Prof. dr m e d . Stefania Jabłońska P r o f . dr med. Tadeusz Chorzelski

CHOROBY SKÓRY
Dla studentów medycyny i lekarzy

Wydanie V zmienione i uaktualnione

Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa

© Copyright by Stefania Jabłońska i Tadeusz Chorzelski Warszawa 1988, 1992, 1994, 1997, 2001, 2002 © Copyright by Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1988, 1992 © Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994, 1997, 2001, 2002 Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości bądź części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

Redaktor: Ewa Jaworska Redaktor techniczny: Krzysztof Nalepa Korekta: Wanda Wawrzynowska Projekt okładki i strony tytułowej: Katarzyna Juras

ISBN 83-200-2702-0
Wydanie V (dodruk)

Wydawnictwo Lekarskie PZWL 00-238 Warszawa, ul. Długa 38/40 tel. (022) 831-21-81 http://www.pzwl.pl Drukarnia Naukowo-Techniczna SA

Przedmowa do wydania V

Obecne wydanie uwzględnia olbrzymi postęp wiedzy medycznej w ostatnich latach, zachodzący w sposób gwałtowny w związku z zastosowaniem coraz to doskonalszych technik badawczych, głównie molekularnych, które tworzą podstawy nowoczesnej dermatologii. Ten podręcznik ma na celu zapoznanie studentów medycyny i lekarzy, zarówno dermatologów, jak i innych specjalności, z obecnym stanem wiedzy dermatologicznej, najnowszymi osiągnięciami diagnostyki i terapii, które znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie praktyczne. Pewne działy, głównie międzyspecjalistyczne, takie jak autoimmunologiczne choroby pęcherzowe, kolagenozy, alergiczne choroby skóry i zmiany skórne w schorzeniach układowych, są omówione szerzej, a wiadomości - zwłaszcza z zakresu immunopatologii - zainteresują lekarzy wielu specjalności. Dermatologia jest bowiem dziedziną zintegrowaną z całą medycyną, gdyż objawy skórne stanowią ważny, a niekiedy podstawowy element chorób układowych, immunologicznych, genetycznych i innych. Szczególną cechą tego podręcznika jest rozbudowany, bogato ilustrowany dział immunopatologii skóry, który będzie przydatny lekarzom wszystkich specjalności do oceny przypadków kolagenoz i chorób pęcherzowych. Chcielibyśmy, aby nasz wysiłek przekazania w prosty sposób najnowszych wiadomości z dermatologii i jej pogranicza przyczynił się do tego, aby studenci medycyny poznali wielostronność naszej specjalności i aby zdobyte wiadomości mogły im służyć nie tylko doraźnie, ale również w przyszłości - niezależnie od kierunku medycyny, jaki wybiorą. Książka ta ma służyć lekarzom ogólnym i innych specjalności, a także lekarzom pierwszego kontaktu, którzy w praktyce coraz częściej spotykają się z problemami dermatologicznymi. W wydaniu tym zastosowano wiele określeń angielskich, gdyż liczne, nowo odkryte zjawiska biologiczne oraz nowe jednostki chorobowe nie mają nazewnictwa łacińskiego, i to nie tylko w dziedzinie technik molekularnych. Dla niektórych schorzeń można by stworzyć nazwy łacińskie, ale nie byłyby one powszechnie używane, a globalizacja w medycynie - niezależnie od tego, czy jesteśmy zwolennikami, czy przeciwnikami - zmusza do ujednolicenia i przyjęcia języka zrozumiałego zarówno dla komputera, jak i dla lekarzy wszystkich krajów. Niektóre działy w tym wydaniu zostały bardzo znacznie zmienione, a wszystkie - unowocześnione. Wszystkie ilustracje są obecnie kolorowe, a schematy przedstawiające morfologię lub mechanizmy patogenetyczne zostały ulepszone. Wybrane pozycje piśmiennictwa z głównych dziedzin, na ogół książkowe, zostały również

unowocześnione i rozszerzone. Duże znaczenie ma także poprawienie indeksu z podkreśleniem stron, na których dane hasło jest głównym tematem, co znacznie usprawni poszukiwanie określonego zagadnienia. Rewolucja technologiczna całkowicie zmienia formy przekazywania wiadomości, a Internet i inne technologie elektroniczne dostarczają możliwości szybkiego uzyskania informacji, do której dostęp był jeszcze kilka lat temu trudny lub niemożliwy. W rozwiązywaniu wielu problemów Internet jest niezwykle użyteczny, jednakże nie wydaje się, aby mógł zastąpić książki. Podręcznik bowiem daje wiadomości ogólne z danej dziedziny, bez poznania których nie można w pełni zrozumieć poszczególnych zagadnień. Obecne V wydanie podręcznika jest poświęcone pamięci prof. Tadeusza Chorzelskiego, który wprawdzie z powodu straszliwej choroby nie mógł czynnie uczestniczyć już w wydaniu poprzednim, był jednak wśród nas obecny, a dyskusje z nim miały zawsze twórczy charakter. Chociaż odszedł od nas, to Jego duch, Jego niespokojny intelekt są wciąż w tym dziele, dlatego będzie On zawsze prawdziwym współautorem. Najserdeczniejsze podziękowania należą się Pani Prof. Marii Błaszczyk-Kostaneckiej, Kierownikowi Kliniki Dermatologicznej w Warszawie, która - jak zawsze - służyła nieocenionymi radami i niezwykle efektywną pomocą; Panu Prof. Sławomirowi Majewskiemu dziękuję za pomoc w opracowaniu zagadnień dotyczących immunologii komórkowej; wyrażam też podziękowania Pani Doc. Marii Jarząbek-Chorzelskiej - Kierownikowi Pracowni Immunopatologii - za wykonanie kolorowych zdjęć immunopatologicznych, Panu Doc. Cezaremu Kowalewskiemu za zdjęcia do okładki, wykonane techniką mikroskopii konfokalnej, kolegom z Kliniki Dermatologicznej w Warszawie - za pomoc w skompletowaniu zdjęć, Dr Dorocie Nowickiej - za wykonanie schematów, a ponadto Dr M. Ciupińskiej i Dr. K. Kalbarczykowi ze Szpitala Św. Łazarza - za zdjęcia chorych z AIDS, p. Ryszardowi Wierczakowi - za dokumentację fotograficzną, p. Danieli Mikulskiej - za cenną pomoc przy przepisywaniu tekstów, a Pani Kustosz Jadwidze Szugajew - za bardzo efektywną pomoc techniczną. Stefania Jabłońska

01357 9 2 68 2 
!#$&% (%'****************************************** !%'! $&)***************************************** ***************************************** -&!.% /#( #1/2#************************************* %' ! '! 00(3)************************************ ************************************ 56!66!*********************************************** 1#/#3************************************************ *********************************************** -':;)=9 #.****************************************** 96! <# $! 6****************************************** ****************************************** -&! <>(!*********************************************** %' !2 *********************************************** ********************************************** ?%! #2)( )$&)****************************************** < !3# %'****************************************** ***************************************** ?#' (#6$&)********************************************** 6 6( %'********************************************** ********************************************* <# > 6 & #9'1)A*********************************** ) 13 9 ' !!#2************************************ *********************************** B'2)<. 6********************************************** 3< ********************************************** ********************************************** B'2)=9 6********************************************** 3< ********************************************** ******************** ************************ B'2)6'# 6******************************************* 3< %) ******************************************* ****************************************** B'2)!'# 6***************************************** 3< =%) ****************************************** ***************************************** E<$**************************************************** )**************************************************** *************************************************** F326************************************************** !#%(************************************************** *************************************************

 H 0 I J 2 K9 M3 6 N7 5 O************* 2 I15 5 K J L 6  3 I2 ************* ************* F 9 6 ) ( 2 6************************************* $! % 9 A'; ************************************* ) ************************************* Q60!(36;#626************************************* ' 91/2# !!( A'/************************************* ************************************

.

6 %'*************************************** ************************************** .%'********************************** ********************************* X3#(( !66)36************************************** )#% =9/#92#************************************** ***************** ******************** Y %Z#!/% 2 6**************************************** !!6( '# **************************************** **************************************** Y =1#60($% <$ 6*********************************** !!6( 63! /*********************************** *********************************** W/ %* '6 1%63=1#6'=60($% <$ )A******************* (& !F3 6< !!6( # 63& 2******************* ******************* X3'%X3'2#>**************************************** )!* )!3[**************************************** **************************************** V#60#/6=2***************************************** =( ( !A**************************************** **************************************** \$!6 =263 )# % ********************************* (3.2 %'************************ *********************** b# 2)..%6)# #' 16$&)********************************** 1' !9'.2 ( '36^!*************************** (' ! '6 6< !^! 3(. !9'.2 !!#******************************************* ****************************************** _($9 (!********************************************* 63 2********************************************* ********************************************* F60(=3 1%!.3>(. %'******************************************** ******************************************* W!.2 %' '& A6( '# / Y %Z#!=2% 2 6*************************************** !!6( !(' *************************************** *************************************** V&!************************************************* Z************************************************* ************************************************* _6'9(/:$((***************************************** 2(# !2($***************************************** 3 9 **************************************** 5($!63%Z#!=2% 2 /% 2 6************************* 63# !!6( !(' `'# ************************** ************************* \$!6 3%a)****************************************** (3..9$ !6 '=)A2!A$&)*********************** 6( !2]26$ # #2 A'.2 ]A' '& ********************************* ********************************* Y =1#6=263 6(<$2!^6$&)# % =23#!/% 2 6 !!6( ]A' 333. R S 7 M 56U 3 6***************************** 2  T2 77 ***************************** ***************************** V# 2)$&)******************************************* =6 A'.2*************************** ************************** \ %#.! 0!#.%6)# $&)*************************************** #6 A'.

.

  2 .

C . + 4 7 8 7 + 7 + 7 7 7 @ 7 @ 7 C 7 C 7 D 7 D 7 D 7 G 7 P 7 P @ 4 @ P @ P C 8 C 8 C 8 C 8 C 7 C @ C C C D C D C . 8 2  2 9 9 3 6  + . C 4 C 4 C 4 C P D 8 D + D @ c .

Choroby pasożytnicze skóry Wszawica Wszawica głowowa Wszawica odzieżowa Wszawica łonowa Leczenie wszawicy Świerzb 53 54 55 55 56 58 59 59 61 62 62 64 64 65 66 67 67 68 69 70 72 73 73 73 75 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 85 86 86 86 87 88 88 91 92 93 93 93 94 94 95 95 8 . Grzybice Grzybice właściwe .dermatofitozy Grzybice skóry owłosionej Odmiana powierzchowna wywołana przez grzyby antropofilne Grzybica strzygąca powierzchowna owłosionej skóry głowy Grzybica drobnozarodnikowa powierzchowna owłosionej skóry głowy Grzybica woszczynowa owłosionej skóry głowy Odmiana z odczynem zapalnym wywołana przez grzyby zoofilne Grzybica skóry gładkiej Przewlekła grzybica skóry gładkiej Grzybica pachwin Grzybica stóp Grzybica paznokci Zakażenia drożdżakowe Kandydoza błon śluzowych Kandydoza kątów ust. Gruźlica skóry Gruźlica właściwa Gruźlica toczniowa Zapalenie gruźlicze węzłów chłonnych Gruźlica rozpływna Gruźlica brodawkująca Gruźlica wrzodziejąca (błon śluzowych) Tuberkulidy Tuberkulid guzkowo-zgorzelinowy Lupoid prosówkowy rozsiany twarzy Rumień stwardniały Leczenie gruźlicy skóry Rozdział 5. Zajady Wyprzenia drożdżakowe Kandydoza wałów i płytek paznokciowych Ziarniniak drożdżakowy Łupież pstry Leczenie grzybic Leki przeciwgrzybicze Leczenie grzybicy skóry. włosów i paznokci Leczenie zakażeń drożdżakowych Rozdział 6.Różyca Łupież rumieniowy Choroba kociego pazura Promienica Boreliozy Rumień przewlekły pełzający Lymphocytoma Zanikowe zapalenie skóry kończyn Rozdział 4.

Zaraza pyska i racic Zespół grudkowo-krwotoczny rękawiczkowo-skarpetkowy Choroba Gianottiego-Crostiego Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) Pełny zespół AIDS Zmiany skórne Przebieg AIDS Rozpoznanie Profilaktyka Leczenie .Rozdział 7. Kłykciny kończyste Bowenoid papulosis Choroba Hecka Pryszczyca. Choroby alergiczne skóry Pokrzywka Pokrzywka ostra Pokrzywka przewlekła Inne odmiany pokrzywki Pokrzywka wywołana mechanicznie 99 99 99 102 103 105 106 106 107 107 108 109 111 113 114 114 117 119 120 121 122 122 123 125 125 128 128 128 128 130 130 130 131 132 132 133 135 135 137 138 140 141 142 146 148 150 151 153 154 154 154 . 9 . Rumieniowe. rumieniowo-złuszczające i grudkowe dermatozy Rumienie Rumień wielopostaciowy (wysiękowy) Odmiana łagodniejsza (zwykła) rumienia wielopostaciowego Odmiana ciężka rumienia wielopostaciowego Zespół Stevensa-Johnsona Toksyczna nekroliza naskórka Choroba Kawasaki Rumień trwały Rumień guzowaty Zespół Sweeta Erythema gyratum repens Łupież różowy Giberta Liszaj płaski Przewlekłe wrzodziejące zapalenie jamy ustnej Erythema dyschromicum perstans Rozdział 9. Choroby wirusowe skóry Grupa opryszczek Opryszczka zwykła Eczema herpeticum Półpasiec Ospa wietrzna Choroby z kręgu wirusa ospy Guzki dojarek Niesztowica zakaźna Mięczak zakaźny Grupa brodawek Brodawki zwykłe Brodawki stóp Brodawki płaskie (młodocianych) Brodawki przejściowe Epidermodysplasia verruciformis (EV) Brodawki płciowe. Rozdział 8.

Łojotokowe zapalenie skóry Wyprysk łojotokowy noworodków Wyprysk potnicowy Wyprysk podudzia Atopowe zapalenie skóry Neurodermit ograniczony.Pokrzywka kontaktowa Pokrzywka fizykalna Pokrzywka cholinergiczna Rozpoznanie pokrzywki Leczenie pokrzywki Choroba posurowicza Urticaria vasculitis Obrzęk naczynioruchowy (Quinckego) Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy Wyprysk kontaktowy. Fotodermatozy Działanie promieni słonecznych na skórę Klasyfikacja fotodermatoz Starzenie się słoneczne skóry Wielopostaciowe osutki świetlne Pokrzywka świetlna Przewlekłe zmiany posłoneczne Odczyny fototoksyczne Odczyny fotoalergiczne Świetlne zapalenie czerwieni warg Rozdział 11. Uszkodzenia skóry czynnikami fizykalnymi Oparzenia Przewlekłe uszkodzenie cieplne skóry Odmrożenia Odmroziny Uszkodzenia porentgenowskie skóry Przewlekły odczyn porentgenowski Rozdział 12. Kontaktowe zapalenie skóry Wyprysk kontaktowy niealergiczny Wyprysk zawodowy Inne odmiany wyprysku Wyprysk pieniążkowaty (wyprysk mikrobowy) Wyprysk łojotokowy. Liszaj zwykły przewlekły Świerzbiączka guzkowa Hyde Osutki polekowe Wstrząs anafilaktyczny Rozdział 10. Łuszczyca i dermatozy łuszczycopodobne Łuszczyca Etiopatogeneza Epidemiologia łuszczycy Objawy i przebieg Rozpoznanie Rozpoznanie różnicowe Leczenie Pityriasis rubra pilaris (PRP) Pityriasis lichenoides Pityriasis lichenoides chronica Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA) 155 155 156 156 157 158 159 159 160 161 169 170 172 173 174 175 176 178 179 185 187 187 190 191 191 191 194 196 198 198 199 200 200 201 201 202 202 203 204 205 206 206 206 209 209 214 214 215 219 220 220 221 10 .

pęcherzyca łojotokowa Pęcherzyca opryszczkowata Przejście pemphigus vulgaris w pemphigus foliaceus Leczenie pęcherzycy Inne odmiany pęcherzycy Pęcherzyca IgA i neutrofilowe śródnaskórkowe dermatozy z przeciwciałami typu pemphigus klasy IgA Akantolityczna dermatoza typu erythema annulare Pęcherzyca paraneoplastyczna Pemfigoid Pemfigoid (opryszczki) ciężarnych Pemfigoid bliznowaciejący Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka Zapalenie opryszczkowate skóry Linijna IgA dermatoza pęcherzowa Rozdział 14. Choroby tkanki łącznej Toczeń rumieniowaty Układowy toczeń rumieniowaty Etiopatogeneza Przeciwciała przeciwjądrowe Objawy i przebieg Rozpoznanie Leczenie Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego Toczeń rumieniowaty noworodków Postać ogniskowa (przewlekła) tocznia rumieniowatego Podskórna (głęboka) odmiana tocznia rumieniowatego Zespół antykardiolipinowy (antyfosfolipidowy) Zespół Sneddona Zespół Sjógrena Twardzina Twardzina układowa Etiopatogeneza Przeciwciała przeciwjądrowe Podział twardziny Zmiany układowe Rozpoznanie różnicowe Leczenie Twardzina ograniczona Atrophoderma Pasini-Pierini Liszaj twardzinowy i zanikowy Fasciitis eosinophilica Eosinophilia myalgia syndrome (EMS) Zapalenie skórno-mięśniowe Zespoły nakładania Mieszana choroba tkanki łącznej. Zespół Sharpa Scleromyositis Zapalenie wielomięśniowe z przeciwciałami przeciw syntetazom tRNA Guzkowe zapalenie tętnic 11 . Choroby pęcherzowe o podłożu autoimmunologicznym 223 226 230 232 233 234 235 236 237 239 239 241 241 243 246 249 251 253 256 259 259 260 261 263 267 269 270 271 273 275 277 279 280 281 282 283 283 285 287 290 291 292 293 297 297 298 299 300 303 303 305 307 308 Pęcherzyca Pęcherzyca zwykła Pęcherzyca bujająca Pęcherzyca liściasta Pęcherzyca rumieniowata.Rozdział 13.

Plamica steroidowa Przewlekłe zapalenie naczyń włosowatych Zapalenie ziarniniakowe naczyń Wegenera Zespół Churga-Strauss Piodermia zgorzelinowa Guzowate zapalenie naczyń Owrzodzenia podudzi 314 314 314 314 315 315 316 316 316 318 318 319 320 320 322 323 Rozdział 17. Choroby naczyniowe skóry Krwotoczne choroby skóry. Zespół Wiskotta-Aldricha Samoistna plamica trombocytopeniczna Plamica małopłytkowa objawowa Plamice związane z zaburzeniami krzepliwości Plamice związane z uszkodzeniem naczyń skóry Plamica hiperergiczna. Alergiczne lub leukoklastyczne zapalenie naczyń Plamica starcza. Zapalenie tkanki podskórnej Panniculitis Webera-Christiana Zespół Rothmana-Makaia Cytophagic histocytic panniculitis Zapalenie tkanki podskórnej w przebiegu chorób trzustki Zapalenie tkanki podskórnej związane z niedoborem inhibitora 311 311 312 312 312 313 alfa-antytrypsyny Rozdział 16. Plamice Plamice małopłytkowe Plamica małopłytkowa wrodzona.Rozdział 15. Genodermatozy Choroby związane z nadmiernym rogowaceniem Rogowiec dłoni i stóp Uogólnione genodermatozy związane z nadmiernym rogowaceniem Rybia łuska zwykła Rybia łuska wrodzona Hyperkeratosis epidermolytica Rzadkie zespoły ichtiotyczne Leczenie uogólnionych genodermatoz typu rybiej łuski 344 344 344 347 347 350 351 351 351 12 . Ziarniniaki i zmiany odczynowe Sarkoidoza Ziarniniak obrączkowaty Mastocytozy Pokrzywka barwnikowa 325 325 327 329 329 Rozdział 18. Choroby związane z zaburzeniami metabolicznymi Zmiany skórne w cukrzycy Obumieranie tłuszczowate Rumień nekrolityczny wędrujący Porfirie Porfiria szpikowa Porfiria erytropoetyczna wrodzona Protoporfiria erytropoetyczna Leczenie porfirii szpikowych Porfiria wątrobowa Porfiria skórna późna Hiperlipoproteinemie Kępki żółte 332 332 333 335 336 336 336 337 337 337 338 340 340 Rozdział 19.

Znamiona i nowotwory łagodne Znamiona Znamiona naskórkowe Znamię naskórkowe brodawkowate Brodawka łojotokowa (starcza).rogowacenie starcze) Róg skórny Skóra pergaminowata i barwnikowa Uszkodzenia porentgenowskie skóry Rogowacenie chemiczne (arsenowe i smołowcowe) Rogowacenie białe Raki in situ Choroba Bowena Erytroplazja Queyrata 375 375 376 378 379 380 381 382 384 384 385 Rozdział 22.Rogowacenie mieszkowe Choroba Dariera Choroby pęcherzowe Choroba Haileya-Haileya Pęcherzowe oddzielanie się naskórka 352 352 354 354 355 Rozdział 20. Stany przedrakowe i raki in situ Stany przedrakowe Rogowacenie słoneczne (dawna nazwa . Nowotwory złośliwe skóry Raki skóry Rak podstawnokomórkowy Rak kolczystokomórkowy Rak brodawkujący Rogowiak kolczystokomórkowy Choroba Pageta Czerniak złośliwy Zespół znamion atypowych (dysplastycznych) 387 387 388 391 394 394 396 397 402 Rozdział 23. Rogowacenie łojotokowe Znamiona melanocytowe barwnikowe Znamiona barwnikowe naskórkowe Znamiona komórkowe barwnikowe Znamię Spitz (dawna nazwa czerniak młodzieńczy) Znamiona wychodzące z gruczołów łojowych Znamię łojowe Gruczolak łojowy Znamiona wychodzące z gruczołów potowych Znamiona naczyniowe Naczyniaki krwionośne Ziarniniak naczyniowy Naczyniak chłonny zwykły i jamisty Leczenie naczyniaków Łagodne nowotwory łącznotkankowe Włókniak Bliznowiec 360 360 361 361 362 363 363 364 366 367 367 367 368 369 369 371 371 371 372 372 373 Rozdział 21. Chłoniaki skóry i stany poprzedzające Przyłuszczyce Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa palczasta 405 405 405 13 .

Ziarniniak grzybiasty Zespół Sezary'ego Siatkowica pagetoidalna Lymphomatoid papulosis Chłoniaki typu B Rozdział 24. Choroby włosów Łysienie Łysienie męskie androgenowe Łysienie androgenowe kobiet Łysienie plackowate Nadmierny porost włosów Piśmiennictwo Skorowidz . . Zaburzenia barwnikowe Bielactwo nabyte Piegi Ostuda 405 406 407 408 409 412 414 414 415 417 421 421 423 424 425 425 425 426 426 431 434 434 434 436 436 437 438 439 442 443 447 . . Choroby gruczołów łojowych i potowych Choroby gruczołów łojowych Łojotok Łupież łojotokowy Trądzik pospolity Trądzik różowaty Choroby gruczołów potowych Pocenie się nadmierne Potówki Rozdział 27. Rozdział 26..Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa typu zapalnego Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa typu poikilodermicznego Chłoniaki skóry Chłoniaki typu T . . Zespoły paraneoplastyczne Rozdział 25. .

Budowa skóry. Epidermis Stratum papillare Stratum reticulare Subcutis Schemat I. 9 .splot naczyniowy głęboki.jako narząd czucia .mięsień przywłosowy.brodawka skórna.w regulacji cieplnej . 3 . osłaniając narządy wewnętrzne przed wpływami środowiska zewnętrznego.w czynności resorpcyjnej (wchłanianie poprzez skórę) . 7 .Rozdział 1 BUDOWA I CZYNNOŚCI SKÓRY Skóra spełnia ważne funkcje dla całego ustroju.w czynności wydzielniczej i regulacji równowagi wodno-oddechowej . 2 . 15 .włos.w metabolizmie białek. 10 . jak i w wodzie) itd. Odgrywa poważną rolę: . 1 . fizycznych.mieszek włosowy.ochronną w stosunku do czynników mechanicznych. chemicznych i bakteryjnych . lipidów.gruczoł potowy. 5 . .ciałko Paciniego. węglowodanów.w procesach odpornościowych ustroju.splot naczyniowy powierzchowny. witamin (zarówno rozpuszczalnych w tłuszczach. równocześnie utrzymuje równowagę między ustrojem i otoczeniem.ciałko Merkela. 4 . 8 . 6 .gruczoł łojowy.

naczynia krwionośne i chłonne oraz zakończenia nerwowe (schemat I). jest zbudowany z keratynocytów i składa się z szeregu warstw (schemat II). Pomiędzy komórkami znajdują się przestrzenie wypełnione substancją mukopolisacharydowo-białkową. Ziarna te stanowią ważny produkt pośredni w procesie wytwarzania białka keratynowego. uważane dawniej za upostaciowane zakończenia nerwowe. niżej). potowe.dla odróżnienia . a dające się odróżnić od pozostałej warstwy rogowej jedy- 16 . za pomocą półdesmosomu.Skóra składa się z naskórka. która cementuje przylegające do siebie desmosomy. Komórki podstawne łączą się między sobą i położonymi wyżej komórkami warstwy kolczystej za pomocą desmosomów. Powierzchnia skóry jest pokryta płaszczem lipidowym. Już w obrębie tej warstwy stwierdza się prekursory keratyny. tj. która jest ostatecznym produktem metabolizmu naskórka.integryny. tj. Komórki te mają duże znaczenie z tego względu. oraz za pomocą E-kadheryn. Prekursorami tymi są tonofibryle i cytokeratyny. mieszki włosowe). wykazujące czynność neuroendokrynalną. że mogą stanowić punkt wyjścia szczególnego typu nowotworów Merkela. toteż . obok melanocytów i komórek Langerhansa (p. które stają się znacznie obfitsze w wyższych warstwach naskórka. Zaburzenia kontaktu międzykomórkowego stanowią podstawowe zjawisko w patogenezie niektórych chorób pęcherzowych skóry oraz w progresji (inwazyjności) nowotworów skóry. ulegających spłaszczeniu w kierunku powierzchni skóry. będących cząsteczkami kontaktu międzykomórkowego. skóry właściwej i tkanki podskórnej. Warstwa podstawna (stratum basale) jest to najniżej położona warstwa komórek. silnie zasadochłonnych jądrach. które nie ma odpowiednika w obrębie błony podstawnej. będącym w istocie zawiesiną olejowo-wodną (olej/woda lub woda/olej) i złuszczoną keratyną. gdyż występują tu najobficiej figury podziału. zwana również rozrodczą.desmogleiną. o wydłużonych. W strefie tej występują również przezbłonowe (transmembralne) cząsteczki adhezyjne . komórki Merkela. Poza tym zawiera przydatki (gruczoły łojowe.warstwy podstawna i kolczysta są łączone wspólną nazwą warstwy Malpighiego (stratum Malpighi). W związku z wykazaniem w ich obrębie przejściowych tonofilamentów cytokeratyny przypuszcza się. Od dołu połączone są z błoną podstawną za pomocą uwypuklenia. Warstwa kolczysta (stratum spinosum) składa się z kilku rzędów wielobocznych komórek. pochodzenia ektodermalnego. uwypukleń błony komórkowej przylegających do siebie komórek. Warstwa ziarnista (stratum granulosum) składa się z kilku szeregów wrzecionowatych komórek o spłaszczonych jądrach. że są to szczególnego typu keratynocyty. Powyżej warstwy kolczystej rozpoczyna się proces terminalnej keratynizacji. Strefa (zona) pośrednia (stratum intermediale) jest to wąskie pasmo leżące ponad warstwą ziarnistą. wypełnionych silnie zasadochłonnymi ziarnami keratohialiny. BUDOWA NASKÓRKA I SKÓRY Naskórek (epidermis). W obrębie warstwy podstawnej znajdują się.

Błony komórkowe keratynocytów są zbudowane z fosfolipidów. które pod wpływem enzymów. chemicznymi (głównie kwasami) i promieniami pozafioletowymi (zgrubienie warstwy rogowej przy opalaniu). Budowa naskórka i błony podstawnej. 17 . Ma ona duże znaczenie w zaburzeniach rogowacenia. przylegających do siebie w dolnych warstwach. zwłaszcza fosfolipazy A i C. Płaszcz lipidowy na powierzchni warstwy rogowej reguluje wraz z keratyną procesy wchłaniania i przenikania do skóry substancji rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach. które wiążąc wodę nadają jej elastyczność. uwalniają kwas arachidynowy. Oporność keratyny powoduje ochronę niżej leżących warstw naskórka przed czynnikami mechanicznymi. mający duże znaczenie w procesach zapalnych. Warstwa rogowa zawiera białka keratynowe. Warstwa rogowa (stratum corneum) składa się ze spłaszczonych komórek pozbawionych jąder.nie na podstawie specjalnych barwień histochemicznych lub w mikroskopie elektronowym. Warstwa rogowa Warstwa ziarnista Pozostałości desmosomów Obkurczone jądra Ziarna keratochialiny Mitochondrium Tonofibryle Rybosomy Desmosomy Warstwa kolczysta Aparat Golgiego Warstwa podstawna Tonofilamenty Lamina lucida Lamina densa Sublamina densa Hemidesmosomy Włókienka kotwiczące Antygen BP 180 kD Laminina 1 Laminina 5 = Epiligryna Kolagen IV Włókna kotwiczące kolagen VII Kolagen III Schemat II. a luźno ułożonych na powierzchni i ulegających złuszczaniu (stratum disjunctum).

W normalnym naskórku występują głównie cytokeratyny oznaczone numerami 1. 5. Prekursorem filagryny jest profilagryna. Profilagryna ulega proteolizie do filagryny. makrofagi pochodzenia szpikowego prezentujące antygeny limfocytom T i niezbędne do ich aktywacji. Oznaczanie trwania tego okresu ma duże znaczenie w niektórych chorobach skóry. Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych przeciwko cytokeratynom pozwoliło na wykazanie ich roli w wytwarzaniu keratyny. Filagryna oraz dwa inne białka: inwolukryna i lorikryna są markerami terminalnie zróżnicowanych keratynocytów (korneocytów). np. który produkowany jest przez komórki naskórka. SKÓRA JAKO ORGAN IMMUNOLOGICZNY Komórki dendrytyczne naskórka. W przeciwieństwie do filagryny i cytokeratyn. są markerami prawidłowego różnicowania się keratynocytów.lorikryna (loricrin) . czego przykładem może być występowanie w naskórku różnych typów cytokeratyn.zawierające 77% glicyny i seryny. W wyniku różnicowania się keratynocytów dochodzi do wykształcenia komórek zawierających keratynę. czyli zaprogramowanej śmierci komórki. Jednym z najważniejszych czynników kontrolujących proces proliferacji i różnicowania keratynocytów jest TGF-beta (transforming growth factor-beta). filagryna). Różnicowanie keratynocytów jest złożonym procesem. będącej głównym produktem zróżnicowanego terminalnie keratynocytu. głównie cechujących się wzmożoną proliferacją naskórka. 14 i 15. Głównym składnikiem „koperty" keratynocytu jest nowo odkryte białko . stanowiących wewnętrzną „kopertę" keratynocytu warstwy rogowej.Okres przejścia keratynocytu z warstwy podstawnej do rogowej („ turnover time ") został wyliczony na podstawie badań autoradiograficznych i wynosi 26-28 dni. Istotnym czynnikiem regulującym homeostazę komórkową w naskórku jest zjawisko apoptozy (apoptosis). a więc odgrywające 18 . inwolukryna jest prekursorem nierozpuszczalnych białek. 11. tj. a reakcja ta zachodzi podczas przejścia keratynocytu do warstwy rogowej. W warunkach prawidłowych można porównać apoptozę do procesu końcowego (terminalnego) różnicowania się keratynocytów. 10. w łuszczycy. występująca w ziarnistościach komórek warstwy ziarnistej naskórka. co zostało wykorzystane w diagnostyce onkologicznej. Rola lorikryny nie jest jeszcze znana. której główną masę stanowią cytokeratyny oraz białka wiążące filamenty pośrednie (np. lecz białko to jest ostatnią substancją syntetyzowaną przez keratynocyt w procesie różnicowania. a połowa na warstwę rogową. Wytworzona filagryna agreguje filamenty cytokeratynowe i stąd wywodzi się jej nazwa (z ang. tworzących rdzeń keratynocytu. W wielu stanach przebiegających z nieprawidłowym różnicowaniem inwolukryna występuje w niższych warstwach naskórka. występująca wyłącznie w warstwie podstawnej. będących w istocie filamentami pośrednimi. oraz cytokeratyna 5. Ekspresja cytokeratyn zmienia się znacznie w nowotworach łagodnych i złośliwych wywodzących się z naskórka. Cytokeratyny 1 i 10. filament aggregating protein). występujące w warstwach suprabazalnych naskórka. Głównymi komórkami dendrytycznymi w naskórku są komórki Langerhansa. przy czym połowa tego okresu przypada na warstwę Malpighiego.

jak np. lichen planus.: IL-8. dochodzi do ekspresji antygenów HLA-DR na powierzchni keratynocytów. keratynocyty i wykazujące epidermotropizm immunokompetentne limfocyty T stanowią główne elementy tkanki limfatycznej związanej ze skórą (ang. Zapoczątkowanie reakcji immunologicznej typu komórkowego polega na prezentacji antygenu przez komórkę dodatkową odpowiedzi immunologicznej (np. niezbędnego do proliferacji limfocytów T i różnicowania się komórek efektorowych. mających właściwości immunoregulacyjne. limfocytów cytotoksycznych. Udział keratynocytów w reakcjach immunologicznych w skórze zależy przede wszystkim od zdolności tych komórek do produkcji wielu cytokin. Niektóre cytokiny (IL-1. które wykazują wówczas zdolność prezentacji antygenów limfocytom T. w tym granulocyty. CD28 na powierzchni naciekających komórek. jak i komórki Langerhansa. ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1). np. HLA-DR. zakażeniom wirusowym itd. MCP-1 (macrophage chemoattraction protein-1). Niektóre czynniki. Mają one receptory dla fragmentu Fc gamma i frakcji dopełniacza C3 oraz zawierają duże ilości antygenów klasy II. np. np. które dostarczają kolejnego bodźca . Należy zaznaczyć. skin associated lymphoid tissue . np. contact dermatitis. IL-3. wtórnych cytokin (chemokin). IL-6. reagujących z odpowiednimi ligandami: LFA-1. IL-1 stymuluje inną subpopulację limfocytów T pomocniczych. CD2. towarzyszących niektórym reakcjom polekowym.SALT). IL-8 oraz TNF (tumor necrosis factor). IP-10 (interferon-inducible protein). FGF (fibroblast growth factor) oraz PDGF (platelet derived growth factor). LFA-3 (lymphocyte function-associated antigen-3). antygeny HLA-DR. Następstwem kooperacji jest pobudzenie zarówno limfocytu T. 19 . Zalicza się do nich: IL-1. Komórki Langerhansa.podstawową rolę w mechanizmie nadwrażliwości późnej. której najistotniejsza funkcja polega na zapewnieniu immunologicznego nadzoru. która wytwarza interleukinę 1 (IL-1). BB7. które przyciągają do miejsca reakcji zapalnych różne komórki. że w pewnych chorobach. tj. Interakcje komórek zapalnych z keratynocytami w przebiegu różnych stanów patologicznych ułatwiane są dzięki ekspresji w naskórku cząstek adhezyjnych. Prezentacja antygenów może następować w samym naskórku lub w regionalnym węźle chłonnym. W tym drugim przypadku komórki Langerhansa wraz ze związanym antygenem ulegają uprzednio przemieszczeniu do regionalnego węzła chłonnego drogą naczyń chłonnych (limfatycznych) skóry właściwej. gdy limfocyt T pomocniczy posiada receptor dla antygenu zlokalizowanego na powierzchni komórki prezentującej oraz gdy jednocześnie obie te komórki mają antygeny II klasy układu zgodności tkankowej. promienie nadfioletowe i rentgenowskie. Ponadto pobudzone keratynocyty produkują interferon alfa i beta oraz czynniki wzrostowe TGF-alfa i beta. Oba rodzaje komórek kooperują w odpowiedzi immunologicznej tylko wówczas. oraz antygen T 6. Zjawisko prezentacji antygenu wiąże się ze ścisłą kooperacją komórki prezentującej z limfocytem T. co może prowadzić do zaburzenia mechanizmów nadzoru immunologicznego i w konsekwencji sprzyja rozwojowi różnych nowotworów skóry. limfocyty i monocyty. lupus erythematosus. Te ostatnie odgrywają dużą rolę w rozmaitych stanach zapalnych występujących w skórze. TNF-a IFN-y) mają zdolność pobudzania keratynocytów do produkcji tzw.interleukiny 2 (IL-2). komórkę Langerhansa) immunokompetentnym limfocytom T. psoriasis. tzn. znacznie zmniejszają liczbę i aktywność komórek Langerhansa.

Melanosomy. Tyrozyna <. która różni się u ludzi rasy białej i czarnej. w których znajduje się zmienna liczba melanosomów . żelazo.MELANOGENEZA W obrębie keratynocytów znajduje się barwnik. Również aktywność tyrozynazy jest zmienna w zależności od aktywności metabolicznej melanocytów. Melanocyty definiuje się jako komórki pochodzące z grzebienia nerwowego i syntetyzujące melaninę. Czynniki wpływające uczynniająco na melanogenezę: . złoto. hormony płciowe. przekazywany im przez wypustki melanocytów. W odróżnieniu od keratynocytów melanocyty nie majądesmosomów i nie przylegają ściśle do sąsiadujących komórek. którego rola u ludzi nie jest jeszcze udowodniona. wykrywany przeciwciałami monoklonalnymi. głównie kory nadnerczy . srebro.promienie pozafioletowe i stany zapalne (poprzez zmniejszenie ilości grup sulfhydrylowych będących inhibitorami melanogenezy) .ziarnistości zawierających melaninę. lecz nie dostarcza informacji o aktywności tyrozynazy. Typowy melanocyt jest komórką mającą dwie lub więcej wypustek. Najlepszym sposobem uwidocznienia melanocytów w naskórku jest reakcja L-dopa. głównie kwas askorbinowy. Markerem immunologicznym tych komórek jest antygen S-100. odgrywające dużą rolę w ruchu melanosomów.metale i metaloidy (miedź. Posiadają one mikrofilamenty aktynowe i mikrotubule. pochodzące z degenerujących się melanocytów.hormon przysadki mózgowej MSH (melanocyte stimulating hormon). głównie estrogeny.witaminy. Ziarna melaniny w melanocytach są rozproszone i występują również w wypustkach tych komórek. która wskazuje na aktywność tyrozynazy w komórce. a nie od liczby komórek produkujących barwnik. W barwieniu H+E melanocyty widoczne są w warstwie podstawnej jako komórki jasne.hormony. tj. mogą być fagocytowane przez keratynocyty lub przez makrofagi w skórze właściwej (melanofory).Tyrozynaza | L-dopa (L-beta-3-4-dihydroksyfenyloalanina) Dopachinon Melanina Barwienie solami srebra wykazuje również obecność ziaren melaniny. arsen) . Czynniki wpływające hamująco na melanogenezę: . 20 | | . hormon gruczołu tarczowego. W zależności od stopnia zróżnicowania melanocytów wyróżnia się rozmaite odmiany morfologiczne melanosomów. Różnice barwy skóry zależą od aktywności melanocytów. liczby wytwarzanych ziaren melaniny.

zbudowanych z kolagenu typu VII. Głównymi składnikami lamina densa są: kolagen typu IV. Jest to szczególnie ważne w przebiegu procesów regeneracyjnych. zakończenia nerwowe i przydatki skóry. Strefa pod blaszką ciemną (sublamina densa) składa się z włókien zakotwiczających (anchoring fibres). lamininy (VLA 6). co moduluje ich proliferację i różnicowanie się. Zbudowana jest z włókien tkanki łącznej. która jest strukturą złożoną z białek i proteoglikanów. epiligryny (VLA 3). schemat II). naczynia krwionośne.STREFA BŁONY PODSTAWNEJ Naskórek łączy się ze skórą za pomocą błony podstawnej. Dolna część. nie scharakteryzowany antygen kolagenowy KF-1 oraz proteoglikany.wielkocząsteczkowa glikoproteina zbudowana z trzech łańcuchów A (200 kD) i z jednego łańcucha B (400 kD). występujących po uszkodzeniu naskórka i błony podstawnej. zawiera komórki łącznotkankowe. W błonie podstawnej występuje wiele substancji białkowych będących antygenami rozpoznawanymi przez autoprzeciwciała w rozmaitych chorobach pęcherzowych (por. kolagenu (VLA 2). nosi nazwę blaszki ciemnej (lamina densa) (p. rozdział 13). SKÓRA WŁAŚCIWA Corium. jest widoczna w postaci jasnego pasma i nosi nazwę blaszki jasnej (lamina lucida). zawierające głównie siarczan heparanu. Natomiast wszystkie składniki błony podstawnej biorą udział w przyczepianiu się naskórka do skóry właściwej. będący antygenem pemfigoidu. Poza wymienionymi składnikami istotną rolę w przyleganiu keratynocytów odgrywają integryny (głównie z grupy VLA . 21 . przylegająca do skóry właściwej. Wyniosłości skóry pomiędzy soplami naskórkowymi noszą nazwę brodawek (papillae). Głównym składnikiem tej blaszki jest laminina . W lamina lucida występuje kompleks białkowy (230 i 180 kD) związany z półdesmosomami keratynocytów warstwy podstawnej. dzięki którym utrzymywana jest łączność pomiędzy naskórkiem a skórą właściwą. jak i komórki tkanki łącznej skóry właściwej. W cząsteczce lamininy wykryto specjalne miejsca łączące się z kolagenem typu IV i z proteoglikanami oraz miejsce wiążące się z receptorami komórek. Za pomocą integryn keratynocyty odbierają „sygnał" ze środowiska pozakomórkowego (składników macierzy zewnątrzkomórkowej). fibronektyny (VLA 5). Granica skórno-naskórkowa ma przebieg falisty. które są receptorami dla składników macierzy zewnątrzkomórkowej. przylegająca do komórek podstawnych naskórka. np. W mikroskopie elektronowym górna część.very late antigens). Dermis Skóra właściwa jest pochodzenia mezodermalnego. produkowanych zarówno przez komórki naskórka.

znajdują się w większej ilości w brodawkach skórnych. W przestrzeniach międzyzrazikowych tkanki podskórnej zawarte są części wydzielnicze gruczołów potowych oraz naczynia krwionośne. barwiącą się jak włókna sprężyste (elastosis). Włókna retikulinowe. Komórki tkanki łącznej występujące w skórze właściwej są następujące: 1) fibrocyty i fibroblasty (wytwarzające kolagen). UKŁAD NACZYNIOWY SKÓRY Naczynia skóry. obejmującą głębsze warstwy aż do tkanki podskórnej. Ponadto w przebiegu starzenia się skóry dochodzi do zmniejszenia syntezy kolagenu i proteoglikanów oraz do upośledzenia angiogenezy (tworzenia się nowych naczyń krwionośnych). a odżywianie jego odbywa się poprzez krążenie limfy. złożoną głównie z mukopolisacharydów: kwasu chondroitynosiarkowego i hialuronowego oraz kompleksów polisacharydowo-białkowych. wtopionych w bezpostaciową masę. zawierające liczne drobne naczynia krwionośne. i . które są w istocie makrofagami pochodzącymi z monocytów krwi. Splot podbrodawkowy zaopatruje brodawki skórne. Konsekwencją tych zmian w tkance łącznej jest powstawanie zmarszczek i bruzd. włókna i upostaciowane zakończenia nerwowe. do samego naskórka natomiast naczynia krwionośne nie wnikają. obecny jest kolagen IV oraz laminina. 22 . zmniejszenie elastyczności oraz zwiększenie wrażliwości skóry. podobnie jak błony podstawnej naskórka. Ich pochodzenie i rola nie są dokładnie wyjaśnione. tworzą głęboki splot naczyniowy na granicy skóry właściwej i tkanki podskórnej oraz powierzchniowy splot podbrodawkowy. sprężystych i retikulinowych. rozsiane między włóknami kolagenu. Ścisły związek naczyń krwionośnych skóry i tkanki podskórnej powoduje. obejmującą brodawki.Dla celów histopatologicznych skórę właściwą podzielono na 2 części (p.warstwę siateczkową (stratum reticulare). mające podstawowe znaczenie dla regulacji cieplnej. U osób starszych oraz w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych ulegają zwyrodnieniu i zbijają się wraz z włóknami kolagenowymi w bezpostaciową masę. Ich budowa chemiczna i pochodzenie nie są jeszcze całkowicie zbadane. natomiast w obrębie błon podstawnych naczyń. że tkanka podskórna zostaje często wtórnie wciągnięta w proces chorobowy toczący się w skórze. 2) histiocyty. 3) komórki tuczne (normalnie bardzo nieliczne) oraz 4) pojedyncze komórki krwi (limfocyty). Włókna sprężyste przeplatają się z włóknami kolagenowymi. Podścielisko łącznotkankowe składa się z 3 rodzajów włókien: kolagenowych. schemat I): . Włókna kolagenowe typu I i III stanowiąpodstawową składową podścieliska łącznotkankowego. Prawdopodobnie nadają skórze sprężystość i rozciągliwość. które powstają miejscowo w skórze. różniącą się bardziej zbitym charakterem kolagenu.warstwę brodawkową (stratum papillare). Tkanka podskórna (subcutis) składa się ze zrazików tłuszczowych przedzielonych zbitą tkanką łączną włóknistą.

powodujące rozszerzanie naczyń i uwalnianie histaminy z komórek tucznych. Meissnera. ciepła i zimna. które spełniają funkcje receptorowe. Komórki barwnikowe występują w znacznie niniejszej liczbie.Układ naczyniowy skóry składa się z naczyń włosowatych (kapilarów). 23 . a także wnikają do mięśniówki naczyń.naczynia krwionośne tworzą oddzielne sploty. Włókna czuciowe syntetyzują i uwalniają wiele neuropeptydów. Przyjmuje się. Najbardziej wrażliwe są okolice pozbawione włosów. somatostatynę. hormon stymulujący melanocyty (MSH-gamma). Na podkreślenie zasługuje. np. takie jak brodawki sutkowe i okolice narządów płciowych. Naczynia limfatyczne włosowate zaczynają się w warstwie brodawkowej skóry i łączą się w sieć poniżej tej warstwy. są odbierane przez całą sieć nerwową skóry. Krausego. kurczliwość naczyń krwionośnych. wydzielanie potu itp. Jednakże niektóre ciałka upostaciowane są bardziej wyspecjalizowane. Regulująprzekazywanie czucia bólu. a ciałka Paciniego. W otoczeniu przydatków . że górna część mieszków włosowych jest zaopatrywana przez inne naczynia niż część dolna. BŁONY ŚLUZOWE OTWORÓW NATURALNYCH Budowa ich jest analogiczna do skóry. Oprócz wolnych zakończeń występują zakończenia upostaciowane (Vatera-Paciniego. które odgrywają bardzo ważną rolę w przekazywaniu sygnałów w układzie nerwowym. Przeważają wolne zakończenia nerwowe. gruczoły łojowe i potowe. a różnicę stanowi brak przydatków skóry (włosów. mają duże znaczenie w powstawaniu stanu zapalnego w skórze. przedwłosowatych (prekapilarów) oraz naczyń żylnych i tętniczych. bólu oraz świądu. położone głęboko.mieszków włosowych i gruczołów potowych . ciałka Meissnera są bardziej wrażliwe na dotyk. na ucisk. zwłaszcza żylne splotu podbrodawkowego. gruczołów łojowych i potowych). Gęstość rozmieszczenia i rodzaj receptorów są odmienne w rozmaitych okolicach ciała. łojowych i mieszków włosowych. co warunkuje różnice we wrażliwości na bodźce. że wszystkie rodzaje czucia skórnego: ucisku. chociaż gruczoły łojowe mogą być przemieszczone (glandulae sebaceae heterotopicae). odgrywają rolę w wielu procesach zapalnych. UNERWIENIE SKÓRY Skóra ma bardzo rozgałęzioną sieć nerwową. które wnikają również do naskórka (sieć nerwowa jest bardzo obfita na granicy skórno-naskórkowej) oraz oplatają przydatki: mieszki włosowe. w której włókna pochodzące z układu mózgowo-rdzeniowego przeplatają się z włóknami układu autonomicznego. dotyku. substancję P. zbierających chłonkę z okolicy gruczołów potowych. W tkance podskórnej występuje druga sieć naczyń limfatycznych. Ruffiniego). np. drobne naczynia. Niektóre z nich.

dla odczuwania smaku. że odnowa łoju jest szybsza. estrogeny i antyandrogeny (np. co warunkuje bardzo szybkie gojenie się ran. ulega znacznemu zmniejszeniu w wieku ok. odbytu. zwłaszcza u kobiet ok. np. Należą do gruczołów holokrynowych. GRUCZOŁY POTOWE Gruczoły potowe dzielą się na 2 typy: 1) gruczoły ekrynowe. Tylko niewielka ich część ma ujście bezpośrednio na powierzchni skóry. jeśli jest on często usuwany z powierzchni skóry. jak i u mężczyzn. Wydzielanie łoju jest wspomagane przez skurcz mięśni przywłośnych. narastając ponownie w okresie pokwitania. do których uchodzą tuż poniżej lejka. występujące w całej skórze. w obrębie błon śluzowych jest znacznie krótszy (5 dni).Okres przejścia keratynocytu z warstwy rozrodczej na powierzchnię („ turnover time"). Testosteron i progesteron powodują przerost gruczołów łojowych i ich wzmożone wydzielanie. wydzielanie łoju zmniejsza się. 60 rż. Gruczoły ślinowe mają podstawowe znaczenie dla utrzymania wilgotności błon śluzowych. wynoszący w skórze ok. brodawek sutkowych oraz powiek.EGF). Powyżej 40 rż. 26 dni. prawidłowej mowy itd. wolne kwasy tłuszczowe i inne. 2) gruczoły apokrynowe. Rola łoju polega prawdopodobnie na osłonie skóry przed działaniem czynników mechanicznych. gruczoły kory nadnerczy natomiast pobudzają wydzielanie łoju. Wydzielanie łoju podlega wahaniom w różnych okresach życia. octan cyproteronu) zmniejszają wydzielanie łoju zarówno u kobiet. być może w wyniku czynności androgennej. na brzegu czerwieni warg. płciowych. Skurcz taki występuje pod wpływem zimna lub bodźców psychicznych i jest popularnie określany jako „gęsia skórka". chemicznych i bakteryjnych. 5 lat. obrony przeciwbakteryjnej. Jest ono duże u noworodków. Komórki te zostają następnie odtworzone przez warstwę rozrodczą. co może mieć znaczenie w nasileniu łojotoku. Stwierdzono. W jego skład wchodzą kwasy tłuszczowe powstające w wyniku działania lipaz bakteryjnych: skwalen. 24 . w których proces wytwarzania łoju łączy się z niszczeniem komórek wydzielniczych. Procesowi gojenia sprzyja również to. GRUCZOŁY ŁOJOWE Większość gruczołów łojowych wykazuje ścisły związek z mieszkami włosowymi. że komórki błon śluzowych wykazują wzmożoną ekspresję naskórkowego czynnika wzrostowego (epidermal growth factor . Czynność gruczołów łojowych podlega wpływom hormonalnym. związane z mieszkami włosowymi i występujące głównie w okolicach pachowych. triglicerydy. cholesterol.

Skład chemiczny potu zależy od wielu czynników . lipidy i in. uważany dawniej za charakterystyczną cechę rasową lub osobniczą. Rozpoczynają funkcjonowanie po okresie pokwitania. Z części nabłonkowej. zaopatrzona w naczynia krwionośne i nerwy.przez włókna cholinergiczne. Wzmożone wydzielanie potu zachodzi w przypadku wzrostu temperatury otoczenia (powyżej 31°C) lub nadmiernego wytwarzania ciepła w ustroju. twarzy).jak gruczoły ekrynowe . Sympatektomia powoduje prawie całkowite zniesienie czynności wydzielniczej gruczołów potowych w okolicy unerwionej przez wycięty zwój. a nie . GRUCZOŁY EKRYNOWE Gruczoły ekrynowe odgrywają rolę w regulacji cieplnej. wapń. Zniszczenie tej części 25 . przewodu wyprowadzającego i ujścia. która jest ściśle związana z macierzą. Wydzielanie potu zależne jest od układu nerwowego. Środki cholinergiczne (acetylocholina. węglowodany. Zapach potu apokrynowego. a środki przeciwcholinergiczne (np. wpływów hormonalnych i in. Główną częścią łącznotkankową jest brodawka włosa. Ośrodkowy układ nerwowy wywiera również bardzo wyraźny wpływ na czynność gruczołów potowych (pocenie emocjonalne.Gruczoły potowe składają się z części wydzielniczej. Pot jest w istocie bardzo rozcieńczonym roztworem soli. zwłaszcza dłoni. żelazo). nie biorą one udziału w termoregulacji. okazał się związany z rozkładem potu pod wpływem bakterii i może być całkowicie usunięty przez odpowiednie postępowanie przeciwbakteryjne. GRUCZOŁY APOKRYNOWE Czynność gruczołów apokrynowych u ludzi nie jest całkowicie jasna. Przykładem tego jest pocenie się pod wpływem bodźców emocjonalnych.w kanale włosowym lub naskórku. WŁOSY Mieszek włosowy składa się z części nabłonkowej i łącznotkankowej. Wydzielany na powierzchnię skóry pot tworzy z łojem zawiesinę olej/woda lub woda/olej. kwas mlekowy. oddziałują głównie na bodźce hormonalne i emocjonalne. a w apokrynowych . zawierającym ponadto związki mineralne (potas. powstaje w wyniku rogowacenia łodyga włosa. zwanej macierzą. magnez. atropina) wpływają hamująco. a także mocznik. pilokarpina) pobudzają je. dochodzącą do powierzchni skóry (schemat III). które w gruczołach ekrynowych znajduje się w naskórku.pokarmów. warunków klimatycznych. Są regulowane przez włókna adrenergiczne. Poza tym część nabłonkowa tworzy pochewkę. stóp.

Cykl włosowy. Włosy znajdują się w rozmaitym stadium rozwoju.Lejek (infundibulum) Włos Gruczoł łojowy Pochewka zewnętrzna Pochewka wewnętrzna Opuszka Macierz Brodawka Schemat III. tuż powyżej brodawki. powoduje trwałą utratę włosa. W części nabłonkowej. bezładnie rozmieszczonych. podczas gdy uszkodzenie części nabłonkowej jest odwracalne. czyli anagen. Budowa mieszka włosowego. u człowieka mieszki znajdują się w rozmaitych fazach cyklu włosowego. Znamienną cechą włosa ana- 26 . występuje w przeważającej liczbie włosów owłosionej skóry głowy (ok. inwolucji (katagen) i spoczynku (telogen) . u których cykl włosowy jest zsynchronizowany (linienie). znajdują się melanocyty. W przeciwieństwie do zwierząt. 80-85%) i trwa 3-6 lat. przy czym od ilości wytwarzanego barwnika zależy kolor włosów.schemat IV. Anagen Katagen Telogen Kolba Opuszka Brodawka Kolumna niezróżnicowanych komórek nabłonka Brodawka włosa katagenowego Kolba włosa telogenowego Nowy włos anagenowy Schemat IV. Są to okresy: wzrostu (anagen). Okres wzrostu włosa.

W okresie tym górna część mieszka jest zachowana. Przy zadziałaniu czynników silnie uszkadzających (np. tj. dochodzi głównie do uszkodzenia pochewek włosów. PAZNOKCIE Paznokcie są strukturą złożoną. natomiast zrogowaciały korzeń włosa leży bliżej powierzchni. rozszerzona opuszka w anagenie). W fazie tej opuszka stopniowo zanika i ulega postępującemu rogowaceniu z przesunięciem ku górze. pokrywa płytkę od strony wału i chroni ją przed urazami. Część dystalna (wolna) płytki połączona jest z łożyskiem przez hyponychium. niektórych farb do włosów lub środków chemicznych używanych do trwałej ondulacji. zbielenie w kształcie półksiężyca. Stan mieszków włosowych ocenia się na podstawie trichogramu. w skład której wchodzą: macierz paznokcia (matrix). nosi nazwę macierzy (matrix). Hirsutyzm (nadmierne uwłosienie skóry ciała) zależy od wzmożonej ilości androgenów i nadmiernego oddziaływania mieszków włosowych na te hormony. w wyniku czego tworzy się charakterystyczna kolba. Odsetek włosów rosnących i znajdujących się w stanie spoczynku pozwala ocenić stopień uszkodzenia mieszka. które stymulują wzrost włosów okolic płciowych i brody. zanim osiągnie fazę spoczynku. Jedynie 0. przy czym włosy dają się z łatwością wyrwać. przechodzi okres inwolucji (katagen). eponychium). Obrąbek naskórkowy. z których w okresie anagenu powstanie nowa opuszka.genowego jest dobrze wykształcona opuszka (dolna rozszerzona część mieszka. określania mikroskopowego wyglądu korzenia (kolba złożona ze zrogowaciałych komórek w okresie telogenu. np. pod którą znajduje się łożysko łącznotkankowe oraz hyponychium (schemat V). a hamują wzrost włosów skóry owłosionej głowy u osób genetycznie predysponowanych do łysienia męskiego. tworząc tzw. który trwa 2-4 miesiące. złożona z niezróżnicowanych i zrogowaciałych komórek. W części proksymalnej płytki znajduje się tzw. Różnice w długości i wzroście włosów zależą od czynników genetycznych i hormonalnych. Macierz jest miejscem wzrostu płytki paznokciowej. przylegające do eponychium.5-1% włosów znajduje się w okresie przejściowym (inwolucji). najszybciej dzielące się komórki nabłonka). zrogowaciała płytka paznokciowa. Mieszek włosowy. W razie niewielkich uszkodzeń następuje przejście w okres spoczynkowy. Z czynników hormonalnych najważniejszą rolę odgrywają androgeny. Części tylne i boczne płytek paznokciowych tkwią w fałdzie naskórkowym zwanym wałem. środki cytostatyczne) dochodzi do rozmaitego typu zmian morfologicznych we włosach. brwi i rzęsy. przy czym dosiebna część łożyska. na poziomie mięśnia przywłośnego. włosy okolic płciowych oraz skóry owłosionej głowy. czyli „skórka" (cuticula. Rozróżniamy włosy meszkowe. kolbę. zawierająca macierz włosa. leżąca pod wałem. Około 10-20% włosów owłosionej skóry głowy (w zależności od okolicy) znajduje się w stanie spoczynkowym (telogen). tj. trwający kilka dni do 2 tygodni. 27 . lunula. Przy zadziałaniu szkodliwych czynników zewnętrznych.

Budowa paznokcia. 2 mm miesięcznie. . Wzrost płytek paznokciowych wynosi ok. jest kilkakrotnie wolniejszy w obrębie palców nóg niż rąk. Grubość i kształt płytek wykazują znaczne różnice indywidualne.Cuticula Płytka paznokciowa Hyponychium Macierz Strefa keratogenna Łożysko Schemat V. Zmiany w obrębie płytek paznokciowych występują w rozmaitych chorobach skóry oraz w schorzeniach ogólnoustrojowych.

Plama (macula). 29 . Patrz również ryc. na podstawie których ustalamy rozpoznanie. Ryc. 1. niewyczuwalny przy dotyku. 65 (str. Plamy barwnikowe. jednakże istotne znaczenie ma również ewolucja poszczególnych zmian (dawne pojęcie wykwitów pierwotnych i wtórnych). w dolnej części znamiona komórkowe. Znamiona barwnikowe (naevi pigmentosi). Jest to wykwit leżący w poziomie skóry. różniący się od skóry otaczającej wyłącznie zabarwieniem. U góry płaskie plamy barwnikowe (naevi spili). nieznacznie wyniosłe (naevi cellulares). 136) erythema fixum. Rozróżniamy wiele ich odmian. opierając się na cechach morfologicznych.Rozdział 2 SYMPTOMATOLOGIA OGÓLNA CHORÓB SKÓRY (SEMIOTYKA) PODSTAWOWE WYKWITY CHOROBOWE Wykwity podstawowe są to zmiany skórne.

vitiligo na tułowiu. 3. Plamy rumieniowe pochodzenia zapalnego. W przypadkach bielactwa nabytego częste umiejscowienie w zgięciach. 405). 235 (str. Odbarwiona plama z wyraźnym przebarwieniem w otoczeniu. Plamiste wykwity rumieniowe o różnorodnych kształtach. Ryc. str. Bardzo powierzchowny rumień zapalny w przypadku przyłuszczycy palczastej . ryc. 422) .parapsoriasis digitiformis (p. 4. 280) lub w zespole Sneddona. 2. 4 . 2 Ryc.Ryc. Ryc.3 Ryc. 279 i str. Patrz również ryc. związane z rozszerzeniem drobnych naczyń w zespole antyfosfolipidowym (p. 158. str. Ryc.

str. 153. charakterystyczne dla nasilonej pokrzywki (urticaria). Płaskie zapalne wykwity obrzękowe o zlewnym charakterze i nieregularnych festonowatych obrysach. 77. 6. 31 . Patrz również ryc. str.brodawki zwykłe (Verrucae vulgares) o bardzo nasilonej hiperkeratozie. Grudki naskórkowe . Ryc.Ryc. 5. Patrz również ryc. 110. 50 i 51.

str.wirusa odpowiedzialnego za brodawki genitalne (p. wynaczynienia (petechiae). 210). ciemnoszare plamy w srebrzycy lub w zatruciu rtęcią). Ryc. różniący się od skóry otaczającej spoistością i ustępujący bez pozostawienia śladu. 369) . szybko powstający i szybko ustępujący bez pozostawienia śladu. str. str. 54. np. Grudki mogą być naskórkowe.psoriasis . np. ryc.Plamy mogą być: .vitiligo . znamiona (ryc. 79. 114). Grudki naskórkowe. 70 i 71.złogowe (np. brodawki . piegi (ephelides). str. trwałe rozszerzenia naczyń (teleangiektazje) (ryc. str. 7. również ryc. 3) . Grudki mogą być przerosłe i osiągają niekiedy duże rozmiary. 153). jednakże ustępują również bez pozostawienia śladu. 2) . 143). 65. 77. związane z odkładaniem się barwnika. np. Grudka (papula). Niekiedy zmiany mają charakter zlewny i mogą utrzymywać się dłużej (np. 1). Bąble są podstawowymi wykwitami w pokrzywce (urticaria) i oparzeniu pokrzywą (stąd pochodzi nazwa). przebarwienia w rumieniu trwałym (p. barwy porcelanowobiałej lub różowej.ryc. Jest to wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry. brodawki zwykłe (verrucae vulgares). tj. 32 . 110 i 111. 160).ryc.zapalne (rumień . najczęściej jednak są mieszane .skórno-naskórkowe. bielactwo . str. ryc.erythema). str. o rozmaitych wymiarach. liszaj płaski . 6 i 7). związane głównie z przerostem naskórka (np. Zmiany te były wywołane przez HPV 6 . 205. 5 oraz ryc. 136) lub tatuażu oraz odbarwienia (np. łuszczyca . obrzęk naczynioruchowy Quinckego p. Jest to wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry. zmiany dotyczą zarówno naskórka. dość wyraźnie odgraniczony. 4) lub nowotworzenie drobnych naczyń (naczyniaki płaskie p. Bąbel pokrzywkowy (urtica).ryc. ryc.lichen planus (ryc.Verrucae . jak i skóry właściwej (np.naczyniowe.barwnikowe. Brodawki płaskie brunatno przebarwione w obrębie pośladków u chorego z południowej Azji. Istotą jest obrzęk skóry właściwej (ryc. związane z przekrwieniem wywołanym stanem zapalnym (ryc.

str.erythema nodosum (p. Guzy zapalne w przebiegu zespołu Sweeta (p. charakterystyczne dla opryszczki . 33 . rumień guzowaty . ryc. również ryc. 66.status spongiosus) . 11). 43) lub nowotworowe i w tych przypadkach noszą nazwę guzów nowotworowych (tumor): łagodnych (np. włókniaki) lub złośliwych. 9. jednak .Ryc. Są to wykwity wyniosłe ponad powierzchnię skóry. noszą nazwę pęcherzy (ryc. Przykładem mogą być guzki gruźlicze (tbc luposa) (ryc. W części obwodowej ogniska są one mniej wyniosłe niż grudki typu brodawek zwykłych. 10). str. 230 i 231. 137).śródkomórkowo. 139). 8. i półpaśca . co prowadzi do ich zwyrodnienia wodniczkowego (zwyrodnienie balonowate.zoster). noszą nazwę guza (ryc. wypełnione płynem i ustępujące bez pozostawienia blizny. często ulegający rozpadowi i ustępujący z pozostawieniem blizny. ryc. str.w przestrzeniach międzykomórkowych naskórka (tzw. 28. 67. Guz (nodus.w przeciwieństwie do brodawek ustępująz pozostawieniem blizny (p.herpes simplex. Pęcherzyki mogą być wynikiem gromadzenia się płynu: . Większe wykwity guzkowe. Przykładami guzów złośliwych mogą być: guzowata postać ziarniniaka grzybiastego (mycosis fungoides . Ryc.furunculus (p. również ryc. 8). czyrak . Jeśli przekraczają 0.5 cm. zajmujące również tkankę podskórną. stan gąbczasty. związany ze zmianami w skórze właściwej. 9 i 10). np. charakterystyczny dla wyprysku . Guzki w gruźlicy toczniowej (tbc luposa). Guzek jest to wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry. str. 411) oraz raki skóry (ryc. str.p. w samych komórkach naskórka. tumor). Guzy mogą być zapalne. 62). Guzek (nodulus). Pęcherzyk (vesicula) i pęcherz (bulla).

Ryc. Ryc. 389). Ryc. Duży krwotoczny pęcherz o napiętej pokrywie (bulla) oraz bardzo liczne drobne pęcherze i pęcherzyki (vesiculae) na podłożu zapalnym. Pęcherz o bardzo wiotkiej. 11. Zmiany były związane z zespołem hipereozynofilowym. łatwo ulegającej przerwaniu pokrywie oraz nadżerka (erosio) w miejscu zniszczonego naskórka w przypadku pęcherzycy zwykłej (pemphigus vulgaris). 34 . 216 i 217. Guz nowotworowy (carcinoma basocellulare nodosum) na kończynie (p. 12. str. również ryc. 10.

str. w których pokrywę pęcherza stanowi cały naskórek. np. 212). 139. Ryc. 115 i 116. również ryc. ryc. Powstaje bądź jako zejście stanu zapalnego. 123. są one szczególnie nietrwałe.p.podnaskórkowe.dermolityczne. tj. Pęcherze mogą być: .ryc. str. ryc. w których pęcherz powstaje poniżej błony podstawnej w skórze.p. też ryc.p. 13. bądź w następstwie nadmiernego rogowacenia.śródnaskórkowe. 12 (p. 233) . str. np. albo przekształcający się z pęcherzyków lub pęcherzy w wyniku wtórnego zakażenia bakteryjnego. w postaci dystroficznej pęcherzowego oddzielania się naskórka (epidermolysis bullosa dystrophica) i w części przypadków epidermolysis bullosa acquisita (EBA) . przykładem może być liszajec (impetigo) lub pęcherzyca liściasta (pemphigus foliaceus . 126. Silnie przylegające do podłoża łuski (squama) w rybiej łusce jeżastej (ichthyosis hystrix).podrogowe. Drobne wykwity krostkowe na podłożu rumieniowym w łuszczycy krostkowej (psoriasis pustulosa) z charakterystycznym złuszczaniem podminowanego ropą naskórka (p. str. ryc. w których płyn gromadzi się tuż pod warstwą rogową. np. 135. 230) . Jest to wykwit typu pęcherzyka lub pęcherza zawierający od początku treść ropną. przykładem może być pemfigoid (pemphigoid) . akantolityczne w wyniku utraty łączności między komórkami warstwy kolczystej naskórka. 251. hiper35 . Łuska (squama). Jest to złuszczająca się warstwa rogowa. str. Krosta (pustula). 245 . 13).Ryc. charakterystyczne dla pęcherzycy zwykłej (pemphigus vulgaris) . 14. w łuszczycy krostkowej (psoriasis pustulosa) (ryc.

Ryc. Uwarstwione strupy powstające w wyniku zasychania płynu wysiękowego i ciągłej hiperproliferacji naskórka w łuszczycy brudźcowej (psoriasis rupioides). 17. Ryc. 36 . Głębokie linijne popękania w rogowcu stóp i dłoni w przypadku rybiej łuski (ichthyosis). 15. Ryc. Owrzodzenie w obrębie raka podstawnokomórkowego (carcinoma basocellulare uleerosum). 16.

12). podobnie jak w bliźnie.scabies. 156. Nie daje się również zaliczyć do znanych wykwitów podstawowych lichenizacji (przerost naskórka ze wzmożonym poletkowaniem na powierzchni). 17). Jest to ubytek skóry właściwej. 210). które nie są przecież blizną.lichen sclerosus et atropihicus . Powstaje z guzków. a których istotą jest przerost kolagenu w podścielisku łącznotkankowym skóry właściwej i tkanki podskórnej. guzów lub krost. świerzb .Ichthyosis . Ubytek pod wpływem czynników mechanicznych w tkance dotychczas zdrowej nosi nazwę rany. 298). 207. wszawica . np. Niekiedy zmiany chorobowe w skórze nie dają się ściśle zaklasyfikować do poszczególnych typów wykwitów. przewlekły toczeń rumieniowaty . Są to linijne ubytki. np.keratozy (np. sarkoidoza sarcoidosis i gruźlica toczniowa płaska .tbc luposa plana . powstająca w skórze uprzednio nie zmienionej. ustępujący bez pozostawienia blizny (p. mechanicznych (odleżyny . Blizna (cicatrix) powstaje w następstwie uszkodzenia skóry właściwej i zastąpienia jej tkanką łączną włóknistą. przyspieszonego rogowacenia. Owrzodzenie (ulcus). Przykładem pęknięć są pobruzdowania w rogowcu dłoni i stóp (ryc. niekiedy zaś bez poprzedzających zmian pod wpływem czynników chemicznych (np. rybia łuska .p. 373) lub zanikowe (np. Blizny mogą być przerostowe (np. a więc głębszy od nadżerki. Jest to w istocie nadżerka. kwasy). str. str.p. Nadżerka (erosio).prurigo).zliszajcowacenia (impetiginisatio). w wyprysku występują z reguły pęcherzyki.congelatio i oparzenia . 15). ryc. w toczniu rumieniowatym przewlekłym (DLE . Strup (crusta). ryc. 14) lub parakeratozy (tj. w wyniku czego rozpadliny mogą pozostawiać blizny. 110 i 111. lub też na podłożu nadżerek albo owrzodzeń (ryc. dotyczące warstw głębszych skóry właściwej. Najczęściej jest zejściem owrzodzeń. zaklasyfikować zmiany twardzinowe skóry (sclerodermia). 171. Powstaje w wyniku zasychania na powierzchni skóry płynu wysiękowego albo ropnej treści pęcherzyków i pęcherzy. 16) lub w hiperkeratotycznym wyprysku dłoni i stóp (eczema tyloticum). ryc.ryc. w chorobie Duhringa obok charakterystycznych wykwitów pęcherzykowych występują rumienie. Przykładem jest powstawanie strupa w wyniku wtórnej infekcji . Istnieje jednak prawdziwy polimorfizm. ustępujący z pozostawieniem blizny (ryc. Pęknięcie i rozpadlina (fissura et rhagas).p. a więc trudno uznać je za guzki. charakterystycznego dla łuszczycy .lupus erythematosus discoides .lupus erythematosus discoides) trudno jest zaliczyć nacieki zapalne do grudek. niepełnego. może jednak tworzyć się także z guzków nie ulegających rozpadowi (np.combustio).Pediculosis lub świerzbiączka .p. ryc. fizycznych (odmrożenia . maceracja w fałdach skórnych lub po przerwaniu pokrywy pęcherzyków i pęcherzy). Istotne znaczenie dla rozpoznania ma znajomość ewolucji poszczególnych wykwitów. 275. str. najczęściej pod wpływem drapania (np. a są zbyt powierzchowne i nie ulegają rozpadowi. 8). grudki. która może stwarzać nawet pozory polimorfizmu (np. nadżerki i strupy). podczas gdy liszajec (impetigo) powstaje od początku w wyniku zakażenia bakteryjnego. pooparzeniowy keloid . Przeczos (excoriatio). ryc. liszaj twardzinowy i zanikowy . str. gdyż szerzą się i ustępują z pozostawieniem blizny. Jest to ubytek naskórka powstający w wyniku jego zniszczenia (np. Trudno jest również np.decubitus) lub w wyniku zmian naczyniowych tętniczych (arteriosclerosis) lub żylnych (ulcus cruris). 37 . stanowiącej charakterystyczny objaw świerzbiączki (prurigo) itd.psoriasis ryc. bąble pokrzywkowe itp.

Dla innych chorób natomiast cechą charakterystyczną jest brak objawów podmiotowych.pemphigus vulgaris). ból i pieczenie . np. a także jest objawem niektórych genodermatoz związanych z zaburzeniami rogowacenia itd. . któremu może towarzyszyć nieswoiste powiększenie węzłów chłonnych (lymphadenitis dermatogenes). W badaniu chorych należy obok wywiadu dotyczącego powstania i przebiegu choroby zebrać również dane co do występowania zbliżonych lub innych chorób skóry u członków rodziny Ma to szczególne znaczenie w przypadkach łuszczycy.). pieczenie i ból dla choroby Duhringa. katar sienny. np. kontaktu z czynnikami toksycznymi lub zakaźnymi. świąd jest charakterystyczny dla chorób alergicznych skóry. alergiczne wykwity chorobowe na twarzy. pęcherzyca zwykła . Objawy podmiotowe . Poza tym zwracamy uwagę na błony śluzowe otworów naturalnych. świerzbiączka).lichen planus. zabarwienie ziemiste może wskazywać na zaawansowaną sprawę nowotworową. zmiany paznokci w łuszczycy i liszaju płaskim. ból i przeczulica dla półpaśca (zoster). żółte . liszaj płaski .DERMATOLOGICZNE BADANIE C H O R E G O Badanie powinno być skierowane na poszukiwanie wykwitów podstawowych. tak aby można było odtworzyć ich ewolucję. które mogą wykazywać zmiany w przebiegu wielu chorób skóry (np. tułowiu i kończynach mogą zależeć od niewielkiego nawet owrzodzenia na podudziu w wyniku występującej często w tych przypadkach nadwrażliwości na leki. niezaawansowane raki skóry. a chorzy niekiedy nie wiążą przyczynowo tych dwóch spraw. np. włosów w niektórych genodermatozach). Poza tym oględziny powinny dotyczyć całej skóry.na karotenemię itp. które jako przydatki skóry są nierzadko wciągnięte w proces chorobowy (np.mają pomocnicze znaczenie rozpoznawcze. a następnie ustalić ewentualne czynniki wywołujące. Hodgkin. Choroby samych włosów i paznokci stanowią odrębny dział dermatologii. leukaemia lymphatica). w uogólnionym przewlekłym zapaleniu skóry (erythrodermia). jasnobrunatne . Wywiad powinien również dotyczyć zawodu chorego. gdyż w niektórych postaciach alergii (atopia) skłonność do różnego typu odczynów alergicznych jest dziedziczona (dychawica oskrzelowa. świerzbiączka i in. która niekiedy wykazuje cechy charakterystyczne dla poszczególnych stanów chorobowych. warunków pracy.na marskość wątroby. Konieczne jest całkowite rozebranie się chorego. Nadmierna suchość skóry stanowi często tło chorób atopowych (np. gdyż np. Badanie stanu obwodowych węzłów chłonnych ma podstawowe znaczenie. Istotne znaczenie ma badanie włosów i paznokci. a także alergii. np. Uporczywy uogólniony świąd może być objawem chorób układowych (m.świąd. rybiej łuski i innych genodermatoz. gruźlica skóry itp.

oraz rozmaite odmiany boreliozy. paciorkowce oraz zakażenia mieszane. a w zmianach związanych z zakażeniem paciorkowcowym. wywołaną przez Actinomyces israeli lub inne promieniowce. paciorkowcowym lub Gram-ujemnymi bakteriami. nierzadko stwierdza się również inne bakterie. zapalenie pęcherzowe i złuszczające skóry noworodków (staphylococcal scalded skin syndrome). czyrak i czyrak gromadny (furunculus. I. związane z zakażeniem gronkowcowym. oraz inne zakażenia bakteryjne. promienicę (actinomycosis).liszajec zakaźny (impetigo contagiosa). ropnie mnogie niemowląt (abscessus multiplices infantum). Nawet w zmianach związanych z zakażeniem gronkowcowym. wywołane przez Borrelia burgdorferi. figówkę (sycosis). w róży (erysipelas) . Z tego względu przytoczony podział stanowi uproszczenie i ma głównie charakter dydaktyczny. niesztowica (ecthyma).obecność gronkowców. wywołany maczugowcem Propionibacterium minutissimum. III. carbunculus).Rozdział 3 ZAKAŻENIA BAKTERYJNE SKÓRY Rozdział ten obejmuje głównie ropne choroby skóry (piodermie). 39 . jak: erysipeloid. w folliculitis. np. Głównym zakażeniem paciorkowcowym jest róża (erysipelas). Mieszane lub inne zakażenia . łupież rumieniowy (erythrasma). piodermia przewlekła (pyodermia chronica). ROPNE CHOROBY SKÓRY Ropne choroby skóry są głównie wywołane przez gronkowce. ropnie mnogie pach (hidradenitis suppurativa). liszajec pęcherzowy noworodków (impetigo bullosa neonatorum). np. Zakażenia gronkowcowe obejmują: zapalenie mieszków włosowych (folliculitis). wywołany przez Erysipelothrix rhusiopathiae. Gram-ujemne zapalenie mieszka włosowego (folliculitis Gram-negativ a). II.

takich jak Escherichia coli. które znajdują się tam bądź stale („resident flora"). obniżenia odporności humoralnej (hipo.w ciągu kilku40 . jest wilgotność. Zmiany mogą być rozsiane lub zgrupowane. MCP-1. której wynikiem jest stan zapalny skóry. mocznica) i stanu ogólnego wyniszczenia. Objawy i przebieg. w białaczce przewlekłej limfatycznej lub chorobie Hodgkina. Ważne znaczenie obronne mają naturalne przeciwbakteryjne substancje znajdujące się w skórze (białka .Flora bakteryjna normalnej skóry Na skórze saprofitują niechorobotwórcze bakterie. Szczególnie obfita jest flora bakteryjna w fałdach pachowych. dochodzi do wytwarzania chemotaktycznych cytokin. oraz do ekspresji cząstek adhezyjnych na keratynocytach. jak i obrony ustroju. W okolicach odsłoniętych przeważają gronkowce (Staphylococcus epidermidis). otoczony rąbkiem zapalnym. często przebity włosem. jak np. Jeśli obrona jest wystarczająca. perifolliculitis). Skłonność do zakażeń bakteryjnych zależy od wielu czynników: obniżenia odporności komórkowej. np. Pseudomonas. Staphylococcus aureus lub S. a także od współistniejących chorób ogólnoustrojowych (cukrzyca. np. Proteus. Jest to stan zapalny ujścia mieszka (ostiofolliculitis).lub agammaglobulinemia). zasiedlają skórę tylko przejściowo. Zakażenie skóry zasiedlającymi ją bakteriami jest możliwe jedynie po przerwaniu jej ciągłości. patogenne drobnoustroje. zaburzeń fagocytozy. napiętej pokrywie. Umiejscowienie bywa rozmaite: na twarzy. tułowiu lub kończynach. zwłaszcza Gram-ujemnych. Wykwitem pierwotnym jest żółtawy pęcherzyk ropny o trwałej. Wykwity tworzą się szybko . przechodzący w dalszym przebiegu na cały mieszek i otoczenie (folliculitis.Gram-ujemne pałeczki. IL-8.: TNFa. ZAKAŻENIA G R O N K O W C O W E Staphylodermiae Zapalenie mieszka włosowego Folliculitis Definicja. Powstawanie zakażenia jest zależne zarówno od właściwości patogennych bakterii. niskie pH natomiast nie wydaje się odgrywać takiej roli. np.defenzyny w powierzchownych warstwach naskórka) oraz nienasycone kwasy tłuszczowe. Głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi bakterii. a w fałdach skórnych i w obrębie mieszków . Czynniki patogenetyczne Zachorowania na ropne choroby skóry zależą od: 1) zetknięcia się z czynnikiem etiologicznym (zakażone środowisko lub uaktywnienie własnej flory bakteryjnej pod wpływem urazów lub mikrourazów). pyogenes. bądź przejściowo („transient flora"). IL-1. występują ponadto rozmaite mikrokoki i Gram-ujemne bakterie. jaką uprzednio mu przypisywano. która ma podstawowe znaczenie. 2) odporności osobniczej. Lipopolisacharydy bakteryjne powodują aktywację makrofagów do produkcji prozapalnych cytokin i chemokin.

Zmiany nieliczne wymagają jedynie leczenia miejscowego aerozolami zawierającymi antybiotyki (neomycyna. Bactrim. Trądzik pospolity (acne) różni się występowaniem zaskórników (comedones) i przewlekłym przebiegiem. 18. Trądzik steroidowy (acne steroidea) różni się bardziej przewlekłym przebiegiem i głębszymi zmianami. 18). 4. Przymieszkowe wykwity krostkowe pochodzenia zawodowego. Rozpoznanie różnicowe: 1. nastu godzin. W przypadku zmian rozległych zaleca się antybiotyki wg wyniku antybiogramu lub preparaty sulfonamidowe.widoczne ropne pęcherze o dobrze zachowanej pokrywie. różnią się mniejszym nasileniem stanu zapalnego i umiejscowieniem na wyprostnych powierzchniach kończyn. Fucidin i inne). np. Stan ogólny chorych jest dobry.Ryc. Liszajec gronkowcowy (impetigo Bockhart) . Ewolucja pojedynczej zmiany trwa kilka dni. bacitracyna. . zajmującymi głównie górne części tułowia i twarz. wyłącza się głównie na podstawie wywiadu. Objawy podmiotowe sąnieznaczne. Osutki przymieszkowe jodowe i bromowe (jododerma et bromoderma) różnią się występowaniem wykwitów pęcherzowych w jodzicy i brodawkowatych w bromicy. np. stan zapalny jest bardziej nasilony i głębszy. 2. Rozpoznanie ustala się na podstawie obecności wykwitów krostkowych związanych z mieszkami włosowymi. Podstawą rozpoznania jest wywiad dotyczący przyjmowania tych leków. tetracyklina. Pimafucin. pod wpływem olejów smarowych. Leczenie. Jeśli dochodzi do zajęcia całego mieszka i jego otoczenia (folliculitis et perifolliculitis) (ryc. Biseptol (trimetoprim + sulfametoksazol). smoły i dziegci (acne picea). 3.

Wykwity są krostkowe. Objawy i przebieg. Przewlekłe ropne zapalenie mieszków włosowych (sycosis staphylogenes) . przerostowych keloidowatych blizn i przetok Ryc. szybszym przebiegiem i większym zazwyczaj nasileniem stanu zapalnego. W większości przypadków włosy odrastają. 19). 42 . rzadziej skóra głowy. Niekiedy wskutek zniszczenia brodawek włosowych mogą pozostać zanikowe blizny. Włosy nie wykazują zmian. Przewlekłe zapalenie ropne mieszków włosowych Sycosis staphylogenes. 19.Figówka. Okres trwania jest wielomiesięczny lub wieloletni. gdzie dochodzi do stwardnień. Umiejscowienie: owłosiona skóra twarzy. rozstrzyga badanie mikologiczne. Odmiany przewlekłego zapalenia mieszków włosowych: . Rozpoznanie różnicowe dotyczy grzybicy z odczynem zapalnym (tinea profunda). Folliculitis chronica Definicja.folliculitis sclerotisans nuchae jest następstwem długotrwałego utrzymywania się zmian w okolicy karku. 2) występowaniu u mężczyzn w okolicy owłosionej skóry twarzy oraz 3) wielomiesięcznym lub wieloletnim przebiegu. która różni się zmianami we włosach. grudkowe lub mają charakter rozmiękających guzów ropnych. Rozpoznanie figówki opiera się na: 1) obecności zapalnych zmian ropnych w otoczeniu mieszków włosowych.głębokie zlewne nacieki ropne. dają się łatwo usunąć w wyniku zniszczenia mieszków włosowych. Jest to szczególnie przewlekła odmiana ropnego zapalenia mieszków włosowych w obrębie owłosionej skóry twarzy (ryc.

a także ogólne wyniszczenie. Umiejscowienie bywa rozmaite. czopa martwiczego. Występuje u osób charłaczych. Leczenie figówki jest bardzo trudne i wymaga zazwyczaj długiego czasu. pojawiających się stopniowo i o rozmaitym umiejscowieniu. Cechuje się występowaniem licznych czopów martwiczych w zlewnym i nacieczonym ognisku.folliculitis capitis abscedens et suffodiens jest rzadkim przewlekłym schorzeniem. Szczególne znaczenie ma odkażanie przyrządów do golenia i nieużywanie maszynki elektrycznej. Rozpoznanie różnicowe dotyczy grzybicy z odczynem zapalnym (tinea profunda). Wykwitem pierwotnym jest naciek zapalny w otoczeniu mieszka włosowego. W przypadku czyraków mnogich. zwłaszcza umiejscowionej na skórze brody. Zaleca się antybiotyki ogólnie i miejscowo. choroby nerek. leczenie bodźcowe (szczepionkami bakteryjnymi). Czyrak jest to ropne zapalenie okołomieszkowe z wytworzeniem czopa martwiczego. Tkanka martwicza daje się usunąć przez wyciśnięcie lub oddziela się samoistnie w postaci tzw. Furunculosis Definicja. 43 . przetok. w zależności od wyniku posiewu. 2) obecności czopa martwiczego. niedobory immunologiczne. Czyraczność Furunculus. Po upływie 4-6 dni na szczycie guzka pojawia się krosta przebita włosem. Częstym powikłaniem jest powiększenie węzłów chłonnych. Mianem czyraczności określa się liczne czyraki w rozmaitym okresie rozwoju. sinoczerwony i żywo bolesny. zwłaszcza z grupy B. rzadziej dochodzi do powstania ropowicy (phlegmona) lub czyraka gromadnego (carbunculus). Objawy podmiotowe polegają na dużej bolesności w okresie tworzenia się czyraka. 3) bolesności i 4) szybkim przebiegu choroby. Przebieg w przypadku czyraka pojedynczego jest szybki. a zwłaszcza cukrzyca. niekiedy zmian typu acne conglobata. Powstaje drobny początkowo guzek. również występującym wyłącznie u mężczyzn. w przypadku współistnienia ciężkich schorzeń ogólnych. sprawa przebiega przewlekle. których powstawaniu sprzyjają choroby przemiany materii.. dochodzi tu do powstawania blizn. Objawy i przebieg. w ciągu kilkunastu dni następuje gojenie. Czyrak. oraz kwas askorbinowy. oczodołu i skroni mogą dawać groźne powikłania w wyniku przejścia zakażenia na zatoki jamiste i opony mózgu. Czyraki w okolicy wargi górnej. Kraterowaty ubytek powstały po oddzieleniu się tkanek martwiczych pozostawia na ogół niewielką bliznę. z nieregularnym wyłysieniem. pod którą wytwarza się martwica i postępujący rozpad tkanek. Czyrak gromadny (carbunculus) powstaje w wyniku skupiania się i zlewania czyraków. Ze względu na częstą oporność bakterii na antybiotyki wskazane jest długotrwałe stosowanie Biseptolu. Rozpoznanie czyraka opiera się na: 1) stwierdzeniu nacieku zapalnego wokół mieszka. niedożywionych. witaminy. rozstrzyga badanie mikologiczne.

nacięciu w celu jego usunięcia. a w leczeniu ogólnym stosuje się antybiotyki. W czyraczności postępowanie miejscowe jest takie samo. Zakażenie dotyczy gruczołów apokrynowych i z tego względu nie występuje przed okresem pokwitania. E. Czynnikiem wywołującym jest gronkowiec złocisty. Objawy i przebieg. Ważne jest poszukiwanie schorzeń usposabiających do przewlekłych zakażeń. Umiejscowienie: pachy. 2. Stan ogólny chorych zależy od choroby podstawowej. Etiopatogeneza. głównie hiperandrogenizm. rzadziej inne okolice (narządy płciowe. zazwyczaj obustronnie. nierzadko towarzyszy podwyższenie temperatury ciała. Rozpoznanie różnicowe dotyczy: 1.po wykształceniu się czopa martwiczego . Objawy podmiotowe: bolesność jest znaczna. oraz środki ogólnie wzmacniające. Leczenie czyraka pojedynczego polega na zastosowaniu kompresu ichtiolowego oraz . która różni się mniejszą bolesnością i bardziej przewlekłym przebiegiem. rozstrzyga wynik badań bakteriologicznych i histologicznych. umiejscowione głównie w okolicy pach. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) występowania głębokich guzów. Wykwitem pierwotnym jest guzek lub guz podskórny. Czyraków. brodawki sutkowe u kobiet). Niekiedy występują zaburzenia hormonalne. cukrzycy i in. czyli odmiany trądziku skupionego (acne conglobata). ulegający rozmiękaniu (chełbotanie) i przebiciu.Przebieg jest przewlekły wskutek obniżonej skłonności do pokrywania się ziarniną ubytków po oddzieleniu się tkanek martwiczych. 44 . Nasilone zmiany bliznowate z głębokimi przetokami są niekiedy określane mianem acne inversa (trądziku odwróconego). jam wypełnionych ropą oraz przetok i bliznowacenia. które różnią się niewystępowaniem głębokich przetok i jam ropnych. 2) umiejscowienia w okolicy występowania gruczołów apokrynowych (zwłaszcza w dołach pachowych) oraz 3) przewlekłego przebiegu.lub wielomiesięczny. jak Proteus. np. ze skłonnością do rozmiękania i bliznowacenia. odbyt. w zależności od antybiogramu. Gruźlicy rozpływnej w przypadku stwierdzenia beleczkowatych blizn i przetok (tbc colliquativa). 3. obecnością martwiczego czopa oraz szybszym przebiegiem. Ropnie mnogie pach Hidradenitis suppurativa Definicja. coli i inne. Nadmierne pocenie się sprzyja powstawaniu zmian. Są to głębokie guzy zapalne. Rozpoznanie jest łatwe wobec charakterystycznego obrazu morfologicznego i umiejscowienia. Mogą wytwarzać się przetoki i bliznowacenie. ale często współistnieje zakażenie bakteriami Gram-ujemnymi. Okres trwania jest kilku. W czyraku gromadnym postępowanie jest głównie chirurgiczne. nawet gdy nie ma żadnych innych objawów trądziku skupionego na tułowiu. Przetok w chorobie Crohna w przypadku umiejscowienia w okolicy narządów płciowych i odbytu. bolesność jest niekiedy znaczna. Objawy podmiotowe są rozmaicie nasilone.

Dawna błędna nazwa „pęcherzyca noworodków" (pemphigus neonatorum) jest obecnie zarzucona. z wytworzeniem rozległych powierzchni pozbawionych naskórka. a bardzo rzadko u dorosłych (głównie w przypadku obniżonej odporności). Jest to prawdopodobnie łagodna odmiana necrolysis toxica. przebieg może być ciężki.Leczenie. może nastąpić od personelu pielęgnującego noworodki. Jest to uogólnione zapalenie skóry o ciężkim przebiegu. szczepionki bakteryjne. 45 . W okresach wczesnych zaleca się 10% maść ichtiolową. Poza tym stosuje się antybiotyki. Pęcherze są płaskie. 3) początku choroby najczęściej w pierwszych miesiącach życia. Jest to zakażenie gronkowcowe. jak w oparzeniu lub nekrolizie Lyella. Objawy i przebieg. Etiopatogeneza. 4) szybkim przebiegu. niżej). bardzo wiotkie. głównie gronkowcem złocistym tego samego typu co w necrolysis toxica staphylogenes (p. Objawy i przebieg. niekiedy u starszych dzieci. bez objawów ogólnych. Czynnikiem etiologicznym jest gronkowiec złocisty (fag grupy 2.w razie stwierdzenia zaburzeń hormonalnych. Występuje na ogół u dzieci w pierwszych 3 miesiącach życia. złuszczających się i wysiękowych zmian zapalnych. 437) . później surowiczo-ropną. cyproteron lub finasteryd (inhibitor 5a-reduktazy) w dawce 5 mg dziennie przez 3-9 miesięcy (p. Liszajec pęcherzowy noworodków Impetigo bullosa neonatorum Definicja. w części przypadków. szybko ulegają przerwaniu. Zakażenie.polega na wycinaniu zmian i pokrywaniu ubytków przeszczepami skórnymi. str. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu uogólnionych. zwłaszcza leczonych kortykosteroidami oraz z powikłaniami płucnymi i jelitowymi. leczenie łysienia. np. wiotkich pęcherzy. niekiedy preparaty antyandrogenowe. 2) występowaniu płaskich. co przypomina oparzenie II stopnia. Okres trwania jest na ogół kilkudniowy. powodujących płatowe oddzielanie się naskórka. Wykwitem pierwotnym jest pęcherz. które cechuje się zmianami pęcherzowymi i pęcherzowo-ropnymi występującymi w pierwszych tygodniach życia. leczenie acne conglobata) w ciągu 4-6 tygodni. Zmiany zajmują zazwyczaj całą skórę. W przypadku zmian bardzo przewlekłych i opornych na leczenie postępowanie jest głównie chirurgiczne . Charakteryzuje się poronnymi pęcherzami i spełzaniem naskórka (scalding). Dawna nazwa: dermatitis bullosa et exfoliativa neonatorum (Ritter) Definicja. Zapalenie pęcherzowe i złuszczające skóry noworodków pochodzenia gronkowcowego Necrolysis toxica staphylogenes. początkowo wypełniony treścią surowiczą. Jeżeli istnieje podobieństwo do trądziku skupionego. SSSS staphylococcal scalded skin syndrome. zaleca się izotretinoinę (p. na ogół typu 71). który produkuje egzotoksynę działającą niszcząco na naskórek (epidermolizyna). zależnie od wyniku posiewu. Etiopatogeneza.

zaburzeniami czynności fagocytarnej leukocytów wielojądrzastych oraz defektem inhibitora 5 komponenty dopełniacza (komplementu) (C5) . dłuższym przebiegiem. Podstawowe znaczenie mają antybiotyki. str. często występują smugowate wypustki związane z szerzeniem się zakażenia drogą naczyń chłonnych. Niekiedy dołączają się objawy krwotoczne (erysipelas haemorrhagicum) (ryc. Najczęściej czynnikiem wywołującym są paciorkowce grupy A. Toksyczna nekroliza naskórkowa (toxic epidermal necrolysis . ich odgraniczeniu od otoczenia (ryc. bądź upośledzenia krążenia żylnego lub chłonnego (róża nawrotowa).p. Zmiany skórne polegają na obrzęku i ostrym stanie zapalnym skóry i tkanki podskórnej oraz bardzo wyraźnym.Rozpoznanie różnicowe: 1. Wyprysk łojotokowy noworodków. 21). w SSSS natomiast bardzo powierzchowny. akantolityczny). Leki najczęściej stosowane w ropnych chorobach skóry. 51. jak w oparzeniach. Leczenie. jakby obwałowanym. Kształt ogniska jest nieregularny. Spoistość ogniska jest na ogół dość znaczna. Podobny do róży obraz kliniczny może powodować również gronkowiec złocisty. W ciężkich przypadkach może dojść do martwicy i zgorzeli (erysipelas gangraenosum). Jest to ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej. cechujący się wysoką temperaturą ciała i szybkim przebiegiem. niewystępowaniem zmian pęcherzowych. najczęściej ma pochodzenie lekowe. Umiejscowieniem najczęstszym jest twarz. Objawy podmiotowe polegają na bólu i pieczeniu.p. 176. Etiopatogeneza. Zakażenie paciorkowcowe skóry następuje w wyniku bądź urazów mechanicznych. Kortykosteroidy są przeciwwskazane.TEN) różni się częstym zajmowaniem błon śluzowych. 46 . Złuszczające zapalenie skóry Leinera (erythrodermia desquamativa Leiner) różni się łojotokowymi strupami na skórze głowy i twarzy. róża nosi nazwę pełzającej lub wędrującej (erysipelas migrans). skóra jest wygładzona. zwłaszcza dolne. bądź też przedostaje się do skóry z wewnątrzustrojowych ognisk zakaźnych. Jeśli zmiany chorobowe szerzą się drogami chłonnymi. W wyniku gromadzenia się płynu wysiękowego w warstwie brodawkowej może dojść do oddzielenia się naskórka i powstania pęcherzy (erysipelas bullosum). głównie półsyntetyczne penicyliny i cefalosporyny. str. 2. stanowią częstą lokalizację zmian. Objawy i przebieg. jakby napięta i lśniąca. 20). ZAKAŻENIA PACIORKOWCOWE Streptodermiae Róża Erysipelas Definicja. Należy podawać pozajelitowo płyny wieloelektrolitowe. stromym. powolnym przebiegiem. Również kończyny. punktem wyjścia są na ogół błony śluzowe nosa i jamy ustnej. Szczegółowe leczenie . obrazem histologicznym (pęcherz jest podnaskórkowy. rzadziej G lub C.

2) nagłego początku i szybkiego przebiegu oraz 3) podwyższenia temperatury i dreszczy. mniej wyraźnym odgraniczeniem ognisk zapalnych. Róża (erysipelas) w obrębie ramienia i przedramienia. które występują zazwyczaj w miejscach uprzednio zajętych. bardzo wyraźnie odgraniczonego od otoczenia. W przypadku typowym rozpoznanie jest łatwe. Róża krwotoczna i pęcherzowa (erysipelas haemorrhagicum et bullosum).zapalenie naczyń chłonnych i żylnych (lymphangiitis et thrombophlebitis).Ryc. dreszcze. tzw. 47 . Powikłaniami mogą być również: . Zakrzepowe zapalenie żył z żywym odczynem zapalnym skóry (peri. 2. narządów płciowych lub kończyn. Początek choroby jest nagły. Mogą pojawiać się nawroty (erysipelas recidivans). Następstwem może być trwały obrzęk.ropowica (phlegmona) w razie zmian ropnych w tkance podskórnej .et thrombophlebitis) różni się stwardnieniem i bolesnością w przebiegu żyły. Ostre kontaktowe zapalenie skóry (contact dermatitis) różni się niewystępowaniem wysokiej temperatury i dreszczy. objawy ogólnego rozbicia. 21. Zmiany ustępują bez pozostawienia blizny z wyjątkiem postaci zgorzelinowej. 20. Powikłania. Rozpoznanie różnicowe: W przypadku umiejscowienia zmian na kończynach: 1. Zwraca uwagę bardzo wyraźne odgraniczenie od otoczenia. Wystąpieniu zmian w skórze towarzyszy wysoka temperatura (do 40—41°C). Ryc. głównie w obrębie twarzy. słoniowacizna (elephantiasis). Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) wystąpienia ostrego stanu zapalnego.

że dotyczy głębszych tkanek niż w przypadku róży. z gorączką. rozstrzygają inne objawy SLE (p. Są to powierzchowne wykwity pęcherzowo-ropne. Zakażenie jest zwykle zewnątrzpochodne. kryteria rozpoznania). Leczenie: półsyntetyczne penicyliny lub różne generacje cefalosporyn w ciągu 10-14 dni. nie ma wyraźnego odgraniczenia zmian od otoczenia. powolniejszym przebiegiem. która szybko ulega przerwaniu. W przypadku umiejscowienia zmian na twarzy: 4. Przebieg jest ciężki. W obrazie chorobowym dominują miękkie strupy barwy miodu. chociaż po ostrym nasłonecznieniu zmiany w obrębie twarzy mogą bardzo przypominać różę. Objawy i przebieg. różni się wyraźnym związkiem z naczyniami chłonnymi i niewystępowaniem na ogół objawów ogólnych oraz wysokich zwyżek temperatury. Czynnikami wywołującymi są głównie paciorkowce i beztlenowce. Necrotizing fasciitis Fasciitis necroticans Jest to rzadkie schorzenie. Miejscowo zaleca się kompresy i maści ichtiolowe.3. mniej nasilonymi objawami ogólnymi. MIESZANE ZAKAŻENIA PACIORKOWCOWO-GRONKOWCOWE Staphylo-streptodermiae Liszajec zakaźny Impetigo contagiosa Definicja. 5. Etiopatogeneza. bądź wewnątrzpochodne z błon śluzowych jamy nosowo-gardłowej. mniej wyraźnym odgraniczeniem od otoczenia. najczęściej wychodzące z raka piersi. Zakaźność jest bardzo znaczna. Etiopatogeneza. 48 . W związku z tym. zasychające w miodowożółte strupy. Rumień guzowaty (erythema nodosum) różni się licznymi wykwitami o charakterze guzowatym. Wykwitem pierwotnym jest pęcherz o bardzo wiotkiej pokrywie. Najczęściej jest to zakażenie mieszane (> 70% przypadków). będąca w istocie odczynem zapalnym na szerzące się drogą chłonną przerzuty nowotworowe. o krótkim okresie trwania. zwłaszcza w środowiskach dziecięcych. Objawy są gwałtowne. Leczenie jest chirurgiczne. przez bezpośredni kontakt lub poprzez przedmioty. wywołane przez paciorkowce hemolizujące lub/i gronkowce. Narządowy toczeń rumieniowaty (SLE) różni się zazwyczaj mniej gwałtownym przebiegiem. Polega na usunięciu martwiczych tkanek pod osłoną antybiotyków. rozstrzyga badanie histologiczne. Róża nowotworowa (erysipelas carcinomatosum). zmiany obrzękowe i zapalne ulegają głębokiej martwicy.

jednak w przypadkach nie leczonych może trwać kilka tygodni. świerzbiączka. Wykwitem pierwotnym jest wiotki pęcherz wypełniony treścią ropną. które stanowi powikłanie rozmaitych zmian chorobowych. z Vioformem. 2. blizny). Leczenie: odpowiednimi antybiotykami oraz ogólnie wzmacniające i bodźcowe. a także Pimafucortu i innych. rzadko kończyny górne. Etiologia jak w liszajcu zakaźnym (impetigo contagiosa). Etiopatogeneza. Rozpoznanie różnicowe: 1. bez tworzenia owrzodzeń. szczególnie twarz w otoczeniu jamy ustnej (zajady. przekształcający się w owrzodzenie pokryte uwarstwionym strupem. głównie podudzia. Czynniki usposabiające: zaniedbania higieniczne. Zajady wymagają odróżnienia od zakażeń drożdżakowych i zmian alergicznych w kątach ust. Objawy i przebieg. przez samowszczepianie. Leczenie miejscowe polega na stosowaniu aerozoli i maści z antybiotykami lub środkami odkażającymi. Podobnie jak w liszajcu drogą samozaszczepiania mogą powstawać liczne wykwity wykazujące rozmaite stadia rozwoju (pęcherze. owrzodzenia. związanych z protezami. strupy. a w przypadku stwierdzenia gronkowców opornych na penicylinazę . 2) przeważającym umiejscowieniu w obrębie części odsłoniętych. poza tym niedożywienie lub ogólne wyniszczenie. bacitracyną. głównie wysiękowych i swędzących (wyprysk. 22). mupirocyną. miękkie strupy i ustępujących bez pozostawienia blizny. Jest to wykwit pęcherzowo-ropny. np. Zliszajcowacenie (impetiginisatio). większą bolesnością.Umiejscowienie: najczęściej zajęte są części odsłonięte. oraz tułów i pośladki. Okres trwania wynosi kilka tygodni. Czyrak (furunculus) różni się czopem martwiczym. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu pęcherzowo-ropnych wykwitów. Nowe wykwity pojawiają się wokół już istniejących.oksacyliny. Zasadnicze znaczenie ma stwierdzenie czynników usposabiających. zmiany pozostawiają przebarwione na obwodzie blizny. zasychających w miodowożółte. W przypadkach opornych na zewnętrzne leczenie lub nasilonych wskazane jest podawanie półsyntetycznych penicylin. Niesztowica Ecthyma Definicja. zwłaszcza w chorobach swędzących skóry. szybszym przebiegiem. angulus infectiosus) i nosa oraz okolica płytek paznokciowych. 4) nagłym początku i 5) szybkim przebiegu. Umiejscowienie: kończyny dolne. ma cechy morfologiczne liszajca. Okres trwania wynosi kilka lub kilkanaście dni. świerzb itd. 2. Rozpoznanie różnicowe: 1. rozstrzyga stwierdzenie choroby podstawowej. którego dno ulega rozpadowi z wytworzeniem owrzodzenia (ryc. 49 .). 3) niewystępowaniu objawów podmiotowych. Pyoderma gangraenosum różni się szybszym i głębszym rozpadem oraz obwodowym szerzeniem się zmian.

otoczone wałem zapalnym.Ryc. następnie stosuje aerozole i kremy przeciwbakteryjne. Starsze wykwity pokryte są tkanką ziarninową. Miejscowo: w okresie wczesnym przecina się pęcherze i oczyszcza owrzodzenia. Liczne niesztowice (ecthymata). a na obwodzie widoczne są resztki po pękniętych pęcherzach. Pierwotne drobne wykwity mają charakter pęcherzowy. Ognisko przewlekłej piodermii z tworzeniem się nieregularnych blizn. Piodermia przewlekła bujająca i wrzodziejąca Pyodermia chronica vegetans et exulcerans Definicja. Jest to przewlekłe ropne zakażenie skóry o różnorodnym obrazie klinicznym z obecnością owrzodzeń i przetok lub bujającej ziarniny. często na pośladkach i w okolicy pachwin oraz na kończynach dolnych. Umiejscowienie jest rozmaite. z antybiotykami lub środkami odkażającymi. 22. Ryc. 23. Objawy i przebieg. 50 .

9. Lek jest dobrze znoszony przez skórę i łatwo zmywalny. 5.2% kwas fusydowy. 3. Klindamycyna 1% jest to pochodna makrolidowego antybiotyku linkomycyny (Clindamycin. zawierający 20 mg kwasu fusydowego i 1 mg betametazonu na 1 g leku. które jednak pozostają wrażliwe na inne antybiotyki aminoglikozydowe (z tej grupy do miejscowego stosowania neomycyna). Detreomycin). Działa na gronkowce. gdyż może powodować podrażnienie. 2. na ogół jednak szczepy nie są oporne.Okres trwania jest szczególnie długi. paciorkowce. jak i trądziku. paciorkowce. 4. działa na gronkowce. Lek jest stosowany od bardzo dawna. Działa na gronkowce i paciorkowce. zawierająca 10 mg hydrokortyzonu i 30 mg oksytetracykliny na 1 g maści. 7. Betadyna . Aerozol Oxycort zawiera oksytetracyklinę i hydrokortyzon. 8. Gram-ujemne bakterie. jest wskazany w przypadkach piodermii będącej powikłaniem zmian alergicznych. jak również drobnoustroje beztlenowe.5% maści (okulistycznej) lub 0. głównie do zewnętrznego stosowania. jest rzadziej stosowana w leczeniu ogólnym. LEKI NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE W ROPNYCH CHOROBACH SKÓRY Leki do stosowania zewnętrznego 1. Oxaterracin oraz Ung. Znajduje zastosowanie w leczeniu zarówno ropnych chorób skóry. miejscowe stosowanie natomiast jest całkowicie bezpieczne. Fucicort. Dalacin C) w postaci lotio i kremów. Erytromycyna (Davercin) w postaci 1% maści lub 2.5% roztworu. Dość szybko wytwarza się oporność bakterii. nie działa natomiast na Pseudomonas aeruginosa. Gentamicyna w postaci 0.1% maści działa silnie bakteriobójczo na ziarniniaki i niektóre szczepy Pseudomonas aeruginosa. Tak zwana piodermia zgorzelinowa (pyodermia gangraenosum). Grzybica głęboka (blastomycosis.3% maść z chlorowodorkiem oksytetracykliny: Ung. 23). bakteriologicznych i mikologicznych. ze względu na właściwości teratogenne. co ogranicza jego stosowanie. Fucidin .5% aerozolu. chromomycosis).10% roztwór wodny jodyny powidonowej. Poza tym neomycynę stosuje się w gotowych opatrunkach do leczenia ran (Nebacetin) i jest ona zawarta w preparacie Pimafucort łącznie z natamycyną (5 mg/1 g) i hydrokortyzonem. zawierający 2% mupirocynę. 6. Tetracyklina. Przenika w głąb skóry bardziej niż gentamicyna i neomycyna. 3. Oxycort. Jest to lek o szerokim działaniu przeciwbakteryjnym. 51 . Neomycyna jest to również antybiotyk aminoglikozydowy. a zależy od zmian troficznych podłoża oraz obecności przetok i nieregularnych blizn (ryc. Ma bardzo szeroki zakres działania bakteriobójczego. Chloramfenikol 1-2% (Ung. jednakże wytworzyły się szczepy oporne. Używa się go w postaci 0. Tetracyklina . Lek powinien być stosowany nie dłużej niż 10 dni. Rozstrzygają wyniki badań histologicznych. Bactroban. na ogół nie powoduje podrażnień i nie daje uczulenia. Rozpoznanie różnicowe: 1. 2. Gruźlica rozpływna (tbc colliquativa).

3. do najważniejszych powikłań należy neutropenia oraz zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego 1. 5. Zinacef (cefalosporyna nowej generacji) jest również oporny na większość beta-laktamaz. Vioform) .Penicyliny izoksazolilowe o szczególnym działaniu przeciwgronkowcowym: oksacylina.Ampicylina .Augmentin . który wstrzykuje się jeden raz dziennie. Antybiotyki stosowane ogólnie Penicylina i grupa antybiotyków aminopenicylinowych: . do których należy roksitromycyna (Rulid). o szerokim zakresie i przedłużonym działaniu bakteriobójczym.10. nadal stosuje się Sefril. gentamicyna. Viosept (Chloroiodoquine. jednak Pseudomonas jest na nie niewrażliwy.zawiera 0. prawdopodobnie niealergiczne . Proteus. może powodować osutki jak ampicylina. Największą grupę stanowią cefalosporyny.wskazaniami są zakażenia Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi bakteriami oraz Pseudomonas aeruginosa.Ciprofloksacyna (Ciprobay) . 2. oraz oporny na beta-laktamazę cefotaksim (Biotaksym. dikloksacylina. która wykazuje silne działanie bakteriostatyczne w stosunku do dużej grupy bakterii.2% pochodnej chinolowej. Mogą występować objawy toksyczne. kanamycyna i jej półsyntetyczna pochodna amikacyna. Antybiotyki makrolidowe. nierzadko powoduje odropodobne osutki. Z cefalosporyn III generacji należy wymienić ceftriakson (Biotrakson) o przedłużonym działaniu. niekiedy osutki alergiczne. których nowe generacje stale się pojawiają. Antybiotyki aminoglikozydowe.o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. gdyż są trudno wchłaniane. Fortum). należąca do tej grupy. ale może być podawany również doustnie. Są to antybiotyki beta-laktamowe. działające na gronkowce (tylko niektóre z nich są oporne na beta-laktamazę). działa na bakterie i drożdżaki. który ma jednak umiarkowane działanie bakteriobójcze. Może powodować osutki skórne i zaburzenia jelitowe.również wrażliwa na beta-laktamazę . paciorkowce. I generacji. Z grupy tetracyklin obecnie zastosowanie ma głównie doksycyklina (Vibramycin). . Antybiotyki tej grupy mogą być stosowane tylko parenteralnie. może być stosowana wyłącznie zewnętrznie. lek nie powinien być zalecany dzieciom. jednak wrażliwa na beta-laktamazę. których głównymi przedstawicielami są: streptomycyna. 52 .o szerokim zakresie działania bakteriobójczego. a więc obecnie jest bardzo wiele preparatów na rynku farmaceutycznym. Może być stosowana pozajelitowo i doustnie (pierwszego dnia 200 mg/d. Chemioterapeutyki z grupy chinolonów: . Claforan) i ceftazidim (Biotum. Pseudomonas aeruginosa. kloksacylina (Syntarpen). gdyż produkcja beta-laktamaz powoduje oporność gronkowców. 6. Neomycyna.Amoksycylina . Jest obecnie szeroko stosowany. Wyżej wymieniona grupa penicylin ze względu na wrażliwość na beta-laktamazę nie jest wskazana w zakażeniach gronkowcowych. następnie po 100 mg/d). Ze starszych cefalosporyn. 4.

dreszcze). Zmiany mają charakter ostro odgraniczonego rumienia. Miejscowo .Bactrim. erytromycyna po 1. Rozpoznanie różnicowe: 1. INNE CHOROBY BAKTERYJNE SKÓRY Różyca Erysipeloid Definicja.5 g/dz. zajmującego głównie grzbietowe powierzchnie jednego lub kilku palców. Zarazek . Są to zmiany zapalno-obrzękowe. Rumień przewlekły pełzakowaty (erythema chronicum migrans) wykazuje największe podobieństwo. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) ostro odgraniczonych zmian zapalnych i obrzękowych. Okres trwania jest kilkutygodniowy. ustępując w części środkowej. Choroba nie pozostawia odporności. Można stosować również inne antybiotyki. gospodynie domowe). Objawy ogólne nie występują. rzeźnicy. kucharze.włosowiec różycy (Erysipelothrix rhusiopathiae) . szerzą się obwodowo. nawet w przypadkach nie leczonych. pieczenie i ból. Schorzenie występuje najczęściej u osób stykających się z zakażonym mięsem. podaje się doustnie 200-400 mg/d przez ok. Leczenie: penicylina prokainowa 2 400 000-4 800 000 j. Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme) różni się umiejscowieniem również w innych okolicach oraz większą liczbą wykwitów. 2. przez 6 . . 7 dni./dz.. występujące u osób stykających się z zakażonym materiałem zwierzęcym. na ogół bez towarzyszących objawów ogólnych. jak przy stosowaniu sulfonamidów. Powikłania są takie. 4) niewystępowania objawów ogólnych. wielomiesięcznym przebiegiem. różni się umiejscowieniem głównie na tułowiu i kończynach oraz znacznie powolniejszym. Okres wylęgania trwa 2-7 dni.okłady z 2% roztworu ichtiolu. Często przechodzą na grzbiet ręki.znajduje zastosowanie w przypadkach defektów immunologicznych. W okresie początkowym może występować niewielkie swędzenie. 7.Ofloksacyna (Tarivid) . . drobiem lub rybami (weterynarze. Etiopatogeneza. 3) szybkiego przebiegu.0-1. 2) umiejscowienia głównie na rękach. Objawy i przebieg. Róża (erysipelas) różni się większym stanem zapalnym. Domięśniowo można zalecać odpowiednik Biseptolu . objawami ogólnymi (wysoka temperatura.wnika poprzez miejsca skaleczenia lub ukłucia. głównie w obrębie rąk. 5) wywiadu (skaleczenie ością ryby lub kością mięsa). z oszczędzeniem paliczków.6-8 dni. Ko-trimoksazol (Biseptol) składa się z trimetoprimu i sulfametoksazolu.8 dni. 3. Podaje się go głównie doustnie w zakażeniach Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi bakteriami i niektórymi beztlenowcami.

Wyprzenie drożdżakowe lub w przebiegu wyprysku (intertrigo) różni się większym nasileniem stanu zapalnego w głębi fałdu. Łupież rumieniowy (erythrasma) w obrębie pachwin i ud. Okres trwania jest wielomiesięczny lub wieloletni. grudkami i pęcherzykami na obwodzie oraz świądem. Zdarzają się przypadki ze zmianami rozsianymi. z otrębiastym złuszczeniem powierzchni. że czynnikiem wywołującym jest maczugowiec Propionibacterium (Corynebacterium) minutissimum. rzadziej doły pachowe. wykazano jednak. można również uzyskać hodowlę. 24). Rozstrzyga badanie ognisk w lampie Wooda oraz na obecność maczugowca. Wykwity mają charakter rumieniowych plam barwy różowej. u mężczyzn w miejscu przylegania worka mosznowego. Objawy podmiotowe nie występują. 2) umiejscowienia głównie w okolicach pachwinowych i międzypalcowych stóp. 3) przewlekłego przebiegu. Etiopatogeneza. Rozstrzyga badanie mikroskopowe zeskrobin (barwienie metodą Giemzy lub Grama). 4) pomarańczowoczerwonej fluorescencji w lampie Wooda. 2. złuszczające się ogniska rumieniowe. Umiejscowienie: zajęte są głównie uda. Schorzenie było dawniej uważane za grzybicę naskórkową. a później żółtawej i ciemnobrunatnej. Grzybica pachwin (tinea inguinalis) różni się większym stanem zapalnym.Łupież rumieniowy Erythrasma Definicja. Są to dobrze odgraniczone. Objawy i przebieg. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) żółtobrunatnego zabarwienia plam wykazujących niewielkie złuszczanie i dobre odgraniczenie od otoczenia. Ryc. 24. nierzadko przestrzenie międzypalcowe stóp. lepiej widocznym przy zadrapaniu (ryc. umiejscowione głównie w okolicy pachwin. Czynnikami usposabiającymi są: wilgotność i drażnienie. Zakaźność jest stosunkowo niewielka. Rozpoznanie różnicowe: 1. 54 .

Często dochodzi do szczękościsku. Etiopatiogeneza. a miejscowo stosuje 5% maść erytromycynową (leczenie z wyboru) lub preparaty imidazolowe -klotrimazol (Canesten). Zmiany najczęściej dotyczą okolicy podszczękowej (promienica twarzowo-szyjna). Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi promienicy są: próchnica zębowa i zakażenia przywierzchołkowe oraz urazy. Niekiedy występuje podniesiona temperatura. niekiedy pofałdowanej powierzchni. nie przenosi się z człowieka na człowieka. Okres trwania jest na ogół wielomiesięczny. W miejscu zadrapania przez kota tworzy się grudka zapalna.5 g/dz. mikonazol. Promienica Actinomycosis Definicja. Później powstają guzy. 3) niewytwarzania owrzodzeń. zwłaszcza płuca. które mogą ulegać rozmiękczaniu i przebiciu. Zmiany ustępują samoistnie po kilku tygodniach. Promienica może zajmować również narządy wewnętrzne. Zakażenie. Jest to zapalenie tkanki podskórnej i skóry cechujące się deskowato twardymi. Czynnikami wywołującymi są promieniowce beztlenowe Actinomyces israeli (dawniej zaliczane do grzybów. Rozpoznanie różnicowe: 1. Zmiany początkowo mają charakter zapalnego nacieku o nierównej. Mogą jednak występować w obrębie klatki piersiowej i brzucha. Objawy i przebieg. Podaje się ogólnie erytromycynę po 1. Proces chorobowy nie dotyczy węzłów chłonnych. wykazującymi skłonność do rozmiękania i przebicia z wytworzeniem przetok. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia deskowato twardych nacieków w tkance podskórnej i skórze. 55 . pochodzące od kota.0-1. Rozstrzyga obecność ziarenek promieniczych w wydzielinie ropnej. obecnie do bakterii).Leczenie. ketokonazol. 10 dni. Ropień i ropowica odzębowa (abscessus et phlegmona) różnią się ostrzejszym przebiegiem. Nie jest znane skuteczne leczenie. mniejszą skłonnością do szczękościsku oraz mniej twardym naciekiem. Choroba kociego pazura Cat scratch disease Czynnikiem etiologicznym jest Gram-ujemna bakteria mająca wiele cech riketsji. guzowatymi naciekami. przez ok. ulegające rozmiękaniu i przebiciu z wytworzeniem przetok. 2) częstego umiejscowienia w okolicy podżuchwowej z towarzyszącym szczękościskiem. złożonych z guzów wykazujących skłonność do przebicia z wytworzeniem przetok. W wydzielinie stwierdza się charakterystyczne żółte ziarenka. Przetoki nie przekształcają się w owrzodzenia. jednak stan ogólny chorych jest zazwyczaj dobry. Jest częstsze u dzieci. Towarzyszą im różnorodne bakterie. czemu towarzyszą niewielkie na ogół zwyżki temperatury ciała. 4) niezajmowania węzłów chłonnych. głównie beztlenowe. Actinomyces mogą być saprofitami w jamie ustnej. po kilku tygodniach powiększają się okoliczne węzły chłonne.

Zwrócono także uwagę na możliwość wystąpienia powikłań w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest to grupa schorzeń wywołanych przez bakterie należące do rodzaju krętków . BORELIOZY Definicja.boreliozy z Lyme. W przypadku niewystępowania przetok ziarenka można wykazać w materiale biopsyjnym. układu nerwowego i naczyniowo-sercowego. Korzystnie działają cefalosporyny. przez kilkanaście dni. zajmowaniem węzłów chłonnych. Wykazano. niekiedy o ciężkim przebiegu. a następnie penicylinę po 2 400 000 j. w której jednak zmiany skórne są wtórne. Jest to prawdopodobnie zależne od istnienia 5 podtypów. Zespół borelioz nosi ogólną nazwę . stawów. z których Borrelia burgdorferi sensu stricto (najczęstszy w USA) powoduje zmiany 56 . występujących w wielu częściach świata. W przypadkach bardzo ciężkich podaje się początkowo dożylnie penicylinę po 10-20 milionów dziennie w ciągu 4 tygodni. stosowaną w ciągu wielu miesięcy. 3.5 g/dz. utkaniem histologicznym oraz wybitnie dodatnimi odczynami tuberkulinowymi. W razie uczulenia na penicylinę można zastąpić ją tetracykliną lub erytromycyną (1. a następnie po 2 400 000 j. w Europie przeważają postacie skórne. głównie w USA. jest przenoszony przez kleszcze.2. Europie i Japonii. przez 3-6 miesięcy lub dłużej./dz. głównie Ixodes ricinus. głównie umiejscowione na kończynach i związane z przetokami. że rumień ten. głównie cefoksytyna (Cefoxitin) oraz klindamycyna (Clindamycin). podobnie jak lymphocytoma. Gruźlica rozpływna (tbc colliquativa) różni się mniej twardym naciekiem. aż do cofnięcia się zmian.0-1. dotyczy głównie stawów i układu nerwowego. jako rumień pełzający (erythema migrans).Spirochaetaceae (Borrelia burgdorferi). W Europie postacie skórne były znane od początku XX w. dziennie do ustąpienia zmian. bardziej przewlekłym przebiegiem z mniejszą bolesnością. Leczenie ogólne: stosuje się penicylinę prokainową po 4 800 000 j. 4. Podstawą rozpoznania promienicy jest stwierdzenie charakterystycznych ziarenek w badaniu mikroskopowym. W USA borelioza z Lyme jest najczęściej chorobą wielonarządową.). Nowotwory (raki) wychodzące z ozębnej lub błon śluzowych jamy ustnej wykazują niekiedy bardzo znaczne podobieństwo. Epidemiologia. często dochodzi do zajęcia płuc i mózgu. Niekiedy może występować podobieństwo do nocardiosis. przez Burgdorfera w czasie epidemii w miejscowości Lyme w USA przyczyniło się do szerokiego rozpoznawania schorzeń wywoływanych przez ten krętek w obrębie skóry. a badaniem mikroskopowym wykrywa się nierzadko w tych przypadkach saprofityczne promieniowce. Rozstrzyga badanie histologiczne. Leczenie chirurgiczne: nacinanie i opróżnianie ropni oraz wycinanie zmian zwłókniałych. Jednakże dopiero zidentyfikowanie czynnika przyczynowego w 1982 r.

zdarzają się zarówno w pierwszym okresie choroby. garini. serca. jak i ujemne odczyny. III okres . Na tej podstawie wysunięto nawet przypuszczenie. Należy jednak interpretować krytycznie zarówno dodatnie. gdyż w niektórych okolicach odczyny serologiczne stwierdza się nawet u 30% normalnej populacji.ACA). Z tego względu uważa się. że tylko w 15-20% przypadków. afzelii jest stwierdzany głównie w erythema chronicum migrans. W naszej szerokości geograficznej boreliozy skórne występują w 3 postaciach klinicznych: jako rumień przewlekły pełzający (erythema chronicum migrans ECM). Mogą zdarzać się nieswoiście dodatnie odczyny w przypadkach kiły. Retrospektywne badania europejskie wykazały. łącznie z B. Lymphocytoma występuje częściej w okresie II.zmiany skórne typu acrodermatitis atrophicans. która jest najmniej czuła. nawet gdy można stwierdzić obecność krętków w tkankach. a w Europie B. Ujemne wyniki. a częściowo i lymphocytoma są charakterystyczne dla pierwszego okresu choroby i rozwijają się w miejscu ukąszenia przez kleszcza.LABC) i zanikowe przewlekłe zapalenie skóry kończyn (acrodermatitis chronica atrophicans . Z drugiej zaś strony w bardzo wczesnych i bardzo późnych zmianach mogą być one ujemne. a także o cechach twardziny typu morphea oraz lichen sclerosus et atrophicus. II okres . przeciwciała IgG pojawiające się w tym samym czasie utrzymują się. ale badania serologiczne nadal powinny być wykonywane we wszystkich przypadkach podejrzanych w kierunku boreliozy.ograniczone zmiany skórne typu erythema chronicum migrans. układu nerwowego i praktycznie wszystkich narządów. Erythema chronicum migrans. że zmiany skórne w boreliozie są korzystną oznaką rokowniczą. niekiedy lymphocytoma. w tym również przy użyciu najczulszego testu: reakcji łańcuchowej polimerazy . Przeciwciała IgM pojawiają się w 3-6 tygodni po zakażeniu i ulegają obniżeniu powyżej 6 tygodnia. tj. ale może pojawiać się we wszystkich 3 stadiach choroby. Metody te są już wprowadzane do praktyki klinicznej. zwłaszcza gdy występują powikłania neurologiczne.zmiany rozsiane z możliwością zajęcia. lymphocytoma (lymphadenosis benigna cutis . Acrodermatitis chronica atrophicans należy do postaci przewlekłej i występuje powyżej roku od zakażenia. poza skórą układu kostno-mięśniowego. w III okresie choroby. w których uprzednio rozpoznano postacie skórne boreliozy. jak i w późnej boreliozie skórnej. stwierdzało się powikłania neurologiczne. garini wywołuje objawy neurologiczne. B. Boreliozę dzieli się na 3 okresy: I okres . Można również uzyskać hodowle krętków. występowania czynnika reumatoidalnego i innych. podczas gdy w USA w 80% przypadków boreliozy układu nerwowego nie było nigdy zmian skórnych typu erythema chronicum migrans. Tak więc kryteria kliniczne są nadal ważnym elementem rozpoznania boreliozy. że pełnym potwierdzeniem boreliozy jest wykazanie krętków w tkankach za pomocą impregnacji srebrem oraz rozmaitych innych metod. tj.PCR (polymerase chain reaction) z sekwencjonowaniem produktów reakcji oraz badania przy użyciu monoklonalnych przeciwciał przeciw antygenom powierzchniowym Borrelia.stawowe. mogą jednak ulegać rozsianiu (II okres). burgdorferi i B. oraz Westernblotu i ELISA. niewytworzenie się przeciwciał. innych zakażeń bakteryjnych (wspólne antygeny flageliny). 57 . co jest najważniejszym dowodem patogenetycznej roli Borrelia. Badania serologiczne wykonuje się za pomocą pośredniej metody immunofluorescencyjnej.

Rozpoznanie różnicowe dotyczy rumieni szerzących się obwodowo o innej etiologii. W przypadkach wystąpienia objawów ogólnych wskazane jest podawanie cefalosporyn nowej generacji (cefotaksim lub inne). powolnego szerzenia się ogniska i wywiadu co do ukłucia przez kleszcza. obrączkowate ogniska./dz. Ryc. Rumień przewlekły pełzający (erythema chronicum migrans). twardziny pierwotnie zanikowej (atrophoderma Pasini-Pierini) i zapalnej postaci granuloma annulare. encephalitis). Jest to rumień powstający nagle i szerzący się obwodowo w miejscu ukłucia przez kleszcza. polekowych (erythema fixum). W przypadku uczulenia na penicylinę można stosować erytromycynę lub tetracyklinę. jest trudna do oceny. Leczenie polega na podaniu penicyliny (4 800 000 j.5 g/dz. leżące w poziomie skóry lub tylko nieznacznie wyniosłe (ryc. W bardzo rzadkich przypadkach w naszej szerokości geograficznej dochodzi do zmian w ośrodkowym układzie nerwowym (meningitis.). w ciągu 14 dni) lub innych antybiotyków (amoksycylina 1. 25). Skuteczność szczepień (szczepionki przygotowywane z białek powierzchniowych krętków). Rozpoznanie ustala się na podstawie występowania charakterystycznych obrączkowatych zmian rumieniowych. które sąpowtarzane przed sezonem kleszczowym.Rumień przewlekły pełzający Erythema chronicum migrans (ECM) Definicja. Stan ogólny chorych jest dobry. nie ma objawów podmiotowych. Potwierdzeniem są dodatnie wyniki badań serologicznych lub stwierdzenie krętków w tkankach. 25. 58 . np. Objawy i przebieg. Umiejscowienie jest rozmaite: na tułowiu lub kończynach. doksycyklina 200 mg/dz.. W wyniku obwodowego szerzenia się powstają charakterystyczne.

Objawy i przebieg. sarkoidozy (sarcoidosis). nie ulegający rozpadowi (ryc. Kształt i wielkość bywają różne. Schorzenie występuje przeważnie w środkowej i północnej Europie. Rozpoznanie ustala się na podstawie badania histologicznego. Leczenie jest takie samo jak w erythema chronicum migrans. czasami guzki osiągają średnicę kilku centymetrów. staje się bibułkowato pomarszczona. Rozstrzyga badanie histologiczne i serologiczne. chorują głównie mieszkańcy okolic zalesionych. dobrze odgraniczony od otoczenia. rozsiane zmiany). Są to początkowo zapalne. 26. często w obrębie płatka usznego i twarzy.czerwonobrunatny guzek o gładkiej powierzchni. Umiejscowienie jest rozmaite. Rozpoznanie różnicowe dotyczy chłoniaków złośliwych (lymphoma).Lymphocytoma Lymphadenosis benigna cutis (LABC) Definicja. gruźlicy (tbc luposa). Okres trwania choroby w przypadkach nie leczonych może być wielomiesięczny. powinno jednak trwać 4 tygodnie. 26). Wykwity początkowo są nacieczonymi. Zanikowe zapalenie skóry kończyn Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) Definicja. bez tendencji do rozpadu. a następnie zanikowe zmiany skóry kończyn. z przeświecającą siecią powierzchownych naczyń 59 . Lymphocytoma . Jest to zmiana guzowata. barwy sinoczerwonej. o przewlekłym przebiegu. Objawy i przebieg. czerwonymi plamami. powstająca w miejscu ukłucia przez kleszcza. i u chorych tych można stwierdzić powiększone okoliczne węzły chłonne. o dość miękkiej konsystencji. Ryc. o cechach histologicznych rzekomego chłoniaka (pseudolymphoma). ale głównie głębokiej lub guzowatej postaci tocznia rumieniowatego (DLE tumidus). wskazane jest badanie serologiczne oraz badania na obecność Borrelia w tkankach. Guzek jest zwykle pojedynczy (chociaż mogą występować liczne. w dalszym przebiegu skóra ulega bardzo znacznemu ścieńczeniu.

do łokci. 27B). 27 A). niekiedy mające wszystkie cechy twardziny skórnej (morphea) (ryc. Badanie serologiczne na obecność przeciwciał przeciw Borrelia w lclasie IgG jest z reguły dodatnie. A. Rozpoznanie ustala się na podstawie typowego obrazu klinicznego i badania histopatologicznego. . (ryc. z przeświecającą siatką rozszerzonych naczyń krwionośnych. Rozpoznanie różnicowe dotyczy przypadków ze zmianami twardzinopodobnymi i ustala się na podstawie typowych ognisk zapalno-zanikowych o charakterystycznym umiejscowieniu. Układ zmian jest dystalny . Zmiany mogą być jednostronne lub dotyczyć wszystkich kończyn.obustronne ogniska twardzinopodobne w obrębie zanikowych zmian typu acrodermatitis atrophicans. Leczenie jest takie samo jak w innych postaciach borelioz skórnych. nawet po 10 latach wykazano obecność krętków w ogniskach chorobowych. 27. W przypadku zmian twardzinopodobnych wskazane jest dołączenie niewielkich dawek kortykosteroidów (30-15 mg dziennie) w ciągu całego okresu leczenia. B. Acrodermatitis atrophicans sclerodermiformis . a następnie na plecach pojawiły się zmiany typu twardziny. Zmiany na udzie są wyraźnie odgraniczone od otoczenia. Zanikowe zapalenie skóry (acrodermatitis atrophicans chronica) .zanikowe zmiany w obrębie kończyny dolnej o sinoczerwonym zabarwieniu. Niekiedy tworzą się smugowate zwłóknienia wzdłuż kości łokciowej (ulnar streaks).Ryc. ale powinno być stosowane w ciągu dłuższego okresu (6-8 tygodni).w obrębie kończyn dolnych dochodzą od przodu do kanału pachwinowego. Przebieg w przypadkach nie leczonych jest wieloletni. U chorej występował uprzednio rumień pełzający. natomiast w obrębie kończyn górnych . a od tyłu do pośladków. pomocny jest wywiad co do przebywania w okolicach. W części przypadków rozwijają się stwardniałe ogniska twardzinopodobne (pseudoscleroderma). gdzie występują kleszcze. Wskazane jest również badanie tkankowe na obecność krętków.

Zakażenie gruźlicze może dotyczyć wyłącznie skóry i jest w tych przypadkach zewnątrzpochodne. Ich wykrycie jest możliwe obecnie głównie dzięki zastosowaniu metody PCR do wykazania DNA prątków. marinum. W tuberkulidach samych prątków nie udaje się stwierdzić. co być może zależy od tego. W związku z wprowadzeniem skutecznych metod leczenia i ogólną akcją szczepień profilaktycznych znacznie zmalała liczba przypadków gruźlicy płuc. nie zaliczane do właściwej gruźlicy skóry. a jednocześnie nastąpił gwałtowny spadek zachorowań na gruźlicę skóry. układu kostnego i innych narządów. Znaczenie rozstrzygające ma dodatni wynik badania na obecność prątków gruźliczych lub stwierdzenie ich DNA. limfocytów i martwicy nie serowaciejącej) oraz nadwrażliwości na tuberkulinę (PPD -purified protein derivative = oczyszczona frakcja białkowa tuberkuliny). gdy prątki przedostają się do skóry poprzez błony śluzowe (np. Może być wewnątrzpochodne. które powodują niecharakterystyczne zmiany skórne o krótkotrwałym przebiegu. co być może jest spowodowane rozprzestrzenianiem się zakażeń HIV. że skóra stanowi silną barierę immunologiczną. Poza tym gruźlica może być również wywołana prątkami ptasimi i atypowymi (M. Badanie to w dużej mierze zastąpiło wielotygodniowe hodowle oraz szczepienia zwierząt doświadczalnych. W gruźlicy skóry wykazanie prątków w preparatach bezpośrednich jest trudne.Rozdział 4 GRUŹLICA SKÓRY Gruźlica stanowiła jedną z najczęstszych chorób skóry w okresie przedwojennym i bezpośrednio po wojnie. nawet w krajach wysoko rozwiniętych. M avium i inne). odpowiedzialny za zakażenia basenowe. bądź drogami chłonnymi (np. z nosa). rzadziej typu bydlęcego. W ostatnich latach obserwuje się jednak wzrost zachorowań na gruźlicę narządową i gruźlicę skóry. gdyż są one nieliczne. Czynnikiem etiologicznym gruźlicy skóry są prątki kwasooporne ludzkie. natomiast niekiedy wykrywa się niewielkie ilości DNA prątków. powodujących spadek odporności także w stosunku do prątków. Rozpoznanie ustala się na podstawie utkania histologicznego (ziarnina z obecnością komórek olbrzymich typu Langhansa. Etiopatogeneza. 61 . tbc colliquativa) lub krwionośnymi (tbc miliaris). Łagodniejszy i bardziej przewlekły przebieg gruźlicy skóry w stosunku do gruźlicy narządowej jest wynikiem niekorzystnych warunków dla rozwoju prątka w skórze. Zakażenie prątkiem bydlęcym (Mycobacterium bovis) może wystąpić przy spożywaniu mleka od chorej krowy. Wyrazem tego jest wzmożona swoista odczynowość typu opóźnionego.

układu kostnego. Patogeneza. Guzki wykazują rozmaitą skłonność do przerostu. węzłów chłonnych) u osób o dużej odporności przeciwgruźliczej.wałowato-wyniosłe brzegi i zaznaczone bliznowacenie w części środkowej. Wykwitem pierwotnym jest żółtobrunatny lub czerwonobrunatny guzek. co stanowi podstawę wyodrębnienia kilku Ryc. 28). rozpadu i bliznowacenia. 28. na obwodzie drobne guzki. Objawy i przebieg. Rozróżniamy: gruźlicę właściwą: . o miękkiej spoistości (ryc.brodawkującą (tbc verrucosa) . 62 .Klasyfikacja gruźlicy skóry. GRUŹLICA WŁAŚCIWA GRUŹLICA TOCZNIOWA Tuberculosis luposa Definicja. Ognisko gruźlicy toczniowej na przedramieniu (tbc luposa) .rozpływną (tbc colliquativa) . Jest to bardzo przewlekła postać gruźlicy skóry.toczniową (tbc luposa) . cechująca się zmianami guzkowymi ze skłonnością do bliznowacenia oraz znaczną alergią na tuberkulinę. Zakażenie jest zewnątrz. płuc.węzłową (lymphadenitis tbc) .lub wewnątrzpochodne (z błon śluzowych.wrzodziejącą (tbc ulcerosa) oraz tuberkulidy.

najczęściej na twarzy w związku z przechodzeniem zakażenia z błon śluzowych nosa i jamy ustnej. 3) obraz histologiczny oraz 4) wykrycie prątków. 29. Podstawą rozpoznania wszystkich odmian są: 1) objaw diaskopii (jasnobrunatne zabarwienie guzków przy ucisku szkiełkiem). Rozpoznanie różnicowe: 1. odczyny tuberkulinowe są na ogół ujemne.Ryc. Zmiany te mogą być nie rozpoznane. Brodawkująca (tbc luposa verrucosa) . że nie wykazuje skłonności do rozpadu. Przy umiejscowieniu na śluzówkach nosa może dojść do przebicia przegrody nosowej. 63 . nie tworzą się owrzodzenia. Sarkoidoza (sarcoidosis) różni się tym. Często dochodzi do zniszczenia skrzydełek nosa i małżowin usznych.zmiany naciekowe i rozpadowe w obrębie skrzydełek nosa. Płaska (tbc luposa plana) . Błony śluzowe mogą być siedliskiem tocznia. Przerosła i wrzodziejąca (tbc hypertrophica et exulcerans) . i nie leczona trwa kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Ogniska szerzą się obwodowo. 2) wybitnie dodatnie odczyny tuberkulinowe. 2.cechuje się skłonnością do przerostu i rozpadu (ryc. odmian klinicznych. 29). znaczenie rozstrzygające ma badanie na obecność prątków. związane z przejściem zakażenia z błony śluzowej nosa. Odmiany kliniczne gruźlicy toczniowej: 1. Gruźlica toczniowa wrzodziejąca (tbc luposa ulcerosa) . 2.cechuje się nawarstwieniem hiperkeratotycznych strupów. Powikłaniem w długotrwałych bliznach może być rozwój raka kolczystokomórkowego. że nie występują guzki. często w dzieciństwie. Umiejscowienie jest rozmaite. gdyż nie powodują dolegliwości. ziarnina w obrazie histologicznym składa się głównie z komórek nabłonkowatych. Toczeń rumieniowaty przewlekły (DLE) różni się tym. zajmując w ciągu nawet kilkunastu lat niewielkie przestrzenie. brakiem skłonności do wrzodzenia oraz bardzo powolnym przebiegiem. 3. rozstrzyga obraz histologiczny i wykazanie prątków. Choroba może rozpocząć się w każdym wieku. zajmuje głównie kończyny.cechuje się samoistnym bliznowaceniem z obecnością guzków w obrębie nieostatecznej blizny.

GRUŹLICA ROZPŁYWNA Tuberculosis colliquativa Definicja. 2) przewlekłego przebiegu. Nieswoiste powiększenie węzłów (lymphadenitis non specifica). mniejszą skłonnością do rozpadu. występuje chełbotanie i przebicie z wytworzeniem przetok. 4. 3. morfologiczne krwi oraz szpiku kostnego (p. 5) wykazania prątków.3. Kiła guzkowo-pełzakowata (lues tuberculo-serpiginosa). że nie zajmuje węzłów chłonnych. w wyniku spożywania mleka od chorej krowy). Objawy i przebieg. W otoczeniu mogą powstawać ogniska gruźlicy rozpływnej i toczniowej. a w wydzielinie stwierdza się charakterystyczne ziarenka. ostatecznym charakterem blizny. rozstrzygają badania histologiczne. różni się szybszym przebiegiem i większą bolesnością. przeważające umiejscowienie w okolicy podżuchwowej). rozstrzyga badanie histologiczne.poza węzłami podżuchwowymi mogą być zajęte również węzły w innych okolicach ciała. skłonność do rozmiękania. również str. Patogeneza. Węzły chłonne są początkowo twarde i nie zrośnięte ze skórą. Stan ogólny chorych jest dobry. Przebieg jest przewlekły z okresami zaostrzeń. 407). Są to rozmiękające nacieki z przetokami i owrzodzeniami. 4. Choroba Hodgkina (morbus Hodgkin) i białaczka limfatyczna (leukaemia lymphatica) różnią się mniejszą skłonnością do rozmiękania i przebijania węzłów chłonnych. Źródłem prątków mogą być zakażone migdałki podniebienne (np. ZAPALENIE GRUŹLICZE WĘZŁÓW CHŁONNYCH Lymphadenitis tuberculosa Definicja. dodatnimi odczynami serologicznymi. Jest to przewlekła i stosunkowo łagodna postać dotycząca najczęściej podżuchwowych węzłów chłonnych. 4) badania histologicznego. 2. Odmiana ta jest obecnie rzadka. która obecnie jest bardzo rzadka. Umiejscowienie . Obecnie w Polsce gruźlica prawie nie występuje u bydła i w związku z tym zapalenie gruźlicze węzłów chłonnych jest bardzo rzadkie. np. Mogą występować nieznaczne zwyżki temperatury ciała. Rozpoznanie różnicowe: 1. Promienica (actinomycosis) różni się tym. umiejscowione w okolicach węzłów chłonnych lub stawów. . różni się znacznie szybszym przebiegiem (wielomiesięczny. pozostawiające nierówne blizny. W późniejszym okresie skóra ulega zaczerwienieniu. Przerzuty nowotworowe (metastases carcinomatosae) różnią się znacznie większą spoistością. rozstrzyga badanie tkankowe. które tworzą pakiety i mają skłonność do rozmiękania i przebijania. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) obrazu klinicznego (pakiety węzłów chłonnych. a nie wieloletni). w przebiegu zakażeń jamy ustnej. Znamię komórkowe (naevus cellularis) może wykazywać podobieństwo do pojedynczych guzków w okresie początkowym. Zakażenie występuje u osób ze znaczną odpornością przeciwgruźliczą i silnie dodatnimi odczynami tuberkulinowymi. która jest nie zmieniona. 3) silnie dodatnich odczynów tuberkulinowych.

30). 3. GRUŹLICA BRODAWKUJĄCA Tuberculosis verrucosa Definicja. Objawy i przebieg. większą bolesnością.charakterystyczne nierówne beleczkowate bliznowacenie w miejscu po przebiciu się rozmiękających węzłów chłonnych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia rozmiękających nacieków. Umiejscowieniem najczęstszym są okolice: podżuchwowa. wykazuje znaczne podobieństwo. 4) badania histologicznego. 65 . Patogeneza. rozstrzyga stwierdzenie ziaren promienicy. deskowato twardym naciekiem. Wykwitem pierwotnym jest guzek lub guz w tkance podskórnej. przetok. Rozstrzyga wykrycie prątków gruźliczych. 30. tworząc przetoki i owrzodzenia. Zakażenie występuje u osób ze znaczną odpornością przeciwgruźliczą i dotyczy na ogół osób z gruźlicą węzłową lub kostno-stawową. brodawkowate ogniska. Są to hiperkeratotyczne. powyżej kątów ust. wieloletni. Gruźlica rozpływna (tbc colliquativa) . Rozpoznanie różnicowe: 1. rozmiękający i przebijający na zewnątrz. umiejscowione najczęściej na rękach. Ropnie zwykłe (abscessus) różnią się szybszym przebiegiem i bolesnością.Ryc. 2) typowego umiejscowienia w okolicach węzłów chłonnych lub przetok stawowych i kostnych. 2. nadobojczykowa. Stan ogólny chorych jest zazwyczaj dobry. nierównych blizn. często ze szczękościskiem. Przebieg jest bardzo przewlekły. nieregularnych owrzodzeń i charakterystycznych. rozstrzyga badanie mikologiczne oraz badanie bakteriologiczne na obecność prątków. mostkowa oraz twarz. występujące u osób z dużą odpornością przeciwgruźliczą. Nierównomierne gojenie oraz pasma skóry zdrowej oddzielającej przetoki powodują powstawanie charakterystycznych pozaciąganych blizn (ryc. zrastający się ze skórą. szerząca się drogami chłonnymi na kończynach. 5) silnie dodatniej alergii na tuberkulinę. 3) przewlekłego przebiegu. Sporotrychoza (sporotrichosis). Promienica (actinomycosis) różni się brakiem związku z węzłami chłonnymi.

większą skłonnością do samoprzeszczepiania oraz samoistnego ustępowania. Umiejscowieniem najczęstszym są ręce. 66 . obecnie rzadkie. Zmiany mogą przypominać brodawki zwykłe lub brodawczaki (papilloma). znacznie rzadziej może być ich kilka. 2) umiejscowienia zmian głównie na rękach i stopach. Gruźlica toczniowa brodawkująca (tbc luposa verrucosa) różni się występowaniem guzków toczniowych. GRUŹLICA WRZODZIEJĄCA (BŁON ŚLUZOWYCH) Tuberculosis ulcerosa (mucosae). Patogeneza. większą skłonnością do bliznowacenia oraz rozpadu. Brodawki zwykłe (verrucae vulgares) różnią się niewystępowaniem nacieku podstawy i zmian zapalnych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) hiperkeratotycznych. Są to zmiany (obecnie rzadkie) wrzodziejące w obrębie błon śluzowych u osób chorych na gruźlicę narządową z załamaną odpornością. Ogniska są zazwyczaj pojedyncze. 3) dużej odporności przeciwgruźliczej i silnie dodatniej alergii na tuberkulinę. 31. ale często wykazują skłonność do obwodowego wzrostu (ryc. Gruźlica brodawkująca (tbc verrucosa) na nodze u rolnika . 31) i bliznowacenia. Przebieg jest przewlekły. Wykwitem pierwotnym jest grudka hiperkeratotyczna.Ryc. rozstrzyga badanie histologiczne.na obwodzie zmiany brodawkujące hiperkeratotyczne. częstsze u osób stykających się z bydłem.zanikowa blizna. Rozpoznanie różnicowe: 1. wieloletni. w części środkowej . Brodawkujący liszaj płaski (lichen planus verrucosus) różni się świądem oraz występowaniem typowych grudek liszaja w otoczeniu lub w innym umiejscowieniu. 4) obecności ziarniny gruźliczopodobnej w obrazie histologicznym. rozstrzyga badanie histologiczne. 3. Objawy i przebieg. brodawkowatych ognisk o nacieczonej podstawie. przy czym blizna ma charakter ostateczny. Tuberculosis ulcerosa propria Definicja. Zakażenie jest zewnątrzpochodne. u osób chodzących boso mogą być zajęte również stopy. 2.

umiejscowione głównie w okolicach wyprostnych kończyn.przy umiejscowieniu w obrębie błon śluzowych narządów moczowo-płciowych. Patogeneza. pozostawiających okrągłe. u osób w dobrym stanie ogólnym. albo też inne bakterie o d g r y w a j ą c e rolę antygenów. Jednakże w części przypadków współistnieje czynna lub przebyta gruźlica. bez skłonności do grupowania się i zlewania. Są to drobne guzki. Za związkiem z gruźlicą przemawia również drastyczny spadek częstości ich występowania. Rozróżniamy następujące tuberkulidy: . na ogół symetrycznie rozmieszczone. Przebieg jest przewlekły i zależy od stanu gruźlicy narządów wewnętrznych: płuc lub krtani . 67 . Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia na błonach śluzowych lub na granicy błon śluzowych i skóry bolesnych owrzodzeń o miękkiej podstawie. Jest prawdopodobne. równoległy do znacznego zmniejszenia liczby zachorowań na gruźlicę.guzkowo-zgorzelinowy (tuberculid papulo-necrotisans) . Rozpoznanie różnicowe dotyczy raka warg (carcinoma spinocellulare labii). Guzki są liczne.lupoid prosówkowy rozsiany twarzy (lupoid miliaris disseminatus faciei).Objawy i przebieg. 3) typowego obrazu histologicznego (ziarnina gruźlicza). Są one na ogół bolesne. a leczenie przeciwgruźlicze może powodować ustąpienie tuberkulidów. Wszystkie odmiany są obecnie rzadkie. Wykwitem pierwotnym jest guzek. ulegający martwicy z powstawaniem drobnych owrzodzeń o ostro ściętych brzegach. TUBERKULIDY Tuberkulidy są w istocie odczynem alergicznym na prątki lub ich składowe. Jedynie w nielicznych przypadkach udaje się wykryć DNA prątków metodą PCR. a dno ich pokryte jest bardzo drobnymi guzkami. jakby wysztancowane. z martwicą i bliznowaceniem w części środkowej. Zajmują błony śluzowe lub błony na pograniczu ze skórą. 4) wykrycia czynnych zmian gruźliczych w narządach wewnętrznych. a nerek. Owrzodzenia mają zwykle miękką nie nacieczoną podstawę. pierwotnego owrzodzenia kiłowego (lues primaria) oraz aft. pęcherza lub przydatków . porcelanowobiałe blizenki. że zmiany te są w istocie hiperergicznymi odczynami naczyniowymi na produkty rozpadu prątków. Odczyny tuberkulinowe są często ujemne. Objawy i przebieg. 2) wykazania DNA prątków w zeskrobinie z owrzodzenia lub w posiewach. z przebytą lub czynną gruźlicą.przy umiejscowieniu w jamie ustnej.rumień stwardniały (erythema induratum) . TUBERKULID GUZKOWO-ZGORZELINOWY Tuberculid papulo-necrotisans Definicja.

tak że w miejscu wstrzyknięcia wytwarza się wykwit typu pierwotnego (odczyn upodabniania). Rozpoznanie różnicowe: 1. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA) różni się współistnieniem grudek złuszczających typu Pityriasis lichenoides chronica (p. rzadko zajęta jest również twarz (tuberculid acneiformis). Plamica hiperergiczna (vasculitis allergica) różni się występowaniem pierwotnych wykwitów wybroczynowych. B). z zaostrzeniami wiosną i jesienią. wykazujących dodatni objaw diaskopii (ryc. 3) wybitnie dodatniego odczynu na tuberkulinę. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) drobnych guzkowych wykwitów pozostawiających charakterystyczne blizenki. Umiejscawiają się wyłącznie na twarzy. Przebieg jest na ogół przewlekły. Wykwity mają charakter drobnych guzków. 220). 68 .Umiejscowieniem najczęstszym są kończyny po stronie prostowników (okolica łokci i kolan) oraz pośladki. Objawy i przebieg. 4) badania histologicznego. Związek z gruźlicą nie został wykazany. LUPOID PROSÓWKOWY ROZSIANY TWARZY Lupoid miliaris disseminatus faciei Definicja. str. 2) umiejscowienia głównie na kończynach po stronie prostowników. Etiopatogeneza. Niekiedy po ich ustąpieniu pozostają wciągnięte blizenki. Są to drobne guzkowe zmiany rozsiane na skórze twarzy. 2. Jest to prawdopodobnie jedynie odczyn o cechach tuberkulidu o nieznanej etiologii. Nie mają skłonności do skupiania się i zlewania. 32A.

2. Odczyny na tuberkulinę są ujemne lub dodatnie. pokryty skórą o sinoczerwonym zabarwieniu. Umiejscowieniem najczęstszym są podudzia. B. Wykwitem pierwotnym jest guz zapalny w tkance podskórnej. Są to zapalne zmiany guzowate o przewlekłym przebiegu. bardzo rzadko także uda. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) rozsianych wykwitów guzkowych. Objawy i przebieg. Aczkolwiek identyczne zmiany guzowate mogą występować u osób nie zakażonych prątkiem gruźliczym (vasculitis nodosa). Lupoid prosówkowy rozsiany twarzy (lupoid miliaris disseminatus faciei) . 2) umiejscowienia wyłącznie na twarzy. lub ulegają rozpadowi (odmiana wrzodziejąca). głównie po stronie zginaczy. wykazujących dodatni objaw diaskopii. Przebieg jest przewlekły. RUMIEŃ STWARDNIAŁY Erythema induratum Definicja. których odróżnienie jest trudne lub nie jest możliwe. wielomiesięczny. Trądzik różowaty (rosacea) różni się obecnością teleangiektazj i i wykwitów krostkowych. A.Ryc. umiejscowione najczęściej na podudziach. W powstawaniu rumienia stwardniałego mogą odgrywać rolę produkty rozpadu prątków. Dodatni objaw diaskopii w przypadku rozsianego lupoidu prosówkowego twarzy. Objawy podmiotowe nie występują. 3) bezobjawowego i przewlekłego przebiegu oraz 4) obrazu histologicznego.rozsiane guzki rumieniowe. przypominające trądzik różowaty. występujące głównie u kobiet. 32. Sarkoidoza twarzy (sarcoidosis) różni się obrazem histologicznym oraz częstym występowaniem zmian narządowych i kostnych. Rozpoznanie różnicowe: 1. Patogeneza. Jednakże istnieją postacie trądziku różowatego (rosacea lupoides). częściowo zlewające się. 69 . Niekiedy guzy ulegają wchłonięciu. niewystępowaniem rozpadu i bliznowacenia oraz obrazem histologicznym. pozostawiając zagłębienia (odmiana nie wrzodziejąca). to jednak w części przypadków związek z gruźlicą jest prawdopodobny.

Okres leczenia gruźlicy skóry zależy od postaci: w gruźlicy toczniowej. 4. W przypadkach ze współistniejącą gruźlicą narządową u chorych prątkujących zaleca się INH. etionamid w dawce 25 mg/kg mc. opiera się na rifampicynie. które ma znaczenie rozpoznawcze.Przebieg jest przewlekły z zaostrzeniami wiosną i jesienią. obecnością livedo reticularis oraz częstym zajęciem narządów wewnętrznych. krótszym przebiegiem. 3) występowania głównie u kobiet. bardziej nasilonym stanem zapalnym i na ogół ujemnymi odczynami tuberkulinowymi. (do 300 mg dziennie). leczenie powinno być prowadzone według schematów ftyzjatrycznych. Guzowate zapalenie naczyń (vasculitis nodosa) różni się występowaniem również na powierzchniach wyprostnych kończyn dolnych. Rumień guzowaty (erythema nodosum) różni się ostro zapalnym charakterem guzów. na ogół przez 6 miesięcy. węzłowej lub układu kostnego. o rozpoznaniu decyduje obraz histologiczny. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia guzów zapalnych. Guzkowe zapalenie tętnic (poliarteriitis nodosa) różni się wyraźnym związkiem guzków z przebiegiem naczyń. Leczenie skojarzone jest najlepszym zabezpieczeniem przed powstawaniem oporności prątków na INH. na ogół w połączeniu z rifampicyną. jednak wykazują znaczną toksyczność. (do 600 mg dziennie) oraz etambutolem w dawce dobowej 15-25 mg/kg mc. a także w okresie leczenia podtrzymującego. Jeśli stwierdza się gruźlicę narządową. 2) skłonności do rozpadu. Nowoczesne leczenie gruźlicy skóry. głównie na podudziach po stronie zginaczy. 4) bardzo silnie dodatnich odczynów tuberkulinowych. hydrazydzie kwasu izonikotynowego (INH). 5) badania histologicznego. etambutolu i streptomycynie. są lekami silnie działającymi na prątki. rifampicynę.. Obecnie najczęściej stosuje się leczenie skojarzone: izoniazydem. Rozpoznanie różnicowe: 1. niewystępowaniem rozpadu. INH jest stosunkowo mało toksyczny i jest lekiem podstawowym we wszystkich postaciach gruźlicy. Streptomycyna w dawce 15 mg/ /kg mc. i pirazynamid w dawce 30 mg/kg mc. 2. rifampicyną w dawce dobowej 10 mg/kg mc. podobnie jak gruźlicy narządowej u chorych nie prątkujących. czyli hydrazydem kwasu izonikotynowego (INH). 3. umiejscowieniem guzków również na kończynach górnych. w dawce dobowej 5 mg/kg mc. umiejscowieniem głównie po stronie wyprostnej podudzi. niekiedy z przebytą lub czynną gruźlicą. częstym współistnieniem głębszych zakrzepów lub nowotworów. . Zapalenie zakrzepowe powierzchownych naczyń żylnych (thrombophlebitis migrans) różni się związkiem z przebiegiem naczyń. niekiedy i górnych. pirazynamid i etambutol. jednak odróżnienie od vasculitis nodosa nie zawsze jest możliwe. LECZENIE GRUŹLICY SKÓRY Leczenie to zależy od postaci klinicznej oraz od współistnienia gruźlicy narządowej.

rozpływnej i właściwej wrzodziejącej powinien on wynosić kilkanaście miesięcy. Wyleczenie ocenia się na podstawie stanu klinicznego i niestwierdzenia ziarniny gruźliczej w obrazie histologicznym. . głównie INH. Leczenie takie. W rumienili stwardniałym i w tuberkulidzie guzkowo-zgorzelinowym wskazane jest uzupełniające podawanie leków naczyniowych (p. Wskazane jest również badanie na obecność przetrwałych prątków. najlepiej metodą PCR. Vasculitis nodosa). w gruźlicy brodawkującej leczenie można przerwać po ustąpieniu zmian. W tuberkulidach korzystne wyniki uzyskuje się stosowaniem INH w skojarzeniu z rifampicyną. Leczenie tuberkulidów. ewentualnie za pomocą posiewów. Obserwacja poleczeniowa chorych z gruźlicą toczniową i rozpływną powinna być prowadzona w ciągu dwu lat. Kryteria wyleczenia. powinno być prowadzone w ciągu wielu miesięcy.

blastomykoza północno. z których najważniejsze znaczenie ma wilgotność i skład lipidów powierzchniowych. Etiopatogeneza. Istnieją różne klasyfikacje grzybów i chorób przez nie wywołanych. Podajemy najprostszy i praktycznie przydatny podział grzybic na podstawie wywołujących je grzybów. przebywające w ziemi. dotyczące naskórka. która jest nadal rozpowszechniona np. zwłaszcza drożdżakami (Candida i Pityrosporum). powodując se72 .i południowoamerykańska. sportowcy) jest ona bardzo częsta.Rozdział 5 GRZYBICE Mycoses Epidemiologia. grzyby drożdżopodobne i pleśniowce. Dla lekarzy znaczenie mają 3 grupy grzybów: dermatofity. U osób z obniżoną odpornością stwierdza się częste zakażenia rozmaitymi grzybami. środkami immunosupresyjnymi oraz z zakażeniami wirusem HIV. do 70%. co łączy się głównie z szeroko stosowanym leczeniem antybiotykami. przy czym w niektórych środowiskach (górnicy. w krajach Afryki. Zakażenia układowe (cryptococcosis. oceniana na 15-30% w całej populacji. mogą wpływać supresyjnie na miejscowe mechanizmy immunologiczne. Obecnie nie ma prawie w kraju zakażeń grzybicą woszczynową. microsporias is) drożdżyca błon śluzowych. np. Z drugiej jednak strony wzrasta liczba zachorowań na drożdżyce (candidiasis) i zakażenia pleśniowcami. coccidioidomycosis. Grzyby dzielą się na geofilne. histoplasmosis) w Polsce spotyka się wyjątkowo. kortykosteroidami. pityriasis versicolor zakażenia błon śluzowych i skóry Dermatofity Drożdżaki i grzyby drożdżopodobne Pleśniowce Do rzadkich grzybic należą grzybice głębokie (sporotrichosis i chromomycosis). skóry i paznokci. Jednakże zakażenia dermatofitami mogą być również związane z zaburzeniami immunologicznymi. Czynnikami usposabiającymi są warunki miejscowe w skórze. Z czynników ogólnoustrojowych podstawową rolę odgrywa stan immunologiczny. Czynniki wywołujące Schorzenia grzybice właściwe (tinea). Najbardziej rozpowszechniona jest grzybica stóp. zoofilne (zwierzęce) i antropofilne (ludzkie). włosów i paznokci (trichophytiasis.

wykazujące powinowactwo do keratyny. który wywołał zakażenie. W związku z dużą zmiennością grzybów ich klasyfikacje napotykają trudności i z tego względu przyjęto określenie „tinea" dla wszystkich grzybic skóry. pkt I) Etiopatogeneza. Z tego też powodu dzielimy grzybice głównie na podstawie cech klinicznych i umiejscowienia (tab. mentagrophytes przy zachowanej odpowiedzi na mitogeny (PHA. należące do grzybów niedoskonałych (fungi imperfecti). o wewnątrzwłosowym układzie zarodników (obraz worka wypełnionego orzechami).). 1). bądź przez grzyb drob73 . Selektywny defekt immunologiczny różni się od podatności na zakażenie wszelkiego rodzaju grzybami drożdżopodobnymi i dermatofitami w przypadkach głębokiej immunosupresji. 1. które u rozmaitych gatunków grzybów mająróżny kształt i układ. u chorych z przeszczepami narządów. U chorych z grzybicą strzygącą stwierdzono swoisty defekt immunologiczny w stosunku do antygenów T.lektywną anergię w stosunku do grzyba. niezależnie od grzyba wywołującego zakażenie.DERMATOFITOZY Tinea Zakażenia te wywołane są przez dermatofity. GRZYBICE SKÓRY OWŁOSIONEJ Tinea capitis Odmiana powierzchowna wywołana przez grzyby antropofilne Tinea capitis superficialis (p. np. która wrasta w głąb podłoża i służy do pobierania substancji odżywczych. GRZYBICE WŁAŚCIWE . Dokładny mechanizm immunotolerancji w zakażeniach dermatofitami jest jeszcze niewystarczająco poznany. oraz -zarodników (konidia).części mycelialnej (grzybnia). w AIDS. rubrum i T. Postać powierzchowna wywołana jest bądź przez grzyb strzygący wewnątrzwłosowy (Trichophyton endothrix). streptolizynę itd. tab. tuberkulinę. tj. Dermatofity składają się z: . który działa hamująco na proliferację limfocytów T. Zaburzenie to ma charakter przemijający i cofa się po skutecznym leczeniu grzybicy. Najważniejszą składową ściany grzyba powodującą anergię jest mannan. ConA) i inne antygeny (np. leczonych immunosupresyjnie itp.

rubrum.Tabela 1 Podział zakażeń dermatofltami Umiejscowienie Charakter grzybicy Czynniki wywołujące w Polsce najczęściej T.. . W grzybicy woszczynowej zarodniki ułożone są bezładnie wewnątrz włosa.tinea trichophytica z odczynem wywołana przez grzyby zapalnym (dawna nazwa: trichopochodzenia zwierzęcego phytiasis profunda) (zoofilne) . violaceum. mentagrophytes. tonsurans T. varietas interdigitalis T.tinea trichophytica pedum V. rubrum. którego zarodniki znajdują się wewnątrz i na zewnątrz włosa. T. Zakaźność jest największa w tinea microsporica. T.tinea inguinalis Microsporum canis w Polsce obecnie częste zakażenia. Tinea capitis wywołana . Powierzchowna grzybica skóry owłosionej dotyczy głównie dzieci. verrucosum I. Jest to najczęstsza obecnie grzybica owłosionej skóry głowy. T.tinea favosa . mentagrophytes (gypseum).tinea microsporica superficialis ne) II. schoenleini IV. tonsurans. tworząc rodzaj pochewki. a zakażenie może nawet nastąpić u osób dorosłych za pośrednictwem przedmiotów lub bezpośredniego kontaktu. która utrzymuje się również po okresie pokwitania. Tinea unguium - onychomycosis nozarodnikowy pochodzenia ludzkiego (Microsporum audouini).tinea trichophytica superficialis przez grzyby pochodzenia ludzkiego (antropofil. przypominającej patyczek powleczony klejem i oblepiony piaskiem. T.tinea trichophytica z odczynem zapalnym . Tinea pedum . Tinea capitis et barbae .tinea favosa . Violaceum i T.tinea microsporia superficialis . z wyjątkiem grzybicy woszczynowej. mogą być inne dermatofity najczęściej T.tinea microsporia z odczynem zapalnym .tinea trichophytica superficialis . T. T. mentagrophytes. w którym także występują pęcherzyki gazu. violaceum najczęściej Epidermophyton floccosum (inguinale). schoenleini microsporum audouini T.tinea microsporia z odczynem zapalnym (dawna nazwa: microsporias is profunda) III. rubrum lub T. szczególnie u dzieci gatunki dermatofitów jak w tinea capitis (I.tinea chronica cutis (trichophytiasis chronica) . II) T. czego wyrazem są epidemie w środowiskach dziecięcych. Tinea cutis glabrae .

Objawy i przebieg. Samowyleczenie . z równo ułamanymi włosami. 75 .może nastąpić po okresie pokwitania. stąd nazwa „grzybica strzygąca". Pomocne jest stwierdzenie wykwitów łuszczycowych w innym umiejscowieniu. Ogniska o powierzchni złuszczającej się otrębiasto są zazwyczaj drobne i liczne. 4) prawie wyłącznego występowania u dzieci przed okresem pokwitania. Cechuje się występowaniem ognisk złuszczających. Włosy są równo ułamane na wysokości kilku milimetrów ponad powierzchnię skóry i otoczone białoszarą pochewką. Włosy odrastają całkowicie. Objawy i przebieg. nie stwierdza się włosów ułamanych i zmienionych. 33). 3. Ogniska są mniej liczne i większe niż w grzybicy strzygącej. 3) niestwierdzenia blizn i miejsc całkowicie pozbawionych włosów. 2. z nierówno ułamanymi. 4. Łupież zwykły (pityriasis simplex) różni się tym. Łuszczyca (psoriasis) różni się występowaniem uwarstwionych strupów i łusek. 2) nieznacznego nasilenia objawów zapalnych.bez pozostawiania blizny . Przebieg jest przewlekły. Przebieg jest przewlekły. co sprawia wrażenie włosów przystrzyżonych. Rozpoznanie ustalamy na podstawie: 1) występowania ognisk złuszczających. 5) badania mikroskopowego włosów i łusek na obecność grzyba (wewnątrzwłosowy układ zarodników) i hodowli. szarawymi włosami i licznymi czarnymi punkcikami (pieńki włosów tkwiące w skórze). że ogniska złuszczania nie są ograniczone i nie ma zmian we włosach. zawierających ułamane i jakby ostrzyżone włosy. która jest dobrze widoczna po wyciągnięciu włosa (ryc. z jakby przystrzyżonymi włosami i nieznacznym stanem zapalnym. Łojotokowy wyprysk (eczema seborrhoicum) różni się nawarstwieniem tłustych. Grzybica drobnozarodnikowa powierzchowna owłosionej skóry głowy Tinea microsporica capitis superficialis Definicja.Grzybica strzygąca powierzchowna owłosionej skóry głowy Tinea trichophytica capitis superficialis Definicja. która ma znaczenie rozstrzygające. W przypadkach nie leczonych zmiany z reguły ustępują samoistnie w okresie pokwitania. Rozpoznanie różnicowe: 1. Rozstrzyga badanie mikroskopowe włosa i wynik posiewu. Łysienie plackowate (alopecia areata) różni się niewystępowaniem złuszczania i zmian we włosach. Charakterystyczną cechą jest zielonkawa fluorescencja w świetle lampy Wooda. Są to ogniska złuszczające o stosunkowo nieznacznym stanie zapalnym. większym nasileniem objawów zapalnych i niewystępowaniem zmian we włosach. łojotokowych strupów. nie powodującym bliznowacenia i trwałego wyłysienia.

włosy są nie zmienione. 2) zielonkawej fluorescencji w świetle lampy Wooda. Grzybica woszczynowa owłosionej skóry głowy Tinea favosa capitis Definicja. w której ogniska charakteryzują się obecnością tarczek woszczynowych i bliznowaceniem z towarzyszącym wyłysieniem.Ryc. Włosy są matowe. tj. Po ich usunięciu pozostają blizny i trwałe wyłysienie. Rozstrzyga badanie mikroskopowe włosa. 2. ogniska są zwykle liczniejsze. szorstkie i suche. Grzybica strzygąca (tinea trichophytica) różni się tym. żółte strupy. Rozpoznanie różnicowe: 1. Wszystkie włosy w obrębie ogniska chorobowego są ułamane na tej samej wysokości i otoczone białawą pochewką. pobieranego najlepiej w świetle lampy Wooda. W lampie Wooda występuje matowozielona fluorescencja. Objawy i przebieg. że włosy są na ogół ułamane na niejednakowym poziomie. nie ma fluorescencji w lampie Wooda. Istnieją nietypowe odmiany beztarczkowe: łupieżopodobna i łuszczycopodobna. 33. Jest to odmiana grzybicy. zagłębione. Grzybica drobnozarodnikowa skóry owłosionej (tinea microsporica capitis). Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) występowania równo ułamanych włosów. że zmiany są bardziej rozprzestrzenione. Tarczki.i wewnątrzwłosowych drobnych zarodników oraz 4) hodowli. są średnicy od kilku milimetrów do 1-2 cm. 3) wykazania zewnątrz. zmian we włosach oraz nieznacznych objawów zapalnych w skórze. Łupież zwykły (pityriasis simplex) różni się tym. oraz wynik hodowli. nie ma fluorescencji w lampie Wooda. będące w istocie kolonią grzyba. 76 .

1. rozstrzyga wynik hodowli. o nierównej powierzchni są wyraźnie odgraniczone od otoczenia. Odmiana z odczynem zapalnym wywołana przez grzyby zoofilne Tinea capitis et barbae profunda (p. tab. Zakażenie u dzieci dotyczy tylko owłosionej skóry głowy. Etiopatogeneza. 34. Objawy i przebieg. zasychająca na powierzchni w strupy (ryc. u dorosłych skóry brody i głowy. W odmianach beztarczkowych rozpoznanie opiera się na badaniu mikologicznym. Grzybica skóry owłosionej brody z odczynem zapalnym (tinea barbae). z ropnymi zmianami w ujściach mieszków włosowych. Ryc.zewnątrz. 3) przewlekłego przebiegu z bliznowaceniem i wyłysieniem. Grzyb odzwierzęcy Trichophyton ectothrix cechuje się zewnątrzwłosowym układem zarodników. Z ujść mieszków wydobywa się treść ropna. Różnicowanie dotyczy wyłącznie odmian beztarczkowych. 34). pkt II) Definicja. mikroskopowym i hodowli. Charakterystyczna jest silna alergia na antygeny grzyba (trichofitynę). Guzy ostro zapalne. Są to głębokie zapalne nacieki guzowate. gdyż odmiana zwykła z obecnością tarczek nie sprawia trudności rozpoznawczych. Włosy dają się łatwo usunąć. wykazują skłonność do skupiania się i zlewania.i wewnątrzwłosowym układem. Zmiany ustępują zazwyczaj bez bliznowacenia i trwałego wyłysienia. a Microsporum canis . 2) charakterystycznych zmian we włosach.Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia obecności tarczek woszczynowych. 77 . 5) badania mikologicznego. 4) matowozielonej fluorescencji zakażonych włosów w świetle lampy Wooda. zazwyczaj o ostrym przebiegu. Niekiedy może nastąpić samowyleczenie wskutek wypadania włosów zakażonych.

niewystępowaniem pęcherzyków i wykwitów krostkowych na obwodzie ognisk oraz samoistnym ustępowaniem po 4-6 tygodniach. Wyprysk pieniążkowaty (eczema nummulare) i łojotokowy (eczema seborrhoicum) różni się zmianami wysiękowymi. ostro zapalnych nacieków guzowatych. Rozpoznanie różnicowe: 1. Zmiany mają charakter rumieniowo-złuszczający. 1. Choroba rozpoczyna się nagle. często segmentowanych nici przy niedużej liczbie zarodników. mniej wyraźnym odgraniczeniem ognisk. ręce. Świąd jest rozmaicie nasilony. Objawy i przebieg. 4) stwierdzenia grzyba w łuskach i pokrywach pęcherzyków (przewaga poplątanych. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie mikologiczne. co może wymagać niekiedy wielokrotnych badań. szyja). zapalne. niewystępowaniem zmian we włosach i bolesnością. bardziej powierzchownymi wykwitami. istnieje defekt odporności. bez przewagi pęcherzyków na obwodzie. zarówno ludzkie. że rozpoczyna się na ogół we wczesnym dzieciństwie. 2. 2) ostrego przebiegu. rozsianymi zmianami. gdzie stwierdza się przeważnie zarodniki). wywołane zaś grzybami odzwierzęcymi mogą być wyniosłe. Dotyczy dzieci i osób dorosłych. pkt III) Definicja. Ogniska są wyraźnie odgraniczone od otoczenia. Przebieg jest na ogół ostry lub podostry. Figówka gronkowcowa (sycosis staphylogenes) różni się bardziej przewlekłym przebiegiem. Łupież różowy (pityriasis rosea) różni się bardziej licznymi powierzchownymi. z ropnymi zmianami w ujściach mieszków włosowych. pokryte pęcherzykami i krostkami na całej powierzchni. 35 i 36). 2. Ziarainiak drożdżakowy (candida granuloma) różni się tym. 3) wykrycia grzybów w zmienionych włosach. najczęściej występują w skórze nie osłoniętej (twarz. na obwodzie występują wykwity grudkowe. pęcherzykowe i krostkowe (ryc. Zmiany wywołane grzybami antropofilnymi są mniej zapalne. w zależności od grzyba wywołującego. z obecnością wykwitów pęcherzykowych i krostkowych. 3. Etiopatogeneza. GRZYBICA SKÓRY GŁADKIEJ Tinea cutis glabrae (p. nie ma zmian we włosach. Rozpoznanie różnicowe: 1. niekiedy znaczny. Cechują się stosunkowo szybkim przebiegiem i ustępowaniem bez pozostawienia blizn. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) dobrze odgraniczonych ognisk z przewagą zmian pęcherzykowych i krostkowych na obwodzie. w przeciwieństwie do włosów. nie zmienionymi włosami. głównie na obwodzie. Grzybica ta może być wywołana przez wszystkie dermatofity. Czyraczność (furunculosis) różni się martwiczymi czopami. często współistnieją zmiany paznokci i błon śluzowych. 4) wyniku hodowli. niewystępowaniem zmian krostkowych. 78 . 3) szybkiego powstawania i przebiegu. 2) rozmaicie nasilonego stanu zapalnego. Umiejscowienie ognisk jest rozmaite. jak i odzwierzęce. tab.Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia głębokich.

dobrze odgraniczone ognisko rumieniowe z koncentrycznie szerzącymi się zmianami czynnymi. Nierzadko współistnieje grzybica paznokci. Czynnikami usposabiającymi są: defekty immunologiczne. Etiopatogeneza. Okres trwania jest wieloletni. pkt III) Definicja.Ryc. tab. Ryc. 3. 37 i 38). Najczęstszym umiejscowieniem są kończyny dolne i pośladki. Są to zmiany rumieniowo-złuszczające. dobrze odgraniczonymi ogniskami otoczonymi obwódką zapalną. Grzybica strzygąca skóry gładkiej (tinea cutis glabrae) . Najczęstszym grzybem jest Trichophyton rubrum. układającymi się w obrączki. typowym na ogół umiejscowieniem i przewlekłym przebiegiem. Ogniska są sinoczerwone. 36. 1. zaburzenia hormonalne i naczynioruchowe. Przewlekła grzybica skóry gładkiej Tinea chronica cutis (p. Objawy i przebieg. występujące wyłącznie u osób dorosłych. 79 . i cechujące się szczególnie przewlekłym przebiegiem. głównie u kobiet. zmiany ustępują jednak bez pozostawienia blizn. Rozstrzyga badanie mikologiczne. Grzybica strzygąca skóry gładkiej (tinea cutis glabrae). Łuszczyca (psoriasis) różni się niewystępowaniem zmian pęcherzykowych. 35. Nierzadko towarzyszą zaburzenia naczyniowe. Zakażenie od kota grzybem Microsporum canis z licznymi. złuszczające się otrębiasto na powierzchni (ryc. obecnością charakterystycznego złuszczania. niekiedy niezbyt wyraźnie odgraniczone.

Ryc. które mogą być źródłem zakażenia. 38.Ryc. Rozstrzyga badanie mikologiczne. . 3) występowania na ogół u kobiet. W każdym przypadku należy dokładnie badać paznokcie. 37. 4) przewlekłego przebiegu. Przewlekła grzybica skóry gładkiej (tinea chronica cutis). Różnicowanie należy przeprowadzić z: łuszczycą (psoriasis) i przewlekłym wypryskiem (eczema lichenificatum). Przewlekła grzybica skóry (tinea chronica faciei) imitująca lupus erythematosus. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) rumieniowo-złuszczających ognisk o niewyraźnym odgraniczeniu i tendencji do obwodowego szerzenia się. 2) umiejscowienia głównie na kończynach dolnych i pośladkach.

Zakażenie. niekiedy wielokolisty kształt w związku z obwodowym szerzeniem się (ryc. Czynnikiem usposabiającym jest wzmożona wilgotność. 3) przewlekłego przebiegu. następuje drogą bezpośredniego kontaktu lub przez ręczniki. Grzybica pachwin (tinea inguinalis). 39. rzadziej przez inne dermatofity. wyraźnie odgraniczone i powodujące rozmaicie nasilony świąd. 4) stwierdzenia grzybów w badaniu mikroskopowym. Etiopatogeneza. mniej nasilonym stanem zapalnym. pocenie się i drażnienie mechaniczne. Rozpoznanie różnicowe: 1. 1. Przebieg jest nawrotowy. 2. 2) umiejscowienia głównie w okolicach pachwinowych. tab. mają nieregularny. Niekiedy zmiany stwierdza się również poza pachwinami. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) dobrze odgraniczonych ognisk zapalnych z czynnymi zmianami na obwodzie. 3. Wyprzenie drożdżakowe (intertrigo candidamycetica) różni się większym nasileniem zmian wysiękowych w głębi fałdów. pkt III) Są to zmiany rumieniowe w obrębie pachwin. gąbki. Ogniska chorobowe. U dzieci zakażenie należy do wyjątków. głównie przez Epidermophyton floccosum. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie mikologiczne. Ryc. typu nieco wyniosłych plam. bieliznę. a na obwodzie występują grudki lub pęcherzyki. Łupież rumieniowy (erythrasma) różni się niewystępowaniem wykwitów grudkowo-pęcherzykowych na obwodzie. Częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Objawy i przebieg. niewystępowaniem świądu. 81 . Zabarwienie jest czerwonawe. 39). Źródłem infekcji może być również współistniejąca grzybica stóp.Grzybica pachwin Tinea inguinalis (p. Łuszczyca fałdów (psoriasis) różni się niewystępowaniem pęcherzyków i zazwyczaj typowymi wykwitami w innym umiejscowieniu.

wyściółki drewniane w łaźniach i basenach. W odmianie międzypalcowej (varietas interdigitalis) ogniska mają głównie charakter wyprzeniowy. towarzyszy często grzybica paznokci. z poronnymi pęcherzykami i złuszczaniem naskórka. Objawy i przebieg. Ryc. bez obecności elementów grzyba. Zmiany mają charakter ognisk rumieniowo-złuszczających z pęcherzykami i rozmaicie nasilonymi objawami wysiękowymi. W odmianie złuszczającej (varietas hyperkeratotica) przeważają ogniska hiperkeratotyczne z licznymi popękaniami. tab.GRZYBICA STÓP Tinea pedum (p. rubrum i T. Przebieg jest przewlekły. Wyrazem przestrojenia alergicznego mogą być objawy potnicy (dyshidrosis) w obrębie rąk. na ogół wieloletni. 40). Najczęściej stwierdza się zakażenia T. interdigitale. często występuje u sportowców (stąd nazwa: stopa atlety) oraz u osób pracujących w bardzo wilgotnych i ciepłych pomieszczeniach. zwłaszcza pod wpływem częstego moczenia nóg z niedokładnym ich osuszaniem. rubrum. Zmianom tym. Rozpoznanie odmiany międzypalcowej i potnicowej (tinea interdigitalis et dyshidrotica) opiera się na: 1) zmianach wyprzeniowych. 82 . 40. 1. wywołanym głównie przez T. mogą tworzyć się zlewne ogniska wysiękowe. zwłaszcza noszących gumowe buty. niekiedy ze znaczną maceracją naskórka. umiejscowionych głównie lub wyłącznie w przestrzeniach międzypalcowych III-IV-V palców stóp. Charakterystyczne jest zajęcie przestrzeni międzypalcowych IV-V oraz III—IV. Grzybica międzypalcowa stóp (tinea pedum) z zajęciem skóry palców oraz paznokci palucha i małego palca. pkt IV) Definicja. buty. W odmianie potnicowej (varietas dyshidrotica) występują liczne pęcherzyki. Etiopatogeneza. Zakażenie następuje poprzez skarpety. ale zmiany mogą przejść również na inne przestrzenie międzypalcowe oraz na stopy (ryc. z okresowymi zaostrzeniami. mentagrophytes var.

41). znacznie zniekształcone. 3. mniej wyraźnym odgraniczeniem. Okres trwania jest bardzo długi. z zaburzeniami troficznymi paznokci. Rozpoznanie odmiany hiperkeratotycznej ustala się na podstawie: 1) zlewnych zmian rumieniowo-złuszczających. 5) wyniku badania mikologicznego. GRZYBICA PAZNOKCI Tinea unguium. niedoczynność tarczycy i inne). związane głównie z zakażeniem bakteryjnym. Pierwsze zmiany powstają zazwyczaj na wolnym brzegu płytki paznokciowej lub od strony bocznych wałów. 3) przewlekłego przebiegu. przebarwieniu. 1. częściowemu wykruszeniu (ryc. Objawy i przebieg. Łuszczyca dłoni i stóp (psoriasis palmo-plantaris) różni się mniejszą skłonnością do zajmowania przestrzeni międzypalcowych. żółtozielonkawe. płytki przybierają kolor żółtobrunatny lub zielonkawy. stają się łamliwe. Rozpoznanie różnicowe: 1. Onychomycosis (p. Zmiany grzybicze paznokci mają znaczenie epidemiologiczne jako źródło zakażenia dla otoczenia oraz stałe źródło samozakażenia skóry u chorych. tab. Wyprzenie międzypalcowe (intertrigo). 3) przewlekłym przebiegu. Zmiany w obrębie paluchów stóp mogą być wywołane przez pleśniowce (Scopulariopsis brevicaulis). rozwarstwieniu. Zmiany są wywołane przez różne odmiany grzyba strzygącego. Wyprysk potnicowy (eczema dyshidroticum) różni się od postaci potnicowej mniej wyraźnie odgraniczonymi zmianami. niewystępowaniem świądu. rzadszym zajmowaniem przestrzeni międzypalcowych. łamliwości. Istnieje osobnicza skłonność do zachorowań. Płytki paluchów są w tym przypadku zgrubiałe. na ogół wieloletni. zwłaszcza u osób z zaburzeniem odporności (immunosupresja związana z chorobą lub leczeniem) oraz zaburzeniami hormonalnymi (zespół Cushinga. Do zakażenia płytek usposabia ucisk mechaniczny (np. przez obuwie).2) występowaniu pęcherzyków i zlewnych ognisk wysiękowych w obrębie stopy. . różni się zajęciem fałdów i największym nasileniem w głębi fałdu. 2. Objawy polegają na zgrubieniu. Rozstrzyga badanie mikologiczne. Zakażenie dotyczy głównie osób starszych. z obfitą hiperkeratozą podpaznokciową. O rozpoznaniu grzybicy rozstrzyga wyłącznie badanie mikologiczne. 4) w części przypadków obecności odczynowej potnicy również na rękach (należy dokładnie oglądać dłonie). 4. Morfologiczny wygląd paznokci jest dość różny. stopniowo ulegają zgrubieniu. Etiopatogeneza. Wyprysk modzelowaty (eczema tyloticum) różni się od postaci hiperkeratotycznej bardziej symetrycznym układem oraz niewystępowaniem zmian paznokciowych. 2) nadmiernego rogowacenia. 4) częstego zajęcia płytek paznokciowych. Nawet po całkowitym ustąpieniu objawów istnieje skłonność do nawrotów. pkt V) Definicja. nadmiernym rogowaceniu i pobruzdowaniu płytek paznokciowych. występowaniem łuszczycowych zmian w innym umiejscowieniu.

Grzybica paznokci (tinea unguium). częstym współistnieniem typowych wykwitów w skórze i na błonach śluzowych. 2. 4. Są to zmiany zapalne błon śluzowych. 41. 3. ZAKAŻENIA DROŻDŻAKOWE Candidiasis (Candidosis) Definicja. Drożdżyca paznokci (candidiasis) różni się stanem zapalnym wałów paznokciowych z ropną wydzieliną spod wałów w okresie ostrym oraz pewną bolesnością. Rozpoznanie różnicowe: 1. . zajmując na ogół cały paznokieć. opiera się na: 1) zmianach morfologicznych płytki. 2) obecności grzybicy skóry stóp i dłoni. Etiopatogeneza. że rozpoczynają się od części proksymalnej płytki. Rozstrzygające znaczenie ma badanie mikologiczne. naparstkowymi wgłębieniami. skóry i paznokci o rozmaitym obrazie klinicznym. Rozpoznanie kliniczne grzybicy paznokci jest bardzo trudne.Ryc. Zmiany troficzne (onychodystrophia) różnią się tym. O rozpoznaniu grzybicy rozstrzyga badanie mikologiczne płytek i wynik posiewu. różni się częstym zajmowaniem symetrycznie wszystkich płytek. w przypadkach załamania odporności mogą mieć charakter układowy. hiperkeratozą podpaznokciową oraz zmianami łuszczycowymi w innych okolicach. Liszaj płaski (lichen planus) różni się podłużnym bruzdowaniem i zmianami zanikowymi płytek. Patogenne znaczenie ma głównie gatunek Candida albicans oraz Pityrosporum furfur. Łuszczyca paznokci (psoriasis unguium) może wykazywać znaczne podobieństwo.

zewnątrzustrojowych. KANDYDOZA KĄTÓW UST. Zmiany polegają na popękaniach z tworzeniem się nadżerek w kątach ust.srom i pochwa (vulvovaginitis candidamycetica). Mogą one zlewać się. . a do zmian chorobowych dochodzi pod wpływem czynników usposabiających: . jeśli zaś sromu i pochwy . Drożdżakowe zakażenia sromu i pochwy (vulvovaginitis candidamycetica) oraz żołędzi (balanitis) są nierzadko pierwszym objawem cukrzycy (diabetes). pomywaczek. Błony śluzowe wykazują wtedy ostry stan zapalny. niedobór witamin grupy B. stan ogólnego wyniszczenia. immunosupresja (np. który różni się drzewkowatym układem białawych wykwitów.pojawiają się upławy. Najczęstszym umiejscowieniem jest: . są zwykle dwustronne i nie leczone mogą utrzymywać się długo. zajmując rozległe powierzchnie. 2) liszaja płaskiego (lichen planus). Są to białawe plamy. zaburzenia żołądkowo-jelitowe.jama ustna (candidiasis mucosae oris) . AIDS). takich jak cukrzyca. które różnią się sadłowatymi ubytkami z zapalnym obrzeżem. awitaminozy. Rozpoznanie różnicowe dotyczy zmian bakteryjnych (głównie paciorkowcowych) wywołanych nadwrażliwością na materiały użyte do protez oraz drażnieniem przez wzmożone wydzielanie śliny (głównie u osób noszących protezy). a także cukrzyca. KANDYDOZA BŁON ŚLUZOWYCH Candidosis (candidiasis) mucosae Objawy i przebieg. takich jak mikrourazy i maceracja naskórka. Rozpoznanie różnicowe zmian w obrębie jamy ustnej dotyczy 1) aft (aphtosis). otyłość. ciąża. ZAJADY Perleche Czynnikami usposabiającymi są: drażnienie przez protezy. Jeśli zmiany dotyczą języka (glossitis). Przebieg jest często nawrotowy. Zakażenia drożdżakowe mogą mieć charakter zawodowy: u praczek. leczenie immunosupresyjne i kortykosteroidami . czemu towarzyszy ból i pieczenie. jakby nałożone na błony śluzowe. śluzówka jego jest wygładzona. Zakażenie może wystąpić w każdym wieku. która różni się głębszym naciekiem i długotrwałym utrzymywaniem się zmian. Rozpoznanie różnicowe zmian sromu dotyczy zapalenia na tle zakażenia bakteriami.wewnątrzustrojowych. głównie B2. chlamydiami i Trichomonas vaginalis. 3) leukoplakii (leukoplakia). leczenie antybiotykami o szerokim zakresie działania na bakterie. jest jednak szczególnie częste u chorych na cukrzycę i u kobiet w ciąży. przypominające ścięte mleko. związane z moczeniem lub nadmierną potliwością. Objawy i przebieg. robotników przemysłu cukierniczego i przetwórczo-owocowego.Drożdżaki są florą saprofityczną błon śluzowych i skóry.

Na błonach śluzowych występują na ogół typowe zmiany drożdżakowe. 3) łupieżu rumieniowego (erythrasma). ulegają przerostowi i rozwarstwieniu.p. Guzowate i hiperkeratotyczne ogniska ziarniniakowe umiejscawiają się głównie na owłosionej skórze głowy. Rozpoznanie różnicowe w okresie ostrym dotyczy: 1) zanokcicy bakteryjnej. która jest zwykle ograniczona do jednego palca i ma znacznie ostrzejszy przebieg. zaburzeniami fagocytozy i niektórych składowych dopełniacza oraz zaburzeniami hormonalnymi. Odgraniczenie od otoczenia jest dość wyraźne wskutek brzeżnego oddzielania się naskórka. niekiedy w przestrzeniach międzypalcowych stóp. pachwinowe i międzypośladkowe (u noworodków . natomiast w okresie przewlekłym: 2) grzybicy paznokci (onychomycosis) . Najczęstszym umiejscowieniem są: okolice międzypalcowe (erosio interdigitalis). Są to ogniska rumieniowo-wysiękowe i złuszczające. gdyż stwierdzenie pojedynczych drożdżaków w preparatach bezpośrednich nie ma znaczenia diagnostycznego. z dużą bolesnością.WYPRZENIA DROŻDŻAKOWE Intertrigo candidamycetica Objawy i przebieg. Rozpoznanie różnicowe dotyczy: 1) wyprzeń bakteryjnych. 83 . ZlARNINlAK DROŻDŻAKOWY Candida granuloma Jest to bardzo rzadka i szczególnie przewlekła postać kandydozy. str. Zmiany wykazujące duże nawarstwienie hiperkeratotycznych łusek. na twarzy i kończynach (ryc. zwłaszcza na owłosionej skórze głowy. KANDYDOZA WAŁÓW D PŁYTEK PAZNOKCIOWYCH Perionychia et Onychia candidamycetica. 86 .i 3) łuszczycy paznokci (psoriasis unguium).diaper dermatitis). Płytki paznokciowe są często zajęte i mają typowe cechy candidiasis unguium. 2) zakażeń grzybiczych. które są obrzęknięte. przy ucisku wydobywa się treść ropna. zwane satelitami. We wszystkich odmianach zakażeń drożdżakowych rozstrzygają wyłącznie posiewy (hodowla Candida albicans). 42). oraz fałdy skórne.zapalenie pieluszkowe skóry powikłane kandydozą . W otoczeniu mogą pojawiać się rozsiane wykwity pęcherzykowe lub nadżerkowe.p. głównie w III przestrzeni międzypalcowej rąk. Rozstrzyga badanie mikologiczne. głównie w fałdach międzypalcowych stóp. 210. str. W zmianach bardziej długotrwałych płytki stają się szarożółtawo-brunatne. która różni się głównie zajęciem macierzy . ograniczone do miejsc przylegania fałdów. wymagają różnicowania z łuszczycą. Candidiasis unguium Objaw i przebieg. okolice podsutkowe (u otyłych kobiet). wykazujące znaczną macerację naskórka i popękania w głębi fałdów. występująca u dzieci z defektem odporności. silnie zaczerwienione i bolesne. tracą połysk. W okresie wczesnym zmiany dotyczą głównie wałów paznokciowych.

Jest to powierzchowne zakażenie naskórka. cechujące się żółtobrunatnymi plamami. z przebarwieniem skóry otaczającej. 87 . 2) powierzchownego złuszczania. Objawy podmiotowe nie występują. Są to plamy lekko złuszczające się. Pod wpływem promieni słonecznych powstają odbarwienia w miejscach grzybicy. Ziarniniak drożdżakowy (candida granuloma). szyja i owłosiona skóra głowy. W lampie Wooda wykazują żółtawą lub ceglastą fluorescencję. umiejscowionymi głównie na klatce piersiowej. różowe lub żółtobrunatne. Etiopatogeneza. zajmowaniem głównie okolic łojotokowych. Wyprysk łojotokowy (eczema seborrhoicum). Czynnikiem wywołującym jest drożdżak Pityrosporum furfur (Malassezia). ŁUPIEŻ PSTRY Pityriasis versicolor Definicja. różni się: stanem zapalnym. często z objawami wysiękowymi. Rozpoznanie różnicowe: 1. zwany również Pityrosporum ovale or orbiculare. Złuszczanie powierzchni ma charakter otrębiasty. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) żółtobrunatnego zabarwienia plam. plamy uwidaczniają się po posmarowaniu nalewką jodową. związany również z zakażeniem Pityrosporum. Jest to związane z wytwarzaniem przez Malassezia furfur czynników hamujących melanogenezę. co stwarza obraz przypominający bielactwo nabyte (vitiligo) (ryc.Ryc. m. zlewnym charakterem zmian. 3) umiejscowienia głównie w obrębie klatki piersiowej. Przewlekaniu się zakażenia i nawrotom sprzyja nadmierne pocenie się. o nieregularnych zarysach. Umiejscowieniem najczęstszym jest klatka piersiowa oraz cały tułów. rozpoznanie potwierdza badanie w lampie Wooda i badanie mikroskopowe. zazwyczaj liczne. bardzo rozległe zmiany obserwuje się w przypadkach immunosupresji. szczególnie w AIDS. Objawy i przebieg. kwasu azelainowego (azelaic acid). 42. Zakaźność nawet dla najbliższego otoczenia jest nieznaczna.in. Schorzenie jest bardzo rzadkie u dzieci. Czynnikiem sprzyjającym zakażeniu jest osobnicza podatność skóry. Okres trwania jest wieloletni. Zakażeniu sprzyja obniżenie odporności. 43).

LEKI PRZECIWGRZYBICZE Leki przeciwgrzybicze należą do 3 podstawowych grup: 1) azolowe (imidazolowe). 2. że nowoczesne leki przeciwgrzybicze są skuteczne zarówno w grzybicach właściwych. częstym zajmowaniem okolic odsłoniętych. LECZENIE GRZYBIC W związku z tym. 2) alliloaminowe (naftifina i terbinafina). jak i w drożdżycach. 3) polienowe (amfoterycyna B. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie mikologiczne.Ryc. umiejscowieniem głównie w okolicy karku. Łupież pstry (pityriasis versicolor) . niewystępowaniem złuszczania na powierzchni plam odbarwionych. Bielactwo nabyte (vitiligo) różni się wyraźniejszym przebarwieniem na obwodzie.bardzo rozległe zmiany na tułowiu. uwidaczniające się po opaleniu. . z charakterystycznymi odbarwieniami w miejscach zmian. rozstrzyga stwierdzenie ognisk pierwotnych łupieżu pstrego. nystatyna) oraz 4) inne. 3. 43. Bielactwo kiłowe (leucoderma syphiliticum) różni się bardziej regularnym kształtem i wielkością odbarwień tworzących siateczkę. do których zalicza się również grizeofulwinę. omawiamy je wspólnie z podkreśleniem wskazań i sposobów leczenia w poszczególnych jednostkach chorobowych. dodatnimi odczynami serologicznymi.

Wyleczenie grzybicy paznokci stóp uzyskuje się w ponad 70%.1% bifonazol (Mycospor). co również przyczynia się do poprawy wyników leczenia. Zakażenia drożdżakowe pochwy i skóry również stanowią wskazanie do leczenia ketokonazolem. Wprowadzenie ketokonazolu i jego dalszych generacji (itrakonazol) stanowi istotny postęp w leczeniu grzybic skóry i grzybic układowych. w grzybicy paznokci 3-miesięczne podawanie leku powoduje 50-70% wyleczeń.lub 4-krotnie. a więc ma działanie grzybobójcze. co stwarza możliwość zastosowania terapii pulsowej. a paznokci ok. Postępem w leczeniu grzybic było wprowadzenie pochodnej ketokonazolu .1% ekonazol (Pevaryl) . Objawy uboczne polegają na hepatotoksyczności oraz przejściowym działaniu antyandrogennym (spadek potencji seksualnej. Lek ten uszkadza błony komórkowe grzybów. Ketokonazol (Nizoral). Polega ona na podawaniu leku w dawce 400 mg dziennie w ciągu 1 tygodnia w miesiącu i powtarzaniu takich kursów 3. który wykazuje silniejsze działanie grzybobójcze. Antyandrogenne właściwości są wykorzystywane w leczeniu raka stercza. biegunki. Metoda ta jest tak skuteczna dzięki wielomiesięcznemu utrzymywaniu się itrakonazolu w płytce paznokciowej. Leczenie grzybicy skóry owłosionej trwa kilka miesięcy. Z innych objawów ubocznych należy wymienić wymioty. 2 tygodni. Na podkreślenie zasługuje przeciwzapalne działanie ketokonazolu. W zakażeniach dermatofitami wyleczenie przy stosowaniu dawki 200 mg dziennie uzyskuje się w 50-70% przypadków. Działa na wszystkie dermatofity i drożdżaki. Nowe preparaty imidazolowe mogą być stosowane doustnie i mają najsilniejsze działanie przeciwgrzybicze. 200 mg dziennie w grzybicy paznokci.itrakonazolu. 80% przypadków w ciągu ok. nie uszkadza natomiast błon komórkowych komórek gospodarza. Leki azotowe Spośród leków tej grupy główne znaczenie w leczeniu miejscowym mają leki imidazolowe: . miejscowo stosuje się 2% krem lub szampon.1% mikonazol . rzadziej osutki skórne. grzybicy skóry gładkiej ok. W ciągu 8 tygodni uzyskuje się 80% wyleczeń. W grzybicy skóry stosuje się 2% krem. a następnie powinien być spłukiwany. Szczególne znaczenie ma itrakonazol w leczeniu grzybic w związku z dłuższym utrzymywaniem się w tkankach skeratynizowanych. Dawkowanie: 100 mg dziennie w grzybicy skóry. Pozwala na kilkakrotne zmniejszenie ogólnej ilości podawanego leku i nie jest obciążona ubocz89 .1-2% klotrimazol (Canesten) . a znacznie mniejsze właściwości toksyczne.1. 6 miesięcy. Szampon powinien pozostawać na owłosionej skórze głowy przez 5 minut. 1-2 tygodni. gynecomastia). przydatnej głównie w przypadku grzybicy paznokci. Szczególnie korzystne wyniki uzyskuje się w przypadkach łupieżu głowy lub dermatitis seborrhoica przy stosowaniu 2% szamponu Nizoral dwa razy tygodniowo przez 2-4 tygodnie. a w 20% poprawę. Lek nie powinien być podawany kobietom ciężarnym i karmiącym matkom. Itrakonazol. Zakażenie pityriasis versicolor ulega wyleczeniu w ok. bóle głowy. aczkolwiek dalsze pochodne (flukonazol) mają znacznie silniejsze działanie w stosunku do grzybów drożdżopodobnych.

powtarzane co 3-4 tygodnie. Terbinafma nie wykazuje działania teratogennego ani mutagennego. Działanie to polega na hamowaniu syntezy ergosterolu w błonie komórkowej grzybów. natomiast Lamisil jest nieskuteczny przy doustnym podawaniu w pityriasis versicolor.średnio 18 dni (730 dni)./d) jest stosowana w zakażeniach drożdżakowych. 50-70% w grzybicy paznokci (okres leczenia w grzybicy paznokci stóp powinien wynosić ok. Z innych pochodnych imidazolowych do wewnętrznego stosowania lekiem szczególnie skutecznym w drożdżycach i wielokrotnie silniejszym w działaniu niż ketokonazol okazał się flukonazol (Diflucan). str. względnie flukonazolem.5%) zawiesiny lub maści. Itrakonazol może być stosowany również w terapii pulsowej u dzieci. Znajduje zastosowanie w leczeniu grzybicy paznokci rąk i stóp. a okres leczenia . w dawkach 150-300 mg dziennie jeden raz w tygodniu. Grzybica paznokci stanowi więc główne wskazanie do leczenia terbinafiną (Lamisil) lub itrakonazolem. Dawki 3-5 mg/kg mc. Działanie przeciwgrzybicze terbinafiny i itrakonazolu jest na ogół porównywalne./ml. a następnie po 200 mg dziennie. a fungistatyczne w stosunku do drożdżaków i pleśniowców. Leczenie pityriasis versicolor . W drożdżycy pochwy dawka jednorazowa wynosi 150 mg. ból głowy. Flukonazol.nymi objawami. dziennie). maści lub zasypce w dawkach 50 000-100 000 j. Oba te leki mogą być stosowane również miejscowo: nystatyna w zawiesinie. która ma działanie grzybobójcze w stosunku do dermatofitów. w ciągu tygodnia. 2-4 pulsy. kremie. Przy podawaniu 250 mg dziennie uzyskuje się do 90% wyleczeń w grzybicy skóry gładkiej i ok. jest bardzo skuteczny (dawka 3 mg/kg mc. Ma on również silne działanie w stosunku do dermatofitów. Przed leczeniem należy sprawdzić interakcje itrakonazolu z innymi lekami zażywanymi przez chorego.p. 90 . Dawka dzienna wynosi zazwyczaj 50 mg dziennie. nie jest hepatotoksyczna ani nie wpływa na metabolizm lipidowy. szczególnie w leczeniu grzybicy skóry owłosionej i paznokci. Flukonazol daje najlepsze wyniki w leczeniu kandydozy błon śluzowych jamy ustnej i pochwy. Amfoterycyna B jest wskazana w przypadkach grzybic układowych (podawanie doustne powoduje mniej objawów toksycznych niż dożylne. Leki alliloaminowe Głównym przedstawicielem leków z grupy alliloamin jest terbinafina (Lamisil). które jest jednak bardziej skuteczne). 3. opisywano przypadki pokrzywkowych zmian alergicznych. stosowana w postaci 2-2. Dawkowanie itrakonazolu w zakażeniach drożdżakowych jest takie samo jak w grzybicy. Flukonazol nie wpływa na stężenie kortyzolu i testosteronu. 2. 3-4 miesięcy). aż do wyleczenia. a dobra penetracja do tkanek wpływa na szybką dystrybucję leku. W ciężkich zakażeniach układowych wskazane jest podawanie pierwszego dnia 400 mg. Lek istnieje w postaci płynnej. 92. Do miejscowego stosowania służą 1% kremy i maści. a amfoterycyna B (Fungilin) w 3% zawiesinach lub maściach. Z objawów ubocznych bardzo rzadko obserwuje się niewielkie zaburzenia jelitowe. Leki polienowe Nystatyna (3-5 mln j. dziennie. Podobne działanie do nystatyny ma natamycyna (Pimafucin). Wyleczenie grzybicy skóry gładkiej i stóp uzyskuje się w przeszło 70%.

Flucytozyna. Czas leczenia zależy od szybkości wzrostu struktur keratynowych. w dalszych miesiącach można go podawać co drugi dzień. WŁOSÓW I PAZNOKCI Wskazania do leczenia ogólnego istnieją w przypadkach: . lek ten nie spełnił jednak pokładanych w nim dużych nadziei ani w stosunku do pityriasis versicolor.wieloogniskowej grzybicy powierzchownej skóry owłosionej . np. . Acifungin. które przenikajądo płytek paznokciowych. 0. Viosept. smarowanie 1 x dziennie. Działanie w stosunku do dermatofitów jest porównywalne do ketokonazolu. Grizeofulwina nie działa na grzyby drożdżopodobne.5 g odmiany mikrokrystalicznej. nakładany na paznokcie 1-2 x tyg.rozległych zmian na skórze gładkiej. w ciągu kilku miesięcy (na nogach do 6 miesięcy). w grzybicy paznokci o niewielkim nasileniu stosuje się 5% lakier. Polfungicid (polski odpowiednik leku: Fungitex).grzybicy paznokci dotyczącej co najmniej kilku palców. w których grizeofulwina odkłada się wybiórczo: po ok. Wskazane jest również stosowanie miejscowych leków grzybobójczych. niezależnie od rodzaju grzyba wywołującego. Grizeofulwina jest na ogół dobrze znoszona. Grizeofulwina i inne Grizeofulwina ma działanie fungistatyczne.5—4 miesiącach w skórze stóp. powoduje neutropenię i dość szybko powstaje oporność na lek. LECZENIE GRZYBICY SKÓRY. 2) rozmaite preparaty odkażające o działaniu przeciwgrzybiczym. jednakże leczenie jest dłuższe. 4) amorolfina (Amorolfine) jest lekiem o silnym działaniu w stosunku do grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów.4. Inne leki stosowane wyłącznie miejscowo: 1) kwas undecylenowy (Acidum undecylenicum) 10-20% w maściach. Leczenie grzybicy paznokci jest wielomiesięczne. 5-Fluorocytozyna (Ancotil. Flucytoxine) znajduje zastosowanie w najcięższych przypadkach drożdżyc układowych. ale może mieć działanie hepatotoksyczne i światłouczulające (a nawet powodować porfirię późną skórną). żelach. okres leczenia: 3-6 tygodni. 3)1% pochodne pirydynowe: Ciclopirox (Batrafen). Jest bardzo toksyczna. w zależności od masy ciała. u dzieci 125-375 mg.długotrwałej grzybicy hiperkeratotycznej stóp i rąk wywołanej grzybem Trichophyton rubrum (rubrophytia) . ani w grzybicy paznokci. Grzybica paznokci w związku z wprowadzeniem leczenia ogólnego i silnych środków przeciwgrzybiczych do miejscowego stosowania nie wymaga obecnie chirurgicznego usuwania płytek paznokciowych. Dawka dzienna wynosi 0. Jest wbudowywana do keratyny naskórka. a po 1. włosów i paznokci i w ten sposób działa uszkadzająco na grzybnię. aerozolach (polskie preparaty: Unguentum undecylenicum i Undofen). 3 tygodniach w skórze gładkiej. szczególnie w przypadku grzybicy przewlekłej skóry (tinea cutis chronica) . po spożyciu masła lub innych tłustych pokarmów. Lek stosuje się początkowo codziennie. roztworach.25% krem jest stosowany w leczeniu grzybicy skóry gładkiej i grzybicy nóg.

.grzybica stóp.Wskazania do leczenia wyłącznie miejscowego: . amfoterycynę B i inne (p. długotrwałych lub układowych poza leczeniem miejscowym podajemy również leki ogólne: pochodne ketokonazolu. zwłaszcza flukonazol. LECZENIE ZAKAŻEŃ DROŻDŻAKOWYCH Zakażenia ograniczone mogą być leczone wyłącznie miejscowo. okazały się bardzo skuteczne i wypierają dawniej stosowane metody. Należy podkreślić. głównie ketokonazol w dawkach 400 mg 2 razy tygodniowo (800 mg) lub itrakonazol w dawkach 200 mg dziennie w ciągu 7 dni albo 400 mg dziennie w ciągu 2-3 dni. Leczenie łupieżu pstrego. W zakażeniach rozległych. lub też flukonazol (jednorazowa dawka 400 mg). str. gdyż w przeciwnym przypadku jest to stałe źródło nadkażenia Pityrosporum. 89-91). oraz grzybicy powierzchownej skóry gładkiej . Nowoczesne leki stosowane doustnie. wymaga długotrwałego leczenia i profilaktycznego stosowania pudrów przeciwgrzybiczych. szczególnie odmiana wyprzeniowa i potnicowa. niezależnie od ich lokalizacji. że leczenie miejscowe szamponem Nizoral (ketokonazol) i innymi lekami przeciwgrzybiczymi powinno być zawsze prowadzone jednocześnie w obrębie zmian skórnych i skóry owłosionej głowy. takie jak 40% tiosiarczan sodowy i 1% siarczek selenu (Selsun). Konieczne jest również odkażanie bielizny.pojedyncze ogniska grzybicy odzwierzęcej.

Objawem znamiennym jest świąd wywołany ukłuciem wszy. które dojrzewają w okresie 2-3 tygodni. W ciągu ok. odzieżową i łonową. umiejscowionych głównie w okolicy potylicznej i skroniowej. wielkość 2-3. do włosów tuż powyżej powierzchni skóry. Są to zmiany skórne wywołane przez stawonogi . Objawy i przebieg. w związku z czym w okolicach tych zmiany są najbardziej nasilone. podstawą rozpoznania jest stwierdzenie dojrzałych wszy lub przytwierdzonych do włosów gnid. Wszawica dzieli się na: głowową. W przypadkach bardziej zaawansowanych następuje powiększenie węzłów chłonnych. tzw.5 mm. co może do pewnego stopnia służyć jako wskaźnik czasu trwania wszawicy. dochodzi do wtórnych zakażeń i zliszajcowacenia (impetiginisatio). Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu zmian swędzących. jednomiesięcznego okresu życia samiczka składa 200-300 jaj. WSZAWICA GŁOWOWA Pediculosis capillitii Etiopatogeneza. Wszawica przenosi się przez kontakt z zakażonymi nakryciami głowy. W miarę wzrostu włosów gnidy oddalają się coraz bardziej od powierzchni skóry. Wesz głowowa umiejscawia się najczęściej w okolicy potylicznej i skroniowej.Rozdział 6 CHOROBY PASOŻYTNICZE SKÓRY WSZAWICA Pediculosis Definicja. Przytwierdza jaja. W wyniku zadrapań wytwarzają się powierzchnie sączące i pokryte strupami. gnidy. powikłanych objawami wysiękowymi i wtórnym zakażeniem ropnym. 93 . Czynnikiem wywołującym jest wesz głowowa (Pediculus capitis).wszy ludzkie (Pediculus humanus). występuje epidemicznie u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

2) wykazaniu przytwierdzonych 94 . drobnych nadżerek i strupów. odmiennego umiejscowienia zmian i nienasilania się świądu w porze nocnej. WSZAWICA ODZIEŻOWA Pediculosis vestimenti Etiopatogeneza. Wesz łonowa (Pediculus pubis) różni się od innych mniejszymi wymiarami (1. 2) wyprysk łojotokowy głowy (eczema seborrhoicum). głównie w okolicy grzbietu i karku. umiejscowione głównie na skórze brzucha. dołów pachowych. Potwierdzeniem rozpoznania jest znalezienie pasożytów i gnid w szwach bielizny. Charakterystyczne dla długo trwającej wszawicy odzieżowej są brunatne przebarwienia skóry oraz wtórne zakażenia ropne. toteż wszawicę stwierdza się na ogół u osób dorosłych.5-2 mm). Wesz odzieżowa (Pediculus vestimenti) różni się od wszy głowowej nieco większym wymiarem (3—4. W przypadkach mniej typowych trudności mogą sprawiać: 1) łupież owłosionej skóry głowy (pityriasis capillitii). Dalsze zmiany skórne są wynikiem drapania i składają się z linijnych przeczosów. W miejscu ukłucia skóry przez wesz .po wessaniu krwi wytwarza się swędząca grudka obrzękowa. odbarwionych blizenek. który wyłączamy na podstawie braku nor świerzbowcowych. pachwin. chociaż zajęte mogą być również inne okolice krocza. Poza tym należy wyłączyć choroby przebiegające ze świądem (m. Najczęstszym umiejscowieniem jest okolica łonowa. WSZAWICA ŁONOWA Pediculosis pubis (s. Przytwierdza się wyłącznie do ubrań. Rozpoznanie różnicowe dotyczy głównie świerzbu (scabies). Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu: 1) linijnych przeczosów. 2) przebarwień i odbarwień skóry oraz 3) świądu bez nasilenia w porze nocnej. w wyniku hemolizy krwinek. gdyż znalezienie gnid jest rozstrzygające. phtiriasis) Etiopatogeneza.5 mm). Zakażenie następuje najczęściej drogą bezpośrednią w czasie kontaktu płciowego. Cechą znamienną jest przytwierdzanie się pasożyta do włosa tuż przy skórze.Rozpoznanie różnicowe w większości przypadków jest zbędne. ud. Powstają w miejscu ukąszenia przez wszy. Cechą najbardziej charakterystyczną jest świąd. W części przypadków stwierdza się tzw. gdyż może przenosić dur plamisty i riketsjozy. o zabarwieniu sinofiołkowym lub szarawym. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu wszy łonowych. zakażenie może również nastąpić za pomocą przedmiotów. Hodgkin i inne). brzucha. Objawy i przebieg. widocznych po wyrwaniu włosa. Objawy i przebieg. a nawet brwi i rzęsy. Wesz odzieżowa ma znaczenie epidemiologiczne. klatki piersiowej i ud. niekiedy trudno dostrzegalnych. a nieraz bardzo drobnych. plamy błękitne (maculae coeruleae). znacznie szybszym rozmnażaniem oraz krótszym okresem przeżycia (10 dni).

do włosów gnid. która zawiera 33% rtęci metalicznej. wielkości 0. Epidemiologia. zwłaszcza pościeli (rozgrzanie ciała sprzyja przedostawaniu się zapłodnionych samic do naskórka). Świerzbowce nie mogą przeżyć powyżej 3-4 dni . LECZENIE WSZAWICY Lekiem najczęściej stosowanym we wszystkich odmianach wszawicy jest 1% gamma-heksachlorocykloheksan (Jacutin. Stosuje się też ocet sabadylowy lub z sublimatem jak we wszawicy głowowej. a w przypadku wszawicy łonowej maść lub emulsję. 3) obecności w części przypadków plam błękitnych na tułowiu lub kończynach.kremie. We wszawicy głowowej preparat pozostawia się na 12-24 godziny pod czepkiem. szamponu lub proszku. lub Ung.4 mm. a następnie zmywa przy użyciu szamponu zawierającego lek lub 3% kwas octowy. Leczenie ponawia się po 5-7 dniach. Z jaj tych wylęgają się larwy. Zapłodniona samiczka. Składa dziennie 2-3 jaja i ginie po kilku tygodniach. przenika do naskórka i żłobi w warstwie rogowej ślepo zakończoną linijną norę świerzbowcową. Poza tym stosuje się ocet sabadylowy lub z dodatkiem sublimatu. rzadziej za pośrednictwem przedmiotów. Szampon może być również stosowany profilaktycznie. które w ciągu 3 tygodni przekształcają się w dojrzałe świerzbowce. Etiopatogeneza. cechująca się świądem i charakterystycznymi norami świerzbowcowymi. We wszawicy łonowej można poza tym zalecać maść rtęciową szarą (Ung. Hydrargyri cinerei). Ze względu na nefrotoksyczność Lindanu i narastającą oporność pasożytów istnieje tendencja do zastępowania go 1% Permethrinem (Nix) w szamponie . jak we wszawicy głowowej. Hydrargyri oxydati flavi 2-5%.30. W ostatnich latach zaznaczył się wzrost liczby zachorowań na świerzb na całym świecie.od 3 dni do 3 tygodni. ŚWIERZB Scabies Definicja. który zmywa się po 10 min aplikacji. Jest to choroba zakaźna wywołana przez rodzaj roztoczy. a także nieużywanie zakażonych ubrań w ciągu kilku tygodni. Lindan) w postaci emulsji. dawniej zwany Acarus scabiei. Zakażenie następuje drogą bezpośredniego kontaktu. Okres wylęgania zależy od masywności zakażenia . żelu. Czynnikiem wywołującym jest świerzbowiec ludzki (Sarcoptes hominis). Zwykle jednorazowe zastosowanie jest wystarczające we wszawicy głowy. przy czym schemat postępowania jest taki. W przypadku wszawicy odzieżowej zaleca się Jacutin puder. We wszawicy odzieżowej konieczna jest dezynfekcja ubrań oraz ich prasowanie gorącym żelazkiem.

pod wpływem rozgrzania ciała w pościeli (uczynnianie się świerzbowców).ryc. psów.drobne pęcherzyki oraz nadżerki pokryte strupami. Najczęstszym umiejscowieniem są: palce rąk (ryc. można stwierdzić nory świerzbowcowe. Na skórze prącia nierzadko stwierdza się zmiany guzkowe.zdarzają się bardzo rzadko i nie mają cech klinicznych świerzbu. zwłaszcza na bocznych powierzchniach palców rąk. w ciężkich chorobach układowych oraz w chorobach psychicznych występuje nieraz bardzo nasilona postać świerzbu. Objawy i przebieg. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi zakażenia są: obniżona odporność i wyniszczenie fizyczne. Ryc. (scabies) . tj. brodawek sutkowych u kobiet. U dzieci charakterystyczne jest zajęcie dłoni i podeszew. kotów i gołębi . a nory świerzbowcowe niedostrzegalne. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia charakterystycznych nor świerzbowcowych. W typowej lokalizacji. Świerzb nie zajmuje: pleców (okolica międzyłopatkowa) i twarzy (z wyjątkiem świerzbu norweskiego i odmiany odzwierzęcej). Okres trwania zależy od nasilenia świerzbu. Świerzb drapania. 45). uwidoczniające się lepiej po posmarowaniu nalewką jodową. nadgarstki. U osób dbających o higienę objawy mogą być trudno uchwytne. Cechą charakterystyczną jest świąd. zwana świerzbem norweskim (od pierwszego opisu pochodzącego z Norwegii). długości od kilku do kilkunastu milimetrów. 2) osutki grudkowo-pęcherzykowej w miejscach typowych.poza skórą. powstałe w wyniku 96 . a okolice płciowe u mężczyzn) oraz pośladki. zgięcia i fałdy skórne. np.od krów. Zakażenia świerzbowcem zwierzęcym . korytarze ryte przez samiczki w warstwie rogowej naskórka. nasilający się w porze nocnej. 44. gdyż rozluźnione komórki warstwy rogowej silniej chłoną jod. z dużymi nawarstwieniami hiperkeratotycznymi. W wyniku drapania powstają przeczosy i wtórne zakażenia (impetiginisatio) oraz zmiany typu wyprysku (eczematisatio) . 44. toteż bielizna chorego nie powinna być używana w ciągu co najmniej jednego tygodnia. tułów (zwłaszcza okolice pępka.

str. Świerzb (scabies) . Leczenie. U niewielkiej liczby chorych można zastosować lek ponownie po 1-2 tygodniach.p. 95). którego jednorazowe zastosowanie jest skuteczne prawie we wszystkich przypadkach. Nie należy zalecać tego preparatu w przypadku istnienia bardzo znacznych przeczosów i nadżerek. który stosuje się dwukrotnie 97 . Podstawą rozpoznania jest stwierdzenie pasożytów w badaniu mikroskopowym (pasożyta można wydobyć igłą lub za pomocą lekkiego zadrapania skalpelem końcowej części nory świerzbowej). Świąd skóry (pruritus) różni się niewystępowaniem nor świerzbowcowych i odmienną lokalizacją z nasilonym zazwyczaj świądem na skórze pleców. gdyż jest to środek toksyczny i może powodować objawy ogólne. 45. Leczenie wszawicy. a u dzieci zaleca się szczególną ostrożność i zmywanie leku po dwóch godzinach kontaktu ze skórą. 4) pomocny jest wywiad dotyczący świądu u członków najbliższego otoczenia. Wszawica odzieżowa (pediculosis vestimenti) różni się niewystępowaniem nor świerzbowcowych i innym umiejscowieniem. Najczęściej stosowanym lekiem jest lindan (Jacutin). 3) świądu nasilającego się w porze wieczornej i w nocy. Rozpoznanie świerzbu u dzieci jest niekiedy bardzo trudne na skutek wtórnego spryszczenia i zmian ropnych. stosując kąpiel po 12-24 h i codziennie zmieniając bieliznę. a więc nie tylko na zmiany skórne lub okolice swędzące. Należy zwracać uwagę na konieczność wcierania leku w obrębie całej skóry poniżej twarzy. Rozpoznanie różnicowe: 1.typowe umiejscowienie zmian pomiędzy palcami rąk. Poza tym w leczeniu świerzbu znajdują zastosowanie: . w fałdach ubrań udaje się wykryć wszy i gnidy.Novoscabin (30% ester benzylowy kwasu benzoesowego w oleju parafinowym). Postępem w leczeniu świerzbu jest wprowadzenie kremu zawierającego 1% permetryny (środek owadobójczy z grupy pyretrin . a więc duże znaczenie ma stwierdzenie choroby w otoczeniu.Ryc. 2. Jacutin należy wcierać w ciągu kolejnych 3 dni. Nie należy również stosować tego leczenia u noworodków.

powtórzenie tej samej dawki po 15 dniach jest skuteczne u 96% chorych. Jednorazowa dawka doustna 150-200 ug/kg mc. Profilaktyka. Poważnym postępem było wprowadzenie do leczenia świerzbu iwermektyny leku stosowanego przez weterynarzy. ale powinny być wyprane i wyprasowane..maść Wilkinsona (15% siarki i 15% dziegciu) . powoduje ok. Należy leczyć równocześnie wszystkich członków rodziny i osoby z najbliższego otoczenia. a jeśli zmiany nie ustępują. 75% uleczeń. Objawy uboczne są nieznaczne. Nie należy używać w ciągu 2 tygodni bielizny i ubrań uprzednio noszonych.przez kilka-kilkanaście dni. tak że iwermektyna prawdopodobnie wyprze dotychczasowe leczenie zewnętrzne. Ubrania nie wymagają specjalnej dezynfekcji. . U dzieci zaleca się 50% maść Wilkinsona na paście cynkowej lub 5% maść krotamitonową w ciągu kilku dni.

Są to zmiany drobnopęcherzykowe. GRUPA OPRYSZCZEK OPRYSZCZKA ZWYKŁA Herpes simplex Definicja. ten typ ma znaczenie jako kokancerogen w rakach narządów płciowych związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka . powodującym zespół AIDS. 2) brodawki skórne i płciowe (Verrucae et condylomata acuminata). półpasiec (herpes zoster) i ospa wietrzna (varicella).typ 8 (HSV 8). powodujący zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej. Szczególne znaczenie ma obecnie zakażenie retrowirusem HIV.Rozdział 7 CHOROBY WIRUSOWE SKÓRY Najczęstszymi schorzeniami wirusowymi skóry są: 1) opryszczka zwykła (herpes simplex).typ 2 (HSV 2).typ 1 (HSV 1). z których największe znaczenie dla powstawania zmian skórnych mają: . 3) mięczak zakaźny (molluscum contagiosum). wargach. należące do grupy ospy. 99 . tułowiu i kończynach. Etiopatogeneza. należące do grupy opryszczek (herpes). jak i nie związanym z AIDS. umiejscowione głównie na granicy błon śluzowych i skóry. a znacznie rzadziej na narządach płciowych . ze skłonnością do nawrotów. 4) guzy dojarek (noduli mulgentium) i krowianka przeszczepiona (vaccinia inoculata). opisany ostatnio w zmianach skórnych zarówno w mięsaku Kaposiego związanym. Wyróżnia się wiele typów herpes simplex. Czynnikiem etiologicznym jest wirus herpes simplex. twarzy. powodujący zmiany w obrębie narządów płciowych i pośladków. 5) pryszczyca (foot and mouth disease).

Pierwotne zakażenie wirusem herpes simplex dotyczy noworodków. stomatitis aphtosa. 46. silne nasłonecznienie) lub oziębieniu ciała. u których początkowo nie stwierdza się krążących przeciwciał (u większości noworodków przeciwciała są przenoszone biernie od matki na płód i odgrywają prawdopodobnie rolę ochronną). Zakażenie wirusem herpes simplex może być pierwotne lub wtórne. Przebieg pierwotnych zakażeń jest bardzo ciężki.Wykrywanie wirusa opryszczki opiera się na: 1) skriningowym badaniu cytologicznym w barwieniu metodą Giemzy (test Tzancka) na obecność komórek balonowatych (olbrzymich komórek o nieprawidłowych jądrach. a objawy są prowokowane chorobami gorączkowymi i zakaźnymi. które jest najszybszym i najczulszym testem diagnostycznym. 100 . mogą też towarzyszyć przegrzaniu (np. przy czym infekcja utrzymuje się w postaci utajonej przez całe życie w obrębie zwojów nerwowych. a objawy są różnorodne (sepsis. jest to najszybsza metoda różnicująca typy wirusów. Ryc. Nawroty występują pomimo wysokiego niekiedy miana swoistych przeciwciał (odporność humoralna nie chroni więc przed reinfekcją). w ten sposób można było wykazać HSV 8. eczema herpeticum). a ich stężenie wzrasta w trakcie zakażenia. Opryszczka zwykła (herpes simplex). 2) badaniu immunofluorescencyjnym przy użyciu monoklonalnych przeciwciał dla HSV 1 i 2. często wielojądrzastych). Przeciwciała pojawiają się. 4) hodowli. w których wirus tworzy tzw. 5) w badaniach serologicznych wykrywa się przeciwciała neutralizujące oraz wiążące dopełniacz (mają one szczególne znaczenie w pierwotnych zakażeniach). Olbrzymia większość ludzi jest zakażona wirusem herpes simplex. plaques. 3) oznaczaniu DNA wirusa za pomocą PCR. meningoencephalitis. Zmiany nawrotowe. Znaczne zliszajcowacenie (impetiginisatio) oraz rozsiane wykwity liszajca zwykłego na twarzy.

W zmianach mało nasilonych wystarcza leczenie miejscowe osuszające i odkażające (pasty cynkowe. 3) szybkim przebiegu. małżowinach usznych). W pęcherzycy rola HSV w patogenezie nie została wykazana. zwłaszcza na błonach śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. 4. drobnych pęcherzyków na podłożu zapalnym. Pęcherzyca błon śluzowych (pemphigus vulgaris mucosae) różni się mniejszą bolesnością. Niekiedy może być również zajęta rogówka. rozstrzyga badanie cytologiczne (należy jednak pamiętać o podobieństwie komórek akantolitycznych w pęcherzycy do komórek balonowatych w herpes) i immunofluorescencyjne celem stwierdzenia związanych in vivo przeciwciał pęcherzycy lub obecności antygenu HSV w pęcherzykach. niekiedy zajęte są pośladki. 46). 130).5% penciklowir. usadowione na podstawie rumieniowej. 3. 226). Wykwity rozsiane na skórze mogą nie mieć charakterystycznych cech i wtedy są często nie rozpoznawane (drobne grudki i pęcherzyki o rozmaitym umiejscowieniu.Objawy i przebieg. 5. Początkowo są one wypełnione treścią surowiczą. Nawroty są częste u kobiet w okresie miesiączki. mogą pozostawiać upośledzenie wzroku (keratitis dendritica). niewystępowaniem objawów podmiotowych. 2) obecności nieznacznego pieczenia lub świądu. oraz bardziej przewlekłym przebiegiem. 101 . W okolicach narządów płciowych opryszczka wywołana przez HSV 2 u mężczyzn dotyczy żołędzi i napletka. HSV 1 stwierdza się w nawracającym ramieniu wielopostaciowym (p. Najczęstszym umiejscowieniem zmian wywołanych przez HSV 1 jest twarz i wargi (herpes labialis) oraz błony śluzowe jamy ustnej (stomatitis herpetica). Pewne działanie przeciwwirusowe ma również idoksyurydyna (2-deoksy-5-jodourydyna). ale istnieje duża skłonność do nawrotów. Nadżerkowe zapalenie żołędzi (balanitis erosiva) różni się tym. wielkości kilku milimetrów. Działanie leku przy miejscowym stosowaniu jest znacznie słabsze niż przy podawaniu doustnym lub pozajelitowym (p. następnie ropną i pokrywają się w ciągu kilku dni strupami (impetiginisatio) (ryc. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu zgrupowanych. aerozole z antybiotykami. a u kobiet warg sromowych. wyraźnie jednostronnym umiejscowieniem. Afty (aphtosis) różnią się niewystępowaniem pęcherzyków i sadłowatym dnem. Rozpoznanie różnicowe: 1. 5) najczęstszym umiejscowieniu na granicy skóry i błon śluzowych. Viosept itd. str. np. str. Miejscowym lekiem o działaniu przeciwwirusowym jest 5% aciklowir (w Polsce znany pod nazwą Virolex) oraz jego silniejsza pochodna . 4) skłonności do nawrotów. Przebieg opryszczki jest krótkotrwały (6-10 dni). że nadżerki nie są poprzedzone pęcherzykami. Liszajec pęcherzowy (impetigo bullosa) różni się łatwym przeszczepianiem się na skórę otoczenia. niżej). a niekiedy również w pęcherzycy (p. zazwyczaj w tych samych miejscach. Leczenie. na palcach rąk. niekiedy objawy te poprzedzają wystąpienie opryszczki o 2-3 dni.). pozostawianiem trwałej odporności (nie ma nawrotów). zmiany te są bolesne i uporczywe. Leki te działają jedynie na wirusy w okresie replikacji i nie zapobiegają nawrotom. 2. Półpasiec (zoster) różni się większą bolesnością. Wykwitami pierwotnymi są drobne pęcherzyki. obecnością bakterii w pierwotnych wykwitach. wykazujące tendencję do grupowania się. Zwykle towarzyszy im lekkie pieczenie lub niewielka bolesność. W obrębie jamy ustnej na ogół stwierdza się jedynie dość bolesne nadżerki po pierwotnych pęcherzykach.

Są to rozsiane zmiany pęcherzowo-ropne. Pęcherzowo-ropne wykwity z pępkowatym zagłębieniem w części środkowej mają skłonność do grupowania się. Częściej zakażenie to występuje u dzieci. dawkowanie: 6. uporczywych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) grudkowo-pęcherzykowych wykwitów z zagłębieniem w części środkowej. częściej u dzieci. W zmianach często nawracających. niezależnie od lokalizacji. a równocześnie stanowi substrat dla swoistej polimerazy DNA wirusa. 2) ostrego.penciklowiru. najczęściej opryszczki (należy chronić noworodki przed kontaktem z osobami chorymi na herpes simplex). Czynnikiem etiologicznym są wirusy. Działanie immunomodulacyjne ma izoprinozyna. Aciklowir może być stosowany doustnie w dawkach dziennych 200 mg 5 x dziennie w ciągu 5 dni. Dożylne wlewy stosuje się głównie u osób z chorobami układowymi leczonych immunosupresyjnie. B12 w zastrzykach 0. wit. Poza tym wskazane są witaminy z grupy B: wit.W keratitis dendritica wskazane jest doustne i jednoczesne miejscowe stosowanie aciklowiru. Objawy i przebieg. może jednak wystąpić również u dorosłych z atopowym zapaleniem skóry. które są wielokrotnie bardziej aktywne i dłużej pozostają w ustroju. głównie w przypadku opryszczki narządów płciowych. Skuteczność jest jednak znacznie mniejsza niż w przypadku wlewów dożylnych. Leczenie ogólne znajduje zastosowanie w zmianach nawrotowych.5-1. Lekiem działającym wybiórczo na DNA wirusa jest aciklowir (Zovirax). walaciklowiru oraz famiciklowiru. Okres wylęgania wynosi od kilku do kilkunastu dni. B1 . Choroba rozpoczyna się nagle. gorączkowego przebiegu. przebieg może być ciężki i z gorączką. Trifosforan aciklowiru działa jako inhibitor. występujące częściej u dzieci z chorobami alergicznymi skóry. w długotrwałym (co najmniej 3-miesięcznym) leczeniu profilaktycznym dawka może być zmniejszana do połowy. stosowana w celu zmniejszenia ryzyka nawrotów. cechujące się gwałtownym przebiegiem. 3) występowania u osób z chorobami alergicznymi skóry. ale tylko nieznacznie przedłuża okresy między nawrotami. przy czym leczenie to powoduje bardzo szybkie ustąpienie objawów. dziennie co 8 godzin w ciągu 5 dni. Natomiast lek ten nie wpływa na funkcje komórek gospodarza. które nie zetknęły się jeszcze z wirusem herpes simplex (pierwotne zakażenie). Nawet w ciężkich zakażeniach podanie 250 mg famiciklowiru 3 x dziennie zastępuje 6-krotnie większe dawki aciklowiru. zwłaszcza w obrębie narządów płciowych.Eruptio varicelliformis Kaposi) Definicja. 47). 102 .50 mg/d domięśniowo. stałe stosowanie aciklowiru w dawce 400 mg 2 x dziennie w ciągu 2 lat powoduje znaczne zmniejszenie liczby nawrotów. ECZEMA HERPETICUM (dawna nazwa . zajmując głównie miejsca istniejących uprzednio zmian zapalnych (ryc. Dalszym postępem jest wprowadzenie pochodnych aciklowiru . zwłaszcza u dzieci. co przerywa natychmiast syntezę DNA wirusowego.0 mg 3 x tyg. U dorosłych objawy ogólne niekiedy nie występują.0 g dziennie w okresie zmian czynnych. Preparat podaje się w kroplówkach dożylnych w dawce 5 mg/kg mc. Etiopatogeneza.

Są to zmiany pęcherzowe i pęcherzykowe o jednostronnym układzie. Atakuje zwoje międzykręgowe lub zwoje czuciowe nerwów czaszkowych.Ryc. które dołączają się z reguły). Zmiany skórne dotyczą miejsc odpowiadających unerwieniu jednego lub kilku korzeni tylnych (segmentów). wyżej). Wirus wykazuje powinowactwo do układu nerwowego. bądź zakażenie nastąpiło w wyniku zetknięcia się z chorym na wietrzną ospę. który wywołuje ospę wietrzną (varicella). antybiotyki o szerokim zakresie działania na bakterie (w celu zapobieżenia wtórnym infekcjom. Ogólne: aciklowir w kroplówkach dożylnych (p. które przebyły w przeszłości ospę wietrzną i u których bądź doszło do reaktywacji utajonego zakażenia w zwojach czuciowych. Miejscowe: przeciwzakaźne (aerozole lub kremy z antybiotykami lub środkami odkażającymi). Leczenie. Schorzenie występuje u osób. które różnią się mniej gwałtownym i niegorączkowym przebiegiem oraz niewystępowaniem pęcherzy z pępkowatym wgłębieniem. Czynnikiem wywołującym jest Herpes virus varicellae. 47. Okres wylęgania wynosi 1-2 tygodnie. Jest to ten sam wirus. wlewy dożylne gamma-globuliny oraz witaminy grupy B i C. Rozpoznanie różnicowe dotyczy głównie piodermii lub zliszajcowacenia zmian alergicznych. Eruptio varicelliformis Kaposi. niekiedy nerwy układu obwodowego. z nasilonymi objawami bólowymi. PÓŁPASIEC Zoster (Herpes zoster) Definicja. Etiopatogeneza. 103 . Nawarstwione strupy w otoczeniu jamy ustnej są następstwem nadkażenia paciorkowcami i gronkowcami.

że zmiany ulegają rozpadowi z pozostawieniem zgorzelinowych owrzodzeń. tj. które klinicznie przypominają ospę wietrzną.jednostronny układ wykwitów pęcherzykowych na podłożu zmian rumieniowych. utrzymującymi się w ciągu całego okresu trwania choroby (2-3 tygodnie). Pęcherze są zgrupowane lub rozsiane w obrębie zajętego segmentu. a przebieg jest zazwyczaj ciężki. Najczęstszym umiejscowieniem jest twarz. Ograniczony charakter półpaśca zależy prawdopodobnie od odporności powstałej w wyniku przebytej uprzednio ospy wietrznej. pomiędzy nimi mogą istnieć odcinki skóry nie zmienionej (ryc. zwłaszcza górna jej część. Zmiany skórne są zwykle poprzedzone rozmaicie nasilonymi nerwobólami.Ryc. Zazwyczaj nie przekraczają linii środkowej twarzy lub tułowia i mają układ ściśle jednostronny. a mogą mieć również charakter nawrotowy. Objawy i przebieg. okolica unerwiana przez pierwszą gałąź nerwu trójdzielnego. nawet po wielu latach od zachorowania. Półpasiec (zoster) . 2) krwotoczna (zoster haemorrhagicus) . W przypadku umiejscowienia w obrębie oczodołu istnieje możliwość przejścia zakażenia na rogówkę oraz powikłań ocznych (zoster ophthalmicus). Nawroty oraz zmiany rozsiane powinny skłaniać do dokładnego przebadania w kierunku złośliwych chłoniaków (lymphoma). 104 . 3) oczna (zoster ophthalmicus). Półpasiec na ogół pozostawia trwałą odporność. 48). Odmiany kliniczne półpaśca: 1) zgorzelinowa (zoster gangraenosus).w przypadkach o ciężkim przebiegu. ze zmianami prowadzącymi niekiedy do zniszczenia gałki ocznej. Wykwitem pierwotnym jest surowiczy pęcherzyk o trwałej pokrywie. Załamanie odporności może być przyczyną uogólnienia się zmian (zoster generalisatus). głównie na klatce piersiowej w obrębie dermatomów. 48. widoczne również strupy po przerwanych pęcherzykach. U osób starszych nerwobóle mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy po ustąpieniu zmian skórnych. innych chorób nowotworowych oraz schorzeń przebiegających z defektami immunologicznymi. Zmiany bardzo często występują na tułowiu. cechująca się tym.

która znajduje się w nerwach czuciowych i bierze udział w przekazywaniu impulsów bólowych. str. wskazane są małe dawki kortykosteroidów (15-30 mg/d). B1 (50 mg/d w ciągu 7-14 dni) oraz wit. 102). Nowym preparatem z grupy aciklowiru jest walaciklowir (Valtrex). 2. w której rozsiane zmiany pęcherzykowe typu ospy wietrznej występują poza ogniskiem pierwotnym. Opryszczka (herpes simplex) . Pimafucin). po ustaniu wysiewu pęcherzy (średnio w 5. 102) . Powikłania: zajęcie rogówki (keratitis). str. częściowa utrata słuchu (porażenie nerwu słuchowego). Viosept.str. zwłaszcza przy współistnieniu chorób układowych lub nowotworów. 105 . w okresie późniejszym z dodatkiem kortykosteroidów (Pimafucort. w ciągu 7 dni. Róża pęcherzowa (erysipelas bullosum) różni się gwałtownym. Rozpoznanie różnicowe: 1. W związku z tym. lek powinien być stosowany we wlewach (p. porażenie nerwu twarzowego lub trójdzielnego. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) zgrupowanych pęcherzyków i pęcherzy usadowionych na skórze zapalnie zmienionej. najczęściej towarzyszy chłoniakom (lymphoma) i przerzutowym rakom. Neuralgia po przebyciu półpaśca może być rozpoznana na podstawie wywiadu i umiejscowienia w okolicy uprzedniego ogniska chorobowego. W zmianach bardzo rozległych. B12 (po 1000 ug domięśniowo kilka razy w tygodniu przez kilka tygodni). Jest to ostra choroba zakaźna. bądź podawany doustnie (p. Najskuteczniejszym lekiem jest aciklowir. przewlekłe bóle neuralgiczne. str. W celu zapobieżenia neuralgii.w dawkach większych niż w herpes simplex (800 mg 4-5 x dziennie przez 7 dni). W razie wystąpienia bólów podaje się karbamazepinę (Amizepin) w dawce 200 mg 2-3 x dziennie. dniu choroby). OSPA WIETRZNA Varicella Definicja. W przypadku ciężkich neuralgii. Neuralgia innego pochodzenia może być odróżniona od nerwobólów poprzedzających zoster jedynie po wystąpieniu zmian skórnych. gorączkowym przebiegiem. cechująca się rozsianymi wykwitami pęcherzykowo-krostkowymi w obrębie skóry i błon śluzowych oraz na ogół niezbyt nasilonymi objawami ogólnymi. porażenie nerwów okoruchowych. 3. Leczenie. zlewnym rumienieni. 3) towarzyszących nerwobólów. powikłanych i uogólnionych.4) uogólniona lub rozsiana (zoster generalisatus s. wskazane jest podawanie antybiotyków o szerokim zakresie działania (p.substancję P. disseminatus). stosowany bądź we wlewach dożylnych. past lub kremów odkażających (np. Oxycort). bez układu wzdłuż segmentów nerwowych oraz nerwobólów. głównie wit. 2) jednostronnego układu wzdłuż unerwienia korzeniowego. 51). niekiedy korzystnie działają naświetlania laserem stymulującym lub zastosowanie kapsaicyny unieczynniającej endogenny neuropeptyd . bardziej nasilonym. Można ponadto zalecać witaminy z grupy B. 99. głównie wieku dziecięcego. zwłaszcza u starszych osób. że z reguły dochodzi do wtórnego zakażenia. Leczenie miejscowe polega na stosowaniu aerozoli i płynów z lekami odkażającymi i antybiotykami. podawany doustnie w tabletkach po 1 g 3 x dziennie.

występuje u osób z załamaną odpornością. 106 . zagłębione w części środkowej. Objawy i przebieg. 2) rozsianego charakteru zmian oraz 3) gorączkowego przebiegu. Zmiany początkowo mają charakter grudkowo-rumieniowy. Zakaźność jest bardzo znaczna. zwłaszcza u dzieci. wskazane jest podawanie aciklowiru jak w zoster (p. wielkości 1-2 cm. Okres trwania wynosi 4-6 tygodni. tułów i kończyny oraz błony śluzowe (zwłaszcza podniebienia twardego i policzków). Po kilku dniach tworzy się strup. Są to pojedyncze guzki z zaznaczonym wgłębieniem w części środkowej. Leczenie. Objawy i przebieg. który wywołuje zoster (p. po czym mogą pozostawać blizenki. że istnieje typowe ognisko półpaśca o układzie segmentowym. Najczęstszym umiejscowieniem są palce rąk dojarek. str. 105). zbliżony do wirusa ecthyma contagiosum (orf). zwłaszcza u dorosłych. Przebieg u osób dorosłych może być gorączkowy. Okres wylęgania wynosi 4-7. Zmiany są niebolesne. po czym guzki ustępują samoistnie. W ciężkich przypadkach. Okres wylęgania wynosi ok. Rozpoznanie różnicowe: 1. skóra owłosiona głowy. niekiedy ciężki. typu twardych kopulastych guzków. Półpasiec uogólniony (zoster generalisatus) różni się tym. Etiopatogeneza. często w przebiegu nowotworów złośliwych. oraz towarzyszy mu bolesność. Wykwity są najczęściej pojedyncze. zagłębione w części środkowej. 14 dni. sinoczerwone. Ogólne: antybiotyki w celu zapobieżenia zakażeniom bakteryjnym. Melkerknoten Definicja. Bardzo wczesne wykwity mogą być pęcherzowe. CHOROBY Z KRĘGU WIRUSA OSPY GUZKI DOJAREK Noduli mulgentium. rzadziej do 14 dni. Umiejscowienie jest rozmaite: twarz. Czynnikiem wywołującym jest wirus z grupy ospy (paravaccinia). powstające w miejscu kontaktu z zakażonym wymieniem. str. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) pęcherzykowo-krostkowych wykwitów. a choroba trwa 2-4 tygodnie. nie powodują objawów ogólnych. Zewnętrznie: aerozole z antybiotykami. ten sam. w okresie późniejszym pokryte silnie przylegającym strupem. Powikłania polegają na zliszajcowaceniu (impetiginisatio). Czynnikiem wywołującym jest Herpes virus varicellae.Etiopatogeneza. a w ich obrębie powstają pęcherzyki i wykwity krostkowe. Bardzo rzadko zajęte bywają dłonie i stopy. Schorzenie jest najczęstsze u dzieci między 2 a 6 rokiem życia. 103).

z wgłębieniem w części środkowej. Okres wylęgania i obraz kliniczny są takie same jak w guzkach dojarek. jakby przeświecające. 107 . z którego przy ucisku wydobywa się kaszkowata treść. barwy masy perłowej. Rozpoznanie różnicowe: 1. jednakże nie stwierdzono różnic klinicznych między zmianami związanymi z różnymi typami. Etiopatogeneza. 3) wywiadu dotyczącego kontaktu z zakażonymi zwierzętami. Są to twarde. wyraźniejszym w większych wykwitach. półprzezroczyste guzki. Czynnikiem wywołującym jest wirus z grupy ospy (Poxvirus). z zaznaczonym zagłębieniem w części środkowej. Konieczne jest zbadanie bydła przez weterynarzy. Orf Jest to zakażenie wirusem ospy owczej. z zagłębieniem w części środkowej. Ziarniniak naczyniowy (granuloma teleangiectodes) różni się bardziej miękką konsystencją i większym unaczynieniem. NIESZTOWICA ZAKAŹNA MIĘCZAK ZAKAŹNY Molluscum contagiosum Definicja. Za pomocą metod molekularnych wykazano 2 różne typy molluscum contagiosum virus (MCV I i II). Ecthyma contagiosum.Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) twardych pęcherzy lub guzków. 2. a przenosi się na ludzi w wyniku kontaktu z zakażonym zwierzęciem.liczne drobne guzki. Wykwity są zwykle pojedyncze. Mięczak zakaźny (molluscum contagiosum) . 2) umiejscowienia na rękach. Ecthyma contagiosum (orf) różni się głównie tym. wypełnione treścią ropną. 49. nieco bardziej zapalne i bolesne niż guzki dojarek. Ustępują samoistnie po kilku tygodniach. że zakażenie pochodzi od owiec. Są to zapalne guzki. Leczenie jest zbędne. Ryc. która powoduje endemie u owiec.

ale guzki mogą występować wszędzie. Najczęstszym umiejscowieniem jest skóra rąk. Leczenie: łyżeczkowanie. perlistej treści wydobywającej się przy przekłuciu i ucisku podstawy. rozstrzyga badanie cytologiczne (obecność w rozmazie ciałek molluscum) oraz histologiczne (obraz histologiczny jest diagnostyczny). 3) zakaźności i samozaszczepień. zwłaszcza z objawami atopii.Okres wylęgania wynosi 2-7 tygodni. zawartością (masy łojowo-rogowej). Większą podatność na zakażenie wykazują dzieci. nawet na błonach śluzowych. niewydobywaniem się treści kaszkowatej przy wyciskaniu. które różnią się niewydobywaniem się treści kaszkowatej.„mosaic warts"). brodawki płaskie (verrucae planae). Zakaźność jest bardzo znaczna (stąd nazwa). Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) niezapalnych. z pępkowatym wgłębieniem w części środkowej (ryc. oraz osoby z obniżoną odpornością. Verrucae genitales). nie pozostawiają blizn. Prosaki (milia) różnią się mniejszymi wymiarami. brodawki stóp (Verrucae plantares: myrmecia i mozaikowe . GRUPA BRODAWEK Grupa ta obejmuje następujące odmiany kliniczne wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus .HPV): brodawki zwykłe (verrucae vulgares). Kępki żółte (xanthoma) różnią się żółtawym zabarwieniem. brodawki weneryczne. 3. Wykwity są na ogół liczne. 49). 2. Czas trwania jest kilkumiesięczny. 2) kaszkowatej. Prawie u wszystkich chorych można wykryć pośrednią metodą immunofluorescencyjną krążące przeciwciała przeciw antygenowi wirusa. wyciskanie mechaniczne treści. barwy woskowobiałej. Zmiany mogą ustępować samoistnie. Rozpoznanie różnicowe: 1. Zazwyczaj nie towarzyszą objawy podmiotowe. Objawy i przebieg. Wykwitem pierwotnym jest guzek o wymiarach 2-6 mm. kształtu kopulastego lub okrągłego. twarzy i okolice narządów płciowych. czyli kłykciny kończyste (condylomata acuminata. półprzezroczystych guzków barwy masy perłowej z zagłębieniem w części środkowej. Po wszystkich zabiegach należy stosować nalewkę jodową. niewystępowaniem wyraźnego zagłębienia w części środkowej. 108 . twardych. niewystępowaniem wgłębienia w części środkowej. Pojedyncze guzki większych rozmiarów u dorosłych wymagają różnicowania z rogowiakiem kolczystokomórkowym (keratoacanthoma) oraz rakiem podstawnokomórkowym (basalioma). Po nakłuciu guzka i naciśnięciu wydobywa się z niego charakterystyczna treść barwy masy perłowej. mogą być jednak pojedyncze i wtedy są zwykle większe.

Czynnikiem wywołującym jest najczęściej HPV 2. Okres wylęgania wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Typy HPV. 387). inne . vacuolating virus). należy do grupy „wysokiego ryzyka" (najczęściej wykrywane są HPV 16. np. jedne wywołują nowotwory skóry. Wirus ten nie daje się hodować na sztucznych podłożach ani przeszczepiać na zwierzęta doświadczalne. że część nowo scharakteryzowanych wirusów może wywoływać zarówno złośliwe nowotwory. Są to grudki o hiperkeratotycznej. Nie ma więc całkowicie ścisłego podziału na wirusy onkogenne i nieonkogenne. nie powodujące objawów podmiotowych. 109 . jak i łagodną proliferację w obrębie błon śluzowych narządów płciowych. ale mogą być również inne typy (głównie HPV 4 i HPV 7). Za pomocą technik molekularnych scharakteryzowano przeszło 90 genotypów. 18. 384. W nowotworach błon śluzowych narządów płciowych stwierdza się HPV w 70-90% przypadków. tak więc swoistość tkankowa poszczególnych wirusów HPV nie jest całkowita. Na podstawie hybrydyzacji molekularnej oraz określenia sekwencji nukleotydów wykazano homologię między niektórymi wirusami skórnymi. Etiopatogeneza. Tym można by tłumaczyć związek niektórych brodawek płciowych u dzieci z HPV 2 oraz stwierdzenie tego skórnego wirusa na błonach śluzowych jamy ustnej. BRODAWKI ZWYKŁE Verrucae vulgares Definicja. a można mówić jedynie o potencjalnej onkogenności wirusów najczęściej związanych z nowotworami narządów płciowych. Okazało się jednak. 31 i 33). Scharakteryzowano bardzo liczne wirusy mające predylekcję do błon śluzowych. Czynnikami usposabiającymi są: podatność osobnicza i młody wiek. str. a szczególnie upośledzenie odporności komórkowej.Etiopatogeneza. tj. Spośród scharakteryzowanych dotychczas typów HPV niektóre okazały się potencjalnie onkogenne. Istotnym przełomem w ostatnich dwóch latach było wprowadzenie ogromnie czułej techniki nested PCR. Klasyfikacja ogromnie heterogennej grupy wirusów HPV wymaga jeszcze dalszych badań nad ich molekularną organizacją. która pozwoliła na wykrycie całego szeregu nowych typów HPV i wykazanie ich obecności w przeszło 70% przypadków raków skóry (p. polyoma. z tendencją do samoistnego ustępowania. Nie ma jednak dowodu na ich rolę jako czynnika etiologicznego nowotworów. a mogących znajdować się w stanie utajonym na błonach śluzowych i powodować dopiero po wielu latach zmiany nowotworowe.nowotwory błon śluzowych. duża część spośród nich jest potencjalnie onkogenna. między HPV 2 a wirusami wywołującymi zmiany w skórze i w obrębie błon śluzowych (HPV 57). Czynnikiem wywołującym jest wirus DNA brodawczaka ludzkiego z grupy PAPOVA (skrót od pierwszych liter wirusów: papilloma. Dostępne są obecnie komercyjne testy diagnostyczne do wykrywania najczęstszych typów wirusów wywołujących zmiany w obrębie narządów płciowych. a dalsze genotypy są jeszcze nie w pełni scharakteryzowane. Określanie typu wirusów znalazło praktyczne zastosowanie w profilaktyce raków narządów płciowych. nierównej powierzchni. a część jest związana z kłykcinami (najczęściej wykrywane są HPV 6 i 11) i w zasadzie nie wykazuje właściwości onkogennych.

o wyniosłej. Objawy podmiotowe na ogół nie występują. niekiedy pod płytką paznokciową (verrucae peri. Umiejscowienie jest rozmaite: najczęściej palce rąk. 50). 51). Brodawki okołopaznokciowe (verrucae peri. Brodawki zwykłe (verrucae vulgares). 110 . Wykwitem pierwotnym jest grudka o średnicy od kilku do kilkunastu milimetrów. barwy szarobrunatnej lub zbliżonej do koloru skóry.et subunguales) (ryc. usadowiona w skórze nie zmienionej. 50. Brodawki mogą być pojedyncze. Przebieg jest przewlekły. niekiedy wykazują skłonność do grupowania się i zlewania (ryc. wielomiesięczny lub nawet wieloletni. szorstkiej powierzchni. Na podstawie badania dużych grup młodzieży stwierdzono. wały paznokciowe. 51.Objawy i przebieg. ale najczęściej są mnogie. Ryc.et subunguales). Ryc. że u 2/3 osób immunokompetentnych brodawki zwykłe nie utrzymują się dłużej niż 2 lata. jedynie brodawki okołopaznokciowe bywają niekiedy bolesne.

111 . BRODAWKI STÓP Verrucae plantares Definicja. jest to pojedyncza.nie działając bezpośrednio na DNA wirusa . ogniska są pojedyncze lub nieliczne. Doogniskowe wstrzykiwanie bleomycyny (0. zlewne (brodawki mozaikowe. 3. głównie na stopach (carcinoma cuniculatum). na ogół nieliczne (myrmecia) oraz bardziej powierzchowne. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu niezapalnych grudek o nierównej. co jest częstsze w przypadku usunięcia jednej lub kilku z nich (być może jest to pobudzenie do wytworzenia swoistej odporności w wyniku przedostawania się do krążenia wyzwolonych z keratynocytów wirionów).0 ml) jest bolesne i często powoduje powikłania. Bardzo korzystne wyniki uzyskuje się stosowaniem preparatu Verrumal (10% kwas salicylowy. DMSO powoduje zwiększoną penetrację. przerosłej i hiperkeratotycznej powierzchni. W związku z bardzo dużą liczbą cząstek wirusa zakaźność jest bardzo duża. głęboko drążąca zmiana. Zakażenie nie jest związane z obniżeniem odporności. kwas salicylowy i kwas mlekowy w kolodionie. Brodawki mogą ustępować samoistnie. 2-6-tygodniowe stosowanie preparatu powoduje 70-80% wyleczeń. znacznie dłuższym przebiegiem i obwodowym szerzeniem się.powoduje wzrost ekspresji prozapalnych cytokin. może być zastosowane jedynie w leczeniu brodawek opornych na inne metody. 5) pomocne jest badanie histologiczne (charakterystyczny efekt cytopatyczny dla HPV 2) i badanie za pomocą technik molekularnych dla stwierdzenia typu wirusa. stosując w ciągu 4-6 tygodni immunomodulacyjny lek imikwimod (Adara). 2.Nowe wykwity powstają w otoczeniu zmiany macierzystej lub w miejscach odległych w wyniku samoprzeszczepiania się wirusa. Etiopatogeneza. często obwodowym wałem. a 5-fluorouracyl ma działanie cytostatyczne. zwłaszcza TNFa oraz interferonów a. który . ß. Niekiedy po usunięciu jednej brodawki mogą ustąpić pozostałe. łyżeczkowanie. Brodawczak (papilloma) i brodawka łojotokowa (verruca seborrhoica) różnią się na ogół większymi wymiarami i nierzadko uszypułowanym charakterem. Czynnikiem wy wołującym myrmecia jest wirus HPV 1. 3) niewystępowaniu objawów podmiotowych. Kwas salicylowy działa keratolitycznie. 2) obecności zazwyczaj licznych wykwitów. elektrokoagulacja. Jest częste u dzieci i młodzieży (zakażenia basenowe). Leczenie: zamrażanie płynnym azotem. 4) częstym umiejscowieniu na skórze rąk i palców. bolesne. y. Gruźlica brodawkująca (tuberculosis verrucosa) różni się naciekiem podstawy.5% 5-fluorouracyl). toteż nie należy usuwać wszystkich zmian jednocześnie. „mosaic warts").5-1. Brodawki stóp są dwojakiego rodzaju: głębokie. Rozpoznanie różnicowe: 1. Dobre wyniki w przypadku licznych brodawek rąk uzyskano. 10% DMSO i 0. Rak brodawkujący (carcinoma verrucosum) różni się twardą podstawą.

Ściemnienie zależy od zmian krwotocznych typu zjawiska Arthusa i odkła112 . Tego rodzaju zmiany są zapowiedzią samoistnego ustępowania. Ryc. Sposób ustępowania brodawek stóp wywołanych przez HPV 1 jest bardzo charakterystyczny. Brodawki typu myrmecia są pojedyncze lub nieliczne. który wywołuje brodawki zwykłe (verrucae vulgares). tym samym. Natomiast brodawki mozaikowe. Objawy i przebieg. reinfekcje należą do rzadkości. Wszystkie wykwity równocześnie stają się czarne. Brodawki mozaikowe są wywołane wirusem HPV 2.Ryc. Brodawki stóp (verrucae plantares. wnikają głęboko do skóry. że zakażenie HPV 1 pozostawia odporność. na ogół rozległe. 52. 53) i zwykle długotrwałe. a podłoże jest silnie zaczerwienione. które są powierzchowne. W związku z tym. myrmecia). tj. często nawracają. 53. wywołują odczyn zapalny i bolesność (ryc. 52). częściowo zlewające się (ryc. Brodawki mozaikowe stóp.

stosowany w ciągu 6-8 tygodni (p. zwłaszcza okołopaznokciowe. o nieco błyszczącej powierzchni lub nieznacznie chropowate. płaskie. 2. niezależnie od ich lokalizacji. chociaż u osób o obniżonej odporności mogą utrzymywać się przez wiele lat. 4) badania histologicznego. Są to zazwyczaj liczne. Brodawki wywołane wirusem HPV 1 w obrębie rąk. W związku z tym. Leczenie brodawek zwykłych. Etiopatogeneza. 111). zlewnym charakterem. 2) umiejscowieniu na stopach. że zabiegi na stopach są bolesne. Na ogół zmiany ustępują samoistnie. brakiem bolesności. a gojenie długotrwałe. Często układają się linijnie w miejscu zadrapania (objaw Koebnera). Ustępowanie przebiega w sposób bardzo charakterystyczny: wszystkie wykwity jednocześnie 113 . 27 i 28. Przed zabiegiem należy zastosować maść salicylową (10-20%). Objawy i przebieg. ale mogą występować również w innych okolicach. występowaniem wyłącznie w miejscach ucisku mechanicznego. 3) badaniu histologicznym. gładkie grudki. str. na ogół tylko nieco wyniosłe ponad powierzchnię skóry. Czynnikiem wywołującym jest głównie wirus HPV 3. Identyfikacja wirusa jest przeprowadzana za pomocą technik molekularnych. Przebieg jest rozmaicie długi. 3) bolesności. które jest diagnostyczne dla typu HPV 1. są zazwyczaj liczne i rozsiane (ryc. BRODAWKI PŁASKIE (MŁODOCIANYCH) Verrucae planae (juveniles) Definicja. Rozpoznanie brodawek mozaikowych opiera się na: 1) bardziej powierzchownym i rozlanym charakterze wykwitów. w przeciwieństwie do brodawek wywołanych HPV 2. Szczególnie korzystny (70% uleczeń) okazał się w naszych badaniach Verrumal. Brodawki mozaikowe (mosaic warts) różnią się od myrmecia powierzchownym. 54). jakby nałożone na skórę. ewentualnie z dodatkiem kwasu mlekowego (5-10%) w celu rozmiękczenia nawarstwień rogowych.dania się barwnika krwi w warstwie rogowej. rzadziej HPV 10. Leczenie jest takie samo jak brodawek zwykłych. zwłaszcza w otoczeniu paznokci). Myrmercia wymaga różnicowania głównie z nagniotkami (clavi). 2) umiejscowienia głównie na stopach (mogą występować również na rękach. rozstrzyga wykazanie DNA HPV 2. które wykazuje efekt cytopatyczny charakterystyczny dla zakażenia HPV 2. brunatnawe lub niewiele różniące się barwą od otoczenia. Rozpoznanie różnicowe: 1. również ustępują w wyniku tego samego mechanizmu. które różnią się obecnością czopa rogowego. bardziej gładką powierzchnią. Grudki są gładkie. Długotrwałe brodawki tego typu występują często w przypadkach immunosupresji. wskazane jest wypróbowanie leczenia zachowawczego. znacznie bardziej przewlekłym przebiegiem i obrazem histologicznym charakterystycznym dla zakażeń HPV 2. Rozpoznanie myrmecia ustala się na podstawie: 1) pojedynczych głębokich brodawek. Najczęstszym umiejscowieniem są grzbiety rąk oraz dolne części twarzy i czoło.

Leczenie. 4) braku objawów podmiotowych. 28. po czym następuje samoistne cofanie się zmian w ciągu kilku tygodni. częstym zajmowaniem błon śluzowych. często układają się linijnie. 27. tak jak brodawki płaskie). który różni się błyszczącymi grudkami ze skłonnością do zlewania się. Są wywołane najczęściej wirusami: HPV 10. świądem.jeśli jest stwierdzalny .Ryc. o hiperkeratotycznej powierzchni) i równocześnie pewne cechy brodawek płaskich (są liczne. 5) częstszego występowania w młodym wieku. 3) umiejscowienia głównie na twarzy i grzbietach rąk. ulegają zaczerwienieniu i obrzękowi. środki złuszczające z rezorcyną (5-10%) i siarką. Korzystne działanie ma imikwimod (imiquimod) (p. powierzchowny masaż płynnym azotem.1% kwas witaminy A (retinoic acid) w płynie lub maści. str. 54. jednakże efekt cytopatyczny . EPIDERMODYSPLASIA VERRUCIFORMIS (EV) Definicja. 119).05-0. że 114 . Rozpoznanie różnicowe: dotyczy głównie liszaja płaskiego (lichen planus). niezapalnych. Jest to rzadkie schorzenie o podłożu genetycznym (dziedziczenie głównie autosomalne recesywne). Obraz histologiczny wykazuje cechy zbliżone do brodawek zwykłych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia płaskich lub płasko-wyniosłych. Brodawki płaskie (verrucae planae) w obrębie twarzy. jakby nałożonych na skórę wykwitów grudkowych. 2) zazwyczaj dużej liczby zmian. bardzo charakterystyczny dla HPV 3. 6) rozstrzyga obraz histologiczny. które ma szczególne znaczenie ze względu na to.ma cechy HPV 3. ustępują jednocześnie wśród objawów zapalnych. Chorzy często zgłaszają się zaniepokojeni pogorszeniem się sprawy chorobowej. Stosuje się 0. oraz wykazanie typu wirusa metodami molekularnymi. a w istocie jest to objaw zapowiadający regresję. Brodawki te występują często u osób z obniżoną odpornością. BRODAWKI PRZEJŚCIOWE Są to wykwity wykazujące cechy kliniczne brodawek zwykłych (są wyniosłe.

ale powodujące duże zniszczenia miejscowe (ryc. rumieni lub przebarwień. gdyż promienie słoneczne są ważnym kokancerogenem. Jest to więc model onkogenezy wirusowej u człowieka. Wykwity w EV są typu brodawek płaskich. 55). której istota jest dotychczas nie znana. W badaniach wirusologicznych stwierdzono kilka typów HPV swoistych dla epidermodysplasia verruciformis. Należy przypuszczać.zmiany skórne wywołane swoistymi dla tej jednostki wirusami EV-HPV są punktem wyjścia raków skóry. Nowotwory rozwijają się po wielu latach. uogólniając się stopniowo. ale osoby zdrowe wykazują restrykcję genetyczną. Objawy utrzymują się i zwykle nasilają się w ciągu całego życia. bliznowatym zanikiem i teleangiektazjami w obrębie mostka po naświetlaniu początkowego raka minimalnymi dawkami promieni X. anergii w stosunku do własnych wirusów. 8 i 14. W ostatnich latach ogromne zainteresowanie wzbudziło wykrycie bardzo niewielkiej liczby kopii wirusów EV-HPV w nowotworach skóry. mające potencjalne właściwości onkogenne. Wykwity są typu brodawek płaskich lub czerwonych i brunatnych plam leżących w poziomie skóry. utrzymują się przez całe życie. a ich genomy stwierdzono w rakach rozwijających się u chorych. przypominające pityriasis versicolor. tj. Prze- Ryc. ale także u osób immunokompetentnych. Objawy i przebieg. polegający na immunotolerancji. z reguły nie dające przerzutów. najczęściej umiejscowionych na tułowiu. najczęściej dotyczą twarzy (zwłaszcza czoła) i grzbietów rąk oraz przedramion i podudzi. brunatnych i odbarwień. w nieco większej liczbie w przebiegu immunosupresji. Zmiany występują w dzieciństwie. Etiopatogeneza. że wirus ten jest ubikwitarny. które są czynnikiem kokancerogennym w zmianach wywołanych przez wirusy HPV. Ognisko radiodermitu z odbarwieniami. 115 . Obecnie scharakteryzowanych jest przeszło 20 typów. Przebarwienia i odbarwienia mogą przypominać pityriasis versicolor (ryc. Są to raki. Nierzadko występuje zakażenie mieszane wirusami swoistymi dla EV i HPV 3. Wirusy EV są praktycznie niezakaźne dla otoczenia. tj. Charakterystyczny dla EV jest defekt immunogenetyczny.zmiany typu plam różowych. wirus EV-HPV nie wywołuje objawów chorobowych. Czynnikami wywołującymi są swoiste dla epidermodysplasia verruciformis wirusy (EV-HPV). 55. gdyż chorują osoby ze szczególną predyspozycją genetyczną. Epidermodysplasia verruciformis . zwykle w okolicach odsłoniętych. z których najważniejsze są HPV 5. 56).

rozstrzyga badanie mikologiczne. 2. rzuty występują tylko u nielicznych chorych i są zwykle następstwem zastosowania promieni X. 5) rozstrzyga badanie histologiczne i wirusologiczne. 56. Nowotwory usuwa się chirurgicznie lub za pomocą naświetlań laserem. brunatnych i odbarwionych. zwłaszcza w okolicach odsłoniętych. Epidermodysplasia verruciformis . większą skłonnością do zlewania się zmian. 116 . 2) występowania zmian w dzieciństwie. Od dzieciństwa należy zalecać środki chroniące przed światłem słonecznym. Na twarzy i klatce piersiowej widoczne liczne rozsiane wykwity typu plam różowych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) obecności brodawek płaskich. częstym zajęciem błon śluzowych i świądem. 3. niewystępowaniem wykwitów brodawkowych.Ryc. zwłaszcza izotretinoina w połączeniu z interferonem alfa. obraz histologiczny zmian wywołanych swoistymi wirusami EV jest bardzo charakterystyczny. powodują jedynie przejściową poprawę. 3) utrzymywania się w ciągu całego życia. Retinoidy. 4) powstawania w części przypadków raków. Liszaj płaski (lichen planus) różni się mniej przewlekłym przebiegiem. plam czerwonych. Łupież pstry (pityriasis versicolor) różni się mniej przewlekłym przebiegiem.rak w obrębie czoła. mniejszą rozległością zmian. Brodawki płaskie (verrucae planae) różnią się skłonnością do samoistnego ustępowania. ale nie zapobiegają powstawaniu zmian nowotworowych. które są silnym kokancerogenem dla nowotworów wirusowych. Leczenie jest nieskuteczne. Rozpoznanie różnicowe: 1. Podstawą różnicowania EV jest badanie histologiczne i wirusologiczne. niewystępowaniem plam czerwonych i brunatnych.

umiejscowione głównie w okolicy narządów płciowych. Najczęstszym umiejscowieniem są: u kobiet .zgorzel i przebicie skóry napletka. ale może być również związane z wirusem HPV 2. Czynnikami sprzyjającymi są: maceracja błon śluzowych i drażnienie. 117 . uszypułowane twory brodawkowate o kalafiorowatej powierzchni. Zakażenie jest głównie wywołane przez wirusy HPV 6 i HPV 11. czyli niemożność naprowadzenia napletka. występują rozmaitego stopnia zmiany atypowe: CIN I-III (cervical intraepithelial neoplasia). wydzielina z pochwy lub cewki moczowej. zwłaszcza u ciężarnych po porodzie. te same. W części przypadków kłykciny u dzieci są wynikiem nadużyć seksualnych („sexual abuse") i w tym kierunku należy prowadzić dokładny wywiad.lub autoinokulacji. poza tym nierzadko zajęta jest okolica odbytu. Równolegle do wzrostu liczby zachorowań osób dorosłych coraz częściej stwierdza się brodawki płciowe u dzieci. np. Condylomata acuminata Definicja. a w rzadkich przypadkach . u kobiet zakażenie szyjki macicy (condylomata cervicis uteri) towarzyszy kłykcinom sromu w przeszło 30% przypadków. Etiopatogeneza. a także ciąża oraz obniżenie odporności. Kłykciny kończyste (condylomata acuminata). zwłaszcza u homoseksualistów. lub też innymi wirusami nieonkogennymi.wargi sromowe. zwężone u podstawy twory (ryc. przenoszonym z brodawek skórnych drogą hetero. KŁYKCINY KOŃCZYSTE Verrucae genitales.stulejka (phimosis). aż do carcinoma in situ włącznie. które powodują kłykciny płaskie szyjki macicy (condylomata plana cervicis uteri) oraz brodawczaki krtani (papilloma laryngis). czyli nieodprowadzalność napletka. Okres trwania jest rozmaicie długi. Zmiany mogą ustępować samoistnie. a u mężczyzn wewnętrzna powierzchnia napletka i rowek zażołędny. 57). Powikłania: u mężczyzn .BRODAWKI PŁCIOWE. najczęściej w okolicy odbytu. które zlewając się tworzą kalafiorowate. 57. Są to przerosłe. Wykwity mają charakter przerosłych brodawek. Raki szyjki macicy Ryc. Objawy i przebieg. Kłykciny kończyste najczęściej przenoszone są drogą płciową i wywołane przez wirusy HPV 6 i HPV 11. i załupek (paraphimosis).

dodatnimi odczynami serologicznymi. pozostawiany na 1-2 godziny. która jest znacznie mniej toksyczna.zajmowaniem węzłów chłonnych. nacieczoną. Olbrzymie kłykciny Buschkego-Loewensteina. należy jednak pamiętać.Ryc. bardziej wygładzoną powierzchnią. wieloletnim przebiegiem. Leczenie: . są one głównie związane z wirusem HPV 6 lub HPV 11. zniszczeniem tkanek. 58. Bardzo rzadko z długotrwałych przerosłych kłykcin rozwijają się szczególnego rodzaju guzy. 58).5% roztworze lub w kremie. leczenie przepro118 . w okresie późniejszym . głównie HPV 16. cechujące się powolnym. Condylomata gigantea wymagają różnicowania z rakiem kolczystokomórkowym (carcinoma spinocellulare). że również raki kolczystokomórkowe mogą powstawać w przypadku długotrwałych kłykcin kolczystych. obecnością krętków. zwłaszcza u osób starszych. zabieg powtarza się w odstępach tygodniowych do ustąpienia zmian . skłonnością do rozpadu. mniej hiperkeratotyczną. płaską podstawą.20-25% alkoholowy roztwór podofiliny przy osłanianiu skóry otaczającej pastą cynkową. 31. który różni się nacieczoną podstawą. Condylomata gigantea Buschke-Loewenstein. 33 i in. 90% przypadków z zakażeniem potencjalnie onkogennymi wirusami. Rozpoznanie różnicowe kłykcin kończystych dotyczy głównie kłykcin kiłowych (condylomata lata). nakładanym przez samego chorego bez zmywania. które różnią się szeroką. czyli oczyszczona czynna składowa podofiliny. stosuje się ją w 0.podofilotoksyna (preparat Condyline). są związane w ok. 18. bez wyraźnych objawów atypii w badaniu histologicznym (carcinoma verrucosum) (ryc.

głównie u osób młodych. ale o przebiegu łagodnym. bądź laseroterapia CO2. Charakterystyczne wieloogniskowe płaskie zmiany barwnikowe w obrębie sromu.łyżeczkowanie . Ryc. Są to zmiany grudkowe.chirurgiczne usuwanie lub laseroterapia (laser CO2). BOWENOID PAPULOSIS Definicja. y. w wyniku czego ma wpływ na zakażenie HPV. W przypadku niewielkich zmian kłykcinowych wystarcza osuszanie skóry za pomocą aerozoli i pudrów odkażających. z tendencją do samoistnego ustępowania.zamrażanie płynnym azotem . chociaż nie działa bezpośrednio na DNA wirusowe.w zmianach rozległych . Bowenoid papulosis. w przeciwieństwie do podofiliny nie powoduje objawów dysplastycznych . wykazujące w obrazie histologicznym cechy raka śródnaskórkowego typu Bowena. Etiopatogeneza. W przypadku gigantycznych kłykcin typu guzów Buschkego-Loewensteina wskazane jest bądź postępowanie chirurgiczne. Badania molekularne wykazały obecność DNA HPV 16. wirus związany również z rakami narządów płciowych. Stosowanie interferonu a lub ß pozajelitowo nie daje zadowalających wyników.lek immunomodulujący imikwimod powoduje zwiększenie ekspresji TNFa i interferonów a. 59. umiejscowione w obrębie narządów płciowych.wadza się przez 2 kolejne dni w tygodniu. jest szczególnie skuteczne u mężczyzn i w zmianach o miernym nasileniu . leczenie trwa 4-6 tygodni. ß. na ogół w ciągu 3 tygodni zmiany ustępują. Czynnikiem wywołującym jest głównie HPV 16. 119 .

Należy również uwzględnić możliwość samoistnego ustępowania lub cofnięcia się zmian po usunięciu jednego wykwitu. Są to grudkowe zmiany w obrębie błon śluzowych jamy ustnej.Objawy i przebieg. Leczenie: płynny azot lub laseroterapia.płaskich lub nieco przerosłych. Niekiedy korzystnie działa imikwimod (p. U kobiet okres trwania bywa nawet wieloletni. u kobiet .częściowa. powinno być potwierdzone wirusologicznie. że zona transformacyjna szyjki macicy jest znacznie bardziej podatna na zakażenie HPV niż srom. a u kobiet zmian barwnikowych oraz raka wieloogniskowego (carcinoma multicentricum) sromu. 60. CHOROBA HECKA Hyperplasia epithelialis mucosae oris Definicja. a u starszych może nastąpić transformacja nowotworowa. co jest związane z tym.duże. Przebieg jest powolny. Cechą znamienną jest dysproporcja między łagodnym obrazem klinicznym a atypią w obrazie histologicznym. 59). Choroba Hecka (hyperplasia epithelialis mucosae oris) . Zmiany cofają się samoistnie. przebarwionych grudek obejmujących wargi sromowe i okolicę odbytu (ryc. rzadko w Europie. płasko-wyniosłe grudki na błonach śluzowych warg i policzków u dziecka. str. U partnerek seksualnych chorych z bowenoid papulosis na ogół nie stwierdza się zmian w obrębie zewnętrznych narządów płciowych. zwłaszcza u mężczyzn. konserwatywna wulwektomia. 120 . występujące endemicznie u Eskimosów i w niektórych krajach Afryki i obu Ameryk. Rozpoznanie ustala się na podstawie typowego obrazu klinicznego i histologicznego. napletku i skórze prącia. U kobiet często współistnieją dysplazje lub raki in situ szyjki macicy. Zmiany u mężczyzn mają charakter płaskich grudek na żołędzi. ale niekiedy występują objawy dysplazji szyjki macicy. Ryc. 119). Różnicowanie dotyczy: 1) drobnych kłykcin kończystych oraz 2) liszaja płaskiego u mężczyzn. W przypadku zmian bardzo rozległych i długotrwałych u kobiet .

potwierdzenie stanowią badania wirusologiczne. Zmianom skórnym towarzyszy bolesność. wieloletni. które wykrywa się metodą wiązania dopełniacza dopiero po ok. foot and mouth disease Definicja. Leczenie polega na usuwaniu chirurgicznym pojedynczych zmian. Rozpoznanie różnicowe: 1. Najczęstszym umiejscowieniem jest jama ustna. 121 . oraz niewystępowaniem pęcherzy. mniej długotrwałym przebiegiem oraz wywołującymi typami wirusów. Rokowanie jest dobre.Etiopatogeneza. Zespół Stevensa-Johnsona różni się niewystępowaniem ślinotoku oraz towarzyszącymi zmianami w skórze. zwłaszcza gorączki. policzków i języka (ryc. zmiany ustępują samoistnie. a niekiedy nieco podniesiona temperatura. Zmiany mogą ustępować samoistnie. głównie w jamie ustnej. które bardzo rzadko mogą występować również w obrębie błon śluzowych jamy ustnej. ślinotok. w okresie rekonwalescencji. Przebieg jest przewlekły. gorączkowym przebiegu. i na ogół wysoką gorączką. Aphthous fever. nie powodują objawów podmiotowych. PRYSZCZYCA. Okres wylęgania wynosi 2-4 dni. może dojść do wybuchu epidemii. Duże. Rozpoznanie różnicowe dotyczy: 1) brodawek zwykłych (p. niezapalne. 60). ale powinno być potwierdzone badaniem wirusologicznym. str. o ostrym. ZARAZA PYSKA I RACIC Foot and mouth disease. Hand. nawrotowym przebiegiem. Wykwitem pierwotnym jest pęcherz surowiczo-ropny. Zakaźność jest dla zwierząt znaczna. Wirus powoduje powstawanie przeciwciał. Czynnikiem wywołującym jest wirus z grupy Coxsackie. Etiopatogeneza. Objawy i przebieg. 2) szybkiego przebiegu. które są swoiste dla tej jednostki chorobowej. U ludzi zakażenie następuje przez przetwory mleczne lub bezpośrednio od zwierząt. Objawy i przebieg. Czas trwania choroby wynosi kilkanaście dni. 2. Są to zmiany pęcherzowe i nadżerkowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) charakterystycznego obrazu klinicznego. tj. co może spowodować cofanie się pozostałych wykwitów. 3) kontaktu z chorymi zwierzętami. różnią się jednak obrazem morfologicznym. 109). Czynnikiem wywołującym są wirusy HPV 13 i 32. 3 tygodniach. płasko-wyniosłe grudki zajmują błony śluzowe warg. głównie krów. Rozpoznanie ustala się na podstawie typowego obrazu klinicznego i histologicznego. usadowiony na zapalnej podstawie. 2) kłykcin kończystych. a także świń i owiec. Na dłoniach i stopach mogą pojawiać się niewielkie pęcherze. niewystępowaniem objawów ogólnych. Zakażenie dotyczy bydła. Afty (aphtosis) różnią się przewlekłym. typu erythema multiforme.

pośladkach i na wyprostnych powierzchniach kończyn. po czym zmiany samoistnie ustępują. Występuje u dzieci w wieku 2-6 lat. pęcherzyki. umiejscawiają się na policzkach. Ogólne: antybiotyki lub sulfonamidy w celu zapobieżenia wtórnym zakażeniom bakteryjnym oraz witaminy grupy B. Towarzyszy im uogólnione powiększenie węzłów chłonnych i niewielka zwyżka temperatury. Osutka ma charakter grudkowy. Grudki są żywoczerwone. Przebieg kilkudniowy. Wątroba jest powiększona tylko w części przypadków. wykwity krwotoczne) i skłonnością do ich zlewania się oraz częstszym występowaniem u dziewczynek. Nie stwierdza się się powiększenia wątroby ani antygenu hepa122 .Leczenie. żółtaczka na ogół nie wstępuje. CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO Acrodermatitis papulosa eruptiva infantilis Gianotti-Crosti Schorzenie jest związane na ogół z zakażeniem wirusem hepatitis B. Umiejscowienie zmian jest podobne jak w acrodermatitis papulosa. nie mają tendencji do zlewania się. Zmiany są swędzące. Objawy. płukanie roztworem nadmanganianu potasu lub inne. Zmiany grudkowe i krwotoczne umiejscawiają się na rękach i nogach. są nieswędzące. Mogą występować rumienie i wynaczynienia na twarzy. Jest to zakażenie wywołane przez Parvovirus 19. okres trwania wynosi 2-8 tygodni. ZESPÓŁ GRUDKOWO-KRWOTOCZNY RĘKAWICZKOWO-SKARPETKOWY Papular purpuric gloves and socks syndrome Etiologia. monomorficzny. zwłaszcza HBV (hepatitis B). Przebieg jest łagodny. Niekiedy towarzyszy zapalenie wrzodziejące jamy ustnej. jak po pobiciu. głównie u chłopców. Poza tym występują rumienie o rozmaitym umiejscowieniu. który charakteryzuje się polimorfizmem zmian (grudki. Samoistne ustępowanie w ciągu 2 tygodni. z gorączką. 2% zawiesina natamycyny (Pimafucin). Odmianą choroby Gianottiego-Crostiego jest zespół określany nazwą angielską: papulo-vesicular acrolocated syndrome. ale w surowicy wykrywa się antygen hepatitis B.10% boraks w glicerynie. Niekiedy stwierdza się również inne wirusy. jednakże zajęte bywają również dłonie i stopy oraz zgięcia łokciowe i podkolanowe. Miejscowe: odkażające .

Pojawiły się zakażenia u dzieci. W zespole tym . że istnieją również receptory dla HIV na innych komórkach. wg danych WHO zakażonych HIV było ok. 13 mln. Wirus ulega integracji z genomem gospodarza i istnieje albo w formie latentnej. Czynniki etiologiczne mogą być rozmaite. głównie osoby chore na hemofilię. które w ciągu rozmaicie długiego czasu przebiega bezobjawowo. AIDS jest w istocie końcowym stadium zakażenia HIV. bakteryjnymi i wirusowymi. oraz w części przypadków nowotwory. głównie u narkomanów. Wirus HIV atakuje głównie limfocyty T pomocnicze poprzez receptor CD4. Zakażenie HIV jest przenoszone najczęściej drogą kontaktów płciowych. związane z zakażeniami grzybiczymi. tj. Jest to zespół niedomogi immunologicznej w wyniku zakażenia retrowirusem HIV-1 lub HIV-2 (human immunodeficiency virus).występują rozmaitego typu zmiany skórne i błon śluzowych. Epsteina-Barr i in. Ponad 500 chorych zmarło. albo produktywnej. Okazało się. a tylko sporadycznie na innych kontynentach. prostytutki oraz chorzy wymagający przetaczań krwi.in. W Polsce odsetek zakażeń HIV wśród narkomanów jest szczególnie wysoki (ok. w okresie wykrycia AIDS. ZESPÓŁ NABYTEGO UPOŚLEDZENIA ODPORNOŚCI (AIDS) Definicja. makrofagi. Do grupy ryzyka należy zaliczyć również mężczyzn biseksualnych oraz dzieci urodzone z zakażonych matek (50% zakażeń transplacentalnych). głównie naczyniowe . 60%). narkomani. zwaną HIV-2. Głównym czynnikiem wywołującym jest HIV-1. m. osiągając 1 mln. 123 . a nawet komórki układu nerwowego. W Afryce Zachodniej wykryto odmianę HIV. Obraz kliniczny zakażenia HIV-1 i HIV-2 jest identyczny.obok zmian w narządach wewnętrznych. 100 000 zachorowań. Etiopatogeneza. liczba zakażonych HIV wzrosła do 13 000 000. na świecie stwierdzono ok. Najwięcej zakażeń odnotowuje się w Afryce. takich jak fibroblasty. że do końca wieku liczba zakażonych HIV przekroczy 40 mln. Do końca 2000 r. układzie nerwowym i mięśniowym . głównie alergiczne lub zakażenie wirusami Coxsackie A16. z tego ponad 3 mln zgonów u dzieci. ale już w 1992 r. niesterylnymi strzykawkami. Epidemiologia.titis B w surowicy. zbliżoną do retrowirusa stwierdzanego w przypadkach zakażeń małp w Afryce. a AIDS rozpoznano w ponad 900 przypadkach. zakażenie HIV stwierdzono u ponad 6500 obywateli polskich. Zakażenia wirusem HIV wzrastają w lawinowym tempie. Azji i obu Amerykach. z tego 15 mln dzieci do 15 roku życia. W latach osiemdziesiątych. Szacowano. Liczba zgonów z powodu AIDS wynosiła do 1999 r.mięsakowatość (sarcomatosis) Kaposiego. Do końca 1999 r. w którym niszczeniu ulegają głównie limfocyty T pomocnicze (T helper CD 4). Osutka ustępuje w ciągu 1-2 tygodni. Najbardziej narażeni na zakażenie (grupa ryzyka) są homoseksualiści. 35 mln osób. w tym 12 000 000 u dorosłych (7 mln mężczyzn i 5 mln kobiet). lub przez przetaczanie zakażonej krwi. komórki Langerhansa.

Objawy i przebieg.bezobjawowy Występuje jedynie lymphadenopatia. Do objawów dodatkowych zalicza się: kaszel utrzymujący się powyżej 1 miesiąca. AIDS dzieli się na następujące okresy: Okres I . zmiany skórne oraz neurologiczne i mięśniowe. trwająca powyżej 1 miesiąca. zwłaszcza w krajach Afryki. Okres III .wczesny objawowy Utrzymujące się powiększenie węzłów chłonnych. Liczba CD4: 1000-500/mm 3 . co wskazuje na heteroseksualny charakter zakażenia. nawracającą opryszczkę i uogólnione powiększenie węzłów chłonnych. Wystąpienie Sarcomatosis Kaposi lub kryptokokowego zapalenia opon mózgowych jest objawem diagnostycznym.Zakażenie może pozostawać utajone przez wiele. bądź w wyniku karmienia piersią przez matki z AIDS. HIV wykazuje dużą zmienność w ustroju osoby zakażonej i ta zmienność przyczynia się do progresji choroby. Jest on znacznie mniej zakaźny niż wirus hepatitis i ulega niszczeniu poza ustrojem pod wpływem środków dezynfekujących. przewlekła biegunka utrzymująca się powyżej 1 miesiąca i gorączka przerywana lub ciągła. kandydozę błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Przekazywanie zakażenia wirusem HIV noworodkom (które jest coraz częstsze) zachodzi bądź w życiu płodowym. bądź w czasie porodu. gdzie wskaźnik zachorowań u mężczyzn i kobiet wynosi 1:1. Obecnie liczba zachorowań u kobiet znacznie wzrasta. Okres trwania 1-2 tygodnie. po czym dochodzi do supresji immunologicznej. Liczba CD4: 750-500/mm 3 . Okres II . nawet ponad 10 lat. Okres trwania: nawet do 10 lat. kandydoza. Dla dzieci kryteria główne są takie same. Dla rozpoznania klinicznego powinny być obecne dodatnie co najmniej 2 kryteria główne i 2 dodatkowe. Otitis. nawracający półpasiec. gorączka.ostre zakażenie Występują objawy zbliżone do mononukleozy zakaźnej. a następnie do rozwoju zmian typu wczesnego i rozwiniętego AIDS. kaszel utrzymujący się powyżej 1 miesiąca. U dzieci urodzonych z chorych matek najczęściej nie stwierdza się objawów zakażenia. zmiany skórne oraz stwierdzenie zakażenia matki. Do rozpoznania zakażenia u osób dorosłych upoważnia stwierdzenie 3 głównych objawów i co najmniej 1 dodatkowego. Według WHO wstępna klasyfikacja AIDS uwzględnia objawy główne i dodatkowe. 124 . Rozpoznanie. natomiast dodatkowe są następujące: uogólniona limfadenopatia. a po 14 latach . U dorosłych zakażonych HIV obserwowanych w ciągu 10 lat objawy chorobowe wystąpiły w 50%. jednak okres wystąpienia u nich objawów chorobowych jest znacznie krótszy niż u dorosłych. stanowiące podstawę do rozpoznania klinicznego w przypadkach immunosupresji o nieznanym pochodzeniu. świąd skóry.w 70% przypadków. Do głównych objawów należą: utrata masy ciała powyżej 10%.

bóle mięśniowe i kostne. bóle głowy.nadmierne pocenie się. Osutki mogą być uogólnione. brak apetytu. Pełny zespół AIDS Objawy ogólne i narządowe obejmują . Przebieg jest przewlekły. z okresami remisji. niekiedy z rozpadem i objawami krwotocznymi. bakteryjnymi i grzybiczymi. 125 . Rozsiane wykwity mięczaka zakaźnego (molluscum contagiosum) są jednym z częstszych powikłań w zakażeniach HIV. Liczba CD4: 500-100/mm3. co stanowi niekorzystną oznakę rokowniczą. W ok. zwłaszcza płuc (najczęściej zakażenie Pneumocystis carinii) i opon mózgowych.poza podwyższeniem temperatury i biegunkami . rozmaite zaburzenia neurologiczne i psychiczne. W obrębie błon śluzowych jamy ustnej. Zmiany skórne pochodzenia wirusowego Do zmian tego rodzaju zalicza się ciężkie zakażenia opryszczką typu I i II (herpes simplex) w obrębie jamy ustnej. 18 i inne. bądź też bezobjawowe zakażenia wirusem HPV 6 lub potencjalnie onkogennymi wirusami HPV 16. znaczna śmiertelność w ciągu 1-2 lat. bardzo charakterystyczna dla AIDS i mająca znaczenie diagnostyczne. narządów płciowych i skóry. 30% przypadków stwierdza się bądź kłykciny kończyste w okolicy odbytu i narządów płciowych. Zmiany skórne Zmiany skórne dzielą się na: 1) wywołane zakażeniami wirusowymi. może występować włochata leukoplakia („hairy leukoplakia").Zakażenia bakteryjne. W ok. Okres IV B . Okres trwania: do 5 lat.późny objawowy Narastające i zagrażające życiu infekcje i nowotwory. Liczba CD4: 50-0/mm3. wirusowe i grzybicze nie zagrażające życiu. Okres IV A .zaawansowany AIDS Liczne infekcje oportunistyczne. rozpadowych bądź nawrotowych i rozsianych zmian. 2) nowotworowe i 3) inne. związana z zakażeniem wirusem Epsteina-Barr. głównie na bocznych powierzchniach języka. Okres trwania: do 3 lat. Liczba CD4: 200-50/mm3. Uprzednio powiększone węzły chłonne ulegają zmniejszeniu. Charakterystyczne są zakażenia bakteryjne i grzybicze narządów wewnętrznych. Zakażenia zoster występują często w postaci głębokich. 30% przypadków dochodzi do rozwoju zmian dysplastycznych w obrębie szyjki macicy.

A. C. w obrębie twarzy. Nasilone zmiany krwotoczne i proliferacyjne w obrębie skóry i błon śluzowych nosa. B. Sarcomatosis Kaposi w przebiegu AIDS. 126 .Ryc. częściowo ulegające rozpadowi. Guzkowe w y k w i t y krwotoczne. Krwotoczne guzki na kończynach i tułowiu nie w y k a z u j ą c e j e s z c z e objawów rozpadu. 61.

Na skórze występują zakażenia Pityrosporum ovale. 61 A. Zależy to od przenoszenia drogą płciową zakażenia odmiennym wirusem HHS8 . 5) troficzne zmiany paznokciowe. Ponadto mogą rozwijać się także rozmaite dermatofitozy.i biseksualnych. eosinophilic folliculitis. W obrębie bujających śródbłonków i miofibroblastów nie stwierdza się wirusa HIV.herpers simplex typu 8. jak i charakterystyczne dla AIDS zmiany łojotokowe (p. 127 . marinum). przemawiają jednak za autoimmunizacją zachodzącą u chorych z AIDS. przy czym zmiany w jamie ustnej bywają bardzo rozległe i rozpadowe. charakterystyczne jest zaczerwienienie skóry i wzmożone wydzielanie łoju. wprawdzie stwierdzone tylko w pojedynczych przypadkach. Zmiany skórne i Mon śluzowych pochodzenia grzybiczego Najczęstsze jest zakażenie drożdżakami (candidiasis). w tym atypowymi (Mycobacterium avium. B.pierwszy wysiew lub znaczne zaostrzenie i rozprzestrzenienie się istniejących zmian łuszczycowych. wywołane przez rozmaite bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Oprócz mięsakowatości Kaposiego w AIDS mogą rozwijać się również inne nowotwory. Wzrosła również znacznie liczba zakażeń gruźliczych u chorych z AIDS oraz zakażeń kiłowych o nietypowym i ciężkim przebiegu. a niekiedy nowotwory układu nerwowego lub innych narządów. W Ameryce często występuje histoplazmoza i kryptokokoza. będące objawem wyniszczenia. 2) suchość skóry ze złuszczaniem typu kserozy (xerosis) lub rybiej łuski (ichthyosis). a tylko u 1% chorych na hemofilię. wieloogniskowe naczyniowe zmiany w skórze i na błonach śluzowych o charakterze plamistym. nierzadkie zmiany w obrębie mieszków włosowych. niżej). Może dochodzić także do zakażeń różnymi prątkami. w których autoantygenem są składniki łoju. zaliczany jest do chorób autoimmunizacyjnych. C). grudkowym. Zmiany występują u przeszło 20% mężczyzn homo. tj. niekiedy typu zespołu żółtych paznokci (yellow nail syndrome). zależne od zakażenia Pityrosporum. 6) choroby autoimmunologiczne: toczeń rumieniowaty i choroby pęcherzowe. 3) łuszczyca . guzkowym i krwotocznym (ryc. odpowiedzialne zarówno za rozległy pityriasis versicolor. zwłaszcza złośliwe chłoniaki. stwierdzanym również w mięsaku Kaposiego nie związanym z AIDS. Inne zmiany skórne i przydatków w AIDS: 1) łojotok twarzy i skóry owłosionej oraz łojotokowe zapalenie skóry (dermatitis seborrhoica).Zmiany skórne pochodzenia bakteryjnego Są to najczęściej zakażenia przymieszkowe (folliculitis) i liszajec (impetigo). Nowotwory Charakterystyczna dla AIDS jest mięsakowatość (Sarcomatosis) Kaposiego. zwłaszcza w środkowej części twarzy. 4) świąd i zapalne swędzące choroby skóry.

należą osoby. głównie białka p24. Utrzymywanie się antygenu p24 i spadek przeciwciał przeciw p24 oraz wysokie stężenie beta 2 -mikroglobuliny stanowią złą oznakę rokowniczą. wydzieliną z pochwy. krwią. Obecnie dostępne są nowe generacje testów immunoenzymatycznych. w której powiela się DNA prowirusa. tj. Można zapobiec przeniesieniu zakażenia na płód przez zastosowanie cesarskiego cięcia (matka powinna być leczona). Leczenie Nie ma dotychczas skutecznego sposobu całkowitego uleczenia AIDS. mające na celu zmniejszenie wiremii i zapobieżenie wytwarzaniu się oporności.. Stosowana w dawkach 250 mg 4 x dz. Podstawą postępowania jest kojarzenie leków przeciwwirusowych. gdyż śmierć następuje głównie w wyniku uogólnionych zakażeń. Stosuje się co najmniej dwa leki inhibitory odwrotnej transkryptazy i jeden inhibitor proteazy. Profilaktyka Profilaktyka polega na zabezpieczeniu przed kontaktem z materiałem szczególnie zakaźnym. zanim rozwiną się nasilone objawy defektu immunologicznego. co przyczynia się do wcześniejszego wykrycia zakażenia. Do grupy szczególnego ryzyka. Zakażenie lekarzy od chorych i pacjentów od lekarzy (głównie dentystów) jest wyjątkowo rzadkie. Okres przeżycia chorych trudno jest określić.Przebieg AIDS Przebieg AIDS może być ostry lub przewlekły. Testy pozwalające na ocenę progresji choroby polegają na wykrywaniu antygenu p24 oraz oznaczaniu stężenia beta 2 -mikroglobuliny i neopteryny. opartych na antygenach rekombinantowych. które wykrywają zarówno białka HIV-1. Podstawowym lekiem jest zidowudyna (AZT). Lekarze i personel medyczny powinni być zabezpieczeni przed bezpośrednim kontaktem z materiałem zakaźnym. ewentualnie również wykazaniem wirusa bądź antygenów wirusowych. W praktyce przeciwciała przeciw HIV wykrywa się za pomocą immunoenzymatycznych testów (EIA). oprócz homoseksualistów. jak i HIV-2 oraz przeciwciała klasy IgG i IgM. Racjonalna profilaktyka polega na unikaniu niebezpiecznych kontaktów płciowych i stosowaniu prezerwatyw. Leczenie powinno rozpoczynać się wcześnie (w okresie II-III). spermą. Rozpoznanie Rozpoznanie choroby na podstawie omawianych wyżej kryteriów klinicznych powinno być potwierdzone metodami serologicznymi. płynem mózgowo-rdzeniowym i wodami płodowymi osób zakażonych. hamuje rozmnażanie wirusa. którym przetacza się wielokrotnie krew (głównie hemofilicy). inhibitor enzymu odwrotnej transkryptazy. w zależności od rozległości procesu chorobowego i zajęcia ważnych dla życia narządów. Najczulszą metodą jest łańcuchowa reakcja polimerazowa. które mają charakter skriningowy i powinny być potwierdzone testem Westernblot. narkomani używający zanieczyszczonych igieł oraz prostytutki. przenika do płynu mózgowo-rdzenio128 .

wykazuje pewne korzystne działanie.aciklowir. znajdują zastosowanie w chorobie szybko postępującej. hypertriglyceridaemia i in. Obecnie istnieje wiele leków wykazujących działanie przeciwwirusowe. Nowsze leki z tej grupy: didanozyna i zalcitabina. Zalcitabinę stosuje się tylko w skojarzeniu z zidowudyną. np. ale toksyczność leku jest bardzo znaczna (neuropatie. stosowany we wczesnym okresie mięsakowatości Kaposiego. częściowo związane z dużą zmiennością wirusa HIV. Próby blokowania połączenia wirusa z receptorami na CD4 nie przyniosły efektu klinicznego.wego. Poszukiwania szczepionki przeciw HIV napotykają ogromne trudności.). Wartość wyprodukowanych eksperymentalnie szczepionek jest jeszcze nieznana. jednakże badania kliniczne są już zapoczątkowane. Powikłaniami są głównie zmiany hematologiczne (niedokrwistość. neutropenia) oraz mięśniowe (myopatia). przedłuża życie chorych. przy objawach zakażenia Pneumocystis carinii lekiem z wyboru jest ko-trimoksazol. . a przy grzybicach . Interferon a. przy zakażeniach herpes simplex i zoster . Większość jest jeszcze w okresie badań klinicznych. jednak jest bardzo toksyczna. poprawia objawy skórne i neurologiczno-psychiatryczne. Istotne jest usuwanie zakażeń.ketokonazol. Wskazaniem do stosowania didanozyny jest wytworzona oporność na zidowudynę. pancreatitis.

jak i na podstawie stwierdzenia antygenów wirusowych w tkankach oraz badań serologicznych. czyli toxic epidermal necrolysis Lyell . zęby). RUMIENIOWO-ZŁUSZCZAJĄCE I GRUDKOWE DERMATOZY RUMIENIE RUMIEŃ WIELOPOSTACIOWY (WYSIĘKOWY) Erythema multiforme (exsudativum) — EM Definicja. zazwyczaj w ciężkich postaciach. np.TEN). enterowirusami i in. sinoczerwone rumienie. 130 . najczęściej: 1) zakażenia wirusowe. głównie zakażenia płuc. 2) zakażenia bakteryjne. 50% przypadków nie udaje się stwierdzić czynników wywołujących (tzw. same pęcherze natomiast nie zawierają wirusów. erythema multiforme może występować w przebiegu innych zakażeń wirusowych. wirusy HSV 1 i HSV 2 były wykazywane w dużej części przypadków zarówno w hodowli. z których najważniejsze są: sulfonamidy. barbiturany. dobrze odgraniczone od otoczenia. 4) leki. z ognisk zakaźnych wewnątrzustrojowych (migdałki. Również w krążeniu wykrywa się kompleksy immunologiczne złożone z antygenów i przeciwciał HSV. która obejmuje odmianę Stevensa-Johnsona i najgroźniejszą odmianę . Etiopatogeneza. Coxsackie. salicylany i inne. Są to obrzękowe.Rozdział 8 RUMIENIOWE.. Odróżnia się postać łagodniejszą (minor) i ciężką (major). zwłaszcza paciorkowcowe. W ok. niekiedy z obecnością pęcherzy na powierzchni. umiejscawiające się na skórze i błonach śluzowych jamy ustnej. Na rolę czynników immunologicznych w patogenezie wskazuje częsta obecność frakcji C3 dopełniacza w strefie błony podstawnej oraz złogi IgM i C3 w ścianach naczyń.toksyczną nekrolizę (necrolysis toxica epidermalis. odmiana idiopatyczna). 3) Mycoplasma. głównie herpes simplex w nawracającym rumienili wielopostaciowym. Odgrywają rolę rozmaite czynniki.

wykazują skłonność do tworzenia koncentrycznych figur i obrączek (ryc.erythema multiforme bullosum) oraz zmiany krwotoczne (rumień wielopostaciowy krwotoczny . Ustępują bez pozostawienia śladu. 2. str. niesymetrycznym rozmieszczeniem. Zmiany są rumieniowo-obrzękowe. Mogą powstawać pęcherze (rumień wielopostaciowy pęcherzowy .Odmiana łagodniejsza (zwykła) rumienia wielopostaciowego Erythema multiforme minor Objawy i przebieg. towarzyszącym świądem. krótkotrwałością pojedynczych wykwitów. zespół Stevensa- Ryc. Ogólne: w razie podejrzenia związku z zakażeniem herpes simplex wskazane jest podawanie aciklowiru (p. Objawy ogólne: zwyżki temperatury utrzymują się niedługo. a bóle stawowe i mięśniowe mają charakter przejściowy. o rozmaitym nasileniu objawów zapalnych. 3) towarzyszących wysiewowi nieznacznych objawów ogólnych oraz 4) skłonności do nawrotów. Rozpoznanie różnicowe: 1. Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme) . rozstrzyga badanie immunopatologiczne (p. 243). 131 . 2) symetrycznego układu i typowego umiejscowienia zmian. Leczenie. wyraźnie odgraniczone od otoczenia.erythema multiforme haemorrhagicum).rumieniowo-obrzękowe wykwity. Początek jest zazwyczaj nagły. Pemfigoid (pemphigoid) różni się od pęcherzowej odmiany rumienia wielopostaciowego występowaniem pęcherzy również w skórze nie zmienionej i przewlekłym przebiegiem. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) wykwitów rumieniowych ustępujących bez pozostawiania śladów. Okres trwania jest kilkutygodniowy. Zmiany skórne są nieswędzące i niebolesne. W przypadkach wielokrotnych nawrotów zaleca się podawanie wielomiesięczne aciklowiru (p. 62. mogą jednak nawracać. Umiejscowieniem najczęstszym są odsiebne części kończyn górnych i dolnych. Zmiany są symetryczne. ale mogą być zajęte również błony śluzowe jamy ustnej i okolic płciowych. Pokrzywka festonowata (urticaria gyrata) różni się naczynioruchowym charakterem obrzęku. Leczenie herpes). 62).

oraz 2) toksyczną nekrolizę Lyella (TEN). Wykwity rumienia wielopostaciowego w skórze nie różnią się od zmian w postaci zwykłej. 242. Kortykosteroidy doustne są podawane tylko w cięższych postaciach i w okresie nie dłuższym niż 2-3 tygodnie. bez objawów ogólnych. ewentualnie z dodatkiem korykosteroidów (aerozole: Dexapolcort. str. 230). W przypadku zmian polekowych należy ustalić. 63). Stosuje się ponadto leczenie odczulające (wapń. towarzyszy mu wysoka gorączka oraz bóle stawowe. pęcherzowe i nadżerkowe umiejscawiają się na błonach śluzowych i skórze tułowia. Odmiana Stevensa-Johnsona może być związana z lekami lub zakażeniem wirusowym. 2) zajmowania głównie błon śluzowych.varietas major Definicja. jaki lek spowodował zmiany. leki przeciwhistaminowe. kwas askorbinowy: 1000 mg/d) oraz antybiotyki . występowaniem pęcherzy w skórze nie zmienionej. w związku z czym przeważają nadżerki. a jedynie szczeliny ponad warstwą podstawną.w zależności od wyników posiewów z jamy nosowo-gardłowej (łącznie z leczeniem odczulającym). W części przypadków stwierdza się przeciwciała przeciw desmoplakinie I (250 kD) i II (210 kD). podobnie jak w pemphigus paraneoplasticus (PNP) . 3) gorączkowego.-Johnsona). Odmiana ciężka rumienia wielopostaciowego Erythema multiforme . 132 . w której rozległe spełzanie naskórka jest objawem dominującym. rozstrzygają badania histologiczne i immunopatologiczne (p. Niekiedy mogą wystąpić poważne powikłania oczne oraz spełzanie i zanik płytek paznokciowych. Zespół Stevensa-Johnsona Objawy i przebieg. Pęcherze na błonach śluzowych są zazwyczaj krótkotrwałe. w której zmiany rumieniowe. Oxycort i inne). Odmiana TEN jest zazwyczaj pochodzenia lekowego. W powstawaniu nekrolizy naskórka odgrywają rolę limfocyty CD8 supresorowe i cytotoksyczne. Rozpoznanie różnicowe: 1.p. Najczęstszym umiejscowieniem są błony śluzowe jamy ustnej i narządów płciowych. hydrokortyzonowe). Okres trwania wynosi 3-6 tygodni. a następnie przerwać jego podawanie i zastosować leczenie odczulające. W obrazie histologicznym nie występuje akantoliza. Pęcherzyca zwykła (pemphigus vulgaris) różni się powolnym przebiegiem.zwłaszcza na wargach w nawarstwione. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) pęcherzowo-rumieniowych wykwitów. Miejscowo: na zmiany rumieniowe stosuje się kremy obojętne lub z zawartością steroidów niefluorowanych (prednizolonowe. a na nadżerki leki odkażające w roztworach lub aerozolach. Rozróżniamy dwie ciężkie i ostro przebiegające odmiany rumienia wielopostaciowego: 1) odmianę Stevensa-Johnsona. Początek choroby jest gwałtowny. głównie wirusem herpes simplex. str. krwotoczne strupy (ryc. Etiopatogeneza. często dotyczą głównie tułowia i twarzy. niekiedy oczu i nosa. Ich znaczenie w patogenezie jest niejasne. przysychające . ostrego przebiegu.

zarówno varietas minor. jak i varietas major. że spełza on całymi płatami (objaw Nikolskiego) (ryc. Pimafucort. Leczenie. str.kilkanaście dni.). Miejscowo na błony śluzowe stosuje się: 2% zawiesinę Pimafucin. Ogólne polega na podawaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania na bakterie oraz leków odczulających (wapń. 101).Ryc.typowe wykwity rumienia wielopostaciowego wysiękowego. Toksyczna nekroliza naskórka Toxic epidermal necrolysis Lyell (TEN) Objawy i przebieg. 63. Pryszczyca (foot and mouth disease) różni się głębszymi nadżerkami na błonach śluzowych jamy ustnej i nasilonym ślinotokiem. ale nie dłużej niż kilka .wykwity pęcherzowe i nadżerkowe w obrębie błon śluzowych jamy ustnej i oczu (zapalenie spojówek). 2. płukanie środkami odkażającymi. inni stosują je nadal w dawkach do 60-120 mg/d. duże znaczenie ma stwierdzenie źródła zakażenia (epidemia wśród bydła). na skórze . Są dane wskazujące na wydłużenie okresów między nawrotami lub nawet zahamowanie wysiewów. związanych z zakażeniem HSV przeprowadza się za pomocą ciągłego podawania aciklowiru po 200 mg 3-5 x dziennie w ciągu wielu miesięcy. 64). Towarzyszą temu zmiany pęcherzowe i nadżerkowe 133 . że są one przeciwwskazane. W razie stwierdzenia lub podejrzenia związku z zakażeniem HSV podaje się aciklowir jak w herpes simplex (p. witamina C i in. antihistaminica. Zespół Stevensa-Johnsona . Stosowanie kortykosteroidów jest przedmiotem kontrowersji: jedni uważają. Zmiany rumieniowe i pęcherzowe w obrębie skóry i błon śluzowych powodują podminowanie naskórka tak. Leczenie profilaktyczne nawrotowych postaci erythema multiforme.

Stan ogólny chorych jest na ogół ciężki. zakaźnym charakterem. aż do ich odstawienia po ok. 134 . 3) wysokiej temperatury i ciężkiego stanu ogólnego chorych. Podstawowe postępowanie jest takie. Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS). Leczenie. Duże znaczenie ma dobra pielęgnacja chorych. który różni się występowaniem głównie u noworodków. niezajmowaniem błon śluzowych i szybszym przebiegiem. jak w oparzeniach drugiego stopnia. Początek jest nagły. dawniej zalecano duże dawki steroidów (80-100 mg prednizonu/d) w najwcześniejszym okresie choroby.spełzanie naskórka (objaw Nikolskiego). podawanie płynów wieloelektrolitowych i osocza. 2 tygodniach. Korzystne jest stosowanie dożylnych wlewów immunoglobuliny G. śródnaskórkowy pęcherz . na błonach śluzowych jamy ustnej. Dawki steroidów następnie obniża się. Antybiotyki stosuje się jedynie w przypadku wtórnego zakażenia bakteryjnego. Pęcherzycy zwykłej (pemphigus vulgaris). Korzystniejszy efekt daje stosowanie w ciągu ok. Stosowanie kortykosteroidów jest kontrowersyjne. 64. nawet w przypadkach o najcięższym przebiegu. co związane jest z obnażeniem rozległych powierzchni skóry i wtórnymi zaburzeniami elektrolitowymi. Rozpoznanie różnicowe dotyczy: 1. rozstrzygają badania immunopatologiczne. mniej gwałtownym. 2. Podawanie cyklosporyny A w dawce 5-10 mg/kg mc. powoduje niekiedy spektakularną poprawę. tj. Większość autorów uważa. 4) pomocne jest ustalenie związku z przyjmowanym lekiem. często po zażyciu leku z powodu niewielkiej infekcji. narządów płciowych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) rozległych. Występuje wysoka gorączka. 5 dni cyklofosfamidu (150-300 mg dożylnie) łącznie z prednizonem do 60 mg/d. co może prowadzić do zejścia śmiertelnego. niegorączkowym przebiegiem.Ryc. Pomocne jest badanie histologiczne: pęcherz podnaskórkowy i martwica całego naskórka w toksycznej nekrolizie. że są one całkowicie przeciwwskazane i zwiększają liczbę śmiertelnych przypadków.w SSSS. 2) nagłego początku. spojówek i rogówki. spełzających pęcherzy i płatowego oddzielania się naskórka. która różni się obecnością pęcherzy bez płatowego spełzania naskórka. Toksyczna nekroliza naskórkowa Lyella (necrolysis epidermalis toxica Lyell) .

Etiopatogeneza jest nieznana.. układu nerwowego i inne. charakterystyczne jest czerwonawe zabarwienie języka. Przemawia za tym gwałtowny wzrost miana ANCA w czasie i po zakończeniu podawania immunoglobuliny G. Leczenie polega na stosowaniu jednorazowej infuzji immunoglobuliny G w uderzeniowej dawce 2 g/kg mc. mogą one powodować powstawanie tętniaków i nagłe zgony. Przebieg choroby jest ostry z wysoką gorączką utrzymującą się 5-7 dni. Jest to ostra choroba wieku dziecięcego. RUMIEŃ TRWAŁY Erythema fixum Definicja. nie ma również wskazań do podawania antybiotyków. Efekt działania immunoglobuliny polega prawdopodobnie na natychmiastowym uwalnianiu związanych in vivo ANCA przez przeciwciała idiotypowe zawarte w immunoglobulinie G.ANCA). gdyż zmiany imitują bądź ciężkie postacie rumienia wielopostaciowego. wyraźnie odgraniczone od otoczenia i stale nawracające w tej samej lokalizacji po zażyciu wywołującego leku.CHOROBA KAWASAKI Morbus Kawasaki Definicja. zależy od objawów układowych. Immunoglobulina G powoduje ustąpienie zmian i zapobiega powikłaniom naczyniowo-sercowym. Objawy i przebieg. Powrót do normy ma miejsce po ustąpieniu zmian. Rozpoznanie jest trudne. najczęściej typu rumienia wielopostaciowego. cechująca się zmianami w obrębie skóry. SSSS i dziecięcych chorób zakaźnych. Węzły chłonne. gdyż sprzyjają powstawaniu zakrzepów. błon śluzowych i narządów wewnętrznych (głównie układu sercowo-naczyniowego) oraz powiększeniem węzłów chłonnych. Miano przeciwciał spada następnie w ciągu kilku tygodni. 135 . następnie stopniowo zmniejszanej. różniące się typem świecenia od przeciwciał w chorobie Wegenera (antineutrophil cytoplasmic antibodies . Śmiertelność nie przekracza 2%. Jest to być może zakażenie rozmaitego typu bakteriami i wirusami. Zmiany skórne są różne. płuc. ulegają powiększeniu. bądź dziecięce choroby zakaźne. przy czym wydaje się. przy jednoczesnym podawaniu salicylanów w ciągu kilku tygodni w dawce 100 mg/kg mc. osutek odrowatych i płonicowatych na tułowiu i kończynach. Błony śluzowe jamy ustnej i oczu wykazują objawy zapalne. głównie szyjne. TEN. Są to zwykle pojedyncze wykwity o brunatnym zabarwieniu. czyli charakterystyczny efekt superantygenów. Najważniejsze objawy narządowe dotyczą układu sercowo-naczyniowego. że główną rolę odgrywają superantygeny. Niekiedy występują zmiany w obrębie przewodu pokarmowego. Wykazano zwiększoną ekspresję V-beta2 na receptorach limfocytów T w ostrej fazie choroby. Rozpoznanie różnicowe dotyczy rumienia wielopostaciowego (erythema multiforme). W dużej części przypadków występują przeciwciała skierowane przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów. Na stopach i dłoniach stwierdza się symetryczny obrzęk i rumień. Kortykosteroidy są przeciwwskazane..

nie wiążą zmian z lekiem. że istnieją od dzieciństwa i nie ulegają zmianom. nie wykazujące stanu zapalnego ani nacieku podstawy. który polega na celowym podawaniu leku podejrzanego o wywołanie zmian. Objawy i przebieg. Objaw ten jest wykorzystywany dla celów diagnostycznych w teście ekspozycji.Ryc. Ponowne zażycie leku może wywoływać wystąpienie rumienia w miejscu przebarwienia. 3) braku objawów podmiotowych. Okres trwania jest kilku. Płaskie znamiona barwnikowe (naevi pigmentosi) różnią się tym. leżą w poziomie skóry. Umiejscowienie jest rozmaite. Cechą charakterystyczną jest ich wyraźne odgraniczenie. 65). a ci chorzy. Przypuszcza się. 3. aminofenazon (Piramidon). 136 .dobrze odgraniczone przebarwienie. że ma kształt uprzedniego ogniska i nie ma tendencji do nawrotów w tej samej lokalizacji. Odstawienie leku nie powoduje natychmiastowego cofania się przebarwień. Przebarwienie pozapalne (pigmentatio postinflammatoria) różni się tym. Zmiany początkowo są rumieniowo-obrzękowe. Rumień trwały (erythema fixum) . Leczenie polega na odstawieniu leku wywołującego zmiany. sulfonamidy i inne. gdyż nie towarzyszą im żadne objawy podmiotowe. 65. 4) wywiadu co do zażywania leków. brunatnych plam leżących w poziomie skóry. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) dobrze odgraniczonych. którzy preparaty farmaceutyczne zażywają rzadko. Czynnikami wywołującymi są rozmaite leki. Mechanizm patogenetyczny nie jest znany. że charakterystyczne nawroty w miejscach przebarwionych zależą od limfocytów T obdarzonych pamięcią immunologiczną (memory cells). 2) pojedynczych wykwitów. 2. fenacetyna. Etiopatogeneza.lub wielomiesięczny. najczęściej: barbiturany. Liszaj płaski barwnikowy (lichen planus pigmentosus) różni się występowaniem grudek i świądu. rzadziej liczne (ryc. Chorzy często nie zauważają pojawienia się zmian. bardzo szybko zmieniają barwę na brunatnawą. Ogniska są pojedyncze. kwas acetylosalicylowy (Aspirin). Rozpoznanie różnicowe: 1.

Rumień guzowaty (erythema nodosum). o średnicy kilku centymetrów. szczególnie u dzieci w przebiegu pierwotnego zakażenia przywnękowego.zakażenia bakteryjne: głównie paciorkowce i Yersinia enterocolitica oraz prątki gruźlicy. Objawy i przebieg. Czynnikami etiologicznymi mogą być: .jest niejednolita. Są to ostrozapalne. W przypadkach związanych z zakażeniami bakteryjnymi stwierdza się dodatnie próby z antygenami bakterii lub prątków . 66. Chorobie towarzyszy podwyższenie temperatury i bóle stawowe. Nie mają tendencji do wrzodzenia (ryc. gestageny (doustne środki antykoncepcyjne). prawdopodobnie jest to odczyn alergiczny. Najczęstszym umiejscowieniem są podudzia po stronie prostowników. później przybierają odcień sinawy i sinobrunatny. Czasem nie udaje się wykryć czynników przyczynowych.zakażenia wirusowe: mononukleoza zakaźna i in. nie ulegające rozpadowi. ustępujące bez pozostawienia blizn. salicylany. Są zazwyczaj mnogie. 137 . zwłaszcza w wyniku zlewania się guzów. bolesne guzy. jednak pojedyncze ogniska mogą być znacznie większe. erythema nodosum może również towarzyszyć zmianom przywnękowym w sarkoidozie (zespół Lofgrena) oraz zakażeniu trądem (erythema nodosum leprosum).RUMIEŃ GUZOWATY Erythema nodosum Definicja. ale pojedyncze guzy mogą występować również na udach i przedramionach.toksoplazmoza . Ryc. . Wykwity guzowate są początkowo żywoczerwone. umiejscowione głównie na przedniej powierzchni podudzi.leki: najczęściej sulfonamidy. Ponadto erythema nodosum może towarzyszyć chorobie Crohna i colitis ulcerosa. Etiopatogeneza . 66).

3) bolesności w ostrym okresie choroby. maści zawierające heparynoidy oraz niesilnie działające steroidy: propionian flutikazonu (Cutivate). nierzadko jednak ANCA nie są stwierdzane. 2. głównie w przypadkach wywołanych lekami. Istnieją dane wskazujące na istotną rolę czynnika GCSF (granulocyte colony stimulating factor). powodująca objawy gorączkowe i artralgię. Zespół ten charakteryzuje się intensywnie czerwonymi obrzękowo-naciekowymi ogniskami.3 łyżki stołowe dziennie) w ciągu 6-8 tygodni. Istnieje obecnie tendencja powrotu do starej metody leczenia Kalium jodatum (roztwór 60/180 . gwałtowniejszym i szybszym przebiegiem. na ogół bardziej ostrym. umiejscowieniem głównie po stronie zginaczy podudzi. jak w granulomatosis Wegeneri. maść ichtiolową 5-10%. 69. Leczenie. pirośluzan mometazonu (Elocom). skłonnością do rozpadu.leczenie przeciwgruźlicze. zbliżonymi do rumienia wielopostaciowego (erythema multiforme). Róża (erysipelas) różni się od pełzających zlewnych ognisk rumienia guzowatego (odmiana Bafverstadta) wyższą temperaturą. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia ostrozapalnych i nie ulegających rozpadowi wykwitów guzowatych.p. maślan hydrokortyzonu (Locoid). metindolową. a w przypadku gruźliczych zmian przywnękowych . ZESPÓŁ SWEETA Dermatosis acuta febrilis neutrophilica Definicja. 4. odpowiedzialna za gromadzenie się neutrofilów w skórze. Etiopatogeneza. Zdarza się współistnienie wykwitów typu rumienia wielopostaciowego. Powierzchowne zapalenie zakrzepowe żył (periphlebitis) oraz guzkowe zapalenie tętnic (poliarteriitis nodosa) różnią się wyraźnym związkiem z naczyniami. najlepiej na podstawie posiewu z ognisk wewnątrzustrojowych (jamy nosowo-gardłowej lub innych) i wyniku antybiogramu. lub skierowane przeciw mieloperoksydazie (obwodowy pattern jądrowy w badaniu immunofluorescencyjnym). W przypadkach wywołanych lekami konieczne jest odstawienie wywołującego leku. zlewnym stanem zapalnym. W zespole Lofgrena stosuje się leczenie kortykosteroidami jak w sarkoidozie. obecnością leukocytozy we krwi oraz naciekami neutrofilowymi w ogniskach chorobowych. 4) stosunkowo niewielkich objawów ogólnych. Ogólne: zależy od czynników przyczynowych . str. W części przypadków występują przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmatycznym leukocytów wielojądrzastych ANCA. maść metanabolową.stosuje się antybiotyki o szerokim zakresie działania. oraz IL-8. Rumień stwardniały (erythema induratum) . który jest silnym aktywatorem różnicowania się komórek pnia (stem cells) do dojrzałych neutrofilów. nagłym. Schorzenie jest częstsze jesienią i wiosną. Rozpoznanie różnicowe: 1. stosowane w ciągu 5-7 dni. 2) umiejscowienia na podudziach. głównie po stronie prostowników. niekiedy bywają nawroty. Pewną rolę wydają się odgrywać również inne cytokiny: IL-1. Miejscowo poleca się: okłady z 2% roztworu ichtiolu. 3. Guzkowe zapalenie naczyń (vasculitis nodosa) różni się przewlekłym przebiegiem bez objawów ogólnych. Przemawiają za tym przypadki wystąpienia zmian u osób leczonych tym czynnikiem z powodu neutropenii. 138 . często gorączkowym początkiem. nawrotowym przebiegiem.Okres trwania wynosi 2-6 tygodni.

cechujące się niekompletnymi segmentami i kondensacją chromatyny jądrowej (komórki Pelger-Huet). 67). kończynach (głównie po stronie wyprostnej) i twarzy.żywoczerwone.Ryc. o intensywnie czerwonym zabarwieniu. Zmiany mogą ustępować samoistnie. 139 . mialgia i iridocyclitis. Pomocne w rozpoznaniu jest stwierdzenie leukocytozy ze zwiększoną liczbą neutrofilów we krwi obwodowej oraz bóle stawowe i mięśniowe. które niemal natychmiast powoduje ustępowanie gorączki i szybkie cofanie się zmian skórnych. intensywnie czerwonych wykwitów ramieniowych oraz charakterystycznego obrazu histologicznego (przewaga leukocytów wielojądrzastych w naciekach z objawami leukocytoklazji). rzadziej innych rozrostów pochodzenia szpikowego. rzadziej wykwity krostkowe (ryc. Zwyżka temperatury nie jest zjawiskiem stałym i nie zawsze liczba neutrofilów we krwi obwodowej jest zwiększona. takie jak artralgia. głównie białaczki szpikowej i chłoniaków. rumieniowo-naciekowe ogniska przypominające erythema multiforme. Rozpoznanie różnicowe dotyczy głównie erythema multiforme. Zdarzają się nawroty. Zespół Sweeta może być również zwiastunem lub objawem ostrej mielogennej białaczki. Należy przeprowadzić badania w kierunku obecności nowotworów złośliwych. Zarówno w skórze. Zmiany są umiejscowione na tułowiu. Zespół Sweeta (dermatitis nentrophilica Sweet) . 67. Objawy i przebieg. na ogół . mogą tworzyć się pęcherzyki.bez leczenia . Na obwodzie ognisk rumieniowych. Leczeniem z wyboru jest podawanie kortykosteroidów w dawce 60 mg dziennie. Często występują objawy ogólne.utrzymują się w ciągu kilku tygodni. jak i we krwi obwodowej stwierdza się niekiedy mielodysplastyczne neutrofile. Rozpoznanie ustala się na podstawie nagle powstających.

1 cm na dobę.różni się wolniejszym szerzeniem się ognisk. Tinea imbricata . ok. 140 . przypominające słoje drewna. nawet po wieloletniej obserwacji. przełyku i innym. Objawy i przebieg. Etiopatogeneza nie jest znana.ERYTHEMA GYRATUM REPENS Definicja. najczęściej płuc. Zazwyczaj towarzyszy nowotworom narządów wewnętrznych. Zmianom towarzyszy na ogół niezbyt nasilony świąd. 68. paraneoplastyczny zespół cechujący się szybko szerzącymi się. Erythema necrolyticum migrans różni się bardziej wysiękowymi zmianami ze spełzaniem naskórka oraz częstym zajęciem twarzy i błon śluzowych jamy ustnej. a także jelit. przypominające słoje drzewa (ryc. towarzyszy nowotworom trzustki (glucagonoma). Jest to rzadki. 2. Najczęstszym umiejscowieniem jest tułów i kończyny. koncentrycznie układające się zmiany. O patogenetycznej roli nowotworów świadczą przypadki gwałtownego ustępowania zmian po udanym zabiegu usunięcia nowotworu. złuszczające się rumienie szerząc się bardzo szybko. 10% przypadków nie wykazano związku z nowotworami. zwykle z zaoszczędzeniem twarzy oraz dłoni i stóp. Schorzenie rozpoczyna się między 40 a 60 rż. rozstrzyga badanie mikologiczne. jest częstsze u mężczyzn. Nowotwory mogą poprzedzać wystąpienie zmian lub stwierdza się je po rozmaicie długim czasie od wystąpienia zespołu. Erythema gyratum repens jest ważną jednostką z tego względu.. Rozpoznanie. W ok. Zmiany skórne są bardzo charakterystyczne. Erythema gyratum repens — charakterystyczne.rzadka postać grzybicy . gruczołu piersiowego. że w każdym przypadku istnieje konieczność poszukiwania nowotworu. układają się w koliste figury. Rozpoznanie różnicowe: 1. 68). obwodowymi rumieniami o koncentrycznym układzie. Ryc.

Plama. Ostatnio za pomocąbadań molekularnych wykazano w zmianach skórnych i osoczu obecność wirusa herpes simplex 7 (HHS7). zwłaszcza na obwodzie (ryc. Jest to łagodnie przebiegająca i samoistnie ustępująca choroba. Niewystępowanie nawrotów wskazuje na uodpornienie w stosunku do nieznanego czynnika infekcyjnego. na prawym udzie duża blaszka macierzysta. osiąga nieraz kilkucentymetrowe wymiary. rozsiane zmiany na tułowiu. Ryc.bardzo rozległe. Objawy i przebieg. która ma większe wymiary i zazwyczaj wykazuje wyraźniejsze złuszczanie na obwodzie. medalionowatymi wykwitami w obrębie tułowia i dosiebnych części kończyn. tak że jego rola etiologiczna wymaga udowodnienia. Charakterystycznym umiejscowieniem jest tułów wzdłuż rozszczepów skórnych oraz dosiebne części kończyn. 69. Schorzenie jest niezakaźne. 69). Początkowo pojawia się tzw.ŁUPIEŻ RÓŻOWY GIBERTA Pityriasis rosea Gibert Definicja. 141 . o powierzchni lekko złuszczającej się. dopiero po 6-10 dniach następuje wysiew licznych wykwitów. Wykwitem podstawowym jest bladoróżowa plama o kształcie na ogół owalnym lub okrągłym. powiększając się odśrodkowo. Łupież różowy Giberta (pityriasis rosea) . cechująca się rumieniowo-złuszczającymi. Jednakże wirus ten stwierdzono również w osoczu zdrowych osób. Etiopatogeneza. blaszka macierzysta.

a także obraz histologiczny liszaja z charakterystycznym uszkodzeniem keratynocytów warstwy podstawnej. ostatnio wykazano znamienny związek z wirusem hepatitis C (HCV). Zarówno w skórze. większym stanem zapalnym z pęcherzykami na obwodzie. Przemawia za tym występowanie osutki o cechach lichen planus u osób po przeszczepach szpiku. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu medalionowatych wykwitów plamistych otoczonych brzeżnie złuszczającym się naskórkiem. Zmiany ustępują samoistnie. ewentualnie 0. Nierzadko liszaj płaski współistnieje z różnymi chorobami autoimmunologicznymi. wirusem hepatitis B. 2. np. zajmowaniem typowych okolic oraz przewlekłym przebiegiem. Stan ogólny jest dobry. np. z których najważniejsze wydaje się przewlekłe aktywne zapalenie wątroby (chronic active hepatitis . niekiedy występuje niewielki świąd. 3) dobrym stanie ogólnym chorych i słabo wyrażonych objawach podmiotowych oraz 4) samoistnym cofaniu się sprawy chorobowej po upływie 4-6 tygodni. maślan hydrokortyzonu (Locoid) i inne.05% propionian flutikazonu (Cutivate).CAH). 0. Grzybica skóry (tinea cutis) różni się mniej licznymi i niesymetrycznie rozmieszczonymi wykwitami.5% krem hydrokortyzonowy lub inne kremy zawierające niesilne kortykosteroidy. jak i na błonach śluzowych liszaj płaski o cechach liszaja nadżerkowego (lichen planus erosivus) obserwowano bądź w czasie zakażenia HCV.Okres trwania wynosi 4-6 tygodni. Objawy podmiotowe są minimalne. W razie świądu zaleca się papki z 1% mentolem. zwłaszcza z mechanizmem reakcji typu przeszczep przeciw gospodarzowi (graft versus host reaction . często również błon śluzowych. Autoimmunologiczne zapalenie wątroby może być związane z różnymi wirusami hepatotropowymi.GVHR). Etiopatogeneza jest nieznana. bądź w wiele lat 142 . większym świądem (szczególne podobieństwo wykazuje blaszka macierzysta przed wystąpieniem wysiewu). 5) pomocne w ustaleniu rozpoznania jest stwierdzenie blaszki macierzystej. 2) umiejscowieniu zmian głównie na tułowiu i dosiebnych częściach kończyn. 3. Leczenie jest na ogół zbędne. Jest to przewlekła choroba skóry. LISZAJ PŁASKI Lichen planus (LP) Definicja. cechująca się typowymi klinicznie i histologicznie zmianami grudkowymi oraz świądem. zajmowaniem okolic łojotokowych i owłosionej skóry głowy oraz przewlekłym przebiegiem. jednak najbardziej prawdopodobny wydaje się związek z procesami autoimmunologicznymi. Łuszczyca (psoriasis) różni się grudkowym charakterem i znacznie większym złuszczaniem powierzchni wykwitów. Wyprysk łojotokowy (eczema seborrhoicum) różni się skłonnością do zmian wysiękowych i zlewnych. pirośluzan mometazonu (Elocom). Rozpoznanie różnicowe: 1.

Liszaj płaski rozsiany (lichen planus disseminatus) . a przeciwciała przeciw HCV stwierdza się za pomocą testów immunoenzymatycznych oraz immunoblotu przy użyciu rekombinantowych antygenów wirusowych. Liszaj płaski (lichen planus) .typowe umiejscowienie grudek w okolicy nadgarstka. 71. Sekwencje HCV wykazano w surowicy za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).Ryc. miejscami układające się pasmowato (objaw Koebnera). 70. Ryc. miejscami zlewające się. Związek liszaja płaskiego z chorobą wątroby mógł być przeoczany w związku z tym. później.liczne grudki na tułowiu. 143 . że enzymy wątrobowe okresowo mają wartości prawidłowe.

72. 70 i 71). Ryc. jednakże nie pozostawiają blizn. nierównomierne zmleczenia wzdłuż zgryzu zębów.Rolę czynników wywołujących przypisuje się również wstrząsom psychicznym. mogą mieć układ linijny (objaw Koebnera). głównie sole złota. a jedynie zaniki (odmiana zanikowa). Ustępujące ogniska są brunatnie przebarwione. neuroleptyczne. Liszaj płaski może być także sprowokowany przez różne leki. rozległe. Niekiedy zmiany są bardzo długotrwałe. trankwilizery i inne. Wykazują zmienność w zależności od czasu trwania i lokalizacji (ryc. Wykwity grudkowe są błyszczące i wieloboczne. Ryc. Widoczne również paznokcie chorego z charakterystycznym podłużnym pobruzdowaniem. czerwonawe lub sinofiołkowe. 144 . W osutkach liszajowatych związanych z profilaktycznym stosowaniem leków przeciwmalarycznych (których klasycznym przykładem był tropikalny liszaj płaski w wojsku amerykańskim w czasie II wojny światowej) na ogół nie stwierdza się zmian w obrębie błon śluzowych. Liszaj płaski w obrębie owłosionej skóry głowy powodujący nierównomierne bliznowacenie. 73. Liszaj płaski błon śluzowych (lichen planits mucosae oris) .charakterystyczne. Objawy i przebieg. środki przeciwmalaryczne.

Okres trwania LP jest wielomiesięczny lub wieloletni (zwłaszcza przerosłych ognisk na podudziach oraz zmian na śluzówkach). w części środkowej występują przebarwienia lub zanik bliznowaty. 4) pęcherzowa . 72). jak i w skórze nie zmienionej oraz na błonach śluzowych (LP erosivus. często występuje bliznowacenie w obrębie owłosionej skóry głowy (zespół Grahama Little'a). Objawy podmiotowe występują wyłącznie w odmianie nadżerkowej (LP erosivus mucosae oris). przy czym stwierdzono epitop rozpoznający wyłącznie LP pemphigoides. 73). spełzanie płytek lub ich zanik (ryc. 5) świądu. LP pemphigoides . Błony śluzowe narządów płciowych wykazują zmiany w 20-25% przypadków u mężczyzn. głównie na błonach śluzowych policzków wzdłuż zgryzu zębów. Rozpoznanie różnicowe: 1.w tej postaci immunoglobuliny G i dopełniacz są związane in vivo w błonie podstawnej. niewystępowaniem świądu. s. niekiedy znaczny. 145 . które mogą poprzedzać lub współistnieć z objawami skórnymi. 6) przewlekłego przebiegu. niekiedy jest to jedyne umiejscowienie. Świąd jest rozmaicie nasilony. typową lokalizacją. Paznokcie wykazują u części chorych typowe objawy. u kobiet są znacznie rzadsze. 2) nierzadko linijnego i obrączkowatego układu. Główne odmiany: 1) przerosła. na języku.najczęściej zajmuje podudzia. z przeciwciałami skierowanymi również przeciwko obu antygenom: 180 kD (Ag BP2) oraz 230 kD (AgBP1). b) pęcherze są usadowione zarówno w obrębie zmian skórnych. jednak rzadko stanowią jedyne umiejscowienie. Jest to linijne.Błony śluzowe jamy ustnej są zajęte u 50% chorych. są to podłużne pobruzdowania. pewne znaczenie w rozpoznaniu może mieć również badanie immunopatologiczne: występowanie licznych tzw. czyli brodawkująca (lichen planus hypertrophicus. 2) mieszkowa (lichen planus follicularis) .są one charakterystyczne.występuje w dwóch postaciach: a) pęcherze są usadowione wyłącznie w obrębie zmian skórnych na dłoniach i stopach (varietas acralis) i są wynikiem głównie działania czynników mechanicznych (łatwe oddzielanie się naskórka wskutek zniszczenia komórek podstawnych i błony podstawnej). ale nie patognomoniczne dla liszaja płaskiego. 4) częstego zajmowania błon śluzowych. verrucosus) . 3) na ogół typowego umiejscowienia. Typowy LP pemphigoides może mieć wszystkie cechy immunologiczne pemfigoidu (BP). Łuszczyca (psoriasis) różni się parakeratotycznym charakterem grudek z objawem Auspitza.LPP) . Rozpoznanie opiera się na podstawie: 1) charakterystycznych cech grudki. rzadziej na czerwieni warg (ryc. drzewkowate lub obrączkowate zbielenie nabłonka. Zmiany w obrębie błon śluzowych odbytu z powodu świądu są niekiedy rozpoznawane jako pruritus ani. a w części przypadków stwierdza się również krążące przeciwciała skierowane głównie przeciw domenie NCA (non collagenous) 180 kD.są to drobne grudki przymieszkowe z hiperkeratotycznym czopem. 3) zanikowa (lichen planus atrophicus) . występują zlewne ogniska hiperkeratotyczne bez typowych grudek liszaja. ciałek cytoidalnych na granicy skórno-naskórkowej.najczęściej układ zmian jest obrączkowaty. Podstawą rozpoznania jest charakterystyczny obraz histologiczny. zawierających immunoglobuliny i dopełniacz .

str. Brodawki płaskie (verrucae planae) różnią się typowym umiejscowieniem na grzbietach rąk i twarzy. niewystępowaniem świądu. takrolimus) znajdą tu zastosowanie. 85.5-25 mg jeden raz w tygodniu. o wybitnie przewlekłym przebiegu. W ciężkich.p.3-0. Liszaj płaski nadżerkowy o wyłącznej lokalizacji na błonach śluzowych różnicuje się z: 1) pęcherzycą zwykłą (pemphigus vulgaris). niżej. Istnieją pojedyncze doniesienia o korzystnych wynikach stosowania izotretinoiny (0. opornych na leczenie i pęcherzowych postaciach można podać metotreksat w dawce 12. PRZEWLEKŁE WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JAMY USTNEJ Chronic ulcerative stomatitis (CUS) Definicja. Działanie cyklosporyny A podawanej miejscowo w stężeniu 100 mg/ml jest mało skuteczne. Pityriasis lichenoides chronica różni się złuszczającymi grudkami. Nie ma leczenia przyczynowego. brakiem świądu (poza okresem regresji).) oraz cimetydyny. Leczenie ogólne: w aktywnych zmianach wysiewnych zaleca się kortykosteroidy: 40-15 mg prednizonu (Encorton) dziennie przez okres kilku tygodni. niezajmowaniem błon śluzowych i paznokci. Rozstrzygają badania immunologiczne. Być może leki immunosupresyjne z tej grupy do zewnętrznego stosowania (askomycyna. Również erytromycyna może być w tych przypadkach skuteczna. łącznie z małymi dawkami steroidów. Wskazane jest stosowanie kortykosteroidów. niewystępowaniem skłonności do zlewania się i przebarwień. Liszaj błon śluzowych wymaga różnicowania z: 1) rogowaceniem białym (leukoplakia). najlepiej łącznie z małymi dawkami steroidów. 3. 2) kandydozą błon śluzowych (candidiasis) . Sąto zmiany nadżerkowe i wrzodziejące w obrębie jamy ustnej. które różni się głębszym naciekiem i niekiedy bardziej brodawkowatą powierzchnią oraz niewystępowaniem obrączkowatego i drzewkowatego układu.PNP). Liszaj przerosły (lichen planus hypertrophicus) wymaga różnicowania z: 1) neurodermitem (neurodermitis) i 2) łuszczycą zadawnioną (psoriasis inveterata). 4) aftami (aphtosis). zwłaszcza w połączeniu z lekami przeciwdrożdżakowymi i przeciwbakteryjnymi. betametazonu lub flumetazonu (Lorinden). podobnie jak w pemfigoidzie.p. Leczenie.05-0. np. 5) CUS (chronic ulcerative stomatitis) .5 mg/kg mc. 2) pemfigoidem bliznowaciejącym (pemphigoid cicatrisans). Rozstrzyga obraz histologiczny oraz obecność typowych zmian w innej lokalizacji. Leczenie miejscowe: maści i kremy steroidowe (na niewielkie przestrzenie w opatrunkach zamkniętych). w przypadku zmian przerosłych wstrzyknięcia triamcinolonu lub opatrunki zamknięte z fluocinolonu (Flucinar).2. 146 . związane ze szczególnego typu przeciwciałami przeciwjądrowymi. W przypadku zmian w obrębie błon śluzowych jamy ustnej stosuje się kwas witaminy A (tretinoina 0.1%). 3) pęcherzycą paraneoplastyczną (paraneoplastic pemphigus . Pimafucort. W odmianie nadżerkowej umiejscowionej na błonach śluzowych oraz w odmianie pęcherzowej na skórze można uzyskać poprawę podaniem sulfonów (100 mg dapsonu dziennie).

74). Substratami z wyboru są: przełyk małpy i świnki morskiej. zbliżona. miana autoprzeciwciał są bardzo wysokie. widoczne spełzanie nabłonka. Pośrednie badanie immunofluorescencyjne (IIF) surowicy . Antygen został scharakteryzowany jako proteina KET z rodziny p53. Ryc. W surowicy chorych występują autoprzeciwciała skierowane wyłącznie przeciw antygenom jądrowym komórek warstwy podstawnej nabłonka kolczystego (ryc. niewykrywalne na normalnie stosowanych substratach tkankowych (wątroba szczura) i komórkach HEp2. 74.nadżerki i powierzchowne owrzodzenia w obrębie błon śluzowych jamy ustnej. która obecna jest wyłącznie w keratynocytach i wydaje się odgrywać ważną rolę w pro147 . 75. Etiopatogeneza jest nieznana. ale nie identyczna z proteiną p63.Ryc. są one związane in vivo i można je również wykryć bezpośrednią metodą immunofluorescencyjną. zazwyczaj powyżej 10 000. CUS (chronic ulcerative stomatitis) .ziarnista fluorescencja jąder komórkowych w obrębie komórek podstawnych i częściowo w warstwie ponadpodstawnej.

Stan ogólny chorych jest dobry. Objawy i przebieg. Są to szarawobrunatne plamy. z okresami zwolnień i nawrotów. Liszaj płaski nadżerkowy błon śluzowych (LP erosivus mucosae oris) można wyłączyć jedynie na podstawie bezpośredniego i pośredniego badania immunofluorescencyjnego. 2. Nadżerki i owrzodzenia występują na błonach śluzowych policzków. W dalszych nawrotach istnieje często konieczność dołączenia małych dawek kortykosteroidów (20-10-5 mg/d). Czas trwania jest szczególnie długi (nawet do 20 lat). Objawy i przebieg. Obserwowaliśmy przejście typowych zmian erythema dyschromicum perstans w całkowicie typowy liszaj płaski barwnikowy. Bolesność może być znaczna.liferacji naskórka oraz w przeciwdziałaniu apoptozie. Szarobrunatnawe plamy rozmaitej wielkości mogą być poprzedzone odczynem rumieniowym. Leczenie. Utrzymują się w ciągu wielu lat. które jest rozstrzygające. 3. Leczeniem z wyboru jest podawanie środków przeciwmalarycznych: 250 mg chlorochiny (Arechin) dziennie. co wskazywałoby na odczyn toksyczny.rozstrzyga badanie immunopatologiczne. Współistnienie lub przekształcanie się wykwitów w niektórych przypadkach w zmiany typu liszaja płaskiego wskazuje na pewien związek patogenetyczny tych schorzeń. tak że utrudnia spożywanie pokarmów. Kortykosteroidy są na ogół nieskuteczne. 76). Niekiedy mają pewne cechy liszajopodobne lub liszaja płaskiego. języka. który jest jednak przejściowy i często nieuchwytny. Nie powodują świądu. 2) bardzo przewlekłego przebiegu. U niektórych chorych obserwowano wystąpienie zmian w następstwie zadziałania czynników toksycznych. 3) badania immunopatologicznego. np. Etiopatogeneza jest nieznana. Umiejscawiają się przeważnie na bocznych częściach tułowia oraz na kończynach (ryc. dziąseł i podniebienia (ryc. Afty (aphtosis) różnią się niewystępowaniem pęcherzy i sadłowatym dnem nadżerek. w 5-dniowych kursach leczniczych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia nadżerek lub owrzodzeń na błonach śluzowych jamy ustnej. Rozpoznanie różnicowe: 1. 148 . Pemfigoid bliznowaciejący (pemphigoid cicatrisans) oraz pęcherzyca (pemphigus vulgaris) . występujące głównie na tułowiu i kończynach. 75). W pojedynczych przypadkach współistnieje liszaj płaski nadżerkowy błon śluzowych. ERYTHEMA DYSCHROMICUM PERSTANS Ashy dermatosis Definicja. W przypadku przeciwwskazań do stosowania środków przeciwmalarycznych można zalecać dapson łącznie z małymi dawkami kortykosteroidów. zawierających azotany nawozów sztucznych. z 5-dniowymi przerwami.

Ryc. Leczenie. jednakże w części przypadków zmiany nie utrzymują się w ciągu wielu lat i ustępują samoistnie. 76. . rozsiane. Nie ma skutecznego leczenia. Ashy dermatosis . Rozpoznanie różnicowe dotyczy głównie rozsianych ognisk ramienia trwałego (erythema fixum) pochodzenia lekowego i przebarwień w ustępującym liszaju płaskim.szarobrunatne. Rozpoznanie ustala się na podstawie typowych zmian klinicznych i charakterystycznego obrazu histologicznego. plamiste przebarwienia na tułowiu. w pasie wykazujące tendencję do zlewania się. co jest stosunkowo rzadkie.

Rozdział 9 CHOROBY ALERGICZNE SKÓRY

Choroby alergiczne skóry obejmują kilka różnych działów o odmiennych mechanizmach patogenetycznych: - pokrzywka ( u r t i c a r i a ) - kontaktowe zapalenie skóry (contact dermatitis) - inne odmiany wyprysku oraz - atopowe zapalenie skóry (dermatitis atopica). Podłożem chorób alergicznych skóry są zjawiska immunologiczne, które w zależności od mechanizmów dzielimy na 4 grupy (tab. 2).
Tabela 2 Typy reakcji immunologicznych Typ III reakcja kompleksów immunologicznych (zjawisko Arthusa) Typ IV reakcje opóźnione typu tubertypu wyprysku kulinowego kontaktowego (delayed type (contact hyperhypersensitisensitivity) vity - DTH) odrzucanie przeszczepów, osutki zakaźne (np. odrowate) wyprysk kontaktowy ostry i przewlekły

Typ reakcji

Typ I Typ II reakcja reakcja anafilaktyczna natychmiastowa cytotoksyczna

Choroby

wstrząs anafilaktyczny, pokrzywka ostra (część przypadków), angioedema, asthma bronchiale allergicum, rhinitis, conjunctivitis, reakcje polekowe natychmiastowe (np. po penicylinie) leki, pokarmy, pyłki, jady owadów, szczepionki

trombocytope- vasculitis leania polekowa, koclastica, urtih e m o l i t y c z n a caria vasculitis, niedokrwistość glomerulonepolekowa, agra- phritis, SLE, nulocytoza po- choroba posulekowa rowicza

Antygeny

leki

leki, antygeny mikrobowe, w chorobie posurowiczej obce białka

leki, antygeny mikrobowe, autoantygeny

alergeny kontaktowe, leki, kosmetyki, substancje zawodowe

150

cd. tab. 2 Typ III reakcja kompleksów immunologicznych (zjawisko Arthusa) IgG, IgA, IgM, wiążą się z antygenami w rozpuszczalne kompleksy immunologiczne, aktywujące dopełniacz Typ IV reakcje opóźnione typu tuberkulinowego (delayed type hypersensitivity - DTH) swoiście uczulone limfocyty T w skórze reagujące z alergenami typu wyprysku kontaktowego (contact hypersensitivity) limfocyty T; prezentacja antygenu przez komórki Langerhansa limfocytom T

Typ reakcji

Typ I Typ II reakcja reakcja anafilaktyczna natychmiastowa cytotoksyczna

Typ przeciwciał

głównie IgE; nie precypitujące reaginy związane na komórkach tucznych i bazofilach, nie aktywujące dopełniacza histamina, serotonina, bradykinina, slow reacting substance, czynnik aktywujący płytki (PAF) sekundy - minuty

głównie IgM (rzadziej IgA i IgG); reagują z antygenami powierzchniowymi komórek, niektóre aktywują dopełniacz

Mediatory

składniki dopełniacza

zaktywowane składowe dopełniacza

limfokiny uwalniane ze swoiście uczulonych limfocytów T po kontakcie z alergenem

Czas wystąpienia reakcji u uczulonych po kontakcie z alergenem

kilka godzin

kilka minut do kilku godzin, maksimum reakcji po 6 h z wyjątkiem choroby posurowiczej (średnio po 9 dniach)

kilka godzin do kilku dni, najczęściej ok. 24 h

kilka godzin do kilku dni, najczęściej ok. 48 h

POKRZYWKA
Urticaria

Definicja. Jest to niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy, cechujący się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub porcelanowobiałym, szybko powstający i ustępujący po kilku-kilkunastu godzinach bez pozostawienia śladu. Zmianom na ogół towarzyszy świąd. 151

Pokrzywka zależy od mechanizmów immunologicznych typu I i III. Część pokrzywek ma charakter nieimmunologiczny. Etiopatogeneza. Bąbel pokrzywkowy powstaje w wyniku wzmożonej przepuszczalności naczyń i obrzęku, co jest związane z uwalnianiem się głównie histaminy, jak również innych mediatorów (serotonina, SRS-A - slow reacting substance of anaphylaxis, prostaglandyny, enyzmy proteolityczne, leukotrieny) z ulegających degranulacji komórek tucznych. W pokrzywce alergicznej jest to odczyn immunologiczny typu I, w którym zachodzi reakcja między związanymi na ich powierzchni przeciwciałami klasy IgE i alergenem. Alergenami są antygeny wziewne, pokarmowe, lekowe, mikrobowe i inne. Te same mediatory mogą być wyzwalane w wyniku reakcji nieimmunologicznej (tzw. reakcja pseudoalergiczna); objawy skórne w pokrzywce niealergicznej są identyczne. Objawy i przebieg. Bąble, o wyraźnych zarysach i płaskiej powierzchni (ryc. 77), są rozmaitych rozmiarów, niekiedy bardzo rozległe (pokrzywka olbrzymia - urticaria gigantea), mogą również mieć rozmaite kształty, często festonowate (urticaria gyrata).
Tabela 3 Pokrzywka (urticaria) Mediator Acuta (ostra) Chronica (przewlekła) - alergiczna -niealergiczna histamina Przeciwciała klasy IgE Alergeny lub czynniki Częstość wywołujące występowania częsta pokarmy, leki, alergeny wziewne pokarmy, alergeny wziewne, leki pokarmy, substancje zapachowe, leki, czynniki psychogenne różne, mało znane (p. str. 154) salicylany, benzoesany, barwniki azowe bodźce mechaniczne pokarmy, sierść zwierząt, rośliny nieznany nieznany UVB lub UVA, alergen nieznany acetylocholina

histamina

IgE (-)

rzadka częsta

?

- autoimmunologiczna - nietolerancja kwasu acetylosalicylowego Factitia Contact urticaria E frigore Calorica Photourticaria Cholinergica

histamina

IgG1 i IgG3

nieczęsta

leukotrieny

(-)

częsta

histamina histamina histamina ? histamina

IgE, rzadziej inne IgG lub (-) ? (-)

rzadka rzadka dość częsta rzadka rzadka dość rzadka

? ?

?

152

Ryc. 77. Pokrzywka (urticaria) - liczne, plamisto-wyniosłe bąble.

Wykwity powstają szybko, trwają kilka lub kilkanaście godzin. Jeżeli utrzymują się kilka dni lub dłużej, mówimy o pokrzywce przetrwałej (urticaria perstans). Wysiewom pokrzywki w skórze nierzadko towarzyszy obrzęk błon śluzowych jamy ustnej i dróg oddechowych, przy czym obrzęk głośni może być nawet groźny dla życia. Na podstawie przebiegu wyróżnia się postać ostrą (urticaria acuta), przewlekłą przerywaną (urticaria chronica intermittens) oraz przewlekłą (urticaria chronica). Pokrzywka ostra alergiczna jest najczęstszą postacią i jest związana z działaniem różnych alergenów.

POKRZYWKA OSTRA
Urticaria acuta Czynnikami wywołującymi są pokarmy, leki, alergeny wziewne. Jest to częsta odmiana. Czas trwania wysiewu wynosi kilkanaście godzin do kilku dni; okres trwania nie przekracza 4 tygodni. Jeśli czynnikami wywołującymi są pokarmy, objawy pokrzywki pojawiają się kilka godzin po ich spożyciu, mogą występować nudności, bóle brzucha, niekiedy biegunki. Wysiewy pokrzywki ostrej nawracają w różnych odstępach, niekiedy przez wiele miesięcy lub lat. Czynniki wywołujące są takie same jak w pokrzywce przewlekłej. 153

POKRZYWKA PRZEWLEKŁA
Urticaria chronica Jest rzadsza niż pokrzywka ostra, dotyczy głównie dorosłych; mechanizm jest częściej niealergiczny. Alergeny są głównie pokarmowe lub wziewne, niekiedy związane z ogniskami zakaźnymi wewnątrzustrojowymi, zaburzeniami przewodu pokarmowego (robaczyce, kandydoza i inne); rzadziej jest to uczulenie na własne hormony, np. progesteron. Pokrzywka przewlekła ma związek z układem nerwowym ośrodkowym (wyzwalają ją czynniki psychiczne) oraz wegetatywnym (tzw. wegetatywna pokrzywka z zaburzeniami krążenia, migrenami itp.). Neuropeptydy, wyzwalające się głównie z mastocytów, a także z neutrofilów i eozynofilów, przyczyniają się do produkcji prozapalnych mediatorów. Leki mogą być alergenami, ale najczęściej jest to nietolerancja kwasu acetylosalicylowego (Aspirin), której mechanizm jest niealergiczny, być może zależny od wzmożonej produkcji leukotrienów. W wielu przypadkach współistnieje nadwrażliwość na benzoesany, azobarwniki i niesteroidowe leki przeciwzapalne. W związku z dużym rozpowszechnieniem w środkach spożywczych substancji, które wywołują ten typ pokrzywki, chory może mieć stale wysiewy bąbli. Cechą charakterystyczną jest szybkie cofanie się zmian pokrzywkowych po usunięciu leków zawierających salicylany lub innych stwierdzonych czynników wywołujących. Również w tej odmianie nierzadko występują zaostrzenia pod wpływem bodźców psychicznych. Autoimmunologiczny podtyp pokrzywki polekowej jest związany z obecnością przeciwciał przeciw receptorowi IgG, Fce R-1, które występują w ok. 40% przypadków. Jednakże są one stwierdzane również w różnych chorobach autoimmunologicznych: pęcherzycy, SLE, dermatomyositis i in. Różnica jednak polega na tym, że przeciwciała te w pokrzywce należą głównie do klas IgG1 i IgG3, a więc mają zdolność aktywacji dopełniacza i powodowania wzmożonego wydzielania histaminy.

INNE ODMlANY POKRZYWKI Pokrzywka wywołana mechanicznie
Dermographismus, s. urticaria factitia, s. urticaria mechanica Pokrzywka tego typu jest wywoływana silnym potarciem lub uciskiem. Jednym z mediatorów jest histamina, a przeciwciała należą głównie do klasy IgE (stwierdzano również ich obecność w klasach: IgG, IgM i IgA). Bywa niekiedy poprzedzona wstrząsami psychicznymi. Cechuje się długotrwałym, nieraz wieloletnim przebiegiem. Zmiany powstają w kilkanaście sekund lub kilka minut po zadziałaniu czynnika mechanicznego (ryc. 78), trwają kilkanaście minut lub kilka godzin, często przekształcają się w wykwity pokrzywkowe, które mogą pojawiać się również poza obrębem zadziałania czynnika mechanicznego.

154

Ryc. 78. Pokrzywka wywołana mechanicznie (dermographismus) - rumieniowo-obrzękowe zmiany w miejscu mechanicznego ucisku.

Pokrzywka kontaktowa
Contact urticaria Jest w części przypadków związana z mechanizmem natychmiastowym typu I, zależnym od przeciwciał klasy IgE. Pokrzywka kontaktowa alergiczna jest najczęściej wywołana sierścią zwierząt, alergenami roślinnymi (np. cytrusami), alergenami pokarmowymi, np. u gospodyń przygotowujących pokarmy (kartofle, szparagi, cebula, ryby itp.). Może być również niealergiczna, np. wywołana pewnymi roślinami, żyjątkami morskimi lub lekami (np. balsam peruwiański). Do pokrzywki kontaktowej zalicza się również ukąszenia przez owady, które mają bądź charakter immunologiczny (np. u osób uczulonych na jad pszczeli może nawet dojść do wstrząsu groźnego dla życia), bądź niealergiczny. Zmiany pokrzywkowe są ograniczone do miejsc kontaktu i występują w kilkanaście minut po kontakcie z alergenem. W niektórych przypadkach, u osób silnie uczulonych, wykwity pokrzywkowe mogą być uogólnione.

Pokrzywka fizykalna
Dzieli się na następujące odmiany: pokrzywkę z zimna (urticaria e frigore), cieplną (urticaria calorica) i świetlną (photourticaria). Pokrzywka z zimna (urticaria e frigore) jest najczęstszą postacią pokrzywki fizykalnej. Jest wywołana oziębieniem całego ciała lub małych powierzchni. Szczególne znaczenie ma nagły spadek temperatury. Pokrzywka może mieć charakter immunologiczny lub nieimmunologiczny, związany ze wzmożoną reaktywnością

155

komórek tucznych do wydzielania histaminy pod wpływem zimna, bądź też ze wzmożonym wyzwalaniem neuropeptydów. Często współistnieją zaburzenia współczulnego układu nerwowego. Mediatorem w postaci nabytej (ok. 50% chorych) jest histamina, a mechanizm jest typu I, związany z przeciwciałami IgE lub, w rzadkich przypadkach, z przeciwciałami w innych klasach immunoglobulin. Antygenem może być normalny metabolit skóry wyzwalany działaniem zimna. W odmianie występującej rodzinnie, o dziedziczeniu autosomalnym dominującym, nie ma podłoża immunologicznego. Pokrzywka cieplna (urticaria calorica) jest bardzo rzadką odmianą. Powstaje po ogrzaniu miejscowym do temp. 38°-43°C przez 5-10 minut. Mechanizm jest niealergiczny. Pokrzywka świetlna (photourticaria) - p. str. 198.

Pokrzywka cholinergiczna
Podstawowe znaczenie ma nadwrażliwość na acetylocholinę. Zmiany są wynikiem pobudzenia cholinergicznych afferentnych włókien gruczołów potowych, które otrzymują bodźce z ośrodkowego układu nerwowego, wyzwalając acetylocholinę, a ta pobudza gruczoły do wydzielania potu. Bąble pokrzywkowe są zwykle drobne, powierzchowne, otoczone czerwoną obwódką, usadowione głównie w górnej części tułowia, bardzo swędzące. Występują pod wpływem pocenia się spowodowanego bądź wysoką temperaturą otoczenia, wysiłkiem fizycznym, bodźcami z przewodu pokarmowego, wzmożonym poceniem się przy spożywaniu posiłków (co może być mylnie interpretowane jako alergia pokarmowa), bądź bodźcami emocjonalnymi (wzmożone pocenie się psychogenne). Wysiew powstaje szybko i trwa krótko, natomiast zmiany mogą nawracać w ciągu wielu lat.

ROZPOZNANIE POKRZYWKI
Rozpoznanie pokrzywki opiera się na: 1) stwierdzeniu jednopostaciowej osutki bąblowej, 2) krótkotrwałym utrzymywaniu się poszczególnych wykwitów, 3) występowaniu świądu, 4) ustępowaniu bez pozostawienia śladu, 5) danych wywiadu. Rozpoznanie różnicowe. Zmiany skórne są tak typowe i powszechnie znane (podobieństwo do oparzenia pokrzywą), że różnicowanie jest zbędne, a istotne znaczenie ma tylko wykrycie przyczyny. Jedynie zmiany obrzękowe w rumieniu wielopostaciowym (erythema multiforme), zwłaszcza polekowym, mogą niekiedy nastręczać trudności w różnicowaniu z pokrzywką obrączkowatą (urticaria gyrata). Różnicowanie z Urticaria vasculitis - p. str. 159. Poszukiwanie czynników przyczynowych W pokrzywce, w której podejrzany jest mechanizm immunologiczny, należy wykonywać testy: - wyłączania podejrzanych alergenów lub prowokacji, tj. ekspozycji na dany alergen - odczyny skórne: na przyłożony alergen po nakłuciu skóry (prick test), test skaryfikacyjny lub śródskórne wstrzyknięcie alergenu

156

- RIST (radioimmunosorbent test) dla określenia stężenia IgE w surowicy; test ten ma ograniczone znaczenie w pokrzywkach, natomiast duże w atopowym zapaleniu skóry (p. str. 179) - RAST (radioallergosorbent test), który wykrywa swoiste przeciwciała klasy IgE skierowane przeciw określonym alergenom, takim jak pyłki, trawy, roztocza, sierść zwierząt, kurz, pleśń, alergeny pokarmowe, niektóre leki (np. penicylina) - ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), wykrywający również swoiste przeciwciała, jest znacznie prostszy niż RAST, a wykrywalność jest zbliżona. W pokrzywce przewlekłej związanej z nietolerancją kwasu acetylosalicylowego (Aspirin) stosuje się początkowo dietę złożoną z kartofli i ryżu, w celu usunięcia objawów pokrzywki, a następnie wykonuje się test prowokacji, podając we wzrastających dawkach co 2 h 50-1000 mg kwasu acetylosalicylowego (Aspirin). W podobny sposób - za pomocą mniejszych dawek benzoesanów, barwników azowych i innych - wykonuje się doustne testy prowokacji. Pokrzywkę wywołaną prowokuje się mocnym pociągnięciem szpatułki i notuje czas wystąpienia czerwonego (kilkanaście sekund) i białego dermografizmu, ewentualnie czas cofania się wywołanych zmian obrzękowych. W pokrzywce kontaktowej rozpoznanie ustala się na podstawie testu płatkowego, który pozostaje na skórze przez 20 min, a powinien być odczytywany po 30 min od zdjęcia płatka. W pokrzywce z zimna (e frigore) znaczenie diagnostyczne ma dodatni odczyn na miejscowe zadziałanie zimna w ciągu kilku minut (np. strumień zimnej wody); odczyn występuje po 10-12 min. W pokrzywce cieplnej odczyn na miejscowe działanie ciepła polega na przyłożeniu do skóry cylinderka z wodą o temperaturze 34-44°C; odczyn występuje po 5-10 min. W pokrzywce cholinergicznej wysiłek fizyczny prowadzący do pocenia się (np. intensywne przysiady) powoduje wysiew drobnych zmian pokrzywkowych. Rozpoznanie pokrzywki świetlnej (photourticaria) - p. str. 198.

LECZENIE POKRZYWKI
Leczenie zależy od typu pokrzywki oraz od czynników wywołujących. Pokrzywka ostra. W przypadku alergenów pokarmowych zaleca się przede wszystkim środki przeczyszczające oraz przeciwhistaminowe, a także wapń i witaminę C, natomiast w przypadku alergenów lekowych i wziewnych należy poszukiwać czynników przyczynowych i usuwać je (leczenie farmakologiczne jest takie samo jak w przypadku alergenów pokarmowych). Pokrzywka przewlekła typu I. Zaleca się postępowanie przeciwalergiczne, głównie środki przeciwhistaminowe (należy je zmieniać, gdyż chory może zareagować na inne). Należy pamiętać, że może również występować uczulenie na leki antyhistaminowe (!). Jeśli alergen został stwierdzony, stosuje się odczulanie swoiste. Wykonuje się je za pomocą wstrzykiwali minimalnych, wzrastających dawek alergenu. Wiele alergenów jest dostępnych jako preparaty gotowe. W przypadku uczulenia na pyłki i trawy odczulanie należy rozpoczynać odpowiednio wcześnie. Przy wykonywaniu zabiegów należy mieć przygotowany zestaw przeciwwstrząsowy. W pokrzywce pokarmowej zalecana jest dieta z wyeliminowaniem stwierdzonego alergenu.

157

Pokrzywka niealergiczna przewlekła. Leki przeciwhistaminowe działają słabo, natomiast w połączeniu z nifedipiną (Cordipin) - 20-60 mg/d - można uzyskać bardzo dobre wyniki. Zaleca się hydroksyzynę i trankwilizery, niekiedy środki neuroleptyczne. Pokrzywka wywołana (urticaria factitia). Stosuje się leki przeciwhistaminowe (zmieniane w razie braku wyniku lub stosowane łącznie z inhibitorem H2, głównie cimetydyną) i trankwilizery, a także próby tzw. odczulania przez wywoływanie zmian na ograniczonych odcinkach drogą ucisku mechanicznego. W pokrzywce z zimna stosuje się leki przeciwhistaminowe, a także tzw. odczulanie (niekiedy z korzystnym wynikiem), za pomocą stopniowego przyzwyczajania do ekspozycji na zimno małych odcinków skóry (jest to wytwarzanie zmniejszonej wrażliwości); wskazane jest podawanie hydroksyzyny i trankwilizerów. W pokrzywce cieplnej leki przeciwhistaminowe działają słabo lub nie działają; wskazane jest podawanie hydroksyzyny i trankwilizerów. Pokrzywka świetlna - p. str. 198. Pokrzywka cholinergicznia. Zaleca się hydroksyzynę, wskazane są również leki zmniejszające pocenie się (np. Bellergot). Korzystne wyniki uzyskano stosując ketotifen, który jest zarówno blokerem receptora H1, jak i stabilizatorem komórek tucznych, hamującym degranulację i wydzielanie mediatorów.

CHOROBA
Serum sickness

POSUROWICZA

Definicja. Zmiany skórne mają charakter pokrzywki, towarzyszą im bóle stawowe, podniesiona temperatura, niekiedy duszność, bóle brzucha, nudności i wymioty oraz przejściowy białkomocz. Objawy występują po ok. 6-12 dniach od wprowadzenia surowicy. Etiopatogeneza. Jest to typ III reakcji immunologicznej. Kompleksy immunologiczne powstają w krążeniu w wyniku utrzymującego się tam antygenu. Czynnikami wywołującymi są surowice podawane w celach profilaktycznych, np. przeciwtężcowa. Znacznie rzadziej odczyn typu choroby posurowiczej może być wywołany przez leki, głównie penicylinę (p. str. 187). Objawy i przebieg. Przy pierwszym podaniu surowicy objawy występują po ok. 10 dniach, przebieg jest łagodniejszy. Natomiast przy ponownym podaniu zmiany pojawiają się już po kilku dniach, a przebieg jest gwałtowny i może być ciężki. Rozpoznanie różnicowe - obraz chorobowy jest znamienny, a rozstrzyga wywiad. Leczenie. Kortykosteroidy stosuje się początkowo domięśniowo (np. 200 mg preparatu Fenicort lub Solu-Medrol w dawce 30 mg/kg mc. we wlewie trwającym 10-20 minut), później doustnie, do ustąpienia objawów. Postępowanie przeciwalergiczne jest takie, jak w pokrzywce innego pochodzenia. 158

. rzadziej zmiany nerkowe. C3. Objawy i przebieg. Najistotniejsze jest wykazanie związku z określoną chorobą immunologiczną. pomocne może być badanie immunopatologiczne. C4. ukąszeniem owada (np.URTICARIA VASCULITIS Definicja. OBRZĘK NACZYNIORUCHOWY (QUINCKEGO) Oedema angioneuroticum. C5. lub niealergiczny. Rozpoznanie opiera się na obrazie klinicznym w połączeniu z typowym obrazem histopatologicznym. a w szczególnie ciężkich przypadkach . pokarmami. Obrzęk naczynioruchowy może być alergiczny (typ I alergii) . niedoborom dopełniacza. Korzystne wyniki w części przypadków uzyskuje się stosowaniem dapsonu.wywołany lekami. Etiopatogeneza. indometacyny). cechująca się w obrazie histologicznym zmianami naczyniowymi typu vasculitis leukocytoclastica. Stwierdzono swoiste przeciwciała skierowane przeciw C1q dopełniacza oraz w części przypadków znaczne obniżenie składowych dopełniacza C1. Mediatorem nie jest histamina. a funkcję mediatorów spełniają składowe dopełniacza. np. Wykwity pokrzywkowe utrzymują się zazwyczaj nieco dłużej niż w zwykłej pokrzywce (12-24-72 h). Dużą rolę wydają się odgrywać czynniki psychiczne. skóry właściwej oraz błon śluzowych jamy ustnej i jamy nosowo-gardłowej. hepatitis B. głównie SLE. 159 . a mechanizm jest typu III odczynów immunologicznych. Towarzyszą rozmaitym kolagenozom.leków immunosupresyjnych i kortykosteroidów. niekiedy objawy brzuszne. salicylany. Angioedema Definicja. Jest to odmiana przewlekłej pokrzywki o mechanizmie zbliżonym do choroby po surowiczej. Nie towarzyszą mu objawy zapalne ani świąd. Może jej towarzyszyć wysiew bąbli pokrzywkowych.wywołany wyzwalaczami histaminy lub nietolerancją na leki. dotycząca tkanki podskórnej. Jest to odmiana pokrzywki przewlekłej o głębszym umiejscowieniu. pszczoły) itd. a także hepatitis C w przebiegu mieszanej krioglobulinemii. wykazujące złogi głównie C3 w ścianach naczyń. Jest to schorzenie autoimmunologiczne zależne od kompleksów immunologicznych. Leczenie polega na usunięciu czynnika wywołującego lub postępowaniu skierowanym na chorobę podstawową oraz na podawaniu leków przeciwhistaminowych i przeciwzapalnych niesteroidowych (np. Objawy i przebieg. Etiopatogeneza. Obrzęk występuje gwałtownie i utrzymuje się zazwyczaj kilkanaście godzin do kilku dni. substancjami wziewnymi. Wysiewom pokrzywki towarzyszą bóle stawowe i kostne. tj.

3) nawrotowym przebiegu.jak pokrzywki przewlekłej. kalikreiny. wymioty itd. a także narządy płciowe (ryc. okolica oczodołów i błony śluzowe jamy ustnej. Należy poszukiwać czynników przyczynowych. 4) częstym zajmowaniu również błon śluzowych. zwłaszcza części odsiebne. W przypadku częstych nawrotów w tej samej lokalizacji może dojść do zwiotczenia i zwisania skóry (dermatochalasis). Leczenie .Ryc. policzków i wargi górnej (oedema Quincke). 79). Niekiedy towarzyszą objawy ogólne: bóle głowy. DZIEDZICZNY O B R Z Ę K NACZYNIORUCHOWY Oedema angioneuroticum (Angioedema) hereditarium Definicja. krtani i gardła. Rozpoznanie różnicowe dotyczy wyłącznie obrzęku naczynioruchowego dziedzicznego. biegunki. plazminy i czynnika Hageman160 . który jest również inhibitorem kinin. Obrzęk krtani może być niebezpieczny dla życia. Obrzęk Quinckego w obrębie powiek. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu obrzęku tkanki podskórnej i skóry. Schorzenie ma podłoże genetyczne (dziedziczenie jest autosomalne dominujące). Istotą jest niedobór inhibitora esterazy składnika C1 dopełniacza. Przebieg jest przewlekły i nawrotowy. Jest to obrzęk naczynioruchowy typu Quinckego występujący rodzinnie. oraz kończyny. Najczęstszym umiejscowieniem jest twarz. Etiopatogeneza. głównie wargi. 79. 5) niewystępowaniu świądu. 2) nagłym występowaniu i stosunkowo krótkim okresie trwania.

na. które wytwarzają 161 . Czynniki wywołujące są rozmaite: urazy mechaniczne (np. Lek ten może spowodować normalizację syntezy inhibitora C1 esterazy. Umiejscowienie obrzęku w przewodzie pokarmowym może doprowadzić do objawów ostrego brzucha. Etiopatogeneza. WYPRYSK KONTAKTOWY. 2) braku odpowiedzi na leki przeciwhistaminowe i kortykosteroidy. Szczególne znaczenie ma wykazanie. w przypadku ostrego ataku. 18). eczema chronicum). głównie na podstawie badań inhibitora esterazy C1. Wyróżnia się 2 odmiany: wyprysk ostry (contact dermatitis acuta) oraz wyprysk przewlekły (contact dermatitis chronica. Mediatorem powodującym wzmożoną przepuszczalność naczyń jest prawdopodobnie głównie bradykinina. który wstrzykuje się dożylnie w dawce 30006000 j. Stosuje się także przetaczanie świeżego osocza (400-2000 ml) jako źródła brakującego inhibitora (remisje po przetoczeniu osocza zazwyczaj nie przekraczają 6 miesięcy). krtani i przewodu pokarmowego. Różnicowanie dotyczy obrzęku Quinckego. podstawą rozpoznania jest stwierdzenie niedoboru inhibitora esterazy C1. Najbardziej skuteczny jest androgenny lek danazol (400-600 mg/d). Obrzęk dotyczy skóry. ale mogą pojawiać się w każdym wieku. Najczęstszym umiejscowieniem są: twarz. Świąd jest tylko nieznaczny. Leczenie. KONTAKTOWE ZAPALENIE SKÓRY Contact dermatitis. str. ręce. również rozdz. Jest to najczęstsza postać wyprysku (eczema). Badania nad alergicznym wypryskiem kontaktowym dostarczyły najbardziej istotnych informacji o mechanizmach powstawania zmian chorobowych w skórze w wyniku swoistej odpowiedzi immunologicznej na czynniki zewnętrzne (p. okolice narządów płciowych. Obrzęk tkanki podskórnej lub/i błon śluzowych na ogół jest niebolesny. gardła. Zmiany najczęściej rozpoczynają się przed 15 rż. ale często również błon śluzowych nosa. Środki przeciwhistaminowe i kortykosteroidy nie działają. Dostępne są również preparaty oczyszczonego inhibitora. Najcięższy przebieg występuje w przypadku zajęcia gardła i krtani. stopy. że w odpowiedzi immunologicznej skóry biorą udział 2 typy limfocytów pomocniczych: Th1 (T helper 1). Contact eczema Definicja. powstającymi w wyniku kontaktu z alergenem. Skóra jako organ immunologiczny.. Objawy i przebieg. substancje chemiczne i inne. z którym pacjent zetknął się uprzednio w życiu codziennym lub w pracy zawodowej (eczema professionale). którego dawka po ustąpieniu zmian jest zmniejszana do 250 mg co drugi dzień. cechująca się powierzchownymi zmianami zapalnymi w skórze. usunięcie zęba). Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) narastających gwałtownie obrzęków skóry i błon śluzowych.

Proliferacja limfocytów następuje głównie w wyniku działania interleukiny 2 (IL-2). które syntetyzują IL-4.komórka Langerhansa prezentująca antygen. Wyróżnia się dwie fazy: indukcji i wyzwalania reakcji. w 5-7 dni po uczuleniu. oraz Th2 (T helper 2). CD 28 cząstka adhezyjna na limfocycie CD4. 4). tab. Jest on wynikiem kontaktu w skórze zmienionych przez hapteny komórek Langerhansa ze swoiście uczulonymi limfocytami. Odbywa się to drogą złożonych mechanizmów kooperacji komórek. Alergiczny wyprysk kontaktowy jest związany z IV mechanizmem alergii (p. Th1 . Kompleks ten jest następnie prezentowany przez wędrujące do okolicznych węzłów chłonnych komórki Langerhansa pomocniczym limfocytom T. które zależą od obecności antygenów HLA-DR na powierzchni komórek Langerhansa (LC-APC). W wyprysku kontaktowym główną rolę odgrywają limfocyty Th1 (schemat VI).antygen MHC II klasy na powierzchni APC.cząstka adhezyjna na APC. APC .Hapten Skóra Kompleks hapten-biatko Schemat VI. indukcyjnej. dochodzi do powstania odczynu wypryskowego (II faza reakcji immunologicznej). IL-2 i IFNy. dochodzi do penetracji prostych związków chemicznych (haptenów) w głąb naskórka i wiązania się ich z różnymi białkami. 162 . HLA DR . Typ Th1 reakcji immunologicznej. W pierwszej fazie. Po ponownym kontakcie z alergenem. B7 . co prowadzi do utworzenia immunogennego kompleksu. wytwarzanej przez komórki Th1 Tylko niewielki odsetek limfocytów T ma swoiste receptory dla kompleksu LC-hapten. IL-5 i IL-10.limfocyt T helper 1.

ustępują bez pozostawienia śladu. które spełniają prawdopodobnie funkcje ochronne. które zmniejszają liczbę komórek Langerhansa oraz upośledzają ich zdolność do prezentacji alergenów (p. Wyprysk kontaktowy może być ostry lub podostry. jak i immunosupresyjne w stosunku do już zapoczątkowanych reakcji immunologicznych. co może stanowić mechanizm ograniczający reakcję immunologiczną. W wyprysku przewlekłym dołączają się objawy lichenizacji. zwłaszcza w okolicy oczodołów i narządów płciowych. stanowiąc pierwszą obronę ustroju. co prowadzi do wzmożenia odczynu zapalnego. zapałki. np. a IL-2 stymuluje dalszą proliferację limfocytów.Istotnym czynnikiem wzmagającym procesy zapalne jest występowanie na keratynocytach cząsteczki adhezyjnej ICAM-1. Wyniki tych badań stwarzają podstawy do wprowadzenia nowych metod leczenia. Pierwotnym wykwitem jest grudka wysiękowa i pęcherzyk. 81) . beton. Cytokiny powodują rekrutację również limfocytów nie uczulonych. gdy liczba i czynność komórek Langerhansa w naskórku są prawidłowe. Zjawisko tolerancji immunologicznej można wywołać m. że zastosowanie alergenu na ograniczonej powierzchni skóry pozbawionej komórek Langerhansa prowadzi do powstania nie tylko miejscowej. ale i ogólnoustrojowej tolerancji immunologicznej w stosunku do swoistego alergenu i wówczas nie można wywołać reakcji typu wyprysku kontaktowego nawet w skórze bogatej w komórki Langerhansa. który jest jednym z głównych mediatorów odczynu zapalnego. Ogniska są niewyraźnie odgraniczone od otoczenia. stosując naświetlanie promieniami UVB.) 163 . Wydzielany przez aktywowane limfocyty Th1 IFNy powoduje dalszą syntezę antygenów MHC na keratynocytach. LFA-3 na komórkach LC i CD2 na limfocytach oraz B7 na LC i CD28 na limfocytach. zwykle towarzyszy im świąd. Ponadto wykryto niezależnie od komórek Langerhansa limfocyty dendrytyczne posiadające receptory gamma-delta (DETC . Badania doświadczalne wykazały. oleje przemysłowe i in. które stwierdza się w naskórku. Z drugiej strony IL-10 we wczesnym okresie jest czynnikiem hamującym syntezę cytokin przez limfocyty Th1. 191). którego maksymalne nasilenie występuje po ok. wytwarzają prozapalne cytokiny IL-1 i TNFa. w zależności od nasilenia zmian zapalnych. oleje (w warunkach przemysłowych cement.i międzykomórkowy) zależy od obecności limfocytów cytotoksycznych.chrom (ryc. farby wodne. ograniczające działanie czynników zewnętrznych. Keratynocyty. na których powierzchni pojawiają się antygeny MHC II klasy. Objawy i przebieg. występowania pęcherzyków i grudek wysiękowych (ryc. 80). proszki do prania. 97% całej puli komórek zapalnych. Najczęstsze czynniki wywołujące odczyny alergiczne: . która jest ligandem dla receptora LFA-1 na leukocytach.dendritic epidermal T cells). opartych na wykorzystaniu zjawisk indukcji swoistej tolerancji immunologicznej. str. W niektórych okolicach w ostrym wyprysku przeważają objawy obrzękowe i zapalne. które stanowią ok. Mają one również właściwości zarówno cytotoksyczne. Spongioza (obrzęk śród. Pewną rolę może tu odgrywać IL-10. Również inne pary cząsteczek adhezyjnych. nasilają interakcje keratynocytów z komórkami zapalnymi. popiół.in. barwniki do materiałów.skóra. 48 godzinach od powtórnego podania alergenu. która w połączeniu z IL-2 działa jako czynnik różnicowania limfocytów cytotoksycznych. Klasyczna reakcja typu wyprysku kontaktowego występuje w przypadku.

gdyż uczulenie związane bywa z ozdobami.uczulenie na chrom. 82 i 83) . guziki.ozdoby. Contact dermatitis . suwaki.Ryc. podwiązki. która jest częstsza u mężczyzn). klamki. Wyprysk rąk (eczema) wywołany gumowymi rękawicami. częściej uczulają się kobiety (w przeciwieństwie do alergii na chrom. charakterystycznymi cechami alergii na kobalt są: częstsze występowanie u kobiet równocześnie z alergią na nikiel (u mężczyzn w przypadku alergii na kobalt częstsza jest równoczesna alergia na chrom) i niewystępowanie uogólnionych osutek alergicznych 164 . Nasilone zmiany rumieniowe w przewodzie usznym i na małżowinach po czyszczeniu ucha zapałką.nikiel i kobalt (ryc. armatura łazienek i kuchni. 80. Ryc. . 81.

86) . głównie parafenylodiamina .uczulenie na nikiel w miejscu przylegania guzika od dżinsów.formalina .Ryc. futra.ubrania. kable (p. że i one mogą być czynnikiem alergizującym.kosmetyki zawierające różnego rodzaju substancje (ryc. 87).guma (ryc.barwniki (ryc.obuwie. powodując niekiedy nawet objawy ogólne. kosmetyki. 84) . . W związku z bardzo szerokim stosowaniem kortykosteroidów okazało się. Należy podkreślić. rękawice. Dla potwierdzenia tego konieczne jest wykonywanie testów płatkowych z kilkoma steroidami.terpentyna . również str. Contact dermatitis . ubrania. Zmiany rumieniowe w wyniku uczulenia na nikiel w miejscu przylegania kieszeni zawierającej monety. niektóre szampony i kosmetyki .tworzywa sztuczne (ryc. 83. 82. ubranie.farby do włosów i rzęs. 170) . Ryc. potniki. że występują reakcje krzyżowe pomiędzy różnymi steroidami. 165 . 85) .

Zmiany rumieniowo-wysiękowe w miejscu kontaktu z protezą (odczyn na żywice epoksydowe). 84. 86. 85. Uczulenie na składniki czarnej gumy (parafenylodiaminę.Ryc. Ryc. Zmiany w miejscu przylegania ramiączka. przyspieszacze wulkanizacji i przeciwutleniacze). Contact dermatitis . 166 .uczulenie na gumę. Ryc.

protezy krople do nosa. futra. wody kwiatowe (substancje zapachowe) kolczyki. perfumy. dezodoranty. szaliki. zwłaszcza barwniki. kosmetyki otoki czapek kosmetyki. chustki na szyję. Najczęstsze alergeny w wyprysku kontaktowym a umiejscowienie zmian: Lokalizacja Owłosiona skóra głowy: Czoło: Powieki: Alergeny kontaktowe farby i płyny do pielęgnacji włosów. leki stosowane miejscowo kosmetyki. środki czyszczące. barwniki ubrań. perfumy. wody po goleniu.Ryc. str. mydło do golenia. oprawki do okularów szminki. higieniczne chusteczki zawierające niekiedy mentol lub środki zapachowe kołnierze. środki piorące 167 Twarz: Uszy: Usta: Nos: Szyja: Okolice pachowe: . wody kwiatowe potniki. Uczulenie kontaktowe na kosmetyk zawierający śladowe ilości niklu u osoby silnie nadwrażliwej na nikiel i światło słoneczne. Wiele czynników wywołujących odczyny alergiczne powoduje wyprysk również w warunkach zawodowych (p. lakiery do paznokci. środki przeciw poceniu się. ozdoby. wody kwiatowe. aerozole. depilatory. pasty do zębów. 170). 87. aerozole używane w gospodarstwie domowym.

przykrytej folią.Tułów: Ręce: Narządy płciowe: Uda i podudzia: Stopy: ubrania (barwniki. sztuczne włókna i farby (rajstopy) skóra (chrom). Podstawą rozpoznania są próby płatkowe.1% maść lub krem betametazonowy Betnovate N (z neomycyną) lub C (kliochinolem). pończochy). składniki gumy. tab.silniejsze kortykosteroidy (Laticort. ewentualnie z dodatkiem dziegci (Mecortolon T. środki dezynfekujące guma. aby nie wywoływały odczynów u osób nie uczulonych. silne preparaty kortykosteroidowe nie powinny 168 . środki profilaktyczne przeciwgrzybicze oraz środki używane przy poceniu się stóp (formalina). w stadium lichenizacji . 200). mydła. np. guma. Lorinden T). pirośluzan mometazonu (Elocom) na krótkie okresy. w okresie podostrym steroidy o średniej mocy. guziki i inne) barwniki. np. skóra (chrom). następnie kremy z hydrokortyzonem lub prednizolonem z dodatkiem antybiotyków lub leków odkażających (p. 0. 3) występowaniu świądu i 4) ustępowaniu bez pozostawiania śladu. lub inne zawierające środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. W tym okresie nie należy wykonywać prób płatkowych. Niealergiczne zapalenie czerwieni warg tego typu występuje u osób neuropatycznych i zależy od przygryzania warg. str.okłady. Rozpoznanie różnicowe: 1. Stężenia dobiera się zgodnie z tabelami stężeń tak. Leczenie: . 0. Dermovate). 2. obecnie coraz częściej używane są kremy i maści kortykosteroidowe zawierające antybiotyki oraz inne środki przeciwzakaźne. 51-53). Po wykonaniu prób kontaktowych i wyłączeniu alergii należy zwrócić uwagę na zapobieganie przygryzaniu warg (najlepiej za pomocą kremu z 2% chininą ze względu na bardzo gorzki smak). ozdoby. ozdoby (metale). kosmetyki. w przypadku dodatnich prób w miejscu kontaktu występuje odczyn rumieniowy lub wypryskowy. 2) przewlekłym i nawracającym przebiegu. W odmianie przewlekłej przeważa złuszczanie (cheilitis exfoliativa). str. formalina. Próby odczytuje się po 48 i 72 godzinach. Stan zapalny jest rozmaicie nasilony. nikiel i inne metale. 4). Lorinden. Różnicowanie z wypryskiem niealergicznym jest przedstawione w tabeli (p. suwaki. sztuczne włókna i farby (skarpety. Zapalenie świetlne czerwieni warg (cheilitis actinica) różni się wyraźnym związkiem z nadwrażliwością na światło słoneczne (p. Polegają one na przyłożeniu do skóry badanej substancji na płatku bibuły. W okresie ostrym istnieje skłonność do wzmożonej reaktywności i odczynów typu wyprysku również na czynniki nieswoiste (status eczematicus). gdyż odczyny mogą być fałszywie dodatnie i próby mogą powodować pogorszenie zmian. płyny dezynfekujące. guma. szminki itp.miejscowe: w okresie wysiękowym . Diprosan. substancje zawodowe środki antykoncepcyjne. Alergiczne (kontaktowe) zapalenie czerwieni warg (cheilitis allergica. Rozpoznanie wyprysku kontaktowego opiera się na: 1) występowaniu grudek wysiękowych i pęcherzyków jako podstawowych elementów. contact cheilitis) jest najczęściej uczuleniem na pasty do zębów.05% propionian flutikazonu (Cutivate).

4. które indukują ekspresję cząstek adhezyjnych na keratynocytach (ICAM-1) i śródbłonku naczyń. W razie przewlekłego kontaktu dochodzi do zgrubienia i szorstkości skóry z popękaniami i złuszczaniem. ani drugiej fazy immunologicznego wzmacniania. w zmianach rozległych niewielkie dawki kortykosteroidów (p. że w fazie indukcyjnej substancje drażniące drogą nieimmunologiczną uwalniają z keratynocytów presyntetyzowane cytokiny. a różnice przedstawia tab.ogólne: głównie antihistaminica. Zmiany skórne są zbliżone do zmian w wyprysku alergicznym. 184). 88). Mechanizm powstawania zmian polega na tym. Natomiast produkcja i ekspresja cząstek adhezyjnych i cytokin jest podobna. gdyż nie ma tu ani fazy indukcji immunologicznej. a po ustąpieniu objawów lub przy znacznej poprawie należy je zastępować preparatami kortykosteroidowymi o słabszym działaniu i lekami redukującymi . Próby wywołania tolerancji za pomocą doustnego podawania stwierdzonego alergenu lub za pomocą przeciwzapalnych cytokin są dotychczas w stadium eksperymentalnym. głównie IL-1 i TNFa. zależnej od komórek pamięci immunologicznej. Objawy i przebieg.być jednak stosowane w ciągu dłuższego czasu. Tabela 4 Podstawowe różnice pomiędzy wypryskiem kontaktowym niealergicznym i alergicznym Odczyn Występuje u wszystkich osób mających kontakt z daną substancją Zależy od dawki czynnika wywołującego Zależy od czasu ekspozycji Przekracza miejsce kontaktu z czynnikiem wywołującym Ulega nasileniu po usunięciu substancji badanej (próby płatkowe) Niealergiczny (z podrażnienia) + + + Alergiczny - + + - - Najczęstszymi czynnikami drażniącymi są środki piorące. detergenty. Mechanizm jest całkowicie odmienny niż w wyprysku alergicznym. Uszkodzenie skóry spowodowane substancjami drażniącymi jest związane ze zniszczeniem naturalnej bariery ochronnej naskórka. WYPRYSK KONTAKTOWY NIEALERGICZNY Definicja. Są to kontaktowe zmiany wypryskowe wywołane czynnikami drażniącymi (wyprysk z podrażnienia). Etiopatogeneza. Calcium. 169 . jaką stanowią lipidy i kwaśny odczyn pH. również Leczenie atopowego zapalenia skóry . roztwory zasad i kwasów.str. co określa się mianem dermatozy ze zużycia (ryc. chociaż mniej nasilona.

wywołany jednym lub licznymi alergenami. Zmiany mają charakter przewlekły. bądź wyprysk niealergiczny. WYPRYSK ZAWODOWY Eczema professionale Definicja.metale: chrom.związki paragrupy: należą tu rozmaite substancje chemiczne i leki wykazujące krzyżowe powinowactwo. ale w przypadku czynników silnie alergizujących lub lotnych mogą także dotyczyć twarzy i innych okolic.składniki gumy: przyspieszacze wulkanizacji (akceleratory). wykazuje nadmierne rogowacenie i złuszczanie. Objawy i przebieg. obydwa związane są z czynnikami. Wyprysk zawodowy ma wszystkie cechy wyprysku kontaktowego. 170 . antyutleniacze . Najważniejszymi szkodliwościami zawodowymi są: .jedne z najsilniejszych uczulaczy kontaktowych. kobalt . głównym alergenem jest utwardzacz . Skóra jest zgrubiała. ta alergia jest częstsza w warunkach pozazawodowych. Zapalenie skóry u murarza (dermatitis muralis).Ryc. W zależności od stężenia substancji drażniących i predyspozycji osobniczej przewlekły wyprysk z podrażnienia może ułatwiać przenikanie w głąb naskórka różnych alergenów kontaktowych. Jest to w istocie bądź wyprysk kontaktowy alergiczny.epoksydy . nikiel. Dlatego też w przypadkach wyprysku z podrażnienia może dojść do wystąpienia kontaktowego wyprysku alergicznego. Zmiany ząjmują najczęściej ręce i przedramiona. z którymi chory styka się w pracy zawodowej. 88.

dodawania do wyjściowych żywic utwardzaczy (najczęściej trietylenoczteroaminy lub pochodnych kwasu ftalowego). Istnieje kilkadziesiąt składników gumy i stąd duże trudności w wykrywaniu tego typu uczulenia. w przemyśle lakierniczym. rzadziej występuje jako jedyne. fryzjerzy (farby). Najbardziej szkodliwe są: przyspieszacze wulkanizacji (merkaptobenzotiazol. 171 . ale również wielu innych przemysłów ze względu na częstość stosowania wyrobów z gumy. Objawy alergiczne występują często po kilkutygodniowym okresie utajenia. Może występować u metalowców. Produkty utwardzone wykazują znacznie mniejsze właściwości alergizujące. Najbardziej szkodliwymi dla skóry związkami są połączenia chromu sześciowartościowego (chromiany i dwuchromiany). włókienniczym i garbarskim (farby i zaprawy garbarskie). Uczulenie może dotyczyć bardzo wielu grup zawodowych. w związku z bardzo gwałtownym świądem zwane również świerzbem niklowym). garbarze i włókniarze. elektryków. utrzymywanie się objawów . Uczulenie występuje głównie niezależnie od pracy zawodowej. Cechą charakterystyczną alergii na nikiel jest występowanie zmian również w miejscach odległych od bezpośredniego kontaktu (uogólnione grudkowe osutki. Alergia na epoksydy występuje najczęściej u osób zatrudnionych w przemyśle elektrotechnicznym i radiowym. elektronicy. które stykają się z epoksydami używanymi jako wykładziny kotłów. Cechą charakterystyczną uczulenia na epoksydy jest występowanie zmian na twarzy w związku z lotnym charakterem niektórych utwardzaczy. jakby wysztancowane owrzodzenia. Cechami charakterystycznymi alergii na chrom są: występowanie zmian nie tylko na rękach (są częste na nogach w związku z kontaktem ze skórą). Uczulenie na kobalt łączy się często z uczuleniem na nikiel lub chrom. monterzy. Występuje najczęściej w następujących przemysłach: budowlanym (cement). Kobalt.z powodu rozpowszechnionego występowania związków chromu nawet po zaprzestaniu kontaktu z czynnikami zawodowymi. okrągłe. Uczulenie może dotyczyć bardzo wielu grup zawodowych. Epoksydy. kasjerów (kontakt z bilonem). Nonox ZA i inne) i antyutleniacze (fenylobetanaftyloamina i inne). tworzywa epoksydowe są szczególnie silnymi uczulaczami (nawet do 80% uczuleń u pracowników fabryk). zapałczanym oraz wielu innych. natomiast nikiel metaliczny i tlenek niklu (obecny w cemencie) nie uczulają. gdyż metal ten jest bardzo rozpowszechniony. elektrotechnicznym i budowy maszyn. Składniki gumy. tj. Najbardziej szkodliwymi związkami niklu są jego sole. Alergia na kobalt jest najczęstsza w następujących grupach zawodowych: metalowcy. jest rzadka w innych grupach zawodowych. które łatwo przenikają do skóry. Stal nierdzewna zawiera głównie chrom metaliczny. murarze (łącznie z uczuleniem na chrom). Najbardziej szkodliwy jest proces utwardzania. przy produkcji laminatów. galwanizerzy (łącznie z uczuleniem na nikiel). a także u tych osób. W wyniku działania toksycznego dużych stężeń chromu mogą powstawać na rękach niebolesne. Alergia na nikiel jest najczęstsza u galwanizerów. Nikiel. o słabych właściwościach alergizujących. sprzątaczek (detergenty). zwane „ptasimi oczkami".Chrom. Uczulenie ma charakter wyłącznie zawodowy. głównie pracowników przemysłu gumowego.

dermatitis seborrhoica) .wyprysk podudzia (eczema cruris). jak i pozazawodowych. microbicum) . Znaczenie rozpoznawcze mają też próby skórne z czynnikami podejrzewanymi jako szkodliwości zawodowe. co może być mylnie interpretowane jako brak wpływu czynników zawodowych). zatrudnionych przy produkcji futer (farby) oraz pracowników służby zdrowia (lekarze i pielęgniarki). krawców (farby). że wyprysk może cofać się powoli. że powodują one rozmaite odczyny skórne. INNE ODMIANY WYPRYSKU Inne odmiany wyprysku obejmują: . w których uczula jeden z produktów pośrednich. którzy mają kontakt z lekami znieczulającymi. Pomocna bywa obserwacja wpływu substancji zawodowych przez: ekspozycję na czynniki podejrzewane jako szkodliwości zawodowe oraz eliminację szkodliwości zawodowych poprzez okresowe przerwy w pracy (należy jednak uwzględnić.Trudno jest ustalić. 2) jakie substancje chemiczne w danym zawodzie mogą być przyczyną zmian. 3) czy przerwa w pracy powoduje ustąpienie zmian. że próby mogą być nieswoiście dodatnie w przypadku istnienia obniżonego progu wrażliwości. s. aby stykanie się z substancjami szkodliwymi było maksymalnie ograniczone. a także to. lub nieswoiście ujemne. m. pracowników przemysłu gumowego (antyutleniacze gumy). 172 . na jaki produkt złożonej reakcji utwardzania występują odczyny alergiczne. toteż uczulają zarówno w warunkach zawodowych.wyprysk potnicowy (eczema dyshidroticum) . s.wyprysk łojotokowy noworodków (eczema seborrhoicum neonatorum) . nie tylko typu wyprysku. Ustalenie rozpoznania choroby zawodowej skóry opiera się na wywiadzie. Alergia na związki paragrupy występuje najczęściej w następujących grupach zawodowych: u fotografów (odczynniki fotograficzne . zastępowaniu najbardziej szkodliwych związków używanych w produkcji innymi pozbawionymi właściwości alergizujących i drażniących. udoskonalaniu procesu automatyzacji produkcji tak.metol i inne). w przypadkach. w którym zwraca się uwagę na następujące czynniki: 1) czy zmiany skórne wystąpiły po podjęciu pracy i po jakim czasie . chociaż poszczególne osoby nie są uczulone jednocześnie na nie wszystkie.okresy te są różne i charakterystyczne dla rozmaitych zawodów. Związki paragrupy. Należy jednak pamiętać. a nie produkt końcowy użyty do próby. fryzjerów (farby).in. stosowaniu odpowiedniej odzieży ochronnej.wyprysk łojotokowy (eczema seborrhoicum. Są to związki bardzo rozpowszechnione. Zapobieganie chorobom zawodowym polega na: myciu się po pracy.wyprysk pieniążkowaty lub mikrobowy (eczema nummulare. niektórymi antybiotykami i in. wietrzeniu i higienie hal produkcyjnych. Cechami charakterystycznymi alergii na związki paragrupy są: krzyżowe reakcje pomiędzy związkami tej grupy.

Na ogół towarzyszy im świąd. 89). 173 . W części przypadków występuje nadwrażliwość typu opóźnionego na bakterie (dodatnie próby skórne z antygenami bakteryjnymi).5-2. który nie daje się zaszeregować do żadnej odmiany. WYPRYSK PIENIĄŻKOWATY (WYPRYSK MIKROBOWY) Eczema nummulare (eczema microbicum) Definicja. Niekiedy przypadki tego typu określa się jako „wyprysk nie sklasyfikowany". Wyprysk pieniążkowaty (eczema microbium) . kończynach dolnych i grzbietach rąk. nierzadko symetryczne. W znacznej części przypadków czynniki przyczynowe są nieuchwytne. głównie na tułowiu (ryc. w którym ogniska wypryskowe są liczne i dość wyraźnie odgraniczone od otoczenia. Schorzenie jest częstsze w starszym wieku.0 cm. Przebieg jest na ogół przewlekły i nawrotowy.Istnieją jednak przypadki przewlekłego wyprysku. a w zmianach przewlekłych złuszczającym się naskórkiem. 89. co może być związane z wewnątrzustrojowymi ogniskami zakaźnymi. Objawy i przebieg.początkowo niezbyt wyraźnie odgraniczone od otoczenia (zmiany wczesne). Jest to odmiana wyprysku. Umiejscowienie jest rozmaite. Dość wyraźnie odgraniczone ogniska rumieniowe pokryte grudkami i pęcherzykami. Etiopatogeneza. u tego chorego . Związek z atopią nie został udowodniony.liczne ogniska na kończynach. są najczęściej wielkości 0. Ryc.

W przypadku zmian bardzo nasilonych wskazane jest krótkotrwałe podawanie steroidów. Wyprysk łoj otokowy (dermatitis seborrhoica). Ogólnie podaje się środki przeciwalergiczne.Rozpoznanie różnicowe: 1.rozstrzyga badanie mikologiczne. ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY Eczema seborrhoicum. Leczenie.różni się niewystępowaniem pęcherzyków i nadżerek. w okolicach łoj otokowych i drażnionych. 90. bez świądu. Grzybica powierzchowna skóry (tinea cutis) . 3. umiejscowione głównie na owłosionej skórze głowy. 2. Korzystne wyniki uzyskuje się niekiedy podawaniem doustnym metronidazolu (p. 433). Ryc. Leczenie rosacea . Zmiany skórne są rumieniowo-złuszczające i wysiękowe. str. Jest to wyprysk zależny od podłoża łojotokowego. Dermatitis seborrhoica Definicja. w fałdach nosowo-policzkowych.w przypadku umiejscowienia wyprysku na tułowiu . Rumieniowe zmiany najbardziej nasilone na czole. 168). Poza tym w razie stwierdzenia ognisk zakaźnych stosuje się antybiotyki odpowiednio do antybiogramu. Łupież różowy (pityriasis rosea) .str. . okolicach zausznych i na szyi. WYPRYSK ŁOJOTOKOWY. jak w innych odmianach wyprysku (p. Przyłuszczyca plackowata (parapsoriasis en plaques) różni się niewystępowaniem pęcherzyków i objawów wysiękowych oraz bardziej przewlekłym przebiegiem. Leczenie miejscowe polega na stosowaniu kremów i aerozoli z antybiotykami i steroidami o średniej sile działania oraz past redukujących.

nawroty są częstsze jesienią i zimą. występujące u noworodków w pierwszych tygodniach życia. W zmianach rozległych i nasilonych niekiedy korzystnie działa izotretinoina w mniejszych niż w trądziku dawkach (20-30 mg dziennie). niekiedy rozstrzyga dopiero stwierdzenie zmian charakterystycznych dla łuszczycy w innej lokalizacji lub badanie histologiczne. bardziej nasilonym świądem. która może wykazywać duże podobieństwo. okolice: mostkowa i międzyłopatkowa (ryc. Rozpoznanie różnicowe: 1. 90). fałdy skórne i zgięcia stawowe. W zmianach długotrwałych w obrębie owłosionej skóry głowy występuje przerzedzenie włosów. twarz. głównie w obrębie owłosionej skóry głowy i fałdów skórnych. że nie zajmuje okolic łojotokowych. Mechanizm immunologiczny nie został udowodniony. Świąd jest stosunkowo niewielki. że rolę etiologiczną odgrywa Pityrosporum ovale. różni się mniejszymi objawami wysiękowymi. Przebieg jest przewlekły i nawrotowy. brwi. Schorzenie nie zawsze występuje u osób z łojotokiem. Objawy i przebieg. 3. nie daje przerzedzenia włosów. 2. Etiopatogeneza. niekiedy wysiękowe. rozstrzyga badanie mikologiczne. 175 . głównie w linii środkowej (czoło. Rolę patogenetyczną odgrywa prawdopodobnie wzmożone wytwarzanie łoju wskutek działania androgenów matki w pierwszych tygodniach życia. Wyprysk łojotokowy noworodków Eczema seborrhoicum neonatorum Definicja. fałdy nosowo-policzkowe). Poza tym znaczenie etiologiczne przypisuje się zakażeniu drożdżakowemu (Candida albicans) skóry i przewodu pokarmowego. występują zmiany we włosach. Jest bardzo prawdopodobne. często pokryte żółtymi nawarstwionymi strupami. na ogół wyraźnie odgraniczone. Rumieniowo-złuszczające wykwity mogą być rozsiane na całym tułowiu. Przebieg jest kilkutygodniowy. Ogniska rumieniowo-wysiękowe i złuszczające mają cechy wyprysku. Najczęstszym umiejscowieniem jest: owłosiona skóra głowy i okolice zauszne. jednak zmiany ustępują na ogół samoistnie i nie nawracają. ale z nawarstwionymi strupami łoj otokowymi. w zmianach nasilonych stosuje się również średnie dawki kortykosteroidów. Swiąd jest rozmaicie nasilony. wykwitami pęcherzykowymi i krostkowymi na obrzeżu ognisk. 91). wysiękowe i złuszczające. niekiedy również brwi. szczególnie w obrębie owłosionej skóry głowy (ryc. jeśli zajmuje skórę głowy. Wyprzenie (intertrigo) na tle bakteryjnym lub drożdżakowym różni się tym. Leczenie polega na stosowaniu ketokonazolu (Nizoralu) w 2% szamponie lub kremie. Łuszczyca (psoriasis).Etiopatogeneza. W fałdach skórnych zmiany mają charakter wyprzeniowy. Ogniska są rumieniowe. Nasilone zmiany towarzyszą nierzadko AIDS. Objawy i przebieg. Są to zmiany wypryskowe i łojotokowe. Grzybica skóry (tinea cutis) różni się szybszym przebiegiem.

2. a stan dzieci jest zazwyczaj cięższy. Leczenie. Łuszczyca (psoriasis). 168. kremy.leczenie przeciwalergiczne (p. Miejscowo . że zmiany są wyłącznie łojotokowe. bardziej wypryskowym charakterem zmian bez cech łojotokowych oraz przewlekłym przebiegiem. 4.p.Ryc. 176 . Erytrodermiczne łojotokowe zapalenie skóry (erythrodermia Leiner). 91. znacznie silniejszym świądem. aerozole z kortykosteroidami i lekami odkażającymi lub antybiotykami.zmiany rumieniowo-wysiękowe i złuszczające. 3. Wskazane jest stosowanie pochodnych imidazolowych (głównie ketokonazolu) . różni się tym. nie sączące. Rozpoznanie różnicowe: 1. bez cech wyprysku. umiejscowione głównie na skórze owłosionej głowy. str. umiejscowionych na dłoniach i stopach. bardzo rzadka u niemowląt.na ogniska wysiękowe stosuje się okłady. Atopowy wyprysk dziecięcy (eczema atopicum) różni się późniejszym występowaniem (powyżej 3 miesiąca życia). Ogólnie . W przypadku zmian bardzo nasilonych przez krótki okres można zastosować kortykosteroidy. 89. Charakteryzuje się obecnością pęcherzyków i pęcherzy o dobrze napiętej pokrywie. Histiocytozę X (histiocytosis X) wyłącza się na podstawie niewystępowania zmian narządowych i kostnych oraz obrazu histologicznego zmian skórnych. str. 184). którego istotą jest defekt komponenty C5 dopełniacza. a także często zwiększonym stężeniem IgE w surowicy. Niekiedy odróżnienie jest możliwe tylko po długiej obserwacji. jest morfologicznie podobna w obrębie skóry owłosionej. WYPRYSK POTNICOWY Eczema dyshidroticum Definicja.w zależności od charakteru wykwitów . Wyprysk łojotokowy (eczema seborrhoicum) .

rozstrzyga badanie mikologiczne. Ogólne . część z nich wypełniona płynem surowiczo-ropnym w wyniku nadkażenia (impetiginisatio).Ryc. Nikiel. 177 . 92). kobalt i niektóre leki podawane do wewnątrz mogą powodować wystąpienie lub zaostrzenie zmian. Przebieg jest ostry lub przewlekły. W dużej części przypadków nie udaje się wykryć czynników przyczynowych. idy). Grzybica dłoni (tinea manuum) . Wyprysk potnicowy dłoni (eczema dyshidroticum) . zajmują one zwykle całe dłonie i podeszwy (ryc. Wykwity potnicowe na rękach w przebiegu grzybicy stóp są umiejscowione na bocznych powierzchniach palców i nie zawierają grzybów (prawdopodobnie alergiczny odczyn na antygeny grzyba. tzw. 92. Objawy i przebieg. Rozpoznanie różnicowe: 1. W przypadku stwierdzenia grzybicy stóp lub innych czynników przyczynowych . Pęcherzyki są usadowione na dłoniach i stopach. jak i wewnątrzustrojowego. w którym alergeny mogą być zarówno pochodzenia zewnętrznego (contact dermatitis chronica). Jest to odmiana wyprysku. Jeśli występują zmiany pęcherzowe.odpowiednie leczenie przeciwgrzybicze oraz eliminacja czynników wywołujących (p. Ostra postać ma niekiedy związek z grzybicą stóp.liczne rozsiane lub skupiające się pęcherzyki. osuszaniu i odkażaniu nadżerek za pomocą aerozoli z antybiotykami i kortykosteroidami. str. Etiopatogeneza. W przypadku odczynów na zakażenie grzybicze zmiany w obrębie dłoni cofają się po wyleczeniu grzybicy stóp. 88). Leczenie. Miejscowe leczenie polega na przecinaniu pęcherzy. Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme) różni się usadowieniem pęcherzy na podłożu rumieniowym i obecnością ognisk erythema multiforme bez pęcherzy.jak w innych postaciach wyprysku. 2. Wyprysk potnicowy może być poronny i w tych przypadkach występuje wyłącznie złuszczanie.

Ogniska wypryskowe są umiejscowione na skórze troficznie zmienionej i przebarwionej. Wysiewy uogólnione mają charakter drobnogrudkowej osutki. 93. Brunatne przebarwienie skóry jest związane z naczyniowym charakterem zmian i odkładaniem się złogów hemosyderyny. Przewlekły wyprysk podudzia. 2. zajmującej zwłaszcza twarz (z ostrym stanem zapalnym i obrzękiem). niekiedy zlewnej. Przy długotrwałym utrzymywaniu się wyprysku podudzi może dochodzić do uogólnionych odczynów alergicznych w wyniku przenikania do krążenia alergenów kontaktowych. często tworzą się owrzodzenia podudzi (p. są dość wyraźnie odgraniczone (ryc: 93). Łuszczyca wysiękowa (psoriasis exsudativa) . Grzybica przewlekła skóry (tinea cutis chronica) . Czynnikami wywołującymi mogą być mikrourazy i zakażenia bakteryjne. który może towarzyszyć owrzodzeniom podudzi. Ryc. str. przebarwiona. 178 .rozstrzyga badanie mikologiczne.WYPRYSK PODUDZIA Eczema cruris Definicja. a także tułów i kończyny. Są częstsze u osób starszych. Skóra jest ścieńczała. Jest to odmiana wyprysku. łatwo urażalna. 323). Podłożem jest najczęściej zespół żylakowaty. Etiopatogeneza.rozstrzyga obecność typowych ognisk łuszczycowych w innej lokalizacji. w przypadkach owrzodzeń podudzi zmiany wypryskowe są głównie związane ze stosowanymi lekami. Owrzodzenia podudzi. Rozpoznanie różnicowe: 1. niekiedy zajmują obydwie kończyny. Objawy i przebieg.

kremy lub maści zawierające steroidy o niewielkiej lub średniej mocy. mają znaczenie już tylko historyczne i nie są obecnie używane. Dlatego też dla wykrycia podłoża atopowego szczególnie ważny jest wywiad rodzinny. spojówek (conjunctivitis) i oskrzeli (asthma bronchiale). 30% chorych) występujące rodzinnie. Zapalenie atopowe skóry jest uwarunkowane genetycznie. natomiast gdy tylko jedno z rodziców ma dodatni wywiad w kierunku atopii. które na swojej powierzchni wiążą IgE poprzez swoisty receptor dla fragmentu Fc tej immunoglobuliny (schemat VII). u chorych oraz u członków ich rodzin często występują rozmaite objawy atopii. W okresie ostrym z objawami wysiękowymi wskazane są okłady z kwasu borowego lub sody oczyszczonej. Z j a w i s k a i m m u n o l o g i c z n e . w dużej części przypadków z tendencją do samoistnego wygasania.Venescin (p. eczema endogenes. pentoksyfilinę (Trental) 800 mg/d oraz wyciąg kasztanowca . a także leki przeciwalergiczne. w okresie obrzękowym Detralex. pyłki) i pokarmowe. Immunoglobulina E jako przeciwciało z kolei wiąże rozmaite alergeny. str. Ma przewlekły i nawrotowy przebieg. które ulegają modyfikacji wewnątrz LC i są prezentowane limfocytom T pomocniczym CD4. Definicja. Rozpoczyna się zazwyczaj już w dzieciństwie. wynosi ono 30%. Istotą jest nadmierna aktywność komórek Langerhansa (LC). co w następstwie prowadzi do ich proliferacji. ryzyko AD u dziecka wynosi ponad 70%. Pojęcie atopii poza skórą dotyczy błon śluzowych nosa (rhinitis). Na rolę czynników genetycznych wskazuje 70% ryzyka wystąpienia atopowego zapalenia skóry u bliźniąt jednojajowych w stosunku do 20-30% ryzyka u bliźniąt dwu jajowych. Dawne nazwy: neurodermitis disseminata. Etiopatogeneza. P o d ł o ż e g e n e t y c z n e . w późniejszym okresie . Atopię stwierdza się u 1-3% dorosłych i u 10-15% dzieci. W przypadku gdy obydwoje rodziców ma atopię. 324). ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY Dermatitis atopica (AD . Choroba charakteryzuje się zmianami wypryskowymi z wybitnie nasilonym świądem i lichenizacją. częściej jednak występują oddzielnie u różnych członków rodziny. Wszystkie te objawy mogą współistnieć. Ogólnie podaje się leki naczyniowe w celu poprawienia miejscowego krążenia. prurigo Besnier.atopic dermatitis) Pojęcie atopii. tak że stosunek limfocytów pomocniczych do supresorowych 179 . pleśnie. Postępowanie miejscowe zależy od nasilenia stanu zapalnego.aerozole. o mechanizmie natychmiastowym (typu I) związanym z przeciwciałami klasy IgE. Jednakże nie jest znany sposób dziedziczenia i jak dotąd nie stwierdzono charakterystycznego haplotypu. często (u ok. Uczulenie występuje głównie na substancje wziewne (kurz domowy. a następnie Venoruton 500 mg/d.Leczenie. Nazwą atopii określa się rozmaite pod względem klinicznym choroby.

IL-2 i TNFa.Antygen igE Antygen Histamina Prostaglandyny Leukotrieny Proteazy Schemat VII. Fc IgE . Typ Th2 reakcji immunologicznej. B . Szczególnie ważnym elementem procesu immunologicznego jest przewaga komórek pomocniczych Th2. IL-1. IL-13 i IL-5 wytwarzane przez komórki pomocnicze Th2. podczas gdy w zmianach przewlekłych istnieje przewaga uczulonych swoiście komórek T wytwarzających interferon gamma. Obniżenie aktywności IFNy może tłumaczyć brak ekspresji HLA-DR na keratynocytach. Również metodami immunohistochemicznymi potwierdzono przewagę CD30 dodatnich limfocytów Th2 w ogniskach jedynie w okresie wczesnym. Nadmierna produkcja IgE jest indukowana przez IL-4. 180 . CMI . które. co przejawia się niemożnością wywołania uczulenia kontaktowego u znacznej części chorych oraz wzmożoną zapadalnością na rozmaite infekcje bakteryjne i wirusowe.odczynowość późna (cell mediated immunity).interleukina. jest minimalna. Z tym między innymi wiąże się obniżenie odczynowości. wytwarzanych przez Th1. natomiast produkcja IFNy. IL . Rozwojowi tych zakażeń sprzyjają również zaburzenia fagocytozy i chemotaksji.limfocyt B. Wykazano jednak. (CD4/CD8) wynosi 7:1. oprócz IL-4 i IL-5. późnej. wytwarzają także IL-10. Reakcje typu opóźnionego ogranicza IL-10 prawdopodobnie na poziomie prezentacji antygenu. że przewaga limfocytów Th2 odgrywa zasadniczą rolę tylko w ostrym okresie atopowego zapalenia skóry.receptor dla IgE na komórce prezentującej antygen.

C e c h y s k ó r y a t o p o w e j . Z w i ą z e k z u k ł a d e m n e r w o w y m . Poza zjawiskami immunologicznymi podstawowe znaczenie dla powstania atopowego zapalenia skóry mają szczególne cechy skóry: skłonność do rogowacenia mieszkowego i suchość (xerosis). jak również eozynofilów . Z obniżeniem progu wrażliwości skóry wiąże się występowanie zmian w miejscach ucisku i drażnienia. 3) młodzieżową i osób dorosłych. 2) dziecięcą . roztocza. w wyniku drapania. Objawy i przebieg (p.str. zwłaszcza substancji P. Zmiany mają charakter wypryskowy.peptydu VIP (vasoactive intestinal polypeptide). u większości do 5 rż. Wyróżnia się 3 fazy choroby: 1) niemowlęcą . obniżenie progu świądowego i nadmierna wrażliwość skóry na różnorodne bodźce nieswoiste. Pityrosporum ovale). a zwłaszcza na rękach. U około połowy chorych pierwsze objawy występują pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia. Są one twarde i niebolesne. Najczęstszymi czynnikami wywołującymi są: alergeny wziewne (kurz. Węzły chłonne mogą być powiększone.substancji P . bakterie (np. W przypadku długotrwałych zmian twarz może przybrać wygląd starczy.do lat 12. Przebieg. kryteria rozpoznawcze . skłonność do skurczu drobnych naczyń (biały dermografizm. co sprzyja zapalnym zmianom wokółnaczyniowym. C z y n n i k i w y w o ł u j ą c e . Przebieg jest przewlekły i nawrotowy. zwłaszcza przy zmianie miejsca pobytu. Włosy są suche i łamliwe. częściowo pod wpływem neuropeptydu. niektóre drożdżaki (np. 184). a poprawą lub remisją w lecie. czyli zmiany typu poronnej rybiej łuski. 94. Mogłoby to tłumaczyć zarówno rolę stresów w powstawaniu zmian chorobowych. Degranulacja komórek tucznych. Charakterystycznym umiejscowieniem są zgięcia łokciowe i kolanowe. przy rozpadzie których uwalnia się TNFa. Z czynników drażniących zmiany najczęściej wywołuje wełna (z tego względu chorzy źle znoszą lanolinę) oraz detergenty.oraz jego antagonisty . z zaostrzeniami w okresie wiosennym i jesiennym. syntezę IgE i ekspresję receptorów dla fragmentu Fc IgE.Z j a w i s k a n i e i m m u n o l o g i c z n e z w i ą z a n e z c y t o k i n a m i . jednak ze znaczną tendencją do lichenizacji (naskórek jest zgrubiały. skóra wygląda jakby oglądana przez powiększające szkło) . co prowadzi do aktywacji limfocytów również bez udziału komórek prezentujących antygen.ryc. mają charakter odczynowy (lymphadenitis dermatogenes). pokarmy. twarz i szyja (ryc. W procesie chorobowym biorą także udział komórki tuczne. 95 i 96). jak i mechanizm świądu oraz wzmożone reakcje naczynioruchowe (dermografizm). pyłki).od najwcześniejszych miesięcy do drugiego roku życia. Paznokcie są jakby polakierowane.prowadzi do uwalniania histaminy. czyli linijne zblednięcie miejsca potarcia). Toksyny gronkowcowe i innych bakterii oraz wirusy mogą odgrywać rolę superantygenów. 181 . Udział neuropeptydów wskazuje na związek pomiędzy układem nerwowym skóry a procesem zapalnym w atopii. gronkowce) itd. indukujący ekspresję cząstki adhezyjnej ELAM-1 na śródbłonkach. Duża część przypadków wyprysku w warunkach zawodowych jest związana z obecnością atopii. pobudzając. zwłaszcza łącznie z IL-4. ale tylko w przypadku rozległych zmian i nasilonego świądu. Szczególną rolę odgrywają zaburzenia regulacji w obwodowym układzie nerwowym pomiędzy produkcją prozapalnego neuropeptydu .

charakterystyczne nasilenie zmian (lichenizacja) w okolicy zgięć kolanowych. Ryc. Na czole i szyi widoczne zanikające.Ryc. Zapalenie atopowe skóry (dermatitis atopica) . 94. Zapalenie atopowe skóry . 182 .zacienienie skóry oczodołów. Ryc. zlewne zmiany rumieniowe w obrębie twarzy. 95.nasilone. szyi i tułowia z zaznaczoną lichenizacją. Cecha mniejsza atopowego zapalenia skóry (dermatitis atopica) . nieznacznie przebarwione wykwity. 96.

Powyżej 30 roku życia u większości chorych następuje samoistna remisja. W wyprysku niemowlęcym przeważają objawy wysiękowe i nawarstwione strupy. natomiast występuje znacznie większa tendencja do lichenizacji. po kilkuletnim okresie przerwy przechodzi w atopowe zapalenie skóry. 60-70% przypadków AD) są szczególnie wysokie u chorych ze współistniejącą dychawicą oskrzelową. Są to rozsiane lub zlewne grudki wysiękowe. W najcięższych przypadkach może dojść do zajęcia całej skóry (erythrodermia). U niemowląt i dzieci choroba rozpoczyna się jako wyprysk (skaza) . co jest bardzo rzadkie u dorosłych. U dzieci alergeny mogą być pokarmowe. zmiany rumieniowe na policzkach i czole. W wieku starszym przebieg jest łagodniejszy. Niekiedy występują zmiany typu pityriasis alba. 97. hiperkeratotyczne złuszczanie skóry dłoni i stóp. 97. U dzieci zmiany lokalizują się głównie w zgięciach łokciowych i podkolanowych. Nie każdy jednak wyprysk dziecięcy jest początkiem atopowego zapalenia skóry. na karku. Jednakże stężenia IgE w surowicy (podwyższone w ok. długotrwałych przypadkach mogą wystąpić powikłania w postaci objawów depresyjnych oraz zaćmy (cataracta). wysychanie warg. duża rozległość zmian skórnych i ich nietypowy układ oraz nasilony świąd. ale nie ma ścisłej zależności pomiędzy nasileniem zmian skórnych a objawami dychawicy. 183 . Wyprysk dziecięcy (eczema infantum). Objawy wysiękowe nasilone w obrębie podbródka. Niekorzystnymi oznakami rokowniczymi są: płeć żeńska.ryc. W przypadkach.Ryc. jednak z częstszym zajęciem grzbietów rąk. w których jest on połączony z atopią. U dorosłych umiejscowienie jest podobne. wczesny początek. współistnienie dychawicy oskrzelowej lub kataru siennego. nadgarstkach itp. W ciężkich. U około połowy chorych współistnieje lub dołącza się w trakcie choroby dychawica oskrzelowa lub katar sienny.

10) zaostrzenia po stresach psychicznych. Szczególnie korzystne działanie ma hydroksyzyna. 3) natychmiastowe odczyny skórne. a w cięższych przypadkach tioridazyna. Uzyskuje się bardzo znaczną poprawę lub ustąpienie zmian skórnych. Interferon y. że w znacznej części przypadków nie udaje się wykryć alergenów) oraz testu RIST dla określenia stężenia IgE w surowicy (p. którego zaburzenie stwierdzono w górnych warstwach 184 .Rozpoznanie. str. Leczenie to nie powoduje negatywizacji odczynów skórnych ani obniżenia stężenia IgE w surowicy. 2. aczkolwiek UVB o długości fali 311 nm są preferowane przez niektórych autorów. podzielone na 2 zasadnicze grupy: większe (maior) i mniejsze (minor). Naświetlania promieniami UVA I są korzystniejsze niż naświetlania UVB. 157 (należy jednak podkreślić. 4) atopia u chorego lub rodzinny wywiad atopowy. a po ustąpieniu zmian . które powinny być stosowane możliwie krótko. 11) biały dermografizm. 3) przewlekły i nawrotowy przebieg. 5) początek w dzieciństwie.lub psychotropowe. Są też próby doustnego stosowania wyciągów roślin zawierających kwas gamma-linoleinowy.5-5 mg/kg mc. powoduje kliniczną poprawę. Wskazane jest poszukiwanie alergenów za pomocą prób skórnych (głównie skaryfikacyjnych lub śródskórnych) i testu RAST (radioallergosorbent test) . jednak ponowne leczenie okazuje się równie skuteczne. co wiąże się prawdopodobnie z przywróceniem normalnego stosunku Th1/Th2. podawany w ciągu 10-12 tygodni. 4) podwyższone stężenie IgE. 2) typowe umiejscowienie. str. W okresie zaostrzeń podaje się kortykosteroidy. towarzyszy schorzeniom układowym (głównie nowotworom).p. Z leków ogólnych stosuje się środki przeciwhistaminowe działające na receptory H1 oraz leki neuro. natomiast nie obniża się stężenie IgE. Tak zwana świerzbiączka letnia (prurigo aestivalis) stanowi odmianę fotodermatozy (p. Spełnienie 3 spośród 4 głównych kryteriów jest wystarczające dla rozpoznania. Rozpoznanie różnicowe: 1. str. 9) nietolerancja pokarmów. Spośród kryteriów mniejszych podajemy tylko najczęściej stwierdzane objawy: 1) suchość skóry (xerosis). nie ma skłonności do lichenizacji i zajmowania zgięć stawowych. Następuje obniżenie eozynofilii. Do podstawowych większych kryteriów należą: 1) nasilony świąd. W związku z ogromną różnorodnością obrazów klinicznych w atopowym zapaleniu skóry zostały opracowane kryteria rozpoznawcze. 191). Tak zwana świerzbiączka objawowa (prurigo symptomatica) występuje w późniejszym wieku. 8) nietolerancja wełny.zastępowane natłuszczającymi kremami pielęgnacyjnymi. leczenie łuszczycy) bądź naświetlaniami za pomocą dłuższych (UVA I: 340-400 nm) lub krótszych promieni nadfioletowych (UVA II: 320-340 nm) w dużych dawkach 130 J/cm2 dziennie w ciągu 10 dni. Leczenie. W bardzo ciężkich przypadkach. które jednak w przeszło 20% przypadków AD nie jest zwiększone. Dobre wyniki uzyskuje się fotochemoterapią (PUVA) (p. 2) rogowacenie przymieszkowe (keratosis pilaris) i/lub rybia łuska (ichthyosis). 7) zaćma. można uzyskać pełną remisję stosowaniem cyklosporyny A w dawce 2. Kryteria mniejsze mają istotne znaczenie uzupełniające. opornych na inne metody leczenia. 6) skłonność do nawrotowych zakażeń skóry. Jeśli zostały stwierdzone czynniki uczulające lub wywołujące objawy skórne. postępowanie polega na ich eliminacji. 157). aczkolwiek nawroty występują po kilku-kilkunastu tygodniach. gdyż nie wymagają podawania psoralenów.

Są to ogniska czerwono-sino-brunatne. a ma podobne do niej działanie immunosupresyjne. który .w przeciwieństwie do cyklosporyny A . Lichen simplex chronicus Definicja. Bardzo korzystne wyniki uzyskuje się miejscowym stosowaniem immunosupresyjnego leku FK 506 (takrolimus). Leczenie to jest skuteczne wyłącznie w przypadkach niezbyt rozległych i nasilonych zmian. Może być wypróbowane w przypadku uczulenia na kurz. takie jak Vaseline Intensive Care. tj. LISZAJ ZWYKŁY PRZEWLEKŁY Neurodermitis circumscripta. Szczególne znacznie ma nawilżanie i natłuszczanie skóry. Związek z atopią jest wątpliwy. pokryte złuszczającym się naskórkiem i zazwyczaj bez wyraźnej granicy przechodzą na skórę otoczenia (ryc. Skuteczne okazały się preparaty zmniejszające suchość skóry. okolica odbytu. Na ogół jednak stosowanie diety jest mało skuteczne. nie daje zazwyczaj korzystnych wyników. że pokarmy te pogarszają stan skóry. Są to ogniska lichenizacji powstające w następstwie silnego świądu. 1% maść cholesterolowa na wazelinie i cały szereg rozmaitych kremów natłuszczających. Etiopatogeneza. również mechanicznych. których powierzchnia wykazuje wzmożone poletkowanie i pobruzdowania. 98).05% w kremie lub inne tego typu). W leczeniu miejscowym stosuje się zawiesiny. narządy płciowe.przenika do skóry. dodając do kąpieli o temperaturze 36°C lub nacierając nim ciało przed wzięciem prysznicu. NEURODERMIT OGRANICZONY.Polidocanolu. Dieta eliminująca pewne pokarmy może mieć znaczenie głównie u dzieci. nawet jeśli alergen jest stwierdzony. kremy. Stosuje się go 2-3 x tygodniowo. Objawy i przebieg.naskórka u chorych z atopią. Swoiste odczulanie. że jest to poronna postać zapalenia atopowego skóry. z unikaniem zarobki lanolinowej. składający się z olejów roślinnych. Próg świądowy jest obniżony. Umiejscowienie może być rozmaite. Główne znaczenie mają bodźce psychogenne (czynniki emocjonalne powodują lub nasilają świąd). ale najczęściej jest to: kark. drapania oraz nadmiernej reaktywności na bodźce zewnętrzne. jeśli stwierdza się. na którą chorzy są często nadwrażliwi. pasty lub maści neutralne albo zawierające kortykosteroidy (propionian flutikazonu 0. a alergen pozostaje nieznany. 185 . i z tego względu ogniska są zlokalizowane często w miejscach narażonych na ucisk. łokcie. Są one hiperkeratotyczne. wyprostne powierzchnie podudzi. jest ono korzystne w AD u dzieci. jednak część autorów uważa. antyutleniaczy oraz silnego środka przeciwświądowego . świąd pojawia się pod wpływem różnych bodźców nawet o słabym nasileniu. Korzystnie działa preparat Balneum Hermal Plus.

podstawowym objawem są grudki wysiękowe i pęcherzyki.psoriasis inveterata) różni się nawarstwieniami charakterystycznych łusek. 3) przewlekłego i nawrotowego przebiegu. Miejscowo stosuje się początkowo silnie działające maści i kremy kortykosteroidowe (betametazon i in. przebieg jest wielomiesięczny lub wieloletni. nasilający się głównie pod wpływem czynników emocjonalnych. Zmiany występują w wieku dojrzałym lub starszym. 2) nasilonego świądu. Neurodermit ograniczony (neurodermitis circumscripta) . charakterystyczny dla liszaja płaskiego. Charakterystyczny jest świąd.Ryc.). Rozpoznanie różnicowe: 1. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) zliszajowacenia zlewnych ognisk w miejscach typowych. również w połączeniu ze steroidami (np. 186 . Zmiany są niewyraźnie odgraniczone od otoczenia. Zapalenie atopowe lub kontaktowe skóry z wtórną lichenizacją (dermatitis atopica et contact dermatitis lichenificata) . okresowo ulega zaostrzeniom. takie jak propionian flutikazonu (Cutivate) lub pirośluzan mometazonu (Elocom). Ogólnie zaleca się leki przeciwhistaminowe oraz uspokajające (anksjolityki). Lorinden T). Leczenie.rozstrzyga stwierdzenie wykwitów typowych w innej lokalizacji oraz obraz histologiczny. 2. Liszaj płaski przerosły (lichen planus hypertrophicus) . 98. oraz leki redukujące (dziegcie).zlewne ognisko zliszajowacenia z widocznymi pojedynczymi grudkami. Łuszczyca (pojedyncze ogniska zadawnione . rozstrzygają zmiany typowe w innym umiejscowieniu oraz badanie histologiczne. 3. następnie zastępowane przez steroidy o średniej mocy.

tj. na hydralazynę. Miejscowe leczenie polega na stosowaniu silnie działających steroidów w opatrunkach okluzyjnych lub na doogniskowych wstrzykiwaniach triamcinolonu. hydrolizie lub acetylacji leków.ŚWIERZBIĄCZKA GUZKOWA HYDE Prurigo nodularis Hyde Nazwa prurigo utrzymała się wyłącznie dla tej postaci guzkowych. wykazujące rozmaite cechy morfologiczne. Mogą być typu 187 . bez skłonności do ustępowania. Jest to prawdopodobnie szczególnie nasilona rozsiana postać lichen simplex (neurodermitis). w zależności od czynników wywołujących i mechanizmu powstawania. Etiopatogeneza. Podstawowe znaczenie ma związek z układem nerwowym i stresami psychicznymi. OSUTKI POLEKOWE Definicja. a ten sam lek może wywołać różne morfologiczne odczyny. Osutki polekowe wykazują ogromną różnorodność cech morfologicznych. różne leki powodują często identyczne zmiany skórne. szczególnie w stosunku do układu nerwowego. Korzystne wyniki uzyskano podając talidomid (100-200 mg/d). W zależności od szybkości acetylacji rozróżnia się osoby o wolnym lub szybkim przebiegu tego procesu (slow and rapid acetylators). Osutki polekowe w większości nie mają cech charakterystycznych dla poszczególnych leków. Chorzy z powodu świądu mogą nawet mieć tendencje samobójcze i wymagają często konsultacji psychiatrycznej. Najczęściej występuje defekt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i acetylacji. U osób tych częściej dochodzi do toksycznej nekrolizy naskórkowej. Schorzenie ma przebieg wybitnie przewlekły. W części przypadków stwierdza się podwyższone stężenie IgE oraz odczyny natychmiastowe na alergeny wziewne. a głównie defektów enzymatycznych biorących udział w utlenianiu. Są to zmiany skórne wywołane lekami stosowanymi zewnętrznie (wyprysk kontaktowy) lub do wewnątrz. np. rozsianych zmian skórnych. hydrazyd kwasu nikotynowego. Leczenie za pomocą leków neuroleptycznych jest często nieskuteczne. jednakże lek ten jest bardzo niebezpieczny z powodu teratogenności (nie należy stosować go u kobiet w wieku reprodukcyjnym) i toksyczności. Powolna acetylacja powoduje reakcje toksyczne. będących wynikiem bardzo nasilonego świądu i uporczywego drapania. Osutki polekowe mogą powstawać w wyniku mechanizmów immunologicznych i nieimmunologicznych. Objawy i przebieg. Krioterapia i laseroterapia dają niekiedy korzystne wyniki w szczególnie opornych na leczenie przypadkach.

fenylbutazon (Butazolidin). tiazydy. pęcherzowych. grizeofulwina.pęcherzykowe i pęcherzowe: niesteroidowe leki przeciwzapalne. allopurinol. jest to odczyn zawsze związany z lekami . fenotiazyna. np. 142): złoto. str. fenacetyna.zmiany typu erythema multiforme łącznie z odmianą Stevensa-Johnsona (p. str. leki przeciwarytmiczne.pokrzywkowe i obrzękowe (p.wypryskowe (p. o cechach erythema multiforme i erythema nodosum. str. tu należy również wstrząs anafilaktyczny (p. zmian liszajowatych. furosemid. tetracykliny. sulfonamidy. fenotiazyna. środki antykoncepcyjne. str. pęcherzykowych. 316): tiazydy. barbiturany. 137): sulfonamidy. rumieni. fenotiazyna. 161) . str. Uogólniona osutka krostkowa (dermatitis medicamentosa pustulosa). kwas acetylosalicylowy (Aspirin). niżej) . 191): grizeofulwina. 133): zmiany są prawie wyłącznie pochodzenia lekowego . pochodne penicyliny. przebarwień oraz zmian związanych z nadwrażliwością na światło. barbiturany i in. tiazydy. Amiodarone . 132): sulfonamidy. niesteroidowe leki przeciwzapalne. złoto. sulfonamidy.zmiany typu erythema nodosum (p. sulfonamidy. w której zmiany mogą sugerować związek z lekami. penicylina i pochodne.pokrzywki. furosemid.str. p. propranolol . Wyprysk kontaktowy i inne odmiany wyprysku . 151): penicylina. tiazydy. wyprysku. p. metronidazol i in. barbiturany.. Do grupy. krostkowych. obrzęków. sulfonamidy Ryc. leki przeciwmalaryczne. furosemid . krwotocznych. należą osutki charakterystyczne dla rozmaitych chorób skóry: . p.zmiany liszajowate przypominające liszaj płaski (lichen planus. 188 . inne zaś jedynie sugerują taką możliwość po wyłączeniu innych przyczyn. W tym przypadku uogólnione wykwity krostkowe były wywołane antybiotykiem wankomycyną (Vancomycin). Niektóre z nich nasuwają od razu podejrzenie związku z lekami i wskazują na konieczność poszukiwania czynnika wywołującego.zmiany związane z działaniem światła (fotoalergiczne lub fototoksyczne. 135): barbiturany. p.toksyczna nekroliza naskórkowa (TEN. penicylina -zmiany krwotoczne (p. str. str.. niesteroidowe leki przeciwzapalne. str. 99.rumień trwały (erythema fixum. salicylany. Do pierwszej grupy należą: .

że na ich podstawie możliwe jest ustalenie związku z określonym lekiem: . leczenie najbardziej skuteczne.pęcherzyca zwykła i liściasta (pemphigus. z przeciwzapalnych niesteroidowych leków . Pyroxicam -pemfigoid (p. leki przeciwkrzepliwe. brunatnawe przebarwienia u chorych z AIDS leczonych zidowudyną. (ryc. pęcherzowo-ropne i bujające są charakterystyczne dla jodzicy i bromicy (jododerma. doustne środki antykoncepcyjne. czynnikami wywołującymi są różne leki. salazosulfapirydyna (Sulfasalazin).AGEP (acute generalized exanthematous pustulosis) jest najcięższą postacią osutek krostkowych. po odstawieniu leku wywołującego.acute generalized exanthematous pustulosis). izoniazyd. haloperidol -łysienie (p. penicylamina. 99) .piroksykam .wykwity pęcherzowe. polega na stosowaniu cyklosporyny lub leków immunosupresyjnych w terapii pulsowej -trądzikowe (p. str. 233): penicylamina. chloramfenikol. ze spełzaniem naskórka jak w nekrolizie epidermalnej Lyella (AGEP . retinoidy. bromoderma) . 437): chemioterapeutyki. zmiany są uogólnione.zmiany rumieniowo-krwotoczne i płonicowate bywają wywołane ampicyliną. Niektóre leki wywołują tak charakterystyczne zmiany skórne. str. 243): furosemid. Wysiewne krostkowe zmiany po antybiotyku cefalosporynowym. Ponadto leki mogą wywoływać znane i dobrze zdefiniowane choroby autoimmunologiczne. 230. lit. 189 . należą tu: . nierzadko antybiotyki. często dochodzi do spełzania naskórka jak w nekrolizie Lyella (ryc. fenylbutazon (Butazolidin). ibuprofen. -krostkowe: karbamazepina. 100. głównie ester benzylowy kwasu benzoesowego i in. furosemid.zmiany paznokciowe: przebarwienia związane ze stosowaniem fluorouracylu i leków przeciwmalarycznych oraz z solami srebra lub złota. p. stan ogólny może być ciężki z towarzyszącą wysoką gorączką i dużą leukocytozą. doustne środki antykoncepcyjne. 426): kortykosteroidy.Ryc. str. str. fenytoina i in. kaptopril. 100). leki przeciwświerzbowe.

pokrzywka. Objawy zbliżone do wstrząsu anafilaktycznego. 267): sulfonamidy. Rozpoznanie w przypadku alergii wywołanej lekami podawanymi ogólnie opiera się na: wywiadzie co do przyjmowania leków oraz ustępowaniu zmian po odstawieniu podejrzanego leku.toczeń rumieniowaty (syndrom lupus erythematosus.p. nitkowate tętno. pobudzenie ruchowe. str. str.. 157. penicylamina. Występuje świąd.) oraz preparatów przeciwhistaminowych.5-1. W osutkach polekowych pokrzywkowych znajduje zastosowanie test radio-alergo-absorpcyjny (RAST) . głównie zaburzenia naczynioruchowe.linijna IgA pęcherzowa dermatoza (LABD. . mogą być wywołane podaniem środków kontrastowych zawierających jod. Natychmiastowe wstrzyknięcie podskórne 0. niekiedy utrata przytomności i drgawki. Pomocne w ustaleniu rozpoznania są: test ekspozycji (przeciwwskazany w przypadkach ciężkich reakcji natychmiastowych i w toksycznej nekrolizie Lyella) oraz testy śródskórne lub skaryfikacyjne. Istnieje groźba zejścia śmiertelnego. najczęściej na penicylinę lub prokainę. p. Objawy wstrząsu. kaptopril i in. drug induced LE. a domięśniowo hydrokortyzonu. Odczyny naskórkowe mają podstawowe znaczenie w wykrywaniu lekowej alergii kontaktowej . 168. ale powstające drogą nieimmunologiczną. fenytoina. sulfametoksypirydazyna. tachykardia. spadek ciśnienia. streptomycyna. ból zamostkowy . hydantoina.nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (epidermolysis bullosa acquisita. str.0 ml roztworu adrenaliny 1:1000. 266. . str. 200 mg preparatu Fenicort (pochodna prednizolonu) lub innych kortykosteroidów do dożylnego stosowania (Solu-Medrol 30 mg/kg mc. często duszność i wymioty. WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY Jest to najgroźniejsza postać alergii natychmiastowej. Leczenie. 259): hydralazyna.pojawiają się w kilka sekund lub minut. rifampicyna. p.p. furosemid . izoniazyd. p. 256): wankomycyna. str. stany lękowe.

: a) xeroderma pigmentosum. 260. Schorzenia związane z działaniem światła słonecznego można uszeregować w sposób następujący: 1) nabyte idiopatyczne fotodermatozy.) (ryc.in. np. c) przewlekłe zmiany posłoneczne (chronic actinic dermatitis) oraz ich odmiany: . Jest to grupa schorzeń. 336). w których światło słoneczne jest czynnikiem zaostrzającym lub wyzwalającym. b) pokrzywkę słoneczną (urticaria solaris). m.hydroa vacciniforme -prurigo actinica. 379) b) porfirię (p. której istotą jest zaburzenie odnowy DNA (p. 2) fotodermatozy genetycznie uwarunkowane zaburzeniami metabolicznymi. m. IL-15. IL-8. TGFb i in. 4) dermatozy. TNFa.actinic reticuloid. IL-10. U d z i a ł c y t o k i n .Rozdział 10 FOTODERMATOZY DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH NA SKÓRĘ Klasyfikacja fotodermatoz Definicja. str.in. Skóra jako narząd immunologiczny (skin associated lymphoid tissue . 101).: IL-1. środków chemicznych i in.SALT) reaguje na działanie rozmaitych czynników wzmożonym wytwarzaniem i uwalnianiem licznych cytokin. 266). Odczyny zapalne wywołane promieniami słonecznymi (UVR) zależą głównie od IL-1 i TNFa i mogą być zahamowane przez przeciwciała przeciw TNFa. do których zalicza się: a) wielopostaciowe osutki świetlne (polymorphic light eruption) oraz ich odmiany: . IL-6.wyprysk słoneczny (eczema photosensitivum) .przetrwałe odczyny świetlne (persistent light reactivity) . Również zwięk191 . str. Mechanizmy działania światła słonecznego na skórę. w których występuje nadwrażliwość na promienie nadfioletowe (UV) światła słonecznego. toczeń rumieniowaty LE (p. 3) odczyny fototoksyczne i fotoalergiczne zależne od czynników zewnętrznych (leków. str.

Liczba krążących limfocytów cytotoksycznych CD8 wzrasta. tj. TNFa ma działanie prozapalne w pierwszej fazie odczynu słonecznego. Pewną rolę może tu odgrywać również TNFa. Z tym być może wiążą się osobnicze różnice w odpowiedzi na działanie promieni słonecznych. Istnieje więc dwoistość efektów TNFa oraz innych mediatorów zapalenia. głównie zaś w powstawaniu pod ich wpływem zarówno immunosupresji. co również może współdziałać w rozwoju raków skóry u osób narażonych na przewlekłe działanie UVR. powstająca w warstwie rogowej naskórka pod wpływem UVR. który hamuje przechodzenie LC w głąb skóry i do okolicznych węzłów chłonnych. jak i skłonności do nowotworów skóry. we wczesnej i późniejszej fazie odczynu posłonecznego. początkowo działają one prozapalnie. powoduje zmniejszenie ekspresji MHC klasy II i jest inhibitorem syntezy wielu prozapalnych cytokin syntetyzowanych przez Th1. szona pod wpływem UVR ekspresja cząstek adhezyjnych ICAM-1 (intercellular adhesion molecule) na keratynocytach sprzyja gromadzeniu się limfocytów w naskórku.NK). Wpływ UVR na l i m f o c y t y i naturalne komórki cytotoks y c z n e (natural killer cells . ale także z wyzwalaniem anty-IL-1 pod wpływem UVR. Immunosupresja jest jednak związana nie tylko z TNFa. która działa antagonistycznie w stosunku do IFNy. Podstawową rolę w powstawaniu immunosupresji wydaje się odgrywać IL-10.Ryc. gdyż wędrują one do miejsc naświetlanych w skórze.immunosupresyjnie. np. prostaglandyn. z tym wiąże się osłabiona odczynowość na antygeny kontaktowe. natomiast w dalszym okresie przyczynia się do wytworzenia immunosupresji. a przez to zaburzenie zdolności prezentacji antygenów. a w dalszym etapie . przez 192 . Z drugiej strony UVR powodują uszkodzenie DNA oraz funkcji komórek Langerhansa (LC). Liczba krążących limfocytów pomocniczych CD4 ulega wyraźnemu zmniejszeniu. K w a s u r o k a i n o w y . Wyzwalanie TNFa i jego efekty są odmienne u różnych osób i wydają się zależeć od czynników genetycznych (polimorfizm genetyczny TNFa). Rozległe zmiany rumieniowe i rumieniowo-obrzękowe po ekspozycji na światło słoneczne u chorej leczonej sulfonamidami. 101. co jest istotą odczynu zapalnego. Innym czynnikiem o silnym działaniu supresorowym jest izoforma cis kwasu urokainowego.

07-0. są najbardziej nasilone po 14-20 h (ryc.minimalną dawkę rumieniową (minimal erythema dose . a syntetyzowana w tkance podskórnej witamina D3 spełnia ważne funkcje w ustroju. Odczyny posłoneczne u osób zdrowych Słońce ma nie tylko działanie niekorzystne. Próby świetlne. gdyż wytwarzana w naskórku melanina ma znaczenie ochronne.MED). Liczba i aktywność naturalnych komórek cytotoksycznych (NK) ulega wyraźnemu zmniejszeniu.co zmniejsza się wskaźnik CD4/CD8. zwłaszcza UVA o długości fal powyżej 340 nm. NK i limfocytów pomocniczych Th1 mogłaby znaleźć praktyczne zastosowanie w zapobieganiu immunosupresji związanej z UVR. taką. 193 . W związku z tym wysunięto przypuszczenie. W obrębie pleców Ryc. natomiast powodują bardziej intensywne i długotrwałe przebarwienia skóry (nasilenie melanogenezy). że IL-12 pobudzająca czynność limfocytów cytotoksycznych. Oparzenia słoneczne są wywołane intensywnym naświetlaniem promieniami widma rumieniotwórczego (290-400 nm). jednakże jest ona bardzo toksyczna. Opalenizna jest następstwem uczynnienia melanosomów produkujących melaninę . Zmiany rumieniowo-zapalne występują po kilku godzinach od ekspozycji. Wpływ promieni nadfioletowych na skórę zależy od długości fal: promienie UVB (długość fali 280-315 nm) mają najsilniejsze działanie rumieniotwórcze. Dla wykazania nadmiernej odczynowości skóry na światło słoneczne określa się próg rumieniowy . Norma w naszej populacji wynosi średnio 1. działa również korzystnie. Odczyn rumieniowy posłoneczny (erythema solare). Zwraca uwagę ścisłe ograniczenie zmian do miejsc zadziałania promieni słonecznych.05 J/cm2). 102.barwnik odkładający się głównie w warstwie podstawnej naskórka. która powoduje wystąpienie rumienia. tj.5-2 min (0. 102) i mają cechy oparzeń I lub II*. promienie UVA (długość fali 320-400 nm) mają znacznie mniejsze działanie rumieniotwórcze.

w dawkach wzrastających (0.2 J/cm2).02-0. Zjawisko fotonasilenia (photoaugmentation) polega na wzmacnianiu reakcji na promienie nadfioletowe UVA i UVB. Starzenie się słoneczne. suchość i ścieńczenie. 194 . 103.SCLE). a następnie bada się okres trwania nadmiernych reakcji oraz występowanie odczynu izomorficznego. Jest to ważne dla wykazania nadwrażliwości na światło słoneczne w przypadku prawidłowej minimalnej dawki rumieniowej (MED). Charakterystyczne dla starzenia się słonecznego nierównomierne przebarwienia i odbarwienia. STARZENIE SIĘ SŁONECZNE SKÓRY Cechami skóry starczej są: zwiotczenie. imitującego zmiany skórne (głównie w wielopostaciowych osutkach świetlnych.8 mW/cm2. oraz czasu utrzymywania się dodatnich odczynów (przedłużony okres w różnych postaciach LE).5 cm2 lampą imitującą promieniowanie słoneczne o energii 0. suchość i hiperkeratoza oraz grube zmarszczki. Zmiany te nakładają się na objawy skóry starczej. a odczytuje natychmiast oraz po upływie kilku-kilkunastu (do 24) godzin. 1. zmarszczki oraz wzmożona urażalność. 48 i 96 h. Odczyn na UVA bada się. jeśli naświetlanie UVB stosuje się przed lub po naświetlaniu UVA. Starzenie się skóry pod wpływem długotrwałego działania promieni słonecznych wykazuje różnice w stosunku do normalnego procesu starzenia się skóry związanego z wiekiem (tzw. Początkowe zmiany typu rogowacenia starczego (keratosis actinica) oraz teleangiektazje. Odczyny odczytuje się po 24. co odpowiada czasowi naświetlania od 0. stosując na jedno pole dawkę 5-10 J/cm2.5 do 4 min. przebarwienia i odbarwienia. endogennego). Charakterystyczne dla starzenia się słonecznego skóry (photoaging) są: grubsze zmarszczki i pobruzdowania oraz niewystępowanie Ryc.naświetla się 8 pól skóry wielkości ok. a zwłaszcza w podostrej postaci tocznia rumieniowatego .

Mechanizm działania nie jest jeszcze dokładnie poznany. Stosowana jest przede wszystkim tretinoina (all-trans retinoic acid). hamując działanie metaloproteinaz. Kwasy alfa-hydroksylowe (AHA) są obecnie wprowadzane do zapobiegania starzeniu się słonecznemu skóry. jak i poprawy zmian zachodzących w skórze pod wpływem przewlekłego działania promieni słonecznych. z rozmaicie zaznaczoną hiperkeratozą. a uzyskana poprawa kliniczna i histologiczna utrzymuje się do 12 miesięcy. które występuje u części chorych. W obrazie histologicznym stwierdza się spłaszczanie granicy skórno-naskórkowej. należy zrobić przerwę. Stwierdzono wzrost ekspresji genu elastyny w fibroblastach. prawdopodobnie spowodowane działaniem metaloproteinaz. Najistotniejsze jest odkładanie się materiału barwiącego się jak elastyna (elastosis). zmniejszoną liczbę naczyń.02-0.05%. Konieczne jest zalecanie całodziennego używania środków chroniących przed słońcem. Jednak nie są one stabilne i łatwo ulegają utlenieniu. ustępując zwykle w okresie późniejszym. W razie podrażnienia. W tak zmienionej skórze w miejscach szczególnie eksponowanych na słońce dochodzi do powstawania stanów przednowotworowych typu keratosis actinica (ryc. Zachodzą więc procesy degradacji. Przeciwutleniacze (antioxidants). Aplikacja tretinoiny w ciągu kilku lat nie powoduje na ogół żadnych niepożądanych objawów. bardzo skutecznego preparatu Active C (Roche-Posay) oraz połączenia retinolu z aktywną witaminą C (Reti C Vichy). jednakże w mniejszym stopniu niż pod wpływem stosowania tretinoiny. który składa się z drobnych włókienek tkanki sprężystej oraz ziarnistych złogów tropoelastyny. Krem stosuje się 1 x dziennie. Przeciwdziała również niszczeniu macierzy. ale prawdopodobnie polega on na wiązaniu się retinoidów z właściwymi dla nich jądrowymi receptorami (RAR). W późniejszym okresie dochodzi do zmniejszenia ilości glikozoaminoglikanów i proteoglikanów w macierzy pozakomórkowej. 6-miesięczne stosowanie 10-25% kwasu mlekowego i glikolowego powodowało normalizację hiperkeratozy oraz zwiększone wytwarzanie kolagenu i glikozoaminoglikanów. o zgrubiałych ścianach (zwłaszcza w części żylnej pozawłośniczkowej). aplikując kremy neutralne i nawilżające. Kremy zawierające witaminę C w czystej postaci mają działanie przeciwzmarszczkowe i są skuteczne zarówno w słonecznym uszkodzeniu skóry. Mechanizm działania retinoidów na zmiany słoneczne skóry nie jest poznany. jak i w skórze starczej.ścieńczenia skóry. Dlatego też dużym osiągnięciem było stworzenie stabilnej zarobki emulsyjnej i niedrażniącego. gdyż same retinoidy zwiększają nieco wrażliwość skóry na promienie słoneczne. Możliwości zatrzymania procesu starzenia się świetlnego skóry i jej regeneracja. U dużej części osób stosujących tretinoinę pierwsze efekty w postaci wygładzenia i lekkiego zaróżowienia skóry. które są kręte i rozszerzone. a niekiedy wzmożoną proliferację naskórka. 103). obserwuje się po kilku miesiącach. co powoduje normalizację terminalnego różnicowania się keratynocytów oraz pobudzenie syntezy kolagenu i angiogenezy. Wprowadzenie do lecznictwa retinoidów stworzyło nowe możliwości zarówno dla profilaktyki. która może być nawet pogrubiała. Tretinoina ma również pewne korzystne działanie w starzeniu się starczym (endogennym). Retinoidy powodują także zmniejszenie zawartości melaniny w naskórku. głównie w postaci kremu 0. ze stopniowym zmniejszaniem się zmarszczek. w wyniku czego dochodzi do częściowego zastępowania elastotycznych mas przez nowo utworzony kolagen. Kremy 195 . Nierzadko występują teleangiektazje oraz łatwo tworzą się wynaczynienia (purpura senilis).

3) występowania objawów pod wpływem naświetlań słonecznych.emulsyjne są niedrażniące i mogą być stosowane w ciągu długiego czasu. czynnikiem wywołującym są promienie słoneczne. Mechanizm powstawania zmian polega na nadwrażliwości typu opóźnionego na bliżej nie poznane antygeny skóry powstałe pod wpływem UVR. Schorzenie jest stosunkowo częste. Leczenie. Przebieg. przy zastosowaniu 8-MOP i początkowo bardzo małej dawki promieni UVA. Fotochemoterapia (PUVA). Zmiany skórne są wielopostaciowe. połowy chorych długie promienie nadfioletowe widma słonecznego (UVA). 105). stąd nazwa tej odmiany: opryszczka letnia (hydroa aestivale . a u części chorych UVB lub UVA/UVB. Można również próbować „hartować" skórę za pomocą promieni UVB.opryszczkę. zaczynając od małych dawek i stopniowo wydłużając czas ekspozycji. Mogą przypominać wyprysk. W przypadkach szczególnie opornych na wszystkie metody leczenia dobre wyniki uzyskano stosowaniem talidomidu w dawce 50-200 mg dziennie w ciągu kilku tygodni. jeśli leczenie rozpoczyna się wczesną wiosną i prowadzi w ciągu wielu miesięcy. tj. występują głównie w okolicach odsłoniętych. Często chorzy podają. ale leczenie to powinno być prowadzone ostrożnie. tj. mogą nawet przebywać na słońcu. tzn. Środki przeciwmalaryczne (p. Próby mogą być dodatnie na UVA lub UVB. Istnieją również badania wskazujące na zmienioną wrażliwość komórek Langerhansa w naskórku na naświetlanie UV oraz badania wykazujące zaburzenia metabolizmu kwasu arachidynowego. Próby świetlne mogą wykazywać odczyn izomorficzny. Korzystne jest podawanie beta-karotenu. również w przypadku skóry suchej i bardzo wrażliwej. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) wielopostaciowej osutki rumieniowo-grudkowo-pęcherzykowej z przewagą jednego typu zmian w danym przypadku. Objawy i przebieg. natomiast w okresie letnim. gdy występuje opalenizna. oraz 6) wywiadu.w razie przewagi wykwitów pęcherzykowych i pęcherzowych . Osutki pojawiają się w dzieciństwie. że szkodzi im głównie naświetlanie słoneczne w okresie wczesnej wiosny. Zmiany są na ogół ograniczone do okolic odsłoniętych (ryc.ryc. 104). Niekiedy szkodliwie działają promienie słoneczne przechodzące przez szybę (nadwrażliwość na UVA). świerzbiączkę (prurigo actinica) lub . WIELOPOSTACIOWE OSUTKI ŚWIETLNE Polymorphie light eruption (PLE) Definicja. Odstęp czasu między ekspozycją na światło a powstaniem odczynu waha się od 18 h do 5 dni. grudkowy i pęcherzykowy. 5) prób świetlnych. Lek 196 . Zmiany mają charakter rumieniowy. lub odczynu na UVA. nawracają stale w okresie wiosennym. 4) przewlekłego i nawrotowego przebiegu z zaostrzeniami w okresie wiosennym i letnim. ustalenia minimalnej dawki rumieniowej przy zastosowaniu lampy imitującej światło słoneczne (UVA+UVB). 277) są na ogół mało skuteczne. lub ujemne. Czynnikami wywołującymi są u ok. Powstająca melanina chroni skórę przed działaniem światła słonecznego. Etiopatogeneza. Umiejscowienie. str. jest często skuteczna. po kilku dniach trwania nasilonego odczynu pojawiają się wykwity morfologicznie podobne do istniejących zmian skórnych. sztucznymi źródłami światła nie udaje się uzyskać odczynu w skórze. 2) umiejscowienia w okolicach odsłoniętych.

ten jest jednak niebezpieczny ze względu na teratogenne działanie i możliwość wystąpienia porażeń nerwów. Wielopostaciowe osutki świetlne (polymorphic light eruption) . Miejscowo należy zalecać środki chroniące przed promieniowaniem słonecznym o najszerszym spektrum działania (do 60 wskaźnika protekcji). 197 .Ryc. W przypadku nadwrażliwości na UVA/UVB wskazane są preparaty zawierające pochodne dibenzoilometanu. grudkowe. pęcherzykowe i nadżerki w obrębie twarzy.wykwity rumieniowe. 104. nie wolno go stosować u kobiet w wieku rozrodczym. Wielopostaciowe osutki świetlne .głębokie wykwity grudkowe rozsiane na twarzy i małżowinach usznych. 105. Ryc.

chociaż niekiedy dotyczą również okolic osłoniętych. Prawdopodobnie jest to reakcja na nie poznane dotąd fotoalergeny. głównie u mężczyzn. przy czym we krwi może być do 20% komórek Sezary'ego. Fotoalergen ma masę cząsteczkową od 25 do 1000 kD w zależności od spektrum promieniowania. może to zależeć od przechodzenia długich promieni UVR przez ubranie (czynnikami wywołującymi są promienie: od UVB poprzez UVA do widma widzialnego). które działają jedynie w bardzo wysokich dawkach i nie zawsze są skuteczne. Actinic reticuloid. Schorzenie jest nieco częstsze u kobiet. Schorzenie nierzadko powoduje ograniczenie normalnego życia.POKRZYWKA ŚWIETLNA Urticaria solaris. przypominających klinicznie i histologicznie zespół Sezary'ego. Fotouczulenia nie można jednak wykazać próbami świetlnymi. mające wszystkie cechy pokrzywki na innym tle. Objawy i przebieg. W razie bardzo przewlekłego przebiegu u osób starszych. prowadzi do wytworzenia tolerancji na wzrastające dawki promieni UVB lub UVA. Długie remisje uzyskiwano za pomocąplazmaferezy. które są ujemne. Mechanizm powstawania zmian jest immunologiczny. PRZEWLEKŁE ZMIANY POSŁONECZNE Chronic actinic dermatitis Istnieją trzy odmiany kliniczne różniące się nasileniem i przebiegiem. przyzwyczajania skóry do wzrastających dawek promieniowania odpowiedniej długości fal UV. naciekowych. Rozpoczyna się w wieku 10-50 lat. Przebieg jest przewlekły. Jest to ostry lub podostry wyprysk ograniczony do skóry eksponowanej na światło. czyli zmniejszonej odpowiedzi skóry na wyzwalane pod wpływem naświetlań mediatory. zajmujące również skórę osłoniętą. a przewlekłe utrzymywanie się zmian jest być może wynikiem obecności śladowych ilości alergenów w tkankach lub wytwarzania się komórek pamięci immunologicznej. głównie na chrom i niektóre rośliny. Ekspozycję powtarza się co 2-3 dni. Wyprysk słoneczny (eczema actinicum). Czynnikiem wywołującym jest promieniowanie o rozmaitej długości fal. 198 . Leczenie ogólne polega na podawaniu leków przeciwhistaminowych. dochodzi do powstania zmian głębszych. Bąble utrzymują się kilka godzin. tj. W wyjątkowych przypadkach rozwijają się chłoniaki. W kilka minut po naświetlaniu pojawiają się bąble. Przetrwałe odczyny świetlne (persistent light reactivity). Etiopatogeneza. która usuwa bliżej nie scharakteryzowany czynnik zawarty w surowicy. w którym czynnikiem wywołującym są promienie UVB. Metoda „odczulania". Jest to rzadka odmiana pokrzywki powstająca pod wpływem promieni słonecznych o różnej długości fal. co powoduje zjawisko tachyfilaksji. Photourticaria Definicja. Korzystne działanie fotochemoterapii w pokrzywce świetlnej jest prawdopodobnie oparte na tym mechanizmie. od 290 nm do widma widzialnego. może nawet dojść do erytrodermii. Sąto przewlekłe zmiany wypryskowe. Przebieg jest wybitnie przewlekły. ograniczone do miejsc działania promieni słonecznych. W części przypadków współistnieje alergia kontaktowa.

w wodzie kolońskiej lub innych kosmetykach. Powinny jednak być prowadzone z dużą ostrożnością. Ryc. które jednak same nie są wystarczające. gdyż niektórzy chorzy źle znoszą to leczenie. dziegcie i barwniki. leki hipotensyjne lub przeciwpadaczkowe (ryc. zaleca się azatioprynę (Imuran) 100 mg/d lub cyklosporynę A (2. 199 . Spośród leków stosowanych zewnętrznie najbardziej fototoksyczne są furokumaryny.Rozpoznanie chronic actinic dermatitis opiera się na stwierdzeniu występowania zmian typu wyprysku w różnym okresie po ich wystąpieniu. Beta-karoten. Odczyn fototoksyczny po stosowaniu leku przeciwarytmicznego . ODCZYNY FOTOTOKSYCZNE Odczyny tego typu występują u większości ludzi pod wpływem substancji zwiększających oddziaływanie skóry na działanie promieni nadfioletowych. np.amiodaronu. W przypadkach bardzo ciężkich.5-5 mg/kg mc.25 J/cm2) mogą mieć działanie ochronne poprzez „hartowanie" skóry. np. leki lub rozmaite środki chemiczne. jeśli podawany jest od wczesnej wiosny do jesieni. Niekorzystnym efektem ubocznym jest żółtozielonkawe przebarwienie skóry. działające zewnętrznie lub podawane doustnie. uogólnionych. Berloque dermatitis jest nazwą stosowaną do smugowatych przebarwień pojawiających się po zadziałaniu promieni UV w miejscu zetknięcia się z roślinnymi czynnikami fototoksycznymi. głównie w miejscach eksponowanych na światło słoneczne. sulfonamidy. W przypadku podejrzenia actinic reticuloid konieczne jest badanie histologiczne. 106). 106. tetracykliny. głównie o większej długości fali (UVA 320-400 nm). Z reguły należy również stosować środki przeciwsłoneczne o jak najszerszym spektrum. Leczenie.). Charakterystyczny jest bardzo ciemno zabarwiony rumień. Czynnikami wywołującymi mogą być rośliny. ma działanie ochronne i w części przypadków zapobiega nawrotom. Naświetlania małymi dawkami PUVA (od 0. Pomocne są próby świetlne oraz próby fotoalergiczne i fototoksyczne. psoraleny. grizeofulwina.

Świetlne zapalenie czerwieni warg (cheilitis actinica) . ODCZYNY FOTOALERGICZNE Są to odczyny immunologiczne związane z przeciwciałami krążącymi (alergia natychmiastowa) lub nadwrażliwością opóźnioną. ŚWIETLNE ZAPALENIE CZERWIENI WARG Cheilitis actinica Stan zapalny czerwieni warg towarzyszy zmianom skórnym. W różnicowaniu należy wyłączyć zapalenie czerwieni warg innego pochodzenia. i inne. jeśli czynnik fototoksyczny jest stosowany zewnętrznie. heksachlorofen (dodawany do środków przeciwsłonecznych). Ryc.sulfonamidy i sulfonamidowe środki przeciwcukrzycowe. Występują już przy pierwszym kontakcie. 200 .Zmiany rumieniowe ograniczają się do miejsca kontaktu. wyjątkowo jest jedynym objawem nadwrażliwości na światło (cheilitis actinica) . chlorotiazyd. 168). np. Odczyny fotoalergiczne typu nadwrażliwości późnej mogą być wywołane przez leki podawane doustnie . głównie pochodne fenotiazyny. zwłaszcza alergiczne (p. salicylanilidy (środki przeciwbakteryjne. dodawane m. W cheilitis actinica zaleca się pomadki do ust ze środkami chroniącymi przed światłem słonecznym. do mydeł). 107. mogą być wywołane mniejszymi dawkami UVA i mają rozmaity obraz kliniczny. Odczyny fotoalergiczne są rzadsze od fototoksycznych. 107. str. kwas paraaminobenzoesowy i inne.zapalno-wysiękowe zmiany w obrębie wargi dolnej.in. trankwilizery.ryc. cofają się po jego usunięciu. Ze środków stosowanych zewnętrznie fotoalergenami mogą być leki lub kosmetyki.

środki krążeniowe (Cardiamidum). Etiopatogeneza. Oparzenie I stopnia. maść zawierającą sól srebrową sulfadiazyny (Dermosin) lub sulfatiazolu (Argosulfon). Oparzenia II stopnia. Uszkodzenia skóry wywołane wysoką temperaturą są następstwem koagulacyjnej martwicy ze zmianami w obrębie włosowatych naczyń krwionośnych. zawiesiny lub kremy steroidowe z antybiotykami. bez pozostawienia śladu. często wstrząs (ze spadkiem ciśnienia krwi i temperatury ciała. wlewy kroplowe z osocza i roztworów elektrolitów. W rozległych oparzeniach II i III stopnia występują objawy ogólne. Dotyczą całej skóry. Leczenie. aerozole. zamroczeniem lub pobudzeniem. Są to zmiany wywołane działaniem wysokiej temperatury. Oparzenia III stopnia.Rozdział 11 USZKODZENIA SKÓRY CZYNNIKAMI FIZYKALNYMI OPARZENIA Combustio Definicja. Oparzenia III stopnia są częściej wywołane przez gazy płonące i rozpalone metale. Prowadzi to do wzmożonej przepuszczalności naczyń i utraty zarówno osocza. bardzo powoli gojące się ubytki skóry i zniekształcające blizny. nawet przy krótkim kontakcie. Są to zmiany martwicze powodujące duże. Objawy i przebieg. Są to zmiany obrzękowo-rumieniowe cofające się po kilku dniach. oleje) przy krótkim ich kontakcie ze skórą. Ich nasilenie zależy od wysokości temperatury oraz czasu kontaktu czynników termicznych ze skórą. Leczenie ogólne. jak i elektrolitów. Dotyczą naskórka i skóry właściwej. obejmujące więcej niż 1/3 powłok są groźne dla życia. Postępowanie zapobiegające wystąpieniu wstrząsu oraz przeciwwstrząsowe: leki uśmierzające ból. Oparzenia III stopnia są leczone przez chirurgów w warunkach szpitalnych. Oparzenia II i III stopnia obejmujące więcej niż 15% powierzchni skóry powinny być leczone szpitalnie. a powstające nadżerki goją się w ciągu kilku tygodni. w obrębie których tworzą się bolesne pęcherze. Oparzenia I i II stopnia są najczęściej wywołane przez gorące płyny (woda. Są to zmiany rumieniowe. niekiedy drgawkami). Leczenie miejscowe. W oparzeniach I i II stopnia należy stosować żele. antybiotyki dla zapobieżenia wtór- 201 . Mogą dotyczyć również tkanek głębszych (mięśni i układu kostnego). Dotyczy wyłącznie naskórka.

w przypadku umiejscowienia w okolicy stawów powodują one przykurcze i ograniczenia ruchomości. Czynnikami usposabiającymi są: upośledzone krążenie w miejscach przylegania skóry do chrząstek lub kości (nos. małżowiny uszne) lub na odsiebnych częściach kończyn (palce). zbijania się płytek i tworzenia się zakrzepów. W przeciwieństwie do livedo reticularis (cutis marmorata) nie mają związku ze schorzeniami naczyniowymi. lekko piekące. 373. niekiedy obejmujące również mięśnie i kości. wolno gojące się. ciasne obuwie). ODMROŻENIA Congelatio Definicja. osobnicza nadwrażliwość na zimno. Są to zmiany wywołane temperaturą poniżej 0°C. Odmrożenie III stopnia: pęcherze.nym zakażeniom. Szczególnie szkodliwe jest działanie zimna w połączeniu z wilgocią. Leczenie odmrożeń I i II stopnia polega na usunięciu czynników utrudniających krążenie (ciasne buty. str. Etiopatogeneza. Dochodzi do wynaczynień i odwodnienia. występujące w miejscach przewlekłego działania ciepła. ustępujące bez pozostawienia śladu. wilgotne zimne ręce i in. Zapobieganie i leczenie keloidów . Zmiany powstają w wyniku skurczu naczyń. związana z zaburzeniami neurowegetatywnymi (sinica kończyn. przesiadywaniem przy gorącym piecu. w zależności od objawów i rozległości wtórnych zakażeń. wywołane np.p. ucisk hamujący prawidłowe krążenie (np. PRZEWLEKŁE USZKODZENIE CIEPLNE SKÓRY Livedo calorica reticularis Są to brunatne przebarwienia o układzie siateczkowatym. Antybiotyki powinny być podawane w ciągu dłuższego czasu.). 202 . których nasilenie zależy od czasu i miejsca działania zimna. skarpety. Odmrożenie II stopnia: pęcherze na podłożu rumieniowym. ustępujące bez pozostawienia blizn. przykładaniem termoforów. Odmrożenie I stopnia: zmiany rumieniowo-obrzękowe. Powikłaniami odległymi są przerosłe blizny i keloidy. bardzo powoli gojące się owrzodzenia. W leczeniu odmrożeń III stopnia zaleca się podawanie antybiotyków dla zapobieżenia wtórnemu zakażeniu. rękawice) i oczyszczeniu skóry z założeniem opatrunku z maści z antybiotykami oraz z domieszką kortykosteroidów. W przeciwieństwie do oparzeń w przypadku odmrożenia nie ma groźby wystąpienia wstrząsu. martwica. kroplówek z pentoksyfiliny (Trental) lub drobnocząsteczkowego dekstranu w celu zapobieżenia powstawaniu zakrzepów. Objawy i przebieg. Krążenie ulega zahamowaniu wskutek uszkodzenia głównie śródbłonków tętniczek.

Ryc. Zapalenie tkanki podskórnej z zimna (panniculitis e frigore). Na tym podłożu powstają siatkowate i ciastowate nacieki. 108). a całkowitym nawet ustępowaniem latem. Występują niekiedy po jeździe na nartach i sankach. po czym nacieki w tkance podskórnej cofają się bez śladu. . a spowodowane zaburzeniami naczynioruchowymi.Odmroziny Perniosis Definicja. 108. Cechą charakterystyczną są chłodne. często jednak również na kolanach i udach (ryc. Sinica siateczkowata (erythrocyanosis crurum) w obrębie podudzi. Często współistnieje rogowacenie mieszkowe. Przebieg zarówno odmrozin. Zmiany dotyczą najczęściej kończyn dolnych i pośladków. występujące głównie w obrębie odsiebnych części kończyn. często również wilgotne. Właściwe odmroziny (perniosis). W zależności od obrazu morfologicznego i umiejscowienia rozróżnia się właściwe odmroziny (perniosis). Występuje głównie u dziewcząt ze skazą limfatyczną i zaburzeniami układu współczulnego. sinicę goleni (erythrocyanosis crurum) i zapalenie tkanki podskórnej z zimna (panniculitis e frigore). Okres trwania jest kilkutygodniowy. Objawy i przebieg. sine ręce i stopy. Nasilone zmiany naczyniowe i naciekowe o siateczkowatym układzie. związane z nadwrażliwością na zimno. Sinica ta umiejscowiona jest głównie na podudziach. jak i sinicy goleni jest przewlekły. co jest spowodowane nadmierną neurogenną potliwością tych okolic. z zaostrzeniami zimą i wiosną. Sinica siateczkowata goleni (erythrocyanosis crurum). Nierzadko obecne są ciastowate nacieki guzowate. Są to sinoczerwone. niekiedy siatkowate i ciastowate nacieki.

Wskazane jest podawanie kwasu askorbinowego. gimnastykę. Promieniowanie gamma działa głównie na DNA jąder komórkowych.i długofalową oraz naświetlania promieniami podczerwonymi (Solux z niebieskim filtrem) i 5% maść ichtiolowo-kamforową. hamując syntezę i reparację DNA.siateczkowate teleangiektazje. a także żelazo i leki naczyniowe. a w bardziej nasilonych zmianach również doustnie pentoksyfiliny (Trentalu). ochrona przed zimnem poprzez odpowiednie ubranie. masaże. radu). Etiopatogeneza. rutyny lub Rutinoscorbiny. PP.Leczenie. 204 . miejsca przylegania skóry do kości są bardziej wrażliwe). promieniowanie y bomby kobaltowej. W obrębie chromosomów zachodzą Ryc. Nasilenie zmian zależy od dawki (ulega ona kumulacji przy wielokrotnych naświetlaniach). Ogólnie zaleca się duże dawki witamin A. tj. W utrwalonych odmrozinach wykazano korzystne działanie nifedipiny (Cardaphen) w dawce 20 mg 3 x dziennie. 109. diatermię krótko. Jest to wczesne lub późne uszkodzenie skóry promieniami jonizującymi (Roentgena. Późny odczyn porentgenowski (radiodermitis chronica) . jakości promieni (promienie miękkie bardziej uszkadzają skórę) oraz wrażliwości okolicy napromienianej (np. USZKODZENIA PORENTGENOWSKIE SKÓRY Radio dermitis Definicja. przebarwienia i bliznowate odbarwienia w miejscu naświetlanym promieniami Roentgena z powodu raka piersi. Miejscowo stosuje się naprzemienne kąpiele w zimnej i ciepłej wodzie. stosowanej w ciągu 2-3 tygodni. Duże znaczenie ma zapobieganie.

Leczenie. 109). jak oparzenia odpowiedniego stopnia (p. Odczyn może być poronny. korzystne jest miejscowe stosowanie maści lub kremów z heparynoidami. przy czym mutacje genów i aktywacja onkogenów mogą prowadzić do rozwoju raków. Przewlekły odczyn porentgenowski Radiodermitis chronica W przypadkach utrzymywania się nasilonych zmian odczynu wczesnego III stopnia lub . Odczyn I stopnia występuje po niewielkich dawkach. Okres trwania jest kilkumiesięczny. najlepsze wyniki uzyskuje się leczeniem chirurgicznym. W skórze uszkodzeniu ulegają przede wszystkim naczynia i tkanka łączna. . Są to rumienie. W uszkodzeniach przewlekłych podaje się antybiotyki w razie wtórnego zakażenia oraz witaminy: E (600 mg/d). a w obrębie owłosionej skóry głowy niekiedy przejściowe wyłysienie. Leczenie miejscowe: jak oparzeń III stopnia. utrzymujące się przez miesiące lub lata. Odczyn III stopnia zjawia się po kilku dniach od naświetlania.nacieczenie brzegów i podstawy).rozmaitego typu nieprawidłowości. o kilka dni wcześniej niż odczyn I stopnia. Są to rumienie. Jest to rumień cofający się po kilku tygodniach. Powikłaniami odczynów porentgenowskich są raki rozwijające się z ognisk hiperkeratotycznych (pierwsze objawy: powiększenie się zmiany. PP (1000 mg/d). skłonność do popękań i nadmiernego rogowacenia oraz występowanie bardzo trudno gojących się owrzodzeń (ryc. Właściwy odczyn późny jest głównie związany z kumulacją małych dawek. a Solcoserylu w postaci maści lub żelu na całkowicie oczyszczone owrzodzenia (Solcoseryl sprzyja rozwojowi bakterii). II i III stopnia.znacznie częściej . obwódka zapalna i naciek podstawy) lub przewlekłych owrzodzeń (pierwsze objawy . w okolicach owłosionych pozostaje trwałe wyłysienie. głębokie owrzodzenia. gdy występują jedynie teleangiektazje w obrębie zanikowej i odbarwionej skóry. Odczyn II stopnia występuje po większych dawkach promieniowania. a także domięśniowo wstrzykuje się Solcoseryl (dobrze przyswajalne aminokwasy). z pokryciem ubytku przeszczepem skórnym. również str. 201). Jeśli nie ma tendencji do gojenia. Objawy przewlekłego odczynu porentgenowskiego (p. Odczyny wczesne dzielą się na: I.wielokrotnych naświetlań ze wskazań lekarskich lub u personelu narażonego na stałe działanie małych dawek promieni Roentgena powstaje późny odczyn porentgenowski (radiodermitis chronica). 380) są następujące: stwardnienie skóry i jej zanik. teleangiektazje. w kilka dni do 2 tygodni od naświetlania. które nie powodują same przez się odczynów. pęcherze i bardzo wolno gojące się. Uszkodzenia porentgenowskie wczesne I i II stopnia leczy się tak. obrzęki i pęcherze. str. Zmiany są bardzo bolesne. nierównomierne przebarwienia i odbarwienia. C (1000 mg/d). pozostawiający przebarwienia i złuszczanie. Objawy i przebieg.

często wysiewnymi zmianami. i jest sprzężony z antygenami zgodności tkankowej HLA-Cw6 (w ok. cechujące się zwiększoną proliferacją naskórka. Sposób dziedziczenia jest nie w pełni wyjaśniony. Typ II łuszczycy zaczyna się zazwyczaj między 50 a 70 rokiem życia. o przewlekłym i nawrotowym przebiegu. Istnieje duża różnorodność obrazu morfologicznego i nasilenia zmian. Niewątpliwą rolę odgrywa podłoże genetyczne. Etiopatogeneza Genetyka. do ciężkich postaci zajmujących całą skórę i stawy. 85% przypadków). Na tło dziedziczne wskazuje często rodzinne występowanie łuszczycy oraz jednakowego typu zmiany skórne u 70% bliźniąt jednojajowych. prawdopodobieństwo wystąpienia łuszczycy u dziecka wzrasta do ok. Jedynie w 15% jest związany z antygenem Cw6. przed 30 rokiem życia. Rozpoczyna się zwykle w młodym wieku. Europie i USA). Ten typ łuszczycy charakteryzuje się rozległymi. 206 . 70%. Typ I jest związany z dziedziczeniem autosomalnym dominującym o 60% penetracji genu. Jest to jedno z najczęstszych genetycznie uwarunkowanych schorzeń skóry (do 2% ogółu populacji w Polsce. Na podstawie badań genetycznych wyróżnia się 2 typy łuszczycy: typ I i II. ograniczonych do szczególnych okolic. które występują z rozmaitą częstością. a nawet prowadzących do inwalidztwa. Pewna. ustępującymi bez pozostawienia śladu. Jeśli dwoje rodziców ma łuszczycę. ale również z B13 i B57.Rozdział 12 ŁUSZCZYCA I DERMATOZY ŁUSZCZYCOPODOBNE ŁUSZCZYCA Psoriasis Definicja. a klinicznie złuszczającymi się wykwitami grudkowymi. nie stwierdza się natomiast łuszczycy krostkowej. niejednakowy dla różnych odmian klinicznych. ale słabsza. Dla psoriasis arthropatica. korelacja istnieje z antygenami HLA-Cw2 i B27. szczególnie w połączeniu ze spondyloarthrosis. charakterystyczny jest antygen zgodności tkankowej HLA-B27. od nielicznych ognisk.

znajdujący się również na chromosomie 6. Stwierdzenie swoistych przeciwciał stanowi dowód ekspresji białka wirusowego. W zapoczątkowaniu procesu proliferacji keratynocytów i procesu autoimmunizacyjnego istotny jest udział superantygenów. przy czym nie jest konieczne przetwarzanie antygenu do małych peptydów. 16q. przeciw któremu wytwarzają się swoiste przeciwciała. 4q. Jednakże najnowsze badania nie potwierdziły. aczkolwiek odgrywa rolę w procesie proliferacji. Utrzymywanie się autoimmunizacji w łuszczycy plackowatej zależy od obecności w naskórku autoreaktywnych limfocytów CD8. zwłaszcza streptokokową. a za hiperproliferację w łuszczycy może być odpowiedzialny gen S. który zawiera MHC klasy I. ale również loci na chromosomach lq. 20p. To mogłoby tłumaczyć rolę procesów autoimmunizacyjnych skierowanych przeciwko własnym antygenom keratyny. 17q. Zjawiska immunologiczne i autoimmunologiczne. np. Za stałą proliferację wydaje się odpowiedzialna chemotaksja leukocytów 207 . Białko to wykazuje ekspresję wyłącznie w warstwie ziarnistej i rogowej. a współdziałanie receptorów limfocytów T z cząstkami MHC klasy II ma podstawowe znaczenie.Dotychczas nie jest poznany gen odpowiedzialny za łuszczycę. Nowe badania wskazują. że jest to gen odpowiedzialny za łuszczycę. W wyniku tego staje się antygenem. Jest to więc schorzenie poligenowe. Hipotetyczny proces autoimmunizacji. przez superantygen lub zadrapanie (objaw Kobnera). Liczba ich jednakże ulega zmniejszeniu w związku z migracją do skóry. gdzie w postaci dendrytycznych makrofagów stanowią ok. Superantygeny. Najlepiej poznane są pirogenne egzotoksyny paciorkowców typu A. Aktywacja limfocytów T z udziałem wielu prozapalnych cytokin przemawia za mechanizmem immunologicznym. Komórki Langerhansa (LC) są nie zmienione. lub wirusową. W badaniach dużych rodzin wykazano locus podatności na łuszczycę na chromosomie 6p. że locus podatności na chromosomie 6p jest niezależny od HLA-C. II i III. u osób zakażonych HIV. jak to się dzieje w przypadku prezentacji antygenu przez komórki Langerhansa. B i C ze scharakteryzowanym fragmentem M białka 5 o masie cząsteczkowej 220 kD (Pep M5). który wykazuje znaczną homologię i reakcje krzyżowe z antygenami keratyny. przy czym mutacja genu byłaby odpowiedzialna za charakterystyczny dla łuszczycy zanik warstwy ziarnistej i hiperproliferację naskórka. Gen ten koduje proteinę korneodesmozynę. gdzie uzyskuje otoczkę (kapsyd). Superantygeny mogą być prezentowane limfocytom T przez keratynocyty wykazujące ekspresję MHC klasy II. ale nie należący do żadnej klasy MHC. np. Przy pobudzeniu komórek epidermalnych do proliferacji. wirus ten znajdujący się w obrębie keratynocyta ulega aktywacji. 2p. charakterystycznych dla swoistych zjawisk immunologicznych związanych z klasyczną drogą aktywacji dopełniacza. Rola wirusów w proliferacji keratynocytów wymaga potwierdzenia za pośrednictwem wykrycia transkryptów wczesnych białek E6 i E7 EV-HPV w komórkach naskórka. 10% nacieków zapalnych. jednak antygen nie został dotychczas poznany. a więc zachowują zdolność do prezentacji antygenu. a w cyklu wegetacyjnym wraz z proliferującymi keratynocytami przechodzi stopniowo do warstwy rogowej. Wysunięto przypuszczenie. Aktywacja limfocytów T zachodzi przez receptor V-beta (variable = zmienny). czego dotychczas nie udało się dokonać. Mają one znaczenie głównie w wysiewnej łuszczycy związanej z infekcją bakteryjną. że swoistym antygenem mogą być stwierdzone w naskórku łuszczycowym wirusy EV-HPV5 i inne EV-HPV.

Dla wczesnej łuszczycy charakterystyczna jest wzmożona angiogeneza. Zmiany naczyniowe.ECM). Wysunięto przypuszczenie. Cytokiny prozapalne sprzyjające proliferacji są wytwarzane zarówno przez pobudzone keratynocyty.receptorów dla macierzy pozakomórkowej (extracellular matrix . wykazują pogrubienie śródbłonków i wzmożony przepływ krwi. natomiast stwierdza się znaczną ekspresję czynnika wzrostowego TGFa (transforming growth factor). która ulega zanikowi w ogniskach łuszczycy). Cytokiny wytwarzane przez limfocyty: IL-2. pobudzonych limfocytów T i obecności autoreaktywnych limfocytów T.PAF (platelet activation factor) . jest przenikanie komórek zapalnych do naskórka wyłącznie poprzez zniszczoną błonę podstawną u szczytu wydłużonych brodawek („squirting papilla") oraz gromadzenie się PMN w warstwie rogowej (mikroropień Munro). jak i limfocyty. stanowiąca istotę procesu chorobowego w łuszczycy. jest wytwarzana również przez inne komórki. czego wyrazem jest pojawianie się w warstwie kolczystej markera terminalnej keratynizacji . powoduje chemotaksję polimorfonuklearów. Szczególnym zjawiskiem. nieznanego autoantygenu znajdującego się w warstwie rogowej.na keratynocytach i komórkach zapalnych .z gromadzeniem się polimorfonuklearów w warstwie rogowej (mikroropnie Munro). fibroblasty). w patogenezie łuszczycy pewną rolę wydaje się odgrywać układ nerwowy. wydzielane zwłaszcza przez komórki tuczne. IL-6. głównie integryn. Rola cytokin. rozszerzone. Wszystkie te cytokiny. dzięki którym zachodzi kontakt z limfocytami Th. wyróżniającym łuszczycę spośród innych dermatoz zapalnych z towarzyszącą proliferacją naskórka. mogą powodować wysiewy łuszczycy. Cytokiny pochodzące z keratynocytów: IL-1. gdyż wysiewy łuszczycy są nierzadko związane ze stresami. który stymuluje proliferację keratynocytów (jest to ligand receptora EGF . Proliferacja naskórka.inwolukryny (normalnie znajdującej się wyłącznie w warstwie ziarnistej. Czynniki angiogenne są różnorodne. Nowo utworzone naczynia są kręte. TNFa. Polega ona na 8-krotnym skróceniu czasu trwania cyklu komórkowego. IFNy. IL-8 (największa ilość IL-8 w warstwie rogowej. np. które utrzymują zjawiska autoimmunizacyjne. Za związkiem z układem nerwowym przemawia 208 . że powstają one w wyniku reakcji immunologicznej między nieznanym antygenem i swoistymi przeciwciałami. VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) i I CAM-1 (intercellular adhesion molecule). Poza superantygenami.epidermal growth factor). głównie bFGF (basic fibroblast growth factor) i TGFb. Charakterystyczna dla łuszczycy parakeratoza (zachowane resztkowe jądra w warstwie rogowej) jest następstwem przyspieszonego i niepełnego rogowacenia.wzmożona ekspresja . bardzo liczne we wczesnych zmianach łuszczycowych . jest proliferacja naskórka.proteazy. Wynikiem złożonego współdziałania superantygenów. Do przepuszczalności kapilarów i przechodzenia limfocytów do naskórka przyczyniają się także: . podawane chorym. „Otworki" (gaps) w obrębie naczyń włosowatych oraz ekspresja cząstek adhezyjnych E selectin. a niekiedy zmianom skórnym towarzyszy świąd. umożliwiają przechodzenie komórek zapalnych do skóry. które stanowią podstawę wysiewnej ostrej łuszczycy i są istotne dla zapoczątkowania procesu autoimmunizacyjnego w łuszczycy plackowatej. Prozapalne cytokiny odgrywają znaczną rolę w zapoczątkowaniu i utrzymywaniu się zmian łuszczycowych.

nie jest też jasne. pobudza proliferację limfocytów i zwiększa chemotaktyczną aktywność PMN. hiperkeratotycznej powierzchni (p. Jest to odczyn izomorficzny. nastąpił jej gwałtowny wzrost. Objawy i przebieg Wykwitem pierwotnym jest grudka barwy czerwonobrunatnej. Zmiany w pełni rozwinięte są większe. gdzie ogniska mogą utrzymywać się przez wiele lat i być jedynym objawem chorobowym. 110). jakby stearyną powleczona powierzchnia (objaw świecy stearynowej). o nierównej. chociaż istnieją duże różnice w częstości występowania w różnych krajach (np. wielkości kilku centymetrów. nierzadko po przebytej anginie lub innej infekcji. * * * Pomimo poznania wielu istotnych zjawisk zachodzących w łuszczycy nie jest znany autoantygen. wyraźnie odgraniczona od otoczenia. Wczesne zmiany mają charakter drobnych grudek. Epidemiologia łuszczycy Łuszczyca występuje we wszystkich szerokościach geograficznych i u wszystkich ras. gdzie łuszczyca do II wojny światowej była chorobą rzadką. rzadsze są zachorowania wśród Murzynów afrykańskich. co jest łączone ze zmianą trybu życia i pożywienia). o drobnopłatowym złuszczaniu powierzchni. 113). stwierdzanych u różnych rodzin. 111). 1-2% ludności choruje na łuszczycę. polegający na występowaniu po upływie 6-12 dni zmian łuszczycowych wzdłuż linii zadrapania naskórka (ryc. Są to blaszki łuszczycowe (plaque psoriasis). Zmiany utrzymujące się przez wiele miesięcy lub lat są zgrubiałe. 209 . Ogniska szerzą się obwodowo. Umiejscowienie zmian może być rozmaite (ryc. często z tworzeniem obrączek i ustępowaniem w części środkowej (ryc. zwłaszcza w okresie powojennym. Typowa dla łuszczycy zwykłej (psoriasis vulgaris) jest lokalizacja w okolicy kolan. Po zdrapaniu srebrzystych łusek uwidacznia się błyszcząca.wykazanie zwiększonej liczby receptorów dla substancji P . a w Japonii.neuropeptydu wytwarzanego w nerwach czuciowych skóry. charakterystyczny dla aktywnej łuszczycy. a następnie pojawia się kropelkowate krwawienie (objaw Auspitza). będące wynikiem uszkodzenia naczyń wydłużonych brodawek skórnych (papillomatosis) pod wybitnie ścieńczałym naskórkiem. inveterata). i pokryte mocno przylegającymi srebrzystymi łuskami (ryc. Objaw Koebnera. Wysiewy tego typu występują na rozległych przestrzeniach skóry. 112). Substancja P powoduje degranulację mastocytów. a więc bierze udział w zjawiskach o dużym znaczeniu dla patogenezy łuszczycy. łokci i owłosionej skóry głowy. które spośród loci podatności na łuszczycę. Objawu Koebnera nie daje się wywołać w zmianach ustępujących. mają podstawowe znaczenie dla wystąpienia zmian łuszczycowych. wielkości od łebka szpilki (pinpoint) do wykwitów 1-2 cm (psoriasis guttata).

zgrubienie. jednak u niewielkiej liczby chorych światło słoneczne może powodować wysiewy zmian (zwykle umiejscowione na twarzy i grzbietach rąk). Ryc.obrączkowate ogniska w wyniku ustępowania zmian w części środkowej. 110. 111. Często jednak występują pobruzdowania. podpaznokciowe rogowacenie. Blaszki łuszczycowe w okolicy narządów płciowych i odbytu mają skłonność do zlewania się i objawów wysiękowych (p. zmatowienie. Łuszczyca (psoriasis) . 210 . Przebieg łuszczycy jest rozmaity. kruchość i żółtawe zabarwienie płytek (ryc. Same włosy są nie zmienione i na ogół nie dochodzi do wyłysienia pomimo niekiedy bardzo długotrwałego utrzymywania się zmian. a zmiany są na ogół mniej rozległe. Łuszczyca paznokci może współistnieć ze zmianami skórnymi lub być jedynym objawem choroby. 114). Łuszczyca w obrębie skóry głowy ma często charakter zlewnych ognisk pokrytych grubymi nawarstwionymi łuskami. U większości chorych następuje poprawa lub remisja w lecie pod wpływem nasłonecznienia. Wysiewy rozległe.liczne bardzo drobne wykwity grudkowe (psoriasis guttata) oraz zlewające się w większe ogniska plackowate (en plaques). nierzadko przechodzącymi na skórę czoła. exsudativa). z częstymi nawrotami są charakterystyczne dla typu I. Łuszczyca zwykła (psoriasis vulgaris) . Paznokcie wykazują niekiedy jedynie naparstkowe wgłębienia.Ryc. W typie II okresy bezobjawowe trwają miesiące lub lata. Łuszczyca skóry głowy może na wiele lat poprzedzać pojawienie się wykwitów w innych okolicach lub towarzyszyć zmianom w innym umiejscowieniu.

Ryc. głównie wokółpaznokciowe.Ryc.zmiany łuszczycowe powstające w miejscu szwu pooperacyjnego. Psoriasis ad erythrodermian tendens . 112. Ryc. 211 . Łuszczycowe wykwity w obrębie rąk. Zwraca uwagę ściśle symetryczny układ ognisk na tułowiu i kończynach. 114. Objaw Koebnera .zlewające się uogólnione zmiany zajmujące duże powierzchnie skóry. z charakterystycznymi zmianami płytek paznokciowych. 113.

Łuszczyca krostkowa uogólniona (psoriasis pustulosa generalisata) . Ryc.liczne wykwity krostkowe na podłożu rumieniowym. 116. jeśli strupy są przerosłe i uwarstwione. rupioides). Odmiana wysiękowa (p. 212 . exsudativa) cechuje się umiejscowieniem najczęściej w okolicy fałdów. 115. Ryc. może towarzyszyć łuszczycy stawowej. Charakterystyczne spełzanie naskórka w łuszczycy krostkowej jak w nekrolizie toksycznej Lyella. nosi nazwę odmiany brudźcowej (p.Odmiany łuszczycy: 1.

Ryc. są w istocie odmianą łuszczycy. 117). że jedynie obecność zmian łuszczycowych w innym umiejscowieniu lub ich pojawienie się w okresie późniejszym rozstrzyga o rozpoznaniu. czy zmiany krostkowe ograniczone do dłoni i stóp. 117. palmo-plantaris . naskórek ulega spełzaniu (objaw Nikolskiego). nawet o wiele lat. W różnicowaniu ma znaczenie badanie histologiczne. 2. niekiedy kojarzy się z odmianą stawową (p. 213 . Ogniska. które w łuszczycy wykazuje charakterystyczne zmiany pustula spongioformis. przewlekłych przypadkach najgroźniejszym powikłaniem jest amyloidoza z zajęciem nerek i zejściem śmiertelnym. wyraźnie odgraniczone od otoczenia. 3. 4. czy też odrębną jednostką chorobową. Uogólnienie zmian łuszczycowych może być sprowokowane leczeniem zewnętrznym. Odmiana uogólniona (erythrodermia psoriatica) ma nierzadko przebieg bardzo ciężki. przechodzą na boczne powierzchnie stóp i rąk. niżej) i krostkową. Niekiedy łuszczyca krostkowa może być poprzedzona. Odmiana krostkowa dłoni i stóp (p. które mogą być sprowokowane zakażeniami lub lekami. Wykwity krostkowe niekiedy zlewają się. co stwarza podobieństwo do toksycznej nekrolizy naskórka Lyella (ryc. Rozróżnienie kliniczne bywa tak trudne. Niektórzy autorzy tę postać wyodrębniają jako łuszczycę zwykłą z wysiewami krostkowymi (psoriasis cum pustulatione). 115). określane nazwą pustulosis palmoplantaris (PPP). W okresie wysiewów. W rzadkich.PPP) charakteryzuje się wykwitami krostkowymi na podłożu rumieniowym i złuszczającym (ryc. Zmiany mogą współistnieć z łuszczycą zwykłą lub poprzedzać wystąpienie ognisk łuszczycowych w innej lokalizacji. Istnieje kontrowersja. Odmiana krostkowa (p. pustulosa generalisata von Zumbusch) jest jedną z najcięższych postaci łuszczycy (ryc. Łuszczyca krostkowa umiejscowiona na dłoniach (psoriasis pustulosa palmaris). ograniczonymi do części dystalnych palców rąk zlewnymi zmianami rumieniowo-złuszczającymi i krostkowymi (acrodermatitis continua Hallopeau). 116). W okresie remisji zmiany często mają charakter łuszczycy zwykłej. W przeciwieństwie do PPP zmiany w łuszczycy mają tendencję do przechodzenia na boczne powierzchnie stóp i wtedy mają charakter bardziej zbliżony do ognisk łuszczycowych. występuje zwykle wysoka temperatura.

jest częstsza u mężczyzn. wykazuje znamiennie częstsze powiązanie z antygenem zgodności tkankowej HLA-B27.5. Jednakże niekiedy może występować.). 6. 3) typu reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs. występująca równie często u mężczyzn i kobiet. zajęcie stawów jest na ogół niesymetryczne. Odróżnia się 3 podgrupy: 1) typu dystalnego. pokrytych obfitymi. kolan. srebrzystymi łuskami i ustępujących bez pozostawienia blizn. Wyprysk łojotokowy (eczema seborrhoicum) różni się większymi objawami wysiękowymi. gdyż powoduje podobne zniszczenie stawów. bez tendencji do skupiania się i zlewania. 3) typowym zajmowaniu okolic łokci. pomocny jest wywiad rodzinny. str.p. 2) typu zniekształcającego (p. jest trudna do odróżnienia od rzs. Rozpoznanie różnicowe Rozpoznanie różnicowe łuszczycy zwykłej: 1. przerzedzeniem włosów w obrębie skóry głowy. 5. co przemawia za współistnieniem w tych przypadkach rzs. nawet w wysokich mianach. Pomocne w rozpoznawaniu mniej typowych zmian łuszczycowych jest badanie histologiczne. częstsza u kobiet. 2. wybitną nadwrażliwością na światło słoneczne oraz obecnością w większości przypadków przeciwciał SS-A(Ro)/SS-B(La) (p. Odmiana łuszczycopodobna podostrego tocznia rumieniowatego (SCLE varietas psoriasiformis) różni się współistnieniem objawów tocznia. Odmiana stawowa (psoriasis arthropatica) jest szczególną postacią łuszczycy. 141.. Łupież różowy Giberta (pityriasis rosea Gibert) . 4. pewną różnicę stanowi asymetria zmian stawowych i częstsze zajęcie kręgosłupa (zniekształcające zapalenie stawów kręgosłupa . owłosionej skóry głowy. Czynnik reumatoidalny jest na ogół niewykrywalny. gdyż może prowadzić do trwałego inwalidztwa.spondyloarthrosis). Pityriasis lichenoides chronica (dawna nazwa przyłuszczyca grudkowa. parapsoriasis guttata) różni się odmiennym umiejscowieniem (głównie na tułowiu i wyprostnych częściach kończyn). dotycząca głównie stawów międzypaliczkowych palców stóp i rąk. zajmująca liczne stawy i często kręgosłup. 3. Grzybica (tinea) różni się często obecnością pęcherzyków na obwodzie ognisk i świądem. arthropatica mutilans). 214 . 5) dobrym stanie ogólnym. str. szczególnie zmiany paznokciowe mogą wykazywać podobieństwo rozstrzyga badanie mikologiczne. 271). Liszaj płaski (lichen planus) różni się typowymi zazwyczaj zmianami w innym umiejscowieniu oraz obecnością świądu. Zapalenie stawów. 2) często symetrycznym rozmieszczeniu zmian. zwłaszcza w połączeniu ze zmianami w kręgosłupie. 4) przewlekłym i nawrotowym przebiegu. rozsianym charakterem grudek. zajęciem głównie okolic łoj otokowych. Rozpoznanie Rozpoznanie łuszczycy zwykłej opiera się na: 1) stwierdzeniu wykwitów grudkowych i ognisk o bardzo wyraźnym odgraniczeniu i odśrodkowym szerzeniu się.

a następnie zahamowanie nadmiernej proliferacji naskórka. 213) mogą być związane z ogniskami zakaźnymi wewnątrzustrojowymi (dawniej zwane bakterydami Andrewsa). w ciągu kilku tygodni.p.5-1% i 2% oraz Cignodermin 0.pochodne węgla kamiennego. którą następnie zmywa się. nie oddziałujące na preparaty kortykosteroidowe. niżej.5-1-2%. dochodząc do 2%. Dziegcie w połączeniu ze steroidami . natomiast leki mogą prowokować również psoriasis pustulosa. Często stosowana jest antralina (cignolina .krostkowej osutki wywołanej lekami. Maści z fluorowanymi kortykosteroidami mogą być zalecane jedynie na niewielkie i zadawnione ogniska (Flucinar.używane są w postaci maści i past 5-10-20% (Psorisan).Dithranol) .Rozpoznanie różnicowe łuszczycy krostkowej (psoriasis pustulosa): Zmiany uogólnione (psoriasis pustulosa von Zumbusch) mogą wykazywać znaczne podobieństwo do nekrolizy naskórkowej Lyella (TEN) oraz AGEP (acute generalized exanthematous Pustulosis) . zwiększanych do 2%.p. Lorinden). 2) grzybica (tinea) . Należy zwracać uwagę. obecnie rzadziej zalecana. Łuski usuwa się maściami zawierającymi 5-10% kwas salicylowy (nie należy stosować na rozległe powierzchnie skóry ze względu na wchłanianie i ogólne objawy toksyczne). niżej. Inna metoda leczenia antraliną.5. rozpoczyna się od stężenia 0. rzadziej dziegcie drzewne . gdyż może wywołać nasilony stan zapalny spojówek.5%. pomocne jest badanie histologiczne oraz testy alergologiczne.p. na rozległe zmiany nie należy stosować steroidów w związku z możliwością powikłań ogólnych związanych z ich wchłanianiem się oraz możli- 215 . Leczenie minutowe może powodować przejściowe objawy podrażnienia.rozstrzyga badanie mikologiczne.05-0. chory bierze kąpiel. Następnie używane są najczęściej: dziegcie. Dermovate. Dziegcie . Lek pozostaje na skórze przez całą dobę. natłuszczając skórę. a także Dithranol A 0.1-0. polega na stosowaniu małych stężeń . Leczenie kortykosteroidami. kortykosteroidy i pochodne witaminy D3. aby maść nie dostała się do oczu.1%. przypadki te dobrze oddziałują na antybiotyki. Leczenie to chory przeprowadza w domu. Polskie preparaty zawierające antralinę są następujące: Cignoderm maść 0.2-0. str. bardzo powoli. po czym jest zmywany w codziennej kąpieli. Betametazon.głównie w tzw. Zmiany umiejscowione na dłoniach i stopach (psoriasis pustulosa palmo-plantaris): 1) zmiany krostkowe dłoni i stóp (pustulosis palmo-plantaris .0. 3) wyprysk (eczema dyshidroticum) różni się niewystępowaniem pierwotnych wykwitów krostkowych (mogą powstać w wyniku wtórnego zakażenia). Podstawą leczenia zewnętrznego jest w pierwszym etapie usunięcie łusek. Leczenie W postaci zwykłej leczenie zewnętrzne jest na ogół wystarczające. leczeniu minutowym. Dziegcie do stosowania na owłosioną skórę głowy . rozstrzyga obecność typowych wykwitów łuszczycowych lub wywiad co do uprzednio istniejącej łuszczycy. antralina. Jeśli zmiany są rozsiane. Ogniska łuszczycy pokrywa się na 10-20-30 minut maścią.

wością wystąpienia zaników posteroidowych skóry. a może nawet sprowokować wysiew łuszczycy krostkowej. Przy stosowaniu 1-2 razy dziennie w ciągu 2 tygodni uzyskuje się bądź ustąpienie zmian.4 ug/g maści. 4 tygodni w stosunku do 2 tygodni). gdyż jego działanie jest w znacznie mniejszym stopniu atrofogenne. przez zmniejszenie proliferacji naskórka. Ma on ponadto jeszcze mniejszy wpływ na gospodarkę wapniową niż kalcipotriol. w mniejszym stopniu TNFa. Ponadto wpływa na układ immunologiczny. 25-dihydroksywitaminy D3 . Zmniejsza wytwarzanie IL-2 i IFNy. Takalcitol jest stosowany w mniejszych stężeniach . Pochodne witaminy D3 mogą być łączone z retinoidami i PUVA. a następnie myje się głowę i stosuje leki przeciwłuszczycowe. przy czym remisje są dłuższe niż przy leczeniu walerianianem betametazonu (ok. Długotrwałe stosowanie steroidów powoduje częstsze nawroty i oporność na dalsze leczenie. 4% siarki i 2% kwasu salicylowego). który może być stosowany również na twarz i skórę owłosioną głowy. Mechanizm działania jest więc dwojaki: bezpośredni na keratynocyty. Mniejsze działanie drażniące ma takalcitol. Po ustąpieniu zmian wskazane są preparaty zawierające dziegcie oraz dziegciowe szampony. pirośluzan mometazonu (Elocom) i inne. którą nakłada się na 1 h przed myciem głowy i przykrywa ciepłym ręcznikiem.w skojarzeniu z UVB lub PUVA łącznie z kąpielą. co powoduje szybsze ustępowanie zmian i pozwala na zmniejszenie dawki UVA. 25(OH)2D3 polega na wiązaniu się z receptorem jądrowym. jednak ze względu na właściwości drażniące powinien być kojarzony z kremami kortykosteroidowymi. Leczenie łuszczycy w obrębie owłosionej skóry głowy.lepiej . zwłaszcza w okolicach fałdów i zgięć stawowych. Wprowadzony do leczenia zewnętrznego retinoid tazaroten. w postaci maści 0. hamując aktywność komórek pomocniczych CD4. Korzystniejsze jest łączenie kortykosteroidów i dziegci (Lorinden T.: Cocois (zawierający 12% dziegciu. gdzie lek zalega i przenika głębiej. propionian klobetazolu. a w celu uzyskania lepszego wyniku .rozgrzaną oliwą salicylową (zawierającą 5% kwas salicylowy). szczególnie w obrębie skóry twarzy i owłosionej skóry głowy. powodujących tylko niewielkie zaburzenia w gospodarce wapniowej. Działanie 1a. ilość używanej maści nie powinna przekraczać 50-100 g tygodniowo. nerek i przewodu pokarmowego. Kalcipotriol może działać drażniąco.1%. D3 działa antyproliferacyjnie i przywraca normalne różnicowanie się keratynocytów.05% i 0. Mecortolon T) lub tylko okresowe stosowanie kortykosteroidów o średniej mocy. Zaburzenia te mogą być groźne ze względu na możliwość uszkodzenia kości. Na twarz nie należy zalecać preparatów kortykosteroidowych. Witamina D3 jest stosowana głównie w postaci syntetycznych pochodnych 1a. Kalcipotriol jest stosowany w maści o zawartości 50 ug/g. Nawarstwione strupy i łuski usuwa się maścią z kwasem salicylowym (5-10%) lub . i na komponentę immunologiczną. np. bądź znaczną poprawę. działa w słabo nasilonej łuszczycy. Delatar (2% Pix 216 . takich jak propionian flutikazonu (Cutivate). Spośród preparatów dziegciowych są u nas dostępne m.kalcipotriolu i takalcitolu (1a.in. że propionian klobetazolu jest stosunkowo bezpieczny. nie wpływa natomiast na ekspresję ICAM-1 na keratynocytach. Leczenie pochodnymi witaminy D3 jest bezpieczne nawet przy długotrwałym ich stosowaniu. nie działa natomiast na limfocyty supresorowe CD8. Najistotniejsze jest to.24-dihydroksywitamina D3).

. jednak wszystkie środki ostrożności muszą być zachowane. Szczególne wskazania do stosowania stanowi erytrodermia łuszczycowa oraz łuszczyca stawowa. Najbardziej efektywna jest fotochemoterapia. 6 tygodni. toteż po 5-dniowym stosowaniu należy robić dwudniowe przerwy i natłuszczać skórę głowy. Początkowo zaleca się podawanie retinoidu w ciągu 2-3 tygodni. którą należy dokładnie kontrolować w czasie całego okresu stosowania leku. a następnie . Znacznie korzystniejsze wyniki uzyskuje się przy łączeniu fotochemoterapii z retinoidami (REPUVA).Polytar. które powodują całkowite wyleczenie. W łuszczycy zwykłej opornej na leczenie łączy się Tigason z fotochemoterapią (REPUVA). Acitretina (Neotigason) jest mniej teratogenna niż etretinat. Jest to tzw. a efekt terapeutyczny jest widoczny już po kilku dniach. wymaga kojarzenia z retinoidami (p.obniżając dawkę do połowy . Mają one jednak działanie wysuszające. Syntetyczna aromatyczna pochodna kwasu witaminy A: etretinat. W przypadkach erytrodermii oraz łuszczycy stawowej. aż do sumarycznej dawki 100-245 J/cm2. W łuszczycy krostkowej jest to lek z wyboru. pruritus). Kursy naświetlań można powtarzać przy kolejnych nawrotach. a spośród szamponów dziegciowych . U większości chorych zmiany ustępują po 20 zabiegach. Janil T i in. stosując dawkę 0. czyli Tigason. Leczenie retinoidami. okres stosowania ok.5-1. bez profilaktyki antykoncepcyjnej nawet do 2 lat po zakończeniu leczenia. selektywna fototerapia (SUP). aczkolwiek znacznie zmniejsza stan zapalny skóry i na ogół łagodzi nasilenie bólów stawowych. F o t o c h e m o t e r a p i a . Leczenie ogólne. Podawanie retinoidów może być kojarzone z miejscowym stosowaniem antraliny. zastąpiony obecnie przez acitretinę (Neotigason). które mają działanie synergistyczne.dołącza się w zmniejszonych dawkach fotochemoterapię. Korzystne działanie mają preparaty dziegciowe z domieszką steroidów. a zwłaszcza analogów wit. a najgroźniejsze jest powstawanie raków kolczystokomórkowych.5 J/cm2. Wyraźna poprawa następuje dopiero po kilku tygodniach.8 mg/kg masy ciała na 2 godziny przed naświetlaniem długimi promieniami nadfioletowymi UVA o długości fal 360-365 nm. 217 . W przypadkach nawrotu wskazane jest 1-2-tygodniowe stosowanie propionianu klobetazolu. Jest łatwa w stosowaniu i mniej uciążliwa dla chorych niż używanie maści. niżej). 0.liquida) oraz 2-3% dziegcie w roztworze alkoholowym z domieszką kwasu salicylowego. PUVA może powodować wiele powikłań ocznych oraz skórnych (lentigines. Naświetlania przeprowadza się 2-3 razy tygodniowo. Dawka dzienna acitretiny nie powinna przekraczać 0. wypadaniu włosów oraz zaburzeniach gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie lipidów jest przeciwwskazaniem do leczenia). Objawy uboczne polegają na urażalności skóry i błon śluzowych (Ro-dermatosis). która jednak nie zapobiega nawrotom. R e t i n o i d y. okazało się bepieczne. znajduje zastosowanie we wszystkich przypadkach rozległej łuszczycy opornych na inne metody leczenia. Fototerapię łuszczycy można przeprowadzać również za pomocą naświetlań promieniami UVB + UVA (300-350 nm) z pominięciem doustnego stosowania 8-MOP. Metoda stosowania: 8-metoksypsoralen (lub 5-metoksypsoralen) podaje się doustnie w dawce ok. Retinoidy mają działanie teratogenne i z tego względu nie mogą być stosowane u kobiet w wieku reprodukcyjnym. nawet w ciągu kilku lat. co daje bardzo korzystne wyniki lecznicze. D3. Nie znamy leków. którą niekiedy kojarzy się również z retinoidami lub miejscowym leczeniem antraliną.6 mg/kg mc.

IL-6 (sIL-6). H y d r o k s y m o c z n i k (Hydroxyurea) podaje się w dawkach 2. Nie ma bezpośredniego działania na IL-8 i na procesy chemotaksji ani na krążące receptory IL-2 (sIL-2R). Stwierdzono. Jest stosowany w odpowiednio mniejszych dawkach: 0. 2500/mm3).5 mg bądź też leczenie doustne w dawkach: 2. Należy zalecać powtarzane badania krwi (możliwość wystąpienia leukopenii). które wyzwalają lub nasilają proces łuszczycowy.15 mg/kg masy ciała. że hamuje wiązanie się limfocytów T z komórkami śródbłonka poprzez zmniejszenie ekspresji cząstek adhezyjnych: ICAM-1 i E selectin w naczyniach wydłużonych brodawek skórnych („squirting papilla"). Najczęściej stosowanym lekiem cytostatycznym jest metotreksat.CsA) . a ponownym podawaniem cyklosporyny A w przypadku ciężkiego nawrotu. Istnieją próby utrzymywania poprawy osiągniętej za pomocą CsA stosowaniem miejscowym dziegci. z tego względu jest obecnie rzadziej stosowany. natomiast konieczne jest systematyczne badanie stężenia kreatyniny i enzymów wątrobowych we krwi oraz stałe pomiary ciśnienia krwi. K w a s f u m a r o w y i j e g o e s t r y zostały ostatnio ponownie wprowadzone do leczenia łuszczycy.0 g/d.5 mg/d. hamuje także wytwarzanie cytokin związanych z pobudzeniem komórek T pomocniczych . o odmiennej strukturze chemicznej. Skuteczność jest znaczna. oglądać błony śluzowe jamy ustnej (wystąpienie nadżerek) oraz wykonywać zdjęcia radiologiczne żołądka (możliwość owrzodzeń). Lek jest hepatotoksyczny i z tego względu należy przeprowadzać badania wątroby (łącznie z biopsją przy długotrwałym podawaniu).okazała się skuteczna w łuszczycy. jednak lek jest toksyczny i powoduje wiele objawów ubocznych ze strony przewodu pokarmowego. FK 5 0 6 (takrolimus) .M e t o t r e k s a t (Methotrexate). które są wskaźnikami utrzymującego się pobudzenia układu immunologicznego. Dawki dzienne: 2-3 do 5 mg/kg masy ciała okazały się bezpieczne i nie wymagają kontroli stężenia cyklosporyny we krwi. a także w łuszczycy krostkowej. a zwłasz218 . uszkodzenie wątroby. antraliny lub pochodnych witaminy D3. Należy jednak zachować ostrożność w związku z możliwością odległych powikłań (zmiany nerkowe. ale o podobnym mechanizmie działania. wzrost stężenia lipidów. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo powikłań bakteryjnych. Po odstawieniu leku zmiany łuszczycowe nawracają na ogół w ciągu kilkunastu tygodni. jest bardzo toksyczny i mniej skuteczny niż metotreksat. Mechanizm działania jest złożony: CsA wpływa hamująco na proliferację keratynocytów i hamuje aktywację limfocytów T. hipertrichoza. sICAM-1 i sVCAM-1. stosowany szeroko u osób po przeszczepach nerek . Wyniki leczenia ciężkich postaci łuszczycy są porównywalne z uzyskiwanymi za pomocą CsA. nerek. aż do wystąpienia leukopenii (ok.silnie działający lek immunosupresyjny.jest to środek immunosupresyjny o 10-100-krotnie większej aktywności niż CsA.1-0. Dawkowanie: 25 mg we wstrzyknięciach domięśniowych 1 x tygodniowo lub 2 x tygodniowo po 12. Istnieje niebezpieczeństwo powikłań nerkowych. a przy bardzo długim stosowaniu nawet rozwój nowotworów). w związku z tym są próby leczenia podtrzymującego małymi dawkami dwa razy tygodniowo. nadciśnienie. C y k l o s p o r y n a A (Ciclosporine . Ze względu na toksyczność (zwłaszcza uszkodzenie nerek) cyklosporyna A jest wskazana w przypadkach łuszczycy szczególnie rozległej i opornej na inne metody leczenia. a także obniża aktywność komórek prezentujących antygen.IL-2 i IFNy.

PITYRIASIS RUBRA PILARIS (PRP) Definicja. nierzadko erytrodermiczne. nie poddających się leczeniu. zajmując całą skórę z pozostawieniem „rezerw". schorzenie bywa rodzinne. jednak lek jest toksyczny. z rezerwami skóry nie zmienionej i charakterystyczną hiperkeratozą przymieszkową. Niekiedy następuje przejście całkowicie typowych przypadków PRP w łuszczycę . nierzadko typu psoriasis pustulosa. działającym na limfocyty zarówno T. powoli zwiększane. Wprawdzie dają one początkowo bardzo korzystne wyniki. Stosowanie powinno być ograniczone do ciężkich przypadków. Jedynie w psoriasis pustulosa w początkowym okresie korzystnie działa kilku.na dłoniach i stopach. czy jest to istotnie przejście jednej choroby w drugą.w najnowszych badaniach okazała się skutecznym lekiem immunosupresyjnym i immunomodulującym. Przebieg jest przewlekły. Postać rodzinna występuje we wczesnym wieku. z których odmiany IV i V są przewlekłe i ograniczone. następnie szerzą się. związanej z zakaźnymi ogniskami wewnątrzustrojowymi. czy też od początku była to łuszczyca mieszkowa o nietypowym obrazie histologicznym.cza związanych z bardzo znaczną limfopenią. K o r t y k o s t e r o i d y . Dawki estrów od 100 do 600 mg dziennie. o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Jest w stadium eksperymentalnym. istnieją przypadki towarzyszące zakażeniu HIV. Objawy i przebieg. Ograniczeniem jest również bardzo wysoka cena. S t o s o w a n i e p r z e c i w c i a ł p r z e c i w C D 4 (mysich humanizowanych) daje tylko krótkotrwałą poprawę. Zmiany złuszczająco-rumieniowe początkowo dotyczą twarzy i owłosionej skóry głowy oraz rąk (rogowacenie w obrębie dłoni oraz hiperkeratoza mieszkowa na grzbietach palców). wielomiesięczny lub wieloletni. IV często zlokalizowana nad stawami. Wyniki w leczeniu ciężkich postaci są zachęcające. A n t y b i o t y k i stosuje się w łuszczycy wysiewnej. Są to rumieniowo-złuszczające zmiany skórne. jednakże przy dalszym stosowaniu występują ciężkie nawroty. 219 .i jest nie rozstrzygnięte.w każdym wieku. niekiedy jest nietypowy. a w przypadkach nie uwarunkowanych genetycznie . Podawanie kortykosteroidów ogólnie w łuszczycy jest przeciwwskazane.mykofenolan mofetilu . Etiopatogeneza jest nieznana. Pochodna k w a s u m y k o f e n o l o w e g o .lub kilkunastodniowe domięśniowe podawanie ACTH. Obraz kliniczny może być różnorodny. a V . Świąd jest stosunkowo niewielki. W zależności od wieku chorych i cech morfologicznych. z ograniczonymi ogniskami hiperkeratozy mieszkowej. uogólnionych lub ograniczonych zmian oraz przebiegu istnieje podział na 5 odmian klinicznych. PRP może wykazywać znaczne podobieństwo do łuszczycy. Leczenie ma charakter eksperymentalny. jak i B.

która jednak w dużej części przypadków nie działa. pomimo to niekiedy może być odróżniona jedynie na podstawie obrazu histologicznego. Rozpoznanie różnicowe: 1. 5) obrazu histologicznego. symetrycznie rozmieszczone. pomarańczowego zabarwienia. nie powodujące objawów podmiotowych. Objawy i przebieg. różni się policyklicznym charakterem zmian i ich przemieszczaniem się. z pominięciem twarzy. str. 3) umiejscowienia na grzbietach rąk oraz dłoniach i stopach. PITYRIASIS LICHENOIDES CHRONICA Definicja. 4) przewlekłego przebiegu. 106 j. 2. Erythrokeratodermia variabilis wykazuje podobieństwo do postaci wrodzonej. Retinoidy w dawkach stosowanych w łuszczycy stanowią podstawowe leczenie. 118). 292)./d. działa korzystnie. Zajmują tułów i kończyny. jednakże złuszczanie ma inny charakter. Leczenie. 220 . Nie wykazują tendencji do zlewania się i łączenia. który nie odpowiada łuszczycy. złuszczające się wykwity grudkowe.Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) rumieniowo-złuszczających zlewnych zmian i przymieszkowych grudek. Schorzenie jest częstsze u młodych osób. Grudki wykazują podobieństwo do drobnogrudkowej łuszczycy. PITYRIASIS LICHENOIDES Pityriasis lichenoides dzieli się na dwie postacie: 1) pityriasis lichenoides chronica (dawna nazwa parapsoriasis guttata) oraz 2) pityriasis lichenoides acuta (dawna nazwa parapsoriasis acuta varioliformis). głównie mężczyzn. a także widoczne są wśród nich również rozmaicie liczne elementy krwotoczne (ryc. „rezerw skóry". twarzy i skórze owłosionej z tendencją do uogólniania się. inne zanikają. na ogół także hiperkeratozy dłoni i stóp. że zmiany są w rozmaitym okresie rozwoju. Etiopatogeneza jest nieznana. 2) charakterystycznych „rezerw skórnych". gdyż zmiany niekiedy cofają się po ich usunięciu. rozsiane. rąk i stóp. Witamina A w dużych dawkach. W przypadkach szczególnie ciężkich można wypróbować cyklosporynę A (p. jedne powstają. Fotochemoterapia (PUVA) może powodować zaostrzenie zmian i z tego względu jest rzadziej zalecana. głównie postać przymieszkowa różni się niewystępowaniem: hiperkeratozy mieszkowej w skórze wolnej od zmian. Leczenie łuszczycy). jednak leczenie to jest toksyczne. Różnicowanie jest niekiedy bardzo trudne. W przypadkach opornych na retinoidy i witaminę A należy wypróbować metotreksat (dawki p. ale nie zawsze są skuteczne. Są to drobne. Pewien polimorfizm jest związany z tym. Być może pewną rolę odgrywają wewnątrzustrojowe ogniska zakaźne. Łuszczyca (psoriasis).

Ryc. 118. Pityriasis lichenoides chronica (dawna nazwa: przyłuszczyca grudkowa).

Choroba ma przebieg rozmaity, częściej przewlekły, okres trwania - zwykle kilkumiesięczny, rzadziej kilkuletni. Rozpoznanie różnicowe: 1. Łuszczyca (psoriasis) różni się większą tendencją do zlewania się wykwitów, niewystępowaniem zmian krwotocznych, zazwyczaj typowym umiejscowieniem oraz obrazem histologicznym. 2. Osutka wtórna nawrotowa w kile (lues secundaria recidivans) różni się częstym umiejscowieniem na dłoniach, stopach i twarzy, niewystępowaniem wykwitów krwotocznych oraz dodatnimi odczynami serologicznymi. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków o szerokim zakresie działania oraz małych dawek kortykosteroidów (20-30 mg/d). Szczególne znaczenie ma badanie w kierunku obecności ognisk zakaźnych i ich usunięcie. W przypadkach bardzo przewlekłych dobre wyniki można uzyskać stosowaniem fotochemoterapii (p. Leczenie łuszczycy, str. 215).

PITYRIASIS LICHENOIDES ET VARIOLIFORMIS ACUTA (PLEVA)
Definicja. Są to grudkowo-krwotoczne lub krwotoczno-martwicze, rozsiane zmiany naczyniowe, przypominające ospę wietrzną, niekiedy pozostawiające drobne blizenki. Etiopatogeneza. Zmiany naczyniowe są prawdopodobnie związane z działaniem czynników zakaźnych z ognisk wewnątrzustrojowych, rzadziej leków.

221

Ryc. 119. PLEVA (pityriasis lichenoides et varioliformis acuta) - zmiany krwotoczne i zgorzelinowe na skórze prącia i w obrębie skóry ud.

Objawy i przebieg. Są to rozsiane wykwity gradkowo-pęcherzykowe, krwotoczne i grudkowo-złuszczające, często z zagłębieniem w części środkowej w następstwie rozpadu (ryc. 119). Początek jest nagły, czasami gorączkowy. Po zejściu wykwitów, wykazujących rozpad w części środkowej, mogą pozostawać drobne blizenki. Niekiedy współistnieją zmiany typu pityriasis lichenoides chronica, co wskazuje na ich związek patogenetyczny. Schorzenie jest częstsze u dzieci. Przebieg jest wielotygodniowy lub wielomiesięczny. Rozpoznanie różnicowe: 1. Plamica hiperergiczna (vasculitis allergica) różni się niewystępowaniem grudek złuszczających typu pityriasis lichenoides chronica, bardziej nasilonymi objawami krwotocznymi, większym polimorfizmem wykwitów (guzki, grudki, wybroczyny i in.) oraz obrazem histologicznym. 2. Ospa wietrzna (varicella) różni się od przypadków o ostrym gorączkowym początku niewystępowaniem wykwitów typu pityriasis lichenoides chronica, zmianami na błonach śluzowych, a także bardziej nasilonymi objawami ogólnymi. Leczenie jest takie samo jak w pityriasis lichenoides. W razie długotrwałego przebiegu można stosować naświetlania UVB lub SUP (p. Leczenie łuszczycy, str. 215).

Rozdział 13 CHOROBY PĘCHERZOWE O PODŁOŻU AUTOIMMUNOLOGICZNYM

Dział ten obejmuje choroby skóry o podłożu autoimmunologicznym cechujące się powstawaniem wykwitów pęcherzowych lub pęcherzykowych w skórze, a w części przypadków również w obrębie błon śluzowych, głównie jamy ustnej. Należą tu jednostki chorobowe różniące się mechanizmem powstawania, obrazem klinicznym, przebiegiem i rokowaniem (tab. 5). W schorzeniach akantolitycznych występują autoprzeciwciała wykrywane w krążeniu i/lub związane in vivo, skierowane przeciw antygenom desmosomalnym i cząstkom adhezyjnym, zwanym lcadherynami (cadherins), które warunkują przyleganie komórek kolczystych. W chorobach pęcherzowych podnaskórkowych przeciwciała są skierowane przeciw półdesmosomom oraz antygenom poszczególnych składowych błony podstawnej lub leżącym poniżej włóknom zakotwiczającym, dzięki którym błona podstawna ściśle przylega do skóry właściwej. Obraz kliniczny zależy nie tylko od miejsca, w którym zachodzi reakcja antygenu z przeciwciałem, ale głównie od budowy molekularnej antygenu, która może być całkowicie odmienna pomimo pozornie identycznej lokalizacji. Tak wielka różnorodność chorób pęcherzowych zależy od wielorakości zarówno antygenów desmosomalnych i cząstek adhezyjnych, jak i struktur błony podstawnej oraz ich funkcji w zachowaniu integralności samego naskórka, a także jego ścisłego połączenia ze skórą właściwą. Schemat VIII przedstawia główne antygeny, z którymi reagują autoprzeciwciała chorób pęcherzowych omówionych w tym rozdziale.

223

<=>?@A BCD

01316 24 78
9 8  9 9 9 98
9
8 9 

 
9 ! !1$ " ##3 %3' )$$!3 &( 4 &# # *21 ', 4.&# +! $- $!( /11$$ #"-4.&# 0#3112 1 $!3 ! 1(,3# ! 1(4 25$ 1$# )+3 1$# +23 4($)4,3( &#3 )+ ,+4$(8+3$ $6)993 2 & "!&4&11 +:&; 2 #72 4(' 6 4! & EGIK FHJL "&3! # "0 : -) 5'+3 1 6 2 1 11-41#041,49NO4"!,+3$& "!&4&11NO"!&41-.#4$ )# $ 1 +- . +3-!#1' +3$ $6 . +3$ #(3 ! 1$0( 13)4(' 0, .3#3P 11$&9-&)43 5!) + & 31 4$$ ,3 !,3! M "0-4# ,1 9 +1$# 4( $4 ,3! 2 3$ 1 )+3 #,3) 1)+1 QR) PS !+43 0 M EHUV TTIL M)Z 1[ ! 1(2MM&W.X4-) 1$# 2193 6 1 M) Z ! " 431M M)Z 1 [ + $ +&9 1 [ Y Y61',3#& 10& )+(' #,3) 1)+1 \G^F ]K TL I 11-41"041,49NO 4 "!,+3$& "!&4&11 NO "!&4 1-._ )# $ ! +- . +3-!#1' +3$ $6 . +3$ #(3 "1)3 "&3!W #0 #3 6,$ 5'+3 1_ $ 31 4$$ ,3 !_ +.49 1$0( 13)4(' #4$0, .3#3Q 11$ &9 5!) + & :+$!2!!#3 3)W6,&1$ #,3)W.X4 .+(' ,3! 43 QR ) .3 $ 4 1)+1 6 3#& -&) M ` SW 64#3 3#& +- & 1)+1 41,41'#,3) +- & 1)+1 .+('41,41'#,3) M)Z 1d TabcI]F JUT ULL M)Z e&5- ! . NO M)Z W$)3(efgf 1 d !, 6 $. 1 d #3$0 ! 1( +1$# 43#3 1$# 2 3$ W $ $% # +#& )+ _ 1.1$(,3# &5- # 41! $4 !, 1- +( #,3)43 4 ,3! 1)+ M )+3 1$M&& 6M-)4(' 3,1' & 06#53 , $-M M)4Z 42Z 1 d2 [ bJTKJ L ThU]cK \ "4$+& 4# 11_&5&3M)4Z 3!' 1 )# !7$M1 d ! 1( "4$+& 4#W $42-) 1$# 3!' 3#32 1 -41 &5- #33# $ W !, $"61 ! 11 &11-+,(!3 6 '+)3(-&# 42 3!#Y441 2 ( $ , #$! ". 1 +3-!#1' +3$ $6 +3$ #(3 ! hJV]GLKF 8gZ "&3!W +1$#3-) 2+! #,_ 11-41 "#0 41_NO 4 "!,+3$& "!&4&11 "!&4 1-.#1 IIThIU LZ ; 5'+3 2 3$W1W 10 1$ )# $ 1 + . ^ 3!'$ 1 +01)+ 1$0( 13)4(' "4$+&# 4( $ 73#,3_ 5!) + & 2 04)4134(4$ 4# +!! 1( ,49"0-4# + 1 - ) - 3 1 1$# - ,1 9 ( ,3 #,3)W %P 4!6:)4( )+-#&-4 11$ 1)+1 02 1 31( (3 &# 8 -)3 !3 1 1: !4 # 0 j 2$ 3 Z : &9-&)43 kR kR kR QR$ !,3! M 6W PW QW l 2 # "0-4#M 6 ( ,1 3 "! )$43 $ 1# & QR) 3#& )12#&1' m S4+:(' $1M& "2#; 6&3

 
0 0

65 99 

40

55

40

1.

9599  0.

  0055!! 9 0  "0# 5.

596 .

 .

6 69 9 0 .

% (*) 16 .  $&')+.

/ 0  . 0 00 . 0 9 5 4   ./ 0 69 0055.

   954 159 9.

  .

 14.

155 .

.

9 69 14.

1 95 .

 9 94 .

95 2 1 5 34 6 .

 0 54 7 $&')+.):= % (*) ):<=> .99.

 1 9.

2 4 6 .

5 0 60  9 0.

 00  ./ 6./2. .@20 69 0055.

   /@ 1 54  9 .

 5 6 72 1 5 69 9 02 159 .

 9.

 ? 14.

1 95 9 A 0.

17 7 20 9 6 .

5  9 0.

) + 0  5  .. B%'=*=:)>= <% %.

 19 0 0 5 .

/ 00 1 0055 2 1 1 "  5  159 9. .

 69 14.

1 069 14.

/5 .15.

 95  .

 95   2 "0 1 0 ./0 !! 9.

5 .

/ 04 . 0 .

/ 0 9 9 "   . .J 0055.

 C'.< D==FD= )%&+E) GD : + 0  100 04 5 9 159 9.

 .@# .

 69 4 05! 69 14.

1 9 .

59 10 .

@# : 55. 95 2 :H)) I 9G=.

02 6 .

. "  2959 K.

 . 14.

1 95 95  ? 5.

@.@ . 92 99. 9 .@ 0055.

) . JP 4    I@# L%&:)= (<%)< =  5 5 9 5 < . %'.+&) 99409 45 19 M 695 5.

0 695 5

0 6Q54

0
1 10 10 4  5 N <G LG<>O &+F= ()* 9 19 - 0 
5 9 R>: STFDG ,< ;== 

 0 
5 )%< * GD = %&:+)  2 
19 + 0
159 
9 .@

 00
1
0055 9

 1  9 
5 


0 69 14

1 .@ 9 

 95  U 1 1 0 0 @7# 990  V JP 69 14.

1 99.

? .

95 " .

1 6 7 0 99 .

 40 0252 1467 89 5 9.

.

@P@.>)GD: :. 9%< >) .+)=? 'D&+'+GD:=592 ? D % D>=? '&')G +) %=? '&')G G*<=? FD = % (*)W :.GDG '&')+.%WJP.+E <(>9%< . U -)(>':GWX.% (*=MD9GW KY% (*=ZD:)2 .

04# 9 : + > F .9.

5 1 0 .

nazwy chorób pęcherzowych (p. DG I .półdesmosom i błona podstawna: AP .Schemat VIII. MF . DP I . DP II .desmosom.desmoplakina II. Pęcherzyca występuje w dwóch podstawowych odmianach: zwykłej (pemphigus vulgaris) i liściastej (pemphigus foliaceus). W środku schematyczna budowa naskórka wraz z błoną podstawną po lewej stronie . Odmiany pęcherzycy.epiligryna. po prawej . EBA.pemphigus paraneoplasticus. Pęcherzyca obejmuje przewlekłe choroby pęcherzowe skóry cechujące się akantolizą i obecnością przeciwciał skierowanych przeciw strukturom desmosomalnym i antygenom powierzchniowym keratynocytów. Schemat połączeń między komórkami naskórka oraz naskórka ze skórą właściwą.mikrofilament. Wspólną 226 . tekst).płytka przytwierdzająca (attachement plaque). PĘCHERZYCA Pemphigus Definicja. PNP .pemphigus vulgaris. E Cadherins . BP. CP. B SLE .naskórkowe cząstki adhezyjne (epidermal Cadherins).desmoplakina I.desmogleina 1. LABD. PF-pemphigus foliaceus. EPIL . PV .

DRw6 oraz DQw8. Pęcherzyca zwykła w rzadkich przypadkach wykazuje zmiany przerostowe (pemphigus vegetans). 120. niekiedy nieprawidłowe jądra i barwią się metodą Maya-Grünwalda-Giemzy w rozmazach cytologicznych (ciemnoniebiesko wybarwiający się obwód cytoplazmy . zależny od rozluźnienia łączności między komórkami kolczystymi (niepełna akantoliza w obrębie skóry pozornie nie zmienionej) . vulgaris). oraz dwóch bliźniąt z p. Wspólną cechą wszystkich odmian jest występowanie akantolizy.jest to spełzanie naskórka pod wpływem pocierania palcem. Akantolizę można wykrywać w wymazie z dna pęcherza (test cytologiczny Tzancka). W zależności od tego. jest objaw Nikolskiego. Pęcherzyca liściasta może występować w postaci rumieniowatej (pemphigus erythematosus) i opryszczkowatej (p. herpetiformis). występują również u zdrowych członków rodziny. ale przebieg i rokowanie są odmienne. foliaceus). 227 .ryc. vulgaris. najczęściej stwierdzane w pęcherzycy. odmiany pęcherzycy liściastej.pod warstwą rogową (p. 120). czy powierzchownie w górnych warstwach naskórka . choć niewątpliwie bardzo ważne. duże. Istnieją doniesienia o rodzinnym występowaniu oraz związku z HLA DR4.liczne komórki naskórka z charakterystycznym ciemnym pierścieniem na obwodzie. Domniemany wirus nie został dotychczas wykryty. Jednakże antygeny DR4 i DQ3. a drugiej z p. czy akantoliza tworzy się głęboko w naskórku . że czynniki immunogenetyczne. nie tylko obraz kliniczny.jednej z p. obok pęcherzy. wystę- f Ryc.cechą jest powstawanie pęcherzy w wyniku utraty łączności między komórkami kolczystymi (akantoliza). głównie HLA DR4 i DQw3.ponad warstwą podstawną (p. Najbardziej prawdopodobne jest tło wirusowe pęcherzycy brazylijskiej. co przemawia za tym. Wyrazem klinicznym akantolizy. Akantoliza . foliaceus. nie mają znaczenia decydującego. vulgaris stwierdzono prawie identyczne antygeny zgodności tkankowej. objaw ten występuje w okresie aktywnym choroby. Genetyczne uwarunkowania pęcherzycy nie są dokładnie poznane. która jednak może być niekiedy również odmianą pęcherzycy zwykłej. W przypadku rodzinnego występowania pęcherzycy u dwóch sióstr . Komórki akantolityczne mają kształt okrągły. Etiopatogeneza.

Pęcherzyca (pemphigus). Pęcherzyca (pemphigus). Przeciwciała krążące wiążą się in vivo w przestrzeniach międzykomórkowych naskórka. brasiliensis-fogo seivagem). Pośrednia metoda immunofluorescencji . przy czym źródłem zakażenia są szczury. 121. W hodowli skóry przeciwciała pemphigus wiążą się z antygenami powierzchniowymi keratynocytów. 121 i 122). 122. Bezpośrednia metoda immunofluorescencji . Rola wirusów opryszczki (HSV) nie została dotychczas udowodniona. co w następstwie prowadzi do tworzenia się szczelin akantolitycznych.swoista fluorescencja przestrzeni międzykomórkowych nabłonka kolczystego (badanie wykonane na błonie śluzowej przełyku małpy). przenoszonej przez ukąszenia owadów. Ryc.Ryc. Odtworzenie objawów klinicznych (pę228 . pującej endemicznie (p. wyraźnie korelują z aktywnością procesu chorobowego i często wyprzedzają nawroty zmian skórnych (ryc. Pęcherz śródnabłonkowy.swoista fluorescencja w przestrzeniach międzykomórkowych i wokół komórek akantolitycznych (badanie skóry w otoczeniu pęcherza). W surowicy chorych występują autoprzeciwciała klasy IgG (przeciwciała pemphigus). Patogeneza jest autoimmunologiczna.

ponieważ chorobę można przenieść nie tylko za pomocą frakcji IgG4. Natomiast znane są rzadkie przypadki. Butapirazol i inne). Zmiany pęcherzowe pod wpływem czynników prowokujących występują głównie u osób skłonnych do odczynów autoimmunologicznych. Nie jest wiadomo. vulgaris przeciwciała są skierowane przeciw glikoproteinie o masie cząsteczkowej 130 kD. Ekspresja antygenów pemphigus vulgaris jest większa na przełyku małpy i ludzkim. które ustępują samoistnie w ciągu kilku tygodni. W p. vulgaris są one obecne w całym naskórku. lupus erythematosus oraz inne autoimmunologiczne choroby pęcherzowe). foliaceus pojawiają się dopiero w komórkach bardziej zróżnicowanych. Dopełniacz nie bierze udziału w tej reakcji. przy czym obraz kliniczny ma wszystkie cechy pęcherzycy. jest bierne przeniesienie pęcherzycy z matki na płód. porów. Jest to prawdopodobnie wynikiem rozbicia mostków sulfhydrylowych w naskórku (akantoliza chemiczna). np. który w sposób przekonujący wskazuje na patogenną rolę przeciwciał pemphigus. Stąd konieczność wykonywania badań immunofluorescencyjnych jednocześnie na obu substratach. u chorych z myasthenia gravis. głównego nośnika przeciwciała pemphigus. objaw Nikolskiego). Zjawisko to zaobserwowano również iv vivo u ludzi. 229 . np. Na szczególną uwagę zasługuje pęcherzyca wywołana przez penicylaminę i jej pochodne zawierające grupy sulfhydrylowe.cherze. Opisano również występowanie pęcherzycy. ale również jej fragmentów: F(ab')2 i Fab'. z reumatoidalnym zapaleniem stawów. pod wpływem spożywania pokarmów zawierających związki tiolowe i disulfidowe. natomiast grupy pęcherzycy liściastej na przełyku świnki morskiej i w skórze ludzkiej. przeciw którym przeciwciała pemphigus są skierowane: w p. Oba antygeny należą do różnych podtypów rodziny kadheryn . w których czynnikami prowokującymi mogą być leki (penicylamina. Najbardziej prawdopodobny mechanizm polega na zaburzeniu funkcji cząstek adhezyjnych. U noworodków typowym zmianom klinicznym i histologicznym towarzyszą krążące i związane in vivo przeciwciała pemphigus. Natomiast u osób predysponowanych może w ten sposób być sprowokowana odpowiedź immunologiczna. histologicznych (akantoliza) i immunologicznych (związane in vivo ludzkie IgG) u bezwłosych myszek po dootrzewnowym wstrzyknięciu izolowanych przeciwciał pemphigus wskazuje na ich patogenność. kaptopril. na czym polega mechanizm zapoczątkowania procesu autoimmunologicznego w pęcherzycy. światło słoneczne (zwłaszcza w pęcherzycy rumieniowatej) oraz oparzenia skóry. które nie aktywują dopełniacza. czosnku i cebuli. Różnice w lokalizacji akantolizy wynikają z odrębności antygenów. zawierającej głównie desmogleinę 1. z roślin należących do rodzaju Allium. a w p. Dalszym potwierdzeniem autoimmunologicznej patogenezy pęcherzycy jest jej nierzadkie współistnienie z innymi chorobami autoimmunologicznymi (myasthenia gravis z towarzyszącym grasiczakiem. z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby i in. stąd największa ich ekspresja w górnych warstwach naskórka.160 kD. a w p. Przy jednoczesnym stosowaniu obu substratów przeciwciała pemphigus wykrywa się we wszystkich aktywnych przypadkach. nawet jeśli matka nie ma objawów klinicznych. że mogą one indukować akantolizę w hodowli skóry bez udziału przeciwciał. a jedynie krążące przeciwciała. foliaceus . Naturalnym modelem. z którymi reagują przeciwciała pemphigus.desmogleiny 3 (130 kD) i desmogleiny 1 (160 kD). ograniczonej do błon śluzowych jamy ustnej. gdyż wykazano.

Ewolucja zmian pęcherzowych jest charakterystyczna. a ponowne podanie . głównie jamy ustnej. a nadżerki w gardle i na strunach głosowych mogą powodować bezgłos.nawrót zmian z jednoczesnym wzrostem przeciwciał. mało nasilone wykwity na błonach śluzowych mogły być nie zauważone. Jest to najcięższa odmiana pęcherzycy. Zmiany śluzówkowe zwykle poprzedzają objawy skórne. Nierzadko obok pęcherzy obecne są zmiany rumieniowe. że odstawienie tych pokarmów powoduje spadek miana przeciwciał pemphigus lub ich ustąpienie. Ryc. 123. zwłaszcza przy spożywaniu pokarmów. Objawy i przebieg. w których początkowo zmiany występują wyłącznie w skórze. ze spełzaniem naskórka na obwodzie. 230 . PĘCHERZYCA ZWYKŁA Pemphigus vulgaris (PV) Definicja. rzadziej występują w tym samym czasie. strun głosowych i przełyku. jamy nosowo-gardłowej. w której pęcherze występują w skórze oraz na błonach śluzowych. 124). Na ogół choroba rozpoczyna się nadżerkami na błonach śluzowych jamy ustnej (nieraz wiele tygodni lub miesięcy przed wysiewem zmian w skórze). w obrębie których tworzą się pęcherzyki i pęcherze (ryc. Po pęknięciu pęcherzy tworzą się żywoczerwone nadżerki. Niekiedy zmiany pęcherzowe powstają również w obrębie spojówek. W przypadkach. Spełzanie naskórka (objaw Nikolskiego). rumieniowe i pęcherzowe przybierają kształt kolisty lub obrączkowaty. związana z określoną immunogenetyką. Umiejscowienie pęcherzy na skórze jest rozmaite. Poza czynnikiem wyzwalającym musi istnieć jednak również podatność osobnicza. 123). głównie w otoczeniu pęcherzy i nadżerek (ryc. Niekiedy zmiany pęcherzykowe. które mają tendencję do szerzenia się.Wykazano. widoczne na obwodzie nadżerek. W razie rozległych nadżerek w jamie ustnej bolesność. W okresie aktywnym stwierdza się objaw Nikolskiego. może utrudniać odżywianie.

124. W przypadku zmian wczesnych. rozstrzyga badanie histologiczne i immunopatologiczne (p. 5) rozstrzyga badanie histologiczne (pęcherz akantolityczny) i immunopatologiczne skóry (związane in vivo immunoglobuliny G na obwodzie keratynocytów) oraz badanie surowicy na obecność przeciwciał pemphigus (substratem z wyboru jest przełyk małpy lub ludzki). Rozpoznanie różnicowe: 1. na ogół bez gorączki i ze stosunkowo mało nasilonymi objawami bólowymi. Przebieg jest przewlekły. Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme). Pęcherzyca zwykła (pemphigus vulgaris). wybitną bolesnością. 231 . vulgaris w p. 2. zwłaszcza zespół Stevensa-Johnsona (p. 4) przewlekłego przebiegu. 2) zajęcia błon śluzowych. 2) aftami (aphtae). a także wykazanie w immunoblocie przeciwciał skierowanych przeciw antygenowi 130 kD. 132). Pemfigoid (pemphigoid) różni się wielopostaciowością zmian z obecnością rumieni. 3) stosunkowo dobrego stanu ogólnego. W okresie remisji obraz kliniczny może być typu p. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) występowania pęcherzy głównie w obrębie skóry pozornie nie zmienionej. str. rzadszym umiejscowieniem na błonach śluzowych. języka i warg. które różnią się charakterem morfologicznym zmian (nadżerki o sadłowatym dnie. który klinicznie wykazuje duże podobieństwo. gdyż przeciwciała PF występują u dużej części chorych z PV. 236).Ryc. należy różnicować z: 1) pemfigoidem bliznowaciejącym błon śluzowych (pemphigoid cicatrisans). foliaceus (PF). występowaniem gorączki w okresach ostrego rzutu choroby oraz szybkim i nawrotowym przebiegiem. 243). foliaceus. wyłącznie na błonach śluzowych jamy ustnej. gdy znikają przeciwciała przeciw desmogleinie 3 (p. łagodniejszym przebiegiem (jeśli nie współistnieją nowotwory narządowe). ale różni się skłonnością do bliznowacenia i zaniku błon śluzowych. str. otoczone rąbkiem zapalnym). Rozległe pęcherze i nadżerki w obrębie błon śluzowych policzków. dobrze napiętymi pęcherzami. Przejście p. str. a geny odpowiedzialne za PF mogą ulegać uaktywnieniu w okresie remisji PV.

nie wszystkie dawniej opisywane pod tą nazwą przypadki były prawdziwą pęcherzycą. umiejscowionych głównie w okolicach drażnionych. PĘCHERZYCA BUJAJĄCA Pemphigus vegetans Definicja. cechująca się bujającymi zmianami krostkowo-ropnymi. wykwity brodawkowate mogą w pewnych okresach ustępować nawet samoistnie. ogólne rozbicie). która różni się ostrym przebiegiem ze znaczną bolesnością i objawami ogólnymi (stany podgorączkowe. Objawy i przebieg. 125. Pęcherzyca bujająca (pemphigus vegetans) . Jest to rzadka odmiana pęcherzycy zwykłej. jednakże na ogół przebieg jest równie ciężki jak pęcherzycy zwykłej. w dołach pachowych i fałdach pachwinowych (ryc. Pęcherze mają skłonność do obwodowego szerzenia się. że w pęcherzycy może współistnieć zakażenie wirusem herpes simplex. a dno ulega przerostowi brodawkowatemu.typ Hallopeau.obok wykwitów typowych dla pęcherzycy zwykłej w skórze i na błonach śluzowych .3) nawrotową opryszczką błon śluzowych (herpes mucosae oris recidivans). Jak się wydaje. przerosłych ognisk w okolicach otworów naturalnych. 232 . Rozstrzygają badania immunologiczne.brodawkujących. zgięć stawowych i fałdów. należy pamiętać. cechująca się występowaniem . zwłaszcza w miejscach drażnionych na czerwieni warg. Przebieg jest przewlekły. podczas gdy druga odmiana . jest przedmiotem kontrowersji. w okolicach narządów płciowych. w których otoczeniu widoczne są pełzakowato szerzące się wykwity pęcherzowe. Ta postać pęcherzycy bujającej znana jest pod nazwą odmiany Neumanna. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu przerosłych tworów brodawkowatych. 2) często dodatnim Ryc. 125).zmiany przerostowe i bujające w okolicy pachwinowej.

Objawy i przebieg. 4) rozstrzyga badanie immunopatologiczne i histologiczne. 3. Jest to postać pęcherzycy cechująca się zmianami nadżerkowo-złuszczającymi i bardzo powierzchownymi. Kłykciny płaskie kiłowe (condylomata lata) różnią się niewystępowaniem pęcherzy i dodatnimi odczynami serologicznymi. s. niezajmowaniem błon śluzowych oraz ujemnymi wynikami badań immunopatologicznych. krótkotrwałymi pęcherzami oraz powolnym przebiegiem. bromoderma vegetans) różnią się ostrym początkiem i szybkim przebiegiem. Jodzica i bromica bujająca (jododerma.objawie Nikolskiego. niezajmowaniem błon śluzowych. Pęcherzyca liściasta (pemphigus foliaceus) . Zmiany skórne rozpoczynają się najczęściej na tułowiu w postaci wiotkich. seborrhoicus). 2. 126). Piodermia brodawkująca (pyodermia vegetans) różni się niewystępowaniem zmian pęcherzowych i objawu Nikolskiego. 233 . łatwo pękających pęcherzy (ryc. Błony śluzowe są nie zajęte. Definicja. PĘCHERZYCA LIŚCIASTA Pemphigus foliaceus (PF) Pęcherzyca liściasta występuje także jako odmiana rumieniowata lub łojotokowa (pemphigus erythematosus. Objaw Nikolskiego jest Ryc. a także związkiem z zażywaniem leków. Rozpoznanie różnicowe: 1. 3) przewlekłym przebiegu. a niekiedy również jako pęcherzyca opryszczkowata (pemphigus herpetiformis).rozległe zmiany rumieniowo-złuszczające i nadżerkowe. 126.

podobnie jak w erytrodermiach innego pochodzenia. pemphigus seborrhoica Definicja. Rozpoznanie różnicowe: wyprysk łojotokowy (eczema seborrhoicum) i erytrodermie rozmaitego pochodzenia różnią się niewystępowaniem pęcherzy. wiotkimi pęcherzami oraz łoj otokowymi i hiperkeratotycznymi strupami (odmiana łojotokowa). pęcherzyca łojotokowa Pemphigus erythematosus. zależne od zajęcia całej skóry. Rozpoznanie pęcherzycy liściastej opiera się na badaniu histologicznym oraz immunopatologicznym skóry i surowicy. Pęcherzyca rumieniowata (pemphigus erythematosus) . W rzadkich przypadkach zajęte są rozległe powierzchnie. Nie stwierdza się przechodzenia w PV. Przebieg jest bardzo przewlekły. a w obrazie klinicznym dominują nadżerki i złuszczanie. w wyjątkowych przypadkach stwierdzono współistnienie obu odmian. Ryc. rozstrzyga badanie histologiczne i immunopatologiczne. z okresowymi nawrotami. U niektórych chorych występują samoistne remisje. przy czym pęcherze są poronne. cechująca się nietrwałymi. Pęcherzyca rumieniowata.zmiany rumieniowo-złuszczające i powierzchowne pęcherze w rynnie łojotokowej. Jest to stosunkowo łagodna odmiana pęcherzycy. 234 . Niekiedy stwierdza się troficzne zmiany paznokci i włosów. Stan ogólny chorych jest w większości przypadków dobry. aż do erytrodermii włącznie. a na twarzy zmianami rumieniowo-złuszczającymi. zajmując niewielkie przestrzenie. Jednakże nierzadko zmiany mają charakter ograniczony.zazwyczaj dodatni. 127. przypominającymi toczeń rumieniowaty (stąd nazwa).

drobniejszymi.w surowicy w części przypadków obok autoprzeciwciał pemphigus występują przeciwciała przeciwjądrowe (ANA . PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA Pemphigus herpetiformis Definicja. Jest to znacznie częściej odmiana pęcherzycy liściastej. rozstrzyga badanie immunopatologiczne.zwykłej. 3. Rozpoznanie kliniczne jest trudne. Toczeń rumieniowaty przewlekły rozsiany (DDLE . Przebieg jest przewlekły. Obraz kliniczny przypomina opryszczkowate zapalenie skóry (dermatitis herpetiformis). głównie w skórze twarzy (charakterystyczne dla LE) współistnieją z autoprzeciwciałami pemphigus związanymi in vivo w naskórku . 2. Podostra skórna postać LE (SCLE) różni się niewystępowaniem pęcherzy oraz obrączkowatym lub łuszczycowatym charakterem zmian. Zjawiska immunologiczne i akantoliza są takie same. badanie immunopatologiczne zmian na twarzy wykazuje jedynie złogi w błonie podstawnej. zwłaszcza z myasthenia gravis i grasiczakiem (thymoma). ogniska rumieniowo-złuszczające i/lub żółtobrunatne strupy w charakterystycznym umiejscowieniu . Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) zmian skórnych na twarzy. 4.złogi immunoglobulin na granicy skórno-naskórkowej.Objawy i przebieg. Wyprysk łojotokowy (eczema seborrhoicum) różni się niewystępowaniem zmian pęcherzowych. 2) zmian na tułowiu. układowym toczniem rumieniowatym (SLE) i innymi (np. a tylko w niewielkiej liczbie przypadków . plecach i okolicy mostka (ryc. 4) badań: immunologicznego skóry (najlepiej odsłoniętej) i surowicy (na przełyku świnki morskiej i ludzkim) oraz badania histologicznego. charakterystyczne dla towarzyszących chorób autoimmunologicznych.DLE chronicus disseminatus) różni się niewystępowaniem zmian pęcherzowych i nawarstwień łoj otokowych strupów. pęcherzykową odmianę pemfigoidu lub pęcherzową odmianę rumienia wielopostaciowego (erythema multiforme) .na twarzy. przypominających toczeń rumieniowaty.ryc. jak w innych postaciach pęcherzycy. pośladki). 127). 235 . linear IgA bullous dermatosis (LABD). Pęcherzyca rumieniowata może współistnieć z rozmaitymi chorobami autoimmunologicznymi. pemphigoid). 3) poronnych pęcherzy. Objawy i przebieg. przypominających łojotokowe zapalenie skóry. Postać pęcherzowa SLE różni się podnaskórkowymi pęcherzami. 128.mtinuclear antibodies) lub inne. bez obecności przeciwciał pemphigus. rozstrzyga badanie immunopatologiczne. W związku z bardzo powierzchownym charakterem pęcherzy i łatwym przerywaniem się ich pokrywy w obrazie chorobowym na ogół dominują nadżerki. kolana. rogowaceniem mieszkowym i bliznowaceniem. Zapalenie opryszczkowate skóry (dermatitis herpetiformis) różni się zajmowaniem typowych okolic (łokcie. Rozpoznanie różnicowe: 1. Rozpoznanie różnicowe: 1. Charakterystyczne zjawiska immunologiczne: . większą skłonnością do objawów wysiękowych oraz świądem. grudkowymi lub pęcherzykowymi zmianami oraz związkiem z glutenozależną enteropatią.

było to.Ryc. że chorzy z p. foliaceus 160 kD. LABD różni się jedynie dobrze napiętymi pęcherzykami i pęcherzami. a przyczyną. Pęcherzykowy pemfigoid (pemphigoid vesicularis) różni się mniejszą skłonnością do układu opryszczkowatego. zanim pęcherzyca liściasta mogła się ujawnić. vulgaris 130 kD do przeciwciał przeciw antygenowi p. że przejście p. Ostatnio wykazano zmianę swoistości przeciwciał . Przejście jest stopniowe.zmiany rumieniowo-pęcherzykowe o układzie opryszczkowatym (podobieństwo do dermatitis herpetiformis). tak że w pewnych okresach histologicznie stwierdza się cechy obu odmian pęcherzycy oraz współistnienie obydwu typów przeciwciał. Pęcherzyca opryszczkowata (pemphigus herpetiformis) .od skierowanych przeciw antygenowi p. 4. 128. PRZEJŚCIE PEMPHIGUS VULGARIS W PEMPHIGUS FOLIACEUS Na ogół uznawano. Rumień wielopostaciowy pęcherzowy (erythema multiforme bullosum) różni się niewystępowaniem zmian pęcherzowych poza obrębem ognisk rumieniowych. vulgaris na ogół umierali. 3. foliaceus należy do rzadkości. W różnicowaniu rozstrzygające znaczenie ma badanie immunopatologiczne skóry i surowicy. Jednakże przejścia takie zdarzają się częściej niż dawniej przypuszczano. 2. vulgaris w p. jest często klinicznie nie do odróżnienia. że przypadki takie nie były obserwowane. 236 .

tj. czyli powinno być traktowane indywidualnie. a następnie dwa razy w tygodniu i raz w tygodniu. W leczeniu podtrzymującym cyklofosfamid podaje się w tych samych dniach co prednizon. w ciągu 8-12 miesięcy) przy równoczesnym codziennym podawaniu doustnym 50 mg tego leku oraz początkowo 80-100 mg prednizonu. Dawka uderzeniowa cyklofosfamidu przypada na okres ich maksymalnego wzrostu. po czym dawkę prednizonu (Encorton) obniża się do 80 mg. wzmożona synteza przeciwciał po ich początkowym spadku. Inne środki immunosupresyjne: metotreksat. zwłaszcza zwykłej. Pozwala to na uzyskanie trwałej remisji nawet w najcięższych postaciach choroby (brak nawrotów w ciągu wieloletniej obserwacji po odstawieniu leków). Dawki powinny być od początku uderzeniowe: prednizon (Encorton) 100-120 mg/d w jednorazowej dawce po śniadaniu (dawki nie powinny być dzielone!) oraz Endoxan doustnie 100-200 mg/d. Leczenie powinno być prowadzone pod kontrolą serologiczną. Jeśli przeciwciała pemphigus wykrywane są w niskich mianach mimo remisji klinicznej.LECZENIE PĘCHERZYCY Leczenie pęcherzycy. W części jednak przypadków konieczne jest zastosowanie takiego samego leczenia jak w pęcherzycy zwykłej. aż do całkowitego odstawienia leków. Tylko w przypadku przeciwwskazań do leczenia lekami immunosupresyjnymi (ciężkie choroby wątroby. powtarzając uderzeniowe dawki co 2-4 tygodnie. przy codziennym podawaniu cyklofosfamidu doustnie w dawce dziennej 50 mg. zmniejszając powoli dawki w ciągu wielu miesięcy (30-20-10 mg Encortonu i 50 mg Endoxanu). znaczna leukopenia) stosuje się wyłącznie kortykosteroidy w dużych dawkach: 120-100 mg Encortonu dziennie. Leczenie trwa 1-2 lata. Powodzenie terapeutyczne zależy od nieprzerywania leczenia przez chorych po całkowitym ustąpieniu zmian. wymaga doświadczenia i powinno być prowadzone przez specjalistów. leki mogą być zazwyczaj odstawione po 2-3 latach. Wprowadzono również tzw. przyczyną mogą być utrzymujące się zmiany w gardle lub przełyku. rebound phenomenon. jest „pulsowe" podawanie cyklofosfamidu (500-1000 mg dożylnie 1 x w miesiącu. azatiopryna (Imuran) na podstawie naszego doświadczenia są mniej skuteczne. podając ją przez następnych kilka tygodni. którą obecnie preferujemy. kiedy komórki produkujące przeciwciała są najbardziej wrażliwe na działanie środków immunosupresyjnych. Metodą. Jeśli intensywne leczenie według przedstawionego programu jest prowadzone od samego początku. Natomiast w pęcherzycy liściastej i jej odmianach leczenie powinno zależeć od nasilenia i rozległości zmian oraz przebiegu choroby. terapię pulsową deksametazonem (500 mg dożylnie przez 3 kolejne dni) i cyklofosfamidem (500 mg dożylnie pierwszego dnia). Po uzyskaniu pełnej remisji przechodzi się stopniowo na stosowanie leków co drugi dzień. głównie cyklofosfamidem (Endoxan). Dawki prednizonu w tej metodzie mogą być znacznie szybciej obniżane do dawek podtrzymujących. Podstawą leczenia jest stosowanie kortykosteroidów w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi. Pęcherzyca zwykła wymaga intensywnego leczenia ogólnego aż do pełnej remisji klinicznej i negatywizacji zjawisk immunologicznych. 237 . Te wysokie dawki zaleca się na okres 4-6 tygodni. jak w programie bez stosowania terapii pulsowej. W terapii pulsowej następuje tzw.

W pęcherzycy liściastej i jej odmianach.pochodnej kwasu mykofenolowego . Leczenie miejscowe zmian na bionach śluzowych: leki odkażające i zawiesiny kortykosteroidów ze środkami odkażającymi. daje niekiedy bardzo dobre wyniki. korzystne wyniki uzyskuje się przez dołączenie plazmaferez lub dożylnych wlewów IgG. 1000 ml). Leczenie miejscowe zmian skórnych. Stosowanie cyklosporyny A (3-5 mg/kg masy ciała dziennie). a zwłaszcza w pęcherzycy opryszczkowatej. nie powoduje na ogół ciężkich powikłań posteroidowych.1-2% zawiesina (natamycyna działająca przeciwbakteryjnie i przeciwdrożdżakowo) lub Pimafucort (Pimafucin w połączeniu z neomycyną i kortykosteroidami). chociaż bardzo drogi. objawy choroby Cushinga oraz owrzodzenia przewodu pokarmowego.przez podawanie środków przeciwmalarycznych (Arechin 100-200 mg/d). nie poddających się innym metodom leczenia. Leczenie złotem zostało w zasadzie zarzucone. maści steroidowe na ogniska rumieniowo-złuszczające i łojotokowe w pęcherzycy rumieniowatej na tułowiu (głównie Cutivate. korzystne może być kojarzenie kortykosteroidów z sulfonami (dapson 100-150 mg/d). W niektórych przypadkach. a w przypadku zmian bardzo opornych . ale lek ten. gdyż dawki są stopniowo zmniejszane i stosunkowo szybko przechodzi się na podawanie leków co drugi dzień. 238 . W obrębie twarzy nie należy stosować silnie działających steroidów fluorowanych. w przypadku przeciwwskazań do kortykosteroidów . w połączeniu ze zmniejszonymi dawkami steroidów.W przypadkach z licznymi powikłaniami i uprzednio leczonych nieprawidłowo niewystarczającymi dawkami kortykosteroidów korzystne wyniki można uzyskać stosowaniem terapii pulsowej lub plazmaferezy (2 x tygodniowo ok. opornych na leczenie zmian na błonach śluzowych. osteoporoza. Pimafucin . a zwłaszcza terapia pulsowa. przy równoczesnym podawaniu steroidów doustnie i leków immunosupresyjnych. Dermovate). W poronnych przypadkach leczenie miejscowe (p. Metoda skojarzona.jako monoterapia lub łącznie z kortykosteroidami. ale nieraz jest całkowicie nieskuteczne.mykofenolanu mofetilu (mycofenolate mofetil). Stosuje się aerozole z kortykosteroidami i antybiotykami lub lekami odkażającymi na nadżerki. opornych na leczenie samymi kortykosteroidami. Najczęstszymi powikłaniami posteroidowymi (przy stosowaniu dużych dawek) są: cukrzyca. Jest to jeszcze leczenie eksperymentalne. Można je wypróbować w przypadku długotrwałych. niżej) może być wystarczające.na krótki okres opatrunki okluzyjne na ograniczone ogniska. Korzystne wyniki uzyskano przez zastosowanie silnego leku immunosupresyjnego . Elocom. może znaleźć zastosowanie w ciężkich przypadkach. w zmianach pokrytych grubymi strupami Betamethasone. Jest stosowany w dawkach 1g 2 x dziennie w ciągu wielu miesięcy . We wszystkich postaciach pęcherzycy wskazane są codzienne kąpiele odkażające.

Intraepidermical neutrophilic IgA dermatosis Subcorneal pustular dermatosis Jest to niejednorodna grupa akantolitycznych dermatoz pęcherzowych. histologicznie stwierdza się powierzchowną akantolizę typu p. foliaceus bądź śródnaskórkowe pęcherze wypełnione leukocytami wielojądrzastymi (mikroropnie) z niewielką akantolizą na obwodzie mikroropni. pemphigus foliaceus lub pemphigus herpetiformis (ryc. 129). Klinicznie zmiany mogą przypominać subcorneal pustular dermatosis (pustulosis subcornealis Sneddon-Wilkinson). w której przeciwciała przeciw antygenom powierzchniowym keratynocytów są klasy IgA. 239 . 129.INNE ODMIANY PĘCHERZYCY PĘCHERZYCA IgA I NEUTROFILOWE ŚRÓDNASKÓRKOWE DERMATOZY Z PRZECIWCIAŁAMI TYPU PEMPHlGUS KLASY IgA Pemphigus IgA. W zależności od objawów klinicznych i cech histologicznych wyróżniono dwie postacie: Ryc. Pęcherzyca IgA (pemphigus IgA).

w części przypadków pęcherzycy IgA konieczne jest zastosowanie leczenia jak w pęcherzycy z przeciwciałami klasy IgG. Badanie immunopatologiczne nie wykazało obecności złogów IgA. w której skupienia neutrofilów są bardzo powierzchowne. Badania immunofluorescencyjne bezpośrednie i pośrednie są negatywne. 1) śródnaskórkową neutrofilową dermatozę. zajmują w tym przypadku rozległe przestrzenie. Przebieg jest przewlekły. oraz 2) odmianę zbliżoną do subcorneal neutrophilic dermatosis. 130. zazwyczaj w odmianie dotyczącej całego naskórka. Mogą towarzyszyć zmianom rozrostowym. W obu odmianach występują związane in vivo przeciwciała typu pemphigus klasy IgA.Ryc. szerząc się obwodowo. zajmując niekiedy dość rozległe obszary skóry. Umiejscawiają się często w okolicach pachowych i pachwinowych. 240 . takim jak: desmokolina I i II oraz antygeny p. w otoczeniu mikroropnia pod warstwą rogową. W części przypadków wykrywa się w krążeniu przeciwciała pemphigus klasy IgA. vulgaris lub p. z drobnymi. Subcorneal pustular dermatosis. a różnice polegają na tym. zwłaszcza odpowiadających subcorneal pustular dermatosis. że dotyczą one całego naskórka lub tylko najbardziej powierzchownych warstw. Związek z pęcherzycą IgA jest niejasny i raczej wątpliwy. Podobnie jak obraz kliniczny jest niejednorodny. W części przypadków. również przeciwciała są skierowane przeciw różnym antygenom desmosomalnym. Szerzą się obwodowo. Przypadki typu subcorneal pustular dermatosis cechują się festonowatymi rumieniowatymi ogniskami z drobnymi ropnymi pęcherzykami na obwodzie. tuż poniżej warstwy rogowej. Zmiany. przechodząc następnie na tułów i kończyny. uzyskuje się dobre wyniki stosowaniem sulfonów. w której przeciwciała klasy IgA typu pemphigus znajdują się w całym naskórku i tam też występują skupienia neutrofilów (intraepidermal neutrophilic IgA dermatosis). Pustulosis subcornealis Sneddon-Wilkinson o charakterystycznych festonowatych obrysach. foliaceus. częściowo ropnymi pęcherzykami na obwodzie.

EAAD. Cha241 . 131. W obrębie koliście ułożonych rumieni mogą występować nieliczne poronne pęcherzyki (ryc. Erythema annulare-like acantholytic dermatosis. jest odmienny zarówno od antygenów p. Na błonach śluzowych jamy ustnej występują rozległe bolesne nadżerki. w przeciwieństwie do pemphigus vulgaris i foliaceus. 131). Paznokcie wykazują często rozmaitego rodzaju zniekształcenia. pęcherzowe. Przebieg jest przewlekły i nawrotowy. który nie jest jeszcze scharakteryzowany. erythema annulare-like pemphigus Ta nowo wyodrębniona odmiana nietypowej pęcherzycy ma kliniczne cechy rumienia obrączkowatego (erythema annulare). rumieniowo-złuszczające. Badanie histologiczne wykazuje akantolityczny pęcherz w górnych warstwach naskórka. vulgaris. jak i p.AKANTOLITYCZNA DERMATOZA TYPU ERYTHEMA ANNULARE Erythema annulare-like acantholytic dermatosis . Leczenie samymi kortykosteroidami jest niewystarczające. foliaceus. Zmianom towarzyszy na ogół nasilony świąd. PĘCHERZYCA PARANEOPLASTYCZNA Pemphigus paraneoplasticus (PNP) Cechy kliniczne są różnorodne. Niekiedy są typu liszaja płaskiego (lichen planus) z charakterystycznym zniekształceniem płytek paznokciowych. Ryc. Wskazane jest łączenie steroidów i sulfonów. mogą być także zbliżone do erythema multiforme. ani świnki morskiej i są wykrywane tylko na przełyku i w skórze ludzkiej. Błony śluzowe są nie zajęte. s. zmiany są pęcherzykowe. Przeciwciała krążące IgG. Antygen. W badaniu immunopatologicznym obraz jest typowy dla pemphigus ze związanymi in vivo przeciwciałami klasy IgG. nie reagują ani z przełykiem małpy.

Często konieczne jest dołączenie plazmaferezy. trzem. vulgaris i p. Przeciwciała przeciw całemu kompleksowi występują tylko w ok. Najgroźniejszym. przewód pokarmowy) (ryc. Badanie histologiczne wykazuje akantolizę typu p. Ryc. Pośrednie badanie immunofluorescencyjne na substracie pęcherza moczowego szczura . które mogą doprowadzić do upośledzenia wzroku.związane in vivo przeciwciała. 190 (periplakina) i bliżej niescharakteryzowany antygen 170 kD. 210 (desmoplakina 2 i enwoplakina). Przebieg zależy od towarzyszącego nowotworu.rakterystyczne są zmiany oczne. Leczenie. PNP wymaga bardzo intensywnego leczenia jak w pęcherzycy zwykłej. dotyczące spojówek. cyklosporyny A lub dużych dawek dożylnych immunoglobuliny G. guz Castlemana i inne). pęcherz moczowy. 242 . Przeciwciała krążące mają inną swoistość niż w p. Rozrosty limforetikularne są odpowiednio leczone. W związku z tym objawy mogą nie ograniczać się tylko do skóry. ale mogą dotyczyć również płuc i przewodu pokarmowego. 230 (antygen pemfigoidu). vulgaris. Schorzenie towarzyszy złośliwym rozrostom limforetikularnym różnego typu (thymoma. ale również z nabłonkami innych narządów (płuca. W wielu przypadkach stwierdza się jednocześnie obecność przeciwciał przeciw desmogleinie 3 (antygen PV). co wykazano za pomocą biernego przeniesienia na zwierzęta doświadczalne. a niekiedy również rogówki. lymphoma B. Pęcherzyca towarzysząca rozrostom limforetikularnym (pemphigus paraneoplasticus). a nawet do ślepoty. a rzadziej tylko jednemu antygenowi. W przeciwieństwie do przeciwciał w pęcherzycy właściwej przeciwciała PNP reagują nie tylko z nabłonkami kolczystymi. a w pozostałych są skierowane przeciw dwóm. a immunopatologiczne . 132). 132. 40% przypadków. W przypadku guza Castlemana lub grasiczaka wskazany jest zabieg chirurgiczny. z reguły śmiertelnym powikłaniem jest bronchiolitis obliterans.swoista fluorescencja w przestrzeniach międzykomórkowych. foliaceus i są skierowane przeciw kompleksowi polipeptydowemu 250 (desmoplakina 1). niekiedy nie udaje się wykryć nowotworu. Na tym substracie reakcja IF z przeciwciałami pemphigus jest ujemna. Wiąże się to z patogennością przeciwciał PNP.

Wykazano eksperymentalnie in vitro na skrawkach tkankowych. stwierdzono słaby związek z HLA DR4. DR5 i DQw3. przy czym Ryc. że w tym złożonym mechanizmie pewną rolę odgrywają również przeciwciała BMZ klasy IgE przeciw atygenowi 230 kD. Wyniki badań genetycznych są kontrowersyjne. że będzie wykrytych jeszcze wiele przeciwciał skierowanych przeciwko innym antygenom tak złożonej struktury. 84. jaką jest błona podstawna. pemphigoid bullosus (BP) Definicja. Etiopatogeneza. 243 .FEMFIGOID Pemphigoid. Należy sądzić. 105. Jest prawdopodobne. usadowionymi w obrębie wykwitów rumieniowo-obrzękowych i w skórze pozornie nie zmienionej. 125 i 450 kD. Rola dopełniacza jest prawdopodobnie wtórna. Reagują one z antygenem wewnątrzkomórkowym desmosomów 230 kD o nie ustalonym znaczeniu patogennym oraz zlokalizowanym w lamina lucida antygenem 180 kD odpowiedzialnym głównie za zmiany pęcherzowe. Pemfigoid (pemphigoid). cechująca się dużymi. dobrze napiętymi pęcherzami. 133.swoista fluorescencja wzdłuż błony podstawnej (badanie wykonano na przełyku małpy). W części przypadków współistnieją nowotwory narządów wewnętrznych. W krążeniu występują autoprzeciwciała klasy IgG przeciw antygenom strefy błony podstawnej (BMZ . Jednakże w części przypadków przeciwciała są skierowane przeciw innym epitopom. Tym różnym swoistościom odpowiada nieco odmienna lokalizacja złogów na różnych wysokościach lamina lucida. a częściowo również odmienne obrazy kliniczne. Jest to dermatoza pęcherzowa. ponieważ przeciwciała BMZ należą głównie do klasy IgG4. że autoprzeciwciała BP aktywują dopełniacz i powodują oddzielanie się naskórka przy udziale leukocytów wielojądrzastych. które również związane są in vivo. występująca częściej w wieku starszym (rzadko u dzieci).basement membrane zone) (ryc. Pośrednia metoda immunofluorescencji . która nie aktywuje dopełniacza. 133).

ulegając degranulacji wydzielają mediatory. a w celu zróżnicowania z epidermolysis bullosa acquisita (EBA . pęcherzowe i pęcherzykowe. Przeciwciała przeciw błonie podstawnej w pemfigoidzie reagują z pokrywą pęcherza. częściowo układających się wianuszkowato. nierzadko krwotoczne. w których przeciwciała w krążeniu nawet tą metodą są niewykrywalne. natomiast w EBA z jego dnem. że skórę normalną inkubuje się w 1M NaCl. 65% do powyżej 80%). Przeciwciała stwierdza się w pokrywie pęcherza. w surowicy stwierdza się na ogół ich wysokie miana. split skórny. Polega on na tym. W pemfigoidzie związane in vivo przeciwciała zlokalizowane są głównie w pokrywie pęcherza.Ryc. Pęcherze są rozmaitych rozmiarów. ale również zwiększa znacznie ich wykrywalność (z ok. mające receptory dla fragmentu Fc IgE.p. które mogą uszkadzać błonę podstawną. Badanie pośrednią metodą immunofluorescencji (IIF) z zastosowaniem splitu skórnego. pokrzywkowate. niekiedy olbrzymie. zwykle dobrze napięte. Zastosowanie tej metody pozwala nie tylko na ocenę lokalizacji przeciwciał. a w EBA . W przypadkach. Przeciwciała BMZ wykrywa się metodą pośredniej IF. co powoduje rozdział naskórka od skóry właściwej w lamina lucida.wyłącznie u podstawy pęcherza. Pemphigoid. Zmiany skórne mogą być wielopostaciowe: rumieniowo-obrzękowe. przypominające rumień wielopostaciowy. niżej) stosuje się tzw. 135). Są usadowione w obrębie rumieni lub w skórze pozornie nie zmienionej (ryc. obok drobnych. 134. W naciekach zapalnych występują liczne eozynofile i bazofile oraz inne komórki. Eozynofile przyciągane przez IL-5 (wybitny wzrost w płynie pęcherzowym). Objawy i przebieg. bezpośrednie badanie immunofluorescencyjne wykazuje je na splicie skóry pobranej od chorego. 244 .

pęcherzykowy (BP vesicularis) . Pemfigoid może być również wywołany przez leki stosowane do wewnątrz (np.guzkowy (BP nodularis) . ester benzylowy kwasu benzoesowego w leczeniu świerzbu.dobrze napięte pęcherze na podłożu rumieniowym lub w skórze Umiejscowienie jest rozmaite. Przebieg jest przewlekły i nawrotowy. fenacetyna) lub miejscowo na skórę (np. 2) obecności wykwitów rumieniowych i obrzękowych. Jednakże związek z nowotworami i częstość współistnienia nowotworów stanowią przedmiot kontrowersji. furosemid. Istnieją doniesienia o cięższym przebiegu. W tych przypadkach zmiany cofają się szybko po zaprzestaniu działania czynnika wywołującego. jeśli przeciwciała są skierowane przeciw antygenowi 180 kD (BP2). u osób dorosłych należy przeprowadzić badania w kierunku nowotworów złośliwych.Ryc. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) dobrze napiętych pęcherzy. dobrze napiętej pokrywie również na błonach śluzowych jamy ustnej. 135. W przypadku współistnienia nowotworów przebieg zależy od choroby podstawowej. preparaty redukujące w leczeniu łuszczycy). wykwity są często rozsiane w całej skórze. wielomiesięczny lub wieloletni. Cofanie się zmian skórnych po udanym zabiegu operacyjnym oraz ich ponowne pojawianie się w razie wystąpienia przerzutów przemawiają za tym. U niektórych chorych mogą występować pęcherze o twardej. Rozpoznanie różnicowe: 1. Nietypowe odmiany pemfigoidu: .łojotokowy (BP seborrhoicus) . 3) przewlekłego przebiegu. że w części przypadków nie jest to tylko zbieżność przypadkowa.ograniczony do podudzi (BP praetibialis). Może towarzyszyć świąd i pieczenie skóry. Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (epidermolysis bullosa acquisita .EBA) różni się usadowieniem pęcherzy głównie w miejscach urazów mecha- 245 . rozstrzyga badanie histologiczne (pęcherz podnaskórkowy bez akantolizy) i immunologiczne skóry (złogi IgG i dopełniacza w zonie błony podstawnej) oraz surowicy (przeciwciała przeciw błonie podstawnej klasy IgG). (pemphigoid) . Pemfigoid niezmienionej. Stan ogólny chorych jest na ogół dobry.

częstszym zajmowaniem błon śluzowych jamy ustnej oraz pozostawianiem zaników bliznowatych i prosaków (milia). a w innych kojarzenie małych dawek kortykosteroidów z niektórymi antybiotykami. w skojarzeniu z kortykosteroidami. Etiopatogeneza. 5. początkiem często na błonach śluzowych. 2. a ponadto prawie u wszyst- 246 . 4. Są to zmiany rumieniowo-obrzękowo-pęcherzowe o cechach pemfigoidu z towarzyszącym świądem i pieczeniem. PEMFIGOID (OPRYSZCZKI) CIĘŻARNYCH Pemphigoid gestationis (dawna nazwa herpes gestationis) Definicja. typowym umiejscowieniem. takimi jak tetracyklina i erytromycyna. 3. przeważającymi wykwitami rumieniowo-obrzękowymi oraz występowaniem pęcherzy wyłącznie w obrębie zmian rumieniowych. podobnie jak w innych chorobach autoimmunologicznych.nicznych. rzadziej również immunoglobuliny G. Pęcherzyca zwykła (pemphigus vulgaris) różni się jednopostaciową osutką pęcherzową. Jednakże w niektórych przypadkach obraz kliniczny BP jest nie do odróżnienia od EBA. Badania immunogenetyczne wskazująna związek z DR3 i DR4. pieczenie). W niektórych przypadkach korzystne jest kojarzenie kortykosteroidów z sulfonami (Dapsone 100 mg/d).5 g dziennie) i tetracykliną (2. po wyłączeniu współistnienia nowotworu złośliwego. odgrywających istotną rolę w patogenezie. Leczenie. W metodzie splitu przeciwciała reagują z podstawą pęcherza. Znaczenie rozstrzygające w różnicowaniu ma badanie immunopatologiczne. Choroba Duhringa (dermatitis herpetiformis) różni się niewystępowaniem dużych pęcherzy. wzdłuż błony podstawnej naskórka. Rumień wielopostaciowy pęcherzowy (erythema multiforme bullosum) różni się ostrym początkiem i krótkotrwałym przebiegiem.0 g dziennie) w ciągu kilku (do 8) tygodni powodowało całkowite lub częściowe ustąpienie zmian. bez objawów zatrucia ciążowego. stopniowo obniżanych. wyjątek stanowią zmiany u dzieci w charakterystycznym umiejscowieniu . W przypadkach poronnych można stosować wyłącznie leczenie miejscowe. mniej napiętymi pęcherzami i cięższym przebiegiem. Linear IgA bullous dermatosis (LABD) w większości przypadków nie może być klinicznie odróżniona. Skojarzone leczenie amidem kwasu nikotynowego (1. bardzo nasilonymi objawami podmiotowymi (ból.rozstrzyga badanie immunopatologiczne. a prosaki mogą być również liczne w BP. związkiem z glutenozależną enteropatią oraz dobrym oddziaływaniem na sulfony. Na ogół wystarcza stosowanie średnich dawek kortykosteroidów (60-30 mg Encortonu dziennie). Mechanizm działania jest prawdopodobnie związany z hamowaniem chemotaksji leukocytów wielojądrzastych i eozynochłonnych. Można również wypróbować metodę bez stosowania kortykosteroidów. Badanie immunopatologiczne wykazuje złogi dopełniacza. Leki immunosupresyjne są wskazane jedynie w przypadkach szczególnie opornych na leczenie steroidowe.

a rzadziej także przeciw antygenowi BP-230 kD. Ryc. W niektórych przypadkach występują przeciwciała przeciw błonie podstawnej. a również w badaniu ultrastrukturalnym są zlokalizowane w hemidesmosomach i lamina lucida. a w badaniu immunofluorescencyjnym wykazują identyczny obraz immunologiczny jak u matki (bierne przeniesienie choroby). poniżej czułości metody immunofluorescencyjnej. niezależnie od płci. pod wpływem tabletek antykoncepcyjnych zawierających gestageny. Silna fluorescencja błony podstawnej. Niewykrywanie w dużej części przypadków przeciwciał w krążeniu i w tkankach jest wynikiem ich małego stężenia. Opryszczka ciężarnych (herpes gestationis). a niekiedy również immunoglobuliny G. W badaniu DIF skóry stwierdza się związaną in vivo w błonie podstawnej komponentę C3 dopełniacza. z czym związana jest ich patogenność. które ustępują samoistnie. 136. Czynniki hormonalne. Na granicy skórno-naskórkowej odkładają się składowe dopełniacza. głównie C3. Bezpośrednia metoda immunofluorescencji. co można wykazać in vitro przy użyciu surowicy od chorej w obecności świeżej surowicy osoby zdrowej jako źródła dopełniacza. zwane uprzednio czynnikiem HG (herpes gestationis) . W naskórku widoczne poprzeczne przecięcia brodawek skórnych ze świecącą błoną podstawną. Wykazano również obecność w błonach łożyska i pępowinie złogów podklasy IgG. U większości chorych stwierdza się przeciwciała przeciw antygenowi BP-180 kD (transmembralnemu). Za patogenną rolą przeciwciał przemawiają przypadki wystąpienia u noworodków podobnych zmian skórnych. zwłaszcza przeciw antygenom zgodności tkankowej (MHC) swoich partnerów. jak w pemfigoidzie. 247 . 136. że 98% pacjentek ma przeciwciała przeciw HLA.kich chorych stwierdza się związek z klasą III MHC (genami dopełniacza). Przeciwciała należące do podklasy IgG1 i IgG3 silnie aktywują dopełniacz. Szczególnie istotne wydaje się. z pokrywą wytworzonego sztucznie pęcherza. W metodzie splitu skóry przeciwciała reagują. które miały pemphigoid gestationis. podobnie jak w pemfigoidzie.ryc. Za związkiem pemfigoidu ciężarnych z pemfigoidem przemawia podobieństwo antygenów. Podobne zjawisko można stwierdzić u niektórych chorych z pemfigoidem. Za ich rolą przemawia występowanie choroby w ciąży i jej cofanie się po porodzie oraz możliwość prowokacji tego typu zmian u kobiet. zaktywowaną przez niewykrywalne immunofluorescencyjnie przeciwciało klasy IgG (IgG1 i IgG3).

4) rozstrzyga badanie immunopatologiczne. PUPPP (pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy) różni się występowaniem bardzo drobnych. 2. zwykle w ostatnich tygodniach ciąży. rumieniowe (często o cechach rumienia wielopostaciowego).Ryc. obrzękowych i pęcherzowych. Umiejscowienie jest rozmaite. W następnych ciążach mogą występować nawroty. Przebieg. 137. niekiedy rozległych rumieni. częściowo zlewne. Osutki alergiczne w zatruciu ciążowym różnią się niewystępowaniem zmian pęcherzowych i zlewnych rumieni. Cechą charakterystyczną jest występowanie zlewnych. Ponadto znamiennie często stwierdza się występowanie choroby Gravesa-Basedowa i obecność przeciwciał przeciwtarczycowych.wykwity rumieniowe i obrączkowate. 248 . pęcherzykowe i pęcherzowe. zwłaszcza na brzuchu (ryc. grudkowo-obrzękowych wykwitów bez pęcherzy. głównie na tułowiu i kończynach. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu wielopostaciowych wykwitów rumieniowych. Pemfigoid ciężarnych (pemphigoid gestationis) . zmiany ustępują na ogół po porodzie lub zakończeniu karmienia. 3) występowaniu głównie w drugiej połowie ciąży. Objawy i przebieg. 137). częściej noworodki o małej masie ciała) lub porody przedwczesne. Rozpoznanie różnicowe: 1. Zmianom towarzyszy na ogół świąd i pieczenie. obrzękowe. rozstrzyga badanie immunopatologiczne. 2) świądzie i pieczeniu. niekiedy pojawiają się one niezależnie od ciąży. Pemphigoid gestationis może mieć wpływ na przebieg ciąży (rzadko płody martwe. Stan ogólny jest dobry. bez objawów zatrucia ciążowego. Choroba rozpoczyna się zazwyczaj w drugiej połowie ciąży. najobfitsze w obrębie brzucha. Zmiany skórne są wielopostaciowe: grudkowe. które jest tu ujemne.

całkowicie odmiennemu od antygenów BP i LABD. Najbardziej charakterystyczne są zmiany oczne. a 45 kD w pemfigoidzie ocznym. narządów płciowych. W związku z tym. 249 . niżej). Jednakże cechą charakterystyczną jest znaczna heterogenność antygenów. Na ogół wskazane jest tylko leczenie miejscowe kremami z dodatkiem kortykosteroidów. a następnie dochodzi do powstawania zrostów spojówek z gałką oczną i ograniczenia jej ruchomości. Badanie immunopatologiczne wykazuje obecność złogów IgG i IgA. przeciwko którym są skierowane przeciwciała: 180 kD. 68 kD. bądź w obrębie błon śluzowych oczu. Pęcherze są rzadko spostrzegane. W ostatnich miesiącach ciąży w przypadku zmian rozległych i nasilonych można stosować małe dawki lcortykosteroidów (20-30-40 mg Encortonu dziennie). Z leczenia ogólnego można zalecać środki przeciwhistaminowe i wapń. że patomechanizm powstawania pęcherzy jest podobny do innych postaci pemfigoidu. jamy ustnej i narządów płciowych oraz skóry. Rumień wielopostaciowy pęcherzowy (erythema multiforme bullosum) różni się występowaniem pęcherzy wyłącznie w obrębie rumieni. są klasy głównie IgA i skierowane przeciw antygenowi 45 kD. Przeciwciała krążące są rzadko wykrywalne. szybszym przebiegiem. które początkowo przebiegają jako zapalenie spojówek. skłonnością do zajmowania kończyn.3. dopełniacza lub wyłącznie IgA. Odmiana dotycząca błon śluzowych jamy ustnej i/lub narządów płciowych oraz skóry w połączeniu ze zmianami ocznymi lub bez nich. Zmiany skórne są typu pemfigoidu. cicatrisans ocularis). że w obrębie błony podstawnej stwierdza się związane in vivo immunoglobuliny IgG i/lub IgA oraz dopełniacz. Może dojść do zarośnięcia worka spojówkowego i ślepoty. 138). Odmiany bliznowaciejącego pemfigoidu: Pemfigoid bliznowaciejący oczny (p. gdyż są bardzo drobne i szybko wytwarza się bliznowacenie (ryc. Jest to rzadka odmiana pemfigoidu. Leczenie. a niekiedy również przełyku. w której zmiany umiejscawiają się bądź wyłącznie na błonach śluzowych lub wyłącznie w skórze. twarzy i błon śluzowych. co może powodować jego zwężenie. Przemawiałoby to za pewnym związkiem z LABD (p. Należy podkreślić. Zaniki występują w obrębie błon śluzowych jamy ustnej. Znacznie częściej niż w pemfigoidzie pęcherzowym IgA jest dominującą lub jedyną komponentą. można przypuszczać. PEMFIGOID BLIZNOWACIEJĄCY Pemphigoid cicatrisans Definicja. kompleks epiligryny (lamininy 5). Etiopatogeneza. Cechą charakterystyczną jest postępujące bliznowacenie i zaniki. że wykazanie złogów wymaga niekiedy wielokrotnych badań.

Leczenie. W przypadku znacznego zwężenia przełyku może dojść do powstania nowotworu. 250 . która we wczesnym okresie jest nie do odróżnienia.Ryc. Skuteczność leczenia zależy od jego wczesnego rozpoczęcia. Różnicowanie zmian wyłącznie ocznych dotyczy keratoconjunctivitis na innym tle.zmiany bliznowaciejące i zarostowe w obrębie spojówek. w których przeciwciała były skierowane przeciw epiligrynie (lamininie 5). 138. Odmiana dotycząca wyłącznie skóry (pemphigoid cicatrisans cutis). jedynie IF rozstrzyga o rozpoznaniu. Różnicowanie w przypadku współistnienia pęcherzy i bliznowaciejących zmian w skórze i na błonach śluzowych dotyczy EBA (p. co może zapobiec zmianom bliznowatym. w którym nie stwierdza się zarastania worka spojówkowego ani zmian pęcherzykowych. Z wyjątkiem odmiany wyłącznie ocznej w pozostałych postaciach bliznowaciejącego pemfigoidu przeciwciała są skierowane przeciw antygenom zbliżonym do BP. Wskazane jest podawanie sulfonów (100 mg/d dapsonu) w połączeniu z małymi dawkami steroidów (20-60 mg prednizonu/d). Różnicowanie zmian w jamie ustnej i skórze dotyczy pęcherzycy zwykłej. ale ustępują z pozostawieniem blizn. 2) pęcherzyków i nadżerek w obrębie spojówek i innych błon śluzowych. co powoduje liczne kontrowersje. Rozpoznanie postaci ocznej i dotyczącej innych śluzówek ustala się na podstawie: 1) bliznowaciejących zmian ocznych. Rozpoznanie różnicowe. zlokalizowanej we włókienkach zakotwiczających łączących komórki podstawne z lamina densa i włóknami zakotwiczającymi w skórze. 3) rozstrzyga badanie immunopatologiczne. ale przeciw różnym epitopom. W odmianie dotyczącej błon śluzowych i skóry obserwowano przypadki. W cięższych przypadkach stosuje się leki immunosupresyjne: głównie cyklofosfamid i azatioprynę (Imuran). niżej). a w bliznach lub obok nich mogą tworzyć się nowe pęcherze. Pemfigoid bliznowaciejący błon śluzowych (pemphigoid cicatrisans) .

Ryc. Etiopatogeneza. antygenowi włókien zakotwiczających. kolana. W przypadkach z niewykrywalnymi przeciwciałami taką samą lokalizację można wykazać w splicie nie zmienionej skóry chorego. Przeciwciała. takie jak pierwotna amyloidoza. chorobie Crohna. W przeciwieństwie do BP nierzadko występuje u dzieci. U bliźniąt jednojajowych stwierdzono związek z antygenem DR 2 i DRw 11. położonemu poniżej lamina densa. tj. w której zmiany umiejscawiają się głównie w okolicach narażonych na urazy mechaniczne. Objawy i przebieg. Jest to choroba pęcherzowa zbliżona do pemfigoidu. Immunogenetyka jest mało poznana. cukrzyca. białaczka i inne. chłoniaki. powstające nadżerki goją się z pozostawieniem zanikowych blizn i prosaków (milia) w wyniku nierównomiernego bliznowacenia (ryc. ręce. Antygen EBA jest całkowicie odmienny od antygenu pemfigoidu i przeciwciała EBA . głównie klasy IgG. 251 . Przeciwciała te są związane in vivo w skórze i obecne w większości przypadków również w krążeniu. Zmiany mają charakter pęcherzowy. Może towarzyszyć chłoniakom.w metodzie splitu skóry reagują z dnem sztucznie wytworzonego pęcherza. Najczęstszym umiejscowieniem są okolice narażone na urazy mechaniczne łokcie. W części przypadków współistnieją choroby układowe. Pęcherze są duże i dobrze napięte. W dużej części przypadków zajęte są również błony śluzowe jamy ustnej. stopy i inne. Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka (epidermolysis bullosa acquisita).NABYTE PĘCHERZOWE ODDZIELANIE SIĘ NASKÓRKA Epidermolysis bullosa acquisita (EBA) Definicja. 139). 139. rozmaitym schorzeniom układowym. a ustępują z pozostawieniem blizn i prosaków. są skierowane przeciwko kolagenowi VII (290 kD).w przeciwieństwie do przeciwciał pemfigoidu .

2. odżywianie może być upośledzone. Rozpoznanie różnicowe: 1. jednak w części przypadków różnicowanie kliniczne nie jest możliwe. lub innymi lekami immunosupresyjnymi. Badanie IIF metodą splitu skórnego. Istnieją doniesienia o korzystnych wynikach leczenia cyklosporyną A w dawce 6 mg/kg mc. np. Leczenie. 2) powstawania blizn. Epidermolysis bullosa acquisita. natomiast korzystne wyniki uzyskuje się przy stosowaniu niewielkich dawek prednizonu (20-30 mg/d) w skojarzeniu z sulfonami (dapson 100 mg/d) lub niewielkich dawek kolchicyny (0. Dobre wyniki w przypadkach opornych na inne metody leczenia uzyskano za pomocą dożylnych wlewów immunoglobuliny G i pozaustrojowej fotochemoterapii. 4) częstego zajmowania błon śluzowych. rozstrzyga badanie immunopatologiczne skóry i surowicy. Zmianom towarzyszy świąd. nawet w dużych dawkach. 3) świądu i pieczenia. na ogół niewystępowaniem bliznowacenia i rzadszym występowaniem prosaków oraz dobrą odpowiedzią na kortykosteroidy. zaników i prosaków. są niekiedy nieskuteczne. które może być trudne do interpretacji ze względu na podobne rozmieszczenie i skład immunoglobulin wzdłuż błony podstawnej. 5) przewlekłego przebiegu. Przebieg jest przewlekły.5 mg dziennie w ciągu wielu miesięcy). rozstrzyga badanie surowicy i/lub skóry metodą splitu. 140. cyklofosfamidem.Ryc. Kortykosteroidy. 252 . W przypadku współistnienia układowych schorzeń przebieg zależy od ich rodzaju. Przeciwciała są obecne w dnie wytworzonego pęcherza. Stan ogólny chorych jest na ogół dobry. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia zmian pęcherzowych w miejscach narażonych na urazy mechaniczne. 6) współistnienia w części przypadków różnego typu chorób układowych. Pemfigoid (pemphigoid) różni się brakiem predylekcji do miejsc urażalnych.6-1. niekiedy jednak jest ciężki. Pemfigoid bliznowaciejący (pemphigoid cicatrisans) z zajęciem skóry i błon śluzowych może być zróżnicowany wyłącznie na podstawie badania immunopatologicznego. a schorzenie ma przebieg postępujący i może prowadzić do zejścia śmiertelnego. Jeśli dochodzi do rozległego zajęcia błon śluzowych łącznie z przełykiem.

a przeciwciała anty-tTG wykrywane testem ELISA wykazują zbliżoną swoistość i czułość. Badanie na przełyku małpy — reakcja z endomysium mięśni gładkich. 253 . Podobnie jak w celiakii stwierdza się nacieki zapalne w lamina propria i w nabłonkach kosmków. Etiopatogeneza. Najsilniejszy jest związek DH z DQw2 (DQB1X0201) (DQA1X0501). współistniejące z objawami celiakii. że głównym antygenem jest tkankowa transglutaminaza (tTG). 141). na ogół klinicznie bezobjawowa. Ryc. Trzeba podkreślić. Dla celiakii i DH wysoce charakterystyczne są przeciwciała IgA skierowane przeciw macierzy pozakomórkowej endomysium mięśni gładkich (IgA-EmA. Są one swoiste i indukowane przez gluten (zanikająpod wpływem diety bezglutenowej. jak i choroba trzewna są związane z tymi samymi lub zbliżonymi antygenami zgodności tkankowej w regionie HLA-DQ. których istotną komponentę stanowią limfocyty T z receptorami gamma-delta. jak i w chorobie trzewnej. Zarówno dermatitis herpetiformis. w którym pęcherzykowo-grudkowym zmianom skórnym towarzyszy glutenozależna enteropatia. a pojawiają się ponownie po spożyciu glutenu).ZAPALENIE OPRYSZCZKOWATE S K Ó R Y Dermatitis herpetiformis (morbus Duhring) . Ich wykrywanie stanowi jedno z głównych kryteriów diagnostycznych glutenozależnej enteropatii zarówno w dermatitis herpetiformis. zwłaszcza u dzieci. gdzie te antygeny zgodności tkankowej prawie nie występują. a także związek z immunoglobulinami klasy A. w 90% przypadków bez klinicznych objawów złego wchłaniania. 141. Najnowsze badania wykazały. Dermatitis herpetiformis jest najczęstszą chorobą pęcherzową u dzieci. U większości chorych występują anatomiczne zmiany w jelicie cienkim (spłaszczenie lub zanik kosmków jelitowych typu choroby trzewnej celiakii). swoiste dla enteropatii glutenozależnej.DH Definicja. Jest to zespół jelitowo-skórny. Pośrednia metoda immunofluorescencji . jak EMA wykrywane metodą immunofluorescencyjną.przeciwciała IgA-EmA (EMA). EMA) (ryc. dermatitis herpetiformis i celiakia należą do rzadkości. że w Japonii. w części zaś.

Najczęstszym umiejscowieniem są: 1) łokcie i kolana. W obrębie pęcherzyków mogą być one niewykrywalne. która w przeważającej ilości produkowana jest poza układem limfoidalnym przewodu pokarmowego. gdyż ulegają fagocytozie i odtransportowaniu przez leukocyty wielojądrzaste (PMN) tworzące w brodawkach skórnych tzw. jak i w ogólnej populacji w przypadku odpowiednich antygenów zgodności tkankowej. 3) łopatki. mikroropnie. 254 . Można więc stwierdzić. jak i środowiskowe. jak i skórnych. Istotną rolę odgrywa nietolerancja glutenu. że nie są to kompleksy gliadyny z przeciwciałami przeciwgliadynowymi.ziarniste złogi immunoglobulin A w obrębie brodawek skórnych w pobliżu granicy skórno-naskórkowej. Złogi składają się głównie z podklasy IgA1. Zmiany są symetryczne. Pod wpływem spożywania glutenu u tych osób może dojść do wystąpienia objawów zarówno jelitowych. Tak więc w DH odgrywają rolę zarówno czynniki genetyczne. że nowe badania dostarczyły dowodu na to. Bezpośrednia metoda immunofluorescencji . Pochodzenie złogów IgA w skórze nie jest ostatecznie wyjaśnione. 142). Nie ma dotychczas dowodu. Stwierdza się je w skórze nie zmienionej nawet w okresie remisji. mogą pojawiać się nieco większe pęcherzyki.są to grudki. Objawy i przebieg.Ryc. w niektórych nawrotach. Cechą charakterystyczną jest wielopostaciowość wykwitów (ryc. Mechanizm powstawania zmian skórnych nie został w pełni wyjaśniony. że są to przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej (tTG) reagujące z komponentami łącznotkankowymi skóry (włóknami retikulinowymi). 2) okolica krzyżowa i pośladki. Okresowo. GSE występuje niekiedy w postaci utajonej zarówno w rodzinach chorych na celiakię.z objawami skórnymi. 4) owłosiona skóra głowy i twarz.w przeciwieństwie do celiakii . Zapalenie opryszczkowate skóry (dermatitis herpetiformis). Poniżej złogów wytwarza się pęcherzyk. 142. 143) . Wykazano natomiast. niewielkiej części powstaje również w jelitach. jednakże w pewnej. natomiast . iż DH jest glutenozależną enteropatią (GSE) bez objawów ze strony przewodu pokarmowego. wykwity pokrzywkowate i drobne pęcherzyki układające się festonowato i opryszczkowato (stąd nazwa). Zjawiskiem patognomonicznym jest odkładanie się w brodawkach skórnych ziarnistych złogów IgA (ryc. rumienie.

nieregularnym rozmieszczeniem zmian.świąd i pieczenie . innym umiejscowieniem (są zwykle rozsiane). mniej nasilonymi objawami podmiotowymi. Linijna IgA dermatoza pęcherzowa (LABD) . U dzieci choroba trzewna może poprzedzać wystąpienie zmian skórnych typu DH nawet na wiele lat.Ryc. 3) świądzie i pieczeniu. szybszym przebiegiem i związkiem z zażywaniem leków. Badania szwedzkie wykazały. w przeciwieństwie do chorych spożywających gluten w dawkach wyższych. 3. nawrotowy. z okresami zwolnień.ogniska złożone z drobnych grudek. Pemfigoid (pemphigoid) różni się dużymi pęcherzami. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu symetrycznie rozmieszczonych wykwitów grudkowo-pęcherzykowych. niekiedy choroba utrzymuje się w ciągu całego życia. pokarmach (ryby morskie. Należy podkreślić. że biopsje do badania immunopatologicznego powinny być pobierane z klinicznie niezmienionej skóry pośladka. pęcherzyków i niewielkich pęcherzy w okolicy pośladków. 5) badaniu histologicznym (mikroropnie w brodawkach skóry) oraz immunologicznym skóry (ziarniste złogi IgA w brodawkach skórnych) i surowicy (przeciwciała EMA i anty-tTG). aż do pewnego progu. 143. że tolerancja glutenu jest rozmaita u różnych chorych .od całkowitego nieznoszenia nawet najmniejszych ilości. Stan ogólny jest dobry. U większości chorych nie występują zaburzenia jelitowe mimo zmian anatomicznych kosmków. wiśnie. Osutki polekowe (dermatitis medicamentosa) różnią się niewystępowaniem opryszczkowatego układu. 255 .) lub w powietrzu (okolice nadmorskie). niżej. który jest cechą indywidualną. Należy podkreślić. Czynnikiem zaostrzającym lub prowokującym wystąpienie zmian może być jod. 2) umiejscowieniu zmian głównie w okolicach łokci. Przebieg jest wieloletni. Objawy podmiotowe . zazwyczaj mniej nasilonymi objawami podmiotowymi. że u chorych z DH spożywających zwyczajowo 10 g glutenu dziennie aż w 40% przypadków występują samoistne remisje. Miejsce po biopsji do badań IF (w skórze niezmienionej w otoczeniu zmian) pokryte białym plastrem. groch itd.są zwykle niewspółmiernie nasilone w stosunku do zmian skórnych i mogą wysuwać się na plan pierwszy w obrazie chorobowym. Rozpoznanie różnicowe: 1. Zapalenie opryszczkowate skóry (dermatitis herpetiformis) . kolan i pośladków. 4) przewlekłym przebiegu. 2.p. jaja. zawarty w lekach.

Przeciwciała są skierowane głównie przeciw antygenom 97 kD i 120 kD. jej wpływ na zmiany skórne jest widoczny dopiero po ok.Leczenie. Występowanie nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego. Ustalenie progu nietolerancji glutenu wymaga wieloletniej obserwacji chorych. Część chorych wymaga stosowania bardzo ścisłej diety. różniącym się od antygenów BP1 i BP2. Dieta bezglutenowa powoduje normalizację zmian jelitowych. Antygeny zgodności tkankowej są częściowo takie jak w DH (B 8.chronic bullous disease of childhood: CBDC). podobnie jak w EBA. a także przeciw antygenowi 285 lub 290 kD (jak w EBA). Pomimo heterogenności immunologicznej nie stwierdza się istotnych różnic klinicznych w zależności od miejsca reakcji przeciwciał. która jakoby ma działanie zapobiegawcze. żółtaczka. Wysunięto przypuszczenie. Charakterystyczne jest występowanie w obrazie immunopatologicznym linijnych złogów IgA wzdłuż błony podstawnej naskórka. gdyż powodują oddzielanie się naskórka w hodowli normalnej skóry. Powikłania leczenia sulfonami mogą być następujące: niedokrwistość. DR 2 i DR 3). Sulfony: dapson (Avlosulfon) -100-150 mg/d-usuwają zmiany skórne. która klinicznie i histologicznie łączy w sobie cechy choroby Duhringa i pemfigoidu. które bardzo szybko usuwają objawy. Stopień nietolerancji glutenu u chorych z DH jest zróżnicowany. Etiopatogeneza. natomiast krążące przeciwciała klasy IgA są obecne tylko w części przypadków. co pozwala na obniżenie dawek sulfonów. Przeciwciała te są prawdopodobnie patogenne. że istnieją dwa typy LABD o różnej swoistości przeciwciał. a występują również inne antygeny: DQw 1 i DRw 6. u części chorych jednak poniżej lamina densa. Przeciwciała klasy IgA w każdym przypadku związane są in vivo wzdłuż błony podstawnej. występująca zarówno u dorosłych. a nawet ich odstawienie. natomiast nie wpływają na zmiany jelitowe. u innych dieta tylko z obniżoną zawartością glutenu jest wystarczająca. 7-8-miesięcznym okresie stosowania. LINIJNA IgA DERMATOZA PĘCHERZOWA Linear IgA bullous dermatosis (LABD) Definicja. W ultrastrukturze w większości przypadków są one zlokalizowane w lamina lucida. Poza tym opisano również występowanie przeciwciał przeciw hemidesmosomalnym antygenom 200 kD i 280 kD. jak i u dzieci (dawna nazwa u dzieci . głównie z grupy lymphoma. methemoglobinemia (należy stosować okresowo badania na obecność methemoglobiny oraz niedokrwistości). W części przypadków można zapobiec występowaniu methemoglobinemii równoczesnym stosowaniem witaminy E lub cimetydyny. Jest to jednostka chorobowa. polineuropatia. które okazały się produktami degradacji antygenu BP2 o masie cząsteczkowej 180 kD. Leczenie powinno jednak zawsze rozpoczynać się od stosowania sulfonów. jest prawdopodobnie związane z niestosowaniem diety bezglutenowej. 256 . jednak związek jest na ogół słaby.

Umiejscowienie zmian jest rozmaite. często zajęta bywa również twarz. 257 . 4) u dzieci wybiórczym umiejscowieniu w dolnych okolicach tułowia i ud. 144). 5) niewystępowaniu glutenozależnej enteropatii.). wankomycyna. Związek przyczynowy i statystyczna znamienność częstości występowania LABD w nowotworach są niejasne. W jednych przypadkach są one bardziej zbliżone do choroby Duhringa.są zwykle nasilone. 2) nasilonym świądzie i pieczeniu.w postaci świądu i pieczenia . mniej symetryczne niż w DH. W części przypadków stwierdza się w surowicy przeciwciała przeciw błonie podstawnej w klasie IgA. w innych zaś do pemfigoidu. niesteroidowe leki przeciwzapalne) i może towarzyszyć rozmaitym nowotworom złośliwym (choroba Hodgkina i inne chłoniaki. 6) korzystnej odpowiedzi na sulfony lub sulfony w skojarzeniu z małymi dawkami kortykosteroidów. Objawy podmiotowe . pęcherzykowych i rumieniowo-obrzękowych. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu wykwitów pęcherzowych. Zmiany skórne są grudkowe. charakterystyczny układ w skupiskach. Linijna IgA pęcherzowa dermatoza (LABD).Ryc. U dzieci charakterystyczne jest zajęcie dolnych okolic tułowia. rak pęcherza. lit. pęcherzykowe i pęcherzowe. Przebieg jest przewlekły i nawrotowy. LABD może być sprowokowana lekami (np. Zmiany pęcherzykowe występują niekiedy w obrębie błon śluzowych jamy ustnej. 144. Objawy i przebieg. Charakterystyczne jest tworzenie się zgrupowanych. przełyku itp. jednak w mniejszym stopniu niż w DH. ich wykrywalność jest znacznie częstsza na splicie skórnym. Dobrze napięte pęcherzyki i pęcherze na podłożu rumieniowym lub w skórze pozornie niezmienionej. W przeciwieństwie do choroby Duhringa nie występuje tu glutenozależna enteropatia ani przeciwciała krążące (EMA. a w przeciwieństwie do pemfigoidu nie ma krążących przeciwciał przeciw błonie podstawnej w klasie IgG. anty-tTG). ale choroba ma tendencję do samoistnego wygasania. 3) przewlekłym przebiegu. dobrze napiętych pęcherzy na podłożu zmian rumieniowo-obrzękowych lub w skórze niezmienionej (ryc. okolic narządów płciowych i ud. często o układzie obrączkowatym lub festonowatym. dużych. Stan ogólny chorych jest dobry.

5-3. . U dzieci można stosować dikloksacylinę 40 mg/kg mc.0 g/d lub sulfonów (100 mg dapsonu dziennie) łącznie z małymi dawkami kortykosteroidów (30-20-10 mg prednizonu dziennie). Niekiedy dobrze działa leczenie skojarzone amidem kwasu nikotynowego i tetracykliną. Leczenie polega na stosowaniu sulfapirydyny 1.Potwierdzeniem rozpoznania jest stwierdzenie metodą DIF złogów IgA wzdłuż błony podstawnej. jak w pemfigoidzie (zaleca się tylko osobom dorosłym). W niektórych przypadkach wystarcza podawanie samych sulfonów. Różnicowanie dotyczy: 1) pemfigoidu (pemphigoid) i 2) choroby Duhringa rozstrzyga badanie immunopatologiczne skóry. 3 x dziennie. której działanie potwierdza występowanie nawrotów po jej odstawieniu i remisję po ponownym włączeniu.

współistnienie rozmaitych chorób tkanki łącznej .DLE lub cutaneous LE .Rozdział 14 CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ Definicja.zespoły nakładania (overlap syndromes): .SLE (systemie lupus erythematosus).CLE) oraz postacie przejściowe . nie dających zaklasyfikować się do określonych jednostek chorobowych .toczeń rumieniowaty (lupus erythematosus . co wskazuje na tło immunogenetyczne.twardzinę (scleroderma): postać układową (systemic scleroderma .SSc) i skórną (morphea) .mieszaną chorobę tkanki łącznej. Nazwa „choroby tkanki łącznej" (connective tissue diseases . Do chorób tkanki łącznej zaliczamy: . tj.SLE) i skórną (discoid LE .CLE (odmiana skórna). .LE): postać układową (systemic lupus erythematosus . TOCZEŃ RUMIENIOWATY Lupus erythematosus Istnieją dwie główne odmiany: układowa i skórna.MCTD) oraz .scleromyositis (twardzinopodobne zapalenie mięśni). czyli postać układowa. w której rozróżnia się: 259 .overlap syndromes). czyli zespół Sharpa (mixed connective tissue disease .zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis) .występowanie u członków rodziny różnego typu CTD lub zaburzeń autoimmunologicznych bez objawów klinicznych.występowanie postaci przejściowych między nimi (zespoły nakładania . Za związkiem pomiędzy jednostkami zaliczanymi do tej grupy przemawia: . charakteryzuje się zajęciem narządów wewnętrznych ze współistniejącymi zmianami skórnymi lub bez nich .CTD) obejmuje różnorodne pod względem obrazu klinicznego i przebiegu schorzenia o podłożu autoimmunologicznym.

5 g białka na dobę) lub wałeczki w moczu. trombocytopenia (poniżej 100 000/mm3). 8) objawy neurologiczne: drgawki lub psychozy (w przypadkach niewystępowania mocznicy.NLE (lupus neonatalis . 6) zapalenie błon surowiczych (pleuritis lub pericarditis).postać skórna ogniskowa.z charakterystycznymi zmianami skórnymi i zjawiskami immunologicznymi. zaburzeń elektrolitowych i kwasicy acetonowej). leukopenia (poniżej 4000/mm3). Z tego względu toczeń rumieniowaty jest przedmiotem zainteresowania zarówno dermatologów. związane z tworzeniem się kompleksów immunologicznych w krążeniu (immune complex disease) i odkładaniem się ich w narządach wewnętrznych i w skórze. która towarzyszy CLE. 4) nadżerki błon śluzowych jamy ustnej. Choroba ma różnorodny obraz kliniczny. jak i lekarzy wielu innych specjalności: internistów.lupus panniculitis (LE subcutaneous). W olbrzymiej większości przypadków (8:1) dotyczy kobiet. Poza tymi głównymi odmianami tocznia rumieniowatego należy wyodrębnić: . Ze względu na wielorakość objawów i trudności diagnostyczne zostały opracowane międzynarodowe kryteria diagnostyczne dla SLE. Kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (ARA) są następujące: 1) zmiany skórne typu ramienia (często o układzie motyla na twarzy) (malar rash). przemawiają za ich związkiem patogenetycznym. limfopenia (poniżej 100/mm3). UKŁADOWY TOCZEŃ RUMIENIOWATY Lupus erythematosus systemicus (systemic lupus erythematosus . bez zmian narządowych. w których występują zjawiska immunologiczne jak w SLE. czyli postać głęboką lub podskórną. w zależności od stopnia zajęcia narządów wewnętrznych i skóry. 10) zaburzenia immunologiczne: dodatnie badanie na komórki LE lub przeciwciała przeciw natywnemu DNA albo przeciwciała przeciw Sm lub też nieswoiście dodatnie kiłowe odczyny serologiczne. cechujący się rozsianymi zmianami skórnymi typu przewlekłego LE.SCLE (subacute cutaneous lupus erythematosus) . oraz b) DDLE (disseminated discoid lupus erythematosus).toczeń rumieniowaty noworodków . przewlekła. 7) zmiany nerkowe: białkomocz (> 0. 3) nadwrażliwość na światło słoneczne.a) DLE (discoid lupus erythematosus) . reumatologów. 260 . Jest to uogólnione schorzenie. o różnym stopniu zajęcia narządów wewnętrznych . Postacie: skórna (CLE) i narządowa (SLE) są całkowicie odmienne.SLE) Definicja. hematologów i neurologów. 9) objawy hematologiczne: niedokrwistość hemolityczna z retikulocytozą. 5) bóle stawowe lub zmiany zapalne stawów bez zniekształceń.neonatal LE) . jednakże formy przejściowe. SLE lub stanowi przejście między nimi. 2) zmiany skórne rumieniowo-bliznowaciejące (typu DLE).

DQw3.jest bardzo ważnym kryterium diagnostycznym i prognostycznym. które . SCLE lub zespołów podobnych do LE w przypadkach dziedzicznego niedoboru składników dopełniacza. Pomocnicze znaczenie rozpoznawcze poza kryteriami ARA ma: . Sm i RNP z DQ (DQw6. czy też pierwotne zaburzenia dotyczą limfocytów B.występowanie w rodzinach chorych przypadków skórnej lub narządowej postaci LE bądź zaburzeń immunologicznych bez objawów chorobowych albo z objawami innych kolagenoz .naturalnym modelem zwierzęcym są myszy nowozelandzkie. Zjawiska immunologiczne. jak w SLE . Sm. Jednakże charakterystyczny dla SLE jest defekt odczynowości późnej z obniżeniem liczby limfocytów pomimo zachowanej aktywności interleukiny 2.charakterystyczne zmiany histologiczne z odkładaniem się kompleksów immunologicznych w nerkach (biopsja). że oprócz uwarunkowań genetycznych odgrywają rolę inne czynniki. C4 i C5.obniżenie stężenia dopełniacza. Na defekt limfocytów B wskazywałoby to. 261 .naszym zdaniem . zwłaszcza środowiskowe. RNP) a antygenami zgodności tkankowej: Ro z DR2 i DR3.niewystępowanie SLE we wszystkich przypadkach u bliźniąt jednojajowych wskazuje na to.badania immunogenetyczne u ludzi nie dały jednoznacznych wyników. Warunkiem rozpoznania jest spełnienie co najmniej 4 spośród 11 kryteriów. wytwarzając nadal przeciwciała. u chorych z niedoborem C2 stwierdzono związek z antygenem zgodności tkankowej DR2 . wykrywane metodą immunofluorescencji lub odpowiednią inną techniką.11) przeciwciała przeciwjądrowe o mianie nie niższym niż 80. jeśli nie stosowano leków powodujących lekowe zespoły LE. Za istnieniem tła genetycznego przemawiają zarówno obserwacje kliniczne. u których drogą ich odpowiedniego krzyżowania (hybrydy NZB/NZW) powstają zaburzenia immunologiczne i zmiany nerkowe typu lupus nephritis z odkładaniem się złogów immunoglobulin. zwłaszcza C2 (w rodzinach stwierdzano również ten sam defekt). co zależy od aktywacji limfocytów B. które występują również w innych kolagenozach i dlatego nie zostały uwzględnione w kryteriach ARA . Istnieje kontrowersja. DQA1. rzadziej C1q. Cechą zasadniczą zaburzeń immunologicznych w SLE jest wzmożone wytwarzanie autoprzeciwciał skierowanych przeciwko różnym antygenom.o roli czynników genetycznych świadczy również występowanie SLE. wykazały jednak pewien związek między przeciwciałami określonej swoistości (Ro.stwierdzenie objawu Raynauda i przerzedzenia włosów (alopecia). Etiopatogeneza Czynniki genetyczne. głównie jądra komórkowego. jak i dane doświadczalne: .obecność złogów immunologicznych w skórze pozornie nie zmienionej . gdyż może poprzedzać wystąpienie objawów nerkowych i jest wskaźnikiem ciężkości przebiegu . że aktywowane limfocyty B chorych nie reagują in vitro na bodźce supresyjne. DQB1) . czy przyczyną jest defekt limfocytów T supresorowych lub ich prekursorów.

DNA-antyDNA . a zwłaszcza wzmożona aktywność IFNy. 207). Przeciwciała antyidiotypowe zapoczątkowują w ten sposób proces autoimmunologiczny zarówno humoralny. których ekspresja zależy od wzmożonej aktywności IFNy i IL-2. które prezentują antygen bez udziału komórek Langerhansa. IL-2 i TNFa. Pewną rolę w aktywacji limfocytów B do produkcji przeciwciał przeciw natywnemu DNA mogą odgrywać limfocyty Th z receptorem gamma-delta. skierowanych przeciw przeciwciałom przeciwko natywnemu DNA.mogą odgrywać również rolę superantygenów. Defekt ten powoduje.Szczególnie drastyczny jest spadek naturalnych komórek cytotoksycznych („natural killers"). zwłaszcza retrowimsów. Postulowana jest rola wirusów. Za takim mechanizmem przemawia wyraźna korelacja między defektem oczyszczania drogąfagocytozy (clearance). mimikry antygenowej pomiędzy antygenami własnymi i wirusowymi: retrowirusów. który utrzymuje się również po zaprzestaniu działania czynnika wywołującego. co powoduje zahamowanie usuwania DNA z krążenia drogą enzymatyczną. str. Z „mimikrą" immunologiczną wiąże się również powstawanie przeciwciał antyidiotypowych. wirusa Epsteina-Barr (EBV) i in. poziomem kompleksów immunologicznych a stanem klinicznym chorych. 262 . Wytwarzanie przeciwciał w SLE może zależeć albo od ekspozycji na epitopy krzyżowo reagujące z antygenami jądrowymi. Nadmierne wytwarzanie rozmaitego typu przeciwciał w SLE może więc w części zależeć również od obniżonej aktywności tych komórek oraz pewnej przewagi limfocytów Th2. a w niewielkim stopniu sICAM-1.bakteryjne i wirusowe . Czynniki aktywujące limfocyty B do produkcji przeciwciał. wpływającej na wzrost ekspresji receptorów TNFa. W patogenezie SLE odgrywają również rolę prozapalne cytokiny. Czynniki infekcyjne . W odniesieniu do najbardziej patogennych kompleksów immunologicznych . które odkładając się w ścianach naczyń i w rozmaitych tkankach powodują zmiany narządowe. albo od tzw. co prowadzi do ich ciągłego odkładania się w tkankach. Istotne znaczenie patogenetyczne może mieć defekt funkcji receptora Fc gamma makrofagów i komórek monocytarnych oraz receptorów dla dopełniacza na erytrocytach. jak i komórkowy. że immunokompleksy nie są usuwane z krążenia. W pewnym stopniu o aktywności choroby świadczy również poziom rozpuszczalnego receptora interleukiny 2 (sIL-2R).istotny wydaje się wybitny wzrost inhibitora DNA-azy. na co mogłoby wskazywać występowanie przeciwciał przeciw białkom HIV gag p55 i p24 u ponad 60% chorych z SLE oraz DLE i u ponad 75% chorych z MCTD. Stąd SLE zalicza się do grupy chorób związanych z kompleksami immunologicznymi (immune complex disease). a tym samym ułatwia tworzenie się kompleksów immunologicznych. Niektóre przeciwciała w SLE są skierowane przeciw sekwencji aminokwasów adenowirusów. co może powodować ich aktywację i stymulację komórek B do produkcji przeciwciał. gdyż powodują one nawet 125-krotny wzrost wytwarzania tych przeciwciał. Poziom rozpuszczalnego receptora koreluje z aktywnością procesu chorobowego nawet w większym stopniu niż poziom przeciwciał przeciw DNA. W patogenezie SLE główną rolę odgrywają kompleksy immunologiczne. za pośrednictwem zmiennego segmentu receptora V-beta pomocniczych limfocytów T (p. które odgrywają podstawową rolę w immunoregulacji. Na szczególne podkreślenie zasługuje wybitnie wysoki poziom rozpuszczalnych receptorów typu I (p55 kD) i typu II (p75 kD) TNFa.

Zależy od przeciwciał przeciw nukleoproteinom. w tym przeciw kompleksowi DNA-histon (odpowiada tzw. zapaleniem osierdzia (pericarditis) i ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. Pośrednia metoda immunofluorescencyjna przy zastosowaniu jako substratu antygenowego przełyku małpy. z których najważniejsze są następujące: Typ obwodowy (peripheral or rim pattern). gdyż dają mało odtwarzalne wyniki. Typ homogenny (homogenous pattern).powinny być zarzucone. czynnikowi LE). immunofluorescencji i podwójnej immunodyfuzji. którego kinetoplast składa się prawie wyłącznie z natywnego DNA (double stranded= dsDNA) (ryc. rozróżnia się wiele typów świecenia.antygenów rekombinantowych. Najlepszym substratem są komórki linii nowotworowej raka krtani . ale również na wstępną identyfikację ich swoistości na podstawie typu fluorescencji (IF pattern).Przeciwciała przeciwjądrowe W związku z wytwarzaniem w SLE przeciwciał przeciwjądrowych o różnej swoistości ich występowanie ma istotne znaczenie diagnostyczne i prognostyczne. Używane dotychczas substraty . Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA .są one swoiste dla SLE. 2. Podwójna immunodyfuzja wobec ekstraktów grasiczych zawierających rozpuszczalne antygeny jądrowe (ENA . zwłaszcza u chorych ze zmianami płucnymi (pleuritis). Wstępna identyfikacja ANA na komórkach HEp 2 W zależności od rozmieszczenia antygenów jądra komórkowego. ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) przy użyciu wysoko oczyszczonych antygenów jądrowych. człowieka lub hodowli komórkowych. 5. przeciwko którym skierowane są przeciwciała. Jest związany z przeciwciałami przeciw rozpuszczalnym antygenom jądra komórkowego. 145). podczas gdy komórki HEp 2 pozwalają nie tylko na wykrycie ANA. Do ich wykrywania służą następujące metody: 1.HEp 2. bądź . występują w 10-25% przypadków.extractable nuclear antigens). mogą wyprzedzać zaostrzenie objawów chorobowych. Substraty tkankowe powinny być używane wyłącznie dla celów skriningowych. W celu pełnej identyfikacji przeciwciał konieczne jest zastosowanie co najmniej dwóch metod. Są one skierowane przeciw kompleksom drobnocząsteczkowym kwasu rybonukleinowego (RNA) z białkami jądrowymi.antinuclear antibodies) są to autoprzeciwciała skierowane przeciw rozmaitym antygenom jądrowym. W celu obiektywnego potwierdzenia tych przeciwciał należy wykonać badanie immunofluorescencyjne na substracie wiciowca (Crithidium lucilliae). jednakże konieczna jest identyfikacja przeciwciał za pomocą immunodyfuzji lub innych metod. 263 . Przeciwciała Sm . Zależy głównie od przeciwciał przeciw natywnemu DNA (ryc. Immunoprecypitacja. Przeciwciało przeciw dsDNA jest markerem immunologicznym ciężkich postaci SLE z zajęciem nerek (lupus nephritis). Immunoblot przy użyciu bądź ekstraktów tkankowych. np. 146). 3.najlepiej . Typ plamisty (speckled patterń).nerki i wątroba szczura . 4.

bez zajęcia nerek. 145.nie jest charakterystyczny dla SLE. NLE (neonatal LE). Przeciwciała RNP (przeciw rybonukleoproteinie) . Przeciwciała rybosomalne — charakterystyczne dla zmian w układzie nerwowym i ciężkich postaci. niżej). często towarzyszą przeciwciałom dsDNA. Jeśli jest to jedyne przeciwciało. jednak często towarzyszy Sm. przebieg choroby jest łagodniejszy. Typ jąderkowy . Charakterystyczna fluorescencja w obrębie kinetoplastu. Rozróżniamy 3 główne typy immunofluorescencji jąderkowej: 264 . 148) są charakterystyczne dla zespołu Sjogrena. natomiast w obrębie jąder reakcja jest negatywna.przeciwciała przeciw natywnemu DNA.w DLE.Ryc. ale mogą występować w typowym SLE i jako jedyne przeciwciało . Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) wykrywane pośrednią metodą immunofluorescencyjną na komórkach Hep2. SCLE (p. SCLE i NLE.o niewielkim mianie . są również charakterystyczne dla zespołu Sjogrena. Ryc. Przeciwciała Ro (SS-A = Sjogren syndrome) (ryc.stwierdza się w ok. 40-50% przypadków (ryc. Przeciwciała przeciw natywnemu DNA wykrywane na komórkach wiciowca Crithidium lucilliae. 146. Przeciwciała La (SS-B) na ogół towarzyszą Ro. Typ świecenia obwodowy . 147).

Przeciwciało to. 147. jak i SLE oraz w zespołach nakładania . str. ale zdarza się niekiedy również w SLE i zespołach nakładania . Prowadzi to do przyciągania leukocytów wieloją265 . W wyniku tej reakcji tworzą się homogenne masy jądrowe (tzw. w cytoplazmie obecne ziarnistości charakterystyczne dla przeciwciała La. Czynnik LE.typ świecenia plamisty z niewybarwiającymi się jąderkami. 305). ciałka LE). Przeciwciała Ro/La .Ryc.krzaczasty (clumpy). może występować zarówno w twardzinie. skierowane przeciw kompleksowi DNA-histon.typ świecenia drobnoziarnisty. związany z przeciwciałami przeciw polimerazie kwasu rybonukleinowego (RNA I). może występować w SLE i w innych kolagenozach. charakterystyczny dla scleromyositis (p. jest wykrywane za pomocą badania krwi obwodowej bez użycia technik serologicznych (w tym również metody immunofluorescencyjnej). Komórki w fazie podziału są niewybarwione. Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) . w surowicy chorego z jądrami uszkodzonych leukocytów od chorego lub osób zdrowych.homogenny PM-Scl. . charakterystyczny dla przeciwciała RNP. czyli czynnika LE. Ryc. Istota zjawiska polega na reakcji przeciwciała. związany z przeciwciałami przeciw fibrylarynie. które mają właściwości chemotaktyczne.plamisty (speckled). zależny od prerybosomów. 148.

a ich obecność w skórze zdrowej jest jednym z ważnych elementów rozpoznawczych. jednakże przy niewystarczającym doświadczeniu są nierzadko mylone z komórkami pseudo-LE. które fagocytując ciałka LE tworzą komórki LE. Badanie to zostało w dużej mierze zastąpione prostszymi i pewniejszymi metodami serologicznymi. Poza tym może również występować czynnik reumatoidalny (przeciwciało skierowane przeciw zmienionej immunoglobulinie G. 1/4 przypadków występują reaginy typu wassermannowskich. rzadziej również za test FTA (fluorescence treponema antibody).hydrazyd kwasu izonikotynowego i inne. w skórze osłoniętej w ok. zwłaszcza tromboplastynie (lupus anticoagulant . Przy zastosowaniu immunoblotu lub metody ELISA obecność przeciwciał w klasie IgG przeciw różnym epitopom histonu można wykazać nawet w 100% 266 . a w SLE zarówno w ogniskach chorobowych. 2) leki. narażonych na działanie promieni słonecznych. IgG jako wyłączna składowa często koreluje z przeciwciałami anty-DNA w krążeniu. Złogi immunologiczne wykrywa się za pomocą bezpośredniej metody immunofluorescencji.leki antyarytmiczne (prokainamid) . czyli homogenne masy otoczone ułożonymi półksiężycowato jądrami fagocytujących komórek. stąd najczęstsza lokalizacja zmian skórnych w okolicach odsłoniętych.drzastych. a często również przeciw jednoniciowemu DNA (ss-DNA). w części przypadków z obecnością złogów immunoglobulin w skórze (LBT) oraz krążącymi przeciwciałami przeciwjądrowymi skierowanymi przeciw histonowi.leki przeciwdrgawkowe (pochodne hydantoiny) . leukocytom wielojądrzastym. natomiast IgM jako przeważającą lub jedyną komponentę stwierdza się na ogół w przypadkach o łagodniejszym przebiegu. W skórze pozornie niezmienionej odsłoniętej wykrywa się je znacznie częściej (80-90%). czynnikom krzepnięcia. a także przeciwciała przeciwkardiolipinowe. wykrywane metodą ELISA.LAC). W ok. Do najczęstszych leków prowokujących objawy SLE należą: . Złogi immunologiczne na granicy skórno-naskórkowej Lupus Band Test . Inne autoprzeciwciała Mogą to być przeciwciała przeciw trombocytom. niekiedy obecne są również w ścianach naczyń. które mogą sprowokować zespół objawów typu SLE (drug-induced SLE). 150). reagujące również z kompleksami immunologicznymi). znikają one zazwyczaj wraz ze zmianami skórnymi po odstawieniu leków.środki hipotensyjne (głównie hydralazyna i jej pochodne) . Czynnikami prowokującymi wystąpienie zmian lub zaostrzenie objawów chorobowych są: 1) światło słoneczne. Skład immunoglobulin może różnić się w poszczególnych przypadkach.LBT Występują wyłącznie w skórze chorobowo zmienionej w DLE (ryc. jak i w skórze pozornie niezmienionej (zwłaszcza w okolicach odsłoniętych) (ryc. 50-60% przypadków. Komórki LE są wprawdzie bardzo charakterystyczne dla SLE. odpowiedzialne za nieswoiście dodatnie klasyczne odczyny serologiczne. 149). Złogi te składają się z immunoglobulin i dopełniacza.

Ziarniste złogi immunoglobulin na granicy skórno-naskórkowej w skórze pozornie niezmienionej. co w połączeniu z wysoką gorączką może przypominać różę. W razie ostrego przebiegu objawy zapalne mogą być wybitnie nasilone. przypadków SLE wywołanych hydralazyną i prokainamidem (epitop histonu H2A-H2B). W części przypadków 267 .Ryc. 151). Bezpośrednia metoda immunofluorescencji. często o charakterystycznym motylkowym układzie na nosie i policzkach („malar rash") (ryc. Bezpośrednia metoda immunofluorescencji.zmiany skórne. Toczeń rumieniowaty przewlekły (lupus erythematosus chronicus) . Bryłkowate złogi immunoglobulin na granicy skórno-naskórkowej. Układowy toczeń rumieniowaty (SLE). 149. 150. Objawy o przebieg Zmiany skórne mają charakter rumieni. bez wyraźnego rogowacenia mieszkowego i na ogół bez skłonności do bliznowacenia. Ryc.

Ryc. 152. Na owłosionej skórze głowy ogniska są rumieniowe lub ramieniowo-obrzękowe. niekiedy z objawami wysiękowymi. najbardziej nasilone w obrębie nosa i policzków. W części przypadków dochodzi do bliznowacenia i trwałego ubytku włosów. 268 . Ryc.typowe nacieki zapalne oraz zmiany krwotoczne w obrębie odsiebnych części palców rąk.ostre zmiany zapalne. często wypadanie włosów nie jest poprzedzone objawami zapalnymi. 151. Układowy toczeń rumieniowaty (SLE) . Układowy toczeń rumieniowaty (SLE) . dochodzi do bliznowacenia ognisk lub zmiany skórne od początku choroby mają cechy skórnej postaci LE (DLE).

Wykazują często obecność mikroropni. złożonych z leukocytów wielojądrzastych. Bóle stawowe bez zmian radiologicznych i zniekształceń (arthralgia) mogą być jednym z początkowych objawów i są rozmaicie nasilone w przebiegu choroby. W ok. wysokie OB (często trzycyfrowe). który wykrywa nawet minimalne odchylenia naczyniowe. niedokrwistość (niekiedy hemolityczna). oraz linijne złogi IgA i/lub IgG. szyja i twarz. jak w linear IgA bullous dermatosis (LABD). nawet do 40°C. trombocytopenia. jeśli występują. charakterystyczne dla SLE. które mogą poprzedzać wystąpienie pełnego obrazu SLE. Niekiedy zajęty jest ośrodkowy układ nerwowy. obniżony poziom dopełniacza C4. W rzadkich przypadkach zmiany mają charakter typowego BP lub LABD. od którego różni się również obrazem histologicznym (leukoklastyczne zapalenie naczyń). Nierzadko chorzy uskarżają się również na bóle mięśniowe (myalgia). 3) stwierdzenia i zidentyfikowania przeciwciał przeciwjądrowych. podobnie jak w pemfigoidzie.od przypadków bardzo ciężkich (z zajęciem nerek. głównie IgG. Najczęstszym umiejscowieniem jest tułów. W okresie zaostrzeń może występować wysoka gorączka. W badaniu immunopatologicznym stwierdza się gruboziarniste złogi. głównie opuszek palców (ryc. w brodawkach skórnych. limfopenia. towarzysząca niekiedy SLE. jak i narządowych. hipergammaglobulinemia. dotyczą głównie nerek (glomerulonephritis). C1q oraz białkomocz i wałeczki w moczu. Pokrzywka ta utrzymuje się dłużej niż zwykły bąbel pokrzywkowy. Węzły chłonne są często powiększone. serca (pericarditis. C3. Bardzo charakterystyczną cechą są zmiany rumieniowo-krwotoczne paliczków. Rozpoznanie Rozpoznanie SLE opiera się na podstawie: 1) charakterystycznych zmian skórnych i narządowych. W czasie ciąży u ponad 60% chorych następuje wyraźne zaostrzenie zarówno zmian skórnych. jak w EBA.W obrębie błon śluzowych jamy ustnej mogą występować nadżerki i powierzchowne owrzodzenia. W większości przypadków przeciwciała krążące. Odmiana pęcherzowa SLE (SLE pemphigoides) cechuje się występowaniem pęcherzyków i pęcherzy w obrębie zmian rumieniowych i w skórze zdrowej. z tendencją do okresowych samoistnych remisji. 152). skierowane są przeciw kolagenowi VII. powstaje w wyniku odkładania się w naczyniach kompleksów immunologicznych oraz przeciwciał przeciw C1q. 25% przypadków zmiany skórne nie występują i chorzy ci trafiają na ogół do internistów i reumatologów. Pokrzywka naczyniowa (urticaria vasculitis). 2) odchyleń w badaniach hematologicznych i badaniu moczu. W przypadku zajęcia układu nerwowego należy oprócz EEG i badania komputerowego (CT) zlecić wykonanie rezonansu magnetycznego. endocarditis) i opłucnej (pleuritis). Pęcherze są podnaskórkowe. Przebieg jest rozmaity . 4) badania 269 . a reakcja w splicie skórnym zachodzi z pokrywą pęcherza. ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia) do łagodnych. z objawami psychoz lub padaczki. Zmiany w obrębie narządów wewnętrznych są bardzo różnorodne. i reagują z dnem pęcherza w splicie skórnym. W podstawowych badaniach dodatkowych w SLE najważniejsze odchylenia są następujące: leukopenia.

Natomiast dla SLE charakterystyczny jest przedłużony okres utrzymywania się rumienia. Rozpoznanie różnicowe zmian skórnych: 1. obniżając powoli dawkę tak. Leki wspomagające: . W stanach ciężkich podaje się 80-100 mg prednizonu (Encorton) dziennie (jednorazowo. 2. zwłaszcza wielopostaciowe osutki świetlne (polymorphic light eruption . w ciężkich przypadkach zaleca się dodatkowo pulsy 500-1000 mg 1 x miesięcznie.PMLE).w zależności od objawów narządowych. Leki immunosupresyjne podawane łącznie ze steroidami pozwalają na znaczne obniżenie dawek steroidów (30-40 mg/d). często z objawami wysiękowymi. ale niezajmowaniem nerek oraz niewystępowaniem zaburzeń hematologicznych i immunologicznych typu SLE. DLE) mogą być stosowane po uzyskaniu wyraźnej poprawy leczeniem podstawowym . aby przejść na leczenie podtrzymujące małymi dawkami (10-20 mg/d). str. W ciężkich przypadkach można stosować pulsy kortykosteroidowe (1000 mg dożylnie metyloprednizolonu). Leczenie Podstawą leczenia są kortykosteroidy.leki ze wskazań internistycznych . 5) obniżenia poziomu dopełniacza. Róża (erysipelas) różni się krótkotrwałym przebiegiem. Dawkowanie i okres podawania leków immunosupresyjnych powinny być ściśle uzależnione od stanu chorego i wskaźników laboratoryjnych. 193). niewystępowaniem zmian narządowych i zaburzeń immunologicznych. 3. zwłaszcza nerek. Leczenie podtrzymujące małymi dawkami steroidów (20-10-5 mg dziennie) stosuje się do czasu pełnej normalizacji wskaźników laboratoryjnych i ustąpienia objawów klinicznych.syntetyczne środki przeciwmalaryczne (dawkowanie preparatu Arechin p. 260).azatiopryna (Imuran) .immunopatologicznego skóry zdrowej z miejsc odsłoniętych. lepiej odgraniczonymi ogniskami rumieniowymi o ostrzejszym stanie zapalnym.cyklofosfamid (Endoxan) po 100-150 mg/d. Dawkowanie zależy od ogólnego stanu chorych i stopnia zajęcia narządów wewnętrznych. 270 .100-200 mg/d. które są obrzękowo-rumieniowe. zajęciem innych narządów wewnętrznych. niezajmowaniem narządów wewnętrznych. kilkakrotnie powtarzane w odstępach kilkudniowych. wykazują obniżenie MED (minimaI erythema dosis . upodabniają się często do zmian pierwotnych i szybko ustępują. na ogół łagodnym przebiegiem. Dla wstępnego ustalenia rozpoznania SLE powinny być spełnione co najmniej 4 kryteria ARA (p. różnią się wielopostaciowymi zmianami skórnymi. wyraźniejszą zależnością od pory roku (ustępowanie w zimie). po śniadaniu). Fotodermatozy. duże znaczenie mają próby świetlne. Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis) różni się zmianami rumieniowo-obrzękowymi w obrębie oczodołów. str. Leki immunosupresyjne: . kilkakrotnie powtarzane . zajęciem mięśni głównie pasa barkowego i biodrowego (chociaż w SLE objawy mięśniowe mogą być również nasilone). chociaż MED może być w granicach normy.p.

jeśli stwierdza się przeciwciała przeciw natywnemu DNA (dsDNA). 154). 271 . z upodabnianiem się ich do wykwitów (fotoreprodukcja) (ryc. ale która różni się od SLE zazwyczaj łagodniejszym przebiegiem. że jedynie badanie histologiczne pozwala na jej wyłączenie. Przeciwciała Ro korelują z występowaniem antygenów zgodności tkankowej HLA-DR3 i DR2. 5-6-krotne zabiegi). Jednakże nie ma korelacji między obecnością złogów Ro w naskórku a nadwrażliwością na światło słoneczne.wysiękowe. Immunologicznym markerem SCLE jest przeciwciało Ro (SS-A) i/lub La (SS-B). 153 A i B). Ich obecność w tkankach jest związana wyłącznie z krążącymi przeciwciałami Ro (SS-A) zarówno w SCLE. pozostają jednak bez wyraźnego wpływu na przebieg choroby podstawowej. Poziom tych przeciwciał waha się w przebiegu choroby. natomiast nie wykazują takiego związku z objawami klinicznymi. W postaci obrączkowatej zmiany są rumieniowo-obrzękowe. Przeciwciała Ro/La wydają się odgrywać istotną rolę w patogenezie. Odczyny rumieniowe w próbach świetlnych są z reguły przedłużone (powyżej 10 dni po 1-2 MED). że w SCLE charakterystyczne uszkodzenie warstwy podstawnej naskórka zachodzi poprzez działanie komórek cytotoksycznych w reakcji ADCC (antibody dependent cell cytotoxicity). chociaż oba typy zmian często występują u tego samego chorego. bez zmian nerkowych. tułów i kończyny. Przebieg jest przewlekły ze znacznymi zaostrzeniami po nasłonecznieniu. Jest to szczególna odmiana LE. PODOSTRA SKÓRNA POSTAĆ TOCZNIA RUMIENIOWATEGO Subacute cutaneous lupus erythematosus (SCLE) Definicja. a w okresach zaostrzeń . korzystne wyniki można uzyskać plazmaferezą (po 1000-2000 ml 2 x tygodniowo. które są stwierdzane w bezpośredniej metodzie immunofluorescencji. w której większość przypadków spełnia co najmniej 4 kryteria ARA. Zmiany skórne zajmują twarz. wykrywane w 60-80% przypadków. Cechą charakterystyczną jest wybitna nadwrażliwość na światło słoneczne. a w pewnych okresach są one niewykrywalne. W leczeniu postaci pęcherzowej i Urticaria vasculitis SLE szczególnie korzystnie działają sulfony (dapson: 100-150 mg/d). w którym nie ma nadwrażliwości na promienie UVB. Etiopatogeneza. Odkładają się w obrębie dolnych warstw keratynocytów w postaci rozproszonych złogów (dusi). z powierzchowną martwicą naskórka i tworzeniem się strupów. jak i w SLE. gdyż równie często stwierdza się je w zespole Sjögrena. Jest prawdopodobne. które niekiedy powodują ustępowanie zmian w ciągu nawet 24-48 h. przy jednoczesnym leczeniu podstawowym. Bliznowacenie na ogół nie występuje. Podobieństwo do łuszczycy bywa niekiedy tak duże.W przypadkach ciężkich. Objawy i przebieg. gdyż występują one równie często w zespole Sjogrena. typowe zmiany skórne oraz obecność przeciwciał Ro i/lub La. Rozróżnia się 2 odmiany: obrączkowatą (SCLE annularis) i łuszczycopodobną (SCLE psoriasiformis) (ryc.

Rokowanie w tej postaci jest korzystne. U osób starszych przebieg choroby jest na ogół łagodny. 10% chorych). przeniesienia przeciwciał Ro (SS-A) na płód i wystąpienia obja272 .A Narządy wewnętrzne są zajęte tylko w części przypadków. zmiany nerkowe występują rzadko (u ok. a zmiany mogą ustępować samoistnie. aczkolwiek rzadkie. a w okresie zaostrzeń mogą być bardzo nasilone. z towarzyszącą gorączką. bóle stawowe i mięśniowe należą natomiast do częstych objawów. Istnieje zagrożenie.

Dotyczy to matek. u góry . 4) przewlekłego przebiegu. a niekiedy również z blokiem serca.rumieniowych. 5) stwierdzenia przeciwciał Ro/La. Po stronie prawej większe dawki UV (fotonasilenie). a wyjątkowo przeciw U1 -RNP. pęcherzycy rumieniowatej oraz łuszczycy. a tylko część wymaga stosowania skojarzonego leczenia kortykosteroidami i lekami immunosupresyjnymi. 6) badania immunopatologicznego skóry nie zmienionej i histologicznego ze zmian chorobowych (głównie dotyczy to różnicowania z łuszczycą). 273 . zwłaszcza w starszej grupie wiekowej. 2) umiejscowienia głównie na twarzy i tułowiu. Podostry skórny toczeń rumieniowaty SCLE) .próby rumieniowe z odczynem upodabniania się: u dołu p r ó b y na U V B + UVA. 3) wybitnej nadwrażliwości na światło słoneczne z upodabnianiem się odczynów do wykwitów chorobowych. 154.na UVB (MED). niżej). TOCZEŃ RUMIENIOWATY NOWORODKÓW Lupus erythematosus neonatorum (neonatal LE — NLE) Definicja. łuszczycopodobnych lub obrączkowatych. jak w SLE. Są to na ogół przejściowe zmiany skórne z towarzyszącymi. objawami hematologicznymi. Leczenie powinno być zróżnicowane. występujące u noworodków urodzonych z matek mających przeciwciała Ro i/lub La. których przeciwciała są skierowane zarówno przeciw Ro 52 kD. gdyż część chorych. rzadziej przeciw La (SS-B). Rozpoznanie różnicowe dotyczy rumieniowo-obrzękowych zmian polekowych. wów chorobowych u noworodka (NLE . różnie nasilonymi. reaguje na środki przeciwmalaryczne i małe dawki steroidów (20-30-40 mg prednizonu dziennie).p. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) wykwitów zapalnych . jak i przeciw 60 kD.Ryc.

Rozpoznanie opiera się głównie na stwierdzeniu przeciwciał Ro/La u matki (kobiety mające te przeciwciała powinny być objęte specjalną kontrolą i powinny 274 . Istnieją kazuistyczne doniesienia o przypadkach NLE bez bloku serca u noworodków. które mają zdolność przechodzenia przez łożysko i reagowania in vivo. 155).obrączkowate zmiany w obrębie twarzy u noworodka. niedokrwistości i leukopenii. ale stwierdza się u nich obecność przeciwciał Ro (SS-A). Okres trwania jest zazwyczaj kilkutygodniowy lub kilkumiesięczny.Ryc. które stopniowo zanikają. u których stwierdzono przeciwciała U1-RNP. Niekiedy występuje hepatosplenomegalia. Towarzyszące objawy hematologiczne mogą mieć charakter trombocytopenii. Objawy i przebieg. We krwi noworodków stwierdza się przeciwciała Ro (SS-A) lub La (SS-B). odpowiadające odmianie obrączkowatej SCLE (matka i dziecko miały tego samego typu zmiany skórne i przeciwciała Ro w krążeniu). Rokowanie u płodu zależy również od nasilenia procesu chorobowego u matki. W patogenezie odgrywają rolę biernie przeniesione od matki na płód przeciwciała Ro/La. Zmiany skórne są typu rumieni obrączkowatych. Etiopatogeneza. przypominających SCLE. Istnieje również. NLE stanowi dowód patogennej roli przeciwciał Ro. zwłaszcza od występowania zmian nerkowych i nadciśnienia. u których stwierdzono przeciwciała Ro (SS-A) i La (SS-B). 155. zagrożenie wystąpienia zmian w mięśniu sercowym i układzie przewodzącym. co wskazuje na udział tych przeciwciał w powstawaniu zmian chorobowych. Jedynym trwałym powikłaniem jest występujący w części przypadków blok serca. aczkolwiek rzadko. mogą być obecne przy urodzeniu lub ujawnić się przy pierwszej ekspozycji na słońce (ryc. Matki mogą mieć objawy SCLE. Blok serca opisano również u dorosłych z SLE. natomiast nie występowały przeciwciała Ro/La. Lupus neonatalis . SLE lub mogą być w długotrwałej remisji.

ogniska rumieniowo-hiperkeratotyczne z bliznowaceniem. Jednakże w ok. immunodyfuzji i ELISA można wykazać obecność w DLE przeciwciał Ro (SS-A). jednak częstość wykrywania jest zbliżona do SCLE (50-70%). W DLE są częściej stwierdzane w przypadkach o postępującym przebiegu. POSTAĆ OGNISKOWA (PRZEWLEKŁA) TOCZNIA RUMIENIOWATEGO Lupus erythematosus discoides . Przeciwciała te występują również w innych CTD. Wprawdzie miana są niewysokie.z wyjątkiem bloku serca cofają się samoistnie. W każdym przypadku należy przeprowadzić bardzo dokładne badanie kardiologiczne dziecka. Etiopatogeneza. umiejscowione głównie w okolicach odsłoniętych i na owłosionej skórze głowy. 25% przypadków stwierdza się przeciwciała przeciw jednoniciowemu DNA (ss-DNA). Za pomocą immunofluorescencji pośredniej. gdyż zmiany . 275 . Przeciwciała przeciwjądrowe są na ogół niewykrywalne. Zjawiska immunologiczne w skórze chorobowo zmienionej są podobne do występujących w SLE. nie mają więc znaczenia diagnostycznego. 156. Leczenie jest wyłącznie objawowe. wykrywane testem radioimmunologicznym (radioimmunoassay).DLE Definicja. Ich rola w patoge- Ryc. Na granicy skórno-naskórkowej obecne są złogi immunoglobulin i dopełniacza. Są to zmiany rumieniowo-naciekowe z rogowaceniem mieszkowym i skłonnością do bliznowacenia bez rozpadu.rodzić na oddziałach patologii ciąży) i u noworodków oraz na charakterystycznych zmianach skórnych. stwierdzane bezpośrednią metodą immunofluorescencyjną. Toczeń rumieniowaty (przewlekły) ogniskowy (DLE) . Nie występują objawy narządowe.

3) niekorzystnym wpływie nasłonecznienia. u których stwierdzono przeciwciała Ro. Zmiany głębokie mogą pozostawiać szpecące blizny. pozaciąganych. szerzą się obwodowo i pozostawiają zanik lub bliznowacenie w części środkowej. Rozpoznanie DLE opiera się na: 1) stwierdzeniu ognisk rumieniowo-naciekowych z objawami rogowacenia mieszkowego i skłonnością do bliznowacenia. 2) umiejscowieniu zmian głównie na częściach odsłoniętych oraz często w obrębie owłosionej skóry głowy.nezie DLE jest niejasna. Przebieg jest przewlekły z obostrzeniami w okresie wiosennym i letnim. zajmując nos i przylegające części policzków. najczęściej umiejscowione są na nosie. uwarunkowana rogowaceniem mieszkowym (ryc. 2) przerosła (varietas hypertrophica. 4) przewlekłym przebiegu z okresowymi obostrzeniami. wykazała. 5) znaczenie pomocnicze ma badanie histologiczne i immunopatologiczne ognisk chorobowych (w zmianach obrzękowych i wczesnych LBT może być ujemny). że w ok. Niekiedy odczyn opadania krwinek jest podwyższony. hiperkeratoza mieszkowa może być bardzo nieznaczna. Obecność przeciwciał Ro w tak wysokim odsetku przypadków DLE stanowi dalszy dowód na związek patogenetyczny między skórnymi i układowymi odmianami tocznia rumieniowatego. małżowinach usznych i rękach. W obrębie czerwieni warg w części przypadków występują rumieniowe ogniska o nieco chropowatej powierzchni. DLE tumidus): zmiany są wyniosłe. badania laboratoryjne na ogół nie wykazują istotnych odchyleń. 4) odmrozinowa (chilblain lupus): zmiany rumieniowe . podczas gdy nie wykryto żadnych objawów SLE w przypadkach Ro-negatywnych.o odcieniu fiołkowym . na kończynach górnych i w okolicy dekoltu mogą być nacieczone z zejściowym bliznowaceniem i rozmaicie zaznaczoną hiperkeratozą mieszkową. niekiedy pozostawiają głębokie blizny. 20% przypadków nastąpiło przejście w SLE. niekiedy zmleczałe. 3) hiperkeratotyczna lub brodawkowata (DLE hyperkeratoticus or verrucosus) cechuje się nasiloną hiperkeratozą i powstawaniem nierównych. Charakterystyczna jest chropowata powierzchnia. że również przypadki SLE mogą rozpoczynać się zmianami skórnymi typu DLE. występuje hipergammaglobulinemia i leukopenia. Przypadki te należy traktować jako będące w grupie ryzyka przejścia w SLE. wyraźnie odgraniczone od otoczenia.związane są z zaburzeniami naczyniowymi. Na owłosionej skórze głowy zmiany ustępują z pozostawieniem blizn i trwałego wyłysienia. Należy pamiętać. Objawy i przebieg. Na twarzy zmiany mają często kształt motyla. niekiedy zanikowe. Odmiana rozsiana (DLE disseminatus . jednak wieloletnia obserwacja chorych z DLE i DDLE. Stan ogólny chorych jest dobry. 156). Odmiany kliniczne DLE: 1) obrzękowa (varietas oedematosa): nie powoduje bliznowacenia. małżowinach usznych i owłosionej skórze głowy. Zmiany skórne są rumieniowo-naciekowe. wgłębionych blizn. zwykle przechodzące na skórę. Najczęściej wykwity umiejscowione są na twarzy. Do rzadszych umiejscowień należą błony śluzowe policzków i języka. gdzie dobrze odgraniczone i nieco nacieczone ogniska przypominają leukoplakię.DDLE). 276 . Zmiany na twarzy są zazwyczaj typowe.

PODSKÓRNA (GŁĘBOKA) ODMIANA TOCZNIA RUMIENlOWATEGO Lupus erythematosus profundus. 4. leczenie to może być łączone ze środkami przeciwmalarycznymi . z przerwami. 431) . również str.Rozpoznanie różnicowe: 1. 217) lub izotretinoinę (p. skłonnością do rozpadu. ale niebezpiecznym ze względu na często występującą neuropatię. nie poddających się żadnym innym metodom leczenia . można zalecać azatioprynę (Imuran) w dawce 100-150 mg/d.100-50 mg/d. dlatego może być zalecany tylko w przypadkach opornych na inne metody leczenia. a po uzyskaniu wyraźnej poprawy dawki podtrzymujące . współistnieniem objawów naczyniorachowych. 277 . dawkowanie: 400 mg/d początkowo. zamrażanie płynnym azotem. talidomid stosuje się w wyjątkowych przypadkach.amid kwasu nikotynowego (wit. ustępujące z pozostawieniem wgłębień. str. Są to guzy zapalne w tkance podskórnej. siatkówce. konieczna jest regularna kontrola okulistyczna (możliwość zmian w soczewce. ostrozapalnymi. niewystępowaniem nadwrażliwości na światło słoneczne oraz obrazem histologicznym. niewystępowaniem bliznowacenia. lepiej z okresowymi przerwami.niekiedy uzyskuje się poprawę stosowaniem dapsonu (100-150 mg/d) w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. 3. Gruźlica toczniowa (tbc luposa) różni się obecnością guzków toczniowych.talidomid (Thalidomide) jest lekiem skutecznym. u kobiet w wieku rozrodczym lek nie może być stosowany ze względu na wybitną teratogenność. towarzyszące DLE lub SLE (ryc. Skóra pokrywająca guzy może być nie zmieniona lub wykazywać cechy kliniczne LE. str. Leczenie miejscowe: maści steroidowe o średniej mocy (Flutikazon. w których nie ma odpowiedzi na leki przeciwmalaryczne. Leczenie.acitretinę (sposób stosowania . Pęcherzyca rumieniowata (pemphigus erythematosus) różni się obecnością wykwitów pęcherzowych i nadżerkowych oraz swoistymi dla pęcherzycy zmianami immunologicznymi. co najmniej 30.leki syntetyczne przeciwmalaryczne: Arechin po 500 lub 250 mg dziennie. Trądzik różowaty (rosacea) różni się wykwitami grudkowymi i krostkowymi oraz teleangiektazjami. 157). z reguły powinny być zalecane środki osłaniające przed światłem słonecznym o wysokich wskaźnikach protekcji. Ogólne: . 196).p.w przypadkach DDLE o bardzo nasilonej hiperkeratozie można zastosować retinoidy . Lupus panniculitis Definicja. Wielopostaciowe osutki świetlne (polymorphic light eruption) różnią się niewystępowaniem hiperkeratozy mieszkowej i bliznowacenia. niekiedy pokrzywkowatymi i wysiękowymi zmianami. 2. PP) 1000-1200 mg/d . wyraźniejszą zależnością od pory roku i nasłonecznienia (p.w przypadkach DDLE. nerwie wzrokowym) oraz badanie morfologii krwi (możliwość niedokrwistości) i badanie enzymów wątrobowych (nierzadkie uszkodzenie wątroby) . Elocom) na krótkie okresy.

gdyż powodują zazwyczaj szybkie cofanie się guzów (dawkowanie . Leczenie. DLE). jak w LE.) oraz vasculitis nodosa przy umiejscowieniu na kończynach. Niekiedy są trudne do wykrycia. Etiopatogeneza. Rozpoznanie kliniczne ustala się na podstawie obecności guzów zapalnych towarzyszących zmianom LE w innym umiejscowieniu oraz badania immunopatologicznego i histopatologicznego. w związku z chorobami trzustki itd. Nawet jeśli postać ta towarzyszy DLE. Objawy i przebieg.p. Środki przeciwmalaryczne są tu szczególnie wskazane. objawy ogólne są zwykle bardziej nasilone i istnieje konieczność obserwacji w kierunku ewentualnego przejścia w SLE. Podstawowe znaczenie dla wykazania związku z SLE mają badania immunologiczne.Ryc. Różnicowanie dotyczy zapalenia tkanki podskórnej na innym tle (np. W przypadkach współistniejących z SLE konieczne jest podawanie steroidów lub zastosowanie skojarzonego leczenia steroidami i środkami immunosupresyjnymi (p. Postać podskórna tocznia rumieniowatego (panniculitis LE) . oraz w ścianach naczyń tkanki podskórnej. Złogi immunoglobulin i dopełniacza mogą być obecne na granicy skórno-naskórkowej. niekiedy w okolicy krzyżowej i na pośladkach. Leczenie SLE). 157.głębokie bliznowacenie po ustąpieniu podskórnych zmian guzowatych. Zmiany umiejscowione są głównie na twarzy oraz na wyprostnych powierzchniach ramion i ud. 278 .

które stanowią główne kryteria rozpoznawcze. W przypadku nawracających zakrzepów stosuje się małe dawki heparyny. zawałów serca. 158) i owrzodzenia. Ryc. znamiennie częściej występują zakrzepy i nawykowe poronienia. Najczęstszym objawem jest udar mózgu. nie jest jednak udowodniona. Przeciwciała antykardiolipinowe często występują łącznie z przeciwciałem przeciwfosfolipidowym lupus anticoagulant (LAC). nawracającymi poronieniami i trombocytopenią. ciężkich komplikacji neurologicznych i nerkowych oraz zmian zgorzelinowych skóry. rzadziej tętnic. zmianami neurologicznymi (udar mózgu. ataki ischemiczne). Kortykosteroidy nie zapobiegają zakrzepom. W ciężkich postaciach może dojść także do zatorów płucnych. są stosowane jedynie łącznie z kwasem acetylosalicylowym u kobiet z SLE i nawykowymi poronieniami. Pewne zapobiegawcze znaczenie może mieć kwas acetylosalicylowy. głównie podudzi. głównie żył głębokich. Przeciwciała antykardiolipinowe oraz charakterystyczne dla zespołu przeciwciała przeciw b2 glikoproteinie I wykrywa się testem ELISA. jedno z tych kryteriów w przypadku stwierdzenia przeciwciał antykardiolipinowych (anticardiolipin antibodies -ACA) ma już znaczenie rozpoznawcze. związane z zakrzepami żylnymi.ZESPÓŁ ANTYKARDIOLIPINOWY (ANTYFOSFOLIPIDOWY) Anticardiolipin syndrome (Antiphospholipid syndrome) Jest to zespół autoimmunologiczny. u których stwierdza się przeciwciała kardiolipinowe. U chorych z SLE. Z wyjątkiem trombocytopenii. Ich rola patogenna jest prawdopodobna. U części chorych występuje livedo reticularis (ryc. 158. Mogą występować u osób bez objawów SLE jako pierwotny zespół antykardiolipinowy. Leczenie jest na ogół nieskuteczne. Siateczkowate rozszerzenie powierzchownych naczyń (livedo reticularis). W większości przypadków zespół ten powiązany jest z SLE lub zbliżonymi chorobami autoimmunologicznymi z kręgu SLE. charakteryzujący się zakrzepicą. 279 . cechujący się zakrzepami tętniczymi i żylnymi. kardiologicznymi i in. plazmaferezę i gamma-globuliny.

Zespół Sneddona . jest niewielkiego stopnia i na ogół bezobjawowe.lupus anticoagulant. którego podstawowymi objawami są: siatkowate rozszerzenie naczyń (livedo reticularis) oraz udary mózgu. wieloletni. porażenia). związane z przejściowym zamknięciem światła naczyń tętniczych mózgu. Objawy kliniczne mogą być zbliżone do zespołu antykardiolipinowego. 159. W części przypadków stwierdza się przeciwciało przeciwfosfolipidowe . zakrzepy żylne z owrzodzeniami. najczęściej przemijające. serce itd. Przebieg jest zazwyczaj przewlekły. a w skórze zmiany typu livedo reticularis. rozmaite zmiany neurologiczne (oprócz udaru mózgu drgawki. Ryc.). zatory płucne itd. Czynniki przyczynowe są nieznane. głównie udary mózgu. Zajęcie narządów wewnętrznych (nerki. czego objawem są przejściowe zaburzenia neurologiczne. 159). Mimo że objawy te przypominają zespół antykardiolipinowy. nie występują tu przeciwciała przeciw kardiolipinie (ACA). Jest to zespół naczyniowy dotyczący głównie skóry i ośrodkowego układu nerwowego.rozległe zmiany siateczkowate typu livedo reticularis u chorego z zaburzeniami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. ale zespół ten nie ma związku z SLE. Cechami charakterystycznymi są: livedo reticularis (ryc. Objawy i przebieg. jednakże patomechanizm jest całkowicie odmienny i nie występują tu przeciwciała antykardiolipinowe. a następnie proliferacji mięśniówki i włóknienia. aczkolwiek częste. 280 . natomiast istotą procesu chorobowego jest zamknięcie światła naczyń tętniczych w wyniku zmian zapalnych w śródbłonkach. jednakże udary mózgu mogą powodować zgon. Powoduje to niedotlenienie ograniczonych odcinków w ośrodkowym układzie nerwowym. Etiopatogeneza. zaburzenia widzenia.ZESPÓŁ SNEDDONA Sneddon syndrome Definicja.

skierowane przeciw polipeptydom 60 kD. że w niektórych przypadkach jest to być może wtórny zespół Sjogrena u chorych z SCLE. 52 kD oraz rzadziej . Istnieje związek immunogenetyczny z antygenem DR2 w przypadkach pierwotnego zespołu z przeciwciałami Ro oraz z antygenem DR3 . głównie w ośrodkowym układzie nerwowym. oraz nasilona artralgia. str. towarzyszącą różnym chorobom tkanki łącznej. oraz wykwitami pokrzywkowatymi i krwotocznymi. Profilaktycznie zaleca się kwas acetylosalicylowy. Podobieństwo kliniczne tej odmiany zespołu Sjogrena do SCLE jest tak znaczne.Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu: 1) livedo reticularis z charakterystycznym obrazem histologicznym w obrębie głębszych naczyń skóry i 2) zmian neurologicznych. 279. 281 . Postać ta związana jest głównie z przeciwciałami La (SS-B) i z antygenem HLA DRw52. artralgia i inne. Z objawów ogólnych występują: zaburzenia neurologiczne i psychiczne. Etiopatogeneza. 3) SLE.48 kD. Leczenie jest nieskuteczne. świądem skóry. W części przypadków obserwowano zmiany skórne o cechach rumienia obrączkowatego (erythema annulare). Pierwotny zespół charakteryzuje się suchością śluzówek. głównie SLE.w przypadkach z przeciwciałami wyłącznie La. Objawy i przebieg.p. 308. w których występuje livedo reticularis: 1) zespołu antykardiolipinowego . które u osób genetycznie predysponowanych mogą powodować reakcje autoimmunologiczne w obrębie gruczołów śluzowych. Zespół ten dzieli się na odmianę pierwotną (idiopatyczną) i wtórną. ZESPÓŁ SJÖGRENA Sjögren syndrome Definicja. Jednakże markery immunogenetyczne określane dla rozmaitych populacji wykazują znaczne różnice. przypominające odmianę obrączkowatą SCLE. jednakże różniące się obrazem histologicznym. jamy ustnej.p. 2) polyarteritis nodosa . niewystępowaniem złogów immunologicznych na granicy skórno-naskórkowej i innych cech SCLE. str. nawet przed pojawieniem się objawów suchości. Istotne znaczenie ma niewystępowanie nadwrażliwości na światło słoneczne w zespole Sjogrena. a w części przypadków nie występują. Istotą zmian jest suchość błon śluzowych oczu. Markerami immunologicznymi są przeciwciała Ro (SS-A) oraz La (SS-B). w których zespołowi Sneddona towarzyszy lupus anticoagulant. twardzinie i nie sklasyfikowanym CTD. Kortykosteroidy i leki immunosupresyjne są nieskuteczne. Rozpoznanie różnicowe dotyczy chorób skóry. występowaniem zespołu Raynauda u 1/3 chorych. głównie w tych przypadkach. a u kobiet również sromu. Istnieje przypuszczenie. że rolę etiologiczną odgrywają wirusy Epsteina-Barr (EBV) oraz retrowirusy HTLV-1 i HIV.

Przebieg zespołu Sjogrena jest rozmaity, w przypadkach wtórnego zespołu zależy od choroby podstawowej. Istnieje ryzyko powstawania chłoniaków (lymphoma) lub chłoniaka rzekomego (pseudolymphoma). Rozpoznanie opiera się na objawach suchości błon śluzowych, teście Schirmera (wydzielanie łez) i biopsji z wargi dolnej, wykazującej nacieki zapalne, a także różnego stopnia (I-IV) zniszczenie struktur gruczołowych. Potwierdzeniem jest wykrycie przeciwciał Ro (SS-A) i/lub La (SS-B) oraz stwierdzenie charakterystycznych ziarenek (dust) w dolnych warstwach naskórka w bezpośrednim badaniu IF skóry. W biopsji z wargi charakterystyczna jest również obecność komórek plazmatycznych zawierających IgG i IgA. W razie powiększenia ślinianki wskazana jest sialografia. Rozpoznanie różnicowe dotyczy głównie wtórnego zespołu Sjogrena (w przebiegu SLE, SSc i innych CTD). Zespół może towarzyszyć zakażeniu HIV i AIDS. Leczenie zależy od tego, czy jest to zespół pierwotny, czy wtórny, i opiera się głównie na podawaniu kortykosteroidów w średnich dawkach (40-30-20 mg/d).

TWARDZINA
Sclerodermia. Scleroderma

Twardzina występuje w dwóch odmianach, wykazujących tak znaczne różnice, że były one traktowane jako odrębne jednostki chorobowe. Postać układowa (sclerodermia systernica, systemic sclerosis — SSc): zmiany dotyczą skóry, układu naczyniowego (objaw Raynauda), układu kostnego i mięśniowego oraz narządów wewnętrznych; charakterystyczne jest występowanie zaburzeń immunologicznych. Postać ograniczona, skórna (s. circumscripta, morphea): nie stwierdza się zajęcia narządów wewnętrznych, zmiany dotyczą wyłącznie skóry lub skóry i tkanek głębszych, mogą być też uogólnione (morphea generalisata); w większości odmian postaci ograniczonej nie stwierdza się również istotnych zaburzeń immunologicznych. Pomimo tych wyraźnych odrębności zarówno twardzina układowa, jak i skórna mają wiele cech wspólnych: stwardnienia skóry są zbliżone pod względem charakteru zmian makroskopowych i mikroskopowych. Podstawowym procesem w obu postaciach są zaburzenia naczyniowe i włóknienie (fibrosis). Za związkiem postaci skórnej i układowej twardziny przemawia również występowanie w przypadkach przewlekłej reakcji przeszczepu przeciw gospodarzowi, tj. graft-versus-host (GVH), zmian skórnych typu morphea lub uogólnionej twardziny skórnej (morphea generalisata) oraz zmian narządowych i zaburzeń immunologicznych, charakterystycznych dla twardziny układowej. Aczkolwiek w twardzinie ograniczonej nie występują na ogół przeciwciała przeciwjądrowe, to jednak w niektórych jej odmianach, zwłaszcza linijnej (sclerodermia linearis), są one wykrywane w ok. połowie przypadków, na ogół bez określonej swoistości. 282

TWARDZINA UKŁADOWA
Sclerodermia systemica. Systemic sclerosis (SSc). Systemic scleroderma Definicja. Jest to choroba układowa, występująca głównie u kobiet, wyjątkowo rzadko u dzieci. Cechuje się stwardnieniami oraz zanikami skóry i tkanki podskórnej, zajęciem mięśni, układu kostnego oraz narządów wewnętrznych, w części przypadków o ciężkim przebiegu. Charakterystyczne są zaburzenia naczynioruchowe (objaw Raynauda) oraz stwardnienia skóry, dotyczące najczęściej twarzy i odsiebnych części kończyn górnych (acrosclerosis, limited scleroderma - lSSc), lub uogólnione stwardnienia w obrębie całej skóry (sclerodermia diffusa, diffuse scleroderma — dSSc).

Etiopatogeneza
Immunogenetyka. Genetyczne tło twardziny nie jest dotychczas w pełni udokumentowane. Za rolą czynników genetycznych przemawiają rzadkie przypadki jej rodzinnego występowania, natomiast nierzadko w rodzinie chorych stwierdza się inne CTD lub występowanie rozmaitego typu przeciwciał przeciwjądrowych. Związek z antygenami zgodności tkankowej różni się w rozmaitych populacjach, a jest zależny głównie od przeciwciał. Określono w badaniach molekularnych haplotypy charakterystyczne dla przeciwciał anty-TOPO I (Scl 70), które różnią się w populacji USA i Japonii. Wykazano charakterystyczne dla TOPO I suballele DQB1 i DRB1, dla ACA - DQB1, dla fibrylaryny - DRB1. Stwierdzono pewien związek z antygenem DR5 (występuje często u chorych z przeciwciałami Scl 70), DR1 (w ciężkich postaciach dSSc) oraz DR3 (zwłaszcza w twardzinie wywołanej czynnikami zawodowymi). Badania jednojajowych bliźniąt wykazały, że czynnik genetyczny nie jest decydujący, a rolę odgrywają również czynniki środowiskowe. Czynniki środowiskowe i inne wywołujące zmiany twardzinowe. Na wpływ czynników środowiskowych wskazuje występowanie typowej twardziny układowej u górników z objawami krzem icy; u części z nich stwierdza się nawet występowanie swoistego markera immunologicznego Scl 70. Opisano również przypadki rozwoju twardziny w wyniku wstrzykiwania silikonu w operacjach plastycznych piersi, przy czym zmiany rozwijały się w wiele lat po zabiegu. Na rolę krzemu wskazuje jego obecność w fibroblastach pochodzących ze zmian chorobowych, które są pobudzone do wzmożonej produkcji kolagenu. Zmiany twardzinopodobne stwierdzono również u robotników stykających się z chlorkiem winylu, trichloroetylenem itd. Niektóre leki mogą także wywoływać zmiany twardzinopodobne, np. bleomycyna, penicylamina, beta-blokery, wstrzyknięcie witaminy K. Za wpływem czynników toksycznych w największym stopniu przemawiają epidemie schorzeń twardzinopodobnych wywołanych tryptofanem (eosinophilia myalgia syndrome-EMS) oraz zanieczyszczonym olejem (toxic oil syndrom - TOS). Istotą twardziny jest immunologicznie uwarunkowane włóknienie (fibrosis), poprzedzone zmianami naczyniowymi oraz aktywacją limfocytów i monocytów. Zmiany naczyniowe. Czynniki powodujące uszkodzenie naczyń nie są w pełni poznane. W otoczeniu naczyń występują nacieki zapalne, obfitsze we wczesnych okresach choroby, złożone głównie z limfocytów T pomocniczych CD4. W migra283

cji limfocytów z krążenia i ich gromadzeniu się w otoczeniu naczyń podstawową rolę odgrywa ich wzmożona adherencja do śródbłonków, co zależy od adhezyjnych cząstek LFA-1 na limfocytach i ICAM-1 (intercellular adhesion molecule) na komórkach śródbłonka. Przylegające komórki zapalne wokół naczyń uszkadzają z jednej strony śródbłonki, z drugiej zaś pobudzają produkcję kolagenu bezpośrednio lub za pośrednictwem cytokin. W uszkodzeniu ścian naczyniowych biorą udział również przylegające do nich komórki cytotoksyczne „natural killers", których aktywność w twardzinie ulega obniżeniu. Pobudzone monocyty/makrofagi wydzielają TGFb - transforming growth factor beta i TNFa - tumor necrosis factor alpha. TGFb pobudza włóknienie i hamuje proliferację komórek śródbłonka, co może być częściowo odpowiedzialne za zanikanie kapilarów („capillary loss"). Do uszkodzenia śródbłonka przyczyniają się także TNFa i IFNy, które zwiększają ekspresję ICAM-1 na śródbłonkach, jak również wzmożona synteza czynnika VIII i agregacja płytek krwi. Dalszym czynnikiem uszkadzającym śródbłonki może być tryptaza, proteaza wydzielana przez komórki tuczne, które stwierdza się w zwiększonej ilości w najcięższych postaciach twardziny układowej. Wykazano także, że działanie cytotoksyczne w stosunku do śródbłonków może zależeć od serynowej proteazy, zwanej Granzyme, uwalnianej z ziaren aktywowanych limfocytów T. Ponadto pewną rolę odgrywają swoiste przeciwciała przeciwendotelialne, działające w mechanizmie ADCC (antibody dependent cell cytotoxicity). Rola fibroblastów. Ekspresja ICAM-1 jest wzmożona na fibroblastach leżących zarówno wśród nacieków zapalnych, jak i poza nimi. Aktywowane limfocyty są źródłem cytokin, które pobudzają fibroblasty do nasilonej syntezy kolagenu. Interleukina 1 (IL-1) powoduje wzmożone wytwarzanie interleukiny 2 (IL-2), która z kolei pobudza proliferację limfocytów T, a te aktywują fibroblasty do syntezy kolagenu i innych składowych macierzy pozakomórkowej (ECM - extracellular matrix). Najbardziej charakterystyczną cechą twardziny jest nadmierna produkcja kolagenów I, III, VI i VII, glikozoaminoglikanów i fibronektyny przez fibroblasty, przy czym wytworzony kolagen, głównie typu I i III, jest całkowicie prawidłowy. Stosunek typów kolagenu jest taki sam, jak w skórze osób zdrowych, a fibroblasty wykazują jedynie znacznie zwiększoną produkcję, która zanika w dalszych pasażach hodowli. Świadczy to o roli cytokin w aktywacji produkcji kolagenu. Natomiast in vivo w zmianach twardzinowych w późniejszym okresie fibroblasty są nadal zaktywowane mimo braku nacieków zapalnych, tj. aktywacja nie zależy od cytokin. Mechanizm polega tu prawdopodobnie na interakcji pomiędzy ICAM-1 na fibroblastach a cząstkami adhezyjnymi macierzy pozakomórkowej (ECM) za pomocą receptorów VLA dla kolagenów, lamininy i fibronektyny. Metabolizm tryptofanu. W patogenezie twardziny odgrywają również pewną rolę zaburzenia metabolizmu tryptofanu, prowadzące do nadmiernej produkcji serotoniny i tryptaminy, które mogą być odpowiedzialne zarówno za objawy neurowegetatywne (przedłużenie chronaksji czuciowej, objaw Raynauda), jak i włóknienie. Rola neuropeptydów, wyzwalanych z nerwów czuciowych skóry, jest w twardzinie bardzo prawdopodobna, ale dotychczas mało poznana. Wskaźniki aktywności procesu chorobowego. Aktywowane komórki pomocnicze mają receptory dla IL-2, a stężenie rozpuszczalnego receptora IL-2 (sIL-2 R) w krążeniu stanowi czuły wskaźnik aktywacji limfocytów T. Wykazano, że stęże284

nie sIL-2 R oraz aminopropeptydu kolagenu III, który odzwierciedla proces włóknienia, korelują z nasileniem i progresją zmian twardzinowych.

Przeciwciała przeciwjądrowe
Pobudzenie komórek pomocniczych (helper) prowadzi do wytwarzania przeciwciał przeciwjądrowych, które są znamienną cechą twardziny układowej. W twardzinie występują dwa swoiste przeciwciała przeciwjądrowe. 1. Przeciwciało przeciw centromerom (ACA - anticentromere antibody) (ryc. 160), skierowane przeciw miejscu przyczepu wrzeciona podziałowego na chromosomach, wykrywane metodą immunofluorescencyjną na substracie komórek hodowlanych HEp 2 (świecenie typu drobnych rozsianych ziarenek), za pomocą immunoblotu z rekombinantowym antygenem kinetochorowym bądź metodą ELISA (która wymaga wysoce oczyszczonego antygenu). Przeciwciało to jest charakterystyczne dla postaci twardziny typu lSSc o bardzo przewlekłym przebiegu i minimalnych stwardnieniach skóry, ograniczonych do rąk, przedramion i twarzy (p. str. 288). Jest ono wykrywane w ok. 50% przypadków lSSc, a niekiedy (w ok. 20%) także u chorych z zespołem Raynauda, bez stwardnień. W tych przypadkach, po rozmaicie długim czasie, mogą rozwinąć się zmiany typu twardziny. ACA wykazano również w pojedynczych przypadkach innych chorób autoimmunologicznych, głównie w pierwotnej marskości wątroby (PBC - primary biliary cirrhosis), która jednak nierzadko łączy się z objawami lSSc. 2. Przeciwciało Scl 70, skierowane przeciw antygenowi jądrowemu topoizomerazie I (TOPO I) (ryc. 161), wykrywa się metodą immunodyfuzji albo rekombinantowym antygenem TOPO I za pomocą ELISA lub immunoblotu; w metodzie immunofluorescencyjnej daje na substracie HEp 2 charakterystyczną, drobnoziarnistą, zlewną fluorescencję z przeświecającymi jąderkami. Przeciwciało Scl 70 stwierdzamy w powyżej 80% przypadków dSSc, ale występuje ono również, choć rza-

Ryc. 160. Przeciwciało przeciw centromerom (ACA). Świecenie równomiernie rozsianych ziaren w komórkach interfazalnych z charakterystyczną fluorescencją zależną od położenia chromosomów w poszczególnych fazach podziału komórek. W środku charakterystyczny obraz komórki w fazie podziału.

285

Ryc. 161. Przeciwciała przeciw topoizomerazie I (Scl 70) - charakterystyczna, drobnoziarnisto-homogenna fluorescencja z przeświecającymi jąderkami.

Ryc. 162. Przeciwciało przeciwjąderkowe o homogennym typie fluorescencji, odpowiadające przeciwciału PM-Scl, wykrywanemu również metodą podwójnej immunodyfuzji. Charakterystyczne dla tego przeciwciała niezabarwione komórki w fazie podziału.

dziej (ok. 50%), w lSSc; jednakże częstość wykrywania, w zależności od stosowanego antygenu, wykazuje bardzo znaczne wahania. Tłumaczy to tak rozbieżne wyniki badań przeciwciał anty-TOPO I w dSSc uzyskiwane w różnych laboratoriach (od ok. 30% do powyżej 80%). Scl 70 jest przeciwciałem swoistym dla twardziny i nie stwierdziliśmy go dotychczas w żadnym innym schorzeniu. Poza tym mogą występować przeciwciała przeciw antygenom jąderkowym, które jednak nie są patognomoniczne dla twardziny: przeciw RNA polimerazie I i przeciw fibrylarynie (p. str. 265). Ostatnio jako swoiste dla twardziny opisano przeciwciało przeciw RNA polimerazie III, wykrywane w dSSc immunoprecypitacją lub immunoblotem. W na286

Ryc. 163. Przeciwciało przeciw histydylowej t-RNA syntetazie, charakterystyczne dla polymyositis ze zmianami włóknistymi w płucach. Ziarniste świecenie cytoplazmatyczne szczególnie wyraźne wokół jądra.

szym materiale jest ono bardzo rzadkie, u ponad 80% chorych z dSSc wykrywa się Scl 70, u reszty w poszczególnych przypadkach inne przeciwciała o znanej swoistości, np. przeciw RNP, fibrylarynie itd. Inne przeciwciała występujące w twardzinie oraz w niektórych chorobach tkanki łącznej. Poza przeciwciałami będącymi markerami twardziny najważniejsze dla celów diagnostycznych przeciwciała: PM-Scl i Jo1 PM-Scl (polymyositis-scleroderma) na substracie HEp 2 daje homogenną fluorescencję jąderkową, a wykrywane jest również za pomocą immunodyfuzji i innymi metodami (ryc. 162). Jest ono markerem zespołu nakładania (overlap syndrome) z twardzinopodobnymi zmianami skórnymi i zmianami mięśniowymi (scleromyositis) - p. str. 305. Przeciwciało Jo1 skierowane przeciw histydylowej tRNA syntetazie (ryc. 163), jest charakterystyczne dla polymyositis z towarzyszącym zwłóknieniem płuc (p. str. 307). Obydwa te przeciwciała mogą występować niekiedy w nietypowej twardzinie.

Podział twardziny
Istnieją różne międzynarodowe klasyfikacje twardziny układowej, ale najprostszą z nich jest podział na dwie główne odmiany: lSSc z podtypem CREST oraz dSSc z podtypem przejściowym lSSc/dSSc. Odmiany twardziny układowej różnią się objawami skórnymi i przebiegiem, natomiast zmiany narządowe, kostne i mięśniowe są takie same i zostaną omówione łącznie. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że zespół Raynauda poprzedza lSSc nawet o kilkanaście lat, podczas gdy w dSSc objaw Raynauda występuje bądź łącznie ze stwardnieniami, bądź je tylko nieznacznie wyprzedza, a w wyjątkowych przypadkach może w ogóle nie występować. Stwierdzenie ACA w chorobie Raynauda jest zapowiedzią rozwoju twardziny, nawet jeśli nie ma żadnych jej objawów. 287

Ryc. 164. Zespół Raynauda (Raynaud syndrome) - obrzęk i zasinienie skóry rąk, widoczne zbielenie pod wpływem zimna.

Limited scleroderma (lSSc - acrosclerosis). W olbrzymiej większości chorują kobiety, częściej w wieku średnim i starszym. Zmiany naczynioruchowe typu zespołu Raynauda (napadowe blednięcie, z następczym sinieniem i obrzękiem rąk) poprzedzają zwykle na wiele lat występowanie stwardnień (ryc. 164). Przeważają zmiany typu obrzęku stwardniałego lub zanikowe w odsiebnych częściach kończyn górnych i twarzy (stąd dawna nazwa acrosclerosis). W obrębie twarzy charakterystyczne są zmiany zanikowe nosa i czerwieni warg z bruzdowaniem promienistym w ich otoczeniu oraz teleangiektazje (trwałe rozszerzenia naczyń) (ryc. 165A). W obrębie rąk występuje stwardnienie palców (sclerodactylia), opuszki mogą ulegać ścieńczeniu i martwicy (ubytki guzowatości paznokciowych, owrzodzenia); w zaawansowanych zmianach dochodzi do przykurczu i unieruchomienia rąk (ryc. 1655). W ok. 50% przypadków acrosclerosis wykrywa się przeciwciała Scl 70. Przebieg jest często powolny, postępujący, wieloletni; zdarzają się przypadki nie postępujące (stacjonarne). Podtyp CREST (nazwa od pierwszych liter: calcinosis, Raynaud, esophagus, sclerodactylia, teleangiectasia) charakteryzuje się obecnością stwardnień tylko w obrębie palców (sclerodactylia) oraz zmian zanikowych lub obrzęków twarzy, na ogół z licznymi teleangiektazjami i towarzyszącą wapnicą. Należą tu również przypadki zespołu Raynauda, w których nie stwierdza się jeszcze objawów twardziny, ale obecność przeciwciał ACA jest zapowiedzią jej rozwoju w przyszłości. CREST nie zawsze jest łagodną postacią twardziny, gdyż mogą jej towarzyszyć ciężkie zmiany naczyniowe, a zwłaszcza pierwotne nadciśnienie płucne. Diffuse scleroderma (dSSc). Kobiety chorują częściej niż mężczyźni, jednak przewaga ta nie jest tak wyraźna jak w lSSc. Okres między pojawieniem się zespołu Raynauda i zmian skórnych jest krótszy niż w lSSc - zwykle kilkumiesięczny lub kilkuletni. Stwardnienia dotyczą twarzy, szyi, części centralnej tułowia (central involvement) oraz kończyn górnych i dolnych (ryc. 166A, B). Współistnieją przebarwienia i odbarwienia, często o układzie symetrycznym. 288

Ryc. 165. A. Twardzina układowa typu acrosclerosis (limited systemic sclerosis). Scieńczenie skóry twarzy z licznymi teleangiektazjami. Zaznaczone bruzdowanie wokół nieznacznie ścieńczałych warg. B. Stwardnienie skóry palców i ich przykurcz (sclerodactylia) oraz zanik guzowatości paznokciowych.

A

B

Przebieg jest znacznie szybszy i cięższy niż w lSSc. Podtyp dSSc/SSSc rozpoczyna się zwykle jako lSSc (nasilony objaw Raynauda ze zmianami twardzinowymi nie przekraczającymi 1/3 przedramion), a szerząc się stopniowo przybiera cechy dSSc. Przebieg jest cięższy niż w lSSc, ale znacznie powolniejszy niż w typowej dSSc. 289

Ryc. 166. Twardzina układowa z uogólnionymi stwardnieniami (sclerodermia diffusa - dSSc). A. Stwardnienie skóry twarzy i kończyn z przebarwieniami i odbarwieniami w obrębie tułowia. Zwraca uwagę stwardnienie w obrębie centralnej części tułowia (central involvement). B. Stwardnienie i przykurcze palców rąk (sclerodactylia) oraz zaniki mięśniowe i kostne.

A

B

Zmiany układowe
Zmiany narządowe. Zmiany te są takie same we wszystkich postaciach twardziny układowej: Przełyk - charakterystyczne jest rozszerzenie i atonia oraz zwężenie dolnej części, mogące powodować trudności w połykaniu. Zaburzenia te wykrywa się rentgenologicznie (lepiej metodą kinematografii), scyntygraficznie (metoda czynnościowa, znacznie bardziej czuła) lub za pomocą manometrii. 290

Zmiany tego typu mogą być klinicznie nieuchwytne.zanik naczyń włosowatych (ubytek kapilarów). charakterystyczne dla zespołu Raynauda . gigantyczne.jako objawu zapowiadającego rozwój lSSc. prowadzące nieraz w krótkim czasie do zejścia śmiertelnego.zmiany typu nadciśnienia złośliwego (rzadkie. a mniej wyraźnych zmian w obrębie twarzy oraz dSSc w okresie wczesnym należy różnicować z: .MCTD (mixed connective tissue disease). za pomocą rezonansu magnetycznego (co pozwala uniknąć biopsji).scleroedema diabeticorum (p. str. zaburzenia przewodzenia. Nerki . Zmiany w układzie mięśniowym typu polymyositis: . bardzo charakterystyczne i bardziej nasilone w dSSc i dSSc/lSSc . które różni się charakterem zmian stawowych. acrosclerosis) w razie nasilonych przykurczów palców rąk. zapalenie osierdzia (pericarditis) wykrywane badaniami EKG.. Zmiany w układzie kostnym: .chorobą Raynauda.objawy zwłóknienia (pneumosclerosis) wykrywane rentgenologicznie. głównie CPK (creatine phosphokinase). która różni się bardziej nasilonymi bólami mięśniowymi i współistnieniem pewnych cech SLE.bóle stawowe (arthralgia) i zapalenie torebek ścięgnistych (tendovaginitis). która różni się niewystępowaniem zmian twardzinowych palców i objawów narządowych.p. która różni się występowaniem zwykle po chorobie infekcyjnej. Rozpoznanie różnicowe Różnicowanie dotyczy wyłącznie przypadków wczesnych.rozszerzone w części centralnej. Zmiany w mikrokrążeniu (badanie kapilaroskopowe): . Badanie kapilaroskopowe jest pomocne w rozpoznaniu twardziny i śledzeniu jej ewolucji.Płuca . np.zwężenie szpar stawowych i osteoporoza. str. gdyż choroba w pełnym rozwoju ma cechy wysoce charakterystyczne. Limited scleroderma (lSSc. niedokrwistości itd.przerost i stan zapalny tkanki łącznej międzymięśniowej.reumatoidalnym zapaleniem stawów (rheumatoid arthritis . a pomocne jest stwierdzenie swoistych markerów ACA lub Scl 70. Odmiana obrzękowa dSSc wymaga niekiedy różnicowania z: . 332-333) . 305. elektromiograficznie. rozstrzyga charakter zmian narządowych i stawowych. echokardiograficznym i radiologicznym. Układ krążenia . niewystępowaniem objawu Raynauda i stwardnienia skóry rąk. zajmowaniem głównie twarzy i pasa barkowego. pozazębiane pętle. ale najgroźniejsze). pomocne jest stwierdzenie ACA . a także badaniem enzymów mięśniowych.RA).scleroedema Buschke. nadciśnienie płucne. Poronna postać lSSc (CREST) wymaga różnicowania z: . charakterystyczne są przeciwciała przeciw RNP .arytmia. a stwierdzane bywają wyłącznie histologicznie. Różnicowanie ze scleromyositis .zanik guzowatości paznokciowych (wykrywany badaniem rentgenologicznym) . leukopenii. bez wyraźnych stwardnień. z pominięciem od291 . zmniejszona pojemność życiowa oraz zaburzenia dyfuzji wykrywane spirometrycznie.

która może znaleźć zastosowanie w najcięższych przypadkach dSSc. który hamuje proliferację fibroblastów i odkładanie się kolagenu.terapia promieniami nadfioletowymi UVA I lub PUVA (p. niewystępowaniem objawu Raynauda i zmian narządowych. a nawet obserwowano ciężkie uszkodzenie nerek oraz zmiany zapalne naczyń (vasculitis).5-25 mg 1 x tygodniowo .cyklosporyna A (2. działających hamująco na proces włóknienia.5-5 mg/kg masy ciała dziennie). dawki dzienne początkowo 250-500 mg/d. chlorambucilu (Leukeran) 4 mg/d lub metotreksatu 12. obrzękowo-stwardnieniowym charakterem zmian skórnych.pozaustrojowa fotofereza ma działanie immunosupresyjne wskutek wytwarzania w dużej ilości TNFa przez pobudzone monocyty. istnieje wskazanie do podawania kortykosteroidów (80-6040 mg/d. a nawet pęcherzycy.w niezbyt nasilonych zmianach korzystne działanie może mieć kalcytriol 1. Ostatnio opracowano metodę przeszczepu allogenicznego szpiku. powoduje zmniejszenie stwardnień. a przy zajęciu nerek .procesowi włóknienia. leczenie łuszczycy) powoduje niekiedy zmniejszenie stwardnień. powoduje poprawę zmian skórnych. gdyż w części przypadków mogą wystąpić groźne powikłania.75 ug/d nie powoduje przesunięć w metabolizmie wapnia i jest bezpieczne. 292 . co ma jakoby stanowić podstawowy efekt terapeutyczny. jednakże mogą występować powikłania związane z aktywacją procesu immunologicznego. a w związku z bardzo złożonym i niecałkowicie poznanym mechanizmem patogenetycznym postępowanie jest skierowane przeciwko najważniejszym komponentom .w przypadkach szybko postępującej dSSc wskazane jest podawanie cyklofosfamidu (Endoxan) w dawce 2-2. dawkowanie 1 milion j.siebnych części kończyn. stopniowo zmniejszanych).5 mg/kg masy ciała dziennie.jest in vitro silnym inhibitorem wytwarzania kolagenu przez fibroblasty.gamma-interferon . nie działa na zmiany narządowe. metoda ta jest jednak przedmiotem kontrowersji. Leki immunosupresyjne: . a poza tym ma pewne działanie immunomodulujące. Leki działające na proces włóknienia: -penicylamina . Leczenie Nie ma leków całkowicie skutecznych w twardzinie. nie wpływa jednak na ogół na zmiany narządowe. dawkowanie 1. pemfigoidu lub innych zespołów autoimmunologicznych . zmianom naczyniowym i zapalnym. natomiast jego skuteczność jest niewielka . lek nie jest całkowicie bezpieczny ze względu na nefrotoksyczność przy długotrwałym podawaniu . dziennie w ciągu 4-6 miesięcy. prawdopodobnie w następstwie wytwarzania kolagenazy i innych proteaz ECM. zwłaszcza z nasilonymi objawami mięśniowymi i zwłóknieniem płuc.kaptoprilu . podawana w ciągu wielu miesięcy. leczenie powinno być prowadzone przez wiele miesięcy . istnieje możliwość powikłań w postaci osutek alergicznych.hamuje proliferację fibroblastów i przeciwdziała krzyżowemu sieciowaniu kolagenu (cross-linking). a także samoistnym ustępowaniem.w ciężkich przypadkach.25 (OH)2D3.5-1.

3 x tygodniowo. str. w okresie czynnym otoczone sinofioletową obwódką. Mechanizm powstawania stwardnień.5 ng do 2 ng/kg mc.prostacyklina oraz jej syntetyczny analog iloprost działają rozszerzająco na naczynia i hamują agregację płytek.korzystne działanie ma stosowanie w ciągu wielu miesięcy witaminy E (300600 mg/d) lub . jest prawdopodobnie zbliżony (p. zmniejszają nasilenie zespołu Raynauda i częstość ataków.wyciągu oleju sojowego i awokado (Piascledine). wyraźnej poprawie ulegają zwłaszcza owrzodzenia podudzi i paliczków. powodują gojenie się owrzodzeń.o zbliżonym działaniu antyoksydacyjnym . Istnieją doniesienia o uzyskaniu wielomiesięcznej remisji w ciężkiej twardzinie uogólnionej po kilkakrotnym podaniu surowicy skierowanej przeciwko limfocytom pomocniczym CD4. w tych samych dawkach . działają antagonistycznie w stosunku do TNFa. w okresie ustępowania przebarwione lub odbarwione i zanikowe. jeżeli badanie jest wykonywane przez tę samą wyszkoloną osobę. postać doustna iloprostu jest stosowana głównie w nasilonym zespole Raynauda towarzyszącym twardzinie . czy skóra daje się ująć w fałd. które odzwierciedlają stopień aktywności choroby. na min w ciągu 6 godzin przez 8-13 dni. Localized scleroderma Definicja.w przypadkach z przewagą zmian naczyniowych wskazane jest stosowanie leku blokującego kanał wapniowy . ani histologicznie od zmian skórnych w twardzinie układowej.nifedipiny (Cordafen) w dawce 10 mg 1-3 x dziennie przez wiele miesięcy lub pentoksyfiliny (Trental) w dawce 800 mg/d. wyraźnie odgraniczone ogniska.Leki naczyniowe: . Pomocne jest badanie stężenia krążących receptorów sIL-2 R i sTNFa R oraz aminopropeptydu kolagenu III. który przeciwdziała procesom krzepnięcia i odkładania się włóknika w naczyniach. iloprost (prostaglandyna E1) stosowany jest dożylnie w infuzjach od 0. 283).interesująca jest próba wprowadzenia do leczenia rekombinantowego aktywatora plazminogenu. Istnieje pewna analogia do tocznia rumieniowa- 293 . TWARDZDNA OGRANICZONA Morphea. Istnieją również nieinwazyjne. Kryteria oceny skuteczności leczenia są głównie oparte na klinicznej obserwacji oraz na pomiarze stopnia stwardnienia skóry. przeciwwskazanie stanowią zmiany nerkowe i kardiologiczne . barwy woskowożółtawej lub porcelanowej. który powoduje mniej objawów ubocznych niż inne inhibitory ACE (angiotensin converting enzyme) . które nie różnią się ani klinicznie. dawkowanie 100 mg we wlewach dożylnych. badając.korzystne wyniki dało stosowanie antagonisty receptora angiotensyny II . ultrasonograficzne metody badania grubości naskórka i skóry właściwej. Etiopatogeneza. który jest prozapalną cytokiną . Sclerodermia circumscripta. które jako bardziej obiektywne mogą zastąpić oznaczanie wskaźnika skórnego (skin score).0 l w wolnych wlewach dożylnych. który przeprowadza się w kilkunastu punktach.dekstran drobnocząsteczkowy (40 000) stosuje się w dawkach: 0. Oznaczony liczbowo wskaźnik (skin score) daje możliwość śledzenia postępu sklerotyzacji lub poprawy.5-1. ogółem do 10 l. Są to stwardniałe.losartanu (50 mg dziennie w ciągu wielu tygodni).

rozsianymi ogniskami. jednakże bez określonej swoistości). Zmiany wystąpiły po zabiegu usunięcia raka piersi. nierzadko n. przemawia za rolą układu nerwowego i neuropeptydów. jednak zachowują cechy zlewających się poje- Ryc. 2. 56). Odmiana linijna (sclerodermia linearis) wykazuje duży odsetek zaburzeń immunologicznych (ok. Istnieją rozmaite odmiany twardziny ograniczonej. a obwódka zapalna zanika. 1. Objawy i przebieg. 167). w zmianach aktywnie szerzących się otoczonych obwódką zapalną (lilac ring). gdyż we wczesnych przypadkach stwierdzano je w ogniskach chorobowych. 167. które jednak występują w wielu innych chorobach autoimmunologicznych. są symetryczne.liczne porcelanowobiałe ogniska otoczone lekko zaznaczoną obwódką zapalną. którego postacie: skórna i układowa. trójdzielnego. bądź licznych ognisk. Segmentowy układ. str. Twardzina ograniczona (morphea) . Morphea generalisata (twardzina skórna uogólniona) .tego. aczkolwiek w twardzinie występowanie obu odmian u chorego lub przejście jednej w drugą należy do rzadkości. Stopniowo porcelanowobiałe stwardnienia powiększają się. 50% przeciwciał przeciwjądrowych. rozmaitej wielkości i kształtu. Za rolą procesów immunologicznych przemawiają również przypadki współistnienia linijnej twardziny z SLE. Umiejscowienie jest rozmaite: na tułowiu. Wysuwane jest również przypuszczenie co do roli etiologicznej Borrelia burgdorferi. 294 . kończynach lub twarzy. przebieg jest bardziej długotrwały. We wczesnym okresie obwódka zapalna jest rozległa i nasilona (ryc. często wzdłuż segmentów wegetatywnych. Morphea disseminata (twardzina ograniczona rozsiana) charakteryzuje się licznymi. W niektórych przypadkach czynnikiem wywołującym mogą być urazy mechaniczne oraz uszkodzenie nerwów. 3. 60% przypadków przeciwciała przeciw jednoniciowemu kwasowi nukleinowemu ss-DNA oraz przeciwciała przeciwhistonowe. z tendencją do samoistnego ustępowania.zmiany obejmują prawie całą skórę. a u części chorych przeciwciała przeciw boreliom w krążeniu (p. Natomiast w różnych odmianach twardziny ograniczonej stwierdza się w ok. Czas trwania jest kilku. Morphea en plaques (twardzina plackowata) występuje w postaci bądź pojedynczych. W okresie cofania się ogniska stają się przebarwione i zanikowe. mogą współistnieć.lub kilkunastoletni.

Ryc. 168. Sclerodermia linearis (linear scleroderma . W przypadku sclerodermie en coup de sabre na owłosionej skórze głowy i czole występują zmiany podobne do blizny po cięciu szablą. nie poprzedzony stwardnieniami. z bardzo charakterystycznym zanikiem połowiczym języka.zmiany stwardnieniowe z głębokim zanikiem i ścieńczeniem oraz skróceniem i deformacją całej kończyny.twardzina głęboka (morphea profunda) . 4. 168). dynczych ognisk.twardzina linijna) jest postacią szczególną ze względu na częste zaburzenia immunologiczne i możliwość pozostawiania trwałych zniekształceń i przykurczów kończyn. zależne od procesu włóknienia. Rzadkie odmiany twardziny ograniczonej. tkanki podskórnej. jednakże . 169).twardzina głęboka pierwotnie zanikowa (panatrophia Gowers) 295 . Linijne stwardnienie i zanik w części środkowej czoła oraz w obrębie owłosionej skóry głowy. 5. Jest on często nasilony i szpecący (zwłaszcza u dzieci).w przeciwieństwie do twardziny układowej . Istnieje również idiopatyczny zanik połowiczy twarzy (hemiatrophia faciei progressiva Romberg). 169. Sclerodermie en coup de sabre. W obrębie skóry twarzy może powstać zanik połowiczy twarzy (hemiatrophia faciei). W tej postaci mogą współistnieć zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. a niekiedy mięśni i kości połowy twarzy.bez poprzedzającego objawu Raynauda. z bliznowaceniem i trwałym wyłysieniem (ryc. Mniej typowymi odmianami twardziny ograniczonej są: . Być może jest to odpowiednik pierwotnie zanikowej twardziny. W przypadku zajęcia skóry rąk występują przykurcze. 6. prowadzących nawet do inwalidztwa (ryc. dotyczący skóry. Twardzina linijna (sclerodermia linearis) .Ryc.

twardzina guzowata lub keloidowata (morphea nodularis. 297). a na obwodzie występują przebarwienia. a korzystne wyniki obserwowano w daleko posuniętych zmianach (disabling morphea) przy stosowaniu cyklosporyny A w początkowych dawkach 5 mg/kg mc. 3) niewystępowania zmian narządowych i zespołu Raynauda. otoczonych sinofioletową obwódką. obniżanych do 1. W przypadkach zmian wolno postępujących lub stacjonarnych zaleca się witaminę E i preparat Piascledine w dawkach jak w twardzinie układowej (p. w których przeważają nasilone. W postaciach postępujących w celu zatrzymania szerzenia się ognisk podaje się kortykosteroidy. Nie występują zmiany narządowe ani objaw Raynauda. nierzadko pozostawiająca zniekształcenia i zaniki. 296 . zwłaszcza plackowata i linijna. Leczenie. keloidea) . dawki dzienne: 1. u części chorych uzyskano całkowite ustąpienie zmian. a zmiany obydwu typów nierzadko współistnieją (p. przy czym nie obserwowano powikłań polekowych. azatiopryna (Imuran). str. mogą ustępować samoistnie. oparzenia).kalcytriol okazał się skuteczny w przypadkach plackowatej twardziny. bardzo rozległe stwardnienia (dawki jak w twardzinie układowej). Zmiany. obecnością hiperkeratozy na powierzchni ognisk. D3 . a różni się zajmowaniem błon śluzowych narządów płciowych. Penicylamina D może być zalecana jedynie w przypadkach. Liszaj zanikowy i twardzinowy (lichen sclerosus et atrophicus) jest podobny do twardziny o bardzo drobnych ogniskach (morphea guttata). toteż nie zawsze jest możliwe ich ścisłe rozgraniczenie. są poprzedzone innymi stanami chorobowymi lub wywołane określonymi czynnikami (urazy. że nie mają postępującego charakteru. nierzadko współistnieją. Bielactwo (vitiligo) różni się od postaci pierwotnie zanikowej (atrophoderma Pasini-Pierini) tym. 5) charakterystycznego obrazu histologicznego.5 mg/kg mc. niekiedy odróżnienie jest bardzo trudne. 3. 2.5 ug/kg mc. odmiennym obrazem histologicznym.. Niektóre odmiany. powodując nawet trwałe inwalidztwo. u których przeważa postać linijna. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia dobrze odgraniczonych ognisk stwardniałych lub zanikowych. kursy powtarzane są kilkakrotnie z przerwami miesięcznymi. w przeciwieństwie do twardziny układowej jest częsta także u dzieci. W przerwach między podawaniem penicyliny prokainowej zaleca się wstrzykiwanie domięśniowo 2% prokainy.. Dawkowanie: 1-3 mln j. że nie ma stwardnień ani zaników. okres leczenia 2-24 miesięcy./d w ciągu jednego miesiąca. Rozpoznanie różnicowe: 1. W zmianach bardzo rozległych wskazane są leki immunosupresyjne: chlorambucil (Leukeran). po wieloletnim okresie trwania. z których należy się wycofać po zahamowaniu postępu choroby. Choroba jest jednakowo częsta u mężczyzn i kobiet. Podobnie jak w twardzinie układowej leczenie jest niebezpieczne ze względu na możliwość wystąpienia powikłań naczyniowych. 293) oraz penicylinę prokainową 2 400 000-4 800 000 j.. Syntetyczny preparat wit. 2-3 razy tygodniowo w ciągu wielu miesięcy. a poza tym jest niewystarczająco skuteczne. 2 x tygodniowo w ciągu miesiąca. Blizny (cicatrices) różnią się tym. 4) braku objawów podmiotowych. str. 2) wieloletniego przebiegu. Interferon y może mieć pewne działanie korzystne w przypadkach bardzo zaawansowanego zwłóknienia. Przebieg jest przewlekły.twardzina drobnogrudkowa (morphea guttata). choć w rzadkich przypadkach utrzymują się stale.

296). pierwotnie zanikowa odmiana twardziny. jednakże nie dochodzi do zniekształceń ani głębszych zaników. niezajmowaniem okolic płciowych oraz obrazem histologicznym. z charakterystyczną hiperkeratozą mieszkową (ryc. Etiopatogeneza jest nieznana. Ogniska twardzinowo-zanikowe. niekiedy rozległe. niekiedy z minimalnymi stwardnieniami w części środkowej. Przebieg jest przewlekły. 171) są często umiejscowione w okolicy narządów płciowych i krocza. skuteczność jest w odmianie ograniczonej większa niż w układowej. 170). Leczenie. a inne do LSA . W niektórych przypadkach współistnieją typowe ogniska morphea. jak i histologicznym. Nierzadkie współistnienie z morphea przemawia za związkiem patogenetycznym obu chorób. która różni się obecnością obwódki zapalnej (lilac ring). W miejscach urażalnych mogą tworzyć się pęcherze. a niekiedy zmiany obu typów występują w tym samym ognisku (p. W przypadku istnienia ognisk twardzinopodobnych w obrębie zmian zanikowych lub niezależnie od nich leczenie jest takie samo.jak w twardzinie układowej. Objawy i przebieg. o nieco chropowatej powierzchni (ryc. Związek z rozwijającymi się w niektórych przypadkach rakami jest niejasny. jak w mało nasilonej twardzinie ograniczonej. również str. nierzadko z objawami krwotocznymi.zarówno w obrazie klinicznym. Przebieg jest przewlekły i stacjonarny. rzadziej postępujący. Zmiany skórne są często liczne. Schorzenie występuje również u dzieci. Nierzadko pewne ogniska wykazują cechy zbliżone do morphea. LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY Lichen sclerosus et atrophicus (LSA) Definicja. ATROPHODERMA PASINI-PIERINI Jest to w istocie poronna. a u kobiet objawy marskości sromu (kraurosis vulvae). Rozpoznanie różnicowe dotyczy twardziny ograniczonej (morphea). jeśli nie współistnieje z czynną twardziną ograniczoną. Najkorzystniejsze wyniki w obrębie zmian na narządach płciowych uzyskuje się stosowaniem maści zawierających kortykosteroidy z dodatkiem środ297 . lekko stwardniałe ogniska. W obrębie narządów płciowych w zmianach u starszych kobiet w części przypadków wykazano obecność genitalnych wirusów onkogennych. U mężczyzn może powstać zapalenie żołędzi (balanitis) i stulejka (phimosis). Atrophoderma Pasini-Pierini. Cechuje się przebarwionymi lub odbarwionymi ogniskami z nieznacznym zanikiem skóry. wieloletni. Rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznych zmian skórnych i typowego obrazu histopatologicznego. Są to porcelanowobiałe zmiany grudkowe. nie wymaga leczenia. zlewające się w większe.UVA I lub PUVA .

często z towarzyszącą eozynofilią oraz hipergammaglobulinemią.Ryc. występujące na ogół nagle. Liszaj twardzinowy i zanikowy (lichen sclerosus et atrophicus). 170. 171. różniące się od twardziny tym. że składają się z łączących się hiperkeratotycznych wykwitów grudkowych. niekiedy nawet w wysokich dawkach. FASCIITIS EOSINOPHILICA Definicja. 298 . Skupione liczne zlewne wykwity liszaja twardzinowego i zanikowego. Ryc. Zaleca się podawanie dużych dawek witaminy E (300-600 mg/d). Jest to symetryczne stwardnienie skóry i tkanek głębszych kończyn. W przypadku zmian bardzo rozległych i pęcherzowych istnieje konieczność podawania kortykosteroidów. ków przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych.

zmiany narządowe i neurologiczne. a obraz histologiczny jest zbliżony do fasciitis eosinophilica. Przebieg jest wielomiesięczny lub nawet wieloletni. Schorzenie to należy zaliczyć do szerokiego spektrum symetrycznej głębokiej twardziny skórnej. 5) podstawowe znaczenie ma badanie histologiczne. W związku z zaniechaniem szerokiego stosowania tryptofanu przypadki tego typu zanikają. Z drugiej strony w przypadkach głębokiej twardziny (morphea profunda) jest nierzadko zajęta również powięź. Niekiedy mają charakter postępujący. natomiast w przypadkach współistnienia niedokrwistości aplastycznej wykazano obecność inhibitora komórek erytrocytarnych pnia. W patogenezie fasciitis eosinophilica (eosinophilc fasciitis . a ponadto występują rozmaite osutki skórne. Objawy i przebieg. Zmiany są częstsze u młodych mężczyzn i starszych kobiet. generalisata). Nie stwierdza się zaburzeń immunologicznych.0. niżej EMS). które wykazuje znaczne pogrubienie powięzi oraz w jej obrębie nacieki zapalne z rozmaicie licznymi eozynofilami. który był stosowany jako lek nasenny i przeciwdepresyjny oraz jako dodatek do preparatów odchudzających. a więc objawy toksyczne. Początek jest nagły. takich jak w twardzinie. po czym u większości chorych stwardnienia cofają się. Epidemia EMS w 1989 r.EF) wydaje się odgrywać rolę nieprawidłowy metabolizm tryptofanu na drodze przemiany w kinureninę (p. nawet do 16. mogła być związana również z zanieczyszczeniami produkcji rekombinantowego tryptofanu. W przeciwieństwie do twardziny układowej nie występuje zespół Raynauda i skóra rąk jest nie zmieniona. 2) nagłego początku.Etiopatogeneza. Leczenie polega na podawaniu małych dawek kortykosteroidów (30 mg/d) lub niesteroidowych środków przeciwzapalnych. W nielicznych przypadkach następuje przejście w uogólnioną twardzinę skórną (morphea disseminata. chociaż 299 . szeroko stosowanego w USA. w której mogą być obecne nacieki eozynofilowe. Rozpoznanie różnicowe dotyczy głównie symetrycznej twardziny skórnej i twardziny uogólnionej. Nie stwierdza się zmian narządowych. W ocenie wpływu działania steroidów należy uwzględnić częste samoistne ustępowanie zmian.5. EMS ma wszystkie cechy eosinophilic fasciitis (EF). W przeciwieństwie do EF zmiany są częstsze u kobiet i w części przypadków utrzymują się przez wiele lat.0 g dziennie. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwardnień kończyn. gdyż w części przypadków dochodzi do wykształcenia się typowych rozległych zmian morphea. bardzo nasilona mialgia. EOSINOPHILIA MYALGIA SYNDROME (EMS) Zespół ten ma wyraźny związek ze spożywaniem L-tryptofanu . m. 3) dobrego stanu ogólnego. 4) hipergammaglobulinemii oraz eozynofilii (która często zanika w dalszym przebiegu choroby). a w przypadkach współistnienia trombocytopenii .przeciwciał przeciw płytkom krwi. często po wysiłku fizycznym.

Na szczególne podkreślenie zasługuje. podobnie jak w EF. a zmiany skórne. a w przypadkach o szczególnej predyspozycji genetycznej może nawet rozwinąć się twardzina układowa. W ścianach naczyń tkanki łącznej międzymięśniowej i skóry. Czynniki etiopatogenetyczne są nieznane.TOS) stwierdzono w spożywanym oleju podobne metabolity tryptofanu. w której zmiany dotyczą szczególnie mięśni pasa barkowego i biodrowego. Istnieje pewien związek z antygenami zgodności tkankowej DR3. są umiejscowione głównie na twarzy i kończynach. W EMS. W patogenezie mogą odgrywać rolę wirusy. U osób dorosłych mogą współistnieć nowotwory narządów wewnętrznych. W DM dorosłych stwierdzono zmniejszoną liczbę komórek supresorowych. 300 . Zaburzenia immunologiczne. który jest odpowiedzialny za ten typ odczynu immunologicznego. że niektóre preparaty odchudzające zawierają tryptofan i mogą być odpowiedzialne za wystąpienie EMS. w których występuje przeciwciało Mi-2. przy czym objawy toksyczne były u chorych bardzo zbliżone do EMS. że również w epidemii hiszpańskiej zmian twardzinopodobnych wywołanych toksycznym olejem (toxic oil syndrome . Przypadki.membrane attack complex of complement). Genetyka. Mi-2 wykrywa się metodą immunofluorescencji zarówno na przełyku. zwłaszcza typu Coxsackie i Paramyxovirus (mimikra immunologiczna). Należy również pamiętać. jak TOS wskazują na prawdopodobną rolę zaburzeń metabolizmu tryptofanu w EF i w twardzinie. ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE Dermatomyositis Definicja. a także Dql i Dq2.kwasu chinolinowego. DRw53. Jednakże antygen nie jest w pełni scharakteryzowany. stwierdza się wysokie stężenie kinureniny i jej dalszego metabolitu . Na udział mechanizmów immunologicznych typu humoralnego wskazuje obecność przeciwciała przeciwjądrowego Mi-2. prawdopodobnie odpowiedzialnych za uszkodzenie naczyń. Leczenie EMS polega na odstawieniu tryptofanu jako leku. jak i na komórkach HEp 2 i może być wykrywane w immunodyfuzji. jednak stwierdza się je tylko w ok. DRw52. które jest bardzo charakterystyczne dla DM. rumieniowe i obrzękowe. a badaniami molekularnymi wykryto również epitop w obrębie HLA-DR ß. immunoprecypitacji i immunoblotem (220 kD). zwłaszcza u dzieci. Kortykosteroidy działają często korzystnie. 20% przypadków. Etiopatogeneza. wykrywa się kompleksy immunologiczne złożone głównie z IgM i dalszych części składowych dopełniacza (MAC .u większości chorych stopniowo cofają się po odstawieniu preparatów zawierających tryptofan. są w 75% związane z antygenem DR7. Dermatomyositis (DM) jest odmianą zapalenia wielomięśniowego (polymyositis). Zarówno EMS.

towarzyszące zapaleniu skórno-mięśniowemu w ok. a zwłaszcza powiek. Nowotwory narządów wewnętrznych. 173. Objawy i przebieg. 50% przypadków u osób powyżej 40 rż. 172). Wyróżnia się odmianę ostrą i przewlekłą. mogą powodować autoimmunizację przez uwalniane antygeny tkanki nowotworowej. Ryc.zmiany rumieniowe w obrębie twarzy. Charakterystyczne rumienie nad drobnymi stawami (objaw Gottrona). 172. Zmiany w obrębie rąk.. W odmianie ostrej i podostrej dominują zmiany rumieniowe i obrzękowe w obrębie twarzy. co jest często pierwszym i najbardziej charakterystycznym objawem („rzekome okulary") (ryc. najbardziej nasilony obrzęk i rumień w okolicy oczodołów. Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis) .Ryc. 301 .

261). Przebieg. rumienie oraz teleangiektazje na grzbietach rąk i nad drobnymi stawami (objaw Gottrona) (ryc. Dermatomyositis amyopathica (dermatomyositis sine myositis). zwłaszcza u dzieci. Różni się niewystępowaniem zmian zapalnych na twarzy i rękach oraz obrzęków oczodołów. W odmianie przewlekłej zmiany skórne mogą być twardzinopodobne lub pstre (poikilodermiczne). Nierzadko występują złogi wapnia w tkance podskórnej. częstym zajęciem nerek i błon surowiczych (serositis). w której charakterystycznym dla DM zmianom skórnym nie towarzyszą objawy mięśniowe. W postaci ostrej występuje wysoka gorączka. nasilenie zmian mięśniowych można określić specjalną techniką rezonansu magnetycznego STIR (short time inversion recovery). 4) rumieniowo-obrzękowo-krwotocznych wykwitów nad drobnymi stawami rąk (objaw Gottrona). charakterystycznym stwardnieniem palców (sclerodacty302 .w postaci przewlekłej stwierdza się złogi wapnia. Skóra dłoni staje się twarda („ręka mechanika"). Osobliwości dermatomyositis u dzieci: . 2. szczególnie przydatną w śledzeniu postępów leczenia. widoczne w obrazie kapilaroskopowym w postaci drzewkowatych. Jest to odmiana. str. zazwyczaj występują one jednak po rozmaicie długim czasie od wielu miesięcy do wielu lat. badaniem enzymów mięśniowych (podwyższone stężenie kreatyno-fosfokinazy i aldolazy. 2) rumieniowo-obrzękowych zmian skórnych. 173). rozpoznanie potwierdza się badaniem histologicznym mięśni (zmiany zapalno-zwyrodnieniowe). stan ogólny chorych może być ciężki. Pomocnicze znaczenie diagnostyczne ma badanie kapilaroskopowe (bardzo rozszerzone. ze znacznym nasileniem zmian naczyniowych .częściej występuje postać ostra. Zmiany narządowe dotyczą głównie mięśni gładkich przewodu pokarmowego (przełyk) i dróg oddechowych oraz mięśnia sercowego (myocarditis). a głębsze zmiany naczyniowe umiejscowione są na łokciach. Rozpoznanie DM ustala się na podstawie: 1) zajęcia mięśni. na ogół mniej nasilonymi objawami mięśniowymi. głównie w obrębie twarzy i kończyn. W obrębie wałów paznokciowych występują zmiany rumieniowe i wybroczyny. drzewkowate pętle naczyń włosowatych z zajęciem naczyniowego splotu podbrodawkowego oraz wybroczyny). W odmianie przewlekłej może dojść do znacznych zaników mięśni. 3) zmian rumieniowo-krwotocznych w obrębie wałów paznokciowych.nie towarzyszą nowotwory narządów wewnętrznych . rozgałęziających się pętli splotu naczyniowego podbrodawkowego. a zwłaszcza obrzęku i rumieni wokół oczodołów. W postaci podostrej i przewlekłej stan ogólny chorych zależy od rozległości zajęcia mięśni szkieletowych i narządów wewnętrznych. Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) różni się niewystępowaniem obrzęków w obrębie oczodołów. głównie pasa barkowego i biodrowego (trudności w podnoszeniu rąk i przysiadach).Znaczenie diagnostyczne mają grudki. Rozpoznanie różnicowe: 1. badaniem elektromiograficznym (zmiany pierwotnie mięśniowe). Rumienie występują również na dekolcie i szyi (objaw szala). Twardzina układowa (SSc) z nasilonymi objawami mięśniowymi wymaga różnicowania zwłaszcza z dermatomyositis ze stwardnieniami skóry (DM sclerodermiformis). charakterystycznymi zjawiskami immunologicznymi (p. niekiedy bardzo rozległe. najczęściej w otoczeniu stawów.

Jest to zespół chorobowy. 283). występowaniem akroosteolizy w obrazie radiologicznym kości rąk oraz obecnością swoistych markerów immunologicznych (p.. 3. Scleromyositis . łączący w sobie cechy kliniczne twardziny.lia). SLE i polymyositis. być może odgrywają tu rolę obecne we wlewach przeciwęiąła antyidiotypowe kompetycyjne w stosunku do przeciwciał występujących u chorych. niżej.p. ZESPOŁY NAKŁADANIA Overlap syndromes Najważniejszymi zespołami nakładania w grupie chorób tkanki łącznej są: mieszana choroba tkanki łącznej (mixed connective tissue disease . ZESPÓŁ SHARPA Mixed connective tissue disease (MCTD). Antybiotyki. Leczenie. chlorambucil. W razie pełnego usunięcia nowotworu objawy chorobowe ustępują. str. Mechanizm działania jest niejasny. działa niekiedy bardzo korzystnie. 305. str.5 mg/kg mc. Schorzenie jest nierzadkie również u dzieci. Immunoglobulina G do wlewów dożylnych (IVIG) w dawkach 1 mg/kg mc. których dawki są stopniowo zmniejszane. Przeplatają się tu cechy kliniczne i immunologiczne SLE i twardziny. w zależności od stwierdzenia ognisk zakaźnych. W przypadku stwierdzenia nowotworu podstawowym leczeniem jest zabieg chirurgiczny. odmiennym charakterem zmian narządowych.MCTD) i Scleromyositis.w przypadkach ostrych powinny być łączone z kortykosteroidami.p. przy czym niektóre przypadki znajdują się bardziej w kręgu SLE. Istnieje związek między MCTD i antygenami zgodności tkankowej HLA DR4 oraz genami DQ. podobnie jak całej grupy CTD. Leki immunosupresyjne . Stosuje się kortykosteroidy: dawki w zależności od nasilenia objawów: średnio 60-100 mg prednizonu (Encorton) w okresie początkowym.metotreksat (najkorzystniejsze działanie).w kręgu twardziny. następnie dawki podtrzymujące. a inne . w dawkach 2-2. cyklofosfamid. Etiopatogeneza jest autoimmunologiczna. Sharp syndrome Definicja. 303 . którego markerem immunologicznym jest przeciwciało przeciw rybonukleoproteinie RNP (U1RNP). Cyklosporyna A. Mixed connective tissue disease (MCTD) . azatiopryna . 4. dziennie. MIESZANA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ. w ciągu dwóch kolejnych dni w miesiącu przez 4-6 miesięcy pozwala znacznie zmniejszyć dawki steroidów. wskazane są zwłaszcza u chorych gorączkujących.

w środku przecięty mieszek włosowy. z których najważniejszy jest 70 kD. bez obecności przeciwciała Sm (charakterystycznego dla SLE). 174. A .ziarniste złogi jądrowe w komórkach naskórka oraz ziarniste złogi w zonie błony podstawnej (IF Band). toteż dopiero stwierdzenie przeciwciał skierowanych przeciw pełnej kombinacji peptydów RNP. jest uważane za C Ryc.badanie skóry zdrowej bezpośrednią metodą immunofluorescencji . C .zmiany twardzinopodobne na twarzy.Przeciwciało RNP jest niejednorodne. skierowane przeciw różnym peptydom antygenu U1RNP. Przeciwciało RNP skierowane wyłącznie przeciw peptydowi 70 kD występuje również w SLE. Mieszana kolagenoza (MCTD).obrzęk stwardniały palców (sclerodactylia) bez objawów osteolizy. B . 304 .

Markerem immunologicznym jest przeciwciało PM-Scl. Rozpoznanie różnicowe: 1. co na ogół wystarcza do uzyskania poprawy lub remisji. Allele HLA-DQA1 i DRB1 są stwierdzane prawie we wszystkich przypadkach z towarzyszącym przeciwciałem PM-Scl. 174 B. Przebieg MCTD jest wieloletni. str. W części przypadków obecne są również złogi immunologiczne w zonie błony podstawnej (LBT . 266). w którym przeważają twardzinopodobne zmiany skóry z rozmaicie.diagnostyczne dla MCTD. na ogół z pominięciem nerek. zapalenie błon surowiczych (serositis) i zmiany płucne. SLE. może występować powiększenie węzłów chłonnych (lymphadenopatia). wyjątkowo z pojawieniem się swoistych markerów (Scl 70). myalgia). 305 . że schorzenie to pomimo różnorodności objawów klinicznych jest jednorodnym zespołem. W niektórych przypadkach powikłaniem pozostającym trwale są zniekształcenia rąk o innym charakterze niż w twardzinie. Charakterystyczne jest również zjawisko wiązania in vivo przeciwciał RNP w jądrach komórek naskórka. SLE i polymyositis oraz zwykle bardzo wysokiego stężenia przeciwciał przeciw U1RNP stwierdzanych za pomocą immunodyfuzji.p. oraz obrzęku i zaznaczonej maskowatości lub nieznacznym stwardnieniu skóry twarzy (ryc. Jest to zespół. Leczenie polega na podawaniu małych dawek kortykosteroidów (30-20-15 mg/d). 2. SCLEROMYOSITIS Definicja. C). nieraz po wielu latach. Objawy i przebieg. 174 A). z towarzyszącym nasilonym objawem Raynauda. Poza tym mogą występować zmiany rumieniowe w obrębie twarzy i rąk zbliżone do SLE. Układowa twardzina (SSc) różni się niewystępowaniem objawów SLE oraz typowymi zmianami narządowymi. W dalszym przebiegu. Etiopatogeneza jest autoimmunologiczna. podobnie jak innych kolagenoz. Rozpoznanie ustala się na podstawie objawów klinicznych zbliżonych do twardziny. w różnych okresach choroby. immunoblotu i pośredniej immunofluorescencji. Towarzyszą im zwykle nasilone bóle mięśniowe i stawowe (arthralgia. Jednak w znacznej większości przypadków utrzymują się jedynie objawy MCTD. Istnieje wyraźny związek z antygenem zgodności tkankowej HLA DR3. Zmiany skórne polegają głównie na obrzęku i stwardnieniu palców rąk. o stosunkowo łagodnym i długotrwałym przebiegu. SLE różni się niewystępowaniem zmian typu twardziny. częstym zajęciem nerek oraz charakterystycznymi zjawiskami immunologicznymi. a przełyk wykazuje rozszerzenie i osłabienie perystaltyki.pełnoobjawowy SLE z przeciwciałami przeciw Sm i natywnemu DNA oraz z zajęciem nerek. rozwija się w części przypadków typowa twardzina. Jednakże w przypadkach z przewagą objawów SLE leczenie powinno być prowadzone tak jak w SLE. Ponadto w różnym stopniu mogą być zajęte narządy wewnętrzne. a immunologiczny marker na ogół utrzymuje się również w okresie bezobjawowym. nasilonymi objawami mięśniowymi. a w części . co stanowi immunogenetyczny dowód. które wykazuje się bezpośrednią metodą immunofluorescencji w biopsji ze skóry pozornie nie zmienionej (ryc.

Zmiany skórne twarzy i rąk są twardzinopodobne. jednak stwardnienie palców rąk (sclerodactylia) jest minimalne. Antygenem jest kompleks złożony z 16 polipeptydów o masie cząsteczkowej od 20 do 110 kD. bez stwardnień. A Przeciwciało PM-Scl jest jednym z przeciwciał przeciwjąderkowych. Objawy i przebieg. A . 175. dających homogenną fluorescencję na komórkach HEp 2 i linię precypitacyjną w immunodyfuzji.zniekształcenie rąk z objawem Gottrona i zanikami mięśni międzykostnych rąk. gdzie głównym antygenem okazał się autoantygen o masie cząsteczkowej 75 kD. a przykurcze rąk (scle306 . w immunoblocie i immunoprecypitacji. wykrywany immunofluorescencyjnie.lekkie ścieńczenie skóry nosa i czerwieni wargi górnej.Ryc. twarz nieco maskowata. B . Scleromyositis u 9-letniej dziewczynki.

Nierzadko występują zaniki mięśni. B). Wokół ścieńczałych warg często stwierdza się promieniste bruzdy jak w twardzinie. jak w dermatomyositis. 307 . gdyż jego obecność łączy się z ciężkim przebiegiem. Przebieg jest przewlekły. Istnieje wiele innych przeciwciał przeciw syntetazom związanym z procesami translacji (takim jak: alanilowa. Zmiany skórne mogą być nieswoiste lub twardzinopodobne. bądź zbliżone do dermatomyositis z bólami mięśniowymi i wskaźnikami zajęcia układu mięśniowego. zmiany stawowe (arthralgia lub arthritis) oraz zwłóknienie śródmiąższowe płuc (ILD).). przy czym poronne zmiany mogą utrzymywać się do wieku dojrzałego. Objawy narządowe są znacznie rzadsze i mniej nasilone niż w twardzinie.w przeciwieństwie do SSc . co sugeruje rolę czynników infekcyjnych. Charakterystycznymi objawami są: zespól Raynauda.jest nierzadkie u dzieci. glicylowa. ZAPALENIE WIELOMIĘŚNIOWE Z PRZECIWCIAŁAMI PRZECIW SYNTETAZOM tRNA Antisynthetase idiopathic inflammatory myopathy Jest to zapalenie wielomięśniowe połączone ze śródmiąższowym zwłóknieniem płuc (ILD . charakterystycznymi zmianami narządowymi oraz swoistymi markerami immunologicznymi. ale . Niekiedy występuje stwardnienie dłoni („mechanic's hand"). w obrębie oczodołów często zaznaczony jest sinawy rumień obrzękowy.roderma grip) nie występują (ryc. wykrywane metodą pośredniej immunofluorescencji (wokółjądrowe cytoplazmatyczne ziarniste świecenie) oraz immunodyfuzją. Początek jest często gorączkowy. Rozpoznanie różnicowe: 1. Leczenie: małe dawki kortykosteroidów (20-15 mg/d) zazwyczaj pozwalają kontrolować objawy. 163). wieloletni. ryc. wykrywane niekiedy jedynie testami czynnościowymi. Schorzenie . głównie retrowirusów. U części chorych występuje zwłóknienie śródmiąższowe płuc. Istnieje wyraźny związek z antygenami zgodności tkankowej HLA DRw52 (w przeszło 90% przypadków) oraz DR3 (w przeszło 70% przypadków). Markerem immunologicznym jest najczęściej przeciwciało przeciw histydylowej syntetazie t-RNA (Jo1). W przypadku zwłóknienia płuc dawki kortykosteroidów powinny być znacznie zwiększone (p. Objaw Raynauda na ogół jest nasilony. nieraz z minimalnymi objawami.w przeciwieństwie do twardziny nie poprzedza wystąpienia zmian chorobowych. a niekiedy obecny jest objaw Gottrona nad paliczkami rąk. 175A. skóra twarzy jest napięta lub obrzęknięta. immunoprecypitacją i w immunoblocie (p. W rozmaitych okresach choroby przeważają zmiany bądź twardzinopodobne. Mieszana choroba tkanki łącznej (MCTD) różni się na ogół mniejszymi zmianami twardzinopodobnymi i współistnieniem objawów typu SLE oraz markerem immunologicznym (U1RNP). treonylowa i in. Leczenie twardziny str. Twardzina układowa (SSc) różni się wyraźnymi stwardnieniami z poprzedzającym objawem Raynauda. 2. 292). występują one jednak rzadko. Znaczenie ma przeciwciało anty-SRP (signal recognition particles).interstitial lung disease).

a potwierdzeniem jest stwierdzenie markera immunologicznego. GUZKOWE ZAPALENIE TĘTNIC Polyarteriitis (Periarteriitis) nodosa Definicja. 176). HIV). Leczenie.lub polyneuritis) oraz mięśni (myositis). Najczęstsze zmiany narządowe dotyczą płuc. Zmiany cechują się głównie występowaniem guzków. Niszczenie ścian naczyń jest spowodowane przez napływ leukocytów wielojądrzastych (vasculitis leukoclastica). Częstym objawem bywa nadciśnienie. Rozpoznanie różnicowe dotyczy innych zespołów nakładania i dermatomyositis. W przypadkach ostrych w ciągu krótkiego czasu może dojść do zejścia śmiertelnego. Istnieje odmiana łagodna. tętniaki naczyń mózgowych. a niekiedy choroba może mieć charakter stacjonarny. nierzadko obejmuje tułów i kończyny górne (ryc. o bardzo różnorodnej symptomatologii. nerwów obwodowych (mono. Jednakże u większości chorych okres przeżycia jest co najmniej kilkuletni. HCV. Kortykosteroidy na ogół działają korzystnie. niekiedy towarzyszy zapalenie wirusowe wątroby z antygenemią. Siateczkowate rozszerzenie naczyń (livedo reticularis) jest najwyraźniejsze na kończynach dolnych i pośladkach. a zmiany narządowe są mniej nasilone. choć nie wyłącznie. 308 . ośrodkowego układu nerwowego (rozlane zaburzenia naczyniowe. np. Wylewy krwawe do skóry (apoplexia cutanea) występują głównie w obrębie odsiebnych części kończyn (ryc. lub też z okresami zwolnień i nawrotów. niekiedy z rozpadem. encephalopatia. nerek (glomerulonephritis). Zmiany skórne polegają na występowaniu zapalnych guzków wzdłuż przebiegu naczyń. plamicy oraz wylewów krwawych do skóry. Objawy i przebieg. a także siateczkowatych rozszerzeń naczyń (livedo reticularis). Czynniki wywołujące mogą być rozmaite: wirusy (HBV. Etiopatogeneza. postępujący. Rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznych zmian mięśniowych i płucnych. do skóry. jednak muszą być stosowane w dawkach znacznie wyższych niż w innych zespołach nakładania. wyczuwalnych w tkance podskórnej. Guzki utrzymują się zazwyczaj od kilkunastu dni do kilku tygodni. Jest to choroba wielonarządowa z grupy układowych zmian zapalnych naczyń (vasculitis). Zmiany płucne są szczególnie oporne na wszystkie metody leczenia stosowane w chorobach tkanki łącznej. po czym ustępują samoistnie lub ulegają rozpadowi z wytworzeniem owrzodzeń. sulfonamidy.Przebieg jest przewlekły. bakterie i leki. W patomechanizmie odgrywają prawdopodobnie rolę kompleksy immunologiczne odkładające się w ścianach drobnych i średnich naczyń tętniczych. Przebieg jest na ogół przewlekły. udar mózgowy). wymagają bardzo dużych dawek kortykosteroidów. 177). ograniczona głównie. często układających się paciorkowato wzdłuż naczyń kończyn. ale postępujące zmiany płucne mogą być nawet przyczyną zejścia śmiertelnego.

Ryc. Guzkowe zapalenie tętnic (polyarteriitis nodosa) . wieloletni i nawrotowy. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) zmian guzkowych związanych z przebiegiem naczyń. Ryc. Przeważają zmiany guzkowe. Postać wyłącznie skórna ma przebieg przewlekły. 309 . 2) siateczkowatego rozszerzenia naczyń (livedo reticularis).rozległe zmiany krwotoczne i martwicze. często większe i głębsze niż w postaci układowej. 177.siateczkowate rozszerzenie naczyń (livedo reticularis) w obrębie pośladków i kończyn dolnych. 176. nierzadko stwierdza się zmiany w nerwach obwodowych i mięśniach oraz nadciśnienie. Stan ogólny chorych jest zwykle dobry. Guzkowe zapalenie tętnic (polyarteriitis nodosa) .

Zapalenie guzkowate naczyń (vasculitis nodosa) różni się tym. 6) badania histologicznego świeżego wykwitu guzkowego (martwica włóknikowata błony środkowej tętnic tkanki podskórnej lub mięśni).p. Rozpoznanie różnicowe postaci skórnej bez objawów narządowych: 1. pANCA). 5) badania serologicznego na obecność antygenów HBV i HCV (dodatnie w ponad 40% przypadków). bez zmian skórnych innego typu i bez objawów narządowych. 4) badania elektromiograficznego (często uszkodzenie neuronu obwodowego. oraz leki przeciwzapalne niesteroidowe. SLE). W każdym przypadku. nawet bez uchwytnych zmian narządowych.3) przewlekłego przebiegu. głównie cyklofosfamid (Endoxan) 100 mg/d lub azatiopryna (Imuran) (dawki . W różnicowaniu ze wszystkimi tymi schorzeniami znaczenie rozstrzygające ma badanie histologiczne. należy przeprowadzać dokładne badanie nerek. płuc. . że wykwity guzkowe są umiejscowione głównie na podudziach. Wędrujące zakrzepowe zapalenie żył (thrombophlebitis migrans) różni się wyraźnym związkiem z naczyniami żylnymi i niewystępowaniem rozpadu. Istnieją doniesienia o korzystnych wynikach stosowania dożylnie immunoglobulin G (IVIG) oraz cyklosporyny A (eksperymentalnie). oczu (objawy nadciśnienia w badaniu dna oka) oraz ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (łącznie z rezonansem magnetycznym). które ma znaczenie rozstrzygające. leczenie immunosupresyjne. układu guzków wzdłuż przebiegu naczyń oraz zwykle bez zajęcia płuc i bez innych objawów narządowych. 3. 2. Jedynie w części przypadków obecne są przeciwciała przeciw mieloperoksydazie neutrofilów (perinuclear. Leczenie: kortykosteroidy (prednizon początkowo 60-100 mg) w dawkach stopniowo zmniejszanych aż do dawek podtrzymujących. pomocne może być wykazanie metodą DIF złogów immunologicznych w ścianach naczyń. Plamica hiperergiczna (vasculitis leukoclastica) różni się powierzchownymi zmianami z obecnością drobnych wybroczyn i grudek obrzękowych bez objawów livedo reticularis.

towarzysząca zapaleniu lub nowotworom trzustki . oraz charakterystycznego obrazu histologicznego (nacieki w tkance podskórnej złożone są początkowo z granulocytów. a zwłaszcza odmiany podskórnej tocznia rumieniowatego (lupus panniculitis). Są to głębokie nacieki zapalne lub guzy. Często wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka. Niekiedy procesem chorobowym objęte są również narządy wewnętrzne: płuca. rzadko twarz. Rozpoznanie różnicowe dotyczy zapalenia tkanki podskórnej na innym tle. Etiopatogeneza jest nieznana. 311 .w przebiegu nie sklasyfikowanych chorób tkanki łącznej oraz . Rozpoznanie ustala się na podstawie występowania nawrotowych zapalnych zmian guzowatych i nacieków.zależna od niedoboru inhibitora alfa1-antytrypsyny. początkowo w dawkach 80-100 mg dziennie. a w razie ciężkiego przebiegu leki immunosupresyjne. z których najważniejsze są odmiany: . bez tendencji do rozpadu. występujące głównie u kobiet w średnim wieku. Jest to ostre zapalenie tkanki podskórnej. PANNICULITIS WEBERA-CHRISTIANA (dawna nazwa panniculitis nodularis nonsuppurativa febrilis) Definicja. serce. nie ulegające rozpadowi. na ogół cyklofosfamid i azatioprynę. a w ostatnim okresie występuje włóknienie). W dużej części przypadków występują nawroty.Webera-Christiana . Najczęstszym umiejscowieniem są kończyny i tułów.Rozdział 15 ZAPALENIE TKANKI PODSKÓRNEJ Nazwa ta obejmuje rozmaitego pochodzenia zmiany zapalne tkanki podskórnej (panniculitis). prawdopodobnie niejednolita. niekiedy związana z patologią trzustki. o niewyraźnym odgraniczeniu. Dodatkowo stosuje się antybiotyki o szerokim zakresie działania. Leczenie polega głównie na podawaniu kortykosteroidów. Objawy i przebieg. wątroba. oraz nie sklasyfikowanych podskórnych chorób tkanki łącznej (connective tissue panniculitis). ustępujące z pozostawieniem zagłębień w wyniku zaniku tkanki podskórnej. następnie z limfocytów i komórek piankowatych. tkanka tłuszczowa pozaotrzewnowa i inne.

CYTOPHAGIC HISTOCYTIC PANNICULITIS Cytotoxic T-cell lymphoma Jest to bardzo rzadka. będące następstwem uwalniania się do krążenia enzymów lipolitycznych trzustki (lipazy i amylazy). jest tu jedynie skuteczne. leukopenią i zmianami narządowymi. zapaleniem błon surowiczych (serositis). Różnicowanie dotyczy zapalenia tkanki podskórnej na innym tle. ciężka odmiana zapalenia tkanki podskórnej o nawrotowym gorączkowym przebiegu. w której zmiany dotyczące tkanki podskórnej są ograniczone i niekiedy ulegają rozpadowi. a może towarzyszyć także gorączka. o przewlekłym przebiegu. Jest to w istocie złośliwy chłoniak o charakterystycznym obrazie histologicznym. Cechą typową jest występowanie dużych histiocytów obładowanych sfagocytowanymi leukocytami i erytrocytami. bądź jej nowotworom. Leczenie jest przyczynowe. LE panniculitis). zapalenie błon surowiczych (pleuritis) oraz eozynofilia. bolesnych guzków lub guzów podskórnych. zwłaszcza cyklofosfamid w połączeniu z kortykosteroidami. Leczenie. Często występują objawy ogólne. jak i z innymi chłoniakami (lymphoma).ZESPÓŁ ROTHMANA-MAKAIA Rothman-Makai syndrome Jest to prawdopodobnie bezgorączkowa odmiana panniculitis typu Christiana-Webera. Leczenie immunosupresyjne. głównie wątroby i śledziony. Stosuje się leki niesteroidowe przeciwzapalne lub kortykosteroidy ogólnie i miejscowo. z towarzyszącą niedokrwistością. Cechą charakterystyczną jest obecność ziarniny z dużą ilością komórek olbrzymich i piankowatych w obrazie histologicznym (stąd używana również nazwa panniculitis granulomatosa). niekiedy kończąca się zejściem śmiertelnym z powodu krwawień wewnętrznych.komórki tłuszczowe rozpuszczone przez lipolityczne enzymy) oraz stwierdzeniu zapalenia lub raka trzustki. Rozpoznanie opiera się na obecności zapalnych. 312 . takie jak artralgia. badaniu histologicznym („ghost cells" . Schorzenie wymaga różnicowania zarówno z zapaleniem tkanki podskórnej na innym tle (connective tissue panniculitis. Nie stwierdza się zajęcia narządów wewnętrznych i nie występują objawy ogólne. Towarzyszą one bądź zmianom zapalnym trzustki (pancreatitis). które powodują martwicę tkanki podskórnej. ZAPALENIE TKANKI PODSKÓRNEJ W PRZEBIEGU CHORÓB TRZUSTKI Są to zapalne guzki lub guzy.

zatory płucne i inne zmiany narządowe (głównie wątroby). Często towarzyszą im: rozedma (emphysema). Przebieg choroby zależy od stopnia niedoboru inhibitora.str. Różnicowanie dotyczy innych postaci zapalenia tkanki podskórnej. Rozpoznanie ustala się na podstawie rozpadających się guzów tkanki podskórnej. Jest to zazwyczaj ciężka postać zapalenia tkanki podskórnej. co prowadzi do niszczenia tkanek oraz aktywacji limfocytów i fagocytów. ropni i przetok. w której dochodzi do rozpadu guzów zapalnych z wytwarzaniem się rozległej martwicy. Leczenie polega na stosowaniu dapsonu (100 mg/d) i na zastępczym podawaniu preparatu inhibitora alfa1-antytrypsyny (inhibitor C1 produkcji Behringa do dożylnego stosowania). Niedobór składnika dopełniacza C1q . Również danazol powoduje zwiększenie stężenia inhibitora alfa1-antytrypsyny (dawki .ZAPALENIE TKANKI PODSKÓRNEJ ZWIĄZANE Z NIEDOBOREM INHIBITORA ALFA1-ANTYTRYPSYNY Niedobór inhibitora powoduje aktywację trypsyny i innych enzymów proteolitycznych. a przez to do nasilenia stanu zapalnego. obrazu histologicznego (martwica tkanki podskórnej) oraz na wykazaniu niedoboru inhibitora alfa1-antytrypsyny. Zmiany umiejscawiają się na tułowiu i kończynach. 161). .p.

Rozdział 16 CHOROBY NACZYNIOWE SKÓRY KRWOTOCZNE CHOROBY SKÓRY. Główną odmianą jest zespół Wiskotta-Aldricha.związane z zaburzeniami dotyczącymi płytek krwi. PLAMICE MAŁOPŁYTKOWE Purpurae thrombocytopenicae Plamice mogą być wrodzone (purpura thrombocytopenica hereditaria) lub nabyte. tkanki podskórnej lub błon śluzowych o rozmaitym mechanizmie powstawania i rozmaitej morfologii wykwitów skórnych.związane z zaburzeniami krzepliwości. Zespół Wiskotta-Aldricha Wiskott-Aldrich syndrome Wrodzona plamica małopłytkowa jest bardzo rzadka. Zaburzenie dotyczy wytwarzania płytek krwi. purpura thrombocytopenica) . 314 . obniżeniem frakcji IgM oraz zmianami typu wyprysku. PLAMICE Definicja. Charakterystyczne jest występowanie częstych infekcji bakteryjnych i wirusowych. Jeśli chorzy przeżywają. w którym małopłytkowość łączy się z defektem immunologii komórkowej. zależne od niszczenia płytek krwi. które łącznie z krwawieniami mogą być przyczyną zejścia śmiertelnego. Plamica małopłytkowa wrodzona.zależne od zmian w obrębie drobnych naczyń skóry (vasculopathiae). głównie z obniżeniem ich liczby (thrombocytopenia. wrodzonymi lub nabytymi (coagulopathiae) . Są to wynaczynienia do skóry. Plamice dzielą się na: .

str. występowanie rozmaicie rozległych wybroczyn do skóry i błon śluzowych. 315 . a nie z trombocytopenią. zwłaszcza jamy nosowo-gardłowej i przewodu pokarmowego. Objawy i przebieg. pochodne kwasu fenylobarbiturowego (środki nasenne i uspokajające). gdyż powodują przejściową trombocytopenię u noworodków zrodzonych z matek z ITP oraz u osób. Istnieją postacie poronne. Przeciwciała są patogenne. w których występują jedynie: trombocytopenia i wyprysk. Plamica jako objaw poprzedzający. a ostrej postaci najczęściej u dzieci. pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe). 2. Wlewy te mogą być stosowane również bez zabiegu chirurgicznego. chociaż mechanizm plamicy w chorobach zakaźnych jest częściej związany z uszkodzeniem ścian naczyniowych. 3. Plamice w przebiegu posocznicy i chorób zakaźnych.nierzadko rozwijają się nowotwory złośliwe. Mogą występować objawy neurologiczne i naczyniowo-sercowe. głównie typu lymphoma. Zalecany dawniej danazol jest skuteczny tylko w niewielkiej liczbie przypadków. splenektomia. Charakterystycznymi cechami są: występowanie głównie u kobiet. związane z chromosomem X. którym przetoczono krew chorych. Dobre wyniki uzyskano wlewami gamma-globuliny przed splenektomią. Plamice polekowe. Niszczenie płytek krwi jest związane z obecnością w krążeniu przeciwciał przeciwko powierzchniowym glikoproteinom trombocytów. Samoistna plamica trombocytopeniczna Purpura thrombocytopenica idiopathica. które najczęściej są wywołane przez następujące leki: sulfonamidy. natomiast w postaci przewlekłej skłonność do krwawień może utrzymywać się w ciągu całego życia. Schorzenie dotyczy chłopców. Wyróżnia się postać ostrą i przewlekłą. wystąpienie SLE (p. chloramfenikol. azatiopryna). idiopathic thrombocytopenic purpura . dożylne wlewy immunoglobuliny G.ITP Etiopatogeneza. pochodne fenotiazyny (leki uspokajające). W bardzo ciężkich przypadkach można rozważyć przeszczep szpiku. bez podatności na infekcje. salicylany. Dziedziczenie jest recesywne. niekiedy o wiele lat. Niekiedy konieczna jest splenektomia. Plamica małopłytkowa objawowa Purpura thrombocytopenica symptomatica Do tej grupy należą rozmaitego typu plamice: 1. niekiedy towarzyszące niewielkiego stopnia powiększenie śledziony. Leczenie: transfuzje masy płytkowej. 260) lub towarzyszący nowotworom. kobiety są bezobjawowymi nosicielkami genu. Leczenie polega na podawaniu kortykosteroidów i leków immunosupresyjnych (cyklofosfamid. Przebieg: postać ostra zwykle ustępuje samoistnie po kilku tygodniach trwania.

Vasculitis allergica. Przebieg może być ostry. bądź w przebiegu nowotworów. krwotocznych pęcherzy i rozległych wynaczynień. czynnika VII. Objawy i przebieg.PLAMICE ZWIĄZANE Z ZABURZENIAMI KRZEPLIWOŚCI Coagulopathiae Mogą być wrodzone lub nabyte. XIII i innych). ciężkim stanem ogólnym chorych i rozległymi wynaczynieniami do skóry oraz zmianami narządowymi. leukoclastica Definicja. Plamice wrodzone obejmują hemofilię i zmiany zależne od defektu różnych czynników krzepnięcia (np. Zaburzenia te mogą być również wywołane niedoborem witaminy K oraz stosowaniem kumaryny. leki. Badanie histologiczne skóry wykazuje zakrzepy wewnątrznaczyniowe. W ścianach naczyń stwierdza się obecność 316 . z wysoką temperaturą. grudkowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie wynaczynień do skóry i badania koagulogramu. Są to rozsiane wykwity zarówno krwotoczne. co prowadzi do powstania zmian histologicznych typu vasculitis leukoclastica (z powodu patogenetycznej roli bakterii używa się nawet nazwy „alergidy mikrobowe"). jak i różnopostaciowe: obrzękowe. Leczenie powinno być związane z chorobą podstawową. Nierzadko dochodzi do zgonu. paraproteinemii oraz olbrzymich naczyniaków (zespół Kasabacha-Merritta). Normalne mechanizmy regulujące proces krzepnięcia ulegają zaburzeniu wskutek bądź rozległego uszkodzenia tkanek w wyniku ciężkich infekcji. Czynniki wywołujące są rozmaite: bakterie (głównie paciorkowce). Mechanizm jest zazwyczaj zależny od odkładania się kompleksów immunologicznych w ścianach naczyń (reakcja immunologiczna typu III) z ich zwyrodnieniem włóknikowatym oraz naciekami złożonymi z leukocytów wielojądrzastych i rozpadłych leukocytów w otoczeniu naczyń (vasculitis leukoclastica). W ciężkich postaciach wskazane jest podawanie świeżego osocza i masy płytkowej. Najważniejszą jednostką z grupy nabytych koagulopatii jest zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepiania (disseminated intravascular coagulation . Alergiczne lub leukoklastyczne zapalenie naczyń Purpura hyperergica. Wysiewom niekiedy towarzyszą bóle stawowe (stąd dawna nazwa purpura rheumatica). Etiopatogeneza. W postaciach podostrych i przewlekłych zmiany skórne mają charakter wybroczyn.DIC). PLAMICE ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM NACZYŃ SKÓRY Vasculopathiae Plamica hiperergiczna. XII. zwłaszcza Gram-ujemnymi bakteriami lub ich endotoksynami. Etiopatogeneza. w części przypadków z rozpadem. Szczególnie bakterie i ich endotoksyny mogą powodować aktywację dopełniacza bez udziału przeciwciał. pokarmy itd.

str. Mogą ponadto występować objawy ostrego brzucha. Plamica hiperergiczna (purpura hy. Wynik badania ANCA jest ujemny. Objawy i przebieg. Przebieg jest różny .Granulomatosis Wegeneri.wielopostaciowe zmiany skórne w postaci wybroczyn. natomiast nierzadko stwierdza się IgA ANCA (pANCA . Najczęstszym umiejscowieniem są wyprostne powierzchnie kończyn. 178. Nie stwierdza się odchyleń w układzie krzepnięcia. również w skórze niezmienionej. aczkolwiek przypadki z zajęciem nerek (typu glomerulonephritis) oraz przewodu pokarmowego (objawy ostrego brzucha) mogą mieć przebieg ciężki (purpura fulminans). W obrębie zmian skórnych złogi mogą być niestwierdzalne. rzadziej zlewają się (ryc. wylewów krwawych do skóry. Z tego względu badanie bezpośrednią metodą immunofluorescencyjną (DIF) należy wykonywać w skórze pozornie zdrowej. W ścianach naczyń skórnych stwierdza się ziarniste złogi (kompleksy immunologiczne) z przewagą IgA. grudek pokrzywkowych i krwotocznych pęcherzy. Odmiana Henocha-Schoenleina (purpura Henoch-Schoenlein). podostry lub przewlekły. W patomechanizmie odgrywa rolę PAF (platelet activating factor).membrane attack complex). gdyż są fagocytowane i usuwane przez neutrofile. W odmianie tej plamicy hiperergicznej stwierdza się zmiany nerkowe z odkładaniem się złogów IgA i C3 w kłębuszkach. histamina i inne mediatory stanu zapalnego. grudkowe i pęcherzowe są rozsiane. Stan ogólny chorych jest na ogół dobry. 319). z otoczenia zmian.ostry. Różnopostaciowe wykwity: krwotoczne. z okresowymi nawrotami. ale zmiany mogą występować w całej skórze. które niszczą ściany (MAC . obrzękowe. 178).perergica) Ryc. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu krwotocznych i wielopostaciowych zmian skórnych oraz 2) charakterystycznym obrazie histologicznym (leukokla317 . rumieni. kompleksu dalszych składników dopełniacza.

5 g dziennie (zwłaszcza w zmianach długotrwałych). Wykwity są najczęściej umiejscowione na kończynach dolnych. a w odmianie Henocha-Schoenleina również na objawach ze strony nerek i przewodu pokarmowego oraz występowaniu bólów stawowych. Plamica starcza. w naczyniach skórnych. wapń. 2. zmianami w układzie nerwowym i narządach wewnętrznych. na ogół szybszym przebiegiem. pentoksyfilinę (pentoxyphylline).PAN) różni się: obecnością głównie zmian guzkowych.5-1. rutyna). Viosept). Plamica steroidowa Purpura senilis. Leczenie miejscowe polega na stosowaniu aerozoli z kortykosteroidów z dodatkiem antybiotyków oraz kremów z zawartością środków przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych (np. głównie na grzbietach rąk i przedramionach. Krwotoczna postać rumienia wielopostaciowego (erythema multiforme haemorrhagicum) różni się pierwotnymi zmianami rumieniowymi. dawki obydwu leków są obniżane po uzyskaniu poprawy klinicznej. antybiotyki po stwierdzeniu ognisk zakaźnych (posiew z jamy nosowo-gardłowej lub innych ognisk z antybiogramem) oraz leki uszczelniające naczynia krwionośne i przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe. Równoczesne ze steroidami stosowanie kremu z witaminą D3 (Calcipotriol. W bezpośrednim badaniu immunofluorescencyjnym (DIF) złogi w ścianach naczyń są głównie klasy IgG. Przewlekłe zapalenie naczyń włosowatych Capillaritis chronica Są to zmiany wybroczynowe z odkładaniem się hemosyderyny w skórze. Guzkowe zapalenie tętnic (polyarteriitis nodosa . bez rozpadu. jest niekiedy trudne. czerwono-sino-brunatne plamy lub drobne grudki. częstymi wylewami krwawymi do skóry (apoplexia cutanea). Purpura steroidea U osób starszych oraz przewlekle otrzymujących steroidy występują wynaczynienia w obrębie zanikowej skóry.styczne zmiany naczyniowe). kwas askorbinowy. częstym zajęciem błon śluzowych. częstym współistnieniem rozszerzenia siatkowatego naczyń (livedo reticularis). W zależności od obrazu morfologicznego i sposobu szerzenia się wyodrębniono wiele odmian. odróżnienie postaci wyłącznie skórnej PAN. głównie IgA. są to płaskie. Rozpoznanie różnicowe: 1. Ogólnie stosuje się kortykosteroidy w małych dawkach (30 mg/d prednizonu) w skojarzeniu z sulfonami (dapson 100 mg/d). Nie ma skutecznego leczenia. natomiast wystąpienie objawów krwotocznych u osób leczonych kortykosteroidami powinno skłaniać do ich natychmiastowego odstawienia. purpura annularis teleangiectodes Majocchi. 318 . Takalcitol) może zapobiec wystąpieniu zaniku posteroidowego. Plamica ta jest związana ze starczym zwyrodnieniem skóry lub wywołana atrofią tkanki łącznej otaczającej drobne naczynia skóry. a także stwierdzeniu złogów. Leczenie. bez zmian narządowych. purpura pigmentosa lichenoides Gougerot-Blum i inne). których istota jest taka sama (purpura pigmentosa progressiva Schamberg. Ponadto stosuje się kolchicynę w dawkach 0. rozstrzyga stwierdzenie w badaniu histologicznym zmian charakterystycznych dla PAN.

2. ZAPALENIE ZlARNINlAKOWE NACZYŃ WEGENERA Granulomatosis Wegeneri Definicja. Objawy i przebieg. Przeciwciała cANCA (cytoplazmatyczne ANCA). barwiące w metodzie pośredniej immunofluorescencji całą cytoplazmę. płuc. skierowane przeciwko proteinazie serynowej PR3 (29 kD). a także w płucach. plamicze lub wrzodziejące nie mające cech charakterystycznych. Na podniebieniu i błonach śluzowych jamy ustnej owrzodzenia mogą występować nawet we wczesnym okresie choroby. a w zmianach długotrwałych .Przebieg jest przewlekły. W 30-50% przypadków stwierdza się skórne zmiany guzkowo-martwicze. nerkach i skórze. W surowicy stwierdza się przeciwciała skierowane przeciw antygenom cytoplazmatycznym leukocytów wielojądrzastych (antineutrophil cytoplasmic antibodies ANCA). Miano ich nierzadko koreluje z aktywnością choroby. rozstrzyga badanie histologiczne. Pyoderma gangraenosum wykazuje większe zmiany rozpadowe.PUVA. w dawkach zależnych od stopnia zajęcia narządów wewnętrznych. Rozpoznanie różnicowe: 1.pANCA) są skierowane przeciw różnym antygenom. są wysoce charakterystyczne dla granulomatosis Wegeneri i są uznawane za czuły i wysoce charakterystyczny wskaźnik aktywności. w dawkach 100-200 mg dziennie. Najczęstszym umiejscowieniem są drogi oddechowe. nerki i skóra. Etiopatogeneza jest nieznana. nie są charakterystyczne dla choroby Wegenera. Rozpoznanie opiera się na objawach naczyniowych i zgorzelinowych w obrębie dróg oddechowych. Korzystnie działają podawane dożylnie immunoglobuliny G. Jest to rzadkie schorzenie drobnych naczyń tętniczych i żylnych. Leczenie. W części przypadków przebieg jest bardzo ciężki. skóry i nerek. wielomiesięczny lub wieloletni. nie jest związana ze zmianami naczyniowymi. W zmianach szerzących się można podawać małe dawki steroidów. powinno ono być potwierdzone badaniem histopatologicznym oraz w większości przypadków stwierdzeniem przeciwciał cANCA. łącznie z kortykosteroidami. Objawy polegają na występowaniu martwiczych zmian naczyniowych w jamie nosowo-gardłowej i dolnych drogach oddechowych. W części przypadków korzystnie działa miejscowe stosowanie słabych maści steroidowych. 319 . prawdopodobnie autoimmunologiczna. Leczenie jest mało skuteczne. Natomiast przeciwciała barwiące obwód jądra (perinuclear ANCA . cechujące się martwiczymi ziarniniakami i martwicą ścian naczyniowych (vasculitis necrotisans). nie zajmuje narządów wewnętrznych. Guzkowe zapalenie tętnic (polyarteriitis nodosa) różni się zajęciem naczyń tętniczych i niewystępowaniem zmian w górnych drogach oddechowych. Leczeniem z wyboru jest stosowanie cyklofosfamidu (Endoxan). głównie mieloperoksydazie.

astmą i eozynofilowymi naciekami w płucach (zespół Löfflera). rumienie zbliżone do erythema multiforme. jednak zasadniczą cechą są tu skupienia eozynofilów oraz rozpadłych eozynofilów w ogniskach martwicy otoczonej ziarniną. Charakterystyczne jest powstawanie zmian nawet po najdrobniejszych urazach skóry (np. Nierzadkie współistnienie z Colitis ulcerosa. zawierającą liczne komórki olbrzymie. głębokie owrzodzenia powstają w sposób nagły i są w istocie martwicą bezbakteryjną. oraz guzy podskórne. zapaleniem płuc oraz eozynofilią w tkankach i w krążeniu. Miano IgE jest wysokie. Jedne mogą się goić.inflammatory bowel disease). ale najczęściej są to pANCA (p. a w innych miejscach tworzą się nowe. jak i do choroby Wegenera. Istnieje pewne histopatologiczne podobieństwo zarówno do PAN. bądź też obydwa te leki podawane w pulsach w odstępach 1-2-tygodniowych. ulegające rozpadowi. We krwi stwierdza się zwiększoną liczbę eozynofilów.ZESPÓŁ CHURGA-STRAUSS Granulomatosis allergica Churg-Strauss Jest to rzadki zespół łączący w sobie cechy uogólnionych zmian naczyniowych typu vasculitis z katarem siennym. W przypadkach o mniejszym nasileniu zmian wystarczające jest stosowanie samych kortykosteroidów.przemawia za udziałem mechanizmów immunologicznych. str. ośrodkowy układ nerwowy). niekiedy bibułkowatych. ukłucie . 320 . z pozostawianiem blizn. dobrze odgraniczonych. niekiedy poprzedzonych zapalnym naciekiem lub odczynem pęcherzowym (ryc. Ogniska są pojedyncze lub liczne. Zmiany skórne polegają na głębokich. bardzo szybko szerzących się owrzodzeniach. PIODERMIA ZGORZELINOWA Pyoderma gangraenosum Definicja. Mogą być zajęte również rozmaite narządy wewnętrzne (serce. 319). chorobą Crohna. Zmiany skórne są różnopostaciowe: wybroczyny. jak w granulomatosis Wegeneri. Leczenie: w ciężkich przypadkach kortykosteroidy w dużych dawkach (do 100 mg/d) łącznie z cyklofosfamidem. Rokowanie jest niekiedy niekorzystne. gammapatiami lub szpiczakiem IgG lub IgA . Objawy i przebieg. 179). Etiopatogeneza jest nieznana. Granulomatosis Wegeneri. ale tego typu leczenie na ogół ratuje życie chorym. Najczęściej istnieje związek z Colitis ulcerosa lub innymi zmianami zapalnymi jelit (IBD . U części chorych występują cANCA.odczyn patergiczny). Nie jest to wbrew nazwie schorzenie bakteryjne. przewód pokarmowy.

W przypadku myeloma wskazane jest odpowiednie leczenie (Alkeran lub inne). Jeśli współistnieje colitis ulcerosa.Ryc. najkorzystniejsze wyniki uzyskuje się podawaniem salazosulfapirydyny. W zmianach wczesnych i nierozległych korzystne jest doogniskowe wstrzykiwanie kortykosteroidów (triamcinolonu).owrzodzenia bliznowaciejące. postępujący. 179. bardzo szybko powstające i szerzące się. Przypadki pyoderma gangraenosum w miejscu ran pooperacyjnych są wyodrębnione jako szczególna odmiana. Opisano również bardzo korzystne wyniki stosowaniem minocykliny po 200 mg dziennie (działanie przeciwzapalne i immunomodulujące). Rozpoznanie ustala się na podstawie nagle powstających. otoczone zapalnym wałem. Konieczne jest badanie w kierunku colitis ulcerosa i innych zmian zapalnych jelit oraz paraproteinemii. Pyoderma gangraenosum . Dobre wyniki uzyskano również przy zastosowaniu terapii pulsowej kortykosteroidami (1000 mg metyloprednizolonu na dawkę uderzeniową w ciągu 3 kolejnych dni) i podtrzymującego leczenia chlorambucilem (2 mg/d) oraz małymi dawkami kortykosteroidów. Najskuteczniejszą metodą jest podawanie sulfonów (dapson po 100-200 mg/d) i salazosulfapirydyny (Salazopyrin .0-10. 321 ./d) stosowana w ciągu kilku miesięcy powoduje ustępowanie zmian. Cyklosporyna A (po 5 mg/kg mc. Rozpoznanie różnicowe dotyczy piodermii wrzodziejącej na tle bakteryjnym. głębokich i szybko szerzących się owrzodzeń. a we wczesnych zmianach pęcherzowych . W przypadkach opornych można podawać klofazyminę (Lampren) w dawkach 100-300 mg dziennie. Przebieg jest przewlekły.niesztowic (ecthyma). korzystne jest łączenie tych leków z małymi dawkami prednizonu (30 mg/d). Leczenie. przyczyną może być nadmierny odczyn na nie wchłonięty katgut.0 g/d).5.

pentoksyfilina . 322 . Mogą ulegać rozpadowi lub wchłaniać się. 3. niewystępowaniem rozpadu.Trental) i kwasu acetylosalicylowego (Aspirin). 2) umiejscowienia na kończynach. oraz leków naczyniowych (wyciągi kasztanowca. 69. 3) częstszego występowania u kobiet. początkowo pokryte zapalnie zmienioną skórą.0/180 . Rozpoznanie różnicowe: 1. głównie z antygenami paciorkowcowymi. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) obecności zapalnych guzów podskórnych. głównie występujące na kończynach dolnych. Są to zapalne zmiany guzowate pochodzenia naczyniowego. Częściej chorują kobiety. Guzy są podskórne. Najczęstszym umiejscowieniem są podudzia. Etiopatogeneza. Istotną rolę odgrywają antygeny paciorkowców i innych drobnoustrojów (Yersinia. ale prawdopodobnie biorą w nim udział również zjawiska immunologiczne typu opóźnionego.odmiana skórna (polyarteritis nodosa . 4) przewlekłego przebiegu z obostrzeniami. Niekiedy poprawę uzyskuje się podawaniem dapsonu (100 mg/d) lub jodku potasu (roztwór 6. zaostrzenia z wysiewami nowych guzów są częstsze jesienią i na wiosnę. oraz posiewów z gardła. Podłożem są zaburzenia układu naczyniowego. Leczenie polega na podawaniu antybiotyków. zmiany tego typu mogą poprzedzać lub współistnieć z chorobą Burgera i schorzeniami trzustki. Mechanizm powstawania zmian jest być może typu III reakcji immunologicznej (odkładanie się w ścianach naczyń kompleksów immunologicznych).3 łyżki stołowe dziennie). Rumień stwardniały (erythema induratum) jest w istocie guzowatym zapaleniem naczyń. Przebieg jest przewlekły.GUZOWATE ZAPALENIE NACZYŃ Vasculitis nodosa Definicja. Objawy i przebieg. niekiedy związanym z przebytą gruźlicą . str.varietas cutanea) różni się częstszym współistnieniem livedo reticularis. 4. który ma znaczenie rozstrzygające. odpowiednio do posiewu z gardła lub z innych ognisk wewnątrzustrojowych. bolesne przy ucisku. Rumień guzowaty (erythema nodosum) różni się bardziej ostrozapalnym charakterem. pozostawiając lekkie wgłębienie. głównie na podudziach. rutyna. który ma znaczenie diagnostyczne. często nadciśnienie. wyraźniejszym układem guzków wzdłuż przebiegu naczyń i obrazem histologicznym. 5) obrazu histologicznego. 2. Zmiany guzkowe pochodzenia zakrzepowego (thrombophlebitis migrans) różnią się wyraźnym związkiem z przebiegiem żył i częstym współistnieniem zespołu żylakowego. a czynnikami usposabiającymi są zaburzenia hormonalne i otyłość. prątki gruźlicy) oraz leki i inne czynniki. szybszym przebiegiem z objawami ogólnymi i gorączką.p. umiejscowieniem głównie po stronie prostowników. dla wykazania związku z zakażeniami bakteryjnymi wskazane jest wykonanie prób skórnych. płasko-wyniosłe. Guzkowe zapalenie tętnic .

głównie u kobiet. 180).OWRZODZENIA PODUDZI Ulcera cruris Definicja. thrombangiitis obliterans).CVI). lub tętniczymi. Owrzodzenie podudzi na podłożu zmian troficznych. W tak zmienionej skórze owrzodzenia wytwarzają się stopniowo. Ryc. Owrzodzenia te powstają najczęściej na tle zaburzeń troficznych w następstwie zespołu żylakowego (chronic venous insufficiency . Cechy morfologiczne owrzodzeń są bardzo różne. Owrzodzenia na podłożu CVI są poprzedzone zastojem w krążeniu żylnym z początkowym obrzękiem. Owrzodzenia są częstsze u osób w starszym wieku. np. Najczęstszym umiejscowieniem jest przyśrodkowa i przednia powierzchnia dolnej części podudzi. 180. Etiopatogeneza jest związana z zaburzeniami naczyniowymi . a później ścieńczeniem skóry i sklerotyzacją z wynaczynieniami i odkładaniem się barwnika krwi w tkankach (ryc. Dotyczą zazwyczaj dolnej części 1/3 podudzi.żylnymi. (alcus cruris) 323 . i powiększają się poprzez postępujący obwodowy rozpad. zwłaszcza okolica kostek. zamknięcie światła tętnicy (arteriosclerosis. powodującymi zmiany troficzne (najczęściej żylaki). Objawy i przebieg. wskutek dołączających się zmian zapalnych w ścianach naczyń. W zmianach długotrwałych może dojść do przerostu tkanką łączną włóknistą brzegów owrzodzenia (ulcus callosum). w zależności od głębokości i szybkości szerzenia się.

rutozyd i preparaty złożone: Detralex i Rutinoscorbin). W przypadkach zakrzepów żylnych bez tworzenia się owrzodzeń włóknienie wokół naczyń żylnych może powodować twardzinopodobne twardnienie podudzi (dermosclerosis). stosując maść zawierającą 5% glicyny i 5% proliny. zaleca się flebografię. jak i na mikrokrążenie (np. Stopień zajęcia naczyń określa się nieinwazyjną metodą ultradźwiękową (ultrasonograficzne badanie dopplerowskie). częstsze u młodych ludzi. długotrwałe i nawracające są owrzodzenia podudzi związane z defektem prolidazy. a niekiedy wycięcie owrzodzenia z autoprzeszczepem. a w przypadku podejrzenia zakrzepów.najczęściej w obrębie 1/3 dolnej części podudzi. maści z antybiotykami. W owrzodzeniach związanych z defektem prolidazy korzystne wyniki uzyskuje się. należy wyłączyć owrzodzenia podudzi na innym tle (vasculitis nodosa. Korzystne działanie mają pochodne flawonowe. polyarteriitis nodosa). 2) stwierdzenia zaburzeń troficznych i zastoju żylnego. Leczenie chirurgiczne: usunięcie żylaków po oczyszczeniu owrzodzenia. . Istnieje skłonność do nawrotów pod wpływem urazów mechanicznych. Opatrunki zmienia się zależnie od obfitości wydzieliny z owrzodzenia. Leczenie.Czas trwania jest szczególnie długi. zmniejszające stan zapalny. szczególnie przed wykonaniem zabiegów operacyjnych na żylakach. Owrzodzenia pochodzenia tętniczego powstają nagle w skórze nie zmienionej troficznie i cechują się znaczną bolesnością. a mające wpływ zarówno na układ żylny i limfatyczny. aerozole odkażające. Zmiany ustępują z pozostawieniem blizn. Szczególnie korzystnie działają opatrunki wchłaniające wydzielinę i opaski kompresyjne zawierające środki odkażające. Wyjątkowo oporne na leczenie. Rozpoznanie różnicowe jest w zasadzie zbędne. w związku z tym często dochodzi do reakcji alergicznych w otoczeniu owrzodzeń (eczema cruris) oraz uogólnionych osutek alergicznych. Rozpoznanie troficznych owrzodzeń podudzi ustala się na podstawie: 1) umiejscowienia . W przewlekłej niewydolności żylnej wskazane jest podawanie leków poprawiających stan naczyń krwionośnych. wielomiesięczny lub wieloletni. leczenie zmian w układzie tętniczym. Leczenie miejscowe: okłady odkażające w przypadku obfitej wydzieliny ropnej. W przebiegu owrzodzeń podudzi istnieje nadwrażliwość na miejscowo stosowane leki i zarobki maściowe. azotan srebra w przypadku przerosłej ziarniny.

8/1.8/1. We krwi obwodowej stwierdza się wyraźną przewagę limfocytów T supresorowych (stosunek CD4/CD8 wynosi 0. Jest to układowe schorzenie cechujące się występowaniem ziarniny nabłonkowatokomórkowej bez serowacenia oraz w 30-50% przypadków zmian skórnych nie ulegających rozpadowi. Określenie jego stężenia pozwala na ocenę aktywności zmian 325 .0). ujemne inne bakteryjne odczyny skórne. że odgrywają tu rolę atypowe lub zmutowane prątki gruźlicze. Jednakże pobudzone limfocyty T wytwarzają prozapalne cytokiny IL-2. aczkolwiek nie wiadomo. gdyż enzym ten wytwarzany jest głównie przez komórki endotelialne i nabłonkowe płuc. jest wzrost stężenia konwertazy angiotensyny (angiotensin converting enzyme .FGF (fibroblast growth factor). obniżenie transformacji limfocytów pod wpływem nieswoistych mitogenów). Jednakże nie ma korelacji z nasileniem zmian skórnych.Rozdział 17 ZIARNINIAKI I ZMIANY ODCZYNOWE SARKOIDOZA Sarcoidosis Definicja.0 wobec normy 1. a ponadto odgrywa rolę IL-1 oraz fibronektyna. które znajdują się również na obwodzie ziarniny. 60% przypadków czynnych zmian układowych. IFNy. Charakterystyczne jest obniżenie odczynowości późnej w okresie aktywnym choroby oraz anergia w stosunku do tuberkuliny. jednak wyniki nie są jednoznaczne. Immunoglobuliny są wytwarzane w nadmiarze. aczkolwiek nie patognomoniczny. Obecność w naciekach dużej ilości limfocytów T z receptorami gamma-delta może wskazywać na przetrwałe pobudzenie antygenowe i zjawisko immunotolerancji. Włóknienie jest głównie spowodowane pochodzącym z makrofagów czynnikiem wzrostowym fibroblastów .ACE) w ok. czym jest ono spowodowane. Etiopatogeneza jest nieznana. a także MCF (monocyte chemotactic factor) i MIF (migration inhibitory factor). natomiast w samej ziarninie istnieje przewaga limfocytów T pomocniczych. Obniżenie odczynowości późnej jest cechą znamienną (ujemny odczyn tuberkulinowy. Uważa się. która jednak nie występuje u wszystkich chorych. gdyż w części przypadków zmian układowych wykazano za pomocą PCR DNA prątków gruźliczych. Charakterystyczny.

drobnoguzkową o układzie obrączkowatym (sarcoidosis circinata) . Objawy układowe dotyczą: . zmiany sinawobrunatnawe lub czerwonobrunatnawe umiejscawiają się głównie na nosie.odmrozinową w postaci zlewnych sinoczerwonych nacieków. Dają dodatni objaw diaskopii (zabarwienie palonego cukru przy ucisku szkiełkiem). Objawy i przebieg. zwłaszcza w miejscu przylegania okularów . 181). Sarkoidoza (sarcoidosis) . głównie na twarzy. Ogniska szerzą się często pełzakowato.Ryc. zmiany czynne są umiejscowione obwodowo. 181. tj. .naczyniową (angiolupoid). a naciekowe i włókniste w okresie późniejszym 326 .brunatnawe płaskie ogniska naciekowe na twarzy. częstszą u kobiet. Zmiany skórne są guzkowe. guzowate lub typu płaskich nacieków (ryc. natomiast nie ma rozstrzygającego znaczenia diagnostycznego. ustępują z pozostawieniem powierzchownej blizny.płuc: we wczesnym okresie zmiany przywnękowe.podskórną w postaci podskórnych guzów niezapalnych (odmiana Dariera-Roussy) lub typu erythema nodosum. W zależności od wielkości guzków i ich tendencji do łączenia się rozróżniamy następujące mniej typowe odmiany. głównie na kończynach dolnych (zespół Löfgrena przy współistnieniu powiększenia węzłów chłonnych przywnękowych). nie wykazujące skłonności do rozpadu. występującą głównie na twarzy (sarcoidosis miliaris) . uszach i rękach (lupus pernio) .drobnoguzkową rozsianą. płucnych i ma znaczenie w śledzeniu postępów choroby i leczenia. natomiast na ogół nie tworzą się owrzodzenia (kazuistyczne doniesienia o zmianach wrzodziejących).

nawet ze zniszczeniem stawów. lupoidu prosówkowego rozsianego twarzy (p. 3) ujemnych odczynów tuberkulinowych u większości chorych (w 30% przypadków mogą być jednak dodatnie). Stosuje się głównie kortykosteroidy: w dawkach 30-40 mg. 50% przypadków następuje samoistna remisja. 68). Są to twarde. U 30-40% chorych sarkoidoza dotyczy wyłącznie skóry. 5) charakterystycznych zmian układowych. nieco wyniosłe wykwity o gładkiej powierzchni. 327 . Rozpoznanie różnicowe dotyczy gruźlicy toczniowej (p. Sarkoidozę obrączkowatą należy różnicować z: granuloma annulare (p. Leczenie ogólne zaleca się w przypadku rozległych zmian skórnych oraz przy zajęciu narządów wewnętrznych.zajęcie ośrodkowego układu nerwowego. ziarniniaków typu ciał obcych. W okresach wczesnych. rzadziej obwodowego (polineuritis) . 333). Do mniej częstych zmian narządowych należą: .. a zalecać jedynie miejscowe stosowanie maści kortykosteroidowych. aż do ustąpienia zmian. jednakże w każdym przypadku należy prowadzić badania w kierunku zmian układowych. z deformacją i zniszczeniem stawów oraz hepatosplenomegalią. można nie podawać leków ogólnych. 62). głównie u dzieci. str. z zajęciem głównie skóry lub przywnękowych zmian płucnych. gdyż w ok. 6) nabłonkowatokomórkowego utkania histologicznego z obecnością wtrętów w komórkach olbrzymich w obrębie ziarniny. ZIARNINIAK OBRĄCZKOWATY Granuloma annulare Definicja. Sarkoidoza u dzieci może mieć ciężki przebieg. str. Rozpoznanie sarkoidozy z zajęciem skóry ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia guzków lub nacieków dających dodatni objaw diaskopii.hepatosplenomegalia .osteitis cystoides Jüngling) . niżej) i necrobiosis lipoidica (p. kolom skóry. Antimalarica (500-250 mg chlorochiny dziennie lub inne) są mało skuteczne. Leczenie. chlorambucil) łącznie z kortykosteroidami zaleca się głównie w przypadku zmian narządowych.migdałków i węzłów chłonnych: niebolesne powiększenie węzłów bez rozpadu . Leczenie cytostatykami (metotreksat.układu kostnego.narządu wzroku: najczęściej zapalenie naczyniówki i tęczówki (iridocyclitis). 2) przewlekłego przebiegu.arthralgia lub arthritis. głównie kości krótkich rąk i stóp (torbielowate rozszerzenia . zmniejszanych do 15-10 mg dziennie. układające się często obrączkowato. nie wykazujące skłonności do rozpadu i ustępujące bez pozostawienia blizny. 4) obniżenia wskaźników odczynowości komórkowej (jednakże w sarkoidozie z zajęciem głównie skóry mogą być one prawidłowe). str.

ale mogą również występować w tkance podskórnej. w którym lizosomalne enzymy.zmiany są rozsiane na kończynach. Istnieją przypadki sprowokowane lekami. tułowiu i twarzy (granuloma annulare disseminatum) . juxtaarticulares) różnią się umiejscowieniem wyłącznie w okolicy stawów. powodują charakterystyczną degradację kolagenu. W części przypadków występują kompleksy immunologiczne oraz przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwtarczycowe. Najczęstszym umiejscowieniem są grzbiety rąk i stóp.mnoga . Odmiany: . 182). nierzadko występuje u dzieci. Ryc. Guzki okołostawowe (noduli rheumatici. Wykwity mogą ustępować samoistnie. niekiedy z komponentą naczyniową (w 20% przypadków u chorych na cukrzycę) . Choroba jest częstsza u kobiet.częstsza u dzieci w okolicy stawów .rumieniowa . 182. Rozpoznanie różnicowe: 1. koloru nie zmienionej skóry.rozsiane płaskie wykwity grudkowo-rumieniowe. Nie ma jednak przekonywających danych. wyzwalane z makrofagów. Objawy i przebieg. głębszym usadowieniem i obrazem histologicznym.rozpad guzków z powstawaniem drobnych owrzodzeń. rozstrzyga badanie histologiczne (nekrobioza kolagenu). jednak związek przyczynowy nie jest jasny. Wysunięto również przypuszczenie. Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare) . które wskazywałyby na tło immunologiczne. Może współistnieć z cukrzycą lub towarzyszyć chorobom trzustki. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu guzków o układzie obrączkowatym.podskórna . Guzki dotyczą głównie skóry.granuloma annulare perforans . które łącząc się powodują powstawanie tworów kolistych lub festonowatych (ryc. że jest to odczyn typu opóźnionego. Ogniska składają się ze skupionych guzków. zwłaszcza odmiany wysiewne. ale zmiany mogą występować wszędzie. na ogół w niskich mianach.Etiopatogeneza jest nieznana.typowe wykwity na grzbiecie ręki. 328 . Przebieg jest przewlekły i na ogół bezobjawowy.

czynniki chemotaktyczne dla eozynofilów (ECF-A . a także kortykosteroidy w opatrunku zamkniętym (Dermovate. w obrębie których przy pocieraniu występuje obrzęk pokrzywkowaty . Necrobiosis lipoidica różni się typową lokalizacją zmian na podudziach oraz obecnością zlewnych ognisk z bliznowaceniem i przeświecaniem naczyń w części środkowej. Są to choroby związane z gromadzeniem się w tkankach komórek tucznych. Jest to w istocie łagodna mastocytoza. zwane pokrzywką barwnikową. MASTOCYTOZY Definicja. dodatnim objawem diaskopii. obecnością świądu i typowych wykwitów w innym umiejscowieniu oraz obrazem histologicznym. po której zmiany często ustępują (nawet wykwity odległe). Betamethasone) z osłanianiem skóry zdrowej lub doogniskowe wstrzyknięcia triamcinolonu. które w wyniku degranulacji uwalniają mediatory: histaminę. powoli zmniejszane do 20 i 10 mg/d) lub sulfony (dapson 100 mg/d). układzie kostnym i węzłach chłonnych. rozstrzyga badanie histologiczne. częstym współistnieniem zmian układowych oraz obniżeniem odczynowości komórkowej.stąd nazwa. Układowa postać z zajęciem szpiku kostnego. Opisano dobre wyniki stosowania witaminy E doustnie (300-600 mg) oraz maści z witaminą E.2. Mastocytozy dzielą się na: skórne i układowe. Obrzęk pod wpływem pocierania wykwitów powstaje w wyniku degranulacji komórek tucznych i wyzwalania się histaminy i innych mediatorów. 4. Liszaj płaski obrączkowaty (lichen planus annularis) różni się bardziej płaskimi grudkami. które może jednak wykazywać duże podobieństwo. Stosuje się zamrażanie płynnym azotem lub C0 2 albo próbną biopsję. POKRZYWKA BARWNIKOWA Urticaria pigmentosa Definicja. 3. wątrobie i śledzionie). Mastocytozy układowe są rzadkie. węzłów chłonnych. Z reguły nie ma zmian układowych. W tych przypadkach występują rozsiane lub erytrodermiczne zmiany skórne oraz zmiany w narządach wewnętrznych (przewodzie pokarmowym. rzadziej jako pojedyncze guzy (mastocytoma). Sarkoidoza obrączkowata (sarcoidosis annularis) różni się sinobrunatnymi guzkami. Etiopatogeneza. 329 . rozstrzyga obraz histologiczny. Najczęściej występują postacie wyłącznie skórne. śledziony i innych narządów wewnętrznych nosi nazwę leukemii mastocytowej. zazwyczaj jako rozsiane wykwity. tryptazę i inne peptydazy. heparynę.eosinophilc chemotactic factor) oraz SRS-A (slow reactingfactor of anaphylaxis). Leczenie. W postaci rozsianej zaleca się małe dawki kortykosteroidów (30-40 mg/d. a są nawet przypadki współistnienia obu chorób. Są to żółtobrunatne lub czerwonobrunatne plamy albo lekko nacieczone wykwity grudkowe.

Pokrzywka barwnikowa jest częstsza u dzieci i występuje w pierwszym-drugim roku życia. niekiedy krwotoczne (urticaria pigmentosa haemorrhagica). s. 183. B .wykwity rumieniowe. A . 330 . Pokrzywka barwnikowa (urticaria pigmentosa). Plamy barwnikowe są rozmaitej wielkości . pemphigoides). powstają zmiany pęcherzowe i pęcherzykowe. U osób dorosłych zmiany są bardziej brunatne i spłaszczone. U małych dzieci dochodzi nierzadko do powstawania pęcherzy w obrębie wykwitów barwnikowych (urticaria pigmentosa bullosa. A Objawy i przebieg. o zabarwieniu szaro-żółto-brunatnym i niewyraźnych obrysach (ryc.Ryc. bardzo liczne w obrębie tułowia i kończyn. 183).od kilkumilimetrowych do kilkucentymetrowych.po potarciu uwidaczniają się wykwity obrzękowe.

str. Bardzo korzystnie działa ekspozycja na światło słoneczne. Liszaj płaski barwnikowy (lichen planus pigmentosus) różni się niewystępowaniem zmian obrzękowych przy pocieraniu. występowaniem świądu i obrazem histologicznym. 217. różni się niewystępowaniem obrzęku pod wpływem pocierania. Zaleca się naświetlania promieniami nadfioletowymi lub lampami imitującymi światło słoneczne (Sun-Lamp) z równoczesnym podawaniem środków przeciwhistaminowych. Okres trwania jest wieloletni. obecnością zwykle również wykwitów typowych. Twarz i ręce pozostają zazwyczaj wolne.Najczęstszym umiejscowieniem jest tułów. W przypadku wystąpienia objawów ogólnych wskazane jest podawanie leków przeciwhistaminowych. 2. Rozpoznanie różnicowe: 1. Rozsiany rumień trwały (erythema fixum) w przypadku nielicznych ognisk barwnikowych może wykazywać pewne podobieństwo. jak w łuszczycy p. . korzystnie działają również leki przeciwhistaminowe blokujące receptory H2. zwłaszcza u dorosłych. jednakże leczenie to powinno być stosowane jedynie u osób dorosłych. zwykle większymi pojedynczymi ogniskami oraz zaostrzeniami lub nawrotami w tym samym miejscu po zażyciu wywołującego leku. prawdopodobnie w wyniku działania promieni słonecznych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) żółtobrunatnych plam. 2) obrzęku wykwitów po potarciu. W pokrzywce barwnikowej. Leczenie. rozstrzyga badanie histologiczne (barwienie metachromatyczne przy użyciu błękitu toluidyny na obecność mastocytów). Dobre wyniki uzyskuje się stosowaniem fotochemoterapii. Zmiany u dzieci cofają się zazwyczaj przed okresem pokwitania.

2. Zakażenia bakteryjne. str. w obrzęku stwardniałym u osób z cukrzycą stwardnienia mogą obej332 . 5. rzadziej w innych okolicach. Zmiany naczyniowe. 85. Angiopatia dotycząca drobnych naczyń (microangiopathia) prowadzi do wynaczynień w obrębie skóry.Rozdział 18 CHOROBY ZWIĄZANE Z ZABURZENIAMI METABOLICZNYMI ZMIANY SKÓRNE W CUKRZYCY Najczęściej są to schorzenia bakteryjne i drożdżakowe. Na podudziach. Zmiany pęcherzowe (bullosis diabeticorum) stwierdza się niekiedy w przewlekłej cukrzycy u ludzi starszych w obrębie całkowicie nie zmienionej skóry. w której stwardnienia są ograniczone do twarzy.stwardnienia są najczęściej umiejscowione na karku. Od twardziny różni je niewystępowanie objawu Raynauda. będące zejściem wynaczynień i odkładania się barwnika krwi. Zakażenia drożdżakowe (candidiasis. karku i odsiebnych części kończyn górnych. 87). Czyraczność (furunculosis. pityriasis versicolor. np. p. po stronie wyprostnej. erythrasma. 3. Mechanizm powstawania jest nieznany. 43) związana jest z korzystnymi warunkami rozwoju gronkowców w skórze zawierającej zwiększone ilości cukru. str. nie ma danych wskazujących na tło immunologiczne. Zmiany te noszą skrótową nazwę PPP (praetibial pigmented patches). sklerodaktylii i zmian narządowych. Zakażenia grzybicze. 1. Angiopatia cukrzycowa (angiopathia diabetica) może dotyczyć większych naczyń i w tych przypadkach prowadzi do zgorzeli (gangraena). W przeciwieństwie do scleroedema Buschke. str. podobnie jak zakażenia gronkowcowe. stwierdza się niekiedy brunatne plamy. najczęściej na kończynach dolnych. p. Pewne znaczenie w jej powstawaniu mają również zmiany w nerwach obwodowych (polineuropathia diabetica). 4. Obrzęk stwardniały skóry (scleroedema diabeticorum) . poza tym częste są również inne zakażenia grzybicze (dermatofitozy). najczęściej w obrębie palców stóp. ramionach. związane są z korzystnymi warunkami rozwoju drożdżaków w skórze. p. a poza tym zmiany związane z zaburzeniami naczyniowymi oraz leczeniem przeciwcukrzycowym. mogą to być również inne zakażenia bakteryjne. twarzy i tułowiu.

Są to dobrze odgraniczone. Zmiany naczyniowe. z zanikiem w części środkowej. którą nierzadko wyprzedzają na wiele miesięcy lub lat. dotyczące głównie drobnych tętniczek. wyraźnie odgraniczone ogniska mają skłonność do powolnego obwodowego szerzenia się z tworzeniem zaników w części środkowej oraz przeświecaniem . umiejscowione najczęściej na wyprostnych powierzchniach podudzi. lub na środki konserwujące i cynk. Stwardnienie skóry rąk (sclerodactylia diabeticorum) oraz zesztywnienie stawów. nieraz głębokie i szpecące. Bardzo rzadko dochodzi do rozpadu.poprzez ścieńczały naskórek . w postaci grudki utrzymującej się kilka dni i pozostawiającej przebarwienia . używane do produkcji insuliny . Zmiany związane z leczeniem przeciwcukrzycowym. są wynikiem odkładania się glikoprotein w ich ścianach. 7. W przypadkach bez współistniejącej cukrzycy zaburzenia w obrębie drobnych naczyń tętniczych mogą być związane z miażdżycą i nadciśnieniem. 188). W miarę wprowadzania insulin wysokooczyszczonych. z powstawaniem trudno gojących się owrzodzeń.odczyny natychmiastowe typu pokrzywki. występujące po 6-8 lub 24-48 h w miejscu wkłucia. 187. Insulina wywołuje następujące zmiany skórne: . Obrzęk stwardniały w cukrzycy jest późnym objawem. z wtórnym gromadzeniem się lipidów w obrębie zmienionego kolagenu.mować cały tułów i kończyny dolne oraz zazwyczaj nie są poprzedzone infekcjami. Przypadki bez współistnienia cukrzycy są również określane mianem granulomatosis disciformis chronica et progressiva. jednakże mogą one wystąpić nawet w stosunku do monokomponentnej i ludzkiej insuliny. monokomponentnych oraz insuliny ludzkiej. Zmiany są tak charakterystyczne. OBUMIERANIE TŁUSZCZOWATE Necrobiosis lipoidica Definicja.zaniki tkanki tłuszczowej w miejscach wstrzyknięć insuliny (lipoatrophia). Żółtobrunatne lub żółtofioletowe. indukowanych przez insulinę. z cukrzycą insulinozależną i oporną na leczenie.rozszerzonych naczyń krwionośnych (ryc. głównie w insulinozależnej cukrzycy typu I. Nadmierne wytwarzanie kolagenu zależy od nagromadzenia glikozoaminoglikanów. których trzustki służą do produkcji insuliny (reakcje są częstsze na insulinę wołową niż wieprzową). 333 . 184). zmiany utrzymują się trwale. która ma tendencję do samoistnego ustępowania. Etiopatogeneza. Objawy i przebieg. W przeciwieństwie do scleroedema Buschke. Czynnikiem wywołującym są zazwyczaj urazy mechaniczne. towarzyszące w większości przypadków cukrzycy lub cukrzycy utajonej. 6. zależne od reakcji na białka zwierząt. że mogą naprowadzić na rozpoznanie nie wykrytej cukrzycy. str. naciekowe ogniska o żółtawym odcieniu.rzadkie odczyny późniejsze. niezależnie od leczenia. Leki sulfonamidowe stosowane w leczeniu cukrzycy typu II mogą wywołać rozmaitego typu osutki skórne (p. występującym zazwyczaj u osób otyłych. odczyny alergiczne obserwuje się coraz rzadziej. uzyskanej drogą inżynierii genetycznej.

natomiast niewystępowaniem przeświecających drobnych naczyń. Przebieg jest przewlekły. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) charakterystycznych zmian. 184. 327. który jest rozstrzygający. Szczególną odmianę stanowią płaskie ogniska. obniżeniem odczynowości późnej. Locoid. zapalny naciek na obwodzie. Leczenie. Choroba może dotyczyć również dzieci i u nich zawsze ma związek z cukrzycą typu I. 3) obrazu histologicznego. 2) współistnienia cukrzycy lub cukrzycy utajonej.Ryc.). Zanikowa twardzina ograniczona (morphea) różni się wyraźnymi stwardnieniami w okresie czynnych zmian. Leczenie miejscowe: opatrunki zamknięte ze steroidami o średniej mocy (Cutivate. pentoksyfilina itp. Sarkoidoza (sarcoidosis) z płaskimi zmianami naciekowymi różni się niniejszą skłonnością do zaniku. Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare) . z pominięciem zmian zanikowych. których utkanie histologiczne różni się przewagą komórek olbrzymich typu ciała obcego. wykazujące objawy zaniku z przeświecaniem naczyń w części centralnej oraz wałowaty. Rozpoznanie różnicowe: 1. brunatnym przebarwieniem ognisk zanikowych w przypadkach zejściowych. 3. głównie na podudziach.odpowiednie leki naczyniowe. str. Zmiany nie sprawiają dolegliwości. odmiennym obrazem histologicznym. W przypadkach bez cukrzycy . zazwyczaj towarzyszącymi objawami narządowymi i odmiennym obrazem histologicznym.ogniska na wyprostnej powierzchni podudzia. obecnością (często) obwódki zapalnej (lilac ring). usadowione na owłosionej skórze głowy i czole. Elocom) na część obwodową ognisk. 334 . Obumieranie tłuszczowate skóry (necrobiosis lipoidica) . w zależności od charakteru zaburzeń naczyniowych. 2. W przypadkach współistniejącej cukrzycy wskazane jest odpowiednie postępowanie przeciwcukrzycowe oraz leki naczyniowe (wyciągi kasztanowca.p. pochodne kwasu nikotynowego.

zmiany rumieniowo-wysiękowe. Umiejscowienie jest rozmaite: kończyny. co przypomina pemphigus foliaceus (ryc.RUMIEŃ NEKROLITYCZNY WĘDRUJĄCY Glucagonoma Syndrome. produkujących glukagon. Zespół glucagonoma . Po usunięciu guza objawy ustępują bardzo szybko. W niewielkiej części przypadków tego typu zmiany mogą być objawem marskości wątroby i zapalenia trzustki. z wybitnie zwiększonym stężeniem glukagonu oraz zmniejszonym stężeniem aminokwasów i cynku w surowicy. Charakterystycznymi cechami są: żywoczerwone zabarwienie języka. zajady. U chorej tej pierwotnie rozpoznawano pemphigus foliaceus. rozlane łysienie (alopecia diffusa) i paronychia. 185. szerzące się obwodowo. jednak zwykle nawracają. wychodzącego z komórek wyspowych alfa trzustki. a potwierdza je stwierdzenie bardzo wysokiego stężenia glukagonu w surowicy. 185). gdyż zmiany skórne pojawiają się najczęściej późno. Ryc. Postęp choroby zależy od zaawansowania nowotworu. w okresie istnienia przerzutów. Erythema necrolyticum migrans Zespół glucagonoma jest w ponad 80% przypadków objawem raka trzustki. ze spełzającym naskórkiem. sprawiających wrażenie spełzania naskórka na obwodzie. a wyjątkowo stwierdzano wysokie stężenie glukagonu w surowicy bez towarzyszącego nowotworu trzustki. tułów. jednakże trudno poddająca się kontroli insuliną. twarz. Rozpoznanie ustala się na podstawie typowego obrazu klinicznego i histologicznego. Zmiany skórne są typu pełzających rumieni (erythema necrolyticum migrans). Rozpoznanie różnicowe dotyczy zespołu Lyella i pęcherzycy liściastej. 335 . Zmianom z reguły towarzyszy cukrzyca o średnim nasileniu.

oraz protoporfirię erytropoetyczną (protoporphyria erythropoietica). PORFIRIE Są to zmiany chorobowe zależne od zaburzeń metabolizmu piroli. który może przedłużyć życie chorym i opóźnić szerzenie się przerzutów. szpecące blizny. Porfirie dzielą się na 2 podstawowe grupy: porfirię szpikową i wątrobową. PORFIRIA SZPIKOWA Definicja. Protoporphyria erythropoietica: dziedziczenie jest autosomalne dominujące nieregularne. Rozpoznanie ustala się na podstawie fluorescencji erytrocytów i stwierdzenia w erytrocytach. znajdującymi się również w układzie krążenia. Istotą są zaburzenia w enzymach biorących udział w syntezie uroporfirynogenów. Porphyria erythropoietica congenita: dziedziczenie jest autosomalne recesywne. Zniekształcenia dotyczą twarzy. główną rolę odgrywa zaburzenie enzymu mitochondrialnego .Leczenie: po zabiegu chirurgicznym stosuje się leczenie cytostatyczne. towarzyszy bardzo silna nadwrażliwość na światło.ferrochelatazy. często małżowin usznych i rąk. głównie podaje się 5-fluorouracyl. często krwotoczne i pozostawiające nierówne. Etiopatogeneza. zagłębione. głównie na promienie UVA. która jest bardzo rzadkim i ciężkim schorzeniem. erytrocyty są obładowane uroporfirynami i koproporfirynami. moczu i kale uroporfiryny I i koproporfiryny I. W przypadkach przewlekłych mogą wytwarzać się twardzinopodobne zmiany skórne. Charakterystyczne jest czerwonawe zabarwienie zębów oraz zniekształcenia kostne wskutek odkładania się porfiryn. zwłaszcza w obrębie kończyn i twarzy. 336 . Porfiria erytropoetyczna wrodzona Porphyria erythropoietica congenita (CEP — congenital erythropoietic porphyria) W skórze odsłoniętej w wyniku wybitnej nadwrażliwości na światło słoneczne powstają pęcherze. Niekiedy może towarzyszyć niedokrwistość hemolityczna z powiększeniem śledziony. Rozróżnia się odmianę wrodzoną (porphyria erythropoietica congenita). Jest to genetycznie uwarunkowane zaburzenie syntezy hemoglobiny w erytrocytach. W wyniku zniekształcających blizn może powstawać wywinięcie powiek (ectropion) z wtórnymi zmianami rogówki i spojówek.

zwłaszcza wielopostaciowych osutek słonecznych (polymorphic light eruptions . zwłaszcza na długie promienie nadfioletowe (UVA). który wprawdzie powoduje żółtawe przebarwienie skóry. nie odgrywa tu podstawowej roli. Różnicowanie dotyczy fotodermatoz. prowadzące nawet do marskości. 337 .PMLE). wgłębionych blizenek. PORFIRIA WĄTROBOWA Definicja. W obu odmianach stwierdza się w moczu i osoczu bardzo duże stężenia porfobilinogenu i kwasu -aminolewulinowego. Niekiedy dochodzi do lichenizacji skóry okolic odsłoniętych. skutecznych również w odniesieniu do długich promieni UVA. s. nawet wielomiesięcznym stosowaniu.erythropoietic protoporphyria) Ta postać porfirii szpikowej jest częstsza niż postać wrodzona. Inne odmiany: porfiria ostra zwalniająca. pojawiają się na ogół przy pierwszej ekspozycji na światło słoneczne. Porfirie wątrobowe są częstsze niż szpikowe i światło słoneczne. ustępują z pozostawieniem drobnych. Są one często pęcherzykowe. Wskazane jest stałe stosowanie specjalnych środków chroniących przed światłem słonecznym. przy czym pęcherze mają niekiedy pępkowate wgłębienia w części środkowej (stąd dawna nazwa hydroa vacciniforme). Poprawa zaznacza się dopiero po dłuższym. abdominalis) oraz porfiria mieszana (porphyria variegata mixta) są bardzo rzadkie oraz cechują się występowaniem objawów brzusznych i ze strony układu nerwowego. Przebieg jest na ogół łagodny. Najczęstszą odmianą jest porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda). Zmiany skórne są różnopostaciowe. ewentualnie w kale. Leczenie porfirii szpikowych Leczenie CEP jest nieskuteczne. która występuje już we wczesnym dzieciństwie. Jest to grupa porfirii związana z zaburzeniem metabolizmu porfiryn w wątrobie. W EPP najkorzystniejsze wyniki uzyskuje się stosując doustnie beta-karoten (100-200 mg/d). toteż leczenie należy rozpoczynać wczesną wiosną i kontynuować do jesieni. czyli brzuszna (porphyria acuta intermittens.Protoporfiria erytropoetyczna Protoporphyria erythropoietica (EPP . Rozpoznanie ustala się na podstawie stwierdzenia fluorescencji erytrocytów (zanika po 10-15 s od naświetlania i dlatego może być mylnie oceniana jako ujemna) i występowania protoporfiryn w osoczu. Natomiast u niektórych chorych mogą wystąpić zmiany wątrobowe. opiera się na badaniu porfiryn w erytrocytach. ale tworzy ochronę głównie przed długimi falami promieni UVA. w wieku późniejszym objawy skórne są zazwyczaj mniej nasilone. chociaż nierzadko powoduje zaostrzenie zmian skórnych. Porfiryny w moczu są nieobecne. Zazwyczaj schorzeniu towarzyszy silna nadwrażliwość na światło słoneczne.

twardzinopodobne zmiany w obrębie nieregularnych brunatnych przebarwień. A . W postaci sporadycznej (nabytej) czynnikiem wywołującym jest uszkodzenie wątroby pod wpływem leków hepatotoksycznych (barbituranów. która jest znacznie częstsza niż postać genetyczna. Wyróżnia się odmianę genetyczną. A B Ryc. zazwyczaj autosomalną dominującą.Porfiria skórna późna Porphyria cutanea tarda (PCT) Definicja. czyli sporadyczną. Porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda).zwracają uwagę bardzo rozległe. Jest to najczęstsza postać porfirii. 338 . B . Etiopatogeneza. oraz odmianę nabytą. 186. dobrze napięte pęcherze.

oraz ziarniste złogi na granicy skórno-naskórkowej. 25% chorych współistnieje cukrzyca. Porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda). Choroba występuje zazwyczaj w średnim i starszym wieku (między 40 a 70 rż. Bezpośrednia metoda immunofluorescencji . głównie pochodzących z rodzin. charakterystyczne dla wszystkich odmian porfirii. Objawy i przebieg. nadżerek i blizn. Istotą tego polietiologicznego zespołu jest defekt dekarboksylazy uroporfirynogenu III. Zmiany umiejscawiają się na rękach. 2) łatwej urażalności skóry z tworzeniem się pęcherzy. zwłaszcza używanych w cukrzycy) oraz alkoholu i in. w których wykrywa się porfirię. Powstawanie zmian twardzinopodobnych może zależeć od wzmożonej syntezy kolagenu przez fibroblasty pod wpływem uroporfiryn.u osób łysych . 339 . W przypadkach szczególnie przewlekłych mogą wytwarzać się stwardnienia skóry barwy porcelanowej. 187. aczkolwiek silne środki toksyczne mogą wywoływać objawy porfirii w licznej populacji. przypominające twardzinę. rzadko u dzieci. co zostało wykazane in vitro. Jednak cechą charakterystyczną porfirii jest pstry obraz z wyraźnym bliznowaceniem po ustępujących pęcherzach. mankietowate złogi IgG w obrębie naczyń. twarzy (często hipertrychoza) oraz .na skórze głowy w związku z działaniem promieni słonecznych. epidemia PCT w Turcji była wywołana heksachlorobenzenem (PCT toxica). np. 186). estrogenów.).leków psychotropowych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) występowania zmian głównie w miejscach odsłoniętych. szczegól- Ryc. sulfonamidów. 3) często wzmożonej nadwrażliwości na światło słoneczne.homogenne. Charakterystyczne jest występowanie pęcherzy w miejscach urazów mechanicznych i w skórze odsłoniętej oraz nieregularnych przebarwień i odbarwień w tych okolicach (ryc. U ok. Czynniki hepatotoksyczne wyzwalają PCT jedynie u osób genetycznie predysponowanych.

transportujących endogenne triglicerydy. Zmiany skórne mają cechy żółtawych guzków rozmaitego kształtu i wielkości. 4 litrów. jednak z wielomiesięcznymi przerwami. 6). gdyż opiera się na zestawieniu ty340 . erytrocyty nie zawierają porfiryn. nie powoduje to tak gwałtownej reakcji ogólnej. Klasyfikacja hiperlipoproteinemii Fredricksona jest nadal przydatna dla celów klinicznych. po czym następuje wyraźna poprawa. tab. jego skuteczność zależy od usunięcia czynników hepatotoksycznych (alkoholu. który jest koloru ciemnego piwa. transportujących egzogenne triglicerydy. W przypadkach ciężkich stosuje się upusty krwi (metoda Ippena): po 500 ml tygodniowo. co powoduje tworzenie się komórek piankowatych i olbrzymich typu Toutona. leczenie takie można kilkakrotnie powtarzać. zwłaszcza dla dermatologii. 2 x tygodniowo. Współistnieją rozmaite zmiany narządowe i metaboliczne (p. wytwarzanych w przewodzie pokarmowym chylomikronów. aż stężenie żelaza w surowicy zmniejszy się do 50-60 ug/dl.enzymy biorące udział w metabolizmie lipoprotein i w transporcie cholesterolu. cholesterolu i jego estrów. Zaburzenia metaboliczne i zmiany narządowe zależą od składu lipoprotein: wytwarzanych w wątrobie VLDL (very low density lipoproteins). w ciągu wielu miesięcy.p o 125 mg dziennie. a więc leczenie może być prowadzone ambulatoryjnie. wzmożonych ilości głównie uroporfiryny I (niekiedy również uroporfiryny III). a w przypadku uszkodzenia wątroby także kwasu delta-aminolewulinowego. 187). Objawy i przebieg. Pomocne jest badanie immunopatologiczne skóry odsłoniętej (grzbietu ręki). które wykazuje złogi rozmaitych immunoglobulin w obrębie bardzo zgrubiałych ścian naczyń (ryc. preparat Arechin można podawać również w sposób przewlekły w dawkach mniejszych . co powoduje zaostrzenie choroby z wydzieleniem dużej ilości porfiryn. Kępki żółte towarzyszą hiperlipoproteinemiom. Wskazana jest ochrona przed urazami mechanicznymi i unikanie ekspozycji na światło słoneczne. HIPERLIPOPROTEINEMIE KĘPKI ŻÓŁTE Xanthomatosis Definicja. powstających w wyniku pochłaniania lipidów przez makrofagi. Dotychczas scharakteryzowano receptory dla apolipoprotein na hepatocytach. Stosuje się środki przeciwmalaryczne (Arechin) w ciągu 5 dni po 250 mg.nie na UVA. poznano rozmaite apolipoproteiny oraz hydrolazy . oraz triglicerydów. potwierdzeniem rozpoznania jest stwierdzenie w moczu. w kale mogą występować nieznacznie zwiększone ilości uroporfiryn i koproporfiryn. a następnie . Leczenie.do ogólnej ilości ok. estrogenów i innych leków). które w zależności od składu chemicznego lipoprotein dzielą się na 5 głównych typów.w odstępach 2-tygodniowych .

0246 131 78 .

 8  8 8 .

 8 .

 8 8  8.

88  .

 8  9 8  .

.

 8  8 9 !" 89 8   #.

%& 9  !.

 .

'(9 !8 .

$ .

.

.1*10 -7.0UP F IKM L OFIJQ NO . 121 =13B:-/TINEGHJL EFPMLKV 3>8.. Pe 31 2.011 2. 3> 8.9 W+2 +20.03 1TPe Ie HKeI LIKQ qIFq eMF POL pr eMF POL p U nJope nJope nJope MdPKprnJope IqMq nJopeIqMq eMF eMF eMF U Y-7> 83 i3 / 21919 Z.4? 4 -+./A IeFOIF uE e W+2 3/*1 IeFOIF uE e t=0.3 :8. `a 6 6 66 ` ` ` 666 66 dFH2.> -A-w -31/1 .. 3 /8.4 +-/ =.0E IKM L OFIJQ 1 F NO 0 1-3.=0 1 0A X 1 0A X 1X 0A XX 1X 0A X 1S 0A S 1 66 W4:3Y-91 732 /-3. ? c 132.  "! 0A W1+0-+.3.39 : /.1 A2.9-A W4=0+.+h1A 172*3 e evIMLr 3+1) 0 *0k.l-1 .4+./ -*-2 2*1 l-42-1l-42-1.37. 2:3107.. Bl-A 497 )*1...24 . . *9iA 3l XXX 292 A0g+)XXX 311i/1 XXX 311i/1 730:*0g 7:.3 20. +. 1 .4 ) 1 1-3.12=*09 XmS 311i/1 .4+. W A nJopeIqMq eMF POL p U MdPKpr MdPKpr MJLFq KPeq MdPKpreMIepe qIFq qIFq IHJKpr MLMprqIFq nJoEK MJ Is nJoEK eMIepe MJ Is HJKpr HJKpr LFq LFq MLM nJoEK KPeqe eMIepenJopr eMI s E Kr pe nJope eMF IlMq +OL p U W+2 3/*1 12A1 17k /--1*0k.0AT@? 3.043AA +B0 +2 / 6 66 66 666 6 66 ` 66 /A. +i9 31 T @? S? c 6661..XmS292 A0 XmS292 A0 j /h3 /--A -7. 3/*AW 9k7.07 0>7.)0+)314 ) 1 dFH2. -31/1Bl-A -*A:-3:830 *1l=-7*3t=0.4B/.g7+9 Pe 31:3-0 66a 666 66a 666 f 66 1-3.03 0 1 034 1-3.g =0ii/ . / ./ 0-/A oOMKEJpIeLr OJPeLK .i.)0-+) 314 11 `a < `a < `a < . IeFOIF uE OJPeLK evIML M =0ii/ 12A1 M 1 OJPeLK evIML M 24AW -.Bg 1.37.=0 dFHdM +.+4 ]^ _^ `a 6 ba 66 [ \ 6 19*0 A 4 0Z 0/3. . =31-073 1A .> 497g12 i7.0A-2+7 +-/ +*03*3 +-/ *097.0 0 1-3.46*1.g oOMKEJpIeLr oOMKEJpIeLr /--1*0k. 0 2* 1 666 666 4 -+.3:-3 @?)0 1-3.0A 1h3 2.0A-=13 B:-/D GHJL EFPMLKRS?@?)4 -+. 1--07A * 20/k. *A.07 8:-3< *1. 1.

o zabarwieniu żółtawym. Kępki żółte powiek (xanthelasma). Kępki żółte . Kępki żółte powiek (xanthelasma).odmiana guzkowa (xanthelasma tuberosum) w typowym umiejscowieniu. Ryc. 188).Ryc. Kępki żółte występują w kilku odmianach klinicznych: 1. III i IV hiperlipoproteinemii. dość miękkie guzki. umiejscowione na powiekach (ryc. Są to płasko-wyniosłe. 188. pów zmian metabolicznych. towarzyszą typom: II. 189. 342 . narządowych i skórnych z wynikami badań laboratoryjnych o znaczeniu diagnostycznym.

Kępki żółte wysiewne (xanthoma eruptivum). IV i V. Leczenie polega na stosowaniu diety i. umiejscowione symetrycznie nad dużymi stawami (kolana. Towarzyszą typom: II. W typach lIb. a także kwas nikotynowy w dużych dawkach. wymagają stosowania diety z ograniczeniem węglowodanów. barwy żółtoróżowej.a w egzogennej jest często stwierdzany wzrost chylomikronów (odpowiada typowi I) . Leki włącza się po wykazaniu niewystarczającej skuteczności stosowania wyłącznie diety. W leczeniu hipertriglicerydemii dobre wyniki dają fibraty: klofibrat. z prawidłowym stężeniem triglicerydów w surowicy i zwiększoną frakcją lipoprotein o małej gęstości (LDL) . niekiedy na pośladkach (ryc. 4. Skóra pokrywająca nie wykazuje wyraźnie żółtawego zabarwienia. III i IV hiperlipoproteinemii.2. w leczeniu hipercholesterolemii samoistnej . czy VLDL. rozsiane głównie na pośladkach i wyprostnych powierzchniach kończyn. 189). że dla celów ściśle praktycznych hiperlipidemie dzieli się w sposób uproszczony na 3 główne typy: . Są to drobne. ogólnej ilości pokarmów i cholesterolu. Należy jednak zaznaczyć. Są to linijne. Towarzyszą typom: I. gemfibrozil. Kępki żółte ścięgien (xanthoma tendinosum) są najczęstsze w obrębie ścięgien Achillesa i na wyprostnych powierzchniach palców rąk. Przebieg i rokowanie w hiperlipoproteinemiach zależą od zajęcia narządów wewnętrznych i zmian metabolicznych. nie wykazują tendencji do ustępowania. Są związane głównie z triglicerydemią. żółtawe guzki. rozmaitej wielkości.hipercholesterolemię. charakterystyczne dla typów: III. Rozwijają się powoli. Kępki żółte guzkowe (xanthoma tuberosum). głównie w fałdach. 3. żółtawe przebarwienia. ze zwiększeniem obu frakcji LDL i VLDL . Otyłość i skłonność do cukrzycy.hipertriglicerydemię. powstające nagle. czy przeważa frakcja LDL.odpowiada typowi III. Stosuje się 3 główne grupy leków. 5.odpowiada typowi IIa Fredricksona . charakterystyczne zwłaszcza dla typu III lipoproteinemii. z podwyższonym stężeniem cholesterolu i triglicerydów. IV i V hiperlipoproteinemii. Towarzyszą typowi II lub III hiperlipoproteinemii. z prawidłowym stężeniem cholesterolu. w odmianie endogennej najczęściej zwiększona jest frakcja o bardzo małej gęstości (VLDL) odpowiada typowi IV i V . Kępki żółte linijne dłoni (xanthoma palmare striatum). .statyny (lowastatyna. simwastatyna i inne). fenofibrat. III i IV rokowanie zależy od nasilenia choroby wieńcowej i zmian miażdżycowych. W leczeniu hiperlipidemii mieszanej skuteczne są bądź statyny.hiperlipidemię mieszaną. lIb. We wszystkich odmianach hiperlipoproteinemii przebieg może być ciężki. Są to guzki kopulaste. umiejscowione na dłoniach. nieraz dużych rozmiarów. podawaniu środków zmniejszających stężenie cholesterolu i triglicerydów. łokcie). na rękach i stopach. w zależności od tego. bądź fibraty. w zależności od typu lipoproteinemii.

i dotyczą na ogół wielu członków rodziny. 4) rybia łuska lamelarna. zwykle powyżej 20 rż. Zmiany . 3) rybia łuska wrodzona (ichthyosis congenita). Odmiana rogowca o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym . okrągłe ogniska rozsiane na dłoniach i podeszwach przypominają brodawki płaskie albo zwykłe lub nagniotki. Keratoderma palmare et plantare Unna-Thost Jest to najczęstsza odmiana o dziedziczeniu autosomalnym dominującym.pojawiają się najczęściej w 1-2 roku życia. 190).mal de Meleda (keratoderma palmo-plantare transgrediens). papulosum). uniesione ku górze wskutek rogowacenia podpaznokciowego. Towarzyszą im często nadmierna potliwość i zmiany paznokciowe. ROGOWIEC DŁONI I STÓP Istnieje wiele odmian różniących się sposobem dziedziczenia (p. który jest twardy. poprzedzielany bruzdami. Płytki paznokciowe mogą być zgrubiałe.zawsze symetryczne . tab. żółtowoskowy. Odmiana rozsiana o dziedziczeniu autosomalnym dominującym (keratoderma disseminatum s. że zmiany ujawniają się bardzo wcześnie (w pierwszych miesiącach życia). Objawy i przebieg. Nadmierne rogowacenie dłoni i stóp jest wyraźnie odgraniczone od skóry zdrowej. Jest to zgrubienie głównie warstwy rogowej naskórka. 5) hyperkeratosis epidermolytica (zwana dawniej erythrodermia ichthyosiformis congenita). Mogą istnieć ogniska 344 .. 7). gładki lub szorstki (ryc. w której hiperkeratotyczne. Charakteryzuje się tym.Rozdział 19 GENODERMATOZY CHOROBY ZWIĄZANE Z NADMIERNYM ROGOWACENIEM Do tej grupy należą: 1) rogowiec dłoni i stóp (keratoderma palmare et plantare). cechuje się towarzyszącą wzmożoną potliwością. Dziedziczenie jest autosomalne dominujące. 2) rybia łuska zwykła (ichthyosis vulgaris). Włosy nie są zmienione. Pierwsze objawy występują później.

Ważne jest stwierdzenie pokrewieństwa rodziców. Odmiana bardzo zbliżona klinicznie . 345 .. o dziedziczeniu autosomalnym dominującym lub recesywnym. a następnie wykazuje tendencję do samoistnego cofania się. łokci i in.ogniska hiperkeratozy również poza dłońmi ne siącach życia i stopami (kolana..niekiedy zmiany w obrębie rogówki Pachyonychia congenita autosomalne dominują.paradontoza Keratoderma Papillon-Lefevre Keratoderma Vohwinkel mutilans autosomalne dominują.w pierwszych mie. występująca we wczesnym dzieciństwie... występuje w 2-4 rż.wzmożone pocenie stóp i rąk . w okolicy kolan.w pierwszym roku .zmian może przybywać z wiekiem Keratoderma disseminatum (papulosum) powyżej 20 roku życia Mal de Meleda keratoderma transgrediens et progrediens Keratoderma extremitatum progrediens Greither autosomalne recesyw.. ma charakter postępujący do 6 rż.keratoderma extremitatum progrediens Greither.w pierwszych mie.występowanie zmian rósiącach życia. w przypadkach szych miesięcy sporadycznych prawdopodobnie recesywne hiperkeratotyczne poza obrębem dłoni i podeszew. Rogowiec ten.Tabela 7 Keratoderma palmare et plantare Odmiana Unna-Thost Dziedziczenie autosomalne dominujące autosomalne dominujące Początek 1-2 rok życia Charakterystyczne cechy kliniczne . często współistnieją zaburzenia rozwojowe.nie przechodzą poza obręb stóp i dłoni .upośledzenie słuchu zgrubienie płytek nadmierna potliwość przerzedzenie włosów zmiany zębowe leukoplakia błon śluzowych jamy ustnej .spontaniczne amputacje ce paliczków palców rąk życia . zajmuje także inne okolice poza dłońmi i podeszwami.występowanie zmian również poza dłońmi i stopami .symetryczny rogowiec .drobne rozsiane wykwity hiperkeratotyczne typu nagniotków lub brodawek (płaskich albo zwykłych) . łokcie) autosomalne dominują.od najwcześniejce. rozwnież poza dłońmi i stoce lub recesywne wój do IV dekady pami życia .może ustępować samoistnie autosomalne recesywne w 2-4 roku życia . np. o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym. Odmiana Papillon-Lefevre (keratoderma palmo-plantare cum paradontosi).

Powoduje spontaniczną amputację paliczków rąk.oraz klimakteryczny (keratoderma climactericum). 346 . zmiany w obrębie błon śluzowych jamy ustnej. że rozpoznanie jest łatwe i należy ustalić jedynie sposób dziedziczenia. o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Retinoidy mają na ogół korzystne działanie w rogowcu recesywnym (mal de Meleda). Zmiany zazwyczaj obecne są już u noworodków. ale współistnieje z paradontozą i wypadaniem zębów. Może jednak występować także rogowiec nabyty . 190. Istotą jest mutacja genów keratyny 16 i 17. Leczenie miejscowe: maści salicylowe 10-20% lub maści z 10% mocznikiem (urea) i salicylem. Leczenie łuszczycy). Rogowiec stóp (keratoderma plantare). Jednakże powodują one duże objawy uboczne. Leczenie brodawek). Pachyonychia congenita. Różnicowanie.w przebiegu nowotworów narządów wewnętrznych. Jest to odmiana o dziedziczeniu głównie autosomalnym dominującym. Doustnie można stosować aromatyczne retinoidy (p. a nawet wypadaniu zębów.Ryc. występuje w pierwszych latach życia. w wyniku stosowania arsenu (keratoderma arsenicale) . Można zalecać leczenie podtrzymujące małymi dawkami retinoidów (konieczna stała kontrola kości i stężenia lipidów). Niekiedy występuje również przerzedzenie włosów. a zwłaszcza w odmianie Papillon-Lefevre. Często towarzyszy jej upośledzenie słuchu. a zmiany nawracają po odstawieniu leku. gdzie mogą zapobiegać postępowi paradontozy. dotyczy również innych okolic poza dłońmi i podeszwami. zmiany zębowe i niekiedy rogówki oczu. Leczenie. hiperkeratoza podpaznokciowa oraz bardzo często hiperkeratoza podeszew z towarzyszącą nadmierną potliwością. Rogowiec dłoni i stóp jest tak charakterystyczny. W postaci rozsianej można uzyskać pewną poprawę stosowaniem preparatów zawierających kwas salicylowy i kwas mlekowy (p. w której podstawowym objawem jest bardzo znaczne zgrubienie płytek paznokciowych. Keratoderma multilans Vohwinkel.

Rybia łuska zwykła Ichthyosis vulgaris Zaburzenia zależą głównie od nieprawidłowego oddzielania się warstwy rogowej. 347 . sposobem dziedziczenia.grupa rybiej łuski zwykłej (ichthyosis vulgaris) .rybia łuska wrodzona (ichthyosis congenita. Zajęta jest cała skóra z wyjątkiem fałdów i zgięć stawowych. które umożliwiają poradnictwo genetyczne. W zależności od sposobu dziedziczenia wyróżnia się następujące odmiany: . a nie od jej nadmiernego wytwarzania. obrazem histopatologicznym i ultrastrukturalnym (tab. Badania ultrastrukturalne wykazują defekt Ryc.UOGÓLNIONE GENODERMATOZY ZWIĄZANE Z NADMIERNYM ROGOWACENIEM Ichthyosis Definicja. Rybia łuska zwykła (ichthyosis vulgaris).hyperkeratosis epidermolytica (dawna nazwa erytrodermia ichtiotyczna pęcherzowa). 8). Jest to uogólnione nadmierne rogowacenie z tworzeniem się hiperkeratotycznych nawarstwień i dachówkowato ułożonych łusek (stąd nazwa rybiej łuski). dawna nazwa erytrodermia ichtiotyczna wrodzona niepęcherzowa) . 191. Grupa rybiej łuski obejmuje jednostki chorobowe różniące się klinicznie.rybia łuska lamelarna (ichthyosis lamellaris) . W części z nich poznane są również zaburzenia biochemiczne i molekularne.

1! H  30 /%4 1! %>111G: 4  60 0 7F31 $ 53$! 3 35 6/ $3 % I9-.H/! + 3E !/ I) II S:H .:H11 $0 / 1 # 0/%4 1! 3 2 3 /$4/1 ')*.$ 3 33 3 5 13 +: -I 1 %4 143 34%  3 %/1 < RJ*(+ 110 SSJT  1 0%$ 5 F/ 1 U %31V1 11C40 1$1 )=H 33 <-.+ 9: < + .  3 1  31 43 ! B &((+.M<:N.+)H3 33! 3 / 3 C110 $1!60  373 3331! 3 H J)+-I '=G+ 'IJ+.. &((+-KJ< 1#$ 10 /1 ')*. 3% $ 0 # 3 31! 0%$13 5 3  ?1 ! @ 7 0%$13 0 3 3 $3 1 1/ 3 / 1 3 $ 13 5 / / 40 0/%4 1! $36 33 4#1! 33! 3 $ ! 3A B 3  # 231 6 6  5C # 40 3$53$!0 03 3 3 7 $ ! 3 $3 7 / 3 #  3 A /3 / 0# 67!1 5!A 1! 143 1 %4 3 !A450 131 D 2 3 ! 0$ ! $23%$3 43 73 5 24   23!0  33 %E !! 0! 1/1/ 3310 $ 110 /142 33! 3 / 4 3 / 3 233A40 6$1/ 1! 3 # +../ ! 0 3 7 A # 0 0 # $!5 ! / 1 Q= < -((+ 11 0 3/5 # 04 J)+-I E JP. 0%/351! % $3 1> $ 3  1 2 7  E  0 ! 1 KJ9O +).')*H/ / 4! ! 1 4/ '=G+ # # $ 3 3 . 11 1!! X #3 10 J-JP+*-< GQ= :) ' 3 $ 35 // %4! 1467  3 $ !%4  Y C1 1 $ 1$1 0%$ 5 3 7 J*(+JP=)=Q= < 053 43 'IJ-T 8=J +.K= .3 1 11 " #$! 3 21 % 1331 !  $13 ! 6 31$ 33 7 0 0/%4 1! 4 1 3 &((+')*.=. 43 .+. 'IJ # .I) < : L =J9I 1 . 351! /1 > 0 0$ 67!1 51 43 1 %4 8:<9.O < 9: < + 01316 24 799 .S:. J=) 31 1 ! 1!/%4 5   33!  3 $ $13 3 110 &((+')*.O < /1# %$0 3 3 3 11 / /142 07  3 / 43 #0 3 / 11 1 3 0 M*JW=).C1 1 ># $3 %/!43 ':Q+ 067!1# /3C357 4%/140 : . < / 43 33!  3 > 3 3  1 1 /1 3! 0 + PJ:=.I) <-H < ).P..G=J<+ ..

 8 3 33 3 11 / 1231 / 43 #0 0 ! 3 .

do okresu pokwitania zmiany powoli szerzą się. Rozróżniamy dwie główne postacie rybiej łuski zwykłej w zależności od sposobu dziedziczenia. Do grupy rybiej łuski zwykłej należą również ichtiozy z towarzyszącymi zaburzeniami lipidowymi (zespół Refsuma) i defektami enzymatycznymi (niedobór sulfatazy). a niekiedy i rogówkowe (zmętnienie rogówki). również ryc. ciemne.niedobór sulfatazy steroidowej. 192) . w przeciwieństwie do rybiej łuski o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. która jest zachowana w odmianie o dziedziczeniu recesywnym. związanej z wyniszczeniem w przebiegu raków narządów wewnętrznych lub chłoniaków (ichthyosis tabescentium). a schorzenie jest wywołane delecjami w jego obrębie . ale schorzenie jest przenoszone przez zdrowe kobiety heterozygoty. bez zmian we włosach .keratohialiny. po czym następuje samoistna poprawa .często (do 30% przypadków) współistnieje atopowe zapalenie skóry. Różnicowanie grupy rybiej łuski zwykłej dotyczy rybiej łuski nabytej. Rybia łuska zwykła (ichthyosis vulgaris) o dziedziczeniu recesywnym związanym z płcią (X-chromosomalna): .podstawą jest defekt enzymatyczny . natomiast mogą współistnieć rozmaite zaburzenia rozwojowe.zajęta jest cała skóra. pierwsze objawy występują w końcu pierwszego roku życia (pomiędzy 1 a 3 rokiem). Do grupy rybiej łuski zwykłej zalicza się również zespół neurologiczny Refsuma o dziedziczeniu autosomalnym recesy wnym. natomiast dłonie i stopy pozostają wolne i nie występuje rogowacenie mieszkowe . nocna ślepota i inne) przy prawidłowym rozwoju psychicznym. że: . istnieje możliwość biochemicznych i genetycznych badań rodziny oraz znalezienia nosicielek genu .łuski są duże. scharakteryzowano obecnie gen odpowiedzialny za ten enzym. Rybia łuska o dziedziczeniu autosomalnym dominującym (ichthyosis vulgaris) cechuje się tym. pachwinowych i podkolanowych) pozostają wolne (ryc.badanie histologiczne nie wykazuje. również okolice zgięć. co może przypominać skórę węża (ichthyosis serpentina) (p.skóra jest sucha wskutek obniżonego wydzielania łoju i potu. a zwłaszcza wytwarzania filagryny. psychiczne i fizyczne .nie towarzyszy atopia.chorują wyłącznie mężczyźni. w którym występują różne zaburzenia neurologiczne (ataksja.skóra głowy złuszcza się otrębiasto.objawy chorobowe obecne są przy urodzeniu lub pojawiają się w pierwszych miesiącach życia . 191) . W badaniu histologicznym w odmianie o dziedziczeniu dominującym stwierdza się zanik warstwy ziarnistej. 349 .na dłoniach i stopach występuje hiperkeratoza z wyraźnie zaakcentowanymi pobruzdowaniami . które mogą wykazywać minimalne zmiany skórne. często występuje rogowacenie mieszkowe na kończynach i pośladkach . okolice zgięć i fałdów skórnych (pachowych.przy urodzeniu skóra jest nie zmieniona. przerost warstwy rogowej jest natomiast bardzo znaczny. Został tu stwierdzony defekt enzymatyczny a-hydroksylazy kwasu fitanowego. polineuritis. zaburzeń w obrębie warstwy ziarnistej.zmiany są symetryczne.

zespół Sjögrena-Larssona).Rybia łuska wrodzona Ichthyosis congenita Należą tu postacie najcięższe . niezdolne do życia (potworki umierają wkrótce po urodzeniu). 350 . Ryc.). Rybia łuska wrodzona . Choroba cechuje się tym. Rybia łuska lamelarna (dawna nazwa erythrodermia ichthyosiformis congenita non bullosa). zajmują całą skórę (również fałdy). Dziedziczenie jest raczej autosom a l e recesywne. choć istnieje znaczna heterogenność genetyczna. niedorozwój kończyn itp. która ma łagodniejszy przebieg. Do tej grupy zalicza się również rybią łuskę lamelarną i wiele innych odmian z towarzyszącymi zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi. Skóra twarzy wykazuje zmiany zapalne i złuszczanie. niezdolne do życia (Harlequin foetus). również okolice zgięć stawowych. często zajęte są dłonie i stopy (keratosis palmaris et plantaris). Zajętajest cała skóra.odmiana lamelarna (ichthyosis lamellaria) o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym. Zmiany obecne są przy urodzeniu. Mogą towarzyszyć rozmaite zaburzenia neurologiczne i psychiczne (zespół Ruda. płody są potworowate (zniekształcenia otworów naturalnych.płody rodzące się z nasilonymi zmianami hiperkeratotycznymi. Wyodrębniono również odmianę o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. Dziedziczenie jest autosomalne recesywne. że zmiany skórne obecne są już w chwili urodzenia. Rybia łuska płodowa (ichthyosis foetalis). 192. zniszczenie małżowin.

Zmiany są obecne przy urodzeniu lub występują wkrótce po urodzeniu . Leczenie uogólnionych genodermatoz typu rybiej łuski Leczenie jest wyłącznie objawowe. ichthyosis. Ogólnie stosuje się retinoidy aromatyczne. Hyperkeratosis epidermolytica (dawna nazwa erythrodermia ichthyosiformis congenita. Dziedziczenie jest nieregularne.zajęta jest cała skóra. istotą są zaburzenia metaboliczne. również zgięcia stawowe i fałdy. Okresowo występują pęcherze. również (a nawet przeważnie) fałdy i zgięcia stawowe oraz dłonie i stopy (ryc. autosomalne dominujące. które muszą być podawane przez wiele miesięcy dla osiągnięcia poprawy klinicz351 . 193). Hyperkeratosis epidermolytica. powodujące zmniejszoną zawartość cystyny we włosach. w późniejszym okresie życia zmiany pęcherzowe są mniej liczne lub nie występują.Ryc. varietas bullosa) Tworzenie się pęcherzy jest wynikiem zwyrodnienia i oddzielania się komórek warstwy Malpighiego. Wśród uogólnionych zmian hiperkeratotycznych pojawiają się okresowo wysiewy pęcherzy. Zmiany skórne są podobne do zmian w rybiej łusce zwykłej. deafness). Rzadkie zespoły ichtiotyczne Należą tu dziedziczone autosomalnie dominująco jednostki: . głuchota i często bliznowaciejące wyłysienie .erythrokeratodermia figurata variabilis z różnokształtnymi ogniskami i ichtiotycznymi zmianami skóry . w którym zmianom typu erytrokeratodermii towarzyszą zmiany rogówkowe. w której zmianom skórnym typu ichthyosis lamellaris towarzyszą zmiany we włosach i rozmaite defekty rozwojowe. zajmują całą skórę.trichothiodystrophia o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym. 193.zespół KID (keratosis.

W lecie występuje zazwyczaj poprawa. a następnie w dawkach podtrzymujących (3-2-1 x tygodniowo) praktycznie w ciągu całego życia. gdyż odstawienie leku powoduje nawrót. 3) częstym współistnieniu objawów naczynioruchowych (zaczerwienienie twarzy). sprawia wrażenie tarki. nieregularne). 352 . ze stałą kontrolą stężenia lipidów i układu kostnego. U osób dorosłych nasilenie zmian nierzadko ulega zmniejszeniu. Dyskeratosis follicularis Definicja. W postaci pęcherzowej można zalecać małe dawki kortykosteroidów (15-30 mg) aż do ustąpienia wysiewów pęcherzy. Objawy i przebieg. Jeśli zajmują twarz. odmiennym umiejscowieniem (głównie w okolicy krzyżowej).nej. Etiopatogeneza. kąpiele w wodzie z dodatkiem soli. ROGOWACENIE MIESZKOWE Keratosis pilaris (follicularis) Definicja.kremy i aerozole steroidowe. Nie stwierdza się objawów podmiotowych. są zwykle zgrupowane w okolicach brwi i towarzyszy im zaczerwienienie twarzy (keratosis rubra pilaris faciei. maści salicylowe (5%) lub z dodatkiem mocznika (10%). Jest to rzadkie schorzenie związane z zaburzeniem rogowacenia w obrębie mieszków i poza nimi. Miejscowo: maści z 10% mocznikiem. Miejscowo stosuje się: kąpiele z dodatkiem sody (3%) lub soli kuchennej (3%). częstsze u osób młodych ze współistniejącymi zaburzeniami naczynioruchowymi. Zmiany skórne są rozsiane i grudkowe. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu hiperkeratotycznych niezapalnych grudek przymieszkowych. Grudki są rozsiane./d) oraz witamina C (1000 mg/d). W dużej części przypadków zmiany mają charakter wrodzony (dziedziczenie jest dominujące. ale nie zlewają. Są to grudki przymieszkowe. W związku z licznymi objawami ubocznymi należy podawać lek z okresowymi przerwami. cechujące się dyskeratozą. Rozpoznanie różnicowe: 1. pokryta przymieszkowymi hiperkeratotycznymi grudkami. w postaci pęcherzowej . opatrzone czopem rogowym. CHOROBA DARIERA Keratosis follicularis. Ogólne: witamina A (minimalnie 250 000 j. 2) umiejscowieniu na wyprostnych częściach kończyn. Skóra. Liszaj płaski mieszkowy (lichen planus pilaris) różni się skłonnością do zlewania się grudek. mają tendencję do zlewania się w większe ogniska. grupują się. obecnością świądu. Zmiany mieszkowe w poronnej rybiej łusce zwykłej (ichthyosis follicularis) różnią się współistnieniem typowych objawów rybiej łuski z zajęciem również dłoni i stóp. Najczęściej umiejscowione są na wyprostnych powierzchniach kończyn. ulerythema ophryogenes). są nieco częstsze u mężczyzn. Leczenie. jest sucha i szorstka. 2.

noszą nazwę acrokeratosis verruciformis Hopf Zmianom skórnym może towarzyszyć świąd.koduje wapniową ATPazę. Rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego i badania histologicznego. Etiopatogeneza. która reguluje adhezję keratynocytów i różnicowanie się komórek epidermalnych. zwykle niezbyt nasilony. 194). acrokeratosis verruciformis Hopf Objawy i przebieg.Ryc. np. a nawet całkowite ustąpienie zmian. bujających ognisk. barwy brunatnej. Dziedziczenie jest autosomalne dominujące z różną penetracją genu. Należy zalecać środki chroniące przed światłem słonecznym. hiperkeratotyczne wykwity przymieszkowe. Na grzbietach rąk wykwity wykazują podobieństwo do płaskich brodawek. które jest rozstrzygające (komórki dyskeratotyczne i akantolityczne w górnych warstwach naskórka oraz szczeliny ponad warstwą podstawną). głównie w okolicach łojotokowych na tułowiu oraz na twarzy (ryc. 353 .ATP2A2 . a w razie nasilonego świądu . który został zlokalizowany na chromosomie 12 q. pompę wapniową. Gen ten .rozsiane i częściowo skupione. leczenie łuszczycy) powodują na ogół poprawę. Leczenie. Aromatyczne retinoidy (acitretina) (p. Czynnikiem prowokującym pojawienie się zmian są promienie UVB oraz urazy mechaniczne (np. Różnego typu mutacje tego genu są odpowiedzialne za rozmaite warianty choroby. jednak po zaprzestaniu leczenia dochodzi do nawrotu. zlewają się w większe ogniska. Na kończynach dolnych dochodzi do powstawania przerosłych. Różnicowanie dotyczy wyprysku łoj otokowego (eczema seborrhoicum) oraz choroby Haileya-Haileya (morbus Hailey-Hailey). Choroba Dariera (dyskeratosis follicularis Darier) . Na błonach śluzowych jamy ustnej występują niekiedy białawe grudki. a na dłoniach i stopach stwierdza się charakterystyczne drobne wgłębienia („pits") w miejscach ujść gruczołów potowych. Zmiany brodawkowate na grzbietach rąk.hydroksyzynę (powoduje niekiedy wybitną poprawę zmian skórnych). występujące jako jedyny objaw. Podłoże jest genetyczne. Drobne grudki hiperkeratotyczne. 194. W zgięciach i fałdach skórnych mogą występować objawy wysiękowe i niekiedy pęcherzyki (odmiana pęcherzowa). intensywne drapanie z powodu nasilonego świądu).

195). 354 . a zdarzają się przypadki mające cechy jednej i drugiej (acantholytic dyskeratosis).została zarzucona. Jest to rodzinnie występujące schorzenie o dziedziczeniu autosomalnym dominującym z nieregularną penetracją genu. Gen został zlokalizowany na chromosomie 3q21. gdyż schorzenie nie ma żadnego związku z pęcherzycą właściwą.CHOROBY PĘCHERZOWE CHOROBA HAILEYA-HAILEYA Morbus Hailey-Hailey Dawna nazwa .łagodna przewlekła pęcherzyca Haileya . Objawy i przebieg. toksycznych. kodujący nowo poznaną pompę wapniową która ma podstawowe znaczenie w utrzymywaniu integralności naskórka. Definicja. zwłaszcza jej postaci pęcherzowej.charakterystyczne linijne popękania i rozpadliny na podłożu rumieniowym w typowym umiejscowieniu. 195. Zmiany mają charakter zlewnych ognisk pęcherzowo-nadżerkowych z głębokimi linijnymi popękaniami (ryc. zakażeń grzybiczych i in. Choroba Haileya-Haileya (morbus Hailey-Hailey) . Umiejscawiają się głów- Ryc. Istnieje pewne podobieństwo kliniczne oraz histologiczne do choroby Dariera. Akantoliza następuje pod wpływem rozmaitych czynników: mechanicznych. alergicznych. Jest to zmutowany gen ATP2C1. Etiopatogeneza.

W postaci zwykłej i Webera-Cockayne'a istnieją dane wskazujące na punktowe mutacje genów kodujących keratynę 5 i 14 oraz defekt nie scharakteryzowanych bliżej enzymów proteolitycznych. Jest to grupa chorób pęcherzowych o podłożu genetycznym. W postaci junctional EB defekt dotyczy genów kodujących lamininę 5 i wyraża się wytwarzaniem nieletalnej niekiedy integryny a 6 ß 4 . Cechuje się występowaniem zmian pęcherzowych. a objawy podmiotowe zależą od nasilenia zmian. grzybiczym lub innym. tab. W postaci hemidesmosomalnej zaburzenia dotyczą hemidesmosomów. 9. zazwyczaj w pierwszych latach życia. 355 . Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) pęcherzykowo-nadżerkowych wykwitów z popękaniami skóry. W przypadkach opornych na leczenie miejscowe stosuje się sulfony (100 mg/d). niekiedy mogą być rozsiane na całym tułowiu. w obrębie lamina lucida (junctional epidermolysis bullosa . stanowiącego podstawową komponentę tych struktur. Przebieg jest nawrotowy z okresami samoistnych remisji. Zmiany bardzo rzadko pojawiają się bezpośrednio po urodzeniu. a więc połączeń między komórkami warstwy podstawnej a błoną podstawną: oddzielanie się naskórka zachodzi w błonie jasnej (lamina lucida). w zależności od miejsca tworzenia się pęcherza: w obrębie naskórka (odmiana zwykła i odmiana Webera-Cockayne'a). jest najczęstszą odmianą EB. wyżej) oraz wyprzenia na tle bakteryjnym. tj. Różnicowanie dotyczy odmiany pęcherzowej choroby Dariera (p. Niekiedy ustępują w wieku starszym. W ograniczonych i bardzo opornych zmianach jedynie skuteczne jest usunięcie ognisk chirurgiczne lub za pomocą dermabrazji. w obrębie hemidesmosomów (tu należy GABEB . tab. 2) umiejscowienia w charakterystycznych okolicach. Rozwój fizyczny i umysłowy dzieci jest nie zaburzony. kolagenu typu VII.p. w której pęcherze występują głównie w miejscu urazów mechanicznych. ewentualnie łącznie z małymi dawkami kortykosteroidów (20-30 mg/d). Obecnie zostały scharakteryzowane mutacje genu odpowiedzialnego za EBD . głównie w miejscach urazów mechanicznych. PĘCHERZOWE ODDZIELANIE SIĘ NASKÓRKA Epidermolysis bullosa (EB) Definicja. W postaci dystroficznej istnieje defekt tworzenia włókien zakotwiczających. Miejscowo zaleca się aerozole osuszające przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze w połączeniu z kortykosteroidami. bądź antygen BP2 w GABEB (p.COL7A1 (p. Wyróżnia się 5 głównych postaci. o dziedziczeniu autosomalnym dominującym. zwłaszcza na rękach. łokciach i kolanach. 9). 358). Etiopatogeneza. 3) wywiadu rodzinnego (w części przypadków jest ujemny) i 4) obrazu histologicznego. w której stwierdza się mutacje genu bądź kodującego plektynę. Leczenie.postać letalna Herlitza i nieletalna) oraz w samej skórze (2 odmiany dystroficzne). Odmiany . który jest rozstrzygający (nasilona akantoliza rozpoczynająca się ponad warstwą podstawną i obejmująca cały naskórek). które mogą powodować niszczenie keratynocytów. Postać zwykła (epidermolysis bullosa simplex).nie w fałdach skórnych (okolice pachowe i pachwinowe) oraz na bocznych powierzchniach szyi. Stan ogólny chorych jest dobry. stopach. Diagnostyka prenatalna str.generalized atrophic benign epidermolysis bullosa).

).3 ))&% )#3&$3 )1*6&$3 3-!'#64 $6%5 94'$13! (*.* 811 ! #'3 #'& 3 & 2 # $ %3! $ 5& 72 1* 1' 4%3 4&$.&" PP 1 #1 & '3 ! '3 ! '3 ! '3 ! ' ! '3 ! ]421 2 ]421 2 4. .* # 2&'2 %/ &3$. Y 4 ) 36'3 $3! /'Z '3 ! '3 ! '3 ! '3 ! '3 ! '3 ! P P PPP P 42 2 PP '3 ! PP '3 ! PPPP PPPP 42 2 P 01316 24 78 . 1.0. .! 3-!' 3-!' )1 1. ( % $1(3. (*% '#3'# )&14!$.

DF>J /-!2O3 .I=G@>F -!' 6+/1D H= %#$'' LHKeM / 111' ?>>N 1-1 3 33.4'5 2 43 2 3 %.! (' %14 \ )&23 ' 56+/.) & 3 DF>H= %#$' .364 '# &.&3&#3! ("4+#'%&3 *3!&.RBBJ $ %(!-53&14%1 1-1' SG J MFV TKULB $1$4) XF>H=B4J /-!2O3 /G AH5 6?K > '"# I!!MN EGBF @ B' L>F 1-1' 2 43 $%23A?>FAMI %#$'\ 2(! F V [>F 33. 3 /-!2O3\ =?F> KA = D '"#\ ^_9`9a bKF41 $%232. 9  8 9 9  8 8 9 !## $'1 %1 %3 )3!3&$&2!!( .* W # :. M> A ( 2 4 DV4&4'33 '"2EGBF 'VHV1= %#$' 3 )%H !1'1 3 DF!H6d M>AN 33.3 2(! )$ 3 1h]] PP P ]/ 42 2 D%3 '&%/ 3! P )!43. \ %3!+ 1 +61' . /%i1-!7!$1D&/1)1a W %. 3 $ %23) $!%# 1-1' 2(! 3&* $1 2 43 '# $1$5.)/$1 1-1' [1V3:.* % 4% EGB '"# H=IG AHF=@G>>J F B?KL> [Bg F M M AN > = ]]/ PP PP / / D'PPPP3 & %4&1#! 3 1 PPPP PPPP '1!4Y&6!1 !)O#'4 15 4 $a '3'/ ]421 &!43.1 ! !/!&'3 1 * %# G 1  # :..1' %W 1-1' 2(! 4% 1 51 2 43 ' . !-! EGBF 33. P \-3$1&. 2 ]421 PP 2 -!!64 %21. 3 IG AHF B?KL> N M P P '3 ! '3 ! &.3a 4 1#1 '!*)6 '3 ! '3 ! '3D 31'" ! $443a ]D !443a $'331'" P PPP / ]/ f D4&.& . 2!' )&% %3$3 42&'4$3 2 1! a 2 4 :.=?@B $1 2. 3 > =[ KF> c31 1 !4 ! 4 a 1' $ %235.234>H%4>BJ 1-1' > AC $'(*DF-5=B) / /-!2O3 AHF!EBF3@IG 2'"43 ?KL> N M %2$.

Cechuje się zanikiem i bliznowaceniem w miejscach ustępujących pęcherzy. a odmiana dominująca jest uogólniona. Często obecne są zmiany pęcherzowe i bliznowate na błonach śluzowych jamy ustnej. przy wzmożonym poceniu się. Pęcherze łatwo ulegają przerwaniu.odmiana dystroflczna (epidermolysis bullosa dystrophica). po długich marszach. nierzadko z tworzeniem się prosaków (milia). 196). również dróg oddechowych. pozostawiając rozległe nadżerki. Postać hemidesmosomaina (EB hemidesmosomalis). odmiennym charakterem mutacji i in. 197) oraz ogniskami wyłysienia w skórze głowy. ale ma przebieg łagodny. Odmiana o dziedziczeniu recesywnym jest częstsza niż postacie o dziedziczeniu dominującym i ma na ogół znacznie cięższy przebieg. 357 . 196. Pęcherze i nadżerki po pękniętych pęcherzach w obrębie całej skóry. Postać śmiertelna (varietas letalis Herlitz) jest najrzadszą odmianą (dziedziczenie autosomalne recesywne). Pęcherzowe oddzielanie się naskórka . pozostawia zaniki skóry. krtani Ryc. W odmianie recesywnej może towarzyszyć dystrofia mięśniowa.varietas dermolytica] (ryc. Przebieg jest łagodny. molekularnie różnią się delecjami. Postać graniczna (EB junctionalis) dzieli się na odmianę bardzo ciężką śmiertelną i odmianę nie śmiertelną. uniemożliwiając utrzymanie noworodka przy życiu. zajmują całą skórę i błony śluzowe.Odmiana poronna postaci zwykłej Webera-Cockayne'a występuje najczęściej na stopach. a także zniekształceniami rąk i zanikiem paliczków paznokciowych (ryc. Zmiany ujawniają się niekiedy dopiero w późniejszym wieku. rzadziej również i na dłoniach. w której pęcherz tworzy się w hemidesmosomach i w lamina lucida. Chociaż obie postacie są związane z mutacjami tych samych genów kodujących lamininę 5. Postać dystroflczna [epidermolysis bullosa dystrophica (EBD) . lub w porze letniej. Występuje w pierwszych miesiącach życia lub już w chwili urodzenia.

197. Rozstrzyga badanie molekularne określające mutacje poznanych genów. pobierając wycinki przy użyciu fetoskopu. Różnicowanie jest ważne.odmiana dystroficzna (epidermolysis bullosa dystrophica). białe wykwity grudkowe. W starszym wieku u osób tych mogą rozwijać się raki kolczystokomórkowe w bliznach na skórze (ryc. Istnieje również odmiana o dziedziczeniu recesywnym. łączącym błonę podstawną ze skórą (dla postaci dystroficznej). cechuje się zanikiem bliznowatym po ustępujących pęcherzach z tworzeniem się prosaków (milia) oraz powstawaniem przerosłych blizn. wyżej). które są podstawą poradnictwa genetycznego. znacznie rzadsza. Diagnostyka prenatalna. 198) i błonach śluzowych (często w przełyku). Ryc. Rokowanie jest na ogół niekorzystne. W starszym wieku choroba może ulegać złagodzeniu. gdyż istnieją różnice w mutacjach tego samego genu COL7A1. Rozpoznanie opiera się na charakterystycznych cechach klinicznych każdej postaci. Postać dystroficzna o dziedziczeniu dominującym. Badania wykonuje się u płodów w 17-20 tygodniu życia płodowego. Charakterystyczne przykurcze oraz zrastanie się palców na podłożu zmian pęcherzowych i rumieniowo-bliznowaciejących.i przełyku. umiejscowione głównie na tułowiu w okolicy krzyżowej (varietas albopapuloidea Pasini). 358 . miejscu tworzenia się pęcherzy. Pęcherze i rumienie występują również na grzbietowej powierzchni rąk. Wycinki ocenia się ultrastrukturalnie oraz stosując odpowiednie przeciwciała monoklonalne (p. przeciw hemidesmosomom i włókienkom zakotwiczającym (anchoring filaments) w obrębie lamina lucida (dla postaci letalnej) oraz przeciw kolagenowi VII i włóknom zakotwiczającym (anchoringfibers). Różnicowanie poszczególnych odmian jest obecnie bardziej precyzyjne na podstawie badań mikroskopowoelektronowych oraz ze względu na możliwość zastosowania przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciw keratynom 5 i 14 (dla EB simplex). w okolicy łokcia i w zgięciu łokciowym. Pęcherzowe oddzielanie się naskórka . W części przypadków są to drobne. która ma przebieg łagodniejszy i jest zbliżona klinicznie do EBD o dziedziczeniu dominującym. sposobie dziedziczenia oraz molekularnych badaniach genetycznych.

istotne znaczenie ma ochrona przed urazami. 198.fenytoiny . Tak więc diagnostyka prenatalna może uratować życie ludzkie. następnie obniżanych. Badania prenatalne wszystkich postaci pozwalają nie tylko na stwierdzenie defektu genetycznego. że w EB dystrophica recessiva ryzyko wynosi 25% (co czwarte dziecko może urodzić się z tym defektem). . W postaci dystroficznej pewną poprawę uzyskuje się stosowaniem inhibitora kolagenazy . Przy użyciu tej metody można również wykryć nosicieli zmutowanego genu w rodzinie chorego. co z kolei pozwala na utrzymanie normalnej ciąży. Leczenie zewnętrzne jest objawowe. Wykazano jedynie. które doprowadziły do identyfikacji genów odpowiedzialnych za defekty poszczególnych struktur na granicy skórno-naskórkowej. w ciągu 2 tygodni. Poradnictwo genetyczne nie umożliwia określenia ryzyka wystąpienia EB w kolejnych ciążach. Korzystne jest podawanie wysokich dawek witaminy E: 600-1200 mg dziennie. Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare) na podłożu zmian bliznowatych w EB. Badania molekularne. Scharakteryzowanie mutacji genu kolagenu VII pozwala na znaczne uproszczenie diagnostyki prenatalnej postaci dystroficznej EB.w dawkach początkowych 3 mg/kg mc. ale również na wykazanie prawidłowej struktury skóry. Leczenie.Ryc. gdyż pobranie płynu omoczniowego wystarcza do wyizolowania DNA z komórek i wykrycia defektu genu za pomocą techniki molekularnej. być może zostaną w przyszłości wykorzystane do leczenia genowego. chroniąc przed niepotrzebną aborcją.

Rozdział 20 ZNAMIONA I NOWOTWORY ŁAGODNE ZNAMIONA Naevi Definicja. Są to rozmaite nieprawidłowości rozwojowe skóry o charakterze wrodzonym. 402). c) znamię aktywne Spitz (naevus Spitz). 360 . 4) wychodzące z gruczołów potowych (syringoma). W zależności od punktu wyjścia wyróżnia się znamiona: 1) naskórkowe: a) znamię naskórkowe brodawkowate (naevus epidermalis verrucosus). zalicza się tu naevus spilus i lentigo. Klasyfikacja. b) znamię barwnikowe komórkowe (naevus pigmentosus cellularis). która jest zaliczana bądź do późnych znamion naskórkowych. starcza (verruca seborrhoica. 2) melanocytowe: a) znamię barwnikowe naskórkowe. d) znamię atypowe i zespół znamion atypowych (dawna nazwa naevus dysplasticus) (p. b) znamiona limfatyczne (lymphangioma). chociaż ujawniające się niekiedy w późniejszym okresie życia. str. bądź do łagodnych nowotworów nabłonkowych. senilis). 5) naczyniowe: a) znamiona naczyniowe krwionośne (haemangioma). b) gruczolak łojowy (adenoma sebaceum). 3) wychodzące z gruczołów łojowych: a) znamię łojowe (naevus sebaceus). b) brodawka łojotokowa. Dotyczą one struktur ektodermalnych lub mezodermalnych albo równocześnie obydwu i utrzymują się w ciągu całego życia.

Objawy i przebieg. układ zmian i ich trwałe utrzymywanie się.ZNAMIONA NASKÓRKOWE Naevi epidermales Znamię naskórkowe brodawkowate Naevus epidermalis verrucosus Definicja. nie wykazuje układu wzdłuż linii Blaschko i reaguje na leczenie. powstawaniem w późniejszym okresie życia. Ryc. 199. Umiejscowienie jest rozmaite. 2. 199). Rozpoznanie różnicowe jest na ogół zbędne. niekiedy zmiany są bardzo rozległe. powstawaniem w późniejszym okresie życia. 3. niekiedy na błonach śluzowych. Niektóre znamiona mają cechy histologiczne choroby Dariera z dyskeratozą i akantolizą. znamię nosi nazwę naevus epidermalis verrucosus linearis inflammatorius (inflammatory linear verrucous epidermal naevus . Jednostronne znamię naskórkowe (naevus epidermalis uniuslateralis). Sąto twarde. towarzyszącymi często typowymi zmianami w innym umiejscowieniu. wyjątkowo dwustronne.ILVEN). Brodawkujący neurodermit (neurodermitis verrucosa) różni się bardziej nasilonym świądem. hiperkeratotyczne zmiany. Rozpoznanie jest łatwe ze względu na typowy obraz morfologiczny. dotyczy wyłącznie odmiany z objawami zapalnymi: 1. 361 . Łuszczyca (psoriasis). Brodawkujący liszaj płaski (lichen planus verrucosus) różni się bardziej nasilonym świądem. barwy skóry nie zmienionej lub o odcieniu brunatnym. Jeśli występuje świąd i objawy zapalne. może wykazywać podobieństwo kliniczne do łuszczycy. często o układzie Unijnym i jednostronnym (naevus uniuslateralis) wzdłuż linii Blaschko. występujące we wczesnym dzieciństwie i utrzymujące się trwale (ryc. której zwykle towarzyszą typowe zmiany łuszczycowe w innej lokalizacji. W przypadkach wątpliwych rozstrzyga badanie histologiczne.

Najczęściej są umiejscowione na tułowiu. w części przypadków raków przewodu pokarmowego. niekiedy uszypułowane. niekiedy uszypułowanych. Pojawiają się w wieku dojrzałym i u osób starszych (ryc. 200). hiperkeratotycznych. często hiperkeratotycznej powierzchni. Są to w istocie łagodne nowotwory naskórkowe o brodawkowatej. Bardzo rozległe brodawki łojotokowe (verrucae seborrhoicae) na skórze pleców. koloru zbliżonego do skóry zdrowej. Mogą również umiejscawiać się na owłosionej skórze głowy i w okolicach płciowych. brodawkowatych. Objawy i przebieg. Niekiedy są bardzo ciemne w związku z nagromadzeniem melaniny w dolnych warstwach naskórka i w skórze właściwej. jakby nasadzonych na skórę. Zmiany skórne są różne morfologicznie: od płasko-wyniosłych. twarzy i grzbietach rąk (w tym umiejscowieniu są bardzo płaskie). 362 . Transformacja nowotworowa samych brodawek łojotokowych jest wyjątkowo rzadka. Rogowacenie łojotokowe Verruca seborrhoica (senilis). Jeżeli znamię jest szpecące. do wyniosłych. brunatnych tworów. można usunąć je chirurgicznie lub zastosować krioterapię albo laseroterapię. Brodawka łojotokowa (starcza). Wysiew bardzo licznych zmian na tułowiu może być niekiedy rewelatorem nowotworów narządów wewnętrznych (zespół Lesera-Trelata).Leczenie. dobrze odgraniczonych od otoczenia grudek. Keratosis seborrhoica Definicja. Ryc. 200.

anomalie narządów płciowych. Rozpoznanie różnicowe: 1. wyraźnie odgraniczone od otoczenia. str. 419).płucne zaburzenia.lub ciemnobrunatnej. ale jest to bardzo rzadkie. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu brunatnych.retardation of growth (mały wzrost). tak że przy zdrapaniu występuje krwawienie. Plamy soczewicowate (lentigo simplex) są to dobrze odgraniczone od otoczenia plamy barwy jasno. Potencjalnie onkogenny HPV 16 oraz nieonkogenny HPV 6 wykryto w pojedynczych przypadkach verruca seborrhoica umiejscowionych na brodawkach sutkowych.W okolicy narządów płciowych brodawki łojotokowe mogą być bardzo przerosłe oraz przebarwione („pigmented papilloma") i są związane głównie z HPV 6.elektrokardiograficzne zaburzenia. e . które są drobniejsze i zajmują głównie twarz oraz okolice odsłonięte. d . 363 . Leczenie: krioterapia (płynnym azotem). 2) częstszym występowaniu u osób w starszym wieku. Zespół LEOPARD obejmuje: L . Najczęściej zajmują tułów. również str. p . o . Rak podstawnokomórkowy (basalioma) różni się występowaniem obwodowego wału. Plamy soczewicowate (lentiginosis) na wargach i błonach śluzowych jamy ustnej są ważnym objawem zespołu Peutza-Jeghersa (polipowatość jelit) (p. Znamiona barwnikowe naskórkowe Znamiona płaskie (naevi spili) są to plamy barwnikowe. do których zalicza się również znamię błękitne (naevus coeruleus). Są zwykle mnogie (lentiginosis). Wymagają odróżnienia od piegów. Rogowacenie słoneczne (keratosis actinica) różni się mniej wyniosłymi wykwitami i ściślejszym przyleganiem hiperkeratozy. hiperkeratotycznych wykwitów brodawkowatych. oraz znamiona barwnikowe skórne. do których należy znamię płaskie (naevus spilus) i plamy soczewicowate (lentigo). rzadko z HPV 16. skłonnością do rozpadu i bliznowacenia. a .lentiginosis. rozstrzyga obraz histologiczny (p. który ma znaczenie rozstrzygające. Pojawiają się w dzieciństwie. r . łyżeczkowanie lub usunięcie chirurgiczne. 376). różnego kształtu i wielkości. dobrze odgraniczonych. 2. 3) charakterystycznym obrazie histologicznym.deafness (głuchota). nie powodujące objawów subiektywnych i powiększające się wyłącznie z wiekiem (w miarę jak dziecko rośnie). Znamiona te w przypadku drażnienia mogą być punktem wyjścia czerniaków. ZNAMIONA MELANOCYTOWE BARWNIKOWE Naevi pigmentosi Rozróżnia się znamiona barwnikowe naskórkowe.oczne zaburzenia.

powiększenie się wymiarów znamienia oraz jego pogrubienie .nadżerki i krwawienie. przeważnie o jasnej karnacji. Zmamię błękitne (naevus coeruleus) jest odmianą znamienia melanocytowego. brunatne plamy o gładkiej powierzchni mogą być pojedyncze lub bardzo liczne. o powierzchni gładkiej lub zrazikowatej i brodawkującej. 201 A).Plamy soczewicowate słoneczne (lentigo solaris) oraz starcze (lentigo senilis) pojawiają się pod wpływem przewlekłego działania promieni słonecznych lub w przebiegu PUVA-terapii. głównie na tułowiu. Ryzyko rozwoju czerniaka jest niewielkie w znamionach wyniosłych. nie stanowią punktu wyjścia czerniaków. o rozmaitym zabarwieniu. Znamiona wrodzone (naevi congenitales) występują od urodzenia.nierównomierne przebarwienie powierzchni z rozmaitymi odcieniami brązu i różu oraz ogniskowymi odbarwieniami . mają rozmaite wymiary: od bardzo małych. istnieje natomiast w przypadku znamion wrodzonych 1 atypowych (dysplastycznych). Niekiedy korzystne wyniki uzyskuje się długotrwałym stosowaniem 0. mogą powodować pewne przejaśnienie. przedramionach i twarzy. Liczba znamion barwnikowych zwykłych (nabytych) u ludzi rasy białej zazwyczaj jest duża. do zajmujących często bardzo rozległe powierzchnie. cechuje się szarobłękitnym zabarwieniem wskutek nagromadzenia w skórze melanocytów wytwarzających barwnik oraz melanoforów. Leczenie polega na bardzo łagodnym zamrażaniu płynnym azotem (kriomasaż).5 cm. może występować bardzo znaczna hipertrychoza. u każdego człowieka można wykryć kilkanaście zmian tego typu. Odmiana wrodzona. Jeżeli w otoczeniu znamienia pojawia się biała obwódka. które jest zazwyczaj związane z obecnością przeciwciał przeciwmelanocytowych (naevus Sutton. Jeśli czerniaki powstają ze znamion. ZNAMIONA KOMÓRKOWE BARWNIKOWE Naevus pigmentosus cellularis Są to bardzo częste znamiona.05% kwasu witaminy A (retinoic acid). Nieregularnego kształtu. str. niekiedy owłosione (naevus pigmentosus pilosus) (ryc. albo też u osób w starszym wieku. Za rozwojem czerniaka ze znamienia barwnikowego przemawiają: . barwy skóry zdrowej (naevus cellularis) bądź jasnobrunatne albo ciemne.świąd . trudno opalających się. powstałe w czasie fotochemoterapii powoli ustępują. kiedy są wyraźnie ciemniejsze. przybywa ich zwykle w porze letniej. W istocie są jedynie defektem kosmetycznym. w obrębie bardzo rozległych i silnie przebar364 . to najczęściej są to znamiona dysplastyczne (atypowe) (p. zwłaszcza na rękach. 402). W badaniu histologicznym można stwierdzić również komórki znamionowe (postać mieszana). uszypułowanych i owłosionych.odczyn zapalny w obrębie znamienia . Plamy soczewicowate starcze na ogół utrzymują się trwale. świadczy to o tendencji do samoistnego ustępowania. Środki wybielające na ogół są mało skuteczne. halo naevus) (ryc. poniżej 1. 201 B).

A. 201. zwłaszcza jeśli w jego obrębie tworzą się guzy.duże wykwity o nieregularnych zarysach i niejednolitym zabarwieniu z zaznaczoną biało-różową obwódką. Naevus pigmentosus Sutton . z których w 10-25% przypadków rozwijają się czerniaki (ryc. B. Niekiedy zajmuje ono tak rozległą powierzchnię. wionych znamion nierzadko powstają twory guzowate. Leczenie. 202). Znamię wrodzone olbrzymie. Tego rodzaju zmiana ma charakter znamienia atypowego i po badaniu histologicznym powinna być usunięta chirurgicznie.odbarwienie w otoczeniu znamienia. Nie wymagają usunięcia z marginesem skóry zdrowej. Znamiona barwnikowe komórkowe i owłosione mogą być usuwane chirurgicznie ze względów kosmetycznych. Znamię komórkowe (naevus cellularis) . wskazane jest usuwać przed okresem pokwitania ze względu na możliwość zezłośliwienia.A B Ryc. że wymaga specjalnej techniki wykonywania przeszczepu lub zabieg nie jest możliwy. 365 .

Znamię barwnikowe wrodzone (naevus congenitalis). Ryc. o gładkiej powierzchni. rzadziej guzki umiejscawiają się na kończynach. bez skłonności do rozpadu i bez odczynu zapalnego (ryc. Jest to aktywne znamię komórkowe. Najczęstszym umiejscowieniem jest twarz. Objawy i przebieg. Bardzo rozległe znamię barwnikowe. a w otoczeniu znajdują się liczne znamiona barwnikowe satelitarne. zmiany nie ulegają zezłośliwieniu. w obrębie którego występują twory guzowate. 366 . W rzadkich przypadkach w otoczeniu wykwitu pierwotnego powstają drobne guzki (satelity). 203). Znamię Spitz (dawna nazwa czerniak młodzieńczy) Naevus Spitz (melanoma juvenile) Definicja. 203.Ryc. bezwłose. dobrze odgraniczone od otoczenia guzki barwy czerwonej lub sinawej. Są to zazwyczaj pojedyncze. tzw. Przebieg jest powolny. Znamię Spitz. występujące głównie w wieku młodzieńczym (choć zdarzają się przypadki występowania również u osób dorosłych). 202. czerniak młodzieńczy (melanoma juvenile).

367 . głównie w miejscach narażonych na stałe drażnienie (skóra głowy). Drobne satelity. rhabdomyoma mięśnia sercowego). z licznymi jądrami. Ziarniniaka naczyniowego (granuloma teleangiectodes). która zdarza się rzadko. które różni się bardziej brunatnym zabarwieniem i zwykle licznymi wykwitami. żółtawym zabarwieniu. głównie okołopaznokciowych (guzki Koena). Znamienia komórkowego (naevus cellular is). Leczenie polega na chirurgicznym usuwaniu zmian.objawy w obrębie skóry i błon śluzowych. W przypadku wznowy. plam odbarwionych o kształcie liścia (leaf-shaped leukoderma) oraz znamion łącznotkankowych w okolicy lędźwiowo-krzyżowej . często uszypułowaniem i tendencją do rozpadu. znacznie rzadziej kolczystokomórkowe. pozbawiony włosów. Gruczolak łojowy Adenoma sebaceum Są to najczęściej mnogie. Na twarzy i niekiedy na owłosionej skórze głowy ma układ linijny. 30% przypadków rozwijają się raki podstawnokomórkowe. żółtoróżowe guzki różnej wielkości. polegające na występowaniu włókniaków. Rozstrzyga obraz histologiczny. zwłaszcza zmian drażnionych lub w przypadku podejrzenia przejścia w nowotwór złośliwy.zaburzenia rozwojowe układu kostnego oraz oczu. ZNAMIONA WYCHODZĄCE Z GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH Znamię łojowe Naevus sebaceus Jest to zwykle pojedynczy guz o brodawkowatej i zrazikowej powierzchni.zaburzenia neurologiczne (upośledzenie umysłowe. powinny być usuwane z nieco szerszym marginesem zdrowej skóry. W ok. jeśli pojawiają się w otoczeniu. a także plam barwnikowych typu cafe au lait. który różni się szybkim wzrostem. lepiej przed okresem pokwitania. brodawkowatych wyrośli na dziąsłach. Leczenie . 2. układające się w postaci gniazd na granicy skórno-naskórkowej (junction activity). umiejscowione symetrycznie na twarzy w okolicach łojotokowych. na ogół nie zlewające się ze sobą.Rozpoznanie różnicowe dotyczy: 1. który jest bardzo charakterystyczny: komórki wrzecionowate i/lub wielopostaciowe oraz olbrzymie. guzy siatkówki i narządów wewnętrznych (adenoma lub angioma nerek.usuwanie chirurgiczne. Niekiedy obraz histologiczny wykazuje pewne podobieństwo do czerniaka (melanoma malignum) i stąd dawna nazwa melanoma juvenile. wskazany jest ponowny zabieg chirurgiczny. Cechami charakterystycznymi choroby Bourneville'a-Pringle'a są: . Stanowią one jeden z głównych skórnych objawów choroby Bourneville 'a-Pringle 'a (ryc. bez barwnika. często padaczka) . umiejscowiony głównie na owłosionej skórze głowy lub twarzy. 204).

szyja. Zmiany występują głównie u młodych kobiet. w której zmiany powstają w wyniku różnicowania się w kierunku przewodów wyprowadzających gruczołów ekrynowych. w której różnicowanie zachodzi w kierunku gruczołów apokrynowych. W pełnym zespole Bourneville'a-Pringle'a rokowanie może być niekorzystne. Leczenie. Nie dają objawów podmiotowych i nie mają tendencji do samoistnego ustępowania. 204. Rozstrzyga typowy dla syringoma obraz histologiczny.Ryc. 368 . Można usuwać pojedyncze guzki chirurgicznie. Najczęstszym umiejscowieniem jest okolica powiek. Syringoma. nie ma skutecznego leczenia dla zmian rozsianych. Leczenie gruczolaków łojowych polega na zamrażaniu płynnym azotem. Rozpoznanie różnicowe w obrębie powiek dotyczy głównie kępek żółtych powiek (xanthelasma). a większe zmiany można usuwać chirurgicznie lub za pomocą lasera. na ogół drobne wykwity grudkowe o gładkiej powierzchni. klatka piersiowa i brzuch. a na tułowiu i szyi . a przebieg może być stosunkowo łagodny.pseudoxanthoma elasticum. nie różniące się barwą od skóry zdrowej lub lekko brunatnawe. oraz syringocystadenoma papilliferum. jednakże u dużej części chorych występują tylko niektóre z objawów. nieznacznie wyniosłe ponad powierzchnię skóry. Są to liczne. ZNAMIONA WYCHODZĄCE Z GRUCZOŁÓW POTOWYCH Syringoma Najważniejszymi jednostkami chorobowymi zaliczanymi do tej grupy są: syringoma. Choroba Bourneville'a-Pringle'a (morbus Bourneville-Pringle).

port wine naevus) leży w poziomie skóry. Rozpoznanie jest wyłącznie histologiczne. umiejscowiony głównie na karku i twarzy. żylnych lub chłonnych. ZNAMIONA NACZYNIOWE Sąto morfologicznie rozmaite zmiany istniejące zazwyczaj od urodzenia. tętniczych. występuje we Ryc. Rozróżnia się naczyniaki krwionośne (haemangioma) oraz naczyniaki chłonne (lymphangioma). zajmujący połowę twarzy.Syringocystadenoma papilliferum. Naczyniaki krwionośne Haemangioma Naczyniak płaski (naevus flammeus. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu. 369 . pojawiający się we wczesnym dzieciństwie. powstające w wyniku bądź rozszerzenia naczyń krwionośnych (naevus flammeus). bądź rozrostu naczyń włosowatych. jest często jednostronny. najczęściej umiejscowiony na skórze głowy lub twarzy. Naczyniak płaski (haemangioma). 205. Jest to zazwyczaj pojedynczy guzek. Naczyniaki krwionośne dzielą się na: 1) płaskie (naevus flammeus) oraz 2) jamiste (haemangioma cavernosum). Guzek może powiększać się w okresie pokwitania. Naczyniaki chłonne dzielą się na zwykłe i jamiste (lymphangioma simplex et cavernosum).

Naczyniaki rubinowoczerwone u osób w starszym wieku. Ryc. Zmiany są skórne (wyniosłe guzki) lub podskórne (varietas subcutanea). Nierzadko usadawiają się również na błonach śluzowych jamy ustnej. powodując powiększenie języka (macroglossia) i obrzęk warg. naevus araneus). najczęściej umiejscawiają się na twarzy i owłosionej skórze głowy. Są częstsze u dzieci. które powodują rozpad. W 70% przypadków ustępują samoistnie. Rozległe naczyniaki jamiste u noworodków mogą być połączone z trombocytopenią. 206.wczesnym dzieciństwie. Naczyniak jamisty (haemangioma cavernosum). Naczyniaki płaskie umiejscowione na kończynie mogą być związane ze znacznym przerostem kości i tkanek miękkich oraz rozszerzeniami żylakowatymi (zespół Klippela-Trenaunaya). a u dorosłych . Może dojść do zaników kostnych.zespół Kasabacha-Merritta (p. wywołaną zużyciem płytek krwi wskutek wykrzepiania wewnątrznaczyniowego . Niekiedy występują wysiewnie w ciąży i po połogu albo towarzyszą chorobom wątroby (angioma stellatum eruptivum). jednostronne (brzeżne) utrzymują się trwale (ryc. Naczyniak jamisty (haemangioma cavernosum). Zmiany o centralnej lokalizacji mogą ustępować samoistnie.u kobiet. Trombocytopenia cofa się po ustąpieniu naczyniaków (samoistnie lub w wyniku leczenia). powiększając się zazwyczaj wraz ze wzrostem dziecka. Najczęściej umiejscowione są na tułowiu lub twarzy. 206). Wykwity guzowate są barwy sinoczerwonej. 316). Występują we wczesnym dzieciństwie. zwłaszcza w następstwie ucisku lub urazów mechanicznych. Są to na ogół liczne. drobne guzki barwy czerwonej z promieniście rozchodzącymi się naczyniami włosowatymi. powstające w wyniku nowotworzenia naczyń włosowatych i drobnych naczyń tętniczych. 370 . Naczyniak gwiaździsty (angioma stellatum. noszą nazwę naczyniaków starczych (angioma senile). 205). głównie umiejscowione na tułowiu. również str. a najczęściej jest to postać mieszana. Naczyniaki płaskie jednostronne umiejscowione na twarzy wzdłuż przebiegu nerwu trójdzielnego mogą łączyć się ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym i jaskrą (zespół Sturge 'a-Webera). niekiedy jednostronnie (ryc.

różni się częstym powstawaniem w obrębie znamienia barwnikowego i mniejszą skłonnością do krwawienia. niewystępowaniem objawów zapalnych oraz nieuszypułowaną podstawą. W przypadku niecałkowitego usunięcia istnieje skłonność do wznowy. Często dochodzi do wrzodzenia. naczyniak ma charakter mieszany (lymph-haemangioma). błony śluzowe jamy ustnej oraz okolice płciowe. sinoczerwony.rezonansu magnetycznego mózgu oraz badań okulistycznych. Naczyniak jamisty (angioma cavernosum) różni się długim okresem trwania. Wykazuje szybki wzrost. zamrażaniem płynnym azotem oraz elektrokoagulacją.Ziarniniak naczyniowy Granuloma teleangiectodes Jest to w istocie naczyniak związany z nowotworzeniem naczyń włosowatych. Rozpoznanie różnicowe: 1. Najczęstszym umiejscowieniem jest: twarz. łatwo krwawiącej powierzchni i uszypułowanej podstawie. o wilgotnej. Odmiana jamista ma charakter głębszych. 2. z których przy nakłuciu wydobywa się przezroczysty płyn. niekiedy pokrytych na powierzchni przezroczystymi pęcherzykami. W przypadkach zespołu Klippela-Trenaunaya wskazane jest wykonanie sonografii dopplerowskiej i arteriografii w celu stwierdzenia stanu czynnościowego naczyń. sprowokowany przez urazy lub/i zakażenia bakteryjne. Leczenie: usunięcie chirurgiczne. elektrokoagulacja. sprężystych tworów guzowatych. Guzek jest zwykle pojedynczy. w razie podejrzenia czerniaka należy pobierać do badania całą zmianę w obrębie zdrowej skóry. Czerniak (melanoma) stanowi najczęstszy błąd rozpoznawczy. 371 . Leczenie naczyniaków Naczyniaki płaskie (naevus flammeus) leczy się laseroterapią lub zamrażaniem płynnym azotem. Guzki są na ogół niebolesne. Naczyniaki gwiaździste leczy się laserem. różnicowanie z czerniakiem powstającym w skórze nie zmienionej (de novo) jest szczególnie trudne. ale zmiany mogą występować również w innych okolicach skóry oraz na wargach i błonach śluzowych jamy ustnej. laseroterapia lub zamrażanie płynnym azotem. Naczyniak chłonny zwykły i jamisty Lymphangioma simplex et cavernosum W naczyniaku chłonnym zwykłym wykwitami pierwotnymi są pęcherzyki. Jeśli pęcherzyki są krwotoczne. a w zespole Sturge'a-Webera . Najczęstszym umiejscowieniem jest twarz i ręce. Zmiany umiejscowione w linii środkowej twarzy i na karku mogą ustępować samoistnie.

drobniejsze. Zmiany szpecące można usunąć chirurgicznie. Włókniak twardy jest w istocie odczynem włóknistym. Włókniak miękki jest nowotworem o charakterze wrodzonym. występującym niezależnie od wieku. brunatnawe. zwłaszcza u starszych kobiet. wskazane jest stosowanie ucisku lub powtarzanych urazów celem przyspieszenia wchłaniania. Rozstrzyga badanie histologiczne. w celu jego zatrzymania zaleca się ogólne leczenie kortykosteroidami (2-3 mg prednizonu na kg masy ciała) w ciągu kilku tygodni lub kilkakrotne wstrzyknięcia gamma-interferonu. Objawy i przebieg. Pojawiają się zazwyczaj w starszym i średnim wieku. ŁAGODNE NOWOTWORY ŁĄCZNOTKANKOWE WŁÓKNIAK Fibroma Definicja.Naczyniaki jamiste (haemangioma cavernosum) mogą ustępować samoistnie. barwy skóry lub nieco ciemniejsze. Leczenie jest w zasadzie zbędne. W tych przypadkach. Włókniaki miękkie są guzami lub guzkami workowato zwisającymi. ale związany z rozplemem histiocytów). jednakże może pojawiać się w rozmaitym wieku. 372 . niekiedy dającymi się wprowadzić w głąb skóry przez ucisk palcem. która ma barwę prawidłową lub lekko brunatną. Włókniaki twarde różnicuje się z: 1) histiocytoma (również guz odczynowy. 2) brodawczakami (papillomata) i 3) tłuszczakami (lipomata). są usadowione w skórze. Utrzymują się przez całe życie. w których zmiany u noworodków mają tendencję do szybkiego wzrostu. 2) zwłókniałym naczyniakiem (angioma fibrotisans) oraz 3) keloidem. Najczęściej umiejscowione są na kończynach. Drobne włókniaki miękkie umiejscawiają się szczególnie często na szyi i karku.neurofibromatosis). który może być odróżniony tylko histologicznie. fibrosis nodularis subepidermalis). co zwykle powoduje zatrzymanie wzrostu i cofnięcie się zmian. i są wraz z nią przesuwalne wobec podłoża. Włókniaki twarde są zwykle pojedyncze. dermatofibroma. nie wykazują skłonności do samoistnego ustępowania. Włókniaki dzielą się na miękkie (fibroma molle) i twarde (fibroma durum. Naczyniaki chłonne zwykłe i jamiste można usuwać chirurgicznie. Włókniaki miękkie różnicuje się z: 1) miękkimi znamionami komórkowymi (naevi cellulares molles). Są na ogół liczne. Rozpoznanie różnicowe. Są charakterystyczne dla choroby Recklinghausena (nerwiakowłókniaki . a w przypadku lymph-haemangioma można stosować również terapię laserem.

bądź bez uchwytnej przyczyny (bliznowce samoistne). Rozpoznanie różnicowe dotyczy przerosłych blizn (cicatrices hypertrophicae). często z wypustkami (ryc. Etiopatogeneza. zmiany nie mają skłonności do samoistnego ustępowania. 373 . która na ogół ma charakter rodzinny. powstający bądź w miejscu urazów (bliznowce wtórne). matowobiała lub sinoczerwona albo sinawa. Proliferacja fibroblastów i wzmożone wytwarzanie kolagenu jest we wczesnym okresie związane z czynnikami angiogennymi (VGEF w obrębie śródbłonków) i czynnikami wzrostu (TGFa. zwłaszcza w świeżych zmianach. Podłożem jest istnienie skłonności osobniczej.w przeciwieństwie do keloidów wtórnych . 207). Spoistość jest znaczna. TGFb i inne). samoistnych keloidów . które różnią się ograniczeniem tylko do miejsc poprzedniego uszkodzenia skóry. Rozległe bliznowce (keloid) z charakterystycznymi wypustkami. Czynnikami wywołującymi mogą być urazy (keloidy w miejscu blizn chirurgicznych i poparzeniowych) lub drobne uszkodzenia skóry (np. Szczególnie często stwierdza się keloidy u rasy czarnej. Są to twarde guzy włókniste. Objawy i przebieg.BLIZNOWIEC Keloid Definicja. w miejscu szczepień profilaktycznych) albo zejście zmian zapalnych. o kształcie podłużnym lub nieregularnym. Jest to guz złożony z tkanki łącznej włóknistej. zależne od urazu. np. W istocie są one prawdopodobnie również wywołane niezauważalnymi mikrourazami u osób szczególnie predysponowanych. wykwitów trądzikowych. Rozwój keloidów jest powolny (stosunkowo najszybciej powstają w bliznach pooparzeniowych). Umiejscowienie jest rozmaite. tak więc pojęcie samoistnych keloidów jest nieścisłe.mają tendencję do powolnego szerzenia się.najczęściej w obrębie klatki piersiowej. a w przypadkach tzw. Skóra pokrywająca jest gładka. Ryc. 207. bez tworzenia wypustek. Tak zwane samoistne keloidy powstają w skórze nie zmienionej i .

można stosować na przemian z maściami kortykosteroidowymi. str. można zalecać Contractubex preparat zawierający wyciąg cebuli.Leczenie. Interferon gamma jest cytokiną o najsilniejszym działaniu hamującym syntezę kolagenu i procesy włóknienia. Działanie jest słabe. Korzystne wyniki uzyskuje się w części przypadków wstrzykiwaniami interferonu gamma (dawki jak w leczeniu raków podstawnokomórkowych . alantoinę i heparynoidy. 391). Na drobne i wczesne zmiany stosuje się także opatrunki okluzyjne z fluorowanymi steroidami (przy osłanianiu skóry otaczającej). W przypadku wczesnych keloidów. Zaleca się wstrzykiwanie triamcinolonu (10 mg/ml). zwłaszcza u dzieci. kilka razy w odstępach 7-20 dni. Pomocne jest stosowanie opatrunków uciskowych. .p.

) i mutacja genów supresorowych. głównie p53. np. W zależności od częstości występowania nowotworów stany przedrakowe można podzielić na takie. Są to zmiany skórne. picea i in. c-fos. wykazujące pewną atypię keratynocytów. Powstawanie nowotworów jest procesem wielostopniowym.). Z tego względu podział stanów przedrakowych jest oparty głównie na kryteriach klinicznych w zestawieniu z obrazem histologicznym. z których po rozmaicie długim okresie trwania mogą rozwijać się nowotwory złośliwe. Stany przednowotworowe. a u części chorych ustępują samoistnie. z których częściej rozwijają się nowotwory: 1) zmiany związane z działaniem światła słonecznego i innego promieniowania UV: a) rogowacenie słoneczne (keratosis actinica) oraz jego odmiana . następuje aktywacja onkogenów (c-myc.róg skórny (cornu cutaneum). W tych warunkach geny supresorowe. na doświadczeniu klinicznym. w obrębie których nowotwory powstają często. 375 . stają się same czynnikami sprzyjającymi dalszemu procesowi uszkadzania DNA komórki. Nie ma dokładnych kryteriów klinicznych i histologicznych. jakie zmiany. Nawet w przypadku wyraźnych objawów atypii zmiany mogą nie ulegać transformacji nowotworowej. 3) rogowacenie białe (leukoplakia) w obrębie błon śluzowych i półśluzówek jamy ustnej oraz narządów płciowych. tj. normalnie hamujące proliferację. dziegciowe (keratosis arsenicalis. i takie. w którym zaburzeniu ulega transkrypcja genów tkankowych. ras i in. b) skóra pergaminowata i barwnikowa (xeroderma pigmentosum). które pozwoliłyby na ustalenie. arsenowe. c) uszkodzenie rentgenowskie skóry (radiodermitis).Rozdział 21 STANY PRZEDRAKOWE I RAKI IN SITU STANY PRZEDRAKOWE Definicja. 2) rogowacenie chemiczne. które stanowią podłoże procesu nowotworowego tylko w niewielkiej części przypadków. należałoby uznać za wstępny okres transformacji nowotworowej.

suchość i złuszczanie . 3) skłonność do powstawania nadżerek 376 . ROGOWACENIE SŁONECZNE (DAWNA NAZWA . Zmiany są często liczne na czole. tak że różnicowanie między nimi nie zawsze jest możliwe.zgrubienie skóry (w starczych zmianach występuje ścieńczenie skóry i tkanki podskórnej) . Są to przylegające ściśle do skóry nawarstwienia hiperkeratotyczne. Zółtobrunatne nawarstwienia rogowe mają suchą. leżą w poziomie skóry otaczającej lub są tylko nieznacznie wyniosłe. na małżowinach usznych.szarożółte zabarwienie z przebarwieniami i odbarwieniami . 208). Etiopatogeneza. co wskazuje na udział również innych czynników w procesie onkogenezy. umiejscowione głównie na twarzy oraz w innych okolicach odsłoniętych. Natomiast tylko w niewielkiej części przypadków (ok. blizny po gruźlicy toczniowej.ROGOWACENIE STARCZE) Keratosis actinica (keratosis senilis) Definicja. Czynnikami wywołującymi są przewlekłe naświetlania promieniami słonecznymi. starzenie się skóry) lub skóry starczej. rzadziej na grzbietach rąk. Szkodliwe zwłaszcza są rumieniotwórcze promienie (290-320 nm). co przemawia za tym. Mutację p53 tego typu stwierdzono w większości przypadków zarówno raków kolczystokomórkowych w skórze odsłoniętej. Rogowacenie słoneczne rozwija się zwykle po kilkunastu-kilkudziesięciu latach. 2) przerosłe blizny po oparzeniach. tak że są lepiej wyczuwalne dotykiem aniżeli widoczne. nierówną powierzchnię. w okolicy skroniowej. że zjawisko to zachodzi we wczesnym okresie uszkodzenia słonecznego skóry. obnażona powierzchnia (ryc. Rogowacenie może być punktem wyjścia raków kolczystokomórkowych (carcinoma spinocellulare) lub podstawnokomórkowych (basalioma) (ryc. na głowie u osób łysych. 2) pojawienie się nacieczenia podstawy. 10%) z keratosis actinica rozwijają się raki. z których nowotwory rozwijają się stosunkowo rzadko: 1) przewlekłe stany zapalne z bliznowaceniem. często na podłożu skóry uszkodzonej działaniem promieni słonecznych (p. Okres trwania jest wieloletni. Na początek rozwoju nowotworu wskazuje: 1) powiększanie się wykwitu. Cechy skóry uszkodzonej działaniem słońca nakładają się często na skórę starczą. Podstawową rolę odgrywa tu swoiste uszkodzenie DNA promieniami UVB z tworzeniem dipirimidynowych fotoproduktów oraz swoista dla UV mutacja supresorowego genu p53.grube zmarszczki i pobruzdowania skóry (w starczej skórze przeważają zmarszczki drobne) . przedramionach i podudziach. powodujące zmiany skórne o następujących cechach: . 209).rozszerzenia powierzchownych naczyń krwionośnych (teleangiektazje). np.zmniejszona sprężystość (nagromadzona tkanka sprężysta w górnych warstwach skóry jest czynnościowo niewydolna) .Stany przednowotworowe. Po usunięciu mas rogowych ulega odsłonięciu lekko krwawiąca. jak i w rogowaceniu starczym. Objawy i przebieg.

że często zajmuje również okolice osłonięte. Rogowacenie słoneczne (keratosis actinica). W obrębie IV palca transformacja nowotworowa. nawet przy lekkim zadrapaniu. Rozpoznanie różnicowe: 1. wykwity są na ogół bardziej wyniosłe. lub powierzchownego rozpadu i niewielkiego krwawienia. wykazujące pewną atypię komórek naskórka z zachowaniem granicy skómo-naskórkowej. Wczesna brodawka łojotokowa (verruca seborrhoica) różni się tym. Liczne zmiany typu rogowacenia słonecznego na grzbietowej powierzchni rąk. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu silnie przylegających do skóry nawarstwień hiperkeratotycznych. Ryc. 209. Rozstrzyga badanie histologiczne. o mniej szorstkiej powierzchni. Liczne drobne ogniska rogowacenia na czole. 208. 2) umiejscowieniu przeważnie w okolicach odsłoniętych oraz 3) współistnieniu innych cech skóry uszkodzonej słonecznie i/lub starczej. 377 .Ryc.

Ryc. Jest to twór rogowy rozmaitego kształtu. RÓG SKÓRNY Cornu cutaneum Definicja. że może występować również u dzieci. niekiedy przypominają rogi zwierząt.05-0. 3. Podstawa jest rozmaicie nacieczona. U osób starszych podłożem jest skóra uszkodzona przez słońce lub starcza.2. Brodawki płaskie (verrucae planae) występują częściej w młodszym wieku. Objawy i przebieg. Najczęstszym umiejscowieniem jest twarz. Jeżeli nie ma cech przejścia w nowotwór (ca in situ). stanowiący szczególną odmianę rogowacenia starczego. Róg skórny (cornu cutaneum). tretinoinę w postaci 0. Hiperkeratotyczna odmiana tocznia rumieniowatego przewlekłego (DLE) różni się większym stanem zapalnym. ale nie jest u nich stanem przedrakowym. 1 x tretinoinę). 5% maść 5-fluorouracylową w ciągu kilku tygodni lub skojarzone leczenie z retinoidami (1 x dziennie maść 5-fluorouracylową. są liczne. można zastosować: zamrażanie płynnym azotem. Nawarstwienia rogowe mogą przybierać rozmaity kształt stożkowaty lub nieregularny. wyraźnie -jeśli jest to już przejście w nowotwór u osób starszych (ryc. owłosiona skóra głowy i części odsłonięte kończyn. Jeżeli występują cechy przejścia w raka in situ. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zmian jest długotrwałe drażnienie. wykazują tendencję do samoistnego ustępowania.1% kremu w ciągu kilku miesięcy. o nieznacznie nacieczonej podstawie. Są żółtobrunatne. 210. mają gładszą powierzchnię. Jest wyodrębniony z tego względu. szybszym obwodowym wzrostem i skłonnością do bliznowacenia. U dzieci podłożem są stany zapalne. Etiopatogeneza. 378 . wskazane jest głębsze zamrażanie płynnym azotem lub chirurgiczne usunięcie zmiany. Leczenie zależy od utkania histologicznego. 210). o chropowatej powierzchni.

w którym nie stwierdzono defektu endonukleazy. a skóra wykazuje zanik oraz odbarwienia i teleangiektazje. SKÓRA PERGAMINOWATA I BARWNIKOWA Xeroderma pigmentosum (XP) Definicja. W przypadkach bez defektu endonukleazy (tzw. ephelides). Postać ta. 20% przypadków występują rozmaite zaburzenia neurologiczne. Leczenie: usunięcie chirurgiczne lub metodą elektrokoagulacji. Objawy i przebieg. W ok. Związane z tym zmiany skórne w miejscach odsłoniętych są typu plam soczewicowatych i piegowatych (lentigines. Zmiany oczne dotyczą spojówek. głuchotą i ataksją. zaników i teleangiektazji. głębszym naciekiem podstawy. 2) badania histologicznego. Istotą choroby jest nadwrażliwość na promienie rumieniotwórcze (dotyczy widma słonecznego 290-320 nm). Najczęstszym umiejscowieniem jest twarz i inne okolice odsłonięte. związana z defektem endonukleazy. 211). W razie stwierdzenia początku bujania nowotworowego zaleca się odpowiednie postępowanie (p. głównie w przypadku pokrewieństwa rodziców. w której zmiany skórne współistnieją z oligofrenią. Rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznych zmian klinicznych i defektu endonukleazy DNA. 379 . Wykrywanie tego defektu w komórkach płynu omoczniowego jest wykorzystywane w diagnostyce prenatalnej. Istnieje jednak duża różnorodność genetyczna i związane z tym różnice tego defektu. kopulastym kształtem z zagłębieniem w części środkowej. 393). W ich obrębie rozwijają się różnego typu nowotwory. łagodny przebieg. niekiedy rogówki i soczewki. Etiopatogeneza. niedorozwojem fizycznym.Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) charakterystycznego tworu rogowego. rozstrzyga badanie histologiczne. Jest to rzadkie schorzenie. które u osób starszych musi być z reguły wykonane w celu ustalenia ewentualnego początku transformacji nowotworowej u podstawy. raki. Najcięższą odmianą XP jest postać opisana przez de Sanctis-Cacchione. Chorzy ci nie umierają w dzieciństwie. co nadaje jej pstry wygląd. Rozpoznanie różnicowe dotyczy rogowiaka kolczystokomórkowego (keratoacanthoma). Zmiany pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. cechujące się wybitną nadwrażliwością na światło słoneczne. w wieku dojrzałym mogą pojawiać się u nich pojedyncze nowotwory o mniejszej złośliwości. enzymu odpowiedzialnego za odnowę DNA uszkodzonego promieniami nadfioletowymi. czerniaki) następuje zwykle już w dzieciństwie (ryc. str. Na podstawie badań molekularnych i danych klinicznych wyodrębniono 9 odmian Xeroderma pigmentosum oraz jeden wariant. mięsaki. dawniej zwana kserodermoidem. występujące rodzinnie. wariant) w obrazie chorobowym przeważają plamy piegowate i soczewicowate bez uchwytnych zaników i teleangiektazji. Rozwój nowotworów (brodawczaki. Dziedziczenie jest autosomalne recesywne. jednakże występują również większe plamy barwnikowe. zazwyczaj po pierwszym nasłonecznieniu. który różni się szybszym powstawaniem. Zmiany skórne przypominają bardzo nasilone piegi. odbarwień. ma odmienny.

A . Rozpoznanie różnicowe.A B Ryc. str. Stosuje się aromatyczne retinoidy doustnie. przechodzące w ok. wargach i szyi. zniekształcenie nosa po usunięciu nowotworu. Polegają na nierównomiernym stwardnieniu skóry z odbarwieniami.bardzo rozległe zmiany typu piegów. Rokowanie jest niekorzystne. 211. które mogą zapobiegać występowaniu nowotworów. przebarwieniami. Obraz kliniczny XP jest tak charakterystyczny. przebarwień w miejscach odsłoniętych. 20% przypadków w nowotwory złośliwe (p. odbarwień. że różnicowanie jest zazwyczaj zbędne. 380 . oraz na wczesnym usuwaniu zmian przednowotworowych (maść 5-fluorouracylowa. Radiodermitis. zamrażanie płynnym azotem. chorzy na ogół umierają przed 20 rż. plam soczewicowatych. Postępowanie polega na ochronie skóry przed działaniem promieni słonecznych (o wskaźniku protekcji powyżej 30). w obrębie których mogą powstawać ogniska nadmiernego rogowacenia. 204). USZKODZENIA PORENTGENOWSKIE SKÓRY Radiodermitis Są to zmiany powstające pod wpływem przewlekle stosowanych naświetlań rentgenowskich u osób leczonych promieniami Roentgena lub narażonych na promieniowanie w pracy zawodowej. chirurgiczne usuwanie zmian). B . Skóra pergaminowata i barwnikowa (Xeroderma pigmentosum). w niektórych ogniskach początek bujania nowotworowego. które powinno być rozpoczęte w najwcześniejszym okresie dzieciństwa. rozdz.liczne raki kolczystokomórkowe na twarzy. Leczenie. teleangiektazjami i zanikami bliznowatymi.

chociaż zmiany mogą umiejscawiać się również na powierzchniach grzbietowych i na twarzy. W rogowaceniu arsenowym najczęściej zajęte są dłonie i podeszwy. bądź kraterowatym wgłębieniem po usunięciu warstw rogowych i dużą bolesnością. Etiopatogeneza. plantares) różnią się bądź mozaikowym charakterem (brodawki mozaikowe). Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia hiperkeratotycznych ognisk typu rogowacenia słonecznego oraz 2) wywiadu co do przewlekłego zażywania arsenu lub kontaktu w pracy zawodowej z arsenem albo smołą pogazową. Rogowacenie arsenowe (keratosis arsenicalis): 1. Leczenie zmian przedrakowych w obrębie ognisk radiodermitis polega na chirurgicznym usunięciu lub zamrażaniu płynnym azotem. siateczkowatymi odbarwieniami i przebarwieniami. brakiem nacieku podstawy oraz skłonnością do samoistnego ustępowania. Rozpoznanie różnicowe.na rękach. ROGOWACENIE CHEMICZNE (ARSENOWE I SMOŁOWCOWE) Keratosis arsenicalis et picea Definicja. zazwyczaj nowotwory są wtedy pojedyncze i poprzedzone wykwitami typu brodawczaków. kontaktu z arsenem nieorganicznym w pracy zawodowej. Są to zmiany skórne typu rogowacenia słonecznego. Odmiana grudkowa rozsiana rogowca dłoni i stóp (keratoderma papulosum palmo-plantare) różni się występowaniem rodzinnym.Objawami początkowej transformacji nowotworowej są: brodawkowaty przerost powierzchni. 2. Brodawki rąk (verrucae) różnią się występowaniem przeważnie na grzbietach rąk i palców. Rogowacenie smołowcowe (keratosis picea): Brodawczak (papilloma) i rogowiak kolczystokomórkowy (keratoacanthoma) mogą być odróżnione tylko na podstawie obrazu histologicznego. a w przypadkach zawodowego kontaktu z przetworami smoły pogazowej i nie oczyszczoną parafiną . naciek podstawy. w Argentynie). Okres trwania jest wieloletni. z towarzyszącymi nieregularnymi. W przypadkach licznych bardzo drobnych zmian przedrakowych zaleca się 5% maść 5-fluorouracylową. bardziej powierzchownym charakterem. rzadziej na tułowiu. 381 . Rogowacenie smołowcowe powstaje najczęściej u osób stykających się ze smołą pogazową w pracy zawodowej. Brodawki stóp (v. 3. Rogowacenie arsenowe może występować w następstwie: zażywania trójwartościowego arsenu do wewnątrz jako leku (niekiedy dopiero w kilkanaście do kilkudziesięciu lat po leczeniu). W przypadkach związanych z zażywaniem arsenu wykwity są umiejscowione głównie na rękach i stopach. np. twarzy i mosznie. którą pokrywa się całą twarz. rozpad z tworzeniem się popękań i owrzodzeń. Objawy i przebieg. nadmiernej zawartości arsenu w wodzie do picia (ogniska endemiczne. Raki rozwijające się na podłożu rogowacenia poarsenowego są zwykle liczne. początkiem zmian w młodym wieku i ich stałym utrzymywaniem się. lub też z parafiną nie oczyszczoną. Rogowacenie smołowcowe jest rzadziej punktem wyjścia raków.

5 ug dziennie).0-1. Profilaktycznie można podawać acitretinę dziennie 0.jama ustna: policzki w pobliżu kątów ust i w linii zgryzu. Czynnikiem predysponującym w obrębie narządów moczowo-płciowych jest marskość sromu lub żołędzi. można ją kojarzyć z 0. 212. 212).1.rozległe zmiany w obrębie wargi dolnej. umiejscowione w obrębie błon śluzowych i półśluzówek jamy ustnej lub narządów płciowych. czerwień wargowa Ryc. Białawe plamy lub smugi zgrubiałego nabłonka o opalizującym odcieniu wykazują niewielkie stwardnienie podstawy i zaznaczone bruzdowanie powierzchni (ryc.Leczenie.3 mg/kg masy ciała) w ciągu kilkunastu miesięcy. Rogowacenie białe (leukoplakia) . w części centralnej widoczne zmiany nowotworowe (rak kolczystokomórkowy). Objawy i przebieg.3 mg/kg masy ciała lub izotretinoinę (0. niekiedy zależna od zaburzeń hormonalnych.1% kwasem witaminy A (p. Są to białe plamy o gładkiej lub nieco brodawkującej powierzchni. np. które wzmacniają działanie retinoidów. Synergistyczne działanie mają pochodne witaminy D (kalcytriol . Jeśli wykwity są bardzo liczne. 382 . Leczenie rogowacenia słonecznego). Etiopatogeneza. nieodpowiednio dopasowanymi protezami. Stosuje się usuwanie chirurgiczne lub zamrażanie płynnym azotem. oraz zaniedbania higieniczne. język. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu zmian w jamie ustnej jest stałe drażnienie. Najczęstszym umiejscowieniem są: . która korzystnie działa w zmianach wczesnych. wskazane jest stosowanie maści 5-fluorouracylowej. próchniczymi zębami i paleniem tytoniu. ROGOWACENIE BIAŁE Leukoplakia Definicja.

Leukoplakie mogą być punktem wyjścia raków.0. W przypadkach brodawkowatej leukoplakii można zastosować krioterapię lub wycięcie chirurgiczne. Liszaj płaski błon śluzowych (lichen planus mucosae) różni się skłonnością do układu obrączkowatego i drzewkowatego. owrzodzenia). Korzystne wyniki uzyskuje się stosowaniem tretinoiny A . występuje zwykle powyżej 40 rż. Rak kolczystokomórkowy na podłożu leukoplakii na skórze prącia. Rozstrzyga badanie histologiczne. które powinno być wykonane w każdym przypadku leukoplakii brodawkującej (leukoplakia verrucosa) lub wystąpienia nadżerek (leukoplakia erosiva). Drożdżakowe zapalenie błon śluzowych (candidiasis) różni się puszystymi.Ryc. bardziej powierzchownymi wykwitami oraz często obecnością typowych zmian skórnych. gładkiej lub brodawkującej powierzchni oraz 2) przewlekłym przebiegu.błony śluzowe sromu u kobiet (wargi sromowe większe i mniejsze) .1% (retinoic acid). 2. Objawami przejścia w nowotwór są: brodawkowaty przerost powierzchni.rowek zażołędny i wewnętrzna powierzchnia napletka u mężczyzn (ryc. zwiększenie nacieku podstawy. u kobiet częstszych w obrębie błon śluzowych sromu aniżeli na błonach śluzowych jamy ustnej. powierzchownymi. . Leczenie. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu w obrębie błon śluzowych jamy ustnej lub narządów płciowych białych plam zgrubiałego nabłonka o płasko-wyniosłej. 383 .05-0. białymi nawarstwieniami i obecnością drożdżaków. 3. 213. 213). obwódka zapalna oraz rozpad (nadżerki. Toczeń rumieniowaty błon śluzowych (DLE) różni się bardziej zapalną podstawą zmian oraz współistnieniem typowych ognisk na skórze twarzy. Zaleca się usunięcie czynników drażniących. Rozpoznanie różnicowe: 1. Schorzenie jest częstsze u mężczyzn.

o cechach atypii Bowena. Są to w zasadzie raki przedinwazyjne. Zestawienia statystyczne oparte na dużym materiale klinicznym nie potwierdziły wzajemnego związku. Ogniska wykazują duże różnice obrazu morfologicznego. co przemawia za rolą HPV w patogenezie.RAKI IN SITU Carcinoma in situ Zaliczamy do nich chorobę Bowena skóry oraz erytroplazję Queyrata. natomiast w zmianach skórnych DNA HPV wykazano głównie w ogniskach usadowionych na palcach rąk. Są to pojedyncze lub mnogie ogniska. o bardzo charakterystycznym obrazie histologicznym: zaburzonym rogowaceniu. zwanym dyskeratozą. Ich znaczenie w powstawaniu zmian nowotworowych jest niejasne. barwy brunatnej. zwiększenie nacieku podstawy i/lub powierzchowny rozpad (owrzodzenie). Utrzymują się trwale. W części przypadków wykrywa się współistnienie raków narządowych (płuc. Zmiany występują w obrębie skóry nie uszkodzonej działaniem słońca. w części środkowej mogą powstawać nadżerki pozostawiające zanik bliznowaty. przy czym wirusem wywołującym był zazwyczaj HPV 16. są częstsze na kończynach i tułowiu. CHOROBA BOWENA Morbus Bowen Definicja. Etiopatogeneza. przewodu pokarmowego). str. W chorobie Bowena w skórze i na błonach śluzowych okolic płciowych stwierdzono zwiększoną ekspresję antyonkogenu p53. 2) nieznacznego nacieku podstawy. w części przypadków przechodzą w raki kolczystokomórkowe z zachowaniem cech histologicznych atypii Bowena (carcinoma Bowen). Szerząc się pełzakowato. Objawy i przebieg. 214). o hiperkeratotycznej lub gładkiej powierzchni. również związane z HPV 16. która jest w istocie chorobą Bowena błon śluzowych narządów płciowych. dobrze odgraniczone od skóry zdrowej. Są płasko-wyniosłe. przybierają często nieregularne kształty. Umiejscowienie jest rozmaite. W zmianach w obrębie narządów płciowych stwierdza się w większości przypadków obecność potencjalnie onkogennych wirusów HPV 16 i innych. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) pełzakowatych. 109) w chorobie Bowena w obrębie skóry. że jest to zakażenie przeniesione z okolic płciowych. Za pomocą bardzo czułej metody nested PCR stwierdzono ostatnio sekwencje DNA EV HPV (p. Z tego względu można przypuszczać. W większości przypadków współistniały zmiany w obrębie narządów płciowych. 384 . podobnie jak w różnych nowotworach złośliwych skóry. W chorobie Bowena związanej z HPV 16 w obrębie narządów płciowych wykryto białko transformujące wirusa E6. dobrze odgraniczonych ognisk. z tworzeniem się komórek wykazujących różny stopień atypii jąder oraz rogowaceniem pojedynczych komórek warstw żywych naskórka. przy zachowanej błonie podstawnej. jednak bez widocznego wału. płaskich lub płasko-wyniosłych. Na wzrost inwazyjny nowotworu wskazuje powiększanie się zmiany (ryc. wyraźnie odgraniczone.

214.Ryc. 4) przewlekłego przebiegu. płaskie. Jest to pojedyncze. Wyniki uzyskuje się głównie w zmianach powierzchownych. o gładkiej błyszczącej powierzchni i niewielkim nacieku podstawy. Pojedyncze ogniska liszaja płaskiego zanikowego i barwnikowego (lichen planus pigmentosus atrophicans) lub łuszczycy zadawnionej (psoriasis inveterata) mogą być bardzo podobne. Leczenie: zamrażanie płynnym azotem. ERYTROPLAZJA QUEYRATA Erythroplasia Queyrat Definicja. str. 2.kwasu -aminolewulinowego. Rozstrzyga badanie histologiczne. Choroba Bowena (morbus Bowen) dobrze odgraniczony. barwy sinawoczerwonej. płasko-wyniosły wykwit. Powierzchowny rak podstawnokomórkowy (carcinoma basocellulare superficiale) różni się zaznaczonym wałem na obwodzie. 119). na grzbietowej powierzchni ręki. chirurgiczne usunięcie. o nierównych zarysach. tak że choroba Bowena stanowi jedno z podstawowych wskazań. Rozpoznanie różnicowe: 1. Rozstrzyga badanie histologiczne. zazwyczaj jednak występują typowe wykwity w innym umiejscowieniu. 385 . laseroterapia. Ostatnio wprowadzono fotodynamiczną terapię naświetlanie laserem po podaniu fotouczulającego środka . 3) niewystępowania obwodowego wału. wyraźnie odgraniczone ognisko. Korzystne wyniki uzyskuje się również przez stosowanie imikwimodu (p. Częściej występuje u mężczyzn. 5% maść 5-fluorouracylowa.

u kobiet . Najczęstszym umiejscowieniem są: u mężczyzn . która została wyodrębniona ze względu na szczególną morfologię zmian. Erythroplasia Queyrat . Opisano również występowanie DNA wirusów EV HPV (zwłaszcza HPV 8). o bardzo nieznacznym nacieku i wieloletnim okresie trwania. Rozpoznanie różnicowe: nieswoiste stany zapalne żołędzi (balanitis) u mężczyzn. 215. Leczenie: krioterapia lub laseroterapia. . 31. Rozpoznanie. przerost (bujanie) oraz rozpad (powierzchowne owrzodzenie). 35 i inne). błyszczącej i lekko wilgotnej powierzchni. Rozstrzyga badanie histologiczne.błony śluzowe warg sromowych. 215). Po wieloletnim okresie trwania możliwe jest przejście zmian w raka mikroinwazyjnego i inwazyjnego. a sromu (vulvitis) u kobiet.żołądź i napletek (ryc. Etiopatogeneza.Ryc. potencjalnie onkogenne wirusy z tej grupy (HPV 18.dobrze odgraniczone ognisko w obrębie żołędzi i napletka. Jest to w istocie choroba Bowena błon śluzowych narządów płciowych. Objawy i przebieg. a pomocne jest badanie wirusologiczne na obecność HPV. Objawami transformacji nowotworowej są: większy naciek podstawy. Podstawą jest stwierdzenie na żołędzi lub innych błonach śluzowych dobrze odgraniczonego ogniska o zaczerwienionej. Szczególne podobieństwo wykazuje balanitis plasmacellularis o bardzo przewlekłym przebiegu. W tej odmianie choroby Bowena prawie w 90% przypadków wykrywa się HPV 16 lub zbliżone. 33.

mającymi zdolność niszczenia komórek stransformowanych.raki podstawnokomórkowe (basalioma. 376). że z powierzchni komórek rakowych znikają antygeny zgodności tkankowej. którego zmutowaną formę wykryto w dużej części nowotworów nabłonkowych skóry i błon śluzowych. jak i w SCC. które dzielą się na 2 główne grupy: . zwłaszcza UVB. toteż p53 wydaje się jednym z podstawowych genów biorących udział w transformacji nowotworowej.raki kolczystokomórkowe (carcinoma spinocellulare. Oprócz dysregulacji genów w procesie onkogenezy biorą również udział niektóre czynniki wzrostowe pobudzające proliferację: EGF (epidermal growth factor) i należący do tej samej rodziny TGFa (tumor growth factor alpha). że następuje dysregulacja normalnych genów tkankowych. co uniemożliwia rozpoznanie antygenów nowotworowych przez komórki immunologicznie kompetentne. Również zmniejszona produkcja niektórych cytokin. squamous cell carcinoma . str. działają na nią 387 .SCC). jednak wspólne jest to. ras itd. W obronie przeciwnowotworowej pewną rolę odgrywają także mechanizmy immunologiczne. oraz zmniejszona ekspresja cząstek adhezyjnych na komórkach nowotworowych powoduje zaburzenie ich interakcji z limfocytami i naturalnymi komórkami cytotoksycznymi (NK cells). Głównym czynnikiem wywołującym zmiany w DNA jest promieniowanie nadfioletowe. basal cell carcinoma .Rozdział 22 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY RAKI SKÓRY Raki skóry są nowotworami nabłonkowymi.). c-fos. głównie TNFa i TGFb. powodujące swoiste mutacje p53 (p. tj. Dotyczy to zwłaszcza genu p53. Proces onkogenezy jest bardzo złożony i różny dla obydwu grup. dotychczas poznane tylko w niektórych nowotworach skóry i błon śluzowych.BCC) oraz . TNFa i IFNy. Z jednej strony protoonkogeny ulegając mutacjom punktowym stają się właściwymi onkogenami (c-myc. wytwarzane przez komórkę nowotworową. z drugiej strony antyonkogeny (geny supresorowe) ulegają mutacji i tracą swoje właściwości supresorowe. zarówno w BCC. Utrata kontroli immunologicznej (immune surveillance) polega na tym. mają również działanie autokrynne. np. Niektóre cytokiny.

podczas gdy raki podstawnokomórkowe niszczą tylko miejscowo tkankę. W przeciwieństwie do SCC. lamininę. Przerzuty w SCC powstają w wyniku utraty cząstek adhezyjnych międzykomórkowych E (epidermal) cadherins. np. W złożonym procesie powstawania metastaz pewną rolę odgrywa obecność na komórkach nowotworowych receptorów dla składowych ECM oraz indukowana przez nowotwór angiogeneza. istnieje pewna predyspozycja osobnicza i rodzinna do występowania BCC. jest zachowana i to prawdopodobnie ona jest ważnym elementem chroniącym przed przerzutami.uszkadzająco. 375). złuszczanych z powierzchni komórek nowotworowych ("shedding") blokuje działanie antyproliferacyjne cytokin. W późniejszym okresie nagromadzenie w krążeniu dużej ilości rozpuszczalnych receptorów. i następczej migracji komórek nowotworowych poprzez macierz pozakomórkową ECM (extracellular matrix). BCC rozwija się bądź ze stanów przedrakowych (p. że raki kolczystokomórkowe mogą dawać przerzuty. wzmożonego przylegania do błony podstawnej. która umożliwia jego wzrost. Apoptoza odgrywa rolę czynnika ograniczającego wzrost guzów. str. która również ulega degradacji pod wpływem proteaz. Aczkolwiek nie ma danych dotyczących sposobu dziedziczenia i związku z antygenami zgodności tkankowej. Błona podstawna. Jednakże zmniejszona ekspresja receptorów tych cytokin na powierzchni komórek nowotworowych znosi ten efekt. Etiopatogeneza.i kolczystokomórkowymi jest to. 388 . TNFa. aczkolwiek nie całkiem prawidłowa (utrata antygenu pemfigoidu oraz zmieniona ekspresja antygenów lamina densa i sublamina densa). w związku z czym nie dochodzi do nagromadzenia limfocytów T z ekspresją LFA-1 na powierzchni. a z drugiej hamuje rozprzestrzenianie się nowotworu. RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY Carcinoma basocellulare (basal cell carcinoma . stwierdzana w dużej części nowotworów skóry. zawierająca fibronektynę. tenascinę i kolageny.BCC). z jej niszczeniem przez wydzielane enzymy proteolityczne. Basalioma Definicja. o stosunkowo niewielkiej i tylko miejscowej złośliwości oraz powolnym wzroście. co wydaje się mechanizmem kompensacyjnym. Czynnikiem odpowiedzialnym za stosunkowo powolny wzrost nowotworów skóry jest apoptoza (genetycznie zaprogramowana śmierć komórki). Z jednej strony utrzymuje ona żywotność komórek nowotworowych. Na ogół nie daje przerzutów. w Australii u imigrantów pochodzenia szkockiego i irlandzkiego). natomiast przerzuty należą do wyjątków. Czynnikami wyzwalającymi mogą być promienie słoneczne (znacznie częstsze występowanie raków w krajach o dużym nasłonecznieniu. tak że dermalna komponenta produkowana głównie przez fibroblasty stanowi istotną część BCC. w BCC nie ma ekspresji ICAM-1 na komórkach nowotworowych. bądź w skórze uprzednio nie zmienionej. np. u osób o bardzo jasnej delikatnej skórze. szczególnie w zmianach proliferacyjnych. które łącząc się z ICAM-1 mogłyby powodować niszczenie nowotworu. Jest to najczęstsza postać nowotworów skóry. Zasadniczą różnicą między rakami podstawno. przez co zmniejszają proliferację nowotworu. W BCC szczególnie rozbudowana jest otaczająca macierz pozakomórkowa (ECM).

Nowotwór ma charakter niezapalnego guzka otoczonego perełkowatym wałem. częściowo wrzodziejąca. 216. W zespole współistnieją rozmaite zaburzenia rozwojowe (najważniejsze z nich to cysty w obrębie szczęk). Rak podstawnokomórkowy powierzchowny (BCC superficiale). Jest to najczęstsza postać. Objawy i przebieg. mający bliski związek z BCC.Zespół newoidalny. basal cell naevus. 389 . z widocznym jakby przeświecającym. koloru masy perłowej wałem (BCC nodosum et exulcerans). że za zespół ten odpowiedzialna jest mutacja genu patch na chromosomie 9 q. Rak podstawnokomórkowy (carcinoma basocellulare). Zmiany na tułowiu. Widoczny wał złożony z drobnych „perełek". Zmiana guzkowa. przy czym stwierdzono. 217. W zależności od cech morfologicznych wyróżnia się odmiany: Rak podstawnokomórkowy guzkowy (BCC nodosum). a powstające nowotwory mają wszystkie cechy typowych BCC. Ryc. Ryc. jest genetycznie uwarunkowany (dziedziczenie autosomalne dominujące). dobrze odgraniczone od otoczenia.

zwłaszcza przy umiejscowieniu guzów w obrębie owłosionej skóry głowy. szerzą się bardzo powoli . 2) obecności lekko wyniosłego wału na obwodzie. 2) łatwym krwawieniu. zazwyczaj nie ulega rozpadowi. w przeciwieństwie do typowych BCC. Rozpoznanie BCC superficiale opiera się na: 1) wyraźnym odgraniczeniu ognisk. oraz łatwego krwawienia przy usuwaniu strupów.Bliznowacenie następuje w części środkowej. niezapalny wał (ryc. najczęściej zlokalizowane na powiekach. że zauważyli powiększanie się „znamienia" lub twór brodawkowaty. Najczęstszym umiejscowieniem. Chorzy często podają. niewystępowaniem perełkowatego wału. Rak podstawnokomórkowy powierzchowny (BCC superficiale) . 4) bardzo powolnym przebiegu. natomiast na obwodzie obecny jest charakterystyczny. Rozpoznanie różnicowe: BCC nodosum: 1. niszcząc mięśnie i kości (ulcus rodens). krwawiący przy lekkim zadrapaniu. a wał. 2. Rak podstawnokomórkowy wrzodziejący (BCC exulcerans. 4) powolnym przebiegu i 5) częstym umiejscowieniu na twarzy. Toczeń rumieniowaty przewlekły (DLE) różni się większym stanem zapalnym. o szczególnie przewlekłym przebiegu. Ogniska BCC umiejscowione są najczęściej na twarzy. jest tułów. BCC exulcerans: 390 . złożonego z przeświecających guzków podobnych do perełek. 2) niewielkiej skłonności do naciekania podścieliska.jest to bardzo powierzchowna odmiana. jest niekiedy trudno dostrzegalny Rak podstawnokomórkowy twardzinopodobny (BCC morpheiforme) jest barwy porcelanowej. Rozpoznanie BCC nodosum opiera się na: 1) stwierdzeniu charakterystycznego wału. wałowatych i stwardniałych brzegach. dobrze odgraniczone. 3) występowaniu głównie na tułowiu oraz 4) bardzo przewlekłym i łagodnym przebiegu. Rak podstawnokomórkowy torbielowaty (BCC cysticum) . Gruźlica toczniowa (tbc luposa) różni się obecnością guzków toczniowych w bliźnie.w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu lat. Zmiany są na ogół liczne płaskie. 3) występowaniu u osób w starszym wieku. 5) częstym umiejscowieniu na skórze twarzy. otoczone lekko wyniosłym wałem. Nawet przy bardzo rozległych zmianach dotyczących oczodołu gałka oczna jest nie uszkodzona. może głęboko drążyć. którego stwierdzenie ma znaczenie w rozpoznaniu klinicznym. Rozpoznanie. twardą podstawę. opisano pojedyncze przypadki przerzutów do okolicznych węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Wzrost BCC jest bardzo powolny. Tego rodzaju guzkowe zmiany mogą ulegać wrzodzeniu na powierzchni (BCC partim exulcerans). Rozpoznanie BCC morpheiforme i cysticum jest trudne i w zasadzie opiera się na badaniu histologicznym. Rak podstawnokomórkowy barwnikowy (BCC pigmentosum) jest w istocie silnie przebarwioną odmianą BCC nodosum.są to małe. Rozpoznanie BCC exulcerans opiera się na: 1) stwierdzeniu owrzodzenia o wyniosłych. również błony śluzowe pozostają wolne. ulcus rodens) wykazuje nacieczoną. 3) skłonności do naciekania podścieliska. 216 i 217). niewystępowaniem rozpadu. Pomimo że przerzuty w zasadzie nie występują. przezroczyste guzki. hiperkeratozą przymieszkową. O rozpoznaniu wszystkich odmian rozstrzyga badanie histologiczne.

Leczenie: usuwanie chirurgiczne lub laserem. Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare) różni się niewystępowaniem perełkowatego wału. W nowotworach innych okolic stwierdzono ostatnio . BCC pigmentosum: 1. blizny potoczniowe i inne). Choroba Bowena (morbus Bowen). W zależności od cech morfologicznych wyróżnia się odmiany: 1) wrzodziejącą (SCC exulcerans).1. BCC w obrębie owłosionej skóry głowy nie powinno być leczone krioterapią. Leczenie to jest zwłaszcza wskazane w zmianach umiejscowionych w okolicach. Etiopatogeneza. przewlekłe działanie promieni słonecznych i inne. zamrażanie płynnym azotem. RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY Carcinoma spinocellulare (squamous cell carcinoma . głównie do węzłów chłonnych. 2. częściej dotyczy osób młodych. Objawy i przebieg. 3. Dobre wyniki w guzkowej i powierzchownej postaci uzyskano dzięki doogniskowemu wstrzykiwaniu interferonu beta. alfa lub gamma. 218). ale bez perełkowatego wału. Nowotwór ten jest znacznie rzadszy niż BCC (stosunek 1:10). Czynnikami prowokującymi są: drażnienie mechaniczne (blizny pooparzeniowe. Ich znaczenie w patogenezie jest niejasne.za pomocą szczególnie czułej metody nested PCR . Liszaj płaski barwnikowy (lichen planus pigmentosus). Czerniak (melanoma) różni się niewystępowaniem wału. cechują się naciekiem podstawy i często wałowatymi. Zmiany skórne mają charakter brodawkujący lub wrzodziejący. Znamię barwnikowe (naevus pigmentosus) różni się stałym utrzymywaniem się bez powiększania wymiarów. Punktem wyjścia są najczęściej stany przedrakowe (p. Raki umiejscowione w obrębie narządów płciowych (SCC penis. w ciągu 3 tygodni. BCC morpheiforme jest najbardziej oporne na leczenie. Jest to nowotwór skóry o znacznie większej złośliwości niż rak podstawnokomórkowy. środki chemiczne. str. 2. O rozpoznaniu rozstrzyga badanie histologiczne. w dawkach 1-3 min j. niewystępowaniem wału. dający przerzuty. 2-3 razy tygodniowo. BCC superficiale: 1. w której występują głęboko drążące owrzodzenia o twardych. szybszym wzrostem.DNA wirusów zbliżonych do EV HPV. SCC vulvae) są często związane z obecnością potencjalnie onkogennych wirusów HPV 16 lub zbliżonych typów HPV. które powinno być przeprowadzone w każdym przypadku. 391 . wałowatych i nacieczonych brzegach. Łuszczyca zadawniona (psoriasis inveterata). na drobne i powierzchowne ogniska można zalecać 5% maść 5-fluorouracylową. wywiniętymi brzegami. 375). w których zabieg chirurgiczny jest trudno dostępny. charakterystycznego dla BCC (ryc.SCC) Definicja. W większych płaskich zmianach korzystne wyniki uzyskuje się za pomocą fotodynamicznei terapii: naświetlania laserem po miejscowym zastosowaniu silnie uczulającego na światło kwasu -aminolewulinowego. szybszym przebiegiem. o skłonności do wzrostu naciekającego.

218.na wardze dolnej (te zmiany najczęściej dają przerzuty do węzłów chłonnych . Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare). 2) brodawkującą (SCC vegetans). Zmiany bujające i wrzodziejące o szybkim przebiegu.Ryc.5-50%. gdzie występują stany przedrakowe oraz na pograniczu błon śluzowych i skóry . Przerzuty występują zwłaszcza w rakach usadowionych na pograniczu skóry i błon śluzowych. 219). Ryc. 219. głębokości wzrostu inwazyjnego i umiejscowienia raka. Częstość przerzutów jest oceniana na 2. jednak naciekanie w głąb jest mniejsze niż w odmianie wrzodziejącej. 392 . Rak kolczystokomórkowy wargi dolnej (carcinoma spinocellulare labii). 220). nosa i narządów płciowych (ryc. Umiejscowienie jest rozmaite: wszędzie tam. w okolicy oczodołów. w której zmiany są przerosłe. powodujące przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych. w zależności od stopnia złośliwości. Przebieg zależy od umiejscowienia i głębokości naciekania oraz stopnia zróżnicowania w obrazie histologicznym.ryc.

Czerniak bezbarwnikowy (melanoma amelanoticum) różni się szybkim wzrostem z większą skłonnością do tworzenia przerzutów. 3. 2. niewystępowaniem na błonach śluzowych i półśluzówkach. skłonnością do samoistnego ustępowania. Rozpoznanie różnicowe: 1. W zależności od procentowego udziału komórek niezróżnicowanych (od <25% do >75%) rozróżnia się według Brodersa cztery stopnie złośliwości nowotworu. całkowicie odróżnicowany. Ponadto uwzględnia się. że rak jest anaplastyczny. Rogowiak kolczystokomórkowy (keratoacanthoma) różni się szybszym przebiegiem. Uważa się. czyli grubość guza. Rak podstawnokomórkowy (BCC) różni się perełkowatym wałem. Leczenie: chirurgiczne usunięcie. 393 . Niekiedy powstaje na podłożu znamienia. 3) umiejscowienia na pograniczu skóry i błon śluzowych lub w ogniskach uprzedniego stanu przedrakowego. mniejszym na ogół naciekiem podstawy. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia zmian brodawkujących lub wrzodziejących o wyraźnym nacieku podstawy. Odsetek wyleczeń w rakach skóry wielkości do 2-3 cm wynosi ponad 90%. 2) przewlekłego przebiegu. 4) badania histologicznego. Rak kolczystokomórkowy w obrębie prącia (carcinoma penis).Ryc. niewystępowaniem na podłożu stanów przedrakowych. ewentualnie z przeszczepem. głęboka krioterapia lub laseroterapia. 220. przy czym IV stopień oznacza. że występowanie bujania nowotworowego poniżej gruczołów potowych świadczy o znacznej złośliwości. jak głęboko do skóry wnikają komórki nowotworowe. które jest rozstrzygające. powolniejszym przebiegiem.

s. tumor Buschke-Loewenstein) stwierdzano DNA wirusów HPV 6 lub HPV 11. Leczenie: usunięcie chirurgiczne lub laseroterapia. Condylomata Buschke-Loewenstein wymagają odróżnienia od przerosłych długotrwałych kłykcin narządów płciowych. na ogół nie dają przerzutów. Jest to guz rzekomorakowy. ROGOWIAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY Keratoacanthoma Definicja. W pojedynczych guzach skórnych stwierdzano DNA wirusów HPV odpowiedzialnych za brodawki skórne lub HPV 11. cechujący się szybkim wzrostem i samoistnym ustępowaniem. Badanie metodą hybrydyzacji molekularnej nie wykazało obecności DNA wirusów HPV. Carcinoma cuniculatum wykazuje znaczne podobieństwo do melanoma acrolentiginosum. skłonność do rozpadu. powierzchnia jest hiperkeratotyczna i brodawkująca. Rozpoznanie różnicowe: 1. 394 . które w tej lokalizacji noszą nazwę carcinoma cuniculatum (ryc. Ryc. Wzrost raków jest bardzo powolny.RAK BRODAWKUJĄCY Carcinoma verrucosum (cuniculatum) Nazwa ta obejmuje zarówno raki umiejscowione na narządach płciowych i w jamie ustnej. wywołujących zazwyczaj condylomata acuminata. Rozstrzygają badania histologiczne i wirusologiczne. Rak brodawkujący w obrębie stopy (carcinoma cuniculatum). w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. 221). 2. 221. jak i raki w obrębie stóp. W obrazie histologicznym atypia jest stosunkowo nieznaczna. natomiast w zmianach umiejscowionych w obrębie narządów płciowych (condylomata gigantea. Wykazują pewną. aczkolwiek niewielką.

Przebieg jest wielomiesięczny W ciągu 6 miesięcy. zaznacza się wzrost guzka. Czynniki wywołujące rozrost nie są poznane. Rogowiak ma charakter kopulastego guza. Odmiana Grzybowskiego (varietas Grzybowski) . związana bądź z działaniem szkodliwych czynników środowiska. Niekiedy osiągają duże rozmiary. jedne guzki ustępują. Najczęstszym umiejscowieniem jest skóra odsłonięta. Ryc. wysiewna. jakby przeświecającym.wyniosły. a następnie dochodzi do powolnego samoistnego ustępowania. Keratoacanthoma byłaby w tym ujęciu samoistnie ustępującą odmianą SCC. Stwierdzono zwiększoną ekspresję zarówno formy zmutowanej. zmiany te zwykle utrzymują się w ciągu całego życia. głównie twarz. a nie na podłożu stanu przedrakowego. do roku. nie ma jednak dowodu na ich rolę w patogenezie. jak i niezmutowanej p53. co mogłoby wskazywać na pewien związek z SCC. Objawy i przebieg. Guz rozwija się z mieszka włosowego. dobrze odgraniczony. Guzki zwykle są pojedyncze. wypełnione masami rogowymi (ryc. W części środkowej występuje charakterystyczne kraterowate wgłębienie. 222). 222.bardzo rzadko występująca odmiana mnoga. Powstaje w skórze nie zmienionej. 395 . Nie zachodzi transformacja nowotworowa. natomiast w innych miejscach występują nowe. Występowanie keratoacanthoma w przypadkach immunosupresji może wskazywać na udział zjawisk immunologicznych. Rogowiak (keratoacanthoma) . bądź z immunosupresją. jakby nasadzony na skórę guz z centralnym czopem rogowym. W bardzo rzadkich przypadkach opisano przejście keratoacanthoma w raki kolczystokomórkowe. Stąd najczęstsza lokalizacja w skórze odsłoniętej. ale być może były to od początku nie rozpoznane raki wysoko zróżnicowane. olejami mineralnymi oraz w miejscach działania promieni słonecznych.Etiopatogeneza. ale mogą być zajęte również inne okolice (nierzadko grzbiety rąk). nie różniącego się barwą od skóry otaczającej lub o odcieniu perlistym. W pojedynczych przypadkach wykazano obecność DNA różnych typów HPV. zazwyczaj w starszym wieku. niekiedy zmiany powstają w wyniku kontaktu z dziegciami. szerząc się obwodowo (keratoacanthoma giganteum).

Rak kolczystokomórkowy (SCC) różni się powstawaniem na podłożu stanów przedrakowych i brakiem tendencji do samoistnego ustępowania. Choroba Pageta pozasutkowa wykazuje związek z przewodami wyprowadzającymi gruczołów apokrynowych. CHOROBA PAGETA Morbus Paget Jest to rak śródnaskórkowy. Leczenie: usunięcie chirurgiczne lub łyżeczkowanie. dobrze odgraniczonych od otoczenia. Paget extramammaris). 2. str. W 10% przypadków współistnieją raki stercza. zwykle jednostronnych. że rozpoznanie jest wyłącznie histologiczne. Rozstrzyga badanie histologiczne (w okresie aktywnego wzrostu guzka może występować atypia. Rozpoznanie różnicowe: 1. wzgórku łonowym. Paget mammaris) lub . Zmiany mają charakter ognisk rumieniowo-złuszczających. w okolicy odbytu. o powolnym. 3. W odmianie mnogiej pewną poprawę można uzyskać stosowaniem retinoidów (p. obraz może być tak podobny do raka kolczystokomórkowego. w pachwinach itd. występowaniem w starszym wieku oraz niniejszą tendencją do rozpadu i tworzenia owrzodzeń. a komórki nowotworowe przechodzą do skóry z przewodów mlecznych. tj. Domiejscowe wstrzykiwanie 5-fluorouracylu można zalecać w przypadkach bardzo dużych guzów. W każdym przypadku keratoacanthoma rozpoznanie powinno być potwierdzone badaniem histologicznym. może wykazywać tak duże podobieństwo. umiejscawiają się w obrębie sromu.znacznie rzadziej . jeżeli jest pojedynczy i większych rozmiarów. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) charakterystycznego wyglądu i 2) przebiegu.leczenie Xeroderma pigmentosum). Mięczak zakaźny (molluscum contagiosum). Zmiany pozasutkowe nie związane z nowotworem są heterogenne i histogenetycznie niecałkowicie wyjaśnione. Brodawka sutkowa często ulega wciągnięciu (ryc. w ciągu kilku tygodni. 380 . 223). 396 . a z rakiem (adenocarcinoma) jedynie w 10-15% przypadków. odbytu. Ogniska pozasutkowe mają analogiczne cechy. Korzystne wyniki kosmetyczne uzyskano wstrzykiwaniem domiejscowym interferonu alfa2 w dawkach 3-6 milionów j.Od samoistnie gojących się raków Fergusona-Smitha (self-healing carcinomata) różnią się niegenetycznym charakterem. ewentualnie obserwacja cofania się zmian po próbnej biopsji. W obrębie brodawki sutkowej choroba Pageta jest z reguły związana z rakiem gruczołu sutkowego. że różnicowanie histologiczne jest bardzo trudne). na mosznie. 3 x tygodniowo. Rak podstawnokomórkowy (BCC) różni się bardzo powolnym wzrostem. występujący najczęściej w obrębie brodawki sutkowej (m. zamrażanie płynnym azotem. pęcherza moczowego. obwodowym wzroście.w okolicy narządów płciowych i odbytu (m.

Choroba Pageta (morbus Paget) .głównie Wyprzenia na rozmaitym tle. Aczkolwiek czerniak nie wydaje się nowotworem dziedzicznym. Różnicowanie dotyczy choroby Bowena i przewlekłego wyprysku. Jest to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów skóry. 223. co może powodować 397 . na rolę czynników genetycznych w jego powstawaniu wskazują przypadki rodzinnego występowania (ok. gdyż czerniaki są częstsze u osób o bardzo jasnej karnacji oraz w przypadkach przewlekłej ekspozycji na słońce. Znaczenie w rozwoju zmian mogą mieć promienie słoneczne. dający wczesne przerzuty. CZERNIAK ZŁOŚLIWY Melanoma malignum Definicja. powstający w obrębie znamion barwnikowych. lub w skórze nie zmienionej. a w przypadku ogniska pozasutkowego . Etiopatogeneza.dobrze odgraniczone ognisko rumieniowo-złuszczające w otoczeniu brodawki sutkowej. głównie atypowych. Rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego i histologicznego (skupienia jasnych komórek PAS-dodatnich. zwłaszcza w dzieciństwie. Punktem wyjścia czerniaka są melanocyty. Również laseroterapia znajduje zastosowanie w zmianach pozasutkowych niezwiązanych z rakiem. 10%) oraz stwierdzane aberracje chromosomalne. Czerniak jest prawdopodobnie związany z kilkoma genami oraz wieloma czynnikami wywołującymi. diastazoopornych).Ryc. które ulegają złośliwej transformacji. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu sutka w przypadku umiejscowienia w obrębie brodawki sutkowej oraz szerokiego wycięcia ogniska pozasutkowego i ewentualnie współistniejącego raka gruczołowego.

O znaczeniu mechanizmów immunologicznych w patogenezie melanoma świadczy 3-5-krotny wzrost zachorowań w przebiegu immunosupresji wywołanej leczeniem (np. oraz limfocyty cytotoksyczne nieswoiste. Jest to guzek przebarwiony. Występuje częściej u mężczyzn (stosunek mężczyzn do kobiet 2:1).wielomiesięczny lub kilkuletni. połogu i w okresie pokwitania oraz pod wpływem środków antykoncepcyjnych. 225). Rozróżnia się 4 główne typy czerniaka w zależności od zmian. Powierzchownie szerzący się czerniak (superficial spreading melanoma . co nie zostało jednak potwierdzone. Pierwszym objawem zezłośliwienia jest powstanie wyczuwalnych guzków. Przebieg jest zwykle szybki: od kilku miesięcy do 1 roku. Co do wpływu hormonów istnieje kontrowersja . w większości dysplastycznych (atypowych).lentigo maligna melanoma (LMM).czerniaki według niektórych autorów uaktywniają się w czasie ciąży. o nierównych zarysach (ryc. nawet u chorych z licznymi przerzutami. Jest to stosunkowo łagodna odmiana czerniaka. niektóre zaś dające reakcje krzyżowe z czerniakami innych osób. występujący w ok. drobnymi guzkami. niektóre reagujące jedynie z własnym guzem. Cechą charakterystyczną jest nierównomiernie przebarwiona plama z nieregularnymi. 226). najczęstsza odmiana.częściej u mężczyzn). plecy i kark. wychodząca bądź ze znamion barwnikowych. z jakich powstają. występująca w 60-70% przypadków. które ulegają uaktywnieniu po zadziałaniu IL-2. występujący w 5-10% przypadków. Prawie wyłącznie umiejscowione są na twarzy lub w innych okolicach odsłoniętych. są częstsze u osób w starszym wieku. Czerniak jest nowotworem immunogennym. a także przypadki samoistnej regresji nowotworu. Czerniak guzkowy (nodular melanoma-NM). 4) czerniak umiejscowiony na kończynach wychodzący z plam soczewicowatych . Są rozleglejsze i bardziej płaskie niż odmiana szerząca się obwodowo (ryc. wychodząca na ogół ze znamion barwnikowych. odmiana najcięższa. 3) czerniak guzkowy .SSM) występuje w średnim wieku. co zostało wykorzystane w leczeniu czerniaków. Objawy i przebieg.superficial spreading melanoma (SSM). Obecne są również limfocyty T. swoiście reagujące z komórkami nowotworowymi in vitro. Początek rozwoju czerniaka na podłożu znamienia cechuje się powiększeniem i zmianą zabarwienia plamy barwnikowej z pojawieniem się obwódki zapalnej i skłonności do rozpadu. Powstają przeciwciała skierowane przeciwko antygenom glikoproteinowym na powierzchni komórek nowotworowych.melanoma acro-lentiginosum (ALM). Plamy barwnikowe będące punktem wyjścia są płaskie. Poza tym w bardzo rzadkich przypadkach czerniaki mogą rozwijać się ze znamion błękitnych (naevus coeruleus malignus). Rozwój jest stosunkowo powolny . szybko powiększający się i ulegający wrzodzeniu (ryc.częściej u kobiet) i osłonięte (tułów . 5% przypadków. 398 . u osób po przeszczepach) oraz częstsze występowanie u chorych z AIDS. 2) czerniak szerzący się powierzchownie . Najczęstsze umiejscowienie: głowa. 224). występująca w 10-30% przypadków. Zajmuje okolice odsłonięte (kończyny dolne . Czerniaki wychodzące z lentigo maligna (LMM) na ogół cechują się wieloletnim przebiegiem.nodular melanoma (NM). o nieregularnych zarysach i nierównomiernym rozłożeniu barwnika. oraz sposobu szerzenia się nowotworu: 1) czerniak wychodzący z plamy soczewicowatej . bądź ze skóry zdrowej.obniżenie odczynowości komórkowej.

o dość wyraźnych zarysach. nieregularnie wyniosła zmiana w obrębie kończyny dolnej. Guzkowe powierzchowne zmiany barwnikowe na tułowiu. 224. Czerniak złośliwy wychodzący z lentigo maligna (lentigo maligna melanoma .superficial spreading melanoma. 399 .guzki są liczne i drobne. w górnej .Ryc. A Ryc. B. 225. Powierzchownie szerzący się czerniak SSM . Nierównomiernie przebarwiona. szerzące się obwodowo. w dolnej części silniej przebarwiony większy guzek.LMM). A.

A Ryc. wykazujący bujanie. Typowy czerniak guzkowy na kończynie. prawie czarny guzek. o ciemnobrunatnym. Drobny ciemnobrunatny. o nieregularnych kształtach oraz nierównej i nierównomiernie przebarwionej powierzchni. prawie czarnym zabarwieniu. Niewytwarzanie barwnika jest wyrazem mniejszego zróżnicowania komórek no400 . B. szczególnie w pozbawionej barwnika. nie zawierające barwnika lub zawierające tylko niewielkie jego ilości. 226. różowo przeświecającej części środkowej. który powstał w obrębie skóry niezmienionej na tułowiu.NM). A. Do najcięższych postaci należą czerniaki bezbarwnikowe (melanoma amelanoticum). Czerniak guzkowy (nodular melanoma .

dla stopnia III zaś . natomiast przy grubości guza powyżej 3. a 10-letniego .kilku lat. Mogą to być pierwotne guzy skórne lub przerzuty. Czerniaki umiejscowione na kończynach wychodzące z plam soczewicowatych (melanoma acro-lentiginosum . 401 . Rokowanie w czerniaku zależy od odmiany klinicznej i głębokości naciekania skóry.76 mm przeżycie wynosi 93%.6 mm .czerniak w rodzinie . W czerniaku guzkowym.zmiany zajmują całą warstwę brodawkową skóry. Równie ważnym wskaźnikiem rokowniczym jest też indeks mitotyczny.zmiany przechodzą do górnych części warstwy brodawkowej (stratum papillare). wątroby. IV . zwłaszcza w przypadku przewlekłej ekspozycji na światło słoneczne w dzieciństwie.zaledwie 33%.zmiany przechodzą do warstwy siateczkowej. stopień inwazji jest co najmniej trzeci.znamiona dysplastyczne (atypowe).HMB45. Na podstawie badań histologicznych Clark opracował kryteria oceny złośliwości i rokowania. Rozpoznanie histologiczne powinno być uzupełnione badaniami przy użyciu przeciwciał monoklonalnych: S100 (zawsze dodatnie w komórkach czerniaka. dla stopnia II okresy te odpowiednio wynoszą 25% i poniżej 10%. 2) nieregularnego kształtu i niewyraźnego odgraniczenia. II . Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) nierównomiernego przebarwienia o prawie czarnym odcieniu (lub odbarwienia i różowego zabarwienia) znamienia lub plamy barwnikowej przy równoczesnym ich powiększeniu.ALM) cechują się: zajmowaniem głównie okolic około. ale nie całkiem swoiste) oraz bardziej swoistych . dzieląc je na 5 stopni: I .70%. Występują głównie u osób starszych. Czynniki ryzyka rozwoju czerniaków: . nawet w zmianach bardzo wczesnych. w zależności od grubości tkanki guza mierzonej histologicznie (4-punktowa klasyfikacja Breslowa) . V . Przerzuty do skóry otaczającej powstają drogą naczyń chłonnych lub krwionośnych. zatem ich większej złośliwości. zwłaszcza gdy w rodzinie występował czerniak .bardzo duża liczba znamion barwnikowych (> 50) . Poza kryteriami Clarka opracowano również kryteria 8-letniego przeżycia.wrodzone znamiona (naevi congenitales) . Najgorzej rokują zmiany umiejscowione na tułowiu. III .blisko 0%. Kryteria Clarka mają znaczenie rokownicze: dla stopnia I okres przeżycia 5-letniego wynosi ok. co w połączeniu z dwoma przedstawionymi kryteriami stwarza szansę rokowania co do możliwości wystąpienia przerzutów. barwnikowymi plamami ulegającymi rozpadowi ze zniszczeniem płytki paznokciowej oraz powolnym wzrostem (1-3 lata).uprzednio stwierdzony czerniak u chorego .zmiany sięgają tkanki podskórnej.jasna karnacja.i podpaznokciowych stóp i dłoni.przy grubości poniżej 0. Zejście śmiertelne następuje w ciągu kilkunastu miesięcy .zmiany dotyczą wyłącznie naskórka. węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych (głównie płuc. 3) wymiaru przewyższającego 5 mm.wotworowych. ośrodkowego układu nerwowego i kości). 85%. Częste są przerzuty do skóry.

stąd częste błędy diagnostyczne. DNS) Definicja. niewystępowaniem nacieku i obwódki zapalnej. jednak oba te leki wywołują poważne powikłania. Lentigo maligna melanoma jest jedyną odmianą. nawet jeśli nie ma klinicznych i histologicznych cech ich zajęcia. 3. Zmiany usuwa się chirurgicznie z marginesem skóry zdrowej. łatwym krwawieniem. Pojęcie dysplazji jest nieprecyzyjne. oraz pochodną imidazolową.szczepionki ze swoistych powierzchniowych antygenów glikolipidowych czerniaka MAGE1 i MAGE3 oraz rozmaitych peptydów. Leczenie profilaktyczne . obecnością hiperkeratotycznych nawarstwień i często uszypułowaniem. winkrystyną (Oncovin) lub lomustyną. jakiego rodzaju zmiany powinny być klasyfikowane jako znamiona atypowe.po usunięciu czerniaka . Przerzuty do skóry i okolicznych węzłów chłonnych stanowią wskazanie do radioterapii lub radykalnego zabiegu. Immunoterapia eksperymentalna. 5) niewielkiego nacieczenia podstawy oraz 6) obwódki zapalnej. Rozpoznanie różnicowe: 1. które są prezentowane przy udziale określonych HLA antygenów zgodności tkankowej. co zwiększa immunogenność nowotworu. działające na rozmaite fazy rozwojowe komórki nowotworowej. ma więc duże znaczenie praktyczne ze względu na profilaktykę czerniaka. Część chirurgów usuwa okoliczne węzły chłonne profilaktycznie. 2. w której rentgenoterapia jest leczeniem z wyboru. gdyż kryteria rozpoznania nie są ogólnie uznane i z tego względu nie ma całkowitej zgodności.4) postępującego wzrostu. 4. Stosowanie IFNa lub IFNy łącznie z IL-2 powoduje u przeszło 30% chorych poprawę.dakarbazynę (DTIC) w połączeniu z cisplatyną. brakiem związku ze znamionami barwnikowymi. jednak w przypadkach przerzutów następuje u 20% pacjentów poprawa. występujący często rodzinnie. Zespół znamion atypowych. 402 . wiąże się z ryzykiem rozwoju czerniaków złośliwych. Istnieją również próby terapii genowej za pomocą wprowadzenia MHC klasy I do komórek nowotworowych.za pomocą IFNa i szczepienia BCG nie poprawia w zasadzie rokowania. ZESPÓŁ ZNAMION ATYPOWYCH (DYSPLASTYCZNYCH) Atypic (dysplastic) naevus Syndrome (ANS. Ziarniniak naczyniowy (granuloma teleangiectodes) różni się szybkim wzrostem. zależnym od rozległości i zaawansowania nowotworu.szczepionki z komórek czerniakowych transfekowanych IL-2 . Immunoterapia. jakie są znamionami o aktywności łączącej (naevi junctionales). Znamię barwnikowe (naevus pigmentosus) różni się brakiem skłonności do wzrostu i rozpadu. Brodawka łojotokowa (verruca seborrhoica) różni się powolniejszym wzrostem. dlatego istnieje tendencja do zmiany nazwy na „znamię atypowe". niekiedy różnicowanie kliniczne jest bardzo trudne. Stosuje się: . karboplatyną. Rak podstawnokomórkowy barwnikowy (BCC pigmentosum) różni się bliznowaceniem w części środkowej i powolnym wzrostem. a jakie są już początkowym czerniakiem. Czerniak guzkowy może jednak powstać (do 20% przypadków) w skórze nie zmienionej. Znamiona atypowe są przedmiotem kontrowersji. Leczenie. W przypadkach zmian zaawansowanych i przerzutów stosuje się skojarzone leczenie chemoterapeutyczne.

Obraz histologiczny jest charakterystyczny: bezładny układ i atypie jąder melanocytów. jeśli jeden lub więcej członków najbliższej rodziny miało czerniaki. różowobrunatne.liczne znamiona barwnikowe różnej wielkości. kształtu i barwy. Znamiona są umiejscowione zarówno w skórze osłoniętej (gdzie przeważają). Objawy i przebieg. 4) mają nieregularne obrysy i niejednolite zabarwienie (brunatne z wieloma odcieniami brązu. B . Znamiona atypowe (ryc. 227. ale u dzieci są rzadkie. Odróżnienie od początkowego czerniaka jest nieprecyzyjne. ok. 20 rż.Ryc. 5) są płaskie lub nierównomiernie wyniosłe w części środkowej (kształt sadzonego jajka). jeśli pacjent miał czerniaka. 227) mają następujące cechy: 1) często występują u kilku lub wielu członków rodziny. w mniejszej liczbie. jednak nowe znamiona mogą występować do późnego wieku. Wykazano znaczne nieprawidłowości chromosomalne. wyodrębniając 5 typów: A . Dziedziczenie jest autosomalne dominujące z rozmaitą ekspresją i zmniejszoną penetracją genu. Mogą pojawiać się od drugiego roku życia. ANS u kilku członków rodziny.rodzinne ANS: nie ma melanoma w rodzinie i u pacjenta. 2) są na ogół liczne. u ponad 20% osób znamiona atypowe ulegają regresji.sporadyczne ANS: nie ma melanoma w rodzinie i u pacjenta. Ryzyko rozwoju czerniaków jest większe. jak i w miejscach odsłoniętych. lub też o powierzchni jakby wybrukowanej. 403 . różowe i nieregularnie czarne). Etiopatogeneza. i progresywnie wzrasta. przy czym czerniaki rozwijają się częściej w okolicach odsłoniętych. Zespół znamion dysplastycznych (atypowych) . Częstym umiejscowieniem jest owłosiona skóra głowy i te znamiona są najniebezpieczniejsze ze względu na stałe drażnienie i utrudnioną obserwację. 3) są większe niż zwykłe znamiona (5-15 mm).. Na podstawie tego opracowano klasyfikacją ryzyka rozwoju czerniaków. Zwykle występują u młodych osób. 6) przechodzą bez ostrej granicy do skóry otaczającej. niewielki naciek zapalny i angiogeneza. chociaż po 30 rż. nie ma ANS w rodzinie. Ewolucja jest rozmaita.

Objawy wskazujące na możliwość zezłośliwienia są następujące: pojawienie się obwódki zapalnej.C . 3) badaniu histologicznym. Leczenie i zapobieganie. Ze względu na możliwość czerniaka chorzy powinni być pod stałą. . Znamiona powiększające się powinny być usuwane chirurgicznie z niewielkim marginesem zdrowej skóry. które jest rozstrzygające. Jednakże w rodzinach tych przy dokładnym badaniu stwierdza się nawet wysoki odsetek ANS. toteż prawdziwie sporadyczny wariant jest rzadki.rodzinne ANS: dwóch lub więcej członków rodziny ma melanoma. dokładną kontrolą w odstępach zależnych od ustalonego stopnia ryzyka rozwoju czerniaka.ręcznym aparacie z soczewkami powiększającymi 12x. 2) często rodzinnym charakterze zmian. Tak zwany wariant sporadyczny ANS obejmuje przypadki ANS u chorych. Chorzy powinni unikać nasłonecznienia. nierównomiernie zabarwionych. nieregularnego kształtu znamion barwnikowych. Rozpoznanie zespołu znamion dysplastycznych (atypowych) opiera się na: 1) występowaniu licznych.rodzinne ANS: 1 członek rodziny ma melanoma.sporadyczne ANS i melanoma u pacjenta: nie ma ANS ani melanoma w rodzinie. D1 . w których rodzinie nie było czerniaków. D2 . które ocenia się najlepiej w epiluminescencyjnym dermatoskopie . powiększenie się znamienia z nieregularnym przebarwieniem oraz rozpad.

nierównomiernie zabarwione i dość dobrze odgraniczone od otoczenia. że jest to bardzo łagodna i przewlekła postać przyłuszczycy wieloogniskowej . często o kształcie podłużnym. PRZYŁUSZCZYCA PLACKOWATA DROBNOOGNlSKOWA PALCZASTA Parapsoriasis en plaques digitiformis Jest to przewlekła dermatoza. aczkolwiek istnieje pogląd.przemawia za tym wykazanie za pomocą metody PCR monoklonalnej rearanżacji genów dużej części krążących limfocytów T . która nie jest uważana za stan poprzedzający mycosis fungoides. umiejscowionymi na tułowiu i kończynach. Zmiany poprawiają się pod wpływem naświetlań słonecznych lub PUVA. Istotne znaczenie ma odróżnienie tej postaci od odmiany wielkoogniskowej. en grandes plaques) z jej odmianą poikilodermiczną (parapsoriasis en plaques poikilodermiques). charakteryzująca się ogniskami rumieniowo-złuszczającymi. jednak zazwyczaj nawracają.parapsoriasis en plaques digitiformis. która może przejść w mycosis fungoides. 405 .Rozdział 23 CHŁONIAKI SKÓRY I STANY POPRZEDZAJĄCE PRZYŁUSZCZYCE Parapsoriasis Nazwą tą objęte są dwie grapy: 1) przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa albo palczasta . palczastym. Ogniska są wyraźnie odgraniczone od otoczenia. ogniska rumieniowo-złuszczające. Nie wymaga leczenia. nie powodują świądu. wielkości dłoni lub większe. utrzymują się przez wiele lat. PRZYŁUSZCZYCA PLACKOWATA WIELKOOGNISKOWA TYPU ZAPALNEGO Parapsoriasis en grandes plaques — varietas inflammatoria Są to rozległe.oraz 2) przyłuszczyca placlcowata wieloogniskowa (parapsoriasis in placibus magnis.

rumieniowo-złuszczające nierównomiernie zabarwione. w ich obrębie mogą rozwinąć się chłoniaki typu T. o przewadze komórek T helper CD4. W tych przypadkach korzystne wyniki można uzyskać za pomocą fotochemoterapii oraz lamp imitujących światło słoneczne (p. w dużej części przypadków ulegają transformacji złośliwej. Leczenie łuszczycy). przechodząc w mycosis fungoides lub inne chłoniaki typu T. Utrzymują się w ciągu wielu lat. są częstsze u mężczyzn. 228). Objawami przejścia w mycosis fungoides są: pojawienie się świądu i głębszych nacieków oraz stwierdzenie rearanżacji genu receptora T łańcucha beta limfocytów. Najczęstszym umiejscowieniem jest tułów. Leczenie. 406 . Wtedy należy wykonać badanie histologiczne w celu wykazania cech atypowych. najczęściej mycosis fungoides. bibułkowaty zanik skóry). teleangiektazje. Przed wystąpieniem objawów przejścia w mycosis fungoides leczenie jest zbędne. zwłaszcza jego boczne Ryc. Konieczna jest okresowa kontrola dotycząca pojawienia się nacieków.Najczęstszym umiejscowieniem jest tułów i dosiebne części kończyn. niewyraźnie odgraniczone ognisko z przeświecającymi drobnymi naczyniami. PRZYŁUSZCZYCA PLACKOWATA WIELKOOGNISKOWA TYPU POIKILODERMICZNEGO Parapsoriasis en grandes plaques poikilodermiques Jest to odmiana przyłuszczycy wielkoogniskowej. Parapsoriasis en plaques poikilodermiques . w której ogniska mają pstry wygląd (przebarwienia. Zmiany utrzymują się w ciągu kilkunastu-kilkudziesięciu lat. w wyniku czego mogą przypominać przewlekły odczyn porentgenowski (ryc. odbarwienia. Zmiany niekiedy ulegają poprawie pod wpływem promieni słonecznych. 228. Zmiany rozpoczynają się w wieku średnim.

obowiązująca klasyfikacja. bądź na tułowiu. Chłoniaki nie typu choroby Hodgkina. Ważnym objawem zagrażającego chłoniaka jest pojawienie się świądu. pośladki i biodra. gdyż nie uwzględnia zmian skórnych. CHŁONIAKI SKÓRY Lymphoma cutis Definicja. Świąd jest niewielki aż do okresu transformacji złośliwej. umiejscowionych bądź nad powiększonymi węzłami chłonnymi. Cutivate. a zmiany skórne występują u ok. Choroba Hodgkina (lymphogranulomatosis maligna). związane ze świądem. Nowa klasyfikacja REAL (Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasma) oraz najnowsza EORTC. oparta jest wyłącznie na cechach patologicznych. Klasyfikacja Kilońska. są dla dermatologów mało użyteczne. Są to złośliwe nowotwory układu limfoidalnego. Nie istnieje ujednolicona. wobec czego podajemy podział na chłoniaki typu T i B oparty w części na wynikach prac grupy holenderskiej. Swoiste zmiany skórne występują bardzo rzadko i mają charakter nacieków w skórze lub tkankach głębszych. uwzględniająca wyłącznie pierwotne skórne rozrosty limforetikularne. cechach klinicznych.chłoniaki olbrzymiokomórkowe anaplastyczne (lymphoma anaplasticum) niekiedy wychodzące z lymphomatoid papulosis. Chorobę Hodgkina. pagetoid reticulosis. C h ł o n i a k i t y p u B (cutaneous B cell lymphoma .powierzchnie.chłoniaki limfocytowe (lymphoma lymphocyticum): mycosis fungoides. 2. C h ł o n i a k i skórne typu T (cutaneous T cell lymphoma . która uwzględnia skórne postacie.CBCL) to: .chłoniaki limfoblastyczne (lymphoma lymphoblasticum) o wysokim stopniu złośliwości . Zmiany skórne są głównie nieswoiste. Leczenie. immunofenotypach oraz przebiegu. 30% chorych. którą stwierdza się u ponad 40% chorych.CTCL) obejmują: . Chłoniaki dzielą się na dwie podstawowe grupy: 1. np. Chłoniaki nie typu choroby Hodgkina (non-Hodgkin lymphoma) dzielą się na typ T i B. histologicznych. których klasyfikacje opierają się na charakterystyce komórek nowotworowych. Podział ten wydaje się najprostszy i najbardziej przydatny dla dermatologów. zespół Sezary'ego.chłoniak limfocytowy (lymphoma lymphocyticum) 407 . która dotyczy głównie węzłów chłonnych i śledziony. Rozpoznanie opiera się wyłącznie na cechach histologicznych.chłoniaki immunoblastyczne (lymphoma immunoblasticum) o wysokim stopniu złośliwości . O ile nie ma zmian naciekowych. leukaemia lymphatica chronica typu T . bez zestawienia z obrazem klinicznym. Większość klasyfikacji jest nieprzydatna dla dermatologów. wskazane jest stosowanie wyłącznie leczenia miejscowego maściami obojętnymi lub kortykosteroidowymi o niewielkiej mocy.

a więc czy ma związek patogenetyczny również z tą odmianą lymphoma T.lymphoma centrocyticum o niskim stopniu złośliwości .lymphoma immunoblasticum (reticulosarcoma) o wysokim stopniu złośliwości. gdy przeważają limfocyty Th2. a komórek Th2 wraz z postępem choroby i tworzeniem się guzów (ryc. hydantoiną (pseudolymphoma). Odróżnienie od lymphoma w tych przypadkach jest bardzo trudne. Powolny przebieg CTCL . natomiast wzrost IgE i IgA oraz eozynofilię. zespół Sezary'ego. IL-5. Następstwem tego jest spadek ekspresji ICAM-1.lymphoma lymphoblasticum (lymphosarcoma) o wysokim stopniu złośliwości . a są częstsze niż dawniej uważano. jednakże w ostatnim okresie wykazano związek z retrowirusami HTLV-1 białaczki limfatycznej typu T. która hamuje wytwarzanie IFNy przez limfocyty Th1. występującej endemicznie w południowo-zachodniej Japonii oraz w niektórych okolicach Stanów Zjednoczonych i Afryki. a także swoiste przeciwciała. produkujące IL-4. b) immunocytoma o niskim stopniu złośliwości . a wspominamy także chłoniaki B. Czynniki etiologiczne złośliwych chłoniaków nie są poznane. czy wirus ten jest obecny także w naciekach skórnych MF. np. Nie wiadomo jednak.a) leukaemia chronica o niskim stopniu złośliwości. przez komórki nowotworowe Th2 powoduje obniżenie odpowiedzi komórek T na antygeny i mitogeny oraz obniżenie aktywności komórek NK i LAK. W zmianach wczesnych. Niektóre chłoniaki mogą być związane zarówno z komórkami T. W niektórych przypadkach zmiany utrzymują się mimo odstawienia leku. a zwłaszcza IL-10.lymphoma centroblasticum o wysokim stopniu złośliwości . że limfocyty mające na powierzchni cząstkę adhezyjną LFA-1 są przyciągane do naskórka. a pomocne może być badanie rearanżacji genu receptora T limfocytów. gdy istnieją nacieki limfocytowe w skórze.jest prawdopodobnie związany z przewagą komórek Th1 w początkowym okresie. Zmiany kliniczne i histologiczne imitujące mycosis fungoides lub inne chłoniaki mogą być wywołane niektórymi lekami. wytwarzany przez limfocyty Th1 IFNy powoduje wysoką ekspresję ICAM-1 na keratynocytach. Inne chłoniaki są domeną hematologów lub/i onkologów. Wynikiem tego jest charakterystyczny epidermotropizm i tworzenie się mikroropni Pautriera. które wypada tu ujemnie. Przeciwciała zostały stwierdzone również w pojedynczych przypadkach mycosis fungoides. Omawiamy szerzej chłoniaki typu T (ziarniniak grzybiasty. a w związku z tym zanik epidermotropizmu i przechodzenie komórek nowotworowych do głębszych warstw skóry (faza nieepidermotropowa). CHŁONIAKI TYPU T Cutaneous T cell lymphoma (CTCL) Etiopatogeneza. jak i B (leukaemia chronica.od zmian naciekowych do guzowatych . Obniżenie odczynowości komórkowej zależy od niedoboru IL-2 i IFNy 408 . siatkowica pagetoidalna). co sprawia. Guzy powstają wtedy. lymphoma lymphoblasticum i immunoblasticum). które dotyczą głównie lub wyłącznie skóry. W tej postaci lymphoma T dorosłych ze zmianami skórnymi wykazano obecność wirusa HTLV-1 na limfocytach krwi obwodowej i w naciekach w obrębie głębokich warstw skóry. Wzmożone wytwarzanie IL-4. 229). co mogłoby przemawiać za sprowokowaniem prawdziwego chłoniaka T.

gdy kontrola immunologiczna . W świetle tych badań staje się zrozumiałe. a nowotwory powstają po tak długim okresie. Ziarniniak grzybiasty Mycosis fungoides Definicja. wzrost IgE i eozynofilia. w którym zmiany chorobo409 .Ryc. o bardzo przewlekłym przebiegu. gdyż wykazano w nich mRNA dla tych cytokin. że w ciężkich i długotrwałych przypadkach atopowego zapalenia skóry opisano rozwój chłoniaków typu zespołu Sezary'ego lub choroby Hodgkina. w którym komórki Th2 oraz produkowane przez nie IL-4.sprawowana głównie przez limfocyty Th1 . 229. IL-5 i IL-10 odgrywają podstawową rolę. Chłoniak typu T (lymphoma T). Różnica polega na tym.zanika. w wyniku antagonistycznego działania IL-4 w stosunku do komórek Th1. gdyż są już próby wykorzystania IFNy i IFNa w leczeniu ziarniniaka grzybiastego i zespołu Sezary'ego. Można przeprowadzić pewną analogię do atopowego zapalenia skóry. dlaczego w mycosis fungoides zjawiska zapalne i nowotworowe przeplatają się. Jest to chłoniak typu T. że wytwarzanie IL-4. IL-5 i IL-10 przez komórki nowotworowe Th2 jest konstytutywne. cechujący się proliferacją komórek T pomocniczych typu 2 (Th2). Interesujące jest. Mechanizm ten jest o tyle prawdopodobny. Badania te mają także pewne implikacje terapeutyczne. Wspólną cechą jest obniżenie odczynowości komórkowej. w dalszym przebiegu ulegające rozpadowi. Rozległe zmiany guzowate. że w CTCL komórki Th2 są nowotworowe.

śledziona) mogą być zajęte w późniejszym okresie. płuca. Objawy i przebieg.we .rozmaicie rozległe zmiany skórne.rozmaicie rozległe zmiany skórne.zmiany skórne zajmują poniżej i powyżej 10% powierzchni skóry. które często mają festonowaty układ i szerzą się obwodowo.okres guzowaty. Postać zwana dawniej mycosis fungoides d'emblee (varietas inversa). 230). W okresie guzowatym może nastąpić przejście w postać o dużym stopniu złośliwości (lymphoma lymphoblasticum lub immunoblasticum) z obecnością limfoblastów we krwi. Nowy podział mycosis fungoides opiera się na rozległości i charakterze zmian skórnych. łuszczycowate lub różnopostaciowe (ryc. a okresowo cofają się nawet samoistnie lub pod wpływem nasłonecznienia. II B .zmiany mają od początku charakter uogólniony. narządy wolne. istnieje skłonność do rozpadu i tworzenia się owrzodzeń. w późnych okresach bywają zajęte również węzły chłonne i narządy wewnętrzne. w którym wyniosłe. 412).występują w skórze. narządy wolne. swoiste zmiany w węzłach chłonnych. 3) okres guzowaty (stadium tumorosum). zazwyczaj towarzyszy im nasilony świąd. wypryskowate. Zdarzająsię przypadki. Węzły chłonne wykazują początkowo zazwyczaj zmiany odczynowe. Jest prawdopodobne. zmiany naciekowe i guzowate rozwijają się zazwyczaj bardzo powoli. 231). kilkanaście. jest w istocie chłoniakiem o dużej złośliwości. swoiste zmiany w węzłach chłonnych. w okresie guzowatym ich powiększenie niekorzystnie rokuje i może być związane z powstawaniem chłoniaka o dużej złośliwości. w których zmiany nie mają charakteru postępującego przez wiele lat. IV B . Rzadziej guzy zjawiająsię wcześnie. zmiany skórne są niecharakterystyczne: rumieniowe lub rumieniowo-złuszczające. Okres III .rumieniowe. gdyż okres przeżycia nie przekracza 1-2 lata. 2) okres naciekowy (stadium infiltrativum). świąd jest bardziej nasilony niż w okresie wstępnym. Okres II A . niekiedy uszypułowane guzy powstają w obrębie ognisk rumieniowych lub naciekowych (ryc. że część przypadków tego typu jest w istocie zespołem Sezary'ego (p. wątroba. w ich obrębie tworzą się w późniejszym okresie nacieki i guzy. w przypadkach zlewnych zmian guzowatych umiejscowionych na twarzy wygląd jest charakterystyczny (facies leontina). węzły chłonne bez zmian swoistych. Postać erytrodermiczna (erythrodermia) . utrzymujący się niekiedy przez wiele lat.zmiany erytrodermiczne. w której od początku powstaje guz lub guzy w skórze nie zmienionej. narządy wewnętrzne zajęte. W zależności od stopnia zaawansowania zmian wyróżnia się: 1) okres wstępny (status praemycoticus).zmiany skórne zajmują powyżej 10% powierzchni. węzły chłonne bez zmian swoistych w obrazie histologicznym. wolne węzły chłonne i narządy wewnętrzne. charakteryzujący się płaskimi naciekami w obrębie zmian rumieniowych. Okres wstępny (status praemycoticus) może trwać wiele lat (kilka. Okres IV A . 410 . str. węzły chłonne i narządy wewnętrzne bez zmian swoistych. Narządy wewnętrzne (przewód pokarmowy. a nawet kilkadziesiąt). narządy wewnętrzne wolne. rumieniowo-złuszczający. Przebieg. B . naciekowe i guzowate . zajęciu węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych: Okres I A.

Ryc. w przeciwieństwie do choroby Hodgkina. 230. Odczynowość późna (cell mediated immunity . guzami i naciekami. 2) non mycosis fungoides lymphoma CD30(-) cechuje się na ogół licznymi guzkami. naciekowych i guzowatych. Krew obwodowa i szpik początkowo nie wykazują istotnych odchyleń. Okres wstępny: 1) wyprysk rozsiany (eczema disseminatum). jest nieznacznie zaburzona we wstępnym okresie oraz w okresie naciekowym. U części chorych jednak można stwierdzić we krwi obwodowej nawet do 20-25% komórek typu Sezary'ego (p.okres guzowaty. Ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides) . w późniejszych okresach zależy od stopnia zajęcia narządów wewnętrznych. 231. 2) świądu. 411 . 4) dobrego stanu ogólnego i 5) badania histologicznego skóry. str. 2) łuszczyca (psoriasis).rozstrzyga badanie histologiczne. natomiast w okresie guzowatym ulega obniżeniu. szybkim przebiegiem i złym rokowaniem.CMI). pierwotnym zajęciem węzłów chłonnych. 3) przewlekłego przebiegu. 412). Rozpoznanie różnicowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) zmian klinicznych: wstępnych. 1) choroba Hodgkina różni się rzadkim występowaniem zmian skórnych. 3) przyłuszczyca plackowata (parapsoriasis en plaques) . które jest rozstrzygające. Okres naciekowy i guzowaty.Ryc. Stan ogólny chorych jest dobry w ciągu okresu wstępnego i naciekowego. odchyleniami w badaniach szpiku kostnego i krwi. Okres wstępny ziarniniaka grzybiastego (status praemycoticus).

czer412 . podobnie jak w okresie wstępnym ziarniniaka grzybiastego. Szybko jednak dochodzi do zajęcia całej skóry (erytrodermia) (ryc. Okresy: wstępny i naciekowy. zaleca się leki cytostatyczne jak w lymphoma: cyklofosfamid (Endoxan). jest podobne do stosowanego w łuszczycy. które są głęboko pofałdowane i przypominają zwoje mózgu. zwłaszcza gdy zajęte są narządy wewnętrzne. Charakteryzuje się występowaniem erytrodermii. mającymi tendencję do samoistnego ustępowania.p. Leczenie łuszczycy. Pozaustrojowa fotofereza polega na naświetlaniu in vitro UVA leukocytów pobranych od chorego w dwie godziny po zażyciu 8-MOP 0.03% roztwór wodny). chlorambucil. Naświetlania promieniami X w dawkach przeciwzapalnych metodą telerentgenoterapii (z odległości 1 metra) są obecnie zastępowane innymi metodami w związku z szybkim wyczerpywaniem się dopuszczalnych dawek promieni X. Objawy i przebieg. stosuje się wówczas kremy steroidowe. która początkowo jest zaczerwieniona (I'homme rouge . a inni . Leczenie. którą smaruje się całą skórę codziennie.0 mg prednizonu dziennie). Różnicowanie polega głównie na badaniu histologicznym i cytogenetycznym. zwane komórkami Sezary'ego. Etiopatogeneza . Korzystne działanie mają naświetlania długimi promieniami nadfioletowymi UVA (fotochemoterapia . tj. a następnie ich reinfuzji. Istnieje kontrowersja dotycząca istoty tego zespołu: jedni autorzy uważają go za szczególnie ciężką odmianę mycosis fungoides. oraz stosunkowo dobrym rokowaniem. W okresie tym. od początku obecne są we krwi. w którym komórki nowotworowe. Zabiegi wykonuje się przez dwa kolejne dni przez 4 tygodnie. przerywając przy wystąpieniu silnych odczynów zapalnych. bleomycynę i inne w połączeniu z kortykosteroidami (średnie dawki rzędu 60. 217) oraz naświetlania lampami słonecznymi.6 mg/kg mc. Częściej występuje u osób w starszym wieku. Charakterystyczne dla tego zespołu komórki Sezary'ego wykazują hiperchromazję jąder. Kojarzone leczenie PUVA z retinoidami. Lepsze wyniki uzyskuje się kojarzeniem interferonu z PUVA i retinoidami. Okres guzowaty. Naświetlania całej powierzchni skóry szybkimi elektronami (electron bean) są wg niektórych autorów szczególnie korzystne we wczesnych postaciach.01-0. cisplatynę. powiększeniem węzłów chłonnych i nasilonym świądem. 408-409. które emitują UVB i UVA. Stosuje się też Nitrogranulogen. Czynnościowo mają one wszystkie cechy komórek pomocniczych Th2..p. metotreksat. str. acitretiną i izotretinoiną.0-30. winkrystynę. mechloretaminę (0.3) non mycosis fungoides lymphoma CD30(+) cechuje się pojedynczymi zmianami naciekowymi lub guzowatymi. Kortykosteroidy można stosować również w okresach wczesnych. Zmiany skórne są początkowo niecharakterystyczne. 3 x tygodniowo przez wiele miesięcy. str. Zespół Sezary'ego Sezary syndrome Definicja. Nitrogranulogen. winblastynę.za pierwotny chłoniak typu T. Ponadto stwierdzono translokacje chromosomalne i rozmaite nieprawidłowości chromosomów. typu wyprysku lub przewlekłego stanu zapalnego. 232). Zaleca się także interferon a w dawkach 3 x 106 j.

w których rozwijają się złośliwe chłoniaki limfoblastyczne. Ogólna leukocytoza jest na ogół (ale nie zawsze) wysoka. fotochemoterapię. W przypadku rozwoju chłoniaków o dużej złośliwości (limfoblastycznych i immunoblastycznych) wskazane jest leczenie cytostatykami jak w mycosis fungoides (p. str. że odczyn białaczkowy jest rozpoznawany. ewentualnie skojarzoną z retinoidami lub interferonem a. Przyjmuje się. str.uogólnione zmiany rumieniowe skóry z zajęciem węzłów chłonnych. Szpik kostny jest zazwyczaj nie zmieniony. jak w mycosis fungoides (p. Do częstych objawów należy rogowacenie dłoni i stóp oraz zmiany paznokciowe. Rozpoznanie ustala się na podstawie stwierdzenia erytrodermii. a następnie często ulega przebarwieniu.Ryc 232. naświetlania szybkimi elektronami. 412). jeśli liczba komórek Sezary'ego przekracza 10%. Różnicowanie dotyczy erytrodermii innego pochodzenia. powiększenia węzłów chłonnych. Leczenie. Węzły chłonne są wyraźnie powiększone. gdyż są wynikiem aktywacji limfocytów. 413 . tj. Charakterystyczne jest zajęcie skóry twarzy i wypadanie włosów. Dobre wyniki uzyskano również za pomocą fotoferezy pozaustrojowej. Korzystnie działają małe dawki steroidów (15-30 mg prednizonu dziennie) w połączeniu z chlorambucilem (Leukeran . obecność komórek Sezary'ego. obecności komórek Sezary'ego we krwi obwodowej (powyżej 10%) oraz badania histologicznego skóry. Komórki tego typu w niewielkiej liczbie mogą być stwierdzane w innych chorobach. W okresie wstępnym zaleca się telerentgenoterapię. Przebieg jest powolny. a we krwi występuje odczyn białaczkowy. okres przeżycia waha się od 2 do 5 lat.4-6-8 mg/d). zwłaszcza okresu wstępnego mycosis fungoides (status praemycoticus). wieloletni. W niektórych przypadkach. wony człowiek). Zespół Sezary'ego . 412).

supresorowych (CD8) lub limfocytów CD4/CD8 negatywnych z receptorami gamma-delta. str. 412). Rozpoznanie ustala się na podstawie charakterystycznego obrazu klinicznego i histologicznego. str. w którym atypowe limfocyty CD 30(+) są duże. za pomocą technik molekularnych. natomiast w badaniu histologicznym stwierdza się nacieki z atypowych limfocytów. jedynie w postaci rozsianej. Rozpoznanie różnicowe dotyczy głównie mycosis fungoides. W zależności od morfologii komórek odróżnia się 2 odmiany: -typ A. jednak z cechami złośliwego chłoniaka w obrazie histologicznym. W postaci rozsianej stosuje się leczenie jak w mycosis fungoides (p. m. dość wyraźnie odgraniczone od otoczenia są umiejscowione najczęściej na odsiebnych częściach kończyn. Etiopatogeneza. co być może łączy się z cytotoksyczną aktywnością tych limfocytów w stosunku do naskórka (mogą one odgrywać rolę naturalnych killerów). monoklonalnych populacji komórkowych wskazuje. Lymphomatoid papulosis Definicja. Natomiast postać zlokalizowana mimo przewagi limfocytów T gamma-delta ma charakter łagodny i wybitnie epidermotropowy. Ogniska blaszkowate. do komórek Pageta. rumieniowo-złuszczające. że jest to chłoniak. ale o szczególnie łagodnym przebiegu. zmiany mogą mieć charakter postępujący.Siatkowica pagetoidalna Pagetoid reticulosis Woringer-Kalopp Definicja. w odmianie tej może rozwinąć się chłoniak wielkokomórkowy CD 30(+) 414 . Obok niewielkich wykwitów grudkowych występują zmiany guzkowe lub większe nacieki. Obraz kliniczny nie ma cech nowotworu. Odmiana rozsiana wykazuje bliski związek z mycosis fungoides. Przebieg jest wieloletni. Leczenie. Jest to wybitnie epidermotropowa postać chłoniaka T o ogniskach na ogół pojedynczych (odmiana zlokalizowana). Korzystny wynik w odmianie zlokalizowanej można uzyskać naświetlaniami małymi dawkami promieni rentgenowskich lub miejscowym stosowaniem fluorowanych kortykosteroidów. Objawy i przebieg. Leczenie w postaciach stacjonarnych jest w zasadzie zbędne. Objawy i przebieg. przypominające chłoniaki. Stwierdzenie. W rzadziej występującej odmianie rozsianej przebieg jest szybszy i rokowanie może być niekorzystne. Komórki nowotworowe mogą mieć fenotyp limfocytów pomocniczych (CD4). Hodgkin. o bardzo przewlekłym i stosunkowo łagodnym przebiegu. Schorzenie występuje prawie wyłącznie u mężczyzn. niektóre mogą przypominać komórki Reed-Sternberga. mogą mieć jednak różną lokalizację. wykazujące tendencję do rozpadu. a w 5-15% przypadków mogą rozwijać się chłoniaki o cechach mycosis fungoides. Nazwa pochodzi od podobieństwa gniazd komórek limfoidalnych w naskórku. otoczonych jasną obwódką. niezależnie od wieku. 221). Jest to jednostka chorobowa klinicznie przypominająca pityriasis lichenoides et varioliformis acuta (p. która stanowi przejście do mycosis fungoides. Opisano przypadki CTCL z tymi receptorami o szczególnie ciężkim przebiegu. Zmiany mają skłonność do samoistnego ustępowania i nawrotów. lymphoma lymphoblasticum. a często obecne są również neutrofile i eozynofile.

Cutaneous B cell lymphoma (CBCL) W zależności od stopnia zróżnicowania limfocytów wyróżnia się CBCL o mniejszej złośliwości: chłoniak immunocytowy (lymphoma immunocyticum. przebieg jest stosunkowo łagodny. Różnicowanie dotyczy z jednej strony pityriasis lichenoides et varioliformis. immunocytoma) i centrocytowy (lymphoma centrocyticum). Węzły chłonne są niepowiększone. zbliżone do komórek mycosis fungoides. Rozpoznanie opiera się na występowaniu guzków i zmian naciekowych. z jądrami przypominającymi zwoje mózgu. które nie przedostają się jednak do krążenia. a z drugiej mycosis fungoides lub chłoniaka CD30 (+). jeśli następuje. Lymphoma immunocyticum występuje częściej w starszym wieku. Zmiany skórne są związane z proliferacją komórek produkujących immunoglobuliny M kappa lub G lambda. można powstrzymać się od leczenia. Przebieg jest przewlekły. ma cechy mycosis fungoides. oraz o większej złośliwości: chłoniak centroblastyczny (lymphoma centroblasticum). chłoniak limfoblastyczny (lymphoma lymphoblasticum) oraz chłoniak immunoblastyczny (lymphoma immunoblasticum. Rozrost nowotworowy.typ B. 217) lub selektywnej terapii UV (SUP). Lymphoma immunocyticum.. 233. a pojawiają się nowe. Leczenie polega na stosowaniu kortykosteroidów i PUVA (p. Rozstrzygające znaczenie ma badanie histologiczne. str. Stan ogólny chorych jest dobry. Lymphoma B. 415 . choroby Hodgkina lub chłoniaka wielkokomórkowego z receptorem komórek T dla CD 30. w którym limfocyty są mniejsze. Jeśli zmiany cofają się i nie ma tendencji do nowych wysiewów. guzkowe lub naciekowe (ryc. Zmiany są pojedyncze lub mnogie. jedne zmiany ustępują samoistnie. 233). CHŁONIAKI TYPU B Lymphoma B. Ryc. cofających się samoistnie. reticulosarcoma). Jeśli jest to pierwotna postać. Zmiany guzowate na owłosionej skórze głowy.

W tej odmianie zmiany skórne są rzadsze niż w immunocytowej. W przeciwieństwie do CTCL.Lymphoma centrocyticum. dotyczy głównie dzieci i stanowi dziedzinę hematologów. Leczenie zmian skórnych CBCL polega na naświetlaniu promieniami X. Jest to postać dotycząca głównie węzłów chłonnych. dołącza się chemoterapię. a nawet w obrębie tego samego guza. głównie w obrębie głowy i szyi. a mogą być również limfocyty T. gdyż są one bardzo radioczułe. Ta postać jest bardzo złośliwa. Trudności diagnostyczne polegają również na tym. płuca). w których istnieją zmiany narządowe. Zmiany skórne są pierwotne lub wtórne. Lymphoma lymphoblasticum. W postaci pierwotnej skórnej przeważają zmiany guzowate. gdyż zmiany skórne są wtórne. W przypadkach. że typy komórek nowotworowych mogą wykazywać znaczne różnice w poszczególnych zmianach u danego chorego. Odmiana ta jest bardzo złośliwa i tylko w części przypadków powstaje z limfocytów B (large cell anaplastic B cell lymphoma). których obraz kliniczny w poszczególnych odmianach jest charakterystyczny. Lymphoma centroblasticum. w CBCL zmiany skórne mogą być bardzo podobne we wszystkich postaciach i jedynie badania przy użyciu przeciwciał monoklonalnych dają możliwość ich różnicowania. Lymphoma immunoblasticum. często zajęte są węzły chłonne i narządy wewnętrzne (wątroba. Obraz kliniczny i przebieg są podobne. . lub też szybkimi elektronami (electron bean). Częściej są to limfocyty „null" (niezróżnicowane).

417 . Zespół Muira-Torre'a. Ryc. gdyż niekiedy na ich podstawie można odpowiednimi badaniami wykryć nowotwory nie dające jeszcze uchwytnych objawów klinicznych. które towarzyszą nowotworom narządów wewnętrznych i skóry.Rozdział 24 ZESPOŁY PARANEOPLASTYCZNE Mianem tym określa się zmiany skórne. 234. Poznanie ich jest bardzo ważne dla lekarzy.

01316 24 7 899 9 .

  9  9 .

 .

9 .

  "  .

 .

  .

 .

 9    !   .

.

L35 3((1 ( .-3&/ 3* 8 7 3 %1 8 ( H7%(%( .%1$&63 ( 8 2 9%13 : . e@@AC =fCC <?bBB <]B? = L'23^8$J&'133$%1I % ' U3.5.7 2/ L .-3&/ 3* /L1:%3%(447 3(32 7 2 ( -.): H 18' =?AC CF<> 53.( . ) .7321H%I % 2O/ %31 M-:/%/ :.3 2 3-1/ *123 *1 %(I .833&.(872 &:.-3&/ 3* 22H 1 -'2H13 ( 3 )8 pQY=A ACB =]?q C A FY ?YbB? [X ]F h3' )s 31 &.&>@B2-7E-=(`1 26U 38?AC 3$F<'& 6 U (1 : ==8Q=BC>(CQB8_2H <A(F?BBC 1> H =FP A R= T < S :K13 )7 )21 '* .J74 % ' U3.$5 %31 2*3.& 333).) 4G2 1L .7 2: H( :K13 )7 )21 '* V=FXZFAB ZF[ XC ? C \FC<Y= BB X C= QW]AAYC A $2178.&//..7 1$H % -3%3%&/83L'$'H1L 3 $&17 2/117 21 8$&1 13 2*83 '1 8 $( $ 8%1$ &/ 2%3 15 .)&3 2 % ' U3.$5 %31 53 3 . 1222L2133I .$5 %31 ( %1 -1H( $ :K3L %/L/: 2/LH.<>@BB >EC=B $ %3/'(33). 6 1I &-333%3(42$ 11 %1/14:7%81*27&/(%3H &3. %38 V==QW=? WYWC] F>AXBC Q @EB < vFA?QB WB]= ]Y=>C [w FBX ]?XF Q< A= . #1%1$&(* $ 3' ) +)%. 1 7 2/ 11 % $ %(3 8%1$ &/ 1$2 -%&%((5 2/$ ( 8 ( 8$'% -73$/L /1 H 13 '4(11347. &2I 311 ' &2j l K 8K k h3' ) E]=AA &.<AQ=AC R=Q FPF?BB ST 2(((137).2/' $I .%(3 2%&3 ( 2/$ ( %( 2O3 :K )7333 .. X<E>Y= ' &2jm K 8K j nF?Q EF?Y FW> b@Y= b=] QQB ' &2 67 K 8K o ' &2j 7 K 8K 7 ' &2 6t K 8K j ' &2l 6 K 8K o ' &2l x K 8K j aCQ:=H 3b1F%d cF%/W6Y3B>1YQ (W 4X$ G[A 4.48 '1 8 $( $ 8%1$ &/ 2 %( .%(3 2%&3 ( 2/$ (%3 15 2O321J748 '* . 3 21 '$%( *' 12 383.13 $&( )7 :KYbXY=3XYWA ) QA b @Y= :KXYWA 8' u ) b @Y= / * yz YbXY= : QA % m r '$'H .-J )'* .2 14 -&1 & ( $ 17 8 %/$8%13312-$ $' I % ' U3. ( 53..%(%(/ 2& (1 33 3 53.$5 %31 33 (1(1 $3*36 7 )%/127/.%3-1&4$ 1 0( 2/$7 ..-: %/ 3$ $-1 21 2O/L-26.3* 1) I '* : J$N23O)H1(1 $(53N( 311* 7%3$(J21 KM( H6/J2 %1 J12 G $ $ N1 -8)-3 : 2/6 53 5( 3 1473 (H 1(2$ $1/(76 71$ ( -6/ * 2 $ L %1 6 * )7 .-3&/ 3* 4 3/)' 22 h3' )i3310248 &. 3 21 013 ' . 7 2/ 11 % % (Kl r '$'H . 13 .8 I 3%$ 1 3H 1 )%3( 73 3.%/ .<8?AC-7E-=(`1 26U 3=8 (2 3C C >& 6 U :1 =&A(F?BB$F1'B8_2H >@=AC>(<T H BB R=Q =FP <Q S 21/83 7%(2 g( : 31 733 3 H : 43( -&I 1$&*J L 2812 )7 ( 13%&3'13-((%(/H 1-J $4O3 ( ( .

01316 24 6 78 98  .

8  9 8 9 8.

 8    .

1 *+))%3 J+!*13 !3.S&Q'5I 531 0#!JG% > 30D:D. *\ )*3#.G8% 1 1. * "%"%.M4.0.335&"3$M$ I 5% 0' +.> . %3%'$K#33J 1 $'3J G3*%& 0353"3% 3&. 43.: Z[1 " $ ^3+!O "31 .J $$304K.."315 .: ...%"%+&0".L0 3 ' !#% .#. ' G 63$ &(14 31 #) 5*5 Q`NBDI. * <N> 3 63$TV 310%5R N@. 0 U S ./3 2!3!.3 3 % G J 3 '! * .G353 1 3 1.!. 1 &* 4!I !33#"3 11%% 1434!"1/33W 51 05!. 9$ &=.3 5. !) $ % 5 . 3' 5#)UW .:Z>N@D: .0351 I & .+40 5 5 H "33.%%B 3 XY"3 "1 &"3 '% ' 5 & 10#O1* 4 O3'/3 '%% 43 % * +.#)I )* O 3' O3 . 0% 5..]N+"3. %!3 . * I 10#O1* 4 O3'/3 $ 4$ "1%P+40 51 +40 '%% 43 % * +.%**.:7% 31BDF 5'4".3J$ "%35#/ I "3 %*I %M"!+4$3%%.33 '08S#5U1W *# $&* c 5 "%%!*' . < 10#O1* 4 O3'/3 '%% 43 % * +.'03"323 .1O33.1!3J! 0* 1 5 3 !# W % * % !1 1 "%&_3 8O31.3 55GO%!1P$43 1.31313H. 1"1!#%' ! 3$ & (&"* % +". "3 0 &# J % K3+ % O 3 1 # I*G. *3G_03 1 5 #4 % % 3 3 4 *3 ! * "1 $4$ "#1#331GH2. . *J 3 .'!I3H51 ! .D % . D0.1+O.33 343!*3 63:)<>"4.@=Z: a AD C DX <Y Y>A:A Y> T DCBB 63$ &.%3. 8.: *AC 1!1! "13"143H%5! "..25#3%3313K'% H0.* *5H13+!1 32% K'% " 43._0 * 2 23. ' .% % H 3O13 1.*1 1"*1+*3%44!I " 5d.9H.13 #55"31. 4 3 L K %%.%$1 % ' 5.L0 3 3. 0&#H513. 1 % + ! #0#O1*05O3'.'#"3 42 10#O1* 4 O3'/3 5.$ 1 $' J%3#J 1 . 5I 3 ! 0. "1!#/3 % 0 5 5!"%5! % 1O%."3111!**1#_31 "O&43#"31 J. "31 #) 301bG 3# ". ) 3 21 -%!01 . "1G _ ". &:NYJ:D[.%J1 L!!12$*1H "O&4" !33 0 3 ' '%% 43 % * +.0 % 4 "1%P 4 3 GS$ 44 "1%1O% JG1 & "% % $0K 33 5 $43%3'.@=AE 200"13*00551 H&313 ! 13. % G' 3 I 8#.3 " 43.I % O"31 4 =B*A1 .

str. 379 p. 389 me) Xeroderma pigmentosum (XP) Zespół znamion atypowych [atypic (dysplastic) naevus syndrome] Epidermodysplasia verruciformis p. str. choroba Bowena Zespół Gorlina (basal cell naevus syndrop.Tabela 12 Dziedziczne skórne zespoły paraneoplastyczne związane z nowotworami skóry Nazwa zespołu Główne objawy Towarzyszące nowotwory raki podstawnokomórkowe nowotwory skóry różnego typu czerniaki raki kolczystokomórkowe. str. str. 114 . 402 p.

otoczone przebarwioną obwódką. Są to zazwyczaj liczne. przeciwjądrowych itd. odbarwione plamy. Stwierdzono ponadto występowanie przeciwciał przeciwmelanocytowych. myasthenia gravis i inne. Włosy w obrębie plam odbarwionych są siwe (poliosis). 80% chorych z czerniakami. łysienie plackowate (alopecia areata). twardzina (sclerodermia). toczeń rumieniowaty (lupus erythematosus). Czynniki genetyczne: choroba występuje rodzinnie w 30% przypadków. Rola neuropeptydów nie została dotychczas wykazana. Za tłem autoimmunologicznym przemawia występowanie w części przypadków rozmaitego typu autoprzeciwciał (przeciwtarczycowych. jak: thyreoiditis Hashimoto.). choroba Addisona. W otoczeniu i w obrębie mieszków włosowych w plamach bielaczych utrzymuje się nierzadko barwnik i z tych właśnie miejsc rozpoczyna się zazwyczaj repigmentacja. jak i u dorosłych. Występują równie często u dzieci. różnego kształtu i wielkości. Dziedziczenie jest autosomalne. a także częste występowanie bielactwa po wstrząsach nerwowych i psychicznych. częściej dominujące. czy ogniska odbarwione nie są w istocie skórą zdrową. Przebarwienia w otoczeniu białych plam mogą być tak rozległe. z różną penetracją genu. przy czym nowotwór ma w tych przypadkach łagodniejszy przebieg. Zaburzenia melanogenezy polegają głównie na zmniejszonym wytwarzaniu melaniny i niszczeniu melanocytów w wyniku procesu autoimmunologicznego. a w 20-30% przypadków współistnienie innych chorób o podłożu autoimmunologicznym. Etiopatogeneza. Podstawowym objawem są ostro odgraniczone odbarwienia z przebarwieniami na obwodzie (ryc. 235). Nie ma jednak wyraźnego związku z określonymi antygenami zgodności tkankowej. 421 . Istnieje związek z układem nerwowym. niedokrwistość złośliwa (anaemia perniciosa). a proces chorobowy polega na przebarwieniu (hyperpigmentatio). nie wykazujące objawów zapalnych ani zaniku. cukrzyca (diabetes).Rozdział 25 ZABURZENIA BARWNIKOWE BIELACTWO NABYTE Vitiligo Definicja. Przeciwciała przeciwmelanocytowe są skierowane przeciw podobnym antygenom na powierzchni melanocytu i komórek nowotworowych. które wykazano również u ok. za czym przemawia segmentowy układ odbarwień u niektórych chorych oraz zmiany ultrastrukturalne w zakończeniach nerwów obwodowych. Objawy i przebieg. że niekiedy istnieją trudności oceny. przeciw komórkom okładzinowym błony śluzowej żołądka.

217). Bielactwo rzekome (pseudoleucoderma). ale mogą być uogólnione. 235. 3. Rozpoznanie różnicowe: 1. bez tak wyraźnego odgraniczenia od otoczenia. 2) występowania zazwyczaj licznych ognisk. po leczeniu łuszczycy (psoriasis). 2. Plamy pojawiają się nagle lub stopniowo. Bielactwo ograniczone wrodzone (albinismus partialis) różni się występowaniem plam bielaczych od urodzenia. Ostuda (chloasma) . ma układ odpowiadający poprzednim blaszkom łuszczycowym. otoczonych przebarwioną skórą.odbarwione. W lecie są bardziej widoczne w związku z nasileniem przebarwień na obwodzie. Stosuje się fotochemoterapię jak w łuszczycy (p. w łupieżu pstrym (pityriasis versicolor) po opalaniu ogniska są drobniejsze. Nie ma dotychczas skutecznego leczenia. Na ogół nie powodują świądu.gdy przebarwienia przy szczególnym ich układzie imitują przebarwioną obwódkę w vitiligo (zdrowa skóra może sprawiać wrażenie odbarwień). grzbietów rąk i okolic narządów płciowych. często o układzie siateczkowatym. Bielactwo nabyte (vitiligo) .Ryc. Repigmentacja rozpo422 . Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia odbarwionych plam bez objawów zapalnych i zaniku. jednakże same odbarwienia pod wpływem słońca mogą częściowo ulegać repigmentacji. otoczone przebarwieniami plamy na tułowiu. str. występujące np. ale najczęściej zmiany utrzymują się w ciągu całego życia. Okres trwania jest wieloletni. Leczenie. Umiejscowienie jest rozmaite: najczęściej odbarwienia dotyczą twarzy. leczenie powinno być prowadzone przez wiele miesięcy. wyniki są korzystne tylko w części przypadków.

a także środki odbarwiające: maść perhydrolowa 30% oraz 20% maść z estrem monobenzylowym hydrochinonu (Depigmen). PIEGI Ephelides Definicja. leżące w poziomie skóry. a leczenie fenyloalaniną nie jest całkowicie bezpieczne. Repigmentacja następuje w ciągu ok. Zmiany mają charakter genetyczny. Z dużą ostrożnością można stosować powierzchowną krioterapię w formie masażu oraz łagodne złuszczanie (peeling). przebarwione plamy.jest ona równomierna. Poza twarzą mogą zajmować wyprostne części przedramion i grzbiety rąk. Wskazane jest podawanie leków uspokajających (trankwilizerów).w przeciwieństwie do wyników uzyskiwanych za pomocą PUVA . najczęściej rozsiane. Są to plamy jasno. 423 . kilku miesięcy. która jednak niekiedy powoduje nierównomierne odbarwienia. Piegi są częstsze u osób młodych oraz u osób rudych. Objawy i przebieg. Doustne podawanie L-fenyloalaniny w dawkach: 50 mg/kg mc. natomiast proces wytwarzania barwnika jest przyspieszony. z ewentualnymi naświetlaniami promieniami nadfioletowymi. Dziedziczenie jest autosomalne dominujące. estru monobenzylowego hydrochinonu. ale są mniej nasilone w starszym wieku. jednak niekiedy odczyny fototoksyczne sąbardzo nasilone. jednak wyniki kosmetyczne nie są na ogół zadowalające. W lecie uwidoczniają się bardziej pod wpływem nasłonecznienia. Opisano metodę autologicznych przeszczepów melanocytów hodowanych w specjalnych warunkach i przygotowanych za pomocą bioinżynierii. Liczba melanocytów nie jest zwiększona. W związku z nasilaniem się przebarwień na obwodzie pod wpływem słońca wskazane jest pokrywanie otoczenia odbarwień środkami chroniącymi przed promieniowaniem słonecznym. Etiopatogeneza. W przypadku pojedynczych ognisk można stosować metoksypsoralen zewnętrznie i miejscowe naświetlanie UVA.czynająca się od mieszków włosowych ma charakter punktowy.lub ciemnobrunatne. Szczególnie duże znaczenie ma ochrona przed promieniami słonecznymi./d z następczym naświetlaniem UVA powoduje repigmentację w części przypadków. o gładkiej powierzchni. przy czym . które powodują występowanie piegów u osób o bardzo jasnej karnacji. Utrzymują się w ciągu całego życia. co może być kosmetycznie niekorzystne. ewentualnie stosowanie środków odbarwiających. U dzieci można zalecać wyciąg z dziurawca (Succus hyperici) zarówno doustnie (preparat Hyperfix). np. Leczenie jest wyłącznie miejscowe: środki złuszczające: 20-30% maść rezorcynowa (możliwość uczulenia) oraz 10-20% fenol (może spowodować nadżerki). umiejscowione w okolicach odsłoniętych. Są to drobne. głównie na twarzy. Zabarwienie utrzymuje się w ciągu kilkunastu miesięcy lub dłużej. układ jest z reguły symetryczny. jak i zewnętrznie.

jak w leczeniu piegów. Leczenie. np. Są to przebarwione plamy w obrębie twarzy bez poprzedzającego i towarzyszącego stanu zapalnego. chlorpromazyna (chloasma medicamentosum). leczenie powinno być przyczynowe. Czynnikami wywołującymi lub sprzyjającymi są: ciąża (chloasma gravidarum).OSTUDA Chloasma (melasma) Definicja. odstawieniu wywołujących leków. Jeśli stwierdza się zaburzenia hormonalne lub chorobę wątroby.od żółtobrunatnych do ciemnobrunatnych plam o dobrym odgraniczeniu i nieregularnych zarysach. stan wyniszczenia (chloasma cachecticorum). Przebarwienia są związane ze wzmożonym wytwarzaniem melaniny. złuszczanie ani zanik. choroby wątroby. Miejscowo można zalecać środki odbarwiające. Przebarwienia są różnie nasilone . zwłaszcza hydantoina. Objawy i przebieg. W ich obrębie nie występuje zaczerwienienie. zaburzenia wewnątrzwydzielnicze (tarczycy. stosowanie kosmetyków zawierających środki światłouczulające. olejek bergamotowy (chloasma cosmeticum). niektóre leki. zaburzenia miesiączkowania i stany zapalne przydatków. leczeniu hormonalnym. Zmiany mogą ustępować samoistnie. Etiopatogeneza. nadnerczy). występujące głównie u kobiet. po porodzie. . np.

Jest to wzmożone wydzielanie łoju.zaburzenia układu nerwowego. czoło. nos. Są to: owłosiona skóra głowy. Objawy i przebieg. a następnie zmniejsza się powoli. jest ono duże u noworodków. 425 . zmniejsza się w ciągu pierwszych lat życia. wypełnionymi masami łojowo-rogowymi. Czynnikami usposabiającymi są: .Rozdział 26 CHOROBY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH I POTOWYCH CHOROBY GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH ŁOJOTOK Seborrhoea Definicja.zaburzenia czynności wewnątrzwydzielniczej. wzrasta gwałtownie w okresie pokwitania (13-18 lat). okolica mostka i międzyłopatkowa. z wyraźnie rozszerzonymi ujściami gruczołów łojowych. Wydzielanie łoju waha się w zależności od wieku. fałdy nosowo-policzkowe. zwłaszcza hiperandrogenizm i nadmierne wytwarzanie progesteronu u kobiet . Skóra jest lśniąca. Łojotok jest podłożem chorób owłosionej skóry głowy (łupież łojotokowy) oraz skóry gładkiej (trądzik. głównie Pityrosporum ovale. zwykle związana z nadmiernym rogowaceniem ujść mieszków włosowych . najwyraźniejsze w okolicach obfitujących w gruczoły łojowe. wyraźniej u kobiet niż u mężczyzn. okolice zauszne. np.wrodzona skłonność osobnicza. tłusta. trądzik różowaty). zapaleniu mózgu (encephalitis) i in. wzmożone wydzielanie łoju w parkinsonizmie. Wzmożone wydzielanie łoju jest charakterystyczne dla pewnych okolic. zwanych okolicami łojotokowymi. Etiopatogeneza. Prawdopodobnie czynnikami etiologicznymi są zakażenia drożdżakowe.

sposób dziedziczenia jest autosomalny dominujący. Jeśli ogniska złuszczania są bardzo nasilone i rozległe. Etiopatogeneza. Czynnikiem usposabiającym jest osobnicza skłonność do nadmiernego wytwarzania łoju i rogowacenia ujść mieszków włosowych. ketokonazol. charakterystycznych dla łuszczycy. a następnie związanych z nimi odczynów zapalnych (wykwity grudkowo-krostkowe). W łupieżu tłustym występują uwarstwione żółtawe strupy i objawy stanu zapalnego. Canesten). Leczenie: w przypadkach łupieżu tłustego stosuje się kremy i płyny przeciwgrzybicze . Rozpoznanie różnicowe: 1. jeśli nie ma towarzyszących zmian skórnych i paznokciowych. mogą nasilać ten proces. Objawy i przebieg. Łupież i łojotok ulegają zmniejszeniu w miarę postępującego łysienia. 89). str. cechujące się obecnością zaskórników (comedones). Jest to drobnopłatowe złuszczanie skóry gładkiej (pityriasis alba) lub owłosionej skóry głowy z mniej (łupież zwykły) lub bardziej (łupież tłusty) nasilonym łojotokiem. dobrze odgraniczonych ognisk. Szczególnie wskazany jest szampon Nizoral (sposób stosowania . U młodzieży łupież owłosionej skóry głowy jest częściej typu zwykłego (pityriasis simplex capillitii). Jest to schorzenie głównie osób młodych. wytwarzają się nawarstwione. co powoduje tworzenie się zaskórników (comedones). Czynniki egzogenne. Łupież zwykły owłosionej skóry głowy (seborrhoea sicca) wymaga odróżnienia od grzybicy powierzchownej skóry owłosionej (tinea capillitii superficialis). TRĄDZIK POSPOLITY Acne vulgaris Definicja.ŁUPIEŻ ŁOJOTOKOWY Pityriasis seborrhoica Definicja. Zmiany te są częstsze u dzieci. 2. najczęściej umiejscowionych na twarzy i kończynach (pityriasis alba). takie jak leki oraz szkodliwości zawodowe. ani łysienia w łupieżu łoj otokowym. 3. plecy). wykwitów grudkowo-krostkowych i torbieli ropnych umiejscowionych w okolicach łojotokowych (twarz. Łupież biały (pityriasis alba) wymaga różnicowania z wypryskiem (eczema). W skórze łupież zwykły występuje w postaci białych. powodujące trwałe wyłysienie. Prawdopodobnie pierwotne jest nadmierne wytwarzanie mas rogowych i ich nieoddzielanie się. która różni się obecnością zmian we włosach i na ogół dobrym odgraniczeniem ognisk. imitujące grzybicę. z różną penetracją genu. wywiad rodzinny oraz badanie histologiczne. związane z nadczynnością gruczołów łojowych. 426 . różnicowanie może być trudne. często rozstrzyga dopiero obserwacja. ściśle przylegające hiperkeratotyczne strupy (pseudotinea amiantacea). Łupież tłusty owłosionej skóry głowy (seborrhoea oleosa) wymaga odróżnienia od łuszczycy skóry głowy (psoriasis capillitii).pochodne imidazolowe (Nizoral. Skłonność ta jest uwarunkowana genetycznie. białe.p.

ale również wskutek nagromadzenia się melaniny. Rozróżnia się 2 typy zaskórników: zamknięte i otwarte. nierówne. przeważają zaskórniki i wykwity grudkowe. 427 . Charakterystyczne jest zajęcie twarzy. Powstają w wyniku proliferacji korneocytów w ujściu gruczołu łojowego. wydzielono rozmaite odmiany kliniczne. skóry pleców i klatki piersiowej. niekiedy z zaznaczonym w części środkowej otworkiem. umiejscowione głównie na twarzy i plecach. jeśli zajęte są wyłącznie okolice nietypowe. Odmiany kliniczne: 1) trądzik młodzieńczy (acne juvenilis): zmiany są zwykle słabo nasilone.Rola bakterii. białe. zmiany często . a czop zawiera liczne Propionibacterium acnes. c) androgeny zaostrzają trądzik. 2) trądzik ropowiczy (acne phlegmonosa): obok zmian typowych tworzą się torbiele ropne. powodujące hydrolizę triglicerydów łoju z powstawaniem wolnych kwasów tłuszczowych. szczególnie androgenów. 238. po czym samoistnie ustępuje po kilku latach trwania. Umiejscowienie. Rola hormonów. Rozplem korneocytów jest połączony z zastojem łoju. gojenie następuje poprzez mostkowate. Wtórnie w wyniku ucisku i stanu zapalnego powstają wykwity grudkowo-krostkowe oraz torbiele ropne (ryc. obecne w dużych ilościach w ujściach gruczołów łojowych. czyli okolic łojotokowych (ryc. pachwinowe i pośladki. zazwyczaj w okresie letnim zmiany ulegają poprawie w związku z nasłonecznieniem. odmianę tę spotyka się prawie wyłącznie u mężczyzn. wytwarzają enzymy lipolityczne. różniące się nasileniem zmian i ich charakterem morfologicznym.obok miejsc typowych . Progesteron ma działanie zbliżone do androgenów. ale w stężeniu fizjologicznym nie wpływa na gruczoły łojowe. w którym oprócz zaskórników przeważają wykwity grudkowe i grudkowo-krostkowe (acne papulo-pustulosa). dobrze widoczne przy naciągnięciu skóry. bardzo dużych zaskórników. Wykwitem pierwotnym jest zaskórnik (comedo). Przebieg jest przewlekły. Zaskórniki te są ciemno zabarwione na szczycie nie tylko z powodu utleniania się keratyny i łoju. gdyż: a) komórki gruczołów łojowych mają receptory dla androgenów. Beztlenowe bakterie Propionibacterium (dawna nazwa Corynebacterium) acnes. dopiero w bardzo dużych dawkach pobudza ich wzrost.ryc. Pityrosporum i inne bakterie związane z mieszkiem włosowym. nierówne i przerosłe blizny.zajmują również okolice pachowe. jest najbardziej nasilony w okresie pokwitania. które wywierają działanie drażniące. gojenie następuje przez bliznowacenie (blizny są wciągnięte. 3) trądzik skupiony (acne conglobata): zmiany polegają na występowaniu głębokich nacieków i torbieli ropnych. 237). Zaskórniki otwarte. 236). niektórzy autorzy używają dla tych przypadków nazwy „acne inversa". zwłaszcza u kobiet. niekiedy zlewających się. oraz licznych. b) preparaty antyandrogenowe znacznie zmniejszają wydzielanie łoju. d) trądzik nie występuje przed okresem pokwitania i u eunuchów kastrowanych przed okresem pokwitania. Objawy i przebieg. W części środkowej znajduje się otwór. przez który wydobywa się masa łojowo-rogowa. Zaskórniki zamknięte są drobne. niekiedy bardzo szpecące) . Poza najczęściej występującym trądzikiem zwykłym.

Ryc. 236. 5) trądzik z objawami ogólnymi o ciężkim przebiegu (acne fulminans): występuje wyłącznie u młodych mężczyzn. Trądzik zwykły (acne vulgaris) wykwity krostkowe i zaskórniki. niekiedy dotyczy wyłącznie okolicy karku. W obrębie łopatek zmiany szczególnie nasilone. często towarzyszy trądzikowi ropowiczemu lub skupionemu. z rozpadem i objawami krwotocznymi.Ryc. typu acne pustulosa. wykwity są typu acne phlegmonosa lub conglobata. 4) trądzik bliznowcowy (acne keloidea): polega na tworzeniu się bliznowców w obrębie wykwitów trądzikowych. na bocznej powierzchni twarzy zlewne zmiany zapalne. Bardzo nasilony trądzik w charakterystycznym umiejscowieniu na plecach. towarzyszą: leukocytoza i wy428 . 237.

którym towarzyszą bóle stawowe i podwyższona temperatura ciała. zazwyczaj gorączka i bóle stawowe. zmiany umiejscawiają się na twarzy i tułowiu . rentgenologicznie można stwierdzić zmiany w stawie mostkowo-obojczykowym (ryc. częściowo krwotoczne wykwity na tułowiu. 239.chlor (chloracne). 239). Ryc. Trądzik ropowiczy (acne phlegmonosa) z obecnością nielicznych torbieli i blizenek. 238. Rozpadowe. Acne fulminans. Trądzik wywołany: 1) trądzik zawodowy jest wywołany najczęściej przez: .oleje (acne oleosa) i 429 . sokie OB.Ryc.

W zmianach zaskórnikowych i grudkowych wskazany jest kwas witaminy A (retinoic acid. zwłaszcza w połączeniu z erytromycyną.dziegcie (acne picea). Naświetlania słoneczne. który jednak może mieć pewne działanie drażniące. klindamycynę (Dalacin T). grudkowych i krostkowych stosuje się: nadtlenek benzoilu (benzylperoxide) 5-10-15%. gdyż maści powodują zaczopowanie ujść gruczołów łojowych. może być stosowany w połączeniu z erytromycyną. zmiany umiejscawiają się głównie na wyprostnych powierzchniach kończyn.steroidy (działanie poprzez androgeny nadnerczowe?) . niewystępowaniem zaskórników i wyłącznym umiejscowieniem na twarzy. ale może powodować uczulenie lub podrażnienie. o podobnym działaniu przeciwtrądzikowym. acnes. Wskazane są głównie aerozole. 2) trądzik polekowy może być spowodowany przez: . Ropne zapalenie mieszków włosowych (folliculitis) różni się niewystępowaniem zaskórników. Rozpoznanie różnicowe: 1. jod. W zmianach zaskórnikowych. Stosuje się leki przeciwłojotokowe.. bez zaskórników . Nowy retinoid. 4) trądzik niemowlęcy (acne neonatorum): wykwity są grudkowe i ropne. zawiesiny. jest związany ze stosowaniem olejów mineralnych do pielęgnacji skóry. najczęstszym umiejscowieniem są policzki.0. kwas azelajowy (azelaic acid) uzyskany z hodowli Pityrosporum ovale. 2. mają korzystne działanie keratolityczne. W trądziku o niewielkim i średnim nasileniu na ogół wystarcza leczenie miejscowe. 2-3% kwasu salicylowego.. najczęściej bywa wywołany przez pudry i róże. Ostatnio wprowadzone preparaty. przewagą objawów naczynioruchowych. na ogół bez zaskórników. keratolityczne. Trądzik różowaty (rosacea) różni się występowaniem głównie w wieku dojrzałym i starszym. tretinoina . 3) trądzik kosmetyczny (acne cosmetica): zmiany mają głównie charakter zaskórników i prosaków. Trądzik wywołany ustępuje po usunięciu czynników wywołujących. są bardzo korzystne we wszystkich odmianach trądziku. zawierające kwas salicylowy i cynk. Leczenie miejscowe odmiany ropowiczej polega na przecinaniu i oczyszczaniu torbieli ropnych (w okresie podawania preparatu Roaccutane). często występują torbiele ropne. erytromycynę. brakiem predylekcji do zajmowania okolic łojotokowych oraz krótszym przebiegiem. barbiturany itd. 430 . które w zimie można zastąpić naświetlaniami lampą imitującą światło słoneczne (Sun Lamp). witamina B12. Leczenie zewnętrzne. np. aerozole lub roztwory zawierające antybiotyki: tetracyklinę. powoduje znacznie mniejsze podrażnienie skóry. zatykające ujścia gruczołów łojowych i potowych. adapalen (adapalene). przeciwmikrobowe i przeciwzapalne. który działa na P. najczęściej umiejscowiony jest na twarzy. która wpływa na komponentę bakteryjną.leki wydzielające się przez gruczoły łojowe i powodujące ich drażnienie.05% roztwór lub żel). Do oczyszczania skóry używa się różnych roztworów i żelów oczyszczających oraz roztworów spirytusowych z dodatkiem 1% tymolu lub mentolu. neomycynę.wykwity drobnogrudkowe są głównie umiejscowione na klatce piersiowej. Również miejscowo stosowana izotretinoina działa w trądziku o niewielkim nasileniu. pudry lub pasty.

są one stosowane długotrwale w dawkach: 500-1000 mg dziennie przez 20 dni. w tych samych dawkach co tetracykliny. Roaccutane). 431 . TRĄDZIK RÓŻOWATY Rosacea Definicja. Stwierdzono również znamiennie częstszą obecność Demodex folliculorum. C .18 mg/d i wit. Silne działanie przeciwłoj otokowe mają również preparaty antyandrogenowe.1000 mg/d. w ciągu kilku (do 12) miesięcy. Poza tym znajdują zastosowanie rozpuszczalne sole cynku (Solvezink. używany również jako środek antykoncepcyjny. Równocześnie należy podawać duże dawki witamin z grupy B z wyłączeniem witaminy B12. grudkowe i krostkowe występujące na podłożu łojotoku i zaburzeń naczynioruchowych (łatwe czerwienienie się skóry pod wpływem bodźców fizycznych i emocjonalnych). oraz zaburzenia wewnątrzwydzielnicze. dziennie w ciągu 3-5 miesięcy. Diane podaje się kobietom. np. Stosuje się również erytromycynę. zaleca się tetracykliny. W acne fulminans najlepsze wyniki uzyskuje się przez stosowanie małych dawek steroidów (30-20-15 mg/d) z dołączeniem po kilku-kilkunastu dniach sulfonów lub izotretinoiny. następnie 250-500 mg dziennie przez kilka miesięcy. które jest wskazane w nasilonym trądziku. Dawkowanie: 0. działające przeciwbakteryjnie i hamujące czynność lipolityczną Propionibacterium acnes.Leczenie ogólne. Zincteral) w dawkach 200 mg 3 razy dziennie w ciągu kilku-kilkunastu miesięcy oraz sulfony: dapson (Avlosulfon. B2 . Jako dodatkowe leczenie zaleca się witaminy działające przciwłojotokowo: amid kwasu nikotynowego (witamina PP) . tak że kobiety powinny zażywać środki antykoncepcyjne w ciągu całego okresu leczenia oraz co najmniej 1 miesiąc przed terapią i 1 miesiąc po jej zakończeniu.2-0. że towarzyszące niekiedy zmiany rumieniowe poza twarzą są trądzikiem). częściej kobiet. dotyczące osób w wieku dojrzałym. który ma silne działanie keratolityczne i przeciwłojotokowe. Są to wykwity rumieniowe. Leczenie to powinno trwać co najmniej 6 miesięcy. W ciężkich postaciach krostkowych i ropowiczych wskazane jest podawanie 13-cis kwasu witaminy A (Isotretinoin. na co wskazuje niewystępowanie zmian przed okresem pokwitania i ich częstość w okresie przekwitania u kobiet. wit. oraz minocyklinę (Klindamycin) w dawkach 100 mg dziennie w ciągu kilku miesięcy. która sama może powodować zmiany trądzikowe. Czynnikami usposabiającymi są zaburzenia naczynioruchowe związane z autonomicznym układem nerwowym. W leczeniu ogólnym.1000-1200 mg/d. w niektórych przypadkach prawdopodobnie rolę patogenetyczną odgrywają drożdżaki (głównie Pityrosporum). po sprawdzeniu ich stanu hormonalnego. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Diane). gdyż leczenie przeciwdrożdżakowe powoduje poprawę. Etiopatogeneza.50-100 mg/d i inne. najczęściej niedokwaśność soku żołądkowego (gastritis hypochlorica).8 mg/kg mc. spironolakton lub cyproteron (Cyproterone acetate. Disulone) po 100-200 mg/d. a także doksycyklinę . Powikłania polegająna wzroście stężenia triglicerydów. umiejscowione wyłącznie na twarzy (nie ma dowodu. lek ma działanie teratogenne.

241). często towarzyszących trądzikowi różowatemu.zapalenie spojówek (conjunctivitis). Choroba trwa zazwyczaj wiele lat. W ok. Objawy i przebieg. nie zostało potwierdzone w najnowszych badaniach kontrolowanych. a nasilenie objawów stwierdza się w okresie przekwitania. brzegów powiek (blepharitis). Skuteczne leczenie zakażenia Helicobacter pylori w przypadkach współistniejącego gastritis nie wpływało na ogół na zmiany trądzikowe. a rzadziej rogówki (keratitis). 50% przypadków występują powikłania oczne . 432 . stwierdzanych prawie wyłącznie u mężczyzn (ryc. 241. U kobiet mogą występować zaostrzenia w czasie miesiączek. z przemijającym zaczerwienieniem skóry twarzy (okres rumieniowy). W okresie początkowym zmiany mają charakter rumieniowy. 240. Umiejscowieniem najczęstszym są środkowe części twarzy.ryc. zwłaszcza w otoczeniu ust (dermatitis perioralis).Wysunięte przypuszczenie dotyczące roli etiologicznej Helicobacter pylori. mogą powstawać pod wpływem czę- Ryc. Zmiany w otoczeniu jamy ustnej zostały sprowokowane długotrwałym leczeniem miejscowym kortykosteroidami. który jest uznany za podstawowy czynnik w patogenezie gastritis i wrzodów żołądka. Trądzik różowaty (rosacea) o dużym nasileniu. W rzadkich przypadkach dochodzi do zmian przerostowych nosa (rhinophyma . Rhinophyma . w dalszym przebiegu objawy naczyniowe utrwalają się w postaci teleangiektazji.zmiany guzowate w obrębie nosa. Ryc. Zmiany przypominające trądzik różowaty (dermatitis rosaceiformis).odmiana przerosła). 240. a także pojawiają się wykwity grudkowe i krostkowe (okres grudkowo-krostkowy) .

W leczeniu ogólnym zaleca się usuwanie czynników mogących mieć znaczenie przyczynowe (niedokwaśności soku żołądkowego. Z tego względu stosowanie steroidów na twarz jest przeciwwskazane. Rozpoznanie ustala się na podstawie: 1) stwierdzenia wykwitów rumieniowych i grudkowo-krostkowych umiejscowionych głównie w środkowej części twarzy. Leczenie ogólne. Elocom) mogą być zalecane tylko na bardzo krótki okres. W rhinophyma wskazany jest zabieg chirurgiczny (ścinanie nożem elektrycznym): wyniki kosmetyczne są korzystne. zawierające rozmaite antybiotyki: tetracyklinę. Korzystne wyniki uzyskuje się podawaniem metronidazolu w dawkach 250-500 mg/d w ciągu kilku tygodni. szczególnie przy współistnieniu zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego. 3.). str. Lupoid prosówkowy rozsiany twarzy (lupoid miliaris disseminatus faciei) p. erytromycynę. W razie zmian krostkowych zaleca się tetracykliny. a słabe steroidy (1% maść hydrokortyzonowa. Rozpoznanie różnicowe: 1. minocyklinę (50-100 mg dziennie). jak w trądziku pospolitym. Dotyczy to zwłaszcza osób wykazujących skłonność do silnych odczynów naczynioruchowych. 3) współistniejących objawów łojotoku. a później 50 mg/d). Niekiedy dobre wyniki osiąga się stosowaniem Nizoralu (2% kremu) lub innych pochodnych imidazolowych.stego stosowania miejscowego fluorowanych steroidów (p. ryc. gdyż lek jest hepatotoksyczny. pomocny w rozpoznaniu może być dojrzały wiek chorych. Stosuje się krem metronidazolowy 0. Poza tym stosuje się witaminy przeciwłojotokowe. 433 . niewystępowaniem wykwitów grudkowych i krostkowych. doksycyklinę (początkowo 100. Leczenie zakażenia Helicobacter pylori likwiduje gastritis i z tego względu może być wypróbowane. a jeśli wykwity krostkowe są bardzo rozległe . Toczeń rumieniowaty (DLE) różni się naciekowym charakterem zmian z obecnością hiperkeratozy mieszkowej i bliznowacenia. zaburzeń hormonalnych itp. niekiedy w bardzo powierzchownej postaci DLE różnicowanie może być trudne. erytromycynę (500-1000 mg/d). Trądzik pospolity (acne vulgaris) .p. Leczenie miejscowe. 430. Cutivate. W razie stwierdzenia Demodex folliculorum można zalecić krotamiton (Crotamiton). obydwa leki w takich dawkach. 240). 431).75-1% oraz kremy. jak w trądziku pospolitym. klindamycynę. nawet bez uchwytnych zmian trądziku różowatego. str. roztwory i aerozole. leczenie to można powtarzać z przerwami. jak w trądziku pospolitym (p. pomocne są badania histologiczne i immunopatologiczne. str.izotretinoinę (Isotretinoin. natomiast nie działa na zmiany bezpośrednio. Roaccutane). 2) wzmożonej pobudliwości naczynioruchowej (zaczerwienienie pod wpływem bodźców fizycznych i psychicznych). 68. 2.

(zawierające belladonnę oraz małe dawki fenobarbitalu). dominujące). W leczeniu miejscowym zaleca się zasypki zawierające 20-25% Aluminium chloratum. a także środki neurotropowe (np. Wskazanie stanowi głównie pocenie się nadmierne okolic pachowych. Leczenie. rubra). dłoni i stóp. jest niezależne od czynników atmosferycznych. Wstrzyknięcia w dłonie i stopy są bolesne. nie wykazujące objawów zapalnych. Definicja. wargi górnej) albo połowy twarzy. gruźlicy itd. a ma podłoże głównie emocjonalne. drobne. cukrzycy. W przypadkach szczególnie nasilonego pocenia się rąk poprawę uzyskiwano po sympatektomii. 434 . str. POTÓWKI Miliaria Występują w dwóch odmianach: zwykłej (miliaria cristallina) i czerwonej (m. Objawy. przezroczyste wykwity pęcherzykowe. Ostatnio zastosowano doogniskowe wstrzykiwanie toksyny botulinowej A (Botulinum toxin A). Etiopatogeneza. czoła. POCENIE SIĘ NADMIERNE Hyperhidrosis Definicja. Pocenie się dotyczące wyłącznie nosa (granulosis rubra nasi) ma podłoże genetyczne (dziedziczenie nieregularne. pach itd. Występują drobne pęcherzyki na rumieniowym podłożu oraz kropelki potu. stóp. 22-25) i mają ścisły związek z autonomicznym układem nerwowym. hydroksyzynę lub inne). bądź owłosionej skóry głowy. Jest to wzmożone wydzielanie potu. nadczynności tarczycy. np.1-2 tabl. Jest ona nietoksyczna w dawkach stosowanych w hiperhydrozie. Zirkonium lub inne sole metali albo roztwory 5-10% formaliny (przy stosowaniu formaliny należy pamiętać o możliwości uczulenia). twarzy (lub tylko nosa. związane z ujściem gruczołu potowego. potówki czerwone są to rozsiane grudki zapalne. które może być uogólnione lub ograniczone do niektórych okolic. występuje głównie u dzieci. 10-30% kwasu borowego. Potówki zwykłe są to rozsiane. Pocenie się ograniczone dotyczy najczęściej następujących okolic: pach. jednak i tu uzyskuje się dość trwałe wyniki. a po okresie pokwitania zanika lub ulega osłabieniu. W leczeniu ogólnym można stosować środki parasympatykolityczne: Bellergot .CHOROBY GRUCZOŁÓW POTOWYCH Gruczoły potowe odgrywają ważną rolę w termoregulacji ustroju (p. Najczęstszym zaburzeniem jest wzmożone pocenie się. która hamuje wydzielanie acetylocholiny i blokuje współczulne unerwienie gruczołów potowych. Pocenie się nadmierne objawowe występuje w przebiegu rozmaitych chorób. Pocenie się nadmierne pierwotne lub konstytucjonalne jest związane z osobniczą skłonnością. np.

może towarzyszyć im niewielki świąd lub pieczenie.Etiopatogeneza. W potówkach czerwonych odgrywa rolę zakażenie bakteryjne i zaczopowanie masami rogowymi ujść przewodów potowych. Najczęstszym umiejscowieniem jest tułów. Leczenie. Rozpoznanie różnicowe. Potówki czerwone trwają zazwyczaj nieco dłużej. Zasadnicze znaczenie ma usunięcie czynników wywołujących. głównie u dzieci. większym nasileniem świądu. Czynnikiem usposabiającym w potówkach zwykłych jest przegrzanie. z wtórnym odczynem zapalnym. Miejscowo stosuje się zasypki zawierające 5-10% kwasu borowego i papki z mentolem (1%). Zmiany nagle występują i szybko znikają. pozostawiając niewielkie drobnopłatowe złuszczanie. występowaniem również poza okolicami osłoniętymi. . Osutki alergiczne polekowe lub pokarmowe różnią się obecnością grudek wysiękowych. u dorosłych zależy od warunków pracy zawodowej lub przebywania w gorącym klimacie. Przebieg potówek zwykłych jest krótkotrwały.

W części przypadków łysienie jest przemijające. np. wywołane najczęściej: a) środkami cytostatycznymi i immunosupresyjnymi (cyklofosfamid. rtęcią itd. ŁYSIENIE Definicja. zwłaszcza u dzieci neurotycznych. łysienie. ustępuje po usunięciu przyczyny wywołującej. Etiopatogeneza łysienia typu męskiego. Przyczyny wypadania włosów (effluvium) mogą być rozmaite: 1) mechaniczne: a) wycieranie się włosów u noworodków na skutek tarcia o poduszkę. tj. 3) choroby zakaźne: a) ostre choroby gorączkowe. 5) lekowe. Łysienie może być wynikiem przejściowego lub trwałego wypadania włosów na ograniczonej powierzchni lub obejmującego całą owłosioną skórę głowy (a niekiedy i inne okolice owłosione). dur. metotreksat i in.Rozdział 27 CHOROBY WŁOSÓW W rozdziale tym omawiamy jedynie najczęstsze jednostki: wypadanie włosów. SLE. tj. oraz nadmierny porost włosów. b) łysienie wskutek naciągania włosów uczesaniem („koński ogon"). 436 . np. 4) choroby układowe.. b) kiła wtórna (alopecia luetica).). 2) toksyczne: a) zatrucia talem (bardzo charakterystyczne złogi barwnika we włosach anagenowych). natomiast charakter trwały ma łysienie typu męskiego oraz w chorobach skóry owłosionej prowadzących do bliznowacenia. c) wyrywanie włosów (trichotillomania). rozlanego łysienia kobiet oraz łysienia plackowatego jest omówiona oddzielnie. b) zatrucia arsenem.

zatrzymuje wypadanie włosów i po kilku miesiącach powoduje ich wyraźny odrost. c) środkami przeciwkrzepliwymi (kumaryna. a proces łysienia nadal postępuje. str. który wzbudził duże nadzieje. Objawy uboczne są minimalne i cofają się po odstawieniu leku. Często poprzedzone jest w młodszym wieku łojotokiem lub łupieżem tłustym. Wskazane jest postępowanie przeciwłojotokowe i przeciwbakteryjne (Nizoral i inne pochodne imidazolowe . Leczenie musi być jednak prowadzone stale. morphea i inne). Praktykowane przez niektóre ośrodki przeszczepianie włosów jest metodą bardzo żmudną. natomiast hamuje wzrost włosów w obrębie owłosionej skóry głowy. Z tego względu badanie to ma pewne znaczenie rokownicze. grzybica) lub skóry owłosionej (DLE. Nie jest to w zasadzie schorzenie. Trichogram wykazuje wzrost liczby włosów telogenowych. stosowany w nadciśnieniu. dziedziczenie jest autosomalne dominujące z różną penetracją genu. wymagającą olbrzymiej cierpliwości zarówno ze strony lekarza. Łyse okolice pokrywa się przeszczepami drobnych kępek skóry zawierających mieszki włosowe. Mechanizm działania polega prawdopodobnie na rozszerzaniu drobnych naczyń obwodowych. Lekiem. gdyż w naszej szerokości geograficznej występuje w rozmaitym stopniu u większości mężczyzn powyżej 40 rż. który powoduje stymulację mieszków włosowych na twarzy i w okolicy narządów płciowych. długotrwałą. Lek ten zastosowano w łysieniu w wyniku obserwacji uogólnionej hipertrychozy jako objawu ubocznego u 70% chorych leczonych ze wskazań kardiologicznych. gdyż po jego zaprzestaniu włosy wypadają. Etiopatogeneza jest nieznana. Lek.b) lekami przeciwtarczycowymi (pochodne tiouracylu). obecnie wprowadzane są preparaty stymulujące odrost włosów. podawany codziennie w dawce 1 mg. Do niedawna nie było żadnego skutecznego leczenia. heparyna). 437 . Finasteryd jest nieskuteczny i niewskazany u kobiet. Leczenie. Łysienie cmdrogenowe jest związane z wydłużaniem się fazy telogenowej i coraz krótszymi fazami anagenowymi. jeśli współistnieje łojotok. proporcjonalnie do nasilenia procesu wypadania włosów. Po zaprzestaniu leczenia włosy ponownie wypadają. Pewne działanie stymulujące odrost włosów w łysieniu androgenowym ma finasteryd . lichen planus. jest minoksydil (pochodna piperydyny). jak i osoby poddającej się zabiegom. Poprawę stwierdza się u 20-30% leczonych. pobranymi z miejsc obwodowych skóry głowy. Minoksydil stosuje się w 2% roztworze dwa razy dziennie. rozpoczynająca się od kątów czołowych i na szczycie głowy (charakterystyczna „tonsura"). przy czym stężenie testosteronu pozostaje nie zmienione. Obok czynników genetycznych odgrywa rolę dihydrotestosteron. 89).lek hamujący enzym 5-alfa-reduktazę i przez to zmniejszający stężenie dihydrotestosteronu. Decydujące znaczenie mają czynniki genetyczne. w których włosy są zachowane.p. Pewien odrost włosów rozpoczyna się po kilku miesiącach. który jest odpowiedzialny za łysienie androgenowe. ŁYSIENlE MĘSKIE ANDROGENOWE Alopecia masculina androgenetica Definicja. 6) choroby włosów (np. Jest to trwała utrata włosów.

rzadszy wariant. utrata włosów w okolicy kątów czołowych i znaczne przerzedzenie na skroni. natomiast w odmianie rozlanej stężenie androgenów mieści się zazwyczaj w górnej granicy normy lub jest tylko nieznacznie podwyższone. 243. Być może pewną rolę odgrywają czynniki zawodowe. z zachowanym pasmem włosów w okolicy czołowej. Hiperandrogenizm może być związany z zaburzeniami wewnątrzwydzielniczymi lub stosowaniem androgenów albo syntetycznych progesteronów. co przypomina „drzewko choinkowe". Występuje znacznie rzadziej niż u mężczyzn i pojawia się na ogół powyżej 30 rż. bądź rozlana (alopecia diffusa) .. 242. w obrębie przedziałka przerzedzenie to jest nieregularne. Leczenie. Zaleca się usunięcie czynników mogących ewentualnie przyczyniać się do wypadania włosów oraz stosowanie odpowiednich leków hormonalnych.ryc. Łysienie androgenowe kobiet (alopecia androgenetica feminina) . W odmianie typu łysienia męskiego główną rolę odgrywają czynniki genetyczne i zaburzenia androgenowe. stresy itp.charakterystyczne przerzedzenie na szczycie głowy. lakiery do włosów. Ryc. na które obecnie kobiety narażone są na równi z mężczyznami. Czynnikami prowokującymi u kobiet z predyspozycją genetyczną mogą być: detergenty w szamponach. zwłaszcza środków antykoncepcyjnych o działaniu estrogenowym lub antyandro- Ryc. 242. 243. farby do włosów.ŁYSIENIE ANDROGENOWE KOBIET Alopecia androgenetica feminina Definicja. Obraz analogiczny do łysienia androgenowego męskiego. Jest to utrata włosów bądź zbliżona do łysienia męskiego. 438 . Łysienie androgenowe kobiet (alopecia androgenetica feminina) .

Istotą są nacieki w otoczeniu mieszków włosowych. Mogą dotyczyć wyłącznie skóry głowy lub również okolic pachowych i płciowych oraz włosów mieszkowych. Skóra w obrębie ogniska nie wykazuje zmian. Ryc. W łysieniu androgenowym zarówno u kobiet. 244. a stwierdzono również zjawisko apoptozy. których liczba w krążeniu (zwłaszcza T helper) ulega zmniejszeniu. 439 . łysienie męskie). Cyproterone acetate. przeciwtarczycowych.genowym (np. IL-2 i IL-1 (IL-1 hamuje wzrost włosów). Komórki mieszków włosowych wykazują większą ekspresję cząstek adhezyjnych ICAM-1 i HLADR.rozległe ognisko całkowicie pozbawione włosów. ŁYSIENIE PLACKOWATE Alopecia areata Definicja. a także brwi i rzęs (alopecia totalis). Diane). złożone w okresie wczesnym głównie z limfocytów Th1. W przewlekłej postaci stwierdza się nadal dużą liczbę wytwarzających prozapalne cytokiny mononuklearów w bezpośrednim kontakcie z mieszkiem włosowym. Są to przejściowe lub trwałe ogniska łysienia. a w skórze ognisk wyłysienia stwierdza się zwiększoną ekspresję cytokin IFNy. Łysienie plackowate (alopecia areata) . w obrębie których skóra jest nie zmieniona (ryc. Prawdopodobne wydaje się podłoże autoimmunologiczne w związku z częstym występowaniem rozmaitego typu autoprzeciwciał (np. jednak przeważają cytotoksyczne limfocyty T. Etiopatogeneza jest nieznana. 244). Łysienie plackowate ma charakter zapalny pomimo braku widocznych zmian zapalnych w skórze. jak i u mężczyzn można stosować miejscowo minoksydil (p. rozmaitej wielkości i kształtu.

Płytki paznokciowe w dużej części przypadków wykazują zmiany. Ponadto w części przypadków istnieje wyraźny związek z układem nerwowym. Odrost włosów niekiedy następuje samoistnie. 245. 245. Są to punktowate wgłębienia (onychosis punctata) lub rozwłóknienie i ścieńczenie płytek. ale nierzadko występują nawroty w nieregularnych odstępach czasu. a ogniska wyłysień mogą pojawiać się nagle po ciężkich przeżyciach psychicznych. Łysienie może być uogólnione (alopecia totalis) i wtedy dotyczy wszystkich typów włosów. łysienie uogólnione nosi nazwę złośliwego (alopecia maligna) . .całkowity ubytek włosów w obrębie głowy.przeciwmitochondrialnych i in. a więc również brwi. lepiej widoczne w okolicy potylicznej i skroniowej (pasmowate wyłysienie . Sposób dziedziczenia jest jednak całkowicie nieznany. Ryc. w którym również przypuszcza się tło autoimmunologiczne.ryc. Najdłużej trwa zazwyczaj wyłysienie na obwodzie skóry owłosionej. następnie przebieg jest bardzo rozmaity . śladowe włosy zachowane na powiekach. a istniejące utrzymują się rozmaicie długo. Zmiany zazwyczaj pojawiają się nagle. rzęs.powstają nowe ogniska wyłysień. Łysienie plackowate złośliwe (alopecia areata maligna) .ophiasis). Jeśli nie ma tendencji do odrostu. W zależności od nasilenia i od czasu działania czynnika uszkadzającego następuje okres telogenu (słabsze uszkodzenie) lub dystrofia macierzy i mieszka (silniejsze uszkodzenie). Niekiedy rodzinne występowanie wskazuje na tło genetyczne.) w odsetku znamiennie większym niż u osób zdrowych oraz nierzadkim współistnieniem bielactwa nabytego. skóry twarzy oraz włosów w okolicach wtórnych cech płciowych i włosów meszkowych. Objawy i przebieg.

zatrucie talem) lub w przebiegu chorób infekcyjnych wymaga wyłączenia w tych przypadkach. Obiecujące wyniki dało miejscowe stosowanie FK 506 o silnym działaniu immunosupresyjnym. że sama utrata włosów może być stresem i powodem stanu depresyjnego). naświetlania PUVA nie powinny być zalecane u dzieci poniżej 15 roku życia. przemawia to za ogólnym działaniem fotochemoterapii. Rozpoznanie różnicowe 1. Uczulenie wywołuje się za pomocą 2% DCP. 3) postępującym przebiegu z powstawaniem nowych ognisk i obwodowym szerzeniem się istniejących. 2. początku we wczesnym dzieciństwie i rodzinnego wywiadu. które głównie w brzeżnej części ognisk mają charakterystyczny kształt wykrzyknikowy.w przeciwieństwie do cyklosporyny . cyklosporyna A). 2) zazwyczaj nagłym początku. W leczeniu ogólnym stosuje się: 1) fotochemoterapię (jak w leczeniu łuszczycy) . że zajmują w krótkim czasie całą skórę głowy.. Trichotillomania (wyrywanie włosów u dzieci neurotycznych) różni się: nieregularnym przerzedzeniem włosów w miejscu ich stałego pociągania oraz prawidłowym stanem korzeni włosów na obwodzie w badaniu mikroskopowym. Łysienie kiłowe (alopecia luetica) różni się symetrycznym układem w okolicach skroniowych i potylicznej.przenika do skóry. Rozpoznanie opiera się na: 1) stwierdzeniu ognisk całkowitego wyłysienia. rozstrzyga stwierdzenie innych objawów kiły wtórnej i badanie serologiczne. Rokowanie jest niekorzystne w przypadkach współistnienia atopii. 4) pomocne może być badanie trichogramu. a po zaprzestaniu stosowania włosy na ogół ponownie wypadają. które mają charakter raczej dużego stopnia przerzedzenia włosów. w którym ocenia się liczbę włosów dystroficznych i telogenowych. mniej wyraźnym odgraniczeniem ognisk wyłysienia. którą stosuje się do leczenia. wielomiesięczne.DCP). 3. 3) kortykosteroidy w małych dawkach. dlaczego korzystne wyniki dają zarówno leki immunosupresyjne (steroidy. Nie jest jasne. squaric acid. 2) leki neurotropowe w przypadku stresu psychicznego (należy również pamiętać. dość wyraźnie odgraniczonych. nie wykazujących zmian skórnych i bliznowacenia. 4) cyklosporynę A w dawce dziennej 2.W ocenie aktywności procesu chorobowego znaczenie ma badanie mikroskopowe zachowanych włosów. stosując silne alergeny kontaktowe . jeśli proces chorobowy jest czynny. łatwo dające się usunąć. co powoduje odrost włosów w alopecia totalis. dibutylester i inne. Łysienie polekowe. gdy zmiany szerzą się tak szybko. że DCP powoduje u tych chorych 441 . jednak odrost włosów jest przejściowy. a nie tylko miejsc pozbawionych włosów na głowie. a odrost włosów utrzymuje się u tych chorych również po zaprzestaniu aplikacji. miejscowe stosowanie PUVA jest mniej skuteczne. a po 2 tygodniach ustala się najniższą dawkę wywołującą odczyn alergiczny. toksyczne (np. Nie ma dotychczas leczenia przyczynowego. Leczenie. lek ten . otoczonych często przez włosy ułamane. pomocne jest badanie trichologiczne. Wysunięto przypuszczenie. wyniki w części przypadków są dobre. że ogniska wyłysiałe nie są wyraźnie odgraniczone.5 mg/kg mc. jak i wywołujące silne zapalene odczyny kontaktowe (Diphencyprone).difenylocyklopropenon (Diphencyprone . Leczenie jest długotrwałe. U tych chorych stwierdza się tendencję do uogólnionego łysienia i gorszej reakcji na leki. różni się tym. Leczenie miejscowe: najbardziej korzystne wyniki uzyskuje się. który nie utrzymuje się jednak po odstawieniu leków.dla uzyskania odrostu włosów konieczne jest wielomiesięczne naświetlanie całej skóry.

przy czym włosy przybierają charakter owłosienia męskiego. zwłaszcza IL-10 i TGFb. Rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie lub w okresie pokwitania. akromegalia i inne) lub lekami (hydantoina. Jest to nadmierne owłosienie skóry twarzy. Hirsutismus.wzmożoną produkcję immunosupresyjnych cytokin. w których dochodzi do zwiększonego wytwarzania androgenów. Leczenie hirsutyzmu polega na usunięciu procesu nadmiernego wytwarzania androgenów (leczenie przyczynowe towarzyszących chorób). Hypertrichosis. Postępowanie w przypadku nadmiernego owłosienia polega na stwierdzeniu czynnika wywołującego. steroidami. Występuje w wyniku nadmiernej produkcji androgenów lub wzmożonej wrażliwości mieszków włosowych na androgeny. ewentualnie u dzieci. bądź też jest wywołany lekami hormonalnymi: androgenami. tułowia i kończyn u kobiet. a włosy nie mają cech owłosienia męskiego. Może dotyczyć całej skóry lub być ograniczony do pewnych okolic. NADMIERNY POROST WŁOSÓW Rozróżnia się hypertrichosis i hirsutismus. Z tego względu leczenie powinno być wielomiesięczne. Jest częstszy u mężczyzn. pochodnymi progesteronu. przysadki. których stężenie w surowicy jest prawidłowe. W przypadkach objawowych nadmiernego owłosienia (zarówno hipertrychozy. . penicylamina. które jednak mogą być drażniące.na podawaniu leków antyandrogenowych. Epilację w celach kosmetycznych przeprowadza się na ograniczonych odcinkach za pomocą silnie zasadowych chemicznych depilatorów: siarczku baru i tioglikolanów. miejscowo stosowane steroidy i androgeny). Nabyta odmiana (hypertrichosis acquisita) może być związana z nowotworami złośliwymi i chorobami (porfiria. w której androgeny nie odgrywają roli. Jest to nadmierny porost włosów związany z przekształcaniem się włosów meszkowych w pełni wykształcone. podwzgórza. a podstawowe znaczenie ma odróżnienie hirsutyzmu związanego z androgenami od hipertrychozy. pojawiających się głównie w późniejszym okresie jego stosowania. a w razie niestwierdzenia . jak i hirsutyzmu) konieczne jest poszukiwanie czynników wywołujących (głównie leków w przypadku hipertrychozy). skeratynizowane struktury. minoksydil. Hirsutyzm może być następstwem rozmaitych chorób nadnerczy. nierzadko ma charakter rodzinny i dziedziczny. Niekiedy wystarczy odbarwianie włosów wodą utlenioną. jajników. Może być wrodzony lub nabyty.

A. Saunders. J. Eisen A. New York 1999 (V wydanie) Fritsch P. L. H.... P.: Dictionnaire de dermatologie.: A Clinical Atlas of 101 Common Skin Diseases. New York 1994 Braun-Falco O. Burgdorf W H. Philadelphia 1997 (III wydanie) Champion R.: Dermatologie und Venerologie. Paris 2000 (francusko-angielska terminologia dermatologiczna z krótkim opisem poszczególnych jednostek i pojęć) Demis D. Philadelphia 1998 Murphy G. (ed): Clinical Dermatology. A. C. H.. (red. Kerl H. A. W. B.. A.: Principles of Dermatology.. Blackwell Scientific. i wsp.. Wolff K:. Lippincott Raven. White W. III. i wsp.. Johnson R. Lea and Febiger. Oxford 1998 (VI wydanie) Civatte J. Churchill Livingstone. Philadelphia 1993 (II wydanie) Elder D. London 1995 Fitzpatrick T.dermatologia ogólna Ackerman A. Mc Graw Hill. W. Savin J. Churchill Livingstone. H. Martin Dunitz.: Itch: Mechanism and Management of Pruritus. New York 1997 (II wydanie) Hunter J. Wolff K. Philadelphia 1997 (VIII wydanie) Maize J.. C. 1-4. Burgdorf W. Ardor Scribendi.. Philadelphia 2000 Marks R.: Lever's Histopathology of the Skin.): Rook/Wilkinson/Ebling.: Cutaneous Pathology. B. Atlas . V..: Skin Disease in Old Age. i wsp.. Z.PIŚMIENNICTWO Podręczniki dermatologii .. C. Lippincott Raven. G. Berlin 1998 Gawkrodger D. Oxford 1997 (II wydanie) Lookingbill D. Textbook of Dermatology. Marks J. Sanchez J. D. Burton J. Wolff H. B.: Dermatopathology. W.: Skin Signs of Systemic Disease. Saunders. Hurt M.. M. Berlin 2000 (odpowiednik V wydania niemieckiego) Braverman Z.. A.Synopsis der Klinischen Dermatologie.: Differential Diagnosis in Dermatopathology. Martin Dunitz. Conseil International de la Langue Franęaise. Philadelphia 1995 443 .: Clinical Dermatology.. Mc Graw Hill. Wyd. Saunders Comp. Vol. Burns D. Springer Verlag. 1-2. (eds): Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine.. J. B. Blackwell Scientific.: Leg and Foot Ulcers.. New York 1998 (III wydanie) Freedberg l. B.: Dermatology Springer Verlag. Dahl M. Eagelstein W H. A. London 1995 Dermatopatologia Ackerman A. New York 2000 Bernhard J. Philadelphia 1999 Falanga V. M. Vol.: An Illustrated Colour Text Dermatology. Guo Y. F. Plewig G. Mc Graw Hill. B..

..Dermatologia pediatryczna Caputo R. Baltimore 1995 Cohen B. Berlin 1990 Gross G. Philadelphia 1997 Wheeland R. (eds): Human papillomavirus infections in Dermatovenerology. Springer Verlag. London 1999 Wirusy brodawczaka i ich rola w nowotworach Gross G. Springer Verlag... Baltimore 1996 Katsambas A.. Diagnosis and Treatment.. Urban & Partner. L.): Dermatologia pediatryczna. Philadelphia 1993 Miklaszewska M. E. Williams and Wilkins. A. Bergan J. Kompendium dla lekarzy i studentów. (ed): Textbook of Dermatologie Surgery. 12. (red. Hair and Nails. New York 1995 (II wydanie) Medycyna wewnętrzna Fauci A.: Pediatric Dermatology and Dermatopathology. Gelmetti C. (red. E. W. CRC Press. P. A. Sison-Tovre E. Blackwell-Wissenschafts. a-Medica Press. Z: Pocketbook of Drug Eruption and Interactions... z jęz. B.: Medizinische Mykologie.. Wrocław 1999 Schachner L. L.. Bielsko-Biała 2000 (tłum. U. (eds): Genital papillomavirus infections. Ackerman A. Tom I. K.. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.: Therapeutique Dermatologique.) Jacobs A. M. Marcel Dekker Inc.: Adverse Cutaneous Reactions to Medication.C. Flammarion. Volumed. Thieme Medical Publishers. Dover J. Lotti T. ang. Berlin 1996 Nolting S. ang.: Hematologia. London 2000 Dubertret L.: Pediatrie Dermatology and Dermatopathology. B. Philadelphia 1997 Ballard J.: Fungal Infections of the Skin. M. R. D.. K. Parthenon Publish.... z jęz. Boca Raton.) Waterbury L. Berlin-Heidelberg 1999 Kragballe K (red): Vitamin D in Dermatology. G.: Dermatologia dziecięca. New York 2000 Litt J. Inc. Dawber R. Marcel Dekker Inc. Williams and Wilkins. Lublin 1999 (tłum. M... von Krogh G. (eds): Chronic Venous Insufficiency..: Lasers in Skin Disease.): Fungal Disease. Wrocław 1998 (red. Winntroub B. (ed. Clinical Dermatology. Jabłońska S.. A. Wrocław 1998 Elewski B. H. Fla 1997 444 . pol. Wąsik F. zjęz.): Zarys mikologii lekarskiej. Warszawa 2000 (tłum.: Grzybicze zakażenia skóry. Berlin 1993 Sulionen R. Philadelphia 1990 Caputo R.. New York 1996 Kozłowska E. Q.. New York 1988 Mikologia dla potrzeb lekarza praktyka Baran E. Czelej. Olbricht S.) Hurwitz S.. H. S. Springer Verlag. ang. Hansen R. Paris 1991 Goldstein S.. Saunders. wyd. Martin Dunitz. Sułek) Lecznictwo Arndt K.: Clinical Pediatrie Dermatology. Vol. (red): Podstawy medycyny wewnętrznej Harrisona. Springer Verlag. Fegeier K. Pfister H. London 1999 Ratz J. Lippincott-Raven Publ. E. Volumed. Churchill Livingstone. (ed): European Handbook of Dermatology and Treatments. Annessi G. Huber D. Lea and Febiger. Lippincott-Raven Publ.: Leitfaden der praktischen Mykologie. Ellis D.. J. (eds): Lasers in Cutaneous and Anesthetic Surgery. Stegner H.: Pediatric Dermatology.

Zakażenia u ludzi. Blackwell Science. zur Hausen H. Jabłońska S. Boca Raton.. Karger AG. 3..: Human B-cell Superantigens. Medycyna Praktyczna. Boca Raton. 9 nr 3.): Choroby przenoszone drogą płciową.: Podstawy immunologii. M. Uniwersytetu Jagiellońskiego. New York. London 1987 Choroby przenoszone drogą płciową . 1995 Dubertret L. H. Martin Dunitz. A.. Ch. vol. Current Problems in Dermatology. Boca Raton.: Skin Manifestations of AIDS. (ed) Klinische Immunologie. Wyd. Biomedical Publishers. New York 1987 (III wydanie) Chorzelski T. (ed): Sexually Transmitted Diseases: Advances in Diagnosis and Treatment. Fla 1995 Zouali M. Schwarz Th. Maibach H. Fla 1990 Ahmed A. Grossens A. Kumar V. Elsevier. (eds): The Irritant Contact Dermatitis Syndrome.. Beutner E. Warszawa 1998 Parish L. R. New York. 1985 Orth G. CRC Press Inc. Zalewski T. 186. Howley P. Clinics Dermatology. M: Color Atlas of Sexually Transmitted Diseases Igaku-Shoin. CRC Press Inc. Martin Dunitz. A.. Wydawnictwo Lekarskie PZWL..AIDS Elsner P.): Immunologia. vol. New York. Austin 1996 Światło słoneczne Gilchrest B.. ISED.. Wydawnictwo Naukowe PWN.. (eds): Human Papillomaviruses.: Atlas of Contact Dermatitis. Springer Verlag. K. (eds): Papovaviridae. G. vol.: Serological Diagnosis of Celiac Disease. 1996 Mroczkowski T.L. vol.. (ed): Photodamage. (eds): Warts: Human Papillomaviruses. Clinics Dermatology. Clinics Dermatology. Glonde Salazar L. (red. 5. H. Landes. Maibach H. New York 1994 Menne T. London 1995 Zdrodowska-Stefanow B.. C. New York-Tokyo 1991 Penneys N. Fla 1982 Immunopatologia chorób pęcherzowych Beutner E. P. CRC Press Inc. Ostaszewska I. P. Orth G.: Chlamydia trachomatis . 24. H. Buntin D. Bos J.. London 1997 Rudzki E. Chorzelski T. (ed): Psoriasis. Boca Raton. F. Berlin 1994 Jabłońska S. M. (eds): Pathogenic Aspects of Psoriasis. Elsevier. Munchen-Wien 1991 Ptak W. Sengal V. (eds): Dermatitis Herpetiformis..: Co ludzi uczula i jak tego unikać.. Jabłońska S. M... Elsevier.. I. (eds): Epidermal Growth Factors and Cytokines.. Marcel Dekker. Fla 1993 Peter H. Urban und Schwarzenberg. Ptak M. nr 2. Current Topics in Microbiology and Immunology. Cambridge 1995 Łuszczyca van de Kerkhof P. Wrocław 2000 Alergia i immunologia ogólna Jakóbisiak M. New York. S. Plenum Press. I. (ed): Autoimmunity in Psoriasis. (red. H. (ed): Human pathogenic papillomaviruses.aspekty dermatologiczne . Warszawa 2000 (IV wydanie) Luger Th. P. 1997 (part I and II) Salzman H.: Hand Eczema. 1991 445 . CRC Press Inc.H. Volumed. nr 4. R. Kraków 1999 Rietschel R. vol. Eichmann A. Brescia (Italy) 1994 Beutner E. Clinics Dermatology. Elsevier. Kumar V.. 13.. vol. Glasgow. (eds): Immunopathology of the Skin. John Wiley. D. Kraków 1998 van der Valk P.

Plewig i wsp. (ed): Photodynamic Therapy of Neoplastic Disease. Baltimore 1997 Lapiere Ch. W. The Clinical Aspects.: Human Genetics. Blackwell Science. M. (ed): Primary and Secondary Prevention of Malignant Melanoma. Churchill Livingstone. 12. New York. L. Berlin 1983 Cerroni L. Boca Raton. A Full-Color Clinical Guide to Genetic Skin Disorders. Edelson R. 1994 R e b o r a A. vol. R. M.. (ed): Lupus Erythematosus.. Arnold. (eds): Scleroderma: From Morphea to Systemic Sclerosis..: Diseases of the Nails and their Management. Philadelphia 1999 . New York 2000 Trądzik Cunliffe W. M: Skin Cancer. 1993 Miescher P. P. Williams and Wilkins. Kopf A. Munchen 1990 Hölzle E. Saunders. Motulsky A.. Diagnosis and Differential Diagnosis. Cambridge 1994 Znamiona Ackerman A. vol. nr 2 and 3. Heidelberg 1996 Nowotwory MacKie R. Wyd. Kind P. 1996 Orfanos C. Krieg Th.: Systemic Lupus Erythematosus. Karger. J. Stuttgart 1993 Kessel D. 2... C. (ed): The Red Face. Berlin 1995 Genetyka Spitz J. Springer Verlag. London-Sidney 1999 Burg G..: Genodermatoses. Blackwell Science. Matucci-Cerinic M. A..: Hair and Scalp Disorders. Clinics Dermatology. (ed): Disorders of the Hair Growth. Braun-Falco O. G..: Acne and Rosacea. London 1995 Baran R. London 1996 (II wydanie) Friedman R. Garbe C. vol. V. E. L.: Malignant Melanoma. Baltimore 1995 Vogel F.. B. CRC Press Inc... Schattauer. van Neste D. Berlin 2000 (III wydanie angielskie) Włosy i paznokcie Olsen E. S. Martin Dunitz 2000 Plewig G. Keral H. A. Common Presenting Signs.Autoimmunologiczne choroby tkanki łącznej Clements Ph. Furst D.: Atypical Naevus . (ed): Atlas of Cancer of the Skin. Elsevier. Berlin 1988 Burg G.Dysplastic Naevus . Nielsen T. Springer Verlag. Mass D. New York 1994 Dawber R. 11. Elsevier. W. Springer Verlag.. Philadelphia 1991 Schwartz R. (eds): Malignant Tumors of the Skin. Fla 1990 Chu A. Vol. J..: Das Maligne Melanom der Haut. Clinics Dermatology.. Dawber R. (eds): Cancer of the Skin. Recognition and Management. Gatter K. J.: Systemic Sclerosis. Mc Graw Hill. Marcel Dekker.. Glasgow. nr 2.: Cutaneous Lymphomas. Baltimore 1996 Dubois E.. Pigment Cell. Martin Dunitz. New York. B. Problems and Approaches.. (ed): An Illustrated Guide to Skin Lymphoma Diagnosis. A. W. J. (eds): Connective tissue Diseases of the Skin. Williams and Wilkins. Zuckschwerdt Verlag.or Typical Myth? Ardor Scribendi Publisher. M. A. Williams and Wilkins. Springer Verlag. Springer Verlag. (ed): Skin Cancer. Martin Dunitz. 11. Oxford 1998 MacKie R. Kligman A. Rigel D..: Acne. E.. New York 1993 Lotti T. Pseudolymphomas and Related Disorders. Differential Diagnosis and Treatment.

fulminans 428 . cavernosum 371 .weneryczne 108 . kontaktowe 167 zawodowe 170-172 . 388. 189.przerosłe 373 Bliznowiec 372. 113 . 146.juvenilis 427 . naskórka 16 . 189.płciowe 117. 148. 390 ulcus rodens 390 447 .unguium 84.totalis 440 Anaemia perniciosa 421 Angioedema 159. 427 .luetica 436. 148.płaskie 108. 382 brodawkujące 383 nadżerkowe 383 toczeń rumieniowaty ogniskowy (przewlekły) 383 zakażenia drożdżakowe 84. 85. 396 .cysticum 390 .hereditarium 160 Angiolupoid 326 Angioma. 160. 363.oleosa 429 . 396 cysticum 390 exulcerans 390 morpheiforme 390 nodosum 389 pigmentosum 390.stellatum 370 eruptivum 370 Angiopathia diabetica 332 Angiopatia cukrzycowa 332 Angulus infectiosus 49 Anticardiolipin syndrome 279 Antisynthetase idiopathic inflammatory myopathy 307 Antybiotyki w chorobach ropnych skóry 51 Antytrypsyna a . niedobór 313 Aphtosis 67. 362 . rak 56 kandydoza 85.fibrotisans 372 . 421 .vulgaris 426. 146. 377. 402 superficiale 385. 101.nabyte 88.rzekome 422 .przejściowe 114 . 441 .exulcerans 390 .śluzowe. 146 liszaj płaski 383 nadżerkowy 145. 146.wrodzone ograniczone 422 Blastomycosis 51 Blizna(y) 37.papulosa eruptiva infantilis Gianotti-Crosti 122 Acrokeratosis Bazex 418 Acrosclerosis 288 Actinic reticuloid 198 Actinomycosis 55.mucosae 85 . 65 Adenoma sebaceum 360. 86 Capillaris chronica 318 Carbunculus 43 Carcinoma.rąk 381 . 233 Bronchiolitis obliterans 242 Budowa. 120.phlegmonosa 427 . 387.neonatorum 430 .maligna 440 . 161 .zwykłe 66. 360. 378 . 402 superficiale 390 ulcus rodens 390 .keloidea 428 . 362. 111.pigmentosum 390. 421.senile 370 . 116. 439 . 108.stóp 108. 64. 296. 148 opryszczka nawrotowa 232 otworów naturalnych 23 rogowacenie białe 375. podstawna 21 . chronica atrophicans (ACA) 59 .cosmetica 430 .SKOROWIDZ Abscessus 65 Acantholytic dyskeratosis 354 Acanthosis nigricans 418 Acne.mozaikowate 108.kiłowe 88 . jamy ustnej. 420 Bowenoid papulosis 119 Brodawczak 111. 367 Afty 67. 402 . basocellulare 108. 396 cysticum 390 exulcerans 390 morpheiforme 390 nodosum 389 pigmentosum 390.superficiale 390 . 388.przerosłe 373 Błona(y). 121 u dzieci 117 . 383 .erosiva 101 . 121 Bromica 41. 420 Auspitza objaw 209 Badanie chorego dermatologiczne 38 Bakterydy Andrewsa 215 Balanitis 386 . 381 . 402 . 232 Aphtous fever 121 Apoplaxia cutanea 308. 373 Blizny 296 . 121. 113.młodocianych 108. gruźlica wrzodziejąca 66 otworów naturalnych 23 Błona(y). 121. 372.morpheiforme 390 . 296 . 297 Atypic naevus syndrome 402. 232 AIDS patrz Zespól nabytego upośledzenia odporności Akantoliza 227 Albinismus partialis 422 Alergeny. 388. carcinoma 387. 101. 233 Bromoderma 41.picea 430 . 44. feminina 438 masculina 437 . 397.continua Hallopeau 213 . 383 Boreliozy 56 Bourneville'a-Pringle'a choroba 368 Bowena choroba 384. 16 Buergera choroba 322 Bulla 33 Bullosus pemphigoid (BP) 243 Cadherins 223 Candida granuloma 78. conglobata 43.skóry 15. 391. 332.nodosum 389 . 388 Arthusa zjawisko 150 Ashy dermatosis 148 Atopic dermatitis 179 Atrophoderma Pasini-Pierini 58.inversa 44. łojotokowa 111. 376.ulcus rodens 390 Bąbel pokrzywkowy 32 Berloque dermatitis 199 Białaczka limfatyczna 64 Bielactwo 296 .starcza 360.wywołujące zapalenie atopowe skóry 181 Alergie 150 Alopecia. 85. 387. 86 Candidiasis 127. 113 . śluzowe. 427 .naevus 389 syndrome 420 Basalioma 108. 146. 433 Acrodermatitis.areata 75. androgenetica. 109.plasmocellularis 386 Basal cell.papulo-pustulosa 427 . 381 Brodawka(i). 318 Apoptoza 18.

78. Bowen 384 .Dariera 352. 391. bakteryjne 332 grzybicze 332 . błon śluzowych 383 . 371. 376. 394 Cat scratch disease 55 Cheilitis.in situ 384 .. 157 Dermosclerosis 324 D e s m o s o m y 16 Diabetes 421 Diaper dermatitis 86 D i f f u s e scleroderma 288 Discoid lupus erythematosus 260 Disseminated discoid lupus erythematosus 260 Drożdżyca. 407.seborrhoica 174 . 121. 235.r u m i e n i o w o . 154. 397.sutka 396 .. 78. 394 .zmiany. 411 . 49 ..exfoliativa 168 Chilblain lupus 276 Chloasma 422.młodzieńczy 366 . 354. 394 B u s c h k e ..Carcinoma. 134. 253.hypertrophicae 373 Cicatrix 37 Clavi 113 Coagulopathiae 316 Combustio 201 C o m e d o 426. 353 neonatorum 175 .gigantea 118. 170 .ł u s z c z y c o p o d o b n e 206 . 391. 354.tkanki łącznej 259 .B u s c h k e . a cukrzyca 332 alergiczne 150 krwotoczne 314 naczyniowe 314 pasożytnicze 93 pęcherzowe 354 autoimmunologiczne 223 charakterystyka 224 ropne leczenie 51 semiotyka 29 wirusowe 99 .Pageta. 87. 332 Czyrak 43.plana cervicis uteri 117 Congelatio 202 C o n g e n i t a l e r y t h r o p o i e t i c porphyria 336 C o n n e c t i v e tissue p a n n i c u l i t i s 311. actinic dermatitis 198 .Gianottiego-Crostiego 122 .autoimmunologiczne w AIDS 127 .złośliwe 59 Choroba(y).gruczołów.Raynauda 287. 176. 420 exulcerans 391 . 378 Cowdena zespół 419 Crusta 37 C u k r z y c a a. 255.ulcerative stomatitis (CUS) 146 .venous insufficiency 323 Churga-Strauss zespół 320 Cicatrices 296 . a c u m i n a t a 108.urticaria 152. 235.skóry. 155.R o u s s y sarkoidoza 326 Dawka rumieniowa minimalna 193 Dermatitis. 135 . B cell lymphoma 407. 120.Haileya-Haileya 353.dyshidroticum 83. 406 nie typu choroby Hodgkina 407 .g r o m a d n y 43 Dariera choroba 352.seborrhoicum 75.g r u d k o w e 148 .bullosa et exfoliativa neonatorum (Ritter) 45. 246. 427 C o n d y l o m a t a . 408 .L o e w e n s t e i n 118. 420 E c t h y m a 49.rumieniowe 130 . 173 .spinocellulare 118.h e r p e t i f o r m i s 225. 420 .w łuszczycy 208 . Addisona 421 .lupus erythematosus 259 .kociego pazura 55 . naczyniowe 332 pęcherzowe 332 skórne 332 Cutaneous.związane z zaburzeniami metabolizmu 332 . cheilitis 168 . 169. actinica 200 .zakażenia. 355 .w AIDS 127 Dermatochalasis 160 D e r m a t o f i b r o m a 372 Dermatofitozy 73 Dermatomyositis 270. 235. 157 Cornu cutaneum 375. 394 . 246. 312 Contact. 415 . łojowych 425 potowych 434 .disseminatum 411 . 415 .L o e w e n s t e i n 118. 394 .actinicum 198 .śródnaskórkowe neutrofilowe z przeciwciałami pemphigus IgA 239 Dermographismus 152.medicamentosa 187.typu B 407.P r i n g l e ' a 368 .Kawasaki 135 . 258 . 403 bezbarwnikowy 400 guzkowy 398 szerzący się powierzchownie 398 wychodzący z. skóry 405. akantolityczna typu erythema annulare 241 . 358. 308 . 354 .labii 67 penis 391 vegetans 392 vulvae 391 .Hecka 120 .contagiosum 107 Eczema 426 .microbicum 173 . 258 Dyshidrosis 82 D y s k e r a t o s i s f o l l i c u l a r i s 352. b i e l a c t w o n a b y t e 421 .nummulare 78. 94. 214.z ł u s z c z a j ą c e 141 . 170 acuta 161 . plam soczewicowatych 398 umiejscowiony na kończynach 398 znamion błękitnych 398 Czynności skóry 15 Czyraczność 43. 161. 253.cuniculatum 111. 236. 355 Dysplastic naevus syndrome 402. pozasutkowa 396 . 246. 174.Buergera 322 . 253.Crohna 44 .lichenificatum 80 .herpeticum 101 .multicentricum 120 .b e z b a r w n i k o w y 393 . 394 .Recklinghausena 372 .w toczniu rumieniowatym 262 C y t o p h a g i c histocytic panniculitis 312 Cytotoxic T-cell lymphoma 312 Czerniak 391 . 117.p ę c h e r z o w a IgA Unijna 225. 234. 391.sclerodermiformis 302 Dermatosis acuta febrilis neutrophilica 138 Dermatoza(y). 169. 255 .professionale 161.eczema 161.Bowena 384.włosów 346 . 215 . 291 . atopica 179 .chronicum 161 . 397.zawodowa skóry 170 C h r o m o m y c o s i s 51 Chronic. 387.typu T 407.cruris 178 . 142. 408 Cykl włosowy 26 Cytokeratyny 18 Cytokiny 19 .posurowicza 158 .Duhringa 225.perioralis 432 . 300.adultorum 418 .rosaceiformis 432 .Hodgkina 64. 396. 233 .paznokci 84 D u h r i n g a c h o r o b a 225.tyloticum 83 E f f l u v i u m 436 Elastosis 195 Elephantiasis 47 Eosinophilia myalgia syndrome ( E M S ) 299 448 . 170 . 258 . 321 .obrzęk stwardniały skóry 332 .T cell lymphoma 407.allergica 168 . 355 D a r i e r a .lata 118..dermatitis 47.verrucosum 111. 424 Chloracne 429 Chloniaki..B o u r n e v i l l e ' a .złośliwy 367. 246. 354. 256 .

351 Erythroplasia Queyrat 385 Erythropoietic protoporphyria 336. 105. 337 Furunculosis 43. 246 . 137. 251 . 215 . aestivale 196 . dojarek 106 . 331 . acantholytic dermatosis (EAAD) 241 pemphigus 241 . 188. 426 strzygąca 75. 348.właściwa 62 .zoster 103 Hidradenitis suppurativa 44 Hiperlipoproteinemie 340 .gyratum repens 140. 335.dyschromicum perstans 148 . 58 necrolyticum 140 .podział 341 Hirsutismus 442 Histiocytoma 372 Histiocytoza X 176 Hodgkina choroba 407.Wegeneri 319 Granulosis rubra nasi 434 Gruczolak łojowy 360. 348.łojowe 24 choroby 425 . a n n u l a r e 58.skóry. 111 .migrans.ekrynowe 25 .letalis Herlitz 357 . gładkiej 78 powierzchowna 174 przewlekła 79. apokrynowe 25 .dystrophica 356.H a i l e y a c h o r o b a 353. f o o t and m o u t h d i s e a s e 121 Harlequin foetus 347. 350 .bullosum 46.capitis abscedens et suffodiens 43 ..simplex 355.Eosinophilic fasciitis 299 Ephelides 423 Epidermodysplasia verruciformis (EV) 114. durum 372 . 402 Granulomatosis.acquisita (EBA) 225. 351 H y p e r p i g m e n t a t i o 421 449 .molle 372 Fibrosis nodularis subepidermalis 372 Figówka 42.cavernosum 370 H a i l e y a .W e b e r . 418 Grahama Little'a zespół 145 G r a n u l o m a . 62.non bullosa 347. 149. 367 Gruczoły. 246. 125 . 322 . 130. disseminatus 106 . 249 haemorrhagicum 131. 56. 277.vacciniforme 337 Hyperhidrosis 4 3 4 Hyperkeratosis epidermolytica 347.chronica 42 . 367. 138. 214 G l u c a g o n o m a s y n d r o m e 140. 138. 174. 156. 357 . desquamativa Leiner 46.mucosae oris recidivans 232 .błon śluzowych wrzodziejąca 66 .rozpływna 44. 357 .d r o ż d ż o p o d o b n e 72 . 214. 81. 86 .wrzodziejąca błon śluzowych 66 Grzybica(e) 72. 76 drobnozarodnikowa 75 woszczynowa 76 z odczynem zapalnym wywołana przez grzyby zoofilne 77 . 327.ichthyosiformis congenita. 357 . 78 Filagryna 18 Fissura 37 Flora bakteryjna skóry prawidłowa 40 Fogo seivagem 228 Folliculitis 40. 127. 138. eosinophilica 298 .. 369 .albopapuloidea Pasini 358 . 390 brodawkująca 63. 188.potowe 24 choroby 434 . 178 owłosionej 73 powierzchowna wywołana przez grzyby antropofilne 73. 70. 354 Hairy leukoplakia 125 Halo naevus 364 Hamartoma multiplex 419 H a n d .dłoni 177 .Koena 367 . 430 . 188.induratum 69.g a n g r a e n o s u m 46 .psoriatica 213 E r y t h r o k e r a t o d e r m i a variabilis figurata 220. 78. 133 Fotodermatozy 191.generalisatus 106 .multiforme (EM) 53. 356 . 332 Furunculus 43. 139.pachwin 54.progressiva Bromberg 295 Henocha-Schoenleina plamica 317 Herpes. 270. 411 Hydroa. 64 .simplex 99.gestationis 225.brody 77 .C o c k a y n e 356 Erosio 37 E r u p t i o v a r i c e l l i f o r m i s Kaposi 101 Erysipelas 46.recidivans 47 Erysipeloid 53 Erythema.węzłów chłonnych 64 . antropofilne 73 .exsudativum 130 bullosum 131 haemorrhagicum 131 major 132 minor 131 .junctionalis 356.głęboka 51 . 322 Erythrasma 54.necrolyticum migrans 335 .okołostawowe 328 H a e m a n g i o m a 360. 135. 371. 348. 86 . 318 major 132 minor 131 .fixum 58.holokrynowe 24 . 244.uogólnione z nadmiernym r o g o w a c e n i e m 347 Gianottiego-Crostiego choroba 122 Giberta łupież różowy 78. 49 G a n g r a e n a 332 Gardnera zespól 419 G e n o d e r m a t o z y 344 . 350 Hecka choroba 120 Hemiatrophia faciei 295 . 4 2 0 Epidermolysis bullosa 355 .paznokci 83. 418 .carcinomatosum 48 .teleangiectoides 107.scleroticans nuchae 42 Foot and mouth disease 121. 231 . 327.właściwe 73 Grzyby. 270 . 51. 332 Erythrocyanosis crurum 203 Erythrodermia. allergica C h u r g . 81 .annulare-like.hemidesmosomalis 356. 142.h a e m o r r h a g i c u m 46 .brodawkująca 65.t o c z n i o w a 59. 236. 135.zoofilne 77 Guz 33 Guzek 33 Guzki. 348.disciformis chronica et progressiva 333 .leczenie 88 .stóp 82 międzypalcowa 82 potnicowa 82 złuszczająca 82 . chronicum 53.et perifolliculitis 41 . 53. 245.migrans 46 . 66 płaska 63 przerosła i wrzodziejąca 63 . 176 .ślinowe 24 G r u d k a 32 Gruźlica 61 .necroticans 48 Fibroma. annulare 281 . 351 . 105 . 175.candidamyceticum 78.bullosum 131. 334 disseminatum 328 perforans 328 . 141.S t r a u s s 320 . 177. bullosa 347. 337 Erytroplazja Queyrata 385 Excoriatio 37 Facies leontina 409 Fasciitis.nodosum 48.leczenie 70 .

259.pernio 326 Lyella nekroliza naskórka toks y c z n a 133. 236. 145. 373 Keratitis dendritica 101 Keratoacanthoma 108. 348. 116. planus 84. actinica 375. 256 . dendrytyczne 18 . 368 . 376 Keratyna 17..vulgaris 347. hypertrophica 276 oedematosa 276 verrucosus 276 disseminatus chronicus 235 neonatorum 273 .acquisita 442 Ichthyosis 127.olbrzymie Langhansa 61 .Bockhart 41 . 233 lunctional epidermolysis bullosa 356 Juxtaarticulares 328 Kadheryny 223 Kandydoza.tuberculo-serpiginosa 64 Lupoid. 350 . 260. 350 .palmaris et plantaris 350 . 393.candidamycetica 54. kiłowe 118 płaskie 233 . 382 . 144. 345. 375. 214 barwnikowy 136. 2 1 3 . 311. non specifica 64 .calorica 202 Localized scleroderma 293. 235. 18. 381 . błon śluzowych 85.cavernosum 371 . 345 . 346 . 348.acquisita 418 . 311. 120. 145. 362.simplex chronicus 185 Lichenizacja 37 Limited scleroderma 288 Linear. 394 . 394 Koebnera objaw 113.congenita 347. 312 p r o f u n d u s 277 psoriasiformis 214 s y s t e m i c u s 259. 135.simplex 371 450 .extremitatum progrediens Greither 345 .pierwotna warg 67 Klippela-Trenaunaya zespół 370 Kłykciny. 302.lamellaris 347. 379. 81. 233 Jodzica 41.solaris 364 Lesera-Trelata zespół 418 Leucoderma syphiliticum 88 Leukaemia lymphatica 64 Leukoplakia 85.walów paznokciowych 86 Kaposiego mięsakowatość 126. 188.olbrzymie Buschkego-Loewensteina 118.discoides (DLE) 275.LE 266 .kończyste 108. 207 .maligna melanoma 398 . 188.p r o s ó w k o w y rozsiany twarzy 68.U n n a .simplex 363 .na tułowiu i szyi 368 . 348. 186 mucosae 383 pemphigoides (LPP) 145 pigmentosus 136.twardzinowy i zanikowy 296. 121. g u z k o w o . 120. 117. 345 Keratosis. 327. 142.R e e d . 312 . 207 Koena guzki 367 Koagulopatie 316 Kolagenoza mieszana 303. 381 Keratosis..sclerosus et atrophicus 296.zakaźny 48 Livedo reticularis 203 . 402 .serpentina 349 . 377. 355 .disseminatum 344. miliaris disseminatus faciei 68.senilis 364 .g u z k o w e 343 . 347 .Band Test 266 .. 391 błon śluzowych 383 brodawkujący 66. 255. 391 atrophicans 385 pilaris 352 verrucosus 66. 180. 394 .arsenicalis 375. 116. 142. 85. 381. 281. 352 nadżerkowy błon śluzowych 145.linijne dłoni 343 . 305 bullosus 235 . 297 Löfflera zespół 320 Löfgrena zespół 136 Lorikryna 18 Lues.foetalis 347. 2 1 5 .powiek 342.pseudo-LE 266 . 361 mieszkowy 145. 433 .ścięgien 343 . 354. 148 obrączkowaty 329 pęcherzowy 145 przerosły 145. 146. 189.pęcherzowy 101 noworodków 45 . 186 zanikowy 145 i barwnikowy 385 .varietas Grzybowski 395 Keratoconjunctivitis 250 Keratoderma. 307 Komórki.panniculitis 277. 348 Idiopathic thrombocytopenic p u r p u r a 315 Immune complex disease 260 Impetiginisatio 49 Impetigo 127 . 376 . 350 .erosiva 383 .palmare et plantare 344.climactericum 346 .kątów ust 85 . 345 . 361 .g r o n k o w c o w y 41 .wysiewne 343 Kiła. IgA bullous dermatosis ( L A B D ) 225. anticoagulant 279 . 331.włochata 125 Lichen. 378 disseminatus 276 hyperkeratoticus 276 tumidus 276 varietas.P e l g e r . 146 .giganteum 395 . 363 .H u e t 139 .papulosum 344.follicularis 352.follicularis 352 .panniculitis 277.Hyperplasia epithelialis mucosae oris 120 Hypertrychosis 442 .Pageta 414 . 335 Lymphadenitis. 127 Kasabacha-Merritta zespól 370 Kawasaki choroba 135 Keloid 372.secundaria recidivans 221 . 381 transgrediens 344. 3 6 0 .picea 375.S t e r n b e r g a 414 Krosta 35 Leaf-shaped leukoderma 367 Lentiginosis 363 Lentigo 360. 421 cutaneus subacutus 235 .Merkela 16 .bullosa 101 neonatorum 45 . 297 . 327. płaski 84. 297 . 282. 143. 214 acralis 145 annularis 329 atrophicus 145 erosivus 145 mucosae oris 145. arsenicale 346 . 18 Kępki żółte 108. 331. 433 Lupus.senilis 363. 148 follicularis 145 hypertrophicus 145.paznokci 86 .verrucosa 383 .zwykły przewlekły 185 Liszajec 127 .s e b o r r h o i c a 111. 86 Intraepidermical neutrophilic IgA dermatosis 239 J o d o d e r m a 41. 340 . pilaris 352 .mutilans Vohwinkel 345.contagiosa 48 Integryna 16 Interleukiny 19 Intertrigo 175 .T h o s t 344.Langerhansa 16. 345 cum paradontosi 345 ..erythematosus 229.tabescentium 349 . primaria labii 67 . 246.p e ł z a k o w a t a 64 . 85.tuberculosa 64 L y m p h a d e n o s i s b e n i g n a cutis (LABC) 59 L y m p h a n g i o m a 360 .scleroderma 295 L i p o m a 372 Liszaj.

.łącznotkankowe łagodne 372 .złośliwe 387 Objaw.nodularis 398 Melasma 422. 145.p r o f u n d a 295 Mosaic warts 108.nabyte 225. 135.keloidea 296 . 133.fałdów 81 . e p i d e r m a l i s 133.Duhring 225.krostkowa 213. 397. 212 . 213.congenitales 364 .acro-lentiginosum 398 Melanoma. 220.staphylogenes 45. 415 Myrmecia 108. 439 pasmowate 440 uogólnione 440 złośliwe 440 a paznokcie 440 .centrocyticum 416 . 213. 113 Naczynia. 364. 367 pilosus 364 .cutis 405. 403 amelanoticum 400 .oddzielanie się pęcherzowe 355 . 213. 176. 307 Mieszki włosowe. 426 Łuska 35 Łuszczyca 75. 127.Paget 396 extramammaris 396 mammaris 396 Morphea 293. j a m i s t y 370. 258 . 424 Melkerknoten 106 Miastenia 421 Mieszana choroba tkanki łącznej (MCTD) 291. 79. 422 . 253. 135 Necrotizing fasciitis 48 Nekroliza naskórka toksyczna Lyella 46.cellularis 360. 214 dystalna 214 reumatoidalna 214 zniekształcająca 214 .w AIDS 127 .lymphoblasticum 410.araneus 370 .guttata 296 . 186. 415 Lymphomatoid papulosis 414 Ł o j o t o k 425 .generalisata 294. 413.krwionośne 369 . 345 Mastocytozy 329 M e l a n o g e n e z a 20 M e l a n o m a 391 . 414.zapalenie guzowate 322 N a c z y n i a k ( i ) .kiłowe 441 .zwykły 75. 354 . 396 Mięsakowatość Kaposiego 126. mulgentium 106 . 397. Munro 208 . 135. coeruleus 364 malignus 398 . 335 Neonatal lupus erythematosus (NLE) 273 N e r w i a k o w ł ó k n i a k i 372 Neurodermit 146 .Koebnera 113. 297. 251 postać. 321 N i k o l s k i e g o o b j a w 133. 415 Nowotwory.. budowa 16 . 371. 411 .en plaques 294 . zapalenie 40. 421.cellularis 64. 230 . 422 . 144.Spitz 360.immunoblasticum 410. 142.brudźcowa 212 .rzekomych okularów 301 451 . biały 75.Bowen 384.paznokci 84. 426 .wysiękowa 178. 364 Naevus (Naevi).w AIDS 127 Łupież.Hodgkin 64. C D 3 0 ( . 80.kropelkowata 209 .zwykła 209. 210. 175.B 415 . 419 Multiple endocrine neoplasia 419 Myasthenia gravis 229.) 411 . 333 N e c r o l y s i s toxica.plackowate 75. 227. 214 .leczenie 371 .non mycosis fungoides. Auspitza 209 . 76. 366 . C D 3 0 ( .malignum 367.Pautriera 408 Milia 108 Miliaria 434 . 227. amelanoticum 393 .pstry 87. 134.b r o d a w k u j ą c y 361 . 363 . 246.CD30(+) 412.g r u d k o w a 209 . 329. 396 Morbus. 411.junctionales 402 .p i g m e n t o s u s 136. kobiet 438 męskie 437 .lojotokowy 426 .ograniczony 185 Neurodermitis 146 .Sutton 364 .) 411 . 363. 207 .uogólniona 213 . skóry.flammeus 369 . 409.głowy 426 . 174. 426 .polekowe 441 . 391.androgenowe. 335 . 214 Łysienie 436 . 332.disseminata 294 . 230 Nodular melanoma 398 Noduli.zwłókniałe 372 Nadżerka 37 Naevus (Naevi) 360 . 385.Hailey-Hailey 353.epidermalis 361 verrucosus 360. 127 Mikroropnie.tłusty 426 . krwionośne 22 limfatyczne 23 .zadawniona 146. 421 Mycosis fungoides 405. 408. 213. 411 Lymphoma 59 . 307 M o l l u s c u m c o n t a g i o s u m 107.toksyczne 441 Macula(e) 32 . 361. 391 . chłonny. 420 .cristallina 434 . 407. zapalenie przewlekłe 318 .włosowate. 299 .skóry o w ł o s i o n e j g ł o w y 94.stawowa 206. 391. 221.. 334 .CD30(+) 412. 402 .Raynauda 287 .i m m u n o c y t i c u m 415 . 125. 361 . 215 dłoni i stóp 213 .Kawasaki 135 . łagodne 360 . 127 ropne przewlekłe 42 Mięczak zakaźny 107.gwiaździsty 370 . 125. Bourneville-Pringle 368 .T o r r e ' a zespół 417. 107. 414.starcze 370 .Gottrona 302 . 210 .L y m p h o c y t o m a 59 Lymphogranulomatosis maligna 407. 81 . 76... 215. 303.juvenile 366 .rumieniowy 54. 143.leczenie 215 . 367 .różowy Giberta 78. 113 M u i r a . 416 . 406. 303.verrucosa 361 Neurofibromatosis 372 Niedokrwistość złośliwa 421 Niesztowica(e) 49.dysplasticus 360 .dłoni i stóp 83. 127. 273.rheumatici 328 Nodulus 33 Nodus 33 Non mycosis fungoides lymphoma.sebaceus 360.nodularis 296 . 416 .uniuslateralis 361 Nagniotki 113 Naskórek. 371 zwykły 371 . 116. dystroficzna 357 graniczna 357 hemidesmosomalna 357 śmiertelna 357 zwykła 355 Necrobiosis lipoidica 327. 86.rubra 434 Mixed connective tissue disease 291. 141.N i k o l s k i e g o 133.spili 360. 215.p r z e r z u t y do w ę z ł ó w chłonnych 64 . 206.circumscripta 185 .centroblasticum 416 . 215 krostkowa 213 .coerulae 94 Mal de Meleda 344.płaski 369 . 406 .

250 p r z e j ś c i e w p ę c h e r z y c ę liściastą 236 Pęcherzyk 33 Pęknięcie 37 Phimosis 117 P h l e g m o n a 47 P h o t o a g i n g 194 Photourticaria 198 Piegi 423 Pigmentatio postinflammatoria 136 Piodermia.IgA 239 . świecy stearynowej 209 Obrzęk. 210 .zwykła 99. 241.foliaceus (PF) 224.opryszczkowata 224.zakażenia drożdżakowe 84 . 231.vesicularis 236 P e m p h i g u s 226 .h e r p e t i f o r m i s 224. 246.łagodna Haileya przewlekła 354 . 160. 86 .cicatrisans 146.lupus erythematosus 277 . 220 452 . 320 Pityriasis.liściasta 224.polekowe 187.postać.skóry 250 . 250 mucosae 101 przejście w pemphigus foliaceus 236 Periarteriitis nodosa 308 Perionychia candidamycetica 86 Perleche 85 Perniosis 203 Persistent light reactiviti 198 Peutza-Jeghersa zespół 363.p a r a n e o p l a s t y c z n a 146. 246 . 277 .posłoneczne.acuta varioliformis 221 . 235. 225. 239. błon śluzowych nawrotowa 232 . 225. 273.. 233.vegetans 224.z w y k ł a 132. 246 . 234 . 239 . 148.e frigore 203 .świetlne wielopostaciowe 196.bullosus 243 nodularis 245 praetibialis 245 seborrhoicus 245 vesicularis 245 . 231. 243. 134. 346 Pageta choroba 396 . 220 .stwardniały skóry a cukrzyca 332 Obumieranie tłuszczowate 327.podudzi 245 Pemphigoid 131.nodularis n o n s u p p u r a t i v a febrilis 311 .fototoksyczne 199 . 86.lichenoides 220 . 224.bliznowaciejący 146. 161 .granulomatosa 312 . 214. 233. brodawkująca 233 .wtórna nawrotowa w kile 221 Owłosienie nadmierne 442 Owrzodzenie(a) 37 . 419 Pęcherz(e) 33.łojotokowa 233.łojotokowy 245 . alba 183. 252.zgorzelinowa 49.capillitii 93 . 255 krostkowa 215 .vulgaris (PV) 132. 233. 225. dystroficzna 357 graniczna 357 hemidesmosomalna 357 śmiertelna 357 zwykła 355 odmiana Webera-Cockayn e ' a 356 O d m r o z i n y 203 .brasiliensis 228 Pemphigus. 335 . 258 . 243.en plaques 174.leczenie 237 . 234 . 251 .g u z k o w y 245 . 258 .K a l o p p 414 Panatrophia Gowers 295 Panniculitis 311 .seborrhoicus 233.IgA 239 . 222 Osteitis cystoides Jüngling 327 Ostuda 422.pęcherzykowy 236. 160. 86 Onychosis punctata 440 Oparzenia 201 . 148.a łysienie złośliwe 440 . 161 Onychia candidamycetica 86 O n y c h o d y s t r o p h i a 84 Onychomycosis 83. 225.bujająca 224.kiłowe pierwotne 67 .Webera-Christiana 311 Papilloma 111. 252 błon śluzowych. 245.ciężarnych 225.. 249.b u j a j ą c a i wrzodziejąca przewlekła 50.guttata 146. 277 . 273. 255.Quincke 159.ciężarnych 225.r u m i e n i o w a t a 224. 277. 234. fotoalergiczne 200 . 224. 426 . 134.p a r a n e o p l a s t i c u s (PNP) 146. 235. 215. 214. 411 digitiformis 405 . 161 hereditarium 160 .pozasutkowa 396 . 2 2 4 . 252 cutis 250 mucosae 249 ocularis 249 . 3 3 3 Odczyn(y). 231. 230.capillitii 94 . 105. 224. 372.Objaw.zmiany troficzne 84 Pediculosis 93 .. 252.nabyte 225. inflammatoria 495 poikilodermiques 496 . 246 . 424 Osutka(i). 161 dziedziczny 160 . 239 .vestimenti 94. 418 Paraphimosis 117 Parapsoriasis 405 .pubis 94 .błon śluzowych 101 . alergiczne 248 p o k a r m o w e 435 polekowe 435 . dystroficzna 357 graniczna 357 hemidesmosomalna 357 śmiertelna 357 zwykła 355 Pęcherzyca 226 . erythematosus 224. 270. 337 . 346 Pasożyty skóry 93 Paznokcie 27 . 335 . 188 Pęcherzowe oddzielanie się naskórka 355 .łuszczyca 84. 233. 329. 125 Orf 107 Ospa wietrzna 105.k a n d y d o z a 86 . 51 319. i oczu 249 i skóry 249 oczu 249 . 255.postać.in placibus magnis 405 Paronychia congenita 345. 232 . 160. 232 Hallopeau 232 N e u m a n n a 232 . 249. 239. 246. 244. 321 .sutka 396 Pagetoid reticulosis W o r i n g e r .słoneczne 193 Ophiasis 440 Opryszczka(i).gestationis 225. 146. 233. 233.porentgenowski przewlekły 205 .chronica 146.podudzi 323 Pachyonychia congenita 345. 230. 418 .grzybica 84. 97 P e m f i g o i d 131.letnia 196 . 381 Papillomatosis florida verruciformis 418 Papula 32 P a p u l a r p u r p u r i c g l o v e s and socks syndrome 122 Papulo-vesicular acrolocated s y n d r o m e 122 Paraneoplastic p e m p h i g u s 146. 234.en grandes plaques. 231. przetrwałe 198 rumieniowe u zdrowych 193 Oddzielanie się naskórka pęcherzowe 355 . 241 . n a c z y n i o r u c h o w y 159. angioneuroticum 159. 160.Hallopeau 232 Neumann 232 . 245 . 146.j o d o w e i bromowe 41 .Quinckego 159.właściwe 203 O d m r o ż e n i a 202 O e d e m a .

176. 387. 158 P o l y a r t e r i i t i s n o d o s a 70.F e r g u s o n a . 319. actinica 196 .inveterata 146.senilis 318 .unguium 84.cholinergiczna 152.zgorzelinowy 104 Praetibial pigmented patches 332 Promienica 55.seborrhoica 426 .versicolor 87. 396 .nodularis Hyde 187 . 391. 157.skóry 387 . 321 .mieszana 337 .pigmentosa. 337 Protoporphyria erythropoietica 336. 376.błękitne 94 . 146.przewlekła 152. 376. 157 . 310.wywołana mechanicznie 152. 375.plackowata 174. toczniu rumieniowatym 263 twardzinie 285 Przeciwutleniacze 195 Przeczos 37 Przyłuszczyca(e) 405 .erythropoietica congenita 336 Porphyria. Arthusa 150 .exsudativa 178.chemiczne 375. 291 Reakcja(e).wieloogniskowy 120 Raynauda choroba 287. 157. 381 453 . 116.krwotoczny 104 . 387. 388. 316 .simplex capillitii 75.p o d s t a w n o k o m ó r k o w y 108.steroidea 318 . 381 . 420 brodawkujący 392 prącia 391 sromu 391 wieloogniskowy 120 w epidermolysis bullosa dyst r o p h i a 358 warg 67 wrzodziejący 391 .ostra ospowata 221 .t r o m b o c y t o p e n i c z n a samoistna 315 . 394 . 320 . 337 Porfiria 336 .związane z. 308. 324 .capillitii 426 . 154.chronica 205 Rak(i). 281.starcza 318 .vegetans 233 Queyrata erytroplazja 385 Quinckego obrzęk 159.p o k a r m o w a 157 . 402 guzkowy 389 powierzchowny 385. variegata mixta 337 Port vine naevus 369 Potówki 434 . 221. 390 torbielowaty 390 twardzinopodobny 390 wrzodziejący 390 .ostra 152. 154. 161 Radiodermitis 204. 277. 174. 2 2 2 .cieplna 152. 65 Prosaki 108 Protoporfiria erytropoetyczna 336. 127. 393. 76. 332.festonowata 131 .cutanea tarda 337. 4 1 5 .aestivalis 184 .rheumatica 316 . arsenowe 375. 411 drobnoogniskowa palczasta 405 w i e l k o o g n i s k o w a .przeciwjądrowe w. 214 . 221. 160. 338 .Pityriasis. 157. 145.symptomatica 184 Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy (PUPPP) 248 Pruritus 97 Pryszczyca 121.H e n o c h a .świetlna 198 .S c h o e n l e i n a 317 . 375.thrombocytopenica 314 hereditaria 314 idiopathica 315 symptomatica 315 Pustula 35 Pustulosis subcorneal S n e d d o n .zwykłe 434 Półpasiec 101.acuta.in situ 384 . 212 . 206. 426 . 51. uszkodzeniem naczyń 316 zaburzeniami krzepliwości 316 Plaque psoriasis 209 Pocenie się nadmierne 434 Pokrzywka 151.vulgaris 209. 158 .wątrobowa 337 Porost włosów nadmierny 442 Porphyria 336 . 396.guttata 209 . 157.cum pustulatione 213 . 86. 153 .rozpoznanie 156 . 188 .Besnier 179 .h i p e r e r g i c z n a 68.i m m u n o l o g i c z n e 150 anafilaktyczna natychmiastowa 150 cytotoksyczna 150 kompleksów immunologicznych 150 opóźnione 150 typu tuberkulinowego 150 wyprysku kontaktowego 150 Recklinghausena choroba 372 Refsuma zespół 349 Rhagas 37 Rhinophyma 432 Rogowacenie. 155 . 186..varietas cutanea 322 Polymorphic light eruption 196.H e n o c h .leczenie 157 .rosea Gibert 78. poikilodermiczna 406 zapalna 405 P s e u d o l e u c o d e r m a 422 Pseudolymphoma 408 Pseudoscleroedema 60 Pseudotinea amiantacea 426 Pseudoxanthoma elasticum 368 Psoriasis 75. 337 Próby świetlne 193 Prurigo. 363. 338 . 391 . chronica vegetans et exulcerans 50.uogólniony 105. 422 .rozsiany 105. 210 . 382 b r o d a w k u j ą c e 383 nadżerkowe 383 .B l u m 318 progressiva Schamberg 318 .W i l k i n s o n 239 Pyoderma. 103 . 270. błony śluzowej jamy ustnej 56 .barwnikowa 329 . hyperergica 316 .kontaktowa 152. 210. 158 .białe 85.z zimna 152.soczewicowate 363 Plamica(e) 314 . 385. 138. 220 . antykardiolipinowe 279 . 133 Przebarwienie pozapalne 136 Przeciwciała. 220.kolczystokomórkowy 118.szpikowa 336 .gangraenosum 49. lichenoides et varioliformis acuta (PLEVA) 68. abdominalis 337 intermittens 337 .steroidowa 318 .fizykalna 152. brzuszna 337 zwalniająca 337 .oczny 104 .ozębnej 56 .małopłytkowe 314 objawowe 315 polekowe 315 poprzedzające toczeń rumieniowaty układowy 315 w posocznicy i chorobach zakaźnych 315 wrodzone 314 . 157 . 414.arthropatica 206. 80. 318. 142. 79.czerwone 434 .grudkowa 146.S m i t h a 396 . 158 .b r o d a w k u j ą c y 111. 155. annularis teleangiectodes Majocchi 318 .pustulosa 215 generalisata von Zumbusch 213 palmo-plantaris 83. 380 .ostra. 106 .erytropoetyczna wrodzona 336 . 213.barwnikowy 390. 214.rubra pilaris (PRP) 219 . 319. 175. 64.S c h o e n l e i n 317 Purpura. 361. 81. 155. lichenoides Goug e r o t . 156. 215 . 214 Purpura. 106 . 141.skórna późna 337. 156.rupioides 212 . 422 Plama(y) 29 . 214 mutilans 214 . 411.

zwykła 347 o dziedziczeniu..guzkowa Hyde 187 . 127 Sarkoidoza 59.uszkodzenia.n o w o t w o r o w a 48 .mieszkowe 352 . 381 słoneczne 375.pęcherzowa 105 Różyca Ruda zespół 350 Rumień. 307 . 63. 334 . 16 .L e f e v r e 345 rozsiana 381 o dziedziczeniu autosomalnym d o m i n u j ą c y m 344. 135. 174 glabrae chronica 79. 136. zapalenie 386 Stany przedrakowe 375 Staphylococcal scalded skin syndrome 45.lamelarna 350 . 95 Sclerodactylia 306 .leczenie 351 . 302.podskórna 326 . 307 Scleroedema. 305.pęcherzowy 236.odmiana.m a n u u m 177 . 282. 78 Syringocystadenoma papilliferum 369 S y r i n g o m a 360.smołowcowe 375.czynności 15 immunologiczne 18 . 246. 240.drobnoguzkowa. 376 smołowcowe 375.vegetans 392 . 305. 305 S e b o r r h o e a 425 .obrączkowaty 281 .starzenie się słoneczne 194 regeneracja 195 . 332 . 305. 178 . 381.słoneczne 375. 376 . 53.wysiękowy 130 ciężki 132 łagodny 131 zwykły 131 Rybia łuska 127 . autosomalnym d o m i n u j ą c y m 349 recesywnym związanym z płcią 349 Sarcoidosis 59.nabyta 349 .systemica 283.circumscripta 293. 188 rozsiany 331 .twarzy 69 Scabies 94. 3 0 2 . 380 późne 205 zimnem 202 . obrączkowata 326.olbrzymi 395 Rogowiec dłoni i stóp 344 . 277. 135 Staphylodermiae 40 Staphylo-streptodermiae 48 S t a r z e n i e się skóry s ł o n e c z n e 194 .M a k a i a zespół 312 Rozpadlina 37 Róg skórny 375.właściwa 21 .unguium 83 454 .odzębowa 55 Rosacea 69.o b j a w o w a 184 T h r o m b o p h l e b i t i s m i g r a n s 70. 375.trwały 135.Dariera-Roussy 326 .en coup de sabre 295 .o d m r o z i n o w a 326 . 368 Systemic. 418 Sycosis staphylogenes 42. 281. 376 .imbricata 140 . 130.annularis 329 . 156. cieplne 201 przewlekłe 202 p o r e n t g e n o w s k i e 204.naczyniowa 326 . 381 . 302. 134. 310.układ naczyniowy 22 . 188.stwardniały 69. 297 . 175 . 69. 58 .starcze 363. atopowa 181 .s c l e r o d e r m a 283.łojotokowe 362 . 302. 260.T h o s t 344 Ropień 65 .płodowa 350 .wrodzona 350 . 332 Scleromyositis 303. 378 Róża 46. 329 rozsiana 326 .polekowy 58 . 138..R o g o w a c e n i e .r o g o w a c e n i e .diabeticorum 333 Scleroderma 282 . guzowaty 48. 381 dziegciowe 375. 396 . 421 . 231 ciężki 132 krwotoczny 318 łagodny 131 .miliaris 326 Sarcomatosis Kaposi 126. 188. 81 .oleosa 426 . 381 . 418 S u p e r a n t y g e n y 207 Superficial spreading melanoma 398 Sweeta zespół 138.wielopostaciowy 53.linearis 295 . 334 .inguinalis 54. 132 Strefa naskórka pośrednia 16 Streptodermiae 46 Strup 37 Stulejka 117 S t u r g e ' a . 249 zwykły 131 . 391. 127 Świerzb 94. 95 Świerzbiączka 196 . 137. 3 2 2 .sclerosis 283.budowa 15.glabrae 78. 138. 345 . 322 . o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym 344.ujść mieszków włosowych 426 Rogowiak kolczystokomórkowy 108.cutis 142.L a r s s o n a zespół 350 Skóra.exulcerans 391 . 426 m i c r o s p o r i a 75 trichophytica 75. 381 starcze 376 .odzębowy 55 Ropnie mnogie pach 44 Ropowica 47 . 149.unerwienie 23 . 70. 381 chemiczne 375.nadmierne 344 w genodermatozach uogólnionych 347 . a r s e n o w e 375. 394 . 307 Świąd skóry 97.nekrolityczny wędrujący 335 .zaburzenia barwnikowe 421 Słoniowacizna 47 Sneddona zespół 280 Spondyloarthrosis 214 Sporotrichosis 65 S p o r o t r y c h o z a 65 S q u a m a 35 S q u a m o u s cell c a r c i n o m a 387. 138. d z i e g c i o w e 375. 305 .sicca 426 Self-healing carcinomata 396 Serum sickness 158 S e z a r y ' e g o zespół 412 Sharpa zespół 303. lupus e r y t h e m a t o s u s 259. 69.capitis 73 et barbae profunda 77 favosa 76 superficialis 73. 136. 393. 322 Thyreoiditis Hashimoto 421 Tinea 73. 345 mal de Meleda 344 P a p i l l o n . 307 Siatkowica pagetoidalna 414 Sinica goleni siateczkowata 203 Sjógrena zespół 281 S j ó g r e n a . 430. 325. 63. 325.vulvae 391 Srom. 379.W e b e r a zespół 370 Subacute cutaneous lupus erythematosus 271 Subcorneal pustular dermatosis 239.J o h n s o n a zespół 121.odmiana Grzybowskiego 395 .penis 391 . 431 R o t h m a n a .pedum 82 dyshidrotica 82 hyperkeratotica 82 interdigitalis 82 .przewlekły pełzający 53.circinata 326 .letnia 184 . 138.diabeticorum 291.grip 307 Sclerodermia(e) 282. Buschke 291.regeneracja 195 S t e v e n s a . 76 .U n n a . 177. 214 . 270 .

360. 296. 426 .układowa 283.e frigore 152.subunuales 110 . powiększenie niespecyficzne 64 . colliquativa 44. 153 .twarde 372 Wstrząs anafilaktyczny 190 Wszawica 93 . 86 .podstawna 16 . 64 . 277 . 353 głowy 94 n o w o r o d k ó w 175 .calorica 152. 111 T u b e r k u l i d ( y ) 67 .pierwotnie zanikowa 58. bliznowcowy 428 . 316 .plackowata 294 . 158 . 174. 390. 142. 214.międzypalcowe 83 455 .. 121. 421 Vulvitis 386 Warstwa Malpighiego 16 Warstwa naskórka. 222 Vasculitis.niemowlęcy atopowy 183 . 380 późne 205 .planae 108. 426. 97 Wykwity podstawowe 29 Wylewy krwi do skóry 308. cieplne 201 . 316 .uogólniona 299 Uczulenia zawodowe 170 Ulcera cruris 323 Ulcus 37 Unerwienie skóry 23 Urtica 32 Urticaria 151 . 310.luposa 59.potnicowy 83. 51.ziarnista 16 W e b e r a . 377.różowaty 69. 158 .gyrata 131 . budowa 25 .papulo-necroticans 67 Tuberculosis. 170 Wyprzenia(e) 175 .m i k r o b o w y 173 . 431 . 157.l u s z c z y c o p o d o b n y 214 .solaris 198 .steroidowy 41.niemowlęcy 430 . 305 etiopatogeneza 261 leczenie 270 objawy 267 pęcherzowy 235 przeciwciała p r z e c i w j ą d r o we 263 rozpoznanie 269 Toxic epidermal necrolysis Lyell (TEN) 46.dSSc/lSSc 289 etiopatogeneza 283 klasyfikacja 287 leczenie 292 przeciwciała p r z e c i w j ą d r o we w twardzinie 285 różnicowanie 291 zmiany układowe 290 .skórny podostry 235.kosmetyczny 430 . 322. anceiformis 68 .układowy 260. 297 odmiany 294 zanikowa 334 . 117 .atopowy dziecięcy 176 . s e b o r r h o i c a 111.kontaktowy 188 . 113.. 156. 378 obrzękowy 276 odmrozinowy 276 przerosły 276 .łonowa 94 .ulcerosa. 305. 111. 430. 158 .modzelowaty 83 . mucosae 66 propria 66 .plantares 108. 157 .ropowiczy 427 .polekowy 430 .rozsiana 294 . 222. 430 .n o w o r o d k ó w 273 .linijna 295 .choroby 436 .cholinergica 152.porost nadmierny 442 . 154.zawodowy 429 Trichothiodystrophia 351 Trichotillomania 436. 3 7 5 .verrucosa 65. 215. 133. 170 leczenie 168 ostry 161 przewlekły 161 rozpoznanie 168 zawodowy 170 niealergiczny 169 .zimnem 202 Varicella 105.leczenie 71 T u m o r 33 .przewlekły 80 .pieniążkowaty 78.acuta 152.chronica 152.rogowa 17 . 318 Wyłysienie pasmowate 440 Wypadanie włosów 436 Wyprysk 54. 433 błon śluzowych 383 brodawkowaty 276 hiperkeratotyczny 276. 66 . 277. 433 . 215 . 421 .leukocytoclastica 159 .v u l g a r e s 66.o g n i s k o w y ( p r z e w l e k ł y ) 63.bullosa 330 haemorrhagica 330 pemphigoides 330 . 378 .cykl rozwoju 26 .keloidowata 296 . 157. 296. allergica 68. 157.p o r e n t g e n o w s k i e 204.pigmentosa 329 .o ciężkim przebiegu z objawami ogólnymi 428 . 362.j u v e n i l e s 113 . 157 .C o c k a y n e ' a oddzielanie się naskórka 356 Węzły chłonne. 154. 281.guzowata 296 . 188. 235. 155.leukoclastica 310. 78.głowowa 93 .rozsiany przewlekły 235 .zapalenie gruźlicze 64 Wiskotta-Aldricha zespół 314 Włosy.podskórny (głęboki) 59. 381 Vesicula 33 Vitiligo 88. 81. 421 .necroticans 319 . 307 . 108.drobnogrudkowa 296 . 176..B u s c h k e .słoneczny 198 .L o e w e n s t e i n 394 Twardzina 282.g u z k o w o . miękkie 372 . 362 .guzowaty 59 . 213. 271 . 109. 441 Włókniaki. 441 Tripe palm syndrome 418 Tuberculid.CREST 288 .w y r y w a n i e n e u r o t y c z n e 436. 427 .z g o r z e l i n o w y 67 . 87.rozsiany 411 .głęboka 295 pierwotnie zanikowa 295 . 157. 169.podudzia 178 . 402 .C h r i s t i a n a Panniculitis 311 W e b e r a . 158 .alergiczny 161. 302.pospolity 41.posłoneczne 191 .drożdżakowe 54.skupiony 43.mechanica 152. 275. 135.senilis 360.narządowy 48 . 277. 282.ograniczona 293.skórna 299 uogólniona 294 .factitia 152.periunguales 110 . 56.zawodowy 41. 335 Trądzik.wypadanie 436 .zapalenie 311 w chorobach trzustki 312 w niedoborze inhibitora a 1 -antytrypsyny 313 Tłuszczak 372 Toczeń rumieniowaty 229. 390 hypertrophica et exulcerans 63 plana 63 verrucosa 63.nodosa 70. 302. 146.vasculitis 159 Uszkodzenia skóry. 116. 381 V e r r u c a ( e ) . 324 Vasculopathiae 316 Verruca(e).T k a n k a podskórna 22 .leczenie 95 . genitales 108. 297 .ł o j o t o k o w y 75. 62. 173 . 278. 234. 259. 156.wywołany 429 przez chlor 429 przez dziegcie 430 przez oleje 429 .odwrócony 44 . kolczysta 16 .młodzieńczy 427 .. 154. 44. 138.odzieżowa 94.

tętnic guzkowe 70. łojowych 360. alergiczne.Gorlina 420 . 281 .dysplastyczne 402 .u p o ś l e d z e n i a o d p o r n o ś c i nabytego (AIDS) 123 pełny 125 zmiany skórne 125 .m i ę ś n i o w e 270. 363 płaskie 136. 363 . 363 płaskie 136. 310. 368 Zoster 101.Spitza 360. przewlekłe 161 zawodowe 170 niealergicze 169 ostre 47 z lichenizacją wtórną 186 kończyn zanikowe 59 .wielomięśniowe z przeciwciałami przeciw syntetazom tRNA 307 .limfatyczne 360 .. 281 . 367 . aktywne Spitza 360. skóry. 361 brodawkowate 360.Gardnera 419 .disseminatus 105 .stawów reumatoidalne 291 . 335 .skóry.melanocytowe 360. 379. 138.nakładania (MCTD) 303.wędrujące 70.Raynauda 287 . 3 7 1 .znamion.klasyfikacja 360 .sromu 386 .żołędzi 386 nadżerkowe 101 .T o r r e ' a 417.generalisatus 105 . alergiczne 168 kontaktowe 168 niealergiczne 168 .Cowdena 419 . 363 .łojotokowe 127. 312 w niedoborze inhibitora a 1 -antytrypsyny 313 z zimna 203 . błon śluzowych drożd ż a k o w e 383 .węzłów chłonnych gruźlicze 64 .S t u r g e ' a .n a c z y n i o w y 107. 310.R o t h m a n a . 134.czerwieni warg.LEOPARD 363 .Churga-Strauss 320 .żył powierzchownych zakrzep o w e 47. 308 .Sharpa 303.Kasabacha-Merritta 370 .paraneoplastyczne 417 . bakteryjne 39 a cukrzyca 332 czynniki patogenetyczne 40 leczenie 51 w AIDS 127 d r o ż d ż a k o w e 49. 127. 278. 367.skóry. 418 .tkanki podskórnej 311 w chorobach trzustki 278.L o f g r e n a 136 . 235.j a m y ustnej przewlekłe wrzodziejące 146 . 307 .antykardiolipinowy 279. 402 .tuberosum 343 Xanthomatosis 340 X e r o d e r m a p i g m e n t o s u m 375. 174 w AIDS 127 o p r y s z c z k o w a t e 225. 132 . 246.eruptivum 343 . 135 polekowe 255 złuszczające Leinera 46 . 427 Zespół (Zespoły). 322 Zaraza pyska i racic 121. 84. k o n t a k t o w e .żółtych paznokci 127 Ziarniniak(i) 325 .M a k a i a 312 . 366 .naczyń.Sneddona 280 . 138. 253.barwnikowe 391.metabolizmu a choroby skóry 332 Zajady 49. 332 gronkowcowe 40 grzybicze.grudkowo-krwotoczny rękaw i c z k o w o .haemorrhagicus 104 .Wiskotta-Aldricha 314 .Lofflera 320 . 402. 85 Zakażenia. 133 Zaskórnik 426. 169. Sezary'ego 412 .138 . 4 2 0 Xerosis 127 Yellow nail syndrome 127 Zaburzenia. 200 .M u i r a .J o h n s o n a 121.S j ö g r e n a .mieszków włosowych 127 .tendinosum 343 .obrączkowaty 58.łojowe 360. atopowe 179 z lichenizacją wtórną 186 erytrodermiczne łojotokowe 176 kontaktowe. barwnikowe 421 . 402 . 369 krwionośne 360 .k o m ó r k o w e 64 miękkie 372 .S t e v e n s a . 367 potowych 360.wychodzące z gruczołów.K l i p p e l a . 86 .drożdżakowy 78.gangraenosus 104 . 334 mnogi 328 podskórny 328 Zgorzel 332 Zjawisko Arthusa 150 Zliszajcowacenie 49 Znamię (Znamiona). 300.Peutza-Jeghersa 363. 135.. 368 X a n t h o m a 108 .W e b e r a 370 . antyfosfolipidowy 279. 103 .s k ó r n o . 419 .palmare striatum 343 . 364. alergicze 161. 366 .ophtalmicus 104 Zołądź. 327.naskórkowe 360.błękitne 364 . zapalenie 386 nadżerkowe 101 .grzybiasty 409 .Ruda 350 Zespół (Zespoły). 402.s k a r p e t k o w y 122 .atypowe 360.Lyella 133.świetlne 168. 308 . a cukrzyca 332 w AIDS 127 paciorkowcowe 46 paciorkowcowo-gronkowcowe 48 wirusowe w AIDS 125 Załupek 117 Zanik połowiczy twarzy 295 Zanokcica bakteryjna 86 Zapalenie. 170 ostre 161 Z a p a l e n i e . 308. 322. 281. błon śluzowych drożdżakowe 84 . atypowych 360.KID 351 . 418 .Refsuma 349 .włośniczek przewlekłe 318 . 402 .T r e n a u n a y a 370 . 420 d y s p l a s t y c z n y c h 360...Xanthelasma 342..newoidalny 389 . 319.L a r s s o n a 350 .glucagonoma 335.paznokci drożdżakowe 84 . 419 .wrodzone 364 .naczyniowe 360.guzowate 70. 258 pęcherzowe i złuszczające noworodków gronkowcowe 45. 324 odmiana skórna 322 . 318.komórkowe 360. 138.Sjögrena 281 .Lesera-Trelata 362.Grahama Little'a 145 .mieszków włosowych 40 ropne 430 przewlekłe 42 . 420 . alergiczne 316 chłonnych i żylnych 47 . 324 leukoklastyczne 316 włosowatych przewlekłe 318 ziarniniakowe Wegenera 319 . 418 . 361 jednostronne 361 .Sweeta 138. 367 owłosione 364 naskórkowe 360.