1. Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2.

pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u pacjenta 5. opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i likwidowanie jej 6. opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny 7. opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta, rodziny i/lub osób mu bliskich 8. lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki będzie najlepsze, najistotniejsze 9. przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta (pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności 10. samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia; wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy zawodowej pielęgniarki) 11. zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem 12. mały wkład do nauki o pielęgnowaniu 2. Wymień cechy procesu pielęgnowania 1. Wieloetapowość 2. Uniwersalność 3. Ciągłość i dynamika 4. Logiczność i następstwa czasowe 5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście do człowieka 3. Wymień etapy i fazy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik, 1993) 1. Rozpoznanie: a) gromadzenie danych o stanie biopsychospołecznym, duchowym i kulturowym pacjenta b) analizowanie, syntetyzowanie danych c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego) 2. Planowanie: a) ustalanie celu opieki b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i rzeczowych) c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej 3. Realizowanie: a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania c) Realizowanie planu 4. Ocenianie a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej b) formułowanie oceny 4. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej (wg. NANDA, Górajek-Jóźwik) a). NANDA Diagnoza pielęgniarska wg NANDA – jest to dwu- lub trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny Struktura dwuczłonowa: 1. człon - kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji 1

Np. „ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego” Struktura trzyczłonowa : 1. człon - kategoria diagnostyczna 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka 3. człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające rozpoznanie problemu Np. „zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością wysiłkową i dużym zmęczeniem” Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem: a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji) b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu NANDA podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych. Stworzyło pierwszą taksonomię 99 diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie kody cyfrowe. Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA: a) tytuł b) definicja c) cechy charakteryzujące d) czynniki etiologiczne lub ryzyka e) kryteria rozpoznania : subiektywne i obiektywne dane b). Górajek – Jóźwik Diagnoza wg Górajek – Jóźwik jest diagnozą w koncepcji problemów pielęgnacyjnych Problem pielęgnacyjny - aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak apetytu, ból przy przełykaniu). To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., motywacja….., akceptacja……, - potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych. 5. Wymień błędy popełniane przy stawianiu diagnozy pielęgniarskiej: na etapie gromadzenia danych, wnioskowania 1. Na etapie gromadzenia danych a) Błędy obserwacji b) Błędy wywiadu c) Błędy w analizie dokumentacji d) Błędy pomiaru 2. Błędy wnioskowania 2

utrzymanie. w jakich opieka jest świadczona.oparcie planu na podstawach naukowych . Racjonalna ocena odzwierciedla to.realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki .określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową. uzupełnienie. . koordynację z planem leczenia 7. b) Formułowaniu oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów). co w zakresie opieki zostało dokonane.planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki .stawianie na nowe propozycje . Konsekwencją takiego porównania jest możliwość : . zmniejszenie. cel zbyt trudny lub zbyt łatwy do osiągnięcia). co zaważyło na wyniku Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji. zwiększenie.osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki.uwzględniający miejsce i warunki. Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np.powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony. ułatwienie.ukazania jak należy postępować w przyszłości. aby uniknąć tego. zapewnienie. aktualną diagnozą pielęgniarską. Może być ona wyrażona w sposób opisowy. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta gorączkującego.wzbogacony o wymierny element czasu (czas w jakim ma być osiągnięty) . całościowego. racjonalnych ustaleń. 8. poprawa. ciągłego pielęgnowania. likwidacja. podaj cel i plan opieki 3 . Zasady niezbędne przy formułowaniu celu: . . procentowy (cel został osiągnięty w całości-100%. . czas realizacji zadań.unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia) . podwyższenie. Jakie warunki winien spełniać dobrze sformułowany cel i plan opieki pielęgniarskiej? A.unikanie dwuznaczności . pomiędzy tym co miało miejsce a tym co może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia zindywidualizowanego. Warunki planu opieki: . obniżenie.a) Błąd fałszywej przyczyny b) Błąd atrybucji c) Schematyzm (uogólnianie) 6.realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa . częściowo-50%.ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników. pomimo wcześniejszych. nie zostało osiągnięty-0%).dokumentowanie planu opieki i jego ocena .stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne . . np.ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki. Czemu służy etap oceny w procesie pielęgnowania? Ocenianie wyników pielęgnowania służy: a) Analizie wyników opieki. zaspokojenie.plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania. Dzięki ocenie możliwe staje się: .dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska.włączanie podmiotu opieki w planowanie działań . zapobieganie. Jest pomostem. . B. które polega na świadomym porównywaniu stanów: rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki). złagodzenie.

Problem: Pacjent skarży się na ból głowy Cel: Zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu Plan: 4 .okładów wysychających i chłodzących na czoło. 5. ogrzanie termoforem lub poduszką elektryczną b) podanie ciepłego napoju – herbaty owocowej lub z sokiem z cytryny. węglowodanów i witamin. ograniczenie tłuszczy. w okresach bezgorączkowych c) wybieranie posiłków ulubionych.worka z lodem. zasłonięcie okien przy dużym nasłonecznieniu. Problem: Pacjent ma uczucie zimna. Obniżenie temperatury. woda mineralna b) wykonanie toalety jamy ustnej co 2 godziny c) smarowanie warg wazeliną d) zaproponowanie ssania cukierków lub gumy do żucia. czasem nawet zdjęcie bielizny . wywietrzenie pokoju. ma wzmożone pragnienie. nacierania lodem kończyn górnych dolnych . herbata. oddechów co 2 godziny c) jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 400C pomiar i dokumentacja temperatury.ułożenia na materacu chłodzonym elektrycznie . z czarnej porzeczki.zastosowanie lekkiego okrycia pacjenta. występują dreszcze Cel: Ogrzanie pacjenta Plan: a) dodatkowe lekkie okrycie. o zdecydowanym smaku d) estetyczne podawanie posiłków e) uwzględnianie pokarmów z zawartością białka. Problem: Pacjent poci się Cel: Utrzymanie ciała w czystości.obniżenie temperatury pomieszczenia (max. soki owocowe. Cel: Nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej i warg. 2. Zapobieganie odparzeniom.Problem: Pacjent zjada bardzo mało.kąpieli ochładzających. 190C): przez włączenie wentylatora. zimnych kompresów żelowych na okolice pachwinowe.Problem: Pacjent ma gorączkę 39 C oraz uczucie gorąca Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. wykluczenie potraw ciężko strawnych i wzdymających f) ułożenie wygodne do spożywania posiłku g) usunięcie czynników wpływających ujemnie na łaknienie – usunięcie basenu. zgłaszając. malinowym. takich jak: kompoty. 4. karku . Plan: a) poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku b) pomiar i zapisanie wyników temperatury. tętna. klatkę piersiową . tętna. pachowe. otoczenie parawanem wymiotującego 6.Problem: Pacjent skarży się na suchość warg i błon śluzowych jamy ustnej. Plan: a) wykonanie toalety ciała rano i wieczorem przez pielęgniarkę lub z jej pomocą b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej c) zapewnienie luźnej bielizny z surowców naturalnych c) smarowanie warstw skóry przylegających do siebie wazeliną i oddzielenie ich gazikami 3. zaspokojenie pragnienia Plan: a) podanie płynów do picia o temperaturze pokojowej. takich jak zimno w postaci: . oddechów co 1 godzinę d) stosowanie środków przeciwgorączkowych.1. że nie ma apetytu Cel: Poprawa łaknienia Plan: a) wykonanie toalety jamy ustnej przed posiłkiem lub płukanie jamy ustnej b) podanie posiłków i płynów w małych ilościach.

Problem pielęgnacyjny: Utrudnione oddychanie (spowodowane zmianami chorobowymi w układzie krążenia i oddechowym) Cel: Ułatwienie oddychania.karmienie pacjenta powolne. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu krążenia i oddechowego.wykonanie toalety ciała przez pielęgniarkę lub z jej pomocą . suchej. opanowania h) oszczędzanie pacjentowi wysiłku przez: .utrzymanie wilgotności powietrza 50-70% . zmiana pozycji co 1 godzinę . bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej . podaj cel i plan opieki 1.utrzymanie temperatury 18-200C c) zapewnienie luźnej bielizny osobistej d) podanie tlenu e) obserwowanie. pozycji: . w małych ilościach. zapewnienie spokoju. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane niewydolnością układu krążenia Cel: Zapobieganie powikłaniom: zakażeniu i narastaniu obrzęków Plan: a) .wietrzenie .stosowanie udogodnień.wysokiej z pochyleniem do przodu b) Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu sali: . luźnej.nauczyć relaksacji i technik rozluźniających . wybranej. pomoc przy odkrztuszaniu i odpluwaniu 2. zmniejszenie duszności Plan: a) Ułożenie pacjenta w wygodnej.wysokiej z opuszczonymi nogami .a) zapewnienie warunków do wypoczynku oraz zniesienie stanu napięcia b) okład wysychający lub chłodzący na czoło 7.wysokiej (Fowlera) lub półwysokiej (SemiFowlera) .prześcielenie staranne łóżka . miękkiego łóżka. czystej.nauczyć i zachęcać do gimnastyki oddechowej l) wykonanie inhalacji ł) wykonanie drenażu ułożeniowego w razie potrzeby i ocena efektywności działań m) oklepywanie klatki piersiowej. Problem: Pacjent zaniepokojony o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: a) umożliwienie rozmowy z lekarzem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia b) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach c) umożliwienie kontaktu z rodziną 9. z wykorzystaniem udogodnień. częste i) zapewnienie diety lekko strawnej j) obserwowanie regularności wypróżnień k) poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: .zapewnienie pacjentowi wygodnego. pomiar i dokumentowanie tętna. osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina.komasacja zabiegów pielęgniarskich .prześcielenie łóżka przez 2 pielęgniarki .dokładne. oddechu co 1 godzinę f) obserwowanie zabarwienia skóry w kierunku sinicy g) stała obecność pielęgniarki przy chorym.pozostawienie go w łóżku . delikatne mycie. linomag) 5 .

ograniczenie wysiłku przez pomoc w toalecie.zapewnienie wygodnej pozycji . w przyjmowaniu posiłków. częstotliwość) 7. warunków do snu i odpoczynku .podawanie pacjentowi przegotowanej wody lub z dodatkiem środka antyseptycznego.stosowanie inhalacji i drenażu ułożeniowego .obserwowanie umiejscowienia.obserwowanie. zapewnienie higieny odpluwania Plan: a) . pomiar tętna w zależności od stanu pacjenta i jego dokumentacja . nie wolno ich masować. np.zmiana ułożenia b) . dotykaniu miejsc obrzękniętych.obserwowanie wyglądu i zachowanie pacjenta .obserwowanie charakteru odkrztuszanej wydzieliny (ilość.zapewnienie spokoju 4. zwolnienie. prowadzenie bilansu płynów oraz dobowej zbiórki moczu zapewnienie diety: bogatobiałkowej.podanie tlenu .unieruchomienie i uniesienie kończyny . zapach. wody do mycia rąk . z ograniczeniem chlorku sodu i wody 3. Problem pielęgnacyjny: Ból kończyny dolnej spowodowany zapaleniem żył Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: .poinformowanie pacjenta. kolor. Problem pielęgnacyjny: Kaszel suchy Cel: Złagodzenie odruchu kaszlowego 6 . charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na podawane leki 5. aby zasłaniał usta i nos w czasie kaszlu i używał tylko chusteczek jednorazowych .b) - zachowanie ostrożności przy poruszaniu.nauczenie i zachęcenie pacjenta do gimnastyki oddechowej przez 5-10 minut.ograniczenie wysiłku pacjentowi . co 1-2 godzin i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny . załatwianiu potrzeb fizjologicznych . Problem pielęgnacyjny: Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem plwociny Cel: Ułatwienie odkrztuszania. wykonywać w nie iniekcji w przypadku powstania pęknięć w miejscu obrzęków wykonywanie opatrunków aseptycznych z dodatkiem zasypek sulfonamidowych lub innych środków antyseptycznych ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej obserwowanie i pomiar obrzęków przez kontrolę masy ciała. rumianku do płukania jamy ustnej.zapewnienie ciszy.oklepywanie. spokoju.zapewnienie dostatecznej ilości ligniny oraz usuwanie torby ze zużytą ligniną . niemiarowość tętna Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa Plan: . Problem pielęgnacyjny: Przyspieszenie. wstrząsanie klatki piersiowej .stosowanie okładu rozgrzewającego na kończynę 6. Problem pielęgnacyjny: Ból za mostkiem Cel: Zmniejszenie bólu Plan: .udział w postępowaniu farmakologicznym .wykazanie zrozumienia i współczucia .

Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół. dołków nad-i podobojczykowych. głównie mięśni tłoczni brzusznej. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc. Scharakteryzuj duszność Duszność (dyspnoe) Jest to przykra świadomość. palenia papierosów. pochyłe). 1. Podział etiologiczny (pochodzenie): a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej. mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi (mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego. jak np. ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc.duszność stała (ciągła). o brzeg łóżka . odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia i przyspieszenia oddychania. powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku. Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych. w przegrzanym pomieszczeniu b) pomoc przy kaszlu c) nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej d) podawanie płynów do picia e) udział w farmakoterapii 8. w rozedmie płuc. układu krążenia lub innymi przyczynami. zwłóknienie płuc. subiektywne wrażenie. Problem pielęgnacyjny: Niepokój spowodowany zagrożeniem życia Cel: Zmniejszenie niepokoju. opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego): . Oglądaniem stwierdza się unoszenie klatki piersiowej. „chory walczy o powietrze”. jak np. . aby wyrównać brak tlenu. zwłóknienie płuc.duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela (chorób obturacyjnych).. Chory wykonuje wtedy wiele szybkich i głębokich oddechów. Chory opiera kończyny górne np. stany zatorowości płuc. np. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Plan: a) przebywanie z chorym b) zapewnienie ciszy i spokoju c) postępowanie spokojne i troskliwe d) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach e) umożliwienie rozmowy z lekarzem f) umożliwienie kontaktu z rodziną. zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych. czyli dyfuzję gazów. np. płyn w opłucnej (choroby restrykcyjne). śmiechu. skrzydełek nosa. w praktyce najczęściej spotyka się duszność wdechowo – wydechową. Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotyka na duży opór. Podział chronologiczny: . płuc. Powstaje hiperwentylacja. Jest to duszność astmatyczna (astma) lub duszność sercowa (niewydolność lewej komory serca) 2. a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc. spowodowana jest ostro powstającymi. Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej.Plan: a) poinformowanie pacjenta o unikaniu długiego mówienia. np. występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową. 3. POChP).duszność mieszana. .duszność napadowa. Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne. dychawica sercowa (niewydolność LK serca).zwężenie oskrzeli 7 . duchownym (na życzenie) 10. przebywaniu w przeciągu. oskrzeli. Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania: -duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zmniejszoną podatnością płuc. czworoboczne. np. Wywołuje to uczucie duszności wdechowej.

że odczuwa „niemożność nabrania powietrza”. zatorowość płucna Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością LK serca Dychawica sercowa. resekcja płuca. zespół hiperwentylacji powysiłkowej. nadczynność gruczołu tarczowego . na 1 piętro. rozedma. b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego) . przy wejściu na połowę piętra. zapalenie mięśnia sercowego. otyły.niedokrwistość.niewydolność prawej komory: serce płucne. hiperkapnia. wady zastawki aorty. resekcja płuca . duszność nocna Duszność w POChP – nasila się przy banalnych infekcjach Chorzy. jest znany choremu od lat. „walczący o powietrze”. poliomyelitis. odma samoistna. „różowy dmuchacz”. w napadzie astmy oskrzelowej. przetoki. aby odróżnić duszność z powodu zatoru płuc od stanu nerwicowego z hiperwentylacją. miastenia. poprzez hiperwentylację utrzymuje pO2 krwi w normie. ospały. Podział według stopnia nasilenia objawów: . który powstaje zazwyczaj w stanach psychoemocjonalnego stresu. hipoksję (niedobór tlenu w tkankach) i hiperkapnię (wzrost prężności dwutlenku węgla we krwi). płyn w opłucnej. jest bez sinicy. z obrzękami. Podział uwzględniający pozycję ciała: . ma charakter nawrotowy. „niebieski sapacz”. torakoplastyka. Nagłe powstanie duszności może sugerować wiele ostrych przyczyn: hipoksemię (spadek prężności tlenu we krwi).zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc. zapalenie oskrzeli. na 2 piętro. Chorzy. choroba niedokrwienna.zaburzenia zaporowe (obturacyjne): dychawica oskrzelowa.duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak jak i w pozycji pionowej . odma opłucnowa. łatwo zasypia w ciągu dnia) Ważne jest. np. nadczynność tarczycy. przetrwały przewód tętniczy Botalla. w niewydolności lewek komory serca (niewydolność LK serca)!!!! • • • • • • • Duszność nagła: napad astmy oskrzelowej. wykonuje wysiłek bez objawowej duszności. zapalenie osierdzia. mogą nie odczuwać duszności w czasie spoczynku.duszność wysiłkowa. „nie walczy o powietrze”. np. zatory. hipoksemia. przy toalecie porannej.zaburzenia perfuzyjne: niedodma. c) inne: . kwasica metaboliczna. nie przebiega z pogorszeniem ogólnego stanu chorego. zrosty. sam chory podaje. wady zastawki dwudzielnej. 8 . przełożenie dużych naczyń. pCO2 nawet poniżej normy. zatorze płucnym odczuwają krańcowo dużą duszność. pojawiająca się po niewielkich wysiłkach. przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie. trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała . porażenie nerwu przeponowego .. Najczęściej choroby płuc prowadzą do: a) Niewydolności wentylacyjnej (pacjent jest chudy. aspiracja ciała obcego . orthopnoe. zwężenie cieśni aorty. 4. 5.zaburzenia restrykcyjne: guzy.duszność spoczynkowa. otyłość. np. sercowej.niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze.wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego. skrzywienie kręgosłupa. wpływ emocji. reaguje dusznością na niewielki wysiłek b) Niewydolności oddychania (pacjent siny. wady zastawki dwudzielnej lub pnia płucnego .duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej (orthopnoë). u których natężenie pracy oddechowej stopniowo się zwiększało przez wiele lat. zaburzenia mózgowe. np. upośledzenie ukrwienia. naciek. bez obrzęków. zawał serca. w rozedmie płuc. u których praca oddechowa musi ulec powiększeniu nagle.

najczęściej ma charakter infekcyjny. pyłki roślinne. zachłyśnięcia ciałem obcym lub dla nie dawnego narażenia na drażniący gaz lub zanieczyszczone powietrze. zwłaszcza w pozycji leżącej. . podczas nocy c) czas trwania Plwocina – wydzielina z dróg oddechowych wykrztuszana podczas kaszlu a) ilość: . roztocze. Suchy powstający w pozycji leżącej. Chorzy skarżą się na bicie serca. dla ostrej grzybicy płuc. które występują w zapaleniu oskrzeli. Kaszel z wykrztuszaniem lepkiej i gęstej plwociny pojawia się zwykle pod koniec napadu. kurz. bez objawów infekcji b) okoliczności występowania kaszlu. Niekiedy dochodzi do przekształcenia się napadu dychawicy sercowej w ostry obrzęk płuc. która pojawia się w wieku dojrzałym. Scharakteryzuj kaszel Kaszel a) charakter . Budzą się w nocy z powodu napadu kaszlu lub świstów. grasiczak. Jest ona z reguły kojarzona z koniecznością przyjmowania pozycji pionowej (orthopnoe). płuc Produktywny przewlekły – POChP. sierść sięga dzieciństwa lub okresu młodości.duża – ropień płuca.wskutek podrażnienia tchawicy przez wole. będącej wynikiem reakcji alergicznej na działanie alergenów jak np. Pojawianie się napadów astmatycznych zależeć może od pory roku. Początek dychawicy. budzący chorego w nocy może być wskazówką niewydolności lewej komory serca. Kaszel suchy po przebyciu grypy może utrzymywać się przez wiele tygodni. gdzie chory po skutecznym kaszlu może odczuwać zmniejszenie duszności. w odmie opłucnowej i płynie w jamie opłucnej. gruźlicy płuc . także w rodzinie. guz gruczołu tarczowego. którą określa się mianem dychawicy sercowej. 11.Suchy (nieproduktywny): Suchy ostry jest typowy dla wirusowego zapalenia tchawicy i oskrzeli. łączy się z wywiadami wskazującymi na różne postacie odczynów alergicznych i atopię. że duszność może się zmniejszać pod wpływem pozycji stojącej lub siedzącej także w dychawicy oskrzelowej. W pozycji siedzącej praca dodatkowych mięśni oddechowych jest bardziej sprawna niż w pozycji leżącej. uczucie omdlewania. ciężar za mostkiem. bez skutecznego leczenia kardiotonicznego stale się nasila. tętniak tętnicy głównej. poty. po jedzeniu. reflux żołądkowo . po spaniu.Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością lewej komory serca powstaje najczęściej stopniowo w ciągu kilku miesięcy. później przebiega z okresowymi zaostrzeniami i remisjami. niektóre postacie zapalenia płuc. w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy. rzadziej lat.Wilgotny (produktywny. podczas dnia. rozstrzenie oskrzeli. Trzeba też pamiętać. rozedmie płuc. w której duszność z reguły zmniejsza się. Dychawicy oskrzelowej towarzyszą oprócz duszności świsty i furczenia oraz kaszel.przełykowy Suchy . które należy odróżnić od tych. połączony niekiedy z zapaleniem płuc. przewlekłe zapalenie oskrzeli Uporczywy produktywny lub suchy połączony ze schudnięciem i potami nocnymi budzi podejrzenie aktywnej gruźlicy płuc KASZEL – JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH OBJAWÓW RAKA PŁUC!!!!. w ciężkim zapaleniu płuc. Dychawica. Istnieją także grupy przypadków o mieszanym alergiczno – infekcyjnym charakterze. Świsty i furczenia powstają w wyniku wibracji powietrza w zwężonych oskrzelach. jak np. z odpluwaniem plwociny) Produktywny ostry – bakteryjna infekcja oskrzeli. pierze. np.mała – astma oskrzelowa 9 . Występuje często w formie napadów duszności nocnej. W przeciwieństwie do przewlekłego nieżytu oskrzeli. że nasila duszność. na czynniki łączące się z wykonywaniem niektórych zawodów. dym tytoniowy. Jest on nieskuteczny i tak zaburza mechanikę oddychania.

płuc. najczęściej przewlekłej z upośledzeniem czynności prawej komory serca. rak płuca c) Choroby serca: obrzęk płuc. co zmniejsza filtrację kłębuszkową i powoduje zatrzymanie sodu w ustroju. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym włośniczek i w naczyniach chłonnych. uciśnięcie powoduje powstanie wolno znikającego dołka.płynna. jakie okoliczności łączyły się z krwiopluciem. pojawiające się w najniżej położonych częściach ciała. zapalenie płuc.czerwonoróżowa. U każdego chorego z krwiopluciem należy ustalić obecność kaszlu. zapalenie oskrzeli. u leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej i na tylnej powierzchni ud.szara lub czarna u górników węgla . rozstrzeniach oskrzeli .pogorszenie ukrwienia nerek. w astmie oskrzelowej c) konsystencja: . Są symetryczne (po obu stronach ciała) Obrzęki pochodzenia sercowego są objawem niewydolności serca. w obrzęku płuc . a mijają po nocy. leczenie przeciwzakrzepowe. skazy krwotoczne Okres trwania krwioplucia należy ocenić w godzinach. np. Zmniejszeniu ulega objętość wyrzutowa serca wskutek niewydolności skurczowej. z oskrzeli lub tchawicy. np. rak oskrzeli. To obrzęki ciastowate. co sprzyja przechodzeniu płynu na zewnątrznaczyń włosowatych i gromadzeniu się go w przestrzeni międzykomórkowej (zmniejszenie ilości białek w organizmie. np. połączona z dusznością i „graniem w piersiach” w obrzęku płuc . ziarniniakowatość Wegenera. w oparzeniach) . W ciągu dnia się zwiększają. sarkoidoza. np. utraty masy ciała i palenia tytoniu. w zapaleniu oskrzeli.nieskażona (=śluzowa) – biała lub przezroczysta. leki p/zakrzepowe .krwioplucie jest to wykrztuszanie świeżej krwi lub częściej nieprawidłowej wydzieliny z domieszką krwi pochodzącej z płuc. ropień płuca.cuchnąca – ropień płuc. np. zaawansowany nowotwór płuca . czy był to jeden epizod lub też wiele nawrotów. 10 .niebieska u górników rud miedzi . a to z kolei zatrzymanie wody i powstanie obrzęków To obrzęki opadowe. ZAWSZE OBJAW POTENCJALNIE POWAŻNEJ CHOROBY Przyczyny krwioplucia a) Choroby infekcyjne: przewlekłe zapalenie oskrzeli. 12. infekcja grzybicza b) Nowotwory: rak oskrzela. U osób chodzących symetrycznie na kończynach dolnych w okolicy kostek i stóp. gruźlica płuc. Scharakteryzuj obrzęki pochodzenia krążeniowego i nerkowego OBRZĘKI KRĄŻENIOWE Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są przejawem gromadzenia się płynu przesiękowego w przestrzeni międzykomórkowej i pozanaczyniowej tkanek i narządów wskutek: . dniach lub tygodniach.bez zapachu – świeża plwocina. zatorowość. zwężenie zastawki mitralnej d) Inne choroby płuc: ciało obce w oskrzelu e) Inne choroby: zawał płuca. a także scharakteryzować. ropień płuca d) barwa: . przemieszczające się w zależności od położenia ciała. np.gęsta.podbarwiona bilirubiną u chorych z żółtaczką . gorączka. uraz klatki piersiowej. trudna do odkrztuszenia. pienista.zmiany ciśnienia onkotycznego (spadek) i hydrostatycznego (wzrost w odcinku żylnym włośniczek). rozstrzenie oskrzeli. Ważne może okazać się ustalenie.b) woń: .rdzawa lub podbarwiona na czerwono – gruźlica.czerwona u wydmuchiwaczy szkła .żółta lub żółtozielona (=śluzoworopna czy ropna). co prowadzi do zastoju w układzie żylnym. np. lepka. w astmie .

w czasie wskazania miejsca bólu pacjent nie pokazuje go 1 palcem. obrzęki pochodzenia zapalnego .natężenie bólu nie zależy od fazy oddychania .ból samoistny w okolicy żyły. osłabienie.odczuwany na większym obszarze (objaw Levinea. . Jeśli trwa dłużej niż 10 minut. 13.nitrogliceryny (1-3 min) Jeśli trwa 2-10 minut występuje w stabilnej dławicy piersiowej.ból spoczynkowy palców i stopy. z promieniowaniem do żuchwy. piekący.wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych w zapaleniu kłębuszków nerkowych.u 10-20% promieniuje do żuchwy. zawałowy BÓL WIEŃCOWY Wieńcowy (dławicowy) w dusznicy bolesnej (angina pectoris). wzrostu masy ciała. lewego ramienia. Scharakteryzuj ból kończyny Ból kończyny (jest niesymetryczny): . . 14. występujący w początkowym okresie miażdżycy zarostowej tętnic obwodowyuch (atherosclerosis obliterans) . BÓL ZAWAŁOWY Zwiększenie częstości napadów dusznicy bolesnej lub też pojawienie się napadu. który się przedłuża i nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny lub zaprzestaniu wysiłku oznacza zagrożenie zawałem serca lub może być wyrazem dokonania się świeżego zawału serca. zblednięcie stóp po uniesieniu kończyn ponad poziom łóżka. obrzęki nerczycowe. brak tętna na tętnicach kończyny i (lub) stopy. wymioty. dławienie lub pieczenie zlokalizowane za mostkiem. tzw. wzrostu poziomu sodu w surowicy. które albo zwiększają zużycie tlenu przez mięsień sercowy albo zmniejszają jego dostawę. barków. co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia onkotycznego. lecz kładzie całą dłoń na klatce piersiowej) . ściskający . . poty. nasilający się w nocy. zasinienie stopy po jej opuszczeniu. Ból ten staje się mniejszy po opuszczeniu kończyn poniżej poziomu łóżka. należy podejrzewać dławicę piersiową niestabilną lub zawał serca. U 20-30% chorych zawał serca dokonuje się bez dolegliwości.zmniejszona filtracja kłębuszkowa wskutek niedokrwienia nerek. Obserwuje się chłodne stopy. pleców. nudności. występujący w: 11 .zwykle bardzo silny. . omdlenie. ustępujący po odpoczynku. tzw. lewej ręki. -ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu NTG .OBRZĘKI NERKOWE . karku.wzmożona przepuszczalność błony podstawnej kłębuszków nerkowych i utrata białek w surowicy. dławiący. opóźnione wypełnianie żył po opuszczeniu uprzednio uniesionej kończyny. wtedy gdy retencja wody w ustroju przekroczy 2-3 litry. nadbrzusza . ciężar. po posiłku.na ogół trwa >20 min i stopniowo narasta . zawroty głowy.nie zmniejsza się po przyjęciu NTG Ból ten łączy się z uczuciem duszności i lękiem przed śmiercią. która prowadzi do zatrzymania sodu i wody w organizmie. w chorobie niedokrwiennej serca (CHNS) jest powodowany niedokrwieniem serca: . Może mu towarzyszyć podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi.ból o charakterze „chromania przestankowego” w postaci bardzo silnego bólu łydki i stopy. Do tego momentu mają charakter utajony w postaci zmniejszonej ilości oddawanego moczu.bolesny ucisk. gniotący.występuje po wysiłku fizycznym lub czasem w zaawansowanej postaci choroby niedokrwiennej serca w spoczynku lub po stresie. Scharakteryzuj ból serca: wieńcowy. a także w stanach. Pojawiają się na twarzy (poranny obrzęk powiek) i rękach. występuje w zaawansowanej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych (atherosclerosis obliterans). zmuszający do zatrzymania się. Jest to ból zawałowy.

przebywanie na dużych wysokościach .Zmniejszenie objętości wyrzutowej serca. często prognozuje pojawienie się choroby nowotworowej. Ból występuje samoistnie lub wywołać go można przez ucisk.zalecanie głębokich oddechów . występujący w zatorze tętniczym (embolia arteriae). skóra kończyny jest blada i zimna.uspokojenie pacjenta i poinformowanie o zachowaniu się i spokojnym leżenie w łóżku . np. W zapaleniu żył głębokich. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego. Obwód kończyny jest wyraźnie większy po stronie chorej niż po drugiej zdrowej.Zaburzenia naczynioruchowe. bolesna przy ucisku. Potem pojawia się ból wzdłuż zmienionej zapalnie żyły. o wzmożonym ociepleniu. które często występuje niezależnie od zapalenia żył powierzchownych występuje uczucie ciężkości w nogach i kurcze mięśni.Niewydolność krążenia . Jest to bardzo niepokojący objaw. Chora kończyna jest cieplejsza. nerwicowe . nóg. żyła jest twarda. Zapaleniu towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek. podaj cel i plan opieki 1. zwłaszcza łydek. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa nudności Cel opieki: Zmniejszenie nudności. . spowodowaną nadmiernym zużyciem tlenu w naczyniach włosowatych obwodowych (PaO 2. obrzękła. zator tętniczy .Niewydolność oddechowa spowodowana zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji (zapalenie płuc. b) Obwodową – widoczną na skórze dystalnych (odsiebnych) części ciała. języka.Obecność hemoglobiny patologicznej Przyczyny sinicy obwodowej: . 15. powrózkowata.Miejscowe zaburzenia przepływu krwi 16. które towarzyszą wymiotom innych . takich jak palce rąk.Obniżenie ciśnienia tlenu. np. SaO 2 <85%). Proces zapalny może przechodzić na układ żył głębokich (thrombophlebitis profunda). o skórze miernie zasinionej. Wyróżnia się sinicę: a) Centralną – widoczną na błonach śluzowych warg. np. usuwanie nieprzyjemnych i drażniących pacjenta zapachów . podwyższenie OB i leukocytoza oraz gorączka. Skóra nad nią jest zaczerwieniona. POChP) .izolowanie pacjenta od wrażeń słuchowych.Znaczne wychłodzenie ciała . Zapaleniu towarzyszyć mogą objawy ogólne: uczucie ogólnego rozbicia.ból bardzo silny i nagły kończyny.Zapaleniu żył powierzchownych (thrombophlebitis superficialis). np.Miejscowe zaburzenia układu tętniczego.wietrzenie pomieszczeń. czubek nosa. Scharakteryzuj sinicę SINICA (cyanosis) Niebieskoszare zabarwienie będące wynikiem zwiększonej ilości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny (>5 g/dl). Zapobieganie wymiotom. wstrząs kardiogenny .Niektóre wrodzone wady serca . spowodowaną zmniejszeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (PaO 2 <60 mmHg. Plan opieki: . SaO 2 prawidłowe) Przyczyny sinicy centralnej: .ułożenie w pozycji grzbietowej (na plecach): półwysokiej lub wysokiej z odchyleniem głowy na bok lub w pozycji bocznej: półwysokiej bądź wysokiej . uszy. Ten rodzaj sinicy wiąże się z cięższym stanem pacjenta. Zgięcie grzbietowe stopy nasila ból. jamy ustnej.podawanie naparu z mięty do picia lub płukania jamy ustnej 12 .

zalecanie spożywania otrąb 2-3x dziennie po 1 łyżce. Zapewnienie bezpieczeństwa i czystości Plan opieki: 13 . jarzyn. bulionów.bezzwłoczne usuwanie treści wymiotnej (zachowanie treści fusowatej) . gotowego roztworu soli sodowych fosforanów do wlewek doodbytniczych – Enema. wody gazowanej. kroplowy wlew dożylny-nawadnianie pozajelitowe) 3.zapewnienie ligniny.obserwowanie i zapisywanie ilości i rodzaju treści wymiotnej . Ograniczenie dolegliwości.wykluczenie posiłków ciężkostrawnych i wzdymających .zmiana bielizny osobistej i pościelowej (w zależności od potrzeby) . przez 5-8 minut. miski nerkowatej (najlepiej 2) . Plan opieki: . 2x dziennie przed jedzeniem .realizowanie zleconego żywienia – dieta bogatoresztkowa (wykluczenie pokarmów ciężkostrawnych i wzdymajacych. Altra i Alax (doustnie) lub wykonać zabiegi doodbytnicze.umożliwienie wydalania stolca w porze. stosowanie diety głodówkowej („0”). wydalania . poduszka elektryczna) . 1-dniowego ukwaszonego mleka.na życzenie pacjenta przeprowadzenie do toalety lub bezzwłoczne podanie basenu .rozmowa z pacjentem o dotychczasowym sposobie realizowania potrzeby odżywiania. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują wzdęcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ułatwienie wydalania gazów. dla większości jest to godzina od 5 do 7 rano . realizowanie zleceń lekarza (leki p/wymiotne.jeżeli wzdęcia narastają. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują zaparcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ustalenie przyczyny zaparć.masowanie okolic pępka delikatnymi ruchami okrężnymi w kierunku ruchu wskazówek zegara.ułożenie jak przy odczuwaniu nudności . surówek. jogurtu.jeżeli nie ma przeciwwskazań zmiana pozycji na boczna i brzuszną .zmiana pozycji.podanie do ssania małych kostek lodu. bez zlecenia lekarskiego (na podstawie Rozporzadzenia z 2007 r. Ułatwienie wydalania stolca. 5. ½ szklanki chłodnej wody przegotowanej z miodem i sokiem z cytryny lub zjadanie namoczonych suszonych śliwek albo łyżeczki masła czy oliwy . Plan opieki: . Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występuje biegunka Cel opieki: Zapobieganie odwodnienu. kawy prawdziwej.2. lewatywa. . Zabiegi te można zastąpić podaniem jednorazowego.podtrzymanie głowy .wykonanie wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu doodbytniczego .jeżeli pacjent nie odda stolca przez 3 dni.zalecanie picia na czczo lub przed południem soków owocowych.zapewnienie płynu do płukania ust . ruchu. owoców suszonych: rodzynki. siemienia lnianego. pieczywa razowego i płynów) . lub wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu przeczyszczającego . w razie potrzeby powtórzenie co 4 godziny . układanie na brzuchu pacjentów leżących . gorącej herbaty łyżeczkami . przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy. pielęgniarka może samodzielnie. do której pacjent był przyzwyczajony.wykonanie lewatywy oczyszczającej lub Enemy. a stosowane środki nie pomagają zawiadomienie lekarza 4. figi. a także buraków.w przypadku nieustępowania wymiotów prowadzenie bilansu płynów. kompotu z suszonych śliwek. Plan opieki: .jeżeli nie ma przeciwwskazań zastosowanie ciepła suchego na brzuch (termofor.) podać środki przeczyszczające: Suppositoria Glyceroli (czopek doodbytniczo). zwiększenie podaży owoców. bezpieczeństwa i higieny.pozostanie przy pacjencie .wprowadzenie do odbytu kanki na okres 20 minut. takie jak wlewka przeczyszczająca. kefiru. Problem pielęgnacyjny: Pacjent wymiotuje treścią nadtrawioną Cel opieki: Zapewnienie pomocy.

zapewnienie diety z zmniejszoną ilością sodu i potasu. osłaniające śluzówkę żołądka. nawadnianie pozajelitowe . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu moczowego. aby pacjent nie przyjmował dodatkowych ilości płynów: . Problem pielęgnacyjny: Zwiększenie ilości wydalanego moczu występującego np.stosowanie zleconego żywienia.wytłumaczenie konieczności dostosowania się do tych ograniczeń.dyskretne kontrolowanie i przypominanie. e) ograniczenie podaży potasu i sodu: . 14 .dobowe mierzenie moczu. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa ostry ból w śródbrzuszu Cel opieki: Zmniejszenie bólu Plan opieki: .podawanie potasu doustnie lub w kroplowym wlewie dożylnym. wywietrzenie pokoju . Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do przewodnienia chorego) Plan opieki: a) obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu przez: . p/bólowe.prowadzenie bilansu płynów.kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi.obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu. preparaty wapniowe g) obserwowanie i dokumentowanie tętna.podawanie takiej ilości płynów. konsystencji. pampersów . na pisemne zlecenie lekarza.obserwowanie i rejestrowanie częstości. ciśnienia tętniczego.z ograniczeniem białka.zabezpieczenie pacjenta i pościeli przez stosowanie specjalnych podkładów. antybiotyki. hamujące wydzielanie soku żołądkowego. f) stosowanie diety: . d) dopilnowanie. . . witaminy. . zachowania się pacjenta. Zapewnienie bezpieczeństwa. tłuszcze.stosowanie zleconego żywienia – dieta głodówkowa.udział w farmakoterapii (leki p/zapalne.zaproponowanie pacjentowi przyjmowania płynów w ciągu 24 godz. . żółciopędne) 17. 2. b) informowanie lekarza o każdym zmniejszeniu wydalania moczu poniżej 500 ml/dob. rozkurczowe. c) ograniczenie przyjmowania przez chorego płynów do ok.ułożenie w wygodnej pozycji. początkowo może to być dieta głodówkowa i nawadnianie pozajelitowe .. najczęściej jest to grzbietowa lub boczna ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych .kontrolę masy ciała.dobową zbiórkę moczu. .. ostrym zapaleniem kłębków nerkowych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa.wytłumaczenie choremu i rodzinie. podaj cel i plan opieki 1.pozostawienie czystego basenu przy łóżku pacjenta w wyjątkowych przypadkach .stosowanie okładów wysychających lub chłodzących . Problem pielęgnacyjny: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu spowodowanego np. .prowadzenie bilansu płynów . .zawierającej węglowodany. Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do odwodnienia chorego) Plan opieki: . żelazo.osłonięcie ligniną brzegów basenu przy dłuższym korzystaniu 6. w cukrzycy Cel. barwy i ilości wydalanego stolca . jakich pokarmów należy się wystrzegać. .wyniesienie niezwłoczne basenu po oddaniu stolca. . . jakie dyktuje pragnienie pacjenta. . obrzęków.podawanie diety bogatopotasowej. 400-700 ml + ilość wydalanej wody.umycie i osuszenie skóry po oddaniu stolca .

stosowanie diety bogatobiałkowej w postaci nerczycowej. Stwarzanie warunków do odpływu chłonki i krwi żylnej. czystej.zapewnienie bielizny osobistej. np. Plan opieki: a) .umożliwienie kontaktu z rodziną. Zapobieganie zakażeniu. b) . . . . 12 – 24 h po znieczuleniu ogólnym) 5.układanie miejsc objętych obrzękiem wyżej. h) podanie np.obserwowanie i pomiar obrzęków.zapewnienie troskliwej pielęgnacji.dbanie o codzienne mycie w ciepłej wodzie. 3. ciepłego okrycia. duchownym. .obserwowanie i dokumentowanie tętna. bawełnianej. g) pozostawienie pacjenta samego lub podtrzymanie go na basenie w pozycji siedzącej. czynnymi.. b) .pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi. zwłaszcza okolicy krocza.zapewnienie ciepłych skarpet. pościelowej suchej. odleżynom. Plan opieki: a) podanie choremu basenu z ciepłą wodą i kilkoma kroplami amoniaku. termoforu na okolicę pęcherza moczowego. Problem pielęgnacyjny: Pacjent nie może oddać moczu. . zapaleniu dróg moczowych 15 . c) . obojętnych płynów do picia.zapewnienie ciepłych. zapalenia pęcherza moczowego Cel: Zmniejszenie dolegliwości.zapewnienie ciepłego pomieszczenia. 6. i) wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego (6 – 8 h po porodzie. e) rozmowa z chorym na tematy obojętne.stosowanie diety z ograniczeniem soli w postaci nadciśnieniowej przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych w okresie wydolności nerek. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek Cel. Zapobieganie narastaniu obrzęków. c) odkręcenie kranu z wodą. f) otoczenie łóżka parawanem. 7. . Plan opieki: a) ułożenie chorego w łóżku: . . po zabiegu operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym = retencja moczu Cel: Ułatwienie oddania moczu. .zapewnienie ciszy i spokoju. b) podanie choremu basenu i polanie krocza ciepłą wodą. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa wzmożone parcie na mocz z powodu np. zachowania chorego. d) nakłanianie chorego perswazją do oddania moczu. .założenie okładu rozgrzewającego na okolicę podbrzusza. 4. szlafroka. . Problem pielęgnacyjny: Nietrzymanie moczu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny: zapobieganie odparzeniom. Plan opieki: . ciśnienia tętniczego krwi.przebywanie z chorym.uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach.umożliwienie rozmowy z lekarzem. . Problem pielęgnacyjny: Niepokój chorego o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju.

zakłada się do pęcherza moczowego na stałe cewnik Foley’a połączony z workiem na mocz. 18. gąbki poliuretanowej . pochylaniu się na boki. podkłady higieniczne lub pokrywać materace prześcieradłami z materiału Confor lub stosować osłony na materace typu Ecolastic 16 .Plan opieki: . wyściółki pod kończyny z materiału SAF. * Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w zaburzeniach narządów zmysłów. figomajtek. by leki z tej grupy nie były przyjmowane po południu czy wieczorem.nie należy stosować gumowych (foliowych lub ceratowych) podkładów . . bez zbędnych wiązań i zapięć) . Jeśli jest obawa zanieczyszczenia moczem można stosować małe futrzane podkładki . wg. Podaj cel i plan opieki u pacjenta narażonego na odleżyny Problem pielęgnacyjny: Pacjent narażony na powstanie Cel opieki: Zapobieganie powstawaniu odleżyn Plan opieki: a. Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym.przypominanie o wychodzeniu do toalety (lub prowadzić do niej) w początkowej fazie często. następnie wydłużanie stopniowe przerw do 2-3-4 godzin .stosowanie u kobiet wkładek. gdyż nasilają problem nietrzymania moczu. pięty ochraniacze z gąbki poliuretanowej.należy stosować pod pośladki: kółka z gąbki poliuretanowej typu “jeż”.pacjenci z problemem nietrzymania moczu przyjmujący leki moczopędne powinni wiedzieć. skali Waterlow: .stosowanie u mężczyzn cewników zewnętrznych samoprzylepnych lub cewników zewnętrznych z paskiem mocującym Urihesive oraz zbiorników na mocz do noszenia na nodze .należy stosować podpórki.należy stosować podkłady przeciwodleżynowe.Alphabed / Alpha Trancell . uda.Nimbus / Autoexcel .nie należy stosować kółek (krążków) z waty pod pięty i łokcie .nauczenie gimnastyki pęcherza moczowego i ćwiczeń wzmacniających aparat mięśniowy ułatwiający trzymanie moczu.nie należy stosować kółek (krążków) z gumy pod pośladki . Posadzenie w wózku inwalidzkim. np.dostosowanie ubioru chorego do możliwości radzenia sobie z rozbieraniem (zapinany na rzepy. pieluchomajtek .0-10 punktów (ryzyko niskie) . kliny.korzystnie jest wyłożyć łóżko owczą lub baranią skórą. .należy unikać poduszek przeciwodleżynowych z kuleczkami styropianowymi pod pośladki .10-15 punktów (ryzyko średnie) . co 30-60 minut.należy stosować na stopę aparat stabilizujący stopę z gąbki poliuretanowej . ku przodowi. owczej skóry . Pouczenie o unoszeniu się na rękach co 15-30 min (jeśli nie ma p/wskazań). wyściółki .Alphabed / Betabed b.należy stosować poduszki .należy stosować na okolice kostek lub podudzi mankiety powietrzne . podaj cel i plan opieki. dobierającmateriał do stopnia ryzyka powstania odleżyn. wałki . Dermalon. majtki rozpinane w kroczu. fotelu (jeśli stan na to pozwala) nie dłużej jak 2-3 godz. w celu opanowania nietrzymania moczu. odzież luźna. 19. będącemu w domu. podkładki z materiału SAF. spodenki. wspieraniu się na stole. np. podkładki c.15-20 punktów (ryzyko wysokie) – Alphaxcell . zarówno w dzień jak i w nocy. Pod pośladki.20 punktów i powyżej (ryzyko bardzo wysokie) .należy stosować na łokcie.w ostateczności.pacjentom bardziej sprawnym zapewnienie na każde życzenie basenu. u osób u których pielęgnacja jest utrudniona. kaczki lub przyrządów ułatwiających wychodzenie do toalety . kolana podłożyć wyściółki . Zastosowanie udogodnień w łóżku: . zwłaszcza pacjentowi wyniszczonemu.należy stosować na stopę manszety z materiału SAF .

delikatne osuszenie skóry. deskę w szczyt łóżka lub wałek (podkładkę) pod uda lub oparcie dla stóp.unoszenie i ściskanie tkanki (nie szczypać) okolicy pośladkowej. Przy ułożeniu na brzuchu należy odciążyć kolce biodrowe. szczególnie w okolicy fałdów i w miejscach narażonych na ucisk ł. guzowatość piszczeli. Dokumentowanie wyników oględzin p. Przy ułożeniu w pozycji wysokiej (na plecach) należy włożyć np. w 30 st.5 lub szarego lub środków z serii Menalind. Zachowanie prawidłowej techniki przenoszenia na podkładzie z mocnego płótna metodą “hamaka” lub przy użyciu „łatwoślizgów” Nie należy pociągać za skórę pacjenta. Zastosowanie do kąpieli mydła o pH 5.d.wg Dison o. przy kąpieli z zastosowaniem: . Nachyleniu f. Obserwacja skóry przynajmniej 1x dziennie.oliwki . Pamiętać należy o ochronie stóp przed nadmiernym uciskiem bielizny pościelowej. talkować części ciała.40° C. Dokładne .talku lub mąki ziemniaczanej n. Najlepiej wykonywać ją codziennie j. Seni l.alkoholu z gliceryną i olejkiem eukaliptusowym .pocieranie opuszkami palców skóry w okolicach wyrostków kolczystych i innych wystających części kostnych . czy pacjent poci się lub zanieczyszcza. duszność. przykurcze) oraz stosowania środków nasennych r. Częstotliwość mycia zależna jest od tego. Należy mieć krótko obcięte paznokcie. piersi u kobiet. Stosowanie do przytwierdzania opatrunków przylepców nieodparzających 17 . Unikać położenia bezpośrednio na krętarzu wielkim. Przy ułożeniu w pozycji bocznej należy przedzielić kończyny dolne poduszkami. Obserwacja czy pacjent nie moczy się. najlepiej w czasie czynności higienicznych i przy każdej zmianie pozycji. Należy pamiętać o talkowaniu kolan g.5% kremu propolisowego .zawiesiny (lotionu) . Zapewnienie temperatury wody w wannie od 37°. Dokładne wykonanie kąpieli całego ciała zależnie od stanu: w wannie lub na wózku przystosowanym do mycia w pozycji leżącej.0. Należy stosować pisemny schemat obracania i zmian ułożenia pacjenta h. Wykonanie oklepywania uwypukloną dłonią o złączonych palcach miejsc narażonych na ucisk m. Nauczenie pacjenta obserwacji skóry przy użyciu lusterka. u podstawy kręgosłupa i mięśni obręczy kończyny górnej . Zmiana pozycji przynajmniej co 2 godziny. Delikatne wykonanie masażu różnymi technikami: . Wezgłowie łóżka należy utrzymać na najniższej wysokości jeśli nie przeszkadza w tym stan pacjenta e.kremu alantoinowego . Delikatne wykonanie masażu (nacierania) skóry w miejscach narażonych na ucisk przy każdej zmianie pozycji. Kontrola objawów (ból. za które chwytamy w czasie obracania i. a u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 30°C k.

s.pędzlowanie fioletem gencjany .dieta e. pęcherze.pielęgnacja skóry . pieluch anatomicznych umocowanych majtkami siatkowymi. Należy unikać starych sposobów leczenia odleżyn: . Określenie czynników ryzyka c. gotowane. rozmiary zdiagnozowanejzmiany. wielkość. 20. kształt.stosowanie Decubitolu (powinien być stosowany na nieuszkodzoną skórę) . jednorazowe kaczki. Należy zapewnić dostęp do łóżka z każdej strony. czysta. mydło w płynie do mycia i kąpieli. Włączenie pacjenta do samoopieki.w. ż. Bielizna pościelowa i osobista powinna być sucha. a rodziny do opieki nieprofesjonalnej.odleżyna II0 Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. Zastosowanie na skórę w miejscach zagrożonych 0. Plan opieki: a. okruchy i inne zanieczyszczenia. flanela). Stosowanie u osób z nietrzymaniem moczu i stolca wkładek anatomicznych. Założenie karty obserwacyjnej pacjenta z odleżyną d. Posiłki powinny być urozmaicone. Dokładne.kontynuowanie działań podejmowanych przy 10 zmian odleżynowych . . len. zwłaszcza okolicy krocza i pośladków u osób z nietrzymaniem stolca i moczu: seria Menalind professional: pianka do oczyszczania skóry. Ocena stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego skóry b. aby nie pozostawić fałdów i zmarszczek. Problem pielęgnacyjny: Nieblednące zaczerwienie. Sedesy łazienkowe należy także wyłożyć wykładziną z pianki. Usuwać spod pacjenta szwy. żelu Tołpy . Delbetexu. marynat.klasyczny opatrunek gazowy . guziki.ultradźwięki 2. Problem pielęgnacyjny: Odleżyna 10 – blednące zaczerwienienie znikające po zmianie ucisku Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny.materace przeciwodleżynowe dynamiczne (Alphabed/Betabed) .ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. Należy unikać przegrzania i przepocenia t. z tworzyw naturalnych (bawełna.udogodnienia . codzienne prześcielenie łóżka. używek.stosowanie maści cynkowej . 18 . C. Utrzymanie w czystości ciała. pieluchomajtek. Nauczenie pacjenta i rodziny podstawowych zasad profilaktyki f. regularne.stosowanie Argosulfanu. Likwidacja czerwienia skóry. majtek chłonnych. Żywienie pacjenta zgodnie ze zleconą dietą bogatobiałkową z dużą ilością witamin . pieczone bez tłuszczu z. miękka. krem ochronny do skóry.5% kremu propolisowago oraz obserwowanie jego skuteczności g. pracować w 2 pielęgniarki także w nocy u.tlen pod zwiększonym stężeniem . Likwidacja zaczerwienienia. Stosowanie zabiegów profilaktycznych (j. masowanie okolicy zaczerwienienia . zmiany ograniczone do naskórka. pokarmów wzdymających. Należy podawać basen przykryty warstwą ligniny lub flaneli lub gąbki poliuretanowej.lokalizacja.promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe . Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta z odleżyną 1 stopnia 1. z ograniczeniem słodyczy.zmiana pozycji co 2 godz. u mężczyzn cewnika zewnętrznego samoprzylepnego lub z paskiem mocującym Urihesive lub pasa przeciw moczeniu się. nie krochmalona.oklepywanie. pęcherzy i zmian naskórka. soli mineralnych cynku. baseny w. kora. ostro przyprawionych. Plan opieki: .A. 4-5 razy na dobę.): .

Aqua.zastosowanie materaca zmniennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Aplphaxcell sterowanego mikroprocesorowymi zasilaczami regulującymi ciśnienie wewnątrz materaca dostosowując do ciężaru ciała pacjenta ( ciśnienie pod występami kostnymi pacjenta nie przekracza 20mmHg w czasie 55-60% cyklu pracy). są to opatrunki. np. stosowane w celu redukcji wycięku z rany oraz zapenienia wilgotnego środowiska na czas gojenia się rany. Argosulfan.zastosowanie na skórę w miejscach zmian odleżynowych środków tradycyjnych.4% Natrium Bicarbonicum lub 0. czas trwania terapii 4-6 tyg. Sorbalgon.5% krem propolisowy.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej.stosowanie przymoczek na ranę 10% NaCl.9% NaCl lub wodą destylowaną ( metoda hydroterapii. Alantan.kontynuowanie działań podejmowanych w 10 zmian odleżywnowych . bakterii lib zmiękczenia zmian martwiczych: przy zastosowaniu strzykawki 35 ml z igłą 19G uzyskuje się ciśnienie ok 8psi.. Sorbolgan.stsowanie opatrunków na rany odleżynowe w zależnie od stanu tej rany: • • • • • • • rany odleżynowe z objawami infekcji ropnej: opatrunki o ddziałaniu przeciwdrobnoustrojowy.5% krem propolisowy.Granu-gel. Alantovit. skutecznie chronią ranę przed dostępem bakterii i płynów ustrojowych oraz zmniejszają tarcie między podłożem a ciałem 3. kształt. skórę właściwą. Propolis spray. opatrunki o właściwościach chłonnych z minimalizacją ryzyka uszkodzeń nowo powstałych tkanek.pobranie z odleżyny wymazu do badania . 0. Delbetex. Allevyn. np. rozmiary zdiagnozowanej zmiany. Linomag. Comfeel. 0.stosowanie miejscowo maści gojących. Cream Penaten Solcoseryl Krem lub żel.polegająca na oczyszczaniu rany za pomocą ciśnienia irygacyjnego w celu usunięcia nadmiaru wydzieliny. Hydrosorb. . aż do mięśni. Alantovit.Allevyn. odleżyny na etapie ziarniniwania: opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko. pochłaniający wysięk.zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Alpha Trancell oraz ręczne ustawienie manometrem ciśnienia w materacu zależnie od ciężaru ciała pacjenta . maść z nagietka. .. ułatwiają naturalne procesy autolizy.gel (płytki). Aqua Ag (zmiana co 7 dni). tętno. .pielęgnowanie skóry wokół zmiany odleżynowej. Problem pielęgnacyjny: Owrzodzenie odleżynowe obejmujące naskórek. krem Penaten. stosowanie antybiotykoterapii o działaniu ofgólnym zgodnie ze zleceniem lekarskim opracowanie chirurgiczne rany u tych pacjentów. ograniczenie dolegliwości towrzyszących owrzodzeniom odleżynowym.25% Metronidazolu . . co jest wystarczające do oczyszczenia rany bez uszkodzeń tkanek ziarninujących). Intrasite-Gel. ciśnienie tętnicze krwi.Granuflex. np.zastosowanie na zdiagnozowanie zmiany nowoczesnych środków takich jak: a) opatrunki hydrożelowe np. zatrzymując znaczne jej ilości.. Tielle. 8. Polseptol. Sudocrem. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta ze świądem 19 . Hydrocoll. oddech).smarowanie. maść z nagietka. wielkość. rodzaj wydzieliny w ranie: pomiar i ocena funkcji życiowych pacjenta ( temperatura. rany odleżynowe z martwicą: opatrunki w postaci żelu do usuwania martwicy.Inadine ( zmieniać po stwierdzeniu odbarwienia opatrunku z koloru miodowego) rany odleżynowe z wysiękiem: opatrunki pochłaniające wysięk i izolujące bakterie.Auacel. W przypadku odleżyn stsosowane jest podciśnienie 125 mmHg w postaci ciągłych 48 godzinnych cykli. np. u których metody oczyszczające nieinwazyjne i postępowanie zachowawcze nie było skuteczne 21. Bactroban. które w kontakcie z wodą pęcznieją.. np.odleżyna 30 i 40 Cel opieki: Ziarninowanie rany odleżynowej.lokalizacja. pobudzają zianinowanie. opatrunki zawierające węgiel aktywowany ze srebrem np. Actisorb ( zmiana przy stwierdzeniu zapachu z rany) lub opatrunek zawierający jodynową powidonową . oraz w razie wysięku pochłaniają go. Oxycort spray.Tegasorb. leczenie ran przy użyciu miejscowego podciśnienia z zastosowaniem urządzenia o układzie zamkniętym wspomaganym próżnią: VAC (vaccum assisted closure). b) opatrunki hydrokoloidowe. Plan opieki: . Dermazin. oraz inne: Fibracoll.przemywanie zmiany odleżynowej 0. podskórną tkankę tłuszczową. Tielle. Nu-Gel. Hydrosorb. PC-30V . mają właściwości oczyszczające ranę.

np. korespondencyjny. Udział w leczeniu świerzbu. Stosowanie środków farmakologicznych – zgodnie ze zleceniem lekarza (zasypki. niegotowany krochmal.Środków łagodzących świąd. kremy) na miejscowe zmiany skórne m. Zapewnienie temperatury pomieszczenia 20-210C przy wilgotności 30-40% h. Zapewnienie bielizny luźnej. otrębami owsianymi. co może ograniczyć stosowanie środków nasennych i.Z uwagą wysłuchać życzeń pacjenta i postarać się je spełnić. Delikatne wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. jałowcowego. . z surowców naturalnych d. . olejkiem rumiankowym.Jeśli stan zdrowia na to pozwala. jego urządzeniami i wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia. Folium Althaeae. Pomoc w rozpoznawaniu i eliminowaniu alergenów wywołujących świąd ł. Poprzez okazywanie akceptacji i szacunku. . Ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz unikanie czynności powodujących pocenie się j.Umożliwić kontakt z duchownym na życzenie.Otoczyć szczególnie troskliwą opieką. Odwracanie uwagi pacjenta od dolegliwości świądu poprzez organizowanie różnych form aktywności umysłowych. z ichtiolem. płatki owsiane. w celu ułatwienia zasypiania i przeciwdziałania bezsenności.Umożliwić kontakt osobisty. zapoznać z topografią oddziału. Tavegyl. zleconych przez lekarza zabiegach diagnostycznych i leczniczych. Nie pocieranie zmian chorobowych na skórze i nie drażnienie tkanek otaczających f. Zaditen 22. Cel: Ułatwienie adaptacji pacjenta. otręby zbożowe. Menalind professional – olejek ochronny do kąpieli. siarkowego. Stosowanie leków przeciwświądowych (przeciwhistaminowych): Phenazolinum.Uprzedzić i poinformować o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych. ruchowych l. papki.Oczyszczanie skóry za pomocą wacika zanurzonego w lekko ogrzanym oleju parafinowym .Kąpieli dziegciowych z użyciem dziegciu sosnowego. tj. . .Wybrać pokój i zapoznać z przebywającymi w nim pacjentami. wzbudzanie zaufania i pozyskanie go do współpracy. . .Obmywanie skóry letnią wodą bez mydła .Zapewnić o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących jego zdrowia i spraw osobistych.Przekazać informacje o personelu medycznym sprawującym opiekę. . stosowanie ochronnych rękawiczek lub ograniczenie ruchów w łokciach c. pudry. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta nowoprzyjętego Problem pielęgnacyjny: Pacjent nowoprzyjęty. dziegciem lub szarego . grzybicy. wytwarzanie klimatu ciepła i bliskości.Mydeł leczniczych. miękkiej. . wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych. wszawicy n. boraks. Zachęcanie do uciskania swędzących miejsc palcem lub grzbietem paznokcia b. e.Uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia. brzozowego. . Gummi Acaciae . przewiewnej. Plan działania: . Zachowanie czystości rąk. 20 . maści. krótko obciętych paznokci. Zastosowanie środków pielęgnacyjnych. Jeśli nie ma konieczności izolowania umieszczenie pacjenta w pokoju kilkuosobowym k.Kąpieli osłaniających z krochmalem. Utrzymanie skóry w czystości przy stosowaniu zleconego przez lekarza sposobu i środków: . Diphergan. bukowego . wczuwanie się w jego sytuację.Poinformować w sposób dla pacjenta zrozumiały o przysługujących mu prawach i zapewnić o ich respektowaniu. olejek do pielęgnacji skóry .Osuszanie skóry miękkim ręcznikiem g. telefoniczny.Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa świąd skóry Cel opieki: Zmniejszenie lub likwidacja świądu Plan działania: a. zawiesiny.Mydeł przetłuszczonych bez barwnika i zapachu .

Chełmońskiego +++ .ból przy obmacywaniu śródbrzusza .gorączka . posiłek przynosi krótkotrwałą ulgę i pojawia się ponownie po 2-3 godz. rodzaju przynoszonych posiłków czy niezbędnych przedmiotów osobistych. XII-cy) .nie wykazuje zależności od pory roku.zatrzymanie gazów i stolca (wzdęcia) . CHOROBA WRZODOWA .w.*w RTG i USG kamienie – niekoniecznie ZAPALENIE TRZUSTKI .za mostkiem . 23. bóle głodowe w nocy (ch. Scharakteryzuj ból w jamie brzusznej ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO .silny ból z nudnościami lub wymiotami ..obj.ból tępy .w prawej okolicy podżebrowej .ból napadowy .w.tępy.bilirubiny we krwi .gorączka .silny ból z nudnościami lub wymiotami w okolicy pępkowej i nadbrzuszu. posiłku . XII-cy) .nudności.w.Rodzinie przekazać informacje dotyczące np.„poziomy płynów” NISKA czy WYSOKA NIEDROŻNOŚĆ? GRANICA .RTG brzucha .amylazy. lekarzem. RAK ŻOŁĄDKA .ciągły . żołądka) . z promieniowaniem do lewej łopatki i grzbietu .. żołądka) lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną i jesienią (ch.ból zazwyczaj na prawo od pępka (ch. łagodnieje w pozycji siedzącej NIEDROŻNOŚĆ JELIT – klasyczny „ostry brzuch” . .w. ze zgagą .gastroskopia – rozp.w. w dołku podsercowym (ch. kontaktu z pacjentem.objaw późny PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY Z REFLUKSEM .leukocytoza .ból po posiłku po 1-2 godz. (ch.ból w okolicy środkowego nadbrzusza.amylazy w moczu. XII-cy) .Założyć dokumentację.umiejscowienie bólu zależnie od miejsca przeszkody .ból o nieregularnej rytmiczności (w.bóle skurczowe (kolka) .promieniuje po prawej łopatki .ból przy obmacywaniu prawego górnego kwadrantu brzucha .ZASTAWKA BAUCHINA 21 . . wymioty . żołądka) . lipazy we krwi.ból między posiłkami.często w pozycji leżącej.

zap.bóle w podbrzuszu. 22 . kolka żółciowa. stany zapalne jelit. że doszło do usunięcia czystego soku żołądkowego. dróg żółciowych. zapalenie.biegunka -*czasem biegunka z domieszką krwi ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO . ostre zap. krwiak. zap.gorączka .szybko narasta nasilenie bólu . leukocytoza BÓL POD PRAWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . wątroby. odczyn kwaśny oraz towarzyszą temu bóle brzucha można sądzić. doodbytniczy kontrastowy wlew barytu.ZAPALNE CHOROBY JELIT . CT brzucha ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Typowy rozwój objawów: . że pasaż treści pokarmowej jest zwolniony. trzustki. 24.bolesność przy obmacywaniu okolicy wyrostka . chemicznymi 5) w przebiegu zaburzeń metabolicznych: np.c.nudności.gorączka. b) jeśli w płynie usuwanym drogą wymiotów widać resztki pokarmu spożytego kilka godzin wcześniej o nieprzyjemnej woni wynika. gastroparesis diabeticorum. wrzód żołądka. Scharakteryzuj wymioty Przyczyny 1) zwężenie odźwiernika. w rzucie anatomicznym zmian .na tle miażdżycy tętnic zaopatrujących jelita w krew . zapalenie opon mózgowych. jak np. stan po wagotomii. c) Żółta lub zielonkawa barwa wymiocin wskazuje na domieszkę żółci. atonia żołądka. migrena.ból w nadbrzuszu. zapalenie trzustki. wyrostka robaczkowego.przy rozciągnięciu torebki śledziony ANGINA BRZUSZNA . Najczęściej przyczyną takich wymiotów są ostre zaburzenia jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego.ból po posiłkach. w czasie trawienia . guzy. Rowsinga:+++ . kwasica ketonowa 6) w przebiegu zawału serca ściany dolnej!!! a) wodniste.kolonoskopia.później nad prawym talerzem biodrowym. subst.przy rozciągnięciu torebki wątroby (przekrwienie. trzustki 2) ostra i przewlekła niewydolność nerek . XII-cy.spadek m. zapalenie otrzewnej.spadek m. zap. rozlany . w zwężeniu odźwiernika po wygojeniu niszy wrzodowej. rak) BÓL POD LEWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . . guz). wysokiej niedrożności jelit.leukocytoza . niedrożność. 4) zatrucie lekami. kolka nerkowa 3) wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego (uraz. występuje w ostrym zapaleniu dróg żółciowych. w zapaleniu żołądka z refluksem żółciowym.bóle skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu .objawy: Blumberga. wymioty . dobrze zlokalizowany (pokazuje palcem) .c.wstręt do jedzenia .

choroby układu nerwowego (uraz. a następnie ją wymiotuje. wyrażająca się atonią mięśniówki gładkiej jelita) W zaparciach atonicznych pacjenci skarżą się na uczucie pełności w jamie brzusznej.krew w stolcu • atoniczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. bladość powłok skórnych. pojawiające się zwykle pół godziny po jedzeniu. brak ruchu. Krew z dróg oddechowych jest jasnoczerwona. Scharakteryzuj zaparcia Zaparcie . zapalenie opon mózgowych.ciąża . Wymiotom krwią towarzyszą objawy niedokrwistości lub pokrwotocznego wstrząsu. e) Wymioty z zapachem kału lub treścią kałową są wskazówką niskiej niedrożności jelit spowodowanej np. Hirschprunga (bezzwojowe jelito) . Przed wystąpieniem wymiotów można zaobserwować zimne poty. trawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy. brak apetytu. a nie z wymiotami.rzadziej niż co 2 dzień oddawanie małych ilości. wpływy emocjonalne . migrena). zapalenie uchyłków jelita).d) Wymioty zawierające świeżą krew. bladość.naprzemienne zaparcia i biegunki . 25. odbijanie. 23 .szczelina odbytu . spadek ciśnienia tętniczego krwi. jej usuwanie łączy się z kaszlem. niekiedy w postaci skrzepów lub barwy brunatnej („fusy od kawy”) wskazują na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.hiperkalcemia . suchych stolców Przyczyny: . zawroty głowy. Mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii. f) Krwawienie może być spowodowane żylakami przełyku. zatrucia wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. powłoki brzuszne są zwykle wiotkie. antydepresanty .leki: opiaty. wyrażająca się nadmiernym skurczem). krwiak. Brunatne zabarwienie sugeruje. przykry smak w jamie ustnej. wzmożone ślinienie. jak ostra i przewlekła niewydolność nerek. Wymioty pojawiają się w przebiegu wielu innych chorób. • spastyczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. nudności. że do krwawienia doszło kilka godzin wcześniej i krew przebyła przemiany pod wpływem soku żołądkowego (hemoglobina uległa przemianie do kwaśnej hematyny). rakiem żołądka. osłabienie.ch.starszy wiek O raku odbytnicy świadczą: . przyspieszone tętno. odbytnicy . Ból i wzdęcie ustępują po oddaniu stolca lub gazów. przyspieszony oddech. jak poty. niepokój. zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa). płytkie lub pogłębione oddychanie.niedoczynność tarczycy .organiczna przeszkoda w jelicie .mała podaż płynów. nie zmienioną.guz odbytu.zmiana kalibru stolca . Brzuch jest wzdęty. zwłaszcza gdy występują na zmianę z biegunką. pienista. guzem jelita. W zaparciach spastycznych pacjenci skarżą się na bóle kolkowe o zmiennej lokalizacji. Zdarza się. bóle i zawroty głowy. zaburzeniami krzepnięcia. że chory z obfitym krwawieniem z nosa połyka krew. Niekiedy dochodzi do pomyłek między wymiotami krwią i krwiopluciem. Przewlekłe zaparcia należy podejrzewać w chorobach nowotworowych. Ostre zaparcie u osoby z prawidłowym dotychczas rytmem wypróżnień sugeruje przyczynę mechaniczną lub niedrożność czynnościową (zapalenie otrzewnej. Badanie brzucha nie sprawia bólu.

komórki nabłonka – pojedyncze .urobilinogen: brak. mikcja – pojedynczy akt oddania moczu – do 500 ml. upławy. uszkodzenie miąższu nerkowego. 27.cukier: brak. Utrzymujący się bezmocz prowadzi do mocznicy (uremii): bóle i zawroty głowy. mocz zawierający białko.mętny – odczyn zasadowy. zapalenie nerek. ew.hiperstenuria – powyżej 1025 24 .fosforany.odczyn: lekko kwaśny b) Właściwości chemiczne: . kamica nerkowa. .ciemnego piwa – żółtaczka mechaniczna. w moczu dobowym 40-100 mg/dobę . cukrzyca. miesiączka. niektóre leki . . . obrzęki. ew. śpiączka mocznicowa.czerwony (krwiomocz – haematuria) – nowotwory układu moczowego. wymioty. wymioty. do 0.kolor: słomkowożółty . śluz – nie powinno być.wałeczki ziarniste – brak .26. buraki czerwone. przez kamień. stosowanie diety jarskiej. Przejrzystość: .zapach amoniaku – mocz pozostawiony na dłużej w naczyniu Odczyn moczu: .bilirubina: brak. leki.2 mg/l . d) Zmiany w składzie moczu: Kolor: .Wielomocz (poliuria) – 3-5 litrów moczu na dobę. moczówka prosta. oparzenia.białko: brak.gęstość względna (ciężar właściwy): 1015-1025 . biegunka. spadek temperatury ciała.przejrzystość: klarowny. Scharakteryzuj zaburzenia jakościowe wydalanego moczu Badanie ogólne moczu: a) Właściwości fizyczne: . mocz pozostawiony w naczyniu także mętnieje Zapach: .Bezmocz (anuria) – poniżej 20 ml moczu na godzinę lub <100 ml na dobę.zapach: swoisty . 1. ew.białawy. mleczny – przy domieszce ropy. Gęstość względna: . moczany – pojedyncze .zapach amoniaku przy oddawaniu – podejrzenie zapalenia pęcherza moczowego .zapach acetonu – cukrzyca .krwinki białe – do 5 co kilka pół widzenia . przejrzysty .zasadowy – obecność w moczu krwi. . Scharakteryzuj zaburzenia ilościowe wydalanego moczu Fizjologicznie: diureza dobowa – ok.Skąpomocz (oliguria) – poniżej 400 ml moczu na dobę. szczawiany. utrata krwi.poniżej 1015 . nudności.bakterie.5-2 litrów moczu/dobę. ropy.krwinki czerwone – 1-3 co kilka pól widzenia . przewlekła niewydolność nerek. choroby układu krążenia. zamknięcie odpływu moczu z nerek np. wzmożone ciśnienie tętnicze krwi.hipostenuria . 1-4 mg/dobę c) Osad moczu: . poniżej 100 mg w 100 ml moczu .

.stany zapalne dróg moczowych. zwężenie cewki. guzy. . towarzyszące oddawaniu moczu (zapalenie pęcherza moczowego) .oddawanie moczu w nocy (nykturia) – zwykle 2-3 i więcej razy w ciągu nocy. przerywanym strumieniem. pozycja leżąca. ale mniejsza niż 100. kamica nerkowa. drożdżaki). stany zapalne miąższu nerkowego. przeszkoda mechaniczna w cewce moczowej. a 400 ml zalega).powyżej 4-6 razy na dobę. moczanów w kamicy nerkowej. pałeczka odmieńca. choroby układu nerwowego (guzy. gruczolak stercza .bezwiedne moczenie paradoksalne jest wywołane rozstrzenią pęcherza. 25 . . nowotwory dróg moczowych Krwinkomocz mikroskopowy (erythrocyturia) – liczba krwinek czerwonych w polu widzenia jest większa od 2-3. wałeczki ziarniste).100 ml moczu zostaje opróżnionych.zwiększone wytwarzanie moczu (źle leczona cukrzyca).częstomocz . w zapaleniu pęcherza moczowego. Chory nie odczuwa parcia na mocz. Znaczenie chorobotwórcze przypisuje się obecności ponad 100 000 drobnoustrojów w 1 ml moczu (pałeczka okrężnicy. poród.nadmierne spożycie płynów. cewki moczowej .zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza (u mężczyzn z gruczolakiem stercza podczas mikcji . nerki nie potrafią ani zagęszczać ani rozcieńczać moczu Cukromocz (glikozuria). Nadmierny osad mineralny. kamica nerkowa (towarzyszy mu ból. Bakteriuria – zapalenie dróg moczowych. szczawianów. uciska ręką okolicę pęcherza. białkomocz. . w cukrzycy Białkomocz – w nerczycy Ciała ketonowe w moczu (ketonuria). . dochodzi do zastoju moczu w górnych drogach moczowych i zakażenia. nowotwór w układzie moczowym (nie łączy się z bólem). wyniszczenie nowotworowe Ropomocz – zapalenie.częste parcie na mocz (polakizuria) – (zapalenie pęcherza moczowego) . .czynniki nerwowo-psychiczne.zmniejszenie objętości pęcherza moczowego poniżej 200 ml (przewlekła infekcja. zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym.przerywany lub cienki strumień moczu. 28. cukrzyca. z parciem. pęcherza moczowego . Chory używa tłoczni brzusznej w celu opróżnienia pęcherza moczowego. przerasta warstwa mięśniowa pęcherza. zwężenie cewki moczowej. . przewlekła niewydolność serca.. urazy mózgu. np.bolesne oddawanie moczu (alguria) np. kamień w pęcherzu moczowym. porażenie dolnej połowy ciała.dyzuria – utrudnienie w oddawaniu moczu (zatrzymanie. kurczowe bóle pęcherza moczowego (strianguria). który nie może się już bardziej rozciągać i równoważyć przeszkodę w odpływie moczu. prątek gruźlicy. niejednokrotnie w nocy oddawanie moczu bez zwiększenia jego dobowej ilości: . Scharakteryzuj zaburzenia w oddawaniu moczu .izostenuria – 1010-1011. to nadmierna ilość fosforanów. paciorkowiec kałowy. rdzenia). .silne. neurogenny kurcz pęcherza moczowego w wyniku urazu rdzenia lub stwardnienia rozsianego z uszkodzeniem rdzeniowego ośrodka unerwienia pęcherza). .zaburzenia wypływu moczu – zwężenie cewki moczowej przez kamień. uraz dróg moczowych. pałeczka ropy błękitnej.zatrzymanie moczu (retencja) . brak intymności.przerost gruczołu krokowego. oddaje mocz w przysiadzie. w większej objętości niż w ciągu dnia. w małych ilościach. kroplami) .przyjęte leki. który wycieka stale kroplami z cewki. zbyt częste.

wzrost komórek i powstanie nowej tkanki (ziarniny). Oprócz tego występuje u kobiet jako tzw. . Powstają jamy.Wysięk (zapalenie): zaburzenia krążenia. prostaglandyny. kininy. Brzegi rany są dobrze odgraniczone. – uszkodzenie obejmuje tłuszczową tkankę podskórną. niedoborze witaminy B6. zmniejszone wchłanianie zwrotne wapnia w cewkach nerkowych. wysiłkowe nietrzymanie moczu (niższy poziom estrogenów z wiekiem). ropomocz. 4 st. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg Torrance’a Klasyfikacja odleżyn wg Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu lub wg Torrance’a 1 st. gdy lekko uciska się je palcem. gorączka.Ziarninowanie (wzrost. 29. Nietrzymanie moczu bez bolesnego parcia wskazuje na neurogenny charakter lub przetoki pęcherzowopochwowe albo cewkowopochwowe. Wskazuje. w kwasicy cewkowej. przewlekłej biegunce. Dno rany może być pokryte czarną martwicą.. Występują wtedy inne cechy tego zapalenia. znikające po usunięciu ucisku. Zmienia się w niej zawartość kolagenu. nadmiar mleka i środków alkalicznych. . Zblednięcie blizny jest wynikiem zanikania naczyń włosowatych. lśniącym naskórkiem – komórki naskórka odżywiane przez sieć powstałych naczyń krwionośnych migrują z brzegów rany i napełzają na ziarninę. guzy. Brzeg rany jest zazwyczaj dobrze odgraniczony. przerzuty raka do kości. otoczone obrzękiem i rumieniem. 3 st.kamica szczawianowa – w zapalnych chorobach jelit. pozostaje również wtedy. przemieszczenie ujścia moczowodu są powodem tego stanu. Poprzedzone przez uczucie parcia nietrzymanie moczu występuje w przebiegu ostrego zapalenia pęcherza moczowego. ciała obce. W ranie obecne są czarnobrązowe masy rozpadających się tkanek. powstaje zapalenie i obrzęk tkanek. urazy. które mogą się łączyć. – blednące zaczerwienienie. lecz martwica może również dotyczyć tkanek otaczających.Po wygojeniu się rany następuje dojrzewanie blizny. 26 . że mikrokrążenie jest uszkodzone. mogą pojawić się pęcherze i przerwanie ciągłości naskórka. – martwica rozszerza się do mięśni i powięzi. np. proliferacja): stopniowe zmniejszanie wysięku.kamienie z soli wapniowych – w nadmiernym wchłanianiu wapnia z jelita cienkiego. . Często występuje ból. ilość zalegającego moczu. bakteriuria. rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. 5 st.Epitelizacja (naprawa): rana pokrywa się nowym. kamienie pęcherza moczowego. np. nasilonej proliferacji naczyń. Zniszczenie może obejmować stawy i kości. Zwiększa się wtedy. oczyszczania odleżyny. w zatruciu witaminą D. 31. W dnie rany występuje czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek. powstaje obrzęk z wysiękiem. że mikrokrążenie nie jest jeszcze uszkodzone. 2 st. – nieblednące zaczerwienienie. * Wymień czynniki podnoszące i obniżające próg bólu 30. Fibroblasty wytwarzają włókna kolagenowe i sprężyste. mechaniczne uszkodzenie zwieracza pęcherza. jak częstomocz. – uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. lekki ucisk palca powoduje zbledniecie zaczerwienienia. . Z uszkodzonych komórek uwalniane są mediatory zapalenia: histamina. niekiedy bardzo znacznie. Może trwać do 3 dni. nadczynność gruczołów przytarczycznych. np. wady wrodzone. Dzięki makrofagom i procesom fagocytozy dochodzi do usuwania martwych tkanek. Wskazuje. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu chorób urologicznych i neurologicznych. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem oraz zakrzepicą małych naczyń. Wymień fazy gojenia się rany odleżynowej .

które w kontakcie z wysiękiem rany formują żel. Dobrze przylegają do rany i otaczającej jej skóry. b) Hydrosorb.9%. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. chroniąc przed zamoczeniem np. 4. zmniejszając w ten sposób ryzyko samoistnego przemieszczenia się opatrunku. Nie powinny być stosowane przy infekcji.. Stosowane w odleżynach 2. tzn. stolca.32. moczu. 3. mają duże właściwości pochłaniające. 4 st.9% NaCl. elastyczne.wewnętrznej. Hydrosorb comfort w postaci płytki stabilizowanej błoną poliuretanową IV grupa Dekstranomery: zbudowane są z ziarenek polisacharydowych. miejsca pobrania przeszczepów) Hydrocoll thin (jw. Kwaśne ph i zmniejszona prężność tlenu pod opatrunkiem nasila angiogenezę i ziarninowanie. GranuGel. oparzenia 2 stopnia. odleżyny we wszystkich fazach gojenia. bakterii . niebezpieczny przy bakteriach tlenowych) Hydrocoll sacral (odleżyny w okolicy krzyżowej) Hydrocoll concave (odleżyny w okolicy pięt i łokci) Tegasorb III grupa Hydrożele: utrzymują wysoką wilgotność rany. który wskazuje właściwy moment zmiany opatrunku) Hydrocoll (owrzodzenia. wtedy gdy wydzielina sięga brzegów opatrunku. jako zabezpieczenie venflonów. 3. pochłaniają wysięk. a po jego założeniu należy położyć błonę półprzepuszczalną. Stosowane w leczeniu dużych. Preparaty: a) Nu-Gel. martwiczych tkanek. kości krzyżowej) Granuflex Signal (posiada unikalny sygnalizator. Preparaty: Granuflex Extra Tin (rany z małą ilością wysięku. przezroczyste. moczem oraz infekcją. są przezroczyste. Są przezroczyste. dzięki czemu można obserwować proces gojenia się rany. Stosuje się je w odleżynach 1. głębokich oraz zainfekowanych odleżyn. na rany pooperacyjne. Zmienia się je w zależności od potrzeby.. można go wymienić po przemoczeniu opatrunku pokrywającego za pomocą 0. Preparaty: 27 . Tegaderm. a przy obfitym wysięku częściej. samoprzylepne. naskórkujące) Granuflex (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia) Granuflex Bordered (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia. Przed założeniem hydrożelu należy ranę wypłukać 0. Bioclusive. Przy zmianie nie uszkadzają otaczającej skóry. zabezpieczającej przed dostępem płynów. po przeszczepach. W jamie odleżynowej żel może pozostać do 3 dni. tlenu. Scharakteryzuj grupy opatrunków nowoczesnych stosowanych w leczeniu odleżyn I grupa: Błony półprzepuszczalne: są to błony poliuretanowe: cienkie. Comfeel II grupa Hydrokoloidy: samoprzylepne. nie przepuszczają wody i bakterii z zewnątrz.9%. również powoduje wzmożony napływ granulocytów hamujących wzrost bakterii). Flexigrade. Ich struktura pozwala na swobodne parowanie z powierzchni rany. nie można w ranach zainfekowanych lub z obfitym wysiękiem. przylegającej do rany. Hydrofilm. pod którą zachodzą procesy oczyszczania. która zwiększa swoją objętość po zetknięciu się z raną tworząc żółty żel. zwykle po 7 dniach. utrzymując w niej temperaturę ciała. kałem. Agua-gel. 5 st. Nie przyklejają się do rany. Profilaktycznie w miejscach narażonych na ucisk i otarcia. Preparaty: Opsite. Stosuje się je w odleżynach 2. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. zwłaszcza w okolicach pięt. mocno oczyszcza. co umożliwia obserwację i nadzór nad gojącą się odleżyną. Mogą pozostawać na ranie 714 dni. Stosowane w odleżynach 4. 5 st.zewnętrznej. nieprzepuszczalne. Składają się z 2 warstw: . Utrzymują wilgotne środowisko (zakończenia nerwowe w środowisku wilgotnym – działanie przeciwbólowe) Posiadają lekko kwaśny odczyn (ułatwia enzymatyczne oczyszczenie rany przez rozpuszczenie uszkodzonych. szczelnie izolują ranę. ziarninowania i naskórkowania. co umożliwia wzrost i migrację komórek. reaktywnej. Nie mają właściwości alergizujących. 2 st. łokci. Intrasite-gel. Chronią ranę przed tarciem i uciskiem.

można go stosować razem z terapią kompresyjną. należy nasączyć płynem Ringera lub 0. Jodosorb. Iruxol-mono (dostarcza kolagenazę. Są przepuszczalne dla powietrza. Permafoam sacral: hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej. inaktywuje nadmiar proteaz i przyspiesza proces gojenia.9% NaCl. Allevyn cavity (gąbka). . Występują w postaci płaskich płytek lub owalnych i okrągłych gąbek. ochrania czynniki wzrostu w ranie. TenderWet active cavity. TenderWet 24: rany zakażone.TenderWet. w postaci sznura lub tamponu. która umożliwia rozpuszczanie tkankę martwiczą.PermaFoam. Czas utrzymania na ranie 1-4 dni. nadmanganianem potasu. opatrunek powinien być zmieniany zależnie od gromadzącej się wydzieliny. zwiększa aktywność fibroblastów. Permafoam comfort.Acudex. Nie należy ich stosować na rany suche lub z objawami zakażenia. przyjmuje postać żelu i rozpuszcza się w ranie. przewlekłe. utrzymuje optymalną temperaturę rany. 4 st. który zapewnia wilgotne środowisko. utrzymują wysoką wilgotność rany. Fibracol . Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. Tielle (hydropolimer. Stosowane w odleżynach 2. antybiotyków. stosowany w terapii ran ze średnim i dużym wysiękiem VII grupa Środki enzymatyczne: rozpuszczają martwicę. 4 st. izolują termicznie. W razie podejrzenia zakażenia należy włączyć opatrunek bakteriobójczy. VIII grupa Opatrunki bioaktywne: Preparaty: . Nie jest konieczne usuwanie jego pozostałości podczas aplikacji (zakładania nowego opatrunku). np. 3.9% NaCl. wodą utlenioną. obficie wydzielających odleżyn. Permafoam concave. TenderWet 24 active cavity: nasączony jest roztworem Ringera w procesie produkcji. minimalizuje ryzyko maceracji wokół rany.Promogran: rany trudno gojące się. pobudza ziarninowanie. płaskich. przez Inadine lub Actisorb VI grupa Opatrunki algininowe: zbudowane z naturalnych polisacharydów. cienką warstwę 1-2 mm. niż wynosi ich ciężar. eliminuje szybko wysięk. ranę należy przemywać 0. jest opatrunkiem całkowicie wchłanialnym (1-3 dni). superabsorbent zawarty w warstwie chłonnej opatrunku jest aktywowany płynem Ringera. Są używane do czystych. może pozostać na ranie przez 4 dni. nie działają na prawidłowy nabłonek. bez uprzedniego oczyszczenia. adsorbują 20-krotnie więcej płynu. Permafoam cavity. Preparaty: Allevyn (płytka).oprócz alginianu wapnia (10%) zawiera kolagen (90%). Skutecznie działają przez 24-48 godzin. można stosować z terapią kompresyjną . zmienia się je wówczas. Tielle. np. do ran z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem. otrzymywane z glonów morskich. . Stosuje się je 1x dziennie. odbarcza nadmiar wydzieliny. wymagające aktywnego oczyszczania. Kaltostat. może być do 7 dni na ranie. w kontakcie z wysiękiem tworzą żel.9% NaCl przed założeniem Promogran – 55% kolagenu i 45% celulozy. Actisorb IX grupa Inne: 28 . nie wolno przemywać jodyną. po zastosowaniu na ranę krwawiącą wykazuje działanie hemostatyczne. tkankę tłuszczową i mięśnie. 3. Należy go zabezpieczyć opatrunkiem wtórnym. np. w fazie oczyszczania i ziarninowania. Preparaty: Tega-gel. gdy wchłonięte wydzieliny zbliżają się do krawędzi opatrunku. stymuluje ziarninowanie i naskórkowanie.TenderWet 24 active. po uprzednim przemyciu rany 0. każda kolejna zmiana opatrunku nie wymaga usuwania poprzedniego. Stosowane w odleżynach 2. nie należy zakładać go na rany zainfekowane. Sorbalgon. Preparaty: Fibrolan.9% NaCl. Debrisan V grupa Gąbki poliuretanowe: mają właściwości pochłaniające i oczyszczające.

odleżyna obejmuje naskórek i skórę właściwą. cuchnąca Nu-Gel + Actisorb + Bioclusive. zwalcza szerokie spektrum bakterii Inadine – opatrunek mający zastosowanie w leczeniu powierzchownych ran zainfekowanych (bakterie Gram+. stawów i kości Nu-Gel + Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. drożdżaki. Można go nakładać na Nu-Gel (martwica rozpływna). Scharakteryzuj zastosowanie opatrunków firmy Johansons & Johansons w poszczególnych stopniach odleżyn 1 st. zmiana 2x w tygodniu c) Odleżyna z martwicą. podczas gdy opatrunek chłonny zewnętrzny. blednące zaczerwienienie Bioclusive na osuszoną i czystą skórę. Nu-Gel + Bioclusive. Można go pokryć kompresem Topper (rana z małym wysiękiem) 33. zmiana ograniczona do naskórka Inadine + Bioclusive. grzyby. martwica czarna i sucha. wokół opatrunku oklepywanie i masowanie z użyciem kremów ochronnych 2 st. odleżyna obejmuje tkankę tłuszczową i sięga do mięśni. zmiana 2x w tygodniu. Nie przylega do rany. opracowanie chirurgiczne 4 st. pierwotniaki). Tielle (rana ze średnim wysiękiem) może wymagać częstszej zmiany. odleżyna sięga do mięśni. beztlenowce.. zmiana 2-3x w tygodniu lub Tielle. zmiana 1-2x w tygodniu.Bactigras – antyseptyczny opatrunek z gazy tiulowej nasączony parafiną i roztworem chlorheksydyny. Może być na ranie do 7 dni. martwica rozpływna. zmiana zabarwienia na kolor biały jest wskazówka do zmiany opatrunku Actisorb lub Actisorb Plus lub Actisorb Silver 220 – opatrunek węglowy ze srebrem. ziarninująca Promogran + Tielle lub Fibracol + Bioclusive. np. pomarańczową siateczkę z wiskozy nasączoną żelem jodoforowym przyłożyć na ranę i zabezpieczyć jałowym kompresem lub błoną półprzepuszczalną. Nie wolno go przycinać. zmiana 2-3x w tygodniu 29 . zmiana 1-2x w tygodniu 3 st. zmniejsza ryzyko infekcji. ew. Skuteczny wobec MRSA. nie przywiera do ran. zmiana 1-2x w tygodniu 5 st. zmiana 2x w tygodniu a)Odleżyna zakażona z wydzieliną ropną Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. zamknięty w nylonowej saszetce. Gram-. pęcherze. nieblednące zaczerwienienie. działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie w ranach zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzielina ropną. zmiana 2x w tygodniu b) Odleżyna zakażona bez wydzieliny ropnej z objawami stanu zapalnego Promogran + Tielle lub Inadine + Bioclusive.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful