P. 1
pytania kolokwium 2

pytania kolokwium 2

|Views: 2,541|Likes:
Wydawca: Kinga Cholewa

More info:

Published by: Kinga Cholewa on Apr 15, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

1. Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2.

pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u pacjenta 5. opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i likwidowanie jej 6. opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny 7. opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta, rodziny i/lub osób mu bliskich 8. lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki będzie najlepsze, najistotniejsze 9. przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta (pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności 10. samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia; wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy zawodowej pielęgniarki) 11. zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem 12. mały wkład do nauki o pielęgnowaniu 2. Wymień cechy procesu pielęgnowania 1. Wieloetapowość 2. Uniwersalność 3. Ciągłość i dynamika 4. Logiczność i następstwa czasowe 5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście do człowieka 3. Wymień etapy i fazy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik, 1993) 1. Rozpoznanie: a) gromadzenie danych o stanie biopsychospołecznym, duchowym i kulturowym pacjenta b) analizowanie, syntetyzowanie danych c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego) 2. Planowanie: a) ustalanie celu opieki b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i rzeczowych) c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej 3. Realizowanie: a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania c) Realizowanie planu 4. Ocenianie a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej b) formułowanie oceny 4. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej (wg. NANDA, Górajek-Jóźwik) a). NANDA Diagnoza pielęgniarska wg NANDA – jest to dwu- lub trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny Struktura dwuczłonowa: 1. człon - kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji 1

Np. „ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego” Struktura trzyczłonowa : 1. człon - kategoria diagnostyczna 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka 3. człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające rozpoznanie problemu Np. „zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością wysiłkową i dużym zmęczeniem” Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem: a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji) b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu NANDA podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych. Stworzyło pierwszą taksonomię 99 diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie kody cyfrowe. Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA: a) tytuł b) definicja c) cechy charakteryzujące d) czynniki etiologiczne lub ryzyka e) kryteria rozpoznania : subiektywne i obiektywne dane b). Górajek – Jóźwik Diagnoza wg Górajek – Jóźwik jest diagnozą w koncepcji problemów pielęgnacyjnych Problem pielęgnacyjny - aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak apetytu, ból przy przełykaniu). To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., motywacja….., akceptacja……, - potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych. 5. Wymień błędy popełniane przy stawianiu diagnozy pielęgniarskiej: na etapie gromadzenia danych, wnioskowania 1. Na etapie gromadzenia danych a) Błędy obserwacji b) Błędy wywiadu c) Błędy w analizie dokumentacji d) Błędy pomiaru 2. Błędy wnioskowania 2

w jakich opieka jest świadczona. ułatwienie. co w zakresie opieki zostało dokonane.oparcie planu na podstawach naukowych .ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki. pomimo wcześniejszych. całościowego.ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników. B.a) Błąd fałszywej przyczyny b) Błąd atrybucji c) Schematyzm (uogólnianie) 6.dokumentowanie planu opieki i jego ocena . obniżenie. poprawa. uzupełnienie.plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania.unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia) . Warunki planu opieki: . zapewnienie. Może być ona wyrażona w sposób opisowy. . pomiędzy tym co miało miejsce a tym co może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia zindywidualizowanego. złagodzenie. utrzymanie. . likwidacja. co zaważyło na wyniku Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji. zapobieganie. 8. .planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki . zmniejszenie. .powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony.realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa .uwzględniający miejsce i warunki. podaj cel i plan opieki 3 .stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne . .osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki.wzbogacony o wymierny element czasu (czas w jakim ma być osiągnięty) .stawianie na nowe propozycje . podwyższenie. np.określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową. częściowo-50%. Konsekwencją takiego porównania jest możliwość : . aktualną diagnozą pielęgniarską.włączanie podmiotu opieki w planowanie działań . ciągłego pielęgnowania. b) Formułowaniu oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów). Jest pomostem. koordynację z planem leczenia 7. racjonalnych ustaleń. cel zbyt trudny lub zbyt łatwy do osiągnięcia). procentowy (cel został osiągnięty w całości-100%. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta gorączkującego. zwiększenie. które polega na świadomym porównywaniu stanów: rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki). Racjonalna ocena odzwierciedla to. czas realizacji zadań. Czemu służy etap oceny w procesie pielęgnowania? Ocenianie wyników pielęgnowania służy: a) Analizie wyników opieki.unikanie dwuznaczności . Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np. zaspokojenie.ukazania jak należy postępować w przyszłości. Jakie warunki winien spełniać dobrze sformułowany cel i plan opieki pielęgniarskiej? A. Dzięki ocenie możliwe staje się: . aby uniknąć tego.realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki .dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska. Zasady niezbędne przy formułowaniu celu: . nie zostało osiągnięty-0%).

kąpieli ochładzających. takich jak zimno w postaci: . ograniczenie tłuszczy. 5. występują dreszcze Cel: Ogrzanie pacjenta Plan: a) dodatkowe lekkie okrycie. malinowym.ułożenia na materacu chłodzonym elektrycznie . Cel: Nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej i warg. tętna. wykluczenie potraw ciężko strawnych i wzdymających f) ułożenie wygodne do spożywania posiłku g) usunięcie czynników wpływających ujemnie na łaknienie – usunięcie basenu. czasem nawet zdjęcie bielizny . tętna. klatkę piersiową . Problem: Pacjent ma uczucie zimna. wywietrzenie pokoju.zastosowanie lekkiego okrycia pacjenta.Problem: Pacjent skarży się na suchość warg i błon śluzowych jamy ustnej. Zapobieganie odparzeniom. w okresach bezgorączkowych c) wybieranie posiłków ulubionych. karku . oddechów co 2 godziny c) jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 400C pomiar i dokumentacja temperatury. ma wzmożone pragnienie. zasłonięcie okien przy dużym nasłonecznieniu. takich jak: kompoty. nacierania lodem kończyn górnych dolnych . 190C): przez włączenie wentylatora. z czarnej porzeczki. Plan: a) wykonanie toalety ciała rano i wieczorem przez pielęgniarkę lub z jej pomocą b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej c) zapewnienie luźnej bielizny z surowców naturalnych c) smarowanie warstw skóry przylegających do siebie wazeliną i oddzielenie ich gazikami 3.worka z lodem. zimnych kompresów żelowych na okolice pachwinowe.okładów wysychających i chłodzących na czoło. Obniżenie temperatury. Problem: Pacjent poci się Cel: Utrzymanie ciała w czystości. herbata. węglowodanów i witamin. Problem: Pacjent skarży się na ból głowy Cel: Zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu Plan: 4 . oddechów co 1 godzinę d) stosowanie środków przeciwgorączkowych. otoczenie parawanem wymiotującego 6. że nie ma apetytu Cel: Poprawa łaknienia Plan: a) wykonanie toalety jamy ustnej przed posiłkiem lub płukanie jamy ustnej b) podanie posiłków i płynów w małych ilościach.Problem: Pacjent zjada bardzo mało.1. soki owocowe. 2. zgłaszając. pachowe. woda mineralna b) wykonanie toalety jamy ustnej co 2 godziny c) smarowanie warg wazeliną d) zaproponowanie ssania cukierków lub gumy do żucia. ogrzanie termoforem lub poduszką elektryczną b) podanie ciepłego napoju – herbaty owocowej lub z sokiem z cytryny. 4. o zdecydowanym smaku d) estetyczne podawanie posiłków e) uwzględnianie pokarmów z zawartością białka.Problem: Pacjent ma gorączkę 39 C oraz uczucie gorąca Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa.obniżenie temperatury pomieszczenia (max. zaspokojenie pragnienia Plan: a) podanie płynów do picia o temperaturze pokojowej. Plan: a) poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku b) pomiar i zapisanie wyników temperatury.

zapewnienie pacjentowi wygodnego.nauczyć relaksacji i technik rozluźniających . oddechu co 1 godzinę f) obserwowanie zabarwienia skóry w kierunku sinicy g) stała obecność pielęgniarki przy chorym.karmienie pacjenta powolne. opanowania h) oszczędzanie pacjentowi wysiłku przez: .pozostawienie go w łóżku . zapewnienie spokoju.utrzymanie temperatury 18-200C c) zapewnienie luźnej bielizny osobistej d) podanie tlenu e) obserwowanie.nauczyć i zachęcać do gimnastyki oddechowej l) wykonanie inhalacji ł) wykonanie drenażu ułożeniowego w razie potrzeby i ocena efektywności działań m) oklepywanie klatki piersiowej. w małych ilościach.wysokiej (Fowlera) lub półwysokiej (SemiFowlera) . miękkiego łóżka.wysokiej z pochyleniem do przodu b) Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu sali: . częste i) zapewnienie diety lekko strawnej j) obserwowanie regularności wypróżnień k) poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: . linomag) 5 . pomiar i dokumentowanie tętna.komasacja zabiegów pielęgniarskich .a) zapewnienie warunków do wypoczynku oraz zniesienie stanu napięcia b) okład wysychający lub chłodzący na czoło 7.prześcielenie łóżka przez 2 pielęgniarki . Problem: Pacjent zaniepokojony o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: a) umożliwienie rozmowy z lekarzem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia b) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach c) umożliwienie kontaktu z rodziną 9.dokładne. wybranej. czystej.prześcielenie staranne łóżka . Problem pielęgnacyjny: Utrudnione oddychanie (spowodowane zmianami chorobowymi w układzie krążenia i oddechowym) Cel: Ułatwienie oddychania. zmiana pozycji co 1 godzinę .wykonanie toalety ciała przez pielęgniarkę lub z jej pomocą . pomoc przy odkrztuszaniu i odpluwaniu 2. osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina.stosowanie udogodnień. zmniejszenie duszności Plan: a) Ułożenie pacjenta w wygodnej. pozycji: . Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane niewydolnością układu krążenia Cel: Zapobieganie powikłaniom: zakażeniu i narastaniu obrzęków Plan: a) . z wykorzystaniem udogodnień. podaj cel i plan opieki 1. delikatne mycie. luźnej.utrzymanie wilgotności powietrza 50-70% . bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu krążenia i oddechowego.wietrzenie . suchej.wysokiej z opuszczonymi nogami .

załatwianiu potrzeb fizjologicznych . częstotliwość) 7. Problem pielęgnacyjny: Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem plwociny Cel: Ułatwienie odkrztuszania. zapewnienie higieny odpluwania Plan: a) . wykonywać w nie iniekcji w przypadku powstania pęknięć w miejscu obrzęków wykonywanie opatrunków aseptycznych z dodatkiem zasypek sulfonamidowych lub innych środków antyseptycznych ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej obserwowanie i pomiar obrzęków przez kontrolę masy ciała.b) - zachowanie ostrożności przy poruszaniu. nie wolno ich masować. pomiar tętna w zależności od stanu pacjenta i jego dokumentacja .obserwowanie umiejscowienia. wstrząsanie klatki piersiowej . warunków do snu i odpoczynku .zapewnienie ciszy.udział w postępowaniu farmakologicznym . niemiarowość tętna Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa Plan: .stosowanie okładu rozgrzewającego na kończynę 6. aby zasłaniał usta i nos w czasie kaszlu i używał tylko chusteczek jednorazowych .nauczenie i zachęcenie pacjenta do gimnastyki oddechowej przez 5-10 minut. Problem pielęgnacyjny: Przyspieszenie. Problem pielęgnacyjny: Ból za mostkiem Cel: Zmniejszenie bólu Plan: .oklepywanie. zwolnienie.zapewnienie wygodnej pozycji . wody do mycia rąk . w przyjmowaniu posiłków. dotykaniu miejsc obrzękniętych.stosowanie inhalacji i drenażu ułożeniowego . rumianku do płukania jamy ustnej.poinformowanie pacjenta.unieruchomienie i uniesienie kończyny .obserwowanie. Problem pielęgnacyjny: Ból kończyny dolnej spowodowany zapaleniem żył Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: . z ograniczeniem chlorku sodu i wody 3. kolor.zapewnienie dostatecznej ilości ligniny oraz usuwanie torby ze zużytą ligniną . co 1-2 godzin i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny .podanie tlenu . prowadzenie bilansu płynów oraz dobowej zbiórki moczu zapewnienie diety: bogatobiałkowej. charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na podawane leki 5.podawanie pacjentowi przegotowanej wody lub z dodatkiem środka antyseptycznego.obserwowanie charakteru odkrztuszanej wydzieliny (ilość. np. zapach.ograniczenie wysiłku pacjentowi .zmiana ułożenia b) .obserwowanie wyglądu i zachowanie pacjenta .zapewnienie spokoju 4. Problem pielęgnacyjny: Kaszel suchy Cel: Złagodzenie odruchu kaszlowego 6 . spokoju.wykazanie zrozumienia i współczucia .ograniczenie wysiłku przez pomoc w toalecie.

duszność mieszana. powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku. duchownym (na życzenie) 10. Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych. Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego. Oglądaniem stwierdza się unoszenie klatki piersiowej.Plan: a) poinformowanie pacjenta o unikaniu długiego mówienia. płyn w opłucnej (choroby restrykcyjne). . dychawica sercowa (niewydolność LK serca). występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Plan: a) przebywanie z chorym b) zapewnienie ciszy i spokoju c) postępowanie spokojne i troskliwe d) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach e) umożliwienie rozmowy z lekarzem f) umożliwienie kontaktu z rodziną. „chory walczy o powietrze”. np. dołków nad-i podobojczykowych. Wywołuje to uczucie duszności wdechowej. przebywaniu w przeciągu. a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc. zwłóknienie płuc. układu krążenia lub innymi przyczynami. POChP). Podział etiologiczny (pochodzenie): a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej. spowodowana jest ostro powstającymi. 1. mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi (mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół.duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela (chorób obturacyjnych). np..duszność stała (ciągła). stany zatorowości płuc. Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne. . zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych. Powstaje hiperwentylacja. ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc. odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia i przyspieszenia oddychania. Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania: -duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zmniejszoną podatnością płuc. Jest to duszność astmatyczna (astma) lub duszność sercowa (niewydolność lewej komory serca) 2. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc. w rozedmie płuc. w przegrzanym pomieszczeniu b) pomoc przy kaszlu c) nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej d) podawanie płynów do picia e) udział w farmakoterapii 8. Scharakteryzuj duszność Duszność (dyspnoe) Jest to przykra świadomość. śmiechu. zwłóknienie płuc. płuc. Chory opiera kończyny górne np.duszność napadowa. np. czyli dyfuzję gazów. palenia papierosów. jak np. aby wyrównać brak tlenu. Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotyka na duży opór. głównie mięśni tłoczni brzusznej. opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego): . 3. np. o brzeg łóżka . jak np.zwężenie oskrzeli 7 . Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej. subiektywne wrażenie. skrzydełek nosa. Podział chronologiczny: . w praktyce najczęściej spotyka się duszność wdechowo – wydechową. oskrzeli. Problem pielęgnacyjny: Niepokój spowodowany zagrożeniem życia Cel: Zmniejszenie niepokoju. czworoboczne. pochyłe). Chory wykonuje wtedy wiele szybkich i głębokich oddechów.

aby odróżnić duszność z powodu zatoru płuc od stanu nerwicowego z hiperwentylacją. kwasica metaboliczna. w rozedmie płuc. Najczęściej choroby płuc prowadzą do: a) Niewydolności wentylacyjnej (pacjent jest chudy. orthopnoe. aspiracja ciała obcego . w napadzie astmy oskrzelowej. np. jest bez sinicy. odma opłucnowa. porażenie nerwu przeponowego . wady zastawki aorty. b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego) . c) inne: . otyłość. resekcja płuca . 5. sercowej. przetrwały przewód tętniczy Botalla. „walczący o powietrze”. wpływ emocji. Podział uwzględniający pozycję ciała: . „nie walczy o powietrze”. naciek.duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej (orthopnoë). np. duszność nocna Duszność w POChP – nasila się przy banalnych infekcjach Chorzy. przy wejściu na połowę piętra.niedokrwistość. rozedma. choroba niedokrwienna. jest znany choremu od lat. zaburzenia mózgowe. zapalenie oskrzeli.duszność wysiłkowa. odma samoistna. ma charakter nawrotowy. reaguje dusznością na niewielki wysiłek b) Niewydolności oddychania (pacjent siny. zapalenie mięśnia sercowego. u których natężenie pracy oddechowej stopniowo się zwiększało przez wiele lat. Nagłe powstanie duszności może sugerować wiele ostrych przyczyn: hipoksemię (spadek prężności tlenu we krwi). miastenia. na 1 piętro. zrosty. wykonuje wysiłek bez objawowej duszności.niewydolność prawej komory: serce płucne. ospały. hipoksję (niedobór tlenu w tkankach) i hiperkapnię (wzrost prężności dwutlenku węgla we krwi). sam chory podaje. zwężenie cieśni aorty. mogą nie odczuwać duszności w czasie spoczynku. „niebieski sapacz”. że odczuwa „niemożność nabrania powietrza”. poprzez hiperwentylację utrzymuje pO2 krwi w normie. zatory. na 2 piętro. hipoksemia. Podział według stopnia nasilenia objawów: . zatorze płucnym odczuwają krańcowo dużą duszność. pojawiająca się po niewielkich wysiłkach. z obrzękami. nadczynność gruczołu tarczowego . zapalenie osierdzia. 8 .zaburzenia restrykcyjne: guzy.zaburzenia perfuzyjne: niedodma. przełożenie dużych naczyń.. wady zastawki dwudzielnej lub pnia płucnego . zespół hiperwentylacji powysiłkowej. zatorowość płucna Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością LK serca Dychawica sercowa. w niewydolności lewek komory serca (niewydolność LK serca)!!!! • • • • • • • Duszność nagła: napad astmy oskrzelowej. nadczynność tarczycy. skrzywienie kręgosłupa.niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze. wady zastawki dwudzielnej. trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała . łatwo zasypia w ciągu dnia) Ważne jest.duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak jak i w pozycji pionowej . resekcja płuca. u których praca oddechowa musi ulec powiększeniu nagle. upośledzenie ukrwienia. 4. poliomyelitis. „różowy dmuchacz”.zaburzenia zaporowe (obturacyjne): dychawica oskrzelowa. np. który powstaje zazwyczaj w stanach psychoemocjonalnego stresu. Chorzy. zawał serca. przetoki.wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego. otyły. przy toalecie porannej. bez obrzęków. hiperkapnia. nie przebiega z pogorszeniem ogólnego stanu chorego. płyn w opłucnej.zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc. np. przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie.duszność spoczynkowa. torakoplastyka. pCO2 nawet poniżej normy.

Dychawica.mała – astma oskrzelowa 9 . na czynniki łączące się z wykonywaniem niektórych zawodów. rzadziej lat. które należy odróżnić od tych. będącej wynikiem reakcji alergicznej na działanie alergenów jak np. W pozycji siedzącej praca dodatkowych mięśni oddechowych jest bardziej sprawna niż w pozycji leżącej. zachłyśnięcia ciałem obcym lub dla nie dawnego narażenia na drażniący gaz lub zanieczyszczone powietrze. uczucie omdlewania. podczas nocy c) czas trwania Plwocina – wydzielina z dróg oddechowych wykrztuszana podczas kaszlu a) ilość: . dla ostrej grzybicy płuc. Dychawicy oskrzelowej towarzyszą oprócz duszności świsty i furczenia oraz kaszel. ciężar za mostkiem. po jedzeniu. bez skutecznego leczenia kardiotonicznego stale się nasila.Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością lewej komory serca powstaje najczęściej stopniowo w ciągu kilku miesięcy. później przebiega z okresowymi zaostrzeniami i remisjami. podczas dnia. . budzący chorego w nocy może być wskazówką niewydolności lewej komory serca. dym tytoniowy. kurz. poty. Kaszel suchy po przebyciu grypy może utrzymywać się przez wiele tygodni. gruźlicy płuc . gdzie chory po skutecznym kaszlu może odczuwać zmniejszenie duszności. rozstrzenie oskrzeli. Jest on nieskuteczny i tak zaburza mechanikę oddychania. połączony niekiedy z zapaleniem płuc. że duszność może się zmniejszać pod wpływem pozycji stojącej lub siedzącej także w dychawicy oskrzelowej. w której duszność z reguły zmniejsza się. przewlekłe zapalenie oskrzeli Uporczywy produktywny lub suchy połączony ze schudnięciem i potami nocnymi budzi podejrzenie aktywnej gruźlicy płuc KASZEL – JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH OBJAWÓW RAKA PŁUC!!!!. że nasila duszność. w odmie opłucnowej i płynie w jamie opłucnej. pierze. którą określa się mianem dychawicy sercowej. łączy się z wywiadami wskazującymi na różne postacie odczynów alergicznych i atopię. Chorzy skarżą się na bicie serca. np. w ciężkim zapaleniu płuc.przełykowy Suchy . Występuje często w formie napadów duszności nocnej. 11. po spaniu. grasiczak. sierść sięga dzieciństwa lub okresu młodości. które występują w zapaleniu oskrzeli. najczęściej ma charakter infekcyjny. guz gruczołu tarczowego. płuc Produktywny przewlekły – POChP. roztocze. Jest ona z reguły kojarzona z koniecznością przyjmowania pozycji pionowej (orthopnoe). Scharakteryzuj kaszel Kaszel a) charakter . w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy. pyłki roślinne.duża – ropień płuca.wskutek podrażnienia tchawicy przez wole. Budzą się w nocy z powodu napadu kaszlu lub świstów. z odpluwaniem plwociny) Produktywny ostry – bakteryjna infekcja oskrzeli. Kaszel z wykrztuszaniem lepkiej i gęstej plwociny pojawia się zwykle pod koniec napadu. jak np. Suchy powstający w pozycji leżącej. która pojawia się w wieku dojrzałym. W przeciwieństwie do przewlekłego nieżytu oskrzeli. Trzeba też pamiętać. Świsty i furczenia powstają w wyniku wibracji powietrza w zwężonych oskrzelach. zwłaszcza w pozycji leżącej.Suchy (nieproduktywny): Suchy ostry jest typowy dla wirusowego zapalenia tchawicy i oskrzeli. rozedmie płuc.Wilgotny (produktywny. Niekiedy dochodzi do przekształcenia się napadu dychawicy sercowej w ostry obrzęk płuc. bez objawów infekcji b) okoliczności występowania kaszlu. tętniak tętnicy głównej. reflux żołądkowo . Początek dychawicy. Pojawianie się napadów astmatycznych zależeć może od pory roku. Istnieją także grupy przypadków o mieszanym alergiczno – infekcyjnym charakterze. także w rodzinie. niektóre postacie zapalenia płuc.

krwioplucie jest to wykrztuszanie świeżej krwi lub częściej nieprawidłowej wydzieliny z domieszką krwi pochodzącej z płuc.płynna. gruźlica płuc.pogorszenie ukrwienia nerek. Są symetryczne (po obu stronach ciała) Obrzęki pochodzenia sercowego są objawem niewydolności serca. pienista. zapalenie płuc.żółta lub żółtozielona (=śluzoworopna czy ropna). Ważne może okazać się ustalenie.rdzawa lub podbarwiona na czerwono – gruźlica. np. rak płuca c) Choroby serca: obrzęk płuc.czerwonoróżowa. W ciągu dnia się zwiększają. ziarniniakowatość Wegenera.czerwona u wydmuchiwaczy szkła . zaawansowany nowotwór płuca . połączona z dusznością i „graniem w piersiach” w obrzęku płuc . wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym włośniczek i w naczyniach chłonnych. np. ropień płuca. 10 . a to z kolei zatrzymanie wody i powstanie obrzęków To obrzęki opadowe. uraz klatki piersiowej. skazy krwotoczne Okres trwania krwioplucia należy ocenić w godzinach. np. lepka.cuchnąca – ropień płuc. trudna do odkrztuszenia. zwężenie zastawki mitralnej d) Inne choroby płuc: ciało obce w oskrzelu e) Inne choroby: zawał płuca. rak oskrzeli. ropień płuca d) barwa: . czy był to jeden epizod lub też wiele nawrotów. w astmie . a mijają po nocy. dniach lub tygodniach. Zmniejszeniu ulega objętość wyrzutowa serca wskutek niewydolności skurczowej. utraty masy ciała i palenia tytoniu. a także scharakteryzować. rozstrzenie oskrzeli.podbarwiona bilirubiną u chorych z żółtaczką . pojawiające się w najniżej położonych częściach ciała. najczęściej przewlekłej z upośledzeniem czynności prawej komory serca. w zapaleniu oskrzeli. uciśnięcie powoduje powstanie wolno znikającego dołka. u leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej i na tylnej powierzchni ud. płuc. przemieszczające się w zależności od położenia ciała. zatorowość. Scharakteryzuj obrzęki pochodzenia krążeniowego i nerkowego OBRZĘKI KRĄŻENIOWE Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są przejawem gromadzenia się płynu przesiękowego w przestrzeni międzykomórkowej i pozanaczyniowej tkanek i narządów wskutek: . zapalenie oskrzeli. To obrzęki ciastowate. leczenie przeciwzakrzepowe. np. U osób chodzących symetrycznie na kończynach dolnych w okolicy kostek i stóp. np.niebieska u górników rud miedzi . w obrzęku płuc . leki p/zakrzepowe . rozstrzeniach oskrzeli . U każdego chorego z krwiopluciem należy ustalić obecność kaszlu. ZAWSZE OBJAW POTENCJALNIE POWAŻNEJ CHOROBY Przyczyny krwioplucia a) Choroby infekcyjne: przewlekłe zapalenie oskrzeli. 12.bez zapachu – świeża plwocina. np. z oskrzeli lub tchawicy.szara lub czarna u górników węgla . infekcja grzybicza b) Nowotwory: rak oskrzela. w oparzeniach) . co zmniejsza filtrację kłębuszkową i powoduje zatrzymanie sodu w ustroju.gęsta. co sprzyja przechodzeniu płynu na zewnątrznaczyń włosowatych i gromadzeniu się go w przestrzeni międzykomórkowej (zmniejszenie ilości białek w organizmie.b) woń: . sarkoidoza.nieskażona (=śluzowa) – biała lub przezroczysta. jakie okoliczności łączyły się z krwiopluciem. gorączka. co prowadzi do zastoju w układzie żylnym.zmiany ciśnienia onkotycznego (spadek) i hydrostatycznego (wzrost w odcinku żylnym włośniczek). w astmie oskrzelowej c) konsystencja: . np.

Pojawiają się na twarzy (poranny obrzęk powiek) i rękach. obrzęki pochodzenia zapalnego .u 10-20% promieniuje do żuchwy. nasilający się w nocy. Obserwuje się chłodne stopy. brak tętna na tętnicach kończyny i (lub) stopy. poty. Może mu towarzyszyć podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. piekący. po posiłku. wtedy gdy retencja wody w ustroju przekroczy 2-3 litry. Jest to ból zawałowy. z promieniowaniem do żuchwy. lewej ręki.ból samoistny w okolicy żyły. Scharakteryzuj ból kończyny Ból kończyny (jest niesymetryczny): . . dławiący.nitrogliceryny (1-3 min) Jeśli trwa 2-10 minut występuje w stabilnej dławicy piersiowej. Jeśli trwa dłużej niż 10 minut. występujący w: 11 .ból o charakterze „chromania przestankowego” w postaci bardzo silnego bólu łydki i stopy. barków. BÓL ZAWAŁOWY Zwiększenie częstości napadów dusznicy bolesnej lub też pojawienie się napadu. zmuszający do zatrzymania się. zasinienie stopy po jej opuszczeniu. w chorobie niedokrwiennej serca (CHNS) jest powodowany niedokrwieniem serca: .natężenie bólu nie zależy od fazy oddychania .na ogół trwa >20 min i stopniowo narasta . Do tego momentu mają charakter utajony w postaci zmniejszonej ilości oddawanego moczu. w czasie wskazania miejsca bólu pacjent nie pokazuje go 1 palcem. karku. gniotący. wymioty.zwykle bardzo silny. występujący w początkowym okresie miażdżycy zarostowej tętnic obwodowyuch (atherosclerosis obliterans) .OBRZĘKI NERKOWE .odczuwany na większym obszarze (objaw Levinea. które albo zwiększają zużycie tlenu przez mięsień sercowy albo zmniejszają jego dostawę. należy podejrzewać dławicę piersiową niestabilną lub zawał serca. zblednięcie stóp po uniesieniu kończyn ponad poziom łóżka. która prowadzi do zatrzymania sodu i wody w organizmie. omdlenie. -ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu NTG . wzrostu masy ciała. nadbrzusza . lecz kładzie całą dłoń na klatce piersiowej) .nie zmniejsza się po przyjęciu NTG Ból ten łączy się z uczuciem duszności i lękiem przed śmiercią. ściskający . który się przedłuża i nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny lub zaprzestaniu wysiłku oznacza zagrożenie zawałem serca lub może być wyrazem dokonania się świeżego zawału serca. występuje w zaawansowanej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych (atherosclerosis obliterans). nudności. pleców. tzw. zawroty głowy. ciężar. . .ból spoczynkowy palców i stopy. obrzęki nerczycowe. Scharakteryzuj ból serca: wieńcowy.występuje po wysiłku fizycznym lub czasem w zaawansowanej postaci choroby niedokrwiennej serca w spoczynku lub po stresie. zawałowy BÓL WIEŃCOWY Wieńcowy (dławicowy) w dusznicy bolesnej (angina pectoris). osłabienie.bolesny ucisk. 14. Ból ten staje się mniejszy po opuszczeniu kończyn poniżej poziomu łóżka. co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia onkotycznego. ustępujący po odpoczynku. opóźnione wypełnianie żył po opuszczeniu uprzednio uniesionej kończyny. dławienie lub pieczenie zlokalizowane za mostkiem.wzmożona przepuszczalność błony podstawnej kłębuszków nerkowych i utrata białek w surowicy. lewego ramienia. U 20-30% chorych zawał serca dokonuje się bez dolegliwości. a także w stanach.wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych w zapaleniu kłębuszków nerkowych. 13.zmniejszona filtracja kłębuszkowa wskutek niedokrwienia nerek. . wzrostu poziomu sodu w surowicy. tzw.

Znaczne wychłodzenie ciała . powrózkowata. uszy. takich jak palce rąk. np.Niewydolność krążenia . zator tętniczy . podwyższenie OB i leukocytoza oraz gorączka. b) Obwodową – widoczną na skórze dystalnych (odsiebnych) części ciała. Zapaleniu towarzyszyć mogą objawy ogólne: uczucie ogólnego rozbicia. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego.Miejscowe zaburzenia układu tętniczego. Proces zapalny może przechodzić na układ żył głębokich (thrombophlebitis profunda).ból bardzo silny i nagły kończyny. obrzękła. często prognozuje pojawienie się choroby nowotworowej. np. skóra kończyny jest blada i zimna.zalecanie głębokich oddechów . POChP) . zwłaszcza łydek. Chora kończyna jest cieplejsza. Ból występuje samoistnie lub wywołać go można przez ucisk. Zapobieganie wymiotom.Zaburzenia naczynioruchowe. przebywanie na dużych wysokościach .ułożenie w pozycji grzbietowej (na plecach): półwysokiej lub wysokiej z odchyleniem głowy na bok lub w pozycji bocznej: półwysokiej bądź wysokiej .Obecność hemoglobiny patologicznej Przyczyny sinicy obwodowej: .wietrzenie pomieszczeń. SaO 2 <85%). podaj cel i plan opieki 1. występujący w zatorze tętniczym (embolia arteriae). W zapaleniu żył głębokich.podawanie naparu z mięty do picia lub płukania jamy ustnej 12 . bolesna przy ucisku. Scharakteryzuj sinicę SINICA (cyanosis) Niebieskoszare zabarwienie będące wynikiem zwiększonej ilości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny (>5 g/dl). spowodowaną nadmiernym zużyciem tlenu w naczyniach włosowatych obwodowych (PaO 2. Plan opieki: . żyła jest twarda. Wyróżnia się sinicę: a) Centralną – widoczną na błonach śluzowych warg. które towarzyszą wymiotom innych . np.izolowanie pacjenta od wrażeń słuchowych. o wzmożonym ociepleniu. nóg. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa nudności Cel opieki: Zmniejszenie nudności. .Niewydolność oddechowa spowodowana zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji (zapalenie płuc. o skórze miernie zasinionej. Zgięcie grzbietowe stopy nasila ból. które często występuje niezależnie od zapalenia żył powierzchownych występuje uczucie ciężkości w nogach i kurcze mięśni. np. wstrząs kardiogenny . Ten rodzaj sinicy wiąże się z cięższym stanem pacjenta. 15. nerwicowe . jamy ustnej. Zapaleniu towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek.uspokojenie pacjenta i poinformowanie o zachowaniu się i spokojnym leżenie w łóżku .Miejscowe zaburzenia przepływu krwi 16. języka. SaO 2 prawidłowe) Przyczyny sinicy centralnej: .Zapaleniu żył powierzchownych (thrombophlebitis superficialis).Niektóre wrodzone wady serca . Potem pojawia się ból wzdłuż zmienionej zapalnie żyły. czubek nosa. Obwód kończyny jest wyraźnie większy po stronie chorej niż po drugiej zdrowej.Obniżenie ciśnienia tlenu. Jest to bardzo niepokojący objaw. usuwanie nieprzyjemnych i drażniących pacjenta zapachów . spowodowaną zmniejszeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (PaO 2 <60 mmHg.Zmniejszenie objętości wyrzutowej serca. Skóra nad nią jest zaczerwieniona.

Plan opieki: . figi. do której pacjent był przyzwyczajony.) podać środki przeczyszczające: Suppositoria Glyceroli (czopek doodbytniczo). 5.bezzwłoczne usuwanie treści wymiotnej (zachowanie treści fusowatej) .jeżeli wzdęcia narastają. Plan opieki: .podanie do ssania małych kostek lodu.jeżeli pacjent nie odda stolca przez 3 dni.na życzenie pacjenta przeprowadzenie do toalety lub bezzwłoczne podanie basenu . dla większości jest to godzina od 5 do 7 rano .jeżeli nie ma przeciwwskazań zmiana pozycji na boczna i brzuszną . wydalania .zmiana bielizny osobistej i pościelowej (w zależności od potrzeby) . kroplowy wlew dożylny-nawadnianie pozajelitowe) 3.podtrzymanie głowy . Plan opieki: . zwiększenie podaży owoców. siemienia lnianego. Ograniczenie dolegliwości.pozostanie przy pacjencie . surówek. Altra i Alax (doustnie) lub wykonać zabiegi doodbytnicze. układanie na brzuchu pacjentów leżących .wprowadzenie do odbytu kanki na okres 20 minut. przez 5-8 minut. .zalecanie picia na czczo lub przed południem soków owocowych. jarzyn. realizowanie zleceń lekarza (leki p/wymiotne.zmiana pozycji. 1-dniowego ukwaszonego mleka. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują zaparcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ustalenie przyczyny zaparć. bulionów.masowanie okolic pępka delikatnymi ruchami okrężnymi w kierunku ruchu wskazówek zegara.obserwowanie i zapisywanie ilości i rodzaju treści wymiotnej .zapewnienie płynu do płukania ust . takie jak wlewka przeczyszczająca. pieczywa razowego i płynów) . kompotu z suszonych śliwek.wykonanie lewatywy oczyszczającej lub Enemy. bez zlecenia lekarskiego (na podstawie Rozporzadzenia z 2007 r. a także buraków.umożliwienie wydalania stolca w porze.realizowanie zleconego żywienia – dieta bogatoresztkowa (wykluczenie pokarmów ciężkostrawnych i wzdymajacych. Zapewnienie bezpieczeństwa i czystości Plan opieki: 13 .wykluczenie posiłków ciężkostrawnych i wzdymających . owoców suszonych: rodzynki. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występuje biegunka Cel opieki: Zapobieganie odwodnienu. lub wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu przeczyszczającego . Problem pielęgnacyjny: Pacjent wymiotuje treścią nadtrawioną Cel opieki: Zapewnienie pomocy. gorącej herbaty łyżeczkami . Zabiegi te można zastąpić podaniem jednorazowego. gotowego roztworu soli sodowych fosforanów do wlewek doodbytniczych – Enema.zapewnienie ligniny. ruchu.jeżeli nie ma przeciwwskazań zastosowanie ciepła suchego na brzuch (termofor. lewatywa. Ułatwienie wydalania stolca. poduszka elektryczna) . wody gazowanej. kefiru.2. kawy prawdziwej.ułożenie jak przy odczuwaniu nudności . przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy. miski nerkowatej (najlepiej 2) . ½ szklanki chłodnej wody przegotowanej z miodem i sokiem z cytryny lub zjadanie namoczonych suszonych śliwek albo łyżeczki masła czy oliwy . w razie potrzeby powtórzenie co 4 godziny . Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują wzdęcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ułatwienie wydalania gazów. bezpieczeństwa i higieny. pielęgniarka może samodzielnie.rozmowa z pacjentem o dotychczasowym sposobie realizowania potrzeby odżywiania. a stosowane środki nie pomagają zawiadomienie lekarza 4. 2x dziennie przed jedzeniem .zalecanie spożywania otrąb 2-3x dziennie po 1 łyżce.wykonanie wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu doodbytniczego . stosowanie diety głodówkowej („0”). jogurtu.w przypadku nieustępowania wymiotów prowadzenie bilansu płynów.

obserwowanie i rejestrowanie częstości. Zapewnienie bezpieczeństwa. preparaty wapniowe g) obserwowanie i dokumentowanie tętna.podawanie diety bogatopotasowej. żółciopędne) 17. żelazo. jakich pokarmów należy się wystrzegać. najczęściej jest to grzbietowa lub boczna ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych .z ograniczeniem białka. początkowo może to być dieta głodówkowa i nawadnianie pozajelitowe . na pisemne zlecenie lekarza. konsystencji. 400-700 ml + ilość wydalanej wody. Problem pielęgnacyjny: Zwiększenie ilości wydalanego moczu występującego np.zaproponowanie pacjentowi przyjmowania płynów w ciągu 24 godz. barwy i ilości wydalanego stolca .osłonięcie ligniną brzegów basenu przy dłuższym korzystaniu 6.dyskretne kontrolowanie i przypominanie.prowadzenie bilansu płynów. . pampersów . . 14 . Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa ostry ból w śródbrzuszu Cel opieki: Zmniejszenie bólu Plan opieki: .zapewnienie diety z zmniejszoną ilością sodu i potasu. .kontrolę masy ciała. . ostrym zapaleniem kłębków nerkowych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. Problem pielęgnacyjny: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu spowodowanego np. ..udział w farmakoterapii (leki p/zapalne. hamujące wydzielanie soku żołądkowego. wywietrzenie pokoju . 2. . .umycie i osuszenie skóry po oddaniu stolca . ciśnienia tętniczego. .dobowe mierzenie moczu.obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu.podawanie potasu doustnie lub w kroplowym wlewie dożylnym. p/bólowe. jakie dyktuje pragnienie pacjenta.zabezpieczenie pacjenta i pościeli przez stosowanie specjalnych podkładów. Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do przewodnienia chorego) Plan opieki: a) obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu przez: . witaminy.prowadzenie bilansu płynów .podawanie takiej ilości płynów. . Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do odwodnienia chorego) Plan opieki: . . obrzęków. rozkurczowe. nawadnianie pozajelitowe .kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. f) stosowanie diety: . c) ograniczenie przyjmowania przez chorego płynów do ok. osłaniające śluzówkę żołądka. podaj cel i plan opieki 1.wytłumaczenie choremu i rodzinie.dobową zbiórkę moczu.wyniesienie niezwłoczne basenu po oddaniu stolca. w cukrzycy Cel. e) ograniczenie podaży potasu i sodu: . d) dopilnowanie.ułożenie w wygodnej pozycji.stosowanie zleconego żywienia. b) informowanie lekarza o każdym zmniejszeniu wydalania moczu poniżej 500 ml/dob. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu moczowego. antybiotyki..pozostawienie czystego basenu przy łóżku pacjenta w wyjątkowych przypadkach . .zawierającej węglowodany. aby pacjent nie przyjmował dodatkowych ilości płynów: .wytłumaczenie konieczności dostosowania się do tych ograniczeń. tłuszcze.stosowanie okładów wysychających lub chłodzących .stosowanie zleconego żywienia – dieta głodówkowa. zachowania się pacjenta.

g) pozostawienie pacjenta samego lub podtrzymanie go na basenie w pozycji siedzącej. i) wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego (6 – 8 h po porodzie. Plan opieki: a) podanie choremu basenu z ciepłą wodą i kilkoma kroplami amoniaku.zapewnienie troskliwej pielęgnacji.uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach. .stosowanie diety z ograniczeniem soli w postaci nadciśnieniowej przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych w okresie wydolności nerek. . odleżynom. . . b) . Problem pielęgnacyjny: Nietrzymanie moczu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny: zapobieganie odparzeniom. Problem pielęgnacyjny: Niepokój chorego o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju. . ciśnienia tętniczego krwi.dbanie o codzienne mycie w ciepłej wodzie.obserwowanie i pomiar obrzęków. f) otoczenie łóżka parawanem. zwłaszcza okolicy krocza.umożliwienie rozmowy z lekarzem. b) . c) odkręcenie kranu z wodą.zapewnienie ciepłych skarpet. po zabiegu operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym = retencja moczu Cel: Ułatwienie oddania moczu. 4.obserwowanie i dokumentowanie tętna. . . szlafroka. b) podanie choremu basenu i polanie krocza ciepłą wodą.stosowanie diety bogatobiałkowej w postaci nerczycowej.zapewnienie ciepłego pomieszczenia. ciepłego okrycia.zapewnienie ciepłych. Stwarzanie warunków do odpływu chłonki i krwi żylnej. obojętnych płynów do picia.pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi.umożliwienie kontaktu z rodziną. termoforu na okolicę pęcherza moczowego. czystej.założenie okładu rozgrzewającego na okolicę podbrzusza. zapalenia pęcherza moczowego Cel: Zmniejszenie dolegliwości. bawełnianej. 6. Plan opieki: . Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek Cel. . c) .zapewnienie bielizny osobistej. 3. pościelowej suchej. duchownym. e) rozmowa z chorym na tematy obojętne. 7. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa wzmożone parcie na mocz z powodu np. . d) nakłanianie chorego perswazją do oddania moczu.przebywanie z chorym. zapaleniu dróg moczowych 15 . . Problem pielęgnacyjny: Pacjent nie może oddać moczu. Zapobieganie zakażeniu.zapewnienie ciszy i spokoju. np.. zachowania chorego. h) podanie np. Plan opieki: a) ułożenie chorego w łóżku: . czynnymi. 12 – 24 h po znieczuleniu ogólnym) 5. Plan opieki: a) . Zapobieganie narastaniu obrzęków. .układanie miejsc objętych obrzękiem wyżej.

Posadzenie w wózku inwalidzkim.należy stosować podpórki. zwłaszcza pacjentowi wyniszczonemu.przypominanie o wychodzeniu do toalety (lub prowadzić do niej) w początkowej fazie często.10-15 punktów (ryzyko średnie) . podaj cel i plan opieki. pieluchomajtek . podkładki z materiału SAF. uda.Alphabed / Betabed b.nie należy stosować gumowych (foliowych lub ceratowych) podkładów . Pouczenie o unoszeniu się na rękach co 15-30 min (jeśli nie ma p/wskazań). kolana podłożyć wyściółki . skali Waterlow: . figomajtek.w ostateczności. co 30-60 minut. fotelu (jeśli stan na to pozwala) nie dłużej jak 2-3 godz.należy stosować na stopę aparat stabilizujący stopę z gąbki poliuretanowej .pacjenci z problemem nietrzymania moczu przyjmujący leki moczopędne powinni wiedzieć.należy stosować na łokcie. Pod pośladki.korzystnie jest wyłożyć łóżko owczą lub baranią skórą.0-10 punktów (ryzyko niskie) . kaczki lub przyrządów ułatwiających wychodzenie do toalety .dostosowanie ubioru chorego do możliwości radzenia sobie z rozbieraniem (zapinany na rzepy.Plan opieki: . bez zbędnych wiązań i zapięć) . kliny.15-20 punktów (ryzyko wysokie) – Alphaxcell .należy stosować podkłady przeciwodleżynowe. u osób u których pielęgnacja jest utrudniona. 19. wspieraniu się na stole. pochylaniu się na boki.Alphabed / Alpha Trancell .należy unikać poduszek przeciwodleżynowych z kuleczkami styropianowymi pod pośladki . np. wyściółki . Jeśli jest obawa zanieczyszczenia moczem można stosować małe futrzane podkładki . w celu opanowania nietrzymania moczu. wałki .należy stosować pod pośladki: kółka z gąbki poliuretanowej typu “jeż”.należy stosować na stopę manszety z materiału SAF . . odzież luźna. .należy stosować poduszki . Dermalon. ku przodowi. Podaj cel i plan opieki u pacjenta narażonego na odleżyny Problem pielęgnacyjny: Pacjent narażony na powstanie Cel opieki: Zapobieganie powstawaniu odleżyn Plan opieki: a.nie należy stosować kółek (krążków) z waty pod pięty i łokcie .nauczenie gimnastyki pęcherza moczowego i ćwiczeń wzmacniających aparat mięśniowy ułatwiający trzymanie moczu. wg.należy stosować na okolice kostek lub podudzi mankiety powietrzne . zakłada się do pęcherza moczowego na stałe cewnik Foley’a połączony z workiem na mocz. 18.Nimbus / Autoexcel . podkłady higieniczne lub pokrywać materace prześcieradłami z materiału Confor lub stosować osłony na materace typu Ecolastic 16 .stosowanie u mężczyzn cewników zewnętrznych samoprzylepnych lub cewników zewnętrznych z paskiem mocującym Urihesive oraz zbiorników na mocz do noszenia na nodze . owczej skóry . dobierającmateriał do stopnia ryzyka powstania odleżyn.20 punktów i powyżej (ryzyko bardzo wysokie) . gdyż nasilają problem nietrzymania moczu. zarówno w dzień jak i w nocy.stosowanie u kobiet wkładek. spodenki. pięty ochraniacze z gąbki poliuretanowej. będącemu w domu. podkładki c. Zastosowanie udogodnień w łóżku: .pacjentom bardziej sprawnym zapewnienie na każde życzenie basenu.nie należy stosować kółek (krążków) z gumy pod pośladki . by leki z tej grupy nie były przyjmowane po południu czy wieczorem. następnie wydłużanie stopniowe przerw do 2-3-4 godzin . * Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w zaburzeniach narządów zmysłów. Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym. majtki rozpinane w kroczu. np. wyściółki pod kończyny z materiału SAF. gąbki poliuretanowej .

Dokumentowanie wyników oględzin p.wg Dison o. Najlepiej wykonywać ją codziennie j. szczególnie w okolicy fałdów i w miejscach narażonych na ucisk ł. Dokładne . deskę w szczyt łóżka lub wałek (podkładkę) pod uda lub oparcie dla stóp. a u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 30°C k. Pamiętać należy o ochronie stóp przed nadmiernym uciskiem bielizny pościelowej. Obserwacja czy pacjent nie moczy się. w 30 st. guzowatość piszczeli. Zapewnienie temperatury wody w wannie od 37°. Przy ułożeniu w pozycji bocznej należy przedzielić kończyny dolne poduszkami. Zastosowanie do kąpieli mydła o pH 5. przykurcze) oraz stosowania środków nasennych r.talku lub mąki ziemniaczanej n. duszność. Należy mieć krótko obcięte paznokcie. Wezgłowie łóżka należy utrzymać na najniższej wysokości jeśli nie przeszkadza w tym stan pacjenta e. najlepiej w czasie czynności higienicznych i przy każdej zmianie pozycji.oliwki . Dokładne wykonanie kąpieli całego ciała zależnie od stanu: w wannie lub na wózku przystosowanym do mycia w pozycji leżącej.0. Częstotliwość mycia zależna jest od tego. Kontrola objawów (ból. u podstawy kręgosłupa i mięśni obręczy kończyny górnej .d.alkoholu z gliceryną i olejkiem eukaliptusowym .unoszenie i ściskanie tkanki (nie szczypać) okolicy pośladkowej. Przy ułożeniu na brzuchu należy odciążyć kolce biodrowe. Należy stosować pisemny schemat obracania i zmian ułożenia pacjenta h. Należy pamiętać o talkowaniu kolan g. za które chwytamy w czasie obracania i.5 lub szarego lub środków z serii Menalind.kremu alantoinowego . Nachyleniu f. Delikatne wykonanie masażu (nacierania) skóry w miejscach narażonych na ucisk przy każdej zmianie pozycji. Wykonanie oklepywania uwypukloną dłonią o złączonych palcach miejsc narażonych na ucisk m.5% kremu propolisowego . Przy ułożeniu w pozycji wysokiej (na plecach) należy włożyć np. przy kąpieli z zastosowaniem: .40° C. Obserwacja skóry przynajmniej 1x dziennie. Zachowanie prawidłowej techniki przenoszenia na podkładzie z mocnego płótna metodą “hamaka” lub przy użyciu „łatwoślizgów” Nie należy pociągać za skórę pacjenta. piersi u kobiet. Delikatne wykonanie masażu różnymi technikami: .pocieranie opuszkami palców skóry w okolicach wyrostków kolczystych i innych wystających części kostnych . Zmiana pozycji przynajmniej co 2 godziny. Unikać położenia bezpośrednio na krętarzu wielkim. delikatne osuszenie skóry. Seni l.zawiesiny (lotionu) . czy pacjent poci się lub zanieczyszcza. talkować części ciała. Nauczenie pacjenta obserwacji skóry przy użyciu lusterka. Stosowanie do przytwierdzania opatrunków przylepców nieodparzających 17 .

Założenie karty obserwacyjnej pacjenta z odleżyną d.ultradźwięki 2. Likwidacja zaczerwienienia. masowanie okolicy zaczerwienienia . ostro przyprawionych. Żywienie pacjenta zgodnie ze zleconą dietą bogatobiałkową z dużą ilością witamin . a rodziny do opieki nieprofesjonalnej. kora. miękka. Stosowanie zabiegów profilaktycznych (j.kontynuowanie działań podejmowanych przy 10 zmian odleżynowych . zmiany ograniczone do naskórka. z ograniczeniem słodyczy. codzienne prześcielenie łóżka.w. Plan opieki: . Ocena stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego skóry b. Stosowanie u osób z nietrzymaniem moczu i stolca wkładek anatomicznych. Bielizna pościelowa i osobista powinna być sucha. Likwidacja czerwienia skóry. mydło w płynie do mycia i kąpieli. Sedesy łazienkowe należy także wyłożyć wykładziną z pianki. pieluchomajtek. u mężczyzn cewnika zewnętrznego samoprzylepnego lub z paskiem mocującym Urihesive lub pasa przeciw moczeniu się.stosowanie Argosulfanu. 4-5 razy na dobę. zwłaszcza okolicy krocza i pośladków u osób z nietrzymaniem stolca i moczu: seria Menalind professional: pianka do oczyszczania skóry. Należy unikać starych sposobów leczenia odleżyn: . pokarmów wzdymających. Zastosowanie na skórę w miejscach zagrożonych 0. pęcherze. pieczone bez tłuszczu z. 18 . pracować w 2 pielęgniarki także w nocy u.oklepywanie. ż.5% kremu propolisowago oraz obserwowanie jego skuteczności g. regularne.promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe . Nauczenie pacjenta i rodziny podstawowych zasad profilaktyki f.s. używek. Należy podawać basen przykryty warstwą ligniny lub flaneli lub gąbki poliuretanowej. Dokładne. Usuwać spod pacjenta szwy. pieluch anatomicznych umocowanych majtkami siatkowymi. kształt. Utrzymanie w czystości ciała.zmiana pozycji co 2 godz.dieta e. Delbetexu. Problem pielęgnacyjny: Nieblednące zaczerwienie.klasyczny opatrunek gazowy . flanela).pielęgnacja skóry .udogodnienia .materace przeciwodleżynowe dynamiczne (Alphabed/Betabed) . guziki. Włączenie pacjenta do samoopieki. z tworzyw naturalnych (bawełna. Plan opieki: a.stosowanie Decubitolu (powinien być stosowany na nieuszkodzoną skórę) . jednorazowe kaczki. Określenie czynników ryzyka c.A. Problem pielęgnacyjny: Odleżyna 10 – blednące zaczerwienienie znikające po zmianie ucisku Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny.stosowanie maści cynkowej . Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta z odleżyną 1 stopnia 1. gotowane.): . Posiłki powinny być urozmaicone.lokalizacja. majtek chłonnych. baseny w. Należy zapewnić dostęp do łóżka z każdej strony.pędzlowanie fioletem gencjany . len. . okruchy i inne zanieczyszczenia. aby nie pozostawić fałdów i zmarszczek.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. soli mineralnych cynku. żelu Tołpy . C. Należy unikać przegrzania i przepocenia t.tlen pod zwiększonym stężeniem . marynat. nie krochmalona. krem ochronny do skóry. czysta. 20.odleżyna II0 Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. rozmiary zdiagnozowanejzmiany. wielkość. pęcherzy i zmian naskórka.

rany odleżynowe z martwicą: opatrunki w postaci żelu do usuwania martwicy. opatrunki o właściwościach chłonnych z minimalizacją ryzyka uszkodzeń nowo powstałych tkanek. .odleżyna 30 i 40 Cel opieki: Ziarninowanie rany odleżynowej. czas trwania terapii 4-6 tyg. oraz inne: Fibracoll. tętno. Actisorb ( zmiana przy stwierdzeniu zapachu z rany) lub opatrunek zawierający jodynową powidonową . Polseptol.stosowanie przymoczek na ranę 10% NaCl. odleżyny na etapie ziarniniwania: opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko. opatrunki zawierające węgiel aktywowany ze srebrem np. pochłaniający wysięk. 0. maść z nagietka. b) opatrunki hydrokoloidowe. Oxycort spray. Aqua Ag (zmiana co 7 dni). wielkość.zastosowanie materaca zmniennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Aplphaxcell sterowanego mikroprocesorowymi zasilaczami regulującymi ciśnienie wewnątrz materaca dostosowując do ciężaru ciała pacjenta ( ciśnienie pod występami kostnymi pacjenta nie przekracza 20mmHg w czasie 55-60% cyklu pracy).gel (płytki). . krem Penaten. Sorbalgon. bakterii lib zmiękczenia zmian martwiczych: przy zastosowaniu strzykawki 35 ml z igłą 19G uzyskuje się ciśnienie ok 8psi. Nu-Gel.kontynuowanie działań podejmowanych w 10 zmian odleżywnowych .pielęgnowanie skóry wokół zmiany odleżynowej. co jest wystarczające do oczyszczenia rany bez uszkodzeń tkanek ziarninujących). leczenie ran przy użyciu miejscowego podciśnienia z zastosowaniem urządzenia o układzie zamkniętym wspomaganym próżnią: VAC (vaccum assisted closure). np.zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Alpha Trancell oraz ręczne ustawienie manometrem ciśnienia w materacu zależnie od ciężaru ciała pacjenta . Plan opieki: .zastosowanie na skórę w miejscach zmian odleżynowych środków tradycyjnych.Tegasorb. Alantovit. Problem pielęgnacyjny: Owrzodzenie odleżynowe obejmujące naskórek.. np. Hydrosorb. pobudzają zianinowanie. Tielle. Delbetex. Propolis spray. Aqua.Allevyn.pobranie z odleżyny wymazu do badania . Allevyn.zastosowanie na zdiagnozowanie zmiany nowoczesnych środków takich jak: a) opatrunki hydrożelowe np. . aż do mięśni.9% NaCl lub wodą destylowaną ( metoda hydroterapii. mają właściwości oczyszczające ranę. Hydrosorb.Granuflex. .smarowanie. Dermazin.stosowanie miejscowo maści gojących. skutecznie chronią ranę przed dostępem bakterii i płynów ustrojowych oraz zmniejszają tarcie między podłożem a ciałem 3. zatrzymując znaczne jej ilości. które w kontakcie z wodą pęcznieją. oraz w razie wysięku pochłaniają go. rozmiary zdiagnozowanej zmiany. skórę właściwą. np.lokalizacja. Intrasite-Gel.4% Natrium Bicarbonicum lub 0.Granu-gel. Linomag.stsowanie opatrunków na rany odleżynowe w zależnie od stanu tej rany: • • • • • • • rany odleżynowe z objawami infekcji ropnej: opatrunki o ddziałaniu przeciwdrobnoustrojowy. Sorbolgan. Tielle. maść z nagietka.25% Metronidazolu .przemywanie zmiany odleżynowej 0. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta ze świądem 19 . ciśnienie tętnicze krwi.polegająca na oczyszczaniu rany za pomocą ciśnienia irygacyjnego w celu usunięcia nadmiaru wydzieliny. Bactroban.. 0. Argosulfan. oddech).Inadine ( zmieniać po stwierdzeniu odbarwienia opatrunku z koloru miodowego) rany odleżynowe z wysiękiem: opatrunki pochłaniające wysięk i izolujące bakterie.Auacel. np. podskórną tkankę tłuszczową. kształt. W przypadku odleżyn stsosowane jest podciśnienie 125 mmHg w postaci ciągłych 48 godzinnych cykli. ułatwiają naturalne procesy autolizy.5% krem propolisowy. Alantan. Sudocrem. stosowane w celu redukcji wycięku z rany oraz zapenienia wilgotnego środowiska na czas gojenia się rany.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. np. u których metody oczyszczające nieinwazyjne i postępowanie zachowawcze nie było skuteczne 21. są to opatrunki. Comfeel. PC-30V .. Alantovit. Cream Penaten Solcoseryl Krem lub żel. stosowanie antybiotykoterapii o działaniu ofgólnym zgodnie ze zleceniem lekarskim opracowanie chirurgiczne rany u tych pacjentów. Hydrocoll. ograniczenie dolegliwości towrzyszących owrzodzeniom odleżynowym.5% krem propolisowy. rodzaj wydzieliny w ranie: pomiar i ocena funkcji życiowych pacjenta ( temperatura. 8..

Zastosowanie środków pielęgnacyjnych. papki.Mydeł leczniczych.Poinformować w sposób dla pacjenta zrozumiały o przysługujących mu prawach i zapewnić o ich respektowaniu. Delikatne wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Stosowanie leków przeciwświądowych (przeciwhistaminowych): Phenazolinum. ruchowych l.Uprzedzić i poinformować o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych. jałowcowego. telefoniczny. Zaditen 22.Otoczyć szczególnie troskliwą opieką. zapoznać z topografią oddziału. Odwracanie uwagi pacjenta od dolegliwości świądu poprzez organizowanie różnych form aktywności umysłowych. kremy) na miejscowe zmiany skórne m. .Z uwagą wysłuchać życzeń pacjenta i postarać się je spełnić. stosowanie ochronnych rękawiczek lub ograniczenie ruchów w łokciach c. Udział w leczeniu świerzbu. z surowców naturalnych d. przewiewnej. Ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz unikanie czynności powodujących pocenie się j.Osuszanie skóry miękkim ręcznikiem g.Środków łagodzących świąd. brzozowego. Folium Althaeae. boraks. Zachowanie czystości rąk. w celu ułatwienia zasypiania i przeciwdziałania bezsenności.Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa świąd skóry Cel opieki: Zmniejszenie lub likwidacja świądu Plan działania: a. Zachęcanie do uciskania swędzących miejsc palcem lub grzbietem paznokcia b.Kąpieli dziegciowych z użyciem dziegciu sosnowego.Obmywanie skóry letnią wodą bez mydła . Nie pocieranie zmian chorobowych na skórze i nie drażnienie tkanek otaczających f. .Przekazać informacje o personelu medycznym sprawującym opiekę. Poprzez okazywanie akceptacji i szacunku.Zapewnić o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących jego zdrowia i spraw osobistych. . tj. . np.Kąpieli osłaniających z krochmalem. dziegciem lub szarego . otręby zbożowe. Gummi Acaciae . Cel: Ułatwienie adaptacji pacjenta.Umożliwić kontakt osobisty. jego urządzeniami i wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia. co może ograniczyć stosowanie środków nasennych i.Oczyszczanie skóry za pomocą wacika zanurzonego w lekko ogrzanym oleju parafinowym . miękkiej. Zapewnienie bielizny luźnej. .Mydeł przetłuszczonych bez barwnika i zapachu . maści. . wczuwanie się w jego sytuację. . Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta nowoprzyjętego Problem pielęgnacyjny: Pacjent nowoprzyjęty. Diphergan. krótko obciętych paznokci. wszawicy n. wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych. zawiesiny.Jeśli stan zdrowia na to pozwala. Pomoc w rozpoznawaniu i eliminowaniu alergenów wywołujących świąd ł. Jeśli nie ma konieczności izolowania umieszczenie pacjenta w pokoju kilkuosobowym k. Stosowanie środków farmakologicznych – zgodnie ze zleceniem lekarza (zasypki.Umożliwić kontakt z duchownym na życzenie. wzbudzanie zaufania i pozyskanie go do współpracy. pudry. z ichtiolem. wytwarzanie klimatu ciepła i bliskości. grzybicy. niegotowany krochmal. korespondencyjny. olejek do pielęgnacji skóry . Zapewnienie temperatury pomieszczenia 20-210C przy wilgotności 30-40% h. bukowego . otrębami owsianymi. . zleconych przez lekarza zabiegach diagnostycznych i leczniczych. siarkowego. Tavegyl.Wybrać pokój i zapoznać z przebywającymi w nim pacjentami. Menalind professional – olejek ochronny do kąpieli. olejkiem rumiankowym. Plan działania: . płatki owsiane.Uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia. e. . Utrzymanie skóry w czystości przy stosowaniu zleconego przez lekarza sposobu i środków: . 20 . .

RTG brzucha .ból po posiłku po 1-2 godz.ból między posiłkami.ból napadowy . żołądka) .amylazy.ból w okolicy środkowego nadbrzusza.promieniuje po prawej łopatki .obj. łagodnieje w pozycji siedzącej NIEDROŻNOŚĆ JELIT – klasyczny „ostry brzuch” .bóle skurczowe (kolka) . XII-cy) . kontaktu z pacjentem. .leukocytoza .nie wykazuje zależności od pory roku.umiejscowienie bólu zależnie od miejsca przeszkody .ból przy obmacywaniu śródbrzusza .ciągły .silny ból z nudnościami lub wymiotami w okolicy pępkowej i nadbrzuszu.bilirubiny we krwi .ból o nieregularnej rytmiczności (w. rodzaju przynoszonych posiłków czy niezbędnych przedmiotów osobistych.w. z promieniowaniem do lewej łopatki i grzbietu . żołądka) . Scharakteryzuj ból w jamie brzusznej ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO .ZASTAWKA BAUCHINA 21 . Chełmońskiego +++ . XII-cy) . posiłku ..Założyć dokumentację. w dołku podsercowym (ch.w.gastroskopia – rozp.gorączka .amylazy w moczu. posiłek przynosi krótkotrwałą ulgę i pojawia się ponownie po 2-3 godz.często w pozycji leżącej.w prawej okolicy podżebrowej . żołądka) lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną i jesienią (ch.*w RTG i USG kamienie – niekoniecznie ZAPALENIE TRZUSTKI .tępy.w.nudności.. .za mostkiem .silny ból z nudnościami lub wymiotami . XII-cy) .w. wymioty .Rodzinie przekazać informacje dotyczące np.„poziomy płynów” NISKA czy WYSOKA NIEDROŻNOŚĆ? GRANICA .ból przy obmacywaniu prawego górnego kwadrantu brzucha .zatrzymanie gazów i stolca (wzdęcia) . ze zgagą . (ch. RAK ŻOŁĄDKA .objaw późny PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY Z REFLUKSEM . lipazy we krwi. bóle głodowe w nocy (ch. 23.ból zazwyczaj na prawo od pępka (ch. CHOROBA WRZODOWA . lekarzem.ból tępy .gorączka .w.

ZAPALNE CHOROBY JELIT . dobrze zlokalizowany (pokazuje palcem) .spadek m.bóle skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu . leukocytoza BÓL POD PRAWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . kwasica ketonowa 6) w przebiegu zawału serca ściany dolnej!!! a) wodniste. występuje w ostrym zapaleniu dróg żółciowych. wątroby. atonia żołądka. doodbytniczy kontrastowy wlew barytu.ból w nadbrzuszu. XII-cy. że pasaż treści pokarmowej jest zwolniony. niedrożność. gastroparesis diabeticorum. zapalenie trzustki. zap.biegunka -*czasem biegunka z domieszką krwi ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO . guzy.przy rozciągnięciu torebki wątroby (przekrwienie. zapalenie. 22 . w rzucie anatomicznym zmian . stany zapalne jelit.gorączka . jak np.leukocytoza . wymioty .szybko narasta nasilenie bólu . wysokiej niedrożności jelit. wrzód żołądka. kolka nerkowa 3) wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego (uraz. 4) zatrucie lekami. trzustki 2) ostra i przewlekła niewydolność nerek . guz). .objawy: Blumberga. zap.później nad prawym talerzem biodrowym.bóle w podbrzuszu. c) Żółta lub zielonkawa barwa wymiocin wskazuje na domieszkę żółci. że doszło do usunięcia czystego soku żołądkowego. chemicznymi 5) w przebiegu zaburzeń metabolicznych: np. zapalenie otrzewnej. rak) BÓL POD LEWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM .na tle miażdżycy tętnic zaopatrujących jelita w krew .c.przy rozciągnięciu torebki śledziony ANGINA BRZUSZNA .kolonoskopia. ostre zap.nudności.bolesność przy obmacywaniu okolicy wyrostka . kolka żółciowa. Najczęściej przyczyną takich wymiotów są ostre zaburzenia jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego.gorączka. b) jeśli w płynie usuwanym drogą wymiotów widać resztki pokarmu spożytego kilka godzin wcześniej o nieprzyjemnej woni wynika. w czasie trawienia . CT brzucha ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Typowy rozwój objawów: . w zwężeniu odźwiernika po wygojeniu niszy wrzodowej. Scharakteryzuj wymioty Przyczyny 1) zwężenie odźwiernika. wyrostka robaczkowego. rozlany . w zapaleniu żołądka z refluksem żółciowym. zapalenie opon mózgowych. krwiak.spadek m.c. zap. migrena. Rowsinga:+++ . odczyn kwaśny oraz towarzyszą temu bóle brzucha można sądzić. stan po wagotomii.wstręt do jedzenia . subst. trzustki.ból po posiłkach. 24. dróg żółciowych.

spadek ciśnienia tętniczego krwi. e) Wymioty z zapachem kału lub treścią kałową są wskazówką niskiej niedrożności jelit spowodowanej np. Wymioty pojawiają się w przebiegu wielu innych chorób. • spastyczne (zaburzona czynność motoryczna jelit.rzadziej niż co 2 dzień oddawanie małych ilości. Brzuch jest wzdęty. niepokój. guzem jelita.leki: opiaty. suchych stolców Przyczyny: . brak apetytu. krwiak. Wymiotom krwią towarzyszą objawy niedokrwistości lub pokrwotocznego wstrząsu. wyrażająca się atonią mięśniówki gładkiej jelita) W zaparciach atonicznych pacjenci skarżą się na uczucie pełności w jamie brzusznej. jak ostra i przewlekła niewydolność nerek. zwłaszcza gdy występują na zmianę z biegunką. W zaparciach spastycznych pacjenci skarżą się na bóle kolkowe o zmiennej lokalizacji. bladość. zapalenie opon mózgowych.ciąża . zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa). Brunatne zabarwienie sugeruje. brak ruchu. pienista. pojawiające się zwykle pół godziny po jedzeniu.ch.d) Wymioty zawierające świeżą krew. a następnie ją wymiotuje. Badanie brzucha nie sprawia bólu. Hirschprunga (bezzwojowe jelito) . migrena). rakiem żołądka. zatrucia wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. przyspieszony oddech.szczelina odbytu .hiperkalcemia . przykry smak w jamie ustnej. jak poty. wpływy emocjonalne . że do krwawienia doszło kilka godzin wcześniej i krew przebyła przemiany pod wpływem soku żołądkowego (hemoglobina uległa przemianie do kwaśnej hematyny). Ostre zaparcie u osoby z prawidłowym dotychczas rytmem wypróżnień sugeruje przyczynę mechaniczną lub niedrożność czynnościową (zapalenie otrzewnej. nudności.zmiana kalibru stolca . zapalenie uchyłków jelita). odbijanie. odbytnicy .organiczna przeszkoda w jelicie .guz odbytu. płytkie lub pogłębione oddychanie. wzmożone ślinienie. wyrażająca się nadmiernym skurczem). bladość powłok skórnych. 23 .starszy wiek O raku odbytnicy świadczą: . trawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy. Ból i wzdęcie ustępują po oddaniu stolca lub gazów. a nie z wymiotami. Przed wystąpieniem wymiotów można zaobserwować zimne poty. przyspieszone tętno. zaburzeniami krzepnięcia. jej usuwanie łączy się z kaszlem.krew w stolcu • atoniczne (zaburzona czynność motoryczna jelit.naprzemienne zaparcia i biegunki .mała podaż płynów. bóle i zawroty głowy. Zdarza się. osłabienie. Niekiedy dochodzi do pomyłek między wymiotami krwią i krwiopluciem. Mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii. że chory z obfitym krwawieniem z nosa połyka krew. zawroty głowy. f) Krwawienie może być spowodowane żylakami przełyku. powłoki brzuszne są zwykle wiotkie. choroby układu nerwowego (uraz.niedoczynność tarczycy . 25. antydepresanty . nie zmienioną. Przewlekłe zaparcia należy podejrzewać w chorobach nowotworowych. Krew z dróg oddechowych jest jasnoczerwona. Scharakteryzuj zaparcia Zaparcie . niekiedy w postaci skrzepów lub barwy brunatnej („fusy od kawy”) wskazują na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

przez kamień. 1-4 mg/dobę c) Osad moczu: .Bezmocz (anuria) – poniżej 20 ml moczu na godzinę lub <100 ml na dobę. do 0. Scharakteryzuj zaburzenia ilościowe wydalanego moczu Fizjologicznie: diureza dobowa – ok.bakterie. Scharakteryzuj zaburzenia jakościowe wydalanego moczu Badanie ogólne moczu: a) Właściwości fizyczne: . .Skąpomocz (oliguria) – poniżej 400 ml moczu na dobę. biegunka.zasadowy – obecność w moczu krwi. buraki czerwone.zapach: swoisty . wymioty. cukrzyca.hiperstenuria – powyżej 1025 24 . 27. ew.bilirubina: brak.białko: brak.urobilinogen: brak. śpiączka mocznicowa.czerwony (krwiomocz – haematuria) – nowotwory układu moczowego. 1. utrata krwi.ciemnego piwa – żółtaczka mechaniczna.26. moczówka prosta.krwinki białe – do 5 co kilka pół widzenia .cukier: brak. Gęstość względna: . Przejrzystość: .białawy. nudności.kolor: słomkowożółty . zapalenie nerek. moczany – pojedyncze . obrzęki.komórki nabłonka – pojedyncze . uszkodzenie miąższu nerkowego.2 mg/l . .gęstość względna (ciężar właściwy): 1015-1025 .zapach amoniaku przy oddawaniu – podejrzenie zapalenia pęcherza moczowego . poniżej 100 mg w 100 ml moczu .krwinki czerwone – 1-3 co kilka pól widzenia .zapach amoniaku – mocz pozostawiony na dłużej w naczyniu Odczyn moczu: . Utrzymujący się bezmocz prowadzi do mocznicy (uremii): bóle i zawroty głowy. kamica nerkowa. mocz zawierający białko. oparzenia. leki. zamknięcie odpływu moczu z nerek np. spadek temperatury ciała.fosforany.5-2 litrów moczu/dobę. ropy. szczawiany. przewlekła niewydolność nerek. . wymioty. przejrzysty .wałeczki ziarniste – brak .hipostenuria . miesiączka. w moczu dobowym 40-100 mg/dobę .mętny – odczyn zasadowy. niektóre leki . mocz pozostawiony w naczyniu także mętnieje Zapach: . ew. wzmożone ciśnienie tętnicze krwi.przejrzystość: klarowny. stosowanie diety jarskiej.Wielomocz (poliuria) – 3-5 litrów moczu na dobę. d) Zmiany w składzie moczu: Kolor: .poniżej 1015 .zapach acetonu – cukrzyca . . ew.odczyn: lekko kwaśny b) Właściwości chemiczne: . śluz – nie powinno być. mikcja – pojedynczy akt oddania moczu – do 500 ml. mleczny – przy domieszce ropy. upławy. choroby układu krążenia.

zbyt częste. przerywanym strumieniem.izostenuria – 1010-1011. . . wałeczki ziarniste). oddaje mocz w przysiadzie.stany zapalne dróg moczowych. . zwężenie cewki. przewlekła niewydolność serca. który wycieka stale kroplami z cewki. w małych ilościach. niejednokrotnie w nocy oddawanie moczu bez zwiększenia jego dobowej ilości: .zwiększone wytwarzanie moczu (źle leczona cukrzyca).nadmierne spożycie płynów.100 ml moczu zostaje opróżnionych. a 400 ml zalega). . kamica nerkowa (towarzyszy mu ból. z parciem. kamień w pęcherzu moczowym. 25 . rdzenia). który nie może się już bardziej rozciągać i równoważyć przeszkodę w odpływie moczu. pęcherza moczowego . nowotwór w układzie moczowym (nie łączy się z bólem). ale mniejsza niż 100. uraz dróg moczowych. zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym. poród.częste parcie na mocz (polakizuria) – (zapalenie pęcherza moczowego) . pozycja leżąca.zaburzenia wypływu moczu – zwężenie cewki moczowej przez kamień. porażenie dolnej połowy ciała.zatrzymanie moczu (retencja) . kurczowe bóle pęcherza moczowego (strianguria). wyniszczenie nowotworowe Ropomocz – zapalenie. stany zapalne miąższu nerkowego. urazy mózgu.silne. gruczolak stercza . Chory używa tłoczni brzusznej w celu opróżnienia pęcherza moczowego. przerasta warstwa mięśniowa pęcherza. .częstomocz .bolesne oddawanie moczu (alguria) np. guzy. Bakteriuria – zapalenie dróg moczowych.zmniejszenie objętości pęcherza moczowego poniżej 200 ml (przewlekła infekcja.przyjęte leki. przeszkoda mechaniczna w cewce moczowej. w zapaleniu pęcherza moczowego. Znaczenie chorobotwórcze przypisuje się obecności ponad 100 000 drobnoustrojów w 1 ml moczu (pałeczka okrężnicy.. neurogenny kurcz pęcherza moczowego w wyniku urazu rdzenia lub stwardnienia rozsianego z uszkodzeniem rdzeniowego ośrodka unerwienia pęcherza). to nadmierna ilość fosforanów. Chory nie odczuwa parcia na mocz. pałeczka odmieńca. choroby układu nerwowego (guzy. . . prątek gruźlicy. białkomocz. nerki nie potrafią ani zagęszczać ani rozcieńczać moczu Cukromocz (glikozuria). moczanów w kamicy nerkowej. 28. nowotwory dróg moczowych Krwinkomocz mikroskopowy (erythrocyturia) – liczba krwinek czerwonych w polu widzenia jest większa od 2-3. paciorkowiec kałowy. Scharakteryzuj zaburzenia w oddawaniu moczu . szczawianów. w większej objętości niż w ciągu dnia. towarzyszące oddawaniu moczu (zapalenie pęcherza moczowego) . cukrzyca. kamica nerkowa. dochodzi do zastoju moczu w górnych drogach moczowych i zakażenia. w cukrzycy Białkomocz – w nerczycy Ciała ketonowe w moczu (ketonuria). uciska ręką okolicę pęcherza.powyżej 4-6 razy na dobę. zwężenie cewki moczowej. . cewki moczowej . kroplami) .oddawanie moczu w nocy (nykturia) – zwykle 2-3 i więcej razy w ciągu nocy.bezwiedne moczenie paradoksalne jest wywołane rozstrzenią pęcherza.czynniki nerwowo-psychiczne.dyzuria – utrudnienie w oddawaniu moczu (zatrzymanie. pałeczka ropy błękitnej.przerywany lub cienki strumień moczu. np.przerost gruczołu krokowego. brak intymności. .zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza (u mężczyzn z gruczolakiem stercza podczas mikcji . Nadmierny osad mineralny. drożdżaki).

przemieszczenie ujścia moczowodu są powodem tego stanu. np. w kwasicy cewkowej. Nietrzymanie moczu bez bolesnego parcia wskazuje na neurogenny charakter lub przetoki pęcherzowopochwowe albo cewkowopochwowe. . nasilonej proliferacji naczyń. urazy. ropomocz. niedoborze witaminy B6. Może trwać do 3 dni. Wymień fazy gojenia się rany odleżynowej . zmniejszone wchłanianie zwrotne wapnia w cewkach nerkowych. W dnie rany występuje czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek.Epitelizacja (naprawa): rana pokrywa się nowym. gdy lekko uciska się je palcem. ilość zalegającego moczu. 31. 26 . lecz martwica może również dotyczyć tkanek otaczających. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem oraz zakrzepicą małych naczyń. – uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. . mechaniczne uszkodzenie zwieracza pęcherza. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg Torrance’a Klasyfikacja odleżyn wg Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu lub wg Torrance’a 1 st. W ranie obecne są czarnobrązowe masy rozpadających się tkanek.Po wygojeniu się rany następuje dojrzewanie blizny. Zmienia się w niej zawartość kolagenu. pozostaje również wtedy. Oprócz tego występuje u kobiet jako tzw. Wskazuje. Powstają jamy. Brzeg rany jest zazwyczaj dobrze odgraniczony. Brzegi rany są dobrze odgraniczone. Dno rany może być pokryte czarną martwicą. powstaje obrzęk z wysiękiem. guzy. Wskazuje. gorączka. kamienie pęcherza moczowego. wysiłkowe nietrzymanie moczu (niższy poziom estrogenów z wiekiem). lśniącym naskórkiem – komórki naskórka odżywiane przez sieć powstałych naczyń krwionośnych migrują z brzegów rany i napełzają na ziarninę. kininy. proliferacja): stopniowe zmniejszanie wysięku. prostaglandyny. Dzięki makrofagom i procesom fagocytozy dochodzi do usuwania martwych tkanek. 3 st.. w zatruciu witaminą D.kamienie z soli wapniowych – w nadmiernym wchłanianiu wapnia z jelita cienkiego. wady wrodzone. przerzuty raka do kości. które mogą się łączyć. np. – martwica rozszerza się do mięśni i powięzi. niekiedy bardzo znacznie. znikające po usunięciu ucisku. mogą pojawić się pęcherze i przerwanie ciągłości naskórka. 2 st. 29. Zniszczenie może obejmować stawy i kości. 5 st.kamica szczawianowa – w zapalnych chorobach jelit. bakteriuria.Wysięk (zapalenie): zaburzenia krążenia. Poprzedzone przez uczucie parcia nietrzymanie moczu występuje w przebiegu ostrego zapalenia pęcherza moczowego. otoczone obrzękiem i rumieniem. – nieblednące zaczerwienienie. oczyszczania odleżyny. Z uszkodzonych komórek uwalniane są mediatory zapalenia: histamina. nadczynność gruczołów przytarczycznych. Fibroblasty wytwarzają włókna kolagenowe i sprężyste. . wzrost komórek i powstanie nowej tkanki (ziarniny). Zwiększa się wtedy. przewlekłej biegunce. – uszkodzenie obejmuje tłuszczową tkankę podskórną. . Często występuje ból. lekki ucisk palca powoduje zbledniecie zaczerwienienia. nadmiar mleka i środków alkalicznych.Ziarninowanie (wzrost. rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. że mikrokrążenie nie jest jeszcze uszkodzone. – blednące zaczerwienienie. że mikrokrążenie jest uszkodzone. ciała obce. np. * Wymień czynniki podnoszące i obniżające próg bólu 30. jak częstomocz. Zblednięcie blizny jest wynikiem zanikania naczyń włosowatych. powstaje zapalenie i obrzęk tkanek. Występują wtedy inne cechy tego zapalenia. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu chorób urologicznych i neurologicznych. 4 st.

Stosowane w leczeniu dużych. miejsca pobrania przeszczepów) Hydrocoll thin (jw. 5 st. który wskazuje właściwy moment zmiany opatrunku) Hydrocoll (owrzodzenia. a po jego założeniu należy położyć błonę półprzepuszczalną. 3.. zwłaszcza w okolicach pięt. odleżyny we wszystkich fazach gojenia. samoprzylepne. nie można w ranach zainfekowanych lub z obfitym wysiękiem. Przy zmianie nie uszkadzają otaczającej skóry. po przeszczepach. głębokich oraz zainfekowanych odleżyn. GranuGel. moczu.. Ich struktura pozwala na swobodne parowanie z powierzchni rany. Stosuje się je w odleżynach 2. 2 st. wtedy gdy wydzielina sięga brzegów opatrunku. kości krzyżowej) Granuflex Signal (posiada unikalny sygnalizator. pochłaniają wysięk. nieprzepuszczalne. Zmienia się je w zależności od potrzeby. co umożliwia wzrost i migrację komórek. Dobrze przylegają do rany i otaczającej jej skóry. szczelnie izolują ranę. która zwiększa swoją objętość po zetknięciu się z raną tworząc żółty żel. Hydrofilm. Kwaśne ph i zmniejszona prężność tlenu pod opatrunkiem nasila angiogenezę i ziarninowanie. tlenu. zmniejszając w ten sposób ryzyko samoistnego przemieszczenia się opatrunku. Agua-gel. Chronią ranę przed tarciem i uciskiem.zewnętrznej. Preparaty: Opsite. również powoduje wzmożony napływ granulocytów hamujących wzrost bakterii). Nie przyklejają się do rany. Stosuje się je w odleżynach 1. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. Profilaktycznie w miejscach narażonych na ucisk i otarcia. Comfeel II grupa Hydrokoloidy: samoprzylepne. pod którą zachodzą procesy oczyszczania. Tegaderm. przylegającej do rany. które w kontakcie z wysiękiem rany formują żel. 4. Przed założeniem hydrożelu należy ranę wypłukać 0. Składają się z 2 warstw: . Mogą pozostawać na ranie 714 dni. reaktywnej. kałem. Nie powinny być stosowane przy infekcji. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. 3. Stosowane w odleżynach 2.32. b) Hydrosorb. Scharakteryzuj grupy opatrunków nowoczesnych stosowanych w leczeniu odleżyn I grupa: Błony półprzepuszczalne: są to błony poliuretanowe: cienkie.9%. są przezroczyste. 4 st. przezroczyste. mają duże właściwości pochłaniające. Hydrosorb comfort w postaci płytki stabilizowanej błoną poliuretanową IV grupa Dekstranomery: zbudowane są z ziarenek polisacharydowych. na rany pooperacyjne. Nie mają właściwości alergizujących. ziarninowania i naskórkowania. Stosowane w odleżynach 4. oparzenia 2 stopnia. 5 st.9%. można go wymienić po przemoczeniu opatrunku pokrywającego za pomocą 0. bakterii . moczem oraz infekcją. Preparaty: Granuflex Extra Tin (rany z małą ilością wysięku. elastyczne. Flexigrade. jako zabezpieczenie venflonów. zwykle po 7 dniach. łokci. zabezpieczającej przed dostępem płynów. Bioclusive. mocno oczyszcza. chroniąc przed zamoczeniem np. naskórkujące) Granuflex (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia) Granuflex Bordered (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia. stolca. co umożliwia obserwację i nadzór nad gojącą się odleżyną. Preparaty: a) Nu-Gel. tzn. nie przepuszczają wody i bakterii z zewnątrz.wewnętrznej. dzięki czemu można obserwować proces gojenia się rany. Preparaty: 27 . Utrzymują wilgotne środowisko (zakończenia nerwowe w środowisku wilgotnym – działanie przeciwbólowe) Posiadają lekko kwaśny odczyn (ułatwia enzymatyczne oczyszczenie rany przez rozpuszczenie uszkodzonych. martwiczych tkanek. utrzymując w niej temperaturę ciała. Intrasite-gel. niebezpieczny przy bakteriach tlenowych) Hydrocoll sacral (odleżyny w okolicy krzyżowej) Hydrocoll concave (odleżyny w okolicy pięt i łokci) Tegasorb III grupa Hydrożele: utrzymują wysoką wilgotność rany. a przy obfitym wysięku częściej. W jamie odleżynowej żel może pozostać do 3 dni.9% NaCl. Są przezroczyste.

PermaFoam. odbarcza nadmiar wydzieliny. superabsorbent zawarty w warstwie chłonnej opatrunku jest aktywowany płynem Ringera. po uprzednim przemyciu rany 0. Preparaty: Allevyn (płytka). Jodosorb. 4 st. w fazie oczyszczania i ziarninowania. w kontakcie z wysiękiem tworzą żel.9% NaCl. który zapewnia wilgotne środowisko. jest opatrunkiem całkowicie wchłanialnym (1-3 dni). Fibracol . może pozostać na ranie przez 4 dni. 3. Są przepuszczalne dla powietrza. zmienia się je wówczas. Tielle (hydropolimer.9% NaCl przed założeniem Promogran – 55% kolagenu i 45% celulozy. Stosuje się je 1x dziennie. Permafoam sacral: hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej. płaskich. wymagające aktywnego oczyszczania. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. eliminuje szybko wysięk. TenderWet 24 active cavity: nasączony jest roztworem Ringera w procesie produkcji. . inaktywuje nadmiar proteaz i przyspiesza proces gojenia. nie działają na prawidłowy nabłonek. np. np. utrzymuje optymalną temperaturę rany.9% NaCl. ranę należy przemywać 0. otrzymywane z glonów morskich.oprócz alginianu wapnia (10%) zawiera kolagen (90%). pobudza ziarninowanie. minimalizuje ryzyko maceracji wokół rany. cienką warstwę 1-2 mm. Tielle.Acudex. opatrunek powinien być zmieniany zależnie od gromadzącej się wydzieliny. adsorbują 20-krotnie więcej płynu. TenderWet 24: rany zakażone. nie wolno przemywać jodyną. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0.Promogran: rany trudno gojące się. Sorbalgon. przewlekłe. należy nasączyć płynem Ringera lub 0. po zastosowaniu na ranę krwawiącą wykazuje działanie hemostatyczne. 3. bez uprzedniego oczyszczenia. np. do ran z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem. Są używane do czystych. obficie wydzielających odleżyn. Należy go zabezpieczyć opatrunkiem wtórnym. Iruxol-mono (dostarcza kolagenazę. nadmanganianem potasu. można stosować z terapią kompresyjną . nie należy zakładać go na rany zainfekowane. wodą utlenioną. przyjmuje postać żelu i rozpuszcza się w ranie. .9% NaCl. Nie należy ich stosować na rany suche lub z objawami zakażenia. Stosowane w odleżynach 2. tkankę tłuszczową i mięśnie. Permafoam cavity. Preparaty: Tega-gel. stymuluje ziarninowanie i naskórkowanie. Czas utrzymania na ranie 1-4 dni. każda kolejna zmiana opatrunku nie wymaga usuwania poprzedniego. Nie jest konieczne usuwanie jego pozostałości podczas aplikacji (zakładania nowego opatrunku). Actisorb IX grupa Inne: 28 . ochrania czynniki wzrostu w ranie. antybiotyków. TenderWet active cavity. Debrisan V grupa Gąbki poliuretanowe: mają właściwości pochłaniające i oczyszczające. utrzymują wysoką wilgotność rany.TenderWet. w postaci sznura lub tamponu. niż wynosi ich ciężar. która umożliwia rozpuszczanie tkankę martwiczą. Allevyn cavity (gąbka). Preparaty: Fibrolan. VIII grupa Opatrunki bioaktywne: Preparaty: . stosowany w terapii ran ze średnim i dużym wysiękiem VII grupa Środki enzymatyczne: rozpuszczają martwicę. przez Inadine lub Actisorb VI grupa Opatrunki algininowe: zbudowane z naturalnych polisacharydów. Kaltostat. 4 st. zwiększa aktywność fibroblastów. W razie podejrzenia zakażenia należy włączyć opatrunek bakteriobójczy. Występują w postaci płaskich płytek lub owalnych i okrągłych gąbek. Stosowane w odleżynach 2. można go stosować razem z terapią kompresyjną. może być do 7 dni na ranie. gdy wchłonięte wydzieliny zbliżają się do krawędzi opatrunku. izolują termicznie.TenderWet 24 active. Permafoam concave. Permafoam comfort.

wokół opatrunku oklepywanie i masowanie z użyciem kremów ochronnych 2 st. odleżyna obejmuje tkankę tłuszczową i sięga do mięśni. martwica czarna i sucha. zmiana 2x w tygodniu. zmiana 2-3x w tygodniu lub Tielle. ziarninująca Promogran + Tielle lub Fibracol + Bioclusive. beztlenowce. zamknięty w nylonowej saszetce. odleżyna obejmuje naskórek i skórę właściwą. pęcherze. Nie przylega do rany. ew. Nu-Gel + Bioclusive. podczas gdy opatrunek chłonny zewnętrzny. zmiana 1-2x w tygodniu 3 st. zmiana zabarwienia na kolor biały jest wskazówka do zmiany opatrunku Actisorb lub Actisorb Plus lub Actisorb Silver 220 – opatrunek węglowy ze srebrem. Tielle (rana ze średnim wysiękiem) może wymagać częstszej zmiany. Można go pokryć kompresem Topper (rana z małym wysiękiem) 33. nie przywiera do ran. stawów i kości Nu-Gel + Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. zmiana 2x w tygodniu c) Odleżyna z martwicą. drożdżaki.. zmiana 1-2x w tygodniu. cuchnąca Nu-Gel + Actisorb + Bioclusive. zmniejsza ryzyko infekcji. zmiana 2-3x w tygodniu 29 .Bactigras – antyseptyczny opatrunek z gazy tiulowej nasączony parafiną i roztworem chlorheksydyny. zmiana 1-2x w tygodniu 5 st. np. opracowanie chirurgiczne 4 st. odleżyna sięga do mięśni. Może być na ranie do 7 dni. Gram-. zwalcza szerokie spektrum bakterii Inadine – opatrunek mający zastosowanie w leczeniu powierzchownych ran zainfekowanych (bakterie Gram+. martwica rozpływna. Nie wolno go przycinać. blednące zaczerwienienie Bioclusive na osuszoną i czystą skórę. zmiana 2x w tygodniu b) Odleżyna zakażona bez wydzieliny ropnej z objawami stanu zapalnego Promogran + Tielle lub Inadine + Bioclusive. zmiana ograniczona do naskórka Inadine + Bioclusive. Scharakteryzuj zastosowanie opatrunków firmy Johansons & Johansons w poszczególnych stopniach odleżyn 1 st. działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie w ranach zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzielina ropną. grzyby. Można go nakładać na Nu-Gel (martwica rozpływna). Skuteczny wobec MRSA. zmiana 2x w tygodniu a)Odleżyna zakażona z wydzieliną ropną Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. pierwotniaki). nieblednące zaczerwienienie. pomarańczową siateczkę z wiskozy nasączoną żelem jodoforowym przyłożyć na ranę i zabezpieczyć jałowym kompresem lub błoną półprzepuszczalną.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->