Kto składa jaki CIT i kiedy? by http://ekspertax.

pl/
Rodzaj deklarac ji lub informa cji CIT-5

Kto ma obowiązek złożyć ?

Termin

Forma

Podatnicy osiągający dochody z dywidend lub tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, korzystającej ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem tych dochodów na cele statutowe. Spółka przejmująca posiadająca mniej niż 10% udziałów w spółce przejmowanej przy podziale lub połączeniu spółek kapitałowych oraz spółka zwolniona na podstawie art. 22 ust. 4, w związku z utratą zwolnienia w myśl art. 22 ust. 4b.

Nie później niż w dniu wypłaty należności

tak

CIT-6AR

Do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku Do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku Do końca trzeciego miesiąca następnego roku Do końca trzeciego miesiąca następnego roku Do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku Do końca trzeciego

tak

CIT-6R

Osoba prawna jako płatnik podatku dochodowego od dochodów z dywidendowa z innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

tak

CIT-8

Osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową.

tak

CIT-8A

tak

CIT-9R

Zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim.

tak

IFT-2

Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od

tak

IFT-2R

osób prawnych mniemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

miesiąca roku następującego po roku podatkowym lub w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu do dnia zaprzestania działalności (IFT2R), lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni (IFT2)

Pokrewne tematy: • Nowe wzory IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A

http://www.ekspertax.pl/podatki/podatki-dochodowe/item/1760-nowe-wzory-ift-3/ift-3r-orazift/a.html
Weszły w życie nowe wzory informacji podatkowych IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A. Czynsz inicjalny rozliczamy jednorazowo w momencie poniesienia

http://www.ekspertax.pl/podatki/podatki-dochodowe/item/1759-czynsz-inicjalny-rozliczamyjednorazowo-w-momencie-poniesienia.html

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 5 grudnia 2011 r. (DD6/033/87/ORK/11/PK-1299) opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 1 z 2012 r. przyznało, że wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego.