1. Wymień cechy tradycyjnego pielęgnowania 1. opieka pielęgniarska najczęściej oparta jest na diagnozie lekarskiej 2.

pielęgniarka w pracy z pacjentem podporządkowana jest zleceniom lekarskim, patrzy na pacjenta przez pryzmat, np. „dobrej czy złej żyły” 3. główną troską pielęgniarki jest szybkie i bezbłędne wykonywanie zleceń 4. działania pielęgniarki koncentrują się na zleceniu lekarskim będącym do wykonania u pacjenta 5. opieka pielęgniarska zorientowana jest na chorobę, pacjenta i likwidowanie jej 6. opieka pielęgniarska ma charakter rutynowy lub intuicyjny 7. opieka pielęgniarska jest realizowana zazwyczaj bez udziału pacjenta, rodziny i/lub osób mu bliskich 8. lekarz i pielęgniarka (lub sam lekarz) ustalają co dla pacjenta w zakresie opieki będzie najlepsze, najistotniejsze 9. przy zlecaniu pielęgniarce zabiegów do wykonania u danego pacjenta (pielęgnacyjnych, leczniczych) nie uwzględnia się indywidualnych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, możliwości i zdolności 10. samodzielna praca poszczególnych pielęgniarek oparta jest na planie leczenia; wszelkie dyskusje merytoryczne dotyczą leczenia (nie gwarantuje to wzrostu zrozumienia aktualnego stanu pacjenta i środowiska oraz wzrostu wiedzy zawodowej pielęgniarki) 11. zbiorowa odpowiedzialność za wyniki pielęgnowania prowadzi do przypadkowych zmian w postępowaniu z pacjentem 12. mały wkład do nauki o pielęgnowaniu 2. Wymień cechy procesu pielęgnowania 1. Wieloetapowość 2. Uniwersalność 3. Ciągłość i dynamika 4. Logiczność i następstwa czasowe 5. Całościowe (holistyczne) i zindywidualizowane podejście do człowieka 3. Wymień etapy i fazy procesu pielęgnowania (Górajek-Jóźwik, 1993) 1. Rozpoznanie: a) gromadzenie danych o stanie biopsychospołecznym, duchowym i kulturowym pacjenta b) analizowanie, syntetyzowanie danych c) stawianie diagnozy pielęgniarskiej (rozpoznania pielęgniarskiego) 2. Planowanie: a) ustalanie celu opieki b) dobieranie osób, działań, sprzętu do działań (ustalanie zasobów ludzkich i rzeczowych) c) formułowanie planu opieki pielęgniarskiej 3. Realizowanie: a) przygotowanie pielęgniarki do realizowania pielęgnowania b) przygotowanie pacjenta do pielęgnowania c) Realizowanie planu 4. Ocenianie a) analizowanie wyników opieki pielęgniarskiej b) formułowanie oceny 4. Scharakteryzuj założenia teoretyczne diagnozy pielęgniarskiej (wg. NANDA, Górajek-Jóźwik) a). NANDA Diagnoza pielęgniarska wg NANDA – jest to dwu- lub trzyczęściowe stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny Struktura dwuczłonowa: 1. człon - kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji 1

Np. „ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego” Struktura trzyczłonowa : 1. człon - kategoria diagnostyczna 2. człon - czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka 3. człon - objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające rozpoznanie problemu Np. „zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością wysiłkową i dużym zmęczeniem” Typy diagnoz (wg NANDA)– obejmują problem: a) Aktualny – problem jest obecny, celem interwencji jest zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji) b) Potencjalny – problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie c) Możliwy – problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu NANDA podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych. Stworzyło pierwszą taksonomię 99 diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym, przypisano im odpowiednie kody cyfrowe. Struktura kategorii diagnostycznych wg NANDA: a) tytuł b) definicja c) cechy charakteryzujące d) czynniki etiologiczne lub ryzyka e) kryteria rozpoznania : subiektywne i obiektywne dane b). Górajek – Jóźwik Diagnoza wg Górajek – Jóźwik jest diagnozą w koncepcji problemów pielęgnacyjnych Problem pielęgnacyjny - aktualny - dolegliwość odczuwana przez pacjenta lub subiektywna trudność jaką napotyka pacjent, która wynika z aktualnej negatywnej sytuacji w jakiej się znajduje i negatywnych cech stanu, wyrażona jego skargą. To także dolegliwość, objaw patologiczny obserwowany przez pielęgniarkę stanowiący podstawę do podejmowania działań zmierzających do likwidowania, minimalizowania i ograniczania objawów, ich przyczyn i skutków, (np. trudność w samoobsłudze, trudność w jedzeniu, brak apetytu, ból przy przełykaniu). To także aktualne możliwości człowieka (pozytywny stan), istniejące i zachowane przez niego sprawności, mobilizujące i stymulujące jego własną aktywność i samopielegnację na rzecz zachowania i umacniania zdrowia, na rzecz powrotu do zdrowia, likwidacji choroby lub na rzecz życia z chorobą, np. zdolność do…, chęć….., motywacja….., akceptacja……, - potencjalny – wynika z analizy zagrożeń stanu zdrowia (np. możliwość wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej) lub analizy czynników ryzyka, np. palenie papierosów, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, brak ruchu, ryzyko infekcji dróg moczowych. 5. Wymień błędy popełniane przy stawianiu diagnozy pielęgniarskiej: na etapie gromadzenia danych, wnioskowania 1. Na etapie gromadzenia danych a) Błędy obserwacji b) Błędy wywiadu c) Błędy w analizie dokumentacji d) Błędy pomiaru 2. Błędy wnioskowania 2

likwidacja. aktualną diagnozą pielęgniarską. . częściowo-50%.powinien być wyraźnie i jednoznacznie określony.realny w stosunku do możliwości pielęgniarstwa .ukazania jak należy postępować w przyszłości.uwzględniający miejsce i warunki. . pomiędzy tym co miało miejsce a tym co może i powinno jeszcze nastąpić w ramach świadczenia zindywidualizowanego. racjonalnych ustaleń. b) Formułowaniu oceny dotyczącej stopnia osiągnięcia celu (-ów).dokonanie ponownego rozpoznania stanu pacjenta i/lub środowiska.ukazania jak doszło do pojawienia się nieprzewidzianych wyników. ułatwienie.plan powinien uwzględniać konkretne zadania do wykonania. np. nie zostało osiągnięty-0%). zmniejszenie. Konsekwencją takiego porównania jest możliwość : . Czemu służy etap oceny w procesie pielęgnowania? Ocenianie wyników pielęgnowania służy: a) Analizie wyników opieki. Zasady niezbędne przy formułowaniu celu: . Należy dochodzić przyczyn uzyskanego wyniku (np.osiągnięcia oceny stopnia (lub nie) celu opieki.planowanie działań do konkretnego celu (-ów) opieki . pomimo wcześniejszych.unikanie tego co nie jest możliwe do wykonania (osiągnięcia) .określenie nowych celów opiekuńczych współbrzmiących z nową. procentowy (cel został osiągnięty w całości-100%. . B. ciągłego pielęgnowania. poprawa. Jakie warunki winien spełniać dobrze sformułowany cel i plan opieki pielęgniarskiej? A. koordynację z planem leczenia 7. utrzymanie.stawianie na nowe propozycje . co zaważyło na wyniku Jest możliwe dzięki prowadzonej rzetelnie dokumentacji. obniżenie.dokumentowanie planu opieki i jego ocena . podaj cel i plan opieki 3 . Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta gorączkującego. aby uniknąć tego. w jakich opieka jest świadczona. podwyższenie. Jest pomostem.unikanie dwuznaczności . Warunki planu opieki: .oparcie planu na podstawach naukowych . zapewnienie. uzupełnienie. cel zbyt trudny lub zbyt łatwy do osiągnięcia). które polega na świadomym porównywaniu stanów: rozpoznanego (diagnoza pielęgniarska) i założonego (cel opieki). całościowego. . zwiększenie. zaspokojenie. czas realizacji zadań. Racjonalna ocena odzwierciedla to. zapobieganie.ukazania co (lub kto) stanowiło przeszkodę lub utrudnienie w przebiegu procesu pielęgnowania i zadecydowało o wyniku opieki. . Dzięki ocenie możliwe staje się: .wzbogacony o wymierny element czasu (czas w jakim ma być osiągnięty) .włączanie podmiotu opieki w planowanie działań .a) Błąd fałszywej przyczyny b) Błąd atrybucji c) Schematyzm (uogólnianie) 6. co w zakresie opieki zostało dokonane. Może być ona wyrażona w sposób opisowy.stawianie na bezpieczeństwo pacjenta i własne . złagodzenie. 8.realny w stosunku do możliwości podmiotu opieki .

Plan: a) wykonanie toalety ciała rano i wieczorem przez pielęgniarkę lub z jej pomocą b) zmiana bielizny osobistej i pościelowej c) zapewnienie luźnej bielizny z surowców naturalnych c) smarowanie warstw skóry przylegających do siebie wazeliną i oddzielenie ich gazikami 3. węglowodanów i witamin. Cel: Nawilżenie błon śluzowych jamy ustnej i warg. Problem: Pacjent poci się Cel: Utrzymanie ciała w czystości.Problem: Pacjent zjada bardzo mało. ma wzmożone pragnienie. woda mineralna b) wykonanie toalety jamy ustnej co 2 godziny c) smarowanie warg wazeliną d) zaproponowanie ssania cukierków lub gumy do żucia. występują dreszcze Cel: Ogrzanie pacjenta Plan: a) dodatkowe lekkie okrycie. oddechów co 1 godzinę d) stosowanie środków przeciwgorączkowych.ułożenia na materacu chłodzonym elektrycznie . takich jak zimno w postaci: . 2. Problem: Pacjent skarży się na ból głowy Cel: Zmniejszenie lub zlikwidowanie bólu Plan: 4 . zgłaszając. z czarnej porzeczki. takich jak: kompoty. w okresach bezgorączkowych c) wybieranie posiłków ulubionych.worka z lodem. Zapobieganie odparzeniom. soki owocowe. malinowym. otoczenie parawanem wymiotującego 6.Problem: Pacjent skarży się na suchość warg i błon śluzowych jamy ustnej. herbata. 4. karku . ograniczenie tłuszczy. że nie ma apetytu Cel: Poprawa łaknienia Plan: a) wykonanie toalety jamy ustnej przed posiłkiem lub płukanie jamy ustnej b) podanie posiłków i płynów w małych ilościach. pachowe. ogrzanie termoforem lub poduszką elektryczną b) podanie ciepłego napoju – herbaty owocowej lub z sokiem z cytryny. 190C): przez włączenie wentylatora. 5. Plan: a) poinformowanie pacjenta o konieczności pozostania w łóżku b) pomiar i zapisanie wyników temperatury.obniżenie temperatury pomieszczenia (max. wykluczenie potraw ciężko strawnych i wzdymających f) ułożenie wygodne do spożywania posiłku g) usunięcie czynników wpływających ujemnie na łaknienie – usunięcie basenu. Obniżenie temperatury.Problem: Pacjent ma gorączkę 39 C oraz uczucie gorąca Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa.zastosowanie lekkiego okrycia pacjenta. zaspokojenie pragnienia Plan: a) podanie płynów do picia o temperaturze pokojowej.1. zasłonięcie okien przy dużym nasłonecznieniu. oddechów co 2 godziny c) jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 400C pomiar i dokumentacja temperatury. o zdecydowanym smaku d) estetyczne podawanie posiłków e) uwzględnianie pokarmów z zawartością białka. nacierania lodem kończyn górnych dolnych . wywietrzenie pokoju. zimnych kompresów żelowych na okolice pachwinowe. tętna. Problem: Pacjent ma uczucie zimna. klatkę piersiową . tętna. czasem nawet zdjęcie bielizny .okładów wysychających i chłodzących na czoło.kąpieli ochładzających.

wykonanie toalety ciała przez pielęgniarkę lub z jej pomocą . Problem pielęgnacyjny: Utrudnione oddychanie (spowodowane zmianami chorobowymi w układzie krążenia i oddechowym) Cel: Ułatwienie oddychania. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu krążenia i oddechowego. zmniejszenie duszności Plan: a) Ułożenie pacjenta w wygodnej. luźnej. opanowania h) oszczędzanie pacjentowi wysiłku przez: .stosowanie udogodnień.dokładne.wysokiej z pochyleniem do przodu b) Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu sali: . częste i) zapewnienie diety lekko strawnej j) obserwowanie regularności wypróżnień k) poinformowanie pacjenta o sposobie ułatwienia oddychania: .prześcielenie łóżka przez 2 pielęgniarki . miękkiego łóżka.utrzymanie temperatury 18-200C c) zapewnienie luźnej bielizny osobistej d) podanie tlenu e) obserwowanie. zapewnienie spokoju. linomag) 5 . wybranej. w małych ilościach. oddechu co 1 godzinę f) obserwowanie zabarwienia skóry w kierunku sinicy g) stała obecność pielęgniarki przy chorym.a) zapewnienie warunków do wypoczynku oraz zniesienie stanu napięcia b) okład wysychający lub chłodzący na czoło 7. Problem: Pacjent zaniepokojony o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: a) umożliwienie rozmowy z lekarzem w celu uzyskania informacji o stanie zdrowia b) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach c) umożliwienie kontaktu z rodziną 9.komasacja zabiegów pielęgniarskich . delikatne mycie.pozostawienie go w łóżku .wysokiej z opuszczonymi nogami .wietrzenie . pomiar i dokumentowanie tętna. suchej. podaj cel i plan opieki 1.karmienie pacjenta powolne. pomoc przy odkrztuszaniu i odpluwaniu 2. pozycji: . osuszanie skóry w miejscu obrzęku oraz smarowanie cienką warstwą obojętnego tłuszczu (wazelina. czystej.utrzymanie wilgotności powietrza 50-70% . zmiana pozycji co 1 godzinę .wysokiej (Fowlera) lub półwysokiej (SemiFowlera) . Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane niewydolnością układu krążenia Cel: Zapobieganie powikłaniom: zakażeniu i narastaniu obrzęków Plan: a) .prześcielenie staranne łóżka .zapewnienie pacjentowi wygodnego. z wykorzystaniem udogodnień.nauczyć relaksacji i technik rozluźniających . bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej .nauczyć i zachęcać do gimnastyki oddechowej l) wykonanie inhalacji ł) wykonanie drenażu ułożeniowego w razie potrzeby i ocena efektywności działań m) oklepywanie klatki piersiowej.

ograniczenie wysiłku przez pomoc w toalecie.b) - zachowanie ostrożności przy poruszaniu.wykazanie zrozumienia i współczucia . kolor.oklepywanie. aby zasłaniał usta i nos w czasie kaszlu i używał tylko chusteczek jednorazowych . w przyjmowaniu posiłków. warunków do snu i odpoczynku . dotykaniu miejsc obrzękniętych. spokoju.obserwowanie umiejscowienia.poinformowanie pacjenta.zmiana ułożenia b) .podawanie pacjentowi przegotowanej wody lub z dodatkiem środka antyseptycznego.zapewnienie ciszy. rumianku do płukania jamy ustnej.ograniczenie wysiłku pacjentowi .podanie tlenu .stosowanie inhalacji i drenażu ułożeniowego . zapach. wstrząsanie klatki piersiowej .zapewnienie dostatecznej ilości ligniny oraz usuwanie torby ze zużytą ligniną .unieruchomienie i uniesienie kończyny . z ograniczeniem chlorku sodu i wody 3. zwolnienie. załatwianiu potrzeb fizjologicznych . Problem pielęgnacyjny: Ból kończyny dolnej spowodowany zapaleniem żył Cel: Zmniejszenie niepokoju Plan: .obserwowanie. np.stosowanie okładu rozgrzewającego na kończynę 6. Problem pielęgnacyjny: Kaszel wilgotny z odkrztuszaniem plwociny Cel: Ułatwienie odkrztuszania. Problem pielęgnacyjny: Ból za mostkiem Cel: Zmniejszenie bólu Plan: . zapewnienie higieny odpluwania Plan: a) .zapewnienie spokoju 4. charakteru i natężenia bólu oraz reakcji na podawane leki 5. wykonywać w nie iniekcji w przypadku powstania pęknięć w miejscu obrzęków wykonywanie opatrunków aseptycznych z dodatkiem zasypek sulfonamidowych lub innych środków antyseptycznych ułożenie obrzękniętej kończyny wyżej obserwowanie i pomiar obrzęków przez kontrolę masy ciała. niemiarowość tętna Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa Plan: . nie wolno ich masować.udział w postępowaniu farmakologicznym . Problem pielęgnacyjny: Przyspieszenie.zapewnienie wygodnej pozycji . Problem pielęgnacyjny: Kaszel suchy Cel: Złagodzenie odruchu kaszlowego 6 .obserwowanie wyglądu i zachowanie pacjenta . wody do mycia rąk . pomiar tętna w zależności od stanu pacjenta i jego dokumentacja .obserwowanie charakteru odkrztuszanej wydzieliny (ilość. co 1-2 godzin i kaszlu z odpluwaniem wydzieliny . prowadzenie bilansu płynów oraz dobowej zbiórki moczu zapewnienie diety: bogatobiałkowej. częstotliwość) 7.nauczenie i zachęcenie pacjenta do gimnastyki oddechowej przez 5-10 minut.

Zauważyć wtedy można zwiększenie napięcia lub przerost pomocniczych mięśni wdechowych. „chory walczy o powietrze”.duszność stała (ciągła). Scharakteryzuj duszność Duszność (dyspnoe) Jest to przykra świadomość. Oglądaniem stwierdza się unoszenie klatki piersiowej. Wywołuje to uczucie duszności wdechowej. opłucnej (duszność pochodzenia oddechowego): . zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Plan: a) przebywanie z chorym b) zapewnienie ciszy i spokoju c) postępowanie spokojne i troskliwe d) uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach e) umożliwienie rozmowy z lekarzem f) umożliwienie kontaktu z rodziną. Chory opiera kończyny górne np. jak np. spowodowana jest ostro powstającymi. Powstaje hiperwentylacja. zwłóknienie płuc. przebywaniu w przeciągu.. a także w chorobach zmniejszających perfuzję płuc. zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych. np. Widoczna jest zwiększona praca mięśni ściągających klatkę piersiową w dół. układu krążenia lub innymi przyczynami.Plan: a) poinformowanie pacjenta o unikaniu długiego mówienia. mięśni z przyczepami w obrębie górnej części klatki piersiowej i szyi (mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe. odczucie braku powietrza i wynikająca stąd konieczność nasilenia i przyspieszenia oddychania. płuc. 1.duszność mieszana. np. palenia papierosów. Płuca są mniej sprężyste i elastyczne oraz mniej podatne. stany zatorowości płuc. przewlekły nieżyt oskrzeli z rozedmą płuc. w praktyce najczęściej spotyka się duszność wdechowo – wydechową. . dołków nad-i podobojczykowych. skrzydełek nosa. w rozedmie płuc.duszność wydechowa jest charakterystyczna dla astmy oskrzelowej i wszystkich chorób zwężających oskrzela (chorób obturacyjnych). dychawica sercowa (niewydolność LK serca).duszność napadowa. duchownym (na życzenie) 10. czworoboczne. Podział według zaburzeń poszczególnych faz oddychania: -duszność wdechowa występuje w chorobach charakteryzujących się zmniejszoną podatnością płuc. powstaje w czasie pełnego spoczynku lub niewielkiego wysiłku. np. płyn w opłucnej (choroby restrykcyjne). 3. aby wyrównać brak tlenu. w przegrzanym pomieszczeniu b) pomoc przy kaszlu c) nawilżanie błon śluzowych jamy ustnej d) podawanie płynów do picia e) udział w farmakoterapii 8. subiektywne wrażenie.zwężenie oskrzeli 7 . Oddychanie jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do aktywności fizycznej chorego. Podział etiologiczny (pochodzenie): a) duszność w przebiegu chorób klatki piersiowej. Jego przezwyciężenie wymaga większej pracy oddechowej. głównie mięśni tłoczni brzusznej. Chory wykonuje wtedy wiele szybkich i głębokich oddechów. Jest to duszność astmatyczna (astma) lub duszność sercowa (niewydolność lewej komory serca) 2. POChP). ale odwracalnymi zaburzeniami w czynności płuc. Podział chronologiczny: . występuje w wielu chorobach ograniczających powierzchnię oddechową. o brzeg łóżka . jak np. oskrzeli. czyli dyfuzję gazów. . Nabranie do nich odpowiedniej objętości powietrza napotyka na duży opór. Problem pielęgnacyjny: Niepokój spowodowany zagrożeniem życia Cel: Zmniejszenie niepokoju. zwłóknienie płuc. pochyłe). śmiechu. np.

przy toalecie porannej. u których praca oddechowa musi ulec powiększeniu nagle. jest znany choremu od lat.zaburzenia zaporowe (obturacyjne): dychawica oskrzelowa.. z obrzękami. mogą nie odczuwać duszności w czasie spoczynku. zatorowość płucna Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością LK serca Dychawica sercowa. „niebieski sapacz”. zapalenie oskrzeli. porażenie nerwu przeponowego . resekcja płuca. przełożenie dużych naczyń. skrzywienie kręgosłupa.duszność wysiłkowa. nie przebiega z pogorszeniem ogólnego stanu chorego. Podział uwzględniający pozycję ciała: . wady zastawki dwudzielnej lub pnia płucnego . duszność nocna Duszność w POChP – nasila się przy banalnych infekcjach Chorzy. sam chory podaje. na 1 piętro. wpływ emocji. zespół hiperwentylacji powysiłkowej. resekcja płuca . zapalenie osierdzia. np.niedokrwistość. reaguje dusznością na niewielki wysiłek b) Niewydolności oddychania (pacjent siny. otyłość. przetoki. Najczęściej choroby płuc prowadzą do: a) Niewydolności wentylacyjnej (pacjent jest chudy.niewydolność lewej komory: nadciśnienie tętnicze. zatorze płucnym odczuwają krańcowo dużą duszność. na 2 piętro. bez obrzęków. płyn w opłucnej. odma opłucnowa.duszność spoczynkowa.wrodzone wady serca: zwężenie pnia płucnego. zwężenie cieśni aorty.duszność występująca zarówno w pozycji leżącej na wznak jak i w pozycji pionowej . c) inne: . w napadzie astmy oskrzelowej. zapalenie mięśnia sercowego.niewydolność prawej komory: serce płucne. zaburzenia mózgowe. rozedma. „walczący o powietrze”. przy przejściu 100 m lub 500 m po płaskim terenie. kwasica metaboliczna. np. nadczynność tarczycy. odma samoistna. u których natężenie pracy oddechowej stopniowo się zwiększało przez wiele lat. przy wejściu na połowę piętra. otyły. 4. trwająca przy pełnym unieruchomieniu ciała . jest bez sinicy.duszność występująca tylko w pozycji leżącej na wznak i ustępująca w pozycji pionowej (orthopnoë). Chorzy. np. poliomyelitis. łatwo zasypia w ciągu dnia) Ważne jest. hipoksję (niedobór tlenu w tkankach) i hiperkapnię (wzrost prężności dwutlenku węgla we krwi). 8 . „różowy dmuchacz”. nadczynność gruczołu tarczowego . hiperkapnia. Nagłe powstanie duszności może sugerować wiele ostrych przyczyn: hipoksemię (spadek prężności tlenu we krwi). zatory. w rozedmie płuc. aby odróżnić duszność z powodu zatoru płuc od stanu nerwicowego z hiperwentylacją. poprzez hiperwentylację utrzymuje pO2 krwi w normie.zaburzenia dyfuzyjne: zwłóknienie płuc. w niewydolności lewek komory serca (niewydolność LK serca)!!!! • • • • • • • Duszność nagła: napad astmy oskrzelowej.zaburzenia restrykcyjne: guzy. wady zastawki dwudzielnej. pCO2 nawet poniżej normy. pojawiająca się po niewielkich wysiłkach. przetrwały przewód tętniczy Botalla. upośledzenie ukrwienia. 5. orthopnoe. ospały. wykonuje wysiłek bez objawowej duszności.zaburzenia perfuzyjne: niedodma. że odczuwa „niemożność nabrania powietrza”. hipoksemia. wady zastawki aorty. zawał serca. zrosty. „nie walczy o powietrze”. choroba niedokrwienna. torakoplastyka. Podział według stopnia nasilenia objawów: . b) choroby serca (duszność pochodzenia krążeniowego) . naciek. ma charakter nawrotowy. np. sercowej. miastenia. aspiracja ciała obcego . który powstaje zazwyczaj w stanach psychoemocjonalnego stresu.

najczęściej ma charakter infekcyjny. zachłyśnięcia ciałem obcym lub dla nie dawnego narażenia na drażniący gaz lub zanieczyszczone powietrze. rozstrzenie oskrzeli. że nasila duszność. budzący chorego w nocy może być wskazówką niewydolności lewej komory serca. łączy się z wywiadami wskazującymi na różne postacie odczynów alergicznych i atopię. przewlekłe zapalenie oskrzeli Uporczywy produktywny lub suchy połączony ze schudnięciem i potami nocnymi budzi podejrzenie aktywnej gruźlicy płuc KASZEL – JEDEN Z NAJWCZEŚNIEJSZYCH OBJAWÓW RAKA PŁUC!!!!. bez objawów infekcji b) okoliczności występowania kaszlu. później przebiega z okresowymi zaostrzeniami i remisjami. gdzie chory po skutecznym kaszlu może odczuwać zmniejszenie duszności. Scharakteryzuj kaszel Kaszel a) charakter . w odmie opłucnowej i płynie w jamie opłucnej. po spaniu. Niekiedy dochodzi do przekształcenia się napadu dychawicy sercowej w ostry obrzęk płuc. W pozycji siedzącej praca dodatkowych mięśni oddechowych jest bardziej sprawna niż w pozycji leżącej. Kaszel suchy po przebyciu grypy może utrzymywać się przez wiele tygodni. po jedzeniu. będącej wynikiem reakcji alergicznej na działanie alergenów jak np.Wilgotny (produktywny. także w rodzinie. Jest on nieskuteczny i tak zaburza mechanikę oddychania. którą określa się mianem dychawicy sercowej. Dychawica. guz gruczołu tarczowego. dla ostrej grzybicy płuc. uczucie omdlewania. w nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy. Świsty i furczenia powstają w wyniku wibracji powietrza w zwężonych oskrzelach. z odpluwaniem plwociny) Produktywny ostry – bakteryjna infekcja oskrzeli. roztocze. podczas dnia. płuc Produktywny przewlekły – POChP. pyłki roślinne. . bez skutecznego leczenia kardiotonicznego stale się nasila. dym tytoniowy.wskutek podrażnienia tchawicy przez wole. niektóre postacie zapalenia płuc.Suchy (nieproduktywny): Suchy ostry jest typowy dla wirusowego zapalenia tchawicy i oskrzeli. Trzeba też pamiętać.duża – ropień płuca. pierze. które należy odróżnić od tych. Istnieją także grupy przypadków o mieszanym alergiczno – infekcyjnym charakterze. Występuje często w formie napadów duszności nocnej. 11. że duszność może się zmniejszać pod wpływem pozycji stojącej lub siedzącej także w dychawicy oskrzelowej.Duszność u chorych z przewlekłą niewydolnością lewej komory serca powstaje najczęściej stopniowo w ciągu kilku miesięcy.przełykowy Suchy . połączony niekiedy z zapaleniem płuc. podczas nocy c) czas trwania Plwocina – wydzielina z dróg oddechowych wykrztuszana podczas kaszlu a) ilość: . Dychawicy oskrzelowej towarzyszą oprócz duszności świsty i furczenia oraz kaszel. w której duszność z reguły zmniejsza się. Pojawianie się napadów astmatycznych zależeć może od pory roku. Suchy powstający w pozycji leżącej. grasiczak. sierść sięga dzieciństwa lub okresu młodości.mała – astma oskrzelowa 9 . poty. ciężar za mostkiem. rzadziej lat. Początek dychawicy. Kaszel z wykrztuszaniem lepkiej i gęstej plwociny pojawia się zwykle pod koniec napadu. rozedmie płuc. które występują w zapaleniu oskrzeli. Chorzy skarżą się na bicie serca. reflux żołądkowo . kurz. np. Budzą się w nocy z powodu napadu kaszlu lub świstów. gruźlicy płuc . w ciężkim zapaleniu płuc. na czynniki łączące się z wykonywaniem niektórych zawodów. jak np. tętniak tętnicy głównej. Jest ona z reguły kojarzona z koniecznością przyjmowania pozycji pionowej (orthopnoe). która pojawia się w wieku dojrzałym. W przeciwieństwie do przewlekłego nieżytu oskrzeli. zwłaszcza w pozycji leżącej.

czy był to jeden epizod lub też wiele nawrotów. Są symetryczne (po obu stronach ciała) Obrzęki pochodzenia sercowego są objawem niewydolności serca.czerwonoróżowa. zaawansowany nowotwór płuca . W ciągu dnia się zwiększają. ropień płuca d) barwa: . zapalenie oskrzeli. rak płuca c) Choroby serca: obrzęk płuc. rozstrzeniach oskrzeli . uraz klatki piersiowej. a także scharakteryzować. z oskrzeli lub tchawicy. połączona z dusznością i „graniem w piersiach” w obrzęku płuc . np. 10 . rak oskrzeli. zapalenie płuc. np.rdzawa lub podbarwiona na czerwono – gruźlica. ZAWSZE OBJAW POTENCJALNIE POWAŻNEJ CHOROBY Przyczyny krwioplucia a) Choroby infekcyjne: przewlekłe zapalenie oskrzeli. a mijają po nocy. co sprzyja przechodzeniu płynu na zewnątrznaczyń włosowatych i gromadzeniu się go w przestrzeni międzykomórkowej (zmniejszenie ilości białek w organizmie. a to z kolei zatrzymanie wody i powstanie obrzęków To obrzęki opadowe. Scharakteryzuj obrzęki pochodzenia krążeniowego i nerkowego OBRZĘKI KRĄŻENIOWE Obrzęki pochodzenia sercowego (zastoinowe) są przejawem gromadzenia się płynu przesiękowego w przestrzeni międzykomórkowej i pozanaczyniowej tkanek i narządów wskutek: . U każdego chorego z krwiopluciem należy ustalić obecność kaszlu. płuc. zatorowość. uciśnięcie powoduje powstanie wolno znikającego dołka. przemieszczające się w zależności od położenia ciała. 12. Ważne może okazać się ustalenie.zmiany ciśnienia onkotycznego (spadek) i hydrostatycznego (wzrost w odcinku żylnym włośniczek). lepka. rozstrzenie oskrzeli. pienista. gruźlica płuc. np. gorączka. np. infekcja grzybicza b) Nowotwory: rak oskrzela. np. utraty masy ciała i palenia tytoniu. U osób chodzących symetrycznie na kończynach dolnych w okolicy kostek i stóp.krwioplucie jest to wykrztuszanie świeżej krwi lub częściej nieprawidłowej wydzieliny z domieszką krwi pochodzącej z płuc. trudna do odkrztuszenia.płynna.czerwona u wydmuchiwaczy szkła . w astmie oskrzelowej c) konsystencja: . pojawiające się w najniżej położonych częściach ciała. To obrzęki ciastowate.bez zapachu – świeża plwocina. w oparzeniach) . u leżących w okolicy krzyżowo-lędźwiowej i na tylnej powierzchni ud.niebieska u górników rud miedzi . ziarniniakowatość Wegenera.gęsta. co prowadzi do zastoju w układzie żylnym. np.nieskażona (=śluzowa) – biała lub przezroczysta. sarkoidoza.pogorszenie ukrwienia nerek.b) woń: . Zmniejszeniu ulega objętość wyrzutowa serca wskutek niewydolności skurczowej.cuchnąca – ropień płuc. najczęściej przewlekłej z upośledzeniem czynności prawej komory serca.szara lub czarna u górników węgla . w zapaleniu oskrzeli. wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w odcinku żylnym włośniczek i w naczyniach chłonnych. dniach lub tygodniach. leki p/zakrzepowe . w astmie .podbarwiona bilirubiną u chorych z żółtaczką .żółta lub żółtozielona (=śluzoworopna czy ropna). zwężenie zastawki mitralnej d) Inne choroby płuc: ciało obce w oskrzelu e) Inne choroby: zawał płuca. w obrzęku płuc . leczenie przeciwzakrzepowe. skazy krwotoczne Okres trwania krwioplucia należy ocenić w godzinach. np. ropień płuca. co zmniejsza filtrację kłębuszkową i powoduje zatrzymanie sodu w ustroju. jakie okoliczności łączyły się z krwiopluciem.

zwykle bardzo silny. 13. osłabienie. poty. omdlenie. lewej ręki.u 10-20% promieniuje do żuchwy. tzw.wzmożona przepuszczalność naczyń włosowatych w zapaleniu kłębuszków nerkowych. tzw.zmniejszona filtracja kłębuszkowa wskutek niedokrwienia nerek. Do tego momentu mają charakter utajony w postaci zmniejszonej ilości oddawanego moczu.na ogół trwa >20 min i stopniowo narasta . . pleców. zmuszający do zatrzymania się. Scharakteryzuj ból serca: wieńcowy. opóźnione wypełnianie żył po opuszczeniu uprzednio uniesionej kończyny. Obserwuje się chłodne stopy. karku. dławiący. obrzęki nerczycowe. występujący w początkowym okresie miażdżycy zarostowej tętnic obwodowyuch (atherosclerosis obliterans) . gniotący. która prowadzi do zatrzymania sodu i wody w organizmie. zblednięcie stóp po uniesieniu kończyn ponad poziom łóżka. występuje w zaawansowanej miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych (atherosclerosis obliterans). dławienie lub pieczenie zlokalizowane za mostkiem.bolesny ucisk. wzrostu masy ciała. Ból ten staje się mniejszy po opuszczeniu kończyn poniżej poziomu łóżka. . zawroty głowy. ściskający .występuje po wysiłku fizycznym lub czasem w zaawansowanej postaci choroby niedokrwiennej serca w spoczynku lub po stresie.natężenie bólu nie zależy od fazy oddychania . U 20-30% chorych zawał serca dokonuje się bez dolegliwości. obrzęki pochodzenia zapalnego .odczuwany na większym obszarze (objaw Levinea. lewego ramienia. -ustępuje w spoczynku lub po przyjęciu NTG . piekący. 14.wzmożona przepuszczalność błony podstawnej kłębuszków nerkowych i utrata białek w surowicy. BÓL ZAWAŁOWY Zwiększenie częstości napadów dusznicy bolesnej lub też pojawienie się napadu.OBRZĘKI NERKOWE . wymioty.nie zmniejsza się po przyjęciu NTG Ból ten łączy się z uczuciem duszności i lękiem przed śmiercią. Jeśli trwa dłużej niż 10 minut. z promieniowaniem do żuchwy. należy podejrzewać dławicę piersiową niestabilną lub zawał serca. nasilający się w nocy. wtedy gdy retencja wody w ustroju przekroczy 2-3 litry.ból samoistny w okolicy żyły. nudności. w czasie wskazania miejsca bólu pacjent nie pokazuje go 1 palcem. nadbrzusza . ustępujący po odpoczynku. barków. co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia onkotycznego. ciężar. .ból spoczynkowy palców i stopy. Scharakteryzuj ból kończyny Ból kończyny (jest niesymetryczny): . . które albo zwiększają zużycie tlenu przez mięsień sercowy albo zmniejszają jego dostawę. Jest to ból zawałowy. Pojawiają się na twarzy (poranny obrzęk powiek) i rękach.nitrogliceryny (1-3 min) Jeśli trwa 2-10 minut występuje w stabilnej dławicy piersiowej. wzrostu poziomu sodu w surowicy. Może mu towarzyszyć podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. po posiłku. lecz kładzie całą dłoń na klatce piersiowej) . brak tętna na tętnicach kończyny i (lub) stopy. który się przedłuża i nie ustępuje po podaniu nitrogliceryny lub zaprzestaniu wysiłku oznacza zagrożenie zawałem serca lub może być wyrazem dokonania się świeżego zawału serca. a także w stanach. występujący w: 11 . zawałowy BÓL WIEŃCOWY Wieńcowy (dławicowy) w dusznicy bolesnej (angina pectoris).ból o charakterze „chromania przestankowego” w postaci bardzo silnego bólu łydki i stopy. w chorobie niedokrwiennej serca (CHNS) jest powodowany niedokrwieniem serca: . zasinienie stopy po jej opuszczeniu.

np.Obecność hemoglobiny patologicznej Przyczyny sinicy obwodowej: . często prognozuje pojawienie się choroby nowotworowej. które towarzyszą wymiotom innych . Potem pojawia się ból wzdłuż zmienionej zapalnie żyły. Chora kończyna jest cieplejsza.podawanie naparu z mięty do picia lub płukania jamy ustnej 12 .Obniżenie ciśnienia tlenu. obrzękła.Niewydolność oddechowa spowodowana zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji (zapalenie płuc.wietrzenie pomieszczeń. czubek nosa. występujący w zatorze tętniczym (embolia arteriae).Zapaleniu żył powierzchownych (thrombophlebitis superficialis). Ten rodzaj sinicy wiąże się z cięższym stanem pacjenta. . Zapaleniu towarzyszy obrzęk okolicznych tkanek. jamy ustnej.Niewydolność krążenia . spowodowaną nadmiernym zużyciem tlenu w naczyniach włosowatych obwodowych (PaO 2. SaO 2 prawidłowe) Przyczyny sinicy centralnej: . W zapaleniu żył głębokich. Proces zapalny może przechodzić na układ żył głębokich (thrombophlebitis profunda).izolowanie pacjenta od wrażeń słuchowych. podwyższenie OB i leukocytoza oraz gorączka. o skórze miernie zasinionej. powrózkowata. np. 15.ból bardzo silny i nagły kończyny. zator tętniczy . uszy.uspokojenie pacjenta i poinformowanie o zachowaniu się i spokojnym leżenie w łóżku . wstrząs kardiogenny . takich jak palce rąk. Ból występuje samoistnie lub wywołać go można przez ucisk.zalecanie głębokich oddechów .Zmniejszenie objętości wyrzutowej serca. usuwanie nieprzyjemnych i drażniących pacjenta zapachów . bolesna przy ucisku. POChP) . b) Obwodową – widoczną na skórze dystalnych (odsiebnych) części ciała. np.ułożenie w pozycji grzbietowej (na plecach): półwysokiej lub wysokiej z odchyleniem głowy na bok lub w pozycji bocznej: półwysokiej bądź wysokiej . które często występuje niezależnie od zapalenia żył powierzchownych występuje uczucie ciężkości w nogach i kurcze mięśni.Zaburzenia naczynioruchowe. nerwicowe .Miejscowe zaburzenia układu tętniczego. skóra kończyny jest blada i zimna. żyła jest twarda. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu pokarmowego. nóg. Zapaleniu towarzyszyć mogą objawy ogólne: uczucie ogólnego rozbicia. Zgięcie grzbietowe stopy nasila ból. np. Zapobieganie wymiotom. spowodowaną zmniejszeniem wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (PaO 2 <60 mmHg. Obwód kończyny jest wyraźnie większy po stronie chorej niż po drugiej zdrowej. Skóra nad nią jest zaczerwieniona. Jest to bardzo niepokojący objaw. podaj cel i plan opieki 1. zwłaszcza łydek. Plan opieki: . przebywanie na dużych wysokościach .Miejscowe zaburzenia przepływu krwi 16. języka. SaO 2 <85%). Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa nudności Cel opieki: Zmniejszenie nudności. o wzmożonym ociepleniu. Wyróżnia się sinicę: a) Centralną – widoczną na błonach śluzowych warg.Znaczne wychłodzenie ciała . Scharakteryzuj sinicę SINICA (cyanosis) Niebieskoszare zabarwienie będące wynikiem zwiększonej ilości zredukowanej (odtlenowanej) hemoglobiny (>5 g/dl).Niektóre wrodzone wady serca .

Plan opieki: . Plan opieki: . Zabiegi te można zastąpić podaniem jednorazowego. pielęgniarka może samodzielnie.ułożenie jak przy odczuwaniu nudności . jarzyn.) podać środki przeczyszczające: Suppositoria Glyceroli (czopek doodbytniczo).bezzwłoczne usuwanie treści wymiotnej (zachowanie treści fusowatej) . Plan opieki: . w razie potrzeby powtórzenie co 4 godziny . 5. owoców suszonych: rodzynki.jeżeli wzdęcia narastają. wody gazowanej. ruchu. przyspieszony kroplowy wlew doodbytniczy. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują wzdęcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ułatwienie wydalania gazów. a stosowane środki nie pomagają zawiadomienie lekarza 4. stosowanie diety głodówkowej („0”).zapewnienie ligniny. kroplowy wlew dożylny-nawadnianie pozajelitowe) 3.zmiana pozycji. gotowego roztworu soli sodowych fosforanów do wlewek doodbytniczych – Enema. figi. Zapewnienie bezpieczeństwa i czystości Plan opieki: 13 . lewatywa.zalecanie picia na czczo lub przed południem soków owocowych.wykonanie lewatywy oczyszczającej lub Enemy. realizowanie zleceń lekarza (leki p/wymiotne. Ograniczenie dolegliwości. bezpieczeństwa i higieny. Ułatwienie wydalania stolca.masowanie okolic pępka delikatnymi ruchami okrężnymi w kierunku ruchu wskazówek zegara.podanie do ssania małych kostek lodu. 1-dniowego ukwaszonego mleka.na życzenie pacjenta przeprowadzenie do toalety lub bezzwłoczne podanie basenu . układanie na brzuchu pacjentów leżących .zmiana bielizny osobistej i pościelowej (w zależności od potrzeby) . poduszka elektryczna) . takie jak wlewka przeczyszczająca.rozmowa z pacjentem o dotychczasowym sposobie realizowania potrzeby odżywiania.zalecanie spożywania otrąb 2-3x dziennie po 1 łyżce. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występują zaparcia o nieustalonej etiologii Cel opieki: Ustalenie przyczyny zaparć. a także buraków. siemienia lnianego.wprowadzenie do odbytu kanki na okres 20 minut. dla większości jest to godzina od 5 do 7 rano . 2x dziennie przed jedzeniem . surówek. Problem pielęgnacyjny: U pacjenta występuje biegunka Cel opieki: Zapobieganie odwodnienu.umożliwienie wydalania stolca w porze.jeżeli nie ma przeciwwskazań zmiana pozycji na boczna i brzuszną . bez zlecenia lekarskiego (na podstawie Rozporzadzenia z 2007 r. kawy prawdziwej. przez 5-8 minut. lub wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu przeczyszczającego . kefiru. . do której pacjent był przyzwyczajony. wydalania . gorącej herbaty łyżeczkami .pozostanie przy pacjencie .2. Altra i Alax (doustnie) lub wykonać zabiegi doodbytnicze.jeżeli pacjent nie odda stolca przez 3 dni. pieczywa razowego i płynów) . kompotu z suszonych śliwek. bulionów.obserwowanie i zapisywanie ilości i rodzaju treści wymiotnej . Problem pielęgnacyjny: Pacjent wymiotuje treścią nadtrawioną Cel opieki: Zapewnienie pomocy.jeżeli nie ma przeciwwskazań zastosowanie ciepła suchego na brzuch (termofor. jogurtu.wykonanie wlewki przeczyszczającej lub przyspieszonego kroplowego wlewu doodbytniczego . zwiększenie podaży owoców.w przypadku nieustępowania wymiotów prowadzenie bilansu płynów. miski nerkowatej (najlepiej 2) .podtrzymanie głowy . ½ szklanki chłodnej wody przegotowanej z miodem i sokiem z cytryny lub zjadanie namoczonych suszonych śliwek albo łyżeczki masła czy oliwy .realizowanie zleconego żywienia – dieta bogatoresztkowa (wykluczenie pokarmów ciężkostrawnych i wzdymajacych.wykluczenie posiłków ciężkostrawnych i wzdymających .zapewnienie płynu do płukania ust .

zaproponowanie pacjentowi przyjmowania płynów w ciągu 24 godz. Problem pielęgnacyjny: Zmniejszenie ilości wydalanego moczu spowodowanego np. f) stosowanie diety: . jakie dyktuje pragnienie pacjenta. osłaniające śluzówkę żołądka. p/bólowe. wywietrzenie pokoju .pozostawienie czystego basenu przy łóżku pacjenta w wyjątkowych przypadkach .prowadzenie bilansu płynów. barwy i ilości wydalanego stolca . Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa ostry ból w śródbrzuszu Cel opieki: Zmniejszenie bólu Plan opieki: . Problem pielęgnacyjny: Zwiększenie ilości wydalanego moczu występującego np. . witaminy. d) dopilnowanie. hamujące wydzielanie soku żołądkowego.obserwowanie i rejestrowanie częstości. antybiotyki.dobową zbiórkę moczu. . . najczęściej jest to grzbietowa lub boczna ze zgiętymi kończynami w stawach biodrowych i kolanowych . Zapewnienie bezpieczeństwa. aby pacjent nie przyjmował dodatkowych ilości płynów: .kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. b) informowanie lekarza o każdym zmniejszeniu wydalania moczu poniżej 500 ml/dob..z ograniczeniem białka. zachowania się pacjenta. pampersów . Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do przewodnienia chorego) Plan opieki: a) obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu przez: .dobowe mierzenie moczu.zawierającej węglowodany. początkowo może to być dieta głodówkowa i nawadnianie pozajelitowe .udział w farmakoterapii (leki p/zapalne. .dyskretne kontrolowanie i przypominanie. .stosowanie zleconego żywienia. . e) ograniczenie podaży potasu i sodu: . podaj cel i plan opieki 1. obrzęków. 2.stosowanie zleconego żywienia – dieta głodówkowa..umycie i osuszenie skóry po oddaniu stolca .podawanie takiej ilości płynów. jakich pokarmów należy się wystrzegać. . żelazo. . w cukrzycy Cel. c) ograniczenie przyjmowania przez chorego płynów do ok.wyniesienie niezwłoczne basenu po oddaniu stolca. na pisemne zlecenie lekarza. .ułożenie w wygodnej pozycji.prowadzenie bilansu płynów . żółciopędne) 17. Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w schorzeniach układu moczowego. 400-700 ml + ilość wydalanej wody.kontrolę masy ciała. nawadnianie pozajelitowe . Utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej (niedopuszczenie do odwodnienia chorego) Plan opieki: . tłuszcze. ostrym zapaleniem kłębków nerkowych Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. rozkurczowe. .wytłumaczenie konieczności dostosowania się do tych ograniczeń.zabezpieczenie pacjenta i pościeli przez stosowanie specjalnych podkładów. preparaty wapniowe g) obserwowanie i dokumentowanie tętna.podawanie diety bogatopotasowej. konsystencji. ciśnienia tętniczego.wytłumaczenie choremu i rodzinie.obserwowanie i dokumentowanie ilości wydalanego moczu. . 14 .stosowanie okładów wysychających lub chłodzących .podawanie potasu doustnie lub w kroplowym wlewie dożylnym.osłonięcie ligniną brzegów basenu przy dłuższym korzystaniu 6.zapewnienie diety z zmniejszoną ilością sodu i potasu.

zapewnienie bielizny osobistej. d) nakłanianie chorego perswazją do oddania moczu.przebywanie z chorym. Plan opieki: a) podanie choremu basenu z ciepłą wodą i kilkoma kroplami amoniaku.zapewnienie troskliwej pielęgnacji. .dbanie o codzienne mycie w ciepłej wodzie. . . . Problem pielęgnacyjny: Pacjent nie może oddać moczu. czystej. Plan opieki: a) .zapewnienie ciepłego pomieszczenia.układanie miejsc objętych obrzękiem wyżej. b) podanie choremu basenu i polanie krocza ciepłą wodą. czynnymi. c) odkręcenie kranu z wodą.zapewnienie ciepłych. . zwłaszcza okolicy krocza. 4..stosowanie diety bogatobiałkowej w postaci nerczycowej. e) rozmowa z chorym na tematy obojętne. Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa wzmożone parcie na mocz z powodu np. ciepłego okrycia. Plan opieki: a) ułożenie chorego w łóżku: . . Problem pielęgnacyjny: Obrzęki spowodowane przewlekłym kłębkowym zapaleniem nerek Cel. Zapobieganie narastaniu obrzęków. pościelowej suchej. odleżynom.umożliwienie rozmowy z lekarzem. Plan opieki: . b) . . bawełnianej. zapaleniu dróg moczowych 15 .założenie okładu rozgrzewającego na okolicę podbrzusza. Problem pielęgnacyjny: Niepokój chorego o stan swego zdrowia Cel: Zmniejszenie niepokoju. Zapobieganie zakażeniu. .obserwowanie i pomiar obrzęków. . zachowania chorego. 7. ciśnienia tętniczego krwi.zapewnienie ciszy i spokoju. 3.stosowanie diety z ograniczeniem soli w postaci nadciśnieniowej przewlekłego zapalenia kłębków nerkowych w okresie wydolności nerek. 12 – 24 h po znieczuleniu ogólnym) 5. duchownym. b) .obserwowanie i dokumentowanie tętna. po zabiegu operacyjnym wykonanym w znieczuleniu ogólnym = retencja moczu Cel: Ułatwienie oddania moczu. 6. . . h) podanie np. Problem pielęgnacyjny: Nietrzymanie moczu Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny: zapobieganie odparzeniom.zapewnienie ciepłych skarpet. Stwarzanie warunków do odpływu chłonki i krwi żylnej. i) wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego (6 – 8 h po porodzie. termoforu na okolicę pęcherza moczowego. zapalenia pęcherza moczowego Cel: Zmniejszenie dolegliwości. c) . szlafroka. obojętnych płynów do picia.pobudzanie krążenia ćwiczeniami biernymi. g) pozostawienie pacjenta samego lub podtrzymanie go na basenie w pozycji siedzącej.umożliwienie kontaktu z rodziną. f) otoczenie łóżka parawanem. np.uprzedzanie i informowanie o wykonywanych zabiegach.

zakłada się do pęcherza moczowego na stałe cewnik Foley’a połączony z workiem na mocz. .Plan opieki: . podkładki z materiału SAF. Jeśli jest obawa zanieczyszczenia moczem można stosować małe futrzane podkładki . ku przodowi. podaj cel i plan opieki. gąbki poliuretanowej . pięty ochraniacze z gąbki poliuretanowej. 18.0-10 punktów (ryzyko niskie) .nie należy stosować kółek (krążków) z gumy pod pośladki .20 punktów i powyżej (ryzyko bardzo wysokie) . gdyż nasilają problem nietrzymania moczu.Alphabed / Betabed b. kaczki lub przyrządów ułatwiających wychodzenie do toalety .stosowanie u kobiet wkładek. pieluchomajtek .stosowanie u mężczyzn cewników zewnętrznych samoprzylepnych lub cewników zewnętrznych z paskiem mocującym Urihesive oraz zbiorników na mocz do noszenia na nodze .15-20 punktów (ryzyko wysokie) – Alphaxcell .należy stosować podkłady przeciwodleżynowe. co 30-60 minut.pacjenci z problemem nietrzymania moczu przyjmujący leki moczopędne powinni wiedzieć.należy unikać poduszek przeciwodleżynowych z kuleczkami styropianowymi pod pośladki . spodenki.10-15 punktów (ryzyko średnie) .Alphabed / Alpha Trancell . Dermalon. podkłady higieniczne lub pokrywać materace prześcieradłami z materiału Confor lub stosować osłony na materace typu Ecolastic 16 . np. zarówno w dzień jak i w nocy.należy stosować na stopę manszety z materiału SAF . kolana podłożyć wyściółki . Zastosowanie udogodnień w łóżku: . by leki z tej grupy nie były przyjmowane po południu czy wieczorem. wyściółki pod kończyny z materiału SAF.należy stosować podpórki. dobierającmateriał do stopnia ryzyka powstania odleżyn. wałki . Podaj cel i plan opieki u pacjenta narażonego na odleżyny Problem pielęgnacyjny: Pacjent narażony na powstanie Cel opieki: Zapobieganie powstawaniu odleżyn Plan opieki: a.Nimbus / Autoexcel . skali Waterlow: . następnie wydłużanie stopniowe przerw do 2-3-4 godzin . figomajtek.należy stosować na stopę aparat stabilizujący stopę z gąbki poliuretanowej .nie należy stosować kółek (krążków) z waty pod pięty i łokcie . podkładki c.nie należy stosować gumowych (foliowych lub ceratowych) podkładów . Posadzenie w wózku inwalidzkim.przypominanie o wychodzeniu do toalety (lub prowadzić do niej) w początkowej fazie często. kliny. Ułożenie na materacu zmiennociśnieniowym dynamicznym. w celu opanowania nietrzymania moczu.nauczenie gimnastyki pęcherza moczowego i ćwiczeń wzmacniających aparat mięśniowy ułatwiający trzymanie moczu. wg.należy stosować na okolice kostek lub podudzi mankiety powietrzne . wyściółki . będącemu w domu. fotelu (jeśli stan na to pozwala) nie dłużej jak 2-3 godz. zwłaszcza pacjentowi wyniszczonemu.należy stosować pod pośladki: kółka z gąbki poliuretanowej typu “jeż”. pochylaniu się na boki.korzystnie jest wyłożyć łóżko owczą lub baranią skórą. odzież luźna. majtki rozpinane w kroczu. owczej skóry .należy stosować poduszki .w ostateczności.należy stosować na łokcie. u osób u których pielęgnacja jest utrudniona. np. * Wymień problemy pielęgnacyjne występujące u pacjenta w zaburzeniach narządów zmysłów. bez zbędnych wiązań i zapięć) . wspieraniu się na stole.pacjentom bardziej sprawnym zapewnienie na każde życzenie basenu. Pouczenie o unoszeniu się na rękach co 15-30 min (jeśli nie ma p/wskazań). uda. Pod pośladki.dostosowanie ubioru chorego do możliwości radzenia sobie z rozbieraniem (zapinany na rzepy. 19. .

Nachyleniu f. Przy ułożeniu w pozycji wysokiej (na plecach) należy włożyć np. Zastosowanie do kąpieli mydła o pH 5. deskę w szczyt łóżka lub wałek (podkładkę) pod uda lub oparcie dla stóp.kremu alantoinowego . czy pacjent poci się lub zanieczyszcza. w 30 st. Delikatne wykonanie masażu (nacierania) skóry w miejscach narażonych na ucisk przy każdej zmianie pozycji. Wykonanie oklepywania uwypukloną dłonią o złączonych palcach miejsc narażonych na ucisk m.0.unoszenie i ściskanie tkanki (nie szczypać) okolicy pośladkowej. talkować części ciała. Dokładne wykonanie kąpieli całego ciała zależnie od stanu: w wannie lub na wózku przystosowanym do mycia w pozycji leżącej. delikatne osuszenie skóry. przy kąpieli z zastosowaniem: .talku lub mąki ziemniaczanej n. Stosowanie do przytwierdzania opatrunków przylepców nieodparzających 17 .d. Najlepiej wykonywać ją codziennie j. Dokumentowanie wyników oględzin p. duszność. guzowatość piszczeli.alkoholu z gliceryną i olejkiem eukaliptusowym . Należy mieć krótko obcięte paznokcie. Unikać położenia bezpośrednio na krętarzu wielkim. Nauczenie pacjenta obserwacji skóry przy użyciu lusterka.5% kremu propolisowego . Zachowanie prawidłowej techniki przenoszenia na podkładzie z mocnego płótna metodą “hamaka” lub przy użyciu „łatwoślizgów” Nie należy pociągać za skórę pacjenta.5 lub szarego lub środków z serii Menalind. u podstawy kręgosłupa i mięśni obręczy kończyny górnej . piersi u kobiet.wg Dison o. Należy pamiętać o talkowaniu kolan g.40° C. Należy stosować pisemny schemat obracania i zmian ułożenia pacjenta h.oliwki . Obserwacja czy pacjent nie moczy się. Przy ułożeniu w pozycji bocznej należy przedzielić kończyny dolne poduszkami. a u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym 30°C k.zawiesiny (lotionu) . za które chwytamy w czasie obracania i. Pamiętać należy o ochronie stóp przed nadmiernym uciskiem bielizny pościelowej. Seni l. Zapewnienie temperatury wody w wannie od 37°.pocieranie opuszkami palców skóry w okolicach wyrostków kolczystych i innych wystających części kostnych . Dokładne . przykurcze) oraz stosowania środków nasennych r. Przy ułożeniu na brzuchu należy odciążyć kolce biodrowe. najlepiej w czasie czynności higienicznych i przy każdej zmianie pozycji. Delikatne wykonanie masażu różnymi technikami: . Wezgłowie łóżka należy utrzymać na najniższej wysokości jeśli nie przeszkadza w tym stan pacjenta e. Kontrola objawów (ból. Zmiana pozycji przynajmniej co 2 godziny. Obserwacja skóry przynajmniej 1x dziennie. Częstotliwość mycia zależna jest od tego. szczególnie w okolicy fałdów i w miejscach narażonych na ucisk ł.

Stosowanie u osób z nietrzymaniem moczu i stolca wkładek anatomicznych.oklepywanie. okruchy i inne zanieczyszczenia. Założenie karty obserwacyjnej pacjenta z odleżyną d. Należy unikać przegrzania i przepocenia t. Problem pielęgnacyjny: Nieblednące zaczerwienie. marynat. Bielizna pościelowa i osobista powinna być sucha. pokarmów wzdymających. kształt. z tworzyw naturalnych (bawełna.kontynuowanie działań podejmowanych przy 10 zmian odleżynowych . mydło w płynie do mycia i kąpieli. Plan opieki: . pieczone bez tłuszczu z. używek.klasyczny opatrunek gazowy .pędzlowanie fioletem gencjany . miękka. Likwidacja czerwienia skóry.tlen pod zwiększonym stężeniem . u mężczyzn cewnika zewnętrznego samoprzylepnego lub z paskiem mocującym Urihesive lub pasa przeciw moczeniu się.odleżyna II0 Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny. Delbetexu. ostro przyprawionych. Należy unikać starych sposobów leczenia odleżyn: . pęcherzy i zmian naskórka.ultradźwięki 2. soli mineralnych cynku. codzienne prześcielenie łóżka. C.stosowanie Decubitolu (powinien być stosowany na nieuszkodzoną skórę) . czysta.5% kremu propolisowago oraz obserwowanie jego skuteczności g. len.stosowanie maści cynkowej . Sedesy łazienkowe należy także wyłożyć wykładziną z pianki.s. Problem pielęgnacyjny: Odleżyna 10 – blednące zaczerwienienie znikające po zmianie ucisku Cel opieki: Zapobieganie rozwojowi odleżyny.dieta e.materace przeciwodleżynowe dynamiczne (Alphabed/Betabed) .lokalizacja. pieluch anatomicznych umocowanych majtkami siatkowymi. żelu Tołpy . . guziki.w. gotowane. 4-5 razy na dobę. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta z odleżyną 1 stopnia 1. Nauczenie pacjenta i rodziny podstawowych zasad profilaktyki f. krem ochronny do skóry. pracować w 2 pielęgniarki także w nocy u.pielęgnacja skóry .): . z ograniczeniem słodyczy. rozmiary zdiagnozowanejzmiany. zwłaszcza okolicy krocza i pośladków u osób z nietrzymaniem stolca i moczu: seria Menalind professional: pianka do oczyszczania skóry. Stosowanie zabiegów profilaktycznych (j. Włączenie pacjenta do samoopieki. Posiłki powinny być urozmaicone. aby nie pozostawić fałdów i zmarszczek. pieluchomajtek. Likwidacja zaczerwienienia.udogodnienia . majtek chłonnych. Utrzymanie w czystości ciała. flanela). Określenie czynników ryzyka c. Dokładne. Należy podawać basen przykryty warstwą ligniny lub flaneli lub gąbki poliuretanowej.stosowanie Argosulfanu. Żywienie pacjenta zgodnie ze zleconą dietą bogatobiałkową z dużą ilością witamin . kora. Zastosowanie na skórę w miejscach zagrożonych 0. Plan opieki: a. 18 . Należy zapewnić dostęp do łóżka z każdej strony. 20. Usuwać spod pacjenta szwy. baseny w.zmiana pozycji co 2 godz.A. zmiany ograniczone do naskórka. ż.promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe . Ocena stanu ogólnego pacjenta i stanu miejscowego skóry b. regularne. masowanie okolicy zaczerwienienia . nie krochmalona.ocena i opis nasilenia zmiany skórnej. a rodziny do opieki nieprofesjonalnej. wielkość. jednorazowe kaczki. pęcherze.

skórę właściwą. Comfeel. Tielle. .zastosowanie na skórę w miejscach zmian odleżynowych środków tradycyjnych.Granu-gel. Polseptol. Alantovit. np. np. Alantan. wielkość. tętno. są to opatrunki. odleżyny na etapie ziarniniwania: opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko. np.zastosowanie na zdiagnozowanie zmiany nowoczesnych środków takich jak: a) opatrunki hydrożelowe np.zastosowanie materaca zmniennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Aplphaxcell sterowanego mikroprocesorowymi zasilaczami regulującymi ciśnienie wewnątrz materaca dostosowując do ciężaru ciała pacjenta ( ciśnienie pod występami kostnymi pacjenta nie przekracza 20mmHg w czasie 55-60% cyklu pracy).5% krem propolisowy. PC-30V . aż do mięśni. skutecznie chronią ranę przed dostępem bakterii i płynów ustrojowych oraz zmniejszają tarcie między podłożem a ciałem 3. pochłaniający wysięk.kontynuowanie działań podejmowanych w 10 zmian odleżywnowych . krem Penaten. oraz inne: Fibracoll. stosowanie antybiotykoterapii o działaniu ofgólnym zgodnie ze zleceniem lekarskim opracowanie chirurgiczne rany u tych pacjentów. pobudzają zianinowanie. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta ze świądem 19 . bakterii lib zmiękczenia zmian martwiczych: przy zastosowaniu strzykawki 35 ml z igłą 19G uzyskuje się ciśnienie ok 8psi. Bactroban.. opatrunki zawierające węgiel aktywowany ze srebrem np. stosowane w celu redukcji wycięku z rany oraz zapenienia wilgotnego środowiska na czas gojenia się rany. ułatwiają naturalne procesy autolizy. rodzaj wydzieliny w ranie: pomiar i ocena funkcji życiowych pacjenta ( temperatura. W przypadku odleżyn stsosowane jest podciśnienie 125 mmHg w postaci ciągłych 48 godzinnych cykli. rozmiary zdiagnozowanej zmiany. Hydrosorb.Inadine ( zmieniać po stwierdzeniu odbarwienia opatrunku z koloru miodowego) rany odleżynowe z wysiękiem: opatrunki pochłaniające wysięk i izolujące bakterie. podskórną tkankę tłuszczową. . . Sorbolgan. 0.polegająca na oczyszczaniu rany za pomocą ciśnienia irygacyjnego w celu usunięcia nadmiaru wydzieliny.lokalizacja. Intrasite-Gel. Cream Penaten Solcoseryl Krem lub żel. które w kontakcie z wodą pęcznieją.odleżyna 30 i 40 Cel opieki: Ziarninowanie rany odleżynowej. Allevyn. Dermazin.przemywanie zmiany odleżynowej 0. co jest wystarczające do oczyszczenia rany bez uszkodzeń tkanek ziarninujących). maść z nagietka. Oxycort spray. Problem pielęgnacyjny: Owrzodzenie odleżynowe obejmujące naskórek.5% krem propolisowy. Propolis spray. maść z nagietka.4% Natrium Bicarbonicum lub 0. .pielęgnowanie skóry wokół zmiany odleżynowej.stosowanie miejscowo maści gojących.. Hydrocoll.Tegasorb. oddech). ograniczenie dolegliwości towrzyszących owrzodzeniom odleżynowym.zastosowanie materaca zmiennociśnieniowego dynamicznego typu Alphaxcell/ Alpha Trancell oraz ręczne ustawienie manometrem ciśnienia w materacu zależnie od ciężaru ciała pacjenta .Auacel. 0..Allevyn. Aqua. leczenie ran przy użyciu miejscowego podciśnienia z zastosowaniem urządzenia o układzie zamkniętym wspomaganym próżnią: VAC (vaccum assisted closure). np..smarowanie. Alantovit.9% NaCl lub wodą destylowaną ( metoda hydroterapii.Granuflex. 8. czas trwania terapii 4-6 tyg. Delbetex. Tielle. Plan opieki: . b) opatrunki hydrokoloidowe.gel (płytki).stosowanie przymoczek na ranę 10% NaCl. mają właściwości oczyszczające ranę. zatrzymując znaczne jej ilości. Argosulfan. Sudocrem. Sorbalgon.25% Metronidazolu . ciśnienie tętnicze krwi. Hydrosorb.stsowanie opatrunków na rany odleżynowe w zależnie od stanu tej rany: • • • • • • • rany odleżynowe z objawami infekcji ropnej: opatrunki o ddziałaniu przeciwdrobnoustrojowy. u których metody oczyszczające nieinwazyjne i postępowanie zachowawcze nie było skuteczne 21. oraz w razie wysięku pochłaniają go. Nu-Gel. Linomag. Aqua Ag (zmiana co 7 dni). Actisorb ( zmiana przy stwierdzeniu zapachu z rany) lub opatrunek zawierający jodynową powidonową . rany odleżynowe z martwicą: opatrunki w postaci żelu do usuwania martwicy. opatrunki o właściwościach chłonnych z minimalizacją ryzyka uszkodzeń nowo powstałych tkanek. kształt. np.pobranie z odleżyny wymazu do badania .ocena i opis nasilenia zmiany skórnej.

.Z uwagą wysłuchać życzeń pacjenta i postarać się je spełnić. bukowego . Gummi Acaciae . zleconych przez lekarza zabiegach diagnostycznych i leczniczych. . zapoznać z topografią oddziału.Uprzedzić i poinformować o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych. boraks. Utrzymanie skóry w czystości przy stosowaniu zleconego przez lekarza sposobu i środków: . Zapewnienie temperatury pomieszczenia 20-210C przy wilgotności 30-40% h. .Umożliwić kontakt osobisty. . papki. zawiesiny.Przekazać informacje o personelu medycznym sprawującym opiekę. Zachowanie czystości rąk.Otoczyć szczególnie troskliwą opieką. Zapewnienie bielizny luźnej. . Jeśli nie ma konieczności izolowania umieszczenie pacjenta w pokoju kilkuosobowym k. pudry. otrębami owsianymi.Umożliwić kontakt z duchownym na życzenie. olejek do pielęgnacji skóry . Odwracanie uwagi pacjenta od dolegliwości świądu poprzez organizowanie różnych form aktywności umysłowych. e. . brzozowego. wczuwanie się w jego sytuację. Plan działania: . Zachęcanie do uciskania swędzących miejsc palcem lub grzbietem paznokcia b. tj. stosowanie ochronnych rękawiczek lub ograniczenie ruchów w łokciach c. co może ograniczyć stosowanie środków nasennych i.Kąpieli osłaniających z krochmalem.Mydeł leczniczych. grzybicy. Cel: Ułatwienie adaptacji pacjenta. . dziegciem lub szarego . Menalind professional – olejek ochronny do kąpieli.Osuszanie skóry miękkim ręcznikiem g. maści. krótko obciętych paznokci.Kąpieli dziegciowych z użyciem dziegciu sosnowego. Zaditen 22. w celu ułatwienia zasypiania i przeciwdziałania bezsenności. . płatki owsiane. Diphergan. Poprzez okazywanie akceptacji i szacunku. 20 . siarkowego.Uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia.Oczyszczanie skóry za pomocą wacika zanurzonego w lekko ogrzanym oleju parafinowym .Poinformować w sposób dla pacjenta zrozumiały o przysługujących mu prawach i zapewnić o ich respektowaniu. Pomoc w rozpoznawaniu i eliminowaniu alergenów wywołujących świąd ł. Nie pocieranie zmian chorobowych na skórze i nie drażnienie tkanek otaczających f.Mydeł przetłuszczonych bez barwnika i zapachu . . olejkiem rumiankowym. Tavegyl. Udział w leczeniu świerzbu. Folium Althaeae. np. wszawicy n.Jeśli stan zdrowia na to pozwala. kremy) na miejscowe zmiany skórne m. przewiewnej. wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych. z ichtiolem.Środków łagodzących świąd. niegotowany krochmal. . ruchowych l.Problem pielęgnacyjny: Pacjent odczuwa świąd skóry Cel opieki: Zmniejszenie lub likwidacja świądu Plan działania: a. Stosowanie leków przeciwświądowych (przeciwhistaminowych): Phenazolinum. otręby zbożowe. jego urządzeniami i wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia. wzbudzanie zaufania i pozyskanie go do współpracy. z surowców naturalnych d. Stosowanie środków farmakologicznych – zgodnie ze zleceniem lekarza (zasypki. jałowcowego. korespondencyjny. wytwarzanie klimatu ciepła i bliskości. miękkiej.Zapewnić o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących jego zdrowia i spraw osobistych. Ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej oraz unikanie czynności powodujących pocenie się j. telefoniczny. Delikatne wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych. Zastosowanie środków pielęgnacyjnych.Wybrać pokój i zapoznać z przebywającymi w nim pacjentami. Przedstaw cel i plan opieki u pacjenta nowoprzyjętego Problem pielęgnacyjny: Pacjent nowoprzyjęty.Obmywanie skóry letnią wodą bez mydła .

XII-cy) .*w RTG i USG kamienie – niekoniecznie ZAPALENIE TRZUSTKI . w dołku podsercowym (ch. żołądka) .gorączka . .ból między posiłkami. kontaktu z pacjentem.gorączka .ból przy obmacywaniu śródbrzusza .gastroskopia – rozp.bilirubiny we krwi . Chełmońskiego +++ . lipazy we krwi.ból o nieregularnej rytmiczności (w.tępy.obj. rodzaju przynoszonych posiłków czy niezbędnych przedmiotów osobistych. z promieniowaniem do lewej łopatki i grzbietu .ból po posiłku po 1-2 godz. . 23. ze zgagą . CHOROBA WRZODOWA .w prawej okolicy podżebrowej .ból w okolicy środkowego nadbrzusza. Scharakteryzuj ból w jamie brzusznej ZAPALENIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO .nudności.za mostkiem .ból zazwyczaj na prawo od pępka (ch. (ch.bóle skurczowe (kolka) .RTG brzucha .zatrzymanie gazów i stolca (wzdęcia) . XII-cy) .ból przy obmacywaniu prawego górnego kwadrantu brzucha . RAK ŻOŁĄDKA .w. łagodnieje w pozycji siedzącej NIEDROŻNOŚĆ JELIT – klasyczny „ostry brzuch” . wymioty .ból napadowy .w.ZASTAWKA BAUCHINA 21 . XII-cy) .w.promieniuje po prawej łopatki ..w. żołądka) lub nawracający w postaci kilkutygodniowych okresów szczególnie wiosną i jesienią (ch.ciągły .Rodzinie przekazać informacje dotyczące np.silny ból z nudnościami lub wymiotami w okolicy pępkowej i nadbrzuszu.ból tępy .nie wykazuje zależności od pory roku.umiejscowienie bólu zależnie od miejsca przeszkody . posiłek przynosi krótkotrwałą ulgę i pojawia się ponownie po 2-3 godz.często w pozycji leżącej.„poziomy płynów” NISKA czy WYSOKA NIEDROŻNOŚĆ? GRANICA .. żołądka) .amylazy w moczu.Założyć dokumentację.silny ból z nudnościami lub wymiotami .objaw późny PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO PRZEPONY Z REFLUKSEM . posiłku .w.amylazy.leukocytoza . bóle głodowe w nocy (ch. lekarzem.

dróg żółciowych.c. dobrze zlokalizowany (pokazuje palcem) . wątroby. 24. gastroparesis diabeticorum. rak) BÓL POD LEWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM .później nad prawym talerzem biodrowym. w czasie trawienia . niedrożność. w zapaleniu żołądka z refluksem żółciowym. wymioty . c) Żółta lub zielonkawa barwa wymiocin wskazuje na domieszkę żółci.bóle w podbrzuszu.wstręt do jedzenia . Najczęściej przyczyną takich wymiotów są ostre zaburzenia jak: zapalenie pęcherzyka żółciowego. zap. krwiak.gorączka . 4) zatrucie lekami.bolesność przy obmacywaniu okolicy wyrostka .spadek m. w zwężeniu odźwiernika po wygojeniu niszy wrzodowej. ostre zap.gorączka. odczyn kwaśny oraz towarzyszą temu bóle brzucha można sądzić. jak np. zapalenie trzustki.na tle miażdżycy tętnic zaopatrujących jelita w krew . w rzucie anatomicznym zmian . stan po wagotomii. zapalenie opon mózgowych. zapalenie. wyrostka robaczkowego. guz). że pasaż treści pokarmowej jest zwolniony. subst. 22 . stany zapalne jelit. chemicznymi 5) w przebiegu zaburzeń metabolicznych: np.kolonoskopia. b) jeśli w płynie usuwanym drogą wymiotów widać resztki pokarmu spożytego kilka godzin wcześniej o nieprzyjemnej woni wynika. wysokiej niedrożności jelit.przy rozciągnięciu torebki wątroby (przekrwienie. zap.ból po posiłkach. kwasica ketonowa 6) w przebiegu zawału serca ściany dolnej!!! a) wodniste. występuje w ostrym zapaleniu dróg żółciowych. migrena. atonia żołądka.objawy: Blumberga. kolka nerkowa 3) wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego (uraz. guzy. wrzód żołądka. . trzustki.leukocytoza . XII-cy. Scharakteryzuj wymioty Przyczyny 1) zwężenie odźwiernika. rozlany .spadek m.ZAPALNE CHOROBY JELIT . że doszło do usunięcia czystego soku żołądkowego. leukocytoza BÓL POD PRAWYM ŁUKIEM ŻEBROWYM .biegunka -*czasem biegunka z domieszką krwi ZAPALENIE UCHYŁKÓW JELITA GRUBEGO .szybko narasta nasilenie bólu .przy rozciągnięciu torebki śledziony ANGINA BRZUSZNA . kolka żółciowa. trzustki 2) ostra i przewlekła niewydolność nerek .ból w nadbrzuszu.bóle skurczowe lub tępe w okolicy pępka lub w podbrzuszu . zapalenie otrzewnej. doodbytniczy kontrastowy wlew barytu.c. zap. Rowsinga:+++ . CT brzucha ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO Typowy rozwój objawów: .nudności.

Krew z dróg oddechowych jest jasnoczerwona. spadek ciśnienia tętniczego krwi. Niekiedy dochodzi do pomyłek między wymiotami krwią i krwiopluciem. Wymiotom krwią towarzyszą objawy niedokrwistości lub pokrwotocznego wstrząsu. bladość. W zaparciach spastycznych pacjenci skarżą się na bóle kolkowe o zmiennej lokalizacji. Brzuch jest wzdęty. przyspieszone tętno. Ostre zaparcie u osoby z prawidłowym dotychczas rytmem wypróżnień sugeruje przyczynę mechaniczną lub niedrożność czynnościową (zapalenie otrzewnej. krwiak. odbijanie. Zdarza się. rakiem żołądka. bladość powłok skórnych. a nie z wymiotami. suchych stolców Przyczyny: .naprzemienne zaparcia i biegunki . brak ruchu.hiperkalcemia . niekiedy w postaci skrzepów lub barwy brunatnej („fusy od kawy”) wskazują na krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. powłoki brzuszne są zwykle wiotkie. pojawiające się zwykle pół godziny po jedzeniu. Badanie brzucha nie sprawia bólu.niedoczynność tarczycy . 25. zaburzenia metaboliczne (kwasica ketonowa).mała podaż płynów. wyrażająca się atonią mięśniówki gładkiej jelita) W zaparciach atonicznych pacjenci skarżą się na uczucie pełności w jamie brzusznej. wzmożone ślinienie. guzem jelita. wyrażająca się nadmiernym skurczem).starszy wiek O raku odbytnicy świadczą: . osłabienie. zatrucia wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. odbytnicy .rzadziej niż co 2 dzień oddawanie małych ilości. Scharakteryzuj zaparcia Zaparcie . brak apetytu. jej usuwanie łączy się z kaszlem.szczelina odbytu . Brunatne zabarwienie sugeruje.organiczna przeszkoda w jelicie . bóle i zawroty głowy. Przewlekłe zaparcia należy podejrzewać w chorobach nowotworowych. że do krwawienia doszło kilka godzin wcześniej i krew przebyła przemiany pod wpływem soku żołądkowego (hemoglobina uległa przemianie do kwaśnej hematyny).krew w stolcu • atoniczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. wpływy emocjonalne . trawiącym wrzodem żołądka lub dwunastnicy. jak poty.ch. 23 . zapalenie uchyłków jelita). Hirschprunga (bezzwojowe jelito) . niepokój.d) Wymioty zawierające świeżą krew. • spastyczne (zaburzona czynność motoryczna jelit. zapalenie opon mózgowych.zmiana kalibru stolca . Przed wystąpieniem wymiotów można zaobserwować zimne poty.guz odbytu. antydepresanty . migrena). choroby układu nerwowego (uraz. zwłaszcza gdy występują na zmianę z biegunką.leki: opiaty.ciąża . przyspieszony oddech. nudności. zawroty głowy. a następnie ją wymiotuje. nie zmienioną. jak ostra i przewlekła niewydolność nerek. Mogą wystąpić podczas stosowania chemioterapii. Wymioty pojawiają się w przebiegu wielu innych chorób. f) Krwawienie może być spowodowane żylakami przełyku. pienista. zaburzeniami krzepnięcia. e) Wymioty z zapachem kału lub treścią kałową są wskazówką niskiej niedrożności jelit spowodowanej np. Ból i wzdęcie ustępują po oddaniu stolca lub gazów. przykry smak w jamie ustnej. że chory z obfitym krwawieniem z nosa połyka krew. płytkie lub pogłębione oddychanie.

do 0. Scharakteryzuj zaburzenia ilościowe wydalanego moczu Fizjologicznie: diureza dobowa – ok. ew.przejrzystość: klarowny. niektóre leki . upławy. . 1-4 mg/dobę c) Osad moczu: . zapalenie nerek.krwinki białe – do 5 co kilka pół widzenia . wymioty.białawy. Przejrzystość: .zapach: swoisty .czerwony (krwiomocz – haematuria) – nowotwory układu moczowego.bilirubina: brak. ropy.26.urobilinogen: brak. przez kamień. . leki.5-2 litrów moczu/dobę. 1.hiperstenuria – powyżej 1025 24 .cukier: brak. Gęstość względna: .Bezmocz (anuria) – poniżej 20 ml moczu na godzinę lub <100 ml na dobę.odczyn: lekko kwaśny b) Właściwości chemiczne: . utrata krwi. 27. mikcja – pojedynczy akt oddania moczu – do 500 ml. moczany – pojedyncze .Wielomocz (poliuria) – 3-5 litrów moczu na dobę. mleczny – przy domieszce ropy.komórki nabłonka – pojedyncze .zasadowy – obecność w moczu krwi.kolor: słomkowożółty .zapach acetonu – cukrzyca . wzmożone ciśnienie tętnicze krwi. śluz – nie powinno być.ciemnego piwa – żółtaczka mechaniczna. stosowanie diety jarskiej.gęstość względna (ciężar właściwy): 1015-1025 . choroby układu krążenia. mocz pozostawiony w naczyniu także mętnieje Zapach: . poniżej 100 mg w 100 ml moczu .Skąpomocz (oliguria) – poniżej 400 ml moczu na dobę. uszkodzenie miąższu nerkowego. Utrzymujący się bezmocz prowadzi do mocznicy (uremii): bóle i zawroty głowy.wałeczki ziarniste – brak .mętny – odczyn zasadowy. . ew. przejrzysty . obrzęki. zamknięcie odpływu moczu z nerek np. miesiączka. moczówka prosta. mocz zawierający białko. śpiączka mocznicowa. biegunka. kamica nerkowa. szczawiany.2 mg/l .białko: brak. oparzenia. d) Zmiany w składzie moczu: Kolor: .bakterie. .zapach amoniaku – mocz pozostawiony na dłużej w naczyniu Odczyn moczu: . Scharakteryzuj zaburzenia jakościowe wydalanego moczu Badanie ogólne moczu: a) Właściwości fizyczne: . spadek temperatury ciała. nudności.krwinki czerwone – 1-3 co kilka pól widzenia .poniżej 1015 . buraki czerwone.zapach amoniaku przy oddawaniu – podejrzenie zapalenia pęcherza moczowego .hipostenuria . cukrzyca. ew.fosforany. w moczu dobowym 40-100 mg/dobę . przewlekła niewydolność nerek. wymioty.

zatrzymanie moczu (retencja) . cukrzyca. który wycieka stale kroplami z cewki. towarzyszące oddawaniu moczu (zapalenie pęcherza moczowego) . zwężenie cewki moczowej. w małych ilościach.przerywany lub cienki strumień moczu.stany zapalne dróg moczowych. przewlekła niewydolność serca. Chory używa tłoczni brzusznej w celu opróżnienia pęcherza moczowego. Chory nie odczuwa parcia na mocz. paciorkowiec kałowy. pozycja leżąca. niejednokrotnie w nocy oddawanie moczu bez zwiększenia jego dobowej ilości: . to nadmierna ilość fosforanów.zwiększone wytwarzanie moczu (źle leczona cukrzyca). zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym. drożdżaki). neurogenny kurcz pęcherza moczowego w wyniku urazu rdzenia lub stwardnienia rozsianego z uszkodzeniem rdzeniowego ośrodka unerwienia pęcherza).czynniki nerwowo-psychiczne. z parciem. wyniszczenie nowotworowe Ropomocz – zapalenie. przeszkoda mechaniczna w cewce moczowej.. . . Znaczenie chorobotwórcze przypisuje się obecności ponad 100 000 drobnoustrojów w 1 ml moczu (pałeczka okrężnicy. . nerki nie potrafią ani zagęszczać ani rozcieńczać moczu Cukromocz (glikozuria). 25 . np.zaburzenia wypływu moczu – zwężenie cewki moczowej przez kamień. . w cukrzycy Białkomocz – w nerczycy Ciała ketonowe w moczu (ketonuria). stany zapalne miąższu nerkowego. Scharakteryzuj zaburzenia w oddawaniu moczu . wałeczki ziarniste).bolesne oddawanie moczu (alguria) np.nadmierne spożycie płynów. w większej objętości niż w ciągu dnia. zwężenie cewki. 28.izostenuria – 1010-1011. . moczanów w kamicy nerkowej. choroby układu nerwowego (guzy. który nie może się już bardziej rozciągać i równoważyć przeszkodę w odpływie moczu. uciska ręką okolicę pęcherza. prątek gruźlicy. kroplami) . Bakteriuria – zapalenie dróg moczowych. nowotwór w układzie moczowym (nie łączy się z bólem). brak intymności. porażenie dolnej połowy ciała.dyzuria – utrudnienie w oddawaniu moczu (zatrzymanie. kurczowe bóle pęcherza moczowego (strianguria). kamica nerkowa (towarzyszy mu ból. w zapaleniu pęcherza moczowego. kamica nerkowa.zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza (u mężczyzn z gruczolakiem stercza podczas mikcji .częste parcie na mocz (polakizuria) – (zapalenie pęcherza moczowego) . Nadmierny osad mineralny. a 400 ml zalega). pęcherza moczowego . kamień w pęcherzu moczowym.przyjęte leki.100 ml moczu zostaje opróżnionych. dochodzi do zastoju moczu w górnych drogach moczowych i zakażenia. cewki moczowej . gruczolak stercza . uraz dróg moczowych. ale mniejsza niż 100.powyżej 4-6 razy na dobę.bezwiedne moczenie paradoksalne jest wywołane rozstrzenią pęcherza.oddawanie moczu w nocy (nykturia) – zwykle 2-3 i więcej razy w ciągu nocy. zbyt częste. nowotwory dróg moczowych Krwinkomocz mikroskopowy (erythrocyturia) – liczba krwinek czerwonych w polu widzenia jest większa od 2-3. rdzenia). . poród. pałeczka odmieńca. pałeczka ropy błękitnej. oddaje mocz w przysiadzie.przerost gruczołu krokowego. guzy. białkomocz.silne. przerywanym strumieniem. . szczawianów. przerasta warstwa mięśniowa pęcherza.zmniejszenie objętości pęcherza moczowego poniżej 200 ml (przewlekła infekcja.częstomocz . urazy mózgu. . .

Może trwać do 3 dni. . . w zatruciu witaminą D. Poprzedzone przez uczucie parcia nietrzymanie moczu występuje w przebiegu ostrego zapalenia pęcherza moczowego. oczyszczania odleżyny. urazy. Powstają jamy. otoczone obrzękiem i rumieniem. ilość zalegającego moczu.kamica szczawianowa – w zapalnych chorobach jelit. pozostaje również wtedy. – uszkodzenie obejmuje tłuszczową tkankę podskórną. lecz martwica może również dotyczyć tkanek otaczających. – uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. 3 st. – martwica rozszerza się do mięśni i powięzi. guzy. znikające po usunięciu ucisku. Scharakteryzuj stopnie odleżyn wg Torrance’a Klasyfikacja odleżyn wg Kliniki Opieki Paliatywnej w Poznaniu lub wg Torrance’a 1 st. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem oraz zakrzepicą małych naczyń. powstaje obrzęk z wysiękiem.Po wygojeniu się rany następuje dojrzewanie blizny. prostaglandyny. nadczynność gruczołów przytarczycznych. lśniącym naskórkiem – komórki naskórka odżywiane przez sieć powstałych naczyń krwionośnych migrują z brzegów rany i napełzają na ziarninę. Brzegi rany są dobrze odgraniczone. rozszerzenie i zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych. Zblednięcie blizny jest wynikiem zanikania naczyń włosowatych. 26 . zmniejszone wchłanianie zwrotne wapnia w cewkach nerkowych. że mikrokrążenie jest uszkodzone. przewlekłej biegunce. Brzeg rany jest zazwyczaj dobrze odgraniczony. niekiedy bardzo znacznie. wysiłkowe nietrzymanie moczu (niższy poziom estrogenów z wiekiem). że mikrokrążenie nie jest jeszcze uszkodzone. bakteriuria. gorączka. Nietrzymanie moczu bez bolesnego parcia wskazuje na neurogenny charakter lub przetoki pęcherzowopochwowe albo cewkowopochwowe.. Występują wtedy inne cechy tego zapalenia. ciała obce. – nieblednące zaczerwienienie. Dno rany może być pokryte czarną martwicą. Fibroblasty wytwarzają włókna kolagenowe i sprężyste. Często występuje ból. Zniszczenie może obejmować stawy i kości. jak częstomocz. przerzuty raka do kości. np. wady wrodzone. Zwiększa się wtedy. ropomocz. które mogą się łączyć. np.Epitelizacja (naprawa): rana pokrywa się nowym. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu chorób urologicznych i neurologicznych. . 31. – blednące zaczerwienienie. Oprócz tego występuje u kobiet jako tzw. Wymień fazy gojenia się rany odleżynowej . Dzięki makrofagom i procesom fagocytozy dochodzi do usuwania martwych tkanek. powstaje zapalenie i obrzęk tkanek. W dnie rany występuje czerwona ziarnina lub żółte masy rozpadających się tkanek. kininy. wzrost komórek i powstanie nowej tkanki (ziarniny). kamienie pęcherza moczowego. 5 st. Wskazuje. nasilonej proliferacji naczyń. . Zmienia się w niej zawartość kolagenu.Ziarninowanie (wzrost. mechaniczne uszkodzenie zwieracza pęcherza. Wskazuje. niedoborze witaminy B6. proliferacja): stopniowe zmniejszanie wysięku. 29.kamienie z soli wapniowych – w nadmiernym wchłanianiu wapnia z jelita cienkiego. mogą pojawić się pęcherze i przerwanie ciągłości naskórka. Z uszkodzonych komórek uwalniane są mediatory zapalenia: histamina. * Wymień czynniki podnoszące i obniżające próg bólu 30. np. 2 st. w kwasicy cewkowej. 4 st. gdy lekko uciska się je palcem. lekki ucisk palca powoduje zbledniecie zaczerwienienia. W ranie obecne są czarnobrązowe masy rozpadających się tkanek. nadmiar mleka i środków alkalicznych.Wysięk (zapalenie): zaburzenia krążenia. przemieszczenie ujścia moczowodu są powodem tego stanu.

Nie mają właściwości alergizujących. 5 st. Agua-gel. Nie powinny być stosowane przy infekcji. Stosuje się je w odleżynach 2. Są przezroczyste. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. jako zabezpieczenie venflonów. ziarninowania i naskórkowania. przezroczyste. Preparaty: a) Nu-Gel. stolca. Przy zmianie nie uszkadzają otaczającej skóry. można go wymienić po przemoczeniu opatrunku pokrywającego za pomocą 0. Stosowane w leczeniu dużych. zabezpieczającej przed dostępem płynów. kości krzyżowej) Granuflex Signal (posiada unikalny sygnalizator. miejsca pobrania przeszczepów) Hydrocoll thin (jw. 2 st. Mogą pozostawać na ranie 714 dni. Składają się z 2 warstw: . Ich struktura pozwala na swobodne parowanie z powierzchni rany. 4 st. Profilaktycznie w miejscach narażonych na ucisk i otarcia. Comfeel II grupa Hydrokoloidy: samoprzylepne. kałem. Bioclusive. Stosuje się je w odleżynach 1. który wskazuje właściwy moment zmiany opatrunku) Hydrocoll (owrzodzenia. również powoduje wzmożony napływ granulocytów hamujących wzrost bakterii). GranuGel. Nie przyklejają się do rany. nie można w ranach zainfekowanych lub z obfitym wysiękiem. chroniąc przed zamoczeniem np. Chronią ranę przed tarciem i uciskiem. naskórkujące) Granuflex (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia) Granuflex Bordered (rany ze średnią ilością wysięku w każdej fazie gojenia. zwykle po 7 dniach. mają duże właściwości pochłaniające. mocno oczyszcza. Hydrofilm.9% NaCl. samoprzylepne. moczem oraz infekcją. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. na rany pooperacyjne. Kwaśne ph i zmniejszona prężność tlenu pod opatrunkiem nasila angiogenezę i ziarninowanie. Intrasite-gel. Zmienia się je w zależności od potrzeby. nie przepuszczają wody i bakterii z zewnątrz. szczelnie izolują ranę. bakterii . Scharakteryzuj grupy opatrunków nowoczesnych stosowanych w leczeniu odleżyn I grupa: Błony półprzepuszczalne: są to błony poliuretanowe: cienkie. 4. oparzenia 2 stopnia. nieprzepuszczalne.9%. Tegaderm. głębokich oraz zainfekowanych odleżyn. Preparaty: Granuflex Extra Tin (rany z małą ilością wysięku.zewnętrznej. co umożliwia obserwację i nadzór nad gojącą się odleżyną. Flexigrade. Dobrze przylegają do rany i otaczającej jej skóry. a po jego założeniu należy położyć błonę półprzepuszczalną. odleżyny we wszystkich fazach gojenia. dzięki czemu można obserwować proces gojenia się rany.32. b) Hydrosorb. Przed założeniem hydrożelu należy ranę wypłukać 0. która zwiększa swoją objętość po zetknięciu się z raną tworząc żółty żel. moczu. pod którą zachodzą procesy oczyszczania. pochłaniają wysięk. tlenu.wewnętrznej. niebezpieczny przy bakteriach tlenowych) Hydrocoll sacral (odleżyny w okolicy krzyżowej) Hydrocoll concave (odleżyny w okolicy pięt i łokci) Tegasorb III grupa Hydrożele: utrzymują wysoką wilgotność rany. utrzymując w niej temperaturę ciała. zwłaszcza w okolicach pięt. zmniejszając w ten sposób ryzyko samoistnego przemieszczenia się opatrunku. tzn. które w kontakcie z wysiękiem rany formują żel. Stosowane w odleżynach 2. po przeszczepach. przylegającej do rany. są przezroczyste. Preparaty: Opsite. martwiczych tkanek. 3. Hydrosorb comfort w postaci płytki stabilizowanej błoną poliuretanową IV grupa Dekstranomery: zbudowane są z ziarenek polisacharydowych.. W jamie odleżynowej żel może pozostać do 3 dni. Stosowane w odleżynach 4. reaktywnej. co umożliwia wzrost i migrację komórek. Preparaty: 27 . elastyczne. Utrzymują wilgotne środowisko (zakończenia nerwowe w środowisku wilgotnym – działanie przeciwbólowe) Posiadają lekko kwaśny odczyn (ułatwia enzymatyczne oczyszczenie rany przez rozpuszczenie uszkodzonych. łokci. 3.9%. wtedy gdy wydzielina sięga brzegów opatrunku. 5 st.. a przy obfitym wysięku częściej.

można stosować z terapią kompresyjną . 4 st. Preparaty: Tega-gel. VIII grupa Opatrunki bioaktywne: Preparaty: . Stosowane w odleżynach 2. Fibracol .oprócz alginianu wapnia (10%) zawiera kolagen (90%). otrzymywane z glonów morskich.TenderWet 24 active. Permafoam comfort. utrzymuje optymalną temperaturę rany. pobudza ziarninowanie. która umożliwia rozpuszczanie tkankę martwiczą. Czas utrzymania na ranie 1-4 dni. Nie należy ich stosować na rany suche lub z objawami zakażenia. który zapewnia wilgotne środowisko. Kaltostat. w fazie oczyszczania i ziarninowania. po zastosowaniu na ranę krwawiącą wykazuje działanie hemostatyczne. TenderWet active cavity. przewlekłe. cienką warstwę 1-2 mm. stymuluje ziarninowanie i naskórkowanie. Tielle. ranę należy przemywać 0. . zwiększa aktywność fibroblastów. Są przepuszczalne dla powietrza. nie wolno przemywać jodyną. Sorbalgon. tkankę tłuszczową i mięśnie. opatrunek powinien być zmieniany zależnie od gromadzącej się wydzieliny. zmienia się je wówczas. przyjmuje postać żelu i rozpuszcza się w ranie. ochrania czynniki wzrostu w ranie. nie działają na prawidłowy nabłonek. gdy wchłonięte wydzieliny zbliżają się do krawędzi opatrunku. Nie jest konieczne usuwanie jego pozostałości podczas aplikacji (zakładania nowego opatrunku). do ran z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem. odbarcza nadmiar wydzieliny. w postaci sznura lub tamponu. TenderWet 24 active cavity: nasączony jest roztworem Ringera w procesie produkcji. wodą utlenioną. TenderWet 24: rany zakażone. 3. eliminuje szybko wysięk. np. nadmanganianem potasu.Acudex. Preparaty: Allevyn (płytka). Jodosorb. może pozostać na ranie przez 4 dni. Actisorb IX grupa Inne: 28 . w kontakcie z wysiękiem tworzą żel. Należy go zabezpieczyć opatrunkiem wtórnym. można go stosować razem z terapią kompresyjną.PermaFoam. minimalizuje ryzyko maceracji wokół rany. W razie podejrzenia zakażenia należy włączyć opatrunek bakteriobójczy. niż wynosi ich ciężar. obficie wydzielających odleżyn. Tielle (hydropolimer. Allevyn cavity (gąbka). utrzymują wysoką wilgotność rany. po uprzednim przemyciu rany 0. Skutecznie działają przez 24-48 godzin. Są używane do czystych. Debrisan V grupa Gąbki poliuretanowe: mają właściwości pochłaniające i oczyszczające. Stosuje się je 1x dziennie. jest opatrunkiem całkowicie wchłanialnym (1-3 dni). Permafoam concave. inaktywuje nadmiar proteaz i przyspiesza proces gojenia. Preparaty: Fibrolan. adsorbują 20-krotnie więcej płynu.9% NaCl.9% NaCl. płaskich. 4 st. stosowany w terapii ran ze średnim i dużym wysiękiem VII grupa Środki enzymatyczne: rozpuszczają martwicę. Permafoam sacral: hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej. Iruxol-mono (dostarcza kolagenazę. np.9% NaCl przed założeniem Promogran – 55% kolagenu i 45% celulozy. wymagające aktywnego oczyszczania. bez uprzedniego oczyszczenia.Promogran: rany trudno gojące się. każda kolejna zmiana opatrunku nie wymaga usuwania poprzedniego. superabsorbent zawarty w warstwie chłonnej opatrunku jest aktywowany płynem Ringera. Permafoam cavity. przez Inadine lub Actisorb VI grupa Opatrunki algininowe: zbudowane z naturalnych polisacharydów.9% NaCl. należy nasączyć płynem Ringera lub 0. 3. nie należy zakładać go na rany zainfekowane. może być do 7 dni na ranie. izolują termicznie. Przed ich założeniem ranę przepłukać 0. np.TenderWet. antybiotyków. Występują w postaci płaskich płytek lub owalnych i okrągłych gąbek. Stosowane w odleżynach 2. .

stawów i kości Nu-Gel + Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. odleżyna obejmuje naskórek i skórę właściwą. zmiana 1-2x w tygodniu 5 st. zmiana ograniczona do naskórka Inadine + Bioclusive. Można go nakładać na Nu-Gel (martwica rozpływna). zmiana 2x w tygodniu c) Odleżyna z martwicą. grzyby. nie przywiera do ran. Można go pokryć kompresem Topper (rana z małym wysiękiem) 33. zwalcza szerokie spektrum bakterii Inadine – opatrunek mający zastosowanie w leczeniu powierzchownych ran zainfekowanych (bakterie Gram+. np. zmiana 2x w tygodniu b) Odleżyna zakażona bez wydzieliny ropnej z objawami stanu zapalnego Promogran + Tielle lub Inadine + Bioclusive. cuchnąca Nu-Gel + Actisorb + Bioclusive. Tielle (rana ze średnim wysiękiem) może wymagać częstszej zmiany. zmiana 2x w tygodniu a)Odleżyna zakażona z wydzieliną ropną Actisorb + warstwa chłonna + Bioclusive. pęcherze. ew. beztlenowce. zamknięty w nylonowej saszetce. martwica rozpływna. zmiana 2x w tygodniu. podczas gdy opatrunek chłonny zewnętrzny. Skuteczny wobec MRSA. blednące zaczerwienienie Bioclusive na osuszoną i czystą skórę. Gram-. działa absorbcyjnie i przeciwbakteryjnie w ranach zainfekowanych z nieprzyjemnym zapachem i wydzielina ropną. martwica czarna i sucha. Nie przylega do rany. zmiana 2-3x w tygodniu lub Tielle.. wokół opatrunku oklepywanie i masowanie z użyciem kremów ochronnych 2 st. odleżyna obejmuje tkankę tłuszczową i sięga do mięśni. zmniejsza ryzyko infekcji. pierwotniaki). zmiana zabarwienia na kolor biały jest wskazówka do zmiany opatrunku Actisorb lub Actisorb Plus lub Actisorb Silver 220 – opatrunek węglowy ze srebrem. odleżyna sięga do mięśni. Nu-Gel + Bioclusive. zmiana 1-2x w tygodniu. zmiana 2-3x w tygodniu 29 . opracowanie chirurgiczne 4 st. drożdżaki. Scharakteryzuj zastosowanie opatrunków firmy Johansons & Johansons w poszczególnych stopniach odleżyn 1 st. ziarninująca Promogran + Tielle lub Fibracol + Bioclusive. zmiana 1-2x w tygodniu 3 st. Nie wolno go przycinać. Może być na ranie do 7 dni.Bactigras – antyseptyczny opatrunek z gazy tiulowej nasączony parafiną i roztworem chlorheksydyny. pomarańczową siateczkę z wiskozy nasączoną żelem jodoforowym przyłożyć na ranę i zabezpieczyć jałowym kompresem lub błoną półprzepuszczalną. nieblednące zaczerwienienie.