1. Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2.

pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u pacjenta 5. opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i likwidowanie jej 6. opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny 7. opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta, rodziny i/lub osób mu bliskich 8. lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki będzie najlepsze, najistotniejsze 9. przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta (pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności 10. samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia; wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy zawodowej pielęgniarki) 11. zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem 12. mały wkład do nauki o pielęgnowaniu 2. Wymień cechy procesu pielęgnowania 1. Wieloetapowość 2. Uniwersalność 3. Ciągłość i dynamika 4. Logiczność i następstwa czasowe 5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście do człowieka 3. Wymień etapy i fazy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik, 1993) 1. Rozpoznanie: a) gromadzenie danych o stanie biopsychospołecznym, duchowym i kulturowym pacjenta b) analizowanie, syntetyzowanie danych c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego) 2. Planowanie: a) ustalanie celu opieki b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i rzeczowych) c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej 3. Realizowanie: a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania c) Realizowanie planu 4. Ocenianie a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej b) formułowanie oceny 4. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej (wg. NANDA, Górajek-Jóźwik) a). NANDA Diagnoza pielęgniarska wg NANDA – jest to dwu- lub trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny Struktura dwuczłonowa: 1. człon - kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji 1

Np. „ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego” Struktura trzyczłonowa : 1. człon - kategoria diagnostyczna 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka 3. człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające rozpoznanie problemu Np. „zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością wysiłkową i dużym zmęczeniem” Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem: a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji) b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu NANDA podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych. Stworzyło pierwszą taksonomię 99 diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie kody cyfrowe. Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA: a) tytuł b) definicja c) cechy charakteryzujące d) czynniki etiologiczne lub ryzyka e) kryteria rozpoznania : subiektywne i obiektywne dane b). Górajek – Jóźwik Diagnoza wg Górajek – Jóźwik jest diagnozą w koncepcji problemów pielęgnacyjnych Problem pielęgnacyjny - aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak apetytu, ból przy przełykaniu). To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., motywacja….., akceptacja……, - potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych. 5. Wymień błędy popełniane przy stawianiu diagnozy pielęgniarskiej: na etapie gromadzenia danych, wnioskowania 1. Na etapie gromadzenia danych a) Błędy obserwacji b) Błędy wywiadu c) Błędy w analizie dokumentacji d) Błędy pomiaru 2. Błędy wnioskowania 2

Dzięki ocenie możliwe staje się: . 8. utrzymanie. częściowo-50%. . racjonalnych ustaleń. likwidacja.określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową. zmniejszenie.unikanie dwuznaczności . procentowy (cel został osiągnięty w całości-100%.włączanie podmiotu opieki w planowanie działań .ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki.unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia) . np. pomimo wcześniejszych. uzupełnienie.ukazania jak należy postępować w przyszłości. Zasady niezbędne przy formułowaniu celu: . Jest pomostem. aby uniknąć tego. cel zbyt trudny lub zbyt łatwy do osiągnięcia).realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki . b) Formułowaniu oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów). zaspokojenie. . obniżenie. w jakich opieka jest świadczona. Warunki planu opieki: . ułatwienie. Racjonalna ocena odzwierciedla to.dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska.stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne . co zaważyło na wyniku Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji. czas realizacji zadań. podaj cel i plan opieki 3 . . nie zostało osiągnięty-0%). Konsekwencją takiego porównania jest możliwość : . pomiędzy tym co miało miejsce a tym co może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia zindywidualizowanego. Może być ona wyrażona w sposób opisowy. co w zakresie opieki zostało dokonane. Jakie warunki winien spełniać dobrze sformułowany cel i plan opieki pielęgniarskiej? A.stawianie na nowe propozycje . które polega na świadomym porównywaniu stanów: rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki).osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki.plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania. złagodzenie. zapewnienie. podwyższenie.dokumentowanie planu opieki i jego ocena . . B. całościowego. koordynację z planem leczenia 7.ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta gorączkującego. poprawa. Czemu służy etap oceny w procesie pielęgnowania? Ocenianie wyników pielęgnowania służy: a) Analizie wyników opieki. .powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony.oparcie planu na podstawach naukowych .a) Błąd fałszywej przyczyny b) Błąd atrybucji c) Schematyzm (uogólnianie) 6.uwzględniający miejsce i warunki. Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np.realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa . ciągłego pielęgnowania. zapobieganie. aktualną diagnozą pielęgniarską.planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki .wzbogacony o wymierny element czasu (czas w jakim ma być osiągnięty) . zwiększenie.

tętna. 2. oddechów co 1 godzinę d) stosowanie środków przeciwgorączkowych.Problem: Pacjent skarży się na suchość warg i błon śluzowych jamy ustnej.Problem: Pacjent zjada bardzo mało. otoczenie parawanem wymiotującego 6.worka z lodem. ogrzanie termoforem lub poduszką elektryczną b) podanie ciepłego napoju – herbaty owocowej lub z sokiem z cytryny. Plan: a) poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku b) pomiar i zapisanie wyników temperatury. Plan: a) wykonanie toalety ciała rano i wieczorem przez pielęgniarkę lub z jej pomocą b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej c) zapewnienie luźnej bielizny z surowców naturalnych c) smarowanie warstw skóry przylegających do siebie wazeliną i oddzielenie ich gazikami 3. malinowym. Zapobieganie odparzeniom. że nie ma apetytu Cel: Poprawa łaknienia Plan: a) wykonanie toalety jamy ustnej przed posiłkiem lub płukanie jamy ustnej b) podanie posiłków i płynów w małych ilościach. Problem: Pacjent poci się Cel: Utrzymanie ciała w czystości. ma wzmożone pragnienie. zimnych kompresów żelowych na okolice pachwinowe. Problem: Pacjent skarży się na ból głowy Cel: Zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu Plan: 4 . Obniżenie temperatury.1. Problem: Pacjent ma uczucie zimna. 5. zgłaszając.kąpieli ochładzających. oddechów co 2 godziny c) jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 400C pomiar i dokumentacja temperatury.Problem: Pacjent ma gorączkę 39 C oraz uczucie gorąca Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. tętna. z czarnej porzeczki. wywietrzenie pokoju. klatkę piersiową . takich jak zimno w postaci: . zaspokojenie pragnienia Plan: a) podanie płynów do picia o temperaturze pokojowej. występują dreszcze Cel: Ogrzanie pacjenta Plan: a) dodatkowe lekkie okrycie. ograniczenie tłuszczy. takich jak: kompoty. soki owocowe. czasem nawet zdjęcie bielizny . 190C): przez włączenie wentylatora.ułożenia na materacu chłodzonym elektrycznie . wykluczenie potraw ciężko strawnych i wzdymających f) ułożenie wygodne do spożywania posiłku g) usunięcie czynników wpływających ujemnie na łaknienie – usunięcie basenu. nacierania lodem kończyn górnych dolnych . herbata. karku . o zdecydowanym smaku d) estetyczne podawanie posiłków e) uwzględnianie pokarmów z zawartością białka. zasłonięcie okien przy dużym nasłonecznieniu. pachowe. woda mineralna b) wykonanie toalety jamy ustnej co 2 godziny c) smarowanie warg wazeliną d) zaproponowanie ssania cukierków lub gumy do żucia. w okresach bezgorączkowych c) wybieranie posiłków ulubionych. 4.zastosowanie lekkiego okrycia pacjenta. Cel: Nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej i warg.obniżenie temperatury pomieszczenia (max. węglowodanów i witamin.okładów wysychających i chłodzących na czoło.

a) zapewnienie warunków do wypoczynku oraz zniesienie stanu napięcia b) okład wysychający lub chłodzący na czoło 7. oddechu co 1 godzinę f) obserwowanie zabarwienia skóry w kierunku sinicy g) stała obecność pielęgniarki przy chorym.wysokiej (Fowlera) lub półwysokiej (SemiFowlera) .wysokiej z pochyleniem do przodu b) Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu sali: .karmienie pacjenta powolne. linomag) 5 . w małych ilościach. pomiar i dokumentowanie tętna. podaj cel i plan opieki 1. pomoc przy odkrztuszaniu i odpluwaniu 2.komasacja zabiegów pielęgniarskich . częste i) zapewnienie diety lekko strawnej j) obserwowanie regularności wypróżnień k) poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: . osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina. delikatne mycie.prześcielenie łóżka przez 2 pielęgniarki .stosowanie udogodnień. z wykorzystaniem udogodnień. czystej.pozostawienie go w łóżku . Problem pielęgnacyjny: Utrudnione oddychanie (spowodowane zmianami chorobowymi w układzie krążenia i oddechowym) Cel: Ułatwienie oddychania. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane niewydolnością układu krążenia Cel: Zapobieganie powikłaniom: zakażeniu i narastaniu obrzęków Plan: a) .wysokiej z opuszczonymi nogami . miękkiego łóżka. pozycji: . zmniejszenie duszności Plan: a) Ułożenie pacjenta w wygodnej.utrzymanie wilgotności powietrza 50-70% . Problem: Pacjent zaniepokojony o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: a) umożliwienie rozmowy z lekarzem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia b) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach c) umożliwienie kontaktu z rodziną 9.wykonanie toalety ciała przez pielęgniarkę lub z jej pomocą . wybranej.zapewnienie pacjentowi wygodnego.nauczyć i zachęcać do gimnastyki oddechowej l) wykonanie inhalacji ł) wykonanie drenażu ułożeniowego w razie potrzeby i ocena efektywności działań m) oklepywanie klatki piersiowej. zmiana pozycji co 1 godzinę .utrzymanie temperatury 18-200C c) zapewnienie luźnej bielizny osobistej d) podanie tlenu e) obserwowanie. zapewnienie spokoju. suchej.wietrzenie .nauczyć relaksacji i technik rozluźniających . opanowania h) oszczędzanie pacjentowi wysiłku przez: . luźnej.dokładne.prześcielenie staranne łóżka . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu krążenia i oddechowego. bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej .

obserwowanie wyglądu i zachowanie pacjenta . dotykaniu miejsc obrzękniętych.b) - zachowanie ostrożności przy poruszaniu. Problem pielęgnacyjny: Przyspieszenie. załatwianiu potrzeb fizjologicznych . Problem pielęgnacyjny: Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem plwociny Cel: Ułatwienie odkrztuszania.zapewnienie wygodnej pozycji .zmiana ułożenia b) . aby zasłaniał usta i nos w czasie kaszlu i używał tylko chusteczek jednorazowych . np. zwolnienie.udział w postępowaniu farmakologicznym .zapewnienie spokoju 4.stosowanie okładu rozgrzewającego na kończynę 6.ograniczenie wysiłku pacjentowi . w przyjmowaniu posiłków. zapach.podawanie pacjentowi przegotowanej wody lub z dodatkiem środka antyseptycznego. Problem pielęgnacyjny: Ból za mostkiem Cel: Zmniejszenie bólu Plan: .unieruchomienie i uniesienie kończyny .ograniczenie wysiłku przez pomoc w toalecie.podanie tlenu . nie wolno ich masować. charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na podawane leki 5. Problem pielęgnacyjny: Ból kończyny dolnej spowodowany zapaleniem żył Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: . częstotliwość) 7.poinformowanie pacjenta. spokoju.obserwowanie umiejscowienia. prowadzenie bilansu płynów oraz dobowej zbiórki moczu zapewnienie diety: bogatobiałkowej.zapewnienie dostatecznej ilości ligniny oraz usuwanie torby ze zużytą ligniną . warunków do snu i odpoczynku . wykonywać w nie iniekcji w przypadku powstania pęknięć w miejscu obrzęków wykonywanie opatrunków aseptycznych z dodatkiem zasypek sulfonamidowych lub innych środków antyseptycznych ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej obserwowanie i pomiar obrzęków przez kontrolę masy ciała. Problem pielęgnacyjny: Kaszel suchy Cel: Złagodzenie odruchu kaszlowego 6 .zapewnienie ciszy. kolor. wstrząsanie klatki piersiowej .obserwowanie charakteru odkrztuszanej wydzieliny (ilość. pomiar tętna w zależności od stanu pacjenta i jego dokumentacja .stosowanie inhalacji i drenażu ułożeniowego . z ograniczeniem chlorku sodu i wody 3.obserwowanie. niemiarowość tętna Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa Plan: . zapewnienie higieny odpluwania Plan: a) .wykazanie zrozumienia i współczucia . rumianku do płukania jamy ustnej.oklepywanie.nauczenie i zachęcenie pacjenta do gimnastyki oddechowej przez 5-10 minut. co 1-2 godzin i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny . wody do mycia rąk .

płuc. Wywołuje to uczucie duszności wdechowej. stany zatorowości płuc. dołków nad-i podobojczykowych. skrzydełek nosa. czyli dyfuzję gazów. Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół. Podział chronologiczny: . Powstaje hiperwentylacja. czworoboczne. układu krążenia lub innymi przyczynami. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc.. o brzeg łóżka . a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc. odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia i przyspieszenia oddychania. głównie mięśni tłoczni brzusznej. 3. Scharakteryzuj duszność Duszność (dyspnoe) Jest to przykra świadomość. Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego. spowodowana jest ostro powstającymi. zwłóknienie płuc. pochyłe). zwłóknienie płuc. mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi (mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. palenia papierosów. Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej. ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc. Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotyka na duży opór.zwężenie oskrzeli 7 . zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych. np. w praktyce najczęściej spotyka się duszność wdechowo – wydechową. np. subiektywne wrażenie. Chory wykonuje wtedy wiele szybkich i głębokich oddechów. występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową. opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego): .duszność stała (ciągła). powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku. aby wyrównać brak tlenu. „chory walczy o powietrze”. Chory opiera kończyny górne np. Oglądaniem stwierdza się unoszenie klatki piersiowej. . 1. dychawica sercowa (niewydolność LK serca). Jest to duszność astmatyczna (astma) lub duszność sercowa (niewydolność lewej komory serca) 2. jak np.duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela (chorób obturacyjnych). oskrzeli. np. płyn w opłucnej (choroby restrykcyjne). Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania: -duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zmniejszoną podatnością płuc. jak np.duszność mieszana. Podział etiologiczny (pochodzenie): a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej. śmiechu. np. w rozedmie płuc. Problem pielęgnacyjny: Niepokój spowodowany zagrożeniem życia Cel: Zmniejszenie niepokoju.duszność napadowa. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Plan: a) przebywanie z chorym b) zapewnienie ciszy i spokoju c) postępowanie spokojne i troskliwe d) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach e) umożliwienie rozmowy z lekarzem f) umożliwienie kontaktu z rodziną. w przegrzanym pomieszczeniu b) pomoc przy kaszlu c) nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej d) podawanie płynów do picia e) udział w farmakoterapii 8. . Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne. przebywaniu w przeciągu. duchownym (na życzenie) 10. Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych. POChP).Plan: a) poinformowanie pacjenta o unikaniu długiego mówienia.

poprzez hiperwentylację utrzymuje pO2 krwi w normie. trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała . w napadzie astmy oskrzelowej. bez obrzęków. zawał serca. miastenia. ma charakter nawrotowy. który powstaje zazwyczaj w stanach psychoemocjonalnego stresu. 5. naciek. otyłość. pCO2 nawet poniżej normy. zaburzenia mózgowe. przy toalecie porannej. otyły. wpływ emocji. z obrzękami. wady zastawki dwudzielnej.duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej (orthopnoë). zespół hiperwentylacji powysiłkowej. że odczuwa „niemożność nabrania powietrza”. przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie. c) inne: . hipoksję (niedobór tlenu w tkankach) i hiperkapnię (wzrost prężności dwutlenku węgla we krwi). 4.. przełożenie dużych naczyń. u których praca oddechowa musi ulec powiększeniu nagle. poliomyelitis.zaburzenia perfuzyjne: niedodma. odma opłucnowa. resekcja płuca. porażenie nerwu przeponowego . na 2 piętro. np.duszność wysiłkowa. nadczynność tarczycy. hiperkapnia.niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze. w rozedmie płuc. np. wady zastawki aorty.niedokrwistość. rozedma. Podział według stopnia nasilenia objawów: .zaburzenia zaporowe (obturacyjne): dychawica oskrzelowa. łatwo zasypia w ciągu dnia) Ważne jest. np. skrzywienie kręgosłupa. Podział uwzględniający pozycję ciała: . wykonuje wysiłek bez objawowej duszności. u których natężenie pracy oddechowej stopniowo się zwiększało przez wiele lat. np. nadczynność gruczołu tarczowego . b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego) . pojawiająca się po niewielkich wysiłkach. na 1 piętro. 8 . aspiracja ciała obcego . resekcja płuca . w niewydolności lewek komory serca (niewydolność LK serca)!!!! • • • • • • • Duszność nagła: napad astmy oskrzelowej. Nagłe powstanie duszności może sugerować wiele ostrych przyczyn: hipoksemię (spadek prężności tlenu we krwi). zwężenie cieśni aorty. sercowej. zatorowość płucna Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością LK serca Dychawica sercowa.duszność spoczynkowa. upośledzenie ukrwienia. zapalenie oskrzeli. kwasica metaboliczna. orthopnoe. sam chory podaje.zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc. przy wejściu na połowę piętra. Chorzy.wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego. zatorze płucnym odczuwają krańcowo dużą duszność.duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak jak i w pozycji pionowej . ospały. zatory. zapalenie mięśnia sercowego. wady zastawki dwudzielnej lub pnia płucnego . reaguje dusznością na niewielki wysiłek b) Niewydolności oddychania (pacjent siny.niewydolność prawej komory: serce płucne. duszność nocna Duszność w POChP – nasila się przy banalnych infekcjach Chorzy. „niebieski sapacz”. Najczęściej choroby płuc prowadzą do: a) Niewydolności wentylacyjnej (pacjent jest chudy. choroba niedokrwienna. nie przebiega z pogorszeniem ogólnego stanu chorego. „różowy dmuchacz”. mogą nie odczuwać duszności w czasie spoczynku. torakoplastyka. zapalenie osierdzia. jest bez sinicy. odma samoistna. hipoksemia. jest znany choremu od lat. aby odróżnić duszność z powodu zatoru płuc od stanu nerwicowego z hiperwentylacją. „walczący o powietrze”. przetrwały przewód tętniczy Botalla. płyn w opłucnej. zrosty. przetoki.zaburzenia restrykcyjne: guzy. „nie walczy o powietrze”.

z odpluwaniem plwociny) Produktywny ostry – bakteryjna infekcja oskrzeli. zachłyśnięcia ciałem obcym lub dla nie dawnego narażenia na drażniący gaz lub zanieczyszczone powietrze. W przeciwieństwie do przewlekłego nieżytu oskrzeli. które należy odróżnić od tych. na czynniki łączące się z wykonywaniem niektórych zawodów. jak np. pierze. poty. rozstrzenie oskrzeli. będącej wynikiem reakcji alergicznej na działanie alergenów jak np. którą określa się mianem dychawicy sercowej. ciężar za mostkiem. Jest ona z reguły kojarzona z koniecznością przyjmowania pozycji pionowej (orthopnoe). przewlekłe zapalenie oskrzeli Uporczywy produktywny lub suchy połączony ze schudnięciem i potami nocnymi budzi podejrzenie aktywnej gruźlicy płuc KASZEL – JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH OBJAWÓW RAKA PŁUC!!!!. . Dychawicy oskrzelowej towarzyszą oprócz duszności świsty i furczenia oraz kaszel. Niekiedy dochodzi do przekształcenia się napadu dychawicy sercowej w ostry obrzęk płuc. bez skutecznego leczenia kardiotonicznego stale się nasila.wskutek podrażnienia tchawicy przez wole. Kaszel z wykrztuszaniem lepkiej i gęstej plwociny pojawia się zwykle pod koniec napadu. Jest on nieskuteczny i tak zaburza mechanikę oddychania. Suchy powstający w pozycji leżącej. Trzeba też pamiętać. dym tytoniowy. płuc Produktywny przewlekły – POChP. np. tętniak tętnicy głównej.Wilgotny (produktywny. Scharakteryzuj kaszel Kaszel a) charakter . zwłaszcza w pozycji leżącej. Świsty i furczenia powstają w wyniku wibracji powietrza w zwężonych oskrzelach. reflux żołądkowo . Kaszel suchy po przebyciu grypy może utrzymywać się przez wiele tygodni. dla ostrej grzybicy płuc. bez objawów infekcji b) okoliczności występowania kaszlu. Pojawianie się napadów astmatycznych zależeć może od pory roku. która pojawia się w wieku dojrzałym. Dychawica. później przebiega z okresowymi zaostrzeniami i remisjami.mała – astma oskrzelowa 9 . rozedmie płuc. podczas dnia. budzący chorego w nocy może być wskazówką niewydolności lewej komory serca. w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy. gdzie chory po skutecznym kaszlu może odczuwać zmniejszenie duszności. kurz. rzadziej lat. sierść sięga dzieciństwa lub okresu młodości. że nasila duszność. uczucie omdlewania. guz gruczołu tarczowego. Istnieją także grupy przypadków o mieszanym alergiczno – infekcyjnym charakterze. najczęściej ma charakter infekcyjny.Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością lewej komory serca powstaje najczęściej stopniowo w ciągu kilku miesięcy. podczas nocy c) czas trwania Plwocina – wydzielina z dróg oddechowych wykrztuszana podczas kaszlu a) ilość: . Początek dychawicy. gruźlicy płuc . po jedzeniu. niektóre postacie zapalenia płuc.duża – ropień płuca. 11.Suchy (nieproduktywny): Suchy ostry jest typowy dla wirusowego zapalenia tchawicy i oskrzeli. roztocze.przełykowy Suchy . Chorzy skarżą się na bicie serca. Występuje często w formie napadów duszności nocnej. że duszność może się zmniejszać pod wpływem pozycji stojącej lub siedzącej także w dychawicy oskrzelowej. łączy się z wywiadami wskazującymi na różne postacie odczynów alergicznych i atopię. grasiczak. pyłki roślinne. w której duszność z reguły zmniejsza się. W pozycji siedzącej praca dodatkowych mięśni oddechowych jest bardziej sprawna niż w pozycji leżącej. które występują w zapaleniu oskrzeli. także w rodzinie. w ciężkim zapaleniu płuc. po spaniu. w odmie opłucnowej i płynie w jamie opłucnej. Budzą się w nocy z powodu napadu kaszlu lub świstów. połączony niekiedy z zapaleniem płuc.

gorączka. a to z kolei zatrzymanie wody i powstanie obrzęków To obrzęki opadowe.podbarwiona bilirubiną u chorych z żółtaczką . skazy krwotoczne Okres trwania krwioplucia należy ocenić w godzinach. w astmie . 10 . sarkoidoza. czy był to jeden epizod lub też wiele nawrotów. W ciągu dnia się zwiększają.krwioplucie jest to wykrztuszanie świeżej krwi lub częściej nieprawidłowej wydzieliny z domieszką krwi pochodzącej z płuc. przemieszczające się w zależności od położenia ciała. Scharakteryzuj obrzęki pochodzenia krążeniowego i nerkowego OBRZĘKI KRĄŻENIOWE Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są przejawem gromadzenia się płynu przesiękowego w przestrzeni międzykomórkowej i pozanaczyniowej tkanek i narządów wskutek: . rak oskrzeli.cuchnąca – ropień płuc. a także scharakteryzować. Ważne może okazać się ustalenie.płynna. ziarniniakowatość Wegenera. np. U każdego chorego z krwiopluciem należy ustalić obecność kaszlu.niebieska u górników rud miedzi .żółta lub żółtozielona (=śluzoworopna czy ropna). z oskrzeli lub tchawicy. 12. gruźlica płuc. U osób chodzących symetrycznie na kończynach dolnych w okolicy kostek i stóp. rozstrzenie oskrzeli. w zapaleniu oskrzeli. zwężenie zastawki mitralnej d) Inne choroby płuc: ciało obce w oskrzelu e) Inne choroby: zawał płuca. w oparzeniach) . najczęściej przewlekłej z upośledzeniem czynności prawej komory serca. ropień płuca d) barwa: . połączona z dusznością i „graniem w piersiach” w obrzęku płuc . zapalenie oskrzeli. zaawansowany nowotwór płuca . zatorowość. płuc. ropień płuca. rak płuca c) Choroby serca: obrzęk płuc. Zmniejszeniu ulega objętość wyrzutowa serca wskutek niewydolności skurczowej. lepka.pogorszenie ukrwienia nerek. np.czerwonoróżowa. jakie okoliczności łączyły się z krwiopluciem. zapalenie płuc.nieskażona (=śluzowa) – biała lub przezroczysta. utraty masy ciała i palenia tytoniu.gęsta. infekcja grzybicza b) Nowotwory: rak oskrzela. co sprzyja przechodzeniu płynu na zewnątrznaczyń włosowatych i gromadzeniu się go w przestrzeni międzykomórkowej (zmniejszenie ilości białek w organizmie. pienista. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym włośniczek i w naczyniach chłonnych. To obrzęki ciastowate. np. ZAWSZE OBJAW POTENCJALNIE POWAŻNEJ CHOROBY Przyczyny krwioplucia a) Choroby infekcyjne: przewlekłe zapalenie oskrzeli. co prowadzi do zastoju w układzie żylnym. pojawiające się w najniżej położonych częściach ciała. leki p/zakrzepowe . u leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej i na tylnej powierzchni ud. a mijają po nocy. co zmniejsza filtrację kłębuszkową i powoduje zatrzymanie sodu w ustroju. np. uciśnięcie powoduje powstanie wolno znikającego dołka. leczenie przeciwzakrzepowe.zmiany ciśnienia onkotycznego (spadek) i hydrostatycznego (wzrost w odcinku żylnym włośniczek). w astmie oskrzelowej c) konsystencja: . np. Są symetryczne (po obu stronach ciała) Obrzęki pochodzenia sercowego są objawem niewydolności serca.rdzawa lub podbarwiona na czerwono – gruźlica. uraz klatki piersiowej. np. rozstrzeniach oskrzeli . dniach lub tygodniach.szara lub czarna u górników węgla .bez zapachu – świeża plwocina.b) woń: . w obrzęku płuc . trudna do odkrztuszenia. np.czerwona u wydmuchiwaczy szkła .

. brak tętna na tętnicach kończyny i (lub) stopy.występuje po wysiłku fizycznym lub czasem w zaawansowanej postaci choroby niedokrwiennej serca w spoczynku lub po stresie. Jeśli trwa dłużej niż 10 minut. wzrostu poziomu sodu w surowicy.bolesny ucisk. Scharakteryzuj ból serca: wieńcowy. wzrostu masy ciała.ból spoczynkowy palców i stopy. nadbrzusza . a także w stanach. omdlenie.OBRZĘKI NERKOWE . które albo zwiększają zużycie tlenu przez mięsień sercowy albo zmniejszają jego dostawę. ściskający . -ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu NTG . Scharakteryzuj ból kończyny Ból kończyny (jest niesymetryczny): .na ogół trwa >20 min i stopniowo narasta . zawałowy BÓL WIEŃCOWY Wieńcowy (dławicowy) w dusznicy bolesnej (angina pectoris). pleców.nie zmniejsza się po przyjęciu NTG Ból ten łączy się z uczuciem duszności i lękiem przed śmiercią. piekący. Do tego momentu mają charakter utajony w postaci zmniejszonej ilości oddawanego moczu. należy podejrzewać dławicę piersiową niestabilną lub zawał serca. Pojawiają się na twarzy (poranny obrzęk powiek) i rękach. występujący w: 11 . gniotący.ból samoistny w okolicy żyły. wymioty. . występuje w zaawansowanej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych (atherosclerosis obliterans).ból o charakterze „chromania przestankowego” w postaci bardzo silnego bólu łydki i stopy. która prowadzi do zatrzymania sodu i wody w organizmie. zasinienie stopy po jej opuszczeniu. karku. ustępujący po odpoczynku.u 10-20% promieniuje do żuchwy.wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych w zapaleniu kłębuszków nerkowych. w czasie wskazania miejsca bólu pacjent nie pokazuje go 1 palcem. nudności. Może mu towarzyszyć podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. obrzęki pochodzenia zapalnego .natężenie bólu nie zależy od fazy oddychania . co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia onkotycznego. osłabienie. poty. BÓL ZAWAŁOWY Zwiększenie częstości napadów dusznicy bolesnej lub też pojawienie się napadu.nitrogliceryny (1-3 min) Jeśli trwa 2-10 minut występuje w stabilnej dławicy piersiowej. w chorobie niedokrwiennej serca (CHNS) jest powodowany niedokrwieniem serca: . dławienie lub pieczenie zlokalizowane za mostkiem. dławiący. . 13. zblednięcie stóp po uniesieniu kończyn ponad poziom łóżka. zmuszający do zatrzymania się.zwykle bardzo silny. ciężar. Ból ten staje się mniejszy po opuszczeniu kończyn poniżej poziomu łóżka. lewej ręki. po posiłku. opóźnione wypełnianie żył po opuszczeniu uprzednio uniesionej kończyny. nasilający się w nocy. który się przedłuża i nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny lub zaprzestaniu wysiłku oznacza zagrożenie zawałem serca lub może być wyrazem dokonania się świeżego zawału serca. zawroty głowy. barków. Obserwuje się chłodne stopy. lecz kładzie całą dłoń na klatce piersiowej) . lewego ramienia. wtedy gdy retencja wody w ustroju przekroczy 2-3 litry. 14.zmniejszona filtracja kłębuszkowa wskutek niedokrwienia nerek. występujący w początkowym okresie miażdżycy zarostowej tętnic obwodowyuch (atherosclerosis obliterans) .odczuwany na większym obszarze (objaw Levinea. U 20-30% chorych zawał serca dokonuje się bez dolegliwości.wzmożona przepuszczalność błony podstawnej kłębuszków nerkowych i utrata białek w surowicy. . Jest to ból zawałowy. z promieniowaniem do żuchwy. tzw. obrzęki nerczycowe. tzw.

takich jak palce rąk.Miejscowe zaburzenia przepływu krwi 16. uszy. 15. przebywanie na dużych wysokościach .izolowanie pacjenta od wrażeń słuchowych.Obecność hemoglobiny patologicznej Przyczyny sinicy obwodowej: . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego. czubek nosa. POChP) .Zaburzenia naczynioruchowe. np. Skóra nad nią jest zaczerwieniona. Wyróżnia się sinicę: a) Centralną – widoczną na błonach śluzowych warg.ból bardzo silny i nagły kończyny.ułożenie w pozycji grzbietowej (na plecach): półwysokiej lub wysokiej z odchyleniem głowy na bok lub w pozycji bocznej: półwysokiej bądź wysokiej . Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa nudności Cel opieki: Zmniejszenie nudności. W zapaleniu żył głębokich. Proces zapalny może przechodzić na układ żył głębokich (thrombophlebitis profunda).Niewydolność krążenia .zalecanie głębokich oddechów . np. podaj cel i plan opieki 1. Chora kończyna jest cieplejsza. powrózkowata. podwyższenie OB i leukocytoza oraz gorączka. często prognozuje pojawienie się choroby nowotworowej. Zapaleniu towarzyszyć mogą objawy ogólne: uczucie ogólnego rozbicia. np. b) Obwodową – widoczną na skórze dystalnych (odsiebnych) części ciała. Scharakteryzuj sinicę SINICA (cyanosis) Niebieskoszare zabarwienie będące wynikiem zwiększonej ilości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny (>5 g/dl). żyła jest twarda. które towarzyszą wymiotom innych . Ból występuje samoistnie lub wywołać go można przez ucisk. o skórze miernie zasinionej. jamy ustnej. SaO 2 <85%). Zapobieganie wymiotom.Niektóre wrodzone wady serca . obrzękła. SaO 2 prawidłowe) Przyczyny sinicy centralnej: . języka. Zgięcie grzbietowe stopy nasila ból. Obwód kończyny jest wyraźnie większy po stronie chorej niż po drugiej zdrowej. występujący w zatorze tętniczym (embolia arteriae). usuwanie nieprzyjemnych i drażniących pacjenta zapachów .Obniżenie ciśnienia tlenu.Miejscowe zaburzenia układu tętniczego. np. o wzmożonym ociepleniu. Jest to bardzo niepokojący objaw. spowodowaną nadmiernym zużyciem tlenu w naczyniach włosowatych obwodowych (PaO 2. nerwicowe . wstrząs kardiogenny . Zapaleniu towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek. zwłaszcza łydek.Zmniejszenie objętości wyrzutowej serca. . zator tętniczy .Niewydolność oddechowa spowodowana zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji (zapalenie płuc. Plan opieki: .podawanie naparu z mięty do picia lub płukania jamy ustnej 12 .Znaczne wychłodzenie ciała . Ten rodzaj sinicy wiąże się z cięższym stanem pacjenta.Zapaleniu żył powierzchownych (thrombophlebitis superficialis). spowodowaną zmniejszeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (PaO 2 <60 mmHg. skóra kończyny jest blada i zimna. bolesna przy ucisku.wietrzenie pomieszczeń. nóg. Potem pojawia się ból wzdłuż zmienionej zapalnie żyły.uspokojenie pacjenta i poinformowanie o zachowaniu się i spokojnym leżenie w łóżku . które często występuje niezależnie od zapalenia żył powierzchownych występuje uczucie ciężkości w nogach i kurcze mięśni.

½ szklanki chłodnej wody przegotowanej z miodem i sokiem z cytryny lub zjadanie namoczonych suszonych śliwek albo łyżeczki masła czy oliwy . kefiru. Ułatwienie wydalania stolca. 1-dniowego ukwaszonego mleka.zalecanie spożywania otrąb 2-3x dziennie po 1 łyżce. kroplowy wlew dożylny-nawadnianie pozajelitowe) 3. dla większości jest to godzina od 5 do 7 rano . Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują zaparcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ustalenie przyczyny zaparć. przez 5-8 minut. surówek. układanie na brzuchu pacjentów leżących .ułożenie jak przy odczuwaniu nudności . Zabiegi te można zastąpić podaniem jednorazowego. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują wzdęcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ułatwienie wydalania gazów.bezzwłoczne usuwanie treści wymiotnej (zachowanie treści fusowatej) .zapewnienie ligniny. zwiększenie podaży owoców. siemienia lnianego. jarzyn.podanie do ssania małych kostek lodu.wykluczenie posiłków ciężkostrawnych i wzdymających . gotowego roztworu soli sodowych fosforanów do wlewek doodbytniczych – Enema. kawy prawdziwej. takie jak wlewka przeczyszczająca.wprowadzenie do odbytu kanki na okres 20 minut. a także buraków. poduszka elektryczna) . Ograniczenie dolegliwości. bulionów. pieczywa razowego i płynów) . przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy.realizowanie zleconego żywienia – dieta bogatoresztkowa (wykluczenie pokarmów ciężkostrawnych i wzdymajacych.jeżeli wzdęcia narastają. lewatywa. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występuje biegunka Cel opieki: Zapobieganie odwodnienu. 2x dziennie przed jedzeniem .zalecanie picia na czczo lub przed południem soków owocowych. jogurtu.podtrzymanie głowy . ruchu.w przypadku nieustępowania wymiotów prowadzenie bilansu płynów.masowanie okolic pępka delikatnymi ruchami okrężnymi w kierunku ruchu wskazówek zegara. w razie potrzeby powtórzenie co 4 godziny . stosowanie diety głodówkowej („0”). a stosowane środki nie pomagają zawiadomienie lekarza 4.2.zmiana pozycji. owoców suszonych: rodzynki.na życzenie pacjenta przeprowadzenie do toalety lub bezzwłoczne podanie basenu . Plan opieki: . do której pacjent był przyzwyczajony.umożliwienie wydalania stolca w porze. Altra i Alax (doustnie) lub wykonać zabiegi doodbytnicze.obserwowanie i zapisywanie ilości i rodzaju treści wymiotnej . figi. bezpieczeństwa i higieny. bez zlecenia lekarskiego (na podstawie Rozporzadzenia z 2007 r.wykonanie wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu doodbytniczego . realizowanie zleceń lekarza (leki p/wymiotne.pozostanie przy pacjencie .jeżeli pacjent nie odda stolca przez 3 dni. 5. gorącej herbaty łyżeczkami . kompotu z suszonych śliwek. lub wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu przeczyszczającego . Plan opieki: .wykonanie lewatywy oczyszczającej lub Enemy. wydalania . wody gazowanej.rozmowa z pacjentem o dotychczasowym sposobie realizowania potrzeby odżywiania.zmiana bielizny osobistej i pościelowej (w zależności od potrzeby) . pielęgniarka może samodzielnie. .jeżeli nie ma przeciwwskazań zastosowanie ciepła suchego na brzuch (termofor. Plan opieki: . Zapewnienie bezpieczeństwa i czystości Plan opieki: 13 . miski nerkowatej (najlepiej 2) .) podać środki przeczyszczające: Suppositoria Glyceroli (czopek doodbytniczo). Problem pielęgnacyjny: Pacjent wymiotuje treścią nadtrawioną Cel opieki: Zapewnienie pomocy.zapewnienie płynu do płukania ust .jeżeli nie ma przeciwwskazań zmiana pozycji na boczna i brzuszną .

osłaniające śluzówkę żołądka.udział w farmakoterapii (leki p/zapalne.zaproponowanie pacjentowi przyjmowania płynów w ciągu 24 godz. .podawanie potasu doustnie lub w kroplowym wlewie dożylnym.zabezpieczenie pacjenta i pościeli przez stosowanie specjalnych podkładów. początkowo może to być dieta głodówkowa i nawadnianie pozajelitowe .wyniesienie niezwłoczne basenu po oddaniu stolca. e) ograniczenie podaży potasu i sodu: . w cukrzycy Cel.umycie i osuszenie skóry po oddaniu stolca . p/bólowe. tłuszcze.podawanie takiej ilości płynów.dobową zbiórkę moczu. . 400-700 ml + ilość wydalanej wody. .pozostawienie czystego basenu przy łóżku pacjenta w wyjątkowych przypadkach .podawanie diety bogatopotasowej. . konsystencji.prowadzenie bilansu płynów . . Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do odwodnienia chorego) Plan opieki: .stosowanie zleconego żywienia – dieta głodówkowa. nawadnianie pozajelitowe . ciśnienia tętniczego. obrzęków.zawierającej węglowodany.osłonięcie ligniną brzegów basenu przy dłuższym korzystaniu 6.dyskretne kontrolowanie i przypominanie. Problem pielęgnacyjny: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu spowodowanego np. zachowania się pacjenta. żółciopędne) 17.stosowanie zleconego żywienia. żelazo.. witaminy. 14 .kontrolę masy ciała. na pisemne zlecenie lekarza.wytłumaczenie konieczności dostosowania się do tych ograniczeń. . d) dopilnowanie.stosowanie okładów wysychających lub chłodzących . jakich pokarmów należy się wystrzegać. ostrym zapaleniem kłębków nerkowych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa. aby pacjent nie przyjmował dodatkowych ilości płynów: .obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu moczowego. f) stosowanie diety: . podaj cel i plan opieki 1. . c) ograniczenie przyjmowania przez chorego płynów do ok.wytłumaczenie choremu i rodzinie..prowadzenie bilansu płynów. preparaty wapniowe g) obserwowanie i dokumentowanie tętna.kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. 2. . antybiotyki. hamujące wydzielanie soku żołądkowego.dobowe mierzenie moczu. b) informowanie lekarza o każdym zmniejszeniu wydalania moczu poniżej 500 ml/dob. . pampersów . barwy i ilości wydalanego stolca . Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa ostry ból w śródbrzuszu Cel opieki: Zmniejszenie bólu Plan opieki: . Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do przewodnienia chorego) Plan opieki: a) obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu przez: . najczęściej jest to grzbietowa lub boczna ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych .ułożenie w wygodnej pozycji. jakie dyktuje pragnienie pacjenta.z ograniczeniem białka. rozkurczowe. . Problem pielęgnacyjny: Zwiększenie ilości wydalanego moczu występującego np. .obserwowanie i rejestrowanie częstości.zapewnienie diety z zmniejszoną ilością sodu i potasu. wywietrzenie pokoju .

Problem pielęgnacyjny: Niepokój chorego o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju. Problem pielęgnacyjny: Nietrzymanie moczu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny: zapobieganie odparzeniom. Plan opieki: a) . Problem pielęgnacyjny: Pacjent nie może oddać moczu. 7. . czynnymi. ciśnienia tętniczego krwi. Plan opieki: . 12 – 24 h po znieczuleniu ogólnym) 5.zapewnienie bielizny osobistej.przebywanie z chorym. . . 3. . i) wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego (6 – 8 h po porodzie.zapewnienie ciepłych.zapewnienie ciszy i spokoju. obojętnych płynów do picia.zapewnienie troskliwej pielęgnacji. Plan opieki: a) ułożenie chorego w łóżku: . bawełnianej. pościelowej suchej.obserwowanie i pomiar obrzęków.zapewnienie ciepłych skarpet. Stwarzanie warunków do odpływu chłonki i krwi żylnej. zapalenia pęcherza moczowego Cel: Zmniejszenie dolegliwości.umożliwienie kontaktu z rodziną. termoforu na okolicę pęcherza moczowego. .stosowanie diety z ograniczeniem soli w postaci nadciśnieniowej przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych w okresie wydolności nerek. po zabiegu operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym = retencja moczu Cel: Ułatwienie oddania moczu.stosowanie diety bogatobiałkowej w postaci nerczycowej. np. d) nakłanianie chorego perswazją do oddania moczu.układanie miejsc objętych obrzękiem wyżej.pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi. szlafroka. b) . . zwłaszcza okolicy krocza. zachowania chorego. . h) podanie np.założenie okładu rozgrzewającego na okolicę podbrzusza.dbanie o codzienne mycie w ciepłej wodzie. zapaleniu dróg moczowych 15 .zapewnienie ciepłego pomieszczenia. odleżynom. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa wzmożone parcie na mocz z powodu np. c) . . e) rozmowa z chorym na tematy obojętne. .obserwowanie i dokumentowanie tętna. ciepłego okrycia.. b) podanie choremu basenu i polanie krocza ciepłą wodą. . Plan opieki: a) podanie choremu basenu z ciepłą wodą i kilkoma kroplami amoniaku. b) . c) odkręcenie kranu z wodą. g) pozostawienie pacjenta samego lub podtrzymanie go na basenie w pozycji siedzącej. czystej. .uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach. Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek Cel. Zapobieganie zakażeniu. 6. f) otoczenie łóżka parawanem. 4.umożliwienie rozmowy z lekarzem. Zapobieganie narastaniu obrzęków. duchownym.

np. dobierającmateriał do stopnia ryzyka powstania odleżyn.należy stosować poduszki . zwłaszcza pacjentowi wyniszczonemu.dostosowanie ubioru chorego do możliwości radzenia sobie z rozbieraniem (zapinany na rzepy.należy stosować na okolice kostek lub podudzi mankiety powietrzne .10-15 punktów (ryzyko średnie) . zarówno w dzień jak i w nocy.nie należy stosować kółek (krążków) z gumy pod pośladki . pięty ochraniacze z gąbki poliuretanowej. w celu opanowania nietrzymania moczu.nie należy stosować kółek (krążków) z waty pod pięty i łokcie . podkłady higieniczne lub pokrywać materace prześcieradłami z materiału Confor lub stosować osłony na materace typu Ecolastic 16 .pacjentom bardziej sprawnym zapewnienie na każde życzenie basenu.15-20 punktów (ryzyko wysokie) – Alphaxcell . następnie wydłużanie stopniowe przerw do 2-3-4 godzin . majtki rozpinane w kroczu. u osób u których pielęgnacja jest utrudniona. podkładki c.należy stosować pod pośladki: kółka z gąbki poliuretanowej typu “jeż”.Alphabed / Betabed b.nauczenie gimnastyki pęcherza moczowego i ćwiczeń wzmacniających aparat mięśniowy ułatwiający trzymanie moczu.Alphabed / Alpha Trancell .korzystnie jest wyłożyć łóżko owczą lub baranią skórą. podkładki z materiału SAF. wspieraniu się na stole. będącemu w domu. uda.przypominanie o wychodzeniu do toalety (lub prowadzić do niej) w początkowej fazie często. np. co 30-60 minut. . skali Waterlow: . kolana podłożyć wyściółki .należy unikać poduszek przeciwodleżynowych z kuleczkami styropianowymi pod pośladki . gąbki poliuretanowej . Jeśli jest obawa zanieczyszczenia moczem można stosować małe futrzane podkładki .pacjenci z problemem nietrzymania moczu przyjmujący leki moczopędne powinni wiedzieć. 19.0-10 punktów (ryzyko niskie) .należy stosować na łokcie. Pod pośladki. odzież luźna.stosowanie u mężczyzn cewników zewnętrznych samoprzylepnych lub cewników zewnętrznych z paskiem mocującym Urihesive oraz zbiorników na mocz do noszenia na nodze . figomajtek. Podaj cel i plan opieki u pacjenta narażonego na odleżyny Problem pielęgnacyjny: Pacjent narażony na powstanie Cel opieki: Zapobieganie powstawaniu odleżyn Plan opieki: a. wg. Pouczenie o unoszeniu się na rękach co 15-30 min (jeśli nie ma p/wskazań).należy stosować podkłady przeciwodleżynowe. pieluchomajtek . Posadzenie w wózku inwalidzkim. wyściółki .należy stosować podpórki. * Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w zaburzeniach narządów zmysłów. . fotelu (jeśli stan na to pozwala) nie dłużej jak 2-3 godz.w ostateczności.20 punktów i powyżej (ryzyko bardzo wysokie) . 18. kliny.Nimbus / Autoexcel .należy stosować na stopę aparat stabilizujący stopę z gąbki poliuretanowej . owczej skóry .stosowanie u kobiet wkładek. Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym. Zastosowanie udogodnień w łóżku: .należy stosować na stopę manszety z materiału SAF .Plan opieki: . ku przodowi. spodenki. kaczki lub przyrządów ułatwiających wychodzenie do toalety . zakłada się do pęcherza moczowego na stałe cewnik Foley’a połączony z workiem na mocz. gdyż nasilają problem nietrzymania moczu. wyściółki pod kończyny z materiału SAF. wałki . Dermalon. bez zbędnych wiązań i zapięć) . pochylaniu się na boki. podaj cel i plan opieki. by leki z tej grupy nie były przyjmowane po południu czy wieczorem.nie należy stosować gumowych (foliowych lub ceratowych) podkładów .

Dokumentowanie wyników oględzin p. Wezgłowie łóżka należy utrzymać na najniższej wysokości jeśli nie przeszkadza w tym stan pacjenta e. czy pacjent poci się lub zanieczyszcza.talku lub mąki ziemniaczanej n.wg Dison o. guzowatość piszczeli. Należy stosować pisemny schemat obracania i zmian ułożenia pacjenta h.pocieranie opuszkami palców skóry w okolicach wyrostków kolczystych i innych wystających części kostnych .oliwki . w 30 st. Zastosowanie do kąpieli mydła o pH 5. Dokładne wykonanie kąpieli całego ciała zależnie od stanu: w wannie lub na wózku przystosowanym do mycia w pozycji leżącej. za które chwytamy w czasie obracania i.5 lub szarego lub środków z serii Menalind. deskę w szczyt łóżka lub wałek (podkładkę) pod uda lub oparcie dla stóp. Przy ułożeniu w pozycji bocznej należy przedzielić kończyny dolne poduszkami. Należy mieć krótko obcięte paznokcie. piersi u kobiet. Najlepiej wykonywać ją codziennie j. Unikać położenia bezpośrednio na krętarzu wielkim. Zmiana pozycji przynajmniej co 2 godziny. duszność.40° C. Należy pamiętać o talkowaniu kolan g. Częstotliwość mycia zależna jest od tego.alkoholu z gliceryną i olejkiem eukaliptusowym . Obserwacja czy pacjent nie moczy się. Delikatne wykonanie masażu różnymi technikami: . Wykonanie oklepywania uwypukloną dłonią o złączonych palcach miejsc narażonych na ucisk m. Delikatne wykonanie masażu (nacierania) skóry w miejscach narażonych na ucisk przy każdej zmianie pozycji. Stosowanie do przytwierdzania opatrunków przylepców nieodparzających 17 . Zachowanie prawidłowej techniki przenoszenia na podkładzie z mocnego płótna metodą “hamaka” lub przy użyciu „łatwoślizgów” Nie należy pociągać za skórę pacjenta.d. szczególnie w okolicy fałdów i w miejscach narażonych na ucisk ł. delikatne osuszenie skóry. Obserwacja skóry przynajmniej 1x dziennie.0. przykurcze) oraz stosowania środków nasennych r. Seni l. Zapewnienie temperatury wody w wannie od 37°. Pamiętać należy o ochronie stóp przed nadmiernym uciskiem bielizny pościelowej. Nachyleniu f.kremu alantoinowego . u podstawy kręgosłupa i mięśni obręczy kończyny górnej . talkować części ciała. Kontrola objawów (ból. Dokładne .zawiesiny (lotionu) .unoszenie i ściskanie tkanki (nie szczypać) okolicy pośladkowej. Nauczenie pacjenta obserwacji skóry przy użyciu lusterka. a u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 30°C k. Przy ułożeniu na brzuchu należy odciążyć kolce biodrowe. Przy ułożeniu w pozycji wysokiej (na plecach) należy włożyć np. przy kąpieli z zastosowaniem: .5% kremu propolisowego . najlepiej w czasie czynności higienicznych i przy każdej zmianie pozycji.

Należy unikać przegrzania i przepocenia t.dieta e. pieluchomajtek.pędzlowanie fioletem gencjany . jednorazowe kaczki. Włączenie pacjenta do samoopieki. z tworzyw naturalnych (bawełna.lokalizacja. C. pieluch anatomicznych umocowanych majtkami siatkowymi.pielęgnacja skóry . regularne. pokarmów wzdymających.odleżyna II0 Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. Należy zapewnić dostęp do łóżka z każdej strony. pracować w 2 pielęgniarki także w nocy u. Posiłki powinny być urozmaicone. Problem pielęgnacyjny: Nieblednące zaczerwienie. 20.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. soli mineralnych cynku. Należy unikać starych sposobów leczenia odleżyn: . Stosowanie zabiegów profilaktycznych (j. majtek chłonnych. Problem pielęgnacyjny: Odleżyna 10 – blednące zaczerwienienie znikające po zmianie ucisku Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. 4-5 razy na dobę.kontynuowanie działań podejmowanych przy 10 zmian odleżynowych .tlen pod zwiększonym stężeniem . czysta. ostro przyprawionych. baseny w.): . Żywienie pacjenta zgodnie ze zleconą dietą bogatobiałkową z dużą ilością witamin . kształt.promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe . Stosowanie u osób z nietrzymaniem moczu i stolca wkładek anatomicznych. Bielizna pościelowa i osobista powinna być sucha. Plan opieki: a.klasyczny opatrunek gazowy .stosowanie Decubitolu (powinien być stosowany na nieuszkodzoną skórę) . Plan opieki: . zwłaszcza okolicy krocza i pośladków u osób z nietrzymaniem stolca i moczu: seria Menalind professional: pianka do oczyszczania skóry. wielkość.w. Likwidacja czerwienia skóry. Zastosowanie na skórę w miejscach zagrożonych 0. okruchy i inne zanieczyszczenia. pieczone bez tłuszczu z. a rodziny do opieki nieprofesjonalnej. ż. codzienne prześcielenie łóżka. mydło w płynie do mycia i kąpieli. Należy podawać basen przykryty warstwą ligniny lub flaneli lub gąbki poliuretanowej. guziki.zmiana pozycji co 2 godz.stosowanie Argosulfanu.ultradźwięki 2. marynat. masowanie okolicy zaczerwienienia . nie krochmalona. gotowane.s.5% kremu propolisowago oraz obserwowanie jego skuteczności g. używek.materace przeciwodleżynowe dynamiczne (Alphabed/Betabed) .udogodnienia . Ocena stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego skóry b. Założenie karty obserwacyjnej pacjenta z odleżyną d. z ograniczeniem słodyczy. kora.oklepywanie.A.stosowanie maści cynkowej . flanela). pęcherzy i zmian naskórka. len. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta z odleżyną 1 stopnia 1. rozmiary zdiagnozowanejzmiany. żelu Tołpy . . Likwidacja zaczerwienienia. aby nie pozostawić fałdów i zmarszczek. 18 . zmiany ograniczone do naskórka. Usuwać spod pacjenta szwy. miękka. Dokładne. Delbetexu. Sedesy łazienkowe należy także wyłożyć wykładziną z pianki. krem ochronny do skóry. Określenie czynników ryzyka c. u mężczyzn cewnika zewnętrznego samoprzylepnego lub z paskiem mocującym Urihesive lub pasa przeciw moczeniu się. pęcherze. Nauczenie pacjenta i rodziny podstawowych zasad profilaktyki f. Utrzymanie w czystości ciała.

co jest wystarczające do oczyszczenia rany bez uszkodzeń tkanek ziarninujących). ograniczenie dolegliwości towrzyszących owrzodzeniom odleżynowym.stsowanie opatrunków na rany odleżynowe w zależnie od stanu tej rany: • • • • • • • rany odleżynowe z objawami infekcji ropnej: opatrunki o ddziałaniu przeciwdrobnoustrojowy. tętno. Argosulfan. 0.Allevyn. Cream Penaten Solcoseryl Krem lub żel.kontynuowanie działań podejmowanych w 10 zmian odleżywnowych . Aqua Ag (zmiana co 7 dni).smarowanie. pochłaniający wysięk. Nu-Gel. u których metody oczyszczające nieinwazyjne i postępowanie zachowawcze nie było skuteczne 21. Sudocrem. 8. Hydrosorb. opatrunki zawierające węgiel aktywowany ze srebrem np. rodzaj wydzieliny w ranie: pomiar i ocena funkcji życiowych pacjenta ( temperatura. Linomag. Dermazin. Allevyn. czas trwania terapii 4-6 tyg. Intrasite-Gel. . odleżyny na etapie ziarniniwania: opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko. Tielle. Hydrosorb. np. Bactroban.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. krem Penaten.zastosowanie materaca zmniennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Aplphaxcell sterowanego mikroprocesorowymi zasilaczami regulującymi ciśnienie wewnątrz materaca dostosowując do ciężaru ciała pacjenta ( ciśnienie pod występami kostnymi pacjenta nie przekracza 20mmHg w czasie 55-60% cyklu pracy).. maść z nagietka. aż do mięśni.. oraz inne: Fibracoll. Actisorb ( zmiana przy stwierdzeniu zapachu z rany) lub opatrunek zawierający jodynową powidonową .5% krem propolisowy.odleżyna 30 i 40 Cel opieki: Ziarninowanie rany odleżynowej.Auacel.przemywanie zmiany odleżynowej 0. . b) opatrunki hydrokoloidowe. np. Sorbalgon. . rozmiary zdiagnozowanej zmiany.Tegasorb. pobudzają zianinowanie. Alantovit. skutecznie chronią ranę przed dostępem bakterii i płynów ustrojowych oraz zmniejszają tarcie między podłożem a ciałem 3.pielęgnowanie skóry wokół zmiany odleżynowej. np. które w kontakcie z wodą pęcznieją. Hydrocoll. wielkość.zastosowanie na zdiagnozowanie zmiany nowoczesnych środków takich jak: a) opatrunki hydrożelowe np..Granu-gel. Sorbolgan.5% krem propolisowy. zatrzymując znaczne jej ilości.Granuflex. ciśnienie tętnicze krwi. Oxycort spray. . W przypadku odleżyn stsosowane jest podciśnienie 125 mmHg w postaci ciągłych 48 godzinnych cykli. stosowanie antybiotykoterapii o działaniu ofgólnym zgodnie ze zleceniem lekarskim opracowanie chirurgiczne rany u tych pacjentów. opatrunki o właściwościach chłonnych z minimalizacją ryzyka uszkodzeń nowo powstałych tkanek. Comfeel. bakterii lib zmiękczenia zmian martwiczych: przy zastosowaniu strzykawki 35 ml z igłą 19G uzyskuje się ciśnienie ok 8psi. Delbetex. Aqua. są to opatrunki.gel (płytki). Problem pielęgnacyjny: Owrzodzenie odleżynowe obejmujące naskórek.zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Alpha Trancell oraz ręczne ustawienie manometrem ciśnienia w materacu zależnie od ciężaru ciała pacjenta . leczenie ran przy użyciu miejscowego podciśnienia z zastosowaniem urządzenia o układzie zamkniętym wspomaganym próżnią: VAC (vaccum assisted closure). maść z nagietka. Polseptol. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta ze świądem 19 .zastosowanie na skórę w miejscach zmian odleżynowych środków tradycyjnych. 0.4% Natrium Bicarbonicum lub 0. rany odleżynowe z martwicą: opatrunki w postaci żelu do usuwania martwicy. PC-30V .9% NaCl lub wodą destylowaną ( metoda hydroterapii.lokalizacja. Plan opieki: . Alantan. np. kształt. podskórną tkankę tłuszczową. Tielle.Inadine ( zmieniać po stwierdzeniu odbarwienia opatrunku z koloru miodowego) rany odleżynowe z wysiękiem: opatrunki pochłaniające wysięk i izolujące bakterie. skórę właściwą..25% Metronidazolu . oddech). Alantovit. mają właściwości oczyszczające ranę. ułatwiają naturalne procesy autolizy. np.stosowanie miejscowo maści gojących.polegająca na oczyszczaniu rany za pomocą ciśnienia irygacyjnego w celu usunięcia nadmiaru wydzieliny.pobranie z odleżyny wymazu do badania . oraz w razie wysięku pochłaniają go. Propolis spray. stosowane w celu redukcji wycięku z rany oraz zapenienia wilgotnego środowiska na czas gojenia się rany.stosowanie przymoczek na ranę 10% NaCl.

miękkiej. Zapewnienie temperatury pomieszczenia 20-210C przy wilgotności 30-40% h. wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych.Jeśli stan zdrowia na to pozwala. telefoniczny. . . płatki owsiane. wytwarzanie klimatu ciepła i bliskości. . Plan działania: . maści. wzbudzanie zaufania i pozyskanie go do współpracy. zleconych przez lekarza zabiegach diagnostycznych i leczniczych. Nie pocieranie zmian chorobowych na skórze i nie drażnienie tkanek otaczających f. Jeśli nie ma konieczności izolowania umieszczenie pacjenta w pokoju kilkuosobowym k. z ichtiolem. jego urządzeniami i wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia.Kąpieli dziegciowych z użyciem dziegciu sosnowego.Przekazać informacje o personelu medycznym sprawującym opiekę. co może ograniczyć stosowanie środków nasennych i. Zachęcanie do uciskania swędzących miejsc palcem lub grzbietem paznokcia b. . olejkiem rumiankowym. grzybicy. Zaditen 22. papki. niegotowany krochmal. Gummi Acaciae . brzozowego. . e.Zapewnić o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących jego zdrowia i spraw osobistych. Zastosowanie środków pielęgnacyjnych. Stosowanie leków przeciwświądowych (przeciwhistaminowych): Phenazolinum. stosowanie ochronnych rękawiczek lub ograniczenie ruchów w łokciach c. przewiewnej. 20 .Obmywanie skóry letnią wodą bez mydła . korespondencyjny. np. Folium Althaeae.Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa świąd skóry Cel opieki: Zmniejszenie lub likwidacja świądu Plan działania: a. Poprzez okazywanie akceptacji i szacunku. Cel: Ułatwienie adaptacji pacjenta. Utrzymanie skóry w czystości przy stosowaniu zleconego przez lekarza sposobu i środków: .Kąpieli osłaniających z krochmalem.Osuszanie skóry miękkim ręcznikiem g. tj.Oczyszczanie skóry za pomocą wacika zanurzonego w lekko ogrzanym oleju parafinowym . krótko obciętych paznokci.Poinformować w sposób dla pacjenta zrozumiały o przysługujących mu prawach i zapewnić o ich respektowaniu.Uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia.Uprzedzić i poinformować o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych. Zachowanie czystości rąk. otrębami owsianymi.Z uwagą wysłuchać życzeń pacjenta i postarać się je spełnić. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta nowoprzyjętego Problem pielęgnacyjny: Pacjent nowoprzyjęty. Pomoc w rozpoznawaniu i eliminowaniu alergenów wywołujących świąd ł. zawiesiny. . Delikatne wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. pudry. Menalind professional – olejek ochronny do kąpieli. bukowego . Stosowanie środków farmakologicznych – zgodnie ze zleceniem lekarza (zasypki.Wybrać pokój i zapoznać z przebywającymi w nim pacjentami. siarkowego. otręby zbożowe. jałowcowego. Ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz unikanie czynności powodujących pocenie się j. Diphergan. . dziegciem lub szarego . wszawicy n. . Udział w leczeniu świerzbu.Środków łagodzących świąd.Umożliwić kontakt z duchownym na życzenie. Odwracanie uwagi pacjenta od dolegliwości świądu poprzez organizowanie różnych form aktywności umysłowych. boraks. wczuwanie się w jego sytuację. . ruchowych l.Umożliwić kontakt osobisty. kremy) na miejscowe zmiany skórne m. zapoznać z topografią oddziału.Mydeł przetłuszczonych bez barwnika i zapachu . Tavegyl.Otoczyć szczególnie troskliwą opieką. z surowców naturalnych d. . olejek do pielęgnacji skóry .Mydeł leczniczych. Zapewnienie bielizny luźnej. w celu ułatwienia zasypiania i przeciwdziałania bezsenności.

za mostkiem .*w RTG i USG kamienie – niekoniecznie ZAPALENIE TRZUSTKI . 23. wymioty . posiłek przynosi krótkotrwałą ulgę i pojawia się ponownie po 2-3 godz. XII-cy) .ból przy obmacywaniu prawego górnego kwadrantu brzucha .ciągły .bilirubiny we krwi . rodzaju przynoszonych posiłków czy niezbędnych przedmiotów osobistych.w. bóle głodowe w nocy (ch. posiłku .gorączka ..ból przy obmacywaniu śródbrzusza .gastroskopia – rozp.zatrzymanie gazów i stolca (wzdęcia) .w prawej okolicy podżebrowej . ze zgagą .silny ból z nudnościami lub wymiotami w okolicy pępkowej i nadbrzuszu. żołądka) . kontaktu z pacjentem.objaw późny PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY Z REFLUKSEM .w.tępy. z promieniowaniem do lewej łopatki i grzbietu .ból między posiłkami. Chełmońskiego +++ . żołądka) .silny ból z nudnościami lub wymiotami . żołądka) lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną i jesienią (ch. (ch. RAK ŻOŁĄDKA . w dołku podsercowym (ch.w.ZASTAWKA BAUCHINA 21 . łagodnieje w pozycji siedzącej NIEDROŻNOŚĆ JELIT – klasyczny „ostry brzuch” .ból po posiłku po 1-2 godz. XII-cy) .umiejscowienie bólu zależnie od miejsca przeszkody . Scharakteryzuj ból w jamie brzusznej ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO .amylazy.bóle skurczowe (kolka) .często w pozycji leżącej.amylazy w moczu. .ból zazwyczaj na prawo od pępka (ch.promieniuje po prawej łopatki .nudności.leukocytoza .ból w okolicy środkowego nadbrzusza.obj.ból napadowy .w.w.ból tępy .Rodzinie przekazać informacje dotyczące np. .gorączka .RTG brzucha .Założyć dokumentację..„poziomy płynów” NISKA czy WYSOKA NIEDROŻNOŚĆ? GRANICA .ból o nieregularnej rytmiczności (w.nie wykazuje zależności od pory roku. XII-cy) . lipazy we krwi. lekarzem. CHOROBA WRZODOWA .

na tle miażdżycy tętnic zaopatrujących jelita w krew . w czasie trawienia .ból w nadbrzuszu. zap.ból po posiłkach. wrzód żołądka.przy rozciągnięciu torebki śledziony ANGINA BRZUSZNA .wstręt do jedzenia .bóle skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu .bóle w podbrzuszu.c. migrena.kolonoskopia. krwiak.spadek m.objawy: Blumberga. ostre zap. że pasaż treści pokarmowej jest zwolniony. zapalenie opon mózgowych. zapalenie. b) jeśli w płynie usuwanym drogą wymiotów widać resztki pokarmu spożytego kilka godzin wcześniej o nieprzyjemnej woni wynika. niedrożność. trzustki 2) ostra i przewlekła niewydolność nerek . zap. atonia żołądka. subst.leukocytoza .biegunka -*czasem biegunka z domieszką krwi ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO . Najczęściej przyczyną takich wymiotów są ostre zaburzenia jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego.gorączka . XII-cy. Rowsinga:+++ . wysokiej niedrożności jelit. dobrze zlokalizowany (pokazuje palcem) . c) Żółta lub zielonkawa barwa wymiocin wskazuje na domieszkę żółci. 4) zatrucie lekami. rak) BÓL POD LEWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . rozlany . 22 . trzustki.bolesność przy obmacywaniu okolicy wyrostka . stan po wagotomii. kolka żółciowa.c. dróg żółciowych. odczyn kwaśny oraz towarzyszą temu bóle brzucha można sądzić.gorączka. że doszło do usunięcia czystego soku żołądkowego. leukocytoza BÓL POD PRAWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM . kolka nerkowa 3) wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego (uraz.przy rozciągnięciu torebki wątroby (przekrwienie. wątroby. . wymioty . zap. Scharakteryzuj wymioty Przyczyny 1) zwężenie odźwiernika. gastroparesis diabeticorum. zapalenie trzustki. stany zapalne jelit. guz). w zwężeniu odźwiernika po wygojeniu niszy wrzodowej. 24. doodbytniczy kontrastowy wlew barytu.szybko narasta nasilenie bólu . w rzucie anatomicznym zmian . jak np. chemicznymi 5) w przebiegu zaburzeń metabolicznych: np.później nad prawym talerzem biodrowym. wyrostka robaczkowego.spadek m. kwasica ketonowa 6) w przebiegu zawału serca ściany dolnej!!! a) wodniste. CT brzucha ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Typowy rozwój objawów: . w zapaleniu żołądka z refluksem żółciowym.nudności.ZAPALNE CHOROBY JELIT . zapalenie otrzewnej. występuje w ostrym zapaleniu dróg żółciowych. guzy.

Ostre zaparcie u osoby z prawidłowym dotychczas rytmem wypróżnień sugeruje przyczynę mechaniczną lub niedrożność czynnościową (zapalenie otrzewnej.naprzemienne zaparcia i biegunki . wpływy emocjonalne . pienista. Przewlekłe zaparcia należy podejrzewać w chorobach nowotworowych. zawroty głowy. zapalenie opon mózgowych. zwłaszcza gdy występują na zmianę z biegunką. płytkie lub pogłębione oddychanie. nie zmienioną. wyrażająca się nadmiernym skurczem). brak ruchu. e) Wymioty z zapachem kału lub treścią kałową są wskazówką niskiej niedrożności jelit spowodowanej np.guz odbytu. jak poty.zmiana kalibru stolca . pojawiające się zwykle pół godziny po jedzeniu. jak ostra i przewlekła niewydolność nerek. Brzuch jest wzdęty.ciąża . migrena). osłabienie. trawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy. W zaparciach spastycznych pacjenci skarżą się na bóle kolkowe o zmiennej lokalizacji. rakiem żołądka. Scharakteryzuj zaparcia Zaparcie . f) Krwawienie może być spowodowane żylakami przełyku. bóle i zawroty głowy. wzmożone ślinienie.hiperkalcemia . przyspieszone tętno. powłoki brzuszne są zwykle wiotkie. Badanie brzucha nie sprawia bólu.szczelina odbytu . spadek ciśnienia tętniczego krwi. Przed wystąpieniem wymiotów można zaobserwować zimne poty. niepokój.organiczna przeszkoda w jelicie .starszy wiek O raku odbytnicy świadczą: . krwiak. odbijanie. antydepresanty .ch.leki: opiaty. Krew z dróg oddechowych jest jasnoczerwona. że chory z obfitym krwawieniem z nosa połyka krew. 25. Wymiotom krwią towarzyszą objawy niedokrwistości lub pokrwotocznego wstrząsu. choroby układu nerwowego (uraz. zaburzeniami krzepnięcia. Hirschprunga (bezzwojowe jelito) . Wymioty pojawiają się w przebiegu wielu innych chorób. jej usuwanie łączy się z kaszlem. Brunatne zabarwienie sugeruje. przyspieszony oddech. zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa).krew w stolcu • atoniczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. Zdarza się. zatrucia wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. bladość powłok skórnych. guzem jelita. a nie z wymiotami. bladość. nudności. że do krwawienia doszło kilka godzin wcześniej i krew przebyła przemiany pod wpływem soku żołądkowego (hemoglobina uległa przemianie do kwaśnej hematyny). Ból i wzdęcie ustępują po oddaniu stolca lub gazów. suchych stolców Przyczyny: . 23 . niekiedy w postaci skrzepów lub barwy brunatnej („fusy od kawy”) wskazują na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. a następnie ją wymiotuje. odbytnicy .rzadziej niż co 2 dzień oddawanie małych ilości. • spastyczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. brak apetytu. wyrażająca się atonią mięśniówki gładkiej jelita) W zaparciach atonicznych pacjenci skarżą się na uczucie pełności w jamie brzusznej. zapalenie uchyłków jelita).mała podaż płynów. Niekiedy dochodzi do pomyłek między wymiotami krwią i krwiopluciem.niedoczynność tarczycy .d) Wymioty zawierające świeżą krew. Mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii. przykry smak w jamie ustnej.

upławy. Scharakteryzuj zaburzenia jakościowe wydalanego moczu Badanie ogólne moczu: a) Właściwości fizyczne: . zapalenie nerek. przez kamień. niektóre leki . wymioty.mętny – odczyn zasadowy. Scharakteryzuj zaburzenia ilościowe wydalanego moczu Fizjologicznie: diureza dobowa – ok.hipostenuria .krwinki białe – do 5 co kilka pół widzenia .zapach amoniaku – mocz pozostawiony na dłużej w naczyniu Odczyn moczu: .zapach amoniaku przy oddawaniu – podejrzenie zapalenia pęcherza moczowego . leki. moczany – pojedyncze .Skąpomocz (oliguria) – poniżej 400 ml moczu na dobę.zasadowy – obecność w moczu krwi. 1. stosowanie diety jarskiej. choroby układu krążenia. . . oparzenia.białawy.Wielomocz (poliuria) – 3-5 litrów moczu na dobę. obrzęki. buraki czerwone. wzmożone ciśnienie tętnicze krwi.26.bilirubina: brak. ew. utrata krwi. mleczny – przy domieszce ropy. poniżej 100 mg w 100 ml moczu . cukrzyca.Bezmocz (anuria) – poniżej 20 ml moczu na godzinę lub <100 ml na dobę.odczyn: lekko kwaśny b) Właściwości chemiczne: . .wałeczki ziarniste – brak .hiperstenuria – powyżej 1025 24 .krwinki czerwone – 1-3 co kilka pól widzenia . kamica nerkowa. mikcja – pojedynczy akt oddania moczu – do 500 ml. moczówka prosta.bakterie. przewlekła niewydolność nerek.komórki nabłonka – pojedyncze . Utrzymujący się bezmocz prowadzi do mocznicy (uremii): bóle i zawroty głowy. ew. śluz – nie powinno być. przejrzysty .czerwony (krwiomocz – haematuria) – nowotwory układu moczowego.fosforany. 27. ropy. zamknięcie odpływu moczu z nerek np.zapach: swoisty .ciemnego piwa – żółtaczka mechaniczna. ew. d) Zmiany w składzie moczu: Kolor: . biegunka. wymioty. mocz zawierający białko. mocz pozostawiony w naczyniu także mętnieje Zapach: .cukier: brak. nudności.białko: brak. Gęstość względna: . .5-2 litrów moczu/dobę. uszkodzenie miąższu nerkowego.urobilinogen: brak. śpiączka mocznicowa.zapach acetonu – cukrzyca . szczawiany. Przejrzystość: . do 0.kolor: słomkowożółty . spadek temperatury ciała.gęstość względna (ciężar właściwy): 1015-1025 .przejrzystość: klarowny.poniżej 1015 . miesiączka. w moczu dobowym 40-100 mg/dobę .2 mg/l . 1-4 mg/dobę c) Osad moczu: .

zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza (u mężczyzn z gruczolakiem stercza podczas mikcji . przewlekła niewydolność serca. stany zapalne miąższu nerkowego.zaburzenia wypływu moczu – zwężenie cewki moczowej przez kamień. Scharakteryzuj zaburzenia w oddawaniu moczu .zatrzymanie moczu (retencja) .silne. 25 .dyzuria – utrudnienie w oddawaniu moczu (zatrzymanie. wałeczki ziarniste). towarzyszące oddawaniu moczu (zapalenie pęcherza moczowego) .nadmierne spożycie płynów. poród. kamica nerkowa. ..częste parcie na mocz (polakizuria) – (zapalenie pęcherza moczowego) .zmniejszenie objętości pęcherza moczowego poniżej 200 ml (przewlekła infekcja. choroby układu nerwowego (guzy. Chory nie odczuwa parcia na mocz. . pęcherza moczowego . nowotwór w układzie moczowym (nie łączy się z bólem). kurczowe bóle pęcherza moczowego (strianguria). .stany zapalne dróg moczowych. urazy mózgu. . rdzenia). nowotwory dróg moczowych Krwinkomocz mikroskopowy (erythrocyturia) – liczba krwinek czerwonych w polu widzenia jest większa od 2-3. oddaje mocz w przysiadzie. . przerasta warstwa mięśniowa pęcherza. neurogenny kurcz pęcherza moczowego w wyniku urazu rdzenia lub stwardnienia rozsianego z uszkodzeniem rdzeniowego ośrodka unerwienia pęcherza). zwężenie cewki.bolesne oddawanie moczu (alguria) np.oddawanie moczu w nocy (nykturia) – zwykle 2-3 i więcej razy w ciągu nocy. ale mniejsza niż 100.bezwiedne moczenie paradoksalne jest wywołane rozstrzenią pęcherza. kamica nerkowa (towarzyszy mu ból. który wycieka stale kroplami z cewki.100 ml moczu zostaje opróżnionych. niejednokrotnie w nocy oddawanie moczu bez zwiększenia jego dobowej ilości: .czynniki nerwowo-psychiczne. zbyt częste. zwężenie cewki moczowej. z parciem. dochodzi do zastoju moczu w górnych drogach moczowych i zakażenia. nerki nie potrafią ani zagęszczać ani rozcieńczać moczu Cukromocz (glikozuria).przyjęte leki.izostenuria – 1010-1011. porażenie dolnej połowy ciała. brak intymności. w zapaleniu pęcherza moczowego. . guzy. a 400 ml zalega). . gruczolak stercza . kamień w pęcherzu moczowym.częstomocz . w małych ilościach. w większej objętości niż w ciągu dnia. Znaczenie chorobotwórcze przypisuje się obecności ponad 100 000 drobnoustrojów w 1 ml moczu (pałeczka okrężnicy. kroplami) .zwiększone wytwarzanie moczu (źle leczona cukrzyca). w cukrzycy Białkomocz – w nerczycy Ciała ketonowe w moczu (ketonuria). przerywanym strumieniem. pozycja leżąca. białkomocz. który nie może się już bardziej rozciągać i równoważyć przeszkodę w odpływie moczu. 28. wyniszczenie nowotworowe Ropomocz – zapalenie. uraz dróg moczowych. drożdżaki). uciska ręką okolicę pęcherza.powyżej 4-6 razy na dobę. np. pałeczka odmieńca. cukrzyca. Chory używa tłoczni brzusznej w celu opróżnienia pęcherza moczowego. to nadmierna ilość fosforanów. paciorkowiec kałowy. Nadmierny osad mineralny. szczawianów. moczanów w kamicy nerkowej. pałeczka ropy błękitnej. zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym. . prątek gruźlicy.przerywany lub cienki strumień moczu. cewki moczowej .przerost gruczołu krokowego. przeszkoda mechaniczna w cewce moczowej. Bakteriuria – zapalenie dróg moczowych. .

3 st. że mikrokrążenie jest uszkodzone. ilość zalegającego moczu. lekki ucisk palca powoduje zbledniecie zaczerwienienia. Z uszkodzonych komórek uwalniane są mediatory zapalenia: histamina.kamienie z soli wapniowych – w nadmiernym wchłanianiu wapnia z jelita cienkiego. że mikrokrążenie nie jest jeszcze uszkodzone. proliferacja): stopniowe zmniejszanie wysięku. nadmiar mleka i środków alkalicznych. powstaje zapalenie i obrzęk tkanek. – nieblednące zaczerwienienie. 29. rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. mechaniczne uszkodzenie zwieracza pęcherza. gdy lekko uciska się je palcem. Występują wtedy inne cechy tego zapalenia. Dzięki makrofagom i procesom fagocytozy dochodzi do usuwania martwych tkanek. . niedoborze witaminy B6. np.kamica szczawianowa – w zapalnych chorobach jelit. nasilonej proliferacji naczyń. urazy. W ranie obecne są czarnobrązowe masy rozpadających się tkanek. * Wymień czynniki podnoszące i obniżające próg bólu 30. Wskazuje.Epitelizacja (naprawa): rana pokrywa się nowym. niekiedy bardzo znacznie. 31. przerzuty raka do kości.Wysięk (zapalenie): zaburzenia krążenia. 2 st. – martwica rozszerza się do mięśni i powięzi. Dno rany może być pokryte czarną martwicą. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu chorób urologicznych i neurologicznych. Powstają jamy. Może trwać do 3 dni. znikające po usunięciu ucisku.Ziarninowanie (wzrost. wysiłkowe nietrzymanie moczu (niższy poziom estrogenów z wiekiem). Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg Torrance’a Klasyfikacja odleżyn wg Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu lub wg Torrance’a 1 st. w kwasicy cewkowej. przemieszczenie ujścia moczowodu są powodem tego stanu. Brzeg rany jest zazwyczaj dobrze odgraniczony. Oprócz tego występuje u kobiet jako tzw. Fibroblasty wytwarzają włókna kolagenowe i sprężyste. w zatruciu witaminą D. pozostaje również wtedy. W dnie rany występuje czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek.. – uszkodzenie obejmuje tłuszczową tkankę podskórną. prostaglandyny. przewlekłej biegunce. jak częstomocz. 5 st. – blednące zaczerwienienie. Często występuje ból. oczyszczania odleżyny. np. zmniejszone wchłanianie zwrotne wapnia w cewkach nerkowych. . np. Wymień fazy gojenia się rany odleżynowej . otoczone obrzękiem i rumieniem. . . wady wrodzone. nadczynność gruczołów przytarczycznych. 26 .Po wygojeniu się rany następuje dojrzewanie blizny. lecz martwica może również dotyczyć tkanek otaczających. Zniszczenie może obejmować stawy i kości. gorączka. bakteriuria. Zmienia się w niej zawartość kolagenu. – uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. guzy. Poprzedzone przez uczucie parcia nietrzymanie moczu występuje w przebiegu ostrego zapalenia pęcherza moczowego. ciała obce. lśniącym naskórkiem – komórki naskórka odżywiane przez sieć powstałych naczyń krwionośnych migrują z brzegów rany i napełzają na ziarninę. powstaje obrzęk z wysiękiem. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem oraz zakrzepicą małych naczyń. Zblednięcie blizny jest wynikiem zanikania naczyń włosowatych. Nietrzymanie moczu bez bolesnego parcia wskazuje na neurogenny charakter lub przetoki pęcherzowopochwowe albo cewkowopochwowe. Brzegi rany są dobrze odgraniczone. 4 st. kininy. Zwiększa się wtedy. wzrost komórek i powstanie nowej tkanki (ziarniny). Wskazuje. mogą pojawić się pęcherze i przerwanie ciągłości naskórka. które mogą się łączyć. ropomocz. kamienie pęcherza moczowego.

nieprzepuszczalne. Mogą pozostawać na ranie 714 dni. kałem. pochłaniają wysięk. Agua-gel. po przeszczepach. bakterii . Stosuje się je w odleżynach 1. W jamie odleżynowej żel może pozostać do 3 dni.9%. stolca. Ich struktura pozwala na swobodne parowanie z powierzchni rany. mają duże właściwości pochłaniające. Utrzymują wilgotne środowisko (zakończenia nerwowe w środowisku wilgotnym – działanie przeciwbólowe) Posiadają lekko kwaśny odczyn (ułatwia enzymatyczne oczyszczenie rany przez rozpuszczenie uszkodzonych. miejsca pobrania przeszczepów) Hydrocoll thin (jw. Scharakteryzuj grupy opatrunków nowoczesnych stosowanych w leczeniu odleżyn I grupa: Błony półprzepuszczalne: są to błony poliuretanowe: cienkie. samoprzylepne. 4. pod którą zachodzą procesy oczyszczania. 5 st. jako zabezpieczenie venflonów. Preparaty: 27 . który wskazuje właściwy moment zmiany opatrunku) Hydrocoll (owrzodzenia. nie przepuszczają wody i bakterii z zewnątrz. elastyczne. Stosowane w leczeniu dużych. Przed założeniem hydrożelu należy ranę wypłukać 0. zabezpieczającej przed dostępem płynów. Stosuje się je w odleżynach 2. zwłaszcza w okolicach pięt. naskórkujące) Granuflex (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia) Granuflex Bordered (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia. dzięki czemu można obserwować proces gojenia się rany. 3. odleżyny we wszystkich fazach gojenia. Comfeel II grupa Hydrokoloidy: samoprzylepne. Tegaderm. co umożliwia wzrost i migrację komórek. 5 st. Hydrosorb comfort w postaci płytki stabilizowanej błoną poliuretanową IV grupa Dekstranomery: zbudowane są z ziarenek polisacharydowych. 3.9% NaCl. Flexigrade. martwiczych tkanek. co umożliwia obserwację i nadzór nad gojącą się odleżyną. a po jego założeniu należy położyć błonę półprzepuszczalną. wtedy gdy wydzielina sięga brzegów opatrunku. moczu. Intrasite-gel. są przezroczyste. Stosowane w odleżynach 2. szczelnie izolują ranę. tzn.zewnętrznej. moczem oraz infekcją. 2 st. Kwaśne ph i zmniejszona prężność tlenu pod opatrunkiem nasila angiogenezę i ziarninowanie. nie można w ranach zainfekowanych lub z obfitym wysiękiem. Stosowane w odleżynach 4. można go wymienić po przemoczeniu opatrunku pokrywającego za pomocą 0.wewnętrznej. Nie przyklejają się do rany. chroniąc przed zamoczeniem np. Hydrofilm. przezroczyste. GranuGel. również powoduje wzmożony napływ granulocytów hamujących wzrost bakterii). Skutecznie działają przez 24-48 godzin.32. zwykle po 7 dniach. a przy obfitym wysięku częściej. Profilaktycznie w miejscach narażonych na ucisk i otarcia. Chronią ranę przed tarciem i uciskiem. Dobrze przylegają do rany i otaczającej jej skóry. głębokich oraz zainfekowanych odleżyn. Bioclusive. ziarninowania i naskórkowania. Nie powinny być stosowane przy infekcji. Składają się z 2 warstw: . reaktywnej. Preparaty: Granuflex Extra Tin (rany z małą ilością wysięku. niebezpieczny przy bakteriach tlenowych) Hydrocoll sacral (odleżyny w okolicy krzyżowej) Hydrocoll concave (odleżyny w okolicy pięt i łokci) Tegasorb III grupa Hydrożele: utrzymują wysoką wilgotność rany. na rany pooperacyjne. 4 st. tlenu. Przy zmianie nie uszkadzają otaczającej skóry. Są przezroczyste. kości krzyżowej) Granuflex Signal (posiada unikalny sygnalizator. oparzenia 2 stopnia. zmniejszając w ten sposób ryzyko samoistnego przemieszczenia się opatrunku. utrzymując w niej temperaturę ciała.9%. przylegającej do rany.. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. mocno oczyszcza. Zmienia się je w zależności od potrzeby. które w kontakcie z wysiękiem rany formują żel. Preparaty: a) Nu-Gel. łokci. b) Hydrosorb. która zwiększa swoją objętość po zetknięciu się z raną tworząc żółty żel. Nie mają właściwości alergizujących.. Preparaty: Opsite.

która umożliwia rozpuszczanie tkankę martwiczą.Acudex. może pozostać na ranie przez 4 dni. np.TenderWet. Permafoam comfort. należy nasączyć płynem Ringera lub 0. Jodosorb. Permafoam cavity. Stosuje się je 1x dziennie. po uprzednim przemyciu rany 0. utrzymuje optymalną temperaturę rany. inaktywuje nadmiar proteaz i przyspiesza proces gojenia. nadmanganianem potasu.oprócz alginianu wapnia (10%) zawiera kolagen (90%). superabsorbent zawarty w warstwie chłonnej opatrunku jest aktywowany płynem Ringera. Permafoam concave. izolują termicznie. odbarcza nadmiar wydzieliny. Kaltostat. . Debrisan V grupa Gąbki poliuretanowe: mają właściwości pochłaniające i oczyszczające. . otrzymywane z glonów morskich. przez Inadine lub Actisorb VI grupa Opatrunki algininowe: zbudowane z naturalnych polisacharydów. ochrania czynniki wzrostu w ranie. Nie należy ich stosować na rany suche lub z objawami zakażenia. Są przepuszczalne dla powietrza. np. stosowany w terapii ran ze średnim i dużym wysiękiem VII grupa Środki enzymatyczne: rozpuszczają martwicę.PermaFoam. W razie podejrzenia zakażenia należy włączyć opatrunek bakteriobójczy.9% NaCl. po zastosowaniu na ranę krwawiącą wykazuje działanie hemostatyczne. można stosować z terapią kompresyjną . przyjmuje postać żelu i rozpuszcza się w ranie. Stosowane w odleżynach 2. TenderWet 24 active cavity: nasączony jest roztworem Ringera w procesie produkcji. TenderWet active cavity. zwiększa aktywność fibroblastów. gdy wchłonięte wydzieliny zbliżają się do krawędzi opatrunku. np. 4 st.TenderWet 24 active. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. przewlekłe. płaskich. może być do 7 dni na ranie. Fibracol . jest opatrunkiem całkowicie wchłanialnym (1-3 dni). każda kolejna zmiana opatrunku nie wymaga usuwania poprzedniego. Preparaty: Fibrolan.Promogran: rany trudno gojące się. wodą utlenioną. Czas utrzymania na ranie 1-4 dni. adsorbują 20-krotnie więcej płynu. 3. zmienia się je wówczas. bez uprzedniego oczyszczenia. Preparaty: Tega-gel. w postaci sznura lub tamponu. Są używane do czystych. cienką warstwę 1-2 mm. Allevyn cavity (gąbka). można go stosować razem z terapią kompresyjną. stymuluje ziarninowanie i naskórkowanie. VIII grupa Opatrunki bioaktywne: Preparaty: .9% NaCl. Permafoam sacral: hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej. antybiotyków. niż wynosi ich ciężar. pobudza ziarninowanie. Preparaty: Allevyn (płytka). nie działają na prawidłowy nabłonek. Sorbalgon. TenderWet 24: rany zakażone. nie wolno przemywać jodyną. Tielle. obficie wydzielających odleżyn. ranę należy przemywać 0. 3. w kontakcie z wysiękiem tworzą żel. tkankę tłuszczową i mięśnie.9% NaCl. wymagające aktywnego oczyszczania. nie należy zakładać go na rany zainfekowane. 4 st. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. Iruxol-mono (dostarcza kolagenazę. Stosowane w odleżynach 2. do ran z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem.9% NaCl przed założeniem Promogran – 55% kolagenu i 45% celulozy. w fazie oczyszczania i ziarninowania. Tielle (hydropolimer. Actisorb IX grupa Inne: 28 . który zapewnia wilgotne środowisko. Występują w postaci płaskich płytek lub owalnych i okrągłych gąbek. minimalizuje ryzyko maceracji wokół rany. eliminuje szybko wysięk. opatrunek powinien być zmieniany zależnie od gromadzącej się wydzieliny. utrzymują wysoką wilgotność rany. Nie jest konieczne usuwanie jego pozostałości podczas aplikacji (zakładania nowego opatrunku). Należy go zabezpieczyć opatrunkiem wtórnym.

stawów i kości Nu-Gel + Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. drożdżaki. Nu-Gel + Bioclusive. zmiana zabarwienia na kolor biały jest wskazówka do zmiany opatrunku Actisorb lub Actisorb Plus lub Actisorb Silver 220 – opatrunek węglowy ze srebrem. zmiana 2x w tygodniu c) Odleżyna z martwicą. Nie wolno go przycinać. podczas gdy opatrunek chłonny zewnętrzny. nie przywiera do ran. ziarninująca Promogran + Tielle lub Fibracol + Bioclusive. ew. zmniejsza ryzyko infekcji. Skuteczny wobec MRSA. zmiana 2x w tygodniu b) Odleżyna zakażona bez wydzieliny ropnej z objawami stanu zapalnego Promogran + Tielle lub Inadine + Bioclusive. opracowanie chirurgiczne 4 st. wokół opatrunku oklepywanie i masowanie z użyciem kremów ochronnych 2 st. beztlenowce. zmiana 2-3x w tygodniu lub Tielle. zmiana 2x w tygodniu. zmiana ograniczona do naskórka Inadine + Bioclusive. odleżyna sięga do mięśni. zmiana 2-3x w tygodniu 29 . zmiana 1-2x w tygodniu. zamknięty w nylonowej saszetce. pęcherze. Gram-. pierwotniaki). nieblednące zaczerwienienie. Można go pokryć kompresem Topper (rana z małym wysiękiem) 33. grzyby. np. cuchnąca Nu-Gel + Actisorb + Bioclusive. Nie przylega do rany. odleżyna obejmuje naskórek i skórę właściwą. działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie w ranach zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzielina ropną. Może być na ranie do 7 dni. martwica czarna i sucha. martwica rozpływna. pomarańczową siateczkę z wiskozy nasączoną żelem jodoforowym przyłożyć na ranę i zabezpieczyć jałowym kompresem lub błoną półprzepuszczalną. zmiana 2x w tygodniu a)Odleżyna zakażona z wydzieliną ropną Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. zmiana 1-2x w tygodniu 3 st. Tielle (rana ze średnim wysiękiem) może wymagać częstszej zmiany. blednące zaczerwienienie Bioclusive na osuszoną i czystą skórę.. odleżyna obejmuje tkankę tłuszczową i sięga do mięśni.Bactigras – antyseptyczny opatrunek z gazy tiulowej nasączony parafiną i roztworem chlorheksydyny. Można go nakładać na Nu-Gel (martwica rozpływna). Scharakteryzuj zastosowanie opatrunków firmy Johansons & Johansons w poszczególnych stopniach odleżyn 1 st. zwalcza szerokie spektrum bakterii Inadine – opatrunek mający zastosowanie w leczeniu powierzchownych ran zainfekowanych (bakterie Gram+. zmiana 1-2x w tygodniu 5 st.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful