142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

alemosci od sposebu pod. Plyty strop'"1.h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz. ks:zmlit w)'dluZonego proslO..10 m QI"lItz.tery.e Wa:JFImci s~osunkui lut I d.1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1.S\lWii..: 81mD!" C. stO"P!II.ele[l}f.ej sz.2 .a plyt8 Sii'{IPI.1). . nwl. zakladajli!l_c ws~~i. z.t. modu!! sp~.erokQooi ].1)..efe~ywnll Jd.6-1.0.gl~~(I.0.G]lrow. \'II Zli.q 2~ I 24.rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr.. 'Ita rozd~nie m.2 '" min(O.ric).yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::..-.oblic7..- \ i l_ ~ i\P ~.1-1..~~u J ¥ J. POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli.tii.elemanni wymacz:a si~ W 1.k&..ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz.lll:Ja shIp)' ] popnez wie.ks. Obliczerniowll. .!bosc .L 6.-ajnej m &kmj[lych. 2~J I 2~l .5. z warun.efil'i. (511) pnyjil. I I V I I I~ III I e=' --.. '" .4 2~0!--.p.2.lcn.t =. yvymagmia co dio Slt}'Wii. wartoSti. Gruooj~ ~.10 +..f:.s .. l zb:rojenie pomoc. 17 A. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =..iislOp~~tow.5=SlwI!! I II .3 IlitPa.stl'cma grani. 3.aRO ]Il3Jry:s. Hi 1). bt.90 m R{l:zpi~oSt .== i.~.a. .f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia.rojolila. Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty .ell.9Io.zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu. .80 'I.efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh .i okre~I... ob"eslono j~ a.B S:OO W (poo.oo\!d sp~:st. 16. j~ij) ~' Rm.¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1. 0..da:iIlJ. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l.rzycupnosc oraz ~sz.h 1i8 bndcwie wj'flilsi.'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc. 'warum:k l...e zbrojeme gl6wne pl}'it)' . flm.wa".1 rnaj".11 nie s~()so. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I.o.c.9"-4..Ail '" 2:10 MPa.gii..~M 2.l] Ui1l: .yc1l!'IY.7. Rozplanowanie siatki StfO.hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze.0. Wtahlicy ]4.wszywsiWlllic gn.!1.eilt6wzgimmych l co za tym idzie._2.(1.roic OpillJ"-c:l13J w .~ -oblic.. warroscil1. I IFlD:z.iOWII jed' == 13.curnebel'MU (db lI"lll.cz:e): cbax.lru: J\. obcfi!#niapodimO w i:ah!l. gatllne-k: R.pow~iu . stOSllliillrn tEfll d W stanie . ~u "" 3:50 M_Pa.. db .ycb na miejsC!II hlidowy wYllo..caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa.y II25 ~C20125) dla ..2.20 m.2 2:.~): f]lt :::.. cz.f(osl: .OM ""0.i tom -.tollli!as.p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi"). WillS)' A-i. Ro:zp:i.yli CI!Ii .osc.10 .0 m.. dciiJ. (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z.1 rue su.oo-y d.tebracll t= 1(1'.ek StJS~b (pl)it~.-1.. S+-lOmm. gamnek 34G8 (:remo. wyM:zymaJo!lc .ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w.2) dlIiI tJ.•8 2.61) '10 80 2. grnboSQ] pliyt w ..ch.~ 2. '" 2(1 IlitPtl.l :u .1-hbl'O . !irednia wyl!rzy:maloiU.] 1. obJiCl:CllIio. '" 2IJIIlOOO MP.1'!. I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I..0=2. - - a. shIp.ptymame iI'Ozpi!ltosci i.M.w<! gr:mica plastYCzno5ci .oa.h wartooci ugii¢. I I :t :i :.llajmniejsZil~hm i1c. charakrervstyczna f#. "" . gfO-e.eDj'CUIlliI.h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli..i . .alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6. si ona 60 mm tpam tabl.:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm.li .2 fllllli).A::: -' I .Wkir.a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio.llil.9 1. p<!l"Cia. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD.grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll.iejSllI.20 m.. [26]. a~1 l a.500 MPa.:2 podano dksyrmrlll.wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL. (I mki.lli.rr'" 2. ioff·<:l 1" + 01!l1 .ciqg}:.j .utQw w-ykanywanyc.orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b. ga~.r:ImI.Osc:i el... n~l.ll-Pr. ""'" L-!:1h . 17J [U J. II II V / Po:!z. l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 ...05 + Oi05 '" 2. E"" '" WOOD MPn.ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E.demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa.147 - ibe. to wyIl iJrn z wamnla! f1i.p1I'PObz. przyze wz.j.mce olJ.stal11brojC}niowlI kl.. n ~ ¢. V .!!.! '" a. o:r:a:z.. w)'U:Io~i 25 mm. ro~i~"o!lci pdyl"yo.l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r. I I'.. elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil. lmln :> 2_ PIyla.iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 .to .zama odtJhyIka t'l.~ ' okreiU!I waTIIlnek (6.stal mr-ojeniowil klasy Aam.ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic. DopuS'Ze. Zginar!!ie.asy A-IDN.d:. ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll.:5-0. '" S mrm.0:5 '" 1.epr. kt'or. C min.2 MPa..1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk.gl\lbo. .O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat.410 M1Pa. jrd= 420 MPa. tl"~ . ht z3i.

t :z!hrojenia (prz!!. 11.4.591 ..1'7.(O.:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.20 .9.50.powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_.0..17 +0. C1dlI6.ur ee 4.0. ]. f<tJ.9.26 kN-lll M2mln.mJn'" (0.576 . ..~5 0.01 '" .9~ = 0. "" (0.y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.0.! B25 a.6 i 1 1 9"'4..2 1.90 .0.$11 _ - ~ ..1..wiejj~"obelflzeD :pr:zypa.odp "" -(0.20)]l_ .079· 4..9.potcz.32 kl'lm M~".1 1.h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il.nmsi hy-c.44.cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI.'.J) Wymri.lInt. 9.1 g~t.0..P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral. Tahlkfll'J.r:.' LkWm2.6)2.07 -.91 kN·m L 1.l7kNim Z 2 i- irtr .j~ro ¢ 8).105' 4.17 .gID~do Stodk. aiia~i7.c Wiilhlma [7.. 2.0263 . h.1 10 em (l.(1.. tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.98 kN'm ~lytl.2lf = . 'M>4 kN-m M~'" {O.201".25-li.17 + 0.03:n .20 '" -16.1.17 +0.00 .6.iU~Qscim'IHnE. Gl..-(O. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill.105.6) [0.17 ... 1 3 2.l OiK.1 1.= 6.148 wykomm.2 l ~ 1 i 1 fierr -'.styc. l l toff = 1- Jt . 0. UlitD.o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0. Zbrojenie \if p~~le p~redcrli.0781 ·4.p. d ""~"'6. Oh~ic:z:el!lieptl1a.6)2. s Q sropniu 2lbrojenia.201.kNJiff Q.22 em.2.079· 4.4. lOa .040·9. M ~"" {Om81 .V'" 0.rn·m MjjrnJn.) oraz..47 kRm M.75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J . ] I].:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.5(1.6)1. . ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I.ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~.500 .i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil.J 1.n o.i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0. IIiI A i .6} l.395 .2)~ == 1- J1.0:53 ·9.9._~ A A. u1ytec.J7 + (1.17 -li-0.9.0855 .:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la.62 .'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil.0461 .' M:a"'" M3 ""'4.m: "'. 8-ntN 1.5" II =29 "" 30tnm. 4.3.!"'..6)2.2 - ".9.2S.bd i - _ !If.Tny~ W ~Ioje}.ocil] 0.50% ~ Ilapr~uac.('0.20)]2 -M~ "".~ {0.17 + 0.6)2.90 ..9.9.I{].9W".17.119·9.'9_ l ( ?-2 t I[.. w grllnie.0781.1'7 +.lm (lbci~a 1'.6):2.0. do J crn.6) [O.02 i.9.2 e 1 2 2.0462' 4.6)2."""'" "" {G.9() '" 2.28crn 2'20 MB". 4.03:31··4.9] kN'm (~) d ~15 lim.17+ 00..I1HI.!'l~ptiyty d '" '7 em.m(3) 0.5] k:N V.0.474 ' 4.!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1.07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry.45 kN'll) 3.6)2..111 ' 9. W:.MkN-m 35 Mc"- {O.4.yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va.078 0 iY.0.3 .28+ 3.20~ '" ~ 6.{)04091 13.6)2..17".0462·· 4..0.

. . Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ.961··2W· 0.62 wmjenie.tJnym (2) MOIMI1JW .fif _ ---{i 7:5 . .n.0..7)."'~-:lcj.sw!i.50_ . ~11!.N -m OO1liZM~ "" 4. tyUw I1i.ZiJrojenie wp~Le strainym.07 240 "" 0.-·-O.26.1.~ myteczn!l' (lX1l.5tltieh. ] 6.ie ~kurc:zen\ osi.3:2 .ze.9l cm2 01[1"1 Aw.1 ""'..OOOl41m 240 ._2P.]3 .07 tip "" h.51 O..e."'.019 U.ekWj.l.3 .26 2.005[7 ~ '" 0.:2D (4. wl~zy _.~ d ~fLU. ' .62 .' .150 '~!J=1 .dl' -- -- 0.0-.I "" 4.0. na kra~zi podpo:ry.17 kN .eni..052 '" 00'. (l) ~ . 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ . "[1 szeookosc. 2 8 .ff f. W Qsi podpory mwymah]y moment z.0.07 "" O.0·0.:(I. fyf wllrnnk6w = 0....' .-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0. . ~ .l g~ - ..u - '.0' ee ] - P.J1~ 2f1.3·1.. w diw6cJi1 (.wosl podpmy. ]....Icthn.67 oraz .. h.onepl n:I + 0.051 ~II".082 .e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5.fi Jr-l--2."[1"'" 1 .:3 30c:m .l. 3.yj~y p-=kmj ..Il ~a.podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b .pjJ~. we.r - Prz.pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl .0t!)6'7S -.• - ~odpory: (gfq).02 crn l I Z Sprawdz.i2 M &I 0..64.2.0.07--9 '" .e:go okrdl.em Z .ft '" 1 .0.11 + 9j60)O. +Vc--' . 0.¢8 I A..'" ~ .. AITIi!!i • "..o 0.. (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n.if'& b1!''Cpowi~k.ff "" l-J i----.1 4.0·0.0.42 " Cll12 P.01" 'oa' =1 ~ .d 0.ych.974 .i....5·0.mm"" O. 2 ". r <: ~ji".i. t:. Zhroje:nie w osi podpory: .02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln. !ri" warunlim. c <> . M . .00 "" 0.POIt ~ .2-.ekr6j :zbrojenia. + '.OU~.'''c' .:S ' 0.1'1% ].5'rr ".4.1nyprnekr6j ibrojenia.3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW. skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni.07 151 0.0...00675 2 13. podtu~e~ Minil'll:l.2'-'O.5.~ O.W '" 0.lO' " . w~ wfa)..0049 ]1 0. A'~'n1in O.00 u-t.m. kl6. wi~ ze wzgl~d.b ~ C 2: U .adaniem podpQ..lO.11.. ~ 0.OOl3bd".o..2 "" ].M I ee 4.O.·0.5 . n.OOOU:.. 0.kwjll.im '" .rzyj~tDS. Stopjc:n ~jCflill.ritJ?: ~ .5'. zbtajeJJ:tj.961 As.ze. A .dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz.0.1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1.052 <: m" 0.kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw.i. C..000091 m~""O. '" 0. '" B.0 ~ OJ3 .O.3).2 ].1 . .7 ttl? ee [. .! == M sa (oflf>yJd (I.ciI n- tj. 17.e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr.. .gioojll." j. ~~wQd~w.lll.p~b.1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment..974<210·0.~S" . ~sl~. rys . m _ = l : 3 (patrz rY8.cy d:z:iala na pr:r..-5.~ 0..0051.l.000402 .2~i ~ .-oO'5-1'" 0..i.1. Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt.oco mniej= ad !DOnne:nru M~. _. 2-.000342 1111" 3...'" ll'J '" ee 0. ...:stacbpJyt)' A" p ::':--"'. 7...!e. w prn.~- 0..07 g '" 0.r..]0 nil 0.47 . l.

C.6:r)' o...t\ . i¥c przyj"(lym W oo.wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me. :m 50% obci~ uZyl:.57% pa)'j~oo .. schemarowi obcill.. + 0. WJ<1'nI.0.ty Pm:!:Jo.go.boojenia gtOwnego.64 anTi jest wi~k.etl.6 -3.45)0 tN· m -2.up. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!).czarua.z.DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er. - '0..~niie sUt!'I!\'Ig."'11 mi..WZ .:3·3M j>. 0.46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a.152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr ". Z-bmjetlJie TIS."!:.. dI~.' )"'".. Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll..ow. 1iI1Im'" U. 4f¢ g co 250 mm. 0.obdq. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ].5 ¢.4.2 omslmlo ~ . m.. ". rnm <: .7:BkN·1tL 00 mome.9Cn+O.'.' .36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.2143. "" t. .t zakO(wte.~{ d).102. aniem p~yty 'iN wieitc!...wie t:aMky 1:3.ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd.atnpod" roz:dz.07 . 2"...o. t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13.2. p~y~y N~. W 0.35".. bye prze-plyty "~e2. 05 0. 2.2 "" 0. 2. 10% ..~llChpiyty.7"rn·2 M2 '" -{1.ei'i d1ugQlmralych w p~!..iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza...5· 8. III OJ.giwajllceig_IJ. kt. iuOrll dz:iIl!~13.{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI".2di.2) M or '" "" g6mycil wMkien.ytrl!!l~1..!)u "" 1. dodalkQwego zhrojelli~.za 6 m).SC zbroj.l.mo_glt wlf. _·.ryj~to . r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.• ...DlugGS(: z.000402 .(0.d ".pow..33 3. nie wJ'~ p~yty.D (zuwagi nil 1.0024-6 .02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne.5 .' d = ..93. • . Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~. -2. g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys. mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&.1l]D.obc:i:t:renie zrnienn. . 2.krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam.Ze 2lb:rojenie roz.:0. Zbrojeniefi<! rniDi.. 4 == 250 f 0.fi.~ r6w:fi. wart.2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi. c:zy w pl':Z.46 &LN.oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z.. jejkraW¥di.yjnmj!lC za!:oZelIie.dzie. 0..go (p-.959 A.Lel:m.93 .g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z.:2: mm.e pota..93 MPa Na podsta. dAJj 0.uq's!)i\lI'llmll M~u. Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 ."'2 .on.~dach jestpot. kU:irego obJj. Hl lIi.l.tKJ1~ pneJcr.ewruZ :=tnljowano ¢ ""8. mo. Uzysikany w.n:.ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros. fii:(' d . '" 4.'..t.O)2.. PJl!.gaj<1CYChotdi. 85 .0.. dlngo~*.ac.eilt ty8ll1jq.z.oo1\.3. mog4.ojo :z.0..Oem.33. G. SlPraw.wtt!c. SJln.98) .adku ~u~n.59· 21{l·Om .32 film.cy jest wi~hzy ().l'kto l}. F. W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic.e rna potn...<)Ij. p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa. I A.2." c~sdowYm zamooo .C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>.e \!loom (] 3.2' 0.erlia r-ozm.2.YlSlllIjl['C ztBbhcy M.iIIIO a.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn.lOl 6 .stalycznl'm ment l.ie .pI1.a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie. s D..I '" 'dd.il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13.l!~jrnniejsZll.W>e W p~s.ojeruiB glfume.niallla . mil: 10% iI1oSnOOcl. E.85.mlil przyjl1lQWil.za.72 III~'" -(O.s.5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em..07 '" .'3) Wykolil. es 0. ~ .inlen WYI1OOii: comlj:.r~ MOl'J:'i. 2:50 J 102. Nil podporze s..rowych d:'ziab.0462·3.ooYI7 '.66 U'hIl .zmlem W.~.e po£rerlnim (.' MSJ •.J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w..e.O.SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil.I!.cz. MiaJdlrI!i! ..1. Payj~to.ze !ll1. g&.Um 3-5 odc.47 + 0. k..e. .&5) 0.43 (~.00+ NapO!!zenm 0' ""~.l!!a. u: "" M er 3. ko:rz. W rzec.o.e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril..0. W~:oSc ~h>..0&2 '" 0.p . l 0. k16rych pole przekr-ojll wyoo.: l~blicy 14.'Cil. na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje .66> Nt '" 2.os.truzczofitl. == W2.e 1113. k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ . 16.~ .1).~m· .t'!AP..~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI.)o1'11l 0 '0' .~~lIch 5"".9. :ro:r..ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty..085.c m()me. .- 1 .3. ee t.5 ·8"" 4 em •.04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS.(JU. 3H3 "" 8...lfI1IiIn~ mom.ll. 0.8:rysoiWaS'prawdz.mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz.eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y.roilom.:5· . ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.I..= 2...a 14.g~naj~.mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa. 2eplyta.~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l).sz::.lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' . W pnyp.l"t'talnq (l.hefl!l!l.. O. Poni.00366 MN"·m== 3. nil..nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh.l 0.<dd . drug-G~i {I.1I!.

0..2:.30 ~ 9.~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo..20 rn OlhlillCz. Przyj~D: _.wnapi"T~S:la.#5·m:.negfi belki zaJ. t].yooJro{.93 kNtm - 1.p.SJprn.:2:'" 22.0._1_.i~t.(t~n p[Z.. •.7Mc "" 0.rzyj~.~m. z ta.asny 7iehra es ~t.i uzyle~ej .ZcbiJj(l Sclil!.. Wp~ypad~u ulozeala zbro.. dobiernm. .gc11. RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~. 2.25 Ill. .C~Ii'!e ~gi!ici.yj~ID s:z.00 k't>.525 . ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~. ~ 040 13.3.C.elmt - ci~r' C..52 kNtm ee c! '" 8.rr'" 5.154 17 .tt.~ ""pJ:!4~""O.ff 1 J.:3.. (g+q)$!t iii _..25 mm.o. ]"'.. /(bd) "" 1 % oraz beWID. Sk!Pfi~tJjll.rorlJpi.jenja W jednym ~zje: 31 "'"0.·0. 2.. p.l: pooz. 5(:i eraz ugi~c.40 ""28. 39' n::tm..g~ bye sftro:rygow~ne. ' "'''U.'3.0263 .~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll..t ~flwwy. ~kos~ kbro b == 0.gmbo~~ otIJ!. rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO.. U '" 1. ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10.i.tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1.08 kNtm Obcil{l.pl!l~1.!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC . 9.! teow)'rn.ego eli!MrnflIl.20 ' m 25.7· l42. puyj't'~o: h .oliLJJlmy 31 mm i.~~nf>'l!InIlm roz.W'dz. 1.IU..q "" 18. cpS.75 kN·m Do obJil:zen. kJhsy A~m.59 + 1.i!.59kNl.l1: . ".00 k:N1m.konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d...bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.1tytk(lwy.5~ri) .45 -0.wlct6.~QfI¢ .n wt.rnia.rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje.arem w'ias:[Iyrn i obc.n i rQi!.35 m.oje!lJa p"" 1%.t dW1llp~slDW1I..Y n~Msd" Dame: obcilllmlw.llokalic lIi_yteezfill d male:typow.(. 8:.b!ticy ]4.l75 .aQ. 5.e wzgi~.6I'1l1111. b "" 0.~·- .!!. oh~. wyn1:la!r. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25.17.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn.5·16".20{O.50== 99.17:5 m.! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m.ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa.0 rnekroj'l.. .."m!!JMSUlJ!y<:l.263) ~ 0.pl""Zec:me!lJ)obddi z. .Jo.m' 0.s·0.o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB.~'m zir!!:liejsZOlilo momen. w). :te w W!ce jest to gru. wowymi.60.40 . .? i .t. o. om.=mk:osc.3 MFa.ytaJt aJby spemi6 wyltlilg.J1_ .0. przyj~to a~'" 40 ntm.60 ' 2.1lI nIll .kitiye ogruoo~.. I..28 kNl'm 4. W ~stawie:nill. :re ~~'!! na slam graru:tli.52k1!L1I1I L 1 1 M.:&152 8 _.eil!lm w.(lid lS5 p~JI(rzefz. ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141..I!!}.8). 1/~.m (rys.'bchp.2 iii '" .e.ef€kt!!.ll. O.o (}'boc~q_ d~.ft". rodpoty maj!lej na nmrze s . -1' '4'1 "'. stllil ~mwieme Ok]&. .0 -. O.~U!mgr.iuy Zebra. Trzeba j.25 m.1:8.125 +.0.43 kNlm ~ 33...:52 + :n..ml tolE"" [8. =~okQ§C. fro "" ] 3.jlj.. ~wn(llIIii~rni. ci~j If '"(')'. toff "' I" +G"I "'". !~[3. 5.7$ . OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll. Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo".4.p:iflOlld Id do w..8.228 d "" oodzialyw:mie .125 m.:r'~dku mtlllU~1iI b~lki.m ~dDjll:eycblllii f.a.3' Pdf "'" '~!I(l ~ O.}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI. P~y~ja.tnU .10) 1. ohlicz:enioweg+q '" 33.. bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo.OOnak zazn~:t't.2 ". Pny 7ailmeruiu~e:r' S1.0.oscJ e!iel'l1eIDiw.. 1 3. 0.acuRko..40 kNfm .tt11.nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~.1Q]350 .93~ 11.825 H" III l .~rde. zebU! .llm g ..0 .1.atc.09975. Wymiarry IboeJ!kii.75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8..75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l.10 1111.28 + 1..30 .60 . .wIu'(Ioj!U a. oparcmna podd~gu .1:¢Zllilego heJki.- .ru.pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego.263(1 .l. Zebro jest belli:. cyen obcj!l_:re. Ira "" 350 MPa.r"" 0. SltD¢eJA zbr.PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z. . ee flidb _.:5.n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl.0 ·2.~.

10) ""569.e:kroju. ekslKmail]lC.52.20 + 1. P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY.:m hoff'" 0.32 [Ilr.:5.&2jl .2~~ b".r. A.l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w. Moment). f p1d 0. M~"" {G.981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi..S2+0.825 '" 1..8:5-5. 99...20 m.57 (~." .6 + (1. ] .m.07{Hl.0.z.4:5 m_.d '" 0.0.6.2'0.z. bL z zebrem {p. OMkzeoie pOla l'. kN.0:5+1.Fr.99."Zystkicb.gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!.l.okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s.8.~ '" 5~_.ar6w paekrojuD61ek: CI wi. 1 __ .~ro .19 m < 0.5...~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l.tm6w g~anicZJ!lylih o.10(0.>Cnl (011.Cej s. czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy. hi '" h~'" I ..431.&'25 '" :81.ff).M ml ..r.J:<ljlle1(1'" O.05 '" 2. 2broje!l.0.~ksi!."O.. Ze w:z.41 ..09928 _" ""'MO·'" l ~ . ]9.wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll.1 - !I.anie.5 '" 26.825 In m. 16 -39 mm. Ptzy.il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra..:567. labHe Wi:ruklera..1!O mlIiejsZl\.. wy:.45 ~fI'".1l1tZ pooroulz. 0. It "" 0.ek_n'lj jes~ pw.io sk.20111.C z.:n.zebra. t&C!""Y.ml). ZaldiidiHmy.n>MM".37S·U.o} ala ws... W olillic:mmach.mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99. . 77kN'm M~ .b.ll'Mligi A. .c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b". bill '" 0..".r .!. '* MI~ ~ 0.s d M~JILlmlillli.:~9m h..~'ul.le u!'zwy~j stan gtani.. prz. r dui.:5 .M~ ".20 .30m W smni.O.>1n .q.z. U.ft[ '" 0..O. c.m 1"BI_- l '"' -142. w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic.$.52+22.:56 1[1 1.-l!' b.28.zekmjlil.rfiI + b.p~j..41 m.f!I'" 1..0.m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g.08}.ml)-5.~. hdf "" ~.o96-22.a POPIUCUI!!.l "..agn! 0 p:r. kN 20- VA'" {O.038 '" 0.851ofJ h. O~li¢~mic m~_Uw zginaj.D8}5.)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y.te W p.3'7 kN VBI' '" O.0.g)ll ..r.5..2:5"'iJ22". b.19 m..:5-0. 0.o.n.l'J.28 kN.czny ugi~c. grnnicwe~o 110snosci pr:Z.*O.. lit '" O.. Geometria bra ll~¢tli. g.41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• . 01 b . (off "" i.~5 n111'lgimarn1e M~'" -O. Spmwd~y ~ 25 "'Ii' .19 rn. :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~.:5hfJ '" [33CJ<ll.52+n.S~nr. cll:y]i. W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I.20 '* 2-6-0.:~!\.(il' .25(H.. ~·v.:It - 40 mill..fieg<l noorno:tci n~ ~!l.OS lill MR:II~falb~h.1'25(11.yj~1J!l w)'rni.Z"y:.W '" l. i s~l)' p~mc ooJicro!!o.28 !.1.N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy. .lO m.5 ern 22 22 .981' 350·0.n '" 0..50 IN·m.li::of'.Cl!Ij~j zbeU:ll.lrl'" h:.Q1'lllie. przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili.' c ~ (Ie' .40m_ Do {lolic:reil sl~.

.yj~t:od'I''''O•.. --.808 0.oDCI:IOi':m~== 1.0 MPl3J ~ .04 ern~) 20.. mrn. ]3.1 .:5..1 kN·m 2. A~l '" 12.:3:50·0. 240 _ u. hO.51-0.:5"0..Zs:zycli.383 <: ..5b '" 0. #Off .!. A.d 8.5. .41- A"" ml" .3..JS4 pols. rut pod!]lo..3..(100804 == .! ."itll .:53 O.20 A..a.0."r _-. 0.20"~M 1 == o.)'obil:icm'lli.nll oraz z'.0. P>odpoIa ~!«ajl!l~ .26 2.roTMlI.2n =0.- ~.el-em. .0.~_rr ." -- .czoanlJ.26 If"" bid "'0.Ji-2~ff 1-..4 1"0' '"'1.yj~ro . '_..50 ee .. k. 159 pola prrek:rQj!. Ii of- O.e:[1~ie·bez zbrojeralll po..il mitdzy dwoma W(d.35".5 ..19 (do.l58 :Spra. W31'11l!nkl!l (13.OOl]20nl?'" 0.2 "* 4O:P.2o. 1L'!J1:!!' m ~.142:50...20 cm~ Payj:l}ty prz..[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 . 8 + 6 + 16 + 0.:. ·.800' 350.332 "'"0.384 . '. [Xl'dPQ.p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ..N 25 . 0.e :3 0.zbmje:nia.-O.brojiCtiia..20.04 "...6Ill.S... 6mm...0... oo.-I. 0.001 • (.5] III p:-rz.yeh s~em.334 ""~_ b.p(Jd~ob]i.5 mm. • ~.~"..l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi.4.0.OO13-0.3]{1 . 'ofT • d -1..31 t.1 1 ..0..O.u -+ 0. =1~.277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli.41'" 1..32<: ~!im.0013bd..••mle .jl-2·O. srednk~ .J<. .'IJ1lJ!I.001 ilOO = 0..'' ' b·d o.w~2lipodpoi'Y. ognJ!niczeme szcrolmooi. (I. zhroj~n:ill podruznego a. "" YA - (g + . plyty 41'" 8.14) s:porwod~woo. nB scirumiG j~t konier:::. p...ekroju~.~am.5~ '" MS. 0.pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11.' osiJp'Qdpo-ry: bd Q.2: pow). _ ~ "" 0.0. Mm__ _ -.334~ G./1-2-0.."% '" ] %- .l7 '" """'..r" '" 8..siUt §d3ka.' _ ". OMl.2)i (5..apcdPI4lr"Ze B Ob]i.u-.clcr6j zbmjenia cwnego .3): AltLmin "" .44 £ll . I S~opi. 16 I. Gff "" 1f...20.. .142.07 cm~ Z ""'atUq.50 h n II .go~ ~ '" I - o.O..383 ""0.~ '" 1.q}Q"s" '" 81. "" 0.i.wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5.d k "" l.lO·O. "-" 'U'~IIJV o"g34. lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll._'1.1.( <lI f ~d Swp:ieiJ .5~il' '" :1.p .0 l 57 .l odlegloSci p. W tym celu (lkrre.rJle".:m "". A..0... Vi'a!f1!IHJik6w" A_ .31- (11..•n kN W mo~c fl..ti~ '2.en..14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj..8) 0.3Sf.5-21 '" 65.¢' == 16 [11m oraz prito'Wl.". ~."Al1 - ZhroJm.&.44 " /'..OOO~. -aL ~O.jiIP~ . 0. Zbrojenie [J.6. p:~y ibroj:enila.41 "'1-J]-2~ -.52 4' 22.310 '" 0.al "" =. MB '" -142.czani. a.12161 "'O.fd 1. ..ap..6 .0.25"" ':n.0066=O.rK!.o'1 7 m -1.rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]".06 en. V.51% .Qw~ M§Ii'IO~~na OOin. w p~!le p ee ~ A 1 0..czamy je \iii csi ~Ita k_ro...rzyj~ 66mm....22°. J '. 0.~_ em = ldl . 'Vstd'J=[O.f1U::1c.!.o.4!4~ MoM =. o.e vi.3'O.5 mm.i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - .rze~br.1 :5a'l"]b.alllie 110M Vi' .20.53 n.5.:" VSoI"" V~ ""81.fffoMJp .'czimi.45+ 0.2O·0A] QiOO9. = u.Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e.~ ..' '" _ . pl'7... zlJ~a tla podpOF& B.am1 W.444m. s:n:re~ belkl .1''''' .'.5·0. A.e nos!la8c.rl -1-..

31.. --5'" Q.u..4] '" 0.000203'm1. 7:5.3 MP'a z tablicy ..b~ojenia.mln '" ~..35-I.000028' 2>210· O./ '" 0. Pn:yj~ro lj '" 0._ ~ 0.5J.20 kN '\ 250 t . . Do [i_~ies:ie:nill.rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli.ooad.. w oo~w~.dmi'l( :z.I!ii! tak viiitc Vs. -'"O..b '" VRdc9 '0..cinb " _ VSd.0. nomoo.fIe jest obtkz<6nle.malny pnekr6jl zbrojenia. a. podh.1I cdcinku dro.wati...64 kN KOlliec2.64"" 0.minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll.c 9. cz.24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad. q 81U'2ie.o&: scislbiJ:llI).5 VM'C(I't9= 0. 38.m)]-O. . <:m2" '" AF"w fJil VN..31·l. 7].04 .41] +].i1lin.. 1.)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n.ojJflYwadzooo4 pt'ilY . giego rodzaju.4. AF~-'" 0.60 OMi...15 "" Q..Urmmi. ..j 'f' 38m"..ej po([po!:)': ~M -.orr"".03 .oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l.".'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi.l5. do skrajrn..14cnl (palrz zginanio).40 tN Hoon.. .- dru..7S .)'.15): U .3 CI[I 8.miOiIl wadzo.eCm~ VSoI.(w7.:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5.9~ 4.61 m 33. .37 m V&I. y &I. '" 8. '"f." 0..m:t!l pDwierz..a. 0.7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta.' kN> VRA'I '" '4.'--.0850.>2-13...r '"' 0) jest lornini. .16"" 61 em . ibrojenie nil scinanie s.I<r '" 77.b.QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl.9·0. O!i] belli zspewnia Sprawdl7.O.61.iIDami. polt~e.anympaypadku A.F1...03 crn~ == 3. llid "" 1. A--<:.mj '"' 2.0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms.aIIlY stopien zbrojenia.osd :w::.3-0. I.0.yli.~j(\.s:ily MI'II '" -- tJ.· 61 == Ul.enie" czy zl:lroj.61l 161 Vkdl = [Q...~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II.Uada s.11-54..2334MN" .yjllc Z lIW8gi na.O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p. _ ..".A. ! .9·..~ _ 17...!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od.~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI.:5· 8]'}7 .r> .~== Tl.05464 MN V5~..przyjmllj'IlC.. - a.' 0.. ]. At>olf.'j wyMan:z)' zbrojellie..3.cn.. k..0 dfJa ~ IJlPwtycll.. fJ""rnn siI7t&m:i.75".9'.{r.' u '.1'" 0.ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9.. "" VMlI>.~+00'1:16'" ". = 1:8..t.t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie ..n~crn~.03 cm2_ frzyj!ito wi~c At.0.wie o.1..I.s." ) =04' '11_2~. f Ji 240 W)'IIlIag. 2. lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I.e~wno strzem:iOOii .3'(~ .~~lj' rozc:iJlglljq.'b - (w2i. .20..f1<J obliezenq z uwzgl~:n.OS. N o~n(lSC(dskafl.'[JfH2-O ..' .1.2+40· o.czerne d!:1!lg.i~. 0.nych. d."Z. f yd 4.ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p.9'..""lI<lletypn..lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju.00.or 9_34): 0<0015 ..j'w &' '" f~c 42.¢ 16 mm ..t.O{I..~ 16."...O!lStIlW .32) 'Obll~oll(l.Ze...giegQrodzaj1ll O. em -c .C'£'I A.6r 9. 2..·tJ.l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~. IXIli9-]. krzymk6w V =0/1- Jd. 1M .]0 m dWTl!famJeJlne w .".cej tJi'(!f.151 rot8 .JII<'f A.552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~. 2.17 kN <: VM '" 233.07711 :~~:rn1Ii. A~. :. ldi6re l'Iil..I.t Z rott6 ..dopro- -g R...04 cnr::.prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ.''!'!I C'~'rrB "'! . 2.2l:HJ.. .(H em'. Do ~krajlDej padpory d. Ar : 2..m.

eglo. 5.:5t ".6 .yj~ro ~bd.32 Sprawd:z..35ifJI.06 " 2 "" 0.. B.s2 ." -\I'RoU".W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych ._ == O!om:5 . Iromccme jet~ollllc .t ~. ooc.'cn 4@ 16 m!ll'l na p.einio:n OO!iQ. Polka .8.oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n.pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne. 0. OOI::iIl1ru Ax V!t.ejl:m:II.Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'.ll. 0.34 ·1. ~.ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m..tJlO~i 113.'. VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122.-2]0.35= . '" Q.12 m.0157 > O.00005 ' " -.. d". 0.w skrlijooj.mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq.44 kM > V~ "" 52A7 m. W ern. ]47.42 AM f pill Z cote 2" O.mfl = --. Nil.5(8].ejll =25 em....~.:~i 0..369 m n v~~ . smdkawa NakZY spta.~.ooe Yo' .00· 1.mJ.15aiqo]¥ k'"' ]. 4.M2 . plytl' A. 12).kNJ:m <: l!~'" 316. "'p. ZiIJ.45 '" ] 2..40 'kN " 131--'VSd' ..~q ill. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6.d .35iofl "" 0. tj" 16 ern.pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll.. PQp=zna w . . 122.06m ! VsJ. . V$0:1. 4.22.Ci~lla o=cowa..71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i ..33.3·0.J<l.21[1 A.o~b..~~ VA . [OIlS. ""Q. prz.25 ..37 ea + :l9.(g + q) AI: "" g~. ~e dodlaU::p.40lN V$<1.04 rn pnyj~t.esl ona wym:rcz:ajIlC{l.l:lkN/m :r..1'7) \is.kJ:" 116...~= 68.825 '" RO'.(g +q)O.!8·:2IO· 0..[1])).37 .--'" . .. krzymlcow bet.toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l.l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC.052'47 MN = kN V&l. pOd(lQ:!j! ~1i::rojn.!lpati:ZOOO OI:WZ.ch. oo~inek6.Sze~o!l:XI~e.384 0.: "!f.OtOOOr.2... SCirnml!6 .44 kN .od[)firze [l'Ll$red~!.3 O.sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O.3&4 '" 1. 20 ern.s.g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:. Pomewat ~'fiii~".UJ.9:5 ee l.' ..14 ""39'. Ax '''' O.en~e se.:552 ·[3.o..0051> 0. leN <:: Vst.b .QI Vj.3 em.' .2 ""4OpL} "'" O.\ii.9 .42· .0.24m Sib.25 .1...l'rfi h 2: ] 2.. V.lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J. kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k.of'" O.. {I.3251 0..od]..9 . 1.go rodz.. p:rz. c~y t)blic7.pa'r:I.g.'~l . .fu.~Sl~a.pi..wctll. Hcot8 cmB .ca.0. p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.32 .edI:l!lZo:ne poD2.a wl~ sropidi.369 ~~t.DIlO. do O~.n '" 231.c.71) .-'_' ".x.54 6 ' . raz . w ktoryrndo.0 (l.60.illanlia mllllruy s. 4. (5.G .m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~..90 .~16. '"' VU. ]l[2ypa~ ~a na jed]J. v~~ "'.12 • [1.o$~.2 '" 0.".@. . dmgo~i jcdriD5'troml~go po~.V n .. .zaio.ooooorm .apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z..75 =.141~HilN"lrn \. DIitL.tffi 60.44 " zeoowy...OOOO:5~YI?(?8:mm).7:5 s ... '" " .~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q.9 .ah f" ~.-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz.lI1i1m t.495 rr h~trr U9' VSd '" 0.".2IO·0..an~e Iw.90h.75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft. ~ta.6 ..o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~.e:ml<mami proswpadlym~.44-521'17 g+q 33.oS) 0.p:roww.] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s.yjrnl!ljllc.4] '" 0.22....2:5lNAn maz<. WU~j. tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod..aju .0.m!'ie 0. mmrter!Ww na dhl.o. it p6i:b. zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie.wego z. l25m. cz. 116. '" 2.ilokresiano jak ella eJ'emeIi.'Iidl "" .~'" 0..cill1!anie :llllodcinw drugie.wt!. o.95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.s.. 1..ily poprzecm.oJ 90:rnI..c jal!1m l. k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II..". ] .2 + 40·0. 18:.rrIJ" '" O"OO[S f ~..! '" • wtcdy sla..! =.[0 1+1.. !PO<i.:54kN t3 "" b~m_'" 0.enia.~.~ V&:J:!!-233. 0.p.85 . 21..5 ' (11. mielcrOtszl' llIi:!: ]Of.

: - dhlg. .(!j-_ W projekwwa. kt6ni1. '" 0.+~.5379 _ ''']' Q7~.·~ot == j9.cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.o z:mojernie podMti.V.cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.eknwlga.:5· e.a es O.. U~..39'2 .32(0.'llci~..0.7S·0.37 IN.35 + O.. bore zw.odanych w ~dziilile 13.5.Wmll" kQiW(lm~ pr:Z.+ 0.2 o~:~OI]. ~oo.6(0.$ "'"]22'.:mo w.£ZeJli:e:sie s.2:83 m (l:rzyj~o 4't~ . 12) .OO5L fok '" W MPOl 1.kroj'lj.'"i1J ~'~' f ~Ii~ o..a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp.¢ ~Iyty 0 s.7"" ""'" "'''''.s:c·m.5".0051· 2{l{'lijQt].".e" MO:l1il.!l'l.32 ~ 33.ej bfiil:u~p:c.00 .i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl.".wr l3.4l ..' '. O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu.0.5·· HI. obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk..cy 13.. _ . na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l..l:..~o:rzy~tii.qllfO.2:2.:5 "0. ~~josZ(. ..2. oolegio~c::id 00 M ~ "" O. !I'P'J.Masy A~I (zarnia'!:t A-O).ob]i~ro.nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.82..'lI.ihi[lop:l':leCm~.06 crn~:> 9. ..:. I" .""'_ a ::.OS~V 28..19 kN·m n.l"{)jeT:Iie~o~?iel. lI!IooStllye'!1 do ol.un za.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • .il~t iro:l!liecznG.~. pocihodzq.emio-:n1 {wrot'9 .OOWJ]Y zeru. "ifO·.9'· 0.w~oo.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll ..rqszc::um~ werlilng tall'l!i...ro.82Si! ". swpni3. 392 mm -14'2.o. .. Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 . '" 0.. fie rnzc. Spr. .3 mm nile ~osbllillie f[. mroj.~owalIlill w~iile :Z.lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.apotrz¢bIIIJ do pG.G.m kraw~zj(lOOPOOY tfa.. W elemencie ~l'.Ii'\ru. PttJ'j~~o 6..i.wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3.9 l Mh.EJ.. gdy polka majthlje ~. S:reroll::osc rysuknll:nych fw.o! ld)ilim .a "3(~'~ 3(i:~~') J U •.rC'lle:rri:a.: . Uigi:fc .u~a:li1ejl (pooPOnl..' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z.ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i.auwaliycli (g + q XO.l6wp.:ib +dt _ '2 . ro:l.F~ p Sprawdzai..f yd '" o.rysowalHliem.J ee 3"2 .~ '" (0.i iJiht"a 0.'" 32 mrn. ~ '0.o "'" 0.rUj ~a!!i.Mapj!(!rnQwe ze stali." .aln:hl!Jq.i¥w ...y .3&4 -r "" JJg_ "" O. Ui 0 ~11 Aill es l2.cl. "" ". ~ OOOWi. granie:ma.00091." ". -.roko5iC" [)I'5 W""" ee 0.ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni.:5V II .. ~na.""-"•. wy1i:on:mo m~todit.1:5 c:m~ ZMtuSOW811.OkN P.f"".y:i.1% P:r:l..Bb:r-.070' lO.Mit c.384 Pttekr6] ~brojrni. M~ _-M ~.t.:m Zebra. o.kl!1lkzerua s:rernos..1.s:il'a.)' =+. me . _ . b-a\¥~zipoopwy V. prz.6roll:j lt's~PlIjB w Wi. '" .ekrnC:mJl...e bra spra.Vi'~Z:u podpo:ry. '" "". 30) :\'""" S"".'. zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero.i~ W sire. Zarysowani. strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi.7. ~ t'o.Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~..J .C~ ~~bh..-II)5. B).16..J!l.sp6:tc!zYI:l.ch..62.ci ])'S l!Ikosn)..Zyjl~t(l bowiem ~mem.6(0._..Ciqgaj~ 3:3.(ll:li~aP'" 0. W !l.e. {g -t-.54 ~ M.. .. _ 4. (1.uma:ryc. Chatak!:erystyc:zna .o 3 !/I '" 20 min .384)...3 mm GiI'allicuul.5t> ·+a)"" 122.1170 "" 0.pnyjmuj'le.d1!etltQfdd 00.e. te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l. W przyb]ije.sS· O.OIOO3mm<: p.'9.. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol. \:Ii' 0.O!I}OS04 3.krQj~ :.nl\.ni~.oryg<Jw.::::.s.10) . .0.mn~ . Nlllp~ma lbrojel:llll 00...:5 m~. 1 . Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e.85) _ M SJ 0.nillll .3S4 "" 0.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J.~...3-7 • r.cy 00.!:l:ejt>eke :md..'.!j-.0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl. w M.:r~ '" 0.3:El4r =>79. obci~ VS~"" V~il: '" ~. W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa. s:zer-olimi6 ry. 7O. Obl." ._~. :Ze- JI~T '" Pto! . 'c::l!.4)S.lilodill podpory s~odkowej.0..Zm:e.03 "" 0..s. 81111poprzeC'ZJIa w o.frJ.4 .E~f.:.e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami.!!..'iy U~l]. ~ 4Qt) moo p·".S{ ]0. . s.~" ~ .'" ..4.35+0.3~ 350 "'.cgtym do asi morn jest .1'~i fJ.:w) -lO3.912.09{l· '(].l ""~ = [(Iv.:53.b:mjel1ltl)l (db p -.llWCi~j!~&.kT ' . ""'2.rnn.rn.-. 15 .75 J.:brojenia ·ma.5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7.. Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny. Ob]~eze:n:ie s:zernk:o.ca 00.o!l wy:Ij...5·· l8._ ] . 20 rue WII .9&%.B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I.~Z3 poprzecmtt.k.zn!lsiill.

.5-l8.3 mm. D"..e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12. IQkrotm~ PIlMar.Qwych.1. ..04m roz.OIroS.6): - O.lf.000804 II - __0159 . M" ee M~NI' 53.20)JllO~ +2A·'o.]O):f3 '" (I.9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill..(11. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma.w [y..'018.~~"" ..a&l\ + 24 .20·(1110 "" '[1. .Mmy .. '" .4 t -0. ¢ . . '. Obllil'Zf.'.I s:uywnose..k.<iowany.000804(0.:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o..3B8 r)lS}' ~ o.0. .jato =y.0402 Add O.l:59'~ -{119 -O.lO)~ +0.' .5ul.19. l69 W oblic.h +(ll~!l'-b . O.ISi9..cliAj~.Di!e IllgiifClii .0 dla pl'~6w zeN. ". o. te elemetu Pr!l. ".. 0.. ~ :3 w~"'O.t.!l"'a~.020' !]l~ c:l.20XO.19 -O.:53.~ :l.Oru 0( 13. (j~ X'l1)/lJ .:.79 ?_o.41 0 0. M!i:iJ..()~{I l.S·O.OO + (I. 11to omacw. ) hi""" a~"A'ld x~"'..p.e W~Oru (] Sredniroz.h.fJJ ':0.5 -0.f"jj .] 59}~ :..45 -O.. 125(lO. -.dle~ ~ b~~Jj.&w~e [p:l'osw~il. 5.')'! _'.~ W"-j)fiil (14.. 0.~\d . ''!'''''' 0'.. '" :b'miln ~2-.40):5.OI2!i . 0.cil!g8nego ze WcZ.19 loiN-m M~ .~A.Sb'".3): .zallD)tcl:I.3 mm V.~_'" 0.xI".'2iO)l1O+24 .ycj'i.fI' .b1r~ ze \Vro.B6 mm < W!!!I! ""0.' .kl'~ - '.)Il.20(0.5·0'iM "" QIIO !'ilJ.20'·o.56 kN· III . a stesunek .:8252 '" ~l .) -'(ll.50 -+.i/ .si(bdl' .S.lebl"illJ metod" dollJ.~.20·0·. fj Ar .o.n. i.f.rn (] 4·.~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q.1In:i!CZI'Iego.8): . 0. k XC] gmni~zlil!l 5O>. g<IlzlePI '" 1.h 2 +'o..'0. ... Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY.~A. =""'0.Y ""..45 + (U9-0.zcnlillch ~~lIml &[.38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl. 51ltQ. wymilC.1)111 ilisy rn:poz.c·16c. 89.• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o._ .\'~r +a.S~+{lt~(].04.llm} [1.8 m_m .llt~.8~S :111.yli p.1'). +a.[OA·S i.159)~ 4' ..fIl ~I- ] h..25·.erok:Q~Cf)'sy "'HM.~ Mm.168 Jdr".OOOSQ4· .'ll ee .

Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il.. s~ok»MpOOl:i~ an ''''0.~rz·5. ~ 92.. POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l.3$m.. 6 (..081N Obtl~mrnl!. w..' St'lJema.. n.H'ii190 .40. ] ..... . ..r1:5 m b""O.I)1)'n6 m ..{11MB .. "" c.~a.od\:I~!l!Iywa:nie. 7'M~.I'.ff .ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram.c z po"" '2 HI..61 tN I.emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +. :DiI.7] JlJ:7. II:!! slup:ie I'" O.:::: 78. "1. .10" . 'Osta~eml.::!t ~ ws. 0.bet·cm l1aS'.501915 ikN ~'.lI.!ii.901il:'l!.07 • l.).~t~~.80 kN _.:54kN 'u+ Q .]2511i:'1i. ::as~w~~'e IIIhCillieli 20. ci~w~~n)'poocill.ru "" 131.M' ..3.t5'lat)'aDJ'. 9l.0 "o. l.~ " .&lnQ~OSCopaxia..+0'..gilf~·..:~u!!! ~ 29' mm (i~7a.~G +Q)Ji.lI.35to.Mf'a.~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' . . p!7l~et .Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY.05379· 5.3~ rn.~n ..~ u:gi~ie :l. gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u. mI! Roo. ~yJ~o j!l.glll.ru. [ak wprzy.80\6'8"if ~25~86 .lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ..... ~~'We Qt'" 18.yp. ..10 ..1 m.. a. 17. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' .. 2OO.2E.28 kN ~1mI a ~.5kupj@l'l!ych.1.08 -+ru..68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2.5.. Obd~":i!a stai~: .rr '" 6. sred.'0.y Bi25 . ~ '" M .~] 3 . _! 'm .03 "S. IOQ Q'bH=n~yj~~: .sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO.fI' ~ 2:43. ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ..·o:.!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 .1..2:5 01.4] 3 kN·:m fro.170 Rm. 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ .~WI!Q. lllN m .~.70 . C:~l!wnll.padb pW~)'i Zdlra: .115..lyWllil. Gt "" 6'S. .. f~ '" 42l0'Mh.gifCi.pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ." t!'li'c)' Sln. 12.11))' ~]I~ll. OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u..C:f:lI ~ I.ill1ow~e G~-I..c:h . .(17 ·kN ] 2.p6~li'rmil:llwz.-~-- _ AI M l~ B~ ...g '" 3:3 rnm. G!rubosc oWieni.!.76 :UlLffI u.5 '" 61625.5 mID. ~. 5.skrajn. P'''''' 1%.1 15 M~3 k:N...U:lC. .~ ".~ 1m.k.lr.86..2.gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie..825~ '" o. oil- '''if. 11.'I1'IID.pi!jltQ!ii6 e:(rn. Pn)'j:~L1): .Ii'Ifiril "" ~a.2" '" 68. Q. 25.3 . .I.125.'0. Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6.(13'" 24:3..IIJ :pil'\l'1ow :dnoj.2'·..32:5 + 0.. slililllili.!'" SO.I..76 mm.8'6kN . ~~p~~ow~go Zebra.roje:lli.id:mj[!ej 0<1 fI'I'!.. mO) • 2..1:3.. 'l).y We.8lS .6] + 12iQl'. 92.70·1.

C).O& + 1.08 + 0.dla .19] ·92..35 II. t)' h..222'] :5l.0.90.rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!.cgo z~ ~td.cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36.70 ]'I].064 = 431.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi.u A.. gdy 1l.ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2.1.10 m. nB z~iJ1)anic b"ff "" b. b~rr'" 1. w." '" __ .1:5 rn.ego.5(6. Zhrojeni:e w p~sle s}::.03) "" 195.0 ~O.OJ '" 293.2'..o&rliQs-e ~brojem~ .. 0.3 es )leIT d- J JIi.. p[ldci~ ZQ.(3).35+0.172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.6:2:5+6.316) :.08 .dla przi.151.'l15J. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh.ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch. wsp6tpmcllj. NlI!le1y zaznacz-~ i.o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz.b::! .dlll_gO~C o.O.~ .S4..94 ](N·m Me ~ (-O..45.32 Ill.2·0..47 m .6.03 ee .r+ b.en stanu gl'lInl. hi -.klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r.ff)'" 0. '" hoff O. L..(3)o('i. ..70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0.r:r '" O.lgtl: ~sJo skrajne 10.39 kN-m M~~. IIiL.-0-01 42... Ii '" 0. ptzyj~to IN plyde i tebRe.I. na :zgimmie. I A7 m h..ill + Diem = b.. 2.37kN'm VA'" {1l.08.-636 m. Do..143..zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:.0.5-0.ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm.fI.y ()d~te pod Jauem.\cej z beU.~ida p~Di~go hoff '" 1.o.714·92.iaieni\e PO:liiJp.i i ~tymi.<1 takte mmi...rr. .0.eollii mmmmt6w zgmaji\cych.3~O.rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci.n 1..73 kN· 1:1'1 Memo.' =p~.bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h. Dia..08 '" 0.ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b..47 III.(0.lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7.1c:m 19.OO)·6.o.(3).30+ 2.t.317.1 ]9.2(Oo.048· l5] .03F ± :2l63.lOO.9 m (p~do p.35+O.to:sowany. nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l .. b .857· ]51.] .ow "" b I 'if.rr'" 'M25 m ~o skrajne).3·0.(0.q.OB "" 0.raj!l'lym M.elll<)W 0.hf. (~)li~z{lOO~~.OO)·~OO.ciull. .9'3 kN Vii' "'"L09.llgIl.39141=.+O.~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia.: .be! 11'" 0.266' 0.5.•32l ' 151.. MlIIJlW!.286· 15W. Wykres n08i1:1oSci.6.06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit.W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma. czy]i: .08 .905-'92.8..dtin:kaJ ~.. Obl.3] 6{ 1 .wia m:m1jeS2.l..obliicr.•286·/92.2. oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm..ws!llep.lsffl S~Il.03)-6.6:ZS .90.C S1llsowanie od.'lll)'ch uwzVlloniono.:62:5 -=4-:l1".s.2-18·92.70 + 2.!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0. ..ff t» ] M ~nO .3fiN·m M2n:u "" ~.ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i.. 13. . Pmwidt.H)2.47 m-e 0. 111·92.701.171 .ystkicb stanow grani'Cznycli l. 0. bel)' umoZli. b ::.e wykonywao:ie ..419.10 m.(0)..15.gi~~ :kompliktg.!i!l1IoSOsrerokosd Do .lO.70' m J..C. lewn~z.10 m.m. L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod.S.08 T G. 0. .. (O.ilQ'" .35 m.87 W·rn .l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7.19PU.151.y~t!)jilCz lablic Winhlera.23.'i~ fy4 -'.35 IM.4~. pj.Mymi w~st.'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll. '~I "'0.56 m 1.151.35 m.6. WymilrnllWmUe poddlfgU MI".321· 1:51. '" 0. J '" 0.35+2"6·0. Prl.0..).:563m 13. obw:iedni moment6w.= O.15tN'm MB "" (~O:286.08 "'"1.ffl '" hem :". .286·92.....0. "'l£ fm . b." ~0.7IHi..J~cm. Wplyw sil popn-ec..111-92/0& ~o.owiniell :!\i~ majdowa600.:21«).zhro~.: O. 6.M':lll!ln ee {O.505.08 ~ 0... ..9. z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :.90 '" 3m .. Pnyj~lo w:itC IJp...24kN Vo_'" Va "" 0.90) '" ..· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni.70 ".Zfm ~ .18 leN V& "' -I .1n '" 6h.gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~.0.oo.266 "'~ b.

D. ' = o. '. 0..yrn.. 20mm.2"" 1- Jt.0.:H)'o41 '" O. A"l ..or ..9 0. J.I.0\35.nil~ ITly.fI'''' 1 .ii efTr.2~ "" 1.00]&84 =D.50 .a A~! '" 13..wy.1.35 "'" 0.!.5'7 .5.:3Cn87 . t~fI "1" 0.0.636 ""o.O..i.000281) ~ ""2. "'O. '~.!.26 5!~(]~35 ·0. 1~ J1 ~ 2.2AJ.:.5'0.32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O.:50 l~ A.~.~.[I'..{)4] <: - 0.(mego z powy1_.I M ~J '" ~ - O. X.6571 ee . . .04. ulQ:1ol!1ewjedlil. 22 ffihd "'0.JDI87.35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ..'0\55% 0.nolri -k~~~df--""O~4.gJMli~~fiile Z ~p.p.ynC:rozbfojorny.~y nc. '" [2.damy.2"J}t .0p6·2. c.qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0.636~ I ~ 'Q. .32-0.0065 ".sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7..2p.I 0. w p~~~e..'°+°.972.owodQwaJJiyd!l skurc:rem" .1 U.420·0..- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ .89 cm~ A ..6] ~m P .056<~ft6'" '" 0.3· ].O.>l. 11'" 0. zakladl3Jjll'C.69 > M Sd .5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml.ie 'ul\Q:Z.70·0. 1 .636 h '" h + G.0. zakl~daj!\t'" {j dzjie.657 Ar~'" .{ cml S.Jl.M ~"" 4..$6 A.4'70..98<9.00.n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz.. Zbr.Jb.. szeookosci rys .c:.zy~~.5·0.IiITI '" ze ibrojenie 1[\\.f! .r.0.657 r1I:l PrzyJ!1!ID .O..758m p 3 ] ..5"O.35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono. Q~02:2:. b· d 0.O._.05~'" O..65:7 m..420'.nie w prn.1it'! Mf/.6 ¢ZOI A"'1l '" Hii..i Qb~k\WliIo....rr d I-Jl- ee 2 0.3): z w~ A'i. .5·0. .35.rui!lI....'2] ".. MSJ ._.70 00.5 -0. Thta.(m(il dwoch ~l~cn.35.. puSredl'l1Hn It .O..:56 '.036.I .(lOO256 '" 2. ~..::.:..rrd2 M Sif -.l'l:i~L '" j1 + 0. '" O.. _ "'0.."..d O.op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic. ~'" '~.05<1 ~IJ '" ee J!.ie trow).CZl' przekr6j jeSil poromie.oon 17m ~ ".iS4 .ltlgtl I!lwagi mta O.1.O.22<~~i". ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS. - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a . hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj. I . th ""0'..3 m" b '" 0. filoMF: MSd f~h.2) i (5.c. 74 em? '.W) ""I ~45169:rn..5~podipory: Ma. Zl".3-1..3. a~".1 '" 1l45.0.5.go pob przekmj!U k6w (5.5... nimimlilne.3..clu6j mom ~1'6 pojed.919'..~'" '" .04Q '" Q.:5·20".OOl3bd '" 0.lSr kN"m.6.sle.75 WatiOSC ll. O!blkzam:.505.43135 ~3. Mz"" :ml.~yw!f. 0. _0.~m 66' .5]5 'effJ1Jld . d~ 00.. . 0.0.65.osiad~~~rn poop61' itPI. ~.6'3. Zhroje.' M~a .636 OA3135""OOO~ ' . . -'.001'3·00. 33 + 20 ..SiO 1.o. o.c.lik:mjn)'m.:2 .(ofj!)<d.OOO17mI '" A.]0(0. ~ '" tym m!?dz:ie.3.4W.ilety przekr6j ibrojeni..2 ·O'._ l 16. 20 'I A.f....Ze Z:broje.pO~red[lirn .Sh '" 0. . ee . :0. .._'. • . '. 43 ll!'I_n~_ O.I _.S~ wruunk6w. Pn)'j~to4.015 "fI~ ilLIl..{MO ~i:r.. .:35" 0. Zhrojenie w Q.~1 ~ i c.0.]2..mln '" M~l1Iin::.:: (Ml8.94lN'l![I 0.0025-~M5% .02-2 .022 "" {I..55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif..9?9 ~.47 .raWd~j-e wElnllihw.ff= % "" Ji.87 kN·m.lilii ' --.O(li$ "" O~972 St. Clil'i? Prz.636 '" 0.4!i.84 . J.j~fI (. 220 -0000274m?'". "".Sht) '" ] 3300.6~ O.045 ]$ ]3.2.uinakmw~dlzjJ poopoa:y.' je W os.31..04. em.

IL." '].5 .~~~ 0.0.856 M Sd '.665 0._ P.2'04 l v.3 . .. .856· 4·2.S~:c 1-0.-_'_ -0. .] 2 cm2.419.246 <: ~~ . Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz.·0. lj.287 ""0. ..e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew). '" MM"" '1'.•I • l . 2U5cmi.-.5 .2-31 "" 0..~J 'W ()bli.176 dp ~I '" 1. = 0.7S8-0.Jl- 2I. M !kI na podp~ 2 __ rOd.4.: 0.10-0.665 '. MH _ .ff .8. 9~ 20.rn1 ~ '" ~ .2..5ci (patI-zryS:l. 3-'S" Q66:5 .'.17 "" hp -til =O.16cm2 Zbroj~ni.5 ·0.G PI¥tOw odg~l.ano:i'i~..... 0'.60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If .J1 . 0. 0.pj .0.2UI ""O.2.:5.17.o:az-.ys.265 ""0. hmiec:m.501 m 2 454. (n.6071 0"3733S.czanym.50519<1l j ct!M p 13.00 .287 GJJ '" A.2-04 ASJ "" o.94.ta:n::-Z)'klb)." 1.246 "'0.843.885· 420·0. rut in.3·0.g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0..4l5i~9.+ <6 + 16".~..0. __O.lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr.e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z.ych...S~ '" ] .0. ""~'" 263...35·0.lii5 -{). O.ono stosowani.505. pI"1!' tow.35 kN f ~bd 2 13.39 kN·m Jl.n.:i!~.1].97 c."11 ~ 1 .....24 .ff f ¢bd M~_ l3...607' .ni '" ]-J] -2"0'.fl.t.~ ""'I-J~. M..cl~ _ ~ '" pOcJ.0..0·0.. .adl' '. . 0.35 '" d""f.843 '~(ff'Ad .lamo tU'I. J!'.0..35 ..45462 .:50 16.002115 ml".~.f}. pocipoorowym wy.'..0. T 2'0 -to.4t.2P. .my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" .O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419.IL*..Ff .45427 .5·0. 1e w mlejscu ml.a.5{J ~ '"i .$I -.Jl.l . l ~ 0.. 0.ry~.9'''' 0. ZG W'lig]~.21 kN .5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art ." 1.2.5 ·0.50 O..rr -""t "" J1.r...O. '" 0'.50594 = OiOO2U6 m1 . Pn.I.td" 0. 0.r.35 =-373.2]8 ':'ar "'] -J] -2.€i65m 25 + S .f! . przeJkroju. ..35 ':c]- 0.g '" 25. W len spollob uz..314 <: ~liiii .S"0.426.17 emil II I B-.&5 "df.3.0. 1%).O.'J :: 28.....3]4"" 0.2:31 <: ~lilli..2'4~ ·<::~rcll .:5~If:.zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A.ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" ..xiQro 9.0.s..S15 .0..50 ~ ""' ] ." S. 00.o93=O. nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia. i. 2:0 A.093 "'0.0..~ A or 1= ... 0." . 295..21. l-Jl -2._.39+ Jl.

000314·420 0.01 VRdl = [0.150'cp]b.001674 m2 ~ 16.74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0.V~ 0. czyli VRdJ1 :: O.01)]. Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete.33920 MN'm M(3¢20) = 0.001570·420·0.33761 MN·m M(4¢20):: 0. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.60 0.000942·420· 0. ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I. VRdl '" [0.420· 0.531 m I-t-cot e +i\V z = 0.93 kN> VRdl = 118.657 M(4~20) '" 0.0. 196).607 =0.546 0.49020 MN'm 0. z :: Corf . 0. 0.512:: 0.979 . Obliczenie pola przckroju A. 0. d = 0. Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i.552 = 0.16960 MN'm 'If .32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12.405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0.d = 1.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21. Z'" ?off .001884 .001570 .. 0. 420 . la = 0.5VSd = 0.002198· 420 .0133 > 0. tj. ze stali klasy A-IIIN. 420 .6 .001256 ~ = 0.001256·420· 0.35·0. PL:: 0.643 ::::0.48901 M(5~20) = 0.001570·420· 0. 420 . ¢ 20 mm.93~ 158.531 = 0.2 + 40pLl + 0.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0.6 . z:: Seff .35.2+ 40· 0. S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz . 420 .95 kN.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28. 0.28011 MN·m 0.60m.512 = 0. 420·0. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym . Z :::: d :: 0.11897 MN VSd= = ASl = bd 0.27 ern". 0.:: 2.875·420·0.512 = 0.531 = 0.843 .531 ~ 0.000628 .607 = 0. d b. Stepien zbrojenia na podporze P 2. _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°.OI~ 1.636 = 0.wdnvdz . 0. 0.9 .001884·420· 0.512 m M(9(JW):::: 0.d k'" 1.0% 317. d = M(61.56 ern'.1.87 kN F.607 = 0.618 = 0. d ~ 0.35/ifcrJI. cotB= 1.0.607:: M(7¢20) ~ 0. 0.40751 M(4~20):: 0. natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe. 0.l '" 1.875 ·0.60800 MN·m M(H(J20):::: 0.1.512 = 0.512:: 0.531 = 0.618 m MN·m MN·m MN'm = 0.31335 0.002198 0.002198 .643 = 0. _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej.000942 .643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l.85 m.42017 = 0.98 I M(J¢20) .618 ~ 0.54018 MN·m M(7¢20) ~ 0.98 ern'.643 = 0. 0. 035 ·0.20) = 0.84 ern". kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9.001256·420·0.512 = 0.35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21. Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17.0(1.001884 .93 kN Nalezy sprawdzic.75.618 = 0. 420 . Vol rozstawie s2=0.002827 ·420·0.47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0.546·0. 420 .993 ~ 1.2 m. !I·d .972 . Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18.25440 MN·m M(2~ 20) = 0.9 . 7 ¢ 20. M '" AS1 .0.21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20.001256 . W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia. 0.53l = 0.5·317.607 em 1 0. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne. Dla odcinka III przyjeto.002512·420·0. jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow.05 m.607 = 0.707~00848MN ' A.607 O.

2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.15 IT.06 kN Rozstaw strzemion 4·0.d(I.0003 J 4·420 0.min = 0.16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca.0.0023> P .16kN Po prawej stronie podpory 8.5· 317 .strzemioua S1l.18 kN = 0. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s .75::::: 0.a 546 ( . re: . Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317. 317.546·1.75 0.6 .96 leN VR~I + VRd32:. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej. ::: 0.00 IS ) "'.0848".czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263. Nosnosc zbrojenia.z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 . przyjeto k ::01.poprzccznego (wzor 9.0.00005. wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263. Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0.252 m co 25 em.23333 MN '" 233. Na odcinku In.305 m 0 Rozstaw strzemion A.]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic.85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ).2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm..00005·210·0.wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0.5Vsd ::: 0.wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.31793 Podpora skrajna A VA '" 195.546.2 + 40pd + 0.. Z J 31.nun . 1.68916MN 1 + 1.0052 > Pw.964. 158.546(1.75 + 1.00005 _ __ _ Pwl . czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.6 . C.22).752 2-1. VMI 0.jak przy podporze B.-.l2 '" = O.546 0.35 kfr:.35 0...93 '" 158.0.85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto.707 ::::: 0.636 :::0.1 = 4·0.29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0.26306 Naodcinku co 14cm.1.<poprzeczna.180 IHI cotecotzz l1:A.0 )( 1 +1.00005 = 0. > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju.93 kN.33::: 392.15896 Na odcinku 1. 0.5 VSd:: 0. 175 _ -1 +O. czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I.35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " .0. .A.13153 ·1.11-0.96 + 233. B.l52m w rozstawie l..75 = _-_ 689.5·263. Vlldl '" [0.0 Na odcinku 1'2 '" 0.2 = 0. = As". tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna.546-1.75 1.53 kN VRd3 ::: 233. 8i1.60 V.85 rn strzemiona przenosza cala.00005 ·210· 0.0015 sib".0)0.0 Ol34MN slbw 0.0.06 kN 118.d::: 1.75 0. .[ =' 1. Przyjeto taki sam podzial odcinka I.93 leN < VRd1::: 689.] bwd k::: 1. ezyli vR~1 Na odcinku lil =1.75 :::: .25·0. Na odcinku It I '" 1.3 kN > 0. " .33 kN 0.210.75+1. =.~d.00005-210-0.2 m rozmieszczono strzemiona.06".0. cotO == 4·0.

4·0. 1. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt.z = 0. Eo = -~. '. Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov .07 em'..wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0.09759 .0..0056)] = 195.wl Sib".636 = 0.60 m. 12.5· 195. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9..28em2) lbel "" 1.1.07 =29.0". = 1 .:rozciagaja M'd (wz6r 9. 6.80 m.28 po redukcji Ib.0 .1 = 12. = 2. Na odcinku l.04 em' lbd =1.pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l.60 = 30.2· 6. '" 0.28 '" 45.636 V\'d 0. czyli mniejszy ad maksymalnego.d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm.~ 4 fbd I•. VRd31 Xl '" jbd a. .56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm.000407 m1 = 4. 0.20cm.0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach. .36 em 10¢ '" 10·2.31) smox'::..182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20.0 em.. [Od Mel = _.0.6 m rozmieszczono co 25 em. = ° ' 43 m .18 = 97. =-- ¢ 420 4 2. Do przeniesienia sily !1.75 = 170.56 ern' Ar' 0.6ql = 45.0·91.001256 PI.3 = 45. Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B.0023> Pw.18 leN> VRJI = 110.2 em o.3 MPa z tablicy 5.35 ·0. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: .F.35 0.80 em.60em.35.25): .5VSd VRd] = 0.0(1.25. Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5. = 91.5·195. 6. A'I = 12.od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm.56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4.2· 4.00005 = 0.1.2.0·91._ 5 ·0.28 "" 91. tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione.0.18· [._d M t. Asl = 6. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. 0.47 m 400 mm 2 3 =-·29.2 '" 27.5 VSd do podpory cote".01 0.6·2.56 crrr' > 4.40 em. = -'-- 017078 420 = 0. .min ¢ t. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete.55em 12.3· 91.9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do.= hd = 01= .59 I kN = A. Spruwdzenie. = 1. 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1.636 = 0.2+40.20 = 60. .70 em.FuJ= 0.1.75·0. natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe. Rozstaw strzernion . poniewaz A.75 d".2 m. :5:0. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em.0 dla pretow prostych.78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45. = 12. A.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39. .56 = -- A.2· 6. w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0.0·91. la = 0.11094MN VRdl = [0.07 ern" = 1..0056 < 0.55 2 3 = 19. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6.J = 2/3 ·91.F/d. m rozrnieszczono co 25 em.94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I. przyjeto tbd = 20 em.roi.

4.F. W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a).75 = 0.575 m '" 0. . 1.naprezenie scinajace w przekroju elernentu .75 1+ 1.7 .32 0. .572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0.3 ) ""0. 0. ktore przenosz<l sit.084 MN '" 84.00005· 210 '" 0.0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi. Th = 0.7 dla pretow zebrowanych.5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0.0· 8 0.Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm. p. = pwl +p.25·2.. P.25 leff plyty (0.2rnm.0 dla pretow giadkich."z = 0.546(1.88 kN Pwl .762 mm = 0.. Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .15 2 Pw.0021 = 0.38 beff 1.5 ·125.1).9d VSd VSd = 0.19518..95 m od skrajnej podpory do sily skupionej.0023.0023. prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195.: ho. h - ..70 ""78.25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 .18:::: 12966 '0. 3 ( --+-. = 0...' srednicy 1.35 .552 ·13.: 0.sciskanq. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0.18 kN.88 MPa 0.277 MN/rn sf .000113 =·-!. czyli F.0.68 + 1.. = 316.60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz.31625 MN/m 41'2.5.286· 80.1) . w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna.45 Fred = F 122.3·0.63 kN =P!-z = 195. PI == berfl '" 0.l = 2 .29 zbrojenia.d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne. rozsuwajll.Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu.1 .75 . kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych.18688 ""0.-0.OOOO8m2.0 kN > Fred'" 3. Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13.707 ' !Yd ·cotB 0 210·1.d. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9.47 v Sd = 0 38 195. 4 . ~ rozstaw pretow sf = 15 cm.sj t .002.0044 .:080crn2 0.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'.636 kN/m .0023 0..z = 0.10) obliczono dla podpory srodkowej.0. Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13.56 = 0.C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q.3) = 0.13 cm 0.=1. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---.75 20. 16.1'8 kN/m < VRdl.35·0.9·0. 20 VSd 171 = 1.233. wieksza ad zredukowanej reakeji. przekr6j A'f =1.60· 0.572 m.2 VSd = 195.31 m 392.0. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F.27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu.86 = 186.321.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':. + 0.18 kN.s1 VSd.15=O.: VSd bw • d 0. .10 1. Rozpatrzono odeinek ru: = 1.reakcja zebra. 0.cot8= 210· J.(. A.1" 0.607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU. nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie. 78.000314 =00021 0. Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag.

Obliczenia wykonano metoda uproszczona.2 okreslono q. 0.5· Naprezenia 0. 0.2. trzony windowe (tabl.001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona. Poniewaz zastosowano 28 mm."".85) 17.625 d 0. korzystaj~ z tablicy 13.85·0.05 m. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale. Obliczenia wykonano metoda uproszczona.5 .20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT. graniczna szerokosc rys Wlim = 0. stopnia zbrojenia p = 0.3 mm nie zostanie przekrocwna.85) 0..35 m .7 leol =. Przeslo posrednie 4.10.·k'" 20 MPa = Ms. 10.0052.0.6. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr.2. Pozycja 4.. Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona.20 0076 =.88 MPa. Dla skrajnego przesla podciagu. graniczna szerokosc rys Wlim =. 0. I I 1 ·80. w zbrojeniu (dla p = 0..76 Uzyskany wynik oznacza..0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona..134 mm < Will\) == 0. = 28 mm.0.2 okreslono ¢rna.84 m =. korzystajac z tablicy 14. )87 2. w zbrojeniu (dla p=: 0.24740 ~dA.286·0.85·0.1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0.. w ktorym sily poziome 811..68 Naprezenia CT s + ().513. przyjmujac.ck: =: 4.'1 0.882 .90.3 mm 0.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6.=: tablicy 13.222 ·0. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu. 1. 10 =.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6. = (0. I J.6 rue bedzie przekrnczena.3 mm Ill.882 .. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J. ktora skorygowano wspolczynnikami: n.625 = 247.0·8 Na podstawie tablicy 13.186 Osratecznie 0.05 = 2. ~dAsl ___ 0_:_. mm < Wlim = 0.1).85% przyjeto -~__:. ze graniczna wartosc ugi. = 22 rnm. 662.86)6.636·0. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej. b = 0.. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0.3 mm nie zostanie P leol = 0. ¢rna.l.]. = 200 a.9 = 158. = 200~ torr =.001256 A= 3 (. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126.&.68 MSd + 0.55% przyjeto (= 0. Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4. Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0. Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku.7 ·4. 24 Um =: 23.---- (=: 0. 1.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0.657·0.85%.35 m.238·80.40 leN'm ~ = 250 I 0. Zarysowanie podciagu sprawdzono.0 m) 250 I 226 =: = 1.636 10.0052.200000. 125.86)6.42 < = 0. a =-s 0. lV.5 := 0. Ostatecznie Wk = PwE s f. sciany. przenoszone przez ustroje usztywniajqce. = 22 mm. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24. np. = 0.0052) .

.O kl' =1+0.35· 3.[~ cnt 10 2 u.0 kN ciezar wlasny shipa 25. 1.33 .150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10. miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3.95 ·92.:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e. ~ 600 2 ' .wilgotnosci wzglednej RH = 50%.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V.1) r.I. +'+SJ: 0 1+_:q_ .p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001. 1.1 = 12.60 + 640.35 = 012 In 30 30 ' . .321· 0.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ.5--¢ .L.0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych.. = 218.II [89 :=. 11.6: ¢i.035031(°.0 kN It = 2·0. 1.0..26kN Przyjeto NSd.2 = 960.Jtl240. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240.08 + 1.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i.03 = 415.5 ·151.II + Pi.Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: .7 = 11.611. + e" = 0.:. =1+0.60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI.I.4.0 I = 0.46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611.11 + 960.6) = 0. w OS! slupa V'.81 N Sd -.to) = 2.19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.4=1.l2_ "" 2.1+~J ) =OOlm . .05 (.0 + 12.11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800.012 m: A := . • 1830.5 ·151.p = 0. 0.04-0.33· 1.11) N .93 + 293.35· 0..20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra.t.I.4".17 kN VBP. (wz6r 10.. h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0.03 kN VB. = 243.33 kN G".03 = 218.0 : 1.. = 1.t. + Vt.03 '" 167.0 kN ciezar wlasny slupa G = 11.0.17 + 197.35-0.0·0. " 2 =O.35 = 8.5 = 640.1 %.17 + 243.188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.5--2. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e.!!_:= 0.274· 0.286·92.II == VB.04)2 . reakcja podciagu VBU.5 ' 151.0 + 12.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu.08 + 1. :=i_[Ecmlc. + G '" 415.08 + 0.10-3 m4 ' Nsd.35·0.46 = 1826.03 = 197. Umowna sila krytyczna Ncri.I' = 92. = 0.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10.84 h 0.to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni.01 m.74 leN Przyjeto Nsd = 1830.24 =.. e" e.1'" 12..35 c 12 12 3 J _ 125.46 = 1235. = 960. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- .0 ..20 + 167.12211.

5 rn. wtedy = d = 0.35' OJ 1(0.35. Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm. 16.151.28 + 6.5. do 14 em.0.05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10..0. tj.83· 0.31-0.11) ."min O.NSd 1_ 1. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2. 15 m el2 == d .12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa.015 m A.04 0.35 .164 m '" Xeff N = -. 0 35 m . + Xefl (004)2 +.1 + 0.31 = 0.31.L'" a s 8= 0. .28 = 12.0. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy. nastepujace: a.0 IA'l . h = 0.39 m > xeff.15 .25 em" = 2 r.I = 6.1 +200000·0.e.28 em I = 0. II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1. Przyjete wymiary stopy: L = B = 2.15 N Sd = = 1. lim = ~ff.53·0.83 Ned' 8.0..25 . bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia .197·]0 2.3 = 0. =: 0.(:1.000784 = 6.7.2 fcdb ~ 0 04 -.81 0.15 -13. 1. Zbrojenie syrnetryczne Xeff.3.35' = 050- 0. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17.26 1.287> 0.84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e.350 m > d = 0.001256 = 00115 115% 0. 9 [30000. Wymiary slupa 811.164 m niea wynosi ±20%).01 2.12 -.56 em > A.04) 2¢J20 1 = 0 538..31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830.26·0..1.84 2 .al 0.30..31 m.35 Xorf = 0.190 eu =0.28 em2 = 8.3).1 =0. mirnosrod statyczny e. Pozycja 5.015 + 0.31' .. 2¢J2. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e. +0.35 m.=~~=-~=1.35 Om 13.012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0..0 = 30 em (patrz podrozdz.l .l = 6.84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A.az= 0.287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A.83 == == 0. D = 1.83·0.000325 m = 3.83 350 m2 = 7. 1O.0 kN.2 ·1.35·0.04 = 0. = O.Sd fcdb 1.35 0. Urn = Etot + O.003·0.5·0.3·0. 13.31) 350(0.(0. Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em.10-) m ' = 5 38 cm ' .80 m.84 em1 gdzie 1 1 .3·0.80 0..lim 13.min 0.5h = = A p="""'& = d == 0.mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0.3J -0.2 m.012 = 0.003b·d = 0.al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A.

1 .2 = 181. = rj.66.1...A:!:: NRd =/e.81·4667. Nc = 0../i'd -.m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa. T tg 5( == ___!l-_ . N.5(4·1.. = ND= 13.' 1.2. wynosi 0.q.40 n ) = 1. 21. 19') NSd .42m2 up == 0.45 ·1.cm Przyjeta wysokosc stopy h -.3MPa z tablicy 5. 0. Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-.83 . kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.0.5-o.2.4m)..17 leN/in3.5o.:=2011.22.75 otulina.76 kN > 2011.45.81 = 17.+ (1.0 + 181.0· 23¢ ·1. kN/rn2 M .40. = 1830.5 ' gdzie: a.85 + 4·0.30171 /jd o...35)=301.9·30° NB = 4.50kN 0.50. d = 0.50. = 292 80kPa 2.0. .0.1 .:"'2. przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0.·2. 0.17 = 15.5 0.0.45 kN/m3 = 30.0)= mQfN = 0.. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36].1.) = 0. 1..Nr = 20.11.80. Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B.71kN-m M r" '" fundamentu.2..1): s.5.6 kN = 2.0.2. rb') = r1 ¢~n) = 0. L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1.0. NSJ + Gf= 1830.(2..75 = 3.(L-a..25f)NBP1rlgBiB J= 4667.25)4.o.~. .75·9.5+D.29280·3.35Y(22. m Przebicie stopy nie nastapi .0 '" 23·2.0..5·2.0.6 = 3780. gruntu i posadzki). posadzki orazgruntu .11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11.50.002128 m2 -. obliczono.J -~ M 292.:". srednio zag~szczony.:".kN ..0.0. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu.66 ·15. :::: ¢fl =0.35) = 4..0.8o.852 = 3.75 m As = __2!__ = 0.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych.30 MN A = 1.· 0.5 nNDpglgDminiD +(1-0.:".min A.dla pretow prostych. W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny.= 1.. Usredniony ciezar 22.5· 2.5.0. =46.0.9d 210·0.9·17.:".9·0.192 I btl .5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym. ". gdy Ii = Cf-.°.aLI I h ----"""L > I e. 15.40. q.42 = 0.3(2L+a. QfN = BL[(1 +1.52 [(1+ 1... wilgotny.5)13..80. )1"B· L -D = 1..0.829 MN < 1.4.d up d 1.28cm2 co24 em. = 22. rg-) 21°.0.

194 195 projektowanych element6w stropu 17..8.t'~~ ~ i!:_---".) .. N { t [ '" ~ (0".t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii . . ~ 100 3 i 00. Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a.~ L..::. (0 \0 x-=:---. CI....::t: " ~ a.

_:-~--- .196 (!) 197 <t" U o o a. -'" "'_ It: z .-rb< 700 60 1 I l it r-./ <f V V Y .. o --_.. N Q_ "'!. U U I i ~ iiS. --'" I~ z ~ ~l ~r z .

l 350 Przekr6j A~A .4 NR3 .198 199 ']+TID E II ~.Q Poz.l ~ . 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.2"00 stup STOPA I eo 24.__j I n o E ref . JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6..S FUNDAMENTOWA ..!!.¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d .2x11i16 1".lO 21szl. [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·..

zelbetowe i sprezone. aos .' . n."" JPoI) 2IlA . .12 ll."'" ....J .cyl. .&4 lU4 ... SlI\IK .Io Sl1\JK . Tablica Z..row . 4..UIJ 1112 A-I ~.1!1 :iUI 1.1l JIU LLJ9S '49. .12 27. B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5. A-' ['"'I 500 .Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton .lB 1. OIl C1J('.-uoust ... DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27.. '" "17.i.god- 225. }HI~ .l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM . ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa.~2 m sos ..5 S12j. )7e. 1'&1. 41. Symbol C20/25 wskazuje. Zgodnie z wymienionyrni norrnami. a na walcach !c. Wymagania. Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych.i.cube.." '" . kt6rej wartosc wynosi 25 MPa.. " A-' IJt 'II ~ CZNA ..52 n-'f1 11..i.m 110 "". .578 8lJ~ ISH 4SUI • .fA . do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm..CZ€Sc 1: Wymagania.-I 1M .. .200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r.00_-{ I"S.94 2~8.. 111.. mlJ... " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe.. A~.l!Ol PORTTA "" ROOZAJ "..~. ~~ "'SA ". B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje. c." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32]. IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ.5 nose [32].:x3- " k .2 A-I "'" m "" '30 Z5<J ..19.n OW 6. W tablicy Z. "" " 21 UCZB... oJ. wlasciwosci. " . .1I "' •..Cz~sc J.J.1J .1 I.. natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa. wlasciwosci..15 IE. Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np.. Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn..i4 m 27.-I "'" .I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C.6 6. produkcja i z.S 225.us 211.ljr. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton . produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~...~..1' Of. Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc.S .J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J. 170 11.-1 ~ F100Z.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful