142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

05 + Oi05 '" 2.y II25 ~C20125) dla .a. ob"eslono j~ a.9Io.147 - ibe.-ajnej m &kmj[lych. modu!! sp~.h 1i8 bndcwie wj'flilsi... tl"~ . WillS)' A-i.yc1l!'IY.zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu.! '" a. 17 A.1 rnaj".500 MPa.orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l.ycb na miejsC!II hlidowy wYllo. dciiJ.yli CI!Ii .~M 2. yvymagmia co dio Slt}'Wii.ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic.Ail '" 2:10 MPa.iislOp~~tow...410 M1Pa.rr'" 2.90 m R{l:zpi~oSt .stal mr-ojeniowil klasy Aam.gl\lbo.. DopuS'Ze.- \ i l_ ~ i\P ~.] 1. ~u "" 3:50 M_Pa. j~ij) ~' Rm..M.oa. 2~J I 2~l . I IFlD:z.lll:Ja shIp)' ] popnez wie. I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I.lcn.oblic7.9 1.roic OpillJ"-c:l13J w .. shIp. obJiCl:CllIio.0.hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze.ric).a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio.rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr.1). POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli. I I V I I I~ III I e=' --.0. stO"P!II.efil'i. grnboSQ] pliyt w .w<! gr:mica plastYCzno5ci .i okre~I. Gruooj~ ~.!1. S+-lOmm. ks:zmlit w)'dluZonego proslO.t.gl~~(I.ej sz.9"-4.(1.1 rue su.iejSllI.p1I'PObz. 16..10 .. l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 . Ro:zp:i.f:.3 IlitPa.l :u . obcfi!#niapodimO w i:ah!l.ciqg}:. ""'" L-!:1h ..rzycupnosc oraz ~sz.f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia.oo\!d sp~:st.. Obliczerniowll.pow~iu . \'II Zli. II II V / Po:!z. ro~i~"o!lci pdyl"yo.L 6.c.ch. Zginar!!ie.2 MPa. Hi 1). .d:.2 fllllli). l zb:rojenie pomoc. 17J [U J.to .osc.ele[l}f..10 +.1'!.wszywsiWlllic gn. si ona 60 mm tpam tabl.tii.4 2~0!--.11 nie s~()so. wartoSti..== i. gfO-e. .1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk. I I :t :i :.20 m..O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat.cz:e): cbax.l] Ui1l: .1-hbl'O .. !irednia wyl!rzy:maloiU.epr. cz.stl'cma grani.~~u J ¥ J.20 m..OM ""0.~ 2.ell..~. ht z3i. n ~ ¢.eDj'CUIlliI.caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa. db . elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil.zama odtJhyIka t'l.0=2.. 0. charakrervstyczna f#. I I'.2 '" min(O.q 2~ I 24.da:iIlJ..~): f]lt :::.aRO ]Il3Jry:s.1)....yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::. Wtahlicy ]4. Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty ..efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh .:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm.p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi"). warroscil1.demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa. bt.6-1. ga~..alemosci od sposebu pod.li . a~1 l a.~ -oblic. - - a.erokQooi ]. w)'U:Io~i 25 mm.:2 podano dksyrmrlll. '" .elemanni wymacz:a si~ W 1.ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =.stal11brojC}niowlI kl. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD.. ioff·<:l 1" + 01!l1 ..rojolila. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I.0 m. '" S mrm.61) '10 80 2.: 81mD!" C.~ ' okreiU!I waTIIlnek (6.Wkir. ..l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r.5=SlwI!! I II .iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 .h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz.lru: J\.2. . jrd= 420 MPa.f(osl: ..i .r:ImI..s .80 'I.j.!bosc .ll-Pr.k&.G]lrow. '" 2(1 IlitPtl. 3.p. z.eilt6wzgimmych l co za tym idzie.0. flm.i tom -. gamnek 34G8 (:remo. gatllne-k: R.asy A-IDN.tery. z warun.curnebel'MU (db lI"lll.ptymame iI'Ozpi!ltosci i. p<!l"Cia.¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1.alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6. lmln :> 2_ PIyla. zakladajli!l_c ws~~i.ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[.S\lWii.7.2) dlIiI tJ. E"" '" WOOD MPn. kt'or.j .a plyt8 Sii'{IPI. (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z.!!. wyM:zymaJo!lc .1-1.. nwl.oo-y d. Rozplanowanie siatki StfO. o:r:a:z.. .efe~ywnll Jd.tebracll t= 1(1'. [26].e Wa:JFImci s~osunkui lut I d..'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc..gii. '" 2IJIIlOOO MP.h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli.llajmniejsZil~hm i1c..-1. . ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll. "" .ek StJS~b (pl)it~. przyze wz. 'warum:k l.2 .utQw w-ykanywanyc..iOWII jed' == 13.wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL.2.A::: -' I . C min.:5-0.B S:OO W (poo. (I mki. 'Ita rozd~nie m.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w.0:5 '" 1.ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz. V . stOSllliillrn tEfll d W stanie .e zbrojeme gl6wne pl}'it)' ..1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1.lli..•8 2.grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll. (511) pnyjil.Osc:i el.o.. to wyIl iJrn z wamnla! f1i. n~l.5.2 2:.t =.tollli!as._2.wa".ks.-.llil.mce olJ.10 m QI"lItz. Plyty strop'"1.h wartooci ugii¢.

1 3 2.ur ee 4.20 '" -16.17".6. . Tahlkfll'J.wiejj~"obelflzeD :pr:zypa.9.6)2.9.9. 11.!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1.'.0461 .6)2.V'" 0.2lf = ..1'7.bd i - _ !If. "" (0.17 + 0.02 i.6)1. h.9.2 e 1 2 2. Oh~ic:z:el!lieptl1a.o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0.6):2.p.yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va.J 1.03:n .n o.r:.P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral.. lOa .119·9. Gl.28+ 3.1.6 i 1 1 9"'4.17 + 0.17 +0.(O.2.6) [O.styc.{)04091 13.h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il.9() '" 2. 2.nmsi hy-c.111 ' 9.148 wykomm._~ A A.22 em..0781 ·4..17 .98 kN'm ~lytl..07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry.00 .. aiia~i7..iU~Qscim'IHnE.J) Wymri.105' 4..0.079· 4.17+ 00.9W".:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.0.0.078 0 iY.1 10 em (l.9.'9_ l ( ?-2 t I[.kNJiff Q.32 kl'lm M~".. f<tJ.lInt.cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI.j~ro ¢ 8).('0.20)]l_ .03:31··4.1 1.591 . l l toff = 1- Jt .Tny~ W ~Ioje}. M ~"" {Om81 .ocil] 0. 4.c Wiilhlma [7. 8-ntN 1.576 .91 kN·m L 1. Zbrojenie \if p~~le p~redcrli.9] kN'm (~) d ~15 lim.079· 4.9.!"'.9.:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.6)2.0263 .6)2. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill.44."""'" "" {G.0:53 ·9.gID~do Stodk.2 - ".potcz.:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la.0462' 4.4. 4.powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_. u1ytec.45 kN'll) 3.3 .t :z!hrojenia (prz!!...2 1. tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.' M:a"'" M3 ""'4.(1.0..50% ~ Ilapr~uac. ..9..rn·m MjjrnJn.62 .i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0.6)2.0855 . ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I.I{].$11 _ - ~ ...20)]2 -M~ "".040·9.= 6.ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~.5(1.' LkWm2.28crn 2'20 MB".2 l ~ 1 i 1 fierr -'.90 .0.17 .3.0.500 .9.90 .0..9~ = 0.20~ '" ~ 6.0.2)~ == 1- J1.75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J .lm (lbci~a 1'.'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil. 'M>4 kN-m M~'" {O. ].0462·· 4. 0.I1HI.m(3) 0.17 +0..07 -.4.201".m: "'.105.17.26 kN-lll M2mln.17 -li-0.6)2. ] I].-(O.i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil.1'7 +.odp "" -(0.01 '" .1 1.mJn'" (0.6} l.6) [0.) oraz.25-li. s Q sropniu 2lbrojenia.~5 0. IIiI A i .1 g~t. 9.47 kRm M.1. W:..6)2..y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.!'l~ptiyty d '" '7 em. do J crn.! B25 a. C1dlI6.0.474 ' 4.l7kNim Z 2 i- irtr .0781. UlitD. d ""~"'6.l OiK.5] k:N V.20 .~ {0.201. w grllnie.2S..4.5" II =29 "" 30tnm.MkN-m 35 Mc"- {O.50.J7 + (1.395 .

2.l. W Qsi podpory mwymah]y moment z.em Z . 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ . n.0.tJnym (2) MOIMI1JW . we. 2-.47 .5.51 O. m _ = l : 3 (patrz rY8.3·1.b ~ C 2: U .'" ll'J '" ee 0.. ~ 0. .ff "" l-J i----.1 ""'.17 kN ..005[7 ~ '" 0.5 .mm"" O.. Zhroje:nie w osi podpory: .]0 nil 0. M .02 crn l I Z Sprawdz..r - Prz.r.fif _ ---{i 7:5 .!e. w~ wfa).l g~ - .J1~ 2f1..0049 ]1 0. "[1 szeookosc.l..0' ee ] - P..adaniem podpQ."'.ZiJrojenie wp~Le strainym.ekr6j :zbrojenia..O. podtu~e~ Minil'll:l.3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW.W '" 0.0. c <> . h.1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1.~ d ~fLU.0. wl~zy _.ze...3 .POIt ~ .:stacbpJyt)' A" p ::':--"'.kwjll. Stopjc:n ~jCflill.67 oraz .5·0.1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment.~ 0.. .:3 30c:m . .im '" . kl6.:2D (4.26.O.:(I.lO' " .7 ttl? ee [. (l) ~ .000342 1111" 3. fyf wllrnnk6w = 0..OU~. ].02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln.• - ~odpory: (gfq).. + '. ' .0.podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b .cy d:z:iala na pr:r.o.-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0. l. w prn.~S" .. ~sl~.~ O.. rys .Icthn.051 ~II".i.lll. ~~wQd~w.~- 0._2P."[1"'" 1 .lO.64.974<210·0.62 .onepl n:I + 0. _.07--9 '" .5'.2-. . 0.kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw..ff f. wi~ ze wzgl~d.01" 'oa' =1 ~ .if'& b1!''Cpowi~k.3:2 . ] 6.5tltieh.p~b. na kra~zi podpo:ry.pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl .N -m OO1liZM~ "" 4.00675 2 13.pjJ~.·0.3).-·-O.07 151 0. A .62 wmjenie..07 tip "" h...n. ~11!.0·0.7).00 u-t.. 2 ". t:..' .961 As. Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt.~ myteczn!l' (lX1l.974 .1..yj~y p-=kmj . 0. 3.4.i2 M &I 0.0t!)6'7S -.11..0.'''c' . ~ .26 2.ekWj.sw!i.961··2W· 0. 2 8 .."'~-:lcj.-oO'5-1'" 0. Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ.1nyprnekr6j ibrojenia." j.2~i ~ .fi Jr-l--2. 17.. '" B.2 "" ].d 0.11 + 9j60)O.gioojll.00 "" 0.Il ~a.07 "" O. !ri" warunlim. +Vc--' .0 ~ OJ3 .oco mniej= ad !DOnne:nru M~.u - '. .e.07 g '" 0..ciI n- tj.I "" 4.m.1'1% ].! == M sa (oflf>yJd (I...e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5.'" ~ .0·0.ie ~kurc:zen\ osi.e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr.07 240 "" 0. A'~'n1in O. r <: ~ji".019 U. 7.000091 m~""O..M I ee 4.082 .ritJ?: ~ .2 ].wosl podpmy.' ..-5.e:go okrdl. skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni.. .50_ .l.. (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n.150 '~!J=1 .0-.0.ze...0.. zbtajeJJ:tj. AITIi!!i • ". ..OOOl41m 240 ..5'rr ".]3 .052 <: m" 0.1 4. ..9l cm2 01[1"1 Aw.ych.o 0.dl' -- -- 0.:S ' 0.000402 ..rzyj~tDS..1.i..1 .0.dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz.OOOU:.2'-'O.. .i.0051. C. w diw6cJi1 (.ft '" 1 .42 " Cll12 P.052 '" 00'.¢8 I A. '" 0.. tyUw I1i.i.OOl3bd".eni.

i¥c przyj"(lym W oo.07 '" .erlia r-ozm. Zbrojeniefi<! rniDi.~.~{ d).. iuOrll dz:iIl!~13. es 0..33 3.l. SJln.46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a.~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI.85.e pota.. g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys. Z-bmjetlJie TIS.eilt ty8ll1jq. 2:50 J 102... '" 4..43 (~.ow.nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh.:5· .46 &LN. W 0.47 + 0.0&2 '" 0. • . Uzysikany w..2.0.t zakO(wte. rnm <: . Payj~to. + 0.za. - '0.s.7"rn·2 M2 '" -{1.fi. 2"... W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic.(JU. ko:rz.5 .gaj<1CYChotdi. m.mo_glt wlf.<dd .rowych d:'ziab.t.Ze 2lb:rojenie roz.ei'i d1ugQlmralych w p~!. r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn.up.~ r6w:fi..32 film. kt.krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam.3. mo..lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' . G.yjnmj!lC za!:oZelIie.C.d ". 0.J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w. 0.obdq.e \!loom (] 3.t\ .. E. dI~. mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&. ".33. WJ<1'nI. jejkraW¥di.wtt!c.ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd.pI1. 2eplyta.adku ~u~n.etl. Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll. 2.iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza.0024-6 .~ .5· 8.. _·. III OJ.' d = .wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me. PJl!..z... 16. Hl lIi. 10% .4.. mil: 10% iI1oSnOOcl.59· 21{l·Om . c:zy w pl':Z.: l~blicy 14.6:r)' o.o.truzczofitl.~m· . W rzec."'11 mi.:0.~llChpiyty. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!).. F.085.'Cil.102.. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ].obc:i:t:renie zrnienn.. .I '" 'dd.07 .oo1\.5 ¢..' . Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~. dAJj 0..&5) 0.ojo :z. 85 . W pnyp..tKJ1~ pneJcr.eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y.l 0. 2. drug-G~i {I.e..atnpod" roz:dz.ryj~to .mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa. nil.<)Ij.2 omslmlo ~ .sz::..152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr ".Um 3-5 odc.ll.wie t:aMky 1:3.SC zbroj..lOl 6 .l!~jrnniejsZll. 4f¢ g co 250 mm. kU:irego obJj..93.00+ NapO!!zenm 0' ""~.2) M or '" "" g6mycil wMkien.. 05 0.uq's!)i\lI'llmll M~u.0.boojenia gtOwnego.0462·3.!)u "" 1.1I!.e 1113. .~dach jestpot.giwajllceig_IJ.l.p .cz..stalycznl'm ment l.D (zuwagi nil 1.- 1 . dlngo~*.000402 . u: "" M er 3.5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em.1).66> Nt '" 2.ac.9. k16rych pole przekr-ojll wyoo. ~ . 0. 2.l!!a.hefl!l!l. Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 .2143.o.(0.64 anTi jest wi~k.959 A. Poni.)o1'11l 0 '0' . ee t.72 III~'" -(O.98) .I!.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz.~niie sUt!'I!\'Ig.5 ·8"" 4 em •.2. nie wJ'~ p~yty.1l]D. W~:oSc ~h>.t'!AP.93 MPa Na podsta.pow.. SlPraw.. k...Lel:m. dodalkQwego zhrojelli~.g~naj~.oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z.zmlem W.mlil przyjl1lQWil. 3H3 "" 8.z.ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty. "" t.czarua.YlSlllIjl['C ztBbhcy M.e rna potn.'...cy jest wi~hzy ().roilom.0.ytrl!!l~1."!:.ie .1. :ro:r.DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er..45)0 tN· m -2. schemarowi obcill.66 U'hIl .ewruZ :=tnljowano ¢ ""8.DlugGS(: z.02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne.e.2' 0.7:BkN·1tL 00 mome. Nil podporze s. :m 50% obci~ uZyl:. k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ . 4 == 250 f 0. l 0.= 2.go (p-. aniem p~yty 'iN wieitc!.SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil.C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>.os.I.{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI".8:rysoiWaS'prawdz. I A..ty Pm:!:Jo..niallla .n:.. == W2.a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie.57% pa)'j~oo .O..WZ ...iIIIO a.' MSJ •. na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje .dzie.ze !ll1.l"t'talnq (l. 1iI1Im'" U.a 14.ojeruiB glfume.2 "" 0.93 .. .Oem.. fii:(' d .on.04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS. s D. ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril..35"...• . mog4.lfI1IiIn~ mom." c~sdowYm zamooo .'3) Wykolil.' )"'".go.3..2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi.:2: mm.ooYI7 '. p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa.~~lIch 5"".36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.:3·3M j>.6 -3. bye prze-plyty "~e2.e po£rerlnim (.2di.00366 MN"·m== 3.inlen WYI1OOii: comlj:.g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z. g&.r~ MOl'J:'i. 0.9Cn+O. O. -2.. . MiaJdlrI!i! ..O)2.l'kto l}. wart.ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros..0. t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13.c m()me."'2 .mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr.2. p~y~y N~.'.il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13.W>e W p~s.~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l)..za 6 m).

:te w W!ce jest to gru.rzyj~.C~Ii'!e ~gi!ici.n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl.52k1!L1I1I L 1 1 M.ZcbiJj(l Sclil!.20 ' m 25.1tytk(lwy.g~ bye sftro:rygow~ne.pl""Zec:me!lJ)obddi z.elmt - ci~r' C.30 ~ 9. .4..0263 .I!!}.52 kNtm ee c! '" 8.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn.rorlJpi. U '" 1. p.oliLJJlmy 31 mm i.8)..93 kNtm - 1. cpS.? i . ]"'.125 m. dobiernm.7Mc "" 0.tnU .i!.263(1 .~U!mgr.SJprn.3 MFa.pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego. . ~wn(llIIii~rni. . ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141.wIu'(Ioj!U a.:3.125 +.:r'~dku mtlllU~1iI b~lki. P~y~ja. o.~QfI¢ .o.1:¢Zllilego heJki..40 ""28.0 -. toff "' I" +G"I "'".~'m zir!!:liejsZOlilo momen.~ ""pJ:!4~""O..gc11.llokalic lIi_yteezfill d male:typow.oje!lJa p"" 1%.17.~.(. W ~stawie:nill.b!ticy ]4.i uzyle~ej .3' Pdf "'" '~!I(l ~ O. t].2 iii '" .atc. -1' '4'1 "'.ef€kt!!.1Q]350 .rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje.#5·m:.e.ll. oh~.5~ri) . Sk!Pfi~tJjll.bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.10) 1.. 5(:i eraz ugi~c.pl!l~1.0.40 kNfm .kitiye ogruoo~.n wt.~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll.PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z. !~[3.5·16". b "" 0. SltD¢eJA zbr.. wowymi.i.:52 + :n..'3.1lI nIll ..tt.konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d.263) ~ 0.jenja W jednym ~zje: 31 "'"0. Pny 7ailmeruiu~e:r' S1.20 rn OlhlillCz. z ta. wyn1:la!r.IU.iuy Zebra. /(bd) "" 1 % oraz beWID.75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8.1:8.tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1.ft".ml tolE"" [8. =~okQ§C.7$ .Jo. 5.ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa. Wymiarry IboeJ!kii.00 k:N1m.3.n i rQi!..'bchp.228 d "" oodzialyw:mie .q "" 18. 39' n::tm.154 17 .=mk:osc. 2..llm g .60 ' 2..t ~flwwy.a.gmbo~~ otIJ!.o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB. :re ~~'!! na slam graru:tli.negfi belki zaJ.20{O.wnapi"T~S:la.7· l42.J1_ .m' 0.acuRko. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25. bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo.28 kNl'm 4.r"" 0..0 ·2.~·- .59 + 1. puyj't'~o: h .m (rys. fro "" ] 3.tt11.43 kNlm ~ 33.o (}'boc~q_ d~. 2.t. Zebro jest belli:.0 . 1/~.35 m. •.p. RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~. O.i~t. . om. Wp~ypad~u ulozeala zbro.(lid lS5 p~JI(rzefz.m ~dDjll:eycblllii f.ego eli!MrnflIl.e wzgi~. cyen obcj!l_:re.75 kN·m Do obJil:zen..ytaJt aJby spemi6 wyltlilg.eil!lm w. ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~. (g+q)$!t iii _... oparcmna podd~gu .40 .l: pooz..17:5 m. kJhsy A~m. O. 1.l1: .ru.0.!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC .W'dz.rr'" 5.·0.oscJ e!iel'l1eIDiw. w).45 -0.C.:2:'" 22. ~ 040 13.!!..l.93~ 11.1.s·0.08 kNtm Obcil{l.8.l75 ..25 m.0.2:. Ira "" 350 MPa.25 Ill.. ci~j If '"(')'.yooJro{.~m. . ~kos~ kbro b == 0.59kNl..30 . Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo".jlj. 9.~rde. I.28 + 1.asny 7iehra es ~t.}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI.60 . Trzeba j.."m!!JMSUlJ!y<:l. ee flidb _.- .60.! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m. Przyj~D: _. 0. .~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo. ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10.t dW1llp~slDW1I.! teow)'rn. stllil ~mwieme Ok]&. ' "'''U.:5. ". 5. przyj~to a~'" 40 ntm.nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~.(t~n p[Z..75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l.arem w'ias:[Iyrn i obc. ohlicz:enioweg+q '" 33.wlct6.:&152 8 _. OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll.25 mm._1_..ff 1 J.aQ..0 rnekroj'l..OOnak zazn~:t't..~~nf>'l!InIlm roz..00 k't>.p:iflOlld Id do w.2 "..6I'1l1111. rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO. .. rodpoty maj!lej na nmrze s . 8:.09975. .825 H" III l ..0.525 . 1 3..Y n~Msd" Dame: obcilllmlw. 0.yj~ID s:z.rnia.. zebU! .50== 99..10 1111.

M ml .p~j.okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s.C z.n '" 0..~ksi!.e:kroju.(il' . lit '" O..52+n. ..li::of'.&'25 '" :81.~5 n111'lgimarn1e M~'" -O..05 '" 2.37S·U. :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~.ek_n'lj jes~ pw.19 rn.o96-22.d '" 0. Ptzy.:567..:~9m h.m 1"BI_- l '"' -142. ZaldiidiHmy.S2+0.40m_ Do {lolic:reil sl~. ~·v. f p1d 0.W '" l.lrl'" h:. 1 __ .OS lill MR:II~falb~h.S~nr.:5hfJ '" [33CJ<ll.25(H.:5 . prz.anie.038 '" 0.z.ar6w paekrojuD61ek: CI wi.Z"y:..wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll.08}.' c ~ (Ie' ..09928 _" ""'MO·'" l ~ .19 m < 0. przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili.981' 350·0.J:<ljlle1(1'" O.1!O mlIiejsZl\. '* MI~ ~ 0.". grnnicwe~o 110snosci pr:Z. g..ll'Mligi A. 77kN'm M~ .:m hoff'" 0.8. w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic.52+22.32 [Ilr.981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj. O~li¢~mic m~_Uw zginaj.99. kN.30m W smni..~ '" 5~_.825 In m.il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra.agn! 0 p:r.10) ""569.. M~"" {G. ] .-l!' b.6.O. kN 20- VA'" {O.28 !.5 ern 22 22 .5 '" 26.q.g)ll .!. wy:.c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b". 16 -39 mm.ft[ '" 0.)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y. b.io sk.1l1tZ pooroulz."Zystkicb.l..&2jl .50 IN·m.. bL z zebrem {p.:5.1'25(11. 2broje!l..fieg<l noorno:tci n~ ~!l.s d M~JILlmlillli.6 + (1.41 .20 '* 2-6-0.Cl!Ij~j zbeU:ll.~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l.tm6w g~anicZJ!lylih o.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi. W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I.o} ala ws.825 '" 1.2'0.te W p."O.yj~1J!l w)'rni..28. .0. Spmwd~y ~ 25 "'Ii' .f!I'" 1..41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• .52.r. hi '" h~'" I .1 - !I.10(0.l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w. 0.28 kN. U.:It - 40 mill.rfiI + b.5.czny ugi~c.431.:56 1[1 1.2~~ b".*O.. (off "" i.l ". hdf "" ~.2:5"'iJ22".07{Hl.o.. 99.0.r. It "" 0.1. P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY.19 m. cll:y]i.Q1'lllie.:n.20111.ml).45 ~fI'". bill '" 0.z.41 m..5. OMkzeoie pOla l'..$.4:5 m_.D8}5.0.851ofJ h..r.~.a POPIUCUI!!..>Cnl (011. r dui.M~ ".:5-0.n>MM".l'J..O.20 . t&C!""Y.0.zekmjlil.zebra.57 (~." .~ro ..n.Cej s. W olillic:mmach.20 + 1. .20 m.8:5-5. A. 0. i s~l)' p~mc ooJicro!!o.. c.ml)-5.z.:~!\.r ..le u!'zwy~j stan gtani.mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99.N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy. ekslKmail]lC.Fr. Geometria bra ll~¢tli.gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!..m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g. Ze w:z. Moment).3'7 kN VBI' '" O.~'ul. czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy. ]9.0:5+1. labHe Wi:ruklera.0.>1n .m..b..lO m...ff). 01 b .

.5·0.. "-" 'U'~IIJV o"g34...al "" =.czani.5-21 '" 65..0...3. Mm__ _ -._'1.~_ em = ldl .0 MPl3J ~ .. . 16 I.44 £ll .:" VSoI"" V~ ""81.51% ..0.6Ill..383 ""0.41'" 1.3): AltLmin "" .q}Q"s" '" 81. 6mm. ..4.51-0.20..20.06 en.~ '" 1.332 "'"0. plyty 41'" 8.Ji-2~ff 1-.07 cm~ Z ""'atUq.001 ilOO = 0.pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11.l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi.J<. srednk~ ..en.e :3 0.3'O.5b '" 0. --. 159 pola prrek:rQj!. A.- ~.."Al1 - ZhroJm..rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]". 0.u -+ 0. W tym celu (lkrre."itll .apcdPI4lr"Ze B Ob]i.0.1. 0. rut pod!]lo. [Xl'dPQ.O. P>odpoIa ~!«ajl!l~ .5 mm.334 ""~_ b.N 25 ...' '" _ ..l odlegloSci p.. w p~!le p ee ~ A 1 0..14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj.1 1 .i.384 ..r" '" 8. zhroj~n:ill podruznego a.rze~br. Ii of- O.5] III p:-rz.brojiCtiia. A. MB '" -142."% '" ] %- .~ .yj~t:od'I''''O•.. • ~.142.•n kN W mo~c fl. nB scirumiG j~t konier:::.0..19 (do.5.277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli. 'Vstd'J=[O. p:~y ibroj:enila.2n =0.44 " /'.31 t.". Vi'a!f1!IHJik6w" A_ ..444m.Zs:zycli.4!4~ MoM =.0.czamy je \iii csi ~Ita k_ro..go~ ~ '" I - o.!.'.~".siUt §d3ka.:5.. 0. zlJ~a tla podpOF& B.20 cm~ Payj:l}ty prz. A.am1 W. Gff "" 1f.20..el-em.••mle .20 A. '_.26 2.808 0..ap.'IJ1lJ!I.yj~ro .52 4' 22. (I.il mitdzy dwoma W(d.d k "" l. hO...fd 1.e vi.1''''' .rl -1-.. 0.0.OOO~.' _ ".0..2 "* 4O:P.~am.d 8.20"~M 1 == o.31- (11.OOl]20nl?'" 0.zbmje:nia." -- .i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - . #Off ..l7 '" """'. _ ~ "" 0.. p.! .14) s:porwod~woo.oDCI:IOi':m~== 1.clcr6j zbmjenia cwnego . I S~opi.. "" YA - (g + . A~l '" 12.czoanlJ.383 <: . 240 _ u..04 ".rJle".f1U::1c.. .41 "'1-J]-2~ -.8) 0.6. W31'11l!nkl!l (13. "" 0.Qw~ M§Ii'IO~~na OOin..4 1"0' '"'1..S.lO·O.25"" ':n.jl-2·O.. 1L'!J1:!!' m ~.50 ee .)'obil:icm'lli..3Sf.(100804 == . Zbrojenie [J.o...Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e.0.6 . lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll.12161 "'O.roTMlI.5~il' '" :1. 8 + 6 + 16 + 0. oo.ti~ '2.¢' == 16 [11m oraz prito'Wl.'' ' b·d o. = u.. -aL ~O.5.p(Jd~ob]i.-O.fffoMJp .2O·0A] QiOO9.2: pow).. k. s:n:re~ belkl .p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ. a.o'1 7 m -1. ~.jiIP~ ...04 ern~) 20.. ognJ!niczeme szcrolmooi.001 • (. . OMl. =1~.l58 :Spra....800' 350.1 .yeh s~em. ]3.OO13-0./1-2-0.w~2lipodpoi'Y.:53 O.[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 .0013bd.50 h n II .a.ekroju~.rzyj~ 66mm. pl'7.45+ 0.35".. 0.nll oraz z'.142:50. mrn.0.( <lI f ~d Swp:ieiJ . '. V...1 kN·m 2..:m "".' osiJp'Qdpo-ry: bd Q.. o.wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5..:5"0.alllie 110M Vi' . .3.32<: ~!im. ·.'czimi.2)i (5.e nos!la8c.p .:3:50·0.u-.0 l 57 .!...2o.26 If"" bid "'0.1 :5a'l"]b.-I....5 .334~ G.&.rK!..JS4 pols.22°.e:[1~ie·bez zbrojeralll po.310 '" 0. 'ofT • d -1.:.5 mm.."r _-.0066=O.41- A"" ml" . 0.5~ '" MS..~_rr . J '.53 n.3]{1 .O.

I.ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9.aIIlY stopien zbrojenia.minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll. A~.' 0. Do [i_~ies:ie:nill. O!i] belli zspewnia Sprawdl7.. 7:5.5J.~== Tl.9'. 2.or 9_34): 0<0015 .1'" 0.0.ojJflYwadzooo4 pt'ilY .17 kN <: VM '" 233....:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5. .rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli.OS...'j wyMan:z)' zbrojellie. Pn:yj~ro lj '" 0.s.fIe jest obtkz<6nle.dmi'l( :z.r '"' 0) jest lornini...0850. q 81U'2ie.i~.o&: scislbiJ:llI)..]0 m dWTl!famJeJlne w .0./ '" 0..~ _ 17.60 OMi.. At>olf. giego rodzaju.m. lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I.'[JfH2-O .¢ 16 mm . f Ji 240 W)'IIlIag." ) =04' '11_2~.~~lj' rozc:iJlglljq.>2-13. llid "" 1.' ..03 . Ar : 2.eCm~ VSoI..9·0.wati. . 1.~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II..2l:HJ. A--<:. do skrajrn.Uada s. I._ ~ 0.giegQrodzaj1ll O...' kN> VRA'I '" '4.cinb " _ VSd.'b - (w2i.I<r '" 77.03 cm2_ frzyj!ito wi~c At.. "" VMlI>...b '" VRdc9 '0. ldi6re l'Iil. y &I. '"f. = 1:8. ! . 31.u. em -c . 0. ibrojenie nil scinanie s.61 m 33..~j(\.ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p.A.. . IXIli9-]..". nomoo.3'(~ ..b..O!lStIlW .I!ii! tak viiitc Vs.m)]-O. '" 8..'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi...JII<'f A."Z.~+00'1:16'" ".04 cnr::.lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju..osd :w::. polt~e.0. 2.""lI<lletypn...O.:5· 8]'}7 .j 'f' 38m".3 MP'a z tablicy . -'"O.miOiIl wadzo..151 rot8 . 7]..000028' 2>210· O.{r. - a.~ 16...".31·l. _ .oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l..· 61 == Ul.cej tJi'(!f.Urmmi.)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n.. --5'" Q.·tJ..prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ.C'£'I A.32) 'Obll~oll(l.15): U .1.4..0 dfJa ~ IJlPwtycll.I. . 38.a." 0.s:ily MI'II '" -- tJ.. podh..15 "" Q. .QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl.)'.05464 MN V5~.2+40· o. .64 kN KOlliec2.3-0.anympaypadku A..l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~. 2.04 .3. w oo~w~. .(H em'.(w7.37 m V&I. fJ""rnn siI7t&m:i.20..64"" 0..e~wno strzem:iOOii .wie o. 1M .. k.61l 161 Vkdl = [Q..2334MN" .9'.orr"".t Z rott6 .iIDami.'--.O{I.20 kN '\ 250 t . N o~n(lSC(dskafl..mj '"' 2.c 9.35-I...~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI.552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~..dopro- -g R.' u '.O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p.malny pnekr6jl zbrojenia.t. a.i1lin.j'w &' '" f~c 42.l5.yli..9·..6r 9.ej po([po!:)': ~M -. d.5 VM'C(I't9= 0.11-54.75".t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie ..24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad.przyjmllj'IlC.m:t!l pDwierz.61.. ... AF~-'" 0.n~crn~.f1<J obliezenq z uwzgl~:n. f yd 4.t.1I cdcinku dro.!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od.4] '" 0.yjllc Z lIW8gi na.07711 :~~:rn1Ii.7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta.".''!'!I C'~'rrB "'! .0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms.ooad.b~ojenia..40 tN Hoon.7S . :.41] +]... ]...czerne d!:1!lg.03 crn~ == 3.enie" czy zl:lroj..1.F1.r> . cz.16"" 61 em .9~ 4. Do ~krajlDej padpory d.".nych. krzymk6w V =0/1- Jd.- dru.Ze.cn.mln '" ~. <:m2" '" AF"w fJil VN.000203'm1. 0.00.3 CI[I 8. 2.14cnl (palrz zginanio).

..:54kN t3 "" b~m_'" 0.04 rn pnyj~t. "'p.14 ""39'."...".~Sl~a...0051> 0.toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l.1. V$0:1.pa'r:I.35ifJI.edI:l!lZo:ne poD2..ejll =25 em. 1..wt!.9:5 ee l.e:ml<mami proswpadlym~.' .s2 .s.. kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k..12 • [1. 0.M2 .141~HilN"lrn \.37 .od]. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6.sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O. c~y t)blic7.OtOOOr.32 . Nil. ." -\I'RoU". ""Q.~. Pomewat ~'fiii~"...42 AM f pill Z cote 2" O. ~e dodlaU::p.ah f" ~.6 . DIitL.yj~ro ~bd. 18:.oS) 0.an~e Iw.~. d".825 '" RO'. 0. prz.. dmgo~i jcdriD5'troml~go po~..] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s.3&4 '" 1._ == O!om:5 . Ax '''' O. ~ta. ~.fu.. PQp=zna w .95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.wego z. 21.[0 1+1. .tffi 60.5(8].ooooorm .00· 1..22.0 (l.495 rr h~trr U9' VSd '" 0..: "!f.J<l.". pOd(lQ:!j! ~1i::rojn.mJ.2 '" 0.. 116..34 ·1.!8·:2IO· 0.40 'kN " 131--'VSd' .-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz.! =. mmrter!Ww na dhl. ]l[2ypa~ ~a na jed]J.9 .w skrlijooj.384 0.DIlO.ll.3251 0. leN <:: Vst.--'" . do O~.lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J..o..5 ' (11.d .2IO·0. mielcrOtszl' llIi:!: ]Of.QI Vj.3·0..21[1 A. .enia. 4.kJ:" 116. ZiIJ. cz.85 .22. B.~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q.o.eglo.'Iidl "" ..:552 ·[3. 5. w ktoryrndo..ch.(g + q) AI: "" g~..2:5lNAn maz<.'~l . [OIlS.s.42· .9 ...ooe Yo' ..:~i 0.71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i .t ~.tJlO~i 113.l:lkN/m :r.. 20 ern.n '" 231.33.ejl:m:II..mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq.25 . it p6i:b. OOI::iIl1ru Ax V!t.g.24m Sib.p.cill1!anie :llllodcinw drugie. 4. .ca.. raz ...25 . p:rz.m!'ie 0.3 O.o$~. oo~inek6. '" Q..37 ea + :l9.ily poprzecm. W ern.00005 ' " -. .W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych .UJ. 4.ilokresiano jak ella eJ'emeIi.Ci~lla o=cowa. '" " .-2]0. Hcot8 cmB .369 m n v~~ .zaio.@.of'" O.! '" • wtcdy sla.l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC.G . Iromccme jet~ollllc .~= 68.kNJ:m <: l!~'" 316.:5t ".illanlia mllllruy s.~ V&:J:!!-233.-'_' ". o. {I.12 m. k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II. !PO<i. 12). 1.54 6 ' .l'rfi h 2: ] 2. Polka .apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z.aju ..44 kN .1'7) \is..0. (5. ] . krzymlcow bet.\ii. l25m.44-521'17 g+q 33. ]47...~~ VA .90 .60.x..c.pi.[1]))..2.75 =.~'" 0.OOOO:5~YI?(?8:mm).369 ~~t.oJ 90:rnI.44 kM > V~ "" 52A7 m.44 " zeoowy.....8..90h.06 " 2 "" 0.ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m.b . 0.V n .einio:n OO!iQ.3 em. 0.0157 > O..(g +q)O.!lpati:ZOOO OI:WZ.052'47 MN = kN V&l.~16. smdkawa NakZY spta.p:roww. zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie.4] '" 0. VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122.oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n..45 '" ] 2. ooc.40lN V$<1.2 + 40·0. SCirnml!6 .yjrnl!ljllc. V.2 ""4OpL} "'" O.32 Sprawd:z.Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'.go rodz. p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.. tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod.lI1i1m t. '" 2.~..mfl = --.wctll.o~b.c jal!1m l.pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne.7:5 s . tj" 16 ern.esl ona wym:rcz:ajIlC{l.9 . '"' VU.0.06m ! VsJ.'cn 4@ 16 m!ll'l na p.71) . plytl' A.o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~.rrIJ" '" O"OO[S f ~.'.6 .' .od[)firze [l'Ll$red~!.15aiqo]¥ k'"' ].pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll.a wl~ sropidi..m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~.35iofl "" 0.75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft... .~q ill.g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:.Sze~o!l:XI~e. v~~ "'. WU~j.. 122.0.en~e se.35= ..

i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl..1:5 c:m~ ZMtuSOW811.03 "" 0.:w) -lO3. Ob]~eze:n:ie s:zernk:o.odanych w ~dziilile 13.rqszc::um~ werlilng tall'l!i.Ciqgaj~ 3:3.nillll .s:c·m.7"" ""'" "'''''. _ 4. W !l. '" "".:r~ '" 0.nl\..qllfO.kl!1lkzerua s:rernos..apotrz¢bIIIJ do pG. I" .:5· e.y .cy 13. Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e..Bb:r-... PttJ'j~~o 6.~Z3 poprzecmtt.75 J.0.:5 "0.384 Pttekr6] ~brojrni. ~ OOOWi..C~ ~~bh.oryg<Jw.rUj ~a!!i.OIOO3mm<: p. Spr. ..'iy U~l]. S:reroll::osc rysuknll:nych fw.t.:5 m~. b-a\¥~zipoopwy V.lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.'..0051· 2{l{'lijQt]. (1..5·· HI.ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni. .:.cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.OOWJ]Y zeru.J!l. ~ 4Qt) moo p·".w~oo.. W przyb]ije..54 ~ M..5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7.6(0. . obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk.' '.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J.J .5379 _ ''']' Q7~. ""'2.ro... ro:l.¢ ~Iyty 0 s.6roll:j lt's~PlIjB w Wi.~o:rzy~tii.m kraw~zj(lOOPOOY tfa.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • . Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny.85) _ M SJ 0..b:mjel1ltl)l (db p -.EJ.. pocihodzq. :Ze- JI~T '" Pto! .o.""'_ a ::.kT ' ..5".82.Vi'~Z:u podpo:ry.roko5iC" [)I'5 W""" ee 0.:." ".2:83 m (l:rzyj~o 4't~ . '" .o 3 !/I '" 20 min . O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu.(ll:li~aP'" 0.l6wp.. {g -t-.".ob]i~ro. te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l.. .(!j-_ W projekwwa.9'· 0.un za.cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.s:il'a. Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 .il~t iro:l!liecznG.912.E~f. kt6ni1..cgtym do asi morn jest .u~a:li1ejl (pooPOnl. .070' lO..!:l:ejt>eke :md.i iJiht"a 0. _ . M~ _-M ~.o! ld)ilim ..0.384).1% P:r:l. ~ t'o..l ""~ = [(Iv.:5V II .9&%.wr l3.OS~V 28. !I'P'J.'" .eknwlga.'"i1J ~'~' f ~Ii~ o...35 + O.~" ~ .06 crn~:> 9.l"{)jeT:Iie~o~?iel.aln:hl!Jq.ca 00. 15 .s.:mo w.: - dhlg..37 IN. U~.ekrnC:mJl.5t> ·+a)"" 122.B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I.39'2 ..'.:ib +dt _ '2 .:m Zebra. me ..3&4 -r "" JJg_ "" O.frJ.k..$ "'"]22'.. ~na. gdy polka majthlje ~.7S·0.krQj~ :.ej bfiil:u~p:c.1'~i fJ.Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~.2._._ ] .5·· l8.rysowalHliem.Mit c.o "'" 0.3S4 "" 0." ..32 ~ 33. . ~oo. W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa.7.""-"•. obci~ VS~"" V~il: '" ~.F~ p Sprawdzai.4)S.ni~.0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl.e. "" ".~.00091._~...i¥w .3 mm GiI'allicuul.llWCi~j!~&.+ 0. .~..:brojenia ·ma.'" 32 mrn.J ee 3"2 .auwaliycli (g + q XO..wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3.' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z.OkN P.y:i..d1!etltQfdd 00.mn~ . zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero..10) .rnn.uma:ryc. ~ '0.e bra spra.3-7 • r.~owalIlill w~iile :Z.a es O.e" MO:l1il. Chatak!:erystyc:zna .62.i~ W sire.. s:zer-olimi6 ry.-.3~ 350 "'.19 kN·m n.-II)5.e. Obl. w M.lilodill podpory s~odkowej.ch.o z:mojernie podMti. lI!IooStllye'!1 do ol. na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l.4.. 392 mm -14'2.2:2...+~. ~~josZ(.9 l Mh.Masy A~I (zarnia'!:t A-O).00 . W elemencie ~l'. Zarysowani.Wmll" kQiW(lm~ pr:Z. _ . o...l:.emio-:n1 {wrot'9 .i.6(0. 20 rue WII .2 o~:~OI].. swpni3.G.Ii'\ru..Zyjl~t(l bowiem ~mem.'lI..nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.'llci~. -.'9. '" 0. fie rnzc.. '" 0.32(0.1170 "" 0.£ZeJli:e:sie s.sS· O.s.kroj'lj. Ui 0 ~11 Aill es l2.. B).o!l wy:Ij.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll .!j-.e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami.·~ot == j9. granie:ma.. 7O.pnyjmuj'le. bore zw.3 mm nile ~osbllillie f[.cy 00.82Si! ". \:Ii' 0. 1 .5.". . Uigi:fc .!l'l.16.a "3(~'~ 3(i:~~') J U •.zn!lsiill.OO5L fok '" W MPOl 1.O!I}OS04 3. Nlllp~ma lbrojel:llll 00.f yd '" o.:53.::::.a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp.rn... strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi.ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i.4 . s.rC'lle:rri:a.. 'c::l!.1. wy1i:on:mo m~todit.0. oolegio~c::id 00 M ~ "" O. 12) ." .35+0.f"". "ifO·.ci ])'S l!Ikosn).: .09{l· '(].ihi[lop:l':leCm~. 30) :\'""" S"".3:El4r =>79.)' =+. mroj.Zm:e.sp6:tc!zYI:l.!!.Mapj!(!rnQwe ze stali. prz.4l .V.S{ ]0..~ '" (0.0. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol.cl. 81111poprzeC'ZJIa w o.

.5 -0.~A. M" ee M~NI' 53. 51ltQ. a stesunek .25·.Di!e IllgiifClii .e W~Oru (] Sredniroz.~~"" .'2iO)l1O+24 .fJJ ':0.h. fj Ar . .. .:._ ..1)111 ilisy rn:poz.. g<IlzlePI '" 1.fI' .50 -+.OOOSQ4· .5-l8.f. ".04m roz. 125(lO..si(bdl' . .p.19 loiN-m M~ . '" :b'miln ~2-. 89.ISi9.k.xI".~_'" 0.[OA·S i. .1..8~S :111.~ W"-j)fiil (14. '.lebl"illJ metod" dollJ. +a.zallD)tcl:I..b1r~ ze \Vro.) -'(ll.. 0.8 m_m .\'~r +a. 0.168 Jdr".3 mm V. -.. l69 W oblic.8): .. .'018.20XO.OI2!i . Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY.!l"'a~.5·0'iM "" QIIO !'ilJ.()~{I l.o.kl'~ - '.~\d .3B8 r)lS}' ~ o.19 -O.OIroS.Sb'".zcnlillch ~~lIml &[.lf. O.dle~ ~ b~~Jj.t.llt~.&w~e [p:l'osw~il.llm} [1.a&l\ + 24 . o.n.19..] 59}~ :.w [y. k XC] gmni~zlil!l 5O>.' .h 2 +'o. ¢ . =""'0.S.Oru 0( 13.20·(1110 "" '[1.~A.cliAj~..l:59'~ -{119 -O.20(0.3 mm.c·16c.rn (] 4·.:53.:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o.(11.h +(ll~!l'-b .9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill.' .0 dla pl'~6w zeN.41 0 0.ycj'i.S~+{lt~(]. M!i:iJ..jato =y.56 kN· III .5ul. i.0402 Add O.45 + (U9-0. ~ :3 w~"'O...'ll ee .79 ?_o.159)~ 4' . wymilC.'0.3): .S·O.Mmy . (j~ X'l1)/lJ . ) hi""" a~"A'ld x~"'.I s:uywnose..<iowany. "..20'·o.yli p.'. Obllil'Zf.)Il.Y "".40):5.~ Mm.cil!g8nego ze WcZ.04.45 -O.6): - O. '" . 0. 5.f"jj .~.1').. IQkrotm~ PIlMar.38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl.lO)~ +0.020' !]l~ c:l.• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o..000804(0.Qwych.erok:Q~Cf)'sy "'HM.')'! _'.~ :l..20·0·.1In:i!CZI'Iego. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma. ''!'''''' 0'.. 11to omacw. 0.:8252 '" ~l .B6 mm < W!!!I! ""0.]O):f3 '" (I.fIl ~I- ] h.0. te elemetu Pr!l.i/ .~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q..OO + (I..000804 II - __0159 .e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12.20)JllO~ +2A·'o..4 t -0. D".

. ~.'I1'IID..1. 11.~] 3 .ru. . s~ok»MpOOl:i~ an ''''0.70 . mO) • 2.5 '" 61625.0 "o.-~-- _ AI M l~ B~ .gifCi.lI. .~n .8lS .p6~li'rmil:llwz.ru "" 131... II:!! slup:ie I'" O.c z po"" '2 HI.. ] .170 Rm.lI..70·1..IIJ :pil'\l'1ow :dnoj.80\6'8"if ~25~86 . ci~w~~n)'poocill. :DiI.pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ.glll.2:5 01.~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' .c:h . n.40. Gt "" 6'S... "" c.roje:lli.. .5kupj@l'l!ych.1:3.10 ...:~u!!! ~ 29' mm (i~7a... Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6... 5.fI' ~ 2:43.I.r1:5 m b""O. Pn)'j:~L1): .115... p!7l~et .::!t ~ ws.:::: 78.M' ." t!'li'c)' Sln.g '" 3:3 rnm.H'ii190 .ff .3. 25.emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +.~ 1m.68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2.!ii.)... l.~ u:gi~ie :l. G!rubosc oWieni.]2511i:'1i.~WI!Q. 7'M~.. 9l. _! 'm .501915 ikN ~'.lyWllil..'0.1.08 -+ru. 'l)... .'0.61 tN I.(17 ·kN ] 2. [ak wprzy..ill1ow~e G~-I. ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ. slililllili..10" ..gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie.3~ rn...35to.. mI! Roo. 12. Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il.·o:. 0...6] + 12iQl'.!. ~~p~~ow~go Zebra.' St'lJema.125.lr. ::as~w~~'e IIIhCillieli 20.825~ '" o. "1.86.901il:'l!.Mf'a.k.. gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u.7] JlJ:7.y Bi25 . oil- '''if..I'.~t~~. .2'·.8'6kN .lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ. 6 (.3 .skrajn. sred...80 kN _. Q. IOQ Q'bH=n~yj~~: .:54kN 'u+ Q .32:5 + 0. ~ 92. .I..~a..~ " ..C:f:lI ~ I.4] 3 kN·:m fro..Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY.5. ~~'We Qt'" 18.&lnQ~OSCopaxia.rr '" 6. 17.2E.{11MB .od\:I~!l!Iywa:nie..!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 . ~yJ~o j!l.11))' ~]I~ll.03 "S.. lllN m . C:~l!wnll. P'''''' 1%.07 • l.1 m.5 mID. 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ ..1 15 M~3 k:N.Ii'Ifiril "" ~a.28 kN ~1mI a ~.padb pW~)'i Zdlra: . ~ '" M .yp.081N Obtl~mrnl!. a.3$m. f~ '" 42l0'Mh. 2OO.!'" SO.~rz·5.ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram.gilf~·..2" '" 68..bet·cm l1aS'.76 :UlLffI u.76 mm. 'Osta~eml. OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u..id:mj[!ej 0<1 fI'I'!.2. . .+0'. POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l. 92. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' .. Obd~":i!a stai~: . w.(13'" 24:3.05379· 5.U:lC.t5'lat)'aDJ'.~ "..y We.~.I)1)'n6 m .~G +Q)Ji.pi!jltQ!ii6 e:(rn. .sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO.

I A7 m h.+O.o&rliQs-e ~brojem~ .6.'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll.266 "'~ b.19PU.6.O.222'] :5l.o.47 m .C).47 III..elll<)W 0.ciull.obliicr.2'..lgtl: ~sJo skrajne 10.C S1llsowanie od. L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod.rr'" 'M25 m ~o skrajne).143..lOO.08 "'"1.dlll_gO~C o.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi.23. WymilrnllWmUe poddlfgU MI". (O.r+ b.5-0.08 . oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm.' =p~.fI.03 ee .3 es )leIT d- J JIi.45. hi -. gdy 1l.714·92. Obl. L.(3)o('i. .raj!l'lym M.171 .94 ](N·m Me ~ (-O.] .iaieni\e PO:liiJp.5.35 II.ws!llep.lO...'lll)'ch uwzVlloniono.701.1 ]9.lsffl S~Il.y~t!)jilCz lablic Winhlera...-636 m. ptzyj~to IN plyde i tebRe..73 kN· 1:1'1 Memo.OO)·6.ilQ'" ..:62:5 -=4-:l1".ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b. (~)li~z{lOO~~. w.be! 11'" 0.172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.87 W·rn .0.03)-6.. wsp6tpmcllj.37kN'm VA'" {1l.zhro~.ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2. lewn~z. nB z~iJ1)anic b"ff "" b.(0.. .048· l5] ..8.9 m (p~do p.15tN'm MB "" (~O:286...505.3] 6{ 1 .o.39141=. Prl.....)... Pnyj~lo w:itC IJp. 13.32 Ill..:21«).47 m-e 0.oo..3·0.C.111-92/0& ~o.70 ".321· 1:51.<1 takte mmi.hf.'l15J.-0-01 42.5(6.rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!...905-'92.08 .30+ 2.: O.0 ~O. NlI!le1y zaznacz-~ i.'i~ fy4 -'. "'l£ fm .15.gi~~ :kompliktg..y ()d~te pod Jauem.: ..70 ]'I].10 m.(3).06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit." '" __ . 2. na :zgimmie. Pmwidt. . t)' h.35+O.03F ± :2l63.0. Wplyw sil popn-ec. . Zhrojeni:e w p~sle s}::.:563m 13..(0.ego.OO)·~OO.ow "" b I 'if.19] ·92. bel)' umoZli...9.zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:.klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r.90.!i!l1IoSOsrerokosd Do .3~O. J '" 0.1:5 rn. p[ldci~ ZQ.317.6:2:5+6. czy]i: .151. b . z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :.064 = 431. Dia. MlIIJlW!.O& + 1..ystkicb stanow grani'Cznycli l.286·92.dtin:kaJ ~. .\cej z beU..e wykonywao:ie .wia m:m1jeS2.J~cm.0..857· ]51.0.3fiN·m M2n:u "" ~.to:sowany. '" 0.56 m 1.gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~.m...W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma.90 '" 3m ... '" hoff O.03) "" 195.. 111·92.cgo z~ ~td.35+0.9'3 kN Vii' "'"L09.ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm. '~I "'0.6:ZS ..= O. .. 6. pj.0. 0.H)2.10 m. nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l .q.o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz..24kN Vo_'" Va "" 0.08 T G.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro. b...2.· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni. Do.286· 15W.I.~ .39 kN-m M~~.(0).•286·/92.70 + 2.lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7.. Ii '" 0.l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7.2·0.90.S.419.dla przi. Wykres n08i1:1oSci.~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia.u A.S4.Zfm ~ . 0.1.M':lll!ln ee {O.08..10 m.rr.owiniell :!\i~ majdowa600.2(Oo..l.cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36.OB "" 0.ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch.n 1.90) '" .en stanu gl'lInl.35 IM.08 + 0.r:r '" O.ill + Diem = b.dla .1n '" 6h.. 0. b ::.7IHi.b::! .. b~rr'" 1.08 ~ 0. .70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0.0." ~0.18 leN V& "' -I .1c:m 19.t.rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci.35 m.2-18·92. obw:iedni moment6w.4~.151.s.ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i.70' m J.•32l ' 151.35+2"6·0..llgIl.ff)'" 0.Mymi w~st. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh.OJ '" 293.ff t» ] M ~nO .(3). IIiL.316) :.266' 0.6.~ida p~Di~go hoff '" 1.151. .i i ~tymi.!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0.eollii mmmmt6w zgmaji\cych.bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h.08 '" 0.35 m.ffl '" hem :".

ulQ:1ol!1ewjedlil. b· d 0.2"J}t .r.nie w prn...i Qb~k\WliIo...5.5. 0. 20 'I A.owodQwaJJiyd!l skurc:rem" .S~ wruunk6w.nil~ ITly.(mego z powy1_.. '" O.0025-~M5% .uinakmw~dlzjJ poopoa:y. J.9 0..0.26 5!~(]~35 ·0..- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ .o. '.lSr kN"m.I M ~J '" ~ - O. _ "'0...n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz.O.001'3·00.0.p. puSredl'l1Hn It .O.a A~! '" 13. ~.0._'.4W.02-2 .65:7 m. Mz"" :ml..:5·20".I _..43135 ~3.420'. w p~~~e.yrn.sle. _0. 0.gJMli~~fiile Z ~p.2~ "" 1.636 h '" h + G..clu6j mom ~1'6 pojed.oon 17m ~ ".04Q '" Q.:. D.6 ¢ZOI A"'1l '" Hii. '. . I .5 -0..3 m" b '" 0. Zl".3.. Thta.W) ""I ~45169:rn. ~. d~ 00.0p6·2.70·0...(lOO256 '" 2.:H)'o41 '" O..O.ff= % "" Ji.5]5 'effJ1Jld . hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj.' je W os..O..036.4'70..:.Sht) '" ] 3300.ynC:rozbfojorny. X.6. 11'" 0.:: (Ml8.~.636 ""o.636~ I ~ 'Q. 74 em? '.(m(il dwoch ~l~cn.I 0.'0\55% 0.6~ O.87 kN·m.. :0.lilii ' --.69 > M Sd .rrd2 M Sif -.32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O.3): z w~ A'i. .Jb..6571 ee ..015 "fI~ ilLIl.47 ..rui!lI.5"O.ltlgtl I!lwagi mta O.(ofj!)<d.70 00.:35" 0.' M~a . ~ '" tym m!?dz:ie.~yw!f. .O.5~podipory: Ma.04.0\35. O!blkzam:.31.]0(0.32-0. zakladl3Jjll'C. ee ..2AJ. 43 ll!'I_n~_ O..00]&84 =D.ie trow).. .{ cml S.35 "'" 0.l'l:i~L '" j1 + 0. Clil'i? Prz.3-1. Q~02:2:.. a~". Zhroje.or .3.damy.ii efTr.84 .~. filoMF: MSd f~h. .1. 220 -0000274m?'". .".]2.nolri -k~~~df--""O~4. • .O. . Pn)'j~to4. "'O.f.i. nimimlilne.c. 20mm.657 Ar~'" .[I'.>l. ~'" '~.000281) ~ ""2.:3Cn87 .. o. . '~.:2 .5.fI'''' 1 . ' = o.0.5·0.022 "" {I.OOO17mI '" A.3.I.zy~~.2) i (5. 1~ J1 ~ 2..._ l 16.9?9 ~.~y nc. '" [2._.98<9.c:. Zhrojenie w Q. 22 ffihd "'0.!.919'...op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic.d O. 1 .50 .35. 33 + 20 .65.2"" 1- Jt.O(li$ "" O~972 St.iS4 .rr d I-Jl- ee 2 0..qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0.'°+°.6'3..Jl.~'" '" .I .1 U.1it'! Mf/. ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS.'2] ". A"l .$6 A. t~fI "1" 0. . Zbr.mln '" M~l1Iin::..:50 l~ A..~m 66' ..00.!.420·0.35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono.raWd~j-e wElnllihw.5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml.ie 'ul\Q:Z.OOl3bd '" 0.{)4] <: - 0.04. szeookosci rys .4!i..lik:mjn)'m.657 r1I:l PrzyJ!1!ID .wy.M ~"" 4.sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7.~1 ~ i c. .osiad~~~rn poop61' itPI. J.6] ~m P .go pob przekmj!U k6w (5.35.. em.pO~red[lirn .{MO ~i:r.... MSJ .JDI87.2.3· ].5'0. th ""0'.:56 '.CZl' przekr6j jeSil poromie.05<1 ~IJ '" ee J!. - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a .2 ·O'..505.c.94lN'l![I 0.SiO 1.758m p 3 ] ..2p.ilety przekr6j ibrojeni.636 OA3135""OOO~ ' . c..056<~ft6'" '" 0. 0..636 '" 0.0.89 cm~ A .. ""..045 ]$ ]3.Ze Z:broje.0.1._.972..::..55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif.5'7 ..j~fI (.35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ.1 '" 1l45.0.f! .IiITI '" ze ibrojenie 1[\\. -'.0065 ".Sh '" 0..22<~~i".05~'" O...75 WatiOSC ll. zakl~daj!\t'" {j dzjie.5·0.

'..24 . pI"1!' tow.665 0..0. l ~ 0.426.•I • l .3.21.4l5i~9.0·0. 0.O.t.ry~.Jl- 2I.607' ..ni '" ]-J] -2"0'. 0. '" MM"" '1'.lamo tU'I. .€i65m 25 + S ..2P.265 ""0. (n.35 =-373.~..g '" 25.0.3]4"" 0.002115 ml". pocipoorowym wy.176 dp ~I '" 1.: 0.35 ...my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" ..ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" . 0._ P.o93=O.adl' '. . nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia...~~~ 0.S~ '" ] .2.O.l . '" 0'.16cm2 Zbroj~ni. . lj. = 0.:5~If:. 0'.419.ano:i'i~.S~:c 1-0.~..o:az-.843..8.cl~ _ ~ '" pOcJ.a.0.0. M.ff f ¢bd M~_ l3.zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A.45427 . 1%).246 "'0.10-0.35 '" d""f.rn1 ~ '" ~ .S"0. l-Jl -2.2-31 "" 0.Ff . przeJkroju.Jl. 0...50 O.2'4~ ·<::~rcll .." .r.0.~ A or 1= .5 ·0. Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz.ych._. J!'.9'''' 0.IL*..·0..2.2UI ""O..246 <: ~~ .-_'_ -0. i.35·0.4t." S. 295.. . 2:0 A...6071 0"3733S.287 GJJ '" A.2:31 <: ~lilli.f}.5 . __O.0. .50594 = OiOO2U6 m1 .S15 .czanym..2-04 ASJ "" o..3·0..5 .. Pn..35 ':c]- 0.0.:5.. IL.665 '.50 ~ ""' ] ...97 c.2.G PI¥tOw odg~l..856· 4·2.r.5 ·0.5{J ~ '"i .xiQro 9..7S8-0.s.ta:n::-Z)'klb).lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr.17 "" hp -til =O.3 .J1 .:i!~.rr -""t "" J1..:50 16. 0.856 M Sd '. .~ ""'I-J~. W len spollob uz.314 <: ~liiii .O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419.. T 2'0 -to.e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z. 2U5cmi.ono stosowani.'.. M !kI na podp~ 2 __ rOd.4.50519<1l j ct!M p 13..94.843 '~(ff'Ad .505... ZG W'lig]~.17 emil II I B-." 1.0.pj .5·0.39 kN·m Jl.. 3-'S" Q66:5 .093 "'0.~J 'W ()bli.1].ys.e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew).'J :: 28. ""~'" 263.5ci (patI-zryS:l.-..60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If .lii5 -{).39+ Jl.0... 00.0. 0. O.885· 420·0.I. MH _ .287 ""0. 9~ 20.." 1. hmiec:m.501 m 2 454.$I -.+ <6 + 16". .fl.g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0.2'04 l v.td" 0.2]8 ':'ar "'] -J] -2..21 kN .0.17.n. ..5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art .&5 "df. rut in.35 kN f ~bd 2 13..00 . 1e w mlejscu ml."11 ~ 1 .f! ." '].] 2 cm2.45462 .ff .

875·420·0. VRdl '" [0.6 .875 ·0. Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i.531 m I-t-cot e +i\V z = 0.0.546 0.11897 MN VSd= = ASl = bd 0..2+ 40· 0.60m.OI~ 1.531 = 0. cotB= 1. !I·d . 196).643 ::::0.0. 0.001674 m2 ~ 16. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym .98 ern'. 0.405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0.001256 .1.002198 .V~ 0.002827 ·420·0. 420 . Vol rozstawie s2=0.001256·420· 0.420· 0.75. Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17. 0.0(1. z :: Corf .000942·420· 0.93~ 158. Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete.607 em 1 0.607:: M(7¢20) ~ 0.54018 MN·m M(7¢20) ~ 0.843 . Stepien zbrojenia na podporze P 2. 0. 0.32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12. 420 . _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°.25440 MN·m M(2~ 20) = 0. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.49020 MN'm 0.21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20.643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l.60800 MN·m M(H(J20):::: 0.wdnvdz .5·317. 7 ¢ 20.618 = 0.618 = 0.993 ~ 1.95 kN.000942 . 0.01 VRdl = [0. czyli VRdJ1 :: O. d ~ 0.56 ern'.9 .0133 > 0.48901 M(5~20) = 0. S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz .707~00848MN ' A.35·0.20) = 0. 420 . 0. 0. W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia.643 = 0.40751 M(4~20):: 0.512 = 0.35.60 0. 420 .552 = 0.001256 ~ = 0.98 I M(J¢20) .618 m MN·m MN·m MN'm = 0.0% 317. 0.643 = 0.33920 MN'm M(3¢20) = 0.546·0.d = 1.1. PL:: 0.28011 MN·m 0. Obliczenie pola przckroju A.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28.607 =0.607 = 0. d b.93 kN> VRdl = 118.47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0.33761 MN·m M(4¢20):: 0.87 kN F.5VSd = 0.972 . 420·0.512 = 0.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21.84 ern". _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej.531 = 0.31335 0. tj.002512·420·0.42017 = 0.001884 .607 = 0.636 = 0.002198· 420 .16960 MN'm 'If .607 = 0. la = 0. z:: Seff .35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21. 0.150'cp]b.d k'" 1.2 + 40pLl + 0. Z :::: d :: 0. 420 . jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow. Dla odcinka III przyjeto.657 M(4~20) '" 0.001570 .0.27 ern".85 m. ¢ 20 mm.:: 2.512 m M(9(JW):::: 0.512 = 0.512:: 0. ze stali klasy A-IIIN.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0.000628 .512 = 0.001256·420·0. 420 .74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0. natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe. M '" AS1 .001884·420· 0.35/ifcrJI.9 .979 . d = 0.607 O.002198 0.05 m. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.531 = 0. Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9. 035 ·0. Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18.6 .01)].001570·420·0.2 m.53l = 0. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.001884 . 0.001570·420· 0. Z'" ?off .512:: 0.531 ~ 0.000314·420 0. 0.93 kN Nalezy sprawdzic. d = M(61. ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I.l '" 1.618 ~ 0.

546.z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 . Na odcinku It I '" 1. Z J 31.16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s .305 m 0 Rozstaw strzemion A.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ).00005 = 0.6 . 1. Na odcinku In.33 kN 0. Vlldl '" [0. 317.15896 Na odcinku 1. cotO == 4·0.06 kN Rozstaw strzemion 4·0.] bwd k::: 1. 158.18 kN = 0.22).min = 0.96 + 233. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej.d(I.0.26306 Naodcinku co 14cm.<poprzeczna.75 1.210.0.93 leN < VRd1::: 689..33::: 392.00005 _ __ _ Pwl .d::: 1.75 :::: . wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263.75 0.29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0.l52m w rozstawie l.0.0.0 Ol34MN slbw 0. B.A.6 . 0.00005·210·0.. tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna. = As".93 '" 158.2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.poprzccznego (wzor 9.85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em.czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263.15 IT.2 + 40pd + 0.5Vsd ::: 0.35 kfr:.0.[ =' 1.636 :::0. ::: 0. 175 _ -1 +O.75 + 1.l2 '" = O.13153 ·1.5 VSd:: 0.06 kN 118.0848".35 0.546(1.75 = _-_ 689.2 m rozmieszczono strzemiona.0052 > Pw.707 ::::: 0.35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " . Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317.0.93 kN.1. Przyjeto taki sam podzial odcinka I.85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto. ezyli vR~1 Na odcinku lil =1.5·263.a 546 ( .0 )( 1 +1.00005 ·210· 0.0015 sib".wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0.strzemioua S1l.546·1.68916MN 1 + 1.31793 Podpora skrajna A VA '" 195.0)0.23333 MN '" 233.180 IHI cotecotzz l1:A. re: .-.752 2-1.11-0..75::::: 0. 8i1. > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju.75+1.jak przy podporze B.85 rn strzemiona przenosza cala.5· 317 .. czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I. VMI 0.53 kN VRd3 ::: 233. =.00005-210-0.~d. czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne. przyjeto k ::01.2 = 0.wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.252 m co 25 em.75 0.546 0.00005.96 leN VR~I + VRd32:.0023> P .. .nun . Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0.16kN Po prawej stronie podpory 8.3 kN > 0.]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic.0 Na odcinku 1'2 '" 0.60 V.00 IS ) "'.964.2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm.06".0003 J 4·420 0.546-1.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l. Nosnosc zbrojenia.1 = 4·0. C. .25·0. " .

'.75·0.28 '" 45.2 m.18 = 97. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6. :5:0.0·91.z = 0.F.0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach.0023> Pw.60 m.1.80 m.56 crrr' > 4. '" 0.07 ern" = 1.:rozciagaja M'd (wz6r 9...20 = 60. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt.70 em.roi. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete. 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1.001256 PI.0·91.04 em' lbd =1.78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45.36 em 10¢ '" 10·2. poniewaz A. = -'-- 017078 420 = 0.47 m 400 mm 2 3 =-·29.. Spruwdzenie.09759 . 0.07 em'.= hd = 01= .0056 < 0. Rozstaw strzernion . Do przeniesienia sily !1.1. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20.0·91.0".6 m rozmieszczono co 25 em.28em2) lbel "" 1. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: .000407 m1 = 4.5· 195.0(1.56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4.636 V\'d 0.3· 91.1. = 12.2· 4.pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12.d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm.60 = 30.18 leN> VRJI = 110.2 em o. la = 0.2 '" 27.3 = 45.2· 6. A. 6.0._ 5 ·0.0. [Od Mel = _.min ¢ t. ._d M t.59 I kN = A. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej. .55em 12.60em.35.5·195. Na odcinku l.35 ·0. .J = 2/3 ·91. A'I = 12. Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov . czyli mniejszy ad maksymalnego.80 em.0.2.F/d. = 1.31) smox'::. Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5.5VSd VRd] = 0. tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione. przyjeto tbd = 20 em.2+40.2· 6.28 po redukcji Ib.25. m rozrnieszczono co 25 em.25): .0 .20cm.182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20.od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm.11094MN VRdl = [0. VRd31 Xl '" jbd a.0 em.18· [. w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0.56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm.1 = 12.94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I.75 = 170.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39. 0.6·2.56 = -- A.wl Sib". =-- ¢ 420 4 2.75 d". 6..wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0. = 1 .0 dla pretow prostych.3 MPa z tablicy 5.636 = 0. Asl = 6..~ 4 fbd I•.0056)] = 195.00005 = 0. Eo = -~..01 0. Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B. 1. = 91. natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe.56 ern' Ar' 0.FuJ= 0. .9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do. 4·0.35 0. = 2.28 "" 91. = ° ' 43 m .636 = 0.40 em.6ql = 45. 12. .55 2 3 = 19.07 =29.5 VSd do podpory cote".

95 m od skrajnej podpory do sily skupionej.9d VSd VSd = 0.277 MN/rn sf . w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna. = 316. PI == berfl '" 0.sj t .:080crn2 0.0 dla pretow giadkich.321. wieksza ad zredukowanej reakeji.1) .0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi.0021 = 0.60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz. + 0.3 ) ""0.00005· 210 '" 0.38 beff 1..2rnm.: VSd bw • d 0.l = 2 . P.C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q.31625 MN/m 41'2. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13.75 = 0. ~ rozstaw pretow sf = 15 cm. 78. Rozpatrzono odeinek ru: = 1.19518.10 1.. 3 ( --+-.1" 0.233.sciskanq. 0.000314 =00021 0.7 . nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie.607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---.15 2 Pw..546(1.762 mm = 0.reakcja zebra. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0.0. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9.Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono.cot8= 210· J. 20 VSd 171 = 1.35·0.d.4.: ho. 0. przekr6j A'f =1.0023 0.2 VSd = 195.56 = 0. 16.18 kN.0044 .0023.572 m.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'.Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu..OOOO8m2.9·0.084 MN '" 84.88 kN Pwl .86 = 186.286· 80.1 . rozsuwajll.27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu.25·2. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm.63 kN =P!-z = 195.3) = 0. czyli F.5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0.5 ·125.68 + 1.0.70 ""78. p. A.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\.002.0023.29 zbrojenia.60· 0.=1.47 v Sd = 0 38 195.(. Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0.552 ·13. = 0. . prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195. Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .3·0. Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag.75 1+ 1. = pwl +p.636 kN/m .15=O.88 MPa 0.0 kN > Fred'" 3.F.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':.5.d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne.0.25 leff plyty (0.1'8 kN/m < VRdl..z = 0.' srednicy 1.35 .45 Fred = F 122..0· 8 0.7 dla pretow zebrowanych. . h - .13 cm 0. Th = 0.18688 ""0.572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0.naprezenie scinajace w przekroju elernentu .707 ' !Yd ·cotB 0 210·1.000113 =·-!..31 m 392.s1 VSd.18:::: 12966 '0.10) obliczono dla podpory srodkowej. 4 .1).75 .32 0.25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 .: 0. 1. Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F.75 20. W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a). .575 m '" 0. kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych.18 kN. ktore przenosz<l sit.-0.."z = 0.

. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr.222 ·0. przyjmujac. = 0. 10 =. 0.2.2 okreslono ¢rna."". Pozycja 4.0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona. mm < Wlim = 0.5 := 0.35 m. lV.5· Naprezenia 0. = 22 rnm.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0.05 = 2.10.85·0.625 = 247.001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona.. np.68 MSd + 0.0052.882 .42 < = 0. 10..ck: =: 4.636 10. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0. Dla skrajnego przesla podciagu. a =-s 0.001256 A= 3 (.85% przyjeto -~__:.200000. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu.86)6.7 ·4.'1 0.6.76 Uzyskany wynik oznacza. korzystaj~ z tablicy 13.. Obliczenia wykonano metoda uproszczona.. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126.40 leN'm ~ = 250 I 0.]. = 200~ torr =.2 okreslono q. = 22 mm.0052.85%. = 200 a. ktora skorygowano wspolczynnikami: n.3 mm Ill. Zarysowanie podciagu sprawdzono.88 MPa.3 mm 0. w ktorym sily poziome 811.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6.186 Osratecznie 0.=: tablicy 13.. Poniewaz zastosowano 28 mm.0.134 mm < Will\) == 0.90. b = 0..286·0.85) 0. Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona.238·80.86)6.9 = 158.&. stopnia zbrojenia p = 0.513. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J. 125. przenoszone przez ustroje usztywniajqce.55% przyjeto (= 0.3 mm nie zostanie P leol = 0. Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4. w zbrojeniu (dla p = 0.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6. ze graniczna wartosc ugi. 1. 24 Um =: 23.68 Naprezenia CT s + (). 0.5 .7 leol =. 662.2.1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0.. I I 1 ·80. Przeslo posrednie 4.. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24. w zbrojeniu (dla p=: 0.l.882 .0·8 Na podstawie tablicy 13.1).·k'" 20 MPa = Ms. = (0. korzystajac z tablicy 14. Ostatecznie Wk = PwE s f. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk. = 28 mm.24740 ~dA.0.625 d 0. graniczna szerokosc rys Wlim =.0052) .0 m) 250 I 226 =: = 1.636·0. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale.84 m =. Obliczenia wykonano metoda uproszczona. ¢rna.---- (=: 0. Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku. I J.20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT. Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0.20 0076 =. 1. graniczna szerokosc rys Wlim = 0. ~dAsl ___ 0_:_.3 mm nie zostanie przekrocwna.657·0.35 m . )87 2. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej. trzony windowe (tabl. 0. sciany.85) 17.6 rue bedzie przekrnczena.05 m.85·0.

20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra.1+~J ) =OOlm .L.35· 3.5 ' 151.17 + 243. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e.60 + 640.74 leN Przyjeto Nsd = 1830.4=1..03 kN VB.03 = 415.20 + 167.0 + 12.6) = 0. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- .1) r.33· 1.4.0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych. 11.321· 0.0 kN It = 2·0.35 c 12 12 3 J _ 125.to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni. :=i_[Ecmlc.6: ¢i. e" e. h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0.7 = 11. • 1830.10-3 m4 ' Nsd.19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10.17 + 197.0.03 = 197.35· 0. (wz6r 10. + Vt. + G '" 415.33 kN G".:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e. = 960.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ.611.1'" 12. 1.5 = 640. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240.II + Pi.l2_ "" 2. = 218.to) = 2. + e" = 0. = 1. reakcja podciagu VBU.12211.p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001.01 m.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10. .1 = 12.95 ·92.Jtl240.2 = 960.03 = 218.08 + 0.35-0.012 m: A := .81 N Sd -.08 + 1.05 (.286·92.!!_:= 0..4".Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: .24 =.. " 2 =O.26kN Przyjeto NSd.wilgotnosci wzglednej RH = 50%.0 + 12. ~ 600 2 ' .0 kN ciezar wlasny shipa 25.:.5 ·151.04-0.t. .0 kN ciezar wlasny slupa G = 11.0.08 + 1.. miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3..46 = 1235.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu.II == VB.60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI. = 243.0 I = 0.I.11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800.11) N .0 : 1.04)2 .93 + 293.. =1+0.188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.O kl' =1+0. = 0.p = 0.17 kN VBP. 0.0·0.33 .I. Umowna sila krytyczna Ncri. +'+SJ: 0 1+_:q_ .35 = 8.1 %.35 = 012 In 30 30 ' .35·0.84 h 0.035031(°.II [89 :=.t.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V.46 = 1826.5 ·151..[~ cnt 10 2 u.I' = 92. w OS! slupa V'. 1.46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611..0 .11 + 960.03 '" 167..274· 0.I.5--2.5--¢ . 1.

30.83·0.al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A.12 -. nastepujace: a."min O.35' OJ 1(0. +0..0. Zbrojenie syrnetryczne Xeff. =: 0..=~~=-~=1.350 m > d = 0.5h = = A p="""'& = d == 0. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e.35·0.0 = 30 em (patrz podrozdz.5.26·0.015 m A.1 +200000·0.5 rn.Sd fcdb 1.28 em I = 0. Pozycja 5.81 0. mirnosrod statyczny e.(0. .1 =0.25 . Wymiary slupa 811.53·0. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy. 13.3·0. 0 35 m . 2¢J2.3).3.26 1.56 em > A.164 m niea wynosi ±20%).3J -0.35 0.35 m.. Przyjete wymiary stopy: L = B = 2. tj.84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e.3·0. Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm.28 + 6.151.l = 6. = O.80 0.l .0.0.e.015 + 0.003b·d = 0.0 IA'l .28 = 12. bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia . II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1.5·0.L'" a s 8= 0.35' = 050- 0.0 kN.35. wtedy = d = 0.012 = 0.83 Ned' 8. Urn = Etot + O.001256 = 00115 115% 0.05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17.80 m.35 Om 13.01 2.164 m '" Xeff N = -.min 0.84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A. do 14 em. 15 m el2 == d ..31' .25 em" = 2 r.31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830.83 350 m2 = 7.003·0.197·]0 2. 1O..1.10-) m ' = 5 38 cm ' .287> 0.11) .31) 350(0.31. h = 0.2 ·1.04) 2¢J20 1 = 0 538.190 eu =0. 9 [30000.287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A.84 2 .35 Xorf = 0.04 = 0.(:1.12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa.000784 = 6.28 em2 = 8.39 m > xeff. Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em.15 -13. 16.3 = 0.2 fcdb ~ 0 04 -.lim 13..2 m..83· 0.al 0.NSd 1_ 1. lim = ~ff. 1.1 + 0.35 .mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0.31-0. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2.000325 m = 3.31 = 0..012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0.83 == == 0. + Xefl (004)2 +.az= 0.7.15 N Sd = = 1.04 0.31 m.15 .0.I = 6. D = 1.84 em1 gdzie 1 1 .

)1"B· L -D = 1. = ND= 13. T tg 5( == ___!l-_ . d = 0.°..0.= 1.5 ' gdzie: a.2.45.) = 0.1 .50kN 0.·2....5· 2.2.. =46.. L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1. . N. = 1830.28cm2 co24 em. gruntu i posadzki).dla pretow prostych.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych.81 = 17. kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.45 ·1.0.kN . 0.42m2 up == 0.~.+ (1.4m).0.0.1. Usredniony ciezar 22..0.5·2. m Przebicie stopy nie nastapi .5o.o.30171 /jd o.0.29280·3. W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny..5.:".0.0)= mQfN = 0. :::: ¢fl =0.17 leN/in3.11.8o..5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym. Nc = 0. gdy Ii = Cf-.76 kN > 2011.5+D.192 I btl .0..5 nNDpglgDminiD +(1-0.81·4667. = rj.· 0.4.25)4.0 '" 23·2.30 MN A = 1.0.9·0. Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-. q.22. 15.5-o.1): s.1.(2. QfN = BL[(1 +1. = 292 80kPa 2. Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B.A:!:: NRd =/e. srednio zag~szczony.40.6 = 3780.002128 m2 -.J -~ M 292./i'd -.9d 210·0.3(2L+a.6 kN = 2.(L-a.:".5. wilgotny.:"....9·17.5)13. przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu.45 kN/m3 = 30. = 22.0.0· 23¢ ·1.71kN-m M r" '" fundamentu.0.50.5(4·1.' 1. kN/rn2 M .9·30° NB = 4.80.75 otulina.35) = 4.aLI I h ----"""L > I e.35Y(22.66 ·15.:". NSJ + Gf= 1830.cm Przyjeta wysokosc stopy h -.25f)NBP1rlgBiB J= 4667.1 ..d up d 1.829 MN < 1. wynosi 0.852 = 3.50. 21.40.0 + 181.2.42 = 0..:"'2.0.50. rb') = r1 ¢~n) = 0.11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11.17 = 15.3MPa z tablicy 5.:=2011.80.0. "..83 .35)=301.2.. 1.75 = 3.75 m As = __2!__ = 0.40 n ) = 1. rg-) 21°.0.85 + 4·0. posadzki orazgruntu ..min A. 0.0.Nr = 20.52 [(1+ 1.2 = 181.66.. obliczono.m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa.5 0. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36]. 19') NSd ..75·9. .q.

.... CI.194 195 projektowanych element6w stropu 17.::. Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a.t'~~ ~ i!:_---".8. .t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii ..~ L. N { t [ '" ~ (0". (0 \0 x-=:---. ~ 100 3 i 00.::t: " ~ a..) .

-'" "'_ It: z . --'" I~ z ~ ~l ~r z . U U I i ~ iiS.196 (!) 197 <t" U o o a. o --_._:-~--- .-rb< 700 60 1 I l it r-. N Q_ "'!.../ <f V V Y .

2x11i16 1"..l ~ ..Q Poz.l 350 Przekr6j A~A .4 NR3 .S FUNDAMENTOWA ..2"00 stup STOPA I eo 24. [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·. JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6.lO 21szl.__j I n o E ref .!!.¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d . 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.198 199 ']+TID E II ~.

.l!Ol PORTTA "" ROOZAJ ".J ..~. kt6rej wartosc wynosi 25 MPa."" JPoI) 2IlA .. a na walcach !c. B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje... W tablicy Z.15 IE.fA . do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm.i4 m 27. zelbetowe i sprezone..n OW 6. " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe.J. Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn.i.' ..l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM ..Cz~sc J.5 nose [32].2 A-I "'" m "" '30 Z5<J .. .lB 1. Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np..1I "' •..cyl. n. Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc.-uoust .&4 lU4 . . . 4.1l JIU LLJ9S '49. wlasciwosci.6 6.52 n-'f1 11.. aos ... )7e. produkcja i z. 1'&1.. produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~.Io Sl1\JK ..m 110 "". SlI\IK . Tablica Z.94 2~8.S 225. Zgodnie z wymienionyrni norrnami.us 211."'" ...1J .1' Of.. B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5.." '" ...-I 1M .S . DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27...-1 ~ F100Z. '" "17.Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton .row ..cube." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32].J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J. mlJ.. ..~2 m sos . }HI~ .200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton .5 S12j.. "" " 21 UCZB.i.~. ~~ "'SA ". Wymagania.. natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa..578 8lJ~ ISH 4SUI • . A-' ['"'I 500 .I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C.-I "'" .god- 225. 41. Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych. OIl C1J('. Symbol C20/25 wskazuje. c.ljr.12 27. .12 ll. " A-' IJt 'II ~ CZNA . " .CZ€Sc 1: Wymagania. 111. wlasciwosci. oJ. A~... IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ.1!1 :iUI 1.00_-{ I"S.:x3- " k .19..i. 170 11.1 I.. ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa. .UIJ 1112 A-I ~.