1. Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2.

pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u pacjenta 5. opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i likwidowanie jej 6. opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny 7. opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta, rodziny i/lub osób mu bliskich 8. lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki będzie najlepsze, najistotniejsze 9. przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta (pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności 10. samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia; wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy zawodowej pielęgniarki) 11. zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem 12. mały wkład do nauki o pielęgnowaniu 2. Wymień cechy procesu pielęgnowania 1. Wieloetapowość 2. Uniwersalność 3. Ciągłość i dynamika 4. Logiczność i następstwa czasowe 5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście do człowieka 3. Wymień etapy i fazy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik, 1993) 1. Rozpoznanie: a) gromadzenie danych o stanie biopsychospołecznym, duchowym i kulturowym pacjenta b) analizowanie, syntetyzowanie danych c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego) 2. Planowanie: a) ustalanie celu opieki b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i rzeczowych) c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej 3. Realizowanie: a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania c) Realizowanie planu 4. Ocenianie a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej b) formułowanie oceny 4. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej (wg. NANDA, Górajek-Jóźwik) a). NANDA Diagnoza pielęgniarska wg NANDA – jest to dwu- lub trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny Struktura dwuczłonowa: 1. człon - kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji 1

Np. „ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego” Struktura trzyczłonowa : 1. człon - kategoria diagnostyczna 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka 3. człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające rozpoznanie problemu Np. „zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością wysiłkową i dużym zmęczeniem” Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem: a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji) b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu NANDA podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych. Stworzyło pierwszą taksonomię 99 diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie kody cyfrowe. Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA: a) tytuł b) definicja c) cechy charakteryzujące d) czynniki etiologiczne lub ryzyka e) kryteria rozpoznania : subiektywne i obiektywne dane b). Górajek – Jóźwik Diagnoza wg Górajek – Jóźwik jest diagnozą w koncepcji problemów pielęgnacyjnych Problem pielęgnacyjny - aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak apetytu, ból przy przełykaniu). To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., motywacja….., akceptacja……, - potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych. 5. Wymień błędy popełniane przy stawianiu diagnozy pielęgniarskiej: na etapie gromadzenia danych, wnioskowania 1. Na etapie gromadzenia danych a) Błędy obserwacji b) Błędy wywiadu c) Błędy w analizie dokumentacji d) Błędy pomiaru 2. Błędy wnioskowania 2

podaj cel i plan opieki 3 . . . racjonalnych ustaleń. ułatwienie.planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki . koordynację z planem leczenia 7.dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska. obniżenie. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta gorączkującego. .dokumentowanie planu opieki i jego ocena . Może być ona wyrażona w sposób opisowy. uzupełnienie. B.stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne . co w zakresie opieki zostało dokonane. pomiędzy tym co miało miejsce a tym co może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia zindywidualizowanego. pomimo wcześniejszych. poprawa. ciągłego pielęgnowania. całościowego. zmniejszenie. Warunki planu opieki: .wzbogacony o wymierny element czasu (czas w jakim ma być osiągnięty) . zapewnienie.powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony.oparcie planu na podstawach naukowych . Konsekwencją takiego porównania jest możliwość : .włączanie podmiotu opieki w planowanie działań . aktualną diagnozą pielęgniarską. które polega na świadomym porównywaniu stanów: rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki). Jakie warunki winien spełniać dobrze sformułowany cel i plan opieki pielęgniarskiej? A. procentowy (cel został osiągnięty w całości-100%. Zasady niezbędne przy formułowaniu celu: .plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania. aby uniknąć tego.realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa . Dzięki ocenie możliwe staje się: . Czemu służy etap oceny w procesie pielęgnowania? Ocenianie wyników pielęgnowania służy: a) Analizie wyników opieki. .osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki.stawianie na nowe propozycje . . częściowo-50%. zwiększenie. likwidacja.określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową.realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki . złagodzenie. nie zostało osiągnięty-0%). zapobieganie. b) Formułowaniu oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów).ukazania jak należy postępować w przyszłości. utrzymanie. zaspokojenie.a) Błąd fałszywej przyczyny b) Błąd atrybucji c) Schematyzm (uogólnianie) 6. co zaważyło na wyniku Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji. Jest pomostem.ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników. w jakich opieka jest świadczona. Racjonalna ocena odzwierciedla to. czas realizacji zadań. cel zbyt trudny lub zbyt łatwy do osiągnięcia). 8. Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np.uwzględniający miejsce i warunki.unikanie dwuznaczności .ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki. podwyższenie.unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia) . np.

Obniżenie temperatury. ogrzanie termoforem lub poduszką elektryczną b) podanie ciepłego napoju – herbaty owocowej lub z sokiem z cytryny. z czarnej porzeczki. zgłaszając. 2. 190C): przez włączenie wentylatora. klatkę piersiową .1.zastosowanie lekkiego okrycia pacjenta. takich jak: kompoty.obniżenie temperatury pomieszczenia (max. w okresach bezgorączkowych c) wybieranie posiłków ulubionych. zimnych kompresów żelowych na okolice pachwinowe. ma wzmożone pragnienie. pachowe. oddechów co 2 godziny c) jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 400C pomiar i dokumentacja temperatury. otoczenie parawanem wymiotującego 6. 5. oddechów co 1 godzinę d) stosowanie środków przeciwgorączkowych. czasem nawet zdjęcie bielizny . zasłonięcie okien przy dużym nasłonecznieniu.kąpieli ochładzających. woda mineralna b) wykonanie toalety jamy ustnej co 2 godziny c) smarowanie warg wazeliną d) zaproponowanie ssania cukierków lub gumy do żucia. tętna.Problem: Pacjent zjada bardzo mało. zaspokojenie pragnienia Plan: a) podanie płynów do picia o temperaturze pokojowej. Problem: Pacjent ma uczucie zimna. Plan: a) wykonanie toalety ciała rano i wieczorem przez pielęgniarkę lub z jej pomocą b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej c) zapewnienie luźnej bielizny z surowców naturalnych c) smarowanie warstw skóry przylegających do siebie wazeliną i oddzielenie ich gazikami 3.Problem: Pacjent skarży się na suchość warg i błon śluzowych jamy ustnej. herbata. węglowodanów i witamin. karku . 4. wywietrzenie pokoju. Zapobieganie odparzeniom.ułożenia na materacu chłodzonym elektrycznie . soki owocowe. tętna.Problem: Pacjent ma gorączkę 39 C oraz uczucie gorąca Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. że nie ma apetytu Cel: Poprawa łaknienia Plan: a) wykonanie toalety jamy ustnej przed posiłkiem lub płukanie jamy ustnej b) podanie posiłków i płynów w małych ilościach. Problem: Pacjent skarży się na ból głowy Cel: Zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu Plan: 4 . występują dreszcze Cel: Ogrzanie pacjenta Plan: a) dodatkowe lekkie okrycie. o zdecydowanym smaku d) estetyczne podawanie posiłków e) uwzględnianie pokarmów z zawartością białka. ograniczenie tłuszczy.okładów wysychających i chłodzących na czoło. Cel: Nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej i warg. wykluczenie potraw ciężko strawnych i wzdymających f) ułożenie wygodne do spożywania posiłku g) usunięcie czynników wpływających ujemnie na łaknienie – usunięcie basenu. Plan: a) poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku b) pomiar i zapisanie wyników temperatury. takich jak zimno w postaci: . Problem: Pacjent poci się Cel: Utrzymanie ciała w czystości. nacierania lodem kończyn górnych dolnych .worka z lodem. malinowym.

prześcielenie staranne łóżka .wietrzenie .nauczyć relaksacji i technik rozluźniających .wysokiej (Fowlera) lub półwysokiej (SemiFowlera) . zmniejszenie duszności Plan: a) Ułożenie pacjenta w wygodnej. suchej. zapewnienie spokoju.prześcielenie łóżka przez 2 pielęgniarki . luźnej. osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina.nauczyć i zachęcać do gimnastyki oddechowej l) wykonanie inhalacji ł) wykonanie drenażu ułożeniowego w razie potrzeby i ocena efektywności działań m) oklepywanie klatki piersiowej.wykonanie toalety ciała przez pielęgniarkę lub z jej pomocą .zapewnienie pacjentowi wygodnego. pomiar i dokumentowanie tętna. zmiana pozycji co 1 godzinę .pozostawienie go w łóżku . Problem: Pacjent zaniepokojony o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: a) umożliwienie rozmowy z lekarzem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia b) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach c) umożliwienie kontaktu z rodziną 9.a) zapewnienie warunków do wypoczynku oraz zniesienie stanu napięcia b) okład wysychający lub chłodzący na czoło 7. Problem pielęgnacyjny: Utrudnione oddychanie (spowodowane zmianami chorobowymi w układzie krążenia i oddechowym) Cel: Ułatwienie oddychania.utrzymanie wilgotności powietrza 50-70% . opanowania h) oszczędzanie pacjentowi wysiłku przez: . z wykorzystaniem udogodnień. pozycji: .utrzymanie temperatury 18-200C c) zapewnienie luźnej bielizny osobistej d) podanie tlenu e) obserwowanie.wysokiej z opuszczonymi nogami . linomag) 5 .dokładne. bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej . Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane niewydolnością układu krążenia Cel: Zapobieganie powikłaniom: zakażeniu i narastaniu obrzęków Plan: a) .karmienie pacjenta powolne. częste i) zapewnienie diety lekko strawnej j) obserwowanie regularności wypróżnień k) poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: .wysokiej z pochyleniem do przodu b) Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu sali: . czystej.stosowanie udogodnień. w małych ilościach. oddechu co 1 godzinę f) obserwowanie zabarwienia skóry w kierunku sinicy g) stała obecność pielęgniarki przy chorym. wybranej. podaj cel i plan opieki 1. miękkiego łóżka. pomoc przy odkrztuszaniu i odpluwaniu 2. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu krążenia i oddechowego. delikatne mycie.komasacja zabiegów pielęgniarskich .

charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na podawane leki 5. Problem pielęgnacyjny: Ból kończyny dolnej spowodowany zapaleniem żył Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: . nie wolno ich masować. w przyjmowaniu posiłków.unieruchomienie i uniesienie kończyny .oklepywanie.obserwowanie umiejscowienia. Problem pielęgnacyjny: Przyspieszenie. np.udział w postępowaniu farmakologicznym . aby zasłaniał usta i nos w czasie kaszlu i używał tylko chusteczek jednorazowych . prowadzenie bilansu płynów oraz dobowej zbiórki moczu zapewnienie diety: bogatobiałkowej.ograniczenie wysiłku przez pomoc w toalecie.nauczenie i zachęcenie pacjenta do gimnastyki oddechowej przez 5-10 minut.zmiana ułożenia b) .stosowanie inhalacji i drenażu ułożeniowego . Problem pielęgnacyjny: Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem plwociny Cel: Ułatwienie odkrztuszania.obserwowanie charakteru odkrztuszanej wydzieliny (ilość.podawanie pacjentowi przegotowanej wody lub z dodatkiem środka antyseptycznego. zapach. rumianku do płukania jamy ustnej.zapewnienie spokoju 4.wykazanie zrozumienia i współczucia . wstrząsanie klatki piersiowej .zapewnienie dostatecznej ilości ligniny oraz usuwanie torby ze zużytą ligniną .ograniczenie wysiłku pacjentowi .podanie tlenu . niemiarowość tętna Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa Plan: . dotykaniu miejsc obrzękniętych.stosowanie okładu rozgrzewającego na kończynę 6.b) - zachowanie ostrożności przy poruszaniu. zapewnienie higieny odpluwania Plan: a) .zapewnienie ciszy. pomiar tętna w zależności od stanu pacjenta i jego dokumentacja . zwolnienie. Problem pielęgnacyjny: Ból za mostkiem Cel: Zmniejszenie bólu Plan: . wody do mycia rąk .obserwowanie. częstotliwość) 7. załatwianiu potrzeb fizjologicznych .obserwowanie wyglądu i zachowanie pacjenta . Problem pielęgnacyjny: Kaszel suchy Cel: Złagodzenie odruchu kaszlowego 6 . wykonywać w nie iniekcji w przypadku powstania pęknięć w miejscu obrzęków wykonywanie opatrunków aseptycznych z dodatkiem zasypek sulfonamidowych lub innych środków antyseptycznych ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej obserwowanie i pomiar obrzęków przez kontrolę masy ciała.zapewnienie wygodnej pozycji . co 1-2 godzin i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny . warunków do snu i odpoczynku . spokoju. z ograniczeniem chlorku sodu i wody 3.poinformowanie pacjenta. kolor.

. występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową. odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia i przyspieszenia oddychania. jak np. Podział chronologiczny: . Chory opiera kończyny górne np. dołków nad-i podobojczykowych. Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół.duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela (chorób obturacyjnych). Oglądaniem stwierdza się unoszenie klatki piersiowej. Chory wykonuje wtedy wiele szybkich i głębokich oddechów. Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania: -duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zmniejszoną podatnością płuc. stany zatorowości płuc. ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc. zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych. zwłóknienie płuc.Plan: a) poinformowanie pacjenta o unikaniu długiego mówienia. zwłóknienie płuc. 1. śmiechu. np. „chory walczy o powietrze”. np. w praktyce najczęściej spotyka się duszność wdechowo – wydechową.zwężenie oskrzeli 7 . Powstaje hiperwentylacja. oskrzeli. a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc.. Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego. w przegrzanym pomieszczeniu b) pomoc przy kaszlu c) nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej d) podawanie płynów do picia e) udział w farmakoterapii 8. dychawica sercowa (niewydolność LK serca). o brzeg łóżka . głównie mięśni tłoczni brzusznej. skrzydełek nosa. POChP). Wywołuje to uczucie duszności wdechowej. Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne. powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku. Podział etiologiczny (pochodzenie): a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej. palenia papierosów. opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego): . czyli dyfuzję gazów. pochyłe). . np. mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi (mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej. np. subiektywne wrażenie. przebywaniu w przeciągu. Problem pielęgnacyjny: Niepokój spowodowany zagrożeniem życia Cel: Zmniejszenie niepokoju. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Plan: a) przebywanie z chorym b) zapewnienie ciszy i spokoju c) postępowanie spokojne i troskliwe d) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach e) umożliwienie rozmowy z lekarzem f) umożliwienie kontaktu z rodziną. Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych. układu krążenia lub innymi przyczynami. czworoboczne. w rozedmie płuc.duszność mieszana. aby wyrównać brak tlenu. Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotyka na duży opór. spowodowana jest ostro powstającymi. płuc. jak np. Scharakteryzuj duszność Duszność (dyspnoe) Jest to przykra świadomość. duchownym (na życzenie) 10.duszność napadowa. 3. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc.duszność stała (ciągła). Jest to duszność astmatyczna (astma) lub duszność sercowa (niewydolność lewej komory serca) 2. płyn w opłucnej (choroby restrykcyjne).

rozedma.niewydolność prawej komory: serce płucne. w niewydolności lewek komory serca (niewydolność LK serca)!!!! • • • • • • • Duszność nagła: napad astmy oskrzelowej. odma opłucnowa. kwasica metaboliczna.duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak jak i w pozycji pionowej .niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze. przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie. nadczynność gruczołu tarczowego .zaburzenia zaporowe (obturacyjne): dychawica oskrzelowa. ospały. u których natężenie pracy oddechowej stopniowo się zwiększało przez wiele lat. zaburzenia mózgowe. bez obrzęków. w rozedmie płuc. „różowy dmuchacz”. hipoksemia.wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego. który powstaje zazwyczaj w stanach psychoemocjonalnego stresu. np. duszność nocna Duszność w POChP – nasila się przy banalnych infekcjach Chorzy. łatwo zasypia w ciągu dnia) Ważne jest. że odczuwa „niemożność nabrania powietrza”. np. resekcja płuca.duszność spoczynkowa. 5. orthopnoe. 8 . aby odróżnić duszność z powodu zatoru płuc od stanu nerwicowego z hiperwentylacją. Podział uwzględniający pozycję ciała: .zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc. wady zastawki aorty. jest bez sinicy. wpływ emocji. u których praca oddechowa musi ulec powiększeniu nagle. przy wejściu na połowę piętra. wykonuje wysiłek bez objawowej duszności. resekcja płuca . zatory. „nie walczy o powietrze”. c) inne: .. wady zastawki dwudzielnej lub pnia płucnego . trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała . zatorowość płucna Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością LK serca Dychawica sercowa.duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej (orthopnoë). odma samoistna. wady zastawki dwudzielnej. zespół hiperwentylacji powysiłkowej. miastenia. na 1 piętro. Chorzy. Nagłe powstanie duszności może sugerować wiele ostrych przyczyn: hipoksemię (spadek prężności tlenu we krwi). zwężenie cieśni aorty. przy toalecie porannej. zrosty. zatorze płucnym odczuwają krańcowo dużą duszność.niedokrwistość. zapalenie mięśnia sercowego. mogą nie odczuwać duszności w czasie spoczynku. choroba niedokrwienna. sercowej. otyłość. poliomyelitis. poprzez hiperwentylację utrzymuje pO2 krwi w normie. np. nadczynność tarczycy. przełożenie dużych naczyń. z obrzękami. skrzywienie kręgosłupa. porażenie nerwu przeponowego . upośledzenie ukrwienia. naciek. hipoksję (niedobór tlenu w tkankach) i hiperkapnię (wzrost prężności dwutlenku węgla we krwi). przetrwały przewód tętniczy Botalla. torakoplastyka. sam chory podaje.zaburzenia restrykcyjne: guzy. na 2 piętro. aspiracja ciała obcego . zapalenie oskrzeli. Najczęściej choroby płuc prowadzą do: a) Niewydolności wentylacyjnej (pacjent jest chudy. 4.duszność wysiłkowa. nie przebiega z pogorszeniem ogólnego stanu chorego. płyn w opłucnej. Podział według stopnia nasilenia objawów: . „walczący o powietrze”. np. zapalenie osierdzia. zawał serca. „niebieski sapacz”. ma charakter nawrotowy.zaburzenia perfuzyjne: niedodma. jest znany choremu od lat. przetoki. otyły. pojawiająca się po niewielkich wysiłkach. b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego) . reaguje dusznością na niewielki wysiłek b) Niewydolności oddychania (pacjent siny. pCO2 nawet poniżej normy. hiperkapnia. w napadzie astmy oskrzelowej.

rozstrzenie oskrzeli.Suchy (nieproduktywny): Suchy ostry jest typowy dla wirusowego zapalenia tchawicy i oskrzeli. . w odmie opłucnowej i płynie w jamie opłucnej. także w rodzinie. bez skutecznego leczenia kardiotonicznego stale się nasila. 11. z odpluwaniem plwociny) Produktywny ostry – bakteryjna infekcja oskrzeli. że duszność może się zmniejszać pod wpływem pozycji stojącej lub siedzącej także w dychawicy oskrzelowej. ciężar za mostkiem. uczucie omdlewania. np. reflux żołądkowo . przewlekłe zapalenie oskrzeli Uporczywy produktywny lub suchy połączony ze schudnięciem i potami nocnymi budzi podejrzenie aktywnej gruźlicy płuc KASZEL – JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH OBJAWÓW RAKA PŁUC!!!!. w której duszność z reguły zmniejsza się. Budzą się w nocy z powodu napadu kaszlu lub świstów. łączy się z wywiadami wskazującymi na różne postacie odczynów alergicznych i atopię. tętniak tętnicy głównej. najczęściej ma charakter infekcyjny. Trzeba też pamiętać. Jest ona z reguły kojarzona z koniecznością przyjmowania pozycji pionowej (orthopnoe). sierść sięga dzieciństwa lub okresu młodości. W przeciwieństwie do przewlekłego nieżytu oskrzeli. dym tytoniowy. w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy. budzący chorego w nocy może być wskazówką niewydolności lewej komory serca. Scharakteryzuj kaszel Kaszel a) charakter . guz gruczołu tarczowego. podczas dnia. w ciężkim zapaleniu płuc.duża – ropień płuca.wskutek podrażnienia tchawicy przez wole. Początek dychawicy. pierze. Suchy powstający w pozycji leżącej. Świsty i furczenia powstają w wyniku wibracji powietrza w zwężonych oskrzelach. Jest on nieskuteczny i tak zaburza mechanikę oddychania. połączony niekiedy z zapaleniem płuc. niektóre postacie zapalenia płuc. roztocze. Niekiedy dochodzi do przekształcenia się napadu dychawicy sercowej w ostry obrzęk płuc. Występuje często w formie napadów duszności nocnej. zachłyśnięcia ciałem obcym lub dla nie dawnego narażenia na drażniący gaz lub zanieczyszczone powietrze. gdzie chory po skutecznym kaszlu może odczuwać zmniejszenie duszności. bez objawów infekcji b) okoliczności występowania kaszlu. na czynniki łączące się z wykonywaniem niektórych zawodów.Wilgotny (produktywny. gruźlicy płuc . które należy odróżnić od tych. którą określa się mianem dychawicy sercowej. że nasila duszność. Dychawicy oskrzelowej towarzyszą oprócz duszności świsty i furczenia oraz kaszel. Kaszel suchy po przebyciu grypy może utrzymywać się przez wiele tygodni. po jedzeniu.Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością lewej komory serca powstaje najczęściej stopniowo w ciągu kilku miesięcy. po spaniu.mała – astma oskrzelowa 9 . rzadziej lat. pyłki roślinne. będącej wynikiem reakcji alergicznej na działanie alergenów jak np. dla ostrej grzybicy płuc. jak np. rozedmie płuc. Pojawianie się napadów astmatycznych zależeć może od pory roku. Istnieją także grupy przypadków o mieszanym alergiczno – infekcyjnym charakterze. grasiczak. W pozycji siedzącej praca dodatkowych mięśni oddechowych jest bardziej sprawna niż w pozycji leżącej. kurz. Kaszel z wykrztuszaniem lepkiej i gęstej plwociny pojawia się zwykle pod koniec napadu. później przebiega z okresowymi zaostrzeniami i remisjami. która pojawia się w wieku dojrzałym. Dychawica. które występują w zapaleniu oskrzeli. poty. podczas nocy c) czas trwania Plwocina – wydzielina z dróg oddechowych wykrztuszana podczas kaszlu a) ilość: . płuc Produktywny przewlekły – POChP. Chorzy skarżą się na bicie serca. zwłaszcza w pozycji leżącej.przełykowy Suchy .

czerwonoróżowa. gorączka. u leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej i na tylnej powierzchni ud. w obrzęku płuc . rozstrzenie oskrzeli. w astmie . w astmie oskrzelowej c) konsystencja: . a mijają po nocy. rak płuca c) Choroby serca: obrzęk płuc. leczenie przeciwzakrzepowe. Scharakteryzuj obrzęki pochodzenia krążeniowego i nerkowego OBRZĘKI KRĄŻENIOWE Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są przejawem gromadzenia się płynu przesiękowego w przestrzeni międzykomórkowej i pozanaczyniowej tkanek i narządów wskutek: . np. lepka. ropień płuca d) barwa: .gęsta. W ciągu dnia się zwiększają. U osób chodzących symetrycznie na kończynach dolnych w okolicy kostek i stóp. np. 10 .podbarwiona bilirubiną u chorych z żółtaczką . np. najczęściej przewlekłej z upośledzeniem czynności prawej komory serca. zwężenie zastawki mitralnej d) Inne choroby płuc: ciało obce w oskrzelu e) Inne choroby: zawał płuca. dniach lub tygodniach. sarkoidoza. połączona z dusznością i „graniem w piersiach” w obrzęku płuc .żółta lub żółtozielona (=śluzoworopna czy ropna). zaawansowany nowotwór płuca . czy był to jeden epizod lub też wiele nawrotów.szara lub czarna u górników węgla . rozstrzeniach oskrzeli . w oparzeniach) . z oskrzeli lub tchawicy. płuc. co prowadzi do zastoju w układzie żylnym. np. pojawiające się w najniżej położonych częściach ciała. rak oskrzeli.b) woń: . To obrzęki ciastowate.cuchnąca – ropień płuc. Ważne może okazać się ustalenie. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym włośniczek i w naczyniach chłonnych.czerwona u wydmuchiwaczy szkła . Są symetryczne (po obu stronach ciała) Obrzęki pochodzenia sercowego są objawem niewydolności serca. U każdego chorego z krwiopluciem należy ustalić obecność kaszlu. przemieszczające się w zależności od położenia ciała. a to z kolei zatrzymanie wody i powstanie obrzęków To obrzęki opadowe. pienista. np. infekcja grzybicza b) Nowotwory: rak oskrzela. 12.pogorszenie ukrwienia nerek. zatorowość. trudna do odkrztuszenia.rdzawa lub podbarwiona na czerwono – gruźlica.niebieska u górników rud miedzi .bez zapachu – świeża plwocina. np. ropień płuca. co sprzyja przechodzeniu płynu na zewnątrznaczyń włosowatych i gromadzeniu się go w przestrzeni międzykomórkowej (zmniejszenie ilości białek w organizmie. zapalenie płuc. ziarniniakowatość Wegenera. uciśnięcie powoduje powstanie wolno znikającego dołka. utraty masy ciała i palenia tytoniu. w zapaleniu oskrzeli. uraz klatki piersiowej. a także scharakteryzować.zmiany ciśnienia onkotycznego (spadek) i hydrostatycznego (wzrost w odcinku żylnym włośniczek). ZAWSZE OBJAW POTENCJALNIE POWAŻNEJ CHOROBY Przyczyny krwioplucia a) Choroby infekcyjne: przewlekłe zapalenie oskrzeli. gruźlica płuc.nieskażona (=śluzowa) – biała lub przezroczysta. jakie okoliczności łączyły się z krwiopluciem. Zmniejszeniu ulega objętość wyrzutowa serca wskutek niewydolności skurczowej.płynna. np. leki p/zakrzepowe . co zmniejsza filtrację kłębuszkową i powoduje zatrzymanie sodu w ustroju.krwioplucie jest to wykrztuszanie świeżej krwi lub częściej nieprawidłowej wydzieliny z domieszką krwi pochodzącej z płuc. skazy krwotoczne Okres trwania krwioplucia należy ocenić w godzinach. zapalenie oskrzeli.

Obserwuje się chłodne stopy. dławiący. gniotący. zblednięcie stóp po uniesieniu kończyn ponad poziom łóżka.bolesny ucisk.ból o charakterze „chromania przestankowego” w postaci bardzo silnego bólu łydki i stopy. osłabienie. . ściskający .ból spoczynkowy palców i stopy.na ogół trwa >20 min i stopniowo narasta . Pojawiają się na twarzy (poranny obrzęk powiek) i rękach.ból samoistny w okolicy żyły.odczuwany na większym obszarze (objaw Levinea. ciężar. zawałowy BÓL WIEŃCOWY Wieńcowy (dławicowy) w dusznicy bolesnej (angina pectoris). Scharakteryzuj ból kończyny Ból kończyny (jest niesymetryczny): . Scharakteryzuj ból serca: wieńcowy.występuje po wysiłku fizycznym lub czasem w zaawansowanej postaci choroby niedokrwiennej serca w spoczynku lub po stresie.nitrogliceryny (1-3 min) Jeśli trwa 2-10 minut występuje w stabilnej dławicy piersiowej. zmuszający do zatrzymania się. Jeśli trwa dłużej niż 10 minut. wzrostu poziomu sodu w surowicy. omdlenie. obrzęki pochodzenia zapalnego . nadbrzusza . BÓL ZAWAŁOWY Zwiększenie częstości napadów dusznicy bolesnej lub też pojawienie się napadu. a także w stanach. lewego ramienia. po posiłku. Może mu towarzyszyć podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. piekący. U 20-30% chorych zawał serca dokonuje się bez dolegliwości. który się przedłuża i nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny lub zaprzestaniu wysiłku oznacza zagrożenie zawałem serca lub może być wyrazem dokonania się świeżego zawału serca. nudności. obrzęki nerczycowe. wymioty. 13. w chorobie niedokrwiennej serca (CHNS) jest powodowany niedokrwieniem serca: . dławienie lub pieczenie zlokalizowane za mostkiem.natężenie bólu nie zależy od fazy oddychania .nie zmniejsza się po przyjęciu NTG Ból ten łączy się z uczuciem duszności i lękiem przed śmiercią. karku. tzw. występujący w: 11 .u 10-20% promieniuje do żuchwy. pleców. ustępujący po odpoczynku. występuje w zaawansowanej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych (atherosclerosis obliterans). tzw.wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych w zapaleniu kłębuszków nerkowych. . poty. zawroty głowy. . Ból ten staje się mniejszy po opuszczeniu kończyn poniżej poziomu łóżka.zwykle bardzo silny. lecz kładzie całą dłoń na klatce piersiowej) . 14. Jest to ból zawałowy. -ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu NTG . nasilający się w nocy. w czasie wskazania miejsca bólu pacjent nie pokazuje go 1 palcem. zasinienie stopy po jej opuszczeniu.zmniejszona filtracja kłębuszkowa wskutek niedokrwienia nerek.wzmożona przepuszczalność błony podstawnej kłębuszków nerkowych i utrata białek w surowicy. które albo zwiększają zużycie tlenu przez mięsień sercowy albo zmniejszają jego dostawę. wzrostu masy ciała. co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia onkotycznego. wtedy gdy retencja wody w ustroju przekroczy 2-3 litry. barków. . należy podejrzewać dławicę piersiową niestabilną lub zawał serca. z promieniowaniem do żuchwy. która prowadzi do zatrzymania sodu i wody w organizmie. brak tętna na tętnicach kończyny i (lub) stopy. występujący w początkowym okresie miażdżycy zarostowej tętnic obwodowyuch (atherosclerosis obliterans) . lewej ręki. Do tego momentu mają charakter utajony w postaci zmniejszonej ilości oddawanego moczu.OBRZĘKI NERKOWE . opóźnione wypełnianie żył po opuszczeniu uprzednio uniesionej kończyny.

Chora kończyna jest cieplejsza. np. jamy ustnej.Obniżenie ciśnienia tlenu. które często występuje niezależnie od zapalenia żył powierzchownych występuje uczucie ciężkości w nogach i kurcze mięśni. W zapaleniu żył głębokich. spowodowaną zmniejszeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (PaO 2 <60 mmHg. Zapaleniu towarzyszyć mogą objawy ogólne: uczucie ogólnego rozbicia. często prognozuje pojawienie się choroby nowotworowej. obrzękła. SaO 2 prawidłowe) Przyczyny sinicy centralnej: . czubek nosa.Miejscowe zaburzenia przepływu krwi 16. spowodowaną nadmiernym zużyciem tlenu w naczyniach włosowatych obwodowych (PaO 2. języka. np. skóra kończyny jest blada i zimna.Obecność hemoglobiny patologicznej Przyczyny sinicy obwodowej: . Zgięcie grzbietowe stopy nasila ból. zator tętniczy . usuwanie nieprzyjemnych i drażniących pacjenta zapachów . Skóra nad nią jest zaczerwieniona. Wyróżnia się sinicę: a) Centralną – widoczną na błonach śluzowych warg. Plan opieki: .Niewydolność oddechowa spowodowana zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji (zapalenie płuc. b) Obwodową – widoczną na skórze dystalnych (odsiebnych) części ciała. nóg. Proces zapalny może przechodzić na układ żył głębokich (thrombophlebitis profunda).uspokojenie pacjenta i poinformowanie o zachowaniu się i spokojnym leżenie w łóżku . takich jak palce rąk. uszy. podaj cel i plan opieki 1. które towarzyszą wymiotom innych . np. o wzmożonym ociepleniu. Zapobieganie wymiotom. o skórze miernie zasinionej. bolesna przy ucisku. żyła jest twarda.Niektóre wrodzone wady serca . Ból występuje samoistnie lub wywołać go można przez ucisk. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa nudności Cel opieki: Zmniejszenie nudności.Znaczne wychłodzenie ciała . powrózkowata.Niewydolność krążenia . Ten rodzaj sinicy wiąże się z cięższym stanem pacjenta. POChP) . np.Zaburzenia naczynioruchowe. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego. przebywanie na dużych wysokościach . 15. Potem pojawia się ból wzdłuż zmienionej zapalnie żyły.Miejscowe zaburzenia układu tętniczego. zwłaszcza łydek. .ułożenie w pozycji grzbietowej (na plecach): półwysokiej lub wysokiej z odchyleniem głowy na bok lub w pozycji bocznej: półwysokiej bądź wysokiej .Zmniejszenie objętości wyrzutowej serca. podwyższenie OB i leukocytoza oraz gorączka. nerwicowe . występujący w zatorze tętniczym (embolia arteriae).Zapaleniu żył powierzchownych (thrombophlebitis superficialis).podawanie naparu z mięty do picia lub płukania jamy ustnej 12 . Scharakteryzuj sinicę SINICA (cyanosis) Niebieskoszare zabarwienie będące wynikiem zwiększonej ilości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny (>5 g/dl).wietrzenie pomieszczeń. Zapaleniu towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek.zalecanie głębokich oddechów . Obwód kończyny jest wyraźnie większy po stronie chorej niż po drugiej zdrowej. SaO 2 <85%). wstrząs kardiogenny .ból bardzo silny i nagły kończyny.izolowanie pacjenta od wrażeń słuchowych. Jest to bardzo niepokojący objaw.

bez zlecenia lekarskiego (na podstawie Rozporzadzenia z 2007 r. figi.2.zapewnienie płynu do płukania ust . kefiru. Zabiegi te można zastąpić podaniem jednorazowego.zalecanie picia na czczo lub przed południem soków owocowych.zalecanie spożywania otrąb 2-3x dziennie po 1 łyżce. przez 5-8 minut.bezzwłoczne usuwanie treści wymiotnej (zachowanie treści fusowatej) . jogurtu.jeżeli wzdęcia narastają.masowanie okolic pępka delikatnymi ruchami okrężnymi w kierunku ruchu wskazówek zegara.zapewnienie ligniny. kawy prawdziwej. surówek. Ułatwienie wydalania stolca. wody gazowanej. 2x dziennie przed jedzeniem . układanie na brzuchu pacjentów leżących . kroplowy wlew dożylny-nawadnianie pozajelitowe) 3.rozmowa z pacjentem o dotychczasowym sposobie realizowania potrzeby odżywiania. Plan opieki: .obserwowanie i zapisywanie ilości i rodzaju treści wymiotnej . siemienia lnianego.wykluczenie posiłków ciężkostrawnych i wzdymających .podanie do ssania małych kostek lodu. owoców suszonych: rodzynki. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występuje biegunka Cel opieki: Zapobieganie odwodnienu. 5.zmiana bielizny osobistej i pościelowej (w zależności od potrzeby) . w razie potrzeby powtórzenie co 4 godziny .ułożenie jak przy odczuwaniu nudności . Problem pielęgnacyjny: Pacjent wymiotuje treścią nadtrawioną Cel opieki: Zapewnienie pomocy. gorącej herbaty łyżeczkami . Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują zaparcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ustalenie przyczyny zaparć. bulionów. pielęgniarka może samodzielnie.wprowadzenie do odbytu kanki na okres 20 minut. Ograniczenie dolegliwości.w przypadku nieustępowania wymiotów prowadzenie bilansu płynów. lewatywa. pieczywa razowego i płynów) . Zapewnienie bezpieczeństwa i czystości Plan opieki: 13 .na życzenie pacjenta przeprowadzenie do toalety lub bezzwłoczne podanie basenu . 1-dniowego ukwaszonego mleka. Altra i Alax (doustnie) lub wykonać zabiegi doodbytnicze. kompotu z suszonych śliwek. zwiększenie podaży owoców.zmiana pozycji.jeżeli nie ma przeciwwskazań zastosowanie ciepła suchego na brzuch (termofor. ruchu.podtrzymanie głowy . realizowanie zleceń lekarza (leki p/wymiotne. a także buraków. wydalania .realizowanie zleconego żywienia – dieta bogatoresztkowa (wykluczenie pokarmów ciężkostrawnych i wzdymajacych.jeżeli pacjent nie odda stolca przez 3 dni. bezpieczeństwa i higieny. . takie jak wlewka przeczyszczająca.) podać środki przeczyszczające: Suppositoria Glyceroli (czopek doodbytniczo). jarzyn. dla większości jest to godzina od 5 do 7 rano . Plan opieki: .wykonanie wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu doodbytniczego . gotowego roztworu soli sodowych fosforanów do wlewek doodbytniczych – Enema. poduszka elektryczna) . Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują wzdęcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ułatwienie wydalania gazów.pozostanie przy pacjencie . lub wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu przeczyszczającego .jeżeli nie ma przeciwwskazań zmiana pozycji na boczna i brzuszną . do której pacjent był przyzwyczajony. a stosowane środki nie pomagają zawiadomienie lekarza 4.umożliwienie wydalania stolca w porze. przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy. stosowanie diety głodówkowej („0”).wykonanie lewatywy oczyszczającej lub Enemy. miski nerkowatej (najlepiej 2) . Plan opieki: . ½ szklanki chłodnej wody przegotowanej z miodem i sokiem z cytryny lub zjadanie namoczonych suszonych śliwek albo łyżeczki masła czy oliwy .

Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu moczowego. pampersów . rozkurczowe. . 14 . .zabezpieczenie pacjenta i pościeli przez stosowanie specjalnych podkładów. antybiotyki.kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi.stosowanie okładów wysychających lub chłodzących . najczęściej jest to grzbietowa lub boczna ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych .stosowanie zleconego żywienia. Problem pielęgnacyjny: Zwiększenie ilości wydalanego moczu występującego np. ciśnienia tętniczego.podawanie potasu doustnie lub w kroplowym wlewie dożylnym. . początkowo może to być dieta głodówkowa i nawadnianie pozajelitowe .prowadzenie bilansu płynów. d) dopilnowanie. żółciopędne) 17. zachowania się pacjenta. ostrym zapaleniem kłębków nerkowych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. nawadnianie pozajelitowe . jakich pokarmów należy się wystrzegać. e) ograniczenie podaży potasu i sodu: .dyskretne kontrolowanie i przypominanie.podawanie takiej ilości płynów. preparaty wapniowe g) obserwowanie i dokumentowanie tętna. podaj cel i plan opieki 1. na pisemne zlecenie lekarza.dobowe mierzenie moczu. Zapewnienie bezpieczeństwa.zaproponowanie pacjentowi przyjmowania płynów w ciągu 24 godz. Problem pielęgnacyjny: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu spowodowanego np.obserwowanie i rejestrowanie częstości.prowadzenie bilansu płynów .zapewnienie diety z zmniejszoną ilością sodu i potasu. hamujące wydzielanie soku żołądkowego. b) informowanie lekarza o każdym zmniejszeniu wydalania moczu poniżej 500 ml/dob. .ułożenie w wygodnej pozycji.udział w farmakoterapii (leki p/zapalne.podawanie diety bogatopotasowej.kontrolę masy ciała. osłaniające śluzówkę żołądka.osłonięcie ligniną brzegów basenu przy dłuższym korzystaniu 6. . 400-700 ml + ilość wydalanej wody. jakie dyktuje pragnienie pacjenta. żelazo. obrzęków. tłuszcze. w cukrzycy Cel. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa ostry ból w śródbrzuszu Cel opieki: Zmniejszenie bólu Plan opieki: .pozostawienie czystego basenu przy łóżku pacjenta w wyjątkowych przypadkach . f) stosowanie diety: .dobową zbiórkę moczu. .. aby pacjent nie przyjmował dodatkowych ilości płynów: . witaminy.wyniesienie niezwłoczne basenu po oddaniu stolca. c) ograniczenie przyjmowania przez chorego płynów do ok.obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu.z ograniczeniem białka.wytłumaczenie konieczności dostosowania się do tych ograniczeń. Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do przewodnienia chorego) Plan opieki: a) obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu przez: . konsystencji.stosowanie zleconego żywienia – dieta głodówkowa.umycie i osuszenie skóry po oddaniu stolca . ..wytłumaczenie choremu i rodzinie. p/bólowe. barwy i ilości wydalanego stolca . wywietrzenie pokoju . . . . Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do odwodnienia chorego) Plan opieki: . .zawierającej węglowodany. 2.

umożliwienie rozmowy z lekarzem. b) .zapewnienie ciepłych.zapewnienie ciepłego pomieszczenia. zapaleniu dróg moczowych 15 . Problem pielęgnacyjny: Pacjent nie może oddać moczu. zwłaszcza okolicy krocza.uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach. Zapobieganie zakażeniu.zapewnienie ciszy i spokoju. 7. 3. po zabiegu operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym = retencja moczu Cel: Ułatwienie oddania moczu. . Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa wzmożone parcie na mocz z powodu np. 6.umożliwienie kontaktu z rodziną. obojętnych płynów do picia. .. . b) . .przebywanie z chorym.dbanie o codzienne mycie w ciepłej wodzie. g) pozostawienie pacjenta samego lub podtrzymanie go na basenie w pozycji siedzącej. zachowania chorego.obserwowanie i dokumentowanie tętna. d) nakłanianie chorego perswazją do oddania moczu. . odleżynom. szlafroka. bawełnianej. Plan opieki: a) podanie choremu basenu z ciepłą wodą i kilkoma kroplami amoniaku. Stwarzanie warunków do odpływu chłonki i krwi żylnej.obserwowanie i pomiar obrzęków.pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi. Problem pielęgnacyjny: Nietrzymanie moczu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny: zapobieganie odparzeniom. i) wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego (6 – 8 h po porodzie. b) podanie choremu basenu i polanie krocza ciepłą wodą.zapewnienie ciepłych skarpet. Plan opieki: a) ułożenie chorego w łóżku: . . Problem pielęgnacyjny: Niepokój chorego o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju. ciśnienia tętniczego krwi. f) otoczenie łóżka parawanem. Plan opieki: . 12 – 24 h po znieczuleniu ogólnym) 5. .zapewnienie bielizny osobistej. e) rozmowa z chorym na tematy obojętne. ciepłego okrycia. czynnymi. h) podanie np. duchownym. .układanie miejsc objętych obrzękiem wyżej. np. zapalenia pęcherza moczowego Cel: Zmniejszenie dolegliwości. . c) odkręcenie kranu z wodą. . Zapobieganie narastaniu obrzęków. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek Cel. pościelowej suchej. Plan opieki: a) . czystej.zapewnienie troskliwej pielęgnacji. . termoforu na okolicę pęcherza moczowego.stosowanie diety z ograniczeniem soli w postaci nadciśnieniowej przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych w okresie wydolności nerek.założenie okładu rozgrzewającego na okolicę podbrzusza. c) .stosowanie diety bogatobiałkowej w postaci nerczycowej. 4.

Pod pośladki. Podaj cel i plan opieki u pacjenta narażonego na odleżyny Problem pielęgnacyjny: Pacjent narażony na powstanie Cel opieki: Zapobieganie powstawaniu odleżyn Plan opieki: a. Pouczenie o unoszeniu się na rękach co 15-30 min (jeśli nie ma p/wskazań).Alphabed / Alpha Trancell .dostosowanie ubioru chorego do możliwości radzenia sobie z rozbieraniem (zapinany na rzepy. Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym. podkłady higieniczne lub pokrywać materace prześcieradłami z materiału Confor lub stosować osłony na materace typu Ecolastic 16 .należy stosować na stopę aparat stabilizujący stopę z gąbki poliuretanowej . Posadzenie w wózku inwalidzkim.10-15 punktów (ryzyko średnie) . odzież luźna. kliny. u osób u których pielęgnacja jest utrudniona.nie należy stosować kółek (krążków) z waty pod pięty i łokcie . majtki rozpinane w kroczu. gdyż nasilają problem nietrzymania moczu. bez zbędnych wiązań i zapięć) .Nimbus / Autoexcel . wg. następnie wydłużanie stopniowe przerw do 2-3-4 godzin . np.nie należy stosować gumowych (foliowych lub ceratowych) podkładów . pięty ochraniacze z gąbki poliuretanowej. dobierającmateriał do stopnia ryzyka powstania odleżyn.0-10 punktów (ryzyko niskie) . w celu opanowania nietrzymania moczu.korzystnie jest wyłożyć łóżko owczą lub baranią skórą. uda.należy stosować pod pośladki: kółka z gąbki poliuretanowej typu “jeż”.w ostateczności.należy stosować poduszki .stosowanie u kobiet wkładek.nie należy stosować kółek (krążków) z gumy pod pośladki . Dermalon.stosowanie u mężczyzn cewników zewnętrznych samoprzylepnych lub cewników zewnętrznych z paskiem mocującym Urihesive oraz zbiorników na mocz do noszenia na nodze . fotelu (jeśli stan na to pozwala) nie dłużej jak 2-3 godz. Jeśli jest obawa zanieczyszczenia moczem można stosować małe futrzane podkładki . owczej skóry .przypominanie o wychodzeniu do toalety (lub prowadzić do niej) w początkowej fazie często.Alphabed / Betabed b.należy stosować podkłady przeciwodleżynowe. by leki z tej grupy nie były przyjmowane po południu czy wieczorem. wałki .Plan opieki: . * Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w zaburzeniach narządów zmysłów.15-20 punktów (ryzyko wysokie) – Alphaxcell . skali Waterlow: . pochylaniu się na boki. wyściółki pod kończyny z materiału SAF. 18.nauczenie gimnastyki pęcherza moczowego i ćwiczeń wzmacniających aparat mięśniowy ułatwiający trzymanie moczu. gąbki poliuretanowej . kolana podłożyć wyściółki . figomajtek. zakłada się do pęcherza moczowego na stałe cewnik Foley’a połączony z workiem na mocz. podkładki c. ku przodowi. Zastosowanie udogodnień w łóżku: . podkładki z materiału SAF.należy stosować na okolice kostek lub podudzi mankiety powietrzne .pacjenci z problemem nietrzymania moczu przyjmujący leki moczopędne powinni wiedzieć. zarówno w dzień jak i w nocy. będącemu w domu. wyściółki . . kaczki lub przyrządów ułatwiających wychodzenie do toalety .należy stosować na stopę manszety z materiału SAF . spodenki. np. podaj cel i plan opieki. . wspieraniu się na stole.należy stosować podpórki.należy stosować na łokcie. zwłaszcza pacjentowi wyniszczonemu. co 30-60 minut. 19.należy unikać poduszek przeciwodleżynowych z kuleczkami styropianowymi pod pośladki . pieluchomajtek .20 punktów i powyżej (ryzyko bardzo wysokie) .pacjentom bardziej sprawnym zapewnienie na każde życzenie basenu.

Dokładne wykonanie kąpieli całego ciała zależnie od stanu: w wannie lub na wózku przystosowanym do mycia w pozycji leżącej.pocieranie opuszkami palców skóry w okolicach wyrostków kolczystych i innych wystających części kostnych . Należy pamiętać o talkowaniu kolan g. Należy stosować pisemny schemat obracania i zmian ułożenia pacjenta h. guzowatość piszczeli. Przy ułożeniu w pozycji bocznej należy przedzielić kończyny dolne poduszkami. czy pacjent poci się lub zanieczyszcza.oliwki . piersi u kobiet. najlepiej w czasie czynności higienicznych i przy każdej zmianie pozycji. talkować części ciała.40° C.wg Dison o. Należy mieć krótko obcięte paznokcie. Delikatne wykonanie masażu (nacierania) skóry w miejscach narażonych na ucisk przy każdej zmianie pozycji. u podstawy kręgosłupa i mięśni obręczy kończyny górnej . za które chwytamy w czasie obracania i. Nauczenie pacjenta obserwacji skóry przy użyciu lusterka.zawiesiny (lotionu) .5% kremu propolisowego . przykurcze) oraz stosowania środków nasennych r. duszność. a u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 30°C k.talku lub mąki ziemniaczanej n. Zastosowanie do kąpieli mydła o pH 5. Nachyleniu f.0. Zapewnienie temperatury wody w wannie od 37°. Delikatne wykonanie masażu różnymi technikami: .alkoholu z gliceryną i olejkiem eukaliptusowym . Wykonanie oklepywania uwypukloną dłonią o złączonych palcach miejsc narażonych na ucisk m. deskę w szczyt łóżka lub wałek (podkładkę) pod uda lub oparcie dla stóp. Częstotliwość mycia zależna jest od tego. Obserwacja czy pacjent nie moczy się. Pamiętać należy o ochronie stóp przed nadmiernym uciskiem bielizny pościelowej. Zmiana pozycji przynajmniej co 2 godziny. Najlepiej wykonywać ją codziennie j. Seni l. w 30 st. Przy ułożeniu na brzuchu należy odciążyć kolce biodrowe. Obserwacja skóry przynajmniej 1x dziennie. szczególnie w okolicy fałdów i w miejscach narażonych na ucisk ł. Unikać położenia bezpośrednio na krętarzu wielkim.unoszenie i ściskanie tkanki (nie szczypać) okolicy pośladkowej. Zachowanie prawidłowej techniki przenoszenia na podkładzie z mocnego płótna metodą “hamaka” lub przy użyciu „łatwoślizgów” Nie należy pociągać za skórę pacjenta. Dokumentowanie wyników oględzin p.d. przy kąpieli z zastosowaniem: . Stosowanie do przytwierdzania opatrunków przylepców nieodparzających 17 . Wezgłowie łóżka należy utrzymać na najniższej wysokości jeśli nie przeszkadza w tym stan pacjenta e.kremu alantoinowego . Kontrola objawów (ból. Dokładne . Przy ułożeniu w pozycji wysokiej (na plecach) należy włożyć np.5 lub szarego lub środków z serii Menalind. delikatne osuszenie skóry.

kształt. krem ochronny do skóry.A.5% kremu propolisowago oraz obserwowanie jego skuteczności g. 20. kora. marynat. gotowane. 18 .dieta e. pęcherzy i zmian naskórka. Dokładne. Bielizna pościelowa i osobista powinna być sucha. Likwidacja czerwienia skóry. soli mineralnych cynku. Należy unikać przegrzania i przepocenia t. masowanie okolicy zaczerwienienia . Określenie czynników ryzyka c.promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe . pokarmów wzdymających. zmiany ograniczone do naskórka. Włączenie pacjenta do samoopieki. u mężczyzn cewnika zewnętrznego samoprzylepnego lub z paskiem mocującym Urihesive lub pasa przeciw moczeniu się. używek. Żywienie pacjenta zgodnie ze zleconą dietą bogatobiałkową z dużą ilością witamin . aby nie pozostawić fałdów i zmarszczek. czysta.tlen pod zwiększonym stężeniem . Stosowanie zabiegów profilaktycznych (j. Plan opieki: a.kontynuowanie działań podejmowanych przy 10 zmian odleżynowych . ostro przyprawionych.w. jednorazowe kaczki. zwłaszcza okolicy krocza i pośladków u osób z nietrzymaniem stolca i moczu: seria Menalind professional: pianka do oczyszczania skóry. Problem pielęgnacyjny: Nieblednące zaczerwienie.stosowanie maści cynkowej . Nauczenie pacjenta i rodziny podstawowych zasad profilaktyki f.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. 4-5 razy na dobę. pieluchomajtek. baseny w.zmiana pozycji co 2 godz. regularne. z ograniczeniem słodyczy. Należy podawać basen przykryty warstwą ligniny lub flaneli lub gąbki poliuretanowej.stosowanie Decubitolu (powinien być stosowany na nieuszkodzoną skórę) .s. Problem pielęgnacyjny: Odleżyna 10 – blednące zaczerwienienie znikające po zmianie ucisku Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. Zastosowanie na skórę w miejscach zagrożonych 0. rozmiary zdiagnozowanejzmiany.ultradźwięki 2. okruchy i inne zanieczyszczenia.udogodnienia . a rodziny do opieki nieprofesjonalnej. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta z odleżyną 1 stopnia 1.stosowanie Argosulfanu. Ocena stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego skóry b. guziki. ż. . codzienne prześcielenie łóżka. pieczone bez tłuszczu z. Należy zapewnić dostęp do łóżka z każdej strony. flanela). Posiłki powinny być urozmaicone. Sedesy łazienkowe należy także wyłożyć wykładziną z pianki. Likwidacja zaczerwienienia. Utrzymanie w czystości ciała. pieluch anatomicznych umocowanych majtkami siatkowymi. pracować w 2 pielęgniarki także w nocy u. majtek chłonnych.pędzlowanie fioletem gencjany . miękka. mydło w płynie do mycia i kąpieli. żelu Tołpy . Usuwać spod pacjenta szwy. Założenie karty obserwacyjnej pacjenta z odleżyną d.pielęgnacja skóry .klasyczny opatrunek gazowy . Plan opieki: .materace przeciwodleżynowe dynamiczne (Alphabed/Betabed) . z tworzyw naturalnych (bawełna. wielkość. Należy unikać starych sposobów leczenia odleżyn: . len. nie krochmalona. pęcherze. Stosowanie u osób z nietrzymaniem moczu i stolca wkładek anatomicznych. C. Delbetexu.odleżyna II0 Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny.): .lokalizacja.oklepywanie.

stosowanie przymoczek na ranę 10% NaCl. . wielkość. Hydrocoll. Allevyn.5% krem propolisowy. Oxycort spray. czas trwania terapii 4-6 tyg. aż do mięśni. Tielle. kształt.zastosowanie na skórę w miejscach zmian odleżynowych środków tradycyjnych.lokalizacja. np. są to opatrunki. 0. Intrasite-Gel. b) opatrunki hydrokoloidowe..zastosowanie na zdiagnozowanie zmiany nowoczesnych środków takich jak: a) opatrunki hydrożelowe np. mają właściwości oczyszczające ranę. co jest wystarczające do oczyszczenia rany bez uszkodzeń tkanek ziarninujących). Alantan. 0.pielęgnowanie skóry wokół zmiany odleżynowej. tętno. PC-30V . maść z nagietka. bakterii lib zmiękczenia zmian martwiczych: przy zastosowaniu strzykawki 35 ml z igłą 19G uzyskuje się ciśnienie ok 8psi. rany odleżynowe z martwicą: opatrunki w postaci żelu do usuwania martwicy. Polseptol.gel (płytki).stosowanie miejscowo maści gojących. krem Penaten. Linomag. Sorbolgan. . Plan opieki: . Sudocrem.polegająca na oczyszczaniu rany za pomocą ciśnienia irygacyjnego w celu usunięcia nadmiaru wydzieliny.przemywanie zmiany odleżynowej 0. .Allevyn. u których metody oczyszczające nieinwazyjne i postępowanie zachowawcze nie było skuteczne 21.. Comfeel..25% Metronidazolu . np. rodzaj wydzieliny w ranie: pomiar i ocena funkcji życiowych pacjenta ( temperatura. Argosulfan. oraz inne: Fibracoll. podskórną tkankę tłuszczową. Hydrosorb. Tielle. odleżyny na etapie ziarniniwania: opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko. np. które w kontakcie z wodą pęcznieją. zatrzymując znaczne jej ilości.kontynuowanie działań podejmowanych w 10 zmian odleżywnowych . skórę właściwą. oddech). Alantovit.4% Natrium Bicarbonicum lub 0. Cream Penaten Solcoseryl Krem lub żel.zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Alpha Trancell oraz ręczne ustawienie manometrem ciśnienia w materacu zależnie od ciężaru ciała pacjenta .smarowanie. rozmiary zdiagnozowanej zmiany.Granuflex. W przypadku odleżyn stsosowane jest podciśnienie 125 mmHg w postaci ciągłych 48 godzinnych cykli. 8. Alantovit. np.odleżyna 30 i 40 Cel opieki: Ziarninowanie rany odleżynowej.Auacel. Sorbalgon. np..5% krem propolisowy. Propolis spray. Aqua.Tegasorb.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. maść z nagietka. stosowane w celu redukcji wycięku z rany oraz zapenienia wilgotnego środowiska na czas gojenia się rany. Actisorb ( zmiana przy stwierdzeniu zapachu z rany) lub opatrunek zawierający jodynową powidonową .Granu-gel. Problem pielęgnacyjny: Owrzodzenie odleżynowe obejmujące naskórek. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta ze świądem 19 . . Aqua Ag (zmiana co 7 dni). leczenie ran przy użyciu miejscowego podciśnienia z zastosowaniem urządzenia o układzie zamkniętym wspomaganym próżnią: VAC (vaccum assisted closure). Nu-Gel. pobudzają zianinowanie. pochłaniający wysięk.pobranie z odleżyny wymazu do badania . Hydrosorb.zastosowanie materaca zmniennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Aplphaxcell sterowanego mikroprocesorowymi zasilaczami regulującymi ciśnienie wewnątrz materaca dostosowując do ciężaru ciała pacjenta ( ciśnienie pod występami kostnymi pacjenta nie przekracza 20mmHg w czasie 55-60% cyklu pracy).Inadine ( zmieniać po stwierdzeniu odbarwienia opatrunku z koloru miodowego) rany odleżynowe z wysiękiem: opatrunki pochłaniające wysięk i izolujące bakterie. ułatwiają naturalne procesy autolizy. Bactroban. stosowanie antybiotykoterapii o działaniu ofgólnym zgodnie ze zleceniem lekarskim opracowanie chirurgiczne rany u tych pacjentów. opatrunki o właściwościach chłonnych z minimalizacją ryzyka uszkodzeń nowo powstałych tkanek. ciśnienie tętnicze krwi. Delbetex.9% NaCl lub wodą destylowaną ( metoda hydroterapii. skutecznie chronią ranę przed dostępem bakterii i płynów ustrojowych oraz zmniejszają tarcie między podłożem a ciałem 3. opatrunki zawierające węgiel aktywowany ze srebrem np. Dermazin. oraz w razie wysięku pochłaniają go.stsowanie opatrunków na rany odleżynowe w zależnie od stanu tej rany: • • • • • • • rany odleżynowe z objawami infekcji ropnej: opatrunki o ddziałaniu przeciwdrobnoustrojowy. ograniczenie dolegliwości towrzyszących owrzodzeniom odleżynowym.

. .Otoczyć szczególnie troskliwą opieką.Oczyszczanie skóry za pomocą wacika zanurzonego w lekko ogrzanym oleju parafinowym . z ichtiolem. boraks. . w celu ułatwienia zasypiania i przeciwdziałania bezsenności. np. siarkowego. dziegciem lub szarego . .Środków łagodzących świąd. tj. wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych. .Wybrać pokój i zapoznać z przebywającymi w nim pacjentami. . korespondencyjny. Zapewnienie temperatury pomieszczenia 20-210C przy wilgotności 30-40% h. wczuwanie się w jego sytuację. Odwracanie uwagi pacjenta od dolegliwości świądu poprzez organizowanie różnych form aktywności umysłowych. Zaditen 22.Zapewnić o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących jego zdrowia i spraw osobistych.Mydeł leczniczych. zleconych przez lekarza zabiegach diagnostycznych i leczniczych. . Diphergan. wzbudzanie zaufania i pozyskanie go do współpracy. Zastosowanie środków pielęgnacyjnych. Plan działania: . z surowców naturalnych d. miękkiej. Tavegyl. grzybicy.Obmywanie skóry letnią wodą bez mydła . kremy) na miejscowe zmiany skórne m. olejek do pielęgnacji skóry .Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa świąd skóry Cel opieki: Zmniejszenie lub likwidacja świądu Plan działania: a. olejkiem rumiankowym.Z uwagą wysłuchać życzeń pacjenta i postarać się je spełnić. telefoniczny. przewiewnej. Cel: Ułatwienie adaptacji pacjenta. papki.Poinformować w sposób dla pacjenta zrozumiały o przysługujących mu prawach i zapewnić o ich respektowaniu. Jeśli nie ma konieczności izolowania umieszczenie pacjenta w pokoju kilkuosobowym k.Uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia. zapoznać z topografią oddziału.Przekazać informacje o personelu medycznym sprawującym opiekę.Uprzedzić i poinformować o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych. Menalind professional – olejek ochronny do kąpieli. bukowego . Folium Althaeae.Umożliwić kontakt osobisty. e. Gummi Acaciae . maści. Nie pocieranie zmian chorobowych na skórze i nie drażnienie tkanek otaczających f.Jeśli stan zdrowia na to pozwala. 20 . stosowanie ochronnych rękawiczek lub ograniczenie ruchów w łokciach c. otręby zbożowe. co może ograniczyć stosowanie środków nasennych i. Zapewnienie bielizny luźnej. Delikatne wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Udział w leczeniu świerzbu. . zawiesiny. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta nowoprzyjętego Problem pielęgnacyjny: Pacjent nowoprzyjęty. Zachęcanie do uciskania swędzących miejsc palcem lub grzbietem paznokcia b. Pomoc w rozpoznawaniu i eliminowaniu alergenów wywołujących świąd ł. niegotowany krochmal. wytwarzanie klimatu ciepła i bliskości. Poprzez okazywanie akceptacji i szacunku.Osuszanie skóry miękkim ręcznikiem g. ruchowych l. Ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz unikanie czynności powodujących pocenie się j. Stosowanie leków przeciwświądowych (przeciwhistaminowych): Phenazolinum. płatki owsiane. . pudry.Kąpieli dziegciowych z użyciem dziegciu sosnowego. Utrzymanie skóry w czystości przy stosowaniu zleconego przez lekarza sposobu i środków: . krótko obciętych paznokci. jego urządzeniami i wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia. wszawicy n.Umożliwić kontakt z duchownym na życzenie.Kąpieli osłaniających z krochmalem. otrębami owsianymi. brzozowego. Zachowanie czystości rąk. . Stosowanie środków farmakologicznych – zgodnie ze zleceniem lekarza (zasypki.Mydeł przetłuszczonych bez barwnika i zapachu . jałowcowego.

ból w okolicy środkowego nadbrzusza. posiłku . CHOROBA WRZODOWA .ból między posiłkami. kontaktu z pacjentem. w dołku podsercowym (ch.w.objaw późny PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY Z REFLUKSEM . ze zgagą . bóle głodowe w nocy (ch.umiejscowienie bólu zależnie od miejsca przeszkody .za mostkiem .ciągły . żołądka) lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną i jesienią (ch.często w pozycji leżącej.zatrzymanie gazów i stolca (wzdęcia) .w.ból po posiłku po 1-2 godz.nudności. XII-cy) . łagodnieje w pozycji siedzącej NIEDROŻNOŚĆ JELIT – klasyczny „ostry brzuch” .obj.bóle skurczowe (kolka) . XII-cy) . lekarzem.silny ból z nudnościami lub wymiotami .silny ból z nudnościami lub wymiotami w okolicy pępkowej i nadbrzuszu. wymioty .ból napadowy .RTG brzucha . lipazy we krwi.w.w prawej okolicy podżebrowej .ból o nieregularnej rytmiczności (w.*w RTG i USG kamienie – niekoniecznie ZAPALENIE TRZUSTKI . rodzaju przynoszonych posiłków czy niezbędnych przedmiotów osobistych.promieniuje po prawej łopatki .gorączka . RAK ŻOŁĄDKA .Rodzinie przekazać informacje dotyczące np..nie wykazuje zależności od pory roku.amylazy.gastroskopia – rozp.Założyć dokumentację.amylazy w moczu. z promieniowaniem do lewej łopatki i grzbietu . żołądka) .ZASTAWKA BAUCHINA 21 .gorączka . Chełmońskiego +++ . posiłek przynosi krótkotrwałą ulgę i pojawia się ponownie po 2-3 godz.bilirubiny we krwi .ból przy obmacywaniu prawego górnego kwadrantu brzucha . XII-cy) .ból przy obmacywaniu śródbrzusza .w.tępy.„poziomy płynów” NISKA czy WYSOKA NIEDROŻNOŚĆ? GRANICA . Scharakteryzuj ból w jamie brzusznej ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO .ból tępy .ból zazwyczaj na prawo od pępka (ch.leukocytoza .w. 23. żołądka) . (ch. . ..

bóle w podbrzuszu.c. kolka nerkowa 3) wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego (uraz. w zapaleniu żołądka z refluksem żółciowym. migrena.szybko narasta nasilenie bólu . występuje w ostrym zapaleniu dróg żółciowych. dobrze zlokalizowany (pokazuje palcem) . atonia żołądka.na tle miażdżycy tętnic zaopatrujących jelita w krew . Rowsinga:+++ .leukocytoza . zapalenie otrzewnej. CT brzucha ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Typowy rozwój objawów: . stan po wagotomii.ból po posiłkach. 4) zatrucie lekami.przy rozciągnięciu torebki wątroby (przekrwienie. leukocytoza BÓL POD PRAWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . wymioty .gorączka . ostre zap. Najczęściej przyczyną takich wymiotów są ostre zaburzenia jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego. zap. guzy.spadek m. b) jeśli w płynie usuwanym drogą wymiotów widać resztki pokarmu spożytego kilka godzin wcześniej o nieprzyjemnej woni wynika. niedrożność. doodbytniczy kontrastowy wlew barytu.ZAPALNE CHOROBY JELIT . krwiak. kolka żółciowa. rak) BÓL POD LEWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . wysokiej niedrożności jelit. trzustki 2) ostra i przewlekła niewydolność nerek .wstręt do jedzenia .nudności. dróg żółciowych.ból w nadbrzuszu. zapalenie. .przy rozciągnięciu torebki śledziony ANGINA BRZUSZNA . zap. guz).kolonoskopia.biegunka -*czasem biegunka z domieszką krwi ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO .później nad prawym talerzem biodrowym. wrzód żołądka. zapalenie opon mózgowych. subst.c. stany zapalne jelit. kwasica ketonowa 6) w przebiegu zawału serca ściany dolnej!!! a) wodniste. odczyn kwaśny oraz towarzyszą temu bóle brzucha można sądzić.gorączka. trzustki. 22 . c) Żółta lub zielonkawa barwa wymiocin wskazuje na domieszkę żółci.objawy: Blumberga.bolesność przy obmacywaniu okolicy wyrostka . że pasaż treści pokarmowej jest zwolniony. 24. XII-cy. gastroparesis diabeticorum. jak np. chemicznymi 5) w przebiegu zaburzeń metabolicznych: np. w czasie trawienia . wyrostka robaczkowego. zap.spadek m.bóle skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu . Scharakteryzuj wymioty Przyczyny 1) zwężenie odźwiernika. w zwężeniu odźwiernika po wygojeniu niszy wrzodowej. rozlany . że doszło do usunięcia czystego soku żołądkowego. w rzucie anatomicznym zmian . wątroby. zapalenie trzustki.

zawroty głowy. wyrażająca się atonią mięśniówki gładkiej jelita) W zaparciach atonicznych pacjenci skarżą się na uczucie pełności w jamie brzusznej.hiperkalcemia . Ból i wzdęcie ustępują po oddaniu stolca lub gazów. zatrucia wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. jak ostra i przewlekła niewydolność nerek. niepokój.naprzemienne zaparcia i biegunki . nudności. zapalenie opon mózgowych. Hirschprunga (bezzwojowe jelito) . nie zmienioną. spadek ciśnienia tętniczego krwi. wpływy emocjonalne .szczelina odbytu . zaburzeniami krzepnięcia.guz odbytu.mała podaż płynów. W zaparciach spastycznych pacjenci skarżą się na bóle kolkowe o zmiennej lokalizacji.organiczna przeszkoda w jelicie . rakiem żołądka. zwłaszcza gdy występują na zmianę z biegunką. Brzuch jest wzdęty. a następnie ją wymiotuje. że chory z obfitym krwawieniem z nosa połyka krew.niedoczynność tarczycy . Badanie brzucha nie sprawia bólu.ciąża . Przewlekłe zaparcia należy podejrzewać w chorobach nowotworowych. choroby układu nerwowego (uraz. 23 . migrena). Wymioty pojawiają się w przebiegu wielu innych chorób. Zdarza się. trawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy.d) Wymioty zawierające świeżą krew. krwiak. wyrażająca się nadmiernym skurczem).starszy wiek O raku odbytnicy świadczą: . pojawiające się zwykle pół godziny po jedzeniu. bóle i zawroty głowy. odbijanie. Mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii. • spastyczne (zaburzona czynność motoryczna jelit.rzadziej niż co 2 dzień oddawanie małych ilości. antydepresanty . Ostre zaparcie u osoby z prawidłowym dotychczas rytmem wypróżnień sugeruje przyczynę mechaniczną lub niedrożność czynnościową (zapalenie otrzewnej. pienista. bladość. jak poty.zmiana kalibru stolca . suchych stolców Przyczyny: . Niekiedy dochodzi do pomyłek między wymiotami krwią i krwiopluciem. Wymiotom krwią towarzyszą objawy niedokrwistości lub pokrwotocznego wstrząsu. 25. f) Krwawienie może być spowodowane żylakami przełyku. Krew z dróg oddechowych jest jasnoczerwona. wzmożone ślinienie. brak ruchu. Brunatne zabarwienie sugeruje. że do krwawienia doszło kilka godzin wcześniej i krew przebyła przemiany pod wpływem soku żołądkowego (hemoglobina uległa przemianie do kwaśnej hematyny). zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa). niekiedy w postaci skrzepów lub barwy brunatnej („fusy od kawy”) wskazują na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. płytkie lub pogłębione oddychanie. przyspieszone tętno. jej usuwanie łączy się z kaszlem. powłoki brzuszne są zwykle wiotkie. e) Wymioty z zapachem kału lub treścią kałową są wskazówką niskiej niedrożności jelit spowodowanej np. przykry smak w jamie ustnej. zapalenie uchyłków jelita). bladość powłok skórnych. Scharakteryzuj zaparcia Zaparcie . a nie z wymiotami. osłabienie. Przed wystąpieniem wymiotów można zaobserwować zimne poty. guzem jelita. przyspieszony oddech. brak apetytu. odbytnicy .ch.krew w stolcu • atoniczne (zaburzona czynność motoryczna jelit.leki: opiaty.

wałeczki ziarniste – brak . do 0.mętny – odczyn zasadowy. upławy.białawy.bakterie. ropy. Gęstość względna: . stosowanie diety jarskiej.Bezmocz (anuria) – poniżej 20 ml moczu na godzinę lub <100 ml na dobę. obrzęki. .cukier: brak. uszkodzenie miąższu nerkowego.kolor: słomkowożółty . zamknięcie odpływu moczu z nerek np. nudności. wzmożone ciśnienie tętnicze krwi.komórki nabłonka – pojedyncze .Wielomocz (poliuria) – 3-5 litrów moczu na dobę. 1. poniżej 100 mg w 100 ml moczu . w moczu dobowym 40-100 mg/dobę . mocz zawierający białko.zapach amoniaku – mocz pozostawiony na dłużej w naczyniu Odczyn moczu: .fosforany.hiperstenuria – powyżej 1025 24 . biegunka. ew. ew. . przez kamień.odczyn: lekko kwaśny b) Właściwości chemiczne: .2 mg/l . przejrzysty . oparzenia.poniżej 1015 . d) Zmiany w składzie moczu: Kolor: . Przejrzystość: . mikcja – pojedynczy akt oddania moczu – do 500 ml.zapach: swoisty .przejrzystość: klarowny.bilirubina: brak.czerwony (krwiomocz – haematuria) – nowotwory układu moczowego. śluz – nie powinno być. miesiączka. moczówka prosta.zasadowy – obecność w moczu krwi. choroby układu krążenia. mocz pozostawiony w naczyniu także mętnieje Zapach: .26. buraki czerwone.zapach acetonu – cukrzyca . 27. spadek temperatury ciała. przewlekła niewydolność nerek.urobilinogen: brak. utrata krwi.krwinki białe – do 5 co kilka pół widzenia . ew. Utrzymujący się bezmocz prowadzi do mocznicy (uremii): bóle i zawroty głowy. cukrzyca. wymioty. Scharakteryzuj zaburzenia jakościowe wydalanego moczu Badanie ogólne moczu: a) Właściwości fizyczne: . zapalenie nerek. . szczawiany. Scharakteryzuj zaburzenia ilościowe wydalanego moczu Fizjologicznie: diureza dobowa – ok.krwinki czerwone – 1-3 co kilka pól widzenia .białko: brak.ciemnego piwa – żółtaczka mechaniczna. moczany – pojedyncze .zapach amoniaku przy oddawaniu – podejrzenie zapalenia pęcherza moczowego . mleczny – przy domieszce ropy. kamica nerkowa.Skąpomocz (oliguria) – poniżej 400 ml moczu na dobę.5-2 litrów moczu/dobę. wymioty. . leki. niektóre leki .hipostenuria . 1-4 mg/dobę c) Osad moczu: . śpiączka mocznicowa.gęstość względna (ciężar właściwy): 1015-1025 .

Chory nie odczuwa parcia na mocz. neurogenny kurcz pęcherza moczowego w wyniku urazu rdzenia lub stwardnienia rozsianego z uszkodzeniem rdzeniowego ośrodka unerwienia pęcherza).bolesne oddawanie moczu (alguria) np. 28.zatrzymanie moczu (retencja) . w cukrzycy Białkomocz – w nerczycy Ciała ketonowe w moczu (ketonuria). np. pałeczka odmieńca.przerywany lub cienki strumień moczu. choroby układu nerwowego (guzy.silne. nowotwory dróg moczowych Krwinkomocz mikroskopowy (erythrocyturia) – liczba krwinek czerwonych w polu widzenia jest większa od 2-3. w zapaleniu pęcherza moczowego. pęcherza moczowego . pałeczka ropy błękitnej. urazy mózgu. poród. . ale mniejsza niż 100. gruczolak stercza . . .zwiększone wytwarzanie moczu (źle leczona cukrzyca). przerasta warstwa mięśniowa pęcherza. cewki moczowej . zwężenie cewki moczowej. .100 ml moczu zostaje opróżnionych. przeszkoda mechaniczna w cewce moczowej.oddawanie moczu w nocy (nykturia) – zwykle 2-3 i więcej razy w ciągu nocy. z parciem. nowotwór w układzie moczowym (nie łączy się z bólem)..nadmierne spożycie płynów.przerost gruczołu krokowego. . moczanów w kamicy nerkowej. w małych ilościach. oddaje mocz w przysiadzie. . kroplami) . wałeczki ziarniste). dochodzi do zastoju moczu w górnych drogach moczowych i zakażenia. niejednokrotnie w nocy oddawanie moczu bez zwiększenia jego dobowej ilości: . a 400 ml zalega). zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym. paciorkowiec kałowy. Znaczenie chorobotwórcze przypisuje się obecności ponad 100 000 drobnoustrojów w 1 ml moczu (pałeczka okrężnicy. cukrzyca.zmniejszenie objętości pęcherza moczowego poniżej 200 ml (przewlekła infekcja. który nie może się już bardziej rozciągać i równoważyć przeszkodę w odpływie moczu. kamica nerkowa (towarzyszy mu ból. zbyt częste. szczawianów. Nadmierny osad mineralny. to nadmierna ilość fosforanów. brak intymności. . białkomocz. kurczowe bóle pęcherza moczowego (strianguria). guzy. drożdżaki). stany zapalne miąższu nerkowego.czynniki nerwowo-psychiczne. towarzyszące oddawaniu moczu (zapalenie pęcherza moczowego) .bezwiedne moczenie paradoksalne jest wywołane rozstrzenią pęcherza.częstomocz .stany zapalne dróg moczowych. . nerki nie potrafią ani zagęszczać ani rozcieńczać moczu Cukromocz (glikozuria). Chory używa tłoczni brzusznej w celu opróżnienia pęcherza moczowego.powyżej 4-6 razy na dobę.częste parcie na mocz (polakizuria) – (zapalenie pęcherza moczowego) . wyniszczenie nowotworowe Ropomocz – zapalenie.zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza (u mężczyzn z gruczolakiem stercza podczas mikcji . porażenie dolnej połowy ciała. . prątek gruźlicy. Bakteriuria – zapalenie dróg moczowych. przewlekła niewydolność serca. uraz dróg moczowych. w większej objętości niż w ciągu dnia. 25 . kamień w pęcherzu moczowym.dyzuria – utrudnienie w oddawaniu moczu (zatrzymanie. przerywanym strumieniem. rdzenia).zaburzenia wypływu moczu – zwężenie cewki moczowej przez kamień. pozycja leżąca. kamica nerkowa. zwężenie cewki.przyjęte leki. uciska ręką okolicę pęcherza. który wycieka stale kroplami z cewki.izostenuria – 1010-1011. Scharakteryzuj zaburzenia w oddawaniu moczu .

ropomocz. 5 st.Epitelizacja (naprawa): rana pokrywa się nowym. Wymień fazy gojenia się rany odleżynowej . otoczone obrzękiem i rumieniem. zmniejszone wchłanianie zwrotne wapnia w cewkach nerkowych. – nieblednące zaczerwienienie. urazy. że mikrokrążenie jest uszkodzone. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg Torrance’a Klasyfikacja odleżyn wg Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu lub wg Torrance’a 1 st. . Wskazuje. Brzegi rany są dobrze odgraniczone. nasilonej proliferacji naczyń. Dzięki makrofagom i procesom fagocytozy dochodzi do usuwania martwych tkanek. kininy. niekiedy bardzo znacznie. – uszkodzenie obejmuje tłuszczową tkankę podskórną. Często występuje ból. kamienie pęcherza moczowego. W dnie rany występuje czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem oraz zakrzepicą małych naczyń. 26 . wady wrodzone. bakteriuria. np. – blednące zaczerwienienie. znikające po usunięciu ucisku. gdy lekko uciska się je palcem. 31. że mikrokrążenie nie jest jeszcze uszkodzone. w kwasicy cewkowej. 2 st. 4 st. przemieszczenie ujścia moczowodu są powodem tego stanu.kamica szczawianowa – w zapalnych chorobach jelit. Nietrzymanie moczu bez bolesnego parcia wskazuje na neurogenny charakter lub przetoki pęcherzowopochwowe albo cewkowopochwowe. np. W ranie obecne są czarnobrązowe masy rozpadających się tkanek. guzy. gorączka. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu chorób urologicznych i neurologicznych. nadczynność gruczołów przytarczycznych. . w zatruciu witaminą D. Zniszczenie może obejmować stawy i kości. ilość zalegającego moczu. mogą pojawić się pęcherze i przerwanie ciągłości naskórka.Wysięk (zapalenie): zaburzenia krążenia. nadmiar mleka i środków alkalicznych. Wskazuje. Brzeg rany jest zazwyczaj dobrze odgraniczony. rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. 3 st. 29. Zwiększa się wtedy.kamienie z soli wapniowych – w nadmiernym wchłanianiu wapnia z jelita cienkiego. . powstaje obrzęk z wysiękiem.. mechaniczne uszkodzenie zwieracza pęcherza. Zmienia się w niej zawartość kolagenu. Może trwać do 3 dni. – uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. wysiłkowe nietrzymanie moczu (niższy poziom estrogenów z wiekiem). np. * Wymień czynniki podnoszące i obniżające próg bólu 30. przewlekłej biegunce. Fibroblasty wytwarzają włókna kolagenowe i sprężyste. ciała obce. lśniącym naskórkiem – komórki naskórka odżywiane przez sieć powstałych naczyń krwionośnych migrują z brzegów rany i napełzają na ziarninę. Zblednięcie blizny jest wynikiem zanikania naczyń włosowatych. . – martwica rozszerza się do mięśni i powięzi. które mogą się łączyć. wzrost komórek i powstanie nowej tkanki (ziarniny). Poprzedzone przez uczucie parcia nietrzymanie moczu występuje w przebiegu ostrego zapalenia pęcherza moczowego. prostaglandyny. proliferacja): stopniowe zmniejszanie wysięku. Powstają jamy. Z uszkodzonych komórek uwalniane są mediatory zapalenia: histamina. jak częstomocz. oczyszczania odleżyny. Oprócz tego występuje u kobiet jako tzw.Po wygojeniu się rany następuje dojrzewanie blizny. lekki ucisk palca powoduje zbledniecie zaczerwienienia. przerzuty raka do kości. niedoborze witaminy B6. powstaje zapalenie i obrzęk tkanek. pozostaje również wtedy. lecz martwica może również dotyczyć tkanek otaczających. Występują wtedy inne cechy tego zapalenia.Ziarninowanie (wzrost. Dno rany może być pokryte czarną martwicą.

oparzenia 2 stopnia. stolca. po przeszczepach. szczelnie izolują ranę. Nie przyklejają się do rany. 5 st. Profilaktycznie w miejscach narażonych na ucisk i otarcia. b) Hydrosorb. 4 st. Dobrze przylegają do rany i otaczającej jej skóry. niebezpieczny przy bakteriach tlenowych) Hydrocoll sacral (odleżyny w okolicy krzyżowej) Hydrocoll concave (odleżyny w okolicy pięt i łokci) Tegasorb III grupa Hydrożele: utrzymują wysoką wilgotność rany. dzięki czemu można obserwować proces gojenia się rany. Hydrofilm. Agua-gel. 5 st. pochłaniają wysięk. Kwaśne ph i zmniejszona prężność tlenu pod opatrunkiem nasila angiogenezę i ziarninowanie. wtedy gdy wydzielina sięga brzegów opatrunku. kałem.9% NaCl. Preparaty: Granuflex Extra Tin (rany z małą ilością wysięku.wewnętrznej. zwłaszcza w okolicach pięt.9%. również powoduje wzmożony napływ granulocytów hamujących wzrost bakterii).zewnętrznej. można go wymienić po przemoczeniu opatrunku pokrywającego za pomocą 0. Preparaty: Opsite. która zwiększa swoją objętość po zetknięciu się z raną tworząc żółty żel. nieprzepuszczalne. Comfeel II grupa Hydrokoloidy: samoprzylepne. Zmienia się je w zależności od potrzeby. 4. Stosowane w odleżynach 2. 3. Ich struktura pozwala na swobodne parowanie z powierzchni rany. reaktywnej. na rany pooperacyjne. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. kości krzyżowej) Granuflex Signal (posiada unikalny sygnalizator. głębokich oraz zainfekowanych odleżyn. Stosowane w leczeniu dużych. moczem oraz infekcją. przylegającej do rany. Stosuje się je w odleżynach 2. Przy zmianie nie uszkadzają otaczającej skóry. mają duże właściwości pochłaniające. Chronią ranę przed tarciem i uciskiem. Tegaderm. miejsca pobrania przeszczepów) Hydrocoll thin (jw. Mogą pozostawać na ranie 714 dni. zmniejszając w ten sposób ryzyko samoistnego przemieszczenia się opatrunku. samoprzylepne. tlenu. pod którą zachodzą procesy oczyszczania. zabezpieczającej przed dostępem płynów. Hydrosorb comfort w postaci płytki stabilizowanej błoną poliuretanową IV grupa Dekstranomery: zbudowane są z ziarenek polisacharydowych. a przy obfitym wysięku częściej.32.. Przed założeniem hydrożelu należy ranę wypłukać 0. elastyczne. które w kontakcie z wysiękiem rany formują żel. jako zabezpieczenie venflonów. przezroczyste. Nie mają właściwości alergizujących. nie przepuszczają wody i bakterii z zewnątrz. Flexigrade. martwiczych tkanek. ziarninowania i naskórkowania. Stosowane w odleżynach 4. GranuGel. mocno oczyszcza. łokci. nie można w ranach zainfekowanych lub z obfitym wysiękiem. zwykle po 7 dniach. bakterii . W jamie odleżynowej żel może pozostać do 3 dni. naskórkujące) Granuflex (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia) Granuflex Bordered (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia. Utrzymują wilgotne środowisko (zakończenia nerwowe w środowisku wilgotnym – działanie przeciwbólowe) Posiadają lekko kwaśny odczyn (ułatwia enzymatyczne oczyszczenie rany przez rozpuszczenie uszkodzonych.. są przezroczyste. Bioclusive. Scharakteryzuj grupy opatrunków nowoczesnych stosowanych w leczeniu odleżyn I grupa: Błony półprzepuszczalne: są to błony poliuretanowe: cienkie. Preparaty: 27 . Składają się z 2 warstw: . Nie powinny być stosowane przy infekcji. co umożliwia wzrost i migrację komórek. który wskazuje właściwy moment zmiany opatrunku) Hydrocoll (owrzodzenia. co umożliwia obserwację i nadzór nad gojącą się odleżyną. utrzymując w niej temperaturę ciała. 3. Intrasite-gel. odleżyny we wszystkich fazach gojenia. a po jego założeniu należy położyć błonę półprzepuszczalną. Preparaty: a) Nu-Gel. Są przezroczyste. 2 st. tzn.9%. Stosuje się je w odleżynach 1. moczu. chroniąc przed zamoczeniem np.

Występują w postaci płaskich płytek lub owalnych i okrągłych gąbek.9% NaCl. po zastosowaniu na ranę krwawiącą wykazuje działanie hemostatyczne. nie wolno przemywać jodyną. stymuluje ziarninowanie i naskórkowanie. po uprzednim przemyciu rany 0. 3. Sorbalgon. ochrania czynniki wzrostu w ranie. niż wynosi ich ciężar.9% NaCl. Nie jest konieczne usuwanie jego pozostałości podczas aplikacji (zakładania nowego opatrunku). Kaltostat. 4 st.Promogran: rany trudno gojące się. zmienia się je wówczas. . można stosować z terapią kompresyjną .TenderWet 24 active.PermaFoam. może być do 7 dni na ranie. Permafoam cavity. Jodosorb. który zapewnia wilgotne środowisko. Permafoam comfort.Acudex. W razie podejrzenia zakażenia należy włączyć opatrunek bakteriobójczy. opatrunek powinien być zmieniany zależnie od gromadzącej się wydzieliny. Preparaty: Allevyn (płytka). TenderWet 24: rany zakażone. otrzymywane z glonów morskich. ranę należy przemywać 0. utrzymują wysoką wilgotność rany. VIII grupa Opatrunki bioaktywne: Preparaty: . zwiększa aktywność fibroblastów.oprócz alginianu wapnia (10%) zawiera kolagen (90%). TenderWet 24 active cavity: nasączony jest roztworem Ringera w procesie produkcji. Permafoam sacral: hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej. . inaktywuje nadmiar proteaz i przyspiesza proces gojenia. Fibracol . Są przepuszczalne dla powietrza. Actisorb IX grupa Inne: 28 . cienką warstwę 1-2 mm. 3. która umożliwia rozpuszczanie tkankę martwiczą. izolują termicznie. do ran z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem. superabsorbent zawarty w warstwie chłonnej opatrunku jest aktywowany płynem Ringera.9% NaCl przed założeniem Promogran – 55% kolagenu i 45% celulozy. Allevyn cavity (gąbka). w fazie oczyszczania i ziarninowania. np. Nie należy ich stosować na rany suche lub z objawami zakażenia. Stosowane w odleżynach 2. stosowany w terapii ran ze średnim i dużym wysiękiem VII grupa Środki enzymatyczne: rozpuszczają martwicę. Stosowane w odleżynach 2. Preparaty: Fibrolan. Iruxol-mono (dostarcza kolagenazę. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. należy nasączyć płynem Ringera lub 0. pobudza ziarninowanie. gdy wchłonięte wydzieliny zbliżają się do krawędzi opatrunku. w postaci sznura lub tamponu. 4 st. odbarcza nadmiar wydzieliny. Należy go zabezpieczyć opatrunkiem wtórnym. Czas utrzymania na ranie 1-4 dni. nie działają na prawidłowy nabłonek. np. przez Inadine lub Actisorb VI grupa Opatrunki algininowe: zbudowane z naturalnych polisacharydów. TenderWet active cavity.9% NaCl. przewlekłe. można go stosować razem z terapią kompresyjną. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. Debrisan V grupa Gąbki poliuretanowe: mają właściwości pochłaniające i oczyszczające. jest opatrunkiem całkowicie wchłanialnym (1-3 dni). w kontakcie z wysiękiem tworzą żel. adsorbują 20-krotnie więcej płynu. minimalizuje ryzyko maceracji wokół rany. utrzymuje optymalną temperaturę rany. każda kolejna zmiana opatrunku nie wymaga usuwania poprzedniego. Są używane do czystych. antybiotyków. Preparaty: Tega-gel. płaskich. np. bez uprzedniego oczyszczenia. może pozostać na ranie przez 4 dni. Tielle. nadmanganianem potasu.TenderWet. Stosuje się je 1x dziennie. Permafoam concave. nie należy zakładać go na rany zainfekowane. wodą utlenioną. Tielle (hydropolimer. eliminuje szybko wysięk. tkankę tłuszczową i mięśnie. wymagające aktywnego oczyszczania. obficie wydzielających odleżyn. przyjmuje postać żelu i rozpuszcza się w ranie.

zamknięty w nylonowej saszetce. zmniejsza ryzyko infekcji. odleżyna sięga do mięśni. podczas gdy opatrunek chłonny zewnętrzny. pęcherze. wokół opatrunku oklepywanie i masowanie z użyciem kremów ochronnych 2 st. zmiana 2-3x w tygodniu 29 . działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie w ranach zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzielina ropną.Bactigras – antyseptyczny opatrunek z gazy tiulowej nasączony parafiną i roztworem chlorheksydyny. beztlenowce. zmiana 1-2x w tygodniu 3 st. blednące zaczerwienienie Bioclusive na osuszoną i czystą skórę. odleżyna obejmuje naskórek i skórę właściwą. zmiana 1-2x w tygodniu 5 st. Scharakteryzuj zastosowanie opatrunków firmy Johansons & Johansons w poszczególnych stopniach odleżyn 1 st. martwica rozpływna. pierwotniaki). zmiana 2x w tygodniu. cuchnąca Nu-Gel + Actisorb + Bioclusive. martwica czarna i sucha. zmiana 2x w tygodniu a)Odleżyna zakażona z wydzieliną ropną Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. Może być na ranie do 7 dni. Nie wolno go przycinać. zmiana 2x w tygodniu c) Odleżyna z martwicą. stawów i kości Nu-Gel + Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. Można go pokryć kompresem Topper (rana z małym wysiękiem) 33. zmiana 2-3x w tygodniu lub Tielle. zmiana 1-2x w tygodniu. grzyby. zmiana ograniczona do naskórka Inadine + Bioclusive. zwalcza szerokie spektrum bakterii Inadine – opatrunek mający zastosowanie w leczeniu powierzchownych ran zainfekowanych (bakterie Gram+. Nu-Gel + Bioclusive. zmiana 2x w tygodniu b) Odleżyna zakażona bez wydzieliny ropnej z objawami stanu zapalnego Promogran + Tielle lub Inadine + Bioclusive. ziarninująca Promogran + Tielle lub Fibracol + Bioclusive. Nie przylega do rany. pomarańczową siateczkę z wiskozy nasączoną żelem jodoforowym przyłożyć na ranę i zabezpieczyć jałowym kompresem lub błoną półprzepuszczalną. nie przywiera do ran. opracowanie chirurgiczne 4 st. Tielle (rana ze średnim wysiękiem) może wymagać częstszej zmiany.. Można go nakładać na Nu-Gel (martwica rozpływna). zmiana zabarwienia na kolor biały jest wskazówka do zmiany opatrunku Actisorb lub Actisorb Plus lub Actisorb Silver 220 – opatrunek węglowy ze srebrem. Skuteczny wobec MRSA. drożdżaki. np. ew. Gram-. nieblednące zaczerwienienie. odleżyna obejmuje tkankę tłuszczową i sięga do mięśni.