142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

(1. przyze wz.. \'II Zli. II II V / Po:!z. Plyty strop'"1.0. j~ij) ~' Rm.rojolila.ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz. flm.mce olJ.wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL.tollli!as. 16.p..y II25 ~C20125) dla . w)'U:Io~i 25 mm. l zb:rojenie pomoc. '" S mrm.wszywsiWlllic gn.stal mr-ojeniowil klasy Aam.. elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil.Osc:i el. gamnek 34G8 (:remo. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I.. 'Ita rozd~nie m.0.~.ycb na miejsC!II hlidowy wYllo.h wartooci ugii¢.ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E. lmln :> 2_ PIyla.k&.1 rnaj". Ro:zp:i..rzycupnosc oraz ~sz.yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::.:2 podano dksyrmrlll.1-hbl'O .2 2:.1 rue su.6-1. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =.M.f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia. 0.iislOp~~tow..caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa.3 IlitPa..e zbrojeme gl6wne pl}'it)' .. kt'or.05 + Oi05 '" 2.stl'cma grani. Rozplanowanie siatki StfO.2 '" min(O..~ 2. p<!l"Cia.h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz. cz. wyM:zymaJo!lc . ioff·<:l 1" + 01!l1 . o:r:a:z.lll:Ja shIp)' ] popnez wie. I I :t :i :. .llajmniejsZil~hm i1c.zama odtJhyIka t'l. Gruooj~ ~.lli. I I'.61) '10 80 2..:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm. dciiJ. 2~J I 2~l .l] Ui1l: .A::: -' I .20 m.9 1.efe~ywnll Jd..a. Zginar!!ie.tery.da:iIlJ..d:. ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll. '" . ro~i~"o!lci pdyl"yo. ks:zmlit w)'dluZonego proslO.~): f]lt :::.h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli. n~l.Wkir. Hi 1).demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa.rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr.to . S+-lOmm. C min. (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z.gl~~(I.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w. shIp. DopuS'Ze.zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu. 3.alemosci od sposebu pod.0=2.ej sz. ..gl\lbo.ch.l :u .2 fllllli).!bosc . "" .oo-y d.erokQooi ]. gfO-e. - - a.oo\!d sp~:st.. 'warum:k l. obJiCl:CllIio.5=SlwI!! I II .elemanni wymacz:a si~ W 1. '" 2IJIIlOOO MP. db . bt. jrd= 420 MPa.lru: J\.wa".p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi").ele[l}f. warroscil1.ks...OM ""0.:5-0.10 +. POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli.2) dlIiI tJ..O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat.hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze. grnboSQ] pliyt w .j. wartoSti.'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc.a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio.asy A-IDN.t.~~u J ¥ J..p1I'PObz.f(osl: . (I mki..11 nie s~()so. V .147 - ibe.1).h 1i8 bndcwie wj'flilsi.roic OpillJ"-c:l13J w . modu!! sp~. !irednia wyl!rzy:maloiU.ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[.ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic.10 .~ ' okreiU!I waTIIlnek (6.-ajnej m &kmj[lych. 17J [U J.ric).80 'I.j ..o.f:. Wtahlicy ]4.ptymame iI'Ozpi!ltosci i.lcn.0.2. yvymagmia co dio Slt}'Wii. ""'" L-!:1h .t =.yc1l!'IY.. ~u "" 3:50 M_Pa.. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l.llil. l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 .oblic7. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD.1).-1.Ail '" 2:10 MPa.stal11brojC}niowlI kl.0:5 '" 1..li ..2 MPa.4 2~0!--.e Wa:JFImci s~osunkui lut I d.oa.s ..410 M1Pa.pow~iu .1-1.-. I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I..grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll. charakrervstyczna f#.9"-4. to wyIl iJrn z wamnla! f1i.i tom -.G]lrow.90 m R{l:zpi~oSt .¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1.ciqg}:. obcfi!#niapodimO w i:ah!l. a~1 l a. tl"~ .osc..aRO ]Il3Jry:s.rr'" 2.epr. gatllne-k: R. ht z3i... I IFlD:z..i okre~I.!!.1'!. ob"eslono j~ a.alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6.ell.] 1. [26]..a plyt8 Sii'{IPI.== i.orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b.: 81mD!" C..q 2~ I 24.utQw w-ykanywanyc. .eilt6wzgimmych l co za tym idzie.20 m. n ~ ¢.5.eDj'CUIlliI.500 MPa.10 m QI"lItz.efil'i. I I V I I I~ III I e=' --.iOWII jed' == 13.•8 2.!1. E"" '" WOOD MPn. Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty .! '" a. stO"P!II.efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh .- \ i l_ ~ i\P ~. '" 2(1 IlitPtl.~ -oblic. .r:ImI.i . Obliczerniowll.2 . WillS)' A-i.iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 . zakladajli!l_c ws~~i.l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r.1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk.. . 17 A.gii. si ona 60 mm tpam tabl.c.ek StJS~b (pl)it~. (511) pnyjil.tii.~M 2.0 m. z warun. stOSllliillrn tEfll d W stanie . ._2.7...cz:e): cbax. z..S\lWii..w<! gr:mica plastYCzno5ci .1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1.yli CI!Ii . nwl.L 6.curnebel'MU (db lI"lll. ga~.ll-Pr.B S:OO W (poo.2.iejSllI.9Io..tebracll t= 1(1'.

6)2.1 1.2lf = .2 1.079· 4.) oraz. l l toff = 1- Jt .395 .r:.:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.n o.J7 + (1. 4.l OiK. w grllnie. ].62 .I1HI.9.201". C1dlI6.98 kN'm ~lytl.105.500 .9W".02 i.gID~do Stodk.079· 4.1'7.5] k:N V.6) [0. 0.l7kNim Z 2 i- irtr .0.ur ee 4.2 l ~ 1 i 1 fierr -'..{)04091 13.potcz.c Wiilhlma [7..20)]2 -M~ "".20 .'9_ l ( ?-2 t I[.J 1.17 +0.17 .50% ~ Ilapr~uac.576 ..!'l~ptiyty d '" '7 em.474 ' 4.17+ 00.9. UlitD..J) Wymri.9.t :z!hrojenia (prz!!.07 -.6)1.9.ocil] 0.26 kN-lll M2mln. s Q sropniu 2lbrojenia.0:53 ·9. d ""~"'6.6} l.17 + 0.(1.6)2.119·9.ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~.6..(O.0461 .0462' 4. do J crn.0781. 11.:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la. 8-ntN 1.6):2.kNJiff Q.2S.mJn'" (0. h.2 e 1 2 2. tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.5(1.1.1 1. "" (0.'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil...591 .9.040·9. aiia~i7..Tny~ W ~Ioje}. 4.1.powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_.03:n .9.0. IIiI A i .j~ro ¢ 8).0855 .0.0462·· 4.17 +0.!"'..0.nmsi hy-c.i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil. lOa . .75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J .01 '" .MkN-m 35 Mc"- {O. 1 3 2.6) [O.0.9~ = 0.y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.lInt.= 6.6)2.201.!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1. 'M>4 kN-m M~'" {O.lm (lbci~a 1'. Tahlkfll'J.1 g~t.m(3) 0.07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry.4.50..25-li.44..91 kN·m L 1.' LkWm2.90 .:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.0.o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0. Oh~ic:z:el!lieptl1a..0.5" II =29 "" 30tnm.6)2.3. u1ytec.m: "'. f<tJ. 2..cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI.0781 ·4.17 .00 .'.p.wiejj~"obelflzeD :pr:zypa.90 .20~ '" ~ 6.~ {0.32 kl'lm M~". Zbrojenie \if p~~le p~redcrli.1'7 +..yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va.$11 _ - ~ . W:.V'" 0.P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral._~ A A..6)2.-(O.i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill."""'" "" {G.('0.1 10 em (l.148 wykomm.20)]l_ .iU~Qscim'IHnE.22 em.105' 4.9.078 0 iY.17 + 0..9.styc.9() '" 2.45 kN'll) 3.4.111 ' 9.2 - ".47 kRm M.bd i - _ !If.9.I{]. . 9.~5 0.6 i 1 1 9"'4.17.. Gl.28crn 2'20 MB".4.' M:a"'" M3 ""'4.h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il.3 .6)2.0.0.rn·m MjjrnJn. ] I].2.. ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I.17".03:31··4.20 '" -16.17 -li-0.2)~ == 1- J1....! B25 a. M ~"" {Om81 .6)2.9] kN'm (~) d ~15 lim.0263 .odp "" -(0.28+ 3.

.1 ""'..11.dl' -- -- 0.0051.e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5.07 "" O...i...~- 0. 2-.9l cm2 01[1"1 Aw. "[1 szeookosc.2 "" ]..3 .onepl n:I + 0.3·1. A'~'n1in O.961··2W· 0..!e..• - ~odpory: (gfq).:2D (4.l.i.1 .1 4.ritJ?: ~ ..tJnym (2) MOIMI1JW . ~sl~.u - '.07 240 "" 0.:S ' 0.. w~ wfa).3). .ych.~ d ~fLU.974<210·0.'" ~ .fi Jr-l--2.-5.62 wmjenie." j.'" ll'J '" ee 0.052 '" 00'.-oO'5-1'" 0.OOl3bd".lO.¢8 I A. skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni..Icthn. . ~~wQd~w. .i.1.5'..3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW. Zhroje:nie w osi podpory: .e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr.cy d:z:iala na pr:r.e:go okrdl.O."'. AITIi!!i • ".7 ttl? ee [..51 O.0. ~ . (l) ~ .'''c' .7).podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b .4..~S" .0.:(I..07 tip "" h.! == M sa (oflf>yJd (I.02 crn l I Z Sprawdz.ze.J1~ 2f1. kl6.2 ]..·0.17 kN .. .0·0.ft '" 1 .26 2. '" B.O.~ O.00675 2 13.ff "" l-J i----. c <> .~ 0.l.0t!)6'7S -.0 ~ OJ3 . na kra~zi podpo:ry.Il ~a. zbtajeJJ:tj. 2 ".5'rr ".000342 1111" 3."[1"'" 1 .lll.000091 m~""O. 3.' .0·0.47 .26.:3 30c:m ....POIt ~ . tyUw I1i..em Z .:stacbpJyt)' A" p ::':--"'.07 g '" 0.p~b.082 .2.1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1. n. .yj~y p-=kmj .64.3:2 . + '.01" 'oa' =1 ~ .5 .e.d 0..62 .2-. t:.i2 M &I 0.. 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ .ciI n- tj..1.wosl podpmy.-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0.gioojll.ze.. 0. +Vc--' .0..o 0.051 ~II".oco mniej= ad !DOnne:nru M~.r. l.mm"" O.0._2P.sw!i.' .N -m OO1liZM~ "" 4.. podtu~e~ Minil'll:l.ZiJrojenie wp~Le strainym.5·0.. A .0..1'1% ].kwjll.ekWj. we..11 + 9j60)O.o.02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln.OU~.50_ .]3 ..07 151 0. wi~ ze wzgl~d. 2 8 .0-.. rys .ekr6j :zbrojenia.. ~11!..kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw. m _ = l : 3 (patrz rY8.pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl .0' ee ] - P. fyf wllrnnk6w = 0. w prn.lO' " .2~i ~ .5tltieh.00 u-t. M .~ myteczn!l' (lX1l.1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment.. (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n. .5.]0 nil 0.adaniem podpQ.n.W '" 0. ' .42 " Cll12 P.ff f. ].0.im '" . !ri" warunlim.fif _ ---{i 7:5 . h. Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt..-·-O.. _. wl~zy _.OOOU:. 0..rzyj~tDS.ie ~kurc:zen\ osi. ~ 0..1nyprnekr6j ibrojenia. C. w diw6cJi1 (.r - Prz.961 As. 7.07--9 '" . ] 6..000402 .dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz. '" 0. .OOOl41m 240 .pjJ~.l g~ - .005[7 ~ '" 0.I "" 4. .l.0.052 <: m" 0."'~-:lcj.150 '~!J=1 .. W Qsi podpory mwymah]y moment z.019 U.if'& b1!''Cpowi~k.0. Stopjc:n ~jCflill.b ~ C 2: U .M I ee 4.0049 ]1 0.974 ..2'-'O. r <: ~ji".00 "" 0.eni..67 oraz . Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ.m.i. 17.

gaj<1CYChotdi.dzie. wart. mil: 10% iI1oSnOOcl. dAJj 0. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ]. na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje .. 1iI1Im'" U...1I!..os.36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.<)Ij. SlPraw.. Nil podporze s.'.a 14..ojo :z. :m 50% obci~ uZyl:. 85 .085. Payj~to.mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr.6:r)' o..J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w. 0.c m()me.Um 3-5 odc.2 "" 0.2.wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me.truzczofitl.uq's!)i\lI'llmll M~u.e \!loom (] 3.' MSJ •.l 0. W 0.2di.ooYI7 '. O.iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza.~niie sUt!'I!\'Ig..o. dI~."!:.krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam. jejkraW¥di.66> Nt '" 2..s..5 ·8"" 4 em •. 10% .3.7:BkN·1tL 00 mome.e.up.za.93 . _·. Uzysikany w.O.32 film...7"rn·2 M2 '" -{1.07 . kU:irego obJj. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!). t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13..erlia r-ozm.47 + 0. 4 == 250 f 0.~m· .nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh.hefl!l!l.Ze 2lb:rojenie roz.959 A. ee t. p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa. 2. + 0.t. aniem p~yty 'iN wieitc!..ojeruiB glfume.. == W2. -2.'.zmlem W.:5· .' . • . u: "" M er 3. SJln.atnpod" roz:dz.ac. 0. rnm <: .152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr ".9.etl. drug-G~i {I. :ro:r.000402 .il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13.)o1'11l 0 '0' . 2eplyta.:3·3M j>.&5) 0.. ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.4. s D.2143. 2.5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em.e rna potn.d ".e.lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' ..on..mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa.O)2.ty Pm:!:Jo. 4f¢ g co 250 mm. Z-bmjetlJie TIS.stalycznl'm ment l..:2: mm.inlen WYI1OOii: comlj:.46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a. dlngo~*.Lel:m.93 MPa Na podsta.DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er.35". 0.'Cil.. W rzec.yjnmj!lC za!:oZelIie.mlil przyjl1lQWil. 3H3 "" 8.g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z. Poni.{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI".0024-6 .tKJ1~ pneJcr.43 (~.SC zbroj..o.. schemarowi obcill.~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l).D (zuwagi nil 1.72 III~'" -(O. bye prze-plyty "~e2.lOl 6 .go.pI1...C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>.. ~ .ytrl!!l~1.t\ .mo_glt wlf.9Cn+O. 0. c:zy w pl':Z.1l]D. WJ<1'nI.ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd."'11 mi.5 .ie .I '" 'dd..3. '" 4.obc:i:t:renie zrnienn.wtt!c. .z. MiaJdlrI!i! ..0.r~ MOl'J:'i.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz.l!~jrnniejsZll.= 2.l"t'talnq (l.e po£rerlnim (. Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll.: l~blicy 14.0.0&2 '" 0..e 1113.(JU. Zbrojeniefi<! rniDi. Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 ..t'!AP.sz::.- 1 .. iuOrll dz:iIl!~13...oo1\.giwajllceig_IJ.(0.Oem.1).2' 0..SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil.. r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.2.roilom. "" t.. g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys.~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI.98) . .~.fi.adku ~u~n.~{ d).~dach jestpot.• ...66 U'hIl .~~lIch 5""..oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z.5 ¢.45)0 tN· m -2.8:rysoiWaS'prawdz.1.00+ NapO!!zenm 0' ""~. I A.2 omslmlo ~ .wie t:aMky 1:3.04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS. F.' d = .DlugGS(: z. k."'2 . W pnyp..ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros.33.2) M or '" "" g6mycil wMkien.l. nie wJ'~ p~yty.5· 8.~ r6w:fi.<dd ... g&..pow.ow.2. k16rych pole przekr-ojll wyoo. p~y~y N~. W~:oSc ~h>.0.e pota....ll. nil. PJl!.cy jest wi~hzy ().p .02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne.07 '" .ze !ll1.2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi.eilt ty8ll1jq.YlSlllIjl['C ztBbhcy M.WZ .59· 21{l·Om ..33 3.57% pa)'j~oo . 16..W>e W p~s. m.obdq.niallla .0462·3. ".I.eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y. dodalkQwego zhrojelli~.I!.e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril. G..ryj~to . Hl lIi.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn. 2".102.6 -3.46 &LN.0.85.za 6 m).. 2:50 J 102.boojenia gtOwnego.z.'3) Wykolil.:0.a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie.~ . mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&.go (p-. mo. - '0.t zakO(wte.' )"'".l!!a. Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~.." c~sdowYm zamooo . .ewruZ :=tnljowano ¢ ""8.iIIIO a.cz.n:.ei'i d1ugQlmralych w p~!. kt.czarua. i¥c przyj"(lym W oo.lfI1IiIn~ mom. k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ .rowych d:'ziab. W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic.93. 2.. l 0.~llChpiyty.l. 05 0.g~naj~. ko:rz.C.l'kto l}. fii:(' d . mog4.!)u "" 1.64 anTi jest wi~k. es 0.ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty. III OJ. . E..00366 MN"·m== 3.

i!.C~Ii'!e ~gi!ici.228 d "" oodzialyw:mie .n i rQi!.. Wp~ypad~u ulozeala zbro.0.IU.3' Pdf "'" '~!I(l ~ O.eil!lm w.20 ' m 25. ~wn(llIIii~rni. wowymi.r"" 0.llokalic lIi_yteezfill d male:typow.60 ' 2.'bchp. ci~j If '"(')'. Pny 7ailmeruiu~e:r' S1.0 -.rnia.5~ri) .rorlJpi.75 kN·m Do obJil:zen. puyj't'~o: h .~ ""pJ:!4~""O.40 ..oje!lJa p"" 1%.7Mc "" 0. P~y~ja.1.wIu'(Ioj!U a.(lid lS5 p~JI(rzefz. Wymiarry IboeJ!kii.kitiye ogruoo~. 1. ' "'''U.ru.:3.35 m. 1/~. 2. zebU! . (g+q)$!t iii _.0 ·2.08 kNtm Obcil{l.10 1111.:r'~dku mtlllU~1iI b~lki. rodpoty maj!lej na nmrze s .arem w'ias:[Iyrn i obc.. U '" 1. dobiernm.g~ bye sftro:rygow~ne.75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l.825 H" III l ..llm g . •. ohlicz:enioweg+q '" 33. Zebro jest belli:. Przyj~D: _.o.gc11. !~[3.PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z.1Q]350 ..4.p.konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d.ef€kt!!.. oh~. . .t ~flwwy.0.tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1.59 + 1.t. 39' n::tm.17:5 m.20 rn OlhlillCz.~. b "" 0.l.3 MFa.40 ""28. ."m!!JMSUlJ!y<:l.:&152 8 _.o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB.0 . OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll.25 m.ft".263) ~ 0.59kNl. przyj~to a~'" 40 ntm.0263 .~m. :re ~~'!! na slam graru:tli.m' 0. :te w W!ce jest to gru..}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI.(t~n p[Z.(. SltD¢eJA zbr.. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25.o (}'boc~q_ d~.50== 99.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn.acuRko.!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC . p. Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo"..125 +. RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~..10) 1.=mk:osc.2 ". o. O.00 k't>.~QfI¢ .43 kNlm ~ 33.n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl.52k1!L1I1I L 1 1 M. rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO.yj~ID s:z. ~ 040 13.tt. 5.1lI nIll .tt11.p:iflOlld Id do w.17.5·16".525 . w). /(bd) "" 1 % oraz beWID.93 kNtm - 1.1tytk(lwy.i~t.I!!}.Y n~Msd" Dame: obcilllmlw. ]"'.l1: .. .tnU .. Ira "" 350 MPa.s·0..t dW1llp~slDW1I.i uzyle~ej .25 mm. Trzeba j.~~nf>'l!InIlm roz.3..atc.W'dz.2 iii '" . 9.!!.OOnak zazn~:t't. ".! teow)'rn.e wzgi~.:2:'" 22.nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~..wlct6.2:. toff "' I" +G"I "'"..wnapi"T~S:la. ~kos~ kbro b == 0.ZcbiJj(l Sclil!..bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.negfi belki zaJ. ee flidb _.·0. cyen obcj!l_:re. O.52 kNtm ee c! '" 8.60 .ytaJt aJby spemi6 wyltlilg.rr'" 5.- .iuy Zebra.28 + 1.a. fro "" ] 3.93~ 11.20{O.09975. ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10. .~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll.i.0.b!ticy ]4. Sk!Pfi~tJjll.7· l42.aQ. -1' '4'1 "'. om.40 kNfm . cpS.oscJ e!iel'l1eIDiw.~'m zir!!:liejsZOlilo momen.ll.rzyj~. .0 rnekroj'l. 5(:i eraz ugi~c. oparcmna podd~gu .gmbo~~ otIJ!.q "" 18.~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo. 5. stllil ~mwieme Ok]&. .1:¢Zllilego heJki.7$ .n wt..jenja W jednym ~zje: 31 "'"0..30 . ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~. t].C. 2.rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje.l: pooz.m ~dDjll:eycblllii f.oliLJJlmy 31 mm i.jlj.pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego.ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa.m (rys..~·- . . =~okQ§C...:5.:52 + :n._1_.125 m. kJhsy A~m.28 kNl'm 4.'3.6I'1l1111. wyn1:la!r.#5·m:.~rde.pl!l~1..ego eli!MrnflIl.! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m..SJprn... bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo..1:8. 0.Jo. 1 3..45 -0... I..8.l75 . W ~stawie:nill.8).asny 7iehra es ~t.60.J1_ .e. 0.00 k:N1m.30 ~ 9.ml tolE"" [8.0.elmt - ci~r' C..ff 1 J.pl""Zec:me!lJ)obddi z.154 17 . 8:.75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8.25 Ill.~U!mgr.263(1 .yooJro{. ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141.. z ta.? i .

2:5"'iJ22".&'25 '" :81.41 m. OMkzeoie pOla l'.okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s..OS lill MR:II~falb~h.o96-22.s d M~JILlmlillli.52+n.o} ala ws.. t&C!""Y.r.28 kN.20 m.fieg<l noorno:tci n~ ~!l.37S·U.99..19 rn.anie. 77kN'm M~ . w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic. .f!I'" 1.gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!. (off "" i.czny ugi~c. M~"" {G.O. A.wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll.:567.b.r.50 IN·m.1. 16 -39 mm.S2+0.' c ~ (Ie' . Geometria bra ll~¢tli. b.J:<ljlle1(1'" O.:5 .*O.g)ll .&2jl . It "" 0.45 ~fI'".0.1 - !I.yj~1J!l w)'rni. ekslKmail]lC.m. 99..:5hfJ '" [33CJ<ll.981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj.~. 01 b .5 '" 26.30m W smni.m 1"BI_- l '"' -142..0:5+1..ek_n'lj jes~ pw..li::of'. grnnicwe~o 110snosci pr:Z.tm6w g~anicZJ!lylih o.0. ] . ~·v.Cej s.ml)-5..lO m.ll'Mligi A. Ze w:z. hi '" h~'" I .:n.20 + 1. 0. i s~l)' p~mc ooJicro!!o. O~li¢~mic m~_Uw zginaj.40m_ Do {lolic:reil sl~.m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g.rfiI + b.N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy.-l!' b.28 !.(il' ..19 m.~'ul..Q1'lllie. .zekmjlil.M ml .io sk..n '" 0.8.5.0.n>MM".. f p1d 0.57 (~.S~nr.1l1tZ pooroulz...08}. g.q.20 '* 2-6-0.ff).>1n . Moment). Spmwd~y ~ 25 "'Ii' ..28. P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY.O.n.l.4:5 m_.Fr.z. bill '" 0. 2broje!l.25(H.5 ern 22 22 ..z."Zystkicb.10) ""569. r dui.ml).."O.09928 _" ""'MO·'" l ~ .20111.il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra.~ksi!. bL z zebrem {p.~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l.0.:5.3'7 kN VBI' '" O.431.te W p.20 .r ..52.ft[ '" 0. ]9.Cl!Ij~j zbeU:ll..>Cnl (011.52+22.6 + (1. . Ptzy.5.agn! 0 p:r.C z.:56 1[1 1. :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~.M~ ".c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b". '* MI~ ~ 0.Z"y:. labHe Wi:ruklera.07{Hl..l ".d '" 0..r. U. czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy. kN.mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99.6.W '" l. ZaldiidiHmy. kN 20- VA'" {O.05 '" 2.:~9m h.2~~ b".. prz.8:5-5.32 [Ilr.l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w. 1 __ .1!O mlIiejsZl\.z.~5 n111'lgimarn1e M~'" -O..41 .ar6w paekrojuD61ek: CI wi.~ '" 5~_.!.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi.825 In m.2'0.)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y.~ro ..038 '" 0.851ofJ h.lrl'" h:.D8}5.:5-0. hdf "" ~.l'J. W olillic:mmach.:~!\. przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili. c...p~j.a POPIUCUI!!.e:kroju.. lit '" O.41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• .19 m < 0.". wy:. W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I.981' 350·0. 0..le u!'zwy~j stan gtani.zebra.0.:It - 40 mill.10(0.825 '" 1.:m hoff'" 0." ..1'25(11.$.o. cll:y]i..

5 mm. Zbrojenie [J.( <lI f ~d Swp:ieiJ . (I.il mitdzy dwoma W(d..20.142:50. "" YA - (g + . • ~. 8 + 6 + 16 + 0.brojiCtiia. 0.d 8.pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11.0 l 57 . V.5·0..e nos!la8c._'1. = u. 'ofT • d -1. o..e vi.rze~br.OOl]20nl?'" 0."r _-.0. 0.- ~.. .5~il' '" :1.20 A.2 "* 4O:P. A.4!4~ MoM =. k.q}Q"s" '" 81.6Ill.lO·O..:5..•n kN W mo~c fl.50 h n II .53 n.50 ee . plyty 41'" 8.JS4 pols.0... 0.alllie 110M Vi' . #Off .22°.S.0 MPl3J ~ . 1L'!J1:!!' m ~. ognJ!niczeme szcrolmooi.w~2lipodpoi'Y.u-.!.rK!.r" '" 8.~_ em = ldl .0066=O.-O.••mle .d k "" l.".czamy je \iii csi ~Ita k_ro.3'O..roTMlI."% '" ] %- . Vi'a!f1!IHJik6w" A_ .¢' == 16 [11m oraz prito'Wl. .l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi.O.332 "'"0.20. A.~am.OO13-0.14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj..41 "'1-J]-2~ -.31 t.001 ilOO = 0.am1 W.al "" =.siUt §d3ka.384 . .2o.'czimi.:.2)i (5. ]3. srednk~ ..p(Jd~ob]i.czoanlJ. w p~!le p ee ~ A 1 0..N 25 ..apcdPI4lr"Ze B Ob]i. .334~ G. s:n:re~ belkl ...rl -1-.J<.1 1 ./1-2-0.. Mm__ _ -.l7 '" """'.41'" 1.800' 350. ~. A~l '" 12.06 en. I S~opi.5-21 '" 65. J '. W31'11l!nkl!l (13.Ji-2~ff 1-..52 4' 22.277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli.20"~M 1 == o..4.1 :5a'l"]b.ap.3Sf. A.-I.44 £ll .5. W tym celu (lkrre.3.! .fd 1.czani.41- A"" ml" ..a...0.l58 :Spra.. -aL ~O.142....:3:50·0.wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5.oDCI:IOi':m~== 1. p:~y ibroj:enila.0013bd. rut pod!]lo.Zs:zycli.5~ '" MS.0. '.fffoMJp . ..26 If"" bid "'0.p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ..1 kN·m 2.Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e.l odlegloSci p.6 .i.)'obil:icm'lli. oo.rJle".4 1"0' '"'1.3.0. --..334 ""~_ b.rzyj~ 66mm. MB '" -142. nB scirumiG j~t konier:::.44 " /'.ekroju~.~".1''''' .001 • (.04 ern~) 20.2n =0. 0.20. zlJ~a tla podpOF& B.zbmje:nia..u -+ 0.:m ""..O. =1~.yeh s~em.8) 0.3): AltLmin "" .51-0. "-" 'U'~IIJV o"g34.. [Xl'dPQ.en.:5"0.07 cm~ Z ""'atUq.2O·0A] QiOO9.444m. 0. a. '_.el-em.e:[1~ie·bez zbrojeralll po.OOO~..5b '" 0..!.' _ "."itll .. hO.'' ' b·d o.~ '" 1. 240 _ u.2: pow). _ ~ "" 0.19 (do. 'Vstd'J=[O.o'1 7 m -1.jl-2·O.. lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll. Gff "" 1f.5..~_rr .5 mm.0. 6mm.nll oraz z'.. P>odpoIa ~!«ajl!l~ . OMl..6.' osiJp'Qdpo-ry: bd Q.310 '" 0.26 2. 159 pola prrek:rQj!.....yj~ro .20 cm~ Payj:l}ty prz.(100804 == ..p .~ .5 .0..1.yj~t:od'I''''O•. 0.. p.51% . mrn...'.383 ""0.&.12161 "'O.f1U::1c.383 <: ..o. ·.3]{1 .."Al1 - ZhroJm.e :3 0." -- .31- (11.14) s:porwod~woo.808 0.:" VSoI"" V~ ""81....35"....clcr6j zbmjenia cwnego .. "" 0.0.:53 O..ti~ '2.'IJ1lJ!I.i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - .[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 ..Qw~ M§Ii'IO~~na OOin.jiIP~ .32<: ~!im.0.... 16 I.. zhroj~n:ill podruznego a.04 ".25"" ':n.45+ 0.rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]".' '" _ .5] III p:-rz..go~ ~ '" I - o.. Ii of- O.1 . pl'7..

m..j 'f' 38m".64"" 0.20.1. y &I.61l 161 Vkdl = [Q.~j(\..03 cm2_ frzyj!ito wi~c At. IXIli9-].giegQrodzaj1ll O. O!i] belli zspewnia Sprawdl7. f yd 4..000028' 2>210· O.·tJ."Z.b '" VRdc9 '0. A--<:. a._ ~ 0.9~ 4. . 2. .n~crn~.:5· 8]'}7 . AF~-'" 0.'[JfH2-O . podh.20 kN '\ 250 t .I. '" 8. 2.cinb " _ VSd.. 2. Do ~krajlDej padpory d.miOiIl wadzo...>2-13. _ ..32) 'Obll~oll(l.]0 m dWTl!famJeJlne w .ooad.14cnl (palrz zginanio).yli.1.I!ii! tak viiitc Vs.6r 9.'b - (w2i.(H em'...0.7S .Urmmi.3'(~ ...00.2l:HJ.07711 :~~:rn1Ii.15): U ..3 CI[I 8...61.aIIlY stopien zbrojenia. 7:5.3.35-I.16"" 61 em ..O{I..4] '" 0.C'£'I A.t.osd :w::.r '"' 0) jest lornini.OS.75".60 OMi.151 rot8 .. ].u. 31.~~lj' rozc:iJlglljq. 7]. . - a..'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi..5 VM'C(I't9= 0.~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II.i1lin.04 ..- dru.cn.ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9.. 1.40 tN Hoon.9'.31·l.2334MN" .czerne d!:1!lg. 38...minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll.24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad.9'.l5. lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I.000203'm1.7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta.. fJ""rnn siI7t&m:i." ) =04' '11_2~.....04 cnr::. = 1:8.cej tJi'(!f..41] +]. nomoo.ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p.rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli.9·0. do skrajrn.przyjmllj'IlC.{r.A.".552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~. d.~+00'1:16'" ".a..11-54..''!'!I C'~'rrB "'! .. Do [i_~ies:ie:nill. -'"O.03 .0.F1.".b~ojenia..j'w &' '" f~c 42... A~. .37 m V&I.!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od.2+40· o. .'--..o&: scislbiJ:llI). em -c .03 crn~ == 3.wie o. k..1'" 0. 2. llid "" 1..64 kN KOlliec2.~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI./ '" 0.· 61 == Ul.dmi'l( :z.or 9_34): 0<0015 .0.Ze. Ar : 2..""lI<lletypn..~ _ 17.l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~.orr"". At>olf. :.oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l. q 81U'2ie..m)]-O.' 0.61 m 33. polt~e.4.".05464 MN V5~.)'.O!lStIlW .e~wno strzem:iOOii .c 9..¢ 16 mm ." 0.nych.. '"f. w oo~w~.ojJflYwadzooo4 pt'ilY .b.prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ.(w7.~ 16.wati.I<r '" 77..ej po([po!:)': ~M -.QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl. --5'" Q. . ! .3 MP'a z tablicy .Uada s.'j wyMan:z)' zbrojellie.17 kN <: VM '" 233.' kN> VRA'I '" '4.' .O.~== Tl.mln '" ~.I.anympaypadku A..1I cdcinku dro.0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms.3-0.O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p.. cz.. .15 "" Q.dopro- -g R.malny pnekr6jl zbrojenia.".. ldi6re l'Iil..m:t!l pDwierz.)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n. giego rodzaju.9·. N o~n(lSC(dskafl.r> .iIDami...s. "" VMlI>...mj '"' 2.t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie .fIe jest obtkz<6nle..f1<J obliezenq z uwzgl~:n. I..lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju. <:m2" '" AF"w fJil VN.JII<'f A.:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5.. krzymk6w V =0/1- Jd.i~. ibrojenie nil scinanie s...t Z rott6 . 1M ..t.' u '.enie" czy zl:lroj. 0.s:ily MI'II '" -- tJ..yjllc Z lIW8gi na.0850. .0 dfJa ~ IJlPwtycll. 0.5J. f Ji 240 W)'IIlIag. Pn:yj~ro lj '" 0.eCm~ VSoI..

.71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i ..oJ 90:rnI.OtOOOr.edI:l!lZo:ne poD2.:54kN t3 "" b~m_'" 0.95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.3&4 '" 1._ == O!om:5 . DIitL.06 " 2 "" 0. mielcrOtszl' llIi:!: ]Of.mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq.ll. k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II.384 0. p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J.enia.c jal!1m l.3 O.ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m. c~y t)blic7..J<l. raz .yjrnl!ljllc.0 (l.22. 4.3·0.'cn 4@ 16 m!ll'l na p. ]l[2ypa~ ~a na jed]J. PQp=zna w . pOd(lQ:!j! ~1i::rojn.9 . 0.44-521'17 g+q 33...369 ~~t.22..25 .:552 ·[3. Polka .ily poprzecm.35iofl "" 0.2:5lNAn maz<. ..12 • [1. zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie.6 .2..54 6 ' .n '" 231.141~HilN"lrn \.4] '" 0. 4.44 kM > V~ "" 52A7 m.oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n.o...Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'. 4.'.kNJ:m <: l!~'" 316.-'_' ". l25m." -\I'RoU".' . ~e dodlaU::p..b ..9 . V$0:1.tJlO~i 113.einio:n OO!iQ.] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s..~.eglo.t ~..ca.(g + q) AI: "" g~.44 kN .w skrlijooj.V n .pi.~16. '" " . .oS) 0.Sze~o!l:XI~e.d .34 ·1.5 ' (11.. 20 ern.. W ern.mJ.od].~.~'" 0.25 .~= 68.9 .DIlO..cill1!anie :llllodcinw drugie..rrIJ" '" O"OO[S f ~. (5..Ci~lla o=cowa.G .12 m. . 122.QI Vj. kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k.~ V&:J:!!-233.369 m n v~~ . V.ejl:m:II.' .~Sl~a. 18:. w ktoryrndo."."..wego z.75 =.0051> 0.0.W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych . p:rz. '" 2.of'" O.~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q.o. .825 '" RO'. cz. tj" 16 ern.s.495 rr h~trr U9' VSd '" 0.OOOO:5~YI?(?8:mm)..0.. ZiIJ.wctll..06m ! VsJ.M2 .3 em.6 .~~ VA .24m Sib..@.!lpati:ZOOO OI:WZ.--'" .. 21. ~ta..pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll.75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft.. leN <:: Vst. smdkawa NakZY spta. 0.33.esl ona wym:rcz:ajIlC{l.1'7) \is. ooc.ilokresiano jak ella eJ'emeIi..42 AM f pill Z cote 2" O. [OIlS.1. 0. Ax '''' O.o~b. ]47. '" Q...ah f" ~.go rodz. 1.14 ""39'. prz.a wl~ sropidi.s.. tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod. dmgo~i jcdriD5'troml~go po~.04 rn pnyj~t. SCirnml!6 .p:roww.an~e Iw.pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne.p. {I.-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz. 116.tffi 60. .(g +q)O.UJ.! =.pa'r:I...:5t "..9:5 ee l.0157 > O. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6..8.'Iidl "" . VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122. Hcot8 cmB .35= .: "!f.71) .g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:.. WU~j.od[)firze [l'Ll$red~!.lI1i1m t.aju .ooe Yo' .e:ml<mami proswpadlym~..c.21[1 A.ejll =25 em.g.00· 1.l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC.~. "'p.kJ:" 116..toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l.zaio.85 ..2IO·0. ] .32 Sprawd:z.! '" • wtcdy sla.3251 0. 0. . 1..~q ill...ch. krzymlcow bet..m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~. '"' VU."..60. v~~ "'.90 .0...2 + 40·0.!8·:2IO· 0.37 ea + :l9.x. 5.90h. B. Pomewat ~'fiii~".wt!.sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O. Iromccme jet~ollllc . do O~.ooooorm . ~...15aiqo]¥ k'"' ].00005 ' " -..en~e se. plytl' A.45 '" ] 2.. OOI::iIl1ru Ax V!t.37 .[0 1+1.'~l .s2 ..40 'kN " 131--'VSd' . it p6i:b.fu.2 '" 0. mmrter!Ww na dhl.052'47 MN = kN V&l.40lN V$<1.42· . 12).-2]0.5(8]. oo~inek6.mfl = --..l'rfi h 2: ] 2.. !PO<i.44 " zeoowy.2 ""4OpL} "'" O.7:5 s . ""Q.:~i 0..yj~ro ~bd.o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~.32 .m!'ie 0.l:lkN/m :r.illanlia mllllruy s.apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z.\ii.o$~.35ifJI. d". o. Nil.[1])).

.odanych w ~dziilile 13.00091.OOWJ]Y zeru.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • .)' =+.:5· e.!j-. "ifO·.'9. U~..070' lO. wy1i:on:mo m~todit..1'~i fJ.C~ ~~bh.3-7 • r.9'· 0. Zarysowani. prz.i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl.~" ~ .ro.l:.. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol.:.". ~ '0.::::. ~oo.~ '" (0. '" . zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero.5379 _ ''']' Q7~.912. 15 .:m Zebra." .auwaliycli (g + q XO. swpni3...u~a:li1ejl (pooPOnl. 'c::l!. ro:l.4)S..0.OIOO3mm<: p..(!j-_ W projekwwa.OkN P." ".rC'lle:rri:a.i..ej bfiil:u~p:c.-II)5.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J. 1 .0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl. '" 0.kroj'lj.S{ ]0.OO5L fok '" W MPOl 1.:5 "0.'" ..J .0051· 2{l{'lijQt].!l'l. Uigi:fc .6roll:j lt's~PlIjB w Wi.o!l wy:Ij.y ..t. .e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami.7"" ""'" "'''''..+~..ni~.G. obci~ VS~"" V~il: '" ~. PttJ'j~~o 6.cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.E~f..d1!etltQfdd 00.75 J.rn. o.f yd '" o.nl\.ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni.:r~ '" 0.V._ ] . M~ _-M ~. na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l.5".!:l:ejt>eke :md.54 ~ M.. (1. '" "". fie rnzc.. 20 rue WII .k.. _ .O!I}OS04 3. w M.rqszc::um~ werlilng tall'l!i. s.4.4 .. lI!IooStllye'!1 do ol.l"{)jeT:Iie~o~?iel.0..cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.cl.10) .32 ~ 33.7S·0.32(0. 30) :\'""" S"".¢ ~Iyty 0 s.e. "" "..Mit c.pnyjmuj'le..' '.7..384). ~ 4Qt) moo p·"._.wr l3..a "3(~'~ 3(i:~~') J U •.2...e.~..cgtym do asi morn jest .' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z.ihi[lop:l':leCm~. 12) .Vi'~Z:u podpo:ry...oryg<Jw.ci ])'S l!Ikosn). obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk. . . ~ OOOWi. granie:ma.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll .9&%.y:i. oolegio~c::id 00 M ~ "" O.rysowalHliem.35+0.5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7.i iJiht"a 0. .o "'" 0.un za.:5V II .l6wp.Ii'\ru. b-a\¥~zipoopwy V.39'2 .'.. 7O.eknwlga.Zm:e.i¥w ." .5t> ·+a)"" 122.'"i1J ~'~' f ~Ii~ o..19 kN·m n.~.82Si! ".:mo w. 392 mm -14'2. !I'P'J.. me .·~ot == j9.o.sp6:tc!zYI:l. Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny. Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e. Chatak!:erystyc:zna .mn~ ..1.roko5iC" [)I'5 W""" ee 0.+ 0.3~ 350 "'.OS~V 28.1% P:r:l. .. _ . strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi.b:mjel1ltl)l (db p -. W przyb]ije.. Obl.uma:ryc.'" 32 mrn. bore zw.F~ p Sprawdzai.frJ.384 Pttekr6] ~brojrni. .1:5 c:m~ ZMtuSOW811. -. _ 4..J ee 3"2 . ~ t'o. .f"".'llci~.6(0.:.~Z3 poprzecmtt.2 o~:~OI].rUj ~a!!i.:w) -lO3.nillll .krQj~ :.s.16.e bra spra.-. W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa.: .o! ld)ilim .. S:reroll::osc rysuknll:nych fw. Ob]~eze:n:ie s:zernk:o...00 .. Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 . kt6ni1.:ib +dt _ '2 .$ "'"]22'. gdy polka majthlje ~. W elemencie ~l'..~o:rzy~tii.qllfO.l ""~ = [(Iv.J!l.:brojenia ·ma.kT ' . Ui 0 ~11 Aill es l2. te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l.~owalIlill w~iile :Z.aln:hl!Jq.ca 00.'iy U~l].nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.82. Spr.85) _ M SJ 0..5.""-"•.Bb:r-.. O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu.apotrz¢bIIIJ do pG.zn!lsiill.35 + O.llWCi~j!~&.2:83 m (l:rzyj~o 4't~ .e" MO:l1il.cy 13.0.ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i..37 IN.a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp.ekrnC:mJl.Ciqgaj~ 3:3.3&4 -r "" JJg_ "" O.. I" .3 mm nile ~osbllillie f[.03 "" 0. ~na.'.(ll:li~aP'" 0.62.o z:mojernie podMti.EJ.:5 m~.Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~.rnn.s:il'a.3:El4r =>79. mroj.s. \:Ii' 0.i~ W sire.: - dhlg. ""'2.s:c·m. pocihodzq.:53. B).2:2..ob]i~ro.9 l Mh.09{l· '(].a es O.lilodill podpory s~odkowej. '" 0.Zyjl~t(l bowiem ~mem.B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I.3 mm GiI'allicuul. Nlllp~ma lbrojel:llll 00.3S4 "" 0.. :Ze- JI~T '" Pto! . {g -t-...Wmll" kQiW(lm~ pr:Z.'lI.!!..w~oo.1170 "" 0..". . 81111poprzeC'ZJIa w o.6(0.Mapj!(!rnQwe ze stali.o 3 !/I '" 20 min .lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.Masy A~I (zarnia'!:t A-O).. W !l. s:zer-olimi6 ry... ~~josZ(.5·· l8.kl!1lkzerua s:rernos._~.06 crn~:> 9.£ZeJli:e:sie s..5·· HI.sS· O.ch.0.4l .wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3.emio-:n1 {wrot'9 .""'_ a ::.il~t iro:l!liecznG.m kraw~zj(lOOPOOY tfa.cy 00.

3 mm V.)Il.:53.20(0. 11to omacw.'2iO)l1O+24 .:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o. O.lf.yli p..w [y.~A.56 kN· III .1)111 ilisy rn:poz.jato =y.40):5.OO + (I..20·0·. k XC] gmni~zlil!l 5O>._ ..20·(1110 "" '[1.~ Mm.04.41 0 0. 5. . -.dle~ ~ b~~Jj.zallD)tcl:I.20XO.erok:Q~Cf)'sy "'HM.f.159)~ 4' .4 t -0. 0.:.020' !]l~ c:l... ) hi""" a~"A'ld x~"'.79 ?_o. ~ :3 w~"'O. '.~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q. 51ltQ.I s:uywnose.\'~r +a. ''!'''''' 0'.<iowany.kl'~ - '.()~{I l. 125(lO. Obllil'Zf..0.04m roz.OIroS.S·O.19 -O.o.k.ycj'i.Sb'".fIl ~I- ] h. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma.. M" ee M~NI' 53.xI".e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12.168 Jdr".38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl.t.fI' .')'! _'.5-l8.c·16c.n.. Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY.3 mm..'0.19.B6 mm < W!!!I! ""0.20'·o.000804 II - __0159 . . IQkrotm~ PIlMar.S.45 -O.Oru 0( 13.~~"" .000804(0. a stesunek .1.f"jj .8): .~ :l.h. ".• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o.]O):f3 '" (I.!l"'a~. 89. .) -'(ll.e W~Oru (] Sredniroz. M!i:iJ. te elemetu Pr!l.45 + (U9-0.&w~e [p:l'osw~il.~A.rn (] 4·. +a..l:59'~ -{119 -O.50 -+. 0..1').'. wymilC.0402 Add O..3): .~\d .1In:i!CZI'Iego.cil!g8nego ze WcZ.lebl"illJ metod" dollJ.llm} [1. .' . fj Ar .0 dla pl'~6w zeN. .p.. i.:8252 '" ~l .i/ .cliAj~.S~+{lt~(].b1r~ ze \Vro. l69 W oblic.Mmy .h +(ll~!l'-b .~. =""'0. 0.'ll ee ..ISi9. g<IlzlePI '" 1. '" :b'miln ~2-.zcnlillch ~~lIml &[..[OA·S i.OI2!i .. ¢ .Qwych.(11.Y "".6): - O.lO)~ +0.OOOSQ4· .. o.Di!e IllgiifClii .20)JllO~ +2A·'o.'018.8~S :111..3B8 r)lS}' ~ o..9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill. ".~ W"-j)fiil (14.h 2 +'o.' .llt~.19 loiN-m M~ ..si(bdl' ....25·.5ul. (j~ X'l1)/lJ .8 m_m .fJJ ':0.5 -0. '" ..a&l\ + 24 . D".5·0'iM "" QIIO !'ilJ. 0.] 59}~ :.~_'" 0.

~] 3 .11))' ~]I~ll. 2OO.~ " . ci~w~~n)'poocill.U:lC.~WI!Q.1.5...0 "o.lI.. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' ..35to.gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie..skrajn.lyWllil. .gilf~·.g '" 3:3 rnm.3~ rn.2'·. Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il. Gt "" 6'S.ill1ow~e G~-I.{11MB .glll.c z po"" '2 HI. 11.Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY.68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2.5 mID..k..od\:I~!l!Iywa:nie.61 tN I. ] . ~~p~~ow~go Zebra..03 "S. f~ '" 42l0'Mh..~. l. 0..5kupj@l'l!ych. 5... G!rubosc oWieni..-~-- _ AI M l~ B~ .Mf'a.&lnQ~OSCopaxia.I. ::as~w~~'e IIIhCillieli 20.10 . slililllili. mI! Roo.70·1.32:5 + 0. 6 (. ~. .emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +. 92.r1:5 m b""O... sred.. IOQ Q'bH=n~yj~~: .H'ii190 . 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ . .y We... ...8'6kN .' St'lJema..IIJ :pil'\l'1ow :dnoj. C:~l!wnll.ff .~G +Q)Ji. :DiI.. 12.~ ".76 mm. Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6.::!t ~ ws.3$m..(13'" 24:3.lr.'0.I.:::: 78.80 kN _.170 Rm. POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l. .y Bi25 . Pn)'j:~L1): . .~rz·5.40.pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ.'0.M' . II:!! slup:ie I'" O.. OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u.1..]2511i:'1i..yp. ~ '" M ..08 -+ru.:~u!!! ~ 29' mm (i~7a.~ u:gi~ie :l. [ak wprzy. gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u.I)1)'n6 m .8lS .fI' ~ 2:43.!. Q.3.70 .2" '" 68. .lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ. 'l)..86.901il:'l!.2:5 01.1 m.p6~li'rmil:llwz. ~ 92.1 15 M~3 k:N..10" .~ 1m..6] + 12iQl'. ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ.).2..~a. . p!7l~et ..ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram.pi!jltQ!ii6 e:(rn. P'''''' 1%. "1.~t~~.07 • l..!'" SO.ru "" 131.rr '" 6.115..05379· 5.80\6'8"if ~25~86 ..·o:.2E..gifCi.lI...C:f:lI ~ I. mO) • 2.7] JlJ:7..bet·cm l1aS'.28 kN ~1mI a ~.(17 ·kN ] 2.c:h .5 '" 61625. ...76 :UlLffI u. ~~'We Qt'" 18.125.1:3. a.+0'.'I1'IID. lllN m .:54kN 'u+ Q .." t!'li'c)' Sln.id:mj[!ej 0<1 fI'I'!. oil- '''if.I'.501915 ikN ~'.Ii'Ifiril "" ~a.ru....3 . n.!ii. "" c.~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' . 25. 9l.padb pW~)'i Zdlra: .roje:lli.081N Obtl~mrnl!.t5'lat)'aDJ'. 17.sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO.~n . 7'M~...4] 3 kN·:m fro.!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 . Obd~":i!a stai~: . ~yJ~o j!l. 'Osta~eml. _! 'm .825~ '" o. s~ok»MpOOl:i~ an ''''0. w..

. '" hoff O.· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni.19PU.= O.3fiN·m M2n:u "" ~.35 IM.C.08 T G.cgo z~ ~td.10 m.owiniell :!\i~ majdowa600.. b.(0).47 m .llgIl.222'] :5l.!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0.ilQ'" .90.:21«)..(0.to:sowany.1. na :zgimmie." '" __ .9 m (p~do p. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh..rr'" 'M25 m ~o skrajne).37kN'm VA'" {1l.] . Wplyw sil popn-ec.' =p~.35 II..905-'92.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro.505.r:r '" O.7IHi.6.15tN'm MB "" (~O:286.18 leN V& "' -I .lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7.2-18·92..35 m.08.08 .321· 1:51.857· ]51.ill + Diem = b.ffl '" hem :".1n '" 6h.70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0.171 .(3)..rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci.rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!..(3)o('i. .. 0.56 m 1.03F ± :2l63.~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia. '" 0. I A7 m h.1:5 rn. b ::. . b~rr'" 1.87 W·rn .o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz.zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:.35+0.24kN Vo_'" Va "" 0. b .701.2(Oo.oo..hf.94 ](N·m Me ~ (-O.ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm..08 + 0.19] ·92.<1 takte mmi.lsffl S~Il...n 1.0 ~O. bel)' umoZli. . wsp6tpmcllj.(0.. (O.70 ".q. "'l£ fm .dtin:kaJ ~.obliicr..r+ b.ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch.). Prl.2·0.en stanu gl'lInl.2'.5. 0.4~.m.9'3 kN Vii' "'"L09..+O..C). Pmwidt.O& + 1.\cej z beU.~ida p~Di~go hoff '" 1.dla przi. gdy 1l.be! 11'" 0.3 es )leIT d- J JIi.OO)·6.3~O.. MlIIJlW!.H)2. IIiL.!i!l1IoSOsrerokosd Do ..ystkicb stanow grani'Cznycli l.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi.fI.35+O.35 m..151..9.45.30+ 2.t.l.03 ee .elll<)W 0. Obl.048· l5] .03)-6. Dia.:62:5 -=4-:l1". .. '~I "'0.. Ii '" 0. 13. .8.90) '" .2. . Do.90.i i ~tymi.70 + 2.70 ]'I].J~cm.151. NlI!le1y zaznacz-~ i.-636 m..ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2.316) :. Wykres n08i1:1oSci..172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.Mymi w~st.0.ff t» ] M ~nO .6. Pnyj~lo w:itC IJp.286· 15W.C S1llsowanie od. (~)li~z{lOO~~.1c:m 19.l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7.35+2"6·0..419.:563m 13.'l15J.: O.I.•286·/92.0.6:ZS .0.dla .lOO.OB "" 0. hi -.. czy]i: .'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll. p[ldci~ ZQ.47 III.. oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm. 6. L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod.23.. nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l .ff)'" 0.10 m.6:2:5+6.rr.0.-0-01 42....03) "" 195..3·0.wia m:m1jeS2.gi~~ :kompliktg. L.47 m-e 0.o&rliQs-e ~brojem~ .iaieni\e PO:liiJp. lewn~z.6.s. ptzyj~to IN plyde i tebRe.3] 6{ 1 .266 "'~ b.06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit.lgtl: ~sJo skrajne 10. 0.eollii mmmmt6w zgmaji\cych.y~t!)jilCz lablic Winhlera.: .o. 111·92.OO)·~OO.. t)' h. w.M':lll!ln ee {O.W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma...266' 0.10 m....317..raj!l'lym M..70' m J.08 ~ 0.b::! .286·92.u A. Zhrojeni:e w p~sle s}::. obw:iedni moment6w.39 kN-m M~~.1 ]9.dlll_gO~C o. pj. nB z~iJ1)anic b"ff "" b.08 .5-0.lO.714·92.Zfm ~ ...S4.klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r." ~0.. 2..ow "" b I 'if.90 '" 3m . WymilrnllWmUe poddlfgU MI".0.5(6. J '" 0.O.32 Ill.e wykonywao:ie .08 '" 0.'lll)'ch uwzVlloniono.064 = 431..0.ws!llep. .'i~ fy4 -'. .y ()d~te pod Jauem.151.cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36.39141=.~ . z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :.ciull.•32l ' 151.ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i.bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h.08 "'"1.143.o.OJ '" 293.73 kN· 1:1'1 Memo.15..S.(3).ego.111-92/0& ~o.zhro~.ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b..gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~.

657 Ar~'" . "".9 0. :0.0065 "..0..:: (Ml8. _0.35.22<~~i".32-0.O.:.rr d I-Jl- ee 2 0.84 . Clil'i? Prz.87 kN·m.5 -0.4!i.::.2~ "" 1.yrn.55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif.1. zakladl3Jjll'C..0. c. 74 em? '.3.. J..I .6.94lN'l![I 0.pO~red[lirn . 0.~'" '" .O._'.:56 '.5]5 'effJ1Jld ..5~podipory: Ma. puSredl'l1Hn It .I 0.2) i (5. _ "'0..:5·20".{MO ~i:r. zakl~daj!\t'" {j dzjie.5'7 .05<1 ~IJ '" ee J!.lSr kN"m.ff= % "" Ji.i Qb~k\WliIo.5·0..nie w prn..6 ¢ZOI A"'1l '" Hii.0..0p6·2.420·0.'0\55% 0. a~".04.Sh '" 0..4'70..98<9.:H)'o41 '" O.{ cml S.32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O.raWd~j-e wElnllihw.5. .>l.ie 'ul\Q:Z.70·0.'2] ".(mego z powy1_.wy.6] ~m P ... Zhroje.69 > M Sd .~1 ~ i c. nimimlilne. ~. 220 -0000274m?'".0025-~M5% .' je W os.2.5. Zl".~yw!f..ynC:rozbfojorny.3): z w~ A'i. 20 'I A.02-2 .919'.. b· d 0.04Q '" Q..owodQwaJJiyd!l skurc:rem" .47 ... em.l'l:i~L '" j1 + 0.. Mz"" :ml.0.657 r1I:l PrzyJ!1!ID . "'O.636 h '" h + G..Ze Z:broje.3 m" b '" 0.I M ~J '" ~ - O.$6 A.35 "'" 0.5.5'0.:50 l~ A.nil~ ITly. 20mm.f! . . Pn)'j~to4.. 0. ee .O. '" [2.. hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj.70 00.015 "fI~ ilLIl..lilii ' --.758m p 3 ] .75 WatiOSC ll. Zbr.OOl3bd '" 0..SiO 1..5·0. 22 ffihd "'0. . X.. O!blkzam:.2"" 1- Jt.0.045 ]$ ]3. MSJ . D.]2.00. '. .r.Jb.ie trow)... ~ '" tym m!?dz:ie..d O.fI'''' 1 .Sht) '" ] 3300.._ l 16. A"l .:2 .~y nc. w p~~~e.sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7.i..sle.M ~"" 4._.S~ wruunk6w.oon 17m ~ ". -'.'°+°.35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ.9?9 ~.0\35. th ""0'.lik:mjn)'m.. Q~02:2:.damy.43135 ~3.~.0..00]&84 =D. ulQ:1ol!1ewjedlil.505.. ..972.- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ .osiad~~~rn poop61' itPI.. d~ 00. . 11'" 0.6571 ee . filoMF: MSd f~h.c.04.o.iS4 .2AJ..2p.{)4] <: - 0.89 cm~ A .W) ""I ~45169:rn.I. I .5"O.1it'! Mf/..!.35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono..O. . .gJMli~~fiile Z ~p.[I'.OOO17mI '" A.636 ""o.5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml.JDI87.qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0.uinakmw~dlzjJ poopoa:y. Thta.f. o.a A~! '" 13._.c.!. ~'" '~. - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a .(ofj!)<d.50 .Jl.mln '" M~l1Iin::.6'3. J.p.3· ].. 0.3... .31.6~ O.(m(il dwoch ~l~cn.:3Cn87 .". ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS..000281) ~ ""2.3-1.036..IiITI '" ze ibrojenie 1[\\.636 OA3135""OOO~ ' ..]0(0..3. 1~ J1 ~ 2.n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz.op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic.1 '" 1l45. .I _.go pob przekmj!U k6w (5. Zhrojenie w Q..clu6j mom ~1'6 pojed. '. 43 ll!'I_n~_ O.nolri -k~~~df--""O~4. • .2 ·O'.c:.2"J}t .636 '" 0.O(li$ "" O~972 St.420'. '" O.636~ I ~ 'Q.. ~....1.ilety przekr6j ibrojeni.022 "" {I.~.~m 66' .1 U.65:7 m.rrd2 M Sif -.CZl' przekr6j jeSil poromie.0. t~fI "1" 0.:.001'3·00. 1 .rui!lI.O.056<~ft6'" '" 0.65.or .(lOO256 '" 2..05~'" O. 33 + 20 .4W. szeookosci rys . '~.zy~~.j~fI (.' M~a ..ii efTr.26 5!~(]~35 ·0.:35" 0. ' = o.ltlgtl I!lwagi mta O..35.O.

..3.Jl- 2I. ..ff . rut in. ""~'" 263.885· 420·0.... .pj .50594 = OiOO2U6 m1 .35·0. 3-'S" Q66:5 .€i65m 25 + S .50 O.-.1].zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A.S"0. 0. .rr -""t "" J1.665 '.5 ·0. nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia.0·0.czanym.." .g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0.: 0.ych...419.e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z. przeJkroju..0.td" 0.&5 "df.002115 ml".21 kN .+ <6 + 16".50 ~ ""' ] ..8." S. pI"1!' tow.0. lj.3 .O.6071 0"3733S. 0..e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew).0.2UI ""O. 00.607' ..o:az-.g '" 25.856 M Sd '..:5~If:.0.O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419. .ta:n::-Z)'klb)..843.35 =-373..9'''' 0.2]8 ':'ar "'] -J] -2.ano:i'i~.~J 'W ()bli.. Pn.505. 295.665 0. l-Jl -2..ono stosowani... hmiec:m.a.I.adl' '.2'04 l v.•I • l . .0. .35 '" d""f.. l ~ 0..4l5i~9..5 .94."11 ~ 1 .f! .ni '" ]-J] -2"0'.my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" .17 "" hp -til =O.~~~ 0.G PI¥tOw odg~l..5 .39+ Jl.17.00 ... .7S8-0." 1.:i!~.'J :: 28..:50 16.ys.0.093 "'0.IL*.21.. 0.35 kN f ~bd 2 13. ZG W'lig]~..24 .fl.2.287 GJJ '" A.10-0.2P.$I -. . i.0.17 emil II I B-.35 .. IL.501 m 2 454.l ....5·0.. 0.. M..0.s.t. = 0. pocipoorowym wy.~ ""'I-J~.0. 2:0 A. 0'.4.ff f ¢bd M~_ l3..r. 9~ 20. (n.J1 .246 "'0." 1.'.Ff . 0..Jl.0.45427 ." '].4t.xiQro 9..856· 4·2. 0.5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art .S15 . M !kI na podp~ 2 __ rOd. T 2'0 -to.287 ""0.. __O.'.5ci (patI-zryS:l.o93=O.35 ':c]- 0.3]4"" 0. '" MM"" '1'.2'4~ ·<::~rcll .] 2 cm2._..843 '~(ff'Ad .2-31 "" 0.:5.3·0.2.-_'_ -0.0.45462 .2._ P.~.ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" .60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If .lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr. O.50519<1l j ct!M p 13.S~ '" ] .5 ·0.S~:c 1-0. 2U5cmi.lii5 -{)..cl~ _ ~ '" pOcJ.2-04 ASJ "" o.rn1 ~ '" ~ .f}.314 <: ~liiii . MH _ .426.246 <: ~~ . Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz.5{J ~ '"i . J!'.176 dp ~I '" 1.2:31 <: ~lilli. 1e w mlejscu ml.O.. 1%).lamo tU'I.~.. '" 0'.39 kN·m Jl.r.97 c..·0.ry~.~ A or 1= .n.265 ""0. W len spollob uz.16cm2 Zbroj~ni.

0% 317.546·0.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0.002198 . czyli VRdJ1 :: O.607 = 0.150'cp]b. VRdl '" [0.531 ~ 0.618 ~ 0.002198 0.35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21.875·420·0.618 m MN·m MN·m MN'm = 0. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.05 m.35.531 = 0.001884·420· 0.wdnvdz . 0.512 = 0. 420 .0133 > 0.618 = 0. cotB= 1. d b.512:: 0.75.48901 M(5~20) = 0.657 M(4~20) '" 0.000314·420 0. Obliczenie pola przckroju A.001570 .000628 . 0.5·317.618 = 0.35·0.60800 MN·m M(H(J20):::: 0.01)]. Z :::: d :: 0.552 = 0. _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej.6 . la = 0.54018 MN·m M(7¢20) ~ 0.512:: 0.643 ::::0. 0.707~00848MN ' A.20) = 0.85 m.972 .9 . Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18. Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9.98 I M(J¢20) .49020 MN'm 0.607 = 0.002198· 420 . Vol rozstawie s2=0. 420 .002512·420·0.93~ 158.875 ·0. 0. 0.95 kN. d = 0. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.98 ern'.001256 ~ = 0.607 O. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym ..607 = 0.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21.000942 . jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0.001884 . 0.001674 m2 ~ 16. 0.42017 = 0. Stepien zbrojenia na podporze P 2.53l = 0. 035 ·0.40751 M(4~20):: 0.11897 MN VSd= = ASl = bd 0. S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz . Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i.0.607 em 1 0. Z'" ?off .512 = 0.32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12. PL:: 0.420· 0.d k'" 1.643 = 0.002827 ·420·0.l '" 1. tj.001256·420·0. Dla odcinka III przyjeto.001570·420· 0. 0. ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I. ¢ 20 mm.93 kN> VRdl = 118.35/ifcrJI.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28. 0. 420 .d = 1. M '" AS1 . 0.33761 MN·m M(4¢20):: 0.2+ 40· 0.001884 .546 0.28011 MN·m 0.001570·420·0. 420·0.636 = 0.607 =0. d ~ 0. 196). 420 . 420 .60m. z :: Corf .405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0.0(1.512 m M(9(JW):::: 0.6 . W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia.001256·420· 0. 7 ¢ 20.979 .607:: M(7¢20) ~ 0.993 ~ 1.16960 MN'm 'If .000942·420· 0.87 kN F.27 ern".843 .21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20.9 .1.5VSd = 0.31335 0. natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe.V~ 0. _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°.643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l. Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17. Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete.OI~ 1. z:: Seff .01 VRdl = [0.74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0.56 ern'.2 + 40pLl + 0.512 = 0.93 kN Nalezy sprawdzic.0.643 = 0.531 = 0. !I·d .2 m.531 = 0. 420 .001256 . ze stali klasy A-IIIN. 0.60 0.:: 2. 0.0. d = M(61.1.512 = 0.84 ern".25440 MN·m M(2~ 20) = 0.33920 MN'm M(3¢20) = 0.531 m I-t-cot e +i\V z = 0.

96 leN VR~I + VRd32:. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s .5 VSd:: 0.75 1. 8i1.l52m w rozstawie l. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne. = As".35 0.<poprzeczna.0.strzemioua S1l.546-1.22). " .2 = 0. Z J 31. 317. ezyli vR~1 Na odcinku lil =1.. 1.0)0.33 kN 0.d::: 1.2 + 40pd + 0.[ =' 1.68916MN 1 + 1.25·0.]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic.210.poprzccznego (wzor 9.252 m co 25 em. > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju. Nosnosc zbrojenia.0 )( 1 +1. cotO == 4·0.752 2-1.93 kN.czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263. ::: 0.06 kN 118.2 m rozmieszczono strzemiona.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l.00005 _ __ _ Pwl .13153 ·1. .15 IT.305 m 0 Rozstaw strzemion A.180 IHI cotecotzz l1:A.31793 Podpora skrajna A VA '" 195. wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263.0.75::::: 0.jak przy podporze B.A.5Vsd ::: 0.wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0.0 Na odcinku 1'2 '" 0.0 Ol34MN slbw 0.wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.0052 > Pw. Na odcinku It I '" 1.5·263. 175 _ -1 +O. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej.0848".16kN Po prawej stronie podpory 8.546. czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I.546 0.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ). B.964.6 .18 kN = 0.23333 MN '" 233.53 kN VRd3 ::: 233. tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna.75 0.00005-210-0. C.z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 . przyjeto k ::01.35 kfr:.0003 J 4·420 0.00005·210·0.75 = _-_ 689.~d.85 rn strzemiona przenosza cala.2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca.00 IS ) "'.75+1.d(I.00005 = 0.0023> P . =.75 + 1.60 V.11-0.707 ::::: 0.3 kN > 0.0.6 .75 0..00005 ·210· 0.29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0.33::: 392.l2 '" = O. Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317.0.a 546 ( .15896 Na odcinku 1.min = 0. Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0.nun .26306 Naodcinku co 14cm.96 + 233.2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm. .0015 sib". Przyjeto taki sam podzial odcinka I.0.] bwd k::: 1.06 kN Rozstaw strzemion 4·0.636 :::0.85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto.00005.1..-.93 leN < VRd1::: 689.35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " . Vlldl '" [0. re: ..06".85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em. 0. 158. VMI 0.93 '" 158.75 :::: .5· 317 .546(1.1 = 4·0.0.. Na odcinku In.546·1.

9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20. 0.0056)] = 195.6ql = 45. natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe.= hd = 01= .70 em.6·2.0·91.60em.75·0.0.78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45.75 d".94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I. .47 m 400 mm 2 3 =-·29. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em.F.20cm.75 = 170.1.80 m.25): .2.35.5 VSd do podpory cote".2· 6.:rozciagaja M'd (wz6r 9.01 0. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.2 em o. 12. = ° ' 43 m .1. [Od Mel = _. .31) smox'::.min ¢ t.182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20.28em2) lbel "" 1.0. Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5.~ 4 fbd I•.56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm. 6.5· 195.3 MPa z tablicy 5.18 leN> VRJI = 110. m rozrnieszczono co 25 em.. .55 2 3 = 19.0023> Pw.56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4._d M t.2 m.36 em 10¢ '" 10·2. VRd31 Xl '" jbd a.0056 < 0.28 "" 91.40 em.F/d.. Eo = -~.07 ern" = 1. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete.59 I kN = A. Rozstaw strzernion .wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0. 6. czyli mniejszy ad maksymalnego.28 po redukcji Ib.2· 4.FuJ= 0. = 12.3· 91.001256 PI. = 1. Na odcinku l.0 dla pretow prostych. '" 0...07 =29.d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm.5VSd VRd] = 0. Asl = 6.20 = 60. Spruwdzenie. = 2. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6.0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach.0·91. = 1 . = -'-- 017078 420 = 0.09759 .od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm.636 = 0.60 m.6 m rozmieszczono co 25 em.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39.3 = 45..07 em'._ 5 ·0.roi.5·195.0·91.0 . 0. '. Do przeniesienia sily !1.pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12.z = 0. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt. =-- ¢ 420 4 2. przyjeto tbd = 20 em. A'I = 12.0 em.60 = 30.0".2 '" 27. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9. . A.1 = 12..56 crrr' > 4.00005 = 0.28 '" 45.636 = 0.636 V\'d 0.18 = 97.04 em' lbd =1.0(1.35 ·0. Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov .1. Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B. w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0. = 91.2+40. 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1.80 em.35 0.55em 12.11094MN VRdl = [0. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: . .0. 1.25.J = 2/3 ·91.56 ern' Ar' 0. :5:0. 4·0.000407 m1 = 4.18· [. tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione.56 = -- A. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l.2· 6. la = 0. poniewaz A.wl Sib".

35 .0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi. .: 0. 1.25·2.25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 .000113 =·-!.0. = 316. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F.60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz.5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0... 78. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---. = 0.95 m od skrajnej podpory do sily skupionej.3·0.cot8= 210· J.l = 2 . Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13.0· 8 0. wieksza ad zredukowanej reakeji. .1" 0..15 2 Pw.Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono.18688 ""0.27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu.18 kN. p. Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag..762 mm = 0.z = 0.0.75 = 0.707 ' !Yd ·cotB 0 210·1. rozsuwajll.88 MPa 0.. 16. ~ rozstaw pretow sf = 15 cm. 3 ( --+-.2 VSd = 195. .0 kN > Fred'" 3.Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu.3 ) ""0.000314 =00021 0.. A.572 m.d. Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0.(.1).18 kN.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':.4. 20 VSd 171 = 1.7 dla pretow zebrowanych."z = 0.d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne.: VSd bw • d 0.75 20. PI == berfl '" 0.' srednicy 1.reakcja zebra.10 1.575 m '" 0. czyli F. ktore przenosz<l sit.1) .9d VSd VSd = 0.OOOO8m2.C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q..2rnm.86 = 186.31625 MN/m 41'2.0023 0.. 4 .29 zbrojenia.0023.-0.5 ·125.75 . h - . Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .:080crn2 0.7 . Rozpatrzono odeinek ru: = 1.552 ·13.19518.9·0.084 MN '" 84.1 .546(1.0044 .60· 0.0 dla pretow giadkich.18:::: 12966 '0.277 MN/rn sf .636 kN/m .0.25 leff plyty (0.1'8 kN/m < VRdl. + 0.35·0.s1 VSd. 0.63 kN =P!-z = 195.naprezenie scinajace w przekroju elernentu .47 v Sd = 0 38 195.15=O.32 0.45 Fred = F 122. P.00005· 210 '" 0.10) obliczono dla podpory srodkowej.38 beff 1. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9.88 kN Pwl .sciskanq.0023.=1.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'.572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0.31 m 392. prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195. W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a).75 1+ 1. = pwl +p.286· 80.002. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0. Th = 0.607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU.70 ""78.233. 0. w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna. kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych.: ho.3) = 0.321.5.68 + 1.F.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\.0021 = 0.56 = 0.sj t .13 cm 0. nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm. przekr6j A'f =1.

przenoszone przez ustroje usztywniajqce. I I 1 ·80.1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0.20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT.=: tablicy 13. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J. ze graniczna wartosc ugi.ck: =: 4.88 MPa. = 22 mm.3 mm nie zostanie P leol = 0. = 28 mm.0052) .7 ·4.9 = 158. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk.2.76 Uzyskany wynik oznacza.68 MSd + 0. 0.].0052.0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6. 1.'1 0.42 < = 0.2. a =-s 0.90. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale.84 m =. Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4.85·0. Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku.05 = 2. Obliczenia wykonano metoda uproszczona.001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona. I J..35 m. 1. stopnia zbrojenia p = 0."".657·0.2 okreslono q.. w zbrojeniu (dla p=: 0. Obliczenia wykonano metoda uproszczona. Pozycja 4.3 mm nie zostanie przekrocwna.20 0076 =.222 ·0. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej.55% przyjeto (= 0.7 leol =. Przeslo posrednie 4. 662. Dla skrajnego przesla podciagu. trzony windowe (tabl. korzystajac z tablicy 14.636 10. Zarysowanie podciagu sprawdzono. graniczna szerokosc rys Wlim = 0. korzystaj~ z tablicy 13.l. lV.85%.85) 0.68 Naprezenia CT s + ().86)6. b = 0. np.5· Naprezenia 0. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24.513.0·8 Na podstawie tablicy 13.625 = 247.5 := 0.186 Osratecznie 0..&. 125.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0.625 d 0.2 okreslono ¢rna.. )87 2.10.---- (=: 0.1).3 mm 0. 10.35 m ..882 .24740 ~dA. Ostatecznie Wk = PwE s f.85% przyjeto -~__:. = 0.001256 A= 3 (. ¢rna. sciany.6 rue bedzie przekrnczena. graniczna szerokosc rys Wlim =. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu.200000.3 mm Ill.·k'" 20 MPa = Ms.5 .85) 17..6. ~dAsl ___ 0_:_. 0. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6.882 .286·0.40 leN'm ~ = 250 I 0.85·0. ktora skorygowano wspolczynnikami: n. 0. = (0. Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona. w zbrojeniu (dla p = 0. = 22 rnm.. mm < Wlim = 0. 10 =. = 200~ torr =.134 mm < Will\) == 0. w ktorym sily poziome 811. = 200 a..0 m) 250 I 226 =: = 1. Poniewaz zastosowano 28 mm.0.0.. przyjmujac.0052.636·0. 24 Um =: 23.05 m.86)6.238·80. Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0.

11) N .p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001..1+~J ) =OOlm .5 ' 151.1 = 12.33 . 11.O kl' =1+0.0 + 12.I.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ. = 1.5--2.274· 0..6) = 0.0.60 + 640.0·0.05 (. ~ 600 2 ' ..01 m.0.286·92.5 = 640.35· 0. + Vt.19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.0 kN It = 2·0. + G '" 415. h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0..03 = 415.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V.81 N Sd -.2 = 960.:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e.46 = 1235.0 kN ciezar wlasny shipa 25.33 kN G".to) = 2.24 =.[~ cnt 10 2 u.93 + 293.60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI.l2_ "" 2. = 0.35 = 012 In 30 30 ' .35· 3. =1+0. .10-3 m4 ' Nsd.150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10.I.35·0.to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni.08 + 1.17 + 243. " 2 =O.0 : 1.11 + 960.04-0.0 kN ciezar wlasny slupa G = 11.03 '" 167.03 kN VB.0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych.0 .03 = 218.II + Pi. + e" = 0. • 1830. = 218.35-0.t..L. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240. (wz6r 10. Umowna sila krytyczna Ncri. 1.!!_:= 0. +'+SJ: 0 1+_:q_ . w OS! slupa V'.84 h 0. = 243.0 + 12..20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra.04)2 .35 = 8.:.6: ¢i. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- . e" e.wilgotnosci wzglednej RH = 50%.Jtl240.7 = 11.35 c 12 12 3 J _ 125.611.46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611.4". ..4=1.11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800.95 ·92.p = 0.II [89 :=.012 m: A := . 1. reakcja podciagu VBU.t. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e.5 ·151.321· 0.08 + 0..5--¢ . miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3.08 + 1.II == VB.Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: .5 ·151. 0. 1.4.26kN Przyjeto NSd.1 %.035031(°..0 I = 0.17 + 197.1'" 12.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu.188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.I' = 92.1) r.74 leN Przyjeto Nsd = 1830.12211. = 960.20 + 167.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10. :=i_[Ecmlc.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i.46 = 1826.03 = 197.17 kN VBP.33· 1.I.

31.(0.012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0.l = 6.012 = 0.lim 13.003b·d = 0. nastepujace: a.0.3 = 0. Pozycja 5. Zbrojenie syrnetryczne Xeff. Przyjete wymiary stopy: L = B = 2.35 Om 13.287> 0.12 -.0 IA'l . II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1.L'" a s 8= 0.287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A..1 =0. Urn = Etot + O."min O. Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm..5.26 1.15 N Sd = = 1.003·0.NSd 1_ 1. + Xefl (004)2 +.11) . .10-) m ' = 5 38 cm ' ..84 em1 gdzie 1 1 .al 0. Wymiary slupa 811.35 0.e.015 + 0. mirnosrod statyczny e.350 m > d = 0.0. =: 0.15 .15 -13. 1O.151. D = 1.56 em > A. 0 35 m .(:1.35 .83· 0.al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A.3.31' .84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e.3·0.197·]0 2.28 em I = 0. Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em.83·0.28 em2 = 8.2 ·1.0 = 30 em (patrz podrozdz.7. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy. 15 m el2 == d .3J -0.190 eu =0.81 0.0.35' = 050- 0. 2¢J2.35 Xorf = 0.1.83 Ned' 8.164 m niea wynosi ±20%).35' OJ 1(0.000784 = 6. 13.35. do 14 em.35·0..015 m A.Sd fcdb 1.2 m. h = 0.28 = 12.04 = 0.1 + 0. bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia .000325 m = 3.80 0.28 + 6.05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10..001256 = 00115 115% 0.31) 350(0..80 m. lim = ~ff.83 == == 0.5 rn.az= 0. tj. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e.31-0.04 0. 16.25 em" = 2 r. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2.1 +200000·0.84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A.01 2.5·0.31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830.25 .3·0.84 2 . 9 [30000.31 m. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17.26·0. = O. +0.0.53·0.3).35 m.31 = 0.0 kN.164 m '" Xeff N = -.. 1.04) 2¢J20 1 = 0 538.2 fcdb ~ 0 04 -.min 0..39 m > xeff.83 350 m2 = 7.l . wtedy = d = 0.12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa.I = 6.=~~=-~=1.30.mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0.5h = = A p="""'& = d == 0.

q. ..22. W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny.1.0 + 181.17 = 15.:".45 kN/m3 = 30.76 kN > 2011.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych.192 I btl .11.5·2.25f)NBP1rlgBiB J= 4667.+ (1.45.0.5-o. 15.50kN 0.66. = ND= 13.5o.dla pretow prostych.28cm2 co24 em.J -~ M 292. QfN = BL[(1 +1.81·4667.0 '" 23·2.11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11..0.75·9. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu.1): s..2..50.6 = 3780. d = 0.17 leN/in3.85 + 4·0.0· 23¢ ·1.9·17. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36].5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym. Nc = 0.5+D.66 ·15.2 = 181. Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B.3MPa z tablicy 5.aLI I h ----"""L > I e. :::: ¢fl =0.40 n ) = 1.0. N.35)=301. T tg 5( == ___!l-_ . przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0.0.4m).°. srednio zag~szczony.0.75 otulina. m Przebicie stopy nie nastapi .:=2011.40. rb') = r1 ¢~n) = 0.:"'2.(2. gruntu i posadzki).0.71kN-m M r" '" fundamentu.min A.) = 0..6 kN = 2.80.d up d 1..52 [(1+ 1./i'd -.40.35) = 4.cm Przyjeta wysokosc stopy h -.852 = 3. wilgotny.5 nNDpglgDminiD +(1-0. rg-) 21°.0.50.75 = 3.kN .5.0.2. = 1830..42 = 0.(L-a.81 = 17.1 .1. wynosi 0.0)= mQfN = 0.2.3(2L+a.9d 210·0.Nr = 20.. = rj.30171 /jd o. kN/rn2 M .·2. ..29280·3.:".5(4·1. obliczono.35Y(22. NSJ + Gf= 1830. Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-.9·30° NB = 4.0.A:!:: NRd =/e.· 0.. kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.4.002128 m2 -. =46. 1. = 292 80kPa 2.45 ·1.30 MN A = 1.. 19') NSd .5.8o....m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa.829 MN < 1.0. L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1..o. ".0. Usredniony ciezar 22.:".. )1"B· L -D = 1..0.0. posadzki orazgruntu .= 1. 0.' 1.5 ' gdzie: a.83 .42m2 up == 0.25)4..50. gdy Ii = Cf-. 0.~.80.5 0.75 m As = __2!__ = 0.1 ...5· 2.:".0. = 22.9·0.q.0.5)13.2. 21.

t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii ..t'~~ ~ i!:_---".::t: " ~ a.8...~ L. (0 \0 x-=:---. .::. CI. Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a.. N { t [ '" ~ (0".194 195 projektowanych element6w stropu 17...) . ~ 100 3 i 00.

-rb< 700 60 1 I l it r-./ <f V V Y . o --_. -'" "'_ It: z . N Q_ "'!. U U I i ~ iiS.196 (!) 197 <t" U o o a.._:-~--- .. --'" I~ z ~ ~l ~r z .

. JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6.4 NR3 .. [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·.Q Poz.2"00 stup STOPA I eo 24.__j I n o E ref .2x11i16 1".!!. 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.S FUNDAMENTOWA .l ~ .l 350 Przekr6j A~A .198 199 ']+TID E II ~.lO 21szl..¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d .

15 IE.S ."'" . Zgodnie z wymienionyrni norrnami. B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje.12 ll. oJ.row .1' Of.Io Sl1\JK . Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych. A~.1I "' •.-I 1M .-I "'" .us 211.. aos .19.i..~.578 8lJ~ ISH 4SUI • .:x3- " k .12 27..CZ€Sc 1: Wymagania. )7e...Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton . A-' ['"'I 500 . 41.~. "" " 21 UCZB.I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C." '" . ..6 6. a na walcach !c..i.fA .i4 m 27. " A-' IJt 'II ~ CZNA . wlasciwosci. kt6rej wartosc wynosi 25 MPa.. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton .. .J. Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn. W tablicy Z.. do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm.god- 225.Cz~sc J.1 I." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32]. natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa.n OW 6. '" "17... IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ. . produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~..cube.cyl.. SlI\IK . DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27. Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc. 111.-uoust .1!1 :iUI 1. mlJ. 4.i.J ..200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r. " ...1J .5 nose [32]. OIl C1J('.."" JPoI) 2IlA . . ~~ "'SA ".94 2~8.lB 1.~2 m sos . wlasciwosci. zelbetowe i sprezone..m 110 "".. c. Tablica Z. Wymagania. B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5. ...5 S12j.. 1'&1.52 n-'f1 11. Symbol C20/25 wskazuje.l!Ol PORTTA "" ROOZAJ ". 170 11..ljr. produkcja i z..&4 lU4 .J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J.. }HI~ .00_-{ I"S.l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM . ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa. ..UIJ 1112 A-I ~.' .-1 ~ F100Z..S 225.. n. " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe....2 A-I "'" m "" '30 Z5<J . Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np...1l JIU LLJ9S '49.