1. Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2.

pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u pacjenta 5. opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i likwidowanie jej 6. opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny 7. opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta, rodziny i/lub osób mu bliskich 8. lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki będzie najlepsze, najistotniejsze 9. przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta (pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności 10. samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia; wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy zawodowej pielęgniarki) 11. zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem 12. mały wkład do nauki o pielęgnowaniu 2. Wymień cechy procesu pielęgnowania 1. Wieloetapowość 2. Uniwersalność 3. Ciągłość i dynamika 4. Logiczność i następstwa czasowe 5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście do człowieka 3. Wymień etapy i fazy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik, 1993) 1. Rozpoznanie: a) gromadzenie danych o stanie biopsychospołecznym, duchowym i kulturowym pacjenta b) analizowanie, syntetyzowanie danych c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego) 2. Planowanie: a) ustalanie celu opieki b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i rzeczowych) c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej 3. Realizowanie: a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania c) Realizowanie planu 4. Ocenianie a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej b) formułowanie oceny 4. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej (wg. NANDA, Górajek-Jóźwik) a). NANDA Diagnoza pielęgniarska wg NANDA – jest to dwu- lub trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny Struktura dwuczłonowa: 1. człon - kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji 1

Np. „ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego” Struktura trzyczłonowa : 1. człon - kategoria diagnostyczna 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka 3. człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające rozpoznanie problemu Np. „zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością wysiłkową i dużym zmęczeniem” Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem: a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji) b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu NANDA podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych. Stworzyło pierwszą taksonomię 99 diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie kody cyfrowe. Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA: a) tytuł b) definicja c) cechy charakteryzujące d) czynniki etiologiczne lub ryzyka e) kryteria rozpoznania : subiektywne i obiektywne dane b). Górajek – Jóźwik Diagnoza wg Górajek – Jóźwik jest diagnozą w koncepcji problemów pielęgnacyjnych Problem pielęgnacyjny - aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak apetytu, ból przy przełykaniu). To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., motywacja….., akceptacja……, - potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych. 5. Wymień błędy popełniane przy stawianiu diagnozy pielęgniarskiej: na etapie gromadzenia danych, wnioskowania 1. Na etapie gromadzenia danych a) Błędy obserwacji b) Błędy wywiadu c) Błędy w analizie dokumentacji d) Błędy pomiaru 2. Błędy wnioskowania 2

Czemu służy etap oceny w procesie pielęgnowania? Ocenianie wyników pielęgnowania służy: a) Analizie wyników opieki. . Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np. czas realizacji zadań. .stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne . zapewnienie.ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników. utrzymanie. obniżenie. zmniejszenie. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta gorączkującego. Konsekwencją takiego porównania jest możliwość : . koordynację z planem leczenia 7. Jakie warunki winien spełniać dobrze sformułowany cel i plan opieki pielęgniarskiej? A. podaj cel i plan opieki 3 . nie zostało osiągnięty-0%). . Zasady niezbędne przy formułowaniu celu: .a) Błąd fałszywej przyczyny b) Błąd atrybucji c) Schematyzm (uogólnianie) 6. . racjonalnych ustaleń.unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia) .osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki. pomiędzy tym co miało miejsce a tym co może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia zindywidualizowanego. Jest pomostem. złagodzenie.uwzględniający miejsce i warunki.stawianie na nowe propozycje . co w zakresie opieki zostało dokonane.plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania. całościowego. poprawa.ukazania jak należy postępować w przyszłości.dokumentowanie planu opieki i jego ocena . np.wzbogacony o wymierny element czasu (czas w jakim ma być osiągnięty) . co zaważyło na wyniku Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji.realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki . cel zbyt trudny lub zbyt łatwy do osiągnięcia). zwiększenie. zapobieganie. procentowy (cel został osiągnięty w całości-100%. Warunki planu opieki: . podwyższenie. . ciągłego pielęgnowania. aktualną diagnozą pielęgniarską. pomimo wcześniejszych.określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową. które polega na świadomym porównywaniu stanów: rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki).realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa .włączanie podmiotu opieki w planowanie działań . zaspokojenie. aby uniknąć tego.powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony. likwidacja. 8. uzupełnienie.ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki.dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska.unikanie dwuznaczności . Dzięki ocenie możliwe staje się: .oparcie planu na podstawach naukowych . ułatwienie. b) Formułowaniu oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów). częściowo-50%. B. Może być ona wyrażona w sposób opisowy.planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki . Racjonalna ocena odzwierciedla to. w jakich opieka jest świadczona.

Plan: a) poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku b) pomiar i zapisanie wyników temperatury. soki owocowe. nacierania lodem kończyn górnych dolnych . klatkę piersiową . herbata. węglowodanów i witamin. otoczenie parawanem wymiotującego 6. Cel: Nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej i warg. oddechów co 1 godzinę d) stosowanie środków przeciwgorączkowych. oddechów co 2 godziny c) jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 400C pomiar i dokumentacja temperatury.Problem: Pacjent skarży się na suchość warg i błon śluzowych jamy ustnej.okładów wysychających i chłodzących na czoło. 2. ma wzmożone pragnienie. występują dreszcze Cel: Ogrzanie pacjenta Plan: a) dodatkowe lekkie okrycie. 5. tętna. Plan: a) wykonanie toalety ciała rano i wieczorem przez pielęgniarkę lub z jej pomocą b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej c) zapewnienie luźnej bielizny z surowców naturalnych c) smarowanie warstw skóry przylegających do siebie wazeliną i oddzielenie ich gazikami 3. wywietrzenie pokoju.ułożenia na materacu chłodzonym elektrycznie . malinowym. Zapobieganie odparzeniom.Problem: Pacjent zjada bardzo mało. że nie ma apetytu Cel: Poprawa łaknienia Plan: a) wykonanie toalety jamy ustnej przed posiłkiem lub płukanie jamy ustnej b) podanie posiłków i płynów w małych ilościach. ogrzanie termoforem lub poduszką elektryczną b) podanie ciepłego napoju – herbaty owocowej lub z sokiem z cytryny. zasłonięcie okien przy dużym nasłonecznieniu. w okresach bezgorączkowych c) wybieranie posiłków ulubionych. Problem: Pacjent ma uczucie zimna. Problem: Pacjent skarży się na ból głowy Cel: Zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu Plan: 4 .1. takich jak zimno w postaci: . 190C): przez włączenie wentylatora. karku . 4. zaspokojenie pragnienia Plan: a) podanie płynów do picia o temperaturze pokojowej.Problem: Pacjent ma gorączkę 39 C oraz uczucie gorąca Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. Obniżenie temperatury. zimnych kompresów żelowych na okolice pachwinowe. zgłaszając. tętna. pachowe. o zdecydowanym smaku d) estetyczne podawanie posiłków e) uwzględnianie pokarmów z zawartością białka. takich jak: kompoty. ograniczenie tłuszczy. z czarnej porzeczki.obniżenie temperatury pomieszczenia (max. woda mineralna b) wykonanie toalety jamy ustnej co 2 godziny c) smarowanie warg wazeliną d) zaproponowanie ssania cukierków lub gumy do żucia.zastosowanie lekkiego okrycia pacjenta. Problem: Pacjent poci się Cel: Utrzymanie ciała w czystości.kąpieli ochładzających. wykluczenie potraw ciężko strawnych i wzdymających f) ułożenie wygodne do spożywania posiłku g) usunięcie czynników wpływających ujemnie na łaknienie – usunięcie basenu.worka z lodem. czasem nawet zdjęcie bielizny .

Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu krążenia i oddechowego.wysokiej z pochyleniem do przodu b) Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu sali: .dokładne.stosowanie udogodnień. pomoc przy odkrztuszaniu i odpluwaniu 2.karmienie pacjenta powolne. zmniejszenie duszności Plan: a) Ułożenie pacjenta w wygodnej. suchej. zmiana pozycji co 1 godzinę . pomiar i dokumentowanie tętna.nauczyć i zachęcać do gimnastyki oddechowej l) wykonanie inhalacji ł) wykonanie drenażu ułożeniowego w razie potrzeby i ocena efektywności działań m) oklepywanie klatki piersiowej.prześcielenie łóżka przez 2 pielęgniarki . zapewnienie spokoju.zapewnienie pacjentowi wygodnego.wietrzenie . w małych ilościach. Problem: Pacjent zaniepokojony o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: a) umożliwienie rozmowy z lekarzem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia b) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach c) umożliwienie kontaktu z rodziną 9.nauczyć relaksacji i technik rozluźniających . oddechu co 1 godzinę f) obserwowanie zabarwienia skóry w kierunku sinicy g) stała obecność pielęgniarki przy chorym. bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej .komasacja zabiegów pielęgniarskich . z wykorzystaniem udogodnień.utrzymanie temperatury 18-200C c) zapewnienie luźnej bielizny osobistej d) podanie tlenu e) obserwowanie. wybranej. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane niewydolnością układu krążenia Cel: Zapobieganie powikłaniom: zakażeniu i narastaniu obrzęków Plan: a) .wysokiej z opuszczonymi nogami .pozostawienie go w łóżku . czystej. Problem pielęgnacyjny: Utrudnione oddychanie (spowodowane zmianami chorobowymi w układzie krążenia i oddechowym) Cel: Ułatwienie oddychania. osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina.a) zapewnienie warunków do wypoczynku oraz zniesienie stanu napięcia b) okład wysychający lub chłodzący na czoło 7. podaj cel i plan opieki 1.prześcielenie staranne łóżka .utrzymanie wilgotności powietrza 50-70% . delikatne mycie. linomag) 5 . luźnej. pozycji: . częste i) zapewnienie diety lekko strawnej j) obserwowanie regularności wypróżnień k) poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: . miękkiego łóżka. opanowania h) oszczędzanie pacjentowi wysiłku przez: .wykonanie toalety ciała przez pielęgniarkę lub z jej pomocą .wysokiej (Fowlera) lub półwysokiej (SemiFowlera) .

z ograniczeniem chlorku sodu i wody 3.ograniczenie wysiłku pacjentowi . pomiar tętna w zależności od stanu pacjenta i jego dokumentacja . charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na podawane leki 5.stosowanie okładu rozgrzewającego na kończynę 6.obserwowanie charakteru odkrztuszanej wydzieliny (ilość.wykazanie zrozumienia i współczucia .podawanie pacjentowi przegotowanej wody lub z dodatkiem środka antyseptycznego. niemiarowość tętna Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa Plan: . dotykaniu miejsc obrzękniętych. aby zasłaniał usta i nos w czasie kaszlu i używał tylko chusteczek jednorazowych . zapach. rumianku do płukania jamy ustnej. warunków do snu i odpoczynku . wstrząsanie klatki piersiowej .zapewnienie dostatecznej ilości ligniny oraz usuwanie torby ze zużytą ligniną . zwolnienie.stosowanie inhalacji i drenażu ułożeniowego . kolor.zapewnienie ciszy. zapewnienie higieny odpluwania Plan: a) .b) - zachowanie ostrożności przy poruszaniu. częstotliwość) 7.obserwowanie wyglądu i zachowanie pacjenta . np. co 1-2 godzin i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny .zapewnienie wygodnej pozycji .unieruchomienie i uniesienie kończyny . prowadzenie bilansu płynów oraz dobowej zbiórki moczu zapewnienie diety: bogatobiałkowej. w przyjmowaniu posiłków.obserwowanie umiejscowienia.obserwowanie. nie wolno ich masować. wody do mycia rąk . Problem pielęgnacyjny: Ból za mostkiem Cel: Zmniejszenie bólu Plan: .zapewnienie spokoju 4.ograniczenie wysiłku przez pomoc w toalecie. Problem pielęgnacyjny: Przyspieszenie. Problem pielęgnacyjny: Ból kończyny dolnej spowodowany zapaleniem żył Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: .udział w postępowaniu farmakologicznym .poinformowanie pacjenta. Problem pielęgnacyjny: Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem plwociny Cel: Ułatwienie odkrztuszania. spokoju.nauczenie i zachęcenie pacjenta do gimnastyki oddechowej przez 5-10 minut. wykonywać w nie iniekcji w przypadku powstania pęknięć w miejscu obrzęków wykonywanie opatrunków aseptycznych z dodatkiem zasypek sulfonamidowych lub innych środków antyseptycznych ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej obserwowanie i pomiar obrzęków przez kontrolę masy ciała.podanie tlenu .oklepywanie. Problem pielęgnacyjny: Kaszel suchy Cel: Złagodzenie odruchu kaszlowego 6 .zmiana ułożenia b) . załatwianiu potrzeb fizjologicznych .

np.zwężenie oskrzeli 7 . palenia papierosów. powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku. zwłóknienie płuc. 1.. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc. układu krążenia lub innymi przyczynami. subiektywne wrażenie.duszność stała (ciągła). . płyn w opłucnej (choroby restrykcyjne). Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Plan: a) przebywanie z chorym b) zapewnienie ciszy i spokoju c) postępowanie spokojne i troskliwe d) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach e) umożliwienie rozmowy z lekarzem f) umożliwienie kontaktu z rodziną. POChP). Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej. Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania: -duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zmniejszoną podatnością płuc. przebywaniu w przeciągu.Plan: a) poinformowanie pacjenta o unikaniu długiego mówienia. Podział chronologiczny: . Wywołuje to uczucie duszności wdechowej. czyli dyfuzję gazów. zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych. Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotyka na duży opór. mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi (mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc. Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne.duszność mieszana. w przegrzanym pomieszczeniu b) pomoc przy kaszlu c) nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej d) podawanie płynów do picia e) udział w farmakoterapii 8. czworoboczne. w rozedmie płuc. płuc. skrzydełek nosa.duszność napadowa. „chory walczy o powietrze”. o brzeg łóżka . Scharakteryzuj duszność Duszność (dyspnoe) Jest to przykra świadomość. Problem pielęgnacyjny: Niepokój spowodowany zagrożeniem życia Cel: Zmniejszenie niepokoju. Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych. duchownym (na życzenie) 10. zwłóknienie płuc. Jest to duszność astmatyczna (astma) lub duszność sercowa (niewydolność lewej komory serca) 2. pochyłe). śmiechu. np. 3. Oglądaniem stwierdza się unoszenie klatki piersiowej. Podział etiologiczny (pochodzenie): a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej. . Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego. spowodowana jest ostro powstającymi. jak np. jak np. występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową.duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela (chorób obturacyjnych). stany zatorowości płuc. np. głównie mięśni tłoczni brzusznej. dołków nad-i podobojczykowych. Chory opiera kończyny górne np. dychawica sercowa (niewydolność LK serca). np. aby wyrównać brak tlenu. Powstaje hiperwentylacja. Chory wykonuje wtedy wiele szybkich i głębokich oddechów. opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego): . odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia i przyspieszenia oddychania. w praktyce najczęściej spotyka się duszność wdechowo – wydechową. oskrzeli. a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc.

ma charakter nawrotowy. choroba niedokrwienna. wykonuje wysiłek bez objawowej duszności. na 1 piętro. z obrzękami. naciek. „walczący o powietrze”. Podział według stopnia nasilenia objawów: . duszność nocna Duszność w POChP – nasila się przy banalnych infekcjach Chorzy. Podział uwzględniający pozycję ciała: .niewydolność prawej komory: serce płucne. upośledzenie ukrwienia. nadczynność gruczołu tarczowego . nie przebiega z pogorszeniem ogólnego stanu chorego. zatory. zatorze płucnym odczuwają krańcowo dużą duszność. pCO2 nawet poniżej normy.duszność spoczynkowa. wady zastawki aorty. Najczęściej choroby płuc prowadzą do: a) Niewydolności wentylacyjnej (pacjent jest chudy. zapalenie mięśnia sercowego. mogą nie odczuwać duszności w czasie spoczynku. zawał serca. zwężenie cieśni aorty. przy wejściu na połowę piętra. zapalenie oskrzeli. 8 . Nagłe powstanie duszności może sugerować wiele ostrych przyczyn: hipoksemię (spadek prężności tlenu we krwi).niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze. jest bez sinicy. zatorowość płucna Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością LK serca Dychawica sercowa. hipoksemia. c) inne: . hiperkapnia. wady zastawki dwudzielnej. w niewydolności lewek komory serca (niewydolność LK serca)!!!! • • • • • • • Duszność nagła: napad astmy oskrzelowej. w rozedmie płuc.duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej (orthopnoë). u których natężenie pracy oddechowej stopniowo się zwiększało przez wiele lat. sercowej. aspiracja ciała obcego . hipoksję (niedobór tlenu w tkankach) i hiperkapnię (wzrost prężności dwutlenku węgla we krwi). reaguje dusznością na niewielki wysiłek b) Niewydolności oddychania (pacjent siny. poprzez hiperwentylację utrzymuje pO2 krwi w normie. poliomyelitis. orthopnoe. pojawiająca się po niewielkich wysiłkach.zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc. 4. np. wady zastawki dwudzielnej lub pnia płucnego . nadczynność tarczycy. zapalenie osierdzia. płyn w opłucnej. odma opłucnowa. przy toalecie porannej. aby odróżnić duszność z powodu zatoru płuc od stanu nerwicowego z hiperwentylacją. b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego) . wpływ emocji. otyłość.zaburzenia restrykcyjne: guzy.duszność wysiłkowa. np. jest znany choremu od lat. że odczuwa „niemożność nabrania powietrza”. przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie. „nie walczy o powietrze”. w napadzie astmy oskrzelowej. sam chory podaje. Chorzy. „niebieski sapacz”. zespół hiperwentylacji powysiłkowej.wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego. na 2 piętro. otyły. resekcja płuca. „różowy dmuchacz”.zaburzenia zaporowe (obturacyjne): dychawica oskrzelowa. skrzywienie kręgosłupa. np.. kwasica metaboliczna. który powstaje zazwyczaj w stanach psychoemocjonalnego stresu. odma samoistna. przełożenie dużych naczyń. łatwo zasypia w ciągu dnia) Ważne jest. u których praca oddechowa musi ulec powiększeniu nagle. miastenia. przetrwały przewód tętniczy Botalla. zrosty. zaburzenia mózgowe.zaburzenia perfuzyjne: niedodma. torakoplastyka. bez obrzęków. 5. przetoki. trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała . porażenie nerwu przeponowego . ospały.duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak jak i w pozycji pionowej . rozedma.niedokrwistość. np. resekcja płuca .

grasiczak. Suchy powstający w pozycji leżącej.Suchy (nieproduktywny): Suchy ostry jest typowy dla wirusowego zapalenia tchawicy i oskrzeli. Kaszel z wykrztuszaniem lepkiej i gęstej plwociny pojawia się zwykle pod koniec napadu. że nasila duszność. budzący chorego w nocy może być wskazówką niewydolności lewej komory serca. z odpluwaniem plwociny) Produktywny ostry – bakteryjna infekcja oskrzeli. jak np. rozedmie płuc. rzadziej lat. Występuje często w formie napadów duszności nocnej. zwłaszcza w pozycji leżącej. niektóre postacie zapalenia płuc. będącej wynikiem reakcji alergicznej na działanie alergenów jak np. Początek dychawicy. połączony niekiedy z zapaleniem płuc. kurz. która pojawia się w wieku dojrzałym. po jedzeniu. które występują w zapaleniu oskrzeli. W pozycji siedzącej praca dodatkowych mięśni oddechowych jest bardziej sprawna niż w pozycji leżącej. np. płuc Produktywny przewlekły – POChP. którą określa się mianem dychawicy sercowej. łączy się z wywiadami wskazującymi na różne postacie odczynów alergicznych i atopię. dym tytoniowy. podczas dnia. zachłyśnięcia ciałem obcym lub dla nie dawnego narażenia na drażniący gaz lub zanieczyszczone powietrze. Niekiedy dochodzi do przekształcenia się napadu dychawicy sercowej w ostry obrzęk płuc. uczucie omdlewania. bez objawów infekcji b) okoliczności występowania kaszlu. guz gruczołu tarczowego. . dla ostrej grzybicy płuc. Pojawianie się napadów astmatycznych zależeć może od pory roku. ciężar za mostkiem. Świsty i furczenia powstają w wyniku wibracji powietrza w zwężonych oskrzelach. pyłki roślinne. W przeciwieństwie do przewlekłego nieżytu oskrzeli. tętniak tętnicy głównej. Dychawicy oskrzelowej towarzyszą oprócz duszności świsty i furczenia oraz kaszel. Dychawica. 11. Kaszel suchy po przebyciu grypy może utrzymywać się przez wiele tygodni. Budzą się w nocy z powodu napadu kaszlu lub świstów. Scharakteryzuj kaszel Kaszel a) charakter . podczas nocy c) czas trwania Plwocina – wydzielina z dróg oddechowych wykrztuszana podczas kaszlu a) ilość: . pierze. roztocze. najczęściej ma charakter infekcyjny. później przebiega z okresowymi zaostrzeniami i remisjami. rozstrzenie oskrzeli.Wilgotny (produktywny. Trzeba też pamiętać. w ciężkim zapaleniu płuc. w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy. po spaniu.duża – ropień płuca. że duszność może się zmniejszać pod wpływem pozycji stojącej lub siedzącej także w dychawicy oskrzelowej. poty. także w rodzinie.mała – astma oskrzelowa 9 . bez skutecznego leczenia kardiotonicznego stale się nasila.wskutek podrażnienia tchawicy przez wole. w odmie opłucnowej i płynie w jamie opłucnej. gruźlicy płuc . Jest on nieskuteczny i tak zaburza mechanikę oddychania. przewlekłe zapalenie oskrzeli Uporczywy produktywny lub suchy połączony ze schudnięciem i potami nocnymi budzi podejrzenie aktywnej gruźlicy płuc KASZEL – JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH OBJAWÓW RAKA PŁUC!!!!. na czynniki łączące się z wykonywaniem niektórych zawodów. reflux żołądkowo .Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością lewej komory serca powstaje najczęściej stopniowo w ciągu kilku miesięcy. w której duszność z reguły zmniejsza się.przełykowy Suchy . gdzie chory po skutecznym kaszlu może odczuwać zmniejszenie duszności. Chorzy skarżą się na bicie serca. Jest ona z reguły kojarzona z koniecznością przyjmowania pozycji pionowej (orthopnoe). sierść sięga dzieciństwa lub okresu młodości. które należy odróżnić od tych. Istnieją także grupy przypadków o mieszanym alergiczno – infekcyjnym charakterze.

szara lub czarna u górników węgla . czy był to jeden epizod lub też wiele nawrotów. np. w astmie oskrzelowej c) konsystencja: . a mijają po nocy. rak oskrzeli.gęsta. ziarniniakowatość Wegenera.krwioplucie jest to wykrztuszanie świeżej krwi lub częściej nieprawidłowej wydzieliny z domieszką krwi pochodzącej z płuc.zmiany ciśnienia onkotycznego (spadek) i hydrostatycznego (wzrost w odcinku żylnym włośniczek). np. gruźlica płuc. zaawansowany nowotwór płuca .cuchnąca – ropień płuc. a to z kolei zatrzymanie wody i powstanie obrzęków To obrzęki opadowe. ZAWSZE OBJAW POTENCJALNIE POWAŻNEJ CHOROBY Przyczyny krwioplucia a) Choroby infekcyjne: przewlekłe zapalenie oskrzeli.b) woń: . 10 . u leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej i na tylnej powierzchni ud.pogorszenie ukrwienia nerek. jakie okoliczności łączyły się z krwiopluciem. leki p/zakrzepowe . a także scharakteryzować. sarkoidoza.nieskażona (=śluzowa) – biała lub przezroczysta. np. Ważne może okazać się ustalenie. pojawiające się w najniżej położonych częściach ciała. dniach lub tygodniach. uciśnięcie powoduje powstanie wolno znikającego dołka. w oparzeniach) .podbarwiona bilirubiną u chorych z żółtaczką . co zmniejsza filtrację kłębuszkową i powoduje zatrzymanie sodu w ustroju. ropień płuca d) barwa: . np. przemieszczające się w zależności od położenia ciała. skazy krwotoczne Okres trwania krwioplucia należy ocenić w godzinach. zwężenie zastawki mitralnej d) Inne choroby płuc: ciało obce w oskrzelu e) Inne choroby: zawał płuca.niebieska u górników rud miedzi . najczęściej przewlekłej z upośledzeniem czynności prawej komory serca.czerwona u wydmuchiwaczy szkła . rozstrzeniach oskrzeli . np.rdzawa lub podbarwiona na czerwono – gruźlica. ropień płuca. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym włośniczek i w naczyniach chłonnych. trudna do odkrztuszenia. z oskrzeli lub tchawicy. Scharakteryzuj obrzęki pochodzenia krążeniowego i nerkowego OBRZĘKI KRĄŻENIOWE Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są przejawem gromadzenia się płynu przesiękowego w przestrzeni międzykomórkowej i pozanaczyniowej tkanek i narządów wskutek: . rozstrzenie oskrzeli. pienista. U osób chodzących symetrycznie na kończynach dolnych w okolicy kostek i stóp. W ciągu dnia się zwiększają. uraz klatki piersiowej. połączona z dusznością i „graniem w piersiach” w obrzęku płuc . np. gorączka. np. infekcja grzybicza b) Nowotwory: rak oskrzela. w zapaleniu oskrzeli. co sprzyja przechodzeniu płynu na zewnątrznaczyń włosowatych i gromadzeniu się go w przestrzeni międzykomórkowej (zmniejszenie ilości białek w organizmie. płuc.bez zapachu – świeża plwocina. w astmie . rak płuca c) Choroby serca: obrzęk płuc. lepka. 12. zatorowość. Zmniejszeniu ulega objętość wyrzutowa serca wskutek niewydolności skurczowej. utraty masy ciała i palenia tytoniu. zapalenie oskrzeli.czerwonoróżowa. U każdego chorego z krwiopluciem należy ustalić obecność kaszlu.żółta lub żółtozielona (=śluzoworopna czy ropna). co prowadzi do zastoju w układzie żylnym.płynna. w obrzęku płuc . zapalenie płuc. leczenie przeciwzakrzepowe. Są symetryczne (po obu stronach ciała) Obrzęki pochodzenia sercowego są objawem niewydolności serca. To obrzęki ciastowate.

ciężar. lewej ręki. brak tętna na tętnicach kończyny i (lub) stopy.wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych w zapaleniu kłębuszków nerkowych. nudności.odczuwany na większym obszarze (objaw Levinea.ból samoistny w okolicy żyły. zmuszający do zatrzymania się. zawroty głowy. po posiłku. wtedy gdy retencja wody w ustroju przekroczy 2-3 litry. dławienie lub pieczenie zlokalizowane za mostkiem.nitrogliceryny (1-3 min) Jeśli trwa 2-10 minut występuje w stabilnej dławicy piersiowej. należy podejrzewać dławicę piersiową niestabilną lub zawał serca. w czasie wskazania miejsca bólu pacjent nie pokazuje go 1 palcem.u 10-20% promieniuje do żuchwy. lewego ramienia.wzmożona przepuszczalność błony podstawnej kłębuszków nerkowych i utrata białek w surowicy.zmniejszona filtracja kłębuszkowa wskutek niedokrwienia nerek. BÓL ZAWAŁOWY Zwiększenie częstości napadów dusznicy bolesnej lub też pojawienie się napadu. która prowadzi do zatrzymania sodu i wody w organizmie. występujący w: 11 . 14. barków. który się przedłuża i nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny lub zaprzestaniu wysiłku oznacza zagrożenie zawałem serca lub może być wyrazem dokonania się świeżego zawału serca. lecz kładzie całą dłoń na klatce piersiowej) . karku. występujący w początkowym okresie miażdżycy zarostowej tętnic obwodowyuch (atherosclerosis obliterans) . U 20-30% chorych zawał serca dokonuje się bez dolegliwości. dławiący. Pojawiają się na twarzy (poranny obrzęk powiek) i rękach. tzw. obrzęki pochodzenia zapalnego .ból spoczynkowy palców i stopy. Ból ten staje się mniejszy po opuszczeniu kończyn poniżej poziomu łóżka.bolesny ucisk.na ogół trwa >20 min i stopniowo narasta . . Scharakteryzuj ból kończyny Ból kończyny (jest niesymetryczny): . w chorobie niedokrwiennej serca (CHNS) jest powodowany niedokrwieniem serca: . Jest to ból zawałowy. wzrostu poziomu sodu w surowicy.zwykle bardzo silny. zawałowy BÓL WIEŃCOWY Wieńcowy (dławicowy) w dusznicy bolesnej (angina pectoris). Obserwuje się chłodne stopy. z promieniowaniem do żuchwy. tzw. występuje w zaawansowanej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych (atherosclerosis obliterans). 13. które albo zwiększają zużycie tlenu przez mięsień sercowy albo zmniejszają jego dostawę. Jeśli trwa dłużej niż 10 minut. Scharakteryzuj ból serca: wieńcowy. opóźnione wypełnianie żył po opuszczeniu uprzednio uniesionej kończyny. co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia onkotycznego. a także w stanach. zblednięcie stóp po uniesieniu kończyn ponad poziom łóżka. osłabienie. nadbrzusza . wymioty. poty. ustępujący po odpoczynku. wzrostu masy ciała. nasilający się w nocy. zasinienie stopy po jej opuszczeniu. ściskający . . pleców. obrzęki nerczycowe.ból o charakterze „chromania przestankowego” w postaci bardzo silnego bólu łydki i stopy.nie zmniejsza się po przyjęciu NTG Ból ten łączy się z uczuciem duszności i lękiem przed śmiercią.natężenie bólu nie zależy od fazy oddychania .występuje po wysiłku fizycznym lub czasem w zaawansowanej postaci choroby niedokrwiennej serca w spoczynku lub po stresie. gniotący. piekący. -ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu NTG . .OBRZĘKI NERKOWE . . Może mu towarzyszyć podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Do tego momentu mają charakter utajony w postaci zmniejszonej ilości oddawanego moczu. omdlenie.

języka. zator tętniczy . przebywanie na dużych wysokościach . Proces zapalny może przechodzić na układ żył głębokich (thrombophlebitis profunda). Skóra nad nią jest zaczerwieniona. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego. np.zalecanie głębokich oddechów .Zaburzenia naczynioruchowe. Chora kończyna jest cieplejsza. podwyższenie OB i leukocytoza oraz gorączka.izolowanie pacjenta od wrażeń słuchowych. skóra kończyny jest blada i zimna. często prognozuje pojawienie się choroby nowotworowej. bolesna przy ucisku. POChP) . występujący w zatorze tętniczym (embolia arteriae). wstrząs kardiogenny . Ten rodzaj sinicy wiąże się z cięższym stanem pacjenta.Niewydolność krążenia .wietrzenie pomieszczeń. spowodowaną zmniejszeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (PaO 2 <60 mmHg. b) Obwodową – widoczną na skórze dystalnych (odsiebnych) części ciała. spowodowaną nadmiernym zużyciem tlenu w naczyniach włosowatych obwodowych (PaO 2.Obniżenie ciśnienia tlenu. np.Zmniejszenie objętości wyrzutowej serca. np. . SaO 2 prawidłowe) Przyczyny sinicy centralnej: . żyła jest twarda. o skórze miernie zasinionej. nóg. Zapobieganie wymiotom.Zapaleniu żył powierzchownych (thrombophlebitis superficialis). Ból występuje samoistnie lub wywołać go można przez ucisk. np.Znaczne wychłodzenie ciała . Plan opieki: .Niektóre wrodzone wady serca . takich jak palce rąk. zwłaszcza łydek. SaO 2 <85%).ułożenie w pozycji grzbietowej (na plecach): półwysokiej lub wysokiej z odchyleniem głowy na bok lub w pozycji bocznej: półwysokiej bądź wysokiej .ból bardzo silny i nagły kończyny. o wzmożonym ociepleniu.uspokojenie pacjenta i poinformowanie o zachowaniu się i spokojnym leżenie w łóżku . Potem pojawia się ból wzdłuż zmienionej zapalnie żyły.podawanie naparu z mięty do picia lub płukania jamy ustnej 12 . jamy ustnej. czubek nosa. W zapaleniu żył głębokich. powrózkowata. Jest to bardzo niepokojący objaw. usuwanie nieprzyjemnych i drażniących pacjenta zapachów . podaj cel i plan opieki 1. które towarzyszą wymiotom innych .Niewydolność oddechowa spowodowana zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji (zapalenie płuc. nerwicowe . 15. Zapaleniu towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek. obrzękła. Wyróżnia się sinicę: a) Centralną – widoczną na błonach śluzowych warg. Scharakteryzuj sinicę SINICA (cyanosis) Niebieskoszare zabarwienie będące wynikiem zwiększonej ilości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny (>5 g/dl). Zapaleniu towarzyszyć mogą objawy ogólne: uczucie ogólnego rozbicia. Obwód kończyny jest wyraźnie większy po stronie chorej niż po drugiej zdrowej. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa nudności Cel opieki: Zmniejszenie nudności.Obecność hemoglobiny patologicznej Przyczyny sinicy obwodowej: . uszy.Miejscowe zaburzenia układu tętniczego.Miejscowe zaburzenia przepływu krwi 16. Zgięcie grzbietowe stopy nasila ból. które często występuje niezależnie od zapalenia żył powierzchownych występuje uczucie ciężkości w nogach i kurcze mięśni.

gotowego roztworu soli sodowych fosforanów do wlewek doodbytniczych – Enema. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występuje biegunka Cel opieki: Zapobieganie odwodnienu.zapewnienie płynu do płukania ust . a także buraków. pieczywa razowego i płynów) .podanie do ssania małych kostek lodu. poduszka elektryczna) . stosowanie diety głodówkowej („0”).jeżeli pacjent nie odda stolca przez 3 dni. Ograniczenie dolegliwości.realizowanie zleconego żywienia – dieta bogatoresztkowa (wykluczenie pokarmów ciężkostrawnych i wzdymajacych. 2x dziennie przed jedzeniem . figi. lub wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu przeczyszczającego .wykonanie wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu doodbytniczego .na życzenie pacjenta przeprowadzenie do toalety lub bezzwłoczne podanie basenu . Plan opieki: . kroplowy wlew dożylny-nawadnianie pozajelitowe) 3. a stosowane środki nie pomagają zawiadomienie lekarza 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i czystości Plan opieki: 13 . owoców suszonych: rodzynki. dla większości jest to godzina od 5 do 7 rano . . ruchu. kompotu z suszonych śliwek. wydalania .masowanie okolic pępka delikatnymi ruchami okrężnymi w kierunku ruchu wskazówek zegara.pozostanie przy pacjencie . gorącej herbaty łyżeczkami . 5. w razie potrzeby powtórzenie co 4 godziny . bulionów. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują wzdęcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ułatwienie wydalania gazów. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują zaparcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ustalenie przyczyny zaparć.podtrzymanie głowy .rozmowa z pacjentem o dotychczasowym sposobie realizowania potrzeby odżywiania. siemienia lnianego.wykonanie lewatywy oczyszczającej lub Enemy. kefiru.obserwowanie i zapisywanie ilości i rodzaju treści wymiotnej .) podać środki przeczyszczające: Suppositoria Glyceroli (czopek doodbytniczo). bez zlecenia lekarskiego (na podstawie Rozporzadzenia z 2007 r. ½ szklanki chłodnej wody przegotowanej z miodem i sokiem z cytryny lub zjadanie namoczonych suszonych śliwek albo łyżeczki masła czy oliwy . zwiększenie podaży owoców.bezzwłoczne usuwanie treści wymiotnej (zachowanie treści fusowatej) .jeżeli wzdęcia narastają. lewatywa. kawy prawdziwej. Problem pielęgnacyjny: Pacjent wymiotuje treścią nadtrawioną Cel opieki: Zapewnienie pomocy. jogurtu.zalecanie picia na czczo lub przed południem soków owocowych.ułożenie jak przy odczuwaniu nudności . takie jak wlewka przeczyszczająca.wprowadzenie do odbytu kanki na okres 20 minut. Ułatwienie wydalania stolca.wykluczenie posiłków ciężkostrawnych i wzdymających .zapewnienie ligniny. 1-dniowego ukwaszonego mleka.zalecanie spożywania otrąb 2-3x dziennie po 1 łyżce. bezpieczeństwa i higieny.zmiana bielizny osobistej i pościelowej (w zależności od potrzeby) .umożliwienie wydalania stolca w porze. Plan opieki: . Altra i Alax (doustnie) lub wykonać zabiegi doodbytnicze. do której pacjent był przyzwyczajony. przez 5-8 minut.zmiana pozycji.w przypadku nieustępowania wymiotów prowadzenie bilansu płynów. realizowanie zleceń lekarza (leki p/wymiotne. wody gazowanej. jarzyn. Zabiegi te można zastąpić podaniem jednorazowego. przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy. układanie na brzuchu pacjentów leżących .jeżeli nie ma przeciwwskazań zmiana pozycji na boczna i brzuszną . Plan opieki: .jeżeli nie ma przeciwwskazań zastosowanie ciepła suchego na brzuch (termofor. miski nerkowatej (najlepiej 2) .2. pielęgniarka może samodzielnie. surówek.

osłonięcie ligniną brzegów basenu przy dłuższym korzystaniu 6. żółciopędne) 17.ułożenie w wygodnej pozycji.stosowanie zleconego żywienia. c) ograniczenie przyjmowania przez chorego płynów do ok. najczęściej jest to grzbietowa lub boczna ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych .wyniesienie niezwłoczne basenu po oddaniu stolca. Problem pielęgnacyjny: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu spowodowanego np.zawierającej węglowodany.stosowanie zleconego żywienia – dieta głodówkowa. na pisemne zlecenie lekarza.podawanie takiej ilości płynów.kontrolę masy ciała. . Problem pielęgnacyjny: Zwiększenie ilości wydalanego moczu występującego np. . nawadnianie pozajelitowe . . . żelazo. podaj cel i plan opieki 1. witaminy. hamujące wydzielanie soku żołądkowego. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa.dyskretne kontrolowanie i przypominanie. rozkurczowe.zabezpieczenie pacjenta i pościeli przez stosowanie specjalnych podkładów. .podawanie potasu doustnie lub w kroplowym wlewie dożylnym.zaproponowanie pacjentowi przyjmowania płynów w ciągu 24 godz.udział w farmakoterapii (leki p/zapalne. zachowania się pacjenta. Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do przewodnienia chorego) Plan opieki: a) obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu przez: . . antybiotyki. ciśnienia tętniczego..dobową zbiórkę moczu. 14 . 400-700 ml + ilość wydalanej wody. pampersów . b) informowanie lekarza o każdym zmniejszeniu wydalania moczu poniżej 500 ml/dob. konsystencji. . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu moczowego.prowadzenie bilansu płynów.dobowe mierzenie moczu.kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. jakich pokarmów należy się wystrzegać.wytłumaczenie choremu i rodzinie. ostrym zapaleniem kłębków nerkowych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. . p/bólowe. w cukrzycy Cel.prowadzenie bilansu płynów .wytłumaczenie konieczności dostosowania się do tych ograniczeń.obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu. początkowo może to być dieta głodówkowa i nawadnianie pozajelitowe . obrzęków. osłaniające śluzówkę żołądka. preparaty wapniowe g) obserwowanie i dokumentowanie tętna. f) stosowanie diety: . aby pacjent nie przyjmował dodatkowych ilości płynów: .z ograniczeniem białka. d) dopilnowanie. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa ostry ból w śródbrzuszu Cel opieki: Zmniejszenie bólu Plan opieki: .. . e) ograniczenie podaży potasu i sodu: .umycie i osuszenie skóry po oddaniu stolca . .podawanie diety bogatopotasowej.zapewnienie diety z zmniejszoną ilością sodu i potasu. tłuszcze. Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do odwodnienia chorego) Plan opieki: . .pozostawienie czystego basenu przy łóżku pacjenta w wyjątkowych przypadkach .stosowanie okładów wysychających lub chłodzących . barwy i ilości wydalanego stolca .obserwowanie i rejestrowanie częstości. jakie dyktuje pragnienie pacjenta. wywietrzenie pokoju .

. i) wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego (6 – 8 h po porodzie. ciśnienia tętniczego krwi. . . Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek Cel. g) pozostawienie pacjenta samego lub podtrzymanie go na basenie w pozycji siedzącej. Zapobieganie narastaniu obrzęków.umożliwienie kontaktu z rodziną. szlafroka. Plan opieki: a) ułożenie chorego w łóżku: . Problem pielęgnacyjny: Nietrzymanie moczu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny: zapobieganie odparzeniom. f) otoczenie łóżka parawanem. 3.obserwowanie i dokumentowanie tętna. b) .zapewnienie bielizny osobistej.zapewnienie ciepłego pomieszczenia.stosowanie diety z ograniczeniem soli w postaci nadciśnieniowej przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych w okresie wydolności nerek. np. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa wzmożone parcie na mocz z powodu np. po zabiegu operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym = retencja moczu Cel: Ułatwienie oddania moczu. Problem pielęgnacyjny: Pacjent nie może oddać moczu. pościelowej suchej. zachowania chorego. Zapobieganie zakażeniu. duchownym.zapewnienie ciepłych. Plan opieki: a) podanie choremu basenu z ciepłą wodą i kilkoma kroplami amoniaku. Stwarzanie warunków do odpływu chłonki i krwi żylnej. h) podanie np. . czystej. b) . . 7. termoforu na okolicę pęcherza moczowego.zapewnienie troskliwej pielęgnacji. d) nakłanianie chorego perswazją do oddania moczu.przebywanie z chorym. c) odkręcenie kranu z wodą. Problem pielęgnacyjny: Niepokój chorego o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju. .zapewnienie ciszy i spokoju.obserwowanie i pomiar obrzęków.pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi. zapaleniu dróg moczowych 15 . 12 – 24 h po znieczuleniu ogólnym) 5.dbanie o codzienne mycie w ciepłej wodzie. .zapewnienie ciepłych skarpet. odleżynom. c) . czynnymi. . b) podanie choremu basenu i polanie krocza ciepłą wodą. obojętnych płynów do picia. . .założenie okładu rozgrzewającego na okolicę podbrzusza. 6. ciepłego okrycia. 4.układanie miejsc objętych obrzękiem wyżej. .stosowanie diety bogatobiałkowej w postaci nerczycowej. bawełnianej.uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach. zwłaszcza okolicy krocza. Plan opieki: a) . zapalenia pęcherza moczowego Cel: Zmniejszenie dolegliwości. .umożliwienie rozmowy z lekarzem. Plan opieki: . e) rozmowa z chorym na tematy obojętne.

stosowanie u kobiet wkładek. wałki . Dermalon.należy stosować pod pośladki: kółka z gąbki poliuretanowej typu “jeż”.należy stosować na stopę manszety z materiału SAF . podkłady higieniczne lub pokrywać materace prześcieradłami z materiału Confor lub stosować osłony na materace typu Ecolastic 16 . 19.20 punktów i powyżej (ryzyko bardzo wysokie) .należy stosować na łokcie. będącemu w domu.0-10 punktów (ryzyko niskie) . 18.pacjenci z problemem nietrzymania moczu przyjmujący leki moczopędne powinni wiedzieć. spodenki. pieluchomajtek . Zastosowanie udogodnień w łóżku: . wyściółki . pochylaniu się na boki.pacjentom bardziej sprawnym zapewnienie na każde życzenie basenu.stosowanie u mężczyzn cewników zewnętrznych samoprzylepnych lub cewników zewnętrznych z paskiem mocującym Urihesive oraz zbiorników na mocz do noszenia na nodze . gdyż nasilają problem nietrzymania moczu. w celu opanowania nietrzymania moczu. wg. kliny. Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym. * Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w zaburzeniach narządów zmysłów. u osób u których pielęgnacja jest utrudniona. wyściółki pod kończyny z materiału SAF. pięty ochraniacze z gąbki poliuretanowej. Podaj cel i plan opieki u pacjenta narażonego na odleżyny Problem pielęgnacyjny: Pacjent narażony na powstanie Cel opieki: Zapobieganie powstawaniu odleżyn Plan opieki: a. Pod pośladki. podaj cel i plan opieki.należy stosować na stopę aparat stabilizujący stopę z gąbki poliuretanowej .Alphabed / Alpha Trancell .należy stosować poduszki .nauczenie gimnastyki pęcherza moczowego i ćwiczeń wzmacniających aparat mięśniowy ułatwiający trzymanie moczu.przypominanie o wychodzeniu do toalety (lub prowadzić do niej) w początkowej fazie często.Alphabed / Betabed b. Jeśli jest obawa zanieczyszczenia moczem można stosować małe futrzane podkładki .nie należy stosować kółek (krążków) z waty pod pięty i łokcie . zarówno w dzień jak i w nocy. Pouczenie o unoszeniu się na rękach co 15-30 min (jeśli nie ma p/wskazań).należy unikać poduszek przeciwodleżynowych z kuleczkami styropianowymi pod pośladki . podkładki c.dostosowanie ubioru chorego do możliwości radzenia sobie z rozbieraniem (zapinany na rzepy.należy stosować na okolice kostek lub podudzi mankiety powietrzne .należy stosować podpórki. skali Waterlow: .Plan opieki: . odzież luźna. ku przodowi.korzystnie jest wyłożyć łóżko owczą lub baranią skórą. fotelu (jeśli stan na to pozwala) nie dłużej jak 2-3 godz. podkładki z materiału SAF. bez zbędnych wiązań i zapięć) . zakłada się do pęcherza moczowego na stałe cewnik Foley’a połączony z workiem na mocz. kaczki lub przyrządów ułatwiających wychodzenie do toalety . uda. kolana podłożyć wyściółki . gąbki poliuretanowej . owczej skóry .nie należy stosować gumowych (foliowych lub ceratowych) podkładów .Nimbus / Autoexcel .15-20 punktów (ryzyko wysokie) – Alphaxcell . dobierającmateriał do stopnia ryzyka powstania odleżyn. majtki rozpinane w kroczu. . następnie wydłużanie stopniowe przerw do 2-3-4 godzin .należy stosować podkłady przeciwodleżynowe. . co 30-60 minut.w ostateczności. np. Posadzenie w wózku inwalidzkim. by leki z tej grupy nie były przyjmowane po południu czy wieczorem.nie należy stosować kółek (krążków) z gumy pod pośladki . np. wspieraniu się na stole. zwłaszcza pacjentowi wyniszczonemu.10-15 punktów (ryzyko średnie) . figomajtek.

Zapewnienie temperatury wody w wannie od 37°.oliwki . deskę w szczyt łóżka lub wałek (podkładkę) pod uda lub oparcie dla stóp. Obserwacja skóry przynajmniej 1x dziennie. Dokładne . Przy ułożeniu w pozycji bocznej należy przedzielić kończyny dolne poduszkami. Delikatne wykonanie masażu różnymi technikami: . Przy ułożeniu w pozycji wysokiej (na plecach) należy włożyć np. Zachowanie prawidłowej techniki przenoszenia na podkładzie z mocnego płótna metodą “hamaka” lub przy użyciu „łatwoślizgów” Nie należy pociągać za skórę pacjenta.zawiesiny (lotionu) . za które chwytamy w czasie obracania i. Należy pamiętać o talkowaniu kolan g.unoszenie i ściskanie tkanki (nie szczypać) okolicy pośladkowej.wg Dison o. guzowatość piszczeli. Stosowanie do przytwierdzania opatrunków przylepców nieodparzających 17 . Seni l. Dokumentowanie wyników oględzin p. delikatne osuszenie skóry. Kontrola objawów (ból. Wykonanie oklepywania uwypukloną dłonią o złączonych palcach miejsc narażonych na ucisk m. Częstotliwość mycia zależna jest od tego.0. Nauczenie pacjenta obserwacji skóry przy użyciu lusterka. Unikać położenia bezpośrednio na krętarzu wielkim. a u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 30°C k. u podstawy kręgosłupa i mięśni obręczy kończyny górnej . przykurcze) oraz stosowania środków nasennych r. piersi u kobiet.5% kremu propolisowego . Należy mieć krótko obcięte paznokcie.pocieranie opuszkami palców skóry w okolicach wyrostków kolczystych i innych wystających części kostnych .talku lub mąki ziemniaczanej n.alkoholu z gliceryną i olejkiem eukaliptusowym . Delikatne wykonanie masażu (nacierania) skóry w miejscach narażonych na ucisk przy każdej zmianie pozycji. Dokładne wykonanie kąpieli całego ciała zależnie od stanu: w wannie lub na wózku przystosowanym do mycia w pozycji leżącej.d. Nachyleniu f.40° C. szczególnie w okolicy fałdów i w miejscach narażonych na ucisk ł. Wezgłowie łóżka należy utrzymać na najniższej wysokości jeśli nie przeszkadza w tym stan pacjenta e. Przy ułożeniu na brzuchu należy odciążyć kolce biodrowe. talkować części ciała.kremu alantoinowego . duszność. Należy stosować pisemny schemat obracania i zmian ułożenia pacjenta h. Zmiana pozycji przynajmniej co 2 godziny. Obserwacja czy pacjent nie moczy się. najlepiej w czasie czynności higienicznych i przy każdej zmianie pozycji. czy pacjent poci się lub zanieczyszcza. Najlepiej wykonywać ją codziennie j.5 lub szarego lub środków z serii Menalind. przy kąpieli z zastosowaniem: . w 30 st. Zastosowanie do kąpieli mydła o pH 5. Pamiętać należy o ochronie stóp przed nadmiernym uciskiem bielizny pościelowej.

pęcherzy i zmian naskórka. Likwidacja czerwienia skóry.stosowanie Argosulfanu.pielęgnacja skóry . jednorazowe kaczki. zwłaszcza okolicy krocza i pośladków u osób z nietrzymaniem stolca i moczu: seria Menalind professional: pianka do oczyszczania skóry. pieluchomajtek. Sedesy łazienkowe należy także wyłożyć wykładziną z pianki. Należy unikać przegrzania i przepocenia t. guziki.tlen pod zwiększonym stężeniem .kontynuowanie działań podejmowanych przy 10 zmian odleżynowych . 4-5 razy na dobę. .dieta e. z tworzyw naturalnych (bawełna.oklepywanie. regularne. u mężczyzn cewnika zewnętrznego samoprzylepnego lub z paskiem mocującym Urihesive lub pasa przeciw moczeniu się. soli mineralnych cynku. Ocena stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego skóry b. Stosowanie zabiegów profilaktycznych (j. Bielizna pościelowa i osobista powinna być sucha. czysta.udogodnienia .odleżyna II0 Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. Zastosowanie na skórę w miejscach zagrożonych 0.promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe . masowanie okolicy zaczerwienienia . Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta z odleżyną 1 stopnia 1. żelu Tołpy . Problem pielęgnacyjny: Odleżyna 10 – blednące zaczerwienienie znikające po zmianie ucisku Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. Delbetexu. pieluch anatomicznych umocowanych majtkami siatkowymi. okruchy i inne zanieczyszczenia. Usuwać spod pacjenta szwy. mydło w płynie do mycia i kąpieli. ostro przyprawionych. baseny w. nie krochmalona. a rodziny do opieki nieprofesjonalnej. aby nie pozostawić fałdów i zmarszczek. len.klasyczny opatrunek gazowy . C. flanela). Stosowanie u osób z nietrzymaniem moczu i stolca wkładek anatomicznych. Nauczenie pacjenta i rodziny podstawowych zasad profilaktyki f. marynat. Posiłki powinny być urozmaicone. Utrzymanie w czystości ciała.stosowanie Decubitolu (powinien być stosowany na nieuszkodzoną skórę) .w.materace przeciwodleżynowe dynamiczne (Alphabed/Betabed) . Dokładne. 18 .lokalizacja. rozmiary zdiagnozowanejzmiany. miękka. zmiany ograniczone do naskórka. z ograniczeniem słodyczy. używek.zmiana pozycji co 2 godz. wielkość.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. gotowane. krem ochronny do skóry. kształt. Likwidacja zaczerwienienia. pokarmów wzdymających. Należy podawać basen przykryty warstwą ligniny lub flaneli lub gąbki poliuretanowej. 20. pieczone bez tłuszczu z. kora.ultradźwięki 2. Należy zapewnić dostęp do łóżka z każdej strony. Żywienie pacjenta zgodnie ze zleconą dietą bogatobiałkową z dużą ilością witamin . Włączenie pacjenta do samoopieki. Plan opieki: .stosowanie maści cynkowej . Plan opieki: a.A. Założenie karty obserwacyjnej pacjenta z odleżyną d. Należy unikać starych sposobów leczenia odleżyn: . pęcherze. majtek chłonnych.pędzlowanie fioletem gencjany . ż. pracować w 2 pielęgniarki także w nocy u.s.): .5% kremu propolisowago oraz obserwowanie jego skuteczności g. codzienne prześcielenie łóżka. Określenie czynników ryzyka c. Problem pielęgnacyjny: Nieblednące zaczerwienie.

. kształt.polegająca na oczyszczaniu rany za pomocą ciśnienia irygacyjnego w celu usunięcia nadmiaru wydzieliny.pielęgnowanie skóry wokół zmiany odleżynowej. Polseptol. rodzaj wydzieliny w ranie: pomiar i ocena funkcji życiowych pacjenta ( temperatura. tętno.5% krem propolisowy. Tielle. stosowane w celu redukcji wycięku z rany oraz zapenienia wilgotnego środowiska na czas gojenia się rany. W przypadku odleżyn stsosowane jest podciśnienie 125 mmHg w postaci ciągłych 48 godzinnych cykli. zatrzymując znaczne jej ilości.stosowanie miejscowo maści gojących.. mają właściwości oczyszczające ranę. Bactroban. oraz inne: Fibracoll. 8.Inadine ( zmieniać po stwierdzeniu odbarwienia opatrunku z koloru miodowego) rany odleżynowe z wysiękiem: opatrunki pochłaniające wysięk i izolujące bakterie. np. Alantovit. 0. ułatwiają naturalne procesy autolizy. Hydrosorb. Linomag.Allevyn.kontynuowanie działań podejmowanych w 10 zmian odleżywnowych .przemywanie zmiany odleżynowej 0. czas trwania terapii 4-6 tyg.Auacel. u których metody oczyszczające nieinwazyjne i postępowanie zachowawcze nie było skuteczne 21. .. .pobranie z odleżyny wymazu do badania . Sorbalgon. ograniczenie dolegliwości towrzyszących owrzodzeniom odleżynowym. Intrasite-Gel. podskórną tkankę tłuszczową. oddech). rozmiary zdiagnozowanej zmiany. stosowanie antybiotykoterapii o działaniu ofgólnym zgodnie ze zleceniem lekarskim opracowanie chirurgiczne rany u tych pacjentów.zastosowanie na skórę w miejscach zmian odleżynowych środków tradycyjnych.4% Natrium Bicarbonicum lub 0. . 0. skórę właściwą.stosowanie przymoczek na ranę 10% NaCl. Propolis spray. Sudocrem. b) opatrunki hydrokoloidowe.Granuflex. Comfeel. skutecznie chronią ranę przed dostępem bakterii i płynów ustrojowych oraz zmniejszają tarcie między podłożem a ciałem 3. wielkość. np. bakterii lib zmiękczenia zmian martwiczych: przy zastosowaniu strzykawki 35 ml z igłą 19G uzyskuje się ciśnienie ok 8psi.stsowanie opatrunków na rany odleżynowe w zależnie od stanu tej rany: • • • • • • • rany odleżynowe z objawami infekcji ropnej: opatrunki o ddziałaniu przeciwdrobnoustrojowy. opatrunki o właściwościach chłonnych z minimalizacją ryzyka uszkodzeń nowo powstałych tkanek.smarowanie. np. maść z nagietka..ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. Cream Penaten Solcoseryl Krem lub żel.25% Metronidazolu . które w kontakcie z wodą pęcznieją. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta ze świądem 19 . PC-30V . Actisorb ( zmiana przy stwierdzeniu zapachu z rany) lub opatrunek zawierający jodynową powidonową .lokalizacja. Alantovit.. pochłaniający wysięk. co jest wystarczające do oczyszczenia rany bez uszkodzeń tkanek ziarninujących).zastosowanie materaca zmniennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Aplphaxcell sterowanego mikroprocesorowymi zasilaczami regulującymi ciśnienie wewnątrz materaca dostosowując do ciężaru ciała pacjenta ( ciśnienie pod występami kostnymi pacjenta nie przekracza 20mmHg w czasie 55-60% cyklu pracy). aż do mięśni. Allevyn. Argosulfan. opatrunki zawierające węgiel aktywowany ze srebrem np. Delbetex.zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Alpha Trancell oraz ręczne ustawienie manometrem ciśnienia w materacu zależnie od ciężaru ciała pacjenta . odleżyny na etapie ziarniniwania: opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko. Nu-Gel. Hydrocoll.Tegasorb. Hydrosorb.odleżyna 30 i 40 Cel opieki: Ziarninowanie rany odleżynowej.9% NaCl lub wodą destylowaną ( metoda hydroterapii. Dermazin.gel (płytki). są to opatrunki. Aqua. Plan opieki: . Problem pielęgnacyjny: Owrzodzenie odleżynowe obejmujące naskórek. Aqua Ag (zmiana co 7 dni). Alantan. ciśnienie tętnicze krwi.zastosowanie na zdiagnozowanie zmiany nowoczesnych środków takich jak: a) opatrunki hydrożelowe np. maść z nagietka. krem Penaten.5% krem propolisowy. Oxycort spray. Sorbolgan. Tielle. leczenie ran przy użyciu miejscowego podciśnienia z zastosowaniem urządzenia o układzie zamkniętym wspomaganym próżnią: VAC (vaccum assisted closure). np. pobudzają zianinowanie.Granu-gel. rany odleżynowe z martwicą: opatrunki w postaci żelu do usuwania martwicy. oraz w razie wysięku pochłaniają go. np.

bukowego . olejek do pielęgnacji skóry . np. z ichtiolem. zleconych przez lekarza zabiegach diagnostycznych i leczniczych. Plan działania: . Stosowanie leków przeciwświądowych (przeciwhistaminowych): Phenazolinum. 20 . Zapewnienie bielizny luźnej. Delikatne wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. . . wczuwanie się w jego sytuację. Zaditen 22. Folium Althaeae. zapoznać z topografią oddziału. jałowcowego. wzbudzanie zaufania i pozyskanie go do współpracy.Kąpieli osłaniających z krochmalem. niegotowany krochmal.Umożliwić kontakt z duchownym na życzenie.Umożliwić kontakt osobisty. papki. ruchowych l.Uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia. brzozowego. siarkowego. przewiewnej.Mydeł leczniczych.Mydeł przetłuszczonych bez barwnika i zapachu . Utrzymanie skóry w czystości przy stosowaniu zleconego przez lekarza sposobu i środków: . Zachęcanie do uciskania swędzących miejsc palcem lub grzbietem paznokcia b.Środków łagodzących świąd. . olejkiem rumiankowym. miękkiej. tj.Poinformować w sposób dla pacjenta zrozumiały o przysługujących mu prawach i zapewnić o ich respektowaniu. Gummi Acaciae . korespondencyjny.Jeśli stan zdrowia na to pozwala. z surowców naturalnych d. telefoniczny. e. . .Uprzedzić i poinformować o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych.Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa świąd skóry Cel opieki: Zmniejszenie lub likwidacja świądu Plan działania: a. pudry. Cel: Ułatwienie adaptacji pacjenta. Zapewnienie temperatury pomieszczenia 20-210C przy wilgotności 30-40% h. Tavegyl. jego urządzeniami i wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia. Jeśli nie ma konieczności izolowania umieszczenie pacjenta w pokoju kilkuosobowym k. krótko obciętych paznokci.Otoczyć szczególnie troskliwą opieką. co może ograniczyć stosowanie środków nasennych i.Oczyszczanie skóry za pomocą wacika zanurzonego w lekko ogrzanym oleju parafinowym . Odwracanie uwagi pacjenta od dolegliwości świądu poprzez organizowanie różnych form aktywności umysłowych. . płatki owsiane. maści.Z uwagą wysłuchać życzeń pacjenta i postarać się je spełnić. Stosowanie środków farmakologicznych – zgodnie ze zleceniem lekarza (zasypki.Przekazać informacje o personelu medycznym sprawującym opiekę. dziegciem lub szarego . . otręby zbożowe.Obmywanie skóry letnią wodą bez mydła . zawiesiny. stosowanie ochronnych rękawiczek lub ograniczenie ruchów w łokciach c. kremy) na miejscowe zmiany skórne m. wytwarzanie klimatu ciepła i bliskości.Wybrać pokój i zapoznać z przebywającymi w nim pacjentami. wszawicy n. otrębami owsianymi. Menalind professional – olejek ochronny do kąpieli. Zachowanie czystości rąk. . boraks.Zapewnić o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących jego zdrowia i spraw osobistych. Nie pocieranie zmian chorobowych na skórze i nie drażnienie tkanek otaczających f. wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych. Ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz unikanie czynności powodujących pocenie się j. grzybicy. Diphergan. w celu ułatwienia zasypiania i przeciwdziałania bezsenności.Kąpieli dziegciowych z użyciem dziegciu sosnowego. Udział w leczeniu świerzbu. Poprzez okazywanie akceptacji i szacunku. Zastosowanie środków pielęgnacyjnych. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta nowoprzyjętego Problem pielęgnacyjny: Pacjent nowoprzyjęty.Osuszanie skóry miękkim ręcznikiem g. Pomoc w rozpoznawaniu i eliminowaniu alergenów wywołujących świąd ł. . .

.gorączka .często w pozycji leżącej.Założyć dokumentację.nie wykazuje zależności od pory roku. XII-cy) ..*w RTG i USG kamienie – niekoniecznie ZAPALENIE TRZUSTKI . wymioty .ból tępy . XII-cy) .ból zazwyczaj na prawo od pępka (ch.w.ból napadowy . z promieniowaniem do lewej łopatki i grzbietu . rodzaju przynoszonych posiłków czy niezbędnych przedmiotów osobistych. posiłek przynosi krótkotrwałą ulgę i pojawia się ponownie po 2-3 godz. (ch.RTG brzucha .za mostkiem . bóle głodowe w nocy (ch. CHOROBA WRZODOWA .bilirubiny we krwi .amylazy w moczu.silny ból z nudnościami lub wymiotami .zatrzymanie gazów i stolca (wzdęcia) . Chełmońskiego +++ .leukocytoza .promieniuje po prawej łopatki .gorączka .bóle skurczowe (kolka) . .tępy.w.objaw późny PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY Z REFLUKSEM . posiłku .obj.silny ból z nudnościami lub wymiotami w okolicy pępkowej i nadbrzuszu.w prawej okolicy podżebrowej .ciągły . kontaktu z pacjentem.w.w. lipazy we krwi. Scharakteryzuj ból w jamie brzusznej ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO . lekarzem.amylazy.ból między posiłkami. XII-cy) .umiejscowienie bólu zależnie od miejsca przeszkody . ze zgagą .ból przy obmacywaniu prawego górnego kwadrantu brzucha .gastroskopia – rozp.„poziomy płynów” NISKA czy WYSOKA NIEDROŻNOŚĆ? GRANICA . żołądka) lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną i jesienią (ch. łagodnieje w pozycji siedzącej NIEDROŻNOŚĆ JELIT – klasyczny „ostry brzuch” .ból przy obmacywaniu śródbrzusza .ból w okolicy środkowego nadbrzusza. .Rodzinie przekazać informacje dotyczące np.ZASTAWKA BAUCHINA 21 . 23.ból o nieregularnej rytmiczności (w.nudności. w dołku podsercowym (ch. RAK ŻOŁĄDKA .w. żołądka) .ból po posiłku po 1-2 godz. żołądka) .

rozlany . guz).przy rozciągnięciu torebki wątroby (przekrwienie. chemicznymi 5) w przebiegu zaburzeń metabolicznych: np. wątroby.spadek m. b) jeśli w płynie usuwanym drogą wymiotów widać resztki pokarmu spożytego kilka godzin wcześniej o nieprzyjemnej woni wynika. Rowsinga:+++ . subst. trzustki. Najczęściej przyczyną takich wymiotów są ostre zaburzenia jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego. wyrostka robaczkowego. gastroparesis diabeticorum. wrzód żołądka.nudności. wymioty .c. w rzucie anatomicznym zmian .spadek m. migrena. XII-cy. atonia żołądka. odczyn kwaśny oraz towarzyszą temu bóle brzucha można sądzić. trzustki 2) ostra i przewlekła niewydolność nerek . leukocytoza BÓL POD PRAWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . zapalenie trzustki. wysokiej niedrożności jelit.biegunka -*czasem biegunka z domieszką krwi ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO . niedrożność. ostre zap.c. w czasie trawienia . występuje w ostrym zapaleniu dróg żółciowych. krwiak.przy rozciągnięciu torebki śledziony ANGINA BRZUSZNA . kwasica ketonowa 6) w przebiegu zawału serca ściany dolnej!!! a) wodniste. zap.później nad prawym talerzem biodrowym. w zwężeniu odźwiernika po wygojeniu niszy wrzodowej. że doszło do usunięcia czystego soku żołądkowego.gorączka. jak np. doodbytniczy kontrastowy wlew barytu. w zapaleniu żołądka z refluksem żółciowym. rak) BÓL POD LEWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . zapalenie opon mózgowych.ból w nadbrzuszu. stan po wagotomii.bóle skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu . 24. guzy.wstręt do jedzenia . Scharakteryzuj wymioty Przyczyny 1) zwężenie odźwiernika.na tle miażdżycy tętnic zaopatrujących jelita w krew . . 4) zatrucie lekami.bolesność przy obmacywaniu okolicy wyrostka .bóle w podbrzuszu. dróg żółciowych. zapalenie.kolonoskopia. kolka nerkowa 3) wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego (uraz. zap. dobrze zlokalizowany (pokazuje palcem) .objawy: Blumberga. kolka żółciowa.gorączka . zapalenie otrzewnej.leukocytoza . 22 . c) Żółta lub zielonkawa barwa wymiocin wskazuje na domieszkę żółci. stany zapalne jelit.szybko narasta nasilenie bólu . zap.ZAPALNE CHOROBY JELIT .ból po posiłkach. że pasaż treści pokarmowej jest zwolniony. CT brzucha ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Typowy rozwój objawów: .

brak ruchu. W zaparciach spastycznych pacjenci skarżą się na bóle kolkowe o zmiennej lokalizacji. a następnie ją wymiotuje.guz odbytu. zawroty głowy. Zdarza się. zaburzeniami krzepnięcia. Brzuch jest wzdęty. nie zmienioną. a nie z wymiotami. migrena). zwłaszcza gdy występują na zmianę z biegunką. rakiem żołądka. nudności. Hirschprunga (bezzwojowe jelito) . choroby układu nerwowego (uraz. wzmożone ślinienie. że do krwawienia doszło kilka godzin wcześniej i krew przebyła przemiany pod wpływem soku żołądkowego (hemoglobina uległa przemianie do kwaśnej hematyny). antydepresanty . krwiak. że chory z obfitym krwawieniem z nosa połyka krew. osłabienie. Ostre zaparcie u osoby z prawidłowym dotychczas rytmem wypróżnień sugeruje przyczynę mechaniczną lub niedrożność czynnościową (zapalenie otrzewnej. niepokój. trawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy. powłoki brzuszne są zwykle wiotkie. wyrażająca się atonią mięśniówki gładkiej jelita) W zaparciach atonicznych pacjenci skarżą się na uczucie pełności w jamie brzusznej. • spastyczne (zaburzona czynność motoryczna jelit.ch. suchych stolców Przyczyny: . Badanie brzucha nie sprawia bólu. spadek ciśnienia tętniczego krwi. 23 . Wymiotom krwią towarzyszą objawy niedokrwistości lub pokrwotocznego wstrząsu. Mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii.ciąża . zatrucia wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. guzem jelita. niekiedy w postaci skrzepów lub barwy brunatnej („fusy od kawy”) wskazują na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.organiczna przeszkoda w jelicie . brak apetytu.naprzemienne zaparcia i biegunki . odbijanie. wpływy emocjonalne . wyrażająca się nadmiernym skurczem). pienista.rzadziej niż co 2 dzień oddawanie małych ilości.zmiana kalibru stolca . przykry smak w jamie ustnej. 25. zapalenie opon mózgowych. przyspieszony oddech. e) Wymioty z zapachem kału lub treścią kałową są wskazówką niskiej niedrożności jelit spowodowanej np. przyspieszone tętno. jej usuwanie łączy się z kaszlem. Krew z dróg oddechowych jest jasnoczerwona. Wymioty pojawiają się w przebiegu wielu innych chorób. Scharakteryzuj zaparcia Zaparcie .szczelina odbytu . Niekiedy dochodzi do pomyłek między wymiotami krwią i krwiopluciem. jak poty. płytkie lub pogłębione oddychanie. odbytnicy .leki: opiaty. zapalenie uchyłków jelita).d) Wymioty zawierające świeżą krew. zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa). bóle i zawroty głowy. bladość powłok skórnych.starszy wiek O raku odbytnicy świadczą: . jak ostra i przewlekła niewydolność nerek. Brunatne zabarwienie sugeruje.niedoczynność tarczycy .mała podaż płynów.hiperkalcemia .krew w stolcu • atoniczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. pojawiające się zwykle pół godziny po jedzeniu. f) Krwawienie może być spowodowane żylakami przełyku. Przed wystąpieniem wymiotów można zaobserwować zimne poty. Przewlekłe zaparcia należy podejrzewać w chorobach nowotworowych. bladość. Ból i wzdęcie ustępują po oddaniu stolca lub gazów.

krwinki białe – do 5 co kilka pół widzenia . przejrzysty . . 1-4 mg/dobę c) Osad moczu: . ew. mocz pozostawiony w naczyniu także mętnieje Zapach: . Scharakteryzuj zaburzenia jakościowe wydalanego moczu Badanie ogólne moczu: a) Właściwości fizyczne: . mleczny – przy domieszce ropy.5-2 litrów moczu/dobę.cukier: brak. choroby układu krążenia. Scharakteryzuj zaburzenia ilościowe wydalanego moczu Fizjologicznie: diureza dobowa – ok. uszkodzenie miąższu nerkowego.2 mg/l .zapach acetonu – cukrzyca . . kamica nerkowa. Utrzymujący się bezmocz prowadzi do mocznicy (uremii): bóle i zawroty głowy.krwinki czerwone – 1-3 co kilka pól widzenia . leki.poniżej 1015 .fosforany. Gęstość względna: .kolor: słomkowożółty .białko: brak.zapach amoniaku – mocz pozostawiony na dłużej w naczyniu Odczyn moczu: . moczówka prosta. cukrzyca.zapach: swoisty . wymioty. . śpiączka mocznicowa. Przejrzystość: . spadek temperatury ciała.odczyn: lekko kwaśny b) Właściwości chemiczne: .bilirubina: brak. 1. do 0. wzmożone ciśnienie tętnicze krwi. stosowanie diety jarskiej.zasadowy – obecność w moczu krwi. śluz – nie powinno być. niektóre leki .przejrzystość: klarowny. w moczu dobowym 40-100 mg/dobę . wymioty.gęstość względna (ciężar właściwy): 1015-1025 .mętny – odczyn zasadowy. utrata krwi.wałeczki ziarniste – brak . buraki czerwone. moczany – pojedyncze .26.urobilinogen: brak. ropy. ew. przewlekła niewydolność nerek. ew.Skąpomocz (oliguria) – poniżej 400 ml moczu na dobę.ciemnego piwa – żółtaczka mechaniczna. oparzenia.czerwony (krwiomocz – haematuria) – nowotwory układu moczowego. poniżej 100 mg w 100 ml moczu .białawy. nudności.komórki nabłonka – pojedyncze .hipostenuria .Wielomocz (poliuria) – 3-5 litrów moczu na dobę. biegunka. 27. miesiączka.bakterie. mikcja – pojedynczy akt oddania moczu – do 500 ml. przez kamień. zamknięcie odpływu moczu z nerek np.hiperstenuria – powyżej 1025 24 . zapalenie nerek. d) Zmiany w składzie moczu: Kolor: . obrzęki. . szczawiany.Bezmocz (anuria) – poniżej 20 ml moczu na godzinę lub <100 ml na dobę. upławy. mocz zawierający białko.zapach amoniaku przy oddawaniu – podejrzenie zapalenia pęcherza moczowego .

izostenuria – 1010-1011.przerost gruczołu krokowego. .stany zapalne dróg moczowych. . . .zaburzenia wypływu moczu – zwężenie cewki moczowej przez kamień. brak intymności. przewlekła niewydolność serca. dochodzi do zastoju moczu w górnych drogach moczowych i zakażenia.100 ml moczu zostaje opróżnionych. . Bakteriuria – zapalenie dróg moczowych. 25 . 28. Scharakteryzuj zaburzenia w oddawaniu moczu . ale mniejsza niż 100. kroplami) . w większej objętości niż w ciągu dnia. szczawianów. . np. choroby układu nerwowego (guzy. . w zapaleniu pęcherza moczowego. kurczowe bóle pęcherza moczowego (strianguria). neurogenny kurcz pęcherza moczowego w wyniku urazu rdzenia lub stwardnienia rozsianego z uszkodzeniem rdzeniowego ośrodka unerwienia pęcherza). Chory używa tłoczni brzusznej w celu opróżnienia pęcherza moczowego. pozycja leżąca. zbyt częste. kamica nerkowa..przyjęte leki. oddaje mocz w przysiadzie. z parciem.bezwiedne moczenie paradoksalne jest wywołane rozstrzenią pęcherza.dyzuria – utrudnienie w oddawaniu moczu (zatrzymanie. pałeczka odmieńca. Chory nie odczuwa parcia na mocz. urazy mózgu.zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza (u mężczyzn z gruczolakiem stercza podczas mikcji . pęcherza moczowego . niejednokrotnie w nocy oddawanie moczu bez zwiększenia jego dobowej ilości: . paciorkowiec kałowy. który wycieka stale kroplami z cewki. gruczolak stercza .silne.nadmierne spożycie płynów.oddawanie moczu w nocy (nykturia) – zwykle 2-3 i więcej razy w ciągu nocy. cewki moczowej . to nadmierna ilość fosforanów. towarzyszące oddawaniu moczu (zapalenie pęcherza moczowego) . a 400 ml zalega). nowotwór w układzie moczowym (nie łączy się z bólem).powyżej 4-6 razy na dobę. przerywanym strumieniem. białkomocz. który nie może się już bardziej rozciągać i równoważyć przeszkodę w odpływie moczu. Nadmierny osad mineralny. guzy. wałeczki ziarniste). uraz dróg moczowych.zmniejszenie objętości pęcherza moczowego poniżej 200 ml (przewlekła infekcja.częstomocz . nerki nie potrafią ani zagęszczać ani rozcieńczać moczu Cukromocz (glikozuria). kamica nerkowa (towarzyszy mu ból. cukrzyca. w małych ilościach. prątek gruźlicy. stany zapalne miąższu nerkowego. rdzenia).częste parcie na mocz (polakizuria) – (zapalenie pęcherza moczowego) . uciska ręką okolicę pęcherza. zwężenie cewki moczowej. w cukrzycy Białkomocz – w nerczycy Ciała ketonowe w moczu (ketonuria).przerywany lub cienki strumień moczu.bolesne oddawanie moczu (alguria) np. porażenie dolnej połowy ciała. kamień w pęcherzu moczowym. wyniszczenie nowotworowe Ropomocz – zapalenie.zatrzymanie moczu (retencja) . przerasta warstwa mięśniowa pęcherza. . zwężenie cewki. nowotwory dróg moczowych Krwinkomocz mikroskopowy (erythrocyturia) – liczba krwinek czerwonych w polu widzenia jest większa od 2-3. . poród. moczanów w kamicy nerkowej. zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym. przeszkoda mechaniczna w cewce moczowej.czynniki nerwowo-psychiczne. Znaczenie chorobotwórcze przypisuje się obecności ponad 100 000 drobnoustrojów w 1 ml moczu (pałeczka okrężnicy. pałeczka ropy błękitnej.zwiększone wytwarzanie moczu (źle leczona cukrzyca). drożdżaki).

4 st. nadmiar mleka i środków alkalicznych. rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. przerzuty raka do kości. Fibroblasty wytwarzają włókna kolagenowe i sprężyste.Po wygojeniu się rany następuje dojrzewanie blizny.Epitelizacja (naprawa): rana pokrywa się nowym. W dnie rany występuje czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg Torrance’a Klasyfikacja odleżyn wg Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu lub wg Torrance’a 1 st. niedoborze witaminy B6. – blednące zaczerwienienie. wysiłkowe nietrzymanie moczu (niższy poziom estrogenów z wiekiem). 31. powstaje zapalenie i obrzęk tkanek. lśniącym naskórkiem – komórki naskórka odżywiane przez sieć powstałych naczyń krwionośnych migrują z brzegów rany i napełzają na ziarninę.kamienie z soli wapniowych – w nadmiernym wchłanianiu wapnia z jelita cienkiego. . np. urazy. guzy. – martwica rozszerza się do mięśni i powięzi. prostaglandyny. pozostaje również wtedy. np. Poprzedzone przez uczucie parcia nietrzymanie moczu występuje w przebiegu ostrego zapalenia pęcherza moczowego. Występują wtedy inne cechy tego zapalenia. * Wymień czynniki podnoszące i obniżające próg bólu 30. Oprócz tego występuje u kobiet jako tzw. 2 st. ciała obce.Wysięk (zapalenie): zaburzenia krążenia. przemieszczenie ujścia moczowodu są powodem tego stanu. Wymień fazy gojenia się rany odleżynowej . W ranie obecne są czarnobrązowe masy rozpadających się tkanek. Wskazuje. 29. przewlekłej biegunce. gorączka. Wskazuje. np. Zniszczenie może obejmować stawy i kości. oczyszczania odleżyny. Powstają jamy. Zblednięcie blizny jest wynikiem zanikania naczyń włosowatych. gdy lekko uciska się je palcem. proliferacja): stopniowe zmniejszanie wysięku. lekki ucisk palca powoduje zbledniecie zaczerwienienia. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu chorób urologicznych i neurologicznych. – uszkodzenie obejmuje tłuszczową tkankę podskórną. wady wrodzone. kininy. które mogą się łączyć. jak częstomocz. Może trwać do 3 dni. niekiedy bardzo znacznie.. Zmienia się w niej zawartość kolagenu. 26 . zmniejszone wchłanianie zwrotne wapnia w cewkach nerkowych. 5 st. nasilonej proliferacji naczyń. lecz martwica może również dotyczyć tkanek otaczających. Brzeg rany jest zazwyczaj dobrze odgraniczony. Dzięki makrofagom i procesom fagocytozy dochodzi do usuwania martwych tkanek. . – uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem oraz zakrzepicą małych naczyń. Nietrzymanie moczu bez bolesnego parcia wskazuje na neurogenny charakter lub przetoki pęcherzowopochwowe albo cewkowopochwowe. . Brzegi rany są dobrze odgraniczone. bakteriuria. 3 st. powstaje obrzęk z wysiękiem. że mikrokrążenie jest uszkodzone. ropomocz.Ziarninowanie (wzrost. kamienie pęcherza moczowego. – nieblednące zaczerwienienie. mechaniczne uszkodzenie zwieracza pęcherza. Z uszkodzonych komórek uwalniane są mediatory zapalenia: histamina.kamica szczawianowa – w zapalnych chorobach jelit. znikające po usunięciu ucisku. . Często występuje ból. mogą pojawić się pęcherze i przerwanie ciągłości naskórka. ilość zalegającego moczu. w kwasicy cewkowej. Zwiększa się wtedy. w zatruciu witaminą D. że mikrokrążenie nie jest jeszcze uszkodzone. Dno rany może być pokryte czarną martwicą. wzrost komórek i powstanie nowej tkanki (ziarniny). otoczone obrzękiem i rumieniem. nadczynność gruczołów przytarczycznych.

głębokich oraz zainfekowanych odleżyn.wewnętrznej. 4. Preparaty: a) Nu-Gel. 3. nieprzepuszczalne. Przy zmianie nie uszkadzają otaczającej skóry. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. oparzenia 2 stopnia. mocno oczyszcza. b) Hydrosorb. zabezpieczającej przed dostępem płynów. moczem oraz infekcją. 3. co umożliwia wzrost i migrację komórek. Hydrosorb comfort w postaci płytki stabilizowanej błoną poliuretanową IV grupa Dekstranomery: zbudowane są z ziarenek polisacharydowych. W jamie odleżynowej żel może pozostać do 3 dni. Zmienia się je w zależności od potrzeby. pod którą zachodzą procesy oczyszczania. ziarninowania i naskórkowania. odleżyny we wszystkich fazach gojenia. po przeszczepach. Utrzymują wilgotne środowisko (zakończenia nerwowe w środowisku wilgotnym – działanie przeciwbólowe) Posiadają lekko kwaśny odczyn (ułatwia enzymatyczne oczyszczenie rany przez rozpuszczenie uszkodzonych. Nie powinny być stosowane przy infekcji. naskórkujące) Granuflex (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia) Granuflex Bordered (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia. Nie przyklejają się do rany. samoprzylepne. Stosowane w odleżynach 4. a przy obfitym wysięku częściej. pochłaniają wysięk. Chronią ranę przed tarciem i uciskiem. łokci. Składają się z 2 warstw: .zewnętrznej. Przed założeniem hydrożelu należy ranę wypłukać 0. jako zabezpieczenie venflonów. nie można w ranach zainfekowanych lub z obfitym wysiękiem.. Tegaderm. Profilaktycznie w miejscach narażonych na ucisk i otarcia. kałem. nie przepuszczają wody i bakterii z zewnątrz. która zwiększa swoją objętość po zetknięciu się z raną tworząc żółty żel. miejsca pobrania przeszczepów) Hydrocoll thin (jw.. stolca. przylegającej do rany. tlenu. Stosowane w odleżynach 2. 5 st. Preparaty: 27 . są przezroczyste. elastyczne. dzięki czemu można obserwować proces gojenia się rany.9%. Hydrofilm. Mogą pozostawać na ranie 714 dni. wtedy gdy wydzielina sięga brzegów opatrunku. martwiczych tkanek. niebezpieczny przy bakteriach tlenowych) Hydrocoll sacral (odleżyny w okolicy krzyżowej) Hydrocoll concave (odleżyny w okolicy pięt i łokci) Tegasorb III grupa Hydrożele: utrzymują wysoką wilgotność rany. Kwaśne ph i zmniejszona prężność tlenu pod opatrunkiem nasila angiogenezę i ziarninowanie. Są przezroczyste. Scharakteryzuj grupy opatrunków nowoczesnych stosowanych w leczeniu odleżyn I grupa: Błony półprzepuszczalne: są to błony poliuretanowe: cienkie.9%. 4 st. chroniąc przed zamoczeniem np. co umożliwia obserwację i nadzór nad gojącą się odleżyną. Dobrze przylegają do rany i otaczającej jej skóry. utrzymując w niej temperaturę ciała. moczu. które w kontakcie z wysiękiem rany formują żel. Intrasite-gel. Comfeel II grupa Hydrokoloidy: samoprzylepne. zwłaszcza w okolicach pięt. można go wymienić po przemoczeniu opatrunku pokrywającego za pomocą 0. Preparaty: Granuflex Extra Tin (rany z małą ilością wysięku. tzn. GranuGel.32. mają duże właściwości pochłaniające. a po jego założeniu należy położyć błonę półprzepuszczalną. 2 st. Ich struktura pozwala na swobodne parowanie z powierzchni rany. na rany pooperacyjne. kości krzyżowej) Granuflex Signal (posiada unikalny sygnalizator. również powoduje wzmożony napływ granulocytów hamujących wzrost bakterii). szczelnie izolują ranę. Nie mają właściwości alergizujących.9% NaCl. Bioclusive. Flexigrade. 5 st. Stosuje się je w odleżynach 1. zmniejszając w ten sposób ryzyko samoistnego przemieszczenia się opatrunku. Preparaty: Opsite. przezroczyste. zwykle po 7 dniach. Stosowane w leczeniu dużych. reaktywnej. który wskazuje właściwy moment zmiany opatrunku) Hydrocoll (owrzodzenia. bakterii . Agua-gel. Stosuje się je w odleżynach 2. Skutecznie działają przez 24-48 godzin.

W razie podejrzenia zakażenia należy włączyć opatrunek bakteriobójczy. opatrunek powinien być zmieniany zależnie od gromadzącej się wydzieliny. Allevyn cavity (gąbka).9% NaCl. która umożliwia rozpuszczanie tkankę martwiczą. bez uprzedniego oczyszczenia. Permafoam sacral: hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej.TenderWet 24 active. Kaltostat. płaskich. Stosowane w odleżynach 2. stosowany w terapii ran ze średnim i dużym wysiękiem VII grupa Środki enzymatyczne: rozpuszczają martwicę. nie wolno przemywać jodyną. Należy go zabezpieczyć opatrunkiem wtórnym. Debrisan V grupa Gąbki poliuretanowe: mają właściwości pochłaniające i oczyszczające. Iruxol-mono (dostarcza kolagenazę. minimalizuje ryzyko maceracji wokół rany. obficie wydzielających odleżyn.9% NaCl.Acudex. eliminuje szybko wysięk. ranę należy przemywać 0. Stosowane w odleżynach 2. niż wynosi ich ciężar. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. Stosuje się je 1x dziennie. Są używane do czystych. może być do 7 dni na ranie. otrzymywane z glonów morskich.9% NaCl. wymagające aktywnego oczyszczania. superabsorbent zawarty w warstwie chłonnej opatrunku jest aktywowany płynem Ringera. przewlekłe. . Preparaty: Fibrolan. TenderWet active cavity. zmienia się je wówczas. wodą utlenioną.9% NaCl przed założeniem Promogran – 55% kolagenu i 45% celulozy. który zapewnia wilgotne środowisko. utrzymują wysoką wilgotność rany. pobudza ziarninowanie. np. w kontakcie z wysiękiem tworzą żel. TenderWet 24 active cavity: nasączony jest roztworem Ringera w procesie produkcji. nadmanganianem potasu. przyjmuje postać żelu i rozpuszcza się w ranie. zwiększa aktywność fibroblastów. należy nasączyć płynem Ringera lub 0. gdy wchłonięte wydzieliny zbliżają się do krawędzi opatrunku. Actisorb IX grupa Inne: 28 .Promogran: rany trudno gojące się. Permafoam cavity. w postaci sznura lub tamponu. w fazie oczyszczania i ziarninowania. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. 4 st. 3. Permafoam comfort. Występują w postaci płaskich płytek lub owalnych i okrągłych gąbek. stymuluje ziarninowanie i naskórkowanie. nie należy zakładać go na rany zainfekowane. każda kolejna zmiana opatrunku nie wymaga usuwania poprzedniego. 3. ochrania czynniki wzrostu w ranie. do ran z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem. Fibracol . inaktywuje nadmiar proteaz i przyspiesza proces gojenia.oprócz alginianu wapnia (10%) zawiera kolagen (90%).TenderWet. Nie należy ich stosować na rany suche lub z objawami zakażenia. Sorbalgon. utrzymuje optymalną temperaturę rany. można stosować z terapią kompresyjną . izolują termicznie. nie działają na prawidłowy nabłonek. można go stosować razem z terapią kompresyjną. Nie jest konieczne usuwanie jego pozostałości podczas aplikacji (zakładania nowego opatrunku). po zastosowaniu na ranę krwawiącą wykazuje działanie hemostatyczne. Są przepuszczalne dla powietrza. np.PermaFoam. np. Czas utrzymania na ranie 1-4 dni. Tielle (hydropolimer. Tielle. Preparaty: Tega-gel. Preparaty: Allevyn (płytka). po uprzednim przemyciu rany 0. odbarcza nadmiar wydzieliny. 4 st. Permafoam concave. Jodosorb. cienką warstwę 1-2 mm. tkankę tłuszczową i mięśnie. adsorbują 20-krotnie więcej płynu. VIII grupa Opatrunki bioaktywne: Preparaty: . TenderWet 24: rany zakażone. jest opatrunkiem całkowicie wchłanialnym (1-3 dni). może pozostać na ranie przez 4 dni. . przez Inadine lub Actisorb VI grupa Opatrunki algininowe: zbudowane z naturalnych polisacharydów. antybiotyków.

zmiana 2-3x w tygodniu lub Tielle. np. martwica czarna i sucha. pęcherze. zamknięty w nylonowej saszetce. Scharakteryzuj zastosowanie opatrunków firmy Johansons & Johansons w poszczególnych stopniach odleżyn 1 st. zmniejsza ryzyko infekcji. drożdżaki. Gram-. opracowanie chirurgiczne 4 st. zmiana 2x w tygodniu a)Odleżyna zakażona z wydzieliną ropną Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. zmiana zabarwienia na kolor biały jest wskazówka do zmiany opatrunku Actisorb lub Actisorb Plus lub Actisorb Silver 220 – opatrunek węglowy ze srebrem.. odleżyna obejmuje tkankę tłuszczową i sięga do mięśni. martwica rozpływna. pomarańczową siateczkę z wiskozy nasączoną żelem jodoforowym przyłożyć na ranę i zabezpieczyć jałowym kompresem lub błoną półprzepuszczalną. ziarninująca Promogran + Tielle lub Fibracol + Bioclusive. zmiana ograniczona do naskórka Inadine + Bioclusive. zmiana 2x w tygodniu c) Odleżyna z martwicą. zmiana 1-2x w tygodniu 3 st. Może być na ranie do 7 dni. zwalcza szerokie spektrum bakterii Inadine – opatrunek mający zastosowanie w leczeniu powierzchownych ran zainfekowanych (bakterie Gram+. Skuteczny wobec MRSA. blednące zaczerwienienie Bioclusive na osuszoną i czystą skórę. Można go nakładać na Nu-Gel (martwica rozpływna). Można go pokryć kompresem Topper (rana z małym wysiękiem) 33. odleżyna sięga do mięśni. zmiana 2x w tygodniu b) Odleżyna zakażona bez wydzieliny ropnej z objawami stanu zapalnego Promogran + Tielle lub Inadine + Bioclusive. zmiana 1-2x w tygodniu 5 st. zmiana 2x w tygodniu. beztlenowce. Nie wolno go przycinać. wokół opatrunku oklepywanie i masowanie z użyciem kremów ochronnych 2 st. ew. stawów i kości Nu-Gel + Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. Nie przylega do rany. nie przywiera do ran. nieblednące zaczerwienienie. działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie w ranach zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzielina ropną. cuchnąca Nu-Gel + Actisorb + Bioclusive. odleżyna obejmuje naskórek i skórę właściwą. podczas gdy opatrunek chłonny zewnętrzny. grzyby. pierwotniaki). Nu-Gel + Bioclusive. Tielle (rana ze średnim wysiękiem) może wymagać częstszej zmiany.Bactigras – antyseptyczny opatrunek z gazy tiulowej nasączony parafiną i roztworem chlorheksydyny. zmiana 2-3x w tygodniu 29 . zmiana 1-2x w tygodniu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful