142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

z warun. dciiJ. ""'" L-!:1h .oo\!d sp~:st.ks.stl'cma grani. - - a.61) '10 80 2..ek StJS~b (pl)it~.~ 2. db .] 1.orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b. ga~.ele[l}f.cz:e): cbax.1-hbl'O . \'II Zli. I I :t :i :.a plyt8 Sii'{IPI.. gamnek 34G8 (:remo.oa. obcfi!#niapodimO w i:ah!l.gii. ~u "" 3:50 M_Pa.efil'i.gl~~(I.0.f(osl: .curnebel'MU (db lI"lll. (511) pnyjil. shIp.S\lWii.lli.tii.1). lmln :> 2_ PIyla.stal11brojC}niowlI kl..wszywsiWlllic gn.erokQooi ]. yvymagmia co dio Slt}'Wii.rzycupnosc oraz ~sz.-.d:. S+-lOmm.:2 podano dksyrmrlll. "" .yc1l!'IY..t =.(1.zama odtJhyIka t'l. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =. gatllne-k: R. obJiCl:CllIio.caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa. I I'....G]lrow..!!.gl\lbo.epr.pow~iu .: 81mD!" C. j~ij) ~' Rm.7.3 IlitPa. warroscil1..ll-Pr.9"-4. wyM:zymaJo!lc .0.r:ImI. gfO-e. 'warum:k l.M. si ona 60 mm tpam tabl.s .t.~.11 nie s~()so.500 MPa. Rozplanowanie siatki StfO.!1. nwl..1 rnaj".o.2 2:. charakrervstyczna f#..10 +.2 fllllli)..grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll.l] Ui1l: .h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli.li .h wartooci ugii¢.1 rue su...0 m. '" 2IJIIlOOO MP.5. a~1 l a.1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk.rojolila. z.! '" a.j.Ail '" 2:10 MPa.ciqg}:.2) dlIiI tJ.l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r.5=SlwI!! I II .ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[. II II V / Po:!z. POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w. 'Ita rozd~nie m..utQw w-ykanywanyc.y II25 ~C20125) dla ...9Io..i okre~I.h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz. przyze wz.l :u .6-1.h 1i8 bndcwie wj'flilsi.wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL.410 M1Pa. ioff·<:l 1" + 01!l1 .ptymame iI'Ozpi!ltosci i.p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi").tebracll t= 1(1'. elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil.. wartoSti.ell. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD.ric).aRO ]Il3Jry:s. stOSllliillrn tEfll d W stanie .elemanni wymacz:a si~ W 1. Wtahlicy ]4.10 m QI"lItz. '" S mrm. ks:zmlit w)'dluZonego proslO. ro~i~"o!lci pdyl"yo.~ ' okreiU!I waTIIlnek (6. Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty .mce olJ..OM ""0. I I V I I I~ III I e=' --.Osc:i el.:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm. [26]. p<!l"Cia. tl"~ .. WillS)' A-i. 17 A.yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::.tery.efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh ..demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa.iOWII jed' == 13.. 2~J I 2~l .'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc.2 MPa. 17J [U J. jrd= 420 MPa..a.2. zakladajli!l_c ws~~i.f:.¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1.!bosc .1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1.O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat.20 m..lru: J\.Wkir.ej sz. n~l.1'!.w<! gr:mica plastYCzno5ci .2 '" min(O. I IFlD:z. DopuS'Ze.f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I.0=2.20 m. flm.wa".oblic7.~~u J ¥ J.0. I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I.. .lll:Ja shIp)' ] popnez wie.iislOp~~tow.da:iIlJ.e Wa:JFImci s~osunkui lut I d.-ajnej m &kmj[lych. V .B S:OO W (poo.stal mr-ojeniowil klasy Aam.. . Gruooj~ ~.iejSllI. kt'or.ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz.. 3. Hi 1).== i. Ro:zp:i..80 'I.~M 2.roic OpillJ"-c:l13J w .efe~ywnll Jd. modu!! sp~. o:r:a:z._2.4 2~0!--. ht z3i. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l. cz. grnboSQ] pliyt w . E"" '" WOOD MPn.~ -oblic..~): f]lt :::.- \ i l_ ~ i\P ~..asy A-IDN.zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu..90 m R{l:zpi~oSt . 0..rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr. stO"P!II.osc. .L 6.. Plyty strop'"1.1).yli CI!Ii .tollli!as. '" .i . (I mki.rr'" 2. w)'U:Io~i 25 mm.eDj'CUIlliI. (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z.:5-0.eilt6wzgimmych l co za tym idzie.e zbrojeme gl6wne pl}'it)' . '" 2(1 IlitPtl.1-1.ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic. . ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll.to .alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6.ycb na miejsC!II hlidowy wYllo.•8 2.p1I'PObz.iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 .2.alemosci od sposebu pod. bt.hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze.j .p..oo-y d.0:5 '" 1..2 .c. to wyIl iJrn z wamnla! f1i.q 2~ I 24.a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio.9 1. n ~ ¢. .05 + Oi05 '" 2.lcn.A::: -' I .10 . !irednia wyl!rzy:maloiU. ob"eslono j~ a.. Obliczerniowll..-1. Zginar!!ie.ch.llil.llajmniejsZil~hm i1c. C min.147 - ibe. l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 . 16. l zb:rojenie pomoc.k&. .i tom -.ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E.

105.. 'M>4 kN-m M~'" {O.201".26 kN-lll M2mln.0:53 ·9. tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral.9.3 .2 1..I1HI.(O.= 6.148 wykomm. 8-ntN 1.111 ' 9.4.'.2S.2 l ~ 1 i 1 fierr -'."""'" "" {G.6) [0. M ~"" {Om81 .i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil.'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil.0461 .2.p.!"'.0.119·9. ] I].03:31··4. u1ytec.:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.1'7.28+ 3.0263 .00 .4.J 1.0. do J crn.kNJiff Q.9.) oraz. 1 3 2.styc.!'l~ptiyty d '" '7 em. 0. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill.J) Wymri. W:. 4.90 .. Gl.5(1. 11.3.cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI.17 + 0.1 10 em (l.03:n .0462·· 4.0781 ·4. .17.6):2.91 kN·m L 1.2 - ".wiejj~"obelflzeD :pr:zypa.17 +0.l OiK.17+ 00.9] kN'm (~) d ~15 lim.079· 4.078 0 iY.0. aiia~i7.h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il.1 1.20 .0.576 . h. 2.0462' 4.201.i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0.6)2..6)2.44.22 em.6)2.395 . f<tJ. "" (0. Zbrojenie \if p~~le p~redcrli.' M:a"'" M3 ""'4...25-li.t :z!hrojenia (prz!!.47 kRm M..17 + 0. lOa .6)2.6)2.n o.ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~.9..1.6)2.28crn 2'20 MB".:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J .bd i - _ !If.1 1._~ A A.odp "" -(0.079· 4.32 kl'lm M~".~ {0.6.0855 .~5 0..9.01 '" .mJn'" (0.20 '" -16. .17 +0.2 e 1 2 2.potcz.1.MkN-m 35 Mc"- {O.0. d ""~"'6.ocil] 0. C1dlI6...rn·m MjjrnJn.y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.0.50% ~ Ilapr~uac.lm (lbci~a 1'.nmsi hy-c.4.$11 _ - ~ .iU~Qscim'IHnE.l7kNim Z 2 i- irtr ..lInt.6 i 1 1 9"'4.1 g~t.(1.17 .! B25 a. UlitD.0.5] k:N V..45 kN'll) 3. ].0.1'7 +...yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va.5" II =29 "" 30tnm. ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I. Oh~ic:z:el!lieptl1a.6)2.500 .{)04091 13.9W".m(3) 0. 4.J7 + (1.62 . Tahlkfll'J.:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la.17".90 . 9.17 ..105' 4.. l l toff = 1- Jt . s Q sropniu 2lbrojenia.9() '" 2.50.!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1.9.9.20)]l_ .r:.' LkWm2.-(O..powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_.474 ' 4.j~ro ¢ 8).0781.I{].0.6) [O.02 i.Tny~ W ~Ioje}.ur ee 4. w grllnie. IIiI A i .V'" 0.9~ = 0..07 -.c Wiilhlma [7.9.591 ...17 -li-0.('0.040·9.m: "'.98 kN'm ~lytl.6} l.o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0.20)]2 -M~ "".2)~ == 1- J1.2lf = .gID~do Stodk.9.6)1.07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry.9.'9_ l ( ?-2 t I[.20~ '" ~ 6.

·0.. . A .O.. 0.i2 M &I 0..fif _ ---{i 7:5 .ze.. .:stacbpJyt)' A" p ::':--"'..i.ff f.. wi~ ze wzgl~d.POIt ~ .i. r <: ~ji".974<210·0.rzyj~tDS.l." j. h. "[1 szeookosc. kl6.sw!i.~ d ~fLU...n.0 ~ OJ3 . ~ 0.1.11.0. l.ciI n- tj.'" ~ .0..ZiJrojenie wp~Le strainym.e:go okrdl.000091 m~""O.0t!)6'7S -. M .r - Prz.. 17. rys .ekWj.' . na kra~zi podpo:ry.1 . .1'1% ].adaniem podpQ.9l cm2 01[1"1 Aw.62 wmjenie... w prn. Stopjc:n ~jCflill.'''c' .47 .O.! == M sa (oflf>yJd (I. c <> .2'-'O.005[7 ~ '" 0.gioojll."[1"'" 1 . C.. tyUw I1i.0. 0..M I ee 4.67 oraz .0049 ]1 0..pjJ~.0051. ] 6.1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1.l g~ - .0·0.082 .em Z .~S" .lll..' .:S ' 0.. ' .ze.07 g '" 0.7).¢8 I A.I "" 4.'" ll'J '" ee 0.:2D (4.5 .02 crn l I Z Sprawdz. .0.wosl podpmy.0.961··2W· 0.cy d:z:iala na pr:r.OU~.5. 7. t:. ..974 .11 + 9j60)O. 2-.3).5'.ff "" l-J i----..1.onepl n:I + 0..:3 30c:m . 2 8 .kwjll.W '" 0.e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5.~ O..0·0.-5.OOOU:..OOOl41m 240 .b ~ C 2: U . wl~zy _.tJnym (2) MOIMI1JW .000402 .ych.-oO'5-1'" 0...0.dl' -- -- 0. ~sl~. skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni.052 '" 00'.052 <: m" 0.N -m OO1liZM~ "" 4. 2 ".3 .-·-O.l. 3.ft '" 1 .OOl3bd".3:2 . '" 0. _.07--9 '" .-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0..00 "" 0._2P. (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n.26.Il ~a.1 ""'.r. n.42 " Cll12 P.26 2.1 4.1nyprnekr6j ibrojenia.~ myteczn!l' (lX1l.00 u-t. w~ wfa).J1~ 2f1. we.e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr.mm"" O.p~b.50_ . A'~'n1in O.."'.pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl .17 kN .0-.00675 2 13.fi Jr-l--2.2 ]..ie ~kurc:zen\ osi.0.kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw.o 0. podtu~e~ Minil'll:l.3·1.62 ..3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW.07 240 "" 0.if'& b1!''Cpowi~k. .07 "" O.l.. Zhroje:nie w osi podpory: ...64... +Vc--' .podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b .02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln.1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment...u - '.m.e..0.:(I..4.]3 .oco mniej= ad !DOnne:nru M~.lO' " .lO. '" B.01" 'oa' =1 ~ .]0 nil 0.5tltieh.ritJ?: ~ . .07 151 0.. W Qsi podpory mwymah]y moment z. AITIi!!i • ".ekr6j :zbrojenia..2 "" ]. !ri" warunlim..51 O. + '..150 '~!J=1 . .d 0.~- 0.o. 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ .dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz.i..961 As. Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt.i.im '" .07 tip "" h.051 ~II".0' ee ] - P. fyf wllrnnk6w = 0. Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ.5'rr ". ]. w diw6cJi1 (.2~i ~ .5·0.019 U.7 ttl? ee [. ~ . m _ = l : 3 (patrz rY8.yj~y p-=kmj .000342 1111" 3. .!e. (l) ~ .2-."'~-:lcj.Icthn.. ~11!. ~~wQd~w.eni.2.• - ~odpory: (gfq). zbtajeJJ:tj.~ 0.

e pota. 4 == 250 f 0.~m· .152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr ".za 6 m)..e. nie wJ'~ p~yty..adku ~u~n.t zakO(wte. es 0.:2: mm. u: "" M er 3.~ .fi..tKJ1~ pneJcr.93. Poni..4. na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje . wart.' )"'". Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 .. p~y~y N~. W~:oSc ~h>. :ro:r.<)Ij.6 -3. 1iI1Im'" U. c:zy w pl':Z..43 (~.on.O...<dd .go.1.2) M or '" "" g6mycil wMkien.SC zbroj.: l~blicy 14.sz::.l'kto l}.cy jest wi~hzy ().wie t:aMky 1:3. fii:(' d ..C.Oem..c m()me. - '0.3. rnm <: . dodalkQwego zhrojelli~.J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz.' d = ."!:.WZ .yjnmj!lC za!:oZelIie. 0. E.0.iIIIO a.obc:i:t:renie zrnienn. jejkraW¥di. k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ . -2. WJ<1'nI.ojo :z.o.5 .8:rysoiWaS'prawdz. SJln.ll.e 1113.~niie sUt!'I!\'Ig.ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty.mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa. _·.n:. 0.p .mlil przyjl1lQWil.erlia r-ozm.Lel:m.5· 8.1l]D.gaj<1CYChotdi. == W2.~~lIch 5"". Nil podporze s.72 III~'" -(O.64 anTi jest wi~k.d ". bye prze-plyty "~e2.ty Pm:!:Jo.z.7:BkN·1tL 00 mome.dzie.ojeruiB glfume..46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a.07 ....a 14.ow..l. 2.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn.obdq.2.= 2.(0.ze !ll1.66> Nt '" 2.truzczofitl.5 ¢. ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.e \!loom (] 3. s D.il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13.~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI.~{ d)..00366 MN"·m== 3.2di. 0.. Hl lIi..7"rn·2 M2 '" -{1. i¥c przyj"(lym W oo.0462·3... 2.l!~jrnniejsZll. O..YlSlllIjl['C ztBbhcy M.I '" 'dd.Ze 2lb:rojenie roz. dAJj 0.iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza.mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr.lOl 6 .'3) Wykolil. k16rych pole przekr-ojll wyoo.giwajllceig_IJ.pI1.. 10% .0. I A. aniem p~yty 'iN wieitc!... dlngo~*. 85 .~. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!).59· 21{l·Om .102. drug-G~i {I..niallla . ee t.rowych d:'ziab. p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa.9. .etl..wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me.a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie.~dach jestpot.93 MPa Na podsta.9Cn+O. l 0.ewruZ :=tnljowano ¢ ""8.36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.. nil.e..47 + 0. Z-bmjetlJie TIS. W 0. 2". g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys. mil: 10% iI1oSnOOcl.Um 3-5 odc.45)0 tN· m -2.wtt!c.. mo..s. "" t.cz.l 0.'.o.- 1 . 2eplyta.uq's!)i\lI'llmll M~u.W>e W p~s. 2:50 J 102.1I!.l!!a..32 film.33.1).os.02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne. 16.'.07 '" .&5) 0..00+ NapO!!zenm 0' ""~. F.0&2 '" 0.'Cil.up.ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros.ie .ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd.DlugGS(: z. kt.)o1'11l 0 '0' .(JU.3.5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em.oo1\.l"t'talnq (l. SlPraw..2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi. W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic.za.eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y.hefl!l!l.C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>..t. .:5· . • .ytrl!!l~1.:3·3M j>. '" 4.e po£rerlnim (.0.~ r6w:fi..46 &LN. ..93 ..ac.959 A. ~ .pow. t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13.D (zuwagi nil 1.g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z.ooYI7 '.e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril.2 omslmlo ~ .. 2.5 ·8"" 4 em •. :m 50% obci~ uZyl:.. W rzec. ". III OJ..r~ MOl'J:'i. m. PJl!. 0. 4f¢ g co 250 mm.0024-6 .2' 0.mo_glt wlf.I.!)u "" 1..e rna potn..z.:0.• .33 3.000402 .stalycznl'm ment l. W pnyp. g&. ko:rz.go (p-.ei'i d1ugQlmralych w p~!..04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS.zmlem W.0.57% pa)'j~oo . Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~.. Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll. mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&.. Payj~to..roilom.eilt ty8ll1jq. iuOrll dz:iIl!~13..SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil. k."'11 mi."'2 .oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z.2 "" 0.~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l).g~naj~. .~llChpiyty.' MSJ •.atnpod" roz:dz.nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh..krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam. Uzysikany w.lfI1IiIn~ mom. mog4.2. G. kU:irego obJj.t'!AP. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ]." c~sdowYm zamooo .DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er.ryj~to .66 U'hIl . r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.35". Zbrojeniefi<! rniDi.6:r)' o.I!.O)2. dI~.lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' .czarua.085.{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI"..t\ ... 3H3 "" 8.85.2143. + 0. schemarowi obcill. 05 0.98) . MiaJdlrI!i! .l.' .boojenia gtOwnego.2..inlen WYI1OOii: comlj:.

ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10. ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141.10) 1.llokalic lIi_yteezfill d male:typow.3' Pdf "'" '~!I(l ~ O.25 m.yooJro{.asny 7iehra es ~t.8). . ohlicz:enioweg+q '" 33. W ~stawie:nill. -1' '4'1 "'.=mk:osc. O.rnia.jlj.negfi belki zaJ. :te w W!ce jest to gru. ee flidb _. p.r"" 0. fro "" ] 3.00 k:N1m.20{O.30 .0 -. 0.:3.l75 . 1. 5.oscJ e!iel'l1eIDiw..2:.125 +. zebU! .tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1. Sk!Pfi~tJjll.jenja W jednym ~zje: 31 "'"0. toff "' I" +G"I "'"..ll.28 kNl'm 4.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn.}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI.59kNl. z ta.1Q]350 .g~ bye sftro:rygow~ne.ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa.4. Zebro jest belli:.28 + 1. =~okQ§C. Ira "" 350 MPa.10 1111.a. oparcmna podd~gu .ego eli!MrnflIl. 9.. /(bd) "" 1 % oraz beWID. .·0. 1 3.s·0..2 iii '" . b "" 0. •.3.wlct6. Trzeba j. SltD¢eJA zbr.40 ""28. 5(:i eraz ugi~c. om. (g+q)$!t iii _.gmbo~~ otIJ!. Wp~ypad~u ulozeala zbro.60.. 2. Wymiarry IboeJ!kii..m (rys.l: pooz.7$ .60 .tnU .t dW1llp~slDW1I.elmt - ci~r' C.35 m.3 MFa.rorlJpi.oje!lJa p"" 1%.154 17 ..1:¢Zllilego heJki.C.. 39' n::tm.i uzyle~ej .09975.oliLJJlmy 31 mm i.50== 99.ml tolE"" [8.arem w'ias:[Iyrn i obc.i!. !~[3.t.e..0 rnekroj'l..i~t.~ ""pJ:!4~""O.20 ' m 25.228 d "" oodzialyw:mie .~.52 kNtm ee c! '" 8.25 Ill.~rde.93 kNtm - 1.i.ru.'3. .5·16".q "" 18. I.2 ". 8:.! teow)'rn.7Mc "" 0.o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB. przyj~to a~'" 40 ntm.~·- .0.~'m zir!!:liejsZOlilo momen.~QfI¢ .75 kN·m Do obJil:zen.125 m.ef€kt!!. rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO.(.0 .. bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo.!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC ... ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~. Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo".t ~flwwy.75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l.#5·m:...aQ.n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl.p. 5.!!.J1_ ..SJprn..43 kNlm ~ 33.IU.08 kNtm Obcil{l.~m. :re ~~'!! na slam graru:tli.rr'" 5. .20 rn OlhlillCz. 1/~.:&152 8 _.. 0.PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z.00 k't>.wnapi"T~S:la.17:5 m..~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo.I!!}.40 kNfm .1lI nIll . o.acuRko.Jo.? i .. wyn1:la!r.pl!l~1..C~Ii'!e ~gi!ici."m!!JMSUlJ!y<:l.17.l1: ..45 -0.60 ' 2..93~ 11.ZcbiJj(l Sclil!.263) ~ 0. ". ' "'''U. puyj't'~o: h .~~nf>'l!InIlm roz.5~ri) .konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d. U '" 1. kJhsy A~m.gc11.0263 .rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje.kitiye ogruoo~. .(lid lS5 p~JI(rzefz. t]. w).nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~.tt. cyen obcj!l_:re..263(1 . ~wn(llIIii~rni.yj~ID s:z.rzyj~.bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.atc.. ~kos~ kbro b == 0.pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego.e wzgi~.l.'bchp.1tytk(lwy.Y n~Msd" Dame: obcilllmlw. cpS. ~ 040 13.7· l42.30 ~ 9. Przyj~D: _.- .eil!lm w..:2:'" 22.ff 1 J.o. oh~. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25..ft".OOnak zazn~:t't. ci~j If '"(')'. rodpoty maj!lej na nmrze s .~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll. .tt11..pl""Zec:me!lJ)obddi z.40 .525 .W'dz.(t~n p[Z.1:8. dobiernm..0.n wt. OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll..llm g .:r'~dku mtlllU~1iI b~lki.o (}'boc~q_ d~.m' 0.75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8. 2.0.6I'1l1111.iuy Zebra. stllil ~mwieme Ok]&. P~y~ja._1_. O.825 H" III l .0 ·2.59 + 1. . wowymi.1. RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~.wIu'(Ioj!U a.ytaJt aJby spemi6 wyltlilg. .b!ticy ]4.n i rQi!.:5..~U!mgr. ]"'.0..m ~dDjll:eycblllii f.p:iflOlld Id do w.! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m. Pny 7ailmeruiu~e:r' S1..25 mm.:52 + :n.52k1!L1I1I L 1 1 M.8.

07{Hl.6 + (1.5.m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g. ] ..1 - !I.~'ul.981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj.f!I'" 1.c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b".25(H.05 '" 2.8:5-5. bL z zebrem {p.*O..il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra.OS lill MR:II~falb~h.981' 350·0.M ml .r. :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~.28 kN. .g)ll .0.mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99.10) ""569. i s~l)' p~mc ooJicro!!o. Geometria bra ll~¢tli. (off "" i.6.Fr..p~j.37S·U.1l1tZ pooroulz.>1n .Q1'lllie.fieg<l noorno:tci n~ ~!l. wy:. ekslKmail]lC.d '" 0...okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s.S~nr. kN 20- VA'" {O.O. 0..anie..Cej s.:~!\.ek_n'lj jes~ pw..5 '" 26.20 .5 ern 22 22 .rfiI + b...2~~ b".52+22.o96-22.ft[ '" 0.. O~li¢~mic m~_Uw zginaj. 16 -39 mm.>Cnl (011.)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y.1!O mlIiejsZl\.. hi '" h~'" I .2:5"'iJ22".57 (~.09928 _" ""'MO·'" l ~ .52+n.:It - 40 mill.:5...b.r . 01 b . 2broje!l. b.0.o.:5hfJ '" [33CJ<ll.:5-0. . P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY.q.Cl!Ij~j zbeU:ll.tm6w g~anicZJ!lylih o.m. labHe Wi:ruklera..825 In m. ]9. 1 __ .r.ml). 99.038 '" 0.l..32 [Ilr.1'25(11.z." .l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w.te W p. hdf "" ~.J:<ljlle1(1'" O.!. M~"" {G.io sk.:~9m h."Zystkicb. It "" 0. Moment).&'25 '" :81.$.czny ugi~c."O.n.&2jl .19 m.ff). grnnicwe~o 110snosci pr:Z..a POPIUCUI!!.41 m.:m hoff'" 0. Spmwd~y ~ 25 "'Ii' .0.n>MM".851ofJ h.19 rn. 77kN'm M~ . U.2'0.N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy.99.~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l.m 1"BI_- l '"' -142.~5 n111'lgimarn1e M~'" -O.40m_ Do {lolic:reil sl~.zekmjlil. A.ar6w paekrojuD61ek: CI wi.:5 .agn! 0 p:r.yj~1J!l w)'rni. w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic. kN.20 + 1..0..~.W '" l.~ksi!.". ZaldiidiHmy. f p1d 0.....lO m.o} ala ws.20111..825 '" 1.08}.431.5.41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• .1. lit '" O. Ze w:z.10(0.30m W smni.' c ~ (Ie' .s d M~JILlmlillli.gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!.O.:n. g. przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili.Z"y:.50 IN·m. 0. czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy.~ '" 5~_.e:kroju.zebra.. prz. cll:y]i.8.0..52.z.3'7 kN VBI' '" O.ll'Mligi A.lrl'" h:.:567..li::of'.(il' . ~·v.l'J.D8}5.28.-l!' b. . W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I.ml)-5.M~ ".C z.le u!'zwy~j stan gtani.20 '* 2-6-0. OMkzeoie pOla l'. t&C!""Y.4:5 m_.45 ~fI'".z.41 . r dui.. c. '* MI~ ~ 0.l ".:56 1[1 1.S2+0.19 m < 0.n '" 0.28 !. W olillic:mmach.0:5+1.wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi.r. bill '" 0..~ro .. Ptzy.20 m.

s:n:re~ belkl .. = u.0.~".35".5.26 If"" bid "'0.JS4 pols..51% .5 mm.444m.31 t.siUt §d3ka.O. mrn.N 25 .20.5 .04 ".en.-I. 0.p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ.al "" =..334 ""~_ b.. 6mm. 240 _ u.3]{1 ..e vi. .'IJ1lJ!I..2 "* 4O:P. 0.&.2O·0A] QiOO9.04 ern~) 20."itll .¢' == 16 [11m oraz prito'Wl.808 0. -aL ~O..:53 O.1 .45+ 0...fd 1. W31'11l!nkl!l (13..332 "'"0.u -+ 0.. srednk~ . "" YA - (g + .0.2: pow).p . 1L'!J1:!!' m ~.r" '" 8.o'1 7 m -1."r _-..czamy je \iii csi ~Ita k_ro.'.yeh s~em.19 (do.(100804 == .!.yj~ro . 'Vstd'J=[O.!."% '" ] %- ..5b '" 0. plyty 41'" 8...ti~ '2. A.001 ilOO = 0.e :3 0. "-" 'U'~IIJV o"g34.rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]".rl -1-. p:~y ibroj:enila.ekroju~..' '" _ ...~am.3.3. V.rJle".001 • (.~_ em = ldl .:" VSoI"" V~ ""81... ·.yj~t:od'I''''O•.20.i.. #Off .lO·O.-O.53 n..zbmje:nia.:5"0.:. Vi'a!f1!IHJik6w" A_ .41'" 1.:3:50·0. W tym celu (lkrre. Ii of- O.0.w~2lipodpoi'Y.2)i (5.l58 :Spra.."Al1 - ZhroJm. '_..5·0.ap.Qw~ M§Ii'IO~~na OOin. 8 + 6 + 16 + 0.0..0.Zs:zycli. .50 ee .l7 '" """'..S.f1U::1c. .142.06 en. A.( <lI f ~d Swp:ieiJ ..OOO~.- ~. hO. I S~opi.pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11..0 MPl3J ~ .51-0.wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5.OO13-0.fffoMJp .jiIP~ . 0..1 :5a'l"]b.. • ~.1''''' .. zhroj~n:ill podruznego a.czani.. ognJ!niczeme szcrolmooi.52 4' 22. '.d 8. 'ofT • d -1..~ .5~ '" MS. 0.07 cm~ Z ""'atUq. [Xl'dPQ.'czimi..5~il' '" :1. J '.e nos!la8c. o.4!4~ MoM =. k.31- (11.....4.1.142:50.' osiJp'Qdpo-ry: bd Q..5-21 '" 65... MB '" -142.' _ ". Mm__ _ -.5 mm._'1.go~ ~ '" I - o.6..am1 W.25"" ':n./1-2-0.:5.:m "".26 2.277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli.roTMlI.0.~_rr ..oDCI:IOi':m~== 1.. a. nB scirumiG j~t konier:::.p(Jd~ob]i.44 £ll .0 l 57 .e:[1~ie·bez zbrojeralll po.)'obil:icm'lli.nll oraz z'.i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - . A.0.". lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll.20.O.22°...a.383 ""0. oo.. zlJ~a tla podpOF& B.jl-2·O.20 cm~ Payj:l}ty prz.rK!.. A~l '" 12..brojiCtiia.o. Zbrojenie [J.20"~M 1 == o. "" 0.12161 "'O.2o.apcdPI4lr"Ze B Ob]i..Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e.czoanlJ.3Sf.310 '" 0.5.d k "" l.20 A. 0. P>odpoIa ~!«ajl!l~ .334~ G.383 <: .800' 350.[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 .. _ ~ "" 0.. 16 I.384 .14) s:porwod~woo.J<. (I.alllie 110M Vi' . 159 pola prrek:rQj!.l odlegloSci p.50 h n II ..•n kN W mo~c fl...rzyj~ 66mm.0.. ]3. w p~!le p ee ~ A 1 0.OOl]20nl?'" 0. ~.0.41 "'1-J]-2~ -. .41- A"" ml" .1 1 .q}Q"s" '" 81. =1~. Gff "" 1f.il mitdzy dwoma W(d.! . --.~ '" 1. rut pod!]lo.32<: ~!im..clcr6j zbmjenia cwnego .1 kN·m 2." -- .u-.8) 0.4 1"0' '"'1.14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj...6Ill. OMl.0013bd.3): AltLmin "" .l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi.44 " /'.••mle . p.Ji-2~ff 1-.'' ' b·d o.0066=O.rze~br..6 . pl'7..5] III p:-rz.2n =0.. ..3'O. 0.el-em...

2334MN" .malny pnekr6jl zbrojenia..3 MP'a z tablicy .. _ .37 m V&I.dopro- -g R.s. .>2-13.r> .·tJ..b '" VRdc9 '0.. ].]0 m dWTl!famJeJlne w . I. ibrojenie nil scinanie s.'b - (w2i./ '" 0.I.~ _ 17.35-I.O.- dru..dmi'l( :z.oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l.9~ 4...'--. 0. f yd 4....24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad.~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI.c 9.1. Do ~krajlDej padpory d.03 crn~ == 3. 38.2+40· o.i1lin. 31. '" 8.".Urmmi..5J..60 OMi..yjllc Z lIW8gi na.r '"' 0) jest lornini..20. .)'.61. . Pn:yj~ro lj '" 0.0.16"" 61 em .C'£'I A..QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl. N o~n(lSC(dskafl.u.A.m:t!l pDwierz.l5.3-0.!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od. polt~e.mln '" ~.~j(\.2l:HJ.~== Tl. 1M .rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli.03 cm2_ frzyj!ito wi~c At.1I cdcinku dro.000028' 2>210· O.mj '"' 2.7S . '"f. -'"O.minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll. IXIli9-].miOiIl wadzo... lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I.b~ojenia.a.'j wyMan:z)' zbrojellie....JII<'f A.6r 9..przyjmllj'IlC. = 1:8.¢ 16 mm .ooad..anympaypadku A.s:ily MI'II '" -- tJ. 2.5 VM'C(I't9= 0.7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta. q 81U'2ie. ! . ..giegQrodzaj1ll O. Do [i_~ies:ie:nill.".I!ii! tak viiitc Vs.t.n~crn~.75".552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~.enie" czy zl:lroj.~+00'1:16'" "..'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi.)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n.'[JfH2-O .(w7..nych.b..05464 MN V5~.f1<J obliezenq z uwzgl~:n.17 kN <: VM '" 233.1'" 0.""lI<lletypn. 2.t.07711 :~~:rn1Ii. 1.. ldi6re l'Iil.~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II.wati...O{I.04 cnr::.cej tJi'(!f.cn...O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p. k. ..41] +].ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9. At>olf..0 dfJa ~ IJlPwtycll.wie o.ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p.20 kN '\ 250 t ..4] '" 0. giego rodzaju.ojJflYwadzooo4 pt'ilY ...9·0.''!'!I C'~'rrB "'! .' u '. 7]. --5'" Q.Ze.151 rot8 . f Ji 240 W)'IIlIag.t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie . .0850..aIIlY stopien zbrojenia.t Z rott6 ..prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ.0.osd :w::.15): U .e~wno strzem:iOOii .". a. Ar : 2.61l 161 Vkdl = [Q.9'.03 .' 0.j'w &' '" f~c 42...m. "" VMlI>.:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5. cz.64 kN KOlliec2.3'(~ . em -c ." 0. 2.' .4.I<r '" 77._ ~ 0.11-54.000203'm1. nomoo..31·l.3 CI[I 8. 0. O!i] belli zspewnia Sprawdl7. do skrajrn.m)]-O..fIe jest obtkz<6nle..15 "" Q.F1.40 tN Hoon..61 m 33.9'.o&: scislbiJ:llI).or 9_34): 0<0015 ..0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms.64"" 0.9·..3.~~lj' rozc:iJlglljq. .". <:m2" '" AF"w fJil VN.~ 16." ) =04' '11_2~. podh.. .."Z.14cnl (palrz zginanio). 7:5. krzymk6w V =0/1- Jd.cinb " _ VSd. A--<:..l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~.orr""...00.yli.. fJ""rnn siI7t&m:i. A~... d.i~.0. AF~-'" 0. - a.ej po([po!:)': ~M -. y &I.OS...:5· 8]'}7 .I.32) 'Obll~oll(l.eCm~ VSoI.1.04 .. 2. :...{r.iIDami...j 'f' 38m". llid "" 1.czerne d!:1!lg.· 61 == Ul. w oo~w~.' kN> VRA'I '" '4.(H em'.Uada s.lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju.O!lStIlW .

a wl~ sropidi.m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~.141~HilN"lrn \.[0 1+1. cz..!lpati:ZOOO OI:WZ.825 '" RO'.32 . ooc.!8·:2IO· 0.g.m!'ie 0.3·0... krzymlcow bet.~. .44 " zeoowy.Ci~lla o=cowa. .oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n... ""Q.apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z.9 .ily poprzecm. V. 20 ern. mmrter!Ww na dhl. kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k.. 0.~= 68.35iofl "" 0.yj~ro ~bd.o.: "!f.0 (l.:~i 0..oJ 90:rnI. W ern. !PO<i.60.mJ. prz. leN <:: Vst. ~.. B.od[)firze [l'Ll$red~!.' ..8.". '" 2.. 1.9 .~16.ooooorm .b . "'p.w skrlijooj.".. Polka .00005 ' " -.22.c.en~e se.kNJ:m <: l!~'" 316.~q ill.44-521'17 g+q 33..6 .1. raz . DIitL.tffi 60.M2 ..d .! '" • wtcdy sla.zaio.. '"' VU.4] '" 0.2.45 '" ] 2. Pomewat ~'fiii~".:552 ·[3.75 =.. it p6i:b.15aiqo]¥ k'"' ].aju .06 " 2 "" 0. 21.--'" .75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft.mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq.85 .42 AM f pill Z cote 2" O.go rodz.. l25m.90h.cill1!anie :llllodcinw drugie.04 rn pnyj~t.W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych ...s.. tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod.21[1 A.1'7) \is.0051> 0.12 • [1.QI Vj.pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne. OOI::iIl1ru Ax V!t. 0. Ax '''' O.12 m.369 m n v~~ .p:roww.l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC.'~l .00· 1.OOOO:5~YI?(?8:mm).\ii.-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz. (5. 12). k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II. SCirnml!6 . VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122.42· .eglo.".384 0.0157 > O.7:5 s ..~~ VA ..od].tJlO~i 113.V n .x. WU~j..2IO·0.14 ""39'.ilokresiano jak ella eJ'emeIi.s2 . p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.37 ea + :l9.c jal!1m l..2 + 40·0.. . c~y t)blic7. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6.. {I...'.-'_' ".. plytl' A.' .] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s.! =. ] . 4.34 ·1. PQp=zna w .yjrnl!ljllc.ch..n '" 231. ...wt!..OtOOOr.3 O.22..495 rr h~trr U9' VSd '" 0. 122.ca.oS) 0.illanlia mllllruy s..369 ~~t.sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O.. mielcrOtszl' llIi:!: ]Of..5(8].~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q. o. . Hcot8 cmB .052'47 MN = kN V&l.. oo~inek6.3 em.ooe Yo' .DIlO.2 '" 0.toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l.9 .~. pOd(lQ:!j! ~1i::rojn." -\I'RoU".2:5lNAn maz<. zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie.~'" 0.e:ml<mami proswpadlym~.einio:n OO!iQ.ah f" ~. 18:.32 Sprawd:z.l'rfi h 2: ] 2.33. 1. smdkawa NakZY spta.@. Nil. 116.p.Sze~o!l:XI~e..~ V&:J:!!-233. p:rz.pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll. 5.. d".pa'r:I. '" " .fu.lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J.25 .-2]0..lI1i1m t.o~b.44 kM > V~ "" 52A7 m.edI:l!lZo:ne poD2..~. ]47.37 ..25 .esl ona wym:rcz:ajIlC{l.35ifJI.t ~.6 .95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.pi._ == O!om:5 ..(g + q) AI: "" g~..o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~..~Sl~a. ~e dodlaU::p..ejl:m:II.3251 0. 4.s.. tj" 16 ern.06m ! VsJ.wctll.90 . 4.UJ..44 kN .'cn 4@ 16 m!ll'l na p.[1])).o$~. ]l[2ypa~ ~a na jed]J. .o. V$0:1.2 ""4OpL} "'" O. do O~.24m Sib. ZiIJ.(g +q)O. [OIlS.:54kN t3 "" b~m_'" 0.ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m.0..kJ:" 116.l:lkN/m :r. w ktoryrndo. 0.35= .'Iidl "" .0.rrIJ" '" O"OO[S f ~.71) .an~e Iw.J<l.G .:5t ".of'" O.40lN V$<1..40 'kN " 131--'VSd' . Iromccme jet~ollllc ..ll..g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:.ejll =25 em.54 6 ' .0.9:5 ee l. 0.wego z. v~~ "'.5 ' (11. dmgo~i jcdriD5'troml~go po~. '" Q..mfl = --.enia.. ~ta.Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'.71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i .3&4 '" 1.

eknwlga.i~ W sire. B).35 + O.e bra spra. .ekrnC:mJl.:5V II .:w) -lO3.sS· O.s. S:reroll::osc rysuknll:nych fw.10) . "" ". w M.. 392 mm -14'2.!!. _ 4.ro.e..(ll:li~aP'" 0..ej bfiil:u~p:c. Spr. ~~josZ(.'lI.6(0.1170 "" 0.mn~ .cl.cgtym do asi morn jest . 30) :\'""" S"". . bore zw.l ""~ = [(Iv.3S4 "" 0._.4 . Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 .B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I.i.1:5 c:m~ ZMtuSOW811. ro:l.82.0. Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny.sp6:tc!zYI:l.s:c·m. mroj.5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7. b-a\¥~zipoopwy V. .~owalIlill w~iile :Z.~. Chatak!:erystyc:zna .06 crn~:> 9.3-7 • r.+ 0. :Ze- JI~T '" Pto! ...J!l.5t> ·+a)"" 122.a es O.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll . Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e.Mit c.:5 m~.Ciqgaj~ 3:3.ca 00.5379 _ ''']' Q7~.. lI!IooStllye'!1 do ol. ~ '0.~Z3 poprzecmtt. O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu. _ ..ch.s.03 "" 0.l6wp.cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.y . wy1i:on:mo m~todit. .t.""-"•.S{ ]0. '" 0.E~f.uma:ryc.1% P:r:l.:..rn..9'· 0.'iy U~l]..$ "'"]22'.rC'lle:rri:a.Zyjl~t(l bowiem ~mem. 7O.6(0.' '..9 l Mh.'" .. \:Ii' 0.a "3(~'~ 3(i:~~') J U •. na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l.f yd '" o. 81111poprzeC'ZJIa w o." ".wr l3.£ZeJli:e:sie s.odanych w ~dziilile 13.:5· e...·~ot == j9.rnn.1'~i fJ.e. 15 .!j-.OIOO3mm<: p.. s.: - dhlg.y:i.ci ])'S l!Ikosn).82Si! ".00091. _ .Mapj!(!rnQwe ze stali.37 IN.4)S..7.f"". !I'P'J.Bb:r-. '" "".54 ~ M.o "'" 0. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol. ~ t'o..cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.OS~V 28.5".k.-.4.aln:hl!Jq.32(0.apotrz¢bIIIJ do pG.35+0..nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.~.OOWJ]Y zeru...F~ p Sprawdzai.9&%.)' =+. I" .. ""'2.39'2 .~ '" (0.'"i1J ~'~' f ~Ii~ o. .a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp. {g -t-.b:mjel1ltl)l (db p -. ~ OOOWi.m kraw~zj(lOOPOOY tfa.. swpni3.pnyjmuj'le.:mo w.0051· 2{l{'lijQt]. . pocihodzq.19 kN·m n. strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi...un za.' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z.Masy A~I (zarnia'!:t A-O).!:l:ejt>eke :md.rUj ~a!!i.krQj~ :.'.1. obci~ VS~"" V~il: '" ~..O!I}OS04 3.OO5L fok '" W MPOl 1.""'_ a ::.cy 13.emio-:n1 {wrot'9 .ni~.... Ui 0 ~11 Aill es l2. o.o 3 !/I '" 20 min .zn!lsiill..s:il'a. Uigi:fc ..0.kl!1lkzerua s:rernos.l"{)jeT:Iie~o~?iel. Zarysowani.7"" ""'" "'''''.i¥w . gdy polka majthlje ~.09{l· '(].kT ' . oolegio~c::id 00 M ~ "" O.:r~ '" 0.00 . 12) .J .cy 00.Ii'\ru. -.2:2. W !l..7S·0.e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami.2:83 m (l:rzyj~o 4't~ .::::.OkN P.~o:rzy~tii. ~ 4Qt) moo p·". .16.nl\.J ee 3"2 .'.o..Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~.rqszc::um~ werlilng tall'l!i. U~.3~ 350 "'...i iJiht"a 0.e" MO:l1il.kroj'lj.2 o~:~OI].Wmll" kQiW(lm~ pr:Z.G.'9.~" ~ ... W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa.6roll:j lt's~PlIjB w Wi.C~ ~~bh. ~oo..".... W przyb]ije. '" .5.wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3.o!l wy:Ij.0.Zm:e. 'c::l!.!l'l.912. obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk.l:.w~oo. "ifO·.¢ ~Iyty 0 s..ihi[lop:l':leCm~.4l .i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl.+~.5·· l8.V.d1!etltQfdd 00.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • . Ob]~eze:n:ie s:zernk:o..auwaliycli (g + q XO. '" 0.:53. 20 rue WII ..Vi'~Z:u podpo:ry. te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l. s:zer-olimi6 ry._ ] .. ~na.3 mm nile ~osbllillie f[.384 Pttekr6] ~brojrni.o! ld)ilim .(!j-_ W projekwwa.-II)5.75 J.62. M~ _-M ~. (1.roko5iC" [)I'5 W""" ee 0.qllfO.ob]i~ro.3&4 -r "" JJg_ "" O.ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i... granie:ma..ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni. me .llWCi~j!~&..2.u~a:li1ejl (pooPOnl. fie rnzc. Obl.o z:mojernie podMti.:. 1 ." .. PttJ'j~~o 6." .85) _ M SJ 0.3:El4r =>79. zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero. W elemencie ~l'.nillll . Nlllp~ma lbrojel:llll 00. kt6ni1..0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl.EJ.frJ.32 ~ 33.:ib +dt _ '2 .lilodill podpory s~odkowej.lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J.5·· HI.384)..3 mm GiI'allicuul.: .0.". .. prz._~.:m Zebra.'" 32 mrn.oryg<Jw..:brojenia ·ma.rysowalHliem.'llci~.070' lO.il~t iro:l!liecznG..:5 "0.

~..f. -. 11to omacw.20·(1110 "" '[1..45 -O.3 mm V..e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12.a&l\ + 24 ..'018.000804(0.~A.fIl ~I- ] h.OI2!i .S·O.i/ .S~+{lt~(]. 125(lO.:53. k XC] gmni~zlil!l 5O>. 0.56 kN· III .9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill.llm} [1.'0. ~ :3 w~"'O.8 m_m ..159)~ 4' .5 -0. a stesunek .0402 Add O. =""'0.[OA·S i. fj Ar .79 ?_o.1').o.p. o.n. M" ee M~NI' 53.\'~r +a.b1r~ ze \Vro.t.!l"'a~.I s:uywnose.OOOSQ4· .~ W"-j)fiil (14.k.h.dle~ ~ b~~Jj.5ul. . .zcnlillch ~~lIml &[.6): - O..) -'(ll..40):5.020' !]l~ c:l. wymilC.Sb'".~\d .3 mm.Y "".rn (] 4·. . '.000804 II - __0159 .<iowany.04m roz. ".0 dla pl'~6w zeN.168 Jdr".e W~Oru (] Sredniroz.~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q.:. '" .Qwych.5·0'iM "" QIIO !'ilJ.8~S :111.3): .xI".• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o.B6 mm < W!!!I! ""0. IQkrotm~ PIlMar.~ Mm.04.(11.. g<IlzlePI '" 1..:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o. "..] 59}~ :. .0.1)111 ilisy rn:poz..45 + (U9-0.]O):f3 '" (I.5-l8..'2iO)l1O+24 .4 t -0. Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY.Di!e IllgiifClii .Oru 0( 13..8): .erok:Q~Cf)'sy "'HM.50 -+..~~"" . 0.20XO.')'! _'.. 89. 51ltQ. D"..h +(ll~!l'-b ..20(0.jato =y.S.Mmy .)Il.yli p.zallD)tcl:I.fJJ ':0.f"jj . ¢ .&w~e [p:l'osw~il.lebl"illJ metod" dollJ.l:59'~ -{119 -O. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma.'ll ee .h 2 +'o.w [y.:8252 '" ~l .38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl. 5.lf.3B8 r)lS}' ~ o. te elemetu Pr!l..1.cliAj~.si(bdl' .20·0·.llt~.20)JllO~ +2A·'o..OO + (I.ycj'i..~_'" 0.' .ISi9. i. .20'·o..c·16c. M!i:iJ.kl'~ - '.1In:i!CZI'Iego. O._ .~ :l.25·. (j~ X'l1)/lJ . ) hi""" a~"A'ld x~"'. l69 W oblic. Obllil'Zf.fI' . +a. '" :b'miln ~2-.19.OIroS. 0. 0.'.. ''!'''''' 0'.' .lO)~ +0.19 loiN-m M~ .19 -O.cil!g8nego ze WcZ..~A.41 0 0..()~{I l.

901il:'l!.lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ.Ii'Ifiril "" ~a.p6~li'rmil:llwz.:~u!!! ~ 29' mm (i~7a.3$m.id:mj[!ej 0<1 fI'I'!.. 0.. 2OO.10 .IIJ :pil'\l'1ow :dnoj.y We.8'6kN .07 • l... 7'M~.825~ '" o.. ~yJ~o j!l.3~ rn.3.. lllN m . ~~'We Qt'" 18.r1:5 m b""O. Obd~":i!a stai~: .·o:.pi!jltQ!ii6 e:(rn.32:5 + 0.padb pW~)'i Zdlra: .~t~~.3 .bet·cm l1aS'. . 17..1 m...5..H'ii190 . _! 'm . ~ '" M .od\:I~!l!Iywa:nie. n.pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ.125.:54kN 'u+ Q .2:5 01. .1.. .]2511i:'1i.Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY.c:h . IOQ Q'bH=n~yj~~: . C:~l!wnll. 11.35to.6] + 12iQl'..M' .~rz·5.ru.!.70 ..U:lC.fI' ~ 2:43.(17 ·kN ] 2.glll..7] JlJ:7. 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ .y Bi25 .. ::as~w~~'e IIIhCillieli 20.8lS .03 "S. Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6. ] .~n .:::: 78.ff .0 "o.+0'.emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +.2E.Mf'a.86.~a.2'·.68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2.. 92..~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' ..I. p!7l~et . f~ '" 42l0'Mh. ~~p~~ow~go Zebra.ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram..lyWllil.76 mm.70·1. .4] 3 kN·:m fro.ru "" 131.gilf~·.1:3..11))' ~]I~ll.28 kN ~1mI a ~.. Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il. Gt "" 6'S. OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u.501915 ikN ~'.~ ".. l.. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' .~] 3 .~ u:gi~ie :l. [ak wprzy. 9l.170 Rm.081N Obtl~mrnl!..76 :UlLffI u.5kupj@l'l!ych.t5'lat)'aDJ'.I." t!'li'c)' Sln. 'Osta~eml. w.I)1)'n6 m ...yp. ci~w~~n)'poocill..skrajn.!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 .61 tN I.roje:lli.5 mID. P'''''' 1%..~.-~-- _ AI M l~ B~ . 25. :DiI.~ " .!ii.80\6'8"if ~25~86 . gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u. ~ 92.~WI!Q.k.lI.I'. s~ok»MpOOl:i~ an ''''0. mO) • 2.. ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ.{11MB .. mI! Roo. 'l).'0.05379· 5.'0..&lnQ~OSCopaxia. . "" c.ill1ow~e G~-I.!'" SO. ..2" '" 68.)..2.. POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l. oil- '''if. sred. . ~..(13'" 24:3.gifCi. Q.g '" 3:3 rnm...' St'lJema.1 15 M~3 k:N.C:f:lI ~ I.lr.115..lI.10" .5 '" 61625. 5.. 12.40. ..rr '" 6. Pn)'j:~L1): . G!rubosc oWieni. II:!! slup:ie I'" O.~G +Q)Ji.'I1'IID. a.c z po"" '2 HI.....~ 1m. 6 (.1... slililllili.sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO.08 -+ru.. "1. ..gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie.80 kN _.::!t ~ ws.

0.ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm.32 Ill.08 ~ 0.70' m J.286·92. I A7 m h...ystkicb stanow grani'Cznycli l.OB "" 0. . MlIIJlW!. Wykres n08i1:1oSci.lsffl S~Il.0. gdy 1l...70 ]'I].47 m .151. '" hoff O.286· 15W..90.y~t!)jilCz lablic Winhlera.' =p~..dtin:kaJ ~.. Dia. 111·92.08 .317. Wplyw sil popn-ec.5.0 ~O..15.2(Oo...08 .2-18·92..ffl '" hem :".S4." '" __ .35+0.(0). Pnyj~lo w:itC IJp. .ff)'" 0.(3)o('i.~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia.dla przi.316) :.'lll)'ch uwzVlloniono.lOO.r+ b.gi~~ :kompliktg.gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~.37kN'm VA'" {1l.ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i. b~rr'" 1.l.266 "'~ b.-0-01 42.OO)·~OO.: .0..ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch. IIiL.: O..222'] :5l. 2.321· 1:51.714·92. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh. b .· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni.+O. .en stanu gl'lInl. w.5-0.owiniell :!\i~ majdowa600.ciull.hf.39 kN-m M~~.35 IM.O. Do.ill + Diem = b.'i~ fy4 -'.266' 0.35 m.03 ee ..701.171 .o.03F ± :2l63.87 W·rn .rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!. NlI!le1y zaznacz-~ i.30+ 2.!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0.2·0.Mymi w~st..03)-6.47 m-e 0. . "'l£ fm .dla . .111-92/0& ~o. wsp6tpmcllj.47 III.q.143.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi. b ::.2.\cej z beU. t)' h.3·0.94 ](N·m Me ~ (-O...ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b.'l15J.. pj.raj!l'lym M.1c:m 19.35+O.(3).H)2.2'.cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36.. czy]i: .OO)·6.•32l ' 151.. L. Ii '" 0.3 es )leIT d- J JIi.fI. Prl.. 6.6.wia m:m1jeS2..3fiN·m M2n:u "" ~.08 '" 0... '" 0.9.151.23.s.08 + 0.0..505.39141=.ws!llep.3~O.e wykonywao:ie .o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz.90 '" 3m ...6. 0.'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll.O& + 1.W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma.1.70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0.ego.70 + 2.048· l5] .:62:5 -=4-:l1".to:sowany.Zfm ~ .35 m.6:ZS . nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l .y ()d~te pod Jauem.ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2.iaieni\e PO:liiJp..3] 6{ 1 .35 II.ilQ'" . L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod.1n '" 6h.9'3 kN Vii' "'"L09.t.klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r.. 13.cgo z~ ~td.08 "'"1.lgtl: ~sJo skrajne 10.6.C.08.70 ". lewn~z. Pmwidt.!i!l1IoSOsrerokosd Do ..151.:21«).. nB z~iJ1)anic b"ff "" b.u A.905-'92.10 m.10 m.C).(0. J '" 0. . obw:iedni moment6w.S. 0.C S1llsowanie od.llgIl.M':lll!ln ee {O.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro...ff t» ] M ~nO .oo. b.90.~ida p~Di~go hoff '" 1.I.<1 takte mmi.9 m (p~do p.172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.obliicr..eollii mmmmt6w zgmaji\cych.rr.15tN'm MB "" (~O:286.. bel)' umoZli. na :zgimmie. WymilrnllWmUe poddlfgU MI". z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :.0.b::! .).lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7..o.. p[ldci~ ZQ..zhro~. .064 = 431.i i ~tymi.bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h.= O.:563m 13.1:5 rn.-636 m..J~cm.•286·/92.l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7. '~I "'0.zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:. (~)li~z{lOO~~.lO..08 T G.. ptzyj~to IN plyde i tebRe. Obl..06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit.o&rliQs-e ~brojem~ .(0.~ .5(6.1 ]9." ~0.18 leN V& "' -I ..6:2:5+6.7IHi..19] ·92.10 m.be! 11'" 0. Zhrojeni:e w p~sle s}::.0..419.56 m 1. ..(3). oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm.0.857· ]51.dlll_gO~C o.rr'" 'M25 m ~o skrajne).8..90) '" .35+2"6·0.] .rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci.03) "" 195.n 1. hi -.73 kN· 1:1'1 Memo..OJ '" 293. (O.45.r:r '" O.24kN Vo_'" Va "" 0.elll<)W 0.4~.ow "" b I 'if.m.19PU.

O. '. Zhrojenie w Q.2) i (5.yrn.35. A"l .c:.(m(il dwoch ~l~cn.045 ]$ ]3.pO~red[lirn ._.1it'! Mf/. '~.I M ~J '" ~ - O.6] ~m P . ~.4'70.89 cm~ A .. ~ '" tym m!?dz:ie. ""..d O. ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS.:: (Ml8..0.. 33 + 20 .i.ie 'ul\Q:Z.02-2 .04Q '" Q. . o.5·0.:5·20".919'. ulQ:1ol!1ewjedlil.lilii ' --.... w p~~~e. .n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz.!.O..036.lik:mjn)'m.3): z w~ A'i.a A~! '" 13.SiO 1.mln '" M~l1Iin::..damy.OOO17mI '" A.iS4 .f. "'O.~'" '" .84 .op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic..uinakmw~dlzjJ poopoa:y. ee ..Jl. zakladl3Jjll'C. puSredl'l1Hn It . _ "'0. Q~02:2:.98<9. Pn)'j~to4.fI'''' 1 ..raWd~j-e wElnllihw. D.l'l:i~L '" j1 + 0.wy. . _0. - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a .IiITI '" ze ibrojenie 1[\\.0025-~M5% .4!i.420·0.Sh '" 0.0.35 "'" 0.6571 ee .2"" 1- Jt.5.o.758m p 3 ] .505. J.~m 66' .5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml.I.~yw!f.65:7 m.~.f! . zakl~daj!\t'" {j dzjie.'2] ".636~ I ~ 'Q..ynC:rozbfojorny... Zbr.04. hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj. th ""0'.3-1.'0\55% 0.5]5 'effJ1Jld ..~1 ~ i c. 1 ..1._....5'7 .ltlgtl I!lwagi mta O. ..:H)'o41 '" O.9 0.. J.1.!..' M~a .2~ "" 1.:3Cn87 ..50 .Jb.::..{ cml S.c. 43 ll!'I_n~_ O.c.6 ¢ZOI A"'1l '" Hii.32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O..70 00..2"J}t .clu6j mom ~1'6 pojed.nolri -k~~~df--""O~4. O!blkzam:.5'0.0.3.0.657 Ar~'" ._ l 16.osiad~~~rn poop61' itPI. a~".3 m" b '" 0.001'3·00.636 OA3135""OOO~ ' .owodQwaJJiyd!l skurc:rem" .94lN'l![I 0..0..j~fI (. ' = o.47 .or .- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ .$6 A.6.636 h '" h + G. ~.W) ""I ~45169:rn.'°+°.0\35.69 > M Sd .ie trow).O.. Zl"...75 WatiOSC ll.:35" 0.26 5!~(]~35 ·0..5"O. 20 'I A.sle.657 r1I:l PrzyJ!1!ID ..Ze Z:broje..".]0(0.22<~~i".015 "fI~ ilLIl.O(li$ "" O~972 St.I .3· ]..056<~ft6'" '" 0.]2.:56 '.r.5~podipory: Ma. c.(mego z powy1_..ff= % "" Ji.go pob przekmj!U k6w (5. szeookosci rys ..1 U.1 '" 1l45.000281) ~ ""2.{MO ~i:r.420'. . • .5.oon 17m ~ ".CZl' przekr6j jeSil poromie.6'3. 20mm.00]&84 =D.rui!lI.2AJ.35.43135 ~3..O.35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ. X._'. 0.2.lSr kN"m.55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif.05~'" O. .(ofj!)<d.O. 0.I 0. '" [2.nie w prn. ..JDI87. 1~ J1 ~ 2.rr d I-Jl- ee 2 0.Sht) '" ] 3300.OOl3bd '" 0.. MSJ .:50 l~ A. .0p6·2. 74 em? '.' je W os. :0.p.gJMli~~fiile Z ~p.>l.zy~~.35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono. em. ~'" '~.. -'. I .qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0. b· d 0.O.31.[I'.6~ O..0.M ~"" 4.5·0. filoMF: MSd f~h.:2 .I _..32-0.2 ·O'..972.nil~ ITly..00.sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7.3. '..70·0.4W.. 0. .. 220 -0000274m?'".0. Clil'i? Prz.3.~. Mz"" :ml.87 kN·m.{)4] <: - 0.S~ wruunk6w.. nimimlilne.:.0065 ".rrd2 M Sif -.636 '" 0.~y nc.5 -0. 22 ffihd "'0. t~fI "1" 0.9?9 ~.i Qb~k\WliIo.. d~ 00.(lOO256 '" 2.2p.ii efTr.5.. .:..65.05<1 ~IJ '" ee J!.636 ""o.04.. Zhroje. '" O. 11'" 0.022 "" {I. Thta.ilety przekr6j ibrojeni..

rn1 ~ '" ~ . T 2'0 -to.rr -""t "" J1. MH _ .00 ."11 ~ 1 .0.665 0.17.8.3 . = 0.35 . 1%). .a.g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0.2'04 l v.9'''' 0. 2U5cmi.:i!~..+ <6 + 16".607' .pj .5 . O.ys. nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia.246 "'0.'." '].45427 .xiQro 9.505.5 ·0. ... Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz.. ZG W'lig]~.. 0.n. (n.t. IL.21. M. __O.843 '~(ff'Ad .'.35 kN f ~bd 2 13.35 '" d""f...2:31 <: ~lilli.2.. rut in.lamo tU'I..2P.IL*. 1e w mlejscu ml..$I -.O.Jl.3]4"" 0.856· 4·2.lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr.002115 ml"...4.2-31 "" 0.5 .] 2 cm2.O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419.•I • l .&5 "df.39 kN·m Jl.35·0.S15 .~~~ 0." 1.4t.5{J ~ '"i .4l5i~9.S~ '" ] .856 M Sd '.-.2UI ""O. 0.'J :: 28.665 '.2.zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A.r.f! . . .s.td" 0.cl~ _ ~ '" pOcJ.r.0.2-04 ASJ "" o.265 ""0.287 GJJ '" A.adl' '..35 ':c]- 0.-_'_ -0.czanym. ...10-0.60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If ..ry~.0. przeJkroju..3...:5.I.. pI"1!' tow.97 c...24 .S"0.l .e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew).1].ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" .35 =-373..5ci (patI-zryS:l.ff f ¢bd M~_ l3.o:az-.0.0·0.21 kN .0. W len spollob uz.5 ·0.lii5 -{)..fl.0..2.~.426._ P.45462 .ta:n::-Z)'klb).. 295.o93=O.176 dp ~I '" 1. l-Jl -2. '" 0'.O.50 O.f}...50594 = OiOO2U6 m1 ." ." 1.ano:i'i~..ych.·0.0.~ ""'I-J~.2]8 ':'ar "'] -J] -2.6071 0"3733S. hmiec:m.J1 ..246 <: ~~ .2'4~ ·<::~rcll . l ~ 0.0.ono stosowani..S~:c 1-0.€i65m 25 + S .e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z.. 0.my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" . 9~ 20.3·0. lj.. .0. .50 ~ ""' ] .. pocipoorowym wy. 2:0 A..419.501 m 2 454.G PI¥tOw odg~l.ni '" ]-J] -2"0'.Jl- 2I. .0...5·0.5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art ..: 0." S.093 "'0. 0.17 "" hp -til =O..50519<1l j ct!M p 13.Ff .7S8-0. i. '" MM"" '1'. 0'.ff .16cm2 Zbroj~ni. 3-'S" Q66:5 ..:5~If:. 0.843. Pn.17 emil II I B-..g '" 25... ""~'" 263.~ A or 1= . 00.39+ Jl.0... J!'.94. M !kI na podp~ 2 __ rOd._.~.~J 'W ()bli.:50 16.885· 420·0. 0.287 ""0.314 <: ~liiii .

546·0. tj.27 ern".75.000314·420 0.28011 MN·m 0. ze stali klasy A-IIIN. d = M(61. Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9.512 = 0.001256 .002198 0.002512·420·0.001884 . 035 ·0. 0.001674 m2 ~ 16.607:: M(7¢20) ~ 0. 420 .0133 > 0.972 .35/ifcrJI.9 .405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0.993 ~ 1. S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz . 0. natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe.643 ::::0.618 = 0.6 . 7 ¢ 20.546 0.1.56 ern'.93 kN> VRdl = 118.000628 .875·420·0.d = 1.31335 0. PL:: 0. 420 .87 kN F.657 M(4~20) '" 0. 0.531 = 0.5·317.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21.11897 MN VSd= = ASl = bd 0.002827 ·420·0.48901 M(5~20) = 0. czyli VRdJ1 :: O.607 O.607 = 0. 420 . M '" AS1 .47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0.607 = 0. 0.000942·420· 0. d ~ 0.552 = 0.6 .74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0. Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete. 0. z:: Seff .40751 M(4~20):: 0.35. 420 .95 kN.002198 .33920 MN'm M(3¢20) = 0.16960 MN'm 'If .512:: 0.0.618 ~ 0. _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej.93~ 158.001256·420·0. 0.35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21.:: 2. Stepien zbrojenia na podporze P 2.643 = 0.32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12.5VSd = 0. ¢ 20 mm.843 .20) = 0.643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l.2 m. 420 .512 = 0.25440 MN·m M(2~ 20) = 0. VRdl '" [0.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0. Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17.l '" 1.618 m MN·m MN·m MN'm = 0.512 = 0.01 VRdl = [0. Z :::: d :: 0.53l = 0.98 ern'..150'cp]b.85 m.84 ern".2+ 40· 0. Vol rozstawie s2=0.60m.636 = 0. Z'" ?off .0% 317. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.001884 .2 + 40pLl + 0.002198· 420 .979 .001884·420· 0. Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i. 0.643 = 0.0. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym . W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia.420· 0.512 m M(9(JW):::: 0.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28.01)]. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18.512:: 0.0(1. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne. jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow. z :: Corf . 420·0.9 . 0.49020 MN'm 0. la = 0.42017 = 0.54018 MN·m M(7¢20) ~ 0. !I·d .531 m I-t-cot e +i\V z = 0.531 ~ 0.35·0.607 =0.wdnvdz . 0.98 I M(J¢20) . 420 .21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20. 0.60 0.001570·420·0.001256·420· 0.531 = 0. d b. 196).607 em 1 0.001570·420· 0. 0.93 kN Nalezy sprawdzic.512 = 0.607 = 0.V~ 0. 0.875 ·0.707~00848MN ' A.05 m. Dla odcinka III przyjeto.001256 ~ = 0. d = 0.618 = 0.000942 .0. cotB= 1.33761 MN·m M(4¢20):: 0. ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I.60800 MN·m M(H(J20):::: 0.1.531 = 0.d k'" 1.OI~ 1.001570 . Obliczenie pola przckroju A. _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°.

wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263.min = 0.752 2-1.35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " .33 kN 0.93 '" 158.0.85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto.wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0. C. .06 kN Rozstaw strzemion 4·0. Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317.0 Ol34MN slbw 0.60 V.75 0. ezyli vR~1 Na odcinku lil =1.75::::: 0.wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.96 leN VR~I + VRd32:.~d..636 :::0.00005.252 m co 25 em.68916MN 1 + 1.0 Na odcinku 1'2 '" 0.546(1.d::: 1.0.35 kfr:. VMI 0.85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em.l2 '" = O.-.15896 Na odcinku 1. .75 1.[ =' 1.75 :::: . 0.75 0.5 VSd:: 0.210.. =. B. ::: 0.00005 _ __ _ Pwl .0.00005-210-0.53 kN VRd3 ::: 233.00005·210·0. Na odcinku In.546·1. 8i1.<poprzeczna.jak przy podporze B. 158.11-0. Z J 31.00005 = 0. Vlldl '" [0.strzemioua S1l. czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l.A.nun .15 IT.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ). przyjeto k ::01. cotO == 4·0.0015 sib".0)0. Nosnosc zbrojenia.707 ::::: 0.2 + 40pd + 0.75 + 1.6 .0003 J 4·420 0.0848".964.25·0.0. Na odcinku It I '" 1.0023> P .33::: 392.305 m 0 Rozstaw strzemion A.31793 Podpora skrajna A VA '" 195.85 rn strzemiona przenosza cala.93 kN.. = As".6 .0.2 = 0.06 kN 118.czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263.1.]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic. Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0.1 = 4·0.75+1.16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca.5Vsd ::: 0.93 leN < VRd1::: 689. 1.2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm.5·263.0 )( 1 +1.0052 > Pw.3 kN > 0.l52m w rozstawie l.23333 MN '" 233.z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 .180 IHI cotecotzz l1:A.96 + 233.5· 317 .29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0.. tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.00005 ·210· 0.] bwd k::: 1.546.546-1.75 = _-_ 689. re: .06".16kN Po prawej stronie podpory 8.0.18 kN = 0.2 m rozmieszczono strzemiona.00 IS ) "'. 317.22). > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju.35 0.26306 Naodcinku co 14cm..13153 ·1. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s . Przyjeto taki sam podzial odcinka I. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej. 175 _ -1 +O. " .d(I.546 0.poprzccznego (wzor 9.a 546 ( .

6.5 VSd do podpory cote".56 = -- A. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.2 m. . VRd31 Xl '" jbd a.. = 2.0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9.2· 6.5·195.5· 195.0. :5:0.J = 2/3 ·91.6ql = 45.636 = 0. tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione.75·0. = -'-- 017078 420 = 0.1.636 = 0. Na odcinku l. 6.0 dla pretow prostych._ 5 ·0. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em. m rozrnieszczono co 25 em. Do przeniesienia sily !1.04 em' lbd =1.0023> Pw. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt.2.000407 m1 = 4.182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20.3· 91. czyli mniejszy ad maksymalnego.18 leN> VRJI = 110.0·91. Eo = -~.d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm. '.18· [.01 0.00005 = 0.6 m rozmieszczono co 25 em.56 ern' Ar' 0.94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I. .wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0. = 91.0(1.2 '" 27..20 = 60.36 em 10¢ '" 10·2.07 ern" = 1.FuJ= 0.2+40.09759 .25. = 12.35 0.56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4.1.2· 6. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l.07 =29.31) smox'::.2 em o.F/d. . natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe.56 crrr' > 4.0056)] = 195.5VSd VRd] = 0. 1.min ¢ t. =-- ¢ 420 4 2.3 = 45. = 1 .11094MN VRdl = [0. Spruwdzenie.:rozciagaja M'd (wz6r 9. 4·0.75 = 170. 12.35 ·0.0.60 = 30.80 em.od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm. przyjeto tbd = 20 em. [Od Mel = _. A'I = 12.35.28 '" 45. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: . w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0.70 em.roi.0.60 m.59 I kN = A. .47 m 400 mm 2 3 =-·29.55em 12. 0.56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm.0056 < 0..~ 4 fbd I•.1.25): .18 = 97..55 2 3 = 19. A._d M t.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39. Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20.= hd = 01= .0·91. Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov .40 em. = 1.9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do.78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete. Asl = 6.60em.75 d".28em2) lbel "" 1.2· 4. 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1. '" 0.80 m.636 V\'d 0.6·2.20cm.28 po redukcji Ib. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6.07 em'.0·91.0". Rozstaw strzernion . 0.3 MPa z tablicy 5.wl Sib".0 em..pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12..001256 PI.0 . Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5. . poniewaz A.28 "" 91. = ° ' 43 m . la = 0.1 = 12.z = 0.F.

= 0.3) = 0. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm.084 MN '" 84.cot8= 210· J.321..0023 0.2 VSd = 195. = pwl +p. 16.29 zbrojenia. Th = 0. kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych.286· 80.0023. W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a).0.Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono. przekr6j A'f =1.95 m od skrajnej podpory do sily skupionej.18:::: 12966 '0.19518.0.35 .5.575 m '" 0.4..86 = 186. Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13.38 beff 1.18688 ""0.0023.25 leff plyty (0. 0.0021 = 0.sj t .l = 2 .5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0. .88 kN Pwl .18 kN..d. p.45 Fred = F 122.63 kN =P!-z = 195.002.0.0044 . . rozsuwajll.552 ·13.d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne.75 20.: ho.15 2 Pw..1).1" 0.75 = 0. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F. P. ~ rozstaw pretow sf = 15 cm.3·0.546(1. ktore przenosz<l sit.000314 =00021 0.2rnm. Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0.56 = 0.sciskanq. Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .31625 MN/m 41'2.0 kN > Fred'" 3. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9.277 MN/rn sf .0· 8 0.10) obliczono dla podpory srodkowej. PI == berfl '" 0.. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0.607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU.-0.7 ."z = 0.707 ' !Yd ·cotB 0 210·1. h - .naprezenie scinajace w przekroju elernentu .13 cm 0.7 dla pretow zebrowanych.5 ·125.10 1..:080crn2 0.0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi.60· 0.572 m. + 0.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\.OOOO8m2.0 dla pretow giadkich.1 .32 0.762 mm = 0.60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz.9·0.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'. 4 .27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu. Rozpatrzono odeinek ru: = 1..233. A. 0. 78.47 v Sd = 0 38 195.1'8 kN/m < VRdl. prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195. czyli F.' srednicy 1.75 . wieksza ad zredukowanej reakeji.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':.1) .25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 . Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag.15=O.31 m 392.18 kN.C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13.68 + 1.75 1+ 1. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---.reakcja zebra. = 316..: 0.35·0. 1.Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu.z = 0.(.572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0. w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna.s1 VSd.00005· 210 '" 0.636 kN/m .: VSd bw • d 0. 3 ( --+-.70 ""78.F.000113 =·-!. .3 ) ""0.25·2.88 MPa 0.=1.9d VSd VSd = 0. nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie. 20 VSd 171 = 1.

korzystaj~ z tablicy 13.0.·k'" 20 MPa = Ms.3 mm 0.85) 17.186 Osratecznie 0.513..2 okreslono ¢rna. mm < Wlim = 0.222 ·0.3 mm nie zostanie P leol = 0.. np.6 rue bedzie przekrnczena.0052.68 Naprezenia CT s + (). Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126. 0. lV.3 mm nie zostanie przekrocwna. Obliczenia wykonano metoda uproszczona..0052) .0·8 Na podstawie tablicy 13.35 m .88 MPa. = 28 mm. Poniewaz zastosowano 28 mm. Obliczenia wykonano metoda uproszczona.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6. w zbrojeniu (dla p = 0.85·0.. b = 0. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk.. 10.]. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24.85% przyjeto -~__:. = 22 mm. w zbrojeniu (dla p=: 0.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6..134 mm < Will\) == 0.9 = 158.55% przyjeto (= 0.286·0.42 < = 0.84 m =. przyjmujac. sciany..238·80. ~dAsl ___ 0_:_. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr. 0. graniczna szerokosc rys Wlim = 0.85·0.&.625 d 0.76 Uzyskany wynik oznacza. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J. 0.636·0. graniczna szerokosc rys Wlim =.l. 662.882 .5 := 0.85%. = 0. = 200~ torr =.35 m.=: tablicy 13. = 200 a. Pozycja 4.40 leN'm ~ = 250 I 0."". a =-s 0. 10 =.0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona. Ostatecznie Wk = PwE s f. trzony windowe (tabl. przenoszone przez ustroje usztywniajqce. I J.200000.5· Naprezenia 0.0 m) 250 I 226 =: = 1.ck: =: 4.6.7 ·4.1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0. Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4. 125. stopnia zbrojenia p = 0. 1. = (0.68 MSd + 0.24740 ~dA. ze graniczna wartosc ugi.. Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku.882 . ¢rna.636 10. = 22 rnm.001256 A= 3 (.'1 0.2 okreslono q.20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT.85) 0.---- (=: 0. Zarysowanie podciagu sprawdzono. w ktorym sily poziome 811.2.86)6.657·0.7 leol =. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej.3 mm Ill.0.625 = 247. korzystajac z tablicy 14. I I 1 ·80.05 = 2. Przeslo posrednie 4. Dla skrajnego przesla podciagu. Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona.86)6.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0.1).5 .20 0076 =. 1.001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona. ktora skorygowano wspolczynnikami: n.10. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu. 24 Um =: 23. )87 2.90.05 m..0052.2.

08 + 1.04-0. e" e.4. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e.4=1.0 + 12.0 I = 0.611. = 243. 1. :=i_[Ecmlc.84 h 0.03 = 197.33· 1.10-3 m4 ' Nsd.95 ·92.[~ cnt 10 2 u. h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0. =1+0.035031(°.5 = 640.46 = 1235. w OS! slupa V'.12211.1) r.012 m: A := .0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych.35 = 012 In 30 30 ' .0.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu.0 . = 0.6) = 0.5--2.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i. + Vt.03 = 415. +'+SJ: 0 1+_:q_ .II [89 :=.35· 0.20 + 167. • 1830. = 218.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ.5 ' 151.03 '" 167. 11..74 leN Przyjeto Nsd = 1830.20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra.60 + 640..p = 0.05 (.0 + 12.5 ·151. 0..35 = 8. + G '" 415.II + Pi.93 + 293.46 = 1826.to) = 2.26kN Przyjeto NSd.11) N .0·0.t.04)2 .19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.1'" 12.33 kN G".0 kN ciezar wlasny shipa 25.188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001. ~ 600 2 ' .11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800.5--¢ ..01 m. Umowna sila krytyczna Ncri.wilgotnosci wzglednej RH = 50%.1 = 12.4".:.:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e.L.6: ¢i..03 kN VB. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240. .33 ..35-0.0. " 2 =O.0 kN ciezar wlasny slupa G = 11. 1.321· 0.0 : 1.0 kN It = 2·0.II == VB.1+~J ) =OOlm .l2_ "" 2. miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3. .I..150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10.03 = 218.to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni.46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611.60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI. 1.35· 3.08 + 0.!!_:= 0.1 %.286·92.24 =.7 = 11.08 + 1.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10.17 kN VBP.t. reakcja podciagu VBU.O kl' =1+0. (wz6r 10.35·0.2 = 960. + e" = 0..Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: . = 960.5 ·151.17 + 243.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V.Jtl240..35 c 12 12 3 J _ 125.11 + 960. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- . = 1.81 N Sd -.17 + 197.274· 0.I.I' = 92.I.

L'" a s 8= 0.80 m.15 .350 m > d = 0.1 +200000·0.Sd fcdb 1. 13.26·0.000325 m = 3.0 = 30 em (patrz podrozdz.11) .39 m > xeff.35 Om 13.0. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17.min 0..164 m '" Xeff N = -. Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm.04 = 0.26 1.35 .53·0.3 = 0.al 0.30.31-0.5·0.1 =0.1 + 0. 15 m el2 == d .az= 0. 0 35 m .151.31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830.3).1. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e.04 0.31 = 0. tj.(:1.012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0.2 fcdb ~ 0 04 -.7. II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1.10-) m ' = 5 38 cm ' .15 -13..000784 = 6.31' .35·0.287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A.25 em" = 2 r.015 + 0.83 350 m2 = 7.05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10.35' OJ 1(0. Pozycja 5.31.83· 0.164 m niea wynosi ±20%).01 2..l = 6..12 -. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2.84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e.012 = 0.0 IA'l .04) 2¢J20 1 = 0 538.(0.3.5 rn.287> 0.190 eu =0.56 em > A.84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A.80 0.3·0.3J -0.12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa. 1. 9 [30000. Wymiary slupa 811.83·0.84 em1 gdzie 1 1 . wtedy = d = 0."min O. 2¢J2.28 em2 = 8.35 0.e. Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em.0 kN. = O. D = 1.81 0.2 ·1.35 Xorf = 0.NSd 1_ 1. nastepujace: a. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy...001256 = 00115 115% 0.5h = = A p="""'& = d == 0.0.3·0.l . h = 0.35.lim 13.84 2 .I = 6.31 m.003b·d = 0. mirnosrod statyczny e. .al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A. lim = ~ff. Zbrojenie syrnetryczne Xeff.197·]0 2. do 14 em. Przyjete wymiary stopy: L = B = 2.5.003·0.35' = 050- 0. + Xefl (004)2 +.015 m A.=~~=-~=1.83 Ned' 8...0. 16. =: 0. bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia . 1O. Urn = Etot + O.35 m.2 m.25 .0.28 em I = 0.83 == == 0.15 N Sd = = 1. +0.28 = 12.31) 350(0.28 + 6.mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0.

50. q. 0. NSJ + Gf= 1830.75·9.5+D.(L-a.002128 m2 -.22.0)= mQfN = 0. )1"B· L -D = 1. posadzki orazgruntu .0. 1. gdy Ii = Cf-.aLI I h ----"""L > I e.1 .. przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0.5o.0. 15. :::: ¢fl =0..' 1.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych. Nc = 0.:". d = 0. Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-.. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu.30171 /jd o..40.3(2L+a.30 MN A = 1.28cm2 co24 em.0.kN . wilgotny.50.6 kN = 2.11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11.(2.5(4·1..5.0.·2.25)4.:=2011.min A. . .0.2. gruntu i posadzki).0.q.80.. Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B.0.29280·3. rg-) 21°. wynosi 0.17 = 15.9d 210·0.0· 23¢ ·1.6 = 3780. kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.50. N.:".81·4667. L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1.5 ' gdzie: a. srednio zag~szczony. 21. ".1): s.:". m Przebicie stopy nie nastapi .45. obliczono.80.= 1..5 nNDpglgDminiD +(1-0..35) = 4.0.. 19') NSd .42m2 up == 0. = ND= 13.cm Przyjeta wysokosc stopy h -. QfN = BL[(1 +1.76 kN > 2011..50kN 0..81 = 17. rb') = r1 ¢~n) = 0.0.45 kN/m3 = 30.71kN-m M r" '" fundamentu..:"..Nr = 20.40 n ) = 1.192 I btl .9·17.. 0.75 = 3.9·0.0..5.75 m As = __2!__ = 0.8o.52 [(1+ 1.35Y(22.11.5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym.75 otulina.m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa.5· 2.:"'2.o. = 1830.0.829 MN < 1.°.· 0. Usredniony ciezar 22..40.0.5·2.4m).) = 0.A:!:: NRd =/e.852 = 3.4.d up d 1. T tg 5( == ___!l-_ .2.17 leN/in3.+ (1.~. = 22.0.0 + 181.. kN/rn2 M . = rj..45 ·1.85 + 4·0..5)13.66.66 ·15.2. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36].83 . W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny.1.42 = 0.2 = 181.3MPa z tablicy 5.2./i'd -.5 0.25f)NBP1rlgBiB J= 4667.5-o.dla pretow prostych.0 '" 23·2..1 .35)=301.0.J -~ M 292.1. = 292 80kPa 2.0.9·30° NB = 4. =46.

8.::.. N { t [ '" ~ (0".~ L.) .::t: " ~ a. ~ 100 3 i 00.t'~~ ~ i!:_---".194 195 projektowanych element6w stropu 17. . (0 \0 x-=:---.t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii . Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a.. CI.....

196 (!) 197 <t" U o o a. N Q_ "'!.. -'" "'_ It: z .. U U I i ~ iiS.-rb< 700 60 1 I l it r-._:-~--- . --'" I~ z ~ ~l ~r z . o --_./ <f V V Y .

. 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.l ~ .!!.4 NR3 .lO 21szl.198 199 ']+TID E II ~. JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6..2x11i16 1".S FUNDAMENTOWA .l 350 Przekr6j A~A . [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·.__j I n o E ref .2"00 stup STOPA I eo 24..Q Poz.¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d .

.l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM .. do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm.-I 1M ."" JPoI) 2IlA ." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32]. natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa. produkcja i z. " A-' IJt 'II ~ CZNA .n OW 6..1l JIU LLJ9S '49.. aos . Wymagania..fA . oJ.i. "" " 21 UCZB.6 6. )7e. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton ..CZ€Sc 1: Wymagania.. 170 11. Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np.l!Ol PORTTA "" ROOZAJ "..00_-{ I"S.12 27. . c.. zelbetowe i sprezone. W tablicy Z....1J . produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~.1I "' •..-1 ~ F100Z.-uoust .200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r.S 225. A-' ['"'I 500 .12 ll. SlI\IK . '" "17..cube.Io Sl1\JK .ljr.1 I.row . a na walcach !c.-I "'" ..15 IE.cyl. .19. " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe. . Zgodnie z wymienionyrni norrnami..~...J.~. }HI~ . .:x3- " k ..god- 225.. mlJ.5 nose [32]. A~.~2 m sos .lB 1. OIl C1J('. .Cz~sc J.. wlasciwosci.&4 lU4 . ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa."'" .i4 m 27.I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C." '" ... IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ.J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J. .Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton . Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych.1' Of.UIJ 1112 A-I ~.i..m 110 "".. wlasciwosci.J . Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn.578 8lJ~ ISH 4SUI • . 1'&1. B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje. Symbol C20/25 wskazuje.i. B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5.2 A-I "'" m "" '30 Z5<J . " . 111.. 4.1!1 :iUI 1.... 41.5 S12j.' .52 n-'f1 11. n. kt6rej wartosc wynosi 25 MPa.94 2~8. DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27.us 211..S .. ~~ "'SA ". Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc.. Tablica Z...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful