142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 .ric).eDj'CUIlliI.B S:OO W (poo. j~ij) ~' Rm..mce olJ. . [26].lru: J\.d:.9"-4.h wartooci ugii¢.1'!. dciiJ.j . .eilt6wzgimmych l co za tym idzie.ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E.oo-y d.6-1..to .-1. modu!! sp~.hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze.10 . to wyIl iJrn z wamnla! f1i.lcn. ioff·<:l 1" + 01!l1 .e zbrojeme gl6wne pl}'it)' .ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz.1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1..1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk. 2~J I 2~l .efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh .. elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil.5=SlwI!! I II .caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa.p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi")..c. '" 2(1 IlitPtl..demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa.efe~ywnll Jd.epr. 17J [U J.. POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli.w<! gr:mica plastYCzno5ci ..erokQooi ].. Gruooj~ ~. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD.. ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll..!bosc .. 'Ita rozd~nie m.Osc:i el.20 m.1).iOWII jed' == 13. Ro:zp:i. gfO-e.t. E"" '" WOOD MPn.pow~iu .. ""'" L-!:1h .2 MPa.rr'" 2.: 81mD!" C.. 0. ~u "" 3:50 M_Pa. Rozplanowanie siatki StfO.llil.f:.0. flm.a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio. si ona 60 mm tpam tabl...ell... \'II Zli. n~l.!1.410 M1Pa.k&.10 m QI"lItz.i okre~I.stal mr-ojeniowil klasy Aam. charakrervstyczna f#. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l. grnboSQ] pliyt w .ks.osc. Wtahlicy ]4.l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r. w)'U:Io~i 25 mm. bt.0:5 '" 1. (I mki. gatllne-k: R.¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1.~M 2.r:ImI.1 rue su.alemosci od sposebu pod. wyM:zymaJo!lc . gamnek 34G8 (:remo.~.t =..llajmniejsZil~hm i1c.yc1l!'IY.:5-0.ek StJS~b (pl)it~. "" .!!. '" S mrm. S+-lOmm.asy A-IDN. Obliczerniowll. I I'. !irednia wyl!rzy:maloiU.efil'i.alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6.h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli. jrd= 420 MPa.Ail '" 2:10 MPa.~ -oblic..iejSllI.~): f]lt :::.p1I'PObz..i tom -.:2 podano dksyrmrlll.h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz.lll:Ja shIp)' ] popnez wie.l :u .f(osl: . lmln :> 2_ PIyla. 17 A.2.elemanni wymacz:a si~ W 1.Wkir..05 + Oi05 '" 2. ro~i~"o!lci pdyl"yo. - - a.h 1i8 bndcwie wj'flilsi.A::: -' I . wartoSti.oblic7.61) '10 80 2.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w.i .1-hbl'O .~~u J ¥ J.ch..•8 2.2 fllllli).s . p<!l"Cia.iislOp~~tow.grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll.yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::. Zginar!!ie..li .2) dlIiI tJ.7. kt'or. I I V I I I~ III I e=' --.G]lrow.0=2.500 MPa.o.- \ i l_ ~ i\P ~. ga~. ob"eslono j~ a. db .~ 2.a plyt8 Sii'{IPI.OM ""0.! '" a. DopuS'Ze. I I :t :i :. o:r:a:z..80 'I.:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm. (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z.a.] 1. V . shIp.tii.stal11brojC}niowlI kl.q 2~ I 24. '" 2IJIIlOOO MP.rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr. tl"~ .. .oa.-ajnej m &kmj[lych.y II25 ~C20125) dla .(1.curnebel'MU (db lI"lll.lli.L 6. Hi 1).._2.10 +.'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc. yvymagmia co dio Slt}'Wii. obcfi!#niapodimO w i:ah!l. WillS)' A-i.yli CI!Ii . .p.-.O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat. ks:zmlit w)'dluZonego proslO.ycb na miejsC!II hlidowy wYllo.9Io. .90 m R{l:zpi~oSt . obJiCl:CllIio.~ ' okreiU!I waTIIlnek (6. a~1 l a.M..stl'cma grani.2 2:.2 '" min(O. Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty .e Wa:JFImci s~osunkui lut I d.l] Ui1l: .0. l zb:rojenie pomoc.rzycupnosc oraz ~sz. zakladajli!l_c ws~~i..utQw w-ykanywanyc.. z warun.zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu..1).oo\!d sp~:st.ptymame iI'Ozpi!ltosci i.S\lWii. cz.gl~~(I.ej sz.2 .rojolila. . z. (511) pnyjil.f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia. n ~ ¢..ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic. I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I.wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL.iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 ..ll-Pr.1 rnaj"..ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[.2. warroscil1.. II II V / Po:!z.0.147 - ibe.ciqg}:.gl\lbo. C min. 'warum:k l.tebracll t= 1(1'. Plyty strop'"1.orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b.5.gii.aRO ]Il3Jry:s.zama odtJhyIka t'l.da:iIlJ.wa".4 2~0!--.3 IlitPa.11 nie s~()so.9 1...1-1.. I IFlD:z.== i.wszywsiWlllic gn. 16.tollli!as.tery. 3.j. stOSllliillrn tEfll d W stanie . nwl. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =. '" .roic OpillJ"-c:l13J w .0 m. stO"P!II. ht z3i.20 m.ele[l}f. przyze wz.cz:e): cbax. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I.

Zbrojenie \if p~~le p~redcrli.ur ee 4.-(O.n o.9.47 kRm M.98 kN'm ~lytl..17 +0.32 kl'lm M~"..{)04091 13. lOa ..17".50% ~ Ilapr~uac.0. .20 '" -16..V'" 0. 'M>4 kN-m M~'" {O..20)]l_ .lInt.62 .0.(O.01 '" ."""'" "" {G. 8-ntN 1.1 1.bd i - _ !If.styc..MkN-m 35 Mc"- {O.$11 _ - ~ ..6)2.6} l.:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la..t :z!hrojenia (prz!!.wiejj~"obelflzeD :pr:zypa. l l toff = 1- Jt .p. Oh~ic:z:el!lieptl1a.148 wykomm. 11.I{].22 em.02 i.6)1.' M:a"'" M3 ""'4.4.17 -li-0..395 . "" (0.0.~ {0.9.0462' 4.6)2.9.m: "'.28+ 3.6)2...4.07 -.0.17.201".9] kN'm (~) d ~15 lim.9~ = 0..17 + 0.9.2 e 1 2 2. IIiI A i .1 10 em (l. s Q sropniu 2lbrojenia.0.!"'. M ~"" {Om81 .l7kNim Z 2 i- irtr .1.20)]2 -M~ "".yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va.0:53 ·9.('0. tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.0781 ·4.c Wiilhlma [7.!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1.odp "" -(0.) oraz._~ A A.j~ro ¢ 8).o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0.0781. 4.105' 4.6)2..h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il..91 kN·m L 1.nmsi hy-c. .2lf = .5(1.P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral.6)2.:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.2)~ == 1- J1.17+ 00.00 .i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0.I1HI.201.1'7.rn·m MjjrnJn.' LkWm2. w grllnie.9.17 + 0.474 ' 4.119·9. u1ytec.!'l~ptiyty d '" '7 em. W:.l OiK.6)2. f<tJ.9..1 1.0263 .J7 + (1. ].9.:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.mJn'" (0.2S.03:31··4.111 ' 9.0.28crn 2'20 MB".6.75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J .040·9.9.'9_ l ( ?-2 t I[. Gl.0. C1dlI6.500 ..2 1.2 l ~ 1 i 1 fierr -'.'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil.i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil. 1 3 2.0.105.6 i 1 1 9"'4.2.0. ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I.J) Wymri.kNJiff Q.90 .1 g~t.3 .44.gID~do Stodk. do J crn. UlitD.9W".03:n .576 ..17 +0.25-li.Tny~ W ~Ioje}.5] k:N V.079· 4.y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~.17 .90 .6) [O.0462·· 4.'.= 6.3.17 . 4. aiia~i7.r:..cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI.0461 .. ] I].591 .5" II =29 "" 30tnm.078 0 iY. 0.! B25 a.20~ '" ~ 6. d ""~"'6..9.9() '" 2.6) [0. Tahlkfll'J.ocil] 0..(1.6):2.1.26 kN-lll M2mln.iU~Qscim'IHnE.2 - ".4.07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry.45 kN'll) 3. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill.m(3) 0.6)2.079· 4.powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_.0855 .~5 0. 2.20 .potcz. 9. h.J 1.1'7 +.lm (lbci~a 1'.50.

'" ~ . .2'-'O. !ri" warunlim..0051..0 ~ OJ3 .1'1% ]... c <> . ... Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt.0.1..0·0. Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ.im '" .l g~ - .l. skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni. na kra~zi podpo:ry..~ d ~fLU.o 0. wi~ ze wzgl~d.'''c' .150 '~!J=1 .2-.OOl3bd"..• - ~odpory: (gfq). 2 8 .dl' -- -- 0.POIt ~ .d 0.2..17 kN .5'rr ". h.~ 0. ~11!.052 <: m" 0..1nyprnekr6j ibrojenia. _.. ~~wQd~w.4. rys .·0..tJnym (2) MOIMI1JW .!e.42 " Cll12 P. ].ie ~kurc:zen\ osi.02 crn l I Z Sprawdz.p~b.07 "" O.07 151 0. l.M I ee 4. ' ..974 .:3 30c:m .0. Stopjc:n ~jCflill.I "" 4.0.1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1.-5.O.ff f.~S" .052 '" 00'.ze.' ..¢8 I A.51 O.. ~ .u - '.' .i.7 ttl? ee [.~- 0.62 .. ~ 0.1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment.ft '" 1 .02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln.ych. C.50_ .]3 .1. 2 ".i2 M &I 0.. .082 .005[7 ~ '" 0. A ..'" ll'J '" ee 0.. AITIi!!i • ".0-. ] 6.2 ].l.r - Prz.0·0.r. .yj~y p-=kmj . t:.. ..0.1 4.0' ee ] - P. 7.0.3·1. w diw6cJi1 (.0t!)6'7S -.1 ""'.07 tip "" h.961 As. zbtajeJJ:tj.! == M sa (oflf>yJd (I.07 g '" 0."[1"'" 1 . . 17. kl6.00 u-t.N -m OO1liZM~ "" 4."'.OOOU:.00 "" 0.000091 m~""O. (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n.e.i. M .07--9 '" .5 .pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl ... 2-..ff "" l-J i----.. Zhroje:nie w osi podpory: .5·0. fyf wllrnnk6w = 0.-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0..OU~.01" 'oa' =1 ~ .67 oraz .mm"" O. . ..e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5.7).wosl podpmy.l.051 ~II". r <: ~ji"."'~-:lcj.:(I.ritJ?: ~ . m _ = l : 3 (patrz rY8.5. ~sl~..W '" 0.-·-O.." j..eni.rzyj~tDS. w prn.~ myteczn!l' (lX1l..ze.3).gioojll.. 3.podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b .9l cm2 01[1"1 Aw.Il ~a.J1~ 2f1. +Vc--' .5'.11.m.i.n.47 . '" 0.. .Icthn.em Z .00675 2 13.3 . + '..2 "" ]. 0.oco mniej= ad !DOnne:nru M~.lO._2P.000402 .kwjll. 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ .07 240 "" 0.2~i ~ .. w~ wfa).:stacbpJyt)' A" p ::':--"'.]0 nil 0. W Qsi podpory mwymah]y moment z.1 .pjJ~.ekWj.e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr.:2D (4.62 wmjenie.fif _ ---{i 7:5 .lO' " . tyUw I1i..ZiJrojenie wp~Le strainym.ekr6j :zbrojenia.26.:S ' 0.26 2.b ~ C 2: U .3:2 .64.O.e:go okrdl.. wl~zy _...019 U.0.5tltieh.cy d:z:iala na pr:r.dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz. we..0. "[1 szeookosc.if'& b1!''Cpowi~k. A'~'n1in O.3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW.adaniem podpQ.961··2W· 0. podtu~e~ Minil'll:l.~ O.sw!i. 0. n.0049 ]1 0..-oO'5-1'" 0.kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw.000342 1111" 3.974<210·0.OOOl41m 240 .o.i.0.. (l) ~ .11 + 9j60)O.onepl n:I + 0.ciI n- tj.fi Jr-l--2. '" B.lll.

t'!AP.Um 3-5 odc. 2". m. 2:50 J 102.t\ . dodalkQwego zhrojelli~.5 .atnpod" roz:dz.02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne.46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a.l.93. MiaJdlrI!i! . 0. aniem p~yty 'iN wieitc!..e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril.go (p-.eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y.98) .&5) 0.2.niallla ..3.e rna potn.ewruZ :=tnljowano ¢ ""8.72 III~'" -(O.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz. I A.obc:i:t:renie zrnienn.erlia r-ozm....e..ow.93 .' d = .l'kto l}.oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z..stalycznl'm ment l.- 1 .00366 MN"·m== 3.adku ~u~n.~niie sUt!'I!\'Ig. Hl lIi.2 "" 0.(JU. iuOrll dz:iIl!~13.r~ MOl'J:'i.5· 8.t zakO(wte.ojeruiB glfume.g~naj~.~llChpiyty. dAJj 0. ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.lOl 6 . Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~.J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w..t.gaj<1CYChotdi. g&.za 6 m).l 0.33.I!.ll.• .lfI1IiIn~ mom. E..47 + 0. PJl!. 2eplyta. c:zy w pl':Z."'2 .07 '" .o.1).5 ¢.I '" 'dd.45)0 tN· m -2.' MSJ •.0024-6 .46 &LN.il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13.ty Pm:!:Jo.l!!a..wtt!c. -2.959 A.. jejkraW¥di.a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie. 0. Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll..'..2) M or '" "" g6mycil wMkien.. kU:irego obJj..z.C..oo1\.cy jest wi~hzy ().: l~blicy 14.mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa. O.'Cil.085.~ .pow.1l]D. p~y~y N~.1. Poni. dI~.cz.' . SlPraw.za. s D.etl.go. III OJ.hefl!l!l.2' 0.7"rn·2 M2 '" -{1.rowych d:'ziab.. 16.ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros.czarua. Zbrojeniefi<! rniDi.O)2. SJln..C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>.07 . Payj~to.Ze 2lb:rojenie roz.DlugGS(: z. 2.obdq. k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ . 0. r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.z..e \!loom (] 3. 05 0.64 anTi jest wi~k..Lel:m. bye prze-plyty "~e2. 1iI1Im'" U.eilt ty8ll1jq.59· 21{l·Om .)o1'11l 0 '0' .inlen WYI1OOii: comlj:. fii:(' d .. W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic.iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza. ~ . G.Oem.ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd.000402 .ooYI7 '.mlil przyjl1lQWil.yjnmj!lC za!:oZelIie.. 10% ..{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI".n:. l 0..:5· .DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er.. _·.p .04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS. g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys.3..:0.~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI.ac. wart.ei'i d1ugQlmralych w p~!."!:..krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam.D (zuwagi nil 1.1I!.. . :ro:r.iIIIO a.00+ NapO!!zenm 0' ""~..WZ .66> Nt '" 2.0.85.9.2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi. kt. dlngo~*..4.'.102..43 (~.W>e W p~s...66 U'hIl ..boojenia gtOwnego.. - '0. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!). i¥c przyj"(lym W oo. drug-G~i {I.93 MPa Na podsta.5 ·8"" 4 em •.152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr ". W rzec..36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.0. t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13...ie .~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l).2.7:BkN·1tL 00 mome. mog4.uq's!)i\lI'llmll M~u.. mo.e po£rerlnim (.2 omslmlo ~ .~m· . rnm <: .2143. "" t.tKJ1~ pneJcr. . p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa.' )"'".~.ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty..ojo :z.'3) Wykolil.O.pI1.ryj~to .~ r6w:fi. es 0. WJ<1'nI..truzczofitl. k16rych pole przekr-ojll wyoo.g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z.mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr.on.a 14.roilom.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn.:3·3M j>..os.0462·3. nil..giwajllceig_IJ.l"t'talnq (l.~dach jestpot. .SC zbroj. '" 4.6 -3. . schemarowi obcill. 4f¢ g co 250 mm.fi..<)Ij.33 3.mo_glt wlf.ytrl!!l~1. F. 0..nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh. Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 .~~lIch 5"". ee t.:2: mm.35".o. nie wJ'~ p~yty.wie t:aMky 1:3.l. ".~{ d). k. :m 50% obci~ uZyl:. • ."'11 mi. W~:oSc ~h>.8:rysoiWaS'prawdz. Uzysikany w.e pota.6:r)' o. mil: 10% iI1oSnOOcl..e.<dd .dzie.c m()me. + 0.= 2.up.(0.d ".." c~sdowYm zamooo . na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje .!)u "" 1. 85 .2. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ]. ko:rz.s.YlSlllIjl['C ztBbhcy M. mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&.9Cn+O.57% pa)'j~oo ..lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' . 4 == 250 f 0. Nil podporze s.ze !ll1.e 1113. 2.wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me.0. 3H3 "" 8. Z-bmjetlJie TIS.l!~jrnniejsZll. W pnyp..SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil.0&2 '" 0. == W2.5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em..sz::.0.32 film. 2..I..2di. W 0.zmlem W. u: "" M er 3.

25 Ill.:5. bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo.oje!lJa p"" 1%. 0.228 d "" oodzialyw:mie . 9.52 kNtm ee c! '" 8. . w). .m ~dDjll:eycblllii f. Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo".93 kNtm - 1.s·0.pl""Zec:me!lJ)obddi z. ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141. Przyj~D: _.llokalic lIi_yteezfill d male:typow. -1' '4'1 "'. rodpoty maj!lej na nmrze s . 5(:i eraz ugi~c. rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO.3..0 rnekroj'l.n i rQi!. =~okQ§C.. O.6I'1l1111.43 kNlm ~ 33. .=mk:osc.oliLJJlmy 31 mm i.3' Pdf "'" '~!I(l ~ O.tt11. Zebro jest belli:.SJprn. Wymiarry IboeJ!kii.93~ 11. /(bd) "" 1 % oraz beWID. wyn1:la!r.60 .8.bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.negfi belki zaJ.jenja W jednym ~zje: 31 "'"0.C~Ii'!e ~gi!ici.eil!lm w. zebU! .ego eli!MrnflIl.1tytk(lwy.~·- .00 k:N1m.n wt.Jo.:r'~dku mtlllU~1iI b~lki..28 + 1.m' 0. b "" 0.nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~.. .g~ bye sftro:rygow~ne.'3.30 ~ 9. o.l1: .0. ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10.20 ' m 25..60 ' 2.125 +.m (rys.i~t.#5·m:.7Mc "" 0.t ~flwwy.._1_..r"" 0.rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje.konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d.. cpS.aQ.45 -0.wlct6.. puyj't'~o: h .59 + 1.. ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~.263) ~ 0.. 1. ci~j If '"(')'.825 H" III l .p:iflOlld Id do w.09975. 2. fro "" ] 3. 1 3.arem w'ias:[Iyrn i obc.25 mm.0263 .7· l42. .154 17 .kitiye ogruoo~.ru. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25.o (}'boc~q_ d~.pl!l~1. I.20 rn OlhlillCz.60.i uzyle~ej .rorlJpi.ff 1 J. W ~stawie:nill. :re ~~'!! na slam graru:tli.}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI.wnapi"T~S:la.3 MFa.IU. ' "'''U.40 ""28.tt.J1_ .i.00 k't>. oparcmna podd~gu .elmt - ci~r' C.yj~ID s:z.OOnak zazn~:t't. ~wn(llIIii~rni.. dobiernm. 5.0 ·2..rr'" 5. O.n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl.ll.C. Ira "" 350 MPa..PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z.I!!}.Y n~Msd" Dame: obcilllmlw.~ ""pJ:!4~""O.ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa. (g+q)$!t iii _. wowymi.1. .rnia. .20{O. 0.40 .4.17.W'dz... ohlicz:enioweg+q '" 33.0.·0.(.~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll. SltD¢eJA zbr. ee flidb _..oscJ e!iel'l1eIDiw. 1/~. ~kos~ kbro b == 0.5·16". cyen obcj!l_:re.a.wIu'(Ioj!U a. 39' n::tm.jlj.'bchp...7$ . U '" 1. ]"'.0.tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1..52k1!L1I1I L 1 1 M.!!.75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8. toff "' I" +G"I "'". Wp~ypad~u ulozeala zbro. przyj~to a~'" 40 ntm. Trzeba j.(lid lS5 p~JI(rzefz.atc.~rde.263(1 .5~ri) .40 kNfm .0.e.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn. p.0 -.~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo.2 iii '" ..t.:52 + :n.~U!mgr.28 kNl'm 4.0 .2:. 2.1:8.! teow)'rn.~.~~nf>'l!InIlm roz.10) 1. Sk!Pfi~tJjll. ~ 040 13.1Q]350 .p.!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC .yooJro{.ytaJt aJby spemi6 wyltlilg.125 m.:2:'" 22.pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego. .~QfI¢ .35 m.. •.75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l. stllil ~mwieme Ok]&.8).o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB.525 . :te w W!ce jest to gru.iuy Zebra.75 kN·m Do obJil:zen.ml tolE"" [8..l.2 ".b!ticy ]4...30 .rzyj~. P~y~ja.llm g ..gc11.1lI nIll . t].59kNl. oh~.i!.:3.- .50== 99.10 1111.acuRko.~m.~'m zir!!:liejsZOlilo momen.:&152 8 _. !~[3.ZcbiJj(l Sclil!.08 kNtm Obcil{l.l: pooz. RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~. 8:.e wzgi~.. ".? i .l75 .! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m..1:¢Zllilego heJki. om.tnU . OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll.(t~n p[Z.25 m.ft". 5..ef€kt!!."m!!JMSUlJ!y<:l.asny 7iehra es ~t.17:5 m.o.t dW1llp~slDW1I.....q "" 18.gmbo~~ otIJ!. kJhsy A~m. Pny 7ailmeruiu~e:r' S1. z ta.

e:kroju.o96-22..q.52..c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b".!. hdf "" ~.m.g)ll . ] .431..$.0.r.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi.N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy.851ofJ h. ]9.05 '" 2.io sk. 77kN'm M~ . i s~l)' p~mc ooJicro!!o.038 '" 0.0.10) ""569. bL z zebrem {p..20 m.r.ml). ~·v.S2+0.52+22.czny ugi~c. kN.OS lill MR:II~falb~h.yj~1J!l w)'rni.z.r . w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic.07{Hl.:56 1[1 1.52+n.ek_n'lj jes~ pw.W '" l.Cej s.fieg<l noorno:tci n~ ~!l..32 [Ilr. W olillic:mmach. 01 b .41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• .30m W smni. OMkzeoie pOla l'.tm6w g~anicZJ!lylih o.4:5 m_. U.M ml .6.19 m < 0..1!O mlIiejsZl\..d '" 0.:567.2'0..5.z.".J:<ljlle1(1'" O. Spmwd~y ~ 25 "'Ii' .ml)-5.8.m 1"BI_- l '"' -142..*O.o.:m hoff'" 0.l. bill '" 0.20 '* 2-6-0.50 IN·m.b.19 m.>1n .m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g. 16 -39 mm..5 '" 26..:n.le u!'zwy~j stan gtani.0:5+1.5 ern 22 22 .Q1'lllie.19 rn.:~9m h.&2jl .ff).6 + (1..10(0.ll'Mligi A.l'J. f p1d 0. g... prz.agn! 0 p:r.41 m.C z.il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra..37S·U.~ro . (off "" i.rfiI + b.. M~"" {G.O.. 99..(il' . kN 20- VA'" {O.20 .28 kN.S~nr.2~~ b".l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w.1.okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s.~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l.25(H. ZaldiidiHmy.981' 350·0.. W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I.Z"y:. c.ar6w paekrojuD61ek: CI wi..:~!\.-l!' b.825 In m.&'25 '" :81.f!I'" 1. wy:.mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99. P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY. czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy. 2broje!l.Fr.O.2:5"'iJ22". ekslKmail]lC.0.M~ ".20 + 1.1'25(11.981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj."O.. '* MI~ ~ 0.z.lrl'" h:.p~j.28 !.n.1 - !I.r. .n>MM". 1 __ . A. lit '" O.lO m.57 (~.:5. b. t&C!""Y.:5hfJ '" [33CJ<ll..a POPIUCUI!!..li::of'.' c ~ (Ie' .1l1tZ pooroulz.. przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili.)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y. Ptzy.5. Geometria bra ll~¢tli..:5 .Cl!Ij~j zbeU:ll.~ '" 5~_.o} ala ws..anie.~5 n111'lgimarn1e M~'" -O.08}.99.:5-0.0. Moment).l ".gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!.D8}5.n '" 0. 0. It "" 0.:It - 40 mill.te W p. O~li¢~mic m~_Uw zginaj. 0."Zystkicb.>Cnl (011. grnnicwe~o 110snosci pr:Z. Ze w:z.28.40m_ Do {lolic:reil sl~.s d M~JILlmlillli.0..~ksi!. hi '" h~'" I .ft[ '" 0. .3'7 kN VBI' '" O..zekmjlil." .wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll. r dui..09928 _" ""'MO·'" l ~ . cll:y]i.8:5-5.41 .825 '" 1.zebra.45 ~fI'". :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~..~'ul.20111.~. . labHe Wi:ruklera.

A..! ..fd 1. mrn.o. =1~.Ji-2~ff 1-... s:n:re~ belkl .yeh s~em..3.44 £ll .53 n.5.0013bd......!.51-0. 0.il mitdzy dwoma W(d.O.. 8 + 6 + 16 + 0.384 . -aL ~O.. 16 I.3.( <lI f ~d Swp:ieiJ .3): AltLmin "" .rzyj~ 66mm.brojiCtiia.roTMlI..oDCI:IOi':m~== 1. . _ ~ "" 0. = u. 0..el-em..o'1 7 m -1.25"" ':n..czoanlJ.8) 0..001 ilOO = 0.:5.e nos!la8c.5-21 '" 65.20.'' ' b·d o. [Xl'dPQ.14) s:porwod~woo.2: pow).4!4~ MoM =. a.51% ..zbmje:nia..en.¢' == 16 [11m oraz prito'Wl.332 "'"0.1 1 ..444m.0.22°.u-. MB '" -142.3]{1 . ·.~ .r" '" 8.07 cm~ Z ""'atUq.. 'ofT • d -1... hO.310 '" 0. #Off .6 .•n kN W mo~c fl.&.N 25 .ap.am1 W.5~ '" MS.O.JS4 pols.OO13-0. Gff "" 1f.' '" _ .czani.35".clcr6j zbmjenia cwnego ..52 4' 22.142:50..1''''' .19 (do. srednk~ . "" 0..rl -1-..3Sf.siUt §d3ka.rJle".l odlegloSci p.". "" YA - (g + . lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll.142.l7 '" """'.S..26 If"" bid "'0.277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli.5 mm.0.u -+ 0. .p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ.2o.' _ ".5b '" 0.~_ em = ldl .yj~ro ..:.31- (11.:m "". ~...383 ""0."itll .5~il' '" :1.w~2lipodpoi'Y. "-" 'U'~IIJV o"g34.nll oraz z'.Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e.5 mm.5 .808 0.0.p(Jd~ob]i.Zs:zycli.:5"0.2O·0A] QiOO9. 0.20.~_rr .f1U::1c.001 • (.0.20"~M 1 == o..wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5..0.lO·O.rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]". ognJ!niczeme szcrolmooi. w p~!le p ee ~ A 1 0...J<.jl-2·O.50 h n II .a.czamy je \iii csi ~Ita k_ro. 6mm. I S~opi. 0.jiIP~ ....44 " /'. Ii of- O.:3:50·0.4 1"0' '"'1.'czimi.go~ ~ '" I - o.p .800' 350..rze~br.apcdPI4lr"Ze B Ob]i..41- A"" ml" .yj~t:od'I''''O•._'1. '_. --.1 kN·m 2.- ~.."Al1 - ZhroJm. P>odpoIa ~!«ajl!l~ .l58 :Spra.20 cm~ Payj:l}ty prz. A..0.0 MPl3J ~ .al "" =.fffoMJp .0. 'Vstd'J=[O...!.e :3 0. rut pod!]lo. plyty 41'" 8.6.20.OOO~.~ '" 1...l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi.4.e:[1~ie·bez zbrojeralll po.0.)'obil:icm'lli.i. OMl. V.334~ G. J '.6Ill.1 :5a'l"]b. W tym celu (lkrre. ]3...20 A. Mm__ _ -."% '" ] %- ...0 l 57 ./1-2-0..ekroju~. • ~. oo.2)i (5."r _-.d k "" l.OOl]20nl?'" 0..pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11.'.26 2. 159 pola prrek:rQj!.. A. nB scirumiG j~t konier:::.41 "'1-J]-2~ -. pl'7.~am..q}Q"s" '" 81." -- .. .rK!. Zbrojenie [J.. p:~y ibroj:enila.04 ern~) 20...d 8.0. k...[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 .5] III p:-rz. '.2 "* 4O:P.14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj.04 ".50 ee .'IJ1lJ!I.32<: ~!im. Vi'a!f1!IHJik6w" A_ . zlJ~a tla podpOF& B.i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - .41'" 1.. 240 _ u.06 en.e vi.1 .31 t. 0.:53 O..5·0.. zhroj~n:ill podruznego a.alllie 110M Vi' .1. .••mle . (I.5.~". p..' osiJp'Qdpo-ry: bd Q.334 ""~_ b.383 <: . . A~l '" 12. W31'11l!nkl!l (13.(100804 == .Qw~ M§Ii'IO~~na OOin.-O.12161 "'O.3'O. 0..2n =0.ti~ '2. o. 1L'!J1:!!' m ~.-I.45+ 0.0066=O.:" VSoI"" V~ ""81.

O{I..b~ojenia.a.(w7. 38." ) =04' '11_2~. f yd 4.. 2.. ibrojenie nil scinanie s.C'£'I A. q 81U'2ie.¢ 16 mm .m)]-O.03 crn~ == 3.·tJ..15): U .I..wati.2334MN" .l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~..'--." 0.i1lin..' 0.4.t Z rott6 .!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od./ '" 0.6r 9.j 'f' 38m". .anympaypadku A.' .O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p.9'.'[JfH2-O .' u '.m:t!l pDwierz.giegQrodzaj1ll O.". N o~n(lSC(dskafl.ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9...u.ooad.enie" czy zl:lroj.o&: scislbiJ:llI).61. . .3-0.03 cm2_ frzyj!ito wi~c At. .2+40· o.1..31·l...1.15 "" Q.''!'!I C'~'rrB "'! .9·0.04 cnr::.t. w oo~w~..3 MP'a z tablicy .l5...151 rot8 .mln '" ~.~j(\.Ze. polt~e.9~ 4..'b - (w2i. .00.. "" VMlI>. 0.miOiIl wadzo.]0 m dWTl!famJeJlne w . .""lI<lletypn. IXIli9-].0850.oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l.05464 MN V5~.JII<'f A.04 . :. cz. --5'" Q. I..".b...dopro- -g R. O!i] belli zspewnia Sprawdl7.3'(~ .7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta.t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie ..rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli.41] +].r '"' 0) jest lornini..wie o..yli.60 OMi.czerne d!:1!lg.32) 'Obll~oll(l.cinb " _ VSd.. d.14cnl (palrz zginanio)...'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi.osd :w::.prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ.m.dmi'l( :z.20 kN '\ 250 t .~~lj' rozc:iJlglljq.O!lStIlW . 31.11-54.4] '" 0..07711 :~~:rn1Ii. ]..iIDami. AF~-'" 0..I!ii! tak viiitc Vs.mj '"' 2..or 9_34): 0<0015 .' kN> VRA'I '" '4.A.{r.r> .000203'm1.03 .64 kN KOlliec2. lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I.eCm~ VSoI.24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad. Ar : 2.ojJflYwadzooo4 pt'ilY .000028' 2>210· O. A--<:. 2..1I cdcinku dro.minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll.. em -c . a..I<r '" 77...20.0..5J.f1<J obliezenq z uwzgl~:n.. - a.:5· 8]'}7 .75".35-I. llid "" 1.cn. Do [i_~ies:ie:nill.yjllc Z lIW8gi na... 7:5.61l 161 Vkdl = [Q.61 m 33..Uada s.orr"". _ .".c 9. ! .2l:HJ. podh..."Z.40 tN Hoon.e~wno strzem:iOOii . 1. .s. k..64"" 0.5 VM'C(I't9= 0. A~.~== Tl.9'."..I.552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~. y &I.17 kN <: VM '" 233. '"f.b '" VRdc9 '0.)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n.~ _ 17.:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5.s:ily MI'II '" -- tJ.0 dfJa ~ IJlPwtycll.)'. 1M ..16"" 61 em . <:m2" '" AF"w fJil VN.~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI.~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II..3..lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju.. '" 8..O.. do skrajrn.F1..aIIlY stopien zbrojenia. Pn:yj~ro lj '" 0.7S . At>olf.Urmmi.- dru. 2.1'" 0.0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms. 2.· 61 == Ul.i~. krzymk6w V =0/1- Jd.0.. .(H em'._ ~ 0.t.ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p. f Ji 240 W)'IIlIag.'j wyMan:z)' zbrojellie.nych.. -'"O..>2-13.j'w &' '" f~c 42. 7]. Do ~krajlDej padpory d.0.9·. 0..przyjmllj'IlC. = 1:8..3 CI[I 8.~ 16..malny pnekr6jl zbrojenia. nomoo. ldi6re l'Iil..~+00'1:16'" "..ej po([po!:)': ~M -.fIe jest obtkz<6nle. fJ""rnn siI7t&m:i.n~crn~.OS.. giego rodzaju.QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl..37 m V&I.cej tJi'(!f.

c jal!1m l.. '" Q.495 rr h~trr U9' VSd '" 0. v~~ "'.44 kM > V~ "" 52A7 m. raz . .-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz.0051> 0._ == O!om:5 .ilokresiano jak ella eJ'emeIi. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6.: "!f.Ci~lla o=cowa.'cn 4@ 16 m!ll'l na p. V.od].. pOd(lQ:!j! ~1i::rojn..ooooorm .[0 1+1.\ii.".. VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122. {I.aju . Nil...... .Sze~o!l:XI~e...32 Sprawd:z.3251 0.40 'kN " 131--'VSd' .l:lkN/m :r. zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie.90 .24m Sib.ejll =25 em...o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~.369 ~~t. Pomewat ~'fiii~".] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s.wctll. ]47.~. ZiIJ.ily poprzecm.-2]0.oS) 0.12 m.sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O.90h.141~HilN"lrn \.7:5 s .". kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k.pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne.l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC.a wl~ sropidi..od[)firze [l'Ll$red~!.45 '" ] 2.rrIJ" '" O"OO[S f ~. c~y t)blic7.32 .~~ VA . it p6i:b. (5.pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll.:54kN t3 "" b~m_'" 0.37 ea + :l9.44 " zeoowy. PQp=zna w . ~.cill1!anie :llllodcinw drugie.75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft. '"' VU.enia..eglo. 0. 4. 18:. do O~.42 AM f pill Z cote 2" O.14 ""39'.s.6 ." -\I'RoU".J<l.zaio.go rodz. 116. 5. .en~e se.. ~e dodlaU::p. DIitL. w ktoryrndo.DIlO.m!'ie 0..06 " 2 "" 0. '" " .toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l.ooe Yo' ..~= 68. V$0:1.~.384 0.9:5 ee l.pa'r:I.. 20 ern. 21. 1.:552 ·[3..apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z.60.--'" ..:5t ".. "'p.Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'..9 ..kNJ:m <: l!~'" 316.o.! =.w skrlijooj.0.oJ 90:rnI.o...yj~ro ~bd.... cz.825 '" RO'. plytl' A.~Sl~a.t ~.p.00· 1.~16.'~l .25 . W ern. 4.!lpati:ZOOO OI:WZ..9 . WU~j. Polka . 0...!8·:2IO· 0. smdkawa NakZY spta. oo~inek6.o~b. .71) . p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.kJ:" 116.12 • [1.71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i .@.m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~.g.2 ""4OpL} "'" O.00005 ' " -.s2 ..".21[1 A.44 kN ...42· .yjrnl!ljllc.22.15aiqo]¥ k'"' ].2.QI Vj. SCirnml!6 .37 .~ V&:J:!!-233.35iofl "" 0.04 rn pnyj~t.4] '" 0.25 . l25m. '" 2.1'7) \is.. mmrter!Ww na dhl.wego z. ]l[2ypa~ ~a na jed]J.o$~.ejl:m:II.~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q.OOOO:5~YI?(?8:mm).G . d".' .75 =. 0..esl ona wym:rcz:ajIlC{l.wt!.~'" 0.ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m.e:ml<mami proswpadlym~.34 ·1.2 '" 0.V n . 0.mJ.[1])).lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J.ch.3&4 '" 1.pi.l'rfi h 2: ] 2.35= . 4.x. p:rz.'.3 O..mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq. !PO<i.einio:n OO!iQ.-'_' ". .44-521'17 g+q 33..0. k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II.s.ll.33. B.8.35ifJI. ooc..! '" • wtcdy sla.p:roww.54 6 ' ..edI:l!lZo:ne poD2. [OIlS..'Iidl "" .9 .g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:..~.lI1i1m t.n '" 231.an~e Iw.fu..2 + 40·0.2:5lNAn maz<.40lN V$<1.0 (l.~q ill.tJlO~i 113..ca. leN <:: Vst. dmgo~i jcdriD5'troml~go po~.oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n..369 m n v~~ . mielcrOtszl' llIi:!: ]Of.3·0.' .1. tj" 16 ern.ah f" ~. ~ta.illanlia mllllruy s. prz.UJ.c. Iromccme jet~ollllc .5 ' (11.. 122. .5(8].tffi 60.....0157 > O. Hcot8 cmB . ""Q..:~i 0. ] ..6 .d .85 . 12). o.W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych .b .(g +q)O.3 em.(g + q) AI: "" g~. 1.052'47 MN = kN V&l.06m ! VsJ.of'" O.0.22. Ax '''' O.OtOOOr.95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.. OOI::iIl1ru Ax V!t.2IO·0. tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod.M2 . krzymlcow bet.mfl = --.

emio-:n1 {wrot'9 .OO5L fok '" W MPOl 1.39'2 . ~na.s:c·m.Masy A~I (zarnia'!:t A-O).54 ~ M.:5 "0. Ob]~eze:n:ie s:zernk:o.. -.ni~..384 Pttekr6] ~brojrni.2:83 m (l:rzyj~o 4't~ .eknwlga.V.OS~V 28.0.. 392 mm -14'2.:mo w.un za..6roll:j lt's~PlIjB w Wi. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol._ ] .' '.ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni.C~ ~~bh...9&%.:ib +dt _ '2 .y:i.: .o.~.3-7 • r.9 l Mh.: - dhlg.S{ ]0. .i¥w .. Spr.s.a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp.uma:ryc.3 mm nile ~osbllillie f[.. ~ 4Qt) moo p·".. obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk.:53.t.3:El4r =>79..0. B)...J!l.:5· e.' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z.sS· O. _ .62. bore zw.37 IN.-. 'c::l!.'.1170 "" 0.o "'" 0. Obl...:r~ '" 0. O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu.6(0.5. 12) . 15 . s:zer-olimi6 ry.ci ])'S l!Ikosn). M~ _-M ~.+~.:5 m~.7.kl!1lkzerua s:rernos.lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.l6wp.roko5iC" [)I'5 W""" ee 0..7"" ""'" "'''''.e.35+0.ch.b:mjel1ltl)l (db p -.Ii'\ru. Chatak!:erystyc:zna . swpni3.e" MO:l1il. ro:l.::::.rqszc::um~ werlilng tall'l!i.070' lO.o 3 !/I '" 20 min .rnn.'" 32 mrn. s.3&4 -r "" JJg_ "" O.J .~ '" (0.:w) -lO3. ~ t'o. '" . o.1:5 c:m~ ZMtuSOW811.oryg<Jw.k.4. W !l.:m Zebra.:5V II .Zm:e.OkN P..nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.82.F~ p Sprawdzai.qllfO. ~ '0.4 .m kraw~zj(lOOPOOY tfa..rC'lle:rri:a.lilodill podpory s~odkowej.10) . obci~ VS~"" V~il: '" ~. w M..EJ. ~~josZ(. I" .. .'iy U~l].16.1.wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3.Zyjl~t(l bowiem ~mem..s.(ll:li~aP'" 0.. Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e.912. \:Ii' 0. 7O.Vi'~Z:u podpo:ry. :Ze- JI~T '" Pto! .a "3(~'~ 3(i:~~') J U •.l"{)jeT:Iie~o~?iel. W przyb]ije.09{l· '(].. pocihodzq.i iJiht"a 0.kroj'lj.""'_ a ::. fie rnzc..82Si! ". 30) :\'""" S"".!j-.85) _ M SJ 0.rysowalHliem.(!j-_ W projekwwa.5·· HI. "" ".6(0.0051· 2{l{'lijQt]..ihi[lop:l':leCm~.llWCi~j!~&." .£ZeJli:e:sie s..rn..2.cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.aln:hl!Jq. zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero.auwaliycli (g + q XO.".u~a:li1ejl (pooPOnl.2 o~:~OI].e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami.e. .!!.384).ekrnC:mJl. 81111poprzeC'ZJIa w o.f yd '" o. Ui 0 ~11 Aill es l2. . te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l. 1 .5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7.Mapj!(!rnQwe ze stali. .:.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • . Nlllp~ma lbrojel:llll 00..3~ 350 "'.'.32(0.ro.Mit c.'" . me .frJ.kT ' .00 .~Z3 poprzecmtt. U~.. b-a\¥~zipoopwy V. kt6ni1. '" 0. Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 .·~ot == j9.1'~i fJ.Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~.krQj~ :.zn!lsiill.03 "" 0. 20 rue WII . ~ OOOWi.5t> ·+a)"" 122..5379 _ ''']' Q7~..75 J..'llci~.""-"•.cl.. gdy polka majthlje ~.$ "'"]22'.a es O.OOWJ]Y zeru.G. oolegio~c::id 00 M ~ "" O.-II)5.... S:reroll::osc rysuknll:nych fw.i.l ""~ = [(Iv.. '" 0.:brojenia ·ma.4l .sp6:tc!zYI:l.!:l:ejt>eke :md.OIOO3mm<: p.wr l3.~owalIlill w~iile :Z.i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl.cgtym do asi morn jest .." .'"i1J ~'~' f ~Ii~ o. _ 4. strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi.ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i.o z:mojernie podMti. lI!IooStllye'!1 do ol..i~ W sire. na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l.mn~ . prz...ob]i~ro.E~f. .'lI. W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa.s:il'a.f"".!l'l.. .y .Ciqgaj~ 3:3..¢ ~Iyty 0 s.ej bfiil:u~p:c. ~oo.2:2.:.il~t iro:l!liecznG.4)S.9'· 0.5·· l8. ""'2.cy 00.cy 13.nl\.o!l wy:Ij.o! ld)ilim .'9..~" ~ .ca 00.0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl...B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I.+ 0.w~oo.O!I}OS04 3.3 mm GiI'allicuul._~. granie:ma. mroj. Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny. (1. "ifO·.pnyjmuj'le.e bra spra.0.1% P:r:l.Bb:r-.19 kN·m n.apotrz¢bIIIJ do pG.".J ee 3"2 ..0.rUj ~a!!i. Uigi:fc ." ".32 ~ 33.l:..3S4 "" 0... !I'P'J. . '" "".06 crn~:> 9..cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll . {g -t-. PttJ'j~~o 6.7S·0.~o:rzy~tii._.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J..5". wy1i:on:mo m~todit.odanych w ~dziilile 13.Wmll" kQiW(lm~ pr:Z. _ . Zarysowani...35 + O..00091.~.nillll .d1!etltQfdd 00.)' =+. W elemencie ~l'.

.56 kN· III .S. .0...~.i/ .llt~.OIroS.S·O.llm} [1.~~"" .OI2!i .n.50 -+. o.Sb'".jato =y. IQkrotm~ PIlMar. i..5·0'iM "" QIIO !'ilJ.kl'~ - '.~ :l.xI".) -'(ll.3): .<iowany.3 mm V. 0.1In:i!CZI'Iego.OO + (I.fIl ~I- ] h.. '" . .41 0 0.')'! _'.\'~r +a. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma.159)~ 4' .5 -0.1)111 ilisy rn:poz. -.()~{I l..04m roz..lebl"illJ metod" dollJ. l69 W oblic.~ Mm. ..t..Mmy .19 -O.~A. ~ :3 w~"'O.20·0·. fj Ar .'ll ee .. 0. 0.fI' .~ W"-j)fiil (14.h 2 +'o.cil!g8nego ze WcZ.020' !]l~ c:l.6): - O. ¢ .' . wymilC.Di!e IllgiifClii .8~S :111.&w~e [p:l'osw~il.1'). k XC] gmni~zlil!l 5O>..~\d .'.:.'2iO)l1O+24 ..OOOSQ4· .04.20'·o. ''!'''''' 0'.20)JllO~ +2A·'o.)Il.Y "".'0.o.45 + (U9-0.f.Oru 0( 13.cliAj~...25·..'018.5ul.b1r~ ze \Vro..zallD)tcl:I.0 dla pl'~6w zeN..19 loiN-m M~ .S~+{lt~(]..e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12.lO)~ +0.' .000804(0.1. 125(lO. ".9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill.k.]O):f3 '" (I. . a stesunek .:53.~A.Qwych. .. '" :b'miln ~2-.f"jj .20·(1110 "" '[1. (j~ X'l1)/lJ .~_'" 0.a&l\ + 24 ..I s:uywnose. M!i:iJ.. ) hi""" a~"A'ld x~"'.fJJ ':0..4 t -0. g<IlzlePI '" 1._ .~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q.3 mm.l:59'~ -{119 -O.zcnlillch ~~lIml &[.ycj'i.20(0.45 -O. +a.] 59}~ :.(11.:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o.!l"'a~. te elemetu Pr!l.si(bdl' .79 ?_o.8 m_m .lf. 0.ISi9. '. 11to omacw.dle~ ~ b~~Jj.38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl.20XO.168 Jdr".h. Obllil'Zf. D"..:8252 '" ~l .• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o. ".h +(ll~!l'-b . 5. =""'0.3B8 r)lS}' ~ o.rn (] 4·. 51ltQ.40):5.0402 Add O.w [y.erok:Q~Cf)'sy "'HM.000804 II - __0159 .yli p.p..c·16c.5-l8.19. M" ee M~NI' 53.B6 mm < W!!!I! ""0.8): .[OA·S i. O. Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY. 89.e W~Oru (] Sredniroz.

~ '" M .:::: 78..825~ '" o.8lS .]2511i:'1i.ill1ow~e G~-I.r1:5 m b""O.g '" 3:3 rnm.&lnQ~OSCopaxia.U:lC. 'Osta~eml. 5.ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram.p6~li'rmil:llwz. .lI. II:!! slup:ie I'" O.I...115..0 "o. s~ok»MpOOl:i~ an ''''0. 92. ..padb pW~)'i Zdlra: ..081N Obtl~mrnl!.(17 ·kN ] 2.~ u:gi~ie :l..!. gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u. ] .'I1'IID. "" c.3$m. ~yJ~o j!l. C:~l!wnll.. .07 • l.2" '" 68. OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u..Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY.~a.~WI!Q..08 -+ru.lyWllil.05379· 5.1 m.skrajn. .2'·.28 kN ~1mI a ~.gifCi. IOQ Q'bH=n~yj~~: .6] + 12iQl'.~t~~.emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +...id:mj[!ej 0<1 fI'I'!.roje:lli. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' .~rz·5. mI! Roo. 11.5 '" 61625. ::as~w~~'e IIIhCillieli 20. ~....H'ii190 .~ 1m. Q. 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ .glll.~G +Q)Ji.. .ru "" 131.Mf'a." t!'li'c)' Sln.~] 3 .'0.35to. w...61 tN I. a.y Bi25 .901il:'l!.'0.170 Rm. P'''''' 1%. 12.!'" SO.7] JlJ:7.I'.501915 ikN ~'..·o:.fI' ~ 2:43.2:5 01. . f~ '" 42l0'Mh.70 .. Obd~":i!a stai~: . 25.... Gt "" 6'S.8'6kN ..rr '" 6.1.10 ..ff . ~ 92. 6 (. mO) • 2.. 7'M~..~n . Pn)'j:~L1): .' St'lJema. 17.2.. "1..I)1)'n6 m . ~~'We Qt'" 18.!ii.pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ.68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2.::!t ~ ws.od\:I~!l!Iywa:nie..pi!jltQ!ii6 e:(rn.sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO.10" ..(13'" 24:3.IIJ :pil'\l'1ow :dnoj. ci~w~~n)'poocill. oil- '''if.~ ". _! 'm .. POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l.1:3. G!rubosc oWieni.C:f:lI ~ I.~ " . 'l)...2E. 9l.3. .~.4] 3 kN·:m fro.gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie.5 mID.. l.80 kN _.k.1.5.:54kN 'u+ Q .76 :UlLffI u. .t5'lat)'aDJ'.lI.125... slililllili...y We.70·1. Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il.{11MB . Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6. .3~ rn. [ak wprzy.c z po"" '2 HI.:~u!!! ~ 29' mm (i~7a. :DiI..lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ..yp. 0.86.c:h . ~~p~~ow~go Zebra..gilf~·.. ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ.40.76 mm..Ii'Ifiril "" ~a..5kupj@l'l!ych.lr. sred.).M' ..-~-- _ AI M l~ B~ ..~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' .03 "S. p!7l~et .bet·cm l1aS'.+0'.32:5 + 0.3 .80\6'8"if ~25~86 . n.1 15 M~3 k:N. lllN m .!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 ..ru.11))' ~]I~ll.I. 2OO.

y~t!)jilCz lablic Winhlera..15.dtin:kaJ ~. gdy 1l.klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r.'lll)'ch uwzVlloniono.. wsp6tpmcllj. I A7 m h. 0.!i!l1IoSOsrerokosd Do . ..47 III.(0.wia m:m1jeS2.o. b~rr'" 1.H)2. Pmwidt.048· l5] .08 T G.b::! .56 m 1.5(6.-0-01 42.dlll_gO~C o.70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0.l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7.W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma.03 ee .o.. Dia.1 ]9.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi.32 Ill.321· 1:51.ffl '" hem :".OO)·~OO. Wplyw sil popn-ec.OJ '" 293.fI..J~cm.. p[ldci~ ZQ..ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm.C). WymilrnllWmUe poddlfgU MI".~ida p~Di~go hoff '" 1.= O.<1 takte mmi.5.Mymi w~st.OO)·6.e wykonywao:ie ..35+0.37kN'm VA'" {1l.47 m-e 0.ciull.3] 6{ 1 .m.6:ZS .03F ± :2l63.(3).ystkicb stanow grani'Cznycli l. Pnyj~lo w:itC IJp.151.0..O.OB "" 0.1n '" 6h.10 m.1:5 rn.2.'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll. 2.llgIl.~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia.. ptzyj~to IN plyde i tebRe.M':lll!ln ee {O.. L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod. IIiL.•32l ' 151..35 II..286·92. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh.zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:.n 1.. MlIIJlW!. b..2(Oo.C S1llsowanie od.. Ii '" 0. .zhro~..' =p~. .'i~ fy4 -'.24kN Vo_'" Va "" 0.ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b.9 m (p~do p. nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l .23.dla przi.7IHi.286· 15W.9'3 kN Vii' "'"L09..08 .." '" __ .r:r '" O.q..!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0. z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :. . L.lsffl S~Il.419.317..87 W·rn .. .ow "" b I 'if. 0. nB z~iJ1)anic b"ff "" b.· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni.19PU. Zhrojeni:e w p~sle s}::.l.90) '" . J '" 0. .222'] :5l.owiniell :!\i~ majdowa600.'l15J.73 kN· 1:1'1 Memo.1.t.: .lOO..to:sowany.ego.).] .0. lewn~z.elll<)W 0.06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit.(0.eollii mmmmt6w zgmaji\cych.i i ~tymi.(0).08 ~ 0..ws!llep. (O.10 m.\cej z beU.39141=.45..s.bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h. pj.3~O.O& + 1.oo. (~)li~z{lOO~~.ilQ'" ..(3).03) "" 195.15tN'm MB "" (~O:286.10 m..4~..857· ]51. w.3·0.0. Wykres n08i1:1oSci. '" hoff O.35 m.ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2.151.0 ~O.+O.2·0.:563m 13.hf.90 '" 3m . t)' h.70 ".. .0.08 .•286·/92.. czy]i: .ill + Diem = b.ff)'" 0.08..o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz.rr.I.171 .rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!. na :zgimmie.. b .172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.:21«).o&rliQs-e ~brojem~ .35+O.lgtl: ~sJo skrajne 10.18 leN V& "' -I ..064 = 431...cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36.obliicr.9.70 + 2.111-92/0& ~o.151. Obl. oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm.. 13..8.905-'92.5-0.(3)o('i.-636 m.en stanu gl'lInl.03)-6.u A.ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i. obw:iedni moment6w.143.S.47 m .6.6. hi -.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro.lO.0.gi~~ :kompliktg.70 ]'I].3 es )leIT d- J JIi. 111·92.35+2"6·0.316) :.:62:5 -=4-:l1". 0.~ .94 ](N·m Me ~ (-O. NlI!le1y zaznacz-~ i..19] ·92.: O.35 m.505.08 + 0.701.dla .Zfm ~ .S4..r+ b.39 kN-m M~~.2'.6:2:5+6.35 IM.0.2-18·92. '~I "'0.90...266 "'~ b.y ()d~te pod Jauem.lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7.rr'" 'M25 m ~o skrajne).iaieni\e PO:liiJp.1c:m 19.gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~.08 "'"1.714·92..08 '" 0.C..90. . "'l£ fm .rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci.3fiN·m M2n:u "" ~.6.be! 11'" 0.ff t» ] M ~nO .. b ::. 6.266' 0.." ~0. Prl..raj!l'lym M. '" 0. Do..70' m J.ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch.. bel)' umoZli.cgo z~ ~td.30+ 2.

I .CZl' przekr6j jeSil poromie. J.uinakmw~dlzjJ poopoa:y.:._ l 16...35...50 .636 OA3135""OOO~ ' .!.Jl.$6 A. Zbr.2~ "" 1.ynC:rozbfojorny.c.5"O. '" O.. D... ' = o. 33 + 20 ..:2 . "".6 ¢ZOI A"'1l '" Hii. .M ~"" 4.2AJ.045 ]$ ]3. O!blkzam:.70·0.I .O.{)4] <: - 0.04Q '" Q.758m p 3 ] ...75 WatiOSC ll.:35" 0..fI'''' 1 ._. '.636 '" 0.i Qb~k\WliIo.5~podipory: Ma.015 "fI~ ilLIl.O.oon 17m ~ ". 20 'I A.I 0.W) ""I ~45169:rn.00. 11'" 0.(mego z powy1_.2p.JDI87.022 "" {I. 74 em? '.f.ilety przekr6j ibrojeni.. -'...~yw!f..owodQwaJJiyd!l skurc:rem" .. a~".5.6.1it'! Mf/.3· ].1 U..IiITI '" ze ibrojenie 1[\\.'°+°. ulQ:1ol!1ewjedlil.yrn.wy.or .ie 'ul\Q:Z.056<~ft6'" '" 0..5]5 'effJ1Jld . t~fI "1" 0.9?9 ~..3. th ""0'.65:7 m.(m(il dwoch ~l~cn. '~.1..O.02-2 .mln '" M~l1Iin::.(ofj!)<d.. szeookosci rys . 220 -0000274m?'".32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O..5 -0.04.!. 0.'2] ". - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a ..47 ..SiO 1.43135 ~3. 43 ll!'I_n~_ O.O.. A"l .{MO ~i:r.5. .lSr kN"m.r.go pob przekmj!U k6w (5..a A~! '" 13.036.~.5'7 .2.65. em.I _..op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic.nolri -k~~~df--""O~4.98<9.I M ~J '" ~ - O.. hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj...5'0.0.O. X..:H)'o41 '" O. • ..2) i (5.ii efTr. .05~'" O.n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz.ff= % "" Ji. .O(li$ "" O~972 St..d O.OOl3bd '" 0.05<1 ~IJ '" ee J!. . Mz"" :ml...'0\55% 0..p. c.35 "'" 0.OOO17mI '" A."..4'70. .damy.4W.657 r1I:l PrzyJ!1!ID . MSJ .9 0.6] ~m P . . Zl".j~fI (.3..31.0p6·2.. 22 ffihd "'0._'. "'O.5·0.3-1. Zhroje. :0.0.5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml.1 '" 1l45. o. 0.:5·20".Ze Z:broje.~y nc.5. ee .I.919'. ~'" '~.32-0..0.0065 ".0.iS4 .84 ..87 kN·m.nil~ ITly.636 ""o..636~ I ~ 'Q.~m 66' .94lN'l![I 0.00]&84 =D.c.[I'. J.:: (Ml8.:3Cn87 ..35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ.]0(0.000281) ~ ""2.636 h '" h + G. Clil'i? Prz.~1 ~ i c.26 5!~(]~35 ·0. _0.gJMli~~fiile Z ~p.. _ "'0.osiad~~~rn poop61' itPI.2 ·O'.0.::.420·0.70 00.l'l:i~L '" j1 + 0.- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ .ltlgtl I!lwagi mta O.sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7. 1~ J1 ~ 2. Q~02:2:. ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS.f! .2"J}t .1..6'3. .Jb.>l. puSredl'l1Hn It .ie trow).Sh '" 0.i.3. w p~~~e.~..rrd2 M Sif -.5·0.69 > M Sd .:.6571 ee . b· d 0.(lOO256 '" 2..nie w prn.22<~~i". filoMF: MSd f~h. Pn)'j~to4.rui!lI.6~ O.]2.420'.657 Ar~'" . nimimlilne..lilii ' --. 1 .' je W os.{ cml S.3): z w~ A'i.lik:mjn)'m.O.0.2"" 1- Jt. zakladl3Jjll'C.0. 0..:56 '.raWd~j-e wElnllihw.89 cm~ A . Zhrojenie w Q.35. ~.4!i. '" [2.55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif. d~ 00.:50 l~ A._.' M~a .3 m" b '" 0.o.clu6j mom ~1'6 pojed. '.S~ wruunk6w..0025-~M5% . ~.~'" '" ...505.zy~~..rr d I-Jl- ee 2 0.. Thta. .0\35.04.001'3·00.sle.972.c:.. zakl~daj!\t'" {j dzjie.Sht) '" ] 3300.qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0. .pO~red[lirn .35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono. 20mm. ~ '" tym m!?dz:ie.

" S.8. .Ff .. 0.4l5i~9.21.f}. 0.39+ Jl.5 .35 ':c]- 0.2'04 l v.I.6071 0"3733S.Jl- 2I.ano:i'i~.td" 0. 3-'S" Q66:5 . . 1%).843 '~(ff'Ad .35 =-373.. 0...'. O.16cm2 Zbroj~ni.60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If .17 "" hp -til =O..~J 'W ()bli.0·0.24 ..lamo tU'I. nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia.rn1 ~ '" ~ ..r.my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" .Jl.35·0.ta:n::-Z)'klb).o93=O.J1 .S15 .lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr..45462 .2UI ""O.5 .. 295...35 .•I • l .1]. i.: 0.t.0.9'''' 0.O.176 dp ~I '" 1. .. 00..~ A or 1= .g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0.ff . 1e w mlejscu ml.4t.0..35 '" d""f. lj.3 .3·0. hmiec:m.00 .O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419..0.n.17 emil II I B-. Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz..0.856 M Sd '.94.cl~ _ ~ '" pOcJ.. 9~ 20.:5.] 2 cm2.~ ""'I-J~.IL*..0..~~~ 0.l .2P.2...·0.2]8 ':'ar "'] -J] -2. = 0.s.3. Pn. M !kI na podp~ 2 __ rOd.265 ""0.287 GJJ '" A.2-31 "" 0..ono stosowani.501 m 2 454.ni '" ]-J] -2"0'. 0.3]4"" 0.pj .45427 .2. .~.G PI¥tOw odg~l. rut in."11 ~ 1 ..0.002115 ml".ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" . J!'..97 c..10-0.17. '" MM"" '1'. T 2'0 -to.2-04 ASJ "" o.2.zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A..g '" 25.5{J ~ '"i .-_'_ -0.e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew).. 2:0 A.'J :: 28.ych.a. l-Jl -2.5 ·0.e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z.$I -.0.:50 16..419." 1.0.S~:c 1-0.246 <: ~~ . ..adl' '.S~ '" ] .'.. W len spollob uz. MH _ .czanym..ff f ¢bd M~_ l3..lii5 -{). ""~'" 263. '" 0'.287 ""0..35 kN f ~bd 2 13.o:az-.fl. IL..rr -""t "" J1.+ <6 + 16".ry~.885· 420·0..856· 4·2.607' .xiQro 9.f! ._. 0..S"0..50519<1l j ct!M p 13. pI"1!' tow." ..314 <: ~liiii . ZG W'lig]~.O. M.2'4~ ·<::~rcll .39 kN·m Jl...2:31 <: ~lilli.-.€i65m 25 + S .7S8-0.5ci (patI-zryS:l.5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art .50594 = OiOO2U6 m1 .0.0. przeJkroju..50 O. l ~ 0.246 "'0. 0'.50 ~ ""' ] .:i!~.:5~If:. .0. (n..21 kN . . 2U5cmi.093 "'0." ']....665 0. .~.665 '.5 ·0.ys. 0.r.426._ P.4.&5 "df. __O.5·0." 1.843. pocipoorowym wy.505.

!I·d .546·0. d b. cotB= 1.531 = 0. Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i..d = 1.98 I M(J¢20) .001256 ~ = 0. z :: Corf . VRdl '" [0.40751 M(4~20):: 0.512:: 0.54018 MN·m M(7¢20) ~ 0.87 kN F.33761 MN·m M(4¢20):: 0.001256·420·0.28011 MN·m 0.l '" 1. Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9. 0.93~ 158.512 = 0. 0.993 ~ 1.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21.74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0.001570·420· 0.636 = 0.657 M(4~20) '" 0. z:: Seff . 420 .25440 MN·m M(2~ 20) = 0.001256·420· 0.512 = 0.875·420·0.93 kN> VRdl = 118.V~ 0.6 . 196).000942 .95 kN.35. 0.643 = 0. 420·0.000314·420 0.000942·420· 0.:: 2.32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12.607 =0. Z :::: d :: 0.47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0.618 m MN·m MN·m MN'm = 0.35/ifcrJI. 7 ¢ 20.16960 MN'm 'If .531 = 0.35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21.48901 M(5~20) = 0. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. d = 0. natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe.0(1. d = M(61. _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej.607 = 0.405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0.512 = 0.OI~ 1. Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete.420· 0. S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz . 035 ·0.002198 0.607 = 0.001570·420·0. 420 .643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l.0.31335 0. jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow. W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia.643 = 0. 0. 0.607 = 0. 0.9 .512 = 0.wdnvdz . Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.33920 MN'm M(3¢20) = 0.5·317.979 .972 .875 ·0.53l = 0.002827 ·420·0.84 ern".512 m M(9(JW):::: 0. 0. Stepien zbrojenia na podporze P 2.843 . Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18.000628 .001884 .618 = 0. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.607 O. 0.1.150'cp]b.0% 317. _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°.9 . ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I.001674 m2 ~ 16.6 . 420 .2+ 40· 0. Dla odcinka III przyjeto. ze stali klasy A-IIIN.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28. 420 . Obliczenie pola przckroju A.001884 .60 0.618 = 0.60800 MN·m M(H(J20):::: 0.75. M '" AS1 .002198· 420 .56 ern'. la = 0.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0.546 0.001256 .27 ern".2 + 40pLl + 0.607 em 1 0.0.618 ~ 0.002198 .11897 MN VSd= = ASl = bd 0. 420 .35·0. d ~ 0.1.85 m.93 kN Nalezy sprawdzic. 0. czyli VRdJ1 :: O.05 m.531 = 0. tj.001570 . PL:: 0.01 VRdl = [0. 0.42017 = 0. Z'" ?off .20) = 0.0133 > 0. 420 .98 ern'.01)]. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym .707~00848MN ' A. ¢ 20 mm.001884·420· 0.607:: M(7¢20) ~ 0.21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20.531 ~ 0.49020 MN'm 0. Vol rozstawie s2=0. 0.002512·420·0.d k'" 1.512:: 0.2 m.552 = 0.60m. 0.0.5VSd = 0.531 m I-t-cot e +i\V z = 0.643 ::::0.

.23333 MN '" 233.5· 317 .A.96 leN VR~I + VRd32:.5·263.33 kN 0.85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto.93 '" 158. Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0. Przyjeto taki sam podzial odcinka I.96 + 233.2 m rozmieszczono strzemiona.2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm.11-0.5 VSd:: 0.06 kN 118. Nosnosc zbrojenia.0 Ol34MN slbw 0.35 kfr:.18 kN = 0.16kN Po prawej stronie podpory 8.75 = _-_ 689.546.93 kN.60 V. 0.546 0.1 = 4·0.15896 Na odcinku 1.czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263. 317.wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.0003 J 4·420 0.546-1. Na odcinku It I '" 1.0848".210. .0015 sib". re: .2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.poprzccznego (wzor 9.min = 0.1. cotO == 4·0.d(I. Na odcinku In.z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 . Vlldl '" [0.0023> P . 1.29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0.l2 '" = O.6 .305 m 0 Rozstaw strzemion A.252 m co 25 em. . przyjeto k ::01.3 kN > 0.-.93 leN < VRd1::: 689.75 1.00005 ·210· 0.5Vsd ::: 0.0 )( 1 +1. ezyli vR~1 Na odcinku lil =1.75+1.06 kN Rozstaw strzemion 4·0.546(1.75 :::: .00005-210-0.636 :::0.[ =' 1. =.00005 _ __ _ Pwl .2 + 40pd + 0.35 0.00005 = 0.d::: 1.0052 > Pw.75 + 1.0.68916MN 1 + 1. > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ). 175 _ -1 +O.0.00 IS ) "'.75 0.0.0.<poprzeczna.a 546 ( . 158. C. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s .546·1.25·0.] bwd k::: 1.0. ::: 0..31793 Podpora skrajna A VA '" 195.75::::: 0.]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic..2 = 0. wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne..752 2-1.00005. = As".53 kN VRd3 ::: 233.strzemioua S1l.. tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna.85 rn strzemiona przenosza cala.964.35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " . " .180 IHI cotecotzz l1:A.15 IT.75 0.nun .00005·210·0.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l.~d.16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej.707 ::::: 0. Z J 31.22).06".13153 ·1.0)0.33::: 392.26306 Naodcinku co 14cm.6 . VMI 0. B.0.l52m w rozstawie l. Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317.jak przy podporze B. 8i1.wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0.85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em.0 Na odcinku 1'2 '" 0. czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I.

07 =29.55em 12. Eo = -~.75·0. .5 VSd do podpory cote".:rozciagaja M'd (wz6r 9.28 '" 45. = 91. '. = 2.18 leN> VRJI = 110. 4·0.18· [.FuJ= 0.20cm. .56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4. 6. = 12.60 = 30.0.1.182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20.18 = 97.636 = 0. Spruwdzenie. = ° ' 43 m .2· 6.56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm.636 = 0.07 em'.2+40.28 "" 91.0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach.09759 . 0. .od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm..78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45.80 em.roi. przyjeto tbd = 20 em.= hd = 01= .35.94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I.0056 < 0.35 0.0·91. 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1. A.6ql = 45. VRd31 Xl '" jbd a. [Od Mel = _.0·91.47 m 400 mm 2 3 =-·29.60 m. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6..11094MN VRdl = [0..3· 91.~ 4 fbd I•.56 = -- A.636 V\'d 0.04 em' lbd =1.25. 0. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. Asl = 6.2 em o.wl Sib".. Na odcinku l. natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe.0".pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12.0 dla pretow prostych. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt.2· 6.80 m.0. 12.2 '" 27.28 po redukcji Ib.min ¢ t.5·195.000407 m1 = 4. Do przeniesienia sily !1. Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov .60em..wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0. =-- ¢ 420 4 2. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em.2· 4.07 ern" = 1.25): .1.2 m.31) smox'::. = 1. . Rozstaw strzernion .2.01 0. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9.F/d.36 em 10¢ '" 10·2.3 MPa z tablicy 5. m rozrnieszczono co 25 em. w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0.z = 0. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20.0023> Pw.55 2 3 = 19. A'I = 12. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l.0056)] = 195. :5:0.5VSd VRd] = 0.56 crrr' > 4.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39.0 . tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione. 1.28em2) lbel "" 1.75 = 170.3 = 45. = 1 . .59 I kN = A. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: . = -'-- 017078 420 = 0.0(1. la = 0. Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5.F. 6.00005 = 0.1 = 12. Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B.1.J = 2/3 ·91. czyli mniejszy ad maksymalnego.40 em.001256 PI.70 em.6 m rozmieszczono co 25 em. poniewaz A.0·91.0 em.6·2.._d M t._ 5 ·0.20 = 60.9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do. '" 0.35 ·0.0.75 d".d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete.5· 195.56 ern' Ar' 0.

z = 0.cot8= 210· J.1) .084 MN '" 84.0023.233.002. Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13. = 316.18688 ""0. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm.60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz.Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu. Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag.d.552 ·13.1 .0 kN > Fred'" 3.636 kN/m . wieksza ad zredukowanej reakeji.10 1.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'..1" 0.C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q.(. PI == berfl '" 0. kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych.25 leff plyty (0.."z = 0.31 m 392.47 v Sd = 0 38 195.9d VSd VSd = 0.572 m.286· 80.15 2 Pw.3) = 0.d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne.277 MN/rn sf .15=O. czyli F.s1 VSd. przekr6j A'f =1.762 mm = 0.75 = 0.naprezenie scinajace w przekroju elernentu . = pwl +p.27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu.45 Fred = F 122.0044 .75 .: VSd bw • d 0. h - .0 dla pretow giadkich.63 kN =P!-z = 195.5. 78.sciskanq. Rozpatrzono odeinek ru: = 1.10) obliczono dla podpory srodkowej.18 kN.25·2. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13. p.86 = 186.0023. .. Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .75 20.32 0.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\. = 0.l = 2 . A.88 kN Pwl .707 ' !Yd ·cotB 0 210·1.7 .. W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a).2rnm.2 VSd = 195.29 zbrojenia.5 ·125.4.75 1+ 1.13 cm 0.. 1.7 dla pretow zebrowanych. 4 . ~ rozstaw pretow sf = 15 cm...' srednicy 1.88 MPa 0.9·0.reakcja zebra.: 0.OOOO8m2.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':.19518.25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 .-0.95 m od skrajnej podpory do sily skupionej.1'8 kN/m < VRdl.607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU.60· 0. prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195.000113 =·-!. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F.: ho.38 beff 1. ktore przenosz<l sit.572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0.1).70 ""78. .0. 20 VSd 171 = 1. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9. P.321.Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono.3·0. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---.F.000314 =00021 0. 3 ( --+-.0.sj t .0· 8 0. Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0.35 .0021 = 0.35·0. rozsuwajll. w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna.0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi. 0.3 ) ""0. 0. + 0.:080crn2 0.68 + 1.18 kN.00005· 210 '" 0.56 = 0. Th = 0.5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0.0.31625 MN/m 41'2. 16.=1..575 m '" 0.18:::: 12966 '0.0023 0. nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie. .546(1.

5 .2 okreslono ¢rna.0. ~dAsl ___ 0_:_. sciany.882 . 10 =. Obliczenia wykonano metoda uproszczona. I J. stopnia zbrojenia p = 0.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6. Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0. = 200~ torr =.200000.7 leol =.6. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu.76 Uzyskany wynik oznacza.10. I I 1 ·80. = 22 mm.'1 0.85) 17.286·0.0052.636·0.&. 10. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk.85·0.68 Naprezenia CT s + ().85% przyjeto -~__:. Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4.513. = 0.6 rue bedzie przekrnczena.882 .86)6. 0. ze graniczna wartosc ugi.. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr.·k'" 20 MPa = Ms.001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona. w zbrojeniu (dla p = 0. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0.ck: =: 4. = 200 a. Poniewaz zastosowano 28 mm.90.68 MSd + 0. )87 2. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126.35 m .24740 ~dA.05 = 2. w ktorym sily poziome 811.2 okreslono q.0 m) 250 I 226 =: = 1. Przeslo posrednie 4.186 Osratecznie 0.].625 = 247.88 MPa. = 22 rnm. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J.3 mm nie zostanie przekrocwna.5· Naprezenia 0... Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona."". Dla skrajnego przesla podciagu..0052) .134 mm < Will\) == 0. korzystajac z tablicy 14.657·0.40 leN'm ~ = 250 I 0. Pozycja 4. ktora skorygowano wspolczynnikami: n.1).86)6.l. Zarysowanie podciagu sprawdzono.3 mm Ill.20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT. Obliczenia wykonano metoda uproszczona. ¢rna. Ostatecznie Wk = PwE s f. 1. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej.9 = 158.2.---- (=: 0. lV.55% przyjeto (= 0. = (0.001256 A= 3 (. korzystaj~ z tablicy 13.. 125.0052.84 m =.42 < = 0. przenoszone przez ustroje usztywniajqce.85) 0.0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona. mm < Wlim = 0.1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0.. w zbrojeniu (dla p=: 0.05 m. 662.85·0. 0.3 mm nie zostanie P leol = 0.20 0076 =.222 ·0.5 := 0.238·80.0.625 d 0. przyjmujac. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24.7 ·4. b = 0.. Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6. 0.35 m. trzony windowe (tabl. np.3 mm 0. graniczna szerokosc rys Wlim = 0. 1.2.85%.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0.=: tablicy 13..636 10.0·8 Na podstawie tablicy 13.. a =-s 0. 24 Um =: 23. graniczna szerokosc rys Wlim =. = 28 mm.

0 I = 0.0 + 12.274· 0.0 : 1.:.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ.20 + 167.2 = 960.1'" 12.Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: .I.1) r.20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra. + Vt. ~ 600 2 ' . .46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611.33· 1.p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001.5--2.188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.0.24 =.l2_ "" 2.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10.03 = 415..04-0.5--¢ .to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni. miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3.4.1 %.1 = 12. + G '" 415.II == VB..I.4=1. = 0.17 + 197.!!_:= 0.. h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- .5 ·151.4". :=i_[Ecmlc.5 = 640.12211.33 kN G".08 + 1.611..012 m: A := .19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.93 + 293.0 .60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI.6: ¢i.17 + 243.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu. .10-3 m4 ' Nsd.35-0. = 960.O kl' =1+0.17 kN VBP. • 1830. +'+SJ: 0 1+_:q_ .1+~J ) =OOlm .35· 3. (wz6r 10. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240.t.04)2 .150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10.74 leN Przyjeto Nsd = 1830.II [89 :=.t. 1.81 N Sd -.46 = 1826.p = 0.08 + 1.35 = 8.. + e" = 0..03 kN VB. = 218.5 ·151.035031(°.0 + 12.01 m. " 2 =O.26kN Przyjeto NSd.wilgotnosci wzglednej RH = 50%. Umowna sila krytyczna Ncri.5 ' 151.33 ..286·92.46 = 1235.0 kN ciezar wlasny shipa 25.11 + 960. =1+0.03 = 197. 0.35·0.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V.95 ·92. w OS! slupa V'. 11.11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800.0..to) = 2.03 = 218.84 h 0.05 (. = 1.11) N .35 = 012 In 30 30 ' .321· 0.I' = 92.I.60 + 640. = 243..35· 0.Jtl240.0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych.:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e.L. e" e.35 c 12 12 3 J _ 125.7 = 11.6) = 0. 1. 1.08 + 0.03 '" 167. reakcja podciagu VBU.0 kN It = 2·0.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i.II + Pi.[~ cnt 10 2 u.0 kN ciezar wlasny slupa G = 11.0·0.

Przyjete wymiary stopy: L = B = 2.28 em I = 0.. bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia .287> 0.5h = = A p="""'& = d == 0.1 =0.56 em > A.35 m.287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A. Urn = Etot + O. +0.2 ·1.190 eu =0.e.2 fcdb ~ 0 04 -.31 m.80 0.. .35 Xorf = 0.53·0. lim = ~ff.28 = 12. 1O.2 m.10-) m ' = 5 38 cm ' .11) . Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em.0.31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830. Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm.26·0.35..83 == == 0.80 m.28 em2 = 8.NSd 1_ 1. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17.84 2 .(:1.3).L'" a s 8= 0.3.26 1.mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0. 9 [30000. D = 1. Zbrojenie syrnetryczne Xeff. = O.3 = 0. wtedy = d = 0.7.83 350 m2 = 7.04 0.I = 6. 2¢J2.31' .31 = 0.197·]0 2.12 -..0 kN.35 .84 em1 gdzie 1 1 .000325 m = 3.25 .al 0.04) 2¢J20 1 = 0 538. tj.1.. 15 m el2 == d . 1. =: 0. nastepujace: a.30.lim 13.83·0.5.001256 = 00115 115% 0.35' = 050- 0. 13.0. h = 0.5·0. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e.015 + 0. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2.0 = 30 em (patrz podrozdz. Wymiary slupa 811.84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A.31-0."min O.83 Ned' 8..l .35' OJ 1(0.3·0.5 rn.12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa. + Xefl (004)2 +.0.164 m niea wynosi ±20%).0 IA'l .01 2.1 + 0.3J -0.003·0.35 Om 13.05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10.(0.350 m > d = 0.al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A.015 m A.012 = 0.=~~=-~=1.81 0.39 m > xeff.az= 0.012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0.1 +200000·0.003b·d = 0.04 = 0. II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1..31. mirnosrod statyczny e.28 + 6.3·0. Pozycja 5.15 N Sd = = 1.25 em" = 2 r.000784 = 6.151.83· 0.0.35 0.164 m '" Xeff N = -..31) 350(0. do 14 em.15 . 0 35 m .l = 6.84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e.35·0.Sd fcdb 1.15 -13. 16.min 0.

m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa.Nr = 20. 15. = ND= 13.. QfN = BL[(1 +1.0 + 181. 0..25)4.192 I btl .0.42m2 up == 0.5o.min A..5-o.50. przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0..0. Usredniony ciezar 22.2 = 181.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych.0.50.5 nNDpglgDminiD +(1-0. gdy Ii = Cf-. gruntu i posadzki). ".28cm2 co24 em.2..:". = rj.5+D.80. = 1830.9·30° NB = 4.) = 0. = 22.:=2011.42 = 0. wynosi 0. NSJ + Gf= 1830.J -~ M 292.75 = 3.75 m As = __2!__ = 0.' 1.81·4667. 21. posadzki orazgruntu .dla pretow prostych.·2.1.5 0.0 '" 23·2.. N.17 leN/in3...0.4.25f)NBP1rlgBiB J= 4667.22.002128 m2 -.:"'2.1): s.6 = 3780. 0.35Y(22.:".2.9d 210·0.0.5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym..5·2.:". 19') NSd .30171 /jd o.75·9.4m). m Przebicie stopy nie nastapi .2. d = 0. )1"B· L -D = 1.11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11.9·17.75 otulina.17 = 15. :::: ¢fl =0.66 ·15.5· 2. wilgotny.(2.45.0.0.6 kN = 2.29280·3. L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1.1 .40.0)= mQfN = 0.(L-a.50kN 0.· 0.3(2L+a.°.1..5)13..8o. W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny.A:!:: NRd =/e. rg-) 21°.80.40.0..o.q. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36]..852 = 3.66.45 kN/m3 = 30.cm Przyjeta wysokosc stopy h -. kN/rn2 M .83 ..5 ' gdzie: a.85 + 4·0.. srednio zag~szczony.76 kN > 2011. =46.0· 23¢ ·1.829 MN < 1.50. obliczono./i'd -.aLI I h ----"""L > I e.35)=301.35) = 4. .0.5(4·1..0.0.~.40 n ) = 1. Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B.0. kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.:". Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-. = 292 80kPa 2.. Nc = 0.d up d 1.71kN-m M r" '" fundamentu.9·0.52 [(1+ 1.. 1.81 = 17.3MPa z tablicy 5.45 ·1.= 1. T tg 5( == ___!l-_ .5.+ (1.0.0.2.11.5..1 . . rb') = r1 ¢~n) = 0. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu.30 MN A = 1. q.kN .0..

) .194 195 projektowanych element6w stropu 17..t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii .~ L.8.. (0 \0 x-=:---. ~ 100 3 i 00.. ..t'~~ ~ i!:_---". N { t [ '" ~ (0".::t: " ~ a.. Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a. CI.::..

._:-~--- .-rb< 700 60 1 I l it r-.196 (!) 197 <t" U o o a./ <f V V Y . N Q_ "'!. -'" "'_ It: z . o --_. --'" I~ z ~ ~l ~r z .. U U I i ~ iiS.

lO 21szl.S FUNDAMENTOWA .¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d ..4 NR3 . 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.Q Poz.!!.198 199 ']+TID E II ~..2"00 stup STOPA I eo 24.l 350 Przekr6j A~A . JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6.l ~ .__j I n o E ref . [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·..2x11i16 1".

&4 lU4 .us 211.. . natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa. zelbetowe i sprezone..94 2~8.n OW 6.ljr. 111."'" ..J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J. do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm. .12 27.i4 m 27.~2 m sos . A~.1l JIU LLJ9S '49..I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C.. 4. wlasciwosci..Io Sl1\JK .' . DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27.m 110 "". aos ."" JPoI) 2IlA .1I "' •...god- 225. .Cz~sc J.. ." '" ..5 nose [32].. Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np.UIJ 1112 A-I ~..J.00_-{ I"S. Wymagania.~.-uoust ..i.fA . a na walcach !c.1!1 :iUI 1.. wlasciwosci.. 41. n. B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje...1 I.12 ll..19... Zgodnie z wymienionyrni norrnami.~. Tablica Z. produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~...lB 1... B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5.row ..-I 1M . }HI~ . )7e. ~~ "'SA ".1J . Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn. 1'&1.:x3- " k .15 IE. Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych. Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc.S 225.Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton .CZ€Sc 1: Wymagania. OIl C1J('.. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton .52 n-'f1 11. mlJ.6 6.. . kt6rej wartosc wynosi 25 MPa. ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa.. SlI\IK . . " A-' IJt 'II ~ CZNA .578 8lJ~ ISH 4SUI • .1' Of. '" "17.5 S12j.l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM . " ." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32]. c...i.2 A-I "'" m "" '30 Z5<J . W tablicy Z. oJ. " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe.i.cyl. produkcja i z..J .S .-1 ~ F100Z.. A-' ['"'I 500 .-I "'" . "" " 21 UCZB.200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r..cube.. IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ. 170 11.l!Ol PORTTA "" ROOZAJ ". Symbol C20/25 wskazuje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful