P. 1
Strop Zelbetowy Murkowska

Strop Zelbetowy Murkowska

|Views: 37|Likes:
Wydawca: primosos

More info:

Published by: primosos on Apr 12, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2012

pdf

text

original

142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

a plyt8 Sii'{IPI.yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::.tebracll t= 1(1'. n~l.alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6. wyM:zymaJo!lc .... 16.s .stl'cma grani.1'!.:5-0.410 M1Pa.ric).3 IlitPa.ell.efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh .:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm.20 m. '" S mrm.ptymame iI'Ozpi!ltosci i. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I.ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz.da:iIlJ. ro~i~"o!lci pdyl"yo.9 1.llajmniejsZil~hm i1c.~.0.1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk.osc..elemanni wymacz:a si~ W 1.caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa. '" .1-hbl'O .gl\lbo.eDj'CUIlliI.a.1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1..j .. E"" '" WOOD MPn.. DopuS'Ze.k&.2 fllllli). . 2~J I 2~l .lru: J\.l :u . - - a.epr. si ona 60 mm tpam tabl..gl~~(I.. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l. I I'. I I V I I I~ III I e=' --. 17 A. ga~.h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz.¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1.. zakladajli!l_c ws~~i.10 . lmln :> 2_ PIyla.OM ""0.efe~ywnll Jd. to wyIl iJrn z wamnla! f1i.•8 2.] 1. ht z3i.h 1i8 bndcwie wj'flilsi.p.iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 .o.tollli!as.rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr.G]lrow.alemosci od sposebu pod.wszywsiWlllic gn.4 2~0!--. Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty .61) '10 80 2.ks. .! '" a.lli. ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll.iejSllI.lll:Ja shIp)' ] popnez wie.500 MPa.- \ i l_ ~ i\P ~.7.M..rr'" 2.~~u J ¥ J.== i.y II25 ~C20125) dla .wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL.eilt6wzgimmych l co za tym idzie.. grnboSQ] pliyt w . wartoSti. db .zama odtJhyIka t'l.. z..2 MPa. C min.p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi").~ 2. z warun.w<! gr:mica plastYCzno5ci . w)'U:Io~i 25 mm.oa. (511) pnyjil.147 - ibe.to .: 81mD!" C.f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia. cz.(1.S\lWii. 3. stOSllliillrn tEfll d W stanie . stO"P!II.2) dlIiI tJ.1). Plyty strop'"1.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w..-ajnej m &kmj[lych.a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio.oo-y d.. ..f(osl: . POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli.6-1. \'II Zli.0. I IFlD:z. Wtahlicy ]4.lcn. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD.e zbrojeme gl6wne pl}'it)' . ..c.2 2:.stal mr-ojeniowil klasy Aam.oblic7.1 rue su.1).!1. V .cz:e): cbax. a~1 l a. WillS)' A-i. flm. dciiJ.-. Ro:zp:i.li .zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu.~ ' okreiU!I waTIIlnek (6. modu!! sp~.1-1...!bosc . ks:zmlit w)'dluZonego proslO. '" 2(1 IlitPtl. shIp.5=SlwI!! I II .ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[.0:5 '" 1.rojolila.t =. j~ij) ~' Rm.-1.grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll.~): f]lt :::.wa".h wartooci ugii¢.aRO ]Il3Jry:s._2. !irednia wyl!rzy:maloiU.0 m.9Io.. obcfi!#niapodimO w i:ah!l.2 ..stal11brojC}niowlI kl.r:ImI. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =..0. l zb:rojenie pomoc.tii.. n ~ ¢. p<!l"Cia. S+-lOmm.h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli..!!. l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 .1 rnaj".2. Obliczerniowll.20 m.i . I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I.l] Ui1l: .A::: -' I .Wkir.O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat. bt.iOWII jed' == 13..iislOp~~tow.2. przyze wz. "" .hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze.90 m R{l:zpi~oSt .ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E.. gamnek 34G8 (:remo.9"-4....Ail '" 2:10 MPa. . 0. 'Ita rozd~nie m. Rozplanowanie siatki StfO. ~u "" 3:50 M_Pa. ioff·<:l 1" + 01!l1 .2 '" min(O.d:.demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa.llil. Gruooj~ ~..11 nie s~()so.ch..5. ob"eslono j~ a.l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r.Osc:i el..ycb na miejsC!II hlidowy wYllo.ele[l}f. elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil.. II II V / Po:!z.05 + Oi05 '" 2. kt'or. (I mki. o:r:a:z.utQw w-ykanywanyc. yvymagmia co dio Slt}'Wii.10 m QI"lItz.ek StJS~b (pl)it~. gatllne-k: R.10 +.:2 podano dksyrmrlll..t..i tom -.ej sz. [26].asy A-IDN. warroscil1. (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z. Hi 1). jrd= 420 MPa. Zginar!!ie.p1I'PObz.mce olJ.L 6.e Wa:JFImci s~osunkui lut I d. nwl.orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b. I I :t :i :.B S:OO W (poo.ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic.~M 2. ""'" L-!:1h . .ll-Pr.yli CI!Ii . 17J [U J.roic OpillJ"-c:l13J w ..yc1l!'IY.~ -oblic.pow~iu .'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc. gfO-e. charakrervstyczna f#.i okre~I.f:..oo\!d sp~:st. tl"~ .erokQooi ].curnebel'MU (db lI"lll.efil'i.tery.gii.q 2~ I 24. '" 2IJIIlOOO MP.ciqg}:. obJiCl:CllIio.j.0=2. 'warum:k l.rzycupnosc oraz ~sz.80 'I.

9() '" 2.6)2.{)04091 13. M ~"" {Om81 .0781 ·4. 0.kNJiff Q.J) Wymri.y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.040·9.p.lm (lbci~a 1'.~5 0.90 .!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1.9.2 - ".h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il. Gl.0461 .2.0.474 ' 4.02 i. 4.32 kl'lm M~".2 e 1 2 2.0855 .45 kN'll) 3. do J crn.o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0. ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I."""'" "" {G.('0.17". 'M>4 kN-m M~'" {O.20)]2 -M~ "".'.0462·· 4.20)]l_ .03:n .105.20 '" -16.!'l~ptiyty d '" '7 em.26 kN-lll M2mln.01 '" .ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~..0.17 -li-0. Tahlkfll'J.17 .6)2..6)2. h.00 . 4.6)2.(1.J 1. .:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la.6)2. 8-ntN 1. W:.98 kN'm ~lytl.:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.bd i - _ !If.201.17 + 0..44. UlitD.m(3) 0. 9.lInt.119·9...47 kRm M.powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_..I1HI.l7kNim Z 2 i- irtr .9~ = 0.m: "'. ].9.3 . w grllnie.91 kN·m L 1.28crn 2'20 MB"..6) [O.nmsi hy-c. d ""~"'6.1 1.1 10 em (l. C1dlI6. 1 3 2..576 .. Zbrojenie \if p~~le p~redcrli.I{].2lf = .17 +0. Oh~ic:z:el!lieptl1a. lOa .1 g~t.yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va._~ A A.2 1.gID~do Stodk.i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0.2S. s Q sropniu 2lbrojenia.4..25-li..5" II =29 "" 30tnm.07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry.17 + 0.6)1.17+ 00.Tny~ W ~Ioje}.0781.t :z!hrojenia (prz!!.J7 + (1.0.V'" 0.~ {0.0263 .6)2.mJn'" (0.148 wykomm.(O...20~ '" ~ 6.' LkWm2.22 em.5(1.6) [0.styc.17 +0.6.9.r:.j~ro ¢ 8).cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI.iU~Qscim'IHnE.9.0:53 ·9.9W". tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.079· 4.395 .28+ 3.20 .17.1.591 .111 ' 9.0.17 .9] kN'm (~) d ~15 lim.P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral.105' 4.07 -.0.6 i 1 1 9"'4.MkN-m 35 Mc"- {O.wiejj~"obelflzeD :pr:zypa. f<tJ.4.9.3..1.ocil] 0.i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil.1'7.rn·m MjjrnJn.5] k:N V.-(O.. "" (0. 11..9.' M:a"'" M3 ""'4.62 .75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J . aiia~i7.50.0.. l l toff = 1- Jt .6):2.2)~ == 1- J1.ur ee 4.9.0.n o.9.90 . 2.1 1.!"'.= 6.1'7 +.l OiK. IIiI A i ..0462' 4.50% ~ Ilapr~uac.) oraz.6} l.:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.4. .201".500 .$11 _ - ~ .03:31··4.odp "" -(0.079· 4. u1ytec.0.6)2..9.0.'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil.! B25 a.potcz.078 0 iY..c Wiilhlma [7. ] I].'9_ l ( ?-2 t I[.2 l ~ 1 i 1 fierr -'.. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill.

~11!.67 oraz . wi~ ze wzgl~d.3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW.!e.ekWj...2~i ~ .ft '" 1 .o 0.J1~ 2f1.4.tJnym (2) MOIMI1JW .fi Jr-l--2.5tltieh.974 .00 "" 0.150 '~!J=1 .ciI n- tj..2 ]. .n..kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw.ze.cy d:z:iala na pr:r..2-..mm"" O.3·1. +Vc--' .e.07 tip "" h. l..-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0. r <: ~ji". 0..07 240 "" 0..gioojll...11 + 9j60)O.ie ~kurc:zen\ osi. na kra~zi podpo:ry.2'-'O..-oO'5-1'" 0.0t!)6'7S -.052 <: m" 0.0·0. ~sl~..-5. '" 0.5·0.m.e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5. zbtajeJJ:tj.0.Il ~a. t:.podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b .1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment.42 " Cll12 P.i. AITIi!!i • ".62 wmjenie. wl~zy _.ekr6j :zbrojenia.if'& b1!''Cpowi~k._2P."'. (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n.]0 nil 0...07 151 0.~ myteczn!l' (lX1l.eni.0.O. ~ 0.ff f. h.11.0·0. 2 ". c <> ..:(I.9l cm2 01[1"1 Aw.. .0' ee ] - P..00675 2 13..:2D (4..62 .0. .3).N -m OO1liZM~ "" 4.dl' -- -- 0.1'1% ]. A .o. Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ.' ..adaniem podpQ.pjJ~.. ] 6. . ' . w prn.l.¢8 I A..0 ~ OJ3 . .02 crn l I Z Sprawdz. fyf wllrnnk6w = 0...0049 ]1 0.51 O.005[7 ~ '" 0.~ O.~S" .' .yj~y p-=kmj .r - Prz.lll.1.5'. m _ = l : 3 (patrz rY8. W Qsi podpory mwymah]y moment z..961··2W· 0.M I ee 4.01" 'oa' =1 ~ .fif _ ---{i 7:5 .2.17 kN ...0051.oco mniej= ad !DOnne:nru M~.00 u-t.000342 1111" 3. n. w diw6cJi1 (.052 '" 00'.]3 .p~b. 7. M .OOOU:.O. ... tyUw I1i.:S ' 0.0. 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ .l. _.5 . A'~'n1in O. .1.sw!i.0.'''c' .W '" 0.000402 . rys .0." j.26.i.5.l.ritJ?: ~ . . ~~wQd~w.. . ~ .019 U.d 0. podtu~e~ Minil'll:l..'" ll'J '" ee 0.02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln... skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni.64. Stopjc:n ~jCflill.onepl n:I + 0. (l) ~ .ych.3:2 ..b ~ C 2: U .051 ~II".'" ~ . 2 8 . '" B.lO.ZiJrojenie wp~Le strainym.·0.7 ttl? ee [. w~ wfa).~ d ~fLU..961 As.OOl3bd".2 "" ]. C. we.• - ~odpory: (gfq).082 .5'rr ".50_ . 3..1 ""'.! == M sa (oflf>yJd (I.47 .i2 M &I 0.I "" 4.07 "" O.~ 0.kwjll. 2-.3 .1 4. 17.im '" .r.OOOl41m 240 . Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt.wosl podpmy.em Z .pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl .i.l g~ - . 0.0.Icthn.1 .7).ze.26 2.POIt ~ . Zhroje:nie w osi podpory: .:3 30c:m .e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr..0-.i.lO' " .dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz.:stacbpJyt)' A" p ::':--"'.1nyprnekr6j ibrojenia.07 g '" 0.ff "" l-J i----.rzyj~tDS. kl6.07--9 '" ..000091 m~""O. !ri" warunlim..OU~.u - '.974<210·0. ]. "[1 szeookosc.e:go okrdl.-·-O.0.. + '.~- 0.."[1"'" 1 .1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1.."'~-:lcj.

.• .93 . g&. .. Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~. 2:50 J 102..t'!AP.p .boojenia gtOwnego.152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr ".roilom.pow. W pnyp..0&2 '" 0. Payj~to.atnpod" roz:dz. Uzysikany w. i¥c przyj"(lym W oo.(0. c:zy w pl':Z..go. '" 4.. G.~~lIch 5"".iIIIO a.35". mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&... bye prze-plyty "~e2.07 .ojeruiB glfume...etl. nie wJ'~ p~yty.. MiaJdlrI!i! .rowych d:'ziab. aniem p~yty 'iN wieitc!..pI1.Oem.&5) 0.SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil.ewruZ :=tnljowano ¢ ""8..0.1l]D... g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys.nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh.on.l'kto l}.~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI. SJln.32 film.. PJl!. 2. mo.zmlem W. "" t.1)."!:. O. 85 . .obdq.s...085.45)0 tN· m -2. W rzec.3. 0.7"rn·2 M2 '" -{1.02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne.2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi. dI~.l.93.iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza.g~naj~.I.sz::.000402 .0.:5· .lfI1IiIn~ mom..5 ¢. es 0...' )"'".(JU. mog4.eilt ty8ll1jq. 1iI1Im'" U.adku ~u~n.o.e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril.2' 0.07 '" .59· 21{l·Om ..66 U'hIl . nil.d ". jejkraW¥di.eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y. Nil podporze s.:0. mil: 10% iI1oSnOOcl.l.e \!loom (] 3.ac. :m 50% obci~ uZyl:.. kU:irego obJj.l"t'talnq (l. 3H3 "" 8.Um 3-5 odc.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz.giwajllceig_IJ.2 omslmlo ~ . 16.2. s D.uq's!)i\lI'llmll M~u.wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me.46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a.J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w.00+ NapO!!zenm 0' ""~.n:. == W2.' d = .~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l).64 anTi jest wi~k.oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z..33 3.~ r6w:fi.:3·3M j>.lOl 6 .r~ MOl'J:'i.l!!a.YlSlllIjl['C ztBbhcy M.6 -3. r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.~llChpiyty.)o1'11l 0 '0' .o.e pota.ojo :z.5 .e.Lel:m.mlil przyjl1lQWil.WZ .z.. 05 0.1.a 14. p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa.5· 8.wie t:aMky 1:3..<)Ij.za.<dd .{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI".oo1\.6:r)' o.tKJ1~ pneJcr.e.66> Nt '" 2.9Cn+O. 2.il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13..cy jest wi~hzy ().98) .5 ·8"" 4 em •.C.5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em.DlugGS(: z.. . dAJj 0.os.57% pa)'j~oo . k.33.ytrl!!l~1..c m()me.72 III~'" -(O.z.3.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn.0. Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll.7:BkN·1tL 00 mome."'11 mi.8:rysoiWaS'prawdz.za 6 m).ooYI7 '.ow..e rna potn.e po£rerlnim (.2) M or '" "" g6mycil wMkien..mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr.DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er. 0.wtt!c. ~ .959 A.'. drug-G~i {I.ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty.~{ d).O)2.36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.ei'i d1ugQlmralych w p~!. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ].~ .dzie. 0.obc:i:t:renie zrnienn... _·. - '0.2 "" 0.~m· .go (p-.46 &LN. p~y~y N~. Zbrojeniefi<! rniDi.e 1113. SlPraw.!)u "" 1.2. k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ . fii:(' d .ie .l!~jrnniejsZll.9.fi.l 0. Poni.ty Pm:!:Jo. iuOrll dz:iIl!~13..0.0462·3.'Cil. E. 4f¢ g co 250 mm... k16rych pole przekr-ojll wyoo.W>e W p~s...' .hefl!l!l. 4 == 250 f 0.ryj~to .niallla .- 1 . :ro:r.4.2. m.truzczofitl.Ze 2lb:rojenie roz.inlen WYI1OOii: comlj:..102. Z-bmjetlJie TIS..czarua..~.' MSJ •. u: "" M er 3.85.0024-6 . W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic. • .C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>. ". l 0.erlia r-ozm..I '" 'dd.. 2eplyta.up.'.00366 MN"·m== 3.:2: mm.lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' .yjnmj!lC za!:oZelIie.stalycznl'm ment l. III OJ..~niie sUt!'I!\'Ig.SC zbroj.mo_glt wlf.. Hl lIi. W~:oSc ~h>.1I!..~dach jestpot. + 0.krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam.t zakO(wte. Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 . t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13. 2.. -2. rnm <: . 10% .a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie.mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa. dlngo~*. I A. . WJ<1'nI.g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z.ll. F."'2 ..O.ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros.'3) Wykolil.. dodalkQwego zhrojelli~.2143. na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje .t\ .D (zuwagi nil 1. ee t.t. ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.2di.ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd...04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS. W 0. ko:rz. 0. kt. schemarowi obcill..47 + 0.: l~blicy 14.93 MPa Na podsta. wart.cz." c~sdowYm zamooo . 2".ze !ll1.gaj<1CYChotdi.I!.= 2.43 (~. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!).

:5..00 k:N1m. . ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141.e.93~ 11.jlj.:52 + :n.IU.. p. w). 9.7· l42. Trzeba j.l75 .oje!lJa p"" 1%.tnU . I.n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl.i.0 .:3.93 kNtm - 1.40 .m (rys.125 m.40 kNfm .125 +.1.:r'~dku mtlllU~1iI b~lki. ohlicz:enioweg+q '" 33..10) 1..43 kNlm ~ 33. . wyn1:la!r.3.nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~. puyj't'~o: h .. O.jenja W jednym ~zje: 31 "'"0.! teow)'rn.l1: . 5.rr'" 5. Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo".0. 1/~.}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI. :re ~~'!! na slam graru:tli.0 ·2.! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m.r"" 0.tt.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn.~'m zir!!:liejsZOlilo momen.oscJ e!iel'l1eIDiw.:&152 8 _.1:¢Zllilego heJki.q "" 18.i~t.elmt - ci~r' C.20 rn OlhlillCz.3' Pdf "'" '~!I(l ~ O.~.5~ri) . ~kos~ kbro b == 0.C~Ii'!e ~gi!ici. ee flidb _. 2.. Wp~ypad~u ulozeala zbro...ft".~m.00 k't>. 8:. 0. O. zebU! .263(1 .40 ""28.aQ.. oparcmna podd~gu .25 Ill..7Mc "" 0.(t~n p[Z.ml tolE"" [8.17.6I'1l1111.~U!mgr.m ~dDjll:eycblllii f.(lid lS5 p~JI(rzefz. 2.75 kN·m Do obJil:zen.tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1.p..ytaJt aJby spemi6 wyltlilg..25 m.!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC . SltD¢eJA zbr.bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.C.'3..75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8. z ta.28 kNl'm 4.60 .p:iflOlld Id do w.08 kNtm Obcil{l.l.negfi belki zaJ. rodpoty maj!lej na nmrze s .m' 0. 1 3. przyj~to a~'" 40 ntm. ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10. Sk!Pfi~tJjll.'bchp.SJprn. rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO. ci~j If '"(')'.wnapi"T~S:la.o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB. Ira "" 350 MPa.0.yj~ID s:z.wIu'(Ioj!U a.~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo. dobiernm.i!.g~ bye sftro:rygow~ne...25 mm.OOnak zazn~:t't... wowymi.tt11.o.30 . (g+q)$!t iii _.~·- . .ego eli!MrnflIl. Zebro jest belli:.rnia.30 ~ 9.rorlJpi.wlct6.2 iii '" .0 rnekroj'l.~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll. .e wzgi~.825 H" III l .konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d. ' "'''U.35 m.n i rQi!..t ~flwwy.75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l.·0. 1.(.gmbo~~ otIJ!..:2:'" 22. b "" 0.0263 .20 ' m 25.atc. om. U '" 1.ll. •.I!!}.kitiye ogruoo~.09975.rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje.8). =~okQ§C. bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo...2:.60 ' 2.59 + 1.28 + 1.=mk:osc. ]"'.!!.ZcbiJj(l Sclil!.PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z. toff "' I" +G"I "'".1tytk(lwy.7$ . RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~._1_.0.. 5.oliLJJlmy 31 mm i.o (}'boc~q_ d~.yooJro{.~rde.#5·m:. Przyj~D: _.52 kNtm ee c! '" 8. . fro "" ] 3.60. ".59kNl.45 -0.8.t dW1llp~slDW1I. oh~.525 .J1_ . 39' n::tm..? i .. kJhsy A~m.pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego. P~y~ja.ef€kt!!..~QfI¢ .arem w'ias:[Iyrn i obc.20{O.pl!l~1. 0.1lI nIll .n wt.llm g .0...154 17 ...~ ""pJ:!4~""O.l: pooz.~~nf>'l!InIlm roz.- .0 -.. !~[3.3 MFa.4. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25. ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~. Wymiarry IboeJ!kii..ff 1 J.Jo..acuRko. 5(:i eraz ugi~c. .1Q]350 .asny 7iehra es ~t.Y n~Msd" Dame: obcilllmlw. ~ 040 13.b!ticy ]4.W'dz.1:8.i uzyle~ej . o.5·16".eil!lm w. ~wn(llIIii~rni. cpS.ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa.2 ". stllil ~mwieme Ok]&.50== 99.t.. OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll.llokalic lIi_yteezfill d male:typow.s·0.rzyj~.gc11. . -1' '4'1 "'."m!!JMSUlJ!y<:l.a. W ~stawie:nill.52k1!L1I1I L 1 1 M. cyen obcj!l_:re.pl""Zec:me!lJ)obddi z. /(bd) "" 1 % oraz beWID. .10 1111.17:5 m. Pny 7ailmeruiu~e:r' S1.228 d "" oodzialyw:mie .ru.263) ~ 0.iuy Zebra. :te w W!ce jest to gru. t].

a POPIUCUI!!. Ze w:z. Geometria bra ll~¢tli.32 [Ilr.2~~ b"."O. i s~l)' p~mc ooJicro!!o..anie.:5-0.. (off "" i. ~·v.1l1tZ pooroulz..038 '" 0.2:5"'iJ22".*O. hdf "" ~. r dui.yj~1J!l w)'rni. b.agn! 0 p:r.0. W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I. w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic. bL z zebrem {p.ek_n'lj jes~ pw. M~"" {G.&2jl .rfiI + b.r.ff).wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll. c.ml)...5.10) ""569."Zystkicb.n>MM".:5hfJ '" [33CJ<ll.-l!' b.M~ ".10(0.~'ul.45 ~fI'".. '* MI~ ~ 0.ar6w paekrojuD61ek: CI wi.37S·U.S2+0. W olillic:mmach.5 ern 22 22 .~ksi!.57 (~. przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili.1..:567.5 '" 26. 01 b .OS lill MR:II~falb~h. Moment)...ll'Mligi A.431.W '" l. U.M ml .&'25 '" :81.O.mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99. f p1d 0.20 '* 2-6-0..ml)-5. grnnicwe~o 110snosci pr:Z. cll:y]i.r. . A.4:5 m_..0.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi.l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w.g)ll .19 rn." .z.. 0.41 ..o. ]9.)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y.30m W smni...1 - !I. 1 __ . 16 -39 mm. lit '" O. kN.f!I'" 1. .Z"y:. :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~.41 m.:5.6.~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l.O.gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!.8:5-5.19 m.b.>Cnl (011...1!O mlIiejsZl\.851ofJ h.o} ala ws.e:kroju.981' 350·0..50 IN·m. czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy.981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj. wy:.q.~ '" 5~_.:It - 40 mill.52.okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s. hi '" h~'" I .czny ugi~c.d '" 0.:5 .52+n.20 ..>1n .1'25(11.o96-22.J:<ljlle1(1'" O.09928 _" ""'MO·'" l ~ .C z. labHe Wi:ruklera. ekslKmail]lC. O~li¢~mic m~_Uw zginaj. kN 20- VA'" {O. P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY.:~!\.0.6 + (1.825 '" 1.07{Hl.m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g. It "" 0.il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra...41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• .l..:~9m h.le u!'zwy~j stan gtani. .fieg<l noorno:tci n~ ~!l.lO m.m.05 '" 2.~.0.:m hoff'" 0.ft[ '" 0.N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy.25(H.D8}5.' c ~ (Ie' . prz..8.99.~ro .~5 n111'lgimarn1e M~'" -O.5. Ptzy. 0.". ZaldiidiHmy.$. g..20111.zebra.Cej s.Fr..z.l'J. 77kN'm M~ .40m_ Do {lolic:reil sl~..li::of'. Spmwd~y ~ 25 "'Ii' .lrl'" h:.te W p.20 m.p~j.825 In m.. bill '" 0.19 m < 0.tm6w g~anicZJ!lylih o.20 + 1.3'7 kN VBI' '" O.m 1"BI_- l '"' -142.!.S~nr.:56 1[1 1.n.:n. 2broje!l.28 !.Cl!Ij~j zbeU:ll.s d M~JILlmlillli.(il' .zekmjlil. OMkzeoie pOla l'..28.2'0.Q1'lllie.52+22.io sk.28 kN.. 99.l ".0.r. ] .r .08}.c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b".n '" 0.z. t&C!""Y.0:5+1..

zbmje:nia. W tym celu (lkrre. A. A~l '" 12. .fd 1..5 mm.04 "."r _-.5.25"" ':n. .:5..OOl]20nl?'" 0.4. ]3. V.rl -1-.5~il' '" :1. 0.. 16 I. plyty 41'" 8.rJle".N 25 .1 kN·m 2.q}Q"s" '" 81.i.6 ..06 en.. hO...'czimi.3Sf.Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e._'1.51-0..brojiCtiia.51% ...:m ""..e :3 0.'."% '" ] %- . zlJ~a tla podpOF& B..~_rr . zhroj~n:ill podruznego a.1''''' .- ~.20"~M 1 == o.czamy je \iii csi ~Ita k_ro.am1 W.32<: ~!im.3. [Xl'dPQ.Zs:zycli.' _ ".5] III p:-rz... '. . ognJ!niczeme szcrolmooi.rze~br.142.O.' '" _ .5·0.p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ.444m..0013bd.~_ em = ldl .&.apcdPI4lr"Ze B Ob]i. lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll.ti~ '2.:3:50·0.:" VSoI"" V~ ""81.alllie 110M Vi' .44 £ll .O.o..r" '" 8. 159 pola prrek:rQj!..2O·0A] QiOO9...5 mm.'' ' b·d o.1.w~2lipodpoi'Y.OOO~.383 <: .:5"0.l7 '" """'. a. J '.l58 :Spra.f1U::1c. rut pod!]lo. s:n:re~ belkl .". "" 0. 0.. 1L'!J1:!!' m ~.12161 "'O.20. _ ~ "" 0.0.en.czani..fffoMJp . 0.pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11.26 If"" bid "'0.41'" 1..6.:.20 A.2n =0.. 'ofT • d -1.nll oraz z'. mrn.~ '" 1.JS4 pols." -- ..5 .e nos!la8c. I S~opi.20.3]{1 .OO13-0. (I.i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - ....334~ G.ap.S..jiIP~ ..50 h n II .. Gff "" 1f.-I.. 6mm..lO·O.142:50. w p~!le p ee ~ A 1 0. nB scirumiG j~t konier:::.20.~am.Ji-2~ff 1-.14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj.6Ill.oDCI:IOi':m~== 1. "-" 'U'~IIJV o"g34.0. .el-em. #Off .)'obil:icm'lli.1 :5a'l"]b.. 8 + 6 + 16 + 0.jl-2·O...8) 0... o.2 "* 4O:P.2)i (5.. srednk~ .! . ·.' osiJp'Qdpo-ry: bd Q.0 MPl3J ~ .u-...e vi..22°.. --.-O.l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi..0 l 57 . 0..44 " /'.. 0.!.384 .wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5.2: pow).e:[1~ie·bez zbrojeralll po.0. W31'11l!nkl!l (13.yj~ro . 0.310 '" 0...0.04 ern~) 20.50 ee .~". -aL ~O. MB '" -142.4 1"0' '"'1.20 cm~ Payj:l}ty prz.31- (11..!.3'O.••mle .go~ ~ '" I - o.rK!. = u. . oo..5-21 '" 65.41- A"" ml" ..3.rzyj~ 66mm.0.5~ '" MS.277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli.al "" =...383 ""0.1 1 ."Al1 - ZhroJm.53 n. =1~. Vi'a!f1!IHJik6w" A_ ..siUt §d3ka.a.rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]".. A.0.0066=O..5b '" 0. p:~y ibroj:enila.(100804 == .5.35".'IJ1lJ!I. Zbrojenie [J..~ .45+ 0. k.07 cm~ Z ""'atUq.J<."itll ..czoanlJ.[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 .u -+ 0.:53 O.14) s:porwod~woo.l odlegloSci p.Qw~ M§Ii'IO~~na OOin.d k "" l.( <lI f ~d Swp:ieiJ .p(Jd~ob]i.clcr6j zbmjenia cwnego . ~./1-2-0..il mitdzy dwoma W(d.808 0. • ~. '_.. P>odpoIa ~!«ajl!l~ .d 8. OMl.001 • (. "" YA - (g + .o'1 7 m -1. pl'7..800' 350. A.31 t.yeh s~em..332 "'"0.0.26 2.334 ""~_ b.•n kN W mo~c fl.roTMlI.52 4' 22.¢' == 16 [11m oraz prito'Wl.. 'Vstd'J=[O. Mm__ _ -.001 ilOO = 0.1 .. Ii of- O.2o.19 (do..4!4~ MoM =.p . p.. 240 _ u.0.ekroju~.yj~t:od'I''''O•.41 "'1-J]-2~ -.3): AltLmin "" .0.

.O!lStIlW ...2l:HJ.'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi.61.j 'f' 38m".QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl.0 dfJa ~ IJlPwtycll.~~lj' rozc:iJlglljq..t Z rott6 ..rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli.. .. 2. .>2-13.40 tN Hoon.61l 161 Vkdl = [Q.I." 0..b '" VRdc9 '0. 2..0.eCm~ VSoI.". krzymk6w V =0/1- Jd.~== Tl. ! .JII<'f A. .!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od. a..9·.35-I.t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie .malny pnekr6jl zbrojenia. Do [i_~ies:ie:nill.oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l.cinb " _ VSd.cej tJi'(!f.9·0.i1lin. 38. 0.".s:ily MI'II '" -- tJ. A--<:..- dru.07711 :~~:rn1Ii.m:t!l pDwierz.." ) =04' '11_2~..a..".dmi'l( :z.00.'j wyMan:z)' zbrojellie.. "" VMlI>..{r. :.3 CI[I 8. f Ji 240 W)'IIlIag. 1.nych.' u '. llid "" 1.1'" 0. '" 8. ibrojenie nil scinanie s. fJ""rnn siI7t&m:i.r '"' 0) jest lornini.1I cdcinku dro. A~..03 .~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI. Do ~krajlDej padpory d.. -'"O..'--. .Ze..anympaypadku A...O{I.'b - (w2i.4] '" 0.16"" 61 em .' 0.9'..giegQrodzaj1ll O.m)]-O.0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms. 2.32) 'Obll~oll(l.Urmmi.. --5'" Q.~j(\.f1<J obliezenq z uwzgl~:n.61 m 33..cn.I<r '" 77.iIDami.t._ ~ 0.05464 MN V5~.F1. giego rodzaju.20 kN '\ 250 t ..:5· 8]'}7 .ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9.. cz.64 kN KOlliec2..or 9_34): 0<0015 ...I!ii! tak viiitc Vs.""lI<lletypn. q 81U'2ie.3.c 9.75"..1.000203'm1.5 VM'C(I't9= 0.~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II. nomoo."...000028' 2>210· O. 7:5..' .. ..15 "" Q..e~wno strzem:iOOii .o&: scislbiJ:llI).3-0.03 crn~ == 3..minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll. 7].b.C'£'I A.(w7.fIe jest obtkz<6nle.~+00'1:16'" ".41] +].orr"".. 2.osd :w::.9~ 4.20. lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I..03 cm2_ frzyj!ito wi~c At.ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p.04 .r> .2334MN" ...u.l5. I.24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad. .6r 9.l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~.j'w &' '" f~c 42.0850.17 kN <: VM '" 233.Uada s.31·l.7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta.aIIlY stopien zbrojenia. ]. f yd 4.O.i~..czerne d!:1!lg. = 1:8.. w oo~w~.''!'!I C'~'rrB "'! .60 OMi.dopro- -g R..~ _ 17..mj '"' 2.enie" czy zl:lroj. 1M .OS. 31.yjllc Z lIW8gi na.s. do skrajrn.lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju.ojJflYwadzooo4 pt'ilY . Ar : 2.m. '"f.. d.)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n.37 m V&I....9'. AF~-'" 0.5J.przyjmllj'IlC..miOiIl wadzo.15): U .3'(~ .151 rot8 . O!i] belli zspewnia Sprawdl7.3 MP'a z tablicy .·tJ.14cnl (palrz zginanio).' kN> VRA'I '" '4.n~crn~.prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ.mln '" ~. y &I...64"" 0.04 cnr::..4.1. <:m2" '" AF"w fJil VN.A.. At>olf. polt~e.ej po([po!:)': ~M -..yli.:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5.552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~. _ .0. - a. Pn:yj~ro lj '" 0.I.O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p.¢ 16 mm . podh. ..· 61 == Ul. N o~n(lSC(dskafl.(H em'. k.7S . ldi6re l'Iil. 0..]0 m dWTl!famJeJlne w .ooad..wie o.b~ojenia.."Z.2+40· o.. IXIli9-].t./ '" 0.0.)'.11-54. . em -c .~ 16.'[JfH2-O .wati.

33.44-521'17 g+q 33.15aiqo]¥ k'"' ].32 Sprawd:z.pa'r:I. 4..wctll.~q ill. {I." -\I'RoU".7:5 s . it p6i:b. (5.s.384 0.~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q.pi.a wl~ sropidi.1.71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i .Sze~o!l:XI~e..wt!..3·0...J<l.g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:.kNJ:m <: l!~'" 316. Hcot8 cmB . 5. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6.d .c jal!1m l.".. 4..enia. '"' VU.:~i 0..'..yj~ro ~bd. o...90h.wego z. tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod.oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n. W ern. 0...3 O.42 AM f pill Z cote 2" O.. '" Q. !PO<i.n '" 231.45 '" ] 2. 1.00005 ' " -.. 12).-'_' ".0.] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s.zaio.[0 1+1.l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC.illanlia mllllruy s.[1])).DIlO.. ~e dodlaU::p..mfl = --.22.04 rn pnyj~t..tJlO~i 113.2 '" 0.2IO·0.s.40 'kN " 131--'VSd' ..44 kN .go rodz.. cz. OOI::iIl1ru Ax V!t.!8·:2IO· 0. "'p.12 m. mielcrOtszl' llIi:!: ]Of.\ii. l25m.yjrnl!ljllc.einio:n OO!iQ.40lN V$<1. [OIlS.".p:roww. .sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O. 18:.825 '" RO'. p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.21[1 A.22.~= 68.06 " 2 "" 0.:552 ·[3. leN <:: Vst. v~~ "'.~.2 + 40·0.--'" . c~y t)blic7.9 .'cn 4@ 16 m!ll'l na p. ]47.tffi 60.ll.4] '" 0. 0.90 .-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz.cill1!anie :llllodcinw drugie.e:ml<mami proswpadlym~. WU~j..aju ._ == O!om:5 .Ci~lla o=cowa.! =.mJ..3 em..t ~.95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.p.. ""Q. plytl' A.60.an~e Iw..! '" • wtcdy sla.od].' .9 .00· 1.ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m.ooooorm .w skrlijooj.35ifJI. ] . Pomewat ~'fiii~".o~b.0157 > O..g. ~ta.:5t ".' . .l:lkN/m :r.en~e se.141~HilN"lrn \.~'" 0.44 kM > V~ "" 52A7 m.32 ..54 6 ' .oS) 0. w ktoryrndo.eglo.42· ..ca.369 ~~t.!lpati:ZOOO OI:WZ.2. '" " . raz .0 (l..of'" O.052'47 MN = kN V&l.. 20 ern.~16.495 rr h~trr U9' VSd '" 0...71) .G .3&4 '" 1. Ax '''' O.fu.m!'ie 0. VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122. DIitL.37 .44 " zeoowy.: "!f.ch.o..2:5lNAn maz<.9 .edI:l!lZo:ne poD2. do O~.W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych . k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II. '" 2.0.~~ VA .1'7) \is.369 m n v~~ .apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z.~. 1. 0.oJ 90:rnI..OOOO:5~YI?(?8:mm). 122.ejl:m:II.6 .34 ·1..toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l. .14 ""39'.M2 ..c.~Sl~a.37 ea + :l9.6 .8.3251 0.o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~..9:5 ee l.lI1i1m t.5(8]. oo~inek6. ooc. 116.pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll. ZiIJ.ooe Yo' .2 ""4OpL} "'" O. p:rz.35= . d"...5 ' (11. smdkawa NakZY spta.ilokresiano jak ella eJ'emeIi.. Nil. 4. SCirnml!6 . pOd(lQ:!j! ~1i::rojn. V. krzymlcow bet.mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq.0051> 0. prz.. mmrter!Ww na dhl.~. tj" 16 ern.25 .75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft.l'rfi h 2: ] 2.ejll =25 em. 0. ~.@.'~l ..b . Polka ...QI Vj....ily poprzecm..lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J.~ V&:J:!!-233. dmgo~i jcdriD5'troml~go po~.(g + q) AI: "" g~.rrIJ" '" O"OO[S f ~.esl ona wym:rcz:ajIlC{l.85 . V$0:1.x.25 .12 • [1.o. Iromccme jet~ollllc .kJ:" 116.35iofl "" 0.pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne. .ah f" ~. kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k.06m ! VsJ. ]l[2ypa~ ~a na jed]J. 21. .OtOOOr..V n .75 =.. B...24m Sib. PQp=zna w .(g +q)O. .-2]0.:54kN t3 "" b~m_'" 0.od[)firze [l'Ll$red~!.".0.m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~.o$~.'Iidl "" ...Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'. zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie.UJ.s2 .

.19 kN·m n.'. ~~josZ(.l ""~ = [(Iv.. I" .B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I.o! ld)ilim .ob]i~ro. prz.' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z.t.1170 "" 0. \:Ii' 0.09{l· '(].OIOO3mm<: p. ~ 4Qt) moo p·". W przyb]ije. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • .s:il'a. swpni3.. PttJ'j~~o 6.J ee 3"2 .l6wp.pnyjmuj'le._~.. _ .)' =+.82Si! ".eknwlga.il~t iro:l!liecznG.2:2. . .rysowalHliem. ~oo.~" ~ .9 l Mh.3:El4r =>79..J!l.:5V II ...:r~ '" 0. Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e.2. ro:l.rUj ~a!!i...Zyjl~t(l bowiem ~mem.5·· HI.:.rn.ci ])'S l!Ikosn). Zarysowani.-.lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.. ~ '0.F~ p Sprawdzai..cy 13. 392 mm -14'2.32(0.¢ ~Iyty 0 s.frJ.7S·0..rnn. o.k. Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 .!j-.0.u~a:li1ejl (pooPOnl.C~ ~~bh. 30) :\'""" S"".6roll:j lt's~PlIjB w Wi.. b-a\¥~zipoopwy V.4. oolegio~c::id 00 M ~ "" O. 1 .0051· 2{l{'lijQt].sp6:tc!zYI:l. Chatak!:erystyc:zna .3~ 350 "'.~.. U~.ro.aln:hl!Jq.:53.uma:ryc.oryg<Jw.'9.Wmll" kQiW(lm~ pr:Z. 'c::l!.1% P:r:l.w~oo.. granie:ma. s:zer-olimi6 ry.J ..00 .32 ~ 33...a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp.o z:mojernie podMti.cgtym do asi morn jest ..o 3 !/I '" 20 min . 20 rue WII .. Ob]~eze:n:ie s:zernk:o.3&4 -r "" JJg_ "" O..nl\. obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk.::::.:5 m~.Zm:e. Uigi:fc . 12) . _ 4.:..s. .ihi[lop:l':leCm~.~owalIlill w~iile :Z..5..~Z3 poprzecmtt. Ui 0 ~11 Aill es l2.E~f..e bra spra..:5· e.5".ca 00. W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa. na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l. !I'P'J. wy1i:on:mo m~todit.qllfO. .85) _ M SJ 0.·~ot == j9.'" 32 mrn.m kraw~zj(lOOPOOY tfa.:5 "0.e.OkN P. _ .: - dhlg. te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l.16. obci~ VS~"" V~il: '" ~.9&%.£ZeJli:e:sie s.auwaliycli (g + q XO." ". 81111poprzeC'ZJIa w o.kl!1lkzerua s:rernos.ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i.0..1'~i fJ. Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny.:brojenia ·ma.odanych w ~dziilile 13.G.emio-:n1 {wrot'9 . ..".'llci~.6(0. gdy polka majthlje ~. (1.a "3(~'~ 3(i:~~') J U •.!l'l.384).." ." . '" "".y:i.3 mm nile ~osbllillie f[.5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7.0.-II)5.nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.rC'lle:rri:a..3S4 "" 0.54 ~ M. S:reroll::osc rysuknll:nych fw..cl. {g -t-. .:w) -lO3.S{ ]0.Bb:r-.: ..""'_ a ::.384 Pttekr6] ~brojrni.f"".912.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J.o!l wy:Ij..OOWJ]Y zeru.Mit c.06 crn~:> 9..EJ.ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni.00091.cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.75 J.kroj'lj.5t> ·+a)"" 122.35 + O.070' lO.i~ W sire.e" MO:l1il.4l .10) .lilodill podpory s~odkowej.OO5L fok '" W MPOl 1. -.cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.o "'" 0.. me .~.3 mm GiI'allicuul. strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi.""-"•.zn!lsiill. zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero.(ll:li~aP'" 0.' '..s. O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu.2:83 m (l:rzyj~o 4't~ .nillll .'.o.4 .wr l3.Mapj!(!rnQwe ze stali.i¥w . s. lI!IooStllye'!1 do ol.s:c·m.. . "ifO·.. kt6ni1.e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami.37 IN. Nlllp~ma lbrojel:llll 00..sS· O.ni~. '" . W !l.5379 _ ''']' Q7~..7"" ""'" "'''''.Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~.!:l:ejt>eke :md. '" 0.9'· 0. bore zw.b:mjel1ltl)l (db p -.+ 0.i iJiht"a 0..i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl.l"{)jeT:Iie~o~?iel.'" .!!.'lI.ekrnC:mJl.5·· l8.._..'iy U~l]..a es O.82.(!j-_ W projekwwa...7.apotrz¢bIIIJ do pG..4)S. :Ze- JI~T '" Pto! . W elemencie ~l'.1. "" ".39'2 .un za. 15 .03 "" 0.'"i1J ~'~' f ~Ii~ o. w M.35+0.f yd '" o.V.._ ] ...Masy A~I (zarnia'!:t A-O).1:5 c:m~ ZMtuSOW811.0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl. ~ OOOWi. mroj.OS~V 28.Ciqgaj~ 3:3.e.rqszc::um~ werlilng tall'l!i. 7O.6(0. .2 o~:~OI].wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3.l:.O!I}OS04 3.Ii'\ru. ~na.i.mn~ .y . Spr.llWCi~j!~&...:ib +dt _ '2 .+~.0.. Obl.:mo w. M~ _-M ~.:m Zebra.62.$ "'"]22'.ej bfiil:u~p:c. B).d1!etltQfdd 00. '" 0.". pocihodzq.~ '" (0. ~ t'o.3-7 • r. fie rnzc.roko5iC" [)I'5 W""" ee 0..~o:rzy~tii. ""'2.ch.cy 00.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll .krQj~ :.kT ' .Vi'~Z:u podpo:ry.

0 dla pl'~6w zeN. .dle~ ~ b~~Jj. a stesunek .8 m_m .40):5.jato =y.5-l8.erok:Q~Cf)'sy "'HM. '" .B6 mm < W!!!I! ""0.:. 0.159)~ 4' .50 -+.t.79 ?_o.llt~. k XC] gmni~zlil!l 5O>.rn (] 4·.f.fJJ ':0. .Mmy .5ul..S.cil!g8nego ze WcZ.45 -O.]O):f3 '" (I.c·16c.'. wymilC..cliAj~.38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl.. M" ee M~NI' 53.0..000804(0.5 -0.000804 II - __0159 .56 kN· III .~A.25·.8): . g<IlzlePI '" 1. 0.~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q.o.n.lO)~ +0. ~ :3 w~"'O..5·0'iM "" QIIO !'ilJ.h +(ll~!l'-b .si(bdl' .. 51ltQ. i.I s:uywnose..020' !]l~ c:l.20(0. O.OOOSQ4· .3): .45 + (U9-0.1)111 ilisy rn:poz. 125(lO. ". fj Ar .'018.~_'" 0.• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o.ISi9..[OA·S i.l:59'~ -{119 -O.Sb'".20XO.i/ . -..~ W"-j)fiil (14. l69 W oblic..S~+{lt~(]. 11to omacw. .._ .OI2!i .llm} [1.04.p. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma.19 -O.20)JllO~ +2A·'o..' . ¢ .4 t -0.41 0 0.) -'(ll.lebl"illJ metod" dollJ.Y "". ) hi""" a~"A'ld x~"'.6): - O.(11. IQkrotm~ PIlMar... '.w [y.~..1').Qwych.'0. =""'0.S·O.a&l\ + 24 .<iowany.yli p..ycj'i.0402 Add O.()~{I l.:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o.OO + (I..1.&w~e [p:l'osw~il..kl'~ - '.8~S :111. '" :b'miln ~2-.04m roz.b1r~ ze \Vro.Di!e IllgiifClii . D".3 mm.20·0·.' .fIl ~I- ] h.:8252 '" ~l .e W~Oru (] Sredniroz.)Il. 0.19 loiN-m M~ .zallD)tcl:I. .. Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY.Oru 0( 13. .f"jj . te elemetu Pr!l.e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12.\'~r +a.h 2 +'o. 89.:53. (j~ X'l1)/lJ .!l"'a~..lf.xI".'ll ee .9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill..~ :l.~~"" . +a.fI' .~\d .19..')'! _'.. Obllil'Zf. o. 0.'2iO)l1O+24 . ".. ''!'''''' 0'.3B8 r)lS}' ~ o.168 Jdr".h.] 59}~ :.20'·o.20·(1110 "" '[1.1In:i!CZI'Iego.zcnlillch ~~lIml &[.OIroS.~ Mm.~A.3 mm V. 5. M!i:iJ.k.

lyWllil..skrajn.'I1'IID.pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ.ff . Obd~":i!a stai~: .5 '" 61625.~] 3 .gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie.!.. 25..U:lC.. 'l).·o:.. mI! Roo..2" '" 68..Mf'a.28 kN ~1mI a ~.ill1ow~e G~-I... ::as~w~~'e IIIhCillieli 20. P'''''' 1%.~ u:gi~ie :l.~WI!Q.76 :UlLffI u.gifCi.sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO. OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u.4] 3 kN·:m fro.. 'Osta~eml.3~ rn. . "" c. ~yJ~o j!l.~n . POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l. gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u.lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ..2. 2OO.lI..glll.8lS ... 9l...825~ '" o.c:h . w.61 tN I.80 kN _.:::: 78.I)1)'n6 m .id:mj[!ej 0<1 fI'I'!. 5. Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6.76 mm.lr.5kupj@l'l!ych.~ " . Gt "" 6'S.I.35to..g '" 3:3 rnm.08 -+ru. 0. Q. Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il.t5'lat)'aDJ'.ru. p!7l~et .10" .roje:lli.H'ii190 ..3$m.k.1 15 M~3 k:N.40.. lllN m . oil- '''if.-~-- _ AI M l~ B~ . .emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +. 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ .~.. l. a.1:3.~ 1m..yp. IOQ Q'bH=n~yj~~: .y Bi25 . II:!! slup:ie I'" O. 17.6] + 12iQl'. n. C:~l!wnll..od\:I~!l!Iywa:nie.!ii. s~ok»MpOOl:i~ an ''''0.5 mID.'0. . "1..Ii'Ifiril "" ~a.!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 .+0'. [ak wprzy.I.2:5 01. ~ 92. ] .7] JlJ:7. 11.ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram..~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' ...1.081N Obtl~mrnl!.115. slililllili. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' .::!t ~ ws.. .3.(17 ·kN ] 2.:54kN 'u+ Q . 12.07 • l. . f~ '" 42l0'Mh.~t~~..fI' ~ 2:43.501915 ikN ~'....padb pW~)'i Zdlra: .. . _! 'm ..170 Rm. mO) • 2.. 6 (.. :DiI.11))' ~]I~ll. 92...p6~li'rmil:llwz.05379· 5.8'6kN .C:f:lI ~ I. ~.ru "" 131.. .3 . ~~p~~ow~go Zebra.68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2..lI.:~u!!! ~ 29' mm (i~7a.{11MB . ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ..80\6'8"if ~25~86 ..M' .]2511i:'1i.~ ". G!rubosc oWieni.gilf~·.1 m.70·1.bet·cm l1aS'.70 . ..2'·.32:5 + 0. ~~'We Qt'" 18..0 "o. sred.I'.03 "S.. ci~w~~n)'poocill..&lnQ~OSCopaxia.~rz·5.c z po"" '2 HI..86.).!'" SO.125. ~ '" M .rr '" 6. 7'M~.r1:5 m b""O.IIJ :pil'\l'1ow :dnoj.2E.y We..'0. Pn)'j:~L1): . .1.10 ..pi!jltQ!ii6 e:(rn.(13'" 24:3.Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY.5." t!'li'c)' Sln.901il:'l!.' St'lJema.~a.~G +Q)Ji.

b::! .'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll.:563m 13..0 ~O.0.286· 15W.08 T G.'lll)'ch uwzVlloniono. 0.ill + Diem = b.151. '~I "'0. oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm..56 m 1.ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b.rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!.obliicr.30+ 2. b ::.1c:m 19.5(6.i i ~tymi.70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0. Wplyw sil popn-ec.zhro~..rr'" 'M25 m ~o skrajne).1.= O. pj.e wykonywao:ie .39141=. czy]i: .. L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod. Pnyj~lo w:itC IJp.0.(3)o('i..dtin:kaJ ~. '" hoff O. Obl.C.ffl '" hem :".M':lll!ln ee {O.5-0.ow "" b I 'if. 6.15. Pmwidt. nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l .905-'92.266 "'~ b.y ()d~te pod Jauem.47 m .35+O..' =p~.. b .Zfm ~ . 111·92.94 ](N·m Me ~ (-O. b.O& + 1.1n '" 6h.6.23. na :zgimmie.03F ± :2l63.0.o. w.10 m.:21«). Wykres n08i1:1oSci.35 IM.70 ".OJ '" 293.1:5 rn..!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0. Ii '" 0.ego.ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2.o&rliQs-e ~brojem~ .-636 m.03)-6.321· 1:51.•32l ' 151.5.'l15J.70 + 2.hf.-0-01 42.151.90) '" .(3).73 kN· 1:1'1 Memo.35 m. t)' h.10 m.. . .19PU.t.] .klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r..47 III.. obw:iedni moment6w.35+0.2.03) "" 195. I A7 m h.35 II.0." ~0.222'] :5l..08 + 0.fI...3fiN·m M2n:u "" ~.37kN'm VA'" {1l.o.. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh.~ .s.0.90.S.6:2:5+6.70' m J.y~t!)jilCz lablic Winhlera.to:sowany.OB "" 0.ciull.3] 6{ 1 .(0. bel)' umoZli.ystkicb stanow grani'Cznycli l.zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:.3 es )leIT d- J JIi.dla przi...lO.35+2"6·0.03 ee .u A.701.n 1. '" 0.Mymi w~st.OO)·6. b~rr'" 1.15tN'm MB "" (~O:286. 13.\cej z beU. (O.8..dlll_gO~C o.ff t» ] M ~nO ...iaieni\e PO:liiJp.08 '" 0.C).08 .6:ZS .bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h.6.(3)..+O.2'.rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci..:62:5 -=4-:l1".lsffl S~Il.o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz.. ..elll<)W 0.286·92.2(Oo. p[ldci~ ZQ.1 ]9.ws!llep. .18 leN V& "' -I .raj!l'lym M.r:r '" O.eollii mmmmt6w zgmaji\cych..19] ·92..39 kN-m M~~. hi -.111-92/0& ~o.S4.266' 0.I. z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :.70 ]'I].dla .cgo z~ ~td. Zhrojeni:e w p~sle s}::.lOO. nB z~iJ1)anic b"ff "" b.9.ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm.2·0.714·92.: .~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia.lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7.ff)'" 0.143.be! 11'" 0.ilQ'" .35 m.O. IIiL.172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.90.048· l5] .. 2. gdy 1l.064 = 431.7IHi. Dia.(0). NlI!le1y zaznacz-~ i.4~..gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~. lewn~z.J~cm.q.!i!l1IoSOsrerokosd Do .47 m-e 0..10 m.3·0..3~O.•286·/92.419.0.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi.)..gi~~ :kompliktg. ptzyj~to IN plyde i tebRe. MlIIJlW!.~ida p~Di~go hoff '" 1.'i~ fy4 -'.llgIl.90 '" 3m .l.08 "'"1. .9'3 kN Vii' "'"L09..W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma.171 .. WymilrnllWmUe poddlfgU MI"..C S1llsowanie od. Prl.· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni.151.317. .505...cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36.45.<1 takte mmi. "'l£ fm . Do.m.lgtl: ~sJo skrajne 10.H)2... ..OO)·~OO.08 .87 W·rn . wsp6tpmcllj.32 Ill..rr.: O.ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i..(0..24kN Vo_'" Va "" 0. (~)li~z{lOO~~.ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch...9 m (p~do p. L.owiniell :!\i~ majdowa600.en stanu gl'lInl.oo.857· ]51.wia m:m1jeS2.08 ~ 0.2-18·92. 0.06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit.. J '" 0.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro..l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7. 0." '" __ .r+ b. .316) :..6..08.

n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz. Zl". :0..32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O.{MO ~i:r...47 ._'.. Zhroje.5·0. Clil'i? Prz.ltlgtl I!lwagi mta O.43135 ~3.o.:. 20mm. J.f! .raWd~j-e wElnllihw.d O.919'.657 r1I:l PrzyJ!1!ID .. zakladl3Jjll'C. .3 m" b '" 0.O.6'3.0.3.6~ O.!. ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS.35 "'" 0.87 kN·m.05~'" O.3): z w~ A'i.ynC:rozbfojorny.I.W) ""I ~45169:rn.:2 ..045 ]$ ]3.65.r.(lOO256 '" 2.. 11'" 0.' M~a .. • . 220 -0000274m?'"..OOO17mI '" A.::... Zhrojenie w Q.1.(mego z powy1_.0.4W.0. Q~02:2:..9?9 ~.5"O.l'l:i~L '" j1 + 0.]0(0.nolri -k~~~df--""O~4..- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ .gJMli~~fiile Z ~p.pO~red[lirn .or .ie 'ul\Q:Z..35.00]&84 =D.0p6·2.M ~"" 4. .50 .Jl. Mz"" :ml.sle.j~fI (..ff= % "" Ji.{ cml S.:..:5·20". 33 + 20 ..26 5!~(]~35 ·0.2 ·O'.35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono. ' = o. O!blkzam:.4!i.6. . ~'" '~. Thta.. zakl~daj!\t'" {j dzjie.5. .000281) ~ ""2.0.2"J}t .Sht) '" ] 3300.ie trow)...ilety przekr6j ibrojeni.c:.I _..lSr kN"m.3.657 Ar~'" . 0.972.O(li$ "" O~972 St.94lN'l![I 0.3.(m(il dwoch ~l~cn.98<9.9 0..nil~ ITly. ulQ:1ol!1ewjedlil.'°+°. I . hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj..sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7.2) i (5. .S~ wruunk6w. 22 ffihd "'0.5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml.f..CZl' przekr6j jeSil poromie.:35" 0. Pn)'j~to4....0\35.04.~yw!f. A"l .. 0.. - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a .5~podipory: Ma. d~ 00.iS4 .636 ""o..31. b· d 0.6571 ee .5.22<~~i".:50 l~ A. '~.I . .6] ~m P .1 '" 1l45.0.{)4] <: - 0.]2.0.00. 1~ J1 ~ 2. D.420·0.nie w prn. -'.I 0.O.zy~~. a~". . ~.5'7 . ~ '" tym m!?dz:ie. ee .1 U.[I'..go pob przekmj!U k6w (5.Sh '" 0.OOl3bd '" 0. o.5]5 'effJ1Jld . X. szeookosci rys .JDI87.'2] "..70·0.02-2 .O.70 00.ii efTr.:: (Ml8..1.O. w p~~~e.i..3· ].~y nc.758m p 3 ] .84 . _ "'0..5·0. '" O.5'0.:H)'o41 '" O.420'.c. em.Ze Z:broje. "'O.0..owodQwaJJiyd!l skurc:rem" .2p. t~fI "1" 0.p.~m 66' .SiO 1.'0\55% 0. filoMF: MSd f~h. "". puSredl'l1Hn It ..~. 43 ll!'I_n~_ O._. '" [2.2~ "" 1. 0.4'70.35.fI'''' 1 . _0.505.022 "" {I.636 '" 0._ l 16. c. 20 'I A.2. J.lilii ' --.015 "fI~ ilLIl.I M ~J '" ~ - O.uinakmw~dlzjJ poopoa:y.' je W os.>l.636 h '" h + G.clu6j mom ~1'6 pojed. .3-1.04..a A~! '" 13.lik:mjn)'m.(ofj!)<d.~'" '" .1it'! Mf/..2"" 1- Jt.Jb..". 74 em? '.04Q '" Q.c.2AJ. ~..0025-~M5% . 1 .32-0.i Qb~k\WliIo. nimimlilne.O.636 OA3135""OOO~ ' .35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ.5 -0.rrd2 M Sif -..056<~ft6'" '" 0.:3Cn87 ..oon 17m ~ ".6 ¢ZOI A"'1l '" Hii.~1 ~ i c..036.!.. '.rui!lI..O. MSJ .5.001'3·00. Zbr.$6 A.55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif.rr d I-Jl- ee 2 0.05<1 ~IJ '" ee J!. '. ..75 WatiOSC ll.89 cm~ A .0065 "..69 > M Sd . .mln '" M~l1Iin::.qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0.damy.IiITI '" ze ibrojenie 1[\\.._.:56 '...wy...~.. th ""0'.636~ I ~ 'Q.op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic.osiad~~~rn poop61' itPI.yrn..65:7 m.

lj.r.0.35 ..~ A or 1= . .287 ""0." 1.r.246 <: ~~ .665 0. . l-Jl -2. .~ ""'I-J~.2:31 <: ~lilli.94.:i!~.ys. .rr -""t "" J1.3·0..+ <6 + 16". W len spollob uz..: 0.50519<1l j ct!M p 13. 1e w mlejscu ml.3]4"" 0.35 kN f ~bd 2 13.~.2.ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" .f}..0.Jl- 2I.1]. 295.10-0.5·0.5 ·0.G PI¥tOw odg~l. Pn. Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz. 3-'S" Q66:5 .....xiQro 9. ZG W'lig]~. M !kI na podp~ 2 __ rOd. 0.35 '" d""f.2-04 ASJ "" o.. 0.265 ""0.60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If .0. ""~'" 263.39+ Jl.4l5i~9.e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew).o93=O.:5~If:. '" MM"" '1'.287 GJJ '" A.~~~ 0._ P.ych.O.093 "'0..I._.:5.:50 16. ..0.50 ~ ""' ] . 2U5cmi.. .rn1 ~ '" ~ ..-.314 <: ~liiii ..ano:i'i~.·0. przeJkroju.176 dp ~I '" 1. J!'..5 .35 ':c]- 0.o:az-.'.lamo tU'I.'.. pocipoorowym wy.843.ry~." 1.Jl...505...O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419.17. 9~ 20. __O. .5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art .3 . nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia.00 .•I • l .0." '].a.adl' '.39 kN·m Jl.g '" 25. l ~ 0. MH _ ." .t.ff ....Ff . 0.cl~ _ ~ '" pOcJ.J1 .&5 "df.2]8 ':'ar "'] -J] -2.45462 .zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A.6071 0"3733S.21 kN .fl.2'4~ ·<::~rcll .$I -.2. 0.665 '.607' .. = 0.0. i.czanym.lii5 -{).3..8.17 emil II I B-." S.843 '~(ff'Ad . '" 0'.€i65m 25 + S .O. 1%).246 "'0...45427 ..e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z.21. hmiec:m.16cm2 Zbroj~ni.] 2 cm2.IL*.2P.50 O.ni '" ]-J] -2"0'.0.ta:n::-Z)'klb).885· 420·0..ff f ¢bd M~_ l3."11 ~ 1 .419. IL.td" 0.2.l . pI"1!' tow. 0.0.2-31 "" 0.0.pj ..ono stosowani.S"0.5{J ~ '"i .'J :: 28.lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr. (n..426..50594 = OiOO2U6 m1 . O. ..S15 . M..-_'_ -0.g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0.my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" .S~ '" ] .856 M Sd '. 2:0 A..17 "" hp -til =O.n.... 00.9'''' 0....5ci (patI-zryS:l.~..856· 4·2.24 .4t.501 m 2 454..~J 'W ()bli.002115 ml".s.35 =-373. 0'.4..f! .0. 0. rut in.0·0. T 2'0 -to.35·0.0.S~:c 1-0.2UI ""O..5 ·0.2'04 l v.5 .7S8-0.97 c.

31335 0.20) = 0. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.40751 M(4~20):: 0.42017 = 0. 420 .001884 .5VSd = 0.607 = 0.9 . 0.002512·420·0.35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21. 0.35·0.531 ~ 0.d k'" 1.531 m I-t-cot e +i\V z = 0. cotB= 1.2 + 40pLl + 0.512 = 0. PL:: 0. Obliczenie pola przckroju A.875·420·0.60m. 0. 420 .35/ifcrJI. VRdl '" [0. _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej.531 = 0.0(1.531 = 0.002198 .16960 MN'm 'If .0. 420 .000942·420· 0. z:: Seff .001256 .28011 MN·m 0.32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12.843 .2+ 40· 0.87 kN F. 0.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28. 0.512 = 0. 0.002198· 420 .54018 MN·m M(7¢20) ~ 0. 420 .618 ~ 0.98 ern'.2 m.l '" 1.002198 0. natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe.001570·420·0. _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°. 0.512 m M(9(JW):::: 0.V~ 0. Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17.420· 0. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.93 kN Nalezy sprawdzic.001570 .0133 > 0.657 M(4~20) '" 0. d = 0.OI~ 1. la = 0.01 VRdl = [0.6 .0.643 = 0. 0.35.9 .001884·420· 0.001570·420· 0.618 = 0. ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I.001256·420· 0.618 m MN·m MN·m MN'm = 0.56 ern'.643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l.979 .01)].6 . M '" AS1 .. 420 .552 = 0. czyli VRdJ1 :: O. Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9. ze stali klasy A-IIIN.48901 M(5~20) = 0. 196).546 0. 0. 035 ·0. 0.643 = 0.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0.546·0. d b. Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18.636 = 0. W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia.000942 .60800 MN·m M(H(J20):::: 0.512:: 0. 7 ¢ 20.98 I M(J¢20) .05 m.001884 .27 ern". kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.000628 . Z'" ?off .0.5·317.1. d = M(61. 0.001674 m2 ~ 16.60 0. z :: Corf .d = 1.512 = 0. 420·0.74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0. Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete.405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0. d ~ 0.84 ern".47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0. Z :::: d :: 0. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym .875 ·0.001256 ~ = 0.618 = 0. Stepien zbrojenia na podporze P 2.1. tj. 0.33761 MN·m M(4¢20):: 0.150'cp]b.607 em 1 0.607 = 0. jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow.33920 MN'm M(3¢20) = 0.607:: M(7¢20) ~ 0.0% 317.11897 MN VSd= = ASl = bd 0.85 m. Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i.643 ::::0. Vol rozstawie s2=0.93 kN> VRdl = 118.972 .607 = 0.25440 MN·m M(2~ 20) = 0.49020 MN'm 0.607 O.:: 2. ¢ 20 mm.53l = 0.993 ~ 1.75.707~00848MN ' A.93~ 158.531 = 0.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21.001256·420·0. !I·d .512 = 0.607 =0.wdnvdz .21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20.002827 ·420·0. Dla odcinka III przyjeto. S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz .512:: 0.000314·420 0.95 kN. 420 .

00 IS ) "'.546·1.53 kN VRd3 ::: 233.00005 _ __ _ Pwl . Na odcinku In.z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 .l2 '" = O.33 kN 0. > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju.1 = 4·0.06 kN 118.A.0023> P .5Vsd ::: 0.252 m co 25 em. tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna.15896 Na odcinku 1.~d.0.2 = 0.5· 317 .0003 J 4·420 0.0 Na odcinku 1'2 '" 0.d(I.]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic.93 '" 158. = As".0848".2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm. Nosnosc zbrojenia.poprzccznego (wzor 9.0)0.35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " .3 kN > 0. Przyjeto taki sam podzial odcinka I.75 0.nun . czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.2 m rozmieszczono strzemiona.75 = _-_ 689.<poprzeczna. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s ..00005·210·0.85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em. VMI 0.5 VSd:: 0.] bwd k::: 1.31793 Podpora skrajna A VA '" 195.35 0.06".75 :::: .29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0. =.964.96 leN VR~I + VRd32:.czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263.0.jak przy podporze B.707 ::::: 0.16kN Po prawej stronie podpory 8. .00005 ·210· 0. ezyli vR~1 Na odcinku lil =1.15 IT.d::: 1.68916MN 1 + 1..25·0.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l..wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.18 kN = 0. cotO == 4·0.85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto.85 rn strzemiona przenosza cala. 0.210.06 kN Rozstaw strzemion 4·0. wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263.a 546 ( .75+1.wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0.. 317.546-1.1.2 + 40pd + 0. ::: 0.00005 = 0.33::: 392.13153 ·1.2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.6 . B. " .[ =' 1. C.75 0.93 kN. czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I.l52m w rozstawie l. 158.5·263.0015 sib".23333 MN '" 233.75 + 1.0.180 IHI cotecotzz l1:A. Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0.-.strzemioua S1l.22). Na odcinku It I '" 1. 175 _ -1 +O. 8i1.752 2-1.6 . przyjeto k ::01.0. Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317.35 kfr:.93 leN < VRd1::: 689.16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ).546(1.305 m 0 Rozstaw strzemion A.60 V. ..00005-210-0.96 + 233. Vlldl '" [0. re: .00005.min = 0.11-0.0.0.0 Ol34MN slbw 0. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej. 1.636 :::0. Z J 31.0 )( 1 +1.75 1.26306 Naodcinku co 14cm.546 0.75::::: 0.546.0052 > Pw.

= -'-- 017078 420 = 0.28 "" 91.2. m rozrnieszczono co 25 em.3· 91.55em 12.5VSd VRd] = 0. 4·0.0·91. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20.wl Sib". kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.000407 m1 = 4.F.36 em 10¢ '" 10·2.60em. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete. 6.2+40..75 = 170.od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm._ 5 ·0.9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do.1. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: .0 . w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0.07 ern" = 1.60 = 30.20cm.0023> Pw. Eo = -~.56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4.2· 4. Spruwdzenie.pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12.0056)] = 195.78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45.59 I kN = A.2 m.28 '" 45.1.:rozciagaja M'd (wz6r 9.= hd = 01= . Rozstaw strzernion .09759 . 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1.2· 6.25. =-- ¢ 420 4 2. przyjeto tbd = 20 em.35. A'I = 12. = 2. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6.~ 4 fbd I•. czyli mniejszy ad maksymalnego.3 = 45. VRd31 Xl '" jbd a.00005 = 0. Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5.07 em'..75·0.56 ern' Ar' 0.25): . Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov . = 91.0.75 d".70 em.636 = 0. 6. = 12.0·91.0 dla pretow prostych..5·195.wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0.1 = 12. = ° ' 43 m ..5· 195.2· 6.0. 12.1. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt.60 m. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9.18 = 97. Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B.28 po redukcji Ib. tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione.35 0.40 em.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39. natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe.31) smox'::.56 = -- A. '" 0. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em.47 m 400 mm 2 3 =-·29.636 = 0.94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I..04 em' lbd =1.0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach. . 1.182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20.F/d. ._d M t.z = 0. Do przeniesienia sily !1.3 MPa z tablicy 5.0.20 = 60.6·2. '.6ql = 45. Asl = 6.56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm.18· [. .roi.80 em.0".d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm.. .0056 < 0.001256 PI.min ¢ t.35 ·0.11094MN VRdl = [0.0(1. [Od Mel = _. :5:0.FuJ= 0.2 em o. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l. A. 0.2 '" 27. 0.28em2) lbel "" 1. Na odcinku l. la = 0. = 1 .01 0.J = 2/3 ·91.6 m rozmieszczono co 25 em.636 V\'d 0.55 2 3 = 19.80 m.0·91.56 crrr' > 4. = 1. .07 =29.5 VSd do podpory cote". poniewaz A.18 leN> VRJI = 110.0 em.

321. p.-0. .607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU.88 kN Pwl .88 MPa 0. Rozpatrzono odeinek ru: = 1. = pwl +p.9·0. w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna. 0.1 . .15=O. Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .63 kN =P!-z = 195.sciskanq.. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---. Th = 0. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13. 4 . 20 VSd 171 = 1.reakcja zebra.286· 80.3) = 0. ktore przenosz<l sit. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9.' srednicy 1.s1 VSd.Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono.95 m od skrajnej podpory do sily skupionej.002. 1.47 v Sd = 0 38 195.: VSd bw • d 0. wieksza ad zredukowanej reakeji.575 m '" 0.0021 = 0.636 kN/m .d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne. kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych.OOOO8m2.C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q.75 1+ 1.56 = 0.d. A.0023 0.2 VSd = 195.2rnm.(.000314 =00021 0. nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie. + 0.9d VSd VSd = 0..75 = 0.:080crn2 0.32 0.5 ·125.19518.F. 0..31625 MN/m 41'2.60· 0. P.546(1.18 kN. Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag.000113 =·-!.0044 . Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0.cot8= 210· J.1).0.13 cm 0.0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi.0023. 16.29 zbrojenia.35 .0023..5.75 . Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13.=1.00005· 210 '" 0.0.0 kN > Fred'" 3.sj t .. W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a).18 kN.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\. h - .25 leff plyty (0..35·0.18688 ""0. = 0.762 mm = 0. 78.0.75 20.10) obliczono dla podpory srodkowej.7 dla pretow zebrowanych. czyli F.3 ) ""0.1'8 kN/m < VRdl. przekr6j A'f =1.0 dla pretow giadkich.: 0.naprezenie scinajace w przekroju elernentu .86 = 186.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':.68 + 1. = 316.572 m.70 ""78.18:::: 12966 '0.60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0.3·0.7 .277 MN/rn sf .Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm.45 Fred = F 122.15 2 Pw."z = 0.38 beff 1.l = 2 .552 ·13.572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0.. prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195.. .233.084 MN '" 84.10 1.25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 .1) .0· 8 0.31 m 392.z = 0.707 ' !Yd ·cotB 0 210·1.4. ~ rozstaw pretow sf = 15 cm.1" 0.25·2.5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0.: ho. 3 ( --+-.27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu. PI == berfl '" 0. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F. rozsuwajll.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'.

001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona.35 m .85·0.200000. np.001256 A= 3 (.1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0.2.5 .2 okreslono q. = 0. Obliczenia wykonano metoda uproszczona.20 0076 =.l.2 okreslono ¢rna.10. I I 1 ·80. 1.625 d 0. graniczna szerokosc rys Wlim = 0. Dla skrajnego przesla podciagu..0052.85) 0. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0. 662. korzystajac z tablicy 14.222 ·0.6. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu. = (0. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale. trzony windowe (tabl. 125.0052) . Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku... mm < Wlim = 0.134 mm < Will\) == 0. )87 2. w ktorym sily poziome 811. ~dAsl ___ 0_:_.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6. 24 Um =: 23..68 MSd + 0. Obliczenia wykonano metoda uproszczona.3 mm nie zostanie przekrocwna. 1.5 := 0. = 28 mm.20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT.86)6.0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona. = 200 a.42 < = 0..55% przyjeto (= 0. graniczna szerokosc rys Wlim =. Pozycja 4.. 0.7 ·4. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24.=: tablicy 13.88 MPa. = 200~ torr =.0052. w zbrojeniu (dla p = 0. Ostatecznie Wk = PwE s f. Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0.40 leN'm ~ = 250 I 0.0·8 Na podstawie tablicy 13. ze graniczna wartosc ugi. I J.'1 0.625 = 247.3 mm nie zostanie P leol = 0. Poniewaz zastosowano 28 mm.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6.238·80.1).9 = 158.·k'" 20 MPa = Ms. 0. 10. = 22 rnm.. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej.85·0. przyjmujac."".636·0.186 Osratecznie 0. Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona.882 . stopnia zbrojenia p = 0.6 rue bedzie przekrnczena.0 m) 250 I 226 =: = 1. w zbrojeniu (dla p=: 0.24740 ~dA.657·0.---- (=: 0. ¢rna.0.5· Naprezenia 0.76 Uzyskany wynik oznacza.85) 17. 0. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126.ck: =: 4..86)6.636 10.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0. lV. a =-s 0. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr.&.90.]. 10 =. Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk.85%. przenoszone przez ustroje usztywniajqce.85% przyjeto -~__:. Przeslo posrednie 4. korzystaj~ z tablicy 13. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J.05 = 2. ktora skorygowano wspolczynnikami: n.2.68 Naprezenia CT s + ().882 . = 22 mm.7 leol =.84 m =.3 mm 0..3 mm Ill. Zarysowanie podciagu sprawdzono. sciany.35 m.286·0.05 m. b = 0.0.513.

35-0. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240.35 = 012 In 30 30 ' .188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.20 + 167.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu.to) = 2.19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych.46 = 1826. reakcja podciagu VBU.12211.p = 0.35 c 12 12 3 J _ 125. = 0. 1.03 kN VB.0 kN It = 2·0. . = 1.321· 0.17 + 243.wilgotnosci wzglednej RH = 50%. = 960.0.03 = 415.to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni.1'" 12.274· 0.03 '" 167. = 243.4.[~ cnt 10 2 u.1 %. w OS! slupa V'.20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra.35· 0.O kl' =1+0.84 h 0.t.33 kN G".33· 1.1) r.. " 2 =O..!!_:= 0. .4=1.81 N Sd -..I' = 92.286·92.04)2 .611.L. • 1830.17 kN VBP.5 ·151. 11..p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001.03 = 218.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i.46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611.08 + 0.46 = 1235.0. (wz6r 10.I.012 m: A := .4".0 kN ciezar wlasny slupa G = 11.5 ' 151. + Vt.I..60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI.I. + G '" 415. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V..11 + 960.93 + 293.0·0.:. Umowna sila krytyczna Ncri.035031(°.0 + 12. :=i_[Ecmlc. e" e.2 = 960.04-0.0 : 1.l2_ "" 2.. +'+SJ: 0 1+_:q_ .74 leN Przyjeto Nsd = 1830.. ~ 600 2 ' . = 218.11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800.35·0.01 m.5 ·151.35 = 8.35· 3.5--¢ .5 = 640. =1+0. 1.17 + 197.6: ¢i.II + Pi.6) = 0.0 .:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e.26kN Przyjeto NSd. 1..08 + 1.150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10.33 . h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0. + e" = 0.1+~J ) =OOlm .II [89 :=.Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: .t.0 + 12.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- . miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10.0 I = 0.24 =.1 = 12.03 = 197.11) N .10-3 m4 ' Nsd.60 + 640.0 kN ciezar wlasny shipa 25.5--2.05 (.Jtl240.08 + 1. 0.II == VB.95 ·92.7 = 11.

3J -0.3.15 -13.197·]0 2.3).35.3 = 0.83 350 m2 = 7. h = 0.12 -.(:1.350 m > d = 0.0.e.31 = 0. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2.35 Xorf = 0.003b·d = 0.04 = 0.3·0.56 em > A.84 2 .(0. =: 0.5.0 kN.83 Ned' 8. = O. Przyjete wymiary stopy: L = B = 2. do 14 em. bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia .287> 0.53·0.39 m > xeff. D = 1.28 + 6.05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10.NSd 1_ 1. 16. 9 [30000.l . +0. Pozycja 5. Wymiary slupa 811.10-) m ' = 5 38 cm ' .81 0. 0 35 m .1.84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e.31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830. Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm..000784 = 6.. Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em.003·0.80 0.190 eu =0.1 +200000·0..01 2.35' = 050- 0.0..31.2 ·1.001256 = 00115 115% 0. Zbrojenie syrnetryczne Xeff.31) 350(0. 15 m el2 == d . lim = ~ff.04) 2¢J20 1 = 0 538. tj. 1.164 m niea wynosi ±20%).31 m..15 ."min O.2 m.83 == == 0.al 0.31-0. 1O. mirnosrod statyczny e.15 N Sd = = 1.28 = 12.0 = 30 em (patrz podrozdz.31' .3·0.mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0.80 m.0.26 1. wtedy = d = 0.lim 13.83· 0. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e.0.35 m.000325 m = 3.min 0.30. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17. Urn = Etot + O.az= 0.I = 6..35 .5h = = A p="""'& = d == 0.5 rn..28 em2 = 8.0 IA'l .L'" a s 8= 0.04 0. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy. 13.. 2¢J2.5·0.11) .84 em1 gdzie 1 1 . .1 =0.35' OJ 1(0.2 fcdb ~ 0 04 -.12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa.35 0.012 = 0.26·0.1 + 0.012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0.7.25 . nastepujace: a.164 m '" Xeff N = -. + Xefl (004)2 +.83·0.Sd fcdb 1.=~~=-~=1.l = 6.al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A.287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A.35 Om 13.015 m A.35·0.84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A.015 + 0. II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1.28 em I = 0.25 em" = 2 r.151.

°.0· 23¢ ·1.50kN 0.75 otulina. QfN = BL[(1 +1.11. ". L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1./i'd -.0.5 ' gdzie: a.:"..3(2L+a. wilgotny.22. rb') = r1 ¢~n) = 0.35)=301.76 kN > 2011.66.5)13. 1.4.29280·3. obliczono.852 = 3.9·30° NB = 4. = 1830.75 = 3. przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0.71kN-m M r" '" fundamentu.5·2. 19') NSd .5.·2.40.= 1.0.8o.. Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-.50...1 . 21..5-o.m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa.2.1): s..9·0.A:!:: NRd =/e.81·4667. kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.· 0.:"'2. q.45 kN/m3 = 30.3MPa z tablicy 5.0.42 = 0.0.dla pretow prostych.35) = 4. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu. Nc = 0.42m2 up == 0.75·9. 0.002128 m2 -.50.(L-a.0.35Y(22. d = 0.:".5(4·1.83 .5 0.(2. 0.+ (1.28cm2 co24 em..0.0.40.81 = 17. NSJ + Gf= 1830.75 m As = __2!__ = 0.d up d 1.:"..9·17.52 [(1+ 1.) = 0.30171 /jd o. :::: ¢fl =0.. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36].0.o..30 MN A = 1. T tg 5( == ___!l-_ .~.192 I btl .5o.q. wynosi 0.0.85 + 4·0.aLI I h ----"""L > I e.0 '" 23·2.0..0.2. )1"B· L -D = 1..min A.829 MN < 1.1.6 kN = 2.cm Przyjeta wysokosc stopy h -.' 1.0..25f)NBP1rlgBiB J= 4667.4m).50.5.2. = 292 80kPa 2. Usredniony ciezar 22.0.5 nNDpglgDminiD +(1-0..:=2011.0)= mQfN = 0..80. srednio zag~szczony. = rj..9d 210·0.5+D.17 = 15.2. Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B. gruntu i posadzki). .45.2 = 181. rg-) 21°.0.Nr = 20. = ND= 13. = 22.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych.45 ·1.0.0 + 181. =46. posadzki orazgruntu .:".6 = 3780..80. m Przebicie stopy nie nastapi .1.. gdy Ii = Cf-.11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11.40 n ) = 1.1 .17 leN/in3.. kN/rn2 M .5· 2.. N. W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny.5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym.kN .25)4.66 ·15. . 15.J -~ M 292.

. Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a...194 195 projektowanych element6w stropu 17.8.t'~~ ~ i!:_---".::.. . CI. ~ 100 3 i 00..~ L. N { t [ '" ~ (0".) .t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii .. (0 \0 x-=:---.::t: " ~ a.

--'" I~ z ~ ~l ~r z . o --_. -'" "'_ It: z .-rb< 700 60 1 I l it r-../ <f V V Y .. U U I i ~ iiS._:-~--- . N Q_ "'!.196 (!) 197 <t" U o o a.

JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6.__j I n o E ref .S FUNDAMENTOWA . [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·.2x11i16 1"..2"00 stup STOPA I eo 24..4 NR3 . 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.lO 21szl.Q Poz..l ~ .!!.l 350 Przekr6j A~A .198 199 ']+TID E II ~.¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d .

5 S12j. }HI~ ." '" .lB 1. SlI\IK .m 110 "". mlJ.. Tablica Z.-I "'" . IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ.15 IE. 111.52 n-'f1 11..' . " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe. Wymagania.-uoust . . Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc.Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton .row . " .. DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27.. B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje. wlasciwosci. "" " 21 UCZB.. natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa. . 1'&1. Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn. A-' ['"'I 500 .2 A-I "'" m "" '30 Z5<J .Io Sl1\JK . . produkcja i z. produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~. .J.n OW 6.~2 m sos . Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych.12 ll..cube.cyl.. wlasciwosci. do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm. a na walcach !c..l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM . . aos .. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton .i.." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32].god- 225. n..... . ~~ "'SA ".578 8lJ~ ISH 4SUI • . c."'" . kt6rej wartosc wynosi 25 MPa. 170 11..-I 1M ....l!Ol PORTTA "" ROOZAJ ".6 6.."" JPoI) 2IlA ..5 nose [32].19.-1 ~ F100Z...ljr..1J .00_-{ I"S. Zgodnie z wymienionyrni norrnami.us 211.i.200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r..94 2~8.i4 m 27..UIJ 1112 A-I ~.~.J . OIl C1J('. B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5..CZ€Sc 1: Wymagania.. " A-' IJt 'II ~ CZNA . '" "17.S . 41. )7e. 4.S 225...&4 lU4 .1l JIU LLJ9S '49.Cz~sc J.. A~.12 27.~.:x3- " k .. oJ. W tablicy Z. zelbetowe i sprezone.1' Of. ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa.1I "' •..fA . Symbol C20/25 wskazuje.I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C..1 I.. Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np.i.J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J.1!1 :iUI 1.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->