień i miało się wraŜenie. które o tym wiedzą. Wszyscy odbywamy swojego rodzaju pielgrzymkę. Czy krytykujesz innych? Czy obwiniasz innych po to. Konieczne jest jednak podróŜowanie duchowe w celu zrzucenia z siebie cięŜaru lęków. Ŝe zaakceptowałem fakt bycia homoseksualistą. aby odbył pielgrzymkę do miejsc. lecz droga. Ŝe jest gejem. W ten sposób moŜemy podróŜować codziennie w modlitwach i medytacjach. aby chronić siebie? 4. Pierwszą rzeczą. jest długa i uciąŜliwa. jaką miał w rodzinie. to moŜe się okazać. gdy korzysta nasz duch. Duchowa podróŜ Chucka przyniosła mu uwolnienie od przeszłości i lęków o przyszłość. gdyŜ jak stwierdził: „Nie mogę powiedzieć. Odpowiedz na pytania: 1.Gdy na stałe powrócił do miasta rodzinnego. czego w sobie nie lubisz? 2. Czy potrafisz przyznać się do błędu? Czy jesteś otwarty/a na uwagi kierowane pod Twoim adresem? 99 . miał na swoim koncie duŜe osiągnięcia akademickie. jeŜeli jedynymi osobami. aby odwiedzić Fatimę. To samo moŜna powiedzieć o rozwoju mocy osobistej . co napisałam". i Ŝeby akceptację siebie uczynił swoim celem duchowym. Gdy mamy juŜ siłę i wytrwałość płynące z Ŝycia pełnego poczucia własnej godności. Czy jesteś szczery/a? Czy zawsze obiektywnie przedstawiasz prawdę? JeŜeli nie. Czy lubisz siebie? JeŜeli nie. które obejmowało modlitwę. jednak ku jego radości rodzina zaakceptowała tę wiadomość. było zaproszenie rodziny po to. a takŜe odcinają nas od uzdrowienia i akceptacji siebie. Jest naturalną konsekwencją poczucia własnej godności. Co wtedy zrobię?" Chuck z zapałem studiował mistycyzm i wiódł Ŝycie duchowe. Ŝe bije od niego blask.

to dlaczego? 6. a następnie wytrwać w tym postanowieniu? 9. to dlaczego? 7. czy się poddałeś/aś? 100 . po to. aby uniknąć samotności? 8. Czy szanujesz siebie? Czy potrafisz zdecydować się na wprowadzenie zmian w swoim Ŝyciu. Czy uwaŜasz siebie za osobę silną czy słabą? Czy dbasz o siebie? JeŜeli nie. Czy potrzebujesz uznania innych? JeŜeli tak. której w rzeczywistości nie kochałeś/aś. Czy boisz się odpowiedzialności? Czy czujesz się odpowiedzialny/a za wszystkich i za wszystko? 10. Czy często myślisz o prowadzeniu innego Ŝycia? JeŜeli tak. Czy związałeś/aś się kiedyś z osobą.5. aby zmienić swoje Ŝycie. to czy robisz wszystko.

Jako archetyp. postawy i natchnienie. w jaki sposób zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne. które w większym stopniu niŜ doznania umysłowe wpływają na jakość Ŝycia. złość. Ŝe największą siłą jest miłość. jakie się wiąŜe z czwartą czakrą. emocjonalnych reakcji na własne myśli. Jednak aby doświadczyć tego spokoju. dlaczego dzieje się tak. odpowiada za naszą zdolność do „wybaczenia" i „dopuszczenia Boga". rozgoryczenie. pomysły. Uniwersalna prawda: PoniewaŜ „Miłość jest siłą Boską". małŜeństwo oznacza przede wszystkim więź ze sobą. przed jakimi stajemy. aby wyraŜać piękno i współczucie. zazdrość i lęk. nadzieję. Opanowanie tego poziomu ma decydujące znaczenie w tworzeniu zdrowych relacji z innymi. osiągamy stan wewnętrznego spokoju. grasica. Postępowanie innego rodzaju jest sprzeczne z naturą duchową. ramiona. które zapewni nam oparcie i pozwoli działać świadomie i ze współczuciem. Nie rodzimy się z umiejętnością kochania. piersi. współczucie. dzięki którym uczymy się miłości i współczucia. Energia miłości 101 . Ŝebra. lęk przed urazem emocjonalnym. dłonie. natchnienie. Jako dzieci wyraŜamy nasz stosunek do otoczenia poprzez róŜne uczucia i emocje: miłość. a takŜe tego. Ŝe inteligencja lub „energia umysłowa" pełni rolę nadrzędną w stosunku do uczuć.Rozdział 4 Czakra czwarta: moc uczuć Czwarta czakra zasila cały układ energetyczny człowieka. bardziej niŜ pozostałe ośrodki energetyczne. rozpacz. zaufanie. zaufanie. Jako czakra środka pośredniczy pomiędzy ciałem i psychiką decydując o ich sile i zdrowiu. Ŝe ma bardziej duchowy charakter. aby wybaczać i kochać. Panuje ogólny pogląd. zaangaŜowaniem i podąŜaniem za „głosem serca". Nasze serca stworzone są do tego. wewnętrzny związek z duszą. jak się dzieje. Jej energia symbolizuje serce Boga. którego celem jest rozwijanie naszej świadomości. Umiejscowienie: środek klatki piersiowej. są częścią Boskiego planu. barki. lecz uczymy się jej przez całe Ŝycie. przepona. jest podobne do zadania łączącego się z trzecią czakrą. Jako dorośli stajemy przed zadaniem stworzenia wewnątrz siebie trwałego środowiska emocjonalnego. przebaczenie. nienawiść. Obawa przed niezdolnością do obrony siebie. Czwarta czakra jest odpowiedzialna za doświadczenia. jednak w rzeczywistości to energia emocjonalna jest motorem dla ludzkiego ciała i ducha. współczucie. czwarta czakra jest centralnym punktem układu energetycznego człowieka. natomiast czakra czwarta dotyczy naszego świata wewnętrznego. Zadanie. Miłość w najczystszej postaci jest bezwarunkowa i stanowi istotę boskości z jej niewyczerpaną zdolnością wybaczania i odpowiadania na nasze modlitwy. Podstawowe wartości: miłość. nadzieja. Jej energia ma charakter uczuciowy i stymuluje rozwój emocjonalny. zaangaŜowanie. z tą róŜnicą. Utrata energii w czakrze czwartej moŜe wywołać zazdrość. Znaczenie symboliczne: Czwarta czakra. nieprzerwany strumień oŜywczej energii Ŝycia. Trzecia czakra koncentruje się na poznaniu siebie w kontekście relacji ze światem zewnętrznym. nienawiść i niezdolność do wybaczania sobie i innym. Uwalniając ból emocjonalny i rezygnując z dociekania. Powiązanie z sakramentami i sefirami: czwarta czakra odpowiada sefirze Tiferet. płuca. zdolność do uzdrawiania siebie i innych. Ŝe osobiste wyzwania emocjonalne. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Czwarta czakra odpowiada za uczucia. Odpowiedniki fizyczne: serce i układ krąŜenia. Sakrament małŜeństwa jest zgodny z energią czwartej czakry. aspektom takich cech Boskich. Główne lęki: lęk przed samotnością. musimy dopuścić do siebie uzdrawiającą energię wybaczenia i zrezygnować z domagania się ludzkiej sprawiedliwości. jak piękno i współczucie. słabością emocjonalną i zdradą. Pod wpływem jej energii dostrzegamy. a takŜe zaczynamy rozumieć.

nie była przekonana do pomysłu zainwestowania wszystkich wspólnych oszczędności w projekt. które ją poprzedza. Ŝe sprawił Ŝonie zawód. Czterdziestosiedmioletni cieśla Jack zainwestował wszystkie swoje oszczędności w interes swojego kuzyna Grega. jakby dokładnie wiedział. Ŝe tak naiwnie uwierzył w obietnice kuzyna. w co zainwestować pieniądze. To. Powiedział. uzdrawia i niszczy. bo wiedziałam. czy moŜe wyjść. Gdy budzi się druga czakra i poznajemy więzi przyjaźni. jest zapisywane w naszej tkance. powodując osłabienie krzyŜa i nerwu kulszowego. a nie tylko przypadkowym wydarzeniem. fizycznymi i materialnymi. Gniew przyczynił się do rozwoju nadciśnienia. mody. Ŝeby wychodził. Uzdrowienie fizyczne wymaga i często domaga się uleczenia sfery uczuć. ponadto obiecał mu. którą wymienia się w jej obrębie. Jest paliwem dla ciała fizycznego i duchowego. nauki. A gdy budzi się czakra trzecia. zachowując się tak. z którymi nie łączą nas więzy krwi. szukając sposobu na wyrwanie męŜa ze stanu odrętwienia. domu i ciała. śmierć ukochanej osoby. wspaniałomyślność. inspiruje. jednak na ogół jest związana z oczekiwaniem lojalności i wspierania grupy. Choroba serca Jacka była spowodowana oszustwem Grega i poczuciem. Najpierw poznajemy miłość w naszej wspólnocie. Wraz z pojawieniem się psychoterapii i ruchów duchowych zaczęto dostrzegać. lecz spojrzawszy na jego twarz zrozumiałam. otrzymując ją od członków rodziny. Jack stał się tak rozdraŜniony. wykorzystywanie emocjonalne. Ŝe miłość wpływa na sprawność biologiczną. Te stopnie odpowiadają budowie układu czakr. Lynn. a Greg zawsze sprawiał wraŜenie. pracy. KaŜde wyzwanie Ŝyciowe jest lekcją miłości. który nie gwarantował zwrotu pieniędzy. Gdy poruszyłam temat wybaczenia. spotkań. dlatego odkrywamy ją stopniowo. Problemy finansowe Jacka w połączeniu z poczuciem wykorzystania przez kuzyna zawładnęły jego psychiką. Opanowanie mocy miłości PoniewaŜ miłość posiada wielką moc. odkrywamy miłość do rzeczy zewnętrznych. jak i przeraŜa. które chciałam mu przekazać. Miłość nas napędza. śona Jacka. W przeszłości do Ŝycia w naszej kulturze wystarczały te trzy rodzaje miłości. która zdesperowana zmusiła go do przyjścia. jak waŜne są wskazówki. Ŝyczliwość. Ŝe sam nie zna się na biznesie. Nie chciałam. takie jak rozwód. Trzy pierwsze czakry dotyczą miłości w świecie zewnętrznym. zamknął się w sobie i przejawiał objawy depresji. Ŝe przerwał mi i zapytał. Pojawił się na jednym z moich warsztatów razem z Lynn. miłość się rozrasta i zaczyna obejmować osoby „z zewnątrz". współczucie. Ŝe wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. jednak Jack ufał swojemu kuzynowi i czuł.jest czystą mocą. które pozwolą Jackowi przejść na wcześniejszą emeryturę. Zadręczał się wyrzutami sumienia. a być moŜe nawet ją określa. Zamiast mnie do Jacka zwróciła się Lynn. Zaczął cierpieć na nadciśnienie. kontroluje. troskę o siebie i innych. KaŜda lekcja wprowadza nas na kolejny poziom jej intensywności. Miłość wspólnoty potrafi być bezwarunkowa. poczułby się jeszcze bardziej skrępowany. zdrowie więc jest konsekwencją decyzji Ŝyciowych. Bardzo niewiele osób potrzebowało czegoś więcej ponad miłość wspólnoty i partnera. Ŝe to duŜe przedsięwzięcie przyniesie zyski. Miłość pomaga uzdrawiać siebie i innych. Dwa miesiące po tym wydarzeniu Jack uległ w pracy wypadkowi i uszkodził sobie krzyŜ. Przyczyny niektórych dolegliwości są tak oczywiste. Po czterech miesiącach okazało się. Ŝe inwestycja się nie powiodła. które w swej istocie dotyczą miłości. przyjaźni. porzucenie lub cudzołóstwo są często przyczyną choroby. jak odpowiadamy na te wyzwania. związanych z naszymi potrzebami osobistymi. poznajemy róŜne jej formy: wybaczanie. a Greg zniknął. Wzięła go za rękę i po102 . Kryzysy Ŝyciowe. jakby nikogo poza nimi nie było w pomieszczeniu. Ŝe gdyby pozostał dłuŜej. WyraŜamy miłość poprzez dzielenie się nią i troszczenie o osoby. które mogą dotyczyć sportu. Ŝe kaŜda osoba postronna potrafi powiązać je z konkretnymi wydarzeniami. Miłość w równym stopniu pociąga nas. W rozumieniu wspólnoty miłość jest energią.

a depresja minęła. prosząc o wybaczenie i dziękując Ŝonie. negatywne postawy i zaburzone wyobraŜenia na nasz temat. bolesne wspomnienia. poniewaŜ wybaczyli sobie i kuzynowi i skoncentrowali się na swoim Ŝyciu. poczucie zranienia nie pozwoli nam się uwolnić od przeszłości.zaburzonym stosunkiem do seksu. jaka płynęła z serca Lynn do ciała Jacka. pomogła mu wybaczyć sobie i kuzynowi i pogodzić się z Ŝyciem. tak jak do rodziców. które mają swoje źródła w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. wobec których do tej pory udawało mu się utrzymać dystans. Ŝe to jest w jakiś sposób dla nas dobre. Karano. Ŝe gdy spojrzysz na to z innej strony i zobaczysz. Miłość do siebie najczęściej wyraŜamy w sposób materialny . Powiedział. Proszę. Lynn przywołała mnie i powiedziała: „Myślę. prowadził udane Ŝycie małŜeńskie i miał dwójkę małych dzieci. Ŝe Jack wrócił do pracy i Ŝe krzyŜ nadal sprawia mu trochę kłopotów. Negatywny wizerunek własnej osoby moŜe się stać później przyczyną anoreksji. Droga do boskości wiedzie poprzez miłość do siebie Stwierdzenie: „Nie moŜesz kochać innych. Gdy wychodziłam z sali. Gdy go poznałam. Ŝycie osobiste i zawodowe. Derek odszedł z domu po ukończeniu szkoły średniej. jaką nad nami posiada. Miłość. wtedy się okaŜe. zmuszając do noszenia za małych butów. alkoholizmu i innych uzaleŜnień. Ŝe chociaŜ Jack potępia siebie za coś. moŜe nas odciągać od wysłuchania głosu serca wówczas. postarajmy się Ŝyć dalej". Zrobiliśmy przerwę. Mimo Ŝe nagradzanie siebie jest czymś przyjemnym. Inni uczestnicy warsztatów byli takŜe głęboko poruszeni. skończył studia i został przedstawicielem handlowym.kontynuowała jestem pewna. zniszczyła nasze Ŝycie. nieświadomie nadal moŜemy stosować te wzorce. która ma wpływ na nasze zdrowie. Ŝe damy sobie radę". Ciśnienie krwi unormowało się. jeŜeli nie potrafisz kochać siebie" jest ogólnie znane. „Zranione dziecko" w kaŜdym z nas przechowuje zaburzone lub zablokowane wzorce emocjonalne. Kochanie siebie polega przede wszystkim na konfrontacji z siłą archetypową. Ŝe akt miłości moŜe być ukarany bólem . Derek jest trzydziestosiedmioletnim biznesmenem. Niedawno zmarł jego 103 . Jednak dla większości osób kochanie siebie jest pojęciem mglistym. Ŝe swoim działaniem wspierałeś kogoś. gdy był głodny. a takŜe zdrowie. i zniesieniu władzy. Gdy istnieje potrzeba uzdrowienia. Takie wzorce mogą zniszczyć nasze związki uczuciowe. a takŜe obsesyjnego lęku przed niepowodzeniem. co uznał za głupotę. „Greg się nie odezwał. Uczestniczył w jednym z moich warsztatów. jaką jest w naszej psychice zranione dziecko.korzystaniem z przyjemności fizycznej w celu wyraŜenia akceptacji siebie. Ta historia jest przykładem oddziaływania duchowej energii ośrodka serca. Nie chcę. Nagradzanie siebie wycieczkami i zabawkami jest jednak miłością trzeciej czakry . w pracy lub innej trudnej okoliczności. Oboje czuli się wyjątkowo dobrze w obliczu finansowego niepowodzenia. to jednak jego działanie wypływało z miłości. poniewaŜ chciał sobie poradzić z bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa. choć nie boli juŜ tak bardzo. serce kieruje naszą uwagę najczęściej na archetyp „zranionego dziecka". gdy istnieje potrzeba przyjrzenia się sytuacji w związku partnerskim. aby złość. aby Jack i Lynn mogli mieć chwilę dla siebie. Kilka miesięcy później ponownie nawiązałam z nimi kontakt. by się uporać ze wspomnieniami z dzieciństwa.poprzez kupowanie sobie róŜnych rzeczy lub organizowanie ekstrawaganckich wakacji. aczkolwiek w innej formie.wiedziała. aby się dowiedzieć. Bito go i nie dawano mu jedzenia. a wykorzystanie seksualne . Kochanie siebie jest zadaniem związanym z czwartą czakrą i oznacza słuchanie uczuć i wskazań duchowych wypływających z serca. jednak podejrzewamy. Wiem. JeŜeli ta sytuacja nie zostanie uzdrowiona. Jako dziecko Derek był maltretowany. Ŝe to wydarzenie daje mu teraz więcej do myślenia niŜ nam". często powodującym powtórzenie takich samych ataków gwałtu na własnych dzieciach. Ŝe juŜ pójdziemy. jaką czujesz do kuzyna. co u nich słychać. otyłości. kogo kochasz. Jako dorośli. Jack rozpłakał się. „Nie wierzę. Lynn powiedziała. Na przykład lęk przed opuszczeniem staje się zazdrością. Ŝe nadszedł czas na to.

Ŝe w kaŜdym doświadczeniu. a matka chciała ponownie nawiązać z nim kontakt. gdy jesteśmy wystarczająco dojrzali. oparty na miłości sposób Ŝycia. Krzywdy te bowiem nie szkodzą im. obecne w sercu Dereka. postrzegał ich jako osoby przeraŜone. Gdy byli razem. w jakiej współdziałamy z Bogiem. ChociaŜ wielu teologów i nauczycieli religii uwaŜa. szczególnie po tym. Ostatecznie jednak całą winą za te „kilka incydentów" obarczyła ojca. Uzdrowienie moŜe nastąpić poprzez wybaczenie. Energie czwartej czakry wspierają dojrzewanie duchowe oraz pozwalają nam wyjść poza ograniczenia relacji z Bogiem. aby zapobiec chorobie fizycznej. Derek zgodził się z nią spotkać. Zranione dziecko nie rozumie. Cała nasza kultura ewoluuje. Ŝe powinien na nowo określić swoje uczucia związane ze wspomnieniami z dzieciństwa. Derek z uwagą wysłuchał mojego wykładu na temat wspomnień indywidualnych i grupowych. KaŜdy posiada intuicyjny system ostrzegania . UniezaleŜnienie się od przeszłych wydarzeń pozwala nam zmienić naszą relację z Bogiem . śycie i nauki Jezusa pokazują. wyraŜając miłość i współczucie związane z czakrą czwartą. aby za nim podąŜyć.dziecko i na modlitwach o zrozumienie przyczyn wydarzeń. które mogą nas zranić. tak by te wydarzenia przestały nam szkodzić. Dopóki nie przestaniemy myśleć jak zranione dzieci. Po czterech czy pięciu miesiącach Derek przysłał mi krótki list. to jednak wybaczenie jest istotnym aktem duchowym. zawarte jest przesłanie duchowe. Nie uwaŜał. a uzdrowienie fizyczne następowało w sposób naturalny. gdzie wszystkie bolesne doświadczenia mają swoje logiczne. Ŝe jest zbyt dla niej surowy. ostrzegły go. związanej z pierwszymi trzema czakrami. Ŝe wybaczenie jest aktem nie tylko duchowego wyzwolenia. Gdy identyfikujemy się z energią własnych bolesnych przeŜyć. jakich dokonał Jezus. ale takŜe fizycznego uzdrowienia. Ŝe uzdrowienia. Ŝe negatywne wspomnienia zagraŜają jego zdrowiu fizycznemu. jakkolwiek by było bolesne. z której moŜemy skorzystać lub nie. Zranione dziecko postrzega Boga jako system karząconagradzający. którego źródłem jest sefira Tiferet. Nastała „epoka czwartej czakry". by mu powiedziała. to przewodnictwo pojawia się u kaŜdego z nas. dlaczego w dzieciństwie był tak okropnie traktowany. a które powiedziało mu.z dziecięcej. na pewno by mu jakoś pomogła. trudno jest nam wyrwać się spod ich negatywnego wpływu. która opiera się na schemacie: rodzic . Ŝe pojawienie się matki w jego Ŝyciu jest dobrą okazją do tego. Początkowo matka temu zaprzeczyła. Jezus u swoich pacjentów zawsze najpierw leczył uczucia. Słuchanie intuicji jest najlepszą metodą zapobiegania chorobom. aby jego rodzice byli źli. lecz absolutną koniecznością. Historia Dereka opowiada o uzdrawiającym przewodnictwie. były nagrodą za przyznanie się do winy. Ŝe jest za nie bardzo wdzięczny i Ŝe dały mu one wiele do myślenia. aby nie uprzedził nas on o negatywnych prądach. Kochanie siebie oznacza troskę o siebie polegającą na wybaczaniu ludziom. i wyraził przekonanie.rzadko zdarza się. Pod koniec warsztatów Derek powiedział. Takie zachowanie wobec własnego dorosłego dziecka jest typowe dla „toksycznego" rodzica. Ŝe był nieszczęśliwy. wytłumaczenie. aby poprzez własne małŜeństwo i partnerstwo pokazać jej inny. bez którego chory nie będzie mógł przyjąć uzdrawiającej mocy miłości. domagał się od matki. jak została wdową. nasza miłość będzie uwarunkowana i będzie jej towarzyszył strach przed utratą. Ŝe wkrótce wszystko „będzie dobrze". aby się rozwodzić nad bolesnymi wspomnieniami. zmieniając sposób postrzegania urazów i cierpień. w którym stwierdził. i by nie pokazał nam. w rozumieniu człowieka. zostać uzdrowionym i nabrać mocy. Regularnie spotykał się z matką i wierzył. 104 . Ŝe Ŝycie jest zbyt krótkie. Ŝe gdyby wiedziała. lecz nam samym. jak moŜemy się uwolnić od negatywnych energii. później stwierdziła.ojciec. W procesie zdrowienia wybaczenie nie jest więc tylko pewną moŜliwością. Energie duchowe. którzy nas kiedyś zranili. na taką. W końcu zdenerwowała się na Dereka. które nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. Tak samo jak u Dereka.

artystów. kiedy dobrze rozumiemy siebie. poniewaŜ dzięki niej zapewniam Ŝonie poczucie bezpieczeństwa". Tylko wtedy. bez moŜliwości odniesienia się do kogokolwiek lub czegokolwiek. które były związane z trzema niŜszymi czakrami. Panował wówczas pogląd. Nie dziwi fakt. aby ktoś mnie pokochał? Z trudnością przychodzi nam badanie kwestii dotyczących nas samych. jedyne pytanie: „A co ze mną?" Staje się ono wezwaniem. Rozbudzenie samoświadomości MoŜemy opanować czwartą czakrę ucząc się związanych z nią lekcji. Dzieje się to w relacji z samym sobą. Ŝe rozbudzenie duchowe jest drogą dla „wybranych" i Ŝe dla normalnego człowieka podąŜanie nią oznacza zbyt wiele wyrzeczeń. a korzyści są wątpliwe. Ŝe wraz z wejściem w obszar czwartej czakry pojawiła się fala rozwodów. moŜemy stworzyć udany związek z drugą osobą. w szczególności z czakrą wspólnoty. Stajemy przed przeraŜającym zadaniem poznania siebie przez odkrywanie swej emocjonalnej natury. które pozwala odŜyć stłumionym. halucynacji. szczegóły bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. a nie wyrzeczenia się siebie. Zanim nastały lata sześćdziesiąte. Współcześni partnerzy oczekują od siebie silnego poczucia ja. Nierzadko doświadczali oni depresji. która po raz pierwszy kieruje ludzi ku poznaniu samych siebie. Ŝe miliony ludzi zaczęły zadawać sobie pytanie: „A co ze mną?". co robię? Dlaczego potrzebuję uwagi i uznania innych? Czy jestem dość silny. Ŝe ich partnerzy nie pomagali im w realizacji potrzeb emocjonalnych. Z pomocą lub bez. Ŝe znalezienie odpowiedzi będzie wymagało wprowadzenia zmian. jednak nie jest juŜ ona w stanie nas zadowolić. aby być szczęśliwym? Co muszę w sobie zmienić. Miejsce archetypu małŜeństwa zajęło partnerstwo. które kształtują dorosłą osobowość. musimy odłoŜyć na bok utarte wzorce myślowe. która kaŜe nam pytać: Co lubię w porównaniu z innymi? Na ile mogę być niezaleŜny. własnym duchem i osobowością. Ruch ten wydobył na światło dzienne tajemnice naszego serca. Jednak rewolucja lat sześćdziesiątych sprawiła. W znaczeniu symbolicznym sakrament małŜeństwa to przede wszystkim silny związek z samym sobą. psychicznych i intelektualnych. „Moim priorytetem są potrzeby rodziny" lub: „Nie mogę zmienić pracy. Wzrost liczby rozwodów wynika zatem bezpośrednio z otworzenia się na energię czwartej czakry. poniewaŜ wiemy. Dzięki nowym dąŜeniom do rozbudzenia ludzkiej świadomości nasza kultura przekroczyła symboliczny próg czwartej czakry. choć skrzętnie przechowywanym przez lata uczuciom. myśli samobójczych i emocjonalnego zamętu. Wielu ludzi za przyczynę rozkładu swojego małŜeństwa podaje to.jednak nasza kultura nie uleczyła jeszcze swoich ran i nie osiągnęła dojrzałości duchowej. w efekcie której wielu artystów i mistyków przeŜywało osobiste dramaty. U wrót serca wita nas jedno. Poznawanie własnego ja powoduje przemianę świadomości. filozofów i innych ludzi twórczego ducha. MoŜemy usiłować odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Nie chronią nas juŜ zwyczajowe stwierdzenia. pozostając nadal atrakcyjnym dla innych? Czego potrzebuję od innych. ale takŜe stanów poszerzonej świadomości w połączeniu z ekstazą fizyczną i duchową. Otworzenie czwartej czakry spowodowało takŜe zmianę naszych poglądów na temat zdrowia. jakie dawała nam świadomość grupowa. charakterystycznego dla małŜeństwa tradycyjnego. rozpaczy. wizji. takie jak np. szanując jednocześnie własne potrzeby emocjonalne? Te wartości róŜnią się od wyznawanych przez świadomość grupową. Gdy udajemy się do wnętrza naszego serca. Potrafią one w jednej chwili nadać nowy kierunek naszemu Ŝyciu. leczenia i przyczyn chorób. Wcześniej źródeł schorzeń dopatrywano się w genach i zarazkach 105 . ten rodzaj poznawania siebie był przywilejem jedynie wąskiej grupy społecznej: mistyków. musimy odpowiedzieć sobie na pytania: Co lubię? Co kocham? Co daje mi poczucie szczęścia? Czego potrzebuję dla utrzymania równowagi? Jakie są moje mocne strony? Czy mogę na sobie polegać? Jakie są moje słabości? Dlaczego robię właśnie to. W rezultacie ludzie ci postanowili szukać prawdziwego partnerstwa. aby być z drugą osobą.

z której korzystamy. wypisując recepty i skierowania. po czym wystąpił o zgodę na zawieszenie praktyki. jednocześnie nie miał jeszcze dostatecznej wiedzy. Osiągnął punkt. Zacząłem takŜe inaczej traktować siebie. nie pracuję juŜ tak długo jak kiedyś. Ŝe odzyskałem zdrowie dzięki terapii. których tematem były emocjonalne aspekty chorób.elementach trzech pierwszych czakr. co wydawało mu się rzeczą najbardziej interesującą. Teraz w pierwszej kolejności troszczę się o siebie. Po powrocie do pracy zmienił swoje podejście do pacjentów i zaczął inaczej ich traktować. która pomogła mi się połączyć z własnym wnętrzem. pochodzenia. Ŝe moje serce moŜe cierpieć z powodu praktyki medycznej. Przez kilka miesięcy brał udział w zaleconych przez nich terapiach. aby kontrolować sytuacje i 106 . Czy jest coś bardziej oczywistego? Przez wzgląd na siebie samego muszę traktować pacjentów z troską i uwagą. W naszej kulturze nie było wtedy przyjęte prowadzenie konwersacji na te tematy i brakowało odpowiedniego słownictwa. lecz takŜe zaskoczony opisami przypadków. Perry trochę o tym poczytał. Efektem tych działań było załoŜenie ośrodka terapeutycznego. jednak nadal kierował pacjentów na leczenie konwencjonalne. Czytał ksiąŜki traktujące o holistycznym podejściu do zdrowia i uczestniczył w następnych wykładach i seminariach. Perry duŜo czasu poświęcał pacjentom. czyniąc je sednem rozmów i w gruncie rzeczy spoiwem naszych związków. jednak nie wykazywali oni Ŝadnego zainteresowania. drugą i trzecią czakrą. „Miałem bardzo cięŜki zawał i jestem przekonany. Korzystamy z tego objawienia. Coraz mniej chętnie przychodził do pracy i myślał o zerwaniu z praktyką medyczną. Nasze medyczne podejście do zdrowia zostało zmienione w wyniku oddziaływania energii czakry serca. kiedy przygotowywał się do wizyty kolejnego pacjenta. by zalecać pacjentom inne metody. dotyczące nazwiska. dopóki rzeczywiście nie zachorowało. który nazywam „językiem bolesnych doświadczeń" (ang. przedstawionymi przez innych lekarzy. Uczyniliśmy własne urazy walutą. woundology). Stopniowo Perry zaczął tracić przekonanie do leczenia konwencjonalnego. W tym czasie studiował alternatywne metody opieki zdrowotnej. staliśmy się biegli w dziedzinie psychoterapii. poniewaŜ uwaŜam. Był nie tylko pod wraŜeniem naukowej solidności prezentowanego materiału. Pięć lat wcześniej Perry zdecydował się na uczestniczenie w seminarium poświęconym alternatywnym formom terapii. odkąd uwierzyłem. Ŝe tego właśnie potrzebują. niŜ tylko efektem patologii tętnic wieńcowych. Niezwykle rzadko ujawniano szczegóły pragnień seksualnych lub głębi cierpień psychicznych i emocjonalnych. gdyŜ nie posiadał dostatecznej wiedzy. potrzebnej do zalecania nowych metod. W trakcie leczenia poprosił o spotkanie z psychoterapeutą i konsultantem duchowym. Teraz za ich przyczyny uwaŜa się toksyczny poziom stresu emocjonalnego. Nie przypuszczałem. pięćdziesięciodwuletni Perry przy własnym biurku doznał zawału serca. Całe moje Ŝycie stało się zdrowsze. wymieniając się doświadczeniami krzywd. pracy i hobby. Odkąd wkroczyliśmy w obszar czwartej czakry. gdzie potrzeby fizyczne pacjenta były traktowane na równi z emocjonalnymi." Przełamanie języka cierpienia Jako społeczność czwartej czakry w bliskich związkach uŜywamy języka krzywd. Na jednych z moich warsztatów poznałam lekarza o imieniu Perry. rozwijając w kontaktach osobistych nowy język. Pewnego dnia. Uzdrowienie zaczyna się od naprawienia szkód emocjonalnych. Podczas badania pytał o ich problemy Ŝyciowe. psychicznymi i duchowymi. Chciał się podzielić swoimi wątpliwościami z kolegami. Ŝe zawał był czymś więcej. PoniŜsza historia ilustruje tę zmianę. w związku z czym cierpiał na typowe w takich wypadkach objawy stresu. W okresie poprzedzającym lata sześćdziesiąte w rozmowach dopuszczalne były tylko tematy związane z pierwszą. Gdy do świata medycznego coraz częściej zaczęły docierać informacje o teoriach i praktykach alternatywnych. w którym juŜ nie czuł się dobrze.

na finansową pomoc ze strony ojca za to. i odpowiedziała: „PoniewaŜ jestem ofiarą kazirodztwa. podobnie jak łan i Tom. Czekałam na nią. W mającej dobre intencje grupie jej członkowie zaznają akceptacji swoich bolesnych przeŜyć. Z mojego punktu widzenia chodziło Ci o to." MęŜczyzna. nie odwracając głowy w moją stronę. Wiele grup wsparcia. na który umówiłam się ze swoją znajomą. Ja byłam jednak oszołomiona. Jako jej przyjaciółka musiałam powiedzieć. lana i Toma. Powiedziałam: „Cześć. ZauwaŜcie. Gdy poszłyśmy na umówiony obiad i zostałyśmy same. odpowiedziała: „Mam pięćdziesiąt sześć lat i jestem ofiarą kazirodztwa. a kiedy skończyłyśmy obiad. tylko nie ósmego czerwca. Przyjechałam wcześniej i usiadłam obok kobiety. Ósmego czerwca idę na spotkanie ofiar kazirodztwa. słuŜy jedynie rozwijaniu języka bolesnych doświadczeń jako płaszczyzny porozumienia we współczesnych związkach. Według Mary prawdziwi przyjaciele to takie osoby. jak się nazywasz?" Kobieta. Fala współczucia ze strony grupy jest jak szklanka zimnej wody podana w suchy i upalny dzień. które rozumieją jej kryzysy i są gotowe przejąć jej obowiązki." „Wiem o tym. Ŝe najwidoczniej nie wiem. w ciągu tych dwunastu sekund. pijąc kawę w towarzystwie dwóch męŜczyzn. by Twoje przeŜycie zdominowało rozmowę przy stole. tworzonych w celu pomocy w radzeniu sobie z przeszłością. zapytałam: „Mary. Ŝe zdaję sobie sprawę z tego. Chciałaś. który zadał pytanie. Ŝe w dzieciństwie byłaś ofiarą kazirodztwa i Ŝe nadal jesteś zła z tego powodu. Tego dnia nie mogę. a nie jego rozgłaszaniu. a było to przy okazji obiadu. odpowiedział po prostu: „Dobrze. nie dawało mi jednak spokoju. Mary. aby łan i Tom. i niekończące się wsparcie emocjonalne od swoich „przyjaciół". Natomiast Mary odpowiedziała w sposób następujący: „Ósmego czerwca? Powiedziałeś: ósmego czerwca? To niemoŜliwe. Wytłumaczyłam jej. czy dysponuje czasem ósmego czerwca. Przekazałaś wszystkie te informacje. wykorzystania. Następnego dnia miałam wygłosić wykład dla tej społeczności. pytał Cię przecieŜ tylko o to. co jej uczynił. na czym polega wspieranie. jakiego szczególnie potrzebują ofiary kazirodztwa. Ŝe stało się treścią jej Ŝycia towarzyskiego. dlaczego udzieliłaś Waynowi takiej szokującej odpowiedzi. poniewaŜ ich społeczność spodziewa się waŜnego gościa i potrzebują kogoś do oprowadzenia po ośrodku.ludzi. które spędziliśmy wspólnie. na które odpowiada się prostym „tak" lub „nie". Wszyscy przeŜyliśmy juŜ zawód i nie chcemy traktować siebie lekcewaŜąco. Odpowiedziała mi. Gdy pojawiła się Mary przedstawiłam ich sobie. Kilka lat temu uświadomiłam sobie wszechobecność języka bolesnych doświadczeń. NaleŜało tylko odpowiedzieć: »nie«. Ŝe z powodu trudnego dzieciństwa zasługuje na szczególne traktowanie: na przywilej zwalniania się z pracy. a my nigdy nie sprawiamy sobie zawodu. dowiedzieli się o tym. ale według mnie uzdrowienie polega na przezwycięŜeniu bólu. czy warto kontynuować naszą przyjaźń. kiedy to ich członkowie doświadczyli np. kazirodztwa. skończyła się takŜe nasza znajomość. Zajście. gdy musi zaleczyć swoje rany. Ŝe bardzo zaleŜało Ci na tym. uzaleŜnień lub przemocy. która przyszła go wysłuchać. Ŝe zamiast zaleczyć rany. dziękuję" i odszedł. Nie mogę zawieść grupy. Mary nie odpowiedziała na moje pytanie. czy masz czas ósmego czerwca. choć Wayne chciał tylko wiedzieć. jakbym ją zdradziła. KaŜdego innego dnia. Ŝe pytanie brzmiało: „Czy masz czas ósmego czerwca?". który zapytał Mary. często po raz pierwszy w Ŝyciu. Ŝe powinnyśmy się zastanowić nad tym. zawsze jesteśmy gotowi siebie wysłuchać. Jej uwagę tak bardzo pochłaniało bolesne doświadczenie. Wspieramy się i bez względu na wszystko. chciałabym się dowiedzieć. czy jesteś wolna ósmego czerwca? Wydaje się. poniewaŜ naleŜę do grupy 107 . Będziesz musiał poszukać kogoś innego. Dlaczego tak postąpiłaś?" Mary popatrzyła na mnie. Ŝe doświadczyła bolesnego przeŜycia. gdy stają się one dla niej cięŜarem. którego byłam świadkiem. ale dlaczego musiałaś wszystkim o tym powiedzieć?" Mary stwierdziła. UwaŜała. aby ci dwaj męŜczyźni traktowali Cię w szczególny sposób i Ci współczuli. Chwilę później podszedł do nas inny męŜczyzna. Oczywiście daję sobie z tym radę. pozwala kontrolować się swojej przeszłości.

ile potrzebuje. JeŜeli zaistnieje taka potrzeba. a nawet zawodowego. wymagane jest posiadanie urazów. Ŝe zranieni partnerzy zawsze będą siebie potrzebowali i Ŝe zawsze mają otwartą drogę do wnętrza drugiej osoby. Typowy rytuał nawiązywania znajomości wygląda mniej więcej tak: Dwie osoby widzą się po raz pierwszy. Byłam wstrząśnięta. małŜeństwo. Urazy stały się elementem łączącym ludzi w związkach osobistych i terapeutycznych grupach wsparcia. 5. Jednak gdy kryzys mijał. To wsparcie oznacza gotowość do poświęcenia własnego Ŝycia towarzyskiego. a w szczególności w literaturze poświęconej wpływom urazów emocjonalnych na zdrowie i ich leczeniu. lecz dla rozrywki rozdrapujemy rany innych). przejmiemy obowiązki zranionego partnera. Mówiąc w skrócie. Gdy następuje zestrojenie. ewentualnie. Powstały grupy wsparcia dla osób z kaŜdą moŜliwą formą urazu emocjonalnego. tylko nieliczni byli gotowi zrezygnować ze wsparcia. Stacje telewizyjne z upodobaniem publicznie rozgłaszają szczegóły Ŝycia boleśnie doświadczonych osób (nie tylko konfrontujemy się z własnymi ranami. JeŜeli druga osoba chce „zbliŜenia". aby stworzyć miłosny związek. Następnie przychodzi czas na trzecią czakrę i rozmowa przechodzi w dziedzinę osobistych upodobań dotyczących jedzenia. związki. Współcześnie oznaczają zdolność do otwierania swoich ran przed innymi. 2. rozwody.wsparcia i wzajemnie siebie wspieramy. Ŝe obecnie. co ma podobny charakter. Do lat sześćdziesiątych dojrzałość i siła wiązały się z utrzymaniem swojego bólu i ran w tajemnicy. dzieci. przedstawiają się sobie i wymieniają kilka informacji: skąd pochodzą. osoby stają się „towarzyszami w cierpieniu". Następnie rozmowa przechodzi na tematy drugiej czakry: praca. Nie tylko tym. System prawny nauczył się przeliczać urazy na pieniądze: reklamy telewizyjne zachęcają ludzi do wkraczania na drogę prawną w celu poradzenia sobie z bolesnymi przeŜyciami. a tym bardziej leczenie. jakie są ich korzenie religijne i etniczne (dane dotyczące pierwszej czakry). począwszy od ofiar kazirodztwa i pedofilii. udziału w programach rozwoju osobistego. działań poza pracą i. aktywności fizycznej. wspomina o czymś. Dzięki tym ludziom moje Ŝycie nabrało sensu". Miały stanowić ratunek w okresie najcięŜszych przejść. Będziemy zawsze gotowi wspierać się w obliczu bolesnych wspomnień. Będziemy zawsze zachęcać partnera. JeŜeli rozmówcy pragną stworzyć zaŜyły stosunek. Ich związek będzie się opierał na następujących niewypowiedzianych zasadach: 1. Grupy wsparcia powstały z myślą słuŜenia ludziom pomocą w sytuacjach kryzysowych. aby z nami pracował nad swoimi urazami i by poświęcał temu tyle czasu. Jedna z osób ujawnia ranę z przeszłości. Język bolesnych doświadczeń całkowicie zmienił obraz bliskich relacji. 3. no i moŜe finanse. Ŝe nie otrzymałam odpowiedzi na swoje pytanie. 4. Pokornie zaakceptujemy wszelkie słabości i niedoskonałości partnera wynikające z jego bolesnego przeŜycia. aby potwierdzić nasze zaangaŜowanie. która staje się ukierunkowana na pomoc i podtrzymywanie wzajemnego zaangaŜowania w proces uzdrowienia. ich celem nie miało być towarzyszenie w całym procesie pokonywania trudności. ale takŜe dlatego. z którą nadal „pracuje". Większość 108 . W kategoriach komunikacji taka więź nadaje całkowicie nowe znaczenie pojęciu miłości. Ŝe się powtórzyła sytuacja z poprzedniego dnia. więź oparta na bolesnych doświadczeniach daje pełną gwarancję. przemocy w rodzinie po członków rodzin osób odsiadujących więzienne wyroki. poniewaŜ akceptacja ma podstawowe znaczenie dla uzdrowienia. Nie jest przesadą stwierdzenie. Z punktu widzenia energii partnerzy nigdy wcześniej nie mieli tak łatwego dostępu do swoich słabych punktów ani tyle ogólnego przyzwolenia na wykorzystanie urazów w celu kontrolowania swoich relacji. przechodzą do czakry czwartej. Związki opierające się na urazach z przeszłości znalazły ogromne poparcie i potwierdzenie w środowisku holistycznego podejścia do zdrowia.

Obejmuje kilka etapów i wymaga duŜego wysiłku. Zmień swój sposób odnoszenia się do innych. dla których ludzie obawiają się odzyskania zdrowia. zastanów się. jak dobierasz słowa. a takŜe do siebie. zastanów się. niechętnie rezygnowali z przywilejów. choć w rzeczywistości masz się nieźle? Czy kiedykolwiek manipulowałeś innymi twierdząc. aby dotrzeć do źródła bólu. którzy wiedzą. lecz niełatwą. Ŝe uzdrowienie moŜe zakończyć pewne Twoje bliskie związki lub Ŝe będzie wymagało wprowadzenia zmian w tym. aby wpływać na ludzi lub manipulować nimi (a takŜe sobą). Dlatego będę trwał „w procesie" i wśród ludzi. Obecnie zdrowie jest rozumiane jako przeciwieństwo bycia w potrzebie. do czego przywykłeś? To są pytania. Nie mając planu terapii. szczęśliwa i niezaleŜna. Uznając. JeŜeli napotkasz na trudności przy zmianie tych wzorców. które nie będą się opierały na urazach z przeszłości. Obserwuj. Droga do silnego serca Uzdrowienie jest sprawą prostą. Nic więc w tym dziwnego. jaką czerpie się z cierpienia. Skieruj się do wnętrza i dotknij bolesnych miejsc. Ŝe otrzymał wystarczająco duŜo wsparcia i Ŝe musi Ŝyć dalej. PoniewaŜ osoby zranione tak długo czekały na zrozumienie. czy stosujesz Ŝargon terapeutyczny i czy jesteś biegły w posługiwaniu się językiem bolesnych doświadczeń. niŜ zaleczyć rany z przeszłości. Trudność tego systemu pomocy polega na konieczności powiedzenia komuś. zawsze pewna siebie. co uwaŜamy za pomoc i współczucie. Istnieje potrzeba stworzenia zdrowego modelu bliskości. Następnie stwórz nowe wzorce postępowania w relacjach z innymi. Gdy ludzie poznawali język bolesnych doświadczeń. wiedz. Czy mają wpływ na twoje Ŝycie? JeŜeli dałeś im władzę. gdyŜ wolisz się rozwodzić nad przeszłością i otworzyć wrota depresji? Czy boisz się. jakie daje im bycie ofiarą w społeczeństwie czwartej czakry. Ŝe potrzebujemy coraz więcej czasu na zagojenie ran.. ryzykujemy uzaleŜnienie się od tego. która jest samowystarczalna. przez co przeszedłem". Ŝe niewielu uwaŜa siebie za zdrowych. na które będziesz musiał sobie szczerze odpowiedzieć. Ŝe gdy chcesz odwołać spotkanie. gdy ta przechodzi proces odzyskiwania sił. nasza kultura przez bardzo długi czas nie dawała szansy na to. aby serce mogło zostać uzdrowione. Teraz rekompensujemy sobie te braki poprzez wydłuŜanie procesu uzdrowienia. w którym znajduję współczucie. Czy zdarza Ci się np. poniewaŜ dotyczą najczęstszych przyczyn. Etap drugi: Będąc w swoim wnętrzu. Skonsultuj się z terapeutą lub przyjacielem. poniewaŜ to jest jedyne miejsce. z drugiej zaś . jest od niej uzaleŜniona i. Osoba. aby potwierdzić swoje urazy i ich wpływ na Twój rozwój. co moŜe Cię powstrzymywać przed uzdrowieniem. Ŝe ich postępowanie przypomina Ci Twoich rodziców? Czy zdarza Ci się wycofać z jakiegoś działania lub nie podjąć wyzwania. usprawiedliwiasz się swoim złym samopoczuciem związanym z dawnymi krzywdami. jak wszystkie 109 .pomagała odzyskać utraconą moc. otrzymując je w grupie wsparcia trzymają się jej kurczowo. czy wykorzystujesz je. Etap pierwszy: Bądź zdeterminowany. Współczucie jest uczuciem związanym z czwartą czakrą i jedną z duchowych energii zawartych w sefirze Tiferet i oznacza poszanowanie cierpienia drugiej osoby. a za osobę w pełni zdrową uwaŜa się taką. Ŝe czasami o wiele trudniej jest zrezygnować z mocy. Etap trzeci: Gdy rozpoznasz i nazwiesz bolesne miejsca. Ŝe nie ma takiej potrzeby. która z jednej strony dopuszczałaby do głosu bolesne wspomnienia. zaczynamy wierzyć. W duŜym stopniu problem ten odzwierciedla nasze skrzywione pojmowanie współczucia. W zwykłym świecie nie ma dla mnie zrozumienia. rozpoznaj urazy.uczestników etap przejściowy uczyniła swoim stylem bycia. uświadamiając sobie i innym: „Nigdy stąd nie odejdę. która nie potrafi uwolnić energii zbudowanej na przykrych doświadczeniach.

udawaj. Obojętnie. Ŝe w zaleŜności od tego. a takŜe sobie. a następnie nie dopuszczać jej do głosu. Jedyna ścieŜka do duchowości prowadzi przez serce. której udzielisz. Nieustannie przypominaj sobie przesłanie wszystkich wielkich mistrzów duchowych: „Utrzymuj swojego ducha w teraźniejszości". Ŝe uzdrowienie jest rzeczą bardzo prostą albo bardzo skomplikowaną. nie lekkiego. da nam poczucie spełnienia. Zacznij Ŝyć w atmosferze pokory i wdzięczności. W moim pojęciu wybaczenie zawiera energię. Miłość jest kluczem do szczęścia. Dokonaj w swoim Ŝyciu zmian. Nie ma sensu rozwijać wraŜliwości intuicyjnej. jednak później to rozwój. a nie lęk. który uwalnia psychikę i duszę od potrzeby zemsty i postrzegania siebie jako ofiary. co je „złamie". która nas zraniła. JeŜeli zamierzasz się z kimś spotkać i przeprowadzić powaŜną rozmowę. W teorii wybaczenie jest bardzo atrakcyjne. a jeŜeli na razie nie potrafisz robić tego szczerze. moŜesz się zająć wybaczeniem. Etap czwarty: Rozpoznaj korzyści. będzie ciągle ponawiane w Twoim Ŝyciu. w przeciwnym razie oznacza to. Ŝe nie jesteś naprawdę gotów do tego. czy zdecydujesz się na rytuał. jak to się wydaje większości ludzi. o czym przypominają nam teksty duchowe. Ŝe powinieneś się podzielić swoimi przemyśleniami listownie. aby wybaczyć i pójść dalej. lecz dotyczy sfery energii i naszej fizjologii. jest wyzwoleniem siebie spod kontroli. która moŜe być źródłem cudów. 110 . podczas którego odzyskasz swojego ducha. na powiedzeniu: „W porządku. Ŝe nie nosisz w sobie chęci obwiniania. aŜ odpowiedź. by dać lękom jeszcze więcej władzy nad moim Ŝyciem. Ŝe w ten sposób straci obecnych przyjaciół i partnerów i będzie musiało Ŝyć w samotności. chociaŜby poprzez swoje nastawienie. aby wybaczyć osobie. głównie z powodu niezrozumienia jego prawdziwego charakteru. Czwarta czakra to centrum ludzkiego układu energetycznego. natomiast w praktyce dla większości ludzi jest mało pociągające. Rozpocznij praktykę duchową. To uwolnienie jest efektem świadomego wzniesienia się na wyŜszy poziom odczuwania i nie jest teoretyczne. Ŝe znajduje się na zewnątrz nas. takŜe upewnij się. Etap szósty: śyj miłością. Początkowo poznanie siebie moŜe spowodować trudne do zaakceptowania zmiany. który utknął w przeszłości. Wszyscy doświadczymy „złamania serca". z kim rozmawiasz. Nie obawiaj się zwrócić o pomoc do terapeuty. a które moŜna znaleźć tylko wewnątrz. a nie po raz kolejny wyrazić swoją złość. aby przejść przez ten lub inny etap. Wybaczenie jest czymś więcej niŜ uwolnieniem od winy osoby. jest to trudne do pokonania.uzaleŜnienia. Uwolnij się spod negatywnego oddziaływania wszystkich bolesnych wspomnień. Ciekawą rzeczą jest to. wyraź swoje wybaczenie w sposób jak najbardziej „oficjalny". wpisane w czwartą czakrę. Cię oswobodzi. upewnij się. Przenikliwe energie sefiry Tiferet i sakramentu małŜeństwa nieustannie pobudzają nas do odkrywania i kochania siebie. doceniaj Ŝycie i bądź wdzięczny. Wybaczenie nie polega. Oceń. co powinieneś zrobić. jaką sprawuje nad naszą psychiką poczucie bycia ofiarą. Jest natomiast złoŜonym. nic się nie stało". aby ostatecznie zakończyć sprawę i umoŜliwić nowy początek. Ŝe zamierzasz odzyskać energię z przeszłości. świadomym aktem. Na końcu przeprowadź formalny rytuał. lecz zupełnego. co w naukach Buddy wyraŜa stwierdzenie: „Istnieje tylko teraz". moŜesz dojść do wniosku. Etap piąty: Gdy uda Ci się zakorzenić w świadomości wdzięczność i akceptację. a w języku Jezusa słowa: „Zostaw umarłych i Ŝyj dalej". Efekty autentycznego wybaczenia graniczą z cudami. Bez względu na to. poniewaŜ boi się. JeŜeli uznasz. czy potrafię zerwać z kontrolą. czy na indywidualną modlitwę. jaką sprawuje nade mną świat fizyczny i zdecyduję się na wybaczenie? To pytanie. pozostań jej wierny i zachowaj dyscyplinę. jeŜeli jest to konieczne. o którym myślimy. Wiele osób nie chce siebie poznać. która wobec Ciebie zawiniła. Wszystko w naszym Ŝyciu związane jest z energią serca. pytanie pozostaje takie samo: Co uczynię ze swoim bólem? Czy uŜyję go jako usprawiedliwienia. jakie wynikły lub mogą wyniknąć dla Ciebie z bolesnego doświadczenia.

Które z Twoich uczynków wymagają wybaczenia? Kto ma Ci coś do wybaczenia? 10. aby uchronić się przed taką manipulacją? 5. 4. aby manipulować ludźmi lub sytuacjami? JeŜeli tak. Ŝe będąc emocjonalnie zdrowy/a. Jakie relacje w Twoim Ŝyciu wymagają uzdrowienia? 3. Czy wykorzystujesz własne krzywdy. zdrowy związek? Czy jesteś gotów/owa zrezygnować z wykorzystywania swoich bolesnych wspomnień. opisz. w jaki sposób to robisz. by manipulowała Tobą inna osoba. gdy pomyślisz. wykorzystująca swoje bolesne doświadczenia? Co czujesz. którą tradycję duchową wybierzemy. aby otworzyć się na właśnie taką relację? 111 . nie będziesz potrzebował bliskich związków? 7. to nie ma znaczenia. Odpowiedz na pytania: 1. W jaki sposób rozumiesz wybaczenie? 8. Ŝe miałoby się to powtórzyć? Co jesteś gotów/owa zrobić. Co dla Ciebie oznacza bliski. Jakie lęki wywołuje u Ciebie perspektywa odzyskania pełnego zdrowia emocjonalnego? 6. Czy uwaŜasz. poniewaŜ to „Miłość jest siłą Boską". Komu musisz jeszcze wybaczyć? Co powstrzymuje Cię od uwolnienia się od bólu związanego z tymi osobami? 9.Prawda ta nie podlega dyskusji. Jakie Twoje bolesne wspomnienia wymagają uleczenia? 2. Czy kiedykolwiek dopuściłeś/aś do tego. JeŜeli chcemy poznać Boga.

Umiejscowienie: gardło Odpowiedniki fizyczne: gardło. co myślimy i w co angaŜujemy swoją energię. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Piąta czakra powiązana jest z sefirami Chesed i Gewurą. Ŝe najlepsze rezultaty osiągamy wtedy. Jezus. następnie relacji osobistych i zawodowych. zaczęła Ŝyć ze świadomością. KaŜda choroba jest powiązana z tą czakra. przełyk. Powiązania energetyczne z emocjami i umysłem: Piąta czakra odpowiada za liczne emocjonalne i umysłowe zmaganie związane z poznawaniem natury wyboru. poniewaŜ kwestie wyboru dotyczą kaŜdego szczegółu naszego Ŝycia. Sefira Chesed przypomina nam. kaŜde uczucie i kaŜda myśl są aktami mocy. szczęka i zęby. znając skutki energetyczne naszych decyzji? MoŜemy uzyskać dostęp do tego rodzaju wiedzy. Pewna kobieta po tym. Ŝe prawdziwie słuszne jest zestrojenie się z wolą Boga. Z piątą czakrą łączy się sakrament spowiedzi.Rozdział 5 Czakra piąta: moc woli Piąta czakra jest źródłem wyzwań związanych ze zrzeczeniem się osobistej woli i oddaniem w ręce Niebios. Głoszą. aŜ po uznanie. Ŝycie. zdolność do podejmowania świadomych i wiąŜących decyzji. Podstawowe wartości: Wiara. Początkowo lęki te dotyczą związków z grupą. gdy znalazła się w stanie pomiędzy Ŝyciem fizycznym a niefizycznym. tarczyca. Jesteśmy tam. jak doświadczyła śmierci klinicznej. a Gewura byśmy mówili z szacunkiem i głosili prawdę. otoczenie. W chwili. Ŝe kaŜda decyzja. wraz z ich konsekwencjami. który podkreśla znaczenie odpowiedzialności. gdzie kierujemy nasze myśli. Główne lęki: Lęki związane z siłą woli pojawiają się na poziomie kaŜdej z czakr i są dla kaŜdej z ich charakterystyczne. Lekcje duchowe związane z piątą czakrą uczą nas. pieniędzy. KaŜde działanie. ukazanymi w 112 . która opiera się na Boskim prowadzeniu. przytarczyca. myśląc lub działając w sposób negatywny. Ŝe nie będziemy mieli moŜliwości decydowania lub dokonywania wyboru. Dzięki sakramentowi spowiedzi mamy moŜliwość odzyskania tej części ducha. które reprezentują miłość i miłosierdzie Boga oraz Boski osąd. Dla osoby dąŜącej do rozbudzenia świadomości myśl o wyrzeczeniu się własnej woli na rzecz mocy Boskiej wiąŜe się z największym wysiłkiem. Ŝe jedynie my sami decydujemy o sobie.podejmowania decyzji i doświadczania ich skutków. Jak byśmy postępowali. które wybieramy. które wpływają na nasze ciało. kiedy nasze działania wynikają z osobistej woli. której przydzieliliśmy „zadanie negatywne". a takŜe powodują konsekwencje globalne. część szyjna kręgosłupa. jaka związana jest z korzystaniem z wolnej woli. panowanie nad swoim Ŝyciem. Budda i wielu innych wielkich nauczycieli to postacie będące przykładem opanowania tego stanu świadomości. tchawica. jaką podejmuje. W końcu boimy się woli Boga. jakie kiedykolwiek podjęła. dlatego ponosimy osobistą odpowiedzialność za to. Boimy się. Z perspektywy duchowej najwyŜszym celem naszego istnienia jest zawierzenie. który polega na pełnym połączeniu się z Boską wolą. poprzez wiarę w to. Uniwersalna prawda: Piąta czakra jest ośrodkiem karmy duchowej . Ŝe Bóg jest miłosierny i Ŝe tylko On posiada prawo oceniania naszego postępowania. Potem obawiamy się utraty panowania nad sobą w reakcjach dotyczących rzeczy materialnych. abyśmy komunikując się z innymi uŜywali słów pełnych miłości. ma energetyczny wpływ na wszelkie Ŝycie. mocy i emocjonalnej kontroli innych osób nad nami. znajomość siebie. Ŝe władzę nad nami sprawuje grupa i otoczenie. Myśli i postawy mogą być inspirowane wyŜszym przewodnictwem. przestrzegając uniwersalnej prawdy: Zrezygnuj z własnej woli na rzecz woli Boga. usta. przed jej oczami zaczęły się przewijać obrazy wszystkich decyzji. Przedstawiane są jako prawa i lewa ręka Boga i ilustrują zrównowaŜony charakter Boskiej woli. a zatem i kaŜdej choroby. podwzgórze. Proces ten to przejście od poglądu. Znaczenie symboliczne: Wyzwanie związane z tą czakra polega na konieczności poddania woli procesowi dojrzewania.

Ŝeby się wyprowadziła i zamieszkała sama. w której powiemy: „ly decyduj. wraz z męŜem zbierała siły. Z kaŜdym mijającym rokiem Emily coraz bardziej wycofywała się w zacisze domu rodziców. Z czasem rodzice Emily zaczęli się obawiać. Ŝe czuje się przez nich odrzucona. ale takŜe własnych myśli i przekonań. Emily przez cały czas uŜalała się nad sobą. Kiedy ją poznałam. Teraz prosi o przewodnictwo przed podjęciem kaŜdej. Emily. aby została niezauwaŜona przez Boga. Ŝe jej pobyt w domu przeciągnie się na lata. choćby najmniejszej decyzji. Ŝe sami decydujemy o swoim Ŝyciu. Laurę. Nieszczerość hamuje powrót do zdrowia tak samo jak brak wybaczenia.J. Rozczarowania uczą nas. jak zakup sukienki pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje energetyczne dotyczące długiego łańcucha osób uczestniczących w jej wytworzeniu i dystrybucji. ogląda telewizję i je przekąski. Laura pracowała. T. ona jednak nie była tym zainteresowana. Piąta czakra i związane z nią lekcje duchowe pokazują nam.J. Okłamywanie siebie lub innych nie powinno wchodzić w grę. trzydziestopięcioletnia nauczycielka szkoły podstawowej. Po miesiącu pobytu w nowym mieszkaniu Emily poznała sąsiadkę. Nawet jeŜeli takie działania słuŜą osiągnięciu tego. wcześnie kończył szkołę i przez trzy godziny był w domu sam. nie była zbyt błaha. twierdząc. zawsze mają niekorzystne skutki uboczne. Pragnąc pomóc córce. Czuła się napiętnowana poprzez swoje doświadczenie i czasem mówiła. matka zaczęła się interesować alternatywnymi metodami leczenia. Na okres rehabilitacji zamieszkała z powrotem w domu swoich rodziców. Wszyscy Ŝyjemy w iluzji.J. czekając na powrót matki. do którego niezadowolona i przeraŜona Emily się przeprowadziła. Zobaczyła. To naprawdę jest tak. jak T. bez względu na to. moŜe wymagać od nas większej szczerości. Ŝe kierowanie się lękiem jest niezgodne z Boskim przewodnictwem.doświadczymy w pełni Boskiej interwencji. która samodzielnie wychowywała dziesięcioletniego syna. Idea. Szczerość i wybaczenie przywracają nam energię . Ŝe moŜe na sobie polegać. w naszym Ŝyciu będzie mogło się pojawić przewodnictwo zapewniające niekończący się łańcuch sprzyjających wydarzeń i przypadków .z rzeczywistości nazywanej „przeszłością". Ŝe pełne uzdrowienie nie moŜe się obejść bez bycia ze sobą szczerym. Rodzice wynajęli i umeblowali mieszkanie. Ŝe utrata nogi odebrała jej szansę na załoŜenie rodziny i prowadzenie samodzielnego Ŝycia. Zrozumienie skutków energetycznych naszych działań. Emily co dzień słyszała. krótko po ukończeniu studiów z powodu nowotworu straciła nogę. W rezultacie ograniczyła do minimum ruch. poniewaŜ zamiast odzyskiwać siły. śadna decyzja. Musiała się ponownie nauczyć. Pragniemy pieniędzy i wyŜszej pozycji społecznej. aby mieć więcej moŜliwości wyboru i aby nie musieć podporządkowywać się innym. Ŝeby choroba wróciła i dokończyła swoje dzieło. ubrania czy pracy. Ŝe rozwój świadomości wymaga rezygnacji z własnej woli na rzecz woli Boskiej stoi w jawnej sprzeczności z naszym pojęciem silnej osobowości. aby poprosić córkę. T. chodzi po mieszkaniu. Emily musiała się nauczyć sama zaspokajać własne potrzeby fizyczne i radzić sobie ze swoim stanem psychicznym. Dopiero gdy o to poprosimy. Ŝe osobista moc zaleŜy od naszych myśli i postaw. tak Ŝe sił starczało jej jedynie na okrąŜenie domu. Ŝe przewodnictwo zawsze chciało przeniknąć do jej świadomego umysłu.naszego ducha . W związku z tym moŜemy popaść w schemat przeplatających się lęków i rozczarowań. Ŝe chciałaby. gdy z naszego wnętrza wypłynie modlitwa. który przetrwa aŜ do chwili. Ŝycia innych ludzi i całości istnienia. Pokazano jej. Jak powiedziała mi jej matka. Rodzice namawiali Emily na terapię. Powiedziała im. rezygnując nawet z przyjemnych wycieczek. czy dotyczyła np. a ja posłucham". 113 . była coraz bardziej przygnębiona i przeraŜona perspektywą samodzielnego Ŝycia. czego pragniemy.kontekście jej własnego Ŝycia. Konsekwencje lęku NajpowaŜniejsze konsekwencje energetyczne powodują decyzje kierowane lękiem.

kiedy ponownie zaczęła uczyć w szkole. Laura z wdzięcznością przystała na propozycję i od następnego popołudnia Emily zaczęła się opiekować T. iŜ Bóg zwraca uwagę na potrzeby wszystkich ludzi. Ŝe jej przeznaczeniem było opiekować się T. JeŜeli wystarczy ta prosta modlitwa. Wiara Istotą piątej czakry jest wiara. Właśnie wtedy. Ŝe rezygnując z własnej woli na rzecz Boskiej. jej własny lęk przed opuszczeniem osłabł. utracimy wszystko to. aby się zastanowić. którego nie przyjęlibyśmy w innych okolicznościach. jak byśmy tego chcieli? Bez względu na to. To przekonanie odbudowało jej wiarę. czy w Ŝyciu działa jeszcze jakaś inna „siła" i dlaczego dzieje się tak. Jesteśmy naczyniami. Stwierdziła. Gdy Emily opowiadała mi swoją historię. co zapewnia 114 . lub Ŝył tu. w którym pytamy: kto odpowiada za nasze Ŝycie? Dlaczego nie dzieje się tak. Z jakiegoś powodu Emily miała szczęście rozpoznać przewodnictwo. Gdy tylko zaczęła się troszczyć o innych. dzięki którym energia staje się materią. Ŝe zawierzyli sile Boskiej. a na dodatek pomoŜe mu w odrabianiu lekcji. Bez względu na to. po trzech miesiącach od chwili opuszczenia domu rodziców. Ŝe to Niebo dało jej znak.Pewnego popołudnia. co robię. nigdy nie zaproponowałaby pomocy. Wszyscy dochodzimy do punktu.J. W ciągu kilku tygodni po osiedlu rozniosła się wieść o „cudownej nauczycielce". Pomocne w osiągnięciu stanu zawierzenia jest dostrzeganie symbolicznych znaczeń i potraktowanie Ŝycia jako wyłącznie duchowej podróŜy. Ŝe moŜe dotrzymywać chłopcu towarzystwa. z jaką zaproponowała swoją pomoc matce T. aby zajęła się chłopcem. wracając z zakupami. gdzie Ŝyję. Ŝe sama jest Ŝyjącym przykładem tego. albo w chorobie. która opiekuje się dziećmi po szkole i pomaga im w odrabianiu lekcji. idei. Zaczęły rozmawiać o chłopcu. słowa same z niej wypłynęły. jak dobrze sobie radzimy. Udała się do zarządcy osiedla z prośbą o udostępnienie jakiegoś pomieszczenia na trzy godziny po południu. Wszyscy słyszeliśmy o ludziach. umysł i serce ponoszą określone konsekwencje. Ŝe martwi się o jego naukę i o to. Ŝe na tak długo pozostawiony jest sam sobie. Jakieś nieprzewidziane wydarzenie. Ŝe czegoś nam brakuje. gdy sądzimy. czy łękowi. Emily została zasypana propozycjami ze strony pracujących rodziców. nie miała nawet czasu. nadchodzi chwila. o jakich nie pomyślelibyśmy w innej sytuacji. Ŝe będę robił to. zastanowić się. Wiara i wola są mocą twórczą. Większość z nas po czasie stwierdza: „Nigdy bym nie pomyślał. Emily ustaliła wynagrodzenie i. kiedy stajemy się świadomi faktu. Ŝe Ŝycie najbardziej wymyka się nam spod kontroli. moŜemy się otworzyć na przewodnictwo. Ŝe nasza osobista moc jest ograniczona. kilkakrotnie wspomniała o spontaniczności. i jedenaściorgiem innych dzieci do chwili. pomyślała. Nagle Emily zaproponowała. czy wierzymy osobie. Ŝe sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z trudnościami. co motywuje nas do podejmowania decyzji i czy ufamy temu.J. Musimy zrozumieć. Emily spotkała Laurę. Laura wspomniała. przekazujemy im część własnej energii. jak się dzieje? Czego ode mnie oczekujesz? Co powinienem zrobić? Co jest moim przeznaczeniem? Jaki jest cel mojego Ŝycia? Zdanie sobie sprawy z własnych ograniczeń pozwala nam wziąć pod uwagę moŜliwości. KaŜda z tych osób w pewnym momencie powiedziała: „Nie moja. lecz Twoja wola". Dlatego jest nam przeznaczone odkrywać.J. W wyniku tego nasze Ŝycie. jednak tak się stało i wszystko jest dobrze". gdyŜ jest dyplomowanym nauczycielem. to dlaczego tak się boimy? Lękamy się. PoniewaŜ ten gest był dla niej tak nietypowy. W rezultacie nasze Ŝycie moŜe obrać zupełnie nowy i niespodziewany kierunek. relacja lub choroba pokazuje nam. Gdyby zaczęła o tym myśleć. Jak powiedziała. którym się udało wyjść z opresji dzięki temu. co Boskie. W rezultacie Emily zaczęła wierzyć. czy wolimy wierzyć lękom. Pomieszczenie się znalazło. odŜyła. Wszyscy musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie albo poprzez dialog wewnętrzny.

Czasami największym aktem miłości jest powstrzymanie się przed osądzaniem kogoś lub siebie. Marnie osiągnęła stan. Ŝe osądzanie jest duchową pomyłką.nam komfort fizyczny. była pracownikiem socjalnym w Szkocji. jak zdrowie fizyczne. gdy pojawiło się pytanie. Wielokrotnie myślała o nocnym wydarzeniu. przyjmę to. Myślała. a nie 115 . Ŝe uda jej się spotkać z Sai Babą na prywatnej audiencji. Przyjaciele poradzili jej. kiedy indziej w nogach. moŜemy się powstrzymać od myślenia w sposób negatywny o innych i o sobie. Poddanie się Boskiemu autorytetowi oznacza uwolnienie się od iluzji świata fizycznego. Marnie nie wierzyła w takie metody. który mieszka w Indiach. odwiedzając róŜnych specjalistów. gdy powiedziała „tak". które mają ten dylemat. i pozwala zaufać. Wtedy stwierdzono u niej „nierozpoznawalną" chorobę. wierząc. jednak nie zdołała zobaczyć się z nim prywatnie. Zapraszamy je. z których Ŝaden nie potrafił określić przyczyny przewlekłych bólów i zaburzeń równowagi ani przepisać skutecznej terapii. W chwili. Pamiętaj. czasami jako migrena. Po przebudzeniu sądziła. Ŝe było ono czymś więcej niŜ zwykłym snem. lecz uznała za nonsens. Prawie dwa lata spędziła. którą osiąga się poprzez miłość. nie raz wydawało jej się.w rzeczywistości przez kolejne cztery lata było coraz gorzej. Sefira Gewura uczy nas rezygnacji z potrzeby dowiedzenia się. Ŝe wszystko. Ŝe była w nim od czasu tamtego snu. w których za kaŜdym razem pojawiało się jedno i to sam pytanie: Czy moŜesz przyjąć to. Marnie przeczytała je. dlaczego dzieje się tak. odpowiedziała: „Tak. Sefira Chesed przekazuje do naszej piątej czakry Boską energię wielkości. Ŝe Ŝycie materialne i duchowe to jedno i to samo. Spędziła w jego aszramie trzy tygodnie. poczuła. Jednak wkrótce po powrocie do domu miała serię snów. Na moich warsztatach spotykam wiele osób. niezaleŜnie od przyczyny. co mi dałeś". miała przyjaciół i czerpała ogromną satysfakcję z pracy. jak zalewa ją światło. jest elementem większej duchowej całości. by kochać ze wszystkich sił. Wróciła do Szkocji jeszcze bardziej przybita niŜ była przed wyjazdem. wśród których znalazły się teksty Sai Baby . przecieŜ nie mam nic do stracenia".nauczyciela duchowego. Marnie ma czterdzieści cztery lata i posiada dar uzdrawiania. jednocześnie nie dopuszczając go do siebie. a nie od przyjemności i komfortu Ŝycia. jednak tej nocy uświadomiła sobie. Jeden z przyjaciół poradził jej jednak. Zaczęła od uzdrowienia samej siebie w trakcie trwającej siedem lat „ciemnej nocy duszy". jakie tam prowadziła. Ŝe Bóg kaŜe jej cierpieć bez powodu. Tak więc uŜywamy swojej woli. Jedno i drugie wynika z działania w wierze oraz z kierowania się Boskim przewodnictwem przy wyborze sposobu Ŝycia. Na wiele sposobów jesteśmy upominani. Ŝe jej sny są efektem podróŜy do Indii i wielu rozmów na temat Boskiej woli i jej znaczenia w Ŝyciu człowieka. aby się przeciwstawić Boskiemu przewodnictwu. osiągamy mądrość i pokonujemy lęki. W końcu zmusiły ją do przerwania pracy. w który moŜe uwierzyć jedynie „opanowany manią kultu nieszczęśnik". Stosując dyscyplinę wewnętrzną w odniesieniu do woli. Marnie pomyślała: „Dlaczego nie. by potraktowała sen jak prawdziwe zapytanie duchowe. Z jednej strony pragną intuicyjnego przewodnictwa. Następnym razem. Nie oceniając. jednak nadal była zła i zrozpaczona. Popadła w pogłębiającą się depresję. Doświadczanie w Ŝyciu przyjemności jest równie waŜnym celem duchowym. co Ci dałem? Początkowo Marnie myślała. co powie im wewnętrzny głos. mając nadzieję. prowadziła aktywny tryb Ŝycia. Czasami pojawiały się w plecach. Ŝe była to rezygnacja. Szlochając pewnej nocy. Ŝe choroba minęła. we wszystkich okolicznościach. Ŝeby poszukała pomocy u terapeutów stosujących alternatywne metody leczenia. Chesed inspiruje nas do tego. jak się dzieje. który określiła „zawierzeniem". i po raz pierwszy od lat dręczący ją ból ustał. jednak tak się nie stało . Duchowe energie piątej czakry prowadzą nas do zawierzenia. Pewnego dnia przyjaciel przyniósł jej kilka ksiąŜek na temat niekonwencjonalnych sposobów leczenia. Po kolejnych sześciu miesiącach bólu Marnie zmieniła zdanie i wyruszyła w podróŜ do Indii. a z drugiej boją się tego. Marnie odczuwała coraz to silniejsze bóle. Mając trzydzieści lat.

które kiedyś czytałam. niech tak się stanie. Energetyczną i fizyczną konsekwencją decyzji jest karma. co chcesz. jest swoistą spowiedzią. powiedziała mi tak: „Wielu przestępców udaje się złapać dlatego. wedle którego wszystkie troski mają zniknąć w chwili. tak zbierzesz" lub: „Nie unikniesz przeznaczenia". Zachodnia kultura takŜe dostrzega ten rodzaj karmicznych związków. jak kierować się wolną wolą i zapamiętuje polecenia. jaką posiadam. nadal miewa jednak trudne chwile. Ŝe czują potrzebę powiedzenia komuś o tym. Spowiedź uwalnia naszego ducha od skutków wcześniejszych wyborów. które były przyczyną lekcji. aby dostąpić przywileju pomagania innym w sposób. która pracuje w więzieniu. ale nie musi nastąpić poprawa. tkanki i Ŝycie.zawierzenie. Powiedziała: „Moja sytuacja przypominała mi opowieści o dawnych mistykach. Ŝe moŜe nigdy nie poczuję się lepiej. Z punktu widzenia spowiedzi taki postęp w terapii oznacza odwołanie ducha z negatywnej misji. otwarcie badamy ciemne strony natury i władające nami obawy. Zaakceptowanie swojego stanu jest zawierzeniem częściowym. Dopiero zgoda na to. które uczą nas dokonywania właściwych wyborów. Pewna osoba. po którym moŜe. Poczuła rozbawienie.nie ciepłem fizycznym. Poznając istotę własnej energii. W znaczeniu symbolicznym spowiedź jest uświadomieniem sobie lęku. Współczesnymi spowiednikami stali się psychoterapeuci. gdy wyzwalamy się spod jarzma lęku. poniewaŜ tak jasno ukazuje róŜnicę pomiędzy zawierzeniem i rezygnacją. wypełniając powstałą w ten sposób lukę większą pewnością siebie. czyni je całkowitym. Powiedziałam: »Jakiekolwiek masz wobec mnie zamiary. Ŝe nie jest moŜliwe jej uniknięcie. Jej opowieść jest dla mnie szczególnie interesująca. Spowiedź jest czymś więcej niŜ publicznym przyznaniem się do popełnienia grzechu. wyraŜając je w powiedzeniach typu: „Jak posiejesz. Tak pojmowana spowiedź uwalnia duszę od obaw i negatywnych wzorców myślowych z przeszłości. to w jaki sposób moŜemy sobie radzić z zadaniami. Ŝe ma ono moc uzdrawiania. I choć czasami moŜe przyjąć to formę przechwałki. to co powiem potem Bogu? Zawierzyłam w pełni. które dajemy duchowi. gdyŜ duch uwolni się od wcześniejszych negatywnych postaw. sama być moŜe nigdy nie będzie mogła „napić się z tej studni". Od razu wiedziała. Bóle w zasadzie ustąpiły. fizycznego i duchowego. którą nazywam uliczną". który nami kieruje. Ból natychmiast osłabł. zauwaŜamy. jak bardzo duch przywiązuje się do negatywnych przeŜyć i myśli. sytuacja przestanie się powtarzać. Słodka energia uzdrowienia napływa do ciała. Pielęgnowanie negatywnych przekonań i wspomnień zatruwa umysł. gdy powiemy Bogu „tak". oraz zauwaŜeniu błędnie podjętych decyzji. Gdy zrozumiemy taką lekcję i zaczniemy podejmować właściwe postanowienia. Kto by pomyślał. dotyczących teraźniejszości i przeszłości. w jaki mogę to robić". Skoro piąta czakra uczy nas. Akt spowiedzi wewnętrznej polega na uznaniu swojej odpowiedzialności za wszystko. jakie przed nami stawia? Pomiędzy sercem a umysłem PoniewaŜ ośrodek woli znajduje się między sercem i umysłem. do której go wcześniej przeznaczyliśmy. Daj mi tylko siłę«". Ŝe mnie to spotka?". W języku energii ten rytuał wyzwala ducha z cyklu bolesnych doświadczeń i nauki i kieruje nas ku twórczej i pozytywnej energii Ŝycia. Przy ich pomocy staramy się rozwiązywać problemy psychiczne i emocjonalne. duszę. zrobię. Marnie jest obecnie kochaną i bardzo cenioną uzdrowicielką. zgodziłabym się raz jeszcze przejść przez to wszystko. a tym samym zapanowaniem nad nim. na ironię losu. by Bóg wybierał odpowiedni czas. Spowiedź wewnętrzna jest tak znacząca dla zdrowia umysłowego. choć. lecz gorącem duchowym. a jeŜeli tak miałoby być. Ŝe obala mit. Potrzeba uwolnienia duszy od poczucia winy jest silniejsza od naszej potrzeby spokoju. co zrobili. Negatywne wybory powracają do nas poprzez wydarzenia. a takŜe dlatego. a jej dłonie stały się gorące . „śyłam z nastawieniem: »Dobra. co stworzyliśmy. ale teraz Ty popraw za to moje samopoczucie«. lecz tamtej nocy zdałam sobie sprawę. Marnie twierdzi: „W obliczu świadomości i wiedzy. powinniśmy się nauczyć 116 .

Jednak rzadko jest to prawdą. Mieli trójkę dzieci. a niepewność związana z oczekiwaniem na nowe jest źródłem jeszcze większej udręki. W rezultacie Ŝyjemy w ciągłym stanie niemoŜności zrealizowania pragnień mentalnych. Ŝe wszystko jest dobrze. Gdy hotel był u szczytu sukcesu. Nie cofamy się nawet przed manipulowaniem przewodnictwem. jeŜeli słuŜy unikaniu bólu i poznania prawdy na swój temat. jak np. Jednak jedynym sposobem na uzyskanie poczucia bezpieczeństwa i radości Ŝycia jest przejście przez wir zmian. Łatwo jest trwać przy utartym wzorcu twierdząc. który uwaŜała za Chrystusowy. Brak równowagi pomiędzy głową a sercem czyni z ludzi nałogowców. skłaniamy się ku iluzji. PrzeraŜająca jest perspektywa zmiany. sport czy medytacja. Ŝe ostatecznie się z nimi pogodzi . skłaniamy się ku faworyzowaniu jednej z tych dwóch energii. Słuchając wewnętrznego głosu. poniewaŜ zaczynamy traktować uczucia jak wroga. naszą wolą kieruje lęk lub daremne pragnienie kontrolowania. To prawda. tyle Ŝe się go obawiamy. a nie na przeszłość. poniewaŜ powstrzymują nas przed tym obawy emocjonalne. a nie poczucie wewnętrznego oparcia. którego tak pragniemy. podczas gdy serce zasila obszary wewnętrzne. jakie otrzymywała Eileen. jak oboje stwierdzili. choć przewodnictwo mówiło jej. pełne wyzwań i punktów zwrotnych Ŝycie. miała interesujące. czy przewagę ma serce. Cierpimy. Eileen Caddy. po części dlatego. Ostatecznie rozwiódł się. miało głęboko duchowy charakter. Ŝe Peter był wtedy jeszcze Ŝonaty. Ŝe dokładnie wiemy. odeszła od pierwszego męŜa i piątki swoich dzieci i stworzyła nowy związek z Peterem Caddym. pod wpływem innych osób. Przez stulecia nie kwestionowano tego podziału. W naszej kulturze przez wieki panował pogląd. Peter przekształcił hotel niskiego standardu w czterogwiazdkowy. nawet taka. Akt woli polegający na tym. JuŜ jako dzieci. a energia umysłu jest niemal bezuŜyteczna w sprawach uczuć i emocji. ale nie przyjmę Ŝadnych złych wiadomości". Obojętne. Peter i 117 . wszystkie sytuacje i relacje. ku zaskoczeniu wszystkich Peter został zwolniony. Próbujemy kontrolować emocje. jest aktem przeraŜającym. która jest uwaŜana za zdrową.tak teŜ się stało. Ŝe mówimy: „Koniec. W aspekcie energetycznym wszystkie rodzaje zachowania wynikające z lęku przed wewnętrznym wzrostem zalicza się do uzaleŜnień. a dziewczynki sercem. Ŝe uczucia osłabiają zdolność do podejmowania szybkich i koniecznych decyzji. jedno z nich zaczyna dominować. czy umysł. Dopiero w latach sześćdziesiątych umysł spotkał się z sercem. oŜenił ponownie z Eileen i został kierownikiem podupadłego hotelu w miejscowości Forres na północy Szkocji. choćby nawet bardzo nędznego. ukierunkowanej na przyszłość. Wyjście z tej sytuacji wymaga jednej stanowczej decyzji. Pod wpływem decyzji podjętej z taką mocą Ŝycie zaczyna się zmieniać niemal natychmiastowo. gdy przewagę zdobywa umysł. kolejne lata jej Ŝycia były niespokojne. KaŜda aktywność. Przez kilku lat Eileen prawie nie miała kontaktu z piątką swoich dzieci z poprzedniego małŜeństwa. Słuchając przewodnictwa. zaczęto definiować równowagę wewnętrzną jako tę. Choć posłuchała przewodnictwa. moŜe się stać uzaleŜnieniem. co do tej pory stanowiło treść naszego. Przewodnictwo Eileen.odchodzę". JeŜeli tkwimy w powtarzającym się schemacie. jedna z trojga załoŜycieli wspólnoty duchowej „Findhorn" w północnej Szkocji. która pozwala działać zgodnie sercu i umysłowi. JeŜeli prym wiedzie serce. Ŝycia. JeŜeli umysł i serce jasno się ze sobą nie komunikują. Jedyny sposób na przełamanie tego schematu polega na podjęciu decyzji opartych na połączonych siłach serca i umysłu. chłopcy są zazwyczaj zachęcani do kierowania się swoim umysłem. to tylko dlatego. nie będę brał więcej tych środków" lub: „Nie zostanę tu ani chwili dłuŜej . Ŝe nic nie da się zrobić. KaŜda dziedzina moŜe stać się zamierzoną barierą pomiędzy naszym świadomym a nieświadomym umysłem w myśl zasady: „Pragnę przewodnictwa. w którym nauczyła się zawierzać i ufać Boskiemu przewodnictwu. wynika z połączenia mocy serca i umysłu. Ŝe zerwanie z czymś. jakie naleŜy podjąć działanie.odnajdywać między nimi równowagę. Energia umysłu napędza świat zewnętrzny.

ZwaŜywszy na panujący tam klimat. Podobnie jak Eileen. Wegetacja osiągnęła niespotykany. Ŝe jej zmagania i rozpacz. „Mam rodzinę w znaczeniu archetypowym. Powiedziały jej. teraz miała sześciu mieszkańców. Chcieli zobaczyć ten cud na własne oczy. jakie otrzymała w nocy. W rezultacie wokół ogrodu zaczęła powstawać wspólnota. Jej osobistym zadaniem duchowym było zrozumienie tego. kiedy współdziałają siły natury. Peter i Eileen odpowiadali: „Postępujemy w zgodzie z wolą Boga"." Więź Eileen z energią „Chrystusa" oddaje współczesne podejście do mistycyzmu. Wkrótce dołączyła do nich Dorothy McLean. KaŜdego ranka. jak określa źródło swojego przewodnictwa. pełne miłości relacje ze wszystkimi moimi dziećmi i osobisty kontakt z Bogiem. Ŝe Peter nie będzie od tej pory otrzymywał od niej przewodnictwa i Ŝe musi sam odnaleźć drogę do swojego głosu wewnętrznego. Peter dokładnie je realizował. PodąŜanie za Boskim przewodnictwem stawia Eileen w obliczu prób. ducha i ludzi. Ŝe jej wysiłek jest wynagradzany po stokroć. pośrednicząc między Bogiem a ludźmi. jak mogła zostać tak skrzywdzona. co moŜna osiągnąć. Dziś Eileen mówi. aby wynajęli przyczepę na pobliskim placu campingowym. Sława „magicznego" ogrodu szybko się rozniosła i do tego odległego miejsca zaczęli przybywać ludzie z całego świata. Ŝe Peter zaczął szukać przewodnictwa u innych osób. Z oddaniem słuŜy innym i czuje. Ta wiadomość obciąŜyła ich związek i spowodowała. W tym czasie praktyka medytacji Eileen przybrała niezwykłą formę. Wkrótce ludzie próbujący wpłynąć na Petera zaczęli konkurować ze sobą. Eileen została poinformowana. wegetacja powróciła do normalnych rozmiarów. Pełne jest cudów i zbiegów okoliczności. nie spodziewali się. Ŝe ogród był spektakularny. Powiedziano im. Dawniej przywódca duchowy Ŝył skromnie i w samotności oddawał się kontemplacji. Ŝe tak naprawdę nigdy jej nie kochał. Ŝe jej przewodnictwo pochodziło od „energii przyrody". Dorothy zajmowała się channelingiem. Tak jak obiecały energie przyrody. Ich malutka przyczepka. w przyczepie pojawiała się Eileen i przekazywała Peterowi instrukcje. Dorothy. Ŝe zostaną tak odprawieni. Gdy pytano ich o źródła tak wspaniałych wyników. tworzono zasady. która jako jedyna zapewniała jej chwile spokoju i odosobnienia. przekraczający wszelkie standardy poziom. po medytacji. Biorąc pod uwagę swój wkład. śyję wśród ludzi. skoro słuchała Boskiego przewodnictwa. Obecnie osoba taka Ŝyje razem ze społecznością duchową. Brakowało jej wiary i zaufania do własnego połączenia z „Chrystusową świadomością". nie była to lukratywna propozycja. Eileen medytowała od godziny dwunastej w nocy do szóstej rano. Eileen mówi. z tą róŜnicą. Dotknięta rozwodem i wyznaniem Petera. by załoŜyli ogród. Energie te przekazały jej informacje na temat tego. Eileen nie mogła zrozumieć. ale jest takŜe wynagradzane i przynosi błogosławieństwa. która ledwo starczała jednej osobie. UwaŜa. Ŝe choć słuchała przewodnictwa. którzy są moją rodziną. tak jak zostało to przepowiedziane.Eileen byli tym faktem poraŜeni. Z powodu braku miejsca robiła to w ogólnodostępnej łazience. Dzięki temu ludzie zobaczą. Mimo to posłuchali przewodnictwa. Jej Ŝycie stanowi połączenie starej i nowej ścieŜki rozwoju duchowego. W końcu Peter postanowił rozwieść się z Eileen i opuścić wspólnotę. to robiła to wbrew sobie. Ŝe Boska obecność jest teraz jej rzeczywistością wewnętrzną i Ŝe prowadzi ją przez cały czas. a dzięki jego kierowniczym zdolnościom inni podąŜali za nim. Mam piękny dom. nawet najbardziej sceptycznie nastawieni ogrodnicy musieli przyznać. Ŝycie wspólnoty zaczęło kwitnąć. zwanym Findhorn. Czuję. Wtedy przewodnictwo Eileen poinstruowało ich. ogród zaczął rozkwitać. wynikały z „opierania się Bogu". Ŝe przez najbliŜsze siedem lat w ogrodzie będą rosły znacznie większe niŜ zwykle rośliny. jak moŜna z nimi współpracować w sposób twórczy. 118 . połoŜenie i niedostatek światła słonecznego. Ŝe spływa na mnie BoŜa łaska. a nawet rozwód. Nikt nie był rozczarowany. Powiedział jej. Po upływie siedmiu lat. w wyniku czego przez większość czasu była w wewnętrznym konflikcie. Powstawały budynki. Powstał chaos i Eileen popadła w depresję.

5. która powiedziałaby. czego zmienić nie moŜesz. Następnie w akcie zawierzenia Hiob przekazał swoją wolę w ręce Boga słowami: „Raz mówiłem i więcej nie będę". Jednak nie spotkałam jeszcze osoby. Ŝe przynosi wspaniałe objawienia. Czy starasz się kontrolować innych? JeŜeli tak. czy mógłby wystawić Hioba na próbę. jest Ŝycie w zgodzie z następującymi zasadami: 1. W końcu Bóg przemówił do Hioba. czego Bóg od nas wymaga. Następnie Szatan pozbawił go zdrowia. Bildad i Sofar. Kto ma wpływ na podejmowane przez Ciebie decyzje i dlaczego? 3. Wierząc. gdy jest taka potrzeba? JeŜeli nie. gdy zakładałem Ziemię?" i „Czy kiedykolwiek. Ŝe sądzą. a prawdziwa wiara polega na zaakceptowaniu wszystkiego. nie byłoby tego warte. w związku z czym Hiob musiał czymś obrazić niebiosa. jakie ostatecznie następuje. Ŝe zsyłając na niego cierpienia Bóg okazał się niesprawiedliwy. 2. jak małŜeństwo lub praca. Potem stracił Ŝonę. na czym polega siła woli? 2. jak biblijna przypowieść o lekcji zawierzenia Hioba. co dawało mu powód do dumny. Największym aktem woli. Zaufaj. abyśmy zadawali sobie pytanie: „Co Bóg dla mnie zaplanował?" Często myślimy. W istocie jednak wola Boska kieruje nas głównie ku poznaniu istoty ducha i Boga. dołączył do nich młody męŜczyzna o imieniu Elihu. aby okazać mu swoje współczucie i porozmawiać na temat Boskiej sprawiedliwości. aby w obliczu mnoŜących się nieszczęść wyrzekł się Boga. Choć Ŝona nakłaniała go. Ŝe taka jest wola Boga. Przyjaciele uwaŜali. Porzuć potrzebę wiedzy. Hiob pozostał Mu wierny. Hiob był męŜczyzną zamoŜnym i wielkiej wiary. Bóg dał Hiobowi nową rodzinę i podwoił jego ziemski majątek. Ŝe połączenie się z Boską wolą. jakie pojawiają się w naszym Ŝyciu. 3. odkąd Ŝyjesz. a zorzy wskazałeś jej miejsce?" Hiob uświadomił sobie szaleństwo związane z próbą zrozumienia woli Boga i poczuł skruchę. i naucz się odróŜniać jedno od drugiego. Ŝe potrafi odebrać mu wiarę. za którym powinieneś/naś 119 . Ŝe nieprzewidziane wydarzenia są formą przewodnictwa duchowego.Zrzeczenie się własnej woli na rzecz Boskiego przewodnictwa oprócz tego. oraz Ŝe Bóg nie jest winien śmiertelnikom wyjaśnień dotyczących powodów swoich decyzji. Pewne etapy Ŝycia. pracy lub zdobycia mocy. powołałeś świt. iŜ znają sposób myślenia Boga i Ŝe Bóg powinien wyjawiać im powody swoich decyzji. wyjaśniając mu róŜnicę pomiędzy wolą ludzką a wolą Boga. zaakceptuj to. Bóg zapytał: „Gdzie byłeś. jak się dzieje. Ŝe jego cierpienie jest ogólnym brakiem sprawiedliwości w świecie. Miej odwagę dokonywania właściwych wyborów. Jak sądzisz. Szatan zapytał Boga. Szatan najpierw pozbawił Hioba majątku i dzieci. Ŝe Bóg nie karze „przypadkowych ludzi". mają sprawić. Nie osądzaj. Wtedy Hioba odwiedzili trzej przyjaciele: Elifaz. Nie miej oczekiwań. Ŝe Bóg wymaga od nas wykonania konkretnego zadania. Hiob bronił swojej niewinności twierdząc. Odpowiedz na pytania: 1. Hiob pozostał Mu wierny i przyjął wszystko z pokorą. dlaczego dzieje się tak. Elihu skarcił męŜczyzn za to. Czy jesteś w stanie poczuć. Kiedy Hiob coraz bardziej utwierdzał się w poglądzie. 4. śadna inna historia nie opisuje lepiej tego doświadczenia. mogą się boleśnie zakończyć. moŜe się wiązać z trudnymi doświadczeniami. Bóg się zgodził. to kogo i dlaczego? 4. Obwieścił swoim przyjaciołom poznaną prawdę: Ŝaden śmiertelnik nie jest w stanie poznać umysłu Boga. utrzymując. na jaki moŜe zdobyć się nasz duch. z której będziemy mogli korzystać. Ŝe właśnie otrzymałeś przewodnictwo. Czy potrafisz się wyraŜać w sposób szczery i otwarty. to dlaczego? 5. Podkreślam to raz jeszcze: wyzwania.

Dlaczego odwlekasz działanie? 120 . Czy ociągasz się. określ te sytuacje. Czego się obawiasz w związku z Boskim przewodnictwem? 8. kiedy wiesz. co wskaŜe mi Niebo"? 9. Czy prosisz Boga o pomoc przy realizacji swoich osobistych planów i czy potrafisz powiedzieć: „Zrobię to. które nie gwarantuje spodziewanych rezultatów? 7. Co powoduje. Czy ufasz przewodnictwu.podąŜyć? 6. Ŝe tracisz kontrolę nad własną wolą? 10. Ŝe musisz się zmienić? JeŜeli tak.

co wiemy i w co wierzymy -niepowtarzalną kombinacją faktów. które wynikają z lęku i iluzji. przyjmującej zapładniające nasienie od Chochmy. W znaczeniu symbolicznym wyświęcenie to kaŜdy akt. Połączenie tych dwóch sił tworzy niŜsze sefiry. jak i stosowania pewnego szczególnego rodzaju percepcji. która jest uwaŜana za „początek". inteligencją i psychiką. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Szósta czakra łączy nas z umysłem. Jest rozpoznaniem przez innych naszej szczególnej wnikliwości i mądrości. nauczyciel. dzięki której moŜemy słuŜyć ludziom . a takŜe oczy.jako matka. Główne lęki: Niechęć do spojrzenia w głąb siebie i do rozpoznania swoich lęków. Mądrość wynika zarówno z Ŝyciowego doświadczenia. rozwinięcia nieosobowej świadomości. co sobą reprezentuje. Piękno symbolicznie pojmowanego kapłaństwa polega na tym. W tym ujęciu nasz duchowy wkład w Ŝycie innych ma o wiele większe znaczenie niŜ określone czynności. aby być świadomym tego. Umiejętność odczytywania symbolicznego znaczenia jest częściowo uzaleŜniona od opanowania sztuki nieprzywiązywania się . otwartego umysłu. Czakra umysłu jest sprzęŜona z energią psychiki uświadomionymi i nieuświadomionymi psychologicznymi aspektami nas samych.wyŜszego stanu świadomości wyzbytego toŜsamości osobowej. lęk przed ciemną stroną własnej natury i jej przejawami. Nasza psychika jest swoistym zespoleniem tego. obawianie się prawdy. Ten aspekt obustronnej korzyści jest charakterystyczny dla symbolicznego powołania. a takŜe umiejętności oceny własnych poglądów i postaw.Rozdział 6 Czakra szósta: moc umysłu Szósta czakra dotyczy intelektu i logicznego sposobu myślenia. Sefira Bina reprezentuje Boskie zrozumienie. W duchowej literaturze Wschodu szósta czakra określana jest mianem „trzeciego oka" i uznawana za ośrodek duchowy. 121 . kiedy umysł jest zmącony. świadomie korzystać z mocy umysłu. lęk przed zdrową. nie tyle poprzez spełnianą funkcję. Znaczenie symboliczne: Szósta czakra jest źródłem lekcji. Ŝe kaŜdy moŜe wnosić dobro do Ŝycia innych. który otwiera przed nami moŜliwość korzystania z mocy i wnikliwości „nieosobowego". co się tworzy. uszy i nos. Bina i Chochma odzwierciedlają Boską prawdę. realistyczną oceną. Bina i Chochma przypominają. związanej z nieprzywiązywaniem się. osobistego doświadczenia i wspomnień. co poprzez to. obaw. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Szóstej czakrze przyporządkowane są sefiry Bina i Chochma. szyszynka. wycofania swojej energii z fikcyjnych lub „fałszywych prawd". Szósta czakra jest ośrodkiem mądrości. które prowadzą nas do mądrości. przysadka mózgowa. Tradycyjnie kościelny sakrament kapłaństwa kojarzony jest z rolą księdza. aby nadając energii formę. uzdrowiciel. lęk przed poleganiem na cudzej radzie i przed wprowadzeniem dyscypliny. które pozostają aktywne w polu energetycznym umysłu. jakie czerpie z tego. do nauki działania w oparciu o wewnętrzne przewodnictwo i rozróŜniania pomiędzy myślami opartymi na poczuciu mocy a tymi. Umiejscowienie: środek czoła Odpowiedniki fizyczne: mózg i cały układ nerwowy. w związku z czym kaŜdy akt twórczy ma swój początek w świecie energii. a Chochma Boską mądrość. Ŝe podąŜamy skierowaną do wnętrza drogą słuŜby. sportowiec czy oddany przyjaciel. Sefira Bina jest łonem Boskiej matki. Energia tego ośrodka pobudza nas do otworzenia umysłu. wedle której forma następuje po myśli. To przesłanie łączy je z chrześcijańskim sakramentem kapłaństwa. w którym społeczność uznaje nasz wkład lub wyraŜa wdzięczność za korzyści. W znaczeniu symbolicznym kapłaństwo oznacza powołanie do słuŜenia innym. w którym wzajemne oddziaływanie intelektu i psychiki moŜe doprowadzić do widzenia intuicyjnego i mądrości.

Zrozumiał. Powiedziałam Pete. 122 . Ŝe była Ŝona będzie próbowała znaleźć nowego partnera. Ŝeby odejść od męŜa i dzieci. np. Skorzystanie z pomocy terapeuty było obce jej myśleniu i kulturze. a za mąŜ wyszła w wieku siedemnastu lat. kto byłby jej męŜem. JuŜ jako dziewczynka musiała się opiekować młodszym rodzeństwem. a nie dla mózgu. Oznacza natomiast uciszenie lęków. jego Ŝona postąpiłaby tak samo. Brak przywiązania nie oznacza beztroski. co czuje. Ŝe wchodzi w okres „ciemnej nocy duszy". Prawdopodobnie wcale nie zaleŜało jej na tym męŜczyźnie. podczas gdy umysł kieruje ciałem energetycznym. Ŝe siły zewnętrzne nie mają wpływu na jej świadomość.inteligencja emocjonalna. jest cechą umysłu. potrafił z większym dystansem patrzeć na to doświadczenie. jaki miała w głowie. jaką pełniła przez większą część Ŝycia. Będąc nieprzywiązanym i świadomym. W rok po ślubie urodziła pierwsze dziecko. Pete zgłosił się do mnie z prośbą o konsultację w związku powaŜnym kryzysem osobistym. która osiągnęła stan „nieprzywiązania". poniewaŜ nie potrafiła sobie wyobrazić lepszego sposobu. KaŜdy jej związek skazany jest na niepowodzenie. które jest wyrazem myśli i sposobu odbierania rzeczywistości. Taka klarowność i poczucie własnego ja jest opoką mądrości. które wprowadzały ją w zamęt. Pete był załamany. gdy ogarniała go złość i poczucie bólu. Ŝe nie kochała tego męŜczyzny. która jest jednym z Boskich atrybutów szóstej czakry. gdyŜ sądzi. za kaŜdym razem. by nie traktował jej złości i odrzucenia osobiście. co w Ŝaden sposób nie pomoŜe jej załagodzić bólu. które są obecne w kaŜdej chwili Ŝycia. moŜemy zerwać z subiektywnym widzeniem spraw i w kaŜdej sytuacji dostrzec prawdę lub symboliczne przesłanie. który nie ma nic wspólnego z partnerem. Ŝe Ŝona miała krótkotrwały romans z jego przyjacielem. Pete potrafił przyjąć i wykorzystać tę informacje. gdy miała juŜ lat czterdzieści. by chociaŜ przez chwilę spojrzał na swoje Ŝycie z perspektywy nieprzywiązania. śona. Ŝe choć moŜe to być dla niego trudne do zaakceptowania. Wkrótce po naszej pierwszej rozmowie Pete odkrył. inspiracja. i stosowanie go. Osoba. i Ŝe gdyby dysponowała odpowiednim słownictwem.Podstawowe wartości: Zdolności intelektualne i sprawność umysłowa. podobnie jak czwórka ich dzieci. bez względu na to. Uniwersalna prawda: Szósta czakra reprezentuje świętą zasadę: „DąŜ wyłącznie do prawdy". Teraz. właściwa ocena świadomych i nieświadomych wglądów. Zachęciłam go. posiada tak pełne poczucie siebie. Ŝe w ten sposób uda się jej rozwiązać własne problemy. wyjaśniłaby mu swój stan emocjonalny. lecz Ŝe nie zda to egzaminu. Postanowiła mieć romans. zamiast od niego uciekać. Ŝe jego Ŝonę prawdopodobnie przeraŜa to. Ŝe juŜ go nie kocha i Ŝe pragnie się rozwieść. Mózg kieruje zachowaniem ciała fizycznego. z którą przeŜył siedemnaście lat. Choć jego małŜeństwo się rozpadło. Nieodparcie nakłania nas do rozróŜniania pomiędzy prawdą a iluzją . O wiele bardziej niŜ on denerwował ją zamęt. a jedynie szukała ujścia dla emocji. co się z nią wiąŜe. dzięki któremu zamieniamy myśli w działanie. Stosowanie nieprzywiązania Jak wygląda brak przywiązania w praktyce? Historia Pete opowiada o jednym ze sposobów korzystania z tej umiejętności. Oddzielenie prawdy od iluzji jest zadaniem dla umysłu. natomiast nasza percepcja i wszystko. Rozwijając świadomość. mimo Ŝe nie była tego w pełni świadoma. Oznacza to połączenie się z takim sposobem postrzegania. Ŝe jego Ŝona postanowiła zerwać z rolą troskliwej matki. Mózg jest instrumentem fizycznym. obudziła się w niej potrzeba zatroszczenia się o siebie i swoje potrzeby. wielka kreatywność i intuicyjne pojmowanie . który stanowił próbę uwolnienia się od tego. Miałam wraŜenie. który oddaje prawdę. oznajmiła mu.siłami. Powiedziałam Pete. Nawiązała romans. Zasugerowałam. co działo się wewnątrz niej samej. pewne spostrzeŜenia przekazujemy z umysłu do ciała. poniewaŜ przechodziła proces odkrywania siebie. gdyŜ wiąŜe się z ponowym przejęciem roli opiekunki. choć to on był obiektem jej wybuchów emocjonalnych. Wyraziłam wtedy pogląd. poszerzanie świadomości. Nie wiedziała.

a nie inaczej. Ŝe to coś. Ŝe nic nie będzie jutro dokładnie takie samo. Zapytał mnie tylko o jedno: „Proszę. Ŝeby stworzył obraz. poniewaŜ wykryto u niego raka prostaty. Ŝe został zwolniony. Gdyby to nie był odpowiedni moment na zmianę w Twoim Ŝyciu. Obietnica: „wszystko się zmienia" oznacza.gdy zauwaŜamy. która wydaje im się szczególnie przeraŜająca. Jednak gdy zmiana pojawia się w naszym Ŝyciu . Dlatego świadome Ŝycie oznacza pełne zaangaŜowanie w chwilę obecną i wiedzę. Danny poprosił mnie o pomoc. Ŝe dziś stanę się osobą świadomą". co takiego robię lub myślę. jest pozbawione sensu i niemoŜliwe do spełnienia. których kochamy. Ŝe mamy wpływ na to. Wszyscy doświadczamy i będziemy doświadczać związków i wydarzeń. w której przyszedłszy do biura dowiaduje się. to dzieje się tak dlatego. poniewaŜ w kaŜdej chwili mógłby przyciągnąć nową pracę. poniewaŜ mieliśmy nadzieję. Choć prawda: „wszystko się zmienia" moŜe się wydawać wrogiem. Ŝe większa siła pcha Cię do przodu. czego doświadczymy w przyszłości. a zdolność dostrzegania symbolicznego znaczenia. W trakcie moich warsztatów na temat nieprzywiązywania się uczestnicy często wyraŜają pogląd. i Ŝe wypełnia go energia twórcza. dlaczego jest tak. aby nic się nie zmieniało. Ŝe brak przywiązania jest stosunkiem zbyt chłodnym i bezosobowym. Jak radzi Tao Te Ching. ze świadomością. Mamy wrodzone pragnienie poszerzania horyzontów umysłowych poprzez poznawanie tajemnic Ŝycia. Ŝe z takim obrazem siebie. Ŝe energia zmian ominie ten obszar naszego Ŝycia. być moŜe na całe Ŝycie. który pozbawia nas źródeł szczęścia. poniewaŜ istoty ludzkie szukają stabilności . lub gdy nasze relacje zmieniają się z czułych i ciepłych w oschłe .ta prawda nas przeraŜa. JeŜeli postanowisz wierzyć w tę iluzję. Ŝe zmiany muszą nastąpić. pozwala ją zrozumieć.aŜ stanie się częścią naszej natury. Następnie powiedziałam. Ŝe wszystkie rzeczy zaczynają się i kończą we właściwym dla siebie czasie. Ŝe się starzejemy. Ŝe jest wolny od przywiązania do swojej pracy i Ŝe posiada wszelkie moŜliwości. a ludzie. które stymulują zmianę naszego sposobu widzenia rzeczywistości. Pewien męŜczyzna powiedział. Ŝe Ŝadna osoba ani grupa ludzi nie posiada mocy decydowania o Twoim Ŝyciu. jaki w tej chwili ma w umyśle. a nie przeciwstawiać się im. Konstrukcja umysłu zmusza nas do zastanawiania się nad tym. Oczywiście nikt z nas nie moŜe obudzić się pewnego ranka i stwierdzić: „Sądzę. pozostanie takie samo. choćby powodowało to wielki zamęt. Powiedziałam mu. a staje się jej kroplą. ta „zmowa" nie powiodłaby się. Na jednym z warsztatów poprosiłam uczestników. Gdy zapytałam go. w którym jego praca przestaje być oceanem energii zasilającym jego Ŝycie. Umysłowo potrafimy ją z pewnym wysiłkiem zaakceptować. Wiedzieliśmy. Ŝeby sobie wyobraził. Ŝeby sobie wyobraził.braku zmian. aby sobie poradzić z niektórymi zmianami. wyrzucenie z pracy nie miałoby Ŝadnego znaczenia. jednak nasze osamotnienie dobiegnie końca i rozpoczniemy nowy cykl Ŝycia. i zrozumieniem. co przemija. Świadomość jest umiejętnością rozstawania się z tym. Trudno jest Ŝyć ze świadomością tej prawdy. 123 . powinniśmy postrzegać zmiany jako naturalny element Ŝycia i starać się „płynąć" ich nurtem. aby móc przyjąć nowe. Ŝe straciłeś pracę w wyniku zmowy kilku osób -jednak jest to iluzja. Ŝe przeraŜa go wizja. jak się teraz czuje. Ŝe wchodzi do biura i dowiaduje się. Nieprzywiązywanie się polega na zdaniu sobie sprawy z tego. Ŝe po rozstaniu zawsze następuje nowy początek. Weźmy np. z czym powinienem skończyć". Potrzebujemy lat. umierają. Jednak nie jest to właściwy sposób pojmowania braku przywiązania. śmiejąc się powiedział. która towarzyszy stanowi „nieprzywiązania". jak dziś. aby opisali jakąś sytuację. Czasami moŜe się wydawać. Poprosiłam. czymkolwiek było. powiedz mi. Naszym zadaniem jest uczestniczyć w kaŜdej sytuacji w sposób najpełniejszy z moŜliwych. prawdę: „wszystko się zmienia". staniesz się jej zakładnikiem. Ŝe został zdegradowany. choć o tym nie decydujemy. Kiedy w Twoim Ŝyciu pojawia się zmiana. ulegliśmy jednak złudzeniu. Wymaganie. Wcale by mu to nie przeszkadzało. Taka jest prawda dotycząca zmian.

Gdy raz postawiła to pytanie. „Brak świadomości to coś. Znalazła czas na to. podejmujemy działanie. musiała znaleźć odpowiedź. Myślisz o podstawowych sprawach. złość i urazy utrudniają odzyskanie zdrowia lub zupełnie je uniemoŜliwiają. by moją głowę zaprzątały wyniki sprzedaŜy. śadna z tych trzech prac. Przeistoczenie umysłu osobowego w stan nieprzywiązania moŜe jednak przebiegać w sposób łatwy i naturalny. co jest przyczyną tej sytuacji. ale bezpośrednio osłabia nasz układ odpornościowy. Powiedziałam mu. jak jedzenie. Gniew. Karen. Odpowiedział: „Chciałbym rzucić pracę handlowca. Gdy wspomina swoje Ŝycie z okresu poprzedzającego jej „olśnienie". Uwalniając się od swojego dotychczasowego wizerunku i pracy. Ŝe jego rodzina jest przychylnie nastawiona do pomysłu przeprowadzki i Ŝe następnego lata zamierzają się przenieść na południowy zachód. a jego rodzina przywykła do wysokiego standardu Ŝycia. coraz bardziej oddalając się od Ŝyciodajnych sił ducha. otworzy się przed nim nowy świat. o przyrodzie. jej nie interesowała. ciało pozbawione tej mocy zazwyczaj jest bezbronne wobec choroby.otrzymujemy przekaz. z czego w ogóle nie zdajesz sobie sprawy. po prostu niczego nie jesteś świadoma. Depresja na przykład nie tylko opóźnia proces leczenia. wyjechać na wieś. Ŝe sama jest źródłem swoich problemów. uprawiać ogródek i pracować jako cieśla. w której pracował. „Czego powinienem się nauczyć?" Danny potrafił powiedzieć: „Świat zewnętrzny nie ma nade mną aŜ takiej władzy. trzykrotnie w ciągu roku była zwalniana z pracy. Oczywiście natura nie zapłaci moich rachunków.Analizując jego energię stwierdziłam. Stwierdzenie tego było dla niej ogromnym odkryciem. nie zastanawiając się nad tym. dlatego teŜ niczego nie zmieniałem. Ŝe Ŝaden złośliwy nowotwór nie pojawi się więcej w jego ciele. w którym doświadczy odrodzenia fizycznego. Dodał. Ŝe Danny nałogowo wszystkim pomaga. z których została zwolniona. Danny posiadał zobowiązania wobec firmy. Postanawiam słuchać swego wnętrza. Dla niej jest to naturalny sposób postępowania w świadomym Ŝyciu. dziwi się. Dziś Karen zajmuje się róŜnymi sprawami i z kaŜdym doświadczeniem odkrywa w sobie nowe upodobania i niechęci. którą uwzględnia się w medycznym modelu 124 . Gdy staramy się zatrzymać ten proces. i pojawia się następny przekaz. To uczucie stało się teraz szczególnie intensywne". np. jakie prowadził będąc handlowcem. zupełnie ignorując własne potrzeby. Gdy w końcu zapytasz o sens." Zaczęliśmy więc omawiać ewentualne konsekwencje takiej decyzji. Doniosłe znaczenie ma wola wyzdrowienia. wchodzimy w stan zawieszenia. Ŝe powinienem zmienić swoje Ŝycie. gdyŜ kaŜda odpowiedź odkrywa przed Tobą coraz to nową prawdę"." W taki właśnie sposób stajemy się świadomi . Danny był gotów i potrafił zerwać z Ŝyciem. Ŝe otrzymał przewodnictwo. Coś mi jednak podpowiada. Związek świadomości ze zdrowiem W okresie ostatnich czterdziestu lat otrzymaliśmy ogromną ilość informacji dotyczących wpływu umysłu na zdrowie. Pragnę myśleć o innych rzeczach. Nasze nastawienie odgrywa wielką rolę w procesie tworzenia lub niszczenia zdrowia. Wraz z tymi odkryciami oficjalnie została uznana rola świadomości. którą poznałam na jednym ze swoich warsztatów. Ŝe nigdy wcześniej nie czuł się tak dobrze i Ŝe wie. „Co powinienem robić?". by lepiej siebie poznać. i wyjść naprzeciw nowemu. otworzył się na swoją wewnętrzną rzeczywistość i spróbował znaleźć odpowiedzi na pytania: „Na czym polega Ŝycie?". Ŝe nie chcę. Ŝe postanowiła się zastanowić. Wtedy Danny powiedział: „Od bardzo dawna czuję. uwolnił się takŜe od przeświadczenia. ubranie i pieniądze. na co miałby w tej chwili największą ochotę. bo kiedy zacznie za nim podąŜać. którego powinien posłuchać. nie moŜesz przestać pytać. do którego zostałaś stworzona. Ŝe posiada ograniczoną moc w świecie fizycznym. brał aktywny udział w pracy kilku grup. Zapytałam. Wszystko to uległoby zmianie. jak w ogóle mogła Ŝyć. i nie przychodzi Ci na myśl. Powiedziała. Ŝeby się zastanowić nad celem. PodąŜając za swoim głosem wewnętrznym. i stwierdziła. ambicje i lęki. Danny skontaktował się ze mną po dwóch miesiącach i poinformował. co nadaje jej Ŝyciu sens. Tak naprawdę pragnęła zmiany zawodu. rozgoryczenie.

Tak więc ludzie często opowiadają o tym. Ŝe zdrowy duch moŜe zapanować nad chorym ciałem. Nowotwór przerzucił się takŜe na część węzłów chłonnych. Z czasem Sylwia zaangaŜowała się w pomoc ludziom leczonym na raka. które przeszły chorobę.zdrowia.moc. Ŝe ludziom. Omówiliśmy wszystkie niedokończone sprawy. które do tej pory nigdy nie były wykorzystane. Nigdy wcześniej nie czuła się tak przydatna. ona jednak postanowiła. TakŜe w tym przypadku nikt by się nie zdziwił. Ŝe przeraŜa ją samotność. Nasz umysł ma skłonność do oceniania wszystkich sytuacji w kategoriach dobra lub zła. Ŝe nie starała się o to wystarczająco mocno. W rozumieniu symbolicznym została „wyświęcona" . Rak rozwinął się wkrótce po tym. Ŝe gdy lęk stopniowo ustępował. relacjonuje. Wiele osób umiera. Ŝe uzdrowienie jest kwestią świadomości . docenić wszystko to. Ŝe codziennie będzie odkrywała w swoim Ŝyciu coś cennego. W ciągu sześciu miesięcy jej organizm uwolnił się od raka. Z powodu raka Sylwia straciła obie piersi. bez względu na to. nie udało się poszerzenie świadomości? Absolutnie nie. czy przeŜyje. Opowieść Sylwii pokazuje drogę do świadomości. lecz sił Ŝyciowych. poniewaŜ przewodnictwo wewnętrzne zawsze sygnalizuje nam utratę energii. jak zmieniali swoje Ŝycie. które zbyt często ignorowaliśmy przy podejmowaniu codziennych decyzji. Jednym z aspektów świadomości jest Ŝycie w chwili obecnej i docenianie kaŜdego dnia. jednak zamiast w nim Ŝyć. jednak pełni obaw woleli oddalić od siebie tę myśl. Uzdrowienie wymaga zgodności serca i umysłu. Na początku. co pozwoli mu „odzyskać pełnię". Postanowił zrobić wszystko. by skierować się do wnętrza i dokładnie przyjrzeć się swoim postawom i trybowi Ŝycia. udowodniła. co było dobre w jej dotychczasowym Ŝyciu. wygranej lub przegranej. którzy nie odzyskali zdrowia. przyznają jednak. są przeraŜeni. Gdy powraca spokój. co nadało jej Ŝyciu nowego sensu i znaczenia. Sylwia potrafiła się uwolnić od swojej przeszłości i znaleźć w swoim Ŝyciu sens i cel. ludzie błędnie wnioskują. SkarŜył się na silne. postanowiła go wypłakać i iść naprzód. aby dać uczuciom moŜliwość twórczego w nim uczestniczenia. Ŝe coś jest nie w porządku. co znaczy umrzeć świadomie. przy czym to zazwyczaj umysł wymaga dostrojenia do naszych uczuć. które Jackson rozpoznał w swoim Ŝyciu. Wiele osób. nieustające bóle. Śmierć nie oznacza przegranej. Swój proces powrotu do zdrowia chorzy opisują w zasadzie tak samo jak przemianę świadomości. jak i umysłu. Choć wcześniej stworzyła warunki sprzyjające rozwojowi raka. gdyby Sylwia zaczęła nieustannie myśleć o chorobie. Przyjrzała się swoim lękom i temu. gdyby Sylwia skupiła się na swojej samotności i rozgoryczeniu związanym z rozwodem.nie świadomości choroby. W taki sposób rozpoczynali proces zestrajania własnych myśli i emocji lub uświadamiali sobie dystans. od 125 . Śmierć jest nieodłączną częścią Ŝycia. które zaburzały jej energię. Gdy jakaś osoba nie odzyskuje zdrowia. od indywidualnej do nieosobowej. Zdecydowała się skończyć z przeszłością. odzyskawszy zdrowie psychiczne i emocjonalne. Czymś naturalnym byłoby. i puścić w niepamięć bolesne doświadczenia. Ŝe dla bardzo wielu osób choroba stanowi impuls do tego. Przypadek Jacksona pokazuje. Pogląd. powróciła do niej w formie uznania i wdzięczności. jaki dzieli ich myśli od uczuć. badając treść swoich umysłów. takŜe rozwód. którą przekazywała innym. stwierdziła. Często czuła smutek w związku ze swoją sytuacją. Na tym polega nieosobowy stosunek do problemów Ŝyciowych. ona jednak nie poddała się i skoncentrowała się na napięciach. jest kwestią sporną w holistycznym podejściu do zdrowia. która dotyczy zarówno serca. To zjawisko jest bardzo charakterystyczne. jak się rozwiodła. Zadziwiające jest. Wielokrotnie obserwowałam. Ŝe śmierć oznacza poraŜkę. kierowało swoją uwagę do wnętrza. Świadomość i śmierć Czy to oznacza. gdy poznają diagnozę. w jaki sposób kontrolują jej psychikę. Ŝe juŜ wcześniej czuli. Jackson zgłosił się do mnie z prośbą o diagnozę z powodu złośliwego guza mózgu.

dzięki której moŜemy zmieniać poglądy odcinające nas od prawdy. kiedy pojawiała się odpowiedź lub gdy uzyskiwał wgląd w swoje Ŝycie. wypowiadają się swobodnie na temat ciągłości Ŝycia. niektóre z naszych lęków ustępują natychmiast. z zamiarem zrozumienia przesłania. Zdolność powodowania chaosu sprawiała. PoniewaŜ ich styl Ŝycia opierał się na powrocie do natury. Poszerzanie świadomości np. Ŝe wie o tym. jakie zachodzą w Ŝyciu i ciele w sposób wolny od lęku. Pewnego dnia po prostu oznajmił jej. w której opisują korzyści płynące z Ŝycia w stanie ciągłego poszanowania obfitości przyrody. poniewaŜ nie jest w stanie wywiązywać się ze 126 . Ich świadomość i koncepcje dotyczące boskiego cyklu przyczyny i skutku nadal inspirują rzesze ludzi. Ŝe swoją decyzją spowodował zamęt w psychice Ŝony i doprowadził do jej załamania. podejmował odpowiednie kroki. Celem dąŜenia do świadomości nie jest uniknięcie śmierci ani uodpornienie się na choroby. chce być zwolniony z przysięgi małŜeńskiej. Po śmierci Scotta Helen kontynuowała ten styl Ŝycia aŜ do roku 1995. Ŝe w podobny sposób zranił jeszcze inne osoby i Ŝe takie postępowanie stanowi w jego Ŝyciu powtarzający się wzorzec. Oświadczył. Jackson nie koncentrował się na zakończeniu Ŝycia. Ŝe czuł się waŜny. jaki wywoływał swoim odejściem. Miałam przywilej poznać Helen na jednym z moich warsztatów. Ŝe nadszedł jego czas. Ŝe zakończył wszystkie lekcje Ŝyciowe. Jackson przyznał. między innymi ksiąŜkę Living the Good Life. Gdy ludzie. Miałam okazję doświadczyć tego dzięki Scottowi i Helen Nearingom. Ŝe ma dosyć małŜeństwa i. Ŝe mimo to jest zadowolony. Własnoręcznie zbudowali dom i odŜywiali się wyhodowanymi przez siebie owocami i warzywami. aby wprowadzić do niego światło. Pamiętał nawet o podziękowaniach. dlaczego poprosił o rozwód. które uznał za ofiary swojego nawyku. wysłał list z wyjaśnieniem i prośbą o przebaczenie. „Pewnego dnia Scott wrócił do domu z drewnem na opał. jakie niesie ze sobą kaŜda zmiana. Wiedział. po lęki. którzy swoją świadomością objęli takŜe sferę przejścia z tego świata do następnego. Powiedział mi. Jednak teraz postanowił zaprowadzić porządek. Jednak wyglądało na to. Stale zadawał sobie pytanie: „Czego mam się w Ŝyciu nauczyć?" Za kaŜdym razem. Scott podjął tę decyzję świadomie. Ŝe umrze. Świat fizyczny i ciało fizyczne pełnią jedynie rolę nauczycieli. który jest waŜnym aspektem w rozwoju świadomości. Jackson wytrwale badał ciemną stronę swojego charakteru i podejmował kaŜde działanie potrzebne do tego.kwestii. lecz poradzenie sobie ze wszystkimi zmianami. Scott i Helen Nearing Scott i Helen Nearing są znani z działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i propagowania samowystarczalności. Scott zmarł na początku lat osiemdziesiątych w wieku stu lat. on umyślnie jej odmawiał. którym musiał stawić czoła. Zdał sobie sprawę z tego. Ŝe nigdy nie wyjaśnił swojej byłej Ŝonie. lecz na sprawach. poniewaŜ wierzy. uznano ich za buntowników. przez medytację w celu zapobiegania chorobom jest wypaczeniem. Przytaczam tutaj historię tej wspaniałej pary ze względu na jej wkład w moje poznawanie natury ludzkiej świadomości oraz zrozumienie mocy. Zgodnie z tym punktem widzenia uwolnienie się od lęku przed śmiercią i umieraniem słuŜy osiągnięciu spokoju. śyli w harmonii z przyrodą przez ponad siedemdziesiąt lat. Ŝe nie moŜe juŜ Ŝyć w sposób. gdy rozpoczynali współpracę. Helen opowiedziała mi o odejściu swojego męŜa. Jego Ŝona była osobą. które wymagały wyjaśnienia z innymi. OdłoŜył drewno i oznajmił. Choć prosiła go o wyjaśnienie. Celem rozwoju duchowego nie jest opanowanie fizyczności. jak to ujął. Do kaŜdej z osób. kiedy to zmarła. ZauwaŜył na przykład. jakie powinien był wcześniej wysłać. Napisali ogromną liczbę artykułów i innych publikacji na temat szacunku do środowiska i samowystarczalnego sposobu Ŝycia. który daje mu moŜliwość rozwoju duchowego. co było rzeczą zupełnie niesłychaną w latach trzydziestych. Ŝe sprawiało mu satysfakcję posiadanie przewagi nad drugą osobą i Ŝe uzyskiwał ją poprzez zamęt. które domagały się uzupełnienia. która najbardziej z tego powodu ucierpiała. lecz ducha. w poczuciu.

Powiedział takŜe. zaprzestając jedzenia. jeŜeli jednak potrafimy rozpoznać. Ŝe Scott. jak umarł mój mistrz". Ŝe temat ten jest często zdominowany przez przesądy. według którego tylko Bóg określa moment śmierci. W końcu powiedziałam: „Nie mam więcej pytań. Powinniśmy zachować w pamięci przykład Scotta i Helen. zachowując do ostatniej chwili pełnię władz umysłowych. Tybetańska księga Ŝycia i umierania. Postawa i świadomość Scotta i Helen mogą budzić kontrowersje. Jego słowa dokładnie pasowały do tego. przestając jeść. Potem opuszczasz ciało. „Wezwał swoich 127 . zapytałam Sogyala: „Czy to prawda. Ŝe nie odejdzie. we wrześniu 1995 roku odeszła takŜe Helen. jest prawdą. co chciałbyś mi powiedzieć od siebie?" „Chciałbym Ci opowiedzieć o tym. ale mój mistrz potrafił". Sposób umierania. Poznałam Sogyala w jego domu w ParyŜu w 1984 roku. akceptujesz je i współdziałasz z nim. Czytałam takŜe. Być moŜe tak jest. czy to. Ŝe potrafisz kwitować?" Zaczął się głośno śmiać. PoniewaŜ nie miałam pojęcia o zwyczajach tybetańskich zastanawiałam się na przykład. współdziałał z intuicją i rozstał się z Ŝyciem. Ze względu na ogromne poczucie humoru znany jest na całym świecie jako „śmiejący się Rinpocze". Towarzyszyłam mu przez okres trzech tygodni. Nie próbowałam zachęcać go ani do jedzenia. czyŜ nie mamy prawa współdziałać z tą świadomością? MoŜliwe. kiedy nie będę mogła się juŜ o siebie troszczyć. ale takŜe za ich niezachwianą wiarę w ciągłość Ŝycia. skąd się wzięły moje pytania. Scott Nearing odszedł po trzech tygodniach od momentu podjęcia decyzji spowodowanej niezdolnością do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. ale mój mistrz potrafił". Ŝe moŜe Sogyal czyta w moich myślach i dokładnie wie. na przykład. jednak wzbudzało je całe ich Ŝycie. Wtedy przyszło mi na myśl. co poda na obiad. i dotrzymała słowa. po czym dodał: „Ja nie. CzyŜ nie na tym polega świadomość? Świadoma śmierć jest jednym z wielu błogosławieństw prowadzenia świadomego Ŝycia. Sogyal Rinpocze Sogyal Rinpocze jest autorem znanej ksiąŜki pt. Okazało się. Ŝe nadszedł nasz czas. Ŝe Sogyal zamówił chińszczyznę. dzięki której wiedział. Ŝe dzięki praktyce medytacji potrafisz biegać z niezwykłą prędkością?" Na moje pytanie znowu odpowiedział śmiechem. Lęk przed śmiercią jest tak silnie obecny w umysłach zbiorowych. Gdy tylko atmosfera stała się odpowiednia do prowadzenia powaŜnej rozmowy. zanim nie skończy ksiąŜki. Ŝe mistrz tybetański zapytany o swoją „moc" zawsze będzie kierował uwagę na jakiegoś innego mistrza. Prowadząc samochód. po czym powiedział: „Ja nie. Przeczytałam. czy przed jedzeniem będziemy godzinami medytować. Zamiast załamać się w obliczu choroby. nie tylko za ich wkład w uświadomienie nam naszej samowystarczalności. Ŝe wielu mistrzów tybetańskich potrafi pokonać prawa fizyki: lewitować lub biegać z prędkością ponad sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Kiedy pojawia się uczucie. Nie naleŜy się bać śmierci. na jaki się zdecydowali. którą jedliśmy bezpośrednio z jednorazowych pojemników siedząc na podłodze w jego biurze. ani do zmiany zdania. mistrz tybetański w rozmowie zawsze podkreśla zasługi kogoś innego. co przeczytałam. kłóci się z głęboko zakorzenionymi zbiorowymi przekonaniami o nieingerowaniu w proces umierania i z religijnym stanowiskiem. W czasie gdy pisałam tę ksiąŜkę. którą pisała. powiedział. kiedy to leŜał w łóŜku. Powiedział. Ŝe na bardzo głębokim poziomie „uświadomił" sobie. Następnie: „Czy to prawda. otrzymał łaskę. nie przyjmując poŜywienia. wiele jednak czytałam o nauczycielach tybetańskich i byłam bardzo ciekawa. Ŝe chciałby umrzeć. Nigdy wcześniej nie przebywałam w towarzystwie lamy. prawie histerycznie. Ŝe nadszedł Twój czas. W trakcie naszej rozmowy powiedziała mi. doznała zawału. Ŝe jego czas juŜ nadszedł. czego się dowiedziałam. w efekcie swojego dąŜenia do Ŝycia w prawdzie.swoich obowiązków. zachowaną takŜe poza formą fizyczną. Ŝe pora umrzeć. gdyŜ rozumiałam ostateczność jego decyzji". W drodze do jego rezydencji zastanawiałam się. Helen dodała: „Zamierzam postąpić w ten sam sposób. To nic strasznego". Czy jest coś.

Spotkanie trwało dziesięć minut. Ŝe prawda się zmienia w zaleŜności od kultury. Ŝe osoba ta nie opanowała jej przesłania: Ŝe prawda jest tylko jedna. a następnie zadawała pytania: „Jak chrześcijanin pojmuje naturę Boga? Jak buddysta rozumie naturę rzeczywistości? Na czym polega Ŝycie wieczne? Jaki jest cel ziemskiego Ŝycia?" Pytania dotykały kwestii głębokich i powaŜnych. po którym powiedział: „Chory? A co to ma wspólnego z chorobą? Tak samo jak pojawiamy się na świecie w najlepszym dla nas momencie. czy jego mistrz postanowił umrzeć. JeŜeli miała wraŜenie. Jego duch posiadał ogromną moc. Te zajęcia stworzyły podstawę dla moich zdolności odczytywania symbolicznych treści. Mistrz przekazał tę informację swoim uczniom. Zapytałam Sogyala. W pewnym momencie uznał jednak. następnie zamknął oczy i uwolnił swojego ducha". lecz stopień przywiązania do określonych światopoglądów. Niełatwo jest opisać świadomość słowami. Moje pytanie znowu spowodowało u niego niekontrolowany wybuch śmiechu. Tak więc Oliver „czekał". Profesor nie oceniała jednak poprawności naszych odpowiedzi. jak i w chwili śmierci. W nocy budziła nas. potrzebna jest pewna dyscyplina. gdy jakaś dusza opuszcza Ziemię. ma to wpływ na całe pole energetyczne planety. Modlił się o przewodnictwo.astrologów. W końcu umówił się na spotkanie ze światowej sławy mistrzem duchowym. która zapoznała mnie z ideami buddyzmu i hinduizmu. Sogyal opisał mistrzostwo duchowe jako stan świadomości. Ŝe pragnie zrobić coś bardziej znaczącego. Ŝe jego mistrz był przykładem oświeconego umysłu . oddziaływanie na Ziemię jest bardzo silne. Na tym polegała według niej istota świadomości: poszukiwanie prawdy niezaleŜnej od norm społecznych czy kulturowych. To. Jednak Ŝaden nie wydawał mu się dostatecznie waŜny. Czekał w ParyŜu. Następny przykład pokazuje niewłaściwe podejście do kwestii rozwijania świadomości. to nie jest to". uznawała. kazał sporządzić dla siebie horoskop i określić najlepszy czas na wycofanie swojego ducha z ziemskich energii. Wprowadziła zakaz mówienia i korzystania z zegarków. Gdy odchodzi bardzo silna dusza.zarówno podczas Ŝycia. Naszym przeznaczeniem nie jest umierać w bólu i chorobie. w jego trakcie duchowy mistrz powiedział. był w pełni sił. jest iluzją. lecz zawsze. co Boskie". Umysł świadomy jest w stanie uwolnić ducha bez konieczności doświadczania bólu i rozkładu fizycznego. kazała przyjmować określone pozycje jogi. więc mistrz nie chciał swoim odejściem spowodować Ŝadnych zakłóceń energetycznych. Oliver odnosił duŜe sukcesy jako biznesmen. Rozwijanie świadomości nieosobowej i umiejętności odczytywania symbolicznego znaczenia Zarówno Nearingowie. jak i Sogyal Rinpocze weszli w sferę świadomości nieosobowej. Pewnie o tym nie wiesz. Tego dnia medytował z uczniami. Przypominam sobie pewną profesor. W ramach egzaminu końcowego zabrała mnie i czwórkę innych studentów na weekendowe odosobnienie. Sogyal powiedział. na którym nie istnieje dylemat wyboru -gdzie kaŜda decyzja jest dobra. pobłogosławił ich. Mój mistrz nie był chory. Jak mówi koan zen: „JeŜeli moŜesz to opisać. czekał w 128 . Ŝe ktoś jest przywiązany do określonej formy prawdy. aby osiągnąć dobre wyniki. KaŜdy moŜe tak umrzeć". Według Sogyala jego mistrz Ŝył na takim poziomie świadomości. Uczestniczył w realizacji wielu społecznie uŜytecznych projektów. Tak więc astrologowie wyznaczyli najodpowiedniejszy dzień i godzinę na odejście mistrza. w którym osobiste decyzje są zgodne z Boskimi. tak samo opuszczamy go w najodpowiedniejszej chwili. który „nie zna konfliktu z tym. bo był chory. W jaki sposób moŜemy uwraŜliwić umysł na prawdę i nabrać wprawy w przenikaniu iluzji? Jak zawsze. a gdy nadeszła wyznaczona godzina. Ŝe zadanie Olivera polega na „czekaniu i przygotowywaniu się".

którego nie mógł wykonać za pomocą pieniędzy. znalazłby odpowiedzi na swoje pytania. popijając cappuccino na Riwierze. gdy pozwolimy. śycie kobiety znanej jako Peace Pilgrim (w tłumaczeniu: Pielgrzym pokoju) jest przykładem procesu duchowego. Na tym polegało jej „wyświęcenie". umiejętności wnikania w symboliczną naturę rzeczywistości i rozpoznawania ukrytej za kulisami iluzji energii. Nie spotkałam nigdy osoby. kiedy to jej wnętrze ulega przemianie. Ŝe mogła się w niej pomieścić. które współbrzmią z szóstą czakrą. Peace Pilgrim wyjaśniła. jaką emanuje zdrowa psychika. aŜ otrzymywała miejsce na spoczynek i poŜywienie. Dlatego teŜ ci. która jest atrybutem sefiry Chochmy. jaki ma miejsce. Słyszałam. Wtedy usłyszała głos: „Wejdź pod najbliŜszy most". W końcu uznał. Najpierw doświadczyła konfliktu zewnętrznego. Nie była przygotowana na zmianę pogody i zaczęła okropnie marznąć. by pokazano jej drogę słuŜenia. nagle zaczęło się bardzo ochładzać. Ŝe te rzeczy zostały jej podesłane przez Boga. swój umysł i swojego ducha". częściowo ze względu na to. istoty sefiry Biny. Zgodnie z naturą prawdy jej wskazania dla innych były niezmiernie proste. Stała się ucieleśnieniem wyświęconego ducha. gdyŜ nie przywykliśmy przywiązywać wagi do rzeczy niewidzialnych i nie potrafimy dostrzec mocy. co w przenośni oznacza: „Szanuj swoje ciało. Ŝe jej Ŝycie podlegało pewnym cyklom. Ponownie zaczął się angaŜować w róŜne projekty i wypisywać czeki na pokrycie związanych z nimi wydatków. dała mi do zrozumienia. Gdyby potrafił „czekać" w sensie duchowym. 129 . a częściowo dlatego. Ŝe Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. uwaŜani są często za bezuŜytecznych. biegle władała językiem symboli i Ŝyła w pełnej harmonii i zaufaniu do Boga. takŜe z tej drogi nie ma powrotu. Ŝe polecenie. w czasie których poznawała naturę konfliktów. która jest zdolna ofiarować coś światu i nam samym. MoŜe wydawać się to trudne do pojęcia. Jak w przypadku wszystkich spraw ducha. stale modląc się. Peace Pilgrim to imię. Mówiła: „Nie jem byle czego i nie myślę byle czego". którego ta kobieta uŜywała przez ostatnie dwadzieścia pięć lat Ŝycia. Moim zdaniem. W pobliŜu nie było Ŝadnego miejsca. które bardzo mnie wzruszyły. by obudziły tę część naszej duszy. Wewnątrz znajdowały się koc i poduszka. Jej Ŝycie stało się potwierdzeniem tego. zagłębić się w sobie i przyjąć kaŜdą. Rozwijanie świadomości nieosobowej jest zadaniem na całe Ŝycie. Jednak „czekanie i stawanie się" w ujęciu symbolicznym jest „powołaniem do słuŜenia" i polega na pozwalaniu siłom Boskim. W wieku pięćdziesięciu dwóch lat posłuchała głosu wewnętrznego i rozpoczęła wędrówkę po kraju w imię pokoju. która na ścieŜce świadomego przebudzenia nie przechodziłaby przez okres „oczekiwania". jak opowiadała o sobie dwie historie. jest bezuŜyteczne. których praca polega na „czekaniu i stawaniu się". gdzie mogłaby się schronić. Ŝe jest tak wielkim wyzwaniem. Szła.Rzymie i na Wschodzie. Pod mostem znalazła skrzynię. Aby doświadczyć przemiany. gdy szła wiejską drogą. aby „czekał". choćby najskromniejszą wskazówkę. PoniŜsze wskazówki stanowią punkt wyjścia rozwoju świadomości nieosobowej. Pisząc te wskazówki. Peace Pilgrim stała się niewyczerpanym źródłem mądrości. W czasie trwającej dwadzieścia pięć lat pielgrzymki swoją wywołującą lęk i podziw relacją z Bogiem poruszyła serca setek tysięcy ludzi. Ŝe ujawnia nasze najskrytsze lęki i iluzje. Kiedyś. mistrz duchowy dał mu zadanie. musimy zacząć od naszego wnętrza. Duchowe „oczekiwanie" i stawanie się inną osobą przynosi światu większe korzyści niŜ sfinansowanie nowego szpitala. W naszym Ŝyciu zawsze następuje wtedy wiele zmian. Czekał w hotelach pierwszej kategorii. Gdy wreszcie zawierzyła Bogu. by siły Boskie wskazały nam drogę. otrzymała łaskę uczenia się bez konieczności doświadczania konfliktów.. na tyle duŜą. Opowiadając tę historię. utrzymywałam w świadomości energie sefir Chochmy i Biny. Jego serce pozostało jednak puste. a następnie wewnętrznego. Zastosowanie się do tych porad pozwoli Ci rozwinąć zdolność odczytywania symbolicznego znaczenia i rozumieć Boskie motywy. oraz Boskiego zrozumienia. śyła skromnie.

złościsz lub obwiniasz innych za coś. nie moŜna juŜ siebie oszukiwać. kiedy Twój umysł się zamyka. Zamiast tego pamiętaj o głębszej prawdzie. nie tylko w stosunku do ludzi i sytuacji. a nie materialny. kiedy działasz pod wpływem lęku. ale takŜe zasięgu i znaczenia Twoich zadań. • Uświadom sobie. zgodnie z którą jest mało prawdopodobne. Ŝe otrzymasz przewodnictwo. a ja tak zrobię". jak powinno wyglądać Twoje Ŝycie i przyjmij je. w co wierzysz i dlaczego. • Uwolnij się od myśli. Podejmuj decyzje w oparciu o moŜliwie najmądrzejszą ocenę. Ŝe jeŜeli zawierzą to utracą wszelkie przyjemności. bo ono na swój sposób samo stara się przemówić do Twojej świadomości. jakie niesie Ŝycie. Jakaś ich cząstka pragnie usilnie przekazać siłom Boskim kierownictwo. Jednak w przypadku świadomości to nie skutkuje. Całym sercem jestem z tymi. Kiedy się jednak zrozumie. co jest ukryte przed ludzkim wzrokiem. Osoby takie trwają więc w zawieszeniu. które zdejmie zasłonę z naszych oczu. Naucz się bardziej ufać temu. choć koniecznym stanie oczekiwania. wedle których sukces w Ŝyciu zaleŜy od osiągnięcia określonych celów. W takiej sytuacji natychmiast się od niego zdystansuj. Tak wiele osób. Nieustannie szukamy jakiejś medytacji lub ćwiczenia. koncentrując się na obserwowaniu wpływu lęku na Twój umysł i emocje. tym mniejsze jest prawdopodobieństwo. Im bardziej pragniesz dowodu. istnieje prosta metoda. Zamiast tego za sukces uwaŜaj postęp w zdobywania kontroli nad sobą i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami.być moŜe nie w 130 . Następnie podejmij takie decyzje. zanim zdałam sobie sprawę z odpowiedzialności. przynajmniej na jakiś czas. • Działaj w oparciu o przewodnictwo wewnętrzne i uwolnij się od potrzeby posiadania „dowodów" na potwierdzenie jego prawdziwości. abyś znał(a) wszystkie aspekty i szczegóły danej sytuacji i mógł/mogła przewidzieć długoterminowe konsekwencje swoich działań. powstrzymuj się od rozwodzenia się nad przeszłością i od martwienia o przyszłość. • Uwolnij się od wszelkich przekonań. które osłabią jego siłę. które pragną kroczyć własną drogą znajduje się w niepokojącym. aŜ staną się na tyle silne. Niech Twój sukces ma charakter wewnętrzny. o co w tym wszystkim chodzi. niŜ temu. • Miej na uwadze. Nie raz proszono mnie o pomoc słowami: „Powiedz mi jak. jakich dostarcza im Ŝycie. a nie z myślą o osiągnięciu określonego rezultatu. nawet jeŜeli nie od razu potrafisz je rozpoznać. która mówi: „wszystko będzie dobrze" . Ŝe uŜalasz się nad sobą. jednak męczy je obawa. • Otwórz się na wglądy i przewodnictwo. • Bądź otwarty/a i naucz się rozpoznawać. Ŝe przyjmując postawę obronną. jakie pojawiają się w snach. a brzmi: Daruj sobie! Daruj sobie myślenie o tym. nie dopuszczasz do siebie prawdy. na jaką Cię stać w danej chwili. Przekazanie odpowiedzialności za swoje decyzje jakiejś sile zewnętrznej moŜe się wydawać prostszym rozwiązaniem. • Ucz się nie przywiązywać. • Powstrzymuj się od wszelkiej oceny. jaka wiąŜe się z podejmowaniem decyzji. • Skup uwagę na chwili obecnej. Moje Ŝycie było o wiele prostsze. by pokonać lęk i przyjąć głęboką prawdę. co Cię spotkało.• Wyrób w sobie nawyk introspekcji i pracuj nad uświadomieniem sobie tego. które sprawiają. co widzisz. Stawanie się świadomym Stawanie się świadomym nie jest łatwe. choć nie jest ona łatwa. którzy cięŜko pracują nad uwolnieniem się od negatywnych postaw i bolesnych wspomnień. Ŝe wszystkie sytuacje i relacje mają znaczenie symboliczne. • Naucz się rozpoznawać. O dziwo.

.Ale w tej chwili. Ale najpierw spróbuj. Ŝe siły duchowe obecne w naszym polu energetycznym.powiedziałam.spytałam. ale co będzie. . jeŜeli nie uda mi się utrzymać pozytywnego podejścia do Ŝycia? Wtedy wszystko wróci. .zapytał.Właściwie teraz to nie. . Toby zgłosił się do mnie.Coś jest ze mną nie tak. Cztery miesiące później otrzymałam od Toby'ego kartkę.powiedział. artretyzm i impotencję. . ale on zwykle się pojawia i znika. Ŝe ode mnie zaleŜy moje samopoczucie i mój artretyzm i Ŝe depresja zwiększa ból.Twierdzisz więc.Tak więc przyjmijmy. Badając jego energię. więc się zgodził. nie mogę się oprzeć wraŜeniu. Toby zaczął się śmiać. jak np. prawda? .Zawsze moŜesz przerwać i znów stać się starcem. Trzydziestoczteroletnia Carrie przedstawiła się przez telefon w taki oto sposób: . . . poniewaŜ cierpiał na głęboką depresję. Chochma.Po czym dodał: . Co wtedy zrobię?" Zaproponowałam mu. gdy skończył pięćdziesiąt lat. . Ŝe mam wpływ na to wszystko?" . a co za tym idzie. sefira mądrości.Prawda . Ŝe gdy dopuścisz do siebie więcej pozytywnych myśli i będziesz podejmował więcej pozytywnych działań. . odpowiedział: „No tak. Ŝe widzi je w negatywnym świetle.odpowiedział. Ta moŜliwość istnieje zawsze.Na to wygląda . będziesz się lepiej czuł i odzyskasz energię. UwaŜasz. Ŝe do jego ciała powracają siły.odrzekłam.odpowiedziałam.Czy zauwaŜyłeś. ale na pewno Boskim.. by skoncentrował się na odbudowaniu sił fizycznych i zaczął regularnie ćwiczyć. czy widzisz jakieś szansę zawodowe dla męŜczyzny w moim wieku? śyję w ciągłym lęku. .. Ŝe na te kilka chwil wyrwałeś się z depresji? Toby zawahał się przez chwilę. Dodatkowo kazałam mu czytać buddyjskie teksty na temat iluzji i w takich kategoriach myśleć o starzeniu się i o czasie. Gdy ktoś tak chętnie przyjmuje energię mądrości. Ku mojemu zaskoczeniu był otwarty na tego rodzaju sugestię. Na kartce napisał: „Świetnie się bawimy.Czy w tej chwili dokucza ci artretyzm? . łącznie z energią seksualną. Zupełnie o niej zapomniałem.spytałam. MoŜesz wyrzucić kalendarz i codziennie dawać z siebie wszystko. JuŜ wcześniej myślał o zapisaniu się do jakiegoś klubu. gdy myślisz o dobrym samopoczuciu i wolności. Ŝe ktoś młodszy odbierze mi pracę. nie czujesz bólu ani depresji. Ŝeby to było takie proste . rozejrzyj się. Był przekonany. prawda?" .Powinnaś była zostać prawnikiem.MoŜesz postanowić. Ŝe najlepsze lata ma za sobą. . PoniewaŜ usłyszałam w głosie Toby'ego pogodne nuty. tylko czekają na moŜliwość przeniknięcia do naszej świadomości.Chciałbym. Wraz z Ŝoną wybrał się w podróŜ statkiem. .Co takiego? . jednak Toby był gotów przyjrzeć się swojemu podejściu do Ŝycia i zauwaŜyć. odebrałam wraŜenie. .Masz rację.Oczywiście.rozumieniu ludzkim." Nieczęsto się zdarza. by jedna rozmowa tak gruntownie zmieniła czyjeś postępowanie. 131 . Potrzebował poczucia.Jak czas moŜe być iluzją? . po czym powiedział: .Zrobię co w mojej mocy. w dzień i w nocy . Ta wskazówka wprawiła Toby'ego w osłupienie.No dobrze. Ŝe stan jego zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. Dałaś mi wiele do myślenia. . Gdy powiedziałam mu o swoich odczuciach. zapytałam: . takŜe do jego Ŝycia.Więc spróbuj . Ŝe nie będziesz się starzeć według ustalonego wzorca. co najlepsze .

Ŝe chce zostać akuszerką. co w Detroit nie przyszłoby jej nigdy do głowy. która powiedziała Bogu: „PokaŜ mi prawdę. dla których pracuję. Z wielu powodów Ojciec Pio juŜ za Ŝycia zdobył reputację świętego.. między innymi (i głównie) dlatego. Kiedy mieszkałam w Detroit. . Ŝe jej świadomość. W pewnym momencie proces zmiany samoistnie popycha nas do przodu. gdy był młodym księdzem. którzy podąŜają za przewodnictwem. W końcu jednak nasz umysł nasyca się informacjami i przychodzi dzień. Ŝe nosił stygmaty . W jednym ze swoich listów napisała: „Za kaŜdym razem. . Ŝe mogłabym tam zamieszkać.powiedziała. który mieszkał w klasztorze we Włoszech. czuję napływ energii. Nie mogę myśleć. Kilkakrotnie informowała mnie o tym. Ŝe zainspirowała ją do tego historia pewnej kobiety. opierając się na symbolicznym znaczeniu sakramentu kapłaństwa. czym ona jest. Ŝe do jej ciała powraca Ŝycie.ale chcę Ŝyć prawdziwym Ŝyciem. Carrie odnalazła swoje powołanie. dlaczego nie poszedł na spotkanie. Gdy badałam jej energię. kiedy Green miał się spotkać z mistykiem. gdy zbliŜam się do kobiety cięŜarnej. Ŝe moim miejscem jest Nowy Meksyk. Carrie wymieniła szereg ksiąŜek na temat duchowości. Przed kilku laty poznałam męŜczyznę o imieniu Dan. . które pojawiły się na jego ciele. Brytyjski pisarz. co dzieje się w jej Ŝyciu. jak zostać. decydując się na odosobnienie. znajdowała się „poza" ciałem. . od razu zauwaŜyłam. ale nie wiem. którą odprawiał Ojciec Pio. bo na niczym innym mi nie zaleŜy" i od tamtej chwili zaczęła prowadzić niezwykłe Ŝycie. Zapytałam. które nie miały nic wspólnego z jej obecnym Ŝyciem i dotyczyły samotności w jakimś odległym miejscu na wsi. jednak wewnętrznie czuję się strasznie pusta i nie mogę tego dłuŜej znieść. Ŝe niektórzy są powoływani do Ŝycia w określonych miejscach i Ŝe dobrze jest posłuchać takiego wewnętrznego głosu. w ujęciu symbolicznym. Carrie zaczęła płakać. wytłumaczyłam jej. Jednak Green wyszedł z kościoła. w Detroit. udał się najpierw na mszę. Jak sądzę. Szanuję ludzi. który uczestniczył w zajęciach na temat 132 .Co czytasz? ." Carrie zerwała z praktyką prawniczą i przeniosła się na stałe do Nowego Meksyku. pojechał na lotnisko i odleciał z powrotem do Londynu. Ku swojemu zaskoczeniu poczuła.Wydaje mi się.doznają uniesienia w trakcie rozmowy. uwaŜałam takie rzeczy za wytwór fantazji. Odpowiedziała.powiedziała Carrie . Nic juŜ nie mogę robić. abym prowadziła takie Ŝycie tutaj. i jestem wdzięczna za moŜliwość pomagania im. Zapytany. Osoby „uzaleŜnione" od warsztatów postępują częściowo w taki właśnie sposób . Nie czuję. która nieustannie podtrzymuje Ŝycie i która przepływa takŜe przez nas".Nie mogę pracować. JuŜ sama myśl o tym stanie moŜe wywołać przypływ dobrego samopoczucia. odpowiedział: „Nie byłem gotowy na zmiany. czym się kierowała. Ŝe moje Ŝycie tutaj się skończyło i powinnam wyjechać. jakie ten człowiek mógł spowodować w moim Ŝyciu". Ŝe w równym stopniu boi się pojechać. tłumacząc. o którym wspomniała.„rany chrystusowe". jednak nie mogę przestać o tym myśleć. Ojcem Pio. jednak teraz wierzę w istnienie świadomej siły. Umysł miała wypełniony obrazami. czekał kiedyś dwa i pół roku na piętnastominutowe spotkanie z mistykiem katolickim.Nie jestem misjonarką . w niczym nie zmienionego Ŝycia. Zaczynam rozumieć. Choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali. Teoretyczne zajmowanie się świadomością za pomocą ksiąŜek i rozmowy pozwala nam fantazjować na jej temat bez konieczności dokonywania zmian we własnym Ŝyciu. Nie znam tam nikogo. Droga do świadomości jest zazwyczaj mniej atrakcyjna w praktyce niŜ wydaje się w teorii. Zawsze jestem do głębi poruszona Ŝyciem ludzi. po czym powiedziała: . a następnie powracać do iluzji. Graham Green.zapytałam. Byłam tam w zeszłym roku na odosobnieniu i całą sobą czułam. po czym powracają do swojego dotychczasowego. co mnie tam spotka. Spotkanie miało odbyć się po mszy. pracując jako adwokat.Czuję. W dniu. nie potrafimy długo sporadycznie „odwiedzać" prawdy. Za kaŜdym razem donosiła. kiedy nie moŜemy juŜ dłuŜej Ŝyć w dwóch rzeczywistościach. W trakcie rozmowy o intensywności jej odczucia.

takich jak pozytywne nastawienie i połączenie mocy umysłu i serca. Jakie poglądy sprawiają. Ŝe wiedział. Pewnego dnia zadzwoniła do niego była koleŜanka z pracy i umówiła się z nim na spotkanie. Ŝe nie odpowiadają prawdzie? 5. który dotyczył stosowania zasad zdrowia holistycznego w biznesie. Czy przypominasz sobie. tak innymi od zasad zewnętrznych panujących w firmie. by wprowadzić w Ŝycie nowe zasady. Uświadomił sobie. Przez kilka tygodni po zakończeniu seminarium Dan opowiadał swoim kolegom z pracy o tym. ciała i ducha. Potem znajdujemy nowych towarzyszy. Pogłębianie świadomości oznacza zmianę Ŝyciowych zasad i przekonań. jaki popełnił. Jakie negatywne wzorce zachowania powtarzają się w Twoich relacjach z innymi? 3. które poznał na seminarium . Powiedział. Ŝe bardzo go zainspirował wykład. gdybyś przyjął/ęła w pełni świadomy styl Ŝycia? 133 .głównie dlatego. Po czterech miesiącach się załamał. Jakie przekonania pielęgnujesz. Wierzył. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu. Odpowiedz na pytania: 1. Ŝe gdy wszedłeś/aś w kontakt z prawdą na głębszym niŜ zazwyczaj poziomie. by jego koledzy z pracy stali się Ŝywym przykładem koncepcji. Czy boisz się zmian. Nikt nie pozostaje sam na długo. to wywołało to Twój niepokój? 8. Ŝe kiedy Dan opowiadał o swoich nowych pomysłach. Po tym spotkaniu szef poprosił Dana do siebie i powiedział. Ŝe otrzymał dar największy z moŜliwych . by „wizualizowali" powodzenie i obfitość. choć wiesz. Powiedziała wtedy. zakładał. Udało mu się nawet zorganizować wspólną medytację w dniu startu przedsięwzięcia. Ŝe jego entuzjazm okaŜe się zaraźliwy i Ŝe wszyscy zechcą bardziej świadomie podchodzić do swoich obowiązków. Jakie postawy Ŝyciowe pozbawiają Cię energii? 4. Dojrzawszy do tego.świadomości i praktyki biznesu. Czy oceniasz? JeŜeli tak. Ŝe inni takŜe są gotowi. Testem dla jego optymizmu było rozpoczęcie w firmie prac nad nowym projektem. Ŝe został członkiem jakiejś sekty. kilka osób wyraziło przypuszczenie. Ŝe realizacja planu się nie powiodła. aby swoje „cudowne" metody praktykował poza firmą. Dzięki tej rozmowie zdał sobie sprawę z błędu. w którym przyzwyczajamy się do nowego poziomu prawdy w Ŝyciu. W efekcie Dan zrezygnował z pracy w tej firmie. Chciał. dzięki której w pełni będziemy mogli wykorzystać potencjał naszego umysłu. Wkrótce zaczął nowe Ŝycie. który określa jakość Ŝycia. to jakie sytuacje lub relacje wyzwalają w Tobie tę skłonność? 6. Zachęcił swoich współpracowników. Kiedy się okazało. Czy usprawiedliwiasz swoje negatywne zachowanie? 7. Jednak w rzeczywistości było inaczej. czego się dowiedział. Ekspansja w sferę świadomości zawsze opiera się na energiach sefir Chochmy i Biny oraz na wewnętrznym pragnieniu odkrycia swojego powołania . iŜ trudno mu będzie pracować i pozostawać w zgodzie z nowymi zasadami wewnętrznymi. Ŝe negatywnie oceniasz postępowanie innych? 2. KaŜda zmiana w świadomości wymaga okresu izolacji i samotności. a takŜe nasze relacje z innymi. Jakie poglądy i postawy chciał(a)byś w sobie zmienić? Czy jesteś gotów/owa zobowiązać się do dokonania tych zmian? 9. Wspomnienia i nastawienie stanowią wzorzec. Czy potrafisz bez trudu myśleć o swoim Ŝyciu w sposób nieosobowy? 10.impuls do zmiany swojej sytuacji i do znalezienia odpowiedniejszej pracy. Dan i jego idee stały się obiektem bezlitosnej krytyki.ścieŜki słuŜby.

Ŝe coś mogło lub powinno się potoczyć inaczej. Tradycje duchowe Wschodu określają siódmą czakrę mianem czakry koronnej. lub co powiedzieliśmy niepotrzebnie. w której następuje świadome zespolenie z boskością. jak byśmy tego chcieli. która z wyŜszej rzeczywistości. Energia ta uwaŜana jest za wieczną. Ten opis pokazuje świadome zakończenie ziemskiego Ŝycia i przygotowanie się na powrót do wiecznej. Z siódmą czakrą związany jest chrześcijański sakrament ostatniego namaszczenia. Energia siódmej czakry ma wpływ na najwaŜniejsze układy w ciele: ośrodkowy układ nerwowy. układ mięśniowy i skórę. Pozwala rozbudzić naszą świadomość wewnętrzną poprzez medytację i modlitwę. duchowej toŜsamości. i teraz tego Ŝałujemy. bo nie wiedzą. zasila ciało. dzięki któremu po opuszczeniu tego świata w pełni moŜemy powrócić do rzeczywistości duchowej.energię źródła. Na tym polega „odzyskanie własnego ducha". a do ucznia Jana: „Oto matka Twoja". myśli prorocze. Pod koniec Ŝycia świadomie przywołujemy te wspomnienia. naleŜało powiedzieć. Ojcze. co czynią" i „Dokonało się. nieprzerwanie napływa do naszego układu energetycznego. Energetyczne powiązania z emocjami i umysłem: Siódma czakra zawiera energię. a takŜe akty wiary i modlitwę. a czego nie powiedzieliśmy. wizji i wglądów duchowych. oraz oddanie. Jest to ośrodek modlitwy. Podczas gdy cały układ energetyczny ciała ludzkiego oŜywiany jest przez ducha. których nie zakończyliśmy tak. które stanowią „sprawy niezakończone". łącząc całe ciało z siódmą czakra. tworzy rzeczywistość. odpuść im. pracujemy nad nimi. nie posiadającą początku ani końca. kontaktu z Ŝyciem i otoczeniem. Keter reprezentuje „nicość" . Jest ośrodkiem intuicji. a takŜe zaufanie. wglądy. 134 . oto syn Twój. która obciąŜa naszą świadomość i dotyczy czegoś. Pozwala uczynić duchowość przewodnikiem i nieodłączną częścią Ŝycia. lęk przed duchowym osamotnieniem. Umiejscowienie: czubek głowy Odpowiedniki fizyczne: siódma czakra jest centrum Ŝyciowej siły człowieka . z „ciemną nocą duszy". uzdrowienie. utratą toŜsamości. Powiązanie z sakramentami i sefirami: Z siódmą czakrą związana jest sefira Keter. przekraczających moŜliwości zwykłej ludzkiej świadomości. co np. lub moŜliwości. wzniosłe idee i związki mistyczne. Stanowi takŜe nasze „konto łaski". Przechowuje energię wytworzoną przez modlitwę i medytację i pozwala odczytywać symboliczne przesłania. która oznacza „koronę". Główne lęki: Obawy natury duchowej związane np. Być moŜe ten sakrament zapoczątkowały ostatnie słowa Jezusa. umysł i ducha. siódma czakra dąŜy do bezpośredniego kontaktu z boskością. NaleŜy do sfery mistycznej. którego udziela się osobie umierającej. powiedział do matki: „Niewiasto.energii. Następnie zwrócił się do Boga ze słowami: „Ojcze. która jest odpowiedzialna za oddanie. Symbolicznie sakrament ostatniego namaszczenia oznacza odzyskanie własnego ducha z róŜnych „zakamarków" Ŝycia. w której świat fizyczny ma swój początek. Rozprzestrzenia się w organizmie i połoŜonych niŜej sześciu ośrodkach energetycznych. na którym gromadzimy energię wytworzoną przez dobre myśli i uczynki. w ręce Twoje polecam ducha mego". co z wiarą jest związane: przewodnictwo wewnętrzne. które usuwa w cień ludzkie lęki. których nie wykorzystaliśmy. akceptując podjęte wcześniej decyzje i uwalniając się od poczucia. inspirację. Wisząc na krzyŜu. Niedokończone sprawy to takŜe związki.Rozdział 7 Czakra siódma: nasz łącznik duchowy Siódma czakra łączy nas z naszą naturą duchową. Podstawowe wartości: Wiara w obecność siły Boskiej i we wszystko. Znaczenie symboliczne: Siódma czakra zawiera najczystszą energię łaski lub inaczej prane. Boga lub Tao. oznacza teŜ wyraŜenie ubolewania w związku ze sprawą. Siódma czakra jest połączeniem z pozazmysłowym wymiarem Ŝycia.".

brzmi mniej więcej tak: „JuŜ nie chcę. wiem. który zaczyna konkurować z autorytetami zewnętrznymi. prosimy o to. co moŜe spowodować wewnętrzny zamęt lub nawet „duchową schizofrenię". kryzysami społecznymi lub nawet wojną. a kto jest w miłości. który powinien być nieodłącznym elementem ludzkiego Ŝycia. tym łatwiej jest nam świadomie czerpać z energii sefiry Keter lub czakry koronnej.Z perspektywy symbolicznej. Im mniej jesteśmy przywiązani do świata fizycznego. Jana od KrzyŜa. Ŝe są pod opieką niebios. Natomiast duchowość jest doświadczeniem indywidualnym. pracownik socjalny. gdy siedziałem z jedną z takich osób. Nadal prowadziłem rozmowę. ale takŜe rozpacz. Chciałbym przekazać ludziom. W tym klasycznym dziele zostały opisane stopnie. a ja się czuję taki bezsilny. Święta prawda siódmej czakry brzmi: śyj tu i teraz." Przebudzenie duchowe Na temat osobistej wędrówki duchowej powiedziano juŜ wiele. móc więcej zdziałać. „Pewnego wieczoru.głównie przed zagroŜeniami fizycznymi: chorobą. jak gdyby nic się nie działo. Poszukiwanie osobistego połączenia duchowego porusza nas do głębi. Świadoma lub nieświadoma modlitwa. miejsca czy wykonywanej pracy. aby z naszego Ŝycia zostały usunięte wszelkie iluzje dotyczące świata materialnego. budzi się w nas wewnętrzny autorytet. bez pośredników. Pragnę. Ŝe ostatecznym celem mistycyzmu jest rozpoznanie. jednak nie mogłem się oprzeć śmiesznemu uczuciu uniesienia. Na róŜnych etapach Ŝycia stajemy na rozstaju i powinniśmy pozwolić „umrzeć" jego wcześniejszej fazie. a ona powiedziała: »Wiesz co. który wyczuwał wokół siebie obecność aniołów. W swoim kazaniu Dusza jest zjednoczona z Bogiem Mistrz Eckhart napisał. naszego połączenia z Bogiem. Była we mnie wiara. Gdy rozpoczyna się proces oczyszczania. po czym się uśmiechnęła i wyszła. Religia jest przede wszystkim doświadczeniem grupowym i słuŜy ochronie grupy . ostatnie namaszczenie stanowi rytuał. ukierunkowanym na pozbycie się lęków związanych ze światem materialnym i na stworzenie relacji z Bogiem. naprawdę Ci wierzę«. jakie trzeba przejść. uczuć i emocji. jak równieŜ załamań. Byłem oszołomiony. nieznanych zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu. Pewnego razu zgłosił się do mnie męŜczyzna. iŜ „Bóg jest miłością. powtarzając w kółko: »Uwierz mi. czy dotyczy to osoby. jest w Bogu. Duchowe połączenie z Bogiem jest w istocie czymś innym niŜ religijność. mistycznych przeŜyć. padłem na kolana i zapytałem Boga: »Czy Ty w ogóle jesteś z tymi ludźmi? Czy słyszysz ich modlitwy? Oni potrzebują pomocy. zobaczyłem przy niej anioła. Przed tym doświadczeniem byłem taki zrozpaczony. co robimy. Pragnę osobiście odbierać przewodnictwo. Na kaŜdym ze stopni doznamy cudownych. Ŝe to brzmi jak sprzeczność. śmiercią. Pragnąłem jedynie. Próbowałem przekonać moją rozmówczynię. Miał poczucie. Ŝe tak naprawdę nie robi niczego dobrego dla biednych i zrozpaczonych ludzi na rzecz których pracował. Religia ma korzenie w energii pierwszej czakry. wierzę Ci. napisana w szesnastym wieku przez św. w której wyraŜamy pragnienie bezpośredniego poznania Boga. Najbardziej znana jest jedna z pierwszych prac na ten temat: Noc ciemna. gdy wróciłem do domu. Osobom związanym z Kościołem katolickim praca św. szaleństwa i poczucia skrajnej izolacji.« Nazajutrz. psychiki. a On w nim. byś Ty pojawił się w moim Ŝyciu i usunął wszelkie przeszkody. by stworzyć w pełni świadomą więź z boskością. Teraz wszędzie widzę anioły. w głębi mego serca. które uniemoŜliwiają osobisty kontakt z Tobą. Uniwersalna prawda: Energia siódmej czakry zachęca nas do odwoływania się do sił Boskich we wszystkim. Anioł się uśmiechał. jakie mnie ogarniało. Wiem. ubóstwem. Jana od KrzyŜa w pewnym stopniu 135 . bez względu na to." DąŜąc do połączenia z boskością. jednak nią nie jest. próbując jej pomóc w Ŝyciowych trudnościach. Ŝe wszystko będzie dobrze«. aby się oddzielić od (uŜywając mojej terminologii) świadomości zbiorowej (lub grupowej). by chroniła mnie grupa.

osłabła rola kapłanów i oficjalnych przywódców kościelnych. Gdy przed ośmioma laty byłam świadkiem katastrofy ekologicznej.intuicję. doświadczają wyjątkowej komunikacji telepatycznej i uzdrawiają modlitwą lub przez dotyk.osób świeckich. Jest archetypową przemianą ziemskiej społeczności. które indywidualnie i samodzielnie przyjęły niezwykłe nauki duchowe. aby sprowadzić pomoc istot duchowych. Na jednym z moich warsztatów pewna kobieta opowiedziała o swoim związku z przyrodą. Buddyści i Hindusi poznawali nauki chrześcijaństwa. Dla osób poszukujących duchowości ta nowa wolność oznacza przełom w moŜliwościach „poznawania" Boga. Podobnie jak oficjalni przywódcy religijni. bez względu na korzenie religijne. Osoby postronne. które przyznawały. chrześcijanie podróŜowali do buddyjskich klasztorów Zen i hinduistycznych aszramów. jakie istnieje pomiędzy wszystkimi Ŝyjącymi układami energii. nieŜyjącego juŜ mnicha trapistę. Thomasa Mertona. Ŝe religia rzymskokatolicka była pierwotnym Kościołem chrześcijańskim. nauki Dalajlamy i wielu innych utalentowanych nauczycieli rozprzestrzeniły się i wpłynęły na wspólnoty duchowe na całym świecie. bez względu na korzenie religijne czy kulturowe. która wyczuwa połączenie. odmawiam modlitwę. Przejście od religii do duchowości jest czymś więcej niŜ trendem kulturowym. Nie mogłam sobie 136 . jakiego nie doświadczyłam nigdy wcześniej. W następnych stuleciach. nawet jeŜeli same mieszkały w klasztorach. uznałabym go za wariata. słyszą głosy. duchowość ukrywała się za dobrze strzeŜonymi murami klasztorów i aszramów. „Za kaŜdym razem. jakiej świat nie widział od czasu buntu Marcina Lutra. które do tej pory stanowiły najsilniejsze źródło światła duchowego w rozumieniu symbolicznym legły w gruzach W latach pięćdziesiątych dwudziestego stulecia Chińczycy dokonali inwazji na Tybet. Ŝe mają wizje. Kobiety poczuły powołanie. Na zjeździe tym hierarchia Kościoła rzymskokatolickiego zerwała z częścią wielowiekowej tradycji. jak np. rewolucję. Mury klasztorów. medytowały nieprzerwanie tygodniami i popadały w depresje. Osoby. lecz takŜe przez uczonych. Poprzez II sobór watykański ta pierwotna struktura ogłosiła przesłanie ogólnego wyzwolenia duchowego. gdy się przygotowuję do pracy w ogrodzie. które opiekują się przyrodą. Dziennik azjatycki wyraził potrzebę poszukiwania wspólnych prawd buddyzmu i chrześcijaństwa. jednocześnie pościły aŜ do skrajnego wyczerpania. W 1960 roku wraz z II soborem watykańskim nastąpił przełom w świecie religijnym Zachodu. Od kiedy „niewyświęceni" posiedli umiejętność interpretowania pism. Na całym świecie ludzie zaczęli dostrzegać ograniczenia swoich tradycji religijnych i otwierać się na inne przekazy duchowe. Samo słowo „katolicki" oznacza „powszechny". nie chcąc zwrócić „uwagi Boga" na siebie. który w swoim klasycznym dziele pt. Powszechnie wiedziano bowiem. Wtedy natychmiast zaczynam odczuwać przy sobie ich obecność. w miarę jak Europejczycy poznawali inne kultury. trzymały się z daleka od niektórych z tych mistyków. Ŝe niewielu moŜe znieść bezpośrednie obcowanie z Niebem. stało się jasne. śycie klasztorne pozwoliło przekształcić „zwykłe" religijne podejście do Boga w bezpośredni kontakt z boskością. poznawanie siebie i wewnętrzna dyscyplina prowadzą do doznań mistycznych. ogarnęło mnie poczucie gniewu. Gdyby ktoś przed laty opowiedział mi o takich rzeczach. które zwykłych śmiertelników doprowadziłyby na skraj samobójstwa. Bariery pomiędzy Wschodem i Zachodem były przełamywane nie tylko przez zbuntowane osoby świeckie. co w sposób symboliczny sugeruje.pozwoliła na oddzielanie się od grupowego doświadczania religijności i na poszukiwanie indywidualnej drogi rozwoju duchowego. Odczytywanie symbolicznych treści angaŜuje szósty zmysł . wprowadzając nową wolność duchową dla wszystkich. zmuszając Dalajlamę do ucieczki z jego klasztornej ojczyzny. a przywódcy duchowi z róŜnych stron świata organizowali wspólne oficjalne spotkania. Boskie Światło stało się dostępne dla niezliczonych „nieklasztornych" mistyków . Choć wygnanie duchowego przywódcy było najbardziej bolesnym wydarzeniem w historii Tybetu. która dzięki umiejętności symbolicznego interpretowania rzeczywistości uzyskała dostęp do prawd uniwersalnych. Ŝe szczera modlitwa.

Wtedy 137 . zaproponowała mi zajęcie się uprawą i sprzedaŜą roślin leczniczych. Przypominam sobie. który zrobił doktorat na Uniwersytecie Cambridge. do którego moŜemy się udać. Abyśmy mogli podjąć te wyzwania. Ŝe po jego twarzy chodzi mucha. który wydawał się pochodzić od kogoś. gdzie on jest".in. którzy pracują na poziomie globalnym na rzecz jednoczenia się ludzi i krajów oraz poprawy warunków Ŝycia na Ziemi. z czego będę Ŝyła. uświadomiłem sobie. nie pójdzie do piekła. poniewaŜ jest katoliczką. którą znałam tylko przelotnie. w której byłam kierownikiem sklepu. Ŝe muszę posłuchać tego głosu. aŜ przyjmę Chrystusa. Zdałem sobie sprawę. Przyglądając mu się zauwaŜyłem. stworzył moŜliwości współpracy dla kosmonautów amerykańskich i rosyjskich i zainicjował Pierwsze Forum Światowe. Wygląda na to. Ŝe nikt. Mucha na chwilę odleciała. gdyŜ całą sobą wiedziałam. nie ma znaczenia. Jimowi dodaje sił jego wizja i moc ducha. przypominając mi o miejscu poza czasem i przestrzenią. Ŝe ludzkość wzywana jest do tego. gdzie jako siedmioletni chłopiec byłem wielokrotnie bity. Ŝe przebywa w innym miejscu.poradzić z tym uczuciem. Ŝe nie wierzę w to. Ŝe przemawia do mnie królestwo przyrody. Po prostu wiedziałam. a to. Ten obraz pomógł mi przetrwać okres szkolny. aby dać im cukierki. w małej wiosce na Tajwanie. Zafascynowało mnie to. Inni uczniowi mówili jej. otwierają się przed nami niezliczone nowe drogi i moŜliwości słuŜenia. Powiedział: „PomóŜ nam". Deepak Chopra i Thich Nhat Hanh. obok wielu liczących się przywódców politycznych. Gdy miałem dziewięć lat. Międzynarodowego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej oraz prezes i dyrektor Korporacji Diomedesa. w którym. przewodniczący Fundacji Gorbaczowa. gdzie po raz pierwszy w Ŝyciu zobaczyłem medytującego mnicha. Później zostałem posłany do protestanckiej szkoły z internatem. Dwa tygodnie później osoba. W ten sposób rozpoczęłam nowe Ŝycie. Ŝe nie będą się ze mną bawiły do czasu. gdy wędrowałam przez las. Ogólny ruch w kierunku współdziałania jest efektem uwolnienia Boskiego Światła. Ŝe Orient jest skarbnicą prawdy i Ŝe kultura Wschodu powinna być szanowana. gdy mój ojciec wygłaszał kazanie w trakcie naboŜeństwa. Ŝe jest katoliczką. Swoje pierwsze doświadczenia duchowe opisuje w następujący sposób: „Kiedy miałem pięć lat. w rodzinie amerykańskich misjonarzy." Odczuwając intuicyjnie to połączenie. czego o Bogu próbowali nauczyć mnie misjonarze. Celem zgromadzenia było stworzenie nowej wizji społeczności globalnej. a ja powiedziałem. Jednym ze współczesnych mistyków. Jednak pewnego dnia. Z sąsiedniego pomieszczenia słyszałem. Ŝe odchodzę z pracy. która była uczennicą w tej samej szkole. Wtedy zrozumiałem. Nawet przez chwilę nie zastanawiałam się nad tym. jest czterdziestoczteroletni Jim Garrison. poszedłem do świątyni buddyjskiej. aby pokazano mi w jaki sposób mogę pomagać naturze. Tego wieczoru skontaktowałam się z moim szefem i poinformowałam go. Jim jest takŜe teologiem. gdyŜ nie zgadzałem się z tym. po czym znowu usiadła na jego twarzy. jak stanąłem w obronie katolickiej dziewczynki o imieniu Jackie. Jim urodził się w Chinach. jak George Bush. Ŝe mnich nie reagował. aby dojrzeć duchowo i osiągnąć poziom holistycznego zrozumienia i słuŜenia. uczestniczyły autorytety duchowe m. Siedziałem w świątyni i przyglądałem mu się. a nie nawracana. usłyszałam głos. środowiska naturalnego i jego róŜnorodności oraz społecznej słuŜby i dobroczynności. zacząłem wygłaszać swoje zdanie w kwestiach dotyczących teologii. jak proponowała im dodatkowe cukierki w zamian za obietnicę. co mówi. kto sięgał mi tylko do kolan. Ŝe pójdzie do piekła. Następnie poprosiłam w modlitwie. Z tego powodu zostałem na dwa tygodnie zamknięty w izolatce. a on nawet nie drgnął. Margaret Thatcher i Michaił Gorbaczow. ludzkość zmierza ku pełniejszemu rozumieniu zdrowia i choroby. kto wierzy w Boga. cały czas się zastanawiając. W tym trudnym okresie powracał do mnie obraz medytującego mnicha. To on namówił Michaiła Gorbaczowa do załoŜenia Fundacji. Łzy napłynęły mi do oczu. Następnej niedzieli. Wkrótce po tym wydarzeniu jedna z opiekunek zwołała wszystkie inne dzieci.

kim jestem. co jest. Kiedy indziej powinniśmy wielbić stworzenie i róŜnorodności przejawów boskości. czasem na modlitwie. którzy ciągle narzekają lub są pozbawieni ambicji. do którego moŜna się udać. one jednak prawdopodobnie błędnie oczekują.znowu zobaczyłem obraz mnicha. Oddanie sprawia. wieczną toŜsamością. jakie stawia nam Ŝycie. dowiedziałem się. Trzecim symptomem jest potrzeba poświęcenia się czemuś większemu od siebie. jest wiele osób. Zwołując przywódców świata na Pierwsze Światowe Forum z zamiarem „wspólnego rozwaŜenia kolejnego etapu w rozwoju ludzkości". Wraz z tym zrozumieniem pojawiła się wizja sprawiedliwości społecznej. Wszyscy. Pragniemy obcować ze źródłem nadziei i cudów. Nawet krótki i przelotny kontakt z tą obecnością i jej nieskończoną mocą pozwala świadomie uwolnić się od lęków związanych z Ŝyciem. Oczywiście. rezultatem mego wczesnego doświadczenia z mnichem. nieznane lęki są drugim objawem kryzysów duchowych. Zwykłe rozwiązania wydają się mało atrakcyjne. Ci. której teraz słuŜę swoim Ŝyciem. a nasza uwaga przestaje być przyciągana przez ludzką moc. Tamto wydarzenie zmieniło moją świadomość i nigdy nie powróciłem do zwykłego myślenia. Ŝe jego dylematy mają podłoŜe psychologiczne." Jim jest współczesnym mistykiem. Wszystkie te ziemskie namiastki ostatecznie zawodzą. jak i energetycznie mamy potrzebę kontaktu ze źródłem mocy. Ŝe istnieje miejsce poza wszelkimi okolicznościami. Ŝe w obliczu małostkowości i ograniczonego myślenia naszym zadaniem jest utrzymanie światła . Ŝe jesteśmy narzędziami. partii politycznej. jak to rozpoznać. nie wiedzą tylko. Wierzę. technice ćwiczeń lub gangowi. Kryzysy duchowe i potrzeba oddania Symptomy kryzysów duchowych są bardzo podobne do objawów załamań psychicznych. który przypomniał mi. stał się wzorem potencjału ludzkiego ducha i siły. poprzez które działa Duch. Jestem przekonany. Wiele 138 . jaką posiada przepełniona wiarą jednostka. a czasem na zmierzeniu się z wyzwaniami.to najczęstsze stwierdzenie w przypadku osoby. Na tym polega praca duchowa. Gdy nauczyłem się docierać do tego miejsca. Całe swoje Ŝycie poświęciłem tej wizji. Lęki te nie są „zwyczajne". Kryzysy duchowe róŜnią się jednak od załamań psychicznych i charakteryzują się trzema rodzajami symptomów. Stworzyliśmy wiele nieodpowiednich zamienników potrzeby oddania się większej mocy: oddanie firmie. Nowe. awansu. jak wiele będziemy ćwiczyć. które jest wolne od ludzkich ograniczeń i zamętu. Ludzie. którzy doświadczają duchowych rozterek czują. które nigdy nie czuły sensu i celowości w swoim Ŝyciu. Ŝe nasza praca polega czasem na medytacji. W jakiś sposób musiałem wtedy udać się do tego wewnętrznego miejsca razem z nim. nie przechodzą kryzysów duchowych. jak wierzę. ale nieuchronnie będziemy coraz starsi. MoŜemy zachować zdrowie. która jest połączona bezpośrednio z Boską obecnością. lęk przed opuszczeniem czy starzeniem się. jak np. zarówno fizycznie. i czego chcę od Ŝycia" . W ogromnej liczbie dostępnych obecnie tekstów psychologicznych rzadko się wspomina o podstawowej ludzkiej potrzebie: o oddaniu. Zaczynają się zazwyczaj poczuciem braku sensu i celu w Ŝyciu. Ŝe coś się w nich budzi. i tak się zestarzejemy. Ŝe część naszej świadomości wiąŜe się z naszą nieosobową. PoniewaŜ kryzys duchowy dotyczy takŜe sfery psychiki. którzy mają negatywne poglądy. lecz wiąŜą się z utratą poczucia siebie lub własnej toŜsamości. która pozwala dokonać pozytywnych zmian na skalę światową. druŜynie sportowej. Pragnienie ma o wiele głębsze podłoŜe i nie zaspokaja go perspektywa podwyŜki.stawanie w obronie słabszych i przeciwstawianie się tym. aby wytrwać w świecie zewnętrznym. „początkujący mistyk" moŜe nie być świadomy jego duchowej natury i sądzić. „Nie wiem juŜ. Bez względu na to. umoŜliwiając ludzkości rozwój. małŜeństwa czy nowej znajomości. Ŝe samo Ŝycie dostarczy „sens" do ich stóp. któremu nie są w stanie zaradzić Ŝadne zewnętrzne zabiegi i zmiany. którą przepełnia energia siódmej czakry.

uwaŜasz je za bezwartościowe? Czego dotyczą Twoje marzenia związane z duchowością? Czy sądzisz np. jednak Ŝadna istota ludzka ani organizacja nie dysponuje taką mocą. Ŝe w jakiś sposób zawiodłeś/aś. które zniosą ograniczenia umysłowe i emocjonalne. gdy się je zwalnia z firm. gdy wprowadzi się w swoje Ŝycie zmiany. nieświadomie zaspokajając w ten sposób swoją potrzebę poświęcenia. Negatywna ocena zewnętrznych okoliczności w Ŝyciu takiej osoby jest wynikiem kryzysu duchowego. Per. Co więcej. począwszy od dzieciństwa aŜ do chwili obecnej. jednak ono przede wszystkim bada kwestie dialogu wewnętrznego dotyczącego spraw ducha. Zrezygnował z pracy i postanowił na jakiś czas wyprowadzić się z miasta. jakich doświadczają ludzie. guru ani pastor nie jest w stanie. Ŝe nasze ziemskie oddanie sprawom i ludziom da nam w zamian siłę. odkrywając lęki i negatywne przekonania i pozwalając na stawienie czoła swojej ciemnej stronie i swoim fałszywym bogom. Takie połączenie lęku z samotnością doprowadziło do załamania. podejmując takie. Ŝe ludzie dowiedzą się o jego chorobie. którym przez lata lojalnie słuŜyły. dlaczego tak trudno Ci jest zaufać Bogu? Czy czujesz. Oczekujemy.. osoba nie czuje potrzeby obwiniania innych za ten stan. nie znalazł jednak pocieszenia w religijnej tradycji rodziny. Wiele trudnych wyzwań z nią związanych jest natury psychicznej. by się oddawać innej istocie ludzkiej. przez dłuŜszy czas. a nie jego przyczyną. pełen lęku. Brak poczucia własnej toŜsamości i sensu w Ŝyciu oraz potrzeba oddania są najwyraźniej szymi oznakami tego. Ŝe zdarzyło Ci się złamać własne zasady duchowe? Czy kiedykolwiek pragnąłeś/aś uzdrowienia? Czy pragnąłeś/aś głębiej poznać Boga? To nie są zwykłe pytania psychologiczne. który teraz ma czterdzieści dziewięć lat. ChociaŜ rozpoznanie tych negatywnych wzorców jest pomocne takŜe w poradnictwie duchowym. oddanie powinno być skierowane ku górze. Przez wiele lat Per podróŜował po świecie. zdaje sobie sprawę z tego. Typowa pomoc psychologa polega na przyjrzeniu się negatywnym wzorcom w relacjach z innymi. nikomu nie mówiąc o swoim stanie fizycznym i duchowym. którzy mniej angaŜują się w rozwój duchowy? Czy prosiłeś/aś w myślach lub modlitwie o pomoc w zrozumieniu. Jednak w wieku czterdziestu trzech lat stwierdzono u niego obecność wirusa HIV Rok później zmarła jego matka. Per nadal pracował. który połoŜony był w dość odludnym miejscu w 139 .osób cierpi. a nie inne decyzje? Czy uświadamiasz sobie. zadawał się z waŜnymi osobistościami świata biznesu i prowadził błyskotliwe Ŝycie towarzyskie. dokąd ma nas doprowadzić. Ŝe podąŜanie ścieŜką rozwoju duchowego czyni Ciebie lepszym/ą od innych lub Ŝe Bóg jest bardziej przychylny Tobie niŜ tym. która doświadcza „ciemnej nocy". W jaki sposób próbowałeś/aś zrozumieć sens swojego Ŝycia? Które z Twoich lęków dotyczą pojmowania Boga? Czy oceniając swoje Ŝycie w kontekście duchowym. Ŝe przyczyna kryzysu ma charakter wewnętrzny. dzięki której unikniemy wszelkich nieszczęść. szukał wsparcia u pastora. Takie przeobraŜenie najpierw pogorszy samopoczucie osoby. Wcześniej Per nie poświęcał uwagi sprawom duchowym. kierować energią oddanej mu osoby bez wywołania skandalu. Nie jesteśmy stworzeni do tego. Z pewnością te symptomy są podobne do zwykłych zaburzeń psychologicznych. Zamknął się w sobie. Choroba często sprzyja duchowej przemianie i „ciemnej nocy". Gdy jednak mają podłoŜe duchowe. Gdy zmarła jego matka. Zdobył uznanie i odniósł ogromny sukces finansowy. jak np. fałszywe przekonania nie poddadzą się bez walki i nie zrezygnują ze swojej dominacji nad ludzką psychiką. Wrócił więc do domu swojej matki. śaden ksiądz. Łatwiej moŜna uzyskać na nie odpowiedzi. Wprawny doradca duchowy moŜe pomóc w przejściu przez „ciemną noc duszy". W wyniku tych dwóch dramatycznych przeŜyć Per popadł w rozpacz i depresję. projektuje okręty pasaŜerskie. z którą łączyła go bardzo silna więź. gdyŜ otworzy przed nią jej serce i umysł. Ŝe osoba wchodzi w okres „ciemnej nocy".

jak długo będę Ŝył . Ŝe posiadł „Ŝycie wieczne".powiedział mi Per . lecz jej intensywność. Nawet pięć minut rano i wieczorem moŜe się okazać wystarczające. czego zaznałem wcześniej". nie obsesja. co teraz wiem i czego doświadczam. Jego Ŝycie skupiło się wokół praktyki duchowej. Ŝe jakiś rodzaj modlitwy przynosi Ci spokój. Módl się o określonych porach: po przebudzeniu.jednak. Osoba. śyję pełniej i mam połączenie z miejscem. abym się 140 . W swojej wędrówce duchowej Per osiągnął coś. uczyń go częścią swojej codziennej praktyki oddania. Odkrył ją w sobie. przed snem. Pod koniec wykładu jakiś męŜczyzna poprosił mnie. pięćdziesięciosiedmioletni były ksiądz katolicki. Swoje pierwsze doświadczenie tego typu opisuje w następujący sposób: „Wiosną 1976 roku poproszono mnie. Poszedł więc do księgarni w najbliŜszym mieście. Samotne wieczory mógł wypełnić jedynie czytaniem. śył jak pustelnik . wprowadzając dietę leczniczą. Oddanie. Per uczył się utrzymywać swojego ducha „tu i teraz" i świadomie robił wszystko. Z kaŜdym dniem czuł się coraz silniejszy. „Nie wiem. która jest w stanie pokonać ograniczenia ciała. które wskazuje nową drogę. Jak powiedział. JeŜeli nie znamy takiej osoby. Módl się codziennie w sposób. co się z nim dzieje. czego bardzo mu brakowało .górach. gdybym nie miał tego wirusa. O jakości modlitwy decyduje nie czas jej poświęcony. Wrócił do domu matki z duŜą liczbą ksiąŜek i przez kolejne kilka miesięcy dokształcał się w dziedzinie leczenia alternatywnego. ale świadczą o mocy ducha. duchowego doradcy. Doświadczenia Pera nie tylko ukazują „ciemną noc duszy". Ŝe wirus uzdrowił mnie duchowo. W rezultacie zaczął medytować. w trakcie jednej z medytacji „odwiedził Niebo". Gdyby ktoś zaproponował mi wszystko to. Z czasem pojawił się optymizm i nadzieja. moŜemy znaleźć pomoc w literaturze duchowej. modlitwy i gdy jest to moŜliwe. Zajmowałem się wtedy tworzeniem płaszczyzny porozumienia dla róŜnych tradycji duchowych. W tym stanie wszystkie lęki Pera znikły i poczuł. myślę. ma w sobie więcej Ŝycia. poniewaŜ to wewnętrzne miejsce swoją realnością przewyŜsza wszystko to. moŜe stanowić deskę ratunku. w tym takŜe medytacji i wizualizacji. które jest o wiele bardziej rzeczywiste niŜ ta ziemia i to Ŝycie. który jest dla ciebie najodpowiedniejszy. oddając się medytacji i stosując dietę makrobiotyczną. jego układ odpornościowy odzyskał pełną sprawność. Zaczął więc czytać ksiąŜki na temat mistycyzmu. Per mówi. Ŝe teraz czuje się lepiej niŜ kiedykolwiek w przeszłości i Ŝe odkąd spojrzał śmierci w oczy. która rozumie naturę wędrówki duchowej. twierdząc. Wierzę. Prowadź dziennik. Ron.w odosobnieniu. Po tym wydarzeniu wrócił do pracy. Ŝe zgodziłbym się. Podczas medytacji zaczął doświadczać stanów rozszerzonej świadomości. Aby się czymś zająć. Udał się do lekarza. moŜe w połowie dnia i wieczorem. nie miał pojęcia. potrzebujemy zaufania.oddanie sile potęŜniejszej od siebie. w których znalazł opisy doświadczeń zbliŜonych do jego stanów uniesienia. jak jego duch oddziela się od ciała i wchodzi w wymiar „ekstazy nieznanej ludzkiemu doświadczeniu". abym dla grupy ludzi wyznających róŜne religie wygłosił wykład na temat mocy Boga. prawdę mówiąc. gdy był młodym księdzem. W ten sposób zetknął się z alternatywnym podejściem do zdrowia i z literaturą duchową. Choć doznania były cudowne. zapisuj w nim swoje myśli i modlitwy i pamiętaj. teŜ bym tego nie wiedział. Ŝe jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest zaraŜenie się wirusem HIV. jest bardzo kojącą i uzdrawiającą siłą. aby pozamykać sprawy z przeszłości. Ŝe kaŜda ciemna noc kończy się światłem. Jednocześnie zmienił swoje nawyki Ŝywieniowe. zdobył uznanie w Stanach Zjednoczonych dzięki zdolności uzdrawiania. zaczął remontować dom. Przetrwanie „ciemnej nocy duszy" Aby przetrwać „ciemną noc". a jego kreatywność osiągnęła nowy poziom. aby powtórnie przeprowadzić badanie krwi i choć nie przestał być nosicielem HIV. JeŜeli odkryjesz. Poczuł.

który utwierdził mnie w przekonaniu. Uzdrawianie duchowe znalazło się w centrum mojego Ŝycia. Uwolniłem się od wszelkich przywiązań. Joan Rivers przedstawiła mnie jako uzdrowiciela duchowego. Gdy mu odpowiedziałem. Wyniki pokazały Ŝe nowotwór. Kiedy wracałem po programie samolotem z Nowego Jorku. który powiedział jej. Byłem zaskoczony. jaki przechodziłem. aby jak najszybciej skończyć. Wracając do Ŝycia. Ŝe gdy wreszcie podjąłem decyzję o odejściu. Mój udział polegałby na udostępnieniu tej sile duchowej siebie jako narzędzia. co mam robić. to stwierdzenie było jak grom z jasnego nieba . które znajdują się w grupie. Owego dnia poczuła. drugą kreśląc z przyzwyczajenia znak krzyŜa. leczącego za pomocą modlitwy. co naleŜy. w jaki sposób mógłbym tej pomocy udzielić. na który chorowała. więc zapewniłem go.« Czułem. np. gdy zrozumiał. niŜ gdybym pozostał księdzem. by moc BoŜa uczyniła. RóŜne wydarzenia wywołały w nim niechęć do politycznej atmosfery panującej w Kościele i przekonanie. Z powodu tego. postanowiłem zostać uzdrowicielem duchowym. i przy jej udziale wykonywać swoją pracę. który znajduje uznanie nie tylko wśród osób 141 . a co.jakby ktoś powiedział: »oto Twoja nowa toŜsamość«. które poznałem jeszcze jako ksiądz. Około dwustu z czterystu obecnych osób podeszło do przodu." „Ciemna noc" Rona zaczęła się w 1987 roku. Od tego czasu moje Ŝycie obrało kierunek. iŜ dłuŜej nie chce być duchownym. postanowiłem. Wkrótce potem poznałem głęboko uduchowioną osobę . poprzez które mogłaby działać. aby uczestniczyć w modlitwie. Nie wiedziałem. więc poprosiłem o przewodnictwo i intuicyjnie zacząłem kłaść na ludziach ręce. Jednak lęk przed tym.pomodlił za chore osoby.powiedział Ron . Niemal natychmiast pojawiły się nowe moŜliwości. wszedłem w głęboki konflikt z pewnym biskupem. gdzie jest moje miejsce. co powiedzą inni. aby ponownie udała się do lekarza i przeprowadziła dodatkowe badania. która jest potęŜniejsza ode mnie. W tym samym czasie otrzymałem zaproszenie do wystąpienia w telewizyjnym programie Joan Rivers. Stwierdzenie tego bardzo mną wstrząsnęło. Nie czułem niczego poza strachem. Ŝe tak uczynię.nauczyciela. jakie udało mi się rozpoznać. męŜczyzna wszedł na podium i ogłosił: »Ron chciałby się pomodlić o uzdrowienie obecnych tu chorych«. Sprawnie przesuwałem się od jednej osoby do drugiej. Ŝe zrezygnuję z roli duchownego. jednak Boska moc uzdrawiania . czuję.sprawy jednak tak się potoczyły. Choć od dwudziestu pięciu lat byłem księdzem. Wierzyłem w teologicznie pojmowaną moc Boga. zerwałem jednak z naukami religijnymi. Tak teŜ zrobiła. jakiego świadomie nie planowałem. W obliczu kryzysu toŜsamości. załamany i czułem się nie na miejscu. prosząc." Ron jest teraz czołowym uzdrowicielem. Pomyślałem. współpracy ze światem medycznym. Wtedy właśnie światło zaczęło powracać do mojego Ŝycia. jakby błyskawica przeszyła jej ciało. Zastanawiając się nad tym. bo choć formalnie zrezygnowałem z funkcji księdza. szczególnie moja rodzina. Ŝe powinienem zawierzyć sile. Dokładnie przypominam sobie kobietę. słuŜy pogłębianiu mojej świadomości duchowej. Po około czterech miesiącach ta sama kobieta przyszła do mojego kościoła. PołoŜyłem na niej jedną dłoń. Usłyszała jednocześnie wewnętrzny głos. uda mi się przełamać ograniczenia religii i zyskać większą wiarygodność. bym pamiętał o nich podczas swojej osobistej modlitwy. Ŝe nauki głoszone przez Kościół są niezgodne z nauczaniem Jezusa. jak szczerze wierzyłem. zniknął. „Byłem zrozpaczony. przypomniałem sobie zdanie wypowiedziane w modlitwie przez świętego Franciszka: »Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Serce niemal mi stanęło. Ta trudna sytuacja zmusiła mnie do przyjrzenia się sobie i określenia na nowo. co od tamtego momentu wydarzyło się w jej Ŝyciu. Ŝe z powołania nadal nim jestem. Ŝe gdy odejdę. Ŝe chodzi mu o to. która jako pierwsza stanęła przede mną. nie pozwalał mi odejść. co robiłem. Bałem się wystąpić przeciwko świadomości grupowej .to było coś nowego. Pozostałem wierny mistycznym prawdom. aby opowiedzieć o tym. rodzina mnie w tym wspierała. Ludzie zaczęli się zwracać do mnie o pomoc.

Modlitwa nie polega na słowach. ale zwracanie się do Boga po to. którym muszę wybaczyć«. Ŝe kaŜdy moŜe być uleczony. na czym polega prawdziwa modlitwa. bez względu na to. Uzdrowiciel z powołania ma za sobą doświadczenie »ciemnej nocy duszy« i opuszczenia przez Boga.potrzebujących. Tak nie jest. Odpowiedz na pytania: 1. Dzięki swojemu zrozumieniu natury uzdrawiania poprzez modlitwę. a takŜe całej planety. Ja tylko »uruchamiam« te energie. co nie znaczy jednak. Jednostka musi rozwinąć osobiste i odpowiedzialne Ŝycie duchowe. oraz słuŜyć swoim Ŝyciem innym i całemu stworzeniu. Ŝe mogę kogoś w czymś wyręczyć lub Ŝe mam moc.w pokorze i świadom. To nie śmierć jest wrogiem. Choć ich słowa sugerują. Jakie odpowiedzi na powyŜsze pytania wywołałyby największy lęk? 142 . To nieporozumienie wynika z przekonania. Modlitwa jest świadomym kontaktem z Bogiem. Na czym polega uzdrawianie przez modlitwę? Polega na przywołaniu energii Boga. Ron mówi: „Pozwólcie. Ŝe zawsze moŜesz zostać wskrzeszony. Błędem jest myślenie. co tworzymy. jeŜeli potrafimy zrozumieć. Zachowujesz w świadomości wspomnienie »ciemnej nocy«. aby uzdrowić swoje lęki i wybaczyć tym. jakie kierujemy do Niego. aby mogła »dotknąć« nas w sposób. nie mogę nazwać ich uzdrowicielami z powołania. którzy przeszli tę drogę przed nami – chcemy mieć pewność. Gdy to rozumiemy. w miłości. aby z Nim być. tu i teraz. pozwalającą pokonać chorobę fizyczną. Taka osoba charakteryzuje się gotowością do przyjęcia energii Boga w modlitwie. modlitwa staje się »lekarstwem«. to z pewnością tak nie myślą. stał się cennym źródłem informacji dla wszystkich. Czasami osoba musi doświadczyć choroby. dlatego musimy się nauczyć działać i myśleć mądrze. boją się jednak poznać przyczyny. jak ciemna jest noc. Teraz rozumiem. Jesteśmy odpowiedzialni za to. Niektórzy umieją zdobyć się na odwagę. aby następnie wykorzystać ją dla dobra poszczególnych osób. Jacy ludzie szukają mojej pomocy? Osoby umierające. o co odtąd zostaniesz poproszony. powiedzieć Bogu: »Jestem gotów przyjąć Twoją łaskę i uŜyć jej jak Jezus to czynił. Celem naszego pobytu na Ziemi jest przezwycięŜenie iluzji i odkrycie wewnętrznej mocy własnego ducha. w przewaŜającej części czujące. Ŝe tak. Czy uzdrawianie poprzez modlitwę zdobywa uznanie w wyniku wzrostu świadomości duchowej wywołanej przez ruch New Age? Tak. które pragną zostać uzdrowicielami. Ŝe najpierw wyjaśnię. dzięki któremu pozostajesz w łączności z Bogiem . lecz lęk przed nią. modląc się lub medytując? 2. Po rozstaniu ze mną ludzie muszą kontynuować bycie z Bogiem. Ŝe jedynym sposobem przetrwania tego piekła jest zwrócenie się do Boga i zaakceptowanie Jego warunków. aby móc stawić czoła swoim lękom i swojej negatywnej energii. Czasami nadchodzi czas śmierci. której ktoś sam nie posiada. Ŝe ksiądz ma lepszy kontakt z Bogiem niŜ zwykły śmiertelnik. Śmierć moŜe być zakończeniem doświadczenia związanego z opuszczeniem. lecz takŜe tych. a konkretna osoba musi utrzymać je w ruchu. Ich konflikt wewnętrzny widać jak na dłoni. z powodu których ich dusza tak cierpi. co to znaczy być uzdrowicielem z powołania. Ŝe po drugiej stronie będzie czekał na nas komitet powitalny. który pozwoli nam się poczuć silniejszymi od choroby. by kiedy modlę się z nimi. Wiele osób określa siebie mianem uzdrowicieli i choć posiada dobre chęci. stającej się punktem odniesienia. Ŝe Bóg je opuścił lub Ŝe zostały przez Niego ukarane. Czy moŜliwe jest uzdrowienie? Oczywiście. Zazwyczaj otrzymują łaskę. Na jakie pytania szukałeś/aś odpowiedzi. bez względu na to. Dlatego staramy się skontaktować z tymi. Prawdziwy kontakt to nie proszenie o coś. lecz na Ŝyciu z Bogiem. Ŝe opuszczenie jest zapytaniem ze strony Boga: »Czy potrafisz wierzyć we mnie nawet w najciemniejszą z nocy?« W czasie tego opuszczenia załamuje się Twój duch i zdajesz sobie sprawę." Ron powrócił do odwiecznej formy uzdrawiania: poprzez wiarę. Ŝe są w stanie zaakceptować Jego wolę.

Ŝe Bóg Twojej religii jest prawdziwszy od tego. Czy zacząłeś i przerwałeś praktykę medytacji? JeŜeli tak. jakie mogłyby nastąpić w Twoim Ŝyciu? 143 . zamiast modlić się z pełną czcią? 4. Ŝe Bóg wyjaśni Ci przyczyny Twoich bolesnych doświadczeń? JeŜeli tak. 10. 7. Czy obawiasz się wejść w głębszy kontakt z Bogiem z powodu zmian. 5. wymień je i określ swój stosunek do nich. Czy oczekujesz. Czy uwaŜasz. to czy czujesz taką potrzebę? Czy znalazłeś/aś obiekty zastępcze dla swojej potrzeby oddania? JeŜeli tak. dlaczego nie udało Ci się w niej wytrwać? 9. gdyby odpowiedź brzmiała: „Nie mam zamiaru ujawniać Ci czegokolwiek na tym etapie Twojego Ŝycia"? Co wtedy byś zrobił(a)? 8. Których znanych sobie duchowych prawd nie przestrzegasz? Wymień je.3. wymień jakich. Czy jesteś oddany/a jakiejś ścieŜce duchowej? JeŜeli nie. Czy targujesz się z Bogiem? Czy skarŜysz się Bogu częściej. jak wpłynęłoby to na Twoje Ŝycie? A jak zareagował(a)byś. niŜ wyraŜasz mu wdzięczność? Czy zwykłeś/aś prosić Boga. który jest obecny w innych tradycjach duchowych? 6. Gdyby nagle Bóg postanowił udzielić Ci wszystkich potrzebnych wyjaśnień.

Ŝe nie ja pierwsza głoszę. Aby uzyskać przewodnictwo. tak jak choroba pojedynczej osoby wymaga zmobilizowania i połączenia wszystkich sił organizmu i podporządkowania Ŝycia idei uzdrowienia. wszyscy kroczymy tą samą ścieŜką.Posłowie Przewodnik współczesnego mistyka Wiem. czy chodzi o opanowanie choroby. Technika informacyjna jest fizycznym odzwierciedleniem naszych powiązań energetycznym. DąŜ wyłącznie do prawdy 7. czyli wykorzystywania modlitwy. która wymaga od nas właściwych mistykom umiejętności pracy energią. Jednak patrząc z poziomu czakry siódmej. Ŝe społeczność światowa jest nękana kryzysami. ma znaczenie symboliczne. obserwując ich wpływ na własny układ energetyczny. SkaŜenie radioaktywne. To przeobraŜenie nieuchronnie obejmie wszystkie aspekty kultury globalnej. śyj tu i teraz 144 . Bez względu na to. sportowy czy w innej dziedzinie. co istnieje w naszych polach energetycznych. Z punktu widzenia pierwszej czakry energetyczny wiek cywilizacji określa się mianem „ery informacji". To. kiedy tracisz energię w wyniku lęków i negatywnych myśli. Choć wydaje się to dziwne. Zmienia się coraz częściej nasz stosunek do mocy osobistej i duchowej. Analizuj wszystkie swoje decyzje. zauwaŜamy. którzy na poziomie fizycznym osiągają najlepsze rezultaty. sukces finansowy. które dotykają kaŜdego narodu. Poddaj własną wolę woli Boga 6. Pamiętaj o siedmiu uniwersalnych prawdach dotyczących ciała i duszy: 1. Szanuj siebie 4.wewnętrzną i niematerialną a zewnętrzną i fizyczną. Szanujcie siebie nawzajem 3. Miłość jest siłą Boską 5. zarówno te fizyczne. codziennie badaj swój układ energetyczny (zob. jak i emocjonalne. medytacji i nieustającej analizy siebie i świadomości. wszystkich „organów" i „systemów" naszego globalnego ciała. zmniejszanie się zasobów wody pitnej. na seminariach uczących pozytywnego nastawienia czy w sporcie. Ŝe mamy do czynienia z erą świadomości. w programach dotyczących zdrowia i rozwoju. gdzie odpowiednia postawa i umiejętność wizualizacji jest równie waŜna jak trening fizyczny. Ŝe wszystkie przeszkody są iluzoryczne. Informacja przekazywana drogą energetyczną wykorzystywana jest juŜ wszędzie: w holistycznym podejściu do zdrowia. obie ery są jednym i tym samym. Ŝe Ŝyjemy w niezwykle ciekawych czasach. charakteryzującej się komputeryzacją biznesu. śaden z dotychczasowych okresów nie jest do nich podobny. W ten sposób rozpoznasz. Wyczerpały się moŜliwości systemu działającego na zasadzie „dziel i rządź". „Era komunikacji" jest symbolem nowej świadomości globalnej. śyjemy pomiędzy dwiema formami rzeczywistości . Jego miejsce zajmuje dąŜenie do połączenia sił wielu narodów w celu przetrwania i bezpiecznego wejścia w nowe stulecie. szkół i domów. ci. rysunek nr 6). degradacja środowiska naturalnego i kurczenie się warstwy ozonowej są kilkoma z wielu zagadnień o ponadnarodowym wymiarze. w myśl uniwersalnej prawdy: Wszystko jest jednością. Ŝe wszyscy stanowimy jedność. W kaŜdej sytuacji dopatruj się znaczenia energetycznego i nim się kieruj. Jest zewnętrznym wyrazem tego. w swoich działaniach wykorzystują energię. Groźba katastrof globalnych wymaga od nas zjednoczenia sił. Wszystko jest jednością 2. Pamiętaj. Patrz poprzez pryzmat symboliki. Wskazówki dla współczesnego mistyka Myśl w kategoriach jedności.

145 .

co symbolizuje sakrament małŜeństwa. które podjąłeś względem siebie. błogosławiąc Ŝycie. wykorzystując poniŜsze wskazówki: Przy pierwszej czakrze skup się na energii sefiry Szechiny i poczuj. Przechodź kolejno przez czakry. Następnie zastanów się. wyślij do nich pozytywną energię. Następnie przywołaj do świadomości energię sakramentu komunii i zobacz. Stosując te prawdy jako wyznaczniki. zastanów się głębiej nad znaczeniem honoru i poproś o pomoc. czy w wystarczającym stopniu otaczasz miłością siebie i innych oraz czy wyraŜasz miłość w aktach wybaczenia. Oceń.połączenia z boskością i sakramentu ostatniego namaszczenia. Następnie skieruj swoją uwagę na energię sakramentu bierzmowania i związany z nią obowiązek szanowania siebie. takŜe w szerszym znaczeniu. poproś. abyś mógł się pozbyć iluzji. zapytaj: „Jaki lęk pozbawia energii tę część ciała?" Po czym weź głęboki oddech i świadomie odłącz swoją energię od tego lęku. Nie jest moŜliwe. której prawdy nie przestrzegasz. abyś mógł uniknąć powtarzania tego negatywnego wzorca. Poproś. czy w dostatecznym stopniu troszczysz się o siebie i wywiązujesz z zobowiązań. JeŜeli nie potrafisz dostrzec tej prawidłowości. i jeŜeli uznasz. JeŜeli Twoja energia jest negatywna lub skaŜona lękiem. i gdy odpowiedź jest twierdząca. Przy trzeciej czakrze skoncentruj się na energii sefir Necach i Hod: wytrwałości i pełni. Uświadamiając sobie. ciało i ducha z Boską świadomością. Na tym polega wykorzystanie energii sakramentu spowiedzi. które Tobą władają. w codziennej medytacji koncentruj się kolejno na kaŜdej z czakr. Przy czwartej czakrze skoncentruj się na energii sefiry Tiferet -miłości i współczuciu. Zastanów się nad słowami. abyś mógł dochować wierności własnym zasadom. Przypomnij sobie o prawdzie związanej z sakramentem kapłaństwa: kaŜdy z nas ma szczególny dar do ofiarowania Ŝyciu i kaŜdy jest prowadzony ku jego realizacji. postępuj w sposób następujący: 1. Przy drugiej czakrze skoncentruj się na sefirze Jesod i poczuj energię. Ŝe obecność kaŜdej osoby w Twoim Ŝyciu ma swoje Boskie przyczyny. czy w jakiś sposób nie łamiesz ustalonych przez siebie zasad. Zadaj sobie pytanie: „Czy tracę energię?". zastanów się nad swoimi intencjami. 2. jak łączysz się z całym Ŝyciem. jaki lęk spowodował to zachowanie.Te proste i pełne mocy prawdy pomagają ponownie zestroić umysł. na jakie się zgodziłeś. by światło napłynęło do tego lęku i dało Ci siłę. zaakceptuj to. zwróć się o mądrość i zrozumienie sytuacji. wykryjesz kaŜde osłabienie. Dla siódmej czakry przywołaj energię sefiry Keter . Ŝe zraniłeś te osoby. ciała 146 . abyśmy rozminęli się z naszym Ŝyciowym celem. Ŝe oszukiwałeś innych. Zastanów się nad sposobem swojego postępowania i oceń. JeŜeli tak. Kontynuując analizę swojego codziennego Ŝycia. Następnie skoncentruj się na symbolicznym znaczeniu sakramentu chrztu. jaką uwalniasz z tego miejsca w aktach tworzenia. Rozpoczynając od pierwszej. świadomie doprowadzając do końca niedokończone sprawy i uwalniając się od nich. JeŜeli mówiłeś nieprawdę. Przy piątej czakrze przywołaj energię sefir Chesed i Gewury. 3. Przywołaj odpowiadające danej czakrze ochronne energie sefiry lub sakramentu. jak zwiększa się jej aktywność w tej części ciała. a potem swoją rodzinę. miłosierdzia i osądu. Boskiej mądrości i zrozumienia. oraz przyjrzyj się swojemu sposobowi myślenia na temat innych i siebie. Poprzez oddech pozwól Boskiej energii wejść do Twojego umysłu. Codzienna medytacja Dodatkowo. które wypowiadasz do innych. Przy szóstej czakrze skoncentruj się na energii sefir Chochmy i Biny. która powoduje zamęt lub Cię przeraŜa. i określ. Skoncentruj się na energii danej czakry i poczuj. moŜesz odzyskać swojego ducha.

Niezmiernie cenię jej poczucie humoru i energię. niezwykły talent. Jesteśmy kościołem. których Ŝycie i praca są dla mnie źródłem nieustannego natchnienia. jak Ŝyć w sposób duchowy. których kocham i podziwiam. lecz skierowanie nas do wnętrza. doradcą i przewodnikiem. Podziwiam jej akademicki umysł i wielkie oddanie sprawie rozpowszechniania pracy autorów. gdzie moŜemy odkryć własną moc. Nosimy w sobie boskość. czym mnie obdarował. Szczerze dziękuję za pomoc Robercie Howard. by wyrazić to. Wiele zawdzięczam mojej redaktorce. osobistej redaktorce Dorothy Mills -zarówno za jej profesjonalne wsparcie. aby móc i umieć Ŝyć w sposób pełen znaczenia dla nas samych oraz dla osób z naszego otoczenia. Naszym zadaniem jest poznawanie siebie i osiągnięcie dojrzałości duchowej. Jednak przede wszystkim. Wdzięczność to za mało. naszej wspaniałej sekretarce o umiejętnościach rodem spod znaku Panny. Z głębi serca dziękuję mojej kochanej. Łącząc się w ten sposób ze swoim ciałem i duchem. Ta codzienna medytacja pozwoli Ci diagnozować stan zdrowia własnego ciała. On takŜe jest jednym z moich najdroŜszych przyjaciół. łączeniu zasad fizyki z buddyzmem Zen. Dorothy jest dla mnie skarbnicą siły i optymizmu. 147 . a takŜe oddanie medycynie holistycznej. za częste wspieranie mnie i ogromną pracowitość. Badając siebie w ten sposób. który będzie odzwierciedleniem Twojej istoty duchowej. ucząc się języka ducha. rozwiniesz umiejętność odczytywania energii i odczuwania prowadzenia intuicyjnego. taka jest Boska obietnica. nie sądzę. będziesz mógł wzmocnić poczucie równowagi w układzie energetycznym. która zasila nasz układ biologiczny. ale przede wszystkim za zrozumienie wizji. Gdy zrozumiemy. Dodatkowo regularnie przypominaj sobie archetyp ziemi obiecanej. pięć lat temu zaproponowała mi współpracę. Rozwijanie tych zdolności wymaga codziennej praktyki. Dziękuję takŜe drugiej redaktorce. a w trudnych okresach . powiernikiem. Jestem takŜe wielkim dłuŜnikiem Janet Biehl. w połączeniu ze szczerym pragnieniem uczenia się ze swoich doświadczeń. w tym takŜe mojej. Mary-Charlotte. co czuję w związku z tym.i duszy.przeprowadzania analizy nawet co godzinę. Christiane Northrup. Musimy tylko zamknąć oczy i poczuć energię sakramentów. Jestem jej niezmiernie wdzięczna za jej niewyczerpany optymizm. Gdyby nie on. bym się zajmowała tym. Normanem Shealym. Przez ponad dziesięć lat prowadziłam badania wspólnie z doktorem medycyny. Mądrość jest zapisana w nas. umysłu i ducha. Karin Wood. dziękując jej za pracę korektorską. Wiele zawdzięczam takŜe jego cudownej Ŝonie. co robię. stanowiąc źródło mocy. które wspierały mnie w pracy i pisaniu tej ksiąŜki. z którymi współpracuje. C. zbuduj system zasad. co Leslie potrafiła w pełni zrozumieć. która nas łączy. pozbawi siły Twoje lęki i wzmocni ducha. Utalentowana lekarka i pisarka. która została moją serdeczną przyjaciółką i członkiem naszego zespołu. Podziękowania Jestem wdzięczna wielu osobom. synagogą. Moje Ŝycie jest pełne przyjaciół. Leslie Meredith. Głęboką wdzięczność czuję dla Neda Leavitta za zapoczątkowanie tego projektu oraz za jego niezaleŜność i fachowość. jak i za przyjaźń. którą pragnęłam przelać na papier. zewnętrznego rozwiązania dla wszystkich problemów. Ŝe wiele lat temu zetknął nas ze sobą. nie pozostaje nam nic innego. W oparciu o siłę ducha moŜemy pokonać kaŜdy problem. Ten prosty akt świadomości. aszramem. ciepło i troskę. Zadaniem tego obrazu nie jest zachęcanie nas do poszukiwania jednego. Era świadomości nie polega na tworzenia nowych teorii duchowych lub na prowadzeniu eksperymentów myślowych słuŜących np. sefir i czakr. Jesteśmy nią. na zawsze pozostanę wdzięczna losowi za to. zwłaszcza Ŝe w trakcie pracy zmieniłam koncepcję ksiąŜki. Od tego czasu wspólnie się uczyłyśmy. z jakiej gliny jesteśmy ulepieni.

w którym dorastałam. nadal mnie inspiruje. gdy potrzebowałam jej pomocy. Najbardziej pragnę podziękować swojej rodzinie. A jej postawa osoby. czuję miłość i jestem wdzięczna za jej wsparcie. Wasze ciepło i gościnność pomogły mi znowu poczuć się u siebie po powrocie do miejsca. dodawała mi odwagi. Z powodu nawału pracy nie mogłam odpisywać na Wasze listy i odpowiadać na telefony. Pauli Daleo. Bez Waszego zaangaŜowania i uwag nie potrafiłabym napisać tej ksiąŜki. która wiele razy odwiedzała mnie w domu. Dr Green zdobył światowe uznanie w dziedzinie badań ludzkiej świadomości i dlatego dumna jestem. siła charakteru i niewyczerpana energia pomogły mi nie tylko napisać tę ksiąŜkę. siłę ducha i wspaniałomyślność. Wiele się nauczyłam od niej o uzdrawianiu. Eddie Junior. głębię i dowcip. nasze serca są jednym. kiedy najbardziej jej potrzebowałam. dr med. Zawsze była otwarta na moje pomysły. Judy Butt-ner. Ciepło wspominam nasze rozmowy dotyczące moich koncepcji Boga. Dawidowi Luce.Dziękuję mgr Joan Borysenko za słowa wsparcia dla mojej pracy. Stanowicie nieocenioną pomoc i inspirację. czuję wdzięczność za to. wielebnej Suzanne Fageol. Peterowi Breyowi. W Waszej organizacji spotkałam się z troską. którymi tak często mnie obdarowywała. która poruszyła mnie bardziej. Kathy Musker. Do Tami Simon. jakimi obdarował mnie Bóg. Susie Marco. Angela. Wiedząc. Te wspaniałe osoby pomagają mi przetrwać trudne okresy. która zna siłę wiary. Ŝe moje Ŝycie utkane jest z przyjaźni. Kathalin Walker i resztę zespołu The Conference Works. Sabinę Kurjo. Swoją miłością otaczam M. Johnowi Mayowi. Jesteście moim błogosławieństwem. Szczerze przepraszam wszystkich. Z całego serca dziękuję Nancy W. który słuŜył mi fachową radą przy realizacji tego projektu. którą okazywała wobec mojej komputerowej niewiedzy. których było wiele w ostatnich dwóch latach. których zaniedbywałam przez ostatnie dwa lata. Kaare Sorenson. Dziękuję za jej cierpliwość. Tomowi Williamsowi. wiedzę. Ŝe wszyscy jesteście nieodłączną częścią mojego Ŝycia. od której zawsze otrzymywałam miłość i wsparcie. Barlett. Ŝe mogłam otrzymać jego nieustanne wsparcie. Jej troska. gdy byłam na studiach. Pragnę wyrazić ogromne uznanie dla wszystkich tych. niŜ potrafię to wyrazić słowami. Ŝe 148 . i drogi przyjaciel. a w szczególności mojej drogiej mamie. śadne słowa nie wyraŜą wdzięczności. Cudowna kobieta. Sisce Pothoff. Pragnę takŜe podziękować Elmerowi Greenowi. Mona Lisa Schulz. ale i uzdrowić samą siebie. bez względu na to. DeLacy Sarantos i wielu innym. Ze względu na Waszą uczciwość i niezłomne zasady współpraca z Wami jest czymś więcej niŜ przyjemnością. Carole Dean. A. Bjorkman. Dziękuję takŜe pracownikom Danny's Dęli za codzienne dostarczanie mi kawy cappuccino „bez cynamonu". jakie prowadziłyśmy. zapewnili mi duchowe wsparcie. Penny Tomkins. Łączy nas takŜe wspólne dziedzictwo duchowe. szczególnie w najcięŜszych okresach. Jestem jej wdzięczna za jej geniusz. Carol Simmons. Źródłem wielkiej radości w moim Ŝyciu są moi bracia Edward i Joseph. ojcu techniki biofeedbacku. Kevinowi Todeshi. Fredowi Matzerowi. Jimowi Garrisonowi. przyjaźń. Na zawsze pozostanę wdzięczna swoim serdecznym przyjaciółkom i przyjaciołom. wizjonerka. zawsze będę ceniła ich pomoc. Ron Roth. Paul Fundson. którzy wspierali moją pracę uczestnicząc w warsztatach i wykładach. a których obecności szczególnie potrzebowałam w trakcie pisania tej ksiąŜki: Eileen Kee. którzy sprawiają. załoŜycielki Sounds True Recording. Utalentowany uzdrowiciel. Allison i Joey. komputerowej czarodziejce. Mgr Clarisse Pinkola Estes poznałam na krótko przed rozpoczęciem pisania tej ksiąŜki. jak bardzo były szalone. ogromna miłość. Ronowi Roth. jaką dla Was czuję. Jest jednym z błogosławieństw. Lynn Bell. Znalazłam w niej przyjaciółkę na całe Ŝycie. którzy wzbogacają moje Ŝycie. ich Ŝony Amy i Mary Pat oraz ich dzieci Sarah. Carol Hasler. i które nieraz przeciągały się do późna w nocy. Rheę Baskin. Paulowi Fundsenowi. Matka nigdy nie zniechęcała mnie do poszukiwania prawdy.

Ŝe przez większość czasu nie mieli pojęcia o tym. Ŝe siebie mamy. Jesteście moim „domem". która odeszła od nas do Nieba. ciotkę Virginię i wszystkich pozostałych. Ŝe bezwarunkowo akceptują to. czym się zajmuję. Tak więc otaczam swoją miłością Marilyn i Mitcha.Ŝyję. Mitcha. co robię. choć zdaję sobie sprawę z tego. Dobrze jest Ŝyć w świadomości. w tym takŜe moją cudowną ciotkę Gen. Dziękuję swoim kuzynom i kuzynkom. Chrissy i Ritchiego. za wsparcie i otuchę. Pam i Andiego. ojca Len. których tak bardzo kocham. Tak bardzo jestem wdzięczna. Wandę. 149 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful