142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::.Ail '" 2:10 MPa..e zbrojeme gl6wne pl}'it)' . obJiCl:CllIio.f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia. 16. '" . \'II Zli.ciqg}:. 'warum:k l.iislOp~~tow. charakrervstyczna f#. . ~u "" 3:50 M_Pa.2 '" min(O.i tom -.1 rue su.yli CI!Ii . .j . ""'" L-!:1h .! '" a.1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk. ob"eslono j~ a..oo-y d.h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli. '" 2IJIIlOOO MP. przyze wz.-ajnej m &kmj[lych..ric).A::: -' I .mce olJ.o.rzycupnosc oraz ~sz.!1.gii. p<!l"Cia.lli. ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll.iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 . dciiJ.llil.s .9Io. 0.10 m QI"lItz..-1.tery..eDj'CUIlliI.efe~ywnll Jd. si ona 60 mm tpam tabl..OM ""0. .2 fllllli). Ro:zp:i. 3. .orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b.0.(1.a plyt8 Sii'{IPI.gl~~(I.tebracll t= 1(1'.1-hbl'O .wa".efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh .curnebel'MU (db lI"lll. Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty .0.hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze. o:r:a:z.ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz.9"-4.pow~iu ...~... (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z. gfO-e.2) dlIiI tJ.p1I'PObz.wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL.t =.h 1i8 bndcwie wj'flilsi.B S:OO W (poo.j. WillS)' A-i.. [26]. l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 .10 +. (511) pnyjil.oo\!d sp~:st.: 81mD!" C.•8 2.5=SlwI!! I II .ll-Pr.epr.li .1 rnaj".ycb na miejsC!II hlidowy wYllo. tl"~ .!!.r:ImI.. '" 2(1 IlitPtl.L 6.'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc.:5-0.k&.500 MPa. I I :t :i :. zakladajli!l_c ws~~i.0.lll:Ja shIp)' ] popnez wie.erokQooi ].yc1l!'IY..stal mr-ojeniowil klasy Aam.lcn. obcfi!#niapodimO w i:ah!l.f(osl: .:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm.oblic7.6-1. 17J [U J.11 nie s~()so.. S+-lOmm.caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa.cz:e): cbax.0 m. V .llajmniejsZil~hm i1c. stOSllliillrn tEfll d W stanie .ch.~M 2..9 1.:2 podano dksyrmrlll....osc.tollli!as.w<! gr:mica plastYCzno5ci .2 .grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll..ek StJS~b (pl)it~. kt'or.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w.ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic. Rozplanowanie siatki StfO.alemosci od sposebu pod.i .20 m.80 'I. z. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l. .7. Obliczerniowll. to wyIl iJrn z wamnla! f1i. (I mki.4 2~0!--.a.ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E. 2~J I 2~l ...zama odtJhyIka t'l.aRO ]Il3Jry:s.demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa.oa. yvymagmia co dio Slt}'Wii..Wkir.. I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I. w)'U:Io~i 25 mm. I I'. I IFlD:z.1).alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6.2.90 m R{l:zpi~oSt . !irednia wyl!rzy:maloiU. wartoSti.y II25 ~C20125) dla .rr'" 2. gamnek 34G8 (:remo. z warun. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =.2 MPa.0:5 '" 1.. II II V / Po:!z. E"" '" WOOD MPn.f:.~ 2.a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio. bt. ht z3i. a~1 l a.05 + Oi05 '" 2. ioff·<:l 1" + 01!l1 .10 .M.5.1'!. grnboSQ] pliyt w . gatllne-k: R.efil'i. Zginar!!ie.~ -oblic.utQw w-ykanywanyc. I I V I I I~ III I e=' --. DopuS'Ze. db .S\lWii. elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil. jrd= 420 MPa.rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr.ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[.¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1. cz.1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1.roic OpillJ"-c:l13J w .rojolila.i okre~I. .tii.t. Hi 1).. POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli.. nwl. ks:zmlit w)'dluZonego proslO.ell.- \ i l_ ~ i\P ~.-. modu!! sp~.0=2.l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r.asy A-IDN. stO"P!II. "" .61) '10 80 2. Wtahlicy ]4.l] Ui1l: .elemanni wymacz:a si~ W 1. ro~i~"o!lci pdyl"yo... l zb:rojenie pomoc..!bosc .c.== i._2..p. j~ij) ~' Rm.h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz.~): f]lt :::. 'Ita rozd~nie m.ks.lru: J\.iOWII jed' == 13. 17 A.147 - ibe..p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi")..1-1. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I. lmln :> 2_ PIyla.ej sz.~~u J ¥ J.h wartooci ugii¢.~ ' okreiU!I waTIIlnek (6.zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu.G]lrow.3 IlitPa.l :u . C min.1). warroscil1.d:.2 2:.2. shIp..to .da:iIlJ.. n ~ ¢..] 1.wszywsiWlllic gn. wyM:zymaJo!lc .Osc:i el..ele[l}f. ga~. - - a..stal11brojC}niowlI kl.stl'cma grani. Plyty strop'"1. flm. Gruooj~ ~.20 m.iejSllI.q 2~ I 24..410 M1Pa.e Wa:JFImci s~osunkui lut I d.gl\lbo. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD.eilt6wzgimmych l co za tym idzie.ptymame iI'Ozpi!ltosci i.O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat. '" S mrm. n~l.

1 1...0. IIiI A i .040·9.~5 0.26 kN-lll M2mln.2)~ == 1- J1. 1 3 2..9.17 .p.. s Q sropniu 2lbrojenia.9.iU~Qscim'IHnE.. Zbrojenie \if p~~le p~redcrli.0.gID~do Stodk.2 1.' M:a"'" M3 ""'4..2 l ~ 1 i 1 fierr -'.0:53 ·9.6):2.0.o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill.) oraz.6 i 1 1 9"'4.500 .0855 .l7kNim Z 2 i- irtr .. ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I..6)2.0462' 4.0..50.wiejj~"obelflzeD :pr:zypa.079· 4.17 -li-0.07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry.lInt. 4.ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~..(O.6.2.= 6..~ {0..28+ 3.1. 0.119·9.6)2.50% ~ Ilapr~uac.n o.odp "" -(0.'.nmsi hy-c.078 0 iY.:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.1 g~t..28crn 2'20 MB"...17+ 00.105.9~ = 0.1.5" II =29 "" 30tnm. do J crn. 11.!"'.9. ].' LkWm2. f<tJ.201. lOa . UlitD.cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI.0.9..2S.styc.t :z!hrojenia (prz!!.576 .:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.079· 4.9] kN'm (~) d ~15 lim. Oh~ic:z:el!lieptl1a.1 10 em (l.1 1.9.2 e 1 2 2. Gl.J 1.h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il.17 +0.yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va.91 kN·m L 1.9.111 ' 9.6) [0.25-li.!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1.i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil.j~ro ¢ 8).17 +0.J7 + (1. w grllnie. u1ytec.17 + 0.r:. .9.6} l.0.{)04091 13.02 i.0781.201".17.17 .Tny~ W ~Ioje}.0.45 kN'll) 3.00 . M ~"" {Om81 .17 + 0.!'l~ptiyty d '" '7 em.2 - ".J) Wymri.kNJiff Q.m: "'. Tahlkfll'J.6)2.powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_.44.bd i - _ !If.3 .20~ '" ~ 6. tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.4.20)]2 -M~ "".20 '" -16..P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral.98 kN'm ~lytl.4.01 '" .9() '" 2.07 -. d ""~"'6..3. 9.0.:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la. W:.32 kl'lm M~".'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil. .5] k:N V. 4.90 .22 em.6)2.0781 ·4.03:31··4.591 . ] I]. aiia~i7.0. h.2lf = . C1dlI6.MkN-m 35 Mc"- {O. 'M>4 kN-m M~'" {O._~ A A.148 wykomm.-(O.y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.ocil] 0.V'" 0..6)2.rn·m MjjrnJn.0263 .474 ' 4.I{].mJn'" (0.17".6)2.6) [O..90 ."""'" "" {G.0461 .m(3) 0.9W".5(1. 2.1'7 +.l OiK.47 kRm M.I1HI. l l toff = 1- Jt .03:n .6)1.4.62 .395 .! B25 a..1'7.6)2.75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J . "" (0.('0.ur ee 4.potcz.'9_ l ( ?-2 t I[.i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0.105' 4. 8-ntN 1.20 .9.20)]l_ .(1.$11 _ - ~ .0462·· 4.lm (lbci~a 1'.c Wiilhlma [7.9.

W Qsi podpory mwymah]y moment z.5 .pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl .e:go okrdl. !ri" warunlim..~ d ~fLU.Il ~a.2'-'O.:stacbpJyt)' A" p ::':--"'..1.:(I. '" 0..3:2 .cy d:z:iala na pr:r. ..5'rr ".kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw.n.'''c' ..64.OOOl41m 240 .'" ll'J '" ee 0.~S" ._2P.50_ .1 4..26.r - Prz.:3 30c:m .ff f.. +Vc--' . ~ .rzyj~tDS.62 wmjenie.. n.tJnym (2) MOIMI1JW .em Z . we.1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment.62 .1 . w prn. 7. Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ.019 U.51 O.ZiJrojenie wp~Le strainym. C..ft '" 1 .W '" 0...]0 nil 0. w diw6cJi1 (.sw!i.2~i ~ . 2-.07 240 "" 0.:S ' 0.150 '~!J=1 .961 As. r <: ~ji"..~ O..00675 2 13....podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b .oco mniej= ad !DOnne:nru M~. (l) ~ .gioojll.2.i.I "" 4.2-. h.42 " Cll12 P.OU~.ff "" l-J i----.0t!)6'7S -.OOl3bd". skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni.07 g '" 0..e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr. 3.ze.-oO'5-1'" 0.0.0051.01" 'oa' =1 ~ . Zhroje:nie w osi podpory: . _. wl~zy _..005[7 ~ '" 0..~- 0.if'& b1!''Cpowi~k. 17.mm"" O.11.~ myteczn!l' (lX1l.07 "" O.O.OOOU:.¢8 I A.000342 1111" 3.051 ~II".. . "[1 szeookosc." j.i. ~ 0.0·0.5'..-5.052 '" 00'.adaniem podpQ.u - '.lO.pjJ~.i.1.67 oraz .0' ee ] - P.0.052 <: m" 0.lll. ~sl~. ' . wi~ ze wzgl~d. A . kl6..onepl n:I + 0.ych. M . .r.2 "" ].p~b. .1'1% ]. l.:2D (4.eni...5tltieh.N -m OO1liZM~ "" 4.-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0. ..b ~ C 2: U .0.0·0. m _ = l : 3 (patrz rY8.ciI n- tj.ekWj. 0.e.' ..0-.4. + '...im '" .kwjll. fyf wllrnnk6w = 0.0.1nyprnekr6j ibrojenia. 2 8 . Stopjc:n ~jCflill.17 kN .dl' -- -- 0.! == M sa (oflf>yJd (I.7).m. rys .. c <> .0049 ]1 0.. t:.fif _ ---{i 7:5 .0 ~ OJ3 . . 2 ".M I ee 4.07--9 '" .fi Jr-l--2.yj~y p-=kmj ..."'.o.5. tyUw I1i. 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ .47 .000091 m~""O.07 151 0.02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln.l.26 2."'~-:lcj."[1"'" 1 . A'~'n1in O.J1~ 2f1.2 ].00 u-t.o 0.'" ~ .7 ttl? ee [..000402 .3 .9l cm2 01[1"1 Aw. '" B..Icthn..1 ""'. . 0.ze.. w~ wfa). ~11!... na kra~zi podpo:ry. Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt.3·1.5·0.·0.wosl podpmy.974<210·0. ]..lO' " .0.e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5. podtu~e~ Minil'll:l..00 "" 0.l g~ - .i2 M &I 0.' .d 0.ekr6j :zbrojenia.~ 0.1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1.-·-O.. . ] 6.974 .3).0.11 + 9j60)O.l. AITIi!!i • ".ritJ?: ~ .POIt ~ .0.!e.07 tip "" h.i.O. zbtajeJJ:tj. (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n.dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz.0.ie ~kurc:zen\ osi.l.. ~~wQd~w.]3 ..082 . .• - ~odpory: (gfq).961··2W· 0.3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW.02 crn l I Z Sprawdz.

z.l!~jrnniejsZll.• ..erlia r-ozm.3..l. + 0. G...43 (~.~ .Ze 2lb:rojenie roz.. III OJ..'.:5· . 0.<)Ij. • .- 1 ..l'kto l}.66> Nt '" 2.:2: mm.Oem. 2eplyta.~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI.c m()me..inlen WYI1OOii: comlj:.2 "" 0.niallla . F.I. PJl!. '" 4. W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic.ooYI7 '. . 0.za 6 m).hefl!l!l.t.. p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa.0&2 '" 0. 1iI1Im'" U. 05 0.0. -2.~ r6w:fi. mil: 10% iI1oSnOOcl.2.go (p-.85. WJ<1'nI.nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh..2143.07 '" .truzczofitl. 3H3 "" 8. :m 50% obci~ uZyl:.98) . k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ .66 U'hIl . rnm <: ."'11 mi.ow.64 anTi jest wi~k. 2.6 -3.yjnmj!lC za!:oZelIie. 2...atnpod" roz:dz.os.on. r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril.ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros.0024-6 ..e..obc:i:t:renie zrnienn. :ro:r. 10% .a 14.93 MPa Na podsta. E.~dach jestpot.l. drug-G~i {I. .ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd.ie .ei'i d1ugQlmralych w p~!. SJln.' MSJ •.07 .DlugGS(: z. 4 == 250 f 0.giwajllceig_IJ.t zakO(wte. _·.32 film.eilt ty8ll1jq. iuOrll dz:iIl!~13.iIIIO a. jejkraW¥di.C.ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty. 85 .~m· .l"t'talnq (l.a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie. es 0.iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza..~niie sUt!'I!\'Ig.t\ .oo1\.roilom.57% pa)'j~oo .. 0.g~naj~. dI~.mo_glt wlf.2.uq's!)i\lI'llmll M~u...~.2 omslmlo ~ .00366 MN"·m== 3. fii:(' d . 2". dAJj 0.cy jest wi~hzy (). m..&5) 0. - '0.ojeruiB glfume.r~ MOl'J:'i.ll.ytrl!!l~1. Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 .' d = . nie wJ'~ p~yty.7"rn·2 M2 '" -{1.085.C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>.(JU.W>e W p~s..0. aniem p~yty 'iN wieitc!...2di..g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z.5 ·8"" 4 em •.e pota.lOl 6 . kt.9Cn+O..fi. W 0.7:BkN·1tL 00 mome.152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr ". 2. 2:50 J 102.YlSlllIjl['C ztBbhcy M...5· 8. dodalkQwego zhrojelli~..lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' . nil. ee t. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ].4. Poni.o..36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.!)u "" 1.(0. i¥c przyj"(lym W oo... Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll.I!.35". ~ ..000402 ." c~sdowYm zamooo .'Cil.ty Pm:!:Jo. W rzec.eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y..up.e \!loom (] 3. W~:oSc ~h>. Zbrojeniefi<! rniDi.47 + 0.59· 21{l·Om .obdq.02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne. .9.O)2.lfI1IiIn~ mom.SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil.gaj<1CYChotdi.' ..1l]D.e 1113. Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~.5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em.. W pnyp. MiaJdlrI!i! .. Hl lIi.p .5 ¢.wie t:aMky 1:3.72 III~'" -(O. 0. k16rych pole przekr-ojll wyoo.s.0462·3.46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a... 4f¢ g co 250 mm.czarua.959 A.04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS.~~lIch 5"". SlPraw. mog4.0.wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me. c:zy w pl':Z.~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l)...{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI".O. Payj~to.ewruZ :=tnljowano ¢ ""8. s D.za.5 .dzie.6:r)' o.~llChpiyty. "" t.I '" 'dd. t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13. .8:rysoiWaS'prawdz..rowych d:'ziab.z.:0..ze !ll1.zmlem W..33 3. I A. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!). bye prze-plyty "~e2.mlil przyjl1lQWil.sz::. dlngo~*. == W2.etl.33.adku ~u~n.3.go.krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam.45)0 tN· m -2.DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er.mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa..tKJ1~ pneJcr.1).pow..ryj~to .~{ d).ac. mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&.. mo. kU:irego obJj.= 2.93.46 &LN.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz.: l~blicy 14.2' 0.il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13. p~y~y N~.cz. "..e."!:.)o1'11l 0 '0' .mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr.oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z.stalycznl'm ment l.93 . wart.'3) Wykolil.2) M or '" "" g6mycil wMkien. ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.<dd .' )"'"."'2 . g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys. Nil podporze s. g&. k.D (zuwagi nil 1.2..:3·3M j>.l 0.boojenia gtOwnego.Um 3-5 odc.. u: "" M er 3.. 16.ojo :z.1I!.'. Uzysikany w.l!!a. ko:rz..e rna potn. na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje .0.SC zbroj..o.Lel:m. l 0.t'!AP.e po£rerlnim (.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn.. Z-bmjetlJie TIS. O.wtt!c.J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w.pI1.1.d ".WZ .102.00+ NapO!!zenm 0' ""~.2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi.n:. schemarowi obcill.

.3' Pdf "'" '~!I(l ~ O.5~ri) .eil!lm w.7· l42.ZcbiJj(l Sclil!.yj~ID s:z. . 1 3..a.? i .I!!}.ft".elmt - ci~r' C..0 .. przyj~to a~'" 40 ntm.60 ' 2.rorlJpi. oh~.llokalic lIi_yteezfill d male:typow..ego eli!MrnflIl.:2:'" 22. dobiernm.l1: . (g+q)$!t iii _. stllil ~mwieme Ok]&.jenja W jednym ~zje: 31 "'"0. .3.r"" 0.wnapi"T~S:la. 2. kJhsy A~m.93~ 11.1:¢Zllilego heJki.. 5(:i eraz ugi~c.43 kNlm ~ 33.iuy Zebra.8). OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll.263(1 .i. RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~.825 H" III l .nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~.2 ".m (rys.0263 . •.28 + 1.ru. U '" 1.28 kNl'm 4. wowymi.20{O. . om."m!!JMSUlJ!y<:l. o..wlct6.ll. z ta.t ~flwwy.llm g .0 rnekroj'l.228 d "" oodzialyw:mie .8.08 kNtm Obcil{l.n i rQi!.75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8.~.93 kNtm - 1.·0. ~wn(llIIii~rni.bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.125 +. Trzeba j.30 ~ 9..rzyj~. ~kos~ kbro b == 0.30 . /(bd) "" 1 % oraz beWID.59 + 1.25 mm.~U!mgr.09975. P~y~ja.20 ' m 25.ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa. 0.(lid lS5 p~JI(rzefz.. 8:.tt11. p. SltD¢eJA zbr. ee flidb _..Jo. rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO. cyen obcj!l_:re..10 1111.40 .}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI. 2.C.pl""Zec:me!lJ)obddi z.45 -0.6I'1l1111.wIu'(Ioj!U a.konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d.:52 + :n. puyj't'~o: h .40 ""28. 9.tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1.(t~n p[Z.tt.p.b!ticy ]4. ci~j If '"(')'.m ~dDjll:eycblllii f.s·0.154 17 ..ef€kt!!.e wzgi~.asny 7iehra es ~t. bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo.rr'" 5. .Y n~Msd" Dame: obcilllmlw. ~ 040 13.25 m. toff "' I" +G"I "'".:5.- . 39' n::tm. !~[3.#5·m:. .525 ..~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo.50== 99.:r'~dku mtlllU~1iI b~lki.17.acuRko.gmbo~~ otIJ!. cpS. rodpoty maj!lej na nmrze s .aQ.i uzyle~ej .3 MFa..g~ bye sftro:rygow~ne....~'m zir!!:liejsZOlilo momen.! teow)'rn. Sk!Pfi~tJjll.oliLJJlmy 31 mm i.1tytk(lwy.ff 1 J.~rde.1:8. Wp~ypad~u ulozeala zbro. -1' '4'1 "'. zebU! ..ml tolE"" [8. =~okQ§C.PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z.i!.t.0.e.1Q]350 .52 kNtm ee c! '" 8.l: pooz.~QfI¢ . 5. Przyj~D: _.W'dz.2:.atc.~~nf>'l!InIlm roz.~m.kitiye ogruoo~. ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~.pl!l~1.60. . ".n wt.0.. . b "" 0.i~t. :re ~~'!! na slam graru:tli.jlj.l75 ..7Mc "" 0.5·16".OOnak zazn~:t't.40 kNfm . 5.o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB.:&152 8 _.~ ""pJ:!4~""O.00 k:N1m. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25.263) ~ 0.. t].0.~·- . Wymiarry IboeJ!kii..pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego.o (}'boc~q_ d~.o. O. ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141.C~Ii'!e ~gi!ici.._1_.l.negfi belki zaJ. Pny 7ailmeruiu~e:r' S1.arem w'ias:[Iyrn i obc. ..tnU ..ytaJt aJby spemi6 wyltlilg.17:5 m.25 Ill.!!. :te w W!ce jest to gru.n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl.oje!lJa p"" 1%..10) 1.oscJ e!iel'l1eIDiw.p:iflOlld Id do w. ' "'''U..'bchp. ohlicz:enioweg+q '" 33. 0. fro "" ] 3.4.=mk:osc. ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10.125 m.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn. oparcmna podd~gu .. wyn1:la!r.. W ~stawie:nill.7$ .1.~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll.q "" 18. O.t dW1llp~slDW1I.1lI nIll .52k1!L1I1I L 1 1 M.35 m.. Zebro jest belli:.rnia.m' 0.rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje.75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l.. 1..20 rn OlhlillCz.. Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo".SJprn.(.'3. 1/~.0 ·2. ]"'.:3.2 iii '" .! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m.yooJro{. I.59kNl.J1_ .!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC .IU.75 kN·m Do obJil:zen. w).00 k't>.0. Ira "" 350 MPa.gc11.0 -.60 .

37S·U.:It - 40 mill. przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili. O~li¢~mic m~_Uw zginaj.. prz. wy:.a POPIUCUI!!.4:5 m_.~ksi!. (off "" i.N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy. ZaldiidiHmy.io sk.agn! 0 p:r. bL z zebrem {p. 16 -39 mm. w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic. .41 m.lrl'" h:..6 + (1...$.25(H.:m hoff'" 0.r. It "" 0.08}.0.D8}5.Z"y:.09928 _" ""'MO·'" l ~ .:5hfJ '" [33CJ<ll." .gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!.r .038 '" 0. Moment).10(0.S~nr. r dui.1.l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w.m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g.anie.3'7 kN VBI' '" O.S2+0.50 IN·m.te W p.ml). ekslKmail]lC.:5.431.mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99.52+n. A.il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra..0.19 m < 0.l ".n>MM".O.o.~5 n111'lgimarn1e M~'" -O.m 1"BI_- l '"' -142.:5 .fieg<l noorno:tci n~ ~!l.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi.99. U. bill '" 0.52.10) ""569.20 . '* MI~ ~ 0.57 (~.825 In m..8:5-5. t&C!""Y. f p1d 0. kN. ]9. i s~l)' p~mc ooJicro!!o. Ze w:z.' c ~ (Ie' .!.&'25 '" :81.z.q.ar6w paekrojuD61ek: CI wi.6.825 '" 1.1l1tZ pooroulz..wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll..O.20 m.b. M~"" {G.ll'Mligi A.5.d '" 0.981' 350·0..40m_ Do {lolic:reil sl~.J:<ljlle1(1'" O.~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l. 1 __ .p~j.:5-0.:567.zebra..:n.32 [Ilr.0. g. lit '" O. kN 20- VA'" {O. 01 b .>Cnl (011.-l!' b. Geometria bra ll~¢tli. W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I.tm6w g~anicZJ!lylih o.>1n . c.:~!\.&2jl .Q1'lllie.52+22. 77kN'm M~ .19 m..li::of'.ff).s d M~JILlmlillli.l'J..981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj.05 '" 2.c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b".ml)-5.yj~1J!l w)'rni. hdf "" ~.M~ ".. W olillic:mmach..W '" l.~...5 '" 26..28.20111.1!O mlIiejsZl\.1 - !I.~ '" 5~_. labHe Wi:ruklera.. hi '" h~'" I .. 2broje!l. P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY.. Spmwd~y ~ 25 "'Ii' ..g)ll . 0.r.0.1'25(11.~ro . czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy.0..20 + 1.r.19 rn.z.)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y.07{Hl. b."O.o96-22.n '" 0. ] .45 ~fI'"..M ml ..28 !. .".ek_n'lj jes~ pw.z.n. OMkzeoie pOla l'. 0.(il' .Fr.41 .czny ugi~c. grnnicwe~o 110snosci pr:Z.30m W smni. cll:y]i.851ofJ h.2~~ b".28 kN. 99.5.8..~'ul.m."Zystkicb.2:5"'iJ22".le u!'zwy~j stan gtani..Cej s. .f!I'" 1.o} ala ws.l.okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s. :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~.rfiI + b.20 '* 2-6-0.:~9m h..lO m.*O..2'0..:56 1[1 1. ~·v.C z.OS lill MR:II~falb~h.0:5+1.41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• ..zekmjlil.5 ern 22 22 . Ptzy.e:kroju.Cl!Ij~j zbeU:ll.ft[ '" 0.

brojiCtiia..'IJ1lJ!I. P>odpoIa ~!«ajl!l~ .czoanlJ.0...5b '" 0.25"" ':n.OO13-0..Zs:zycli.001 ilOO = 0.O.2o..~_rr .e nos!la8c. nB scirumiG j~t konier:::.rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]"..50 h n II .0013bd.384 .06 en.14) s:porwod~woo.2O·0A] QiOO9.. 0.5 mm.41 "'1-J]-2~ -.yeh s~em.wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5.. [Xl'dPQ.. ognJ!niczeme szcrolmooi.142:50..nll oraz z'.! ..fffoMJp .32<: ~!im..0..( <lI f ~d Swp:ieiJ .alllie 110M Vi' ...yj~t:od'I''''O•.. A.0066=O...S.04 ".siUt §d3ka..••mle . ·.31- (11. =1~.45+ 0./1-2-0.e vi.3]{1 .r" '" 8.OOl]20nl?'" 0.:.26 If"" bid "'0.Qw~ M§Ii'IO~~na OOin.al "" =..q}Q"s" '" 81. 6mm.J<. #Off .'' ' b·d o.0.383 <: .4!4~ MoM =. 0. -aL ~O.f1U::1c.:m "". A~l '" 12..808 0..1''''' .)'obil:icm'lli. .p . J '.. OMl.en.~am..0 l 57 .31 t.JS4 pols.41- A"" ml" .2: pow)....rl -1-.5.50 ee ."% '" ] %- .:5"0.. hO.el-em.1 :5a'l"]b..20 cm~ Payj:l}ty prz.:5.[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 .a.2 "* 4O:P.310 '" 0. Zbrojenie [J.roTMlI.-O."Al1 - ZhroJm.p(Jd~ob]i. zlJ~a tla podpOF& B.. 0.lO·O..czani. '... mrn.41'" 1. I S~opi.20...rK!..&.51-0.l58 :Spra. 240 _ u.20.~ .- ~.334 ""~_ b.am1 W.20"~M 1 == o. o.~".3'O. plyty 41'" 8.p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ.u-.¢' == 16 [11m oraz prito'Wl.'czimi.6Ill.~_ em = ldl .go~ ~ '" I - o. srednk~ .1.i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - .czamy je \iii csi ~Ita k_ro. ~..07 cm~ Z ""'atUq. "" YA - (g + .clcr6j zbmjenia cwnego .0.001 • (.3. a.i.l7 '" """'.d 8. 8 + 6 + 16 + 0.5~il' '" :1. .'...ti~ '2. 'Vstd'J=[O.' _ ". 159 pola prrek:rQj!.o'1 7 m -1.rze~br.w~2lipodpoi'Y. A.. Mm__ _ -.5] III p:-rz.(100804 == . Vi'a!f1!IHJik6w" A_ .. s:n:re~ belkl ..!..5·0..0. .l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi.5 .3): AltLmin "" .e:[1~ie·bez zbrojeralll po._'1.1 kN·m 2.1 . MB '" -142..2n =0..jiIP~ .yj~ro .334~ G.383 ""0.4 1"0' '"'1. Gff "" 1f.8) 0.52 4' 22.5-21 '" 65. .N 25 .. _ ~ "" 0. rut pod!]lo.142. 0.u -+ 0.pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11. . A. oo.5.0.44 " /'. Ii of- O. lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll..14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj.apcdPI4lr"Ze B Ob]i. --..jl-2·O.51% . W tym celu (lkrre.' '" _ ..20 A.0.04 ern~) 20.22°.0 MPl3J ~ .. V...-I.' osiJp'Qdpo-ry: bd Q.6 .0.2)i (5. p:~y ibroj:enila.53 n.5~ '" MS.oDCI:IOi':m~== 1. "-" 'U'~IIJV o"g34.. 1L'!J1:!!' m ~.O.6.1 1 . zhroj~n:ill podruznego a.:53 O.3.35"..ap..zbmje:nia.. (I.444m.rJle"." -- ."."itll .20.!.26 2."r _-.0.332 "'"0. 0.OOO~.l odlegloSci p. ]3.:3:50·0.. • ~. = u.il mitdzy dwoma W(d.. pl'7.rzyj~ 66mm.19 (do.•n kN W mo~c fl...4. W31'11l!nkl!l (13. '_. "" 0..ekroju~.Ji-2~ff 1-.fd 1. 16 I. k.Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e..~ '" 1.5 mm. w p~!le p ee ~ A 1 0.12161 "'O.e :3 0.44 £ll .d k "" l..:" VSoI"" V~ ""81. 0.o. p..277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli.800' 350. 'ofT • d -1.3Sf.

00..9~ 4.. w oo~w~..1.05464 MN V5~..6r 9.b~ojenia.m:t!l pDwierz.... <:m2" '" AF"w fJil VN.t. '"f..(H em'. nomoo.r '"' 0) jest lornini.9'. "" VMlI>.~ _ 17. 2.7S ..l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~.' kN> VRA'I '" '4. Do [i_~ies:ie:nill. --5'" Q. lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I.4] '" 0.9·0.(w7. llid "" 1. A~.OS..15): U .1. A--<:...mj '"' 2.1'" 0. '" 8..""lI<lletypn..O!lStIlW .eCm~ VSoI.cej tJi'(!f.. k. 38.32) 'Obll~oll(l.n~crn~.I. 7].s.2l:HJ.mln '" ~.~== Tl..000028' 2>210· O. 0.15 "" Q. f Ji 240 W)'IIlIag. N o~n(lSC(dskafl.j'w &' '" f~c 42..t."..)'.ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p. At>olf.yli.0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms.m)]-O. krzymk6w V =0/1- Jd.9'.e~wno strzem:iOOii .2+40· o.dopro- -g R. cz." 0..' .przyjmllj'IlC. f yd 4.7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta.o&: scislbiJ:llI). :.4.61 m 33.anympaypadku A.04 . ldi6re l'Iil. ! . polt~e.61l 161 Vkdl = [Q. 31.Urmmi.3'(~ .5J. . a..O.]0 m dWTl!famJeJlne w .t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie . Do ~krajlDej padpory d.b '" VRdc9 '0. d.prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ.ej po([po!:)': ~M -. fJ""rnn siI7t&m:i. IXIli9-].ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9. .~ 16.j 'f' 38m"..'j wyMan:z)' zbrojellie.Ze. .a. 2.'b - (w2i..>2-13...03 crn~ == 3..'--.1I cdcinku dro.. 1. ...151 rot8 .yjllc Z lIW8gi na.wie o.''!'!I C'~'rrB "'! .O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p.:5· 8]'}7 ..14cnl (palrz zginanio).i1lin.aIIlY stopien zbrojenia.ojJflYwadzooo4 pt'ilY .~+00'1:16'" ".37 m V&I.. 0..iIDami.fIe jest obtkz<6nle.i~.17 kN <: VM '" 233. do skrajrn.3 CI[I 8.l5..24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad. Ar : 2.20 kN '\ 250 t .I!ii! tak viiitc Vs..16"" 61 em .31·l.. ibrojenie nil scinanie s.~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II... _ . 2.{r.miOiIl wadzo.minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll. giego rodzaju..9·..04 cnr::..b.·tJ.0.wati.60 OMi.0. . ]..40 tN Hoon..oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l./ '" 0..malny pnekr6jl zbrojenia.3.t Z rott6 .07711 :~~:rn1Ii.A.u.- dru. .dmi'l( :z.I..orr"".0850..:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5.c 9..'[JfH2-O .0 dfJa ~ IJlPwtycll.. O!i] belli zspewnia Sprawdl7.Uada s.C'£'I A.ooad...)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n. y &I. 7:5.2334MN" .64 kN KOlliec2..enie" czy zl:lroj. em -c .75".~j(\.~~lj' rozc:iJlglljq.s:ily MI'II '" -- tJ.3-0.".3 MP'a z tablicy .' 0. AF~-'" 0..giegQrodzaj1ll O.O{I.._ ~ 0...f1<J obliezenq z uwzgl~:n.~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI.35-I..41] +]...QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl.20.¢ 16 mm .nych.rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli..lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju.I<r '" 77.· 61 == Ul.5 VM'C(I't9= 0. -'"O.cinb " _ VSd."Z.552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~.czerne d!:1!lg. q 81U'2ie.61. .r> .. 2.JII<'f A. - a.!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od.'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi. I.64"" 0.F1.03 .. = 1:8.0. 1M ..' u '.m.cn.. ." ) =04' '11_2~. podh.osd :w::.11-54.".".or 9_34): 0<0015 .000203'm1. Pn:yj~ro lj '" 0.03 cm2_ frzyj!ito wi~c At.

cz..oJ 90:rnI. Polka . ~e dodlaU::p.95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.3&4 '" 1.p:roww.9 .00005 ' " -.QI Vj. 12).OOOO:5~YI?(?8:mm). .85 . OOI::iIl1ru Ax V!t.3 em..22.~. smdkawa NakZY spta.ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m.8.~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q. krzymlcow bet.33.toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l.0...w skrlijooj.6 .kJ:" 116.M2 .369 m n v~~ .~~ VA .4] '" 0. W ern.d . 0..UJ.2.42 AM f pill Z cote 2" O..825 '" RO'. DIitL..yj~ro ~bd.o~b.~ V&:J:!!-233. oo~inek6. Ax '''' O.enia.a wl~ sropidi. Nil. 20 ern. ] .-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz.DIlO.ooooorm ..54 6 ' .tffi 60. ~.35ifJI.!lpati:ZOOO OI:WZ.~= 68.mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq. 4. . Pomewat ~'fiii~".-'_' "...".~. p:rz..en~e se.~'" 0. mmrter!Ww na dhl.".sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O.. Hcot8 cmB .00· 1.'. {I.fu. 0.lI1i1m t. 21.o. . Iromccme jet~ollllc .141~HilN"lrn \.40lN V$<1.71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i .G .~16...'cn 4@ 16 m!ll'l na p.! '" • wtcdy sla. B..44 kN . '"' VU.n '" 231..22. prz.. leN <:: Vst. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6.". '" " .06 " 2 "" 0.od].pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne.1'7) \is. 4. V.052'47 MN = kN V&l.an~e Iw..35= .ejll =25 em.:54kN t3 "" b~m_'" 0.go rodz. ..@.ll.esl ona wym:rcz:ajIlC{l.yjrnl!ljllc. v~~ "'.m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~..06m ! VsJ.34 ·1... PQp=zna w .44 " zeoowy. mielcrOtszl' llIi:!: ]Of. .zaio. !PO<i.wctll...40 'kN " 131--'VSd' .2 '" 0.e:ml<mami proswpadlym~. 1.71) .3251 0..2:5lNAn maz<..90 .ejl:m:II. d".12 • [1. WU~j.:5t "._ == O!om:5 .od[)firze [l'Ll$red~!.9 .edI:l!lZo:ne poD2.42· ..0 (l.] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s.9:5 ee l.44 kM > V~ "" 52A7 m. w ktoryrndo.aju .wego z.m!'ie 0.Sze~o!l:XI~e.l'rfi h 2: ] 2.g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:.J<l.: "!f.ah f" ~.ch... '" 2.25 .(g +q)O.einio:n OO!iQ.cill1!anie :llllodcinw drugie..ca. o. k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II.Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'..of'" O.rrIJ" '" O"OO[S f ~. raz .. ooc.g.14 ""39'..OtOOOr.l:lkN/m :r.12 m.\ii.24m Sib. [OIlS. 18:. zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie.2 + 40·0..5(8]. ZiIJ. 5.6 . "'p.2IO·0.c. tj" 16 ern.44-521'17 g+q 33..pa'r:I.75 =.-2]0.ily poprzecm..'Iidl "" .[0 1+1.3 O.60.' ..o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~. (5.0.(g + q) AI: "" g~.32 . ]47.. do O~. pOd(lQ:!j! ~1i::rojn.W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych .0.15aiqo]¥ k'"' ]..ilokresiano jak ella eJ'emeIi.'~l . plytl' A.75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft.eglo.. SCirnml!6 .37 .32 Sprawd:z..04 rn pnyj~t.~q ill. ]l[2ypa~ ~a na jed]J. p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.9 . 0. c~y t)blic7.ooe Yo' .2 ""4OpL} "'" O..pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll." -\I'RoU".0157 > O. '" Q.35iofl "" 0.c jal!1m l.45 '" ] 2.~.. tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod. 116.l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC..:552 ·[3. 0.mfl = --..s.pi..:~i 0.1.x....t ~.[1])).!8·:2IO· 0.90h. V$0:1.b .~Sl~a.tJlO~i 113.384 0.369 ~~t..37 ea + :l9.apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z. kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k. ""Q. 122.. VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122.p.illanlia mllllruy s.oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n. .' .s2 .o$~. ~ta.21[1 A. l25m.0051> 0. it p6i:b.Ci~lla o=cowa.495 rr h~trr U9' VSd '" 0.o.3·0.--'" .lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J.s.5 ' (11. 4. 1.wt!..oS) 0..25 ..kNJ:m <: l!~'" 316. dmgo~i jcdriD5'troml~go po~.V n .mJ.! =.7:5 s .

$ "'"]22'.1'~i fJ. Zarysowani..0. ~ t'o.'iy U~l].3~ 350 "'.f yd '" o.'lI..rqszc::um~ werlilng tall'l!i..82.-.+ 0.5.._~. "" ". 30) :\'""" S""." . -.o! ld)ilim . '" ." ".. Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny..'.OS~V 28.:.: - dhlg.sp6:tc!zYI:l.nl\. W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa.~..kl!1lkzerua s:rernos.!:l:ejt>eke :md.7S·0.:5· e. lI!IooStllye'!1 do ol.62. s.7"" ""'" "'''''.03 "" 0.9'· 0.3-7 • r.35+0. 'c::l!..a es O. \:Ii' 0.:53.)' =+.2 o~:~OI].cl. Obl.b:mjel1ltl)l (db p -. 12) ..0.4)S..6(0.39'2 .uma:ryc.:w) -lO3.B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I.l ""~ = [(Iv.¢ ~Iyty 0 s.~owalIlill w~iile :Z. . ~ '0.·~ot == j9.10) .. '" 0.l6wp.pnyjmuj'le.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • . na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l.""'_ a ::.:5V II ..-II)5.384 Pttekr6] ~brojrni.J ee 3"2 ..rUj ~a!!i. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol.2.e.rysowalHliem. 7O.(!j-_ W projekwwa.£ZeJli:e:sie s.mn~ . w M. '" 0.'9.1170 "" 0. prz.1.5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7.3&4 -r "" JJg_ "" O.:mo w.3S4 "" 0.2:83 m (l:rzyj~o 4't~ .384). _ .Zm:e.:m Zebra.lilodill podpory s~odkowej.odanych w ~dziilile 13. ~oo.EJ.ekrnC:mJl..00 .!l'l...9 l Mh.rC'lle:rri:a.cy 13.nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.32(0. Nlllp~ma lbrojel:llll 00.kT ' . Chatak!:erystyc:zna . W przyb]ije..75 J.G.::::.llWCi~j!~&.Mit c.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J.5·· HI.ci ])'S l!Ikosn).16.. W !l...:5 m~.oryg<Jw. 1 . .3:El4r =>79.2:2.".Masy A~I (zarnia'!:t A-O).'"i1J ~'~' f ~Ii~ o. me .a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp.i.l:.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll .a "3(~'~ 3(i:~~') J U •._. ..54 ~ M.s. U~. obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk.5·· l8. ""'2. wy1i:on:mo m~todit.OIOO3mm<: p.il~t iro:l!liecznG.J .cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.'" 32 mrn. . 20 rue WII .e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami.ob]i~ro.82Si! ".o "'" 0.!j-. 392 mm -14'2. 81111poprzeC'ZJIa w o. .~.3 mm GiI'allicuul.1:5 c:m~ ZMtuSOW811.070' lO.eknwlga.sS· O.' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z.cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.!!.4 ..OkN P. 15 .w~oo.Ciqgaj~ 3:3. .5379 _ ''']' Q7~.i¥w . b-a\¥~zipoopwy V.5". ~~josZ(. Ob]~eze:n:ie s:zernk:o..s.:. O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu... '" "".. Ui 0 ~11 Aill es l2. "ifO·.emio-:n1 {wrot'9 .7.:5 "0.(ll:li~aP'" 0. ~ OOOWi..0.6roll:j lt's~PlIjB w Wi.wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3. . S:reroll::osc rysuknll:nych fw.." . strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi. fie rnzc.ihi[lop:l':leCm~. s:zer-olimi6 ry.lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.:ib +dt _ '2 . zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero.o..3 mm nile ~osbllillie f[.'llci~.ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i. te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l.kroj'lj...Zyjl~t(l bowiem ~mem.ro.OO5L fok '" W MPOl 1.4l . ~ 4Qt) moo p·".19 kN·m n.cy 00. B).i~ W sire. PttJ'j~~o 6..F~ p Sprawdzai. granie:ma.rnn.cgtym do asi morn jest . mroj.5t> ·+a)"" 122.e" MO:l1il. _ 4.O!I}OS04 3.0.Ii'\ru.00091.~Z3 poprzecmtt.1% P:r:l.J!l.zn!lsiill. bore zw.i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl. :Ze- JI~T '" Pto! .y:i.: .ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni."...qllfO. !I'P'J.e bra spra.s:il'a.. .. Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e. swpni3.ni~. kt6ni1. I" .rn. gdy polka majthlje ~.'" .i iJiht"a 0.Wmll" kQiW(lm~ pr:Z.un za. o..35 + O.:r~ '" 0.~" ~ . pocihodzq.0051· 2{l{'lijQt].06 crn~:> 9.Bb:r-.nillll .OOWJ]Y zeru.. (1.wr l3.roko5iC" [)I'5 W""" ee 0.y . Uigi:fc .09{l· '(].4. ro:l..912.ej bfiil:u~p:c. ~na.auwaliycli (g + q XO..l"{)jeT:Iie~o~?iel.~o:rzy~tii. oolegio~c::id 00 M ~ "" O.krQj~ :.aln:hl!Jq. obci~ VS~"" V~il: '" ~. Spr.' '.6(0.V.d1!etltQfdd 00.85) _ M SJ 0.+~.o!l wy:Ij.9&%. {g -t-..Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~.apotrz¢bIIIJ do pG.frJ.s:c·m._ ] ... W elemencie ~l'.ca 00.o z:mojernie podMti.32 ~ 33...Mapj!(!rnQwe ze stali.Vi'~Z:u podpo:ry.e.u~a:li1ejl (pooPOnl.:brojenia ·ma.'..~ '" (0.37 IN. Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 .S{ ]0.E~f. M~ _-M ~.k.C~ ~~bh.""-"•..ch..f"".. _ .0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl.m kraw~zj(lOOPOOY tfa...o 3 !/I '" 20 min ...t..

Mmy . .Sb'"..t.3 mm V..'2iO)l1O+24 .45 -O.~~"" .S. ". 51ltQ.si(bdl' .llm} [1.79 ?_o.20·0·.lf.5-l8. i.~. a stesunek . fj Ar .~A.] 59}~ :.lebl"illJ metod" dollJ.jato =y. 5.38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl..cliAj~.f"jj . M" ee M~NI' 53.~\d .000804 II - __0159 . '.:53. l69 W oblic.e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12.'ll ee . 0..'... .'0.56 kN· III . ~ :3 w~"'O. . O.ISi9. +a. wymilC.b1r~ ze \Vro..4 t -0.50 -+.9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill..Y "".~ W"-j)fiil (14.3B8 r)lS}' ~ o..'018..')'! _'.]O):f3 '" (I.• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o.6): - O.45 + (U9-0. o.3): .~ Mm.dle~ ~ b~~Jj. Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY.OIroS. -.rn (] 4·.' .B6 mm < W!!!I! ""0.zcnlillch ~~lIml &[. ".fIl ~I- ] h.yli p...8): .04m roz.0402 Add O.1.0.~A.' .20(0.04.k.i/ .zallD)tcl:I.&w~e [p:l'osw~il.19.l:59'~ -{119 -O.ycj'i.Di!e IllgiifClii .[OA·S i.xI". ) hi""" a~"A'ld x~"'. g<IlzlePI '" 1.168 Jdr".020' !]l~ c:l.OI2!i .h +(ll~!l'-b .)Il.19 -O. ...p..20XO.n. =""'0.20'·o.Oru 0( 13..5 -0.!l"'a~.5ul.OOOSQ4· . (j~ X'l1)/lJ .cil!g8nego ze WcZ.Qwych.:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o..:8252 '" ~l .fI' . ''!'''''' 0'. k XC] gmni~zlil!l 5O>..19 loiN-m M~ .20)JllO~ +2A·'o..a&l\ + 24 .w [y.<iowany. ¢ .llt~. '" :b'miln ~2-.lO)~ +0.~_'" 0.000804(0. M!i:iJ. Obllil'Zf.f. 89.OO + (I. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma.1In:i!CZI'Iego.0 dla pl'~6w zeN.o.) -'(ll.\'~r +a.159)~ 4' .8 m_m .S·O.. 0.c·16c.I s:uywnose.~ :l.25·.20·(1110 "" '[1.()~{I l..S~+{lt~(]. '" .:.8~S :111.. .~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q.41 0 0. 11to omacw.5·0'iM "" QIIO !'ilJ. IQkrotm~ PIlMar.h._ . 0.e W~Oru (] Sredniroz. 0. te elemetu Pr!l. 125(lO.3 mm.1)111 ilisy rn:poz.1')..erok:Q~Cf)'sy "'HM.h 2 +'o.40):5. D".kl'~ - '..fJJ ':0.(11.

gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u.gilf~·.~rz·5..80 kN _..lI. 'l).!ii. l.~a. ~..2. P'''''' 1%.125.5 mID. II:!! slup:ie I'" O. ci~w~~n)'poocill.g '" 3:3 rnm.glll..H'ii190 .2:5 01.10 ...p6~li'rmil:llwz..!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 . lllN m . ..ff .lr.5 '" 61625.!......I.ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram.2E...28 kN ~1mI a ~. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' ..~] 3 .ill1ow~e G~-I.IIJ :pil'\l'1ow :dnoj.·o:.padb pW~)'i Zdlra: .C:f:lI ~ I. C:~l!wnll.3.I)1)'n6 m .lI.~ ".Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY. . oil- '''if.5.07 • l.8'6kN .y We. Obd~":i!a stai~: .05379· 5...lyWllil.081N Obtl~mrnl!. 17. w.5kupj@l'l!ych. Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il. _! 'm .bet·cm l1aS'.I. 9l. mO) • 2.k.76 mm.~G +Q)Ji. mI! Roo..08 -+ru...ru. G!rubosc oWieni.2'·..1 m.. POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l.. IOQ Q'bH=n~yj~~: ..-~-- _ AI M l~ B~ .r1:5 m b""O. OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u.86.'0." t!'li'c)' Sln. 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ .]2511i:'1i.170 Rm.rr '" 6..6] + 12iQl'.::!t ~ ws.ru "" 131.!'" SO.7] JlJ:7. 6 (.68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2.U:lC.0 "o.Ii'Ifiril "" ~a.1:3. Q.yp.40.1. 5.~WI!Q..~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' . a..&lnQ~OSCopaxia. ~yJ~o j!l. 12.. ] .70·1.:~u!!! ~ 29' mm (i~7a. 7'M~.' St'lJema.03 "S.3$m.70 ..I'..gifCi.t5'lat)'aDJ'.1.76 :UlLffI u.825~ '" o. [ak wprzy.80\6'8"if ~25~86 . .501915 ikN ~'.1 15 M~3 k:N. .emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +.pi!jltQ!ii6 e:(rn. ~~'We Qt'" 18. 0..y Bi25 .fI' ~ 2:43.32:5 + 0. s~ok»MpOOl:i~ an ''''0.:54kN 'u+ Q .35to.~n . Gt "" 6'S.. ::as~w~~'e IIIhCillieli 20.(13'" 24:3. ..c:h ... ~~p~~ow~go Zebra.3~ rn. .{11MB . :DiI..4] 3 kN·:m fro.(17 ·kN ] 2. n. 'Osta~eml.3 .115.+0'. .. Pn)'j:~L1): .61 tN I.:::: 78.. ~ 92.~ " . p!7l~et . "1. .'0.od\:I~!l!Iywa:nie.~ u:gi~ie :l.8lS .lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ..~t~~.).roje:lli.M' .Mf'a.~ 1m.id:mj[!ej 0<1 fI'I'!. 11.c z po"" '2 HI. f~ '" 42l0'Mh. ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ.. 2OO. 92. "" c.. Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6. 25. slililllili.~.sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO.pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ..10" ..901il:'l!.11))' ~]I~ll.. ... ~ '" M .gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie.skrajn. sred.2" '" 68..'I1'IID.

W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma. p[ldci~ ZQ.· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni.t..dla przi.C).:563m 13...ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b. b .94 ](N·m Me ~ (-O. Ii '" 0. .37kN'm VA'" {1l.0.llgIl. obw:iedni moment6w.266 "'~ b.(3).ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm. gdy 1l.39141=.47 m . MlIIJlW!... 6.714·92.' =p~.fI.8.3·0.03F ± :2l63. (O.321· 1:51..6.OB "" 0. b~rr'" 1. t)' h. b.35+O..08.5(6. 0.2-18·92.:21«). (~)li~z{lOO~~. .(0). "'l£ fm .172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.<1 takte mmi. .~ida p~Di~go hoff '" 1..y ()d~te pod Jauem..lOO. Zhrojeni:e w p~sle s}::.:62:5 -=4-:l1". L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod.. Dia.Zfm ~ . hi -.151.OJ '" 293.ilQ'" .08 T G.1c:m 19.03) "" 195.O.03 ee ..gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~. 111·92.08 '" 0.rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!.9'3 kN Vii' "'"L09.e wykonywao:ie .ego..701. wsp6tpmcllj.19PU.y~t!)jilCz lablic Winhlera.•286·/92.'l15J.I..zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:.151.'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll. '" 0. oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm. w.ystkicb stanow grani'Cznycli l.: O.2(Oo. L.70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0.0.rr'" 'M25 m ~o skrajne).oo.35+0.19] ·92. z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :.03)-6.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro.en stanu gl'lInl.l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7.0.6.owiniell :!\i~ majdowa600.wia m:m1jeS2..'lll)'ch uwzVlloniono.10 m..08 . 13.0. ..4~.ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2.elll<)W 0.9 m (p~do p.143.ff)'" 0. Pnyj~lo w:itC IJp. .266' 0.-636 m.ffl '" hem :".o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz.064 = 431. lewn~z.419. na :zgimmie.ow "" b I 'if..rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci.905-'92.o.. WymilrnllWmUe poddlfgU MI".56 m 1.47 III.. Prl.cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36. Wykres n08i1:1oSci.1 ]9. ptzyj~to IN plyde i tebRe.316) :.-0-01 42. pj.+O.10 m.o.] . 2. '~I "'0. Obl.\cej z beU.. .Mymi w~st. I A7 m h.90) '" ..32 Ill..dlll_gO~C o.s.m.5.35 m.35+2"6·0.." '" __ .•32l ' 151.H)2.(0. Pmwidt. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh.dla ..(3)o('i..10 m.ill + Diem = b.. IIiL. nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l ..: .90.o&rliQs-e ~brojem~ ...(0.857· ]51.C S1llsowanie od..6:2:5+6.1.zhro~.7IHi.151.23.i i ~tymi.~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia..klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r. '" hoff O.1:5 rn.08 "'"1.u A.90 '" 3m . b ::. Do.S.rr.q.171 .gi~~ :kompliktg.ff t» ] M ~nO .15tN'm MB "" (~O:286. J '" 0.08 . nB z~iJ1)anic b"ff "" b.70 + 2.obliicr.08 + 0.OO)·~OO..0.J~cm.6:ZS .317.cgo z~ ~td.hf..3] 6{ 1 .87 W·rn .39 kN-m M~~.be! 11'" 0..3fiN·m M2n:u "" ~..C.0 ~O... 0.47 m-e 0..raj!l'lym M. bel)' umoZli.to:sowany.048· l5] .111-92/0& ~o.286·92. NlI!le1y zaznacz-~ i.286· 15W.M':lll!ln ee {O. .ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i..= O.90.r:r '" O.r+ b.ciull..222'] :5l.!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0..lgtl: ~sJo skrajne 10. czy]i: ...18 leN V& "' -I .35 IM.n 1.'i~ fy4 -'.~ .0.70 ". Wplyw sil popn-ec.3 es )leIT d- J JIi.2'.. .l....S4.dtin:kaJ ~.9.45.06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit.2·0.lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7.70' m J.5-0.O& + 1..lO.).6.lsffl S~Il.15.bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h.OO)·6." ~0.ws!llep.30+ 2.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi.iaieni\e PO:liiJp.3~O.24kN Vo_'" Va "" 0.35 m.eollii mmmmt6w zgmaji\cych.08 ~ 0.73 kN· 1:1'1 Memo.1n '" 6h.505.ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch.70 ]'I].35 II.b::! . 0.2.(3).!i!l1IoSOsrerokosd Do .

Ze Z:broje.OOO17mI '" A.5·0. puSredl'l1Hn It .~m 66' .00]&84 =D...j~fI (.5]5 'effJ1Jld .. o.lilii ' --. t~fI "1" 0.0025-~M5% . ' = o.O..43135 ~3.lik:mjn)'m.70·0.0..3-1. 22 ffihd "'0.IiITI '" ze ibrojenie 1[\\.go pob przekmj!U k6w (5. .5'0.(m(il dwoch ~l~cn.0p6·2. J.!..f.22<~~i".lSr kN"m. Zl". Zbr..0\35.9?9 ~. c. '" [2.5 -0..'0\55% 0.35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ.6.pO~red[lirn ..{MO ~i:r.94lN'l![I 0..- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ ..or .{ cml S.O..oon 17m ~ ".'°+°.4!i.5"O...636 h '" h + G.sle.3.. Mz"" :ml.SiO 1.I 0..32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O.35 "'" 0.657 Ar~'" . 11'" 0._..l'l:i~L '" j1 + 0. ..I M ~J '" ~ - O.:: (Ml8. '. J..2~ "" 1.2p.c.{)4] <: - 0. ulQ:1ol!1ewjedlil. .420'.6~ O.. X.rrd2 M Sif -.. filoMF: MSd f~h.:5·20".M ~"" 4. .9 0.3 m" b '" 0.!..$6 A.04Q '" Q. . zakl~daj!\t'" {j dzjie.Jb.~y nc. 43 ll!'I_n~_ O.. a~"..5'7 .2"J}t .:50 l~ A.2.raWd~j-e wElnllihw. Q~02:2:.2"" 1- Jt. 20mm.0. .6571 ee .3): z w~ A'i. O!blkzam:. Pn)'j~to4.~. w p~~~e.(lOO256 '" 2..' je W os. 0. 220 -0000274m?'". _ "'0.:35" 0. MSJ . d~ 00.2 ·O'.". szeookosci rys . 20 'I A.5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml.. Zhroje.000281) ~ ""2. 0.W) ""I ~45169:rn.65. '" O.4W.]2.001'3·00.owodQwaJJiyd!l skurc:rem" .c:. • .. 1 .>l.35. Zhrojenie w Q.2) i (5.nie w prn.015 "fI~ ilLIl.op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic.636 OA3135""OOO~ ' . b· d 0. ~'" '~.nolri -k~~~df--""O~4.657 r1I:l PrzyJ!1!ID .5.02-2 ..636~ I ~ 'Q.CZl' przekr6j jeSil poromie..iS4 .I _.gJMli~~fiile Z ~p. ee .]0(0.OOl3bd '" 0. . :0.rui!lI.:._ l 16.:H)'o41 '" O. I .:56 '...35. Clil'i? Prz.26 5!~(]~35 ·0.fI'''' 1 .ie trow). zakladl3Jjll'C.[I'.65:7 m.ii efTr.50 ..damy.3. "".~1 ~ i c..420·0.qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0. D.0.:3Cn87 .a A~! '" 13.(ofj!)<d.0065 ". hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj.sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7.00.4'70.045 ]$ ]3.' M~a ...6'3.636 '" 0.70 00. ~ '" tym m!?dz:ie. nimimlilne.35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono.i.Sh '" 0..mln '" M~l1Iin::.p.036. Thta..O. - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a . . -'.yrn.55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif.'2] ".O.ff= % "" Ji.S~ wruunk6w.osiad~~~rn poop61' itPI.::.32-0.758m p 3 ] .98<9.rr d I-Jl- ee 2 0.5·0.636 ""o..0..ltlgtl I!lwagi mta O.._'.. "'O.ie 'ul\Q:Z.zy~~.O.1.c. '~.505. em.05<1 ~IJ '" ee J!.919'..O.47 . ~.~'" '" .04.o.I .056<~ft6'" '" 0.1.clu6j mom ~1'6 pojed.Jl.I.6] ~m P .~.:.5~podipory: Ma..i Qb~k\WliIo..5. .75 WatiOSC ll. 74 em? '.87 kN·m.2AJ.Sht) '" ] 3300. .d O.. ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS. 33 + 20 ....0..:2 .1 '" 1l45.ilety przekr6j ibrojeni.n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz. '.(mego z powy1_.04.972.r..1it'! Mf/.0..05~'" O..ynC:rozbfojorny.5. th ""0'.~yw!f..69 > M Sd .uinakmw~dlzjJ poopoa:y.JDI87. _0. A"l .89 cm~ A .wy.022 "" {I.3. 1~ J1 ~ 2.O(li$ "" O~972 St.31.84 .nil~ ITly.0.1 U... ~. 0.3· ]._.f! .6 ¢ZOI A"'1l '" Hii.

O..czanym.39 kN·m Jl. 295.~.G PI¥tOw odg~l..ono stosowani.5 ·0. pocipoorowym wy.287 ""0.093 "'0. pI"1!' tow.16cm2 Zbroj~ni..0. ""~'" 263..O.4t.ff f ¢bd M~_ l3.~ ""'I-J~. MH _ . '" MM"" '1'.7S8-0.+ <6 + 16".426. ZG W'lig]~.2.lamo tU'I. 0..S"0. O.2'04 l v.0. T 2'0 -to.9'''' 0..843 '~(ff'Ad .ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" .] 2 cm2..~. .35 .5ci (patI-zryS:l. 2U5cmi.35 =-373.-.0..843. __O. '" 0'.3]4"" 0.'J :: 28. M. W len spollob uz.501 m 2 454.5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art .17.4.fl._ P.S15 ..3·0.0..21. .IL*..94.45427 .." 1.~J 'W ()bli.17 "" hp -til =O.607' .r.665 0. Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz. J!'. l ~ 0.: 0.505.td" 0.6071 0"3733S..o:az-.2'4~ ·<::~rcll .ano:i'i~. 0. .ys.my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" .45462 .n.:5.3 .ry~._..... l-Jl -2.24 .Ff ..2.5 .. IL.60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If .·0.-_'_ -0.:i!~. 0'. .pj .10-0.21 kN .xiQro 9." ']. Pn. przeJkroju. M !kI na podp~ 2 __ rOd.:50 16. i.0.00 .. 0.Jl- 2I. .0·0.885· 420·0.•I • l . (n. hmiec:m.:5~If:.856· 4·2.176 dp ~I '" 1.a.g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0.O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419..287 GJJ '" A.665 '." S.lii5 -{). nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia..2-04 ASJ "" o. ...g '" 25..2P.f! ...'.~ A or 1= .35·0.. 0.246 <: ~~ .rn1 ~ '" ~ . 00."11 ~ 1 .Jl.cl~ _ ~ '" pOcJ.s..S~ '" ] .419.o93=O.0." 1.5·0.35 '" d""f.97 c.314 <: ~liiii ..2UI ""O. ..&5 "df.$I -.265 ""0..2:31 <: ~lilli.ni '" ]-J] -2"0'. rut in....35 ':c]- 0.'..ta:n::-Z)'klb).2]8 ':'ar "'] -J] -2.50 ~ ""' ] .f}.2.4l5i~9.5{J ~ '"i .€i65m 25 + S . lj.zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A.e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z..17 emil II I B-.lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr..1].I.." .5 . 0. 2:0 A.35 kN f ~bd 2 13.ych...t.S~:c 1-0.0. 3-'S" Q66:5 .856 M Sd '. . 9~ 20.3..5 ·0.246 "'0.J1 .~~~ 0.002115 ml". 1e w mlejscu ml.0.0.e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew).50594 = OiOO2U6 m1 .2-31 "" 0.39+ Jl.ff . 1%).50 O.0.8... = 0.r.rr -""t "" J1..0.adl' '.l . 0.50519<1l j ct!M p 13.

001884·420· 0.618 = 0.843 .636 = 0.546·0.53l = 0. d = M(61.002198 . Vol rozstawie s2=0.001884 .35/ifcrJI.0.35.31335 0.5VSd = 0.002827 ·420·0.35·0.618 = 0.531 ~ 0. Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i. Obliczenie pola przckroju A. Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete.512:: 0. ze stali klasy A-IIIN. 0. Dla odcinka III przyjeto.54018 MN·m M(7¢20) ~ 0. z:: Seff . z :: Corf .512 = 0.1.d = 1. 420 . 0. 420 .0% 317. Z'" ?off . M '" AS1 .2+ 40· 0.60800 MN·m M(H(J20):::: 0.512:: 0.V~ 0.35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21.28011 MN·m 0.33920 MN'm M(3¢20) = 0. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.20) = 0.9 . 0.05 m. jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow.6 .972 .657 M(4~20) '" 0.9 .000942 . W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.87 kN F.618 m MN·m MN·m MN'm = 0.75.512 m M(9(JW):::: 0. _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°. Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18. !I·d . 7 ¢ 20.531 = 0.93 kN> VRdl = 118.001256·420· 0.0(1.993 ~ 1.0133 > 0. czyli VRdJ1 :: O.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28.512 = 0. cotB= 1. ¢ 20 mm.16960 MN'm 'If .001884 .1. Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17. d ~ 0.49020 MN'm 0.2 m. 0. _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej. 0. 420·0. 0.42017 = 0. 196).0.531 = 0.002512·420·0.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0.:: 2.21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20.643 ::::0.001256 .002198 0.98 ern'.27 ern".607 = 0.40751 M(4~20):: 0.OI~ 1.001570·420·0.001570 . 0.01)]. Z :::: d :: 0. 0.875·420·0.512 = 0.607 = 0.2 + 40pLl + 0.84 ern".33761 MN·m M(4¢20):: 0.000628 .25440 MN·m M(2~ 20) = 0.643 = 0.95 kN.93~ 158. 420 .002198· 420 .643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21.11897 MN VSd= = ASl = bd 0.47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0. Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9.01 VRdl = [0.607 = 0.0.60m.546 0.32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12. ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I.5·317. PL:: 0.85 m.001674 m2 ~ 16.001256 ~ = 0. natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe. Stepien zbrojenia na podporze P 2.531 = 0.512 = 0.552 = 0.98 I M(J¢20) . VRdl '" [0.979 .wdnvdz . 420 . 420 . la = 0.93 kN Nalezy sprawdzic. 0.74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0.150'cp]b.000314·420 0.001256·420·0.. 035 ·0. tj. d b.875 ·0. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym . 0.420· 0.607:: M(7¢20) ~ 0.607 =0.607 O.618 ~ 0. 0.405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0.6 .48901 M(5~20) = 0.531 m I-t-cot e +i\V z = 0.607 em 1 0. S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz .001570·420· 0.56 ern'.60 0.707~00848MN ' A. 0. d = 0.l '" 1. 420 .000942·420· 0.d k'" 1.643 = 0.

ezyli vR~1 Na odcinku lil =1.00 IS ) "'.75 = _-_ 689.16kN Po prawej stronie podpory 8.60 V.26306 Naodcinku co 14cm.636 :::0.707 ::::: 0. 1.22).6 ..13153 ·1.d(I. re: .964.75::::: 0.min = 0.75 0.] bwd k::: 1. 317.210.68916MN 1 + 1. VMI 0. 0. Vlldl '" [0.5·263.5 VSd:: 0.0052 > Pw. Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317. Z J 31.93 '" 158.06 kN 118.0.18 kN = 0.z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 .35 0.33 kN 0.5· 317 .wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0.0 Na odcinku 1'2 '" 0.0003 J 4·420 0.[ =' 1.1 = 4·0.. przyjeto k ::01. =.2 + 40pd + 0.75 1.25·0..2 m rozmieszczono strzemiona. 8i1.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ). cotO == 4·0.0 Ol34MN slbw 0.poprzccznego (wzor 9.jak przy podporze B.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l.0 )( 1 +1.85 rn strzemiona przenosza cala.l52m w rozstawie l.53 kN VRd3 ::: 233.93 leN < VRd1::: 689.23333 MN '" 233.00005-210-0. wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263.3 kN > 0.85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto.546(1.546 0.29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0.00005 = 0. " .strzemioua S1l.0.]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic. Na odcinku It I '" 1.75+1.a 546 ( . Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0.75 :::: .546.00005 _ __ _ Pwl . czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I. 175 _ -1 +O.85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em.546·1..16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca.0)0.252 m co 25 em.0.75 + 1.6 . tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna. C.35 kfr:.-.2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm.180 IHI cotecotzz l1:A.nun .0848". > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju.31793 Podpora skrajna A VA '" 195.06 kN Rozstaw strzemion 4·0.5Vsd ::: 0. Nosnosc zbrojenia.305 m 0 Rozstaw strzemion A. B.11-0. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s .A.35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " .<poprzeczna.15 IT.czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263. ::: 0.0015 sib".0. Przyjeto taki sam podzial odcinka I.75 0.. = As".00005 ·210· 0.96 leN VR~I + VRd32:.00005.752 2-1. 158.~d.0.d::: 1. .wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.96 + 233.2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.1.93 kN.00005·210·0.0. Na odcinku In.2 = 0.l2 '" = O.06".0023> P .15896 Na odcinku 1.546-1.33::: 392. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej. . czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.

636 V\'d 0.000407 m1 = 4. 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1.6·2. 12. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20.od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm. Eo = -~. 6.min ¢ t.2+40.80 em.0056)] = 195.25. Rozstaw strzernion .1.pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12. Asl = 6.3 = 45._ 5 ·0.0. '._d M t.F..5VSd VRd] = 0.56 = -- A. Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5.55 2 3 = 19. Spruwdzenie. 6.18 = 97.2· 6. =-- ¢ 420 4 2. VRd31 Xl '" jbd a.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39. = 2.01 0.5· 195. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9.80 m. = 91.56 crrr' > 4.0.0·91.75 = 170. Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov . Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B.09759 .78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45.1. w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0. natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe. A'I = 12..5·195.28em2) lbel "" 1.75·0.07 ern" = 1.18 leN> VRJI = 110. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt.18· [.F/d.35 0. .0·91.. m rozrnieszczono co 25 em.2.70 em.07 em'. Do przeniesienia sily !1.5 VSd do podpory cote".28 '" 45. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. 0.:rozciagaja M'd (wz6r 9.~ 4 fbd I•.0023> Pw.9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do.182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20. :5:0. la = 0.59 I kN = A.d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm.35 ·0.56 ern' Ar' 0.0·91.07 =29.60 m..31) smox'::.0 . 1.0 dla pretow prostych..36 em 10¢ '" 10·2.2 '" 27.wl Sib". tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione.0(1.60em.47 m 400 mm 2 3 =-·29.20 = 60.3 MPa z tablicy 5. = -'-- 017078 420 = 0.94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I.56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm.0056 < 0.z = 0.28 "" 91.FuJ= 0. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em. [Od Mel = _. czyli mniejszy ad maksymalnego.35. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l. '" 0. . .0 em.11094MN VRdl = [0.2 m.J = 2/3 ·91.40 em.1 = 12..28 po redukcji Ib. Na odcinku l. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete.6ql = 45.2· 4. przyjeto tbd = 20 em. 4·0.75 d".56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4.= hd = 01= .636 = 0.2· 6.wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0. .6 m rozmieszczono co 25 em. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: . A.0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach.60 = 30. = 1 .04 em' lbd =1.0. = ° ' 43 m .25): .20cm. poniewaz A. = 1.1. = 12.3· 91.001256 PI.55em 12.roi. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6.636 = 0.2 em o. 0.0".00005 = 0. .

"z = 0. PI == berfl '" 0.32 0. A.7 .7 dla pretow zebrowanych.s1 VSd. Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0.70 ""78. 1. p.10 1.35 . nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie.19518.: 0.572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0. rozsuwajll..2 VSd = 195.0 kN > Fred'" 3.25 leff plyty (0. czyli F.75 = 0.27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\..z = 0.0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi.68 + 1.18 kN.(. Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag.88 kN Pwl .572 m. 78.18:::: 12966 '0.1" 0.25·2.546(1.13 cm 0. + 0.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':.. Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13.0 dla pretow giadkich.636 kN/m .88 MPa 0. Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .0. wieksza ad zredukowanej reakeji.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---.607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU. W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a).9·0. = pwl +p.575 m '" 0. 16.277 MN/rn sf .762 mm = 0.084 MN '" 84.95 m od skrajnej podpory do sily skupionej..5.OOOO8m2.1).15=O.35·0.3) = 0. 0.56 = 0.sciskanq. 3 ( --+-.sj t .86 = 186..1 .1) .18 kN.:080crn2 0.321. kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych.47 v Sd = 0 38 195.18688 ""0. Th = 0. .' srednicy 1. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm.2rnm. ktore przenosz<l sit.5 ·125.0023.-0.552 ·13. ~ rozstaw pretow sf = 15 cm.5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0.233. P. przekr6j A'f =1.75 .45 Fred = F 122.l = 2 .60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz.d.63 kN =P!-z = 195. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0. = 316. 4 . prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195.286· 80. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13.9d VSd VSd = 0.reakcja zebra.60· 0.0.0044 .d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne.0.naprezenie scinajace w przekroju elernentu .C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q.0023.cot8= 210· J.75 20.25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 .Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu. 0. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9.F. . 20 VSd 171 = 1.38 beff 1.000113 =·-!. Rozpatrzono odeinek ru: = 1.15 2 Pw.: ho.707 ' !Yd ·cotB 0 210·1.. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F.0023 0.3 ) ""0. = 0.00005· 210 '" 0.29 zbrojenia.31625 MN/m 41'2.: VSd bw • d 0.1'8 kN/m < VRdl. h - .Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono.. w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna.002.4.=1. .000314 =00021 0.3·0.0021 = 0.10) obliczono dla podpory srodkowej..31 m 392.75 1+ 1.0· 8 0.

lV..0052. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr.0 m) 250 I 226 =: = 1. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu. mm < Wlim = 0. Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126. = 28 mm.68 Naprezenia CT s + ().134 mm < Will\) == 0.05 m. Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0.1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0.85·0..85% przyjeto -~__:.3 mm nie zostanie P leol = 0.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0. przenoszone przez ustroje usztywniajqce. Poniewaz zastosowano 28 mm.20 0076 =.625 = 247.].35 m ...5 := 0.286·0. stopnia zbrojenia p = 0. trzony windowe (tabl. Przeslo posrednie 4.882 . np.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6.2 okreslono q. )87 2.. 125.76 Uzyskany wynik oznacza. w zbrojeniu (dla p=: 0.&.35 m.40 leN'm ~ = 250 I 0. sciany..l.657·0. 0.90. Dla skrajnego przesla podciagu.636 10.ck: =: 4.86)6.3 mm Ill. = 200 a. ktora skorygowano wspolczynnikami: n. Pozycja 4.0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona.636·0. korzystaj~ z tablicy 13. przyjmujac..200000. w ktorym sily poziome 811. w zbrojeniu (dla p = 0. = 22 rnm. graniczna szerokosc rys Wlim = 0. graniczna szerokosc rys Wlim =. 1.238·80. = (0.5 . 10 =. a =-s 0.24740 ~dA. 1. Zarysowanie podciagu sprawdzono."". Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4.7 leol =. 0.=: tablicy 13.2. = 200~ torr =. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk. Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku. Obliczenia wykonano metoda uproszczona. ¢rna.7 ·4.05 = 2.3 mm 0.001256 A= 3 (.882 .0. 0.2 okreslono ¢rna.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6.001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona.0. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J.625 d 0.513.20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT.10.85·0.85%. Ostatecznie Wk = PwE s f. = 0. ~dAsl ___ 0_:_. 662.6.86)6.'1 0. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0. Obliczenia wykonano metoda uproszczona. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale..1).2.0052. I I 1 ·80.42 < = 0.85) 17. b = 0.85) 0. = 22 mm. ze graniczna wartosc ugi.68 MSd + 0.9 = 158.0·8 Na podstawie tablicy 13.·k'" 20 MPa = Ms. I J.5· Naprezenia 0. 24 Um =: 23.186 Osratecznie 0. 10.222 ·0.84 m =.0052) .3 mm nie zostanie przekrocwna.. korzystajac z tablicy 14. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej.88 MPa.---- (=: 0.6 rue bedzie przekrnczena.55% przyjeto (= 0.

I.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V.08 + 1.4.60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI.6: ¢i.17 kN VBP..35 = 012 In 30 30 ' .. 0. 11. :=i_[Ecmlc. = 218.0 + 12.20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra.17 + 197.0 kN ciezar wlasny slupa G = 11. .95 ·92..0 : 1.II == VB.03 '" 167.l2_ "" 2.4".46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611. h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0.035031(°.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu.33· 1.20 + 167.150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10.7 = 11.11 + 960.0·0. e" e.24 =. reakcja podciagu VBU..274· 0.6) = 0..35· 0.35 c 12 12 3 J _ 125.5--2.08 + 0.:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e.[~ cnt 10 2 u. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e.35· 3.93 + 293.01 m.17 + 243.. =1+0.1+~J ) =OOlm .46 = 1826.t. + G '" 415.74 leN Przyjeto Nsd = 1830.188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.. +'+SJ: 0 1+_:q_ .Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: . miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3. 1.81 N Sd -.1 = 12.12211.611.0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych. w OS! slupa V'.26kN Przyjeto NSd.0 + 12.L.5--¢ .03 = 415.60 + 640.II [89 :=.5 ·151.04)2 .1) r. (wz6r 10. • 1830.O kl' =1+0.0..84 h 0. " 2 =O.08 + 1. Umowna sila krytyczna Ncri.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ.to) = 2.46 = 1235.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i.04-0. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- .03 = 197. .1 %.11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800.to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni.0.0 .1'" 12. = 960.II + Pi. 1. = 0.19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.2 = 960.!!_:= 0.0 kN It = 2·0.012 m: A := .:.03 kN VB.11) N .4=1.35·0.5 ' 151.03 = 218. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240.Jtl240.p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001.5 ·151.5 = 640.wilgotnosci wzglednej RH = 50%.0 kN ciezar wlasny shipa 25. = 1.35-0.286·92.321· 0.05 (.. 1. + e" = 0.I' = 92.I. ~ 600 2 ' .33 kN G".10-3 m4 ' Nsd. = 243.p = 0.t.35 = 8.I.0 I = 0. + Vt.33 .

l . 16. II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1.15 . Urn = Etot + O.003·0..3 = 0.0 kN. 15 m el2 == d .84 em1 gdzie 1 1 .5·0.15 -13.01 2.000784 = 6.5 rn.. = O.min 0.287> 0.. Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em. =: 0. tj.. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e.0 = 30 em (patrz podrozdz.04) 2¢J20 1 = 0 538. h = 0.35 . 0 35 m . 2¢J2.(0.012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0. +0.83 350 m2 = 7. Wymiary slupa 811.28 = 12.80 m.0.l = 6.80 0.7."min O.015 m A.0.31) 350(0.04 0.al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A.0.28 em I = 0.10-) m ' = 5 38 cm ' .35 Xorf = 0.012 = 0.11) .05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10. .25 .287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A.31' .2 m.164 m niea wynosi ±20%).83 == == 0.1 +200000·0. D = 1.5h = = A p="""'& = d == 0.25 em" = 2 r.e.mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0. + Xefl (004)2 +.35 0.197·]0 2.003b·d = 0.35' OJ 1(0. 9 [30000.2 ·1.31 m.28 + 6. Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm.84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e.15 N Sd = = 1. Pozycja 5. Przyjete wymiary stopy: L = B = 2.=~~=-~=1.26 1.35 m.001256 = 00115 115% 0.35·0.350 m > d = 0.83 Ned' 8.39 m > xeff.12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa...Sd fcdb 1.3. wtedy = d = 0.0. Zbrojenie syrnetryczne Xeff.81 0.53·0.84 2 . mirnosrod statyczny e.35. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy.1 =0.1 + 0.L'" a s 8= 0.190 eu =0. bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia .04 = 0.12 -.28 em2 = 8. lim = ~ff.al 0.30.lim 13.31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830.3).NSd 1_ 1..3J -0.I = 6.35' = 050- 0.(:1.3·0.31-0.83·0. 1. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17. nastepujace: a.83· 0.1.2 fcdb ~ 0 04 -.151.5.35 Om 13. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2. do 14 em.56 em > A. 13.31 = 0.3·0.000325 m = 3.az= 0.31. 1O..0 IA'l .84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A.015 + 0.26·0.164 m '" Xeff N = -.

1.52 [(1+ 1.1 .9·30° NB = 4.0.+ (1..0.75 m As = __2!__ = 0. przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0.2.· 0.17 = 15.3MPa z tablicy 5. Usredniony ciezar 22. wilgotny.5-o.5(4·1. QfN = BL[(1 +1.50kN 0.d up d 1.5· 2.5·2.q.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych..11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11.2.4m).°.80. 1.83 . 21. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu.0.:"'2.852 = 3.1.) = 0.2.0.0)= mQfN = 0.5.J -~ M 292.0 + 181. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36].5 0...0.81·4667.0.0.5 ' gdzie: a.6 kN = 2.17 leN/in3.0.0.m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa.(2.0.30 MN A = 1. 0. rb') = r1 ¢~n) = 0.:".75·9.A:!:: NRd =/e.. rg-) 21°.. L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1.dla pretow prostych. 0. obliczono.45 ·1.829 MN < 1.. Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-.5o.:".1 . 15.8o. d = 0.25)4.75 = 3.. wynosi 0. kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.45.. gruntu i posadzki).22. = 22.40 n ) = 1.. .~.80.0. q. .9·0.66.30171 /jd o.5+D. m Przebicie stopy nie nastapi .min A.11. Nc = 0.:".5.. kN/rn2 M . Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B.o. = 292 80kPa 2.35Y(22. )1"B· L -D = 1.66 ·15.002128 m2 -.0. N.29280·3.50.:".1): s. :::: ¢fl =0.= 1.45 kN/m3 = 30..40. W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny./i'd -.:=2011...' 1..5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym. ".71kN-m M r" '" fundamentu. T tg 5( == ___!l-_ .28cm2 co24 em.40.5 nNDpglgDminiD +(1-0..6 = 3780. = 1830.5)13. NSJ + Gf= 1830.192 I btl .·2.81 = 17..35)=301.0· 23¢ ·1. = ND= 13.0.kN ..0 '" 23·2.9·17.42m2 up == 0.85 + 4·0.0.. 19') NSd . posadzki orazgruntu . gdy Ii = Cf-.25f)NBP1rlgBiB J= 4667. srednio zag~szczony.4.9d 210·0.35) = 4.76 kN > 2011.aLI I h ----"""L > I e.50.cm Przyjeta wysokosc stopy h -. = rj.2.(L-a.3(2L+a.0.. =46.50.Nr = 20.2 = 181.75 otulina.42 = 0.

N { t [ '" ~ (0"..194 195 projektowanych element6w stropu 17..t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii .::t: " ~ a.) . CI... (0 \0 x-=:---.8.::.~ L.t'~~ ~ i!:_---"... Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a. ~ 100 3 i 00. .

_:-~--- . -'" "'_ It: z ./ <f V V Y . --'" I~ z ~ ~l ~r z ...-rb< 700 60 1 I l it r-. N Q_ "'!.196 (!) 197 <t" U o o a. U U I i ~ iiS. o --_.

.l ~ . [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·.S FUNDAMENTOWA .__j I n o E ref ..lO 21szl.2"00 stup STOPA I eo 24.¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d .4 NR3 .Q Poz. 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.198 199 ']+TID E II ~.l 350 Przekr6j A~A .!!. JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6.2x11i16 1"..

.-I "'" . do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm.. " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe. 41..1!1 :iUI 1. 170 11.row . Tablica Z.1l JIU LLJ9S '49.Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton . mlJ.~..J. 111.us 211..-uoust . . DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27... W tablicy Z. aos . .12 27. Wymagania.5 nose [32].~2 m sos .. a na walcach !c. Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc.CZ€Sc 1: Wymagania.ljr.. )7e.lB 1. zelbetowe i sprezone. A-' ['"'I 500 ..S .i4 m 27. ." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32]..15 IE.5 S12j. Zgodnie z wymienionyrni norrnami.-1 ~ F100Z..i..00_-{ I"S. wlasciwosci.52 n-'f1 11.. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton .. produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~... kt6rej wartosc wynosi 25 MPa.I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C.&4 lU4 .. IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ. 1'&1. A~. " .-I 1M .. natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa. Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych.l!Ol PORTTA "" ROOZAJ ". OIl C1J('.578 8lJ~ ISH 4SUI • .. Symbol C20/25 wskazuje."" JPoI) 2IlA .fA .S 225.1J . B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5.UIJ 1112 A-I ~... ~~ "'SA ". B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje..200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r.. produkcja i z.:x3- " k . SlI\IK .1I "' •.2 A-I "'" m "" '30 Z5<J . ..1 I.94 2~8.cyl. n... "" " 21 UCZB. oJ. wlasciwosci...' .19. " A-' IJt 'II ~ CZNA .6 6.. Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn..Io Sl1\JK .. 4.." '" . Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np.. c."'" .god- 225.m 110 "".Cz~sc J.i.J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J.1' Of. '" "17.n OW 6.12 ll.cube.~..l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM .i. . ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa. }HI~ .J .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful