P. 1
Logika Praktyczna.Ziembinski

Logika Praktyczna.Ziembinski

|Views: 418|Likes:
Wydawca: dnk1

More info:

Published by: dnk1 on Apr 10, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2014

pdf

text

original

LOGIKA PRAKTYCZNA

Zygmunt Ziembiński
Wydanie XX 1997

Wydanie poprawione przez: El-..... ®
http://strony.wp.pl/wp/eltho/

Aneks

ELEMENTY RACHUNKU PREDYKATÓW
Kazimierz Świrydowicz

SPIS TREŚCI
WSTĘP

SŁOWNE FORMUŁOWANIE MYŚLI
I. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków Pojęcie znaku. Znaki słowne. Język. Kategorie syntaktyczne. Role semiotyczne wypowiedzi. Zadania II. Nazwy Pojęcie nazwy. Nazwy konkretne a nazwy abstrakcyjne. Desygnat nazwy. Nazwy indywidualne a nazwy generalne. Treść nazwy. Zakres nazwy. Nazwy zbiorowe. Nazwy a funktory nazwotwórcze. Ostrość zakresu nazwy. Zadania III. Stosunki między zakresami nazw Wyjaśnienia wstępne. Rodzaje stosunków między zakresami nazw. Zadania IV. Definicje Definicja realna a definicja nominalna. Rodzaje definicji ze względu na ich zadania. Rodzaje definicji ze względu na ich budowę. Warunki poprawności definicji. Zadania V. Podział logiczny Pojęcie podziału logicznego. Warunki poprawności podziału logicznego. Klasyfikacja. Wyróżnianie typów a podział logiczny. Zadania. VI. Zdanie Pojęcie zdania w sensie logicznym. Wartość logiczna zdania. Obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań. Wypowiedzi niezupełne. Funkcje zdaniowe. Struktura

zdania. Odpowiedniki zdania w naszej świadomości. Zadania VII. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej Pojęcie funktora prawdziwościowego. Negacja. Koniunkcja. Alternatywa nierozłączna, alternatywa rozłączna, dysjunkcja. Równoważność. Implikacja i stosunek wynikania. Zadania VIII. Podstawowe pojęcia dotyczące relacji Zdania stwierdzające relację. Stosunki symetryczne, asymetryczne i nonsymetryczne. Stosunek przechodni. Stosunek porządkujący i stosunek równościowy w danej klasie przedmiotów. Zadania IX. Wypowiedzi oceniające i normy Wypowiedzi oceniające i ich powiązania z wypowiedziami opisowymi. Pojęcie normy postępowania. Obowiązywanie normy. Postać słowna i struktura norm postępowania. Zadania X. Wypowiedzi modalne Interpretacje słów „musi” i „może”. Modalność zdań. Modalności normatywne (deontyczne). Zadania XI. Pytania i odpowiedzi Charakter wypowiedzi pytajnych. Sposób stawiania pytań. Rodzaje odpowiedzi. Zadania XII. Przyczyny nieporozumień Wieloznaczność słów. Szczególne rodzaje wieloznaczności słów i zwrotów językowych. Ekwiwokacje. Spory słowne. Wieloznaczność wypowiedzi złożonych. Amfibologie. Znaczenie dosłowne i niedosłowne. Zadania

UZASADNIANIE TWIERDZEŃ
XIII. Uzasadnianie bezpośrednie Sposoby uzasadniania. Spostrzeganie. Obserwacja. Zadania XIV. Wnioskowanie dedukcyjne i jego podstawy logiczne A. Pojęcia ogólne Wnioskowanie. Proces wnioskowania a stosunek wynikania. Prawa logiczne. Wnioskowanie dedukcyjne B. Prawa logiczne ze zmiennymi zdaniowymi Zaprzeczanie zdaniom złożonym. Transpozycja. Prawa o budowie sylogistycznej. Inne prawa rachunku zdań. System dedukcyjny C. Prawa logiczne ze zmiennymi nazwowymi Współczesny a tradycyjny rachunek nazw. Związki kwadratu logicznego. Konwersja, obwersja, kontrapozycja. Prawa sylogizmu kategorycznego D. Błędy we wnioskowaniach dedukcyjnych Błąd materialny. Błąd formalny Zadania A, B, C, D XV. Wnioskowania uprawdopodobniające Wnioskowanie redukcyjne. Wnioskowanie indukcyjne. Kanony indukcji. Wnioskowanie z analogii. Zadania XVI. Myślenie kierowane z góry postawionymi zadaniami Myślenie spontaniczne a myślenie kierowane zadaniami. Dowodzenie wprost i nie wprost. Sprawdzanie. Wyjaśnianie i hipotezy wyjaśniające. Teoria naukowa. Zadania XVII. Prawdopodobieństwo Sposoby pojmowania prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo aprioryczne.

Prawdopodobieństwo aposterioryczne. Zadania XVIII. Umiejętność przekonywania Dowodzenie a argumentowanie. Dyskusja i jej rodzaje. Zarzuty w dyskusji. Nielojalne fortele erystyczne

PRACA MYŚLOWA PRAWNIKA
XIX. Logiczne podstawy uzasadniania wyroków sądowych Struktura uzasadnienia wyroku. Źródła ustaleń. Określanie wiarygodności świadków. Opinie rzeczoznawców. Domniemania prawne. Poszlaki. Rodzaje wnioskowań w sądowym postępowaniu dowodowym. Ustalenie stanu faktycznego a subsumpcja. Zadania XX. Logiczne podstawy wykładni przepisów prawnych i wnioskowań o obowiązywaniu norm prawnych Pojęcie wykładni. Rodzaje przepisów prawnych. Typy dyrektyw wykładni. Językowe dyrektywy wykładni. Funkcjonalne dyrektywy wykładni. Wnioskowania prawnicze. Wnioskowania oparte na logicznym wynikaniu norm. Wnioskowania oparte na instrumentalnym wynikaniu norm. Wnioskowania oparte na założeniu konsekwencji ocen „prawodawcy”. Zadania XXI. Charakterystyka metodologiczna nauk prawnych Ogólna metodologia nauk i metodologie szczegółowe. Różnorodność problematyki i metod badawczych nauk prawnych

Aneks ELEMENTY RACHUNKU PREDYKATÓW
1. Wprowadzenie 2. Język rachunku predykatów 3. Analiza zdań języka potocznego za pomocą języka rachunku predykatów 4. Wybrane tautologie rachunku predykatów 5. Uzupełnienia Indeks rzeczowy

WSTĘP
Niniejszy tekst obejmuje elementarne wiadomości z zakresu semiotyki (część I: Słowne formułowanie myśli), logiki formalnej i ogólnej metodologii nauk (część II: Uzasadnianie twierdzeń). Semiotykę, logikę formalną i ogólną metodologię nauk określa się niekiedy łącznie mianem logiki w szerokim tego słowa znaczeniu. Wyboru zamieszczonego w podręczniku materiału z tych dziedzin oraz fragmentarycznych informacji z zakresu innych zbliżonych dyscyplin naukowych dokonano w taki między innymi sposób, by uwydatnić te wiadomości, które okazują się praktycznie przydatne w pracy myślowej prawników, administratorów czy też innego rodzaju organizatorów życia społecznego. Nie znaczy to jednak, by sprawa ograniczała się do doboru przykładów w ten czy inny sposób związanych z problemami prawniczymi; zresztą przykłady takie nie zawsze byłyby najprostsze i najwłaściwsze dydaktycznie dla studentów I roku studiów, na którym przedmiot ten jest wykładany. Wykład przeznaczony dla prawników obejmuje

omówienie niektórych swoiście prawniczych zastosowań logiki (część III: Praca myślowa prawnika) i na tę właśnie część kursu studenci prawa powinni zwrócić szczególną uwagę. Dwie pierwsze części podręcznika stanowią jednak samodzielną całość i mogą służyć jako elementarny podręcznik dla studentów różnych kierunków humanistycznych. Wiadomości z tak szeroko pojmowanej logiki wybrane pod kątem ich przydatności dla sprawnego myślenia można określić mianem logiki praktycznej, by podkreślić, iż chodzi o wybór wiadomości (w przypadku niniejszego podręcznika - elementarnych i często przedstawionych w sposób bardzo uproszczony), które mają dawać narzędzia do sprawnego myślenia i argumentowania. Aby sprawnie myśleć, trzeba przede wszystkim umieć jasno i jednoznacznie formułować swe myśli w słowach, zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób wypowiedzi służą do opisywania świata, wyrażania naszych przeżyć, sugerowania innym określonego postępowania. Trzeba więc zapoznać się z podstawowymi wiadomościami z zakresu semiotyki, to jest ogólnej nauki o znakach, w szczególności: znakach słownych (językowych). W obrębie semiotyki wyróżnia się trzy podstawowe działy. Są to: 1) semantyka - ogólna nauka o stosunku zachodzącym między znakami językowymi a tym, do czego znaki te odnoszą się, 2) syntaktyka - ogólna nauka o rodzajach znaków językowych i regułach poprawnego wiązania tych znaków w wyrażenia złożone, wreszcie 3) pragmatyka - nauka zajmująca się zagadnieniami dotyczącymi stosunków między znakami językowymi a wypowiadającym się czy też odbierającym wypowiedzi człowiekiem. Semiotyka jest dyscypliną naukową zbliżoną do językoznawstwa, nie zajmuje się jednak badaniem znaczenia określonych zwrotów występujących w jakichś poszczególnych językach narodowych, składnią poszczególnych języków, konkretnymi aktami wyrażania jakichś przeżyć w tym, a nie innym języku, lecz zagadnieniami tak ogólnymi jak problemy: na czym polega znaczenie wyrażeń, jakie są podstawowe rodzaje wyrażeń ze względu na ich rolę składniową, na czym polega proces porozumiewania się i jak powstają nieporozumienia, itp. Odpowiednio też odróżniamy semantykę ogólną i semantykę filologiczną, zajmującą się konkretnymi językami narodowymi, syntaktykę ogólną, logiczną i naukę o składni określonych języków. Rozróżnianie problematyki logicznej i problematyki filologicznej w badaniach nad znakami językowymi nastręcza zresztą niejednokrotnie pewne trudności, nie zawsze też uzgadniane są należycie wyniki dwojakich badań. Aby sprawnie myśleć, trzeba zdawać sobie sprawę ze

związków, jakie zachodzą między prawdziwością czy też fałszywością branych pod uwagę zdań, w szczególności wiedzieć, z jakiego zdania jakie zdanie wynika. Logika formalna - czyli logika w węższym tego słowa znaczeniu - jest nauką o związkach zachodzących między prawdziwością czy fałszywością jakichś zdań ze względu na ich budowę (formę, strukturę), w szczególności - o związku wynikania logicznego. Związek taki zachodzi np. między wszelkimi zdaniami o budowie „Żaden S nie jest P” a odpowiednimi zdaniami o budowie „Żaden P nie jest S”. Nie zachodzi natomiast między zdaniem o budowie „Niektóre S nie są P” a odpowiednim zdaniem o strukturze „Niektóre P nie są S” bowiem przy pewnych podstawieniach może się okazać, że pierwsze zdanie powstałe z takiego podstawienia jest prawdziwe, a drugie przy tych samych podstawieniach - fałszywe. Oczywiście sprawa nie kończy się na tak prostych stosunkowo przykładach, choć omawiany w tym podręczniku materiał z zakresu logiki formalnej ograniczać się będzie do kilku tylko najważniejszych praw, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce potocznego myślenia. Logika formalna, zwłaszcza w jej współczesnej postaci, jest nauką pod wieloma względami podobną do matematyki, jest jednak nauką bardziej ogólną niż matematyka. Ogólna metodologia nauk zajmuje się metodami (sposobami) postępowania stosowanymi w procesie poznawania świata, a przede wszystkim sposobami uzasadniania, czyli wykazywania prawdziwości wypowiadanych twierdzeń. Zajmuje się też różnymi czynnościami myślowymi, które mają za cel porządkowanie naszych wiadomości w spoisty zbiór zdań tworzących dorobek jakiejś dyscypliny naukowej, czyli wyodrębnionego działu nauki. Metodologia jest nauką pod pewnymi względami podobną do nauk technicznych: tak jak one, metodologia opisuje wykonywanie pewnych czynności, w tym przypadku - pewnych czynności myślowych, takich jak wnioskowanie, dowodzenie, sprawdzanie, stawianie hipotez, a jednocześnie uczy, jak te czynności wykonywać, aby osiągnąć pożądany cel - ugruntowane poznanie prawdy. Aby sprawnie myśleć, trzeba jasno formułować swe myśli w słowach, następnie trzeba znać związki wynikania jednych zdań z drugich ze względu na ich budowę (strukturę, formę), wreszcie umieć wykorzystać wymienione poprzednio umiejętności we wnioskowaniu i innych czynnościach myślowych. Współcześnie konieczna staje się zwłaszcza umiejętność na tyle jasnego i jednoznacznego ujmowania pewnych informacji, by mogły one być przetwarzane w sposób algorytmiczny, to znaczy według jakichś formalnie określonych procedur. Informatyka nie daje podstaw do przetwarzania informacji mętnych, zdań nie

mających określonej struktury logicznej. Wąskie ramy elementarnego podręcznika nie pozwalają zająć się historią rozwoju logiki1. Należy podkreślić, że w rozwoju współczesnej logiki udział uczonych polskich był bardzo istotny i jest ceniony w świecie. Powinno więc być naszą ambicją, aby również ogólny poziom kultury logicznej ludzi wykształconych był w naszym kraju odpowiednio wysoki, jakkolwiek są to sprawy w znacznym stopniu od siebie niezależne. Podręcznik ten może być przydatny również dla samouków oraz studentów, którzy mają ograniczone tylko możliwości korzystania z zajęć dydaktycznych. Opanowanie niezbędnego ludziom wykształconym zasobu wiadomości i umiejętności z zakresu logiki praktycznej wymaga jednak dużego nakładu pracy własnej i uczenia się w sposób bardzo systematyczny. Celem dydaktycznym, do którego zmierza elementarny kurs logiki dla humanistów, nie jest przekazanie studentowi pewnego zasobu definicji, twierdzeń i schematów myślowych do recytowania, lecz przyswojenie przezeń niezbędnej aparatury pojęciowej. Wymaga to przestrzegania następujących wskazówek: 1. Naukę należy rozłożyć na dłuższy czas, gdyż dopiero po dobrym opanowaniu wcześniej wyłożonego materiału można ze zrozumieniem przystępować do nowych zagadnień. 2. Aby sprawdzić, czy materiał danego rozdziału został już w pełni opanowany, należy w odrębnym zeszycie starannie rozwiązywać zadania wskazane po danym rozdziale. Odpowiedzi należy formułować w postaci w pełni rozwiniętych zdań, a nie w postaci skrótowej - po to, by osiągnąć precyzję w ich formułowaniu. Odpowiedź należy uzasadnić. Ten, kto jest pewien, że zrozumiał i należycie rozwiązał 80 - 90% zadań dotyczących danego rozdziału, może rozpocząć studiowanie następnego rozdziału. 3. Definicji i praw logicznych należy uczyć się nie poprzez mechaniczne powtarzanie, lecz w ten sposób, że przed rozpoczęciem nauki w danym dniu należy napisać, nie patrząc do książki, definicje pojęć, z którymi zapoznaliśmy się w dniach poprzednich. Po napisaniu sobie tych definicji, należy je porównać z definicjami podanymi w podręczniku, zastanawiając się, czy różnice są istotne czy nieistotne, i ewentualnie, na czym polega popełniony błąd. Do opanowania pojęć należy więc dochodzić przez samodzielne formułowanie definicji i kontrolowanie poprawności tych sformułowań. 4. Ilekroć podane są przykłady ilustrujące tok wykładu, tylekroć należy starać się wyszukać odpowiednie przykłady własne i notować je sobie; w razie wątpliwości, czy przykład jest trafnie

dobrany - przedyskutować to z kolegami, a w razie potrzeby prosić o wyjaśnienie na konsultacji. 5. Wszystkie nasuwające się niejasności lub wątpliwości należy sobie notować na osobnych kartkach w formie konkretnych pytań. Ułatwi to zorganizowanie ewentualnych konsultacji, gdyż prowadzący konsultacje będzie mógł odpowiednio uporządkować stawiane pytania, i lepiej wykorzystać czas. 6. Najlepiej uczyć się logiki w zespołach 3 - 4 osobowych, które po przestudiowaniu i samodzielnym rozwiązaniu zadań przez członków zespołu spotykają się, by się wzajemnie przepytać i omówić wątpliwości. 7. Przed zajęciami z logiki należy choćby pobieżnie przejrzeć następne rozdziały, gdyż ułatwi to w znacznym stopniu korzystanie z wykładu.

Część pierwsza SŁOWNE FORMUŁOWANIE MYŚLI Rozdział I
OGÓLNE WIADOMOŚCI O JĘZYKU JAKO SYSTEMIE ZNAKÓW

§ 1. Pojęcie znaku
Podstawowym elementem kultury jest umiejętność posługiwania się znakami, w szczególności znakami słownymi (słowami mówionymi czy w jakiś sposób zapisanymi). Najważniejszy rodzaj znaków to znaki słowne, nie jest to jednak jedyny ich rodzaj. Należy więc rozpocząć od dokładniejszego określenia, co nazywamy znakiem, zwłaszcza że co do tego toczą się spory. Oto kilka przykładów posłużenia się znakami różnego rodzaju. Dowódca batalionu wystrzelił zieloną rakietę, dając znak do rozpoczęcia natarcia. Ktoś zawiązał supełek na chustce do nosa, by nie zapomnieć o zapłaceniu rachunku za telefon. Kierowca pogotowia włączył niebieskie światło i syrenę. Monter napisał na kartce: „Uwaga, dźwig jest uszkodzony”. W każdym z tych przypadków jakiś człowiek spowodował określony, dostrzegalny dla innych układ rzeczy czy zjawisko (światło rakiety, supełek na chustce, zespół atramentowych liter na papierze, drgania powietrza wywołane przez mówiącego czy syrenę

samochodu) - aż tym układem rzeczy czy zjawiskiem według określonych reguł (reguł znaczeniowych), ogólnie przyjętych w danym środowisku lub na jakiś jeden raz przyjętych przez twórcę znaku i ewentualnie odbiorcę znaku, wiązać należy myśli o określonej treści, w szczególności myśli odnoszące się do jakichś stanów świata, który opisujemy. Zdarza się, iż twórca i odbiorca znaku jest jedną i tą samą osobą, np. gdy ktoś robi dla siebie na przyszłość jakieś notatki, albo wiąże supełek na chustce. Ten ostatni przykład jest przez to osobliwy, iż wskazuje, że czasem jedynie sam twórca znaku zna regułę znaczeniową na ten jeden raz przyjętą, tutaj: w związku ze zrobieniem supełka na chustce. Czasem reguły znaczeniowe są znane tylko określonemu twórcy i określonemu odbiorcy znaku, np. przy ustanowieniu ściśle tajnego szyfru dla korespondencji wojskowej, zazwyczaj jednak reguły znaczeniowe są szeroko znane. Reguły znaczeniowe są ustanawiane w sposób wyraźny (np. w formie przepisów drogowych co do używania niebieskiego światła i syreny przez pojazdy uprzywilejowane) albo kształtują się w sposób zwyczajowy (np. jeśli chodzi o znaczenie podstawowych słów języka polskiego). Znakiem w ścisłym tego słowa znaczeniu nazywamy dostrzegalny układ rzeczy czy zjawisko spowodowane przez kogoś ze względu na to, iż jakieś wyraźnie ustanowione czy zwyczajowo ukształtowane reguły nakazują wiązać z tym układem rzeczy czy zjawiskiem myśli określonego typu. Nie jest tedy znakiem sam przez się układ rzeczy czy zjawisko, takie jak określony dźwięk, światło, czy układ kresek które nazywamy materialnym substratem znaku - lecz dopiero taki układ rzeczy czy zjawisko rozpatrywane w powiązaniu z określonymi regułami znaczeniowymi, nakazującymi wiązać z tym substratem materialnym myśli o określonej treści. Oczywiście, mogą powstawać sytuacje szczególne, kiedy ktoś produkuje substrat materialny znaku nie znając odpowiednich reguł znaczeniowych (np. polski pracownik drukuje w Dzienniku Ustaw z przesłanych matryc tekst obcy umowy międzynarodowej w jakimś wschodnim alfabecie), albo ktoś mylnie bierze za substrat materialny znaku coś, co powstało bez intencji wytworzenia takiego materialnego substratu znaku (np. krzątaninę kilku osób przed zapaloną lampą, patrząc z odległości, można było wziąć za sytuację, w której ktoś nadaje sygnały alfabetem Morse'a). Jakiś przedmiot przy tym może być uznawany za substrat materialny znaku wtedy, gdy znajduje się w szczególnym określonym układzie - ale nie w innym. Biała płachta wywieszona na polu walki jest ogólnie przyjmowanym znakiem poddania się, ale taka sama płachta wywieszona na płocie w czasie pokoju nie jest przez nikogo uważana za znak. Tego rodzaju szczególne przypadki mogą być

pożyteczne dla lepszego zrozumienia. Substrat materialny znaku może być . to prawnik musi się znać na znakach. która dokonuje czynności prawnej. W szczególnym przypadku znakiem może stać się nawet bierne zachowanie się jakiegoś podmiotu. A więc przyjęcie propozycji zawarcia umowy (przyjęcie oferty) może w naszym kraju nastąpić np. który wydarzył się w tym miejscu. napis na trwałym materiale. zawarcie umowy następuje przez zgodne oświadczenie układających się stron. czy też zajęcie miejsca w autobusie.odpowiednio . który za z góry ustaloną opłatą zawozi pasażerów na lotnisko. Oznaką jakiegoś stanu rzeczy czy zdarzenia nazywamy wszystko to. przylot jaskółek jest oznaką wiosny. znakami informującymi o stwierdzonym położeniu pojazdów i innych przedmiotów po wypadku. choć nie istnieją reguły znaczeniowe. Skoro umowa może zostać zawarta za pomocą znaku nie wyrażonego słowami. np. dźwięk mowy ludzkiej. ale według art. Należy odróżniać znak od oznaki (objawu. Natomiast kreski odpowiednio wyrysowane przez policjanta kredą na asfalcie są. jeśli ze stale współpracującymi przedsiębiorstwami uzgodniono. które by takie skierowanie myśli nakazywały. znak drogowy. sygnał gwizdkiem). 60 kodeksu cywilnego w braku szczególnych zastrzeżeń wola osoby. poprzez kiwnięcie głową. Np. które według przyjętych u nas zwyczajowo reguł uważane jest za znak zgody.trwały (np. jakimi posługuje się dane środowisko. jako że reguły zwyczajowe nakazują uznać takie zachowanie się za znak zgody co do wiadomych obu stronom treści. dym sam przez się jest oznaką (nie znakiem) ognia. że według reguł przyjmowanych w tradycyjnym handlu wiejskim uderzenie w wyciągniętą dłoń kontrahenta jest znakiem ostatecznej zgody na proponowane przez niego warunki. według ustalonych w służbie policyjnej reguł znaczeniowych. Np. W pierwszym przypadku znaki służyć mogą nie tylko do porozumiewania się między ludźmi w danym momencie. ale . może być wyrażona przez jakiekolwiek zachowanie się tej osoby ujawniające jej wolę w sposób dostateczny. że brak odpowiedzi na przedłożoną ofertę do oznaczonego w niej dnia należy uważać za znak jej przyjęcia. symptomu) jakiegoś stanu rzeczy. wiedzieć. co mamy na myśli mówiąc o znaku w ścisłym znaczeniu tego terminu. Oświadczenia takiego dokonuje się wprawdzie najczęściej w formie słownej. rozpryśnięte szkło na jezdni jest oznaką wypadku. kamień graniczny) albo nietrwały (błysk światła. Przedmiotem zainteresowania prawnika są nie tylko znaki słowne. co współwystępując z owym stanem rzeczy czy zdarzeniem powoduje skierowanie nań czyjejś myśli. np.

naświetlona. w wielu przypadkach istotne z prawnego punktu widzenia. na . z którymi odpowiednie reguły nakazują wiązać myśli określonego typu. Rozróżniać należy języki naturalne. skonstruowane dla jakichś celów w ten sposób. Przykładem języka naturalnego może być język pierwotnych grup etnicznych. Czasem nazywa się też językami systemy znaków innych niż słowne. Poszczególne dyscypliny naukowe mogą w pewien sposób zmieniać język naturalny. czyli tworzą odrębne języki. w sposób spontaniczny. Współczesne języki narodowe mają zazwyczaj charakter mieszany: częściowo naturalny (zasób słów podstawowych. Znaki słowne. a inne reguły określają dopuszczalny sposób wiązania tych znaków w wyrażenia złożone. ukształtowanych zwyczajowo). Język Znaki słowne są najważniejszym rodzajem znaków. Podobnie nie jest bezpośrednio dostrzegalny sygnał telewizyjny. jeśli chodzi o dziedzinę posługiwania się znakami. to jest takie. w którym nie wprowadza się nowych słów za pomocą wymyślonych z góry reguł znaczeniowych. rozpatrywanych w ich postaci mówionej lub pisanej. Stwarza to nowe problemy. w których substrat materialny znaku przybiera w pewnej fazie taką postać. Należy zwrócić uwagę na liczne współcześnie przypadki tego rodzaju. a dopiero później ktoś podjął się ich odtworzenia na podstawie obserwacji posługiwania się danym językiem przez członków jakiejś grupy . np. że nie możemy bezpośrednio dostrzec jego cech istotnych z punktu widzenia przekazu informacji (np. reguły znaczeniowe oraz reguły składniowe (syntaktyczne). że reguły tych języków zaprojektowano z góry (np. którymi posługują się jakieś grupy ludzi. znaków. język esperanto). częściowo sztuczny (zasób słów wprowadzonych do języka w sposób umowny). nagrana taśma magnetofonowa). Tak więc z semiotycznego punktu widzenia język określany jest przez trzy grupy reguł: reguły wyznaczające zasób słów danego języka.także do utrwalania treści myśli na własny czy kogoś innego użytek. jakim mówią ludzie w danym kraju. mówi się o „języku znaków drogowych”. § 2. Tworzą one szereg odrębnych systemów znaków.oraz języki sztuczne. ale mianem języka w zasadniczym znaczeniu określa się system znaków słownych. Język jest to system obejmujący wyznaczony przez pewne reguły zbiór znaków słownych. jeśli nie dysponujemy odbiornikiem zdolnym do przetworzenia tego sygnału na obraz czy dźwięk zawierający jakąś informację słowną. a niewywołana błona światłoczuła z tekstem dokumentu. których reguły ukształtowane zostały zwyczajowo.

a z drugiej strony odmienne słowa z różnych języków mogą być rozumiane jednakowo. iż istnieje kilka odmiennych sposobów posługiwania się danym słowem w określonym języku. czyli. kto mówi danym językiem. w języku polskim słowa „pióro”. że wypowiada je używając ich w takim znaczeniu. jeśli wśród ludzi mówiących danym językiem istnieje pewien ustalony sposób posługiwania się danym wyrazem czy wyrażeniem jako znakiem. wyrażają one potencjalnie myśli danego rodzaju. wypowiadane przez niego słowa zazwyczaj wyrażają (aktualnie) określone myśli tej osoby. Gdy mówimy.swoje potrzeby wprowadzając nowe słowa lub uściślając w sposób umowny znaczenie słów ukształtowane w tym języku zwyczajowo. lecz i to. że ów ktoś wypowiada odpowiednie dźwięki. Wyraz boulangerie z języka francuskiego i całkowicie odmienny wyraz „piekarnia” z języka polskiego mają takie samo znaczenie. a więc jedno słowo ma kilka znaczeń w danym języku (np. by za ich pomocą wyrażać w danym języku myśli określonego rodzaju. Ze względu na reguły znaczeniowe znane komuś. a co więcej . że w języku naturalnym reguły znaczeniowe są często niedostatecznie precyzyjne.homonimy). Słowo „lis” w języku polskim jest znakiem odnoszącym się do określonego zwierzęcia. brane niezależnie od osoby mówiącej. Słowa takie. . już sformułowane przez kogoś czy mogące być przez kogoś sformułowane w przyszłości. Te same zespoły dźwięków mowy czy napisy mogą być różnie rozumiane w różnych językach. że to słowo czy wyrażenie oznacza ten przedmiot w tym języku. Podobnie np. jak mówimy. a w języku łacińskim oznacza spór sądowy. kontekst innych wypowiedzi. poszczególne grupy zawodowe czy poszczególne społeczności regionalne wytwarzają pewne odmiany języka narodowego. mówimy. że ktoś używa jakiegoś słowa jako słowa języka polskiego. nadają się do tego. formy gramatyczne użytych słów itd. najczęściej w ten sposób. „niż” . Wyraz czy wyrażenie złożone ma ustalone znaczenie w danym języku. jakie mają one w tym języku1.bywa. Zjawiskiem dodatkowo komplikującym sprawę jest to. że do podstawowego zasobu słów danego języka dołączają słowa i wyrażenia nie używane przez inne grupy. Jeśli reguły znaczeniowe jakiegoś języka nakazują odnosić jakieś poszczególne słowo czy wyrażenie złożone tego języka do określonego przedmiotu. mamy na myśli nie tylko to. „zielony”. Reguły znaczeniowe języka naturalnego są nadzwyczaj złożone. w której dana wypowiedź została sformułowana. gdyż uwzględniają między innymi takie lub inne elementy sytuacji. albo używane w sposób odmienny.

Słownictwo . iż poszczególne osoby mówiące danym językiem znają znaczenie tylko części wyrazów tego języka. odmienne od dawnego znaczenie.co najmniej z kilkunastu tysięcy. wielka liczba słów występujących we współczesnych językach powoduje. „odchylenie”. Małe dziecko ma początkowo słownik czynny złożony tylko z kilkunastu słów. czy słowa. powinien się zastanowić.opanowały tylko pewien ograniczony słownik z zakresu danego języka. „spychacz”. nadano nowe. Liczba ta stale rośnie: w niedawnych latach pojawiły się w języku polskim takie słowa. Na słownictwo współczesnych języków narodów cywilizowanych składają się dziesiątki tysięcy wyrazów. są zrozumiałe dla pytanego. choćby to był ich język ojczysty. . których świadek wcale nie rozumie lub których znaczenie tylko zgaduje. których użył. maturzysta zaś . Choć niektóre stare słowa idą w niepamięć.zasób słów. gdy zadaje pytanie świadkom. którymi dana osoba umiejętnie posługuje się w danym języku.Z punktu widzenia semiotyki ogólnej języki różnią się słownictwem i składnią. jak „odrzutowiec”. Rozróżnić przy tym należy słownik czynny . czy też słowa. i słownik bierny . „koparka”. choć sama ich nie używa. czyli jak mówimy . „wczasy” itp.zasób słów. a starym słowom: „lądować”. sędzia.to zasób słów mających ustalone znaczenia w danym języku. które dane osoba w danym języku rozumie. Stąd np. czy są to słowa ze słownika świadka.

Składnią jakiegoś języka są ustalone w nim reguły dotyczące sposobu wiązania wyrazów w wyrażenia złożone. Wypowiedzią metajęzykową będzie wypowiedź charakteryzująca jakąś wypowiedź jako długą albo krótką. Istotną sprawą jest rozróżnianie wypowiedzi. że w każdym języku występują pewne szczególne zwroty językowe. odmienne od tych. Ważnym elementem wyróżniającym poszczególne języki jest ich składnia. iż Piotr śpi”. czyli wyrażenia złożone. a co jako całość znaczy tyle. między innymi do znanego „paradoksu kłamcy”. tzw. Rozważa się wyrażenie: ZDANIE. Po francusku mówi się „se mettre sur son trente et un”. przy przesłuchaniach sądowych. np. nazywany jest metajęzykiem w stosunku do tego języka. że teraz pada deszcz”). które coś głoszą o jakichś rzeczach (np: „Deszcz pada”). natomiast przedmiotem syntaktyki logicznej jest wyróżnianie ogólnych kategorii wyrażeń (kategorii syntaktycznych . co dosłownie znaczyłoby po polsku: „włożyć się w swoje trzydzieści jeden”. co: „wystroić się”. inaczej dojść może do nieporozumienia. a więc wypowiedź o wypowiedzi dotyczącej wypowiedzi w języku przedmiotowym. czyli w języku pierwszego stopnia.i tak dalej. a nie ma jako całość znaczenia dosłownego. Sędzia czy prokurator powinien znać idiomy charakterystyczne dla środowiska.: „Fałszywe jest zdanie. który w najzwięźlejszym sformułowaniu brzmi następująco. że Jan powiedział. jako wypowiedź należącą do takiego czy innego języka. KTÓRE TU JEST NAPISANE. Język. oraz wypowiedzi. 2 Niedostrzeganie zróżnicowania stopni języka prowadzi do wielu paradoksów. idiom „dbać o swoją twarz”. Pierwsze są wypowiedziami w języku przedmiotowym. idiomy. A znów nie da się dosłownie przetłumaczyć na język francuski polskiego zwrotu „pal go sześć”. w którym pracuje. Zwrot ten ma tylko znaczenie idiomatyczne. które wyznaczałoby zwykłe znaczenie wyrazów składowych. które mają swoiste znaczenie. Językoznawstwo zajmuje się m. jest wypowiedzią w języku trzeciego stopnia . opisem składni poszczególnych języków czy grup języków etnicznych. itp.Mówiąc o słownictwie pewnego języka trzeba zauważyć. podobnie np. Wypowiedź „To prawda. w którym formułuje się wypowiedzi o wypowiedziach sformułowanych w języku niższego stopnia. a wypowiedzi o wypowiedziach sformułowanych w języku przedmiotowym są wypowiedziami w języku drugiego stopnia. 2 .in.o których mowa będzie w następnym paragrafie) ze względu na rolę tych wyrażeń w strukturze należycie zbudowanych wyrażeń bardziej złożonych. które mówią coś o wypowiedziach pierwszego rodzaju (np.

itp. wyrażeń pięknie brzmiących. zdaniem języka niższego stopnia. a więc różnym kategoriom syntaktycznym. Omówimy dwie podstawowe kategorie syntaktyczne. jest wypowiedzią metajęzyka. a jednocześnie ma jakoby być zdaniem. Wypowiedź wydrukowana dużymi literami narusza tę regułę. aby język prawny był jasny i ścisły. są między innymi: język prawny. w którym formułowane są różnego rodzaju wypowiedzi o normach prawnych. że żadnego zdania nie można traktować zarazem jako zdania języka stopnia n i jako zdania języka stopnia n+1 (to znaczy jako zdania o wypowiedziach języka stopnia n-tego). Ograniczymy nasze rozważania nad kategoriami syntaktycznymi do scharakteryzowania pod względem syntaktycznym wyrażeń występujących w wypowiedziach opisujących rzeczywistość. Wyraz czy wyrażenie należy do tej samej kategorii syntaktycznej co inny wyraz czy wyrażenie. Ze względu na szczególną doniosłość społeczną norm prawnych konieczne jest. w którym formułowane są ustawy i podobne akty prawodawcze. § 3. wolny od wyrazów o niedostatecznie określonym znaczeniu i od tak zwanych frazesów. a mianowicie zdania i nazwy. że taka a taka norma obowiązuje. np. których nie sposób omawiać w tym miejscu. Czy to wydrukowane dużymi literami zdanie jest prawdziwe. o których zakłada się. którymi mówią ludzie w danym kraju. to jest prawdziwe. Tak pojmowany język prawniczy może być uważany za metajęzyk w stosunku do języka prawnego. jak on głosi.JEST FAŁSZYWE. jeżeli w poprawnie zbudowanym wyrażeniu złożonym jedne z nich można zastępować drugimi. jak ono głosi. gdy się zauważy. albo że została uchylona. bo stwierdzając fałszywość jakiegoś zdania. to znaczy język. ale w gruncie rzeczy nic nie znaczących. Jeśli jest fałszywe.oraz język prawniczy. gdyż co do składni wypowiedzi innego rodzaju brak w wielu kwestiach zgodności poglądów. oraz kilka kategorii . że mają być rozumiane jako zespół norm postępowania ustanawianych przez organizację państwową . a składność tego wyrażenia złożonego będzie zachowana. Kategorie syntaktyczne Dalsze rozdziały pierwszej części podręcznika poświęcone będą omówieniu kolejno poszczególnych kategorii wyrażeń wyróżnianych ze względu na ich rolę w budowaniu wyrażeń złożonych. to jest fałszywe. Odróżnianie języka prawnego i języka prawniczego nasuwa zresztą pewne wątpliwości. czy fałszywe? Jeżeli jest prawdziwe. o którym się orzeka. czyli jest tak. a więc nie jest tak. Szczególnymi odmianami języka. Paradoks znika.

Odmienne role składniowe odgrywają nazwy indywidualne oraz nazwy generalne (por. że powstają funktory bardziej złożone. „Jan”. oraz od tego. rozdz. funktory mające jeden. lecz służą do wiązania jakichś wyrażeń w wyrażenia bardziej złożone. które głoszą.syntaktycznych pochodnych. „Pies podlega chorobom” itd. czy też tak a tak nie jest (a więc w terminologii gramatycznej . które są przez jakiś funktor wiązane w złożoną całość. Charakterystykę funktora podaje się w tej postaci. ile i jakiego rodzaju argumentów wymaga dany funktor. lecz kilka rodzajów nazw o odmiennym charakterze ich roli składniowej4. „istota podlegająca chorobom”. „Jan jest adwokatem”. „adwokat”. Przyjmuje się. wiążą prostsze funktory w ten sposób. „pies”. W związku z tym wyróżniamy funktory o argumentach zdaniowych oraz funktory o argumentach nazwowych. Nie wdając się na razie w rozważania szczegółowe. że nad kreską zapisuje się za pomocą odpowiedniej litery. gdyż -jak się okaże z dalszych rozważań . Wyrazy czy wyrażenia. jakiej kategorii syntaktycznej jest wyrażenie. prowizorycznie ustalimy.tyle razy pisze się odpowiednią literę. czy w wyniku powiązania wyrażeń składowych powstaje zdanie czy nazwa. Niektóre funktory. Funktorami nazywa się w logice wyrazy czy wyrażenia. itd. „granit”. które powstaje w wyniku tego powiązania. które nie są zdaniami ani nazwami. że litera z oznacza jakieś zdania. a pod kreską . jakiego rodzaju wyrażenia wiążą one w bardziej złożoną całość. że za zdania w sensie logicznym uważać będziemy takie tylko wyrażenia. W celu łatwego odróżniania rodzajów funktorów wprowadza się następujący sposób ich oznaczania3. II). Sprawy przedstawione tu będą zresztą w uproszczeniu. albo nawet więcej argumentów danego rodzaju.jakieś nazwy. dwa. co tworzy się za pomocą danego funktora. a litera n . Zdanie jest całkowicie samodzielną kategorią syntaktyczną języka opisowego. rozróżniamy funktory zdaniotwórcze oraz funktory nazwotwórcze. 4 . że tak a tak jest. a mianowicie funktory funktorotwórcze. „Granit jest skałą magmową”. jeśli przy jego użyciu mamy utworzyć składną językowo całość.należałoby przyjmować nie jeden. Natomiast za nazwę uważa się taki wyraz czy wyrażenie. Ze względu na to. Jest tych funktorów wiele rodzajów. które nadaje się na podmiot lub na orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu. nazywamy argumentami tego funktora. np. Nazwami są więc np. a mianowicie różnego rodzaju funktory.tylko zdania oznajmujące). w zależności od tego. które przedstawione zostaną w dalszych rozdziałach. „skała magmowa”.

Zwrot „nie jest tak. Wystarczy bowiem dodać do tego słowa dwie nazwy.między .Oto przykłady funktorów różnego rodzaju. „zielony trawnik” czy „zielony stół”. choć notorycznie fałszywe. „Piotr”. Słowo „ogląda” jest funktorem zdaniotwórczym od dwóch argumentów nazwowych ..z/zz.. ale w każdym razie składne.z/n. Rozpatrzymy to na przykładzie wypowiedzi: „Rozsądny student uważnie słucha wykładu”.. że kamień cokolwiek ogląda. Wystarczy bowiem (zakładając. Natomiast zwrot składający się ze słów „chociaż. dorzeczne („Jan ogląda kota”) czy niedorzeczne („Kamień ogląda westchnienie”). czy „zielona suknia”.. np.a. to otrzymamy funktor zdaniotwórczy od (jednego w tym przypadku) argumentu nazwowego („głęboko śpi”).” jest funktorem nazwotwórczym od trzech argumentów nazwowych . Jeśli bowiem uzupełni się ten zwrot dowolnym zdaniem. Słowo „zielony” jest funktorem nazwotwórczym od jednego argumentu nazwowego.. Jeśli bowiem uzupełnimy ten funktor trzema nazwami... Zapisywanie w takiej szczególnej postaci charakterystyki różnych funktorów ułatwia zrozumienie struktury wypowiedzi złożonej... Z tego też względu nie będziemy mnożyć przykładów innych funktorów funktorotwórczych. niepoetyckim języku fałszem jest. co umownie określamy jako funktor rodzaju n/n. jako że w trzeźwym.” jest funktorem z zdaniotwórczym od dwóch argumentów zdaniowych . np.z/nn. „kot śpi”. to. to powstanie zdanie złożone z funktora i ze zdania-argumentu. podobnie jak inne przysłówki. że Jan śpi”.. „Nie jest tak. to Piotr czuwa”. Charakterystyka syntaktyczna wyrażeń składających się na tę . Słowo „nad” jest funktorem nazwotwórczym od dwóch argumentów nazwowych . „most nad rzeką” czy „obraz nad tapczanem” itp. np.n/nnn. Jeśli bowiem dołączymy od tego słowa funktor „śpi”.: „most między Warszawą a Pragą”. że.z/z. aby powstało zdanie „Jan śpi”. co jest oglądane. Należy bowiem dołączyć dwie nazwy: nazwę tego. aby powstała nazwa złożona. Zapis kategorii takiego funktora byłby nader złożony: (z/n)/(z/n). i to w dodatku ogląda westchnienie.n/nn. „kot”. aby powstała nazwa złożona. gdzie i kiedy) dodać do słowa „śpi” jakąś jedną nazwę „Jan”. Słowo „śpi” jest funktorem zdaniotwórczym od jednego argumentu nazwowego .” jest funktorem zdaniotwórczym od jednego argumentu zdaniowego .. to otrzymamy nazwę złożoną. że wiadomo. kto ogląda. Wystarczy bowiem do słowa „zielony” dołączyć jakąś jedną nazwę. Słowo „głęboko”. aby powstało odpowiednie zdanie. Za pomocą bowiem tego funktora można budować zdania złożone z dwóch zdań składowych.. Zwrot . „Chociaż Jan śpi. „Piotr śpi”. np. np. itd. jest funktorem funktorotwórczym od argumentu funktorowego. i nazwę tego.

funktorem „szanuje”. nasze przeświadczenia czy przypuszczenia.: „Jan widzi Piotra”). Wypowiedź „Jan jest chory” wyraża przeświadczenie mówiącego. choćby to miała być wypowiedź dziwaczna i notorycznie fałszywa. będące przedmiotem zainteresowania pragmatyki. dziwaczne. Jeśli np. np. Obok tej roli jednak wypowiedzi nasze pełnić mogą role innego jeszcze rodzaju.in. w zdaniu „Rdza niszczy metal” funktor „niszczy” zastąpimy dowolnym funktorem tejże kategorii syntaktycznej z/nn. Ta rola wypowiedzi jako środka opisu jakichś określonych stanów rzeczy jest przedmiotem zainteresowania semantyki. a w innych przypadkach jest to funktor dwuargumentowy (np. że gdy jakieś z tych wyrażeń występuje w pewnej składnej wypowiedzi złożonej (to jest w zdaniu czy nazwie złożonej). Rolę polegającą na wyrażaniu przez wypowiedzi naszych przeżyć różnego rodzaju nazywamy rolą ekspresywną tych wypowiedzi. Rola opisowa i rola . § 4.mogą spełniać różnorodne role z punktu widzenia semiotyki.wypowiedź przedstawia się następująco: (n/n)n[(z/nn)/(z/nn)](z/nn)n Jak to określiliśmy. że w rzeczywistości jest tak. jak to opisuje dana wypowiedź. w szczególności m. to powstanie zdanie „Rdza szanuje metal”. Wypowiedzi mogą też wyrażać nasze uczucia czy pragnienia. to znaczy zajmujemy się wypowiedziami o pewnym kształcie jako środkiem opisu. Formułowane przez nas wypowiedzi zazwyczaj nie tylko opisują pewien stan rzeczy. a całość wypowiedzi pozostanie składna.czyli formułowane przez kogoś w jakimś języku wypowiedzi . że tak a tak jest albo tak a tak nie jest. Często przy tym określona wypowiedź pełni równocześnie kilka ról semiotycznych. Role semiotyczne wypowiedzi Konkretne przypadki posłużenia się w mowie czy w piśmie określonymi wyrażeniami . lecz nadto wyrażają nasze przeżycia. „widzi” w sensie „nie jest niewidomy” to funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu nazwowego. W rozważaniach logicznych zajmujemy się zazwyczaj różnymi rodzajami wypowiedzi ze względu na spełnianą przez nie rolę opisową. że Jan jest chory. że to samo słowo brane w różnych znaczeniach i w różnych kontekstach może należeć do różnych kategorii syntaktycznych: np. ale składne. by takie przeświadczenie wyrazić w języku polskim. a w każdym razie nadaje się do tego. można je zastąpić w tej wypowiedzi dowolnym innym wyrażeniem tejże kategorii. wyrażenia zaliczane do jednej i tej samej kategorii syntaktycznej charakteryzuje to. Należy zwrócić uwagę.

potencjalnie więc pełnią rolę sugestywną. a jedynie wyraża gniew czy ból mówiącego. że nie żywimy przeświadczeń. ani nawet przypuszczeń. złożenie przyrzeczenia. które jeśli nawet w danej chwili nie pełnią w stosunku do nikogo roli sugestywnej. ukrywając. że jest tak. a nawet same tylko informacje o faktach. jak te wypowiedzi głoszą.ekspresywna wypowiedzi są od siebie w dużym stopniu niezależne. Wyróżnia się w związku z tym rolę performatywną niektórych wypowiedzi w danym środowisku kulturowym. jak np. VI § 7). czy też aktu zobowiązania się do czegoś. jaką pełnić mogą czyjeś wypowiedzi w stosunku do ich odbiorcy. przyjęcie zobowiązania. przyrzeczenia czegoś itp. Należy zwrócić uwagę. Przedmiotem zainteresowania pragmatyki jest też rola sugestywna. Taką właśnie sugestywną rolę spełniają zwłaszcza wypowiedzi rozkazujące bezpośrednio skierowane do adresata rozkazu. a niczego nie opisują. Gdy ktoś w pustym pokoju mówi ze złością „Psiakrew!” albo woła nagle „Oj!” . poprzez którą dokonujemy aktu poinformowania innych czy wezwania do jakiegoś postępowania. jeśli oddziałuje nań jako swoisty bodziec do określonego zachowania się. przyznanie komuś . Możemy też formułować wypowiedzi. na które zwykle reaguje się w jakiś jeden określony sposób (np. ale też poderwać do ataku i przełamać bezwład bardziej lękliwych. „Nalot!”. by rolę taką spełniać. np. zastrzegając się wyraźnie czy choćby przez sposób dokonania wypowiedzi. że żywi przeświadczenia przeciwne. rozdz. a również różnie sformułowane normy. bólu czy gniewu. Zazwyczaj opisujące coś wypowiedzi pewnej osoby są wyrazem żywionych przez tę osobę przeświadczeń. „Dziecko wpadło do studni!”). to ów ktoś kłamie (por. że poprzez wygłoszenie (czy też napisanie lub podpisanie) tych wypowiedzi w określonym układzie życia społecznego dokonuje się takich aktów o charakterze umownym. Jeśli ktoś głosi w swej wypowiedzi. polegającą na tym. jest jedynie przejawem tych przeżyć. to nadają się jako wypowiedź danego języka do tego. Wdrożony do musztry żołnierz na komendę „Baczność!” bez namysłu reaguje przybraniem postawy zasadniczej. Możemy formułować wypowiedzi opisujące jakiś stan rzeczy. Jakaś wypowiedź mniej lub bardziej skutecznie pełni rolę sugestywną w stosunku do jej odbiorcy. Interesować nas będą szczególnie wypowiedzi formułujące normy postępowania jako wypowiedzi. które wyłącznie dają wyraz naszym przeżyciom. „Pożar!”. a okrzyk „Hurra!” szturmującego oddziału ma nie tylko wyrazić wolę zdecydowanej walki.to wypowiedź taka niczego nie opisuje. że formułowanie wypowiedzi ustnych czy pisemnych w określonych okolicznościach życia społecznego jest zwykle czynnością społeczną. konwencjonalnym. że tak a tak jest. nadanie komuś imienia.

że zainteresowania prawnika nie ograniczają się jedynie do opisowej roli wypowiedzi.. Mianowicie osoba będąca twórcą znaku. że nie jest to znaczenie opisowe. nie wyraża żadnych przeżyć. według których danemu wyrażeniu należy przyporządkowywać myśl o takim. że w ten sposób wyraża się zadowolenie z przeżywanej przyjemności smakowej tyle tylko. gdy twórca i odbiorca znaku dla danego szczególnego przypadku uzgodnili między sobą znaczenie jakichś słów czy też innego rodzaju znaków. jeśli w odpowiedniej chwili nie zostaną przez upoważnioną do tego osobę wypowiedziane słowa: „Nadaję ci imię N. W związku z rozróżnieniem różnych ról wypowiedzi naszej mowy należy odpowiednio dostrzegać różnorodność znaczeń tych wypowiedzi. dążąc do wywołania w świadomości innej osoby. Płyń po morzach i oceanach świata.. którym według reguł znaczeniowych danego języka przyporządkowana jest taka właśnie myśl.odznaczenia czy godności. a jedynie znaczenie ekspresywne. do ustalenia się reguł. Oczywiście może dojść do porozumienia również wtedy. Wypowiedź rozpatrywana w jej roli performatywnej sama przez się niczego nie opisuje. jakie to smaczne!” . według obowiązujących przepisów proceduralnych.a mianowicie ustaliła się reguła. ustanowienie normy prawnej itp. zrozumieć można. Nie zostanie dokonane w sposób zgodny z tradycją ceremonialne nadanie imienia statkowi. chociaż jej dokonanie w należyty sposób stać się może podstawą obowiązywania nakazów określonego rodzaju. sugestywnej i performatywnej. a nie innym stanie rzeczy. lecz dotyczą również ich roli ekspresywnej. również znający te reguły. którą zamierzał wywołać . wydanie wyroku.to dochodzi do porozumienia między twórcą a odbiorcą znaku. Niewątpliwie ma też w języku polskim określone znaczenie wypowiedź np. Znaczenie jakiegoś wyrażenia w danym języku nie ogranicza się do jego znaczenia opisowego. które pełnią wypowiedzi formułowane w określonym języku. Jeśli natomiast wypowiedziane przez twórcę znaku słowa wywołają u odbiorcy myśl innego rodzaju niż ta. Jeśli twórca znaku należycie zna te reguły i użył słów o odpowiednim znaczeniu. Znając różnorodne role. do aktu wydania wyroku. myśli określonego rodzaju. odbiorcy znaku. by sędzia (czy sędziowie składu sądzącego) podpisał i ogłosił wypowiedź o określonej treści . jaką zamierzał wywołać twórca znaku . wypowiada słowa. „Ach.5 Dla ważności aktu wydania wyroku konieczne jest to.bez podpisania i wygłoszenia takiej wypowiedzi nie dojdzie. nie sugeruje żadnych zachowań. Łatwo zrozumieć. na czym polega proces porozumiewania się ludzi w tym języku. należycie dosłyszał czy dostrzegł te słowa i przyporządkowuje im myśl taką właśnie.”. a odbiorca.

ss. Nieporozumienie może powstać czy to dlatego.708. 545 . czy dlatego. nr 3. Warszawa 1993. Jeśli zaś słowa przez kogoś wypowiedziane czy napisane nie wywołały. Austina. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Stwierdzenie jako akt mowy. Szerzej: T. 83 . że któreś z użytych słów czy wyrażeń złożonych ma w danym języku kilka znaczeń. jako znak. Niezrozumienie może być spowodowane tym.twórca. adskryptywną. Klasyczne sformułowania dotyczące teorii performatywów można znaleźć w książce twórcy tej teorii Johna L. rozróżniać można bardziej szczegółowo role permisywną. Odpowiednio do tego. Gizbert-Studnicki. „Studia Filozoficzne” 1973. danej wypowiedzi. jakiego rodzaju czynność kulturowa zostaje dokonana poprzez daną wypowiedź. Problematyce tej poświęcona jest część książki Jak działać słowami. u odbiorcy myśli o określonej treści. albo tym. kreatywną itp. że odbiorca nie zna znaczenia określonych słów w danym języku. ss. mówi się.97. które nie mają ustalonego znaczenia w danym języku. jakie znaczenie mają wypowiedziane słowa w danym języku. że powstało między nimi nieporozumienie. że twórca lub odbiorca mylą się co do tego. 5 . albo nie uzgodnili między sobą odmiennego znaczenia danych słów. PWN. że nastąpiło niezrozumienie danej wypowiedzi. Mówienie i poznawanie. że mówiący użył słów. mówi się.

Podaj przykład znaku: takiego. które ze względu na sytuację mogą być traktowane jako oświadczenia woli (art. 65 § 1 kod. W czasie ścinania drzew nikt jednak nie nadjechał szosą. Czy leżące w magazynie zarządu drogowego blaszane żółte trójkąty z czerwoną obwódką są znakami drogowymi? . w Polsce kiwnięcie głową czy użycie słów „Zgadzam się” jako znaki przyjęcia złożonej oferty). 60 kod. Jeżeli reguły znaczeniowe języka. aby ustalić. cyw. oraz takiego. 2. Czy ta bariera z napisem i strzałką była znakiem w tej sytuacji? 4. że składający i przyjmujący oświadczenie zgodni byli co do przypisywanego użytym słowom czy innym znakom znaczenia odmiennego od ogólnie przyjętego znaczenia językowego. takiego. 3. którego reguły znaczeniowe ustalone są w zasięgu międzynarodowym. to należy przypisywać tym słowom czy innym znakom takie znaczenie. cyw. że składający i przyjmujący oświadczenie zgodnie przypisywali mu jakieś jedno znaczenie. aby ustalić. Jeśli jednak są podstawy do tego. a barierę niezwłocznie potem usunięto. jakie przypisują tym znakom społecznie przyjęte w danym środowisku reguły znaczeniowe (np. należy przypisywać zasadniczo takie znaczenie.cyw.). w którym oświadczenie to prowadzić będzie w danej sytuacji do stanu rzeczy zgodnego z „zasadami współżycia społecznego” .). Zadania 1.). II. w którym złożono oświadczenie.a więc należy odwołać się do założeń o charakterze pozajęzykowym (art. którego reguły znaczeniowe ustalone są tylko w małej grupie. Według polskiego kodeksu cywilnego przyjmować należy następujące zasady co do wiążącego w obrocie prawnym sposobu dokonywania oświadczeń stron: I. Wypowiedziom czy innym znakom. 65 § 2 kod. to złożonemu oświadczeniu należy przypisać to spośród kilku możliwych w danym języku znaczeń. Podaj przykład sytuacji. nie określają jednoznacznie znaczenia tego oświadczenia i brak jest podstawy.Odpowiedni sposób rozumienia oświadczeń stron zawierających umowę ma istotną doniosłość prawną. do której Ty należysz. Przy mało uczęszczanej szosie ścinano spróchniałe drzewa i na ten czas umieszczono barierę z napisem „Objazd” oraz strzałkę kierującą na równoległą dróg? polną. III. którego reguły znaczeniowe przyjęte są tylko w społeczeństwie polskim. w której dym służyłby jako znak czegoś. jakie zgodnie przypisywały im strony (art.

12. ale ich nie używasz (słownik bierny)? 8. Orientując się według końcówek słów użytych w dziecięcym języku spróbuj ustalić budowę składniową zdania: „Livo-głoka kuzdra kornęła bokra u kornuje bokrzątko”. Które z tych wyrazów są przez Ciebie aktywnie używane (słownik czynny). Podaj przykład wypowiedzi. Nazwa jest to wyraz albo wyrażenie rozumiane jednoznacznie. 15. kto powiedział. która w danej sytuacji spełnia szczególnie wyraźnie rolę performatywną. c) „chociaż”. „tracz”. d) „poniżej”. Przeprowadź analizę znaczenia wypowiedzi „Trzy trefle” w czasie licytacji przy grze w karty . Jaką rolę semiotyczną spełnia napis „Kocham Elę!” w poufnym pamiętniku? 14. Uzasadnij każdą odpowiedź. „laser”. „użątek”. Pojęcie nazwy Wśród ogółu wyrazów i wyrażeń złożonych danego języka interesować nas będą obecnie nazwy. jakie są warunki ważnego dokonania danego aktu za pomocą tej wypowiedzi.5. które nadaje się na podmiot lub orzecznik orzeczenia . a które tylko rozumiesz. gdy ten ktoś wkłada sweter. iż Paul wie o tym. Na szybach nad wygodnym miejscem przy wejściu były napisy: „Wilt u zitten? Ik kan staan!”. którą zawarłeś nie używając jakichkolwiek znaków słownych. b) „otwiera”. że zwrot «brać sobie do serca» jest idiomem języka polskiego”? Rozdział II NAZWY § 1. Poznań otrzymał wozy tramwajowe z Amsterdamu. „Koledzy dali mu bobu”? 9. które należą do Twojego słownika: „dysza”. Czy podniesienie przez jakąś osobę ręki do góry jest znakiem: a) w chwili. 6. „kierdel”. Jakiego stopnia językowego jest wypowiedź: „Jan sądzi. „karczoch”. „sabotaż”. Jakie przypisujesz tym napisom znaczenie? Jak wpadłeś na ten pomysł i jakie elementy były podstawą tego przypuszczenia? 11. 10. e) „głośno”. c) gdy ktoś wykonuje poranne ćwiczenia gimnastyczne w swym pokoju.oraz znaczenia tych samych słów jako odpowiedzi na pytanie „Jakie trzy karty pozostały ci w ręku?”. „On za kołnierz nie wylewa”. Opisz dokładnie. b) gdy odbywa się jawne głosowanie. Jak można rozumieć zwroty: „On ma węża w kieszeni”. 17. 13. Wskaż wśród następujących wyrazów te. Czy ściśle wyraził się ktoś. Podaj przykład umowy. Określ kategorię syntaktyczną wyrazów: a) „śpi”. d) gdy zapowiedziano dyskusję. Określ role tych wypowiedzi. 16. że gorączka jest znakiem choroby? 7. Napisz zdanie składające się z co najmniej pięciu wyrazów i określ kategorię syntaktyczną wyrazów składowych.

bo wyrazy te mogą stać się podmiotem względnie orzecznikiem w zdaniu. „Ten jest podejrzany”. które są znakami rzeczy („stół”) albo osób („sędzia”). Jak widać. bo ta nazwa nie wskazuje na rzeczy. bo w jej skład wchodzi więcej niż jeden wyraz. ewentualnie czegoś. oraz nazwy abstrakcyjne. na pewne zdarzenie czy stan rzeczy (np. „Skrypt” to nazwa prosta. że orzeczenie imienne to orzeczenie stwierdzające o podmiocie. Zwrócić tu trzeba uwagę. co jest białe. to jest takie nazwy. który mieszka w Poznaniu” to inny przykład nazwy złożonej.to nazwa konkretna. zamieszkały w mieście położonym nad Wisłą” . czasowników. że przy wielu słowach języka prawniczego mogą powstawać niejasności. „Praworządność” to nazwa i wyrażenie „fundament siły Rzeczypospolitej Polskiej” też jako całość jest nazwą. „białość”). „nimfa”). czy posługujemy się nimi w danym przypadku jako nazwami . bo jako całość wyrażenie to może być podmiotem lub orzecznikiem w zdaniu. został adwokatem itp. co wyobrażamy sobie jako rzecz lub osobę („kwiat paproci”. że jest on taki a taki. co sobie jako rzecz czy osobę wyobrażamy. składające się z więcej niż jednego wyrazu. nazwy zawarte w zdaniach: „Chory cierpi”.). Ale „białość” to nazwa abstrakcyjna. to jest takie.imiennego w zdaniu. rozróżnić trzeba: nazwy konkretne. Nazwy konkretne a nazwy abstrakcyjne Ze względu na to. że Jan jest adwokatem. Również nazwa prosta może nie być rzeczownikiem. weźmy np. To.to nazwa złożona. aby wykład był przystępniejszy. i nazwy złożone. W podanych przykładach na nazwę złożoną składa się cały zespół rzeczowników. Ze względu na liczbę wyrazów wchodzących w skład nazwy rozróżniamy nazwy proste. nie zawsze jednak da się zastosować do nazw abstrakcyjnych. „Rozpaczać jest to przydawać zło do zła”. jak to widać ze zdania: „Praworządność jest fundamentem siły Rzeczypospolitej Polskiej”. (Przypominamy. składające się z jednego tylko wyrazu. „kradzież”. zaimków. co w pewnych rzeczach podobne. W dalszych rozważaniach będziemy się zajmować głównie nazwami konkretnymi. a wyrażenie „student pierwszego roku prawa. „Biały przedmiot” . nazwa to nie to samo co rzeczownik. stał się adwokatem. Wskazują one na pewną cechę wspólną wielu przedmiotom (np. np. „Jan” i „adwokat” to nazwy. § 2. „braterstwo”. przyimków. co mówić będziemy o nazwach konkretnych. „wyższość”). przymiotników. które nie są znakami rzeczy czy osób ani czegoś. do czego nazwy są odnoszone. jest to nazwa. „płacz”. lecz na to. „Student. nazwa czegoś. „cisza”) albo na pewien stosunek między przedmiotami (np.

jeśli chodzi nam o sam akt wydania wyroku.: „Sędzia wymierzył przestępcy karę”. Można wprawdzie formułować np. ale lepiej pozostawić taki sposób mówienia poetom i wypowiadać się w sposób możliwie bardziej konkretny. co. a „bliskość” to nie nazwa jakiejś rzeczy czy osoby. którego dana nazwa jest znakiem. np. lecz stosunku zachodzącego między rzeczami czy osobami. jeśli mamy na myśli arkusz papieru. np. a cecha wspólna wszystkim rzeczom z czyjegoś punktu widzenia pięknym. Ten. który odpowiadałby nazwie abstrakcyjnej. Tak np. A przecież nie ma jakiejś takiej rzeczy. Czytelniku.konkretnymi. jakby to „prawo” było jakąś rzeczą. Jeśli to nawet nie spowoduje większych kłopotów przy rozważaniu spraw potocznych. pewnych gwałtownych zmian zachodzących w rzeczach. (pod wpływem pewnych elementów magicznego myślenia prawników rzymskich) częsta jest w prawoznawstwie tendencja do rozprawiania o czyimś „prawie”. bo piękno to nie rzecz. a nazwa abstrakcyjna . Np. Desygnat nazwy Przedmiot. „wyrok” to nazwa konkretna. których nazwy te byłyby znakami. popełnia błąd hipostazowania. „wybuch” to nie nazwa rzeczy. to przy rozważaniach natury teoretycznej nieostrożność w posługiwaniu się nazwami abstrakcyjnymi łatwo może sprowadzić na bezdroża gadaniny nie wiadomo o czym. „akt oskarżenia” itp. czyimś uprawnieniu czy zespole uprawnień. Podobnie: „więzienie”. by dopatrywać się jakichś rzeczy. że często ulegamy przy tym pokusie. Nazwami abstrakcyjnymi należy posługiwać się o tyle ostrożnie. § 3.abstrakcyjnymi. w taki sposób. to znaczy zajmującego w jakimś czasie jakąś przestrzeń. takie zdanie: „Sprawiedliwość ukarała przestępstwo”. przedmiotu. czy . . nazywamy desygnatem tej nazwy. To. lecz nazwa pewnego zdarzenia. która nazywałaby się „piękno”. kto dopatruje się jakiegoś fizykalnego. na którym zapisano treść wyroku.

możemy mówić. przy tym myśl naszą mogą zaprzątać nie tylko wyobrażenia tego. Nazwa oznacza swe desygnaty . ku czemu zwraca się nasza myśl. ku zdarzeniom itd. ku stosunkom.i z tego właśnie punktu widzenia nazwami interesuje się semantyka. a więc o przedmiotach w ścisłym znaczeniu. zajmujących w jakimś określonym czasie jakąś określoną część przestrzeni. itd. że sprawiedliwość. Mówi się mianowicie. W każdym razie nie można utożsamiać „przedmiotu naszych myśli” z przedmiotemrzeczą. lecz również twory naszej wyobraźni. Jeśli w ten sposób rozumieć będziemy słowo „przedmiot”.. Ten sposób rozumienia słowa „przedmiot” nasuwa wiele kwestii: np. jest desygnatem nazwy „cnota”. jest desygnatem nazwy „człowiek”. jest jedynym desygnatem nazwy „glob ziemski”. Była w nich mowa o desygnatach nazw konkretnych.powiedziałbyś prawdę. to. co masz przed oczyma w tej chwili. że liczba 3 jest desygnatem nazwy „liczba nieparzysta”. jeślibyś powiedział: „To jest chmura” . że „istnieją” liczby nieparzyste. a „nie istnieje” liczba naturalna większa od każdej innej liczby naturalnej. czy tyle. ile przedmiotów pięknych dla jakichś ludzi w jakiejś chwili. co to znaczy. o rzeczach albo osobach. pojmowana jako skłonność jakiegoś człowieka do postępowania w sposób sprawiedliwy.masz w tej chwili przed sobą. że „przedmiotem naszej myśli” jest to. Ze względu na te trudności z określeniem desygnatu nazwy abstrakcyjnej posługiwać się będziemy głównie przykładami dotyczącymi desygnatów nazw . że czyn oszusta jest desygnatem nazwy „przestępstwo”. kto tę książkę napisał. ale i ku cechom wspólnym dla wielu rzeczy. Desygnatem danej nazwy jest tedy każdy przedmiot. jest desygnatem nazwy „książka”. czy jest jedno piękno. co jest. Słowo „przedmiot” bywa jednak czasem używane w znaczeniu znacznie szerszym. itd. ten. itd. i powiedział: „To jest książka” . Jeślibyś wziął do ręki to.powiedziałbyś nieprawdę. Przytoczone przykłady nie budzą wątpliwości. a może się ona zwracać nie tylko ku rzeczom. o którym trafnie orzec można daną nazwę. co masz pod nogami.

i to bez względu na cechy tego przedmiotu. Nazwy indywidualne mogą być nadawane nie tylko przedmiotom rzeczywistym. które przysługują przedmiotom ze względu na jakieś cechy. młodzieńcem.to . musimy najpierw dokonać odróżnienia nazw indywidualnych od generalnych.: „budynek”. „krasnoludek”). nie przypisując przez to danemu przedmiotowi takich czy innych właściwości wyróżniających go. służy danemu przedmiotowi tak długo. „szklana góra”. gdy szukamy desygnatu nazwy generalnej „najwyższa góra na świecie”). Nazwy generalne.konkretnych. taka jak np. „Dunajec”. jaki jest sposób posługiwania się nazwami w jakimś języku. Skoro raz niemowlę nazwano: Karol Kaczmarek. łysym. choć będzie kolejno brunetem. które tym przedmiotom przypisujemy. Natomiast nazwy. „student wydziału prawa”. obywatelstwo czy inne cechy. Nazwy indywidualne a nazwy generalne Dla wyjaśnienia. które służą do oznaczania poszczególnych. „Poznań”. nazywamy nazwami generalnymi. jakie jest znaczenie. a nawet w ogóle mogą nie istnieć przedmioty o odpowiednich cechach („kulisty sześcian”. starcem. a więc przedmiotów mających cechy budynku. krzesła. stan cywilny. dojrzałym mężczyzną. siwym. W pewnych przypadkach może istnieć jeden tylko przedmiot mający odpowiednie cechy (np. „Najsłynniejsze z pierników miasto w Polsce” . tych a nie innych przedmiotów. ale i przedmiotom tylko wyobrażonym. jak długo zachowuje on ciągłość istnienia (chyba że zmienimy daną mu raz nazwę). odnoszą się do wszelkich przedmiotów danego rodzaju. postaciom literackim („Andrzej Kmicic”) czy występującym w dziele literackim wyimaginowanym miejscowościom. np. choć kolejno stanie się ono chłopcem. nazwa ta będzie mu służyć. Nazwa indywidualna. „krzesło”. choć zmieni zawód. studenta wydziału prawa. np. „Karol Kaczmarek”. § 4. Nazwy indywidualne to takie nazwy.

że jeśli mówimy np. Zauważmy też. Podobnie nazwą indywidualną jest słowo „Zofia”. Odróżnianie nazw indywidualnych i generalnych będzie nam potrzebne zwłaszcza przy rozważaniach dotyczących prawa cywilnego.urzędy stosując prawo ustanawiają na tej podstawie normy dla obywateli oznaczonych nazwami indywidualnymi. tak jak się nim najczęściej posługujemy.nazwa generalna. kobiety. nie ze względu na jakieś jego cechy. że słowo „Zofia” to słowo. „Toruń” to nazwa indywidualna. bo rozumiemy je w sensie: „kobieta. Wprawdzie wiele kobiet nosi to imię.: „Każda Zofia ma imieniny 15 maja”. gdy powiemy: „taki oto” . bo oznacza to. początkowo. Gdy wskazując palcem powiemy: „ten oto”. która dziś. do którego się to odnosiło .nie inny. ale ze względu na to. Za powiedzenie: „Wiśniewski to łobuz” może żądać ukarania ten tylko Wiśniewski. Przepisy prawa ustanawiają nakazy dla takich a takich obywateli oznaczonych nazwą generalną . a nie inne miasto. Zauważyć trzeba jednak. to słowo „Zofia” staje się nazwą generalną. wskazywała na pewną osobę poprzez jej cechy. ale w każdym z tych znaczeń jest nazwą jakiegoś jednego indywiduum. zaimek ów spełniać będzie rolę nazwy indywidualnej. że nie można utożsamiać rozróżnienia nazw indywidualnych i generalnych z rozróżnieniem imion własnych i pospolitych w gramatyce. a nie innej. które ma wiele znaczeń. że dano jej imię Zofia”. ale używając tego słowa odnosimy je zazwyczaj do pewnej określonej. z naszego punktu widzenia. Można więc powiedzieć. kto nosi nazwisko Wiśniewski. co nazwa indywidualna „Toruń”. Z przykładów tych widać. A . Treść nazwy Nazwy generalne odnoszą się do wszystkich przedmiotów mających pewien określony zespół cech. jest nazwą indywidualną. przed wiekami. że nazwa „Krzywousty”. która oznacza to samo. Za powiedzenie: „Co Wiśniewski. to łobuz” może domagać się kary każdy. § 5. która ma tę cechę. że kiedyś tak właśnie miejsce to nazwano.rolę nazwy generalnej. tej.

spadochronowi. nazwa „samolot” takie ma znaczenie w języku polskim. 2) cięższym od wypartego przez nie powietrza. Taki zespół cech łącznie przysługuje każdemu samolotowi i tylko samolotowi. 4) o nieruchomych płatach nośnych. szybowcowi. rakiecie kosmicznej itd. sterowcowi.więc np. śmigłowcowi. . że odnosimy ją do każdego przedmiotu. który jest: 1) urządzeniem przystosowanym do swobodnego lotu w powietrzu. 3) poruszanym silnikiem o takiej czy innej konstrukcji. a nie np.

2. długo jeszcze moglibyśmy wymieniać.Treścią jakiejś nazwy generalnej nazywamy taki zespół cech. co jest kaszą. aby wiedział. 8. Czy jednak trzeba komuś. 10) wpisywalna w koło. tylko jęczmienna. wyliczać aż tyle cech. a cechy zespół taki tworzące . itd. Jeśli jakiś przedmiot ma owe cechy konstytutywne.cechami konstytutywnymi. jeśli stwierdzi w nim te cechy łącznie. 6. nazywamy konstytutywnym zespołem cech. 4 albo 1. 2) czworoboczna. 4) prostokątna. 2) jęczmienną. a to już powinno mu wystarczyć.. 6) o przekątnych równych. by odróżnić desygnaty danej nazwy od innych przedmiotów. Taki zespół cech. co ma te trzy cechy. Nie każda kasza jęczmienna jest pęczakiem. Nie każda bardzo gruba kasza jest pęczakiem. 2. jak odróżniać kwadrat od nie-kwadratu? Nie. treścią nazwy „pęczak” w języku polskim jest zespół cech: 1) coś. 9) o obwodzie przy danej powierzchni stosunkowo najmniejszym. ten widocznie nie zna treści nazwy „pęczak”. na podstawie którego osoba używająca danej nazwy we właściwy dla danego języka sposób gotowa jest uznać jakiś dowolny przedmiot za desygnat tej nazwy. odmawia jej nazwy „pęczak”. Wszystkie kwadraty mają taki zespół cech i tylko kwadraty mają taki zespół cech. kogo chcemy zapoznać z treścią nazwy „kwadrat”. Jest to: 1) figura płaska. co te trzy cechy łącznie posiada. 3) bardzo grubą. 7. 6. Wszystko. 4. 2. 9 albo 1. 3) równoboczna. może być nazwane pęczakiem i tylko to. to już przez to samo jest desygnatem danej nazwy. 3. 3. nie zna jej znaczenia w języku polskim. by umiał odróżniać kwadraty od nie-kwadratów (nie wystarczy jednak podać cech 1. 11) opisywalna na kole . Zastanówmy się teraz. 2.odmówić mu charakteru desygnatu tej nazwy. a co za tym idzie . a przy stwierdzeniu braku którejś z nich . A więc np. Kto wiedząc.dlaczego?). 7 . 7) połowiących się i 8) prostopadłych. że ma do czynienia z bardzo grubą kaszą jęczmienną. który wystarcza do tego. Wystarczy podać cechy 1. 5) o bokach parami równoległych.ma wszystkie inne cechy . 2. jakie cechy ma każdy kwadrat. 6. albo 1. tylko bardzo gruba.itd.

np. Nazwą jest więc pewien napis czy zespół dźwięków brany w jakimś jednym swym znaczeniu. Te pozostałe cechy wspólne nazywamy w tym przypadku cechami konsekutywnymi względem poprzednio wymienionych. nazywamy treścią leksykalną. 2. które mówiący ze swego punktu widzenia uważa za szczególnie ważne. znacznie trudniej byłoby mu zrozumieć. Taki konstytutywny zespół cech. czyli w trzech supozycjach. mogą one spełniać rolę nazwy dla każdego przedmiotu. brany z jakąś jedną treścią. co to jest kwadrat. to już na pewno jest kwadratem (cechy konstytutywne). że nazwy generalne mają pewną treść. 11 (cechy konsekutywne). Najprościej wytłumaczyć komuś. 3. Wyrażenie „cecha istotna” bywa jednakże różnie rozumiane: mówi się nieraz o cechach istotnych dla desygnatów danej nazwy mając na myśli te cechy. 9. Choć mamy tu jedno słowo „koza”. a stąd ma też z konieczności cechy 3. albo „młoda i jeszcze niezbyt stateczna dziewczyna”. 2. a innym razem . Zwróćmy uwagę. . albo jeszcze inna. 2. co to jest kwadrat. 4. a to przecież zupełnie co innego. 4. który posiada zespół cech wskazany w treści owych nazw. o co chodzi. Dzięki temu. czyli słownikową nazwy. 10. Cechy konstytutywne bywają czasem nazywane cechami istotnymi. Każda nazwa generalna może występować w trzech różnych rolach znaczeniowych. Jeśli coś ma cechy 1. trzeba właściwie mówić o kilku nazwach „koza”. słowu „koza” może odpowiadać treść: „rogate zwierzę domowe z bródką” albo „żelazny piecyk na wysokich cienkich nóżkach”.wspólne wszystkim desygnatom danej nazwy. 6. bo właśnie odmienna treść jest tym. co odróżnia jedną nazwę od drugiej. 9.. a zależnie od tego pewne cechy będą raz odgrywać rolę cech konstytutywnych. który np. gdybyśmy podali np. że zespół cech konstytutywnych można zestawić na różny sposób. 8. 5. Nazwy te mogą być wieloznaczne.cech konsekutywnych. podając zespół cech 1. cechy 1. znajdziemy w encyklopedii czy w słowniku. 7. jako najprościej wyjaśniający.

tzn. wyraz może być nazwą dla całego gatunku przedmiotów. „Zając” w supozycji prostej biega i je. Nazwa używana w tej supozycji staje się w każdym przypadku nazwą abstrakcyjną. powstały z uogólnienia myśli o cechach wspólnych wszystkim zającom. z pięciu liter i wielokrotnie jest odbity na tej właśnie stronie książki.to nasz twór myślowy. że jest pospolity. jak np. w wypowiedzi: „Zając jest pospolity w Polsce”. ale każdy swoje (to właśnie mamy na myśli mówiąc ogólnie: „Zając ma ostre zęby”). „ZAJĄC” w supozycji materialnej składa się z dwóch sylab. Gatunek zając . o którym można by trafnie powiedzieć: „To jest gatunek zając”.Po pierwsze (supozycja prosta). po trzecie. która się mieści w następującym cudzysłowie: „ZAJĄC”? Musimy ją też nazwać „zając”. O jakimś określonym zającu nie można powiedzieć. Po drugie (supozycja formalna). Nie ma bowiem takiego fizycznego przedmiotu. W takiej supozycji używamy słowa „zając” mówiąc: „Zając przebiegł mi drogę”. biorąc tym razem to słowo w supozycji materialnej. chodzi nam wtedy o poszczególny desygnat tej nazwy. jako znak dla określonego desygnatu tej nazwy. Używając słowa w tej supozycji stawiamy je w . jak nazwać tę cienką warstwę farby drukarskiej. Wreszcie. nazwa taka może być używana w wypowiedzi jako znak dla poszczególnego przedmiotu tego właśnie rodzaju. gatunek zajęcy ma w Polsce wielu przedstawicieli i wobec tego łatwo się z przedstawicielem tego gatunku spotkać. „zając” w supozycji formalnej nie biega ani też nie je. Supozycją materialną nazywamy użycie jakiegoś wyrazu jako znaku dla niego samego. To poszczególne zające mają zęby. Pospolity jest „gatunek zając”. bo „gatunek zajęcy” jako całość nie ma nóg ani zębów.

jako całość. jaki tworzą ludzie zorganizowani w pewien sposób.cudzysłowie. Nie można mieszać cech nazwy (np.to klasa wszystkich desygnatów danej nazwy. ze względu na taką czy inną cechę tych elementów. że chodzi nam o samo słowo. to klasa wszystkich z osobna wziętych osób. Tak więc np. nie ulegnie zmianie. A więc zakres nazwy „student”. księgozbiór to zbiór (agregat). Zbiór w takim rozumieniu (zbiór w sensie dystrybutywnym). rzecz prosta. „zając”.zbiór (agregat) książek nazywany. okrągłe. stowarzyszenie to zbiór (agregat). a czym innym . Nazwy indywidualne mogą. to znaczy jakiejś całości. Ten cudzysłów zaznacza. § 6. z których każda jest studentem . miedziane itp. charakteryzowana jest przez cechy. W licealnym kursie matematyki słowa „zbiór” używano na oznaczenie pewnej mnogości elementów wyróżnionych według takich czy innych zasad. które w określonym dniu tworzyły określone stado. Zakres nazwy Zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy nazywany bywa zakresem tej nazwy. zielone. a nie o jakiegoś poszczególnego zająca czy gatunek „zając”. czyli klasa elementów.). jak . np. Należy jednak zwrócić uwagę na wieloznaczność słowa „zbiór”. a w związku z tym cechuje ją jakaś mniejsza czy większa liczebność tych elementów. Klasa zwierząt. Zakres nazwy . biblioteką. że desygnaty te są twarde.natomiast nie chodzi tu o całość taką. występować tylko w supozycji prostej (Jan jest mężczyzną) albo materialnej („Jan” jest sylabą). jaki tworzą systematycznie zgromadzone przez kogoś książki łącznie wzięte. że jest pięcioliterowa) i cech desygnatów nazwy (np. rzeczy złożonej z części składowych (zbiór w sensie kolektywnym). chociaż stado ulegnie rozproszeniu i przestanie tworzyć agregat. Obok tego jednak słowo „zbiór” używane bywa dla określenia agregatu. Z pojęciowego punktu widzenia czym innym jednak jest zbiór (klasa) z osobna rozpatrywanych książek z danej biblioteki. na podstawie których zalicza się do niej poszczególne elementy.

choć kiedy indziej może nam domyślnie chodzić o zakres nazwy „student z 1994 r. Zakres nazwy indywidualnej z założenia obejmuje jeden tylko desygnat. lekarz. Odniesienie do określonego czasu zależy zresztą od naszego punktu widzenia na dane sprawy. ile desygnatów obejmuje zakres danej nazwy. jednostkowe i puste. że zakres nazwy ustala się z milcząco zakładanym odniesieniem do określonego okresu. iż nie jestem elementem zakresu nazwy „student”. ale na ogół mającej szerszy zakres (np. ale na ogół o węższym zakresie (np. że Arystoteles należy do zakresu nazwy „filozof starożytności”. naturalny księżyc naszej planety. Powstawać mogą dalsze niejasności związane z tym. Zakres nazwy generalnej wyznaczony jest przez treść tej nazwy. Przyjąć należy. które w danej chwili są desygnatami nazwy. internista). a Jan Kochanowski do zakresu nazwy „poeta Odrodzenia”. zazwyczaj mając na myśli klasę tych przedmiotów. bo chociaż dawno temu byłem studentem. prawnik. aktualnie nim nie jestem. Ustalając zakres nazwy „student” domyślnie przyjmujemy zazwyczaj. iż chodzi o zakres nazwy „student z 1994 r. najdłuższa rzeka w Polsce.ogólnoświatowa organizacja studencka. matka Adama Mickiewicza. Nazwy jednostkowe to takie. żołnierz. Na przykład zwykle skłonni jesteśmy mówić. Nazwy ogólne to takie.. uboższej w treść. przechodzimy w ten sposób do innej nazwy. człowiek. szafa. . które mają tylko jeden desygnat (np.”. choć przecież i on był swego czasu młodzieńcem. Ze względu na to. lub z okresu wcześniejszego”. rozróżniamy nazwy ogólne. ale nie powiedzielibyśmy np. Jeśli pomijamy w myśli niektóre istotne cechy składające się na treść jakiejś nazwy (abstrahowanie). które mają więcej niż jeden desygnat (np. koń. że Arystoteles należy do zakresu nazwy „młodzieniec”. to przechodzimy w ten sposób do innej nazwy. człowiek). notariusz. babka Adama Mickiewicza). Jeśli do zespołu cech tworzących treść jakiejś nazwy dołączymy dalsze cechy (determinowanie treści początkowo rozważanej nazwy). o bogatszej treści.

zależy w pewnej mierze od sposobu patrzenia na . lecz generalna . które traktujemy jako agregaty złożone z poszczególnych rzeczy. czy też kilku ludzi coś razem niosło i tym przedmiotem wybiło szybę. To. Nazwy. Nazwy puste niczego nie oznaczają. „biblioteka” (agregat książek).Adam Mickiewicz). Nie jest więc desygnatem nazwy zbiorowej „Sejm Rzeczypospolitej” ktoś. lecz takie przedmioty. Nazwy zbiorowe Nazwy przysługiwać mogą w danym języku nie tylko poszczególnym przedmiotom. § 7. ale też agregatom pewnych przedmiotów. jak „las” (agregat drzew). przy czym taka osoba może być tylko jedna.jeśli są to nazwy konkretne osób czy rzeczy o określonych cechach. Co innego poseł. agregat posłów. czy nie. a pękła z powodu wypaczenia się ramy. co stłukł tę szybę” . lecz na jakąś osobę posiadającą określoną cechę. których desygnatami są nie poszczególne rzeczy. które wcale nie mają desygnatów (błękitny kwiat róży. czy jakaś nazwa jest nazwą zbiorową. czy taki był jeden. Nazw jednostkowych nie można utożsamiać z nazwami indywidualnymi: „najstarszy żyjący w dniu 15 IX 1993 człowiek” to nie nazwa jednostkowa. czy dana nazwa jest faktycznie nazwą ogólną. tyle tylko. stupiętrowy dom w Poznaniu. jednostkową czy pustą. gdy chodziło o nazwy osób. jeśli są nazwami generalnymi. „stado” (agregat zwierząt). Mówimy: „ten. jak i istniejące ongiś. że przedmiotów o takich cechach nie ma. niemniej coś znaczą. nazywamy nazwami zbiorowymi (kolektywnymi). Nazwy puste (bezprzedmiotowe).i odwrotnie. każą mianowicie szukać . a co innego Sejm. względnie nawet być nie może. Są więc takie nazwy. mają pewną treść. Czasem znając treść nazwy nie umiemy mimo to określić.nie wskazuje ona bowiem na określone indywiduum. kto jest desygnatem nazwy „poseł na Sejm Rzeczypospolitej” . to takie. syn bezdzietnej matki). „spółdzielnia” (agregat osób) itd. czy też może nikt tej szyby nie stłukł.a nie wiemy. Wzięliśmy tu pod uwagę zarówno desygnaty aktualnie istniejące.

co innego spółdzielnia jako całość. Spółdzielnia jako całość (będąc tzw. ale nie można by mówić wtedy o pożyczce zaciągniętej przez klasę członków tej spółdzielni. Często można spotkać się z tym. § 8.na proste i złożone • według charakteru tego.z klasą wszystkich tych części składowych. zespołu różnych urządzeń i narzędzi. że nazwy można dzielić: • według liczby wyrazów składowych . Słowa takie jak „syn”. zaliczane według gramatycznego podziału do rzeczowników.to nazwa jednostki niepodzielnej. Nazwy a funktory nazwotwórcze Zapamiętajmy więc. „ojciec”. do czego się odnoszą . „ojciec”. „osobą prawną”) może np. Dla prawnika „warsztat” . jak „syn”. Np.przedmioty oznaczone daną nazwą. a co innego klasa wszystkich członków tej spółdzielni.na ogólne. że niektóre słowa.całość złożoną z części .na konkretne i abstrakcyjne • według sposobu wskazywania desygnatów . iż ktoś utożsamia agregat . dla technika . „dłużnik”. spełniają z syntaktycznego punktu widzenia rolę funktorów nazwotwórczych od argumentów nazwowych.nazwa pewnego agregatu. jednostkowe i puste • według struktury desygnatów . „syn rzemieślnika” itp. „syn Marii Kowalskiej”. „pozwany”. takie słowa.na generalne i indywidualne • według liczby desygnatów .na zbiorowe i niezbiorowe Zwróćmy wreszcie uwagę. zaciągnąć pożyczkę. Są to np. Jest to błędem. . „poręczyciel”. „pośrednik” itd. a więc nazwa zbiorowa. Mianowicie słowo „syn” uzupełnione nazwą (najczęściej indywidualną) tworzy nazwy złożone: „syn Jana Kowalskiego”. „matka”.

ale czy jest desygnatem nazwy „złoczyńca”. 25. Jeśli umiemy. Kto zabija z chęci zysku. ten biorąc do ręki dowolny przedmiot umie rozstrzygnąć. Jeżeli mamy kawałek papieru o rozmiarach 15x20 cm. Mamy np. ale domyślamy się wówczas. 200. Ale od jakich rozmiarów „zaczyna się” kartka? Na jakich rozmiarach „kończy się” kartka? Tego nie wiemy. Czy ten.. 20. jest złoczyńcą. nazwę „kartka papieru”. Wprawdzie mówi się czasem: „Jan Kowalski jest ojcem.. Jeżeli natomiast o pewnych napotkanych przedmiotach.. że w danym języku nazwa ta ma ostry zakres. że chodzi w takiej wypowiedzi o to. kto w parku miejskim wydeptuje ścieżki przez trawnik? Źle czyni . dłużnikiem. kto przez 5 minut dziennie . czy przedmiot ten jest. A kto próżnuje 10. 300 minut? Kiedy . że jest pozwany przez kogoś w jakimś procesie. 50. to wiadomo. czy nie jest desygnatem nazwy „czcionka garmondowa”. mimo dobrego zapoznania się z ich cechami... pośrednikiem”.w czasie godzin pracy próżnuje. na to nie możemy się zdecydować. mówimy.. pozwanym.. 150. jeśli ma 1 x 1 cm albo 80 x 120 cm. lecz dopiero uzupełnione w odpowiedni sposób tworzą nazwy. nie umiemy orzec. Ale czy jest desygnatem nazwy „złoczyńca” ten. czy nie. czy są. Ostrość zakresu nazwy Kto zna się na drukarstwie. że jest to kartka papieru.. czy nie jest desygnatem pewnej określonej nazwy. 30. czy jest on. jest próżniakiem? Na pewno nie. to nazwę taką określamy jako nazwę nieostrą. to nikt tego nie nazwie kartką. przez to samo nie jest jeszcze złoczyńcą. że jednorazowo czy zawodowo pośredniczy między jakimiś ludźmi w jakichś sprawach. 15. skrótowo . znając należycie dany język. póki nie umówimy się jakoś co do tego. czy nie są desygnatami danej nazwy. z którym odpowiednio zapoznaliśmy się.że jest nazwą ostrą. kto wbrew zakazom wsiada przednim pomostem do tramwaju. bez wątpliwości rozstrzygnąć o każdym napotkanym przedmiocie. że jest on ojcem jakichś dzieci. § 9. że jest on czyimś dłużnikiem.„pozwany” nie są samodzielne co do znaczenia.

które obrazować będą zakresy nazw. jakie trudności wiązałyby się z wykonaniem przepisów ustawy takich. czy pewne przedmioty należą do zakresu danej nazwy. ale nie wolno łowić ryb siecią w potokach”. Przy tym.: „Złoczyńcy nie mogą być urzędnikami”. Wyobraźmy sobie. Będziemy więc mówić tu o nazwach nieostrych tylko wtedy. w tym przypadku taka nieostrość nazwy nie ma praktycznego znaczenia. to od jakiej chwili przestaje być desygnatem nazwy „prokurator”? Czy od chwili śmierci klinicznej. Nazwy nieostre sprawiają wiele kłopotu prawnikom. rysując koła. dostrzeże. kto się bacznie przyjrzy. póki ktoś ma nominację na prokuratora. „Wolno łowić ryby siecią w rzekach. że w języku potocznym niemal wszystkie nazwy są nazwami w pewnym stopniu nieostrymi. czy biologicznej. skoro go zwolnią z tej pracy albo umrze. gdy wątpliwości co do tego. gdy prokurator umiera. czy od momentu zapisanego w akcie zgonu przez urzędnika stanu cywilnego? Oczywiście. .„zaczyna się” próżniactwo? Zilustrujemy to na wykresach. jest prokuratorem. jak np. to prokuratorem być przestaje. Jako przykład nazwy ostrej weźmiemy nazwę „prokurator” w ścisłym znaczeniu tego słowa. będą miały znaczenie praktyczne. Bo np. „Ludzie w sile wieku zobowiązani są pomagać przy ważnych pracach publicznych” itd.

czy nie jest desygnatem tej nazwy. . Przepisz. b) czasownik. Nazwy stają się nazwami ostrymi dzięki temu. w których jako podmiot występowałby: a) przymiotnik.Nieostrość zakresu wiąże się z tym. Podaj przykłady zdań. bo botanik umie zestawić zespół cech odróżniających konwalię od innych przedmiotów do niej podobnych. umiemy podać zespół cech wystarczających dla odróżnienia desygnatów danej nazwy od innych przedmiotów. bez zastanawiania się nad treścią danej nazwy. „śpioch”.od ilu metrów poczynając. „błękit nieba”. umiemy określić.jest to dlań nazwa tylko intuicyjna. iż nawet ten. d) liczebnik. choć zapewne nie umiałby podać takiego zespołu cech. Jaka jest treść nazwy „rzeka”? „Szeroka struga wody bieżącej”. i wyraźna. e) wyrażenie złożone zawierające czasownik w trybie oznajmującym. który przysługiwałby wszystkim konwaliom i tylko konwaliom . czy jest on. lub też dzięki temu. Dla botanika będzie to nazwa i intuicyjna. Na podstawie ogólnego wyglądu przeciętny prawnik doskonale odróżnia konwalię od nie-konwalii. że są nazwami dla nas intuicyjnymi . „sen”. iż niektóre nazwy nie mają wyraźnej treści. 2. że są nazwami wyraźnymi . kto dobrze zna dany język nie umiałby podać takiego zespołu cech. podkreślając nazwy abstrakcyjne spośród następujących: „płacz”. „zabójstwo”. „kuźnia”. „kowal”. „łza”. można strugę wodną traktować w danym miejscu jako rzekę? Taką nieostrość możemy w razie potrzeby usunąć za pomocą odpowiedniej definicji. które pozwoliłyby w sposób stanowczy odróżniać desygnaty danej nazwy od innych przedmiotów. Szeroka. Zadania 1.to znaczy. „błękit pruski” (barwnik). że na podstawie ogólnego wyglądu danego przedmiotu. ale jak szeroka . „chochlik”. „wysokość”. c) zaimek. „wysoki dom”.to znaczy. „przyjaźń”. „śmierć”. to znaczy. o czym będzie mowa w § 2 rozdziału IV.

b) w supozycji formalnej. c) w supozycji materialnej. b) „tramwaj”. jakie cechy można wybrać jako konstytutywne.ograniczając się do cech konstytutywnych. 8. użyte przez Mickiewicza w tekście Pana Tadeusza.. Pilot jest osobą kierującą samolotem. której Ty byłbyś jedynym desygnatem. Podaj przykład zdania. c) „kajak” . a jakie wypadnie uważać wtedy za konsekutywne. Czy można tu odpowiedzieć tylko w jeden sposób? Jaki zestaw cech uważasz za treść leksykalną nazwy „skuter”? 7. Fabryka samochodów zbudowana została na Żeraniu. Podaj treść nazw: a) „wieczne pióro”. Sędzia.to nazwa urządzenia stosowanego w produkcji hutniczej. Wpisz możliwie najbardziej szczegółowo cechy. 9. Podkomorzy itd. W jakiej supozycji użyto wyróżnionej nazwy: Zgniatacz . Czy w zdaniu: „Co drugi rybak na Półwyspie Helskim to człowiek noszący nazwisko Budzisz powiedział stary Kaszub” występują nazwy indywidualne? 5. Czy nazwy Rejent. Racjonalizator jest to wyraz o rdzeniu łacińskim.3. które przysługują każdemu desygnatowi nazwy „skuter”. Spychacz jest maszyną konieczną do szybkiego wykonywania prac ziemnych. Wskaż. Dźwig ustawiono na placu budowy tego gmachu. 6. Podaj przykład nazwy generalnej. . w którym słowo „student” byłoby użyte: a) w supozycji prostej. są nazwami generalnymi czy indywidualnymi? 4.

b) „Zakres nazwy « jodła rosnąca w Górach Świętokrzyskich » to Puszcza Jodłowa”.ze względu na znaczenie. 14. Podaj 3 przykłady nazw. w którym słowo to występowałoby jako funktor nazwotwórczy od argumentu nazwowego. b) zarazem złożonej. zbiorowej i ogólnej. Czy uważasz. Wykaż. oraz takie. Czy któraś z tych nazw jest nazwą z Twojego punktu widzenia intuicyjną? 16. 11. Czy zakresy powstałych w tych przypadkach nazw są różne od zakresu nazwy „pilot czynny zawodowo w lotnictwie”? 12. Treść nazwy „pilot czynny zawodowo w lotnictwie” uzupełniono wskazując cechę: a) „przystojny”.10. c) zarazem złożonej. że są to nazwy wyraźne. 13. Czy nazwa „łańcuch żelazny” to nazwa . Czy wyrażenie „Maria Kaczmarek” to nazwa generalna? 18. W Poznaniu kilkaset osób nosi imię i nazwisko Maria Kaczmarek. Podaj przykład nazwy: a) zarazem prostej. Czy wyrażenia: a) „prezydent Rzeczypospolitej Polskiej”. że właściwie są zredagowane przepisy: a) „Administratorzy dużych budynków mieszkalnych zobowiązani są zorganizować wywóz śmieci codziennie”. b) „senat Rzeczypospolitej Polskiej” to nazwy? Jeśli są to nazwy.zbiorowa? Czy sądzisz. Wskaż nonsensy zawarte w wypowiedziach: a) „Treść nazwy to zespół cech tej nazwy”. Określ dwa znaczenia tego słowa. to jak scharakteryzowałbyś te nazwy i jakich wymagałoby to założeń? . Sformułuj takie zdanie. że na to pytanie wszyscy odpowiedzą jednakowo? 15. w którym słowo „dziecko” występowałoby jako nazwa. które uważasz za nazwy wyraźne. b) „mający zdrowe serce”. zbiorowej i pustej. b) „Sędzia powinien wymierzyć surową karę za poważne naruszenie porządku na sali sądowej”? 17. zbiorowej i jednostkowej. jakie jej przypisujesz .

na czym w tej chwili opieram rękę. co napotkamy. jaką tworzy zakres nazwy „orzeczenie sądu”. nazwy „przedmiot drewniany” i wielu innych. że oznaczają wszystko. Natomiast wszystkie desygnaty takiej nazwy łącznie wzięte . W celu badania stosunków między zakresami nazw musimy między innymi wprowadzić pomocniczo pojęcie klasy uniwersalnej przedmiotów oraz klasy negatywnej w stosunku do jakiejś określonej klasy. nie można we właściwy sposób zrozumieć. jak „przedmiot”. „cokolwiek” . jaki zachodzi stosunek między zakresami nazw „orzeczenie”. 363 § 1 kod. Czy ten przepis dotyczy wyroków sądowych? Czy dotyczy także postanowień sądu? Aby odpowiedzieć na te pytania. „Orzeczenie sądu staje się prawomocne. „coś lub ktoś”. Znajomość stosunków między zbiorami (klasami) tworzącymi zakresy różnych nazw jest często konieczna do zrozumienia określonych wypowiedzi. To. ale bywa też. które składają się w całości czy w części z tych samych elementów. że zakres nazwy „wyrok” i zakres nazwy „postanowienie sądu” zawierają się w klasie. jaki jest sens przytoczonego przepisu.Rozdział III STOSUNKI MIĘDZY ZAKRESAMI NAZW § 1.które to nazwy są tak ubogie w treść. trzeba ustalić. Jest to klasa odpowiadająca zakresowi nazw takich. jeśli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia” (art. Dopóki się nie wie. że żaden element jednej z tych klas nie jest elementem drugiej z nich. że zakresy różnych nazw są klasami. Wyjaśnienia wstępne Jeden i ten sam przedmiot czy osoba może być jednocześnie desygnatem wielu różnych nazw. postępowania cywilnego). Klasa uniwersalna przedmiotów to klasa obejmująca wszelkie przedmioty (w szerokim znaczeniu tego słowa) w świecie. nazwy „sprzęt”. Zdarza się więc. jest zarazem desygnatem nazwy „biurko”. „wyrok”. „postanowienie”.

Formułowanie nazw oznaczających przedmioty nie będące desygnatami jakiejś nazwy. że nazwy te bywają rozumiane jako określające klasę przedmiotów stanowiących dopełnienie określonej klasy nie do klasy uniwersalnej. Klasa ta stanowi podzbiór klasy uniwersalnej. koń itd. „nie-człowiek”. Jeśli wypowiadamy jakąkolwiek nazwę. to przez to samo z klasy uniwersalnej przedmiotów wydzielamy w myśli klasę przedmiotów oznaczonych przez wypowiedzianą nazwę. Nazwa „nie-stypendysta” może być rozumiana jako „uczeń. co nie jest psem”. umieszczać będziemy po słowie „nie” kreseczkę. co jest psem albo nie jest psem. Jeśli w obrębie klasy uniwersalnej wyróżniamy np. natomiast „niestypendysta” to tyle co: .a nie: „wszystko. jak „nie-pies”. a więc takich nazw. która posiada desygnaty. stwarza okazję do nieporozumień związanych z tym. las. czyli.określamy jako całość (agregat) nazwą zbiorową „wszechświat”. dom. A więc „niestypendysta” to tyle co: „wszystko. to dopełniającą klasą negatywną będzie klasa wszelkich przedmiotów nie będących desygnatami nazwy „pies”. Dla zaznaczenia. czyli dopełnienie wydzielonego podzbioru do klasy uniwersalnej. a nie do jakiejś węższej klasy. skrótowo formułując. że chodzi o przedmioty tworzące klasę dopełniającą daną klasę do klasy uniwersalnej. Złożona jest ona z przedmiotów najróżnorodniejszych rodzajów będących desygnatami nazwy: „coś. cokolwiek nie jest stypendystą”. „niestypendysta”. nazywamy klasą negatywnąw stosunku do klasy uprzednio wydzielonej. nazwy „nie-pies”. Oczywiście suma klas desygnatów nazwy „pies” oraz desygnatów nazwy „nie-pies” tworzy klasę uniwersalną (wszystko. „nie-samochód”. Pozostałą część klasy uniwersalnej. klasę przedmiotów będących desygnatami nazwy „pies”. gwiazda. który nie jest stypendystą”. to razem biorąc klasa uniwersalna). cokolwiek nie jest człowiekiem” (a więc np.). Np. lecz do jakiejś węższej klasy. nazwa „nie-człowiek” może być rozumiana jako: „zwierzę nie będące człowiekiem” .

5) Stosunek wykluczania się zakresów: Istnieją S. Toruń. które byłyby desygnatami P nie będąc desygnatami S. 1) Stosunek zamienności zakresów: Istnieją przedmioty. to trafimy na jedną z następujących pięciu możliwości. istnieją S. które nie są S. jaki zachodzi stosunek między ich zakresami. które byłyby S nie będąc zarazem P. lecz nie ma takich. P = ptak. Np. Czasem przedrostek „nie” zmienia istotnie sens słowa: . § 2. a to ma inny sens niż „coś. Gdańsk). 3) Stosunek nadrzędności zakresu nazwy S względem zakresu nazwy P: Istnieją przedmioty.: S = wróbel.: S = jedno z czterech najludniejszych miast nad Wisłą. czy nawet węziej: „człowiek. które nie są S. P = miasto nad Wisłą posiadające uniwersytet (Kraków.: S = lekarz.: S = student. choć nie są S. Warszawa. P = chirurg. prócz tego są przedmioty będące desygnatami nazwy S. 4) Stosunek krzyżowania się zakresów: Istnieją S.. P = inwalida. 2) Stosunek podrzędności zakresu nazwy S względem zakresu nazwy P: Istnieją przedmioty. które mają jeden lub więcej desygnatów. lecz nie ma takich desygnatów nazwy S. które są desygnatami nazwy S i nazwy P. ale są takie. które są desygnatami i nazwy S. i będziemy chcieli opisać. które nie są P. i nie ma takich desygnatów nazwy P. pominiemy nazwy puste). Np. . które nie byłyby desygnatami nazwy P. nazwę S i nazwę P (przy czym ograniczymy się do nazw. które są desygnatami P. które są jednocześnie desygnatami nazwy S i nazwy P. . Np. Rodzaje stosunków między zakresami nazw Jeśli weźmiemy jakiekolwiek dwie nazwy.(czyjś) nieprzyjaciel” znaczy tyle co: „(czyjś) wróg”. Np. który nie jest (czyimś) przyjacielem”. oraz istnieją P.„uczeń lub pracownik nauki nie pobierający stypendium”. które są zarazem P. które nie są desygnatami nazwy P. nie ma takich przedmiotów. co nie jest (czyimś) przyjacielem”. i nazwy P.

które są zarazem desygnatami i nazwy S.które nie są P. Przykładem pary nazw przeciwnych mogą być nazwy „słowik” i . natomiast nie istnieją takie przedmioty. W przypadku sprzeczności zakresy obu nazw łącznie tworzą klasę uniwersalną: każdy przedmiot należy do zakresu pierwszej albo do zakresu drugiej nazwy. że może on zachodzić w dwóch odmianach: może to być albo stosunek sprzeczności. że nie może być desygnatem drugiej . np. i zarazem nazwy P. Jeśli coś jest desygnatem jednej z tych nazw. Taką parę nazw nazywamy nazwami sprzecznymi.osioł”. istnieją P. w obrębie której wydzielono zakresy jakiejś nazwy S i jakiejś nazwy P. „kamień” i „nie-kamień”. O sprzeczności zakresów dwóch nazw mówimy wówczas. na rysunkach tych zaznaczono numerami: I . i nazwy P.. gdy nazwy te nie mają wspólnych desygnatów. ludzie. W każdym z tych pięciu przypadków istnieć mogą ponadto przedmioty. albo stosunek przeciwieństwa. P = pięść. Przedziały puste zakreskowano. Dla ułatwienia. jak np.miejsce dla przedmiotów. Każdy z nich przedstawia klasę uniwersalną. rośliny. które nie są ani desygnatami pierwszej. które nie są S. domy itd. Tych pięć możliwych stosunków między zakresami nazw niepustych można przedstawić obrazowo na wyrysowanych poniżej pięciu kwadratach. a tym samym zakres nazwy nie-S (reszta po wydzieleniu S) oraz zakres nazwy nie-P (reszta po wydzieleniu P). „sędzia” i „nie-sędzia”. ani nazwy P. Omawiając stosunek wykluczania się zakresów dwóch nazw zwrócić musimy uwagę.ale prócz tego istnieją takie przedmioty. to wiadomo.: S = nos. ani drugiej nazwy. Natomiast o przeciwieństwie zakresów dwóch nazw mówimy wówczas. które byłyby desygnatami i nazwy S. a zakresy obu tych nazw łącznie nie tworzą klasy uniwersalnej. itp. które nie są desygnatami nazwy S. Np. . gdy mamy jakąś nazwę i nazwę w stosunku do tej pierwszej negatywną.

Jeśli kto woli. można to samo przedstawić za pomocą kół.miejsce dla przedmiotów. Klasę uniwersalną przedstawia w tym przypadku cala płaszczyzna strony.II . lecz są desygnatami nazwy P. gdy za pomocą wykresów kołowych chcemy przedstawić zakresy nazw negatywnych. lecz nie są desygnatami nazwy P.miejsce dla przedmiotów. że w obrazie stosunku krzyżowania . IV . III . które są desygnatami nazwy S. które nie są desygnatami nazwy S. które nie są desygnatami nazwy S ani nazwy P. Ma to tę wadę. Stosunki między zakresami nazw można też zobrazować liniowo. przyjmując pewien odcinek za obraz klasy uniwersalnej i odkładając na nim odcinki odpowiadające zakresom rozważanych nazw. na której koła te wyrysowano.miejsce dla przedmiotów. Powstają jednak pewne trudności. obrazujących zakresy poszczególnych nazw.

Przy ustalaniu stosunków między zakresami nazw niepustych (a do takich ograniczyliśmy nasze rozważania) należy zwrócić uwagę na kilka spraw. Gdyby chodziło o stosunek sprzeczności. że są to nazwy równoznaczne. Na wykresach kołowych można by zobrazować stosunek sprzeczności tak. jak np.się zakresów graficzny odpowiednik jednej z klas będzie rozbity na dwa odcinki składowe. że zakresy dwóch nazw są zamienne. przy krzyżowaniu się nazw negatywnych „nie-pies” i „nie-kot” . o zakresie pozostającym w stosunku sprzeczności do zakresu nazwy S. Jeśli jakieś dwie nazwy są w danym języku dokładnie równoznaczne. że wewnątrz narysowanego koła mieszczą się punkty odpowiadające desygnatom nazwy S. Obrazem graficznym zakresu nazwy jednostkowej jest w każdym przypadku pojedynczy punkt. przy wykresie kwadratowym stosunku krzyżowania się dwóch nazw może się zdarzyć. co do których mogą powstawać nieporozumienia. bo będzie pusty (np. a wszystkie punkty na zewnątrz tego koła to punkty odpowiadające desygnatom nazwy P.nie istnieją bowiem nie-nie-koty będące zarazem nie-niepsami. Oczywiście podrzędność czy nadrzędność zakresu . że przedział IV trzeba będzie zakreskować. Z tego jednak. „ziemniak” i „kartofel”. czyli koty będące psami). ale odmienne znaczenie. to przedział oznaczony IV musiałby zostać zakreskowany. a więc zakresy te są zamienne. bowiem te dwie nazwy generalne wskazują na odmienne cechy tego samego faktycznie miasta. Nazwy „obecna stolica Polski” oraz „najludniejsze miasto na Mazowszu” (odnoszące się do roku 1982) mają taki sam zakres. czyli są synonimami. Z drugiej jednak strony. to oczywiście mają dokładnie takie same zakresy. Na naszych wykresach kwadratowych w piątym kwadracie mamy rysunek obrazujący stosunek przeciwieństwa. nie można wnosić.

Przy posługiwaniu się wykresami graficznymi do zobrazowania stosunków zakresów nazw należy pamiętać. co jest jaskrawym fałszem.bo to znaczyłoby. że fragment desygnatu pierwszej nazwy jest zarazem fragmentem desygnatu drugiej nazwy. Żaden wóz nie jest kołem od wozu. nie ma w tym przypadku nic do . które nie są ani wozem. a ponadto istnieje wiele przedmiotów. Zakres nazwy „koło od wozu” nie jest podrzędny w stosunku do zakresu nazwy „wóz” . 7 obrazujący stosunek zakresu nazwy jednostkowej „Sejm RP” (jako zespół osób w dniu 31 I br. że każde koło od wozu jest wozem.) i nazwy ogólnej „poseł na Sejm RP” (w dniu 31 I br. Podobnie też nie zachodzi stosunek krzyżowania się zakresów nazw „całość obszaru Azji” oraz „całość obszaru Federacji Rosyjskiej”. że zakres nazwy to klasa.). a tylko niektóre wozy są kołami od wozu.jednej nazwy w stosunku do zakresu innej nie ma nic wspólnego z jakąś podrzędnością czy nadrzędnością merytoryczną przedmiotów pierwszego i drugiego rodzaju. gdyż jedyny desygnat pierwszej nazwy nie jest tożsamy z jedynym desygnatem drugiej nazwy. a nie agregat jej desygnatów. a więc między zakresami nazw „wóz” oraz „koło od wozu” zachodzi stosunek wykluczania się (przeciwieństwa). ani kołem od wozu. Zrozumienie tego ułatwi rys. a to. Należy wyraźnie odróżniać stosunki między zakresami nazw od stosunku między całością i częścią jakiegoś złożonego przedmiotu.

Jaki zachodzi stosunek między zakresami nazw: a) „oko” i „siatkówka oka”. c) krzyżowania się. Jaki jest stosunek między zakresami nazw: „zwierzę nieparzystokopytne” (np. która ukończyła 18 lat” i „osoba. która nie przekroczyła 50 roku życia”? 5. b) podrzędności pierwszego względem drugiego. Podaj własne przykłady nazw. których zakresy pozostają w stosunku: a) zamienności. c) „analfabeta” i „nie-student”.rzeczy. Jaki jest stosunek zakresów nazw: „osoba. co nie jest zwierzęciem parzystokopytnym”? Przedstaw to graficznie. b) „oficer WP” i „żołnierz WP”? 4. Jaki zachodzi stosunek między zakresami nazw: a) „zwierzę” i „nie-pies”. c) „płaszcz oddany do szatni” i „numerek na płaszcz oddany do szatni”? 3. g) „całość obszaru Pasa Wielkich Dolin” i „całość obszaru RP”? 8. d) „nie-ptak” i „wróbel”. Zadania 1. b) „makówka” i „ziarnko maku”. e) „kraina geograficzna należącą do europejskiego Pasa Wielkich Dolin” i „kraina geograficzna położona w granicach RP”. 7. b) „nos” i „część twarzy”. b) „nie-piernik” i „nie-wiatrak”. Jaki zachodzi stosunek między zakresami nazw: a) „linia kolejowa Warszawa-Berlin” i „linia kolejowa Wrocław-Gdynia”. f) „całość obszaru Europy” i „całość obszaru Polski”. koń) i „coś. c) „fabryka” i „kierownik fabryki”. Czy umiesz określić stosunek między zakresami nazw: „mężczyzna” i „syn bezdzietnej kobiety”? Wyjaśnij . d) wykluczania się (przeciwieństwa). Jaki zachodzi stosunek między zakresami nazw: a) „porucznik WP” i „kapitan WP”. 2. d) „spółka” i „wspólnik”. 6. Przedstaw to graficznie za pomocą wykresów.

by przedstawiały stosunek zakresów nazw: a) „prawnik”. „prokurator”. „chłopiec” i „dziecko”? . „notariusz”. d) „zwierzę żyjące w wodzie”. Jakie w ogóle mogą zachodzić stosunki: a) między zakresami dwóch nazw jednostkowych. „wróbel”. b) między zakresem nazwy jednostkowej a zakresem nazwy ogólnej? 10. „osioł”. 9. 11. „wieloryb”. Narysuj trzy koła tak położone względem siebie. „ustawa”. „istota żyjąca w Polsce”. e) „koń”. „kodeks cywilny”. Co trzeba najpierw rozstrzygnąć. c) „ptak”. by móc ustalić stosunek między zakresami nazw: „zamek” i „przedmiot metalowy”. „ssak”.bliżej. „muł”. b) „akt prawodawczy”.

definicję: „Człowiek to istota dwunoga nieopierzona”. Przy tym żąda się zwykle. że człowiek jest istotą rozumną. albo: „Człowiek to istota zdolna do śmiechu”. czy charakterystyka zawarta w tak pojmowanej definicji wymienia cechy „istotne” czy „nieistotne” dla przedmiotów danego rodzaju. istotą zdolną do abstrakcyjnego myślenia. Stwarza to okazję do sporów. Definicja realna jest wypowiedzią w języku pierwszego stopnia. Inaczej bowiem. dla jakich przedmiotów definicja ma podawać wspólną . nie wiedząc. którą tym i tylko tym przedmiotom można przypisać. Z tego punktu widzenia uznaje się za wadliwą np. to jest by była tak dobrana. które zaliczamy do przedmiotów danego rodzaju. itp. z drugiej . Tak pojmowana definicja ma być najzwięźlejszym ujęciem wiedzy o przedmiotach danego rodzaju. aby można było na jej podstawie wnioskować o możliwie wszystkich uznawanych za ważne cechach tych przedmiotów.definicje nominalne. że uprzednio wydzieliliśmy przedmioty. czy istotą umiejącą wytwarzać narzędzia.Rozdział IV DEFINICJE § 1. Za takie bowiem cechy uznaje się to. Definicja realna a definicja nominalna Słowo „definicja” ma dwa zasadniczo różne znaczenia. Z jednej strony. Sformułowanie takiego twierdzenia opiera się na milczącym założeniu. formułującą określone twierdzenie o cechach wspólnych dla jakichś uprzednio wydzielonych przedmiotów. by ta charakterystyka „ujmowała istotę” tych przedmiotów. nie uznaje się ich za „ważne” cechy człowieka. definicjami nazywane bywają definicje realne. Definicja realna jest to zdanie podające taką charakterystykę pewnego przedmiotu czy też przedmiotów jakiegoś rodzaju. bo choć takie cechy ma tylko człowiek. choć są to wyrażenia zupełnie odmiennego rodzaju1.

że każdy z nich ma odmienne poglądy co do tego. czy jest to definicja trafna. to spór o definicję realną państwa zamienia się niepostrzeżenie w spór o rozumienie słowa „państwo”. Szerzej: K. II. czy nietrafna. ss. 1 . 226-247. nie zdając sobie sprawy z tego. t. Warszawa 1985. Jeśli dwóch uczonych podaje niezgodne definicje realne państwa.charakterystykę. II. czy jakieś szczególne organizacje społeczeństwa zaliczać do klasy państw. wyd. Ajdukiewicz. nie moglibyśmy orzekać. Język i poznanie.

jest tedy wypowiedzią w języku drugiego stopnia. co znaczy słowo A. przekreślić je i wpisać na to miejsce wyrażenie „czworokąt o dwóch parach przyległych boków równych”. to taka odpowiedź jest w tym przypadku skrótową formą informacji. a więc np.: „Przedmiot zielony jest to przedmiot takiego oto koloru” . Jeśli nawet czasem na pytanie. dobrze informuje o znaczeniu tego wyrazu w języku polskim. jak w danym języku równoznacznie zastępować można pewien wyraz czy wyrazy słowami znanymi już co do znaczenia osobie. ktoś nie wie. to po tej zamianie sens w niczym nie ulegnie zmianie2. Na podstawie tej definicji można by w każdym zdaniu. a nie definicję realną. W najprostszym przypadku definicja nominalna bezpośrednio określa. na użytek której podajemy tę definicję.Natomiast definicja nominalna jest to wyrażenie w ten czy inny sposób podające informacje o znaczeniu jakiegoś słowa czy słów (słów definiowanych). i jeśli będziemy używać słowa „definicja” bez określonego przymiotnika. a więc czymś zupełnie innym rodzajowo niż formułowana w języku pierwszego stopnia definicja realna. W podręczniku tym zajmować się będziemy głównie definicjami nominalnymi. niż tak. Nie da się chyba inaczej wytłumaczyć komuś. Np. co znaczy po polsku słowo „deltoid”. to będziemy mieli na myśli definicję nominalną. Definicją zupełnie swoistego rodzaju jest definicja ostensywna (inaczej: deiktyczna). ktoś odpowiada: „A jest to B mające cechę C”.z pokazaniem odpowiednio zabarwionej płaszczyzny. że powiemy: 2 . co wyrażenie «czworokąt o dwóch parach przyległych boków równych»„. co słowa: „B mające cechę C”. że słowo A odnosi się do tych samych przedmiotów. Definicja nominalna podaje informację o znaczeniu definiowanego słowa. co jest „słodkie”. Podajemy mu więc definicję: „Wyraz «deltoid» znaczy tyle. a nie definicjami realnymi. a jeśli nasza definicja wyrazu „deltoid” jest dobra. czyli definicja przez pokazanie. w którym spotykamy słowo „deltoid”.

Jeśli ktoś mówi. że „zwykły ołówek to przyrząd do pisania złożony z pręcika grafitowego i okładzin drewnianych”. jest zdaniem prawdziwym. Rodzaje definicji ze względu na ich zadania Formułowanym przez nas definicjom możemy stawiać bardzo różne zadania. Definicja taka składa sprawozdanie z tego. jest nazwą nieostrą.Grupa jest to zespół ludzi dostatecznie ważny lub dostatecznie trwały”. Z tego punktu widzenia trzeba rozróżniać definicje sprawozdawcze i definicje projektujące. jakie znaczenie ma czy też miał kiedyś definiowany wyraz w pewnym języku. to choć tego nie zaznaczył. jak pewna grupa ludzi posługuje się czy też posługiwała się pewnym wyrazem czy wyrażeniem. jak to” . jeśli niewłaściwie informuje o znaczeniu danego słowa . w definicji: . co: „człowiek. który ma siwe włosy” . jak np. co «zając»„. Albo: „W dawnym języku myśliwych w Polsce wyraz «kot» znaczy tyle. § 2. jakie ma on w danym języku. iż w takim znaczeniu Polacy używają teraz tej nazwy złożonej i uważamy tę definicję za definicję sprawozdawczą. Definicja sprawozdawcza . domyślamy się.to definicja.to będzie to zdanie fałszywe. Definicja sprawozdawcza. bo Polacy nie nadają . która wskazuje. że chodzi mu o to. Definicja sprawozdawcza ma odtwarzać takie znaczenie wyrazu. co nazwa «sklep. w którym sprzedaje się książki»„. jakie znaczenie ma dane słowo w pewnym języku..dając mu do skosztowania nieco cukru. która składa wierne sprawozdanie z tego. które.: „W języku Polaków XX wieku wyraz «księgarnia» znaczy tyle. że wyraz „sędzia” w języku polskim znaczy tyle. a więc jeśli definiowany wyraz nie ma wyraźnej treści. wśród tych drugich zaś definicje konstrukcyjne (swobodnie projektujące) oraz definicje regulujące. to definicja sprawozdawcza musi tę nieostrość zachować. Np.jest zdaniem fałszywym. choć zaliczyliśmy je do definicji projektujących.„to coś takiego co do smaku. są właściwie czymś pośrednim między definicjami projektującymi a sprawozdawczymi. Jeśli powiem.

Tak np. . które mu się nadaje. ale znaczenie nadano mu nowe. Oto przykłady definicji projektującej: „Kierownika suwnicy elektrycznej nazywać się będzie w niniejszej ustawie «suwnicowym»„. Definicja projektująca jest definicją regulującą. znaczeniem tego wyrazu. zrobili chemicy wówczas. kto nie zna ustalonego już znaczenia. jeśli ustala na przyszłość wyraźne znaczenie pewnego wyrazu licząc się jednak z dotychczasowym. gdy po raz pierwszy zdefiniowali. że „sól jest to wszelka substancja. gdy jakieś w ogóle przedtem posiadał. jeżeli ustala znaczenie pewnego wyrazu na przyszłość nie licząc się z dotychczasowym znaczeniem tego wyrazu.takiego znaczenia słowu „sędzia”. albo też wtedy. „Słowem «płaszczynka» oznaczać będziemy odtąd płaskie butelki do atramentu do wiecznych piór. tylko znaczenie. jakie pewien wyraz ma w danym języku (np. Słowo „sól” było stare. nauczyciel podaje dzieciom w szkole wiele definicji sprawozdawczych). służące zarazem jako kałamarz”. Definicja projektująca jest definicją konstrukcyjną. słowo może być stare. Definicja projektująca . Przykładem definicji konstrukcyjnej może być definicja zaprojektowana dla słowa „płaszczynka”. niedostatecznie określonym. gdy chcemy się upewnić w toku rozmowy z inną osobą. znane już w języku. znacznie szersze niż dawniejsze. Definicję sprawozdawczą podajemy komuś. której cząsteczka składa się z atomów metalu i z reszty kwasowej”. ma być zupełnie nowe. jakie danemu słowu (dźwiękowi mowy czy napisowi) czy zespołowi słów ma być w przyszłości nadawane znaczenie. która ustala znaczenie jakiegoś słowa na przyszłość. jest to znaczenie całkowicie nowe.to definicja. Mianowicie przez definicję projektującą ustanawia się regułę znaczeniową co do tego. Definicja konstrukcyjna nie musi być jednak definicją jakiegoś zupełnie nowego słowa. Nikt bowiem temu słowu (które jest nowotworem językowym) nie nadawał dotąd w języku polskim jakiegoś znaczenia. czy w ten sam sposób rozumiemy określony wyraz. w projektowanym sposobie mówienia.

którą niewygodnie byłoby określać za pomocą długiego opisu. w związku z czym definicja ta przeobraża się w definicję sprawozdawczą. miało. Każdemu wolno robić takie projekty. tylko wysuwa projekt. Podana wyżej definicja słowa „płaszczynka” zapewne nie przyjmie się i zostanie tylko definicją konstrukcyjną. gdy wystąpiło nowe zjawisko społeczne. Ale była to przedtem nazwa niewyraźna. w związku z czym była to nazwa . jak współcześni Polacy mówią. Przykładem definicji regulującej może być definicja: „Przyuczoną pielęgniarką w rozumieniu niniejszej ustawy jest osoba. lepiej jest wprowadzić nową nazwę złożoną: „żłobek tygodniowy”. wymyślono nową maszynę. np. że tak a tak ludzie się danym wyrazem posługują. o co mniej więcej chodzi. to i oni będą się tak posługiwać zdefiniowanym wyrazem. że jest „prawdziwa” albo fałszywa”? To nie miałoby sensu. zamiast mówić o żłobkach. kiedy zjawia się potrzeba wprowadzenia nowego wyrazu czy wyrażenia do języka. ale powoduje przyjmowanie się w języku pewnych nowych słów. wprowadzonych przez ustawową definicję. nikt nie określał bliżej cechy „długość pracy zawodowej”. staje się sprawozdaniem z tego. Np. gdy to wyrażenie posłyszał. a jeśli się taki projekt innym spodoba. że ludzie uczą się w ten sposób używać tego słowa. Tak więc ustawa nie tylko wyznacza obywatelom obowiązki pewnych działań. Każdy domyślał się. która bez przygotowania teoretycznego wykonywała w zakładach zamkniętych służby zdrowia funkcje pielęgniarskie w okresie co najmniej dwóch lat”. Definicja konstrukcyjna jest nam potrzebna zwłaszcza wtedy. Zawarta w ustawie o obsłudze suwnic elektrycznych definicja słowa „suwnicowy” sprawiła. do których rodzice mogą oddawać dzieci na cały tydzień z wyjątkiem dni wolnych od pracy. żeby się tym wyrazem tak posługiwać. Czy do czasu sformułowania tej definicji wyrażenie „przyuczona pielęgniarka” nie miało żadnego znaczenia? Owszem. Definicja konstrukcyjna może być przyjęta przez szerszy ogół albo nie przyjąć się.Czy o definicji konstrukcyjnej można mówić. Nikt tu nie twierdzi.

Gdyby chodziło o sprawę zakupu ulgowego biletu dla młodzieży. co nie odbiegałoby zbytnio od tego. gdyby jakiś przepis wyznaczał „ludziom dorosłym” obowiązki lub uprawnienia bez ściślejszego określenia. Co by to jednak było. Definicje napotykane w ustawach są najczęściej właśnie definicjami regulującymi. Ustawodawca mógł oznaczyć okres praktyki na 23 albo 25 miesięcy. ale według swego uznania oznaczył ten okres na 24 miesiące i odtąd bezspornie wiadomo. że Wisła pod Krakowem. ale gdyby . Jeśli pewna osoba wykonywała funkcje pielęgniarskie przez tydzień. jeśli pracowała 6 miesięcy. albo że rzeką jest struga wody bieżącej o szerokości co najmniej dwóch kilometrów w danym miejscu? Tak definiując ustawodawca najwyraźniej nie trzymałby się dotychczasowego znaczenia tych słów. to oczywiście nie była „przyuczoną pielęgniarką”. to oczywiście każdy uważał ją za przyuczoną pielęgniarkę. a kto nie jest określany nazwą „przyuczona pielęgniarka”. Prawnik formułuje przepisy biorąc wyrazy z mowy potocznej. Wszyscy się zgodzą. kto wedle ustawy jest.o ostrym zakresie. że nie są jeszcze osobami dorosłymi. gdzie mają one często niedostatecznie sprecyzowane znaczenie. Warta pod Poznaniem. która od 10 co najmniej dni pracuje w tym charakterze w szpitalu. a konstrukcyjną. wyznaczałby im znaczenie nowe. Łatwo sobie wyobrazić.a przecież wedle powyższej definicji nie byłyby one rzekami w tych punktach ich biegu. jeżeli przepracowała już 10 lat. Odra pod Wrocławiem są rzekami . gdyby ustawodawca określił np. a co za tym idzie .nieostra. jakie powstałyby kłopoty. to wąsaci już ludzie usiłowaliby tłumaczyć. że okres pracy musi wynosić co najmniej 2 lata i przez to uczynił tę nazwę wyraźną nazwą. 2 lata? Ustawodawca ustalił więc wedle swego uznania. 1 rok. a to może być w tych przypadkach wysoce niepożądane. kto ma być uważany za dorosłego. a więc formułowałby nie definicję regulującą. Ale jak rozstrzygnąć. że przyuczona pielęgniarka to pielęgniarka bez kwalifikacji. jak ludzie dotąd to mniej więcej rozumieli..

iż: „N-tą potęgą liczby A nazywamy liczbę otrzymaną w wyniku pomnożenia N czynników. że nie zawsze można podać wyrażenie równoznaczne dla samego słowa definiowanego: nie możemy np. jeśli zauważymy. „poręczyciel” (funktory nazwotwórcze). Mamy więc w definicji równościowej definiendum. dalej mamy jakiś zwrot. zdefiniowaliśmy to słowo w jego typowym kontekście. który stwierdza. w którym to słowo występuje: „N-ta potęga liczba A”. jak powiadamy. o obowiązkach ludzi dorosłych i obowiązkach młodzieży. Łatwo to zrozumieć. że wyrazu „potęga” nie używamy w matematyce bez dodania. z których każdy równa się liczbie A”. a w tym przypadku . jak znane słuchającemu wyrazy. gdy mamy układać przepisy o rzekach i o potokach. ale typowe wyrażenie. których użyto do wyjaśnienia znaczenia pewnego zwrotu (tę ostatnią część definicji nazywamy częścią definiującą. że „potęgą” (w matematycznym znaczeniu) nazywamy to a to. musimy je definiować w ich typowym kontekście. Przykład: „Bursztyn (definiendum) jest to (łącznik) skamieniała żywica (definiens)”. że definiendum ma takie samo znaczenie. Łatwo więc zrozumieć konieczność definicji regulujących. powiedzieć. Albo: „Dłużnikiem pewnej osoby (definiendum) nazywamy (łącznik) tego. to każdy sztubak podawałby się za dorosłego. która składa się z trzech części: jedna część to zwrot językowy zawierający wyraz definiowany (tę część definicji nazwamy „definiendum”). § 3. kto winien na rzecz tej osoby wykonać świadczenia (definiens)”. jak wyrazy zawarte w trzeciej części definicji. Definiując słowa tego rodzaju. o pociągach dalekobieżnych i lokalnych.chodziło o wstęp do kina na pornograficzny film. Rodzaje definicji ze względu na ich budowę W najprostszym przypadku definicje mają postać definicji równościowej. zwrot łączący oraz definiens. Zdefiniowaliśmy tu nie samo słowo „potęga”. czyli. o którą potęgę i jakiej liczby nam idzie. „dzierżawca”. Zwróćmy tu uwagę. czyli „definiens”). Możemy natomiast zdefiniować. jak np.

że mieszkalny. „«stenografował» to znaczy: «pisał pismem skróconym»”. w której się notuje jednorodzajowe sprawy wpływające do sądu (C)”. który. zwężających należycie ten szerszy zakres (C .. np.”.genus) mieszkalny (C differentia specifica)”.rodzaj. co ma cechy równoległoboku. który. W pewnych przypadkach definicja taka może polegać na wskazaniu zakresów nazw.to znaczy: definicja polegać ma na podaniu rodzaju i różnicy gatunkowej. Definiendum musi zawierać wyraz definiowany. „Dom (A) jest to budynek (B . by definiować daną nazwę A przez porównanie jej zakresu z zakresem jakiejś ogólniejszej nazwy B (genus . A więc np.” itd. które w sumie dają zakres nazwy .. Jest to zalecenie. lecz nie jakikolwiek budynek.słowo tego rodzaju jest tylko częścią definiendum.. ale tym różniący się od innych.gatunek” dom od innych przedmiotów z „rodzaju” budynek. „student” . gdy definicja ma taką np. do którego należy gatunek przedmiotów oznaczonych nazwą A). który. Odpowiednio też należy w miarę możności definiować wyrażenia nie będące nazwami.. ograniczonym przez dodanie cech C. Jak budować człon definiujący w definicji? Już dawno zwrócono uwagę. Definicja klasyczna nazwy jest definicją polegającą na wskazaniu treści tej nazwy: nazwa „prostokąt” wskazuje na coś. kwadrat .. To jest właśnie różnica gatunkowa wyróżniająca . „prokurator” .„to taki urzędnik. „Repertorium (A) jest to księga (B). a nadto cechę prostokątności.„to taki uczeń. Tak zbudowana definicja równościowa nosi nazwę definicji klasycznej. budowę: „Wyraz A znaczy tyle. co ma cechy prostokąta. Definicja równościowa jednak niekoniecznie musi polegać na wskazywaniu konstytutywnej treści danej nazwy.to coś. Po łacinie wskazówka ta brzmi: Definitio fit per genus et differentiam specificam .”. ale w skład definiendum wchodzić może nie tylko ten wyraz. a nadto cechę równoboczności.. A więc definicję nazwy „stół” należy zaczynać: „to taki mebel. co wyrażenie: «B mające cechę C»„. że dobrze jest.. Dom to budynek.differentia specifica różnica gatunkowa).

jak różnorodne rośliny nazywamy zbożowymi (np. żyto. Albo: „Wyrazem «działalność» określamy szereg czynności związanych jednym zasadniczym celem”. Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety.a odpowiednio i nieklasyczną . co wyrażenie «wszelkie zboże sztucznie kiełkowane»”. takie. albo też głosząc. Najdogodniej było w ten sposób zdefiniować. zdarzeń czy stosunków.możemy wysłowić na trzy różne sposoby: albo głosząc. jęczmień. Wiedząc jednak.definiowanej. . że pewien wyraz czy wyrażenie oznacza takie a takie przedmioty lub odnosi się do takich a takich cech. zważywszy. Jest to przykład definicji równościowej. owies. że wyrażenie „A” jest naszym zdaniem równoznaczne z wyrażeniem „B mające cechę C” (stylizacja słownikowa). ale jest to forma wysłowienia nieco sztuczna. ale nieklasycznej. Definicja w stylizacji słownikowej głosi. Np. że przedmioty z gatunku A . albo głosząc. i definiens są tu użyte w supozycji materialnej.: „Wyraz «słód» oznacza wszelkie zboże sztucznie kiełkowano”. W tej stylizacji tylko definiendum występuje w supozycji materialnej. Definicję równościową klasyczną . jak wskazywane drugie wyrażenie. gryka i proso”. Przy tej stylizacji nie ma wątpliwości co do definicyjnego charakteru wypowiedzi (wyraźnie jest to wypowiedź mówiąca o znaczeniu zwrotu definiowanego). I definiendum. co wyrażenie «zbiór przepisów prawnych uchwalony jako całość przez parlament»”. kukurydza. np.: „Zbożem w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest pszenica. co ustawodawca ma na myśli posługując się wyrazem „zboże”. że wyrażenie „A” oznacza przedmioty B mające cechę C (stylizacja semantyczna).: „wyraz «ustawa» znaczy tyle. np. Np. Definicja w stylizacji semantycznej głosi. możemy w razie potrzeby zastępować go innymi wyrazami. co dany wyraz oznacza.to przedmioty rodzaju B wyróżniające się cechą C (stylizacja przedmiotowa). że pewien wyraz czy wyrażenie ma takie samo znaczenie. jak pszenica i gryka).: „Wyraz «słód» znaczy tyle.

w których inne wyrazy mają znane nam już znaczenie. i na podstawie przykładu posługiwania się wyrazem definiowanym w tych zdaniach . Np. „Bursztyn jest to ciało o ciekawych własnościach elektrycznych”. Ten jednak. czyli definicji przez postulaty3.. Nie zawsze definicja ma postać definicji równościowej (inaczej: definicji normalnej) o budowie: definiendum = definiens. jak należy posługiwać się pewnym wyrazem czy wyrażeniem. lecz za pomocą słowa . iż wyraz definiowany umieszczamy w zdaniu lub w kilku zdaniach. przez formułowanie tzw. jeśli pojął. Są również inne sposoby wskazywania. Czy można z samej budowy tych zdań poznać. wie. że intencją tej wypowiedzi było poinformowanie kogoś o znaczeniu rozważanego słowa. „Bursztyn jest to skamieniała żywica”. a które . ale może ona powodować pewne nieporozumienia. posługując się stylizacją słownikową: „«Bursztyn» to znaczy innymi słowy: «skamieniała żywica»”. a nie wypowiedzenie twierdzenia o pewnych przedmiotach.popielniczka” mówi się o przedmiotach tą nazwą oznaczonych. Sposób ten polega na tym.Definicja w stylizacji przedmiotowej wskazuje znaczenie wyrazu definiowanego mówiąc o cechach tego.zwykłym zdaniem o jakichś właściwościach bursztynu? Dlatego też w razie wątpliwości należy zaznaczyć dobitniej definicyjny charakter naszej wypowiedzi. do czego to słowo można odnosić. albo wymieniając gatunki przedmiotów. Nie mówi się tu bezpośrednio o słowie „popielniczka”. takie oto trzy zdania: „Bursztyn jest to cenny surowiec do wyrobu przedmiotów ozdobnych”.: „Popielniczka jest to naczynie przeznaczone do zbierania popiołu i niedopałków papierosów”. W ustawach spotykamy najczęściej definicje w stylizacji semantycznej lub w stylizacji przedmiotowej. Stylizacja przedmiotowa definicji jest najkrótszą formą wysłowienia definicji równościowej. np. czy definicją realną bursztynu. kto tak sformułowanej definicji wysłuchał. do czego wyraz definiowany się odnosi. które jest definicją nominalną nazwy „bursztyn”. Weźmy np. definicji aksjomatycznych. które obejmuje dany rodzaj.

co to znaczy „prosta” . jakie nadaje się tym słowom. 43. żeby sposób posługiwania się słowem definiowanym we wszystkich zdaniach-postulatach był taki sam. żeby prawdą było. Por.. cyt. wyd. by nie dopuszczały kilku możliwych znaczeń. co to za liczba. to taką definicję nazywamy definicją cząstkową4. chodzi tu o to.ale z przyjmowanych pewników geometrii.” należy rozumieć w taki sposób. Szerzej: T. Przyjmowane postulaty mogą określać zarazem znaczenie kilku słów. Jeśli postulaty definicyjne nie określają w sposób wyczerpujący sposobu posługiwania się definiowanym terminem.pozwalamy się innym domyślać. by te postulaty wystarczyły do wytłumaczenia. Z jednej strony. Formułuje się dwa postulaty: 1) „Nie jest tak. Tak np. Przypomina to w pewnym stopniu rozwiązywanie równań matematycznych. w których słowa te są zawarte. „punkt” oraz „prosta” w geometrii. że 3x+2 = 8 i każą nam się stąd domyślać. np. muszą być starannie dobrane. że zarazem: A jest B i nie jest tak. dalej zaś. ss. 38. że. „definicja operacyjna” [w:] Mała encyklopedia logiki. Warszawa 1978. Podręczniki podają często przykład trzech postulatów określających sens słowa „między”: 1) Jeżeli punkt C leży 4 3 . Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. jakie znaczenie nadajemy wyrazowi czy wyrażeniu definiowanemu. że A jest B” .. wzorcowe (które tu nazywamy postulatami). ta nieznana liczba x.. iż 3x+2 = 8. a więc.i powiada się. Pawlowski. 115in. Oczywiście te zdania przykładowe. s. można wnosić o znaczeniu. ponadto hasła „definicja indukcyjna (rekurencyjna)”. Liczba x musi to być taka liczba. co to znaczy „punkt”. Powiadają nam np. jakie znaczenie nadajemy temu wyrazowi. że A jest B”. aby te postulaty były prawdziwe. 2) „A jest B lub nie jest tak. że wyrażenie „nie jest tak. w geometrii nie sposób zdefiniować w postaci definicji równościowej.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. B. których znaczenie chcemy dać poznać. B. C na prostej jeden i tylko jeden leży na tej prostej między dwoma pozostałymi. jak definicje nominalne. 627. Można jednak uznać. nie mówią bezpośrednio o znaczeniu jakiegoś wyrazu czy wyrażenia. który głosi: . 2) Z trzech punktów A. to leży on też między punktami B i A. W polskim kodeksie cywilnym nie znajdujemy np. na które on tę prostą dzieli. jeśli leżą one w różnych częściach prostej. Kto przeczyta ten przepis. . równościowej definicji wyrażenia „umowa o dzieło”. Definicje przez postulaty. C na prostej leży na tej prostej między dwoma pozostałymi zawsze i tylko wtedy. 3) Jeden z trzech punktów A. W ustawach często nie podaje się definicji równościowej wprowadzanego słowa i dopiero ze sposobu używania tego słowa w przepisach ustawy można wnosić. spełniają one jednak taką rolę. jakie znaczenie ustawodawca nadaje wyrażeniu „umowa o dzieło”. że pośrednio informują o znaczeniu tych użytych w postulatach wyrazów.na prostej między punktami A i B. podobnie jak definicje równościowe w stylizacji przedmiotowej. przez to. jakie znaczenie nadaje mu ustawodawca. może już zorientować się na tej podstawie. że znaczenie wyrażenia „umowa o dzieło” w kodeksie cywilnym określone jest przede wszystkim przez jego art..

mówiąc. Jeżeli powiem. art. że w ich następstwie nie osiągnęlibyśmy celów stawianych sobie przy definiowaniu. że wyraz „glosator” znaczy tyle. czyli „nieznane przez nieznane”.: „Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie)”. § 4. w której słowniku nie było dotąd wyrażenia „kwas acetylosalicylowy”. to nie będzie to odpowiednia definicja dla osoby. co znaczy nie znany tej osobie wyraz „polopiryna”. z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”. cyw. które podano jako równoznacznik zwrotu definiowanego. albo art. wynika. czy nie. Jeżeli powiem. kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny). co „kwas acetylosalicylowy”. W drugim przykładzie mieliśmy definicję równościową (nieklasyczną) słowa „posiadacz” i . to temu. że pewne wyrażenie jest albo nie jest definicją dobrą dla kogoś. w zależności od tego.w nawiasie. dzierżawca lub mający inne prawo.: „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten.Warto też zwrócić uwagę na szczególny rodzaj przepisów prawnych. czy wyrazy. Z punktu widzenia pierwszej z tych osób definicja „polopiryny” zawiera błąd zwany ignotum per ignotum. są tej osobie znane. kto nią faktycznie włada jak użytkownik. ujmowanego jednak poza tą wypowiedzią . które mogą powodować. co znaczy słowo „glosa”.w formie nawiasowej . kto nie wie. Warunki poprawności definicji Formułując definicje nominalne należy się wystrzegać pewnych błędów. która zna znaczenie tego ostatniego wyrażenia. że wyraz „polopiryna” znaczy tyle. którego ta osoba również . jak inne wyrażenie. 336 kod. że ma on takie znaczenie. np. co to jest definicja. najemca. ale dobra dla osoby. zastawnik. takie wyjaśnienie nic nie daje. tłumaczy jej bowiem.definicję wyrażeń „posiadacz samoistny” i „posiadacz zależny”. Już z samego określenia. cyw. które zawierają wypowiedź spełniającą rolę ustawowej definicji wyrazu. co „twórca glos”. jak i ten. 252 kod.

czyli „to samo przez to samo”. co to sędzia i co wyrok. Oto przykład takiej definicji: „Prokurator jest to pracownik prokuratury”. a znów myślenie logiczne to tyle. gorzej. dla której ta definicja jest przeznaczona. myślenie poprawne. wyraz zaś B za pomocą wyrazu C. Jeżeli zakres definiensa obejmuje także jakieś przedmioty nie należące do zakresu definiendum. Błąd ten polega na nieprzystosowaniu definicji do słownika osoby. by zakresy definiendum i definiensa były zamienne. a już tym bardziej . jakie znaczenie ma definiowane przez nas słowo. jeśli w definicjach napotykamy błędne koło pośrednie. Kto nie przestrzega tej zasady. popełnia błąd zwany idem per idem. W poprawnie zbudowanej definicji równościowej wyraz definiowany nie może występować w części stanowiącej definiens. która popełnia ten błąd. Np. a sędzia to osoba uprawniona do wydawania wyroków sądowych”. to definicja taka jest definicją za szeroką.wykluczać. jako że błąd ten dotyczy nie poszczególnych definicji. Takie jednak błędne koło bezpośrednie każdy zauważy. co myślenie zgodne z prawidłami formułowanymi przez logikę”. zwany też błędnym kołem bezpośrednim. Definicja. nikomu nie wytłumaczy. to myślenie logiczne. W ten sposób oczywiście komuś nie rozumiejącemu nie wyjaśnimy. to znaczy. jeżeli np. Poprawna definicja sprawozdawcza musi spełniać dodatkowo ten jeszcze warunek. Zakres definiensa („pracownik prokuratury”) jest bowiem . a w końcu okazuje się. Nie mogą więc te zakresy krzyżować się. wyraz A definiujemy używając wyrazu B. np.: „Logika to nauka o poprawnym myśleniu. choć może to być definicja odpowiednia dla osoby z bogatszym słownikiem.: „Logika jest nauką o myśleniu zgodnym z prawidłami logiki”.nie zna. że ów wyraz C wymaga zdefiniowania za pomocą wyrazu A. ani też jeden z nich nie może być nadrzędny względem drugiego. lecz całego ich zespołu. „Wyrok sądowy to decyzja sędziego co do istoty sprawy sądowej. Błędne koło pośrednie może być czasem bardzo trudne do wykrycia.

jak się dziś używa słowa «kusztyka». Definicją za wąską jest definicja. w której zakres definiensa nie obejmuje wszystkich przedmiotów należących do zakresu definiendum. by właściwie określić obiekty . i nasze sprawozdanie z dzisiejszego sposobu mówienia musi i ten fakt stwierdzić. którzy przecież prokuratorami nie są. Przykładem definicji za wąskiej może być definicja: „Zwykły ołówek to przyrząd do pisania złożony z pręcika grafitu umieszczonego w niebieskiej oprawce z cedrowego drzewa”. że zakresy definiensa i definiendum wykluczają się. Nie obejmuje on bowiem np. jaki rzeczywiście ma dziś ta nazwa.nadrzędny w stosunku do zakresu definiendum. co mówiliśmy o definicjach nazw. To. Będzie tak w szczególności wtedy. bo dziecko. Zbyt mało podano tu cech. a więc za wąski jest zakres definiensa. Zdarzyć się może. woźni i sprzątaczki prokuratury. Jeśli zakresy definiensa i definiendum krzyżują się. jako że do pracowników prokuratury należą także oprócz prokuratorów kanceliści. na zielono. zbyt bogatą podano tu treść. Natomiast definicja „«Kusztyka» to znaczy: «chodzi utykając na lewą nog껄 byłaby za wąska. wobec czego zakres słowa „prokurator” wedle tej definicji byłby szerszy niż zakres. a definicja „«Kusztyka» to znaczy: «chodzi niesprawnie»” byłaby za szeroka. że w definiensie podajemy jako określenie rodzajowe genus zasadniczo odmienny od tego. choć z początku chodzi niesprawnie. mówimy. Niepotrzebnie powiedziano tu o kolorze oprawki i o rodzaju drzewa. że definicja taka jest i za szeroka. odnosi się też odpowiednio i do definicji innych kategorii wyrazów. jeśli tylko ma zdrowe nóżki. i za wąska jednocześnie. ołówków polakierowanych na żółto. przecież nie kusztyka. na czarno. który należałoby wskazać. Błąd ten polega na tym. zbyt ubogą treść nazwy „prokurator”. Definicja sprawozdawcza „«Kusztyka» znaczy tyle co: «chodzi utykając»” odpowiada temu. które przecież też są nazywane ołówkami. gdy przy budowaniu definicji sprawozdawczej popełniamy błąd przesunięcia kategorialnego.

a więc popełniłby właśnie błąd przesunięcia kategorialnego. to nim skończę. kto twierdzi. że: „czerń to tyle co rzecz czarna”. W rozważaniach dotyczących zagadnień praktycznych rzadko się popełnia przy definiowaniu błąd przesunięcia kategorialnego. ani zdarzenie. Popełnia np. ale fakt urodzenia nie jest stosunkiem. powstanie stosunku to pewne zdarzenie. Jeżeli zacznę definiować: „wybuch to taka rzecz. by definiens i definiendum mogły być wzajemnie zastępowalne. W rzeczach zachodzą zdarzenia. zdarzenia. Cechą pewnej rzeczy może być to. że będzie to zła definicja. Nie mogąc tu wdawać się w omawianie zawiłego filozoficznie problemu rozróżniania kategorii ontologicznych. Np. ale sam stosunek to ani rzecz. twierdziłby. poprzestaniemy na podaniu kilku prostych przykładów.definiowane przy przyjęciu dotychczasowego znaczenia definiendum. sama jest rzeczą taką czy inną . przytrafiają się takie błędy teoretykom zbytnio oderwanym od zagadnień konkretnych. ale rzeczy nie są zdarzeniami. że pozostaje ona w pewnym stosunku do innej. ale sam stosunek to nie cecha. że pewna cecha (czerń). Fakt urodzenia stwarza stosunek pokrewieństwa między pewnymi ludźmi. ale też . a . Otóż jeśliby ktoś definiował.”. a czym innym .cechy rzeczy. kategorii ontologicznej. ani stan rzeczy. żadna bowiem rzecz nie jest cechą. stosunki itd.. że norma (to znaczy wypowiedź nakazująca komuś coś czynić) jest jakimś szczególnym stosunkiem między ludźmi. aby nie tylko wskazywała takie znaczenie zwrotu definiowanego..by definiens podawał znaczenie definiendum w sposób możliwie najprostszy. błąd przesunięcia kategorialnego ten. która może przysługiwać różnym rzeczom. Rzeczy mają te czy inne cechy. Norma może stwarzać stosunek . a mianowicie z innej tzw. ale cechy nie są rzeczami.ale nie jest stosunkiem. bo w definiensie umieściłem zasadniczo nieodpowiedni genus. zasadniczo czym innym są rzeczy. Od definicji sprawozdawczej wymagać można ponadto. wiadomo już. trwanie stosunku między rzeczami to pewien stan rzeczy. Rzeczy mogą pozostawać do siebie w pewnym stosunku.

Podaj definicje regulujące dla nazw: a) „duże miasto”. 4. b) „«Włóczykij» to «taki student. dla nazw . Zadania 1. że słowu „bibi” zamierza nadawać takie znaczenie. b) „budzik”. któremu jego grupa-.przyjmując jako ustalone znaczenia słów „miasto” i „podróż”. podkreśl linią podwójną rodzaj. łącznik i definiens definicji: „Zwrotem «pomyślany zespół cech konstytutywnych» można zastępować zwrot «treść konstytutywna»”. jak wyrażeniu „kot ślepy na lewe oko”. Czy z punktu widzenia potocznego języka polskiego definicja ta jest definicją sprawozdawczą? 5. Wypisz osobno definiendum. ułożonych tak. Od definicji konstrukcyjnych można wymagać tego. Podaj definicję sprawozdawczą dla nazw: a) „prokurator”. rozdz.ich treść leksykalną (por. a pojedynczą . czy konstrukcyjnymi: a) „Podręcznik jest to książka zawierająca zbiór wiadomości z pewnej dziedziny wiedzy. Jeśli jest to definicja klasyczna. Wymagań stawianych definicjom sprawozdawczym nie można stawiać definicjom konstrukcyjnym. który liczy więcej niż 220 cm wzrostu”? 2. Gdyby ktoś oświadczył. ropa naftowa i gaz ziemny”. Scharakteryzuj co do budowy definicję: „Kopaliną jest węgiel. II § 5).różnicę gatunkową. b) „długa podróż” . powierzyła organizowanie wspólnych wycieczek»”. 3. rudy metali. czy regulującymi. by były z jakiegoś względu celowe. c) „organizacja”. jako że te w dowolny sposób projektują nowe znaczenie wyrazów czy wyrażeń. kamień wapienny. c) „Wysoki człowiek to człowiek. pożytek z takiej definicji byłby wysoce wątpliwy. by czytelnik mógł jak najłatwiej wiadomości te opanować”. .więc np. Czy z punktu widzenia współczesnego języka polskiego poniższe definicje są definicjami sprawozdawczymi.

3”? Czy jest to definicja klasyczna? Czy jest to definicja równościowa? 10. która może zastępować jony wodorowe w kwasach”. strumienia i potoku”? 11. co każdy przedmiot stanowiący dowód prawa. sprawozdawczej albo konstrukcyjnej. „Kwas jest to substancja zawierająca jony wodorowe. przeróbką. Podkreśl definiendum w definicji: „Poręczycielem osoby A za dług B wobec osoby C jest taka osoba. 2) kwantyfikatory. Co ze swego punktu widzenia masz do zarzucenia definicji: „Stałymi logicznymi nazywamy 1) funktory prawdziwościowe. Co masz do zarzucenia poniższym dwóm definicjom łącznie: „Metal jest to substancja. stosunku prawnego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie prawne”? 8. Co masz do zarzucenia definicji: „Rzeka jest to naturalny ciek słodkowodny. stały lub okresowy. to q» nazywa się wynikaniem”? . które mogą być zastępowane przez metal”? 12. b) „Przez używane w rozporządzeniu niniejszym określenie «przedsiębiorstwo złotnicze» należy rozumieć przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo wytwarzaniem. Co masz do zarzucenia definicji: „Notariusz jest to osoba pełniąca funkcje notariusza”? 13. Jaki błąd popełniono w definicji jakoby sprawozdawczej: „Zdanie o budowie: «jeżeli p. naprawą lub handlem przedmiotami z metali szlachetnych we wszelkiej postaci”. 3) «jest» w sensie «przynależy» oraz 4) wyrażenia dające się zdefiniować za pomocą wyrażeń wymienionych pod 1 . Podaj przykład definicji przez postulaty. Czy definicja ta zawiera błędne koło? 7.6. która zobowiązała się uiścić osobie C dług B w przypadku. większy od strugi. c) „Słowo «dokument» znaczy tyle. Czym różnią się co do formy definicje: a) „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności”. gdyby osoba A długu w terminie nie uiściła”. 9.

a jakie w słownikach danego języka? Rozdział V PODZIAŁ LOGICZNY § 1. musi wyodrębnić różne gatunki przedmiotów tego rodzaju. d) „Metal szlachetny . Jaki błąd popełnia definicja: „Obowiązująca norma prawna jest to fakt prawnego obowiązywania normy”? 17. skierować interesantów do urzędnika właściwego do załatwienia ich sprawy. który np. które ulegają gwałtownym reakcjom chemicznym”? 15. wyznaczyć każdemu interesantowi czas odpowiedni do załatwienia z nim sprawy. W ten sposób ułatwi sobie zadanie i uniknie powtórzeń. którego używa się pisząc piórem”. który nie bierze udziału w produkcji”.to taki człowiek. aby każdy gatunek odpowiednio opisać. itd. Pojęcie podziału logicznego Każdy. które byłyby nie do uniknięcia. Trzeba sobie zorganizować robotę. Co masz do zarzucenia definicji: „Wybuch jest to cecha charakterystyczna materiałów. oglądał wielką liczbę przedmiotów jakiegoś rodzaju. Co masz do zarzucenia następującym definicjom sprawozdawczym: a) „Metro (miejska kolej podziemna) to środek komunikacji miejskiej poruszany siłą elektryczności”. Jakiego rodzaju definicje występują w encyklopediach. Wypadnie więc najpierw posegregować akta czy też zgłaszających się interesantów na różne ich rodzaje. gdyby opisywał poszczególne przedmioty z . kto ma organizować życie społeczne. gdy musi załatwiać wielką liczbę spraw różnego rodzaju. poukładać odpowiednio akta na półkach. a więc np. A znów badacz naukowy.14. b) „Atrament to niebieski płyn. c) „Człowiek leniwy . podzielić sprawy według ich rodzaju.to platyna albo srebro”? 16. znajduje się często w sytuacji.

Podobnie możemy podzielić zakres nazwy .. których zakresy są podrzędne względem zakresu dzielonego.obywatel”.wyróżniając zakresy nazw: „ryba”. poborowy. Tak więc dzielę zakres nazwy „obywatel polski” wyliczając nazwy. których zakresy stanowią część tego zakresu: „polski przedpoborowy. B.. D. który zostaje poddany podziałowi. którą nazywamy podziałem logicznym zakresu pewnej nazwy.. a co ważniejsze . „gad”. Słowem. przeprowadzając podział logiczny zakresu pewnej nazwy. Przeprowadzić podział logiczny zakresu jakiejś nazwy N na zakresy nazw A. „pociągi elektryczne”. B. żołnierz służby czynnej. czy to do opisu naukowego. to znaczy stwierdzić... a suma zakresów tych nazw tworzy zakres nazwy „obywatel”. C.: „pociągi” (totum divisionis) dzielimy na: „pociągi o trakcji parowej”. „płaz”. zwolniony z jakichkolwiek przyczyn od obowiązku służby wojskowej”. Np. wskazać dwie lub więcej nazw. a wyróżniane w podziale zakresy nazw podrzędnych .osobna. Warunki poprawności podziału logicznego .. musi zazwyczaj dokonać uprzednio czynności przygotowawczej.człowiek” na zakresy nazw: „osoba płci męskiej” i „osoba płci żeńskiej”. „pociągi o trakcji spalinowej” i „pociągi inne” (membra divisionis). rozróżnić wśród ogółu studentów studentów studium stacjonarnego. studentów studium dla pracujących oraz eksternistów itd. „ssak”. rezerwista. Trzeba więc.formułując zdania ogólne o przedmiotach pewnego gatunku ułatwi słuchaczom zapamiętanie przekazanej im wiedzy. D. kto zamierza przystąpić czy to do posegregowania pewnych przedmiotów. C. zakres nazwy „kręgowiec” . czyli wskazać mniejsze klasy w obrębie poddanego podziałowi zakresu nazwy. iż każdy desygnat nazwy N jest desygnatem jednej i tylko jednej z nazw A. Wszystkie te nazwy są bowiem nazwami podrzędnymi w stosunku do nazwy ..członami podziału (membra divisionis). Zakres. nazywamy całością dzieloną (totum divisionis). § 2. „ptak”.

może być zaliczony do jakiegoś wyróżnionego członu podziału. Stwierdzenie. i nierozłączny (bo wielu jest takich. należy do jednego i tylko jednego z członów podziału. gdybyśmy połączyli razem zakresy stanowiące człony podziału. i ci byliby liczeni podwójnie. a w każdym razie nie mają określonych wyraźnie zainteresowań).Z samej definicji podziału logicznego wynika. którzy żadnych takich zainteresowań nie mają. że każdy desygnat nazwy. a ściślej biorąc: w ogóle nie jest podziałem logicznym. to . to nie jest podziałem poprawnym. Nie jest wyczerpujący podział pociągów na pasażerskie i towarowe. że podział logiczny winien być wyczerpujący i rozłączny. nie może być zaliczony do dwóch członów podziału na raz. W tych przypadkach. które spełniają zadania inne niż przewóz pasażerów czy towarów. jeśli każdy z desygnatów nazwy. byłoby w tym przypadku niezgodne z rzeczywistością. to taki podział byłby i niewyczerpujący (bo są tacy. jeśli żaden z desygnatów nazwy. który wykonują. i sztuką. i sportem. której zakres dzielimy. Gdybyśmy dzielili ogół pracowników według zawodu. którzy poza nauką interesują się np. Gdyby w jednym dniu o jednej godzinie zrobić zebrania studentów o różnych zainteresowaniach. której zakres dzielimy. którzy wykonują dwa różne zawody. to byliby tacy. której zakres dzielimy. Podział zakresu nazwy jest wyczerpujący. Gdybyśmy podzielili studentów według ich zainteresowań pozanaukowych. nie otrzymalibyśmy całości zakresu dzielonego. Podział zakresu nazwy jest rozłączny. bo są oprócz takich także pociągi techniczne. Jeśli podział logiczny nie spełnia tych warunków. i polityką).

wedle koloru włosów. jest w praktyce niewystarczający. trzeba trzymać się jakiejś jednej zasady podziału (fundamentum divisionis . Łatwo zrozumieć. a to dlatego. jest niejednokrotnie stosowany w praktyce prawniczej. zakres nazwy „mieszkaniec kraju” na zakresy: „mieszkaniec kraju umiejący czytać” i „mieszkaniec kraju nie umiejący czytać”. Najprostszym sposobem podziału jest podział dychotomiczny (dwudzielny: dicha . a inni staraliby się jakoś uczestniczyć w dwóch zebraniach na raz. który w obrębie zakresu dzielonego wyróżnia klasę przedmiotów posiadających pewną cechę i klasę przedmiotów. obywateli . Podziałem dychotomicznym według cech kontradyktorycznych nazywamy podział. które tej cechy nie posiadają (w określonej chwili oczywiście). karanych i nie karanych. że tylko poprawny podział logiczny może być w praktyce przydatny jako plan. że podział będzie wyczerpujący i rozłączny. Dzielimy więc np. to każdy pracownik jest albo nie jest urzędnikiem w tym znaczeniu tego słowa.„dział”) . a drugi . według cech kontradyktorycznych.dosłownie: podstawa podziału). gdyż będzie i nierozłączny. Jeśli będziemy dzielili Polaków na blondynów i na rolników. to znaczy musimy wyróżnić człony podziału wedle jakiegoś jednego sposobu. tomos . to podział ten będzie całkowicie wadliwy. np. . że jeden człon podziału wyróżniliśmy wedle zawodu. to jeśli wyraz „urzędnik” ma jakieś jedno tylko określone znaczenie.niektórzy na żadne by nie poszli. Aby zapewnić to. Podział taki.dokonany według cech kontradyktorycznych (sprzecznych). Często jednak podział dychotomiczny. i niewyczerpujący. Jeśli podzielimy pracowników na urzędników i nie-urzędników. wedle którego posegregujemy przedmioty albo też będziemy je opisywać. Jeśli wyróżnione człony podziału są zakresami nazw ostrych (a możemy to osiągnąć za pomocą odpowiedniej definicji regulującej). które to cechy nic ze sobą nie mają wspólnego. to podział ten jest na pewno i wyczerpujący.po grecku: „na dwoje”.na pełnoletnich i niepełnoletnich. i rozłączny.

że dokonujemy podziału według różnych odmian jednej cechy. wystarcza już. które zrozumiemy. Należy odróżniać pojęcie „determinandy” od pojęcia „determinantu” . aż do najmniejszego. Czy ten podział jest 1 . 45.czynnika kształtującego jakieś zjawisko. 46. kształt). Pręty żelazne możemy podzielić według determinandy „kształt przekroju” na pręty o przekroju okrągłym. czarne. czy podwójnego T (jak belki budowlane). czerwoność. ludność krajów egzotycznych) noszą buty. Tę ogólniejszą cechę nazywamy determinandą. Czy ten podział jest wyczerpujący? Nie. 44 i tak dalej. bo nie wszyscy ludzie (np. niebieskie i jakie tam jeszcze bywają kolory drewnianej oprawki ołówków. wyróżniając takich. Czy to.. ołówki możemy podzielić według determinandy „kolor oprawki” na ołówki żółte. prostokątnym. chcieli podzielić zakres nazwy „buty” na „buty nr 45” i „buty nie mające rozmiaru 45” i zgodnie z tym tylko podziałem ustawić buty na półce w sklepie. lecz w pozostałej części pomieszałyby się razem buty wszystkich innych rozmiarów. którą jest cecha: „numer butów noszonych w ostatnim półroczu”. jej odmiany . lub odpowiednio: kulistość. według której odmian (np.Gdybyśmy np. Np. walcowatość itp. zielone. o kształcie litery L czy T. co nosili nr 47. Podzielono wszystkich ludzi wedle zasady. barwę. to w części przeznaczonej na buty nr 45 panowałby porządek. Często więc zamiast wyróżniać w obrębie zakresu dzielonego przedmioty posiadające i przedmioty nie posiadające pewnej cechy. zieloność. żeby podział był wyczerpujący i rozłączny? Trzeba tu poczynić zastrzeżenia.) wyróżniamy człony podziału. są więc desygnaty nazwy „człowiek”. gdy rozważymy następujący przykład.determinatami1. i pręty o innym kształcie przekroju (które spotykamy rzadziej).. wyróżnia się człony podziału biorąc za podstawę jakąś ogólną cechę (np. którym nie można przypisać żadnej odmiany rozważanej cechy.

Jakie błędy w przeprowadzaniu podziału logicznego spotykamy najczęściej w praktyce prawniczej? Często żąda się np. główny kierunek zainteresowań. pomijając wieloznaczność (nowa książka = niedawno wydana? niedawno zakupiona? zakupiona jako nie używana? nie zniszczona? niedawno napisana przez autora?). Jeśli np. najczęściej noszony numer butów. Aby zapewnić rozłączność podziału. bo ktoś mógł nosić w ciągu półrocza raz buty nr 44. którzy nie mają żadnych zainteresowań. a rozłączny . główny zawód. najczęściej używany przez daną osobę język. rodziny z 3 do 5 dzieci. Dlatego też z ostrożności. w każdym z tych znaczeń nazwy: „nowa książka” i „stara książka” są jaskrawo nieostre. to. będzie wtedy wyczerpujący. a innym razem nr 45. który dopełni wydzielone poprzednio człony. 5. wyliczywszy wszystkie znane nam odmiany rozważanej cechy. wypadałoby zaliczyć go do dwóch różnych członów podziału. by brano pod uwagę cechę przeważającą. Trzeba . a więc np. którą są różne odmiany pewnej ogólniejszej cechy. należy żądać. podział rodzin dzielnych na rodziny z 1 do 3 dzieci. uczelnia otrzymuje zarządzenie: „Podać liczbę nowych i liczbę starych książek w bibliotece”. rodziny z 7 i więcej dzieci. podania w sprawozdaniu liczby pewnych przedmiotów z rozbiciem na pewne człony podziału. powinno się jeszcze wydzielić człon podziału: „Inni”. 7 dzieci byłyby liczone podwójnie. główne źródło utrzymania. Przy takim podziale rodziny z 3. Innym częstym błędem jest tworzenie członów podziału według pewnych przedziałów liczbowych. np. w których wielkość graniczna powtarza się. do członu podziału „Inni” zaliczylibyśmy także tych.jeśli żaden przedmiot należący do zakresu dzielonego nie posiada tej cechy jednocześnie w dwóch różnych jej odmianach. rodziny z 5 do 7 dzieci. itp.rozłączny? Nie. Dzieląc studentów według ich zainteresowań. Stąd wniosek: podział logiczny zakresu pewnej nazwy wedle zasady. zapewniając wyczerpujący charakter podziału. jeśli każdy przedmiot należący do zakresu dzielonego będzie posiadał jakąś odmianę tej cechy. lecz bez wskazania w sposób ściśle określony zasady tworzenia członów podziału.

. powyżej 15 ha. podzielimy je według następującego schematu: Brak miejsca nie pozwala na pokazanie w całości tego podziału. Klasyfikacja Niejednokrotnie po dokonaniu podziału zakresu jakiejś nazwy okazuje się. od 10. Każde pismo skierowane do sądu wpływa do biura podawczego. Gospodarstwa rolne należy dzielić np.1 do 15 ha. tj. Bez tego niemożliwa byłaby praca. Tak np. nazywamy klasyfikacją. 3 do 4. Prawnik w swej praktyce ma wielokrotnie do czynienia z klasyfikacjami. iż zachodzi potrzeba dokonania dalszego podziału zakresów otrzymanych jako człony pierwszego podziału logicznego.1 do 10 ha. na jakiej półce i w jakiej przegródce szukać danych akt.więc tworzyć w tym przypadku człony podziału rozróżniając rodziny z 1 do 2. podział logiczny z dalszym podziałem otrzymanych członów podziału. od 5. zwłaszcza w dużym sądzie. 5 do 6. jaki jest z tego pożytek: po posegregowaniu akt wiadomo. W kancelarii każdego wydziału dokonuje się podziału pism wedle rodzaju spraw. § 3. przy czym pisma dotyczące spraw już wszczętych są dołączane do odpowiednich teczek. aby należycie posegregować akta w archiwum sądowym. spisu spraw . Tu następuje pierwszy podział: na sprawy rozsyłane do różnych wydziałów sądu. na gospodarstwa od O do 5 ha. Taki wielostopniowy podział logiczny. 7 i więcej dzieci. Przykład z aktami wskazał nam. a pisma zapoczątkowujące nową sprawę są dzielone przez wciągnięcie ich do jednego z repertoriów.

Dalszy podział spraw z jednego repertorium może polegać na rozdziale spraw między sędziów danego wydziału. Stwierdzamy wtedy. Podziały logiczne i klasyfikacje można przeprowadzać również i wtedy. a niepodobne na ogół do przedmiotów z innych . Typowym podziałem naturalnym nazywamy taki. fakty prawne. rozróżnienie nie jest tu ostre. dzieli się z punktu widzenia nauki prawa cywilnego. czyli wszelkie fakty. Np.jednorodzajowych.jak mówimy . a co za tym idzie .również klasyfikacja. do czego się odnosi jakieś ogólniejsze pojęcie. może być takiego albo takiego rodzaju. wiadomo. niemniej rozróżnienie to jest potrzebne. to jest jakąkolwiek zmianę w istniejącej sytuacji prawnej. przy którym w każdym członie podziału grupują się przedmioty pod wieloma ważnymi dla nas względami podobne. VIII § 4) przedmioty zaliczone do jednego członu podziału.por. że to. które powodują skutki prawne. Podział logiczny . gdy mamy do czynienia z nazwami abstrakcyjnymi. Niełatwo ustalić.może być „sztuczny” albo „naturalny”. w jakiej kolejności należałoby wymieniać człony podziału i jak uporządkować (uszeregować według kryterium stosunku porządkującego . co się przez te dwa określenia rozumie. że przeprowadzenie podziału logicznego niekoniecznie łączyć się musi z porządkowaniem: nie zawsze np. jak następuje: Na zakończenie dodać należy. rozdz.

Ale również praktyczny może się okazać podział spraw na wpisane do repertorium pod numerem parzystym i wpisane pod numerem nieparzystym. czy sztucznym. podziałem raczej sztucznym będzie podział mieszkańców Poznania wedle dzielnic. Przedmioty. by równo rozdzielić pracę między dwóch sędziów. A przecież tego rodzaju podział będzie podziałem całkowicie sztucznym. które w odpowiednio małym stopniu różnią się od przedmiotu. Podział sztuczny jest przydatniejszy. alimentacyjne. do przedmiotu wzorcowego). Wyróżnianie typów a podział logiczny Od podziału logicznego należy odróżniać wyróżnianie typów przedmiotów. tła społecznego itd. Podziałem naturalnym w pewnym stopniu będzie podział ludzi wedle zawodu (bo z zawodem łączą się zwykle inne jeszcze cechy). że w każdej z wydzielonych klas znajdą się sprawy na ogół podobne co do problematyki prawnej. W tym drugim przypadku rozważamy. co ów przedmiot .gdy chodzi o opis naukowy. a pod wieloma innymi niepodobne do siebie. odszkodowawcze i inne. nazywamy przedmiotami typowymi. Będzie to podział naturalny w tym znaczeniu. jeśli idzie o to. w których mieszkają. przy którym do jednego członu podziału trafiają przedmioty podobne pod jakimś jednym tylko względem. Natomiast typowym podziałem sztucznym jest taki. należącymi do tego typu przedmiotów. Akta spraw cywilnych procesowych można podzielić na sprawy eksmisyjne. § 4. z którym je porównujemy. podział naturalny .członów podziału. W pewnych przypadkach byłoby rzeczą bardzo sporną. bo w małym tylko stopniu wiążą się z tym jakieś inne cechy. w jakim stopniu przedmioty z pewnego zbioru mają cechy zbliżone do przedmiotu o interesujących nas cechach (np. czy jakiś podział jest podziałem naturalnym. jeśli idzie o segregowanie przedmiotów.

które wyraźnie różnią się pod względem interesujących nas cech od owego przedmiotu. czyli wyróżnianie części składowych pewnego przedmiotu. 5.: „roślina dzieli się na korzeń. w jakim stopniu różnią się one od przedmiotu wzorcowego lub wyobrażanego sobie przez nas przedmiotu o pewnych określonych cechach. 4. Stąd przy wyróżnianiu typów nie wiąże nas wymaganie rozłączności i wyczerpującego charakteru tej operacji myślowego dzielenia. według cech kontradyktorycznych? Uzasadnij odpowiedź. a mogą być w ogóle nietypowe. liście i kwiat”.dany. zakresu nazwy „pracownik”. Pewne przedmioty mogą znajdować się na pograniczu dwóch zbliżonych typów i można by je zaliczać do obu tych typów. Jaka jest zasada podziału definicji na definicje sprawozdawcze. np. a otrzymane człony podziału poddaj dalszemu takiemu podziałowi. Dokonaj podziału dychotomicznego. Zupełnie inną czynnością myślową jest partycja. zupełnie odmienne od innych. ramy. kierownicy i wyposażenia uzupełniającego”? 2. siodełka. Podaj 3 przykłady podziału dychotomicznego. łodygę. Przedmioty. Czy to podział logiczny: „Rower składa się z kół. Zadania 1. według cech kontradyktorycznych. według cech kontradyktorycznych. regulujące i konstrukcyjne? Na definicje równościowe i definicje przez postulaty? 6. Co masz do zarzucenia następującemu podziałowi: . 3. Czy wyróżniając wśród ogółu liczb liczby dodatnie i liczby ujemne dokonujesz podziału dychotomicznego. nie należą do tego typu przedmiotów: mogą one należeć do innego typu. w zależności od tego. zakresu nazwy „budynek”. Można przy tym mówić o przedmiotach mniej i bardziej typowych. Można zresztą poprzestać na wydzieleniu jednego tylko typu z ogółu przedmiotów danego rodzaju.

klasycystyczne itd. 9. Dokonaj wielostopniowego podziału (klasyfikacji) zakresu nazwy „pracownik fabryki N” wedle takich zasad. kolejność wydawania im odzieży ochronnej. renesansowe. przestępstwa popełnione w związku z bezrobociem i przestępstwa związane z problemem mieszkaniowym w mieście”? 7. przestępstwa popełnione w związku z ustrojem rolnym. Czy wyróżniając budowle romańskie.„Przestępstwa dzielą się na przestępstwa popełnione w dziedzinie przemysłu. Dokonaj podziału zakresu nazwy „książka z twojej biblioteki” najpierw tak. Dokonaj wieloczłonowego podziału zakresu nazwy „samochód” wedle kryterium: „budowa nadwozia (karoserii)”. 8. jak wiadomo. dokonujemy podziału logicznego? .) 10. 11. twoim zdaniem. Jakie zasady podziału zakresu nazwy „student” dałyby podziały przydatne praktycznie. a potem tak. barokowe. może być przystosowane przez producenta do różnych celów. by był naturalny. aby można było ustalić słuszną. by wydzielić grupy pracowników w taki sposób. by podział był wyraźnie sztuczny. gotyckie. a jakie nie miałyby życiowego sensu? (Sporządzanie statystyk nie jest samo przez się praktycznym celem podziału. które.

Zdaniem w sensie logicznym będzie natomiast tzw. póki nie zrozumiemy należycie. jest to zdanie w sensie gramatycznym (mianowicie zdanie pytajne). Pojęcie zdania w sensie logicznym W logice słowo „zdanie” używane jest w innym znaczeniu. w takiej a takiej chwili grzmi w naszej okolicy”). na gruncie reguł danego języka. czy lubi logikę” . np. . które są prawdziwe albo fałszywe. Zdanie w sensie logicznym ma stwierdzać. Stąd niekiedy podaje się określenie. pytanie zależne: „W grudniu 1993 r.Rozdział VI ZDANIE § 1. że tak a tak jest albo też nie jest. Jest ono zazwyczaj wypowiedzią złożoną z kilku słów. wobec czego zdanie w sensie logicznym jest wyrażeniem prawdziwym albo jest wyrażeniem fałszywym. Zatem nie będzie zdaniem w sensie logicznym wyrażenie: „Czy Piotr lubi logikę?”. np. „Grzmi” (jeśli domyślamy się: „teraz. np. Nie możemy prowadzić dalszych rozważań z zakresu logiki. że ja go o to wtedy zapytałem. czasem jednak rolę zdania może spełniać nawet pojedynczy wyraz. Pojęcie zdania w sensie logicznym wymaga dokładnej analizy. iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest1.: „Jan Kowalski urodził się 5 VII 1937 roku w Warszawie”. Zdanie w sensie logicznym jest to wyrażenie jednoznacznie stwierdzające.bo tu coś stwierdzam.: „Zamknij drzwi. Podobnie nie jest zdaniem w sensie logicznym wyrażenie nazywane w gramatyce zdaniem rozkazującym. Stwierdzenie takie bywa zgodne albo niezgodne z rzeczywistością. niż się tego uczyliśmy w gramatyce. iż zdaniami w sensie logicznym są takie i tylko takie wyrażenia. bo to wyrażenie niczego nie stwierdza. ale nie jest to zdanie w sensie logicznym. zapytałem Piotra. mianowicie. czym jest zdanie w sensie logicznym.

np. „W Wielkopolsce w XIX wieku nie powstały wielkie okręgi przemysłowe” . że tak a tak jest.: „Piotr Wiśniewski z Bielewa zapłacił podatek gruntowy za rok 1993”. obowiązują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 II 1964 r. 1 . by zamknął drzwi” . nie głosi ono bowiem. „W Polsce w 1993 r. W mowie potocznej jednoznaczność taką osiąga się na ogół tylko w przybliżeniu.bo wszystkie te wyrażenia stwierdzają. Zdaniem w sensie logicznym będzie natomiast wyrażenie: „Przed kwadransem prosiłem Piotra.bo tu stwierdza się. Spośród zdań w sensie gramatycznym zdaniami w sensie logicznym mogą być tylko zdania oznajmujące. będzie = jest w przyszłym układzie świata). czy też nie jest lub nie było (było = jest w przeszłym układzie świata.”. że zwróciłem się do Piotra z określoną prośbą. że tak a tak jest lub było.Piotrze!”.

która wprawdzie może być różnie rozumiana. które odpowiada temu napisowi branemu w pierwszym znaczeniu. § 2. dwojako. a w innym momencie T1 tej własności nie wykazywała (albo odwrotnie). Wartość logiczna zdania Powiedzieliśmy. co to znaczy. iż rzecz czy osoba R w okresie od momentu T do momentu T1 nieprzerwanie wykazywała własność W (np. iż rzecz czy osoba R w momencie T wykazywała własność W. ale którą my bierzemy w jakimś jednym znaczeniu. Zdarzenie to fakt. że zdanie w sensie logicznym to wyrażenie stwierdzające. bardzo różnie bowiem można rozumieć obie użyte tu nazwy abstrakcyjne. to jest rejestrujemy zdarzenia albo stany rzeczy. to nie może być ona traktowana jako jedno zdanie w sensie logicznym. gdyż wypowiedź ta (póki nie sprecyzujemy. co znaczy „wielkoduszność” i co znaczy „wielka cnota”) będzie miała dziesiątki znaczeń. stale poruszała się ruchem jednostajnym itd. na stwierdzaniu.że jest fałszywe w . i o innym zdaniu w sensie logicznym odpowiadającym temu napisowi w drugim jego znaczeniu. Jeśli weźmiemy np. że jakieś wyrażenie jest prawdziwe. Wymaga więc wyjaśnienia. musi być wyrażeniem przynajmniej praktycznie biorąc jednoznacznym albo wypowiedzią. a wobec tego . Stan rzeczy to fakt. czy też .wyrażenie prawdziwe albo fałszywe. że tak a tak jest albo nie jest. Zdanie w sensie logicznym ma jednoznacznie stwierdzać coś określonego. wypowiedź: „Wielkoduszność jest to wielka cnota”. co mamy traktować jako zdanie w sensie logicznym. Stwierdzamy fakty. Jeśli więc pewien napis o cechach zdania oznajmującego (według gramatycznego podziału zdań!) można rozumieć np. istniała. To zaś.). pozostawała w pewnym stosunku do innych rzeczy.Poznawanie przez nas świata polega na rejestrowaniu w naszej świadomości faktów. że tak a tak jest albo nie jest. to musimy osobno mówić o zdaniu w sensie logicznym.

że w tym momencie jest on w toku takich a takich zmian) i rzeczywiście tak w tej chwili ów „kawałek świata” jest urządzony.. że w pewnym momencie jest on tak a tak urządzony (np. jest jednak w każdym momencie tak a tak urządzony. 2 Szerzej: Mała encyklopedia logiki. s. jest prawdziwe. które wypowiadamy. cyt. . jaka ona jest. wyd.klasycznym rozumieniu tych słów 2. Jeżeli opisując pewien „kawałek świata” powiadamy. zdanie. 215. Zdanie prawdziwe jest to zdanie. które opisuje rzeczywistość taką. Chociaż świat zmienia się z sekundy na sekundę. Poszczególne fragmenty świata mogą nawet przez dłuższy czas nie ulegać dostrzegalnym i ważnym dla nas zmianom. to nasz opis jest prawdziwy.

co owo zdanie głosi. W praktyce w tym ostatnim przypadku. powiedzielibyśmy. w którym odbywają się targi międzynarodowe” . że targi odbywają się w Poznaniu bez przerwy. które opisuje rzeczywistość niezgodnie z tym. Natomiast zdanie fałszywe jest to zdanie.) autobusów miejskich. Prawdziwe jest zdanie: „W 1956 r. Prawdziwość zdania albo jego fałszywość nazywamy wartościami . że prawdziwe jest zdanie. w Poznaniu nie było stacji telewizyjnej” . że jest ono „w przybliżeniu prawdziwe”. odbiega od rzeczywistości w stopniu dla nas nieistotnym.bo to odpowiada rzeczywistości. Fałszywe jest zdanie. fałszywe byłoby zdanie: „Piotr ma dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście włosów na głowie”.Obrazowo można by powiedzieć. iż kodeks rodzinny nakłada na każdego dorosłego obywatela obowiązek ożenku. Prawdziwe jest zdanie: „W 1955 r. że tak a tak jest. wtedy gdy w rzeczywistości tak właśnie nie jest. które wiernie „odbija” rzeczywistość. Prawdziwe czy fałszywe może być tylko jakieś zdanie. lecz że odbywają się w tym mieście co pewien czas. w Polsce pod koniec zimy były silne i długotrwałe mrozy” . Biorąc ściśle.przy czym nie chodzi nam w tym zdaniu o to.bo to zdanie wiernie opisuje rzeczywistość. jak się ona ma. mając zdanie „o włos” fałszywe. Fałszywe jest zdanie. to znaczy. stwierdzając. jeśli mamy na myśli okres kilkudziesięciu lat poprzedzających rok 1993): „Poznań jest miastem. gdy tymczasem właśnie zachodzi to. czemu dane zdanie przeczy. że to. że tak a tak nie jest. albo też głosi. bo tak nie jest w rzeczywistości. które głosi. bo w Poznaniu są autobusy miejskie. A więc zdanie fałszywe głosi. gdyby Piotr miał w rzeczywistości dwadzieścia jeden tysięcy pięćset piętnaście włosów na głowie w tym momencie. Często spotykanym nonsensem jest wypowiedź: „ta rzecz jest prawdziwa” (chyba że ktoś chce odróżnić „prawdziwą kawę” od namiastki kawy). Prawdziwe jest też zdanie (przynajmniej. że nie było wtedy takiej stacji. iż w Poznaniu nie ma (w 1993 r.

że zdania są prawdziwe niezależnie od tego. Jeśli . czy ktoś dane zdanie uważa za prawdziwe. a zdanie „Ten ołówek w tym właśnie momencie leży na półce” jest fałszywe. To prawda. § 3. choć dawniej uważano to za fałsz. Jakież znaczenie ma zwrot „zdanie prawdziwe dla kogoś”. a to całkiem co innego (np. a dla Piotra fałszywe”. Słyszy się często w potocznej rozmowie takie powiedzenia: „To zdanie jest dla Jana prawdziwe. choć dawniej wszyscy myśleli. mogę położyć na biurku bądź na półce z książkami. Wypowiedź „To zdanie jest dla Jana prawdziwe. a Piotr . że można rozszczepić atom. stąd powiada się. Rozróżniamy w praktyce codziennego myślenia dwie wartości logiczne zdania. że w pewnym stopniu możemy przekształcać świat: np. bo wartość logiczna zależy tylko od tego. Nikt też nie może zmienić wedle swego widzimisię wartości logicznej jakiegokolwiek zdania. Fałszywe było i jest zdanie. kto uważa. nie zmienia się wartość logiczna zdania. że jest genialnym człowiekiem. Ale jeśli w tym a tym momencie położę ten ołówek na biurku. skoro wiadomo. jest istotnie genialnym człowiekiem). czy dane zdanie opisuje świat zgodnie z rzeczywistym stanem. Obiektywny charakter prawdziwości i fałszywości zdań Wartość logiczna zdania jest czymś obiektywnym. czy fałszywe. że Słońce krąży dookoła Ziemi. ołówek. który trzymam w ręku. to już żadną siłą nie mogę zmienić tego. a dla Piotra fałszywe” należy rozumieć w ten sposób: „Jan uważa. że nasza logika jest logiką dwuwartościową. że to prawda. co ktoś o ich wartości logicznej sądzi? W takiej wypowiedzi chodzi nie o wartość logiczną zdań.logicznymi zdania. nie każdy. lecz o czyjeś poglądy na wartość logiczną pewnych zdań. że pewne zdanie zawiera wierny opis jakiegoś fragmentu świata. to znaczy nie zależy od poglądów tej czy innej osoby. Od tego. Prawdziwe jest zdanie. czy też w sposób z tym stanem niezgodny.że opis zawarty w tym zdaniu nie odpowiada rzeczywistości”. że zdanie „Ten ołówek w tym właśnie momencie leży na biurku” jest prawdziwe.

O wartości logicznej niektórych zdań przesądza sam sens użytych w nich słów. ten nie będzie wątpić o fałszywości zdania „Sześcian jest linią”. nie będzie przeczył. którego fałszywość jest przesądzona ze względu na samo znaczenie użytych w nim słów. nazywamy zdaniem wewnętrznie kontradyktorycznymna gruncie danego języka.kwadrat” w języku polskim. jakie znaczenie ma słowo . iż manufaktura jest to przedsiębiorstwo przemysłowe okresu wczesnokapitalistycznego oparte na podziale pracy i technice rękodzielniczej . Jeśli bowiem przedsiębiorstwo nie opiera się na technice rękodzielniczej. to jeśli przyjąć definicję. bo ktoś. kto zna znaczenie słowa „sześcian” w języku polskim. kto by temu przeczył. Dla zdań syntetycznych trzeba szukać sprawdzianów. W istocie to zdanie nie stwierdza niczego nowego. bo przecież definiuje się sekundę jako 1/60 część minuty. Zdanie.sekunda” nie będzie wątpił o prawdziwości zdania: „Minuta składa się z 60 sekund”. Wszelkie inne zdania. Nikt np. a któryś się myli. których wartości logicznej nie możemy poznać w ten sposób.. Z drugiej strony. wykazywałby tylko. Jeśli wygłaszam zdanie „Każda manufaktura opiera się na technice rękodzielniczej”. zdanie. nazywamy zdaniem analitycznym. wystarczy odwołać się do reguł wyznaczających znaczenie użytych w nich słów w danym języku. to rzecz prosta. że kwadrat ma cztery boki.. którego prawdziwość jest przesądzona ze względu na samo znaczenie użytych w nim słów. to według definicji nie jest ono manufakturą. że nie wie. nazywamy zdaniami syntetycznymi.prawdziwość wygłoszonego zdania jest niewątpliwa. iż któryś z nich ma rację. Zdanie. któremu nie można zaprzeczyć bez naruszenia reguł określających znaczenie użytych w nim słów w danym języku.rzeczywiście chodzi im obu o to samo zdanie (bo może każdy z nich nadaje inne znaczenie użytym w danej wypowiedzi słowom). czy to. By określić wartość logiczną zdań analitycznych i zdań wewnętrznie kontradyktorycznych. co one . Ani też nikt znający znaczenie słów „minuta” i .

choć nie wiadomo które. „B zranił”. że nie jest na świecie tak. jest prawdziwe (odpowiada rzeczywistości). które należałoby przeprowadzić.głoszą. Niemniej któreś z tych trzech zdań. XIII § 1). lub też badania. która została zraniona jedną kulą. Wypowiedzi niezupełne . to nie umiemy rozstrzygnąć. odpowiada rzeczywistości. jaka jest wartość logiczna zdań „A zranił”. bo oto okazało się w świetle innych doświadczeń. czy fałszywe. że w danej chwili nie mamy odpowiednich warunków do obserwacji lub odpowiednich przyrządów pomocniczych. iż zdanie. jakiegoś probierza prawdziwość i. które w świetle dawniejszych doświadczeń uważaliśmy za prawdziwe. rozdz.w odniesieniu do zdarzeń przeszłych . trzeba odrzucić.nie mamy odpowiednich przekazów co do danego faktu. Postęp wiedzy ludzkiej polega między innymi na tym. Dlatego też np. Jeżeli trzech osobników: A. Natomiast zdania analitycznego obalić nie można. uznać za fałszywe. jak stwierdzało owo zdanie (por. „C zranił”. które mogłyby mieć wpływ na dokonane w wyroku ustalenia. W przypadku tych zdań odwołujemy się w sposób bezpośredni lub pośredni do rozstrzygnięć poprzez doświadczenie. czyją. chyba żebyśmy zmienili reguły znaczeniowe danego języka. jeśli wykryto jakieś nowe dane. zwłaszcza poprzez zgodne doświadczenie wielu ludzi. gdy nie mamy określonego poglądu na to. § 4. lub . B i C strzelało jednocześnie do osoby. To kryterium nie jest wcale proste i może czasem okazać się zawodne. Praktyczna nierozstrzygalność pewnych zdań może być związana z tym. czy są one prawdziwe. że wykrywamy. przepisy prawne przewidują możliwość wznowienia w pewnych przypadkach postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem. a dwa pozostałe są fałszywe. Zdania w sensie logicznym mają określoną wartość logiczną również i wtedy. i nie mamy żadnych danych. byłyby nieopłacalne bądź niedopuszczalne ze względów humanitarnych. iż dostrzegamy nasze dotychczasowe omyłki. by ustalić.

Wypowiedź „Deszcz jest pożyteczny” spełnia rolę zdania w sensie logicznym np. o ile słuchacz zdaje sobie sprawę z pewnych domyślnych uzupełnień wypowiedzi. w okolicy Wrześni. gdy domyślamy się. Gdyby to wyrażenie rozumieć tak. dla kogo deszcz jest pożyteczny. lecz wypowiedzią niezupełną. nie rozumiał widać. to jest zdaniem w sensie . wówczas bezspornie byłoby to zdanie fałszywe. czy rzeczywiście nie ma takich zdań. który tam byłby pożyteczny dla rolników ze względu na oziminy (choć szkodliwy ze względu na wykopki ziemniaków). Powie ktoś. kto tak powiedział. że to zdanie jest prawdziwe. które byłyby i prawdziwe. Weźmy np. Wypowiedzią zdaniową niezupełną nazywamy takie wyrażenie. a gdy jakaś wypowiedź ma określoną wartość logiczną. a jeśli deszcz ma być pożyteczny. § 5). to musi być pożyteczny dla kogoś ze względu na jakieś jego sprawy. wtedy. które wprawdzie na gruncie danego języka nie jest zdaniem w sensie logicznym. i zarazem fałszywe. bo dla dziecka. że chodzi tu o łagodny deszcz w nocy z 2 X na 3 X 1993 r. czy każde zdanie w sensie logicznym ma określoną wartość logiczną. bo dla rolnika w czasie suszy deszcz jest pożyteczny. ale czy ono coś stwierdza? Nie mówi ono. i to zdaniem oznajmującym. które ma opalać się na słońcu. że „wszelki deszcz zawsze i wszędzie jest pożyteczny ze względu na wszelkie sprawy każdej żywej istoty”. pominiętych przez mówiącego. deszcz nie jest pożyteczny. gdyż ich obroty się wówczas zwiększają (przy takim uzupełnieniu powstałaby wypowiedź fałszywa. i fałszywe zarazem. lecz o tyle spełnia rolę zdania w sensie logicznym. co nazywamy zdaniem w sensie logicznym. wyrażenie „Deszcz jest pożyteczny”. Ktoś. albo że zimny deszcz jest pożyteczny dla sprzedawców lodów. Wypowiedź ta nie jest zdaniem w sensie logicznym. W mowie potocznej miejsce tych uzupełnień nie jest wyraźnie zaznaczone (jak w funkcji zdaniowej por. ale nikomu chyba nie przychodzi do głowy nadać takie znaczenie wypowiedzi „Deszcz jest pożyteczny”. np.Mogą powstawać wątpliwości. Wyrażenie „Deszcz jest pożyteczny” jest wprawdzie w gramatycznym sensie zdaniem.

”. choć może się nam często wydawać. czy pewną wypowiedź możemy rozumieć w jeden tylko sposób i w jaki mianowicie. Im lepiej poznajemy świat i im lepiej umiemy analizować sens naszych wypowiedzi.w jakim układzie odniesienia. że się nam to udało. jak tę wypowiedź odnosić: względem ściany szafa się nie porusza.zależnie od tego. że jakieś dwa zjawiska nastąpiły równocześnie. starając się ją osiągnąć choćby w takim stopniu.zależnie od tego. że szafa się nie porusza” . Dodajmy też. „To drogo” . byłoby przesadną pedanterią wypowiadać się stale za pomocą w pełni sformułowanych zdań w sensie logicznym. jak to odnosić: śmierć kliniczna nastąpiła 24 III 1993. dzięki którym nawet tak skąpe. „To prawda albo to fałsz odpowiada absolwent medycyny . Gdy chodzi o sprawy błahe i gdy nie ma obawy nieporozumienia.oto jak nieraz przebiega potoczna rozmowa. że . jaki jest nam potrzebny ze względu na stopień ścisłości konieczny . a względem Księżyca stale się porusza”. z których. jedne mogą być zdaniami prawdziwymi. powstają z niej całkiem różne zdania w sensie logicznym. W każdym razie należy na ogół zmierzać w naszych wypowiedziach do jak największej jednoznaczności. a inne fałszywymi. „Kupiłem”. złotych”. jak widzieliśmy. „To prawda. że Iksiński zmarł w Poznaniu 24 III 1993 r.nie w pełni byłoby to możliwe. „To prawda.ściśle biorąc . fizyk teoretyk zapytałby . ale śmierć biologiczna nastąpiła 25 III 1993 r. A gdy medyk twierdziłby.mówi dziecko. „To prawda albo to fałsz . że nasi rozmówcy domyślają się właściwego uzupełnienia wypowiedzi.” . jak domyślnie uzupełniamy wypowiedź niezupełną. Zależnie od tego.logicznym).mówi maturzysta. „Dałem 300 tyś. W mowie potocznej zwykle poprzestajemy na wypowiedziach niezupełnych. słowa spełniać mogą rolę zdania w sensie logicznym. zakładając. „Ładny”.odpowiada maturzysta . jak w naszym przykładzie. tym więcej powstaje wątpliwości co do tego. Nawet przy największej staranności rzadko kiedy możemy sformułować nasze myśli w sposób całkowicie jednoznaczny.

a teraz zmieniło wartość logiczną i stało się fałszywe. . lecz względnym. jest w tym sensie względne. Takiego relatywizmu w pojmowaniu prawdy nie można jednak utożsamiać z zupełnie inną koncepcją. Funkcje zdaniowe Charakter językowy zdaniowej wypowiedzi niezupełnej uwidoczni się szczególnie wyraźnie. że np. P itd). W dalszych naszych rozważaniach zdania w sensie logicznym nazywać będziemy po prostu zdaniami. zakładając. że to. S. Dla uniknięcia rozwlekłości przykładów niejednokrotnie jednak będziemy podawać wypowiedzi niezupełne jako przykłady zdań w sensie logicznym. W logice nazywa się funkcją zdaniową (formułą zdaniową) takie wyrażenie opisowe. że studia rozwinęły jego umysłowość. opiera się na błędnym traktowaniu pewnego napisu stanowiącego wypowiedź niezupełną dopełnianą coraz to innymi uzupełnieniami jako jednego i tego samego zdania. które pisał na pierwszym roku. zdanie „Auta jeżdżą lewą stroną szosy” jest obecnie prawdziwe w Anglii i było dawniej prawdziwe w południowej Polsce pod zaborem austriackim. § 5. Występowanie wypowiedzi niezupełnych staje się podstawą głoszonego przez niektórych twierdzenia. że w danym przypadku odpowiednia konkretyzacja tych wypowiedzi jest domyślna. że prawdziwość zdań nie jest czymś bezwzględnym. jakimi rozporządza nasza epoka. M. wiele jest wypowiedzi wieloznacznych lub wypowiedzi niezupełnych bez określonej domyślnej konkretyzacji. y. Taki pogląd. A jeśli kończący studia prawnicze spostrzeże. które zawiera zmienne (x. jeśli nadamy jej postać funkcji zdaniowej3. że uzależnione od środków dochodzenia do prawdy. czyli relatywizm. będzie to wyraźnym dowodem. co my uważamy za prawdę. że w pracach.w naukach społecznych. głoszący „względność” prawdy. z. również określaną mianem relatywizmu. że zdania są prawdziwe albo fałszywe „zależnie od okoliczności”. która głosi.

że p.jakiekolwiek bowiem zdanie 3 . Na miejsce zmiennych p oraz q należy bowiem w tym przypadku podstawiać nie jakieś nazwy. np. Funkcją zdaniową jest np. np. gdyż jeśli dokonamy odpowiednich podstawień za zmienne S oraz P (w tym przypadku podstawiając jakieś nazwy generalne). że przy wszelkich odpowiednio dokonywanych podstawieniach powstawać z nich będą tylko zdania prawdziwe. jakich dokonamy konkretnych podstawień na miejsce zmiennych. otrzymalibyśmy w tym przypadku wypowiedź nieskładną. lecz zdania. „Jeżeli x jest przedmiotem żółtym. iż chodzi np. np. Niektóre jednak funkcje zdaniowe mają tę szczególną właściwość. o godz. by jakiś przedmiot był żółty i niekolorowy. „Jeśli Jan śpi.z tym. „Każdy student jest piłkarzem”. ze względu na sam sens tych słów w języku polskim. Funkcja zdaniowa sama przez się nie ma określonej wartości logicznej: zazwyczaj w zależności od tego. 9. np.dla odróżnienia od „funkcji” jako szczególnego rodzaju relacji zachodzącej między elementami dwóch zbiorów. to q” . Podstawiając na miejsce zmiennych nazwy. lecz funkcja zdaniowa ze zmiennymi zdaniowymi. np. „Każdy notariusz jest prawnikiem”. albo fałszywe. W licealnych podręcznikach algebry używa się na określenie funkcji zdaniowej wyrażenia „forma zdaniowa” . to Piotr”.: „Jest tak. otrzymywać będziemy z danej funkcji zdania prawdziwe albo fałszywe.nie może bowiem być tak.Wyrażenie takie po dokonaniu odpowiednich podstawień na miejsce zmiennych staje się zdaniem w sensie logicznym. że nie jest to funkcja zdaniowa ze zmiennymi nazwowymi. to x jest przedmiotem kolorowym” . to z wyrażenia tego powstanie zdanie: prawdziwe. jak w poprzednim przypadku. aby otrzymać składne zdanie.00 dnia 4 VII 1993 r. wyrażenie „Każde S jest P”.). np. Podobnie jest funkcją zdaniową wyrażenie „Jeżeli p. Inne natomiast funkcje zdaniowe zawsze po podstawieniu zmieniają się w zdanie fałszywe. „Jeśli Jan. że p” . to Piotr czuwa” (domyślając się przy tym. i zarazem nie jest tak.

że jeśli x jest kolorowe. że dana funkcja zdaniowa przy niektórych przynajmniej podstawieniach nazw na miejsce danej zmiennej zmienia się w zdanie prawdziwe. natomiast nie jest prawdą. 2) przez . i zarazem nie jest tak. Natomiast prawdą jest. że wszystko. Sama przez się funkcja zdaniowa „Jeśli x jest żółte. Dla oznaczenia. np. że Jan teraz śpi. Dla oznaczenia tej właściwości pewnej funkcji zdaniowej ze zmiennymi nazwowymi używa się w logice znaku zwanego kwantyfikatorem ogólnym. że Jan teraz śpi. że Σx: x jest kolorowe i x jest żółte. Kwantyfikator ogólny odnoszony do zmiennej x zapisuje się w postaci Π x albo /\x. to znaczy podstawienie odpowiednich wyrażeń na miejsce wszystkich występujących w danej funkcji zmiennych. bo może być przecież tak. a nie jest żółty. ∃ x. to x jest kolorowe” nie jest ani prawdziwa. Prawdą jest więc.wpiszemy na miejsce zmiennej p. że dla niektórych x jest tak.(x). „Jest tak. choć sama funkcja zdaniowa nie jest wypowiedzią o określonej wartości logicznej. odnoszonym do zmiennej czy zmiennych występujących w danej funkcji. że: Πx: Jeśli x jest żółte. że dla wszelkich podstawień nazw na miejsce zmiennej x w tej funkcji powstawać będą jedynie zdania prawdziwe. ani fałszywa. powstawać z niej mogą zdania prawdziwe czy też zdania fałszywe. ale prawdą jest. to w każdym przypadku otrzymamy z tej funkcji zdanie fałszywe. Nie jest prawdą. jest żółte. Kwantyfikator szczegółowy odnoszony do zmiennej x zapisuje się w postaci Σx albo \/ x. co kolorowe. Zatem. to x jest kolorowe. używa się w logice znaku zwanego kwantyfikatorem szczegółowym w odniesieniu do danej zmiennej czy zmiennych. i to w dwojaki sposób: 1) przez konkretyzację. że: Πx: Jeśli x jest kolorowe. W takim przypadku można byłoby orzec tylko. to x jest żółte. że pewien przedmiot jest kolorowy. to x jest żółte.

iż pozwala łatwo uwidocznić strukturę zdania. iż przez użycie zmiennych wyraźnie wskazuje się.w którym zmienna z pozostała zmienną wolną. zdaniem wyrażenie: „Σx. Funkcja zdaniowa tym różni się od równoznacznej zdaniowej wypowiedzi niezupełnej formułowanej w mowie potocznej (np. Każda funkcja zdaniowa jest bowiem mniej czy bardziej ogólnym schematem. Jako zdanie traktuje się też niekiedy taką funkcję logiczną ze zmiennymi zdaniowymi. „Grzmi”). nie związaną przez kwantyfikator. to znaczy przez poprzedzenie tej funkcji kwantyfikatorem ogólnym czy szczegółowym. że dokonywać się będzie „odpowiednich” podstawień na miejsce zmiennych.kwantyfikację. z jakiej klasy brane być mają elementy oznaczane daną zmienną. zakładając. y: x kocha y w chwili z” . wskazujący np. Pojęcie funkcji zdaniowej jest jednak przede wszystkim dlatego przydatne w logice. Kwantyfikatory używane są w logice w odniesieniu do zmiennych nazwowych. w odniesieniu do wszystkich występujących w danej funkcji zmiennych nazwowych 4. planem budowy zdań powstających z niej przez odpowiednie podstawienia lub 4 . iż chodzi o wszelkie x czy przynajmniej niektóre x z klasy A. że kwantyfikatorem zwiążemy tylko część zmiennych: nie jest np. która przy wszelkich wartościach zdań podstawianych za zmienne staje się zdaniem prawdziwym (patrz rozdz. Ze względu na ograniczone ramy wykładu logiki dla prawników nie będziemy szerzej omawiać reguł posługiwania się kwantyfikatorami i związanych z tym twierdzeń (patrz Aneks). Dla uproszczenia pomijać będziemy zapis. XIV § 3). na miejsce których wpisywane być mają nazwy przedmiotów z określonej klasy. wyznaczonej przez zapis pod znakiem kwantyfikatora. Nie wystarczy więc w tym przypadku. że dane wyrażenie w tym właśnie czy innym miejscu wymaga odpowiedniej konkretyzacji („W chwili x w okolicy y grzmi”).

Jan dotychczas nie spełnił wyznaczonego mu zadania”. w obrębie którego występuje część będąca odrębnym zdaniem (w praktyce mowy potocznej .: „Zaiste.w tradycyjnej terminologii zdaniem kategorycznym. np.wypowiedź niezupełna traktowana jako zdanie).przez kwantyfikację. Struktura zdania Najbardziej ogólne funkcje zdaniowe charakteryzują strukturę. „Jan dotychczas nie spełnił wyznaczonego mu zadania. Zdaniem złożonym nazywa się zdanie. czy zawierają one funktor zdaniotwórczy od argumentu bądź argumentów zdaniowych. to jednak przy uważniejszej analizie tego. którego żadna część nie jest odrębnym zdaniem. to mylimy się twierdząc: „Ten szary filcowy kapelusz pochodzi z Bułgarii”. Natomiast zdanie. Rolę funktora . czyli . „Ptak głośno śpiewa” itp. „Jan jest studentem”. że należałoby traktować je jako szereg odrębnych zdań. z których każde głosi. Np. Choć formalnie biorąc jest to zdanie proste. Ze względu na strukturę należy przede wszystkim odróżniać zdania proste i zdania złożone. że pewien przedmiot jest taki czy inny. Zdanie „Ten szary filcowy kapelusz pochodzi z Bułgarii” nie zawiera wprawdzie funktora zdaniotwórczego od argumentów zdaniowych. w zależności od tego. czy też nie. co ono głosi. W najprostszym więc przypadku zdanie złożone składa się z funktora zdaniotwórczego uzupełnionego przez jeden czy dwa argumenty zdaniowe. ale jest równoznaczne ze zdaniem złożonym: „To jest szare i to jest filcowe. okazuje się. budowę wewnętrzną zdania z punktu widzenia zainteresowań logiki. „Notariusz jest prawnikiem”. nazywa się zdaniem prostym. i to pochodzi z Bułgarii”. Wyróżnianie zdań prostych i złożonych. ale nie doszło jeszcze do katastrofy”. i to jest kapeluszem. w związku z czym nie występują w nim funktory zdaniotwórcze od argumentów zdaniowych. Jeśli którekolwiek z tych zdań składowych jest fałszywe. okazuje się jednak często w odniesieniu do konkretnych zdań mowy potocznej kryterium budzącym wątpliwości. § 6.

muchy brzęczały. bądź w schemat funkcji „a ma własność f. Sprawa odróżniania zdań prostych od zdań złożonych nie jest więc tak oczywista. np. itd. że słowo „jest” to słowo wieloznaczne. skrótowo „ƒ(a)” (budowa podmiotowo-orzeczeniowa zdania). które nie zawsze występuje jako funktor zdaniotwórczy od dwóch argumentów nazwowych. funktora zdaniotwórczego „jest” od argumentów nazwowych oraz orzecznika orzeczenia imiennego. Np. Okazuje się jednak. „Jan śpi”. W dawniejszych dziełach logicznych spotkać się można z tendencją do tego. Czasami występuje ono jako funktor zdaniotwórczy od jednego argumentu. np. takie ujednolicenie struktury wszelkich zdań prostych (kategorycznych) prowadzi do formułowania ich w postaci wypowiedzi. nawet te.zdaniotwórczego od argumentów zdaniowych spełniać może w praktyce np. Ograniczymy się więc do przykładów możliwie prostych i bezspornych. np. mianowicie w zdaniach takich. co znów daje dziwaczne redakcyjnie ujęcia zdań podmiotowo-orzecznikowych („Piotr jest studentem” . Odwrotnie w nowszych ujęciach logiki spotyka się niejednokrotnie tendencję do sprowadzania wszelkich zdań prostych do zdań o schemacie „ƒ(a)”. Zdania proste mogą być ujmowane bądź w schemat funkcji „a jest b” (budowa podmiotowo-orzecznikowa zdania). „Piotr bardzo pilnie uczy się logiki”. zdanie podmiotowo-orzeczeniowe „Jan śpi” trzeba byłoby traktować jako zdanie „Jan jest takim. W drugim . uczestnicy zebrania nudzili się”. który śpi”. sprowadzać do schematu podmiotowo-orzecznikowego „a jest b”. W pierwszym z tych przypadków zdanie składa się z podmiotu. jak by się to mogło wydawać. jak „Jest naturalny księżyc naszej planety”. „Kot łapie myszy” . itd. „Jest gaz lżejszy .: „Prelegent gadał. by wszelkie zdania proste. które brzmią w sposób bardzo sztuczny. które mają budowę podmiotowo-orzeczeniową.zdanie składa się z podmiotu i orzeczenia czasownikowego. przecinek czy też zawieszenie głosu. „Jan jest urzędnikiem”.„Piotr ma własność bycia studentem”).jako „Kot jest (zwierzęciem) łapiącym myszy”.

orzecznikiem-jakaś nazwa generalna. „Są studenci. co: „istnieje”. którzy lubią logikę”.od powietrza”. co „Jan przynależy (nie przynależy) do klasy górników”. czyli zamienności klas. Zdania orzekające o istnieniu (czy nieistnieniu) przedmiotów jakiegoś rodzaju nazywamy zdaniami egzystencjalnymi. co „istnieje” („nie istnieje”). „przynależy do”. Wypowiedź „Jest (istnieje) A” (skrótowo: „ex A”) znaczy tyle.co skrótowo zapisujemy znakiem „x ∈ A”. Z drugiej strony. „zawiera się”. przy czym np. „Każdy notariusz jest prawnikiem”.to przykłady zdań subsumpcyjnych. co wiąże się z innymi znaczeniami tego słowa. co „Klasa psów zawiera się w klasie kręgowców”. „Żaden notariusz nie jest analfabetą”. należy wyróżniać dwa rodzaje. „Pies jest kręgowcem” znaczy w zdaniu subsumpcyjnym tyle. Słowo Jest” może więc znaczyć tyle. W formie przeczącej słowu „jest” branemu w tym znaczeniu odpowiada w języku polskim zwrot „nie ma” („brak. że jakieś indywiduum x. są to zdania subsumpcyjne .orzekające. „Jan jest (nie jest) górnikiem” znaczy tyle. w której . „Pies jest kręgowcem”. Strukturą zdań subsumpcyjnych zajmowała się zwłaszcza dawniejsza. średniowieczna logika. „Niektórzy studenci są pilni”. co: „Klasa przedmiotów A nie jest pusta (przynależy do niej przynajmniej jeden przedmiot)”. jak i orzecznik są nazwami generalnymi. określona jednostka oznaczona nazwą indywidualną.orzekające. Są to z jednej strony zdania atomiczne . „Nie ma ptaków zimnokrwistych”. „Niektórzy studenci nie są pilni” . Słowo „jest” (odpowiednio „nie ma”) w tym przypadku znaczy tyle. Podmiotem zdania atomicznego jest jakaś nazwa indywidualna. Wśród zdań prostych sprowadzanych do struktury „a jest b”. „Jest Opera w Poznaniu”. występując jako łącznik definicji odnosi się do dwustronnego zawierania się. np. w których słowo „jest” występuje jako funktor dwuargumentowy. nie istnieje”). przynależy albo nie przynależy do określonej klasy A . że jakaś klasa A w całości czy w części zawiera się (nie zawiera się) w jakiejś klasie B. W zdaniu takim zarówno podmiot.

że jego użycie przesądzało o tym. i.szczegółowe. że klasa wymieniona w podmiocie zawiera się w klasie P. „Żadne S nie jest. 3) zdania szczegółowo-twierdzące o budowie „Niektóre S są P”.. Należy jeszcze dodać kilka uwag o tym.orzekające.... P) oraz wyrażeń symbolizowanych literami a.: „Niektórzy studenci nie są palącymi papierosy” (funkcja S o P). Nazwy składowe zdań subsumpcyjnych oznaczano literami S (subiectum podmiot) oraz P (praedicatum . iż jakieś przedmioty rodzaju S istnieją (interpretacja mocna).. a jak .wszelkie zdania proste usiłowano sprowadzić do jakichś zdań subsumpcyjnych.. np. Odróżniano „według ilości” zdania subsumpcyjne ogólne . np.orzecznik). e.określających rodzaj zdania ze względu na „ilość” oraz „jakość”.orzekające. 4) zdania szczegółowo-przeczące o budowie „Niektóre S nie są P”.: „Niektórzy studenci są pracowitymi ludźmi” (funkcja S i P). „Żadne S nie jest. „klasyczne zdania kategoryczne” albo „zdania kwadratu logicznego”). „Każdy notariusz jest ... że klasa ta nie zawiera się w klasie P. Mianowicie zwrot „Każde S jest. Jednocześnie „według jakości” dzielono zdania subsumpcyjne na zdania twierdzące .”) oraz zdania subsumpcyjne szczegółowe ...”.orzekające o całej klasie S („Każde S jest. oraz zdania przeczące . których schematem budowy są funkcje zdaniowe złożone ze zmiennych nazwowych (S.”.orzekające o niektórych przynajmniej S („Niektóre S są. 2) zdania ogólno-przeczące o budowie „Żadne S nie jest P”.: „Żaden sędzia nie jest prokuratorem” (funkcja S e P)..: „Każdy szpak jest ptakiem” (funkcja S a P). np.”). np. Łącząc omówione dwa podziały zdań subsumpcyjnych rozróżniono w tradycyjnej logice cztery rodzaje zdań (tzw.”. Wyróżniono mianowicie: 1) zdania ogólno-twierdzące o budowie „Każde S jest P”.. o5 . „Niektóre S nie są.” rozumiano w ten sposób. jak w tradycyjnej logice rozumiano zdania subsumpcyjne ogólne.

Z tego też względu należy uważać za fałszywe zdania: „Każdy syn bezdzietnej matki jest mężczyzną”...prawnikiem” znaczy tyle. i.” czy też „niektóre nie są. że istnieją jakieś takie osoby. podczas gdy byłoby ono fałszywe. to jest też prawnikiem . czy istnieją czy nie istnieją królowie szwajcarscy. że istnieje jakaś jedna choćby osoba.. że jeśli ktoś jest notariuszem. a nie w znaczeniu „tylko niektóre”. czyli „nie wszystkie”. e.gdyż zdania te brane w interpretacji mocnej zakładają. Zdanie „Tylko niektórzy studenci są sportowcami” należałoby ująć w formach klasycznych zdań kategorycznych jako zdanie złożone „Niektórzy studenci są sportowcami i niektórzy studenci nie są sportowcami”.. Litery a. używać tedy będziemy zwrotu „Wszelkie S są. czyli „co najmniej niektóre”. 5 . która jest synem bezdzietnej matki. czy notariusze istnieją czy nie istnieją. które są notariuszami. Zwrot „niektóre są.” w zdaniach szczegółowych rozumiano jako „przynajmniej niektóre”. „Żaden syn bezdzietnej matki nie jest kobietą” .” (interpretacja słaba). o wzięte zostały z łacińskich słów: „affirmo” („twierdzę”) oraz „nego” („przeczę”). Dla zaznaczenia. gdyby rozumieć je jako „Tylko niektóre wróble są ptakami”. używając bowiem słowa „wszelki” nie przesądzamy o tym.. Prawdziwe jest tedy zarówno zdanie „Wszelki notariusz jest prawnikiem”.a nadto. iż „Wszelki król szwajcarski jest monarchą”. W tym znaczeniu prawdziwe jest zdanie „Niektóre wróble są ptakami”. jak i zdanie głoszące. iż formułując dane zdanie ogólne nie chcemy przesądzać o istnieniu przedmiotów rodzaju S..

§ 7.: Jeżeli [(jeżeli p. a gdy chodzi o nazwy abstrakcyjne . to samo pojęcie odpowiada angielskiemu słowu judge.ku pewnej cesze występującej w pewnych przedmiotach. Przeżycie odpowiadające wypowiedzianemu czy . to moja myśl ku czemuś się zwraca: mianowicie. Jeśli czyjaś świadomość jest skłonna tak reagować na daną nazwę. (Zauważmy. mówimy. ku zdarzeniom pewnego rodzaju. że q]. niemieckiemu Richter.Co się tyczy zdań złożonych. itp. analiza ich struktury sprowadza się przede wszystkim do analizy różnego rodzaju spójników międzyzdaniowych. że ów ktoś przyswoił sobie pojęcie odpowiadające danej nazwie6. Rodzaj tego funktora wyznacza rodzaj zdania złożonego. nasza myśl nie tylko biernie zwraca się ku pewnym przedmiotom. Odpowiedniki zdania w naszej świadomości Jeśli wypowiadam ze zrozumieniem pewną nazwę. to nie jest tak.funktorów zdaniotwórczych od argumentów zdaniowych.ku osobom czy rzeczom posiadającym cechy wskazane w treści danej nazwy. francuskiemu juge i polskiemu „sędzia”). ale też coś o tych przedmiotach orzeka. Stopień złożoności może być zresztą dowolny: można budować zdania złożone ze zdań złożonych. Najważniejsze z logicznego punktu widzenia rodzaje funktorów zdaniotwórczych od argumentów zdaniowych i w związku z tym . jeśli chodzi o nazwy konkretne . W funkcjach zdaniowych przedstawiających schemat budowy zdania złożonego sposób powiązania wyrażeń funktorami oznacza się nawiasami. Gdy wypowiadamy zdanie.w języku logiki . czyli . że p. np.najważniejsze rodzaje zdań złożonych omówione zostaną w następnym rozdziale. że to samo pojęcie odpowiadać będzie równoznacznym nazwom w różnych językach. jak w algebrze. to q) i nie jest tak. nie tylko wybiera je spośród innych. funktorów służących do budowania zdań złożonych ze zdań prostszych.

6 . Mowa tu o pojęciu w sensie psychologicznym. że mój sąsiad był wczoraj w domu. że słyszałem przez drzwi głos sąsiada . że tak a tak nie jest (czy odwrotnie). Czasem zresztą ze zdaniem. Wydaje sąd osoba. wiązać ktoś może sąd odrzucający to zdanie. czy to prawda. albo tylko rozumie.i wtedy dopiero wydaję sąd.usłyszanemu zdaniu może polegać na tym. że tak a tak jest. że tak a tak jest czy też tak a tak nie jest. choć nie z każdym formułowanym zdaniem łączy się sąd osoby mówiącej czy słuchającej takiej wypowiedzi. jak głosi zdanie. Natomiast pojęcie w sensie logicznym to tyle. lecz po wahaniach. że dana osoba wydaje sąd albo przypuszcza. która żywi ugruntowane przeświadczenie. pytają mnie. przypominając sobie różne zdarzenia wczorajszego dnia. sąd. które głosi. co głosi dane zdanie. które jest odpowiednikiem zdań wypowiadanych „na serio” i z przekonaniem. Sąd jest przeżyciem. Wydanie sądu następować może nie od razu. Zdania służą przede wszystkim do wyrażania naszych sądów. a ja nie mam żadnych przeświadczeń w tej kwestii: waham się z odpowiedzią. że tak jest. aż wreszcie przypominam sobie. że sąsiad był wczoraj w domu. co znaczenie danej nazwy generalnej.

gdy ktoś zeznając kłamie. I § 4). jak mówi. rozdz. Ludzie mogą kłamać. że Piotr jest w domu). wbrew swym przeświadczeniom powiada. Jeśli powiadamy sobie: „To jasne.to nie przeżywamy wtedy w związku z danym zdaniem ani sądu. czasem może ono wyrażać tylko nasze przypuszczenie. jak głosi zdanie.a więc karze za kłamstwo w tych tylko przypadkach. że wystarczy najlżejsze skrzywienie egzaminatora. że tak właśnie jest. W tym ostatnim przypadku może się zdarzyć. które wypowiadamy. ani nawet przypuszczeń: pomyśleliśmy sobie. czy to prawda” . ale takiego sądu bynajmniej nie wydajemy. Student. choć myśli. ale w ogóle nie żywimy żadnych przeświadczeń co do jego wartości logicznej. ludzie mogą się mylić. że właśnie tak nie jest.mówi prawdę. że tak jest. co ono głosi. ale kto tam wie. Niezależnie od tego. że są to zdania prawdziwe. że Piotr jest w kinie. to znaczy wypowiadać zdania fałszywe sądząc. który w czasie egzaminu „zgaduje” odpowiedź na pewne pytanie. że ktoś kłamie (np.co innego wtedy myślą. kto wydawałby taki sąd. lecz tylko skłonność do przyjmowania. by wzbudzić przeświadczenie (równie zresztą słabe!).oczywiście za świadome zeznawanie nieprawdy . albo brać zdania prawdziwe za zdania fałszywe. rozumiemy. co tu napisano. a przy tym mówi nieprawdę (por. W tym przypadku nie mamy ustalonego przeświadczenia. Należy odróżniać kłamstwo od omyłki. Art. A może być też i tak.Nie zawsze jednak zdanie. iż rzeczywiście tak jest. ale ponieważ myli się w swym sądzie (Piotr wbrew temu. że wypowiadamy jakieś zdanie. to znaczy wypowiadać jakieś zdania wbrew swym przeświadczeniom . a co innego podają za prawdę. wyraża nasz sąd. wybrał się jednak do kina). Zadania . karnego wyznacza karę za zeznawanie przed sądem nieprawdy . co zapowiadał. o co chodziłoby komuś. ma tak słabe przeświadczenie. więc kłamiąc . 247 § 1 kod.

Osobą pełnoletnią nazywamy osobę. co to jest zdanie w sensie logicznym”? 2.” jest zdaniem w sensie logicznym? 4. zadała Janowi Barczowi pytanie. Czy można rozstrzygnąć przez doświadczenie. czy rozumie on.przez wykonanie odpowiednich podstawień. zmieni się wartość logiczna tego zdania? 5. by poniższe wypowiedzi niezupełne zmieniły się w zdania w sensie logicznym: „Przyszedł”. „Jan zawarł umowę”. czy wypowiedzią niezupełną? 8. że nie rozumie on. co to jest zdanie w sensie logicznym”. Sformułuj własny przykład funkcji zdaniowej o 3 zmiennych nazwowych i dokonaj jej konkretyzacji . ze względu na wiek. która ukończyła 18 lat. Czy przez odwołanie się do doświadczenia mógłby ktoś próbować wykazać fałszywość zdania „Wszystkie punkty okręgu narysowanego na płaszczyźnie są jednakowo odległe od jego środka”? O czym świadczyłoby podjęcie takiej próby? 6. Czy wyrażenie „Osoba. Czy powstanie zdanie prawdziwe. jaka jest różnica między zdaniem w sensie logicznym a zdaniem w sensie gramatycznym?”. która według przepisów prawa obowiązujących w danym kraju ma. lecz zawierającej słowo dla wszystkich niezrozumiałe? 3. Czy napis „Jan widział babkę dnia 2 XI 1993 r. jest osobą pełnoletnią” jest zdaniem w sensie logicznym. 9.1. które poprzednio uznawał za fałszywe. „Zapada zmrok”. pełną zdolność do działań prawnych (wiek ten bywa różny w różnych krajach). 7. Czy to są zdania w sensie logicznym: „Czyżby ta wypowiedź Jana dowodziła w sposób całkowicie pewny. Czy jeśli ktoś uzna za prawdziwe zdanie. jaka jest wartość logiczna wypowiedzi mającej postać zdania orzekającego. „Powiedz. jeśli umieścimy . Dokonaj takich uzupełnień. „Ewa Nowak dnia 27 VIII 93 r.

Sprowadź do struktury zdania z kwadratu logicznego następujące wyrażenia: „Na Mazowszu co panna. „Największe w Polsce miasto jest miastem nadrzecznym”. Czy zdaniu „Maciej Adamczewski jest . który by wszystkim dogodził”. to y jest większe od x? 10. przed funkcją: a) Jeżeli x jest krewnym y. to Hanna”..Jest” może ulec w związku z tym zmianie): „Piotr jest studentem”. „Andrzej śpi lub czyta gazetę”. „Jest wiele słońc we wszechświecie”. „Czasem gra nie warta świeczki”. c) Jeżeli x jest większe od y. „istnieje”. subsumpcyjne i egzystencjalne: „Ośrodkiem pewnego układu planetarnego jest słońce”. a ilu . „Ośrodkiem naszego układu planetarnego jest Słońce”. Rozstrzygnij. „Jeszcze się taki nie narodził. „Andrzej i Elżbieta są małżeństwem”.. Zastąp słowo „jest” w poniższych zdaniach odpowiednio słowami: „przynależy do klasy”. „Jest wielu studentów. Ilu argumentów wymaga funktor zdaniotwórczy „jest” w zdaniach atomicznych i subsumpcyjnych. co” (oczywiście przypadek rzeczowników związanych ze słowem . b) Jeżeli x jest życzliwy dla y. 14. w którym byłaby mowa o Twoich cechach osobistych. Sformułuj zdanie atomiczne. 15. „Repertorium jest spisem spraw pewnego rodzaju według kolejności.w zdaniach egzystencjalnych? 12. że prawnik żałuje na starość.kwantyfikator ogólny. „Bywa. czy poniższe wypowiedzi są zdaniami prostymi czy złożonymi: „Jan i Piotr byli wczoraj na wycieczce”. odnoszący się do zmiennych x oraz y. to y jest życzliwy dla x. 11. w jakiej wpływają one do sądu”. „klasa. „Trafiają się dobrzy matematycy wśród studentów nauk humanistycznych”. „jest to tyle. że nie uczył się logiki”. którzy już na pierwszym roku studiów myślą o przyszłej pracy magisterskiej”. 13. „Prokurator jest urzędnikiem”. Wśród następujących zdań wyróżnij zdania atomiczne. zawiera się w klasie”. to y jest krewnym x.

jaka jest wartość logiczna całego zdania zbudowanego za pomocą tego . iż przy danej wartości logicznej argumentów zdaniowych takiego funktora jednoznacznie określona jest wartość logiczna całego zdania zbudowanego z tego funktora i z tych argumentów. przy którym na podstawie samej tylko wartości logicznej jego argumentów zdaniowych. że twierdzenia jej zaczęto formułować za pomocą wyrażeń branych w jakimś ściśle określonym znaczeniu. 17. których sens rozumiesz. którym naprawdę odpowiadają wydane przez Ciebie sądy. stanowiącym uściślenie. Podaj własny przykład sytuacji. Są to takie funktory zdaniotwórcze o argumentach zdaniowych. można jednoznacznie określić. a często uproszczenie sensu niedostatecznie jasnych wyrażeń mowy potocznej. funktorem prawdziwościowym nazywamy taki funktor zdaniotwórczy o argumentach zdaniowych. Rozdział VII FUNKTORY PRAWDZIWOŚCIOWE A SPÓJNIKI MIĘDZYZDANIOWE MOWY POTOCZNEJ § 1. 16. których znaczenie określane jest przez to. i takich.robotnikiem w fabryce chemicznej w Kędzierzynie” odpowiada jakiś sąd przez Ciebie wydany? Wyjaśnij to bliżej. zdań. Podaj przykłady zdań. ale co do których prawdziwości nie żywisz żadnych przeświadczeń. Inaczej mówiąc. a niezależnie od treści tych zdań. Pojęcie funktora prawdziwościowego Rozwój nowoczesnej logiki stał się możliwy między innymi dzięki temu. którym odpowiadają przypuszczenia. Taki właśnie charakter mają wprowadzane przez logikę funktory prawdziwościowe. w której ktoś kłamiąc mówi prawdę.

. które trudno byłoby odtworzyć podając równoznaczne wyrażenie mowy potocznej. Można by odczytać ten funktor w języku polskim jako słowo „zaiste” („Zaiste. a w połączeniu ze zdaniem fałszywym . bez którego zresztą w praktyce mowy potocznej możemy się obejść. Znaczenie tych czterech funktorów określimy za pomocą tabeli. p ). zbudowanego z danego funktora prawdziwościowego i danych zdań. taka mianowicie. ile jest możliwych zestawień wartości logicznej zdań składowych oraz wartości logicznej zdania złożonego. że w połączeniu z dowolnym zdaniem prawdziwym tworzy zdanie prawdziwe. Funktory ƒ1 oraz ƒ4 mają znaczenie. funktorów prawdziwościowych od jednego argumentu zdaniowego może być cztery (oznaczamy je tymczasowo ƒ1. Sporządzimy tedy odrębne zestawienie zależności między wartością logiczną dowolnego zdania p oraz wartością logiczną zdania złożonego z funktora negacji oraz zdania p.zdanie fałszywe. Np. w której w zależności od wartości logicznej argumentu zdaniowego p określać się będzie wartość logiczną zdania złożonego zbudowanego z jednego z tych czterech funktorów oraz zdania p jako argumentu. Natomiast istotną doniosłość ma funktor ƒ3. f3 oraz f4). Piotr jest pracowity”). stawianym przed argumentem zdaniowym (stosowano też znaki: p'.funktora. łatwo zauważyć. Skoro w ten sposób skonstruowaliśmy pojęcie funktora prawdziwościowego. Całe zaś zdanie zbudowane z tego funktora i zdania składowego nazywamy negacją tego zdania składowego. który nazywamy funktorem negacji i oznaczamy znakiem ~. Biorąc pod uwagę. Funktor ƒ2 ma tę właściwość. f2. że przyjęliśmy dwie tylko wartości logiczne zdań: prawdę (co oznaczać będziemy liczbą 1) albo fałsz (co oznaczać będziemy liczbą 0). iż liczba takich funktorów musi być ograniczona.

które mają doniosłość praktyczną z tego względu. ale w niniejszym podręczniku zachowujemy znakowanie p • q. wreszcie . że p jest prawdziwe. funktor alternatywy rozłącznej. 2) jeżeli funktor negacji uzupełnia się zdaniem fałszywym. funktor równoważności. Funktorów prawdziwościowych dwuargumentowych może być. Mianowicie omówimy: funktor koniunkcji. Funktor koniunkcji oznaczamy znakiem • stawianym między zdaniami składowymi (obecnie używa się też innych znaków: p ∧ q. Kpq. jest w swej istocie jego definicją. teoretycznie 16. .funktor implikacji. Podobnie fałszywość p jest warunkiem i wystarczającym.Zestawienie takie. jako funktora dwuargumentowego. składa się z czterech wierszy uwzględniających różne możliwości co do dwóch wartości logicznych dwóch zdań składowych. iż funktor ten pod niektórymi względami ma właściwości podobne do właściwości znaku mnożenia). Prawdziwość zdania składowego jest warunkiem wystarczającym fałszywości zdania ~ p (jeżeli p prawdziwe. ze względu na to. a zarazem warunkiem koniecznym fałszywości ~ p (jeżeli nie jest tak. funktor alternatywy nierozłącznej. funktor dysjunkcji.przez dwa postulaty. Z tych szesnastu funktorów omówimy tylko kilka. powstaje zdanie prawdziwe. ze względu na liczbę możliwych zestawień wartości logicznych. że w mniejszym czy większym przybliżeniu odpowiadają im co do znaczenia niektóre spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej. Matryca funktora koniunkcji. w tym przypadku . p&p. to ~ p nie jest fałszywe). i koniecznym prawdziwości zdania złożonego ~ p. 1) Jeżeli funktor negacji uzupełnia się zdaniem prawdziwym. to ~ p fałszywe). powstaje zdanie fałszywe. które nazywamy matrycą funktora prawdziwościowego.

ale dla fałszywości całego zdania . Natomiast fałszywość choćby jednego zdania składowego jest warunkiem wystarczającym fałszywości koniunkcji. Funktor alternatywy nierozłącznej oznaczany jest znakiem ∨ . Fałszywość obu zdań składowych nie jest warunkiem koniecznym fałszywości koniunkcji. przy czym taka wielokrotna koniunkcja będzie prawdziwa wtedy i tylko wtedy. gdyż już przy jednym zdaniu fałszywym całość jest fałszywa. Jak widać. Jak widać z matrycy. Natomiast warunkiem wystarczającym i zarazem koniecznym fałszywości alternatywy zwykłej jest fałszywość obu zdań składowych. Jeżeli kolejno znakiem alternatywy nierozłącznej łączymy kilka zdań.Zdanie złożone zbudowane za pomocą tego funktora nazywamy koniunkcją. warunkiem wystarczającym i zarazem koniecznym prawdziwości koniunkcji jest prawdziwość obu zdań składowych. gdy wszystkie jej zdania składowe będą prawdziwe. to dla prawdziwości całego takiego zdania złożonego wystarcza prawdziwość przynajmniej jednego zdania składowego. Apq). Pod pewnymi względami ma on właściwości podobne do właściwości znaku dodawania (używa się też znaków: p+q. Funktor koniunkcji może być kolejno stawiany między zdaniami o dowolnej liczbie (p • q • r • s • t • w). Matryca tego funktora dwuargumentowego składa się z następujących czterech wierszy: Zdanie złożone zbudowane za pomocą tego funktora nazywamy alternatywą nierozłączną (zwykłą). warunkiem wystarczającym prawdziwości alternatywy zwykłej jest prawdziwość choćby jednego argumentu zdaniowego (prawdziwość obu zdań składowych nie jest konieczna).

konieczna jest fałszywość wszystkich zdań składowych. Funktor alternatywy rozłącznej jest rzadko spotykany w logice formalnej, stąd nie ustalił się dlań odrębny znak. Dla prawników jednak rozróżnianie alternatywy rozłącznej i nierozłącznej ma często istotną doniosłość. Dla funktora tego używać będziemy znaku ⊥ .

Zbudowane za pomocą tego funktora zdanie złożone, zwane alternatywą rozłączną, jest prawdziwe, gdy jeden i tylko jeden z argumentów zdaniowych jest prawdziwy oraz jeden i tylko jeden jest fałszywy. Dla fałszywości alternatywy rozłącznej wystarcza, aby argumenty były tej samej wartości logicznej (oba prawdziwe albo oba fałszywe). Łącząc tym funktorem kolejno kilka zdań, należy użyć nawiasów wskazujących sposób powiązania par tych zdań, gdyż w przypadku braku nawiasów powstawałyby wątpliwości co do sposobu rozumienia takiego wyrażenia złożonego. Funktor dysjunkcji oznaczony jest znakiem /. Jego matryca przedstawia się następująco:

Zbudowane za pomocą tego funktora zdanie złożone, zwane dysjunkcją, jest prawdziwe, jeśli przynajmniej jedno ze zdań składowych jest fałszywe. Prawdziwość obu zdań składowych jest warunkiem wystarczającym fałszywości dysjunkcji. Funktor ten daje więc zdanie prawdziwe łącząc takie dwa zdania, które nie są oba prawdziwe, to znaczy jedno z nich albo oba są fałszywe. Wiązanie tym funktorem kolejno większej liczby zdań wymagałoby użycia nawiasów. Funktor równoważności oznaczamy znakiem ≡ . Jego matryca przedstawia się następująco:

Tak zbudowane zdanie złożone, zwane równoważnością, jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania składowe są tej samej wartości logicznej, fałszywe - jeśli zdania są odmiennej wartości logicznej. Funktorem tym nie można łączyć kolejno więcej niż dwóch zdań bez użycia nawiasów, gdyż w przypadku braku nawiasów wyrażenie takie mogłoby być rozumiane na różne sposoby. Porównując matrycę równoważności i matrycę alternatywy rozłącznej spostrzegamy, że ta ostatnia przewiduje prawdziwość zdania złożonego wtedy tylko, gdy równoważność jest fałszywa, a fałszywość - gdy równoważność jest prawdziwa. Dlatego też można łatwo obyć się bez znaku funktora alternatywy rozłącznej, zastępując p ⊥ q przez ~ (p ≡ q). Podobnie zresztą dysjunkcję zastąpić można przez negację koniunkcji złożonej z tych samych zdań. Wszystkie omówione dotąd funktory prawdziwościowe dwuargumentowe mają tę właściwość, że rola każdego ze zdań składowych była przy budowaniu zdań złożonych jednakowa, kolejność tedy łączonych zdań składowych nie odgrywała roli. Odmiennie natomiast przedstawia się to przy posługiwaniu się funktorem implikacji, na który zwrócić trzeba szczególną uwagę. Funktor implikacji oznaczamy znakiem ⊃ skierowanym od pierwszego zdania, które nazywamy poprzednikiem implikacji, w stronę drugiego zdania, które nazywamy następnikiem implikacji. Matryca implikacji ujawnia, iż rola tych zdań jest odmienna.

Całość tak złożonego zdania zwana jest implikacją. Implikacja jest fałszywa jedynie wtedy, gdy pierwsze jej

zdanie składowe (poprzednik) jest prawdziwe, a drugie (następnik) - fałszywe. W pozostałych trzech przypadkach implikacja, według tej matrycy, jest prawdziwa. Można byłoby więc, inaczej to formułując, przyjąć definicję, że p ⊃ q jest równoznaczne ze stwierdzeniem, iż nie jest tak, że zarazem są prawdziwe: zdanie p oraz zdanie: nie jest tak, że q. Definicję tę zapisujemy, używając znaku - jako znaku df równoznaczności definicyjnej (łącznika definicji), następująco: Dla prawdziwości implikacji p ⊃ q wystarcza, aby zachodził przynajmniej jeden z dwóch warunków: 1) aby fałszem było zdanie p, 2) aby prawdą było zdanie q. Jeśli więc spełni się przynajmniej jeden z tych warunków, to nie zajdzie przypadek przewidziany w drugim wierszu matrycy, w którym to przypadku - i tylko w tym implikacja staje się fałszywa. Możemy więc też sformułować następującą definicję: Warunkiem wystarczającym prawdziwości implikacji jest więc fałszywość poprzednika. Jest nim także prawdziwość następnika. Warunkiem wystarczającym i koniecznym fałszywości implikacji jest, aby zarazem poprzednik był prawdziwy, a następnik fałszywy. O jakichkolwiek dwóch zdaniach, które tworzą prawdziwą implikację, mówimy, że pierwsze z nich implikuje drugie. Prawdziwy poprzednik implikacji implikuje tylko prawdziwy następnik (bo w przypadku przewidzianym w drugim wierszu matrycy implikacja jest fałszywa i wobec tego nie zachodzi stosunek implikowania między poprzednikiem a następnikiem); natomiast fałszywy poprzednik implikować może zarówno prawdziwy, jak i fałszywy następnik. Omówione funktory prawdziwościowe łączyć mogą nie tylko zdania, ale i funkcje zdaniowe. Implikację, równoważność itd. zbudowane ze zdań w sensie logicznym nazywamy implikacją, różnoważnością itd. materialną. Jest to oczywiście jakieś zdanie złożone. Natomiast implikację,

równoważność itd. zbudowaną za pomocą danego funktora prawdziwościowego z funkcji zdaniowych (czy w języku potocznym - wypowiedzi zdaniowych niezupełnych) nazywamy implikacją, równoważnością itd. formalną. Jest to oczywiście jakaś funkcja zdaniowa złożona z prostszych funkcji składowych, i stanowi ona ogólny schemat budowy dla wszelkich zdań złożonych, które powstawałyby przez konkretyzację - podstawienie określonych wyrażeń na miejsce zmiennych w tych funkcjach składowych. Nawiązując do informacji z rozdz. I § 3 zanotować należy, iż wyróżniliśmy następujące rodzaje funktorów:

Funktory prawdziwościowe są znakami wprowadzonymi w sposób umowny przez logikę formalną w drodze definicji projektujących. Tym z nich jednak, których matryce omawialiśmy, w przybliżeniu odpowiadają znaczeniem pewne spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej. Obecnie więc, co z punktu widzenia praktycznych zastosowań logiki ma szczególną doniosłość, rozważymy, jak te funktory prawdziwościowe mogą być odczytywane w mowie potocznej i jakie różnice zachodzą między tymi funktorami a spójnikami międzyzdaniowymi występującymi w mowie potocznej. Omówimy kolejno pojęcie negacji, koniunkcji, alternatywy nierozłącznej i rozłącznej, dysjunkcji, równoważności i implikacji (odpowiednio: spójników międzyzdaniowych i złożonych zdań), tak jak są one rozumiane w mowie potocznej1. Przypomnieć należy z kursu szkoły średniej, że znaki użyte do oznaczenia funktorów prawdziwościowych mogą być też rozumiane np. jako znaki dla typów połączeń elektrycznych, a 1 oraz O - jako wystąpienie czy brak
1

napięcia w danym fragmencie obwodu elektrycznego. Co do używanych w logice znaków patrz: Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, red. W. Marciszewski, Warszawa 1987, s. 429. § 2. Negacja Znalezienie odpowiednika funktora negacji w mowie potocznej nie jest trudne. Odpowiada mu w języku polskim zwrot „Nie jest tak, że...”, a często również zwrot „Nieprawda, że...”. Ten drugi jest bardziej rozpowszechniony, choć jest mniej w tym przypadku właściwy, gdyż, gdyby go brać w ścisłym znaczeniu, powstawałyby przy jego użyciu zdania sformułowane w metajęzyku, języku II stopnia, orzekające coś o wartości logicznej zdania użytego jako argument - a nie twierdzenia w języku I stopnia, głoszące, że tak a tak nie jest. Nie bacząc jednak na tę istotną różnicę, ze względów stylistycznych używać będziemy, w braku innych zastrzeżeń, obu tych zwrotów zamiennie. Zresztą w mowie potocznej negację jakiegoś zdania formułuje się najczęściej nie w ten sposób, że zwrot negujący stawiamy przed zdaniem („Nie jest tak, że Jan jest obecnie sędzią”), lecz poprzez umieszczenie zwrotu negującego wewnątrz zdania („Jan nie jest obecnie sędzią”). W języku polskim reguły posługiwania się takimi zwrotami negacyjnymi wewnątrzzdaniowymi są nader zawiłe i nie zawsze konsekwentne. Wobec tego z takim wewnątrzzdaniowym umieszczaniem zwrotu negacyjnego wiązać się mogą liczne nieporozumienia, które omówimy bliżej w rozdziale XII. Konieczne jest przy tym uważne odróżnianie zdań względem siebie sprzecznych i zdań względem siebie przeciwnych. Taką parę zdań, z których jedno jest negacją drugiego, nazywamy parą zdań względem siebie sprzecznych. Parę zdań względem siebie sprzecznych będą więc tworzyć np. zdania:,,Ratusz poznański ma na szczycie orła” oraz „Nie jest tak, że ratusz poznański ma na szczycie orła”. Albo: „Wszyscy studenci lubią logikę” oraz „Nie jest

tak, że wszyscy studenci lubią logikę” (niektórzy nie lubią). Łatwo zauważyć, że zdanie sprzeczne względem zdania prawdziwego jest zdaniem fałszywym, a zdanie sprzeczne względem zdania fałszywego jest zdaniem prawdziwym. W związku z tym, w odniesieniu do zdań względem siebie sprzecznych można sformułować następujące ważne twierdzenia logiczne: zasadę sprzeczności, zasadę wyłączonego środka i zasadę podwójnego przeczenia. Zasada sprzeczności głosi, że dwa zdania względem siebie sprzeczne nie mogą być oba prawdziwe. Zasada wyłączonego środka głosi, że dwa zdania względem siebie sprzeczne nie mogą być oba fałszywe. Ta ostatnia zasada bywa też nazywana „zasadą wyłączonego trzeciego”, a to dlatego, iż głosi ona, że wyłączone jest to, by fałszywe było jakieś zdanie p i fałszywe było zdanie głoszące, że nieprawda, iż p (negacja zdania p), a prawdziwe - jakieś trzecie zdanie, pośrednie między zdaniami „p” i „nieprawda, że p”. Z zasady sprzeczności i zasady wyłączonego środka wziętych łącznie można wysunąć wniosek, iż z dwóch zdań względem siebie sprzecznych jedno (i tylko jedno) jest prawdziwe oraz jedno (i tylko jedno) jest fałszywe. Wniosku tego nie można jednak utożsamiać z żadną ze wspomnianych dwóch zasad i nie da się go wyprowadzić z którejś z tych zasad z osobna. Trzecia z zasad dotyczących negacji, zasada podwójnego przeczenia, głosi, że negacja negacji jakiegokolwiek zdania ma taką samą wartość logiczną, jak owo zdanie, które zostało podwójnie zanegowane. Wspomniane trzy twierdzenia (oznaczamy je jako T1, T2, T3) nazywano ongiś „podstawowymi zasadami myślenia”, ze względu na ich rolę w logice dwuwartościowej. Posługując się symbolami poznanych funktorów prawdziwościowych, twierdzenia te można zapisać następująco: T 1 Zasada sprzeczności: (p • ~ p) T 2 Zasada wyłączonego środka: ~

p

~p T 3 Zasada podwójnego przeczenia: ~ (~ p) p≡

„Zasady”, o których mowa, są oczywistymi konsekwencjami zdefiniowanego przez matrycę znaczenia znaku negacji w logice dwuwartościowej. Jeżeli bywają one przez kogoś kwestionowane, to albo wiąże się to z odrzuceniem koncepcji negacji w logice dwuwartościowej, albo z różnymi, niekiedy banalnymi, nieporozumieniami. To prawda, że deszcz jest pożyteczny, i zarazem to nieprawda, że deszcz jest pożyteczny - ale tylko w rozumieniu kogoś takiego, kto nie dostrzega, iż w różny sposób konkretyzując wypowiedź niezupełną „deszcz jest pożyteczny” otrzymuje się rozmaite zdania w sensie logicznym, z których jedne są prawdziwe, a drugie fałszywe. To prawda, że niektórzy studenci lubią logikę, i zarazem prawda, że niektórzy studenci nie lubią logiki tyle tylko, że te dwa zdania nie są wzajemnie negacjami. Negacją zdania „Niektórzy studenci lubią logikę” jest zdanie „Nie jest tak, że niektórzy studenci lubią logikę”, co jest równoznaczne ze zdaniem „Żaden student nie lubi logiki”, a nie ze zdaniem „Niektórzy studenci nie lubią logiki”. Można też twierdzić, że prawdą jest i to, że Piotr Nowak lubił logikę, i to, że Piotr Nowak nie lubił logiki jeśli się domyślnie odnosi tę wypowiedź do Piotra Nowaka z dwóch różnych okresów, między którymi nastąpiła zmiana stosunku Piotra Nowaka do logiki. Można też twierdzić, że prawdą jest, że na danym miejscu wybudowano dom, i prawdą jest, że nie jest tak, że na danym miejscu wybudowano dom - jeśli w danym miejscu postawiono dom w stanie surowym, a zwrotowi „wybudowano dom” raz nadaje się znaczenie: „wzniesiono mury i dach domu”, a drugim razem - znaczenie: „zakończono budowę domu”. Pamiętać jednak należy, że zasada sprzeczności i zasada wyłączonego środka dotyczą

zdań w sensie logicznym (a nie: wypowiedzi niezupełnych) sprzecznych względem siebie w omówionym poprzednio rozumieniu (a nie jakimś innym, np. takim, że są to zdania opisujące jakieś zjawiska ze sobą kolidujące, ścierające się w jakiś sposób). W szczególności należy odróżniać parę zdań sprzecznych, z których jedno jest negacją drugiego, wobec czego jedno z nich jest prawdziwe, a jedno fałszywe, od pary zdań przeciwnych, to jest takich, iż prawdziwość któregokolwiek z nich przesądza o fałszywości drugiego, ale fałszywość któregoś z tych zdań nie przesądza o prawdziwości drugiego zdania. Zdanie „Piotr jest obecnie czynnym lotnikiem” oraz zdanie „Piotr jest obecnie niewidomy” odnoszone do tego samego czasu na pewno nie są oba prawdziwe, ale nie jest wykluczone, że oba są fałszywe. Są to zdania przeciwne, a nie zdania sprzeczne. Zdaniem sprzecznym do zdania „Piotr jest czynnym lotnikiem” jest zdanie „Nie jest tak, że Piotr jest czynnym lotnikiem”, które ma zupełnie inne znaczenie niż zdanie „Piotr jest niewidomy” i może mieć odmienną wartość logiczną. Tylko niewielka część ludzi, o których można prawdziwie orzec, że nie są lotnikami, to ludzie niewidomi. Zdanie „Kruk jest czarny” i zdanie „Kruk jest biały” to zdania przeciwne, a nie sprzeczne. Co innego znaczy bowiem „jest biały”, a co innego - „nie jest tak, że jest czarny” (będąc białym, albo zielonym, czerwonym, pomarańczowym itd.). Do nieporozumień należy pogląd, iż zasada sprzeczności nie da się pogodzić ze zmiennością świata, jako że w toku zmian jakiś przedmiot jakoby zarazem jest jakiś i taki nie jest. Zasada sprzeczności dotyczy tego, że jakieś odpowiednio do naszego stopnia zainteresowania daną kwestią skonkretyzowane zdanie w sensie logicznym i dokładna jego negacja nie są oba zdaniami prawdziwymi, a nie tego, że jakieś dwa zdania, z których jedno orzeka coś o jakimś przedmiocie w chwili t, a drugie - o tymże przedmiocie, ale w chwili następującej po chwili t, oba są prawdziwe, choć jedno przypisuje temu przedmiotowi jakąś cechę, a drugie mu jej odmawia.

Nieporozumienia spowodowane być mogą przez pewne domyślne założenia, wiązane ze sformułowaniem danego stwierdzenia. Fałszem jest, że zgubiłeś rogi, oraz fałszem jest, że nie zgubiłeś rogów. Nie obala ten przykład (nad którym zastanawiali się już starożytni Grecy) zasady wyłączonego środka: skoro bowiem ktoś mówi, że zgubił rogi, to wypowiedź ta zmusza do domysłu, że miał on rogi. Domyślny sens przytoczonych zdań jest więc taki: „Miałeś rogi i je zgubiłeś” oraz „Miałeś rogi i nie zgubiłeś ich”. Skoro oba te zdania częściowo stwierdzają to samo, to nie są one zdaniami względem siebie sprzecznymi, nie narusza więc zasady wyłączonego środka to, że oba są fałszywe. Zasada podwójnego przeczenia każe wnosić, iż np. zdanie „Nieprawda, że nie jest tak, iż dziś jest niedziela” ma taką samą wartość logiczną, jak zdanie „Dziś jest niedziela”. Wiemy, że wypowiedź „Dziś jest niedziela” jest wieloznaczna, codziennie ma inne znaczenie, codziennie o godz. 24.00 staje się innym zdaniem w sensie logicznym. Jeśli zostanie wypowiedziana w niedzielę, to staje się zdaniem prawdziwym, a wtedy zdanie „Nie jest tak, że dziś jest niedziela”, jako negacja zdania prawdziwego, staje się zdaniem fałszywym, a znów negacja takiego zdania staje się zdaniem prawdziwym. Jeśli wspomniane słowa wypowiedziano w dzień roboczy, wypowiedź „Dziś jest niedziela” staje się zdaniem fałszywym, a więc negacja tego zdania jest prawdziwa, a negacja negacji jest fałszywa. W wypowiedziach mowy potocznej trzeba jednak bardzo uważać, gdyż język polski nie jest pod tym względem tak konsekwentny, jak inne języki, w których, jak mówimy, podwójne przeczenie znosi się. W języku polskim często używamy dwóch wyrazów zaprzeczających na raz, które jednak nie znoszą się wzajemnie i nie dają zdania twierdzącego: Np.: „Nigdy perpetuum mobile nie zostanie zbudowane” - to wypowiedź zaprzeczająca: gdybyśmy to wyrażenie słowo po słowie przełożyli na język łaciński czy francuski, wyrażałoby ono właśnie stwierdzenie. Ale gdy powiadamy po polsku: „Nieprawda, że Jan nie jest złodziejem”, to chcemy przez to stwierdzić właśnie, że Jan złodziejem jest.

§ 3. Koniunkcja Znalezienie odpowiednika funktora koniunkcji w mowie potocznej również nie sprawia większych trudności. Funktorowi temu odpowiadają w języku polskim takie słowa, jak „i” czy „oraz” traktowane jako spójnik międzyzdaniowy. Spotykamy w języku polskim inne jeszcze słowa, których używa się dla stwierdzenia, że oba wymienione zdania uważamy za prawdziwe, np. słowa „a”, „chociaż”. Słowa te mają jednak bardziej złożone znaczenie niż funktor koniunkcji jako funktor prawdziwościowy. Wyraźnie bowiem odwołują się one do treści zdań, które łączą. Używając spójnika „a” zaznaczamy ponadto, że drugie zdanie jest w jakiś sposób odmienne czy niezgodne z pierwszym. Używając spójnika „chociaż” zaznaczamy, że to, co głosi jedno zdanie, jest czymś nieoczekiwanym ze względu na drugie. Mówi się tedy po polsku: „Piotr śpi, a Jan czuwa”, natomiast nie mówi się: „Piotr śpi, a Jan śpi”. Mówi się: „Jan czuwa, chociaż jest zmęczony”, ale nie mówi się: „Jan śpi, chociaż jest zmęczony”. Spójniki „a” czy „chociaż” nie są więc równoznacznikami funktora prawdziwościowego koniunkcji, bo ich znaczenie jest wyznaczone nie tylko przez związki między wartością logiczną całego zdania złożonego oraz wartością logiczną zdań składowych, lecz i przez treść tych zdań. Warto zaznaczyć też, że kolejność zdań koniunkcji w mowie potocznej może określać następstwo czasowe zdarzeń opisywanych w tych zdaniach („Pobrali się i mieli dzieci”, „Mieli dzieci i pobrali się”), podczas gdy kolejność argumentów funktora prawdziwościowego koniunkcji jest obojętna. Nadto należy zwrócić uwagę na to, że słowo „i” w języku polskim jest wieloznaczne. Może być używane nie tylko jako spójnik międzyzdaniowy, a więc jako funktor zdaniotwórczy o argumentach zdaniowych, lecz także jako funktor nazwotwórczy o argumentach nazwowych. Rozróżnia się w szczególności trzy znaczenia tego słowa. W znaczeniu koniunkcyjnym mówi się, że A jest B i C,

mając na myśli to, że A jest B i A jest C, to znaczy, że przedmiot czy przedmioty A należą do klasy B oraz do klasy C, tworząc część dla tych klas wspólną, czyli iloczyn tych klas. W znaczeniu enumeracyjnym mówi się np.: „A i B są C”, mając na myśli to, że przedmiot A należy do klasy C oraz przedmiot B należy do klasy C - a nie to, że do tej klasy należą przedmioty będące zarazem przedmiotem A i przedmiotem B. Wreszcie w znaczeniu syntetyzującym mówi się, że A i B razem wzięte to C; np. mówi się, że zdanie i jego negacja to para zdań względem siebie sprzecznych, choć żadne przecież z tych zdań brane z osobna nie jest „zdaniem względem siebie sprzecznym”. Dla uniknięcia niejasności, czy chodzi o znaczenie koniunkcyjne czy znaczenie enumeracyjne, można np. używać zwrotów, z jednej strony, „A i B zarazem”, z drugiej strony - „A oraz B”. Jeśli mówimy: „Żołnierz oraz sportowiec musi zachowywać dyscyplinę” nie chodzi nam tylko o żołnierzy będących zarazem sportowcami, lecz o wszelkich żołnierzy oraz o wszelkich sportowców (znaczenie enumeracyjne). Jeżeli używamy słowa „i” jako funktora nazwotwórczego do utworzenia nazwy złożonej np. „żołnierz i poeta” (zarazem), to klasę, która stanowi zakres tej nazwy, tworzą te i tylko te przedmioty, które są zarazem desygnatami obu nazw składowych, w rozważanym przykładzie ludzie tacy, jak Cyprian Godebski, Krzysztof Baczyński, Lucjan Szenwald i inni, którzy byli zarazem i żołnierzami, i poetami (znaczenie koniunkcyjne). § 4. Alternatywa nierozłączna, alternatywa rozłączna, dysjunkcja Te trzy funktory prawdziwościowe nie mają w polskiej mowie potocznej wyraźnie określonych odpowiedników słownych. Używa się do ich wysłowienia takich zwrotów, jak „lub”, „albo”, „bądź..., bądź...”, nie czyniąc między nimi czasem różnicy, i to nie tylko w wypowiedziach potocznych, ale nawet w formułujących przepisy prawne. A przecież nie jest sprawą nieistotną, czy np. według danego przepisu za pewien czyn przestępca

powinien zostać ukarany przynajmniej jedną z dwóch kar przy możliwości wymierzenia obu na raz, czy też jedną i tylko jedną, czy też co najwyżej jedną. Zarysowuje się jednak w mowie potocznej zasada, której będziemy przestrzegać, że słowa „lub” używa się jako przybliżonego równoznacznika funktora alternatywy nierozłącznej, natomiast słowa „albo” - alternatywy rozłącznej. Dla uniknięcia nieporozumień umówimy się też, że w niniejszym podręczniku używać będziemy na wysłowienie dysjunkcji zwrotu „bądź..., bądź...”. Wszystkie te spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej różnią się jednak pod tym względem od odpowiednich funktorów prawdziwościowych, iż używa się ich w mowie potocznej tylko wtedy, gdy nie wiemy, które ze zdań składowych jest prawdziwe, a które fałszywe. Nie powie nikt w mowie potocznej: „Jan czyta książkę lub słucha muzyki”, „Piotr mówi albo milczy”, „Bądź Paweł będzie jeździć na wszelkie delegacje, bądź będzie z pożytkiem studiować” (ale nie na raz) - wtedy, gdy już zna wartość logiczną zdań składowych. Nie powie się przecież: „Jan trzyma orzech w prawej albo trzyma orzech w lewej dłoni” wtedy, gdy już widzi się, że Jan trzyma orzech w prawej dłoni, a nie trzyma go w lewej. Według matrycy, jeśli prawdziwe jest zdanie p, to prawdziwe jest zdanie złożone p ∨ q (bo z dwóch zdań składowych przynajmniej jedno, mianowicie p, jest prawdziwe). Natomiast w mowie potocznej nie powie się, że jeśli prawdą jest, że p, to prawdą jest, że p lub q, gdyż znaczyłoby to nie tylko tyle, że przynajmniej jedno ze zdań p oraz q jest prawdziwe, ale nadto - że nie wiadomo które. Słowa „lub”, „albo”, „bądź..., bądź...” w mowie potocznej nie są więc, ściśle biorąc, funktorami prawdziwościowymi, gdyż reguły posługiwania się tymi słowami w mowie potocznej nie ograniczają się do określania zależności między wartością logiczną zdań składowych a wartością logiczną zdania złożonego. W stosunku do znaczenia tych słów znaczenie odpowiedniego funktora prawdziwościowego jest uproszczone i zubożone. Należy o tym pamiętać odczytując znaki tych funktorów prawdziwościowych.

Przy podanym tu sposobie rozumienia słów „lub”, „albo”, „bądź..., bądź...” porównajmy znaczenie następujących wypowiedzi: 1. Nabywca otrzymał części zamienne lub bon na bezpłatną naprawę. 2. Nabywca otrzymał części zamienne albo bon na bezpłatną naprawę. 3. Nabywca otrzymał bądź części zamienne, bądź bon na bezpłatną naprawę. W pierwszym przypadku stwierdza się, że nabywca otrzymał przynajmniej jedno, a nie wyklucza się, że otrzymał i części, i bon. W drugim przypadku stwierdza się, że otrzymał jedno i tylko jedno z tych dwóch. W ostatnim przypadku - że nie otrzymał zarazem i części, i bonu, co najwyżej jedno, a nie wyklucza się tego, że i nie otrzymał części zamiennych, i nie otrzymał bonu. Posługując się spójnikami „lub”, „albo”, „bądź..., bądź...”, czy też funktorami prawdziwościowymi „ ∨ ”, „ ⊥ ”, „/”, nie orzekamy o wartości logicznej tego czy innego ze zdań składowych, lecz o pewnym związku, jaki zachodzi między wartościami logicznymi zdań składowych. Słowo „lub” może być używane nie tylko jako funktor zdaniotwórczy od argumentów zdaniowych, lecz także jako funktor nazwotwórczy od argumentów nazwowych, służący do zbudowania nazwy złożonej, np. „rybak lub marynarz”. Zakres tej nazwy to klasa złożona z wszystkich tych przedmiotów, które przynależą przynajmniej do jednej z dwóch klas: klasy marynarzy oraz klasy rybaków. Utworzoną w ten sposób klasę nazywamy sumą klas składowych. § 5. Równoważność Funktor prawdziwościowy „≡” odczytywać można w mowie potocznej za pomocą słów „zawsze i tylko wtedy, gdy...”. I tu jednak należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju zwrot, spełniający w mowie potocznej rolę spójnika międzyzdaniowego, ma bogatsze znaczenie niż funktor

gdyby jedno z tych zdań okazało się prawdziwe. mają tę samą wartość logiczną. a więc stwierdzające ten sam fakt (np.prawego buta danej osoby). Natomiast każde z tych zdań ma inne znaczenie (jedno dotyczy lewego. Nie każde jednak dwa zdania równoważne są zdaniami równoznacznymi. które są w jakiś sposób powiązane ze sobą treściowo.a nie do łączenia jakichkolwiek dwóch zdań prawdziwych czy jakichkolwiek dwóch zdań fałszywych. nie można bynajmniej utożsamiać z tym. a drugie fałszywe (albo maszeruje się w obu czarnych butach. Należy się spodziewać. jak to ma miejsce w przypadku funktora prawdziwościowego „≡”. gdy. większą doniosłość mają równoważności formalne. „Dana liczba jest podzielna przez 2”). Dziwne bowiem byłoby. że są to zdania równoznaczne. że dwa zdania tworzą prawdziwą równoważność. a więc są równoważne.. jeśli w ogóle dorzeczne. że zdanie „Jan teraz maszeruje mając czarny but na lewej nodze” jest równoważne zdaniu „Jan teraz maszeruje mając czarny but na prawej nodze”. każde dwa zdania równoznaczne.. Natomiast w mowie potocznej wypowiedź „Warszawa jest miastem zawsze i tylko. czyli są zdaniami względem siebie równoważnymi. „Dana liczba jest parzysta”. „Kwadrat ma pięć boków ≡ Poznań leży nad Wisłą”. Zgodnie z matrycą należy uznać za prawdziwe zdanie np. albo nie maszeruje wcale czy też nie w czarnych butach). a już zwłaszcza wypowiedź „Kwadrat ma pięć boków zawsze i tylko. a więc zbudowane z dwóch . nie są więc one zdaniami równoznacznymi. gdy 3 razy 3 równa się 9”. „Rozważana liczba jest podzielna przez 9 zawsze i tylko wtedy.równoważności w znaczeniu określonym przez matrycę. Spójnika międzyzdaniowego „zawsze i tylko wtedy. Praktycznie biorąc. gdy suma cyfr tworzących daną liczbę jest podzielna przez 9” . Tego. „Warszawa jest miastem ≡ 3 razy 3 równa się 9”. drugie . gdy Poznań leży nad Wisłą” byłyby uznane za fałszywe. a także zdanie np. Oczywiście. np.” używa się bowiem w mowie potocznej do połączenia takich dwóch zdań o tej samej wartości logicznej.

. Prawdziwe są tedy implikacje: „2 razy 2 równa się 4 ⊃ Warszawa leży nad Wisłą”.. Natomiast używając spójnika „jeżeli.” w mowie potocznej zakładamy.. a drugie fałszywe.. a nawet „Poznań leży nad Tamizą ⊃ Bonaparte był cesarzem Francuzów”. Wyjątkowo tylko używa się jako zwrotu retorycznego takich wypowiedzi. a nie tylko takiej samej wartości logicznej dwóch zdań odnoszących się do jakichś konkretnych przypadków. Równoważności formalne służą bowiem do stwierdzenia pewnych prawidłowości ogólnych. Według matrycy implikacja materialna zbudowana z jakichkolwiek dwóch zdań jest prawdziwa. § 6.”... niż równoważności materialne. że każde zwłoki żywo urodzonego dziecka i tylko takiego zawierają powietrze w płucach. jeśli tylko nie jest tak. „Sekcja zwłok noworodka x ujawni powietrze w płucach zawsze i tylko. jak fałszywy jest jego następnik. że dwa zdania składowe występujące w takim zdaniu złożonym (zdaniu warunkowym. to. chcąc wyrazić myśl. to...: „Jeśli to jest podpis Kowalskiego. Implikacja i stosunek wynikania Funktor prawdziwościowy implikacji „ ⊃ ” odczytuje się zazwyczaj w mowie potocznej jako spójnik międzyzdaniowy „jeżeli. jak np.. że pierwsze z tych zdań jest prawdziwe.. „2 razy 2 równa się 5 ⊃ Bonaparte był Anglikiem”. Mówimy np. zbudowane z dwóch zdań w sensie logicznym.. że poprzednik tego zdania warunkowego jest tak niewątpliwie fałszywy.funkcji zdaniowych czy dwóch zdaniowych wypowiedzi niezupełnych... to mi kaktus na dłoni wyrośnie”. gdy noworodek x urodził się żywy” chcąc przez to stwierdzić ogólną prawidłowość typu: a mianowicie.” dla wyrażenia . Poza tym szczególnym przypadkiem używa się w mowie potocznej spójnika „jeżeli. Jest to jednak tylko w przybliżeniu ścisły sposób odczytywania tego znaku. to.. czyli hipotetycznym) są w jakiś sposób powiązane ze sobą rzeczowo lub formalnie..

że nie tylko nie jest tak.fałszywe. gdy: 1) implikacja zbudowana ze zdania Z1 jako poprzednika i ze zdania Z2 jako następnika jest prawdziwa. nie ma tu więc związku przyczynowego). czyli że z pierwszego zdania składowego wynika drugie. Ze zdania Z1 wynika Z2 wtedy i tylko wtedy. np. cyw. że pierwsze zdanie jest prawdziwe.: „Jeśli kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę. że ze względu na treść pierwszego zdania drugie musi być prawdziwe. to znaczy powstający z czyjegoś ustanowienia. Może to być związek tetyczny. a nie innego rozmieszczenia przedmiotów w przestrzeni albo zdarzeń w czasie. w implikacji „Jeśli długo padają deszcze. a drugie . obowiązany jest do jej naprawienia”.: „Jeśli świeci żarówka. co głosi jakieś zdanie p. że deszcze stają się przyczyną rozmoknięcia dróg (nie znaczy to jednak. 415 kod. w której stwierdzamy. oraz 2) prawdziwość tej implikacji opiera się na jakimś związku między tym. a drugie . dlatego też będziemy musieli poprzestać jedynie na podaniu przykładów takiego związku. np. związany .o skutku. Pojęcie wynikania wymaga szczegółowego omówienia. może być bardzo różnorodnego charakteru. to według art. „Jeśli teraz jest lato. to po lewej ręce mam las. co głosi jakieś zdanie q. za który schowało się słońce”. gdyż bywa i odwrotnie. aby pierwsze było prawdziwe. jak np. lecz że nie może być tak. Może to być związek analityczny. co głosi zdanie Z1. że poprzednik jest zdaniem mówiącym o przyczynie. Związek między tym. a tym. Może to być związek strukturalny. że pierwsze implikuje drugie). to jest prąd w sieci”). związek przyczynowy. które ze zdania p wynika.: „Jeśli patrzę w kierunku Gwiazdy Polarnej. a następnik . to za pół roku będzie zima” (jedno drugiego nie powoduje.myśli. to znaczy związek powstały z takiego.fałszywe (a więc. np. Może to być np. co głosi zdanie Z2. to gliniaste drogi stają się trudne do przebycia”. a tym.

9). Drugie zdanie wynika z pierwszego. a następstwo fałszywe. to poprzednik nazywamy racją. mówimy. zależności między wartością logiczną racji a wartością logiczną następstwa przedstawić można na wykresie (rys. nie można mówić o racji i następstwie. Dlatego też. Są zatem trzy możliwości co do wartości logicznej racji i następstwa: A .racja prawdziwa i następstwo prawdziwe B . Jeśli z poprzednika implikacji wynika jej następnik. jeżeli używamy terminów „racja” i „następstwo”.racja fałszywa i następstwo fałszywe Wykluczone jest natomiast. że między zdaniami tymi zachodzi związek wynikania logicznego. a skoro nie zachodzi stosunek wynikania. Jakież więc można stwierdzić zależności między wartością logiczną racji a wartością logiczną następstwa i odwrotnie? Weźmy sobie za modele ćwiczeniowe takie . aby racja mogła być prawdziwa. to niektórzy prawnicy są notariuszami”. By ułatwić zapamiętanie. o którym będzie szczegółowo mowa w rozdziale XIV § 3. w którym strzałka oznacza stosunek wynikania. to z poprzednika nie wynika jej następnik. jeśli wynikanie jakiegoś zdania z innego jest szczególnym przypadkiem takiego ogólnego związku. na mocy definicji. Ustalaniem takich właśnie ogólnych związków wynikania. to Paweł jest młodszy od Jana”. Taki właśnie charakter ma związek wynikania pewnych zdań z innych ze względu na sens słów wyznaczających ich budowę wewnętrzną: „Jeśli każdy notariusz jest prawnikiem. Jak wynika z definicji. na jaki wskazano w ostatnim przykładzie. bo w każdym przypadku ze zdania o budowie S a P wynika odpowiednie zdanie o budowie P i S.np. Racja i następstwo są to dwa człony stosunku wynikania. a następnik implikacji następstwem. zajmuje się logika formalna. to mówimy już tylko o zdaniach składowych prawdziwej implikacji: jeśli bowiem implikacja jest fałszywa. z samym sensem użytych słów: „Jeśli Jan jest starszy od Pawła.racja fałszywa i następstwo prawdziwe C .

fałsz. czy racja jest prawdziwa. że jest mokro. to widocznie chodzi o przypadek oznaczony wyżej literą A. to nic stąd nie wiemy o tym. jak i fałszywa (przypadek B). Równie dobrze racja może być prawdziwa (przypadek A). choć nie było deszczu. Może jest oszustem. czy prawdziwe. to z całą pewnością jest on przestępcą. to Piotr jest przestępcą”. w tym przypadku następstwo jest też prawdziwe.prawda). 3) Jeśli następstwo jest prawdziwe (przypadek A i przypadek B). to na pewno jest tam wtedy mokro. że na ulicy jest mokro. Jeśli prawda. Jeśli fałszywe jest zdanie: . Może pada deszcz. a może nieprawda. czy fałszywe jest zdanie: „Tu teraz jest mokro”.prawdziwe okresy warunkowe: „Jeśli gdzieś pada deszcz. „Jeśli Piotr jest bandytą.fałsz). Są to zdania warunkowe prawdziwe. jaka jest wartość logiczna następstwa.. a może jest uczciwym człowiekiem. czy pada deszcz. to nie wiadomo. że Piotr jest bandytą. Równie dobrze może zachodzić przypadek B (racja . czy jest on. a może przejechała miejska polewaczka i pokropiła ulicę. Fałszywość racji nie przesądza o fałszywości następstwa. . Zatem prawdziwość racji przesądza o prawdziwości następstwa. następstwo . gdyż w tym tylko przypadku racja jest prawdziwa. to tam wtedy jest na dworze mokro”. to nie wiadomo stąd jeszcze.Tu teraz pada deszcz”. a ponadto ich poprzednik jest racją dla ich następnika jako następstwa. czy nie jest przestępcą. Jeżeli to nieprawda. następstwo . to nie wiemy stąd jeszcze.fałsz. Jeśli prawda. że gdzieś pada deszcz. więc przestępcą. czy nie. że Piotr jest bandytą. to stąd jeszcze nie wiemy. Jeśli nawet stwierdzimy. Może była rosa i jest mokro. 2) Jeśli racja jest fałszywa. 1) Jeśli racja jest prawdziwa. jak przypadek C (racja .

więc i stosunek wynikania ma charakter obiektywny. że Piotr jest bandytą. Natomiast jeśli formułujemy implikację formalną. zbudowaną z dwóch funkcji zdaniowych. jaki odpowiednio zachodzi między wieloma tworzącymi pary zdaniami o określonej treści. Następstwo może być fałszywe tylko przy fałszywości racji. że wartość logiczna zdania jest czymś obiektywnym. że Piotr jest przestępcą. np. to nieprawda. Dane zdanie wynika z innego zdania. a nawet byli błędnie przeświadczeni. to z pewnością nieprawda. choćbyśmy sobie z tego nie zdawali sprawy. Jeśli więc nieprawdą jest. że tam pada deszcz. gdy i racja jest fałszywa. Wynikanie jest stosunkiem zachodzącym między zdaniami. to Jan jest prawnikiem”. czy Piotr jest bandytą? Prawdziwość następstwa nie przesądza o prawdziwości racji. np. Pojęcie wynikania ma podstawową doniosłość dla wielu problemów metodologicznych. że Piotr jest przestępcą. Jeśli to nieprawda. gdyby poprzednik implikacji był prawdziwy. Do poinformowania o stosunku wynikania. Stosunek ten polega na pewnym związku między wartością logiczną pewnych zdań. Jeżeli wypowiadamy implikację materialną. że nie byłoby wynikania (a więc racji i następstwa). to służy nam ona do stwierdzenia stosunku wynikania tylko między dwoma zdaniami składowymi. to na pewno i racja jest fałszywa. Powiedzieliśmy. Fałszywość następstwa przesądza o fałszywości racji.: „Jeśli Jan jest notariuszem. to czyż wiemy stąd. a nie był przestępcą. tylko w przypadku C. O właściwościach tego stosunku mówić będziemy jeszcze w następnym rozdziale. że między danymi zdaniami wynikania nie ma. 4) Jeśli następstwo jest fałszywe.fałszywy. żeby ktoś był bandytą. szczególnie nadają się implikacje formalne. „Jeżeli x jest . bo wykluczyliśmy. a następnik . że gdzieś na dworze jest mokro. (W zupełnie innym sensie mówi się np. a wobec tego. Dlatego też dokładne zapoznanie się z jego właściwościami jest sprawą szczególnie ważną.: „Z kłótni wynikła bójka”).Jeśli to prawda.

jak: „Jeśli ciało x zanurzymy w cieczy. . że dla wszelkich konkretyzacji co do miejsca i co do czasu powstają z tych dwóch wypowiedzi niezupełnych implikacje fałszywe . Dla odróżnienia. Jeśli jednak mówi się. Πx: x jest notariuszem ⊃ x jest prawnikiem. „Jeżeli wieje wiatr. to są chmury”. że taka implikacja jest „fałszywa”. ile waży wyparta przez nie ciecz”. Gdy formułuje się implikację złożoną z dwóch wypowiedzi niezupełnych: „Jeśli pada deszcz. że dla wszelkich konkretyzacji co do czasu i co do miejsca z tych dwóch wypowiedzi powstawać będą implikacje materialne prawdziwe. to x jest prawnikiem. stwierdzamy prawidłowość ogólną. ale także stosunek wynikania. ma się na myśli nie to. to ma się na myśli to. gdy wszystkie implikacje materialne powstające z odpowiedniego podstawienia zmiennych są zdaniami prawdziwymi. a więc wyrażeń nie mających określonej wartości logicznej. iż jeśli są chmury. że dwa zdania łączy nie tylko stosunek implikowania. dotyczącą wynikania odpowiednich zdań o występowaniu chmur ze zdań o padaniu deszczu. według której z każdego zdania powstałego przez pewne podstawienie nazwy indywidualnej na miejsce x w pierwszej funkcji wynika odpowiednie zdanie powstałe z takiego samego podstawienia na miejsce x w drugiej funkcji. gdy przed taką implikacją trafnie można postawić kwantyfikator ogólny w odniesieniu do wszystkich występujących w niej zmiennych. gdy mówi się o prawdziwości czy fałszywości takich implikacji. jeśli x jest notariuszem. itd. np. że to fałsz. Należy o tym pamiętać. to pada deszcz. mianowicie rozumiemy ją jako wypowiedź. Wypowiadając taką implikację formalną domyślnie poprzedzamy ją kwantyfikatorem ogólnym. że nie zawsze powstają z niej prawdziwe implikacje materialne. Stwierdzamy więc w ten sposób ogólną prawidłowość.notariuszem. to x jest prawnikiem”. wtedy. Implikację formalną zbudowaną z dwóch funkcji zdaniowych (czy wypowiedzi niezupełnych). iż dla wszelkich x. to jest mróz”.lecz to tylko. traktuje się jako „prawdziwą”. to ciało x pozornie utraci na ciężarze tyle. czyli wtedy.

to p ⊃ q. gdy między zdaniami tymi zachodzi nie tylko implikowanie. natomiast nie zawsze zachodzi zależność odwrotna.. musi wystąpić. by zarazem było p i nie było q”: Niemożliwość (co oznaczamy przez ~ ◊) rozumiana jest w tym przypadku w tym sensie. to już na podstawie prawdziwości argumentu mogę wnosić coś o wartości logicznej całego zdania.. gdy są gdzieś chmury. Sporządź matrycę dla funktora „tylko wtedy. Sporządź matrycę dla funktora „ani. lecz jedynie w tych przypadkach. gdyż reguły posługiwania się nim nie ograniczają się tylko do określania związków między wartością logiczną zdania złożonego a wartością logiczną zdań składowych . że. który miałby odpowiadać znaczeniu spójnika „jeżeli..” jako funktora prawdziwościowego. gdy wystąpi fakt. znak implikacji ścisłej „ p ”. o którym mowa w zdaniu q.) 3. to nie może nie wystąpić..... gdy.” w mowie potocznej. to. fakt. Zadania 1. Zauważmy przy tym. obok znaku implikacji „ ⊃ ” jako funktora prawdziwościowego.. ani. Czy zwrot „myślę..próbowano w logice wprowadzić.” jest funktorem prawdziwościowym? (Czy jeśli uzupełnię ten zwrot zdaniem np... które powstanie?) 2..” jako . prawdziwym o dowolnej treści. o którym mowa w zdaniu p. Funktor „ p ” nie jest już oczywiście funktorem prawdziwościowym.. Wyrażenie „p p q” (zdanie p implikuje ściśle zdanie q) definiowano jako równoznaczne z wyrażeniem: „Nie może być tak. (Zanalizuj przykład: „Tylko wtedy. że zawsze jeżeli p p q. Stąd też budowanie logiki formalnej posługującej się pojęciem implikacji ścisłej natrafia na szczególne trudności. to pada deszcz”.. ale także wynikanie...lecz biorą również pod uwagę treść zdań składowych.. to. że ze względu na jakąś tego czy innego rodzaju prawidłowość.

żeby poinformować. była w Poznaniu sucha”. 6. c) iż z dwóch zdań jedno i tylko jedno jest prawdziwe? 10.k. (p / q) ≡ (~ p ∨ ~ q). „Jesień 1993 r. „Na Rynku Starego Miasta w Warszawie przeważają jasne kolory”. a negację jakiegoś zdania p można zapisać jako p / p). 11. ani tak. Następnie przedsiębiorstwo zawiadomiło bank. Jakiego użyjesz spójnika międzyzdaniowego. Przepisz podkreślając w jednakowy sposób zdania względem siebie sprzeczne oraz przeciwne: „Na Rynku Starego Miasta w Warszawie przeważają ciemne kolory”. (Zanalizuj przykład: „Ani jest tak.) 4. czy obostrzono.: „Jeśli sprawca . że Jan pracuje”. „Jesień 1993 r. 5. Wytłumacz. że uważasz: a) iż z jakichś dwóch zdań oba są prawdziwe. „zdanie przeczące” i „zdanie fałszywe” mają to samo znaczenie? Daj szczegółowe wyjaśnienie. Czy wyrażenia „zdanie sprzeczne w stosunku do innego zdania”. (p ≡ q) ≡ [(p ⊃ q) • (q ⊃ p)].funktora prawdziwościowego. 8. nie była w Poznaniu sucha”. Odczytaj za pomocą odpowiednich spójników międzyzdaniowych wyrażenia: (p • q) ⊃ (p ∨ q). (Wskazówka: koniunkcja jest równoważna negacji dysjunkcji. że w przyszłości prawo podpisu będą mieli łącznie kierownik i nadto zastępca kierownika albo kasjer. 7. posługując się jedynie znakiem dysjunkcji. W pewnym przedsiębiorstwie prawo podpisywania czeków miał kierownik albo łącznie zastępca kierownika i kasjer. Jaką wartość logiczną ma negacja negacji zdania „Moskwa leży nad Tamizą”? 9. „Teraz (gdy to czytasz) jest ranek”. b) iż z dwóch zdań przynajmniej jedno jest prawdziwe. Spróbuj zastąpić koniunkcję jakichś dwóch zdań wyrażeniem równoważnym. na czym polega zmiana oraz czy wymogi co do ważności czeku złagodzono. „Teraz (gdy to czytasz) jest wieczór”. że Jan śpi. Czy konsekwentnie użyto spójników alternatywnych w redakcji art 210 § 2 k.

12. czy autorowi chodziło w danym przypadku o wyrażenie alternatywy rozłącznej czy nierozłącznej.rozboju posługuje się bronią palną lub innym niebezpiecznym narzędziem albo działa wspólnie z osobą. że prawdziwa jest alternatywa (nierozłączna) i że prawdziwe jest jedno z jej zdań składowych. Czy skoro stwierdzę. że drugie zdanie składowe jest fałszywe? . Z dowolnego tekstu wybierz 5 przykładów zdań zawierających słowa „lub” względnie „albo” i ustal. która posługuje się taką bronią lub takim narzędziem. 13. podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci”. to mogę stąd wnosić.

tzn. Pewna koniunkcja jest prawdziwa i prawdziwe jest jedno z jej zdań składowych. zachodziłyby: a) związek przyczynowy. jest prawdziwy. Co można powiedzieć o drugim członie tej alternatywy rozłącznej? 18. Co można powiedzieć o drugim? 15. Czy stwierdzając prawdziwość pewnej implikacji stwierdzamy przez to. związek powstały w wyniku ustanowienia przez kogoś pewnej normy postępowania w pewnych okolicznościach... a jedno z jej dwóch zdań składowych jest fałszywe. Jakie wartości logiczne mogą mieć różne zdania powstające z funkcji zdaniowych: a) „Jeśli w chwili x dmie w Warszawie silny wiatr. które: a) kończy się słowami: „. 22. to. złożonej z dwóch zdań. Co można powiedzieć o drugim zdaniu składowym? 16.. Pewna koniunkcja jest fałszywa. Jeden z członów fałszywej alternatywy rozłącznej. a jedno z jej dwóch zdań składowych jest prawdziwe.. c) „Jeśli zdanie x jest fałszywe. co głosi poprzednik. Podaj przykłady prawdziwej implikacji. c) związek tetyczny. że prawdziwy jest jej następnik? 19. d) związek o charakterze analitycznym. b) zaczyna się słowami: „Jeśli pijaństwo rozwija intelekt. Czy to poprawnie powiedziano: „Warunkiem . Co można powiedzieć o drugim? 17. to w chwili x jest północ” (wg danego czasu). że prawdziwy jest jej poprzednik? Czy stwierdzamy. to w chwili x gałązki drzew w Parku Łazienkowskim poruszają się”. a tym.14. 20. b) „Jeśli w chwili x wskazówki dobrze idącego zegara wskazują liczbę 12. Pewna alternatywa jest prawdziwa.przez sensowne zastąpienie x jakimś konkretnym określeniem? 21. co głosi następnik. to Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego”. Czy może być fałszywe jakieś zdanie warunkowe.”. b) związek strukturalny. to negacja zdania x jest prawdziwa” . w której między tym.

że ze zdania p wynika zdanie q. a ze zdania p wynika zdanie q. Czy wystarczy wykazać prawdziwość q. Czy warto prowadzić dyskusję z kimś. a następstwo fałszywe”. gdy nieprawda. ale nie chce się zgodzić z tym. „Warunkiem koniecznym fałszywości implikacji jest prawdziwość poprzednika l u b fałszywość następnika”? 23. Czy wiedząc to można rozstrzygnąć o wartości logicznej zdania p? 28. Dyskutanci uzgodnili. że ze zdania p wynika zdanie q oraz że p jest prawdziwe. a zarazem z q wynika p? 29. „Wszystkie wyroki zasądzające w sprawach alimentacyjnych są doręczane powodowi z urzędu”. że są one zamienne”. że zdanie q jest prawdziwe. by wykazać. „Zakresy jakiejkolwiek nazwy jednostkowej i jakiejkolwiek nazwy . Co wobec tego o tym studencie można powiedzieć? 24. Czy wystarczy wykazać fałszywość p. Jaką wartość logiczną mają wypowiedzi: „Każda nazwa dla jakiejś osoby ostra jest nazwą dla niej wyraźną lub jest nazwą dla niej intuicyjną”. „Zakresy każdych dwóch nazw jednostkowych wykluczają się zawsze i tylko wtedy. Ktoś dowodził. Zamień na równoważne wyrażenia o postaci implikacji formalnej następujące zdania: „Każdy obywatel jest obowiązany znać prawo karne”. że p jest zdaniem niewątpliwie prawdziwym? 26. 30. Pewien student rozpatrując dwa zdania powiedział: „racja jest tu prawdziwa.koniecznym prawdziwości implikacji jest fałszywość poprzednika i prawdziwość następnika”. bo zdanie p jest prawdziwe. że zdanie q jest fałszywe. „Żaden sędzia nie wyrokuje w sprawach własnej rodziny”. Co można powiedzieć o wartości logicznej zdań p oraz q. Ze zdania p wynika zdanie q i okazało się. że q jest prawdziwe? 27. by wykazać fałszywość q w tym przypadku? 25. jeśli wiadomo. że z p wynika q. kto uznaje.

„Przyczyną niekończenia studiów są ciężkie warunki materialne studenta albo przyczyną tego jest brak zdolności”. by istniało źródło prądu. aby przewód tworzył obwód zamknięty”. lub trzeba. „Aby w jakimś przewodzie płynął prąd.ogólnej wykluczają się albo zakres nazwy jednostkowej jest podrzędny względem zakresu nazwy ogólnej”. . 31.. trzeba. Czy we właściwy sposób użyto spójników międzyzdaniowych w wypowiedziach: .W Polsce jest w jakimś roku nieurodzaj na owoce zawsze i tylko wtedy. gdy na wiosnę są późne przymrozki”.

Zdania opisujące stosunki dwuczłonowe mają ogólny wzór budowy: xRy. „władza” itp.. itp. „po”. wszystko to. wobec.. o czym w opisie stosunku może być mowa na drugim miejscu (na miejscu y). jak np.. stosunek „jest potomkiem” (stosunek pochodzenia od). przy analizowaniu stosunków prawnych. nazywamy następnikiem stosunku (relacji). w których mowa jest o dwóch elementach powiązanych daną relacją.. Wszystko to. „braterstwo”.Rozdział VIII PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE RELACJI § 1. co do. bo nie można o nikim powiedzieć.”). czyli relacje. „za”. „Paweł jest starszy od Adama”. Ograniczamy rozważania do stosunków dwuczłonowych opisywanych w zdaniach. np. „. wyrazy: „nad”. co czytamy: przedmiot x pozostaje w stosunku R do przedmiotu y (R to skrót łacińskiego słowa relatio = stosunek). jakie zachodzą między różnymi przedmiotami. Jakiś pies może być .. Jeśli weźmiemy np. bo można powiedzieć: „To niemowlę jest potomkiem tego a tego”. „Poznań leży nad Wartą”.: „Jan jest bratem Piotra” (tzn. „przy”. Stosunki między przedmiotami opisujemy w takich zdaniach. nie może być jednak następnikiem tej relacji. jest poręczycielem. o czym w opisie stosunku może być mowa na pierwszym miejscu (na miejscu x). Jan pozostaje w stosunku braterstwa do Piotra). Do takich wyrazów należą np. to np. stosunki trójczłonowe i więcej niż trójczłonowe (np.. nazywamy poprzednikiem stosunku (relacji). „pod”. Zdania stwierdzające relację Pewne wyrazy i wyrażenia wskazują na stosunki. jakkolwiek wyróżnia się często. jakieś niemowlę może być poprzednikiem w opisie tego stosunku. iż jest potomkiem jakiegoś niemowlęcia. które właśnie oglądamy... „wyższość”.

Stosunek ten brany jako przebiegający w jednym kierunku może być w niektórych przypadkach nazywany inaczej niż stosunek brany jako przebiegający w drugim kierunku. jak starszeństwo i bycie młodszym. Jeżeli w każdym przypadku. Tak więc stosunek niższości będzie stosunkiem odwrotnym względem stosunku . to mówimy. przedmioty. Natomiast w ustroju. to człowiek może być tylko poprzednikiem stosunku „jest właścicielem”. Widzimy więc. Porównajmy np. Podobnie jest ze stosunkami: mniejszość i większość (Adam jest mniejszy od Piotra . Taką właściwość zauważyliśmy też mówiąc o stosunku podrzędności i stosunku nadrzędności zakresów nazw. gdy pewien stosunek R1 zachodzi między jakimś poprzednikiem x a jakimś następnikiem y. gdzie istnieje niewolnictwo. które są jego następnikami. ale nie może być poprzednikiem tego stosunku. „jest przodkiem” i „jest potomkiem”. ale pies nie może być właścicielem czegoś. „jest dłużnikiem” i „jest wierzycielem”. człowiek może być i poprzednikiem. że stosunek R2 jest stosunkiem odwrotnym względem stosunku R1 (czyli konwersem stosunku R1). które aktualnie są poprzednikami danego stosunku. Jeśli mowa o ustroju społecznym. to drugi z nich także zachodzi między tymże Piotrem a tymże Janem. takie stosunki. że stosunek wyznacza pewne klasy przedmiotów.następnikiem stosunku „jest właścicielem”. zachodzi odpowiednio odmienny stosunek R2 między tym y a tym x. tworzą klasę zwaną przeciwdziedziną tego stosunku. Ktoś może być właścicielem psa. ale coś czy ktoś nie może być właścicielem człowieka. który nie uznaje instytucji niewolnictwa. przedmiotów. Jeśli pierwszy z tych stosunków zachodzi między jakimś Janem i jakimś Piotrem. co: Piotr jest większy od Adama). „jest obserwującym” i „jest obserwowany”. które mogą być członami tego stosunku. i następnikiem stosunku „jest właścicielem”. tworzą klasę zwaną dziedziną tego stosunku (relacji). Stosunek pomiędzy pewnymi przedmiotami x oraz y może być opisywany dwojako: jako stosunek x do y albo jako stosunek y do x. Człowiek może być właścicielem czegoś.to tyle. a przedmioty.

gdy zakres nazwy y wyklucza się z zakresem nazwy x. Symetryczny jest np. co stwierdzić. że stosunek R jest stosunkiem symetrycznym. stosunek wykluczania się zakresów dwóch nazw jest symetryczny: zakres dowolnej nazwy x wyklucza się z zakresem nazwy y zawsze i tylko wtedy. bycia potomkiem . asymetryczne i nonsymetryczne Niektóre stosunki mają taką właściwość. to zachodzi też między tym następnikiem a poprzednikiem. stosunek rówieśnictwa: bo o jakimkolwiek Janie i Piotrze mowa. Przykładem może być stosunek pokrewieństwa: Jeżeli Paweł jest krewnym Piotra. wiadomo jest. że (w przypadku jakiegokolwiek x i jakiegokolwiek y) x pozostaje w stosunku R do y zawsze i tylko wtedy. to tyle. to w każdym przypadku zachodzą też między tym właśnie następnikiem a poprzednikiem. że jeśli zachodzą między pewnym poprzednikiem i następnikiem. to na pewno Piotr jest krewnym Pawła. Porównajmy to z określeniem stosunku odwrotnego względem pewnego innego stosunku. dłużnictwa . który w każdym przypadku jeśli zachodzi między pewnym poprzednikiem a następnikiem. gdy y pozostaje w stosunku R do x. że jeśli ów Jan jest rówieśnikiem Piotra. § 2. .wyższości. Stosunki symetryczne.względem większości.względem bycia przodkiem. to Piotr jest rówieśnikiem Jana. nazywamy stosunkiem symetrycznym. Stwierdzić. Taki stosunek. Np. mniejszości . itp.względem wierzycielstwa.

bo z tego. bo Anna jest małżonkiem Adama zawsze i tylko wtedy. ani to. jak „x kocha y”. Jan jest ojcem Piotra. i tak. inaczej mówiąc: jeśli w każdym przypadku. bycie niższym od) wiązały te same przedmioty. że Adam szanuje Pawła. że Paweł szanuje Adama. niższość . ani asymetrycznym. nie jest jednak równoważne stwierdzeniu. jest stosunkiem symetrycznym? Nie. nazywamy stosunkiem nonsymetrycznym (niesymetrycznym)2. iż nieprawda. Np. i w drugą stronę. że Zofia kocha Jana. iż nie zachodzi ten stosunek pomiędzy y a x. że Piotr jest niższy od Pawła. Taki stosunek. by stosunek ten zachodził także między tymże y a tymże x. jeśli Jan jest starszy od Romana. bo nie wynika z tego. że Paweł nie szanuje Adama. Natomiast stosunek ojcostwa ma taką właściwość. ani nie wynika to. że nie szanuje - . „Jan kocha Zofię”. Starszeństwo. to na pewno Piotr nie jest ojcem Jana. że stosunek ten jest stosunkiem asymetrycznym. że Jan jest przodkiem Piotra. to nieprawda. Stosunek „jest małżonkiem” jest stosunkiem symetrycznym. który nie jest ani stosunkiem symetrycznym. nie wynika. Czy jest to stosunek asymetryczny? Też nie. że jeśli np.Określony stosunek i stosunek względem niego odwrotny (np. że Jan jest przodkiem Piotra. że Roman jest starszy od Jana. np. Stwierdzenie. ale z tego. iż Zofia nie kocha Jana. iż Piotr jest przodkiem Jana. mówimy. że stosunek asymetryczny R zachodzi między x oraz y. Jeśli Paweł jest niższy od Piotra. że szanuje. Stosunek szacunku jest stosunkiem nonsymetrycznym: z tego bowiem. że zachodzi yRx. że Piotr jest przodkiem Jana. Czy stosunek taki. poprzednik tego stosunku jest zarazem następnikiem i następnik . wynika. nieprawdą jest. bynajmniej nie wynika. bycie wyższym od. że nieprawda. ale w przeciwnym kierunku. gdy Adam jest małżonkiem Anny1. to nieprawda. może być i tak. to zachodzi on między danymi przedmiotami i w jedną. Z tego. gdy zachodzi xRy. Jeśli pewien stosunek zachodzący między jakimś x a jakimś y wyklucza to. że Jan kocha Zofię.poprzednikiem. Gdy napotykamy stosunek symetryczny.to przykłady stosunku asymetrycznego.

Ustawa używa słowa „małżonek” w odniesieniu zarówno do mężczyzny. że zgasło światło. a przy takim rozumieniu stosunek asymetryczny byłby szczególną odmianą stosunku niesymetrycznego (odpowiednio do tranzytywności). Często wprawdzie w taki sposób wnioskujemy. Ze zdania „Jeśli pada deszcz. iż prawdziwe jest zdanie „Jeśli w danym miejscu jest mokro. a może żarówka. o czym będziemy obszernie mówić w drugiej części niniejszego podręcznika. do jakiego z tych trzech rodzajów stosunków zaliczyć stosunek wynikania. by orzec. Niekiedy niesymetrycznym nazywa się wszelki stosunek. który nie jest symetryczny. ale takie wnioskowanie może okazać się zawodne. czy ze zdania q wynika zdanie p. ani też nie mamy podstaw do tego. Ze zdania „Przepaliły się bezpieczniki” wynika zdanie „Zgasło światło”.trzeba byłoby to dopiero zbadać. jak i do kobiety. to wcale nie wiadomo stąd. Stosunek wynikania łączący dwa zdania jest stosunkiem nonsymetrycznym. nie wynika. 2 1 . czy nie wynika. to pada tam deszcz”. Ważną sprawą jest to. to jest mokro w danym miejscu” nie możemy wnosić. bo jeśli ze zdania p wynika zdanie q. że to zdanie jest fałszywe. ale z tego. że przepaliły się bezpieczniki: może przepaliły się bezpieczniki.

Np. np. Natomiast przechodni jest stosunek bycia potomkiem. stosunek. Nie jest przechodni stosunek pokrewieństwa. jaki stwierdzamy wypowiadając równoważność. że xRz. jest stosunkiem symetrycznym. iż w każdym przypadku. czyli tranzytywnym. niezależnie od tego. w którym zdanie p jest równoważne zdaniu q. że x nie jest krewnym z). Przy rozróżnianiu różnego rodzaju stosunków prawnych umiejętność zaliczenia tych stosunków do stosunków symetrycznych.: „p zawsze i tylko wtedy. przechodni jest stosunek starszeństwa. to na pewno nieprawda. to zachodzi też między owym x a owym z. Stosunkiem przechodnim. który ma taką własność. jakie trzy przedmioty x. a Jan jest starszy od Gawła. asymetrycznych czy nonsymetrycznych jest często konieczna. dziadek byłby też krewnym dziecka. że x jest krewnym y oraz że y jest krewnym z. bo jeśli Adam jest ojcem Bolesława. nie wynika. że Adam jest ojcem Czesława. iż w każdym przypadku jeśli xRy oraz yRz. bo w każdym przypadku. Nie jest przechodni stosunek ojcostwa. że x jest krewnym z (ani też nie wynika w tym przypadku. taki. a Bolesław ojcem Czesława. czyli tranzytywnego. Jest to stosunek atranzytywny.Natomiast stosunek równoważności dwóch zdań. to nieprawda. to wiadomo. to na pewno Czesław jest potomkiem Adama. jeśli zachodzi między jakimś x a jakimś y oraz między tymże y a jakimś z. § 3. Stosunek przechodni Ważnym dla prawnika pojęciem jest również pojęcie stosunku przechodniego. ojca i jego dziecko. bo jeśli Czesław jest potomkiem Bolesława. Np. również zdanie q jest równoważne zdaniu p. nazywamy stosunek. dziecko jest krewnym matki. bo z tego. bo o kimkolwiek mowa. ojciec jest krewnym dziecka. że Paweł jest starszy od Gawła. a Bolesław potomkiem Adama. ale normalnie ojciec nie jest krewnym matki. jeśli Paweł jest starszy od Jana. gdy q”. Gdyby zaś chodziło o dziadka. y i z wzięto pod uwagę. .

a ze zdania q wynika zdanie r. że stosunek wynikania oraz stosunek równoważności są stosunkami przechodnimi. skoro bowiem przy prawdziwości zdania p zdanie q nie może być fałszywe. . to zdanie p musi być tej samej wartości logicznej. to znaczy takim. Nontranzytywny jest stosunek przyjaźni itp. co zdanie r. to rzecz jasna. jeśli zdanie p jest równoważne zdaniu q. że przy prawdziwości zdania p zdanie r nie może być fałszywe. to łatwo zauważyć. a przy prawdziwości zdania q nie może być fałszywe zdanie r. a zdanie q równoważne zdaniu r. który nie jest ani tranzytywny. Podobnie przy równoważności. ani atranzytywny. że ze zdania p wynika zdanie r. Jeżeli ze zdania p wynika zdanie q.Pokrewieństwo jest więc stosunkiem nontranzytywnym. Ważną sprawą jest to.

albo że druga jest starsza od pierwszej. że xRy. który zachodzi w jednym lub w drugim kierunku między każdymi dowolnie wybranymi elementami tej klasy. że w pewnej klasie spaja on. lub że yRx. gdyż ojciec nie jest zazwyczaj krewnym matki (nie mają wspólnych przodków). a więc nie każde dwa elementy rozważanej klasy osób są związane pokrewieństwem. każdy element tej klasy z każdym innym elementem. zawsze znajdziemy. to stosunek równości wzrostem będzie stosunkiem spójnym w klasie tych żołnierzy. wśród których nie ma osób urodzonych tego samego dnia. Jeśli dobrano kompanię żołnierzy równego wzrostu. że w pewnym kręgu osób wzajemnie względem siebie życzliwych znajdziemy taką parę osób. jakiekolwiek bowiem weźmiemy dwie osoby z tej klasy.pierwszej. że w danej klasie jakiś element nie jest związany rozważanym stosunkiem z pewnym innym elementem tej klasy. by już stosunek ten nie był spójny w danej klasie. Wystarczy. dowolnie dobranych elementów x i y z tej klasy prawdą jest.§ 4. Jeśli weźmiemy jako przykład dla rozważań klasę złożoną z kilkudziesięciu osób. by już stosunek życzliwości nie był stosunkiem spójnym w kręgu tych osób. A więc jeśli stosunek R jest spójny w pewnej klasie. dzieci) stosunek pokrewieństwa nie jest zazwyczaj spójny. Dlatego właśnie taki stosunek nazywa się spójnym. W grupie rodzinnej (rodzice. to w tej klasie osób stosunek starszeństwa będzie stosunkiem spójnym. ani też druga . że pierwsza jest starsza od drugiej. wiąże w jedną lub drugą stronę. każdy z nich bowiem będzie równy wzrostem dowolnemu innemu. z których ani pierwsza nie jest życzliwa drugiej. musimy uprzednio wprowadzić pomocniczo pojęcie stosunku spójnego w danej klasie przedmiotów. Stosunkiem spójnym w danej klasie przedmiotów nazywamy taki stosunek. Wystarczy jednak. to dla każdych dwóch różnych. Stosunek porządkujący i stosunek równościowy w danej klasie przedmiotów Aby wyjaśnić pojęcie stosunku porządkującego w danej klasie przedmiotów. .

jeśli nie ma w tej kompanii dwóch ludzi tego samego wzrostu. a przy tym asymetryczny (jeśli A jest wyższy od B. i jeśli zważyć. w którym każdy będzie miał określone. Jeśli więc stosunek wyższości wzrostem jest spójny w kompanii żołnierzy. Ułatwi to np. .Stosunkiem porządkującym w danej klasie przedmiotów nazywamy taki stosunek. Aby jakiś stosunek był stosunkiem porządkującym w pewnej klasie przedmiotów.wedle stosunku wyższości wzrostem. 3 Por. s. 170. wyd. miejsce . to możemy ustawić żołnierzy z tej kompanii w jeden szereg. to. miejsce. który dług hipoteczny musi być najpierw zaspokojony. a nie inne. cyt. to dzięki tej zasadzie prawnik nie ma kłopotu z rozstrzygnięciem. to A jest wyższy od C). w którym każdy przedmiot będzie zajmować określone. to. Mała encyklopedia logiki. to nieprawda. a nie inne. Jeśli długi hipoteczne tego samego rodzaju pokrywa się wedle wcześniejszości ich wpisu. tzn. wcześniejszość jest zaś w tym przypadku stosunkiem porządkującym (nie może bowiem nastąpić dokładnie jednocześnie wpis dwóch długów do tej samej księgi wieczystej). że B jest wyższy od A). 2) stosunkiem przechodnim i 3) stosunkiem spójnym w danej klasie przedmiotów3. musi on być zarazem: 1) stosunkiem asymetrycznym. który pozwala ustawić (przynajmniej w myśli) wszystkie przedmioty należące do danej klasy w jeden szereg. utrzymanie porządku przy wydawaniu strawy.. że jest to stosunek przechodni (jeśli A jest wyższy od B i B jest wyższy od C.

Podobnie zasada wcześniejszości przybycia pozwala sprawnie ustawić się w „ogonek”. Taki stosunek. jakie stwarzają przyporządkowania pomiędzy x oraz y. będzie to też stosunek przechodni. Zwróćmy uwagę. które pozostaje w danym . pod tym jednak warunkiem. stosunek małżeństwa w krajach europejskich). O stosunku mającym własność tego rodzaju. to stosunek rówieśnictwa będzie stosunkiem spójnym w klasie osób stających jednocześnie po raz pierwszy przed komisją poborową dla danego rocznika. który zachodzi między dowolnym elementem pewnej klasy a nim samym (np. Stosunek równościowy pozwala dzielić określoną klasę na klasy abstrakcji. że stwarza przyporządkowanie jedno-jednoznaczne (jak np. bo rówieśnik mojego rówieśnika jest moim rówieśnikiem. klasy rówieśników x-a. Jeśli dla każdego y istnieje co najwyżej jedno x. dla jednego i tylko jednego x istnieje w danym momencie jedno i tylko jedno y. mówimy. nazywamy stosunkiem równościowym w danej klasie. który jest stosunkiem symetrycznym. Jeśli za rówieśników uważać ludzi urodzonych w tym samym roku. które pozostaje z nim w tym stosunku. każdy człowiek jest rówieśnikiem samego siebie. Stosunek rówieśnictwa jest przykładem stosunku równościowego. itp. każda liczba jest równa sobie samej). Niemniej stosunek rówieśnictwa nie jest stosunkiem porządkującym w tej klasie. gdy zachodzi. że nigdy nie zdarzy się tak. że poszczególne stosunki różnią się co do tego. przechodnim i zwrotnym w danej klasie przedmiotów. Stosunek rówieśnictwa jest stosunkiem zwrotnym w klasie istot żywych.). że w przypadkach. równociężkich z przedmiotem z. by dwóch ludzi nieustępliwych przybyło do ogonka jednocześnie. Stosunkiem zwrotnym w danej klasie przedmiotów nazywamy taki stosunek. bo jest to stosunek symetryczny. to znaczy klasy przedmiotów pozostających w stosunku równościowym do jakiegoś określonego elementu tej klasy (np. przedmiotów równobarwnych z przedmiotem y.

y: (xRy • yRx) • Σ x. to znaczy dla każdego x istnieje co najwyżej jedno y. y: [xRy • ~ (yRx)] R jest stos. a jedno x może pozostawać w tym stosunku do wielu y. y. lecz wiele x może pozostawać w tym stosunku do danego y. z: (xRy • yRz) ⊃ ~ (xRz) nontranzytywnym ” Σ x. x jest ojcem y. które pozostaje z nim w danym stosunku. Na zakończenie przedstawimy charakterystykę omówionych rodzajów stosunków w zapisie symbolicznym: R1 jest konwersem R2 wtedy i tylko. Jeśli jest odwrotnie. y: xR1y ≡ yR2x R jest stosunkiem symetrycznym ” Π x. y: xRy ⊃ ~ (yRx) Nonsymetrycznym ” Σ x. to mówimy. z: [(xRy • yRz) • xRz] • Σ x. y: xRy ≡ yRx Asymetrycznym ” Π x. że stosunek ten stwarza przyporządkowanie jedno-wieloznaczne (np. z: [(xRy • yRz) • ~ (xRz)] . x jest sinusem y). y.stosunku do y. tranzytywnym wtedy i tylko. z: (xRy • yRz) ⊃ xRz Atranzytywnym ” Π x. y. gdy: Π x. że stosunek ten stwarza przyporządkowanie wielo-jednoznaczne. to mówimy. gdy: Π x. y.

Czy stosunki wyrażone niżej wyróżnionymi słowami są stosunkami symetrycznymi: „Jan jest wujem Anny”. 2. Podaj własne przykłady stosunku: a) symetrycznego. 3. aktualnie poprzednikiem stosunku „bycia dziadkiem”? Czy jesteś aktualnie następnikiem tego stosunku? (Zmarłych nie bierze się w rachubę. że przyjaciele naszych przyjaciół są zawsze naszymi przyjaciółmi. b) asymetrycznego. 1. „Jan wspomaga Piotra”. b) bycia przodkiem. Czy stosunek koleżeństwa na jednym roku studiów jest stosunkiem spójnym w klasie osób obecnych na sali wykładowej w czasie wykładu kursowego prowadzonego przez profesora uniwersytetu? 8. . 4. d) bycia kochanym.) Uzasadnij odpowiedź. Czytelniku. Podaj przykłady stosunków. Czy jesteś. Gdyby to była prawda. Czy stosunek podobieństwa figur geometrycznych jest przechodni? Czy stosunek nienawiści jest przechodni? 7. gdy: ∈ Z) ⊃ [xRy ∨ yRx ∨ (x = y)] R jest stosunkiem zwrotnym w klasie Z wtedy i tylko.R jest stosunkiem spójnym w klasie Z wtedy i tylko. Wskaż stosunki odwrotne do stosunków: a) podrzędności. „Jan i Piotr wspomagają się nawzajem”. „Jan jest osobą spokrewnioną z Anną”. „Jan jest w procesie z Piotrem”? 5. które byłyby stosunkami porządkującymi w klasie studentów Twojego roku studiów (dokonując w miarę potrzeby dodatkowych zastrzeżeń co do właściwości. y: (x ∈ Z) • (y Π x: (x ∈ Z) ⊃ xRx. c) znajdowania się pod. f) następowania po. to co można byłoby wtedy powiedzieć o właściwościach stosunku przyjaźni? 6. jakie mają te osoby). e) nienawiści do. gdy: Zadania Π x. c) nonsymetrycznego.

choć skądinąd w różnorodny sposób powiązanymi z wypowiedziami opisowymi. wyobrażamy sobie fakt. zwłaszcza w rozważaniach bardziej ogólnej natury. jak i jakieś wytwory człowieka. że wszyscy Polacy osiągnęli wysoką odporność na gruźlicę). teraźniejsze czy . Szerzej to słowo rozumiejąc mamy na myśli również czyjąś gotowość. dyspozycję emocjonalną do oceniania w pewien sposób jakiegoś stanu rzeczy lub zdarzenia. a w związku z tym nadającymi się do wyrażania naszych przeświadczeń. kto pewien stan rzeczy poddaje ocenie. oceną nazywamy nie czyjeś konkretne przeżycie czy też czyjąś dyspozycję do takich przeżyć emocjonalnych. Obecnie zajmiemy się natomiast wypowiedziami wyrażającymi przeżycia oceny oraz różnego rodzaju normami. Przedmiotem oceny mogą być zarówno stany rzeczy lub zdarzenia czysto przyrodnicze. dawniejsze. Wypowiedzi oceniające i ich powiązania z wypowiedziami opisowymi W poprzednich rozdziałach zajmowaliśmy się wypowiedziami pełniącymi rolę opisową. W ścisłym znaczeniu „ocena” oznacza konkretne przeżycie przez kogoś aprobaty czy dezaprobaty czegoś w określonej chwili. a więc wypowiedziami spełniającymi w zasadzie role inne niż opisowe . czyny ludzi. a nawet myśli ludzkie. lecz to.Rozdział IX WYPOWIEDZI OCENIAJĄCE I NORMY § 1. co stanowi wspólną treść wielu podobnych przeżyć tego rodzaju. Przeżyciem oceny czegoś nazywamy czyjeś przeżycie aprobaty czy dezaprobaty jakiegoś stanu rzeczy czy zdarzenia faktycznie zachodzącego albo tylko wyobrażonego sobie przez tę osobę (np. z którym się spotyka czy który sobie wyobraża. że tak a tak jest albo nie jest. niezależnie od tego. Niekiedy.

to znaczy ani zły. Jeśli przyjmiemy. choć samo przez się jest oceniane jako zło. ciągle zaprasza jakichś swoich znajomych i w dodatku chrapie w nocy. które mają dobre strony. Mniejsze dobro jest gorsze od większego dobra. lecz też porównawczo rozstrzyga. polegających na tym. Niekiedy nie potrafimy dokonać oceny globalnej i wtedy oceniamy dany stan rzeczy ambiwalentnie: jako zły i dobry zarazem. ale nie dba o porządek. ale często mają charakter ocen preferencyjnych. że dany stan rzeczy w większym stopniu zasługuje na aprobatę niż na dezaprobatę.albo odpowiednio odwrotnie. W takich przypadkach musimy dokonać oceny globalnej danego stanu rzeczy. choć samo przez się budzi naszą aprobatę. który uważamy za obojętny (indyferentny aksjologicznie). Przeżywając dodatnią ocenę globalną jakiegoś stanu rzeczy skłonni jesteśmy na ogół podjąć działania zmierzające do jego spowodowania lub utrwalenia. mniejsze zło jest lepsze od większego. uprzejmy. ani dobry z punktu widzenia naszych ocen. serdeczność jakiejś osoby z tym. a nie mają żadnych złych stron albo wykazują je tylko w stosunkowo niewielkim stopniu. iż nie tylko coś się aprobuje czy dezaprobuje. jeśli to . biorąc pod uwagę wszystkie jego dobre i złe strony w danej sytuacji. oceniamy go globalnie dodatnio . że jakiś stan rzeczy jest lepszy czy gorszy od innego. Mając możliwości wyboru będziemy preferować takie stany rzeczy. Oczywiście nie może tu być mowy o jakimś ściśle rozumianym rachunku dobrych i złych stron. ale nawet od takiego. serdeczny.dezaprobatę. bo jakże porównywać np. Pewien stan rzeczy rozpatrywany z różnych punktów widzenia może się spotykać z różnymi ocenami jakiejś osoby: w jednym aspekcie jest to stan budzący aprobatę. Oceny polegają niekiedy po prostu na aprobowaniu czy dezaprobowaniu jakiegoś stanu rzeczy rozpatrywanego z jakiegoś punktu widzenia. że chrapie w nocy. mamy mieszkać w jednym pokoju z kimś.przyszłe. kto jest bardzo inteligentny. gorsze nie tylko od jakiegoś aprobowanego stanu rzeczy. w innym . Np.

co godne. są więc czyimiś ocenami i w tym sensie są relatywne. formułując ocenę ujemną . co czynić. że dany stan rzeczy czy zdarzenie prowadzi do powstania. Należy zwrócić uwagę. ocena estetyczna barwnego zachodu słońca). oceny moralne . oceny hedonistyczne . iż ten sam człowiek w różnym czasie skłonny jest odmiennie oceniać pewien stan rzeczy. Jeśli jakąś osobę uznajemy za niepodważalny autorytet. Oceny w podstawowym tego słowa znaczeniu mogą polegać na różnego rodzaju odniesieniu emocjonalnym do stwierdzanego czy wyobrażanego stanu rzeczy: mogą to być oceny estetyczne . a co nieprzyjemne. czy też utrzymania się . ocena pozyskania lekarstwa. a co brzydkie. W przypadku oceny ambiwalentnej często jesteśmy niezdecydowani. a w szczególności na podstawie podobnych ocen składowych skłonny jest żywić odmienne oceny globalne ze względu na zmianę ocen preferencyjnych.np. Oceny mogą polegać na aprobowaniu czy dezaprobowaniu jakiegoś stanu rzeczy czy zdarzenia samego przez się (samoistne oceny zasadnicze . podręcznika. ocena deszczu padającego w czasie suszy lub powodzi).do jego zlikwidowania lub do zapobieżenia powstaniu takiego stanu (biorąc pod uwagę przy tym koszty i różne skutki uboczne). W przypadku ocen podbudowanych instrumentalnie przeżycie takie jest niejako dwuelementowe. a co niegodne dobrego człowieka itd.co ładne. opiera się na przeświadczeniu (prawdziwym albo fałszywym). narzędzia.co przyjemne. Nie tu miejsce na omawianie czynników wpływających na kształtowanie się ocen i dyspozycji do oceniania w określony sposób. częściej jednak polegają na aprobowaniu albo dezaprobowaniu jakiegoś stanu rzeczy czy zdarzenia ze względu na związane z nim dobre bądź złe skutki (oceny zasadnicze podbudowane instrumentalnie . to przypisywane jej oceny traktujemy jako oceny absolutne. Oceny w podstawowym znaczeniu polegają na emocjonalnym ustosunkowaniu się jakiejś osoby (człowieka czy istoty nadprzyrodzonej) do jakiegoś stanu rzeczy czy zdarzenia.np.możliwe.

po prostu dlatego. skądinąd fałszywe. do którego ocena się odnosi. że wypowiedzi te niczego nie opisują. ale zawierająca stwierdzenie opisowe. które oceniamy dodatnio czy ujemnie. wypowiedź: „Ach. Wypowiedzi takie mogą być rozpatrywane jedynie jako szczery czy nieszczery przejaw ocen żywionych przez wypowiadającą się osobę. które kursują w Kutnie. nie podając opisu tego. które pośrednio tylko łączą się z ocenami w podstawowym rozumieniu tego wyrazu. . „Fuj” itp.lub zniknięcia. nazywa się „ocenami” same przez się przeświadczenia o skuteczności czegoś jako środka do spowodowania pożądanego stanu rzeczy. Wypowiedzi oceniające wyrażają aktualne przeżycie oceny lub co najmniej nadają się do wyrażania przeżyć tego rodzaju. W znaczeniu pochodnym od znaczenia podstawowego słowa „ocena” nazywa się niekiedy ocenami wypowiedzi wyrażające przeżycie oceny. Z punktu widzenia semiotyki istotna jest różnica między zdaniem psychologicznym opisującym fakt przeżywania przez kogoś w pewnej chwili aprobaty czy dezaprobaty czegoś . jak ładnie”. Niekiedy. iż nasz rozmówca jest posiadaczem kapelusza (co może być zgodne albo niezgodne z rzeczywistością). Nadto słowo „ocena” ma kilka dalszych znaczeń.a wypowiedzią wyrażającą aprobatę czy dezaprobatę danego stanu rzeczy czy zdarzenia. że zna ona znaczenie ekspresywne takich wypowiedzi w języku polskim. jakiegoś stanu rzeczy czy zdarzenia. iż w Kutnie kursują tramwaje. np. poniekąd myląco. „Brawo”. np. Jednak w praktyce mowy potocznej taka sama wypowiedź. są ładne” to wypowiedź nadająca się do wyrażenia czyjejś oceny estetycznej. czyli wypowiedzi oceniające. Wypowiedź oceniająca w pewnych przypadkach może jedynie wyrażać jakąś ocenę. Z reguły jednak wypowiedź oceniająca zawiera również element opisu tego stanu rzeczy. „Podoba mi się twój kapelusz” to wypowiedź oceniająca związana z założeniem. do czego ocena się odnosi. przy założeniu. „Tramwaje. Tego rodzaju wypowiedzi nie mogą być traktowane jako prawdziwe czy fałszywe .

czy dany orzecznik ma charakter orzecznika . Innego rodzaju wypowiedzi oceniające lub wypowiedzi dotyczące ocen zawierają w takiej czy innej postaci element opisu rzeczywistości. prawdziwymi albo fałszywymi w zależności od tego. iż ten obraz ma cechy odpowiadające zbiorowi kanonów estetycznych przyjmowanych w określonym środowisku artystycznym czy też oficjalnie narzuconych. że dany stan rzeczy pociąga za sobą jakieś aprobowane czy dezaprobowane skutki. albo jako zdanie stwierdzające. czy oceny te opierają się na prawdziwej. Wypowiedź „Ten obraz jest ładny” może być rozumiana nie tylko jako wypowiedź wyrażająca czyjąś ocenę estetyczną. lecz oceny zasadnicze podbudowane instrumentalnie mogą być rozpatrywane m. Stąd też trudności odróżniania w sposób bezsporny np.in. zakładanego jako istniejący. Wypowiedziami oceniającymi nie zawierającymi w ogóle elementu opisowego są więc wypowiedzi wyrażające samoistne oceny zasadnicze nie odnoszone do określonego stanu rzeczy. Mogą być też formułowane zdania opisujące treść przeżywanej oceny. czy jest ono pożądane. czy dany stan rzeczy lub zdarzenie rzeczywiście pociąga za sobą takie skutki. czy niepożądane. ale także jako zdanie opisowe. bądź jako zdanie opisujące fakt. że dany stan rzeczy czy zdarzenie powoduje jakieś inne interesujące nas zjawisko. a także zdania stwierdzające zgodność jakiejś oceny z pewnymi regułami (kryteriami) oceniania. czy na fałszywej wiedzy o tym. Wypowiedzi wyrażające nie oceny zasadnicze samoistne. np. iż tego rodzaju wypowiedzi są zdaniami opisowymi. z tego punktu widzenia. Można przyjąć. przy zakupach obrazów przez instytucje państwowe. iż obraz ten podoba się zdecydowanej większości ludzi z jakiegoś kręgu społecznego. iż takie to a takie przeżycie występuje w danym momencie w mojej świadomości. stwierdzające. Niekiedy używa się terminu „ocena instrumentalna” na określenie samego przez się stwierdzenia.„Podoba mi się teraz ten budynek” bywa rozumiana bądź jako wypowiedź wyrażająca przeżycie aprobaty estetycznej widoku pewnego budynku.. nie wdając się w to.

Wielu ludzi skłonnych jest uznawać. słowo „szkapa” zabarwienie ujemne. iż ktoś jest prawdomówny. W istocie wypowiedź taka jest jedynie opisem faktu. który się nam podoba”). . czy oceniającego. czy „kobieta”. Wypowiedź „jesteś babą” może być potraktowana jako znieważająca. a nie nasze smakoszowskie ustosunkowanie się do tego.opisowego.rumak”. natomiast nie ma takiego charakteru wypowiedź „jesteś kobietą”.. Nazwy „koń”. „Dobry człowiek” to człowiek. Wypowiedź „Ten obraz olejny jest jak kolorowa fotografia” w handlu jarmarcznym wyraża pełną aprobatę. Natomiast w idiomie „dobry kawał drogi” słowo „dobry” znaczy po prostu tyle. którego cenimy ze względu na jego szlachetny charakter i życzliwość dla innych. lecz np. Należy zwrócić uwagę na dwie zwłaszcza postaci splątania wypowiedzi o charakterze opisowym i charakterze ocennym. a źle jest. że wypowiedź. oszacowania jakiejś wielkości („ocena odległości”. słowo „rumak” ma zabarwienie uczuciowe dodatnie („koń. Należy zwrócić także uwagę. że . „szkapa”.dobry klucz” do naszego mieszkania ma złodziej. że my na ogół chwalimy ludzi za prawdomówność. „niewiasta”. a tłusta szynka to zła szynka. chyba że posługujemy się tymi słowami w sposób ironiczny. iż ktoś nigdy albo prawie nigdy nie wypowiada twierdzeń wbrew swoim przeświadczeniom . wypowiedzi opisowe mogą zawierać zwroty o szczególnym zabarwieniu uczuciowym. co moglibyśmy mieć na talerzu. że mamy „dobry klucz” do naszego mieszkania. to wypowiedź wyrażająca ocenę. „baba” mają w zasadzie taki sam zakres. Po drugie. Tłusta kaczka to dobra kaczka. a wygłoszona przez brodatych malarzy współczesnych jest wyrazem pogardy. w których nie dokonuje się (przynajmniej bezpośrednio) aprobowania czy dezaprobowania czegoś. ale orzecznik „tłusty” określa cechę obiektywną. co „duży”. iż słowa „ocena” używa się niekiedy w odniesieniu do takich sytuacji. ale różne zabarwienie uczuciowe.. „ocena szkód gradowych”) .a inna sprawa. przy czym dobrze jest. Słowo „koń” jest neutralne uczuciowo. „Dobry klucz” to po prostu klucz pasujący do określonego zamka.

Życzenie wyrażamy przez wypowiedź optatywną .w podstawowym znaczeniu słowa „powinien” . że słowo „powinien” jest wieloznaczne. Z teorii dyrektyw i norm. W szczególności używa się mylącego zwrotu „ocena prawna czynu”. by ten stan rzeczy czy zdarzenie miały miejsce. Takie posługiwanie się słowem „ocena” nie nastręczałoby wątpliwości jedynie wtedy. Por. Np. a wszystkie czyny przez nie zakazane . wyrażenie „On powinien dać się złapać” to wyrażenie. które może być potocznie rozumiane: jako ocena.za złe. gdyby dana osoba uważała wszystkie i tylko czyny nakazane przez prawo za dobre. s. a także . § 2. 1 Wypowiedzi optatywne jako typ wypowiedzi pośredni między wypowiedziami oceniającymi a normami postępowania rzadko są przedmiotem analizy semiotycznej. jako prognoza. to zazwyczaj chce. zamiast „kwalifikacja prawna czynu”.czy też stwierdzenia określonych właściwości obiektywnych („ocena nasion”. Należy jednak podkreślić. Opałek. oby się tak stało. jako życzenie. K. które formułują tak czy inaczej ujęte wskazania określonego postępowania nazywamy wypowiedziami dyrektywalnymi. Jeśli ktoś globalnie aprobuje pewien stan rzeczy czy zdarzenie.„oby było tak a tak” 1. Warszawa 1974. „ocena materiału dowodowego”). Inne rodzaje takich wypowiedzi: dyrektywy techniczne. 84 i n. „Oby były obfite zbiory ziemniaków” czy też „Powinny być obfite zbiory ziemniaków”. Pojęcie normy postępowania Wypowiedzi. że dobrze by to było. np. reguły dotyczące dokonywania czynności .jako norma postępowania. jako zgodnego czy niezgodnego z normami określonego systemu prawnego. co zapewne stanie się w przyszłości. Spośród takich wypowiedzi zajmować się będziemy głównie normami postępowania.

kto posiada określone cechy. Ten. co może być mylące. zł renty alimentacyjnej” . który miał miejsce w dniu 4 VII 1993” . „Jan powinien comiesięcznie płacić Piotrowi 900 tyś. normy drugiego rodzaju normami generalnymi (czasem nazywa się je normami ogólnymi. Jeśli nakazuje postępować w pewien sposób stale czy wielokrotnie. albo wcale może nie być takiego). a nie inaczej postąpił czy wielokrotnie postępował.. np.to norma indywidualna i abstrakcyjna.to norma generalna i konkretna. bowiem adresat o takich cechach może znaleźć się faktycznie tylko jeden. nazywa się adresatem normy.omówimy tylko pobieżnie2. o godz. ale adresat może też być wskazany generalnie. zł jako odszkodowanie za uszkodzenie samochodu w wypadku. czy . powinien stanąć do poboru wojskowego”. W podanym przykładzie adresatem normy jest Jan.Każdy kierowca. nazywamy ją normą konkretną.00” czy też: „Piotr powinien uruchomić syrenę alarmową. Adresatem jest tu każdy. ale też okoliczności. powinien rozpalić ogień” . „Piotr powinien uruchomić syrenę alarmową dnia 3 VIII 1993 r. Normy pierwszego rodzaju nazywamy normami indywidualnymi. „Jan powinien zapłacić Piotrowi 100 tyś. w których wskazywany czyn ma być podjęty (np.to norma indywidualna i konkretna.konwencjonalnych . powinien włączyć lewy kierunkowskaz” . nazywamy ją normą abstrakcyjną. jeśli wybuchnie pożar”). komu wskazuje się to działanie. osoba indywidualnie wskazana w normie. aby w określonych okolicznościach tak.to norma generalna i abstrakcyjna. „Kto z uczestników wycieczki pierwszy wróci dziś do schroniska.: „Każdy mężczyzna. gdy wystąpią określone okoliczności. Normy mogą różnić się indywidualnym czy generalnym określeniem nie tylko adresata. Jeśli norma nakazuje adresatowi określonemu indywidualnie czy generalnie postąpić jednorazowo w pewien sposób. Norma postępowania jest to wyrażenie. który ukończył 20 lat. . które bezpośrednio komuś nakazuje (zakazuje). Np.: „Jan powinien po każdym posiłku wypić lekarstwo”. który skręca w lewo. W poszczególnych przypadkach w praktyce nasuwają się jednak istotne wątpliwości. 17.

w której jest wypowiadana. Ziembiński. t. wobec czego nie jest to ani wypowiedź prawdziwa. Osobę. wypowiedź ta spełnia rolę performatywną. pamiętać jednak należy. red. Pelc. Sama przez się wypowiedź „x powinien czynić C” czy też wypowiedź . jak będzie o tym jeszcze mowa. Gdy wypowiedź taką wygłasza ktoś ustanawiając normę. może spełniać różne role. która ustanawia normę postępowania dla innych (względnie dla siebie).wskazywane przez normę postępowania traktować jako jednorazowe. a w każdym razie nadaje się do tego. jak adresat normy powinien postąpić. J. aby 2 . że wypowiedź kształtu „x powinien czynić C” czy też „Każdy. czy normy są czy też nie są zdaniami w sensie logicznym. czy ciągłe lub powtarzające się. Zieliński. Warszawa 1992. że w tym ostatnim przypadku proces ustanowienia normy jest bardzo złożonym zjawiskiem społecznym (por. Jednocześnie wypowiedź taka wyraża jego myśl. jego życzenie. czy też nie jest. XX § 2). Przyczyną tych sporów bywa to. nie stwierdza. które naszym zdaniem zależy od jej woli . Dyrektywy i sposób ich wypowiadania. 17. to jest wyrażeniami. jako że dokonuje się poprzez nią akt ustanowienia normy. a także to. Biblioteka Myśli Semiotycznej. M. Spotyka się spory co do tego..i zresztą tylko co do takich zachowań celowe jest formułowanie norm postępowania. która daną normę wyraźnym aktem ustanowiła. nazywamy go prawodawcą. wskazać można osobę. ani fałszywa. rozdz. Postępowaniem nazywamy takie zachowanie się jakiejś osoby. że sam termin „norma postępowania” bywa różnie rozumiany. którym można przypisać prawdziwość albo fałszywość. że tak a tak jest. nazywa się normodawcą. Szerzej: Z.niech x czyni C” nie opisuje rzeczywistości. powinien czynić C” w zależności od sytuacji. kto ma cechy A. Nie w każdym zresztą przypadku. a z drugiej strony sugeruje. Jeśli jest to organ państwa ustanawiający normy prawne.

Nie jest to więc zdanie w sensie logicznym. kierowaną do ongiś żyjącego Cezara. lecz wyrażenie swoistego rodzaju. że norma «x powinien czynić C»jest normą obowiązującą?”. która zresztą mogłaby się odnosić nie tylko do zachowań przyszłych. wypowiedź tę traktuje się jako ustanowioną przez Sejm normę postępowania. a nie jedynie aprobatę czy dezaprobatę pewnego postępowania. że Kowalski powinien wygłosić referat na następnym seminarium?”. Gdy w kodeksie cywilnym czytamy: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę. Gdy ktoś tymi samymi słowami odpowiada potwierdzająco na pytanie „Czy to prawda. że ma postąpić tak właśnie czy inaczej.powinien” ma w tym przypadku sens jedynie oceniający. na które można odpowiedzieć. wypowiedź w języku prawnym. obecnie poprzestaniemy na kilku przykładach podwójnej roli zwrotu „x powinien czynić C”. lecz wypowiedzią oceniającą jego czyn. ale i obecnych czy też poprzednich. że w polskim systemie prawnym taka właśnie . Pytaniu temu jednak nadajemy w gruncie rzeczy taki sens: „Czy to prawda. będzie mowa w następnym paragrafie. że zawiera wskazanie postępowania na przyszłość. obowiązany jest do jej naprawienia”. a słowo . Wypowiedź „Cezar powinien był nie przekraczać Rubikonu” nie jest oczywiście normą postępowania. Równobrzmiącą wypowiedź sformułowaną w polskim podręczniku prawa cywilnego traktuje się jako wypowiedź w języku prawniczym. Od wypowiedzi oceniającej jedynie jakieś postępowanie norma różni się tym. czy też.sugerować adresatowi normy. O tym.. że x powinien czynić C?” uważane jest za pytanie dorzeczne. że taka norma obowiązuje. potwierdzając albo zaprzeczając. wypowiada normę postępowania. Gdy kierujący zajęciami profesor ustanawia: „Kowalski powinien wygłosić referat na następnym seminarium”. że dana norma obowiązuje. wypowiada zdanie informujące o fakcie. co ma się na myśli mówiąc. żądanie zachowania się w pewien sposób. ocenę. że taka norma została ustanowiona. mianowicie jako zdanie informujące. Niemniej pytanie „Czy to prawda.

jakie stosunki społeczne panują w danym społeczeństwie. reguły dotyczące czynności prawnych. jak np. Trzeba też zwrócić uwagę na szczególny charakter wskazań tego rodzaju. z której możemy się domyślać tego. powinieneś przekręcić wyłącznik” jest swoistym odwróceniem twierdzenia „Jeśli przekręcisz wyłącznik. co należy czynić. Od norm postępowania wskazujących adresatowi powinność takiego czy innego postępowania w jakiejś sytuacji odróżnić należy dyrektywy techniczne. Ze względu na to dążenie i ze względu na wiedzę stanowiącą podstawę sformułowania wspomnianej dyrektywy technicznej Piotr powinien powstrzymać się od palenia papierosów. aby osiągnąć określony skutek. powinien palić jak najwięcej. to zapali się światło”. Jeśli ktoś chce bić rekordy sportowe. to powinieneś przekręcić wyłącznik”. jak ma postąpić. by żarówka świeciła się. Czasem mówi się o jakichś normach. Piotr chce bić rekordy sportowe. . ale są podstawą do ustanowienia odpowiedniej normy dla kogoś. Są to wypowiedzi wskazujące. np. Taki obrazowy zwrot należy rozumieć oczywiście nie w ten sposób. W tym przypadku jest to informacja prawdziwa. kto pragnie spowodować określony stan rzeczy. że normy te są opisem rzeczywistości społecznej. że we współczesnym prawie polskim taka norma obowiązuje. lecz że obowiązywanie takich czy innych norm jest symptomem. Dyrektywa „Jeśli chcesz mieć światło. oznaką. Dyrektywy techniczne same przez się nie są normami wskazującymi komuś. co oczywiście jest fałszem.przeciwnie.: „Jeśli chcesz. iż „odbijają rzeczywistość społeczną”. gdybyśmy natomiast przeczytali w podręczniku tym wypowiedź „Po śmierci męża jego brat powinien poślubić wdowę” byłaby ona w tym kontekście rozumiana jako zdanie. reguły posługiwania się jakimś językiem. palenie papierosów bowiem obniża sprawność fizyczną.jeśli chce utrzymać maksymalną sprawność fizyczną.norma obowiązuje. to powinien powstrzymać się od palenia papierosów. Jeśli chce zrujnować zdrowie . Ale to powinność tylko warunkowa .

na podstawie dyrektyw nakazujących w taki. Przy tym. Odpowiednio zresztą. napisanie wypowiedzi określonego rodzaju (czynność konwencjonalna prostsza) staje się substratem czynności konwencjonalnej sporządzenia testamentu itd. aby ruch ten uzyskał charakter „ruchu wieżą”. jeśli się chce. tak też czynności konwencjonalne prostszego rodzaju mogą stawać się substratem bardziej złożonej czynności konwencjonalnej: np. jeśli się chce. Należy mianowicie wyróżnić wyrażenia traktowane jako reguły nakazujące określonym zachowaniom jakichś osób przypisywać sens dokonania określonej czynności konwencjonalnej. traktować przesunięcie walcowatego klocka równolegle do brzegu szachownicy jako ruch wieży. aby . Konsekwencją przykładowo wymienionych reguł są dyrektywy wyznaczające określony sposób dokonywania jakiejś czynności. Reguły gry w szachy nakazują przesunięciom określonego kształtu klocków po odpowiednio kratkowanej desce przypisywać charakter dokonania ruchów figury szachowej.in. Reguły dotyczące ruchów figury szachowej nakazują m. czyli jeśli ma być ona dokonana „ważnie” jako czynność konwencjonalna. Reguły obyczajowe nakazują dokonanemu w określonych okolicznościach ruchowi zdjęcia czapki z głowy przypisywać charakter aktu pozdrowienia czy uczczenia czegoś .itd. nadając przez to sformułowaniu tych wypowiedzi charakter wytworzenia odpowiedniego znaku językowego. a całej serii takich ruchów . jeśli czynność ta ma być uważana za czynność konwencjonalną danego rodzaju.charakter rozegrania partii szachów z określonym wynikiem. Konsekwencją tego rodzaju reguły jest dyrektywa nakazująca w taki. według reguł obowiązujących w grze w szachy.i tak dalej. tak jak proste czynności psychofizyczne stają się ze względu na odpowiednie reguły substratem jakiejś czynności konwencjonalnej. a nie inny sposób dokonywać określonej czynności. Tak więc zrekonstruowane reguły jakiegoś języka nakazują wiązać z wypowiedzeniem czy napisaniem jakichś słów określone znaczenie. a nie inny sposób dokonywać ruchu takim klockiem.

jak należy wykonać określone działania. Kto wykona czynność nieodpowiednią. i odpowiednie dyrektywy wskazujące. ten nie wykona ruchu szachowego. można odtworzyć regułę nakazującą tak a tak dokonanej czynności przypisywać charakter czynności konwencjonalnej danego rodzaju. Kto napisze swój testament na maszynie. jeśli określony przez daną regułę podmiot (podmiot uzyskujący upoważnienie. nie zdobędzie bramki dla swojej drużyny. bo takie działania w tych grach są „nieważne”. ten dokona czynności konwencjonalnej danego rodzaju.ważne” jako czynność konwencjonalna (np. które to reguły dopiero pośrednio prowadzą do sformułowania zwykłych norm nakazujących czy zakazujących jakiegoś postępowania. jak należy „ważnie” sporządzić testament). Mianowicie. Istotne jest w szczególności to. Przez należyte. „ważne”. Testament należy napisać własnoręcznie. opatrując go datą i podpisem. aby były one .. to podmiot podległy kompetencji (adresat normy kompetencyjnej) ma obowiązek zachować się w wyznaczony sposób.była ona „ważnie” dokonana jako czynność konwencjonalna w ramach określonego układu. „nie liczą się” w grze w szachy czy w piłkę nożną. Z tymi to regułami sprzężone są dyrektywy wskazujące. że system prawny składa się z elementów dwojakiego rodzaju: 1) zwykłych norm nakazujących czy zakazujących dokonania jakichś czynności oraz 2) reguł nakazujących określonym zachowaniom (ewentualnie wytworom tych zachowań) przypisywać sens dokonania określonej czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie. Kto wykona odpowiednią czynność w sposób wskazany przez tego rodzaju dyrektywy. w grze w szachy przesunie wieżę w skos po szachownicy albo w piłce nożnej wrzuci piłkę ręką do bramki. np. ustają czy też zmieniają się obowiązki prawne jakichś podmiotów 3. kompetencję) w odpowiedni sposób dokona określonej czynności konwencjonalnej. lub . co należy uważać za „ważnie” sporządzony testament. dokonanie czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie powstają. reguły.

jest pustym dźwiękiem bez jakiejkolwiek doniosłości społecznej. Należy przede wszystkim rozróżnić dwa zasadniczo odmienne sposoby rozumienia tego zwrotu.ma się na myśli jej skuteczność społeczną (behawiorystyczne4. a więc to. czy owa norma jest z jakiegoś punktu widzenia odpowiednio uzasadniona. Nowak. cyw. to wprawdzie tak brzmiąca wypowiedź nadaje się do wskazania przez kogoś w języku polskim określonego postępowania dla określonej osoby. s. 949 § 2 kod. lub nie opatrzy datą (poza wyjątkami przewidzianymi przez art. Trzeba jednak zwrócić uwagę. Obowiązywanie normy Nie każdą normę postępowania uważa się za normę obowiązującą.w rzeczywistości ani nie wyraża takiego żądania z mojej strony. 1972. W pewnych przypadkach mówiąc o obowiązywaniu normy ma się na myśli to. M. Czynności konwencjonalne w prawie. Zieliński. ani nie ma najmniejszych choćby szans na to. iż zwrot „norma N obowiązuje” jest wieloznaczny. W innych przypadkach .mówiąc o obowiązywaniu jakiejś normy . 3 § 3. że ze strony jakichś ludzi wskazania tej normy spotykają się z posłuchem w . 33. że jego rozrządzenie ostatniej woli będzie „nieważne” jako testament („sankcja nieważności”) w świetle polskiego kodeksu cywilnego. S. Ziembiński. „Studia Prawnicze Instytutu Nauk Prawnych PAN” z.). objawowe pojmowanie obowiązywania normy).jak łatwo zauważyć . poza spełnieniem roli przykładu normy nieobowiązującej. Jeśli na wykładzie podam jako przykład normy: „Królowa angielska powinna zawsze nosić suknię złotego koloru”. nie będzie więc musiało być brane pod uwagę jako podstawa podziału spadku. Z. by spełniła rolę sugestywną w stosunku do tej osoby.nie podpisze. ale . Wronkowska. Szerzej: L. ten narazi się na to. 73-99.

lecz do faktów zachowania się w dany sposób ze względu na wskazania danej normy . W gruncie rzeczy w koncepcji tej odwołujemy się nie do samych faktów zachowania się zgodnego ze wskazaniami jakiejś normy. że przedmiotem naukowych badań psychologicznych mogą być tylko dostrzegalne zewnętrznie zachowania człowieka. nie zaś niedostępne dla zewnętrznej obserwacji zjawiska świadomości.kierunek w psychologii. „zachowanie się”) .a to. czy daną normę należy uważać za obowiązującą w danym środowisku.każdym przypadku albo przynajmniej dostatecznie często. że obowiązuje go taka norma postępowania. na pozór łatwo jest znaleźć obiektywne kryterium rozstrzygania. czy też za nieobowiązującą. behaviourism od behaviour. W rzeczywistości jednak sprawa nie jest prosta: z tego. Behawioryzm (ang. to jest w odpowiednio wysokim stopniu prawdopodobne. a jeśli ewentualnie adresat nie realizuje wskazań tej normy. a nie inny sposób. można byłoby wnosić. że ktoś zawsze gwiżdże przy goleniu. Mówiąc o obowiązywaniu normy pojmowanym behawiorystycznie. że spotka go za to jakieś zło ze strony członków społeczeństwa (w szczególności . który głosi. z jakiego względu ktoś postępuje w ten.ze strony wyznaczonych do tego organów państwa). nie jest na ogół sprawą bezpośrednio rozstrzygalną w drodze obserwacji faktów zewnętrznych. 4 .

które rzekomo ustanowić miał mityczny założyciel państwa czy miasta. że norma N obowiązuje ze względu na uzasadnienie tetyczne jej obowiązywania. można też ująć sprawę w taki sposób. to studenci powinni przynieść na te ćwiczenia przybory do pisania. to znaczy. Czy jest to władza oparta na rzeczywistych czy też wyobrażonych tylko zależnościach adresatów. czy na szacunku. Zdarzało się i tak. że norma N obowiązuje z aksjologicznego punktu widzenia. Normę. mamy na myśli to. których tu omawiać nie możemy. jaki zyskał. mamy na myśli to. Uznając normę za obowiązującą z czyjegoś opartego na władzy ustanowienia. jest czynem złym. że czyn. że uważano za obowiązujące takie normy.W przypadku odwoływania się do uzasadnienia spotkać się możemy z dwoma przede wszystkim typami uzasadnienia normy. którego dana norma zakazuje. kto ma władzę nad adresatami tej normy. który norma ta nakazuje jej adresatowi. jakim rozporządza normodawcą. to już problemy socjologiczne. że taki jest układ stosunków między adresatami tej normy a normodawcą. czy władza opiera się na przymusie. ze względu na które mówi się o jej obowiązywaniu: z uzasadnieniem tetycznym oraz z uzasadnieniem aksjologicznym. Czyjeś czyny możemy uważać za dobre same przez . której obowiązywanie uzasadniamy odwołując się do faktu. Mówiąc. jeśli profesor ustanowił. kto ma władzę w stosunku do adresatów normy. że czyn. Mówiąc. krótko: normą tetyczną. nazywamy normą mającą uzasadnienie tetyczne. czy na innych jeszcze podstawach. że ustanowienia normodawcy uważane są za wiążące dla adresatów. że ustanowił ją ktoś. gotowi jesteśmy zazwyczaj uznać też za obowiązujące normy. że studenci powinni na ćwiczeniach napisać pracę klauzurową. Np. jest czynem według czyjejś oceny dobrym czy też najlepszym z jakichś względów w danej sytuacji. które nasuwają się jako konsekwencje normy wyraźnie przez normodawcę ustanowionej. że normę N ustanowił i dokonanego ustanowienia nie odwołał ktoś.

to norma. której obowiązywanie uzasadniamy odwołując się do czyichś ocen. „Piotrowski przed wycieczką kajakową powinien poddać się szczepieniu przeciw durowi brzusznemu” . bo samo przez się uprzejme odnoszenie się do innych uważamy za coś.to norma. przy jednoczesnej różnicy ocen i przeświadczeń. Jeśli więc np. bo choć samo szczepienie przeciw durowi jest połączone z pewną dolegliwością. 2) może to być różnica w stanie wiedzy (jeden sądzi.że niszczy kwiaty). Może się zresztą zdarzyć zgoda między nimi co do tego. że popiół z papierosów wzmacnia. Uznając normy za obowiązujące z aksjologicznego punktu widzenia. Zwrócić należy uwagę. nazywamy normą mającą uzasadnienie aksjologiczne. Dlatego też uzasadniając obowiązywanie normy musimy często odwoływać się nie tylko do żywionych przez kogoś ocen. znającego związek przyczynowy między poddaniem się szczepieniu a uniknięciem choroby.się lub dobre ze względu na ich skutki. że jakaś norma może być uważana za obowiązującą z jednego tylko albo z kilku . Normę. którą uważamy za obowiązującą. lub według czyjejś wiedzy powoduje skutki oceniane dodatnio. drugi z nich . co zasługuje na ocenę dodatnią. że wskazywane przez nią postępowanie jest dobre. drugi z nich . „Piotrowski powinien uprzejmie odnosić się do sąsiadów” . którą uznajemy za obowiązującą z aksjologicznego punktu widzenia. by kwiaty się rozwijały. krótko: normą aksjologiczną. jak powinni postąpić.by sczezły). ma ono skutki uznawane za dobre przez każdego rozsądnego człowieka. że dobrze. dwóch ludzi spiera się o to. znacznie częściej odwołujemy się do oceny skutków pewnego czynu niż do oceny czynu samego przez się. to przyczyny sporu co do obowiązywania tej normy mogą być dwie: 1) może to być różnica ocen (jeden uważa. czy powinni wrzucać popiół z papierosów do doniczki z kwiatami w ich pokoju. ale i do pewnego stanu wiedzy o związkach między określonym zachowaniem się adresata normy a powstającymi z tej przyczyny stanami rzeczy.

a sprawy spadkowe . bo ocenia. że ktoś tak ustanowił. Ustanawia więc normę. Oczywiście jesteśmy skłonni podporządkować się tylko tym normom. nie wnikamy w to. a więc przyjmując ją tylko jako normę tetyczną. która połowa komu do sądzenia przypadnie. którą ktoś ustanawia dla innych czy dla siebie. Norma postępowania. kogo musimy słuchać. Jeśli ktoś stanowi normę dla innych uważając ją za aksjologiczną. rzadko jest jednak normą z jego punktu widzenia wyłącznie tetyczną. a sędzia B . że adresaci powinni tak a tak postępować. a sędzia B sprawy z numerem parzystym. które uważa się za normy wyłącznie tetyczne. uważając tę normę za obowiązującą ze względu na samo to. kto ma nad nami z takich czy innych powodów władzę. bo nie wiadomo. że sędzia A powinien rozpatrywać wszystkie sprawy opatrzone numerem nieparzystym. czy wskazane w niej działanie jest dobre według naszej oceny. Najczęściej jeśli ktoś ustanawia dla siebie lub dla innych pewną normę postępowania. aby przypuszczać. a nie byle kto. jest to.we wtorki. jakie sprawy otrzymają numery parzyste. że z powierzonych mu spraw sprawy opiekuńcze rozpatrywać będzie w piątki. że parzyste sprawy powinien rozstrzygać B. gdy żywią podobne oceny i mają taką samą wiedzę). a nieparzyste . to znaczy przyjąć jako normę aksjologiczną (np. a jakie .punktów widzenia. Podobnie jak sędzia może ustanowić sam dla siebie normę. że dane postępowanie jest samo przez się dobre lub prowadzi do dobrych skutków. to adresaci tej normy mogą bądź uznać ją. które ustanawia dla nas ktoś. Jedynym zaś uzasadnieniem tego. prezes sądu ma rozłożyć równo pracę między dwóch sędziów. że sędzia A będzie lepiej rozpatrywać sprawy z numerem nieparzystym. Wskazać można takie normy. bądź też podporządkować się tylko.nieparzyste. Nie ma żadnych podstaw. Przyjmując ustanowioną dla nas normę wyłącznie jako normę tetyczną.A. to uważa. że tak ustanowił ich zwierzchnik. Po prostu jakoś trzeba pracę równo podzielić i rozstrzygnąć.z parzystym. Np. ktoś taki. ani też czy do czegoś dobrego prowadzi. .

że te działania lub ich następstwa uważam za dobre w pewnym szczególnym znaczeniu. oraz jakiejś trzeciej osoby obserwującej powstałą sytuację. kto ma nad nami władzę.Pośrednio tylko kierujemy się w tym przypadku oceną. bronić słabych. osoby. bo brudne ściany brzydko wyglądają. sytuacja się zazwyczaj upraszcza: prawnika interesują jednak przede wszystkim normy ustanowione przez kogoś dla innych osób. która ma być adresatem tej normy. że co do obowiązywania jednej i tej samej normy różnić się mogą poglądy np. Przykładem norm aksjologicznych są uznawane przez nas normy moralne. liczyć się należy z tym. Jeśli ktoś uznaje normę prawną za normę nakazującą coś . Oczywiście jeśli ktoś sam dla siebie ustanowił pewną normę postępowania. a ten ostatni nie liczy się zupełnie z tym faktem. ale dlatego. że ktoś dla mnie takie normy ustanowił. Mówiąc o obowiązywaniu normy w tym sensie. którą ustanowił. każdy rozsądny obywatel tak odnosi się do norm nakazujących szczepienia ochronne. Ale w wielu przypadkach adresaci norm prawnych mają poczucie. uważają za godne aprobaty. Powinienem pomagać chorym. niż narażać się na skutki nieposłuszeństwa. Podobnie uzasadnione są normy estetyczne: powinienem nie brudzić ścian. choć zdaniem obserwatora ustanowienie normy przez tego normodawcę powinno być dla jej adresata wiążące. którego aparat może zmusić do posłuszeństwa tym normom. z tego względu. bo ustanowione zostały przez organ państwa. która taką normę ustanowiła (normodawcy). troskę o dzieci itp. jak nakazuje norma prawna. że norma. Normodawca np. Podporządkowują się im. że to. osoby. uważa. że dla danej normy wskazać można odpowiednie uzasadnienie. iż powinni tak postępować. że lepiej jest słuchać kogoś. Normy prawne są na ogół przyjmowane przez adresatów jako normy tetyczne. jest dla jej adresata obowiązująca. co ona nakazuje. Np. pracę przy wałach przeciwpowodziowych. odpłacać dobrem za zło nie dlatego.

„z nakazu samego rozumu ludzkiego”. Normy te mają obowiązywać „z samej natury rzeczy”. czy będzie on postępować w sposób przez normę wskazany. dlaczego często są spory o to. Warto wreszcie nadmienić. o co im chodzi. że ustanowił je jakiś człowiek obdarzony władzą czy ewentualnie jakaś istota nadprzyrodzona. Z drugiej strony. iż tak postępować jest dobrze. nie przesądza jeszcze o tym. na podstawie obserwacji czyjegoś postępowania można wprawdzie domyślać się. że jest tak w społeczeństwie. że człowiek. że ktoś ocenia. iż student powinien systematycznie się uczyć. tj. nie wszyscy z nich jednak to czynią. mówimy. Dlatego też prawnicy wiele uwagi poświęcają możliwie precyzyjnemu ustaleniu. że pewne normy „obowiązują absolutnie” . który głosi. ani dlatego.dobrego moralnie. iż taka a taka norma „obowiązuje absolutnie”. nie można jednak stwierdzić tego stanowczo. jakie normy uznaje on za obowiązujące. ani dlatego. którzy uważają. że ktoś uznaje jakąś normę za obowiązującą ze względu na takie czy inne jej uzasadnienie. w jaki sposób ustanowione normy mają być uważane za normy prawne obowiązujące w danym . daje w tej formie wyraz przekonaniu. Zwrot „norma N obowiązuje” jest nie tylko wieloznaczny (nie omówiliśmy tu wszystkich jego znaczeń). To. skazane byłoby na upadek i zagładę. że z punktu widzenia jego moralności ta norma prawna jest normą słuszną. iż kto danej normy nie słucha. Spory takie ciągnąć się mogą w nieskończoność. czy nie obowiązuje.lecz obowiązują niezależnie od czyichkolwiek poglądów i niezależnie od jakichkolwiek faktów społecznych. ale nadto każde z wielu jego znaczeń jest trudne do precyzyjnego sformułowania. co jest „źródłem prawa”. Łatwo więc zrozumieć.nie dlatego. którego członkowie odrzucaliby daną normę. Zapewne wielu studentów uznaje za obowiązującą normę. jeśli dyskutanci nie uzgodnią. tego spotyka za to jakieś zło . czy jakaś norma obowiązuje. ustaleniu tego. iż społeczeństwo. że są i tacy. Po uważniejszym zbadaniu takich wypowiedzi dojść można do wniosku.

jak „powinien czynić” oraz zwrotów równoznacznych . sprowadza się wszelkie normy postępowania. jako postaci wzorcowej. ale często. jaki akt stanowienia jest podstawą obowiązywania danej normy.państwie. Wskazywanie postępowania wyznaczonego przez normę może przybrać postać słowną nakazu zachowania się w określony sposób lub zakazu określonego zachowania . przede wszystkim jako normami tetycznymi. O tym. Prawnicy interesują się normami prawnymi. dowiadujemy się z nagłówka zbioru jednocześnie ustanowionych przepisów prawnych. takie zdanie.” co oznacza. Rady Ministrów czy innego odpowiedniego organu państwowego.i do takiej postaci słownej.. Postać słowna i struktura norm postępowania W rozważaniach z zakresu teorii prawa bierze się najczęściej pod uwagę normy sformułowane za pomocą zwrotów tego rodzaju. błagań czy zachęt). Rolę sformułowania normy może też pełnić zdanie informujące. Nie jest to wszakże jedyna postać sformułowania normy w języku potocznym5. Może być ona wysłowiona w postaci wyrażenia. że wszystkie zawarte w przepisach poniżej ogłoszonych normy obowiązują na podstawie wymienionego w nagłówku aktu normodawczego Sejmu. ale też próśb..”. że dany czyn jest nakazany czy zakazany.. np. bywa traktowane jako wyrażenie równoznaczne z normą. Czytamy więc w Dzienniku Ustaw lub innym dzienniku służącym do urzędowego ogłaszania norm prawnych: „Ustawa z dnia. co nadaje wypowiedzi charakter szczególnie sugestywny (choć może być formą sformułowania nie tylko rozkazów. w których ta norma jest zawarta. „Rozporządzenie z dnia. jest informacją o kwalifikacji pewnych czynów ze względu na określoną normę. ściśle biorąc. a więc ustanowionymi przez właściwy organ państwa. w którym czasownik użyty jest w trybie rozkazującym. w tekście ustawy. która nakazuje czy zakazuje danych czynów.. § 4.

. Wypowiedzi dyrektywalne w praktyce językowej. 79-90.i odpowiednio odwrotnie. Szerzej: M. w jaki sposób ten stan rzeczy ma zostać spowodowany. 5 . Zamiast formułować nakaz podjęcia określonego działania możemy sformułować równoznaczny zakaz powstrzymania się od danego działania. które zabraniają jakiegoś postępowania. a zamiast formułować nakaz powstrzymania się od jakiegoś działania możemy prościej sformułować normę zakazującą danego działania . wyd. Z tego punktu widzenia rozróżniamy normy nakazujące określone postępowanie oraz normy zakazujące. która adresatowi wyznacza jakieś ściślej czy bardziej ogólnie określone zachowanie się. [w:] Dyrektywy i sposób ich wypowiadania. ss. W każdym przypadku norma postępowania jest wypowiedzią. że norma wyznacza adresatowi obowiązek spowodowania pewnego stanu rzeczy (obowiązek jakichś działań zmierzających do spowodowania pewnego stanu rzeczy i zaniechania działań z tym niezgodnych) nie określając bliżej. Te dwie postaci słowne normy mogą się zresztą wzajemnie zastępować.a więc wyznacza mu obowiązek podjęcia pewnego postępowania.się. cyt. a zaniechania zachowania z tamtym niezgodnego. we wszelkich czy też bliżej określonych okolicznościach . Często bywa. Zieliński. Wybór tej czy innej postaci słownej jest w tym przypadku sprawą jedynie redakcyjną.

Niezbędnymi elementami każdej normy są określenie jej adresata oraz określenie postępowania. „Normą zezwalającą” nazywa się bowiem zarówno wypowiedzi uchylające poprzednio obowiązującą normę. które adresat ten ma spełnić. albo tylko w jakichś okolicznościach bliżej określonych.za pomocą schematu: „Każdy. XX § 2). który zresztą trudno byłoby pogodzić z ogólnie przyjmowaną definicją normy postępowania. przy czym wyznaczone postępowanie ma być spełniane albo w każdej sytuacji. jest wieloznaczny i w związku z tym należy go unikać. . jakie elementy treściowe zawiera każda tego rodzaju norma postępowania. normy kompetencyjne. Powstaje problem. która takie zezwolenie („zezwolenie mocne”. o których bliżej mowa będzie w trzeciej części podręcznika6 (rozdz. jak też po prostu wypowiedzi stwierdzające. jak i szczególnego rodzaju normy zakazujące ingerować w jakąś sferę działań osoby.Czasem spotkać się można w literaturze prawniczej z użyciem wyrażenia „norma zezwalająca”. a więc . otrzymujemy wyrażenie będące normą postępowania. gdyż powodować może liczne nieporozumienia. tak strukturę normy najprościej przedstawić w postaci wyrażenia zawierającego znaki zmiennych. Stąd np. że jakaś norma postępowania nie obowiązuje. strukturę normy indywidualnej można ogólnie przedstawić za pomocą schematu: „Osoba x w okolicznościach W powinna czynić (nie czynić) C”. w której jest możliwe. jeśli na ich miejsce podstawimy jakieś odpowiednie wyrażenia. Tak jak strukturę różnych rodzajów zdań w sensie logicznym najprzejrzyściej uwidacznia odpowiednia funkcja zdaniowa. Termin ten. czy też tzw. czy wypowiedzi ograniczające poprzednio sformułowany zakaz. natomiast normę generalną .jaka jest struktura norm tego rodzaju. „chronione”) w tej postaci uzyskuje. Przedmiotem zainteresowania prawników są w pierwszym rzędzie normy generalne i abstrakcyjne.

że norma ta znajduje zastosowanie. gdy w przyszłości znajdzie ona zastosowanie). że przestrzega on danej normy. która nakazuje jakieś postępowanie we wszelkich okolicznościach (jak np. Jeśli więc spotykamy się z wypowiedzią o schemacie „x powinien czynić C”. lecz jeszcze nie zaktualizowany. mówimy. to dorozumiewa się. czyniąc coś takiego. . jest tylko potencjalnym adresatem normy. Wronkowska. osoba. Gdy powstanie sytuacja. znieważania innych. Jeśli spełnienie wskazywanego postępowania ma następować we wszelkich sytuacjach.kto ma cechy T. będąc świadomy tego. itp. to w sformułowaniu normy zazwyczaj po prostu pomija się wzmiankę o tym. można powiedzieć. Dopóki norma nie znajduje zastosowania. Jeśli adresat normy zachowuje się w wyznaczony sposób. Adresat w takiej sytuacji albo zachowuje się w sposób wyznaczony przez normę. 6 Szerzej patrz: K. czyli przekracza (narusza) normę.i ze względu właśnie na tę normę tak się zachowuje . rozpowszechniania wydawnictw pornograficznych. M. co uniemożliwiłoby mu zrealizowanie normy.). że pośrednio. że jej adresat realizuje czy też przekracza normę (chyba. że dana norma takie zachowanie mu nakazuje . nie można orzekać. Świrydowicz. w których jest to możliwe. powstrzymanie się od fałszowania pieniędzy. że stale znajduje zastosowanie. albo zachowuje się w sposób niezgodny z normą. czyli realizuje obowiązek wyznaczony mu przez normę. obowiązek jej jest tylko potencjalny. Jeżeli powstaje wymieniony w normie zespół okoliczności.mówi się. w której adresat normy ma postąpić we wskazywany mu sposób. S. w której norma nakazuje postąpić czy postępować w określony sposób. a więc sytuacja. obowiązek adresata staje się obowiązkiem już zaktualizowanym. O normie. że x ma obowiązek tak postąpić w każdej sytuacji. w okolicznościach W powinien czynić (nie czynić) C”. której wyznacza ona jakieś postępowanie. Dopóki norma nie znajduje zastosowania. krócej: realizuje normę.

które są jej potencjalnymi czy też. czy też zaniechania zamiast nakazywanych działań). O nieporozumieniach dotyczących tzw. nie związane z osobą adresata (W. czy ogólne. „Państwo i Prawo” 1975 nr 7.Zieliński. przy czym zakres normowania składa się z dwóch części: z części pozytywnej obejmującej w ten czy inny sposób określone zachowania się nakazywane przez normę. Klasę zachowań. 57-64. Z. Możemy przy tym w tego rodzaju zespołach okoliczności wyróżniać okoliczności dotyczące cech charakteryzujących adresata normy (T .np. Ziembiński. których dana norma dotyczy.. ze względu na pewną powstałą sytuację. to znaczy mające więcej niż jednego adresata). aktualnymi już adresatami (z tego punktu widzenia odróżnić można normy faktycznie nie znajdujące adresata o przewidywanych cechach. że jest urzędnikiem) oraz okoliczności sytuacyjne. ss. Klasę sytuacji (to znaczy zespołów powstających okoliczności). nazywamy zakresem zastosowania tej normy.norm zezwalających”. czyli normy faktycznie bezprzedmiotowe.z klasy zachowań niezgodnych z zachowaniem nakazywanym przez tę normę.np. . oraz z części negatywnej obejmującej zachowania się zakazane ze względu na tę normę (a więc działania zamiast nakazywanych zaniechań. Norma generalna określa rodzajowo zakres podmiotów. W przypadku normy konkretnej zakres normowania w części pozytywnej składa się z jakiegoś jednego tylko czynu. że naruszone zostały istotne interesy państwa). oraz normy faktycznie jednostkowe. nazywamy jej zakresem normowania. w których dana norma znajduje zastosowanie. . a w części negatywnej .

Zachowania już zrealizowane możemy jedynie chwalić albo ganić.czynów każdego takiego podmiotu) odnosi się dlatego do przyszłości i do czynów uważanych za zachowania dowolne danego podmiotu. Zaletą takiego ujęcia redakcyjnego jest to. co już się stało. że byłoby niecelowe zwracać się do kogoś z nakazem czy zakazem takich zachowań. rys. karać za nie bądź nagradzać.przy czym domyślne jest. które nie są dowolne (jak np. to powinna czynić C” . . jak określona w normie. możemy przedstawić poglądowo za pomocą wykresu (patrz obok.Zakres zastosowania i zakres normowania normy. 10). której adresatem jest podmiot A. W rozważaniach prawniczych uważa się za dogodne przedstawienie norm generalnych i abstrakcyjnych w postaci gramatycznej okresu warunkowego: „Jeśli jakaś osoba ma właściwości T i powstały okoliczności W. zachowania osoby głęboko uśpionej) lub miałyby być zrealizowane w przeszłości. w których powstaje taka sytuacja. że wypowiedź ta dotyczy wszelkiej osoby o takich właściwościach i wszelkich przypadków. że w poprzedniku tego rodzaju okresu warunkowego (nazywanym tradycyjnie. Wydzielanie zakresu zastosowania z klasy możliwych przyszłych sytuacji oraz zakresu normowania z klasy możliwych przyszłych czynów podmiotów A (odpowiednio . nie można jednak oddziaływać na to. choć niezbyt właściwie.

a mianowicie: „Każdy. to woźny w danym gmachu powinien zamknąć okna”. jaki element treści określają dane słowa. kto ma właściwości T i znalazł się w okolicznościach W. powinien czynić C”. normy: „Każdy. „Jeśli jest czas burzy.”. . Spory prawników dotyczące tego. Zaznaczyć jednak należy. co redagując ją umieszczono w poprzedniku okresu. . Można przy tym charakterystykę właściwości adresata ujmować jako element okoliczności zastosowania (TW) albo okoliczności zastosowania ująć w charakterystyce wskazywanego czynu (CW).Jeśli ktoś jest woźnym w danym gmachu. to powinien zamknąć okna w czasie burzy”.„hipotezą normy”7) ujmowane są elementy określające cechy adresata oraz zakres zastosowania normy. co ma być według redakcyjnego ujęcia danej normy zaliczane do jej „hipotezy”. że przy takim ujęciu redakcyjnym powstawać mogą nieporozumienia i zawile spory co do charakteru powiązania pomiędzy poprzednikiem a następnikiem takiego okresu warunkowego. a co w następniku.. są więc w znacznej części sporami jałowymi.... Czy przykładowo rozważana norma wysłowiona w postaci okresu warunkowego „warunkowo” wyznacza powinność danego działania? Powinność jest bezwarunkowa. a nie sprawą o istotnym znaczeniu. kto jest woźnym w danym gmachu. „Jeśli ktoś jest woźnym w danym gmachu i jest czas burzy. to powinien zamknąć okna”. Użycie takiej czy innej formy słownej jest w tym przypadku sprawą dogodności stylistycznej. lecz to. że norma tak sformułowana jest równoznaczna z normą sformułowaną bez użycia spójnika „jeżeli. natomiast w następniku (zwanym „dyspozycją”) ujmowane są elementy określające zakres normowania. Równoznaczne są np. to. a co do „dyspozycji”. Pamiętać wszakże należy.. powinien zamknąć okna w czasie burzy”. Przy ujmowaniu normy w strukturę okresu warunkowego nie tyle ważne jest. tyle że dotyczy podjęcia działania dopiero po wystąpieniu określonych okoliczności.

Por. przez którego spełnienie dana norma zostaje zrealizowana. Chodzi tu przy tym o jakieś okoliczności dodatkowo określone przez normę. iż powinno być tak. i powinno być tak. że nie wiadomo. to powinieneś czynić C”. że pierwsze wyznaczają powinność „warunkową”. a także mogą być łączone spójnikami w wyrażenia bardziej złożone („Powinno być tak. Formułując normę głoszącą. że A czyni C. XVI § 5. żądamy spełnienia przynajmniej jednego z tych czynów (przy czym wypowiedź tę możemy rozumieć albo w ten sposób. jak powinność wyznaczona przez dyrektywę techniczną „Jeśli chciałbyś osiągnąć B. że A czyni C lub D. albo . nie można zamykać zamkniętego okna ani otwierać na oścież otwartego). a nie okoliczności takie. kto ma właściwości T i znalazł się w okolicznościach W. to powinieneś je zamknąć” mógłby być bez przeszkód pominięty. żądamy spełnienia obu tych czynów. że A czyni C i D. że A czyni P”). Poprzednik normy „Jeśli okno jest otwarte. a więc np. że adresatowi pozostawia się swobodę wyboru. 7 . rozdz. w których nakazane czyny mają być przez adresata normy realizowane. Kryterium odróżniania norm „hipotetycznych” i „kategorycznych” nie stanowi więc to. Normy mogą zawierać wskazania złożone („Powinno być tak. że A czyni C i D”).: „Powinno być tak. Nie jest to więc taka powinność.że się jej nie pozostawia). że każdy. a następnie umieszcza się opis czynu. których powstanie jest jedynie warunkiem umożliwiającym podjęcie danego czynu (np. a drugie . iż zwrot powinnościowy umieszcza się na początku wypowiedzi. iż powinno być tak. lecz forma redakcyjna wskazania okoliczności. czyni C”. Formułując normę. bo służy tylko wyrażeniu myśli normodawcy. czy podjęcie nakazywanego działania będzie w ogóle potrzebne z jego punktu widzenia. całkiem odmienne znaczenie słowa „hipoteza”.„bezwarunkową”. W rozważaniach z zakresu logiki norm dogodnie jest przyjmować taki schemat struktury normy.

Wystarczy zresztą podać do wiadomości. to organy państwowe powinny mu wymierzyć karę pozbawienia wolności do lat 2.). Do tych ostatnich należy np. drugą . Ta druga norma wtedy znajdzie zastosowanie. 173 § 1 k. która w przypadku. podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. gdy pierwsza norma zostanie przez kogoś w sposób oficjalnie stwierdzony naruszona. jest pewnym zabiegiem socjotechnicznym ze strony normodawcy. polegająca na tym. nakazuje innemu podmiotowi (w przypadku norm prawnych . ograniczenia wolności albo grzywny” (art. o których wspomina się w trzeciej części podręcznika) albo powiązaniami pozalogicznymi. powiązanie jakiejś normy (normy sankcjonowanej) z odpowiednią normą sankcjonującą.organowi państwa) wykonać takie działanie. by już każdy mieszkaniec kraju wiedział.do organów wymiaru sprawiedliwości.k.: „We wszelkich okolicznościach każdy obywatel powinien nie rozpowszechniać pism. fotografie lub inne przedmioty mające charakter pornograficzny. które ma zmusić adresata pierwszej normy do posłuszeństwa (sankcja egzekucji) lub spowodować dlań jakąś dolegliwość za niezrealizowanie normy (sankcja kary). gdyby ktoś nie zrealizował swego obowiązku wyznaczonego przez pierwszą normę.Normy mogą być powiązane ze sobą związkami natury logicznej (co jednak przedstawia swoiste i trudne problemy. „sankcja nieważności”. Powiązanie takie ma charakter funkcjonalny. iż: „Kto rozpowszechnia pisma. Ludzie nie zawsze skłonni są spełniać swe obowiązki i z tego powodu norma ustanawiana dla innych bez ich zgody jest zwykle połączona w systemie prawnym z inna normą. ograniczenia wolności albo grzywny” (norma sankcjonująca). Całkowicie odmienny charakter ma tzw. druki. że kto nie przestrzega . fotografii lub innych przedmiotów mających charakter pornograficzny” (norma sankcjonowana). Mamy więc powiązane ze sobą dwie normy: jedną odnoszącą się do zachowań ogółu osób podlegających danemu systemowi prawnemu. „A jeśliby ktoś naruszał tę normę. czego powinien nie czynić. Np. druków.

olśniewający. szczery. dziurawy. Zadania 1. brązowy. a następnie w pełni rozwinięte zdanie w sensie logicznym opisujące przeżywaną ocenę. w jaki sposób dokonać pewnej czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie. „Piotr świadomie mija się z prawdą”. Czy wypowiedź „Jan Kowalski był w dniu 27 VIII 1993 r. czy są to oceny zasadnicze samoistne. twardy. wskazując. silny. długi. smaczny. d) . że obowiązuje norma: a) „Każdy powinien zdjąć czapkę wchodząc do pokoju”. b) indywidualnej i abstrakcyjnej.normy prawnej wskazującej. c) generalnej i abstrakcyjnej. gdy stwierdzasz. potężny. które Twoim zdaniem wyrażają ocenę: kwadratowy. burzliwy. Czy i ewentualnie jaka jest różnica między znaczeniem pierwszej i drugiej wypowiedzi o Janie?. b) „Osoby rejestrujące motocykl powinny uiścić opłatę rejestracyjną”. „Piotr łże”. Sformułuj oceny jakiegoś faktu z różnych punktów widzenia. a następnie sformułuj ocenę globalną. 2. Co masz na myśli. wstrętny. tłusty. Podkreśl wśród następujących orzeczników te. o Piotrze? 4. szpetny. czy podbudowane instrumentalnie. 6. Podaj przykład normy zarazem: a) indywidualnej co do określenia adresata i konkretnej. ten nie osiąga przez swoje działanie zamierzonych skutków prawnych. „Jan plecie głupstwa”. „Jan popełnia zasadniczą omyłkę w tej prelekcji”. wieczorem nadzwyczaj uroczy” jest wypowiedzią jednoznaczną? Uzasadnij dokładnie odpowiedź. zloty. c) „Każdy zdrowy człowiek powinien codziennie robić gimnastykę poranną”. atrakcyjny. 7. Sformułuj wypowiedź oceniającą. w szczególności traci w związku z tym możność uzyskania ochrony pewnych swych interesów ze strony organów państwa. 3. zacny. 5.

Wskaż dyrektywy techniczne lub zespół dyrektyw technicznych. Przedstaw w postaci wypowiedzi warunkowej normy wyrażone w następujących przepisach kodeksu cywilnego: a) „Użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy”. c) „Sprzedawca obowiązany jest udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej oraz wydać posiadane przez siebie dokumenty. c) wypowiedzi charakteryzującej daną czynność jako nakazaną czy zakazaną. b) „Powinienem ucząc się z mojego podręcznika zaznaczać na marginesie miejsca niezrozumiałe dla mnie”. . e) „Każdy pełnoletni obywatel RP powinien posiadać dowód osobisty”. 10. b) „Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli”. b) wypowiedzi powinnościowej. które jej dotyczą”. c) „Powinienem znać bieg linii tramwajowych w moim mieście uniwersyteckim”. Sformułuj też zdanie opisujące fakt ustanowienia tej normy. f) „Każdy powinien być surowy w ocenach samego siebie”? 8.„Osoby bardzo otyłe powinny nie ubierać się na biało”. 9. na których podstawie uznajesz normy: a) „Powinienem przejrzeć notatki z wykładu jak najprędzej po jego zakończeniu”. Sformułuj jakąś normę w postaci: a) wypowiedzi rozkazującej.

aby dokonać rabunku na morzu. XI przep. Czy sądzisz.11. 14. Czy prawodawca ustanawiający normę: „W razie pożaru na terenie zakładu pracy każdy pracownik powinien brać udział w zwalczaniu skutków pożaru” pragnie. Podaj przykład normy nakazującej połączonej z normą wyznaczającą sankcję za niezrealizowanie pierwszej. aby ta norma znalazła zastosowanie? 12.k. wprowadzających k.) nakazująca sędziemu wymierzyć karę więzienia do lat 10 osobie. że norma (wyrażona w art. została przez jakiegoś polskiego sędziego zrealizowana w bieżącym roku? 13. . która uzbraja statek morski. Wskaż zakres zastosowania oraz zakres normowania dla normy: „Na żądanie interesanta każdy urzędnik powinien poinformować o podstawie prawnej wydanej przez niego decyzji”.

Interpretacje słów „musi” i „może” Często mówi się nie. W tej interpretacji „musi być A” znaczy: „Wśród zdań uznanych przez nas za prawdziwe są zdania. kto zna twierdzenie Pitagorasa. że tak a tak być może. czy też.taka implikacja jest bowiem prawdziwa i zachodzi odpowiedni związek między tym. Niejednokrotnie przy tym użycie zwrotu „może” czy „musi” w pewnej wypowiedzi łączy w sobie elementy kilku zasadniczych znaczeń. prowadzi do sprzeczności ze zdaniami uznanymi przez nas uprzednio za . Zgodzi się na to każdy. z których wynika. w którym przyprostokątne mają odpowiednio 3 cm i 4 cm. a tym. że jeśli przyprostokątne mają 3 cm i 4 cm. lecz że tak a tak być musi. że tak a tak „musi” być. „W trójkącie prostokątnym. że tak a tak jest.Rozdział X WYPOWIEDZI MODALNE § 1. Jakie jest znaczenie zwrotu „musi” w tym przykładzie? Chcemy tu stwierdzić. przeciwprostokątna musi mieć 5 cm”. jeśli kto woli: „Założenie. co głosi następnik. Użyliśmy tu więc słowa „musi”. aby wskazać na pewien związek między zdaniami: mianowicie na stosunek wynikania między zdaniami już uprzednio uznanymi przez nas za prawdziwe a zdaniem głoszącym. a częste posługiwanie się tymi zwrotami przez prawników wymaga uważnego rozróżniania przynajmniej kilku podstawowych znaczeń tych słów. że ze zdań: „W każdym trójkącie prostokątnym suma kwadratów boków przyprostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej” oraz „Suma kwadratów liczb 3 i 4 równa się kwadratowi liczby 5” (które to zdania uznajemy za prawdziwe) wynika. to przeciwprostokątna ma 5 cm . jak i zwrot „może być” są wieloznaczne. Taki sposób rozumienia zwrotu „musi” nazywamy jego interpretacją logiczną. iż nie jest A. co głosi jej poprzednik. że A” albo. Zarówno zwrot „musi być”.

że musi wystąpić. że realizuje się fakt A”. lecz także na to. Mowa tu więc nie o wynikaniu zdania ze zdań. ale dzień nie jest przyczyną nocy.prawdziwe”. które nieuchronnie powodują. itd. gdyby było inaczej niż A. o którym mówi się. Taki sposób rozumienia zwrotu „musi być A” nazywamy jego interpretacją dynamiczną. iż „konieczność” zdania A polega na tym. że aprobujemy stan A. że ta wysokość temperatury jest nieuchronnie spowodowana przez . o których mowa w zdaniach składowych implikacji. Od logicznej i dynamicznej interpretacji słowa „musi” różnią się zasadniczo jego dwie inne interpretacje: aksjologiczna i tetyczna. to Piotr musi być (w interpretacji logicznej) starszy od Zofii: wynika to. Np. skoro wiadomo. Jeżeli Piotr jest o miesiąc starszy od ojca Zofii.: „Oddział nie posiadający amunicji musi ulec dobrze uzbrojonemu wrogowi”. bo to. Interpretacja dynamiczna jest więc węższa niż logiczna. VII § 6) stwierdzając związek wynikania nie zawsze stwierdzamy odpowiedni związek przyczynowy między faktami. „Ciało nie podparte musi (w zwykłych warunkach) spadać”. iż zdanie stwierdzające taką wysokość temperatury wynika z innych zdań uznanych za prawdziwe. Zdanie „Temperatura w pokoju musi wynosić 18°C” wzięte w interpretacji aksjologicznej nie znaczy. W tej interpretacji „musi być A” znaczy: „W istniejącym zespole okoliczności są czynniki. nie jest przyczyną urodzenia się Zofii w latach późniejszych. inaczej: że byłoby źle z jakiegoś względu. iż wynika ono ze zdań już stwierdzonych. Kiedy indziej zwracamy uwagę nie tylko na to. że Piotr urodził się przed ojcem Zofii. a dezaprobujemy stan nie-A. ani też. lecz o powodowaniu faktu opisywanego w zdaniu przez inne fakty. że Zofia jest młodsza od swego ojca. gdyż (jak mówiliśmy w rozdz. W interpretacji aksjologicznej używamy zwrotu „musi być A” dla wyrażenia oceny. że fakt. jest spowodowany w sposób nieuchronny przez jakieś istniejące czynniki. Skoro teraz jest dzień w Poznaniu. że Piotr musi być (w interpretacji dynamicznej) starszy od Zofii. Nie można natomiast powiedzieć. to wkrótce musi nastąpić noc.

k. czy gdy będzie tak a tak.do istniejącego układu czynników. Pamiętajmy przy tym. Brany w interpretacji tetycznej zwrot „musi być A” znaczy tyle.bo nie udałoby się nam jakieś doświadczenie. Musimy leczyć zęby. Te cztery interpretacje słowa „musi”.do zdań uprzednio przez nas stwierdzonych.działające w danej sytuacji czynniki. Piotr nie musi (w interpretacji aksjologicznej) grać w szachy: jak nie będzie grał. 3) przy interpretacji aksjologicznej . które dotąd omówiliśmy. gdyby temperatura w pokoju była inna niż 18°C . i dokonujemy oceny globalnie. chroni przed większym jeszcze bólem i chorobami. Zwrot „musi” nie wyraża w tym przypadku myśli. które mają być przyczyną czegoś. odniesienia do czegoś: 1) przy interpretacji logicznej . bierzemy w jakiś sposób pod rozwagę wszystkie strony dobre i wszystkie złe. lecz myśl.do obowiązujących w danej . w tym przypadku . „Musi” (w interpretacji tetycznej). a więc do stanu naszej wiedzy. kto przystąpił do gry w szachy przyjmując tym samym. choć z tego powodu zapewne nic złego się nie stanie. Jeżeli sędzia orzeka karę śmierci. że wymierzenie w tym przypadku kary utraty praw nakazane jest przez obowiązującą sędziego normę . jeśli sędzia tej kary nie orzeknie. bo choć to bywa bolesne. Jeśli nie zrobi pierwszego ruchu.normy obowiązujące tego.a mianowicie normę wyrażoną w przepisie art 40 § 1 k. że zazwyczaj zastanawiając się nad tym. to nie dojdzie do gry w szachy zgodnej z regułami. 4) przy interpretacji tetycznej . nic złego się nie stanie. to musi też orzec karę pozbawienia praw publicznych. że będzie przestrzegać reguł tej gry. 2) przy interpretacji dynamicznej . o czym mowa. bo tak nakazują jakieś normy. Ale jeśli gra. co: „zrealizowanie stanu rzeczy A jest komuś nakazane przez jakąś normę”. ale to. że byłoby źle. Nie musi też (w interpretacji tetycznej) grać w szachy. bo zaszkodziłoby to naszemu zdrowiu itp. i gra białymi. to musi zrobić pierwszy ruch. że źle będzie. wymagały w każdym przypadku relatywizacji. bo nikt nie narzucił mu normy nakazującej grę.do czyichś ocen. to będzie dobrze czy będzie źle.

że o prawdziwości q jesteśmy mocno przeświadczeni. że 2 x 2 = 4. to wtedy zwrot ten służy nam po prostu do wyrażenia tego. że „musi być q”. Podobnie dwojako możemy interpretować np. iż jest p (uznaliśmy zdanie p za niewątpliwie prawdziwe).że brak . gdybyśmy mieli wątpliwości co do prawdziwości zdania p. Mówiąc: „Trójkąt może być taki. że wynika ono ze zdania p. że wszystkie jego kąty są kątami ostrymi”. Oczywiście jeśli wydaliśmy sąd. iż nie znamy takiego zdania prawdziwego. że jest A”. nie prowadzi do sprzeczności ze zdaniami poprzednio uznanymi za prawdziwe”. iż nie zrealizuje się A. nakazujących zrealizowanie rozważanego stanu rzeczy. mówimy: „Dwa razy dwa musi być cztery”. niebezpieczeństwo utraty życia. inaczej . wypowiedź „Aresztowany musi iść z policjantem na posterunek” . bo tak nakazują normy prawne oraz ze względu na to.dziedzinie norm. że A. Użyty w interpretacji dynamicznej zwrot „może być A” wyraża myśl. Zapewne nie bylibyśmy mocno przeświadczeni o prawdziwości q. to używamy zwrotu „musi” po prostu dla wyrażenia tego.„musi”. i jesteśmy przekonani. co: „Wśród zdań naszej wiedzy (tj. Natomiast gdy używamy zwrotu „musi być A” w interpretacji psychologicznej. przewyższające zło płynące z faktu aresztowania. iż A. że q wynika ze zdania poprzednio uznanego za prawdziwe. Analogicznie wieloznaczny jest też zwrot „może być A”. iż nieprawda. że jesteśmy silnie przeświadczeni o tym. z którego wynikałoby. Inaczej mówiąc: „Założenie. że w danej sytuacji brak czynnika. grozi mu zło. i myśl. a nie mielibyśmy innych argumentów przemawiających za prawdziwością zdania q. wśród zdań uznanych przez nas za prawdziwe) nie ma zdania. chcemy wyrazić myśl. Zwrot „może być A” znaczy w interpretacji logicznej tyle. że z p wynika q. możemy w tej wypowiedzi wyrazić i myśl. poza tym. że jesteśmy silnie przeświadczeni o tym. z którego wynikałoby. iż tak nie jest. to mówiąc. Jeśli np. który powodowałby to. że jeśli spróbuje ucieczki. np.

iż przy długotrwałym silnym wietrze północnym temperatura może nie wynosić 30°C. O co innego idzie nam. bo jeśli sytuacja obejmuje dodatkowo wymieniony czynnik. iż nie wystąpi ta temperatura w tym układzie. Nie jest natomiast prawdą. który byłby przyczyną powstania stanu nie-A. jeśli chory będzie jeść miód”. jeśli w inny odpowiedni sposób ułoży swój jadłospis. że: „Latem w Polsce w południe temperatura może nie wynosić 30°C”. że przy schorzeniach wątroby chory może nie jeść miodu .: „Ktoś może czynić C” . bywa używany w co najmniej dwóch różnych znaczeniach. Chcemy wówczas wyrazić myśl. które byłyby przyczyną wystąpienia tej temperatury.czynnika.to jest interpretacji uwzględniającej związek faktu A (jakiegoś ludzkiego zachowania się) z jakimiś normami. Prawdą jest natomiast. godzina południowa) brak jest czynnika. Szczególne trudności sprawia posługiwanie się zwrotem „może” w interpretacji tetycznej. że w podanym zespole okoliczności (obszar Polski. który sam przez się powodowałby wystąpienie temperatury 30°C. pora letnia. np. W tych przypadkach zwrot „może”. jeśli będzie A.nie zaszkodzi mu to. „Przy schorzeniach wątroby chory może jeść miód” znaczy: „Nie będzie źle. bowiem w podanych okolicznościach brak jest też czynnika. że nie powstanie temperatura 30°C. np.jeśli zdanie to rozumiemy jako informację. nie zaszkodzi choremu.: „Latem w Polsce temperatura w południe może wynosić 30°C” . bo przy tej dodatkowej okoliczności niewątpliwie brak zespołu czynników. który by powodował. Zresztą można też stwierdzić. że: „Latem w Polsce temperatura w południe przy długotrwałym silnym wietrze północnym może wynosić 30°C”. Wśród stwierdzonych faktów żadne z osobna ani wszystkie razem nie są przyczyną ani w ogóle warunkiem wystarczającym wystąpienia temperatury 30°C. że nie będzie źle wedle czyjejś oceny. które trzeba starannie rozróżniać w rozważaniach . gdy używamy zwrotu „może być A” w interpretacji aksjologicznej. Np. Prawdą jest też. że nie będzie jadł. to czynnik ten powoduje.

powoduje skutki prawne. upoważnienie do wydania wyroku. bo w przypadku spornym kompetencję do takiego stwierdzenia ma tylko sąd wydający wyrok. o które ze znaczeń chodzi. w której nic nie przeszkadza mu ukradzionej rzeczy używać. a inni (w tejże interpretacji) mogą: będzie tak np. W tym przykładzie chodzi o to. zmuszając czytelnika ustawy do bacznego śledzenia. to zapytywany przez sąd świadek może stwierdzić.. iż tak jest (wolno mu. W tym przypadku używamy słowa „może” dla wyrażenia naszej niepewności. że właścicielowi nie jest zakazane używać danej rzeczy. To oczywiście wcale nie wyklucza takiej sytuacji. gdy ktoś ukradnie daną rzecz jej właścicielowi i jest w takiej sytuacji. czy rzeczywiście jest . a sąd go o to pyta). a inni nie mogą” znaczy to. a szeregowiec w czasie służby nie może”. Niejednokrotnie w jednej i tej samej ustawie prawodawca używa zwrotu „może” w różnych interpretacjach i w różnych odmianach interpretacji tetycznej („wolno mu”. Gdy mówimy: „Właściciel rzeczy może używać jej. co: „nie jest mu zakazane”. że obowiązujące normy prawne stwarzają dla sędziego kompetencję.prawniczych.że wyrok wydany przez sędziego jest według obowiązujących przepisów „ważny”. a prokurator nie może wydać wyroku”. naszych wątpliwości. jeśli przez słowo „może” rozumieć: „ma kompetencję. Wreszcie zwrotu „może być A” używamy czasem w jego interpretacji psychologicznej. a nawet ma obowiązek to stwierdzić. nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. a wyrok wydany przez prokuratora jest nieważny. „Osoba cywilna może nosić kapelusz. jest upoważniony do stwierdzenia w sposób powodujący skutki prawne”. że właściciel nie może (w interpretacji dynamicznej) używać rzeczy. Świadek nie może jednak tego stwierdzić. W tym przykładzie zwrot „może” znaczy po prostu tyle. a innym jest to zakazane (poza określonymi przez prawo przypadkami). Jeśli ojcem dziecka kobiety niezamężnej jest Piotr. „ma kompetencję”). „Sędzia może wydać wyrok. jeśli mu o tym wiadomo. a prokurator tych kompetencji nie ma: inaczej .

Zdania asertoryczne po prostu stwierdzają to a to.A. co: „Przypuszczam. ze względu na czyjeś oceny lub ustanowione przez kogoś normy . Pominęliśmy np. Np.o czym będzie mowa w następnym paragrafie.: „Kwadrat musi mieć cztery boki”. nie jestem tego pewien”. konieczności czy możliwości uznawania jakichś zdań za prawdziwe. o czym będzie mowa dalej. że tak a tak jest. że przypuszczamy. § 2.: „Może Kowalski mieszka nie po tej.że tak a tak być musi. apodyktyczne i problematyczne (modalności aletyczne). np. choć tego nie twierdzimy. Należy też zwrócić uwagę. że tak a tak być musi. Ten nasz stopień pewności co do tego. jest w jakiś sposób związany z prawdopodobieństwem zrealizowania się A.: „Jutro może być pochmurnie”. że może być A ze względu na nasz stan wiedzy. ze względu na istniejący w danej sytuacji układ czynników. Rozróżnia się z tego względu zdania asertoryczne. iż jest A. Podstawą rozróżniania tych rodzajów zdań jest to. Zdania apodyktyczne stwierdzają. Podane tu wyliczenie znaczeń słów „musi być tak a tak” oraz „może być tak a tak” nie jest bynajmniej wyczerpujące. Nie chodzi nam wtedy o to. że tak a tak być może. że Kowalski mieszka po tamtej stronie ulicy”. czy też . czy . że omawiane w tym paragrafie znaczenia zwrotu „może być A” określają możliwość jedynie jednostronną.że tak a tak być może (w logicznej lub ewentualnie w dynamicznej interpretacji tych słów). czy zdania głoszą.: „Warszawa jest stolicą Polski”. „Tak mi się wydaje. czyli według tego. np. w jaki sposób zdania te stwierdzają pewne fakty. sprawę dyskutowanej w filozofii konieczności czy możliwości istnienia jakichś bytów. czy A.ale o to. Natomiast zdania problematyczne orzekają. Modalność zdań Często spotkać się można z dzieleniem zdań według ich modalności. a po tamtej stronie ulicy” znaczy tyle. np. natomiast zwrot ten używany jest często na określenie możliwości dwustronnej (w danej interpretacji) . i inne1. .

że musi być A. iż zakładalibyśmy. że może być nie-A (możliwość dwustronna). z których wynika A (musi być A). 2) uznajemy za prawdziwe zdania. że musi być A. mamy na myśli i to. Patrz: W. Gdybyśmy natomiast rozumieli zwrot „może” w ten sposób.że może być nie-A (przy jednostronnym rozumieniu możliwości). to niewątpliwie stwierdzamy. wiążemy zawsze z tym. że zachodzi A. że może być A. Byłyby wtedy trzy wyłączające się wzajemnie sytuacje. to z tego. nie prowadzi do sprzeczności z posiadaną wiedzą. iż przyjęcie. to wtedy z tego. nie wynika. to niewątpliwie może być A. z tego zaś . czy może być nieA (możliwość jednostronna). ale to z założenia wykluczamy). że jest A. wynika. głoszące. że może być A. że chodzi o możliwość jednostronną. że może być A. 183. i to. to widocznie jest A. to brak nam wiadomości. Nie zachodzi natomiast wynikanie w kierunku odwrotnym: z tego. s. z których wynika negacja A (musi być nie-A). Zatem ze zdania apodyktycznego wynika odpowiednie zdanie asertoryczne. bywają rozumiane dwojako: albo chodzi nam tylko o to. a skoro jest A. że jest nie-A. mianowicie. że może być A. że może być A. że musi być nie-A. a więc że A jest możliwe. z których by wynikało. że może być A. Jeśli bowiem ze stwierdzonych przez nas zdań wynika. Warszawa 1972. że możliwości zawsze chodzą w parze (to.Należy przy tym zauważyć. że nie-A (chyba że nasza wiedza nie jest wolna od sprzeczności. nie wynikałoby. iż może być A. a nie zastanawiamy się nad tym. 3) nie uznaliśmy dotąd 1 . a z asertorycznego problematyczne (przy jednostronnym pojmowaniu możliwości). albo mówiąc. Podstawy logicznej teorii przekonań. Gdy mówimy. Odpowiednio z tego. że A. że zdania problematyczne. Skoro musi być A. Marciszewski. że może być nie-A). Jeśli przyjmiemy. że musi być A. czy że musi być A. że: 1) uznajemy za prawdziwe zdania. wynikać będzie. Pomieszanie tych dwóch znaczeń zwrotu „może” prowadzi nieraz do nieporozumień. że może być A.

musimy też zakładać. które nigdy nie są oba fałszywe. Natomiast gdy mowa o możliwości dwustronnej. Na wykresie tym strzałka oznacza wynikanie zdań. ale może też nie być A”. nie prowadzi do sprzeczności z przyjętymi dotąd stwierdzeniami.możliwości dwustronnych. . choć w pewnych przypadkach są oba prawdziwe (przy założeniu oparcia treści wszystkich tych zdań modalnych na tej samej wiedzy). zdanie „Może być A i może być nie-A” oraz zdanie „Musi być A” są zdaniami względem siebie przeciwnymi. lecz jest zaprzeczeniem zdania „Może nie być A” czy „Może być nie-A”. linia podwójna . a trójkąta . na którym kształt prostokąta dotyczy możliwości jednostronnych.zdania stanowiące pary zdań względem siebie przeciwnych. Przedstawiamy to na wykresie. że ani przyjęcie. ani przyjęcie. ani tym bardziej nie jest jego zaprzeczeniem. W naszych dalszych rozważaniach używać będziemy słowa „może” mając na myśli możliwość jednostronną. że nie jest A. Za pomocą pojęcia możliwości jednostronnej łatwo jest bowiem wytłumaczyć pojęcie możliwości dwustronnej.za prawdziwe ani takich zdań. ze względu na który tak być musi czy może. czy można je uznać za prawdziwe. z których wynika A (może być A i może być nie-A). Stwierdzając związki logiczne między zdaniami modalnymi odnoszącymi się do tego samego stanu rzeczy A. że jest A. Tę ostatnią wyrażamy potocznie np. Rozstrzygając o wartości logicznej zdań apodyktycznych czy problematycznych trzeba zawsze pamiętać. tzn. a linia przerywana . czy też: „Może być. jest zależne od stanu wiedzy. słowami: „Może być. ale nie musi być A”. zdanie „Musi być A” nie wyklucza zdania „Może być A”. ani takich. że gdy mowa o możliwości jednostronnej. Zapamiętajmy więc. że każdorazowo odwołujemy się do tego samego stanu wiedzy. linia ciągła łączy pary zdań sprzecznych. czy za fałszywe. z których wynika negacja A. że to.takie zdania. na który się powołujemy.

Modalności normatywne (deontyczne) Zdania zawierające słowa „musi” oraz „może”. co nakazuje ta norma. że ktoś tak a tak „musi” czy „może” postąpić ze względu na jakąś normę. Ograniczymy się w tym miejscu do omówienia tylko sześciu podstawowych modalności normatywnych (deontycznych): ze względu na pewną normę rozważany czyn danej osoby może być nakazany. jaśniej jest powiedzieć. zakazany. fakultatywny. Stąd mówi się. indyferentny czy też być przedmiotem obowiązku (pozytywnego albo negatywnego). który byłby czynem w taki czy inny sposób niezgodnym z tym. że zdania orzekające o kwalifikacji danego czynu danej osoby ze względu na jakąś normę (zdania deontyczne) charakteryzują modalność normatywną czynów. mają jednak pewne wspólne właściwości formalne. Zamiast więc mówić. W szczególności zachodzą podobieństwa między zdaniami modalnymi aletycznymi orzekającymi. używane w tylu różnych znaczeniach. to wszelki taki czyn C osoby x. że ze względu na jakąś normę dana osoba „musi” tak a tak postąpić.§ 3. że „musi” czy też „może” tak a tak być w rzeczywistości. Jeśli dana norma n nakazuje osobie x postąpić w określony sposób. że dany czyn C jest osobie x ze względu na normę n nakazany (co skrótowo zapiszemy Nncx). oraz zdaniami orzekającymi. jest czynem tej osobie zakazanym . dozwolony.

że dana norma w ogóle danego działania czy zaniechania nie dotyczy. który nie jest osobie x przez normę n zakazany. Oczywiście wyklucza się. by jeden i ten sam czyn był i nakazany. mówi się. że taki czyn jest przedmiotem obowiązku tej osoby ze względu na tę normę (Oncx). co uniemożliwia jego spełnienie. choćby dlatego. zakazane jest podjęcie tego działania itd. to mówimy. Jeżeli ze względu na normę n dany czyn C osoby x jest czynem i dozwolonym. i fakultatywnym. jest czy to nakazany. i zakazany przez tę samą dorzecznie sformułowaną normę (lub wolny od niezgodności wewnętrznej zespół norm) może być jednak i nienakazany. to znaczy. że ten czyn jest czynem indyferentnym ze względu na tę normę (Incx). jest czynem dozwolonym tej osobie (Dncx). Jeśli norma nakazuje zaniechać pewnego działania. to czynem zakazanym jest zaniechanie danego działania lub uczynienie czegokolwiek. Często jednak mówi się o czyimś obowiązku mając na myśli jedynie czyny nakazane tej osobie.jak na wykresie dotyczącym modalności aletycznych). . Jeśli dany czyn danej osoby nie jest indyferentny. który nie jest nakazany. i niezakazany. Między zdaniami deontycznymi określającymi kwalifikacje jakiegoś czynu C osoby x ze względu na normę n (czy też jakiś wolny od wewnętrznej niezgodności zespół norm) zachodzą związki przedstawione na poniższym wykresie (oznaczenia związków między zdaniami . Jeśli norma nakazuje działać w pewien sposób. Czyn C. natomiast czyn. nazywać będziemy czynem fakultatywnym (Fncx). czy zakazany przez rozważaną normę.(Zncx).

co do którego nie wypowiada się żadna norma. o którym normy milczą. że czyn C jest przez daną normę niezakazany (dozwolony) osobie x. jest zakazane. zakazane byłoby i czynienie czegoś. lecz także jako stwierdzenie. Gdyby bowiem uznać. musi być uznany za dozwolony. „Prezydent musi zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu w ciągu miesiąca od wyborów”. że x ma kompetencję do dokonania czynu C. „Mysz nawet najdelikatniej poruszając przynętę musi zwolnić zatrzask pułapki”. gdy brak jest jakiejkolwiek normy. Czyn.Należy przy tym pamiętać. „Ja muszę wygrać ten zakład. Do analizy pojęcia kompetencji powrócimy w trzeciej części podręcznika. inaczej nie zakładałbym się”? . nakazującej. by zdążyć na wykład”. i zaniechanie tego. że zwrot „x może czynić C” bywa rozumiany nie tylko jako stwierdzenie. Zadania 1. „Jutro muszę wstać dostatecznie wcześnie. „Muszę zarejestrować kupiony radioodbiornik”. że zachowanie się. „W krajach naszej szerokości geograficznej po dniu musi nastąpić noc”. Z tego samego powodu należy też uznać ten czyn za fakultatywny ze względu na rozważaną normę czy normy. Warto zwrócić uwagę na pewną istotną konsekwencję sytuacji. Jak rozumieć zwrot „musi” w następujących wypowiedziach: „Jan musi się poddać operacji żołądka”. co do pewnego zachowania się. czy zakazującej. czy też jest indyferentny.

„Właściciel może rzecz sprzedać”. a więc liczba gości. które w wyniku badania lekarskiego zostały uznane za zdolne do tej pracy”. „Kto złożył egzamin na prawo jazdy samochodem może jeździć po drogach publicznych”. Ktoś powiedział: „Wydaje mi się. b) „Osoba uznana za niezdolną do pracy na statku handlowym oraz armator mogą w terminie 7 dni od dnia wystawienia świadectwa . albo dlaczego uważasz. „Beczka z wodą może pęknąć w czasie mrozów”. 5. 6. że tak a tak być może. gdy zadzwonię” . gdy stwierdzi. gdyby użyty przez mówiącego zwrot „musi” brać w interpretacji psychologicznej? 7. Jaką wartość logiczną ma takie zdanie zawierające zwrot „musi” wzięty w interpretacji logicznej? Co można by sądzić o wartości logicznej zdania. ze względu na jakie poprzednio uznane twierdzenia uważasz. którzy przyjdą musi być podzielna przez dwa”. „Czworobok może mieć wszystkie kąty proste”.2. Z dowolnego tekstu wybierz 5 przykładów zdań zawierających zwroty „musi” albo „może” (oczywiście w dowolnej osobie. Zinterpretuj sens słowa „może” w następujących przepisach: a) „Na statkach handlowych mogą być zatrudnione osoby. może wnieść akt oskarżenia i jest to jego obowiązkiem”. Jak rozumieć zwrot „może” w następujących wypowiedziach: „Opiekun może przyjąć darowiznę w imieniu dziecka”. „Może jutro pójdę na spacer”. Jaki sens będzie miała wypowiedź „Moja siostra musi otworzyć drzwi. liczbie i czasie tych czasowników) i postaraj się ustalić. „Można zbierać znaczki pocztowe. „Prokurator. że tak a tak być musi. w jakiej interpretacji użył autor tych słów w tym tekście. że liczba gości na przyjęciu będzie parzysta. Podaj własne przykłady zdań apodyktycznych i problematycznych i wskaż.przy różnych interpretacjach słowa „musi”? 4. gdy się na to ma czas i ochotę”? 3. że ktoś popełnił przestępstwo.

sformułowano zdanie „Żarówka może zgasnąć”. 8. iż przerwany został przewód zasilający żarówkę. które mogą ulec pogorszeniu wskutek służby na morzu”. c) „Świadectwo zdrowia powinno stwierdzać brak albo istnienie stanów chorobowych. Na podstawie informacji.przy rozumieniu dwustronnym? . Jaką wartość logiczną ma to zdanie przy jednostronnym rozumieniu możliwości.zdrowia żądać komisyjnego badania lekarskiego”. a jaką .

co. zaznajomienie się z problematyką semiotyczną wypowiedzi pytajnych ma istotne znaczenie. z jakich pobudek i w jaki sposób uczynił.Rozdział XI PYTANIA I ODPOWIEDZI § 1. Twierdzenie. Dla prawnika. Charakter wypowiedzi pytajnych Przegląd różnych rodzajów wypowiedzi. zwłaszcza związanego z pracą w sądownictwie. pytania dydaktyczne). to zakłada widocznie. kto. z jakimi spotykamy się w mowie potocznej. Jeśli ktoś pyta kogoś: „Czy przestałeś się upijać?”. ale nie możemy tutaj się tym zajmowaćl. Pytania stawiane na serio wyrażają właśnie pragnienie uzyskania informacji co do stanu świata. uzupełnić należy uwagami o wypowiedziach pytajnych. stawiając na serio dane pytanie. nazywamy założeniem . albo upija się w dalszym ciągu. Pytania nie są więc ani prawdziwe. Co innego. że miała miejsce kradzież pierścionka. itp. czyli krótko: o pytaniach. Rozstrzygnięcie sprawy sądowej poprzedzone winno być zazwyczaj umiejętnym zebraniem informacji przez stawianie różnym informatorom pytań co do tego. Stawianie pytań może służyć innym jeszcze celom niż zbieranie informacji na temat. bo nie wiem tego i chciałbym się dowiedzieć. formułują żądanie czy prośbę o udzielenie określonego rodzaju informacji. Pytam „Która jest godzina?”. którego pytanie dotyczy (np. ani fałszywe. Jeśli ktoś na serio pyta: „Kto ukradł ten pierścionek?”. bo nie opisują rzeczywistości. że jest on przeświadczony o określonym stanie rzeczy. jakie zaszły zdarzenia. Pytania nie są zdaniami w sensie logicznym. a obecnie albo przestał. że poprzednio rozmówca się upijał. że fakt postawienia określonego pytania przez rozsądnego człowieka jest oznaką. to widocznie zakłada. pytania retoryczne. które zakłada się. kiedy.

Na pytanie „Jakiego koloru jest uczucie?” nie można udzielić żądanej odpowiedzi. lecz należy dać odpowiedź znoszącą mylne założenie pytania. 11-103. to pośrednio może się on stąd dowiedzieć. Giedymin. bo zakłada ono.danego pytania. rozstrzygnięcia. a inni nie mają itd. że pytanie to jest pytaniem niewłaściwie postawionym. że jacyś ludzie mają wątrobę. 1 . Poznań 1964. Jeśli to założenie jest niezgodne z rzeczywistością. Na takie pytanie nie można udzielić oczekiwanej przez pytającego odpowiedzi. Problemy. ss. że Jan umarł w jakimś szpitalu. Szersze omówienie problematyki wypowiedzi pytajnych . że stawianie pytań jest oznaką przyjmowania określonych założeń przez stawiającego pytanie. Stawiający pytanie zakłada ponadto zazwyczaj.J. Niewłaściwie jest postawione pytanie: „Który z ludzi ma wątrobę?”. lecz odpowiedzieć należy. iż ma jakiś kolor. Jeśli stawiamy komuś pytanie „W jakim szpitalu umarł Jan?”. mówimy. Właśnie przez to. założenia. że o uczuciu nie można prawdziwie orzekać. polegającej na wskazaniu koloru. że zapytywany jest w stanie udzielić mu prawdziwej odpowiedzi. pośrednio pytanie może o czymś informować.

co wiedzieć.Rozumieć znaczenie postawionego pytania znaczy tyle.np. które domagają się wyboru jednej z danych wypowiedzi wykluczających się. Pytanie określa rodzaj oczekiwanych odpowiedzi. Natomiast trzecie pytanie nie wyznacza określonego schematu udzielania odpowiedzi: takie pytania nazywamy pytaniami otwartymi2. na czym polegać ma odpowiedź na dane pytanie. czy Niemcy. np. iż jeden i tylko jeden z . w Polsce modne jest noszenie dżinsów przez młodych ludzi?” wymaga przedstawienia jakiegoś dłuższego wywodu. Pytania do rozstrzygnięcia są to takie pytania. „gdzie”. Pytania mogą mieć postać pytań do rozstrzygnięcia albo pytań do uzupełnienia. Sposób stawiania pytań Z przytoczonych przykładów widać. „kto”. co w istocie jest skrótową formą wysłowienia trzech pytań: „Co ktoś komuś ukradł w tym hotelu?”. czy Francja?”. Pierwsze dwa pytania wyznaczają określony schemat udzielania odpowiedzi: pytania takie nazywamy pytaniami zamkniętymi. że wypowiedzi pytajne w ich zwykłej postaci zawierają taką lub inną partykułę pytajną. § 2. które taką modę ukształtowały. „Czy na ostatniej Olimpiadzie najwięcej złotych medali zdobyła Rosja. Pytanie „Dlaczego w 1992 r. „którędy”. Partykuł pytajnych może być w jednej wypowiedzi pytajnej kilka. czy Japonia. „Kto coś komuś ukradł w tym hotelu?”. czy Stany Zjednoczone. Pytanie „Czy rozwiązałeś zadanie?” każe oczekiwać odpowiedzi potwierdzającej albo zaprzeczającej. Rodzaj użytej partykuły pytajnej określa. Pytanie „Kiedy uniwersytetowi w Poznaniu nadano imię Adama Mickiewicza?” wymaga odpowiedzi polegającej na podaniu daty. wskazującego przyczyny społeczne. np. Założeniem takiego pytania jest. „Co kto komu ukradł w tym hotelu?”. „kiedy”. „jak”. „Komu ktoś coś ukradł w tym hotelu?”. „czy” itp. „jaki rosyjski poeta”. że żąda się od nas udzielenia informacji określonego rodzaju.

Założenie pytania jest tu banalne: że jest ładna pogoda albo jej nie ma. Pytania do rozstrzygnięcia są pytaniami zamkniętymi. które żądają rozstrzygnięcia. że dzisiaj jest ładna pogoda” (skrótowo: „tak” i „nie”). ss. Zarys encyklopedyczny. czy nie jest. 2 . np. „Czy dzisiaj jest ładna pogoda?”. 296-302. co wymaga wyboru między odpowiedzią „Tak. Szerzej: Logika formalna. red. Warszawa 1987. czy tak a tak jest. dzisiaj jest ładna pogoda” a odpowiedzią „Nie jest tak. Marciszewski. W najprostszym przypadku mamy do czynienia z takimi dwuczłonowymi pytaniami do rozstrzygnięcia.tych krajów uzyskał największą liczbę złotych medali. W.

Takie pytania do uzupełnienia określają kategorię wyrażeń. W najprostszym przypadku odpowiedź na pytanie do uzupełnienia będzie polegała na wpisaniu odpowiedniego wyrażenia na miejsce. nazywane są pytaniami do uzupełnienia.wyboru między odpowiedzią potwierdzającą a zaprzeczającą). do której się z pytaniem zwracamy.„Matejko namalował obraz bitwy pod Grunwaldem” itd. cech. w którym w pytaniu występowała partykuła pytajna (inna niż partykuły typu „czy” lub „który z wymienionych” . „Kto z polskich malarzy namalował obraz bitwy pod Grunwaldem?” . to znaczy takie.charakterystyczne dla pytań do rozstrzygnięcia). stosunków itp. zdarzeń. lecz sformułowania odpowiedzi przez osobę. rzeczy. polegającego na uzupełnieniu luki powstałej w pytaniu po usunięciu partykuły pytajnej przez wpisanie odpowiedniego wyrażenia (czyli na zastąpieniu niewiadomej pytania jakimś określonym wyrażeniem). W zależności od treści pytania na miejsce niewiadomej pytania wpisuje się określenia dotyczące jakichś osób. w każdym jednak razie odpowiadające żądaniu sformułowanemu w pytaniu. w których żąda się nie wyboru jednej z danych pod rozwagę odpowiedzi (w najprostszym przypadku .„Węgiel przywieziono”. wyznaczają bowiem schemat udzielenia odpowiedzi na nie. Są jednak również takie pytania do uzupełnienia. np. które mogą być dorzecznie wpisane na miejsce partykuły pytajnej w pytaniu. „Jakiego koloru jest bursztyn?” „Żółty jest bursztyn” (albo odpowiedź fałszywa: „Niebieski jest bursztyn”).Wszelkie inne pytania. Jeśli pytanie do uzupełnienia brzmi: „Kto z polskich poetów pisał dramaty?”. „Jak doszło do wybuchu drugiej wojny światowej?”. a w wyniku tego uzyskiwać się będzie odpowiedzi prawdziwe albo fałszywe na dane pytanie. „Co przywieziono?” . to schemat odpowiedzi . Tego rodzaju pytania do uzupełnienia są pytaniami zamkniętymi. są więc one pytaniami otwartymi. w których nie wyznacza się określonego schematu udzielenia odpowiedzi. A więc np.

ale w każdym razie odpowiedź tego rodzaju. Przy tym.przy czym oczekuje się. czy przecząco. czemu w szczególności zaprzecza. to . a w innych warunkach byłoby niewskazane. którzy nie pisali dramatów. Wybór formy pytania do rozstrzygnięcia czy formy pytania do uzupełnienia zależy od tego. którzy pisali dramaty. Jeśli np. nazywamy zakresem niewiadomej pytania. postawimy pytanie „Czy jesteś zwolennikiem przymusowego leczenia alkoholików?”.zważywszy niedostateczne skonkretyzowanie tego pytania . około godz. to łatwo nam będzie sporządzić zestawienie odpowiedzi. że nie rozumie. mogą mieć nieraz istotne kłopoty z dokonaniem wyboru odpowiedzi.wielu ludzi nie będzie mogło zdecydować się. których nazwy można wstawić na miejsce niewiadomej pytania zgodnie z tym. Jeśli sędzia zapytuje: „Czy oskarżony przyznaje się do tego. Jeśli wpisze on nazwiska takich poetów polskich. Wielu bowiem uważa. jeśli ktoś odpowiada „nie” na postawione mu dwuczłonowe pytanie do rozstrzygnięcia. jakiej żąda się w pytaniu. oblewając go kubłem brudnej wody?” . wykazałby. powstanie odpowiedź prawdziwa jeśli takich. gdy za chwilę zamierza się przyznać. Gdyby jednak ktoś na miejscu niewiadomej pytania wpisał w tym przypadku nazwisko „Szekspir” albo „Schiller”. zliczając po prostu odpowiedzi wybrane przez odpowiadających na takie pytanie.przedstawia wypowiedź „x pisał dramaty” . układamy jakąś ankietę i stawiamy w niej pytania do rozstrzygnięcia. do jakich celów zmierzamy stawiając pytanie. czego pytanie dotyczy. że dnia 21 IX 1993 r. 14 w Poznaniu naruszył nietykalność cielesną Piotra Nowaka. Ale osoby. czy odpowiedzieć twierdząco. że . że udzielający odpowiedzi wpisywać będzie na miejsce niewiadomej x nazwiska jakichś poetów polskich. to w niektórych przypadkach może być niejasne. Klasę tych elementów. które odpowiadają na tak sformułowane pytanie. powstanie odpowiedź fałszywa. Jeśli np. że leczenie takie byłoby w określonych warunkach wskazane. iż pytanie domagało się wskazania jakiegoś poety polskiego.to oskarżony może odpowiedzieć „nie” nawet wtedy.

o co ją pytają. Jeśli np. który domaga się wypełniania takich kwestionariuszy. Za to pytania do uzupełnienia pozwalają zapytywanemu udzielić odpowiedzi w sposób swobodniejszy. Nie są bowiem na ogół przydatne odpowiedzi osoby. z których każda inaczej zrozumiała pytanie.p. nieprzemyślane. Przepisy postępowania sądowego wyznaczają nieraz. jak daną odpowiedź należy rozumieć i do jakiej kategorii odpowiedzi ją zakwalifikować. zwłaszcza pytanie otwarte.k. niejasne kwestionariusze. ogłosimy ankietę zawierającą pytanie „Co jest główną przyczyną chuligaństwa wśród młodzieży?”. lecz także źródło gromadzenia materiałów całkowicie bezwartościowych dla osoby czy urzędu. to zapewne otrzymamy odpowiedzi bardzo różnorodne co do treści i co do formy słownej: trudno będzie nieraz ustalić. Pytanie powinno być sformułowane tak. że otrzymać możemy wiele różnorodnych odpowiedzi. Tak np. to nie tylko mitręga dla tych. Jest to bowiem w istocie pytanie złożone z wielu pytań składowych. z jakimi tak często spotykamy się np.a dopiero po umożliwieniu osobie przesłuchiwanej swobodnego wypowiedzenia się w danej sprawie ewentualnie zadaje się pytania do rozstrzygnięcia . czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu. 332 § 1 k. jakiej informacji się od niego żąda. w jakiej formie mają być stawiane pytania. dokładniej wyrażający jego pogląd na jakieś zagadnienie. Natomiast świadkom zadaje się zazwyczaj początkowo otwarte pytanie do uzupełnienia „Co świadkowi wiadomo w tej sprawie?” . która nie zrozumiała należycie. którzy je wypełniają.owszem. Jeśli natomiast stawiamy pytanie do uzupełnienia. w postępowaniu karnym (art. w sprawozdawczości urzędowej.) po odczytaniu aktu oskarżenia sędzia zapytuje oskarżonego. to należy liczyć się z tym. Źle ułożone. ale czystą wodą. oblał Piotra Nowaka. aby zapytywany mógł należycie zrozumieć. które trudno będzie uporządkować i zliczyć. ani nie mają doniosłości zestawienia odpowiedzi zebranych od osób.

W postępowaniu sądowym. które niepostrzeżenie narzuca zapytywanemu jakąś określoną odpowiedź wtedy. który zapytuje mężczyznę pozwanego o ustalenie jego ojcostwa i alimenty dla dziecka: „Czy pozwany zgodziłby się płacić 50000 zł miesięcznie dla swego dziecka?” .k. że uciekający miał jakieś nakrycie głowy. który niezbyt dobrze pamięta. czego odpowiadający zeznać nie chciał. aby świadkowi zeznającemu przed sądem nie stawiano pytań do rozstrzygnięcia. jak odpowiedzieć. czy było tak a tak. zadowolony. że w ten sposób przyznaje się do ojcostwa dziecka. Pytaniem sugestywnym nazywamy takie pytanie. Rozpoczynania przesłuchań świadków od pytań do rozstrzygnięcia unika się dlatego. czy nie jest winien zarzuconego mu czynu. gdy nie jest on pewny. Z tych względów np. natomiast ławie przysięgłych stawia się jedno tylko pytanie do rozstrzygnięcia. jak to było. niedopuszczalne jest stawianie pytań sugestywnych. że ten wyrazi zgodę. i to jednak sugeruje. który uciekał?”. że tak drobną kwotą pozbędzie się nieprzyjemnej sprawy. 157 § 1 k. w przepisach proceduralnych angielskich skrupulatnie przestrzega się. takie jest bowiem założenie tego pytania. skłonny będzie raczej potwierdzić. które według przepisów naszego prawa zmierzać ma do ustalenia prawdy obiektywnej. stają się często pytaniami sugestywnymi. . z której w sposób niepostrzegalny dla odpowiadającego wynika coś. w których pytający zmierza do uzyskania odpowiedzi. gdy ten szczegół zauważył i zapamiętał.(art. miał na głowie brązowy kapelusz?” . Jeśli go natomiast zapytamy: „Jakie miał nakrycie głowy ten mężczyzna. Niedopuszczalne są też pytania podchwytliwe.licząc na to. to znaczy takie. który uciekał. Jeśli świadka pytają: „Czy ten mężczyzna. a mianowicie czy oskarżony jest winien.). Ten rygorystyczny formalizm jest jednak uciążliwy w praktyce. nieświadom zaś tego.p. to świadek odpowie zapewne tylko wtedy. którego nie uważa za swoje. Podchwytliwe będzie np. pytanie sędziego. że pytania do rozstrzygnięcia.to świadek.

nie możemy udzielić w przypadkach. druga tylko jest odpowiedzią prawdziwą. odpowiedzią właściwą jest zdanie takie. ani Goethe nie należą do zakresu niewiadomej pytania. Ogólnie mówiąc. bo pytaliśmy o polskich poetów. Odpowiedzią niewłaściwą byłoby: „Staszic pochodził z Wielkopolski” albo „Goethe pochodził z Wielkopolski”. należy odpowiedzieć: „Nie biję swojej matki”. która wskazywałaby jakąś przyczynę bicia matki. Odpowiedzią całkowitą jest taka odpowiedź. Odpowiedzią właściwą na wieloczłonowe pytanie do rozstrzygnięcia jest wskazanie wybranej odpowiedzi. Rodzaje odpowiedzi Odpowiedzią właściwą na dane pytanie do uzupełnienia nazywamy każde zdanie (a więc zarówno zdanie prawdziwe. pozostałe są fałszywe. Na takie pytanie trzeba dać odpowiedź znoszącą owo mylne założenie pytania. Odpowiedzi właściwych. Nie można więc utożsamiać odpowiedzi właściwej z odpowiedzią prawdziwą. a przy najprostszym pytaniu dwuczłonowym . jakiego żąda sformułowane pytanie. „Mickiewicz pochodził z Wielkopolski”. a przy tym takich. jak i fałszywe) powstałe przez zastąpienie partykuły pytajnej jakimś wyrażeniem należącym do zakresu niewiadomej tego pytania. jak wiadomo. Z tych odpowiedzi właściwych. gdy pytanie jest niewłaściwie postawione. Wszelką inną odpowiedź nazywamy niewłaściwą odpowiedzią na dane pytanie. a więc ani Staszic (choć pochodził z Wielkopolski). które byłyby odpowiedziami prawdziwymi. Jeśli więc pytają nas: „Dlaczego bijesz swoją matkę?”. to znaczy opiera się na błędnym założeniu.potwierdzenie albo zaprzeczenie. Rozróżniać należy odpowiedzi całkowite i odpowiedzi częściowe. „Kasprowicz pochodził z Wielkopolski”. która stanowi odpowiedź właściwą na dane pytanie (taką odpowiedź nazywamy odpowiedzią całkowitą wprost) albo taka.§3. Odpowiedziami właściwymi na pytanie „Jacy wielcy polscy poeci pochodzili z Wielkopolski?” będą odpowiedzi: „Słowacki pochodził z Wielkopolski”. choć pytający domaga się odpowiedzi. która wprawdzie nie jest .

Pytają nas np. ale wystarcza. to jednak ma tę wartość informacyjną. Była to odpowiedź całkowita nie wprost. Pytają np. że pewne odpowiedzi właściwe pozwala wykluczyć. c) „Czy zacząłeś przygotowywać się do egzaminu?” 2.odpowiedzią właściwą. Które z poniższych pytań jest pytaniem do uzupełnienia. że szare są indeksy studentów I roku prawa. by umorzyć śledztwo przeciwko podejrzanemu. Wskaż założenia pytań: a) „O której godzinie jutro wyjeżdżasz do Krakowa?”. b) „Kto jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z państwowej opieki lekarskiej?”. Inaczej mówiąc. Zadania 1. Odpowiedzią częściową nazywamy taką. Czy pytanie „Kto z górników zatrudnionych w Polsce jest uprawniony do korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej?” jest pytaniem właściwie postawionym? 4. ale z której jakaś odpowiedź właściwa wynika (odpowiedź całkowita nie wprost). że to podejrzany uderzył pokrzywdzonego. bo skoro wszystkie indeksy są szare. z której wynikają negacje niektórych odpowiedzi właściwych. Czy pytanie „W jaki sposób Jan podrabia podpisy na wekslach?” może stanowić podstawę wyroku skazującego za zniesławienie uczciwego człowieka. która choć nie jest odpowiedzią właściwą ani nie kieruje nas na tę czy inną odpowiedź właściwą. jakim jest Jan? Dlaczego? 3. to wynika. jakiego koloru są indeksy studentów I roku prawa.pytaniem do rozstrzygnięcia: „Do . Na podstawie takiej odpowiedzi bowiem można wykluczyć. a my odpowiadamy jakby na inne pytanie: „Wszystkie indeksy studenckie są koloru szarego”. osobę poturbowaną przez opryszka: „Kto pana wtedy uderzył?” Odpowiedź „Uderzył mnie jakiś wysoki brunet” nie jest wprawdzie odpowiedzią właściwą na to pytanie. odpowiedź częściowa to taka. a które . który jest niskim blondynem.. nie wskazuje określonego napastnika.

b) „Naród czeski jest najliczniejszym narodem słowiańskim”. c) „Naród chiński jest najliczniejszym narodem słowiańskim”. Które z poniższych odpowiedzi są odpowiedziami właściwymi. d) „Naród polski jest najliczniejszym narodem słowiańskim”? 7. „Jeden z przedmiotów historycznych jest najtrudniejszym przedmiotem na studium prawa”. „Kiedy zaczniesz przygotowywać się do egzaminu z logiki?”. . „Jaką metodą lepiej przygotować się do egzaminu z logiki: ucząc się podręcznika na pamięć.odpowiedziami niewłaściwymi na pytanie „Jaki naród słowiański jest najliczniejszy?”: a) „Naród węgierski jest najliczniejszym narodem słowiańskim”. „Logika nie jest najtrudniejszym przedmiotem na studium prawa”. „Znaszli dzieje powstania współczesnej logiki?”. całkowite nie wprost i odpowiedzi częściowe na pytanie „Jaki przedmiot jest najtrudniejszy na studium prawa?” wśród odpowiedzi: „Medycyna sądowa jest najtrudniejszym przedmiotem na studium prawa”. Wskaż zakres niewiadomej pytania „Jaka roślina iglasta rosnąca w polskich lasach dostarcza najczęściej drewna budowlanego?”. „Prawo cywilne materialne jest na studium prawa przedmiotem najobszerniejszym i najbardziej zawiłym.jakiego egzaminu przygotowujesz się obecnie?”. Wyróżnij odpowiedzi całkowite wprost. czy przygotowując własne przykłady pojęć i operacji logicznych?”? 5. którego opanowanie jest możliwe tylko przy stałym śledzeniu orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego”. 6. „Czy uczysz się systematycznie logiki?”. a które .

„Twój pies to wilk”. . „Szmaty przerabiane na papier wrzucono do wilka (maszyny rozdrabniającej)”. względnie nawet żartobliwymi. Spośród kilku znaczeń takiego słowa jedno jest zazwyczaj znaczeniem głównym. Jak już o tym była mowa. Takie słowa o wielu znaczeniach nazywamy homonimami. które mogłoby powodować nieporozumienia. „Ogrodnik wycina wilki na jabłoniach”.Rozdział XII PRZYCZYNY NIEPOROZUMIEŃ § 1. „klucz”. gdy zamierzają oni ścisnąć z dwóch stron siedzącego w ławce kolegę. Prawnik powinien szczególnie unikać takiego formułowania swych myśli na piśmie lub w wypowiedziach ustnych. gdy grupka chłopców nachylona jest nad znalezionym jeżem. a co innego. które mają więcej niż jedno znaczenie. a on woli kozią macierz”. „Stary wilk morski niejednokrotnie pływał po Oceanie Indyjskim”. Podobnie znane są jako wieloznaczne np. wiele jest słów. Wieloznaczność słów Dokonując przeglądu różnego rodzaju wyrażeń naszej mowy przygotowaliśmy się do omówienia najważniejszych i najczęstszych przyczyn nieporozumień słownych. Wieloznaczne mogą być też całe zwroty językowe. „Mów wilkowi pacierz. Oto kilka przykładów: „Wilk żyje w lesie”. ograniczonym kręgu osób). którego chce nakarmić. słowa: „zamek”. inne są znaczeniami pobocznymi (mniej używanymi albo używanymi tylko w pewnym. Jedną z przyczyn nieporozumień jest wieloznaczność słów. Co innego znaczy okrzyk „Dajmy mu sera”. znaczeniami przenośnymi. „koza” itp. „Patrzył wilkiem”.

jeśli dyskutujące osoby nie widzą różnicy między zasadniczym znaczeniem słowa „prawo” (normy ustanowione przez państwo) a jego znaczeniem pobocznym. grozi zazwyczaj dopiero wtedy. w którym mówimy o „prawach . w jakich warunkach wieloznaczność słów czy zwrotów językowych prowadzić może do nieporozumień.jak np. Istotne niebezpieczeństwo..: „Według poglądów filozofów Oświecenia. np. by prawo dawało mu prawo korzystania z opieki prawa. by system obowiązujących w państwie norm prawnych stwarzał dla obywatela kompetencję żądania od odpowiednich organów państwowych zastosowania odpowiedniego przymusu względem osób naruszających normy prawne na niekorzyść tego właśnie obywatela”. gdyż poszczególne różne znaczenia tych słów są do siebie niepodobne i ze względu na całość wypowiedzi łatwo domyślamy się. o co w danej wypowiedzi chodzi . W dyskusji powstać może wielki zamęt. iż powstanie nieporozumienie. Rzadko się zdarza. czy mowa o możliwości ponownego rozpatrzenia sprawy. w takim zdaniu: „Według poglądów filozofów Oświecenia. prawem człowieka jest.Powstaje pytanie. w przytoczonych zdaniach zawierających słowo „wilk”. w sposób w miarę możności pozwalający uniknąć nieporozumień. bo jeśli powiemy: „Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość rewizji”. „rewizja” itp. gdy różne znaczenia jednego wyrazu są do siebie w pewnym stopniu podobne. Ale i w tych przypadkach należy uważać. „koza”. gdy jego prawo zostało naruszone”. tzw. to z tej niedbałej wypowiedzi nie wiadomo. czy też o możliwości przeszukania odzieży i mieszkania osoby podejrzanej. jak np. w której już zapadł wyrok. jak „wilk”. Oczywiście pracownik naukowy czy prawnik muszą wyrażać się w sposób niedwuznaczny. by doszło do nieporozumień w związku z wieloznacznością takich słów. «prawo naturalne» zawiera postulat. „zamek”.

został otruty ktoś. a . Pomieszanie supozycji może prowadzić do nieporozumień. Myślał bowiem ów ktoś o swoim psie. formalnej i materialnej (por. by prawnik umiał bardzo subtelnie i dokładnie analizować znaczenie słów i zwrotów językowych. Każdy wyraz może być brany nie tylko w zwykłej roli znaczeniowej. II § 5).to dokładne ustalenie znaczenia tego zwrotu (zabić? zerwać z kimś? postawić wobec kogoś sprawę na ostrzu noża?) w związku z innymi słowami danej wypowiedzi będzie mieć pierwszorzędne znaczenie dla wyniku sprawy karnej. bierzemy ten wyraz w supozycji materialnej. iż w przyrodzie lub w życiu społecznym występuje taka a taka prawidłowość). gdy ulega ona odkształceniom. Jeśli np. o pewnym psie (supozycja prosta). że jego żona mówiła: „Trzeba z nim skończyć!” . a poprzednio słyszano. ale też w supozycji materialnej. § 2. że wyraz „trzeszczy” trudny jest do wymówienia dla cudzoziemca. bo mówimy o właściwościach samego tego wyrazu. Dlatego też tak wielki nacisk kładzie się na to. który jest wyjątkiem w tej mierze. Szczególne rodzaje wieloznaczności słów i zwrotów językowych Wieloznaczność słów jest zjawiskiem znacznie częstszym niż się to zwykle dostrzega: w pewnym sensie bowiem każde słowo jest wieloznaczne. to znaczy jako nazwa dla niego samego. że mogą one występować w trzech rolach znaczeniowych: w supozycji prostej (zwykłej). Zajmując się nazwami generalnymi stwierdziliśmy. Ktoś mówi: „Pies przyjaźni się z kotem” i spotyka się z powszechnym protestem słuchających. rozdz. kto zaniedbywał życie rodzinne.przyrody” czy o „prawach rozwoju społeczeństwa” (zdania stwierdzające. Mówiąc. używamy słowa „trzeszczy” w zwykłej roli znaczeniowej -jako słowa opisującego przejawy cech pewnej belki w momentach. Mówiąc: „Ta belka trzeszczy”.

„Czy Tadek gra w brydża?” . że kajet jest pochodzenia francuskiego. a druga . że dana czynność jest czy była wykonywana w tym momencie. „wtedy”. „Nie mogę.jego rozmówcy . gdy to piszę. „taki” itp. gdy jedna osoba bierze zwrot czasownikowy w znaczeniu potencjalnym. Są to słowa.„Gra”. gdy się zna sytuację . Ktoś inny mówi. że w tym okresie czasu. czyli zeszyt. jest produktem polskiej wytwórni. że w okresie czasu. jak „ty”.o „psie w ogóle”. Wzięta w tym znaczeniu wypowiedź „Wojtek pięknie śpiewa” wyrażać ma myśl. „on”. który mamy na myśli. który leży na stole. Łatwo o nieporozumienie. W znaczeniu potencjalnym ten sam zwrot znaczy tyle. w którym mówimy.w aktualnym. a więc i przysłowiową nieżyczliwość względem kotów. wspomniana osoba ma zdolność śpiewania w sposób. że właśnie. Myślał bowiem ów ktoś o słowie „kajet”. który się ludziom podoba. Zupełnie szczególny rodzaj wieloznaczności łączy się z takimi słowami. Wojtek pięknie śpiewa. które pochodzi od francuskiego „cahier”. W znaczeniu aktualnym zwrot czasownikowy oznacza. ktoś czy coś ma zdolność czy nawet skłonność do wykonywania danej czynności.” Zwroty czasownikowe mogą być brane w znaczeniu aktualnym albo w znaczeniu potencjalnym. które w ogóle nie mają określonego stałego znaczenia. „To przeproś jego partnerów i poproś go na chwilę do telefonu”. czyta itp. bo Tadek teraz twardo śpi. choć oczywiście czasem tylko w tym okresie śpiewa w sensie aktualnym. a przez resztę czasu śpi. W tym znaczeniu wypowiedź „Wojtek pięknie śpiewa” wyrażać ma myśl. który mamy na myśli. a jego rozmówca . i spotyka się ze sprzeciwem rozmówcy. „tam”. że ten kajet. który to wytwór naszych myśli miałby w sobie łączyć wszystkie cechy przeciętnego psa. a dopiero wtedy. Podobne nieporozumienia mogą powstać w związku z podwójną rolą znaczeniową zwrotów czasownikowych. je.o tym.

Spory słowne Wieloznaczność pewnych słów może powodować kłopoty zarówno wtedy. Jan wyszedł. to taki protokół nie byłby nic wart. chyba że jesteśmy zupełnie pewni. Takie słowa nazywamy słowami okazjonalnymi. Dlatego też należy w miarę możności unikać w sformułowaniach prawniczych słów okazjonalnych. Ekwiwokacje. Błąd ekwiwokacji jest to błąd. nie notując przy tym. który polega na tym. jakie przedmioty są. sądząc błędnie. a o Piotrze mówię „on”. ile może być sposobów arbitralnego rozstrzygnięcia o tym. jakie znaczenie nadaje się tym słowom w danym przypadku. Jeśli tedy świadek zapytany przez sędziego. odpowie: „On to wtedy tam tak zrobił”. iż pewna osoba w jednym i tym samym rozumowaniu kilkakrotnie używa pewnego słowa wieloznacznego w różnych znaczeniach. na kogo pokrzywdzony pokazuje. Łatwo przy tym sposobie mówienia o nieporozumienie. można ustalić. przyszedł Piotr: teraz używam słów „ty” i „on” nadając im odwrotne znaczenie. czy rzeczywiście świadek mówi o oskarżonym. § 3. można by mówić o tylu znaczeniach takiej nazwy. gdy rozumujemy choćby nie komunikując nikomu innemu toku naszego rozumowania (ekwiwokacja). a jakie nie są desygnatami danej nazwy. jak i wtedy. iż używa tego słowa jednoznacznie (jak tego wymaga poprawność tego . Rozmawiam z Janem: do niego mówię „ty”. gdy użyjemy takich słów w dyskusji z innymi (spór słowny). Jeśliby protokolant zapisał w protokole konfrontacji: „Ten z nich trzech mnie uderzył”. Szczególny rodzaj wieloznaczności przedstawiają nazwy nieostre. to obowiązkiem sędziego jest upewnić się.osoby mówiącej. iż nie wywołują nieporozumienia. co mu wiadomo o danej sprawie. że tego a tego dnia w tej a tej miejscowości ukradł temu a temu taką a taką rzecz w taki a taki sposób.

których znaczenia nie ustaliliśmy. Oto np.rozumowania). dla kogo sprawy odeń niezależne układają się w sposób niepomyślny. dochodząc w następstwie do nonsensownego wniosku. co ma skład chemiczny jednorodny i może występować na miejscu wodoru w cząsteczkach kwasu. W pierwszym zdaniu mówimy. to. itd. że ktoś „nie ma szczęścia”.brak przykrości. lecz stopem. że co innego powodzenie. takie rozumowanie: „Każdy metal jest pierwiastkiem. jest sam tego „kowalem”! Jeśli przeprowadzamy jakieś rozumowanie używając słów. że mosiądz ma fizyczne własności metalu (jest kowalny. Dwa razy użyliśmy słowa „metal”. że to ich własna wina”. na co praktycznie nie można mieć wpływu. przewodzi elektryczność. ma połysk metaliczny. iż jakoś „przeciętnie biorąc” każdy człowiek może wywierać wpływ na swoje losy w ten sposób. choć dla chemika nie jest metalem. że ten. popełnia tu błąd ekwiwokacji. Błędny wynik rozumowania powstał tu stąd. co jest z punktu widzenia chemika czystym metalem. że ktoś nie ma powodzenia. z naiwnej filozofii: „Każdy jest kowalem swojego szczęścia. czy w każdej sytuacji społecznogospodarczej jest to dla wszystkich możliwe. którzy nie mają szczęścia.). Są ludzie. jest sam temu winien. Mówiąc. Mosiądz jest metalem. iż w pierwszym zdaniu używamy słowa „metal” w innym znaczeniu niż w drugim. Ten. czyli mieszaniną metali. pierwsze zdanie stwierdza. a więc jest pierwiastkiem”. chcemy powiedzieć. Pomijając już zasadniczą kwestię. grozi nam zawsze to niebezpieczeństwo. ale za każdym razem w nieco innym znaczeniu i nie zauważyliśmy tego. a w drugim zdaniu stwierdzamy. układają się dlań niepomyślnie. kto nie spostrzega. jest pierwiastkiem. że przypadki. Wynika więc. jest metalem w rozumieniu fizyka. Weźmy inny przykład. by życie sprawiało mu raczej przyjemność niż przykrość. . że słowo „szczęście” jest słowem wieloznacznym. a co innego . że to.

iż dwóch ludzi spiera się o coś nie dostrzegając. .Niejednokrotnie zdarza się. czyli (z grecka) logomachią. a to dlatego. nazywamy sporem słownym. w której każdy nadaje inne znaczenie użytym słowom. na temat „Czy człowiek żyjący zgodnie z naturą jest szczęśliwy?”. jak i słowo „szczęście” są bardzo wieloznaczne i trzeba tęgiej głowy. jeśli oczywiście nie przyjdzie im do głowy. że zarówno zwrot „żyć zgodnie z naturą”. że trzeba uzgodnić znaczenie używanych w sporze słów. dyskusja ich może trwać bez końca. Można by się w ten sposób spierać np. by wszystkie te znaczenia starannie porozróżniać. Ponieważ każdy z nich mówi o czymś innym niż drugi. że każdy z nich używa pewnego wieloznacznego słowa w innym jego znaczeniu. Taką beznadziejną dyskusję.

może mieć swoje źródło w tym. VI § 4).§ 4. czy nie jest zimno. niż dokonywać . że od stwierdzenia ogólnego są pewne wyjątki... kto choć trochę zna fizykę. Mówimy np. ale też całe zdania. Wieloznaczność ta. a potem w razie potrzeby wskazać wyjątki. a z których jeden myśli o temperaturze w pokoju. wie. W szczególności mogą tu powstawać nieporozumienia co do tego. wypowiadając czy słysząc wypowiedź niezupełną. trudno o porozumienie. między ludźmi. jak np.itd. lecz wypowiedziami niezupełnymi. trzeba uzupełnić pewną obserwacją dotyczącą potocznego wyrażania się. gdy podnosi się ich temperatura”. wody w temperaturze od O do 4 stopni Celsjusza. VI § 6) o rozróżnieniu zdań ogólnych i szczegółowych. a drugi o temperaturze na dworze (por. niedopowiedzeniami. Wieloznaczność wypowiedzi złożonych Wieloznaczne mogą być nie tylko poszczególne słowa i zwroty językowe. gdyż nie dotyczy np. że zdanie to jest ściśle biorąc fałszywe. Jeśli każdy z dyskutantów czego innego się domyśla. To.: „Ciała zwiększają swoją objętość. Niewątpliwie w intencji naszej wypowiedzi leży sformułowanie zdania ogólnego „Wszystkie ciała zwiększają swą. czy szczegółowy. gdy się poda pewne uzupełnienie domyślne. gdy doskonale zdajemy sobie sprawę. gdy chodzi tylko w przybliżeniu o wszystkie przedmioty danego rodzaju. rozdz. że wypowiadamy często zdania ogólne wtedy.” Każdy jednak. że w mowie potocznej zdania orzekające (w sensie gramatycznym) nie są zdaniami w sensie logicznym. w praktyce mówi się „Wszystkie S są P” nawet wtedy. które dopiero wtedy coś określonego stwierdzają. jak już o tym mówiliśmy. którzy kłócą się o to. czy dziś jest. czy pewna wypowiedź ma charakter ogólny. co mówiliśmy poprzednio (rozdz. Otóż zauważyć trzeba. bo prościej jest wypowiedzieć zdanie ogólne.

Czytamy np. które łącznie zajmują 0. nie wiadomo. z których każdy z osobna zajmuje 0. „przynajmniej niektóre”). czy tylko niektórych Francuzów . pozbawił go przytomności i zdolności do pracy na okres przeszło dwóch tygodni”. Np. Wieloznaczna może być budowa składniowa wypowiedzi złożonej. iż „Francuzi są tacy a tacy”. czy nasz rozmówca uważa swą wypowiedź za zdanie ściśle ogólne. gdy traktujemy je jako zdanie tylko w przybliżeniu ogólne.2 ha. Nie wiadomo z takiej wypowiedzi. czy o osiedle zbudowane z olbrzymich bloków. to znaczy. by obalić jego twierdzenie. że mogą powstać nieporozumienia co do tego. iż dane twierdzenie nie ostoi się nawet wtedy. czy wypowiedź dotyczy elementów pewnej klasy.2 ha. że wypowiedź jako całość może być różnie rozumiana ze względu na ten czy inny sposób powiązania słów. czy agregatu złożonego z tych elementów. Przypominamy tu też nieporozumienia. czy tu chodzi o osiedle złożone z malutkich domów szeregowych. wzmiankę w gazecie: „Domy na nowym osiedlu zbudowane są wedle projektu typowego. Musimy też przypomnieć. choćby nawet poszczególne użyte w niej słowa były jednoznaczne. czy ma na myśli ściśle wszystkich.bo póki tego nie ustalimy. W pierwszym bowiem przypadku wystarczy mu wskazać choćby jeden wyjątek od reguły. Nieporozumień unikniemy w tym przypadku dodając słowa „łącznie” albo „z osobna”. trzeba go uprzejmie prosić o wyjaśnienie.2 ha”.że wyjątków tych jest tyle. które się wiążą z dwojakim rozumieniem słowa „niektóre” („tylko niektóre”. w drugim .wyliczenia szczegółowego. I dlatego. o co mówiącemu idzie. czy prawie wszystkich. trzeba w razie wątpliwości wyjaśnić. czy przynajmniej niektórych. Nie wiadomo. czy w przybliżeniu ogólne. czy pokrzywdzony był . aby uniknąć nieporozumień. Wszystkie zajmują obszar 0. Skoro więc ktoś z domorosłych polityków zaczyna wywody.: „Oskarżony. który pobił pokrzywdzonego.

„Masz klucze!”. nie zdając sobie z tej wieloznaczności sprawy. Amfibologie Wieloznaczność budowy składniowej wypowiedzi złożonych powodować może błędy amfibologii. który może łatwo pozostać niezauważony.: „Masz klucze”. jak w depeszy „Jechać dalej nie wolno zatrzymać się”.nieprzytomny dłużej niż dwa tygodnie. że ten lokal jest duży i wygodny” (bo np. choć duży). Nieporozumienia takie mogą się łączyć z nieumiejętnym posługiwaniem się słowem „tylko” czy słowem „nie”. sprawdzić. Np. gdy pewna wypowiedź wieloznaczna nabiera określonego znaczenia w zależności od sposobu jej wygłoszenia. wyrok: „Pozwany płacić będzie małoletniemu powodowi miesięcznie 90 złotych renty alimentacyjnej łącznie z zasiłkiem rodzinnym”. Nieporozumienia mogą powstawać zwłaszcza wtedy. nie jest wygodny. Np. ktoś mówi: „Nie jest to duży i wygodny lokal”. czy tylko po jakiejś krótkiej utracie przytomności odzyskał ją. która wygłasza wypowiedź wieloznaczną ze względu na składnię. Np. które czasem nie wiadomo do czego w danej wypowiedzi się odnoszą. Kłopoty te łączyć się mogą z brakiem konsekwencji w języku polskim co do znaczenia podwójnego przeczenia. ale do pracy był niezdolny przez okres dłuższy niż dwa tygodnie. czy nasza wypowiedź nie jest składniowo dwuznaczna. § 5. „Odwołuję obelgę i zaprzeczam. gdy pewną wypowiedź napisano bez odpowiednich znaków przestankowych. sędzia widocznie nie . Należy więc po wypowiedzeniu. żeby go spoliczkować”. by obywatel Iksiński nie był wart tego. Błędem amfibologii obciążony jest np. Podobnie jest. Błąd amfibologii popełnia osoba. „Masz klucze?”. a zwłaszcza po napisaniu wyrażenia zawierającego jakieś zaprzeczenia czy wskazania wyjątkowości. co może wyrażać myśl: „Jest to nieduży i wygodny lokal” albo myśl: „Nieprawda.

czy o szyderstwo. kto się tak nieudolnie wyraża. które starają się . które znaczenie miał mówiący na myśli. czy chodzi tu o nieporozumienie. jakie wystarczałyby na wydatki uznawane za niezbędne w moim środowisku społecznym”. „To nieprawda.8 kg chleba”. niemniej tego rodzaju dwuznaczność ośmiesza kogoś. Oczywiście. „Zrobił fałszywy krok finansowy” zamiast: „Przywłaszczył sobie pieniądze instytucji. Np. którą kierował”). Pomijając to. Używanie zwrotów obrazowych upiększa nasz sposób wypowiadania się. czy też ma uzupełnić otrzymywany zasiłek rodzinny dopłatą ze swej strony do wysokości 90 złotych. że możesz kupić 0. czy pozwany ma płacić 90 złotych oraz nadto zasiłek rodzinny pobierany na utrzymanie dziecka (rozwiązanie prawidłowe ze względu na przepisy o zasiłkach rodzinnych). w sensie: „Masz tyle pieniędzy.zdawał sobie sprawy z tego. a mnie na chleb nie starcza”. Wypowiedzi. a świeżych nie można dostać. pozwala na zaostrzenie. Zwykle łatwo się wprawdzie domyślić. § 6. niedosłownym. ja nie lubię ananasów z puszki. iż powstają tu wątpliwości. podkreślenie sensu naszej wypowiedzi (np. a po drugie. „nie starcza na chleb” w znaczeniu obrazowym. że pozwala ci to na luksusowe życie” oraz „Nie mam pieniędzy.: „Żarły go wszy i nędza” zamiast „Jego sytuacja życiowa była znacznie gorsza od przeciętnej”) lub na złagodzenie sensu wypowiedzi (np. podczas gdy druga wypowiedź bierze te zwroty w sensie dosłownym. bo po pierwsze. ty masz dziennie na utrzymanie tyle.: „Rekompensowanie cierpień i uszkodzeń ciała przez odpowiednie przyjemności dzięki otrzymanej kwocie pieniężnej nie narusza zasad moralności”. jeśli ktoś jest świadomy wieloznaczności swej wypowiedzi. to nie popełnia błędu amfibologii. pierwsza wypowiedź bierze zwrot „jesz ananasy”. Znaczenie dosłowne i niedosłowne Możemy sobie wyobrazić taką rozmowę: „Ty jesz ananasy.

może też grozić tym. które mają sens obrazowy. to staje się przedmiotem anegdotki naukowej. czy państwo jest organizmem płci męskiej czy żeńskiej. Zanalizowany szczegółowo w rozprawce: A. Malewski. albowiem powinność i byt są wzajemnie powiązane i powinność rodzi się z bytu”. że jakaś grupa ludzi jest pewnego rodzaju „organizmem”. „Nie grzeszy nadmiarem intelektu”. Warszawa 1957. ma „głowę”. Ale jeśli ktoś tę wypowiedź zaczyna brać dosłownie i dochodzić.swą formą złagodzić z tych czy innych względów niemiłą treść. 1 . że ktoś pewne zwroty obrazowe. s. że wypowiedź taka stanie się całkowicie niezrozumiała. Możemy czasem obrazowo powiedzieć. sformułowane przez siebie czy przez kogoś innego. Ale posługiwanie się wypowiedziami użytymi w sensie obrazowym grozi w pewnych przypadkach złymi następstwami. jest spójną całością elementów składowych o zróżnicowanych funkcjach. 12. eufemizmami (np. Błąd myślenia figuralnego polega na tym. Oto przykład1: „Nie ma żadnej przepaści między bytem a powinnością i trzeba przeciwstawić się stawianiu między nimi chińskich murów. ABC porządnego myślenia. Posługiwanie się wyrażeniami. bierze w znaczeniu dosłownym i wysnuwa stąd dziwaczne lub fałszywe konsekwencje. nazywamy wypowiedziami eufemistycznymi. zamiast: „Jest głupi”). różne „organy” (czego używa się bez cudzysłowów).

posługujemy się niejednokrotnie pewnymi skrótami myślowymi. że zginęły jej skarpetki. Zadania 1. Czym jest spowodowana wieloznaczność pierwszej wypowiedzi. 4. przystąpił do . a przy jakich .Obok wypowiedzi. a więc z tego. Jak można rozumieć wypowiedzi: 1) „Piotr od dawna chodzi z Anną”. że nie można tej wypowiedzi brać bez domyślnych uzupełnień. jeżeli wypowiadający się i adresat wypowiedzi zdają sobie sprawę z tego. W protokole zapisano zeznania: „Jan był członkiem związku. Jak można wielorako rozumieć wypowiedź „prokurator wnosi akt oskarżenia”? 5. Posługiwanie się takimi skrótami myślowymi nie powoduje ujemnych skutków. Gdy zarząd ten został usunięty. 2) „Podoficer uzbrojenia spóźnił się na odprawę.drugiej? 2. suszące się na płocie. bo w magazynie broni zaciął się zamek i trzeba było niezwłocznie go naprawić”.: „Jedź wolniej .dojedziesz szybciej”. W tydzień później znalazła skarpetki u oskarżonej i zażądała zwrotu. a czym .fałszywym? 3. Skarpetki obecnie mam ja”. np. Przy jakiej supozycji nazwy i przy jakim znaczeniu czasownika wypowiedź „Starosta grupy studenckiej stale broni jej interesów” jest zdaniem prawdziwym. które mają sens obrazowy. na czym polega związek opisywany w wypowiedzi. Wskaż przyczyny niejasności następującego protokołu rozprawy: „Pokrzywdzona wyjaśnia. w którego zarządzie zasiadał Piotr. Na kłótnię przyszedł policjant i zabrał je do komisariatu. których wyrazem są wypowiedzi streszczające w kilku słowach myśl znacznie bardziej zawiłą.

Iksińską”? Jaki tu popełniono błąd. Wypisz wszystkie możliwe sposoby rozumienia tej wypowiedzi. być może. Dobry stopień z logiki jest owocem systematycznej pracy. czy ofiarność wobec społeczeństwa jest cnotą naturalną u człowieka. by prawdziwość jej nie budziła wątpliwości? . tkwi przyczyna przeciągania się sporu? 11. Żaden nie kwestionuje argumentów drugiego. Jak rozumieć należy wypowiedź stanowiącą wniosek tego rozumowania. Dżyngischan odegrał poważną rolę w historii. 6. W czym. tworzy stos wagi 20 ton”. Co trzeba przede wszystkim wiedzieć. by móc brać udział w dyskusji na temat: „Czy obraz naturalistyczny jest realistyczny”? 9. gdyby cię zapytano.demaskowania popełnionych nadużyć przez nowy zarząd”. „Ziarna zboża w pewnym zaatakowanym przez wołka zbożowego magazynie tworzą stos wagi 20 ton. a więc dobry stopień z logiki zawiera nasiona”? 12. Jaki błąd popełniono w rozumowaniu: „Każdy owoc zawiera nasiona. jeśli mają to być szczere przeprosiny? 7. Każdy okaz wołka zbożowego zjada ziarna zboża. Co odpowiedziałbyś. Twoi koledzy spierają się przez długi czas o to. że powstrzymywał od bicia Jana”? 8. „Historia jest nauką humanistyczną. Czy sędzia może dopuścić do ogłoszenia w gazecie przeprosin: „Z żalem odwołuję obelgę rzuconą w dniu 5 V 1993 r. czy też nie. co zjada każdy okaz wołka zbożowego. a więc Dżyngis-chan odegrał poważną rolę w pewnej nauce humanistycznej”. wyrażając je jednoznacznie. czy to prawda. a więc to. że dezurbanizacja zawsze łączy się z dezintegracją funkcjonalną miasta? 10. na ob. Na czym polega błąd w tym rozumowaniu? 13. Jaki błąd popełniono w sformułowaniu protokołu: „W czasie bójki Piotra z Janem rola Pawła polegała na tym.

Sposoby uzasadniania Umiejętność jasnego formułowania sądów łączyć powinniśmy z umiejętnością ich należytego uzasadniania. który daje często ludziom wykształcenie prawnicze”. Nierozsądnie jest bezpodstawnie uznawać jakieś zdanie za prawdziwe. A więc. „Ogłasza się przetarg na sprzedaż samochodu marki «Polonez» uszkodzonego w wypadku. w których formułujemy żywione przez nas sądy. 10 dnia 31 bm. ten ma pieniądze na kupno samochodu”.14. „Dla złodziei i wałkoniów nie ma miejsca w naszym społeczeństwie”. Część druga UZASADNIANIE TWIERDZEŃ Rozdział XIII UZASADNIANIE BEZPOŚREDNIE § 1. 17. Podkreśl zwroty użyte obrazowo: „Wiśniewski to nie orzeł”. Dokładnie zanalizuj sens. Sformułuj jednoznacznie wypowiedzi: „Psy na ulicy mogą znajdować się tylko pod odpowiednim nadzorem osoby dorosłej na smyczy i w kagańcu”. Kto może sam kupić samochód. Wskaż błąd tego rozumowania. ten może sam kupić samochód. „Kto ukończył osiemnasty rok życia. bo wówczas łatwo się omylić. to znaczy wskazywania podstawy uznania za prawdziwe zdań. Jak rozumiesz wypowiedź „Grupa ma inną moralność niż tworzące ją jednostki”. 16. „Niemal niewidomy stary generał rozpędził i zniszczył trzy korpusy przeciwnika”. kto ukończył osiemnaście lat. Należy przyjąć postulat racji dostatecznej (zasadę racji dostatecznej. „Dyskusje na temat stosunku prawa i moralności cechuje na ogół specyficzny werbalizm. jaki przypisujesz tej wypowiedzi. który odbędzie się o godz. 15. .”. ten ma pieniądze na kupno samochodu.

Zauważmy. że dane zdanie syntetyczne odpowiada dokonanym spostrzeżeniom. dla których umiemy wskazać należyte uzasadnienie. na tej podstawie. jakie otrzymałem za pośrednictwem odpowiednich komórek w mojej skórze. chyba że chodzi o zdania analityczne (por. Jeśli stwierdzam.postulat krytycyzmu). że oto otworzywszy okno zetknąłem się z falą zimnego powietrza. reagujących na zimno i ciepło. i na podstawie tych doświadczeń dochodzę w drodze wnioskowania do uznania za prawdziwe zdania. a wiem z nauki szkolnej i z wielu własnych obserwacji. że jeśli w termometrze zewnętrznym rtęć opadnie nisko. To. iż na dworze jest chłodno . w następnych - . abyśmy za prawdziwe uznawali tylko takie zdania. które uznajemy za prawdziwe. W niniejszym rozdziale zajmować się będziemy uzasadnieniami bezpośrednimi.uzasadnić przez odwołanie się do obserwacji i pomiaru. że słupek rtęci w termometrze za oknem opadł nisko.to to ostatnie zdanie jest uzasadnione pośrednio. czy też że dane zdanie ma charakter zdania analitycznego zgodnie z regułami znaczeniowymi danego języka. a twierdzeń geometrii . że na dworze jest zimno. to na dworze jest chłodno. zależy od przyjmowanych w danym środowisku metod poznawczych. rozdz. lub też mogą być uzasadnione pośrednio w ten sposób. Jeśli natomiast spostrzegam. Mogą one być odmienne dla zdań różnego rodzaju: np. mogą być uzasadnione bezpośrednio naszymi doznaniami. VI § 3). to moje stwierdzenie jest uzasadnione bezpośrednio przez doznania. są w końcu zdaniami opartymi bezpośrednio na doświadczeniu. że zdania. Wskazujemy np. który domaga się. mogą być bezpośrednio oparte na doświadczeniu. jakie uzasadnienie zdania uważa się za należyte. do których kolejno odwołujemy się uzasadniając pośrednio jakieś inne zdanie. że są wywnioskowane z innych zdań przyjętych poprzednio za prawdziwe. Nasze sądy wyrażane w zdaniach. twierdzeń historii nie można wywnioskować z jakichś pewników.

Nasze oczy. należy poświęcić nieco uwagi procesowi spostrzegania. czyli zmysłowe. opiera się bezpośrednio czy pośrednio na dokonywanych przez nas czy przez innych ludzi spostrzeżeniach. odbierają wiele bodźców pochodzących od przedmiotów świata zewnętrznego. . nie jest jeszcze tożsame z przeżyciem spostrzeżenia. § 2. co ma miejsce w świecie zewnętrznym lub w naszym ciele. Omawiać będziemy przykłady dotyczące przede wszystkim spostrzeżeń opartych na doznaniach wzrokowych. Człowiek bowiem nie tylko rejestruje barwy i kształty.uzasadnieniami pośrednimi. jak wrażliwa na barwy błona fotograficzna. Spostrzeganie Ze względu na to. spostrzegam. a więc różnymi rodzajami wnioskowania z jednych zdań o drugich. jako procesowi poznawania świata. że jestem zmęczony. lecz odpowiednio można mówić o spostrzeżeniach opartych na działaniu innych zmysłów. Z doznaniem danego zespołu wrażeń łączy się zazwyczaj od razu i samorzutnie określone przeświadczenie. itd. czyli introspekcyjne. dotyczące świata zewnętrznego. Spostrzeżenia nasze mogą być zewnętrzne. smaku. doznanie określonego zbioru prostych wrażeń zmysłowych. czy odpowiednio receptory innych zmysłów. słuchu. iż znaczna część zdań. Nie będziemy oczywiście wdawać się w problemy psychologiczne procesu spostrzegania. . ale mimo to jestem w pogodnym nastroju. poznawanego za pomocą narządów wzroku. rejestrują plamy barwne różnego kształtu.albo wewnętrzne. w którym ten zespół wrażeń wiążemy z czymś. w których zwracamy się ku przebiegom zachodzącym w naszej własnej świadomości: np. które uważamy za należycie uzasadnione. Samo jednak odebranie bodźców określonego rodzaju. koloru i jasności. a więc np. lecz zastanowimy się jedynie nad wartością poznawczą wyników tego procesu.

Widząc w półmroku w otworze okna ciemne kreski możemy je rozpoznawać jako rysy na szybie albo jako przewody telefoniczne za oknem. Przywykłem do tego. trzeba oczekiwać. ale gdybym im nie ufał. że wyobraźnię bada się pokazując ludziom różne plamy atramentowe. i jestem przeświadczony. że to jabłko. Zastanówmy się. Ściśle biorąc. więc wydaję sąd. Aby spostrzec rysy na szybie. Wystarczą mi dla sformułowania spostrzeżeń wrażenia wzrokowe. trzeba być obeznanym ze szkłem okiennym. Na talerzu . że jeśli jabłko przytknę do nosa. że w pobliżu ludzkiego osiedla znajduje się coś tego rodzaju. Nie wiadomo. Wiadomo. którą ze względu na kształt. że takiego koloru plamy występują na gnijących jabłkach. że aby należycie rozpoznawać oglądane przedmioty. poczuję charakterystyczny niemiły zapach. że przede mną jest jasnożółta plama. a w dotyku jabłko jest miękkie. jest zwiewna szara plama. że jabłko jest nadgniłe. Ja „widzę”. kto o jabłkach słyszał tylko z opowiadań. a nie atrapa ze sklepowej wystawy. W drugim przykładzie ściśle biorąc widzę tylko tyle. czy ktoś. również rozpoznałby. połysk itd. trzeba mieć o nich jakąś wiedzę. Wiadomo. co w takich przypadkach rzeczywiście widzimy. że nad czymś. aby rozpoznać przewody telefoniczne. którą rozpoznaję jako parę i na podstawie wielokrotnych doświadczeń w sposób niejako bezwiedny wnioskuję. że w tym miejscu smak jabłka jest wstrętny. że jabłko jest nadgniłe. do jakich innych wrażeń mam się odwołać. w których dopatrują się oni obrazów jakichś przedmiotów realnych czy fantastycznych. widzę tylko tyle. rozpoznaję jako jabłko.Odebrane wrażenia zostają przez naszą świadomość w określony sposób uporządkowane na podstawie naszej dotychczasowej wiedzy. że zupa jest gorąca. to wiem. a także za pomocą naszej wyobraźni. że na tym jest brunatna plama. że zupa jest gorąca. Rozpoznawanie przedmiotów w toku spostrzeżeń łączy się niepostrzeżenie z coraz to bardziej złożonymi wnioskowaniami. Widzę. Ja „widzę”. co rozpoznaję jako talerz z zupą.

1) że bodźce pochodzące od dostrzeganych przedmiotów dochodzą do naszych organów zmysłowych zdeformowane czy stłumione (np. podczas gdy w rzeczywistości zdjął on tylko na chwilę cisnący go kapelusz). mylimy się co do ich charakteru kulturowego (np. że myśl taką. że na szosie leży przeszkoda). natychmiast odrzuciłbym. świadomie czy nieświadomie. 3) że odebrane choćby poprawnie wrażenia zmysłowe zostaną rozpoznane źle. że barokowy kościół ma sklepienie. że również w przypadku tego rodzaju uzasadniania naszych twierdzeń należy być odpowiednio ostrożnym. nawet jeśli jest ono w jakimś miejscu przekręcone. Co więcej. nie widzimy przez mgłę. wydaje się nam. bo pobieżne spojrzenie na wiersz druku pozwala nam uchwycić sens zdania.4) że prawidłowo rozpoznając przedmioty fizykalne. wreszcie . Gorzej dostrzega się błędy literowe w korekcie dobrze znanego tekstu. na . urojone plamy zakłócają obraz widziany przez człowieka chorego.mógłby wprawdzie być „dymiący” kwas albo ciecz o bardzo niskiej temperaturze . 2) że bodźce te będą źle odebrane przez niesprawne receptory zmysłowe (np. nadmiernie zmęczonego lub zatrutego alkoholem). jako wrażenia pochodzące od przedmiotów innych niż to ma miejsce w rzeczywistości (np. spostrzegamy. to wrażenia tego rodzaju zostałyby z czasem nieświadomie wyeliminowane z syntetyzującego spostrzeżenia. czy zdania uzasadnione przez odwołanie się do wyników naszych spostrzeżeń są na pewno prawdziwe. z którymi mamy do czynienia. czy sądy ukształtowane na podstawie naszych doznań zmysłowych są nieomylne. że ktoś komuś się kłaniał. Okazuje się.ale to tak mało prawdopodobne w tym układzie. W każdym zaś przypadku dokonując spostrzeżeń opieramy się. okazuje się jednak. a już zwłaszcza gdy chodzi o nader złożone z natury postrzeganie zjawisk społecznych. że to tylko odpowiednio pomyślane malowidło na płaskim suficie). Powstaje pytanie.co może być czasem najtrudniejsze do wykrycia . jeśli w zespole uzyskiwanych wrażeń coś „nie pasowałoby” do rozpoznawanej całości. Możemy się mylić ze względu na to. jeśli w ogóle przyszłaby mi do głowy.

przy tym . że dotknięcie skrzyżowanymi palcami ziarnka grochu melduje nam o dwóch ziarnkach. To wzrok widocznie mylnie nas informuje w tym przypadku. Jeśli słucha się relacji żołnierzy z oddziału.bez jakiegoś szczególnego podniecenia czy nastawienia psychicznego.naszej dotychczasowej wiedzy. łatwo przekonać się. że patyk włożony do wody nie łamie się w punkcie zanurzenia. § 3. że uderzenie nastąpiło.co ważne . rozum każe dać wiarę temu drugiemu. Z dwóch sprzecznie informujących spostrzeżeń: wzrokowego i dotykowego. Zważmy bowiem np. Bo wsadźmy rękę do wody. który uległ panice. to świadkowie zajścia gotowi będą zeznać. że strach ma wielkie oczy. Spostrzeżenia tedy korygują się wzajemnie. bo tego właśnie można było w tej sytuacji oczekiwać. która może być błędna. Oczywiście nie łamie się. wyczujemy dotykiem jedno ziarnko. np. czy wiosło łamie się w miejscu zanurzenia w wodę. ani że nie ma dwóch ziarnek grochu. że jeśli ktoś zamierzył się kijem na kogoś. Dlaczego możemy być pewni. a wzrok powie. które ze spostrzeżeń były błędne i dlaczego. lecz w ostatniej chwili wstrzymał cios. a przecież nie czuliśmy bólu. Spostrzeżenia jednych zmysłów korygują spostrzeżenia innych albo też przy sprzecznych informacjach tego samego zmysłu rozumowo umiemy rozstrzygać. porównując doznane wrażenia różnego rodzaju. Obserwacja . kiedy widzimy jedno i dotykając zwyczajnie. posiadających odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie i normalnych psychicznie ludzi. Cóż z tego. że jest złamana. Można wszakże mieć zaufanie do zgodnych spostrzeżeń kilku zdrowych. Opierając się na dokonanych spostrzeżeniach należy zachować odpowiedni krytycyzm. jakich dokonali oni w odpowiednich warunkach fizycznych. a atakowana osoba w tej właśnie chwili się przewróciła. gdy dotykając palcami złożonymi na krzyż jedno ziarnko leżące na stole najwyraźniej czujemy dwa ziarnka? Sprawdźmy dotykiem.

iż z kawałka materiału. które sobie z góry postawiliśmy. Przyporządkowaliśmy tu kawałkom materiału pewne liczby wedle odłożeń miarki na długości materiału i to pozwala nam przewidzieć. lecz może być także obserwacją ilości: może polegać na policzeniu pewnych przedmiotów lub ich pomiarze za pomocą pewnych jednostek miary. Natomiast przy zwykłym spostrzeganiu nie stawiam sobie takiego pytania: ot.. w której przedmiotom obserwowanym przyporządkowujemy pewne liczby w ten sposób. Bowiem 1 /12 = 3/36. Spostrzeżenia z góry zamierzone są zwykle pewniejsze. przypadkowe spostrzeżenia i 2) obserwację. Obserwacja może dotyczyć jakości oglądanego przedmiotu. jeśli z pierwszego dało się wykroić jedno. czy łokciom. Znaczy to np. czy też zbliżający się tramwaj jest „piątką”. że jego długość równa się trzem jednostkom miary: obojętnie czy metrom. na przystanku na „piątkę” i pilnie patrzę w kierunku nadjeżdżającego tramwaju. bo skupiając uwagę na pewnym przedmiocie spostrzegamy dokładniej niż wtedy. w danej chwili stawiane sobie pytanie. któremu przyporządkowaliśmy miarę 36 takich jednostek. gdy uwaga nasza jest rozproszona. to nie krając możemy być pewni. Lecz przy obserwacji sąd ten jest odpowiedzią na pewne pytanie. że ze stosunków między liczbami możemy wnioskować o stosunkach między przedmiotami zmierzonymi. można uszyć takich ubrań 12. ile ubrań wyjdzie z drugiego kawałka. że jeśli pewien kawałek materiału ma miarę 3 (to znaczy. więc widzę. Obserwacja jest to dochodzenie na podstawie rozmyślnego spostrzegania do sądów. które mają być odpowiedzią na pewne. Czekam np. Pomiar jest to taka obserwacja.Rozróżnić należy: 1) zwykłe. którego prawdziwość wydaje się nam zagwarantowana przez przeżyte w owej chwili wrażenia. bo chcę sobie odpowiedzieć na pytanie. W jednym i w drugim przypadku dochodzimy do sądu. czy arszynom) i z tego kawałka materiału można uszyć jedno ubranie pewnego rodzaju. bez resztek. . idą ludzie i przejeżdża tramwaj nr 5. że jadą samochody. idę ulicą i mam oczy otwarte.

Szerzej: K. w rozdziale poświęconym uzasadnianiu twierdzeń faktycznych w procesie sądowym (rozdz. 227 i n. iż staramy się wpłynąć na określone zjawisko. Eksperyment jest to więc złożona czynność polegająca na tym.. W praktyce prawniczej niekiedy wydaje się pewne zarządzenia „na próbę”. kogo i w jakiej dziedzinie uważać można za wiarygodnego informatora.po to. w których ono przebiega. by obserwować niszczącą siłę wybuchu. co mówią inni ludzie o wynikach ich spostrzeżeń. Problem ten omówimy w trzeciej części podręcznika. Warszawa 1985. Powstaje tu jednak problem. s. Cały ten zabieg nazywamy eksperymentem. czy i jakie zmiany wystąpią w tym zjawisku przy powodowanej przez nas zmianie warunków jego przebiegu. a przy tym osoba A jest wiarygodnym informatorem. Ajdukiewicz. głosi. jako że warunki te są bardzo złożone. więc uznać należy zdanie p za prawdę.Obserwacja może być dokonana także w ten sposób. by można było ją tutaj omawiać1. lecz na podstawie wnioskowania: ponieważ osoba A. Np. by zbadać. trudno jednak w tych przypadkach mówić o kontrolowaniu warunków kształtujących zachowania adresatów norm. a także np. Stosunkowo niewielką tylko liczbę twierdzeń bylibyśmy zwykle w stanie uzasadnić naszymi własnymi spostrzeżeniami. II. wywołujemy wybuch mniejszej czy większej ilości pyłu węglowego w określonym układzie kopalni doświadczalnej. czy nastąpią określone zmiany. Logika pragmatyczna. zmieniając w sposób przez nas kontrolowany warunki. W takich jednak przypadkach nie uzasadniamy twierdzeń bezpośrednio. wyd. Brzeziński. XIX § 3). iż specjalnie staramy się wpłynąć w określony sposób na przebieg jakiegoś zjawiska . jakie będą ich skutki. że p. odwołując się do swych spostrzeżeń. po to żeby zaobserwować. Warszawa 1 . J. żeby zaobserwować. nazywając to „eksperymentowaniem”. Eksperymentowanie w dziedzinie zjawisk społecznych jest jednak sprawą zbyt zawiłą. Stąd częstokroć zmuszeni jesteśmy dawać wiarę temu. Elementy metodologii badań psychologicznych.

„W północnej Norwegii dnia 21 czerwca słońce nie zachodzi”. jakich dokonałeś w dniu. a które najbardziej wątpliwe? 2. „Kwadrat ma cztery boki”. który by wykazał. że czysta woda wrze przy ciśnieniu 760 mm Hg w innej temperaturze niż 100°C? Rozdział XIV WNIOSKOWANIE DEDUKCYJNE I JEGO PODSTAWY LOGICZNE A. W mniej ścisłym znaczeniu eksperymentem nazywa się niekiedy po prostu obserwację dokonywaną w odniesieniu do zjawisk przez nas nie spowodowanych. Zadania l. „Dokument «Dagome iudex» odnosi się do Polski Mieszka I”? Które z tych zdań wydaje ci się najpewniejsze. rusza w pewnej chwili? Sformułuj ogólną metodę rozstrzygania podobnych wątpliwości. 6. siedząc w wagonie. Czy wtedy. gdy widząc czerwone światełko stwierdzasz. 5. 4. „Cytryna jest kwaśna”. ale przebiegających w znanych nam warunkach. że to stojący na sąsiednim torze pociąg.1978. opierasz się tylko na spostrzeżeniu? 3. POJĘCIA OGÓLNE . 60 i n. Na jakiej podstawie uważasz za prawdziwe zdania: „Testament Krzywoustego spowodował rozbicie Polski”. że winda jest w ruchu. Wskaż przykłady złudzeń dźwiękowych. Opisz kilka obserwacji i kilka niezamierzonych spostrzeżeń. w którym czytasz to zadanie. Czy można by wykonać eksperyment. a nie twój. s. Jak dochodzisz do przekonania.

i byłem przeświadczony. ale domyślna. że ilekroć rano jest rosa. Oto opis mojego wnioskowania z pewnej chwili. Dnia 4 lipca 1993 r. we wnioskowaniu tym była jeszcze jedna przesłanka. po którym wypowiadamy przesłanki. znaczy to. Przesłanki tej nie wypowiadaliśmy.31 wnioskowałem: „Ponieważ dziś rano była rosa. a następnie po słowie „więc” wypowiadamy wniosek. iż jestem przekonany. również nie wnioskowałem o pogodzie. a więc zachodzi w pewnym określonym momencie w czyjejś świadomości. choć. czyli te zdania. bo choć widziałem. Dnia 4 lipca 1993 r. dochodzę do przekonania. iż jutro jest niedziela. iż dziś jest sobota. W przytoczonym przykładzie przesłanką było zdanie: „Dziś jest sobota”. 10. że dziś jest sobota. Zdania. to jutro jest niedziela. Taką przemilczaną. Wnioskowanie jest to proces myślowy polegający na tym. nie ma więc potrzeby tego powtarzać. to jutro jest niedziela”. nazywamy przesłankami tego wnioskowania.§ 1. Opisujemy ten proces w zdaniu zaczynającym się najczęściej od słowa „ponieważ”. 10. bo wszyscy wiedzą o tym. 10. że jeśli dziś jest sobota. domyślną przesłankę czyjegoś wnioskowania nazywamy przesłanką entymematyczną (zatrzymaną w umyśle. o godz. że z tego. Ściślej biorąc. Zdanie. zajęty innymi myślami. Wnioskowanie jest procesem myślowym. wnioskuję. które uznajemy za prawdziwe w rezultacie procesu wnioskowania. Wnioskowanie Jeżeli na tej podstawie. myślałem wówczas o czymś innym niż pogoda w tym dniu.15 tak nie wnioskowałem. że jutro jest niedziela. od których zaczyna się wnioskowanie. że prawdziwe jest zdanie warunkowe: „Jeśli dziś jest sobota. . nazywamy wnioskiem. nie wypowiedziana. że rano była rosa. o godz.40 tego dnia. na których podstawie uznajemy inne zdania za prawdziwe. więc będzie dziś piękna pogoda”. po grecku: en thymo). a wnioskiem było zdanie: „Jutro jest niedziela”. jest piękna pogoda. że ktoś przyjmując pewne zdanie lub kilka zdań za prawdziwe dochodzi na tej podstawie do przeświadczenia o prawdziwości innego zdania1. O godz.

18. cyt. Jedne z nich są schematami wnioskowań niezawodnych .w tym sensie. w którym na podstawie mniej lub bardziej stanowczego uznania przesłanek dochodzimy do uznania wniosku. dokładniej: K.wnioskowań uprawdopodobniających tylko (zawodnych) . Jest to wąskie rozumienie terminu „wnioskowanie”. bo uważałem dane przesłanki za prawdziwe. K. wskazujących sposoby wnioskowania niezawodnego czy przynajmniej uprawdopodobniąjącego. zwanych schematami inferencyjnymi. cyt. wyd. ss.. że myliłem się uznając tę przesłankę entymematyczną za prawdziwą. którego bądź dotychczas nie uznawaliśmy wcale. Schematy te stanowią podstawę do sformułowania dyrektyw (reguł) inferencyjnych. przeprowadziłbym takie wnioskowanie na nowo albo przypomniałbym sobie wywnioskowany sąd. Por. Są zresztą i takie schematy. inne . Wnioskowania mogą przebiegać według różnych schematów ogólnych. bo padający deszcz przekonał mnie. Oczywiście błąd mógł też tkwić w przesłance. wyd.. przy czym stopień stanowczości uznania wniosku nie przewyższa stopnia uznania przesłanek”. iż w rozumowaniach z nimi zgodnych zawsze od prawdziwych przesłanek prowadzą do prawdziwego wniosku. Ajdukiewicz (Logika pragmatyczna. Ajdukiewicz. że rano była rosa. Natomiast dnia 4 lipca 1993 r. bądź uznawaliśmy mniej stanowczo.zapytany. Logika pragmatyczna. że nie zawsze po rosie jest piękna pogoda. o godz. s. że się mylę. 106) przyjmuje znaczenie szersze: „Wnioskowanie jest to proces myślowy. lecz później przekonałem się. Wnioskowałem w opisany sposób. które w rozumowaniu z nimi zgodnym od prawdziwych przesłanek zawsze prowadzą do fałszywego wniosku.23 nie powtórzyłbym poprzedniego wnioskowania.115 (wnioskowanie 2 1 .według których wnioskując od prawdziwych przesłanek nie zawsze dochodzimy do prawdziwego wniosku2. 106.

stosunku zachodzącego między dwoma zdaniami. czy ktoś tę zależność spostrzega. co racja. które tego kogoś (choć może nie kogo innego) skłaniają do uznania za prawdziwy pewnego „jego wniosku”. w których prawdziwość przesłanek nie przesądza o prawdziwości wniosku. że pada deszcz. a co innego racja oraz następstwo . że jest mokro na podwórzu. z których drugie nie może być fałszywe przy prawdziwości pierwszego niezależnie od tego.człony stosunku wynikania. że widok mokrego podwórza skłania do sądu.etapy czyjegoś wnioskowania w pewnej chwili. to jest urzędnikiem). § 2.w szczególności wnioskowaniami redukcyjnymi (do których należą też wnioskowania przez indukcję niezupełną) oraz wnioskowaniami przez analogię. Co tu jest racją. Czy więc przesłanka to to samo. Jeśli np. więc pada deszcz (wniosek). opartych na związku wynikania logicznego wniosku z przesłanek (i stąd niezawodnych). Ale tak rzadko podwórze bywa mokre mimo braku deszczu. co następstwo? Wcale nie. a wniosek to samo. uznaliśmy za prawdziwe zdanie „Jan jest prokuratorem”. to z tego zdania wynika. bo prawdziwość następstwa nie przesądza. Co innego tedy przesłanka oraz wniosek . Wniosek ten może okazać się fałszywy. . a więc uznając pierwsze zdanie. czy jej nie spostrzega. Proces wnioskowania a stosunek wynikania Nasze wnioskowania nawiązują często w pewien sposób do stosunku wynikania między zdaniami. w następnym zajmować się będziemy takimi wnioskowaniami. wynika zdanie. „czyjeś przesłanki”. że „Jan jest urzędnikiem” (bo jeśli jest prokuratorem.subiektywnie pewne oraz subiektywnie niepewne). skłonni jesteśmy uznać i drugie za prawdziwe. a więc wnioskowaniami zawodnymi . Ktoś może rozumować tak: Ponieważ widzę. iż pada deszcz. o prawdziwości racji. ale nie odwrotnie. Po omówieniu w tym rozdziale wnioskowań dedukcyjnych. a co następstwem? Ze zdania. jak wiemy. że podwórze jest mokre (przesłanka).

kto chce wnioskować w taki sposób. funktorów prawdziwościowych i kwantyfikatorów . aby z przyjętych przezeń przesłanek wynikał przyjmowany przez niego wniosek. konieczna okazuje się znajomość praw logicznych. Mianowicie dla zdefiniowania znaczenia symbolów a. Tak więc np. 3) kwantyfikatory.§ 3. i. Zmienne S oraz P oznaczają w tym przypadku jakieś nazwy generalne niepuste. W rozdziale VI zapoznaliśmy się z pojęciem funkcji zdaniowej oraz pojęciem kwantyfikatora oraz przynależenia elementu do klasy (co oznaczaliśmy znakiem e). W definiensie podanych definicji występuje wprawdzie dodatkowo zmienna x. W rozdziale VII zapoznaliśmy się z pojęciem funktora prawdziwościowego.używane w tradycyjnej logice na określenie zwrotów służących do zbudowania czterech rodzajów funkcji zdaniowych z kwadratu logicznego.ale ta dodatkowa zmienna jest związana występującym w definiensie . o . i. twierdzeń logiki formalnej. o użyć należy jedynie znaku e. Prawa logiczne Dla kogoś. 2) funktory prawdziwościowe. 4) wszelkie takie wyrażenia. zastępująca jakąś nazwę indywidualną . e. stałymi logicznymi są symbole a. odwołując się jedynie do wyrażeń wymienionych poprzednio pod pozycjami 1-3. e. które można zdefiniować. który oznaczać będzie następujące wyrażenia: 1) funktor ∈ . Obecnie wprowadzimy do dalszych rozważań termin „stała logiczna”.oraz odpowiednich zmiennych.

S. ani nie występuje w roli zmiennej. prawo transpozycji: . stwarza schemat dla wielkiej liczby wnioskowań. iż te funkcje logiczne są prawami logicznymi. Do twierdzeń logiki formalnej należy np.kwantyfikatorern. zasada wyłączonego środka czy też zasada podwójnego przeczenia. jest więc tylko zmienną pozorną. Funkcję logiczną. jest znak implikacji albo równoważności. nazywamy prawem logicznym czy też tautologią logiczną. w którym głównym funktorem. że z przesłanki czy przesłanek takiego wnioskowania wynikać będzie jego wniosek. bo składa się jedynie ze zmiennych: x. Przykładami takich twierdzeń są sformułowane poprzednio: zasada sprzeczności. poprzedzimy je literą T. Funkcję taką traktujemy jako twierdzenie logiki formalnej. ⊃ . Nie jest natomiast funkcją logiczną funkcja: x ∈ student . Taki sam sens ma postawienie przed funkcją logiczną ze zmiennymi nazwowymi kwantyfikatora ogólnego. Funkcja zdaniowa zbudowana jedynie ze stałych logicznych oraz ze zmiennych nazywana jest funkcją logiczną. w których ze zdań powstałych w drodze odpowiedniego podstawienia poprzednika takiego prawa wnioskować się będzie odpowiednie podstawienie następnika. to znaczy funktorem podporządkowującym sobie wszystkie pozostałe występujące w tym prawie. które jako całość mają postać implikacji albo równoważności (którą możemy traktować jako koniunkcję dwóch implikacji: pierwszego zdania i drugiego oraz drugiego i pierwszego). mając pewność. odnoszonego do wszystkich występujących w niej zmiennych. Prawo logiczne. Spośród wielkiej liczby praw logicznych interesować nas będą szczególnie te. wyrażenie: x ∈ P ⊃ x ∈ S. P oraz ze stałych logicznych: ∈ . Dla zaznaczenia. Funkcją logiczną jest więc np. która przy dokonywaniu wszelkich składnych podstawień za występujące w niej zmienne daje zdanie prawdziwe.bo zawiera słowo „student”. które nie jest ani stałą logiczną.

że obie te ostatnie implikacje są fałszywe. to jest mokro” implikuje więc zdanie: „Jeśli nie jest tak. Zdanie: „Jeżeli Jan chrapie. Liczbę przykładów. Podobnie prawem logicznym jest prawo kontrapozycji zdań typu SaP: (funktor negacji nazwowej „nie” można zdefiniować przy użyciu negacji zdaniowej ~). choć w przypadku prawa transpozycji można byłoby użyć nawet znaku równoważności. że jest mokro.Zapisaliśmy je używając znaku implikacji jako funktora głównego. Ze względu na to prawo. Nieistotne jest to. że Poznań leży nad Wartą” . że zdanie „Bonaparte był Anglikiem ⊃ dwa razy dwa jest cztery” implikuje zdanie: „Nie jest tak. Zdanie: „Jeżeli pada deszcz. Należy przy tym zwrócić uwagę. że Bonaparte był Anglikiem”. zdanie: „Każdy samochód jest pojazdem” jest równoważne zdaniu: „Każdy niepojazd jest nie-samochodem” (pierwsze więc zdanie .w sformułowaniu poprzednika oraz następnika prawa transpozycji bowiem występuje znak zwykłej implikacji materialnej. to rozważana liczba nie jest parzysta”. „Jeżeli rozważana liczba jest parzysta. że pada deszcz”. to Jan nie chrapie”. że dwa razy dwa jest cztery ⊃ nie jest tak. Nawet zdanie: „Poznań leży nad Wartą ⊃ dwa razy dwa jest pięć” implikuje zdanie: „Nie jest tak. implikowanie bowiem zachodzi tu również i w kierunku odwrotnym. w których związek implikacji jest zagwarantowany przez prawo transpozycji. Dowolne podstawienie jakichś zdań na miejsce zmiennych p oraz q zamieni tę funkcję w zdanie prawdziwe: znaczy to w tym przypadku. to jest podzielna przez dwa” implikuje: „Jeżeli rozważana liczba nie jest podzielna przez dwa. że dwa razy dwa jest pięć ⊃ nie jest tak. że zdanie powstałe z dowolnego podstawienia zmiennych w pierwszym nawiasie implikować będzie zdanie powstałe z odpowiednio takiego samego podstawienia zmiennych w drugim nawiasie. to Jan śpi” implikuje zdanie: „Jeżeli Jan nie śpi. to nie jest tak. a nie znak implikacji ścisłej (odnoszący się do stosunku wynikania). moglibyśmy dowolnie powiększać.

że myląc się co do przesłanek mamy również gwarancję uzyskania prawdziwego . to drugie nie jest fałszywe . wyrażenie: Π S. iż w takim przypadku z pierwszego zdania jako racji logicznej wynika logicznie drugie zdanie jako następstwo logiczne. zdanie „Każdy słoń jest ptakiem” równoważne jest zdaniu: „Każdy nie-ptak jest nie-słoniem”. Stąd prawa logiki formalnej zawierają wielką liczbę informacji o stosunkach wynikania (mianowicie wynikania logicznego) zachodzących między różnymi zdaniami. lecz ze względu na samą ich strukturę (formę). jako że oba są fałszywe. a drugie zdanie powstaje przez takie same podstawienia w następniku takiego prawa. że jeśli pierwsze z tych dwóch zdań jest prawdziwe. nakazującej jeśli się uznało jako przesłankę zdanie czy zdania powstające przez określone podstawienie w poprzedniku takiej implikacji .uznać jako wniosek zdanie powstające przez odpowiednie podstawienie w następniku. Podobnie zdanie: „Każdy notariusz jest prawnikiem” równoważne jest zdaniu: „Każdy nie-prawnik jest nie-notariuszem”. Jeśli jakieś zdanie powstaje przez właściwe podstawienia jakichś wyrażeń na miejsce zmiennych występujących w poprzedniku prawa logicznego o postaci implikacji (czy równoważności). to znaczy. to mówimy. że te dwa zdania są logicznie równoważne. Każde prawo logiczne o postaci implikacji służyć więc może jako podstawa sformułowania dyrektywy wnioskowania (dyrektywy inferencyjnej).implikuje drugie. Takie dyrektywy wnioskowania są niezawodne.a to nawet nie zważając na treść tych zdań. że nie zawsze zdanie ogólno-twierdzące implikuje zdanie ogólno-twierdzące powstające zeń przez przestawienie podmiotu i orzecznika. W przypadku prawa o postaci równoważności mówimy. P: SaP ⊃ PaS. bo od prawdziwych przesłanek nigdy nie prowadzą do fałszywego wniosku (co oczywiście nie znaczy. a drugie implikuje pierwsze). Prawo logiczne o postaci implikacji gwarantuje nam. i tak dalej. Nie jest natomiast prawem logicznym np.

w przybliżonym sformułowaniu w mowie potocznej. w jaki sposób prawo logiczne o postaci implikacji służyć może jako podstawa przeprowadzania wnioskowań. poprzednik nie tylko implikuje.pod kreską. prawo transpozycji uzasadnia dyrektywę inferencyjną: Prawo kontrapozycji zdań typu SaP uzasadnia dyrektywę: W obu zresztą podanych przykładach można byłoby dodać przy tych schematach wnioskowania: „i odwrotnie”. w których występują zmienne nazwowe (x. a mianowicie prawa zaliczane do rachunku zdań. na których te schematy opierają się. y. nie zawsze wnioskowania nasze 3 . z . umieszczając schemat budowy przesłanek nad poziomą kreską. O rachunku kwantyfikatorów (rachunku predykatów) patrz: Aneks do niniejszego tekstu. Wnioskowanie dedukcyjne Jak już wiemy. Np.oraz prawa zaliczane do rachunku nazw. § 4. ani też że jest wykluczone to.wniosku. q. P zastępujące nazwy generalne)3. bowiem w prawach logicznych.) .. Dla uwidocznienia. zachodzi więc wynikanie logiczne dwustronne.zastępujące jakieś nazwy indywidualne.. M. Omówimy dwa rodzaje praw logicznych. w których to prawach występują zmienne zdaniowe (oznaczane małymi literami: p. s. r. S. a schemat budowy odpowiedniego wniosku . obok zwykłego zapisu tych praw logicznych formułować będziemy odpowiednią dyrektywę inferencyjną. schemat odpowiedniego wnioskowania. iż na podstawie fałszywych przesłanek dojdziemy na podstawie prawa logicznego o postaci implikacji do prawdziwego wniosku). ale jest równoważny następnikowi.

to jest takie. iż wniosek wynika. to dziś jest lód na stawie. a w szczególności wynika logicznie. z przyjmowanych przesłanek. Wnioskowanie to przebiega bowiem według schematu: Schemat ten odpowiada prawu logicznemu zwanemu modus ponendo ponens: T [(p ⊃ q) • p] ⊃ q które omówimy w następnej części niniejszego rozdziału. Takie wnioskowanie. i dziś jest tęgi mróz . Wnioskowaniem dedukcyjnym jest więc np. Ale wśród ogółu wnioskowań na uwagę zasługują szczególnie te wnioskowania. Np. a wniosek . w których przesłanki są zdaniami uzyskanymi przez odpowiednie podstawienia w poprzedniku prawa logicznego o postaci implikacji. a wniosek jest zdaniem uzyskanym przez takie same podstawienia w następniku tego prawa.następstwem logicznie wynikającym z tej racji: wnioskowanie przebiega tu zgodnie z kierunkiem wynikania. wnioskujemy: . Wnioskowanie dedukcyjne należy więc do wnioskowań niezawodnych. to musi być prawdziwy i wniosek. gwarantuje niezawodność wnioskowania dedukcyjnego: jeśli tylko w danym przypadku wnioskowania dedukcyjnego prawdziwe są przesłanki. We wnioskowaniu dedukcyjnym przesłanka czy koniunkcja przesłanek jest racją.więc: dziś jest lód na stawie”. według którego przebiega wnioskowanie. a które szczególnie często stanowi podstawę wnioskowań dedukcyjnych i jest najprostszym ich schematem. Prawo logiczne.przebiegają w ten sposób. W potocznej praktyce wnioskowań dedukcyjnych trudno jest nieraz ustalić. z którego przesłanek wynika logicznie jego wniosek. według jakiego wzoru ogólnego przebiega dane wnioskowanie. wnioskowanie: „Ponieważ: jeśli dziś jest tęgi mróz. z których przesłanek wynika logicznie wniosek. nazywamy wnioskowaniem dedukcyjnym.

Stosując we wnioskowaniach dedukcyjnych wspomniany już poprzednio modus ponendo ponens opuszczamy najczęściej domyślną przesłankę implikacyjną „jeżeli p.„Ponieważ każdy z obecnych na sali jest adwokatem. więc każdy z obecnych na sali jest z zawodu prawnikiem”. dochodzimy do wniosku. iż jest q. Jeśli tedy z przesłanki „Każdy władca jest człowiekiem” dochodzimy do wniosku. ale wynika logicznie z koniunkcji przesłanek wypowiedzianych i pewnych przesłanek domyślnych. Przy takim . przesłankę. M = adwokat. która w koniunkcji z przesłanką „Każdy władca jest człowiekiem” tworzy rację dla wynikającego z niej logicznie wniosku. to każde S jest P . że jest to prawo logiczne (omówimy je w części C niniejszego rozdziału). Nasze wnioskowanie przebiega w rzeczywistości według wzoru (biorąc S = obecny na sali.ze względu na domyślną. Wnioskowanie według wspomnianego wzoru może prowadzić od prawdziwej przesłanki do fałszywego wniosku. lecz entymematycznie . Nie jest przecież prawem logicznym wzór: „Jeśli każde S jest M. ale też drugą jeszcze przesłankę. przesłankę entymematyczną: „Każdy adwokat jest prawnikiem”. M = małpa oraz P = pawian. P = prawnik): Jeżeli każde S jest M oraz każde M jest P. a więc jest zawodne.a łatwo zauważyć. że w naszym wnioskowaniu przyjmujemy nie tylko wypowiedzianą przesłankę: „Każdy z obecnych na sali jest adwokatem”. to wnioskujemy dedukcyjnie. iż „Każdy człowiek jest śmiertelny”. entymematyczną. iż jest p. która jest fałszywa. w którym z wypowiedzianych przesłanek wniosek nie wynika logicznie. Wydaje się. Takie wnioskowanie. który najwyraźniej nie jest prawem logicznym. to każde S jest P”. to q” i wypowiadając jedynie przesłankę. Rzecz w tym. to otrzymamy implikację: „Jeżeli każdy szympans jest małpą. a więc nie wnioskujemy dedukcyjnie. Jeśli podstawimy np. S = szympans. iż „Każdy władca jest śmiertelny”. że wnioskujemy tu według wzoru. to każdy szympans jest pawianem”. nazywamy wnioskowaniem dedukcyjnym entymematycznym.

ale nie wynika on logicznie (nie można wskazać prawa.wnioskowaniu dedukcyjnym entymematycznym z przesłanki wypowiedzianej może wprawdzie wynikać wniosek. lub nieprawda. że przynajmniej jedno z jej zdań składowych jest nieprawdziwe. to znaczy z tego. dopóki nie dodamy przesłanki entymematycznej. jakie można we wnioskowaniu dedukcyjnym wysnuć wnioski z tego. nie można mieć co do tego pewności. że zarazem p i q” oraz „nieprawda. że fałszywe mogą być oba zdania składowe tej koniunkcji. że nieprawda. Można więc wnioskować dedukcyjnie i w kierunku odwrotnym. Pierwsze prawo de Morgana dotyczy negowania koniunkcji: Skoro zaprzeczamy. by koniunkcja „p oraz q” była prawdziwa. że zarazem Jan ukradł i Piotr . że q” zachodzi wynikanie obustronne. PRAWA LOGICZNE ZE ZMIENNYMI ZDANIOWYMI § 5. B. iż Jan jest usłużny. iż pewne zdanie złożone jest fałszywe. lecz wniosek ten nie wynika logicznie. Dodaliśmy po napisaniu tego prawa logicznego „i odwrotnie”. które wskazują. Często popełniamy błąd utożsamiając negację koniunkcji („Nieprawda. że Jan jest miły i jest usłużny. iż Jan jest miły. zdania te są równoważne. że prawdziwa jest negacja pewnego zdania złożonego jako całości. że p. gdyż między wyrażeniami: „nieprawda. to wnioskować można. Zaprzeczenie koniunkcji dwóch zdań jest równoważne logicznie alternatywie zaprzeczonych zdań składowych tej koniunkcji. Jeśli nieprawda. to z tego wynika. Niewykluczone wprawdzie. Zaprzeczanie zdaniom złożonym W tym paragrafie przypomnimy prawa logiczne. które gwarantowałoby to wynikanie). lub nieprawda.

. a koniunkcja negacji tychże zdań fałszywa (np. skoro więc zaprzeczamy alternatywie. niezależnie od wartości logicznej drugiego zdania. Dla prawdziwości negacji alternatywy trzeba. i nieprawda. gdy Jan ukradł. iż jeżeli p. że negacja koniunkcji będzie prawdziwa. a więc wystarczy. Zaprzeczenie alternatywy dwóch zdań jest równoważne logicznie koniunkcji jej zaprzeczonych zdań składowych. że Piotr ukradł”). że nieprawdą jest. to na pewno jest tak. że Jan czyta gazetę lub pali papierosa”) z alternatywą negacji („Nieprawda. iż nieprawda. Popełniamy błąd utożsamiając negację alternatywy („Nieprawda. które może być przydatne w praktyce: Skoro stwierdzamy. że Jan ukradł. że był on członkiem SS. a więc by fałszywe były oba jej zdania składowe. że Jan pali papierosa”). Podamy tu tylko jedno z kilku możliwych.ukradł”) z koniunkcją negacji („Nieprawda. że był on pracownikiem Gestapo. wynika. gdy nieprawdziwe są wszystkie jej zdania składowe. Z tego. to q. a Piotr nie ukradł). i nieprawda. że każde ze zdań tej alternatywy uważamy za fałszywe. Natomiast dla prawdziwości alternatywy zdań zanegowanych wystarczy. by samo to zdanie było fałszywe. wybierając to. że negacja jednego zdania jest prawdziwa. że oskarżony był członkiem SS lub był pracownikiem Gestapo. alternatywa (nierozłączna) jest fałszywa tylko wtedy. Drugie prawo de Morgana dotyczy negowania alternatywy: Jak przypominamy sobie. lub nieprawda. Prawo negacji implikacji. Może być przecież tak. iż nieprawda. to znaczy. że Jan czyta gazetę. by alternatywa ta była fałszywa. iż gdy zdanie p jest prawdziwe.

że poprzednik tego zdania implikuje negację następnika. Zgodzi się on przecież. to nieprawda. Jak już o tym była mowa. że jeśli są chmury. wypowiadane przez nas implikacje często zbudowane są z dwóch wypowiedzi niezupełnych (implikacje formalne). rozdz. to pada deszcz” wtedy tylko bylibyśmy gotowi uznać za prawdziwą. My zaś. że w każdym przypadku (w każdym miejscu i czasie). to pada deszcz. iż jeśli są chmury. iż nie jest tak. że jeśli są chmury. iż z każdego zdania. iż nieprawda. (Por. Jeśli stwierdzamy. podstawiliśmy na miejsce p oraz q wypowiedzi niezupełne: „są chmury” oraz „pada deszcz”. Omawiany tu wzór wnioskowania odnosi się natomiast do implikacji zbudowanej z dwóch zdań w sensie logicznym (implikacji materialnej). to pada deszcz. Czytelnikowi. to 2 listopada jest niedziela”. iż „Jeśli 1 listopada jest piątek. tam też wtedy pada deszcz (por.. że pada deszcz.zdanie q jest nieprawdziwe. że w każdym miejscu i chwili gdy są chmury. wynika odpowiednia konkretyzacja wypowiedzi niezupełnej zawartej w następniku rozważanej implikacji. co czytelnik uzna za fałsz. iż to nieprawda. Jeśli 1 listopada jest piątek. mając na myśli to. to pada deszcz. A stąd przecież wedle ostatnio podanego wzoru wynikałoby. iż z negacji zdania warunkowego wnioskować można. Wypowiadający się chce w tym przypadku stwierdzić. nie można go więc krytykować. Ponieważ jesteśmy przekonani. Rzecz leży w tym. Wypowiedź „Jeśli są chmury.) Przy innych omawianych tu wzorach takie . to wynika stąd. powiadamy. stwierdzając. to 2 listopada nie jest niedziela”. iż litery p oraz q we wzorze oznaczać mają jakieś zdania w sensie logicznym. VII § 6). to pada deszcz. iż to nieprawda. Aneks. Przytoczone prawo wskazuje. który bezkrytycznie zgodził się. które powstało w drodze konkretyzacji wypowiedzi niezupełnej zawartej w poprzedniku. że nieprawdziwe jest zdanie warunkowe: . gdybyśmy byli przekonani. gdzie są chmury. że wskazany mu tu wzór wnioskowania jest prawem logicznym. musimy podsunąć pewne wątpliwości. iż zawodzi przy nieprawidłowym podstawieniu. że jeśli są chmury. iż tak nie jest.

ale z tego. wynika. lecz gdyby trafił na zdania nierównoważne. Zawodne więc byłoby wnioskowanie. wnioskowanie takie mogłoby się okazać zawodne. Takie wnioskowanie nie zawiodłoby nas wtedy.podstawienie wypowiedzi niezupełnych za zmienne w implikacji występującej we wzorze nie powoduje na ogół nieporozumień. że: „Jeśli q. bynajmniej nie wynika. że ze zdania q zdanie p nie wynika. to możliwe jest zarówno to. Transpozycją jakiegoś zdania warunkowego nazywamy takie zdanie warunkowe. wnioskował. to q”. „Jutro jest piątek”) i wówczas wynikanie byłoby obustronne. ale przecież nie zawsze zdania tworzące prawdziwą implikację są sobie równoważne. Transpozycja Stwierdziliśmy już poprzednio. to jest szaro na dworze. że stosunek wynikania ma charakter niesymetryczny. Jeśli jest świt. Również zawodne byłoby wnioskowanie. że q. wnosił stąd. Z tego. Mógłby on wprawdzie trafić na równoważne sobie zdania p oraz q („Dziś jest czwartek”. że jeśli p to q. że jeśli ze zdania p wynika zdanie q. a zdarzają się też zaćmienia słońca). to jest świt (może być zmierzch. gdyby ktoś stwierdziwszy. to znaczy. § 6. to p”. gdyby ktoś z tego. że Jan nie jest oszustem. iż jeśli nieprawda. że p. że Jan jest oszustem. które powstaje z poprzedniego przez przestawienie poprzednika z następnikiem oraz zanegowanie każdego z nich. że ze zdania q wynika zdanie p. ale wcale z tego nie wynika. to nieprawda. gdybyśmy trafili na dwa zdania równoważne. że Jan nie jest przestępcą (może przecież być np. ani też zdanie ~ p ⊃ ~ q. natomiast z każdego zdania warunkowego wynika jego transpozycja. jak i to. złodziejem). Związek logiczny między wartością logiczną dowolnego zdania warunkowego a jego transpozycją stwierdza wspomniane już poprzednio prawo transpozycji: . Ze zdania warunkowego p ⊃ q nie wynika logicznie ani zdanie q ⊃ p. iż jeśli jest szaro na dworze. że: „Jeśli p. że Jan jest przestępcą.

Skoro jest tak. Jeżeli p = „dany . Jeśli ze zdania p wynika zdanie q. to dzwonek dzwoni. następnik zaś jest zdaniem (funkcją zdaniową) zbudowanym ze składników nie powtarzających się w poprzedniku. Formułując prawo transpozycji dodaliśmy „i odwrotnie”. wynikanie jest więc obustronne. że dzwonek dzwoni. iż fałszywa jest racja p. to nieprawda. które nie powtarzają się w poprzedniku. a zdanie q następstwem.Podawaliśmy już poprzednio kilka przykładów stosowania tego prawa. czyli zdanie p jest racją. bo transpozycja danego zdania warunkowego nie tylko z tego zdania wynika. Niektóre prawa logiczne opierają się na funkcji o budowie sylogizmu. z tego. wnosić stąd można. że jeśli ktoś naciśnie na przycisk dzwonka. to. które są podstawą szczególnego rodzaju wnioskowań z koniunkcji dwóch przesłanek. wynika. iż fałszywe jest następstwo q. Sylogizmem nazywamy wypowiedź o postaci zdania warunkowego (implikację materialną albo formalną) mającego w poprzedniku koniunkcję dwóch zdań (funkcji zdaniowych). mamy tu wypowiedź o postaci zdania warunkowego mającego w poprzedniku koniunkcję dwóch zdań („«Jeżeli p. § 7. ale jest temu zdaniu równoważna. w których pewien składnik (mianowicie zdanie q) powtarza się. to q» i «Jeżeli q. natomiast w następniku występują te zdania (p oraz r). Prawa o budowie sylogistycznej Omówimy tu prawa logiczne. jak sobie przypominamy. to r»”). że ktoś naciska na przycisk. Tę sylogistyczną budowę najlepiej widać na przykładzie prawa sylogizmu hipotetycznego: Jak widać. w których powtarza się pewien składnik wspólny. iż jeśli nieprawda.

„Jeżeli każde S jest M i każde M jest P. q oraz r podstawiać można dowolne zdania. to r = „jest figurą. o którym tu mówimy. A więc jeżeli z p wynika r oraz z r wynika s. to i ostatnie będzie wynikało z pierwszego. Obok praw sylogistycznych należących do rachunku zdań. w których występować będą zmienne nazwowe S. że z p wynika t . to w każdym takim przypadku z p wynika r (por. między którymi zachodzi związek treściowy. omawiać będziemy w dalszej części tego rozdziału prawa sylogistyczne rachunku nazw. W prawie sylogizmu hipotetycznego za zmienne zdaniowe p. że stosunek wynikania jest stosunkiem przechodnim: jeżeli z p wynika q oraz z q wynika r. której przekątne są prostopadłe”. gdzie litery p. to każde S jest P”). rozdz. w których jeśli każde następne będzie wynikało z poprzedniego. Jeżeli wiemy. r. że prawa sylogizmu zawierające w sformułowaniu ich poprzednika jakąś implikację dotyczą stosunku wynikania. ma wielką doniosłość praktyczną. wnioskować można. Czasem przez nieuwagę ktoś podstawia nazwy na miejscu . że z s wynika t. wiąże je więc nie tylko stosunek implikowania. występują jako zmienne zdaniowe. iż jeśli p = „dany prostokąt ma boki równe”. P (np. pozwala nam bowiem utworzyć długie łańcuchy zdań. choć to niezupełnie ścisłe. to z p wynika s. to q = „dany prostokąt jest kwadratem” . to z p wynika r. mówić można. Prawo. t itd. W praktyce wnioskowań bierzemy jednak pod uwagę zazwyczaj takie zdania. ale i stosunek wynikania. nawet nie powiązane treściowo: prawo to głosi. której przekątne są prostopadłe”. że jeżeli pierwsze z nich implikuje drugie. stąd. to możemy stąd wnosić. W praktyce więc. s. Prawo sylogizmu hipotetycznego może więc być traktowane jako informacja o tym. M.i tak dalej. VIII § 3). to r = „jest figurą. Stwierdzamy. q.i jeśli q = „dany prostokąt jest kwadratem”. Jeżeli z p wynika q oraz z q wynika r. że z r wynika s. a drugie implikuje trzecie.prostokąt ma boki równe”. to pierwsze implikuje trzecie. na podstawie prawa sylogizmu hipotetycznego.

czyli hipotetyczne. świadomie czy nieświadomie. korzystamy co chwila4. że zazwyczaj budujemy implikacje ze zdań treściowo ze sobą powiązanych. a ponieważ stwierdziliśmy.w tradycyjnej terminologii kategorycznego (choć na miejsce pojedynczej zmiennej zdaniowej możemy. że ma wykształcenie prawnicze. stwierdziwszy więc. Są to prawa zwane: modus ponendo ponens. to z tego. że jest na dworze mroźno. prawo to pozwala zwięźle wyrazić znaną nam już prawdę. wnioskować możemy niezawodnie o prawdziwości q (por. że p jest prawdziwe. wnioskujemy dedukcyjnie. że prawdziwość racji przesądza o prawdziwości następstwa. że ze zdania p wynika zdanie q (a więc p jest racją. w czym popełnił błąd. wszędzie. że jest notariuszem. to ma wykształcenie prawnicze. Wiemy.i nie może się potem zorientować. Prawo sylogizmu hipotetycznego nazwano tak dlatego. reguła odrywania). Jeśli przyjmiemy. Modus ponendo ponens stanowi zasadniczy schemat praktycznego . a q następstwem).zmiennych zdaniowych . w poprzedniku jego wystąpią dwa zdania warunkowe. nie wychodząc na dwór stwierdzamy w drodze wnioskowania. podstawić jakieś zdanie złożone). czyli tryb przez stwierdzanie (ponendo) stwierdzający (ponens). czyli tryb przez zaprzeczanie (tollendo) zaprzeczający (tollens). że jeśli w danym momencie rtęć w termometrze za oknem jest poniżej zera. to jest na dworze mroźno. oraz modus tollendo tollens. w którym po podstawieniu wystąpi w poprzedniku koniunkcja jakiegoś zdania hipotetycznego i zdania prostego. Modus ponendo ponens głosi: Jeśli zważyć. że po dokonaniu podstawień na miejsce zmiennych zdaniowych. gdzie ona w prawie występuje. to jest takiego. że w danym momencie rtęć opadła poniżej zera. czyli . Z prawa tego. Obecnie omówimy dwa prawa sylogizmu hipotetyczno-kategorycznego. Jeżeli Jan Kowalski jest notariuszem.

że chodniki nie są mokre. że pada deszcz.wykorzystywania przez nas wiedzy o tym. Jeśli Piotr zasztyletował kogoś. to był na miejscu zbrodni. gdy popełniono przestępstwo) opiera się właśnie na modus tollendo tollens. p jest racją. że nie było go na miejscu zbrodni (był wtedy gdzie indziej). Po omówieniu modus ponendo ponens i modus tollendo tollens zwróćmy jeszcze raz uwagę. q jest następstwem) i stwierdzimy. Okazuje się. Bierzemy wówczas pod uwagę strukturę wewnętrzną zdań tworzących przesłanki. że na pewno nie on zasztyletował. że nie pada deszcz. iż q. Wnioskuję więc. Inaczej: fałszywość następstwa pociąga za sobą fałszywość racji. Wykazywanie przez oskarżonego „alibi” (obecność gdzie indziej w chwili. a może . Zaprzeczając następstwu zaprzeczamy racji. że z pewnego zdania wynika inne. gdzie a1 oznacza jakiś określony indywidualny obiekt. i a1 jest A. to x jest B. to nieprawdziwe jest zdanie p. to jest mokro na dworze. a wyglądając na ulicę spostrzegam. Wiadomo. jak w modus ponendo ponens (patrz Aneks). Wnioskujemy więc. że jeśli pada deszcz. a nie implikacja zbudowana ze zdań p oraz q. Modus tollendo tollens głosi: 4 Jeśli z p wynika q (tzn. że nieprawda. W takim wnioskowaniu jedną z przesłanek byłaby implikacja formalna związana kwantyfikatorem. Niektóre wnioskowania dedukcyjne opierające się na modus ponendo ponens przedstawić można również jako wnioskowania przebiegające według wzoru „Dla każdego x: jeśli x jest A. Obawiam się. więc a1 jest B”. że fałszywość racji nie pozwala wnosić niezawodnie o fałszywości następstwa: następstwo może być wtedy fałszywe. wykorzystując prawo logiczne o zmiennych nazwowych zwane dictum de omni.

że Jan go nie popełnił. to jest biało na dworze. może być szron. Również prawdziwość następstwa nie daje nam pewności.też być prawdziwe. bo jesteśmy skłonni sądzić. którą wskazano dla jakiegoś zdania. Śnieg nie spadł. Jeśli wiadomo. Pamiętajmy o tym. Skoro więc dowiadujemy się o fałszywości jednego ze zdań składowych prawdziwej alternatywy. to niewątpliwie nie zostanie zrobiona figurka z tej porcji gliny. jest fałszywa. . Natomiast z fałszywości jednego z członów prawdziwej dysjunkcji nie można niezawodnie wnosić o prawdziwości drugiego. że widocznie drugie z tych zdań jest prawdziwe. ale może być biało. że jeśli racja. że zostanie zrobiony wazonik. że z pewnej porcji gliny bądź zostanie zrobiony wazonik. i stwierdzono. że racja była prawdziwa. że przynajmniej jedno z nich jest prawdziwe. Jeśli wiadomo. Np. i wiadomo. bo np. Sylogizmem jest również prawo zwane modus tollendo ponens. iż dane przestępstwo popełnił Piotr. to i samo zdanie musi być fałszywe a tak nie jest. bądź zostanie zrobiona figurka. jeśli spadł obfity śnieg. że dane przestępstwo popełnił Jan lub popełnił Piotr. to musimy z takich przesłanek wyciągnąć wniosek. to musimy dojść do wniosku. które dotyczy zdań alternatywnych: Stwierdzając prawdziwość alternatywy złożonej z dwóch zdań stwierdzamy. Natomiast z prawdziwości jednego z członów prawdziwej alternatywy nierozłącznej nie można niezawodnie wnosić o fałszywości drugiego. Modus ponendo tollens jest sylogizmem mówiącym o właściwościach dysjunkcji: Prawdziwość jednego ze zdań składowych prawdziwej dysjunkcji pozwala wnioskować o fałszywości drugiego.

to był na poczcie. to wypiję herbatę. i jeśli Jan wysyłał przekaz. czyli wzory wnioskowania z „założenia dwojakiego” (po grecku: dilémmaton). to pada strzał. Do bardziej złożonych praw logicznych należą dylematy. Wnosić więc można. formułujemy je tu przy użyciu alternatywy nierozłącznej. iż jeśli karabin jest gotowy do strzału. więc był na poczcie. Prawo dylematu konstrukcyjnego głosi: Np. Inne prawa rachunku zdań Spośród innych praw logicznych teorii zdań zasługuje na zapamiętanie prawo eksportacji i importacji: Wiadomo. że pójdę do . to jeżeli ktoś naciska na spust.: Jeżeli pójdę do kawiarni. a że nadawał list polecony lub wysyłał przekaz.: Jeżeli Jan nadawał list polecony. gdzie dwa warunki konieczne pewnego stanu rzeczy tworzą łącznie warunek wystarczający. a wiadomo.§ 8. co interesować nas będzie przy rozważaniach dotyczących związku przyczynowego. Prawo dylematu konstrukcyjnego złożonego głosi: Np. jeżeli pójdę do restauracji. to był na poczcie. że jeśli karabin jest gotowy do strzału i ktoś naciska na spust. to wypiję kawę. choć mogą być one formułowane przy użyciu odpowiednio alternatywy rozłącznej w pierwszej części wzoru. pada strzał. Prawo to będzie mieć zastosowanie zwłaszcza w takich przypadkach.

niezawodnym wzorem wnioskowania. Jeśliby to było możliwe.wnioskować więc można. to prawdziwość poprzednika przesądzałaby o prawdziwości następnika i wzór byłby prawem logicznym. Oto przykład. czy przy takich zdaniach p oraz q poprzednik naszego wzoru (q lub nie jest tak. a q będzie zdaniem fałszywym. jest zawodnym wzorem wnioskowania. Można by podać znacznie więcej praw teorii zdań. który nie został tu omówiony. wedle którego wnioskuje. Gdyby jednak Czytelnikowi wypadło kiedyś wnioskować wedle ogólnego wzoru. mającym postać implikacji. czy wzór. W takim przypadku jednak poprzednik też będzie zdaniem fałszywym. to q) stał się zdaniem fałszywym. że takie wnioskowanie przebiegałoby wedle schematu: Aby stwierdzić. to omawiany wzór nie jest prawem logicznym. czy nie jest prawem logicznym. a następnik był zdaniem fałszywym. że wyrok podlega wykonaniu lub nie jest tak. Czy można stąd wnioskować. czy może się stać tak. żeby następnik wzoru (jeżeli p. Następnik (jeżeli p. że wypiję kawę lub herbatę. to podlega wykonaniu? Biorąc p = „wyrok jest prawomocny”. Jeśli bowiem q . to bez większego wysiłku może on sam zbadać. Mówią nam. gdy p będzie zdaniem prawdziwym. by w tym wzorze. że wyrok jest prawomocny. lecz ograniczamy się tu do wskazania tych.kawiarni lub pójdę do restauracji . że p) może stać się zdaniem prawdziwym. czy wzór ten jest prawem logicznym. stwierdzić możemy. które mogą mieć znaczenie w codziennej praktyce. to q) będzie wtedy i tylko wtedy zdaniem fałszywym. i zbadamy. jest. musimy rozważyć. że jeżeli wyrok jest prawomocny. oraz q = „wyrok podlega wykonaniu”. Dobierzemy więc takie zdania p oraz q. poprzednik był zdaniem prawdziwym. Jeśliby to jednak było niemożliwe.

q = 1. funkcja zdaniowa Skoro występują tu dwie zmienne zdaniowe: p oraz q. III p = 0. q = 0. występująca jako składnik wyrażenia zawartego w pierwszym nawiasie. gdy: I) p = 1. potem (3) wartości. q = 0. Badanie.jest zdaniem fałszywym oraz negacja p jest zdaniem fałszywym (skoro p jest prawdziwe).co pozostawiamy samodzielności Czytelnika. W każdym przypadku Łatwo się przekonać. wreszcie (4) wartości całej badanej funkcji. że można też niezawodnie wnioskować w kierunku odwrotnym . następnie (2) wartości. a więc wzór nasz jest prawem logicznym. ująć możemy w zestawienia tabelowe. Mamy zbadać. Stąd wniosek. q = 1. Uczynimy to w ten sposób. II) p = 1. fałszywa. jakie przybiera funkcja ~ p. jakie wartości przybierać będzie badana funkcja w przypadkach. które mogą przybierać dwie wartości logiczne: 1 oraz 0 (wartość prawdy albo wartość fałszu). czy dana funkcja logiczna o zmiennych zdaniowych jest prawem logicznym. stanowiącej implikację złożoną z wyrażeń zbadanych jako (2) i (3). jakie przybiera cała funkcja zawarta w pierwszym nawiasie. jakie wartości logiczne przybiera np. . to rozpatrzyć należy. że najpierw (1) ustalimy wartości. jak wiadomo. to alternatywa dwóch zdań fałszywych jest. jakie przybiera funkcja zawarta w drugim nawiasie. że poprzednik wzoru nie może być prawdziwy przy fałszywości następnika. to znaczy czy przy wszelkich podstawieniach zdań na miejsce zmiennych daje zdanie prawdziwe. IV) p = 0.

nie wymaga jakiejkolwiek pomysłowości. Ten sposób badania. § 9. bo np. a więc jest prawem logicznym. Zbadajmy np. System dedukcyjny . że badana funkcja przy wszelkich podstawieniach daje zdanie prawdziwe. funkcję Skoro funkcja ta nie przy wszystkich podstawieniach daje zdanie prawdziwe. to znaczy postępowania pozwalającego na rozstrzygnięcie jakiegoś typowego zadania logicznego czy matematycznego według planu przewidzianego z góry określoną stałą instrukcją.Tabela ta wykazała nam. Ma on charakter algorytmu. dla trzech zmiennych wchodzi w grę już osiem różnych możliwości (2×2×2) co do wartości logicznej zdań podstawianych za zmienne. to nie jest prawem logicznym i nie może stanowić wzoru wnioskowań niezawodnych. czy dana funkcja logiczna jest prawem logicznym. zwany metodą matrycową albo metodą zero-jedynkową. Ten sposób sprawdzania staje się niedogodny przy większej liczbie zmiennych.

Jeśli przyjmuje się do takiego zbioru pewne twierdzenia. Następnie do systemu wolno przyjmować jedynie twierdzenia wyprowadzone według określonych reguł dowodowych (a więc w sposób sformalizowany). a nazwowymi . W logice formalnej teoria przybiera postać systemu dedukcyjnego. czy to bezpośrednio z aksjomatów. Od należycie zbudowanej teorii wymaga się. to znaczy w pewien sposób uporządkowanego zbioru zdań. Zdania takiego systemu zapisujemy w postaci funkcji logicznych (ze zmiennymi zdaniowymi w przypadku rachunku zdań. czy też z twierdzeń poprzednio w ten sposób wyprowadzonych z aksjomatów. to zalicza się do niego również i wszelkie następstwa tych zdań. Reguły dowodowe przyjmuje się zazwyczaj następujące: . domyślnie przyjmując. Zdania takiego systemu zbudowane są z pewnego zasobu wyrażeń pierwotnych oraz z wyrażeń zdefiniowanych przy użyciu tych wyrażeń pierwotnych.w przypadku rachunku nazw). zwanych aksjomatami. to znaczy zbioru zdań składającego się ze zdań wyjściowych przyjętych bez dowodu. Najbardziej precyzyjna postać systemu dedukcyjnego to system aksjomatyczny sformalizowany. co łatwo jest sprawdzić metodą zero-jedynkową. aby nie zawierała zdań ze sobą sprzecznych . jak np. Współcześnie jednak za aksjomaty bywają przyjmowane również i zdania bynajmniej nie intuicyjne. aby aksjomaty systemu stanowiły pewniki. prawo: (p • ~ p) ⊃ q (czyli: koniunkcja zdań sprzecznych implikuje każde zdanie).a więc i takich zdań. jak pewniki w geometrii Euklidesa. zdania oczywiste.W logice formalnej ogół twierdzeń rachunku zdań ujmowany jest w postaci teorii. oraz ze zdań przyjętych jako bezpośrednie czy dalsze konsekwencje tych aksjomatów. że funkcje te przy wszelkich dopuszczalnych podstawieniach za zmienne tworzą zdania prawdziwe. które miałyby następstwa wzajemnie sprzeczne. W miarę potrzeby wzbogaca się słownik systemu definicjami opartymi na wyrażeniach pierwotnych. Aksjomaty przyjmowane na początku budowy systemu wyznaczają znaczenie wyrażeń pierwotnych. Ongiś wymagano.

i otrzymujemy w ten sposób twierdzenie T01: T01 [(p • ~ p) ⊃ q] ⊃ [p ⊃ (~ p ⊃ q)] Jak łatwo zauważyć. otrzymując w ten sposób twierdzenie T03: . Reguła odrywania. a zamiast r podstawiamy q . to wolno też przyjąć funkcję. w myśl reguły odrywania. Wobec tego. implikację zawartą w nawiasie w twierdzeniu T02 możemy zastąpić wyrażeniem równoważnym według definicji D01. to jest stosowane we wszystkich miejscach.Reguła podstawiania: Jeśli jako aksjomat albo twierdzenie przyjęto do systemu jakąś funkcję. gdzie występuje dana zmienna. Dla przykładu5 przyjmijmy jako dwa aksjomaty systemu: A01 [(p • q) ⊃ r] ⊃ [p ⊃ (q ⊃ r)] A02 (p• ~ p) ⊃ q oraz definicję: D01 (p ∨ q) df (~ p ⊃ q) W aksjomacie A01 dokonujemy następujących podstawień: zamiast q podstawiam ~ p. która powstaje z tej pierwszej przez podstawienie w niej na miejsce określonej zmiennej jakiejś dowolnej funkcji sformułowanej w języku danego systemu . to wolno też przyjąć do systemu jej następnik. to wolno też przyjąć funkcję. która powstaje z tej pierwszej przez zastąpienie jakiegoś jej fragmentu wyrażeniem (definicyjnie) równoważnym. poprzednik tego twierdzenia o postaci implikacji jest już przyjęty do systemu jako aksjomat A02. wolno uznać następnik twierdzenia T01 za twierdzenie systemu.byleby podstawienie było konsekwentne. Jeśli jako aksjomat albo twierdzenie przyjęto do systemu jakąś funkcję o postaci implikacji i przyjęto też jej poprzednik. Reguła zastępowania: Jeśli jako aksjomat albo twierdzenie przyjęto do systemu jakąś funkcję. W ten sposób wyprowadzamy twierdzenie T02: T02 p ⊃ (~p ⊃ q) W myśl reguły zastępowania.

cyt. wyd. np.: Πx: [(x ∈ A) • (x ∈ B)] ≡ x ∈ (A i B)] Πx: [x ∈ (A lub B)] ≡ [x ∈ (B lub A)] Πx: [(x ∈ (A i B)] ⊃ [x ∈ 5 (A lub B)] . pozwalały na wyprowadzenie. żeby nie można było wyprowadzić któregoś z nich z pozostałych aksjomatów). W szczególności wymaga się tego. ss. jak w podanym tu przykładzie. O historii rachunku zdań patrz: Mała encyklopedia logiki. tzn. żeby aksjomaty były od siebie wzajemnie niezależne (tzn. żeby dawały układ pełny. C. by z aksjomatów tych nie można było wyprowadzić dwóch twierdzeń względem siebie sprzecznych. lecz w sposób odpowiednio przemyślany. i układ niesprzeczny. tzn. Współczesny a tradycyjny rachunek nazw Czytelnikowi znane są z licealnego kursu matematyki niektóre wyrywkowo wybrane definicje i twierdzenia logiczne dotyczące przynależności jakichś elementów do określonych zbiorów (klas). każdego prawdziwego twierdzenia teorii zdań. według przyjętych reguł.T03 p ⊃ (p ∨ q) Oczywiście aksjomatów systemu nie można przyjmować w dowolny sposób. PRAWA LOGICZNE ZE ZMIENNYMI NAZWOWYMI § 10. 168 -169..

Zdania atomiczne i egzystencjalne sprowadzano w tradycyjnym rachunku w sposób nieraz bardzo sztuczny do struktury zdań subsumpcyjnych. Omówimy w ograniczonym zakresie niektóre twierdzenia tradycyjnego rachunku nazw. które mogą okazać się przydatne do sformułowania określonej myśli w dogodnej w danym przypadku formie redakcyjnej. SiP. SeP. Natomiast tradycyjny rachunek nazw. Wadą tradycyjnego rachunku nazw jest to. które zazwyczaj intuicyjnie wykorzystujemy w potocznych wnioskowaniach. że we wzorach będących twierdzeniami tej logiki dopuszcza się podstawianie na miejsce zmiennych tylko nazw ogólnych i jednostkowych. rozdz. orzekającego o przynależności indywiduum do określonego zbioru (klasy). Istotną sprawą jest rozważenie. VI § 6). „A lub B” to oznaczenie sumy tych klas (por. Współcześnie punktem wyjścia w budowaniu odpowiedniej teorii logicznej są funkcje logiczne odpowiadające strukturze zdania atomicznego. a w każdym razie od czasów średniowiecza. SoP (por. lub te. „A i B” to oznaczenie iloczynu klas A oraz B.W zapisie tych funkcji użyliśmy odpowiednio słów „i” oraz „lub” na określenie odpowiednich funktorów nazwotwórczych służących do zbudowania nazw złożonych. dla odróżnienia od odpowiednich funktorów prawdziwościowych. co pozwala przejść do badania związków logicznych między zdaniami o bardziej złożonej strukturze wewnętrznej. VII § 3 i 4). a nie jest dopuszczalne podstawianie nazw pustych (a także nazw uniwersalnych)6. historycznie wcześniej zresztą sformułowany niż rachunek zdań. ogranicza się do ustalania związków między wartością logiczną różnych zdań subsumpcyjnych o budowie SaP. W zdaniach kwadratu logicznego nazwy generalne występujące odpowiednio jako podmiot albo jako orzecznik zdania subsumpcyjnego nazywano terminami zdania (stąd upowszechniło się użycie słowa „termin” zamiast „nazwa”). kiedy to ustalił się pewien sposób ich wykładania mianowicie te twierdzenia. czy . rozdz. znane już od starożytności.

o którego całym zakresie zawarta jest informacja w danym zdaniu. to mówimy. choć ze zdania informującego o wszystkich wynika zdanie informujące o niektórych. termin P nie jest w zdaniu ogólno-twierdzącym rozłożony. zatem oba terminy zdania są w tym przypadku rozłożone..tego nie wiemy. czy w danym zdaniu albo funkcji zdaniowej z kwadratu logicznego formułuje się informacje dotyczące całości zakresu odpowiedniej nazwy. Jeśli z samej budowy zdania subsumpcyjnego (funkcji zdaniowej) widać. W zdaniu ogólno-przeczącym (o budowie: żadne S nie jest P) mówimy o wszystkich S. O wszystkich S stwierdzamy. czy też nie można tego na podstawie samej struktury wypowiedzi ustalić. a więc mówimy tu o wszystkich S oraz o wszystkich P. w której następniku występowałoby zdanie informujące ze względu na samą swą budowę o całości zakresu któregoś z występujących w nim terminów. Nie mówimy tu jednak czegoś o wszystkich P. a może tylko S są P . Może są inne P oprócz tych.można ustalić na podstawie samej struktury danej wypowiedzi to. że termin ten jest terminem rozłożonym w danym zdaniu. tzn. W zdaniu ogólno-twierdzącym (o budowie: każde S jest P) rozłożony jest termin stanowiący podmiot (S). jest terminem. 90. podczas gdy w jej poprzedniku występowałoby zdanie nie zawierające informacji o całości zakresu danego terminu. 6 Por. że nie znajdziemy ich w całej klasie P. że w zdaniu tym mowa o wszystkich desygnatach któregoś z terminów tego zdania. Mała encyklopedia logiki. jeśli nie mamy dodatkowych informacji. że należą do klasy P. W tradycyjnej logice nazw niedopuszczalne jest uznanie za prawo logiczne takiej implikacji. cyt. s. Ze zdania zawierającego informację dotyczącą niektórych przedmiotów danego rodzaju nie wynika logicznie zdanie informujące o wszystkich. wyd. . które są zarazem elementami klasy S.

iż zdania o takiej budowie (przy założeniu. Oba terminy są w tym przypadku nierozłożone.nie istnieją S. ogólno- . iż część desygnatów nazwy S stanowi jakąś część desygnatów nazwy P. a więc nie mówi się tu ani o wszystkich S. jakie zachodzą pomiędzy wartością logiczną zdań subsumpcyjnych różnego rodzaju.W zdaniu szczegółowo-twierdzącym (niektóre S są P) stwierdzamy.-twierdzące S i P przeczące Łatwo zapamiętać. które są P S o P zd. Pojęcie terminu rozłożonego w danym zdaniu kwadratu logicznego stanie się wkrótce niezbędne w naszych rozważaniach. szczeg. rozdz. podkreślając w nich terminy rozłożone. zd. ani o wszystkich P. że rozłożone są podmioty (S) zdań ogólnych i orzeczniki (P) zdań przeczących. Związki kwadratu logicznego Rozpatrzymy obecnie związki. W zdaniu szczegółowo-przeczącym (niektóre S nie są P) termin S jest terminem nierozłożonym. VI § 6.nie istnieją S. stwierdzić można. Wypiszemy te cztery rodzaje zdań. rozłożony jest termin P. zgodnie z tradycją.S e P zd. że nie ma wśród nich niektórych S. że w zdaniach tych na miejscu S oraz na miejscu P mogą występować tylko nazwy niepuste) głoszą: SaP . mających ten sam podmiot S i ten sam orzecznik P. szczeg. ogólno-twierdzące S a P przeczące zd. mówimy tu o wszystkich desygnatach nazwy P. § 11. XIV § 3) ustaleń co do znaczenia każdego z czterech rodzajów zdań z kwadratu logicznego. Nawiązując do przeprowadzonych poprzednio (rozdz. które są nie-P SeP .

istnieją S. a zdanie „Żaden student nie jest analfabetą” równoważne jest negacji zdania „Niektórzy studenci są analfabetami”. to istnieją takie S. które są P SoP . to zdanie o budowie S e P musi być. Ze zdania o budowie S a . Jeśli zdanie o budowie S a P jest prawdziwe.SiP . jest to przy tym równoważność logiczna. sprzeczne w stosunku do dwóch pierwszych. choć mogą być oba fałszywe. to łatwo dostrzec. to nie może być zarazem prawdą. że zdania o budowie S a P są zdaniami sprzecznymi względem odpowiednich zdań o budowie S o P. Jeśli zdanie o budowie S a P oraz odpowiednie zdanie o budowie S e P nie mogą być oba prawdziwe. zdaniem fałszywym. zdanie: „Każdy student jest uczniem” jest równoważne negacji zdania: „Niektórzy studenci nie są uczniami”.do klasy nie-P.przy czym jakieś S oraz jakieś P istnieją. Mianowicie mogą one być oba zdaniami fałszywymi. Np. że część przedmiotów S należeć będzie do klasy przedmiotów P. żeby i nie istniały S. które są nie-P. to łatwo zauważyć. Natomiast nie mogą być oba takie zdania zdaniami prawdziwymi: skoro zakładamy. i nie istniały S. zdania o budowie S o P oraz o budowie S i P nie mogą być oba fałszywe. to znaczy przynajmniej jedno z nich jest prawdziwe. które są nie-P . a zdania o budowie S e P są zdaniami sprzecznymi względem odpowiednich zdań o budowie S i P.P. lub istnieją takie S. jak i S będące nie-. a inna część . lecz dopełniają. kiedy istnieją zarówno S będące P. że odpowiednie.P. które są P. Zdania o budowie S a P oraz odpowiednie zdania o budowie S e P są zdaniami względem siebie przeciwnymi. Parę zdań o budowie S i P oraz S o P nazywamy parą zdań podprzeciwnych: nie wykluczają się one.istnieją S. choć mogą być oba prawdziwe. jako zdanie przeciwne. że jakieś S istnieją. Będą one oba prawdziwe w takich przypadkach. Skoro bowiem jakieś S istnieją. a więc sprzeczne z nim zdanie o budowie S i P musi być zdaniem prawdziwym. które są P. które są nie-. Jeśli zakres podstawień na miejsce S ograniczymy do nazw niepustych. jeśli S oraz P będą nazwami tak dobranymi.

fałszywość następstwa przesądza o fałszywości racji. . a to nie przesądza ani o prawdziwości. to S e P jako sprzeczne z nim byłoby prawdziwe. a stąd nie można też określić. Odpowiednio fałszywość S o P przesądza o fałszywości odpowiedniego zdania o budowie S e P.P wynika więc zdanie o budowie S i P. ani o fałszywości S o P. albo fałszywe. ani o fałszywości S .i P. o których była tu mowa. jaka jest wartość logiczna zdania S a P. Jeśli S a P jest fałszywe. Podobnie prawdziwość S e P przesądza o fałszywości S a P. tradycyjnie ujmowano w postaci tzw. Przy prawdziwości zdania o budowie S i P zdanie o budowie S o P może być albo prawdziwe. Jak sobie przypominamy. będącym dla niego racją. Gdyby jednak S i P było fałszywe. a zdanie o budowie S o P zdaniem podporządkowanym zdaniu o budowie S e P. Ze zdania o budowie S e P wynika więc zdanie o budowie S o P. Zdanie o budowie S i P nazywane bywa zdaniem podporządkowanym zdaniu o budowie S a P. Podobnie na podstawie prawdziwości S o P nie można określić wartości logicznej odpowiedniego zdania o budowie S e P. a to przesądza o prawdziwości S o P. Podobnie fałszywość S e P nie przesądza ani o prawdziwości. ale fałszywość racji nie przesądza o fałszywości następstwa. o których mowa. a stąd zdanie o budowie S a P musiałoby być fałszywe. kwadratu logicznego. Nie zachodzą jednak zależności odwrotne. Związki. to S o P jest prawdziwe. W kwadracie tym Czytelnik winien odszukać wszystkie pary zdań.

Zdanie o budowie S e P głosi. które są P . Konwersją jakiegoś zdania subsumpcyjnego nazywamy zdanie powstałe zeń w ten sposób. który poprzednio był orzecznikiem.co można orzec o wszystkich przedmiotach danej klasy. które są S.Należy dodać. w których stwierdza się zależności logiczne między określonymi zdaniami z kwadratu logicznego a zdaniami powstającymi przez pewne ich przekształcenie. że istnieją S. zdanie o budowie S i P równoważne jest jego konwersji. które są P . Przy takim ograniczeniu zakresu podstawień za S oraz P sformułować możemy następujące prawa logiczne rachunku nazw (tzw. prawa opozycji w kwadracie logicznym): ] § 12. że termin. oraz.a wobec tego istnieją P. że jakiś indywidualny przedmiot x1 przynależy do klasy S. Konwersja. iż w funkcjach zdaniowych przedstawiających budowę zdań z kwadratu logicznego na miejsce zmiennych S oraz P podstawiane będą jakieś nazwy niepuste. zdaniu o budowie P e S. które są S. to można orzec o poszczególnym przedmiocie z tej klasy).a wobec tego nie istnieją też P.i odwrotnie. jeśli żadne S nie jest P. kontrapozycja W paragrafie tym omówimy pewien rodzaj praw rachunku nazw. zdaniu o budowie P i S. Zdanie o budowie S i P głosi. stawiamy na miejscu podmiotu . iż jeśli prawdziwe jest zdanie subsumpcyjne „Każde S jest P” i prawdziwe jest też zdanie atomiczne. Zdanie o budowie S e P jest więc równoważne jego konwersji. Żaden student nie jest analfabetą . że nie istnieją S. Wszystkie te zależności zachodzą jednak przy założeniu. obwersja. to prawdziwe musi być zdanie. Podobnie. a x1 przynależy do klasy S. mające co najmniej jeden desygnat. to x1 nie przynależy do klasy P (dictum de nullo). że x1 przynależy do klasy P (dictum de omni .

Zdanie o budowie S a P byłoby równoważne zdaniu o budowie P a S tylko w tych przypadkach.a taka informacja nie jest zawarta w zdaniu o budowie S a P. Dla zdań o budowie S a P można sformułować tylko prawo konwersji ograniczonej. a w następniku . Brak więc podstaw do orzekania na podstawie prawdziwości S a P o wartości logicznej zdania o budowie P a S. Np. czy mówi się w nim o całej klasie P. Przypomnieć należy. gdy niektórzy ludzie pracowici są studentami. w których trafilibyśmy na takie nazwy S oraz P. których zakresy są zamienne. popełnilibyśmy błąd. by zakres nazwy S był zamienny z zakresem nazwy P: wystarczy. Niektórzy studenci są ludźmi pracowitymi zawsze i tylko. aby w poprzedniku implikacji występował jakiś termin jako termin nierozłożony. zdanie „Każdy student jest uczniem” nie jest równoważne. Możemy więc dla zdań S e P oraz zdań S i P sformułować prawa konwersji prostej: Gdybyśmy jednak chcieli sformułować takie samo prawo konwersji dla pozostałych zdań kwadratu logicznego.jako termin rozłożony. to znaczy przyjmuje się. Prawa logiki służą do pewnego przeobrażania posiadanych informacji. że za S oraz P przyjmujemy nazwy niepuste. nie wiadomo natomiast. że S będzie podrzędne w stosunku do P. Ze zdania „Wszelki syn bezdzietnej matki jest mężczyzną” bynajmniej bowiem nie wynika zdanie: „Niektórzy mężczyźni są synami . W zdaniu S a P terminem rozłożonym jest tylko termin S.zawsze i tylko wtedy. że zdanie ogólne „Każde S jest P” implikuje (jednostronnie tylko) zdanie szczegółowe „Niektóre P są S”: Przypomnieć należy o założeniu. że w prawach teorii nazw nie może być tak. gdy żaden analfabeta nie jest studentem. Dla prawdziwości zdania o budowie S a P nie jest wszakże konieczne. W zdaniu o budowie P a S zawarta byłaby informacja o całej klasie P . ale nie do zwiększania ogólnego ich zasobu. a nawet nie implikuje zdania „Każdy uczeń jest studentem”.

Dla zdań o budowie S o P nie można sformułować w sposób bezpośredni prawa konwersji prostej.i odwrotnie. że niektóre S nie są P.i odwrotnie. Kontrapozycją jakiegoś zdania subsumpcyjnego nazywamy zdanie powstające zeń przez przestawienie i zanegowanie obu jego terminów. a także pozwalają zastępować zdanie przeczące zdaniem zredagowanym jako twierdzące (albo odwrotnie). na podstawie tego. co nieraz okazuje się dogodne. prawie konwersji i ponownie prawie obwersji. Każde zdanie z kwadratu logicznego jest równoważne zdaniu stanowiącemu jego obwersję.oraz odwrotnie. natomiast zdania rodzaju i zmieniamy na zdania rodzaju o . przy jednoczesnej zmianie tzw. Np. że pozwalają przesunąć zaprzeczenie w ramach zdania. czy niektóre P nie są S. co stwierdzają następujące prawa obwersji: Prawa obwersji są przez to przydatne. zdanie „Żaden sędzia nie jest adwokatem” zastąpić można równoważnym zdaniem twierdzącym „Każdy sędzia jest nie-adwokatem”. nie można rozstrzygnąć o tym. jakości zdania: z twierdzącego na odpowiednie przeczące . a zdanie „Niektórzy studenci nie są stypendystami” jest równoważne zdaniu „Niektórzy studenci są niestypendystami” 7. a więc zdania rodzaju a zmieniamy na zdania rodzaju e . Można to wykazać kolejno opierając się na prawie obwersji. Obwersją jakiegoś zdania subsumpcyjnego nazywamy zdanie powstające zeń przez wpisanie na miejsce dotychczasowego orzecznika nazwy w stosunku do tego ostatniego negatywnej. Zdania o budowie S a P oraz zdania o budowie S o P równoważne są swym kontrapozycjom.bezdzietnej matki”. .

i stwierdzając u jakiegoś przedmiotu brak tej cechy wnosimy. iż chodzi o nazwę negatywną w stosunku do danej nazwy. kto takiego numeru nie miał. że wszystkie przedmioty pewnego rodzaju mają pewną cechę.P: S e P ≡ S a nie-P mocą prawa obwersji. Mianowicie: ΠS. P: S e P ⊃ nie-P o nie-S Dla zdań S i P analogicznego prawa kontrapozycji sformułować nie można. poprzedzamy ją słowem „nie-”. Następnie ponownie na podstawie prawa obwersji: Π S. Przypomnieć należy. P: nie-P i S ≡ nie-P o nieS. Każdy więzień niemieckich obozów koncentracyjnych miał wytatuowany numer. Dla zdań o budowie S e P przyjąć można jedynie prawo kontrapozycji ograniczonej. że na oznaczenie negacji całości zdania używamy znaku ~. a by zaznaczyć. a nie znaku równoważności: ΠS.P: S a nie-P ⊃ nie-P i S mocą prawa konwersji. w której zachodzi implikacja tylko jednostronna. a więc zawierającego zmienne zdaniowe. każdy więc. 7 . a nie zmienne nazwowe. nie był więźniem takiego obozu. Ze względu na to. formułując prawo kontrapozycji dla zdań o budowie S e P możemy użyć tylko znaku implikacji jednostronnej.konwersji ograniczonej tylko. że korzystaliśmy w drugim przypadku z prawa konwersji tylko ograniczonej. ΠS. że nie należy on do przedmiotów danego rodzaju. gdy wiedząc. Warto tu zwrócić uwagę na strukturalne podobieństwo prawa kontrapozycji zdań rodzaju S a P należącego do teorii nazw oraz prawa transpozycji należącego do teorii zdań. w tym przypadku .Biorąc pod uwagę przechodni charakter stosunku równoważności przyjąć można na tej podstawie dwa prawa kontrapozycji prostej: Prawo kontrapozycji dla zdań S a P może być dla nas przydatne zwłaszcza wtedy. mające w następniku zdanie szczegółowe zamiast zdania ogólnego.

a w następniku funkcja zdaniowa. wobec tego tę przesłankę. choć nieściśle. zdania czy funkcje zdaniowe umieszczone w poprzedniku takiego wzoru nazywano przesłankami. a następnik . a więc wzorów o postaci implikacji.wnioskiem. orzecznik wniosku (P) nazywamy terminem większym. Prawa sylogizmu kategorycznego W tradycyjnym rachunku nazw występuje pewna liczba wzorów o budowie sylogistycznej. Terminy S oraz P nie powtarzają się w przesłankach. Niektóre funkcje zdaniowe o takiej budowie sylogistycznej są prawami logicznymi.przesłanką większą. albo nawet zawsze powstają z nich zdania fałszywe. który występuje jako podmiot w następniku (wniosku) wzoru sylogistycznego.§ 13. w innych przypadkach funkcje te zmieniają się w prawdziwą implikację materialną przy niektórych tylko podstawieniach za zmienne nazwowe. natomiast nie powtarzające się w poprzedniku wzoru zmienne nazwowe występują jako podmiot (S) oraz orzecznik (P) funkcji zdaniowej tworzącej następnik wzoru. Termin (zmienna nazwowa S). terminus medius. nazywa się przesłanką mniejszą. w której poprzedniku występuje koniunkcja dwóch funkcji zdaniowych. wzorem o budowie sylogizmu kategorycznego jest funkcja: W tradycyjnym wykładzie o sylogizmie . a przesłankę zawierającą termin większy . Przykładowo. W funkcjach zdaniowych tworzących w koniunkcji poprzednik takiego wzoru sylogistycznego powtarza się określony termin wspólny (nazywano go terminem średnim. stąd oznacza się go zmienną M). myląc w ten sposób człony implikacji z etapami procesu wnioskowania. który ewentualnie dopiero na podstawie takiej implikacji formalnej mógłby nastąpić. która zawiera termin mniejszy. nazywamy terminem mniejszym. Tradycyjnie. wszystkie trzy odpowiadające budowie zdań z kwadratu logicznego (a więc zdań kategorycznych).

pozostałe natomiast (zwane trybami niesłusznymi) to funkcje logiczne. mieć będzie następnik fałszywy. trybami sylogistycznymi słusznymi). a wśród nich prawa sylogistyczne. a więc Π S. zaznaczając na wykresie (patrz obok. że trzy składowe funkcje zdaniowe występujące w tak zbudowanym zbiorze mogą być funkcjami odpowiadającymi zdaniom rodzaju a. a funkcja (S i M • M e P) ⊃ S a P przy wszelkich takich podstawieniach. M. Z nich tylko kilkadziesiąt jest prawami logicznymi (czyli. M. w tradycyjnej terminologii. P . e. a wniosek pod kreską. jaką przyjęliśmy dla zapisywania dyrektyw inferencyjnych.informacje zawarte w . oraz zważywszy. że możliwe są cztery różne układy terminu M w dwóch przesłankach. P: (SaM • MaP) ⊃ SaP. Rozróżnianie trybów sylogistycznych będących oraz nie będących prawami logicznymi może być przeprowadzane na różne sposoby. rys. i. 14) przedstawiającym trzy krzyżujące się koła odpowiadające zakresom nazw S. albo nawet nigdy nie zmieniają się w zdanie prawdziwe po dokonaniu podstawień nazw generalnych na miejsce zmiennych. otrzymujemy 256 możliwych odmian tak zbudowanego wzoru. mogą być wyprowadzane z kilku aksjomatów w ramach systemu aksjomatycznego8. które nie zawsze. o. przy czym zwyczajowo jako pierwszą pisano przesłankę większą: Zważywszy. a mianowicie umieszczając przesłanki nad kreską.kategorycznym wzory takie zapisywano w postaci. Natomiast tylko dla niektórych podstawień funkcja (S a M • P a M) ⊃ S i P zmienia się w zdanie prawdziwe. Można też rozstrzygać o tym metodą graficzną. przy których jej poprzednik jest prawdziwy. Pierwszy przykładowo wymieniony tryb sylogistyczny jest trybem słusznym. Prawa tradycyjnego rachunku nazw. czyli trybów sylogistycznych.

Borkowski. s. że są puste. A więc orzekając S a M. że w takiej sytuacji żadne S nie jest P. zaznaczamy zawarte w nich informacje przez postawienie krzyżyka w części pola odpowiadającej przedmiotom. Ajdukiewicz. że nie istnieją S. czy można w danej sytuacji sformułować wniosek o istnieniu S będących albo nie będących P.na podstawie rysunku rozważamy. Po dokonaniu tych skreśleń widoczne jest z rysunku. poza tymi. Najprostszą jednak algorytmiczną metodą badania. Mianowicie spotykając przesłanki ogólne skreślamy pola wykresu. które są M. 1. Szerzej: K. 6. wyd. Termin średni musi być przynajmniej w jednej . cyt. Por. Elementy logiki formalnej. o których przesłanka orzeka. że nie istnieją M będące P .a więc takie M należy skreślić. 8 Jeśli spotykamy przesłanki szczegółowo-twierdząee czy szczegółowo-przeczące. wyd. Zarys logiki. stwierdzamy. 131 i n. 9 Jest to tzw. które nie są M. metoda Venna. Orzekając M e P stwierdzamy.przesłankach 9. jest zbadanie. i . a więc należy skreślić wszystkie S. L. s. czy dany tryb sylogistyczny jest prawem logicznym. Warszawa 1959.odpowiednio . o których istnieniu w danym zdaniu się orzeka. 110 i n. czy odpowiada on następującym pięciu regułom sylogizmu kategorycznego..

Przypomnieć należy. Po pierwsze. . że w danym przypadku dopuszczalny jest wniosek twierdzący (S a P lub S i P) albo wniosek przeczący (S e P lub S o P).przesłance terminem rozłożonym. mamy do rozpatrzenia trzy możliwości: 1) obie przesłanki są zdaniami twierdzącymi. należy zastanowić się. że orzekając coś o każdym przedmiocie (z klasy niepustej) orzekamy też o niektórych przedmiotach z tej klasy. to i wniosek musi być zdaniem przeczącym. ale nie zachodzi zależność odwrotna. to musi on być terminem rozłożonym i w przesłance. który z terminów nie powtarzających się w przesłankach ma występować jako podmiot wniosku (termin mniejszy). 3. to i wniosek musi być twierdzący. jaki wniosek wynika logicznie z danych przesłanek branych łącznie. jaki termin powtarza się w przesłankach i czy choćby raz termin ten występuje jako podmiot zdania ogólnego lub orzecznik zdania przeczącego.twierdząca. 5. 2. choć nie występował jako termin rozłożony w przesłankach. który we wniosku byłby terminem rozłożonym.jako termin rozłożony w zdaniu. Wiedząc zaś. a wówczas żaden wniosek nie wynika logicznie z koniunkcji tych przesłanek co do stosunku klas S oraz P. a wniosek przeczący. badamy wreszcie. 2) jedna przesłanka jest przecząca. 4. Jeśli jakiś termin ma być terminem rozłożonym we wniosku. Jeśli obie przesłanki są zdaniami twierdzącymi. druga . Jeśli jedna z przesłanek jest zdaniem przeczącym. ustalamy więc. Jeśli ta reguła została zachowana. a wtedy wniosek jest twierdzący. Jeśli mamy ustalić. taki bowiem wniosek nie wynikałby logicznie z przesłanek. Przynajmniej jedna z przesłanek musi być zdaniem twierdzącym. czy wniosek nie zawiera terminu. a więc . 3) obie przesłanki są przeczące.

a który . a więc każdy pęd jabłoni wybijający się z konaru jest mięsożerny. a także dlatego. był terminem branym w jednym i tym samym znaczeniu w obu przesłankach. że przy określonym wyborze tych terminów żaden wniosek nie wynika logicznie z koniunkcji przesłanek.jako orzecznik wniosku (termin większy). który jest szczególną postacią błędu ekwiwokacji. każdy wilk jest mięsożerny. Opierając się we wnioskowaniach na jakimś trybie sylogistycznym uznanym za prawo logiczne należy uważać. że przy stosunkowo prostej aparaturze pojęciowej pozwalają rozstrzygać o dedukcyjnym charakterze niektórych potocznych wnioskowań.: Każdy pęd jabłoni wybijający się z konaru jest wilkiem.: Badając. Np. sylogizmy kategoryczne w ich tradycyjnej postaci uważano za podstawowy fragment logiki formalnej. lecz cztery terminy i popełnilibyśmy błąd czterech terminów (quaternio terminorum). a przy odmiennym . rozpoczynamy od tego. spełniającym wszystkie poprzednio wyliczone reguły. który występuje jako termin średni. Inaczej bowiem w sylogizmie występowałyby w istocie nie trzy. by termin.wynika. czy z danych dwóch zdań na podstawie któregoś ze słusznych trybów sylogizmu kategorycznego wynika logicznie trzecie zdanie. . Np. Do czasu rozwoju nowożytnej logiki w XIX w. że odtwarzamy strukturę logiczną danej implikacji w postaci odpowiedniej funkcji zdaniowej i badamy. Bywa. czy ta funkcja jest słusznym trybem sylogistycznym. współcześnie omawia się je głównie ze względów historycznych.

iż każde zwierzę żyjące w głębinach morskich jest rybą. to nie ma pewności. ale mimo to jego wniosek jest fałszywy. a przecież w takim wnioskowaniu chodzi nam o pewność. Pamiętać jednak należy. iż wniosek jest fałszywy. które można popełnić we wnioskowaniu dedukcyjnym. Jeśli więc ktoś z tego. Ktoś twierdząc. A więc obalenie przesłanek naszego przeciwnika w dyskusji nie świadczy jeszcze o fałszywości jego wniosków dedukcyjnych. Błąd materialny Błędy. czy prawdziwe jest następstwo. to wprawdzie wnioskuje on według prawa logicznego. BŁĘDY WE WNIOSKOWANIACH DEDUKCYJNYCH § 14. że nie padały ostatnio deszcze w okolicach . jeżeli bierzemy we wnioskowaniu przesłanki fałszywe. że każdy wieloryb jest rybą. ale może być fałszywe. oraz z tego. wnioskuje. mogą leżeć w samych przesłankach (błąd materialny) lub też w samym wzorze wnioskowania (błąd formalny). Jeśli więc we wnioskowaniu dedukcyjnym choćby jedna przesłanka jest fałszywa. lecz tylko czyni ten wniosek nieuzasadnionym.D. iż wniosek jest prawdziwy. czy wniosek jest prawdziwy. Jeśli wykażemy. Błąd materialny popełniamy wtedy. że w okolicach Pacanowa jest błoto. to nie ma pewności. że w okolicach Pacanowa były ostatnio obfite opady deszczu. że każde zwierzę żyjące w głębinach morza jest rybą. lepszego uzasadnienia. mylnie uważając je za prawdziwe. We wnioskowaniach dedukcyjnych koniunkcja przesłanek (jeśli jest więcej niż jedna przesłanka) jest zarazem racją. jakim jest funkcja (M a P • S a M) ⊃ S a P. że każdy wieloryb jest zwierzęciem żyjącym w głębinach morza. Wprawdzie nie zawsze musi ono być fałszywe. wnosi stąd. a wniosek jest następstwem: skoro więc fałszywa jest racja. ale zmusza go do szukania innego. że we wnioskowaniu dedukcyjnym stwierdzenie fałszywości przesłanek nie daje nam jeszcze pewności. Popełnił on bowiem błąd materialny przyjmując fałszywą przesłankę większą.

§ 15. że każdy urzędnik jest prokuratorem. kto sądząc. Mogła być wiosenna odwilż. Błąd materialny popełnić można zresztą w każdym wnioskowaniu. że ktoś uważa swoje wnioskowanie za wnioskowanie dedukcyjne. to q” oraz przesłanki „q” wnosiłby o prawdziwości zdania p. Popełniłby błąd formalny. gdy wnioskowanie nasze ma charakter wnioskowania entymematycznego: łatwo wtedy nie zauważyć. że wniosek musi być fałszywy . że wzór. że domyślna przesłanka (której często nawet w myślach nie formułujemy wyraźnie) jest fałszywa. Błąd formalny Jeśli ktoś z tego. lecz skoro nie opiera się na jakimś prawie . a nie tylko we wnioskowaniu dedukcyjnym.może on być prawdziwy. jest to zawodny wzór wnioskowania. popełnia natomiast błąd formalny. że w tym przypadku wnioskowanie nie popełnia błędu materialnego. Lecz o skutkach błędu materialnego we wnioskowaniach nie mających charakteru wnioskowania dedukcyjnego mowa będzie w następnych rozdziałach. że wnioskuje dedukcyjnie. wnioskowałby. wedle którego przebiega wnioskowanie. Błąd materialny szczególnie łatwo popełnić wtedy. a w rzeczywistości dany wniosek nie wynika logicznie z przesłanek. Błąd formalny polega na tym. to nie daje nam to pewności. z prawdziwości przesłanki „jeśli p. i stąd błoto. bo taki wzór wnioskowania nie opiera się (jak mówiliśmy) na prawie logicznym. doszedłby do fałszywego wniosku wychodząc od prawdziwej przesłanki: dzieje się tak dlatego. która stopiła śnieg. nie jest w rzeczywistości prawem logicznym. Mówimy. że każdy prokurator jest urzędnikiem. to znaczy. że pod Pacanowem nie ma błota.Pacanowa. a więc to wnioskowanie w rzeczywistości nie jest wnioskowaniem dedukcyjnym. Popełnienie błędu formalnego nie w każdym przypadku przesądza. że z przesłanki S a P nie wynika logicznie wniosek P a S.

rzecz prosta. że wnioskuje wedle wzoru zawodnego. to nie jest to wniosek dedukcyjny. który tylko uprawdopodobnia wniosek. „Paweł to uczciwy człowiek. na pewno nie dal się skusić łapówką”. nie popełniałby błędu formalnego. Wskaż przesłanki i wnioski opisanych niżej wnioskowań: „Ponieważ wszystko. . który dotyczy tylko wnioskowań uważanych za dedukcyjne. Zadania A. „Będzie pogoda. a Piotr zdaje egzamin 13 czerwca. bo jest rosa”.logicznym. więc Piotr nie zda egzaminu”. 1. to. co jest oznaczone liczbą 13. przynosi nieszczęście. Gdyby jednak ktoś zdawał sobie sprawę.

o godz. Czy dorzecznie użyto słowa „mój” i słowa „wczorajszy” w zwrotach: „moja wczorajsza racja”. e) prawa sylogizmu hipotetycznego. „mój wczorajszy wniosek”? 4. Ktoś wnioskował: „Ponieważ to drzewo jest sosną. b) drugiego prawa de Morgana. „To wnioskowanie jest wynikaniem”.43 ze zdania. h) modus tollendo ponens. to Paweł jest wyższy od Jana. Podaj własny przykład zastosowania we wnioskowaniu: a) pierwszego prawa de Morgana. j) prawa eksportacji i importacji.2. B. Wskaż. d) prawa transpozycji. 7. że jeżeli Paweł ma 170 cm wzrostu. c) prawa negowania implikacji. g) modus tollendo tollens. że trójkąt ABC ma dwa kąty równe”. wynikało zdanie. Czy tu z przesłanki wynika logicznie wniosek? Jak się nazywa takie wnioskowanie? Czy w tym przypadku jest to wnioskowanie niezawodne? 5. i) modus ponendo tollens. Wskaż przesłankę entymematyczną wnioskowania: „Ponieważ wiemy. więc to drzewo jest rośliną wydzielającą żywicę”. k) dylematu konstrukcyjnego. że jeśli Paweł ma 170 cm wzrostu. na którym to wnioskowanie opierasz. wnioskujemy. to Paweł jest wyższy od Piotra”. że trójkąt ABC jest równoramienny. 3. 6. Podaj własny przykład wnioskowania dedukcyjnego i sformułuj prawo logiczne. 21. co jest niewłaściwego w wypowiedziach: „Dnia 17 V 1993 r. „Między zdaniami wyżej przytoczonymi zachodzi stosunek wnioskowania”. . f) modus ponendo ponens. „moje wczorajsze następstwo” i w zwrotach: „moja wczorajsza przesłanka”.

to właściwy dla jej rozstrzygnięcia jest sąd wojewódzki. to dla jej rozstrzygnięcia nie jest właściwy sąd wojewódzki”? Jakie prawo logiczne może znaleźć zastosowanie w rozwiązywaniu tego zadania? 13. to mnożą się oszustwa w gospodarce” oraz „Gdy mnożą się oszustwa w gospodarce. Co wynika logicznie według I prawa de Morgana z tego.a jak się taki zwrot powinno rozumieć w myśl I prawa de Morgana? 14. to pola są wtedy białe”? 12. iż: „Jeśli ktoś się systematycznie uczył logiki. iż: „Jeśli zarazem jest mróz i pada obfity śnieg. Czy można stąd w sposób niezawodny wnioskować. Co wynika logicznie według jednego ze znanych Ci praw logicznych rachunku zdań ze zdania: „Nie jest tak. to Jan zaniedbał przez to swe obowiązki służbowe”? . Jeśli sprawa cywilna dotyczy ochrony prawa autorskiego. że: a) „Jeśli dla rozstrzygnięcia sprawy właściwy jest sąd wojewódzki. to nieprawda. c) „Jeśli sprawa cywilna nie dotyczy ochrony prawa autorskiego. iż: „Nieprawda. Co wynika logicznie według prawa eksportacji stąd. to zdał dobrze egzamin”? 10. że zarazem jest zadymka i świeci słońce”? 9. b) „Jeśli nieprawda. 8. że dla rozstrzygnięcia sprawy właściwy jest sąd wojewódzki. Co wynika logicznie według prawa transpozycji ze zdania. Co wynika logicznie według prawa sylogizmu hipotetycznego ze zdań”: „Gdy brak rozumnej kontroli.l) dylematu konstrukcyjnego złożonego. że Jan i Piotr śpią” . to koszty produkcji rosną”? 11. to jest to sprawa dotycząca ochrony prawa autorskiego”?. że jest to sprawa dotycząca ochrony prawa autorskiego”?. Jak rozumie się często w mowie potocznej zwrot: „Nieprawda. że jeśli Jan teraz poszedł spać.

iż będzie dziś wiele prób przemytu”. Pewien student-nieuk. to będzie dziś wiele prób przemytu”. Czy poniższe wnioskowania są wnioskowaniami niezawodnymi: a) „Jeśli świadek zna tylko język hiszpański. to zna tylko język hiszpański”. to są chmury? 20. . że Jan może uchylić się od zeznań. b) Wiemy. podał przykład błędnie: „Jeżeli Jan jest przodkiem Pawia i Paweł jest przodkiem Piotra. c) Wiemy. W czym tkwi istota błędu? 16. to go przedtem biłeś. to go nadal bijesz. to Jan może się uchylić od zeznań”. że jeśli dziś będzie jasna noc. to składa zeznania przez tłumaczy. że Jan jest bratem oskarżonego”. że: „Jeśli dziś będzie jasna noc. to nie ma deszczu. 21. to nieprawda. wnioskujemy więc. Skontroluj dedukcyjny charakter wnioskowania: „Jeśli przestałeś bić swego ojca. że: .modus tollendo tollenst 19. że jeżeli jest deszcz. Jeśli nie przestałeś bić swego ojca. że modus ponendo ponens ma budowę sylogizmu. Czy wynika stąd logicznie. Czy każde prawo logiczne ma budowę sylogizmu? Czy każdy wzór wnioskowania mający budowę sylogistyczną jest prawem logicznym? 18. a więc jeśli świadek składa zeznania przez tłumaczy. to Jan jest przodkiem Piotra”. że: „Jeśli Jan jest bratem oskarżonego. Przestałeś lub nie przestałeś bić swego ojca.15. To samo wykaż co do modus tollendo tollens. Wiadomo. 17. Wykaż.. iż: „Nieprawda. A więc biłeś go przedtem lub go nadal bijesz”. Jeśli nieprawda. to nieprawda. a jaką . że jeśli nie ma chmur. Jaką zależność między wartością logiczną racji a wartością logiczną następstwa opisuje modus ponendo ponens. wnioskujemy więc. od którego żądano przykładu zastosowania sylogizmu hipotetycznego.

„Każdy wyrok jest podpisany przez sędziego”. 23. Co można powiedzieć o poszczególnych zdaniach z kwadratu logicznego. 22. „Niektórzy ludzie nie są uprzejmi”. na jakim prawie logicznym się ono opiera. a zdanie rodzaju S o P . To fałsz. Jaką wartość logiczną będą miały w tym przypadku zdania rodzaju S a P oraz S e P? 27. to dopuszcza się zdrady kraju. „Żaden sędzia nie jest prokuratorem”. żeby zdanie rodzaju S o P było fałszywe. Czy . jeśli zakres występującego w nich terminu S wyklucza się z zakresem terminu P? 26. Jeżeli uważasz dane wnioskowanie za niezawodne . C. „Niektórzy ludzie są nieuprzejmi”. aby zarówno zdanie rodzaju S i P. jak i zdanie rodzaju S o P były w tym przypadku prawdziwe. Dobierz takie dwie nazwy niepuste S oraz P.d) „Jeśli ktoś jest obywatelem polskim i wstąpił do wojska nieprzyjacielskiego. że żaden z Kowalskich nie jest łysy. Co można powiedzieć o poszczególnych zdaniach z kwadratu logicznego. jeśli występujący w nich termin S jest zamienny albo podrzędny względem terminu P? 24. Co można powiedzieć o poszczególnych zdaniach z kwadratu logicznego. Podkreśl terminy rozłożone w zdaniach: „Niektórzy prawnicy są pracownikami administracyjnymi”. „Tylko osoby z wykształceniem prawniczym są notariuszami”.wskaż. a zdanie rodzaju S e P było prawdziwe? Żeby zdanie rodzaju S e P było fałszywe. jeśli występujący w nich termin .S jest nadrzędny względem terminu P albo ich zakresy krzyżują się? 25. więc jeśli ktoś jest obywatelem polskim. to jeśli wstąpił do wojska nieprzyjacielskiego. dopuszcza się zdrady kraju”.prawdziwe? 28. Czy można dobrać takie nazwy niepuste S oraz P.

e) „Każdy z Kowalskich jest rzemieślnikiem”. f) „Niektórzy z Kowalskich są rzemieślnikami”.możesz coś (i. ewentualnie. To fałsz. co) na tej podstawie powiedzieć o wartości logicznej zdania: .Niektórzy Kowalscy nie mają ciemnych oczu”? 30. Co możesz powiedzieć o wartości logicznej zdania: „Żaden mieszkaniec Wólki nie jest obywatelem polskim”? 33. Niektórzy z Kowalskich mają ciemne oczy. ewentualnie. Czy i co można powiedzieć o zdaniu „Każdy student umie logikę” na podstawie poprzedniego stwierdzenia? 31. To fałsz. .. że niektórzy studenci umieją logikę. d) „Żaden z Kowalskich nie jest lub każdy z Kowalskich jest rzemieślnikiem”. Co można na tej podstawie twierdzić o każdym studencie? 32. niektórzy z nich są i niektórzy nie są rzemieślnikami). iż niektórzy mieszkańcy Wólki nie są obywatelami polskimi. Co można na tej podstawie powiedzieć o wartości logicznej zdania: „Niektórzy robotnicy w Polsce są objęci przepisami o bezpieczeństwie pracy”? 34. b) „Żaden z Kowalskich nie jest rzemieślnikiem”. To fałsz. c) „Tylko niektórzy z Kowalskich są rzemieślnikami” (tzn. co) na tej podstawie powiedzieć o wartości logicznej zdania: „Każdy z Kowalskich jest łysy”? 29. iż niektórzy robotnicy kolejowi w Polsce nie są objęci przepisami o bezpieczeństwie pracy. To prawda. Czy możesz coś (i. iż niektórzy studenci nie są obowiązani do terminowego składania egzaminów. Wybierz z następujących zdań pary zdań względem siebie sprzecznych i względem siebie przeciwnych: a) „Niektórzy z Kowalskich nie są rzemieślnikami”.

„Żadna sprawa nie jest rozpatrywana przed zapisaniem jej w repertorium”. Ogłoszono zarządzenie. Czy z tego zarządzenia wynika. Przed dokonaniem konwersji przeredaguj odpowiednio trzy ostatnie zdania. c) „Niektórzy nie-robotnicy są sportowcami”. f) „Żaden robotnik nie jest sportowcem”. „Niektórzy studenci nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków”? 38. jest niezobowiązany do rejestracji? Czy wynika. Wypisz terminy mniejszy. że niektórzy sportowcy są robotnikami”. że każdy. 36. Spośród niżej przytoczonych zdań wybierz pary zdań równoważnych: a) „Niektórzy sportowcy nie są robotnikami”. „Nie ma człowieka bez zamkniętego układu krążenia krwi”. d) „Niektórzy nie-sportowcy nie są nierobotnikami”. e) „Nieprawda. Co wynika logicznie wedle praw konwersji ze zdań: „Żaden pijak nie jest dobrym pracownikiem”. iż każdy mężczyzna osiemnastoletni winien stanąć do rejestracji. „Niektóre osoby są zwolnione od opłat sądowych”.35. iż każdy. b) „Niektórzy robotnicy nie są sportowcami”. kto nie jest obowiązany do rejestracji. Co wynika według praw kontrapozycji ze zdań: „Wszyscy ludzie są omylni”. „Niektórzy młodzieńcy szanują starców”. kto nie jest mężczyzną osiemnastoletnim. 40. nie jest osiemnastoletnim mężczyzną? 39. „Niektóre sprawy karne nie są zakończone wyrokiem skazującym”? 37. „Czasem niezdolny przewyższa w nauce zdolnego lenia”. „Niektórzy studenci są sportowcami”. Co wynika według praw obwersji ze zdań: „Każdy wyrok jest podpisany przez sędziego”. że każdy obowiązany do rejestracji jest osiemnastoletnim mężczyzną? Czy wynika. „Żaden ławnik nie jest osobą małoletnią”. średni i większy z .

41. Niektórzy pracownicy sądów są obeznani z prawem o ustroju sądów”. Czy poniższe tryby należą do trybów słusznych? Ewentualnie wskaż. Niektórzy studenci znają po kilka języków”. Żaden adwokat nie jest prokuratorem. Niektórzy pracownicy sądów są sędziami.sylogizmów: a) „Każdy sędzia jest obeznany z prawem o ustroju sądów. Niektóre instytucje państwowe nie służą wymiarowi sprawiedliwości. Jakie reguły sylogizmu naruszono w poniższych przykładach: a) „Żaden sędzia nie jest adwokatem. Żaden prokurator nie jest sędzią”. b) „Niektóre pozwy dotyczą żądania zapłaty. Czy z następujących przesłanek wynika logicznie poniższy wniosek: „Wszyscy profesorowie znają po kilka języków. Niektóre instytucje państwowe nie są sądami”. . Niektóre pisma adwokatów nie dotyczą żądania zapłaty. Napisz ogólny wzór budowy każdego z tych sylogizmów. Niektórzy studenci szanują profesorów. Jaki błąd popełniono w tym wnioskowaniu sylogistycznym? 42. b) „Każdy sąd jest instytucją służącą wymiarowi sprawiedliwości. które reguły sylogizmu zostały w danym trybie naruszone: 43.

a) „Każdy adwokat jest prawnikiem. Żaden wyrok nie jest aktem wyłącznie ustnym”. c) „Niektórzy prawnicy nie są obeznani z medycyną sądową. c) „Każdy wyrok jest aktem doniosłym społecznie. 46. Czy popełnia błąd formalny ktoś. więc żaden . co wynika z przesłanek (pierwszą traktując jako przesłankę większą): 45. Napisz. Podaj przykład wnioskowania zawierającego błąd materialny. jeżeli da się on z tych przesłanek wyprowadzić. Żaden sędzia nie jest adwokatem”. przyjmij drugą przesłankę za przesłankę większą. b) „Niektóre wyroki są orzeczeniami prawomocnymi. Każde orzeczenie sądu jest aktem doniosłym społecznie”. 44. D.Niektóre pisma adwokatów nie są pozwami”. Jaki błąd popełnia się we wnioskowaniu. gdy z przesłanek: „Niektórzy studenci prawa są pracowici” oraz „Niektórzy ludzie pracowici stają się dobrymi zegarmistrzami” wyciąga się wniosek: „Niektórzy studenci prawa stają się dobrymi zegarmistrzami”? 48. 47. a jednak posiadającego wniosek prawdziwy. Każdy wyrok jest orzeczeniem sądu. Jeśli się to nie uda. Każdy lekarz jest obeznany z medycyną sądową”. Traktując pierwszą przesłankę jako przesłankę większą wyprowadź wniosek. kto wnioskuje: a) „Ponieważ każdy wróbel jest ptakiem.

wynika ona logicznie z wniosku branego w koniunkcji z drugą przesłanką. nie mające już charakteru wnioskowania redukcyjnego. Definicję tę należy uzupełnić uwagą. Wnioskowanie redukcyjne Wśród wnioskowań zawodnych. zazwyczaj jedynie entymematyczną. Pozostałe wnioskowania zawodne nie są przydatne z punktu widzenia poznawania rzeczywistości.wnioskowanie przez indukcję niezupełną oraz. wyróżnić należy wnioskowania uprawdopodobniające. to jest takie. choć z przesłanek tego wnioskowania nie wynika jego wniosek. to znaczy takich. w których prawdziwość przesłanek nie przesądza o prawdziwości wniosku. b) „Ponieważ jeśli się świeci żarówka w moim pokoju.uważając. Spośród wnioskowań uprawdopodobniających omówimy wnioskowania redukcyjne i ich szczególnie ważną odmianę . że z samego tylko wniosku takiego wnioskowania przesłanka nie wynika logicznie. w którym z wniosku wynika przesłanka. lecz spodziewamy się w sposób racjonalny. wnioskowania z analogii1. w których wychodząc od prawdziwych przesłanek możemy dojść do fałszywego wniosku (nie jest to wykluczone). to licznik działa. Schemat takiego wnioskowania przedstawia się następująco: .nietoperz nie jest wróblem”. więc jeśli się świeci żarówka w moim pokoju. że wniosek będzie prawdziwy. to należność za prąd ulega zwiększeniu” . że jest to wnioskowanie dedukcyjne? Rozdział XV WNIOSKOWANIA UPRAWDOPODOBNIAJĄCE § 1. a dotyczącą związku zachodzącego między wnioskiem a pierwszą przesłanką. Wnioskowaniem redukcyjnym nazywamy takie.

które gwarantowałoby jego niezawodność. że kwiaty marnieją. wnioskuje ktoś. Natomiast jeżeli z tego. Wymienione ostatnio wnioskowania określane bywają niekiedy mianem wnioskowań indukcyjnych w szerokim znaczeniu. bo mogą marnieć i od nadmiaru wilgoci. Logika indukcji. że w doniczce jest sucho. a więc zgodnie z jednym z praw logicznych. że w doniczce jest sucho. Wnioskowanie redukcyjne. to wnioskuje ów ktoś z prawdziwości następstwa o prawdziwości racji. to w doniczce jest sucho. ss. mogą marnieć kwiaty. czyli wnioskuje redukcyjnie. Natomiast nie jest prawdą. Prawdą jest. to kwiaty w niej marnieją. Jeśli ktoś z tego. 12 i n. jest wnioskowaniem zawodnym. to p przesłank a zazwyczaj entymemat yczna q wniosek Oczywiście takiemu schematowi wnioskowania nie odpowiada prawo logiczne. wnioskuje. wnioskuje z prawdziwości racji o prawdziwości następstwa. że zawsze. jeśli w doniczce jest zbyt sucho. jakim jest modus ponendo ponens: takie wnioskowanie jest wnioskowaniem dedukcyjnym. jeśli kwiaty marnieją. Warszawa 1982. choć nie jest sucho w doniczce). że kwiaty marnieją. choć nie pada deszcz. 1 . że w każdym przypadku. Mortimer. H.p przesłank a formułowa na Jeżeli q. bo może być prawdziwe następstwo i przy fałszywej racji (może być mokro. Rozważmy następujący przykład. jako wnioskowanie z następstwa o racji. We wnioskowaniu dedukcyjnym wnioskowanie biegnie z kierunkiem wynikania (od racji do następstwa). Por.

jak uczy moje dotychczasowe doświadczenie. które wysypało piasek z wiaderka. że gospodaruje tam kret. bo. że inne racje są mało prawdopodobne. to znaczy prawdziwość przesłanki (która jest w tym przypadku następstwem) nie daje nam pewności. że przepaliła się żarówka. że ktoś wykręcił bezpieczniki w mieszkaniu lub że się one przepaliły. Mógłbym wnioskować. trzeba być przekonanym. Zgasła mi lampa elektryczna na biurku.ale nie odwrotnie. Dlaczego jednak w praktyce tak wnioskujemy i uważamy to za rozsądne? Bo jest bardzo mało prawdopodobne. to między pozostałą przesłanką czy przesłankami a wnioskiem zachodzą zależności następujące: Przesłanka jest: Wniosek jest: racją następstwem Wnioskowanie dedukcyjne: następstwem Wnioskowanie redukcyjne: racją Wnioskowania redukcyjne są zawodne. bo mógł takie kopczyki usypać człowiek. Widząc na łące kopczyki wnioskuję. czy prawdziwy jest wniosek (który w tym przypadku jest racją).a więc kierunek wnioskowania jest niezgodny z kierunkiem wynikania zdań. np. Aby wnioskować redukcyjnie. że wyłączono prąd w mojej dzielnicy lub że przestała działać elektrownia. Jeżeli więc pominiemy przesłankę stwierdzającą zachodzący stosunek wynikania. każda z tych racji wynalezionych dla .We wnioskowaniu redukcyjnym wnioskowanie biegnie od następstwa do racji . Ze zdania „Tu gospodaruje kret” wynika zdanie „Tu są kopczyki” . dziecko. że jest uszkodzenie w pionie na klatce schodowej lub w sieci ulicznej. że wtyczka wypadła z gniazdka. zazwyczaj zresztą jedynie entymematyczną. które nie byłyby dziełem kretów. Każdy z tych wniosków redukcyjnych byłby jednak dość ryzykowny. Pewno rzadziej niż raz na tysiąc razy spotkamy małe kopczyki na łące. by takie kopczyki pochodziły nie od gospodarującego kreta.

że na łące są kopczyki. to są kopczyki. że przepaliły się bezpieczniki. W stosunku do wnioskowania uważanego za redukcyjne nie można sformułować zarzutu. jeśli jaskółki latają wysoko. to fałszywa musi być i racja. W przypadku wnioskowania redukcyjnego. wiadomo nam. przed dodatkowym zbadaniem sytuacji wypowiedź taka wyrażałaby zapewne nie wniosek (sąd wydany). ani też nie zachodzi wynikanie w kierunku odwrotnym. To założenie w innych wnioskowaniach uprawdopodobniających może nie być związane z tym. Dopiero poprzez dodatkowe zbadanie sprawy (spojrzenie na okna innych domów. jak w innych wnioskowaniach uprawdopodobniających. że jaskółki latają wysoko. że będzie pogoda. których w rzeczywistości tam nie ma. iż z q wynika p. Wiemy. to nieprawda. to najprawdopodobniej będzie pogoda. który w tym przypadku przesądza o fałszywości wniosku. ale opieramy się na założeniu. jak głosi q. iż jest tak. Tak na przykład widząc. Z założenia bowiem wnioskowanie to nie przebiega według jakiegoś prawa logicznego. że z pierwszego stwierdzenia nie wynika drugie. i przy tym prawdopodobne w takim stopniu. że gotowi jesteśmy zaryzykować wniosek. choć to nie jest pewne. to prawdopodobne jest. że kret gospodaruje na łące . Jeśli bowiem fałszem jest następstwo. Można natomiast popełnić w nim błąd materialny. . że z przesłanki p nie wynika wniosek q.zdania stanowiącego przesłankę jest w przybliżeniu równie prawdopodobna: nie ma tu jakiejś racji (jak w poprzednim przykładzie). bo według naszej domowej meteorologii. że jeśli zachodzi p. która narzucałaby się jako znacznie bardziej prawdopodobna od innych. Jeśli tylko wydawało mi się. iż popełnia ono błąd formalny. wnioskujemy. czy palą się inne lampy w mieszkaniu) dostatecznie uprawdopodobnione stałoby się zdanie. zapytanie sąsiadów z klatki schodowej. lecz tylko nasze przypuszczenie.bo jeśli gospodaruje kret. że q. próbowanie. aby było rzeczą rozsądną przyjąć je jako wniosek. ale niemniej dochodzimy do takiego wniosku.

Wnioskowanie indukcyjne Jako zupełnie szczególny rodzaj wnioskowania z prawdziwości następstw o prawdziwości racji wskazać należy wnioskowanie indukcyjne. iż poszczególne zbadane przedmioty pewnego rodzaju mają pewną cechę. w którym na podstawie wielu przesłanek jednostkowych. Łódź. 2 . stwierdzających. tylko te miasta polskie przekroczyły liczbę pół miliona mieszkańców. Wnioskowanie przez indukcję zupełną jest. czy w 1991 r. przy odpowiednio rozszerzonym pojmowania wynikania logicznego. tramwaje. jeśli brak tej dodatkowej wiadomości . mówimy o wnioskowaniu przez indukcję zupełną. Byłoby to wnioskowanie przez indukcję niezupełną i miałoby charakter wnioskowania jedynie uprawdopodobniającego. i Kraków. i Wrocław. Wrocław i Poznań. Kraków.to takie wnioskowanie. Ponieważ Warszawa miała w 1991 r. to z pozostałych przesłanek nie wynikałby wniosek. Gdybyśmy jednak nie wiedzieli. dochodzi się (przy braku przesłanek negatywnych) do wniosku ogólnego. i Łódź. Wnioskowanie indukcyjne . i Poznań. więc każde liczące ponad pół miliona mieszkańców miasto w Polsce miało w 1991 r. Jeśli wiadomo nam. wnioskowaniem dedukcyjnym. że nie ma innych przedmiotów danego rodzaju oprócz tych. tramwaje. które zostały wymienione w przesłankach jednostkowych.mówimy o wnioskowaniu przez indukcję niezupełną. że każdy przedmiot tego rodzaju taką cechę posiada. i nie było wówczas innych miast ponad półmilionowych niż Warszawa. Wnioskowanie przez indukcję zupełną jest wnioskowaniem niezawodnym: z koniunkcji przesłanek wynika wniosek2.§ 2.

. aż do stwierdzenia. że jakiś pierwszy napotkany przedmiot przynależy do klasy przedmiotów S (określimy ten przedmiot jako przedmiot S1). W przypadku wnioskowania przez indukcję niezupełną brak nam przy tym przesłanki. przedmiot Sn. a przy tym przedmiot ten ma cechę P. Na podstawie przesłanek głoszących o poszczególnych przedmiotach czy zdarzeniach pewnego rodzaju. w jakich przypadkach jest rzeczą rozsądną uznać jakieś zdanie ogólne za prawdziwe na podstawie takiego wnioskowania. że każdy przedmiot czy zdarzenie danego rodzaju ma taką własność.. S4.. że nie powstają co do nich żadne interesujące problemy metodologiczne. przynależy do klasy P3. Sn.. Jeśli nie jest wykluczone. że istnieją inne jeszcze przedmioty czy zdarzenia rodzaju S poza wymienionymi w przesłankach przedmiotami czy zdarzeniami S1. że każde z . przynależy do klasy P.. to z tego. a przede wszystkim ten. Natomiast wnioskowania przez indukcję niezupełną nasuwają wiele ciekawych problemów. pewną ograniczoną liczbę przedmiotów pewnego rodzaju czy pewną liczbę zdarzeń. S4 przynależy do klasy P. S3 przynależy do klasy P.. Stwierdzamy np. że wszystkie przedmioty czy zdarzenia danego rodzaju zostały zbadane . że jakiś n-ty przedmiot rodzaju S. S3. stwierdzamy.. Odpowiednio też napotykając poszczególne dalsze przedmioty z klasy S. S3.i z tego właśnie względu jest to wnioskowanie zawodne. S4.. Sn. Oglądamy np. że S2 przynależy do klasy P.. a więc przedmioty S2. S2. i tak dalej. że mają określoną własność (a przy tym przy braku stwierdzeń odmiennych). bez żadnych wyjątków.Wnioskowania przez indukcję zupełną mają tak oczywisty charakter. dochodzimy do wniosku w postaci zdania ogólnego głoszącego.

. gdyż nie dotyczy to np. W tym rozdziale S1. S2. n-te ciało stałe przy ogrzewaniu zwiększa swą objętość.że każde ciało stałe przy wszelkim ogrzaniu zwiększa swoją objętość. Spodziewamy się. które to ciała przy takim ogrzaniu nie zwiększają swojej objętości.. W innym przypadku obserwujemy. że pierwsze. ale może się okazać. że każda jednogramowa bryłka soli kuchennej rozpuszcza się w litrze destylowanej wody o temperaturze pokojowej. drugie. Sk nie jest P). Sn oznaczają poszczególne przedmioty należące do klasy S.... nie wynika wcale. ale mającego bardziej ogólne zastosowanie schematu wnioskowania przez indukcję niezupełną. a nawet kurczą się. nta bryłka . że nie każde ciało stałe przy wszelkim ogrzaniu zwiększa swoją objętość... na których miejsce podstawiać należy jakieś nazwy poszczególnych takich przedmiotów. . S3.. wnioskujemy więc w drodze indukcji niezupełnej (bo zmian wszelkich ciał fizycznych przy wszelkich podwyższeniach temperatury nie sposób przecież zbadać). bizmutu czy żeliwa w pewnych przedziałach temperatur. zmusza do odrzucenia wniosku. Tak więc w podanych schematach S1 . . że miałby w nim być przyjmowany wniosek dotyczący wszelkich ciał stałych i wszelkich podwyższeń temperatury. We wnioskowaniu indukcyjnym wykrycie. Ten drugi przykład jest skądinąd o tyle bardziej skomplikowany. Obserwujemy np. . co wymagałoby wprowadzenia bardziej skomplikowanego.wymienionych wykazuje własność P. które są elementami klasy S..i na tej podstawie dochodzimy do trafnego wniosku. Przy 3 . podobnie druga. trzecia. Wniosek taki jest jednak mylny. że każde S jest P... trzecie. że któraś z przesłanek jednostkowych jest fałszywa (bo np.. że pierwsza jednogramowa bryłka soli kuchennej rozpuszcza się w litrze destylowanej wody w temperaturze pokojowej. że jest on fałszywy. że wniosek taki jest prawdziwy. bo okazuje się przy powiększaniu liczby obserwacji. Sn są zmiennymi nazwowymi.

wynikają przesłanki głoszące..i tak dalej. stwierdziliśmy występowanie określonej cechy u 50 chomików . wielce ryzykując popełnienie błędu. formułujemy wniosek w przybliżeniu ogólny 4.lecz o wszystkich ssakach. nie wynika wniosek. Przy tym jeśli stwierdzimy.. W praktyce zresztą formułowanie praw rejestrujących odbywa się w ten sposób. Nasuwają się przy tym dwie odmienne taktyki postępowania w tego rodzaju badaniach: 1) formułować twierdzenia uogólniające w sposób możliwie najbardziej ogólny (np. ale takich przypadków jest niewiele. . Wnioskowanie przez indukcję niezupełną jest więc pewną odmianą wnioskowania redukcyjnego. że S1 jest P. ale ewentualnie uzyskując wniosek o dużym zasięgu. 2) formułować wniosek uogólniający możliwie wąsko. że S1 jest P. Na podstawie zdań spostrzeżeniowych o poszczególnych jednostkach wywnioskowujemy w drodze indukcji zdania ogólne. Nasze spostrzeżenia dotyczą zazwyczaj tylko poszczególnych przedmiotów.a na tej podstawie formułujemy twierdzenia ogólne nie o wszystkich chomikach czy o wszystkich gryzoniach . zwane prawami rejestrującymi. Sn jest P. Natomiast z wniosku.. że każde S jest P. że zbadano wszystkie przedmioty czy zdarzenia rodzaju S. jeśli brak przesłanki.wnioskowaniu przez indukcję niezupełną z przesłanek głoszących. czy nawet o wszystkich zwierzętach). w którym popełnienie błędu materialnego przesądza o fałszywości wniosku. S2 jest P. inaczej mówiąc. które byłoby racją dla wszystkich zdań spostrzeżeniowych co do danej kwestii. że któreś S nie jest P. że każde S jest P. uzyskując stosunkowo wysokie prawdopodobieństwo formułowanego twierdzenia ogólnego. ale w małym tylko stopniu rozszerzając poprzez taki ostrożny wniosek naszą wiedzę w badanej dziedzinie. że S2 jest P . szukając wyjątków.. iż po dokonaniu pewnej liczby spostrzeżeń jednostkowych formułujemy takie twierdzenie ogólne. a następnie staramy się tymczasowo przyjęte twierdzenie obalić. to formułujemy wniosek ogólny wskazując wyjątki.

. Logika pragmatyczna. wyd.Szerzej o problematyce wnioskowań indukcyjnych patrz: K. 4 . cyt. 133-149. Ajdukiewicz. ss.

że w XIX wieku w Polsce każde powstanie kończyło się klęską) od praw naukowych. która może być związana z przynależnością tych przedmiotów do klasy P5. Wiele czynników wpływa na to. że nasz wniosek ogólny opiera się na jakiejś obiektywnej zależności między zjawiskami. czy mamy jakieś rzeczowe podstawy. 100 robotników w Grecji. Bardziej zasadnie można coś ogólnie mówić o sytuacji robotników w krajach kapitalistycznych. Prawdopodobieństwo wniosku otrzymanego przez indukcję niezupełną rośnie w miarę zróżnicowania badanych przedmiotów klasy S pod względem przejawiania jakiejś takiej cechy. jeśli się zbadało sytuację 100 robotników w Anglii. 100 robotników w Brazylii i 100 robotników w Republice Haiti. czy zbadaliśmy 100 przedmiotów spośród ogółem 200. gdybyśmy na podstawie przesłanek. 100 robotników w Szwecji. która zdobyła władzę. że w każdej grupie. Ważną jest sprawą. Im większą część przedmiotów danego rodzaju zbadaliśmy stwierdzając. Problem istotny leży przede wszystkim w tym. że mają one wszystkie określoną cechę. stwierdzających pewne ogólne prawidłowości obserwowane w danej dziedzinie faktów (np. Nierozsądny byłby nasz wniosek indukcyjny.Odróżnia się przy tym zwykłe generalizacje zdań o poszczególnych faktach występujących w określonym miejscu i czasie (generalizacje historyczne . że pominęliśmy w badaniu te przedmioty danego rodzaju. czy też 100 spośród 1 000 000 przedmiotów danego rodzaju. niż gdybyśmy zbadali sytuację 10000 robotników pracujących w przemyśle maszynowym w Szwecji. tym mniej jest szans na to. między przynależnością do przedmiotów określonego rodzaju a wykazywaniem określonej cechy. które owej cechy nie posiadają. 100 robotników w Belgii. choćby to były twierdzenia w przybliżeniu ogólne. by przypuszczać. że Roman .np. jaki jest stopień pewności wniosku uzyskiwanego we wnioskowaniu przez indukcję niezupełną. wzrasta odsetek karierowiczów). jaką część przedmiotów danego rodzaju zbadaliśmy: np.

. S2 jest P. które te ustalone przez nas fakty ujmowałoby w sposób ogólny. nie umiemy sformułować twierdzenia. Spostrzeżenia nie dają nam tedy gotowych. gdy chcemy ustalić. 39. Nie ma bowiem żadnych podstaw. wyd. ale powstaje niejednokrotnie poważny kłopot. jest blondynem. jest blondynem. 5 Por. Niejednokrotnie więc bywa tak. Stwierdzamy. H. Roman B. że choć dobrze znamy poszczególne fakty.A. uporządkowanych zestawień przesłanek: S1 jest P. by spodziewać się jakiegoś związku pomiędzy takimi cechami.. .. że każde S jest P. że osobnik x jest P. wnioskowali. § 3. Kanony indukcji Spostrzeżenia. . Mortimer. Roman C.. Logika indukcji..ponieważ taką barwę włosów miał każdy z dotąd znanych nam Romanów. i osobnika z itd. informują nas jednocześnie o wielu różnych cechach spostrzeganych przedmiotów. jak noszenie imienia „Roman” i posiadanie określonego koloru włosów. które od razu pozwalałyby na wniosek indukcyjny. s. jest blondynem. których dokonujemy. do jakiej to wspólnej klasy S można by zaliczyć osobnika x i osobnika y. cyt. iż każdy człowiek noszący imię Roman jest blondynem . Sn jest P. że osobnik y jest P itd.

iż trzeba wpaść na pomysł. Dla zastosowania kanonu zgodności trzeba najpierw kolejno notować nasze obserwacje co do występowania zjawiska Z łącznie z innymi zjawiskami podejrzewanymi o to. D. jak wykrywać związek między występowaniem zjawisk pewnego rodzaju a występowaniem zjawisk innego rodzaju6. Spośród kanonów indukcji.Ważną dla nas sprawą jest więc wykrycie zależności między występowaniem zjawisk dwóch różnych rodzajów. które są pewnymi ogólnymi wskazówkami. jak podejrzewamy. jakie to inne zjawiska mają istotny związek z występowaniem zjawiska Z. mogą mieć istotny związek. C.. a kanony służą tylko do wyeliminowania okoliczności nieistotnych. że w pewnym momencie coś ma cechę S. A więc np. a tym. sformułowanych przez angielskiego logika z XIX w.. B. „ „ „ „ „ „ B. Chcąc ustalić. W tym właśnie leży słaby punkt kanonów indukcji. Zapoznamy się tu z tzw. które. nieodpowiednie nasłonecznienie czy florę bakteryjną gleby. jeśli chodzi o zjawisko usychania roślin na pewnym polu. D. być przyczyną zjawiska Z. E przy braku B . Podamy je jednak w sformułowaniu uproszczonym i uogólnionym 7. 2) kanon jedynej różnicy. to podejrzenia nasze muszą objąć obecność jakichś szkodliwych owadów. iż mają istotny związek ze zjawiskiem Z. 1. co ewentualnie może być okolicznością istotną. musimy najpierw sporządzić listę zjawisk. „ „ „ „ „ „ A. między tym. czy granulację gleby itd. E 2. że ma ono w tym momencie cechę P. C. Zjawisko Z występuje razem ze zjawiskami A. nieodpowiednią wilgotność. czy skład chemiczny gleby. kanonami indukcji eliminacyjnej. E przy braku A 3. Johna Stuarta Milla. np. D. C. omówimy tu: 1) kanon jedynej zgodności. nieodpowiednią temperaturę. 3) kanon zmian towarzyszących.

4. 8. B.. Możemy więc sformułować następująco kanon zgodności: Jeżeli zjawisko Z występowało jednocześnie z różnymi zjawiskami podejrzanymi o związek z tym zjawiskiem. Warszawa 1962. E B. D „ „ „ przy braku B. Mówimy „prawdopodobnie”. „ „ „ D przy braku E „ „ „ E przy braku D „ „ „ przy braku A. System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej. zjadł ciasto i potem bolała go wątroba. 6. a także uwagi krytyczne K. D „ „ „ przy braku A.to prawdopodobnie zjawisko X ma istotny związek ze zjawiskiem Z. 1. E „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ A. a wśród owych zjawisk stale występowało zjawisko X. t. Dyrektywę. nazywa się dyrektywą heurystyczną. A. bowiem tylko C powtarzało się we wszystkich przypadkach. C. ss. cielęcinę. że 6 . E A. baraninę.S. bo nie wiadomo. kompot i potem bolała go wątroba. 5. Mill. J. Innym znów razem jadł rybę i wypił kieliszek wódki i bolała go wątroba. 600 i n. C. ss. jak wpaść na pomysł rozwiązania określonego problemu. Co ma istotny wpływ na stan jego wątroby? Przypuszczalnie ów każdorazowy kieliszek wódki. wypił kieliszek wódki. że widocznie okoliczność C ma istotny związek z występowaniem zjawiska Z. B. Jadł innym razem zupę ogórkową. wypił kieliszek wódki. B. podczas gdy inne nie występowały stale . C. czy przy następnej obserwacji nie okaże się. Szaniawskiego we Wstępie. Ktoś jadł zupę pomidorową. 7 Por. 7. D Na podstawie tych obserwacji możemy domyślać się. IX – XVIII. C. C.

lecz brak C. codziennie w biurze na ziemi leżały niedopałki papierosów. gdy zachodzą zjawiska A. gdy zachodzą zjawiska A. mimo że nie wystąpiło zjawisko X. gdy nie wystąpiło zjawisko X. Nie ma jednak co do tego bynajmniej pewności. Przypuszczamy wtedy. To samo było w czasie urlopu Bogdana. kilkakrotnie popełniono podobnego rodzaju kradzież z magazynu. że każda z tych kradzieży wiąże się z jego obecnością w magazynie. jeśli tylko w biurze pozostawał Jan-śmieciuch.zjawisko Z wystąpiło. E.: 1. C. choć inne poprzednio występujące zjawiska zachodziły również i w tych przypadkach . D. gdy wielokrotnie zaobserwujemy. 2. Czesława. Zjawisko Z nie występuje. bo mogli kraść różni ludzie.to prawdopodobnie zjawisko X ma istotny związek ze . było brudno. przyczyną zjawiska Z mogło przecież zostać nie objęte naszymi podejrzeniami. do którego mieli dostęp różni ludzie. to najprawdopodobniej przeciw Janowi trzeba skierować podejrzenia. raz inni. to zawsze było czysto. i stale nie występowało. że prawdopodobnie zjawisko C ma istotny związek z występowaniem zjawiska Z. kierując podejrzenia na Jana. Jest to wada wszystkich kanonów indukcji. B. raz tacy. Jeśli nasze podejrzenia nie obejmą okoliczności istotnej. gdy wystąpiło zjawisko X.) Możemy więc sformułować kanon jedynej różnicy: Jeżeli zjawisko Z stale występowało. Np. E. Jeśli np. a zjawisko będące istotną np. Któż jest brudasem? Najprawdopodobniej Jan. Gdy Jan wyjechał na urlop. Kanony indukcji są tylko podstawą przypuszczeń. B. to nie wykryjemy jej drogą eliminacji. Damiana. Przebywało tam stale pięć osób. iż np. Kiedy Adam wyjechał na urlop. D. Kanon jedynej różnicy możemy zastosować. Zjawisko Z występuje. (Możemy to sprawdzić dodatkowo metodą zgodności. ale w każdym przypadku był obecny w magazynie Jan. a reszta została.

to należy . w zwykłych warunkach rozpalimy w piecu i zostawimy niedomknięte drzwiczki. to płomień znika. które zachodzą w zjawisku X. to węgiel pali się jasnym płomieniem. Kanon zmian towarzyszących możemy zastosować. że w każdej z nich proces fermentacji postępuje z inną szybkością. Są cztery kurki. pali się jeden z czterech palników kuchenki gazowej. gdy zaś przekręcamy w prawo. której przez przeoczenie nie objęliśmy naszymi badaniami. iż: Przypuszczamy wtedy. iż widocznie zjawisko C pozostaje w istotnym związku ze zjawiskiem Z. to prawdopodobnie zjawisko X ma istotny związek ze zjawiskiem Z.zjawiskiem Z. Widocznie położenie tego właśnie kurka ma istotny wpływ na palenie się gazu na tym właśnie palniku. płomień przygasa. Jeśli np. to rozpala się silniej. Jeśli do trzech różnych probówek wrzuciłem trzy równe grudki drożdży i do każdej nalałem roztworu cukru o tej samej mocy. gdy w tych warunkach zamkniemy drzwiczki.bo może tymczasem uległa też zmianie jakaś istotna dla występowania zjawiska Z okoliczność. Prawdopodobnie . podczas gdy inne towarzyszące zjawiska pozostają bez zmian. który z nich odpowiada temu palnikowi. jeżeli np. ale nie wiadomo. i stwierdziłem. że w miarę jak przekręcamy ów kurek w lewo. Kręcimy jednym z kurków (inne pozostają bez zmiany) i stwierdzamy. Kanon zmian towarzyszących głosi: Jeśli zjawisko Z ulega zmianom odpowiednio do zmian. a trzecią . drugą . następnie zaś pierwszą probówkę umieściłem w temperaturze 15 stopni. zaobserwowaliśmy. Np.w temperaturze 25 stopni.w temperaturze 20 stopni. Widocznie zamknięcie drzwiczek ma wpływ na płomień.

choć przesłanki były prawdziwe. cyt. Nigdy bowiem nie jesteśmy w stanie objąć naszymi obserwacjami wszelkich zjawisk. § 4.. iż następny przedmiot rodzaju S. Jedna z nich polega na tym. czyli wskazówkami heurystycznymi. Przy indukcji był inny wniosek: że w ogóle każde S jest P. na trzeciej. Por. iż na jedenastej stacji też są kwiaty.S. jak wpaść na pomysł przeprowadzenia określonego rodzaju wnioskowania. Logika pragmatyczna. które napotykamy. to stąd rodzi się przypuszczenie. Sn jest P. że S1 jest P. wyd. iż z punktu widzenia przyjmowanego powszechnie w naukach prawnych nie można traktować związku przyczynowego jako po prostu związku stałego następowania zjawisk.przypuszczać. przedmiot Sn+1 z kolei też będzie miał własność P. Jeśli na pierwszej stacji kolejowej są kwiaty. iż wiedząc. które towarzyszą zjawiskom badanego rodzaju. Ajdukiewicz.. S2 jest P. Oczywiście ten wniosek nie wynika z przesłanek. które współwystępują ze zjawiskami badanego rodzaju. Wnioskowanie z analogu Do wnioskowań uprawdopodobniających zaliczyć można wnioskowania z analogii. na drugiej. może być więc zgoła fałszywy. które mogą występować w kilku odmianach. przybierać charakter dyrektyw inferencyjnych wnioskowania dedukcyjnego8. wreszcie na dziesiątej. gdzie za J. Millem łączy się kanony indukcji z wykrywaniem związków przyczynowych. 8 .. s. .. Podstawową trudność w stosowaniu kanonów indukcji stanowi to. który napotykamy. by objąć obserwacjami odpowiedni krąg okoliczności. 154. Kanony indukcji w przedstawionym tu ujęciu są wskazówkami. a tu wniosek dotyczy tylko następnego S. Zwrócić należy uwagę. iż w tych granicach temperatury zmiany jej mają istotny wpływ na szybkość procesu fermentacji. K. Mogą one jednak. skłaniamy się do myśli. przy przyjęciu określonych założeń dodatkowych.

który ma cechy A. dobieranej do tych tez drogą indukcji (a więc np. ktoś wie. B. to zapewne ludzie w nich żyjący mają podobne nawyki i można się domyślać. że i Środa jest miastem czysto utrzymanym. C. Gdyby natomiast ktoś wnioskował w taki sposób: . Np. B. stare miasta w rolniczych okręgach Wielkopolski są czysto utrzymane). więc i ten drugi świadek kłamie” . ze względu na . że między cechami. bo wiadomo powszechnie. takiej. wnioskujemy. że Śrem jest miastem czysto utrzymanym. C. iż wszystkie one są następstwami jakiegoś twierdzenia. wnosi. przynależy do klasy P. który też ma cechy A. starym miastem w rolniczym okręgu Wielkopolski i że te same cechy ma Środa. że jeśli w jednym z nich ludzie nawykli dbać o czystość. twierdzenia. jest łysy. ani w drugim kierunku: jest to zazwyczaj tylko dobieranie do danych tez jakiejś nowej. a przy tym kłamie. Podstawą tego rodzaju wnioskowań jest przypuszczenie. Ale (odmiennie niż w przypadku indukcji) nie jesteśmy obowiązani odrzucić wniosku. D.. stanem owłosienia jej czaszki i jej prawdomównością. iż Śrem jest niewielkim. że przedmiot S2. iż znając przedmiot S1. o których mowa. Skoro Śrem i Środa należą do miasteczek pod wieloma względami podobnych. D i jest P. a drugi świadek również nosi imię Jan i jest łysy. że nie ma żadnego związku między imieniem jakiejś osoby.Ponieważ pierwszy świadek nosi imię Jan. Stąd wiedząc. iż wszystkie niewielkie. że następny przedmiot badanego rodzaju będzie miał daną cechę. które nadawałoby się do roli racji.Inna odmiana wnioskowania z analogii polega na tym. Przy wnioskowaniu z analogii między przesłankami a wnioskiem nie zachodzi stosunek wynikania ani w jednym. to i w drugim o to dbają.to byłoby to wnioskowanie całkowicie bezpodstawne. zachodzi jakiś związek rzeczowy.

Twoim zdaniem. choć stwierdziliśmy już. jeśli brak w jego pożywieniu owej witaminy? Dlaczego? 5. biorąc po 10 okazów z każdego gatunku i otrzymując za każdym razem te same następstwa. w stu przypadkach. Pewien uczony stwierdził na materiale 1000 świnek morskich. że przedmiot co do wielu cech podobny do innego będzie też podobny pod względem nie zbadanej jeszcze cechy. który ma skłonność do picia alkoholu. Podaj przykład wnioskowania przez indukcję zupełną oraz wnioskowania przez indukcję niezupełną. Stwierdzono więc. określonej. Wysnuto stąd wniosek. których zatrzymano za awantury na ulicy. Zbadano 100 ludzi. Czy uważasz ten wniosek za należycie uzasadniony? Jak motywujesz odpowiedź? 6. Zadania 1. uprawdopodobnił tezę. Czy fałszywość wniosku we wnioskowaniu indukcyjnym przesądza o fałszywości którejś. iż każde zwierzę choruje. Ktoś idąc ulicą wśród domków robotniczych .to. iż któryś ze zbadanych dotąd przedmiotów tej cechy nie miał. Inny uczony przeprowadził to samo doświadczenie na 10 różnych gatunkach zwierząt. że każdy z nich wykazuje skłonność do nadużywania alkoholu. 3. że nie ma portfela w kieszeni. z przesłanek jednostkowych? 4. i stąd doszedł do wniosku. Ktoś stwierdził. i okazało się. urządzał awantury na ulicach. że portfel wyciągnięto mu w tramwaju. a co następstwem? Czy to wnioskowanie niezawodne? 2. iż co do jakiejś cechy przedmioty te się różnią. ani też odrzucić wniosku. Który z tych uczonych w większym stopniu. do której go poprzednio włożył. iż u każdej powstawały charakterystyczne schorzenia w sytuacji braku pewnej witaminy w pożywieniu. Jaki to rodzaj wnioskowania? Co tu jest racją. co u świnek morskich. iż każdy alkoholik urządza awantury na ulicach. iż człowiek.

że zakochani starają się być zawsze razem. 9. iż w miejscu. Ustalono związek między górnym a dolnym biegiem pewnego strumienia w ten sposób. Takie same wyniki dały oględziny 4 par butów z setki butów sporządzonych ręcznie przez różnych rzemieślników pracujących w pewnej spółdzielni. brakowało jedynie tych. iż wszystkie lewe buty z danej setki są większe? Dlaczego? 8. W pewnej podgórskiej okolicy było wiele strumieni. a zanotowano. Kto z kim był zaręczony. Który wniosek wydaje się bardziej uzasadniony i dlaczego? 7. Ktoś inny zauważył skrzynki z pelargoniami na pięciu pierwszych stacjach kolejowych pewnej linii i wysnuł stąd wniosek. które brały udział w wycieczce zorganizowanej w danym dniu. by wynurzyć się spod ziemi dopiero po kilkunastu kilometrach. W pewnym domu wypoczynkowym stale spotykały się przy stole te same osoby. W którym przypadku bardziej prawdopodobny byłby wniosek. które znikały w rozpadlinach skał. że w każdym z pięciu pierwszych domów stoją na oknach skrzynki z pelargoniami. Zbadano 4 pary butów wybrane na chybił trafił z setki butów sporządzonych maszynowo w pewnej wytwórni i w każdej z nich lewy but okazał się większy od prawego. że takie skrzynki znajdują się na każdej stacji tej linii kolejowej. i wysnuł wniosek. Była wśród nich para narzeczonych. jeśli wiadomo. gdzie strumień . że we wszystkich domach na tej ulicy stoją na oknach skrzynki z pelargoniami.zauważył. że w kolejno następujących po sobie dniach siedzieli przy stole: Opisz. jak stosowałeś kanony indukcji w poszukiwaniu rozwiązania.

niebieskiego. Kilkunastu osobników objęto podejrzeniami. jeśli chociażby dwie świece dają iskrę. potem . po pewnym czasie . Trzycylindrowy silnik samochodu pracuje na wolnych obrotach.znikał pod ziemią. dlaczego. Jak wykorzystać zebrany materiał w celu skoncentrowania dalszego śledztwa? 11. Czym się różni wnioskowanie przez indukcję niezupełną od wnioskowania z analogii opartego na tychże samych przesłankach? Czy z wniosku uzyskanego drogą analogii wynikają przesłanki tego wnioskowania? 13. kiedy to dokonane zostały zabójstwa. Sprawca nie pozostawił żadnych merytorycznie istotnych dla zidentyfikowania go śladów. Podaj przykład takiego wnioskowania z analogii.gaśnie. stosunkowo odległej od innych ośrodków. 12. i takiego wnioskowania z analogii. sprawdzając. w którym wniosek w znikomym tylko stopniu byłby uprawdopodobniony przez przesłanki. wreszcie barwnika żółtego. iż poniżej jednej z rozpadlin płynęła woda najpierw zabarwiona na czerwono. przy wyłączeniu pierwszej albo trzeciej . czy przebywali w osadzie w kolejne soboty wieczorem. po czym po dwóch godzinach zaobserwowano. Wskaż. wsypano najpierw dużą ilość barwnika czerwonego. stwierdzono kilka przypadków w identyczny sposób popełnionych zabójstw kobiet. 14. Jaki kanon indukcji stanowił podstawę wykrycia związku? 10. Czy poprawna jest definicja: „Wnioskowanie redukcyjne jest to wnioskowanie przebiegające od wniosku do przesłanek”? . które uważać można za rozsądne. potem na żółto. Jak się przedstawia sprawność świec w tym silniku? Wskaż tok rozumowania. Przy wyłączeniu drugiej świecy silnik pracuje. W dużej przemysłowej osadzie.na niebiesko. Oczywiście uzyskano dane tylko fragmentarycznie sprawdzone.

czy rzeczywiście suma kątów trójkąta tyle wynosi. W związku z tym w pewnej chwili ogarnęła mnie wątpliwość. Oto np. czy aby rzeczywiście suma kątów trójkąta równa się kątowi półpełnemu. przez który przeprowadziliśmy równoległą. jak by się tu upewnić. są równe odpowiednim kątom trójkąta przy boku przeciwległym. . do którego ma zmierzać. Mój wniosek. Teraz moje wątpliwości znikły. Może to być przykład myślenia spontanicznego. nasunął mi się w sposób zupełnie niezamierzony. prosił mnie znajomy uczeń. Ale myślenie nasze może być kierowane z góry wyznaczonymi zadaniami. wnioskowanie nasze może mieć z góry wyznaczony cel. co mi jeszcze z geometrii pozostało w głowie. w którym dokonując wnioskowań nie stawiamy sobie określonych celów do osiągnięcia. a to w rezultacie wnioskowań kierowanych z góry postawionym zadaniem: rozstrzygnąć taką a taką wątpliwość. jak by to wywnioskować z tego. są zawsze odpowiednio równe trzem kątom trójkąta. czy dobrze rozwiązał zadanie geometryczne. Myślenie spontaniczne a myślenie kierowane zadaniami W tej chwili przypadkowo spojrzałem przez okno i za rogiem ulicy mignął mi czerwony samochód jadący z głośnym dźwiękiem syreny. że oto straż pożarna spieszy gdzieś do pożaru. że jeśli jedzie czerwony samochód z syreną. Narysowałem więc sobie przez wierzchołek trójkąta prostą równoległą do przeciwległego boku i teraz wnioskuję: kąty.Rozdział XVI MYŚLENIE KIEROWANE Z GÓRY POSTAWIONYMI ZADANIAMI § 1. tak jak niezamierzone było moje przypadkowe spostrzeżenie. by sprawdzić. Zatem trzy kąty. które mają wspólny wierzchołek w tym wierzchołku trójkąta. Wiadomo. Narysowałem sobie jakikolwiek trójkąt i myślę. które ta prosta utworzyła z bokami trójkąta. a w sumie dają kąt półpełny (180°). bo są to kąty naprzemianiegłe wewnętrzne. to straż pożarna spieszy do pożaru.

a . iż w okradzionym mieszkaniu znaleziono odciski palców danej osoby. przy myśleniu kierowanym z góry postawionymi zadaniami otrzymujemy jakieś określone zdanie p. czy fałszywe. szukać możemy drogą dowodzenia lub drogą sprawdzania. następstwa). to znaczy znaleźliśmy dla tego zdania rację uznaną za prawdziwą. kto ma więcej wiadomości o świecie i kto zna związki wynikania. by z prawdziwości owej racji wnioskować o prawdziwości owego pierwszego zdania (zdania dowodzonego. Wiadomo.z jakiej racji to zdanie wynika. czy dana osoba była w mieszkaniu. § 2. że p”?. kto łatwiej znajdzie uzasadnienie dla wypowiedzianej przez siebie prawdziwej tezy? Ten. o którym mamy orzec. Udowodniliśmy to zdanie. że dana osoba była w okradzionym mieszkaniu. Rozstrzygnięcia. że p”? W odróżnieniu od przypadków myślenia spontanicznego. że dana osoba była w tym mieszkaniu. Trzeba rozróżniać co najmniej dwa rodzaje takich zadań: 1) zadania rozstrzygnięcia: „czy prawdą jest. Dowodzenie wprost i nie wprost Dowodzenie jest to rozumowanie polegające na tym. to był w tym mieszkaniu. czy dane zdanie jest prawdziwe. czy takie a takie zdanie jest prawdziwe. Komu będzie łatwo dowodzić. W materiale zgromadzonym w toku śledztwa znajdujemy ustalenie. Znaleziono zwłoki noworodka. że jeśli ktoś pozostawił odciski palców w pewnym mieszkaniu. lub też odpowiedzieć na pytanie. czy fałszywe. dlaczego tak jest. w którym popełniono kradzież. z którego wynikałoby. szukamy jakiegoś zdania. jak głosi to zdanie. iż uważając jakieś zdanie za wątpliwe szukamy dlań racji wśród zdań poprzednio uznanych za prawdziwe. Wobec wątpliwości. 2) zadania wyjaśnienia: „dlaczego jest prawdą. czy jest ono prawdziwe. Z tego więc możemy wnioskować dedukcyjnie (a więc niezawodnie).rozstrzygnąć. to znaczy . z której można by to zdanie dedukcyjnie wywnioskować.

to widocznie zdanie „nie jest tak. Wiemy tyle. Taki prokurator. o którym była mowa. jako wynikającego ostatecznie ze stwierdzonego zdania p. iż nie jest tak. co jest równoważne stwierdzeniu. Jeśli uda się nam znaleźć fałszywe następstwa zdania „nie jest tak. dowodu tą drogą nie potrafiłby przeprowadzić. z łatwością to udowodni. który wie. że wynika ono ze zdania r. które uprzednio zostało przez nas uznane za prawdziwe.zdania r. Dowodzenie polega w końcowej swej fazie na przeprowadzeniu pewnego wnioskowania dedukcyjnego zaplanowanego w określony sposób. W dowodzeniu takim wnioskujemy dedukcyjnie o prawdziwości zdania dowodzonego odwołując się do dokonanego stwierdzenia. którego wartości uprzednio nie zbadaliśmy. że nie jest tak. czy zdanie r jest prawdziwe. że q. że q” jest zdaniem fałszywym.jeśli się nam to uda stwierdzić to właśnie następstwo. co wystarczy do uznania za prawdziwe zdania s. Chcąc tedy udowodnić zdanie q nie wprost. Prokurator nie obeznany ze związkiem wynikania. iż jeśli zwłoki zawierają powietrze. że wynika ze zdania q. Czynność dowodzenia może się składać z wielu członów. a mianowicie wnioskowania. powoła się tylko na stwierdzenie sekcji i na związek wynikania. iż prawdą jest. to noworodek urodził się żywy. że q. Wiemy jednak. VII § 2). bierzemy pod uwagę jego negację (nie jest tak. Np. Mamy więc podstawę. a więc prawdą jest.sekcja zwłok stwierdziła obecność powietrza w płucach i w przewodzie pokarmowym. chcemy dowieść zdania s. Wiemy o nim wszakże. że negacja dowodzonego zdania ma fałszywe następstwa. rozdz. na tej podstawie . Szczególną odmianą dowodzenia ze względu na tok prowadzenia dowodu jest dowodzenie nie wprost (dowodzenie apagogiczne). Czy prawdziwe jest zdanie: „Ten noworodek urodził się żywy”? Prokurator chciałby to udowodnić. by uznać prawdziwość zdania q. ale nie wiemy. Chcąc . Opieramy się w tym przypadku na modus tollendo tollens oraz na zasadzie podwójnego przeczenia (por. że q”. że q) i szukamy jej następstw. że zdanie q wynika ze zdania p. które nas interesuje. w którym chcemy .

że czyn zakazany może nie być karany. przyjętego za prawdziwe bezpodstawnie. skoro ma to być wnioskowanie dedukcyjne. to po zmieszaniu kropli śmietany z kroplą jodyny wystąpiłoby zabarwienie granatowe. Wiadomo. zakładam. Jeżeli adwokat twierdzi wobec sądu. że na pewno nie popełniłby takiego czynu. który polega na przyjmowaniu za przesłankę zdania niepewnego. to dowodzona teza jest prawdziwa. Wniosek wysnuty z takiej niepewnej przesłanki nie musi być wprawdzie fałszywy. lecz któremu łup odebrano przy wyjściu z . Dowodząc możemy popełnić błąd materialny. że kupiona na targu gęsta śmietana nie jest fałszowana mąką. Skoro następstwo negacji dowodzonej tezy okazało się fałszywe.udowodnić. Polega on na tym. nie jest należycie uzasadniony. Możemy też popełnić błąd zwany petitio principii (w dosłownym przekładzie: żądanie zasady). lecz jest niepewny. a także. o nie zbadanej jeszcze wartości logicznej. że jest fałszowana mąką. jeżeli jego szkodliwość jest znikoma. błąd formalny we wnioskowaniu. Jeśli byłaby fałszowana mąką. który ukradł coś w zakładzie pracy. A że po próbie zabarwienie takie nie wystąpiło. Broniąc oskarżonego. Szczególną postacią błędu petitionis principii jest błędne koło w dowodzeniu. które polega na przyjęciu za przesłankę tego. co dopiero ma być wywnioskowane w danym dowodzeniu. to takie dowodzenie kryje w swej strukturze błędne koło. bo jest człowiekiem na tyle uczciwym. Przy dowodzeniu można nadto popełnić szczególny błąd zwany ignoratio elenchi (nieznajomość tezy dowodzonej). że dowodzi się czego innego niż to. że jego klient nie popełnił oszustwa. więc w badanej śmietanie nie ma domieszki mąki. co ma być dowiedzione.

sprawdzenie z wynikiem pozytywnym nie daje pewności. że nie powstała faktyczna strata materialna zakładu pracy. dwie możliwości: 1) d1a wątpliwego. szukamy jego następstw. które polega na tym. Może się uczył. sprawdzanego przez nas zdania znajdujemy następstwa prawdziwe i wtedy redukcyjnie (a więc zawodnie) wnioskujemy o prawdziwości sprawdzanego zdania z tym większym prawdopodobieństwem. będzie bardzo duże. Chcąc tedy sprawdzić. § 3. że coś niecoś umie? To nie przesądza o tym. a może (co rzadko bywa) tylko szczęśliwie zapamiętał to i owo i trafnie te wiadomości powiązał.zakładu. a stąd dedukcyjnie (według modus tollendo tollens) wnioskujemy o fałszywości sprawdzanego zdania jako racji. albo też: 2) dla sprawdzanego zdania znajdujemy jakieś następstwo fałszywe. Nie wiem. pytam go o to i owo z danej dziedziny. czy Jan się rzetelnie uczy. że czyn oskarżonego jest w znikomym stopniu szkodliwy społecznie. Widać Jan nie uczył się rzetelnie. to coś niecoś umie. to fałszywość następstwa przesądza niezbicie o fałszywości racji. im więcej i im bardziej różnorodnych znaleźliśmy następstw sprawdzanego zdania. że Jan się rzetelnie uczył. Sprawdzenie z wynikiem negatywnym daje więc pewność. że sprawdzane zdanie jest fałszywe. że nieprawda. a dowiódł. A jeśli stwierdzę. Miał bowiem dowieść. ale wiadomo. racji). popełnia ignoratio elenchi. bo jest spryciarz. iż uważając jakieś zdanie za wątpliwe. że Jan coś niecoś umie. . czy się rzetelnie uczył. Sprawdzanie Sprawdzanie jest to rozumowanie. że jeśli ktoś się uczciwie uczy. Jeśli jednak postawię mu wiele pytań i na każde odpowie trafnie. adwokat dowodzący. Są tu. to prawdopodobieństwo. A to przecież nie to samo. iż zakład pracy nie poniósł z tego powodu żadnej straty. jak widać. czy Jan rzetelnie się uczy. by z ich prawdziwości wnosić o prawdopodobieństwie owego wątpliwego zdania albo z fałszywości następstwa wnosić o fałszywości owego pierwszego zdania (zdania sprawdzanego. Jeśli się okaże.

że blondynami są wszyscy Wiśniewscy. że każdy Wiśniewski jest blondynem. Lecz jeśli pierwszy napotkany członek tej licznej rodziny okaże się blondynem. Np. jest na pewno fałszywe. że jeśli ktoś czymś uraził inną osobę. że prawdą jest zdanie p i prawdą jest zdanie q. że Jan wyraźnie unika Piotra. § 4.ale uprawdopodobnią. że Piotr dyskutował wczoraj z Janem na tematy zasadnicze i lekceważąco traktował przekonania Jana. Wiadomo mi też. Nie potrzebuję tu dowodzić zdania q odwołując się do prawdziwości zdania p. czy każdy z rodziny Wiśniewskich jest blondynem. że pierwszy napotkany Wiśniewski jest blondynem. które stwierdziliśmy. na wskazaniu. że sprawdzane zdanie jest prawdziwe. moja czynność myślowa polegała tylko na powiązaniu tych zdań. Moje wiadomości dostarczają racji dla zdania: „Jan unika Piotra” . ani też sprawdzać zdania p odwołując się do prawdziwości zdania q. Wyjaśnianie polega na wskazaniu racji dla zdania. Z tego. to jeszcze wcale nie możemy być pewni. to zdanie. dlaczego Jan unika Piotra. że każdy. Nie wiemy. ale chodzi mi o . Wiadomo mi. Wyjaśnianie i hipotezy wyjaśniające Odmiennym rodzajem zadań myślowych niż zadania polegające na rozstrzyganiu o wartości logicznej jakiegoś zdania są zadania polegające na wyjaśnianiu. dlaczego jest tak. gdyż wiem. i następstwo w przypadku zwyczajnego wyjaśnienia były mi poprzednio znane jako zdania prawdziwe. I racja. to znaczy uznaję za prawdziwe zdanie: „Jan wyraźnie unika Piotra”. Mam odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego tak jest?”. wynikałoby następstwo. jak dane zdanie głosi. Jeśli pierwszy napotkany Wiśniewski okaże się nie-blondynem. Jedno wyjaśnia drugie. stwierdzam fakt. to ta osoba unika go.już wiem. że są one względem siebie racją i następstwem.

ale też wyjaśniać jedne stwierdzone fakty przez inne stwierdzone fakty. iż nie mogłoby być inaczej. że już sama prawdziwość zdania p przesądza. tym sprawniej mogę nie tylko wysnuwać wnioski z jednych faktów o drugich (z prawdziwości jednych zdań wnioskować o innych). Łatwo mi wyjaśnić. Wówczas uciekamy się do stawiania hipotez wyjaśniających. czy gdyby do zbioru zdań W juz uznanych przez nas za prawdziwe dołączyć jeszcze jedno zdanie H o nie ustalonej na razie wartości logicznej. grzmot i widok walącej się topoli nie są tylko moimi złudzeniami. kierując się tym. Nie jest ona wywnioskowana redukcyjnie ze zdania Z. iż zdanie q jest prawdziwe. bo jedno wyjaśnia drugie. które już stoi. jeśli za pomocą innych stwierdzonych faktów mogę wyjaśnić pewien stwierdzony fakt. prowizorycznie tylko przyjęliśmy ją za zdanie prawdziwe. Inaczej mówiąc. Pozbyłem się teraz wątpliwości. Poznając świat człowiek nie tylko chce stwierdzić zdania orzekające coś o poszczególnych faktach. by stwierdzić. wzmacniającą jego całość. to wówczas z tego dodatkowego zdania H w połączeniu z innymi zdaniami naszej wiedzy W wynikałoby zdanie Z. bo to dopiero daje mu możność przewidywania. To właśnie dodatkowe. Im więcej znam ogólnych praw przyrody czy praw życia społecznego. Próbujemy mianowicie. dodał jeszcze jedną belkę. Nadto. ale znać związki między nimi. to tak jakbym w rusztowaniu. Tak nie jest. jedno wiąże się z drugim. zdanie H nazywamy hipotezą. Niejednokrotnie jednak faktów doświadczalnie przez nas stwierdzonych nie umiemy wyjaśnić za pomocą zdań poprzednio uznanych przez nas za prawdziwe. że z koniunkcji hipotezy H z niektórymi zdaniami naszej wiedzy dotychczasowej wynika stwierdzone przez nas zdanie Z. że jest . dlaczego czubek topoli wali się.to. że czubek wysokiej topoli wali się na ziemię. które stwierdziliśmy doświadczalnie. Ujrzałem silną błyskawicę. posłyszałem bliski grzmot i zobaczyłem. na próbę niejako przyjęte. przyjmujemy prowizorycznie hipotezę H dlatego. że błyskawica.

przydatna do wyjaśnienia stwierdzonego przez nas zdania Z. Czym to wyjaśnić? Wiemy wprawdzie. Oto przykład hipotezy: Zauważyliśmy. Przez to samo nie zyskaliśmy jeszcze pewności. a naładowane ujemnie . wymaga jeszcze sprawdzenia. Z tej hipotezy i z poprzednio nagromadzonej przez nas wiedzy. Widzimy np. naładowany ujemnie. Przyjmujemy więc na próbę taką hipotezę: Cząsteczka chlorku sodu rozpuszczonego w wodzie rozpada się na atom chloru. to hipoteza ta staje się tak wysoce prawdopodobna. że następstwa tej hipotezy są prawdziwe. że pewnego dnia jest mgła. że gdy przepuszczamy przez roztwór chlorku sodu NaCl prąd elektryczny. a wiemy. a to nie nastąpiło. że nastąpiło obniżenie się temperatury. A więc okazało się. to występuje mgła. Stawiamy hipotezę. a przy biegunie ujemnym zbiera się widocznie sód. że w praktyce pewna. że swobodnie poruszające się cząsteczki z ładunkiem elektrycznym dodatnim dążą w polu elektrycznym do bieguna ujemnego. Zdanie Z. Sprawdzamy. może być zdaniem dotyczącym poszczególnego faktu. ale może też być zdaniem ogólnie stwierdzającym zaobserwowane fakty pewnego rodzaju. i atom sodu. To. widocznie trzeba postawić inną hipotezę.. Dzięki hipotezie wytłumaczyliśmy to zdanie. to słupek rtęci w termometrze opadłby. wynika zdanie o zaobserwowanym zjawisku. naładowany dodatnio. bo obserwujemy tam reakcję taką. że ostatnio powietrze było nasycone wilgocią.do dodatniego. ale skoro wielokrotnie stwierdzono. Jeśliby wystąpiło obniżenie temperatury. znaleźliśmy dla niego rację. jakby sód działał na otaczającą go wodę. ale z tego nie wynika zdanie opisujące zaobserwowane zjawisko. to przy biegunie dodatnim wydziela się chlor. czy hipoteza ta jest prawdziwa. poprzednio przyjętych przez nas zdań. że nasza hipoteza jest fałszywa. które chcemy wyjaśnić za pomocą hipotezy H. że nasza hipoteza (hipoteza dysocjacji elektrolitycznej) jest prawdziwa. Jeśli bowiem powietrze było nasycone wilgocią i temperatura obniżyła się. a nie znaleziono następstwa fałszywego. że (wobec nasycenia powietrza .

które stanowiłoby rację dla zdania Z. które rozpatruje się jako odpowiedź na jakieś postawione w nauce pytanie. ustaliliśmy. Należy zwrócić uwagę. które tu wskazujemy. 3) chcemy znaleźć zdanie. 2) mamy jakąś wiedzę W. iż owo zdanie w koniunkcji ze zdaniami naszej wiedzy stanowi rację dla zdań o faktach stwierdzonych w doświadczeniu1. 4) z samych zdań tworzących naszą wiedzę W zdanie Z nie wynika. 1 . iż słowo „hipoteza” bywa bardzo różnie rozumiane. a nie tylko na pytanie „dlaczego?”. W naukach humanistycznych często używa się tego słowa w szerszym znaczeniu. Hipotezą wyjaśniającą stawianą na podstawie naszej wiedzy nazywamy takie zdanie o nie ustalonej jeszcze wartości logicznej. Ogólnie przedstawia się to tak: 1) stwierdzamy. jest rozpowszechnione w naukach przyrodniczych. określając hipotezę jako twierdzenie nie mające dostatecznego uzasadnienia w danej nauce. Znaczenie. że pewne zdania są prawdziwe.parą wodną!) mgłę wywołała przy niezmienionej temperaturze zmiana ciśnienia. tzn. 5) ale ze zdania H (hipoteza) i zdań W łącznie zdanie Z wynika. które przyjmujemy tymczasowo za prawdziwe ze względu na to. że prawdziwe jest zdanie Z o pewnym fakcie.

O znaczeniu hipotez dla praktyki prawniczej mowa będzie w rozdziale poświęconym logicznym podstawom uzasadniania wyroków sądowych. Umiejętne prowadzenie śledztwa polega w dużym stopniu na umiejętnym stawianiu hipotez, a następnie ich starannym sprawdzaniu. Istotną sprawą jest umiejętność określenia, w jakim stopniu dana hipoteza jest prawdopodobna, umiejętność sprawdzania hipotez i ewentualnie rozstrzyganie, jaką w danym przypadku przyjąć należy hipotezę spośród hipotez konkurencyjnych, to znaczy niezgodnych między sobą hipotez, które mogłyby służyć jako odmienne wyjaśnienia tych samych stwierdzonych przez nas faktów. Zwróćmy więc uwagę, iż hipoteza staje się tym bardziej prawdopodobna, im więcej znajdziemy jej prawdziwych następstw i im bardziej następstwa te są różnorodne. Przy czym przez sprawdzanie z wynikiem pozytywnym tym bardziej rośnie prawdopodobieństwo hipotezy, im mniej prawdopodobne wydawały się poprzednio owe znalezione kolejne następstwa hipotezy. Jeśli więc ktoś, by wyjaśnić fakt, że znikł pierścionek leżący na stole, stawia mało prawdopodobną hipotezę, że zabrała go przez otwarte okno sroka, to znalezienie tego pierścionka w jakimś sroczym gnieździe, fakt na ogół nieoczekiwany, znacznie zwiększy prawdopodobieństwo tej hipotezy (choć niewykluczone, że człowiek-złodziej, chcąc odwrócić od siebie uwagę, pierścionek tam umieścił). Znalezienie choćby jednego fałszywego następstwa pewnej hipotezy świadczy o jej fałszywości (z fałszywości następstwa wnosząc o fałszywości racji). Niewykluczone jednak, że błędna jest nie hipoteza, lecz inne zdania, które łącznie z hipotezą stanowią rację dla obserwowanych następstw, a które poprzednio mylnie uznaliśmy za prawdziwe. Gdyby nie udało się znaleźć takich znanych nam faktów, które pozwoliłyby obalić jedną z konkurencyjnych hipotez, trzeba zorganizować odpowiedni eksperyment, który pozwoliłby potwierdzić jedną z nich, a jednocześnie

obalić pozostałe (experimentm crucis). Zjawianie się larw much w gnijącym mięsie tłumaczono ongiś dwoma hipotezami: hipotezą samorództwa much z padliny i hipotezą, że larwy much pochodzą z jajeczek złożonych przez muchy. Ten, kto umieścił gnijące mięso w osłonie siatkowej uniemożliwiającej muchom dostęp do mięsa i wykazał, że nie ma larw much na mięsie, gdy muchy nie mają możliwości złożyć na nim jajeczek - wykonał experimentum crucis. Jeżeli pewne stwierdzone fakty można na gruncie naszej wiedzy wyjaśnić za pomocą jakiejś jednej tylko hipotezy (czy uzupełniającego się zespołu kilku hipotez), a wszelkie inne, konkurencyjne, hipotezy zostały przez nas obalone, to jest rzeczą rozsądną uznać tę hipotezę za prawdziwą - tak, jak uznaje się wniosek we wnioskowaniu redukcyjnym. Przyjmowanym hipotezom wyjaśniającym stawia się między innymi wymóg, aby nie były to hipotezy formułowane ad hoc, to znaczy takie, które nie nadają się do wyjaśniania jakichś innych faktów poza tym, którego wyjaśnienia właśnie szukamy („Opium usypia, bo opium ma moc usypiającą”). Nie zadowala nas też wyjaśnienie, dlaczego jakieś poszczególne S1 jest P, przez wskazanie, że zapewne wszystkie przedmioty rodzaju S są P.

§ 5. Teoria naukowa W zaczątkowej fazie rozwoju poszczególnych nauk twierdzenia formułowane przez te nauki gromadzone są w sposób nader przypadkowy. W dalszych jednak fazach rozwoju jakiejś nauki zmierza się w niej zazwyczaj do budowania teorii naukowej, do sformułowania uporządkowanego w pewien sposób zbioru zdań orzekających o badanej przez daną naukę dziedzinie rzeczywistości. Inaczej przedstawia się budowa teorii naukowej w dziedzinie nauk formalnych, takich jak matematyka czy logika formalna, a inaczej w naukach empirycznych, takich jak nauki przyrodnicze czy społeczne. W naukach formalnych teoria tworzy ostatecznie system aksjomatyczny (por. rozdz. XIV § 9), który jest zbiorem zdań wyprowadzonych w określony sposób z jakichś przyjętych na początku bez dowodu zdańaksjomatów. Uzasadnia się tedy, że dane zdanie należy do danej teorii, jedynie w ten sposób, że wskazuje się, iż jest ono aksjomatem systemu albo twierdzeniem wyprowadzonym z aksjomatów. Spostrzeżenia natomiast, np. w geometrii, nie mają same przez się mocy uzasadniającej; mogą być tylko środkiem heurystycznym, wskazówką naprowadzającą, iż należałoby dążyć do wywnioskowania takiego a takiego twierdzenia z odpowiednio przyjętych aksjomatów. W naukach formalnych zmiana teorii nastąpić może przez zmianę dotychczasowych aksjomatów (np. geometria nieeuklidesowa różni się od geometrii Euklidesa tym, że odrzuca jeden z pewników tej ostatniej) lub przez zmianę dyrektyw inferencyjnych, reguł dotyczących sposobu wyprowadzania twierdzeń danego systemu z aksjomatów. W naukach empirycznych struktura teorii naukowej jest odmienna, rozbieżne są też w pewnej mierze koncepcje uczonych w tej dziedzinie. Toczą się m.in. spory o rolę dwóch rodzajów zabiegów poznawczych splatających się przy konstruowaniu teorii empirycznej, a mianowicie: uzasadniania zdań teorii za pomocą wnioskowań

redukcyjnych oraz wyjaśniania zdań stwierdzonych doświadczalnie. Według koncepcji określanych mianem indukcjonizmu podstawową sprawą w budowaniu teorii w naukach empirycznych jest nagromadzenie odpowiedniego zasobu zdań jednostkowych opartych na odpowiednio krytycznych spostrzeżeniach i formułowanie na tej podstawie, za pomocą indukcji, praw rejestrujących ściśle ogólnych (nie zawierających, choćby domyślnie, nazw indywidualnych, takich jak ,,w Polsce”, ,,w XIX wieku”) czy też generalizacji historycznych odnoszących się do określonego czasu i miejsca. Następnie podejmuje się próby wyjaśniania zdań stwierdzających te prawidłowości, a to przez stawianie odpowiednich hipotez wyjaśniających, które następnie poddawane być powinny wielostronnemu sprawdzeniu. Jeśli próba obalenia takich hipotez nie udaje się, zalicza się je do twierdzeń uznawanych w danej nauce za prawdziwe (choć odwoływalnych w przypadku, gdyby nowe poznane fakty dały podstawę do ich obalenia). Dla wyjaśnienia tego rodzaju hipotez formułuje się hipotezy wyjaśniające wyższego rzędu, aż uzyska się taki stan uporządkowania zdań danej nauki, że wszystkie znane w niej zdania spostrzeżeniowe i zdania rejestrujące prawidłowości ogólne znajdą wyjaśnienie w postaci jakiegoś nielicznego zespołu naczelnych hipotez zgodnych między sobą. Mówi się wtedy o zbudowaniu empirycznej teorii zjawisk danego rodzaju. Natomiast przedstawiciele antyindukcjonizmu (hipotetyzmu) uważają, że sprawą podstawową przy budowaniu teorii empirycznych jest stawianie takich hipotez wyjaśniających, które pozwoliłyby przedstawić spójny obraz badanej rzeczywistości. Postęp w badaniach dokonuje się, zdaniem zwolenników hipotetyzmu, nie tyle przez uzyskiwanie wysokiego prawdopodobieństwa formułowanych uogólnień, ile przez stawianie i kolejne obalanie konkurencyjnych hipotez, aż do znalezienia hipotezy przydatnej do wyjaśnienia wielkiej liczby stwierdzonych faktów. Budowa teorii empirycznej nie przedstawia się tak

prosto, jak można byłoby sądzić na podstawie ogólnikowego opisu koncepcji indukcjonizmu. Po pierwsze, trzeba zdawać sobie sprawę, że nasze spostrzeżenia (rozdz. XIII § 2) formują się nie tylko pod wpływem samych doznań zmysłowych, lecz kształtowane są także w jakimś stopniu przez nasz wstępny stan wiedzy o zjawiskach danego rodzaju (jakąś „wstępną teorię” tych zjawisk). Po drugie, formułując twierdzenia o rzeczywistości posługujemy się nie tylko terminami obserwacyjnymi, odnoszącymi się do cech dostrzegalnych zmysłowo, ale także tzw. terminami teoretycznymi, które powiązane są w określony sposób z terminami obserwacyjnymi poprzez takie lub inne ustanowienia definicyjne (np. pojęcie stopnia temperatury w skali Celsjusza). W związku z tym przyjęcie takiej lub innej aparatury terminów teoretycznych wpływa na to, jak ujmujemy w zdaniach odbierane dane zmysłowe. Po trzecie, praktyka wnioskowań indukcyjnych nie przedstawia się tak banalnie, jak to można byłoby sądzić na podstawie elementarnych ujęć podręcznikowych. Mianowicie niebanalne zadanie polega na tym, by przy całej złożoności obserwowanych faktycznie zjawisk uchwycić w nich te elementy, które są w danym przypadku istotne dla występowania określonej prawidłowości (por. rozdz. XV § 3). To ostatnie zadanie może być znacznie utrudnione ze względu na to, iż działanie czynnika w danym przypadku istotnego może być przesłonięte przez odwrotnie skierowane oddziaływanie czynników innego rodzaju (np. siła przyciągania ziemskiego w przypadku przedmiotów o dużej powierzchni, a małym ciężarze może być równoważona przez prądy wznoszące powietrza atmosferycznego). W pewnych więc przypadkach formułujemy w ramach teorii twierdzenia uogólniające, mimo iż znamy wyjątki od prawidłowości ogólnej, których na razie nie potrafimy wyjaśnić - albo formułujemy twierdzenia o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia badanego zjawiska ze względu na wystąpienie innego zjawiska. Po czwarte, teorie budowane w rozwiniętych naukach

empirycznych mają często charakter teorii idealizacyjnych, zbudowanych z twierdzeń idealizujących, to znaczy twierdzeń odnoszonych nie do przedmiotów rzeczywistych, rozpatrywanych w całym bogactwie wykazywanych przez nie cech, lecz do przedmiotów, o których zakłada się, iż mają określone cechy w stopniu skrajnym (np. iż posiadają daną cechę w stopniu tak niskim, że nie oddziałuje ona na przebieg zjawisk, w które badane przedmioty są uwikłane). Tego rodzaju założenia, choć niezgodne z rzeczywistością, pozwalają jednak uchwycić prawidłowości w wystepowaniu zjawisk, które nie dałyby się uchwycić przy rozpatrywaniu wniosków w sposób nieidealizujący. Tak więc w fizyce formułuje się prawa dotyczące spadania ciał w ośrodku nie stawiającym jakiegokolwiek oporu (po nieudanych próbach sformułowania praw dotyczących spadania ciał w atmosferze o zwykłej gęstości), prawa dotyczące ciał doskonale sprężystych, prawa dotyczące zmian gazu idealnego, itp. K. Marks formułując prawo wartości, głoszące, iż ceny towarów równe są wkładowi zużytej na ich wyprodukowanie pracy, świadom był tego, że w odniesieniu do towarów występujących na faktycznie istniejących rynkach twierdzenie to jest fałszywe - odnosił je bowiem do sytuacji kształtowania się ceny towarów w warunkach rynku, co do którego przyjmował dużą liczbę założeń idealizujących, nigdy w rzeczywistości nie spełnionych (idealna wolność konkurencji, równowaga podaży i popytu itp.)2. Uważał jednak, że właśnie to prawo ujmuje istotę wartości ekonomicznej w jej elemencie zasadniczym, w „czystej postaci”, w której zależność ta faktycznie w życiu ekonomicznym się nie ujawnia. Od tego rodzaju prawa idealizacyjnego poprzez uwzględnianie kolejnych poprawek związanych z kolejnymi uchyleniami przyjętych początkowo założeń idealizujących (poprzez „stopniowe konkretyzacje”) przechodzić można jednak do twierdzeń z coraz to większym przybliżeniem opisujących zjawiska rzeczywiste. Zwróćmy też uwagę, iż jeśli nawet zespół znanych w danej fazie rozwoju nauki zdań opartych na

spostrzeżeniach może być z powodzeniem wyjaśniany przez zespół naczelnych hipotez Ha, ..., Hk, to bynajmniej nie jest wykluczone, że w dalszej fazie zostaną przeprowadzone obserwacje stwierdzające fakty nie dające się wyjaśnić przez ten zespół hipotez czy też fakty obalające niektóre z tych hipotez. Albo więc trzeba będzie ten zespół hipotez wzbogacić, przyjmując dodatkowo jakieś hipotezy naczelne Hl, Hm, Hn, co prowadziłoby do kumulatywnego rozwoju teorii naukowej przez wzbogacenie jej o nowe elementy, albo przyjdzie odrzucić przynajmniej niektóre dotychczasowe hipotezy naczelne, np. dotychczas przyjmowaną hipotezę Hi zastąpić przez niezgodną z nią hipotezę Hr. Często mówi się w przypadkach tego drugiego rodzaju, iż w jakiejś nauce dokonał się „przewrót kopernikański”, bo właśnie teoria ruchu ciał niebieskich sformułowana przez Kopernika polegała na tym, iż odrzucił on niektóre hipotezy teorii Ptolemeusza i w swej teorii przyjął hipotezy radykalnie odmienne. Bywa przy tym, że w pewnych fazach rozwoju danej nauki wyjaśnienia zdań spostrzeżeniowych dotyczących zjawisk danego rodzaju szukają uczeni w kilku konkurujących ze sobą teoriach. Teorie w naukach empirycznych opierają się nie tylko na materiale spostrzeżeniowym: milcząco przyjmują one podstawowe twierdzenia logiki i matematyki. Gdy teoria empiryczna została już skonstruowana, sposób jej wykładania może przypominać wykład nauk formalnych: zaczyna się od przedstawienia naczelnych hipotez, następnie wskazuje prawa ogólne, ilustrując wykład przykładami zdań legitymowanych spostrzeżeniami. Czym innym bowiem jest konstruowanie teorii empirycznej, a czym innym - jej wykładanie. L. Nowak, U podstaw Marksowskiej metodologii nauk. Warszawa 1972, s. 26 i n.
2

Zadania 1. Oto wyjątki z powieści, opisujące rozumowania jej bohaterów. Określ, jakie to są czynności myślowe i jakim są kierowane zadaniem. a) „... Felek przypuszczał, że mimo późnej godziny zastanie jeszcze Hankę w pracowni. Zobaczył jednak, że okno pracowni jest ciemne, nie wchodził więc nawet na górę, pewien, że Hanka już wyszła...”; b) „... Kobielski wiedział, że jeśliby to była grudka siarki, paliłaby się niebieskawym płomieniem. Zeskrobał ostrożnie scyzorykiem trochę kruchej substancji i przytknął zapaloną zapałkę: płomyk zabarwił się na niebiesko. Wzmocniło to jego pierwszy domysł, iż ma do czynienia z siarką, poszedł więc do dyżurnego chemika, by się w swych podejrzeniach upewnić...”; c) „... Tłum gapiów otaczał człowieka, który tarzał się po chodniku. Zofia nie rozumiejąc w pierwszej chwili, co się stało, nachyliła się nad nim. Poczuła silny zapach alkoholu. «Spił się» - pomyślała z obrzydzeniem...”; d) „... Miał wątpliwości, czy Hanka myślała kiedyś o nim. Przypomniał sobie jednak jej częste i serdeczne listy z okresu, kiedy był na obozie treningowym, i wątpliwości rozwiały się...”. 2. Podaj własny przykład sprawdzania pewnej tezy z wynikiem pozytywnym i sprawdzania z wynikiem negatywnym. 3. Podaj przykład dowodzenia pewnej tezy. 4. Podaj sposób dowodzenia nie wprost, że suma każdych dwóch boków w trójkącie jest odcinkiem dłuższym od boku trzeciego. 5. Skontroluj poprawność dowodu twierdzenia, iż Kasia jest starsza od Tomka: „Wiem, że Barbara i Tomek

która tłumaczyłaby. Postaw hipotezę. Następnie odnaleziono tę planetę za pomocą teleskopów. Jaki błąd popełnia student. o jaki posądzono oskarżonego. Jaki błąd kryje się w następującym wnioskowaniu sędziego: „Sąd przyjął zarzuty oskarżenia za udowodnione na tej choćby podstawie. ruchliwą ulicą szło dwóch tragarzy niosąc z trudem szafę do ubrań. Czy twierdzenie. że taka planeta istnieje. Spostrzegł wtedy z przerażeniem. Jak wyjaśnisz fakt. bo w ten sposób można by wytłumaczyć stwierdzone zakłócenia w ruchu znanych planet. i podaj sposoby jej sprawdzenia. który na polecenie: „Proszę udowodnić. a więc musi też być starsza od Tomka”. iż musi istnieć jeszcze jakaś nieznana planeta naszego układu.są rówieśnikami. żeby odpocząć. Swego czasu postawiono hipotezę. 7. Po południu. że czynu przestępnego nie popełnił. nie zasługują na wiarę”. że się tego uczyłem”. nikt nie zauważył. że człowiek zdolny do takiego czynu. a oczywiście Barbara musi być młodsza od Kasi. że na studia prawnicze zgłasza się większa liczba kandydatów niż na inne kierunki studiów uniwersyteckich? 9. zobaczył szafę zasłaniającą wystawę i starał się ją odsunąć. ponieważ Tomek jest od Kasi młodszy. Stąd Kasia musi być starsza od Barbary. postawili szafę i odeszli do budki z papierosami. jest obecnie hipotezą? 10. że w szybie wystawowej jest wycięty okrągły otwór i brak wszystkich cennych przedmiotów. Przed sklepem z wyrobami jubilerskimi przystanęli na chwilę. że zdanie ogólno-twierdzące jest równoważne jego kontrapozycji” odpowiada: „Moi koledzy są świadkami. które znajdowały się w pobliżu otworu. 6. . 8. jest człowiekiem upadłym moralnie i jego wykręty. jak dokonano kradzieży. w czasie gdy w sklepach była przerwa obiadowa. Gdy kierownik sklepu jubilerskiego wrócił z obiadu. Co się z nimi później stało.

Nieznajomy szybko oddalił się. jak popełniono przestępstwo. bo zamknął już listę spłat pożyczki. Nieznany osobnik znajdujący się wewnątrz budynku. .11. wejście było zamknięte kratą i załatwiano tylko klientów znajdujących się wewnątrz budynku. iż kasjer nie chciał pieniędzy przyjąć. a w chwilę potem Nowak z przerażeniem stwierdził. iż w kopercie znajduje się parę skrawków gazety. do której Nowak włożył 910 złotych. było już po godzinach urzędowych. wypuszczony przez portiera. cały czas obserwowany przez Nowaka. by spłacić ostatnią ratę pożyczki. Postaw hipotezę. wsadził ją do kieszeni i stanął w kolejce do kasy. która zgodnie z Twoją wiedzą wyjaśniałaby. widząc zmartwienie Piotra. zwrócił Nowakowi białą kopertę oświadczając. Po odejściu od kasy nieznajomy. Nieznajomy zalepił kopertę. zaproponował mu. że dokona wpłaty i podał mu przez kratę białą kopertę. Gdy Piotr Nowak zajechał przed gmach banku.

że słyszeli. jak rower Piotra znalazł się w posiadaniu Jana. położonej na Oceanie Spokojnym w odległości 3800 km od Ameryki Południowej. motoroweru już nie posiadał. Dawny numer ramy był jednak zatarty i na tym miejscu wybito nr 53 585. która wyjaśniałaby. natomiast w 1992 r. że to motorower skradziony mu w dniu 2 I 1992 r.12. znajdują się oryginalne zabytki dawnej kultury. że jeździł na jakimś motorowerze w latach 1990 i 1991. który okazał mu dowód nabycia motoroweru nr 53 585 w sklepie komisowym w 1990 r. Postaw hipotezę. natomiast kupił do spółki z kolegą motocykl.. Stawiane są hipoteza dotycząca ich pochodzenia jako elementu kultury ludów Polinezji oraz mniej prawdopodobna hipoteza. Paweł przedstawił wiarygodnych świadków. iż Paweł kupił motorower w 1990 r. Jan wykazał za pomocą dokumentów i wiarygodnych zeznań świadków. Piotr po okazaniu mu motoroweru znalezionego w garażu Jana rozpoznał w sposób stanowczy. Na Wyspie Wielkanocnej. od Pawła. którzy zeznali. Norweg Thor Heyerdahl na tratwie zbudowanej dokładnie na wzór indiański dopłynął z Peru do wysp Polinezji w pobliżu Wyspy Wielkanocnej? . przez nieznanego sprawcę. iż w 1947 r. iż zabytki te związane są z kulturą ludów południowoamerykańskich. Czy tylko jedną hipotezę wyjaśniającą można by w tym przypadku postawić? 13. Jaką wagę ma fakt. iż motorower nabył 10 I 1992 r. których pochodzenie jest niewyjaśnione.

z jakim określona osoba uznaje określone zdanie: a więc czy uważa je za całkowicie pewne. Wskazuje to. itp. W nauczaniu licealnym czytelnik miał możność zapoznać się z elementami rachunku prawdopodobieństwa jako pewnego działu matematyki. używając go jako mającego znane czytelnikom znaczenie.Rozdział XVII PRAWDOPODOBIEŃSTWO § 1. Sposoby pojmowania prawdopodobieństwa W poprzednich rozdziałach posługiwaliśmy się dość swobodnie słowem „prawdopodobieństwo”. Obecnie omówimy psychologiczne oraz logiczne pojmowanie prawdopodobieństwa. jak to . iż słowo „prawdopodobieństwo” ma wiele zasadniczo odmiennych znaczeń. Mówiliśmy. które są przy tym w trudny do określenia sposób ze sobą splątane 1. trudne do uchwycenia w dyskusjach między przedstawicielami różnorodnych nauk zajmujących się tak czy inaczej pojmowanym prawdopodobieństwem. że jest tak. aż do braku jakichkolwiek przypuszczeń. że jakieś zdarzenia są wysoce prawdopodobne. że jakieś zdanie jest w małym stopniu prawdopodobne ze względu na jakieś dalsze zdania uznane następnie w późniejszym czasie. sądom o zdarzeniach itd. a inne mniej prawdopodobne. Pomiędzy tymi różnymi sposobami pojmowania prawdopodobieństwa zachodzą istotne różnice natury pojęciowej. Mówiąc o prawdopodobieństwie w sensie psychologicznym mamy na myśli siłę przekonania. czy za w jakiejś mierze wątpliwe. Prawdopodobieństwo przypisuje się zdarzeniom. W praktyce potocznego myślenia „prawdopodobieństwa” różnego rodzaju bywają utożsamiane. zdaniom o jakichś zdarzeniach.

inni przede wszystkim boją się przegrać. brak całkowitej pewności wyrażamy za pomocą zwrotów takich.zdanie głosi. „lepszym” czy „gorszym” uzasadnieniem danego stwierdzenia. Logika indukcji. z jakim gotowi jesteśmy uznać dane zdanie. że dla rozsądnego człowieka subiektywny stopień pewności łączy się z takim czy innym. wyd. Ale. w których brak pewności co do jakichś założeń. jak wiadomo.. cyt. co dana osoba gotowa jest zaryzykować. Co najwyżej pośrednio moglibyśmy się oprzeć na obserwacjach. w warunkach. 1 Szerzej: H. wyrażamy za pomocą zwrotu „musi być tak a tak” (biorąc słowo „musi” w jego interpretacji psychologicznej). Całkowitą pewność. W ujęciu psychologicznym prawdopodobieństwo jest czymś subiektywnym. Zauważmy. stawiając na prawdziwość danego zdania przy zawieraniu zakładów albo przy podejmowaniu jakiejś działalności praktycznej. która odnosi się do niego z jakimś stopniem przekonania. Natomiast przypuszczenie. 43 i n. ss. nie sposób ustalić jakiejś miary liczbowej. że tak a tak jest. . jak „być może” (w interpretacji psychologicznej). Co do stopnia przekonania. jeśli są widoki wygranej. różni ludzie różne wybierają taktyki postępowania w takiej sytuacji: jedni skłonni są dużo ryzykować. Mortimer. jest relacją między rozważanym zdaniem a jakąś osobą.

zamiast mówić o prawdopodobieństwie zdania Z o określonego rodzaju zdarzeniu ze względu na wiedzę W dotyczącą sytuacji. o którym skądinąd wiemy. które nastąpią albo nie nastąpią w przyszłości. w której zdarzenie to miałoby wystąpić. czy miały miejsce. mamy na myśli to.Mówiąc o prawdopodobieństwie w sensie logicznym (czy raczej metodologicznym). ze względu na którą ustalamy to prawdopodobieństwo. chociaż to nieścisłość. Dla uproszczenia. Prawdopodobieństwo w sensie logicznym ustalamy co do zdań o zdarzeniach. że jest fałszywe. o których nie wiemy jeszcze. czyli do określonej wiedzy W.prawdopodobieństwo w sensie statystycznym). a skrótowo zapisywać je jako P  Z  .   W  Prawdopodobieństwu logicznemu zdania Z ze względu na W przypisuje się wartości liczbowe w sposób określany przez aprioryczną (klasyczną) teorię . Chodzi w tym przypadku o obiektywną zasadność uznania jednego zdania ze względu na inne. Jeśli odwołujemy się do różnych zespołów przyjętych poprzednio zdań. czy nie miały miejsca. to na podstawie odmiennej wiedzy odmiennie wypada czasem określić prawdopodobieństwo danego zdania. Prawdopodobieństwo logiczne zdania Z jest w każdym przypadku zrelatywizowane do określonego zbioru zdań uznanych za prawdziwe. dalej mówić będziemy o prawdopodobieństwie zdarzenia Z ze względu na znaną sytuację W. czy też takich. można by więc nawet ustalać prawdopodobieństwo jakiegoś zdania ze względu na inne zdanie. ale zwykle nie byłoby to celowe. które dane zdania opisują (zwłaszcza na częstości statystycznej występowania zdarzeń określonego rodzaju wśród zdarzeń innego rodzaju . jakie są podstawy do uznania zdania o jakimś zdarzeniu za prawdziwe ze względu na inne poprzednio uznane zdania co opiera się często w praktyce na stwierdzanych zależnościach pomiędzy zdarzeniami.

w jakim stopniu jest ono logicznie prawdopodobne na podstawie określonych założeń. ma określoną wartość logiczną.prawdopodobieństwa lub przez aposterioryczną (częstościową) teorię prawdopodobieństwa. Zresztą w obu przypadkach nastręcza to istotne kłopoty metodologiczne. przy czym zakładamy. czy też to. prawdziwe albo fałszywe. iż zarówno prawdopodobieństwo zdania rozpatrywane w sensie psychologicznym. Każde zdanie w sensie logicznym jest. Znanym przykładem rozważań nad prawdopodobieństwem są rozważania związane z oczekiwanymi wynikami rzutów kostką. gdyż w rzeczywiście sporządzonych kostkach i rzeczywistych warunkach rzutu jest to osiągalne tylko w przybliżeniu. jaką. nie ma wpływu na wartość logiczną tego zdania. Oczywiście jest to założenie idealizujące. które omawiane są niżej. jak wiadomo. jak dane zdanie głosi. chociaż często nie wiemy. to zaś. przyszłe rzuty kostką do gry będą dawać jeden z sześciu wyników.i w związku z nim rozbudowany został następnie abstrakcyjny matematyczny rachunek prawdopodobieństwa. iż tak jest. Należy zwrócić uwagę. jaka jest siła naszego przekonania. że jednakowe są szanse uzyskania każdego z nich. Jak zakładamy z góry (a priori). dla którego zdarzenia faktycznie obserwowane stanowią jedynie materiał ilustracyjny. Przy tych przyjętych założeniach prawdopodobieństwo wyrzucenia jakimś razem pewnej liczby oczek określa się jako 1 zdarzenie na 6 „równie . jak i prawdopodobieństwo w sensie logicznym nie jest wartością logiczną zdania. § 2. Prawdopodobieństwo aprioryczne Określanie miary prawdopodobieństwa związane było początkowo głównie z określaniem szans takiego czy innego rezultatu jakichś gier .

przy czym szansa wystąpienia każdego z nich jest jednakowa. co jest słabością klasycznej teorii prawdopodobieństwa. prawdopodobieństwo wyrzucenia 7 oczek kostką. że biorąc pierwszą kartę z talii wyciągnę figurę. w którym interesujące nas zdarzenie ma wystąpić. Według klasycznej. wynosi 0/6. iż każda karta miała „równe szanse” znalezienia się na wierzchu talii. wynosi na gruncie posiadanej wiedzy  12     52  .a to ze względu na zakładaną wiedzę o strukturze zbioru zdarzeń będących kolejnymi rzutami idealnie zbudowaną kostką. Prawdopodobieństwo. czyli 0. a w niektórych przypadkach (np.możliwych” przyszłych zdarzeń. w przypadkach rzutów należycie sporządzoną kostką) założenie to z bardzo dużym przybliżeniem odpowiada rzeczywistej strukturze zbioru zdarzeń. że dana talia kart jest kompletna i tak przetasowana. Zakładamy. Prawdopodobieństwo wyrzucenia jakiejś liczby spośród liczb od 1 do 6 wynosi 6/6. prawdopodobieństwo wyrzucenia parzystej liczby oczek 3/6. czyli 1. a spośród m rodzajów zdarzeń w n przypadkach realizuje się zdarzenie rodzaju Z . Warunek „równej szansy wystąpienia” możemy wszakże traktować jako jakieś założenie. odwołujemy się do „jednakowej szansy wystąpienia” zjawisk różnych rodzajów. m W tej definicji miary prawdopodobieństwa można się dopatrywać błędnego koła. czyli 1/2 . o którym wiadomo nam.jest liczba ułamkowa n . a więc jako 1/6 . że wystąpić w nim może ogółem m różnych wzajemnie wykluczających się rodzajów zdarzeń.i tak dalej. by określić miarę prawdopodobieństwa. Mianowicie. co można byłoby rozumieć: do równej miary prawdopodobieństwa. na której takiej liczby oczek nie ma. apriorycznej teorii prawdopodobieństwa miarą prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia rodzaju Z w zbiorze zdarzeń.są bowiem 52 „równe” .

że jeśli dziecko ma grupę krwi AB. że nadto brakuje w talii dwójki  11   . a stąd nie jest spełniony warunek „równych szans” spotkania każdego mieszkańca Poznania w tym czasie w tym miejscu. stojąc w południe powszedniego dnia w listopadzie koło pomnika Adama Mickiewicza. gdyż łatwo dostrzec. prawdopodobieństwo wyciągnięcia figury wynosiłoby  11   . Prawdopodobieństwo należałoby w tym przypadku ustalić w sposób aposterioryczny (por. jak prawdopodobieństwo. że ten mężczyzna ma grupę krwi 0. a że w Polsce jest 33% mężczyzn mających grupę krwi 0. Jakie wtedy jest prawdopodobieństwo. mianowicie. § 3 niniejszego rozdziału). a z tego w 12 przypadkach realizuje się zdarzenie określane jako wyciągnięcie figury.możliwości wyciągnięcia karty określonego rodzaju. jego matki i mężczyzny wskazywanego jako ojciec. że nie jest ojcem danego dziecka? Takie. iż pierwszy napotkany przechodzień będzie studentem. że w Poznaniu jest około 600 tyś. że w Polsce mężczyzna mylnie posądzony o ojcostwo dziecka z grupą krwi AB zdoła wykazać przez badanie grup krwi. studentów uczących się na studiach dziennych. że w tej talii brakuje króla pik. to prawdopodobieństwo wyciągnięcia figury wyniesie Wiadomo. mieszkańców. Wiadomo np.. więc . Na gruncie odmiennej wiedzy jednak. wśród których jest około 30 tyś. W sporach sądowych o ustalenie ojcostwa przeprowadza się często badania grup krwi dziecka. to ojcem jego nie mógł być mężczyzna z grupą krwi 0 (zero). że prawdopodobieństwo. który znajduje się w pobliżu czterech szkół wyższych. przyjąć. wynosi 0. Czy na podstawie tego można. iż w tym punkcie miasta w tym czasie studenci przechodzą wyraźnie częściej niż inni mieszkańcy Poznania.  50  treflowej.05? Na podstawie tych danych nie można obliczyć apriorycznego prawdopodobieństwa napotkania studenta.  51  a jeśli założymy.

iż mężczyzna mylnie posądzony o ojcostwo dziecka zdoła się obronić przez badanie grup krwi. Ponieważ wykazanie jednej z tych grup wyklucza wykazanie drugiej z nich. a matka dziecka grupę krwi A. znajdują w tych przypadkach zastosowanie. nie znaczy bynajmniej. iż dziecko ma grupę krwi AB. prawdopodobieństwa można po prostu dodać.prawdopodobieństwo to wynosi w naszym kraju 0. gdy dziecko ma grupę krwi AB. znane z matematycznego rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo aposterioryczne Ustalając miarę prawdopodobieństwa według klasycznej teorii prawdopodobieństwa opieramy się na przyjmowanych z góry (a priori) założeniach co do . gdy wiadomo. Sposoby obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń złożonych na podstawie prawdopodobieństwa zdarzeń prostych.33+0.33. że matka tego dziecka ma grupę krwi A.grupę krwi A. Jeśli wiemy więcej. co prawdopodobieństwo. AB. § 3. 0. że w świetle naszej wiedzy o strukturze badanego zbioru przyszłych zdarzeń prawdopodobieństwo interesującego nas zdarzenia wynosi np. W świetle takiej wiedzy prawdopodobieństwo obronienia się przez badanie grup krwi mężczyzny mylnie posądzonego o ojcostwo w przypadku. lecz także wiele innych.39.72. a więc 0. a mianowicie. to możemy nadto wykluczyć ojcostwo mężczyzny z grupą krwi A. że dany mężczyzna wykazuje grupę krwi 0 albo grupę krwi A. 1/3. wynosi więc 0. że zawsze co trzecie kolejne zdarzenie w tym zbiorze jest zdarzeniem. co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykluczenia tą drogą mężczyzny mylnie posądzonego o ojcostwo. a takich mężczyzn jest w Polsce 39%. Zatem prawdopodobieństwo. wynosi tyle. które nas interesuje. Oczywiście ustalenie. a jego matka . Współcześnie uwzględnia się w tego rodzaju badaniach nie tylko podstawowe grupy krwi A. B.

Pobieramy tedy na chybił trafił próbki z różnych bel i rozkładamy je na pojedyncze włókna. że interesujące nas zdarzenia będą w przyszłości występować z taką częstością. iż czynniki. Opierać się to może na przypuszczeniu. odwołujemy się do wyników badań przeprowadzonych nad kolejnymi przypadkami występowania albo niewystępowania zdarzeń interesującego nas rodzaju w pewnym badanym zbiorze zdarzeń . czyli aposteriorycznej. badając długość tych włókien. mniej lub bardziej zasadnie oczekując. a w liczniku ile razy dotychczas znalazło się włókno. będą podobnie oddziaływać w odniesieniu do dalszych badanych przypadków. w którym wystąpić ma interesujące nas zdarzenie. które wpływały na występowanie interesującego nas rodzaju zjawisk w zbadanej dotąd serii przypadków. licznika nie zmieniamy.struktury rozważanego zbioru zdarzeń. Otrzymujemy w ten sposób ciąg ułamków wyrażających częstość występowania interesującego nas .i dopiero na podstawie wyników tych badań (a posteriori) określamy miarę prawdopodobieństwa tych zdarzeń w tym zbiorze. Gdy w kolejnym przypadku badanie daje wynik ujemny. że włókno bawełny znajdujące się w belach oferowanego nam transportu mieć będzie co najmniej określoną standardową długość. zresztą w ten sposób zniszczylibyśmy cały transport. odpowiadające co najmniej standardowej długości. że w mianowniku ułamka zapisujemy liczbę zbadanych dotąd włókien. Sposób obliczania miary prawdopodobieństwa aposteriorycznego objaśni w poglądowy sposób przykład następujący. Natomiast określając prawdopodobieństwo na gruncie teorii częstościowej. Interesuje nas prawdopodobieństwo tego. jak wśród przypadków dotąd zbadanych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tysiąca bel bawełny porozdzielać na włókna odpowiadające i nie odpowiadające standardowi długości. Notujemy kolejno otrzymane wyniki w ten sposób.

. Tę właśnie liczbę L przyjmujemy za miarę prawdopodobieństwa w ujęciu aposteriorycznym (inaczej: częstościowym). iż począwszy od jakiegoś odpowiednio dalekiego miejsca w tym ciągu wszystkie kolejne dalsze wyrazy ciągu różnić się będą od tej liczby L mniej niż o liczbę ε (dowolnie małą.: i tak dalej. Posługując się tym przykładem. np. w częstościowej. iż ułamki występujące w tym ciągu. gdy n dąży do nieskończoności2. Gdy interesujące nas zdarzenia rodzaju Z występują w każdym badanym przypadku. Spodziewać się można uzyskania drogą doświadczenia takiego wyniku. wahać się będą zapewne w pobliżu jakiejś wartości L (np.zdarzenia (napotkanie włókna odpowiedniej długości) wśród zbadanych dotychczas przypadków. jeśli próby podejmować będziemy odpowiednio długo). Ściślej formułując. aposteriorycznej koncepcji prawdopodobieństwa miarą prawdopodobieństwa zdarzenia rodzaju Z w świetle uzyskanej wiedzy W nazywamy granicę ciągu nieskończonego ułamków wyrażających względną częstość występowania zdarzenia rodzaju Z w badanej serii n przypadków. Miara prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia rodzaju Z w badanej serii przybierać więc może wielkości zawarte w przedziale od 0 (dla zdarzenia niemożliwego) do 1 (dla zdarzenia koniecznego). Spodziewać się też można. gdy będziemy coraz to powiększali liczbę zbadanych przypadków. w pobliżu wartości 3 ). z grubsza opisaliśmy sposób określania miary prawdopodobieństwa jakiegoś zdarzenia ze względu na stwierdzoną empirycznie częstość występowania tego zdarzenia w zbadanej serii przypadków. otrzymujemy stale wyrazy ciągu równe jedności. Gdy zdarzenie rodzaju Z nigdy nie występuje w badanej serii zdarzeń. przy 4 czym wahania te będą stopniowo coraz mniejsze. otrzymujemy stale wyrazy ciągu równe zeru.

co do których brak niekiedy całkowitej jasności. od 51 do 75 lat oraz od 76 lat wzwyż. że można obliczyć prawdopodobieństwo w ujęciu apriorycznym tego. dowiedziawszy się o tym. Nie można jednak z góry wykluczyć takiego zgoła nieoczekiwanego wyniku doświadczenia. Mieszkańców Wrocławia można podzielić według wieku na cztery kategorie: na ludzi do 25 lat. jak zresztą na omówienie wnioskowań statystycznych prowadzących do wniosków o prawdopodobieństwie występowania zdarzeń określonego rodzaju. Zadania 1. Częstościowa koncepcja prawdopodobieństwa. np. zacznie ono występować stale albo w ogóle przestanie występować. od 26 do 50 lat. że pierwszy napotkany po wyjściu z dworca we Wrocławiu człowiek będzie osobą w wieku do 25 lat? Uzasadnij odpowiedź. że co czwarte dziecko. Ograniczone rozmiary kursu logiki dla prawników nie pozwalają na szersze omówienie tej problematyki.Liczba L spełnia zatem warunek: 0 ≤ L ≤ 1. że począwszy od jakiegoś miejsca empirycznie uzyskanego szeregu ułamków dotychczas otrzymywana przybliżona częstość występowania interesującego nas zjawiska ulegnie wyraźnej zmianie. Jakie jest prawdopodobieństwo. W czym tkwi istota błędu? 3. które się rodzi. że otrzymam bilet tramwajowy z numerem niepodzielnym przez 83? 2. choć stwarza przydatną praktyczną podstawę obliczania miary prawdopodobieństwa. Czy sądzisz. 2 . wymaga jednak w istocie wielu dodatkowych założeń teoretycznych. Według anegdotki pewne hiszpańskie małżeństwo nie chciało mieć czwartego dziecka. jest Chińczykiem.

Rozdział XVIII UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA § 1. Często jednak trudno jest przeprowadzić dowód (zwłaszcza co do tez sformułowanych w języku potocznym. której dokonuje się nie zważając na to. Argumentowanie jest to czynność zmierzająca do wywołania u kogoś określonych przeświadczeń lub ocen czy dążeń. Dowodzenie a argumentowanie Prawnik musi nie tylko sprawnie myśleć. dziecko. wynika logicznie ze zdań. że teza. że jest krokiem rozsądnym uznać dane twierdzenie za prawdziwe. zwykle kryjącym niejasności i wieloznaczności). Podczas gdy dowodzenie jest czynnością. które nasz rozmówca gotów jest uważać za prawdziwe. za którą się opowiadamy.czyli musi umieć argumentować. że jego twierdzenia są prawdziwe. to jest wykazanie. że jego poglądy są słuszne w świetle ocen przyjętych w danym środowisku . argumentowanie jest adresowane . Należy jednak zwrócić uwagę. pijaka czy fanatyka można niekiedy skutecznie przekonać argumentami całkowicie bezwartościowymi z punktu widzenia logiki. że człowieka nierozsądnego. ale też umieć przekonać innych ludzi o tym. bo najskuteczniejszym środkiem argumentowania w stosunku do rozsądnego człowieka jest przeprowadzenie dowodu. Oczywiście wiedza logiczna jest przy argumentowaniu nadzwyczaj przydatna. a wówczas argumentacja na rzecz jakiegoś twierdzenia ograniczyć się musi do wykazywania. że jego propozycje wskazują właściwe rozwiązanie problemu. dla kogo dany dowód jest przeznaczony (byleby uznawał za prawdziwe określone twierdzenia wyjściowe).

z socjologii (jak szeroko jest rozpowszechniony określony pogląd w społeczeństwie. politycznych czy moralnych. podstawową sprawą jest określenie. kto go w danym społeczeństwie reprezentuje) i nauk zbliżonych. z drugiej . że inaczej argumentować należy chcąc wywołać u rozmówcy rzetelnie uzasadnione przeświadczenie. choć często stosowanym zabiegiem argumentacyjnym jest przedstawianie własnych ocen jako ocen „prawdziwych”. decydując się na uznanie zdania za prawdziwe czy oceny za trafną).chcąc nakłonić kogoś do przyjęcia naszego sposobu oceniania pewnych zjawisk (czy ewentualnie do uznania pewnej normy za aksjologicznie uzasadnioną). często polegają z jednej strony na sporach o twierdzenia. czy różnica ocen. do określonego audytorium. lecz także z psychologii (jakimi motywami kierują się ludzie. Inaczej trzeba argumentować. Ze względu na to. a inaczej . Spory. czy przyczyną sporu jest różnica przeświadczeń.audytorium składające się z ludzi nieobeznanych z daną problematyką. a ocen przeciwnika jako ocen „fałszywych”. by przekonać o trafności rozważanej tezy grono zainteresowanych specjalistów. Argumentując wykorzystujemy nasze wiadomości nie tylko z zakresu logiki. że błędem jest żywić jakiś pogląd z „prawdą” niezgodny). W takim przypadku absolutyzuje się własne oceny albo nadużywa się skojarzeń emocjonalnych związanych ze słowem „prawda” (a mianowicie. a inaczej .do odbiorców określonego rodzaju. z jakimi spotykamy się np. .na sporach o oceny. iż nasza teza jest prawdziwa. Uczciwość intelektualna wymaga odróżniania tych typów sporów. w dyskusjach o problemach prawnych.

W tym przypadku organ państwa postąpił wprawdzie zgodnie z prawem. a czym innym „prawo dobre” w świetle takiej czy innej ideologii społeczno-politycznej. czy dane postępowanie organu państwa było postępowaniem praworządnym czy niepraworządnym.sprowadza się tylko do zmiany przedmiotu sporu. Argumentacja taka ma jednak charakter pozorny . nie zawsze zresztą uświadamianej. nadając w ten sposób znaczenie oceniające również i wyrazowi definiowanemu1. Oczywiście czym innym jest „prawo”. na wskazywaniu uznawanych za dobre czy złe konsekwencji faktu. ale prawem niesłusznym. spór polityczny o to. chcemy przekonać kogoś. Oczywiście. wykluczamy tym samym. to argumentacja będzie polegała na tym. by ktoś zaniedbując swe obowiązki mógł spowodować przez to . które nie odpowiada naszemu ideałowi prawa. a więc postąpił niepraworządnie”. który właśnie poddajemy ocenie (argument pragmatyczny) itp. ale z prawem. Jeśli np. Toczy się np. by przekonać rozmówcę. na wzbudzaniu postaw emocjonalnych podobnych do postaw argumentującego. polegające w najprostszym przypadku na tym. że rodziców zaniedbujących swe dzieci należy obciążyć kosztami utrzymania dziecka w państwowym zakładzie opiekuńczym. definiując „praworządność” jako stan państwa. Jeden z uczestników sporu argumentuje: „Praworządność polega na przestrzeganiu i stosowaniu przez organy państwa słusznego prawa. którego organy postępują według „dobrego prawa”. że do definiensa definicji wprowadza się wyrażenie o charakterze oceniającym.Szczególną rolę spełniają między innymi tzw. że niesprawiedliwe jest. których dana ocena jest konsekwencją. definicje perswazyjne. Jeśli argumentacja ma dotyczyć sformułowanych przez nas ocen. by praworządne było postępowanie organu zgodne wprawdzie z prawem. polega ona na odwoływaniu się do ocen o ogólniejszym charakterze.

W pracy prawnika umiejętność argumentowania ma szczególne znaczenie w sporach sądowych. że w badaniach nad sposobami argumentowania bierze się szczególnie często wzory i przykłady właśnie ze sporów sądowych. czy też wykorzystywaniu nieświadomości czy złych informacji przeciwnika2. prasą. każdy obywatel. W społeczeństwach demokratycznych. Umiejętność argumentowania ma współcześnie duże znaczenie polityczne. a gdy uzna się tę ogólną zasadę . w dziedzinie reklamy. może się opierać na argumentach rzetelnych intelektualnie albo na nierzetelnych sztuczkach. że przeciwnik przestaje być zdolny do jasnego myślenia. telewizją czy produkcją filmów. kryjących w sobie fałsz. umiejętność argumentowania ma duże znaczenie ekonomiczne. w których strony argumentują przed sądem na rzecz swoich tez. Poza oddziaływaniem wychowawczym i propagandą określonych poglądów politycznych.że taka właśnie niesprawiedliwość powstaje. powinien znać sposoby umiejętnej obrony słusznej sprawy i umieć zdemaskować nieuczciwe sztuczki erystyczne. gdy rodziców nie dbających o dzieci nie obciąża się stosowną do ich możliwości opłatą na utrzymanie dzieci. sprawiających. co powoduje przerzucenie tego ciężaru na całe społeczeństwo. wobec pojawienia się środków technicznych szybkiego i masowego oddziaływania na poglądy członków społeczeństwa. w których wiele spraw ma być przedmiotem szerokich dyskusji. jeśliby nielojalny przeciwnik usiłował posługiwać się nimi w . czyli erystyka (od greckiego eris = zwada). W społeczeństwach cywilizowanych praktycznie każdy człowiek stale spotyka się z argumentacją wykazującą trafność poglądów wyznawanych przez grupy społeczne rozporządzające radiem. na odwoływaniu się do czynników emocjonalnych. a już zwłaszcza prawnik. Sztuka prowadzenia sporów.obciążenie nimi innych ludzi. Nic też dziwnego. np.

czyli sztuka prowadzenia sporów. nie zważając na innych. Metodologiczne zagadnienia humanistyki. gdy jeden wygłasza przemówienie. Dyskusja rzeczowa może być przy tym dyskusją teoretyczną. 2 Por. 43 i n.nie ma więc rzeczowej dyskusji. to znaczy zmierzającą do wspólnego obmyślenia środków prowadzących do postawionego celu. o czym chce i kiedy chce. Schopenhauer. jeśli na jakimś zgromadzeniu każdy mówi. zapytując tylko. Szerzej: T. lub dyskusją praktyczną. to znaczy zmierzającą do wykrycia prawdy co do jakiejś kwestii. 9 i n. Erystyka. Dyskusja rzeczowa jest to zbiorowa i wzajemna wymiana myśli . Pawłowski. ss.sporze. ss. A. Dyskusja rzeczowa jest uporządkowaną wymianą myśli. Warszawa 1969. 1 . uporządkowane i wzajemne wypowiadanie swych myśli w tym celu. a reszta przyjmuje to biernie do wiadomości. nie można więc mówić o dyskusji. Dyskusja i jej rodzaje Spór może toczyć się w formie dyskusji. § 2. jak to czy owo rozumieć. Kraków 1993. żeby wspólnie znaleźć dobrą odpowiedź na jakieś pytanie. np. Dyskusja rzeczowa jest to zbiorowe.

np.wypowiada się w sposób dogmatyczny. których inni uczestnicy dyskusji nie uważają za niesporne. że zmarły. formułując pewną tezę lub przyłączając się do zdania swych przedmówców. Kto wypowiada twierdzenia. któremu poświęcona jest akademia żałobna. itd. Dyskusja rzeczowa jest tylko tam. wykład. Jeśliby ktoś wykorzystując swoje stanowisko społeczne usiłował narzucić innym dyskutantom swoje tezy w sposób dogmatyczny. ma znaczenie istotne.jak mówimy . był człowiekiem kryształowego charakteru i wielkich cnót. i nie przytacza argumentacji na poparcie swego stanowiska.Nie każda dyskusja jest dyskusją rzeczową: czasem ludzie schodzą się na jakieś zebrania towarzyskie czy literackie nie po to. czy im się jakieś dzieło sztuki podoba. żeby wspólnie pewną sprawę rzeczowo naświetlić i dojść wspólnie do tezy prawdziwej. Dyskusja rzeczowa polega na tym.. na które przychodzą ludzie o z góry ustalonym jednakowym poglądzie na pewną sprawę i wygłaszają swoje przemówienia właściwie tylko po to. by jedni drugich nawzajem utwierdzić w ich postawie. ten . „zebrania budujące”3. . Nie są też dyskusją rzeczową tzw. by zgodnie stwierdzić. by zapoznać się z poglądami innych osób na daną kwestię. a nie pozycja społeczna dyskutantów. a jego świetlana pamięć trwać będzie itd. instruktaż lub coś podobnego. to zamieniłby dyskusję w odprawę służbową. stara się jak najlepiej uzasadnić swoje stanowisko. z ocenami. np. gdzie równouprawnieni uczestnicy wypowiadają tezy uargumentowane i tylko siła argumentów. że każdy z zabierających w niej głos. W dyskusji rzeczowej dogmatyzm jest niedopuszczalny: nikt nie ma obowiązku liczyć się z twierdzeniami podanymi bez argumentacji. czy nie (a jak wiadomo. o gusta trudno się spierać). lecz po to.

lecz spokojnie odpiera zarzuty i wskazuje słabe punkty w argumentach przeciwnika. Zarzuty formalne podnosi ten. że wykazując fałszywość przesłanek przeciwnika nie obalamy jeszcze przez to wniosku. że teza przeciwnika jest błędna. kto ma lepszą broń argumentów i kto nie traci głowy w podnieceniu dyskusyjnym. itd. Słowem . zwycięża ten. gdzie fałszywość przesłanki (następstwa) przesądza o fałszywości wniosku (racji). Inaczej jest przy wnioskowaniu redukcyjnym. kto nie wdając się w to. że jedne tezy przeciwnika przeczą innym jego tezom.§ 3. jak w każdej walce. Zarzuty stawiane przeciwnikowi mogą mieć charakter merytoryczny lub charakter formalny. Zarzuty merytoryczne podnosi ten. czy przesłanki przeciwnika są prawdziwe. kto twierdzi. że wnioskowanie przeciwnika jest bezwartościowe pod względem logicznym. jakie wynikałyby z przyjętego przez przeciwnika zdania (obalenie przez sprowadzenie do niedorzeczności). a tylko pozbawia owo następstwo dostatecznego uzasadnienia. co mówi przeciwnik. że popełnił on błąd materialny. jego teza nie wynika logicznie z przesłanek-argumentów (błąd formalny). czy też nie. lub kto wskazuje. że wbrew temu. że błędne są przesłanki we wnioskowaniu przeciwnika. że wniosek redukcyjny jest w tym przypadku mało prawdopodobny. Przypomnieć należy. w ten sposób. Fałszywość tezy czy przesłanek przeciwnika wykazywać można m. że przesłanki przyjęte zostały bezpodstawnie (petitio principii). Wielkim ponoć mistrzostwem w prowadzeniu sporów .zarzut formalny dotyczy wszelkiego rodzaju naruszenia zasad logiki w szerokim tego słowa rozumieniu. iż wskazuje się na fałszywość następstw. jaki wysnuł on dedukcyjnie z tych przesłanek: fałszywość racji nie przesądza o fałszywości następstwa. wykazuje.in. Zarzuty w dyskusji W dyskusji.

Por. co przeciwnik przyznał). Warszawa 1949. W. że najpierw uzgadniał on z przeciwnikiem pewne twierdzenia wyjściowe.z tego. Co to jest dyskusja i jak ją trzeba prowadzić. pilnie bacząc. że z przesłanek przyjętych przez przeciwnika wywnioskować można w sposób poprawny właśnie to.odznaczał się grecki filozof Sokrates. na co przeciwnik nie chce się zgodzić. W ten sposób Sokrates dochodził wreszcie do tezy. 16. przesłanki dalszego wnioskowania. Sokratesowa metoda przekonywania przeciwnika polegała podobno na tym. Witwicki. a następnie krok za krokiem snuł z tych przesłanek coraz dalsze wnioski. na którą przeciwnik nie chciał się początkowo zgodzić. aby przeciwnik zgodził się na każdy kolejny krok we wnioskowaniu. s. 3 . ten stosuje argumentum ad hominem (inaczej: argumentum ex concesso . Kto wykazuje.

czy o to. jakie w sporze stosować mogą ludzie. że w przybliżeniu wszyscy. jak np. zwłaszcza wtedy. że miał na myśli nie to. czy w inny sposób.: „Szczęście ma byt obiektywno-abstrakcyjny”. zapytując. sformułował tezę „Ludzie są obłudni”. że ktoś wypowiada w dyskusji jakąś tezę bardzo niejasną. Jeśli komuś przytrafiło się wygłosić jakieś takie słowa. by za wszelką cenę wykazać słuszność swego stanowiska. Jednym z forteli tego rodzaju jest przekręcanie tezy przeciwnika w taki oczywiście sposób. niezbyt zrozumiałą nawet dla niego samego. czy też niektórzy i tylko nieliczni. § 4. Jak wiadomo. którą każdy trzeźwy człowiek uważa za fałszywą. przeciwnik będzie się bronił twierdząc. Nieraz bywa. co właściwie chciał powiedzieć. który np. Trzeba też domagać się od przeciwnika. a inni uczestnicy dyskusji pomogą mu zrozumieć. czy większość. że dyskutant tezę tę tylko powtarza. Jeśli nie ustalimy tego na początku dyskusji. by w toku dyskusji dojść wspólnie do prawdy czy też do właściwej oceny. Trzeba mu wtedy pomóc. że wszyscy ludzie są obłudnikami. by . trudno jest formułować zdania w taki sposób. by . to samo uświadomienie mu tego powinno wystarczyć. czy chodzi mu o to. iż nie powinien upierać się przy swoim.Czasem nie potrzeba nawet przekonywać przeciwnika o tym. to znaczy określił. by na pozór wydawało się. lecz na tym. czy jego wypowiedź należy rozumieć w taki właśnie. że takie powiedzenie w ogóle nic nie znaczy albo wyraża myśl. Nielojalne fortele erystyczne Trzeba też zwrócić uwagę prawnika na nielojalne fortele erystyczne. przeciw czemu argumentujemy. którym nie zależy na tym. gdy chodzi o sprawy bardziej zawiłe.jak mówimy skwantyfikował swą tezę. by nie obstawał przy tej „tezie”.

która w tym przypadku byłaby oczywiście błędna. fortiter in re (delikatnie co do formy. w jakim wyrażałyby one myśl najsłuszniejszą. komuś. to jego twierdzenia są fałszywe. bynajmniej nie podnosi przez to siły swych argumentów. czyli przez tzw. itp. przy którym najłatwiej byłoby przeciwnika zaatakować i zarzucić mu błąd. do argumentów nierzeczowych. Kto nadmiernie podnosi głos. Można to zrobić zwłaszcza przez przytaczanie pojedynczego zdania przeciwnika bez zdań pozostających z nim w związku. by słuchaczom wmówić.przypisać to. Łatwo jest wtedy komuś. lub pomijanie oczywistych wniosków z tez przeciwnika. że wypowiada tezę ogólną. jest niedopuszczalne między ludźmi kulturalnymi. Spór winien być prowadzony sumiter in modo. Innym nielojalnym fortelem erystycznym może być wyciąganie nieuzasadnionych wniosków z wypowiedzi przeciwnika. Jednym z niewybrednych chwytów erystycznych jest lżenie przeciwnika. to znaczy branie wypowiedzi przeciwnika w takim znaczeniu. życzliwa interpretacja. zarzucić. wniosków. kto wypowiada tezę szczegółową. ale budzących podniecenie uczuciowe słuchaczy nie znających się na rzeczy (argumentum ad . zwane argumentum ad personam. Natomiast nieżyczliwa interpretacja polega na takim interpretowaniu wypowiedzi przeciwnika. Takie „argumentowanie”. Lojalnych dyskutantów obowiązuje tzw.były one całkowicie jednoznaczne. a w przybliżeniu jednoznaczny sens otrzymują one dopiero w związku z innymi zdaniami tekstu. a mocno co do treści). gdy w swym przemówieniu ucieka się do demagogii. które niewątpliwie są sprzeczne z intencjami przeciwnika. Źle świadczy o dyskutancie. że skoro przeciwnik jest głupim i podłym człowiekiem. kto użył pewnego zwrotu ze względów retorycznych . nigdy zaś odwrotnie. że zwrot ten stanowi wyraz jego myśli. wyrywanie wypowiedzi z jej kontekstu.

iż rzeczywiście jest tak a tak. w stosunku do sędziego. Nielojalnym fortelem erystycznym może być też w pewnych przypadkach zasłanianie się autorytetami. że założenia jego przeciwnika są słuszne. którzy uchodzą za znawców zagadnienia. odwoływanie się w obronie sądowej w sposób afektowany do uczucia litości. podczas gdy ów ktoś zdaje sobie sprawę z tego. Podobnym środkiem jest argumentum ad vanitatem. czyli pochlebstwo. niż to sądzi przeciwnik. gdy ktoś twierdzi. np. Skoro Iksiński. których przeciwnik w danej dziedzinie nie uznaje. by dla własnych celów wykorzystać nieświadomość drugiej strony (argumentum ad ignorantiam). nielojalnie jest zasłaniać się w dyskusji seminaryjnej autorytetem despotycznego profesora. Jeśli jednak przeciwnik nie uznaje autorytetu Iksińskiego w danej dziedzinie. to znaczy opinią ludzi. Zresztą zawsze lepiej jest podawać znaną sobie . czy też w stosunku do profesora. który ma spór rozpatrzyć. którzy zgodnie uznają kogoś za znawcę zagadnienia. bo Iksiński nie rzuca słów na wiatr. to widocznie są poważne argumenty za tym. Ale i argumentum ad hominem może stać się fortelem nielojalnym. że jest tak a tak. choć mają inne. którego zgodnie uważamy za prawdomównego znawcę zagadnienia. twierdzi. iż są to założenia błędne. by w ten sposób odwrócić uwagę od spraw istotnych. np. to odwoływanie się do tego autorytetu w dyskusji jest niecelowe. następstwa. Powoływanie się na autorytety między ludźmi. a tylko dlatego godzi się je uznać za prawdziwe. który przysłuchuje się sporowi. A nielojalnie jest powoływać się na autorytety. nie mogąc w danej chwili przyznać się do tego: np. nie jest nieuzasadnione. lub też argumentum ad misericordiam. Mówiliśmy poprzednio o argumentum ad hominem jako o skutecznym i lojalnym środku zwyciężania w sporze. który ma po przeprowadzonej ze studentem dyskusji ocenić jego sprawność umysłową.populum).

Warszawa 1985. Kotarbiński. s.argumentację przemawiającą za daną tezą niż iurare in verba magistri . które mają tylko pozory trafności. wyd. s. Marciszewskiego Sztuka dyskutowania. s. a w rzeczywistości kryją w sobie błędy logiczne rozmyślnie utajone przez argumentującego. Umiejętność przekonywania i dyskusji. nazywamy sofizmatami4. Warszawa 1963. oraz T. Warszawa 1971. Pszczołowski. Poprzestanie na powołaniu się na autorytet. Popularny wykład erystyki zawiera praca W. czy dyskutant ten autorytet uznaje. 4 . T. 296. 44. Argumentacje.bo to może budzić podejrzenia. Por. iż dyskutant nie jest człowiekiem myślącym samodzielnie. II. nazywane było ongiś argumentum ad yerecundiam. Wykłady z dziejów logiki. bez zważania na to.przysięgać na słowo nauczyciela . 110.

XX). której sprawa dotyczy. Krok myślowy. które głosi.i sąd. XIII § 1) jest nieodzowna do należytego uzasadniania wyroków sądowych. powinna według obowiązującej normy generalnej czynić C. której sprawa dotyczy. iż osoba. ma cechy T. ustanawia dla niej taką normę indywidualną w wyroku. Wyrokowanie czy to w sprawach cywilnych. że tak a tak było. iż zaszły okoliczności W i osoba. Ustalić taki a taki fakt znaczy uznać za prawdziwe zdanie. Struktura uzasadnienia wyroku Umiejętność jasnego formułowania myśli i rozumowania odpowiadającego postulatowi racji dostatecznej (por.oraz na wyszukaniu istotnych dla jej rozstrzygnięcia norm prawnych. w którym stwierdza się. względnie jest . to osoba x powinna czynić C”. działając praworządnie. że należą one do zakresu zastosowania pewnej obowiązującej normy. nazywa się aktem subsumpcji. i stwierdza.Część trzecia PRACA MYŚLOWA PRAWNIKA Rozdział XIX LOGICZNE PODSTAWY UZASADNIANIA WYROKÓW SĄDOWYCH § 1. że dany przypadek jest jednym z tych przypadków. czy karnych opiera się na dwóch rodzajach powiązanych ze sobą rozumowań: na rozumowaniach zmierzających do ustalenia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia danej sprawy . Ustalono. Drogą subsumpcji sąd dochodzi do wniosku. sąd stwierdza pewne fakty. do których odnosi się określona norma prawna. Ogólnie biorąc.: „Jeżeli zajdą okoliczności W i osoba x ma cechy T. rozdz. Norma głosi np. ustalonych drogą wykładni wiążących przepisów prawnych (o czym będzie mowa w rozdz.

Sąd ustala te i tylko te fakty. który pociąga za sobą istotne skutki prawne. uznawać jakieś fakty za wykazane ze względu na ustalenie innych itp. Sąd musi takich rozstrzygnięć w danej sprawie dokonać (ułatwiają mu to określone domniemania formalne . ss. Historyk ustala wszelkie istotne fakty z danej dziedziny. zakazują korzystać z określonych źródeł informacji. co do których ma wiarygodne przekazy. Do tego. że w danej sytuacji znajduje zastosowanie określona norma prawna. z przedmiotami. czy dany fakt miał. przy czym ustalenia sądu muszą być dokonane w sposób zgodny z przepisami procedury sądowej. 1 . które można traktować jako ślad faktów z przeszłości itd. Poznanie sądowe a poznanie naukowe. Ustalenie faktu przez historyka ma charakter tylko poznawczy. Jeśli chodzi o ustalenie faktów w procesie sądowym. § 5 niniejszego rozdziału). iż nie ma podstaw dla rozstrzygnięcia. nakazują opierać się na informacjach z określonych źródeł. trzeba mieć po prostu sprawność intelektualną. Zieliński. czy nie miał miejsca. z relacjami świadków. Szerzej patrz: M. natomiast ustalenie dokonane przez sąd ma charakter oficjalnego aktu. Poznań 1979. Ustalenie faktu musi więc być odpowiednio uzasadnione przez odwołanie się do przyjętych metod poznawczych.obecnie. to współcześnie stosowane metody w ogólnym zarysie przypominają metody stosowane przez historyka w jego badaniach: zapoznawanie się z dokumentami.in. Są jednak także bardzo istotne różnice1. Historyk może oświadczyć. które są potrzebne do rozstrzygnięcia przedłożonej mu sprawy. Przepisy te m. by ustalać fakty i stwierdzać. by oficjalnie ustalać fakty i na tej podstawie ustanawiać w wyroku wiążącą normę indywidualną.por. Do tego jednak. trzeba mieć przyznane przez system prawny kompetencje. 189 i n.

Źródła ustaleń Ustalenie faktów przez sąd opierać się musi na odpowiednim uzasadnieniu zdań stwierdzających te fakty czy to bezpośrednio . np. kogo uznać za wiarygodnego informatora. 30 § 1 pkt.). że z konieczności ograniczona tylko jest wiedza członków zespołu sądzącego dotycząca ogólnych prawidłowości występujących w dziedzinie najróżnorodniejszych zjawisk przyrodniczych i społecznych. że dając mu wiarę postępujemy w sposób rozsądny. ustalając fakty. by sprawę rozstrzygał sędzia.przez takiego czy innego rodzaju spostrzeżenia (w tym przypadku spostrzeżenia członków sądu). o jaki sprawa się toczy (art. W sprawach karnych przepisy nie pozwalają nawet. które mają być ustalone w procesie. gdy korzystamy z cudzych informacji. Stosunkowo rzadko dochodzi do oględzin sądowych. w czasie których osoby wchodzące w skład sądu mają możność dokonać spostrzeżeń. że miedza jest zaorana. a znaki graniczne są wyraźnie przesunięte.k. że w przeważającej części zespół sądzący zmuszony jest opierać swe ustalenia na informacjach przekazywanych mu przez różnego rodzaju informatorów. czy też pośrednio . by uznano.p. 4 k. bo przecież członkowie sądu nie mieli zwykle sami okazji dokonać spostrzeżeń co do faktów. których znajomość może się okazać niezbędna do ustalenia stanu faktycznego w danej sprawie sądowej.§ 2. Z konieczności jednak sędzia i ławnicy.przez odpowiednie rozumowanie 2 . to oczywiste staje się. że sąsiad kopie na granicy parceli głęboki dół. itp. jakiego rodzaju informatorom można zaufać. W każdym przypadku. jeśli chcemy. jakim informacjom. Zupełnie wyjątkowo dochodzi do przeprowadzenia przez sąd jakiegoś eksperymentu. Sprawa jest tym . nasuwa się z punktu widzenia postulatu racji dostatecznej pytanie. który był świadkiem czynu. który zagraża utratą oparcia dla budynku sąsiada wnoszącego pozew. zdani są głównie na uzasadnienie pośrednie. Jeśli nadto zważyć.

skłonni jesteśmy selekcjonować otrzymywane informacje. dając wiarę przede wszystkim tym. że zwykle.trudniejsza. XIII § 1 . o jakim była mowa w rozdz. Mowa tu o uzasadnianiu bezpośrednim i pośrednim w tym znaczeniu.a nie w tym sensie. które nam z jakichś względów odpowiadają. gdy żywimy określone przypuszczenia w danej sprawie. 2 . w jakim w prawoznawstwie mówi się o dowodzie pośrednim i bezpośrednim.

muszą wskazywać jakąś argumentację za czy przeciw wiarygodności danej informacji. czy są jakieś powody. Z tego ostatniego względu należy odróżnić informatorów . Członkowie sądu mogą więc np. chęć ściągnięcia na siebie powszechnej uwagi itp. którzy na podstawie własnych spostrzeżeń lub informacji otrzymywanych od innych ludzi potrafią sformułować jakieś twierdzenia ogólne. iż sąd według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału określa wiarygodność i moc dowodów (wieloznaczne w języku prawniczym słowo „dowód” oznacza w tym przypadku określoną informację). i na . przed skompromitowaniem wyznawanej idei.świadków.ale przekonania ich muszą się opierać na wszechstronnym rozważeniu zebranego materiału. postępowania cywilnego). które by skłaniały naszego informatora do wypowiadania się wbrew przekonaniom (jak np. co widzieli czy słyszeli co do faktów jednostkowych (między innymi powtarzając. dotyczące wszelkich faktów danego rodzaju. musimy. art. skąd posiada wiedzę o faktach. To. Staramy się wtedy zwykle zbadać. chęć zysku. oraz informatorów-r zeczoznaw-C ó w. o których informuje. rzecz zrozumiała. iż ktoś jest dla nas wiarygodnym informatorem. Profesor archeologii może być bardzo złym informatorem co do zasad funkcjonowania telewizora. o których nas informuje. Mówiąc. czy ktoś jest wiarygodnym informatorem w danej dziedzinie. co słyszeli od innych ludzi). obawa przed ściągnięciem na siebie jakiegoś nieszczęścia. którzy nam mówią o tym.We współczesnym procesie sądowym przyjmuje się zasadę (np. określić dziedzinę.). a jednocześnie doskonałym informatorem w sprawie sposobu używania narzędzi rolniczych przed tysiącem lat. w jakiej oczekujemy od niego trafnych informacji. wierzyć świadkowi albo nie wierzyć w jakiejś kwestii . 233 § 1 kod. zależy od dwóch kwestii: 1) czy ma on należycie uzasadnioną wiedzę o faktach. oraz 2) czy chce nas rzetelnie poinformować. a także.

że w miarę rozwoju wiedzy ludzkiej coraz częściej uzasadnienia wypowiadanych przez nas twierdzeń oparte są na doświadczeniu lub na wnioskowaniu jakichś innych osób. spostrzeżenia jego mogły być mylne. XIII § 2). że było tak a tak. że jedna i ta sama osoba spełnia wobec nas rolę świadka i rzeczoznawcy w pewnej dziedzinie. to. wobec czego przyjmowanie za prawdę tego. mógł widzieć dany wypadek tylko częściowo . Określanie wiarygodności świadków Bodaj najczęściej sąd opiera się na zeznaniach świadków. czy świadek zeznaje szczerze. jak była o tym mowa poprzednio. że było tak a tak. Łatwo jest zauważyć. a także świadek mógł po prostu zapomnieć o . od obawy przed karą za fałszywe zeznania. jak następuje: jeśli naoczny świadek zeznaje. to znaczy zgodnie ze swymi przeświadczeniami. który bezpośrednio zetknął się z badanym faktem. To. Często bywa. to rzeczywiście było tak a tak. Przyjmując za prawdziwe zdanie zeznane przez świadka. stąd wniosek. co zeznał choćby naoczny świadek.a reszty potem domyślić się lub dowiedzieć od innych. że przesłanki tego wnioskowania w odniesieniu do wielu świadków mogą okazać się fałszywe. to naoczny świadek jest przekonany. zależy od jego wyrobienia społecznego. od zainteresowania wynikiem sprawy i innych czynników. że jeśli naoczny świadek zeznaje. wnioskuje się. § 3. to rzeczywiście było tak a tak. mógł ulegać złudzeniom (por.podstawie tej wiedzy ogólnej potrafią wysnuwać wnioski uzasadniające twierdzenia o jakimś poszczególnym przypadku. że było tak a tak. i jeśli naoczny świadek jest przekonany. Nawet jeśli naoczny świadek zeznaje szczerze i niczego nie ukrywa w swych zeznaniach. mógł się zasugerować pytaniami policjanta czy prokuratora prowadzącego przesłuchanie przed wniesieniem aktu oskarżenia. jest zawsze w mniejszym lub większym stopniu ryzykowne. Łatwo zauważyć. źle zorientowanych osób. oraz że następuje coraz dalej idąca specjalizacja wiedzy rzeczoznawców. rozdz. że było tak a tak. których tu rozważać nie możemy.

Ważna jest sprawa wykrycia ewentualnych niezgodności wewnętrznych w treści zeznań świadka (co nasuwałoby myśl. a przy tym na ogół żadna z nich nie okaże się niezgodna z informacjami przekazywanymi z . którzy tyle tylko zeznają. Dając wiarę temu. z drugiej strony analizuje się ich treść i porównuje informacje pochodzące z różnych źródeł. czy świadek umie przekazać posiadane informacje . co głosi dokument. Stąd dążenie do tego. jest mniejsze niż przy zeznaniach świadków naocznych. XI) uzyskiwać zeznania w miarę możności jak najbardziej szczegółowe. Im więcej tych informacji zdołamy potwierdzić ze źródła niezależnego od danego informatora. że świadek myli się czy też kłamie) lub niezgodności. Bardzo często sąd ma do czynienia ze świadkami. a przy tym nie myliła się co do tego. między twierdzeniami świadka a informacjami przekazywanymi z innych źródeł. Podobne trudności sprawia ustalenie faktów na podstawie różnego rodzaju dokumentów. rozstrzygnięcia szuka się z jednej strony w obserwacji sposobu składania zeznań. która wystawiła dokument. bo dochodzi nadto niebezpieczeństwo przekręcenia wypowiedzi przez zeznającego.ze względu na wiek. że słyszeli o pewnych faktach od innych osób. Stąd postulat. zasób pojęć itp. oraz że osoba. rzeczywiście pochodzi od tej osoby czy urzędu. że opis faktów w zeznaniu świadka odpowiada rzeczywistości. Wobec tych wszystkich trudności ustalenia. czy informacje przekazywane przez świadka są prawdziwe (pomijając już nawet zagadnienie. W takich przypadkach prawdopodobieństwo.). by przede wszystkim szukać świadków naocznych3. które miały ów dokument wystawić. to jest sprzeczności albo przeciwieństwa. zakłada się.pewnych faktach. by poprzez stawianie odpowiednio przemyślanych pytań ( por. miała zamiar oświadczyć w dokumencie prawdę. tzn. co w dokumencie stwierdziła. zawierające jak największą liczbę elementarnych informacji składowych. rozdz. że dokument jest autentyczny.

która ongiś przybierała czasem charakter wiążącej prawnie dyrektywy postępowania dowodowego. ss. a w innych niewiarygodnym. tym lepiej uzasadnione jest dawanie temu informatorowi wiary w danej dziedziny. który z informatorów myli się czy też kłamie. Pamięć -fakty i złudzenia. Warszawa 1963. Analiza dostrzeganych w zeznaniach niezgodności prowadzić może zresztą do wniosku. Interesujące uwagi o deformacjach kolejno przekazywanych wiadomości znaleźć można w książce: I. 107 i n. tak aby można było wykluczyć uprzednie uzgodnienie przez nich szczegółów zeznań. M. że w pewnych kwestiach dany świadek jest wiarygodnym informatorem.innych źródeł lub poprzednimi informacjami danego informatora. nakazywała szukać dwóch zgodnie zeznających świadków i żądać od nich możliwie najbardziej wyczerpujących informacji w danej kwestii. L. 3 . Oczywiście w razie niezgodności informacji pochodzących z różnych źródeł należy szukać wyjaśnienia. Hunter. Tradycja prawnicza.

lub oskarżonemu. jak twierdzi osoba wnosząca pozew. co twierdzą strony. nawet gdy przyznaje on. gdy o tym. i słabo uzasadnia decyzję sądu. jakim zajmuje się logika. zeznania stron w procesie cywilnym). może w związku z całością stanu faktycznego sprawy nie dać wiary pozwanemu. itd. Wyjaśnić tu należy. czy symulantem.Zasady analizowania treści zeznań świadków odnoszą się też do zeznań uczestników procesu (wyjaśnienia oskarżonego. by z dokonanych ustaleń można było wysnuć wniosek co do faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy. co stwierdzono przez oględziny. sędzia może nie posiadać wiedzy. to znaczy wyznaczonych rzeczoznawców. czy oskarżony jest człowiekiem umysłowo chorym. czy dana operacja została wykonana z zachowaniem zasadniczym prawideł sztuki lekarskiej. § 4. zeznania świadków czy dowody z dokumentów. Uzasadnienie w części dotyczącej stanu faktycznego będzie się wówczas przestawiać następująco: . który znaleziono u oskarżonego. ile wart był zabytkowy wazon stłuczony przez pozwanego. „wyczucie sędziowskie”. czy pocisk wydobyty z ciała ofiary jest pociskiem wystrzelonym z pistoletu. że było tak. Źle jest. a więc np. czy dać świadkowi wiarę. która pozwoliłaby mu z dokonanych ustaleń wywnioskować. Choć dokonano niezbędnych ustaleń co do faktów przytoczonych przez akt oskarżenia. decyduje tylko subiektywne nastawienie członków sądu do świadka. osób dobrze znających się na danym zagadnieniu. nie zawsze wystarcza do ustalenia faktów potrzebnych do rozstrzygnięcia sprawy. Opinie rzeczoznawców To. które jest już poza ramami uporządkowanego i jasnego myślenia. który przyznaje się do czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia. Jeśli do tego. sędzia musi zasięgnąć opinii biegłych. iż sąd w państwie demokratycznym ma obowiązek szukać prawdy niezależnie od tego. potrzebna jest wiedza specjalna.

Domniemania prawne Przepisy ustawy nakazują niekiedy uznawać w określonych warunkach określonego rodzaju fakty za prawnie ustalone. Biegły złożył opinię. iż miało miejsce zdarzenie X. Ryzykownym też krokiem jest dawać wiarę rzeczoznawcom niezidentyfikowanym. nie podając wyczerpującego i przekonywającego uzasadnienia. dlaczego dobry prawnik powinien mieć możliwie szerokie wykształcenie ogólne. by móc szybko zrozumieć opinię biegłego i samodzielnie wnioskować na podstawie wiadomości w niej zawartych. . jeśli żyje on współcześnie. iż jest rzeczą rozsądną ufać jakiemuś określonemu (zidentyfikowanemu z imienia) rzeczoznawcy. czyli ustanawiają domniemania prawne. kto sam tylko za rzeczoznawcę się ogłasza lub głosi tezę odbiegającą od poglądu innych specjalistów. chyba że ktoś zorientowany w danej dziedzinie (np. to musiało zajść zdarzenie Y. Sąd uznał opinię biegłego za nie budzącą wątpliwości. a przy tym w danej sprawie panuje zgodność poglądów między rzeczoznawcami (communis opinio doctorum). że skoro zaszło zdarzenie X. kto nie zna współczesnego stanu poglądów na daną sprawę. Jeśliby sąd nie był przekonany do trafności opinii danego biegłego. Jest natomiast krokiem ryzykownym wierzyć komuś. że miało miejsce zdarzenie Y (który to fakt jest istotny dla rozstrzygnięcia sprawy)”. jest uważany za znawcę danego zagadnienia przez innych rzeczoznawców z tej dziedziny. Co do informacji pochodzących od rzeczoznawców przyjmuje się na ogół. może się zwrócić o opinię do innego jeszcze biegłego i porównać obie opinie. redaktor dziani poważnego wydawnictwa encyklopedycznego) poręcza za dobór rzeczoznawców.„Na podstawie oględzin. ale wnioskowanie decydujące dla rozstrzygnięcia sprawy przeprowadza sąd. podobnie jak dawać wiarę komuś. Biegły dostarcza sądowi wiadomości ogólnych umożliwiających wnioskowanie. Łatwo teraz zrozumieć. § 5. wobec czego przyjął. dokumentów i zeznań świadków sąd doszedł do przekonania.

jest bowiem domniemaniem dopuszczającym jego obalenie (praesumptio iuris tantum). Np. wyjątkowe w prawie RP. art. ciąży jednak nie spowodował lub że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. w których można domniemanie obalać. iż ustawa nie dopuszcza dowodu przeciw domniemaniu (praesumptio iuris ac de iure) i wówczas wniosku płynącego z ustanowionego domniemania nie można obalić. że to pozwany spowodował zapłodnienie . to jest wolno wykazywać. że chociaż było X.chyba że pozwany wykaże. 3 § 2 kod. 85 § 1 kod. Np. 7 kod. iż ojcem dziecka pozamałżeńskiego jest ten. według art. aż do momentu. iż pozwany mężczyzna obcował w tym okresie z matką dziecka. Wystarczy. by sąd musiał uznać na tej podstawie. domniemywa się istnienie dobrej wiary”. że jeśli ktoś zdoła wykazać w postępowaniu dowodowym. post. rodz. że zaszło zdarzenie X. i op. rodzinnego i opiekuńczego ustanawia domniemanie. Jakiż jest cel ustanowienia domniemania w tych przypadkach. to uznawać należy na tej podstawie. karnego: „Oskarżonego nie uważa się za winnego. Domniemanie z art. że istnieje określony stan faktyczny istotny z prawnego punktu widzenia. iż choć obcował w tym okresie z matką dziecka. mimo to nie było Y? Chodzi tu o ciężar dowodu. W innych przypadkach (domniemania prawne materialne) ustawa nakazuje przyjmować. dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w trybie przewidzianym w niniejszym kodeksie”. że zostanie wykazane przed sądem. w którym zostanie należycie wykazany odmienny stan faktyczny (domniemania prawne formalne). 85 § 1 kod. cyw. Kto swoje żądania prawne opiera na pewnych faktach lub odmawia czyimś . kto obcował z matką dziecka w czasie od trzechsetnego do sto osiemdziesiątego pierwszego dnia przed jego urodzeniem. Są jednak również przypadki. według art.W jednych przypadkach tego rodzaju przepisy nakazują uznawać.: „Jeśli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary. iż zaszło zdarzenie Y (prawnie narzucona dyrektywa inferencyjna).

Domniemanie prawne jest narzuconą przez ustawę dyrektywą inferencyjną wnioskowania z jednych faktów o innych.żądaniom powołując się na pewne fakty. drogą wnioskowania niezależnego od dyrektyw ustawy. ponieważ założenie o związku między faktami bierze się tu nie z ustawy. reguły uznawania twierdzeń za należycie uzasadnione w procesie. w których z innych ustalonych przesłanek nie wynika. Domniemania prawne ułatwiają dowód w tych przypadkach. i op. jaki wskazuje domniemanie. Sędzia jednak po zebraniu dodatkowych informacji. iż dziecko urodziło się w 301 dni po stosunku między pozwanym mężczyzną a matką dziecka. dyrektywą czasem bezwyjątkowo wiążącą (praesumptio iuris ac de iure). ukonstytuowanej przez swoiste reguły. przerzucając na stronę przeciwną ewentualny ciężar obalenia domniemania. cyw. to jest do tego upoważniony przez przepisy .. Zwrócić trzeba uwagę. zwykle jednak dyrektywą wiążącą sędziego tylko w tych przypadkach. rodz. Obowiązywanie domniemań prawnych jest wyraźnym przejawem tego. 6 kod. iż ustalanie faktów w procesie sądowym jest czynnością unormowaną przez prawnie wiążące dyrektywy i ma charakter czynności konwencjonalnej. sędzia może dochodzić i inną drogą. W tym przypadku wnioskowanie sędziego jest niezależne od obowiązującego domniemania prawnego. 85 § 1 kod. dokumenty. ułatwiając dziecku dochodzenie ojcostwa). wykazane zostanie. to dziecko nie może w tym przypadku korzystać z domniemania ustanowionego przez art. Jeśli np. musi faktów tych dowieść (art. oględziny itd. w których ustawodawca uważał to za pożądane (np. Jeżeli sąd uznaje pewne fakty za wykazane w procesie przez zeznania świadków. iż do wniosku tego rodzaju. niż to ma miejsce normalnie. że wniosek wypływający z domniemania jest fałszywy (praesumptio iuris tantum). iż to pozwany jest jego ojcem. że pozwany jest ojcem dziecka.). iż rzeczywiście w tym wyjątkowym przypadku ciąża trwała znacznie dłużej.. lecz z wiedzy uzyskanej przez sędziego (domniemanie faktyczne). może orzec.

Po sformułowaniu takich konkurencyjnych hipotez szuka się ich dalszych następstw.. . XVI § 4) ze zdań o faktach poszlakowych.. wyjaśniających te fakty. Stwierdzono niewątpliwe fakty opisane w zdaniach P1. na którym powód opiera żądanie pozwu). Pn nie wystarczają do przyjęcia wniosku . P2. które mogą być wyjaśnione w inny sposób. czy oskarżony popełnił zarzucany mu czyn. W szczególności nie wolno skazać oskarżonego na podstawie poszlak. Oczywiście póki fakty poszlakowe dadzą się wyjaśnić przez dwie różne hipotezy konkurencyjne. P2. zwane faktami poszlakowymi. nie ma podstawy do uznania którejś z nich za prawdziwą. Poszlaki Niejednokrotnie fakty stwierdzone początkowo w postępowaniu sądowym nie stanowią bezpośrednio podstawy wnioskowania co do faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (np. czy też nie.. rozdz. które takie sposoby ustalania faktów dopuszczają. stara się sędzia wyjaśnić przez postawienie na podstawie posiadanej wiedzy różnych hipotez konkurencyjnych (zwanych niekiedy potocznie wersjami danej sprawy). niż przez hipotezę. Mianowicie niewątpliwie ustalone dotychczas w procesie fakty. czy miało miejsce zdarzenie. W takich przypadkach sędzia zmuszony jest do przeprowadzenia bardziej złożonych rozumowań. czyli poszlakami. to tę jedyną nie obaloną hipotezę przyjmujemy jako należycie uzasadniony wniosek redukcyjny (por. że oskarżony dokonał zarzucanego mu czynu. .proceduralne.. W ogólnym schemacie przedstawia się to następująco: 1. § 6. Jeśli uda się znaleźć fałszywe następstwa dla każdej z konkurencyjnych hipotez oprócz jednej. a więc sprawdza się te hipotezy czy to w świetle faktów dotychczas ustalonych w postępowaniu. dla której znajdowano jedynie następstwa prawdziwe. 2. Pn. P1. czy też badając dalsze fakty...

w pobliżu M. W mieszkaniu stwierdzono brak najlepszego garnituru Iksińskiego. H4 . Pn w świetle posiadanej wiedzy można wyjaśniać za pomocą konkurencyjnych hipotez H1. a klucz tkwi w drzwiach od wewnątrz. sąsiedzi. Beciński nie przyznał się do popełnienia zabójstwa i wyjaśnił. Drzwi wychodzące na taras pierwszego piętra były uchylone. H3.. że przed paroma dniami krzewy pod tarasem zostały przez kogoś (nie wiadomo przez kogo) połamane. telewizor itp. Przyjmuje się H1 jako podstawę rozstrzygnięcia sprawy co do stanu faktycznego. że Iksiński od kilku dni nie wychodzi ze swojego kawalerskiego mieszkania. P1. zawiadomili o tym policję. Hk. jak maszyna do pisania. w następstwie silnego uderzenia tępym przedmiotem w głowę. P2. natomiast znaleziono cudze ochronne ubranie robocze. 3. Nie znaleziono odcisków palców. . H2. że wyrzucił je. że często przychodzili do niego wieczorem różni nieznani osobnicy. a sąsiedzi zauważyli. Oto np. że takie ubranie robocze wydawano monterom fabryki w miejscowości N. które mogłyby należeć do mordercy. Podejrzenia padły na Becińskiego.. gdyż się .istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy. nie stwierdzono jednak. 4... że nabył tę marynarkę od nieznanego mu handlarza na rynku w M. Mieszkanie było splądrowane. 5. Ustalono. zaintrygowani tym. a sąsiedzi przypomnieli sobie. . Co do ubrania roboczego oświadczył. który od kilku dni nosił ubranie robocze innego nieco gatunku niż pozostali pracownicy. Iksiński zajmował się pokątnym handlem dewizami... że zgon nastąpił prawdopodobnie 15 marca. aby zginęły jakieś cenne przedmioty większych rozmiarów. w pewnym przypadku w miejscowości M. Po otwarciu drzwi znaleziono w mieszkaniu zwłoki Iksińskiego. Są podstawy do obalenia wszystkich tych hipotez oprócz H1. Przeprowadzono u Becińskiego rewizję. w wyniku której znaleziono marynarkę Iksińskiego. w dniu 20 marca. Ustalono natomiast.

co stwierdzono w postępowaniu dowodowym.podarło. gdy powiedział. jedna okazała się fałszywa.jak stwierdzono . co . bo stwierdzono fałszywość jej następstwa. które obciążają Becińskiego zarzutem zabójstwa. A więc z konkurujących hipotez ostały się te.. że od 16 do 20 marca Beciński był nieobecny w pracy. a nie stwierdzono. Może Beciński pomylił się. A może Beciński w czasie pierwszego przesłuchania nie chciał się przyznać. a marynarkę Iksińskiego nabył na rynku w M. inaczej wytłumaczyć sobie stwierdzonych faktów niż za pomocą hipotezy. zabił go. bo targ odbywał się rano. bo w rzeczywistości nabył ją później? Musiałby w takim razie opuścić dzień pracy. że Beciński dokonał zabójstwa. a mianowicie za pomocą dwóch hipotez: że zwichnął nogę spadając z drabiny i przy tym podarł ubranie robocze. Są tu więc rozbieżne hipotezy.jest niezgodne z prawdą. że Beciński wszedł pod jakimś pozorem do mieszkania Iksińskiego. natomiast z zespołu dwóch hipotez wyjaśniających losy obu ubrań bez przyjęcia. można by wyjaśnić przyjmując hipotezy. od nieznanej osoby. że nabył marynarkę 20 marca. jak się zdaje. nie wyjeżdżał w tym czasie ze swojego miejsca zamieszkania w N. i nabył następnie inne. a przy zeskakiwaniu zwichnął nogę. (jeśli nabył w M. jak zeznali sąsiedzi. że kupił marynarkę . Ale następstwem tej ostatniej hipotezy byłoby to. sędzia musi zważyć. czy rzeczywiście nie ma żadnych innych możliwości wyjaśnienia stwierdzonych faktów. po czym z jakichś przyczyn nie chcąc wychodzić normalną drogą wydostał się przez taras. To. że Beciński nie ma nic wspólnego ze sprawą zabójstwa.). gdy w domu spadł z drabiny. ale. miał bowiem zwolnienie lekarskie z powodu zwichnięcia nogi. że Beciński zabił Iksińskiego. że wyjeżdżał 20 marca do M. by po 20 marca pracę opuszczał. Ale niezależnie od sposobu obrony oskarżonego. Stwierdzono. Nie można. Można by jednak szukać wyjaśnienia przyjmując. to wyjeżdżał do M. przypuszczalnie zabierając wyłącznie pieniądze i waluty obce oraz wkładając na siebie ubranie Iksińskiego.

. muszą zostać wykluczone. dotyczące obalenia hipotez konkurencyjnych. A może Beciński był w mieszkaniu Iksińskiego po zabójstwie dokonanym przez kogoś innego lub był tylko jako pomocnik zabójcy? Dlaczego jednak taiłby to w obliczu grożącej kary za zabójstwo. jeśli w procesie poszlakowym ma zapaść wyrok skazujący oskarżonego. że kupił ją ze świadomością. a mianowicie.w innych okolicznościach niż podaje. gdyby nie działał z mordercą w ścisłym porozumieniu i nie godził się na to. aby zabójstwo zostało dokonane? Wszelkie tego rodzaju wątpliwości. iż marynarka pochodzi z przestępstwa? Wtedy jednak nie podtrzymywałby swego twierdzenia. mając do wyboru ukaranie za zabójstwo i ukaranie za paserstwo. dlaczego od sędziego wymagać należy wysokiej sprawności umysłowej i sumienności w ustalaniu każdego. Łatwo więc zrozumieć. nawet najdrobniejszego szczegółu.

Jeśli zamierzał zabrać palto celem przywłaszczenia. Podlega karze.twierdzi. kto zabiera cudze mienie ruchome celem przywłaszczenia. czy nie dokonano kradzieży owego płaszcza. ale to nie rozstrzyga kwestii. to musiał je wynieść z zakładu. to znaczy taką. Zatrzymano na ulicy klienta zakładu fryzjerskiego. z jaką myślą oskarżony nakładał na siebie ów płaszcz. widząc na wieszaku taki płaszcz. czyli ustalając tzw. że zabrał palto celem przywłaszczenia.ma on obowiązek orzec. Ale oskarżony podsuwa inny wniosek redukcyjny . względnie pozwanego). Rodzaje wnioskowań w sądowym postępowaniu dowodowym Wnioskowania. a nie zwalnia to sądu z obowiązku poszukiwania obiektywnej prawdy. czy dokonano. Zważywszy na inne ustalone okoliczności. że przez roztargnienie włożył na siebie płaszcz. Pamiętać wszakże należy o zasadzie prawnej in dubio pro reo (w razie wątpliwości .§ 7. To zadaniem oskarżyciela jest przekonać sąd o winie . rzadko składają się wyłącznie z wnioskowań dedukcyjnych . Sędziemu nie wolno orzec.zwykle przeplatają się tu wnioskowania dedukcyjne i różne wnioskowania uprawdopodobniające. ale decyzja ta nie zawsze jest wnioskiem wyprowadzonym dedukcyjnie ze stwierdzeń dokonanych poprzednio 4. jeden z tych wniosków może być znacznie bardziej prawdopodobny od drugiego. Pozwany czy oskarżony może milczeć. stan faktyczny sprawy. która byłaby poparta argumentami przekonującymi rozsądnego człowieka. że uważa kradzież za wysoce prawdopodobną . Sędzia ma więc przed sobą dwa rozbieżne wnioski możliwe we wnioskowaniu uprawdopodobniającym. jakie przeprowadza sędzia ustalając fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. może nie bronić się. Sędzia po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy musi w tym przypadku podjąć decyzję „racjonalną”. Można wnioskować redukcyjnie.na korzyść oskarżonego. który do zakładu wszedł bez palta. jak jego własny. a wychodząc włożył na siebie cudze palto.

to sędzia. a nazbyt nie dowierza pozwanym mężczyznom. których ojcostwo ma być ustalone. jeśliby nawet sędzia znał liczbowe prawdopodobieństwo danego zdarzenia ze względu na dane okoliczności. dyktowanej poczuciem odpowiedzialności moralnej za wydany wyrok. Gdyby np. czy miało miejsce zdarzenie. gdy np.75. to i tak nie wiedziałby stąd.na niekorzyść dzieci.że w około 90 na 100 przypadków pozew o ustalenie ojcostwa dziecka jest skierowany przeciwko właściwemu mężczyźnie. przy tym z reguły sędzia nie ma możności ująć liczbowo prawdopodobieństwa ze względu na poznany układ okoliczności.póki więc zarzuty są dla sądu wątpliwe. które. udało się ustalić. póty oskarżony musi uchodzić za niewinnego (domniemanie formalne). Sędzia ma nieraz orzec. Zresztą. prawdopodobieństwo to jest równe 0. śledząc swoje rozstrzygnięcia tego rodzaju spraw na przestrzeni dłuższego czasu. że na 300 spraw o ustalenie ojcostwa orzekł zgodnie z żądaniem pozwu tylko w 200 sprawach. iż pozwany jest ojcem dziecka.że na 300 takich spraw w 295 orzekł. który by stwierdził na podstawie swych notatek. że zdarzenie takie nastąpi: mówiliśmy tu bowiem o prawdopodobieństwie w subiektywnym. Sędzia musi więc wykazać rozsądny krytycyzm wobec argumentów oskarżenia. jak postąpić w poszczególnym przypadku. że jego orzecznictwo jest wadliwe . Co najwyżej mógłby się na tej podstawie zorientować. czy jego polityka orzekania jest właściwa. że zbytnio wierzy matkom wnoszącym pozew o ustalenie ojcostwa ich dziecka. mógłby stąd wyciągnąć wniosek. Ale znajomość prawdopodobieństwa nie pozwoliłaby mu . jest zdarzeniem prawdopodobnym w jakimś odpowiednio wysokim stopniu. mógłby dojść stąd do przekonania. Gdyby natomiast ów sędzia stwierdził.oskarżonego. jak wykazało postępowanie. ale nie jest obowiązkiem oskarżonego przekonywać sąd o swej niewinności . a nie w obiektywnym rozumieniu. Wymaga to wysokiej sprawności intelektualnej i staranności w pracy.

w których konkretnie przypadkach się omylił. który nie wynika logicznie z przesłanek. racjonalny” .przecież stwierdzić. 4 .a taki może być w pewnych okolicznościach również wniosek. Potocznie często mówi się o „wniosku dedukcyjnym” mając na myśli „wniosek rozsądny.

to niewystarczający ogólnik: trzeba stwierdzić. że Jan w celu osiągnięcia dla siebie korzyści majątkowej w postaci zegarka w złotej kopercie świadomie doprowadził Piotra. że Jan oszukał Piotra przy zamianie zegarków. do niekorzystnego rozporządzenia swym mieniem przez zamianę cennego zegarka w złotej kopercie na bezwartościowy zegarek złożony ze starych części. że stanowi szczególny przypadek należący do zakresu zastosowania pewnej normy. gdy chodzi o pewne wstępne. prowizoryczne ustalenia poprzedzające właściwe postępowanie dowodowe przed sądem. za pomocą wprowadzenia go w błąd. że ma tu zastosowanie przepis art. Takie ujęcie końcowego wniosku co do stanu faktycznego pozwala łatwo stwierdzić. że ten stan faktyczny jest przewidziany w pewnej normie prawnej. należy sformułować końcowy wniosek w takiej postaci.Ustalenie faktów. Ustalenie stanu faktycznego a subsumpcja Ustalając stan faktyczny. niż użyto go tu w poprzednim zdaniu. który wedle oświadczenia Jana miał być zegarkiem powszechnie cenionej marki „Omega” (taki bowiem był napis na tarczy owego zegarka. mówią oni o uprawdopodobnieniu wtedy. dającym sędziemu praktyczną pewność w sprawie. by było widać. umieszczony tam dla zmylenia łatwowiernych). uznanie jakichś zdań za prawdziwe w wyniku postępowania dowodowego przed sądem jest z reguły tylko uprawdopodobnieniem tych faktów w odpowiednio wysokim stopniu. nie opiera się jednak na dowodzie. że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym . Prawnicy często nie zdają sobie z tego sprawy. § 8. Termin „uprawdopodobnienie” używany jest przez prawników w innym znaczeniu. karnego. na dowodzeniu w ścisłym tego słowa znaczeniu5. Stwierdzić. Toteż każde słowo w sformułowaniu końcowym wniosku co do stanu faktycznego musi być użyte w sposób ścisły. 205 § 1 kod. głoszący.

Mówimy tu o dowodzeniu w sensie określonym w rozdz. XVI § 2. za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. powinien zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Polska procedura karna. Cieślak. s. 5 . Warszawa 1971. O wieloznaczności słowa „dowód” w języku prawniczym patrz: M. Dowodzenie utożsamiają często prawnicy z wszelkim uzasadnieniem pośrednim określonej tezy.mieniem. 328.

nie jest na ogół działaniem zautomatyzowanym. gdy poprzez analizę przepisów ustali się. czy w danych okolicznościach żądanie przez dziecko alimentów od ojczyma odpowiada obowiązkowi moralnemu . normy prawa karnego nakładając na sędziego obowiązek wymierzenia kary osobie. która dopuściła się czynu przestępnego. karnego).. czy rozpowszechniane przez oskarżonego fotografie miały charakter pornograficzny czy artystyczny art. Czasem zaś trzeba dopiero wywnioskować z norm wysłowionych w tekście ustaw. dlaczego wymierzył tak wysoką. 173 § 1 k. która znajduje zastosowanie właśnie w okolicznościach danej sprawy. że z woli ustawodawcy obowiązuje pewna taka norma. Dokonywanie subsumpcji. kary pozbawienia wolności od pół roku do 5 lat). Często bywa.k. a nie krótszą czy dłuższą karę . Ustawa wskazuje wprawdzie sędziemu. kryterium społecznego niebezpieczeństwa danego czynu art. czyn nakazany przez normę do spełnienia może być w niej określony w sposób tylko ogólnikowy lub ramowy. Tak np. zalgorytmizowanym. rodz. Będzie o tym mowa w następnym rozdziale. poświęconym logicznym podstawom wykładni prawa. iż precyzyjnie wyinterpretowana z przepisów prawnych norma prawna uzależnia możliwość dokonania subsumpcji od przyjęcia określonej oceny stwierdzonego faktu (np. 1 kod. i opiek.Subsumpcja jest możliwa dopiero wtedy. ale nie podaje dyrektyw szczegółowych.) albo wymaga podjęcia decyzji kwalifikującej jakiś czyn według kryteriów trudnych do dokładnego określenia (np. a tym bardziej wydanie wyroku na podstawie dokonanej subsumpcji. pozostawiają zazwyczaj sędziemu wybór kary w ogólnie wskazanych granicach (np. w jakim stopniu pewna okoliczność ma wpływać na wymiar kary w poszczególnym przypadku.art. że powinien brać pod uwagę takie a takie okoliczności czynu przestępnego jako okoliczności łagodzące czy obciążające. Z drugiej strony. jakie zawierają one normy. 144 § 1 kod. Sędzia w uzasadnieniu wyroku musi więc między innymi uzasadnić.

może być zobowiązany do wypłacenia odszkodowania. cyw. 446 § 2 kod. Uzasadnienie jest w takim przypadku zespołem ocen (np. że tylko dłużej trwająca kara pozbawienia wolności wpłynie prawdopodobnie na psychikę skazanego).pozbawienia wolności. może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowej zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. wskazując. . jaki wpływ na nią wywarły poszczególne okoliczności danej sprawy. Ustalając wysokość takiej renty sędzia zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję. ten. a nie inną grzywnę itd. względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny. niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności karnej. Mianowicie art. Kto spowodował śmierć pewnej osoby. taką właśnie.twierdzeń rzeczowych (np. że dany czyn przestępny budzi szczególną odrazę moralną). iż osoba. głosi. a także .

że mury. Sąd ustalił. Według art. że w czasie jego dyżuru przywieziono do szpitala Jana Wiśniewskiego. a możliwość samobójstwa jest stosunkowo mało prawdopodobna. że ich prawa własności co do sąsiadujących gruntów są niesporne? 4. Uzasadnij odpowiedź. płoty.że ma prawo używać rowu razem z Janem.: „Domniemywa się. albo zabójstwa przez Jana. jak Kowalski przyciszonym głosem zwierzał się koledze. sąsiad Piotra. która była ustawiona niedaleko od szosy. oraz że rany takiego rodzaju musiały być zadane nożem przez silną osobę. Czy można skazać Jana za zabójstwo Piotra? 5. Piotr chce wnieść sprawę do sądu. u którego stwierdził dwie rany klatki piersiowej. Kogo w razie procesu będzie obciążać dowód: czy Jana . służą do wspólnego użytku sąsiadów”. nie pozwala Piotrowi moczyć lnu w granicznym rowie. rowy i inne urządzenia podobne. chociaż nie jest wykluczona. bo była w ruchu. czy też Piotra . Czy wiarygodne są zeznania świadka: „W tydzień po stwierdzeniu włamania do sklepu spółdzielni pracowałem przy wpuszczaniu snopów do młockami. 154 kod. W jakiej części zeznań lekarz ten spełnia rolę biegłego? 3. cyw.że ma wyłączne prawo używać rowu. Jan. Około godziny 16 przechodził Kowalski ze swym kolegą. Piotr Szulc został oskarżony o zabójstwo lekarki Anny Bujak. że to on dokonał włamania i że to mu się opłaciło”. 2. iż to . Nie odchodziłem od maszyny. Przewód sądowy pozwolił stwierdzić. ale słyszałem. znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących. choć sam to czyni.Zadania 1. zważywszy. Lekarz oświadczył przed sądem w toku postępowania dowodowego. Postępowanie dowodowe pozwoliło wykluczyć ewentualność. albo nieszczęśliwego wypadku. że był to nieszczęśliwy wypadek. że śmierć Piotra była wynikiem albo samobójstwa.

97 kod. porzucając męża. W domu Szulca znaleziono receptariusz i pieczątkę lekarki. Art.właśnie Szulc przyjechał wieczorem dnia 31 VIII 92 r. które zazwyczaj dokonywane bywają z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa”. W siedemnastym wieku pewien szlachcic przedstawił w sądzie na poparcie swych żądań dokument w języku polskim datowany w Krakowie 1 VIII 1444 roku. Osobnik. Czy materiał ten wystarcza do skazania Szulca za zabójstwo? 6.”. iż przypadkowo spotkany nieznajomy mężczyzna obiecał mu 90 tyś. i przegrał proces. Szulc był osobą samotną. bezdzietną. mieli dwoje małych dzieci. Oskarżony wyjaśnił. Małżeństwo Bujaków było zgodne. miała z owym nieznajomym nielegalnie wyjechać za granicę. rozpoczynający się od słów: „My. Władysław Warneńczyk. którego głos był w każdym razie bardzo podobny do głosu Szulca.. cyw. zabierając ją rzekomo do chorego dziecka. po lekarkę samochodem. zł za przywiezienie lekarki do umówionego miejsca spotkania. Jaki rodzaj domniemania ustanawia ten przepis? .. Dlaczego? 7. przy czym dawał Szulcowi do zrozumienia. głosi: „Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych. grożąc jej zamordowaniem. król Polski i Węgier. Następnie wszelki ślad po niej zaginął. iż lekarka. w trzy dni po zniknięciu lekarki zażądał telefonicznie wysokiego okupu od jej męża.

wyobraźmy sobie.Rozdział XX LOGICZNE PODSTAWY WYKŁADNI PRZEPISÓW PRAWNYCH I WNIOSKOWAŃ O OBOWIĄZYWANIU NORM PRAWNYCH § 1. które wyjątkowo tylko ma postać słowną w pełni rozwiniętej normy postępowania. rozporządzenia czy zarządzenia. w pełni rozwiniętych wypowiedzi jednoznacznie nakazujących czy zakazujących określonym adresatom określonego postępowania w określonych okolicznościach. Pojęcie wykładni Akty prawodawcze. to znaczy ustawy.i to czasem umieszczonych w zupełnie różnych ustawach . Przepisy prawne ujęte są w bardzo różnorodne formy redakcyjne. z drugiej strony . Często w ich sformułowaniu brak w ogóle takich słów. Ukształtowany przez tradycję prawniczą sposób redagowania ustaw i innych tekstów prawnych z założenia zmierzać ma.odtworzyć można jakąś obowiązującą normę prawną. nie formułują w sposób bezpośredni norm postępowania. a także odwrotnie . Jednostką redakcyjną tekstu prawnego tworzącego akt prawodawczy jest zdanie w sensie gramatycznym zwane przepisem prawnym. które wskazywałyby na dyrektywalny. by na jego podstawie można było ustalić normy postępowania czy też brak norm postępowania dla możliwie największej liczby różnorodnych sytuacji faktycznych1.w jednym przepisie znaleźć można elementy potrzebne do odtworzenia wielu norm obowiązujących w danym systemie prawnym. tj.do ujęcia go w taki sposób. poprzez który przekazuje się wiadomość o ustanowieniu danych norm. . Aby wyjaśnić. normatywny charakter danej wypowiedzi. dekrety. do maksymalnej zwięzłości tekstu. na czym polega skrótowość wysłowienia norm w postaci przepisów. z jednej strony. Zazwyczaj dopiero na podstawie kilku przepisów .

że ustawa dotyczy obowiązków osób rodzaju I. c. że adresaci określeni w pierwszym przepisie ustawy powinni w sytuacji określonej w przepisie drugim dokonać czynów a. III. czyli 125 prostych norm postępowania. IAc. . IAb. Szerzej patrz: S. d oraz e.że jakaś ustawa składa się jedynie z trzech przepisów. lub C. gdy powstanie sytuacja A lub B. lub E.. Za pomocą tych trzech przepisów zostało wysłowione 5×5×5. IV oraz V.że dokonanie czynów nakazywanych przez ustawę powinno nastąpić. II. ss. b.. 1 . Drugi . Poznań 1982. lub D. 185 i n. Pierwszy z nich głosi. zaczynając od IAa. Wronkowska. Trzeci wreszcie głosi. aż do IEe.. Problemy racjonalnego tworzenia prawa.

dostatecznie określony sposób 2 . lecz także normy będące w pewnym rozumieniu konsekwencjami tych pierwszych.odpowiednie normy prawne. iż jeśli obowiązuje określona norma. że zainteresowane osoby na podstawie ogłoszonego tekstu prawnego odtworzą . że określona norma przynależy do danego systemu prawnego. to obowiązują też normy. Niekiedy. po omówieniu wykładni w ścisłym znaczeniu. Do podejmowania jakichś praworządnych decyzji przez organy państwa. jakkolwiek w praktyce . jak i operacje myślowe polegające na wnioskowaniu na podstawie tego. w toku wykładni (jeśli zostanie ona konsekwentnie doprowadzona do końca) dokonuje się przyporządkowania różnokształtnym przepisom prawnym . czyli interpretacją tekstów prawnych. w szerszym rozumieniu słowa „wykładnia”. wyprowadzona z pierwszej według określonych reguł wnioskowania (reguł inferencyjnych). które w pewnym przyjmowanym rozumieniu są konsekwencjami tej pierwszej. konieczne jest uprzednie dokonanie wykładni przepisów składających się na tekst obowiązujących aktów prawodawczych. Inaczej mówiąc. oznacza się nim zarówno zabiegi składające się na rekonstrukcję norm postępowania z przepisów prawnych. że do tegoż systemu prawnego należy też jakaś inna norma. o tym. W ścisłym znaczeniu tego terminu wykładnią.Redagowanie tekstu aktu prawodawczego jest dokonywane przy milczącym założeniu.według przyjętych w danej kulturze prawnej reguł wykładni . w toku której dokonuje się przekładu zbioru przepisów ogłoszonych w aktach prawodawczych na zbiór norm postępowania równoznaczny jako całość z danym zbiorem przepisów. uznawać mają za obowiązujące nie tylko normy wysłowione w jej przepisach. a więc ci. Tego rodzaju wnioskowania omówimy oddzielnie. Zakłada się także. jak i do przestrzegania zawartych w ustawach nakazów przeznaczonych dla ogółu obywateli. do których ustawa się zwraca. nazywa się operację myślową.norm postępowania rozumianych w jakiś jeden.

Regułami tymi w niniejszym podręczniku bliżej zajmować się nie będziemy. reguł inferencyjnych oraz reguł kolizyjnych.: M. określa się niekiedy mianem reguł egzegezy tekstu prawnego. ss. by normy wyinterpretowane z przepisów nie były między sobą niezgodne3. wskazując tylko na podstawowe rodzaje niezgodności norm. Nadto słowem „wykładnia” określa się niekiedy także rozstrzyganie problemów dotyczących obowiązywania w danym systemie prawnym norm między sobą niezgodnych rozstrzyganie przez zastosowanie odpowiednich reguł kolizyjnych. Poznań 1972. Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego. Szerzej por. Wykładnia przepisów ma być zresztą przeprowadzona w taki sposób. 2 . 3 Ogół reguł dotyczących ustalania zbioru norm prawnych obowiązujących na podstawie określonych aktów prawodawczych. Zieliński.oddzielenie operacji interpretowania norm z przepisów i wnioskowania z tych norm o innych normach zaliczanych do systemu jest często bardzo trudne. 26 i n. a więc ogół dyrektyw interpretacyjnych w ścisłym znaczeniu tego terminu.

które bezpośrednio nakazują. W interesującym nas przypadku za sens wydawania przepisów prawnych uważać można ustanowienie określonego zespołu norm prawnych. . że teksty prawne są wytworem jednego człowieka. Z punktu widzenia semiotyki wszakże każdy napis wymaga wykładni . iż potrzeba wykładni powstaje dopiero wtedy. Przyjmowano. Interpretacja tekstów prawnych jako wypowiedzi formułujących określony zbiór norm postępowania opiera się na założeniu. W przypadku interpretowania przepisów prawnych przyjmuje się. w sposób niezgodny z rzeczywistością. iż ów „prawodawca” jest prawodawcą racjonalnym. Przyjmując tego rodzaju założenie można bowiem wyjaśnić sobie.wytworem działań człowieka. któremu przypisuje się autorstwo wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju w danym czasie. natomiast jasno zredagowane przepisy nie wymagają jakoby w ogóle wykładni. iż teksty te są racjonalnym wytworem działań człowieka . gdy pojawią się jakieś trudności z ustaleniem sensu przepisów.nawet wtedy. założenia idealizujące (fikcję). po co . gdy reguły znaczeniowe są jasne i bezsporne. Zakłada się przy tym. jeśli były one wieloznaczne. co kto kiedy czynić powinien. iż różnokształtne przepisy trzeba dopiero przełożyć na takie wypowiedzi. jaki był sens sporządzenia danego wytworu przez jakąś osobę. nawet jeśli były one wydane dwieście lat temu czy też są to ustawy uchwalone przez kilkaset osób liczący parlament.to zrobiła.a więc w pewnym sensie: dlaczego . który dokonując ich zmierzał do określonego celu kierując się konsekwentnie posiadaną w danej dziedzinie wiedzą i odpowiednio uporządkowanymi ocenami. Całą uwagę natomiast kierowano na ustalenie znaczenia poszczególnych słów i zwrotów tekstu prawnego. określanego umownie mianem „prawodawcy”.W tradycyjnej nauce o wykładni prawa nie odróżniano w sposób dostatecznie wyraźny pojęcia przepisu prawnego od pojęcia normy prawnej i nie zwracano szczególnej uwagi na to.

dostatecznie ustabilizowanymi ocenami. Zakłada się w szczególności. poprzez które skutecznie osiągnąć można przypisywany prawodawcy „cel ustawy”. wyznaczających ich adresatom zachowania takie. związana ze ścieraniem się różnych koncepcji politycznych po wydaniu danego tekstu prawnego. które stanowią ich konsekwencje itd. Jaką zaś wiedzę i jakie oceny przypisują „racjonalnemu prawodawcy” interpretatorzy tekstów prawnych. Jaka zaś była „naprawdę” wiedza i oceny tak pojmowanego „prawodawcy”. każde użyte przezeń wyrażenie jest potrzebne do wyinterpretowania określonych norm. ss. co do skutków społecznych realizacji nakazywanych przezeń działań. Szerzej zajmuje się tą problematyką teoria prawa. a na podstawie tej wiedzy ustanawia takie normy. Studium z metodologii prawoznawstwa. w którym formułuje przepisy: każdemu wyrażeniu nadaje ściśle określony sens. Następnie zakłada się. względnym 4. Warszawa 1973. a wydając kolejno przepisy prawne. iż ów „prawodawca” ma doskonałą wiedzę o języku. a mianowicie zamierzony stan spraw społecznych.oraz że ma doskonałą wiedzę pozalogiczną. to uznaje też za obowiązujące takie normy. Nowak. w każdym momencie zmierzał do ustanowienia uporządkowanego systemu norm prawnych. jako że ów „prawodawca” jest jedynie konstrukcją myślową prawników. Por. że posiada on doskonałą wiedzę logiczną: nie ustanawia norm między sobą niezgodnych. 35 i n. jeżeli ustanawia określone normy postępowania. „Racjonalność prawodawcy” jest więc czymś relatywnym. szerzej: L. to sprawa sporna. tego oczywiście rozstrzygnąć się nie da. np.konsekwentnie kierującym się w swym działaniu określoną wiedzą i usystematyzowanymi. . używając dwóch odmiennych zwrotów ma co innego na myśli itd. które mają uzasadnienie aksjologiczne w przypisywanym mu systemie ocen. Interpretacja prawnicza. 4 .

Fikcja „racjonalnego prawodawcy” służy przede wszystkim do usprawiedliwienia przyjmowanych przez prawników dyrektyw interpretacyjnych. którzy faktycznie redagują i wydają w imieniu państwa przepisy prawne. 10 § 1 kod. zazwyczaj wszakże są to definicje regulujące (np. art. które nakazują tak. że dane przepisy należy tak właśnie. zwłaszcza orzecznictwie sądów. a nie inaczej interpretować. to jest to wykładnia nie do przyjęcia. jeśliby zaś były to przepisy wydane w różnym czasie. Analogiczną rolę do przepisów wyznaczających sposób wykładni tekstu prawnego spełniają w kwestiach bardziej szczegółowych definicje legalne (definicje sformułowane w aktach prawodawczych).Oczywiście ludzie. często wyraźnie przejawiają brak konsekwencji we wspomnianych dziedzinach. to znaczy oficjalnie nakazuje się. Jeśli np. .bo nie dopuszcza się myśli. przeważnie jednak są one wytworem tradycji prawniczej przyjętej w akademickiej doktrynie prawniczej (w przyjmowanych przez naukę wzorach rozwiązywania zadań pewnego rodzaju) czy też w orzecznictwie. a nie inaczej rozumieć określone słowo czy zwrot językowy występujący w tekście prawnym.: „Pełnoletnim jest ten. aby „z woli prawodawcy” miały obowiązywać normy między sobą niezgodne itp. to widocznie prawodawca wydając przepisy późniejsze uchylił przepisy wcześniejsze . Przepisy prawne formułują definicje ustanawiające w sposób wyraźny wiążące reguły znaczeniowe w odniesieniu do języka prawnego. na podstawie reguł znaczeniowych danego języka z przepisów prawnych można było wyinterpretować dwie normy między sobą niezgodne. Dyrektywy interpretacyjne. cyw. Wykładnia tekstu prawnego dokonana przez określony organ państwa w określonym trybie może mieć charakter prawnie wiążący. reguły inferencyjne i kolizyjne są częściowo sformułowane w przepisach prawnych dotyczących sposobu rozumienia innych przepisów (a więc w metaprzepisach). reguł inferencyjnych i kolizyjnych.

jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi”. mianowicie: art. . trzy przepisy tworzące art. § 2: „Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej”. 51 kod. § 3: „Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną”. 51 § 1: „Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem. Np.kto ukończył lat osiemnaście”). Są to definicje mające postać definicji równościowych albo swoistego rodzaju definicji przez postulaty. wyznaczają reguły znaczeniowe dla terminów „przynależność” i „rzecz główna”. ujęte w zespoły kilku przepisów wyznaczających reguły znaczeniowe dla jednego lub nawet kilku terminów. cyw.

do określenia nakazywanej czynności. 853 § 1 kod. 854 kod. W najprostszym przypadku przepis wskazuje jakiś obowiązek postępowania przy użyciu tego rodzaju zwrotów. „musi”. . w czasie teraźniejszym lub przyszłym. iż dany czyn „podlega karze”: przepis taki jest z jednej strony formą wysłowienia zakazu danego czynu (norma sankcjonowana).w związku z odpowiednimi przepisami proceduralnymi . . by w każdym przypadku w protokole zajęcia zapisywał wartość zajmowanych przedmiotów.Komornik oznacza w protokole zajęcia wartość każdej zajętej ruchomości” (art... w którym po prostu używa się czasownika w trybie oznajmującym. w jaki w tych przepisach wysłowione zostają normy prawne. Podobnie należy rozumieć np. paragrafy czy ustępy zdań w sensie gramatycznym. cyw. zasadniczy tekst ustawy czy rozporządzenia składa się z ponumerowanych jako artykuły.) rozumieć należy jako normę nakazującą komornikowi. a z drugiej strony jest .dla norm nakazujących. do których norma jest kierowana. czy ewentualnie pewne fragmenty w pełni rozwiniętych norm prawnych. przepis: .dla norm zakazujących. jak „nie wolno”.. uzupełniające przepisy zawierają dodatkowe określenia. okoliczności jej zastosowania oraz nakazywanych czynów . Rodzaje przepisów prawnych Jak już powiedzieliśmy. Często bywa tak. Można dostrzec wiele ich rodzajów ze względu na sposób. cyw. albo zwrotów takich.zwykłą formą .” Formą wysłowienia normy zakazującej jest często przepis głoszący. które nazywamy przepisami prawnymi. że obok przepisu zawierającego w ogólnym zarysie określenie adresata normy. rozszerzające lub zwężające zakres adresatów. „ma obowiązek” itp. „obowiązany jest”. Często spotykaną formą przepisu służącego do wysłowienia normy nakazującej jest przepis. art. „nie może” itp.inne. post. Np.§ 2. jak „powinien”.: „Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie. post. zakres zastosowania czy zakres normowania.

których to dotyczyć może. znaczy czasem tyle. iż ktoś „może domagać się”. z drugiej strony . bywają używane w języku prawnym i prawniczym zamiennie. jednocześnie zaś zakazuje się innym osobom ingerować w daną sferę jego działania. Przepisami. że zezwala się mu na dokonywanie pewnych czynności. czy też. lecz te osoby. „ma uprawnienie”. są przepisy zawierające zwroty. Zwroty te.są bardzo wieloznaczne i stąd zasadniczo różne może być znaczenie przepisów zawierających te zwroty. iż „wolno” coś czynić: stwierdzają one wtedy. Zwrot. że temu komuś należy się jakieś świadczenie ze strony innej osoby. ale co do czynów wymienionych w przepisie czyni się zezwalający wyjątek i sformułowaną w innych przepisach normę ogólniejszą należy rozumieć jako ograniczoną tymi wyjątkami. mianowicie normy nakazującej odpowiednim organom państwa dokonać wymierzenia sankcji osobie. których interpretacja nastręcza szczególne trudności i powoduje nieporozumienia. choć w przepisie takim mowa jest o udzielaniu zezwolenia jakiejś osobie („z wyłączeniem innych”). z jednej strony. iż ktoś „ma prawo”. że wprawdzie czyny danego rodzaju są na ogół zakazane. „ma prawo”. znaczy w pewnych przypadkach tyle. Adresatem tak wysłowionej normy jest oczywiście nie osoba otrzymująca zezwolenie. co do której w należyty sposób stwierdzono. bezpodstawnego ingerowania w daną sferę działań osoby otrzymującej zezwolenie. „może” coś czynić. W szczególności zwrot. W najprostszym przypadku przepisy zawierające te wyrażenia rozumie się jako wypowiedzi głoszące. czy też że norma taka zostaje właśnie uchylona.wysłowienia normy sankcjonującej. w gruncie rzeczy jest on pewną postacią wysłowienia normy zakazującej wszystkim innym. Przepis zawierający ten zwrot brany w takim rozumieniu staje się pewną postacią . iż ktoś „może”. którym się ingerowania w pewne sprawy zakazuje. „ma prawo” coś czynić. że brak jest w danej ustawie normy zakazującej danej czynności. A więc. iż przekroczyła normę sankcjonowaną.

oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński złożone przez mężczyznę i kobietę przed urzędnikiem stanu cywilnego. takimi jak zawieranie małżeństwa.normy nakazującej. sporządzanie testamentu. Czynności. w którym komuś przyznaje się kompetencję. charakterystyczny dla prawa cywilnego..„bycia uprawnionym wobec. takimi jak posypywanie chodników piaskiem w czasie gołoledzi. o których mowa w przepisach. wnoszenie aktu oskarżenia. rozdz. nabiera charakteru aktu zawarcia małżeństwa i powoduje w konsekwencji powstanie określonych obowiązków prawnych dla małżonków i innych osób..” jest odwrotnością stosunku „bycia zobowiązanym wobec. przekładany być może (interpretowany) jako norma nakazująca jakieś postępowanie. zwłaszcza dla prawa zobowiązań.. wywożenie śmieci. trzepanie dywanów. przechodzenie przez pewien obszar itp. mogą być prostymi czynnościami psychofizycznymi.”. Stosunek „bycia zobowiązanym wobec. wydawanie wyroku sądowego.. jeśli jest dokonane zgodnie z przepisami prawnymi. nie jest jednak jedynego rodzaju stosunkiem między jakimiś dwoma podmiotami... zawieranie umowy kupnasprzedaży itp. Pojęcie przyznania kompetencji jest pojęciem szczególnie złożonym i wymaga obszerniejszych wyjaśnień co do tego. a mianowicie normy nakazującej dokonać danego świadczenia na rzecz osoby określonego w przepisie rodzaju .. stosunek „bycia uprawnionym wobec.albo czynnościami konwencjonalnymi. (Por. Użyty w przepisach zwrot „może”.”. jak przepis.) Niektóre przepisy prawne pewnym czynnościom psychofizycznym określonych osób nadają określone szczególne znaczenie prawne. . iż komuś przyznaje się kompetencję (upoważnienie do) dokonania jakiejś czynności. Czynność taka jest „ważna”. „ma prawo” oznacza często. Gdy w przepisach spotykamy się z tym znaczeniem zwrotu „ma prawo” (w których to przypadkach najwłaściwiej byłoby używać zwrotu „ma uprawnienie”). jaki może być wyznaczany przez normy prawne. IX § 2.. .” i odwrotny .jako recypienta tego świadczenia. Tak np.

to orzeczenie to będzie „ważne”. 117 § 1 kod. jak między rodzicami a dzieckiem. przez przysposobienie (adopcję) powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek. Jeżeli sędzia i ławnicy orzekną w sposób przewidziany dalszymi obowiązującymi ich przepisami. cyw. Tak np. Przepisy prawne przyznające jakiemuś podmiotowi kompetencję do dokonania określonej czynności konwencjonalnej są postacią słowną szczególnego rodzaju .jeśli zostaje dokonana przez odpowiednią osobę w przewidziany sposób. Przepisy prawne mogą więc między innymi głosić w takiej czy innej formie. Podobnie np. Przez ważnie dokonaną czynność prawną zmienia się istniejąca sytuacja prawna .dla jakichś adresatów powstają nowe obowiązki lub obowiązki takie dla kogoś ustają. Art. upoważnienie do dokonania pewnej czynności konwencjonalnej. to postanowienie takie byłoby nieważne.). 14 kod.art. umowa przez nie zawarta jest nieważna (może być ono tylko posłańcem np. iż Piotr Janowski przysposobił małoletniego Jana Piotrowskiego. zanoszącym do sklepu pieniądze i odbierającym towar dla rodziców)5. stąd dla przysposabiającego powstanie obowiązek utrzymywania i wychowywania przysposobionego. że jakimś osobom przyznaje się kompetencję. czynność jest „nieważna” jako czynność prawna (jest dotknięta sankcją nieważności). prokurator albo rada gminy. Przepis ten przyznaje sądowi działającemu jako władza opiekuńcza kompetencję do orzekania przysposobienia. nie stwarzałoby nowej sytuacji prawnej. nie stwarzałoby dla nikogo obowiązków. Prokurator ani rada gminy nie mają bowiem do tego kompetencji. dla przysposobionego powstanie obowiązek poddania się kierownictwu przysposabiającego itd. Gdyby postanowienie o przysposobieniu wydał np. jeśli dokona jej kto inny albo w niewłaściwy sposób. rodz. sześcioletnie dziecko nie może ze skutkiem prawnym zawrzeć umowy kupna-sprzedaży (poza bieżącymi drobnymi zakupami . i opiek. głosi: „Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego”.

norm prawnych, a mianowicie norm kompetencyjnych. Norma taka głosi: „Jeżeli podmiot K (uzyskujący kompetencję) dokona określonej czynności konwencjonalnej Ck, to podmiot P (podległy kompetencji) powinien czynić Cp”. W szczególności wyróżniać należy normy kompetencji prawodawczej oraz normy kompetencji do zaktualizowania czyjegoś obowiązku prawnego 6. Norma kompetencji prawodawczej nakazuje, aby w każdym przypadku, gdy określony organ państwa w określonej dziedzinie spraw poprzez wydanie przepisów w określonej ustawie ustanowi jakieś normy postępowania każdy obywatel i każdy organ państwa, którego to może dotyczyć, przestrzegał tych norm jako obowiązujących norm prawnych. Adresatem takiej normy kompetencyjnej jest więc nie organ otrzymujący kompetencje prawodawcze, lecz każdy podmiot podlegający danej kompetencji. Stosunek między podmiotem uzyskującym kompetencję a podmiotem podlegającym kompetencji jest szczególnego rodzaju stosunkiem, wyznaczanym przez normę kompetencyjną. Przykładem kompetencji do zaktualizowania czyichś obowiązków jest kompetencja organów administracji wojskowej do wzywania do odbycia zasadniczej służby wojskowej w określonym terminie i jednostce. Organy te nie mają kompetencji do ustanawiania obowiązku odbycia służby wojskowej: obowiązek ten został ustanowiony uprzednio w przepisach wydanej przez Sejm ustawy. Jest to jednak początkowo obowiązek potencjalny tylko, który zostaje zaktualizowany przez konkretne wezwanie właściwego organu administracji, działającego w myśl przyznanych mu do tego kompetencji. Terminu „kompetencja” używa się tradycyjnie w prawoznawstwie przede wszystkim wtedy, gdy chodzi o upoważnienie do dokonania pewnej czynności konwencjonalnej przez jakąś osobę jako organ państwa w imieniu państwa. Jeśli chodzi o czynności konwencjonalne osób nie będących organami państwa, mówi się często, że służy im „możność prawna” dokonania danej czynności.
5

Ten ostatni termin jest jednak wieloznaczny (kompetencja, zezwolenie, umożliwienie faktyczne ze względu na obowiązywanie jakichś norm prawnych - por. rozdz. X § 1). 6 Szerzej: K. Świrydowicz, Analiza logiczna pojęcia kompetencji normodawczej. Warszawa - Poznań 1981, ss. 27 i n. Problem zinterpretowania przepisów zawierających zwroty takie, jak „ma prawo”, „może” itp. jako formułujących określone normy prawne nie sprowadza się zresztą tylko do ustalenia, o które ze znaczeń takiego wieloznacznego zwrotu w danym przepisie chodzi. W jakimś jednym przepisie określane być mogą zarówno jakieś zezwolenia, jak i uprawnienia względem kogoś czy kompetencje (w szczególności roszczenia). Udzielenie jakiemuś podmiotowi kompetencji do dokonania pewnej czynności może być połączone z ustanowieniem dla niego obowiązku dokonania danej czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie albo z brakiem obowiązku jej dokonania. Sędzia orzekający jednoosobowo ma kompetencję wydawania wyroków w imieniu państwa, to znaczy, iż wszyscy powinni traktować wydany przezeń należycie wyrok jako wyrok wydany przez organizację państwową i podporządkować się zawartym w nim nakazom. Sędzia ma przy tym co do tego obowiązek: w określonej proceduralnie sytuacji nie wolno mu nie wydać wyroku. Przy tym przepis, poprzez który nakazuje się organowi państwa dokonać pewnej czynności konwencjonalnej, rozumiany jest jednocześnie jako przepis udzielający temu organowi kompetencji do dokonania danej czynności. W zawiłych sprawach cywilnych przewodniczący sądu ma kompetencję do tego, by zarządzić wniesienie pisemnej odpowiedzi na pozew przez stronę pozwaną, ale nie ma co do tego obowiązku, wolno mu zażądać i wolno mu nie zażądać odpowiedzi, zależnie od uznania tego za konieczne (z tym, że skądinąd ma obowiązek dążyć do jak najlepszego rozpoznania sprawy). Obywatel jest upoważniony (ma kompetencję) do wzięcia

udziału w głosowaniu powszechnym: wrzucenie przez niego kartki do urny w okolicznościach przewidzianych przez przepisy ordynacji wyborczej staje się „ważnym” aktem głosowania, który komisja wyborcza musi wziąć pod uwagę przy obliczaniu wyników głosowania. Udział w głosowaniu, czynienie użytku z przysługującej kompetencji nie jest jednak zwykle obowiązkiem prawnym obywatela (choć w pewnych sytuacjach może być obowiązkiem moralnym). Przepis zezwalający komuś na dokonanie jakiejś czynności konwencjonalnej może być rozumiany przede wszystkim jako sposób sformułowania odpowiedniej normy kompetencyjnej. Istotną sprawą jest złożona współzależność przepisów. Przepis: „Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską” (art. 92 kod. rodz. i opiek.) sam przez się nie wskazuje nikomu obowiązków ani nie przyznaje kompetencji czy uprawnień, poprzez które powstawałyby obowiązki dla innych. Dopiero gdy przepis ten rozpatrywać będziemy w związku z przepisami art. 95 i następnych kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdzimy, że w tym zespole przepisów wyrażone zostały normy: 1) iż osoba sprawująca władzę rodzicielską nad dzieckiem powinna kierować jego wychowaniem (art. 96) aż do chwili pełnoletności; 2) iż do tego czasu ma ona obowiązek zarządzać majątkiem dziecka (art. 101), w związku z czym 3) ma kompetencje podejmowania działań w imieniu dziecka, w wyniku czego powstaną lub zaktualizują się obowiązki dziecka lub obowiązki innych osób w stosunku do dziecka (art. 98); 4) ma kompetencję do domagania się pomocy sądu opiekuńczego potrzebnej do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej, co znaczy, że sąd opiekuńczy ma obowiązek pomocy tej udzielić (art. 100); dalej, 5) że aż do pełnoletności dziecko pozostając pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo (art. 95 § 2), itd. Tak więc przepis art. 92 kod. rodz. i opiek. odgrywa rolę tylko pewnego uzupełnienia przepisów zawierających wskazania obowiązków osób sprawujących władzę rodzicielską oraz obowiązków innych podmiotów w stosunku do osób

sprawujących tę władzę, a mianowicie przez określenie, że obowiązki te trwają do momentu pełnoletności dziecka, zresztą określonego przepisem innej ustawy (art. 10 kod. cyw.). Ze względów redakcyjnych należy odróżniać przepisy samodzielne oraz przepisy w jakimś punkcie odsyłające do określeń zawartych w przepisach poprzednio wydanych lub przepisy blankietowe, które głoszą, iż bliższe określenie co do adresata, okoliczności lub nakazywanego czynu zostaną ustanowione w przyszłości przez organ uzyskujący do tego kompetencję. Okoliczności, w jakich wiążące są wskazania przepisów dawnych, a w jakich - przepisów wydanych na ich miejsce, są określane w szczegółach przez przepisy przechodnie. § 3. Typy dyrektyw wykładni Sposób dokonywania wykładni w ścisłym znaczeniu wyznaczony jest przez przyjmowane w danym czasie w danym kraju dyrektywy wykładni. Są to dyrektywy interpretacyjne różnego rodzaju i o różnym stopniu szczegółowości. W najbardziej ogólnym zarysie należy odróżnić tzw. językowe dyrektywy wykładni od dyrektyw pozajęzykowych. Językowe dyrektywy wykładni wskazują, w jaki sposób można przełożyć interpretowane przepisy prawne na równoznaczne z nimi, na gruncie reguł danego języka, normy postępowania - przy uwzględnieniu wszystkich elementów kontekstu językowego, w którym zostały one sformułowane. Jeżeli zgodnie z regułami znaczeniowymi danego języka takiego przekładu (zrekonstruowania normy zakodowanej w przepisie) można dokonać w jeden i tylko jeden sposób, uzyskując normy między sobą zgodne, to odwoływanie się do innego sposobu wykładni naruszałoby zasady kultury prawnej państwa praworządnego (tak właśnie należałoby rozumieć tradycyjną dyrektywę clara non sunt interpretanda). Językowe dyrektywy wykładni są w każdym razie punktem wyjścia do interpretacji tekstu prawnego, choć mogą

okazać się same przez się niewystarczające do rozwiązania zadania interpretacyjnego. Jeśli dany przepis czy zespół przepisów prawnych nie jest językowo jednoznaczny - co znaczy, iż można na podstawie tego tekstu odtworzyć ze względu na jego wieloznaczność słownikową lub składniową nie jakąś jedną, lecz kilka odmiennych od siebie norm postępowania w danej sytuacji, albo wynik interpretacji nie jest dostatecznie jasny (np. zrekonstruowana norma zawiera termin nie mający dostatecznie wyraźnej treści i stąd w znacznym stopniu nieostry), to wówczas należy dokonać wyboru jednego z dopuszczalnych językowo rozwiązań interpretacyjnych jako rozwiązania właściwego.

Należy wtedy odwołać się do innego typu dyrektyw interpretacyjnych, a mianowicie do funkcjonalnych dyrektyw wykładni, które nakazują wybrać to z dopuszczalnych językowo konkurencyjnych rozwiązań interpretacyjnych, przy którym zrekonstruowana na podstawie tekstu prawnego norma prawna miałaby najsilniejsze uzasadnienie aksjologiczne w ocenach przypisywanych przez interpretatora „racjonalnemu prawodawcy” - albo tak rozumieć niejasny językowo przepis, aby odtworzona na jego podstawie norma była normą uzyskującą odpowiednie uzasadnienie aksjologiczne. Skoro bowiem zakłada się, iż przepisy zostały wydane przez „prawodawcę racjonalnego”, to jeśli nawet przyjmiemy, iż wysłowił się on niejasno czy też wieloznacznie (uchylenie założenia racjonalności językowej), przyjmujemy wszakże nadal założenie, iż stanowiąc normy w postaci tych przepisów zmierzał przecież, jako podmiot racjonalny, do osiągnięcia pewnych najbardziej wartościowych w świetle jego ocen stanów rzeczy (założenie racjonalności aksjologicznej) - i to powinno przesądzać o wyborze któregoś z dopuszczalnych rozstrzygnięć interpretacyjnych. § 4. Językowe dyrektywy wykładni Językowe dyrektywy wykładni można podzielić na dwie grupy: z jednej strony, dyrektywy dekodowania idiomatycznego i dyrektywy uadekwatniające, z drugiej dyrektywy ujednoznaczniające 7. Pierwsza grupa dyrektyw dotyczy tego, jak na podstawie przepisów różnorodnego kształtu, nie formułujących norm w sposób bezpośredni, lecz za pomocą swoistych idiomów, odtworzyć wypowiedzi formułujące nakaz czy zakaz jakiegoś postępowania, choćby w sposób na razie niejasny i niejednoznaczny, wstępnie wyznaczające zakres zastosowania i zakres normowania oraz tego, jak z różnych przepisów uzupełniających przepis podstawowy pozbierać elementy potrzebne do określenia

tych zakresów. Ta grupa językowych dyrektyw wykładni, dotyczących zasad przekładu wielu różnokształtnych fragmentów tekstu prawnego na wstępnie wyinterpretowane wypowiedzi normatywne, obejmuje dyrektywy trudne do zwięzłego scharakteryzowania. Są one w pewnym sensie odwróceniem dyrektyw, często bardzo nieokreślonych i chwiejnych, dotyczących sposobu zapisywania (kodowania) norm prawnych w przepisach prawnych. Najprostsze dyrektywy tego rodzaju wstępnej interpretacji stanowią odpowiednik tego, o czym była mowa w poprzednim paragrafie przy omawianiu różnych form przepisów prawnych: np. dyrektywę, że przepis głoszący, iż taki a taki podmiot to a to czyni w określonych okolicznościach, należy interpretować jako normę nakazującą dokonanie tej czynności; albo dyrektywę, że przepis głoszący, iż taki a taki czyn podlega takiej a takiej karze, należy interpretować z jednej strony jako normę zakazującą tego czynu, z drugiej strony - jako normę nakazującą określonemu przez inne przepisy organowi w trybie określonym przepisami proceduralnymi wymierzyć tego właśnie rodzaju karę. Jeżeli zaś przepis nakazuje dokonać jakiejś czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie, należy interpretować, iż zawiera normę udzielającą kompetencji do dokonania tej czynności, to znaczy nakazującą podmiotom podległym tej kompetencji podporządkować się np. wydanemu wyrokowi. Ale np. przepisy głoszące, iż ktoś „może” coś czynić, podlegają, jak była o tym mowa, bardzo różnej interpretacji. Zwykle odtwarza się nie jedną normę na podstawie jednego przepisu, lecz na podstawie mniej czy bardziej obszernego zbioru przepisów prawnych odtwarza się całe zespoły rzeczowo powiązanych ze sobą norm prawnych (instytucje prawne) - a najczęściej poszczególnego przepisu nie da się zrozumieć w oderwaniu od innego czy innych. Szczegółowo patrz: M. Zieliński, Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, wyd. cyt., ss. 46 i n.
7

Drugą grupę językowych dyrektyw wykładni, znacznie częściej omawianą w literaturze prawniczej, tworzą dyrektywy dotyczące sposobu ustalania znaczenia poszczególnych zwrotów we wstępnie wyinterpretowanych wypowiedziach normatywnych. Słowa, z których składają się teksty aktów prawodawczych, mają na ogół jakieś mniej czy bardziej określone znaczenie w języku potocznym danego kraju. Niekiedy jednak definicje legalne zawarte w tekście prawnym nadają użytym w nich słowom i zwrotom odmienne znaczenie (np. art. 50 kod. cyw.: ,,Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością” - co wyraźnie nie odpowiada potocznemu rozumieniu terminu ,,część składowa nieruchomości”). Zdarza się przy tym nawet, iż w poszczególnych gałęziach prawa czy poszczególnych ustawach używa się określonego zwrotu w odmiennych znaczeniach. Językowe dyrektywy wykładni drugiej grupy nakazują zwrotom zawartym w tekście prawnym przypisywać przede wszystkim takie znaczenie, jakie mają one w języku potocznym, a odstępować od tej zasady tylko w tych przypadkach, gdy przepisy zawierają definicję legalną przypisującą odmienny sens danym zwrotom lub gdy są inne podstawy po temu, by przyjąć odmienne niż w języku potocznym znaczenie danego zwrotu8. Nakazują przy tym przyjmować w toku interpretacji, że każdy wyraz w danej ustawie używany jest we wszystkich przepisach w tym samym znaczeniu, a jeśli używa się dwóch odmiennych terminów (np. „rozporządzenie” i „rozrządzenie” majątkiem), to mają one odmienne znaczenie; że żadnego zwrotu użytego w ustawie nie można uznać za zbędny itp. Jak łatwo dostrzec, te bardzo ogólne dyrektywy językowe wykładni są odpowiednikiem założeń co do racjonalności językowej „prawodawcy”. Bardziej szczegółowe dyrektywy językowe, dotyczące sposobu rozumienia poszczególnych terminów języka prawnego nie zdefiniowanych w tekście prawnym, są wyznaczane przez doktrynę prawniczą na podstawie

Tradycyjnie przyjmowane językowe dyrektywy wykładni zestawił J.analizy znaczeniowej odpowiednich fragmentów tekstu prawnego. s. Wróblewski . 245 i n. 8 . w których dany termin występuje (kontekst językowy wyrazu czy wyrażenia).Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa 1959.

którego kwalifikacje nie uległy zmianie i są już zakładowi pracy znane.. a więc sposób zgrupowania przepisów tej ustawy w księgi.prawodawcę”. że ma ona umożliwić zakładowi zatrudniającemu nowego pracownika zapoznanie się z jego kwalifikacjami i walorami przed zawarciem z nim stałej umowy o pracę. że istotną cechą umowy o pracę na okres próbny jest to. Jeśli np. To ustalenie prowadzi do wniosku. odpowiadać będzie za naruszenie przepisów bhp w braku szczegółowego przepisu co do odpowiedzialności za naruszenie danego przepisu o pracy młodocianych. Jednym z elementów tworzących kontekst językowy jakiegoś rozważanego przepisu jest systematyka ustawy. to nie wiadomo stąd jeszcze. tytuły. dochodzi się do ustalenia. kto narusza przepisy o ochronie pracy młodocianych. Jeżeli przepisy o ochronie pracy młodocianych należą do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.Analiza znaczeniowa prowadzi między innymi do ustalania stosunków między zakresami nazw użytych w ustawie. Analiza znaczeniowa prowadzić może do ustalenia. że taka umowa nie może być zawarta po raz drugi co do tego samego rodzaju pracy między tym samym zakładem pracy a pracownikiem. działy. że postanowienie jest jednym z gatunków orzeczeń sądowych. co stanowi cechy konstytutywne w treści danej nazwy. że zakres nazwy „postanowienie” jest podrzędny względem zakresu nazwy „orzeczenie”. w której przepis ten się mieści. Tak więc np. iż wszelkie normy. odnoszą się do postanowień. to ten. rozdziały i oddziały. Odwoływanie się przy wykładni przepisu do wskazówek płynących z systematyki ustawy określa się . to wiemy stąd. a to jest istotnym czynnikiem w wykładni językowej. w których mowa o orzeczeniach sądowych. W tym przypadku analiza znaczeniowa łączy się wyraźnie z rozważaniami nad domniemywanym celem wprowadzenia danej instytucji prawnej przez . do wyroków sądowych. jeśli natomiast norma mówi o postanowieniu sądowym. ustalimy. co jest istotne dla danego pojęcia. czy odnosi się to do orzeczeń innego gatunku.

Niezgodności norm mogą być niezgodnościami formalnymi lub niezgodnościami prakseologicznymi. gdy dany przepis został ustanowiony.). 244 § 1 kod. tytuł II „Użytkowanie wieczyste” oraz tytuł III „Prawa rzeczowe ograniczone”. spółdzielcze prawo do lokalu w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych i hipoteka”. Nakazują one odrzucać jako niedopuszczalną taką interpretację tekstu prawnego. Tak np. gdy normy te mają choćby częściowo wspólny zakres zastosowania (dotyczą tych samych adresatów znajdujących się w tychże samych okolicznościach). w kodeksie cywilnym księga II: „Własność i inne prawa rzeczowe” składa się z trzech tytułów: tytuł I „Własność”. Z takiego układu tytułów księgi II kodeksu wnosić można. zastaw. jakie znaczenie ma obecnie dane wyrażenie. Interpretator w niektórych przypadkach bierze pod uwagę nie tylko to. gdy dwie . w wyniku której należałoby przyjąć. cyw. natomiast ich zakresy normowania (rozdz.jako odrębną kategorię dyrektyw wykładni) wyróżnia się dyrektywy systemowe. a w tym ostatnim określa się (art. Mówi się wówczas o aspekcie historycznym wykładni. iż w rozumieniu ustawy użytkowanie wieczyste różni się zasadniczo od zwykłego użytkowania i nie jest w rozumieniu ustawy „ograniczonym prawem rzeczowym”. IX § 5) są między sobą w tym sensie niezgodne. iż formułuje się w nim normy między sobą w takim czy innym sensie niezgodne. Jako szczególną kategorię dyrektyw językowych (a zdaniem niektórych autorów . lecz również to. iż „Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie. że zawarte w nich nakazy nie mogą być zarazem zrealizowane. które zmierzają do uzyskania wewnętrznej spójności systemu wyinterpretowanych z tekstu prawnego norm. O sprzeczności norm mówimy wtedy.mianem argumentum a rubrica. O niezgodności formalnej norm (sprzeczności lub przeciwieństwie) mówimy wtedy. jakie znaczenie językowe miało to wyrażenie wówczas. służebność.

jeśli jest .to nie dopuszcza się myśli. na gaszenie ognia i na zaczynienie ciasta na chleb. A jeśli niezgodność norm jasno sformułowanych w tekście prawnym jest oczywista wówczas przyjmuje się w doktrynie prawniczej reguły kolizyjne. np. Niezgodność prakseologiczna norm polega na tym.i odwrotnie. Np. Jeżeli tedy wystąpią okoliczności należące do wspólnej części zakresu zastosowania takich dwóch norm. albo zużyć tę samą beczkę wody w całości na podlanie ogrodu. Dyrektywy wykładni mogą dążyć do wyeliminowania niezgodności formalnej norm. Jeśli niekiedy uchyla się założenie racjonalności „prawodawcy” w zakresie posługiwania się językiem. można przy tym nie pojechać do żadnego z tych trzech miejsc. trzy normy nakazują tej samej osobie być w tym samym czasie w trzech odległych miejscach. przekracza tym samym drugą. a przekraczając jedną z nich tym samym realizuje drugą 9. gdy jest otwarte”. iż chociaż można zrealizować dwie takie normy..Otwórz okno. uchylające którąś z niezgodnych norm. że zrealizowanie jednej z nich uniemożliwia zrealizowanie pozostałych.prawodawca źle się wyraził” . „Zamknij okno. natomiast druga z nich zakazuje tego. by „prawodawca” ustanawiał i uznawał za nadal obowiązujące normy między sobą sprzeczne lub sobie przeciwne. to w sytuacji takiej adresat obu norm realizując jedną z nich.. ale w świetle naszej wiedzy wiadomo. to skutki zrealizowania nakazów sformułowanych w jednej z nich unicestwiają skutki zrealizowania drugiej (np. wskazując taką interpretację. co pierwsza norma nakazuje . dopuszczając możliwość. . O przeciwieństwie norm mówimy wtedy. bezpośrednio nie dotyczą tego samego zakresu czynów. iż .normy mają choćby częściowo wspólny zakres zastosowania. a beczkę wody zużyć do kiszenia ogórków. iż niezgodne formalnie nakazy nigdy jednocześnie nie znajdą zastosowania. gdy rozważane normy mają choćby częściowo wspólny zakres zastosowania. w której zakres zastosowania którychś z tych norm zostałby ograniczony w ten sposób.

„Studia Filozoficzne” 1978 nr 11. O rodzajach i odmianach niezgodności norm.zamknięte”). 93 -103. z jakiej perspektywy rozpatrujemy skutki zrealizowania danych norm (np. Należy uwzględnić. jako że nie mają one na celu takiego czy innego ukształtowania terenu. ss. lub o unicestwienie w jakimś istotnym z przyjętego punktu widzenia stopniu. jak w podanym przykładzie. Jest to charakterystyka sprzeczności norm w stosunkowo najprostszym przypadku. Może przy tym chodzić o całkowite unicestwienie skutków zrealizowania drugiej normy. Piotrowski. nie są prakseologicznie niezgodne normy nakazujące więźniom obozów koncentracyjnych kopać rowy i następnie je zasypywać. szerzej: M. 9 . Por. lecz upokorzenie więźniów bezsensowną robotą).

zarówno zaliczane do pierwszej. dążenie do eliminowania niezgodności norm systemu prawnego itd. Łatwo zrozumieć. możliwie najlepsze uzasadnienie aksjologiczne w ocenach przypisywanych „prawodawcy”. przy którym wyinterpretowane normy miałyby odpowiednie. jak i do drugiej grupy opierają się więc na wykorzystaniu wielu różnorodnych elementów.prawodawcy”. iż przepisy prawne jasno i bezspornie formułują określoną normę postępowania. iż norma ta nie ma odpowiedniego uzasadnienia aksjologicznego w ocenach przypisywanych . potoczne i wyspecjalizowane znaczenia użytych w ustawie słów. to znaczy stan rzeczy. który chce się przez wydanie ustawy osiągnąć. czy w przypadkach. Oceny przypisywane „prawodawcy” mogą być odtwarzane na podstawie deklaracji formułowanych we wstępie do ustawy (preambuła. gdy według językowych dyrektyw wykładni stwierdza się.Dyrektywy wykładni językowej przepisów prawnych . bądź na . Funkcjonalne dyrektywy wykładni Scharakteryzowaliśmy poprzednio funkcjonalne dyrektywy wykładni jako dyrektywy.oraz problem. wykrywając jakoby cele. cechy konstytutywne w treści pewnych nazw. które nakazują dopatrywać się takiego sensu przepisów prawnych (czy też innych tekstów uznawanych za akty prawotwórcze). sposób usystematyzowania przepisów. można taki wynik wykładni odrzucić. arenga) wskazujących „cel ustawy” (ratio legis). § 5. Wiążą się z tym dwa rodzaje problemów: w jaki sposób ustala się oceny przypisywane „prawodawcy”. styl redagowania ustaw. jakie oceny mogą stanowić uzasadnienie dla innych jasno i bezspornie sformułowanych norm systemu prawnego.. takich jak tradycyjne sposoby zakodowania norm w przepisach. Częściej jednak ustalanie „ocen prawodawcy” polega bądź na domysłach. wykazując. do których zmierza . jaką wagę mają wiadomości z zakresu semiotyki dla badania tej problematyki.

tyle tylko. iż te ostatnie oceny mogą ulegać zmianom.. Ze względu na to. czy też okoliczności i podmioty takie. Z drugiej strony.odpowiednio” do jakichś sytuacji „podobnych”. Jeśli jednak brak jest tego rodzaju wyraźnych wskazówek w tekście ustawy lub w zasadach wykładni . które są wymienione w przepisie. czy odtwarzany na ich podstawie zakres zastosowania normy ma obejmować tylko okoliczności i podmioty.odwołaniu się do ocen deklarowanych w oficjalnym uzasadnieniu aktu prawodawczego albo wręcz do ocen zawartych w programie politycznym grupy rządzącej. iż nie wiadomo.prawodawcy” w zakresie kierowania się określonym systemem ocen . art. a przyjąć takie znaczenie. W jednym i drugim przypadku zakłada się racjonalność . przy którym dla zrekonstruowanej normy można byłoby wskazać odpowiednie uzasadnienie aksjologiczne. jak wymienione w przepisie. Funkcjonalne dyrektywy wykładni nakazują w przypadkach. czy zakres normowania wyinterpretowanej normy ma dotyczyć czynów określonych w przepisie. czy też takich i „podobnych”. co w świetle ocen przypisywanych „prawodawcy” zasługiwałoby na potępienie (argumentum ab inutili sensu. cyw. Konieczność odwołania się do funkcjonalnych dyrektyw wykładni może powstać wtedy. stosuje się odpowiednio przepisy o nieodpłatnym przechowaniu”.lub też nie wiadomo. odrzucić te jego znaczenia. Niekiedy tekst ustawy wyraźnie stwierdza. mówi: „Jeżeli znalazca przechowuje rzecz u siebie.nie za czyny podobne. gdy przepisy prawne są z językowego punktu widzenia zredagowane na tyle niejasno. 184 § 2 kod. w prawie karnym prawnicy przyjmują zasadę. Np. aktualnie czy też w okresie wydania ustawy.. powstają spory. np. gdy tekst prawny jest wieloznaczny. że przypisuje mu się odmienny system ocen. ab absurdo). w których odtworzona z tekstu norma nie znajdowałaby uzasadnienia aksjologicznego albo wręcz nakazywała czynić coś. czy należy odwoływać się do systemu ocen oficjalnie deklarowanego. oraz im „podobne” . że dany przepis odnosi się . iż należy wymierzać karę tylko za czyny wyraźnie zakazane w ustawie karnej .

jak dla pierwszej.dlatego. czy też normę nakazującą podmiotom takim jak A. że rozważany przepis formułuje normę dotyczącą tylko wymienionych w nim podmiotów. Jeśli np. czy przez ten teren wędrowny cyrk może prowadzić swoje tresowane wielbłądy i osły. a osły spełniają podobne funkcje. jak bydło domowe w Europie. w okolicznościach takich jak W czynić C i czyny z jakiegoś punktu widzenia takie jak czyny C. która dotyczy . Jeśli natomiast uważa się. organ administracyjny ze względu na stwierdzone ognisko pryszczycy wydał przepis zakazujący przeprowadzać przez ten teren bydło.. Wykładnia z analogii (analogia legis). że uzasadnienia takiego brak. która a simili ich również dotyczy.przyjmowanych przez doktrynę prawniczą. czy przepis zawiera normę nakazującą tylko podmiotom wymienionego w nim rodzaju A w wymienionych okolicznościach W czynić C. by zapobiec rozpowszechnianiu się choroby. to interpretatorzy odwołują się do domyślnego uzasadnienia aksjologicznego norm zawartych w przepisach. a nie dotyczącą (argumentum a contrario) jakichś innych. co wielbłądy. okoliczności i czynów. Wielbłądy odgrywają w gospodarce wielu krajów rolę taką. czy jakieś nie wymienione w przepisach podmioty. powstaje pytanie. lecz o to. to uznaje się. Nie o funkcje gospodarcze jednak w tym przypadku chodzi (te „podobieństwa” nie wchodzą w tym przypadku w rachubę). iż gdy zachodzi wątpliwość językowa. a przepis jest pod tym względem z językowego punktu widzenia niejasny. uzasadnienia aksjologicznego w ocenach przypisywanych . okoliczności i czyny uznamy za „podobne” do wymienionych w przepisie i uznamy. a więc czy zakaz dotyczący przeprowadzania bydła dotyczyć ma także tych zwierząt. to wybiera się jako właściwy ów drugi sposób rozumienia przepisu . polega na tym. iż dla normy dotyczącej elementów „podobnych” dopatruje się takiego samego.prawodawcy” (argumentum a simili). Właśnie wskazanie odpowiedniego uzasadnienia aksjologicznego w ocenach przypisywanych „prawodawcy” rozstrzyga o tym. że przepis zawiera normę.

Tak np. która nie odpowiadałaby ocenom przypisywanym „prawodawcy”. natomiast nie podlegają osły. natomiast przyjmując. w których stwierdza się. i oczywiste jest z językowego punktu widzenia. że rozważany przepis brany w interpretacji jednoznacznie wyznaczonej przez językowe dyrektywy wykładni (wykładnia literalna) formułowałby normę. gdy zachodzi potrzeba wyboru znaczenia uznawanego za „prawidłowe” w przypadkach. jako że co do nich zakaz nie miałby uzasadnienia aksjologicznego. Od tej istotnej zasady dopuszcza się jednak czasami wyjątki.na żądanie jej właściciela. aby zachować założenie jego racjonalności co do konsekwentnego kierowania się określonym systemem ocen. w okolicznościach określonych w art. właścicielowi gruntu nakazane jest ustanowienie za wynagrodzeniem służebności drogi koniecznej dla dojazdu do działki nie mającej dostępu do drogi publicznej .przede wszystkim zwierząt parzystokopytnych . W państwie praworządnym przyjmuje się jako ogólną zasadę wykładni. przyjmując iż „prawodawca źle wysłowił swoją myśl”. iż nie dotyczy on . by twierdzić. 145 kod.podlegają jej wielbłądy. mianowicie gdy są dostatecznie wyraźne i niesporne podstawy. uzyskuje się normę mającą odpowiednie uzasadnienie aksjologiczne w ocenach „prawodawcy”. natomiast a contrario nie dotyczy osłów. Stąd a simili zakaz dotyczy przeprowadzania nie wymienionych w przepisie wielbłądów. cyw. iż dopiero wtedy bierze się pod uwagę domniemywane „cele ustawy” (a więc system ocen przypisywanych „prawodawcy”) przy rozstrzyganiu problemów interpretacyjnych. Uchyla się wówczas założenie racjonalności „prawodawcy” w zakresie posługiwania się językiem. że interpretowany tekst prawny jest wieloznaczny lub z językowego punktu widzenia niejasny. Przepis jest językowo całkowicie jasny i jednoznaczny. iż przepis formułuje normę mającą szerszy niż przy wykładni literalnej zakres stosowania lub normowania (wykładnia rozszerzająca) albo węższy zakres zastosowania lub normowania (wykładnia zwężająca).

władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie”.np. co przy wykładni literalnej prowadziłoby do przyjęcia normy głoszącej. kierując się domniemywanym uzasadnieniem aksjologicznym normy. w odróżnieniu od interpretowania według analogia legis. 69 § 1 kod.. a nie ma takiego obowiązku wobec matki. to po przysposobieniu dziecko ma obowiązek poddać się jedynie władzy rodzicielskiej przysposabiającego ojczyma. lecz drogi koniecznej dla dojazdu. rodz. iż:. wdowy. iż jeśli dziecko przysposabia (adoptuje) mąż jego matki.przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska nad przysposobionym”. a z czasem art. iż dotyczy on nie tylko służebności drogi koniecznej. iż w przepisie chodzi o sytuacje nie tylko wymienione.przeprowadzenia linii elektrycznej. rodz. jeśli wykracza poza przypadki niewątpliwych błędów redakcyjnych ustawy czy korekturę znaczenia przepisów oczywiście przestarzałych. Należy zwrócić uwagę. Należy zwrócić uwagę. kiedy to przepis jest w danej chwili językowo niejasny. iż przyjmowanie zwężającej czy rozszerzającej wykładni przepisów o jasnym językowo znaczeniu. Odwrotnie . iż nie odnosi się on do przypadków adopcji pasierbów. dodając: „Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka. ale i wyrażenia zgody na przewód konieczny. łatwo prowadzić . i op. lecz i podobne. iż w przypadku wykładni rozszerzającej przyjmujemy szerszy zakres zastosowania czy normowania wbrew jasnemu językowo znaczeniu przepisu. przyjmuje się taką wykładnię rozszerzającą tego przepisu. wobec czego przepis interpretowano zwężające. z 1950 r. która też zostaje zwolniona z obowiązków i pozbawiona kompetencji związanych ze sprawowaniem opieki rodzicielskiej. uznając istotną potrzebę społeczną zapewnienia każdemu możliwości elektryfikacji budynków. Niemniej. przyjmując. z 1964 r. odpowiednio to wyjaśnił. 123 § 2 kod. a my wybieramy rozumienie. głosił. Oczywiście tak ujęte normy byłyby niedorzeczne z punktu widzenia ocen przypisywanych „prawodawcy”. art.

Reguły tego rodzaju wnioskowania (reguły inferencyjne) opierają się na zakładaniu jakichś związków między rozważanymi normami. Sprawa wymaga jednak dokładniejszego omówienia. że wyjątki nie mogą być rozszerzane i w żadnym przypadku nie można przepisu interpretować w taki sposób. ale również takie normy.za zgodą rady wydziałowej . że exceptiones non sunt extendendae. to uznaje się zwykle. to przepis ten należy tak rozumieć. które zostały wywnioskowane z tych pierwszych według określonych reguł wnioskowania (reguł inferencyjnych). Wnioskowania prawnicze Jak już była o tym mowa. że niedopuszczalne jest. XIV § 1). by egzaminowali asystenci. Normy postępowania nie są jednak wypowiedziami prawdziwymi ani fałszywymi. rozdz.adiunkci. jeśli w przepisie formułowany jest jakiś wyjątek od ogólnie obowiązującej zasady. którym się zazwyczaj posługujemy. które zostały ustanowione w formie przepisów prawnych. oraz jeśli uzna się. odnosi się do procesu uznawania jakichś zdań za prawdziwe ze względu na uprzednie uznanie prawdziwości jakichś innych zdań jako przesłanek (por. a wyjątkowo tylko . że do rozważanego systemu . to ściśle biorąc ma się na myśli wnioskowanie ze zdania stwierdzającego przynależność jakiejś normy N1 do rozważanego systemu norm o zdaniu stwierdzającym przynależność również jakiejś normy N2 do tego systemu. by dopuszczał on dalsze jeszcze wyjątki od zasady. że jeśli z normy N1 „wynika” norma N2. Pojęcie wnioskowania. Można by też wskazać bardziej szczegółowe dyrektywy wykładni. Jeśli się skrótowo używa takiego wyrażenia. Np. docenci i wykładowcy. Jeśli więc studentów mogą egzaminować profesorowie. nie można więc w tym sensie mówić o wnioskowaniu z jakichś norm o innych normach.może do dowolnego zmieniania treści ustawy pod pozorem dokonywania wykładni. § 6. za obowiązujące prawnie uważa się nie tylko te normy. W szczególności może to być reguła inferencyjna głosząca.

co głosi drugie zdanie (por. że do tego systemu norm należy norma N2. Wynikanie definiowaliśmy poprzednio jako stosunek zachodzący między jakimiś zdaniami w sensie logicznym. ale nie może być fałszywe. skoro to jest konieczne do zrealizowania normy N1. taki mianowicie. a to ze względu na jakiś związek rzeczowy czy formalny między tym. Normy prawne obowiązują z „woli prawodawcy”. iż gdy mówi się o takim wynikaniu. iż jeśli niemożliwość zrealizowania normy N1 bez zrealizowania normy N2 stwierdzana jest na podstawie wiedzy. zdaniami w sensie logicznym. Do założeń o racjonalności prawodawcy przyjmuje się między innymi to. a zrealizowanie N1 możliwe jest tylko przy zrealizowaniu nakazów zawartych w normie N2. Rozwijając potoczne intuicje dotyczące „wynikania norm” można by przyjąć.norm należy norma N1. że jest „prawodawcą racjonalnym”. co się rozumie przez „wynikanie normy z normy”. jak „prawdziwy” czy „fałszywy”.. Inaczej mówiąc przyjmuje się.wynikanie normy z normy” przyjąć jednak by można. że przy prawdziwości pierwszego z nich drugie nie tylko nie jest. co głosi pierwsze. że z normy N1 wynika norma N2. a zrealizowanie normy N2 jest warunkiem koniecznym zrealizowania normy N1. o którym prawnicy zakładają. aby była zrealizowana norma N2. Odtwarzając potoczne intuicje znaczeniowe wiązane z wyrażeniem . jak była o tym mowa. jeśli bez zrealizowania normy N2 niemożliwe jest zrealizowanie normy N1. Takiego rozumienia słowa „wynikanie” nie można wszakże odnosić do norm. które nie są. to uznać też należy. aby zrealizowana była norma N1. że zrealizowanie normy N1 jest warunkiem wystarczającym zrealizowania normy N2. VII § 6). rozdz. Powstaje jednak w związku z tym pytanie. a więc nie odnoszą się do nich w ogóle takie orzeczniki. to życzy też sobie. to ma się zwykle na myśli związek między jakimiś normami N1 oraz N2 polegający na tym. że zakres zastosowania oraz zakres normowania bezpośrednio . i tym. że jeśli życzy on sobie.

że w danym systemie obowiązują jakieś inne. należy pamiętać o tym. jako wywnioskowane z norm sformułowanych w przepisach. następnie wnioskowania oparte na instrumentalnym wynikaniu norm ze względu na odpowiednie związki przyczynowe . że jakieś normy obowiązują jako normy prawne ze względu na to. że obowiązuje norma zakazująca zabijać jastrzębie.określony przez normę N2 zawiera się odpowiednio w zakresie zastosowania oraz zakresie normowania bezpośrednio określonym przez normę N1. nie opartych na wynikaniu. że obowiązuje prawnie norma zakazująca zabijać dzikie ptactwo. wynikałoby niewątpliwie. które nie opierają się na tak czy inaczej pojmowanym wynikaniu norm. jakie reguły inferencyjne przyjmowane są przez prawników w danym kraju. można by mówić o instrumentalnym wynikaniu normy N2 z normy N1 .a wreszcie wnioskowania. Obok reguł wnioskowań prawniczych nakazujących uznawać za obowiązujące prawnie takie normy. jeśli zważyć. ale . mówić będziemy o logicznym wynikaniu normy N2 z normy N1 ze względu na tego rodzaju wiedzę. zazwyczaj przyjmowane są inne jeszcze reguły wnioskowań. że obowiązywanie normy pozostaje zawsze w decyzji prawodawcy. Jeśli natomiast niemożliwość zrealizowania normy N1 bez zrealizowania N2 powstaje ze względu na określone związki przyczynowe między zrealizowaniem czynów wskazywanych przez pierwszą i przez drugą normę. które „wynikają” z norm sformułowanych w wydanych przez organy państwa przepisach. że jastrząb to ptak dziki. takie albo inne normy uznaje się (albo się ich nie uznaje) za obowiązujące prawnie. że prawodawca („racjonalny prawodawca”) konsekwentnie kieruje się w swej działalności określonymi ocenami. Omówimy kolejno wnioskowania prawnicze oparte na logicznym wynikaniu norm (w poprzednio określonym znaczeniu). W zależności od tego. Przyjmując.ze względu na stwierdzenie odpowiedniego związku przyczynowego. Z tego. lecz jedynie na założeniu.

jak rachunek zdań w logice formalnej.ze względu na jakąś normę czy zespół norm. co odpowiada wprawdzie potocznym intuicjom.wniosek. Pomijając nieporozumienia polegające na utożsamianiu zdania i normy. że taka norma obowiązuje prawnie. a więc określających czyn jako nakazany. trudna i dyskusyjna. Wnioskowania oparte na logicznym wynikaniu norm Nie zbudowano dotąd takiego systemu logiki norm. to znaczy logiki zdań mówiących o kwalifikacji jakiegoś czynu ze względu na określoną normę czy spójny zespół norm. jaki można byłoby przyjąć na . że norma „x powinien czynić C” jest równoważna zdaniu „Jeśli x nie czyni C. Sprawa zbudowania logiki norm jest nadzwyczaj zawiła. Zwróćmy uwagę na sposób pojmowania logicznego wynikania norm. ale budzi wiele zastrzeżeń przy konsekwentnym rozwinięciu tej koncepcji. fakultatywny czy indyferentny . Przejście od logiki norm do logiki deontycznej pozwala w praktyce rozwiązywać wiele zadań myślowych istotnych z punktu widzenia prawoznawstwa. w jakim formułując związki logicznego wynikania norm miałaby ona dawać podstawy do formułowania opartych na nich reguł inferencyjnych. że byłaby nieprzydatna dla prawoznawstwa. opartą na zależnościach między realizacją rozważanych norm. to następuje sankcja S”. Inna koncepcja polega na utożsamianiu lub upodobnianiu logiki norm i logiki deontycznej. gdyby prawodawca zakaz ten co do jastrzębi wyraźnie uchylił. a współcześnie należy zanotować istotny postęp w rozwoju logiki deontycznej10. który byłby tak powszechnie przyjęty. dozwolony. Jest kilka sposobów budowania logiki norm. zakazany. § 7. byłby błędny. Interesować się będziemy nią tylko w ograniczonym zakresie. przyjmując. koncepcja ta w jej rozwinięciu wymaga tak szerokiego pojmowania sankcji. że normy utożsamia się ze zdaniami. Jeden z nich polega na tym. Można też wskazać na koncepcję logiki norm w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Logika deontyczna jako formalizacja rozumowań normatywnych.). Użyliśmy zwrotu „gdy. Ziemba. Przy niektórych zakazach „jest W” bywa zastępowane wyrażeniem „jest kimkolwiek w jakiejkolwiek sytuacji” . przy czym w przypadku normy indywidualnej za x podstawiamy jakąś nazwę indywidualną. Normom postępowania możemy nadawać ogólną postać: „Powinno być tak: gdy x jest W. także: Z. to x czyni C”. W tej formule x jest zmienną oznaczającą jakiś podmiot zdolny do podejmowania postępowania (jeśli norma ma być dorzeczna). „Studia Filozoficzne” 1972 nr 2. Ziembiński...”. w którym się urodził. że ukończył 18 lat.. aby zaznaczyć.. itp. s.a wówczas zwrot „gdy x jest W” w praktyce można pominąć. to.. a w przypadku normy generalnej wyrażenie „gdy x jest W.. a nie „jeżeli. gdyż ten powodowałby wystąpienie wielu komplikacji formalnych. itp.. to x czyni C” poprzedzamy kwantyfikatorem ogólnym co do x... 10 . 211 215. że znalazł się na skrzyżowaniu dróg przed czerwonym światłem.gruncie tej ostatniej koncepcji.”. że chodzi tu o innego rodzaju swoisty związek niż związek implikacji. że x znalazł się w określonej sytuacji (że wyrządził drugiemu szkodę. 114. O warunkach zastosowania logiki deontycznej we wnioskowaniach prawniczych. Zmienna C określa konkretny czyn jakiejś osoby albo abstrakcyjnie określony rodzaj zachowania. Warszawa 1969. ss. jak i cechy takie oto. że ogłoszono pobór rocznika. Szerzej: Z. to. Zmienna W w tej formule oznaczać może zarówno cechę czy zespół cech wiązany z osobą x (że jest mężczyzną. Por.)..

Związek wynikania logicznego normy z normy . x czyni . iż motocykl jest pojazdem samochodowym (według definicji pojazdu samochodowego). Jeżeli każdy człowiek (domyślnie: podlegający odpowiedzialności z art. to poszczególny człowiek. że poszczególny człowiek jest elementem klasy ludzi. który wyrządził komuś szkodę. obejmuje albo jest tożsama z klasą sytuacji. x czyni C” wynika logicznie ze względu na zdanie Z norma N2 o budowie: „Powinno być tak: gdy x jest T. czego zapis wymagałby przyjęcia bardzo złożonej struktury formalnej tej normy w pełnym jej rozwinięciu). definicję wynikania logicznego. który wyrządził drugiemu z winy swej szkodę.każdy swojego. 415 kod. że zakres nazwy W jest zamienny albo nadrzędny w stosunku do zakresu nazwy złożonej „W i S zarazem”) albo twierdzenia o charakterze empirycznym (że np. powinien tę właśnie szkodę wynagrodzić (normatywne dictum de omni). który wyrządził drugiemu z winy swej szkodę. Jeśli każdy właściciel pojazdu samochodowego powinien swój pojazd zarejestrować. a wynagrodzenie danej szkody jest elementem klasy czynów polegających na wynagradzaniu wyrządzonej szkody. ze względu na to. to każdy właściciel motocykla powinien swój pojazd zarejestrować. że klasa takich sytuacji.). iż x jest T. taką. jeśli jakiś człowiek. szkody tej nie wynagrodzi. zakres nazwy „należyty zabieg agrotechniczny” jest nadrzędny wobec zakresu nazwy „oranie pola w należytym czasie”). bardziej szczegółową. Nie będzie zrealizowana norma nakazująca każdemu wynagradzanie wyrządzonej przezeń szkody. a klasa czynów C obejmuje albo jest tożsama z klasą czynów D. powinien ją wynagrodzić. jeśli nie zarejestrują swych pojazdów właściciele motocykli (oczywiście . Nie będzie zrealizowana norma nakazująca rejestrowanie pojazdów samochodowych. ze względu na to.D”. jeżeli zdanie Z głosi.Można byłoby przyjąć np. cyw. iż z normy N1 o budowie „Powinno być tak: gdy x jest W. iż x jest W. Skądinąd zdanie Z może mieć charakter twierdzenia logicznego (np.

„Każdy zawsze powinien jeśli naciśnie na sygnalizator. to Piotrowski jako pełniący w tym czasie służbę strażnik powinien skontrolować ładunek samochodu wyjeżdżającego 30 VIII 1994 o godz. że zdania opisujące wyznaczany czyn są logicznie równoważne (I prawo De Morgana. definicja implikacji). a także do uznania normy konkretnej ze względu na uznanie odpowiedniej normy abstrakcyjnej.10. Jeżeli każdy pełniący służbę strażnik powinien kontrolować ładunki samochodów wyjeżdżających z fabryki. czekać na straż ogniową” . na której opiera się operacja subsumpcji prawniczej. iż każdy i tylko człowiek jest . Prowizorycznie przyjęta definicja wynikania logicznego normy z normy ze względu na określone zdanie o charakterze twierdzenia logicznego czy pozalogicznego wymaga wielu zastrzeżeń i komentarzy. że ze względu na wiedzę empiryczną. Jeżeli decydujemy się określać wynikanie norm odwołując się do samej tylko wiedzy o stosunkach między zakresami zastosowania czy też zakresami normowania tych norm. „Każdy zawsze powinien nie naciskać na sygnalizator lub czekać na straż ogniową”. to Piotrowski powinien sprawdzać ich stan hamulców. to musimy zgodzić się np. 11. Jeśli Piotrowski powinien stale dokonywać obsługi technicznej samochodów w zakładzie pracy. w toku której uznaje się za obowiązującą prawnie normę indywidualną czy normę generalną mniej ogólną ze względu na uznanie za obowiązującą ogólniejszej normy generalnej. a więc każdy i tylko przypadek zrealizowania pierwszej normy jest przypadkiem zrealizowania drugiej i trzeciej normy. ze względu na wiedzę. Ze względu na wiedzę logiczną równoważne logicznie są normy: „Każdy zawsze powinien nie czynić tego.zgodnie z określoną wiedzą logiczną czy pozalogiczną stanowi między innymi podstawę do sformułowania reguły inferencyjnej.a to ze względu na to. że obsługa techniczna to zespół czynności obejmujących między innymi kontrolę stanu hamulców. by naciskać na sygnalizator i nie czekać na straż ogniową”.

Z normy „Powinno być tak: gdy x jest W. to x czyni C i czyni D” wynika logicznie norma o budowie „Powinno być tak: gdy x jest W. „zrealizować zespół czynów C oraz D” (np. Ale przy zwykłym wysłowieniu normy w postaci „Każdy. „zrealizować czyn będący zarazem czynem C i D” (np. to czyni C. jeśli w świetle tej wiedzy czyny bezpośrednio nakazane przez normę N2 są nakazane bezpośrednio do zrealizowania przez normę N1. choć niekoniecznie wszelkie czyny nakazane przez N1 są nakazane przez N2. to x czyni C” ze względu na wiedzę. wnioskiem dziwacznym. Jest to bardzo wąska definicja wynikania logicznego normy z normy ze względu na wiedzę logiczną czy pozalogiczną o stosunkach między zakresami zastosowania lub zakresami normowania tych norm. . powinien czynić D”. a następnie napalić pod kotłem). przynajmniej na pozór. z normy zakazującej zabijać człowieka wynika norma zakazująca zabijać dwunogi nieopierzone.dwunogiem nieopierzonym. należałoby uznać za obowiązującą w polskim systemie prawnym normę zakazującą zabijać dwunogi nieopierzone. Inaczej mówiąc z normy N1 wynika logicznie ze względu na przyjmowaną wiedzę norma N2. powinien czynić C i D” powstają wątpliwości. W zależności od przyjętego rozumienia zwrotu „czynić C i D „z normy nakazującej czynić C i D wynika albo nie wynika nakaz czynienia D (np. bez uprzedniego nalewania wody). „zniszczyć sprzęt i napalić w piecu” może być rozumiane jako „zniszczyć sprzęt przez napalenie nim w piecu” . tylko napalić pod kotłem. kto jest W. czy wynika z niej norma „Każdy. Ze względu na wieloznaczność słowa „i” zwrot „czynić C i D” znaczyć może „czynić C i czynić Z)”. natury logicznej. co wydaje się. ze względu na uznanie za obowiązującą w polskim systemie prawnym normy zakazującej zabijać ludzi.nie inaczej). kto jest W. nalać wody do kotła. a przechodząc do uznawania norm za obowiązujące w systemie prawnym. że ktokolwiek czyni C i czyni D.

co jest konieczne do niezrealizowania się tego stanu rzeczy. aby obcy wywiad poznał tajemnice wojskowe. które uniemożliwiłyby im udzielanie pomocy zagrożonym: a więc ratownikom nie wolno upić się. według których należy uznać za obowiązujące wspomniane dwie normy-konsekwencje normy podstawowej. Dyrektywy (reguły). co jest warunkiem wystarczającym zrealizowania się tego stanu rzeczy. co jest warunkiem wystarczającym niezrealizowania się tego stanu rzeczy . lekarstwa itp.§ 8. a . Z drugiej strony. zakazane jest dopuszczenie do tego. wyjechać ze strzeżonego przez nich obszaru. to nakazane jest niezbędne zabezpieczenie odpowiednich dokumentów. co jest warunkiem koniecznym zrealizowania tego stanu rzeczy. to przyjąć należy. można by nazwać: 1) dyrektywą instrumentalnego nakazu oraz 2) dyrektywą instrumentalnego zakazu.oczywiście jeśli jakieś inne normy ustanowione przez tego prawodawcę nie wchodzą w tym przypadku w rachubę. Jeśli np. wyłączyć telefonu itp. Ze względu na tę normę zakazane są wszelkie takie zachowania adresatów. Jeśli więc prawodawca ustanowił normę nakazującą komuś zrealizować pewien stan rzeczy. są im nakazane wszelkie takie działania. przygotować do użycia sprzęt. jeśli zakazane jest realizowanie pewnego stanu rzeczy. iż wynika z tej normy: 1) norma nakazująca czynić wszystko. i zakazane jest czynić cokolwiek. to nie tylko czynność bezpośredniego udzielania pomocy jest przedmiotem obowiązku ratowników. Wnioskowania oparte na instrumentalnym wynikaniu norm Jeżeli norma nakazuje dyżurnym ratownikom pogotowia górskiego udzielać pomocy każdemu zagrożonemu niebezpieczeństwem turyście. które są konieczne. Odpowiednio. oraz 2) norma zakazująca czynić cokolwiek. którym rozporządzają. by skutecznie nieść pomoc: a więc ratownicy powinni się odpowiednio ubrać. to nakazane jest czynić wszystko.

że obowiązuje norma: „Powinno się nie pozostawiać włączonego żelazka elektrycznego na drewnianym stole”. Jeśli więc komuś dla usunięcia owoców zwisających z jego własnych drzew . Prawodawca. które mogą być konieczne do zrealizowania tego stanu rzeczy przez adresata. a jednocześnie zakazywał działania. Inaczej bowiem ustanawiając nakaz zrealizowania jakiegoś stanu rzeczy należałoby dodatkowo ustanowić normy co do wszelkich czynności. kto nie wiedziałby o związku przyczynowym między pozostawieniem żelazka a pożarem11.chyba że prawodawca wyraźnie wypowiedział się odmiennie. że jest konieczne do zrealizowania tego stanu. nakazywałby realizowanie pewnego stanu rzeczy. A więc jeśli obowiązuje norma: „Powinno się nie wywoływać pożaru” i prawdą jest.zakazane np. ale problem ten wykracza poza zainteresowania logiki. Mówiąc o instrumentalnym wynikaniu normy z normy pamiętać należy. Przyjęcie dyrektywy instrumentalnego nakazu i dyrektywy instrumentalnego zakazu jest nieuniknione dla prawodawstwa. że: „Pozostawienie włączonego żelazka elektrycznego na drewnianym stole wywołuje pożar”. o którym wie. który np. to wynika stąd. że wynika ona w tym rozumieniu przy założeniu pewnych związków przyczynowych między działaniami adresata a wskazywanym przez normę stanem rzeczy. postępowałby w sposób nieracjonalny. chyba że chodziłoby mu o to. nawet tego. to zakazane mu jest również uniemożliwiać działania konieczne do zrealizowania tego stanu rzeczy . by w każdym przypadku mieć możność wymierzenia sankcji za nieposłuszeństwo wobec nakazu albo zakazu. a to byłoby praktycznie niewykonalne. studiowanie takich dokumentów w zatłoczonym wagonie kolejowym. Jeśli przy tym komuś zakazane jest uniemożliwiać realizowanie przez innego członka społeczeństwa określonego stanu rzeczy. Norma taka obowiązuje każdego. Powstaje tu oczywiście problem skutków prawnych zawinionej czy niezawinionej nieznajomości związku przyczynowego.

Wnioskowania. cyw. Jest to terminologia o tyle wadliwa. należy uznać za obowiązującą taką normę postępowania. można by uznać za wnioskowania w pewnym sensie niezawodne. o których była mowa w tym i poprzednim paragrafie. wiedząc o zależności przyczynowej. w praktyce prawniczej spotyka się wnioskowania oparte na przypuszczeniach. ktoś zabobonny 11 .). Łatwo dostrzec. a następnie nie uznałby za obowiązującą normy. a to się wyklucza. W tradycji prawniczej wnioskowania z norm o normach opierające się na związkach przyczynowych między stanami rzeczy wskazywanymi przez normy są określane mianem wnioskowań „z celu na środki”. jeśli to jest do zerwania owoców konieczne. 149 kod. Toteż w sytuacjach. O prawodawcy. a właścicielowi gruntu sąsiedniego zakazane jest temu przeciwdziałać. Wnioskowania oparte na założeniu konsekwencji ocen „prawodawcy” Oprócz wnioskowań opartych na poprzednio określonym „wynikaniu” normy z normy. że aby osiągnąć pożądany stan rzeczy (cel działania). § 9. o których nie wspominają przepisy przezeń ustanowione. to ewentualnie wolno mu wnieść drabinę. że zmienił pierwotne ustanowienie. musielibyśmy orzec. który zakazałby wszystkim obywatelom wykonania pewnego działania. byłby jaskrawie niekonsekwentny. które tylko w jego wyobrażeniach są przydatne do osiągnięcia danego celu. Np. że wnioskowania tego rodzaju prowadzić mogą do wniosków wielce wątpliwych. która znalazłaby uzasadnienie aksjologiczne w ocenach uzasadniających według naszego domysłu normy wyraźnie w ustawie wyrażone. Gdyby zaś nie uznał normy instrumentalnie wynikającej z normy ustanowionej. ktoś może podejmować jako środki takie działania. że „prawodawca” ustanawiając normy prawne kieruje się zawsze jakimś określonym systemem ocen.wolno wejść na grunt sąsiedni (art. iż obywatel A powinien powstrzymać się od tego działania.

za pomocą którego spowoduje jego śmierć. uważając to za środek. Zakazane jest przez prawo międzynarodowe prowadzenie wojny bakteriologicznej. Tradycyjne sformułowania łatwo poddać krytyce.może zniszczyć podobiznę swego wroga. które to badania mogą stanowić środek do osiągnięcia celów humanitarnych albo antyhumanitarnych. . np. temu zakazane jest i działanie do tego celu wiodące”.: „Komu zakazany jest cel. a przecież nie są zakazane badania nad rozwijaniem się epidemii. Pomieszano tu bowiem sprawę związku celu i środków (to znaczy: subiektywnego powiązania w czyjejś świadomości myśli o pewnym działaniu ze stanem rzeczy osiąganym przez to działanie) i sprawę obiektywnego związku między pewnym stanem rzeczy a warunkami wystarczającymi czy koniecznymi do jego powstania.

kto zakłada. przyjmując. wprawdzie nie ustanowioną w sposób wyraźny. że jeśli dla osiągnięcia pewnego stanu rzeczy ustanowił on normę nakładającą na . . Przyjęcie jednak co do tej sytuacji wniosku odmiennego nie prowadziłoby do jakiejś nieuniknionej niezgodności wywnioskowanej normy z normami poprzednio uznanymi za obowiązujące.nie mylić z analogia legis jako pewnym sposobem interpretowania poszczególnych przepisów ustawy). i taką też co do treści normę uznać za obowiązującą co do nie przewidzianego wyraźnie przypadku. czwarta. Jeżeli jakaś norma prawa rodzinnego w przypadku kolizji interesów rodziców i małoletnich dzieci każe dać pierwszeństwo interesom dzieci. Przykładem wnioskowań tego rodzaju jest wnioskowanie z analogii prawa (analogia iuris . n-ta. nie ustanowioną wyraźnie normę . trzecia. iż każda norma prawa rodzinnego w razie kolizji interesów daje pierwszeństwo interesom dzieci. że obowiązuje wyraźnie ustanowiona norma N1 (ewentualnie .. to można zaryzykować wniosek. podobnie druga.Ogólny schemat tego rodzaju wnioskowań przedstawia się następująco.normę znajdującą uzasadnienie aksjologiczne w tych właśnie podstawowych ocenach. dla której dopatruje się uzasadnienia aksjologicznego w postaci oceny O. choć byłoby czymś nieoczekiwanym dla kogoś. Możemy też czynić przypuszczenia co do „woli prawodawcy”. iż na podstawie wielu norm wyraźnie ustanowionych w odniesieniu do jakiejś dziedziny czynów ustala się domniemane ich uzasadnienie aksjologiczne w postaci jakichś podstawowych ocen i uznaje na tej podstawie za obowiązującą. jakąś dalszą. Wnioskowanie z analogii prawa polega na tym.. lecz znajdującą uzasadnienie aksjologiczne w tej samej ocenie O”. jakoby „z woli prawodawcy”. „Ponieważ uznaje się. że normy jakiegoś systemu prawnego mają uzasadnienie aksjologiczne w jakimś konsekwentnym systemie ocen..liczniejszy zespół norm). więc uznaje się też za obowiązującą «z woli prawodawcy)) normę N2.

Natomiast oczekiwać należy..jakiegoś adresata obowiązki uznawane za bardziej uciążliwe. Urzędnik może uważać. A więc np. co bardziej. to uznać należy. Wnioskowania według argumentum a maiori ad minus oraz argumentum a minori ad maius określa się łącznie mianem wnioskowań według argumentum a fortiori („skoro tak. to tym bardziej powinien dostarczyć je do ruchomego punktu skupu we własnej wsi. którą się opiekuje. Argumentację a fortiori można ująć w taki sposób.. rolnik .że łatwiej dostarczyć je do miasteczka.w takim . przepis: „Nie wolno deptać trawników”. zakazując komuś jakichś działań jako naruszających jakieś cenione przez siebie dobro. jest skłonny tym bardziej zakazać działań naruszających to dobro w stopniu większym (argumentum a minori ad maius). „Powinno się nie deptać trawników” można zinterpretować w ten sposób. gdzie magazyn otwarty jest w określonych godzinach. gdy grozi jej jakieś bezpośrednie niebezpieczeństwo. to tym bardziej. a co mniej uciążliwe.. że rolnikowi łatwiej jest dostarczyć płody rolne do ruchomego punktu skupu. a uciążliwsze jest oczekiwanie w domu na nieregularny przyjazd odbiorcy. ale też odniesione do jakiegoś bliżej nie określonego systemu ocen (co uciążliwsze. że będzie się ona sprowadzać do subsumpcji normy bardziej szczegółowej z przepisu zinterpretowanego w sposób oparty na domyślnych uzupełnieniach wypowiedzi prawodawcy.. a co mniej ogranicza swobodę). że prawodawca miał na myśli: „Powinno się nie niszczyć trawników .”)12. że prawodawca. Jeśli komuś nie wolno opuszczać chorej osoby. to tym bardziej nie wolno mu opuścić jej w sytuacji. Jeśli ktoś obowiązany jest dostarczyć płody rolne do miasteczka. Oczywiście określenia „mniej” i „więcej” w obu tych dyrektywach są nie tylko niejasne znaczeniowo.. że obowiązuje go norma nakładająca obowiązki mniej uciążliwe w tej dziedzinie czynów (argumentum a maiori ad minus). a to stwarza dużą dowolność w dobieraniu takich czy innych domyślnych przesłanek tego rodzaju wnioskowania.

że na trawnikach nie wolno rozbijać namiotów. 2. że domysły co do intencji prawodawcy stały się podstawą zinterpretowania przepisu „Nie wolno deptać trawników” jako wyrażającego normę: . w większym stopniu niszczy trawniki niż ich deptanie . Jaki charakter ma przepis art. który zawierałby normę kompetencyjną. 4. oraz adresata tej normy (podmiot podlegający kompetencji). 57 Konstytucji RP: „Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”? 3.. że kopanie dołów. Jakie normy i do kogo adresowane formułuje przepis art. kopać dołów itp.: „Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem . temu zakazane jest czynić więcej”.: „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudze mienie ruchome. temu nakazane jest czynić mniej”. Jakie normy sformułowane są w przepisie art. Wskaż podmiot. przy założeniu. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”.w formie zasady: „Komu zakazane jest czynić mniej.w takim stopniu jak przez deptanie lub większym”. 172 § 1 kod. 203 § 1 k. cyw. 12 Tradycyjne prawoznawstwo ujmuje argumentum a maiori w formie zasady: „Komu nakazane jest czynić więcej. ale dlatego tylko.w drodze subsumpcji wnioskujemy.k. któremu norma ta przyznaje kompetencję. Wówczas zaś. Zadania 1. Sformułuj te normy w sposób bezpośredni. rozbijanie namiotów itp. Przy takim ujęciu norma w sprawie rozbijania namiotów zostaje wprawdzie wywnioskowana z normy ogólniejszej w sposób nie budzący wątpliwości. Podaj własny przykład jakiegoś przepisu.Powinno się nie niszczyć trawników . natomiast argumentum a minori .stopniu jak przez deptanie lub większym”.

a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inną osobę. jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dziesięciu jako posiadacz samoistny. jeżeli jest to konieczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej. chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie)”? 5. Sformułuj normy zawarte w przepisie art. Może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody”. cyw.nabywa własność. 142 § 1 kod.: „Właściciel nie może się sprzeciwić użyciu. .

to czy ma on obowiązek znosić przechodzenie sąsiada przez swój grunt? 11. i opiek. Kierownictwo gospodarstwa produkującego wysokogatunkowe ziemniaki sadzeniaki zabroniło pracownikom sadzić ziemniaki na ich działkach. że zakaz ten odnosi się też do buraków pastewnych? 8. wyjaśniając. że dopuszczalne jest uznanie dziecka po jego bezpotomnej śmierci. Jan Kowalski powinien zgłosić się w określonym dniu z koniem i wozem do pracy przy budowie drogi. że w ogrodzie nie wolno dzieciom grać w piłkę nożną. na których się opierałeś. Jeśli właścicielowi gruntu obciążonego służebnością nakazane jest znosić przepędzanie przez jego grunt bydła sąsiada. Czy wolno tam grać w piłkę nożną dorosłym? Uzasadnij odpowiedź. gdy wymaga tego interes jego matki? 9. o jakie znaczenie w każdym z tych przypadków chodzi. że zakaz ten odnosi się też do sadzenia na tych działkach buraków pastewnych? Kierownictwo miejskich ogródków działkowych ustanowiło.6. chyba że dziecko pozostawiło zstępnych” (potomków). Kierownictwo ogrodu botanicznego ogłosiło. W myśl art. Czy należy sądzić.: „Uznanie dziecka (o nie ustalonym ojcostwie) nie może nastąpić po jego śmierci. Czy można tak interpretować ten przepis. Jakie wynikają stąd dla niego dalsze normy? 10. 7. rodz. że na działkach tych nie wolno sadzić ziemniaków. Czy należy sądzić.w różnych znaczeniach tego zwrotu. Podaj przykłady posługiwania się w mowie potocznej zwrotem „ma prawo” . . wskazując założenia. 76 kod.

a mianowicie zbiór zdań uznanych za prawdziwe. Oczywiście do twierdzeń nauki zalicza się zwykle jedynie twierdzenia o jakiejś większej doniosłości poznawczej lub istotnej doniosłości praktycznej. Metodologia nauk zajmuje się w szczególności sposobami odpowiedniego uzasadniania wypowiadanych twierdzeń oraz sposobami dokonywania różnych takich czynności myślowych. które mają za cel uporządkowanie naszej wiedzy w spójny zbiór zdań. Przedmiotem zainteresowania metodologii ogólnej jest wszelka nauka. ilekroć w danych warunkach ma być zrealizowany cel danego rodzaju (w rozważanym przez nas przypadku celem tym jest poznanie jakiegoś fragmentu świata). Metodologię zajmującą się czynnościami poznawczymi nazwano metodologią pragmatyczną. jak wyjaśnianie. i to sposobu nadającego się do stosowania wielokrotnie. czy też jako rezultat tego rodzaju czynności. a więc czynnościami takimi. pojmowana czy to jako pewien zespół czynności poznawczych. tworzących dorobek jakiejś dyscypliny naukowej. to znaczy świadomie stosowanego sposobu postępowania zmierzającego do osiągnięcia w danych warunkach założonego celu. Pojęcie metody poznawczej jest pojęciem podrzędnym w stosunku do pojęcia metody jakiegokolwiek działania. wyróżnianie typów itp. stawianie hipotez. Ogólna metodologia nauk i metodologie szczegółowe Ogólną metodologię nauk scharakteryzowaliśmy we Wstępie do tego podręcznika jako naukę zajmującą się metodami postępowania stosowanymi w poznawaniu świata.me- .Rozdział XXI CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA NAUK PRAWNYCH § 1. klasyfikowanie. odpowiednio uzasadnionych i uporządkowanych. natomiast metodologię zajmującą się uzyskanymi rezultatami czynności poznawczych .

np. uzasadniać i porządkować twierdzenia naukowe. Np. że tak a tak prowadzi się obserwacje. jak powinno się formułować. w geometrii. że takie a takie sposoby uzasadniania twierdzeń są współcześnie czy były w jakiejś minionej epoce uważane za wystarczające do uznania jakiegoś twierdzenia za prawdziwe. choć w różnego rodzaju naukach odgrywają często odmienną rolę.formułując zalecenia. wyjaśniać. jak udowodnić dane twierdzenie na podstawie przyjętych . które powtarzają się w wielu naukach. a stąd we wszystkich naukach konieczna jest umiejętność posługiwania się definicjami różnego rodzaju. iż tak a tak należy uzasadniać twierdzenia danego rodzaju. W naukach formalnych. że takie oto schematy wnioskowania należy uważać za poprawne i dopuszczalne. Ogólna metodologia nauk zajmuje się w sposób opisowy czy normatywny zasadniczymi typami czynności poznawczych.rejestrując jedynie. definiować itp. Metodologię nauk można uprawiać w sposób opisowy . Często jednak uprawianie metodologii opisowej splata się z formułowaniem zaleceń metodologicznych co do tego. klasyfikować. systematyzuje osiągnięte wyniki itp. Można też uprawiać metodologię w sposób normatywny . ale w naukach formalnych. twierdzenia będące konsekwencjami przyjętych definicji (a więc twierdzenia będące zdaniami analitycznymi) występują znacznie częściej niż w naukach realnych. wyniki spostrzeżeń odgrywają tylko pomocniczą rolę: nie można np.todologią apragmatyczną. że w nauce stosuje się takie a takie schematy wnioskowania (reguły inferencyjne). empirycznych. opartych przede wszystkim na sądach spostrzeżeniowych (choć oczywiście milcząco nauki empiryczne przyjmują określone twierdzenia logiki i matematyki). wszystkie nauki wymagają umiejętnego formułowania ich twierdzeń w sposób odpowiednio jednoznaczny. „doświadczalnie” uzasadniać twierdzeń geometrii. a oglądanie obrazów jakichś figur geometrycznych może jedynie naprowadzać na pomysł. że tak a tak należy obserwować. takich jak matematyka czy logika formalna.

które służyć będzie do opisywania badanych zjawisk (ustalenie aparatury pojęciowej danej nauki) oraz ustalenie dopuszczalnych w danej nauce metod uznawania twierdzeń za prawdziwe albo fałszywe. czyli pewniki) czy pewne podstawowe założenia w naukach realnych co do struktury badanego fragmentu rzeczywistości. zajmujące się opisywaniem czynności poznawczych stosowanych w poszczególnych naukach. nie ograniczony do jakiegoś czasu i miejsca związek zjawisk czy stałe prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś zjawiska ze względu na wystąpienie innego).założeń. jakie przyjmuje się w danej nauce założenia wstępne. Metodologie poszczególnych nauk zajmują się też między innymi ustalaniem przedmiotu badań danej nauki oraz problematyki badawczej. W związku z tym konieczne jest dokładne ustalenie słownictwa. W niektórych naukach dąży się do formułowania twierdzeń ściśle ogólnych (stwierdzających stały. jakie metody należy w danej nauce stosować. czyli ustalenie metod weryfikacji czy falsyfikacji twierdzeń w danej nauce. Konieczne jest też ustalenie. względnie formułowaniem zaleceń. z jednej strony. a więc aksjomaty w naukach formalnych (zwłaszcza jeśli aksjomaty te miałyby być uważane za twierdzenia oczywiste.metodologie różnych nauk przyrodniczych. metodologię matematyki czy logiki formalnej (zajmujące się zwłaszcza zasadami budowy i strukturą odpowiednich systemów aksjomatycznych pod nazwą metamatematyki czy metalogiki). to znaczy ustalaniem katalogu pytań. obok ogólnej metodologii nauk wyodrębnia się metodologie szczegółowe. a także ułatwić zrozumienie. W związku z tym. nauk społecznych itd. bez których to założeń wszelkie badanie tej rzeczywistości stawałoby się niemożliwe (np. na jakie wyniki badań danej nauki mają udzielić odpowiedzi. a z drugiej strony . o co w danym twierdzeniu chodzi. Wyróżnia się więc. co zazwyczaj . czyli kwestii. założenie o stałości przebiegów zjawisk fizycznych w danym układzie przy dokładnie takich samych stanach początkowych układu).

twierdzeń odnoszących się do zjawisk występujących w określonym przedziale czasu i określonych środowiskach. jakiego to rodzaju czynniki występujące w badanym czasie i miejscu powodują powstawanie zjawisk badanego rodzaju. Swoiste problemy metodologiczne przedstawiają twierdzenia naukowe o charakterze praw statystycznych. nie będziemy się jednak nimi bliżej zajmować. Różnią się między sobą nie tylko metodologie nauk odmiennego typu. Zmienia się więc paradygmat (model) uprawiania danej nauki. na których dana nauka się opiera. co w przypadku zasadniczych zmian przyjmowanego paradygmatu określa się mianem „rewolucji naukowej”. powodowane jest przez to. że w takim to okresie w określonym środowisku powtarzały się zjawiska określonego rodzaju. gdyż wymagałoby to odpowiednio szerszego przygotowania. a także założenia wstępne. W pewnych przypadkach zresztą poprzestanie na generalizacji historycznej. które nie mieści się w elementarnym kursie logiki dla prawników. a w związku z tym również bardzo różnorodne są metody badawcze stosowane w . iż nie potrafimy uchwycić. Problematyka nauk prawnych jest bardzo złożona i bardzo niejednorodna pod względem charakteru stawianych zadań badawczych. Dawny i nowy paradygmat mogą niekiedy nawet przez długi czas konkurować ze sobąl. W innych naukach zadowala się formułowaniem generalizacji historycznych. stwierdzającej. Powstają tu jednak swoiste trudności. § 2. zajmującą się ustalaniem problematyki i metod badań faktycznie przyjmowanych lub zalecanych w naukach o prawie2.udaje się osiągnąć tylko w przybliżeniu. ale też przemianom ulegać może metodologia poszczególnej nauki. Różnorodność problematyki i metod badawczych nauk prawnych Wśród wielu kierunków szczegółowych metodologii nauk należałoby między innymi wydzielić metodologię nauk prawnych.

Ziembiński. 2 Szerzej: Z. Warszawa 1974. jakie normy postępowania są normami obowiązującymi prawnie w danej organizacji państwowej. VIII: Teorie jako struktury.zadaniem szczegółowych nauk prawnych jest także ustalenie. by zajmować się nimi w sposób bardziej szczegółowy. dokonywanie ustaleń.naukach o prawie. kompetencje czy wolności działania w danej dziedzinie.prawnych (w ujęciu dogmatycznym czy teoretycznym). W jakimś stopniu odmienne problemy metodologiczne występują w naukach historyczno .jaka ze względu na te normy jest modalność normatywna (kwalifikacja prawna) czynów określonego rodzaju. Za zadanie szczegółowych nauk prawnych uważa się w pierwszym rzędzie rozstrzyganie problemów dogmatycznych. A. że normy prawne nakazują adresatom określone zachowania na rzecz innych podmiotów lub nakazują w określony sposób zareagować na dokonane przez kogoś czynności konwencjonalne określonego rodzaju. Chalmers. ss.134. 57 i n. 1 . Paradygmaty Kuhna. tzn. nawet przez prawników. Ze względu na to. że określonym podmiotom w danym systemie norm prawnych przysługują odpowiadające tym nakazom uprawnienia. czy też nakazują nie ingerować w pewne cudze sprawy . a w konsekwencji . Należy przede wszystkim rozróżnić nauki szczegółowe o poszczególnych gałęziach obowiązującego aktualnie prawa (zwane potocznie naukami prawno dogmatycznymi) oraz nauki teoretyczne. uprawnień czy kompetencji prawnych może być zresztą dokonywane zarówno w odniesieniu do systemu norm aktualnie obowiązujących prawnie. jak i do systemu norm prawnych obowiązujących w jakiejś minionej epoce. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa. ss. 121 . brak nam tu jednak miejsca. rozdz. Ustalanie obowiązków prawnych oraz wolności. Czym jest to. Ta różnorodność zadań i metod badawczych nie zawsze jest dostatecznie jasno dostrzegana. Wrocław 1993. Szerzej patrz np. co zwiemy nauką?.

a nawet norm niezgodnych prakseologicznie. jeśli stwierdzi się. tak aby rekonstruowany na podstawie przepisów system norm prawnych nie zawierał norm między sobą sprzecznych. iż normy ustanowione czy uznane w sposób zgodny z dyrektywami przyjmowanej doktryny „źródeł prawa” są normami obowiązującymi prawnie w danym systemie.w większej mierze jest jedynie wynikiem ustalenia się w danej kwestii poglądów mniej czy bardziej powszechnie przyjmowanych przez . czy określone normy ukształtowane zwyczajowo .za obowiązujące normy danego systemu prawnego. dotyczących uchylania norm między sobą niezgodnych. rozwiązując te zadania. Inaczej mówiąc. jak np. że nastąpiły fakty uważane według przyjętej doktryny za fakty prawotwórcze. Odtworzenie norm prawnych sformułowanych w przepisach następuje na podstawie przyjmowanego w danej doktrynie „źródeł prawa” zespołu dyrektyw interpretacyjnych. doktryny „źródeł prawa”. ukształtowanie się przekonania. Zespół przyjmowanych w danym kraju dyrektyw interpretacyjnych oraz reguł inferencyjnych i kolizyjnych częściowo tylko wyznaczony jest w sposób wyraźny przez jakieś przepisy prawne . przyjmowanej w danej społeczności państwowej. Określenie „nauki dogmatyczno-prawne” bierze się stąd. na podstawie których można odtworzyć takie właśnie sformułowane w nich normy postępowania. że dana norma zwyczajowa jest prawnie wiążąca. albo wydanie przez kompetentny organ przepisów prawnych. przeciwnych sobie. to znaczy do pewnego zespołu dyrektyw nakazujących uznawać normy ustanowione w formie przepisów prawnych wydanych przez kompetentne organy państwowe. iż uznaje się w nich w sposób nie podlegający dyskusji. a także zespołu przyjmowanych reguł inferencyjnych (dopuszczalnych schematów wnioskowań prawniczych) oraz reguł kolizyjnych.Szczegółowe nauki prawne. odwołują się do takiej czy innej. uważa się jakieś normy za normy obowiązujące prawnie w danym systemie. itd.

to przy rozwiązywaniu problemów dogmatycznych w naukach prawnych nie dopuszcza się możliwości uchylania założenia o „racjonalności prawodawcy” (co najwyżej uchyla się niektóre jego założenia składowe). jakim celom przede . zmieniać się też będą założenia dyrektyw interpretacyjnych i przesłanki entymematyczne wnioskowań prawniczych. który mógłby uchodzić za ustanowiony przez „racjonalnego prawodawcę” 3. Zespół ten .opiera się na założeniu (niewątpliwie mającym charakter założenia idealizującego. kontrfaktycznego). Jeśli jednak np. iż faktycznie zachowania jakichś producentów. konsumentów. w zależności od tego. jaki system ocen i jaką wiedzę przypisuje interpretator przepisów owemu „racjonalnemu prawodawcy”. Społeczna rola szczegółowych nauk prawnych polega bowiem na tym właśnie. Zresztą ze względu na występującą niejednokrotnie rozbieżność poglądów na to. by z każdego zespołu przepisów uznawanych za rezultat działalności prawotwórczej organów państwa odtworzyć taki system norm prawnych. Występują przy tym pewne różnice między doktryną przyjmowaną przez prawników działających w aparacie organów państwa (doktryna oficjalna) a doktryną przyjmowaną w nauce prawa (doktryna akademicka). mogą ulegać uchyleniu. kierującego się konsekwentnie określoną wiedzą i spójnym wewnętrznie systemem ocen. Oczywiście. gdy stwierdzimy. w ekonomii przy badaniu zachowań jakichś podmiotów uczestniczących w życiu gospodarczym założenia idealizujące. Zespół przyjmowanych przez prawników dyrektyw interpretacyjnych. iż mamy do czynienia z podmiotami gospodarującymi w sposób racjonalny wedle przypisywanej im wiedzy i ocen.prawników.jak była o tym mowa w rozdziale XX . sprzedawców czy nabywców odbiegają od zachowań przypisywanych jakiemuś podmiotowi racjonalnie w danej dziedzinie gospodarującemu . reguł inferencyjnych i kolizyjnych nie jest ukształtowany w sposób przypadkowy. że przepisy prawne danego systemu zostały wydane przez jednego i tego samego „racjonalnego prawodawcę”.

Rozstrzyganie tych wątpliwości dokonuje się głównie przez odwoływanie się do wskazania bezpośrednich czy pośrednich skutków społecznych takiego czy innego rozstrzygnięcia danego problemu dogmatycznego i argumentowania. Problematyka socjotechniczna podejmowana przez nauki prawne dotyczy tego. powstają nieraz spory co do przyjmowania niektórych dyrektyw interpretacyjnych czy reguł inferencyjnych (zwłaszcza np. czy to uzyskiwaną przez nie w sposób ukryty przez to. Ogólnie biorąc. jeśli sposób rozstrzygania problemów dogmatyczno-prawnych nie ma narażać prawnika na zarzut „oderwanego od życia” formalizmu. Stąd też. iż odwołując się do takich albo innych reguł interpretowania przepisów. Organom państwa pozostawia się często w jakimś stopniu swobodę wyboru decyzji. jakie dobra mają przede wszystkim chronić. problem socjotechniczny to problem sprowadzający się do pytania.wszystkim służyć mają normy danego systemu prawnego. Jeśli nawet panuje zgoda co do uznawania takich. co do dopuszczalności reguł inferencyjnych opartych na założeniu konsekwencji ocen „prawodawcy”). że byłyby to skutki pożądane czy niepożądane z określonego punktu widzenia. to sposób posługiwania się nimi niejednokrotnie w praktyce budzi wątpliwości i powoduje rozbieżności. czyli przez odpowiednie stosowanie prawa. uzyskujące co do tego kompetencję. a nie innych dyrektyw czy reguł. . czy to w sposób wyraźny określoną w przepisach prawnych. przyjmowane rozstrzygnięcia tych problemów wiązane są zazwyczaj w sposób świadomy czy nieświadomy z rozstrzyganiem problemów socjotechnicznych wiążących się ze stosowaniem obowiązującego prawa. lub też do takich albo innych założeń ocennych. z danych przepisów organy te mogą odtwarzać odmienne w jakiejś mierze normy prawne. jak uzyskiwać określone skutki społeczne przez odpowiednie stanowienie norm prawnych i odpowiednie podejmowanie takich czy innych decyzji w danym zakresie przez organy państwa. w jaki sposób umiejętnym działaniem wywoływać określone (pożądane przez kogoś) zjawiska społeczne.

to czasem dyrektywy tego rodzaju formułuje się 3 . Zazwyczaj formułuje się przy tym nie twierdzenia socjotechniczne o związku między użyciem określonych środków prawnych a wystąpieniem określonych skutków. ss. Typowe twierdzenie socjotechniczne w obrębie nauk prawnych miałoby postać zdania głoszącego. Z wielu jednak powodów swoboda eksperymentowania w interesującej nas dziedzinie jest bardzo ograniczona i prawnicy. zalecające. Jeśli skutki te uważa się za bezspornie pożądane. odwołują się głównie do zaobserwowanych w przeszłości lub w innych krajach skutków takiego właśnie. a nie innego. formułując twierdzenia socjotechniczne co do skuteczności określonych działań. Nowak. jak i związanych z nimi skutków ubocznych. zarówno skutków pożądanych. być może niepożądanych. jeśli się chce osiągnąć takie a takie skutki społeczne. szerzej: L. Oczywiście najlepszą metodą uzasadniania twierdzeń o skuteczności działania danego rodzaju ze względu na osiągnięcie zamierzonych skutków byłoby odwołanie się do eksperymentów. jakie te działania za sobą pociągają. Por.Odwołując się zatem do tych samych przepisów. Ze względu na wielką złożoność związków pomiędzy stanowieniem czy stosowaniem prawa w określony sposób a skutkami społecznymi. lecz dyrektywy socjotechniczne. iż ustanawiając takiego a takiego rodzaju normę prawną czy też stosując wydane przepisy w taki a taki sposób osiąga się określone skutki społeczne. co nie zawsze pozwala trafnie przewidywać związki tego rodzaju w innym układzie sytuacji społecznej. twierdzenia te dotyczą zwykle tylko odpowiednio dużego prawdopodobieństwa wystąpienia danego rodzaju skutków. stanowienia czy stosowania prawa. zależnie zresztą od układu faktycznych stosunków społecznych. 163 i n. by użyć takich a takich środków prawnych. Poznań 1968. można nieraz na ich podstawie podejmować odmienne decyzje i wywoływać przez to odmienne skutki społeczne. Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa.

opisywaniem i wyjaśnianiem prawidłowości dotyczących samych systemów norm prawnych różnych państw jako szczególnego rodzaju wytworów kultury społecznej4. łączona niekiedy w jedną całość z teorią państwa. z drugiej zaś strony . Badania te podejmuje dyscyplina zwana teorią prawa.w sposób pozornie bezwarunkowy (tak. nie związane bezpośrednio z rozwiązywaniem określonych zadań praktycznych. że w jej ramach zdołano już zbudować w pełni rozwiniętą teorię zjawisk prawnych (należy sobie w tym miejscu przypomnieć uwagi o budowie teorii w naukach realnych z rozdz. spełnianie przez te normy określonych funkcji w życiu społeczności państwowej itp.z jednej strony . jak kształtowanie się systemów norm prawnych w różnych układach społeczno-ekonomicznych.. oraz rozstrzygania problemów socjotechniczno-prawnych wiążących się z tworzeniem i stosowaniem norm określonego systemu prawnego w określonych warunkach społeczno-politycznych. jak lekarz pomija w swych dyrektywach dla pacjenta słowa: „jeśli chcesz być zdrowy.na marginesie . Nazwa dyscypliny („teoria prawa”) nie świadczy o tym. Teoria prawa zajmuje się opisywaniem i wyjaśnianiem .. lecz że zadaniem tej dyscypliny jest zbudowanie takiej właśnie w pełni rozwiniętej teorii.. to. iż podejmowanie pracy badawczej wymaga nie tylko znajomości metodologii danej dyscypliny naukowej.uwagę. ale też opanowania wielu umiejętności z zakresu techniki pracy umysłowej. Obok rozstrzygania problemów dogmatycznoprawnych. jako że chodzi o badania nad zjawiskami społecznymi blisko ze sobą powiązanymi.takich bardzo złożonych zjawisk społecznych. Należą . XVI).”). w ramach nauk prawnych podejmuje się również badania o charakterze ogólnoteoretycznym. takich jak ustalanie zespołu norm obowiązujących w danym czasie w jakimś systemie prawnym i związanych z nimi kwalifikacji prawnych takich czy innych czynów. Mówiąc o metodologii nauk prawnych należałoby zwrócić . oddziaływanie społeczne norm prawnych.

jak należy się spodziewać . przygotowywania pracy magisterskiej itp. 7-23. jak umiejętność znalezienia w literaturze naukowej odpowiednich informacji o dotychczasowych badaniach.jest wnioskowaniem dedukcyjnym. ćwiczeń i seminariów. Sokrates jest człowiekiem. umiejętnego korzystania z wykładów. Wprowadzenie Rozważmy następujące wnioskowanie: (1) Każdy człowiek jest śmiertelny. należytego redagowania pracy. Ostatnio ukazują się liczne wydawnictwa poszczególnych uczelni na temat techniki pracy umysłowej studenta. Nie da się jednak pokazać dedukcyjności tego wnioskowania dysponując wyłącznie rachunkiem zdań czy tradycyjną teorią nazw. Redelbach. Z wydawnictwami tymi warto zapoznać się już na początku studiów. Wronkowska. Warszawa 1992. Zarys teorii państwa i prawa. przedstawiania w sposób usystematyzowany uzyskanych wyników badań. Z. umiejętność selektywnego czytania. Wnioskowanie to . Przesłanki są . z przesłanek wynika tu logicznie wniosek. Ziembiński. notowania i zapamiętywania nagromadzonego materiału. sporządzania przypisów i informacji bibliograficznych o dotychczasowych pracach na dany temat. Szerzej: A. ss.tu umiejętności takie. Sokrates jest śmiertelny. 4 Aneks ELEMENTY RACHUNKU PREDYKATÓW KAZIMIERZ ŚWIRYDOWICZ 1. S.

mianowicie rachunek predykatów. jak „każdy” („wszelki”. łatwo teraz zauważyć. Zauważmy jednak od razu. „dla dowolnego”) i „pewien” („istnieje”. przypomnijmy. „niektóre”. „dla każdego”. że schematowi tego wnioskowania odpowiada formuła: (2) (p • q) ⊃ r. 1 . za ich pomocą można wyrazić na przykład wyrażenie kwantyfikujące „żaden”. w szczególności w języku rachunku predykatów występują wszystkie znane Czytelnikowi funktory prawdziwościowe. Do pokazania dedukcyjności rozważanego wnioskowania niezbędny jest bardziej wyrafinowany rachunek logiczny . która. Język rachunku predykatów umożliwia. są w nim bowiem dwa znaki zwane kwantyfikatorami1 (tak zwany kwantyfikator duży i kwantyfikator mały). który uwzględnia ich wewnętrzną strukturę. jak łatwo się przekonać. że poznany przez nas dotąd rachunek zdań jest rachunkiem mniej może subtelnym. taki zapis zdań. jego schematem niech będzie r.zdaniami prostymi. Język ten dysponuje w szczególności pewną możliwością wyrażania ilości.tu . nie jest tautologią rachunku zdań. „dowolny”. ale bardziej podstawowym: rachunek predykatów jest na nim nabudowany. wniosek też jest zdaniem prostym. zwany też rachunkiem kwantyfikatorów. w języku potocznym odpowiadają takie słowa wyrażające ilość. q. którym. jak zobaczymy. Z pojęciem kwantyfikatora zetknął się Czytelnik już w rozdziale VI niniejszego podręcznika. ich schematami w języku rachunku zdań będą odpowiednio p. „dla pewnego”).z punktu widzenia rachunku zdań .

jeszcze krócej: (5´) Πx (x jest sędzią wyrokiem • x wydał y)). albo . czytany: dla pewnego x albo istnieje takie x. które z punktu widzenia rachunku zdań są zdaniami prostymi. a przy tym x wydał y. że.używając funktorów prawdziwościowych . jest to kwantyfikator mały. oraz Σx. Oczywiście zmienna. kwantyfikator ten nazywa się niekiedy kwantyfikatorem szczegółowym albo kwantyfikatorem egzystencjalnym3. zamiast x może to być y. Na przykład zdanie: (3) Każdy sędzia wydał jakiś niesprawiedliwy wyrok ma faktycznie budowę: (4) Dla dowolnego x. stojąca bezpośrednio po znaku kwantyfikatora.Kwantyfikatory te zapisuje się odpowiednio symbolami: Πx. kwantyfikator duży. Dzięki kwantyfikatorom i zmiennym oraz funktorom prawdziwościowym można w języku tym formułować dokładne schematy takich zdań. a których struktura wewnętrzna jest skomplikowana. jest to. to Σy: y jest niesprawiedliwym wyrokiem i x wydał y. albo kwantyfikatorem generalnym2. a używając kwantyfikatorów możemy (4) zapisać w krótszej. kwantyfikator ten zwie się też czasem kwantyfikatorem ogólnym. jak pamiętamy. to istnieje y takie. następującej formie: (5) Πx: jeśli x jest sędzią. z i tak dalej. może być dowolna. ⊃ Σy (y jest niesprawiedliwym . jeśli x jest sędzią. czytany: dla dowolnego x. że y jest niesprawiedliwym wyrokiem.

Obok znaku Σx najczęściej używany jest symbol \/x.można łatwo zapisywać właśnie w języku rachunku predykatów.i nawet bardziej skomplikowanej niż (4) budowie . Można więc w nim sformalizować nasze wnioskowanie (1). . koncentrując się przede wszystkim na rzeczy najtrudniejszej . 2 3 Obok znaku Πx najczęściej używany jest symbol /\x. Poniżej przedstawimy elementy tego rachunku.Zdania o takiej .zapisywaniu zdań języka potocznego w języku tego rachunku.

trwał dłużej. że istnieją predykaty n-argumentowe dla dowolnej liczby naturalnej n... że w Rozdziale I niniejszego e-podręcznika wyróżniliśmy trzy podstawowe kategorie syntaktyczne: zdania.. a . W Rozdziale zaś II wskazaliśmy.” -jak w zdaniu „Warszawa leży pomiędzy Gdańskiem a Krakowem” czy też „jest lepszym poetą niż ... na przykład „leży pomiędzy . Mamy też w języku potocznym predykaty dwuargumentowe. warto tu podkreślić. Poniżej jednak opiszemy tylko fragment języka rachunku predykatów. Otóż używając pojęć wprowadzonych w Rozdziale I i Rozdziale II można powiedzieć. którymi są nazwy indywidualne... W ogólnej konstrukcji języka rachunku predykatów przyjmuje się dla wygody. jak na przykład „proces między . niż proces między . Język rachunku predykatów Przypomnijmy najpierw.. Łatwo zauważyć.jak w zdaniu „Ignacy Kraszewski napisał więcej książek niż Henryk Sienkiewicz”. że kategoria syntaktyczna nazw nie jest jednolita i faktycznie mamy tu do czynienia z dwiema kategoriami: z kategorią nazw indywidualnych i kategorią nazw generalnych: nazwy indywidualne nie są zastępowalne przez nazwy generalne (warto.”.jak w zdaniu „Sokrates jest człowiekiem”.jak w zdaniu „3 jest liczbą nieparzystą” i tak dalej.”. jak na przykład „jest wyższy od” . a . na przykład: „jest człowiekiem” .2. że w języku potocznym znajdujemy predykaty jednoargumentowe. predykaty trójargumentowe. by Czytelnik w tym miejscu przypomniał sobie definicje tych pojęć).. „jest liczbą nieparzystą” . nazwy i funktory. jak w zdaniu „Adam Mickiewicz jest lepszym poetą niż Seweryn Goszczyński i Antoni Malczewski”... Można też znaleźć predykaty czteroargumentowe. i . zawierający . że predykatem zwie się funktor zdaniotwórczy o argumentach.jak w zdaniu „Mount Everest jest wyższy od Rysów” czy „napisał więcej książek niż” ..a.. że z tego punktu widzenia dowolna nazwa generalna (w celowniku) poprzedzona słowem „jest” będzie predykatem jednoargumentowym....

Pamiętamy. Przyjmiemy więc umowę. których elementy ponumerujemy kolejnymi liczbami naturalnymi. ... S3. w konstrukcji języka rachunku predykatów niezbędne jest oczywiście pojęcie zmiennej predykatowej. kolejne predykaty trójargumentowe . . nazwy indywidualne. . S2.zmienne indywiduowe. . R1. a2.. . nie poprzestając na ogólnikowych wyjaśnieniach. . P2.predykaty trój argumentowe. T2. \. . •.... przyjmiemy. P1.kwantyfikatory: duży i mały. . w przypadku zmiennych zdaniowych). a1. .. P3. . P2.. S3....symbolami S1.predykaty jednoargumentowe.predykaty czteroargumentowe. T2. ... a3. trójargumentowych i czteroargumentowych. że ilość predykatów o danej liczbie argumentów jest nieograniczona. ∨ . S2. . P3. T3. . i wreszcie predykaty czteroargumentowe symbolami T1..stałe indywiduowe. . . że predykaty różnić się mogą między sobą liczbą argumentów. że kolejne predykaty jednoargumentowe będziemy oznaczać symbolami P1. R3. Definicja tego języka będzie indukcyjna.. R3. .. predykaty uporządkujemy w ciągi.. T1. kolejne predykaty dwuargumentowe oznaczymy symbolami R1. a liczby te umieścimy jako dolne indeksy w zapisie predykatu (podobnie pisze się: p1. dwuargumentowych. T3.predykaty co najwyżej czteroargumentowe. R2.. Ponieważ język rachunku predykatów jest dosyć skomplikowany. Σ . x3. ...funktory prawdziwościowe. Wyżej wprowadziliśmy pojęcie zmiennej zdaniowej. Podobnie jak zmienne zdaniowe. zdefiniujemy go tu dokładniej. R2. że mamy osobne ciągi predykatów jednoargumentowych. x2. . ~. p2. ⊃ Π.. .predykaty dwuargumentowe. . p3. Następujące symbole są symbolami języka rachunku predykatów: x1. ≡. Czytelnik zapewne nie spotyka się w praktyce z predykatami o większej liczbie argumentów. reprezentujące . .. S1. . Tak więc przyjmiemy.

α1. Rj jest j-tym predykatem dwuargumentowym. Sk(α1. gdzie Pi jest i-tym predykatem jednoargumentowym. α3). Na przykład zdaniowymi formułami atomowymi są formuły: S3(x2. R3 (a2. α4. (A) ⊃ (B). Tl jest l-tym predykatem czteroargumentowym.a3). Formułami zdaniowymi są formuły zdaniowe atomowe oraz formuły otrzymane z innych formuł przez połączenie ich dwuargumentowymi funktorami prawdziwościowymi. Przyjmijmy teraz dla wygody kilka konwencji . α2). α2. B są formułami zdaniowymi. (A)\(B).ma postać następującą: (i) (ii) Każda formuła zdaniowa atomowa jest formułą zdaniową. Formułą zdaniową atomową języka rachunku predykatów nazywać będziemy każdą formułę postaci Pi(α). są albo zmiennymi indywiduowymi.). Jeśli A. Σxn(A) też są formułami zdaniowymi. Precyzyjna definicja indukcyjna zbioru formuł zdaniowych języka rachunku predykatów nazwiemy je po prostu formułami zdaniowymi . przez zanegowanie i przez kwantyfikację. (A) • (B). (iii) Formułę wewnątrz nawiasów poprzedzoną kwantyfikatorem małym lub dużym nazywać będziemy zasięgiem kwantyfikatora. podamy więc dokładne definicje: najpierw zdaniowej formuły atomowej. to następujące formuły: ~ (A). x1). α2.nawiasy (odpowiednio prawy i Oczywiście nie każdy ciąg symboli będzie poprawnie zbudowanym wyrażeniem języka rachunku predykatów. α3. . α3.formuły zdaniowej i zdania. potem . Rj(α1. Nie ma innych formuł zdaniowych poza tymi. które można utworzyć wedle reguł (i) lub (ii). (A) ≡ (B). a8. a α. (A) ∨ (B). Πxi (A). Tl(α1. α4). Sk jest k-tym predykatem trójargumentowym. ( lewy). P7(x10). α2. albo stałymi nazwowymi indywiduowymi.

Przyjmijmy tu dodatkowo umowę. Zdaniem języka rachunku predykatów nazywa się taką formułę zdaniową.dotyczących zapisu formuł języka rachunku predykatów. które są „zawsze prawdziwe”. wyróżnimy tu pewną klasę formuł. albo na ich miejscach znajdują się stałe nazwowe (nazwy indywidualne). że zamiast x1 będziemy pisać po prostu x. to także polepszy czytelność formuł. która jest prawdziwa przy dowolnym rozumieniu występujących w niej stałych nazwowych. to znaczy formułować schematy zdań odpowiadające pod względem . zmiennych i predykatów. Analiza zdań języka potocznego za pomocą języka rachunku predykatów Spróbujemy teraz zapisywać zdania języka potocznego w języku rachunku predykatów. zamiast x3 . jak i zdania fałszywe („Bolesław Prus jest polskim poetą”). Dokładniej. 3. która nie posiada żadnych zmiennych wolnych: wszystkie zmienne są albo skwantyfikowane. polepszy to czytelność naszego języka. zwiemy je tautologiami.jeśli zasięg kwantyfikatora nie będzie budził wątpliwości . xi pisać będziemy ewentualnie wtedy.nieco nieformalnie . Zgadza się to i z przyjętą wcześniej (por. Rozdział VI) definicją zdania w sensie logicznym.z.obok nawiasów okrągłych używać będziemy nawiasów kwadratowych (nie występują one wśród symboli elementarnych naszego języka.nie będziemy argumentu kwantyfikatora brać w nawiasy. że . tautologią rachunku predykatów nazywać będziemy każdą taką formułę zdaniową języka rachunku predykatów. można je zawsze zastąpić nawiasami okrągłymi). zamiast x2 .y. gdy zabraknie końcowych liter alfabetu. Najpierw więc przyjmiemy umowę. Ponadto . Podobnie jak w przypadku rachunku zdań. i z intuicjami dotyczącymi języka potocznego: na przykład wyrażenia „x jest polskim poetą” nie uznamy za zdanie. ponieważ z niego uzyskać można zarówno zdanie prawdziwe („Juliusz Słowacki jest polskim poetą”).

Predykaty z tej listy będziemy zapisywać uwzględniając nawiasy (w których będziemy wyliczać argumenty) i zaznaczając miejsca na argumenty. jest filozofem”.Sokrates.) to skrót dla predykatu „. a2...-. Zacznijmy od najprostszego przykładu: (6) Sokrates jest filozofem. a R1(. a2 .-) to: . a3. Przyjmijmy.. nie zawsze zdaniu języka potocznego odpowiadać będzie tylko jedna formuła zdaniowa języka rachunku predykatów... jak zobaczymy. że stała nazwowa a1 to skrót dla nazwy „Sokrates”.i by uniknąć nieporozumień . .. podobnie wyliczone wyżej predykaty będą po prostu skrótami dla jakichś ustalonych przez nas funktorów zdaniotwórczych o argumentach. niekiedy. kropkami i tak dalej.a1 to Sokrates. trzeba będzie sięgać do sensu wypowiedzi w języku potocznym. jest uczniem . Przyjmijmy teraz. Następnym zdaniem niech będzie: . a2 to Platon..miejsca na argumenty funktora oznaczać będziemy jakimiś symbolami: kreskami.budowy zdaniom języka potocznego. że -jak poprzednio . to ustalona lista jakichś nazw indywidualnych.. że nie jest to sprawa prosta. że podana wyżej lista stałych a1. a P1 (. którymi są nazwy indywidualne. na przykład a1 ... Wówczas zdaniu (6) odpowiadać będzie formuła: (7) P1(a1). a1). Od razu trzeba zauważyć... dla wygody . .Platon i tak dalej (listę tę możemy układać w sposób dowolny). wówczas zdanie (8) zapisujemy w postaci: (9) R1(a2. Załóżmy.. Rozważmy teraz zdanie: (8) Platon jest uczniem Sokratesa.

to jest on też filozofem. jest filozofem” oraz „.).. natomiast zamiast „. Natomiast zdanie: (14) Niektórzy ludzie są filozofami głosi. Zdanie (12) głosi jak można się przekonać po chwili zastanowienia . że w taki sam sposób należałoby zapisać w tym języku zdanie „Sokrates ma ucznia”.. możemy więc zdanie to zapisać w skrócie następująco: (15) Σx[P2(x) • P1(x)]. Korzystając ze skrótów wprowadzonych w przykładach (6).. mamy tu więc duży kwantyfikator (.. Co do zapisu pierwszego z predykatów. wprowadzonego dla zapisu zdania (6). a1).że jeśli dowolny obiekt jest człowiekiem.. Zdanie to głosi. że istnieje obiekt taki. skorzystamy tu ze skrótu P1(. W zdaniu tym występują dwa predykaty: „. mamy w nim mały kwantyfikator (istnieje) oraz koniunkcję (słowo i).)... Następnym zdaniem niech będzie: (12) Każdy człowiek jest filozofem. to.. że jest on uczniem Sokratesa. Zauważmy... który jest człowiekiem i jednocześnie jest filozofem. jest człowiekiem”.). że istnieje na świecie przynajmniej jeden taki obiekt. jest człowiekiem” napiszemy P2(. dowolny obiekt) i funktor implikacji (jeżeli.. Podobnie zdanie: (16) Niektórzy ludzie nie są filozofami . (7) i (8) zdanie to możemy zapisać w postaci: (11) ΣxR1(x...... zatem zapisać je można w postaci: (13) Πx[P2(x) ⊃ P1(x)]. Predykaty w nim występujące to predykaty ze zdania poprzedniego.(10) Ktoś jest uczniem Sokratesa..

że tautologią rachunku . którzy byliby filozofami. Okazuje się bowiem.formułując to bardziej precyzyjnie . że zdanie to orzeka. używając więc wprowadzonych dotąd znaków zdanie to można zapisać. to na pewno nie byłby filozofem. mówiąc precyzyjnie. Powstaje tu jednak pewna wątpliwość. korzystając więc z dotąd wprowadzonych skrótów dla predykatów oraz znaków: małego kwantyfikatora. że jest filozofem. Wobec tego mamy tu dwie różne propozycje zapisu zdania (18) . jak następuje: (19) ~Σx[P2(x) • P1(x)].następującym stwierdzeniem: gdyby ktoś był człowiekiem.„Żaden człowiek nie jest filozofem” . czyli . że jest on filozofem. bardziej precyzyjnie . negacji i koniunkcji. implikacji.formuły (19) i (20).dla dowolnego obiektu: jeśli jest on człowiekiem. to nie jest tak. Która z nich jest poprawna? Odpowiedź jest następująca: poprawne są obie formalizacje. który jest człowiekiem i filozofem jednocześnie.stwierdza. który jest człowiekiem. możemy zapisać je w postaci następującej: (17) Σx[P2(x) • ~P1(x)]. moglibyśmy więc zdanie (18) zapisać formalnie w postaci: (20) Πx[P2(x) ⊃ ~ P1(x)]. Używając dużego kwantyfikatora. że: na świecie istnieje obiekt taki. Rozpatrzmy teraz zdanie: (18) Żaden człowiek nie jest filozofem. Po chwili namysłu dochodzimy do wniosku. Równie dobrze można przecież oddać sens zdania (18) . że istnieje na świecie taki obiekt. negacji i wprowadzonych wyżej skrótowych znaków dla predykatów. iż nie ma na świecie ludzi. a przy tym nie jest prawdą.nieprawda.

Podsumujmy teraz nasze dotychczasowe rozważania o zapisie zdań języka potocznego w języku rachunku predykatów. B są odpowiednimi predykatami jednoargumentowymi. gdzie A. że na ogół duży kwantyfikator łączy się z implikacją. (b) Zdania o budowie Niektóre A są B zapisane w języku rachunku predykatów mają budowę: (23) Σx[A(x) • B(x)]. Podkreślmy.predykatów jest formuła: (21) ~ Σx[P2(x) • P1(x)] ≡ Πx[P2(x) ⊃ ~ P1(x)]. że: (a) zdania o budowie Każde A jest B zapisane w języku rachunku predykatów mają budowę: (22) Πx[A(x) ⊃ B(x)]. . więc oba zapisy są sobie logicznie równoważne. Zauważmy.

i ten ktoś prowadzi jakieś sprawy karne.gdzie A. przyjmując. poświęcona jest część C rozdziału XIV niniejszego epodręcznika. Niektórzy adwokaci prowadzą jakieś Widać. (d) Wreszcie zdania o budowie Żadne A nie jest B zapisane w języku rachunku predykatów mają budowę: (25) (26) Πx[A(x) ⊃ ~ B(x)].(d) to znane Czytelnikowi zdania subsumpcyjne. zdania o budowie Niektóre A nie są B zapisane w języku rachunku predykatów mają budowę: (24) Σx[A(x) • ~ B(x)].prowadzi jakieś sprawy karne. Zdania (a) . trochę trudniejszych i mniej może jednoznacznych niż dotychczasowe. Są one.budowę: ~Σx[A(x) • B(x)]. predykatami w tym zdaniu byłyby wyrażenia: . Czytelnik zetknął się z nimi w Rozdziale VI tego e-podręcznika. że istnieje ktoś. jak widać. Rozważmy więc jeszcze kilka przykładów. Rozważmy zatem zdanie: (27) sprawy karne. traktowanych wtedy jako zdania nierozkładalne. że zdanie to ma budowę zbliżoną do omówionej wyżej budowy (b). B są odpowiednimi predykatami jednoargumentowymi.. Język rachunku predykatów pozwala jednak zapisywać zdania języka potocznego bardziej jeszcze skomplikowane niż zdania subsumpcyjne.równoważnie na podstawie tautologii (21) . że te dwa predykaty są jakimiś predykatami z . albo . kto jest adwokatem.. Mały kwantyfikator zwykle łączy się z koniunkcją.. definiowalne w języku rachunku predykatów4.jest adwokatem oraz . mówi bowiem. Czytelnik zapewne potrafiłby teraz zapisać to zdanie.. logice takich zdań. (c) Podobnie.

podanej wyżej listy predykatów jednoargumentowych P1.(26) dodając do nich odpowiednie formuły tak. aby istniały obiekty. ściśle biorąc. 4 . Formuły (22) . P2.. P3 . . jak to uczyniono w Rozdziale XIV § 3.. nie byłyby jeszcze poprawnymi definicjami odpowiednich zdań subsumpcyjnych.(26). Można wszakże definicje zdań subsumpcyjnych łatwo uzyskać z formuł (22) . do których odnoszą się nazwy reprezentowane wyżej przez symbole A. tradycyjny rachunek nazw wymaga. B.

i istnieje . Głębsza więc analiza zdania (27) ujawnia. Niekiedy dopiero próba zapisu zdania w języku rachunku kwantyfikatorów ujawnia jego niejasność. że ten ktoś prowadzi tę sprawę (zwrot: „istnieje taka sprawa karna. że w zapisie formalnym predykat ten będzie zastąpiony skrótem P3(..)) i „. który zapis jest poprawny: czy taki. więc dokładniejszy zapis powinien ten fakt uwzględniać. dokładniej rzecz biorąc. Przy ewentualnej kontroli poprawności wnioskowań trzeba czasem zapisać przesłanki i wniosek uwzględniając także kwantyfikatory wewnętrzne typu „popełnił jakieś przestępstwo”. czy (28)? Powiedzieć należy.. *).)).. jest sprawą karną” (skrócimy go do P4(. y))]. z tym tylko. Na przykład zdanie: (29) Każdy adwokat lubi zwierzęta może być rozumiane na dwa sposoby: jako „Każdy adwokat lubi jakieś zwierzęta” albo jako „Każdy adwokat . „rozwiązał każdy problem”.. kto jest adwokatem. że występują w nim dwa predykaty jednoargumentowe: „. Zdanie to. Czytelnik ma prawo spytać teraz. Oczywiście. aniżeli ogólna formuła (23).przynajmniej jedna .. że oczywiście (28) wierniej odtwarza sens zdania (27).. głosi.taka sprawa karna. występuje więc wewnątrz tego zwrotu funktor koniunkcji). co jest sprawą karną. że występuje w nim kwantyfikator wewnętrzny (jakieś sprawy). jest adwokatem” (przyjmujemy. „podniósł wszystkie ceny” i tak dalej..prowadzi *” .. jak (23). Dokładniejszy zapis zdania (27) będzie więc miał postać (28) Σx[P3(x) • Σy(P4(y) • R2(x. a ponadto predykat dwuargumentowy „ .. że ten ktoś prowadzi tę sprawę” rozumiemy następująco: istnieje coś. że oba zapisy są poprawne: struktura wyrażenia (28) odpowiada przecież strukturze (23). że istnieje ktoś. i ten ktoś prowadzi to coś.skrócimy go za pomocą symbolu R2(--.Bliższe przyjrzenie się temu zdaniu ujawnia jednak.

prawem jest też oczywiście formuła Πx[(P1(x) • P2(x)) ⊃ (P1(x) • P2(x))]. dalej. ale też oczywiście będzie nim formuła Πx[P2(x) ⊃ P2(x)] i ogólnie wszystkie formuły postaci Πx[Pi (x) ⊃ Pi(x)]. Wybrane tautologie rachunku predykatów Rachunek predykatów jest . że wszyscy ludzie. Na przykład prawem rachunku predykatów jest formuła Πx[P1(x) ⊃ P1(x)]. spytajmy tu tylko o kwantyfikację: każdy filozof czy niektórzy filozofowie? wszystkie zagadki czy niektóre z zagadek? wszelkiego bytu czy pewnego bytu.lubi wszystkie zwierzęta”. Pomijając sens tego zdania. czy raczej o niektóre podatki? Jeszcze większe niejasności związane są na przykład z takim zdaniem: (31) Filozofowie roztrząsają zagadki bytu. czy chodzi tu o to. aby wszystkie te prawa zapisać skrótowo w postaci: . i wszystkie formuły podobne. predykaty występujące na podanych wyżej listach rozumiemy jako skróty jakichś wyrażeń z ustalonego języka.teorią formalną: zbiorem praw logicznych. czy też może bytu jako Bytu? 4. Przy formułowaniu praw rachunku predykatów powstaje pewien problem. Podobnie niejasne jest zdanie: (30) Ludzie nie lubią płacić podatków. Prawom o postaci implikacji i równoważności odpowiadają schematy wnioskowań niezawodnych. Podamy niżej listę najbardziej znanych praw rachunku predykatów. czy o wszystkie podatki. Zdefiniowaliśmy wyżej język rachunku predykatów. Nasuwa się tu więc myśl.podobnie jak rachunek zdań . Niezbędne są tu jednak pewne uwagi wstępne. czy też niektórzy ludzie. mielibyśmy tu więc dwie konkurencyjne możliwości zapisu w języku rachunku predykatów.

mające x jako zmienną wolną. że tego zapisu użyliśmy już wyżej . iż każdemu prawu o postaci implikacji czy równoważności odpowiada niezawodny schemat wnioskowania.na przykład A(x). mogą one być interpretowane w każdej dziedzinie i w każdej znaleźlibyśmy przykłady. B(y) miały jeszcze jakieś inne zmienne wolne. formuły (22) . Druga umowa dotyczyć będzie uwzględniania zmiennych wolnych w zastosowanym tu zapisie. „dla każdej osoby”.(32) Πx[A(x) ⊃A (x)]. Nie znaczy to bynajmniej. Pisząc jak wyżej . pamiętając.nazwy własności osób i relacji między nimi. by formuły reprezentowane przez A(x). że nie będziemy tu formułować schematów wnioskowań odpowiadających omawianym prawom logicznym rachunku predykatów. B(y) i tak dalej zakładamy.por. Jeśli formuła A powstaje przez konsekwentne6 wpisanie na miejsce wszystkich zmiennych zdaniowych występujących w jakiejś tautologii rachunku zdań jakichś formuł języka rachunku predykatów. a predykaty . że wśród zmiennych występujących w formule reprezentowanej przez A(x). że zmienne będą przebiegać nazwy osób. to A jest prawem . gdzie symbol A(x) reprezentuje dowolne wyrażenie języka rachunku predykatów. stałe nazwowe nazwy indywidualne osób. kwantyfikatory więc będziemy odczytywać na przykład słowami „wszyscy”. Zauważmy.(26). Przejdźmy więc do przykładów. że prawa rachunku predykatów dotyczą wyłącznie osób. „ktoś” i tak dalej. formułując prawa rachunku predykatów użyjemy właśnie tego sposobu zapisu. Konwencja trzecia dotyczy przykładów zaprezentowanych niżej. B(y) zmienna x (w A) czy y (w B) występuje jako zmienna wolna choćby na jednym miejscu5. Przyjmiemy dla wygody. Na koniec zaznaczmy. Pierwszą klasę praw (oznaczmy ją symbolem T0) stanowić będą podstawienia tautologii klasycznego rachunku zdań: T0. nie wykluczamy jednak bynajmniej tego.

Może się bowiem zdarzyć. 6 Konsekwentne znaczy tu: na miejscu danej zmiennej zdaniowej wpisać należy pewną formułę języka rachunku predykatów wszędzie tam. 5 .jest związana. a w następniku jest wolna. na przykład w implikacji (Σx(P1(x))) ⊃ P1(x) zmienna x w poprzedniku jest związana.rachunku predykatów. gdzie dana zmienna zdaniowa występuje w danej tautologii rachunku zdań. że dana zmienna na jednym miejscu jest wolna. a na innym . czy dowolna formuła postaci: [ΠxA(x) ⊃ ΠxB(x)] • [ΠxA(x)] ⊃ [ΠxB(x)] (jest to podstawienie za zmienne w prawie modus ponendo ponens). Tak więc na przykład prawem rachunku predykatów będzie dowolna formuła postaci A(a) ∨ ~ A(a) dla dowolnej formuły A zawierającej przynajmniej jedną zmienną wolną i dla dowolnej nazwy indywidualnej a.

to ma tę własność i obiekt (zgodnie z przyjętym tu założeniem: osoba) a. to istnieje ktoś. jeśli każdy jest omylny. jeśli istnieje x taki.i tak dalej. jeśli Alfred Tarski jest znanym na świecie polskim logikiem. Πx(A(x)) ⊃ A(a) dla dowolnej stałej nazwowej a.jeśli istnieje ktoś starszy od wszystkich). to Arystoteles jest omylny.T1.przepowiadanie ze wszystkiego. Prawo to nazywane jest z łacińska dictum de omni . kogo trapi jakaś dolegliwość. że jeśli obiekt (tu: osoba) a ma własność A. na przykład: jeśli każdy jest genialny. to istnieje obiekt (osoba) o tej własności. to istnieje ktoś. jeśli istnieje ktoś (np. Z dwóch ostatnich praw wynika prawo: T3. x) taki. że jeśli wszystkie obiekty mają pewną własność. kto jest laureatem nagrody Nobla. to istnieje obiekt o tej własności. Prawo to zwane jest dictum de singulo . kto jest śmiertelny. to dla każdego y istnieje ktoś taki. Na przykład. i tak dalej.przepowiadanie z pojedynczego. ΣxΠy(A(x. to istnieje ktoś. że każdy (y) jest od niego młodszy (czyli . T2. na przykład: jeśli każdego trapi jakaś dolegliwość.y)). i tak dalej. to istnieje znany na świecie polski logik . T4. Prawo to zwie się prawem przestawiania kwantyfikatorów. Na przykład: jeśli Czesław Miłosz jest laureatem nagrody Nobla. że rozważany y jest od niego młodszy. głoszące. to Adam Kowalski jest genialny. to dla dowolnego y-ka istnieje . Mówi ono. jeśli każdy jest śmiertelny. że każdy y jest pod władzą x-a.y)) ⊃ ΠyΣx(A(x. Πx(A(x)) ⊃ Σx(A(x)). że jeśli każdy obiekt ma własność wyrażoną formułą A. Głosi ono. A(a) ⊃ Σx (A(x)) dla dowolnej nazwy indywidualnej a.

jak one. świadczy o tym choćby następujący przykład. gdy istnieje ktoś.dotyczą. fałszem jest jednak. to każdy jest pod czyjąś władzą). ~ Πx(A(x)) ≡ Σx ~ (A(x)). nieprawda. gdy istnieje ktoś. że każdy y go obraził (to jest . że y obraził x-a). kto własności tej nie posiada. i tak dalej. że wszyscy mają daną własność.ktoś taki.że istnieje ktoś obrażony przez wszystkich). Prawdą jest. Warto podkreślić. Następne dwa prawa to tak zwane prawa De Morgana dla rachunku predykatów. kto nie jest winien kradzieży. negowania formuł zdaniowych. że implikacja w stronę przeciwną nie jest prawem logicznym. że każdy jest winny kradzieży. Na przykład: nieprawda. gdy istnieje ktoś. że na świecie istnieje taki x. taki. że każdy jest szczęśliwy. że y jest pod jego władzą (czyli: jeśli ktoś ma władzę nad wszystkimi. T5. . wtedy i tylko wtedy. kto nie jest szczęśliwy. stanowią one uogólnienia odpowiednich praw dla formuł rachunku zdań . wtedy i tylko wtedy. wtedy i tylko wtedy. i tak dalej. że każdy kogoś obraził (dla każdego y istnieje x. Nieprawda.

Sokrates jest człowiekiem. kto żałuje za swe winy. Nieprawda. to istnieje też i ustawa. ~ Σx(A(x)) ≡ Πx ~ (A(x)). Przykład: Jeśli każdy przestępca żałuje za swe winy. Zwiemy je prawem rozdzielności dużego kwantyfikatora względem koniunkcji. Na przykład: jeśli każdy filozof jest człowiekiem. koniunkcją i alternatywą.T6. to każdy jest człowiekiem. to każdy ma bilet. Πx[A(x) ⊃ B(x)] ⊃ [Σx(A(x)) ⊃ Σx(B(x))]. gdy wszyscy jej nie mają. Wedle schematu odpowiadającego temu prawu przebiega na przykład wnioskowanie (1). Przykład: Wszyscy są piękni i zarazem zamożni dokładnie wtedy. zatem: Sokrates jest śmiertelny). Πx[A(x) ⊃ B(x)] ⊃ [Πx(A(x)) ⊃ Πx(B(x))]. to jeśli każdy jest pasażerem. Jest to tak zwane prawo rozkładania dużego kwantyfikatora. wtedy i tylko wtedy. Πx[A(x) ⊃ B(x)] • A(a) ⊃ B(a) dla dowolnej stałej nazwowej indywiduowej a. T9. jeśli każdy pasażer ma bilet. T7. gdy dla każdej osoby nie jest prawdą. Πx[A(x) • B(x)] ≡ [Πx(A(x)) • Πx(B(x))]. kto naruszył przepis zakazujący wysiadania z samolotu LOT-u w czasie lotu. wtedy i tylko wtedy. że istnieje ktoś. od którego zaczęliśmy niniejszy Aneks (Każdy człowiek jest śmiertelny. kto ma daną własność. Jeśli każdy kodeks jest ustawą. to jeśli każdy jest filozofem. Jest to prawo zwane (niezbyt trafnie) prawem rozkładania małego kwantyfikatora. to istnieje też ktoś. gdy wszyscy są piękni i . Następnych kilka praw powiąże kwantyfikatory z implikacją. to jeśli istnieje kodeks. że naruszyła ona ten przepis. to jeśli istnieje przestępca. T10. T8. Na przykład: nie istnieje ktoś.

Warto odnotować. gdy istnieje ktoś. wtedy i tylko wtedy. lub istnieje ktoś. kto ma psa. że implikacja odwrotna do T13 nie jest prawem rachunku predykatów: z tego. to istnieje aferzysta gospodarczy i istnieje senator RP. Przykład: istnieje ktoś. T12. T13. gdy istnieje ktoś. kto jest elektrykiem. kto ma kota. to każdy jest uzdolniony matematycznie ewentualnie ma jakieś uzdolnienia humanistyczne. kto jest politykiem. kto ma psa lub ma kota. wtedy i tylko wtedy. Omówimy więc tu pokrótce pewne aspekty pominięte w . (B(x))]. choć życie tego nie wyklucza. że istnieje aferzysta gospodarczy i że istnieje senator RP. Σx[A(x) ∨ B(x)] ≡ [Σx(A (x)) ∨ Σx(B(x))]. że istnieje senator RP będący jednocześnie aferzystą gospodarczym. Jeśli istnieje ktoś. logika nie pozwala wnosić. Jest to prawo rozdzielności małego kwantyfikatora względem alternatywy. Jeśli istnieje ktoś. Uzupełnienia Zaprezentowane wyżej elementy rachunku predykatów nie wyczerpują oczywiście całości problematyki związanej z rachunkiem predykatów.wszyscy są zamożni. to istnieje teolog i istnieje filozof. kto jest politykiem lub jest elektrykiem. kto jest aferzystą gospodarczym i jednocześnie senatorem RP. 5. Πx(A(x)) ∨ Πx(B(x)) ⊃ Πx[(A (x)) ∨ Jeśli każdy jest uzdolniony matematycznie lub każdy ma jakieś uzdolnienia humanistyczne. gdy wszyscy mają kłopoty i wszystkich trapią nieszczęścia. Istnieje ktoś. kto jest teologiem i zarazem filozofem. T11. Σx[A(x) • B(x)] ⊃ [Σx(A(x)) • Σx(B(x))]. Warto zauważyć. lub istnieje ktoś. że implikacja odwrotna do T12 nie jest prawem rachunku predykatów. wszyscy mają kłopoty i trapią ich nieszczęścia wtedy i tylko wtedy.

także zawierające zmienne.nazwy. są też w nim oczywiście funktory nazwotwórcze o argumentach. a nazwy budowane ze stałych i zmiennych przy użyciu symboli funkcyjnych nazywa się termami). lecz dowolne termy. konstruowanym na potrzeby matematyki czy informatyki występują takie .występują złożone nazwy indywidualne. jak 3+7 czy (12+7)×8. by argumentami predykatów były nie tylko stałe i zmienne. poświęca się nazwom będącym argumentami predykatów. Zainteresowanych wypada odesłać do bardziej zaawansowanych podręczników logiki8. funktorami nazwotwórczymi o argumentach nazwowych (symbole takie nazywa się symbolami funkcyjnymi. na przykład zmiennymi są symbole x i y w nazwach x+5. Często w prezentacji rachunku predykatów na użytek matematyków i informatyków więcej uwagi.. niż to czyniliśmy wyżej. Niektóre z takich nazw zawierają zmienne nazwowe. że nawet w języku potocznym obok prostych nazw indywidualnych .uczeń Platona i Arystotelesa” czy „ojciec Pawła Włodkowica”. 8 Pełny elementarny wykład rachunku predykatów zawiera na przykład podręcznik: T. W języku formalnym.dotychczasowym przedstawieniu. niż my dotąd. na przykład .zresztą znane Czytelnikowi . Zauważmy. 7 . w znanym Czytelnikowi wzorze na obliczanie pola koła nazwa π×r2 zawiera zmienną r. Prawa rachunku predykatów w wersji pełnej. Występujące w podanych przykładach znaki reprezentujące funkcje dodawania i mnożenia są. i tak dalej. Por. też końcową część § 7 Rozdziału II niniejszego e-podręcznika. Podstawy logiki. Poznań 1986. x+2×y. dopuszczającej.na przykład słowo „uczeń” w podanym właśnie przykładzie „uczeń Platona i Arystotelesa” czy słowo „ojciec” w nazwie „ojciec Pawła Włodkowica”7. jakich używaliśmy dotąd w naszych rozważaniach .takich. formułuje się z większą dozą ostrożności i w ogólniejszy sposób. którymi są nazwy indywidualne . jak łatwo zauważyć. Batóg.

że x posiada własność A. Wszystkie przedstawione wyżej prawa. Fragment rachunku predykatów składający się wyłącznie z praw zawierających predykaty jednoargumentowe zwie się niekiedy węższym rachunkiem predykatów (czasem . Które z poniższych formuł nie są wyrażeniami języka rachunku predykatów: Σx(P1(y)). są zmienne przebiegające nazwy indywidualne . z))). możemy więc w języku tego rachunku wyrazić następujące zdanie: dla dowolnego indywiduum x i dowolnej własności A: x posiada własność A lub nieprawda. Zapisz w języku rachunku predykatów następujące zdania: Nikt nie jest bez grzechu. rachunek na przykład II rzędu zawiera kwantyfikatory wiążące predykaty jednoargumentowe. Zadania 1. y)))). które mogą być kwantyfikowane w formułach rachunku.Kwestia zaksjomatyzowania zbioru tautologii klasycznego rachunku predykatów została rozwiązana. zobowiązany jest do . Σy(Πx(Σy(Q2(y.tak jak w przedstawionej tu wersji to rachunek taki nazywamy rachunkiem predykatów pierwszego rzędu. Nie tylko ludzie są śmiertelni. W logice bada się też rachunek predykatów wyższych rzędów. że okazało się. Dodajmy na koniec. Πx(P2(x)) → Πy(P2 (y))? Czy któraś z tych formuł jest zdaniem języka rachunku predykatów? 2. a wszystkie standardowe reguły wnioskowania matematycznego to reguły oparte na prawach klasycznego rachunku predykatów. Jeśli jedynymi zmiennymi. Oczywiście. Kto z winy swojej wyrządził komuś szkodę. o których nie śniło się waszym filozofom. a następnie dowodzi się kolejnych praw rachunku predykatów. wyjąwszy oczywiście T4. rachunek predykatów wyższych rzędów jest bardziej skomplikowany niż rachunek I rzędu. bardziej zaawansowane podręczniki logiki zwykle zawierają aksjomatyczny wykład rachunku predykatów: podaje się spis aksjomatów i reguł dowodzenia. Niektórzy ludzie nie lubią żadnych zmian.węższym rachunkiem funkcyjnym). Są rzeczy na niebie i na ziemi. Πx(Σx(Q2(y. iż język matematyki można sformalizować w ramach rachunku predykatów. należą właśnie do węższego rachunku predykatów.

Niektórzy są pracowici. którego wszyscy cenią. Istnieje malarz. Kobiety lubią komplementy. . którego wszyscy cenią. 4. b) Wszyscy cenią pewnego malarza. 3. Wszyscy są pracowici.trzecie: a) Jan Kowalski jest pracowity. aby z pierwszego wynikało logicznie drugie. co się dobrze kończy. a z drugiego .jej naprawienia. starając się oddać w zapisie różne znaczenia następujących wyrażeń zdaniowych: Wszystko dobre. Wszyscy ludzie się kochają. Zapisz w języku rachunku predykatów następujące zdania. Hieronim Bosch jest malarzem. Uporządkuj poniższe zdania tak.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->