142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

!bosc .1 rnaj".. - - a.li ..oa. 'Ita rozd~nie m.gl~~(I.t =.f(osl: .L 6.oo\!d sp~:st..ric).a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio..- \ i l_ ~ i\P ~.~ ' okreiU!I waTIIlnek (6. przyze wz.ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[. Gruooj~ ~.] 1.. I I V I I I~ III I e=' --.wszywsiWlllic gn. ob"eslono j~ a.zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu.iejSllI. nwl.stl'cma grani..efil'i.grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll.05 + Oi05 '" 2.oblic7.gl\lbo.ell.yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::.efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh .1'!.. II II V / Po:!z.9Io. flm. E"" '" WOOD MPn.llajmniejsZil~hm i1c. ro~i~"o!lci pdyl"yo.!1..p1I'PObz. yvymagmia co dio Slt}'Wii. Wtahlicy ]4. Rozplanowanie siatki StfO.oo-y d. p<!l"Cia.Osc:i el. zakladajli!l_c ws~~i..B S:OO W (poo. grnboSQ] pliyt w .ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E.G]lrow. .wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL.!!. Plyty strop'"1.ele[l}f.. ""'" L-!:1h . 0. o:r:a:z.10 +.p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi").cz:e): cbax.roic OpillJ"-c:l13J w . '" 2(1 IlitPtl. gatllne-k: R.curnebel'MU (db lI"lll.osc.ek StJS~b (pl)it~.aRO ]Il3Jry:s. l zb:rojenie pomoc.80 'I.j .alemosci od sposebu pod.1-1.5=SlwI!! I II .yc1l!'IY.l :u .eilt6wzgimmych l co za tym idzie.y II25 ~C20125) dla . . '" . obJiCl:CllIio. Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty .to .1).0 m. jrd= 420 MPa.l] Ui1l: ..asy A-IDN.~.10 ..~ 2. elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil.1).ks.e Wa:JFImci s~osunkui lut I d.. !irednia wyl!rzy:maloiU.5.-. ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll..q 2~ I 24. stOSllliillrn tEfll d W stanie ..Ail '" 2:10 MPa.stal mr-ojeniowil klasy Aam.0. modu!! sp~. dciiJ.elemanni wymacz:a si~ W 1.pow~iu .l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r. (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z.iOWII jed' == 13.f:. . Ro:zp:i.OM ""0.•8 2. Obliczerniowll.rojolila. '" S mrm.2. to wyIl iJrn z wamnla! f1i.iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 . z warun. j~ij) ~' Rm.i ... ioff·<:l 1" + 01!l1 .ej sz.rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr.9"-4.i okre~I. .c. .0.2) dlIiI tJ..o. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD. Zginar!!ie.10 m QI"lItz. .lcn.. ht z3i.stal11brojC}niowlI kl.llil. 17J [U J.0:5 '" 1. S+-lOmm.r:ImI.: 81mD!" C.ycb na miejsC!II hlidowy wYllo.rzycupnosc oraz ~sz. I I :t :i :..'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc. V .. ~u "" 3:50 M_Pa.h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz.:2 podano dksyrmrlll.wa".tebracll t= 1(1'.utQw w-ykanywanyc.t. 17 A.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w.alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6.k&.h 1i8 bndcwie wj'flilsi.orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b..tery. l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 .20 m.. I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I. stO"P!II. charakrervstyczna f#. obcfi!#niapodimO w i:ah!l.p. I IFlD:z. \'II Zli._2.11 nie s~()so....tollli!as.¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1.d:.lru: J\.2 2:. tl"~ .a plyt8 Sii'{IPI. ga~. (I mki..1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk.h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli. WillS)' A-i.erokQooi ].efe~ywnll Jd.2 fllllli).f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia.epr. shIp. n ~ ¢.O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat.. lmln :> 2_ PIyla... a~1 l a.2.20 m.2 . DopuS'Ze..caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa.ll-Pr.~M 2. n~l.1-hbl'O .4 2~0!--.~~u J ¥ J.iislOp~~tow.i tom -.S\lWii.! '" a.90 m R{l:zpi~oSt .(1. z.-1. 16.lll:Ja shIp)' ] popnez wie.Wkir.2 '" min(O.2 MPa. C min.1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1. warroscil1.500 MPa.410 M1Pa.ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz. 3. 'warum:k l.ch. I I'. ks:zmlit w)'dluZonego proslO.lli.eDj'CUIlliI.yli CI!Ii .hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze.gii.1 rue su.~ -oblic.ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic.6-1..a.9 1.:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm.mce olJ.0=2.demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa.0. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I..ptymame iI'Ozpi!ltosci i.. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l. (511) pnyjil.~): f]lt :::.h wartooci ugii¢. cz. wyM:zymaJo!lc .w<! gr:mica plastYCzno5ci .61) '10 80 2.da:iIlJ.rr'" 2. Hi 1).A::: -' I .zama odtJhyIka t'l...== i.7. kt'or. gamnek 34G8 (:remo.M. db . "" .-ajnej m &kmj[lych. gfO-e.tii.. '" 2IJIIlOOO MP. bt.:5-0. 2~J I 2~l .e zbrojeme gl6wne pl}'it)' . [26].s . si ona 60 mm tpam tabl. POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli. wartoSti.. w)'U:Io~i 25 mm.3 IlitPa.ciqg}:.j.147 - ibe.

u1ytec. UlitD..!'l~ptiyty d '" '7 em..(O.591 .c Wiilhlma [7.0.2 - ".0462·· 4.:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.03:31··4.) oraz.' LkWm2.P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral.26 kN-lll M2mln.50% ~ Ilapr~uac.44.~ {0.'. W:. ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I.9..1.17 +0..odp "" -(0.0.03:n .1'7.20)]l_ .22 em.iU~Qscim'IHnE.01 '" .00 .6)2.90 .ocil] 0.4.5] k:N V.07 -.'9_ l ( ?-2 t I[.2S.9W".576 . M ~"" {Om81 . "" (0.p. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill.J 1.powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_.V'" 0.0263 .0.17+ 00..i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil.9.6.28crn 2'20 MB".0462' 4.2 1.kNJiff Q.. Zbrojenie \if p~~le p~redcrli.!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1. 2.9.17. IIiI A i .0. f<tJ.4.mJn'" (0.m(3) 0.9.:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la.. 'M>4 kN-m M~'" {O.2 l ~ 1 i 1 fierr -'.079· 4.50.n o.2)~ == 1- J1.0855 .20 '" -16.6) [O.. aiia~i7.17 +0. d ""~"'6. . lOa .gID~do Stodk.119·9._~ A A.1 10 em (l.(1. do J crn.!"'.9..20~ '" ~ 6.9] kN'm (~) d ~15 lim.potcz..'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil.0.6)2.styc.1 1.= 6.0.6} l.lm (lbci~a 1'.nmsi hy-c.9() '" 2.2.25-li.079· 4. Gl. tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.201.cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI.. s Q sropniu 2lbrojenia..17".0781 ·4.201".45 kN'll) 3..1 g~t. 0. 9.5(1.500 .MkN-m 35 Mc"- {O.474 ' 4.0. 4.148 wykomm..395 .J7 + (1. Oh~ic:z:el!lieptl1a.3 .Tny~ W ~Ioje}..111 ' 9.' M:a"'" M3 ""'4.J) Wymri.91 kN·m L 1.t :z!hrojenia (prz!!. ].1.20 .i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0.105. w grllnie.98 kN'm ~lytl.17 + 0.17 ..l7kNim Z 2 i- irtr .0.1'7 +. l l toff = 1- Jt .6)2."""'" "" {G.078 0 iY.6)2.07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry.75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J .9.47 kRm M.~5 0.17 + 0.17 -li-0.('0.0:53 ·9.6 i 1 1 9"'4.90 . C1dlI6.105' 4.9. h.9~ = 0.9..17 .4.:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.6)2.m: "'.3.1 1.9.$11 _ - ~ .6)2.6) [0. Tahlkfll'J.0461 .o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0.02 i.{)04091 13. 11.r:.ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~.l OiK.6):2.yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va.j~ro ¢ 8).wiejj~"obelflzeD :pr:zypa.-(O.ur ee 4.0781.bd i - _ !If. 8-ntN 1...2lf = .20)]2 -M~ "". .y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.28+ 3.2 e 1 2 2.6)1.040·9.lInt. ] I]..I1HI..5" II =29 "" 30tnm. 4.! B25 a.I{]. 1 3 2.h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il.32 kl'lm M~".62 .6)2.rn·m MjjrnJn.0.

~sl~. "[1 szeookosc. (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n.kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw.4.. Stopjc:n ~jCflill.i.N -m OO1liZM~ "" 4. M .7).' .. C. 0. w prn.5'rr ".47 .ft '" 1 ..pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl .-oO'5-1'" 0. .961··2W· 0.o. ].07--9 '" .01" 'oa' =1 ~ ..3:2 .i.2-. '" B.onepl n:I + 0.POIt ~ .l g~ - . A .62 .lll.1 .yj~y p-=kmj . rys .1 4.1.07 "" O.ff "" l-J i----..1nyprnekr6j ibrojenia.. we. ..2'-'O.64... 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ ...11.n.. Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt."'. ."[1"'" 1 .l.0.974 .005[7 ~ '" 0..ZiJrojenie wp~Le strainym. n.000402 .M I ee 4..07 g '" 0.17 kN .:S ' 0.50_ .019 U.mm"" O.~ myteczn!l' (lX1l.lO.0. 2 8 .3).26.! == M sa (oflf>yJd (I..0t!)6'7S -. '" 0.00 u-t.02 crn l I Z Sprawdz...11 + 9j60)O. 3. 2-.'" ~ .Icthn.tJnym (2) MOIMI1JW .ze. w~ wfa).OU~.OOOl41m 240 .-5.Il ~a. skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni. h.26 2.:(I.1. r <: ~ji". Zhroje:nie w osi podpory: .dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz.eni.3·1.m.~ O.O.I "" 4. t:.O.5._2P.3 .5tltieh.974<210·0.:stacbpJyt)' A" p ::':--"'.r.OOl3bd". ] 6.ie ~kurc:zen\ osi.. ~ 0.]0 nil 0.07 151 0.000342 1111" 3.l. w diw6cJi1 (.]3 ...lO' " .:3 30c:m .if'& b1!''Cpowi~k. kl6. podtu~e~ Minil'll:l. wl~zy _.2 "" ].0·0.00 "" 0.·0.ekr6j :zbrojenia..e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5.5 .1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment. . ' .051 ~II".052 <: m" 0. 7.' .:2D (4.02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln..0·0."'~-:lcj. 0.. 17.5'.ekWj..~ 0.-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0. W Qsi podpory mwymah]y moment z." j.3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW. +Vc--' . .~S" .0049 ]1 0..OOOU:..0051.cy d:z:iala na pr:r.W '" 0.07 240 "" 0.0.~- 0.961 As.. (l) ~ . c <> .-·-O.e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr.67 oraz .ych.150 '~!J=1 .51 O.0.J1~ 2f1.o 0.'" ll'J '" ee 0..em Z .im '" .2 ].0.fif _ ---{i 7:5 .i.¢8 I A.u - '.07 tip "" h.0.fi Jr-l--2. fyf wllrnnk6w = 0..0' ee ] - P. Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ..rzyj~tDS.!e.podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b .. l.~ d ~fLU..ff f.i2 M &I 0.kwjll.p~b.ritJ?: ~ .0 ~ OJ3 .. .• - ~odpory: (gfq)..ze. tyUw I1i.b ~ C 2: U .e:go okrdl. .gioojll.1 ""'.082 .5·0.00675 2 13. na kra~zi podpo:ry.052 '" 00'. 2 ".0.2~i ~ . ~~wQd~w.0-...62 wmjenie.0.wosl podpmy... . wi~ ze wzgl~d. ~ .42 " Cll12 P.'''c' .sw!i. A'~'n1in O.pjJ~. AITIi!!i • ". + '. ~11!.1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1...ciI n- tj.dl' -- -- 0.1'1% ]. zbtajeJJ:tj.9l cm2 01[1"1 Aw.7 ttl? ee [.oco mniej= ad !DOnne:nru M~. ..e.l.adaniem podpQ..i.2.r - Prz..d 0. !ri" warunlim. _.000091 m~""O. m _ = l : 3 (patrz rY8.

nie wJ'~ p~yty.0024-6 .)o1'11l 0 '0' .DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er.obc:i:t:renie zrnienn. 2".g~naj~..I. SJln.r~ MOl'J:'i.2 "" 0.ooYI7 '.ze !ll1. l 0.D (zuwagi nil 1.. jejkraW¥di.wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me.mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr.cz.stalycznl'm ment l.sz::.e 1113.C.e.Oem. .gaj<1CYChotdi.go. W pnyp. W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic..: l~blicy 14. k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ .57% pa)'j~oo .~ r6w:fi. :m 50% obci~ uZyl:.. dAJj 0. SlPraw...zmlem W.959 A. 0.e rna potn.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn.07 ..os.2. 4f¢ g co 250 mm.102. _·. III OJ.'3) Wykolil.. PJl!.o.roilom.ty Pm:!:Jo. - '0.85. k16rych pole przekr-ojll wyoo.ytrl!!l~1. ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.3. Poni.2 omslmlo ~ .I '" 'dd."'11 mi. ".I!.~m· .krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam..ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros.z.t\ ..2.oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z. O.Lel:m. fii:(' d .e.d "..nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh. 4 == 250 f 0.0&2 '" 0..O)2.~. :ro:r.32 film.WZ . 10% .rowych d:'ziab..il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13.00366 MN"·m== 3..2' 0.adku ~u~n..J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w.e po£rerlnim (. g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys. schemarowi obcill. MiaJdlrI!i! . dodalkQwego zhrojelli~.(JU. E.5 ·8"" 4 em •..5 ¢. ee t. s D. p~y~y N~..ewruZ :=tnljowano ¢ ""8. '" 4.~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI. "" t.' .ow. bye prze-plyty "~e2.DlugGS(: z.mo_glt wlf. r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.64 anTi jest wi~k. Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~.ac.9Cn+O.pow...2) M or '" "" g6mycil wMkien.eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y. 3H3 "" 8. k. p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa. u: "" M er 3. 2.l.W>e W p~s.ei'i d1ugQlmralych w p~!..on.33.0. 2eplyta..go (p-. I A.~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l).. mog4..8:rysoiWaS'prawdz.3..'...l 0.59· 21{l·Om .l'kto l}.:0. wart.l"t'talnq (l.lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' .Um 3-5 odc.0.' MSJ •. .tKJ1~ pneJcr. kU:irego obJj.. ~ .dzie.atnpod" roz:dz.e \!loom (] 3.a 14.. Payj~to. .. W~:oSc ~h>.C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>.ojo :z.7:BkN·1tL 00 mome.5 .. t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13. rnm <: .n:.t..iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza.43 (~. Uzysikany w.• .47 + 0.~dach jestpot.g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z.up..l!~jrnniejsZll..93 .. c:zy w pl':Z.mlil przyjl1lQWil.iIIIO a." c~sdowYm zamooo .SC zbroj.e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril.s.00+ NapO!!zenm 0' ""~.lOl 6 .- 1 . iuOrll dz:iIl!~13. W rzec. 05 0.ojeruiB glfume. 85 . dlngo~*. 2. W 0. 0.wie t:aMky 1:3.fi.z.= 2. • .~~lIch 5"".35".ll.yjnmj!lC za!:oZelIie.2.<dd . WJ<1'nI..1.ie .5· 8..7"rn·2 M2 '" -{1.mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa.&5) 0. es 0.5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em. drug-G~i {I. mo.02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne.:3·3M j>..:5· .66 U'hIl . i¥c przyj"(lym W oo.cy jest wi~hzy ().07 '" .66> Nt '" 2. Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll. na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje .!)u "" 1.{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI". Hl lIi."!:.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz. == W2. 16.ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd..pI1.~niie sUt!'I!\'Ig. 0.0...YlSlllIjl['C ztBbhcy M..'.truzczofitl.ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty.giwajllceig_IJ.czarua.93.2di.:2: mm. dI~.45)0 tN· m -2.(0. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ]..36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.oo1\.uq's!)i\lI'llmll M~u. 2:50 J 102.33 3.~llChpiyty.boojenia gtOwnego.Ze 2lb:rojenie roz.6:r)' o.t zakO(wte.. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!). + 0.c m()me.. nil.l!!a.085. Zbrojeniefi<! rniDi. ko:rz.<)Ij. 2.a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie.~{ d).1I!.' )"'".~ .6 -3. mil: 10% iI1oSnOOcl.ryj~to . Z-bmjetlJie TIS. Nil podporze s.l.wtt!c.0.2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi. Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 .98) .152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr "."'2 ..obdq.1l]D.0462·3. kt.46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a..erlia r-ozm..o. g&.etl.O.2143. -2.000402 ..9.93 MPa Na podsta. 0.za. aniem p~yty 'iN wieitc!.04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS.'Cil.46 &LN. m.t'!AP.lfI1IiIn~ mom.hefl!l!l. .' d = . 1iI1Im'" U..1).e pota..inlen WYI1OOii: comlj:. G.niallla .72 III~'" -(O.za 6 m). mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&.eilt ty8ll1jq.. F.4..SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil.p .

0 . RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~.ff 1 J.35 m.. oparcmna podd~gu .3.=mk:osc.i!.n i rQi!.75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8.ZcbiJj(l Sclil!. 39' n::tm.~QfI¢ ..17.59kNl. toff "' I" +G"I "'".oscJ e!iel'l1eIDiw. ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141.28 + 1..!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC .arem w'ias:[Iyrn i obc. wyn1:la!r.~.~·- .pl""Zec:me!lJ)obddi z. o.60.(.50== 99.Y n~Msd" Dame: obcilllmlw.ll.2:.iuy Zebra. W ~stawie:nill.154 17 .IU.825 H" III l .2 ".b!ticy ]4.~'m zir!!:liejsZOlilo momen.. ~wn(llIIii~rni.s·0.tt11..Jo.'3.l1: .e.60 .10) 1..ytaJt aJby spemi6 wyltlilg.09975...7Mc "" 0. ~ 040 13.10 1111..aQ. ]"'.wlct6.. stllil ~mwieme Ok]&.0.. z ta. oh~.263) ~ 0. Ira "" 350 MPa.60 ' 2.(t~n p[Z. .q "" 18.0. Trzeba j.I!!}. cpS.? i . fro "" ] 3. ci~j If '"(')'.elmt - ci~r' C.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn.ft". .p:iflOlld Id do w.tt. ". P~y~ja.:2:'" 22. Wymiarry IboeJ!kii..m ~dDjll:eycblllii f.'bchp.28 kNl'm 4. rodpoty maj!lej na nmrze s .~rde.wnapi"T~S:la.45 -0.6I'1l1111.1lI nIll .ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa.llokalic lIi_yteezfill d male:typow.:&152 8 _."m!!JMSUlJ!y<:l.3' Pdf "'" '~!I(l ~ O. puyj't'~o: h .1:¢Zllilego heJki.yj~ID s:z. 5.jlj._1_..0 -.·0.0 rnekroj'l.i~t.25 Ill.o (}'boc~q_ d~.nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~.~~nf>'l!InIlm roz.bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.0 ·2..0263 ..93 kNtm - 1.negfi belki zaJ.! teow)'rn.~m.40 ""28. Zebro jest belli:. 0.5~ri) .ego eli!MrnflIl.7· l42. 1. I.konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d.. Wp~ypad~u ulozeala zbro. O. . przyj~to a~'" 40 ntm.43 kNlm ~ 33.17:5 m.!!.~ ""pJ:!4~""O..ml tolE"" [8.i..pl!l~1. w).. :re ~~'!! na slam graru:tli..1:8. SltD¢eJA zbr. =~okQ§C.g~ bye sftro:rygow~ne.}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI.. . Pny 7ailmeruiu~e:r' S1.t.0.tnU .~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo.:52 + :n.llm g .(lid lS5 p~JI(rzefz.:r'~dku mtlllU~1iI b~lki.l..20 ' m 25. 2. 1/~.m (rys.8.t dW1llp~slDW1I.0. wowymi.. Sk!Pfi~tJjll.o.J1_ .40 . t]. 0.ef€kt!!.. O. 5.PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z.tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1.l: pooz.7$ . dobiernm.e wzgi~.pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego.30 . /(bd) "" 1 % oraz beWID.atc.kitiye ogruoo~.p. kJhsy A~m.oje!lJa p"" 1%.n wt.rzyj~. ee flidb _. 9.rr'" 5.5·16".00 k:N1m.. b "" 0. . cyen obcj!l_:re. U '" 1. -1' '4'1 "'.525 . rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO.228 d "" oodzialyw:mie .rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje.08 kNtm Obcil{l. zebU! . OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll. ~kos~ kbro b == 0.52 kNtm ee c! '" 8.jenja W jednym ~zje: 31 "'"0. bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo..o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB. ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~.wIu'(Ioj!U a.~U!mgr. ' "'''U.125 m.ru.93~ 11.gmbo~~ otIJ!. :te w W!ce jest to gru..59 + 1.acuRko.C.OOnak zazn~:t't.r"" 0.#5·m:.t ~flwwy. .n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl.:3.20{O. .rorlJpi.! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m.20 rn OlhlillCz.52k1!L1I1I L 1 1 M. Przyj~D: _. 2..- ..SJprn.l75 .1.125 +. 1 3... 8:.i uzyle~ej . om.~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll.1tytk(lwy.m' 0.1Q]350 .rnia. 5(:i eraz ugi~c.yooJro{.:5.75 kN·m Do obJil:zen. ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10.. .gc11.eil!lm w.00 k't>.4. (g+q)$!t iii _.25 m.2 iii '" . Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo".40 kNfm .W'dz. ohlicz:enioweg+q '" 33.oliLJJlmy 31 mm i.3 MFa.C~Ii'!e ~gi!ici. !~[3..263(1 .75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25.a.asny 7iehra es ~t.25 mm. p.8). •.30 ~ 9.

28 kN.M~ ". 0.l.45 ~fI'"..0.~'ul.10(0..6 + (1. hi '" h~'" I .40m_ Do {lolic:reil sl~.28 !.lrl'" h:.52.41 . t&C!""Y. prz. 2broje!l. czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy.825 '" 1.czny ugi~c.q.ek_n'lj jes~ pw.li::of'.~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l.W '" l.:m hoff'" 0.:5-0.57 (~.o} ala ws.41 m..gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!.19 m.:5hfJ '" [33CJ<ll.:567.f!I'" 1.yj~1J!l w)'rni. bL z zebrem {p.0.6..825 In m. .)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y..1'25(11.~ro .2~~ b".&'25 '" :81.50 IN·m.4:5 m_.b. cll:y]i.2'0. It "" 0.anie..:It - 40 mill.07{Hl.32 [Ilr..19 rn.l ".52+n... przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili.~ksi!.r. W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I.l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w.. 16 -39 mm. ]9.r. 99.le u!'zwy~j stan gtani.wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll.m 1"BI_- l '"' -142. f p1d 0.ml).*O. ~·v. Moment).z.-l!' b. i s~l)' p~mc ooJicro!!o...5.981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj.mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99.J:<ljlle1(1'" O..D8}5..z.25(H.5 ern 22 22 .. lit '" O.1l1tZ pooroulz. .19 m < 0. ekslKmail]lC.:5.0.~5 n111'lgimarn1e M~'" -O.:~!\..l'J.0.. Ptzy.io sk.08}.d '" 0. OMkzeoie pOla l'.z. 01 b .:n.."Zystkicb. U.20 m. .c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b".g)ll ... kN 20- VA'" {O.Cej s.a POPIUCUI!!.~. 1 __ .:5 .$.r .>Cnl (011." . w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic.Z"y:.okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s. 77kN'm M~ .fieg<l noorno:tci n~ ~!l. hdf "" ~.lO m. ZaldiidiHmy.(il' .O. g.' c ~ (Ie' .41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• . c. labHe Wi:ruklera. A.37S·U.Cl!Ij~j zbeU:ll.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi. P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY.n>MM".s d M~JILlmlillli. (off "" i.zekmjlil. grnnicwe~o 110snosci pr:Z.:~9m h.981' 350·0..8:5-5.851ofJ h.ft[ '" 0.09928 _" ""'MO·'" l ~ .n. Geometria bra ll~¢tli.0.05 '" 2..n '" 0.3'7 kN VBI' '" O.il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra.ar6w paekrojuD61ek: CI wi.038 '" 0.~ '" 5~_.ll'Mligi A.20 '* 2-6-0.rfiI + b.p~j.:56 1[1 1.10) ""569.S~nr.>1n .S2+0.1.o.".. wy:.m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g.m. Ze w:z..C z.tm6w g~anicZJ!lylih o.20111.1!O mlIiejsZl\..Fr.zebra.OS lill MR:II~falb~h.20 + 1.r.1 - !I.o96-22.agn! 0 p:r. r dui. Spmwd~y ~ 25 "'Ii' .2:5"'iJ22".ml)-5. O~li¢~mic m~_Uw zginaj.0:5+1. :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~. kN.52+22..!.. bill '" 0."O.te W p.20 . '* MI~ ~ 0.O.30m W smni..431.5 '" 26. b.&2jl . ] .28. M~"" {G.M ml .Q1'lllie.N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy... W olillic:mmach.5.e:kroju.99.ff).8. 0.

20 A..1 .0...1 :5a'l"]b.' '" _ .- ~. ]3. .~ '" 1.. oo. (I.ap.20.O.5 mm. zhroj~n:ill podruznego a.:53 O. -aL ~O. ognJ!niczeme szcrolmooi. plyty 41'" 8...6 . 0.S.l7 '" """'.1''''' .001 • (.Qw~ M§Ii'IO~~na OOin."r _-.3'O..3.••mle ......5] III p:-rz...383 ""0..07 cm~ Z ""'atUq. a.. zlJ~a tla podpOF& B.:3:50·0.2 "* 4O:P...e:[1~ie·bez zbrojeralll po. Mm__ _ -. 16 I..51% .50 h n II .:5.rl -1-.yeh s~em.383 <: . 0.clcr6j zbmjenia cwnego . OMl.rJle".2O·0A] QiOO9.pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11.53 n.20"~M 1 == o.en.e :3 0. .OOO~. p:~y ibroj:enila.d k "" l. .i.26 2.1 1 .JS4 pols..am1 W. "" 0.O.25"" ':n.oDCI:IOi':m~== 1..Zs:zycli.r" '" 8..51-0.41- A"" ml" ...:5"0.!.u-..go~ ~ '" I - o.yj~ro . s:n:re~ belkl .czani. pl'7.20. "-" 'U'~IIJV o"g34. '.0066=O..'' ' b·d o. Ii of- O.26 If"" bid "'0.31- (11.808 0.......3. w p~!le p ee ~ A 1 0. k.•n kN W mo~c fl.3]{1 . =1~.wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5.¢' == 16 [11m oraz prito'Wl. 0. . MB '" -142.310 '" 0."Al1 - ZhroJm.332 "'"0.1..14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj.rK!.p(Jd~ob]i.06 en.czamy je \iii csi ~Ita k_ro. • ~.ekroju~...~_rr . = u..0.siUt §d3ka. 1L'!J1:!!' m ~. J '.50 ee . Zbrojenie [J.e nos!la8c.-O.p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ.. 'Vstd'J=[O.3Sf.'czimi. o.&.. 159 pola prrek:rQj!.nll oraz z'.800' 350." -- .o.!.. 0.J<. A.:m "".12161 "'O.20 cm~ Payj:l}ty prz.N 25 .~am..0.. 0.. 0.( <lI f ~d Swp:ieiJ ..jl-2·O.fffoMJp .ti~ '2.u -+ 0.q}Q"s" '" 81. hO.19 (do. .! . W31'11l!nkl!l (13.'.rzyj~ 66mm. rut pod!]lo.roTMlI. P>odpoIa ~!«ajl!l~ ..d 8.35".al "" =.)'obil:icm'lli.Ji-2~ff 1-.2n =0.5.142.0.4./1-2-0. mrn. 8 + 6 + 16 + 0. _ ~ "" 0.2o."% '" ] %- .. Gff "" 1f. 240 _ u.w~2lipodpoi'Y.5 .brojiCtiia.20.334~ G.5 mm.0 l 57 .apcdPI4lr"Ze B Ob]i. 6mm.rze~br.Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e.444m.1 kN·m 2. A.(100804 == .6.alllie 110M Vi' . '_.2)i (5. ~. --.e vi... nB scirumiG j~t konier:::. A~l '" 12.o'1 7 m -1..5-21 '" 65.44 £ll .04 ".3): AltLmin "" .5·0.22°.el-em.41 "'1-J]-2~ -.8) 0.0013bd. ·.4 1"0' '"'1.yj~t:od'I''''O•.".p .0. p..14) s:porwod~woo.31 t.'IJ1lJ!I.5~il' '" :1.001 ilOO = 0.. srednk~ .0..~ ..OO13-0.jiIP~ ..zbmje:nia.142:50.a.czoanlJ.OOl]20nl?'" 0.lO·O.384 .277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli.l odlegloSci p."itll .04 ern~) 20.. Vi'a!f1!IHJik6w" A_ .6Ill..' _ ".0.rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]".fd 1._'1.' osiJp'Qdpo-ry: bd Q.~".41'" 1.5.. "" YA - (g + ..5~ '" MS.44 " /'. lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll. W tym celu (lkrre.. V.0 MPl3J ~ .f1U::1c...0.45+ 0.[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 .i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - ..0.4!4~ MoM =.52 4' 22.2: pow)..l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi..5b '" 0. I S~opi. #Off .~_ em = ldl . A.:" VSoI"" V~ ""81.l58 :Spra.334 ""~_ b..il mitdzy dwoma W(d.-I.32<: ~!im..:. [Xl'dPQ. 'ofT • d -1.

7:5.QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl. .6r 9.O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p.przyjmllj'IlC.14cnl (palrz zginanio).{r.9·.m.]0 m dWTl!famJeJlne w .O!lStIlW ." ) =04' '11_2~.dmi'l( :z.. 0.enie" czy zl:lroj.~== Tl... llid "" 1.r '"' 0) jest lornini.A.552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~. podh..15 "" Q.JII<'f A.''!'!I C'~'rrB "'! .wati. ibrojenie nil scinanie s...'[JfH2-O .".i~."... polt~e.75".I. 1M .07711 :~~:rn1Ii. em -c .·tJ.1. a.2l:HJ.41] +].0.40 tN Hoon.~ _ 17. ldi6re l'Iil.. Do ~krajlDej padpory d.03 . w oo~w~..3'(~ .c 9. 7].prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ..!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od.0850. lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I.wie o. '"f.5J.4] '" 0.000203'm1.I<r '" 77..9'. 0...~~lj' rozc:iJlglljq. q 81U'2ie.61.Ze..n~crn~.0 dfJa ~ IJlPwtycll.24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad. '" 8.17 kN <: VM '" 233. - a.mln '" ~. y &I..7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta.'--. f Ji 240 W)'IIlIag.7S .b '" VRdc9 '0.3.03 cm2_ frzyj!ito wi~c At.04 ...""lI<lletypn.' kN> VRA'I '" '4.61l 161 Vkdl = [Q.czerne d!:1!lg.ojJflYwadzooo4 pt'ilY . <:m2" '" AF"w fJil VN.r> .60 OMi._ ~ 0..31·l. .cinb " _ VSd.O{I. 1. d..' u '../ '" 0. .:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5.03 crn~ == 3. = 1:8. Do [i_~ies:ie:nill..e~wno strzem:iOOii . N o~n(lSC(dskafl.. A~..minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll.~+00'1:16'" ".20 kN '\ 250 t .~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II. krzymk6w V =0/1- Jd.b..t. 38.ej po([po!:)': ~M -.61 m 33. cz..' . At>olf. I.u.'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi..t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie ..".cn.0. k.a.or 9_34): 0<0015 .mj '"' 2.orr"".35-I.f1<J obliezenq z uwzgl~:n. ..11-54.~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI.Urmmi.b~ojenia.. do skrajrn.t Z rott6 ..miOiIl wadzo. giego rodzaju.Uada s.yjllc Z lIW8gi na. 2.37 m V&I.yli.. :. _ . 2. AF~-'" 0." 0.."Z.(w7..64"" 0.cej tJi'(!f.' 0.giegQrodzaj1ll O.lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju. IXIli9-].. 2.(H em'. ].2+40· o. fJ""rnn siI7t&m:i.9·0.16"" 61 em .s.>2-13.nych.j'w &' '" f~c 42. Pn:yj~ro lj '" 0.. O!i] belli zspewnia Sprawdl7.F1....)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n.rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli.ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9.5 VM'C(I't9= 0.osd :w::.anympaypadku A..000028' 2>210· O. .1I cdcinku dro.. -'"O.m:t!l pDwierz.3 CI[I 8..¢ 16 mm .· 61 == Ul.64 kN KOlliec2..O. --5'" Q.20.oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l.15): U .j 'f' 38m"..".OS.~ 16.32) 'Obll~oll(l.~j(\.l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~..0.o&: scislbiJ:llI).I!ii! tak viiitc Vs.i1lin.4..2334MN" . .'j wyMan:z)' zbrojellie.)'.dopro- -g R...1'" 0.C'£'I A. f yd 4.151 rot8 ..ooad..iIDami..3 MP'a z tablicy .aIIlY stopien zbrojenia. 2.05464 MN V5~.- dru.I. . ! ..'b - (w2i..s:ily MI'II '" -- tJ.3-0. 31. .ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p. Ar : 2..9~ 4..eCm~ VSoI. "" VMlI>.malny pnekr6jl zbrojenia.:5· 8]'}7 ..l5.t.1...9'.0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms.... nomoo.04 cnr::.fIe jest obtkz<6nle.m)]-O.00. A--<:.

90h.c jal!1m l.!8·:2IO· 0.yjrnl!ljllc.45 '" ] 2.ah f" ~.3 O..8.25 ..22. '" " .eglo. 4.e:ml<mami proswpadlym~.od[)firze [l'Ll$red~!.42· .! '" • wtcdy sla..esl ona wym:rcz:ajIlC{l. ~..ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m.~.2 + 40·0.~= 68..l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC... dmgo~i jcdriD5'troml~go po~.oJ 90:rnI.ooe Yo' . "'p.3·0.n '" 231.06m ! VsJ.7:5 s .35= ... prz..2.t ~.".9 .0 (l.14 ""39'. 116.37 ea + :l9. plytl' A.:552 ·[3.2 '" 0..369 ~~t.OtOOOr. zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie. oo~inek6. .rrIJ" '" O"OO[S f ~.--'" .. Hcot8 cmB .3 em..35ifJI.75 =. tj" 16 ern. .00· 1. mielcrOtszl' llIi:!: ]Of. 1.Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'.aju .90 .s2 . krzymlcow bet.75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft.. WU~j.tffi 60.~q ill.d .pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne. Iromccme jet~ollllc . ] .'~l .cill1!anie :llllodcinw drugie.sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O.fu.0051> 0.M2 .35iofl "" 0.einio:n OO!iQ..4] '" 0.] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s.p.44 " zeoowy...6 .' ..o~b.! =. cz.[1])).. .o..zaio.mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq.mfl = --.9:5 ee l. v~~ "'.15aiqo]¥ k'"' ].wt!. smdkawa NakZY spta.tJlO~i 113.m!'ie 0..ejll =25 em. Polka .40 'kN " 131--'VSd' ..DIlO. ZiIJ.~.3251 0.'cn 4@ 16 m!ll'l na p..32 Sprawd:z. '" 2.21[1 A.:5t ".34 ·1.~ V&:J:!!-233.384 0.. {I..0.o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~.. 4. d". tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod.:~i 0.25 .._ == O!om:5 . w ktoryrndo.toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l.0157 > O.37 .:54kN t3 "" b~m_'" 0.44 kM > V~ "" 52A7 m. . o.. 0.'Iidl "" .24m Sib.~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q.wego z.Ci~lla o=cowa. pOd(lQ:!j! ~1i::rojn.a wl~ sropidi..apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z. '" Q.5(8].54 6 ' . SCirnml!6 . 0.of'" O.12 m.04 rn pnyj~t.71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i .ejl:m:II.o.1.Sze~o!l:XI~e. 4.."..0..kNJ:m <: l!~'" 316.go rodz. '"' VU.J<l.ll.33.m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~. 5.mJ..o$~.@.85 .w skrlijooj.(g +q)O.06 " 2 "" 0.l:lkN/m :r.495 rr h~trr U9' VSd '" 0.42 AM f pill Z cote 2" O. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6.. it p6i:b.OOOO:5~YI?(?8:mm). 18:..yj~ro ~bd..~16. DIitL.. 0.G .!lpati:ZOOO OI:WZ. c~y t)blic7. Pomewat ~'fiii~".c.. V$0:1. . ]l[2ypa~ ~a na jed]J.. 12).0.lI1i1m t..2IO·0.1'7) \is. !PO<i.9 .~'" 0.40lN V$<1.pa'r:I.W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych .32 .60.3&4 '" 1. W ern. [OIlS.g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:.12 • [1.s.9 .~. Ax '''' O.5 ' (11.p:roww. leN <:: Vst.44-521'17 g+q 33..-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz.g... OOI::iIl1ru Ax V!t.[0 1+1.s.wctll."..pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll..pi. kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k.od].44 kN . VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122.(g + q) AI: "" g~.illanlia mllllruy s.2 ""4OpL} "'" O. ooc.x.' . .enia.ooooorm . PQp=zna w .lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J. ]47." -\I'RoU".ilokresiano jak ella eJ'emeIi.ch.ily poprzecm. k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II.-'_' ".6 ..kJ:" 116. ~ta.. do O~.en~e se. 1.71) .. 21. Nil.: "!f.QI Vj. 122. ~e dodlaU::p..22.UJ..825 '" RO'. p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.\ii. l25m.oS) 0.2:5lNAn maz<.369 m n v~~ .-2]0. V.95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.~~ VA .ca.~Sl~a. B. (5. mmrter!Ww na dhl.141~HilN"lrn \.oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n.'.00005 ' " -..052'47 MN = kN V&l..edI:l!lZo:ne poD2. 0.b .V n .. raz .. p:rz. ""Q. 20 ern.an~e Iw.l'rfi h 2: ] 2.

ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni. te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l. Spr.OO5L fok '" W MPOl 1. !I'P'J.y:i." ..0.7.OkN P. ~ OOOWi...EJ. lI!IooStllye'!1 do ol.Mapj!(!rnQwe ze stali..nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.35+0..·~ot == j9.62.apotrz¢bIIIJ do pG.t.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J.e.:.384 Pttekr6] ~brojrni.0.¢ ~Iyty 0 s.frJ.ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i..Masy A~I (zarnia'!:t A-O).. Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny. .5·· l8.rUj ~a!!i.9 l Mh.cl. .7"" ""'" "'''''. obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk.cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.V.£ZeJli:e:sie s.0051· 2{l{'lijQt].kl!1lkzerua s:rernos.o!l wy:Ij.5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7. Ob]~eze:n:ie s:zernk:o..ch.(!j-_ W projekwwa. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol.. 12) . .ihi[lop:l':leCm~. B).1170 "" 0.85) _ M SJ 0.00 .i iJiht"a 0._~.m kraw~zj(lOOPOOY tfa.5t> ·+a)"" 122. Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 .J!l.:ib +dt _ '2 . w M. 1 .s:il'a.!l'l.s.. Nlllp~ma lbrojel:llll 00.39'2 .00091.5".i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl.070' lO.OOWJ]Y zeru.~ '" (0.E~f.ca 00.9'· 0.rysowalHliem.: - dhlg.C~ ~~bh.a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp..ob]i~ro.Vi'~Z:u podpo:ry. I" . \:Ii' 0.:mo w.il~t iro:l!liecznG.k.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • .S{ ]0.6(0. "" ".35 + O.oryg<Jw. Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e. obci~ VS~"" V~il: '" ~.0..rn.3-7 • r.' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z. {g -t-.""-"•._ ] .Ii'\ru.~Z3 poprzecmtt.4)S..~owalIlill w~iile :Z.:53.w~oo. o.i~ W sire.o "'" 0. swpni3..a es O.5.:5· e..rC'lle:rri:a.-II)5.. .'llci~. ro:l. Chatak!:erystyc:zna .i.o! ld)ilim .3 mm nile ~osbllillie f[..:. 'c::l!.l:. 20 rue WII . granie:ma. s:zer-olimi6 ry.." ".5379 _ ''']' Q7~..+ 0.2 o~:~OI]. ..~o:rzy~tii.a "3(~'~ 3(i:~~') J U •. -.0.)' =+.qllfO.aln:hl!Jq.03 "" 0.J .u~a:li1ejl (pooPOnl. _ . W przyb]ije..Bb:r-.19 kN·m n. 81111poprzeC'ZJIa w o..s.""'_ a ::. bore zw.16.sS· O.2.nl\.".3:El4r =>79.1.3&4 -r "" JJg_ "" O. O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu.32 ~ 33..3S4 "" 0. PttJ'j~~o 6.0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl. U~.e bra spra.cy 00..10) .f yd '" o.auwaliycli (g + q XO.o. Obl..4 . W !l. _ 4.82Si! ".lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.+~.09{l· '(]. ~~josZ(. prz.~.e" MO:l1il.:5V II .F~ p Sprawdzai.G. W elemencie ~l'..:w) -lO3. (1.'. 15 ...B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I.un za.kroj'lj. S:reroll::osc rysuknll:nych fw.912... mroj..:r~ '" 0. s.82.:5 "0.e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami.1'~i fJ..s:c·m..$ "'"]22'.37 IN.ro.75 J.4l .ni~.f"".o 3 !/I '" 20 min .'lI.6roll:j lt's~PlIjB w Wi.ci ])'S l!Ikosn).. ~oo.Zyjl~t(l bowiem ~mem.wr l3.5·· HI... zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero.6(0.3~ 350 "'.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll .y .O!I}OS04 3.emio-:n1 {wrot'9 .b:mjel1ltl)l (db p -.Ciqgaj~ 3:3.::::.Mit c.ekrnC:mJl.06 crn~:> 9.:5 m~..384).cy 13.pnyjmuj'le. . Ui 0 ~11 Aill es l2.(ll:li~aP'" 0. 392 mm -14'2. ""'2. kt6ni1.cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.". :Ze- JI~T '" Pto! .rqszc::um~ werlilng tall'l!i..krQj~ :. '" "". ..." .!!. fie rnzc.54 ~ M.'9. Zarysowani.9&%. me .2:83 m (l:rzyj~o 4't~ .7S·0. '" ...Wmll" kQiW(lm~ pr:Z.-..ej bfiil:u~p:c. ~ '0. 30) :\'""" S"".3 mm GiI'allicuul. b-a\¥~zipoopwy V..' '. ~ t'o.i¥w .wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3. strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi..'iy U~l].1% P:r:l.OS~V 28.OIOO3mm<: p.kT ' . M~ _-M ~.. .rnn.lilodill podpory s~odkowej.llWCi~j!~&.!j-..~" ~ .zn!lsiill.!:l:ejt>eke :md.J ee 3"2 . wy1i:on:mo m~todit.cgtym do asi morn jest . "ifO·.'" 32 mrn. oolegio~c::id 00 M ~ "" O..2:2.eknwlga.'" .roko5iC" [)I'5 W""" ee 0.e.l6wp. gdy polka majthlje ~.1:5 c:m~ ZMtuSOW811. ~ 4Qt) moo p·".:brojenia ·ma. pocihodzq.nillll .. 7O. '" 0.mn~ .Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~.sp6:tc!zYI:l.uma:ryc.d1!etltQfdd 00..'.l"{)jeT:Iie~o~?iel. '" 0.'"i1J ~'~' f ~Ii~ o.Zm:e. Uigi:fc . ~na..odanych w ~dziilile 13.:m Zebra.~.4.._.: .32(0..l ""~ = [(Iv. na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l. W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa.o z:mojernie podMti.. _ .

OOOSQ4· .• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o.20'·o.45 -O. (j~ X'l1)/lJ .w [y.f"jj ..:8252 '" ~l .h. 89. 0.f.000804(0.8): .(11.~A.:53.~ Mm. .. .38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl.'018.i/ .()~{I l.159)~ 4' .OIroS.20XO. ".cliAj~.1.19.' .20·0·. 0.0402 Add O.5 -0.3 mm..19 loiN-m M~ . fj Ar .rn (] 4·.ycj'i.h 2 +'o..<iowany.jato =y.Di!e IllgiifClii . .:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o..l:59'~ -{119 -O..OO + (I.llm} [1.0.) -'(ll._ . 0.79 ?_o.'0.'ll ee .fI' ..1In:i!CZI'Iego.k. k XC] gmni~zlil!l 5O>.1').!l"'a~.llt~.04.e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12.Sb'".h +(ll~!l'-b .OI2!i .t.lebl"illJ metod" dollJ..56 kN· III .]O):f3 '" (I. i.b1r~ ze \Vro. a stesunek .0 dla pl'~6w zeN. ¢ . O.zallD)tcl:I.Y "". -. =""'0. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma.9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill.lf.~\d .kl'~ - '.Oru 0( 13.. M" ee M~NI' 53.3 mm V..020' !]l~ c:l.I s:uywnose.cil!g8nego ze WcZ.5·0'iM "" QIIO !'ilJ.si(bdl' ..20·(1110 "" '[1. '" .Mmy ..~ W"-j)fiil (14.'2iO)l1O+24 .erok:Q~Cf)'sy "'HM.S·O.20)JllO~ +2A·'o.Qwych.[OA·S i..45 + (U9-0. l69 W oblic.B6 mm < W!!!I! ""0. +a.. ''!'''''' 0'.41 0 0.yli p.5ul.25·.a&l\ + 24 .8~S :111..3): . D".&w~e [p:l'osw~il. . 51ltQ.~A. Obllil'Zf.S.p.o.20(0.. ) hi""" a~"A'ld x~"'. 125(lO. 0. .~~"" . IQkrotm~ PIlMar.3B8 r)lS}' ~ o. M!i:iJ.'.c·16c. 11to omacw. ". 5.lO)~ +0.168 Jdr".. '..4 t -0.~..1)111 ilisy rn:poz.6): - O. wymilC.:.dle~ ~ b~~Jj.8 m_m . g<IlzlePI '" 1.\'~r +a.. o..50 -+..fJJ ':0.')'! _'.~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q.n.fIl ~I- ] h..5-l8. Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY.)Il. '" :b'miln ~2-.04m roz.' .000804 II - __0159 .19 -O.40):5..ISi9.S~+{lt~(].~ :l. ~ :3 w~"'O. te elemetu Pr!l.xI".e W~Oru (] Sredniroz.~_'" 0.] 59}~ :.zcnlillch ~~lIml &[.

:::: 78.5kupj@l'l!ych. Q.id:mj[!ej 0<1 fI'I'!..M' . . .. ::as~w~~'e IIIhCillieli 20.5 mID....y We. 17... 2OO. oil- '''if. Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6..roje:lli.!ii. ~yJ~o j!l. 'l).081N Obtl~mrnl!. . ~~'We Qt'" 18. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' ..~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' ..4] 3 kN·:m fro.825~ '" o.. ~. Pn)'j:~L1): .ru "" 131.. 9l.1 m. 'Osta~eml.. ] . II:!! slup:ie I'" O.. "1.gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie.~rz·5.. . 6 (.Mf'a.6] + 12iQl'.80\6'8"if ~25~86 .0 "o.61 tN I. ..2" '" 68. ci~w~~n)'poocill.3.~ "..' St'lJema.g '" 3:3 rnm. 12. gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u.::!t ~ ws.~.:54kN 'u+ Q ...gifCi.I.08 -+ru..32:5 + 0.t5'lat)'aDJ'.10" . p!7l~et .yp.rr '" 6.skrajn.170 Rm.IIJ :pil'\l'1ow :dnoj.07 • l.pi!jltQ!ii6 e:(rn.05379· 5..1.!'" SO.1:3. . Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il.(13'" 24:3.. 0. ~~p~~ow~go Zebra.Ii'Ifiril "" ~a.. Obd~":i!a stai~: . 5. lllN m .~ " .70·1.76 :UlLffI u.35to. 7'M~.3~ rn.-~-- _ AI M l~ B~ ..2'·.1 15 M~3 k:N.125.5.!.. C:~l!wnll.I.~G +Q)Ji.'I1'IID. ~ 92..~WI!Q.:~u!!! ~ 29' mm (i~7a.lI.ru. sred. 25. [ak wprzy.. Gt "" 6'S.501915 ikN ~'.~t~~.~n .10 .. mO) • 2...ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram.y Bi25 .bet·cm l1aS'.k.~ 1m.).emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +.8lS .76 mm.'0.sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO.lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ.5 '" 61625. mI! Roo." t!'li'c)' Sln.lyWllil.2:5 01..2E. "" c. 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ . w..8'6kN .&lnQ~OSCopaxia.68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2.2.I)1)'n6 m .115.glll..80 kN _. _! 'm .03 "S.+0'. a.c:h .{11MB ..padb pW~)'i Zdlra: .!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 .7] JlJ:7.ff ..r1:5 m b""O. s~ok»MpOOl:i~ an ''''0. P'''''' 1%....3 .·o:.70 .]2511i:'1i..lr..1.~ u:gi~ie :l.I'.11))' ~]I~ll.. l.C:f:lI ~ I.3$m. . ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ.~] 3 .. :DiI. 11..28 kN ~1mI a ~. . n. POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l.40. G!rubosc oWieni.'0.U:lC.Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY. IOQ Q'bH=n~yj~~: .pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ.c z po"" '2 HI.p6~li'rmil:llwz.~a.(17 ·kN ] 2.901il:'l!.gilf~·. f~ '" 42l0'Mh.od\:I~!l!Iywa:nie...lI. 92.86.fI' ~ 2:43. ~ '" M .ill1ow~e G~-I.. ..H'ii190 . OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u.. slililllili.

419.56 m 1.30+ 2..172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.. NlI!le1y zaznacz-~ i. na :zgimmie..47 m-e 0.obliicr.\cej z beU.'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll.111-92/0& ~o.rr'" 'M25 m ~o skrajne). .316) :..5-0..321· 1:51. b ::.~ida p~Di~go hoff '" 1.. .(3).gi~~ :kompliktg.3fiN·m M2n:u "" ~.064 = 431.•32l ' 151.286· 15W.35 IM.(3).(0).fI. (O." ~0.lOO. .3~O..O& + 1.bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h. 13.70 "...: ..owiniell :!\i~ majdowa600. .wia m:m1jeS2.9..W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma. Pnyj~lo w:itC IJp.oo..] ..35+2"6·0.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi.06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit.ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm.ws!llep.1:5 rn.8.6:ZS .llgIl.ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i.: O. 2. MlIIJlW!.35+O. WymilrnllWmUe poddlfgU MI".ff)'" 0.286·92.b::! .151.10 m.10 m.I.6. '" 0. J '" 0. gdy 1l.klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r.08 "'"1.18 leN V& "' -I .9'3 kN Vii' "'"L09.5.lO.dla ..· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni.. b~rr'" 1. Prl.(0. 0.y~t!)jilCz lablic Winhlera.70' m J. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh..OO)·~OO.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro.2(Oo....ystkicb stanow grani'Cznycli l.m.en stanu gl'lInl.. I A7 m h.rr.47 m .ilQ'" ." '" __ .OO)·6..zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:.~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia.0.dlll_gO~C o..90.23.rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!.90 '" 3m .266' 0..o..C S1llsowanie od.37kN'm VA'" {1l.08 + 0. czy]i: .iaieni\e PO:liiJp.151.03) "" 195.be! 11'" 0.1c:m 19.87 W·rn . ..0..cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36.o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz.lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7.222'] :5l.'l15J. L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod.857· ]51.32 Ill. ptzyj~to IN plyde i tebRe.39141=.1n '" 6h.24kN Vo_'" Va "" 0. IIiL.5(6. obw:iedni moment6w.151.0.70 + 2. Obl. bel)' umoZli.143.90.3] 6{ 1 .35 II.ego.45.dtin:kaJ ~.6:2:5+6.08 .19PU.lsffl S~Il.r+ b.hf.+O.90) '" .' =p~.'i~ fy4 -'..).15tN'm MB "" (~O:286. b..(0.ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch.:62:5 -=4-:l1". '" hoff O. (~)li~z{lOO~~.048· l5] .Mymi w~st.M':lll!ln ee {O. L..~ .0.t. .2·0.2'. 0..u A.= O..35+0.08 '" 0.ow "" b I 'if.03)-6..ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2.-0-01 42. Wykres n08i1:1oSci. '~I "'0. ..08 .:563m 13.714·92.y ()d~te pod Jauem.l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7.1. t)' h.C).317. ..6..2.ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b. Wplyw sil popn-ec.03 ee .. oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm.3·0.08 T G..o.2-18·92..0. Dia.47 III.0 ~O.39 kN-m M~~.171 . 0...o&rliQs-e ~brojem~ ..19] ·92.505.-636 m.O.ciull..0. p[ldci~ ZQ.H)2.eollii mmmmt6w zgmaji\cych.10 m.zhro~. z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :.•286·/92.6.73 kN· 1:1'1 Memo..S4.ff t» ] M ~nO ...7IHi.elll<)W 0.rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci.q.(3)o('i. w.905-'92.J~cm.r:r '" O.lgtl: ~sJo skrajne 10.70 ]'I]. Do.<1 takte mmi.35 m. wsp6tpmcllj.OB "" 0. hi -.94 ](N·m Me ~ (-O.ffl '" hem :".dla przi.9 m (p~do p.08 ~ 0.i i ~tymi..08. pj.n 1.C.S.!i!l1IoSOsrerokosd Do .'lll)'ch uwzVlloniono.15.266 "'~ b.:21«)..Zfm ~ .e wykonywao:ie .1 ]9.OJ '" 293. 6.!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0. Pmwidt.3 es )leIT d- J JIi.s.03F ± :2l63. "'l£ fm . Zhrojeni:e w p~sle s}::.raj!l'lym M.ill + Diem = b.35 m. Ii '" 0. lewn~z.701.l. nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l . nB z~iJ1)anic b"ff "" b.gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~.cgo z~ ~td.to:sowany. 111·92..70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0.4~. b .

'" O.1.SiO 1.3.89 cm~ A . 0.]2.636 '" 0.op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic. 220 -0000274m?'".0.mln '" M~l1Iin::. .OOl3bd '" 0..f! .JDI87. MSJ .raWd~j-e wElnllihw.O.~y nc. ~'" '~..]0(0..W) ""I ~45169:rn.qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0. Clil'i? Prz.9 0.919'.65:7 m.1.c...~1 ~ i c.636~ I ~ 'Q.00. .5'0.~m 66' .5"O.I _.f. ~.. c.$6 A.50 . O!blkzam:. hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj.. zakl~daj!\t'" {j dzjie.70 00. "'O.- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ . 74 em? '. .3): z w~ A'i.!.:: (Ml8.. _ "'0.. th ""0'.1 U.0p6·2.. . ~.owodQwaJJiyd!l skurc:rem" .OOO17mI '" A. w p~~~e.0..'°+°.gJMli~~fiile Z ~p. Pn)'j~to4.:50 l~ A.056<~ft6'" '" 0. • .:.ii efTr.(ofj!)<d. nimimlilne.:35" 0._ l 16.4'70. 0. ~ '" tym m!?dz:ie.ie 'ul\Q:Z.Sht) '" ] 3300. . A"l .ltlgtl I!lwagi mta O.Sh '" 0.4!i.O.::.:3Cn87 .._.87 kN·m.Jl.636 OA3135""OOO~ ' .'2] ".420·0.>l.:H)'o41 '" O.~'" '" ..420'. 43 ll!'I_n~_ O.oon 17m ~ "....6..0.Ze Z:broje.. Zl". Zhroje.(lOO256 '" 2.04.022 "" {I..osiad~~~rn poop61' itPI.rr d I-Jl- ee 2 0. Mz"" :ml..fI'''' 1 .35.{MO ~i:r.l'l:i~L '" j1 + 0. o. "".[I'.ynC:rozbfojorny.yrn.045 ]$ ]3.. 20mm. ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS.rrd2 M Sif -..O. b· d 0.. d~ 00.05~'" O.iS4 .6'3..I M ~J '" ~ - O.~..972.zy~~.CZl' przekr6j jeSil poromie. '.'0\55% 0.lilii ' --. ..2 ·O'.5 -0.i. I .9?9 ~..or .3· ].~.1 '" 1l45.02-2 . '..pO~red[lirn ...1it'! Mf/.Jb.0. Thta. J.657 Ar~'" .0.sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7.2"J}t .wy.O. '" [2. Zbr.4W. puSredl'l1Hn It .3-1..00]&84 =D.lSr kN"m.036. 1 .31. 11'" 0.2) i (5.o. X. ee .:56 '.32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O... 33 + 20 .' M~a .6 ¢ZOI A"'1l '" Hii.001'3·00.26 5!~(]~35 ·0.94lN'l![I 0..55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif. -'. filoMF: MSd f~h.I .(m(il dwoch ~l~cn. _0.S~ wruunk6w.go pob przekmj!U k6w (5.nil~ ITly. Q~02:2:. 1~ J1 ~ 2.35.2.505.000281) ~ ""2.98<9. D. a~".84 .rui!lI. .5. zakladl3Jjll'C..65.636 ""o.I.c.35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ.0..O.2"" 1- Jt.sle.uinakmw~dlzjJ poopoa:y.nolri -k~~~df--""O~4. em..!.35 "'" 0.43135 ~3.{ cml S. t~fI "1" 0.22<~~i".~yw!f. 22 ffihd "'0.i Qb~k\WliIo.nie w prn. .(mego z powy1_.:.3 m" b '" 0. 20 'I A..a A~! '" 13..015 "fI~ ilLIl.04..0025-~M5% ...5.5·0.:2 .5~podipory: Ma.657 r1I:l PrzyJ!1!ID .636 h '" h + G.6] ~m P . . - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a .p.5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml.{)4] <: - 0.2p. J. ulQ:1ol!1ewjedlil.6~ O.n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz.._.d O....' je W os.damy.05<1 ~IJ '" ee J!.35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono.IiITI '" ze ibrojenie 1[\\..I 0.70·0.47 .clu6j mom ~1'6 pojed.:5·20". :0.r.ilety przekr6j ibrojeni..2AJ.O(li$ "" O~972 St.3.0065 ".. ' = o.758m p 3 ] .6571 ee .2~ "" 1.lik:mjn)'m.O..0.M ~"" 4.ff= % "" Ji..c:.ie trow).04Q '" Q.5._'.j~fI (. 0.0\35.". szeookosci rys ..32-0.75 WatiOSC ll. .3...5]5 'effJ1Jld .. Zhrojenie w Q.69 > M Sd .5·0.5'7 . '~.

.:5.7S8-0. '" MM"" '1'.S~:c 1-0.td" 0.1].ono stosowani.0·0.czanym."11 ~ 1 .16cm2 Zbroj~ni.Jl..246 <: ~~ .J1 ..r.0.ta:n::-Z)'klb).505.50 O.0.•I • l .6071 0"3733S.e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew)." 1..4..176 dp ~I '" 1. W len spollob uz.35 ... ..lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr.5 ·0.9'''' 0.0.G PI¥tOw odg~l.IL*.287 GJJ '" A.35 kN f ~bd 2 13.ff f ¢bd M~_ l3.~.my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" .&5 "df.265 ""0..246 "'0. '" 0'.r..s.xiQro 9. .607' .$I -. 00...] 2 cm2. .21 kN .-.0.501 m 2 454.5ci (patI-zryS:l.8. 0.rr -""t "" J1. ""~'" 263. . i. 1e w mlejscu ml. 1%).50519<1l j ct!M p 13. .€i65m 25 + S . IL.17 "" hp -til =O. J!'..39+ Jl.5 .17 emil II I B-. M !kI na podp~ 2 __ rOd.2:31 <: ~lilli.60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If .2..856 M Sd '._.lamo tU'I.2'04 l v.~ A or 1= . 3-'S" Q66:5 . 0.ych. __O.ano:i'i~..S15 .a.94. .. T 2'0 -to.o93=O..I..3.2. 0'.5·0.:5~If:..ni '" ]-J] -2"0'. = 0.adl' '.~J 'W ()bli..17. 295. 0. (n..l .fl.3 . rut in.·0. pocipoorowym wy.0..O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419... O.39 kN·m Jl.419.00 .50594 = OiOO2U6 m1 ..'.2UI ""O..45427 .. nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia. hmiec:m..2'4~ ·<::~rcll .4t. .2-31 "" 0.rn1 ~ '" ~ .2P.~~~ 0.o:az-.:i!~.f! .~.426.35 '" d""f.ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" .g '" 25.665 '..ff ..O.002115 ml".f}. 9~ 20.Jl- 2I.g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0.-_'_ -0.+ <6 + 16". pI"1!' tow.2-04 ASJ "" o.856· 4·2.." '].0. 0.n..4l5i~9.'.093 "'0.0.S"0. 2:0 A.0. l-Jl -2." S.665 0. MH _ .3·0. 0.0.pj ..0.843 '~(ff'Ad .lii5 -{)..35 =-373. przeJkroju.21." .O..35·0.5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art .35 ':c]- 0.2.3]4"" 0.843.S~ '" ] .Ff .97 c. M. lj. 2U5cmi..cl~ _ ~ '" pOcJ. ZG W'lig]~. Pn..50 ~ ""' ] .0.5{J ~ '"i .. l ~ 0..45462 .zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A.314 <: ~liiii ." 1.2]8 ':'ar "'] -J] -2.._ P.'J :: 28.287 ""0...t..:50 16.~ ""'I-J~.ry~.5 ·0. Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz.24 .5 .885· 420·0. 0.e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z.. .ys..: 0.10-0.

618 ~ 0.618 = 0. Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete.01)].405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0. 0. Dla odcinka III przyjeto.002198 .d = 1. z :: Corf . ze stali klasy A-IIIN.60800 MN·m M(H(J20):::: 0.35.150'cp]b.552 = 0.5·317.84 ern". Z :::: d :: 0.11897 MN VSd= = ASl = bd 0. 196).5VSd = 0. VRdl '" [0.000942 .1.001256·420·0. 0.000314·420 0.40751 M(4~20):: 0.001570·420· 0.979 .607 = 0.000628 .001570·420·0.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0.25440 MN·m M(2~ 20) = 0.87 kN F.33761 MN·m M(4¢20):: 0. 035 ·0.93~ 158.98 ern'.512:: 0.32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12.0. d b.643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l.6 .27 ern".607 em 1 0.993 ~ 1.d k'" 1.618 m MN·m MN·m MN'm = 0. z:: Seff .93 kN> VRdl = 118.875·420·0.05 m.531 ~ 0.01 VRdl = [0.512 = 0.21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20.85 m.33920 MN'm M(3¢20) = 0.1. 420 . Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17.42017 = 0.53l = 0.643 ::::0.16960 MN'm 'If .28011 MN·m 0. 0.546·0.875 ·0. ¢ 20 mm.001674 m2 ~ 16.001884·420· 0. d = M(61. 0.0133 > 0.001884 .972 . czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.531 = 0.512 = 0.60 0.643 = 0.93 kN Nalezy sprawdzic.001256 .74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0.002827 ·420·0. czyli VRdJ1 :: O. 0. tj.2+ 40· 0.31335 0.wdnvdz . S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz . Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18. d ~ 0.2 + 40pLl + 0.512 = 0.001570 . 420 .531 = 0. W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia. natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe.98 I M(J¢20) .531 m I-t-cot e +i\V z = 0.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21. 0.54018 MN·m M(7¢20) ~ 0.420· 0..48901 M(5~20) = 0. Obliczenie pola przckroju A. d = 0.512 m M(9(JW):::: 0. jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow.643 = 0.56 ern'.l '" 1.607 = 0.636 = 0.607 = 0.9 .002198· 420 . Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9.35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21.546 0. 0.512 = 0. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym .002198 0.0% 317. 0. !I·d .0. 420 .512:: 0.20) = 0.001256·420· 0.707~00848MN ' A.843 . 420 . 420 .47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0.35·0. Stepien zbrojenia na podporze P 2. 0.:: 2.001256 ~ = 0.657 M(4~20) '" 0. _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej.75.0.001884 . 7 ¢ 20. 0. PL:: 0. Vol rozstawie s2=0. M '" AS1 . la = 0.607:: M(7¢20) ~ 0. 0.OI~ 1. 420·0.95 kN.49020 MN'm 0. 0. cotB= 1.607 O.002512·420·0.2 m. Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i.6 .607 =0.618 = 0.000942·420· 0.60m. Z'" ?off .531 = 0. _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°. ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I.V~ 0.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28. 420 .9 .0(1. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.35/ifcrJI.

0 Ol34MN slbw 0.305 m 0 Rozstaw strzemion A.85 rn strzemiona przenosza cala.00 IS ) "'.06 kN 118.1.26306 Naodcinku co 14cm.96 leN VR~I + VRd32:.2 + 40pd + 0.3 kN > 0. C.11-0.l52m w rozstawie l.636 :::0.2 = 0.75::::: 0.29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0. czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I. Vlldl '" [0.85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em.16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca.180 IHI cotecotzz l1:A.60 V.. ::: 0.] bwd k::: 1. przyjeto k ::01.nun .93 '" 158.546(1. Na odcinku In. 317.2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm.75 0.75 + 1.6 . ezyli vR~1 Na odcinku lil =1. = As".2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.~d.18 kN = 0.546. tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna.0)0. Na odcinku It I '" 1.964.[ =' 1. Przyjeto taki sam podzial odcinka I.5·263.poprzccznego (wzor 9.22).<poprzeczna.96 + 233.252 m co 25 em.210.5Vsd ::: 0.d(I.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l. Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317. wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263.15896 Na odcinku 1.0 Na odcinku 1'2 '" 0.strzemioua S1l.75+1.00005.a 546 ( .06".33::: 392. 1.0 )( 1 +1.0003 J 4·420 0.2 m rozmieszczono strzemiona.00005 ·210· 0.]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic. 0.0052 > Pw. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.-.23333 MN '" 233. B. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s .85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto. 8i1.0. =.75 :::: ..d::: 1.0.00005-210-0.0848".31793 Podpora skrajna A VA '" 195.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ).czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263. VMI 0.l2 '" = O.16kN Po prawej stronie podpory 8.0.68916MN 1 + 1.5 VSd:: 0.35 kfr:.752 2-1.min = 0.wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0.00005 = 0.1 = 4·0. Nosnosc zbrojenia.00005 _ __ _ Pwl .00005·210·0.546·1. Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0.35 0.75 0.25·0.6 . cotO == 4·0. .93 kN. re: .jak przy podporze B.93 leN < VRd1::: 689.546-1.0015 sib". 175 _ -1 +O.wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.33 kN 0.0. 158.5· 317 . " .z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 .. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej.546 0.0023> P . .15 IT. > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju.06 kN Rozstaw strzemion 4·0..53 kN VRd3 ::: 233..75 = _-_ 689.35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " .707 ::::: 0. Z J 31.0.A.13153 ·1.75 1.0.

75 = 170.636 = 0.31) smox'::.0·91.5· 195.0023> Pw...1.wl Sib".0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach. 6.70 em.2 em o.3 MPa z tablicy 5. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20.2+40.:rozciagaja M'd (wz6r 9.56 crrr' > 4. Na odcinku l.636 = 0.56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4. 1.6ql = 45.18 = 97. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em. przyjeto tbd = 20 em.. . '.min ¢ t.z = 0.wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0.00005 = 0.0.2 '" 27.d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm..0 dla pretow prostych. Eo = -~.F.1.07 em'.2· 4.09759 .0056)] = 195.35. VRd31 Xl '" jbd a.35 ·0. Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov . m rozrnieszczono co 25 em.18 leN> VRJI = 110.18· [.80 em.59 I kN = A.6 m rozmieszczono co 25 em.pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12.J = 2/3 ·91. .94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I.0·91.3· 91..2· 6.60 m. tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione.1 = 12. = 12.. A'I = 12.80 m.F/d.= hd = 01= .07 ern" = 1. 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1. = -'-- 017078 420 = 0. la = 0. Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5.182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20. .0. .0056 < 0.0·91.000407 m1 = 4.5VSd VRd] = 0.1.47 m 400 mm 2 3 =-·29.25): .40 em.5 VSd do podpory cote".20cm.5·195. .55 2 3 = 19. Rozstaw strzernion . 0._ 5 ·0. = 1. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6. Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B.2._d M t. A. czyli mniejszy ad maksymalnego.001256 PI.roi. =-- ¢ 420 4 2. :5:0.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39.60 = 30. 6.56 ern' Ar' 0. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: .0 .75 d".28 "" 91.28 po redukcji Ib. Do przeniesienia sily !1.9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt. 4·0.3 = 45.2· 6. [Od Mel = _. w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0. = 1 . Asl = 6. poniewaz A.636 V\'d 0.04 em' lbd =1.od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. = ° ' 43 m .2 m.07 =29.~ 4 fbd I•. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete.35 0.0 em.FuJ= 0.75·0. = 91.56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l. = 2.55em 12.25. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9. natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe.60em. 12.6·2.0(1. Spruwdzenie.0".11094MN VRdl = [0.28 '" 45.36 em 10¢ '" 10·2. 0.28em2) lbel "" 1.01 0. '" 0.78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45.56 = -- A.20 = 60.0.

w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna..25·2. nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie.25 leff plyty (0.10) obliczono dla podpory srodkowej.31 m 392. prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195.75 1+ 1.13 cm 0.naprezenie scinajace w przekroju elernentu . = 0.546(1.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0.5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\.2rnm. 16. .9·0. ktore przenosz<l sit.18:::: 12966 '0.' srednicy 1.3·0. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm. .0.084 MN '" 84.75 20.-0. = 316. 3 ( --+-.25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 . Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0.1'8 kN/m < VRdl..575 m '" 0.88 MPa 0."z = 0. 1.(.0 kN > Fred'" 3.572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0.0021 = 0.0.233..000113 =·-!.636 kN/m .reakcja zebra..00005· 210 '" 0. Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .88 kN Pwl .277 MN/rn sf . przekr6j A'f =1..Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono.l = 2 .9d VSd VSd = 0.86 = 186.sciskanq.3 ) ""0.762 mm = 0.707 ' !Yd ·cotB 0 210·1. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9.1 . Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13.572 m.z = 0. p. 20 VSd 171 = 1.18 kN.002.60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz. 78. wieksza ad zredukowanej reakeji.56 = 0. A. W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a).19518.0023 0.F.18688 ""0.0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi.0· 8 0. P.286· 80.OOOO8m2.7 .15=O.7 dla pretow zebrowanych.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'. + 0.35 .sj t .38 beff 1.1" 0.60· 0..45 Fred = F 122. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---.3) = 0. .321. 4 .15 2 Pw.:080crn2 0.47 v Sd = 0 38 195. czyli F. 0.5 ·125.75 = 0.: 0.18 kN. PI == berfl '" 0.2 VSd = 195.27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu.68 + 1.5. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13. Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag.4. kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych..C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q.0044 . Th = 0. 0.70 ""78.s1 VSd.: ho.31625 MN/m 41'2.0.Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu.: VSd bw • d 0. Rozpatrzono odeinek ru: = 1.552 ·13.d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne.1)..000314 =00021 0.63 kN =P!-z = 195.32 0. rozsuwajll.cot8= 210· J. h - .0 dla pretow giadkich.29 zbrojenia. = pwl +p.95 m od skrajnej podpory do sily skupionej.=1.75 .0023.1) .607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU.10 1.0023. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F.d. ~ rozstaw pretow sf = 15 cm.35·0.

0 m) 250 I 226 =: = 1.3 mm nie zostanie przekrocwna.10.88 MPa. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr.0·8 Na podstawie tablicy 13. = 22 mm.. Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0.3 mm 0.5 . = 200~ torr =.657·0.35 m.0052. 1.55% przyjeto (= 0.2 okreslono q.76 Uzyskany wynik oznacza. graniczna szerokosc rys Wlim =.68 Naprezenia CT s + ().0052) . 10.84 m =.85) 17. w zbrojeniu (dla p=: 0. przenoszone przez ustroje usztywniajqce. 125. lV.636·0.---- (=: 0. 0."".186 Osratecznie 0. b = 0.222 ·0.85% przyjeto -~__:.625 d 0.6. = 22 rnm.1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0. ktora skorygowano wspolczynnikami: n.5 := 0.=: tablicy 13.35 m . I J.. 0.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6.0. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej. w ktorym sily poziome 811.001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona.. Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4.286·0.]. = 28 mm..001256 A= 3 (. = 200 a.85·0.90.9 = 158. Zarysowanie podciagu sprawdzono. Dla skrajnego przesla podciagu.24740 ~dA. korzystajac z tablicy 14..20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT.40 leN'm ~ = 250 I 0.238·80.6 rue bedzie przekrnczena.7 leol =.636 10. przyjmujac.3 mm nie zostanie P leol = 0.200000.42 < = 0..ck: =: 4.·k'" 20 MPa = Ms.0052.&. stopnia zbrojenia p = 0. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale. 0. w zbrojeniu (dla p = 0.882 .5· Naprezenia 0. ¢rna.. Pozycja 4.0. trzony windowe (tabl. = 0.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0.513.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6.0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J. a =-s 0. 24 Um =: 23. graniczna szerokosc rys Wlim = 0.86)6. mm < Wlim = 0. I I 1 ·80. Obliczenia wykonano metoda uproszczona. ~dAsl ___ 0_:_. Przeslo posrednie 4. Ostatecznie Wk = PwE s f.1).86)6.05 = 2. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24.625 = 247..2. Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona.05 m. Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku. ze graniczna wartosc ugi.7 ·4. 10 =. = (0. 662. np.3 mm Ill.85%.2.68 MSd + 0. korzystaj~ z tablicy 13.. 1.2 okreslono ¢rna. )87 2.85) 0.l. Obliczenia wykonano metoda uproszczona. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk.'1 0.134 mm < Will\) == 0. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126.882 .20 0076 =.85·0. sciany. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0. Poniewaz zastosowano 28 mm.

I' = 92.4. = 1.0. + Vt.17 + 197.35-0.35 = 8.11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800.08 + 0. .35 = 012 In 30 30 ' .0 : 1. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- . :=i_[Ecmlc.04)2 .11) N . = 218. • 1830.611.20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra.II == VB. 1.08 + 1.03 '" 167.35 c 12 12 3 J _ 125. ~ 600 2 ' .1) r.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ.0 kN ciezar wlasny slupa G = 11.0 I = 0. =1+0.5--¢ .I.:.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu. h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0.321· 0.1 = 12.03 = 197..[~ cnt 10 2 u.33 kN G".20 + 167.60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10.2 = 960.5--2. +'+SJ: 0 1+_:q_ .0.35· 0. = 960. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e.0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych.150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10.1+~J ) =OOlm .84 h 0.04-0.81 N Sd -.0 kN It = 2·0.5 ·151.O kl' =1+0.60 + 640.35· 3.to) = 2.035031(°.4=1.95 ·92.03 = 415.10-3 m4 ' Nsd.L.03 kN VB.05 (.4".12211.to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni. Umowna sila krytyczna Ncri.II [89 :=.l2_ "" 2.p = 0.188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.33 .6) = 0.11 + 960.:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e. = 243.0 + 12.wilgotnosci wzglednej RH = 50%. + e" = 0.286·92.I. miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3.1 %.0 kN ciezar wlasny shipa 25. 11.5 ·151.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V.74 leN Przyjeto Nsd = 1830.46 = 1826.01 m.t. 0.Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: ..7 = 11.5 = 640.. w OS! slupa V'..0 .46 = 1235.5 ' 151.03 = 218.. 1.I.46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611.. reakcja podciagu VBU.0 + 12.p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001.17 + 243. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240.33· 1.274· 0.t. " 2 =O.!!_:= 0.6: ¢i.. 1.26kN Przyjeto NSd. e" e. = 0. ..24 =.012 m: A := . + G '" 415.17 kN VBP.Jtl240.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i.93 + 293.1'" 12..II + Pi.08 + 1.19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.0·0.35·0. (wz6r 10.

.83 Ned' 8.12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa.28 em I = 0.3.I = 6.28 + 6.39 m > xeff.lim 13. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e.al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A. Urn = Etot + O.287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A.56 em > A. lim = ~ff.31.3J -0.000325 m = 3. =: 0.5.28 em2 = 8. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy. = O. Pozycja 5. h = 0. 0 35 m .31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830.0. +0.31 = 0.01 2.NSd 1_ 1. Przyjete wymiary stopy: L = B = 2..26 1..1."min O.04 = 0.35' OJ 1(0.1 =0.26·0. tj.l .. do 14 em. 15 m el2 == d . D = 1.012 = 0.31) 350(0.53·0.012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0.83 350 m2 = 7. wtedy = d = 0.2 ·1. Zbrojenie syrnetryczne Xeff.35' = 050- 0.3·0.80 0.35 m.350 m > d = 0.L'" a s 8= 0.min 0.287> 0.(0.000784 = 6..015 m A.11) .0 IA'l .mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0.0 = 30 em (patrz podrozdz.3). 16.80 m.3·0. Wymiary slupa 811..83·0. 9 [30000.151.15 N Sd = = 1.5h = = A p="""'& = d == 0.al 0.2 m.05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10.197·]0 2. II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1.3 = 0. nastepujace: a. .1 +200000·0.84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e.0 kN. 2¢J2.=~~=-~=1.164 m niea wynosi ±20%).04) 2¢J20 1 = 0 538.12 -.10-) m ' = 5 38 cm ' .35·0.83· 0.84 2 . 13. Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2.0.e.28 = 12.001256 = 00115 115% 0.35. mirnosrod statyczny e.81 0.az= 0.7..25 em" = 2 r.31-0.0.15 .5 rn.(:1.015 + 0. Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm.35 Om 13.30.164 m '" Xeff N = -.15 -13. 1..003b·d = 0.0.Sd fcdb 1.35 0.003·0.1 + 0. 1O.31 m.2 fcdb ~ 0 04 -.35 .5·0. + Xefl (004)2 +. bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia .84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A.35 Xorf = 0.31' .04 0.l = 6.190 eu =0. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17.84 em1 gdzie 1 1 .83 == == 0.25 .

:".71kN-m M r" '" fundamentu.5. Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-.6 = 3780.3MPa z tablicy 5.52 [(1+ 1.45.66 ·15. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu.5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym.192 I btl . 15.1 .25f)NBP1rlgBiB J= 4667.:".:"'2.. QfN = BL[(1 +1. obliczono..0.· 0.0. :::: ¢fl =0.~. Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B. posadzki orazgruntu ..kN . d = 0.9·0.80.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych..0 + 181.829 MN < 1. ..85 + 4·0.42m2 up == 0. =46.5· 2.76 kN > 2011.min A. .0. rg-) 21°.1 .Nr = 20. przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0.5 ' gdzie: a.cm Przyjeta wysokosc stopy h -.45 kN/m3 = 30.' 1.11.9·17. Usredniony ciezar 22. kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.6 kN = 2.0.50. = ND= 13.1.5+D.5-o...0..35)=301..2 = 181.aLI I h ----"""L > I e..0... q. W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny.29280·3. NSJ + Gf= 1830. T tg 5( == ___!l-_ .0.2.11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11.(2.8o. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36]. 19') NSd .5·2.0. = 292 80kPa 2.1): s.o.5(4·1.5)13.75·9..40.40 n ) = 1. )1"B· L -D = 1.2.0.5 nNDpglgDminiD +(1-0.q.81 = 17.0.50kN 0.·2.40.9·30° NB = 4..81·4667.25)4.:".0· 23¢ ·1.80.J -~ M 292.5..17 = 15.) = 0.30 MN A = 1.9d 210·0.42 = 0.:=2011.22.66. N.35Y(22.17 leN/in3.4.:"./i'd -..75 m As = __2!__ = 0..°. wilgotny.2..5 0.0. = rj.50.dla pretow prostych.30171 /jd o.0.3(2L+a. ".0. 0.002128 m2 -.0.45 ·1.0 '" 23·2. m Przebicie stopy nie nastapi .4m).m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa.. rb') = r1 ¢~n) = 0..852 = 3. 21.75 otulina. kN/rn2 M .28cm2 co24 em. 0.0)= mQfN = 0.2.A:!:: NRd =/e.75 = 3. wynosi 0.83 .50. Nc = 0.0.= 1.+ (1. = 1830.35) = 4.5o.1. gdy Ii = Cf-.(L-a. L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1. 1.d up d 1. gruntu i posadzki). srednio zag~szczony. = 22.

::.t'~~ ~ i!:_---". (0 \0 x-=:---.::t: " ~ a. . CI.. ~ 100 3 i 00. N { t [ '" ~ (0"..t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii .. Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a.) ..~ L..194 195 projektowanych element6w stropu 17..8.

N Q_ "'!._:-~--- .-rb< 700 60 1 I l it r-. --'" I~ z ~ ~l ~r z . -'" "'_ It: z ./ <f V V Y .. U U I i ~ iiS.196 (!) 197 <t" U o o a. o --_..

4 NR3 . [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·.2"00 stup STOPA I eo 24. JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6.2x11i16 1".198 199 ']+TID E II ~.!!.l 350 Przekr6j A~A ...l ~ .¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d . 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.S FUNDAMENTOWA .lO 21szl.__j I n o E ref ..Q Poz.

Symbol C20/25 wskazuje.l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM . a na walcach !c.6 6. oJ. B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5.. Zgodnie z wymienionyrni norrnami.cube. .J. . 4..i.1 I. " A-' IJt 'II ~ CZNA . n. Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych..."" JPoI) 2IlA ..1l JIU LLJ9S '49..us 211.-1 ~ F100Z. Tablica Z.i... 170 11.i. Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn.5 nose [32]. DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27. B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje..cyl.~. )7e.-I "'" . ~~ "'SA ".J .' .15 IE." '" . Wymagania.2 A-I "'" m "" '30 Z5<J . " . c.god- 225.fA . '" "17.I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C.lB 1. A-' ['"'I 500 ..-I 1M .l!Ol PORTTA "" ROOZAJ ".. }HI~ ..12 ll.n OW 6..:x3- " k .. 1'&1.200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r. W tablicy Z. . Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc. 111. IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ.. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton . kt6rej wartosc wynosi 25 MPa.ljr...12 27. SlI\IK . Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np.94 2~8.1!1 :iUI 1.52 n-'f1 11.Cz~sc J... " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe.CZ€Sc 1: Wymagania. mlJ. ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa...~2 m sos ..1J ." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32]. A~. .. produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~. "" " 21 UCZB.-uoust .row . wlasciwosci.... . OIl C1J('.19.UIJ 1112 A-I ~.5 S12j..S 225.m 110 "".. zelbetowe i sprezone.1' Of. do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm.Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton .&4 lU4 .. wlasciwosci."'" .00_-{ I"S..S .1I "' •.578 8lJ~ ISH 4SUI • . .~.i4 m 27. produkcja i z.. aos ..Io Sl1\JK . 41...J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J. natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful