P. 1
Strop Zelbetowy Murkowska

Strop Zelbetowy Murkowska

|Views: 37|Likes:
Wydawca: primosos

More info:

Published by: primosos on Apr 12, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2012

pdf

text

original

142 druZn,ych .~!'ZCd wybo~zelliem. Im rnIIillj.sza sredrncllwroje.ni,l sJIIpa, tym '," mzmoeszcz.amy strzermona ~iaiblhwJ !

ilC·e pr;~y poillllim.e. gtsc~ Rozsraw strzemion nie powi iticn bye wi.~ksz,y 11'1l:; - 1S ¢J zbrojeJ.Ii!ll pOOluiIl~. g'i:ly stopie". zbrojcllla shipa p 3%, -10 ¢' zbrnjeniapOOluZileg,o, gdy stapler. zbrojCIlo8 slupa f-l C;> 3%. - najIl1llli.ejszy wymi~rpOp"~zny shipa i nie- ·l1iIi~l:s.z)'ni:l: 4.()O r[j~. W ~jscu t!l,c:zemia PI:"¥CQwzbrojBrli!ll podhma.ego, a takze w miej scu :z.mi,an. . UoJIl poprzeczne.~CI shipa rozstaw ten powinien bye zmniejseony do POi'OW]': PQeNa kancach Sfl.lpOw prefalbrykowanycb rozstaw suzemlon Ilale.zy Zi!lg~cic do 17. pRZYKt..AO ODUCZENIOWY
(I

SlTtOPU PI. YTOWO.:iEnROWIJGO
M'~U'l'~t)-:h!hr{iwyeh

:s

17J. !IIJormacjill ogolille Mono'l~c.zllc i
_ lltiD"zI

stcr'lIpach

i j])llgll .. ynowych,

stropy p1:}'I(lw'otl-tellrow~ s1:05uje sl~ w budyrd:acb przemy~l(Iwych lch zalety to:. . . ., . [wmle puenosz:en [~.d !.!itycl1 Qbd~.oen P-: 20 kN/ITi\
ogniowa ..

_ dl;isk.on:dfl. sztywmQSc,

_ duia odpornosc

rozstawu maksymalnego, SUzc·miona pojedYllcze s!tOsl!lje i~ tylko wtedy, gel)': s - wymiar bob shlp.a nie jest wi~kszy tij: 45 CIl\
-

II~

I
f.
I"

Iiczba ~Uiw zbrojellia padruZriegt) z kalilej strony nie jest wi~k~za Iliz. 4 s(opieil zl:lJojeJliia Slupil nle jeSJI wif[~:z:yniz 3%,' Mali::syma~y stopien z.brojenia stup6w nie powinie:n prze.k:rac-2<!c 4%.. Be'Z lStotil.ei (lotrzeby me ]Iale±y p!'Z,.euaoza~ sropnia :z!b"ljenia f)= 3%. j

~r'~em,e slUlP~\\V .UZ~OojOJJiYdl sk~ada s~~ z ~00w pad.~um)'(:liI oraz spiriilitego y~oJema. ZbroJenic ]lodlillzne ]la,wIl'liI'iO M~skl:adaC co nilljl1lllliej z 6 p~t6w 0 Sred. m~~ 00i 12 do 32 mm M.aks),malny sropi.en :zbmjel'lia sJupOw Il2.WQjooycJi nle po_ WIllL~l'Iprzekrncza{;4%. S~k li[iii ~rubmvej Ilz,wojenill, powinien ::.-pemiat wamnki: s. dome, $".'::;: ~Omm, Sredlilc<I ]lr~t;6w uzwojenia nie poWi.iiifi3. bye .mniejS2Jalli2 4,5 ~ UZ~'i'OJeme naLetypoprowadzl(~ p.nez CI:II\\wysoko~6, belld opie-rnjltCeJ $l~ na siupm.

s_~,~

Ri)qILmilwame. sia1lkiJ S"tmpH '. . Strop ::Wbrowy, kt6ry 't:v.1"Q;mI. plytl:i, Zebra, podciagi i slupy, poklWl'?CI 1111 rys, ~7 . I . tl!ldadWYlIli.eniMJ'd~. '1illcmenlOw &.ionstn.ikcyjnych za~e.ty od wyftlUIfDW pOlJjjes.:l:!)'1".en eraz warunkbw eks:p~Q.al:a.cy~nyCh. Prz,y!dady rozplaoowania slrO"p6w PO'lulZllDO' nary's. 17.2. RmpittoSc1 pr~sel' elementow konstJiukcji Sll..prZ)dmo, ... ne. w zale7.J1Ci~ci wera 00 WSci oboci~ft dzia19jltcychM stmp IN nast¥pujillcych przedzlalach'l'o')'m!arowych: - p:lyla 1.• +2,9 m, 6 - zebro 5,0... ,0 m, 7 -lXIdci~ .5,0+8.0m. .. . .• _ ...'
Nalety Ilnikac: Iozpi"to5ci likr.lI.jl'liema-lych lub zbyl. clml;ych. N~aJbardz~!Zj ekono-

micany w"ymiar pF.~stl! pl)'ty wynosi okolo 2,0 m, natomiast belki Clk.o!O 6,0 m.

167

_ Ji. '" l ~CI1; tlwagi ma to, :Ze ro~i.~~!Oscpr~sl:a[!iep~ac~ ( _. &: "" 2:50 I OJ "" 2501 ]!H.97 '" 1.3.
1 .) 5,&25 .' . _ . _ ( ...£!!, '" -.~. ,~. "" .14.,21 <: §.81..:L_.Irr. ..~ J. O~l d lizyslk;alliY wylll~k ozna.cza .: t.e gmmcwa

6,0 m).

(i .).

= to·I.3·2,2 "" 28,.60
war~M I!l:gi~oie bfdz'ieprzek~oaoollil. ~s pro-

._

_ momBtll

~y$l!Ij¥y 20.,9 :kN'!ifI
0:;:

M.. ""!dntA'. - 2,:2.JOI,.0095 "" 0101209 MN·m;;;

M .~~'" .53,79 tN· rn

W ~'brz:e. 5~ropu:~li,czol!o(]lodii~W_o mek!dOlJmi dio:MadD)'mi szerokoilC r-topadllych dio OO[ eJ)eme1:nu OI1llZ: ~giL~ClC.

Obiiczany ,~6j pracl!lje. j ako :zmysow~. Slzerolilooc115 prlo:'lt~ych de OS]ie/Ina obli~y ,nyc.z:ym

Zoe

wzoru. (13.7) bez.po:5Fe&lillrl

IV. Obmi.cmooe .~l.em1l:GiOi

ry5pl\i)Stll!pa~ch

dll ,1l:iiJZebra metod!!: dJiddadrut!

fJ ee l,f

~~ "" jJ &,.., 6,../ p"',y U1rysO'Mllnlfl] f>Powod.o'Wanyrn o'bci~TIlem o
rys

(l1~aJle.mre iI'lld. wymiarow eile.lDelIlm),lI 5tcdm ro~taw
s..,

MsJ=
Mm~~;

Mlu ""5'3,'79l:N"m. _rysli.jltCywymtlCIYm,Y.l.e
be~!Io'l!li'ego 0 ~te~(lwylll

wm-ru (13.2). W.~
:!iIt nali~~~:

pmr!,QCnic~ dO'!.yc~

pnelhOjiil

-5'0+0.25 kt.~ ¢ Pl gdzie: ki ""0,8 dJ<lJ p~to'W ~m,owlaIl(ych, k"~,,; 0,5 p-u,y z.gj:na[liu, PF '" A~ lAa,df,
przyczym

-momc"liI~ statycmy
0;1

.~._

], ~l ;=·~u ~ .. ,.· 2'

+ -I (" ~ 2."u:•.

~l'

L__ ·)h.l --··U,"""""',I't.J' A"l . f'

....

:2

1 .....,,,,,

1 +- (Ll·· 0,. c) "OJO",_nlV!l'~m' ·20 c,.. .• '2' .. 9- -.-' . ..~V"'='....,

>

A,...d!' '" b-miln.{2,,5a1.(ji -Xu )n} gdzffi .Xi] - WYllO!ro~ ~trefy sciskgejoMicm:ll!lt
lIleg.o,

wfuie

1'[ dl;ap~jl11

'mrylSOW<i!"

_ po]~ prz.ekroju

A. '" h,.h+{~

- b,J1lt ~ 0,20·(},45+(1.,19 -0.20)·0,10'" 0.189 'm1

- ohMic! p~1U £l .. b~+(b:.I1- l!::..) +' 2·liJ"!!-2(.h-llj . 4b,.", 1,19'" U,,l9'- 0,20) +2iCO',1f5- 0.10) '" 0.2(1 ~ 3\,28 m -pot~Zeni.e
,:1:'''''-

'* 2,0,10.+

Wsp6Jezym.n.ik ~1JIlIIia bero.mnj]~" _ wiem betmm w·ebwi]iobci~a 11:1,,," 90 Wii, _ wijgotnmlgi wzgl.~n.ej RH ,;;;;5(1%.. : -il'Ii~rego wy~ ll~Djlill elelItim.tli!2A"iu·o;; 2'0,]130913;28"" 0,115m 'odc:z:yI81l0 'l. taWi.cy 3.4: I/)i_r.t.riJ"" 2,6"
E<,~rr '"

os] ,olxd~t!lt1l

S

A".

;;;·-·-..

~1021i2: . ~~·"'Q,13m

O.lSe

a

e,

r -~-,""-~-.""

E 3'0000 o<AL(.) - -_. '" 833,3MPlt l+¢U,~, 1+2,6 E .2IJOmliO _
:8333 2,4.0
0

E~d

-rnorne.nt

bezw~adn.oScl pnemjll

Wyso.k.oi\c ~UJefy sc.:i~lkanejl Xl! oeli;(}~my(przll'l:a~(jiel!~lI,
1 2.·' 'Ill +31l1:- ~3;difP=

Zoe. os 'obo]~a

2JiI!l.jd uje
1

._O,.h{'l . 1~-3~-T_ :1x l -31ur) t

(b:.:w ~bdhf {
J

$i~ w p6lce) ziUll.e2inotci: ES. ,_ O•

.'"0'.20·O,45{O,~S2... 3. o.n~ ~ 3-. (1,,4.5·
3-

o,n}+
W~~m~

il.. ~ x.2. - o::.)A.. (d -xm}",O

+ (1,19 -ifiJ'~~')

0

OlO

(o,l.O;! +.3-o.]3~

~ 3.0.~3 0o.]O)=3,047.o ..

.1<14

0)

~w OJ]
Il"FFFL

145 -lebro ••• podciQ9
,. Sll.!lp

Jednosll\:i olbcill.t.en wyn.ilka,j:J! z pola. powierlcCh rili tJwlg~.~d[Jllinego pay zbicr~J:li~ i
o'J;x:iil,Zen,Mamy ..... i~ piyly _ ~bra p~dtj~'[] III~~: IIm '" 1[U{Nr-~J, (k_Nlrn2Np '" l[hl4lm], [k_NlrnHt '" kN, [~l (~j3 pCldl:i;~g:u.).

cJ

r-=::~~
-+-+~-r .,

-5:lu~Ol.
Sd!emllJy stal!y~iiJ~'

St;:lI:iermlly~tatyc:U'te de.nk:m6w

SI1r1)PU pl"Z.eo,stawio'nego' Il!! rys. l "J.3 s~_zr6.micoW,>me. PlJyta jeSt w~~;~opro!i'ts~ow:stbeilbt. ci;qgt'!o ufllownej sz:eroK(I:ici 1,[1 m, Olldl!1r tt.nilli>truo g i Mlil~[In~ q sqro,wIIJmniernue mzlozon.e. Z~bil'O' j~sl; ~k~~illgl&. 2,;p~sl:ow1t. Obcill!Zen~;lI s~ate g i :miefm.e q .~(t ;rownornie:rDLEI m:zloZoJILe_ P(ld~~!Jg, 11IJ,be]kaJ i~a4-Vr'z~s,lowlI_ c Obci~a Slal.~ ,G maz zmiMIllB Q dZLalaj<1 W [XiStad sit ~m~l.onj'ch.. SllliP je&t e;Jcment~:rn. osiowo sci:s!kanym oilci'ltonyrn, :re~_c:iq oddzi~~ywEIDiilPOOC~(IgU,ana sil1l. pn:eIaI.lz)'W!lrIl'1c 'i!. wyZ:!lzye;h,l\;QJ!dYgll<l(;jL

Uwag! o,gnlile lI~ytill()\V1lIniG~bGr W':WOl)leg1Je dQ scian ~drumY'ch (1)'5. 17.2c-,ll.'2!~). W kt6rycll ~czaj =lJjd'lljll.l;~1ii,oIrn.a.POg!l!_n~. g~wie1!ilel!lie fHJ!micsz;c;oom.Rozwil\ZIm,ie lakie I'UiO!Zoebyt:. sIDliOWane w budynkaeh, W k!~h ~i;lbre oQ~wieGre:l'lie n~.e j;est kon'iEJc:ZIlc, !11~" w ~~:mach. Podf:;i~i ~ro!\10iP~d{e, dO' Seim podlm!:firch~usI.:il..!Joye OP!l.:I'te lUI si.~!lJlch fiLw-ach rni~d:zyokiclmYch. Z Wjl1eJ, wym]eIliO:l"lydilwzg.i~d6w Ilarnzicj POlllllam.t ~Ilt ~khull:y ['IOkazane ~UI ry~ 1'7'.2b il n.2d. ..
Zbje:ralllieQ1bd,!ielii

Gdy ,elemelilrr ma wil(Cej :nit ,5 p~el,

IiiIl

oMie:mnillcli zaklada

si~ bel}:!,!

5"~lltOWIt
-

(patr,;!;podfW,(J~ ..1 "j . 3).

p1~r wl:!h~nj' belki obci'V_»fie~ sil1iilmi sl:llIpjo:nym:i (patl"Z ,odmZlillz. 17 .S) mcznil wlk:zyc do .3;it sJl:."upi(!:nytfu. py WySit'lpUj &. cOl'lajirrmue:jI dwi'e sllly wp~sle"
PlilflU~1I.~rnqlL~'IlIJSc::ibelek d!lglych.
!'tliI;I~\,il

zllllfl~ej~zy.6

skrujr:J.~ ~~b

W ~~tr·

mnlw do ,po.:ir~druich 0, 2l0%.llayjnrnj'!\'llllip. I,,;~'iz:ll ~ O,8:110:1;fr.O,S. poniew.atpny laikich p~jaclli:smiLeje, m.oilJiw(lsc wlf.r6wlllnrrda w,}!':¢o§c~ [nl;)lmem-

WW ~~tQwyc._b.
~ody (ibLic~i\
~ty~.G.go

st<JIt.yc;Q1ychelek (;r~!yc.h, b

wedlug~~bl:ic

Wintlel<'1, otaZ ]:lla~
pfZ\':Se~ jolxilt~

Gl'a.ficzn~ :~IU!n)ll.cj!l. zasady

zht~l'lIn [ill, obcilltteO
iryS .: ~7:3.

Il!l

lllos~~g6lne

e:1e:melIlly sl1iiilJ'lu

r6vmomiemi.cobci~~nego jest

wy,nliwl1Jfinlfl mornentow wYI'llm;g:rj!l.. abyro~il,1m~ei. ~ill.l:MJiJilly si~liIie Vi'i~j [hi:!: :I: 20%.

M~;m~Ul~:r' s~oop plj'k!WQ-;~b:mwy projlill:tlJJje si~ nad ~a,y~iem_iliem d\'OiU._knnw dY!!JI<lCyjllLyiiJI, lrual;,n&rn :m~gazyuJ;Dwym_ Obd:q7.eflia li,i:tytkow~ dzillililj1\ce 1'18. s~ro.p WjfifiD~nj_ 8.0 kiN"tm",przy czymzgodlliie, :i!: z,al)oururnru ~e~hnol.o,gicz;J],yrni. 50% tJ'~h obe:i!1l(le[j dzialll(Hl!IgCiuwa1!e. SCtaJlY It!udyn'kj!.! sit [lUlJlmw'IIIne7. c~gly pelnej, a strepOda!:!! jest .ZeI.beJtow)' pmeJtlbrytOWMy. OJl~ic:umja !.!.w<lg~,~diltiiloj!l p:rojeki!!!W2lH]ie e~em.en~6w s:tro,pu. U.pi)'ii)'. wllta. poJcll\~ gu, ~th!p'lli !>10VY [lll:J.{!ilrm:.rJj[oo,.veJ. D<mc< getlJ:ne.tryczm~ i rn~"erj,:B.~Qwe ~iln~t~p-Yj~.: - wyllruia:ry rzllltill W swie,denlur6w iJxL e l l ,II iii x 26,8 m, - wy~!!lkl'l~ckOllldy,gnacj ~ tI ",4,0 In, - Qbc;i~nie lI:1)'lbwe f/ '" &,.0kN/m~, - lias .. ebp~)'cji :li::C3{W;f;I!t'trnebudynku Q umiiU'kowanej W~lggLll.OOci~,

yffi!lmoego w~ krustZ)'WlI dE ::. gamnek 34G8 (:remo. (511) pnyjil. E"" '" WOOD MPn.G]lrow.ch.oo\!d sp~:st. "" .! '" a.. 16.. l[m]1 e1i~~~~(1 [!d>IJrn1]1 .~ 2.efil'i.o. DopuS'Ze. I IFlD:z.ell.•8 2.wml(lwe [Jj~~iany bmcl:ynk:tiL. WillS)' A-i. 17 A. si ona 60 mm tpam tabl.0 m. n ~ ¢.!!.1 rue SIiOSO'olJOO nie sl~ae 1.1'!._2.... ht z3i. ga~. .20 m. warroscil1. dciiJ. ~u "" 3:50 M_Pa.da:iIlJ.2 fllllli).gl\lbo. '" .- \ i l_ ~ i\P ~.l] Ui1l: . charakrervstyczna f#.f:.tii.(1.:5-0. w)'U:Io~i 25 mm.. 'warum:k l.iOWII jed' == 13.~~u J ¥ J.-1.5.s .7.11 nie s~()so.-ajnej m &kmj[lych.:2 podano dksyrmrlll. jrd= 420 MPa. n~l.alej toni>trokcji: wJti"2J'malo~6.propO"rcjach :geomet tryc:myclil jest jooliokieruIlkQwo w.~.zc[liowa ~'Ebo~6opa!'da elementu.ycb na miejsC!II hlidowy wYllo.yli CI!Ii .rozpi~tosc w ~wieUe P'Odpdr.r:ImI. otrzymamy C'~!!!! "" '20""5 ""25 :ff:I. - - a.Ail '" 2:10 MPa.: 81mD!" C.t.yc1l!'IY..1)..Wkir.0=2. 'Ita rozd~nie m.0.p~og~ dla ~~lloorMtJ:go (Il!1!l:i~Jjj pi"). l zb:rojenie pomoc. '" 2IJIIlOOO MP.2 MPa. wartoSti.alemosci od sposebu pod.!bosc . 17J [U J.tery.3 IlitPa.B S:OO W (poo. gfO-e.lru: J\. ..t =. p<!l"Cia.caplaslYCZilO~ci Jfi '" 2~4Q'MPa.OM ""0. 3.gl~~(I.2 '" min(O. cz..147 - ibe..elemanni wymacz:a si~ W 1.l I ~ ~~ J ~ J U I J ~u I I-~ I II r.w<! gr:mica plastYCzno5ci .h jest IrArowl'itiQ jak befka 5~I(lWa I) \lmowli.9Io.zama odtJhyIka t'l.li .10 m QI"lItz.stl'cma grani..-. .j.ej sz.. 0/05 RQzpi~~ efektywlla ~seI ~yt"Y hj =.rzycupnosc oraz ~sz..wszywsiWlllic gn. ioff·<:l 1" + 01!l1 .iUOOmIllle'Illil'lo!!l 1 .9 1.i okre~I. to wyIl iJrn z wamnla! f1i. I I'.hi'iirna:ll!I~ grubosc plyly w mleZi'iosci ad pl7~:lJlacze. II II V / Po:!z. ob"eslono j~ a.h krotszegoboku (p!lJtn pedrcedz.stal mr-ojeniowil klasy Aam.1-1.aRO ]Il3Jry:s.~ ' okreiU!I waTIIlnek (6.Osc:i el.llil. S+-lOmm.rr'" 2.. o:r:a:z.ele[l}f.demencie ci~tym okresla wanmek: gdzie: ~~ ~~I wroje:lilliowa. z. obcfi!#niapodimO w i:ah!l.erokQooi ]. Gruooj~ ~.eDj'CUIlliI.ciqg}:..!1.. stOSllliillrn tEfll d W stanie .orilm:mii' sta~i pned! loro:zDll(~a:b.asy A-IDN. zakladajli!l_c ws~~i. tl"~ .2 . Plyty strop'"1.2. I G-:rnbOS-I:uWlewa p~Mw z'hmJ~1I... lmln :> 2_ PIyla.5=SlwI!! I II .ks..a!!Qrma Pi)]_ Dla plyt Mropowyc-l1 b~\(!lio.90 m R{l:zpi~oSt .epr. Wtahlicy ]4.eilt6wzgimmych l co za tym idzie.ptymame iI'Ozpi!ltosci i.c. I I V I I I~ III I e=' --.a.¢ l2-l4 Scbemii~ s1:ll!1.ll-Pr.oo-y d.1 rnaj".. j~ij) ~' Rm. z warun.~M 2.. Vi kt6rl"m I :l'Dzpi!l!1tOS:C boMw spe~ni:l.stal11brojC}niowlI kl..ety 00 dzialaji\Cych obci~ o:mz..y II25 ~C20125) dla . '" 2(1 IlitPtl.2 2:.] 1. POOcJ4gi i :tebra j)t"~az!lljlt obcillZelli.2..05 + Oi05 '" 2.e zbrojeme gl6wne pl}'it)' . ..1-hbl'O . 0.ric).l :u .tebracll t= 1(1'. wyM:zymaJo!lc . (I mki.osc.efe~ywnll Jd.iejSllI.e Wa:JFImci s~osunkui lut I d.rojolila.1).k&. obJiCl:CllIio.~ -oblic.ocZ«!ia gI'at'IIic~')Ic.h 1i8 bndcwie wj'flilsi.20 m.L 6.== i. modu!! sp~.S\lWii..80 'I. stO"P!II.roic OpillJ"-c:l13J w .10 .iislOp~~tow.j . elemenru rozpatmJe si:~ tyUro w kieroJil. shIp. C min..61) '10 80 2. .6-1..0.utQw w-ykanywanyc.oblic7.ek StJS~b (pl)it~. ""'" L-!:1h ..to . Obliczerniowll.tollli!as.llajmniejsZil~hm i1c.p1I'PObz.lli.h wartooci ugii¢. gatllne-k: R. .1l gt~bolrotSc oparcla na podpo:rze sk.410 M1Pa.M. I I :t :i :. Zginar!!ie.f(osl: .p.9"-4.ZyS:to5C[ dla ws:z:ysUrich kJas S'lilJi E. Ro:zp:i.mce olJ. ro~i~"o!lci pdyl"yo.grani~znym ltgi~~ wp~d~ ll.i .q 2~ I 24. yvymagmia co dio Slt}'Wii.pow~iu .ni!l i sposobu wykQI'iO'it"l[.:spo~yejiXC3 Cmim = 20mm.4 2~0!--.i tom -.2) dlIiI tJ.gii.d:.oa. grnboSQ] pliyt w .f:IL 'GmboM omlenla wrnjernia.1 rue su. szerok'oscoparoia lIa wiellOO j tecmrtycUD.lcn. Hi 1).. przyze wz.0.. ~Ie~ od pozio:rmJ wyJroIiGliWStwll. 2~J I 2~l ..A::: -' I . ks:zmlit w)'dluZonego proslO.. a~1 l a. flm.0:5 '" 1. \'II Zli.~): f]lt :::.efel1yw!l<lpr~SleI poSiredniicJh . bt. [26]. !irednia wyl!rzy:maloiU.O:nym przypadku grlllbos~ piyl:y nie mat.lll:Ja shIp)' ] popnez wie.cz:e): cbax. db .500 MPa. '" S mrm. kt'or.wa". nwl..curnebel'MU (db lI"lll....a plyt8 Sii'{IPI. Rozplanowanie siatki StfO.'l W ·ob]icz:euiach staiyczmyc.10 +. V . Z llej ~biic:y dla wewn~tnJ1ego PTZIilsla plyty . (My wY'bierzeml' wi~ksZ4:z.

ur ee 4.6)2.wiejj~"obelflzeD :pr:zypa.6):2..I1HI.' M:a"'" M3 ""'4..c Wiilhlma [7.i'l s:i~ z dokl:ad:iJlo~iil.9.MkN-m 35 Mc"- {O. aiia~i7.('0.2 e 1 2 2.47 kRm M.50...$11 _ - ~ .90 .0.9W".powi!tli:sWJ1llo (I gruoosc otlJliny (pnyj~w 25mm_._~ A A.111 ' 9.gID~do Stodk.4.r:.45 kN'll) 3.6)2.6)1.9.= 6.20)]l_ .02 i.9] kN'm (~) d ~15 lim.J7 + (1..17 -li-0.0461 .i~2L ~rolc:: plyiki gnmiOOgm ii'la Zfijli'a""'l~ cc:mmto\licj 0.105.styc.:t(lWafieJ plycie d::mJej jedaokierunkowo zbmjoilej! W.07 kN Oki~re rollJ'ai:lcry..2S.!'l~ptiyty d '" '7 em.2)~ == 1- J1.2 1..28crn 2'20 MB". 4. 2.9() '" 2.J 1.o:fil~l\Cych ~8 Mlmln '" (0.2 - ". ] I].6.9.1.9.17 +0. 8-ntN 1. . 9.P>Ol1ie~ grooott pilyl:yliIsrral.20 '" -16..0.iU~Qscim'IHnE.91 kN·m L 1. C1dlI6. UlitD. 1 3 2.V'" 0.03:n . w grllnie.4.0..odp "" -(0. M ~"" {Om81 .03:31··4.m: "'. 4.474 ' 4.9.potcz.1'7.25-li.y]!nirywo-~p~zystej ~ wYkonYfiil:a!liem l~bt~.2. gllld1:~~row~ st~ropi!l1n em 3 @Ul_cjill.20~ '" ~ 6...105' 4. ply~a mlbetQw:a 1~1rn~ 3 em (I.44.p. 0.2lf = .62 .6)2.. ]. 11. W:.5] k:N V.h 2:50 MPa Oi~rlyrr!!il.0:53 ·9.0.6} l. Gl.17 + 0.50% ~ Ilapr~uac.t :z!hrojenia (prz!!.1 1.{)04091 13.0.-(O.395 .0263 .J) Wymri.0. d ""~"'6.98 kN'm ~lytl.576 .5(1.j~ro ¢ 8).17 + 0.6) [O.6)2.nmsi hy-c.201".17".1'7 +.591 .:aro-me plyty zbnlljern:ifl ze w:I\gltdUl ~i]la.(O.040·9.0..3 .0..lm (lbci~a 1'.Tny~ W ~Ioje}.bd i - _ !If.kNJiff Q.9. . IIiI A i .17 +0.201.32 kl'lm M~".' LkWm2. lOa ..17+ 00. l l toff = 1- Jt ..07 -..078 0 iY.) oraz.rn·m MjjrnJn..0462' 4.26 kN-lll M2mln.9."""'" "" {G.I{].079· 4.! B25 a.20)]2 -M~ "".75 kN:'m WysokoM !dyleo:na J . 'M>4 kN-m M~'" {O. tak m~ gmbosc p1)'ly: hf~d+al.079· 4.0855 .0.6 i 1 1 9"'4.0462·· 4.0781 ·4.ayji2lO hI"" IOc]!1 O!:'OIZ wyso~..m(3) 0.~5 0. Oh~ic:z:el!lieptl1a.4.1 10 em (l.148 wykomm.n o.lInt.119·9.6)2. f<tJ.28+ 3.20 .1 g~t.l7kNim Z 2 i- irtr .~ {0.!UJe l Stangrnmany mOs'oiuffci 1.6) [0.yruuik Obci~nlfi ooli~~~ro'Ne Va.'.. Tahlkfll'J.01 '" .6)2. h.500 .'iillilliN ~lru1lj¥:yel! ooliClQi'irlil1e:tm:lil.2 l ~ 1 i 1 fierr -'. Zbrojenie \if p~~le p~redcrli. u1ytec.0781.3.'9_ l ( ?-2 t I[.17 .l OiK.9~ = 0.1..!"'. s Q sropniu 2lbrojenia.ocil] 0.17.6)2.5" II =29 "" 30tnm. "" (0.mJn'" (0.9.cj YOilil'Ojell:[1:l 149 z htoITI. do J crn.9.90 .:2" oms"" ~--- < ~~Um = 0.22 em.00 .(1.17 .1 1.

lO' " .~ d ~fLU.O..m..ft '" 1 .ie ~kurc:zen\ osi..019 U.b ~ C 2: U . 3..kro-ju jCi>t okroS:lanili z Uw:lig~~ilDeniem IZw.]3 .kwjll.0.dl' -- -- 0.3).ciI n- tj.em Z .51 O.17 kN ." j. 7. wi~ ze wzgl~d...'" ~ .. 8¢ 8 ma 1 m ~o§c~ .2 ]. '" 0.02 cnr Je$l 00 minilt'ltlln. 2-.67 oraz .M I ee 4.07 g '" 0.02 crn l I Z Sprawdz. r <: ~ji".e. M ..052 '" 00'.1 ""'.sw!i.ff "" l-J i----.0.....1"¢<gQ W'fi9ko§ClI1.1 4.5'.0.. .tJnym (2) MOIMI1JW .o.5·0. ].l.974<210·0..e[Uacll 2igii1anych olill:iSlono {52) i (5. + '.i2 M &I 0.• - ~odpory: (gfq).961··2W· 0.. ~11!.i. l.adaniem podpQ. A ."'~-:lcj..i.ych..lll.p~b. ' .1 l zregp wz&I¢Upoopory <l:brojomofla wi~b~y moment.07 "" O.e:go okrdl.]0 nil 0.0. kl6.d 0.'" ll'J '" ee 0.ZiJrojenie wp~Le strainym.62 . ~ .11.07 tip "" h.961 As..:(I.01" 'oa' =1 ~ .ekWj.1.podpo[(I'WCgo p:rzckroja'CI:t: 2lb~erne na knlw'~i b ."[1"'" 1 . AITIi!!i • ". (tU4) W'yrnaganego z uwagi na ogral]icze:n.yj~y p-=kmj .4.' .2.~ O. '" B.ze. skosu lIb"ytego (I u:movmym I1ilChy]e:ni.POIt ~ .051 ~II".47 .000091 m~""O. (l) ~ .-'000]33 • ~~rrfjiiJdli 0.ze..07 151 0.pifost~ wyklJoonia zhroje:nia przyjvo jednakowe :-oIf "" 1- Jl .3:2 ..oco mniej= ad !DOnne:nru M~.50_ .2'-'O. n.I "" 4.!e.W '" 0. w diw6cJi1 (.u - '. .lO.l.r.N -m OO1liZM~ "" 4.:3 30c:m ..if'& b1!''Cpowi~k.150 '~!J=1 .1.~S" . Stopjc:n ~jCflill..052 <: m" 0.OOOl41m 240 .pjJ~.0·0.0' ee ] - P. W Qsi podpory mwymah]y moment z.:stacbpJyt)' A" p ::':--"'.1'1% ].Icthn.5 .-5.0t!)6'7S -.0051. tyUw I1i.i...7).rzyj~tDS."'.Il ~a.'''c' .000342 1111" 3. ] 6.! == M sa (oflf>yJd (I.. 17.11 + 9j60)O.00 u-t.~ myteczn!l' (lX1l. na kra~zi podpo:ry. c <> . rys .1nyprnekr6j ibrojenia.-oO'5-1'" 0.~- 0... 0.OOl3bd".i.r - Prz. podtu~e~ Minil'll:l..O. .00675 2 13.64.-·-O. h...9l cm2 01[1"1 Aw..0·0..~ 0.42 " Cll12 P. Zl:Imje!J:"lieml pcdporze pt.o 0.000402 . "[1 szeookosc. +Vc--' .eni.005[7 ~ '" 0.07 240 "" 0.¢8 I A. 0.J1~ 2f1. A'~'n1in O. w prn.974 . . Wheke mo!!Oli~YoC2ileJ wYl'oJ. !ri" warunlim. wl~zy _.' .. 2 "..082 ... .OOOU:.. C.0-.0.2 "" ]. Zhroje:nie w osi podpory: ..62 wmjenie.0.0.1 . ~~wQd~w.26. .:S ' 0.ritJ?: ~ . ~ 0.2~i ~ .dlllla-ajnej (8) i m:mdpluacli po\!lredilich (C) W beli&::_ach c:iJlEtych Z411eca ~i~ ob:llc~e"rz.n.0 ~ OJ3 .fi Jr-l--2.3 ~ m wybJ>1iyci'lwamnkollW.5'rr ". _.. .im '" .l..fif _ ---{i 7:5 .07--9 '" ...26 2.onepl n:I + 0.7 ttl? ee [.5tltieh. . m _ = l : 3 (patrz rY8.gioojll.2-.·0.OU~. fyf wllrnnk6w = 0.0049 ]1 0.:2D (4. t:..e wa:rnnku mini malneg» ])DIll pr.3 .5.ff f. 2 8 .cy d:z:iala na pr:r.l g~ - . we. .mm"" O.0. w~ wfa)._2P.00 "" 0. ~sl~. zbtajeJJ:tj.3·1.wosl podpmy.ekr6j :zbrojenia.

1.czarua. 0.inlen WYI1OOii: comlj:. -2. g_rBlmc:zmn s:re:l)(lkos~ rys. 0.. nil.2.02 cm~ J p()dplll'Ze sbajnej (A) Momcmtj' ujemne. 4f¢ g co 250 mm. mrojenia ria sH~ ]lopm:ci!JJl&..t'!AP.~~lIch 5"".os..47 + 0.lcze StanOIli'i'~~4 p~t)' . jejkraW¥di. fii:(' d . p:i2l~MO'o'i\!lplyIY doprowa. 1iI1Im'" U. na poopor"Ze shaj:nej nie wl'&~uje .102.45)0 tN· m -2. I A.~m· .tKJ1~ pneJcr.o..e.zmlem W. l 0..46 &LN.0462·3.ewruZ :=tnljowano ¢ ""8.ral1lliczoego l!Igii~ Ob]iczema wyk"'(l:Ilmonwtodq_urros.C.64 anTi jest wi~k.ojeruiB glfume.l 0. W 0.boojenia gtOwnego. III OJ.e po£rerlnim (. aniem p~yty 'iN wieitc!.. . dodalkQwego zhrojelli~. s D.obdq.t zakO(wte.8:rysoiWaS'prawdz.on. 3H3 "" 8.00366 MN"·m== 3.0024-6 .eilt ty8ll1jq.~dach jestpot.2' 0.33.{I minimalnymcmenr pr-:z~ JI".sz::.ll. rnm <: .SZ3wanosc mcmlenrn Iladpo~orq odpo!1Wi~dajil.oo1\.085..2 "" 0..ei'i d1ugQlmralych w p~!.mntilclJ ~nll!l1ycll niew)'liIJa.r~ MOl'J:'i. 2. SlPraw..35".l'kto l}. i¥c przyj"(lym W oo. . mil: 10% iI1oSnOOcl..pI1.ie .SC zbroj.0...a 14.I '" 'dd.krnjn¢~ zastosowano kons~TIlkcyjIle zbl'ojeJliegam.57% pa)'j~oo .<)Ij... Moment ohmhlcrerys:ty=y 00 ."'11 mi..dzie.C'Owmto jllko M '" M Mrull Mj>. 16. W~:oSc ~h>.YlSlllIjl['C ztBbhcy M. 2."!:.~ ..atnpod" roz:dz.wtt!c.e.za 6 m).. == W2. dI~.5 ¢.n:.rowych d:'ziab. m.ty Pm:!:Jo.z.d ".4.~.DIugo~ ~rwiema Pl~' podtlJliliLychw c~er.I.z.ytrl!!l~1.Ze 2lb:rojenie roz. p~y~y N~.3.obc:i:t:renie zrnienn.'.07 '" .9Cn+O. k:t6re powooujl\ ro~~1fI!ie niesione p~z Wzek:t6j bctotuJ . Vi! obli~plyde mlrl~mailla dmg~.)o1'11l 0 '0' . t'(ltZyStaJjihC Z Itlblicy 13... ko:rz.66 U'hIl .5· 8.go (p-.: l~blicy 14. ~ .oU y mem rys~j·itc:y hc-mny z.a'I:'C!lWi~fiia ~t6w n~ podpomcb Zbrojenie.... mog4. 2eplyta.. O.<dd . W pnyp.32 film.'Cil.t\ ..5 mm WfOk : sliliwie 00 25 em. bye prze-plyty "~e2. mo.o. .959 A.1). dAJj 0. F. MiaJdlrI!i! . + 0. Hl lIi. ee t.93 MPa Na podsta. r6wrnrnm¢mi'e rozl~1:I DO~llo.:0.2. dlngo~*.mo_glt wlf. W rzec.giwajllceig_IJ. .72 III~'" -(O.O)2. E. ze roZJriit'to~cpt"yty fiicp~.WZ . c:zy w pl':Z.'3) Wykolil.~ r6w:fi.up.152 ~f~ '" 1:53 1 _ 05~rr ".66> Nt '" 2..ze !ll1.yjnmj!lC za!:oZelIie. :ro:r.6:r)' o.c m()me. nie wJ'~ p~yty.2) M or '" "" g6mycil wMkien.0. _·.ac.'.' MSJ •.000402 . - '0.5 .0&2 '" 0.00+ NapO!!zenm 0' ""~. G. 85 . schemarowi obcill..iIIIO a.wie t:aMky 1:3. 0.:5· .2 omslmlo ~ ..e ~ daliJ:t(lWe :ili:mjeJillG g6ril.O. Poni.adku ~u~n.5 ·8"" 4 em •.lfI1IiIn~ mom.' )"'".. 10% . kt. 05 0..59· 21{l·Om .ywi~osd is[nieje~m mo~[ SrOWOd.e 1113. "" t.t.2di. :m 50% obci~ uZyl:.nt6w millLrt'ilIll1yclli wp["2)~tllCh."'2 . SJln. Z-bmjetlJie TIS..04 kNolll 0 P'J:Zyj~toS..~{ d). Zbrojeniefi<! rniDi. Payj~to. W takim pnyp:tdku nalezy spmwrlzic.• .. WJ<1'nI. Ujen111Y momelU w p~sle wzrn~~a bud1!o sz)'bk:o 'iN kief[mlb:i podpiir i dllait!1!!).eby sp~a\Vdzama l]gi~ me1l1dq dlo- ~r1)""y.g~naj~.7"rn·2 M2 '" -{1.9.gaj<1CYChotdi.93 ..ntlllJJjemrlego~' pt"l~Jt1erlyty.ojo :z. 2".43 (~.0. 4 == 250 f 0. 2..DlugGS(: z. • .e rna potn.erlia r-ozm.stalycznl'm ment l..98) .(JU.~llChpiyty.- 1 . Uzysikany w.7:BkN·1tL 00 mome...2. k.~t:wic mQlnenl)' L1j~rnTI..0.ooYI7 '.46 KN·m zb:rojen~l:I (dl:a.cy jest wi~hzy ().pow. 0.e \!loom (] 3..il!l do POO_p(]ryco rnajm:niej m p~6w' ZprzQSl~13.3.D (zuwagi nil 1.l. es 0.2 koryguje:roy w~p6ICtryfifiOOlm1: Oi...2143.' .hefl!l!l. u: "" M er 3.za.6 -3.J mill nile 'josmnJ)~ pFmkroc:w.wd~ililw staAn ~1fl1lnk:me.p .ryj~to .niallla .!)u "" 1.l"t'talnq (l.Um 3-5 odc... 2:50 J 102.I!. kU:irego obJj. drug-G~i {I..e pota.85. k16rych pole przekr-ojll wyoo.d~one do poopgry muSt bye pnGdrumn. g&.fi.W>e W p~s. '" 4.1l]D.lOl 6 .36 ttl cd l:ic~ wienciI" Pnekmj t¢gQ zbJ'qje[l!L8.&5) 0.mlil przyjl1lQWil.l.g]Qdnicrioompowi~=IiI6go momentu z. Nil podporze s.ow.mli"ej 25%· rorojem!l prn~stmvel:lQ _ pr..:3·3M j>.go.. PJl!. ".= 2. przy 'ofl"! h ~ 12 l depwwadzfJ].cz.o wrojenieg6me obHc-rono z u-wz.." c~sdowYm zamooo .:2: mm.truzczofitl..07 .Oem.(0. wart. Throjcmie w~z~ekro Ohli~zen:iR I!ieptyly rmtoclll..roilom.etl...1I!.iel~ gp nie powiliUla bye lIIliIiejsza.93.~niie sUt!'I!\'Ig.l!!a.l!~jrnniejsZll.' d = .s.uq's!)i\lI'llmll M~u.Lel:m.~)~Cljonej ekreslamo- plJ'l).. iuOrll dz:iIl!~13.33 3.

ZalQ2mLO ~toi'5owmie!)~t6!o'!' 10.40 kNfm .~rde.l. cyen obcj!l_:re.17.gmbo~~ otIJ!.ml tolE"" [8... (g+q)$!t iii _.6I'1l1111.93~ 11.I!!}. .40 . ~kos~ kbro b == 0. stllil ~mwieme Ok]&.ego eli!MrnflIl. 8:.1:8.2:.7Mc "" 0.228 d "" oodzialyw:mie . ['Ioniewa! wysokoM ~lIij ustala si~.10) 1.IU.17:5 m.ef€kt!!.~·- .l1: .o (}'boc~q_ d~.gc11.20 rn OlhlillCz.(t~n p[Z.~4 ~ed\e ws~%ttim od dzt~~<ljll.0.elmt - ci~r' C. p.wIu'(Ioj!U a.75 kNfm W:'i~je C'" ~owan:!l.J1_ . wowymi.ZcbiJj(l Sclil!.! teow)'rn.negfi belki zaJ..l75 .asny 7iehra es ~t.25 m.C.35 m.g~ bye sftro:rygow~ne.konstnLlwjL W pf2\yriMlJru d..30 ~ 9.00 k't>.b!ticy ]4. O.W'dz.0 rnekroj'l.wlct6.ru.59 + 1.~U!mgr. oh~.oje!lJa p"" 1%.0 ·2. bore [JOCIZf1:koitcmniuwS1J~'pnejl alla!~zyrtlo. Obl±~ wl"oo:to!lc1 ZOO!l'II: - betoa klasyB25.. ~wn(llIIii~rni.tt.4..0.ytaJt aJby spemi6 wyltlilg.125 +. rn:y kJ:6:rej nie b~e przekroezene dO.eil!lm w.00 k:N1m.(lid lS5 p~JI(rzefz.28 + 1.llokalic lIi_yteezfill d male:typow. wyn1:la!r.263) ~ 0.i. Ira "" 350 MPa.pcllo'w~srerltlicy wrojlefiia g16wnego.#5·m:.~QfI¢ .i~t.jenja W jednym ~zje: 31 "'"0.? i ..! k1!asyB2:5 mN~yrni!1na watto~ OOc~)'t!m. cpS. . przyj~to a~'" 40 ntm.ll.93 kNtm - 1. U '" 1. Pny 7ailmeruiu~e:r' S1.n wt.s·0.~ ""pJ:!4~""O. Trzeba j.acuRko. 5.. t]. 5(:i eraz ugi~c.8).pl!l~1. !~[3.1lI nIll .a. .rnj nego p~sta belki cilgi:ej dla stopnia z!broje. .pl""Zec:me!lJ)obddi z. . ni~ZlIf ugi¢ Konystamy z tablicy 141.0 .m' 0. fro "" ] 3.0263 .aQ. :re ~~'!! na slam graru:tli.'bchp. ".t...1. om. ohlicz:enioweg+q '" 33.=mk:osc.i!.20{O.:5.0. zebU! .Jo. SltD¢eJA zbr.. .~~nf>'l!InIlm roz.kNlfm o ~rodnicy ] 6rmn.yooJro{.:&152 8 _..e.. .kitiye ogruoo~...~ otulil1lY do spaGu S~ :ntioo. z ta.jlj.ff 1 J.:3.09975.r"" 0. -1' '4'1 "'.52 kNtm ee c! '" 8.60.wnapi"T~S:la. ' "'''U.n i rQi!...oliLJJlmy 31 mm i.59kNl..:2:'" 22.45 -0..n~a :ibrojmitt gJOWl1egQ zebra c '" 25 """6 '" 31 tmtl. RoliP~~t0sc ~f~ktyWD~. O.52k1!L1I1I L 1 1 M.ft".0._1_.SJprn.nIDment p!~~towy obifuro:ny seaeunkowo jak d]~. 1 3.~'m zir!!:liejsZOlilo momen.1Q]350 . :te w W!ce jest to gru.7$ .25 mm. puyj't'~o: h . 0.tt11.2 "... kJhsy A~m. dobiernm.75 I1L'Zem g~+ q~ '" Obci~llre Iltytkowe 'til): '''' 8. 1/~.5·16". Wymiarry IboeJ!kii. o. Przyj~D: _.PI:ZiJ'j[l[lu:j!l'C L W pr:z.'3.8.C~Ii'!e ~gi!ici. w).ooia M:m6wgrnniclllych OOSliIa.o:: 'Gitllbm~ I}mill~a pJ)~~W :llhr@jmitB.7· l42.OOnak zazn~:t't.p.3.43 kNlm ~ 33. /(bd) "" 1 % oraz beWID.(.40 ""28.Y n~Msd" Dame: obcilllmlw.. ]"'.263(1 .5~ri) .p:iflOlld Id do w.20 ' m 25. •. Wp~ypad~u ulozeala zbro. ee flidb _..e wzgi~.525 .3 MFa.:r'~dku mtlllU~1iI b~lki.~.t ~flwwy..arem w'ias:[Iyrn i obc.125 m.tnU .. Zebro jest belli:.28 kNl'm 4. W ~stawie:nill.rnia. I.30 .. 2.1:¢Zllilego heJki.yj~ID s:z.bdlO swoborlDie podp~~j Wym~arypF.!!. ~ 040 13. OWiLk~!aila WJmlia:ruiWpn~rnju poP!:1ll.. ci~j If '"(')'. 9.rzyj~.1tytk(lwy.75 kN·m Do obJil:zen.60 ' 2. P~y~ja.q "" 18.o.i uzyle~ej . 1..rorlJpi.60 ..825 H" III l .tmie calktr'Wi!te g + s= ] 1. toff "' I" +G"I "'".atc. 5.llm g .154 17 ..- . oparcmna podd~gu .:52 + :n. rodpoty maj!lej na nmrze s . b "" 0.l: pooz. Sk!Pfi~tJjll.25 Ill..iuy Zebra.0 -.!'ejpod8nomalcsY]]!lil[n~ W8rroSC .. 39' n::tm.50== 99. .oscJ e!iel'l1eIDiw.. 2."m!!JMSUlJ!y<:l. =~okQ§C.08 kNtm Obcil{l.}'D]liarow p~krnjiU(lI>!JI.~m. 0.m ~dDjll:eycblllii f.10 1111.t dW1llp~slDW1I.·0.m (rys.3' Pdf "'" '~!I(l ~ O.2 iii '" .rr'" 5. Przyj~rojlljakw pr"Zwadlrn plyty: coo".

te W p.0:5+1.. g. Spmwd~y ~ 25 "'Ii' . U.. c.431.19 m.1 - !I.m:kroju ibNjeoi1JJ pdlliili'u~g.:5-0.:~!\. .J:<ljlle1(1'" O. 2broje!l.8..tm6w g~anicZJ!lylih o.n>MM".32 [Ilr.52+22.okoo~ uzy~oW'la zehta 22 pl7~s.>1n .r. t&C!""Y.50 IN·m. i s~l)' p~mc ooJicro!!o. kN.e:kroju..5.g)ll .10(0. Ze w:z. f p1d 0.gl~du liiilf>tiltl gJ:1lJ]JjCO!."O.0.z.99. ZaldiidiHmy.anie.~'ul..S2+0. prz.yj~1J!l w)'rni.ar6w paekrojuD61ek: CI wi..1.2'0.ll'Mligi A. labHe Wi:ruklera.(il' ..45 ~fI'".o} ala ws.:m hoff'" 0.zebra.19 rn. Ptzy.6..o.' c ~ (Ie' .30m W smni.:5.l1J' ugi~t otrzym:uJ(I i1lt1rej~Z'Il J'sol':o~beUd mi!: ~ w.d '" 0.:~9m h.io sk.M ml . OMkzeoie pOla l'.6 + (1. A.2:5"'iJ22".25(H.. ekslKmail]lC.. 1 __ . przy t)'m Zill:oZe:ntJU: [XIlmenie osi o'i:IDj!l!m>ej w celu l!Istailieniili.5 ern 22 22 .mo:nolit:t'cznego &iJ~ wsp6l:pr&::1i! p']yty z be~ OM elemelilty twofZ\lqcznie~blJjI M~ '" 99.&2jl . bill '" 0.28.z...05 '" 2.~ro ." .czny ugi~c.851ofJ h.ml).O..10) ""569.~ hdl'l '" bw1 "'" f 6h d = l..ek_n'lj jes~ pw. Geometria bra ll~¢tli.20 + 1. kN 20- VA'" {O.. (off "" i.Z"y:.l'J. ]9.n '" 0..N-m przekr6j jest p(!!Z(lmie~eowy. b.:567.20111.lrl'" h:. 01 b .q. bL z zebrem {p. . 77kN'm M~ . cll:y]i. .. 0..lO m.5.r.c ~kztlym nOSl1Qik~ b~ '" b".19 m < 0..~ksi!.981' 350·0.OS lill MR:II~falb~h.f!I'" 1.S~nr.Q1'lllie.20 .~ '" 5~_. hdf "" ~.wart:osc sze:ro!kosciply~y wsp6lp:rll.1!O mlIiejsZl\.~5 n111'lgimarn1e M~'" -O.3'7 kN VBI' '" O.. ~·v. It "" 0.ff). '* MI~ ~ 0.41 + h~ Przyj~l(I 4" ] 6 IA• . P~j ~ bycpojed}'illczQ WrQjMY.41 .p~j.. czy t:m>C:-Zcywlil~ie teowy.C z.ml)-5.fieg<l noorno:tci n~ ~!l.Cej s.zekmjlil.:5hfJ '" [33CJ<ll.q~h 1 sil·ptlJprzerznydi.038 '" 0. r dui.:n..4:5 m_.r . w ~lci!le)iL SilUiJl1 grnnic.8:5-5..rfiI + b.M~ "..09928 _" ""'MO·'" l ~ .40m_ Do {lolic:reil sl~.!. :ze kff'" It" ] obilc:lllmy no&1!oSt~.r.20 '* 2-6-0.:56 1[1 1.825 In m.n.52+n.".)'C:hozpi~oSciacl:i dec"y.:It - 40 mill.52.5 '" 26.ft[ '" 0. grnnicwe~o 110snosci pr:Z. Moment).. O~li¢~mic m~_Uw zginaj..Cl!Ij~j zbeU:ll.Fr.agn! 0 p:r.O. hi '" h~'" I .57 (~.D8}5.2~~ b".0."Zystkicb.il~kI wi~c ~'Prnl(kl!io m:nalolile wJ'm~ary zebra.825 '" 1.l.0. lit '" O.*O. ] . 16 -39 mm.s d M~JILlmlillli.m 1"BI_- l '"' -142.1l1tZ pooroulz..o96-22.W '" l.07{Hl.28 !.>Cnl (011.-l!' b.0.a POPIUCUI!!.41 m.981 :$a:rok05:C-piYlY wsp6lp~tj.0..20 m.$.08}. 0.:5 . 99.le u!'zwy~j stan gtani..z. W-y~mlaroWlmie ±ehI'B L iSl:!m gnmczmy Do!lIW~1 :I.1'25(11. M~"" {G.. W olillic:mmach.l ".m.&'25 '" :81.b.37S·U.28 kN. wy:.li::of'.~.

r" '" 8.0.~_rr .0013bd.41'" 1..0066=O. A.... A.26 If"" bid "'0... I S~opi.20"~M 1 == o.czoanlJ..p ..0.1 kN·m 2.334~ G.!.'IJ1lJ!I."itll . srednk~ . 6mm. w p~!le p ee ~ A 1 0.. 0. nB scirumiG j~t konier:::.(100804 == .al "" =. Ii of- O.~am. p..1 :5a'l"]b.04 ".!. Gff "" 1f.41- A"" ml" .e nos!la8c.alllie 110M Vi' .lO·O.384 .3Sf..yj~t:od'I''''O•.siUt §d3ka.:..p(Jd~ob]i.ap. = u. s:n:re~ belkl .N 25 .-O.o'1 7 m -1.p~eg{l ze wzoru ("9J]): '" fruM/IJ.32<: ~!im./1-2-0.. k. P>odpoIa ~!«ajl!l~ .l58 :Spra. 0.20.- ~.O.5.. ognJ!niczeme szcrolmooi.. 16 I...1.31 t.51-0.'. [Xl'dPQ.5·0. . A.J<.••mle .50 ee .il mitdzy dwoma W(d.2n =0.5b '" 0. hO..zbmje:nia. • ~. .o.5-21 '" 65..35".5~ '" MS.0.44 £ll .nll oraz z'. '.am1 W." -- .rze~br. --.3'O. "" 0. "-" 'U'~IIJV o"g34.0.Mc:m~ je~t l!iift!~zy odmillnima!~e. zlJ~a tla podpOF& B.e vi..Ji-2~ff 1-.OO13-0.808 0.~ '" 1.w~2lipodpoi'Y..142.•n kN W mo~c fl. Mm__ _ -.Zs:zycli.2)i (5.4!4~ MoM =.' '" _ . OMl.a. ·.3): AltLmin "" .001 • (.800' 350. Vi'a!f1!IHJik6w" A_ .......ekroju~. a..oDCI:IOi':m~== 1..yeh s~em.rJle".fd 1.. mrn.12161 "'O.383 ""0..5 mm.4.2o.. -aL ~O.50 h n II .5~il' '" :1.S.l7 '" """'.14m~ U4crnl '" f_'fk 4lQ! wy~~_negQ Z lliW8gj. "" YA - (g + .310 '" 0."r _-.142:50.14) s:porwod~woo.26 2. ~.roTMlI.apcdPI4lr"Ze B Ob]i.'czimi.:m "".. _ ~ "" 0.l'Y dopmwadtzono 4 ¢ Hi. '_.6 . V.¢' == 16 [11m oraz prito'Wl..0..rl -1-._'1...( <lI f ~d Swp:ieiJ .czamy je \iii csi ~Ita k_ro.20. pl'7.'' ' b·d o.444m.:5"0."% '" ] %- ..clcr6j zbmjenia cwnego . lJI~cglJi!dm"i![j1lC:otll. J '.1''''' ..53 n.yj~ro ..e:[1~ie·bez zbrojeralll po.0.-I.czani.i.20.f1U::1c.51% .5 mm. MB '" -142.0.20 cm~ Payj:l}ty prz.ti~ '2.~ .0.0 MPl3J ~ ..07 cm~ Z ""'atUq..3..en..5 ..' _ ".go~ ~ '" I - o.:" VSoI"" V~ ""81.el-em.! .:53 O.. zhroj~n:ill podruznego a.OOl]20nl?'" 0..:5.20 A.e :3 0. 8 + 6 + 16 + 0.OOO~.. .pon:iewaz beIlI::a j]]le je£tobCil\Wltll podru2J!11. W31'11l!nkl!l (13... =1~.6Ill.fffoMJp ."Al1 - ZhroJm. 'Vstd'J=[O.i t)'s (lsiatim:icrm podp6r Up": - .JS4 pols.001 ilOO = 0..rjltd ~ _ MM '" ee OJ2US]". 0.rzyj~ 66mm.06 en.4 1"0' '"'1.:3:50·0.&..25"" ':n.31- (11.wdzenie wa_nffiku m:inimalm~go k6w (5.d 8. ]3. Zbrojenie [J.04 ern~) 20.1 1 ..3..[(ij:ema uwagi RIJJ :§clmmm:e r"3 .". 159 pola prrek:rQj!.~_ em = ldl . p:~y ibroj:enila.383 <: .l odlegloSci p.O.brojiCtiia.2: pow).2 "* 4O:P.d k "" l. o. .)'obil:icm'lli..0 l 57 . 0.332 "'"0. (I. W tym celu (lkrre.rK!. 0. 0.22°..1 .44 " /'..0. 240 _ u.277 Nalety spnuwll:l6" C"-Y obli. 1L'!J1:!!' m ~.3]{1 .. A~l '" 12.' osiJp'Qdpo-ry: bd Q.. plyty 41'" 8.45+ 0.6.19 (do.5.jl-2·O. rut pod!]lo.jiIP~ . 'ofT • d -1.u -+ 0.Qw~ M§Ii'IO~~na OOin. . #Off ...334 ""~_ b.q}Q"s" '" 81.41 "'1-J]-2~ -.~". oo.8) 0....2O·0A] QiOO9.52 4' 22.5] III p:-rz..u-.

przyjmllj'IlC.wati.aIIlY stopien zbrojenia..' kN> VRA'I '" '4.' 0.07711 :~~:rn1Ii..3 CI[I 8..4.A. --5'" Q.9·.000028' 2>210· O...ej po([po!:)': ~M -..O{I.oo!pol)'F1le]l~~sic :til'l( nm::i!tl'l.14cnl (palrz zginanio).iIDami.1.64 kN KOlliec2.03 .32) 'Obll~oll(l.1. cz. '"f.Ze.a.QliIIl pmruollll:c!d(silljJ popl.eCm~ VSoI.. :. IXIli9-].f1<J obliezenq z uwzgl~:n.Uada s.m.giegQrodzaj1ll O.04 .61 m 33. giego rodzaju.O.ooad.. 2.9'.cinb " _ VSd.l5.l'ezy doprowad1i:~ <10 podpmy l edpowiednio :!'_otw~~.64"" 0..37 m V&I. 0.3.~~mic ze gtrzcmioJilpjOfiOWy~II.yjllc Z lIW8gi na.OS. lime-miOOIl SIt el'wurmmjenfle ~'6 ze stall A-I. polt~e.yli.61.ycb kl'Z_)'ZIlk6w Ibet'OIlIOW:YC~ dl:liicmmy m W2iorn (9.' u '.~+00'1:16'" ". <:m2" '" AF"w fJil VN. do skrajrn.JII<'f A.b~ojenia. 7:5.malny pnekr6jl zbrojenia. 0.fIe jest obtkz<6nle. a. podh. krzymk6w V =0/1- Jd. q 81U'2ie.{r.'b - (w2i..O~m ( 10 em = ~(H<!" - pele p. 1.31·l.cn.35-I.75".03 cm2_ frzyj!ito wi~c At.0.552 250 botonowycn jest W)'fiWCzaj~. _ .".orr"".20..miOiIl wadzo..I!ii! tak viiitc Vs. "" VMlI>..~ _ 17..i~..5 VM'C(I't9= 0.. I. N o~n(lSC(dskafl......24): Zaproj'eKtowane zbrojenle slrumjOl'iiimi pms~opad. . Pn:yj~ro lj '" 0. .o&: scislbiJ:llI).t.''!'!I C'~'rrB "'! .17 kN <: VM '" 233..61l 161 Vkdl = [Q. .....lyrni do na scilil!lDie na odcinku drugiego rOO:zaju.05464 MN V5~. = 1:8.I.60 OMi.anympaypadku A.)iJwego zbrojem!l pClprze-cmcgo n. llid "" 1...". At>olf.'--..n~crn~.t Z rott6 .. Ar : 2. Do ~krajlDej padpory d.prmkroji potrzebny do przsniesiema si>lyAF oJ.15 "" Q.0.2334MN" . .s.dopro- -g R.6r 9.)'. .rzelkroju zbmjesllia za!i1080wanego 4¢16 mm "" Milli.~et'iiem siiy poprzecznej (wl:or "!lJJl "" F) <tI.b.nych.j 'f' 38m". 7].j'w &' '" f~c 42. y &I.>2-13. k.~ 16.· 61 == Ul.·tJ.'j wyMan:z)' zbrojellie. d.20 kN '\ 250 t .- dru.9·0.u.s:ily MI'II '" -- tJ.1I cdcinku dro.41] +]. f yd 4.7S ..F1..../ '" 0.i1lin..cej tJi'(!f. .7'0 m 'DO 1Ocm_ ro:ZlSta.".0. ! .]0 m dWTl!famJeJlne w ."..40 tN Hoon.' .'J em lb\iiili '" ma:!! JO¢ '" ]o·l16 Hi..~~lj' rozc:iJlglljq.r> .04 cnr::. ].""lI<lletypn.ojJflYwadzooo4 pt'ilY .3-0... '" 8.~j(\..0850. ..2l:HJ.or 9_34): 0<0015 .. AF~-'" 0.(w7.m:t!l pDwierz.t. 31.C'£'I A.Urmmi. f Ji 240 W)'IIlIag.~== Tl. 38.. .4] '" 0..ettnc podhizae dOiPwwadzolile do ~krajlilejl p..I..3'(~ .0 dfJa ~ IJlPwtycll. O!i] belli zspewnia Sprawdl7...0 W przypadkupodpl'll)' skmjnej (gdy Ms. 2.t6rycn po!leprzekroju ~-wrua przenlesienie .czerne d!:1!lg.I<r '" 77.2+40· o. em -c ._ ~ 0." ) =04' '11_2~.minimd!!)! {lnekr6j zbI:'(Jjel'ii~podtuZlil~gQ w elemcntach zginanycll.mj '"' 2. fJ""rnn siI7t&m:i..1'" 0.. - a. 2.5J." 0.'[JfH2-O .9~ 4.e~wno strzem:iOOii ...9'..... nomoo...c 9..151 rot8 .m)]-O. A~."Z.03 crn~ == 3.00.mln '" ~. -'"O. ldi6re l'Iil.16"" 61 em .¢ 16 mm . 1M . ibrojenie nil scinanie s..enie" czy zl:lroj.000203'm1. Do [i_~ies:ie:nill.. 2.:5· 8]'}7 .11-54.!2ne cprzckroju Mr~ Dmgosc od.dmi'l( :z.b '" VRdc9 '0.3 MP'a z tablicy .(H em'.15): U .r '"' 0) jest lornini.:Le:I1!ia p~t~wpodlumYC:h (W2ior 5. w oo~w~. A--<:.osd :w::.O!lStIlW .wie o.

42 AM f pill Z cote 2" O.21[1 A..ejl:m:II.OtOOOr.edI:l!lZo:ne poD2.3 O. V. k~ry jest [lOtow~ odl:egl~il!llli~z:y M ~ 1lI1_~II.kJ:" 116.2..3·0..22. 0.mJ.22. tj" 16 ern.ZeIlrn jest Seislam!l~zypuDktaml m.0157 > O.3 em.. raz .M2 .37 ea + :l9..pt2:rj~lO drugPM zaIrotwre:rnll rownll.tJlO~i 113.ilokresiano jak ella eJ'emeIi.(g +q)O. ooc.75 =. tal wi~c ze W:llg1~1! i na $(immi(: piP~)I doprowadrolile do ~ik:I'aj!'lejpod.enia.. plytl' A.. Hcot8 cmB .kNJ:m <: l!~'" 316.ah f" ~..e:ml<mami proswpadlym~..45 '" ] 2.. 0.12 m.8.G .o~b. dmgo~i jcdriD5'troml~go po~.052'47 MN = kN V&l.~'" 0.W ~M4 Otrzymal1LYre~ws~!I'dQ:JJI diw¥JlIDI1iel'll!lycll jest ztllMly ze wzg]~6w wl'kQni1lwczych ..illanlia mllllruy s.:5t ".! '" • wtcdy sla.\ii.esl ona wym:rcz:ajIlC{l.oJ 90:rnI.p:roww.mi wpnek_roju z p61t:1tsclskrui4 PodhliJia ~!jja Scinajq.' .384 0.o wi~ sl!rZemiO]l1l czrl:OO"omrn]~. leN <:: Vst.. 4. p6i1ki ~mmk±~ (w:zti:r 9.6 ... 18:. ]l[2ypa~ ~a na jed]J. prz.od[)firze [l'Ll$red~!.-'_' ".04 rn pnyj~t. 116. Ax '''' O.~16.. ] .44 kM > V~ "" 52A7 m. . Pomewat ~'fiii~". '" Q..~Sl~a.3251 0.90h. 4. 1..w skrlijooj. B.~ V&:J:!!-233.pi. '"' VU.71) .1....37 ..Zenia 'obH~o~ - jail\: na p'Odporze 0'. cz. Polka .9:5 ee l...:~i 0.zaio. ~e dodlaU::p.'~l ."...~ Ag' :St rozs~ilW ~bSiW sf"'!! Q.s.pa'r:I.ily poprzecm.35= .: "!f. .1'7) \is.42· . ~ta.35ifJI.~= 68.s2 . ~.d .32 Sprawd:z.[1])).V n ..0 (l.ooe Yo' ..25 . w ktoryrndo..ca..35iofl "" 0.x.] beUJi zape!wnia n~o~t ~a s.lbwjeniapQjpnec2ll:tego Till oocimlru drugiego [{)(b:a~1J..32 .go rodz." -\I'RoU".25 .o..ooooorm .9 .J<l. PQp=zna w .cill1!anie :llllodcinw drugie.0.a wl~ sropidi.. oo~inek6.wego z. mmrter!Ww na dhl.. [OIlS._ == O!om:5 . zbro- jenia ~ttztrn:iOJi'lamJ Zoru]ie{[Jie.o$~. (5.eglo..c jal!1m l. ""Q..3&4 '" 1..toclFlikie:rn NoSnosc SciskaJiLycl1l. ZiIJ.~. "'p.o.95 m prneltr()jsml!ll M "" 0 DhjJg{)~coocinka d'nlgiegD ~jllli J.m~zyood:tliik]e![11 a [)6fhmiJ nie wysl1Q)~.71k'N' '" 81'Wii'lia wano~1i ..:54kN t3 "" b~m_'" 0. SCirnml!6 .00005 ' " -.".141~HilN"lrn \. smdkawa NakZY spta.75 US ~ - OJ] 625 MNIm Milrlirna]jny ~'~®frmlAJro~ia ~tm:muo~i ft.en~e se. DIitL..44 kN .l:lkN/m :r. Iromccme jet~ollllc . kraw~dZ ]lOl:l!pory posredmcj 0 odc:iJIi~k.90 .2:5lNAn maz<. fO!liew:l1 VSoI '" l'~ 6.of'" O. v~~ "'.. do O~.369 ~~t.lI1i1m t.'Iidl "" .54 6 ' . '" " .oS) 0.s.33.m!'ie 0. it p6i:b.7:5 s .. o.-2]0.l'rfi h 2: ] 2.wctll.9 .sdmmie jest kOllJiec:me" if ~ill es (O.wt!. 5. W ern. ]47.34 ·1..od].6 ..yj~ro ~bd. l25m. 0. p:rz.9 . 122.".2 ""4OpL} "'" O. pOd(lQ:!j! ~1i::rojn.einio:n OO!iQ.. 4.n '" 231.'.yjrnl!ljllc.~..44 " zeoowy.(g + q) AI: "" g~.. .t ~. WU~j.ch.~q ill. '" 2.aju ..:552 ·[3...06 " 2 "" 0. Nil.g'osc zakotwlm:iap~t6wpo(ilI'iJm:..369 m n v~~ .b .2 '" 0.. krzymlcow bet. V$0:1.24m Sib.40lN V$<1.0.. 1.@.g.mfl = --.UJ.00· 1.2IO·0. d".' ..44-521'17 g+q 33. 21.5(8]. c~y t)blic7.825 '" RO'.tffi 60.495 rr h~trr U9' VSd '" 0.'cn 4@ 16 m!ll'l na p.0.l'ojerue podfuzne Zebra e (nllSu b:yC.ll.~. OOI::iIl1ru Ax V!t. .Sze~o!l:XI~e.06m ! VsJ.14 ""39'.4] '" 0.!8·:2IO· 0.p.85 .40 'kN " 131--'VSd' . VBI' "'" VSoI-V B~ "" 122.[0 1+1..15aiqo]¥ k'"' ]. 0.2 + 40·0.OOOO:5~YI?(?8:mm).0051> 0. {I.12 • [1. mielcrOtszl' llIi:!: ]Of. . 12).. .5 ' (11.pory b~:t dostareezn ie zakmwlo" ne.rrIJ" '" O"OO[S f ~.c.60.QI Vj. !PO<i.apoojehowa:ne 7h:~ojeru6 sn:z.! =.oi]'24 m ~~podpory A :Vs"n.DIlO.--'" .an~e Iw.!lpati:ZOOO OI:WZ.fu.ejll =25 em. 20 ern.Ci~lla o=cowa.-o dill pod-POt)' co IlJijn'liilie_j 213 PI'!!'" lUW z prz.~~ VA .

Scl~ Na ~dstaw[e 'ta'blky ~..ej W SIDstllle1( przekro)l OMi~i. strze- 1- :i'I!~!Zo&lfIi.mn~ .. Spriilwd~enion1lo~:tLi)~i ror-ojooia pm:HllIme~ :re \n~~dut'la pnyrosl: sHy r-<l!ZCitlgaJ[toeji ~ "" srowodowanej~Dsny.'lI..Mit c.l ""~ = [(Iv.i:Hmlkle[j'slYCll:t"!"YPQo!:hodJUl.. granie:ma.7"" ""'" "'''''.-. o. W)tkiruJiUiO W ooleg~osdd 0<1 l-aa.00 ..E~f. W przyb]ije.cy 00.3:El4r =>79. . :Ze- JI~T '" Pto! ..uma:ryc.krQj~ :.:ib +dt _ '2 .o "'" 0.ni~.cy 13.32 ~ 33.0. 20 rue WII ..35+0..OkN P.:5· e.:5 m~.~o:rzy~tii.." .. mroj.' s:re:l'Okmci b~l dlopr:z.y . -.:m Zebra.apotrz¢bIIIJ do pG.:5 "0. 'c::l!. W !l.k. _ 4.t.ca 00. Spr.5379 _ ''']' Q7~..'9.". obc:~n dlngcl["WaiycIDJ Mlk.zn!lsiill. s..ch.62.75 J. te 510~ obci!llkn uZyllfirowydh dzlala drngptrw!i:l.OS~V 28.". 15 .¢ ~Iyty 0 s.V.S{ ]0..cmej szen:&oki b~ jest ''>' 0.ro.37 IN. '" .i¥w . M~ _-M ~.EJ..16..qllfO.:..1..: - dhlg.aln:hl!Jq..~Z3 poprzecmtt. obci~ VS~"" V~il: '" ~..82.6(0.5". . ~na.w~oo.kT ' .. bore zw. ~ '0.03 "" 0.5 Mak8yma~l:lIy m74!aW ~!l:':7.(ll:li~aP'" 0.nwd!zenIDe sta:nll!l grl'lm:~ego ¢u.i iJiht"a 0..lie:J'IleIltu hlol• d 0\20-0.. lI!IooStllye'!1 do ol. zwi1j_zkuz tym 'IV p6kero.s:c·m.070' lO.6roll:j lt's~PlIjB w Wi. wy1i:on:mo m~todit.cl.'"i1J ~'~' f ~Ii~ o.eknwlga.2 o~:~OI].2:83 m (l:rzyj~o 4't~ .·~ot == j9.B2S odcnY~ImCl Wai"'toM ~yllt"lakiJ:\t (:I. na (ldCll1l~ilChPJeFw'szego rodzajl!l. \:Ii' 0." ..rC'lle:rri:a.4.ekrnC:mJl.10) .~" ~ .o.5·· l8.:brojenia ·ma.l:.0.2.1% P:r:l.J!l.$ "'"]22'. w M.7S·0. s:zer-olimi6 ry. Ui 0 ~11 Aill es l2.5·· HI..e :kil:l!:lli]ua mi~dzll' srod!likiem ~ p61tami. U~.o!l wy:Ij.6(0.emio-:n1 {wrot'9 .pnyjmuj'le.e fEinajli:\£e w PTZe~()jlll .£ZeJli:e:sie s.O!I}OS04 3..!!.d1!etltQfdd 00. Uigi:fc . ro:l. ~ t'o.Ciqgaj~ 3:3.o 3 !/I '" 20 min . 81111poprzeC'ZJIa w o.nl\. "ifO·..C~ ~~bh.0.0.kroj'lj.32(0. S:reroll::osc rysuknll:nych fw.e..o z:mojernie podMti. Chatak!:erystyc:zna .19 kN·m n.'.ob]i~ro..'iy U~l].Zm:e.3-7 • r.85) _ M SJ 0.!l'l.odanych w ~dziilile 13.m kraw~zj(lOOPOOY tfa... I" .(!j-_ W projekwwa.Masy A~I (zarnia'!:t A-O).'llci~.54 ~ M.7.09{l· '(].82Si! ".. ~ 4Qt) moo p·".u~a:li1ejl (pooPOnl..""-"•.J .384 Pttekr6] ~brojrni.auwaliycli (g + q XO.f yd '" o. !I'P'J.4)S.lilodill podpory s~odkowej.cgtym do asi morn jest .1:5 c:m~ ZMtuSOW811. _ .OO5L fok '" W MPOl 1.e bra spra.Vi'~Z:u podpo:ry..il~t iro:l!liecznG.3&4 -r "" JJg_ "" O.39'2 ..912.00091.+ 0.3 mm GiI'allicuul.384).9&%.b:mjel1ltl)l (db p -. Zarysowani. 12) .y:i.3S4 "" 0. .35 + O.ihi[lop:l':leCm~.9'· 0.Wmll" kQiW(lm~ pr:Z.2:2..3~ 350 "'.5. _ . . kt6ni1.._~.~.G. Ob]~eze:n:ie s:zernk:o.1170 "" 0.roko5iC" [)I'5 W""" ee 0.:r~ '" 0.rn." ". Sp:rawmmc sWim gf'llllile:meg0 . ""'2.' '. Obl.f"". PttJ'j~~o 6..J ee 3"2 ..ojdaowlme ±ebronie spellH!a WSZYlOlkich waruni.. .rqszc::um~ werlilng tall'l!i.. '" "".i. swpni3. me . {g -t-.Ii'\ru.a wyk'On:JI!lo rnet(l~ IIp.3 mm nile ~osbllillie f[.s:il'a.. pocihodzq. Nlllp~ma lbrojel:llll 00.+~._. .i~ W sire. prz.~ '" (0. ~oo.: . fie rnzc.a es O.:53.'" ..ci ])'S l!Ikosn).kl!1lkzerua s:rernos.Bb:r-.cj' i~U" D~a ~knJn~ goo ~.e. W Ilb]iczaneij lbe])o-e jed)'lliym zbreje[ji~Tn p6Wr6'w:tlol.!:l:ejt>eke :md. 30) :\'""" S"".1'~i fJ.Grn~e:wil'l sHy Fill e 4c~ J.:5V II .5t> ·+a)"" 122..ej bfiil:u~p:c.rnn..4 .. '" 0.0051· 2{l{'lijQt].:...a "3(~'~ 3(i:~~') J U •..l6wp. .:mo w.'" 32 mrn.llWCi~j!~&.frJ. ~~josZ(.~owalIlill w~iile :Z.OIOO3mm<: p.sp6:tc!zYI:l.sS· O. 1 . W elemencie ~l'.s.rysowalHliem.:w) -lO3.F~ p Sprawdzai. "" ".s..rUj ~a!!i. '" 0.nillll ..-II)5. oolegio~c::id 00 M ~ "" O..""'_ a ::.0 dla :p:~6w 8t~ctlcictl..un za.l"{)jeT:Iie~o~?iel. ..::::.Zyjl~t(l bowiem ~mem. Pocniewa! za!!ltOI>OWRIIO sz:e.'.o:me:mW odJ:egkiSd dod trn~2ipodpory • .Mapj!(!rnQwe ze stali.e" MO:l1il. gdy polka majthlje ~.~. B).wr l3._ ] . b-a\¥~zipoopwy V.!j-.9 l Mh.4l . (1.)' =+. 392 mm -14'2. ~ OOOWi.06 crn~:> 9.OOWJ]Y zeru.o! ld)ilim . 7O..oryg<Jw.wspo~cqntll!k oblicz~ny se wzoru (]3. O:statec7A'Iie m I Surnarycz!la Ftd '" ~ !p~krQjiu.

8 m_m .. fj Ar .000804 II - __0159 . 89.'.B6 mm < W!!!I! ""0. .'ll ee .~A.zcnlillch ~~lIml &[.rn (] 4·. 0.OO + (I.lf.!l"'a~.. o.~ W"-j)fiil (14.~~"" .1.000804(0.3 mm V..h +(ll~!l'-b .fJJ ':0.S. 0. ~ :3 w~"'O. M!i:iJ.5 -0.l:59'~ -{119 -O. .20XO.a&l\ + 24 ...~ Mm.'2iO)l1O+24 . -. k XC] gmni~zlil!l 5O>.Sb'".~A.ycj'i..8~S :111. a stesunek ... Obllil'Zf.fI' . (j~ X'l1)/lJ .~_'" 0.20·(1110 "" '[1.0.20'·o.erok:Q~Cf)'sy "'HM.f"jj . ¢ .0 dla pl'~6w zeN.04. i. ''!'''''' 0'.45 -O.llt~.i/ .~\d .38:5·]O~ m4 4 Mt4 ~ Mrl. O. Ugu~(ie rebm wy'lllac~~lY.[OA·S i.OIroS.t.yli p.'0. ~ {~[ l1!ie~s(lw<ma.20)JllO~ +2A·'o.f.\'~r +a.56 kN· III . te elemetu Pr!l.lO)~ +0. ) hi""" a~"A'ld x~"'. g<IlzlePI '" 1..Mmy . .• _ In Ostall>tl:Cmie ~~o..zallD)tcl:I.n.. '.(11. l69 W oblic..3B8 r)lS}' ~ o.)Il..e W~Oru (] Sredniroz.'018.020' !]l~ c:l.Y ""..e[l' '" ~rl~fi' '" b'''mill 12.159)~ 4' .3 mm.40):5.~.c·16c.. 0.1In:i!CZI'Iego.Oru 0( 13.h.' .fIl ~I- ] h.OI2!i .w [y. .~i3rySi(lwal]:ia u~t~JO!l!Q.:5 dla ilbc:~R drugotnvllil:ych ]ub w±e- o.' . '" :b'miln ~2-...6): - O.19 -O.3): .dle~ ~ b~~Jj. 5. =""'0..cliAj~.ISi9.h 2 +'o.:53. +a.~ :l.20·0·.kl'~ - '.) -'(ll.20(0.1').168 Jdr". IQkrotm~ PIlMar. 0.] 59}~ :.cil!g8nego ze WcZ.k. . 125(lO.19 loiN-m M~ .9): !l :!l~ed!lie odksztakeir]uezbmjenill.jato =y. wymilC. '" . 51ltQ.79 ?_o.llm} [1..:.lebl"illJ metod" dollJ.')'! _'. M" ee M~NI' 53.S~+{lt~(].45 + (U9-0.OOOSQ4· . 11to omacw.Di!e IllgiifClii .]O):f3 '" (I.5·0'iM "" QIIO !'ilJ.19._ .41 0 0...I s:uywnose.Qwych.b1r~ ze \Vro.S·O.4 t -0..p.&w~e [p:l'osw~il. ".0402 Add O..si(bdl' .()~{I l.xI".:8252 '" ~l .1)111 ilisy rn:poz.04m roz.5-l8.50 -+.8): .25·. ". D".<iowany.o..5ul.

92.. Ohl:i~fiill ze \\fo1zg]~u na stalll gFanilc:my r!O\I~ci': M' ..08 -+ru..10" .(17 ·kN ] 2.:~u!!! ~ 29' mm (i~7a." t!'li'c)' Sln.901il:'l!.1..35to.p6~li'rmil:llwz. ~. lllN m .!'" SO.~a. sred.80 kN _.::!t ~ ws.7] JlJ:7. 2OO. 12..lr.. ..Malilii>l8Y A~IIIN" Mopim :dY.115.g '" 3:3 rnm..'I1'IID.C:f:lI ~ I.~ u:gi~ie :l. :DiI.~ze:Ji'ok®~6odiJO:i]' .~.2'·.2:5 01.825~ '" o..glll.0 "o. ~yJ~o j!l. ~ '" M . II:!! slup:ie I'" O..&lnQ~OSCopaxia.6] + 12iQl'.~ " ..k..I..:::: 78.gI~l:'I!i@j~yciqg1Q§6 iii Q Obcj~"ie. .1.U:lC.lS>l!iii [loo:rcarni(:ifJ.~t~~...76 mm. s~ok»MpOOl:i~ an ''''0.. .!ii. Ci~ wtasny gu wlu=rno do ~il.~WI!Q. p!7l~et . mI! Roo.bet·cm l1aS'.+0'. .sbpiooll'mi w mi~ji5OtlOOdZiialywaniaim'OO..Ii'Ifiril "" ~a.ff . ~rr'" IH' oiltl'H~ '''' IliQ. _! 'm ..5.10 .3$m.4] 3 kN·:m fro.IIJ :pil'\l'1ow :dnoj.gilf~·. "1.padb pW~)'i Zdlra: . IOQ Q'bH=n~yj~~: .07 • l. ci~w~~n)'poocill.2E.3 .5 mID. Pn)'j:~L1): . C:~l!wnll... oil- '''if.r1:5 m b""O.od\:I~!l!Iywa:nie..fI' ~ 2:43. Dl~cle~nll1! 0'mzp±tto~ci tn S 6. 9l.2.c:h . a. 7'M~.1:3.(13'" 24:3. [ak wprzy.t5'lat)'aDJ'. . 'l).86. ~ 92.32:5 + 0.lyWllil..76 :UlLffI u. f~ '" 42l0'Mh. "" c.·o:.05379· 5..M' .~G +Q)Ji. 'Osta~eml.. 200 ""20(1 "" 0i02~' m "" 29!W1~1!!lJ .'0.!.68lN 0'6· pOikillr - l! ~1 ~'2.I.11))' ~]I~ll.'0.3.. mO) • 2.yp.~n . 0..~ ". slililllili..]2511i:'1i. 11. Gt "" 6'S.8'6kN .. Obd~":i!a stai~: ...40.c z po"" '2 HI.2" '" 68..03 "S..80\6'8"if ~25~86 .5kupj@l'l!ych.Mf'a..501915 ikN ~'.70 . POOc:Um jest belq i)zt~~~o~ (I p:=koojl!l.-~-- _ AI M l~ B~ .y We.roje:lli..170 Rm. gJI'MIicznych VlOI!:norici!l u.emiiOl:l 81m'll: C "" :25 +. .lI...gifCi. n.... 25.pi!jltQ!ii6 e:(rn.ru "" 131... ~~'We Qt'" 18.). l.~ 1m.rr '" 6.H'ii190 . 17. ~~p~~ow~go Zebra.lI.ic wyt'lla- Wymi!ttJ' ~lrnIj~ gDt1!i!! s~6w PQpnecmeg0 pooC(i~ dl:ibi:eram.3~ rn..28 kN ~1mI a ~.~rz·5. Q.y Bi25 .!:!di!ljI!:Q'clIJ poc1Ci'lg 1)1"1 .1 15 M~3 k:N.125. G!rubosc oWieni. ::as~w~~'e IIIhCillieli 20. w. . OroooM otuiciliia zibrnjimla gl6'wnego pOOc:u~ ~y Zlilo1ern~u.1 m.ru.ill1ow~e G~-I. P'''''' 1%.61 tN I.I)1)'n6 m .pi~oo6 eieklywl:I!1 p:rZ.5 '" 61625.I'. 5.' St'lJema. .id:mj[!ej 0<1 fI'I'!. 6 (.{11MB ..skrajn. ] .:54kN 'u+ Q .081N Obtl~mrnl!.8lS ..70·1.~] 3 ... ...

.. 0. .lsffl S~Il.10 m.7IHi.S4.ff)'" 0.222'] :5l..M':lll!ln ee {O.1.H)2. gdy 1l. pj. b~rr'" 1.llgIl.lOO.gI¢l6w dlyd(ijklyc~-lI ~toSOw-iino ~. Obl..:563m 13.70' m J.19PU. NlI!le1y zaznacz-~ i.Zfm ~ .0.'lll)'ch uwzVlloniono.08 .06kN Geomettia przekrnjl!l poprzecmcgo ElemGrit..n 1. hi -. p[ldci~ ZQ.zelli~ mrojoni!l ~nie z pru:. lewn~z. w.(0).ed!Otawiooo wi~ &:ugi spOO6b.r+ b.o.o. z\ WQ':~~)-lU s d 0::: :ze Wlig]!tdll ott stan graniczo:y ngi~c: lo~J1 :..08.\cej z beU..elll<)W 0.8.10 m.151.03 ee .08 '" 0.90 '" 3m .2(Oo.. .47 m .35 m.J~cm..'l15J.Mymi w~st.ffl '" hem :".l 2e w:l~~du ria stan graniczoyugi!¢ O-l!r7.70 rn Pr2l~io [l'Q~~ie ~ '" 0..08 . .C..oo.zhro~.(3).owiniell :!\i~ majdowa600..ej~ szenie: ro:l'Jl~awu ~M p:rzy podpm1lch.18 leN V& "' -I ... . Prl.08 + 0.35 m.70 ]'I]..08 "'"1.lO..266' 0. 0.l. Wykres n08i1:1oSci. b.87 W·rn .dlll_gO~C o.3] 6{ 1 .!:I) '" t32 m VI! stanieglW-l~Cll\ym oo~*i bdl'''' h"'-l1 = Przyjl!!to wymiarypoociqgu: ObUczenie 0.(0. L.9.94 ](N·m Me ~ (-O.ciull.lyzglnaj40! i rilly po~e OOl!ic7.0 ~O." '" __ ..2.90.. b ..151.eollii mmmmt6w zgmaji\cych. Wplyw sil popn-ec.317.505.39141=. t)' h. 6. .(3).4~..03) "" 195.o&rliQs-e ~brojem~ .5(6..ilQ'" ..wia m:m1jeS2.b::! ..10 m.t. Dia. . Ii '" 0.ego.y~t!)jilCz lablic Winhlera.•286·/92.35+O.(3)o('i.gi~~ :kompliktg.dtin:kaJ ~..rzekl"Ojn zlri:mje:niapodi'uih!.m.6. Pnyj~lo w:itC IJp.'i~ fy4 -'.lgtl: ~sJo skrajne 10.. czy]i: .' =p~.-0-01 42. 0. obw:iedni moment6w.9'3 kN Vii' "'"L09. .6.35 II.5..i i ~tymi.= O.30+ 2.56 m 1.to:sowany.ymano nmiejs~ wl"so-kosc belkl nit z wy~ lic~ sta!llll granicznegn Ilosnoi:i.37kN'm VA'" {1l..ill + Diem = b.ach l na podpomchlub Plll:llm:i (lr(IISlJm.C S1llsowanie od.286· 15W.0.35+0.35+2"6·0.0.32 Ill. 2.+O.321· 1:51..•32l ' 151.6:ZS .obliicr.· projcktow_go tylk:o w :POS'l:aci st~oo ni.] .714·92.90) '" . Zhrojeni:e w p~sle s}::.1 ]9.: .-636 m..OO)·~OO.rr. Jest ORO Uz:all~ wprzypadkadh.dla .ff t» ] M ~nO .15tN'm MB "" (~O:286.6:2:5+6.064 = 431.. J '" 0.23.6. Do.39 kN-m M~~.OB "" 0. 13.OJ '" 293. I A7 m h.C).iaieni\e PO:liiJp..O& + 1.. (~)li~z{lOO~~.q..701. ptzyj~to IN plyde i tebRe.fI..47 m-e 0.ow "" b I 'if.(0.dla przi.2'.70 + 2.rr'" 'M25 m ~o skrajne).o&oome) Slerok-»M pl}'ty W!lp6tpIacnj~j' z iebrem dla wsz.cgo z~ ~td. 111·92.O.:21«). nl! krory 1141J!iesiono w}'kre·slloon-osci :zaprojcktowanego podciEj@l .143..3fiN·m M2n:u "" ~.ejest wy~zajtCii" W -oblicz:anym podx:~:mu zew2. '~I "'0.048· l5] . b ::.W6 rol!:iIlilJszcrenie p~t6w odgi~~yclt wy-ma." ~0.316) :.OO)·6.S.raj!l'lym M..73 kN· 1:1'1 Memo. "'l£ fm ..klii:ry :ze w~~du fill p:1W'te wykomlWslW"O j~ ptlWllzeOhnie r..0.r:r '" O.:62:5 -=4-:l1"..171 .. '" hoff O.286·92.1c:m 19.1:5 rn.857· ]51.s. na :zgimmie. nB z~iJ1)anic b"ff "" b.0.08 ~ 0.15.hf.rzelilnioWitMone wymi~ pod_ci...~ida p~Di~go hoff '" 1.111-92/0& ~o.~[W1izy spoo6b :ob:rnjenia.'l5 m przyj~1:Q lmliejsZll... MlIIJlW!.).y ()d~te pod Jauem.905-'92.~ . Pmwidt.266 "'~ b. L Stan gnrnh:zDll1~lIosd pod.5-0. oozsuwaj!W obwiecll'l~ !I:'IOm...u A. (O.03F ± :2l63..: O.gaio wyloo:nania wylk!r-es~ obwi.2·0.45.. WymilrnllWmUe poddlfgU MI".151.3 es )leIT d- J JIi.1n '" 6h.3~O.3·0. wsp6tpmcllj.be! 11'" 0.ystkicb stanow grani'Cznycli l.24kN Vo_'" Va "" 0. '" 0.9 m (p~do p. IIiL.08 T G.en stanu gl'lInl.47 III.y ~nane rnogll_bye zlnojQne wyh\cmiep~tilltiJpro.419. bel)' umoZli.ws!llep.I.35 IM.19] ·92.90.e wykonywao:ie .<1 takte mmi. .!i!l1IoSOsrerokosd Do .172 113 Obi iczenie ~ ff e }!- wysokosc:i pOdCi.70 ".2-18·92.bjegfem wykl:-e8l] momeJiilOw zginajllCyc:h.cmegooo5no§ci piy- log _'" 690 "'" 36.03)-6.0.

2AJ.fI'''' 1 ....i. ~.. . . zakladl3Jjll'C.04Q '" Q.sle.~..05~'" O.636 h '" h + G.op:ieii ~l"Oj~:i!a W ~Ilcqsic..35.0. ' ' SjJJ1Iwd:za/mY poi'GZenieosi olmJi(lnej w ce]iu IiIS~IS. _ "'0.0025-~M5% .70·0. zakl~daj!\t'" {j dzjie.69 > M Sd .2~ "" 1..5"O.O..I M ~J '" ~ - O.d O.1. Pn)'j~to4.c.- 'Ii''" ~~ '" l- ~-~ .35 "'" 0.S~ wruunk6w. J.22<~~i".wy.. 0.:: (Ml8._.::. '~... O!blkzam:. 0..M ~"" 4.rui!lI.3-1..i Qb~k\WliIo.636 ""o..OOl3bd '" 0.70 00.!. Thta.5·0.ie 'ul\Q:Z.5.6 ¢ZOI A"'1l '" Hii.r.3.O.lilii ' --....015 "fI~ ilLIl.000281) ~ ""2.4W.1 U. 20 'I A. hI' ~()b]icmI1l1~noonrnc prze~ojuprny za~olleJ]jnj.ynC:rozbfojorny.758m p 3 ] .ii efTr.6571 ee ..1it'! Mf/..o. '. t~fI "1" 0.5~podipory: Ma.:35" 0.6] ~m P ..2. . • ..'0\55% 0.or .9?9 ~. "'O.. "". Zl".~m 66' .SiO 1.p.00]&84 =D.32 i11 MfI<J"'fro bOil hId -O.35 m'm Pi::rel:cl'6j jesl pammie teQ.{)4] <: - 0.uinakmw~dlzjJ poopoa:y.0.0.657 Ar~'" .owodQwaJJiyd!l skurc:rem" . _0.clu6j mom ~1'6 pojed.ltlgtl I!lwagi mta O.O(li$ "" O~972 St.636 OA3135""OOO~ ' .1 '" 1l45.O.JDI87.9 0. .919'.I 0. Q~02:2:. MSJ .]0(0.35. nimimlilne. ~.5]5 'effJ1Jld . szeookosci rys .' M~a .43135 ~3. d~ 00.2"" 1- Jt.O.6~ O..[I'. 22 ffihd "'0.0p6·2. Mz"" :ml.damy.. ' = o.3): z w~ A'i.35 WilJf!ilSC ~ o'blliczono.~'" '" . Clil'i? Prz.636 '" 0. 220 -0000274m?'".420'..55 cml~ W'<!i~ Z w:ID!UIku: (l3J4) wYm<l:glif. ulQ:1ol!1ewjedlil..$6 A.c.31.nil~ ITly.2p.:5·20".(m(il dwoch ~l~cn.W) ""I ~45169:rn.47 .5 mm w [lrzyj~~(l~!]" M nml..~1 ~ i c. Zbr.50 .3· ].rr d I-Jl- ee 2 0.n~~ wili~szy (ld mini:nnalln'e~ wyznajest cz.6. -'. 74 em? '.02-2 .pO~red[lirn .~.:H)'o41 '" O.056<~ft6'" '" 0.5 -0.. . 33 + 20 .3.lSr kN"m.636~ I ~ 'Q.:56 '._ l 16.OOO17mI '" A. ..04. '.0.' je W os.022 "" {I.65:7 m.]2.3 m" b '" 0.. o.mln '" M~l1Iin::. Zhroje.972. puSredl'l1Hn It .:3Cn87 .Ze Z:broje.rrd2 M Sif -.. A"l . a~"..go pob przekmj!U k6w (5.036. Zhrojenie w Q.(mego z powy1_.O. ~'" '~.".oon 17m ~ ".:2 .ff= % "" Ji. 1~ J1 ~ 2..a A~! '" 13.00.f.. I .505.ilety przekr6j ibrojeni.~yw!f.'°+°.sk:rojl1iym '0 sredflky 2:0mm ~d!7.f! .raWd~j-e wElnllihw.O.c:.26 5!~(]~35 ·0.. 11'" 0. th ""0'. '" [2. b· d 0.nolri -k~~~df--""O~4.5'0.6'3.32-0.2"J}t . w p~~~e.{MO ~i:r.98<9.(lOO256 '" 2.j~fI (..0. em. '" O. .Sh '" 0.1.2 ·O'..04.. :0.0\35.Sht) '" ] 3300.qjeme ~1enila ~go - minilllJ!lllJll:ly mOil'lmit ~sl:owy 0. filoMF: MSd f~h.84 . .nie w prn..4!i. D..{ cml S._.ie trow).0..3.gJMli~~fiile Z ~p...lik:mjn)'m. .:.:...5.65..0065 ".. c.iS4 .(ofj!)<d.001'3·00.045 ]$ ]3.:50 l~ A. 43 ll!'I_n~_ O.657 r1I:l PrzyJ!1!ID . 1 ..~y nc.I ..IiITI '" ze ibrojenie 1[\\..l'l:i~L '" j1 + 0. J. 20mm.>l._'.5·0.I.5'7 . 0.Jb..'2] ".420·0.yrn. ee .2) i (5..!.I _.zy~~..87 kN·m.0.75 WatiOSC ll. ~ '" tym m!?dz:ie. .osiad~~~rn poop61' itPI..4'70.89 cm~ A .05<1 ~IJ '" ee J!..94lN'l![I 0.CZl' przekr6j jeSil poromie.Jl. X.5. - podporzeB Stopie" :llbroj~ill wpr~sle P"'~_ 1J··a .

:i!~.ff f ¢bd M~_ l3. M !kI na podp~ 2 __ rOd.2UI ""O._ P. 0.g '" 25.." 1.ano:i'i~.-.17 "" hp -til =O. 0.:50 16. J!'.3.0.45427 ..€i65m 25 + S .. i.50 ~ ""' ] .:5.o:az-.505.2'4~ ·<::~rcll .ych.-_'_ -0.~.0.pj .35 =-373...IL*.39 kN·m Jl.265 ""0.843.3 ...5{J ~ '"i . 2:0 A.5·21 '" ~31llm Ukloo zbrojeni!l Art .35·0.94..3]4"" 0.246 "'0.S"0. l-Jl -2..0.O.665 0.39+ Jl.g:i~ciap:~:!1 nie wy~tqpi Itiedob« nosR0.'J :: 28..l .21 kN .35 .xiQro 9.002115 ml".lamo tU'I.. 3-'S" Q66:5 .856· 4·2.176 dp ~I '" 1.. MH _ .856 M Sd '.5·0. .419..ta:n::-Z)'klb)..6071 0"3733S. IL.97 c.'. l ~ 0.0.G PI¥tOw odg~l. .17.2. O.5 .e aa odc:il:llmch p:r:zypW'PQrow:YCl:iIJ zalo· z." 1.·0.3·0. lj.60t2 '" I) 26:5 ' ':i!If .rr -""t "" J1.f! . 0. Pn.s.ry~. 1e w mlejscu ml..501 m 2 454.I.r.. 00.4t.1]. .. hmiec:m.Jl.O0l697 R:1l '" StopicDWrojema Ita PQdpone MCiI''''-419.o93=O.314 <: ~liiii . (n. ZG W'lig]~.607' ." S.2. ...t.0..zasrosow:mie8¥120 0 pRekroju A...246 <: ~~ ..~J 'W ()bli.50519<1l j ct!M p 13.2-04 ASJ "" o.24 .9'''' 0.adl' '.ena m:w¢7:i podpory: M~~J'" .S15 .a.&5 "df. .50 O..cl~ _ ~ '" pOcJ..2P.21..: 0.e jerit :pnrj~e wi~sorejlliew). rut in.4. Z£)rojeme -Illl podpot:Ze C ObU-cz.093 "'0. T 2'0 -to.0.f}.] 2 cm2.5 .17 emil II I B-. .2.426.287 GJJ '" A..45462 ..rn1 ~ '" ~ .0.885· 420·0._.5ci (patI-zryS:l...5 ·0.. M.0.2]8 ':'ar "'] -J] -2. ""~'" 263.r.2:31 <: ~lilli.$I -.fl.lii5 -{).ono stosowani.J1 .0.5 ·0.0·0.•I • l . 0'. 9~ 20. '" MM"" '1'..n...'. 0."11 ~ 1 .843 '~(ff'Ad . 0..czanym...+ <6 + 16"." ']. .ni '" ]-J] -2"0'.~ ""'I-J~.~ A or 1= .0..:5~If:..2'04 l v.287 ""0.4l5i~9. pI"1!' tow. W len spollob uz.~~~ 0.35 '" d""f." . = 0.. nadwyilkf moon(l'§ci zbrojelDia..7S8-0.35 ':c]- 0.665 '. 295. pocipoorowym wy.50594 = OiOO2U6 m1 .16cm2 Zbroj~ni.td" 0.. przeJkroju. 0. 2U5cmi.O.10-0..Ff .35 kN f ~bd 2 13.my je podotmie jak w p~ podpo1)' B: Me'" .S~ '" ] .S~:c 1-0. 1%).~.ff ..00 .2-31 "" 0. '" 0'. .Jl- 2I. __O.ys.0.lnek kOIl:'luUkcyjny na sIr.8..

657 M(4~20) '" 0.84 ern". d ~ 0.35014 MN·m MN·m Przyjeto 7 ¢ 20 I Ad ~ 21.74cm2 M(tip2D) ~ Mrj~20) M(4<l"1l1) 0.001570·420· 0.93 kN Nalezy sprawdzic.OI~ 1.20) = 0.1.001674 m2 ~ 16.001884·420· 0. 7 ¢ 20. VRdl '" [0.001256·420·0.95 kN. d = M(61. Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych (wzor 9.546·0.002827 ·420·0.9 . czyli VRdJ1 :: O. la = 0.001256 .001570 .6 . _ strzerniona przenosza 50% sily poprzecznej. 035 ·0. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.60800 MN·m M(H(J20):::: 0.l '" 1.643 = 0. Obwiednia nosnosci podciagu Nosnosc w przesle skrajnym .35/ifcrJI.35·0. Z :::: d :: 0.512 m M(9(JW):::: 0.618 = 0. S2 z cos sr= lecz i\ V nie moze bye wieksze niz .85 m. 0.531 = 0. 0.618 = 0.607 = 0. 0.607 =0.28011 MN·m 0. tj.972 .d k'" 1.001570·420·0.993 ~ 1.01)].60 0. d = 0. 420 .000628 .0.. 420 .98 ern'. Obliczenie pola przckroju A.001884 .d = 1.643 = 0.607 O.6 .002198 . 0. W len spos6b uzyskano taka nadwyzke nosnosci zbrojenia.512:: 0.875·420·0.875 ·0. z:: Seff . Podpora posrednia B VSd ~ zbrojcnia poprzecznego zc wzgh:du na scinanie VBD = 3 17.002512·420·0.150'cp]b.420· 0.000942·420· 0.2 + 40pLl + 0.27 ern". natomiast na odcinku la tylko strzemiona pionowe. 0. 0. 196). ¢ 20 mm.618 ~ 0.607 em 1 0. 0. ze: _ strzemiona sa czteroramienne f/! 8 ze stali klasy A-I.33761 MN·m M(4¢20):: 0.618 m MN·m MN·m MN'm = 0.512 = 0.546 0.636 = 0.5·317.16960 MN'm 'If .47266 MN'm M(6¢ 20) ~ 0. Dla odcinka III przyjeto.512 = 0.93 kN> VRdl = 118.48901 M(5~20) = 0.707~00848MN ' A.531 m I-t-cot e +i\V z = 0.9 .60m.002198 0. 420 . 0.0.5VSd = 0.V~ 0.552 = 0.0.405 t 4 MN'm M(5¢20) ~ 0.56 ern'.2 m. z :: Corf . czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne.21) colB VRd2=vfrJbwz' V= 2 Nosnosc na podporze B dla 9¢ 20 ASI :::: 28.93~ 158.979 . Na odcinku Iii zastosowano strzemiona pionowe i prety odgiete.40751 M(4~20):: 0.75. ze w miejscu odgiecia preta nie wystapi niedob6r nosnosci (patrz rysunek konstrukcyjny na str.000942 .32601 Nosnosc w przesle posrednim dla 4¢ 20 ASl :::: 12.:: 2. Vol rozstawie s2=0. Z dla 6¢ 20' Asl:::: 18.25440 MN·m M(2~ 20) = 0.531 = 0. jednak ze wzgledu na stosowanie pretow odgi~tych konieczne jest przyjecie wiekszej liczby pretow.27009 MN·m Nosnosc na podporze C dla 7¢ 20 ASI = 21. Stepien zbrojenia na podporze P 2.002198· 420 .001884 . 420 . PL:: 0.607 = 0. 0.31335 0. 0.53l = 0.01 VRdl = [0.54018 MN·m M(7¢20) ~ 0.87 kN F.512 = 0.21008 MN·m W obliczanyrn przekroju podporowyrn wystarczyloby zastosowanie 6¢ 20. cotB= 1.531 ~ 0. !I·d .0(1.607 = 0.35.42017 = 0.643 ::::0.643 m Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku dru giego rodzaju l. 420 . 0.607:: M(7¢20) ~ 0. d b.l 178 Ad 0= \ 179 Y Sd = (dr/rdd 0.512:: 0.11897 MN VSd= = ASl = bd 0.1.531 = 0.05 m.49020 MN'm 0.33920 MN'm M(3¢20) = 0.2+ 40· 0. 420 .001256 ~ = 0. M '" AS1 .512 = 0. _ prety sa odgiete pod karem a'" 45°. 0.0133 > 0. Odcinek drugiego rodzaju podzie1ono na dwa odcinki: i. Z'" ?off .98 I M(J¢20) . 420·0.wdnvdz .000314·420 0.843 .0% 317.001256·420· 0. ze stali klasy A-IIIN.

317.l2 '" = O. cotO == 4·0.-.16 leN Nosnosc sciskanych krzyzulcow betonowych jest wystarczajaca.2 m zastosowano strzemiona czteroramiennc 0 srednicyS mm oraz dwa prety odgiete 0 srednicy 20 mm.5·263.l52m w rozstawie l.96 leN VR~I + VRd32:.a 546 ( . wkt6rym przez jeden pret odgiety ¢ 20 rnrn VRrl32 VRd32 jest sila przenoszona VRdI ::: = Vcp::::: 263.0.546(1.0 Ol34MN slbw 0. Przyjeto taki sam podzial odcinka I.15896 Na odcinku 1. Z J 31.poprzccznego (wzor 9.35 0.26306 Naodcinku co 14cm. Na odcinku In.2 m rozmieszczono strzemiona.546.00005.00005 _ __ _ Pwl . 1.strzemioua S1l.2 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne w rozstawie co 30 em.546 0..75 1.33 kN 0. .85 m rozrnieszczono strzemiona ezteroramienne co 11 em.jak przy podporze B.6 .11-0. Podpora posrednia C VSd::: VCL VSd'" 317. > Konieezne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne na odcinku drugiego rodzaju. wiec VIld31 '" VSd'" Rozstaw strzemion s .35 - V M2' =0552·133·035-0546--' " . 8i1. 158.93 '" 158.06 kN Rozstaw strzemion 4·0.0 Na odcinku 1'2 '" 0. przyjeto takie sarno zbrojenie odcinka drugiego rodzaju jak po stronie Iewej.1 = 4·0.5Vsd ::: 0.93 kN.210.180 IHI cotecotzz l1:A.0)0.707 ::::: 0.75::::: 0.13153 ·1.96 + 233..305 m 0 Rozstaw strzemion A.5 VSd:: 0.35 kfr:. Na odcinku It I '" 1.85 m rozmieszczono strzemiona czteroramienne Dla odcinka iti przyjeto.252 m co 25 em.] bwd k::: 1.[ =' 1.546-1.czteroramienne Stepien zbrojenia strzemionami Pwl =VSd:::: 263.nun .min = 0.00005-210-0.<poprzeczna.0848".00005 ·210· 0.d::: 1.18 kN = 0..75 0..85 rn strzemiona przenosza cala. czteroramienne ¢ 8 rom ze stali klasy A·I. VMI 0.0.29 kN Rozstaw strzemion 51 ::: Aswd)'WI VRd31 0. ezyli vR~1 Na odcinku lil =1.0.0003 J 4·420 0. Vlldl '" [0.31793 Podpora skrajna A VA '" 195.d(I. = As". B. C..00005 = 0.75 :::: .6 . 0. Nosnosc zbrojenia.75 = _-_ 689.wd 51 ywl zeoln VRd3[ 4.25·0.16kN Po prawej stronie podpory 8.75 0.752 2-1.0.964.strzemicna przenosza cala sitc poprzeczn'l.68916MN 1 + 1. re: . czy obliczanie nosnosci na scinanie jest konieczne. przyjeto k ::01.wt!Ylvlzcot8 IVlld]! ::: 4·0.0. .0 )( 1 +1.0023> P .3 kN > 0.75 + 1.0052 > Pw.00005·210·0.00 IS ) "'.1.97 kN < VSd = Asw2f\'w252 ztcot (-8 +cotzz Ismrz ).546·1. 175 _ -1 +O.2 + 40pd + 0.A.06 kN 118.23333 MN '" 233.53 kN VRd3 ::: 233.93 leN < VRd1::: 689.0015 sib".22). " .]26 m w rozstawie VSd'" Nalezy sprawdzic.15 IT. Stepien zbrojenia strzemionamj ) ::: _ A'wl_ 4·0.06".5· 317 .0. ::: 0.60 V. tam gdzie wystepuje nieco mniejsza sib poprzeczna.75+1.33::: 392. =.z (l tcot 2 8 ) ( 2cotB+cota :::0 552 -n 3·0 35 .~d.2 = 0.636 :::0.

Asl = 6..28 "" 91. . tak wiec zbrojenie doprowadzone do skrajnejpodpory bedzie dostatecznie zakotwione.35 0. la = 0. w rozstawie w rozstawie = max 0'3tb = 0.56 0 W projekrowanej belce przyjeto nacdcinkach pierwszego rodzaju rozstaw strzemion wynoszacy 39.01 0.36 em 10¢ '" 10·2.56 crrr' > 4. kt6ry siega do miejsca dzialania sily skupionej.= hd = 01= . .~ 4 fbd I•.636 V\'d 0. =-- ¢ 420 4 2. Dla odcinka It! przyjeto zalozenia jak na podporze B.59 I kN = A. 4·0.5·195.0056)] = 195. 20 em { 10em 2 Na odcinku ti! = 1.11094MN VRdl = [0. Z tego wzgledu dlugosc zakotwienia zbrojenia poza krawedz podpory mozna zredukowac zgodnie z warunkiem: -lbd Maksymalny odstep strzemion Smax (wz6r 9.2 '" 27.2· 6. .z = 0.0 em. . 0.78 leN po redukeji hd = 2/3 ·45. natomiast na odeinku [12 tylko strzemiona pionowe. = 1 .40 em.od strony przesla skrajnego doprowadzono do podpory 4¢ 20 mm. 1.2+40. ezy zbrojenie podluzne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie silt.001256 PI.F.60 = 30..31) smox'::.35 ·0. [Od Mel = _.80 em.3 MPa z tablicy 5.0015 X max Podciag jest podparty bezposrednio na slupach i wiencach. Spruwdzenie. Rozstaw strzernion .25): ..:rozciagaja M'd (wz6r 9.28em2) lbel "" 1. Stepien zbrojenia strzemionanri Pwl strzenriona ezteroramienne strzemiona czteroramienne A"prov .07 ern" = 1.636 = 0.2 m.25.75 d".0023> Pw. = 91.70 em.47 m 400 mm 2 3 =-·29.0(1.0.6 m rozmieszczono co 25 em.1.2· 6. = -'-- 017078 420 = 0. przyjeto tbd = 20 em.0.6ql = 45. . czyli mniejszy ad maksymalnego.roi.18 = 97. 6.56 ern' Ar' 0.56 = -- A.1..94 kN Konieczne jest obliezenie dodatkowcgo zbrojenia poprzecznego na udcinku drugiego rodzaju I.1.5 VSd do podpory cote".0·91._ 5 ·0.J = 2/3 ·91. 0. Eo = -~. = 2. Dlugosc zakotwienia prerow podluzrrych (wz6r 5. '" 0.60em.28 '" 45. = 12.09759 .04 em' lbd =1.0 dla pretow prostych.80 m. m rozrnieszczono co 25 em.pole przekroju zastosowanego zbrojenia 4¢ 20 mrn = 12. = ° ' 43 m . poniewaz A.56 em2 (konieczne sit 2¢ 20 mm. ktorych pole przekroju zapewnia przeniesienie sily rozciagajacej 6. = 1.2· 4.min ¢ t. skrajnej podpory oblicza Sly nastepujaco: Do podpory doprowadzono 4 ¢20.20cm.55em 12. Odcinek drugiego rodzaju podzielono na dwa odciriki: t'l.636 = 0. Szerokosc podpory skrajnej tl '" 25 em.60 m. :5:0. Do przeniesienia sily !1.75·0. A.07 =29.56 cm A"req -pole przekroju wymaganego zbrojenia = 4. VRd31 Xl '" jbd a.000407 m1 = 4.d wystarezy zbrojenie podluzne przekroju - od strony przesla srodkowego doprowadzono do podpory 2¢ 20 mm.28 po redukcji Ib.0·91.3· 91. 12. A'I = 12.5· 195.18· [.wl Sib"..F/d. Na odcinku i'l zastosowano strzemiona pionowe orazprety odgiete.6·2.5VSd VRd] = 0.9) 4¢ 20 mrn doprowadzonych do. 6.2 em o.07 em'.182 183 Do skrajnej podpory doprowadzono 4ql 20.75 = 170.0.55 2 3 = 19.0 . Na odcinku l. '.0".wJYWlzeotB 4·000005·210·0572·175 " 0.FuJ= 0..3 = 45.2.00005 = 0.0·91.18 leN> VRJI = 110.20 = 60.1 = 12. Okreslenie dlugosci zakotwienia pretow podluznych doprowadzonych posredniej: .35._d M t.0056 < 0.

Przekr6j tego zbrojenia wyznaczono.C wykres obwiedni momentow 0 odcinek al == Q. PI == berfl '" 0. = pwl +p.1" 0.63 kN h '" gdzie: F Sprawdzenie scinania miedzy srodnikiem a polkarni w przekroju z p6lk1\.0.0.:080crn2 0.0044 .0· 8 0..0023.321. prZyjrnujllC: VRdJ =' VSd = 195. Zastosowano bowiern geomerryczny sposob uwzgledniania wplywu !1F.18 kN.5z(coteVR<lJ2ota] c VRJ3 '" 0.: 0..7 dla pretow zebrowanych.1 . 16.-0. Odcinek ill zbrojony strzemionami i pretami odgietymi: wk .5 ·125.63 kN =P!-z = 195.18 kN. 1. przekr6j A'f =1. czyli F.68 + 1.47 v Sd = 0 38 195.636 kN/m .75 = 0.38 beff 1.70 ""78.=1.9d VSd VSd = 0.5.18688 ""0. . Zredukowana reakcja belki na podciag ho 0. .. P.: VSd bw • d 0.184 185 Ohliczeniowesprawdzcnie nosnosci zbrojenia podluznego ze wzgledu na przyrost sity rozciagajaccj I':.607 Sila poprzeczna charakterystyczna pochodzaca od obciazeri dhigotrwalycb VSJ= VIIU.3) = 0.084 MN '" 84.18:::: 12966 '0.l = 2 .15=O. . ~ rozstaw pretow sf = 15 cm..0.56 = 0. = 0...sciskanq.286· 80.0023 0. w kt6rej wystepuje wieksza sila poprzeczna.cot8= 210· J. kt6re zwalniaja Z obowiazku liczenia szerokosci rys ukosnych.31625 MN/m 41'2.45 Fred = F 122.25 leff plyty (0.3 ) ""0.0 kN/m Obliczeniowa jest zawsze dodatkowego Scinanie miedzy srodnikiern a polkarni nie wystapi. Rozpatrzono odeinek ru: = 1. + 0.707 ' !Yd ·cotB 0 210·1. 78.(.233.z = 0. Szerokosc rys ukosnych (wz6r 13."z = 0.75 ' Przyjeto prety A</ VDI" "'.88 MPa 0. 3 ( --+-. 0.000314 =00021 0.60· 0.10) obliczono dla podpory srodkowej. rozsuwajll..7 .31 m 392.reakcja zebra.75 1+ 1.572 m. wieksza ad zredukowanej reakeji.552 ·13. h - . 20 VSd 171 = 1.s1 VSd.1) .15 2 Pw.35 .000113 =·-!.3·0.' srednicy 1.75 20.OOOO8m2. Th = 0.29 zbrojenia.: ho.sj t .86 = 186.25 kN/m oraz < vR1I3 := 277 .d na podporach posrednich podciagu nie jest konieczne.88 kN Pwl . = 316.13 cm 0.546(1.00005· 210 '" 0.d.35·0.9·0. p.572 hI ' vied v KJZ= cote 1+ cotf} 2 = 0.naprezenie scinajace w przekroju elernentu .75 . W clemencie przyjeto bowiem strzemiona pionowe ze stali klasy A-I (zamiast A-a). ktore przenosz<l sit.2rnm. A. 4 .0023.32 0. Obliczenie szerokosci rys ukosnych do osi podciagu Projektowany podciag niespelnia wszystkich warunk6w podanych w podrozdziale 13. W takim przypadku w p6lce podciagu jest potrzebne dodatkowe zbrojenie g6rne siegajace na odleglosc 0..Es!ck Zbrojenie gl6wneplyty jest ulozone r6wnolegle do zbrojenia podciagu.95 m od skrajnej podpory do sily skupionej.60 m poza krawedz podciagu (patrz podrozdz.25·2.10 1. Podluzna sila scinajaca na jednostke dlugosci jednostronnego polaczenia p61ki ze srodnikiem (wz6r 9.762 mm = 0.19518.27) V~d wysokosc przekroj6w Zebra i pcdciagu.0 dla pretow giadkich.2 VSd = 195. nieuwzglednianego w cbliczeniach podciagu na scinanie.575 m '" 0.4.1). 0.0021 = 0.1'8 kN/m < VRdl.002.277 MN/rn sf .F. sila poprzeczna w miejscn przekazania sil skupionych na podciag wieksza od wartosci VRdl i dlatego konieczne jest okreslenie ~_~_l __ ---. Obliczenie zbrojenia strefy przekazania sily skupionej napodciag. Zastosowano dwa strzemiona czteroramienne 0 srednicy 8 rnm.0 kN > Fred'" 3.

'1 0. 125.0. Ostatecznie Wk = PwE s f.200000.90 (rozpietosc podciagu przekracza 6.0044·200000·20 Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzie przekroczona. = 22 mm.85·0.6. trzony windowe (tabl.·k'" 20 MPa = Ms. Obliczenia wykonano metoda uproszczona.625 = 247. betonu klasy B25 odczytano wartosc maksyrnalna (lerr/ d)lim = 24.001884 = 242 MPa Na podstawie rfJ = 20 mm < przekroczona. Obliczenia wykonano metoda uproszczona.40 leN'm ~ = 250 I 0.636 10.l.. Wysokosc slupa leol mierzona od wierzchu stopy fundarnentowej do osi podciagu wynosi 4.3 mm Ill. Poniewaz zastosowano f/! = 20 rum < f/Jrr. Zarysowanie podciagu sprawdzono. = 200 a.&.3 mm nie zostanie przekrocwna.90. ¢rna. 24 Um =: 23.2. ktora skorygowano wspolczynnikami: n. stopnia zbrojenia p = 0. np..0·8 Na podstawie tablicy 13. 1. = (0. 1. przenoszone przez ustroje usztywniajqce."".42 < = 0. I J.222 ·0. 41"24 762 '= Moment charakterystyczny spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi PwEJd M2Ut'= (0. w ktorym sily poziome 811. )87 2.86)6.0.---- (=: 0. Sprawdzenie stanu granicznego zarysowania J.20 kN·m Odcinek T= It2 zbrojony strzemionami: PIYI CT. spowodowany obciazeniami dlugotrwalymi 126. Przyjeto wymiary przekroju slupa: h 0. b = 0.186 Osratecznie 0.84 m =.85% przyjeto -~__:.513. 0.10.24740 ~dA. ze 50% obciazef uzytkowych dziala dlugotrwale. Przeslo posrednie 4. a w przekroju dolnym w stopie fundamentowej.0052) .85·0.0052.0052.86)6.].7 leol =.134 mm < Will\) == 0.5 . w zbrojeniu (dla p=: 0. 0.238·80.9 = 158.L) WPI 41'22 I = = 513mm 3 (0.7 ·4. korzystaj~ z tablicy 13.05 m.=: tablicy 13. Wysokosc obliczeniowa 10 przyjeto jak dla budynku.85) 17. korzystajac z tablicy 14.882 . mm < Wlim = 0. przyjmujac.5· Naprezenia 0. Poniewaz zastosowano 28 mm.68 Naprezenia CT s + ().2 okreslono ¢rna.76 Uzyskany wynik oznacza.625 d 0.ck: =: 4.001256 A= 3 (. PrzfSto skrajne Moment charakterystyczny MIk. = 0.35 m.. Dla skrajnego przesla podciagu.68 MSd + 0.85) 0...6 rue bedzie przekrnczena.2 okreslono q.85%. I I 1 ·80.286·0. 0. graniczna szerokosc rys Wlim = 0.35 m .. 10 =..657·0.1).1_58_:_2_:_0 226 MPa __ = 0.5 := 0. Stup W przelcroju g6mym stup jest zamocowany nieprzesuwnie w tarczy stropu.2. = 22 rnm. 10. Pozycja 4.10 c5'1c5'2(toff) d (Jeff) = 6. lV..3 mm 0..20 0076 =. ~dAsl ___ 0_:_. 662. = 28 mm.88 MPa. a =-s 0. sciany. = 200~ torr =. graniczna szerokosc rys Wlim =.0 m) 250 I 226 =: = 1. w zbrojeniu (dla p = 0. Sprawdzenie stanu granicznego ugifc Graniczna szerokosc rysy ukosnej nie bedzle przekroczona. ze graniczna wartosc ugi.55% przyjeto (= 0.882 .05 = 2.3 mm nie zostanie P leol = 0.636·0.

w OS! slupa V'.5 ' 151.321· 0.0 > 7 0 ' i dlatego przekr6j zbrojenia nalezy obliczac z uwzglednieniem wplywu smuklosci i obcifti:etl dlugotrwalych.611.33 kN G". 0.[~ cnt 10 2 u.t. a rnimosrod niezamierzony ell okresla sie z wa- ..46 = 1826.35· 3.03 = 218..46 kN Obciazenie calkowite NSd = VB + Vt + P + G:= 611.5 = 640. +'+SJ: 0 1+_:q_ ..p = 0.Jtl240.5 ·151.1) r.188 Zestawienie obciazen przypadajacych na stop Obciazenia calkowite: rcakcja podciagu (podpora B} od obciazen stalych i uzytkowych VB:= VBL + VBP'" 317.0·0.03 '" 167..12211.0 kN ciezar wlasny shipa 25.4=1.10-3 m4 ' Nsd.II + Pi. • 1830.O kl' =1+0.6: ¢i. = 1. =1+0. 1.81 N Sd -. = 243. + e" = 0..Ze 50% obciazen uzytkowych dzialadlugotrwale: .0 kN ciezar wlasny slupa G = 11.35 = 012 In 30 30 ' .35 c 12 12 3 J _ 125.46 kN Obciazenie dlugotrwale NSJ.03 kN VB.95 ·92.7 = 11. h 01] E I j Wartosci pomocznicze do wyzaaczania Ncritsanastepujace: 1 = bh == 0.t.93 + 293.01 m.74 leN Przyjeto Nsd = 1830. " 2 =O.2 = 960.24 =.0.08 + 0.11) N . 1.1 %.to} dla: _ wieku betonu w chwili obciazenia to == 90 dni.84 h 0.5--¢ .p =" bd(h-al 2 -a2)2 =001. I Mimosrod runk6w: e" =-'i: - konstrukcyjny e.035031(°. :=i_[Ecmlc. 1.11 kN obciazenie z g6mych kondygnacji P = 800..20 + 167.0 kN It = 2·0. + G '" 415.4.60 + 640.17 + 197. Umowna sila krytyczna Ncri.0 : 1.5 ·151.19TI0-4m4 600 '(1 +~:=) J n 4.274· 0.6) = 0.26kN Przyjeto NSd..03 = 415.33· 1.:.5--2.33 .35-0. Przyjeto sumaryczny stopienzbrojenia slupa = 1240.0 + 12.03 = 197.I.L.20 leN obciazenie podciagu oddzialywaniem Zebra.35· 0.0 . = 0.I.to) = 2. + Vt.17 + 243.0 kN Dlugotrwala c~5c obciazen obliczona przy zaloi:eniu.I.0 + 12.08 + 1.1 = 12.II [89 :=.0 Wsp6lczynnik pelzania betonu ¢i.wilgotnosci wzglednej RH = 50%.35·0. miarodajnego wymiaru przekroju elementu ho = 2Ac / odczytano z tablicy 3..150 m Wymiarowanie slupa Mirnosrod poczatkowy (wzor 10.1+~J ) =OOlm .l2_ "" 2.II == VB. (wz6r 10.04-0.I' = 92.08 + 1.:= ° Przyjeto najwieksza z podanych wyzej wartosci e" eo:=e.1'" 12..0 I = 0.60kN obciazenie z gornych kondygnacji PI. = 960.05 (.11 + 960.012 m: A := . . reakcja podciagu VBU. = 218.17 kN obciazenie podciagu oddzialywaniern zebra w osi slupa V.012 m Smuklosc slupa (wz6r 10.!!_:= 0.0. 11.04)2 .17 kN VBP. .286·92. ~ 600 2 ' . e" e.35 = 8.46 = 1235.4".

35 Om 13..84 2 .15 N Sd = = 1.25 . Wysokosc stopy nie rnoze bye mniejsza nit dlugosc zakotwienia pretow zbrojenia glownego slupa 0 srednicy 20 mm. nastepujace: a.3).3·0.lim 13.80 m.5h = = A p="""'& = d == 0.0 kN..15 -13.164 m niea wynosi ±20%).az= 0.0.31 m Stop" zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stala klasy A-IlL Obliezeniowa sita podluzna NSd ==1830.31) 350(0.3J -0.287> 0.197·]0 2.15 .80 0. bd Stepien zbrojenia slupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z zalozonym przy obliczaniu umownej sily krytyeznej (dopuszczalna roz2 wzgledern zbrojenia .84 Mirnosrody sily e"1 NSd Surnaryczne pole przekroju zbrojenia A"I + A.0.25 em" = 2 r.53·0.04 = 0. 1.. 15 m el2 == d .=~~=-~=1.190 eu =0.000325 m = 3.39 m > xeff.28 = 12.003b·d = 0.e. Rozstaw strzemion slupa przyjeto r6wny 28 em. lim = ~ff.. 2¢J2.al 0.001256 = 00115 115% 0.287 J _4] = Przyjeto zbrojenie: I A.. Urn = Etot + O.04) 2¢J20 1 = 0 538.04 0.l = 6.31.35·0.1.31-0.01 2.0 = 30 em (patrz podrozdz.12 m Obliczamy potrzebne pole zbrojenia slupa.5.83·0.(0. Wymiary slupa 811.35 0.350 m > d = 0."min O. Wmiejseu laczenia pretow rozstaw strzernion zrnniejszono do polowy.5·0.35' = 050- 0.31 m.35' OJ 1(0. =: 0.12 -.Sd fcdb 1.83 Ned' 8.35.31' .35 . D = 1. Skorygowana wysokosc strefy sciskanej 17.84MN Zwiekszony mimosrod poczatkowy e. wtedy = d = 0.26·0.015 m A. tj..2 m.10-) m ' = 5 38 cm ' .min 0.30. h = 0. Stopa fundamentowa Xeff - _ a2 + ()2 a 2 + 2N S"e.7.mi" Stopien zbrojenia przekroju slupa 0.012 = 0.164 m '" Xeff N = -.2 ·1.015 + 0.l . Zbrojenie syrnetryczne Xeff.0..0. Przyjete wymiary stopy: L = B = 2.000784 = 6. II) otrzyrnano: Nw[ =-~2 1. 1O.1 =0.35 m.05 = Po pcdstawieniu tyeh wartosci do wzoru (10.35 Xorf = 0.83 == == 0.3·0.I = 6. Jest to wartosc mniejsza od wymaganego maksymalnego rozstawu strzemion w stupie wynikajacego z warunku: 15¢== 15 ' 2. 9 [30000.31 = 0.28 + 6.3.28 em I = 0.3 = 0.81 0.. .003·0.1 + 0. 16.5 rn. Pozycja 5.(:1.28 em2 = 8.83· 0.26 1. mirnosrod statyczny e.11) .al = "eo Minirnalne sumaryczne pole przekroju zbrojenia A.2 fcdb ~ 0 04 -. +0. do 14 em.1 +200000·0.012=00042 191 < eo =OSO-OOI~-OOIF h" h ' = J cd h 0. 13. + Xefl (004)2 +.L'" a s 8= 0.NSd 1_ 1.56 em > A. = O.0 IA'l . 0 35 m .151.83 350 m2 = 7.84 em1 gdzie 1 1 .

o. T tg 5( == ___!l-_ .) = 0.75 m As = __2!__ = 0.25f)NBP1rlgBiB J= 4667.66.. q.5 m (minimalna beton stopy jest ukJ:adany na podlozu betonowym. rb') = r1 ¢~n) = 0.9d 210·0.192 I btl .·2. gruntu i posadzki).0. 21.002128 m2 -.81 = 17.3MPa z tablicy 5.0.(2.5 0.0.40..85 + 4·0.35)=301./i'd -..5· 2. rg-) 21°.1 .28cm2 co24 em.1. 1. wynosi 0.0 + 181. = 22.0· 23¢ ·1..~.29280·3.1): s.45 kN/m3 = 30.°.0.2.42m2 up == 0..4m).2.5. gdy Ii = Cf-. srednio zag~szczony. Parametry geotec hniczne gruntu wyznaczono metoda B.' 1.50.:".5o.dla pretow prostych..0.22.J -~ M 292.5+D.q.52 [(1+ 1. m Przebicie stopy nie nastapi ... ". . przyjmujqe Przyjeto otuline pretow zbrojenia stopy rowna 0. = 1830.0 '" 23·2.30 MN A = 1.0. NSJ + Gf= 1830.9·30° NB = 4.5(4·1.50kN 0.11.45 ·1.2.d up d 1..30171 /jd o..5·2.A:!:: NRd =/e.2 = 181.42 = 0.35Y(22.40 n ) = 1.0.0...9·0.aLI I h ----"""L > I e. :::: ¢fl =0.6 = 3780.35) = 4.1.75·9. 19') NSd .80.· 0. kN/rn2 M .cm Przyjeta wysokosc stopy h -. =46.= 1.829 MN < 1.17 leN/in3.71kN-m M r" '" fundamentu. wilgotny.852 = 3.Nr = 20.1 .0.5 nNDpglgDminiD +(1-0.17 = 15.m zapewnia poprawne zakotwienie pretow zbrojenia slupa. .83 .kN .:".0.8o.. = 292 80kPa 2. 0.0)= mQfN = 0.0.. )1"B· L -D = 1.66 ·15..75 = 3.5. N.40.4.pruv 193 A Wymiarowanie Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metoda wydzielonych wspomik6w trapezowych.81·4667.+ (1. Nc = 0..0.:"'2. d = 0.min A.5)13.3(2L+a.6 kN = 2..:".80. posadzki orazgruntu .25)4. Calkowita sila obliczeniowa dzialajaca na podloze gruntowe Nr-. Usredniony ciezar 22.45. Stopa jest zginana przez oddzialywanie odporu gruntu (zredukowane 0 ciezar fundamentu.76 kN > 2011.5 ' gdzie: a. obliczono..50. L W6wczas lbd Moment zginajacy wspornik = 1.9·17.5-o.. =32185kPa BL 25·25 ' Op6r graniczny podloza wyznaczono wedtug PN-811B-03020 [36]..(L-a.0. QfN = BL[(1 +1.:".2.11 cni wrozstawie Sprawdzenie stopy na przebicie (wz6r 11. 15. kN Obliczeniowe obciazenie jednostkowena podloze gruntowe Przyjeto U¢1l6 oprzekroju A.0.0. = rj.50. W poziomie posadowienia wystepuje piasek drobny.75 otulina.:=2011. = ND= 13. 0.

..t'~~ ~ i!:_---".8. (0 \0 x-=:---.::.::t: " ~ a.t""7-=jQ 1tli~ " lij!1I I !Ii .. Hysunki konstrukcyjne o [D a::: UJ N N o a.~ L..194 195 projektowanych element6w stropu 17. CI.) ... N { t [ '" ~ (0". ~ 100 3 i 00..

U U I i ~ iiS... o --_._:-~--- .-rb< 700 60 1 I l it r-. --'" I~ z ~ ~l ~r z . N Q_ "'!.196 (!) 197 <t" U o o a./ <f V V Y . -'" "'_ It: z .

2x11i16 1".lO 21szl.2"00 stup STOPA I eo 24.__j I n o E ref .Q Poz.l ~ .¢12 A-II!(34GS)#20 otulina w stu pie 25mm otulina w stopie fundamentowej 50mm d .198 199 ']+TID E II ~. JOO :z beton 825 (C20/2S) stol: A-I(St3S)¢6..!!.4 NR3 ... 16mm R :~ 0: 0 ~ '" ~ ~~ 0 "0 I Poz.l 350 Przekr6j A~A .S FUNDAMENTOWA . [il ~ ~ ~ '" 88 ~~ 0: N NR2 '6 I-U·.

cyl.i. "" " 21 UCZB. kt6rej wartosc wynosi 25 MPa. B15 B20 B2S B30 B37 B45 B50 B55 B60 Cl2JlS C16/20 ClO125 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 6:5..1J .5 S12j.' . ..J DtlJ_ [=] STAll ZBROJEN IOWEJ UCZElA SZl1JK OtU '(5 t emil A-I )J.CZ€Sc 1: Wymagania.578 8lJ~ ISH 4SUI • .S 225.Cz~sc J. )7e. }HI~ ...6 6.1' Of.12 27.-I "'" ..l Rownowazne oznaczenia klas betonu OM .... 4. oJ.Z PN-881B-06250 Beton zwykly [31] PN-EN 206-1 :2003 Beton .2 A-I "'" m "" '30 Z5<J .. ~~ "'SA ".. ze rninirnalna wytrzymalosc charakterystyczna oznaczona na probkach walcowych wynosi 20 MPa."'" . Zgodnie z wymienionyrni norrnami.~.:x3- " k .. produkcja i z.J. Wymagania.~2 m sos . Wytrzyrnalosc badana na kostkaeh jest oznaczana symbolem lc. Obliczenia statyczne i projektowanie [26] zostaia w grudniu 2004 roku uzupelniona zalacznikieminformacyjnyrn. A~. do oeeny wytrzymalosci betonu na sciskanie mozna stosowac pr6bki szescienne 0 boku 150 mrn oraz pr6bki walcowe 0 wymiarach 150/300 mm.I zestawiono oznaczenia klas wytrzyrnalosci betonu literami B i C."" JPoI) 2IlA . B25 syrnbolem C20/25 zawiera dodatkowe informaeje. W tablicy Z. " . aos .Io Sl1\JK . ..l!Ol PORTTA "" ROOZAJ ". '" "17. Oznaczenie klasy wytrzymalosci betonu np.J . SlI\IK ..-uoust . zelbetowe i sprezone....lB 1..row . . produkcja i zgodnosc [32] ~QE! ~f~1:! PQ~. A-' ['"'I 500 .. DtU A-I CZtlA fiE 52JI '-I m 27.00_-{ I"S..15 IE.us 211. 41.&4 lU4 .52 n-'f1 11. .1l JIU LLJ9S '49." '" . . mlJ.1I "' •.S ." W zalaczniku podano rownowazne oznaczenia klas wytrzymalosci betonu literami B stosowanymi w norrnie [26] i literami C przyjetymi w normie [32]. IDA ZIlA 20 A ~ ['"'J ~ oM tit UClIIJ. 111..UIJ 1112 A-I ~.. c. Symbol C20/25 wskazuje.i4 m 27.. gdyz konieczne bylo wprowadzenia poprawek w zwiazku z zastapieniern normy PN-88/B-06250 Beton zwykty [31] norma PN-EN 206-1 :2003 Beton .. n.. 1'&1.19. Symbol B25 odpowiada Iiczbowo wytrzymalosci gwarantowanej badanej na kostkach szesciennych... a na walcach !c. " !Ill " Obowiazujaca norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe. " A-' IJt 'II ~ CZNA .god- 225..cube.~. OIl C1J('.1!1 :iUI 1.1 I.. Tablica Z. wlasciwosci.. natomiast oznaczona na pr6bkach szesciennych 25 MPa..200 ZALL\CZNIK ZESTAWIENIE PElnA " "AU iJfl/r..i.94 2~8.-I 1M .i. 170 11.. wlasciwosci. .-1 ~ F100Z.5 nose [32].ljr..m 110 ""..12 ll.fA .n OW 6.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->