P. 1
Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt - D.L. Williams, K. Barrie, T.F. Evans(1)

Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt - D.L. Williams, K. Barrie, T.F. Evans(1)

|Views: 1,092|Likes:

More info:

Published by: Marcin Szczepański on Apr 12, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2013

pdf

text

original

ELSEVIER

llRUAN&RWrNKK

David Kathy

Thomas F

Postęp w nagłyc przypadk okulistyc u zwierząt
Redakcja wydania I polskiego

Zdzisław Kiełbowicz

ams, David L. ępowanie w

URBAN & PARTNER

^ozdział 1

Podstawy diagnostyki i techniki diagnozowania

1 . 1 Badanie oka w nagłym przypadku
W momencie nagłego przypadku nierzadko kuK a b y z r e z y g n o w a ć ze s t a n d a r d o w e g o b a d a n i a oka, k t ó r e w y k o n u j e się r u t y n o w o , i s k o n c e n t r o ­ w a ć się n a w i d o c z n y c h o b j a w a c h o k u l i s t y c z ­ nych. Z tego p o w o d u n p . u p s ó w z uszkodze­ n i e m p o w i e k i b a d a się g a ł k ę o c z n ą j e d y n i e p o ­ bieżnie. U k o t a zaś z w r z o d e m r o g ó w k i ignoruje się p o w i e k i i s t r u k t u r y w e w n ą t r z g a ł k o w e . P o ­ niechanie standardowego badania prowadzi w większości p r z y p a d k ó w do błędnego rozpo­ znania i n i e z i d e n t y f i k o w a n i a m n i e j w i d o c z n y c h u r a z ó w l u b c h o r ó b o k a . U psa, j a k w s p o m n i a n o rowyżej, może wystąpić zarówno uszkodzenie całki o c z n e j , j a k i u s z k o d z e n i e p o w i e k . U k o t a r a t o l o g i a r o g ó w k i m o ż e w i ą z a ć się z u r a z e m , n i e p r a w i d ł o w y m w z r o s t e m rzęs, u s z k o d z e n i e m rogówki, p o w o d u j ą c o d r u c h o w e z w ę ż e n i e źre­ nicy i b a r d z i e j w y r a ź n e o b j a w y z a p a l e n i a b ł o n y naczyniowej. W pierwszym przypadku zbaga­ telizowanie choroby towarzyszącej m o ż e spov. odować u t r a t ę gałki o c z n e j , w d r u g i m s z y b k i e badanie może pominąć zarówno przyczynę obecnych objawów, jak i potencjalnie w a ż n e zmiany wewnątrzgałkowe.
-

D l a t e g o b a d a n i e o g ó l n e jest k l u c z o w e w n a ­ głych p r z y p a d k a c h okulistycznych (patrz tab. 1.1). P o w i n n a j e r o z p o c z ą ć o c e n a w i d z e n i a p r z y odruchach obronnych, a następnie określenie rozmiaru źrenicy i reakcji źrenicy na światło, .••łącznie z t e s t e m p r z e m i e s z c z a j ą c e j się w i ą z k i

ś w i a t ł a w celu w y k r y c i a z a b u r z e n i a f u n k q ' o n o wania nerwu wzrokowego. Samo badanie oka r o z p o c z y n a się o d o f t a l m o s k o p i i p o ś r e d n i e j z dalszej odległości, k t ó r a d z i a ł a b a r d z i e j u s p o ­ kajająco na zwierzę niż rozpoczęcie badania z głową blisko chrap zwierzęcia. Dzięki niemu można ocenić wielkość źrenicy i przejrzystość o ś r o d k ó w o p t y c z n y c h . N a s t ę p n i e o g l ą d a się p o ­ w i e k i i n a r z ą d y d o d a t k o w e o k a w ł ą c z n i e ze s p o ­ j ó w k ą , k t ó r ą b a d a się z a p o m o c ą o f t a l m o s k o p i i p o ś r e d n i e j s o c z e w k ą o r e f r a k c j i +20 D . N a l e ż y pamiętać, że spojówka pokrywa również gałkę oczną (spojówka gałki ocznej) i w e w n ę t r z n ą część p o w i e k i (spojówka p o w i e k i ) . D l a t e g o w z a ­ paleniu błony naczyniowej lub jaskrze zmiany z a c h o d z ą tylko w unaczynieniu gałki ocznej, p o d c z a s g d y zapalenie s p o j ó w k i d o t y c z y n a c z y ń s p o j ó w k i z a r ó w n o gałki, j a k i p o w i e k i . P r z y o c e ­ nie s p o j ó w k i n a l e ż y s p r a w d z i ć t a k ż e obie strony trzeciej p o w i e k i d o g ł ę b o k o ś c i s k l e p i e n i a . M o ­ żna je w y k o n a ć w znieczuleniu m i e j s c o w y m i u f i k s o w a n i u k r a w ę d z i trzeciej p o w i e k i p i n c e t ą okulistyczną lub Babcoka, odwracając i ogląda­ j ą c w e w n ę t r z n ą s t r o n ę trzeciej p o w i e k i . N a s t ę p ­ nie k o l e j n o b a d a się r o g ó w k ę , p r z e d n i ą k o m o r ę , tęczówkę, soczewkę, ciało szkliste, siatkówkę i g ł o w ę n e r w u w z r o k o w e g o p r z y u s t a w i e n i u re­ frakcji s o c z e w e k o f t a l m o s k o p u b e z p o ś r e d n i e g o od +20 D ( r o g ó w k a i t w a r d ó w k a ) , +10 D (tę­ c z ó w k a i s o c z e w k a ) do 0 D ( s i a t k ó w k a ) . Po pełnym badaniu należy rozpocząć bada­ nia dodatkowe. W y k o n u j e s i e j e w zależności od trudności badania u każdego zwierzęcia z na-

2

Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Ocena widzenia: odruch obronny reakcja na światło reakcja źrenicy na światło test z przemieszczającą się wiązką światła

Oftalmoskopia bezpośrednia z odległości: ocena wielkości źrenicy i symetrii ocena przezierności ośrodków optycznych

3. Narządy dodatkowe oka: powieki spojówka trzecia powieka układ nosowo-łzowy

4. Rogówka: przezierność integralność

+20 D

» o S-10
x

^10

-20

5. Błona naczyniowa: kolor zarys

+10 D

6. Soczewka: przezierność pozycja stabilność

+10D±5D

7. Ciało szkliste i siatkówka: pozycja odblask dna oka 0 ± 3 D układ naczyń Tab. 1.1 Rutynowe badanie okulistyczne.

g ł y m p r z y p a d k i e m o k u l i s t y c z n y m . Z a l i c z a się do nich: t e s t ł z o w y S c h i r m e r a I ( D o d a t e k A) o r a z p o m i a r ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e g o z a p o m o c ą t o n o m e t r i i a p l a n a c y j n e j (jest t r u d n i e j s z y z e w z g l ę ­ d u n a k o s z t t o n o m e t r ó w , takich j a k T o n o p e n czy Schiotza, który jest dostępny w klinice z a p e w ­ niającej o d p o w i e d n i p o z i o m usług okulistycz­ nych). Wczesne rozpoznanie podwyższonego ciśnienia w e w n ą t r z g a ł k o w e g o i reakcji na l e c z e ­ n i e u z w i e r z ą t z j a s k r ą p o w o d u j e , że p o s i a d a n i e p r z e z k a ż d ą klinikę t o n o m e t r u S c h i o t z a j e s t n i e ­ zbędne. Poszczególne etapy jego stosowania po­ d a n o w D o d a t k u A.

1.2 Zapis obserwacji w nagłych przypadkach okulistycznych
Nagły przypadek okulistyczny może nie wyda­ w a ć się n a j l e p s z y m m o m e n t e m , a b y s z c z e g ó ł o ­ wo zapisywać i rysować objawy okulistyczne, ale n i e w ą t p l i w i e są to c z y n n o ś c i b a r d z o u ż y t e c z ­ ne, p o d o b n i e j a k w y p r a c o w a n y n a w y k z a p a m i ę ­ t y w a n i a o b r a z ó w z b a d a n i a o k u l i s t y c z n e g o . Po p i e r w s z e , w a ż n e jest, a b y m i e ć p i s e m n e s p r a ­ wozdanie i rysunki zmian widocznych podczas badania, które ułatwią monitorowanie postępu i leczenia. Po drugie, z a p i s y w a n i e z m i a n i s z c z e -

n a ­ ciekiem. który będzie mu przydatny w prywatnej praktyce. która je zró­ żnicuje. p o m i ę d z y o b r z ę k i e m r o g ó w k i . 96. b l i z n o w a c e n i e m l u b k r w o t o k i e m siat­ kówki. 9 5 ) . W literaturze okulistycznej d o t y c z ą c e j c z ł o w i e k a istnieją d w a użyteczne schematy sugerujące sposób zapisy­ wania z m i a n w o k u . prosty tonometr jest podsta­ w o w y m narzędziem w każdej praktyce.1 Przykład formularza diagnostycznego do badania oka. Obraz w pełnych wymiarach (możliwy do skopiowania zastosowania przez czytelników) znajduje się na s.d.] Gatunek Wiek/płeć Wywiad narządy dodatkowe oka . k t ó r ą m o ż n a s k o p i o w a ć w celu z a p i s y w a n i a z m i a n w n a g ł y m p r z y p a d ­ ku o k u l i s t y c z n y m u z w i e r z ą t (patrz s. 1. C z y ­ telnik m o ż e również samodzielnie opracować swój formularz. n p . 1. Ponad- [i.Podstawy diagnostyki i techniki diagnozowania gółowy rysunek pozwolą na lepszą ocenę uszkodzeń oka i upewnią. 1. Istotne jest. I rogówka soczewka/przednia komora siatkówka Ryc. F o r m u l a r z d i a g n o s t y c z n y 3 p o d a n o n a r y c . . a b y s z y b k o z a p i ­ sywać obserwacje za p o m o c ą gotowej m e t o d y schematycznego oznaczania zmian. że nie pominięto d r o b n y c h o b r a ż e ń . n a c i e k i e m k o m ó r k o w y m lub m a ł y m i o b ­ szarami o d w a r s t w i e n i a s i a t k ó w k i .1.3 Wyposażenie potrzebne w nagłym przypadku okulistycznym Jak w s p o m n i a n o .

w s z c z e g ó l n o ś c i ł a t w e w u ż y c i u są s o c z e w k i K o e p p e l u b F r a n k l i n a (ryc.2 Oftalmoskopia pośrednia z zastosowaniem soczewki plastikowej 20 D trzymanej blisko rogówki zwierzęcia i prostej latarki długopisowej przy uchu badającego. Tanim rozwiązaniem do oftalmoskopii po­ średniej jest p l a s t i k o w a s o c z e w k a 20 D t r z y m a ­ Ryc. P o d s t a w o — -zrzędziem okulistycznym.2b). (b) obuoczna oftalmoskopia pośrednia. jest z n a c z n i e t a ń s z e : w y d a j n i e j s z e . jeśli w y k o r z y s t u j e się je do r ó ż ­ nych z a d a ń .zbedny w nagłych przypadkach okazuje : : : : .2a). k t ó r e u m o ż l i w i a j ą z b a d a n i e w i ę k s z e j części d n a oka jednocześnie. ponieważ p o m a g a j ą w ocenie produkcji łez lub ich braku przed manipulacjami w oku. c h o c i a ż nie robi takiego w r a ż e ­ nia :ak l a m p a s z c z e l i n o w a . j e s t o n b a r d z o p o m o c n y m szkłem powiększającym do oglądania rogówki : nzrządów dodatkowych oka przy ustawieniu -2. p o m i m o że w i e l u o k u l i Wbm w e t e r y n a r y j n y c h r a d z i sobie z o f t a l m o s k o r : r rsrednią i l a m p ą s z c z e l i n o w ą .. Ponieważ b a d a n i e siatIńrki jest m o ż l i w e w u s t a w i e n i u 0 D i t ę c z ó w k i • s o c z e w k ą +10 D . 1. j e s t w ł a ś n i e d o b r y . . Nie- .1 D.- :-$:ęsowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt na blisko rogówki zwierzęcia i prosta latarka d ł u g o p i s o w a p r z y u c h u b a d a j ą c e g o (ryc. Paski do testu Schirmera są cenne. (a) Jednostronna oftalmoskopia pośrednia. Ich zastosowanie bardziej szczegółowo opisano w D o d a t k u A.Z d o b r y m ź r ó d ł e m światła h a l o g e n o w e g o r_=k:e n a r z ę d z i e . . ~ n często w p r a k t y c e . o f t a l m o s k o p . Barwienie fluoresceiną i czerwienią bengalską p o w i n n o b y ć klu­ c z o w y m elementem badania (sposób ich zasto­ sowania szczegółowo opisano we fragmencie na temat rogówki).L Z T : -kop bezpośredni. 1. 1. Do badania kąta tęczówkowo-rogówkowego może być użyteczna gonios o c z e w k a . wykorzystyi r . Warto mieć również w po­ bliżu w y m a z ó w k i do bakteriologii i szpatułki Kimury do pobrania próbek na cytologię.

1.Podstawy diagnostyki i techniki diagnozowania stety.7 p o k a z u j ą p o d s t a w o w e i b a r ­ dziej speq'alistyczne p r z y r z ą d y o k u l i s t y c z n e . p r z e d b i o p s j ą s p o j ó w k i u p r z y tzmnych pacjentów. .3 Zastosowanie metody cytology-brush zwiększa regenerację i zmniejsza uszkodzenia spowodowane pobie­ raniem próbki. W w i e l u p r z y p a d k a c h k o n i e c z n e jest z n i e c z u ­ lenie m i e j s c o w e . od 1. Ryc. G ł ę b s z e z n i e c z u l e n i e m o ż n a uzyskać p r z e z n a s ą c z e n i e szpatułki z a k o ń c z o n e j w a c i k i e m i p r z y c i s k a n i e jej m o c n o d o o b s z a r u 5T>ojówki. 1. N o ocześniejsze są s z c z o t e c z k i cytology-brush (ryc. Ryc. 1. Ryc.5 Biomikroskop z lampą szczelinową.6 Goniosoczewka. 1 9 9 7 ) . : które zwiększają regenerację wywołane komórek próbki zmniejszają pobraniem 5 u s z k o d z e n i a r e g e n e r u j ą c y c h się k o m ó r e k (Wills : in. Ryc.7 Tonometr Schiotza. Rvc.4 Oftalmoskop bezpośredni. n p . O O O Ryc. 1.4 do 1. 13). s ą d r o g i e i z a m i a s t n i c h m o ż n a s t o s o w a ć tępy koniec rączki skalpela Bard-Parkera. 1.

s z c z e g ó ł o w o o p i s a n e w D o d a t k u C. F l o r a u k o t ó w to g a t u n k i G r a m . jest n o w y i dlatego o p o r n o ś ć na i n n e leki nie p o w i n n a m i e ć n a n i e w p ł y w u .d o d a t n i e . w a r t o określić w a r t o ś ć m i n i m a l n e g o stężenia h a ­ m u j ą c e g o ( M I C . Zastosowanie ogólne antybiotyków o szerokim s p e k t r u m u z a s a d n i o n e jest w sytuacji.u j e m n e g o w y m a g a j ą c e g o c h l o r a m f e n i k o l u lub tetracykliny lub c z y n n i k a g r z y b i c z e g o najlepiej l e c z o n e g o k e t o k o n a z o l e m . L e p s z y jest z a ­ tem posiew bezpośredni z wymazówki.pozwalają s z y b k o ocenić o b e c n o ś ć m i k r o o r g a n i z m u G r a m -dodatniego. Diff-Quik (Giemsy) i laktofenolem . T r z y barwienia . z w ł a s z c z a w c i e p ł y m klimacie.4 Wstępne uwagi na temat leczenia zakażeń oka Z a k a ż e n i a o k a p r z e w a ż n i e w i ą ż ą się z c h o r o b a ­ m i n a r z ą d ó w d o d a t k o w y c h oka. W praktyce doty­ c z y to p r z e d e w s z y s t k i m z a k a ż e ń o k a u k o n i i u i n n y c h g a t u n k ó w zwierząt. p o w o d u j ą c za­ palenie spojówek. Zakażenie może także dotyczyć gałki ocznej.m e t o d ą G r a m a . zwłaszcza przy podawaniu g e n t a m y c y n y w z a k a ż e n i u Pseudomonas. ważnymi czynnikami opóźnia­ j ą c y m i p o j a w i e n i e się o p o r n o ś c i j e s t r e g u l a r n e s t o s o w a n i e i kontynuaq'a leczenia j e s z c z e po w y ­ c o f a n i u się o b j a w ó w . Nie w każdym jednak przypadku chorobotwór- 1. n a w e t p r z y s z y b k i m dostarczeniu i s p r a w n y m działaniu l a b o r a t o r i u m ) . jest p o ­ wszechne przy zwalczaniu bakterii opornych. Ich spo­ sób działania. W sytuaq'i nagłej należy b y ć p r z y g o t o w a n y m n a b a r w i e n i e bakteriologiczne r o z m a z u z w y m a z ó w k i lub zeskrobin ze spojów­ ki czy rogówki. że jeśli w y m a z ó w k ę z e s p o j ó w k i u m i e s z c z a się w m e ­ d i u m t r a n s p o r t o w y m i n a s t ę p n i e posieje na a g a ­ rze. częstymi organizmami wywołującymi chorobę są prawdopodobnie organizmy Gram-ujemne. Sil­ niej działające a n t y b i o t y k i to c h i n o l o n y : ofloksacyna. Z a l e c a się r ó w n i e ż d w a l e k i d o s t o s o w a n i a miejscowego w chorobach oczu u psów i kotów przed otrzymaniem w y n i k ó w bakteriologii: kwas fuscydowy u p s ó w i chlortetracyklina u k o t ó w . G r a m . który czynnik z a ­ k a ź n y jest obecny i czy występuje zagrożenie utra­ ty ciągłości rogówki. choć oporność m o ż e powstać nawet w przypad­ ku większych dawek. prawdopodobnie wrażliwego na k w a s fuscydowy. oznacza. h a m u j ą c y g y r a z ę D N A . Toteż właściwsze wydaje . w z r o s t bakterii jest niewielki. Istnieje w i e l e p r z y p a d k ó w o p o r n o ś c i bakterii z powierzchni oka. N i e o d p o w i e d n i a częstotli­ w o ś ć p o d a w a n i a i zaprzestanie leczenia p o m i m o obecności mikroorganizmów może prowadzić do wystąpienia antybiotykooporności. Saprofityczna flora b a k t e r y j n a s p o j ó w k i u p s a to: Staphylococci i Streptococci ( G e r d i n g i K a k o m a 1 9 9 0 ) . takich j a k t o b r a m y cyna. m i e j s c o w o a p l i k u j e się z n a c z n i e w i ę k s z e stężenia a n t y b i o t y k ó w . W z a ­ k a ż e n i a c h w e w n ą t r z gałki o c z n e j w s k a z a n y j e s t c h l o r a m f e n i k o l . że n a l e ­ ży stosować jednocześnie podłoże agarowe Sabor a u d a i płytki a g a r o w e z krwią. p r z y c z y n i a j ą c się do r o p n e g o z a p a ­ lenia tkanki p o d s k ó r n e j lub r o g ó w k i i w p ł y w a j ą c n a powstanie dobrze odgraniczonego w r z o d u r o ­ g ó w k i lub bardziej r o z s i a n e g o nacieczenia. k t ó r y lepiej p e n e t r u j e p r z e z r o ­ g ó w k ę i m a s z e r o k i z a k r e s działania. cyprofloksacyna lub norfloksacyna.6 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt się użycie a m i n o g l i k o z y d ó w . Chlamydia i Mycoplasma ( G e r d i n g i K a k o m a 1 9 9 0 ) . Wystę­ powanie chorób grzybiczych powierzchni oka. O c z y w i ś c i e . O z n a c z a to. t a k ą j a k k o l e c lub gałąź. Jeśli to m o ż l i w e . Istnieje kilka różnic p o ­ między badaniem bakteriologicznym zakażeń oka a z a k a ż e ń skóry czy t k a n e k miękkich. Tak j a k p r z y p o d a w a n i u k a ż d e ­ go antybiotyku. g d y n i e m a całkowitej i d e n t y fikaq'i m i k r o o r g a n i z m u . u k t ó r y c h doszło d o u r a z u p r z e z część roślinną.3 dni o d m o m e n t u pobrania. W y b ó r u z a s a d n i a się najczęściej w y s t ę ­ pującymi mikroorganizmami u tych gatunków. Z a s ­ t o s o w a n i e s u b s t a n c j i o w z m o ż o n e j sile d z i a ł a ­ nia. minimal inhibitory concentration). c o j e s t w a ­ ż n e w p r z y p a d k u . k t ó r e jest b a r d z i e j c e n n e n i ż u s t a l e n i e w r a ż l i w o ­ ści m i k r o o r g a n i z m ó w n a p o d s t a w i e r o z c h o d z e ­ n i a się w z r o s t u w o k ó ł k r ą ż k ó w z a n t y b i o t y k i e m . Należy uważnie przeglądać antybiogram wy­ h o d o w a n e g o o r g a n i z m u : w r a ż l i w o ś ć określa się na podstawie prawdopodobnych poziomów we k r w i po p o d a n i u d o u s t n y m i p a r e n t e r a l n y m an­ t y b i o t y k ó w . z a k a ­ żenie m o ż e być także wewnątrzgałkowe z rop­ n y m z a p a l e n i e m przedniej części b ł o n y naczynio­ w e j (uveitis anterior) lub r o p n e z a p a l e n i e gałki ocznej (panophthalmitis). g d y ocze­ kuje się na w y n i k badania bakteriologicznego i an­ tybiogramu (około 2 . b a r d z i e j w r a ż l i w e na t e t r a c y k l i n y . któremu m o ż e towarzyszyć r o p n y w y p ł y w z w o r k a s p o j ó w k o w e g o lub j e g o przekrwienie. k o n i e c z n y jest szybszy system wskazujący. n a k t ó r ą o p o r n o ś ć z d a r z a się rzadziej. Najwa­ żniejszą jest często b r a k (lub m a ł a ilość) m i k r o o r ­ g a n i z m ó w w materiale z oka.

P o z o r n a tolerancja srrego b ó l u p r z e z z w i e r z ę nie z w a l n i a z o b o ­ wiązku z a p e w n i e n i a m u o d p o w i e d n i c h w a r u n ­ k ó w pozwalających na j e g o tolerancję. O k o to deukatny narząd. gdzie tracą swoje osłonki m i e l i n o w e I t w o r z ą sploty p o d n a b ł o n k i e m p r z e d n i m (Prince i in.8 Schemat unerwienia czuciowego rogówki (Prince i in. Nagie zakończenia ner­ w ó w znajdują się bliżej niż 5 0 u m o d p o w i e r z c h ­ ni oka. 7 Tiiejscowo NSAID oól powierzchni oka światłowstręt) s-odki znieczulające ako miejscowo NSAID ogólnie (po operacji lub urazie) skurcz mięśnia ciała rzęskowego (ból przy zapaleniu jagodówki) Dodawane krótko) :piaty stosować rzadko miejscowo środki rozszerzające źrenicę (atropina lub tropikamid na krótszy okres terapii) C Z Y z a r a z e k w i d o c z n y jest w z e s k r o b i n a c h lub w r o z m a z i e .5 Znieczulenie w nagłych przypadkach okulistycznych Zbvt często w m e d y c y n i e w e t e r y n a r y j n e j nie zwraca się u w a g i n a znoszenie b ó l u z a r ó w n o p o w y p a d k u . co n a w e t w p r z y p a d ­ ku braku mikroorganizmów świadczy o obecności zakażenia b a k t e r i a m i (Lavach i in. Odgałęzienie n e r w u trójdziel­ nego u n e r w i a r o g ó w k ę z a p o m o c ą długich ner­ w ó w rzęskowych. U g o m o r i i in. Ten szczegół anatomii c e l o w o p o d k r e ś l o ­ n o .8. rozgałęziających się w jej ścia­ nie z rąbka. który posiada nocyceptywne uner­ wienie. skóra powieki (uraz powieki) śródnabłonkowy splot nerwu trójdzielnego (drażnienie powierzchni oka) Tab. 1997. ryc. . j a k i po operacji. Cienkie a k s o n y p o z b a w i o n e k o m ó ­ rek S c h w a n n a przebijają n a b ł o n e k przedni. t w o ­ rząc ś r ó d n a b ł o n k o w e z w o j e b a r d z o w r a ż l i w e na nabłonek przedni rogówki nerwy rzęskowe Ryc. 1960). w y s t ę p u j ą c e z w ł a s z c z a n a p o w i e r z c h n i •ca ( p o w i e r z c h o w n a w a r s t w a r o g ó w k i ) w posta­ ci sieci n e r w o w e j . 1. aby z w r ó c i ć u w a g ę czytelnika n a k o n i e c z n o ś ć znieczulenia w c h o r o b a c h p o w i e r z c h n i o k a (zob.2 Ból w oku.n a t o m i a s t cytologia złuszczająca uwidoczni naciek neutrofili.Podstawy diagnostyki i techniki diagnozowania 3ól w oku: źródła i leki przeciwbólowe nerw powiekowy-spojówka. 1960). 1. 1991). 1. b ó l i z m i a n y temperatury. Spreull 1966). Severin I Thrall 1981. 1.

10 Wkłucie igły przy blokadzie Petersena u bydła (Lavach 1990). L e k i e m drugiego wyboru. . 1.szybciej działający n i ż a t r o p i n a . t a k i c h j a k alfa 2 a g o n i ś c i . działającym spazmolitycznie na c i a ł o r z ę s k o w e w uveitis. zwłaszcza dotyczące sposobu badania i poda­ w a n i a l e k ó w . n p . j e s t wątpliwe. k a r p r o f e n l u b m e g l u m i n i a n f l u n i k s y n y . 1. Wykonanie blokady nerwu uszno-powiek o w e g o u k o n i (ryc.8 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Badanie bolącego oka jest zawsze trudne. aby s y m u ­ lować brak światła. że pojawią się informacje na t e m a t p o s t ę p o w a n i a w n a g ł y c h przypadkach u koni i zwierząt rzeźnych.6. takie jak atropina. zwłaszcza u koni i zwierząt rzeźnych. lub w cięższych przypadkach opiatów . podczas gdy nieodczuwanie bó­ l u m o ż e nie w y s t a r c z a ć . n p . 1. gdzie t e m p e r a m e n t zwierzęcia w połączeniu z siłą skurczonych mięśni powiek sprawia. Jeśli j e s t t o m o ż l i w e . n p . potem zdecydowano. 1. że bez­ pieczna obserwacja powierzchni oka w y m a g a wysiłku. a m e t o k a i n ą lub proksymetokainą. j e s t t r o p i k a m i d .1 T e c h n i k i b a d a n i a d u ż y c h z w i e r z ą t Badanie w świetle dziennym utrudnia oftalmoskopię i dlatego pomieszczenie powinno być p r z y c i e m n i o n e . N a p o c z ą t k u k s i ą ż k a t a miała b y ć skie­ r o w a n a d o l e k a r z y z a j m u j ą c y c h się m a ł y m i zwierzętami. Wystę­ p u j ą b o w i e m z n a c z ą c e r ó ż n i c e u tych g a t u n k ó w . używając środków przeciwbólowych podawanych parenteralnie. ale trzeba je s t o s o w a ć k r ó t k o z p o w o d u t o k s y c z ­ nego działania na nabłonek rogówki (Grand i Acosta 1994). w o k ó ł g ł o ­ w y k o n i a i b a d a j ą c e g o p o w i n n o się u m i e ś c i ć d u ­ ży a r k u s z c i e m n e g o p a p i e r u (najlepiej w k o l o ­ rze ciemnoniebieskim lub czarnym). Znieczulenie miejscowe pozwala na pełne badanie oka. ale n i e m a o n a w p ł y w u n a s k u r c z p o ­ wiek. Ryc.10). Stosowanie samych środ­ k ó w d o s e d a c j i . takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne. p r z y zapaleniu b ł o n y n a c z y n i o w e j . Ryc. p o z w a l a na W sytuaq'i a w a r y j n e j m o ż n a z n i e c z u l a ć m i e j ­ scowo. 1.9) i b l o k a d y P e t e r s e n a .6 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u koni i przeżuwaczy Okulistyka jest wspaniałą dziedziną międzygat u n k o w ą . N i e k i e d y k o n i e c z n e jest długotrwałe zniesienie bólu. U k o t ó w z a m i a s t k e t o p r o f e n u powinien być stosowany karprofen. W p r z y p a d k a c h silnego z w ę ż e n i a źrenicy. Pierwszy problem rozwiązuje dobra s e d a c j a . 1.metadonu lub b u t o r f a n o l u .9 Blokada nerwu uszno-powiekowego u koni. g ł ó w n ą p r z y ­ c z y n ą b ó l u jest s k u r c z m i ę ś n i a r z ę s k o w e g o . c z e m u p o ś w i ę c o n o ten r o z d z i a ł . ponieważ ułatwiają one jedynie pracę ze zwierzęciem. L e p ­ sze d z i a ł a n i e p r z e c i w b ó l o w e w y k a z u j ą w t e d y leki r o z s z e r z a j ą c e ź r e n i c ę ( ś r o d k i z w i o t c z a j ą c e mięsień rzęskowy). lecz o m n i e j ­ szych zdolnościach rozszerzających źrenicę. często stosowanej u b y d ł a (ryc.

w a d ą zaś m o ż l i w o ś ć wypłukiwania materiału zakaźnego z kanału nosowo-łzowego na po­ wierzchnię oka.ł z o w e g o d o g ó r n e j j e g o części (ryc. k t ó r ą z a k o t w i c z a się z a p o m o c ą węzła na skórnej (zewnętrznej) po­ w i e r z c h n i p o w i e k i tak. W w i e l u p r z y p a d k a c h p r e f e r u j e się t e c h n i k ę podawania przez powiekę. którą zilustrowano w diagramie (ryc.2 T e c h n i k i u m o ż l i w i a j ą c e eczenie oczu u dużych zwierząt O m ó w i l i ś m y t r z y t e c h n i k i . Roztwory leków można podawać wtedy drogą wstępującą przez kanał nosowo-łzowy. takich j a k a t r o p i n a c z y a d r e n a l i n a . W l e c z e n i u I B K m o ż e bvć konieczne ogólne podawanie tetracyklin r 9 nia ogólnego leków o działaniu systemowym. Układ nosowo-łzow y w y m a g a rurki b i e g n ą c e j o d ujścia k a n a ł u n o s o w o .11 Długość rurki umieszczonej z nosowego punktu przewodu nosowo-łzowego do górnego końca przewodu. .Podstawy diagnostyki i techniki diagnozowania rełne badanie bez skurczu powiek (Lavach 1990). o p u s z c z a m i e j s c e iniekcji i w c h ł a n i a PC p r z e z m i e j s c o w ą p e n e t r a c j ę r o g ó w k i . Kortykosteroidy o przedłużonym dzia­ łaniu m o ż n a również w ten sposób aplikować w leczeniu zapalenia rogówki. Zaletą opisanego sposobu jest łatwe umieszczenie. Ismieją j e d n a k p o t e n c j a l n e p r o b l e m y w c h ł a n i a ­ Ryc. B a r d z i e j p r e f e r u j e się t ę t e c h n i k ę niż jednostronny pasaż za p o m o c ą rurki roz­ s z e r z a j ą c e j się n a k o ń c u . p r z e z o k o ł o 3 d n i p r z e d dalszym leczeniem.F ) . 1. S k u r c z m i ę ś n i z a g a ł k o w y c h m o ż e p r o w a ­ dzić do z a p a d n i ę c i a g a ł k i o c z n e j u b y d ł a . 1 2 A . M o ż n a • u s p r a w n i ć dzięki głębszej iniekcji p o d t o r e b ­ kę T e n o n a . g d y p r a g n i e się o s i ą ­ gnąć w y s o k i e stężenie antybiotyku w e w n ą t r z całki o c z n e j . Istnieją p e w n e r o z w a ż a n i a t e o r e t y c z n e . a n i e na p o z i o m i e r o g ó w k i l u b na rxnvierzchni o k a . Z a b i e g m o ż e w y m a g a ć s e d a qd: w k a ż d y m j e d n a k p r z y p a d k u w s t r z y k n i ę c i a r o d s p o j ó w k o w e g o p o w i n n o się z n i e c z u l i ć p o •• l e r z c h n i ę o k a . ż e jest t o o p t y m a l n a d r o g a p o ­ dania l e k ó w d o o k a u d u ż y c h z w i e r z ą t . "est o n a s z c z e g ó l n i e p o m o c n a u p r z e ż u w a c z y w c h o r o b i e New Forest Eye . ta­ kich j a k k l o k s a c y k l i n a . bez względu na gatunek zwierzęcia. Podobne podawanie środków rozszerzających źrenicę w s y t u a c j a c h a w a r y j n y c h m o ż n a s t o s o ­ wać u koni lub małych zwierząt oraz przy zapa­ leniu p r z e d n i e g o o d c i n k a b ł o n y n a c z y n i o w e j . 1.p i e r w s z a to p r o s t a metoda podspojówkowego dostarczania leków. Jest to istotne. G ł ó w n y m w s k a z a n i e m do dostarczania le­ ków podspojówkowo u koni lub małych zwie­ rząt jest iniekq'a a n t y b i o t y k ó w w n a g ł y c h p r z y cadkach zakażenia przedniego odcinka gałki :cznej. L e k i aplikowane p o d s p o j ó w k o w o m o g ą w c h o d z i ć d o oka p r z e z t w a r d ó w k ę . co r ó w n i e ż u t r u d n i a b a d a n i e . Z n a c z n a objętość w s t r z y ­ kiwanych roztworów.6. 1 . b y o b a k o ń c e p r z e z n i ą p r z e c h o d z i ł y . infectious bovine ke2toconjunctivitis) s p o w o d o w a n e g o Moraxella bo­ ms i Mycoplasma bovicula. k t ó r e z w r a c a j ą u w a g ę . u których należy ustalić system podania leku. e f e k t y w n e jest często p o d s p o j ó w kowe p o d a w a n i e w ł a ś c i w y c h a n t y b i o t y k ó w . Częste podawanie leków miejscowo jest szczególnie ważne przy zapaleniu błony naczy­ niowej i wrzodziejącym zapaleniu rogówki u koni. Opisano dwa sposoby. O p t y m a l n e jest u m i e s z c z e n i e r u r k i . W i n n y m przyr a d k u iniekcje p o d s p o j ó w k o w e s ą raczej d o d a t ­ kiem do leczenia m i e j s c o w e g o i nie z a s t ę p u j ą go. j e d n a k b l o k a d a Perersena e l i m i n u j e ten p r o b l e m ( L a v a c h 1 9 9 0 ) .z a k a ź n e g o z a p a l e rua s p o j ó w e k i r o g ó w k i (IBK. k t ó r e j z a k o ń c z e n i e L a v a c h 1 9 9 0 ) .11). 1.

g d y s y s ­ tem drenujący jest zainstalowany.igłę do pene­ tracji p o w i e k i (14 G l u b l e p i e j 10 G z g i ę t k i m kateterem naczyniowym) zawsze wprowadza się ze s p o j ó w k i (od w e w n ą t r z ) w k i e r u n k u skóry (na zewnątrz) powieki. Następnie m a ł ą ilość l e k u w s t r z y k u j e się d o rurki. Alternatywą jest stosowanie urządzenia do stałego wlewu. N a l e ż y k o n i e c z n i e u s u n ą ć o s t r z e i g ł y l u b kateteru przy drugim pasażu przez powiekę. aby przepchnął roztwór przez rurkę do powierzchni oka. u p e w n i a j ą c się.10 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt otwory zrobione w rurce rurkę naciąga się. (F) rurkę zabezpiecza się węzłami. Przy umieszczeniu rurki należy zwrócić u w a g ę na dwie kluczowe cechy . (E) rurkę umieszcza się w oddaleniu od powierzchni gałki. D r u g ą rzeczą. (D) rurka przechodzi przez igłę. aby mieć pew­ n o ś ć . a w gorszym przypadku powo­ duje u s z k o d z e n i e r o g ó w k i . które z a p e w n i a ciągły m a ł y w l e w n a p o w i e r z c h ­ n i ę o k a : taki s p r z ę t m o ż n a ł a t w o p r z y c z e p i ć d o kołnierza ochronnego na głowie. W m e t o d z i e w y k o r z y s t u j e się r u r k ę z p o l i e t y l e n u (PE 190) l u b s o n d ę n o s o w o . W ten sposób c h r o n i się r o g ó w k ę p r z e d a b r a z j ą l u b p e r f o r a ­ cją. jest u m i e s z c z e n i e r u r k i t a k g ł ę b o k o w skle­ pieniu spojówki jak to możliwe. na którą należy zwrócić u w a ­ gę. wyciąga się igłę. ż e m o ż e o n o p r z e j ś ć p r z e z p o ­ w i e k ę p o n a d r u r k ą (po p r z e p r o w a d z e n i u jej przez powiekę). 1.12 Przezpowiekowy system dostarczania leków przez wprowadzoną igłę. p ó ź n i e j zaś bolus powietrza. (A) Igła przebija powiekę od strony spojówki na powierzchnię skóry. D o b r y m sposobem na dostarczanie leku na p r z e d n i ą p o w i e r z c h n i ę o k a k o n i a j e s t lek w sprayu. a zwłaszcza te z d y s k o m f o r t e m o k a .ż o ł ą d k o w ą dla n o w o r o d k ó w (z dziurkami wycięty­ mi we właściwym miejscu. Konie. następnie usuwa się igłę z rurki. aby roztwór leku omywał powierzchnię oka). (B) rurkę przeciąga się przez igłę od strony skóry w kierunku spojówki. Z a b e z p i e c z e n i e r u r ­ ki po drugim pasażu przez powiekę może za­ b i e r a ć w i ę c e j c z a s u . w y m a g a j ą g ł ę b s z e j s e dacji p r z e d u m i e s z c z e n i e m r u r k i . ż e nie d o j d z i e d o abrazji r o g ó w k i . P o w i n n o się wykonać także znieczulenie miejscowe za po­ mocą śródskórnie podanej lignokainy i miej­ scowo podanej proparakainy lub proksymetakainy. ale u n i k a się u s z k o d z e n i a r o g ó w k i . podrażnia oko. który rozpraszany na rogówce p o w o - . aby uniknąć otarcia rogówki Ryc. (C) igła przebija powiekę od strony spojówki w kierunku skóry po usunięciu rurki.

b a d a ­ nie m i k r o s k o p o w e w k i e r u n k u g r z y b ó w . jeśli z a k a ż e n i a nie l e c z y się l e k a m i p o ­ dawanymi miejscowo. gadów i płazów można potrakto­ w a ć a n a l o g i c z n i e z w i e d z ą na t e m a t p s ó w i k o ­ tów: wrzód rogówki u papugi można leczyć w ten s a m s p o s ó b j a k u p s a . wymaga głównie terapii sztucznymi łzami wczesny wypływ surowiczy staje się śluzowo-ropny.p r ó c z h o d o w l i bakterii .Podstawy diagnostyki i techniki diagnozowania duje p r a w d o p o d o b n i e m n i e j s z e o d r u c h o w e ł z a ­ w i e n i e n i ż k r o p l e z p o j e m n i k a i leki p o d a w a n e 1 ml s t r z y k a w k ą do b o c z n e g o k ą t a o k a . często zapalne. ist­ nieją pewne znaczne różnice w nagłym przy­ padku u tych gatunków. lecz nie atropina opisane u papug amazonek i gwarków. u zwierząt szczepionych rozrosty na narządach dodatkowych oka i zniekształcenia powiek może wiązać się z zakażeniem Pasteurella lub zapaleniem jagodówki. Przy stosowaniu antybiotyków zawsze nale­ ży uwzględniać możliwość wzrostu grzybów. ptaków. a z e b r a n o w tab. związane z Encephalitozoan cuniculi Masy na narządach dodatkowych u niższych kręgowców Zapalenie błony naczyniowej u niższych kręgowców Zapalenie jagodówki u ptaków u niższych kręgowców Urazowe zapalenie rogówki u papug Wirus ospy u papug Zapalenie gruczołu łzowego j królików Myksomatoza u królików Zapalenie błony naczyniowej u królików . a nie nowotworowe jak u psów czy kotów często związane z sepicemią Gram-ujemną do zniesienia zwężonej źrenicy (miosis).1. P r z y ­ kłady antybiotyków o szerokim zastosowaniu w zapaleniu rogówki u koni podano w Dodat­ k u C.1 Różnice między zwierzętami egzotycznymi a psem i kotem w nagłym przypadku okulistycznym. główne zagrożenie stanowią uszkodzenia ze strupami na powiekach na skutek samookaleczenia .zapobieganie: podawanie sztucznych łez lub kąpiel w delikatnym szamponie dla dzieci powoduje znaczny ropny wypływ z oka . 11 1. zwiotczające leki niedepolaryzujące. Dlatego. które należy wziąć pod u w a g ę . 1. Z drugiej strony. 1.7 Nagłe przypadki okulistyczne u zwierząt egzotycznych Większość nagłych p r z y p a d k ó w u małych ssa­ ków. O m ó w i o n o je w t e k ś c i e . należy wykonać zeskrobiny s p o j ó w k i i . Tab.wymaga wprowadzenia kaniuli do przewodu nosowo-łzowego i ogólnego podawania antybiotyków z enrofloksacyną obrzękłe powieki i biały wypływ śluzowo-ropny.

Kluczowa w diagnostyce różnicowej objawów k l i n i c z n y c h j e s t a n a t o m i c z n a „biała c z ę ś ć o k a " . K a ż d y r o d z a j z a c z e r ­ w i e n i e n i a m o ż e w i ą z a ć się z r ó ż n y m r o z p o z n a ­ n i e m . n a d t w a r dówka i twardówka. pod­ c z a s g d y głębsze.1 Syndrom czerwonego oka T e r m i n o k u l i s t y c z n y o d n o s i się d o t w a r d ó w k i oka. nie jest s a m o za­ czerwienienie. L e k k i e z a c z e r w i e n i e n i e całej p o w i e r z c h n i przeważnie oznacza zapalenie spojówek. b a r d z i e j z a o g n i o n e z a c z e r w i e ­ nienie wokół rąbka charakteryzuje zapalenia ciała r z ę s k o w e g o w uveitis. O k o z zapaleniem spojówek ma często niezmie­ nioną postać. W b a d a n i u sploty n a c z y n i o w e s p o j ó w k i p r z e s u w a j ą się p r z y deli­ k a t n y m p o r u s z a n i u s p o j ó w k ą p o d c z a s g d y głęb­ sze sploty nie m o g ą p o r u s z a ć się w ten s p o s ó b . M o ż n a je ró­ żnicować na stopnie przy dokładnym badaniu. lecz obecność innego objawu. takie jak podwinięcie powieki (entropion). M o ż e m i e ć c e c h y r o z s i a n e lub m o ż e ł ą c z y ć się z n a s t r z y k a n i e m w i e l u m a ł y c h n a c z y ń lub k i l k u d u ż y c h . każda z własnym naczynio­ w y m s p l o t e m o k o ł o r ą b k o w y m . W diagnostyce różnicowej czerwonego oka obowiązuje zasada. U r a z także m o ż e p r o w a d z i ć d o k r w o ­ toku podspojówkowego. Przyczyną m o g ą być nieprawidło­ wości powiek. ale n i e działa w ten s p o s ó b na głęb­ sze sploty t w a r d ó w k o w e . która p o w o d u j e z w ę ż e n i e i w i d o c z n ą obliterację w y p e ł n i o n y c h s p l o t ó w n a d t w a r d ó w k i w zapaleniu. powodując syndrom c z e r w o n e g o o k a . L i m f o c y t a r n e m u / p l a z m o c y t a r n e m u z a p a ­ leniu spojówek m o ż e towarzyszyć nacieczenie rogówki z przewlekłym powierzchownym za­ paleniem rogówki (łuszczka). na którą należy zwrócić u w a g ę podczas rozpoznania. która jest nieprawidłowo zaczerwieniona. • zapalenia błony naczyniowej. R o z w a ż a n i a n a ten t e m a t o g r a ­ n i c z o n o d o czterech g ł ó w n y c h r o z p o z n a ń różni­ cowych: • zapalenia spojówek. Podobnie po­ w i e r z c h n i a g a ł k o w a trzeciej p o w i e k i m o ż e u l e c zmianie w grudkowym zapaleniu spojówek. k t ó r ą t w o r z ą trzy struktury: s p o j ó w k a . Są również inne choroby powodujące zaczer­ wienienie. • zespołu zapalenia twardówki/nadtwardówki (rzadziej). . • jaskry. takie j a k k r w o t o k d o przedniej k o m o ­ r y o k a (hyphaema). Z a p a l e n i e jednej z w a r s t w pokrywającej o k o p o w o d u j e n a s t r z y k a nie n a c z y ń w o d p o w i e d n i m splocie.Rozdział 2 Częste zmiany w oku . że zaczerwienienie może w y g l ą d a ć r ó ż n i e . k t ó r e m u k r e w n a d a j e k o l o r c z e r w o n y . ale r ó w n i e ż f a r m a k o l o g i c z n i e .podział ze względu na problem 2. r z ę s y e k t o p o w e lub d w u r z ę d o w o ś ć rzęs. d l a t e g o w tej sytuacji s z o r s t k a w e w n ę t r z n a p o ­ w i e r z c h n i a trzeciej p o w i e k i m o ż e b y ć t a k ż e przyczyną podrażnienia. Najważniejszą cechą. Odróżnienie pomiędzy udziałem splotów naczy­ niowych nadtwardówki i twardówki wymaga z a k r o p i e n i a m i e j s c o w o fenylefryny (patrz D o d a ­ tek C ) . G ł ę b o k o w y p e ł n i o ­ n e n a c z y n i a n a d t w a r d ó w k i n a tle b i a ł e j t w a r ­ d ó w k i najczęściej o b j a w i a j ą j a s k r ę .

Ostre zapalenie spojówek bez bólu lub delikatny dyskomfort niezmieniony.ślepota. ropę lub krew w przedniej komorze oka mętna. należy zwrócić uwagę. 2. nadwichnięta lub zwichnięta wtórnie z podwodu powiększenia gałki ocznej często niewidoczny. ale możliwa jest płytka przednia komora oka rozszerzona lub nieruchoma Źrenica niezmieniona Ciśnienie niezmienione sródgałkowe Soczewka niezmieniona zwiększone może być in situ. zwężenie źrenicy. które powodują efekt Tyndalla. śluzowy lub ropny przekrwienie spojówek z przesuwalnymi naczyniami często związane z obrzękniętą spojówką w stanie zapalnym. że zmienione są naczynia gałkowe. należy zwrócić uwagę. ból Jaskra Zapalenie nadtwardówki lub twardówki udział głębszych naczyń z obrzękiem na odpowiednim poziomie Zapalenie spojówek Zapalenie błony naczyniowej . gdzie ślepota jest pochodzenia ośrodkowego. takiej jak nosówka Diagnostyka różnicowa czerwonego oka.Częste zmiany w oku . pogrubiona lub ciemna z niezmienioną powierzchnią i często zrosty tylne {synechiae posteńoreś) mała (zwężona) nieregularna lub nieruchoma z leniwym odruchem na światło zmniejszone z powodu dysfunkcji ciała rzęskowego może być zmieniona z nagromadzeniem barwnika lub zrostami może pojawić się zapalenie ciała szklistego lub części płaskiej ciała rzęskowego (pars planitis). podczas gdy naczynia powiek są prawidłowe różnie. zrosty tylne. często zwiększone wokół rąbka (zaczerwienienie ciałka rzęskowego). przez osady na powierzchni. należy zwrócić uwagę na udział spojówki powieki i gałki należy zwrócić uwagę na uogólnione zaczerwienienie gałki. jeśli nie pojawi się dodatkowo zapalenie rogówki przejrzysta Ostre zapalenie błony naczyniowej Ostra jaskra ból (od lekkiego do silnego) od niewielkiego upośledzenia ze zwężeniem źrenicy do ślepoty spowodowanej odwarstwieniem siatkówki od ogólnie ograniczonego do łzawienia z powodu bolesnego i częstego mrugania zaczerwienienie wokół rąbka i rozsiane zaczerwienienie naczyń nadtwardówki głębiej niż naczynia spojówki. ale może pojawić się ścieńczenie naczyń siatkówki lub pogłębianie się zagłębienia w nerwie wzrokowym Tylny odcinek gałki ocznej niezmieniony. takiej jak nosówka. może być surowiczy. od przejrzystej.1 Cecha Ból Wzrok Rozpoznanie różnicowe czerwonego oka. a nie z oka od średniego do obfitego.osady na rogówce. do prawidłowej zmieniona z komórkami i włóknikiem. że zmianie uległa zarówno spojówka powieki. zapalenie siatkówki z naczyniówką lub zapalenie nerwu wzrokowego może być bardzo silny 13 od często występującego ciężkiego upośledzenia widzenia do całkowitej ślepoty od ogólnie ograniczonego do łzawienia z powodu bólu i mrugania wypełnienie naczyń nadtwardówki i nastrzykanie z przekrwieniem zastoinowym Wypływ Naczynia krwionośne Rogówka Ciecz .vodnista klasycznie mglisty lub szklany obrzęk rogówki przejrzysta Tęczówka niezmieniona przeważnie prawidłowy wygląd.podział ze względu na problem Tab. z wyjątkiem choroby ogólnej. ból i światłowstręt w ostrych przypadkach wypełnienie/nastrzykanie naczyń nadtwardówki. jak i gałki przejrzysta. ropę w przedniej komorze oka. a także na inne objawy w oku . inne objawy oka . z wyjątkiem choroby ogólnej.

gatki i powieki uogólnione zaczerwienienie obrzęk spojówki Ryc.1 Rodzaje i wygląd zaczerwienienia. zwiększone wokół rąbka rogówki małe zaczerwienienie powiek lub jego brak należy zwrócić uwagę na inne objawy zwężenia źrenicy. M o g ą b y ć w t e d y w i d o c z n e p r ą ż k i H a a b a (pęk­ nięcia b ł o n y D e s c e m e t a w y g l ą d a j ą j a k białe linie przecinające r o g ó w k ę ) lub o b r z ę k r o g ó w k i o w y ­ glądzie szkła z s z a r y m lub b i a ł y m z a b a r w i e n i e m . w y s t ę p u j e efekt T y n d a l l a oraz osa­ dy na r o g ó w c e lub r o p a w przedniej k o m o r z e o k a z e zrostami t y l n y m i j a k o k o ń c o w e s t a d i u m z a p a ­ lenia b ł o n y n a c z y n i o w e j . zwichnięcie soczewki W diagnostyce różnicowej czerwonego oka. d o p ó k i n i e n a s i l a się efekt T y n d a l l a w przedniej k o m o r z e ( p o w o d u j e z a m a z a n i e o b ­ razu). często myli się z j e d n o s t r o n n y m z a c z e r w i e n i e n i e m o k a . Z a c z e r w i e n i e n i e s p o j ó w k i trzeciej p o w i e k i . O k o z z a p a l e n i e m j a g o ­ dówki jest często bolesne. że denerwacja z n a d w r a ­ żliwością struktur unerwionych sympatycznie p o j a w i a się z t r z e c i ą w k o l e j n o ś c i n e u r o p a t i ą . Zapalenie błony naczyniowej [uveitis) silne zaczerwienie. Gwałtow­ na poprawa oznacza. lecz z n a c z n i e rzadziej p o j a w i a się światłowstręt. 2 ) . Jedną z częstych i ogólnie groźnych przyczyn c z e r w o n e g o o k a j e s t z e s p ó ł H o m e r a (ryc. k t ó ­ ra w t y m zespole jest wypadnięta. nie p o j a w i a się r o p a ani z w ę ż e n i e źrenicy. nagromadzenie w komorze przedniej gałki ocznej produktów zapalenia (ropa w przedniej komorze oka lub osady na rogówce) Klasyczna ostra jaskra pojedyncze wypełnione naczynia małe zaczerwienienie ze zwichnięciem soczewki należy zwrócić uwagę na Inne objawy zaburzeń wzroku. istotniejsze s ą i n n e obja­ wy. Dalsze informacje na temat rozpoznania i roko­ wania zespołu H o m e r a można znaleźć w bar­ dzo d o b r y m opracowaniu na ten temat Neera (1984). Dowiedziono również. że p o p r a w n e rozpoznanie p o m a g a w zlokalizo­ waniu miejsca uszkodzenia n e r w ó w sympa­ tycznych oka na podstawie czasu. Z a s t o s o w a n i e m i e j s c o w e 1 % f e n y lefryny łagodzi objawy. . jaki u p ł y w a od podania leku do efektu działania.z w ę ż o n ą źrenicę i opadnięcie górnej po­ w i e k i (ptosis). n a t o m i a s t o k o z j a s k r ą jest r ó w n i e bolące. 2 . p o d c z a s z a p a l e n i a b ł o n y n a c z y ­ n i o w e j p r z e w a ż n i e z a c h o w u j e się z d o l n o ś ć w i ­ d z e n i a . ból. występuje światłowstręt.14 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Zapalenie spojówek zaczerwienienie spojówki. 2. D o ­ kładne badanie ujawnia inne objawy tego ze­ społu . p o z a z a c z e r w i e n i e n i e m . zwiększanie fizjologicznego zagłębienia w głowie nerwu wzrokowego. W n a g ł y m p r z y p a d k u j a s k r y często d o c h o d z i do utraty w z r o k u . W przypadku zapalenia jagodówki źrenica jest z w ę ż o n a .

D o p e w n e g o stopnia o m ó w i e n i e p o ­ k r y w a się ze średnim s p e k t r u m n o c y c e p t y w n y m . jak w zapaleniu błony naczyniowej. N i e w k a ż d y m j e d ­ nak przypadku można rozpoznać źródło bólu. W s k a z a n i e ź r ó d ł a b ó l u j e s t w a ż n e w j e g o le­ c z e n i u . w t e d y j e g o z w i o t c z e n i e r e d u k u j e ból. C z y m s p o w o d o w a n y jest ś w i a t ł o w s t r ę t w z a p a - lekkie drażnienie skurcz powiek zwiększone łzawienie f ciężki ból zamknięcie powieki obfite łzawienie 1 dwurzędowość rzęs rzęsy ekotopowe nieprawidłowy wzrost rzęs Tab. które m o g ą prowadzić do urazu wewnętrznego oka: zapalenia jagod ó w k i i j a s k r y . ciało obce zapalenie tkanki oczodołu jaskra .2 Bolesne oko Z a k r e s o k r e ś l e n i a d r a ż n i e n i e o k a w a h a się o d średniego. Jeśli n e r w y n a p o w i e r z c h n i r o g ó w k i p r z y jej w y s u s z e n i u p o ­ b u d z a j ą b o d ź c e b ó l o w e . d o n a g l e poja­ w i a j ą c e g o się ciężkiego b ó l u p r z y o s t r y m n a p a ­ dzie j a s k r y .1 Ból oka.podział ze względu na problem Zapalenie nadtwardówki i twardówki grudkowe lub rozsiane z udziałem rogówki lub bez niej wypełnienie głębszych naczyń blednących po zakropieniu fenylefryny Ryc. ponieważ należy on do nagłego przypadku.Częste zmiany w oku .2 Inne przyczyny zaczerwienienia oka. R o z p o z n a n i e t y c h d w ó c h ostat­ nich chorób polega na ocenie o b j a w ó w w oku w badaniu oftalmoskopem. 2. Jeśli d o c h o d z i d o s k u r c z u m i ę ś n i a r z ę ­ skowego. N a p o c z ą t k u o p i s a n o ostry b ó l oka. ale przewlekłego d y s k o m f o r t u s p o w o ­ d o w a n e g o r z ę s a m i e k t o p o w y m i . na­ stępnie skrótowo choroby z przewlekłym dys­ k o m f o r t e m . w t e d y w y m a g a się z a ­ s t o s o w a n i a s u b s t y t u t ó w łez. Ich diagnostykę ró­ żnicową przedstawiono powyżej. 15 Nastrzykanie naczyń z powodu upośledzenia krążenia brak innych objawów w oku rozpoznanie na podstawie USG z dopplerem Widocznie wysunięta zaczerwieniona trzecia powieka możliwy zespół Homera możliwy ból oka z cofnięciem gałki ocznej 2. 2. Ostry ból oka może być skutkiem urazu z pęknięciem tkanki (uraz zewnętrzny) lub działania d w ó c h chorób.

d w u r z ę d o w o ś ć r z ę s (distichiasis) l u b w ł o s y z o t a c z a j ą c e j s k ó r y (trichiasis) m o g ą p o w o d o w a ć drażnienie oka. 2. że zwierzę­ ta różnie reagują na owrzodzenie rogówki: nie­ które z głębokim w r z o d e m odczuwają niewielki dyskomfort. rzęsy ektopowe.bardziej prawdopodobne . Niektórzy lekarze weterynarii-okuliści stosują z i m n e o k ł a d y n a p o w i e k i p o kriodestrukcji i p o z o s t a w i a j ą je. przez kriodestrukcję lub o s t r y m n o ż e m (Laws o n 1973. Różnica pomiędzy drażnieniem oka (dwurzędowość rzęs. M o ż n a u s u w a ć j e t a k ż e z a p o m o c ą elektroli­ zy. jaskra. R ó ż n i c a ta o d z w i e r c i e d l a o d r ę b n e ich leczenie. które m o g ą w y s t ą p i ć w k a ż d y m miejscu p o w i e k i . n a t o m i a s t w g ł ę b s z y m urazie z r ę b u r o g ó w k i e k s ­ p o n u j e się m n i e j s z a ilość w ł ó k i e n b ó l o w y c h . że uraz powierzchni oka znacz­ nie stymuluje receptory nerwu trójdzielnego. a podczas opera­ cji w i ę k s z ą l i c z b ę w ł o s ó w m o ż n a o d n a l e ź ć r a ­ zem w zgrubieniu spojówki powiekowej. R z ę s y e k t o p o w e często wyrastają z gruczołów Meiboma. W niektórych przypadkach może być nieuniknione znieczulenie ogólne. c h o ­ ciaż s ą n i e o d w r a c a l n i e ślepe. Badanie rzęs w y ­ maga ponownego znieczulenia miejscowego. k t ó r e m u t o w a r z y s z y w o d o o c z e . R z ę ­ sy e k t o p o w e . Rozpoznanie różnicowe bólu oka.różnice w indywi­ dualnej tolerancji n a b o d z i e c b ó l o w y . a nie z m n i e j s z y ć d r a ż n i e ­ nie. Drobne elementy m o g ą b y ć ł a t w o w i d o c z n e . Do r o z p o z n a n i a d w u r z ę d o w o ś c i rzęs i rzęs e k t o p o w y c h często konieczne jest powiększenie. Leczenie rzęs e k t o p o w y c h w y m a g a resekcji o b s z a r u . przez spojów­ kę. podczas gdy i n n e z o g r o m n y m w z r o s t e m ciśnienia. d l a t e g o m o g ą tylko z w i ę k s z y ć . Znieczulenie miejscowe kroplami z ametok a i n ą (lub i n n y m i a n e s t e t y k a m i m i e j s c o w y m i : patrz D o d a t e k C) jest konieczne. z któ­ rych powstają rzęsy. p o d c z a s g d y kriodestrukcja usuwa gruczoły Meiboma.1). g d z i e z n a j d u j e się r z ę s a . co sugeruje odpowiedź nocyceptywną. R z ę s y przy d w u r z ę d o w o ś c i rzęs wyrastają z uj­ ścia g r u c z o ł ó w M e i b o m a . penetracja gałki ocznej. ale r y z y k o b l i z n o ­ w a c e n i a p o w i e k i b y ł o z b y t d u ż e . Elektroliza n i s z c z y rzęsę p o rzęsie. Drażnienie m o ż e być lekkie lub znaczne.16 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt w oku są jego oczywistą przyczyną. Obie z tych technik m o g ą p o w o d o w a ć zapalenie powiek i dlatego przed z a b i e g i e m z a l e c a się p o d a n i e l e k ó w p r z e c i w z a ­ palnych. O k r e s o w o u s u w a n e szybciej jednak odrastają i m o g ą być k r ó t s z e . jeśli ciśnie­ nie śródgałkowe pozostaje podwyższone przez p e w i e n czas. W p r z e s z ł o ś c i w distichiasis s t o s o w a ­ n o resekcję k r a w ę d z i p o w i e k i . a p r z e z to b a r d z i e j d r a ż n i ą c e . taki j a k ciało o b c e . k t ó r ą u s u w a się rzęsy. W y d a j e się. Ból towarzyszący uszkodze­ niu rogówki m o ż n a z łatwością ocenić jako zbyt mały (chociaż k a ż d e m u noszącemu soczewki kontaktowe znany jest dość znaczny ból w małej abrazji p o w i e r z c h n i oka). aby dokładnie zbadać oko. nie u j a w n i a j ą b ó l u . leniu b ł o n y naczyniowej. nieprawidłowy wzrost rzęs) a głębszym bólem (zapalenie jagodówki. ale c z ę s t o z n a j d u j ą się w sklepieniu s p o j ó w k i lub p o d trzecią p o w i e ­ ką. ale r ó w n i e ż ze z w y r o d n i e n i e m w ł ó k i e n b ó l o w y c h . Przyczyną m o g ą być różnice w stopniu unerwienia rogówki u zwierząt lub . N i e w y k l u ­ czone również. Przyczy­ n ą d r a ż n i e n i a j e s t raczej s k ł a d n i k s t r u k t u r y o k a n i ż c z y n n i k z e w n ę t r z n y . R z ę s y e k t o ­ p o w e często wyrastają razem. a b y n a d a l sto­ sować tę metodę. W o l f l e y 1 9 8 7 ) . D w u r z ę d o ­ w o ś ć rzęs m o ż n a z l i k w i d o w a ć z a p o m o c ą pince­ t y epilacyjnej. Niektóre zwierzęta w e w c z e s n e j f a z i e w z r o s t u ciśnienia ś r ó d g a ł k o wego odczuwają dużą bolesność. M o ż e się t o w i ą z a ć z różnicami w unerwieniu wewnątrzgałkowym l u b w p e r c e p c j i c e n t r a l n e j b ó l u . d o p ó k i z w i e r z ę się nie o b u ­ dzi. Ciała obce . Rozpoznanie różnicowe mniejszego dyskom­ f o r t u o p i e r a się g ł ó w n i e n a p r z y c z y n a c h d r a ­ żnienia fizycznego (patrz ryc. C h a m b e r s i Slatter 1984. podczas gdy inne z lekką abrazją powierzchni mają znaczny skurcz powiek i łza­ wienie. A n a t o m i ę i fizjologię r e a k c j i b ó l o w e j r o g ó w k i o m ó w i o n o poniżej. O p e r a c j a z a p o m o c ą ostrego n o ż a p o l e g a n a usunięciu części brzegu powieki z gruczołami M e i b o m a . zwłaszcza że łagodzi się go w w i e l u p r z y p a d k a c h n i e s t e r o i d o w y m i le­ k a m i p r z e c i w z a p a l n y m i ? J a k i e jest ź r ó d ł o ostre­ go b ó l u w j a s k r z e i d l a c z e g o nie r e a g u j ą na n i e króliki? Tak wiele p y t a ń w okulistyce p o z o s t a j e bez odpowiedzi! U r a z o k a m o ż e p o w o d o w a ć z e w n ę t r z n e i/lub wewnętrzne uszkodzenie tkanek i bardzo różny stopień bolesności. Podobnie jest w jaskrze. ciało obce). lub m a j ą dalsze mieszki w ł o s o w e .

Obrzęk rogówki może być objawem. tkanka bliznowata. W wielu przypadkach z m ę t n i e n i e r o g ó w k i w y s t ę p u j e z n a c z n i e częściej niż zmętnienie cieczy wodnistej. n p . K l u c z o w e jest określenie m i e j s c a z m ę t n i e n i a . j a k i p o j a w i a się w p r z e w l e k ł y m z a ­ paleniu r o g ó w k i . obrzęk. I n n e białe zmiany rogówki nie należą do przypadków na­ głych. j a s k r a .Częste zmiany w oku .należy zwrócić uwagę na wypełnienie naczyń i zaburzenia widzenia zanik nabłonka tylnego . Biała r o g ó w k a l u b m ę t n a ciecz w o d n i s t a n i e p o ­ zwala na obserwację struktur w e w n ą t r z gałki o c z n e j głębiej. w i d a ć n i e k t ó r e s z c z e g ó ł y Obrzęk rogówki: jaskra . R ó ż n i c o w a n i e m ę t n e j r o g ó w k i l u b cie­ czy wodnistej jest trudniejsze. p o d c z a s g d y s z c z e g ó ł y t ę c z ó w k i nadal są widoczne w o k ó ł białego zmętnienia so­ c z e w k i . • • • • Białe zmętnienie rogówki m o g ą powodować: naciek komórkowy. tłuszcz.3 Białe oko Z w y c z a j o w o pojęcie b i a ł e o k o stosuje się w celu różnicowania niezmienionego lub wolnego od choroby oka od oka czerwonego.wokół rąbka: związane z niedoczynnością tarczycy lub nieprawidłowościami metabolizmu lipidów Keratopatia tłuszczowa: związana z waskularyzacją rogówki lub rozrostem w okolicy rąbka Ryc.rozsiane zmętnienie rogówki jest często jedynym objawem Nagromadzenie lipidów: zwyrodnienie tłuszczowe . które o m ó w i o ­ no p o w y ż e j .centralne ich nagromadzenie w postaci kryształków Obrąbek tłuszczowy rogówki . dając r ó ż o w a wy o d c i e ń . Badanie l a m p ą s z c z e l i n o w ą p o z w a l a na o c e n ę p r z e d n i e j i tylnej powierzchni rogówki. który w y ­ m a g a szybkiej interwencji. Wszystkie przypadki m o g ą wystąpić w ro­ gówce.podział ze względu na problem 17 2. jeśli jest n i e w i e l k a . . 2. podczas gdy w cieczy wodnistej m o g ą b y ć tylko nacieki k o m ó r k o w e i tłuszcze (ryc.3 Białe oko.3). O b r z ę k r o g ó w k i p o w o d u j e kla­ syczny szklany wygląd powierzchni. przez któ­ rą. Naciek k o m ó r k o w y rogówki najczęściej w y s t ę p u j e z w r a s t a n i e m n a c z y ń . 2. W tej publikaq'i stosuje się je w ce­ lu oznaczenia wyglądu oka patologicznie białe­ go.

n a d c i ś n i e n i a lub u r a z u . 2. N a g ł ą u t r a t ę w z r o k u p o w o d u j e j e d e n z czte­ rech mechanizmów: 1. • zapalenie nabłonka tylnego rogówki związa­ ne z zapaleniem błony naczyniowej często po zakażeniu adenowirusem psim. często jest wstę­ p e m d o trwałej ś l e p o t y . Z a ć m a jest oczywistą przyczyną zmętnienia.przez całą rogówkę. w n i e k t ó r y c h p r z y p a d k a c h m o ż e s u g e r o w a ć s y t u a c j ę n a g ł ą . Jedynymi jednostkami chorobowymi. • Gdzie występuje zmętnienie? . k t ó r y m o ż e m y z a k l a ­ s y f i k o w a ć j a k o n a g ł y p r z y p a d e k . jeśli z w i ą z a n y j e s t z z a p a l e n i e m j a g o d ó w k i . m o ż e b y ć skutkiem nagłej zmiany w wyglądzie ośrodków optycznych i zdolności widzenia. tylko w źrenicy • rogówka • ciecz wodnista • soczewka stłuszczenie rogówki (gęste i białe. M o ż e tak­ że w i ą z a ć się z c h o r o b ą w r o d z o n ą . a także może wyrażać poważne choroby układu endokryno­ logicznego. więc tylko lipidy i włóknik m o g ą po­ w o d o w a ć zmętnienie cieczy wodnistej. Po drugie. n a w e t w o k r e ­ sowej j e g o utracie. Naczynia k r w i o n o ś n e są c z ę s t o w i d o c z n e w o b r ę b i e t k a n ­ ki bliznowatej rogówki. krystaliczne. Może być to nagły przypadek. Wygląd nagromadzonych tłuszczów w rogówce zależy od rodzaju tłuszczów lub lipoprotein. Po pierwsze. miejscowo. Przykładowo cholesterol tworzy charaktery­ s t y c z n e kryształki. Rozpoznanie różnicowe chorób związanych z obrzękiem ro­ gówki obejmuje: • jaskrę. ciecz wodnista. N a g ł e u s z k o d z e n i e aktywności siatkówki p o j a w i a się z a r ó w n o j a k o skutek całkowitego odwarsrwienia siatkówki. jest to p o d s t a w o w a cecha diagnostyczna. • Jak rozprzestrzenia się zmętnienie? . 2 . ponieważ przeszkadza w widzeniu i ponieważ może występować w zapaleniu błony naczynio­ w e j . utrzymanie zdolności wi­ d z e n i a jest s p r a w ą p o d s t a w o w ą . T k a n k ę bli­ z n o w a t ą z ł a t w o ś c i ą się r o z p o z n a j e . soczewka • Jaki wygląd ma zmętnienie? . 4 ) . O b r z ę k i t k a n k a b l i z n o w a t a n i e t w o r z ą się w c i e c z y wodnistej. Naciek k o m ó r k o w y w cieczy wodnistej po­ woduje efekt Tyndalla i dlatego nie tworzy p r a w d z i w e g o b i a ł e g o k o l o r u (ryc. Z e s p ó ł n a g ł e g o n a b y t e g o z w y r o d - Rozpoznanie różnicowe niebieskiego/białego oka. rozsiane lub mikrokrystaliczne) blizna rogówki (rozsiany. szkliste itd.18 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt stwienie s i a t k ó w k i m o ż n a m y l i ć z b i a ł y m okiem. • uraz nabłonka tylnego rogówki. M o ż e p o j a w i ć się n a g l e . w e w n ą t r z o k a ( o g l ą d a n e w j a s n y m ś w i e t l e . O d w a r s t w i e n i e siat­ kówki może być następstwem zapalenia na­ c z y n i ó w k i . j a k również niewydolności funk­ cji elektrycznych siatkówki w n a g ł y m n a b y t y m z w y r o d n i e n i u siatkówki. Złogi t ł u s z c z u m o g ą p r z y c z y n i ć się d o p o w s t a n i a cał­ kowicie białego oka. w k t ó r y m k r ą ż ą d u ż e ilości l i p i d ó w .gęste. W ł ó k ­ nik w przedniej komorze oka wpływa na bar­ dziej s z a r e lub żółte z a b a r w i e n i e c i e c z y w o d n i ­ stej n i ż b i a ł e . są z ł o g i t ł u s z c z ó w w c i e c z y w o d n i s t e j i z a ć m a c u k r z y c o w a (jak w y ż e j ) l u b k r w o t o k d o ciała s z k l i s t e g o l u b s i a t k ó w k i . utrata przejrzystości soczewki) . j e s t z a ć m a cu­ k r z y c o w a . P r z e r w a n i e f u n k c j o n o w a n i a siatkówki. w których nagle p o j a w i a się z m ę t n i e n i e o ś r o d k ó w o p t y c z ­ n y c h .4 Nagła utrata wzroku Nagła utrata w z r o k u jest zawsze przypadkiem nagłym. ta­ kim jak transiluminator Finhoffa). Zmętnienie ośrodków optycznych. • dystrofię n a b ł o n k a t y l n e g o .rogówka. p o d o b n i e g u z w k o m o r z e ciała s z k l i s t e g o m o ż e p o w o d o w a ć b i a ł ą ź r e n i c ę lub l e u k o k o r i ę . często brudnobiały prążkowany wygląd) nagromadzenie lipidów (rozsiane w cieczy wodnistej) ropa w przedniej komorze oka (sedymentuje często z poziomą linią) zaćma (widoczna tylko w źrenicy. ale j e d y n y m jej r o d z a j e m . C a ł k o w i t e ocłwar- 2. p o n i e w a ż ma heterogenny biało-szary wygląd. t a k ą j a k dysplazja siatkówki lub anomalia oczu owczar­ k ó w collie. lipoproteiny o niskiej gęstości d a j ą z a ś c i e ń s z y n a c i e k t ł u s z c z o w y .

Pogłębianie się f i z j o l o g i c z n e g o z a g ł ę b i e n i a w g ł o w i e n e r ­ w u w z r o k o w e g o jest w i d o c z n e . Guzy przysadki są klasyczną przyczyną obustron­ n e g o z a b u r z e n i a w i d z e n i a n a s k u t e k ciśnie­ nia wywieranego na skrzyżowanie n e r w ó w w z r o k o w y c h . to w kącie t ę c z ó w k o w o . Jaskra i za­ p a l e n i e n e r w u w z r o k o w e g o (optic neuritis) najczęściej p o w o d u j ą dysfunkcję wzroku. k t ó r a p o w o d u j e utratę w z r o k u .Częste zmiany w oku . taką j a k ziarniniakowe zapalenie m ó z g u i o p o n . w odcinku zagałkowym. Takie przypadki podkreślają wagę pełnego badania klinicznego. R e z o n a n s m a g n e t y c z n y lub T K p o ­ zwalają uwidocznić rozrosty wewnątrzczaszk o w e lub z d i a g n o z o w a ć u o g ó l n i o n ą c h o r o b ę . Dysfunkcja nerwu wzrokowego. a elektroretinografia wykaże pra­ widłową aktywność siatkówki. M o ż e m u t o w a ­ rzyszyć obrzęk głowy nerwu wzrokowego i krwotoki okołobrodawkowe. Rozpoznanie zapa­ lenia n e r w u w z r o k o w e g o w t y m miejscu o p i e r a się n a w y k l u c z e n i u p o z o s t a ł y c h z m i a n . nie p o m a g a w diagnostyce nagłego przypadku. Późniejsze wskazówki. z w i ę k s z o n y o d b l a s k tapety. które świadczą o cho­ robie. Zapalenie nerwu wzrokowego uwidacz­ n i a się w b a d a n i u d n a o k a .r o g ó w k o w y m m e ­ chanizm utraty wzroku polega na uszkodze­ niu głowy nerwu wzrokowego. rezonansie magnetycznym (MR) lub tomo­ grafii k o m p u t e r o w e j ( T K ) m o ż e b y ć w i d o c z ­ ny obrzęk n e r w u w z r o k o w e g o w części zagałkowej. a następnie martwica nerwu w z r o k o w e g o . r o z p o c z y n a się m a r t w i c a z p o w o d u ciśnienia w ł ó k i e n n e r w o w y c h w o ­ kół krawędzi. Guzy po­ wodują również nieprawidłowości endokry­ nologiczne. ale ponieważ nie występuje on na początku pro­ cesu. 4. W t y m p r z y p a d k u wszyst­ kie w s k a ź n i k i funkcji o k a są w n o r m i e i r o z ­ poznanie opiera się na ocenie aktywności elek­ trycznej z n i e p r a w i d ł o w o ś c i a m i w y w o ł a n y c h potencjałów wzrokowych (VEP) w powiąza­ n i u z E R G . W rzadkich p r z y p a d k a c h p r o c e s z a p a l n y n i e p o j a w i a się n a g ł o w i e n e r w u w z r o k o w e g o . takie jak m o c z ó w k a prosta. sudden acquired reti­ nal degeneration) n i e p o w o d u j e ż a d n y c h w i ­ d o c z n y c h z m i a n s i a t k ó w k i w czasie p i e r w s z e j u t r a t y w z r o k u . takie j a k o p o n i a k i n e r w u w z r o k o w e g o . cząsteczki odbijające światło w postaci mgławicy n i e n i a s i a t k ó w k i ( S A R D . m o g ą p o w o d o w a ć z a b u r z e n i a w i d z e n i a . G u z y n e r w u w z r o k o w e g o same w sobie. ale w e l e k t r o r e t i n o g r a f i i n i e p o j a w i a się m i e r z a l n a a k t y w n o ś ć s i a t k ó w k i . chociaż guzy n e r w u w z r o k o w e g o lub narzą­ d ó w o t a c z a j ą c y c h m o g ą r ó w n i e ż się d o n i e j przyczynić. lecz z a n i m d o j d z i e d o z m i a n y . P o m i m o że ł ą c z y się j a s k r ę z c h o r o b ą o k a . t o m i n .4 Kluczowy test diagnostyczny do oceny efektu Tyndalla przy zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej. Jak w wypełnionym dymem kinie. 2.podział ze względu na problem światło 19 Ryc. jeśli t k a n ­ ka guza uciska na nerw wzrokowy. c h o ć w o b r a z i e U S G (ultrasonografia). ale w n e r w i e . adrenocorticotropic hormon). Ślepota ośrodkowa. roz­ poznanie zaś m o ż n a u z u p e ł n i ć testem sty­ mulacji hormonu adrenokortykotropowego (ACTH. Światło soczewki podkreśla cząsteczki w fazie gazowej lub w cieczy wodnistej w fazie ciekłej.

wynik ujemny prawidłowe oko elektroretinogram SARD zagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego (potwierdzone w USG) + wynik dodatni ślepota ośrodkowa (wykonane pełne badanie neurologiczne) badanie okulistyczne nieprzezierność ośrodków optycznych nieprawidłowe oko jaskra odwarstwienie siatkówki patologia nerwu wzrokowego zapalenie nerwu wzrokowego obrzęk brodawki Tab.5 Uszkodzenia oka w chorobach ogólnych Niektóre choroby.3. 2. wspomniane powyżej. od zaćmy cukrzycowej do granulocytarnego za­ palenia mózgu i opon mózgowych (GME. 2. • Zmętnienie ośrodków optycznych oka nagromadzenie lipidów w cieczy wodnistej zaćma cukrzycowa krwotok wewnątrzgałkowy (do cieczy wodnistej lub ciała szklistego) odwarstwienie siatkówki nagłe nabyte zwyrodnienie rogówki (SARD.2).20 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt . jak to możliwe. . Rozpoznanie różnicowe nagłej utraty wzroku. nie zwalnia z wykonania dokładnego badania ogólnego tak szybko.2 Nagła utrata wzroku. To. 2. że nagły przypadek dotyczy oka. Takie z m i a n y m o ż n a t a k ż e zali­ c z y ć w n i e k t ó r y c h p r z y p a d k a c h do z a p a l e n i a nerwu wzrokowego. Częstotliwość występowania nieprawidłowości w oku jako objaw choroby ogólnej podkreśla wagę do­ kładnego badania zwierząt ze schorzeniami oka. sudden acquired retinal degeneration) zapalenie nerwu wzrokowego neuropatia nerwu wzrokowego na skutek jaskry ucisk na nerw wzrokowy oponiak guz przysadki w skrzyżowaniu nerwów wzrokowych inne uszkodzenia wewnątrz czaszki podnoszące ciśnienie śródczaszkowe powoduje ucisk na nerw wzrokowy • Przerwanie funkcji siatkówki • Dysfunkcja nerwu wzrokowego • Ośrodkowa ślepota m ó z g o w y c h . granulomatous meningo-encephalitis) są skut­ k i e m chorób o g ó l n y c h (ryc. Choroby ogólne wywołujące zmiany w oku przedsta­ w i o n o na ryc. 2.

F. ślepota miesięczna koni. SARD zapalenie spojówek. fe Fe osmotyczna (sorbitol. kręty przebieg naczyń siatkówki zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej. ataksja Bo. ov Ca Zmiany w oku ślepota nocna. dysplazja siatkówki żółta twardówka uveitis. 2. ślepota (jedno. eq Ca. KCS zaćma. fe nadciśnienie Fe. rogówka przejrzysta Etiologia zmniejszona produkcja rodopsyny zwiększone stężenie kortyzolu we krwi 21 Zakaźne zapalenie tchawicy u bydła Bo (IBR. zapalenie naczyniówki i siatkówki. krwotoki do siatkówki. krwotoki do siatkówki. fe Ca Fe Fe uveitis. fagocytoza Listeria monocytogenes. drzewkowate zapalenie rogówki zapalenie błony naczyniowej (uveitis) zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej. Gatunek Eq. zapalenie spojówek zapalenie spojówek. obliteracja wokół naczyń. fe. atrofia nerwu wzrokowego. KCS. wtórna zaćma nadciśnienie Przewlekła/ostra niewydolność nerek Toksoplazmoza Ca. przerzuty. drzewkowate zapalenie rogówki zapalenie spojówek. zmętnienia w ciele szklistym. papuga Eq Eq Fe Eq herpeswirus koci 1 Chlamydia psittaci wirus EVA (equine viral arteritis) EHV-1 (equine herpes virus typ 1) koronawirus koci Leptospira interrogans Niedobór tiaminy Listerioza Zakaźna biegunka bydła (BVD) Fe. obliteracja wokół naczyń. eq.podział ze względu na problem Tab. Evans). obrzęk spojówek. wtórna jaskra hyperbilirubinemia nowotwór. retinopatia nadciśnieniowa. bakteriemia Choroba wątroby Chłoniakomięsak Granulomatous meningoencephalitis (GME) Erlichioza Niedobór tauryny Ca. KCS. su Bo zapalenie naczyniówki i siatkówki. fretki Herpeswirus koci Chlamydioza Wirusowe zapalenie tętnic koni Herpeswirus koni Zakaźne zapalenie otrzewnej kotów Leptospiroza Fe Fe.OL .2 Choroba Niedobór witaminy A Nadczynność kory nadnerczy Zmiany w oku w chorobach ogólnych (według T.Częste zmiany w oku . ov. brązowe blizny na siatkówce zapalenie spojówek.lub obustronna). ca tachyzoity Toxoplasma gondi wirus nosówki psów Nosówka Ca. kręty przebieg naczyń siatkówki odwarstwienie siatkówki. obrzęk spojówek. bo. bo. zapalenie jagodówki. zapalenie nerwu wzrokowego centralny zanik siatkówki (zwiększony odblask błony odblaskowej w polu środkowym siatkówki) Ehrlichia canis UWh/i B. ov ślepota. infectious bovine rhinotracheitis) Cukrzyca Nadczynność tarczycy Ca. skurcz powiek. zmętnienie rogówki. zapalenie naczyniówki i siatkówki zapalenie spojówek. glukoza i reduktaza aldozy) odwarstwienie siatkówki. słaby odruch źreniczny wrzody rogówki.

owrzodzenie rogówki zapalenie spojówek. zapalenie twardówki zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej. chłoniakomięsak naczyniówki zapalenie spojówek. twardówki robaki w przedniej komorze oka. krwotoki do siatkówki uveitis. krwotoki do siatkówki.krwotoki siatkówkowe zaćma punktowa i liniowa owrzodzenie rogówki. obrzęk spojówek uveitis anterior uveitis anterior zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej. zapalenie spojówek suche zapalenie rogówki i spojówki chorioretinitis obrzęk rogówki . 2. keratopatie lipidowe. obrzęk rogówki chorioretinitis szybko rozwijająca się zaćma retinopatia cukrzycowa . ślepota Tab.„niebieskie oko" zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej rozszerzone niereagujące źrenice zapalenie spojówek. suche zapalenie rogówki i spojówek niewielkie zwyrodnienie tłuszczowe rogówki.3 Nosówka psów Adenowirusowe zapalenie wątroby psów (choroba Rubartha) Dysautonomla kotów Herpeswirus koci Chlamydioza kotów Zakażenie FIV Zakażenie FIP Zakażenie FeLV Chlamydioza kotów Zakażenie riketsjami Toksemia bakteryjna Riketsjoza i choroba grzybicza Toksoplazmoza Leiszmanioza Dirofilarioza Toksokaroza Cukrzyca Hipokalcemia Nadczynność kory nadnerczy Niedoczynność tarczycy Choroby spichrzeniowe lizosomów Nadciśnienie Hiperlipidemia Anemia Trombocytopenia Nadlepkość Zespół Vogta-Koyanagiego-Harady Chłoniakomięsak Nowotwór wewnątrzczaszkowy . obrzęk spojówek uveitis zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej. lipemia nerkowa krwotoki do siatkówki krwotoki do siatkówki rozszerzone kręte naczynia. depigmentacja NBS i naczyniówki zapalenie przedniego i tylnego odcinka błony naczyniowej.22 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Choroby ogólne ze zmianami w oku o nagłym przebiegu. zapalenie rogówki. nagromadzenie substancji w siatkówce krwotoki do siatkówki zwyrodnienie tłuszczowe rogówki. obrzęk brodawki zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej. krwotoki do siatkówki obrzęk brodawki. zwyrodnienie tłuszczowe rogówki zwyrodnienie tłuszczowe rogówki. zapalenie spojówek i rogówki.

3. Uszkodzenie. 3. Ostry uraz oka. Kiedy należy wykonać operację? Jak wspo­ mniano. należy obandażować i podać NSAID. Duże uszkodzenie i utrata tkanki wymagają operacji z rekonstrukcją.Rozdział 3 Narządy dodatkowe oka i oczodół 3. Ważne jest obejrzenie uszkodzeń pod powieką. po urazie. Jeśli uraz jest świeży (do 6 godz. nawilżone i czyste przez kilka dni. 2. Sytuacja krytyczna: jak bardzo obrzęk powiek upośledza odpowiednie umiejscowienie krawędzi powiek. . Krwotok. 1. Jeśli powieki są dobrze unaczynione. 2. towarzyszące uszkodzenie gał­ ki o c z n e j j e s t w a ż n i e j s z e z p o w o d u z a c h o w a ­ nia wzroku. Istota uszkodzeń fali uderzeniowej na granice tkanek w oku. z krwotokiem i obrzękiem. że nawet znaczne uszkodzenia dobrze się goją. C z y istnieją i n n e u s z k o d z e n i a o k a ? W w i e l u p r z y p a d k a c h . Bogate unaczynienie powiek sprawia. Należy za wszelką cenę unikać takiego przeoczenia. mając na uwadze prawidłową pozycję powieki. urazowi zawsze towarzyszy obrzęk powiek i krwotok. Powinno się zawsze upewnić.).1 Uszkodzenia powiek Należy mieć na u w a d z e cztery punkty kluczo­ we w nagłym uszkodzeniu powiek. 1. J a k k o l w i e k p o w a ż n e jest u s z k o d z e ­ nie powieki. tkanki można pozostawić. 1. Obrzęk. jeśli n i e w w i ę k s z o ś c i . a także odłożyć zabieg do momentu zejścia obrzęku. trzeba również zadbać o odpowiednie leczenie przeciwbólowe. 1. 2. 3. aby nie pominąć cięższego uszkodzenia gałki. dopóki obrzęk się nie zmniejszy. 2. Należy wykonać pełne badanie okulistyczne w sedacji. Prognoza w uszkodzeniach powiek. Krwotok. Czynnikiem warunkującym prawidłowe gojenie jest odpowiednia pozycja krawędzi powiek. które utrudniają b a d a n i e . Obrzęk. 4. d o c h o ­ dzi także do p e n e t r u j ą c e g o u r a z u gałki ocznej Etapy leczenia w nagłych uszkodzeniach powiek. że nie dojdzie do dalszego samookaleczenia z powodu założenia kołnierza. ale muszą być chronione. trzeba natychmiast operować. którą ustala się w celu uniknięcia drażnienia powierzchni oka w przyszłości. 2. 3. 4. 5. 4. aby ocenić struktury wewnątrzgałkowe i integralność tkanki. t . Jeśli minęło więcej niż 6 godz. Często w takich przypad­ kach lekarze weterynarii mają tendencję do Uszkodzenie oka w urazie t ę p y m .

Należy tego do­ konać po dokładnym oczyszczeniu obszaru. Szycie rany powiek w możliwie najdogod­ niejszej pozycji. Z tego p o w o d u problematyczne jest umiesz­ czenie pierwszego szwu. Nie jest to jednak wskaza­ ne. 3 mm od krawędzi szew przechodzi przez tkankę powieki i następnie o p u s z c z a p o w i e k ę p r z e z jej k r a w ę d ź . O b s z a r z u s z k o d z o n y m b r z e ­ giem powieki z nieprawidłowym wzrostem rzęs lub „ s c h o d e m " na krawędzi powieki m o ż e s p o w o d o w a ć problemy rogówki i dra­ żnienie powierzchni oka. K t ó r ą t k a n k ę p o w i n n o się z a c h o w a ć p o u r a ­ zie. j a k p o k a ­ zano na ryc.wszyć kaniulę nosowo-łzową usunąć martwą tkankę wykonać rekonstrukcję usunąć naczynia powiek . c z y t k a n k a j e s t m a r t w a .1 Uraz powiek. ale n i e z a p e w n i a j ą o n e stabilności t k a n k i .24 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt natychmiastowego zszywania rany. c z y k r a ­ w ę d ź p o w i e k i j e s t perfekcyjnie z b l i ż o n a z p o ­ wodu obrzęku powieki. M o g ą wystarczyć proste s z w y p r z e r y w a n e n a k r a w ę d z i p o w i e k i . Jeśli u s z k o d z o n y j e s t układ łzowych dróg odprowadzających. k i e d y m o ż l i w a jest l e p s z a o c e n a żywotności tkanki. N a l e ż y z r o ­ b i ć s z e w k r z y ż o w y (lub w kształcie 8 ) . należy podjąć leczenie operacyjne. W p r o w a ­ d z o n a p o n o w n i e p r z e z t k a n k ę drugiej p o w i e k i 3 . T r z e b a także z a p e w n i ć ogólne i m i e j s c o w e p o ­ d a n i e a n t y b i o t y k ó w . jest t r u d n a i nie m o ż n a b y ć p e w n y m . . który decyduje o po­ wodzeniu zabiegu. W ta­ kiej s y t u a c j i o c e n a . W wielu przypad­ k a c h lepiej ochronić p o w i e r z c h n i ę o k a maścią. a b y p o z o s t a w i ć tak d u ż o t k a n k i . 3. n a w e t jeśli uraz jest rozległy. 3. Po ustąpie­ n i u o b r z ę k u . 4. pre­ feruje się n a j p i e r w l e c z e n i e o p e r a c y j n e l u b . wszycie rurki n o s o wo-łzowej do m o m e n t u zabiegu. ponieważ m a r t w ą tkankę należy usunąć Czy są inne poważne urazy gałki ocznej? wykonać pełne badanie tak -> kontynuować Czy możliwe jest natychmiastowe postępowanie chirurgiczne? > Jak bardzo można oszczędzić powieki? nie -• rozpocząć natychmiast leczenie . Rozpoczynając od powierzchni zewnętrznej powieki. g d y jest to niemożliwe. j a k t o m o ż l i w e . Zaleca się u s u n ą ć z n i s z c z o n ą t k a n k ę p o d c z a s p i e r w ­ szego zabiegu i uzupełnić skórę przeszczepa­ mi skóry lub odpreparowanym fragmentem skóry. p r z y ł o ż y ć w i l g o t n ą g a z ę n a o b s z a r w o k ó ł gał­ ki i l e c z y ć p r z e z k i l k a d n i n i e s t e r o i d o w y m i lekami przeciwzapalnymi. Często m o ż e to u t r u d n i a ć o p t y m a l n e l e c z e n i e .ułatwienie rekonstrukcji Tab. a k t ó r ą u s u n ą ć ? D ą ż y się.1. podczas powtórnego zabiegu i m o g ą pojawić się w ó w c z a s p r o b l e m y z n i e p r a w i d ł o w y m wzrostem rzęs i ekspozycją rogówki.

Ryc. 3. 3. Często choroba pozostaje. 3.2 Rekonstrukcja dolnej powieki za pomocą przeszczepu skóry z górnej powieki. 5 ) . a w szczególności g a i k o w ą p o w i e r z c h n i ę trzeciej powieki. Z a p a l e n i e s p o j ó w e k m o g ą w y w o ł a ć c z y n n i k i fizyczne. t a ­ kie j a k d w u r z ę d o w o ś ć rzęs lub r z ę s y e k t o p o w e (Helper i M a g r a n e 1970). p o n i e w a ż jest to c h o r o b a p r z e w l e k ł a z p o w o l n y m p o c z ą t k i e m . 2 . Istnieje w i e l e m e t o d c h i r u r g i c z n e g o p o s t ę p o ­ wania przy uszkodzeniu powiek. gdzie docho­ dzi d o t r w a ł e g o u s z k o d z e n i a t k a n e k . 3. D l a t e g o p r z y z a p a ­ leniu spojówek należy dokładnie zbadać oko. (c) Ryc. p o n i e w a ż g r u d k i chłon­ n e . d l a t e g o w ł a ś c i w e j e s t jej o m ó w i e n i e . takie j a k Herpes virus. Następnie szwy mocno zaciskają oba b r z e g i w r ó w n e j o d l e g ł o ś c i od k r a w ę d z i p o w i e ­ ki. N i e j e s t t o j e d n a k t e m a t tej p u b l i k a c j i .2 Zapalenie spojówki M o ż n a z a n e g o w a ć o m a w i a n i e zapalenia s p o j ó w ­ ki w kategorii n a g ł e g o p r z y p a d k u . nawet po u s u n i ę c i u jej p r z y c z y n y . g r u d k o w e z a p a l e n i e p o w i e k tła i m ­ munologicznego u p s ó w lub czynniki zakaźne. U w z g l ę d n i a się ją j e d n a k w d i a g n o s t y ­ c e c z e r w o n e g o o k a oraz j a k o c h o r o b ę n i e k i e d y powodującą alarmujący obrzęk i w y p ł y w z oka.3 .Narządy dodatkowe oka i oczodół 25 Ryc. k t ó r e t w o r z ą się n a g a ł k o w e j p o w i e r z c h n i .3 Rekonstrukcja dolnej powieki za pomocą techniki usta-powieka. 1 9 9 3 ) . 3 . igła w y c h o d z i n a p r z e c i w k o p u n k t u p i e r w s z e g o wkłucia. d l a t e g o z a ł ą c z o n o jedynie schematy ilustrujące możliwe m e t o d y leczenia ran p o w i e k górnej i dolnej (ryc. lub p o d w i n i ę c i e p o w i e ­ ki i n i e p r a w i d ł o w y w z r o s t r z ę s (Miller i A l ­ b e r t 1 9 8 8 ) . n i e p o w o d u j ą c a z n a c z ą c e g o b ó l u lub u t r a t y w z r o k u . Chlamydia lub Mycoplasma u k o t ó w (Nasisse i in. ale w ę z ł y s z w ó w w s p o j ó w c e p o ­ winny być zatopione w tkance spojówki. P r o s t e s z w y p r z e r y w a n e zbliżają k r a w ę d z i e cięcia p o w i e k i .1 Szycie rany powieki.

4 Rekonstrukcja defektu górnej powieki za pomocą przeszczepu z dolnej powieki (technika Mustarde).5 Przeszczep mostowy zwinięty w ubytku powieki. przy użyciu kwacza z waci­ k i e m n a s ą c z o n y m f e n o l e m ( D o ł o w y 1987). • Zakażenie ogólne. np. u k o ­ t ó w .26 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Ryc. Zapalenia spojówek nigdy nie należy leczyć w p o c z ą t k o w e j fazie a n t y b i o t y k a m i ze steroida­ mi. n a w e t jeśli l e c z e n i e w y w o ł a p o ż ą d a n y efekt. 3. 3. C o w a ż n i e j s z e . s a m e p r z y c z y n i a j ą się d o p o d r a ż n i e n i a . (o) Ryc. • Uraz oka. w ciężkich nawracają­ cych przypadkach. . • Koagulopatie. Rickettsia rickettsiae. jeśli z a p a l e n i e s p o j ó w e k s p o w o d u j e h e r p e s - Rozpoznanie różnicowe w krwotoku spojówki.k w a c z e m z w a c i k i e m po m i e j s c o ­ w y m znieczuleniu lub. Podanie bowiem różnych leków nie ujawni c z y n n i k a p r z y c z y n o w e g o . P o w i n n o się j e u s u n ą ć z a p o m o c ą m e c h a n i c z ­ n e j abrazji . trzeciej p o w i e k i na skutek p r z e w l e k ł e g o drażnie­ n i a .

a r o z p o z n a n i e p o s t a w i ć . Wil­ liams) stosował z s u k c e s e m preparaty acyklowiru (Zovirax okulistyczny). wirus. j e d e n z a u t o r ó w (David L. zagrażające widzeniu zakażenie zrębu r o g ó w k i z z a p a l e n i e m . jeśli p r o d u k c j a łez jest o b n i ż o n a (Quinn 2000). immunofluorescent antibody) w celu w y k r y ­ cia Chlamydia i/lub h e r p e s w i r u s ó w . M o ż n a w y k o n a ć z e s k r o b i n y r o g ó w k i d o hodowli wirusa: do testu immunofluorescencji (IFA. l u b do b a ­ d a ń reakcji ł a ń c u c h o w e j p o l i m e r a z y ( P C R . 1 ml dziennie p r z e z 7 dni. m o g ą także wywoływać chlamydie lub m y k o p l a z m y . w E u r o p i e n a t o m i a s t w y k o n u ­ j e się t e s t i m m u n o f l u o r e s c e n c j i ( s t o s o w a ł o g o d w ó c h a u t o r ó w tej k s i ą ż k i n a w s c h o d n i m w y ­ brzeżu Atlantyku). który jest zarejestrowaną m a ś c i ą do o c z u dla ludzi do leczenia h e r p e s w i r u sowego zapalenia rogówki. W c z e ś n i e j d i a g n o s t y k a z a ­ każenia herpeswirusami była trudna i dopiero poprawa po leczeniu była potwierdzeniem roz­ poznania. Podanie miejsco­ w o t e t r a c y k l i n y b ę d z i e k o n t r o l o w a ł o d w a ostat­ nie czynniki lub. oprócz herpeswirusa. 1989) w y k a z u j ą słabe działanie p r z e c i w w i r u s o w e . w przypadku niepowodzenia terapii. ale n i e l e c z ą c y m . Leczenie c h o r o b y r o g ó w k i z F H V . Obecnie przy dostępności testów z P C R m o ż n a b y ć b a r d z i e j p e w n y m etiologii za­ p a l e n i a r o g ó w k i i s p o j ó w k i u k o t ó w . n e o w a s k u l a r y z a c j ą i o p o r n y m na leczenie o b r z ę k i e m r o g ó w k i . W Wielkiej Brytanii h o d o w l ę w i r u s ó w najczęściej w y k o n u ­ j e się d o d i a g n o z y : jeśli jej s p e c y f i c z n o ś ć j e s t w y ­ s o k a . Innym postępowaniem w s p o m a g a j ą c y m . w s k a ż e z d e c y d o w a n i e n a z a k a ż e n i e w i ­ rusowe jako przyczynę. 3.2 Zapalenie spojówek. pomimo że jedyne b a d a n i a na ten t e m a t in vitro ( N a s i s s e i in. Test P C R j e s t d o s t ę p ­ ny t y l k o w U S A . j e s t p o d a ­ wanie L-lizyny (200-250 mg dziennie na kota) i s z t u c z n y c h łez. n a s t ę p n i e na zmianę tygodniami. ale zaleca się z w r ó c e n i e .• PCR (^sutees^) niepowodzenie 1 hodowla i ocena efektu cytopatycznego Chlamydia/Mycoplasma jako przyczyna należy poszukać innej przyczyny miejscowe drażnienie Tab. R e ­ zultaty są zadowalające.1 (herpeswirus koci t y p u 1 ) w y m a g a m i e j s c o w e g o p o d a w a ­ nia leków przeciwwirusowych: idoksurydyny ( H e r p l e x lub Stroxil w U S A ) lub trifluorotymidyny (Viropticin w U S A lub f o r m u ł a Moorfields Eye Hospital w W i e l k i e j B r y t a n i i ) w p o s t a c i k r o p l i cztery r a z y dziennie. W takim przypadku m o ż n a zastosować leczenie przeciwwirusowe. S t o s o w a n o także interferon alfa (3000 IU/ml) m i e j s c o w o i d o u s t n i e (także 3 0 0 0 IU/ml). jeśli leczenie p r z y n i e s i e efekt. to w r a ż l i w o ś ć j e s t m a ł a z w i e l o m a f a ł s z y ­ w i e u j e m n y m i w y n i k a m i . polymerase chain reaction). P o n i e w a ż opisane p o w y ż e j leki nie s ą szeroko d o s t ę p n e w U S A . steroid często wywołuje efekt przejścia z lekkiego zakażenia wirusowego nabłonka w przewlekłe.Narządy dodatkowe oka i oczodół 27 zapalenie spojówek przyczyna tania metoda leczenie aureomycyną tetracykliną droga metoda identyfikacja wirusa •> IFA . Zapalenie rogówki i spojówki u kotów.

3. P r z y dacryocystitis k o n i e c z n e jest leczenie ogólne oraz w y k o n a n i e p o s i e w u bak­ t e r y j n e g o i określenie w r a ż l i w o ś c i bakterii. Ł ą c z y się t o z t e n d e n c j ą w i e l u c i a ł o b c y c h d o p r z e m i e s z c z a n i a się w k i e r u n k u s k l e p i e n i a lub g ł ę b o k o k u p o d s t a w i e trzeciej p o w i e k i . Klasyczny w y ­ p ł y w ś l u z o w o . p o n i e w a ż s p o j ó w k a nie m a możliwości przystosowania swoich komórek k u b k o w y c h do produkcji śluzu. Nawet w przewlekłych przypadkach suche­ go oka zwierzę można potraktować jako nagły p r z y p a d e k . które produkują wilgotną wydzielinę nozdrzy z e w n ę t r z n y c h . a p r z e w ó d n o s o w o .ł z o w y m . l u b n o w o ­ twór zagałkowy. 3. p r z e w a ­ żnie po z a s t o s o w a n i u s u l f a s a l a z y n y .28 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt kłą. u w a g i właściciela z w i e r z ę c i a . k t ó r a n i e j e s t n a g ł y m p r z y p a d k i e m . p o n a g ł y m z d a r z e n i u . ż e z n i s z c z e n i e g r u c z o ł u ł z o w e g o przez długotrwałe reakcje immunologiczne jest p r a w i d ł o w e (co ma m i e j s c e w b a r d z i e j p r z e w l e ­ kłym KCS u West Highland White terierów i cocker spanieli). Inne przypadki ostrego K C S dotyczą poura­ z o w e g o uszkodzenia n e r w u twarzowego lub trójdzielnego. keratocon­ junctivitis sicca) u w a ż a się za c h o r o b ę p r z e w l e ­ . W tej s y t u ­ acji test S c h i r m e r a ma m a ł ą w a r t o ś ć . jeśli p o w s t a n i e w r z ó d r o g ó w k i . J a k zostanie omówione poniżej.stosunko­ w o ł a t w e d o r o z p o z n a n i a i leczenia. z a r ó w n o w postaci cia­ ła obcego.r o p n y z o k a . a b y u p e w n i ć się. 1 W y p a d n i ę c i e lub w y t r z e s z c z g a ł k i ocznej S t o p n i o w o p o g a r s z a j ą c y się stan p a c j e n t a m o ż e sygnalizować zakażenie zagałkowe . ale często z a k a ż e n i e w i ą ż e się z przetrwałym ogniskiem. aby o c e n i ć stan z a p a l n y w o r k a ł z o ­ w e g o . jedyną cechą okre­ ślającą w r z ó d rogówki jest podanie jego przy­ c z y n y : test ł z o w y S c h i r m e r a p o w i n i e n w y k l u ­ czyć KCS. k t ó r y w in­ n y m w y p a d k u u t r u d n i a oglądanie.3 Zapalenie worka łzowego {dacryocystitis) O k o z obfitym r o p n y m w y p ł y w e m m o ż e m i e ć za­ palenie spojówek. D o t y c z y to zwłaszcza w ą s ó w kłosów. p r z y n a j m n i e j nie p r z e z p i e r w s z e 2 . które m o ż n a b y p r z e o c z y ć . 3. a cała p o ­ w i e r z c h n i a o k a m a szare z a b a r w i e n i e . S ą o n e p o n a d t o o p o r ­ ne na leczenie miejscowe cyklosporyną. W wielu p r z y p a d k a c h j e d y n y m s p o s o b e m doj­ rzenia ciał o b c y c h w s p o j ó w c e jest o g l ą d całego worka spojówkowego w znieczuleniu ogólnym. Z d a j e się. p o n i e ­ w a ż sądzi się. W o b u tych p r z y p a d k a c h koniecz­ ne jest b a d a n i e w z n i e c z u l e n i u : p o w i n n o się w y k o n a ć p e ł n e b a d a n i e d o głębokości sklepienia spojówki w celu lokalizacji ciała obcego. nie w y s t ę p u j e . który p o w o d u j e zmniejszenie/brak czucia rogówki i z tego p o w o d u zmniejszenie p r o d u k c j i ł e z . ż e p r o d u k t u nie d o p u s z c z o n o do stosowania w weterynarii. że nadostra niewydolność w produkcji łez ma tak n a g ł y p r z e b i e g . j a k i w y p ł u ­ kuje m a ł e ciała obce. P e w n a ilość ta­ kich przypadków. W takich n e u r o l o g i c z n y c h s c h o ­ r z e n i a c h c y k l o s p o r y n ą jest m n i e j e f e k t y w n a . jest s k u t k i e m K C S w y w o ł a n e g o l e k a m i . W o b u p r z y p a d k a c h należy p o d a w a ć miej­ s c o w o antybiotyki. O b j a w y z a ś t o całe s p e k t r u m : o d n i e w i e l k i e g o dyskomfortu i ropnego wypływu z worków spojówkowych do ostrego bólu w pierwszym wypadku i obrzęku spojówek w drugim. k t ó r e z a ­ krywa zupełnie spojówka i narządy dodatkowe. 6 . p l e w k a traw. c o sugeruje u s z k o d z e n i e unerwienia zstępującego gruczołów nosowych. k t ó r y p o j a w i a się w bardziej przewlekłych przypadkach KCS. Częste n a w i l ż a n i e u s u ­ wa z a r ó w n o w y p ł y w śluzowo-ropny. w któ­ r y m zakażenie umiejscawia się w p r z e w o d z i e n o s o w o .6 Wytrzeszcz gałek ocznych 3 .3 tyg. że stosuje się w ł a ś c i w y antybiotyk. takiego j a k n p .ł z o w y p r z e p ł u k a ć . J e d n a k u niewielu psów z nagłą niewydolnością wy­ d z i e l a n i a ł e z p o j a w i a sie ostry b ó l o k a z o w r z o ­ d z e n i e m r o g ó w k i l u b b e z n i e g o . Klu­ c z o w e j e s t o d n a l e z i e n i e ciała o b c e g o . W y ż e j o p i s a n y stan o b j a w i a się często s u c h y m n o s e m .4 Ciała obce w spojówce W y g l ą d ciał obcych w w o r k u s p o j ó w k o w y m może być bardzo różny .obcy materiał może być źdźbłem. który trudno zdiagnozować bez drogich technik obrazowania i dlatego czę- 3. kłosem czy kawałkiem żwirku. j a k i zapalenia w o r k a ł z o w e g o . S z c z e g ó l n ą u w a g ę n a l e ż y z w r ó c i ć n a przestrzeń za trzecią p o w i e k ą i cały o b r ę b sklepienia w o b ­ szarze 360° w o k ó ł gałki. chociaż p o w s z e c h n i e p r z y j ę ł o się jej s t o s o w a n i e . w doświadczeniach autorów.5 Ostre zapalenie rogówki i spojówki Z a p a l e n i a r o g ó w k i i s p o j ó w k i ( K C S .

że na rysunku.6). Diagnostyka różnicowa wytrzeszczu. k t ó r y p o w o d u j e w y p a d n i ę c i e gałki o c z n e j . Zagłębienie wym a z ó w k i w p r z e s t r z e n i z a g a ł k o w e j p o z w a l a na otrzymanie hodowli bakteryjnej. w celu zachowania jego przejrzystości. obecność zaś bakterii beztlenowych w y m a g a stosowania w takich przypadkach metronidazolu razem z cefalosporynami o przedłużonym działaniu. 3. w y t r z e s z c z e m gałek. jednak zgodnie z doświadczeniem auto­ rów opracowania. związanego z przyw i e r z c h o ł k o w ą i n f e k c j ą k o r z e n i a z ę b a . a d r e n a ż w s p o m a g a n y inten­ s y w n ą ogólną antybiotykoterapią prawie za­ wsze prowadzi do wyleczenia. • krwotok. Badanie powinno składać się z: • Pełnego badania oka (włącznie z oglądaniem z góry). W a ż n y m s p o s t r z e ż e n i e m w o c e ­ nie p r z y p a d k u j e s t o b e c n o ś ć fluktującej z a w a r ­ 29 tości z a o s t a t n i m z ę b e m t r z o n o w y m . Badanie obszaru za ostatnim zębem trzono­ w y m powinno polegać również na nacięciu bło­ ny śluzowej j a m y ustnej i delikatnym wprowa­ dzeniu zamkniętych kleszczyków hemostatycznych do oczodołu przez mięsień skrzydłowy. Ryc.6.6 U zwierzęcia w znieczuleniu po nacięciu błony śluzowej jamy ustnej trzeba delikatnie wprowadzić zamknięte kleszczyki hemostatyczne do oczodołu przez mięsień skrzydłowy. lub jako zamknięty obszar zakażenia w oczodole. Istotną cechą diagnostyki różnicowej choro­ b y z a k a ź n e j o c z o d o ł u j e s t ostry. 3. d u ż y b ó l .w sytu­ acji otwarcia r o p n i a k o r z e n i a z ę b a na skórze.Narządy dodatkowe oka i oczodół sto j e s t n i e m o ż l i w y do leczenia. następnie na otwieraniu i w y c o f y w a n i u klesz­ c z y k ó w . ż e a n a t o m i a obszaru zagałkowego powoduje zatrzymanie r o p y w z a t o k a c h . Przyczyny: 1. 3. Rozrost zagałkowy: • ropień (ból przy otwartych ustach). 2. Należy zwrócić uwagę. Z w i e r z ę t a m o g ą mieć gorączkę i wykazywać ogólną apa­ tię.2 Zapalenie tkanki oczodołu i zakażenie zagałkowe Z a p a l e n i e t k a n k i o c z o d o ł u m o ż e o b j a w i a ć się ostrym bólem oka z obfitym w y p ł y w e m śluzo­ w o .3). Z p o w o d u r ó ż ­ nej etiologii d ł u g o t r w a j ą c e g o u s z k o d z e n i a gał­ ki ocznej na skutek nadmiernej ekspozycji wa­ ż n e jest. • Pełnego badania czaszki.r o p n y m lub. do k t ó ­ rego dochodzi również na skutek gromadzenia się m a s r o p n y c h w y p e ł n i a j ą c y c h p r z e s t r z e ń z a g a ł k o w ą ( o m ó w i o n o je p o n i ż e j . nie uwzględniono rurki dotchawiczej i zagłębnika. Płyn zagałkowy: • obrzęk. Dodatkowo może mu towarzyszyć przekrwie­ nie spojówek z s u r o w i c z y m lub śluzowo-rop­ nym wypływem. • USG oka i oczodołu. a b y w ł a ś c i w i e l e c z y ć o b i e c h o r o b y o d początku ich rozwoju. 3. w r o z d z . • Badania ruchów gałki ocznej (włącznie z wywieraniem nacisku). W i e r z ą b o w i e m . jeśli z a k a ż e n i e z o r g a n i z u j e się w p o s t a c i r o p n i a . N a c i ­ s k a n i e na g a ł k ę o c z n ą w m o m e n c i e o t w i e r a n i a u s t jest b o l e s n e . ale n i e jest to r e g u ł ą . W h e m o g r a m i e często w y s t ę p u j e neutrofilia. a następnie otworzyć je i wysunąć. W literaturze n a p i s a n o . takie rozwiązanie często na­ stręcza p r o b l e m y . Z a k a ż e n i e z a g a ł k o w e c z ę s t o u w i d a c z n i a się w postaci wytrzeszczu. także z otwartymi ustami.6. • guz (ogólnie niebolesny przy otwartych ustach). że „ropny materiał przeważnie spływa ze zmie­ nionego o b s z a r u " (Speiss i Wallin-Haakanson 1999). • RTG czaszki i innych technik obrazowych (TK/MR). co w y k o n u j e się o c z y w i ś c i e w z n i e c z u ­ leniu o g ó l n y m (ryc. . choć w rzeczywistej sytuacji powinno się ich użyć.

lecz b e z e l i m i n a q i o g n i s k a z a k a ż e n i a n i e m o ż n a zwierzęcia wyleczyć.7 a . aby dokonać diagnozy: 1.d ) . Kortykosteroidy w dawkach i m m u n o s u p r e s y j n y c h p r z e w a ż n i e p o l e p s z a j ą stan. p o d n o s i się p o z i o m kinazy kreatyninowej osocza. p o w i ę k s z o n e j gałki. (c) choroba intrakonalna. Warto rozważyć jednak jego cechy. . n p . takich jak szynszyle. 3. z a s a d n i c z o z m i e n i a w y g l ą d o k a . 1 9 9 5 . bez bólu częste przemieszczanie oka w bok (exotropia) twardówka widoczna wokół oka brak wypadnięcia trzeciej powieki (c) choroba intrakonalna (d) choroba ekstrakonalną Ryc. 3. takie z m i a n y nie w y s t ę p u j ą (ryc. u królików zakażo­ n y c h Pasteurelltz l u b Staphylococcus do c i ę ż k i e g o wytrzeszczu. 2. N i e j e s t to z m i a n a b o l e s n a .30 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt s c o w i e n i e trzeciej p o w i e k i : o k o z w y t r z e s z ­ c z e m charakteryzuje się w y s u n i ę t ą trzecią p o ­ w i e k ą . C h o r o b y intrakonalne m o g ą p o j a w i ć się p r z y g u z a c h n e r w u w z r o k o w e ­ go.7). Umiejscowienie zmian wypełniających prze­ strzeń zagałkową. (b) powiększona gałka oczna. 3. O k o z wytrzeszczem należy odróżnić od w o doocza. p o d c z a s g d y p r z y p o w i ę k s z o n e j gałce ocznej. b l i s k a o d l e g ł o ś ć gałki ocznej i t y l n e g o korzenia zębów trzonowych prowadzi do ró­ żnych powikłań . W a ż n e jest u m i e j ­ ogramczone nastrzykanie naczyń wypadnięta trzecia powieka znaczne wypełnienie naczyń powiększona gałka oczna bez wypadnięcia trzeciej powieki (b) wodoocze z jaskrą wypadnięta trzecia powieka (a) wytrzeszcz gałek oko widzące.lub ekstrakonalną. Leczenie jest skomplikowane. p o ­ nieważ e k s t r a k q a zakażonego zęba jest trudna.6.7 Diagnostyka różnicowa wytrzeszczu gałek ocznych. (a) Wytrzeszcz. (d) choroba ekstrakonalną. ale częściej m a j ą o s t r y p r z e b i e g w p o ­ staci zapalenia mięśni z e w n ą t r z g a ł k o w y c h ( R a m s e y i in. l e c z b e z w y p a d n i ę c i a trzeciej p o w i e ­ ki (ryc. chociaż p o m o c n a m o ż e b y ć również aza- U królików i większych gryzoni. takich jak w e w n ą t r z o c z o d o ł o w y opon i a k . R a m s e y i F o x 1 9 9 7 ) . w o d r ó ż n i e n i u od zapalenia tkanki podskórnej oczodołu lub ropnia zagałkowego opisanego szczegółowo powyżej.3 Inne zmiany wypełniające oczodół ® S t o p n i o w o z w i ę k s z a j ą c y się w y t r z e s z c z g a ł e k ocznych na skutek wypełniania przestrzeni zagałkowej nie świadczy jeszcze o nagłym przy­ padku.z t w a r d ó w k ą w i d o c z n ą w o k ó ł ro­ g ó w k i . C h o r o b y intrakonalne prowadzą do wyglądu „gapiące­ go s i ę " . W przypadkach eozynofilowego zapalenia m i ę ś n i z e w n ą t r z g a ł k o w y c h d o c h o d z i d o leukocytozy i eozynofilii w krwi obwodowej.u szynszyli z chorobą z ę b ó w do przewlekłego łzotoku. intra. 3. w ciężkiej jaskrze.

g o r ą c z k a . Inne niezakaźne zmiany wypełniające prze­ strzeń z a g a ł k o w ą nie m u s z ą b y ć n o w o t w o r a m i . apatia i w y c h u ­ d z e n i e . ale t o w a r z y s z ą m u i n n e o b j a w y : ograni­ c z o n e r u c h y ż u c h w y . R e t e n c y j n e cysty ślinianek i k a m i e n i e śli­ nowe m o g ą p o w o d o w a ć wolno postępujący ekst r a k o n a l n y w y t r z e s z c z gałek. .Narządy dodatkowe oka i oczodół t i o p r y n a p o d a w a n a 2 . lepki płyn. w d a w c e 1 . Z a p a l e n i e m i ę ś n i ż w a c z y p o w o d u j e ciężki w y - 31 trzeszcz. w k t ó r y m p o d c z a s d r e n a ż u w y p ł y w a żółty.3 tyg.2 mg/kg.

fale u d e ­ rzeniowe mają szczególnie niszczące działanie na granice m i ę d z y tkankami o różnych właści­ w o ś c i a c h f i z y c z n y c h (ryc. M o g ą one także rwać naczynia. o d d z i e l e n i e struktur b ł o n y n a c z y n i o w e j o d t k a n k i łącznej gałki. Pomiar ciśnienia śródgałkowego i odpowiednie leczenie. 6. w innym przypadku miejscowo NSAID ketorolak (Acular. którą znacznie trudniej kontrolować niż zapalenie błony naczyniowej. D o b r z e w i d a ć t o w kącie r o g ó w k o w o . Siła n i s z c z ą c a fali u d e r z e n i o ­ wej p o w o d u j e n i e o d w r a c a l n e u s z k o d z e n i e tka­ nek. 3. podejmując intensywną terapię. Allergan). . 1. należy podać miejscowo kortykosteroid. Krwotok śródgałkowy jest złym objawem prognostycznym. Miejscowo atropina dwa razy dziennie. Może powstać jaskra.1 Uraz tępy gałki ocznej N a g ł e p r z y p a d k i d o t y c z ą c e całej gałki o c z n e j s ą prawie bez wyjątku pourazowe. powodując krwotoki n a c z y n i ó w k i lub siatkówki o d miejsca u s z k o d z e ­ nia d o b o g a t o u n a c z y n i o n e g o ciała r z ę s k o w e g o . Jeśli nie ma owrzodzenia powierzchownego rogówki. 5. z uwzględnieniem uszkodzeń. 2. Złamanie kości otaczają­ c y c h o k o i/lub t k a n k i z e w n ę t r z n e m o ż e t a k ż e j e uszkodzić. 4. 1 ) . P o d o b n i e . 1. 2. siły reakcji poja­ wiające się na tylnej p o w i e r z c h n i gałki ocznej o d ­ r y w a j ą s i a t k ó w k ę o d n a c z y n i ó w k i (lub p o p r a w ­ niej: n e u r o s e n s o r y c z n ą s i a t k ó w k ę o d n a b ł o n k a b a r w n i k o w e g o siatkówki). Allergan) lub flubiprofen (Ocufen.t ę c z ó w k o w y m . Zaaplikowanie ogólne kortykosteroidów i antybiotyków. Uraz tępy gałki ocznej m o ż e mniej zagraża wi­ d z e n i u n i ż u r a z p e n e t r u j ą c y . j a k trzęsienie z i e m i p o w o ­ duje r o z p r z e s t r z e n i a n i e się u s z k o d z e ń . 7. Hospitalizacja pacjenta i kontrola oka co 3-4 godz. Uszkodzenia penetrujące m o g ą dotyczyć rogówki lub twar­ dówki (postępowanie omówiono poniżej). Wykonanie pełnego badania okulistycznego. które mogą być tak ciężkie jak przy urazie penetrującym. ale fala u d e r z e n i o ­ wa od niego pochodząca może mieć bardziej niszczące działanie. Wykonanie testu fluoresceinowego w celu oceny ubytków powierzchni rogówki. 4 . 3. gdzie tkan­ ka łączna rogówki i twardówki napotyka na t k a n k ę m i ę k k ą . Należy spodziewać się zapalenia śródgałkowego. które można złagodzić.Rozdział 4 Gałka oczna 4. struktury n a c z y n i o w e j t ę c z ó w k i i ciała r z ę s k o w e g o . W ten s a m s p o s ó b . Prognoza w urazie oka. p o w o d u j ą c tworzenie się p r z e s t r z e n i p o m i ę d z y d w o m a w a r s t w a m i embriologicznego pęcherzyka ocznego. Etapy leczenia w nagłych uszkodzeniach oka.

2 ) . p o w o d u j ą c t r w a ł y z e z . 3. Reponowanie gałki przy użyciu niewielkiej siły. 5. 2. . Wykonanie bocznej kantotomii. n a w e t w sporej o d ­ ległości o d m i e j s c a o b r a ż e n i a . Jeśli n e r w w z r o k o w y u l e g n i e działaniu sił.2 Wypadnięcie gałki ocznej Jest to najprawdopodobniej najbardziej nagły przypadek okulistyczny. 6. 4.Dlatego. w którym natychmia­ stowe podjęcie leczenia decyduje o ratowaniu w z r o k u . 7. jeśli to konieczne . W y p a d n i ę c i e gałki o c z n e j p r z e w a ż n i e dotyczy p s ó w ras brachycefalicznych. Należy także doradzić właścicielowi. podczas gdy uraz penetrujący może sam wywołać znaczne miejscowe uszkodzenia. 1. Zszycie powieki i bez ściągania szwów przez 10 dni aplikowanie ogólne antybiotyków i NSAID. 4 . Oderwanie mięśni zewnątrzgałkowych i zez źle rokują. aby przykrył powierzchnię gałki mokrym bawełnianym ręcznikiem podczas transportu do kliniki. Podaje się przeciwwstrząsową dawkę kortykosteroidów dożylnie (2 mg/kg). Mięśnie zewnątrzgałkowe m o g ą ulec uszkodzeniu i oderwaniu od przyczepów na gałce. aby spróbował reponować gałkę w ciągu kilku minut po wypadku za pomocą mokrego bawełnianego ręcznika. O c z y od u r o d z e n i a są u n i c h w y ­ eksponowane i przykładowo zbyt gwałtowne p o c i ą g n i ę c i e z a s k ó r ę o k o l i c y szyi m o ż e s p o w o ­ d o w a ć w y p a d n i ę c i e gałki. Krew w przedniej komorze oka i krwotok śródgałkowy są złymi objawami prognostycznymi. 3. uraz tępy często p o w o d u j e w i ę k s z e n i e o d w r a c a l ­ ne u s z k o d z e n i a gałki ocznej. D o c h o d z i w t e d y do k i l k u p a t o l o ­ gii (ryc. u których naturalnie występuje ekspozycja gałki ocznej i p e w i e n s t o p i e ń n i e d o m y k a l n o ś c i p o w i e k (lagophthalmus). 1. U p o ś l e d z a się u n a c z y n i e n i e g a ł k i o c z n e j . Etapy leczenia w nagłym wypadnięciu gałki ocznej. Podanie miejscowo atropiny i maści antybiotykowej. n a s k u t e k p r z y t r z a ­ śnięcia d r z w i a m i g ł o w y ) m o ż e p r z y c z y n i ć się d o w y p a d n i ę c i a p o z a k r a w ę d z i e p o w i e k całej gałki u k a ż d e j r a s y . Warto zasugerować właścicielowi. U r a z b o c z n y g ł o w y (np. 2. 4. Prognoza w wypadnięciu gałki ocznej. j e ś l i d o j d z i e d o silnego obrzęku tkanek okołogałkowych. ist­ nieje r y z y k o trwałej u t r a t y w z r o k u .powiększyć cięcie w bocznym kącie oka. Skrzyżowany odruch źrenicy na światło dobrze rokuje. które­ go działanie m o ż e potencjalnie zniszczyć zdro­ we oko.

podać dożylnie deksametazon w dawce przeciwwstrząsowej.2 Zmiany patologiczne przy wypadnięciu gałki ocznej. jeśli pojawi się zez boczny. 4. nakryć mokrą gazą bawełnianą (aby zapobiec wysuszeniu rogówki). należy reponować gałkę oczną do oczodołu (przed transportem do lecznicy zwierząt.3 tyg. zszyć powieki i pozostawić na 2 . 4. zwłaszcza mięśnia prostego przyśrodkowego obrzęk i zgrubienie tkanek okotogałkowych uszkodzenie nerwu wzrokowego ślepota I trwające dalej wypadnięcie gałki ocznej wyschnięcie powierzchni gałki ocznej i wtórne uszkodzenia (keratopatia wtórna) I zez (gałka oczna odchylona) Leczenie wypadnięcia gałki ocznej . wykonać boczną kantotomię. jeśli dojdzie do KCS. zszyć przyśrodkowy mięsień prosty Działania dalsze Działania długoterminowe .2 (d). podać łzy zastępcze.34 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt wczesne zmiany zapalenie rogówki z powodu nadmiernej ekspozycji obrzęk tkanek okotogałkowych zapalenie rogówki z powodu nadmiernej ekspozycji upośledzenie unaczynienia uszkodzenie mięśni zewnątrzgałkowych (zwłaszcza mięśnia prostego przyśrodkowego) uszkodzenie nerwu wzrokowego (b) rozszerzona źrenica (ślepota na skutek uszkodzenia nerwu wzrokowego) zez na zewnątrz (oderwanie przyczepu mięśnia prostego przyśrodkowego) Ryc. Skutki wypadnięcia gałki ocznej uszkodzenie tkanek za gałką oczną nastrzykanie naczyń żylnych gałki uszkodzenie mięśni zewnątrzgałkowych. Działania natychmiastowe jeśli to możliwe. reponować gałkę.patrz ryc.

Trzeba p o w o ­ li p o d a ć d o ż y l n i e d e k s a m e t a z o n w d a w c e p r z e c i w w s t r z ą s o w e j (2 mg/kg) r a z e m z m a n n i t o l e m ( 1 . a b y z a c h o w a ć jej przejrzystość. Jest ono tym większe. t o dzięki d o b r e ­ m u l e c z e n i u u n i k n i e się p r z y s z ł e g o s z p e c ą c e g o w y g l ą d u . Reponowanie wypadniętej części naczyniówki przez twardówkę w związ­ ku z u p o ś l e d z e n i e m unaczynienia niesie ryzy­ ko z a k a ż e n i a ś r ó d g a ł k o w e g o i panophthalmitis.1 . r a d z i Diagnostyka różnicowa zeza. ale p o t y m czasie należy w y k o n a ć rozległą b o c z n ą kantotomię z p o w o d u obrzęku spojówki w o k ó ł gał­ ki. p o w o d u j ą c m a r t w i c ę z n i e d o k r w i e n i a t ę c z ó w k i na z e w n ę t r z ­ nej p o w i e r z c h n i garbiaka. które m i a ł y u r a z oka. o tyle u r a z penetrujący twar­ d ó w k ę częściej p o w o d u j e u s z k o d z e n i e n a c z y ­ niówki. . W a r ­ t o z a t e m p o n a g l i ć właściciela. k t ó r y p o j a w i a się w p r z e c i ą g u k i l k u m i n u t . C z ę s t o u k o t ó w . J a k o m ó w i o n o p o n i ż e j . • pełne badanie okulistyczne. której s z y c i e w y m a g a d u ż e j ostrożności. Warto zadać pytanie. a b y s p r ó b o w a ł z a p o m o c ą m o k r e g o r ę c z n i k a lub k a w a ł k a g a z y b a ­ wełnianej p r z y ł o ż o n e j d o p o w i e r z c h n i oka. w y p a d n i ę c i e f r a g m e n t u t ę c z ó w ­ k i p o w o d u j e zrost przedni. 4. Z w i e r z ę n a ­ dal w i d z i . którą tkankę uznaną za martwą należy usunąć. aby zapobiec w y ­ schnięciu i długotrwałemu uszkodzeniu. 5 g/kg). p o n i e w a ż z j e d n e j s t r o n y n a c z y n i ó w k a z w y k l e u w y p u k l a się tylko w ogra­ niczonym stopniu przez uszkodzenie twardów­ ki. • badanie biernych ruchów oka (włącznie z badaniem ruchów wymuszonych).2 0 min. u s z k o ­ dzenia w rąbku m o g ą być skutkiem tępego u r a z u . zanim dojdzie do operacji chirurgicznej. P r z e w a ż n i e tego rodzaju p r o b l e m nie p o j a w i a się p r z y w y p a d n i ę c i u n a c z y n i ó w k i p r z e z r a n ę twar­ d ó w k i . P o w i e r z c h n i ę o k a n a ­ leży zabezpieczyć i nawilżyć. J e ś l i w ł a ś c i c i e l n i e m o ż e r e p o n o w a ć g a ł k i zwierzęcia. O ile wypadnięta tęczówka w uszkodzonej rogówce działa p r a w i d ł o w o . Jeśli ciężko p o d j ą ć d e ­ cyzję o resekcji n i e d o k r w i o n e j i m a r t w e j tkanki. P r z e z kilka m i n u t m o ż l i w a jest r e p o z y c j a gałki o c z n e j b e z operaq'i. • pełne badanie neurologiczne. 0 . W i n t e n s y w n y m stanie z a p a l n y m p r z y ł o ­ żenie z i m n y c h o k ł a d ó w n a o k o zmniejszy o b r z ę k i zapobiegnie powikłaniom wynikającym z wy­ p a d n i ę c i a gałki. że naczyniówka wypadnięta p r z e z ranę t w a r d ó w k i jest ogólnie z d r o w s z a i z a ­ w s z e łatwiejsza d o resekcji. jak leczyć takie uszko­ d z e n i a . u m i e ś c i ć ją za p o w i e ­ k a m i . • porażenie nerwów czaszkowych (np. • badanie czynnych odruchów oka. p o n i e w a ż p o t y m czasie m o ż n a o c e n i ć o k o p o d kątem zdolności widzenia i wyglądu. których n a m n o ż e n i e m o ż e s p o w o d o w a ć panophthalmitis. • uszkodzenie/zwłóknienie mięśni zewnątrzgałkowych. Jeśli n i e m a w i d o c z n e j m a r t w i c y . Nie w każdym przypadku można po­ m y ś l n i e r o k o w a ć . Głównym problemem przy wypadnięciu tęczówki spowodowanym p r z e z u s z k o d z e n i e r o g ó w k i jest podjęcie decyzji. Uszkodzeniu twardówki może towarzyszyć problem z r o p n y m zapaleniem gałki ocznej (panophthalmitis). dzia­ łając z p e w n ą siłą na gałkę. ż e n i e m u s i u s u w a ć gałki ocznej. że czynnik uszkadzający m o ż e w p r o w a d z i ć d o tylnej k o m o r y oka bak­ terie. Przyczyny zeza. k t ó r e s ą i d e a l n ą p o m p ą i n f u z y j n ą do zaaplikowania całkowitej objętości przez 1 5 . P o n a d t o w i ę k s z o ś ć właścicieli b ę d z i e u s a t y s f a k c j o n o w a n a . ale t w a r d ó w k ę z w y k l e n i s z c z ą b e z p o ­ średnie uszkodzenia. tylko z w ę ż a n i e i r o z s z e r z a n i e źrenicy ma lekko upośledzone. D z i e j e się tak. P o w i e k i o t w i e r a się p o k i l k u d n i a c h . z drugiej z a ś w o l n y b r z e g ź r e n i c z n y t ę c z ó w ­ k i m o ż e r o z c i ą g a ć się p r z e z u s z k o d z e n i e r o g ó w ­ ki z u p o ś l e d z e n i e m u n a c z y n i e n i a . zmniejszającą skutki urazu. nerwów odwodzących lub motorycznych oka). c o m o ż n a z a o b s e r w o ­ w a ć p r z y c o r o c z n y c h szczepieniach. t o należy pamiętać.Gałka oczna W czasie transportu zwierzęcia na operację u r a z o w i o k a m o ż e t o w a r z y s z y ć z n a c z n y obrzęk. N a w e t je­ śli z w i e r z ę n i e b ę d z i e w i d z i a ł o . jeśli nie z a b e z p i e c z o n o o p t y - 35 m a l n i e o k a w k r y t y c z n y m czasie tuż p o w y p a d ­ n i ę c i u gałki. ponieważ anatomicznie błona naczynio­ wa ł ą c z y się z t w a r d ó w k ą . Po repozycji gałki należy zespolić c z a s o w o p o w i e k i . k t ó r a m a przejść p r z e z u s z k o d z e n i e r o g ó w k i . • rozrost zagałkowy. należy szybko przetransportować d o kliniki w e t e r y n a r y j n e j .3 Penetrujący uraz gałki ocznej ® Rodzaje s z w ó w o m ó w i o n o w rozdziale o uszko­ d z e n i a c h r o g ó w k i .

aby z w ę ­ zić naczynia i zminimalizować krwawienie z resekowanej tkanki. się. Pobieranie w y m a z u w y m a z ó w k ą na bakteriolo­ gię m o ż e b y ć w ł a ś c i w e z a k a d e m i c k i e g o p u n k t u w i d z e n i a . to należy p o d a ć adrenalinę w proporcji 1:1000.36 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Jeśli ma zostać usunięta u s z k o d z o n a lub martwiczo zmieniona naczyniówka. a b y u w y p u k l e n i e n a c z y n i ó w k i p r z e z u s z k o ­ dzenie reponować po uprzednim pobraniu w y ­ m a z u na b a k t e r i o l o g i ę i o k r e ś l e n i u w r a ż l i w o ś c i n a a n t y b i o t y k i p o d a w a n e d o ciała s z k l i s t e g o i ogólnie. co pod­ kreślono w tekście o wypadnięciu tęczówki przez rogówkę. ale w p r a k t y c e k l i n i c z n e j e f e k t y w n e będzie podawanie antybiotyków śródgałkowo ( o p i s a n o je w D o d a t k u C ) . bardziej radykalnie usuwać z d r o w ą tkankę na krawędzi chorej naczyniów­ ki niż być ostrożnym i ryzykować zachowanie tkanki. . Z a w s z e lepiej. która będzie źródłem martwicy i zaka­ żenia. N a s t ę p n i e aplikuje się o d p o w i e d n i dla w y h o d o w a n e g o mikroorganizmu antybiotyk.

N i e k t ó r z y j e d y n i e . 5 .przerwanie ciągłości n a b ł o n ­ ka przedniego rogówki bez uszkodzenia zrębu.Rozdział 5 Rogówka 5 . Nie wszystkie wrzody rogówki należą do na­ głych p r z y p a d k ó w . • W r z ó d r o g ó w k i . 1.1. M o ż n a jej u ż y w a ć w diagnostyce okulistycznej w postaci p a s k ó w i m p r e g n o w a n y c h f l u o r e s c e i n ą lub k r o p l i z fluo r e s c e i n ą (patrz D o d a t e k C ) . n i m (ryc. Wykonanie pełnego badania okulistycznego. 1. Rokowanie w owrzodzeniach rogówki.przerwanie n a b ł o n k a p r z e d ­ n i e g o r o g ó w k i i u s z k o d z e n i e istoty w ł a ś c i w e j r o g ó w k i n a różnej g ł ę b o k o ś c i . k t ó r y b a d a ł w r z ó d r o g ó w k i . należy wykonać uszypułowany przeszczep spojówki. 3. 2. ż e t a k i e m u u s z k o d z e n i u p o w i e r z c h n i t o w a r z y s z y ostry b ó l . należy rozważyć wykonanie keratotomii radialnej w celu regeneracji zrębu. Sukces leczenia zależy od wielkości i głębokości owrzodzenia. Jeśli wrzód jest mały i głęboki.1 Czy powstał wrzód? . m o ż e p o ­ świadczyć. W k a ż d y m przypadku logiczny protokół (opisano go poni­ żej) p o z w o l i na o c e n ę i p o d j ę c i e w ł a ś c i w e g o le­ c z e n i a dla d a n e g o r o d z a j u w r z o d u . dlatego za­ wsze należy dokładnie zbadać powierzchnię o k a w k i e r u n k u jej c i ą g ł o ś c i l u b m o ż l i w e g o przerwania w pokrywającym nabłonku przed- Postępowanie w nagłym głębokim owrzodzeniu rogówki. 3. 5. 1 ) . Zdefiniowanie przyczyny i głębokości wrzodu. P r z y c i ę ż k i m o w r z o d z e n i u n a w e t pobieżne badanie pozwala na wykrycie ubytku. j a k r ó w ­ n i e ż z p o w o d u z a g r o ż e n i a ciągłości gałki ocznej we wrzodach głębokich.Zastosowanie barwienia w okulistyce W r z o d y rogówki p o w o d u j ą ból oka. 4. 6.u b y ­ tek z r ę b u r o g ó w k i d o p o z i o m u b ł o n y D e s c e m e t a z jej e l a s t y c z n y m u w y p u k l e n i e m p o n a d powierzchnię rogówki. Wrzód rogówki Przerwanie ciągłości rogówki m o ż n a podzielić na trzy kategorie (Schmidt 1977): • Erozja r o g ó w k i . Z tej p r z y c z y n y . 2. 5. ale p r z y p o w i e r z c h o w n y c h a b r a z j a c h n a b ł o n k a m o ż n a je p r z e o c z y ć . • P r z e p u k l i n a r o g ó w k i (descemetocoele) .wykonać przeszczep rogówkowo-twardówkowy.racjonalne podejście p o m a ­ ga je r o z p o z n a ć i z a k l a s y f i k o w a ć . W takich p r z y p a d k a c h fluor e s c e i n a j e s t n i e o c e n i o n a . Każdy objaw zapalenia wewnątrzgałkowego źle rokuje. owrzodzenie rogówki p o w i n n o się z a w s z e t r a k t o w a ć j a k o n a g ł y p r z y ­ padek. Zapewnienie ochrony za pomocą soczewki kontaktowej. 1 . K a ż d y c z y ­ telnik. Każdy objaw rozpływu istoty właściwej niekorzystnie rokuje. fartucha ochronnego z trzeciej powieki lub zastosowanie przeszczepu błony podśluzowej z jelita świni. Jeśli wrzód jest większy i głęboki . Jeśli wrzód jest mały i średnio głęboki.

pełne badanie okulistyczne test łzowy Schirmera wymaz na bakteriologię i wirusologię (jeśli jest konieczny) (np. . Czy wrzód się goi? • Jak długo jest obecny (np. ponad 7 dni)? • Czy na krawędzi powierzchownego wrzodu gromadzi się wałeczek martwego nabłonka? • Czy nastąpiła waskularyzacja ściany rogówki? Postępowanie w przypadku wrzodów rogówki. KCS. • Czynnik wewnętrzny: zanik błony podstawnej. (b) test fluoresceinowy. (a) Uważne badanie okulistyczne. 3. detergent. głęboki obrzęk rogówki. 2. Jaka jest przyczyna powstania wrzodu? • Uraz zewnętrzny: kwas. • głęboko w istocie właściwej. w przypadku wystąpienia ropnego wypływu lub gdy wcześniej miał miejsce uraz z zakażeniem lub zakażenie FHV-1) I T fluoresceina w celu określenia rozległości wrzodu powierzchnia oka odbicie na powierzchni rogówki i na krawędzi wrzoda wyraźne (a) wyraźne odbicie na prawidłowej powierzchni rogówki przerwane na skutek nieprawidłowości nabłonka rogówki i/lub filmu łzowego załamane dobrze odgraniczony wrzód niepowikłany (b) Ryc.38 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Obowiązkowe pytania.dotyczy tylko nabłonka przedniego. 5. zasada. • descemetocoele (przepuklina rogówki). Jak głęboki jest wrzód? • powierzchowny . • do połowy zrębu.1 fluoresceina ukazująca nieprzylegające krawędzie w nawracającym ubytku nabłonka przedniego rogówki przejrzysty środek wrzoda w głębokim uszkodzeniu Ocena owrzodzenia rogówki. 1.

Bez wzglę­ d u n a to. uzyskanie kropli fluoresceiny przez łagodną irygację paska wodą/ solą fizjologiczną/ miejscowym anestetykiem przepłukanie V sterylną wodą/ solą fizjologiczną Ryc. Fluoresceiną jest w y j ą t k o w o p o l a r n ą cząstecz­ ką. ultrafioletowym lub w lampie fluorescencyjnej W o o d a . D r u g ą zaletą badania w świetle nie­ bieskim jest możliwość zobaczenia zasięgu u s z k o d z e n i a p r z e z właściciela. Ważne. 2 ) . c z y k r o p l e z fluoresceiną. Kluczowe w barwieniu fluoresceiną jest w y ­ płukanie pozostałości barwnika przed bada­ niem powierzchni oka . B a d a n i e o k a p o b a r w i e n i u najlepiej w y k o n y ­ w a ć w świetle niebieskim. d l a t e g o r o g ó w k a z e z d r o w y m . ponieważ. A n e s t e t y k i m i e j s c o w e n a l e ż y s t o s o w a ć po bakteriologii. chociaż w nagłym przypadku mo­ żna zastosować nasączony wodą bawełniany wacik. k t ó r y c z ę s t o b a ­ gatelizuje p r o b l e m . M o ż e to p o ­ m ó c w o d n a l e z i e n i u s u b t e l n y c h erozji n a b ł o n k a . izolację w i r u s a lub c y t o l o g i ę p o ­ w i n n o w y k o n a ć się p r z e d z a s t o s o w a n i e m f l u o ­ resceiny. które znacznie trudniej zobaczyć w świetle dziennym. • Trzeba unikać stosowania suchych pasków fluoresceinowych. jest umieszczenie papierowego ręcznika pod d o l n ą p o w i e k ą . jak udowodniono.Rogówka nabłonek przedni rogówki 39 zrąb rogówki fałszywie dodatni „wrzód" prawdziwie dodatni wrzód wybarwiający się na skutek pozostawania wybarwiający się na skutek wchłaniania barwnika barwnika w zagłębieniach nabłonka do istoty właściwej owrzodzonej rogówki • Należy być pewnym. Z te­ go samego p o w o d u należy dobrze kontrolować głowę zwierzęcia. P o d o b n i e p o b r a n i e w y m a z u z r o g ó w k i n a b a k t e r i o l o g i ę . niektóre z nich m o g ą być bakteriotoksyczne (Kleinfeld i Ellis 1 9 6 6 ) . L e p s z ą m e t o d ą jest j e d n a k r o z p r o w a ­ dzenie kropli. choć ma to mniejsze znaczenie. aby uniknąć fałszywie dodatnich barwień zagłębień nabłonka. O c e n a produkcji łez powinna być pierwszym bada­ niem powierzchni oka: inne testy m o g ą prze­ szkadzać w ich produkcji i dawać fałszywe w y ­ niki. badanie należy w y k o n a ć po u p r z e d n i m teście ł z o w y m Schirmera. 5 . 5. a b y n i e p o p l a m i ć u b r a n i a . c i ą g ł y m n a - . c z y s t o s u j e m y t ę t e c h n i k ę .najlepiej sterylną w o ­ d ą l u b r o z t w o r e m soli fizjologicznej z a p o m o c ą strzykawki. lecz t a k ż e nie spowoduje żadnych dalszych uszkodzeń po­ wierzchni w już uszkodzonym oku. T o n i e tylko o p t y ­ m a l i z u j e d o s t a r c z e n i e b a r w n i k a .2 Zastosowanie fluoresceiny w okulistyce. sztucznych łez lub anestetyku miejscowego na pasek przed umieszczeniem go ł a g o d n i e n a p o w i e r z c h n i o k a . umieszczają pasek pod górną p o w i e k ą i stosują s z t u c z n e ł z y w celu r o z p r o w a d z e n i a b a r w n i k a (ryc. że wypłukano nadmiar barwnika.

świadczy o perforacji w r z o d u przez błonkiem przednim ze szczelnymi połączenia­ mi pomiędzy komórkami ją eliminuje. z a n i m d o j d z i e d o p o j a w i e n i a się w r z o d ó w n a całej g r u b o ś c i n a b ł o n k a . ale nie m a p r a w d o p o d o b n i e c a ł k o w i t e j obliteracji. W r z ó d do poło­ wy grubości rogówki wykazuje różny stopień jej o b r z ę k u . W tej klasyfikaq'i w r z o d y p o w i e r z c h o w n e d o t y c z ą erozji n a b ł o n ­ ka przedniego bez uszkodzenia zrębu.lupy powiększającej czy pośredniego oftalmos k o p u z s o c z e w k ą o refrakcji +20 D (jak o p i s a n o powyżej). Nieregularność określa się m i a n e m d o ł k a lub zagłębienia. Obrzęk obejmuje brzegi ubytku i otoczkę rogówki wokół ubytku. u k t ó r y c h sto­ sowano barwnik. powodując fałszywy obraz zmian (Gelatt 1 9 7 8 ) . Takie w r z o d y p o w s t a j ą w e w r z o d z i e jącym herpeswirusowym zapaleniu rogówki ko­ t ó w . aby powodowały podobne odczucia u zwierząt. 5. M a n k a m e n t e m w stosowaniu czer­ wieni bengalskiej jest odnotowanie bolesności u l u d z i p r z y jej u ż y c i u .40 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt N i e jest z a t e m n i e w ł a ś c i w e . który pozosta­ j e n i e n a r u s z o n y i nie m a o w r z o d z e n i a . 5. n p .2. ukazując wyraźny obraz brzegów wrzodu. Z a s i ę g b a r w i e ­ n i a n a l e ż y o c e n i ć k r ó t k o p o aplikacji. Jeśli b a r i e r a n a b ł o n k a nie jest c a ł k o w i c i e z n i s z c z o n a . takie jak tropikamid. .1.częściej w n a g ł y m p r z y p a d k u . Naj­ ważniejsze są w r z o d y głębokie. g d z i e w y ­ stępuje deficyt w warstwie śluzu w filmie łzow y m p r z e d r o g ó w k o w y m (Feenstra i Tseng 1992) . nabłonka przedniego. które m o g ą być o t o c z o n e o b r z ę k i e m . m o g ą b o ­ wiem zatrzymywać barwnik. pokaże głębokość wrzodu jedynie na podstawie jego w i d o c z n y c h krawędzi. Każde uszkodzenie nabłonka przedniego. Często mają stosunkowo jasny w y ­ gląd z p o w o d u odblasku tapety przez pozosta­ łą część rogówki. g d y cały z r ą b r o g ó w k i u l e g n i e z n i s z c z e n i u . Jak rozpoznać różne głębokości ubytków? D o k ł a d n e badanie najlepiej za p o m o c ą l a m p y szczelinowej lub . jak i poziomo. Hydrofilowa fluoresceiną przy obec­ ności w r z o d u powierzchniowego nie penetruje n a b ł o n k a p r z e d n i e g o . E r o z j a n a b ł o n k a p r z e d n i e g o nie p o w o d u j e lub p r o w a d z i d o n i e z n a c z n e g o o b r z ę ­ ku zrębu. Z d o ś w i a d c z e n i a a u t o ­ r ó w tej publikacji w y n i k a .p o j a w i a się to w s y t u a c j a c h . p o n i e w a ż b a r w n i k m o ż e r o z c h o d z i ć się z a r ó w n o p i o n o w o . Istnieją j e d n a k d o k ł a d n i e j s z e m e t o d y . z a m i a s t w y p ł u k i w a ć się z p o ­ wierzchni oka. W r z o d y d o p o ł o w y g r u b o ś c i r o g ó w k i d o c h o d z ą d o isto­ ty właściwej i m o g ą przebiegać od krawędzi do g ł ę b o k i e g o o w r z o d z e n i a . s k u r c z u p o w i e k . która przechodzi z w o d ą do z r ę b u . w o d r ó ż n i e n i u od o t a c z a j ą c e g o o b r z ę k u miąższu. f l u o r e s c e i n ą nie w y b a r w i r o g ó w k i . R o g ó w ­ ka ma h y d r o f o b o w y nabłonek przedni i istotę właściwą.3) • Jak głęboki jest w r z ó d ? • C z y g o i się p r a w i d ł o w o ? • D l a c z e g o p o j a w i ł się w t y m m i e j s c u ? D w a p i e r w s z e p y t a n i a w r ó ż n y s p o s ó b ł ą c z ą się z e s o b ą . ale n i e w y d a j e się. m o g ą powodować drażnienie p r z e z k i l k a s e k u n d u l u d z i . W efekcie czystość odblasku t a p e t y . J e d n ą z n i c h jest określenie stopnia obrzęku miąższu związane­ go z w r z o d e m . że czerwień bengalska barwi martwą tkankę rogówki. że k o t y . nie objawiały żadnego dys­ k o m f o r t u . j a k d u ż y n a d ­ miar w o d y wchłonęła. Wcześniej uważano. w z a l e ż n o ś c i o d t e g o . m o ż n a w y ­ kryć za p o m o c ą fluoresceiny.1. U b o k s e r ó w źle gojące się w r z o d y w y b a r w i a j ą się s z y b k o w s p o s ó b r o z s i a n y p o d płatem nabłonka. który ma m a ł ą możliwość chłonięcia w o d y i nie ulega uszkodzeniu. k t ó r a u w y p u k l a się p r z e z u b y t e k istoty w ł a ś c i w e j p o d w p ł y w e m ci­ śnienia śródgałkowego. w k t ó r y c h dochodzi do uszkodzenia powierzchni nabłon­ ka.1 Głębokość wrzodu Ze w z g l ę d u na g ł ę ­ bokość można wrzody podzielić na: powierz­ c h o w n e . do p o ł o w y g r u b o ś c i r o g ó w k i i descemetocoele ( p r z e p u k l i n a r o g ó w k i ) . lecz z r ą b . I n n e leki. 5. Obecnie używa się jej d o b a r w i e n i a p o w i e r z c h n i oka. a b y r u t y n o w o j e sto­ sować u psów i kotów. w k t ó ­ rym wcześniej wrzód spowodował uszkodzenie istoty właściwej pokrytej nietkniętym nabłon­ kiem przednim. Descemetocoele t w o r z y się. Dlatego ważne jest efektywne płukanie oka: delikatne nieregularności po­ wierzchni. ale ich c e n t r u m p o z o s t a j e przejrzyste.2 Trzy pytania przy wrzodzie rogówki (patrz ryc. pozwalające wodzie przechodzić z filmu ł z o w e g o d o istoty w ł a ś c i w e j . k t ó r e b a r w i ą się flu­ oresceiną. D l a t e g o c z e r w i e ń b e n g a l s k a o k a z u j e się p o m o c ­ na w d i a g n o z o w a n i u u s z k o d z e ń części g r u b o ś c i n a b ł o n k a . p o z o s t a w i a j ą c tylko e l a s t y c z n ą ( z a w i e r a k o l a g e n t y p u I V ) b ł o n ę D e s c e m e t a . ale k a ż d e z n i c h z o s t a n i e o m ó w i o n e osobno.

że ciągła regeneracja nabłonka rogówki prowadzi do wygojenia wrzoda w czasie 7 dni kiedy X + Y = . komórki podstawne wędrujące z komórek pnia w rąbku rogówki namnożenie komórek podstawnych nabłonka w celu utworzenia komórek wędrujących Ryc.Rogówka Jak głęboki jest wrzód? obraz Purkinjego na powierzchni oka .średni stopień uszkodzenia niewybarwiający się fluoresceiną środek obrzęk rogówki wokół wrzoda. .mały stopień uszkodzenia mały obrzęk rogówki obraz Purkinjego na powierzchni oka . 5. ale nie w środku głębokiego wrzoda ocena głębokości wrzoda na podstawie jego wyglądu uwypuklona rogówka niegojący się ubytek nabłonka przedniego hipoteza XYZ Thofta X = migracja komórek epitelialnych (komórek wędrujących) Y = proliferacja komórek podstawnych i komórek macierzystych rąbka Z = łuszczenie się komórek nabłonka płaskiego regeneracja zrębu odnowa keratocytów nagromadzenie kolagenu łuszczenie się komórek nabłonka płaskiego migracja fibrocytów (komórek wędrujących) ku górze regeneracja komórek nabłonka Hipoteza Thofta pokazuje. Należy zatem poszukać przyczyny opóźnionego gojenia.3 Kluczowe pytania w przypadku wrzodów.

1. Obrzęk ro­ gówki prowadzi do owrzodzeń przez keratopatię p ę c h e r z o w ą . a t e c h n i k i stosowane do wspomagania gojenia rogówki p r z y p r a w i d ł o w y m jej z r ę b i e c z ę s t o nie s p r a w ­ d z a j ą się w t a k i c h p r z y p a d k a c h . W t a k i m p r z y p a d k u nie m u s i b y ć o n o d p o w i e d z i a l n y z a t w o r z e n i e się w r z o d u . P o d o b n i e dzieje się u ras b r a c h y c e f a l i c z n c h . za­ równo samoistnych. że obrzęk rogówki utrudnia gojenie: nie m o ż e dojść do s p o n t a n i c z n e g o w y l e c z e n i a . Pierwotny samoistny u b y t e k n a b ł o n k a p r z e d n i e g o r o g ó w k i j e s t skut­ kiem zaniku błony podstawnej. Mają one tendencję do pęknięć. w y k a z u j ą s t o p n i o w ą epitelializację j e g o k r a t e r u w c i ą g u k i l k u p i e r w s z y c h dni. D w u r z ę d o w o ś ć rzęs (distichiasis) z d r a ż n i ą c y m i r z ę s a m i w y c h o d z ą c y ­ mi z u j ś ć g r u c z o ł ó w M e i b o m a lub r z ę s y e k t o p o we z c e b u l e k w ł o s o w y c h w s p o j ó w c e m o g ą tak­ ż e p o w o d o w a ć otarcia r o g ó w k i . p o d w i n i ę c i e p o w i e k (entro­ pion) i w a d y p o u r a z o w e p o w i e k (u k a ż d e j rasy) lub w a d y w r o d z o n e . m a r t w e j i n i e p r z y l e g a j ą c e j tkanki n a b ł o n ­ k o w e j . keratoconjunctivitis sicca). j a k b y w k a ż ­ d y m m o m e n c i e m i a ł y u l e c p e r f o r a q i . które w c h o d z ą w f a z ę r e g e n e r a c j i . Jeśli jest z n a c z n y . p r o w a d z ą c d o jej o w r z o d z e n i a . Każdą z powyższych grup głębokości można zestawić z c z a s e m g o j e n i a się u b y t k u .5 dni. takie j a k p i g m e n t a c j a na s k u t e k d r a ż n i e n i a i z a p a l e n i e r o ­ g ó w k i l u b w r z ó d r o g ó w k i . p o ­ zostawiając ewentualnie w pełni pokryty na­ b ł o n k i e m f r a g m e n t r o g ó w k i . G ł ę b s z e w r z o d y r o g ó w k i . p o ­ rażenie n e r w u t w a r z o w e g o .od zwyrodnienia nabłonka tylnego rogówki do jaskry.3 Etiologia wrzodu Pierwotnymi przy­ czynami wrzodu m o g ą być: samoistne powsta­ nie w rogówce lub w innych miejscach oka. a jeśli są k r ó t k i e i t w a r d e . k t ó r e są w f a ­ zie g o j e n i a . c o z w i ę k s z a r y z y ­ ko powstania wrzodu.1. W s z y s t k i e m o g ą p r z y c z y n i ć się do n i e p r a w i d ł o w e g o w z r o s t u rzęs (trichiasis). Można je zaliczyć do nagłych przypadków. charakteryzuje się f r a g m e n t e m n i e l e c z ą cej się. za­ każenie z zewnątrz.2.2 Gojenie się wrzodu Stopień gojenia ro­ g ó w k i w o k ó ł u b y t k u p o w i n n o się o c e n i ć w celu uzyskania pełnego obrazu owrzodzenia.42 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Nieprawidłowości w pozostałych strukturach oka m o ż n a podzielić na kilka grup: w a d y po­ w i e k . to zmiany po­ wodujące obrzęk rogówki . k t ó r e m o g ą p o w o d o w a ć otarcia r o g ó w k i w k i l k u m i e j s c a c h . B a r d z i e j o b i e ­ cujące m e t o d y o m ó w i o n o w r o z d z . 5. ale m o ż e być pierwotną wadą. w k t ó r y m p r a w i d ł o w e r z ę s y d r a ż n i ą p o w i e r z c h n i ę r o g ó w k i . Rów­ nież r z ę s y p r z y ś r o d k o w e g o kąta o k a m o g ą w y ­ w o ł y w a ć takie s a m e p r o b l e m y . który omówio­ n o p o n i ż e j . w y p e ł n i a j ą c u b y t e k w p r z e c i ą g u 3 . jeśli z a ­ p e w n i się w ł a ś c i w ą o c h r o n ę r o g ó w k i . m o g ą w y w o ł a ć k e ratopatię z p o w o d u n a d m i e r n e j ekspozycji. jak i możliwą pomoc. W r z o d y p o w i e r z c h o w n e lub erozje.2. k t ó r e m o g ą p r z y c z y n i ć się do powstania wrzodu rogówki. 5. Trudność polega na tym.p o w a ż n e p a t o l o g i e r o g ó w k i . ale m o ż e t a k ż e p o w o d o w a ć o s t r y i bardzo bolesny wrzód powierzchowny. ż e p o w s t a j e k o ­ p u ł a w ś r o d k u o b r z ę k n i ę t e j istoty w ł a ś c i w e j . 5. I n n e istotne w a d y . p o n i e w a ż j a ­ s n a b ł o n a D e s c e m e t a u w y p u k l a się p r z e z o t a ­ czający j ą z r ą b d o t e g o s t o p n i a . lecz g d y nie j e s t o n o w y s t a r c z a j ą c o s z y b k i e lub n i e w y p e ł n i a o d p o w i e d n i o u b y t k u miąższu.2. D e f i c y t y n e u r o l o g i c z n e . W takich p r z y p a d k a c h n a l e ż y s z y b k o p o s t a w i ć trzecie p y ­ tanie: jaka jest p r z y c z y n a ich pogłębiania się? Odpowiedź powinna wskazać zarówno powód. Descemetocoele ł a t w o r o z p o z n a ć . KCS może być jego przewlekłą p r z y c z y n ą . Jako całą grubość. takie j a k n i e d o m y k a l n o ś ć p o w i e k (coloboma) u k o t ó w . Wrzody mają tendencję do pogłębia­ nia się i dlatego n a l e ż y leczyć je tak.2. b ę d ą się g o i ł y . P r o b l e m nie l e ż y w z a b l i ź n i a n i u się u b y t k u . N i e ­ dobór warstw filmu ł z o w e g o na powierzchni oka stanowi częsty czynnik rozwoju owrzodze­ nia rogówki. n p . k t ó r y c h fałdy n o s o w e z p r a ­ widłowymi włosami dotykają rogówkę. W prawidłowej rogówce niekoniecznie powo­ duje p r o b l e m y . w o d a z m i ą ż ­ szu może wytłaczać pęcherze pod nabłonkiem przednim rogówki z tworzeniem pęcherzy na­ błonkowych. która hamuje szyb­ k i e g o j e n i e się m n i e j s z y c h u b y t k ó w n a b ł o n k a . k t ó ­ r a m o ż e także objąć w r z ó d r o g ó w k i . . Tak g o j ą c e s i ę w r z o d y c h a r a k t e r y z u j ą się t a k ż e w z r o s t e m n a ­ c z y ń z r ą b k a . jak i pod w p ł y w e m naj­ m n i e j s z y c h sił z e w n ę t r z n y c h . Ważną przyczyną owrzodzenia i nierzadko mu towarzyszącą jest suche zapalenie rogówki i s p o j ó w k i ( K C S . k t ó r e s k ł a n i a j ą do w i z y t y u leka­ rza w e t e r y n a r i i . działanie zewnętrznych czynników fizycznych. P o w i e r z ­ c h o w n y w r z ó d r o g ó w k i . ponieważ większe uszkodzenie m o ż e s p o w o d o w a ć tylko przepuklina rogówki. k t ó r y n i e g o i się t a k s z y b k o .

2. Herpeswirus koni ma prawdopodobnie podob­ n e d z i a ł a n i e u t y c h z w i e r z ą t . cyklosporyny podawanej miejscowo może wy­ leczyć wrzód z małą ingerencją intensywnego leczenia okulistycznego. ale w i r u s o w e o w r z o d z e n i a r o z p o ­ znaje się tylko u k o t ó w . uraz może być przyczyną wielu w r z o d ó w z c z y n n i k a m i go k o m p l i k u j ą c y m i l u b bez nich (omówiono je powyżej). Zakażenie rogówki bakteriami Gram-ujemn y m i lub grzybami m o ż e być w a ż n y m czynni­ k i e m k o m p l i k u j ą c y m o w r z o d z e n i e r o g ó w k i . 5. Nie każdy jednak schemat przy obecności s u c h e g o o k a się s p r a w d z a . przeszczep rogówkowo-twardówkowy.krople z chloramfenikolem lub inne antybiotyki • Trudno gojący się wrzód powierzchowny ochrona: lecznicze soczewki kontaktowe fartuch ochronny z trzeciej powieki czasowe zszycie powiek (tarsorrhaphia) mechaniczne usunięcie nabłonka: usunięcie martwego nabłonka za pomocą suchej wymazówki lub skalpela zmiany w łożysku wrzodu: keratomia punktowa lub kratkowa keratektomia powierzchowna postępowanie przeciwbólowe: zastosowanie ogólne NSAID. H e r p e s w i r u s koci g ł ó w ­ nie w y w o ł u j e w r z o d u p e ł z a j ą c e g o i n a j p r a w d o ­ podobniej. 5. karprofen • Wrzody zrębu płytsze niż 1/2 grubości rogówki ochrona: lecznicze soczewki kontaktowe fartuch ochronny z trzeciej powieki i nie zaleca się.Rogówka p r o b l e m p i e r w o t n y p o k a z u j e . . Może dziwić. wrzodu geograficznego rogówki. najlepiej. W r o z d z . Zakłada się. Wreszcie. Liczba przypadków punktowych owrzodzeń u psów przypomina p o d o b n e o w r z o d z e n i a u l u d z i na tle a d e n o w i r u s a . Urazy. że zakażenie jako cecha pre­ dysponująca do owrzodzenia rogówki nie zo­ stało o m ó w i o n e wcześniej w przyczynach owrzodzenia. d o p ó ­ ki nie określi się p r z y c z y n y w e w n ę t r z n e j lub z a - Leczenie wrzodów rogówki. Pierwotną przyczynę stanowi choroba w i r u s o w a .1 Proste leczenie wrzodów powierzchownych Powierzchowne ubytki nabłonka przedniego ro­ gówki m o ż n a efektywnie leczyć miejscowo an­ t y b i o t y k a m i i p o n o w n i e z b a d a ć za 5 dni. ale n i e m a n a t o 43 jednoznacznych d o w o d ó w . ponieważ trudno będzie czasowe zszycie powiek {tarsorrhaphia) J ocenić pogłębiający się wrzód • Głębsze wrzody miąższu rogówki lub descemetocoele uszypułowany przeszczep spojówki. j a k w a ż n e jest peł­ ne badanie oka przed podjęciem leczenia wrzo­ du. ale nieszczególnie często warunkuje wystąpienie wrzodu. c h o c i a ż d o tej p o r y t e g o nie u d o w o d n i o n o .2 u w z g l ę d ­ niono leczenie różnych rodzajów w r z o d ó w ( o p i s a n o j e p o w y ż e j ) . np. od po­ w i e r z c h o w n e g o otarcia d o głębokich ran. U z u p e ł n i e n i e n i e d o ­ b o r u ł e z z a p o m o c ą s u b s t y t u t ó w lub. że wykryto każdą predysponującą przyczynę • Leczenie wrzodów powierzchownych: ochrona antybiotykowa .2 Leczenie różnego rodzaju wrzodów 5. T y l k o p o pełnej ocenie głę­ bokości wrzodu można właściwie podać przy­ c z y n ę s c h o r z e n i a i p o m y ś l n i e je w y l e c z y ć . p o w i n ­ no d o ś ć ł a t w o się leczyć.

trzecia t o p o w o l n i e j s z e goje­ nie u starszych zwierząt. . kaźnej.p u n k t ó w łączących komórki podstawne nabłonka z leżącym poni­ żej z r ę b e m .ciężki o b r z ę k r o ­ g ó w k i . Najczęstszą zmianą w przypadku trudno go­ j ą c y c h się w r z o d ó w u p s ó w j e s t z a n i k b ł o n y podstawnej nabłonka przedniego rogówki: bra­ kuje h e m i d e s m o s o m ó w . 5.2. W takich przypadkach antybiotyki miej­ scowe z kwasem fucydycydowym u p s ó w lub m i e j s c o w a c h l o r t e t r a c y k l i n a u k o t a są w ł a ś c i w e . c o o m ó w i o n o p o w y ż e j . P r z e t r w a n i e w r z o d u w y m a g a p o n o w n e g o b a d a n i a i m o ż l i w i e innej k l a s y f i k a ­ cji. d r u g ą . Takie w r z o d y p o j a w i a j ą się szczegól­ n i e u b o k s e r ó w i Pembroke corgis.2 Powracające i przetrwałe niegojące się wrzody p o w i e r z c h o w n e G o j e n i e jest s z c z e g ó l n i e w a ż n e w p r z y p a d k u p o ­ miaru wrzodów powierzchownych. 5. jeśli z a b l i ź n i a się n i e p r a w i d ł o w o .44 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt nawracający i trudno gojący się wrzód mechaniczne usunięcie martwego nabłonka n sucha wymazówka technika: zeskrobanie należy zwrócić uwagę mechanizm: usuwanie na duży rozmiar wrzoda martwego nabłonka po usunięciu martwej tkanki fenol lub jodyna ochrona rogówki technika: ochrona mechanizm: ochrona gojącego się wrzoda soczewką kontaktową lub fartuchem ochronnym z trzeciej powieki soczewki kontaktowe na rogówkę fartuch ochronny z trzeciej powieki pobudzenie gojenia v technika: usprawnienie gojenia mechanizm: wytworzenie stanu zapalnego w celu gojenia się nabłonka na skutek ekspozycji kolagenu istoty właściwej rogówki keratotomia kratkowa Tab. c h o c i a ż ostat­ n i o j e d e n z a u t o r ó w tej p u b l i k a c j i z a n o t o w a ł wiele podobnych przypadków u West Highland White terierów.1 Leczenie trudno gojących się wrzodów. M o g ą istnieć t r z y p r z y c z y n y : p i e r w s z ą i najlepiej p o ­ z n a n ą jest zanik błony podstawnej nabłonka p r z e d n i e g o r o g ó w k i . g d z i e t w o r z ą się p ę c h e r z e w m i ą ż s z u na skutek przesiekania wody. co powoduje keratopatię p ę c h e r z o w ą . to w i e l e t r u d n o się goi lub p o ­ w r a c a . W t y m czasie n i e s k o m p l i k o w a n y w r z ó d p o w i ­ n i e n się z a g o i ć . Podczas g d y c z ę ś ć z n i c h p o j a w i a się n a s k u t e k u r a z u z d r o w e j r o g ó w k i .

jeśli n i e bardziej. 5. O k r e ś l e n i e f a z y g o j e n i a jest r ó w n i e . S u c h ą s z p a t u ł k ą lub k l e s z c z y k a m i z w a c i k i e m m o ż n a usunąć słabo przylegający nabłonek. nieprzylegającego nabłonka. a jest ł a t w y m s p o s o b e m na usunięcie martwej tkanki. j a k i istoty właściwej. jak i terapeutycznie. Obecnie usunięcie mechaniczne martwego nabłonka na sucho to jedyna opisana metoda.Rogówka Klasyczny nawracający wrzód rogówki ma wokół krawędzi martwy nabłonek migrujący do k r a w ę d z i w r z o d u i z r o z p o c z y n a j ą c y m s i ę gojeniem. • w wielu przypadkach mogą być konieczne dwa szwy. N a w e t dość intensywne pocieranie nie przeszkadza 45 Tab. co p o k a z a n o poniżej. a b y u m o ż l i w i ć p e ł n e z a b l i ź n i a n i e się dystroficzn y c h u b y t k ó w . (b) nadtwardówki. ważne w przypadku głębszych wrzo­ d ó w z ubytkiem zrębu. U c h w y c e n i e patofizjologii z d r o w i e n i a w r z o d u r o g ó w k i w y ­ m a g a z r o z u m i e n i a m e c h a n i z m ó w z a r ó w n o goje­ nia n a b ł o n k a . Dlatego pierwszym krokiem powin­ no być usunięcie martwego. przetrwałego uszko- (a) podstawą jest powieka Należy w każdym przypadku zwrócić uwagę na: • zakotwiczenie wokół tarczki trzeciej powieki. Kluczowe jest usunięcie wszystkich mar­ t w y c h . Nie należy p r z e j m o w a ć się t y m . C z ę s t o d o ś ć d u ż e ilości m o ż n a zdrapać z dystroficznej rogówki. Z a m i a s t niej w p r z e s z ł o ś c i s t o s o w a n o a p l i k a t o r z wacikiem nasączony fenolem. • różne rodzaje szwów w trzeciej powiece.2 Martwy nabłonek usuwa się po kauteryzacji z d r o w e m u n a b ł o n k o w i . . stosując t a k ą t e c h n i k ę . Inwazja naczyń krwio­ nośnych z rąbka w kierunku krawędzi wrzodu w s k a z u j e na i n t e n s y w n e gojenie się. ż e u s u w a m y t a k ż e p r a w i ­ d ł o w y n a b ł o n e k . po­ twierdzając przy tym rozpoznanie o zaniku bło­ ny p o d s t a w n e j . s t o s u ­ je się r ó ż n e s c h e m a t y p o s t ę p o w a n i a . 5. Ryc. Jeśli n i e j e s t t o s k u t e c z n e . T r u d n o jednak określić najlepszy sposób.4 (b) podstawą jest spojówka Fartuch ochronny z trzeciej powieki przyszyty do (a) górnej powieki. W niektórych przypadkach usunięcie mecha­ niczne nabłonka i ochrona rogówki wystarczą d o w y l e c z e n i a . T e c h n i k a u s u n i ę c i a (debridement) nabłonka jest ważna z a r ó w n o diagnostycznie. Zwykle doty­ czą one nawracającego. słabo p r z y l e g a j ą c y c h k o m ó r e k n a b ł o n k a . który nie nisz­ czył zdrowego nabłonka i dlatego segregował tylko zwyrodniałą tkankę.

z któ­ r y c h k a ż d a m a s w o i c h z w o l e n n i k ó w (ryc. U s u n i ę c i e chorej t k a n k i i o c h r o n a p o w i e r z c h ­ ni r o g ó w k i są n a i s t o t n i e j s z e w l e c z e n i u t r u d n o g o j ą c y c h się u r a z ó w . W k e r a t o t o m i i k r a t k o w e j stosuje się igły 2 1 23 G w c e l u . Po kilku d n i a c h n a b ł o n e k goi się. P i e r w s z e zapewnia dobre widzenie po leczeniu. K e r a t o t o m i a p u n k t o ­ wa polega zaś na nakłuciach w najbardziej po­ w i e r z c h o w n e j części m i ą ż s z u (ryc. ż e trzeciej p o w i e k i n i e p o ­ w i n n o się p r z y s z y w a ć d o p o w i e k i . g d y zwierzę niewiele widzi. M o ż n a z a s t o s o w a ć w t e d y m e t o d y p o w o d u j ą c e g o j e n i e się n a b ł o n k a i z r ę b u . Z n a c z n i e h a m u j ą b o w i e m gojenie się n a b ł o n k a i jeśli p o j a ­ w i się k o l e j n y w r z ó d . ż e z e w s z y s t k i c h m o ż l i w o ­ ści n a j l e p s z y jest f a r t u c h o c h r o n n y z trzeciej p o ­ wieki. N i e k t ó r z y u w a ż a j ą . Takie lecze­ n i e p o w i n n o się s t o s o w a ć .46 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt tu. J e ­ śli ł ą c z y się ją z p o w i e k ą . K o l e j n y m p o d s t a w o w y m e t a p e m j e s t t e c h n i ­ ka keratotomii kratkowej lub punktowej. 5 . g d y p r a g n i e się z n i s z c z y ć całą powierzchnię błony podstawnej. 4 ) . D r u g i m . j a k s u g e r u j e n a z w a . Jeżeli schematy postępowania nie przyniosą rezultatu. P o w i n n o się r o z u m i e ć n a u k o w e p o d s t a w y k a ­ ż d e g o leczenia. p o r u s z a się r ó w n i e ż fartuch. Z t e g o p o w o d u linie l u b p u n k t y n i e m u s z ą b y ć p o ł o ż o n e t a k b l i s k o sie­ b i e j a k w p r z y p a d k u . jako punktu zaczepu całego kawałka nabłonka w d a n y m m i e j s c u . p o d c z a s g d y inni n a j p i e r w u s u w a ­ ją nabłonek przedni. k t ó r y rośnie w p u n k t a c h cięć lub n a k ł u ć . N i e k t ó r z y o k u ­ liści w y k o n u j ą j ą b e z u s u n i ę c i a p o w i e r z c h o w n e ­ g o n a b ł o n k a . g d y ż daje t o p e w n o ś ć . A b y w y k o n a ć f a r t u c h o c h r o n n y z trzeciej p o ­ wieki. P o r ó w n u j ą c m e t o d y . podczas g d y d r u g i e m o ż e p o w o d o w a ć p o w s t a n i e blizny. s ą p r z e c i w s k a z a n e . u m o ż l i w i ł o odejście o d n i e p o t r z e b n e g o a p l i k o ­ wania steroidów.2. istnieje m o ż l i w o ś ć tar­ cia p o m i ę d z y f a r t u c h e m a r o g ó w k ą p o d c z a s r u ­ c h ó w gałki ocznej. S u s a n M c L a u g h l i n ustaliła. takich jak flurbiprofen lub diklofenak. p a t r z ryc.5).3 Owrzodzenie na skutek keratopatii pęcherzowej ® W przypadku nawracających wrzodów z powo­ du d z i a ł a n i a k e r a t o p a t i i p ę c h e r z o w e j w o b r z ę ­ ku rogówki techniki takie jak keratotomia czę­ sto z a w o d z ą . ale p r z y p r o b l e m a c h z e s t a b i l n o ś c i ą powierzchni oka m ą d r z e jest podjąć wszelkie działania. którą m o ż n a usunąć po całkowitym wyleczeniu wrzodu z zastosowa­ niem miejscowych steroidów. że p o d a w a n i e i c h w o k u z p r e d y s p o z y q'ami d o o w r z o d z e n i a j e s t r y z y k o w n e . która w i ą ż e się z t e r m a l n ą k e r a t o p l a s t y k ą ( o p i s a n o ją poniżej). w o d l e g ł o ś c i o k o ł o 1 mm od siebie (Wilkie i W h i t t a k e r 1 9 9 7 ) . m o ż n a zastosować dwie techniki. a b y z m i n i m a l i z o w a ć u r a z y . D ą ż e ­ n i e m w obu technikach jest wykorzystanie na­ b ł o n k a . O m ó ­ wiono już usuwanie martwego nabłonka z miej­ sca migracji n o w y c h k o m ó r e k n a b ł o n k o w y c h . 5. w a ż n y m e l e m e n t e m leczenia w i n n o b y ć zminimalizowanie urazów powierzchni nabłon­ k a p o d c z a s gojenia. M i m o t o c z ę ś ć o k u l i s t ó w p r e f e r u j e u f i k s o w a n i e trzeciej powieki do górnej powieki. 5. ale d o s p o ­ j ó w k i g a ł k o w e j . P o j a ­ w i e n i e się ł a t w o d o s t ę p n y c h n i e s t e r o i d o w y c h le­ k ó w przeciwzapalnych do stosowania miejsco­ w e g o . W keratoplastyce ter­ malnej k o ń c ó w k a termokautera wywołuje w ro­ gówce punktowe oparzenia. fartuch trzeciej p o w i e ­ ki pozostaje zaś do m o m e n t u jego usunięcia. Jest ono p r a w d o p o d o b n i e n i e w i e l k i e .5. dzenia. k t ó r a o g r a n i c z y z d o l n o ś ć w i d z e n i a . c h o c i a ż często t o w a r z y ­ szy mu waskularyzacja. g d y o k o j u ż j e s t ślepe lub jeśli i n n e p o s t ę p o w a n i e n i e p r z y n o s i rezulta­ . 5. W a d ą jej jest k r ó t k a z d o l n o ś ć u t r z y m a ­ n i a się n a m i e j s c u (do 1 0 d n i ) . Wielu okulistów u w a ż a . p ó k i n i e n a s t ą p i p e ł n e w y g o j e n i e r o g ó w k i . ż e k i e d y o k o p o r u s z a się. należy zastosować inne le­ czenie. P o d s t a w ą d a l s z e g o p o s t ę ­ powania jest usunięcie krawędzi nabłonka od błony podstawnej lub sprowokowanie gojenia p o w i e r z c h o w n e j części z r ę b u r o g ó w k i . a b y b y ł o o n o e f e k t y w n e . Zabieg m o ż n a wykonać u psa w znieczuleniu miejsco­ w y m lub w średniej sedacji w p r z y p a d k u ner­ w o w y c h i agresywnych zwierząt. ponieważ przy dłu­ gich końcach s z w ó w m o ż n a pozostawić fartuch odsłonięty i reponować go bez potrzeby p o n o w ­ nego znieczulania zwierzęcia. które rozmieszcza się j a k p u n k t y w m i ą ż s z u w p u n k t o w e j k e r a t o t o ­ mii. dzięki k t ó r y m o k o m o ż e z a r ó w n o w i d z i e ć i b y ć w i d z i a n e . którego całkowite wyleczenie trudno osiągnąć. k r a t k o w e g o cięcia w o b s z a r z e w r z o d u . Obecnie m o ż n a ochraniać rogówkę za p o m o c ą leczniczych soczewek kontaktowych.

M a o n d u ż ą zaletę. P o s t ę p u j ą c y w r z ó d . w s k a z a n a jest u w a ż n a o b s e r w a c j a . l u b descemetocoele. które można wykonać w znieczuleniu m i e j s c o w y m . jak opisano we fragmencie p o d rozdz. 5. p o w i e r z c h o w n ą czy w a r s t w o w ą . g d y ż uszczelnia ś c i a n ę r o g ó w k i i p o z w a l a na ciągłe sączenie się osocza z p o w i e r z c h n i cięcia płata na powierzch­ nię w r z o d u . k t ó r a p r o w a d z i d o bli­ z n o w a c e n i a r o g ó w k i p o operacji.a k r y l o w e g o w r a n a c h m i ą ż s z u (ryc. W a ż n e jest. jest zastosowanie kleju cyjano. m o ż n a m e c h a n i c z n i e u s u ­ n ą ć n a b ł o n e k z k e r a t o t o m i ą w a r s t w o w ą lub krat­ kową. który nie w y k a z u j e ż a d n y c h obja­ w ó w gojenia. istnieją trzy m o ż l i w o ś c i leczenia. ale rzadziej w m e d y c y n i e weterynaryjnej. ale sta­ n o w i m e t o d ę b e z p i e c z n ą w której lekarz ma m a ­ łą m o ż l i w o ś ć perforacji gałki ocznej. w k t ó r y m w r z ó d o b e j m u j e c a ł ą g r u b o ś ć m i ą ż s z u . p o w i n n o się traktować jako nagłe przypadki i leczyć za po­ m o c ą u s z y p u ł o w a n e g o płata s p o j ó w k i lub k e r a totomii promienistej techniką Gaiddona (Gaiddon 1996).5.5 Mechaniczne usuwanie nabłonka przedniego i keratomia kratkowa w trudno gojących się wrzodach. 5. c o u m o ż l i w i a d o s t a r c z a n i e c z y n n i ­ k ó w w z r o s t u i inhibitorów k o l a g e n a z y alfa 2 m a kroglobulin. Epiteliazaq"a w r z o d ó w o z n a ­ c z a g o j e n i e się u b y t k u . Jeśli w r z ó d jest r o z l e g ł y i nie p o j a w i a się epiteliazaq'a r o g ó w k i . P o w o d u j e także d u ż e o g r a n i c z e n i a w i d z e n i a . g ł ę b s z y n i ż 1/3 g r u b o ś c i r o g ó w k i . w których miąższ rogówki pozostaje nietknięty.Rogówka 47 Ryc. co o m ó w i o n o poniżej.4 Wrzody sięgające połowy grubości miąższu W r z o d y m n i e j s z e n i ż 1/3 g r u b o ś c i r o g ó w k i się­ gające d o istoty w ł a ś c i w e j m o ż n a l e c z y ć t r a d y ­ cyjną metodą. Dlatego auto­ rzy tej publikacji polecają ją jako s p r a w n ą technikę c h i r u r g i c z n e g o leczenia. Istotna jest r ó w n i e ż k o n t r o l a .2. Zastosowanie kleju butylo-cyjano-akrylowego wymaga: • znieczulenia pacjenta i unieruchomienia oka. Drugą możliwością. 5. • całkowicie suchej powierzchni rogówki. Decyzja jednak. P r z e s z c z e p s p o j ó w k i nie z a w s z e jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku wrzo­ d ó w ś r o d k o w e j w a r s t w y istoty właściwej. Pierwsza to w y k o n a n i e przeszczepu uszypułowa­ n e g o ze spojówki. W przypadku wrzodu sięgającego połowy grubości zrębu. ale w w i ę k s z o ś c i p r z y ­ padków. czy pozostawić w r z ó d d o w y l e c z e n i a lub w y k o n a ć k e r a t o t o m i ę k r a t k o w ą . powszechnie stosowaną w o k u l i s t y c e u l u d z i . m o ­ żna ją uzyskać za pomocą wysuszającego ga- . jest t r u d n a . aby o p r z e ć r ę k ę z igłą na twarzy pod okiem. 5 . by przy nagłym ruchu z w i e r z ę c i a (najczęściej o d c h y l a g ł o w ę d o t y ł u ) n i e u s z k o d z i ć gałki o c z n e j .2. L e p s z ą o c h r o n ę r o ­ gówki zapewni zastosowanie soczewki kontak­ towej niż fartucha o c h r o n n e g o z trzeciej p o w i e k i . czy u b y t e k się goi czy raczej pogłębia. 6 ) .

patogeneza i leczenie. wygląd rogówki po zabiegu . krążenie nie jest upośledzone". Czy nastąpiło wypadnięcie tęczówki? Ocena żywotności wypadniętej tęczówki: przez 24 godz. obrzęk miąższu pęcherz wrzód keratoplastyka termalna V 7 igła diatermii S [ £ 1 Wytwarza się miejscowe oparzenia. Powinno się stosować wiskoelastynę. Celem jest repozycja tak dużej ilości niezakażonej tkanki. aby nie powstały zrosty przednie. 5. aby wzmocnić przyleganie nabłonka do miąższu Ryc.6 Keratopatia pęcherzowa .48 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Czy rogówka ma przetokę? Test Seidla pokazuje perforację: wysuszenie rogówki. jak to możliwe. które chroni tęczówkę. powierzchnia pokrywa się przesiękiem osocza. Tab. wyszukanie „wężowatych" strumyczków cieczy wodnistej z miejsca uszkodzenia. dlatego można ją reponować „jeśli krwawi. 5.3 Leczenie rogówki z przetoką. wkropienie fiuoresceiny (jednorodny żółty kolor).

k t ó r ą p r e f e r u ­ je się w l e c z e n i u k r ó t k o w z r o c z n o ś c i u l u d z i ( G a i d d o n 1 9 9 6 ) . N a l e ż y p r z y s z y ć go n i ć m i w c h ł a n i a n y m i .2. n a w e t jeśli z n a j d u j e się w j e g o p o l u . Zawsze musi być kwadratowy i większy niż wrzód. jeśli ca­ ł y f r a g m e n t s p o r z ą d z a się n a t ę p o p r z e z j e d n o m a ł e nacięcie. 6/0 lub lepiej 8/0 wikryl.k o n i e c z n a w g ł ę b o k i c h w r z o d a c h miąższu to głęboka keratotomia radialna będzie właściwa w głębokich wrzodach u psa. a n a s t ę p n i e p r e p a ­ ruje się n a t ę p o p o d n a b ł o n k i e m s p o j ó w k i . 5. żeby później przyciąć go w celu d o p a s o w a n i a do u b y t k u . 5. • dobrej kontroli aplikacji m a ł y c h ilości kleju kropionego na powierzchnię wrzodu za po­ m o c ą cienkiej (25 G ) igły (ryc.5 Głębokie wrzody. F r a g m e n t s p o j ó w k i p o b i e r a się w o d l e g ł o ś c i 5 mm od rąbka za p o m o c ą nożyczek do tenotom i i w celu n a c i ę c i a s p o j ó w k i . Techni­ ka ta redukuje głębokość w r z o d u i prowadzi do . p o z w a l a j ą c e j n a w i d z e n i e . a b y p o r u s z a ć się w n i m z ł a t w o ś c i ą w o k ó ł i r o z c i ą g a ć się p o ­ nad wrzodem. P o z o s t a w i e n i e małej w y ­ sepki s p o j ó w k i p o z b a w i o n e j k r ą ż e n i a k r w i u m o ­ żliwi utworzenie ewentualnie małej blizny ro­ g ó w k i .7 Nakładanie kleju na wrzód rogówki. N a w e t jeśli p e r f o r a c j a p o j a w i się p o d c z a s o p e r a c j i . 5. T ł u m a c z y ł on. r o z p y l a n e g o na powierzchni rogówki. Opty­ malną technikę wykonania uszypułowanego p r z e s z c z e p u s p o j ó w k i p o k a z a n o n a r y c . zu f o t o g r a f i c z n e g o w s p r a y u . Ł a ­ t w o o s i ą g n ą ć p o j e d y n c z y p o z i o m cięcia. W y k o n a n i e w i ę k s z e g o n a p o c z ą t ­ k u p o w o d u j e p o w s t a n i e więcej p o z i o m ó w cięcia oraz daje g r u b s z y i g o r s z y f r a g m e n t . Szyjki u s z y p u ł o w a n e g o p r z e s z c z e p u nie p o w i n ­ n o się p r z y s z y w a ć . t o i t a k działanie to jest k o r z y s t n e .Rogówka 49 b) Ryc. 7 ) . ż e b y m o ż n a j ą b y ł o oddzielić p o w y l e c z e n i u w r z o d u . descemetocoele i p r z e t o k i rogówki ® Jak napisano powyżej. ż e s k o r o p o d s t a ­ wą keratotomii radialnej w leczeniu krótko­ w z r o c z n o ś c i b y ł a i n d u k c j a p r z e b u d o w a n i a isto­ ty w ł a ś c i w e j .8. 5 . p o n i e w a ż o t w a r ­ cie p r z e d n i e j k o m o r y ma m i e j s c e w w a r u n k a c h sterylnych. wrzód. A l t e r n a t y w n ą t e c h n i k ą jest m e t o d a s t o s o w a n a przez Jacquesa Gaiddona z zastosowaniem keratotomii radialnej (promienistej). P r z e s z c z e p p o w i n i e n b y ć wystarczająco cienki. który jest bliski perforacji lub w k t ó r y m w i d a ć descemetocoele. p o ­ w i n i e n b y ć o p e r o w a n y w trybie p i l n y m . a nie w d o m u czy w terenie.

jak wskazuje nazwa.2. (b) odciąć płat z podstawą naprzeciwko wrzodu. W ł ó k n a kolagenowe. powodując jego degradację. które tworzą zrąb. W r z ó d topniejący ma.8. 5. (c) umieścić płat w odpowiednim miejscu.2.50 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Ryc.8 Technika wykonania uszypułowanego płata spojówki.6. W r z ó d w y w o ł u j e o b r z ę k r o g ó w k i i jej w a s - k u l a r y z a c j ę oraz n a c i e k k o m ó r e k p r z y s t o s u n k o ­ wo dobrze widocznych brzegach i zazwyczaj z d r o w y m wyglądzie otaczającego zrębu. płynną kon­ systencję.1 Topniejący wrzód: rozpoznanie Obja­ wy t o p n i e j ą c e g o o w r z o d z e n i a z c e c h a m i k o l a g e nolizy są widoczne podczas badania kliniczne­ g o . u l e g a j ą r o z p ł y n n i e n i u n a s k u t e k działania w i e l u enzymów. 5. (a) Naciąć spojówkę w jednym punkcie wyjściowym. białe zmęt­ nienie. (d) przyszyć płat i zamknąć ranę.6 Topniejący wrzód 5. Wykonanie uszypułowanego płata spojówki. że więcej okulistów weterynaryjnych będzie ją czę­ ściej w y k o n y w a ć i d o j d z i e do perfekcji. Powód: Mechanizm: głęboki wrzód rogówki wrzód topniejący descemetocoele bezpośrednie leczenie ubytku źródło osocza z immunoglobulinami i makroglobulinami Technikę pokazano na ryc. a upłynnianie istoty właściwej często p o w o d u j e znacznie bardziej gęste. W pew- . ewentualnego wyleczenia pod warunkiem. 5. O b r z ę k r o g ó w k i p o w o d u j e jej s z k l a n y w y g l ą d .

Wywiad w danym przypadku. G r a m -ujemne lub grzyby. ale o p o r n o ś ć n a lek w w i e l u p r z y p a d k a c h d o p r o ­ w a d z i ł a d o z m i a n y . d r u g i e g o b a r w n i k i e m lactophenol cotton blue p o ­ z w a l a na n a t y c h m i a s t o w ą o c e n ę . W p e w n y c h rejonach niektóre drobnoustroje czę­ ściej w y s t ę p u j ą n i ż i n n e i to . d z i ę k i c z e m u p o k a z a n o j a k w a ż n e jest. P o d c z a s b a d a ń u k o n i a (Brooks i in. 9 ) .2 Wrzód topniejący: leczenie Częste. Wcześniej. lub p r z e z naciek zapalny. które najczęściej p o w o d u j ą kolagenolizę ( p r z e w a ż n i e Pseudomonas i Proteus). które należy uwzględnić w tworzeniu planu r o z p o z n a n i a i leczenia. Nie m o ż n a pominąć leczenia chirurgicznego za p o m o c ą g ł ę b o k i e j k e r a t e k t o m i i i u m i e s z c z e ­ nia uszypułowanego przeszczepu spojówki. N a j n o w s z e leki z a ­ w i e r a j ą c h i n o l o n y . jak już omówiono.z o s o c z e m z a w i e r a j ą c y m 0. Trometamol również zwiększa wchła­ nianie leku przez bakterie i tym s a m y m po­ w i ę k s z a siłę j e g o d z i a ł a n i a . ale c h o c i a ż s ą o n e e f e k t y w n e p r z e c i w k o b a k t e r i o m G r a m . t a k i c h j a k c i p r o f l o k s a c y n a albo ofloks a c y n a .u j e m n y m . jeśli nie ż a d n e . ale z w i ę k s z a d z i a ł a n i e g e n t a m y c y n y p o ­ przez usprawnienie przyjmowania leku przez bakterie. po­ czątkowo co godzinę. s p r z ę ż o n a t e r a p i a . także przeciwko bakte­ riom.2 M E D T A i acetylocysteina. n a l e ż y w i ę c h a m o w a ć ich d z i a ł a n i e . a b y n i e p r z y p i s y w a ć t y l k o j e d n e j b a k t e r i i odpowiedzialności za powstanie topniejącego w r z o d u i tylko z tego p o w o d u p o d a w a ć aminog l i k o z y d y . d z i a ł a n i e na g r o n k o w c e i p a c i o r k o w ­ ce. Jest t o t r u d ­ ne.potencjalizowanej genta­ m y c y n y . A n t y b i o t y k i t e m o g ą m i e ć m a ł e . i w y k o n a ć h o d o w l ę w trybie przyspieszonym. Nawet przed ostatecznym wy­ nikiem badań bakteriologicznych należy szyb­ ko zastosować leczenie. takie j a k Pseudomonas. oznacza­ ł o t o z a s t o s o w a n i e m i e j s c o w o g e n t a m y c y n y . ich za­ stosowanie w okulistyce weterynaryjnej trzeba j e s z c z e w p e ł n i o c e n i ć (ryc. s t ą d z a o s t r z e n i e p r o b l e m u . matrix metalloproteinases 1 . takie j a k C a . 2+ Stąd najlepsza we wrz od a ch topniejących jest i n t e n s y w n a .p o d a w a n i e co g o d z i n ę p r z e z kilka p i e r w s z y c h g o d z i n w ł a ś c i ­ w y c h antybiotyków . t o b r a m y c y n y z p o l i m y k s y n ą B lub chin o l o n ó w . p o n i e ­ waż wiele z tych e n z y m ó w potrzebuje wapnia j a k o k o f a k t o r a .2. 5 . Makroglobuliny osocza są naturalny­ mi inhibitorami dużej liczby e n z y m ó w . EDTA łączy d w u w a r t o ś c i o w e kationy. ponieważ w większości tych w r z o d ó w ak­ t y w n y jest więcej niż jeden enzym. podczas gdy inne są w y d z i e l a n e p r z e z n a c i e k a j ą c e l e u k o c y t y lub p o ­ chodzą z zakażających mikroorganizmów. zarówno jak i opis wcześniejszej choroby we wrzodzie ro­ gówki. nato­ m i a s t a c e t y l o c y s t e i n a w y k a z u j e w a ż n e działanie hamujące przez chelatowanie cynku. Rozmaz i barwienie jednego metodą Grama. Ma to tę zaletę. Należy pobrać wymaz. EDTA w podawanych dawkach prawdopodobnie nie ma wystarczająco silnego d z i a ł a n i a w h a m o w a n i u k o l a g e n a z y (patrz p o ­ n i ż e j ) . Z e s k r o b i n y z r o g ó w k i po z n i e c z u l e n i u m i e j s c o w y m i/lub sedacji r ó w n i e ż p o w i n n o się w y k o n a ć i u m i e ś c i ć je b e z p o ś r e d ­ nio na płytce z agarem do natychmiastowego namnożenia.6. ż e s t o p ­ niowo w y p ł y w a z powierzchni na powieki. Kontrola czynników zakaźnych jest ważna. są w a ż n e w pełnej ocenie choroby. E D T A p e ł n i w a ż n ą rolę w i c h h a ­ mowaniu. Ostatnio w Wielkiej Brytanii dopuszczo­ no do stosowania g e n t a m y c y n ę z E D T A i trometamolem.2. które razem z kolagenazami i gelatynazami po­ wodują upłynnianie miąższu.d o d a t nie albo. Niektóre z M M P są czynnikami prawidłowej przebudowy ro­ gówki w z d r o w y m oku. j e s t b a r d z o ważne. Ka­ żdy enzym ma trochę inny substrat i w y m a g a innego środowiska do inhibicji.6. jak opisano w rozdz. jak opisano powyżej. Wynika to obecności bakterii produkujących e n z y m y i z działania enzymów. Z a l e c a się z a t e m p r e p a r a t y potencjalizowane.ł ą c z n i e ze w z m i a n ­ ką. co bardziej p r a w d o p o d o b n e . 5. En­ zymy kolagenolityczne m o g ą być wydzielane p r z e z b a k t e r i e . że u s u w a z n a c z n ą ilość e n z y m ó w . podawanie antybiotyków o szerokim działaniu.2. 5.9 . R a t u n k i e m jest duża rodzina metaloproteinaz macierzy ko­ m ó r k o w e j (w czasie powstawania niniejszej k s i ą ż k i : M M P 1 .9 ) . ż e m o ż l i w y b y ł u r a z c z ę ś c i a m i r o ś l i n . 2 0 0 0 ) o p i ­ sano topniejący wrzód spowodowany przez Streptococcus. c z y za zakaże­ nie o d p o w i e d z i a l n e są o r g a n i z m y G r a m . z siarczanem gentamycyny do podawania dożylnego oraz rozpuszczone 51 w sztucznych łzach lub do p o d a w a n i a miejsco­ wego. ale w n i e w i e l k i m s t o p n i u z a p o b i e g a degradaq'i zrębu rogówki przez enzymy kolagenolityczne.Rogówka n y c h p r z y p a d k a c h jest o n a t a k p ł y n n a .j e s t w a ż n e w z b i e r a n i u pełnej informacji o chorobie.

EDTA (chelatuje Ca jako kofaktor enzymów). odwirowanie i przeniesienie otrzymanego osocza do kilku probówek z EDTA . Tab. .dotyczy zarówno bakterii.barwienie metodą Grama i Diff Quicka służą bezpośredniej identyfikacji organizmów powodujących zakażenie i ich wrażliwości . 3 mg/ml osocze (antyproteazy alfa-2-makroglobuliny). (ii) należy pobrać wymaz i zeskrobiny ze zmienionej rogówki.52 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Rozpoznanie i terapia wywiad: wygląd: Leczenie (i) sedacja (i/lub blokada nera/u oka u konia).ryc. Antybiotyki fluorochinolony (Exocin (Allergan)) wzmocniony niekonserwowany roztwór antybiotyku.9. nierówna powierzchnia rogówki. (iii) następnie umieścić dren do podawania leków . włącznie z cytologią brzegów wrzodu . 5. ból oka. Mechanizm kolagenolitycznego owrzodzenia. białe/kremowe niekorzystnie rokujące zmętnienie rogówki. Źródło enzymów: bakterie grzyby neutrofile gelatynazy kolagenazy A Mechanizm: kolagenoliza zrębu rogówki Hamowane przez: 1 0 % acetylocysteinę EDTA autologiczne osocze T Działanie przez: chelatowanie Zn t chelatowanie Ca t alfa-2-makroglobuliny .4 Rozpoznanie i leczenie kolagenolitycznego „topniejącego" wrzodu. 5. +2 +2 Najłatwiej pozyskuje się je przez pobranie autologicznej krwi na EDTA. początkowo w odstępach godzinnych. rozpłynnienie rogówki.acetylocysteina (łączy Zn kofaktor). . szybkie pogorszenie stanu rogówki.podspojówkowy lub nosowo-łzowy. lek amikacyna carbenicylina gentamycyna tobramycyna vankomycyna Leki antykolagenolityczne: stężenie dostępne w gotowym preparacie sugerowane wyższe stężenie 10 mg/ml 4-8 mg/ml 3 mg/ml 14 mg/ml 50 mg/ml trwałość preparatu po otwarciu/zrobieniu 30 dni 3 dni 30 dni 30 dni 4 dni często w wywiadzie można dowiedzieć się o urazie. możliwy jest udział roślinnego lub innego organicznego materiału. jak i grzybów. (iv) zastosować leki antykolagenolityczne i antybiotyki.

2. 1.3. Patogene­ za jest różna w p r z y p a d k u różnych substancji c h e m i c z n y c h . 4. Ubytki powierzchowne nabłonka rogówki pokrywa się fartuchem ochronnym z trzeciej powieki lub soczewką kontaktową. Znaczny obrzęk rogówki i waskularyzacja mogą ustąpić po leczeniu. Ryc. Po dokładnym badaniu wybarwia się ona fluoresceiną. Przy poparzeniu zasadami i w topniejącym w r z o d z i e r o g ó w k i stosuje się i n h i b i t o r y m e t a l o proteinaz. 3.ługi lub n a w o z y sztuczne na bazie amonia­ k u . W przypadku popa­ r z e n i a k w a s a m i t a k a k o a g u l a c j a z a p o b i e g a dal­ szej p e n e t r a c j i ś r o d k ó w c h e m i c z n y c h i d l a t e g o W ł a ś c i w e leczenie u s z k o d z e ń r o g ó w k o w o .1 Określenie rozmiaru uszkodzenia rogówki Etapy leczenia w nagłym uszkodzeniu rogówki. 5. że wysokie pH nisz­ czy zarówno nabłonek. Stopień uszkodzenia przy poparzeniu zasadami wynika z faktu. Największe uszkodzenia oka powodują zasa­ dy . ale n a szczęście o p a r z e n i a t y m i c h e m i k a l i a ­ mi z d a r z a j ą się r z a d k o w o k u l i s t y c e w e t e r y n a ­ ryjnej. 5. Wypadnięcie zawartości gałki ocznej (np. tęczówka w garbiaku) źle rokuje. który upewni przypuszczenia co do środka wywołującego zmianę chorobową. które są użyteczne z a r ó w n o w medycynie . następnie leczy atropiną i antybiotykami miejscowo. 3. ale w k a ż d y m z nich należy natychmiast zastosować płukanie oka. 5. Upływ czasu między uszkodzeniem a badaniem u specjalisty decyduje o pomyślnym leczeniu. n i e g o j ą c e g o się owrzodzenia. 2. Poparzenia zasadami m o g ą być głębokie i dodatkowo bardzo szybko niszczą wszystkie napotkane komórki.9 Dokładne badanie rany.2. Rokowanie w uszkodzeniach rogówki. jeśli ubytek jest powierzchowny i nieperforowany. jak i zrąb rogówki bez p o w o d o w a n i a koagulacji.7 Uraz chemiczny Chemiczne uszkodzenia oka m o g ą spowodo­ wać ciężkie owrzodzenia rogówki i długo trwa­ jące uszkodzenie powierzchni oka. t a k j a k i l e c z e n i e . 5. b a k t e r y j n y c h i p o w o d u j ą c y c h lizę istoty w ł a ś c i ­ wej oraz pozwala na stały naturalny n a p ł y w osocza w obszar owrzodzenia przez przeszczep spojówki. włącznie z komórkami macierzystymi rąbka rogówki.t w a r d ó w k o w y c h zależy od przedoperacyjnej całko­ witej o c e n y s t o p n i a u s z k o d z e n i a i t e c h n i k l e c z e ­ nia. Jeśli występuje perforacja. Ostateczne postępowanie polega na mikrochirurgicznym leczeniu uszkodzenia rogówki. 1. kiedy zejdzie obrzęk (leczenie antybiotykami i atropiną miejscowo z NSAID i ogólnie).3 Uszkodzenia rogówki i twardówki 5.Rogówka 53 ogranicza jego głębokość. p r o w a d z ą c d o p r z e w l e k ł e g o . Bardzo ważne jest zebranie możliwie jak najdokładniejszego wywiadu. należy założyć soczewkę kontaktową przed ostatecznym postępowaniem. Definitywne wyleczenie może wymagać zastosowania kleju tkankowego cyjanoakrylowego lub tylko soczewki kontaktowej.

która może ulec uszkodzeniu przy obrażeniach rogówki. jest ilość uszkodzeń ro­ gówki w o k ó ł rany. U s z k o d z o n e m o g ą b y ć także inne struktury o k a . Najistotniejsze jest w y k o n a n i e testu Seidla (ryc. j e s t t ę c z ó w k a . w k t ó r y c h k r a w ę d z i e l e ż ą p ł a s k o w s t o s u n k u do siebie . m a n a celu o c e n ę jej g ł ę b o ­ kości (patrz ryc. na którą należy zwrócić uwagę.m o ż n a l e c z y ć a n t y b i o t y ­ kami i poprzez założenie soczewki kontaktowej. k t ó r e w z n a c z ą c y s p o ­ sób niszczą otaczające struktury i p o w o d u j ą o b r z ę k r o g ó w k i . k t ó r e m o ż e p o j a w i ć się p r z y r u c h a c h p o w i e k i . Niesie to pewne ryzyko.10) p o p r z e z w k r o p i e n i e r o z t w o r u 2 % fluoresceiny na powierzchnię oka. czy k o n i e c z n e jest u s u n i ę c i e m a r t w e j ro­ g ó w k i . J e d n ą z c e c h j e g o b u d o w y jest s p o s ó b . Kolejną istotną cechą. co rozwieje wątpliwości. O k o j e s t z b u d o w a n e w taki s p o ­ sób. p o w i n n o p o d a w a ć się od 2 do 4 r a z y d z i e n n i e . która zatyka r a n ę i t w o r z y g a r b i a k (staphylotna). W niektórych uszkodze­ niach r o g ó w k a jest całkowicie perforowana. aby poprawnie je umiejscowić pod ko­ n i e c o p e r a c j i . która może uszczelniać całkowicie p e r f o r o w a n ą r a n ę . 5. P o j e d n y m d n i u d a w k o w a n i a człowieka. z w ł a s z ­ cza jeśli z r ą b r o g ó w k i w y g l ą d a n a u s z k o d z o n y . • Czy brzegi są przejrzyste i czy jest obce ciało? • Czy są inne uszkodzenia w oku? • Czy jest jedno uszkodzenie. 5. co z n o w u w y m a g a innego leczenia chi­ rurgicznego. jak i medycynie weterynaryjnej. L e k i r o z s z e r z a j ą c e ź r e ­ nicę. Dzięki temu m o ż n a ustalić p u n k t y wkłucia dla s z w ó w oraz podjąć decy­ zję.9). z a n i m z b l i ż y się b r z e g i r a n y . takie j a k c h l o ­ r a m f e n i k o l lub chinolony. m o g ą b y ć użyteczne w zniesieniu b ó l u . nie uszka­ dzają innych struktur oka.o c e n i o n e w te­ ście S e i d l a . Po­ d z i a ł r o z p o c z y n a się o d p e r f o r o w a n y c h u s z k o ­ dzeń rogówki. I n n y m w a ż n y m p r o b l e m e m j e s t o t w a r c i e ra­ ny (ryc. w i n n y c h zaś m o ż e b y ć u s z k o d z o n y tylko n a b ł o ­ nek przedni i powierzchowna część zrębu. Czynnik penetrujący może dotrzeć do po­ wierzchni soczewki. którymi m o g ą być rany otwarte lub s a m o z a m y k a j ą c e się.3. s p ł y w a j ą c y strumyk z jeziorka fluoresceiny na powierzch­ nię oka.54 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt górną powiekę. • Jak głębokie jest uszkodzenie? • Czy uszkodzenie jest perforowane? W celu uzyskania odpowiedzi należy wykonać test Seidla (patrz niżej). dlatego p o w i n n o się g o w y k o n y w a ć o s t r o ż n i e . U s z k o d z e n i a p o ś r e d n i e najtrudniej ocenić. Ocena uszkodzenia rogówki.11). N a s t ę p n e są s k o ś n e rany. w j a ­ ki w y p ł y w cieczy wodnistej po uszkodzeniu ro­ gówki niesie ze sobą tęczówkę. K r o p l e z a n t y b i o t y k a m i . W a ż n e jest z d e f i n i o w a n i e k a ­ t e g o r i i u r a z u . reakq'ę f a k o a n a f i l a k t y c z n ą n a s k u t e k n a g ł e ­ go przecieku kory soczewki. p o m i m o że perforujące. najlepsze w świetle l a m p y s z c z e l i n o w e j . R a n y o t w a r t e m o g ą w i ą z a ć się z e z n a c z n y m uszkodzeniem powierzchownej czę­ ści i s t o t y w ł a ś c i w e j i n a b ł o n k a p r z e d n i e g o r o ­ gówki. 5. czy r o g ó w k a jest w pełni perforowana. gdzie perforacja torebki p r z y c z y n i się d o p o w s t a n i a z a ć m y l u b w y w o ł a tzw. a t a k ż e te. w k t ó r y c h t ę c z ó w ­ k a z a t y k a j ą c s ą c z ą c ą r a n ę . P r z y ­ k ł a d o w o . takie jak atropina.3. w którym d e l i k a t n i e u c i s k a się p a l c e m g a ł k ę o c z n ą p r z e z . Bardziej skompliko­ w a n e u s z k o d z e n i a t o te. p o n i e w a ż i n a c z e j l e c z y się r a n y perforowane niż nieperforowane. dlatego w y m a g a j ą innego szycia. które. z u t w o r z e n i e m się g a r b i a k a lub b e z n i e g o . a b y z m i n i m a l i z o w a ć p ó ź n i e j s z e skutki u r a ­ z u . Nawet nie­ wielka ilość cieczy wodnistej wypływająca z przedniej komory przez ranę punktową ro­ g ó w k i b ę d z i e w i d o c z n a j a k o czysty. 5. t w o r z y g a r b i a k (staphyloma). Niektóre u s z k o d z e n i a „ z i e j ą " na powierzchni oka. 5. W przypadku samo­ z a m y k a j ą c y c h się r a n m o ż e b y ć k o n i e c z n e w y ­ konanie w y m u s z o n e g o testu Seidla.2 Udział innych struktur oka przy uszkodzeniach rogówki Najbardziej oczywistą strukturą. z n a c z n e u s z k o d z e n i e istoty w ł a ś c i w e j z obrzękiem. D w u k i e r u n k o w e działanie m a p o d w ó j n y efekt: podtrzymania rany i ochrony rogówki przed t a r c i e m . kilka czy ma ono wygląd gwiaździstej deformacji rogówki? • Czy uszkodzenie jest prostopadłe do powierzchni rogówki czy jest raną płatową? Dokładne badanie rany.3 Leczenie prostych niepenetrujących uszkodzeń rogówki N i e p e r f o r o w a n e r a n y r o g ó w k i .

11 Leczenie nieperforowanego uszkodzenia rogówki.Rogówka Czy wystąpiła perforacja? Czy wykonać test Seidla? test Seidla „wąż" cieczy wodnistej opuszczający miejsce penetracji barwnik fluoresceinowy miejsce uszkodzenia 55 Czy nastąpiło wypadniecie tęczówki? Należy zbadać. aby upewnić się. • Ocenić żywotność wypadniętej tkanki. że soczewka pozostaje na miejscu klejenie płata rogówki rana płatowa rogówki zastosować soczewkę kontaktową lub klej tkankowy Ryc. >24 h [• usunąć Ryc. + czas od wypadnięcia (> lub < 24 godz.) <24 h !• reponować + krwawienie tkanki podczas manipulacji . 5. czy wystąpił nieprawidłowy kształt źrenicy (dyscoria): • Zastosować wymazówkę w warunkach sterylnych pola operacyjnego w celu usunięcia włóknika. .10 Ocena potencjalnie perforującego uszkodzenia gałki ocznej.V ' Czy występuje ziejąca rana lub utrata tkanki? rana rogówki z ziejącymi brzegami • zastosować ochronę z soczewki kontaktowej • zszyć powieki na krawędziach. 5. Czy uszkodzenie jest naprawdę nieperforujące? C ^ .

m o ż e d o j ś ć d o dalszej p r o l i f e r a c j i k o ­ m ó r e k n a b ł o n k a . która m o ż e b y ć za­ każona lub uszkodzona. j a k i u p o ś l e d z e n i e u k r w i e nia spowodowane uwięźnięciem tęczówki w ranie rogówki. Należy je w p r o w a d z i ć głęboko . m o ż n a ją reponować do przed­ niej k o m o r y .3. Podczas w p r o w a d z a ­ n i a igły p r z e z r ą b e k n a l e ż y p a m i ę t a ć o w p r o w a ­ d z e n i u jej r ó w n o l e g l e d o t ę c z ó w k i . 5. M o ż e to s p o w o d o ­ w a ć jaskrę.13). 5 L e c z e n i e ran r o g ó w k i z wypadnięciem tęczówki W większości w y p a d k ó w uszkodzeń lub gdy dochodzi do spłycenia przedniej k o m o r y . c i e n k ą w a r s t w ę k l e ­ ju tkankowego można nanieść na łożysko ubyt­ ku i p o k r y ć go p ł a t e m (ryc. 5. w y m a g a ­ ją z a m k n i ę c i a z a b e z p i e c z a j ą c e g o r a n ę z u m i e s z ­ czeniem szwów.56 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt że utrudnia umieszczenie szwów we właściwej pozycji. k r a w ę d ź r a n y m o ż e b y ć n a tyle o s ł a b i o n a i o b r z ę k n i ę t a .przy­ n a j m n i e j na 3/4 g r u b o ś c i ś c i a n y r o g ó w k i . Płytką komorę przed­ nią należy najpierw pogłębić iniekcją zbilanso­ w a n e g o r o z t w o r u soli f i z j o l o g i c z n e j l u b lepiej w i s k o e l a s t y c z n e g o r o z t w o r u . W p r z y p a d k u wypadniętej tkanki tę­ c z ó w k i 2 4 g o d z . spowoduje martwicę w y p a d ­ niętej t k a n k i t ę c z ó w k i .12). 5. Z drugiej strony. tę­ czówka m o ż e u w i ę z n ą ć w ranie lub w y p a ś ć przez nią (ryc. Minimalna ilość p o w i n n a b y ć taka.. Z j e d n e j strony. 5. J e ś l i n a s t ą p i t o p r z e d u p ł y ­ w e m 24 godz. Jeśli gałka jest niezmieniona. 5 . jeśli n i e w s z y s t k i e g ł ę b o k i e u s z k o ­ dzenia rogówki. 5. .zbyt duża może doprowadzić do upośledzenia odżywiania. w których nastąpiło przecieka­ nie c i e c z y w o d n i s t e j w czasie b a d a n i a . N a l e ż y j ą t a k ż e z b a d a ć p o d w z g l ę d e m epiteliazacji: j u ż p o d n i u m o ż e p o j a w i ć się szare p o ­ k r y c i e z k o m ó r e k . jak omówiono po­ w y ż e j (ryc. a b y jej n i e uszkodzić i nie spowodować krwotoku z boga­ to unaczynionej tkanki. Do szycia r o g ó w k i najlepszy jest w i k r y l lub n y l o n . Iniekcja p r z e z u s z k o d z o ­ n ą r a n ę w i ą ż e się z m o ż l i w o ś c i ą u s z k o d z e n i a struktur na skutek manipulacji podczas repozy- z m i e n i a się a p l i k o w a n i e n a j e d e n r a z d z i e n n i e z p o w o d u d ł u g i e g o c z a s u d z i a ł a n i a . 5. Uwięźniętą tęczówkę należy uwolnić z krawę­ dzi r a n y r o g ó w k i . T r u d n o jest określić o d l e g ł o ś ć w k ł u c i a igły od b r z e g u r a n y . czy u s u n ą ć ją lub zachować. p r z e z igłę u m i e s z ­ c z o n ą w o k o l i c y r ą b k a . idealne jest symetryczne umieszczenie szwów. S z w y nie p o w i n n y penetrować przez całą g r u b o ś ć r o g ó w k i . gdy rosnące komórki pokryją więzadło grzebieniaste w kącie rogówkowo-tęczówk o w y m . Natomiast. N a w e t p o t y m czasie z d r o w o w y g l ą d a j ą c ą tkan­ kę m o ż n a . które wyznaczą optymalną odległość po­ między dwoma przerywanymi szwami . Jeśli r e p o n u j e m y t k a n k ę n i m i p o k r y t ą . A b y najlepiej je uloko­ w a ć . g d y ż s p o ­ wodują odwarstwienie rogówki. a odległość od brzegu rany powinna być r ó w n a ich g ł ę b o k o ś c i .12). gdy zachodzi konieczność odtworzenia przedniej komory za pomocą zbilansowanego roztworu soli l u b r o z t w o r u w i s k o e l a s t y c z n e g o . Ważne. t o lepiej nawodnić przednią komorę przez nacięcie w r ą b k u n i ż p r z e z s a m ą ranę. 3 . z z a c h o w a n i e m o s t r o ż n o ś c i . p o n i e w a ż s t a n o w i ą drogę w e j ­ ścia d l a c z y n n i k ó w z a k a ź n y c h z p o w i e r z c h n i oka. o b a r o d z a j e s z w ó w u s u w a się p o w y g o j e n i u r o g ó w k i . nie ma potrzeby. c o daje d r a ż n i ą c ą epiteliazację struktur przedniej komory. P o w i n n o u ż y w a ć się s z w ó w p r o s t y c h p r z e r y ­ wanych. n a l e ż y w z i ą ć p o d u w a g ę w e k t o r y sił (ryc. W takich przypadkach szwy m o g ą być d ł u ż s z e . p o w i ę k s z e n i a i preferencji chirur­ ga. s ą także w a ż n ą granicą.14). D o operacji r o g ó w k i m o ż n a z a s t o s o w a ć nici od 6/0 do 10/0 .4 Leczenie prostych perforowanych uszkodzeń rogówki W i ę k s z o ś ć . P o t y m czasie z a r ó w n o o d w o d ­ n i e n i e od z e w n ą t r z . aby uniknąć wywarcia ciśnienia n a o k o p o d c z a s indukq'i z n i e c z u l e n i a lub u m i e s z c z a n i a r o z w i e r a c z a d o p o w i e k . ale n i e m o g ą b y ć też z b y t płytkie.7). aby wchodzić do przedniej komory. ale n a d a l p o w i n n y b y ć u m i e s z c z a n e głęboko i symetrycznie.rów­ n o p o ł o w ę o d l e g ł o ś c i d ł u g o ś c i s z w ó w p r z e z ra­ nę (Eisner 1990). ż e r a n a b ę d z i e stabilna p o operacji (patrz ryc.ich g r u ­ bość zależy od posiadanych narzędzi mikrochir u r g i c z n y c h . p o d w a r u n k i e m ż e n i e j e s t w w i ­ doczny sposób zmacerowana lub uszkodzona.a b y u p e w n i ć się. W i n n y m p r z y p a d k u p o ­ w i n n o się d o k ł a d n i e o b e j r z e ć t k a n k ę t ę c z ó w k i i z d e c y d o w a ć . a b y u s z c z e l n i ć r o g ó w k ę przed w o d ą . n i e o d e r w a n a o d leżącej p o n i ż e j r o g ó w k i . Jeśli u t w o ­ r z y ł a się p o u r a z i e r a n a p ł a t o w a . D o tego czasu odwodnienie zmniejsza włóknik okrywa­ jący wypadniętą tęczówkę. Jednak zawsze trzeba pamiętać o poprawnej repozycji żywej tkanki tęczówki i odpowiednim zamknięciu rany rogówki. r e p o n o ­ w a ć .

(a) Przekrój poprzeczny z przodu. j a k d u ż o t ę c z ó w k i u s u n ą ć .12 Szycie głębokiego wrzodu.12). która pozostawała poza okiem ponad 24 godz.. ale c z ę s t o k o n i e c z n e staje się b a r d z i e j i n t e n s y w n e p o s t ę p o w a n i e ( p a t r z ryc. (d) początkowo rogówka jest spłaszczona. u s z k o d z e n i e t ę c z ó w k i j e s t m i n i m a l n e . g d y w c z e ś n i e j z a u w a ż y się r a n ę . (b) poziome szwy materacowe (małe wrzody można zamykać tylko 1 poziomym szwem. ale powróci do normalnego wyglądu za kilka dni. a p o j a w i a j ą c e się z r o ­ sty tęczówki z odsłoniętym z r ę b e m m o ż n a reponować farmakologicznie. Na końcu można wstrzyknąć roztwór wiskoelas t y c z n y . 5. .Ryc. powinna być wycięta i usunię­ ta. G ł ó w n ą techniką w takich przypad­ kach jest odgarnięcie tęczówki z rany rogówki p r z e z n a c i ę c i e w o k o l i c y r ą b k a za p o m o c ą s z p a tułki d o c y k l o d i a ł i z y lub k a n i u l i n a w a d n i a j ą c e j . co ukaza­ no obok. W n i e k t ó r y c h p r z y p a d k a c h . a ile r e p o n o w a ć . Irygacja roztworem wiskoelastyczn y m d o r a n y lub p a r a c e n t e z a o k o l i c y r ą b k a m o ­ ż e w y s t a r c z y ć d o przerwania w c z e s n y c h z r o s t ó w t ę c z ó w k i z r o g ó w k ą . ż e t ę c z ó w k a z n a j d u j e się w p o z y c j i p r z e d n i e j do s o c z e w k i . C z ę s t o takie p o s t ę p o ­ wanie jest nieskuteczne i trzeba r e p o n o w a ć m e ­ chanicznie. E w e n t u a l ­ nie można umieścić bańkę powietrza. T r u d n y m pytaniem w takich przypadkach jest. Każda tęczówka. 5. (c) szwy poziome są wolno zaciskane. Zwężenie źrenicy spowodowane podaniem do oka karbacholu lub r o z s z e r z e n i e p o d a n i e m d o k o m o r y 1 : 1 0 000 adrenaliny może wystarczyć do reponowania n i e w i e l k i e g o u w i ę ź n i ę c i a . a b y u p e w n i ć się. cji i z a m y k a n i a . P o d c z a s w i e l u t a k i c h p r o c e d u r n a s t ę p u j e b o ­ wiem krwawienie z tęczówki.

5. j a k obrzęk. m o ż e k o m p l i k o w a ć w y p a t r z e n i e ciała o b c e g o . P o . Liczne problemy związane z lentektomią oraz inne pourazowe p o w i k ł a n i a . P a t o l o g i o m r o g ó w k i . C z ę s t o . taka j a k obrzęk.duży obrzęk spojówek może zasłaniać po­ w i e r z c h n i ę o k a albo z m i a n a w r o g ó w c e . w y s t ę p u j e b ó l . że r o z p o z n a n i e ciała o b c e g o w r o ­ g ó w c e j e s t p r o s t e : k a w a ł e k rośliny. jest pęknięcie torebki soczewki.58 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt należy uwolnić tęczówkę z krawędzi rany rogówki za pomocą igły do irygacji Ryc. waskularyzacja lub krwotok. ale n i e z a w s z e . Jeśli w y s t ą p i ł o r ó w n i e ż z n i s z c z e n i e s o c z e w ­ ki. a b y zminimalizować jego wpływ na widoczność w polu operacyjnym. P o n a d t o często w s p ó ł t o w a r z y s z ą c y b ó l u n i e m o ­ żliwia szczegółowy ogląd. raczej w y k l u c z a j ą u s u n i ę c i e m a ­ teriału s o c z e w k o w e g o w c z a s i e p i e r w s z e j o p e ­ racji. Ponowne podanie adrena­ liny 1 : 1 0 000 do k o m o r y przedniej ograniczy krwawienie w sposób zasadniczy. n a l e ż y p o d j ą ć d e c y z j ę o z a s a d n o ś c i z a s t o s o ­ wania lentektomii podczas pierwszej operacji segmentu przedniego oka. naciek. Z wszystkich tych p o w o d ó w należy zastosować znieczulenie miej­ scowe lub sedację i krótkie znieczulenie.4 Ciała obce w rogówce ® 5. 5. C z a s a m i s ą t o j e d y n e z m i a n y .13 wypełnić przednią komorę żelem wiskoelastycznym lub pęcherzykiem powietrza rozszerzyć źrenicę atropiną zszyć ranę rogówki Leczenie garbiaka {staphyloma) lub zrostów przednich.4. K i l k a f a k t ó w m o ż e ś w i a d c z y ć o obecności cia­ ł a o b c e g o . d r z a z g a lub skrawek kociego pazura powinny być dobrze widoczne w przezroczystym otoczeniu rogów­ ki. t a k i e j a k o b r z ę k r o g ó w k i lub z a p a ­ lenie t ę c z ó w k i . Prowadzi to do w y ­ d o b y c i a się m a t e r i a ł u s o c z e w k o w e g o d o k o m o ­ ry p r z e d n i e j i d o c h o d z i do reakq'i f a k o a n a f i l a k tycznej. g d y u s u n i ę c i e m a t e r i a ł u s o c z e w k o w e g o jest k o n i e c z n e w e w c z e s n y m p o ­ s t ę p o w a n i u p o t e g o t y p u u r a z i e gałki ocznej. J e d y n ą s y t u a c j ą . n a c i e k i w a s k u laryzaq'a. m o ż e t o w a r z y s z y ć w y p ł y w z o k a . A l e często cia­ łu obcemu towarzyszą znaczne patologie oka .1 Identyfikacja ciał obcych w rogówce W y d a j e się. Zastosowanie żelu wiskoelastycznego ogra­ niczy obecność krwi w komorze przedniej i u t r z y m u j e k r e w w j e d n y m m i e j s c u tak.

przekrój poprzeczny z przodu. (b) amputacja wypadnlętej tęczówki. zrosty tęczówkowo-rogówkowe zmniejsza się łopatką do tęczówki. następnie zszywa ranę. (d) szwy przerywane umieszczone pomiędzy szwami poziomymi materacowymi zapewniają zamknięcie brzegów nabłonka.Rogówka 59 proste wypadnięcie tęczówki resekcja tęczówki uszkodzone brzegi rany rogówki usunięte martwe elementy i szycie szwami typu blisko-daleko Ryc.14 Wypadnięta tęczówka. (c) zszycie rogówki z dużym jej obrzękiem szwami poziomymi. należy uszczelnić powierzchnię nabłonka tylnego. . (a) Perforacja rogówki . 5.

na s k u t e k k t ó r e g o ciało o b c e u t k w i w r o ­ g ó w c e . C z a s a m i ciało o b c e z b y t m o c n o z a k o t w i c z y się w r o g ó w c e i nie jest ł a t w o je u s u n ą ć . 1 5 ) U s u n i ę c i a ciała o b c e g o . 5 . z w i e r z ę c h o w a się i nie p o k a z u j e w ł a ś c i ­ c i e l o w i .w y p ł u k a ć je. w k t ó r y m e w e n t u a l n i e ciało o b c e m o ż n a w y c i ą g n ą ć . w i ę c przed usuwaniem należy zapewnić stabilność o k a za p o m o c ą pincety mikrochirurgicznej lub 3 szwów umieszczanych w spojówce w 3 punk­ tach. W takich p r z y p a d k a c h najłatwiej u s u n ą ć j e p r z e z u ż y c i e cienkiej igły z a w s z e w k i e r u n k u . Z a p a ­ l e n i e w p r z e d n i m o d c i n k u i hypopyon p o t w i e r ­ d z a j ą m o ż l i w o ś ć perforacji. jest p r z e c i w s t a w n a do siły działania p r z y u s u w a n i u ciała o b c e g o . J e d n a k w o b u przypadkach należy dobrze unieruchomić pa­ cjenta oraz z a p e w n i ć dobre oświetlenie i wi­ . C z ę s t o w i d o c z n y jest efekt T y n d a l l a w p r z e d n i e j k o m o r z e o k a . 2.15. W takich p r z y p a d k a c h p r e f e r u j e się n i e tylko w y k o n a ć b a k t e r i o l o g i ę z m i e j s c a u r a z u . s p o w o d u j e n a ­ ciek z a p a l n y i s t o p n i o w y o b r z ę k z r ę b u r o g ó w k i . Podstawowym narzędziem używanym do u s u n i ę c i a w i ę k s z o ś c i ciał o b c y c h j e s t igła 2 5 G . c o p r z y c z y n i a się d o p ó ź n i e j s z y c h p o ­ w i k ł a ń . 5. ponieważ wszelkie zmiany znacznie u t r u d n i a j ą u s u n i ę c i e ciała o b c e g o . że p r a w d o p o d o b n a jest perforacja. W t a k i m p r z y p a d k u n a l e ż y się p o ­ w s t r z y m a ć przed usunięciem ciała obcego do momentu znieczulenia ogólnego i dezynfekcji p o l a o p e r a c y j n e g o . g d y nie wystaje poza powierzchnię rogówki. Jak głęboko ciało obce penetruje r o g ó w k ę ? P r z y n i e w i e l k i m ciele o b c y m m o g ą w y s t ą p i ć słabe o b j a w y . lecz t a k ż e u m i e ś c i ć s a m m a t e r i a ł na płytce z a g a ­ r e m i w y k o n a ć p o s i e w y b e z p o ś r e d n i o z ciała obcego. 5. j a k p o k a z a n o n a ryc.15. P o w i e r z c h o w n e ciała o b c e m o ż n a u s u n ą ć w p r o s t y s p o s ó b . I n n e o b j a w y z oka. ponieważ miejscowe dra­ żnienie rogówki może spowodować odru­ chowe zwężenie źrenicy. P r o b l e m e m jest to. co często ma miejsce. 5.4. c o o d ­ zwierciedla ryc. t a k a b y m o ż n a b y ł o zająć się wyciekiem cieczy wodnistej z rany. g d z i e d o c h o d z i do w y c i e k u . oznacza. 5.3 Postępowanie z ciałem obcym perforującym rogówkę ® Jeśli w y s t ą p i p e r f o r a c j a r o g ó w k i . C z y m jest ciało obce? C z ę ś ć rośliny czasem trudno usunąć w jednym kawałku i może ona wprowadzić potencjalnie groźne bakterie. takie jak u m i a r k o w a n e zapalenie jagodówki z niewielką anizokorią spowodo­ w a n ą zwężeniem źrenicy po stronie chorej. W y m a g a n a jest s z y b k a i n t e r w e n t a . R u c h y gałki o c z n e j z n a c z n i e u t r u d n i a j ą z a b i e g .4. Jeśli p o c z ą t k o w e p ł u k a n i e r o g ó w k i jest niewystarczające. W k a ż d y m in­ n y m przypadku powierzchnia oka powinna być dobrze przepłukana i zdezynfekowana przed p o d j ę c i e m p r ó b y u s u n i ę c i a głębiej w b i t e g o ciała o b c e g o . k t ó r ą należy t r z y m a ć p o d k ą t e m 90° w s t o s u n k u d o osi długiej ciała o b c e g o . p o ­ z w a l a j ą c y n a s t a n d a r d o w e u s u n i ę c i e ciała o b c e ­ go opisaną wyżej techniką. W takim przy­ p a d k u p o m o c n e jest d o k ł a d n e o g l ą d a n i e z r ó ­ ż n y c h stron: z b o k u i z p r z o d u . n a j w a ż n i e j s z e jest zatrzymanie w y p ł y w u cieczy wodnistej i u t r z y m a n i e głębokiej k o m o r y p r z e d n i e j . O m ó ­ w i m y tutaj p o s t ę p o w a n i e . d o p i e r o u s u n i ę c i e go i p o j a w i e ­ n i e się c i e c z y w o d n i s t e j m o ż e p o z w o l i ć n a dokładną ocenę głębokości. S t w o r z y się m a ł y kra­ ter p o z o s t a w i a j ą c y p o w i e r z c h o w n y u b y t e k . m o ż e p o ­ w s t a ć z a p a l e n i e j a g o d ó w k i p r o w a d z ą c e d o spły­ cenia p r z e d n i e j k o m o r y z e z r o s t a m i p r z e d n i m i lub straty w ł ó k n i k a w m i e j s c u .15. że nie w p r o w a d z a się ciała głębiej w r o g ó w k ę . Jeśli ciało o b c e p e r f o r u j e r o g ó w k ę . Pinceta jest szczególnie p o m o c n a . p o n i e w a ż ciało o b c e w r o g ó w c e po 24 g o d z . W ten sposób m o ż n a u p e w n i ć się.60 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt doczność: bez tego łatwo jest pogorszyć sytua­ cję l u b s p o w o d o w a ć p e r f o r a c j ę . C e c h y ciała o b c e g o w r o g ó w c e u m o ż l i w i a j ą c e jego ocenę: 1. c o p o k a z a n o n a ryc. które nie perforuje ro­ gówki. 5. jest oczywiście znacznie mniej niebez­ pieczne niż usunięcia ciała obcego. c o k o m p l i k u j e r o z p o ­ znanie. g d y ciało o b c e z n a j - u r a z i e . Nie jest to regułą. które p e ­ netruje przez jej całą g r u b o ś ć . należy p o d j ą ć b a r d z i e j i n t e r w e n c y j n e działania. a b y o d c h y l i ć zrąb otaczający k o ń c ó w k ę ciała o b c e g o . p o n i e w a ż u ł o ż o n a w k i e r u n k u osi kanału. c o u t r u d n i a j e g o u s u n i ę c i e . n p . w k t ó r y m z n a j ­ duje się ciało o b c e .2 Postępowanie w przypadku ciał o b c y c h w r o g ó w c e b e z jej perforacji (ryć.

W j a k i . w k t ó r y m z n a j d u j e się ciało o b c e . Większe urazy rogówki z udziałem ciał o b c y c h w y m a g a j ą u s u n i ę c i a z m i e n i o n e j c z ę ­ ści. W ó w c z a s p o ­ m o c n y o k a z u j e się test S e i d l a . p o d ­ t r z y m u j ą c lub p r z y w r a c a j ą c p r z e j r z y s t o ś ć r o ­ gówki. należy zwrócić u w a g ę na cztery p u n k t y (ryc. jeśli nadal wystaje poza powierzchnię rogówki lub usunąć przez nacięcie rąbka )ciało obce perforujące rogówkę Ryc. zamykając miejsce.15). które perforują rogówkę z przejściową utratą cieczy wodni­ stej. c z y d o s z ł o d o perforacji r o g ó w k i ? O d p o w i e d ź j e s t o c z y w i s t a . i n n y s p o s ó b n i ż d o k ł a d n e b a d a n i e k l i n i c z n e . w k t ó r y m tkwi ciało obce. przecie­ ka ciecz wodnista. ciasno uszczelnia ranę. n a l e ż y u s u n ą ć ciało o b c e . Często jednak niewielki obrzęk. W p r z y p a d k u ciał obcych. który towarzyszy obrzękowi rogówki. . 5.Rogówka postępowanie w przypadku pojawienia się ciała obcego w rogówce 61 czy ciało obce perforuje rogówkę? wykonać test Seidla perforowane również usunąć przez ścieżkę penetracji. jeśli z miejsca. m o ż n a d o w i e d z i e ć się.15 Postępowanie z ciałem obcym w rogówce. • P o p i e r w s z e . d u j e się w ścianie r o g ó w k i i w ten s p o s ó b z a t y ­ ka otwór. 5.

M o ż e być wtedy także konieczne powiększenie rany za p o m o c ą igły lub ostrza. ż e n i e w p a d n i e o n o d o p r z e d n i e j k o m o r y . N i e r z a d k o k u s z ą c e jest u ż y ­ cie p i n c e t y m i k r o c h i r u r g i c z n e j . Pożądana jest w t e d y antybiotykoterapia i leczenie przeciwzapalne przed próbą chirur­ gicznego leczenia. aby u p e w n i ć się. O d n o ś n i e do znieczulenia. z a k a ż e n i e w e w n ą t r z g a ł k o w e lub zakażenie rogówki trzeba w podobny sposób z a b e z p i e c z y ć lub m u z a p o b i e c . W takich s y t u a c j a c h w y ­ dobycie nie powinno być wsteczne . n a l e ż y u t r z y m a ć i n t e g r a l n o ś ć gał­ k i o c z n e j . w k t ó r y c h w i ę k ­ s z a c z ę ś ć ciała o b c e g o w s u n i e się d o p r z e d n i e j k o m o r y . Jeśli ubytek jest nie­ w i e l k i p o d a j e się m i e j s c o w o n i e s t e r o i d o w e leki p r z e c i w z a p a l n e . Dlatego wska­ z a n e jest h a m o w a n i e o d p o w i e d z i zapalnej p r z e z stosowanie powyższych leków. takie j a k f l u r b i p r o f e n ( O c u f e n ) . W y b ó r a n t y b i o t y k u p r z e d s t a ­ w i o n o p o w y ż e j . Interwencja chirurgiczna spowoduje dalszą utratę płynu. W ka­ żdej chorobie rogówki z towarzyszącym b ó l e m l u b a n i z o k o r i ą p o w i n n o się s t o s o w a ć l e k i r o z ­ szerzające źrenicę. Ma to również zastosowanie w chorobach ro­ gówki. p r z e d p r ó b ą l e c z e n i a o p e r a c y j n e g o . Z a k o t w i c z o n e ciało o b c e i p e r f o r u j ą c e ś c i a n ę r o g ó w k i m o ż n a tak s a m o ostrożnie u s u n ą ć za p o m o c ą igły j a k ciało n i e p o w o d u j ą c e perforacji. W przypadku pe­ n e t r u j ą c y c h ciał o b c y c h r o g ó w k i m o ż e d o j ś ć d o d u ż e j u t r a t y c i e c z y w o d n i s t e j p o u s u n i ę c i u ciała obcego. p o r a ż e n i e ciała rzęskowego i tęczówki działa przeciwbólowo. jeśli p o u s u n i ę c i u ciała o b c e g o p o z o s t a j e d u ż y u b y t e k w rogówce. N a j t r u d n i e j s z e są p r z y p a d k i . diklofenak (Voltarol) lub ketorolak (Acular).62 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt ciało o b c e z p o w i e r z c h n i r o g ó w k i . przed otrzymaniem wyników. Z b y t c z ę s t o p o w o d u j e to zagłębienie w miąższ lub we­ p c h n i ę c i e go do p r z e d n i e j k o m o r y . ż e u d z i a ł części roślinnej j a k o ciała o b c e g o grozi z a k a ż e ­ niem grzybiczym. • Po d r u g i e . • Po trzecie. gdy dochodzi do zwężenia źrenicy. Z a l e c a się p o b r a ć w y m a z y i w pierwszej kolejności. n a l e ż y w y r ó w n a ć l u b z a p o b i e g a ć wszelkim patologiom powstałym po stanie zapalnym na skutek utraty cieczy wodnistej. stosować antybiotyki o szerokim działaniu.5 Antybiotyki i leki rozszerzające źrenicę w nagłych przypadkach dotyczących rogówki Rozpoznanie i leczenie chorób zakaźnych oka najpełniej o m ó w i o n o w rozdziale otwierają­ c y m t ę p u b l i k a c j ę . jak i przednie­ g o o d c i n k a gałki. Jednakże zarówno ubytek cieczy. jak i zapalenie z mediatorami w postaci prostagland y n m o ż n a kontrolować. można u s u n ą ć ciało o b c e . w której pły­ wa i z n a c z n i e t r u d n i e j je u c h w y c i ć i u s u n ą ć z oka. jest j u ż z a p ó ź n o n a dzia­ łanie przeciwzapalne. ale dalej p r z e z p r z e d n i ą k o m o r ę i p r z e z n a c i ę c i e r ą b k a r o g ó w k i (ryc. • Po c z w a r t e . p o z o s t a w i a j ą c w ścianie r o g ó w k i m a ł y k o n i u s z e k tylnej części. 5 . . Intensywna antybiotykotera­ pia ogólna i miejscowa ma istotne znaczenie w sytuacji p o j a w i e n i a się r ó ż n y c h m i k r o o r g a n i ­ z m ó w zarówno zrębu rogówki. ale w a r t o p o w t ó r z y ć . a b y nie p o g o r s z y ć sytuacji. W a ż n e j e s t p r z y t y m . 1 5 ) .odwrotnie do drogi wejścia ciała o b c e g o p r z e z r o g ó w k ę . Po wykonaniu zaleconych punktów. W każdym zapaleniu powstające produkty m o g ą powodować martwicę. jak w p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a r o g ó w k i . Drobnoustroje m o ż n a oglądać bezpo­ średnio po właściwym barwieniu metodą Gra­ ma. D w a ostatnie punkty należy rozważyć w pierw­ szej k o l e j n o ś c i w p r z y p a d k u u s z k o d z o n e j r o ­ gówki. Giemsy lub Dif f-Quik i za p o m o c ą barwni­ ka lactophenol cotton blue w p r z y p a d k u o b e c n o ś c i grzybów równocześnie z hodowlą bakteriolo­ giczną i mykologiczną. Jeśli d o s z ł o do utraty cieczy wodnistej. ż e b y w y c i ą g n ą ć 5. a skurcz mięśnia ciałka r z ę s k o w e g o przewodzi zstępująca droga nerwu trójdzielnego. J e s t t o s z c z e g ó l n i e w a ż n e .

4.1 Rozpoznanie: objawy kliniczne Klasyczne objawy zapalenia przedniego odcin­ k a b ł o n y n a c z y n i o w e j w i ą ż ą się z z a p a l e n i e m jagodówki i skurczem mięśnia rzęskowego. Leczenie miejscowe kortykosteroidami. Prognoza w zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej. 5. Z a c z e r w i e n i e n i e (rubor). P o d c z a s gdy zapalenie błony naczyniowej pośrednie i tylne p o w o d u j e z a p a l e n i e ciała r z ę s k o w e g o lub naczyniówki. rokuje niekorzystnie. Pojawienie się znacznych zrostów tylnych. na które nie działają leki z grupy mydriatica. . które zwykle nie są zauważane p r z e z właściciela. i dlatego należy do nagłych przypadków wymagających n a t y c h m i a s t o w e g o działania. Wykonanie pełnego badania okulistycznego.1). takich jak odwarstwienie siatkówki. w p r z y p a d k u z a p a ­ l e n i a t ę c z ó w k i u w i d a c z n i a się w p o s t a c i z w i ę k - Etapy leczenia w nagłym zapaleniu błony naczyniowej. 7. 6. 3. Należy odnieść leczenie do tkankowego czynnika aktywującego plazminogen.1 Zapalenie tęczówki (iritis) ® Zapalenie jest jedną z głównych przyczyn po­ wodujących syndrom czerwonego oka. 2. Ogólne zakażenie wirusowe towarzyszące zapaleniu jagodówki rokuje niepomyślnie w okresie rekonwalescencji. Obfity krwotok wewnątrzgałkowy rokuje niekorzystnie. C e c h a m i c h a r a k t e r y s t y c z n y m i zapalenia są: zaczerwienienie. w pozostałych przypadkach stosuje się miejscowo leki niekortykosteroidowe. choroba wirusowa). M o ż e ono być bolesne i zagrażać widzeniu. 2. Ogólnie podaje się kortykosteroidy. p o d w y ż s z e n i e temperatury. Ocena możliwego zakażenia ogólnego (bakterie Gram-ujemne. jeśli znacznie nagromadzi się włóknik. 1. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Podawanie leków z grupy mydriatica do momentu rozszerzenia źrenicy. 6. Towarzyszenie objawów z tylnego odcinka. ich o b j a w y m o g ą b y ć p o m o c ­ n e dla l e k a r z a s z u k a j ą c e g o o b j a w ó w z a p a l e n i a jagodówki. obrzęk i ból razem z zaburzeniem funkcjonowania. rokuje niekorzystnie. w w i e l u p r z y p a d k a c h d y s f u n k c j ą ciała r z ę s k o ­ w e g o ( r y c .Rozdział 6 Tęczówka 6.1. 3. 6. k t ó r e o b e j m u ­ je t a k ż e n a c z y n i ó w k ę i ciało r z ę s k o w e . 1. S t a n o w i n a j b a r d z i e j o c z y w i s t ą c z ę ś ć z a p a ­ lenia b ł o n y n a c z y n i o w e j (uveitis). jeśli choroba ma ostry przebieg lub nie ma poprawy po kortykosteroidach podawanych jedynie miejscowo. Z a p a l e n i e t ę c z ó w ­ ki w y s t ę p u j e często w o k u l i s t y c e m a ł y c h z w i e ­ rząt. toksoplazma. 4. jeśli nie ma owrzodzenia rogówki.

które m o g ą utworzyć półksiężyc w dolnej części rogówki. co o m ó w i o n o w r o z d z . Diapedeza l e u k o c y t ó w z jej p o w i e r z c h n i . K l a s y c z n y m o b j a ­ w e m jest t a k ż e ś w i a t ł o w s t r ę t . Obrzęk jest widoczny w w y ­ blakłej tęczówce. co s k u t k u j e z a c z e r w i e n i e n i e m . Z a c z e r w i e n i e n i e m a n i f e s t u j e się t a k ż e n a t w a r ­ d ó w c e jako czerwone oko i jest s p o w o d o w a n e rozszerzeniem naczyń na skutek zapalnej pro­ dukcji c y t o k i n . zwłaszcza za p o m o c ą lampy szczelinowej lub w oftalmoskopie bezpośrednim. skurczu mięśnia tęczówki i. t w o r z e n i e włóknika oraz ich uwolnienie z naczyń tęczów­ ki i ciała r z ę s k o w e g o p o w o d u j ą efekt T y n d a l l a w p r z e d n i e j k o m o r z e . N a c z y n i a w n i e k t ó r y c h m i e j s c a c h m o g ą b y ć r o z s z e r z o n e . Zapalenie ziarninujące po­ woduje gromadzenie większych strątów na ro­ g ó w c e . Większa liczba k o m ó r e k w cieczy wodnistej p o w o d u j e g r o m a d z e n i e się i c h n a tylnej p o ­ w i e r z c h n i r o g ó w k i w postaci p r e c y p i t a t ó w . k ł a d z i e się n a c i s k n a z n i e c z u l e n i e o k a .1 Klasyczne objawy zapalenia jagodówki odnoszą się do zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej. Pogrubienie tęczówki i utrata s z c z e g ó ł ó w jej p o w i e r z c h n i to i n n e skutki n a c i e ­ ku komórkowego do zrębu tęczówki. Wielką zaletą w okulistyce jest obserwacja o k a w o f t a l m o s k o p i e .64 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt m o ż n a z a o b s e r w o w a ć w niej t w o r z e n i e się p o ­ większonych grudek chłonnych. W większości p r z y p a d k ó w w i ą ż e się z e s k u r c z e m m i ę ś n i a tę­ c z ó w k i i ciała r z ę s k o w e g o . . szonego unaczynienia zaczerwienionej tęczów­ ki. M o ­ gą przybierać różny w y g l ą d w zależności od ro­ dzaju k o m ó r e k i zapalenia. K o m ó r k i opadają na d n o . co pozwoli na s z a c u n k o w ą o c e n ę z a p a l e n i a . W t e d y cząstki. dysfunkcji ciała rzęskowego. c h o c i a ż n i e jest d o końca jasne. Jeśli z a ś d o ­ c h o d z i d o ich r o z s z e r z e n i a . W niektórych przypadkach. P o d c z a s g d y nie j e s t t o s z c z e ­ gólnie u ż y t e c z n e w p o r ó w n y w a n i u c h o r ó b u r ó ­ żnych zwierząt. P o d w y ż s z e n i e t e m p e r a t u r y (calor) t r u d n o określić w oku. t a k i e j a k k o m ó r k i i w ł ó k n i k . Niedotlenione tkanki uwalniają czynniki angiogenne sprzyjające tworzeniu n o w y c h naczyń. często z w a n y c h o s a d a m i w postaci tłusz­ czu baraniego. odgrywa j e d n a k w a ż n ą rolę w określaniu stopnia zmniejszenia zapalenia b ł o n y n a c z y n i o w e j w czasie leczenia. która powoduje zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego. w wielu przypadkach. Zapalenie nieziarninujące może dawać małe osady na rogówce o szerokim zasięgu. gdzie leży jego źródło: może mieć z w i ą z e k z e s k u r c z e m m i ę ś n i a p r z y o d r u c h u źrenicznym na światło. który wyraźnie ukazuje w y ­ n i e s i o n y profil. 6.1. t ę c z ó w k a w y g l ą d a wtedy na poprzecinaną napełnionymi naczynia­ m i .3. Doświadczony lekarz może stopniować efekt. B ó l (dolor) jest często w y s t ę p u j ą c y m o b j a w e m w zapaleniu błony naczyniowej. zwłaszcza w słabo pigmentowanej tęczówce. co s z c z e g ó l n i e o d n o s i się d o uveitis. 6. W c z e s n y n a p ł y w l e u k o c y t ó w d o t ę ­ czówki i tworzenie grudek chłonnych często można zauważyć nawet na bardzo wczesnym etapie choroby. k i e d y c h ł o d n i e j s z a ciecz w o d n i s t a p r z e p ł y ­ w a d o p r z e d n i e j k o m o r y i w z n o s i się p r z y r ą b ­ k u . W m i e j s c a c h zwężenia naczyń dochodzi do niedokrwienia. t w o r z ą o d b l a s k (refleks) w przedniej komorze. a w i n n y c h z w ę ż o n e . k t ó r e p o j a w i a j ą się w p o s t a c i m a ł y c h d r z e w e k . T w o r z ą c e się w ten s p o s ó b d w u k i e r u n k o w e prądy konwekcyjne cieczy wodnistej są najwol- Ryc. gdy wiązka światła przez nią przechodzi. Znając mechanizm powsta­ w a n i a b ó l u .

opadają pod w p ł y w e m siły c i ę ż k o ś c i . Wykonanie pełnego badania okulistycznego. p o w o d u j e zrosty tylne. w y s i ę k z a p a l n y z n a c z y n i ó w k i 65 i siatkówki lub odwarstwienie siatkówki przy za­ paleniu tylnego odcinka błony naczyniowej. n a w e t je­ śli o z n a c z a t o c h w i l o w e c z e k a n i e n a r o z s z e r z e ­ nie źrenic. jeśli nie ma owrzodzenia. czas krzepnięcia. 7. ale warto zachować ostrożność podczas użycia. Zastosowanie miejscowe kortykosteroidów. APT). ponieważ może powodować on dalsze krwotoki. • • • • • • uraz oka. jeśli pojawi się skrzep. j e - Etapy leczenia w nagłym krwotoku do przedniej komory. Powracające krwotoki mogą sygnalizować ogólną koagulopatię lub defekt struktur wewnątrzgałkowych dotyczący unaczynienia. 2. 1. należy zbadać. S k u r c z m i ę ś n i a r z ę s k o w e g o o b j a w i a się w p o ­ staci z w ę ż e n i a ź r e n i c y (miosis). Leczenie krwotoku do przedniej komory powinno obejmować: dalsze badania okulistyczne (objawy zapalenia błony naczyniowej. Tkankowy aktywator plazminogenu może być użyteczny. w celu wykrycia urazu tkanki lub guza wewnątrzgałkowego. 4. 2. a następnie wykonać profil krzepnięcia. w p o ł ą c z e n i u z ł a t w o ś c i ą p r z y l e g a n i a źrenicy do leżącej głębiej soczewki. Wykonanie USG gałki ocznej. Jeśli pojawiło się owrzodzenie. Znalezienie o b j a w ó w zapalenia tylne­ go odcinka b ł o n y n a c z y n i o w e j w d r u g i m oku p o ­ w o d u j e różnicę p o m i ę d z y m i e j s c o w y m leczeniem w j e d n o s t r o n n y m zapaleniu p r z e d n i e g o o d c i n k a a ogólnym leczeniem przeciwzapalnym przy obustronnym zapaleniu jagodówki. w tym sprawdzenie objawów towarzyszących jaskrze lub zapaleniu błony naczyniowej. guz wewnątrzgałkowy. Jeśli ich w i ę k s z a l i c z b a wchodzi do cieczy wodnistej. profil krzepnięcia (liczba płytek. . Pojawienie się jaskry i ciemnienie krwi przy krzepnięciu rokują niekorzystnie. Objawy nowotworu wewnątrzgałkowego rokują niekorzystnie. należy podać miejscowo NSAID. Atropinę podaje się miejscowo w zapaleniu błony naczyniowej. jeśli jest podwyższone. 3. Rozpoznanie różnicowe w krwotoku do przedniej komory. B a d a n i e d n a o k a z uveitis m o ­ że u w i d o c z n i ć efekt T y n d a l l a w przedniej k o m o ­ r z e o k a z u d z i a ł e m k o m ó r e k ciała s z k l i s t e g o w z a p a l e n i u części p ł a s k i e j ciała r z ę s k o w e g o (pars planitis). p o w o d u j ą c hypopyon w dolnej części p r z e d n i e j k o m o r y . Błona naczyniowa. Z a p a l e n i e tylnego o d c i n k a jest r ó w n i e ż w a ż n e w badaniu. i d l a t e g o k o m ó r k i g r o m a d z ą się w takiej p o z y c j i . Prognozy w przypadku krwotoku do przedniej komory. D l a t e g o sto­ pień zapalenia przedniego odcinka m o ż n a z ła­ twością ocenić za p o m o c ą bezpośredniej obser­ wacji n a c i e k u k o m ó r k o w e g o . o b e j m u j e t ę c z ó w k ę . r ó w n i e ż w p r a w i d ł o w o w y g l ą d a j ą c y m . krwotok z naczyń siatkówki (taki jak w przypadku anomalii oka u owczarków collie). guz wewnątrzgałkowy). koagulopatia. 6. PPT. 8.1). 1. czy występuje on w innych miejscach.Tęczówka niejsze w najniższym punkcie. W celu określenia m i e j s c a z a p a l e n i a p r z e d n i e g o odcinka błony naczyniowej w j e d n y m oku za­ w s z e warto w y k o n a ć oftalmoskopię obustronnie. jeśli jest to możliwe. 5. ciało r z ę s k o ­ we i n a c z y n i ó w k ę . co rokuje niekorzystnie. 6. 3. gdzie zmieniają k i e r u n e k (ryc. T o . zmiany w drugim oku). Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i zastosowanie właściwego leczenia. a obecne są objawy uveitis. ale nie w jaskrze. jak wyszczegól­ n i o n o p o w y ż e j . zapalenie błony naczyniowej. które m o g ą . USG gałki ocznej (odwarstwienie siatkówki. Jeśli krwotok nawraca bez objawów urazu oka. odwarstwienie siatkówki (w przypadku przewlekłego odwarstwienia).

które można odkryć podczas ba­ d a n i a o k a z uveitis.66 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt z m y g r z y b ó w . interrogans. Różne patogeny odpowiadają za nawracają­ ce z a p a l e n i e b ł o n y n a c z y n i o w e j u k o n i : w z n a ­ c z ą c e j p r o p o r c j i w y s t ę p u j e g a t u n e k Leptospira. działa­ niu przeciwzapalnym niesteroidowych leków i d o d a t k o w o klasycznej analgezji za p o m o c ą o p i a t ó w . t o k s o p l a z m a i p r a w d o p o d o b n i e h e r p e s w i rus koni typu 1. J a k d o t ą d . Terapia m u s i b y ć d o b r a n a do s t o p n i a z a o s t r z e n i a uveitis i s t r u k t u ­ ry.5. R ó ż n i c a p o ­ l e g a na t y m . D l a ­ tego tonometria ma kluczowe znaczenie w dia­ gnostyce tego schorzenia. w s z c z e g ó l n o ś c i L. co o m ó w i o n o w p o d r o z d z i a l e 6. a t a k ż e Brucel­ la. L e p s z y m rozwiązaniem jest nasączenie w y m a zówki z wacikiem w anestetyku i przyciśnięcie jej do gałki o c z n e j w m i e j s c u . nie jest szczególnie istot­ ne. nierzadko objawiającą się c h o r o b ą oka. g d y p o d e j r z e w a się w i r u s o w ą e t i o l o g i ę uveitis. 3 Leczenie: zniesienie bólu Jak zauważono powyżej.1. 6 . ż e w y g l ą d k l i n i c z n y o k a w y s t a r c z a do r o z p o z n a n i a uveitis. W c i ę ż k i m uveitis o b e j m u j ą c y m t y l n y o d c i n e k p o d a j e się o g ó l n i e ( d o u s t n i e ) p r e d n i s o l o n w d a w c e 1. Zastosowanie miejscowych anestetyków bar­ d z o u ł a t w i iniekcje p o d s p o j ó w k o w e w c h o r y m oku. to o k r e ś l e n i e ciśnienia w o k u z uveitis p o ­ w i n n o się u w a ż a ć z a r ó w n i e istotne. Wszystkie te możliwości nasilają zwęże­ n i e źrenicy.1. k t ó r e powodują ogólną chorobę grzybiczą. Zaledwie kropla proksymetakainy lub ametokainy do oka ma ograniczone działanie. 6. Należy zwrócić uwagę. 1 9 9 4 ) . tj. że o k o z uveitis z n i s k i m c i ś n i e n i e m śródgałkowym ma aktywne zapalenie błony naczyniowej. 1 . J e ­ śli w y d a j e się. podczas gdy leczone oko z pod­ w y ż s z o n y m (ale n a d a l n i e p r a w i d ł o w o n i s k i m ) c i ś n i e n i e m jest o k i e m z l e c z ą c y m się uveitis. której d o t y c z y . P r z y p o m i n a t o p o s t ę p o w a n i e a k a d e m i c k i e . ale j e s t w a ż n y m b a d a n i e m . 6. M o ż e sie w y d a w a ć . wskaże obecność zakaże­ nia. We w s z y s t k i c h t y c h p r z y p a d k a c h o k r e ­ ślenie s t o s u n k u p r z e c i w c i a ł w c i e c z y w o d n i s t e j do p r z e c i w c i a ł w o s o c z u jest z n a c z n i e w a ż n i e j ­ sze n i ż s a m a serologia ( C h a u v k i n i in. które j e s t s z c z e g ó l n i e w a ż n y m obja­ w e m w leczeniu oka z zapaleniem błony naczy­ n i o w e j ./eline immunodeficiency virus) i t o k s o p l a z m o z y j e s t rutynowym postępowaniem diagnostycznym. W y w o ł a to znieczulenie miejscowe śli o k o j e s t n i e l e c z o n e . cechą kluczową za­ p a l e n i a c i a ł a r z ę s k o w e g o i j e d y n ą i s t o t n ą dla uveitis jest w i e l k o ś ć ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e g o . L e k k i e z a p a l e n i e p r z e d n i e g o odcinka błony naczyniowej wymaga podawa­ n i a 1% o c t a n u p r e d n i s o l o n u .2 Rozpoznanie: testy diagnostyczne W y d a j e się. jeśli jest t o k o n i e c z n e . ż e ciało r z ę s k o w e n i e w i ­ d o c z n e w r u t y n o w y m b a d a n i u d n a o k a m a kil­ ka szczegółów. z k t ó r y m w i ą ż e się ostatnio uveitis. jeśli r o z w a ż y m y zaburzenie funkcjonowania. W d r u g i m przypadku zrosty tęczówki do soczewki h a m u ­ ją przepływ cieczy wodnistej do przodu przez ź r e n i c ę i p o w o d u j ą w z r o s t ciśnienia ś r ó d g a ł k o wego. W U S A bierze się p o d u w a g ę w serologii organi­ . feline infections peritonis). ale n a j b a r d z i e j wiarygodne potwierdzenie można uzyskać wy­ k o n u j ą c p a r a c e n t e z ę . ż e j e d y n y m p o w o d e m p o m i a r u ciśnienia śródgałkowego jest rozpoznanie ja­ skry.2 m l c i e ­ c z y w o d n i s t e j u j a w n i r o d z a j k o m ó r e k i jeśli w y ­ stępują przeciwciała. który odpowiada za etiologię choroby. że u podróżujących za granicę zwierząt wzrasta ostatnio ilość wystę­ p o w a n i a leiszmaniozy i erlichiozy. znoszenie bólu w przy­ p a d k u uveitis p o w i n n o o p i e r a ć się n a p o d a w a ­ niu leków przeciwbólowych o działaniu rozkur­ c z o w y m poprzez rozszerzenie źrenicy. p r o w a d z i ć d o t r w a ł e g o z w ę ż e n i a ź r e n i c y l u b do iris bombę.1. Blastomyces i Coccidioides. z w ł a s z c z a u k o t ó w . w y s t a r ­ czającą p o d s t a w ą są o b j a w y c h o r o b y r a z e m z n i ­ s k i m c i ś n i e n i e m ś r ó d g a ł k o w y m . feline leukemia virus) i w i r u s a n i e d o b o r u i m m u n o l o g i c z n e g o (FIV. co n a l e ż y u w z g l ę d n i ć w d i a g n o s t y c e r ó ż n i c o w e j uveitis.5 mg/kg l u b nawet azatioprynę. g d z i e w y k o n a się iniekcję. w i r u s a b i a ł a c z k i (FeLV. chociaż w p r z y p a d k u t o k s o p l a z m o z y le­ czenie klindamycyną m o ż e być cennym dodat­ kiem do klasycznej miejscowej terapii przeciw­ zapalnej.4 Leczenie przeciwzapalne W z a p a l e n i u j a g o d ó w k i p o d s t a w ę l e c z e n i a sta­ n o w i ą leki przeciwzapalne. Bartonella henslae jest i n n y m o r g a n i z m e m . W Wielkiej Brytanii serologia zakaźnego zapa­ l e n i a o t r z e w n e j ( F I P . Wykrycie. R z e c z y w i ś c i e . O d w i r o w a n i e 0. W c z e s n e z m n i e j ­ szenie napięcia mięśnia rzęskowego i podanie leków przeciwzapalnych znacznie redukują ból b e z p o t r z e b y s t o s o w a n i a silniej d z i a ł a j ą c y c h analgetyków.

t a k i c h j a k atropina. ż e zmniejszenie zapalenia w z m a c ­ nia działanie m i e j s c o w y c h l e k ó w z g r u p y mydria­ tica. aby w y w o ł a ć rozszerze­ nie ź r e n i c y .05 m l 1 % t r o p i k a m i d u i 0. N a l e ż y z w r a c a ć u w a g ę na o k o z uveitis do m o ­ m e n t u . M o ż e w p r z y ­ szłości b ę d z i e o n a t a k ż e k o r z y s t n a u p s ó w i k o ­ tów. ż e p i e r w s z a w i z y t a jest n a j l e p s z ą o k a z j ą (i czasami jedyną). jeśli nie u d a się r o z s z e r z y ć źrenicy. m o ­ ż n a d o d a ć fenylefrynę i s t o s o w a ć trzy leki r a z e m co 15 min. n a t o m i a s t w p o s t a c i m a ś c i z r e d u k u j e się jej wchłanianie. rozszerzyć źrenicę (leki rozszerzające źrenicę podawane z dużą częstotliwością). do m o m e n t u osiągnięcia rozszerze­ nia źrenicy (mydriasis). p o w s t a j ą z m i a n y w jej w y g l ą d z i e : neowaskularyzacja. g d y dojdzie do rozszerzenia źrenicy. k t ó r e p o z o s t a j ą w ciele s z k l i s t y m . t a k i c h j a k Leptospira.2 Zmiany w wyglądzie tęczówki W przypadku zapalenia tęczówki. 0. że d a w k o ­ w a n i e silnie d z i a ł a j ą c y c h ś r o d k ó w . obrzęk. większa ilość komórek powoduje hypopyon zwężone naczynia prowadzą do powstania nowych (zaczerwienienie tęczówki) na skutek skurczu mięśnia zwieracza tęczówki zrosty tylne (pomiędzy tęczówką a soczewką) i zrosty przednie na obwodzie mogą prowadzić do jaskry w szczególności na skutek skurczu mięśnia rzęskowego.5 Leczenie: rozszerzenie źrenicy i zapobieganie tworzeniu zrostów Podczas nagłego przypadku należy zawsze pa­ m i ę t a ć . C z ę ­ sto atropina w y s t a r c z y . p o w i ­ n i e n b y ć t r o p i k a m i d . W i t r e k t o m i ę u k o n i w y k o n u j e się w celu z m n i e j s z e n i a często­ ści i s t o p n i a z a o s t r z e n i a a t a k ó w . Istnieją d o w o d y n a to.n i e tylko p o w i e r z ­ chownie na spojówce. 67 • niedokrwienie tęczówki • zwężenie źrenicy • zrosty tęczówki • ból Dlatego leczenie musi w o g r a n i c z o n y m o b s z a r z e .05 ml 1 0 % fenylefryny. w p r z y p a d k u l e k k i e g o uveitis. u których nawracające lub przetrwałe za­ każenia śródgałkowe są dużym problemem. 6. także światłowstrętu (mechanizmu do końca nie poznano) redukować zapalenie (steroidy i NSAID). 6. P i e r w ­ s z y m ś r o d k i e m .05 m l 1 % atropiny. W tym miejscu warto w s p o m n i e ć . D o t y c z y to także p r z y p a d k u z w i d o c z n y m g ł ę b o k i m z w ę ż e n i e m ź r e n i c y w o s t r y m uveitis i t w o r z e n i e m się z r o s t ó w często t o w a r z y s z ą c y m zapaleniu wewnątrzgałkowemu. zwężenie źrenicy . • naciek komórek zapalnych grudki chłonne w zrębie tęczówki. Jest p e w ­ ne r y z y k o reakq'i ogólnej i n a l e ż y b e z p o ś r e d n i o p r z e d iniekcją p o d s p o j ó w k o w ą i po niej m o n i t o ­ r o w a ć p a r a m e t r y s e r c o w o . j e s t istotne t a k s a m o jak usunięcie „resztek" produktów zapalenia. Dlatego. należy zwierzę hospitalizować i spróbować po­ d a ć d a w k ę p o raz kolejny p o kilku g o d z i n a c h in­ t e n s y w n e g o leczenia p r z e c i w z a p a l n e g o . zmniejszyć ból (leki przeciwbólowe i rozszerzające źrenicę w celu zmniejszenia skurczu mięśnia rzęskowego).Tęczówka Patogeneza zapalenia błony naczyniowej. należy u koni w y k o n y w a ć ostrożnie.n a c z y n i o w e .1. jak omówio­ n o p o w y ż e j . Stosowanie atropiny m o ż e prowadzić do nie­ d r o ż n o ś c i jelit n a w e t p r z y jej m i e j s c o w y m p o d a ­ n i u . Jeśli o b a leki z a w i o d ą . który s z y b k o j ą rozszerzy. lecz także głęboko na twardówce i nadtwardówce. komórki zapalne w postaci osadów na rogówce. Jeśli w s z y s t k i e p r e p a r a t y z g r u p y mydriatica nie p o s k u t k u j ą n a l e ż y p o d a ć p o d s p o j ó w k o w o 0. O s t a t n i o z a s t o s o w a n o u k o n i a w i t r e k t o m i ę do leczenia nawracającego zapalenia błony naczy­ n i o w e j ( F r ü h a u f i in. 1 9 9 8 ) . aby zmniejszyć objawy cho­ r o b y . U s u n i ę c i e p a t o g e ­ n ó w . ale n a w e t w t e d y t r u d n o ocenić p r z y pierwszej k o n ­ sultacji reakcję w d ł u ż s z y m okresie czasu.

s i e ć . Jeśli jest łagodna. a kot będzie żył z jednym okiem. M o ż e w y d a w a ć się n i e u z a s a d n i o n e z a m i e s z ­ c z a n i e t e g o f r a g m e n t u w tej p u b l i k a c j i . ponieważ rozwój cho­ roby m o ż e b y ć n i e p o m y ś l n y . że obecnie w przypadku na­ g ł y c h sytuacji k o m u n i k a c j a z w ł a ś c i c i e l e m j e s t szalenie ważna. ż e z m i a n a m o ­ ż e b y ć ł a g o d n a . zwłaszcza u kotów (Williams 1994). b o ist­ nieje m o ż l i w o ś ć o b e c n o ś c i n o w o t w o r u .68 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt n a c z y ń r ą b k a i ciała r z ę s k o w e g o . Fakt. Rozrosty na tęczówce m o g ą być pierwot­ n y m i guzami. lub objawem przerzutów z g u z ó w położonych w innym miejscu. oko bezcelowo zostanie usunięte. ale u i n n y c h zwierząt rozsiany czerniak i znamię barwniko­ we tęczówki m o g ą wyglądać identycznie. j e s t s z c z e r a rozmowa z właścicielem. N a jej w y g l ą d m a j ą też w p ł y w inne choroby. Kluczowa w takim przypadku. W niektórych przy­ p a d k a c h w y n i e s i o n y profil c z e r n i a k a p o n a d tę­ c z ó w k ą j e s t p a t o g n o m o n i c z n y . z w ł a s z c z a jeśli o b e j m u j e o b w ó d t ę c z ó w k i . Jednak rozpoznanie różnicowe pomiędzy pigmentowaną zmianą b a r w n i k o w ą a rozsianym czernia­ kiem tęczówki m o ż e b y ć trudne. że zwierzę zostało przy­ p r o w a d z o n e do g a b i n e t u . Wczesne zlikwi­ dowanie złośliwej zmiany da p o z y t y w n ą pro­ gnozę. j u ż ś w i a d c z y o trosce w ł a ś c i c i e l a . j e d n ą z nich jest n o w o ­ twór. W a r t o jednak pamiętać. takiej j a k z e s p ó ł c h ł o n i a k o m i ę s a k a k o t ó w . a b y l e k a r z w e t e r y n a r i i w s p o k o j n y s p o s ó b z a p e w n i ł . częścią bardziej uogólnionej cho­ r o b y . że nie było n o w o t w o r u złośliwego. i c i e m n i e j s z a b a r w a .wiado­ mość. d l a t e g o t a k i s t o t n e jest. ż e p i g m e n t a c j a tę­ c z ó w k i k o t ó w m o ż e r o z w i n ą ć się b a r d z o s z y b k o i w s p o s ó b r o z s i a n y . Jeśli z m i a n a jest n o w o t w o r o w a . Szybkie powstanie łagodnej pigmentacji tę­ czówki w y m a g a szybkiej interwencji. W y ­ daje się. ale o k o n a l e ż y u s u n ą ć . w t e d y rezultat m o ż e b y ć pozytywny. Jeśli p o i n f o r m u j e się w ł a ś c i c i e l a . istnieje r y z y k o p r z e r z u t ó w . jak w każdej sytuaq'i m e d y c y n y w e t e r y n a r y j n e j . R o k o w a n i e w p r z y p a d k u czerniaka tęczówki u k o t ó w jest niepomyślne. N a j b a r d z i e j p r e f e r u j e się w t e d y e n u k l e a c j ę . c z ę s t o n i e b ę d ą c do o d r ó ­ ż n i e n i a od c z e r n i a k a . Jednak z do­ ś w i a d c z e n i a a u t o r ó w w y n i k a . że z w i e r z ę tylko z y s k a dzięki ich w s p ó ł p r a c y . natomiast wycięcie łagodnej . że z n a m i ę p o w i n n o b y ć w r o d z o n e i nie zmieni wyglądu od urodzenia.

Rozdział 7 Jaskra 7. d o s t ę p d o t o n o m e t r u j e s t w a ż n y i w y m a g a się Ryc.1). ale g ł ó w ­ n y m p r o b l e m e m jaskry. 7. U w i e l u ras p s ó w o d k r y t o w r o d z o n ą d y s p l a zję s t r u k t u r k ą t a r o g ó w k o w o . jest długoterminowa kontrola ciśnienia śródgałkowego zarówno przez leki p o d a w a n e do o k a .1 Czy zapalenie błony naczyniowej wystąpiło w prawym oku.1 Rasy psów mające predyspozycje do jaskry. p o j a w i a j ą się w p i e r w s z y c h kilku godzinach ostrego ataku i wymagają na­ tychmiastowego leczenia w celu zmniejszenia ciśnienia w gałce o c z n e j . k t ó r e p o w o ­ d u j ą b ó l i ś l e p o t ę . 1 9 9 5 ) . J a s k r a p r o w a d z i d o ślepoty. 7. 7. W h i t l e y i in. cardigan Welsh corgi chart charcik włoski chihuahua dalmatyńczyk dandie dinmont terier foxterier szorstkowłosy gładki foxterier jamnik lakeland terier maltańczyk Norfolk terier norweski elkhound norwich terier owczarek niemiecki pinczer miniaturowy pudel samojed sealyham terier seter irlandzki shih tzu syberyjski husky skye terier sznaucer miniaturowy sznaucer olbrzymi terier szkocki terier tybetański walijski Springer spaniel walijski terier West Highland White terier aklta alaskan malamute amerykański cocker spaniel angielski cocker spaniel basset beagle border collie boston terier bouvier de Flanders bńttany spaniel cairn terier . c o u k a z a n o w t a b .t ę c z ó w k o w e g o ( A C V O 1 9 9 6 .1. K i l k a c e c h j a s k r y s z c z e g ó l n i e n a d a j e jej w ł a ś c i w o ś c i n a g ł e g o p r z y p a d k u . t o b o l e s n a c h o r o ­ ba i w w i e l u p r z y p a d k a c h z m i a n y .1 Uwagi wstępne J a s k r a t o p o d w y ż s z e n i e ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e ­ go. częściej u p s ó w . n o w o t w o r u w e w n ą t r z g a ł k o w e g o l u b . j a k o postępująca choroba w wyniku wrodzonych nieprawidłowości kąta rogówkowo-tęczówkow e g o (ryc. P o d s t a w ą r o z p o z n a n i a j a s k r y j e s t p o m i a r ciś­ nienia śródgałkowego. 7. Jak opisano wcześniej. a w lewym jaskra? Tab. j a k i p r z e z p o s t ę p o ­ wanie chirurgiczne. k t ó r e w t ó r n i e w y s t ę p u j e u p a c j e n t ó w na s k u ­ tek z a p a l e n i a w e w n ą t r z g a ł k o w e g o .

70 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt g o . ż e j a s k r ę o b e c n i e r o z p o z n a j e się j a k o c h o r o b ę w y w o d z ą c ą się p i e r w o t n i e n i e z kąta rogówkowo-tęczówkowego. które to stanowią klasyczne obja­ w y j a s k r y . Różnica p o l e g a n a t y m . Często jest czerwone i bolesne. gdzie sku­ p i a n o c a ł ą u w a g ę . W z r a s t a j e d n a k liczba o s ó b z u t r a t ą p o l a w i d z e ­ nia. n a t o m i a s t z a l e c a się t a k ż e r e g u l a r n i e s t o s o ­ wanie tonometru Schiotza. i z p o g ł ę b i a n i e m fizjologicznego z a g ł ę b i e n i a w t a r c z y n e r w u wzrokowego. Neuropatia n e r w u w z r o k o w e g o w kla- Ryc.3 Zamknięty kąt tęczówkowo-rogówkowy. O k o z o s t r ą j a s k r ą j e s t ś l e p e i jeżeli n i e z m n i e j s z y się s z y b k o ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e g o . ale z p r a w i d ł o w y m lub n a w e t n i s k i m c i ś n i e n i e m ś r ó d g a ł k o w y m (ryc. 7.2.1 Objawy kliniczne O k o z a t a k i e m ostrej j a s k r y s t a n o w i . ale z t a r c z y n e r w u w z r o k o ­ wego. jeden z kilku szczególnych nagłych przypadków okulistycz­ nych. 7. co opisano w D o ­ datku A. u t r a t a w z r o k u może b y ć trwała. W a r t o się z a s t a n o w i ć .2. N i e ­ gdyś definiowano jaskrę jako chorobę oka zwią­ z a n ą ze wzrostem IOP. D ł u g o t e r m i n o w ą k o n t r o l ę ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e g o p o w i n n o się w y k o n y w a ć u l e k a r z a w e terynarii-okulisty.j a s k r y niskociśnie­ n i o w e j . W a ż n ą cechą jaskry jednostronnej jest możli­ w o ś ć p o j a w i e n i a się w p r z y s z ł o ś c i z m i a n w d o ­ brze widzącym oku. . 7. c z y m o ż e m i e ć t o związek z medycyną weterynaryjną. że l u d z i e m a j ą n a d c i ś n i e n i e w o k u a n i e j a s k r ę . obecnie zaś w okulisty­ ce ludzkiej nastąpiła tendencja do odchodzenia o d I O P j a k o k r y t e r i u m jej w y s t ą p i e n i a .2 Testy diagnostyczne B a d a n i e m r o z t r z y g a j ą c y m j e s t p o m i a r ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e g o (IOP. N i e k t ó r e oczy z p o d w y ż s z o n y m IOP nie mają żadnych o b j a w ó w c h o r o b y o k a ani z a k ł ó c e ń w w i d z e n i u (ryc.2 Rozpoznanie 7. że miejscowe leczenie przeciwjaskrowe oka bez jaskry m o ż e zapobiec lub przynajmniej o p ó ź n i ć p o w s t a n i e w nim c h o r o b y . 7. W takich p r z y p a d k a c h p r z y j m u j e się. Ważniejsze w długotrwałym leczeniu jest działanie w y s o ­ kiego ciśnienia na zdolność widzenia. ł ą c z n i e z w y p a d n i ę c i e m gałki ocznej. W kilku pracach u d o w o d ­ niono. dlatego z n i e s i e n i e o b j a w ó w w i ą ż e się z b e z p o ś r e d n i m zmniejszeniem ciśnienia w oku.2). 7. intra-ocular pressure).3). P r z y p a d k i te określa się o k s y m o r o n e m . j a k o k r e ś l o n o w perimetrii.

W p r z y s z ł o ś c i j e d n a k m o ż l i w e b ę d z i e d o ­ datkowe wprowadzenie n o w y c h substancji czynnych do małej grupy leków przeciwjaskrow y c h . kiedy nie ma do­ stępu d o t y c h substancji lub t o w a r z y s z y m u c h o ­ roba ogólna. 3. 1. 1.) 3. N i e z a l e c a się b o w i e m p o d a w a n i a m a n n i t o lu lub glicerolu z w i e r z ę c i u częściej n i ż d w a razy. należy podać 2 0 % mannitol dożylnie w dawce 1-2 g/kg w czasie 30 min. Szczegółowe rozważania nad metodami p r z e w l e k ł e g o l e c z e n i a j a s k r y n i e o d n o s z ą się d o postępowania w nagłym przypadku. Naj­ częściej w sytuacji n a g ł e j p o z o s t a j e m a ł o c z a s u n a p e ł n e b a d a n i e i d l a t e g o się i c h n i e s t o s u j e . który posiada wiedzę speqalistyczną na temat nagłego postępowania w przypadku jaskry.1 Bezpośrednia terapia zmniejszająca ciśnienie ® W nagłym przypadku jaskry pierwotnej u psa z w y s o k i m I O P p r z e z w i e l e lat s t o s o w a n o o g ó l ­ nie s u b s t a n c j e h y p e r o s m o t y c z n e . W p r a w d z i e w y w i e r a t o n i e w i e l k i w p ł y w n a to. N i e s t e t y . 6. 4. a także fizyczne uszkodzenie współistniejące ze zwiększonym IOP. jak leczymy jaskrę u zwierząt.3.Jaskra sycznej j a s k r z e w i ą ż e się b e z p o ś r e d n i o z e z w i ę k ­ szonym IOP. 71 7. Ogólne środki osmotyczne również mają wady. Wcześniej pojawiające się objawy choroby w drugim oku rokują niepomyślnie. M a n n i t o l p o ­ d a w a n y d o ż y l n i e do 2 g/kg l u b d o u s t n i e gli­ c e r o l w d a w c e 2 ml/kg ś c i ą g a j ą p ł y n y z a r ó w n o z p r z e d n i e g o o d c i n k a o k a .3. P o j a w i a się o n o s z y b k o p o u s t a b i l i z o w a n i u ciś­ n i e n i a dzięki d o u s t n y m l u b d o ż y l n y m ś r o d k o m z m n i e j s z a j ą c y m ciśnienie.3 Leczenie 7. Istotny jest stopień utraty wzroku. czy zwierzę wykazywało objawy polidypsji i c z y istnieje p r a w d o p o d o b i e ń s t w o u p o ś l e d z e - nia pracy nerek. Jeśli IOP wynosi 30 mm Hg. Ale zmiany w nerwie w z r o k o w y m m o g ą p o w o d o w a ć z m i a n y z w y r o d n i e n i o w e lub naczyniowe w głowie nerwu. zwichnięciu soczewki itd. 7. a b y u p e w n i ć się. po uveitis. ignorując poważniejsze problemy zwierzęcia. np. przynajmniej 4 razy dziennie. zwłaszcza są przeciwwska­ zane w przypadku niewydolności nerek. ale warto rozszerzyć pogląd na mechanizm leżący u p o d s t a w y u t r a t y w i d z e n i a w tej c h o r o b i e . Stopień i czas trwania podwyższonego ciśnienia śródgałkowego decydują o pomyślności leczenia. ż e n i e ratujemy oka. że główną przyczy­ ną j a s k r y u z w i e r z ą t j e s t w y s o k i e ciśnienie. Miejscowe podanie inhibitora anhydrazy węglanowej. Prognoza w jaskrze. z k t ó r y c h o b e c n i e się k o r z y s t a .s z y b k a r e d u k c j a ci­ ś n i e n i a p r z y takiej m e t o d z i e m o ż e s p o w o d o w a ć krwotok wewnątrzgałkowy. Monitorowanie ciśnienia śródgałkowego co godzinę w ostrej fazie choroby. . 2. m o ż l i w e s ą p o w i k ł a n i a . co w y ­ w o ł a p o j a w i e n i e się c i e c z y w o d n i s t e j w k o ń ­ c ó w c e i g ł y p r z e d jej w y c i ą g n i ę c i e m . j a k i z ciała s z k l i s t e ­ go. Określenie przyczyny jaskry (wrodzona przy zmianch gonioskopowych. ponieważ o p t y m a l n e d ł u g o t r w a ł e l e c z e n i e w i ą ż e się z p o ­ s t ę p o w a n i e m c h i r u r g i c z n y m . M o ż l i w a jest d ł u ­ gotrwała farmakologiczna inhibicja produkcji cieczy wodnistej. u których zmia­ ny są z n a c z n i e b a r d z i e j z a a w a n s o w a n e n i ż u l u ­ dzi.2 Długotrwała redukcja IOP ® P r o b l e m e m stabilizacji ostrej j a s k r y jest u t r z y m a ­ n i e n i s k i e g o ciśnienia w o k u w p r z y p a d k u n i e ­ prawidłowo małego odpływu cieczy wodnistej. niepozwalająca na zastosowanie środków hyperosmotycznych. Pomiar ciśnienia śródgałkowego. Wykonanie pełnego badania okulistycznego. Etapy leczenia w nagłym ataku jaskry. Pogłębianie się fizjologicznego zagłębienia w tarczy nerwu wzrokowego rokuje niepomyślnie. Jednak uważnie zebrany w y w i a d zweryfikuje. dlatego może ją w y k o n a ć tylko okulista. c o o m ó w i o n o p o w y ­ żej. 2. W nagłym przypadku. w y c o f a n o jednak dichlorfenamid i nie ma obecnie równie skutecznego leku. Nie należy zapominać. 4. Działają one szybko i przez kilka godzin re­ dukują patologicznie p o d w y ż s z o n e ciśnienie śródgałkowe o 10 mm Hg do wartości prawidło­ wych. choroba nerek. Chlorowodorek dorzolamidu czy inhibitory cyklooksygenazy można również stosować do l e c z e n i a lekkiej j a s k r y . M o ż n a wykonać szybkie bada­ n i e m o c z n i k a w e k r w i . 5. igłę 25 G m o ż n a d e l i k a t n i e w p r o w a d z i ć p o d k ą ­ tem przez twardówkę w okolicy rąbka.

bolesnego (prawdopodobnie nie u k o t ó w . N i e z a l e c a się z a t e m t e g o t y p u le­ c z e n i a w sytuacji n a g ł e j . z w i o t c z a j ą m i ę ś n i e ciała r z ę s k o w e g o . z p o w o d z e n i e m stosuje się je jednak w widzącym oku. M i e j s c o w o s k u t k u j ą c y alfa agonista. ale p o s t a ć ż e l u o b n i ż a ciśnienie n a d ł u ­ żej. funkcjonuje w y s o c e e f e k t y w n i e . dlatego zmniejsza produkcję cieczy wodnistej. Nie jest jasne. D z i a ł a n i e a g o n i ­ stów adrenergicznych na beta receptory wzma­ g a p r o d u k c j ę c i e c z y w o d n i s t e j . jest b y ć m o ż e najczę­ ściej s t o s o w a n y m l e k i e m z w ę ż a j ą c y m ź r e n i c ę .nudności i wymioty. A c e t a z o l a m i d t o i n n y inhibitor a n h y d r a z y w ę g l a n o w e j . k t ó r y działa g o r z e j n i ż d i c h l o r fenamid i m o ż e p o w o d o w a ć działania uboczne .dipiwalyl epinefryny . Siarczan gentamycyn y w s t r z y k n i ę t y d o ciała szklistego j e s t s t o s o w a ­ n y d o f a r m a k o l o g i c z n e j ablacji ciała r z ę s k o w e ­ g o . agoniści adrynergiczni a i p. a p l i k o w a n e w j a s k r z e u l u d z i . W o k u n a ­ c z e l n y c h działają g ł ó w n i e n a z w i ę k s z e n i e o d p ł y ­ w u . p o s z e r z a j ą c szczelinę p o m i ę d z y t w a r d ó w k ą a ciałem r z ę s k o w y m oraz łącząc działanie mięśnia zwieracza tęczówki i mięśnia ciała r z ę s k o w e g o . które potencjalnie m o ż n a stosować u psa. Środki osmotyczne: mannitol 1-2 g/kg we wlewie dożylnym. ale p o w i n n o się g o r e z e r w o w a ć dla o k a n i e widzącego. W okulistyce ludzkiej mleczan timol o l u o d g r y w a g ł ó w n ą r o l ę j a k o m i e j s c o w y lek Terapia nagłego ataku jaskry. 4% k r o p l e nie p o ­ w o d u j ą większej redukcji ciśnienia niż kro­ ple 2 % . ż e w i e l e l e k ó w s t o s o w a n y c h u l u d z i m a Mechanizmy działania leków w jaskrze. Zwiększenie odpływu: agoniści cholinergiczni. ale r ó w n i e ż działa bezpośrednio na siateczkę beleczkowania. takie jak epinefryna. P r z e z w i e l e lat f a r m a k o l o g i c z n ą r e d u k c j ę tworzenia cieczy wodnistej przez inhibicję anhydraży węglanowej osiągano dzięki dichlorfenamidowi. dlatego l e k a r z e l e c z ą c y z a c h o w a w c z o m u s z ą z a l e c a ć in­ n e leki. Leki obniżające ciśnienie. C z y n ­ n i k i e m k o m p l i k u j ą c y m j e s t fakt. C h l o r o ­ w o d o r e k pilokarpiny. beta blokery. Ś r o d k i n a l e ż ą c e d o b e ­ ta b l o k e r ó w ł ą c z ą się z r e c e p t o r a m i z n a b ł o n k a ciała r z ę s k o w e g o i r e d u k u j ą w y d z i e l a n i e c i e c z y wodnistej.w r ó ż n y m stopniu zwiększają i zmniejszają ciśnienie p r z e z d z i a ł a n i e n a r e c e p t o r y alfa i b e t a . p o w o d u j e z w ę ż e n i e n a ­ czyń w szczelinie rzęskowej. bezpośrednio działający parasympatykomimetyk. który obecnie wycofano na rzecz miejscowo stosowanego dorzolamidu. M e t a z o l a m i d u nie do­ puszczono. Rozszerza również źrenicę. werapamil). dzięki czemu zwiększa ciśnienie u c z ł o w i e k a . ale jest d o ­ s t ę p n y tylko w S t a n a c h Z j e d n o c z o n y c h . p r z y n a j m n i e j u l u d z i . d ł u g o d z i a ł a j ą c y i n h i b i t o r c h o l i n o e s t e razy.jego pojedyncza d a w k a redukuje ciśnienie ś r ó d g a ł k o w e od 6 do 8 g o d z . Bardziej inwazyjne metody redukcji wytwa­ r z a n i a c i e c z y w o d n i s t e j t o ablacja ciała r z ę s k o ­ w e g o za p o m o c ą przeztwardówkowej laserowej fotoablacji lub na skutek p r z e z t w a r d ó w k o w e j k r i o d e s t r u k c j i . gdy końcówka wypełni się cieczą wodnistą. Z t e g o p o w o d u demecarium bromide. Paracenteza: wkłucie igły 25 G w rąbku. Ich m i ę s i e ń ciała r z ę s k o w e g o n i e jest dlate­ go s z c z e g ó l n i e d o b r z e r o z w i n i ę t y i z w i o t c z e n i e mięśnia rzęskowego u innych ssaków niż na­ czelne ma mniejsze działanie na odpływ. u k t ó r y c h istnieje m o ż l i w o ś ć s p o w o d o ­ wania mięsaka pourazowego tylnego odcinka gałki o c z n e j ) . ale m n i e j u p s a . taki j a k a p r a k l o n i d y n a . . I n n e leki.72 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt wątpliwe działanie u p s ó w i prawdopodobnie działają one w bardziej kompleksowy sposób niż u człowieka. Dlatego substancje czynne. glicerol 1-2 g/kg doustnie. należą do agonistów a d r e n e r g i c z n y c h d z i a ł a j ą c y c h n a r e c e p t o r y al­ fa i beta. Zredukowanie produkcji cieczy wodnistej: inhibitoryanhydrazy węglanowej. czy jest tak u psów. N i e s i e t o r y z y k o u s z k o d z e n i a in­ n y c h s t r u k t u r o k a i w i ą ż e się z z a p a l e n i e m w e w n ą t r z g a ł k o w y m . . usunięcie igły. Ozna­ c z a to. zwiększając odpływ. do stoso­ wania u psów. według wiedzy autorów. ż e b e t a a g o n i ści z m n i e j s z a j ą ciśnienie. ponieważ a k o m o d a c j a nie p r z e b i e g a u n i c h w t a k i m s t o p ­ n i u . zaleca się wstępne leczenie blokerami kanałów wapniowych (np. lub mniej dra­ żniące leki .

p o t w i e r d z e n i e ich t o n o m e t r i ą i n a ­ stępnie zmniejszenie ciśnienia ogólnie p o d a n y m i ś r o d k a m i p r z e d p o d j ę c i e m decyzji. t o p r a w d o p o d o b n i e przez zastosowanie blokerów kanałów wapnio­ wych. c z y g ł o w y n e r ­ w u w z r o k o w e g o . W większości p r z y p a d k ó w u p s ó w i k o t ó w p r o b l e m e m j e s t w y s o k i e ciśnie­ nie śródgałkowe i zachodzi konieczność zmniej­ szenia go o d p o w i e d n i m leczeniem. Z a t e m k a ż d e jej u s z k o d z e n i e . s p o w o d o w a n e u p o ś l e d z o n y m drenażem kąta tęczówkowo-rogówkowego. k t ó r e p r z e z r e d u k c j ę p r o d u k c j i c i e c z y w o d ­ nistej. S k u p i e n i e się n a uszkodzeniu oka jedynie przez wysokie ciśnie­ nie ś r ó d g a ł k o w e . istotna w r o z p o z n a n i u i lecze­ n i u j a s k r y w n a g ł y m p r z y p a d k u jest i d e n t y f i k a ­ cja o b j a w ó w . k i e d y w i e l e z t y c h l e k ó w działa.Jaskra przeciwjaskrowy. Rozszerzenie tej k o n c e p c j i p r o w a d z i d o h i p o t e z y . O d w i e l u lat w i a d o m o .25%. poglądy na patofizjo­ l o g i ę j a s k r y u l e g ł y z m i a n i e . Spowodują one otworzenie k a n a ł ó w n e r w o w y c h dla j o n ó w . ż e ś l e p o t a w jaskrze jest przede wszystkim związana z pa­ tologią nerwu wzrokowego. . aby długotrwale polepszyć odpływ cieczy w o d ­ nistej w t a k i c h p r z y p a d k a c h . ż e b e t a b l o k e r y le­ piej d z i a ł a j ą n a n a c z y n i a w o k ó ł g ł o w y n e r w u w z r o k o w e g o niż w kącie rogówkowo-tęczówk o w y m lub ciele r z ę s k o w y m .3 Neuroprotekcja Jak z a u w a ż o n o powyżej. dzięki którym m o ­ żna także uniknąć niektórych długotrwałych uszkodzeń związanych z nagłym wzrostem IOP w ostrej j a s k r z e (często u w i d a c z n i a się to u p s ó w z u p o ś l e d z o n y m p r z e p ł y w e m c i e c z y w k ą c i e tęczówkowo-rogówkowym). Czy zmienia to sposób leczenia u pacjentów z jaskrą? W p e w ­ 73 n y m sensie nie.r o g ó w k o w e g o oraz p r a w d o p o d o b n i e p o g ł ę ­ b i e n i e j e g o patologii. Pewne rodzaje zmian w tkankach i funkcjo­ n o w a n i u n e r w u w z r o k o w e g o w i ą ż ą się z t a k i m i procesami jak napływ wapnia do komórki ner­ w o w e j p o u r a z i e . J e ­ śli m o ż n a t e m u z a p o b i e c . A b y powrócić do pytania. ale r e d u k u ­ je produkcję cieczy wodnistej u człowieka o około 5 0 % w stężeniu nawet 0. unaczynienia m ó z g u lub u r a z u c i ś n i e n i o w e g o z w o j ó w k o m ó r e k aksonalnych w głowie nerwu wzrokowego . czy patologia ja­ skry dotyczy kąta tęczówkowo-rogówkowego.3.na skutek urazu głowy. przeniesiono na działanie ciśnienia i innych czynników na głowę nerwu wzrokowego i jego u n a c z y n i e n i e . Nie działa on na źrenicę. w y d a j e się. p o w o d u j ą n e k r o z ę k o m ó r e k k ą t a t ę c z ó w k o ­ w o . Ale jeśli uszkodzenie n e r w u w z r o k o w e g o jest zasadni­ c z ą c z ę ś c i ą patologii j a s k r y . U psa wy­ m a g a się stężenia 20-krotnie w i ę k s z e g o niż ilość w y m a g a n a d o z n a c z ą c e j r e d u k c j i ciśnienia śródgałkowego (Gelatt 4 % ) . c o z r o b i ć . 7. a k o m o d a c j ę l u b z d o l n o ś ć o d p ł y w u . takich jak werapamil.wy­ woła reakcję łańcuchową zdarzeń z udziałem neurotransmiterów. c o p o z w o l i n a letalny n a p ł y w j o n ó w w a p n i a d o n e u r o n ó w . P o m i m o iż to zagadnienie należy do przy­ szłych r o z w i ą z a ń . ż e p o ­ w i ę k s z a n i e się f i z j o l o g i c z n e g o z a g ł ę b i e n i a p r o ­ wadzi do upośledzenia wzroku. w t e d y p r z y n a j m n i e j c z ę ś ć terapii p o w i n n o się u k i e r u n k o w a ć n a n e u roprotekcję. Istnieją t a k ż e i n n e leki. p o t r z e b n e j d o s p r a w n e g o f u n k c j o n o w a ­ nia.

Jeśli o b e c n e s ą t a k ż e z m i a n y s o c z e w k i . pozostawiając obszar nieprzerwane­ I n n y m u t r u d n i e n i e m w czasie o g l ą d a n i a p s a z e z w i c h n i ę c i e m s o c z e w k i j e s t fakt. N a t o m i a s t o b s z a r o b r z ę k u r o g ó w k i c z ę s t o p o j a w i a się w m i e j s c u . k r a w ę d ź m o ­ ż n a lepiej z o b a c z y ć . 8. którą m o ż n a traktować jako nagły przypadek. aby niezwłocznie zgłosić schorzenie jako n a g ł y p r z y p a d e k . Niestety. 1 ) . • j e s t m n i e j w y r a ź n i e p r z e m i e s z c z o n a . W takich p r z y p a d k a c h tę­ c z ó w k a nie o p i e r a się z t y ł u na s o c z e w c e i d r ż y przy poruszaniu głową. jest szybko postępująca zaćma. g d z i e d o s z ł o do p r z e ­ mieszczenia soczewki ze swojego prawidłowego położenia. Z w i c h n i ę c i e s o c z e w k i m o ż e n a s t ą p i ć d o ty­ łu . Często w y s t ę p u ­ je u t e r r i e r ó w w ś r e d n i m w i e k u . u k t ó r y c h jest to cecha wrodzona. O b j a w y w o k u m o ż n a b e z p o ś r e d n i o oce­ n i ć . • w y r a ź n i e ją w i d a ć p o z a ś r o d k i e m . które uwi­ d a c z n i a s o c z e w k ę (ryc. go o d b l a s k u t a p e t y p o m i ę d z y s o c z e w k ą a b r z e ­ g i e m t ę c z ó w k i (ryc. r o z p o z n a n i e nie z a w s z e jest takie ła­ t w e . d l a t e g o stosuje się o k r e ś l e n i e iridodonesis. Określenie „drżenie so­ c z e w k i " nie j e s t n a u k o w y m t e r m i n e m . ale poja­ wia się iridodonesis. takie j a k z a ć m a . chociaż rozpo­ znanie jest łatwe. występująca przy cukrzycy. Często wiele informacji sugerujących do­ starcza także opis zwierzęcia. s t ą d d e c y z j a o m ó w i e n i a jej w tym rozdziale. 2 ) .Rozdział 8 Soczewka C h o r o b y s o c z e w k i . a postępowanie obejmuje eks­ trakcję.p o j a w i a się z a c z e r w i e n i e n i e z p o d n i e s i o ­ n y m ciśnieniem i obszarem bezsoczewkowym w k s z t a ł c i e p ó ł k s i ę ż y c a . 8 .w t e d y t r u d n o je z i d e n t y f i k o w a ć . W i n n y c h p r z y p a d k a c h s o c z e w k a u l e g a cał­ kowitemu zwichnięciu do przedniej komory. Nierzadko myli stosun­ k o w o częste występowanie jaskry wtórnie do .z c o f n i ę c i e m się s o c z e w k i za t ę c z ó w k ę . M o ż n a z a u w a ż y ć odbicie światła. gdzie soczewka dotyka nabłonka tylnego ro­ gówki. ż e p o j a w i a się o n o t a k ż e u i n n y c h r a s n i ż teriery. to z w i c h n i ę c i e s o c z e w k i i jej u s z k o d z e ­ n i e . co tylko u ł a t w i r o z p o z n a n i e . Objawy zwichnięcia soczewki: • jest dobrze w i d o c z n a w przedniej k o m o r z e . z o b s z a r e m b e z s o c z e w k o w y m w kształcie p ó ł k s i ę ż y c a . ale w t y m r o z d z i a l e z w r ó c i się uwagę na konsekwencje pęknięcia torebki so­ czewki. Jedyną ostrą zmianą soczewki. l e c z dla w ł a ś c i c i e l i s t a n o w i w y s t a r c z a j ą c y p o ­ wód. 8 . d l a t e g o n a g l e pojawiający się b ó l o k a lub d y s k o m f o r t p o w i n i e n zwrócić uwagę na ewentualne zwichnięcie so­ czewki. W niektórych doniesieniach z a ć m a nie p o j a w i a się w k a t e g o r i i n a g ł y c h p r z y p a d k ó w . O m ó w i o n o ją także. Częściej p o j a w i a j ą c e się u s z k o d z e n i e o p i s a ­ no w c z e ś n i e j j a k o p o w i k ł a n i e w czasie p e r f o r a ­ cji gałki o c z n e j . p o n i e w a ż o b ­ szar b e z s o c z e w k o w y w kształcie p ó ł k s i ę ż y c a nie jest taki wyrazisty. k t ó r e w y m a g a j ą nagłej inter­ w e n c j i .1 Zwichnięcie soczewki ® Najbardziej oczywisty nagły przypadek to zwichnięcie soczewki. Ma wyjątkowo charakte­ rystyczny wygląd i łatwo je na długo zapamię­ tać.

8. Uwaga: odbijane światło często podkreśla soczewkę w przedniej komorze. R o z r ó ż n i e n i e . • pozostałości ciała szklistego w c h o d z ą c e do cieczy wodnistej. natomiast zwichnięcie s o c z e w k i m o ż e p o j a w i ć się w t ó r n i e n a s k u t e k jaskry. Dlatego postępowanie w przypadku z w i c h n i ę c i a s o c z e w k i nie z a w s z e p o l e g a n a lent e k t o m i i . k t ó r a s p o ­ wodowała wodoocze. N a l e ż y w szczególności zwrócić uwagę na: • p o z y c j ę s o c z e w k i . Ryc. Q1 A x l / 1 . • możliwy obszar obrzęku rogówki w środko­ wej części sugeruje obecne lub wcześniejsze zwichnięcie soczewki do przodu. 7. • w przedniej komorze mogą pływać fragmenty ciała szklistego. • jaskra z zamkniętym kątem przesączania. c z y z w i c h n i ę c i e s o c z e w k i w y s t ą ­ piło z p o w o d u jaskry. • pęknięcie błony Descemeta. musi zatem mieć inną p r z y c z y n ę . • r o z m i a r gałki ocznej . dokładnego badania gałki ocznej. • jakiekolwiek objawy nadwichnięcia w dru­ gim oku. które po- . czy j a s k r a jest s k u t k i e m z w i c h n i ę ­ cia s o c z e w k i .1) / Nadwichnięcie soczewki.o b e c n o ś ć p r ą ż k ó w H a aba lub pęknięć błony Descemeta.t ę c z ó w k o w y m n a skutek p i e r w o t n e g o nie­ d o r o z w o j u k ą t a p r z e s ą c z a n i a lub o b e c n o ś ć z r o ­ s t ó w p r z e d n i c h n a o b w o d z i e n a s k u t e k uveitis. u s u n i ę c i e s o c z e w k i nie p o p r a w i o b j a w ó w w o k u . n a l e ż y z a s t o s o w a ć w i ą z k ę światła z l a m p y szczelino­ wej. Jeśli d o j d z i e do z w i c h n i ę c i a z p o w o d u p o w i ę k s z e n i a gałki o c z n e j . polega na postawieniu dwóch pytań: • C z y istnieje i n n a p r z y c z y n a j a s k r y n i ż z w i c h ­ nięcie s o c z e w k i ? • Jaka jest pierwotna choroba oka . 75 Objawy pierwotnego zwichnięcia: • soczewka w przedniej komorze oka. • rasy . J a s k r a .m o ż e to b y ć z m i a n a w kącie r o g ó w k o w o . • rasy predysponowane do jaskry (patrz tab.j e ś l i to m o ż l i w e .terier i border collie. ".Soczewka Objawy nadwichnięcia: • obszar bezsoczewkowy w kształcie półksiężyca.1 zwichnięcia soczewki. \ \ Objawy wtórnego zwichnięcia: • jaskra z powiększoną gałką oczną.przerwanie o b w ó d k i rzęskowej czy powiększenie gałki ocznej na skutek jaskry? Odpowiedź wymaga.

p o n i e w a ż p o k a z u j e istotę pierwotnej p r z y ­ c z y n y z a p a l e n i a w e w n ą t r z g a ł k o w e g o (patrz r o z d z . c z y z a ć m a jest w t ó r n a d o c u k r z y c y : w k a ż d y m jej p r z y p a d k u p o w i n n o się w y k o n a ć p e ł n ą m o r ­ fologię i b i o c h e m i ę o s o c z a p r z e d z a b i e g i e m o p e ­ racyjnym. ż e n i e j e s t t o t y p o w e z a p a l e n i e f a k o a n a f i laktyczne. 6 ) . Encephalitozoon cuniculi. Zaburzenia w zdolności widzenia są pierwszym objawem. 8. Jeśli n i e m a s z k ł a p o w i ę k s z a j ą c e g o .2 Zaćma cukrzycowa ® Jak zwrócono już uwagę. Nale­ ży o d r ó ż n i ć to od uveitis w y w o ł a n e g o p r z e z Pasteurella multocida. ale n i e k i e d y w ł a ś c i c i e l e nie potrafią rozpoznać wczesnych objawów zmętnienia soczewki u zwierzęcia. w a g ę o c e n y całego o k a . U kota zwichnięcie soczewki prawie zawsze n a s t ę p u j e na s k u t e k j a s k r y . Powiększona gałka oczna z ostrym zwichnięciem soczewki sugeruje wtórne zwichnięcie soczewki. Pozwala to na m e t a b o l i z o w a n i e d o d a t k o w e j g l u k o z y p r z e z en­ z y m r e d u k t a z ę a l d o z y . p o raz kolejny. który zauważają. ale p o ł ą c z e n i e go z i n n y m i n i e p r a w i d ł o ­ w o ś c i a m i p o k a z u j e . a zaćma drugim. p o ­ nieważ ma małe powinowactwo do substratu. Dlatego w k a ż d y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a r o g ó w k i w a ż n e jest. lecz bardziej zapalenie fakolityczne z białym centrum w przedniej komorze. k t ó r y p o w o d u j e g r a d i e n t stężeń p r z e z błonę komórkową. W większości tych przypadków p ę k n i ę c i e torebki s o c z e w k i z p o w o d u penetrują­ c e g o ciała o b c e g o o d p o w i a d a z a u w o l n i e n i e k o ­ ry soczewki. prowadzący do obrzęku w ł ó k i e n s o c z e w k i i n i e o d w r a c a l n e g o jej z m ę t ­ . k t ó r e t a k ż e m o ż e p o w o d o ­ wać biały ropny osad zapalny. W przypad­ ku mało spostrzegawczych właścicieli zaćma może być według nich pierwszym objawem. Rozważanie to jednak wychodzi poza temat tego opracowania. Najczęściej jest to skutek wbicia ciernia l u b u r a z u gałki s p o w o d o w a n e g o p a z u ­ rem kota. k t ó r a n o r m a l n i e n i e jest a k t y w n a w o b e c c u k r u w m a ł y c h stężeniach. Znacznie podwyższone poziomy g l u k o z y w s o c z e w c e z m i e n i a j ą k l a s y c z n e szlaki metaboliczne Ebdena Myerhoffa. W jednym interesującym przypadku uraz w obrębie samej soczewki powoduje pęknięcie t o r e b k i . w o d u j e n a p ł y w od tyłu cieczy wodnistej do zrębu rogówki w miejscu pęknięcia błony granicznej tylnej.alkohol. podczas g d y o b j a w y poliurii. p r z e n o s z o ­ nego transowarialnie z matki na p o t o m s t w o w macicy. W y d a ­ j e się. W pewnych okolicznościach larwy pierwotniaka rozrywają torebkę i dochodzi do zapalenia błony naczyniowej soczewki. a n i e s k u p i a n i a się tylko na o c z y w i ­ stych w a d a c h . L e c z e n i e p o l e g a n a z a s t o s o w a n i u lentektomii przez ekstrakcję zewnątrztorebkową lub o b e c n i e częściej w y k o n y w a n ą f a k o e m u l s y f i k a cję. R e d u k t a z a a l d o z y z a m i e n i a g l u k o z ę w sorbitol . W a ż n y m c z y n n i k i e m tutaj j e s t r o z p o z n a n i e . Z w i ą z e k z uveitis jest r ó w n i e ż z n a ­ czący.z a p a l e n i e l u b n o w o t w ó r .76 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt n i e n i a . umożliwiając obserwację pęk­ n i ę c i a t o r e b k i lub jej p e r f o r a c j ę ) . polidypsji przeo c z a j ą lub ignorują. u którego można odnaleźć pierwotniaka paso­ ż y t u j ą c e g o . w wykryciu zranienia p o m a g a fluorescencja jak z l a m p y W o o d a w c i e m n y m p o m i e s z c z e n i u (so­ czewka w p e w n y m stopniu powoduje sama autofluorescencję. uveitis lub ( r z a d k o ) u r a z u (Olivero i in.j e s t t a k w uveitis w y w o ł a n y m z m i a n a ­ mi soczewki u m ł o d e g o dorosłego królika.3 Pęknięcie torebki soczewki i fakolityczne zapalenie jagodówki {uveitis phacoanaphilactica)® G d y dojdzie do urazu soczewki o ciężkim prze­ biegu i doprowadzi do uwolnienia białek so­ c z e w k i . 1991). może dziwić włącze­ nie j a k i e g o k o l w i e k r o d z a j u z a ć m y d o k a t e g o r i i n a g ł y c h p r z y p a d k ó w . p o n i e w a ż z w i e r z ą t t y c h p r z e w a ż n i e nie z g ł a s z a 8. k t ó r e o k r e ś l a się m i a n e m f a k o a n a f i l a k tycznym lub fakolitycznym zapaleniem błony naczyniowej. aby określić przednią powierzchnię torebki so­ c z e w k i . Z a ć m a m o ż e p o j a w i ć się j e d ­ nak bardzo szybko u zwierząt z niekontrolowa­ ną cukrzycą. M e c h a n i z m p r z e r w a ­ nia o b w ó d k i r z ę s k o w e j z p o w o d u uveitis nie jest jasny. przez rogówkę. W t a k i m p r z y p a d k u o p e ­ rację u s u n i ę c i a z w i c h n i ę t e j s o c z e w k i n i e p o w i n ­ n o w y k o n y w a ć się b e z w c z e ś n i e j s z e g o m i e j s c o ­ w e g o i ogólnego leczenia środkami przeciwza­ palnymi. • każde inne objawy choroby wywołujące ja­ skrę . w o k u u w i d o c z n i ą się z m i a n y anafilakt y c z n e . a t a k ż e istniejący j u ż stan w p r z e d n i m o d c i n k u gałki ocznej.

W w i e l u s y t u a c j a c h p o w s t a j e ostre uveitis z wtórną jaskrą. miejscowo d e k s a m e t a z o n lub octan prednisolonu 3 . podczas gdy lecze­ nie f a r m a k o l o g i c z n e l e k a m i p r z e c i w z a p a l n y m i m o ż e wystarczać tylko w ł a g o d n y c h przypad­ k a c h .Soczewka się j a k o n a g ł e p r z y p a d k i . . Usunięcie soczewki na tym etapie przez fakoemulsyfikację jest p r a w d o p o d o b n i e 77 najlepszym rozwiązaniem. W w y n i k u p ę k n i ę c i a s o c z e w k i z a l e c a się in­ tensywną terapię przeciwzapalną.4 ra­ zy dziennie. p o n i e w a ż s ą t o c h o r o ­ by o p r z e b i e g u p r z e w l e k ł y m . dlatego usunięcie soczewki przez fakoemulsyfikację jest w t e d y postępowa­ niem leczniczym.

Odwarstwienie siatkówki z nadciśnieniem rokuje pomyślnie. T y p o w e c e c h y o d w a r s t w i e n i a s i a t k ó w k i p o ­ k a z a n o na r y c . włącznie z wgłębieniem twardówki. Z tego p o w o d u konieczne jest pełne ba­ danie oka. ponieważ rzadziej występuje całkowite wyleczenie. takiej j a k z e s p ó ł j a g o d ó w k o w o -skórny (choroba Vogta-Koyanagiego-Harady. aby uwidocznić o b w o d o w ą siatkówkę. lecz także m o g ą towarzyszyć uogólnionej chorobie autoimmun o l o g i c z n e j . 1. V K H ) . ponieważ z czasem dochodzi do zaniku siatkówki. 3. Leczenie uveitis prednisolonem doustnie. M o ż e powstać na skutek uszkodzeń w gałce o c z n e j . 4. takich j a k g u z w p r z e s t r z e n i z a g a ł k o w e j . C z a s a m i p r ó b a b a d a n i a m o ż e b y ć trudna. Wykluczenie choroby ogólnej (nadciśnienia. częściej u k o t a n i ż u p s a . Niekiedy innymi przy­ czynami mogą być nieprawidłowości budowy gałki o c z n e j . Zmiany w oku prowadzące do odwar­ s t w i e n i a m o g ą b y ć c z ę ś c i ą c h o r o b y o g ó l n e j . t a k i e g o j a k d y s p l a z j a siat­ kówki u bedlington i sealyham terrierów lub a n o m a l i a o k a o w c z a r k ó w collie i B o r d e r collie.) 4. Długotrwałe odwarstwienie przed rozpoznaniem rokuje niepomyślnie. źródła zapalenia itp. 2. P r z y c z y n ą m o ż e b y ć kilka c h o ­ rób o g ó l n y c h l u b c h o r ó b o k a . takie j a k a n o m a l i e ciała szklistego. 1. Wykonanie pełnego badania okulistycznego. Odwarstwienie siatkówki z zapaleniem tylnej części błony naczyniowej rokuje niepomyślnie. 9.czy jest przedarciowe (z przedarciem siatkówki). D l a t e g o k l u c z o w e j e s t roztrzygnięcie. Ocena odwarstwienia . Rokowanie w odwarstwieniu siatkówki. ta­ kiej j a k z a p a l e n i e t y l n e g o o d c i n k a b ł o n y n a c z y ­ niowej. S a m o nadciśnienie towarzyszące przewlekłej niewydolności nerek albo nadczynność tarczy­ cy. 9. to c h o r o b y .1. p o n i e ­ waż intensywny krwotok utrudnia rozpoznanie na podstawie samego oglądu.1 i w tab. g d y p o j a w i się o b u s t r o n n i e z g w a ł t o w n ą u t r a t ą w i d z e n i a . k t ó r e m o g ą b y ć t a k ż e p o w o d e m o d w a r s t w i e n i a siat­ kówki. s i a t k ó w k i . Powstają samoistnie. Leczenie nadciśnienia amlodypiną doustnie. j a k i e s c h o r z e n i e m o ż e p o w o - Etapy leczenia nagłego odwarstwienia siatkówki. 3. 5. dować odwarstwienie. .Rozdział 9 Siatkówka i ciało szkliste 9. W takich przy­ padkach U S G oka dostarcza cennych informa­ cji. O d ­ w a r s t w i e n i e s i a t k ó w k i m o ż e p o j a w i ć się t a k ż e jako część rozpoznanego zespołu chorób oka u s p e c y f i c z n e j r a s y . ponieważ leczenie farmakologiczne często prowadzi do repozycji. w którym występuje okołogałkowa utra­ ta pigmentacji (odbarwienie i bielactwo). Odwarstwienie przedarciowe trudniej leczyć niż nieprzedarciowe. gdzie wiele uszkodzeń prowadzi do odwarstwienia. czy też nieprzedarciowe. 2. t a r c z y n e r w u w z r o k o w e g o l u b siat­ kówki.1 Odwarstwienie siatkówki Odwarstwienie siatkówki jest nagłym przypad­ k i e m .

(c) częściowe odwarstwienie z dysplazją siatkówki.) wys ę< zc~ ędzy nerwową częścią siatkówki a NBS* przerwanie siatkówki powoduje odwarstwienie c r . Patogeneza odwarstwienia odwarstwienie wysiękowe odwarstwienie przedarciowe odwarstwienie na skutek pociągania Rozpoznanie różnicowe odwarstwienie wysiękowe odwarstwienie przedarciowe odwarstwienie na skutek pociągania * nabłonek barwnikowy siatkówki (przyp. tłum. ciałem szklistym odciąga Ą 'i'.a . (b) odwarstwienie z odczepieniem.a e" e ołony naczyniowej. . pozapalne . 9.1 (a) Całkowite lejkowate odwarstwienie siatkówki widoczne przez źrenicę.Siatkówka i ciało szkliste 79 odwarstwienie z odczepieniem widok dna oka w oftalmoskopie zwiększony odblask tapety (siatkówka jest nieobecna i nie absorbuje światła) odwarstwienie siatkówki z jej przyczepem w rąbku zębatym (b) fałd siatkówki Ryc.= _-=C 5-e ocwarstwienie związane z zaćmą cze/załą _-=. (d) częściowe odwarstwienie ze szczeliną nerwu wzrokowego. 9.vą część siatkówki :a.:: . Tab.1 Rozpoznanie różnicowe w odwarstwieniu siatkówki. : c e .

Z a ć m a i zwich­ nięcie soczewki m o ż e p o w o d o w a ć przerwanie siatkówki. Z w y r o d n i e n i e ciała s z k l i s t e g o . takim jak nadciśnienie. dopóki nie przestało widzieć drugie oko i zwierzę całkowi­ cie n i e o ś l e p ł o . O d n o ś n i e d o s a m e j gałki o c z n e j o d w a r s t w i e n i e m o ż e p o j a w i ć się p r z y szczelinie brodawki n e r w u wzrokowego. Kiedy u w y p u k l a się o n o do p r z o d u w k i e r u n k u ciała szklistego. P r z e d a r c i o ­ we odwarstwienie siatkówki. najczęściej pojawia się p o m i ę d z y n e r w o w ą c z ę ś c i ą a n a b ł o n k i e m b a r w n i k o w y m siatkówki. Może jednak spowodować przerwanie siatków­ k i n a o b w o d z i e . m o ż e p r o w a d z i ć d o k a w i t a c j i c i a ł a s z k l i ­ s t e g o z u p ł y n n i a n i e m (synchisis scintillans . jeśli połączenie po­ m i ę d z y tymi d w i e m a strukturami jest słabe. 9. Z w i ą z e k p o m i ę d z y c i a ł e m s z k l i s t y m a siat­ k ó w k ą j e s t w a ż n y dla p o d t r z y m a n i a p r a w i d ł o ­ w e g o p o ł o ż e n i a s i a t k ó w k i . natomiast odwarstwienie siatkówki m o ż e b y ć powikłaniem po operacji z a ć m y u zwierząt. że s i a t k ó w k a u m i e s z c z o n a jest do p r z o d u w s t o s u n k u do p r a w i d ł o w e g o p o ­ łożenia. Stosując b i n o k u l a r ny oftalmoskop pośredni umieszczony na gło­ wie. l u b z p o w o d u u r a z u . Jak zauważono powyżej. g d y ciśnienie k r w i m i e ­ r z y się z a r ó w n o z a p o m o c ą s f i g m o m a n o m e t r u o s c y l o s k o p o w e g o lub d o p p l e r e m . Z m i a n ę t ę n a l e ­ ż y o d r ó ż n i ć o d c i a ł e k g w i e ź d z i s t y c h w ciele s z k l i s t y m (asteroid hyalosis) i t y l n e g o o d w a r ­ stwienia siatkówki. N a l e ż y p o d a ć m i e j s c o w o działający anestetyk do o k a i z a g ł ę b nikiem twardówki delikatnie popchnąć gałkę o c z n ą d o w e w n ą t r z z a rąbek. Za p o m o c ą b i n o k u l a r n e g o o f t a l m o s k o p u pośrednie­ go uzyskujemy trójwymiarowy obraz siatkówki pokazujący wyraźnie odwarstwienie.625 m g d z i e n n i e ) często powoduje repozycję siatkówki i zacho­ w u j e w i d z e n i e . r ó w n i e ż o b j a w i a j ą się w słabych punktach siatkówki. W tym przypadku zawodzi p r z y c z e p ciała s z k l i s t e g o d o w e w n ę t r z n e j siat­ k ó w k i . r o z c i ą g a j ą c się o d ś r o d k a . A m l o d y p i n a u k o t a (0. u których można zauważyć pęcherzowe odwar­ stwienie siatkówki (Martin 1999). jak i drugiego oka z nie­ dawnym odwarstwieniem. że jedno o d w a r s t w i e n i e p o p r z e d z a ł o d r u g i e . k t ó r y j a k o sto­ s u n k o w o tani p o w i n i e n b y ć d o s t ę p n y w k a ż d e j większej praktyce do monitorowania ciśnienia krwi podczas znieczulenia. Niektóre odwarstwienia współistnieją z pro­ blemem ogólnym. jak również do roz­ poznawania retinopatii nadciśnieniowej. Przy oftalmoskopii siatkówkę można z a o b s e r w o w a ć w o g n i s k u tylko za p o m o c ą b e z ­ pośredniego oftalmoskopu w ustawieniu powy­ żej 0 D. k t ó r a o b j a w i a się u t r a t ą w a g i i t a c h y k a r d i ą . Z pewnością jednak nadal warto podejmować próby ratowa­ nia zarówno jednego. i z b a d a ć j ą p o d k ą t e m z w y r o d ­ n i e n i a lub p r z e r w a n i a s i a t k ó w k i . W s k a ż e on. wgłę­ b i e n i e w t w a r d ó w c e p o z w a l a na c a ł k o w i t e u w i ­ d o c z n i e n i e o b w o d o w e j siatkówki. częściej w tylnej części gałki o c z n e j .r o z ­ p ł y w s k r z ą c y ciała s z k l i s t e g o ) .1 Badanie zwierzęcia z odwarstwieniem siatkówki D n o o k a z ł a t w o ś c i ą b a d a się za p o m o c ą oftalmoskopu zarówno metodą bezpośrednią. ale p o d s t a w o w ą s p r a w ą j e s t tu­ taj l e c z e n i e p r z y c z y n y p i e r w o t n e j . Inną przyczyną odwarstwienia siatkówki ja­ k o n a g ł e g o p r z y p a d k u m o ż e b y ć s z y b k a infuzja płynów u zwierząt z niewydolnością nerek. związane z przerwaniem siatkówki. . przy pełnym rozszerzeniu źrenicy można z o b a c z y ć część o b w o d o w e j s i a t k ó w k i .1. k t ó r e p o j a w i a się u s t a r s z y c h z w i e ­ rząt. Nieprzedarciowe odwarstwienia występują po surowiczym przesięku do przestrzeni śródsiatk ó w k o w e j (często myląco n a z y w a n e przestrze­ n i ą p o d s i a t k ó w k o w ą ) . jest ł a t w o w i d o c z n e ( n a w e t b e z oftal­ moskopu) przez rozszerzoną źrenicę na skutek braku bodźców wzrokowych. Koty z n a d c i ś n i e n i e m często m a j ą z a a w a n s o w a n ą nie­ wydolność nerek lub m o g ą mieć n a d c z y n n o ś ć t a r c z y c y . c o daje z n a c z n e z a k ł ó c e n i a w i d z e n i a . Alternatywnie m o ż e tak być.80 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt I d e a l n ą s y t u a c j ą jest. np. i naj­ częściej p o j a w i a j ą się s p o n t a n i c z n i e w o b u oczach. co w i ą ż e się z a n a t o m i c z n y m i n i e p r a w i d ł o w o ś c i a ­ mi okolicy połączenia siatkówki z k r a w ę d z i ą brodawki nerwu wzrokowego. U w i ę k s z o ś c i z w i e r z ą t p r z e b i e g a to n i e ­ zauważenie i nie powoduje zakłóceń widzenia. ale deficyt widzenia nie został zauważony. Z reguły wygląda j a k b a r d z o cienka j e d w a b n a w o a l k a p o w i e w a j ą ­ ca za soczewką. jak i po­ średnią. k t ó r a z o ­ stała w g ł ę b i o n a . D o t e g o m o m e n t u l e c z e n i e j e s t trudne i często nieszczególnie efektywne w oku z długotrwałym odwarstwieniem.

3 Leczenie odwarstwienia siatkówki w przypadku zapalenia naczyniówki Odwarstwienie siatkówki w takich przypad­ kach jak zespół Vogta-Koyanagiego-Harady u p s ó w w i ą ż e się z e z m i a n a m i z a p a l n y m i p o ­ wodującymi nagromadzenie płynu w prze­ strzeni p o d s i a t k ó w k o w e j . 9. ale j e s t o n a n a tyle w y s o k a . R a s y . ż e w d r u g i m o k u p o j a w i ą się o b j a w y c h o r o b y z w i e l o m a c e c h a m i . bernardyn. Z w i e r z ę t a z n a d c i ś n i e n i e m p o w i n n o się p r z e b a d a ć p o d k ą t e m c h o r o b y n e r e k i. t a k j a k ma to m i e j s c e w dysplazji s i a t k ó w k i l u b a n o m a l i i o k a u p s a collie.1. Zmniejszenie ciśnienia krwi ma poza tym bardzo dobry wpływ na przewlekłą niewydolność nerek. to akita. n a w e t jeśli d o j d z i e d o jej r e p o z y c j i . ale nagle odwarstwiona często odzyskuje swoje funkcje po wyleczeniu nadciśnienia. takiej j a k n a d c i ś n i e n i e . B o d e y i Micheli 1996. u któ­ rych etiologia nadciśnieniowa jest bardzo m o ­ żliwa. również pod kątem nadczynno­ ści t a r c z y c y .625 m g raz d z i e n n i e (1/85 mg tabletki a m l o d y p i n y ) i p o ­ m a g a z n a c z n i e z r e d u k o w a ć ciśnienie k r w i (Hen i k i in.25 mg (1/4 tabletki) z d o ś w i a d c z e n i a a u t o r ó w nie w y ­ wołuje efektów ubocznych. nie występuje często u p s ó w i k o t ó w . A u t o r z y u w a ż a j ą . w szczególności u kotów. W p o p r z e d n i m przypadku pozornie niezmienione oko może mieć fałdy siatkówki lub rozsiane obszary dys­ plazji. chociaż bardziej wiarygodną m e t o d ą (i bardziej kosztowną) jest p o m i a r oscylometryczny. C z a s a m i p r z e p i s y w a n i e 1/8 tablet­ ki jest niepraktyczne. p o j a w i a j ą c się z a ­ nim pęcherzowe wysiękowe odwarstwienie do­ prowadzi do całkowitego odwarstwienia. D l a k o t ó w d a w k a w y n o s i 0. U zwierząt. h u s k y syberyjski. o w c z a r e k s t a r o a n g i e l s k i i o w c z a r e k australijski (Martin 1999). gdy siatkówka jest przewlekle odwarstwiona. w drugim oku występuje świeże odwarstwienie i p o w o d u j e całkowitą ślepotę. m o ż n a u z y s k a ć p r z y d a t n e i n f o r m a c j e dzięki b a ­ daniu drugiego oka. j a k a m l o d y p i n a . Stałe p o d w y ż s z o n e wartości u psa i kota w s k a z u j ą na p r a w d o p o ­ dobieństwo odwarstwienia z nadciśnienia.2 Leczenie odwarstwienia siatkówki spowodowanego nadciśnieniem W p r z y p a d k u b r a k u c h o r o b y n e r e k lub n a d c z y n ­ ności tarczycy nadciśnienie można leczyć za po­ m o c ą b l o k e r ó w k a n a ł ó w w a p n i o w y c h takich. u k t ó r y c h m o ż e w y s t ę p o w a ć V K H . Trudno jest ocenić częstość spontanicznej repozycji siatkówki po n o r m a l i z a c j i ciśnienia k r w i . M o ż e też w y s t ą p i ć kilka o b j a w ó w p o p r z e d z a j ą c y c h . pośredni pomiar ciśnienia krwi jest klu­ c z o w y do pełnej diagnostyki. 9. który daje d o b r e w y n i k i ( B o d e y i M i c h e l i 1 9 9 6 ) . ale też aplikowanie 1. Prawidłowe w a r t o ś c i z n a j d u j ą się w o p r a c o w a n i u B o d e y a i in. Długotrwale o d w a r s t w i o n a s i a t k ó w k a m o ż e j u ż nie f u n k c j o ­ n o w a ć . Jeśli w y s t ę p u j e j e d n o s t r o n n e o d w a r s t w i e n i e . M o ż e b y ć też tak. Opisano sfigmo­ manometrie dopplerowską u psów i kotów. K r w o t o k do s i a t k ó w k i i/lub w y s i ę k n a ­ czyniowy może być widoczny na małych obsza­ r a c h p ł a s k i e g o o d w a r s t w i e n i a . Naczynia siatkówki m o ­ gą mieć kręty przebieg i wyglądać jak łańcuch kiełbasek z odcinkami zwężenia i poszerzenia n a c z y ń . często w y ­ 81 stępujące u ludzi.Siatkówka i ciało szkliste O k o z o d w a r s t w i e n i e m siatkówki powstaje ja­ k o s k u t e k n a d c i ś n i e n i a . pęcherzowe odwarstwienia siatkówki i wtórna . p r o w a d z ą c e do o d w a r s t w i e ­ nia. 1997). c h o w c h o w . W w i e ­ lu przypadkach. Często choroba występuje w n i m we w c z e ś n i e j s z e j fazie p o s t ę p u j ą c e j c h o ­ r o b y . g o l d e n retriever. ż e t e r a p i a a m l o d y p i n a daje dobre efekty u kotów z nadciśnieniowa retinopatią i chorobą nerek. G ł ó w n e objawy to nagła ślepota. chociaż taki objaw u zwierzęcia z o d w a r s t w i e ­ niem siatkówki niekoniecznie dowodzi związ­ ku p r z y c z y n o w e g o . w d r u g i m m o ż e w y s t ą p i ć szczelina lub dysplazja naczyniówki i siatkówki. z a n i m p o j a w i się cał­ kowite odwarstwienie. Należy z w r ó ­ cić u w a g ę n a r ó ż n i c e w w a r t o ś c i a c h p r a w i d ł o ­ w y c h u r ó ż n y c h ras p s ó w . s a m o y e d . Otrzymanie wiarygodnego wyniku u spokoj­ nego zwierzęcia w y m a g a czasu. seter ir­ landzki. m i m o to pomiar średniego ciśnienia krwi po­ winien być w zasięgu każdego zainteresowane­ go tym zagadnieniem lekarza weterynarii. w p r z y ­ padku kotów. szetlandzki pies pasterski. a b y w a r t o b y ł o p o d j ą ć leczenie. k t ó r a n i e p o k o i w ł a ś c i c i e l a i staje się p o w o d e m w i z y t y u lekarza. Nadciśnienie. pomiar bezpośredni wymagający dostę­ pu do tętnicy nie jest konieczny do mierzenia ciśnienia u p s ó w i k o t ó w w obecnych czasach.1. O c z y ­ wiście. 1994.

L e ­ czenie polega na podaniu itrakonazolu (Carlton i in. Vainisi i P a c k o 1 9 9 5 ) . związanego z uogólnionym zakażeniem. 9.2 Nagłe nabyte zwyrodnienie siatkówki Rozpoznanie nagłego nabytego zwyrodnienia s i a t k ó w k i ( S A R D . Pacjenci m o g ą doznać wtedy nagłej utraty wzroku. J a c o b s i in. Podczas gdy zebranie w y w i a d u na temat na­ głej u t r a t y w z r o k u j e s t d o ś ć o c z y w i s t e . W t a k i m p r z y p a d k u E R G m o ­ ż e w y d a w a ć się p o s t ę p o w a n i e m a k a d e m i c k i m . a n t y g e n o w o p o d o b ­ n y c h do cząsteczek z n a j d o w a n y c h w k o m ó r k a c h r a k a m a ł o k o m ó r k o w e g o . t o b a d a ­ nie w i e l u p r z y p a d k ó w w naszej klinice i b a d a n i a w k i l k u i n n y c h p o k a z u j ą . S t e r o i d y z a c z y n a j ą d z i a ł a ć p o 4 8 godz. ale n i e z u p e ł n e j u t r a t y w z r o k u . w których E R G potwierdza aktywność siatkówki. 1 9 9 1 . M a t t s o n i in. Niektóre zwierzęta w jednej minucie widzą. 1 9 9 7 ) . W trzeciej m e t o d z i e p ł y n p o d s i a t k ó w k o w y można usunąć przez twardówkę. U p s ó w z S A R D nie dowiedziono związku z chorobą n o w o t w o r o w ą ale u w i e l u w y s t ę p u j ą d e f e k t y na osi p o d w z g ó r z e .4 Leczenie idiopatycznego odwarstwienia siatkówki O d w a r s t w i e n i e s i a t k ó w k i . L e c z e n i e w t y c h d w ó c h p r z y p a d k a c h r ó ­ żni się w k i l k u w a ż n y c h k w e s t i a c h .9. natomiast azatiopryną w y m a g a dłuższe­ go czasu. aby twardówka z n a l a z ł a się w p o z y c j i p r z e c i w n e j od m i e j s c a o d ­ w a r s t w i e n i a p r z e z w y g i ę c i e t w a r d ó w k i . R o z p o z n a n i e m o ż n a p o s t a ­ wić na podstawie wizualizacji organizmów po­ b r a n y c h z n a k ł u c i a ciała s z k l i s t e g o l u b p r z e z określenie p o z i o m u p r z e c i w c i a ł w s u r o w i c y . sudden acquired retinal degene­ ration) o p i e r a się na w y w i a d z i e . że z m i a n y o k r e ś l a n e jako nagła utrata wzroku m o g ą zawierać dość duży wachlarz możliwości. w k t ó r y m d o ­ w i a d u j e m y się o n a g ł y m n i e w y j a ś n i o n y m u p o ­ śledzeniu widzenia i całkowitym braku aktyw­ ności siatkówki na elektroretinogramie (ERG. diatermii lub fotokoagulacji p r z e z źrenicę. Z a r y s twardówki może ulec zmianie. O c z y w i ś c i e w s z y s t k i e te m e t o d y p o w i n n y o d b y w a ć w s p e ­ cjalistycznej k l i n i c e .1). lub p r z y n a j m n i e j n i e p r a w i d ł o w o ś c i w teście s t y m u ­ lacji A C T H (Van d e r W o e r d t i in.82 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt jaskra. . electroretinogram). p r a w d o p o d o b ­ n i e w czasie k i l k u dni. czą­ steczek n a d r o d z e widzenia. Alterna­ tywnie repozycję można osiągnąć przez wyko­ nanie blizny naczyniówkowo-siatkówkowej dro­ gą krioaplikacji. p o n i e w a ż nie istnieje t y p o w e leczenie S A R D .1. Taki n a g ł y o b j a w jest j e d n a k d o ś ć rzadki. któ­ rej t o w a r z y s z y o b j a w k r ą ż ą c y c h przeciwciał. może być p r z e d a r c i o w e lub n i e p r z e d a r c i o w e (patrz. W a r t o s k o r z y s t a ć r ó w n i e ż z bardziej specjalistycznych m a t e r i a ł ó w na t e m a t chirurgii ciała szklistego i s i a t k ó w k i (Smith 1999. O d w a r s t w i e n i a p r z e d a r c i o w e najlepiej l e c z y się c h i r u r g i c z n i e j e d n ą z t r z e c h t e c h n i k . W takich przypadkach agresywna tera­ pia przeciwzapalna prednisolonem ogólnie w d a w c e 1. i należy podejrzewać centralną przy­ c z y n ę ślepoty. N i e p o z n a n o m e c h a n i z m u nagłej utraty w z r o ­ ku i n i e ma p o d o b n e j c h o r o b y u c z ł o w i e k a ani u innych zwierząt.. 1 9 9 2 ) . z n a n a j a k o retinopatia z w i ą z a n a z n o w o t w o r e m . rozdz. k t ó r e p o j a w i ł o się b e z żadnych oczywistych predyspozycji. E R G p o z w o l i ł o na p o s t a ­ w i e n i e r o z p o z n a n i a w takich p r z y p a d k a c h .5 mg/kg.p r z y s a d k a . D l a t e g o p s y z S A R D p o w i n n y przejść badania endokrynologiczne. 1. Podobna choro­ ba u c z ł o w i e k a . B a ­ d a n i e jest j e d n a k k l u c z o w e dla o d r ó ż n i e n i a p r o ­ blemów. aby następnie utracić n a stałe w z r o k . 9.5 mg/kg z a z a t i o p r y n ą 2 mg/kg j e ­ d e n r a z d z i e n n i e w d a w c e z m n i e j s z a j ą c e j się d o 0. Przyczyną odwarstwienia siatkówki m o g ą b y ć także c h o r o b y g r z y b i c z e n a skutek ziarniniak o w e g o zapalenia siatkówki lub naczyniówki. takimi m i k r o o r g a n i z m a m i j a k Crypotococcus neoformans l u b Neosporum canis. poza psem. O s t a t n i o z e s p ó ł t e c h n i k c h i r u r g i c z n y c h ciała szklistego i siatkówki stosowany w okulistyce l u d z k i e j w y k o n u j e się u p s ó w . p o j a w i a się z w ł a s z c z a w p r z y ­ p a d k u raka m a ł o k o m ó r k o w e g o płuc. t a k i e j a k z e s p ó ł C u s h i n g a . 1 9 7 6 . Większość p s ó w ostatecznie zdiagnozowanych z S A R D doznało szybko postępującej.

Rozdział 1 0

Nerw wzrokowy

10.1 Zapalenie nerwu wzrokowego ®
Z a p a l e n i e n e r w u w z r o k o w e g o o b j a w i a się n a g ł ą ślepotą, a r o z p o z n a n i e r ó ż n i c o w e o b e j m u j e n a ­ głe n a b y t e z w y r o d n i e n i e s i a t k ó w k i i o ś r o d k o w ą ślepotę. Podane cechy kliniczne pozwalają na rozpoznanie obrzęku nerwu wzrokowego. Pro­ blem polega na tym, że ocena wyglądu obrzęku g ł o w y n e r w u w z r o k o w e g o jest b a r d z o t r u d n a , jeśli n i e n i e m o ż l i w a , d o o d r ó ż n i e n i a o d o b r z ę k u brodawki, który może bvć widoczny w zmia­ nach rozrostowych, prowadzących do ślepoty

Postępowanie w nagłym zapaleniu nerwu wzrokowego. 1. Wykonanie pełnego badania okulistycznego. 2. Zwrócenie szczególnej uwagi na reakcję źrenicy na światło i swinging light test. 3. Ocena innych parametrów neurologicznych z podejrzeniem GME. 4. Kortykosteroidy ogólnie w dawce 1-2 mg/kg. Rokowanie w zapaleniu nerwu wzrokowego. 1. Czas trwania ślepoty jest ważnym objawem prognostycznym - ślepota dłuższa niż 5 dni rokuje niepomyślnie. 2. Stopień obrzęku nerwu wzrokowego i krwotoku potencjalnie źle rokują, chociaż mogą ustąpić po intensywnej terapii. 3. Stopień bladości tarczy nerwu wzrokowego jest ważnym objawem sugerującym początek zaniku siatkówki.

ośrodkowej. Ogólnie różnica polega na tym, że zapalenie nerwu wzrokowego powoduje dys­ funkcję widzenia, podczas gdy obrzęk brodaw­ ki nie, jeśli nie jest skutkiem u s z k o d z e n i a w e wnątrzczaszkowego, które dodatkowo może być przyczyną ślepoty. Obrzęk głowy nerwu w z r o k o w e g o c h a r a k t e r y z u j e się k o p u l a s t y m p o ­ większeniem brodawki wzrokowej z z a m a z a n ą nieostrą krawędzią tarczy i krwotokami na po­ w i e r z c h n i . Z d o ś w i a d c z e n i a a u t o r a k r w o t o k i na tarczy n e r w u w z r o k o w e g o są bardziej p r a w d o ­ podobne w zapaleniu n e r w u w z r o k o w e g o niż w obrzęku brodawki, chociaż w obu przypad­ kach naczynia tarczy są nastrzykane. Na dzień dzisiejszy nie m a j e d n a k o s t a t e c z n e g o d o w o d u , ż e jest t o p r a w d a . Podstawowy problem dotyczy wystąpienia innych zapalnych ognisk neurologicznych. Ko­ nieczne jest pełne badanie neurologiczne i nie­ ocenione zastosowanie tomografii komputero­ wej (TK) lub rezonansu m a g n e t y c z n e g o (MR) w celu uwidocznienia innych u s z k o d z e ń wewnątrzczaszkowych. Zapalenie nerwu wzroko­ w e g o u ludzi występuje przy stwardnieniu roz­ sianym, a u psów jako objaw ziarniniakowatego zapalenia m ó z g u i opon m ó z g o w y c h (GME, granulomatous meningoencephalitis). Dlatego warto zbadać, czy istnieją inne objawy G M E . B e z w z g l ę d u j e d n a k n a to, l e c z e n i e p o l e g a n a ogólnym podawaniu steroidów w dawkach przeciwzapalnych, niekiedy przez dłuższy czas, tak aby po odstawieniu leku nie docho­ dziło do n a w r o t ó w ślepoty. Jeśli nie ma możli­ wości wykonania elektroretinografii przez spe-

84

Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt c z y ć się z r o z r o s t e m w e w n ą t r z c z a s z k o w y m . M o ż e mieć to w p ł y w na widzenie głównie przez d w a m e c h a n i z m y . J e d n y m z n i c h jest w z r o s t ciś­ nienia śródczaszkowego, drugi to bezpośredni w p ł y w n a t r a k t y w z r o k o w e . Najczęściej w y s t ę ­ pującą chorobą powodującą nagłe zmniejszenie zdolności widzenia jest guz na poziomie skrzy­ żowania n e r w ó w wzrokowych, powodujący je­ g o k o m p r e s j ę . Najczęściej s ą t o m a k r o g r u c z o l a k i p r z y s a d k i , k t ó r e m o g ą , ale nie m u s z ą , w i ą z a ć się z z a b u r z e n i a m i h o r m o n a l n y m i i o c z y w i s t y ­ mi o b j a w a m i , j a k p o l i d y p s j a i p o l i u r i a . W s z y s t ­ kie t e w e w n ą t r z c z a s z k o w e u s z k o d z e n i a w y m a ­ gają b a d a ń zarówno neurologicznych, okuli­ stycznych, jak również onkologicznych.

cjalistę l u b T K / M R , l e k a r z w e t e r y n a r i i m u s i z a ­ chować zdolność widzenia u zwierzęcia i nic n i e traci, jeśli p o d a leki p r z e c i w z a p a l n e . Zagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego ma taki sam w p ł y w na wzrok, b e z w i d o c z n y c h zmian w dnie oka, g d y dotyczy to głowy n e r w u wzrokowego; USG obszaru zagałkowego może b a r d z o p r z y d a ć się w r o z w i ą z a n i u p r o b l e m u . Częstość występowania tego schorzenia jest ni­ ska, ale p r z y c z y n a nie j e s t j a s n a .

10.2 Ślepota centralna ®
Ś l e p o t a n i e z w i ą z a n a z c h o r o b ą gałki l u b z p o z a c z a s z k o w ą c z ę ś c i ą n e r w u w z r o k o w e g o m o ż e łą­

Wnioski

Nagłe przypadki okulistyczne to fascynująca d y s c y p l i n a , w której r z a d k o d o c h o d z i do z a g r o ­ ż e n i a życia, a z n i e s i e n i e b ó l u w w i d z ą c y m o k u jest najistotniejsze. C z ę s t o l e k a r z m u s i zająć się tym już podczas pierwszej wizyty, ponieważ przy znacznie zwężonej źrenicy najlepiej nie­ z w ł o c z n i e p o d j ą ć l e c z e n i e . Istotne jest b o w i e m zachowanie poprawnej pierwotnej pozycji po­ w i e k p r z y ich u s z k o d z e n i u . P o d o b n i e o p ó ź n i e ­ n i e w l e c z e n i u ostrej j a s k r y p r a w i e z a w s z e p r o ­ wadzi do całkowitej ślepoty. Nie zawsze spec­ jalista m u s i k o n s u l t o w a ć p r z y p a d e k , r ó w n i e d o ­ brze m o ż e to być lekarz weterynarii pierwszego kontaktu.

Najważniejsze jest z a c h o w a n i e r ó w n o w a g i w s t o p n i o w y m podejściu do tych p r o b l e m ó w , co p o k a z a n o w w i e l u d i a g r a m a c h książki, a b a r ­ dziej s z c z e g ó ł o w ą w i e d z ę z a w a r t o w tekście. P o ­ zwala ona na scementowanie i zrozumienie m e ­ c h a n i z m ó w r o z w o j u patologii p o j a w i a j ą c y c h się w chorobie, a t y m s a m y m u s p r a w n i a o p t y m a l n y schemat leczenia. M a m y nadzieję, że połączenie tych sposobów ulepszy postępowanie wetery­ naryjne w wielu nagłych przypadkach okuli­ stycznych.

David

William

2002

króliki). Jeśli n i e m a ż a d n y c h oznaczeń. ale m o ż n a z a s t o s o ­ w a ć takie s a m e kryteria. N i e w i e l k i e ssaki p r o d u ­ k u j ą m n i e j s z ą ilość łez (np. Schirmer tear test) Opakowanie należy otworzyć i wyjąć pasek z plastikowego woreczka. M o ż e mieć on kolorowy wskaźnik (Schering-Plough/Eagle V i s i o n ) . m o ż n a delikatnie t r z y m a ć p o w i e k i w p o z y c j i z a m k n i ę t e j . Test łzowy Schirmera (STT. ale t o n o m e t r S c h i o t z a m o - Tabela Friedenwalda z 1 9 5 5 r. Następnie puścić powiekę. a b y nie zgubić paska.na s u c h e z a ­ palenie rogówki i spojówek. natomiast pomię­ d z y 5 a 10 mm/min w s k a z u j ą na w c z e s n e lub nie­ w i e l k i e z m i a n y w w o d n e j w a r s t w i e filmu ł z o w e go. U n i e k t ó r y c h k o t ó w ze z d r o w ą p o w i e r z c h n i ą o k a w a r t o ś c i s ą b a r d z o m a ł e . Wartości p o n i ż e j 5 m m / m i n . Pomiar ciśnienia śródgałkowego (IOR intra-ocular pressure) tonometrem Schiotza U m a ł y c h zwierząt najlepiej jest stosować ton o m e t r a p l a n a c y j n y . że test Schirmera p o w y ż e j 15 mm/min ś w i a d c z y o p r a w i d ł o w e j p r o d u k c j i łez u kota l u b u p s a . Należy uważać. można za­ t e m uznać. Wywinąć jedną ręką dolną powiekę i umieścić pasek zagięty ponad krawędzią powieki. aby pasek nie w y p a d ł . Evans) Metody diagnostyczne w okulistyce weterynaryjnej 1. p r z y k ł a d a j ą c g o d o o p a k o w a n i a testu lub do linijki. 2. Przy odrobinie w p r a w y możliwe będzie rów­ noczesne umieszczenie dwóch pasków w obu o c z a c h i w y k o n a n i e t e s t u S c h i r m e r a w t y m sa­ m y m czasie. Wiele badań podaje różny zakres wartości prawidłowych u różnych gatunków. należy zmierzyć długość mokrego pa­ p i e r u . Jeśli zwierzę jest nadpobudliwe. Po minucie u s u w a m y go i odczytujemy wy­ nik. d l a t e g o nie­ liczne b a d a n i a d o w o d z ą z n a c z n e r ó ż n i c e w w a r ­ tościach S T T u r ó ż n y c h ras.Dodatek A (opracował T. 90 I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I 80 5 10 15 20 odczyt na skali tonometru Schiotza .

5 g. w y ż s z e wartości w s k a z u j ą n a m n i e j s z e ciśnienie śródgał­ k o w e .5 g. a także u k o t a (Miller i Pickett 1992b). 10.Metody diagnostyczne w okulistyce weterynaryjnej że również. Wartości ze skali s k o r e l o w a n o z ci­ ś n i e n i e m d z i ę k i tabeli. a b y stopa t o n o m e t r u znalazła się w ś r o d k u r o g ó w k i . p o n i e w a ż zagłębienie t w a r d ó w k i m o ż e s p o w o d o w a ć zafał­ szowanie w y n i k ó w ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e g o . T o ­ n o m e t r Schiotza jest tonometrem impresyjnym ( w g ł ę b i a j ą c y m ) . . O s o b n e o d c z y t y o b c i ą ż e n i e m 5. O b o k u k a ­ z a n o ją dla wartości 5. 1977a. w y k o ­ r z y s t u j ą c d a n e z o r y g i n a l n e j tabeli F r i e d e n w a l ­ da.0 g. Od tego czasu opublikowano wiele opracowań proponują­ c y c h z a s t o s o w a n i e r ó ż n y c h tabel dla t o n o m e t r u Schiotza p r z y b a d a n i u o k a psa (Peiffer i in. aby r o g ó w k a b y ł a u ł o ż o n a p o z i o m o . N a j l e p s z a o c e n a ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e g o to przyjęcie osi y. Należy miejscowo zakropić anestetyk na ro­ g ó w k ę . Peiffer i in. N o s zwierzęcia t r z y m a się w pozycji p i o ­ n o w e j . przy p e w n y m doświadczeniu. a m n i e j s z e w a r t o ś c i na w y s o k i e ciśnienie śródgałkowe).5 g i 10. B a d a n i a F r i e d e n w a l d a opublikowane w latach 50.0 g m o ż n a p r z e d ­ stawić w postaci w y k r e s u punktowego.5 g. 1977b). Optymalna metoda stosowania tonometru Schiotza polega na kilku pomiarach z różnym obciążeniem. 7. N a ­ stępnie u m i e s z c z a się na niej t o n o m e t r Schiotza i odczytuje wartości. W a ż n e jest. ubiegłego wieku p r z y c z y n i ł y się do p o w s t a n i a tabeli z wartościa­ 87 mi u ludzi (Friedenwald 1957). do­ kładnie określić ciśnienie śródgałkowe. 7. gdzie t w a r d o ś ć o k a jest o d w r o t ­ n i e p r o p o r c j o n a l n a d o w g ł ę b i e n i a (np. ale n a j n o w s z e w n i o s k i d o w o ­ d z ą że oryginalna tabela F r i e d e n w a l d a z 1955 ro­ ku (Friedenwald 1957) jest najdokładniejsza i m o ­ ż n a ją z a s t o s o w a ć u p s a (Miller i Pickett 1992a). co pozwala na dokładniejsze okre­ ślenie ciśnienia ś r ó d g a ł k o w e g o .

Związany z drażnieniem lub bólem w oku. B u p h t h a l m u s ( w o d o o c z e ) : p o w i ę k s z e n i e gał­ ki ocznej na skutek przewlekłej jaskry. E R G (elektroretinografia): elekrofizjologiczna m e t o d a p o m i a r u reakcji s i a t k ó w k i n a ś w i a t ł o . C z ę s t o p a ­ cjenci m a j ą przewlekłe zapalenie rogówki na skutek nadmiernej ekspozycji. silikonowej protezy. c h o w c h o w . w w i e l u p r z y ­ padkach. k t ó r y z m n i e j s z a t w o r z e n i e cieczy w o d n i s t e j p r z e z ciało r z ę s k o w e w leczeniu jaskry.j a k w o b s z a ­ r z e b e z s o c z e w k o w y m w kształcie p ó ł k s i ę ż y c a . C i a ł k a g w i e ź d z i s t e w ciele s z k l i s t y m (astero­ id hyalosis): n a g r o m a d z e n i e cholesterolu/wapnia w ciele s z k l i s t y m . lens-induced uveitis): uveitis s p o w o d o w a n e w y d o o s t a n i e m się b i a ł e k soczewki do komory przedniej. Chemosis: obrzęk spojówki. D o ł e k (faseta): z a g ł ę b i e n i e w r o g ó w c e p o k r y ­ te nabłonkiem przednim rogówki. C A I ( i n h i b i t o r a n h y d r a z y w ę g l a n o w e j . Exophthalmus (wytrzeszcz gałek ocznych): wypadnięcie gałki ocznej z oczodołu. Ectropion (wywinięcie powiek): wywinięcie p o w i e k . Egzenteracja (wypatroszenie): chirurgiczne u s u n i ę c i e gałki ocznej i s t r u k t u r z e w n ą t r z g a ł k o wych. naj­ częściej b ó l e m r o g ó w k i . n a j c z ę ś c i e j u p s ó w r a s o l b r z y m i c h . p a t r z Synchysis scintillans. Fakolityczne zapalenie jagodówki spowo­ d o w a n e s o c z e w k ą ( L I U . Ewisceracja: chirurgiczne usunięcie zawarto­ ści o c z o d o ł u z w s z c z e p i e n i e m . Descemetocoele (przepuklina rogówki): uwypuklenie błony Descemeta przez głęboki u b y t e k z r ę b u r o g ó w k i w s k u t e k u r a z u lub g ł ę b o ­ kiego wrzodu rogówki. Enukleacja: ocznej. Chalazion (gradówka): przewlekły zapalny ziarniniak powstający na skutek zatrzymania wydzieliny z gruczołów Meiboma. c z ę s t o z w i ą z a n e z n i e ­ p r a w i d ł o w y m w z r o s t e m rzęs (trichiasis). spowodowa­ ne w z r o s t e m z a w a r t o ś c i b i a ł e k w c i e c z y w o d n i ­ stej. Enophthalmus: oczodołu. car­ bonic anhydrase inhibitor): lek. widoczne po owrzodzeniu rogówki z ubytkiem zrębu. Evans) Słownik okulistyczny A f a k i a (aphakic): b e z s o c z e w k i .Dodatek B (opracował T. ta­ k i c h j a k b e r n a r d y n . B l e p h a r o s p a s m u s (skurcz p o w i e k ) : t o n i c z n y lub kloniczny skurcz mięśnia okrężnego oka. E n t r o p i o n ( p o d w i n i ę c i e p o w i e k ) : najczęściej d o t y c z y trzeciej p o w i e k i . Częste u ras b r a c h y c e f a l i c z n y c h . Efekt Tyndalla w przedniej k o m o r z e oka: r o z p r a s z a n i e cienkiej w i ą z k i ś w i a t ł a p r z y p r z e ­ chodzeniu przez przednią komorę. M o ż e b y ć d z i e l o n e n a s t o p ­ nie o d 1 d o 4 . Distichiasis (dwurzędowość rzęs): włosy ro­ snące z gruczołów Meiboma. Wskazaniem jest zakażenie oka i tkanek o c z o d o ł u i/lub n o w o t w ó r z p r z e r z u t a m i . itd. O b j a w uveitis. chirurgiczne usunięcie gałki cofnięcie gałki ocznej do .

Gonioskopia: badanie optvczne kąta tęczówkowo-rogówkowego za pomocą goniosoczewki w celu p o w i ę k s z e n i a . Przewa­ żnie na p o w i e k o w e j części s p o j ó w k i i w y w o d z ą ­ ce się z g r u c z o ł ó w M e i b o m a . a s i a t k ó w k a ma z w i ę k s z o n y o d b l a s k . B a d a n i e p r z e z d o t y k b o c z n e g o k ą t a o k a . uogólnione zaczerwienienie spojówki. g ł ó w n i e limfocytarne zapalenie rogówki spotykane w ró­ żnych postaciach u psów. Na­ leży je odróżnić od stwardnienia jądra soczewki. Katarakta (zaćma): zmętnienie soczewki. Rogówka: przezroczysta przednia część oka ł ą c z ą c a się z t w a r d ó w k ą w r ą b k u .z ostre­ g o r o p n e g o z a k a ż e n i a gruczołu M e i b o m a . s p o t y k a n e w z a p a ­ leniu błony naczyniowej i zespole H o m e r a . Limfocytarne/płazmocytarne zapalenie spo­ j ó w e k : z a p a l e n i e s p o j ó w e k często t o w a r z y s z ą c e ł u s z c z c e . L i m b u s (rąbek r o g ó w k i ) : p o ł ą c z e n i e r o g ó w ­ ki z t w a r d ó w k ą . Związane ze zwichnięciem soczewki. Ptosis: o p a d n i ę c i e p o w i e k i . W e w n ę t r z n y . P r o p t o s i s : w y p a d n i ę c i e gałki ocznej p o z a p o ­ w i e k i (patrz W y t r z e s z c z g a ł e k o c z n y c h ) . Meibomianitis: zapalenie gruczołów Meibo­ ma powodujące jakościowe zaburzenia produk­ cji łez i z w i ę k s z o n e p a r o w a n i e ł e z . I r i d o d o n e s i s : drżenie t ę c z ó w k i przy p o r u s z a ­ niu okiem (przez badającego). H y p h a e m a (krwotok do przedniej komory oka): n a g r o m a d z e n i e czerwonych ciałek krwi łub krwi w przedniej komorze oka. 89 Osad na rogówce: nagromadzenie komórek n a tylnej p o w i e r z c h n i r o g ó w k i . takich jak owczarek n i e m i e c k i i collie. Przewlekłe powierzchowne zapalenie ro­ g ó w k i (łuszczka): p o w i e r z c h o w n e . C z ę s t o w a d z i e t o w a r z y s z y w r z ó d r o g ó w k i w części ś r o d k o w e j . Patrz G l a u c o m a (jaskra). p r z e w a ż n i e z w i ą z a n y z zapaleniem tęczówki lub zapale­ n i e m t ę c z ó w k i i ciała r z ę s k o w e g o . Grudkowe zapalenie spojówek: zapalenie s p o j ó w e k o etiologii w i r u s o w e j . M i o s i s : z w ę ż e n i e źrenicy. p o w o d u ­ jące przenikanie cieczy wodnistej do zrębu ro­ g ó w k i . takich jak ze­ spół H o m e r a lub porażenie n e r w u twarzowego. Często w y ­ stępuje p r z y j a s k r z e lub u n e r w o w y c h z w i e r z ą t . p o s t ę p u j ą c a śle­ pota występująca u wielu ras p s ó w i u k o t ó w abisyńskich. C z ę s t o z w i ą z a n e z uveitis. Hypopyon: nagromadzenie ropy w przedniej k o m o r z e oka. k t ó ­ re powinny być pozbawione włosów.Słownik okulistyczny G l a u c o m a (jaskra): z w i ę k s z o n e ciśnienie śród­ g a ł k o w e . Paracenteza: pobieranie próbki cieczy wodni­ stej z p r z e d n i e j k o m o r y za p o m o c ą igły. w której g r u d k i c h ł o n n e n a d a j ą g r u d ­ k o w y w y g l ą d lub. uveitis. . m o ż e b y ć t a k ż e o b e c n y p r z y z a p a d n i ę c i u gałki ocznej. szczególnie u kotów. Lagophthalmus (niedomykalność powiek): p o w i e k i nie przylegają przy p r ó b i e ich z a m k n i ę ­ cia. Ropa najczęściej opada na dno. Swiatłowstręt: nieprawidłowa reakcja lub strach p r z e d światłem. SARD (sudden acquired retinal degeneration): ślepota c h a r a k t e r y z u j ą c a się n a g ł y m p o c z ą t k i e m i płaskim elektroretinogramem. Prążki Haaba: pęknięcia w błonie Descemeta w w y n i k u r o z c i ą g n i ę c i a gałki o c z n e j . Pannus (łuszczka): patrz Przewlekłe po­ wierzchowne zapalenie rogówki. s k ą d w y w o d z ą się cebulki włosowe. o b r z ę k i e m rogówki i mozliwvmi pęknięciami w błonie Des c e m e t a (prążki H a a b a i . P o s t ę p u j ą c y z a n i k s i a t k ó w k i ( P R A . Ostrość: z d o l n o ś ć w y r a ź n e g o w i d z e n i a szcze­ gółów obiektu. W of t a l m o s k o p i e w i d o c z n e są n a c z y n i a s i a t k ó w ­ ki. Mydriasis: rozszerzenie źrenicy. C z ę s t o o b j a w i a sie r o z s z e r z o n ą ź r e n i ­ cą. wypełniając dolny kąt przedniej komory. Rozpoznanie na podstawie ERG. przyczyna nie­ znana. Plasmoma: patrz Grudkowe zapalenie spo­ jówek. w ł a g o d n i e j s z y c h p r z y p a d ­ kach. R z ę s y e k t o p o w e : w ł o s y r o s n ą c e z miejsc. P r z e w a ż n i e j a k o objaw deficytów neurologicznych. progres­ sive retinal atrophy): w r o d z o n a . n a d c i ś n i e n i e m u k o t ó w l u b u r a z e m gałki o c z n e j . H o r d e o l u m (jęczmień): j ę c z m i e ń z e w n ę t r z n y w y n i k a z r o p n e g o zakażenia gruczołu ł o j o w e g o w z d ł u ż krawędzi powieki. Ś r o d k o w a część r o g ó w k i p o d c z a s s n u m o ż e u l e ­ g a ć ekspozycji i dlatego w y s y c h a . Przeważnie z w i ą z a n e z k o a g u l o p a t i ą . b r a k i e m reakcji zrenicv na światło.

widoczne są jasne punkty spadające w dół. Znacznie głębsze u psa niż u człowieka. Sklepienie (spojówki): część spojówki. j a g o d ó w k a ) : tę­ c z ó w k a . ciało r z ę s k o w e i n a c z y n i ó w k a . . S y n c h y s i s scintillans ( r o z p ł y w s k r z ą c y ciała s z k l i s t e g o ) : u p ł y n n i a n i e ciała s z k l i s t e g o . s i w i e n i e i b i e l a c t w o z d e p i g mentacją struktur okołogałkowych i innych. V K H (zespół Vogta-Koyanagiego-Harady): wrodzona choroba autoimmunologiczna. dlatego pobranie komórek na badania cytolo­ giczne m o ż e być trudne. Stwardnienie jądra: naturalny proces starzenia soczewki p o w o d u j ą c y stwardnienie jądra soczew­ ki (wzrost w ł ó k i e n soczewki trwa całe życie). Trichiasis (nieprawidłowy wzrost rzęs): w ł o ­ sy lub rzęsy dotykają gałki ocznej i p o w o d u j ą drażnienie rogówki. Suche zapalenie rogówki i spojówki (KSC. w któ­ rej m e l a n i n a t r a k t o w a n a j e s t j a k o a n t y g e n . przewa­ żnie zawierające przylegającą tkankę naczy­ niówki. t y l n e ) : p r z y l e g a ­ nie tęczówki do rogówki lub torebki przedniej soczewki. keratoconjunctivitis sicca): z m n i e j s z o n a i l o ś c i o w a produkcja łez powodująca zmiany patologiczne rogówki i spojówki. S y n e c h i a e (zrosty: p r z e d n i e . Jeśli p o t r z ą s a m y g ł o w ą zwierzęcia. U v e a (błona naczyniowa. różowo-czerwone zabarwienie otaczającej ro­ gówki jako skutek nastrzykania gałęzi przed­ n i c h tętnic r z ę s k o w y c h . P r z e d ­ n i a b ł o n a n a c z y n i o w a : t ę c z ó w k a i ciało r z ę s k o ­ we. Z a c z e r w i e n i e n i e ciała r z ę s k o w e g o : r o z s i a n e . Staphyloma (garbiak): uwypuklenie lub wypadnięcie rogówki lub twardówki. opadnięcie p o w i e k i i z a p a d n i ę c i e gałki o c z n e j . w p r z e b i e g u cyclitis. dlatego powoduje zapalenie bło­ ny n a c z y n i o w e j .90 Słownik okulistyczny Tarsorafia: z s z y c i e k r a w ę d z i p o w i e k s z w a m i . iri­ docyclitis l u b w g ł ę b o k i m keratitis. J e s t fagocytowana. która ł ą c z y s p o j ó w k ę gałki z e s p o j ó w k ą p o w i e k i k t ó ­ r a n i e p r z y c z e p i a sie d o p o w i e k ani d o g a ł k i ocznej. najczęściej p o z i o m y m s z w e m m a t e r a c o w y m lub poziomym szwem Lemberta. Tylna błona naczyniowa: naczyniówka. n a l e ż y o d r ó ż n i ć od ciałek g w i a ź d z i s t y c h w ciele szkli­ s t y m (asteroid hyalosis). Zespół Homera: denerwacja sympatyczna oka powodująca zwężenie źrenicy. W c i a ł k a c h g w i e ź d z i s t y c h w ciele szkli­ s t y m b i a ł y o s a d m i e s z a się z c i a ł e m s z k l i s t y m i tylko w i b r u j e p o d c z a s p o t r z ą s a n i a .

3% krople 0.Elektromet Alcon Schering-Plough Alcon Polfa Warszawa Polfa Warszawa Dr Mann Pharma Dr Mann Pharma Virbac Alcon Alcon Alcon Dr Mann Pharma Polfa Warszawa Novartis Polfa Warszawa Hasco-Lek Działanie IA W W sztuczne łzy AH H H PL przeciwzaćmowe SL SL SL SL SP PGF SM IA A+/A+/A+/osmotyczne V przeciwzapalne C+/SP SP SP VSP SP SP SP regenerujące nabłonek H NSP NSP uszczelniające naczynia Atropina Azapentacen Betaksolol Betametazon Bimatoprost Brymonidyna Brynzolamid Chloramfenikol Chlorek sodu Cyklosporyna A Cyprofloksacyna Deksametazon c+/- Dekspantenol Difenhydramina Diklofenak Dobesylan wapnia .25 g tabl.5% Garasone Lumigan Alphagan Azopt Cusi Chloramphenicol Detreomycyna Detreomycyna Adsorbonac Optimmune Ciloxan Proxacin Dexamethason 0. Producent Polfarma Alcon GlaxoSmithKline Polfa Warszawa Bioton Alcon Polfa Warszawa Polfa Warszawa Polfa Warszawa Alcon Bioton Alcon Alcon Polfa Warszawa Schering-Plough Allegran Allergan Alcon Alcon Chema . Evans) Międzynarodowy spis leków Substancja czynna Acetazolamid Acyklowir Alkohol poliwinylowy Amikacyna Antazolina Nazwa preparatu Diuramid Cusiviral Zovirax Lacrimal Biodacyna Ophtalmicum Alergoftal Oftophenazol Spersallerg Atropinum sulfuricum 1% Quinax Betabion Betoptic Betoptic S Optibetol 0.3% krople krople krople krople 1 % krople 0.1% krople 0.5% krople maść 0.1% Dexamytrex Dexamytrex Tiacil Maxitrol Maxitrol Tobradex Comeregel Betadrin Naclof Difadol Calcium Dobesilate Postać 0. 3% maść 3% maść 1.5% krople 0.5% krople 0.Dodatek C (opracował T.03% krople 0.25% zawiesina 0.4% krople 0.2% krople krople 1 % maść 1 % maść 2% maść 5% krople maść 0.Elektromet Chema .1% zawiesina krople maść krople maść zawiesina krople żel krople 0.015% krople 0.3% krople 0.25 g tabl.1% krople 0.

sztuczne łzy regenerujące nabłonek.3% krople krople krople krople krople zawiesina maść krople krople 0.05% krople 0. sztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy Fluorohydrokortyzon Fluorometolon Gentamycyna Gramicydyna Hipromeloza Hydrokortyzon Hydroksypropyloguar Indometacyna Jod Karbachol Karbomer Oftagel Ketotifen Zaditen Kromoglikan disodowy Cromohexal Cromosol Cusicrom Lecrolyn Polcrom Vividrin Kwas poliakrylowy Vidisic 0.3% Gentamytrex Tiacil Deksamytrex Dicortineff Dicortineff Dicortineff .Vet Artelac Artelac Edo CL Sicca Dacrolux Tears Naturale Free Tears Naturale II Vidisept Atecortin Oxycort A Neo-Cortef 1.3% maść 0.15% krople 0.1% maść maść zawiesina zawiesina 0.05% krople 2% krople 2% krople 4% krople 2% krople 2% krople 2% krople żel Jelfa Jelfa Polfa Warszawa Polfa Warszawa Alcon Alcon Schering-Plough Polfa Warszawa Jelfa Polfa Warszawa Dr Mann Pharma Virbac Dr Mann Pharma Polfa Warszawa Jelfa Polfa Warszawa Dr Manna Pharma Dr Mann Pharma Pharm Supply Alcon Alcon Alcon Dr Mann Pharma Jelfa Jelfa Laboratories Cusi Alcon Dr Mann Pharma Pharm Supply Alcon Santen Novartis Ophtalmies Hexal AG ICN Polfa Rzeszów Alcon Santen Polfa Warszawa Dr Mann Pharma Dr Mann Pharma Vidisic EDO MP żel Dr Mann Pharma Corneregel żel Dr Mann Pharma Kwas hialuronowy Biolan Hyabak 0.32% krople 0.1% Vitreolent Miostat Postać 2% krople krople 0.1% krople krople 0.5% maść 10% krople Producent Działanie Substancja czynna Dorzolamid Emedastyna Erytromycyna Fenylefryna Fluoresceina Merck & Co IA Merck & Co IA Al eon H Alcon A+ Ursapharm SM Rose Stone Enterprises D Rose Stone Enterprises D SP SP SP SP SP SP A+ VA+ A+ A+ A+ VA+ A+ A+ A+ VA+ sztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy SP SP SP sztuczne łzy NSP przeciwzaćmowe PM sztuczne łzy H przeciwalergiczne przeciwalergiczne przeciwalergiczne przeciwalergiczne przeciwalergiczne przeciwalergiczne regenerujące nabłonek.3% krople 0.32% krople 0. sztuczni łzy regenerujące nabłonek.5% krople krople krople i maść zawiesina maść zawiesina 0.3% .Vet Gentamicin Gentamicin 0.92 Międzynarodowy spis leków Nazwa preparatu Trusopt Cosopt Emadine Cusi Erythromycin Neosynephrin-POS Paski fluoresceinowe Bio-Glo Paski fluoresceinowe Soft-Glo Cortineff Dicortineff Dicortineff Dicortineff .01% iniekcje wewnątrzgałkowe żel 0.1% zawiesina maść krople 0.Vet Flarex Flucon Garasone Gentamicin 0.1% zawiesina 0.5% Systane Indocollyre 0.15% krople Pharm Supply Pharm Supply .

3% krople Dr Mann Pharma 0.3% maść Dr Mann Pharma 0.25% krople 0.5% zawiesina Polfa Warszawa krople Polfa Warszawa 0.3% krople Dr Mann Pharma Dr Mann Pharma krople krople Polfa Warszawa krople Polfa Warszawa Alcon krople Polfa Warszawa krople krople Polfa Warszawa Novartis Ophtalmies krople 2% krople Aventis Pharma 0.1% krople Alcon 3% krople Novartis Ophtalmies 0.5% maść Jelfa zawiesina Polfa Warszawa Lek Pharmaceuticals maść proszek do przyg.5% krople 0.Międzynarodowy spis leków Substancja czynna Nazwa preparatu Hylo-Comod Laservis Vismed Xalatan Xalacom Oftaquix Histimet Lignocainum Hydrochloricum 2% Allomide Okacin Betamann Betamann Normoglaucon Oftophenazol Betadrin Alergoftal Cincol Mibalin Oculosan Tilavist Neomycinum Dicortineff .3% krople Pharm Supply 0.4% krople Novartis Ophtalmies zawiesina Jelfa maść Jelfa Alcon 1 % krople 2% krople Alcon 2% krople Polfa Warszawa krople Santen Santen krople krople Dr Mann Pharma krople Senju zawiesina Jelfa Alcon zawiesina maść Alcon 2% krople Pharm Supply Novartis Ophtalmies krople krople Novartis Ophtalmies Dr Mann Pharma krople 0.Vet Bivacyn Bivacyn Dicortineff Dicortineff Maxitrol Maxitrol Neo-Cortef 1.005% krople krople 0.5% Chibroxin Floxal Floxal Novestin Atecortin Oxycort A Isopto-Carpine Isopto-Carpine Pilocarpinum 2% Fotil Fotil Forte Normoglaucon Catalin Atecortin Maxitrol Maxitrol Filmabak Oculotect Fluid Oculotect Fluid Sine Vidisept Prednisolonum 0.18% krople 0.5% Sulfanizolon Alcaine Oculotect Gel VitA-POS Sulfacetamid Sulfacetamidum Postać krople 0.1% krople Dr Mann Pharma 0. Lek Pharmaceuticals kropli + rozpuszczalnik maść Jelfa zawiesina Polfa Warszawa Alcon maść zawiesina Alcon krople Laboratories Cusi 0.5% krople Alcon żel Novartis Ophtalmies maść 10% krople Ursapharm Polpharma przeciwalergiczne C+lSL SL SL SM SM SM SM SM SM przeciwalergiczne AVAAAAAAAVAC+/C+/C+/A+/A+/PM PM PM PM PM PM przeciwzaćmowe AAAsztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy SP SP Z regenerujące rogówkę regenerujące rogówkę C+/- z .05% krople 2% roztwór Producent Ursapharm Pharm Supply Pharm Supply Pharmacia Co Pharmacia Co Santen Krka Polfa Warszawa Działanie sztuczne łzy sztuczne łzy sztuczne łzy PGF PGF C+/H Z 93 Latanoprost Lewofloksacyna Lewokabastyna Lignokaina Lodoksamid Lomefloksacyna Metypranolol Nafazolina Nedokromil Neomycyna Norfloksacyna Ofloksacyna Oksybuprokaina Oksytetracyklina Pilokarpina Pirenoksyna Polimyksyna B Poliwidon Prednizolon Proksymetakaina Retinol 0.

3% krople Tobrex 0.25% krople 0.25% krople 0.3% maść 0.004% krople Duotrav krople Posorutin 0.5% krople krople 0.25% Timohexal 0.25% Timo-Comod 0.25 % Timoptic 0.3% krople Tobrosopt Tobradex krople Travatan 0.5% krople 0.5% krople 0.1% Gel Oftan Timolol Oftan Timolol Oftensin Oftensin Timo-Comod 0.5% Timolol-POS 0.25% krople 0.05% krople Starazolin 0.5% Timoptic 0.25% krople 0.25% Timolol-POS 0.94 Międzynarodowy spis leków Nazwa preparatu Postać Producent Polfa Warszawa Polfa Warszawa Dr Mann Pharma Polfarma Pfizer Novartis Ophtalmies Alcon Alcon Polfa Warszawa Alcon Alcon Alcon Ursapharm Polfa Warszawa Polfa Warszawa Alcon Alcon Novartis Ophtalmies Santen Santen Polfarma Polfarma Ursapharm Ursapharm Hexal AG Hexal AG Hexal AG Ursapharm Ursapharm Merck & Co Merck & Co Merck & Co Merck & Co Merck & Co Santen Santen Pharmacia Corporation ICN Polfa Rzeszów Działanie C+/C+/SM SM SM SM AAAAPGF PGF uszczelniające naczynia PL PL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL regenerujące rogówkę Substancja czynna Tetryzolina Tobramycyna Trawoprost Trokserutyna Tropi kam id Tymolol Sulfacetamidum 10% H-E-C krople Sulfanizolon krople Berberil 0.005% krople Tropicamidum 0.5% krople 0.5% Timohexal 0.5% Timoptic-XE 0.5% krople 0.5% krople krople krople krople krople żel Wyciąg z krwi V A C + - H NSP SP SM - lek weterynaryjny antybiotyk chemoterapeutyk działanie na bakterie Gram+ działanie na bakterie Gramdziałanie przeciwhistaminowe lek niesteroidowy przeciwzapalny lek steroidowy działanie sympatykomimetyczne PM W IA SL PL PGF Z D działanie parasympatykomimetyczne działanie przeciwwirusowe inhibitor anhydrazy węglanowej działanie sympatykolityczne działanie parasympatykolityczne analog prostaglandyny PGF 2alfa działanie miejscowo znieczulające barwnik diagnostyczny .05% krople 0.5% krople 0.25% Timoptic-XE 0.05% krople Visine Spersallerg krople Tobrex 0.5% Tropicamidum 1 % Cusimolol Duotrav Nyolol 0.5% Cosopt Fotil Fotil Forte Xalacom Solcoseryl 0.25% krople 0.1% żel 0.5% krople 1 % krople 0.25% krople 0.5% krople 0.25% krople 0.1% Timohexal 0.1% krople 0.

co dopro­ wadzi do zapalenia. .idis.uk). Dobre miejscowe roztwory antybiotyków 0 nasilonym działaniu do stosowania u koni można sporządzić w następujący sposób: Nebcyna (tobramycyna) 4 części 40 mg/1 ml: 160 mg/4 ml Zynacef (cefuroksym) 250 mg rozpuszczone w 3 ml sterylnej wody: 250 mg/3 ml Osocze (z krwi pobranej od konia) 5 ml Roztwór zawiera 1. można otrzymać przez IDIS (www. na EDTA.3% cefuroksymu + inhibitor Jeśli osocze pobiera się działanie antykolagenazy roztwór. tobramycyny + 2. Z a w s z e poczekać m i n i m u m 5 min. po upływie tego czasu należy sporządzić nowy. dodatkowe z EDTA wzmocni 95 Roztwór należy przechowywać w lodówce 1 zużyć do 48 godz. m i ę d z y p o d a n i e m miejscowym do tego samego oka ró­ żnych leków. Jeśli t o m o ­ żliwe. przytrzymać głowę zwierzęcia zgiętą do t y ł u p r z e z m i n u t ę p o p o d a n i u l e k u . z a n i m spłynie p r z e ­ wodem nosowo-łzowym.Międzynarodowy spis leków Ogólne instrukcje podawania l e k ó w N a l e ż y p o d a w a ć tylko j e d n ą k r o p l ę d o k a ż d e g o oka.co. w przeciwnym wypadku odru­ c h o w e ł z a w i e n i e m o ż e z m y ć ś r o d e k . a b y lepiej w c h ł o n ą ł się d o t k a n e k o k a . Leki. P r z y iniekcji d o ciała s z k l i s t e g o n i e z m i e r n i e w a ­ żne jest aby nie uszkodzić soczewki.1% kolagenozy z osocza. D a w k i i n i e k c j i d o ciała s z k l i s t e g o a n t y b i o t y ­ k ó w w l e c z e n i u enophthalmitis. które nie są dostępne w d a n y m kraju..

96 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Imię [i.] Gatunek Wiek/płeć Wywiad soczewka/przednia komora .d.

takie jak ketorolak).1. aby je przyspieszyć. Test PCR może być przydatny w rozpoznaniu ze względu na trudność izolacji. takie jak żel ze sztucznymi łzami lub preparaty z kwasem hialuronowym. takie jaktrifluorotymidyna lub acyklowir. Wrzód powinien wygoić się w czasie od 7 do 10 dni. Zapalenie spojówek wywołane przez chlamydie u domowego kota krótkowłosego Zapalenie spojówek u kota często powodują chlamydie (obecna nazwa brzmi Chlamydophila felis) lub herpeswirusem kocim. który stosuje się raz dziennie. co może utrudnić szybkie gojenie wrzodu i dlatego radzi się. nastrzykaniem n a d t w a r d ó w k i i o b r z ę k i e m rogówki u walijskiego Springer W tym przypadku pomiar ciśnienia śródgałkowego jest ważny. 2. aby stosować leki chroniące powierzchnię. Jeśli gojenie opóźnia się. . Intensywne zaczerwienienie spojówki związane z owrzodzeniem rogówki u psa mieszańca po wypadku komunikacyjnym Najważniejsza jest ocena całego oka. ślepotą. Pozytywna odpowiedź na terapię wyraźnie wskazuje. Tańszym rozwiązaniem jest leczenie kota miejscowo chlortetracykliną (aureomycyna). ponieważ uraz tępy powoduje ciężkie urazy wewnątrzgałkowe. Ostra spaniela jaskra z bólem. ale nawet bez niego należy podejrzewać wysokie ciśnienie śródgałkowe. 3. Należy zwrócić uwagę. należy mechanicznie usunąć martwy nabłonek. nie zredukują ciśnienia szybko lub wystarczająco. ale równocześnie powinno się podawać antybiotyki i leki przeciwzapalne (miejscowo niesteroidowe leki. takie jak dorzolamid. wymaga intensywnej terapii miejscowej z octanem prednisolonu. ponieważ miejscowo działające leki przeciwjaskrowe. że obrzęk spojówek może uniemożliwiać zamknięcie powiek. że chlamydia jest odpowiedzialna za zapalenie. aby uniknąć trwałej ślepoty. beta-agonista timoptol lub pilokarpina. jak w tym przypadku. Uveitis z ropą w przedniej komorze oka u Jack Russel teriera Oko z głębokim hypopyon. Wcześniej należy jednak wykonać pełne badanie okulistyczne i profil hematologiczny: często bowiem zmiany zapalne śródgałkowe są objawem chłoniaka lub białaczki. natomiast odpowiedź negatywna wskazuje. Zastosowanie mannitolu w ostrej fazie jest cenne. 4. że należy zastosować miejscowo leki przeciwwirusowe.

Ostre suche zapalenie rogówki i spojówek po ogólnym podaniu sulfasalazyny Kluczowe w tym przypadku jest zaczerwienienie oka. aby go wykonać. na które należy zwrócić uwagę. aby zapobiec ponownemu pojawieniu się zmian. Test Schirmera potwierdzi to w ciągu minuty. Wypadnięcie gałki ocznej u pekińczyka (udostępnione dzięki uprzejmości dr S. tęczówki i prawdopodobnie soczewki Jest wiele spraw. 7. Zapalenie twardówki z intensywnym zaczerwienieniem oka i grudkami twardówki u rotweilera Takie intensywne zapalenie twardówki wymaga zarówno miejscowego podania steroidów. aby ułatwić repozycję gałki ocznej. . W niektórych ciężkich przypadkach cenna może być azatiopryna. jak i ogólnie prenisolonu powyżej 1 mg/kg. Usunięcie soczewki jest jedynym sposobem leczenia. 8. Perforacja gałki ocznej z uszkodzeniem rogówki. pęknięcie torebki soczewki z wydostaniem się kory do przedniej komory spowoduje ciężkie uveitis z postępującą jaskrą w większości przypadków. Wymaga się leczenia sztucznymi łzami i miejscowo cyklosporyną. którą pozostawia się na 2 tyg.M. ale musi istnieć podejrzenie.5. chociaż w wielu przypadkach leczenie nie jest skuteczne. Nadal istnieje możliwość uszkodzenia soczewki. 6. Crispin) Powinno podać się steroidy z dużą częstotliwością w celu redukcji obrzęku okołogałkowego i podtrzymać nawilżenie gałki ocznej za pomocą mokrego gazika lub dużej ilości substytutów łez w żelu. Można spodziewać się zakażenia śródgałkowego. następnie tarsorafię. Należy wykonać kantotomię boczną. które jest skutkiem ostrego całkowitego wysuszenia powierzchni. Utrata cieczy wodnistej po usunięciu ciała obcego spowoduje ciężkie zapalenie.

Przewlekłe suche zapalenie rogówki i spojówek przy barwnikowym zapaleniu rogówki Nagłym przypadkiem będzie bardziej przewlekłe suche zapalenie rogówki i spojówek. kiedy powierzchnia oka nie jest nawilżana. Należy zwrócić uwagę na obrzęk rogówki. z wyjątkiem środkowej części wrzodu. Topniejący wrzód wywołany przez Pseudomonas u kuca szetlandzkiego Ten ostry nagły przypadek wynika z aktywności metaloprotein (kolagenaz i gelatynaz) pochodzących zarówno od Pseudomonas zakażających rogówkę. który powoduje jej biały wygląd. acetylocystelna i alfa 2 makroglobuliny antyproteazy w osoczu. aby utrzymać ciągłość rogówki. Uszkodzenie rogówki jest tak znaczne. Descetocoele u West Highland White teriera Obecność uwypuklenia w centrum wrzodu świadczy o jego pogłębianiu się na dużą głębokość rogówki. takiej jak EDTA. 11. który uwidacznia się białym wyglądem rogówki Ten rodzaj wrzodu zalicza się do ostrych nagłych przypadków. Istnieje. Dlatego wymaga się częstego podawania właściwego antybiotyku (miejscowo polimyksyna/bacytracyna lub miejscowo fluorochinolony) i antykolagenazy. 10. Towarzyszy ono zapaleniu. 12.9. groźne w skutkach. przypominające nagłą ślepotę z owrzodzeniem rogówki. zagrożenie pęknięcia ściany rogówki. w którym możliwy jest obrzęk lub gromadzenie wody. W tym przypadku uszypułowany przeszczep spojówki nie wystarczy i może być konieczny przeszczep rogówkowo-twardówkowy. że pozostaje mały obszar zrębu. dlatego konieczne jest szybkie wykonanie uszypułowanego przeszczepu spojówki. Barwnikowe zapalenie rogówki może spowodować zakłócenie widzenia. Głęboki wrzód rogówki z brakiem obrzęku zrębu w środku. jak i neutrofili przywołanych do ich zniszczenia. .

krwotoki śródsiatkówkowe lub naczyniowe oraz nieprawidłowości naczyń siatkówki.nadwichniętą soczewkę można profilaktycznie usunąć podczas tego samego znieczulenia. Nawet bez niego powyższe objawy mogą wystarczyć do ostrożnego wdrożenia terapii amlodypiną w dawce 0. Zwichnięcie soczewki do przodu z widocznym równikiem soczewki przy odbiciu światła Usunięcie soczewki jest jedynym rozwiązaniem. wymagają pomiaru ciśnienia krwi. 16. Krwotoczne zapalenie nerwu wzrokowego i zapalenie naczyń siatkówki u jamnika Zapalenie nerwu wzrokowego powodujące utratę wzroku wymaga nagłego leczenia steroidami. . jest stan drugiego oka . wirusa niedoboru immunologicznego (FIV). Osady na nabłonku tylnym rogówki w zapaleniu jagodówki u kota widoczne w wiązce lampy szczelinowej Objawy uveitis w jednym oku wymagają badania przedniego i tylnego odcinka drugiego oka w celu wykrycia podobnej patologii. na którą należy zwrócić uwagę przed operacją. takie jak duże odwarstwienie. Mimo to choroba rokuje niepomyślnie. i przeprowadzić szczegółowy wywiad na temat dalekich podróży. chociaż miejscowe leczenie przeciwjaskrowe może znieść wysokie ciśnienie śródgałkowe przed wykonaniem operacji. 14. w którym aplikuje się klindamycynę. 15. Należy ponadto wziąć pod uwagę zakażenia.13. jak również wykonać pełny profil hematologiczny i biochemiczny. wirusa białaczki (FeLV. takie jak nosówka i grzybica lub zakażenie hketsjami. Retinopatia nadciśnieniowa u kota z dużym odwarstwieniem siatkówki Objawy retinopatii nadciśnieniowej. Serologia w kierunku zakaźnego zapalenia otrzewnej (FIR feline infections peritonitis). podawanymi parenteralnie w dawce 1 mg/kg. ale leczenie polega na miejscowym podawaniu steroidów z wyjątkiem ostatniego.625 mg dziennie. Inną ważną cechą. feline leukemia virus) i toksoplazmozy może być cenna.

(1990). D . J . L.Bibliografia (opracował T. C . B i r o s . 2 1 8 . N . 1 4 1 . 3. D e e g e n E. B. Veterinary ophthalmic pharma­ cology and therapeutics.R.C. . a n d L a v a c h . Epidemio­ logical s t u d y o f b l o o d p r e s s u r e i n d o m e s t i c d o g s .R. D . 37.. Wolfe. and K a k o m a . W . Crispin. Bodey. D . Vet Ophthalmol. / Small Anim Pract. T o n o m e t e r calibration. . A safe. E . G ..1 2 3 . S a u n d e r s . Color ophthalmology. B. B o d e y . A. VM P u b l i s h i n g I n c .. Veterinary ophthalmology. ( 1 9 9 6 ) Radial keratotomy and third eyelid flap: Re­ sults of a n o v e l a p p r o a c h to t r e a t m e n t of n o n ­ progressive stromal ulcers and defectsamong d o g s a n d cats. L a p p i n . Frühauf. H . Veterinary and Comparative Oph­ thalmology 6.E. R . (1984). U l c e r a t i v e Keratitis c a u s e d b y b e t a h e molytic Streptococcus equi in 11 horses.J. Gelatt. J.S. et al.C. et al. C . ( 1 9 9 9 ) . S .. 6 4 7 .R. 9 8 4 . (1990). N e w York. E . D . 7 9 0 792. F i s c h e r . R. S . Color atlas and text of equine ophthalmology. Surgical m a n a g e m e n t of equine re­ c u r r e n t uveitis w i t h single port p a r s p l a n a vit­ rectomy. 3 r d edn. ( 1 9 9 5 ) . H i r s h . Veterinary Ophthalmology 3. Microbio­ l o g y o f the c a n i n e a n d feline eye. M . A. Gelatt. Eye Surgery. K . S . Mosby-Wolfe. K a s w a n .5 0 .137-152. O h n e s o r g e . Springer-Verlag. C r y o t h e r a p y (N2O) of c a n i n e distichiasis a n d trichiasis: a n e x p e r i m e n t a l a n d clinical report. A . Evans) A C V O ( 1 9 9 6 ) .6 5 9 . 6 1 . atlas of veterinary D o l o w y . S . A ten step a p p r o a c h to client c o m m u n i c a t i o n s .. Y o u n g . a n d Slatter. Williams and Wilkins. (1987). K. Trans Am Acad Ophthal Otol.121-126.L. a n d B o e v é . B r o o k s .N. a n d Tseng. M. P o w e l l . 4 8 . G. Lippincott. 2 6 5 . F r i e d e n w a l d . / Eq Med Surg.1 4 3 . A m o d i f i e d s u b p a l p e b r a l sys­ t e m f o r t h e h o r s e . C . A n d r e w . K . 2. ( 1 9 9 2 ) . (1995). and Michell. Gerding. Kansas. ( 2 0 0 0 ) . simple treatment f o r f o l l i c u l a r c o n j u n c t i v i t i s . (1998). K . D. M. B a r n e t t .1 2 5 . E. Eisner. O c u l a r F e l i n e H e r p e s v i r u s . G . C h a m b e r s . M. (1990). Res Vet Sei.. C. 1 1 6 . e t al. ( 1 9 9 7 ) . A.9 9 3 . 57. G . Bonner Springs..R. Am J Vet Res 5 5 . ( 1 9 5 7 ) . 1244-1249. F e e n s t r a . Vet Med. A c o m p a r i s o n of direct a n d i n d i r e c t (oscillometric) m e a s u r e m e n t s of arterial b l o o d p r e s s u r e i n a n a e s t h e t i s e d d o g s . Veterinary Forum. I. a n d B a r n e t t . G a i d d o n . V e t e r i n a r y Barnett. > . G e n e t i c s C o m m i t t e e of the A m e r i c a n C o l l e g e o f V e t e r i n a r y O p h t h a l ­ mologists. 1 0 8 .2 1 9 . Feline ophthalmology. ( 1 9 9 4 ) . B a r t h r a m . A. u s i n g tail a n d l i m b cuffs. K.M. P . A . N . 2 5 .. Ocular disorders presumed to be in­ herited in purebred dogs. S. M a t t h e w s . C h a u v k i n . (1996). (1978)..D. / Small Anim Pract. H .2 6 9 . C r i s p i n . (1979). Gelatt. K . C . 110. (1994) T o x o p l a s m a g o n d i i specific a n t i b o d i e s in s e r u m a n d a q u e o u s h u m o u r of cats w i t h ex­ p e r i m e n t a l t o x o p l a s m o s i s . P A . W h a t is actually s t a i n e d by R o s e B e n g a l ? Arch Oph­ thalmol.

O c u l a r manifestations of sys­ t e m i c d i s e a s e . a n d Severin. a n d Pickett.S. Q u i n n . Guy. W . a n d G w i n .1 9 9 1 ) . 4 6 9 478. P . R . L . ( 1 9 7 7 ) . Williams and Wilkins.P. In Veterinary Ophthalmology.). ( 1 9 7 3 ) . W a l l i n . M . B . Grant. 3 . J. J Am Vet Med Assoc. Severin. Exp Eye Res. (1992). P r i n c e . 7 4 0 . 38(110). Miller. G . B . 1 1 . K. U g o m o r i ..C. (1960). (1995). J e s s e n . 6 (6). S y m p o s i u m : T h e C o r n e a l Ulcer I. . . M . P A . Mod Vet Pract. (1993). Am ] Vet Res. (1999). Mosby.L. Comparative toxicity of tetracaine. In: Nasisse. Williams a n d Wilkins. 1 2 1 5 .7 2 7 .E. 2 3 9 . S a u n d e r s . 1401-1448. (1997). N e e r . .1 0 2 5 . 7 2 2 . J. Surgical m a ­ n a g e m e n t of o c u l a r d i s e a s e . Miller.2 3 4 . London. R .2 4 4 . P. Stevens. .P. 7 Small Anim Pract. C a n i n e distichiasis. Arch Ophthalmol. J Am Anim Hosp Assoc.N. S u r g e r y of the canine posterior s e g m e n t . ed by Gelatt. A .M. J. a n d Ellis. L a v a c h . M . M . C. N . . G. 2 7 ( 5 ) . a n d Thrall. Clinical and laboratory findings in chronic conjunctivitis in cats: 91 cases ( 1 9 8 3 .98 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt N a s i s s e . D. S n y d e r . K l e i n f e l d . e d b y G e l a t t .8 3 7 .1 5 .2 0 2 . R .T. M . 1 9 9 . H e n i k . 2 2 6 . a c y c l o v i r o r b r o m o v i n y l d e o x y u r i d i n e . London 935-980. 7 1 2 . Schiotz c a l i b r a t i o n table f o r t h e c a n i n e e y e . T . J .. Nasisse. A .S. p r o p a r a c a i n e a n d c o c a i n e evaluated with primary cultures of rabbit corneal epithelial cells. G . Compendium of Contin­ uing Education. In vitro susceptibility of feline herp e s v i r u s .. 11. 14. 1881-1889. 8 3 4 . N . N . Peiffer. ( 1 9 9 0 ) . a n d Pickett. (1977). a n d V o l k . (1970). G . Thrall. Veterinary ophthalmology. N . O c u l a r ex­ foliative c y t o l o g y . W i l l i a m s a n d W i l k i n s . et al. R a m s e y . A p r i l 2 0 0 0 . 2 5 3 . (1997). L. W . Smith.M. R . R . 4 9 . Martin. P r o c 5 t h K a n K a l . D i ­ s e a s e s of t h e C a n i n e Orbit. A. P e i f f e r . C o m p a r i s o n o f t h e h u m a n a n d c a n i n e Schiotz t o n o m e t r y conversion tables in clinically normal cats. Ectopic cilia of t h e c a n i n e e y e l i d . T r e a t m e n t o f s y s t e m i c h y p e r t e n s i o n i n cats w i t h a m l o d i p i n e besylate. / Small Anim Pract. B e n j a m i n . L i p p e n c o t t . (1991). ( 1 9 8 8 ) . A n a t o m y a n d p h y s i o l o g y of the cornea of the d o g . Gelatt. Corneal diseases in felines: treat­ ments and comments. / Small Anim Pract. ( 1 9 7 7 b ) . R. 76. K . S u r g e r y of the orbit. R. / Small Anim Pract. M. Prog Vet Comp Ophthal. a n d Fox. Schmidt. J. 2 0 3 ( 6 ) .. (1992a). J. (1989). S . M . (1991). Anatomy and histology of the eye and orbit in domestic animals. R . (1994). P. D . 58(4). O l i v e r o .P. M . 17. / Am Vet Med Assoc. A. D . M a y . (1981). J .P.A. C . Effects o f t o p ­ ical anesthetics on g r o w t h of m i c r o o r g a n i s m s . G A . n o . W. 511-534. J . Problem oriented oph­ t h a l m o l o g y p a r t 4: C o r n e a l u l c e r a t i o n . P. a n d S e t o g a w a . i d o x y u r i d i n e .L. A . Helper.... G e l a t t . 2 5 .1 t o v i d a r a b i n e . ( 1 9 9 9 ) .1 0 2 0 . . D . D . Large animal ophthalmology.7 4 6 .N. 2 0 1 ( 7 ) . 469-478. M . C y t o l o g y o f t h e n o r m a l a n d i n f l a m e d c o n j u n c t i v a i n d o g s a n d cats.A. e t al. P r o c A S V O .S. L a w s o n . 20. 2 0 1 ( 1 ) .2 8 .M. a n d I s h e r w o o d . L a v a c h . 1 0 1 7 . 1 0 2 1 . B. } Am Vet Med Assoc.. R i i s . C h a r l e s C T h o m a s . a n d G e r d i n g . d i a g n o s i s a n d c a u s e s . Miller. e t al. D. (1984).P. D. trifluridine. P. 4 3 1 . 2 8 . (1999). a n d A l b e r t . .4 3 8 . P. K . 7 Am Vet Med Assoc. J. T h e d o g .1 2 6 4 . Lippencott. and Magrane. E. C . Eglitis. D . (ed.1 6 0 ..T. 1 5 8 . Trans Am Coll Vet Ophthalmol.5 1 . 10(4). H a y a s a k a . L . C a l i b r a t i o n o f the Schiotz t o n o m e t e r for the n o r m a l c a n i n e e y e . . / Am Vet Med Assoc. Canine Practice. D i e s e m . R.H a a k a n s o n . G . G u y . Clinical and histological manifesta­ tions of extraocular polymyositis of dogs. Roberts. In Veterinary Oph­ thalmology. S. 1 7 0 ( 7 ) . In: Gelatt. S. C o m p a r i s o n o f the h u m a n a n d c a n i n e Schiotz t o n o m e t r y conversion tables in clinically n o r m a l dogs. I a n d R u s k e l l . and Davidson. M .. A retrospec­ t i v e a n a l y s i s of 3 4 5 c a s e s . D . 7. 26.). Veterinary Clinics of North America.E. H o r n e r ' s s y n d r o m e : a n a t o m y . and Acosta.J. A . (ed. L . J . Mattson..G. C a n i n e e n ­ tropion. 1. ( 2 0 0 0 ) . (1966).H. Lippincott.S.7 1 5 . Spreull. Feline lens displacement.185-189. K. M. R a m s e y . T. D u t t o n . K . J Am Anim Hosp As­ soc 3 3 ( 3 ) . 37. ( 1 9 6 6 ) . p. C D . T o r o n t o . J .2 5 5 . (1992b). H a m o r . S p e i s s . Clinical features suggesting hyperadrenocorticism associated with sudden ac­ quired retinal degeneration s y n d r o m e in a d o g .M. R. K . (1977a). Polymorphonuclear leukocytes and Clinics of N o r t h A m e r i c a . . E . 5 0 .L. Compendium of Continuing Education.

D. . (1994). Vet Medí90. M a n a g e m e n t of gia n t retinal tears in d o g s .local a n d s y s t e m i c i m p l i c a t i o n s .J. S . W a l d e . a n d D a v i d s o n . 5 7 4 . Prog Vet Comp Ophthal. ( 1 9 9 7 ) .C. Feline iridal disease .C D e c k e r Inc.1 1 0 7 . D. D...P. 1(1).Bibliografia b a c t e r i a l g r o w t h o f the n o r m a l a n d m i l d l y i n f l a m e d c o n j u n c t i v a . 4 9 1 ^ 9 5 . B.A. G . Journal of the American Veterinary Medical Association 1 5 . (1987). ( 1 9 9 1 ) . Ophthalmic Res. B.. M. 7: 7 4 81.H.2 6 .I. A. Conjunctival brush cytology: evaluation of a n e w cytological collection technique in dogs and cats with a comparison to conjunctival s c r a p i n g . K. Vainisi. W i l l s . M c L a u g h l i n . W h i t l e y . (1995). S u d d e n a c q u i r e d retinal d e g e n e r a t i o n i n the d o g : Clinical a n d l a b o r a t o r y findings in 36 cases. Van der W o e r d t . Vet Clin North Am: Small Anim Pract. 2 7 ( 5 ) .D. Wolfley. ( 1 9 9 0 ) . Surgery of t h e c o r n e a . Feline Practice. M . S. (1997). 2 4 ( 1 ) .L. Packo. a n d H i r s c h . / Pediatr Ophthalmol Strabismus. W i l l i a m s . 22-30. 99 Wilkie. Update on eye disorders a m o n g pureb r e d d o g s . 1 0 6 7 . B o u n o u s . Vet Comp Ophthalmol. 401599 . S. a n d Gilger. 4 0 44.5 9 2 . 1-18. (1995). C. Excision of individual follicles for the m a n a g e m e n t o f c o n g e n i t a l distichiasis a n d l o c a l i z e d trichiasis. Nasisse. R. Atlas of opthlmology in dogs and cats. 23. 22. M . 2 2 . DA and Whittaker. I.

Petersena u bydła 8 Ból oka ostry 15-16 ..wygląd oka (kolorowa wklejka) . 49-50 .objawy 70 . leczenie choroby rogówki 27 .oka. zmiany w oku 21 Choroba New Forest Eye 9 .w nagłym wypadku 1-2 Biegunka zakaźna bydła (BVD). zmiany w oku 21 Erozja rogówki 37 F Flora bakteryjna saprofityczna spojówki kota 6 psa 6 Fluoresceina. zastosowanie w leczeniu wrzodu topniejącego 51 Encephalitozoon cuninuli 76 Erlichioza.radialna 49-50 Klej butylo-cyjano-akrylowy 47 Krwotok do przedniej komory.wygląd oka (kolorowa wklejka) E Ectropion 88 EDTA. wypadnięcie 33-35 Garbiak 54 . technika 8-11 .wodoocze 30 Jęczmień 89 K KCS (keratoconjunctivitis sicca) 28. leczenie 46.rasy psów z predyspozycją do choroby 69 . zmiany w oku 22 Ciała obce w spojówce 28 . diagnostyka 70 . leczenie 65 L Leki. optymalna droga podawania w chorobach okulistycznych 9 . zmiany w oku 21 Blokada nerwu uszno-powiekowego u koni 8 . 48 Keratoplastyka termalna 46 Keratotomia kratkowa 46 . 42-43 Keratopatia pęcherzowa. zastosowanie w okulistyce 37-40 G Gaiddona technika.podawane podspojówkowo 9 — przez kanał nosowo-łzowy 9 powiekę 9-11 — w kroplach 95 .ostra 13-14 . 89 Herpeswirus koci.Skorowidz A Atropina.Rubartha. stosowanie 67 B Badanie dużych zwierząt.w rogówce 58-60 postępowanie 60-62 Ciało szkliste. leczenie głębokich wrzodów rogówki 49-50 Gałka oczna. 43 Hipokalcemia.obszaru za zębem trzonowym 29 .leczenie 58 GME (granulomatous meningoencephalitis) 83 Gradówka 88 H Haaba prążki 14. formularz 96 . zmiany w oku 22 Homera zespół 14 Hypopyon (kolorowa wklejka) I IBK (infectious bovine keratoconjunctivitis) 9 IBR (infectious bovine rhinotracheitis).źródła i miejsce działania leków 7 C Chlamydia psittaci. zmiany w oku Irídonesis 89 Iris bombé 66 J Jaskra. rozpływ skrzący 90 Ciśnienie śródgałkowe.zmiany w oku 21.leczenie 71-73 . zmiany w oku 21 Chłoniakomięsak. zmiany w oku 22 Choroby spichrzeniowe lizosomów. pomiar 86-87 D Descemetocoele 37.

sięgający połowy grubości miąższu.keratopatia tłuszczowa 17 .wytrzeszcz 30-31 ..witaminy A. nagłe nabyte zwyrodnienie 82 . rozpraszane na rogówce 10-11 Leptospiroza.tiaminy.leczenie 81-82 .powiek 23-25 . zmiany w oku 21 .obrzęk 17-18.postępujący zanik 89 Soczewka.uszkodzenie w chorobach ogólnych 20-22 . 89 R Regeneracja komórek nabłonka rogówki. 90 W Wirus ospy u papug 11 Wrzód topniejący 50-53 . 82 Schiotza tonometr 86-87 Schirmera test 86 Seidla test 54 Siatkówka.zmiany w oku 22.penetrujące proste.i twardówki 53-54 V Vogta-Koyanagiego-Harady zespół 78.głębokość 4 0 ^ 2 SARD (sudden acquired retinal degeneration) 19. rekonstrukcja 26 .rany niepenetrujące. zmiany w oku 22 .szycie rany 24-25 . zapalenie 83-84 New Forest Eye choroba 9 Niedobór tauryny.obrąbek tłuszczowy 17 .ektopowe 16 S - .unerwienie czuciowe. schemat 7 . leczenie 49-50. 90 . hipoteza Thofta 41 Rogówka. technika wykonania płata uszypułowanego 50 Staphyloma 54 Sulfasalazyna 28 Ś Ślepota centralna 84 T Technika Gaiddona. zmiany w oku 21 Tonometr Schiotza 5. leczenie 43-44 .wypadnięcie 59 Toksoplazmoza. zmiany w oku 21 Nerw wzrokowy.etiologia 42 . pęknięcie 77 . 49-50 . 57 .rasy psów predysponowane do choroby 81 .w sprayu.torebki 58 .zaczerwienienie. 86-87 U Uraz gałki ocznej penetrujący 35-36 tępy 32-33 .głęboki. leczenie 44-46 prosty. leczenie 56-58 .trzecia. zmiany w oku 21 Ł Łuszczka 89 M Myksomatoza u królików 11 N Nadczynność kory nadnerczy. zmiany w oku 21 Niedoczynność tarczycy. zmiany w oku 22 Niewydolność nerek. leczenie 54-56 . 42 .przepuklina 37.przyczyny 78-80 . zmiany w oku 22 Rzęsy.zwichnięcie 74—76 Spojówka.odwarstwienie. fartuch ochronny 45 PRA (progressive retinal atrophy) 89 Prążki Haaba 14.górna. badanie 80-81 . leczenie 55-56 .wrzód 37-40 . leczenie głębokich wrzodów rogówki 49-50 Test łzowy Schirmera 86 . leczenie 47-^9 Rubartha choroba. czerniak 68 ..czerwone 12-15 . erozja 37 . zmiany w oku 21 Nosówka.nagromadzenie lipidów 17-18 .wygląd oka (kolorowa wklejka) ..z wypadnięciem tęczówki.tarczycy. zmiany w oku 21 O Oftalmoskopia pośrednia 4 Oko białe 17-18 .Seidla 54 Tęczówka.102 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt gojenie 42 powierzchowny powracający i przetrwałe niegojący się. rekonstrukcja 25-26 . zmiany w oku 21 .rogówki chemiczny 53 .wygląd oka (kolorowa wklejka) . dwurzędowość 16 .niedomykalność 89 .. przyczyny 14-15 P Powieka dolna.

tęczówki 63-65 .worka łzowego 28 Zespół Homera 14 .nagłego zwyrodnienia siatkówki 18-19 .zmiany w oku 22 Znieczulenie oka w nagłych przypadkach okulistycznych 7-8 Zwichnięcie soczewki 74-76 Zwierzęta egzotyczne.otrzewnej kotów.gruczołu łzowego u królików 11 . zmiany w oku 21 . leki rozszerzające 67 .mózgu i opon mózgowych ziarniniakowate 83 . leczenie 6-7 Zapalenie błony naczyniowej fakolityczne 76 leczenie 66-67 ostre 13-14 rozpoznanie 66 tylnego odcinka 65 u królików 11 u niższych kręgowców 11 wygląd oka (kolorowa wklejka) . nagłe przypadki okulistyczne 11 Ź Źrenica. nagła utrata 18-20 Z Zaćma cukrzycowa 76 Zakażenie oka. 25-27 .tętnic koni wirusowe.spojówek 13-14.rasy psów predysponowane do choroby 81 . zmiany w oku 21 . zmiany w oku 21 1 .Skorowidz Wypadnięcie gałki ocznej (kolorowa wklejka) Wyposażenie potrzebne w nagłym wypadku okulistycznym 3-5 Wzrok.tkanki oczodołu 29 .Vogta-Koyanagiego-Harady 78.mięśni żwaczy 31 .wywołane przez chlamydie (kolorowa wklejka) .rogówki i spojówki 28 .tchawicy u bydła zakaźne. 90 .

USA Thomas Ffrangcon Evans D V M M R C V S Hospital for Small Animals. Midlothian EH25 9RG. Sunshine Animal Hospital. Madingley Road. 8008 West Waters Avenue. Florida. Tampa.Veterinary Ocular Emergencies David L Williams MA VetMB PhD CertVOphthal M R C V S Department of Clinical Veterinary Medicine. UK University of Cambridge. Kathy Barrie D V M D i p A C V O Animal Eye Clinic. University of Edinburgh. The Royal (Dick) School of Veterinary Studies. Cambridge CB3 OES. UK U T T E R W O R T H E 1 N E M A N N OXFORD AUCKLAND BOSTON JOHANNESBURG MELBOURNE NEW DELHI .

Evans Redakcja wydania I polskiego Zdzisław Kiełbowicz ELSEVIER URBAN&PARTNER Elsevier Urban & Partner Wrocław .Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt David L. Williams Kathy Barrie T h o m a s F.

Thomas F Evans is published by arrangement with Elsevier Limited. wet. le by David L Williams. med. Evans) została opublikowana przez Elsevier Limited. wyd. wet. Kathy Barrie. med. Kathy Barrie. Williams. wet. Andrzej Broniek Redaktor naczelny: lek. aby w trakcie podejmowania decyzji uważnie oceniać zamieszczone w książce informacje.com www. Inowrocław . Williams. prosimy. wet. Anna Cisło-Pakuluk lek. Paweł Szłapka III III II II 69924^ Dyrektor wydawnictwa: dr n. Edyta Błażejewska Redaktorzy prowadzący: Iwona Kresak. Wrocław 2008 Redakq'a naukowa I wydania polskiego: dr n. All rights reserved ISBN 978-0-7506-3560-8 Wszelkie prawa zastrzeżone. jak również możliwość wystąpienia błędu. Małgorzata Dul-Tuszyńska Redaktor tekstu: Małgorzata Steć Konsultacja merytoryczna: lek. Butterworth-Heinemann An imprint of Elsevier Science Copyright 2 2002. Ze względu na stały postęp w naukach weterynaryjnych oraz odmienne nieraz opinie na temat leczenia. 1 (autorzy: David L. zwłaszcza prawo do przedruku i tłumaczenia na inne języki. Thomas F. Zdzisław Kiełbowicz Tłumaczenie z języka angielskiego: lek. Kathy Barrie.: (071) 330 61 61. Katarzyna Jąder Projekt okładki: Krystyna Szczepaniak ISBN 978-83-7609-045-0 Elsevier Urban & Partner ul. faks: (071) 330 61 60 biuro@elsevier. Kościuszki 29. Evans This edition of Veterinary Ocular Emergencies.pl Łamanie i przygotowanie do druku: Beata Poźniak Druk i oprawa: Druk-Intro SA. Paweł Szłapka Producent: Beata Poźniak Opracowanie skorowidza: lek. Żadna z części tej książki nie może być w jakiejkolwiek formie publikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa. Thomas F. wet. Książka Veterinary Ocular Emergencies. Dotyczy to również sporządzania fotokopii i mikrofilmów oraz przenoszenia danych do systemów komputerowych.Tvtul oryginału: Veterinary Ocular Emergencies Autorzy: David L. Elsevier Science Ltd. © Copyright for the Polish édition by Elsevier Urban & Partner. 50-011 Wrocław tel.elsevier.

2 3.5 Uszkodzenia oka w chorobach ogólnych Rozdział 3 Narządy dodatkowe oka i oczodół 3.1 W y p a d n i ę c i e l u b w y t r z e s z c z gałki o c z n e j 3.1.1 Badanie oka w nagłym przypadku 1.1 1.2 Leczenie różnego rodzaju w r z o d ó w Nagłe przypadki okulistyczne u zwierząt egzotycznych Rozdział 2 Częste zmiany w oku .2 3.Zastosowanie barwienia w okulistyce 5.6.5 3.7 Techniki badania dużych zwierząt Techniki u m o ż l i w i a j ące leczenie o c z u u d u ż y c h z w i e r z ą t do wydania polskiego VII IX XI 2.4 W s t ę p n e u w a g i na temat leczenia zakażeń oka 1.6.2 1.6 P o s t ę p o w a n i e w n a g ł y c h przypadkach okulistycznych u koni i przeżuwaczy 1.2 B o l e s n e o k o 2.3 3.3 Białe o k o 2.1 S y n d r o m c z e r w o n e g o o k a 2.3 Zapalenie tkanki oczodołu i zakażenie zagałkowe Inne zmiany wypełniające oczodół ® 20 23 23 25 28 28 28 28 28 29 30 32 32 33 35 37 37 Rozdział 4 Gałka oczna 4.2 W y p a d n i ę c i e gałki ocznej 4.3 P e n e t r u j ą c y u r a z gałki o c z n e j ® 11 Rozdział 5 Rogówka 5.5 Z n i e c z u l e n i e w n a g ł y c h przypadkach okulistycznych 1.p o d z i a ł ze w z g l ę d u na p r o b l e m 2.6 Uszkodzenia powiek Zapalenie spojówki Zapalenie worka łzowego (dacryocystitis) Ciała obce w spojówce Ostre zapalenie rogówki i spojówki Wytrzeszcz gałek ocznych 3.3 W y p o s a ż e n i e p o t r z e b n e w nagłym przypadku okulistycznym 1.6.1.1.4 N a g ł a u t r a t a w z r o k u 12 12 15 17 18 37 40 43 .1 3.6.1 U r a z t ę p y gałki o c z n e j 4.2 Z a p i s o b s e r w a c j i w n a g ł y c h przypadkach okulistycznych 1.1 Czy powstał wrzód? .Spis treści Przedmowa Przedmowa Wstęp Rozdział 1 Podstawy diagnostyki i techniki diagnozowania 1.6.4 3. W r z ó d rogówki 5.2 Trzy pytania przy wrzodzie rogówki 5.

4 Nagłe nabyte zwyrodnienie siatkówki 5.4.3 P ę k n i ę c i e t o r e b k i s o c z e w k i i fakolityczne zapalenie jagodówki (uveitis phacoanaphilactica)® Rozdział 9 S i a t k ó w k a i ciało szkliste 9.3.1 B e z p o ś r e d n i a t e r a p i a z m n i e j s z a j ą c a ciśnienie ® 7.2.3.3 6.5 Leczenie: zniesienie bólu Leczenie przeciwzapalne Leczenie: rozszerzenie źrenicy i zapobieganie tworzeniu zrostów Kolorowa wklejka Wnioski Dodatek A Dodatek B Dodatek C Bibliografia Skorowidz Metody diagnostyczne w okulistyce weterynaryjnej Słownik okulistyczny M i ę d z y n a r o d o w y spis l e k ó w 85 86 88 91 97 101 6.3.4.2 Leczenie odwarstwienia siatkówki spowodowanego nadciśnieniem Leczenie odwarstwienia siatkówki w przypadku zapalenia naczyniówki Leczenie idiopatycznego odwarstwienia siatkówki 76 78 78 80 5.3 Rozdział 8 Soczewka 8.4 6.1 Z a p a l e n i e n e r w u w z r o k o w e g o ® 10.2 Zmiany w wyglądzie tęczówki 67 67 .2 9.2 R o z p o z n a n i e : testy diagnostyczne 6.3.2 Z a ć m a c u k r z y c o w a ® 8.2.2 Ślepota centralna ® Rozdział 6 Tęczówka 6.2 Powracające i przetrwałe niegojące 44 się w r z o d y p o w i e r z c h o w n e 5.2.3.1.2.3 O w r z o d z e n i e n a s k u t e k keratopatii pęcherzowej ® 46 5.4 W r z o d y sięgające p o ł o w y grubości miąższu 47 5.3 P o s t ę p o w a n i e z c i a ł e m o b c y m perforującym rogówkę ® A n t y b i o t y k i i leki r o z s z e r z a j ą c e źrenicę w nagłych przypadkach dotyczących rogówki Rozdział 7 Jaskra 7.2 7.1 B a d a n i e z w i e r z ę c i a z odwarstwieniem siatkówki 9.3 L e c z e n i e p r o s t y c h niepenetrujących uszkodzeń rogówki 54 5.1 O b j a w y k l i n i c z n e 7.2.2 Postępowanie w przypadku ciał o b c y c h w r o g ó w c e b e z jej p e r f o r a c j i 5.1.3.3.1.1 Proste leczenie w r z o d ó w powierzchownych 43 5.2 Testy d i a g n o s t y c z n e Leczenie 7.3.4 L e c z e n i e prostych p e r f o r o w a n y c h uszkodzeń rogówki 5.2 Rozpoznanie 7.4 81 9.5 L e c z e n i e r a n r o g ó w k i z wypadnięciem tęczówki Ciała obce w rogówce ® 5.3 81 82 82 83 83 84 60 60 9.1 Z w i c h n i ę c i e s o c z e w k i ® 8.1 U w a g i w s t ę p n e 7.2 U d z i a ł i n n y c h s t r u k t u r o k a przy uszkodzeniach rogówki 54 5. descemetocoele i przetoki rogówki ® 49 Topniejący wrzód 5.1.1.1 R o z p o z n a n i e : o b j a w y k l i n i c z n e 6.3 7.1.1 Odwarstwienie siatkówki 9.1 I d e n t y f i k a c j a ciał o b c y c h w rogówce 5.1 Określenie rozmiaru uszkodzenia rogówki 53 5.2.7 U r a z c h e m i c z n y Uszkodzenia rogówki i twardówki 53 5.VI Spis treści 5.2.3 Długotrwała redukcja IOP ® Neuroprotekcja 69 69 70 70 70 71 71 71 73 74 74 76 5.6 50 53 5.1.5 G ł ę b o k i e w r z o d y .2.5 62 63 63 63 66 66 66 Rozdział 10 Nerw wzrokowy 10.1.1 Z a p a l e n i e t ę c z ó w k i (iritis) ® 6.2.4.1.

a n i e p o s i a d a j ą c y m d o ś w i a d ­ czenia t e o r e t y c z n e g o l u b p r a k t y c z n e g o w tej dziedzinie. z a w s z e n a ­ leży z a p r o p o n o w a ć k o n t a k t z e s p e c j a l i s t ą l u b prosić o d r u g ą opinię. właścicie­ la i lekarza. W i e l e z w i e r z ą t jest u b e z ­ p i e c z o n y c h . T ę publikację s t w o r z o n o . k t ó r y m o ż e l e c z y ć t y l k o specjali­ sta. t o w a ­ rzyszy jej b ó l lub potenq'alna ślepota. Jeżeli u w a ż a się. a b y le­ k a r z e w e t e r y n a r i i w o g ó l n e j p r a k t y c e lepiej s o ­ b i e radzili w n a g ł y c h p r z y p a d k a c h . d l a t e g o c e l e m t e g o o p r a c o w a n i a jest. b y j e z o b a c z y ć p o d c z a s pierwszej konsultacji. N a s z ą n a j w i ę k ­ s z ą n a d z i e j ą jest. t o t e ż z a b i e g i c h i r u r g i c z n e o p i e r a j ą się n a d e l i ­ k a t n y m o b c h o d z e n i u się z t e g o t y p u t k a n k ą z d u ż ą ilością p ł y n ó w nawadniających. a b y p o m ó c wszystkim praktykującym lekarzom mającym do czynienia z n a g ł y m i p r z y p a d k a m i w okulisty­ ce w e t e r y n a r y j n e j . O k o b e z w ą t p i e n i a jest s p e c j a l n y m n a r z ą d e m .Przedmowa Zbyt wielu lekarzy weterynarii kończy studia. mając m a ł e lub p r a w d o p o d o b n i e ż a d n e do­ świadczenie w najczęstszych nagłych przypad­ kach okulistycznych. d l a t e g o d r u g a opinia w takich p r z y ­ p a d k a c h jest k o r z y s t n a dla zwierzęcia. k t ó r e m o g ą s p o w o d o w a ć b ó l i/lub ś l e p o t ę . ż e k s i ą ż k a t a u s p r a w n i r o z p o ­ znanie oraz w s p o m o ż e leczenie nierzadko trud­ nych chorób okulistycznych u zwierząt. że c h o ­ roba o k a u z w i e r z ę c i a m o ż e b y ć p o w a ż n a . Kluczo­ wa jest praktyka na zwłokach przed pierwszym zabiegiem. że oko nie jest n a r z ą d e m . K s i ą ż k a nie zastąpi j e d n a k konsultacji w cen­ t r u m s p e c j a l i s t y c z n y m . Uczelnie weterynaryjne p r z e w a ż n i e j e k o n s u l t u j ą lecz z w y k ł e nie m a m o ­ żliwości ( n a w e t jeśli o k u l i s t y k a jest o d r ę b n y m p r z e d m i o t e m ) . Warto jednak pamiętać. Thomas Evans 2002 .

Przedmowa do wydania polskiego

Z p r a w d z i w ą satysf akq'ą p r z e d s t a w i a m p o l s k i e w y d a n i e k s i ą ż k i Postępowanie w nagłych przypad­ kach okulistycznych u zwierząt, k t ó r e u k a z u j e się n a k ł a d e m w y d a w n i c t w a Elsevier U r b a n & Part­ ner. N a p o l s k i m r y n k u k s i ę g a r s k i m jest t o p i e r w ­ sza p u b l i k a c j a t r a k t u j ą c a o p o m o c y d o r a ź n e j w stanach nagłego zagrożenia utraty widzenia u zwierząt. Udzielenie p o m o c y w n a g ł y m przy­ padku okulistycznym w y m a g a od lekarza wete­ rynarii s p e c j a l i s t y c z n e j w i e d z y i o p t y m a l n e g o postępowania zachowawczego lub operacyjne­ go. M i m o ż e w w i e l u p r z y p a d k a c h n i e z b ę d n e są k o n s u l t a c j a o k u l i s t y c z n a i l e c z e n i e s p e c j a l i ­ styczne, l e k a r z p i e r w s z e g o k o n t a k t u m u s i d y s ­ ponować dobrą znajomością nagłych stanów okulistycznych, aby odpowiednio selekcjono­ wać c h o r y c h i p o d e j m o w a ć t r a f n e d e c y z j e d o r^czące d a l s z e g o p o s t ę p o w a n i a i l e c z e n i a . N i e ­ o d p o w i e d n i a i n t e r w e n c j a l e k a r s k a l u b jej z a n i e ­ chanie p r o w a d z i c z ę s t o d o n i e o d w r a c a l n y c h zmian p a t o l o g i c z n y c h n a r z ą d u w z r o k u , s k u t k u ­ j e ograniczeniem pola widzenia lub ślepotą.

W pierwszych rozdziałach książki autorzy w przystępnej formie omawiają sposoby udzie­ lania p o m o c y w przypadkach tzw. czerwone­ go o k a , a t a k ż e o s t r e g o b ó l u i n a g ł e j ś l e p o t y u zwierząt małych i dużych. W pozostałych roz­ działach w jasny sposób przedstawiono pod­ stawy postępowania po urazach przedniego b i e g u n a g a ł k i o c z n e j i jej p r z y d a t k ó w . Z w i ę ź l e ujęte wiadomości z zakresu diagnozowania i leczenia jaskry oraz zapalenia błony naczy­ n i o w e j u z w i e r z ą t b ę d ą dla l e k a r z y k l i n i c y s t ó w bardzo pomocne w doraźnym postępowaniu zapobiegającym utracie widzenia. Wiedza za­ w a r t a w k s i ą ż c e p r z e z n a c z o n a jest n i e tylko dla s t u d e n t ó w , ale także dla l e k a r z y w e t e r y n a r i i z a j ­ m u j ą c y c h się l e c z e n i e m o g ó l n y m m a ł y c h i d u ­ żych zwierząt. Podręcznik będzie również przy­ d a t n y dla l e k a r z y r o z p o c z y n a j ą c y c h studia s p e ­ cjalizacyjne w z a k r e s i e chirurgii w e t e r y n a r y j n e j oraz c h o r ó b z w i e r z ą t m a ł y c h i d u ż y c h . Zdzisław Kiełbowicz

Wstęp

Niektórzy m o g ą sądzić, że rynek w y d a w n i c z y ob­ fituje w książki na t e m a t okulistyki weterynaryj­ nej. J e d n a k ż e kolejna pozycja z tej dziedziny poru­ sza z a r ó w n o istotne, j a k i specyficzne p r o b l e m y . Z w y k l e b o w i e m z n a l e z i e n i e p o s t ę p o w a n i a dia­ gnostycznego i terapeutycznego w n a g ł y m przy­ padku jest prawie niemożliwe. Większość tekstów w y m a g a długiej lektury, aby n a b y ć u m i e j ę t n o ś ć rozpoznania i leczenia d a n e g o schorzenia (przy­ k ł a d e m m o ż e b y ć p o s t ę p o w a n i e chirurgiczne n a powierzchni oka w przypadku np. garbiaka - patrz D o d a t e k B: s ł o w n i k o k u l i s t y c z n y lub le­ czenie farmakologiczne tylnego odcinka n p . w n a ­ głym c a ł k o w i t y m o d w a r s t w i e n i u siatkówki). P o z a t y m w i ę k s z o ś ć t e k s t ó w opisuje c h o r o b y oka anatomicznie. Właściciel j e d n a k nie przy­ chodzi ze zwierzęciem do lekarza z opisem: .Jest problem z kątem tęczówkowo-rogówkow y m " , ale r a c z e j : „ M a c z e r w o n e o k o " lub „ N a ­ gle p r z e s t a ł o w i d z i e ć " . D l a t e g o u ż y t e c z n y tekst n a t e m a t n a g ł y c h p r z y p a d k ó w m u s i dzielić p r o ­ blemy, a nie jedynie podawać zdania o struktu­ rze o k a . I d e ą t e g o t e k s t u j e s t w y p e ł n i e n i e o w e j luki n a r y n k u n a c z t e r y s p o s o b y . P i e r w s z a c z ę ś ć u m o ż l i w i a r o z p o z n a n i e i o c e n ę o b j a w ó w , takich a k c z e r w o n e , b o l e s n e lub ś l e p e o k o . N a s t ę p n i e każdy nagły przypadek okulistyczny omówio­ n o z e z w r ó c e n i e m u w a g i n a testy d i a g n o s t y c z n e i s c h e m a t leczenia. P o n a d t o o b y d w a a s p e k t y n i e zilustrowano zdjęciami, ponieważ m o ż n a je od­ naleźć w stale r o s n ą c e j liczbie w s p a n i a ł y c h atla­ sów w y d a n y c h przez Barnetta (1990, 1995), C r i s p i n a i B a r n e t t a ( 1 9 9 7 ) i W a l d e ' a (1990); bo za n o m o c ą d i a g r a m ó w d e m o n s t r u j ą c y c h plan dzia­

łania zarówno w rozpoznaniu, jak i w leczeniu. Zgodnie z intencją autorów zamieszczono rów­ nież rozsądną ilość p o d s t a w o w y c h informacji naukowych na temat patogenezy uszkodzenia oka i mechanizmów leżących u podstawy do­ brego leczenia. Dlatego tekst zawiera diagramy opisujące etapami rozpoznanie i leczenie oraz o m a w i a tło p r o c e s u c h o r o b o w e g o i d z i a ł a n i e u s p r a w n i a j ą c e l e c z e n i e . C e l o w o p o j a w i a j ą się powtórzenia informacji, ponieważ przyjęto, że każdy rozdział, któremu poświęcono dany przypadek, ma stanowić odrębną całość. M a m y b o w i e m n a d z i e j ę , że te s a m e i n f o r m a q ' e w t e k ­ ście, ale w r ó ż n y c h k o n t e k s t a c h p o m o g ą je lepiej zrozumieć i zapamiętać. Celem książki jest b o ­ w i e m jej u ż y t e c z n o ś ć i s z y b k i e u z y s k a n i e p o ­ trzebnej wiedzy. Warto również po zdiagnozowaniu przeczytać omówienie, aby poznać pod­ stawy naukowe, dzięki czemu z większym zrozumieniem można będzie leczyć w przyszło­ ści p o w t ó r n y l u b p o d o b n y p r z y p a d e k . D o ł o ż o n o starań, aby napisać tekst stylem p r z y s t ę p n y m i p r z y j a z n y m , p o n i e w a ż c e l e m tej publikacji jest prostota i jasność p r z e k a z y w a ­ n y c h i n f o r m a c j i , p o k t ó r e c h ę t n i e s i ę g a się z a ­ r ó w n o w potrzebie, jak i w wolnej chwili. Rozdział pierwszy o m a w i a podstawy dia­ gnostyki i techniki postępowania w nagłych przypadkach; rozdział drugi to przegląd często występujących chorób związanych z problema­ mi w oku; natomiast rozdziały od trzeciego do dziesiątego zawierają informacje na temat w s t ę p n e g o r o z p o z n a n i a i l e c z e n i a . W k s i ą ż c e są także trzy dodatki: Dodatek A opisuje metody

XII

Wstęp w s p o m ó c p r a c ę lekarza o g ó l n e g o , k t ó r y w k a ż ­ dej s y t u a q i zagrażającej zwierzęciu p o w i n i e n nie t y l k o p o d a ć o d p o w i e d n i e leki, l e c z t a k ż e o b o ­ w i ą z k o w o zalecić d o d a t k o w ą k o n s u l t a c j ę w celu potwierdzenia diagnozy i zastosowanej farma­ koterapii. W wielu przypadkach b o w i e m koszt leczenia l u b d ł u ż s z y czas o c z e k i w a n i a n a w i z y t ę u speq'alisty w y m a g a opieki l e k a r z a p i e r w s z e g o k o n t a k t u . T o t e ż i d e ą tej publikacji jest p r z y b l i ż e ­ nie czytelnikowi z a g a d n i e ń z dziedziny okulisty­ ki w e t e r y n a r y j n e j o r a z w y p o s a ż e n i e w w i e d z ę , która p o z w o l i n a n a t y c h m i a s t o w e z d i a g n o z o w a nie i interwenq'ę t e r a p e u t y c z n ą . Część przypadków, które bezwzględnie na­ leży skonsultować, oznaczono w tekście zna­ k i e m ® . Większości r o z d z i a ł o m p r z y p i s a n o s y m ­ b o l d o d a t k o w e j opinii o k u l i s t y c z n e j , p o n i e w a ż k o r z y ś c i z niej p ł y n ą c e p o w i n n y z a w s z e p r z y ­ ś w i e c a ć idei w ł a ś c i w e j o p i e k i m e d y c z n e j .

d i a g n o s t y c z n e (nie z a w a r t o go w g ł ó w n y m tek­ ście, p o n i e w a ż dla n i e k t ó r y c h l e k a r z y w e t e r y n a ­ rii j e s t t o w i e d z a p o d s t a w o w a , p o d c z a s g d y inni chętnie z a p o z n a j ą się n p . z t o n o m e t r e m Schiotza). D o d a t e k B to s ł o w n i k okulistyki w e t e r y n a r y j n e j , w k t ó r y m z a w a r t o w s z y s t k i e w y s t ę p u j ą c e w tek­ ście s p e c y f i c z n e n a z w y o k u l i s t y c z n e . D o d a t e k C jest i n d e k s e m l e k ó w ; u m i e s z c z o n o w n i m najczę­ ściej s t o s o w a n e ś r o d k i w c h o r o b a c h u z w i e r z ą t (ludzkie i w e t e r y n a r y j n e ) . S ł o w a krytyki m o g ą p o j a w i ć się z e s t r o n y speq'alistów, j e d n a k ż e p e w n y m u s p r a w i e d l i w i e ­ n i e m jest, że w p r a k t y c e ogólnej nie ma p o t r z e b y p o z n a n i a t a j n i k ó w leczenia z a p a l e n i a j a g o d ó w ki c z y j a s k r y . Z w i e r z ę t a , k t ó r e z m a g a j ą się z t y m p r o b l e m e m , w y m a g a j ą w i z y t y u specjalisty m a ­ jącego doświadczenie w leczeniu tego rodzaju chorób okulistycznych. Szczegółowe protokoły diagnostyczne i terapeutyczne mają jedynie

Z przedmowy do wydania polskiego biuro@elsevier. Mimo że w wielu przypadkach niezbędne są konsul­ tacja okulistyczna i leczenie specjalistyczne. ale także dla lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem ogólnym małych i du­ żych zwierząt. lekarz pierwszego kontaktu musi dysponować dobrą znajomością nagłych stanów okulistycznych. aby odpo­ wiednio selekcjonować chorych i podejmować trafne decyzje dotyczące dalsze­ go postępowania i leczenia. Udzielenie pomocy w nagłym przypadku okulistycznym wymaga od lekarza weterynarii specjalistycznej wiedzy i optymalnego postępowania zachowaw­ czego lub operacyjnego.Biblioteka Główna UWM w Olsztynie 401599 699244 Postępowanie w nagłych przypadkach okulistycznych u zwierząt Na polskim rynku księgarskim jest to pierwsza publikacja traktująca o pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia utraty widzenia u zwierząt. Podręcznik będzie również przydatny dla lekarzy rozpoczy­ nających studia specjalizacyjne w zakresie chirurgii weterynaryjnej oraz chorób zwierząt małych i dużych.com www. Wiedza zawarta w książce przeznaczona jest nie tylko dla studentów.pl ISBN 978-83-7609-045-0 9"788376"090450"> .elsevier.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->