1. Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2.

pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u pacjenta 5. opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i likwidowanie jej 6. opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny 7. opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta, rodziny i/lub osób mu bliskich 8. lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki będzie najlepsze, najistotniejsze 9. przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta (pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności 10. samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia; wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy zawodowej pielęgniarki) 11. zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem 12. mały wkład do nauki o pielęgnowaniu 2. Wymień cechy procesu pielęgnowania 1. Wieloetapowość 2. Uniwersalność 3. Ciągłość i dynamika 4. Logiczność i następstwa czasowe 5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście do człowieka 3. Wymień etapy i fazy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik, 1993) 1. Rozpoznanie: a) gromadzenie danych o stanie biopsychospołecznym, duchowym i kulturowym pacjenta b) analizowanie, syntetyzowanie danych c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego) 2. Planowanie: a) ustalanie celu opieki b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i rzeczowych) c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej 3. Realizowanie: a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania c) Realizowanie planu 4. Ocenianie a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej b) formułowanie oceny 4. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej (wg. NANDA, Górajek-Jóźwik) a). NANDA Diagnoza pielęgniarska wg NANDA – jest to dwu- lub trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny Struktura dwuczłonowa: 1. człon - kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji 1

Np. „ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego” Struktura trzyczłonowa : 1. człon - kategoria diagnostyczna 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka 3. człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające rozpoznanie problemu Np. „zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością wysiłkową i dużym zmęczeniem” Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem: a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji) b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu NANDA podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych. Stworzyło pierwszą taksonomię 99 diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie kody cyfrowe. Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA: a) tytuł b) definicja c) cechy charakteryzujące d) czynniki etiologiczne lub ryzyka e) kryteria rozpoznania : subiektywne i obiektywne dane b). Górajek – Jóźwik Diagnoza wg Górajek – Jóźwik jest diagnozą w koncepcji problemów pielęgnacyjnych Problem pielęgnacyjny - aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak apetytu, ból przy przełykaniu). To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., motywacja….., akceptacja……, - potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych. 5. Wymień błędy popełniane przy stawianiu diagnozy pielęgniarskiej: na etapie gromadzenia danych, wnioskowania 1. Na etapie gromadzenia danych a) Błędy obserwacji b) Błędy wywiadu c) Błędy w analizie dokumentacji d) Błędy pomiaru 2. Błędy wnioskowania 2

utrzymanie.ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki.realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki . zmniejszenie. Warunki planu opieki: . obniżenie.wzbogacony o wymierny element czasu (czas w jakim ma być osiągnięty) .dokumentowanie planu opieki i jego ocena . pomimo wcześniejszych. Jakie warunki winien spełniać dobrze sformułowany cel i plan opieki pielęgniarskiej? A.włączanie podmiotu opieki w planowanie działań . czas realizacji zadań. 8. . zapobieganie. zwiększenie. . b) Formułowaniu oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów).planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki . racjonalnych ustaleń. koordynację z planem leczenia 7.unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia) . podwyższenie. częściowo-50%. . .stawianie na nowe propozycje . aktualną diagnozą pielęgniarską. ułatwienie. Racjonalna ocena odzwierciedla to. uzupełnienie. ciągłego pielęgnowania. likwidacja.realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa . .określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową. Zasady niezbędne przy formułowaniu celu: . które polega na świadomym porównywaniu stanów: rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki).osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki. np. Dzięki ocenie możliwe staje się: . procentowy (cel został osiągnięty w całości-100%. Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np. pomiędzy tym co miało miejsce a tym co może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia zindywidualizowanego. Może być ona wyrażona w sposób opisowy. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta gorączkującego. poprawa. co zaważyło na wyniku Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji. nie zostało osiągnięty-0%). Jest pomostem. cel zbyt trudny lub zbyt łatwy do osiągnięcia).ukazania jak należy postępować w przyszłości. Czemu służy etap oceny w procesie pielęgnowania? Ocenianie wyników pielęgnowania służy: a) Analizie wyników opieki.ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników.unikanie dwuznaczności .uwzględniający miejsce i warunki.a) Błąd fałszywej przyczyny b) Błąd atrybucji c) Schematyzm (uogólnianie) 6. całościowego. zaspokojenie. w jakich opieka jest świadczona.oparcie planu na podstawach naukowych . B.plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania. podaj cel i plan opieki 3 . aby uniknąć tego.powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony. zapewnienie. co w zakresie opieki zostało dokonane.stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne . złagodzenie.dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska. Konsekwencją takiego porównania jest możliwość : .

oddechów co 1 godzinę d) stosowanie środków przeciwgorączkowych. Plan: a) poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku b) pomiar i zapisanie wyników temperatury. zimnych kompresów żelowych na okolice pachwinowe. w okresach bezgorączkowych c) wybieranie posiłków ulubionych. ogrzanie termoforem lub poduszką elektryczną b) podanie ciepłego napoju – herbaty owocowej lub z sokiem z cytryny. tętna. Plan: a) wykonanie toalety ciała rano i wieczorem przez pielęgniarkę lub z jej pomocą b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej c) zapewnienie luźnej bielizny z surowców naturalnych c) smarowanie warstw skóry przylegających do siebie wazeliną i oddzielenie ich gazikami 3. oddechów co 2 godziny c) jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 400C pomiar i dokumentacja temperatury. o zdecydowanym smaku d) estetyczne podawanie posiłków e) uwzględnianie pokarmów z zawartością białka.worka z lodem. otoczenie parawanem wymiotującego 6.Problem: Pacjent skarży się na suchość warg i błon śluzowych jamy ustnej. takich jak: kompoty. zasłonięcie okien przy dużym nasłonecznieniu.1. ograniczenie tłuszczy. Problem: Pacjent ma uczucie zimna. węglowodanów i witamin. tętna. czasem nawet zdjęcie bielizny . nacierania lodem kończyn górnych dolnych .Problem: Pacjent zjada bardzo mało. występują dreszcze Cel: Ogrzanie pacjenta Plan: a) dodatkowe lekkie okrycie. herbata. malinowym. karku .ułożenia na materacu chłodzonym elektrycznie .zastosowanie lekkiego okrycia pacjenta. Obniżenie temperatury. 5. wykluczenie potraw ciężko strawnych i wzdymających f) ułożenie wygodne do spożywania posiłku g) usunięcie czynników wpływających ujemnie na łaknienie – usunięcie basenu. Zapobieganie odparzeniom.obniżenie temperatury pomieszczenia (max. takich jak zimno w postaci: .Problem: Pacjent ma gorączkę 39 C oraz uczucie gorąca Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. 190C): przez włączenie wentylatora. klatkę piersiową . 2. ma wzmożone pragnienie.kąpieli ochładzających. zaspokojenie pragnienia Plan: a) podanie płynów do picia o temperaturze pokojowej. pachowe. Problem: Pacjent skarży się na ból głowy Cel: Zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu Plan: 4 . soki owocowe. 4. Cel: Nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej i warg. Problem: Pacjent poci się Cel: Utrzymanie ciała w czystości.okładów wysychających i chłodzących na czoło. wywietrzenie pokoju. woda mineralna b) wykonanie toalety jamy ustnej co 2 godziny c) smarowanie warg wazeliną d) zaproponowanie ssania cukierków lub gumy do żucia. z czarnej porzeczki. że nie ma apetytu Cel: Poprawa łaknienia Plan: a) wykonanie toalety jamy ustnej przed posiłkiem lub płukanie jamy ustnej b) podanie posiłków i płynów w małych ilościach. zgłaszając.

osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina. wybranej. pozycji: . pomiar i dokumentowanie tętna. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane niewydolnością układu krążenia Cel: Zapobieganie powikłaniom: zakażeniu i narastaniu obrzęków Plan: a) . w małych ilościach. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu krążenia i oddechowego.utrzymanie wilgotności powietrza 50-70% .wykonanie toalety ciała przez pielęgniarkę lub z jej pomocą . zmiana pozycji co 1 godzinę . zapewnienie spokoju.wysokiej (Fowlera) lub półwysokiej (SemiFowlera) .nauczyć i zachęcać do gimnastyki oddechowej l) wykonanie inhalacji ł) wykonanie drenażu ułożeniowego w razie potrzeby i ocena efektywności działań m) oklepywanie klatki piersiowej.pozostawienie go w łóżku .dokładne. luźnej.karmienie pacjenta powolne. czystej.stosowanie udogodnień. Problem: Pacjent zaniepokojony o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: a) umożliwienie rozmowy z lekarzem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia b) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach c) umożliwienie kontaktu z rodziną 9. Problem pielęgnacyjny: Utrudnione oddychanie (spowodowane zmianami chorobowymi w układzie krążenia i oddechowym) Cel: Ułatwienie oddychania.prześcielenie łóżka przez 2 pielęgniarki .prześcielenie staranne łóżka . opanowania h) oszczędzanie pacjentowi wysiłku przez: .wysokiej z opuszczonymi nogami . podaj cel i plan opieki 1.wietrzenie . linomag) 5 . suchej.utrzymanie temperatury 18-200C c) zapewnienie luźnej bielizny osobistej d) podanie tlenu e) obserwowanie. zmniejszenie duszności Plan: a) Ułożenie pacjenta w wygodnej. pomoc przy odkrztuszaniu i odpluwaniu 2. oddechu co 1 godzinę f) obserwowanie zabarwienia skóry w kierunku sinicy g) stała obecność pielęgniarki przy chorym. miękkiego łóżka. delikatne mycie. bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej .wysokiej z pochyleniem do przodu b) Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu sali: .komasacja zabiegów pielęgniarskich . z wykorzystaniem udogodnień.a) zapewnienie warunków do wypoczynku oraz zniesienie stanu napięcia b) okład wysychający lub chłodzący na czoło 7.zapewnienie pacjentowi wygodnego.nauczyć relaksacji i technik rozluźniających . częste i) zapewnienie diety lekko strawnej j) obserwowanie regularności wypróżnień k) poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: .

zapewnienie wygodnej pozycji .obserwowanie charakteru odkrztuszanej wydzieliny (ilość. niemiarowość tętna Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa Plan: . wody do mycia rąk .nauczenie i zachęcenie pacjenta do gimnastyki oddechowej przez 5-10 minut. wstrząsanie klatki piersiowej . zwolnienie. prowadzenie bilansu płynów oraz dobowej zbiórki moczu zapewnienie diety: bogatobiałkowej.podawanie pacjentowi przegotowanej wody lub z dodatkiem środka antyseptycznego. rumianku do płukania jamy ustnej.poinformowanie pacjenta. Problem pielęgnacyjny: Ból za mostkiem Cel: Zmniejszenie bólu Plan: . częstotliwość) 7.obserwowanie umiejscowienia. co 1-2 godzin i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny .stosowanie inhalacji i drenażu ułożeniowego .unieruchomienie i uniesienie kończyny . Problem pielęgnacyjny: Ból kończyny dolnej spowodowany zapaleniem żył Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: .ograniczenie wysiłku pacjentowi .podanie tlenu . np. Problem pielęgnacyjny: Kaszel suchy Cel: Złagodzenie odruchu kaszlowego 6 .udział w postępowaniu farmakologicznym . charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na podawane leki 5.zapewnienie dostatecznej ilości ligniny oraz usuwanie torby ze zużytą ligniną . Problem pielęgnacyjny: Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem plwociny Cel: Ułatwienie odkrztuszania. kolor. zapach.obserwowanie wyglądu i zachowanie pacjenta . pomiar tętna w zależności od stanu pacjenta i jego dokumentacja . nie wolno ich masować. dotykaniu miejsc obrzękniętych.ograniczenie wysiłku przez pomoc w toalecie.obserwowanie. aby zasłaniał usta i nos w czasie kaszlu i używał tylko chusteczek jednorazowych . spokoju. w przyjmowaniu posiłków.zmiana ułożenia b) . wykonywać w nie iniekcji w przypadku powstania pęknięć w miejscu obrzęków wykonywanie opatrunków aseptycznych z dodatkiem zasypek sulfonamidowych lub innych środków antyseptycznych ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej obserwowanie i pomiar obrzęków przez kontrolę masy ciała. zapewnienie higieny odpluwania Plan: a) .wykazanie zrozumienia i współczucia .zapewnienie ciszy.stosowanie okładu rozgrzewającego na kończynę 6. Problem pielęgnacyjny: Przyspieszenie. z ograniczeniem chlorku sodu i wody 3.zapewnienie spokoju 4.b) - zachowanie ostrożności przy poruszaniu. załatwianiu potrzeb fizjologicznych . warunków do snu i odpoczynku .oklepywanie.

. Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych. pochyłe). „chory walczy o powietrze”. czyli dyfuzję gazów. ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc. Wywołuje to uczucie duszności wdechowej. śmiechu. stany zatorowości płuc. duchownym (na życzenie) 10. 1.duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela (chorób obturacyjnych). zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Plan: a) przebywanie z chorym b) zapewnienie ciszy i spokoju c) postępowanie spokojne i troskliwe d) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach e) umożliwienie rozmowy z lekarzem f) umożliwienie kontaktu z rodziną. płyn w opłucnej (choroby restrykcyjne). dołków nad-i podobojczykowych. zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych. zwłóknienie płuc. czworoboczne. . aby wyrównać brak tlenu. Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotyka na duży opór. odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia i przyspieszenia oddychania. o brzeg łóżka .duszność stała (ciągła). Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania: -duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zmniejszoną podatnością płuc. skrzydełek nosa. Chory opiera kończyny górne np.duszność mieszana. jak np. głównie mięśni tłoczni brzusznej. spowodowana jest ostro powstającymi. Chory wykonuje wtedy wiele szybkich i głębokich oddechów. Powstaje hiperwentylacja. a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc. przebywaniu w przeciągu.duszność napadowa. Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej. np. Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne. mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi (mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc. dychawica sercowa (niewydolność LK serca). np. oskrzeli. np. POChP). Podział etiologiczny (pochodzenie): a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej. subiektywne wrażenie.zwężenie oskrzeli 7 .Plan: a) poinformowanie pacjenta o unikaniu długiego mówienia. . Podział chronologiczny: . Jest to duszność astmatyczna (astma) lub duszność sercowa (niewydolność lewej komory serca) 2. Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół. Oglądaniem stwierdza się unoszenie klatki piersiowej. w praktyce najczęściej spotyka się duszność wdechowo – wydechową. Scharakteryzuj duszność Duszność (dyspnoe) Jest to przykra świadomość. np. Problem pielęgnacyjny: Niepokój spowodowany zagrożeniem życia Cel: Zmniejszenie niepokoju. występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową. płuc. 3. układu krążenia lub innymi przyczynami. zwłóknienie płuc. jak np. opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego): . palenia papierosów. w przegrzanym pomieszczeniu b) pomoc przy kaszlu c) nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej d) podawanie płynów do picia e) udział w farmakoterapii 8. Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego. w rozedmie płuc. powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku.

wykonuje wysiłek bez objawowej duszności. zespół hiperwentylacji powysiłkowej.zaburzenia perfuzyjne: niedodma.duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak jak i w pozycji pionowej . zwężenie cieśni aorty.zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc. na 2 piętro. zatory. na 1 piętro. sam chory podaje. np. zapalenie oskrzeli. Najczęściej choroby płuc prowadzą do: a) Niewydolności wentylacyjnej (pacjent jest chudy. poprzez hiperwentylację utrzymuje pO2 krwi w normie. łatwo zasypia w ciągu dnia) Ważne jest. wpływ emocji. np. z obrzękami. w rozedmie płuc.niewydolność prawej komory: serce płucne. skrzywienie kręgosłupa. resekcja płuca.duszność wysiłkowa.zaburzenia zaporowe (obturacyjne): dychawica oskrzelowa. zapalenie mięśnia sercowego. przetoki. sercowej. upośledzenie ukrwienia. c) inne: . choroba niedokrwienna.niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze. 5.duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej (orthopnoë). ospały. pojawiająca się po niewielkich wysiłkach.wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego.. reaguje dusznością na niewielki wysiłek b) Niewydolności oddychania (pacjent siny. przy toalecie porannej. u których natężenie pracy oddechowej stopniowo się zwiększało przez wiele lat. który powstaje zazwyczaj w stanach psychoemocjonalnego stresu. hipoksję (niedobór tlenu w tkankach) i hiperkapnię (wzrost prężności dwutlenku węgla we krwi). b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego) . otyłość. w niewydolności lewek komory serca (niewydolność LK serca)!!!! • • • • • • • Duszność nagła: napad astmy oskrzelowej. jest znany choremu od lat. „niebieski sapacz”. że odczuwa „niemożność nabrania powietrza”. hiperkapnia. porażenie nerwu przeponowego . „różowy dmuchacz”. pCO2 nawet poniżej normy. aby odróżnić duszność z powodu zatoru płuc od stanu nerwicowego z hiperwentylacją. resekcja płuca . hipoksemia. np. ma charakter nawrotowy. w napadzie astmy oskrzelowej. miastenia. rozedma. Chorzy. nie przebiega z pogorszeniem ogólnego stanu chorego. Nagłe powstanie duszności może sugerować wiele ostrych przyczyn: hipoksemię (spadek prężności tlenu we krwi). odma opłucnowa.zaburzenia restrykcyjne: guzy. zaburzenia mózgowe. zapalenie osierdzia. zatorowość płucna Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością LK serca Dychawica sercowa. naciek. orthopnoe. przy wejściu na połowę piętra.niedokrwistość. mogą nie odczuwać duszności w czasie spoczynku. zawał serca. jest bez sinicy. zrosty. nadczynność tarczycy. przetrwały przewód tętniczy Botalla. 4. 8 . przełożenie dużych naczyń. aspiracja ciała obcego . np. bez obrzęków. zatorze płucnym odczuwają krańcowo dużą duszność. poliomyelitis. kwasica metaboliczna. wady zastawki dwudzielnej lub pnia płucnego . wady zastawki dwudzielnej.duszność spoczynkowa. „walczący o powietrze”. otyły. trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała . Podział według stopnia nasilenia objawów: . nadczynność gruczołu tarczowego . przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie. „nie walczy o powietrze”. wady zastawki aorty. Podział uwzględniający pozycję ciała: . duszność nocna Duszność w POChP – nasila się przy banalnych infekcjach Chorzy. u których praca oddechowa musi ulec powiększeniu nagle. płyn w opłucnej. odma samoistna. torakoplastyka.

którą określa się mianem dychawicy sercowej. Jest on nieskuteczny i tak zaburza mechanikę oddychania. w odmie opłucnowej i płynie w jamie opłucnej. po jedzeniu. będącej wynikiem reakcji alergicznej na działanie alergenów jak np. Niekiedy dochodzi do przekształcenia się napadu dychawicy sercowej w ostry obrzęk płuc. dla ostrej grzybicy płuc.duża – ropień płuca. poty. zachłyśnięcia ciałem obcym lub dla nie dawnego narażenia na drażniący gaz lub zanieczyszczone powietrze. ciężar za mostkiem. które występują w zapaleniu oskrzeli. Scharakteryzuj kaszel Kaszel a) charakter . w której duszność z reguły zmniejsza się. najczęściej ma charakter infekcyjny. z odpluwaniem plwociny) Produktywny ostry – bakteryjna infekcja oskrzeli. Jest ona z reguły kojarzona z koniecznością przyjmowania pozycji pionowej (orthopnoe). w ciężkim zapaleniu płuc. płuc Produktywny przewlekły – POChP.Wilgotny (produktywny. 11. zwłaszcza w pozycji leżącej. niektóre postacie zapalenia płuc. które należy odróżnić od tych. na czynniki łączące się z wykonywaniem niektórych zawodów. połączony niekiedy z zapaleniem płuc. rozedmie płuc. Suchy powstający w pozycji leżącej.Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością lewej komory serca powstaje najczęściej stopniowo w ciągu kilku miesięcy. reflux żołądkowo . Kaszel z wykrztuszaniem lepkiej i gęstej plwociny pojawia się zwykle pod koniec napadu. że duszność może się zmniejszać pod wpływem pozycji stojącej lub siedzącej także w dychawicy oskrzelowej. rozstrzenie oskrzeli. która pojawia się w wieku dojrzałym. Dychawicy oskrzelowej towarzyszą oprócz duszności świsty i furczenia oraz kaszel. budzący chorego w nocy może być wskazówką niewydolności lewej komory serca. przewlekłe zapalenie oskrzeli Uporczywy produktywny lub suchy połączony ze schudnięciem i potami nocnymi budzi podejrzenie aktywnej gruźlicy płuc KASZEL – JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH OBJAWÓW RAKA PŁUC!!!!. Świsty i furczenia powstają w wyniku wibracji powietrza w zwężonych oskrzelach. . Dychawica. później przebiega z okresowymi zaostrzeniami i remisjami. łączy się z wywiadami wskazującymi na różne postacie odczynów alergicznych i atopię. Początek dychawicy. także w rodzinie. Występuje często w formie napadów duszności nocnej. grasiczak. np. W przeciwieństwie do przewlekłego nieżytu oskrzeli.przełykowy Suchy . jak np. pierze. bez objawów infekcji b) okoliczności występowania kaszlu. rzadziej lat. po spaniu. Pojawianie się napadów astmatycznych zależeć może od pory roku. Istnieją także grupy przypadków o mieszanym alergiczno – infekcyjnym charakterze. bez skutecznego leczenia kardiotonicznego stale się nasila. w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy. gruźlicy płuc . Budzą się w nocy z powodu napadu kaszlu lub świstów. dym tytoniowy.mała – astma oskrzelowa 9 . Chorzy skarżą się na bicie serca.Suchy (nieproduktywny): Suchy ostry jest typowy dla wirusowego zapalenia tchawicy i oskrzeli. kurz. podczas nocy c) czas trwania Plwocina – wydzielina z dróg oddechowych wykrztuszana podczas kaszlu a) ilość: . roztocze. pyłki roślinne. tętniak tętnicy głównej. uczucie omdlewania. W pozycji siedzącej praca dodatkowych mięśni oddechowych jest bardziej sprawna niż w pozycji leżącej.wskutek podrażnienia tchawicy przez wole. podczas dnia. Kaszel suchy po przebyciu grypy może utrzymywać się przez wiele tygodni. że nasila duszność. guz gruczołu tarczowego. gdzie chory po skutecznym kaszlu może odczuwać zmniejszenie duszności. sierść sięga dzieciństwa lub okresu młodości. Trzeba też pamiętać.

a także scharakteryzować.rdzawa lub podbarwiona na czerwono – gruźlica.cuchnąca – ropień płuc. a mijają po nocy. To obrzęki ciastowate. a to z kolei zatrzymanie wody i powstanie obrzęków To obrzęki opadowe. Zmniejszeniu ulega objętość wyrzutowa serca wskutek niewydolności skurczowej.gęsta. trudna do odkrztuszenia. np. W ciągu dnia się zwiększają. pienista. leczenie przeciwzakrzepowe. pojawiające się w najniżej położonych częściach ciała. gruźlica płuc.zmiany ciśnienia onkotycznego (spadek) i hydrostatycznego (wzrost w odcinku żylnym włośniczek). u leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej i na tylnej powierzchni ud. Są symetryczne (po obu stronach ciała) Obrzęki pochodzenia sercowego są objawem niewydolności serca. infekcja grzybicza b) Nowotwory: rak oskrzela.nieskażona (=śluzowa) – biała lub przezroczysta. skazy krwotoczne Okres trwania krwioplucia należy ocenić w godzinach. w astmie . zwężenie zastawki mitralnej d) Inne choroby płuc: ciało obce w oskrzelu e) Inne choroby: zawał płuca.pogorszenie ukrwienia nerek.czerwonoróżowa. np. w oparzeniach) . np.bez zapachu – świeża plwocina. dniach lub tygodniach.czerwona u wydmuchiwaczy szkła . np. ropień płuca d) barwa: . 10 . 12. zaawansowany nowotwór płuca . Scharakteryzuj obrzęki pochodzenia krążeniowego i nerkowego OBRZĘKI KRĄŻENIOWE Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są przejawem gromadzenia się płynu przesiękowego w przestrzeni międzykomórkowej i pozanaczyniowej tkanek i narządów wskutek: . rozstrzenie oskrzeli. z oskrzeli lub tchawicy. najczęściej przewlekłej z upośledzeniem czynności prawej komory serca. co sprzyja przechodzeniu płynu na zewnątrznaczyń włosowatych i gromadzeniu się go w przestrzeni międzykomórkowej (zmniejszenie ilości białek w organizmie. w obrzęku płuc . rozstrzeniach oskrzeli . ziarniniakowatość Wegenera. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym włośniczek i w naczyniach chłonnych. zatorowość.płynna.b) woń: .krwioplucie jest to wykrztuszanie świeżej krwi lub częściej nieprawidłowej wydzieliny z domieszką krwi pochodzącej z płuc. uraz klatki piersiowej. leki p/zakrzepowe . co zmniejsza filtrację kłębuszkową i powoduje zatrzymanie sodu w ustroju. w astmie oskrzelowej c) konsystencja: . połączona z dusznością i „graniem w piersiach” w obrzęku płuc . gorączka.podbarwiona bilirubiną u chorych z żółtaczką .szara lub czarna u górników węgla . Ważne może okazać się ustalenie. np. U każdego chorego z krwiopluciem należy ustalić obecność kaszlu.żółta lub żółtozielona (=śluzoworopna czy ropna). płuc. przemieszczające się w zależności od położenia ciała. zapalenie płuc. lepka. ZAWSZE OBJAW POTENCJALNIE POWAŻNEJ CHOROBY Przyczyny krwioplucia a) Choroby infekcyjne: przewlekłe zapalenie oskrzeli. w zapaleniu oskrzeli. zapalenie oskrzeli. jakie okoliczności łączyły się z krwiopluciem. uciśnięcie powoduje powstanie wolno znikającego dołka. rak płuca c) Choroby serca: obrzęk płuc. np. czy był to jeden epizod lub też wiele nawrotów. np. co prowadzi do zastoju w układzie żylnym. U osób chodzących symetrycznie na kończynach dolnych w okolicy kostek i stóp. sarkoidoza.niebieska u górników rud miedzi . ropień płuca. utraty masy ciała i palenia tytoniu. rak oskrzeli.

Obserwuje się chłodne stopy. Scharakteryzuj ból serca: wieńcowy. Ból ten staje się mniejszy po opuszczeniu kończyn poniżej poziomu łóżka. wymioty. dławiący. pleców.wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych w zapaleniu kłębuszków nerkowych. barków. poty.bolesny ucisk.odczuwany na większym obszarze (objaw Levinea.zwykle bardzo silny. omdlenie. co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia onkotycznego. opóźnione wypełnianie żył po opuszczeniu uprzednio uniesionej kończyny. zasinienie stopy po jej opuszczeniu. . wzrostu poziomu sodu w surowicy. zawałowy BÓL WIEŃCOWY Wieńcowy (dławicowy) w dusznicy bolesnej (angina pectoris). tzw. obrzęki pochodzenia zapalnego . zawroty głowy. w czasie wskazania miejsca bólu pacjent nie pokazuje go 1 palcem. ściskający . występujący w: 11 . po posiłku. .ból spoczynkowy palców i stopy. Pojawiają się na twarzy (poranny obrzęk powiek) i rękach. Scharakteryzuj ból kończyny Ból kończyny (jest niesymetryczny): . Do tego momentu mają charakter utajony w postaci zmniejszonej ilości oddawanego moczu. karku.na ogół trwa >20 min i stopniowo narasta .OBRZĘKI NERKOWE .ból samoistny w okolicy żyły. które albo zwiększają zużycie tlenu przez mięsień sercowy albo zmniejszają jego dostawę.zmniejszona filtracja kłębuszkowa wskutek niedokrwienia nerek. wtedy gdy retencja wody w ustroju przekroczy 2-3 litry. . Może mu towarzyszyć podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Jest to ból zawałowy. nadbrzusza . wzrostu masy ciała. zmuszający do zatrzymania się.u 10-20% promieniuje do żuchwy. -ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu NTG . występuje w zaawansowanej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych (atherosclerosis obliterans). brak tętna na tętnicach kończyny i (lub) stopy. dławienie lub pieczenie zlokalizowane za mostkiem. lewej ręki. zblednięcie stóp po uniesieniu kończyn ponad poziom łóżka. lecz kładzie całą dłoń na klatce piersiowej) . piekący. w chorobie niedokrwiennej serca (CHNS) jest powodowany niedokrwieniem serca: . nasilający się w nocy. obrzęki nerczycowe.nitrogliceryny (1-3 min) Jeśli trwa 2-10 minut występuje w stabilnej dławicy piersiowej.nie zmniejsza się po przyjęciu NTG Ból ten łączy się z uczuciem duszności i lękiem przed śmiercią.ból o charakterze „chromania przestankowego” w postaci bardzo silnego bólu łydki i stopy. ustępujący po odpoczynku. a także w stanach. 14. z promieniowaniem do żuchwy. osłabienie. nudności. który się przedłuża i nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny lub zaprzestaniu wysiłku oznacza zagrożenie zawałem serca lub może być wyrazem dokonania się świeżego zawału serca. występujący w początkowym okresie miażdżycy zarostowej tętnic obwodowyuch (atherosclerosis obliterans) .występuje po wysiłku fizycznym lub czasem w zaawansowanej postaci choroby niedokrwiennej serca w spoczynku lub po stresie.natężenie bólu nie zależy od fazy oddychania . należy podejrzewać dławicę piersiową niestabilną lub zawał serca. tzw. Jeśli trwa dłużej niż 10 minut. 13. lewego ramienia. ciężar. U 20-30% chorych zawał serca dokonuje się bez dolegliwości. gniotący. BÓL ZAWAŁOWY Zwiększenie częstości napadów dusznicy bolesnej lub też pojawienie się napadu. która prowadzi do zatrzymania sodu i wody w organizmie.wzmożona przepuszczalność błony podstawnej kłębuszków nerkowych i utrata białek w surowicy. .

POChP) . o skórze miernie zasinionej.podawanie naparu z mięty do picia lub płukania jamy ustnej 12 . Plan opieki: . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego. języka. SaO 2 prawidłowe) Przyczyny sinicy centralnej: . Chora kończyna jest cieplejsza.ułożenie w pozycji grzbietowej (na plecach): półwysokiej lub wysokiej z odchyleniem głowy na bok lub w pozycji bocznej: półwysokiej bądź wysokiej . Proces zapalny może przechodzić na układ żył głębokich (thrombophlebitis profunda). W zapaleniu żył głębokich. Potem pojawia się ból wzdłuż zmienionej zapalnie żyły.Obecność hemoglobiny patologicznej Przyczyny sinicy obwodowej: . Jest to bardzo niepokojący objaw.Miejscowe zaburzenia układu tętniczego. przebywanie na dużych wysokościach . . wstrząs kardiogenny . występujący w zatorze tętniczym (embolia arteriae). żyła jest twarda.Niewydolność oddechowa spowodowana zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji (zapalenie płuc.uspokojenie pacjenta i poinformowanie o zachowaniu się i spokojnym leżenie w łóżku . obrzękła. nerwicowe . bolesna przy ucisku. b) Obwodową – widoczną na skórze dystalnych (odsiebnych) części ciała. skóra kończyny jest blada i zimna. często prognozuje pojawienie się choroby nowotworowej. nóg. które często występuje niezależnie od zapalenia żył powierzchownych występuje uczucie ciężkości w nogach i kurcze mięśni. np. spowodowaną zmniejszeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (PaO 2 <60 mmHg.Obniżenie ciśnienia tlenu.Zapaleniu żył powierzchownych (thrombophlebitis superficialis). powrózkowata. zator tętniczy . Ten rodzaj sinicy wiąże się z cięższym stanem pacjenta. które towarzyszą wymiotom innych . zwłaszcza łydek. spowodowaną nadmiernym zużyciem tlenu w naczyniach włosowatych obwodowych (PaO 2. Scharakteryzuj sinicę SINICA (cyanosis) Niebieskoszare zabarwienie będące wynikiem zwiększonej ilości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny (>5 g/dl).zalecanie głębokich oddechów .Niewydolność krążenia . SaO 2 <85%). Skóra nad nią jest zaczerwieniona. np. Ból występuje samoistnie lub wywołać go można przez ucisk. Zapaleniu towarzyszyć mogą objawy ogólne: uczucie ogólnego rozbicia. Zapaleniu towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek. Wyróżnia się sinicę: a) Centralną – widoczną na błonach śluzowych warg. np.Niektóre wrodzone wady serca .wietrzenie pomieszczeń.izolowanie pacjenta od wrażeń słuchowych. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa nudności Cel opieki: Zmniejszenie nudności. Zapobieganie wymiotom. takich jak palce rąk. czubek nosa. podwyższenie OB i leukocytoza oraz gorączka. Zgięcie grzbietowe stopy nasila ból. o wzmożonym ociepleniu. np. uszy. 15.Zmniejszenie objętości wyrzutowej serca.Zaburzenia naczynioruchowe. jamy ustnej.ból bardzo silny i nagły kończyny.Znaczne wychłodzenie ciała . Obwód kończyny jest wyraźnie większy po stronie chorej niż po drugiej zdrowej.Miejscowe zaburzenia przepływu krwi 16. usuwanie nieprzyjemnych i drażniących pacjenta zapachów . podaj cel i plan opieki 1.

jeżeli nie ma przeciwwskazań zastosowanie ciepła suchego na brzuch (termofor. gotowego roztworu soli sodowych fosforanów do wlewek doodbytniczych – Enema. kroplowy wlew dożylny-nawadnianie pozajelitowe) 3. kompotu z suszonych śliwek. kefiru. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występuje biegunka Cel opieki: Zapobieganie odwodnienu.zapewnienie płynu do płukania ust . wody gazowanej.wykonanie wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu doodbytniczego . a stosowane środki nie pomagają zawiadomienie lekarza 4.realizowanie zleconego żywienia – dieta bogatoresztkowa (wykluczenie pokarmów ciężkostrawnych i wzdymajacych. lewatywa.podtrzymanie głowy . ½ szklanki chłodnej wody przegotowanej z miodem i sokiem z cytryny lub zjadanie namoczonych suszonych śliwek albo łyżeczki masła czy oliwy .jeżeli pacjent nie odda stolca przez 3 dni.zmiana bielizny osobistej i pościelowej (w zależności od potrzeby) . przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy.zalecanie spożywania otrąb 2-3x dziennie po 1 łyżce. bez zlecenia lekarskiego (na podstawie Rozporzadzenia z 2007 r. siemienia lnianego.pozostanie przy pacjencie . a także buraków. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują zaparcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ustalenie przyczyny zaparć. Ograniczenie dolegliwości. figi. lub wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu przeczyszczającego .zmiana pozycji. do której pacjent był przyzwyczajony. Plan opieki: . Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują wzdęcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ułatwienie wydalania gazów. kawy prawdziwej.2. Altra i Alax (doustnie) lub wykonać zabiegi doodbytnicze. gorącej herbaty łyżeczkami .masowanie okolic pępka delikatnymi ruchami okrężnymi w kierunku ruchu wskazówek zegara. zwiększenie podaży owoców. 1-dniowego ukwaszonego mleka. jogurtu. stosowanie diety głodówkowej („0”).) podać środki przeczyszczające: Suppositoria Glyceroli (czopek doodbytniczo). owoców suszonych: rodzynki.wykluczenie posiłków ciężkostrawnych i wzdymających . miski nerkowatej (najlepiej 2) . . jarzyn. Zapewnienie bezpieczeństwa i czystości Plan opieki: 13 . pieczywa razowego i płynów) . bezpieczeństwa i higieny. realizowanie zleceń lekarza (leki p/wymiotne. surówek.zapewnienie ligniny. ruchu. wydalania .jeżeli wzdęcia narastają. Problem pielęgnacyjny: Pacjent wymiotuje treścią nadtrawioną Cel opieki: Zapewnienie pomocy.na życzenie pacjenta przeprowadzenie do toalety lub bezzwłoczne podanie basenu .umożliwienie wydalania stolca w porze.wykonanie lewatywy oczyszczającej lub Enemy.ułożenie jak przy odczuwaniu nudności . Ułatwienie wydalania stolca. 5. przez 5-8 minut.jeżeli nie ma przeciwwskazań zmiana pozycji na boczna i brzuszną . Zabiegi te można zastąpić podaniem jednorazowego. poduszka elektryczna) . pielęgniarka może samodzielnie. w razie potrzeby powtórzenie co 4 godziny .bezzwłoczne usuwanie treści wymiotnej (zachowanie treści fusowatej) . układanie na brzuchu pacjentów leżących .zalecanie picia na czczo lub przed południem soków owocowych. Plan opieki: . dla większości jest to godzina od 5 do 7 rano . takie jak wlewka przeczyszczająca. Plan opieki: . bulionów.podanie do ssania małych kostek lodu.wprowadzenie do odbytu kanki na okres 20 minut.rozmowa z pacjentem o dotychczasowym sposobie realizowania potrzeby odżywiania.obserwowanie i zapisywanie ilości i rodzaju treści wymiotnej . 2x dziennie przed jedzeniem .w przypadku nieustępowania wymiotów prowadzenie bilansu płynów.

obrzęków.udział w farmakoterapii (leki p/zapalne. b) informowanie lekarza o każdym zmniejszeniu wydalania moczu poniżej 500 ml/dob. .ułożenie w wygodnej pozycji. tłuszcze. . barwy i ilości wydalanego stolca . .zabezpieczenie pacjenta i pościeli przez stosowanie specjalnych podkładów. . . preparaty wapniowe g) obserwowanie i dokumentowanie tętna. ciśnienia tętniczego.kontrolę masy ciała.obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu. początkowo może to być dieta głodówkowa i nawadnianie pozajelitowe . wywietrzenie pokoju . Zapewnienie bezpieczeństwa. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa ostry ból w śródbrzuszu Cel opieki: Zmniejszenie bólu Plan opieki: .dobowe mierzenie moczu. rozkurczowe. . 400-700 ml + ilość wydalanej wody. hamujące wydzielanie soku żołądkowego. d) dopilnowanie. aby pacjent nie przyjmował dodatkowych ilości płynów: .stosowanie zleconego żywienia. Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do przewodnienia chorego) Plan opieki: a) obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu przez: . c) ograniczenie przyjmowania przez chorego płynów do ok.zawierającej węglowodany. ostrym zapaleniem kłębków nerkowych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. witaminy. na pisemne zlecenie lekarza. najczęściej jest to grzbietowa lub boczna ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych .stosowanie zleconego żywienia – dieta głodówkowa.wytłumaczenie choremu i rodzinie. e) ograniczenie podaży potasu i sodu: . osłaniające śluzówkę żołądka.. Problem pielęgnacyjny: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu spowodowanego np. Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do odwodnienia chorego) Plan opieki: . 14 .podawanie potasu doustnie lub w kroplowym wlewie dożylnym. antybiotyki.wytłumaczenie konieczności dostosowania się do tych ograniczeń.prowadzenie bilansu płynów. konsystencji. . pampersów .obserwowanie i rejestrowanie częstości.z ograniczeniem białka.dyskretne kontrolowanie i przypominanie.prowadzenie bilansu płynów . jakich pokarmów należy się wystrzegać. żółciopędne) 17. p/bólowe. Problem pielęgnacyjny: Zwiększenie ilości wydalanego moczu występującego np.kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. 2.podawanie takiej ilości płynów.zapewnienie diety z zmniejszoną ilością sodu i potasu.osłonięcie ligniną brzegów basenu przy dłuższym korzystaniu 6. żelazo. nawadnianie pozajelitowe .wyniesienie niezwłoczne basenu po oddaniu stolca. ..pozostawienie czystego basenu przy łóżku pacjenta w wyjątkowych przypadkach .dobową zbiórkę moczu.umycie i osuszenie skóry po oddaniu stolca .podawanie diety bogatopotasowej. jakie dyktuje pragnienie pacjenta.zaproponowanie pacjentowi przyjmowania płynów w ciągu 24 godz. podaj cel i plan opieki 1. . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu moczowego. . w cukrzycy Cel. f) stosowanie diety: .stosowanie okładów wysychających lub chłodzących . . zachowania się pacjenta.

stosowanie diety z ograniczeniem soli w postaci nadciśnieniowej przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych w okresie wydolności nerek.zapewnienie ciszy i spokoju. b) . c) . czynnymi. Plan opieki: a) podanie choremu basenu z ciepłą wodą i kilkoma kroplami amoniaku. bawełnianej. . c) odkręcenie kranu z wodą.uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach. obojętnych płynów do picia. .obserwowanie i pomiar obrzęków. termoforu na okolicę pęcherza moczowego. np. i) wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego (6 – 8 h po porodzie. 12 – 24 h po znieczuleniu ogólnym) 5. . 3.umożliwienie rozmowy z lekarzem.zapewnienie ciepłych skarpet. Stwarzanie warunków do odpływu chłonki i krwi żylnej. Problem pielęgnacyjny: Niepokój chorego o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek Cel. zachowania chorego..umożliwienie kontaktu z rodziną. ciśnienia tętniczego krwi. Problem pielęgnacyjny: Nietrzymanie moczu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny: zapobieganie odparzeniom. Problem pielęgnacyjny: Pacjent nie może oddać moczu.pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi. . h) podanie np. g) pozostawienie pacjenta samego lub podtrzymanie go na basenie w pozycji siedzącej. zapaleniu dróg moczowych 15 . . e) rozmowa z chorym na tematy obojętne. .dbanie o codzienne mycie w ciepłej wodzie.stosowanie diety bogatobiałkowej w postaci nerczycowej. . Zapobieganie zakażeniu. czystej. f) otoczenie łóżka parawanem. . .zapewnienie bielizny osobistej. szlafroka.obserwowanie i dokumentowanie tętna. odleżynom. ciepłego okrycia. 7. .zapewnienie troskliwej pielęgnacji. Plan opieki: a) ułożenie chorego w łóżku: . po zabiegu operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym = retencja moczu Cel: Ułatwienie oddania moczu. zapalenia pęcherza moczowego Cel: Zmniejszenie dolegliwości. d) nakłanianie chorego perswazją do oddania moczu. 4. zwłaszcza okolicy krocza. pościelowej suchej.przebywanie z chorym.zapewnienie ciepłego pomieszczenia. b) podanie choremu basenu i polanie krocza ciepłą wodą. 6. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa wzmożone parcie na mocz z powodu np. Plan opieki: a) .założenie okładu rozgrzewającego na okolicę podbrzusza. . Zapobieganie narastaniu obrzęków. duchownym. b) . Plan opieki: .zapewnienie ciepłych.układanie miejsc objętych obrzękiem wyżej.

pacjenci z problemem nietrzymania moczu przyjmujący leki moczopędne powinni wiedzieć. kliny.Plan opieki: .10-15 punktów (ryzyko średnie) . wg. wspieraniu się na stole. .15-20 punktów (ryzyko wysokie) – Alphaxcell . pieluchomajtek . . skali Waterlow: .Alphabed / Betabed b. następnie wydłużanie stopniowe przerw do 2-3-4 godzin . fotelu (jeśli stan na to pozwala) nie dłużej jak 2-3 godz. zakłada się do pęcherza moczowego na stałe cewnik Foley’a połączony z workiem na mocz.należy stosować na łokcie. np. podaj cel i plan opieki.należy stosować podkłady przeciwodleżynowe. zarówno w dzień jak i w nocy.przypominanie o wychodzeniu do toalety (lub prowadzić do niej) w początkowej fazie często. 19. owczej skóry . bez zbędnych wiązań i zapięć) . dobierającmateriał do stopnia ryzyka powstania odleżyn. Pouczenie o unoszeniu się na rękach co 15-30 min (jeśli nie ma p/wskazań).0-10 punktów (ryzyko niskie) . odzież luźna.nie należy stosować kółek (krążków) z gumy pod pośladki . pochylaniu się na boki. * Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w zaburzeniach narządów zmysłów. 18. będącemu w domu.20 punktów i powyżej (ryzyko bardzo wysokie) .należy stosować podpórki.Alphabed / Alpha Trancell .Nimbus / Autoexcel . gdyż nasilają problem nietrzymania moczu. wyściółki . uda.w ostateczności.nie należy stosować kółek (krążków) z waty pod pięty i łokcie . u osób u których pielęgnacja jest utrudniona.pacjentom bardziej sprawnym zapewnienie na każde życzenie basenu. wałki .należy stosować poduszki . zwłaszcza pacjentowi wyniszczonemu. Podaj cel i plan opieki u pacjenta narażonego na odleżyny Problem pielęgnacyjny: Pacjent narażony na powstanie Cel opieki: Zapobieganie powstawaniu odleżyn Plan opieki: a.stosowanie u kobiet wkładek. podkładki z materiału SAF. Dermalon. np. spodenki. gąbki poliuretanowej .należy stosować pod pośladki: kółka z gąbki poliuretanowej typu “jeż”. podkładki c. wyściółki pod kończyny z materiału SAF. w celu opanowania nietrzymania moczu.korzystnie jest wyłożyć łóżko owczą lub baranią skórą. podkłady higieniczne lub pokrywać materace prześcieradłami z materiału Confor lub stosować osłony na materace typu Ecolastic 16 . pięty ochraniacze z gąbki poliuretanowej. figomajtek. by leki z tej grupy nie były przyjmowane po południu czy wieczorem.należy stosować na stopę manszety z materiału SAF . Posadzenie w wózku inwalidzkim. co 30-60 minut. Zastosowanie udogodnień w łóżku: .dostosowanie ubioru chorego do możliwości radzenia sobie z rozbieraniem (zapinany na rzepy. Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym. kolana podłożyć wyściółki .należy unikać poduszek przeciwodleżynowych z kuleczkami styropianowymi pod pośladki . Pod pośladki. ku przodowi.nie należy stosować gumowych (foliowych lub ceratowych) podkładów .należy stosować na okolice kostek lub podudzi mankiety powietrzne . kaczki lub przyrządów ułatwiających wychodzenie do toalety .nauczenie gimnastyki pęcherza moczowego i ćwiczeń wzmacniających aparat mięśniowy ułatwiający trzymanie moczu. majtki rozpinane w kroczu.stosowanie u mężczyzn cewników zewnętrznych samoprzylepnych lub cewników zewnętrznych z paskiem mocującym Urihesive oraz zbiorników na mocz do noszenia na nodze . Jeśli jest obawa zanieczyszczenia moczem można stosować małe futrzane podkładki .należy stosować na stopę aparat stabilizujący stopę z gąbki poliuretanowej .

Delikatne wykonanie masażu (nacierania) skóry w miejscach narażonych na ucisk przy każdej zmianie pozycji. a u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 30°C k. Najlepiej wykonywać ją codziennie j. Należy pamiętać o talkowaniu kolan g.alkoholu z gliceryną i olejkiem eukaliptusowym . Obserwacja skóry przynajmniej 1x dziennie.unoszenie i ściskanie tkanki (nie szczypać) okolicy pośladkowej. Należy stosować pisemny schemat obracania i zmian ułożenia pacjenta h. Wezgłowie łóżka należy utrzymać na najniższej wysokości jeśli nie przeszkadza w tym stan pacjenta e. Unikać położenia bezpośrednio na krętarzu wielkim. Zachowanie prawidłowej techniki przenoszenia na podkładzie z mocnego płótna metodą “hamaka” lub przy użyciu „łatwoślizgów” Nie należy pociągać za skórę pacjenta.pocieranie opuszkami palców skóry w okolicach wyrostków kolczystych i innych wystających części kostnych .d. deskę w szczyt łóżka lub wałek (podkładkę) pod uda lub oparcie dla stóp. w 30 st. Przy ułożeniu w pozycji wysokiej (na plecach) należy włożyć np. Zastosowanie do kąpieli mydła o pH 5. przykurcze) oraz stosowania środków nasennych r. Wykonanie oklepywania uwypukloną dłonią o złączonych palcach miejsc narażonych na ucisk m. Przy ułożeniu na brzuchu należy odciążyć kolce biodrowe. za które chwytamy w czasie obracania i. Należy mieć krótko obcięte paznokcie.5 lub szarego lub środków z serii Menalind. u podstawy kręgosłupa i mięśni obręczy kończyny górnej . przy kąpieli z zastosowaniem: . Stosowanie do przytwierdzania opatrunków przylepców nieodparzających 17 . Delikatne wykonanie masażu różnymi technikami: . Dokładne . guzowatość piszczeli. Nauczenie pacjenta obserwacji skóry przy użyciu lusterka. Zmiana pozycji przynajmniej co 2 godziny. Seni l.0. talkować części ciała. Częstotliwość mycia zależna jest od tego. szczególnie w okolicy fałdów i w miejscach narażonych na ucisk ł. Dokumentowanie wyników oględzin p. czy pacjent poci się lub zanieczyszcza. duszność.zawiesiny (lotionu) . Nachyleniu f. Przy ułożeniu w pozycji bocznej należy przedzielić kończyny dolne poduszkami. najlepiej w czasie czynności higienicznych i przy każdej zmianie pozycji. Zapewnienie temperatury wody w wannie od 37°. Dokładne wykonanie kąpieli całego ciała zależnie od stanu: w wannie lub na wózku przystosowanym do mycia w pozycji leżącej.oliwki . Pamiętać należy o ochronie stóp przed nadmiernym uciskiem bielizny pościelowej. piersi u kobiet.talku lub mąki ziemniaczanej n.40° C.kremu alantoinowego .5% kremu propolisowego .wg Dison o. Kontrola objawów (ból. Obserwacja czy pacjent nie moczy się. delikatne osuszenie skóry.

używek.oklepywanie. mydło w płynie do mycia i kąpieli. żelu Tołpy .5% kremu propolisowago oraz obserwowanie jego skuteczności g. Problem pielęgnacyjny: Nieblednące zaczerwienie. pracować w 2 pielęgniarki także w nocy u. Należy podawać basen przykryty warstwą ligniny lub flaneli lub gąbki poliuretanowej. Bielizna pościelowa i osobista powinna być sucha. regularne. 20. Stosowanie u osób z nietrzymaniem moczu i stolca wkładek anatomicznych. aby nie pozostawić fałdów i zmarszczek. Usuwać spod pacjenta szwy. pieczone bez tłuszczu z.): . Nauczenie pacjenta i rodziny podstawowych zasad profilaktyki f. krem ochronny do skóry.promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe . baseny w. Utrzymanie w czystości ciała. kora. soli mineralnych cynku. zwłaszcza okolicy krocza i pośladków u osób z nietrzymaniem stolca i moczu: seria Menalind professional: pianka do oczyszczania skóry. wielkość.stosowanie Decubitolu (powinien być stosowany na nieuszkodzoną skórę) . . z tworzyw naturalnych (bawełna. Włączenie pacjenta do samoopieki.lokalizacja. Problem pielęgnacyjny: Odleżyna 10 – blednące zaczerwienienie znikające po zmianie ucisku Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. Plan opieki: .udogodnienia . majtek chłonnych. Dokładne. u mężczyzn cewnika zewnętrznego samoprzylepnego lub z paskiem mocującym Urihesive lub pasa przeciw moczeniu się. czysta. Likwidacja zaczerwienienia. pieluch anatomicznych umocowanych majtkami siatkowymi.stosowanie maści cynkowej . ż.A.zmiana pozycji co 2 godz. Zastosowanie na skórę w miejscach zagrożonych 0. gotowane. Stosowanie zabiegów profilaktycznych (j. miękka. Należy unikać przegrzania i przepocenia t.s. Sedesy łazienkowe należy także wyłożyć wykładziną z pianki. ostro przyprawionych. okruchy i inne zanieczyszczenia. Plan opieki: a. Określenie czynników ryzyka c.dieta e. pęcherzy i zmian naskórka. codzienne prześcielenie łóżka. Ocena stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego skóry b.ultradźwięki 2. z ograniczeniem słodyczy. masowanie okolicy zaczerwienienia .odleżyna II0 Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. Należy unikać starych sposobów leczenia odleżyn: . pieluchomajtek.pielęgnacja skóry . kształt. Likwidacja czerwienia skóry. Żywienie pacjenta zgodnie ze zleconą dietą bogatobiałkową z dużą ilością witamin . Należy zapewnić dostęp do łóżka z każdej strony. pokarmów wzdymających.w.kontynuowanie działań podejmowanych przy 10 zmian odleżynowych .stosowanie Argosulfanu. a rodziny do opieki nieprofesjonalnej. flanela). C.materace przeciwodleżynowe dynamiczne (Alphabed/Betabed) . jednorazowe kaczki. Posiłki powinny być urozmaicone.klasyczny opatrunek gazowy . 18 . 4-5 razy na dobę. pęcherze. len. rozmiary zdiagnozowanejzmiany. nie krochmalona. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta z odleżyną 1 stopnia 1. Delbetexu. Założenie karty obserwacyjnej pacjenta z odleżyną d. marynat.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej.pędzlowanie fioletem gencjany . guziki. zmiany ograniczone do naskórka.tlen pod zwiększonym stężeniem .

Cream Penaten Solcoseryl Krem lub żel.5% krem propolisowy. Plan opieki: . u których metody oczyszczające nieinwazyjne i postępowanie zachowawcze nie było skuteczne 21. np. Argosulfan.Tegasorb. pochłaniający wysięk.4% Natrium Bicarbonicum lub 0. krem Penaten. .9% NaCl lub wodą destylowaną ( metoda hydroterapii.zastosowanie materaca zmniennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Aplphaxcell sterowanego mikroprocesorowymi zasilaczami regulującymi ciśnienie wewnątrz materaca dostosowując do ciężaru ciała pacjenta ( ciśnienie pod występami kostnymi pacjenta nie przekracza 20mmHg w czasie 55-60% cyklu pracy).pielęgnowanie skóry wokół zmiany odleżynowej. Hydrosorb.. Bactroban.25% Metronidazolu .gel (płytki).smarowanie. opatrunki zawierające węgiel aktywowany ze srebrem np. tętno. skórę właściwą. Propolis spray.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. Alantovit. ciśnienie tętnicze krwi. b) opatrunki hydrokoloidowe. ograniczenie dolegliwości towrzyszących owrzodzeniom odleżynowym. 0. ułatwiają naturalne procesy autolizy.lokalizacja. oddech).zastosowanie na skórę w miejscach zmian odleżynowych środków tradycyjnych. rozmiary zdiagnozowanej zmiany..Inadine ( zmieniać po stwierdzeniu odbarwienia opatrunku z koloru miodowego) rany odleżynowe z wysiękiem: opatrunki pochłaniające wysięk i izolujące bakterie. PC-30V . . Dermazin. 0. np. np.stosowanie przymoczek na ranę 10% NaCl. które w kontakcie z wodą pęcznieją. odleżyny na etapie ziarniniwania: opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko. 8. leczenie ran przy użyciu miejscowego podciśnienia z zastosowaniem urządzenia o układzie zamkniętym wspomaganym próżnią: VAC (vaccum assisted closure). .zastosowanie na zdiagnozowanie zmiany nowoczesnych środków takich jak: a) opatrunki hydrożelowe np. Comfeel. Sorbalgon.polegająca na oczyszczaniu rany za pomocą ciśnienia irygacyjnego w celu usunięcia nadmiaru wydzieliny. Nu-Gel. czas trwania terapii 4-6 tyg. .. Sorbolgan. rodzaj wydzieliny w ranie: pomiar i ocena funkcji życiowych pacjenta ( temperatura. podskórną tkankę tłuszczową.Granu-gel. opatrunki o właściwościach chłonnych z minimalizacją ryzyka uszkodzeń nowo powstałych tkanek. Tielle. stosowanie antybiotykoterapii o działaniu ofgólnym zgodnie ze zleceniem lekarskim opracowanie chirurgiczne rany u tych pacjentów.pobranie z odleżyny wymazu do badania .5% krem propolisowy. Sudocrem. Linomag.zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Alpha Trancell oraz ręczne ustawienie manometrem ciśnienia w materacu zależnie od ciężaru ciała pacjenta . Actisorb ( zmiana przy stwierdzeniu zapachu z rany) lub opatrunek zawierający jodynową powidonową . Tielle. Problem pielęgnacyjny: Owrzodzenie odleżynowe obejmujące naskórek. Alantan. kształt. co jest wystarczające do oczyszczenia rany bez uszkodzeń tkanek ziarninujących). mają właściwości oczyszczające ranę. rany odleżynowe z martwicą: opatrunki w postaci żelu do usuwania martwicy. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta ze świądem 19 . Polseptol. W przypadku odleżyn stsosowane jest podciśnienie 125 mmHg w postaci ciągłych 48 godzinnych cykli. są to opatrunki. skutecznie chronią ranę przed dostępem bakterii i płynów ustrojowych oraz zmniejszają tarcie między podłożem a ciałem 3. Oxycort spray. zatrzymując znaczne jej ilości.Granuflex. Alantovit.. Hydrocoll.odleżyna 30 i 40 Cel opieki: Ziarninowanie rany odleżynowej.stsowanie opatrunków na rany odleżynowe w zależnie od stanu tej rany: • • • • • • • rany odleżynowe z objawami infekcji ropnej: opatrunki o ddziałaniu przeciwdrobnoustrojowy.Allevyn.przemywanie zmiany odleżynowej 0. aż do mięśni.Auacel. oraz inne: Fibracoll. oraz w razie wysięku pochłaniają go. np. Aqua Ag (zmiana co 7 dni).stosowanie miejscowo maści gojących. np. Hydrosorb. maść z nagietka. Intrasite-Gel. wielkość. Allevyn. bakterii lib zmiękczenia zmian martwiczych: przy zastosowaniu strzykawki 35 ml z igłą 19G uzyskuje się ciśnienie ok 8psi. Delbetex.kontynuowanie działań podejmowanych w 10 zmian odleżywnowych . Aqua. stosowane w celu redukcji wycięku z rany oraz zapenienia wilgotnego środowiska na czas gojenia się rany. pobudzają zianinowanie. maść z nagietka.

Diphergan. dziegciem lub szarego . siarkowego. kremy) na miejscowe zmiany skórne m. 20 . telefoniczny. otręby zbożowe. . Delikatne wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Tavegyl. grzybicy.Uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia. Udział w leczeniu świerzbu. niegotowany krochmal. Zachowanie czystości rąk. Odwracanie uwagi pacjenta od dolegliwości świądu poprzez organizowanie różnych form aktywności umysłowych. Menalind professional – olejek ochronny do kąpieli. jałowcowego.Obmywanie skóry letnią wodą bez mydła . brzozowego. np. miękkiej. .Otoczyć szczególnie troskliwą opieką. pudry. zapoznać z topografią oddziału. Folium Althaeae.Kąpieli dziegciowych z użyciem dziegciu sosnowego. zleconych przez lekarza zabiegach diagnostycznych i leczniczych. . otrębami owsianymi.Jeśli stan zdrowia na to pozwala.Poinformować w sposób dla pacjenta zrozumiały o przysługujących mu prawach i zapewnić o ich respektowaniu. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta nowoprzyjętego Problem pielęgnacyjny: Pacjent nowoprzyjęty.Osuszanie skóry miękkim ręcznikiem g. Pomoc w rozpoznawaniu i eliminowaniu alergenów wywołujących świąd ł. boraks. zawiesiny. wszawicy n. wzbudzanie zaufania i pozyskanie go do współpracy.Środków łagodzących świąd. Zastosowanie środków pielęgnacyjnych.Kąpieli osłaniających z krochmalem. Stosowanie środków farmakologicznych – zgodnie ze zleceniem lekarza (zasypki. płatki owsiane.Zapewnić o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących jego zdrowia i spraw osobistych. z ichtiolem. . wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych.Przekazać informacje o personelu medycznym sprawującym opiekę. Plan działania: . tj. Utrzymanie skóry w czystości przy stosowaniu zleconego przez lekarza sposobu i środków: . Gummi Acaciae . z surowców naturalnych d. maści. . . Nie pocieranie zmian chorobowych na skórze i nie drażnienie tkanek otaczających f. . Stosowanie leków przeciwświądowych (przeciwhistaminowych): Phenazolinum. Jeśli nie ma konieczności izolowania umieszczenie pacjenta w pokoju kilkuosobowym k. ruchowych l. korespondencyjny. stosowanie ochronnych rękawiczek lub ograniczenie ruchów w łokciach c. Cel: Ułatwienie adaptacji pacjenta. .Umożliwić kontakt osobisty. co może ograniczyć stosowanie środków nasennych i.Oczyszczanie skóry za pomocą wacika zanurzonego w lekko ogrzanym oleju parafinowym . . papki.Mydeł leczniczych. olejek do pielęgnacji skóry . bukowego .Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa świąd skóry Cel opieki: Zmniejszenie lub likwidacja świądu Plan działania: a. krótko obciętych paznokci. wytwarzanie klimatu ciepła i bliskości. e. Poprzez okazywanie akceptacji i szacunku.Uprzedzić i poinformować o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych. wczuwanie się w jego sytuację. jego urządzeniami i wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia. Zapewnienie bielizny luźnej. Zachęcanie do uciskania swędzących miejsc palcem lub grzbietem paznokcia b. w celu ułatwienia zasypiania i przeciwdziałania bezsenności.Mydeł przetłuszczonych bez barwnika i zapachu .Wybrać pokój i zapoznać z przebywającymi w nim pacjentami. Zaditen 22.Z uwagą wysłuchać życzeń pacjenta i postarać się je spełnić.Umożliwić kontakt z duchownym na życzenie. przewiewnej. olejkiem rumiankowym. Zapewnienie temperatury pomieszczenia 20-210C przy wilgotności 30-40% h. . Ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz unikanie czynności powodujących pocenie się j.

(ch.ból przy obmacywaniu śródbrzusza . XII-cy) . 23. ze zgagą .w.nudności.gorączka .ból tępy . w dołku podsercowym (ch.nie wykazuje zależności od pory roku. lekarzem.silny ból z nudnościami lub wymiotami .ból po posiłku po 1-2 godz. wymioty .amylazy.gastroskopia – rozp.obj.leukocytoza . łagodnieje w pozycji siedzącej NIEDROŻNOŚĆ JELIT – klasyczny „ostry brzuch” . CHOROBA WRZODOWA .zatrzymanie gazów i stolca (wzdęcia) . XII-cy) .umiejscowienie bólu zależnie od miejsca przeszkody . Chełmońskiego +++ .ból napadowy .RTG brzucha .za mostkiem .amylazy w moczu. XII-cy) . żołądka) . .ZASTAWKA BAUCHINA 21 . RAK ŻOŁĄDKA .w.objaw późny PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY Z REFLUKSEM .silny ból z nudnościami lub wymiotami w okolicy pępkowej i nadbrzuszu.gorączka . posiłku . żołądka) lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną i jesienią (ch.w.Rodzinie przekazać informacje dotyczące np. żołądka) .w.ciągły .bóle skurczowe (kolka) .w prawej okolicy podżebrowej .w.promieniuje po prawej łopatki .Założyć dokumentację.*w RTG i USG kamienie – niekoniecznie ZAPALENIE TRZUSTKI .tępy.bilirubiny we krwi . Scharakteryzuj ból w jamie brzusznej ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO ..ból w okolicy środkowego nadbrzusza. . rodzaju przynoszonych posiłków czy niezbędnych przedmiotów osobistych.„poziomy płynów” NISKA czy WYSOKA NIEDROŻNOŚĆ? GRANICA . z promieniowaniem do lewej łopatki i grzbietu .ból o nieregularnej rytmiczności (w. lipazy we krwi. posiłek przynosi krótkotrwałą ulgę i pojawia się ponownie po 2-3 godz.ból przy obmacywaniu prawego górnego kwadrantu brzucha . bóle głodowe w nocy (ch.ból zazwyczaj na prawo od pępka (ch.często w pozycji leżącej.ból między posiłkami.. kontaktu z pacjentem.

w czasie trawienia .przy rozciągnięciu torebki wątroby (przekrwienie.biegunka -*czasem biegunka z domieszką krwi ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO . w zapaleniu żołądka z refluksem żółciowym. niedrożność.przy rozciągnięciu torebki śledziony ANGINA BRZUSZNA .c. c) Żółta lub zielonkawa barwa wymiocin wskazuje na domieszkę żółci. wątroby. że doszło do usunięcia czystego soku żołądkowego. kolka nerkowa 3) wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego (uraz. subst. doodbytniczy kontrastowy wlew barytu. trzustki. występuje w ostrym zapaleniu dróg żółciowych. gastroparesis diabeticorum. b) jeśli w płynie usuwanym drogą wymiotów widać resztki pokarmu spożytego kilka godzin wcześniej o nieprzyjemnej woni wynika.ból po posiłkach.kolonoskopia. dróg żółciowych.później nad prawym talerzem biodrowym. kolka żółciowa. trzustki 2) ostra i przewlekła niewydolność nerek . zapalenie otrzewnej.bóle w podbrzuszu. że pasaż treści pokarmowej jest zwolniony.nudności. w zwężeniu odźwiernika po wygojeniu niszy wrzodowej. stany zapalne jelit. zapalenie opon mózgowych. jak np. Rowsinga:+++ . Najczęściej przyczyną takich wymiotów są ostre zaburzenia jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego. Scharakteryzuj wymioty Przyczyny 1) zwężenie odźwiernika. zapalenie.ból w nadbrzuszu.c. kwasica ketonowa 6) w przebiegu zawału serca ściany dolnej!!! a) wodniste. stan po wagotomii.bolesność przy obmacywaniu okolicy wyrostka . 4) zatrucie lekami. leukocytoza BÓL POD PRAWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . odczyn kwaśny oraz towarzyszą temu bóle brzucha można sądzić. ostre zap.ZAPALNE CHOROBY JELIT . chemicznymi 5) w przebiegu zaburzeń metabolicznych: np.gorączka.bóle skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu . wysokiej niedrożności jelit. zap.spadek m. wyrostka robaczkowego. guzy.szybko narasta nasilenie bólu .objawy: Blumberga.na tle miażdżycy tętnic zaopatrujących jelita w krew . wrzód żołądka. .spadek m. XII-cy.gorączka .leukocytoza .wstręt do jedzenia . rak) BÓL POD LEWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . atonia żołądka. zap. rozlany . w rzucie anatomicznym zmian . zapalenie trzustki. 24. dobrze zlokalizowany (pokazuje palcem) . zap. guz). 22 . krwiak. CT brzucha ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Typowy rozwój objawów: . migrena. wymioty .

Wymiotom krwią towarzyszą objawy niedokrwistości lub pokrwotocznego wstrząsu. Brunatne zabarwienie sugeruje. odbijanie. osłabienie. wyrażająca się nadmiernym skurczem).ciąża . rakiem żołądka. płytkie lub pogłębione oddychanie. a nie z wymiotami. e) Wymioty z zapachem kału lub treścią kałową są wskazówką niskiej niedrożności jelit spowodowanej np.naprzemienne zaparcia i biegunki . W zaparciach spastycznych pacjenci skarżą się na bóle kolkowe o zmiennej lokalizacji. bladość. pienista. nudności. brak ruchu. Przed wystąpieniem wymiotów można zaobserwować zimne poty.guz odbytu. że do krwawienia doszło kilka godzin wcześniej i krew przebyła przemiany pod wpływem soku żołądkowego (hemoglobina uległa przemianie do kwaśnej hematyny).krew w stolcu • atoniczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. brak apetytu. trawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy. zaburzeniami krzepnięcia. choroby układu nerwowego (uraz. niekiedy w postaci skrzepów lub barwy brunatnej („fusy od kawy”) wskazują na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. 25. bóle i zawroty głowy. zwłaszcza gdy występują na zmianę z biegunką. Zdarza się. f) Krwawienie może być spowodowane żylakami przełyku.ch. antydepresanty . niepokój. że chory z obfitym krwawieniem z nosa połyka krew. suchych stolców Przyczyny: .rzadziej niż co 2 dzień oddawanie małych ilości. jak poty. Krew z dróg oddechowych jest jasnoczerwona. odbytnicy . Brzuch jest wzdęty. wpływy emocjonalne . jak ostra i przewlekła niewydolność nerek. Ostre zaparcie u osoby z prawidłowym dotychczas rytmem wypróżnień sugeruje przyczynę mechaniczną lub niedrożność czynnościową (zapalenie otrzewnej. krwiak. a następnie ją wymiotuje. Hirschprunga (bezzwojowe jelito) . nie zmienioną. przykry smak w jamie ustnej. wzmożone ślinienie.d) Wymioty zawierające świeżą krew. Niekiedy dochodzi do pomyłek między wymiotami krwią i krwiopluciem.mała podaż płynów. zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa).starszy wiek O raku odbytnicy świadczą: . zapalenie uchyłków jelita). • spastyczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. zatrucia wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. guzem jelita. Mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii. 23 . zawroty głowy. jej usuwanie łączy się z kaszlem. Ból i wzdęcie ustępują po oddaniu stolca lub gazów.hiperkalcemia .leki: opiaty.szczelina odbytu . bladość powłok skórnych. powłoki brzuszne są zwykle wiotkie.niedoczynność tarczycy . wyrażająca się atonią mięśniówki gładkiej jelita) W zaparciach atonicznych pacjenci skarżą się na uczucie pełności w jamie brzusznej.organiczna przeszkoda w jelicie . przyspieszone tętno. Przewlekłe zaparcia należy podejrzewać w chorobach nowotworowych. Scharakteryzuj zaparcia Zaparcie . spadek ciśnienia tętniczego krwi. Badanie brzucha nie sprawia bólu. migrena).zmiana kalibru stolca . przyspieszony oddech. pojawiające się zwykle pół godziny po jedzeniu. Wymioty pojawiają się w przebiegu wielu innych chorób. zapalenie opon mózgowych.

Utrzymujący się bezmocz prowadzi do mocznicy (uremii): bóle i zawroty głowy. 27.bakterie. Przejrzystość: . 1. 1-4 mg/dobę c) Osad moczu: . zapalenie nerek. miesiączka.kolor: słomkowożółty . .krwinki czerwone – 1-3 co kilka pól widzenia .Wielomocz (poliuria) – 3-5 litrów moczu na dobę. stosowanie diety jarskiej. w moczu dobowym 40-100 mg/dobę . obrzęki.2 mg/l . śluz – nie powinno być. ropy.hiperstenuria – powyżej 1025 24 .26. ew. Gęstość względna: . choroby układu krążenia.fosforany. mleczny – przy domieszce ropy.5-2 litrów moczu/dobę. . wymioty. ew. wymioty. przejrzysty . uszkodzenie miąższu nerkowego.wałeczki ziarniste – brak . wzmożone ciśnienie tętnicze krwi.zapach acetonu – cukrzyca . utrata krwi.zapach amoniaku przy oddawaniu – podejrzenie zapalenia pęcherza moczowego . zamknięcie odpływu moczu z nerek np. .zapach amoniaku – mocz pozostawiony na dłużej w naczyniu Odczyn moczu: . . szczawiany.białawy. ew. upławy. moczówka prosta. buraki czerwone.przejrzystość: klarowny.czerwony (krwiomocz – haematuria) – nowotwory układu moczowego.odczyn: lekko kwaśny b) Właściwości chemiczne: .Skąpomocz (oliguria) – poniżej 400 ml moczu na dobę.ciemnego piwa – żółtaczka mechaniczna. do 0. biegunka. poniżej 100 mg w 100 ml moczu . cukrzyca.mętny – odczyn zasadowy. spadek temperatury ciała.urobilinogen: brak.białko: brak. mikcja – pojedynczy akt oddania moczu – do 500 ml. nudności. oparzenia.komórki nabłonka – pojedyncze . mocz pozostawiony w naczyniu także mętnieje Zapach: .zapach: swoisty .krwinki białe – do 5 co kilka pół widzenia . przez kamień. niektóre leki .bilirubina: brak.gęstość względna (ciężar właściwy): 1015-1025 . moczany – pojedyncze . kamica nerkowa. śpiączka mocznicowa.hipostenuria . Scharakteryzuj zaburzenia jakościowe wydalanego moczu Badanie ogólne moczu: a) Właściwości fizyczne: .poniżej 1015 . przewlekła niewydolność nerek. leki. mocz zawierający białko. Scharakteryzuj zaburzenia ilościowe wydalanego moczu Fizjologicznie: diureza dobowa – ok.Bezmocz (anuria) – poniżej 20 ml moczu na godzinę lub <100 ml na dobę.zasadowy – obecność w moczu krwi. d) Zmiany w składzie moczu: Kolor: .cukier: brak.

zwężenie cewki moczowej. oddaje mocz w przysiadzie. moczanów w kamicy nerkowej. choroby układu nerwowego (guzy.stany zapalne dróg moczowych.przerost gruczołu krokowego.100 ml moczu zostaje opróżnionych. przerasta warstwa mięśniowa pęcherza. niejednokrotnie w nocy oddawanie moczu bez zwiększenia jego dobowej ilości: .zwiększone wytwarzanie moczu (źle leczona cukrzyca). Chory używa tłoczni brzusznej w celu opróżnienia pęcherza moczowego.bolesne oddawanie moczu (alguria) np. neurogenny kurcz pęcherza moczowego w wyniku urazu rdzenia lub stwardnienia rozsianego z uszkodzeniem rdzeniowego ośrodka unerwienia pęcherza). gruczolak stercza . pałeczka ropy błękitnej.nadmierne spożycie płynów.czynniki nerwowo-psychiczne. ale mniejsza niż 100. poród.częste parcie na mocz (polakizuria) – (zapalenie pęcherza moczowego) . .przerywany lub cienki strumień moczu. w cukrzycy Białkomocz – w nerczycy Ciała ketonowe w moczu (ketonuria). w zapaleniu pęcherza moczowego. Scharakteryzuj zaburzenia w oddawaniu moczu . szczawianów.dyzuria – utrudnienie w oddawaniu moczu (zatrzymanie. drożdżaki). Chory nie odczuwa parcia na mocz. kamica nerkowa (towarzyszy mu ból. .bezwiedne moczenie paradoksalne jest wywołane rozstrzenią pęcherza. brak intymności.silne.zmniejszenie objętości pęcherza moczowego poniżej 200 ml (przewlekła infekcja. cewki moczowej . Nadmierny osad mineralny. w większej objętości niż w ciągu dnia.częstomocz .izostenuria – 1010-1011. pałeczka odmieńca.przyjęte leki. . nerki nie potrafią ani zagęszczać ani rozcieńczać moczu Cukromocz (glikozuria). w małych ilościach. towarzyszące oddawaniu moczu (zapalenie pęcherza moczowego) . 28. z parciem. a 400 ml zalega). białkomocz. kroplami) . który wycieka stale kroplami z cewki. urazy mózgu. kurczowe bóle pęcherza moczowego (strianguria). zbyt częste. zwężenie cewki. cukrzyca. Znaczenie chorobotwórcze przypisuje się obecności ponad 100 000 drobnoustrojów w 1 ml moczu (pałeczka okrężnicy. porażenie dolnej połowy ciała. który nie może się już bardziej rozciągać i równoważyć przeszkodę w odpływie moczu. . kamica nerkowa. . np. guzy. prątek gruźlicy. stany zapalne miąższu nerkowego.powyżej 4-6 razy na dobę. Bakteriuria – zapalenie dróg moczowych. uciska ręką okolicę pęcherza. to nadmierna ilość fosforanów. przewlekła niewydolność serca. paciorkowiec kałowy. pęcherza moczowego . pozycja leżąca.zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza (u mężczyzn z gruczolakiem stercza podczas mikcji . rdzenia).oddawanie moczu w nocy (nykturia) – zwykle 2-3 i więcej razy w ciągu nocy. zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym. uraz dróg moczowych. wyniszczenie nowotworowe Ropomocz – zapalenie. przeszkoda mechaniczna w cewce moczowej. . . 25 .. dochodzi do zastoju moczu w górnych drogach moczowych i zakażenia. . .zaburzenia wypływu moczu – zwężenie cewki moczowej przez kamień. nowotwór w układzie moczowym (nie łączy się z bólem). nowotwory dróg moczowych Krwinkomocz mikroskopowy (erythrocyturia) – liczba krwinek czerwonych w polu widzenia jest większa od 2-3. przerywanym strumieniem. kamień w pęcherzu moczowym. wałeczki ziarniste).zatrzymanie moczu (retencja) .

proliferacja): stopniowe zmniejszanie wysięku. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu chorób urologicznych i neurologicznych. wzrost komórek i powstanie nowej tkanki (ziarniny). urazy. W dnie rany występuje czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek. pozostaje również wtedy. wady wrodzone. w zatruciu witaminą D. Wskazuje. – uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. Często występuje ból. – blednące zaczerwienienie. oczyszczania odleżyny. nasilonej proliferacji naczyń. Nietrzymanie moczu bez bolesnego parcia wskazuje na neurogenny charakter lub przetoki pęcherzowopochwowe albo cewkowopochwowe. – uszkodzenie obejmuje tłuszczową tkankę podskórną. 5 st. lecz martwica może również dotyczyć tkanek otaczających.kamica szczawianowa – w zapalnych chorobach jelit. 4 st. jak częstomocz. przemieszczenie ujścia moczowodu są powodem tego stanu. że mikrokrążenie jest uszkodzone. bakteriuria. przewlekłej biegunce. 2 st. rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. 3 st. * Wymień czynniki podnoszące i obniżające próg bólu 30. kamienie pęcherza moczowego. powstaje obrzęk z wysiękiem. gdy lekko uciska się je palcem. Może trwać do 3 dni. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem oraz zakrzepicą małych naczyń.. gorączka. np. . Zwiększa się wtedy. Występują wtedy inne cechy tego zapalenia. prostaglandyny.Epitelizacja (naprawa): rana pokrywa się nowym. lśniącym naskórkiem – komórki naskórka odżywiane przez sieć powstałych naczyń krwionośnych migrują z brzegów rany i napełzają na ziarninę.Po wygojeniu się rany następuje dojrzewanie blizny. Zblednięcie blizny jest wynikiem zanikania naczyń włosowatych.Ziarninowanie (wzrost. – nieblednące zaczerwienienie. nadczynność gruczołów przytarczycznych. Z uszkodzonych komórek uwalniane są mediatory zapalenia: histamina. guzy. Zmienia się w niej zawartość kolagenu. że mikrokrążenie nie jest jeszcze uszkodzone. Wskazuje. Powstają jamy. Fibroblasty wytwarzają włókna kolagenowe i sprężyste. przerzuty raka do kości. 29. w kwasicy cewkowej. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg Torrance’a Klasyfikacja odleżyn wg Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu lub wg Torrance’a 1 st.Wysięk (zapalenie): zaburzenia krążenia. np. które mogą się łączyć.kamienie z soli wapniowych – w nadmiernym wchłanianiu wapnia z jelita cienkiego. ilość zalegającego moczu. Brzeg rany jest zazwyczaj dobrze odgraniczony. Zniszczenie może obejmować stawy i kości. Poprzedzone przez uczucie parcia nietrzymanie moczu występuje w przebiegu ostrego zapalenia pęcherza moczowego. – martwica rozszerza się do mięśni i powięzi. ciała obce. zmniejszone wchłanianie zwrotne wapnia w cewkach nerkowych. ropomocz. mechaniczne uszkodzenie zwieracza pęcherza. kininy. otoczone obrzękiem i rumieniem. W ranie obecne są czarnobrązowe masy rozpadających się tkanek. np. Brzegi rany są dobrze odgraniczone. niedoborze witaminy B6. Oprócz tego występuje u kobiet jako tzw. . 31. Wymień fazy gojenia się rany odleżynowej . 26 . lekki ucisk palca powoduje zbledniecie zaczerwienienia. mogą pojawić się pęcherze i przerwanie ciągłości naskórka. wysiłkowe nietrzymanie moczu (niższy poziom estrogenów z wiekiem). niekiedy bardzo znacznie. nadmiar mleka i środków alkalicznych. powstaje zapalenie i obrzęk tkanek. Dno rany może być pokryte czarną martwicą. znikające po usunięciu ucisku. Dzięki makrofagom i procesom fagocytozy dochodzi do usuwania martwych tkanek. . .

nieprzepuszczalne. co umożliwia wzrost i migrację komórek. Przed założeniem hydrożelu należy ranę wypłukać 0. pochłaniają wysięk. również powoduje wzmożony napływ granulocytów hamujących wzrost bakterii). Chronią ranę przed tarciem i uciskiem. Mogą pozostawać na ranie 714 dni. która zwiększa swoją objętość po zetknięciu się z raną tworząc żółty żel. kości krzyżowej) Granuflex Signal (posiada unikalny sygnalizator. stolca. a przy obfitym wysięku częściej. reaktywnej.. tlenu. Preparaty: 27 . mają duże właściwości pochłaniające. 4 st. Zmienia się je w zależności od potrzeby. Dobrze przylegają do rany i otaczającej jej skóry. 5 st. Comfeel II grupa Hydrokoloidy: samoprzylepne. Kwaśne ph i zmniejszona prężność tlenu pod opatrunkiem nasila angiogenezę i ziarninowanie.32. co umożliwia obserwację i nadzór nad gojącą się odleżyną. martwiczych tkanek. przylegającej do rany. Są przezroczyste. nie przepuszczają wody i bakterii z zewnątrz. Ich struktura pozwala na swobodne parowanie z powierzchni rany.9%. odleżyny we wszystkich fazach gojenia. Tegaderm. po przeszczepach. Flexigrade. Nie mają właściwości alergizujących. zmniejszając w ten sposób ryzyko samoistnego przemieszczenia się opatrunku. które w kontakcie z wysiękiem rany formują żel. 5 st. kałem. 3. chroniąc przed zamoczeniem np. samoprzylepne. W jamie odleżynowej żel może pozostać do 3 dni. Utrzymują wilgotne środowisko (zakończenia nerwowe w środowisku wilgotnym – działanie przeciwbólowe) Posiadają lekko kwaśny odczyn (ułatwia enzymatyczne oczyszczenie rany przez rozpuszczenie uszkodzonych. Stosowane w odleżynach 4. pod którą zachodzą procesy oczyszczania. Preparaty: Opsite. łokci. głębokich oraz zainfekowanych odleżyn. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. nie można w ranach zainfekowanych lub z obfitym wysiękiem. Intrasite-gel. Stosowane w odleżynach 2. zwłaszcza w okolicach pięt. Hydrofilm.9% NaCl. miejsca pobrania przeszczepów) Hydrocoll thin (jw. ziarninowania i naskórkowania. tzn. Hydrosorb comfort w postaci płytki stabilizowanej błoną poliuretanową IV grupa Dekstranomery: zbudowane są z ziarenek polisacharydowych. moczu. zwykle po 7 dniach.9%. Bioclusive. niebezpieczny przy bakteriach tlenowych) Hydrocoll sacral (odleżyny w okolicy krzyżowej) Hydrocoll concave (odleżyny w okolicy pięt i łokci) Tegasorb III grupa Hydrożele: utrzymują wysoką wilgotność rany. 4.zewnętrznej. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. naskórkujące) Granuflex (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia) Granuflex Bordered (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia. 3. b) Hydrosorb. Nie powinny być stosowane przy infekcji. utrzymując w niej temperaturę ciała. Składają się z 2 warstw: . przezroczyste. Przy zmianie nie uszkadzają otaczającej skóry. można go wymienić po przemoczeniu opatrunku pokrywającego za pomocą 0. a po jego założeniu należy położyć błonę półprzepuszczalną. Profilaktycznie w miejscach narażonych na ucisk i otarcia. wtedy gdy wydzielina sięga brzegów opatrunku. na rany pooperacyjne. jako zabezpieczenie venflonów. Scharakteryzuj grupy opatrunków nowoczesnych stosowanych w leczeniu odleżyn I grupa: Błony półprzepuszczalne: są to błony poliuretanowe: cienkie. Preparaty: a) Nu-Gel. który wskazuje właściwy moment zmiany opatrunku) Hydrocoll (owrzodzenia. Preparaty: Granuflex Extra Tin (rany z małą ilością wysięku.wewnętrznej. Stosuje się je w odleżynach 1. szczelnie izolują ranę.. są przezroczyste. moczem oraz infekcją. Agua-gel. Stosuje się je w odleżynach 2. Stosowane w leczeniu dużych. bakterii . Nie przyklejają się do rany. 2 st. oparzenia 2 stopnia. dzięki czemu można obserwować proces gojenia się rany. elastyczne. zabezpieczającej przed dostępem płynów. GranuGel. mocno oczyszcza.

9% NaCl przed założeniem Promogran – 55% kolagenu i 45% celulozy. cienką warstwę 1-2 mm. Są przepuszczalne dla powietrza. Są używane do czystych. może być do 7 dni na ranie. np. który zapewnia wilgotne środowisko. po zastosowaniu na ranę krwawiącą wykazuje działanie hemostatyczne. stosowany w terapii ran ze średnim i dużym wysiękiem VII grupa Środki enzymatyczne: rozpuszczają martwicę. opatrunek powinien być zmieniany zależnie od gromadzącej się wydzieliny. Stosowane w odleżynach 2. gdy wchłonięte wydzieliny zbliżają się do krawędzi opatrunku. TenderWet 24: rany zakażone. zmienia się je wówczas.9% NaCl. np. bez uprzedniego oczyszczenia. adsorbują 20-krotnie więcej płynu.Promogran: rany trudno gojące się. Permafoam comfort. nie działają na prawidłowy nabłonek. 3. Iruxol-mono (dostarcza kolagenazę. Nie należy ich stosować na rany suche lub z objawami zakażenia. minimalizuje ryzyko maceracji wokół rany. Czas utrzymania na ranie 1-4 dni. która umożliwia rozpuszczanie tkankę martwiczą. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. w fazie oczyszczania i ziarninowania. Allevyn cavity (gąbka). utrzymują wysoką wilgotność rany. należy nasączyć płynem Ringera lub 0.TenderWet 24 active. nie wolno przemywać jodyną. Preparaty: Tega-gel. Należy go zabezpieczyć opatrunkiem wtórnym. ochrania czynniki wzrostu w ranie. antybiotyków. W razie podejrzenia zakażenia należy włączyć opatrunek bakteriobójczy. eliminuje szybko wysięk. np.TenderWet. otrzymywane z glonów morskich.Acudex.oprócz alginianu wapnia (10%) zawiera kolagen (90%). TenderWet active cavity. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. nie należy zakładać go na rany zainfekowane. Sorbalgon. jest opatrunkiem całkowicie wchłanialnym (1-3 dni). 4 st. w kontakcie z wysiękiem tworzą żel. Preparaty: Allevyn (płytka). każda kolejna zmiana opatrunku nie wymaga usuwania poprzedniego. 3. nadmanganianem potasu. ranę należy przemywać 0. Debrisan V grupa Gąbki poliuretanowe: mają właściwości pochłaniające i oczyszczające. Permafoam cavity. Permafoam concave. utrzymuje optymalną temperaturę rany. tkankę tłuszczową i mięśnie.PermaFoam.9% NaCl. 4 st. po uprzednim przemyciu rany 0. Kaltostat. Stosuje się je 1x dziennie. można stosować z terapią kompresyjną . Tielle. VIII grupa Opatrunki bioaktywne: Preparaty: . odbarcza nadmiar wydzieliny. superabsorbent zawarty w warstwie chłonnej opatrunku jest aktywowany płynem Ringera. Actisorb IX grupa Inne: 28 . Permafoam sacral: hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej. przez Inadine lub Actisorb VI grupa Opatrunki algininowe: zbudowane z naturalnych polisacharydów. Tielle (hydropolimer. inaktywuje nadmiar proteaz i przyspiesza proces gojenia. Fibracol . . . przyjmuje postać żelu i rozpuszcza się w ranie. może pozostać na ranie przez 4 dni. stymuluje ziarninowanie i naskórkowanie. Preparaty: Fibrolan. TenderWet 24 active cavity: nasączony jest roztworem Ringera w procesie produkcji. niż wynosi ich ciężar. można go stosować razem z terapią kompresyjną. obficie wydzielających odleżyn. do ran z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem. płaskich. wymagające aktywnego oczyszczania.9% NaCl. wodą utlenioną. zwiększa aktywność fibroblastów. izolują termicznie. Jodosorb. w postaci sznura lub tamponu. Stosowane w odleżynach 2. przewlekłe. Występują w postaci płaskich płytek lub owalnych i okrągłych gąbek. pobudza ziarninowanie. Nie jest konieczne usuwanie jego pozostałości podczas aplikacji (zakładania nowego opatrunku).

zmiana 2x w tygodniu c) Odleżyna z martwicą. zmniejsza ryzyko infekcji. pomarańczową siateczkę z wiskozy nasączoną żelem jodoforowym przyłożyć na ranę i zabezpieczyć jałowym kompresem lub błoną półprzepuszczalną. ew. grzyby. zwalcza szerokie spektrum bakterii Inadine – opatrunek mający zastosowanie w leczeniu powierzchownych ran zainfekowanych (bakterie Gram+. zmiana 1-2x w tygodniu 3 st. zmiana 2x w tygodniu a)Odleżyna zakażona z wydzieliną ropną Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. martwica rozpływna. Gram-. drożdżaki. zmiana 2x w tygodniu b) Odleżyna zakażona bez wydzieliny ropnej z objawami stanu zapalnego Promogran + Tielle lub Inadine + Bioclusive. Scharakteryzuj zastosowanie opatrunków firmy Johansons & Johansons w poszczególnych stopniach odleżyn 1 st. martwica czarna i sucha. beztlenowce. odleżyna obejmuje naskórek i skórę właściwą. Nie przylega do rany. Skuteczny wobec MRSA. Może być na ranie do 7 dni. odleżyna obejmuje tkankę tłuszczową i sięga do mięśni. ziarninująca Promogran + Tielle lub Fibracol + Bioclusive. odleżyna sięga do mięśni. nie przywiera do ran. Tielle (rana ze średnim wysiękiem) może wymagać częstszej zmiany. Można go nakładać na Nu-Gel (martwica rozpływna). zmiana 2-3x w tygodniu lub Tielle. Nie wolno go przycinać. stawów i kości Nu-Gel + Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie w ranach zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzielina ropną. Można go pokryć kompresem Topper (rana z małym wysiękiem) 33. pęcherze. zmiana 2x w tygodniu.Bactigras – antyseptyczny opatrunek z gazy tiulowej nasączony parafiną i roztworem chlorheksydyny. nieblednące zaczerwienienie. zamknięty w nylonowej saszetce. cuchnąca Nu-Gel + Actisorb + Bioclusive. zmiana zabarwienia na kolor biały jest wskazówka do zmiany opatrunku Actisorb lub Actisorb Plus lub Actisorb Silver 220 – opatrunek węglowy ze srebrem. Nu-Gel + Bioclusive. zmiana 2-3x w tygodniu 29 . zmiana 1-2x w tygodniu. np. podczas gdy opatrunek chłonny zewnętrzny. opracowanie chirurgiczne 4 st. pierwotniaki). zmiana ograniczona do naskórka Inadine + Bioclusive. blednące zaczerwienienie Bioclusive na osuszoną i czystą skórę. zmiana 1-2x w tygodniu 5 st. wokół opatrunku oklepywanie i masowanie z użyciem kremów ochronnych 2 st..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful