P. 1
PRAWO RZYMSKIE

PRAWO RZYMSKIE

|Views: 482|Likes:

More info:

Published by: Małgorzata Minda on Apr 17, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2015

pdf

text

original

I.

Historia
PRAWO (ius) - występuje w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. 1. Prawo w znaczeniu przedmiotowym - całokształt norm obowiązujących, rządzących yciem społeczeństwa, bez których społeczeństwo obejść się nie mo e. Są opatrzone przymusem państwowym. Ich treść zmienia się w czasie i miejscu, ale niezale nie od tych zmian wyodrębnia się wśród nich zawsze prawo publiczne i prawo prywatne. Podziału tego dokonał ULPIAN a kryterium tego podziału jest interes/korzyść. • prawo publiczne - odzwierciedla stosunek społeczeństwa do jednostki. Normy przedstawiają wymagania, jakie społeczeństwo ma względem jednostki. Oczekiwania te są określone i zabezpieczone środkami przymusu. Ulpian definiując wskazał, e prawo publiczne to normy publiczne, chroniące interes publiczny. Prawo publiczne ma na względzie interes państwa rzymskiego! • prawo prywatne - gałąź prawa, w której kluczową rolę odgrywa interes jednostki. Normy prawa prywatnego regulują stosunki między równorzędnymi podmiotami, którym przysługuje prawo swobody umów (jednostka mo e podjąć decyzję, czy chce podjąć relację z innym podmiotem). Jednostki nie mo na zmusić do dochodzenia swoich roszczeń ( ądanie na mocy norm prawnych). Jednostka ma prawo, ale nie obowiązek ubiegania się o nie. Prawo prywatne ma na względzie interes jednostki! 2. Prawo w znaczeniu podmiotowym - zakres wolności, kompleks uprawnień, przyznanych podmiotowi, np. prawo sprzeda y, prawo sporządzenia testamentu itp. Pojęcie ius ewoluowało. Miało więc kilka znaczeń. 1*IUS – prawo, słowo wywodzi się od IUSTITIA - sprawiedliwość. Nazwa ta w okresie republiki oznaczała prawo w znaczeniu podmiotowym, jak i przedmiotowym. Sprawiedliwość - stała wola oddania ka demu tego, co mu się nale y. Chocia prawnicy rzymscy woleli się zajmować praktycznym zastosowaniem prawa do konkretnych przypadków prawnych (łac. casus), podejmowano pewne próby definiowania prawa. "Ius est ars boni et aequi" - prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne Celsus "Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere" zasady prawa są następujące: yć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, ka demu oddać, co mu się nale y. Prawo jest symbolem wartości. Powy sze paremie uosabiają te wartości prawa. "Male nostro iure uti non debemus" - nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa, gdy "Non omne quod licet honestum est" - nie wszystko, co dozwolone jest uczciwe. Są to paremie wszechobecne w prawie cywilnym. Związane z nadu ywaniem prawa.

2*IUS - całokształt norm, funkcjonujących w społeczeństwie i obarczonych przymusem państwowym. Niezale nie od zmian w prawie wyro niamy prawo publiczne (ma na względzie interes państwa) i prywatne (ma na względzie interes jednostki). "Ius civile vigilantibus scriptum est" - prawo cywilne jest pisane dla ludzi czuwających. Jednostka ma swobodę w dochodzeniu swoich uprawnień. Nikt nie mo e jej zmusić, aby dochodziła swoich praw, ani dochodzić tych praw za nią. Sama musi wykazać inicjatywę. Na gruncie prawa cywilnego ka dy sam musi dbać o swoje interesy. Prawo prywatne dzieli się na 3 części - składa się z przepisów ius civile, ius gentium i ius naturale. IUS CIVILE - PRAWO CYWILNE - nazwa wywodzi się od "civis" - obywatel. Jest to zatem prawo obywatelskie, stworzone przez obywateli dla nich samych. Zakres podmiotowy tego prawa ograniczał się tylko do obywateli rzymskich. Nieobywatele rzymscy nie mogli z niego korzystać. Ograniczenie to wynikało z tego, e w antyku powszechnie obowiązywała ZASADA PERSONALNOŚCI PRAWA - polega na tym, e ka dy wolny człowiek posługuje się swoim prawem rodzimym. Obywatel rzymski posługuje się ius civile, Grek posługuje się greckim prawem swojej polis, Pers prawem perskim itd. Wraz z rozwojem terytorialnym państwa okazało się, e hermetyczne ius civile nie wystarcza. Na terenie państwa rzymskiego pojawiali się ludzie niebędący obywatelami, a rozsądek nakazywał wchodzić z nimi w relacje handlowe itp. Powołano urząd pretora peregrynów (miał rozpatrywać spory, w których jedna lub obie strony były cudzoziemcami (peregrynami)). Stosował normy prawne niemające charakteru ściśle narodowego, oparte na prawach obowiązujących w basenie Morza Śródziemnego. Tak powstał wielki, elastyczny i uniwersalny system prawny ius gentium. Termin ten jest u ywany do dzisiaj, szczególnie w prawie międzynarodowym publicznym. • IUS GENTIUM - wielki, elastyczny i uniwersalny system prawny wzorowany na normach prawa cywilnego i oparty na normach czerpanych z systemów praw obowiązujących w basenie Morza Śródziemnego. System ten był dostępny dla wszystkich. Znajdował zastosowanie zarówno w stosunku do obywateli rzymskich, jak i do cudzoziemców. Źródłem ius gentium jest przede wszystkim prawotwórcza działalność urzędników, ale tak e zwyczaj jest jego źródłem. Jest to prawo, którym posługuje się rodzaj ludzki (w przeciwieństwie do ius naturale, które jest wspólne dla wszystkich stworzeń). •

W ramach ius gentium i ius civile mo na wyodrębnić IUS HONORARIUM - normy tworzone przez urzędników. • IUS NATURALE - prawo naturalne - prawo, którego nauczyła natura wszystkie stworzenia. Jest właściwe nie tylko rodzajowi ludzkiemu, ale wszystkim stworzeniom.

Prawo rzymskie ewoluowało. Ustrój ma wpływ na kształt porządku prawnego. Nie jest jednak jedyną okolicznością, która o jego kształcie decyduje. HISTORIA PAŃSTWA RZYMSKIEGO Królestwo Od 753r.p.n.e - zało enie Rzymu Do 509r.p.n.e - obalenie Tarkwiniusza Pysznego Republika Od 509 r.p.n.e Do 27r.p.n.e - początek panowania Oktawiana Augusta Pryncypat Od 27r.p.n.e Do 284r.n.e - początek panowania Dioklecjana Dominat Od 284r.n.e Do 476r.n.e - upadek zachodniej części Rzymu Do 565r.n.e - śmierć Justyniana (koniec dominatu na wschodzie)

HISTORIA PRAWA RZYMSKIEGO Formalnym kryterium podziału prawa jest charakter źródeł prawa. Prawo archaiczne (stare) Od 753r.p.n.e Do 241r.p.n.e - koniec pierwszej wojny punickiej Prawo przedklasyczne Od 241r.p.n.e Do 27r.p.n.e Prawo klasyczne Od 27r.p.n.e Do 284r.n.e (okres pryncypatu) Prawo poklasyczne Od 284r.n.e Do 565r.n.e Prawo zwyczajowe* - zespół norm wywiedzionych ze zwyczaju i opatrzony sankcją państwa. Prawo zwyczajowe nie jest źródłem prawa! Jest nim: • zwyczaj - ugruntowany obyczaj, na bazie którego zbudowane jest prawo zwyczajowe. Źródło fundamentalne w prawie archaicznym, w procesie ewolucji jego udział maleje, ale jest. • ustawa • konstytucje cesarskie • nauka prawa - działalność uczonych prawników, miała du e znaczenie w procesie tworzenia prawa. Ius publice respondendi - nadany przez cesarza Augusta przywilej udzielania przez wybitnych prawników odpowiedzi na pytania prawne, przy czym odpowiedzi te były wią ące. Prawo prywatne jest efektem twórczej interpretacji jego norm przez jurysprudencję. Podstawą rozwoju prawa publicznego natomiast jest ustawa (lex). LEX - ustawa - akt prawa stanowionego. Jest podstawą rozwoju prawa publicznego, marginalne znaczenie w prawie prywatnym. Mogą przybierać ró ną postać (ustawa 12 tablic, leges rogatae, uchwały zgromadzeń plebejskich, które mają moc obowiązującą ustawy od 286r.p.n.e (lex Hortensia), konstytucje cesarskie w ró nych postaciach), jednak zawsze są aktami prawa stanowionego.

datę zebrania komicjów. czynność prawna pozostaje wa na 3.e .e . Cieszyła się du ym szacunkiem.projektodawcę c) Sanctio . na którym poddano pod głosowanie projekt ustawy i inne dane dot.e-241p. Lex minus quam perfecta . by transakcje i czynności procesowe były wa ne).Flavius wykradł i opublikował kalendarz sądowy (wykaz dni. Ogół norm prawa obowiązującego.e .za jej naruszenie przewiduje karę i niewa ność czynności prawnej 2. 3. Plebs rozpoczął walkę o "odtajnienie" prawa.p.p.ustawy wydawane przez zgromadzenia.skodyfikowane prawo zwyczajowe* (głównie w zakresie prawa prywatnego). Lex imperfecta .n.in ze względu na działalność uczonych prawników. które zostało podniesione do roli obowiązujących przepisów prawnych. Tekst ustawy dzielił się na 3 części: a) Praescriptio . którzy wywodzili się z patrycjuszy). plebs nie.dokonywana przez pontyfików (kapłanów. gdy wydano Ustawę XII tablic.n. IIIw. czyli przewodnik kolegium plebejskiego) zaczął udzielać publicznych konsultacji prawnych. Plebejusze dą yli do spisania i uściślenia prawa zwyczajowego.antologia pism uczonych prawników.za jej naruszenie nie przewiduje się sankcji Pojęcie ius ewoluowało m.Ok. by patrycjusze nie mogli stosować prawa na niekorzyść plebsu. Leges rogatae . Prawo rzymskie było *sformalizowane (wypowiadanie określonych formuł.Tiberius Coruncanius (pierwszy plebejskiego pochodzenia pontifex maximus.e) 1. 3*IUS . Procedowana na zgromadzeniach ludowych. ŹRÓDŁA PRAWA ARCHAICZNEGO (753p. zachowanie rytuału. zaproponowana przez urzędnika .n. które mieści się w tekstach uczonych prawników. 450r.za jej naruszenie przewiduje tylko karę. Nastąpił koniec FAZY EZOTERYCZNOŚCI PRAWA RZYMSKIEGO i rozpoczęła się faza jego popularyzacji.prawo stanowione. Objaśniali normy prawa zwyczajowego i rozstrzygali kwestie związane z jego praktycznym zastosowaniem. jej uchwalenia b) Rogatio .p. Powstała w wyniku walk plebejuszy z patrycjuszami.e. Lex perfecta . redagowali formuły procesowe. następnie zastąpione przez konstytucje cesarskie.n.n. Zwyczaj .USTAWA XII TABLIC .p. Później pojawiło się plebiscitium. więc nierówne szanse. w których mogła lub nie mogła być wykonywana jurysdykcja) oraz zbiór formuł procesowych.prawo.zawiera imię i nazwisko projektodawcy. Udzielali opinii prawnych. Patrycjusze znali formuły procesowe. Kodyfikacja ius . Ok.n.postanowienia na wypadek naruszenia przepisów ustawy Rodzaje ustaw ze względu na sankcje: 1. opracowywali *formularze czynności prawnych. Ustawa . .właściwa treść ustawy. 304r. stanowiła punkt wyjścia do dalszego rozwoju prawa rzymskiego. Interpretacja prawa .tworzył prawo zwyczajowe 2. stała się źródłem prawa od 450r.

rozporządzenie cesarskie. Obowiązywały do chwili śmierci cesarza.nadal odgrywa wa ną rolę. • Mandata .ustawa.n. Wy si urzędnicy sprawowali wymiar sprawiedliwości. który ich udzielił lub chwili.e-27p. przewa nie dotyczące spraw administracyjnych.rozporządzenia cesarskie.p. Przygotowywane przez kancelarie cesarskie.ŹRÓDŁA PRAWA PRZEDKLASYCZNEGO (241p. 5. choć były to zazwyczaj powtórzenia treści mowy cesarza.e.rozstrzygnięcia sądowe wydane przez cesarza. Zanikały. Powstały w wyniku walki plebsu o władzę.odpowiedzi cesarza na zapytania w wątpliwych kwestiach prawnych. który charakteryzowała władza cesarska przy zachowaniu pozorów władzy republikańskiej.uchwały zgromadzeń plebejuszów. pełnił role doradczą.uchwały senatu.e . Najintensywniejszy rozwój prawa rzymskiego nastąpił w epoce klasycznej. 2. Senatus consulta . .LEX HORTENSIA . gdy urzędnik. Cesarz działa jako sędzia. Konstytucje cesarskie . gdy cesarz pogłębił swoją władzę. Ulpian . 4. Instrukcje udzielane przez cesarza urzędnikom.n. któremu zostały udzielone przestał piastować swe stanowisko. Papinian.n.rozporządzenia cesarskie w sprawach administracyjnych indywidualnych. 3. ale ilość norm powstałych w drodze zwyczajowej jest znacznie mniejsza ni w okresie prawa archaicznego. Te najwy sze urzędy rzymskie były względem siebie kolegialne. Początkowo nie miał mocy prawodawczej.e) i KLASYCZNEGO (27p. • Dekrety . mieszkającym na terenie Rzymu. • Rescripta . zawierającej odpowiedni wniosek. Początkowo edykty cesarskie obowiązywały jedynie do chwili śmierci cesarza. 1. Zwyczaj . występowały w 4 postaciach: • Edykty . Najsłynniejszy edykt cesarski.n.n. to CONSTITUTIO ANTONINIANA wydany przez Karakallę w 212r. Plebiscita . 286r. Ka dy mógł go poprosić o rozstrzygnięcie swojego sporu.e) Okres ten dokończył republikę i rozpoczął pryncypat. na mocy której plebiscita zyskały moc ustawy i stały się obowiązujące dla ogółu obywateli. nadający obywatelstwo wszystkim wolnym ludziom. Prawo rzymskie jest jednym z filarów podtrzymujących całą naszą kulturę i cywilizację. Gaius. Ustawy tworzone przez zgromadzenia ludowe. który je wydał.284n.najsłynniejsi prawnicy rzymscy. o ile nie zostały zatwierdzone przez następcę. Później senatus consulta uzyskały moc ustaw. Senat wytworzył się z rady królewskiej. ogłaszane ustnie.e .

cesarz staje się jedynym prawodawcą. 130r. Odpowiedzi uczonych prawników (responsa prudentium) . kilkakrotnie popadł w konflikt z cesarzem Augustem). Zostały edykty i rescripta. Edykt zawierał zasady. 1. będzie się kierował podczas sprawowania urzędu.e) Dominat . uzupełniać lub poprawiać ius civile. Początkowo nie było szkół. Jeśli ktoś chciał zostać prawnikiem musiał pobierać naukę od jakiegoś uczonego prawnika.e-565n. w jakich sytuacjach da ochronę prawną. Cesarz Hadrian (117-138) kazał opracować ok. 7. Pretorowie byli drugimi urzędnikami zaraz po konsulach. ale jego edykt zawierał z reguły większość zasad przyjętych z edyktu poprzednika wraz z ewentualnymi poprawkami.SABINUS.przywódca . Sformułował tradycję opartą na poglądach CAPITONA (oddany cesarzowi. jakimi obejmujący stanowisko pretor. gdy dotyczył spraw o charakterze lokalnym i nie kolidował z prawem stanowionym. Pretor zmieniał się co roku.rozstrzygał spory pomiędzy peregrynami (cudzoziemcami).mógł być prawem tylko wtedy. To one tworzyły prawo. Z czasem pojawiały się tak e inne urzędy pretorskie. Sformułował tradycję opartą na poglądach LABEONA (zwolennik instytucji republikańskich.publiczne obwieszczenia urzędowe. pretor). ŹRÓDŁA PRAWA POKLASYCZNEGO (284n. Edykty urzędników (pretorów) .mandata i dekrety wyszły z u ycia.PROCULUS. Pretor urbanus (miejski) . mógł tworzyć prawo Pretor peregrynów .6. Miały znaczenie tylko te wydane przez urzędników wyposa onych w jurysdykcję (np. wrogo odnosił się do postępu prawnego). Mogło ono wspomagać. w okresie pryncypatu powstają ju zalą ki szkół prawniczych.przywódca . Na gruncie pretorskiej praktyki sądowej wytworzył się nowy kompleks norm . Nowy pretor mógł ogłosić w chwili objęcia stanowiska edykt o zupełnie nowej treści.PRAWO PRETORSKIE.cesarz August przyznał najwybitniejszym prawnikom przywilej.wyposa ony w jurysdykcję. Silny wpływ urzędnika na tworzenie prawa nie spodobał się cesarzowi. ogłaszane przez nich w chwili obejmowania urzędu. Edykty składały się więc z części starej i nowej. Rescripta zdominowały edykty i stały się najwa niejsze. by pretorzy nie mogli ju wprowadzać zmian. Zwyczaj . . Pretor w edykcie określał. Dwie główne szkoły prawnicze: • Prokulianie . Konstytucje cesarskie . ostateczną redakcję pierwszego edyktu tak. • Sabinianie . 2. Zasady te miały obowiązywać przez całą kadencję pretora. e udzielone przez nich konsultacje uwa ane są za aprobowane przez cesarza. ale kancelarie pozostawały te same.

która wydawała mu się słuszna.barbarzyńskie zbiory praw z V/VIw.sporządzony i ogłoszony na polecenie Teodozjusza II. Jeśli Papinian nie wypowiedział się w danej kwestii. najwa niejsza była opinia Papiniana.adwokaci. Jeśli tak owej większości nie było. . to sędzia mógł wybrać opinię. Justynian dą ył do uporządkowania prawa.TEODOZJUSZ II i WALENTYNIAN III wydali "konstytucję o cytowaniu" (konstytucja raweńska) . e moc wią ącą dla sędziego mają opinie zawarte w dziełach: • Gaiusa • Papiniana • Paulusa • Ulpiana • Modestinusa Sędziowie musieli opierać się na ich opiniach. reprezentowali klientów w sądzie etc. 4. Ulpiana i Modestyna. 2. 426r. Paulusa. którzy nie byli wykształconymi prawnikami.Edykt Teodoryka . Jeśli opinie te były ró ne. Kodeks teodozjański .PRZEDJUSTYNIAŃSKIE ZBIORY PRAW 1. Nie miały mocy obowiązującej.n. LEGES ROMANAE BARBARORUM . Kodeks Gregorianus i jego uzupełnienie .Lex Romana Burgundionum Oprócz 5 wielkich prawników byli te prawnicy ni si stanem .e . Udzielali porad.Kodeks Hermogenianus . 3. ale szybko stał się niewa ny. czyli zbiory prawa rzymskiego zmodyfikowane przez barbarzyńców. Najsłynniejsze z tych zbiorów: . mówcy. Papiniana.438r.n. Pierwszy oficjalny kodeks.e .wprowadzała zasadę.Breviarium Alaricianum .pierwsze próby spisania kodeksu. gdy nie był uaktualniany. Nale y ich odró niać od tych wybitnych . nale ało przyjąć opinię większości autorów.Gaiusa.

Po prawie klasycznym pozostały: • ogromna ilość konstytucji cesarskich . która zawiera usystematyzowany merytorycznie wybór z tekstów klasycznych uczonych prawników. . czyli ius i leges. kazusy .JUSTYNIAŃSKIE ZBIORY PRAW Ius . mówimy zamiennie kodyfikacja/kompilacja justyniańska. co jest najwa niejsze (redukcja). Dą ył do uporządkowania prawa. Justynian redukował i systematyzował. dzielą się na paragrafy itd.prawo. Wybiera się to. Justynian zetknął się z tym prawem pospolitym. Powołano komisję z TRYBONIANEM na czele. Dą ył do odrodzenia państwa pod względem terytorialnym i merytorycznym.akty prawa stanowionego. z której fragment pochodzi. upraszczania struktur prawnych.(leges) • ogromna ilość tekstów literackich autorstwa ro nego rodzaju prawników. wchodzące w skład kodyfikacji/kompilacji justynańskiej: 1) Digesta justyniańskie (PANDECTAE) . Nale ało skompilować i skodyfikować teksty i ustawy. która miała dokonać tej kodyfikacji. Interpolacje . które mają nagłówki. tytuł dzieła. Prawo przyniesione z centrali w prowincjach rywalizowało z prawami lokalnymi.poprawki wprowadzane do tekstów oryginalnych. powstałym w wyniku tych działań.polega na przejrzeniu całego materiału i na zredukowaniu go do takiej masy.okres prawa poklasycznego zwulgaryzował prawo rzymskie. konkretne przypadki. porządkowanie wg jakiegoś kryterium (systematyzacja). liczba księgi. Podjęto decyzję o skompilowaniu/skodyfikowaniu tego. którą daje się opanować. Jest to najwa niejsza część kodyfikacji/kompilacji justynańskiej. Te zaś dzielą się w większości na tytuły. które mieści się w tekstach uczonych prawników.antologia klasycznej literatury prawniczej (ius). Leges . dlatego o zbiorze Justyniańskim. dochodziło do zacierania pojęć. jeszcze z czasów jego świetności. Na początku ka dego fragmentu podane jest nazwisko autora. co zostało w spuściźnie po prawie klasycznym. Język prawa stał się niejasny. Były to odpowiedzi na konkretne pytania prawne. Digesta dzielą się na 50ksiąg. Kodyfikacja .systematyzacja materiału.(ius) Kompilacja . Postanowiono powrócić do klasycznej postaci prawa. Rzymskie prawo wulgarne/pospolite . Zawierają fragmenty z dzieł prawników rzymskich. W efekcie tych prac powstały 3 zbiory.

małe kompendium prawa karnego i cywilnego. 3) Instytucje justyniańskie . 900r.n.2) Kodeks justyniański (II wersja kodeksu) . uło onych merytorycznie w zbiorze podzielonym na księgi i tytuły. by określać. e chodzi konkretnie o części kodyfikacji justyniańskiej poprzez określenie ich przymiotnikiem "justyniański". CORPUS IURIS CIVILIS . które stało się kodeksem cywilnym XIX i XXwiecznej Grecji.zbiory prawa kanonicznego. Nie udało się oczywiście zniszczyć wszystkiego. które nie zostały wykorzystane do przygotowania kodyfikacji (w szczególności digestów). które dzielą się na poszczególne konstytucje (uwzględnia się kto i do kogo te konstytucje skierował). ale nie powstał nigdy ich oficjalny zbiór. kodeks i instytucje to nazwy ogólnie u ywane dla tego typu dzieł. Kodyfikacja/ kompilacja justyniańska była wielkim dziełem.streszczenie Bazyliki powstałe w 1345r. która zawiera materiały kodyfikacji justyniańskiej.kodyfikacja leges. Moc obowiązującą uzyskała nowa wersja kodeksu ("kodeks ponownie przejrzany"). kazał zniszczyć teksty..kodyfikacja justyniańska i nowele. Jak zakończono prace nad digestami okazało się. a dopiero potem przystąpiono do pracy nad digestami. Wydał zakaz komentowania i tłumaczeniu digestów. Powstawał etapami.n.e. e kodeks jest nieaktualny. Dlatego dokonano w kodeksie poprawek. Najpierw sporządzono kodeks. Te nowe konstytucje. BAZYLIKI . jedna z "przeróbek" prawa justyniańskiego.e.kodyfikacja prawa bizantyjskiego z ok. zbiór przepisów prawa karnego i cywilnego. Po sporządzeniu kodeksu Justynian wydawał jeszcze konstytucje cesarskie. Nazwa ta została nadana w średniowieczu. Mają moc obowiązującą ustawy. przejrzano go i zredagowano na nowo. który został skonstruowany na wzór podręcznika/instytucji Gaiusa.kodyfikacja prawa bizantyjskiego z VIIIw.podręcznik dla studentów. . Wschód Europy Dokonywano opracowań na podstawie Corpus Iuris Civilis: EKLOGA . dlatego wa ne jest. a więc kodyfikacja konstytucji cesarskich. Stara wersja kodeksu (codex vetus) nie obowiązywała ju i nie jest częścią kodyfikacji. HEXABILOS . dlatego Justynian dą ył do zapewnienia temu zbiorowi nale ytego miejsca w praktyce sądowej. Digesta. CORPUS IURIS CANONICI . wydane przez Justyniana ju po sporządzeniu kodeksu nazywamy nowelami.

Breviarium Alaricianum .barbarzyńskie zbiory praw z V/VIw. . w tym jego uczniowie (tzw. który by się nadał do praktycznego stosowania powszechnie.forma. Był to pierwszy etap badania prawa rzymskiego. objaśnienia.Bulgarus .umieszczana na marginesie W XIII w szkoła zaprzestała działalności. GLOSA .Hugo Zajęli się badaniem digestów z punktu widzenia gramatycznego. jaką przybierały dzieła glosatorów.powstała grupa badaczy . Przez pewien czas plemiona te znajdowały się na terytorium pod panowaniem państwa rzymskiego.SZKOŁA GLOSATORÓW. by zrozumieć myśl w nich zawartą a tak e zestawianiu pokrewnych tekstów i likwidowaniu występujących w nich sprzeczności.Bolonia .Jacobus . Najeźdźcy zaczęli korzystać z urządzeń prawa rzymskiego. czyli zbiory prawa rzymskiego zmodyfikowane przez barbarzyńców. Do rąk badaczy trafiły digesta (najwa niejszy skład kodyfikacji justyniańskiej). który sporządził zbiór glos. szczególnie w formie klasycznej. która polega na wyjaśnianiu sensu poszczególnych słów i zdań po to. Ich celem było zrozumienie niezrozumiałego wcześniej tekstu. ACCURSIUS . Najsłynniejsze z tych zbiorów: . e łacińskie teksty digestów stały się zrozumiałe. XIw . Glosatorzy spowodowali. notatki umieszczane na badanych tekstach oryginalnych: .LEGES ROMANAE BARBARORUM . Wokół gramatyka Irneriusa skupiło się grono badaczy.glosa interlinearna . wprowadzając modyfikacje wywiedzione z ich własnych praw i kodyfikując te normy .Martinus .badanie i krytyczna interpretacja tekstu. Dokonywali EGZEGEZY . Prawo rzymskie było wówczas prawie całkowicie zapomniane.glosa marginalna . czterej doktorzy): .umieszczana między wierszami .Zachód Europy został opanowany przez plemiona barbarzyńskie.jeden z ostatnich glosatorów.Lex Romana Burgundionum METODY BADANIA PRAWA RZYMSKIEGO 1) Metoda egzegetyczna W XI w potrzeby gospodarcze i społeczne wymuszają wypracowanie jakiegoś systemu prawa.Edykt Teodoryka .

e teksty oryginalne zostały zmienione. jaką przybierała ich działalność.Savigny. ich rozwój historyczny od momentu powstania a do prawa justyniańskiego. czyli kierunek badań zmierzający do wydobycia z klasycznego dorobku konstrukcji prawnych.w kontekście prawa rzymskiego recypowanego to prawo w ujęciu komentatorów. wykryli interpolacje. Starali się odtworzyć klasyczną łacinę. Przedstawicielami byli Bartolus i Baldus. czy z tych konkretnych rozstrzygnięć mo na wyciągnąć jakieś wnioski.forma literacka. prawo statutowe miast. podobne rozstrzygnięcia kazuistyczne i starali się wydedukować. do glos. które stało się podstawą do wielkich kodyfikacji europejskich. Szkoła historyczna w Niemczech . które funkcjonowało w państwie rzymskim od jego powstania do jego upadku. Pandektyści z całego dorobku prawa rzymskiego wydobyli konstrukcje prawne. siatkę pojęciową. wedle których te konkretne stany faktyczne rozstrzygano.w postaci wypracowanej przez komentatorów Usus modernus pandectarum . rozwijane przez glosatorów. RÓ NE ZNACZENIA TERMINU PRAWA RZYMSKIEGO były formułowane w związku z historycznym przekształcaniem się prawa rzymskiego • • • • Prawo rzymskie antyczne .in.działalność w zakresie badania prawa rzymskiego rozpoczyna SZKOŁA KOMENTATORÓW. kodeks cywilny Napoleona). 3) Metoda historyczna Humaniści francuscy stosowali METODĘ FILOLOGICZNO .prawo rzymskie w ujęciu pandektystów.zestawiali podobne stany faktyczne. uniwersalne. siatki pojęciowej etc.HISTORYCZNĄ . Ius commune . komentatorów. Obszerne komentarze m.badano ewolucje poszczególnych instytucji prawa prywatnego. • . obejmowało prawo rzymskie. Zauwa ono. z którego to prawa rzymskiego recypowanego w drodze dalszych praw wytworzyła się pandektystyka. Kodeksy te są czystą recepcją prawa rzymskiego. Prawo rzymskie pandektowe .badali teksty z punktu widzenia językowego.prawo powszechne. czyli ogólnie obowiązujące zasady. Stosowano METODĘ HISTORYCZNĄ .prawo. które obowiązywało w średniowiecznej Europie. którzy stosowali METODĘ DEDUKCYJNĄ .2) Metoda dedukcyjna XIV/XVw . Biegli w wykrywaniu interpolacji. Na gruncie badań szkoły historycznej wykształciła się SZKOŁA PANDEKTYSTÓW.XIXw . Prawo rzymskie recypowane . co stało się podstawą do tworzenia wielkich kodeksów cywilnych XIXw (np. KOMENTARZE .

Obywatel rzymski posługuje się ius civile. Jest podstawą europejskiej kultury prawnej. suum cuique tribuere". oparte na zasadach powszechnie obowiązujących w basenie Morza Śródziemnego. Kościół uregulował swoje wewnętrzne sprawy związane bezpośrednio z kwestiami kanonicznymi w określony sposób. stanowi symbol wartości.holenderskie .wywodzi się od "civis" . stworzone przez obywateli dla nich samych. • Prawo rzymsko . które uosabiają paremie: "Ius est ars boni et aequi" "Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere.bizantyjskie . Jest to zatem prawo obywatelskie. • . co świadczy o jego ogromnym znaczeniu w historii prawa. Nie-obywatele rzymscy nie mogli z niego korzystać.wykształciło się na gruncie prawa rzymskiego. Grek posługuje się greckim prawem swojej polis. ZASADA TERYTORIALNOŚCI PRAWA .na terenie ka dego państwa obowiązuje prawo tego państwa i wszyscy znajdujący się na jego terytorium mają obowiązek go przestrzegać.polega na tym.system norm. Zakres podmiotowy tego prawa ograniczał się tylko do obywateli rzymskich.elastyczne. posługiwał się skróconymi digestami. Pers prawem perskim itd.kanoniczne . uniwersalne. • Prawo rzymsko .(nie obowiązywała w antyku! obowiązuje teraz) . e ka dy wolny człowiek posługuje się swoim prawem rodzimym. alterum non laedere. który wykształcił się we wschodniej części cesarstwa. ju po kodyfikacji justyniańskiej. Prawo rzymskie występuje w ró nych kontekstach.Ius civile .obywatel. e w antyku powszechnie obowiązywała ZASADA PERSONALNOŚCI PRAWA . Ograniczenie to wynikało z tego. Du e znaczenie tego prawa ujawniało się szczególnie w sytuacjach. w kwestiach nie uregulowanych zaś stosował prawo rzymskie. • Prawo rzymsko . gdy Rzymianin chciał zawrzeć transakcje z cudzoziemcem. • Ius gentium .funkcjonuje w holenderskich koloniach Afryki do dziś.

gdy prawo wykonywane jest w celu szykanowania innego podmiotu (czyli w sposób nieobywatelski). Wg kryterium korzyści. 3. Zatem ten. to właścicielowi tej działki przysługuje uprawnienie ądania.gdy ktoś nie będąc uprawnionym do określonego zachowania wkracza w zakres uprawnień. Proces rzymski Podziały prawa: 1.II. kto wykonuje swoje prawo. działa legalnie. regulująca tryb udzielania ochrony prawnej. albo będąc do czegoś zobowiązanym. tego obowiązku nie wykona. jakie przysługują podmiotowi prawa .procedura. wynikających z prawa materialnego. urzeczywistniając jego treść. Swoich roszczeń będzie dochodził za pomocą prawa procesowego. Wykonywanie prawa polega na urzeczywistnianiu jego treści. "Qui iure suo utitur. gdy realizacja uprawnień napotyka na przeszkody . Środki ochrony prawnej stosowane są pod kontrolą państwa. je eli prawo materialne mówi. Np. . Środki ochrony prawnej znajdują zastosowanie prawne wtedy.procesowe . gdy ktoś nie będąc uprawnionym do określonego zachowania wkracza w zakres uprawnień. nie szkodzi drugiemu. . czyli tryb dochodzenia roszczeń. Funkcja środków ochrony prawnej polega na zastosowaniu przymusu. przysługujących drugiemu.materialne .prywatne 2. interesu . przestaje być działaniem legalnym. czyli systemem środków procesowych. by sąsiad przestał chodzić po jego działce. drugiemu nie szkodzi. albo będąc do czegoś zobowiązanym. który ma na celu zaspokojenie ądań osoby uprawnionej i eliminowanie dalszych naruszeń. Jurysprudencja . przysługujących drugiemu. Wykracza to poza pojęcie urzeczywistniania prawa. które określają uprawnienia. Nadu ycie prawa .nauka prawa. Jest to działanie legalne.zespół norm. słu ących do ochrony roszczeń. neminem laedit" . .kto korzysta ze swojego prawa. tego obowiązku nie wykona.prawo w znaczeniu przedmiotowym .do nadu ycia prawa dochodzi wtedy. zgodne z prawem. e właściciel nieruchomości ma prawo korzystać z tej nieruchomości na zasadzie wyłączności.publiczne .prawo w znaczeniu podmiotowym Prawo rzymskie jest systemem skarg. a sąsiad chodzi sobie pod tej działce.

środek procesowy. które ma na celu zmuszenie przeciwnika do spełnienia ądania. Dopuszczona przez prawo. egzekucji.polega na odparciu bezpośredniego. Ma charakter defensywny.rozpoznanie sprawy spornej przez urzędnika lub sędziego w drodze ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych Actio . Wynika to z tego. e nie zachodzi przekroczenie granic niezbędnej potrzeby.środek o charakterze zaczepnym (ofensywnym). Zachowanie. Jednocześnie musi być wystarczający do odparcia tego ataku. co dozwolone jest uczciwe.uprawnienie do wystąpienia z roszczeniem do sądu .władza sądownicza i cała związana z nią działalność .nie wszystko. bezprawnego i powa nego ataku na dobro prawem chronione. Stopień natę enia środka defensywnego musi odpowiadać natę eniu samego ataku.działalność zmierzająca do urzeczywistnienia prawa .siłę godzi się odeprzeć siłą. zmierzający do urzeczywistnienia prawa przez zastosowania przymusu wobec przeciwnika.przeprowadzenie procesu. gdy dochodzi do nadu ycia prawa i wtedy mo na zastosować: 1) Obrona konieczna . Jest więc samowolną (gdy dokonana z pominięciem przewidzianych prawem procedur) egzekucją. postępowanie niesporne i inne postępowania szczególne. Zastosowanie obrony koniecznej było i jest dozwolone pod warunkiem. słu ący do dochodzenia roszczeń Instytucje pozwalające na urzeczywistnianie prawa z pominięciem ingerencji państwa: "Non omne quod licet honestum est" .skarga . Takim urzędnikiem wyposa onym w jurysdykcję był przede wszystkim pretor. e nie powinniśmy źle korzystać z naszego prawa ("Male nostro iure uti non debemus") Są jednak sytuacje. 2) Pomoc własna (samopomoc) . . Kognicja . gdy : "Vim vi repellere licet" . Dlatego był w stanie rozeznać się w potrzebach i uwzględnić je w swoim edykcie.uprawnienie do dochodzenia roszczeń i realizowanie tego uprawnienia.Jurysdykcja . W innym kontekście jurysdykcja to działalność konkretnego urzędnika w konkretnym procesie.kilka znaczeń: . .prawo skargi .

Proces ma na celu zmuszenie przeciwnika do zaniechania nadu ycia prawa. którzy występują w postępowaniu sądowym: .niech będzie wysłuchana i druga strona. chyba e jest to jakiś szczególny przypadek.powód. są aktywnymi uczestnikami procesu. gdy państwo nie było w stanie objąć nad wszystkim kontroli. Ochrona prawna znajduje zastosowanie wtedy. • Strony procesowe . Właściwość sądu . czyli ten. który inicjuje proces i formułuje ądanie względem przeciwnika. Musi udowodnić zasadność swojego ądania.Actor .wskazuje.miejsce poło enia spornej nieruchomości . CONTRADICTIO – przeciwstawienie się pozwanego roszczeniu powoda.pozwanego (reus). jest stroną aktywną w procesie. przeciwko któremu występuje powód. Broni się.określa. . to mo na zastosować samopomoc. Samopomoc była dopuszczalna. gdy są trudności z urzeczywistnieniem swojego prawa. PROCES CYWILNY . Ma zastosowanie we wszystkich przypadkach.pozwany. Jeśli czegoś nie ustalą. Prawo prywatne charakteryzuje swoboda umów. rodzaj sprawy.jest określona przez istotę. Nie ma jednak obowiązku niczego twierdzić. jaki sąd jest odpowiedni (właściwy) do rozpoznania sprawy.Reus .miejsce popełnienia czynu niedozwolonego • właściwości rzeczowej . Jest określona przez paremię "Actor sequitur forum rei" powód postępuje za sądem pozwanego. "Audiatur et altera pars" . wobec którego roszczenie jest sformułowanie. Jeśli strony umówią się inaczej. Jest to zasada funkcjonująca na gruncie prawa prywatnego. gdzie usytuowany jest sąd odpowiedni do rozstrzygnięcia sprawy. jeśli jej poniechanie mogło narazić uprawnionego na niepowetowaną szkodę. . Właściwy jest sąd miejsca zamieszkania jednej ze stron procesowych . która reguluje tryb udzielania ochrony prawnej. dlatego doznaje modyfikacji. czyli ten.procedura. to stosuje się regułę ogólną przewidzianą w prawie. to mo na odstąpić od tej reguły. strony wytaczają przeciwko sobie nawzajem ró ne argumenty. Mo e przybrać formę: właściwości miejscowej . określa. dlatego to strony swobodnie kreują relacje między sobą.ma charakter sporu. W pryncypacie zakazano pod rygorem utraty uprawnienia dochodzonego w ten sposób. Np. Jeśli natomiast coś twierdzi. jeśli dłu nik zamierza uciec za granicę. eby nie oddać pieniędzy. Niezale nie od fazy rozwoju podstawową i niezmienną cechą procesu cywilnego jest KONTRADYKTORYJNOŚĆ . musi to udowodnić. która jest do rozstrzygnięcia.Do końca republiki sposób dochodzenia roszczeń poprzez stosowanie samopomocy był akceptowany przez państwo i powszechny.przeciwnicy. choć ów zakaz był nieskuteczny. Właściwość miejscową sądu mogą określać tak e: .

to był uznawany za nie broniącego się 3.strony są gospodarzami procesu. czy edykt zawiera opis tego stanu faktycznego i obiecuje udzielenie skargi. • ściśle prywatny . Kandydat na powoda sam formułuje ądanie w stosunku do kandydata na pozwanego. decydują na jakim etapie proces się skończy.Rzymski proces cywilny podlegał ewolucji. • prowadzący do bardzo surowej egzekucji. Uznać roszczenie (confessio in iure) 2. który byłby dostępny dla wszystkich. Jeśli nie wypowie formuły zaprzeczenia roszczenia powoda. nie tylko dla obywateli rzymskich • bezpłatny • prywatny • ustny • publiczny charakter Proces zwyczajny (legisakcyjny i formułkowy) przebiega 2 etapowo: 1. Jego zadaniem jest ustalenie. występuje w 3 fazach rozwojowych: Postępowania zwyczajne: 1) Legisakcyjny • kontradyktoryjny • proces obywatelski (ściśle określony zakres podmiotowy). które nie mogą być rozstrzygane przed sądem. postępowanie jak i wyrok są wydawane ustnie • wyrok ma charakter ostateczny • publiczny charakter . • bardzo sformalizowany. gdzie publiczność ma swobodny dostęp • bezpłatny . In iure . strona nie ponosi kosztów procesowych 2) Formułkowy • kontradyktoryjny • powstał ze względu na potrzebę stworzenia procesu. Etap kończy udzielenie skargi przez urzędnika lub odmowa jej udzielenia. przed urzędnikiem. poniewa nie przewidziano dla nich środka procesowego.rozpoczyna się od prywatnego.odbywa się w miejscu. • ukształtowany na gruncie prawa cywilnego. Eliminuje spory. dokonywanego przez powoda. ustnego pozwania do sądu. sąd ma jedynie doprowadzić do wyroku. Zaprzecza we właściwy sposób roszczeniu powoda . Sprawę rozpoznaje urzędnik wyposa ony w jurysdykcję (przede wszystkim pretor). Na tym etapie postępowanie odbywa się z udziałem czynnika państwowego.czynności procesowe nie są odpłatne. czy istnieje rzeczywisty spór między stronami i czy spór ten mo e być w trybie procesu rozstrzygnięty. Sprawdza. • ustny. Po wypowiedzeniu przez powoda formuły roszczenia pozwany mógł: 1.

Akt kończący postępowanie in iure. jak podany w formułce. Je eli spór jest rozstrzygnięty.ekscepcje peremptoryjne . "Bis de eadem re agere non licet / Ne bis in idem" . Nie występowała w skargach o ustalenie (zawierały tylko intentio). gdy skarga była z powództwa osobowego. czy stan faktyczny oka e się taki. Znacznie ograniczała władzę sędziego. umieszczane przed demonstratio i intentio.utwierdzenie sporu.zarzut procesowy ze strony pozwanego .zastrze enie ściśle określające zakres roszczeń powoda. Dotychczasowe uprawnienie powoda gasło. CONDEMNATIO PECUNIARIA – zasądzenie w procesie formułkowym mogło opiewać tylko na sumę pienię ną. Ró nica pomiędzy procesem legisakcyjnym a formułkowym . a na jego miejsce pojawiało się nowe. Formułkę rozpoczyna wyznaczenie sędziego.odpowiedź pozwanego na replikę i) TRYPLIKA . Stanowi gwarancję pewności prawa. W skargach działowych dodatkowo znajdowały się: d) ADIUDICATIO . która stabilizuje ycie społeczne. Występuje w formułce wówczas.odpowiedź powoda na duplikę . by ten uwolnił lub zasądził pozwanego w zale ności od tego.LITIS CONTESTATIO .powód nie mógł wystąpić po raz drugi z tym samym roszczeniem.zawiera sformułowane roszczenie powoda b) DEMONSTRATIO . choć niewygodna. wynikające z litis contestatio.na zawsze wykluczają zasądzenie pozwanego . formułką.czasowo wykluczają zasądzenie pozwanego g) REPLIKA . c) CONDEMNATIO . Po udzieleniu skargi urzędnik przy współdziałaniu stron przystępuje do ujęcia w formułkę pisemnej instrukcji procesowej dla tego sporu. tzw.zawiera polecenie urzędnika dla sędziego. wydano wyrok ostateczny. którą dostał od urzędnika. zaś w formułkowym sędzia jest związany instrukcją.nie mo na się dwa razy procesować w tej samej sprawie. Części formułki: a) INTENTIO . nie mo na wystąpić z ponownym roszczeniem w tej samej sprawie. f) EXCEPTIO . który ma rozstrzygnąć spór. Urzędnik w porozumieniu ze stronami procesowymi wyznacza sędziego prywatnego. zaś roszczenie w niej zawarte ściśle określone.w procesie legisakcyjnym sędzia jest pozostawiony sam sobie. Skutkiem litis contestatio była konsumpcja uprawnienia do wniesienia powództwa . Powołuje się te świadków co do istoty sporu.zawiera podstawę roszczenia powoda.ekscepcje dylatoryjne .upowa nienie dla sędziego do przenoszenia własności między stronami Na wniosek stron urzędnik mógł wprowadzić tak e do formułki części nadzwyczajne: e) PRAESCRIPTIO . intentio oparta na prawie cywilnym. Zasada wa na.odpowiedź powoda na zarzut procesowy h) DUPLIKA .

W postępowaniu zwyczajnym obowiązuje ZASADA SWOBODNEJ OCENY DOWODÓW . cieszącym się powszechnym szacunkiem. "Nemo est iudex in propria causa" . Zeznania jednego świadka nie mają takiej mocy przekonywania. "Ei incumbit probatio qui dicit.jeden świadek to aden świadek. jest uczciwy. uczciwy wyrok. Postępowanie dowodowe Urzędnik wyposa ony w jurysdykcję (pretor) zakończył pierwszą fazę postępowania. czyli przed człowiekiem. Jeśli ma być bezstronny. Gdy strony znalazły się ju przed sędzią. Sędzia wysłuchuje stron: Powód formułuje ądanie i przedstawia dowody na jego poparcie. jaka będzie siła przekonywania tych dowodów. Jeśli sędzia jest zainteresowany konkretnym rozstrzygnięciem sporu. testis nullus" . W postępowaniu zwyczajnym rola sędziego ma pasywny charakter . Apud iudicem . rzetelny. którym daje się wiarę w pierwszej kolejności. Ocenia dowody opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu yciowym. to nie mo e tego sporu rozstrzygać. przedstawiają swoje stanowiska. Istnieje hierarchia dowodów. Nie ma w tym postępowaniu czynnika państwowego. non qui negat" .sędzia oceniając dowody przedstawione przez strony nie jest związany adnymi ściśle określonymi regułami. "Testis unus. kto twierdzi a nie na tym.nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. jakie dowody zostaną przedstawione.odbywa się przed sędzią prywatnym. jeśli zaprzecza. Istnieje te ZASADA LEGALNEJ OCENY DOWODÓW . . Ocenia dowody swobodnie. Pozwany. Zasada ta obowiązuje na gruncie legalnej oceny dowodów.sędzia oceniając dowody przedstawione przez strony jest związany ściśle określonymi regułami. Są dowody. który ma bezstronnie rozstrzygnąć spór i wydać rzetelny.2.od aktywności stron zale y. ale nie dowolnie. nie musi nic udowadniać. Rozpoczyna się faza przed sędzią prywatnym. rozsądza sprawę i wydaje wyrok w oparciu o doświadczenie yciowe. by miały znaczenie. to nie mo e być zainteresowany w sprawie. Nie jest urzędnikiem. sąsiad). kto zaprzecza. któremu strony powierzyły rozstrzygnięcie sporu. Musi się jednak opierać na pewnych racjonalnych kryteriach.cię ar dowodu spoczywa na tym. Nie ma wykształcenia prawniczego. lecz zwykłym prywatnym człowiekiem (np. Jego obowiązkiem jest udowodnić ka de swoje twierdzenie. Etap kończy się wydaniem wyroku.

to zastosowanie znajduje ZASADA INTERPRETOWANIA WĄTPLIWOŚCI NA KORZYŚĆ POZWANEGO . Musiał uwolnić pozwanego i to ze skutkiem definitywnym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych mo na było liczyć na pretorskie restitutio in integrum. Występowało.ma charakter uniwersalny (jej przedmiotem jest cały majątek dłu nika. Egzekucje w procesie zwyczajnym: . Wyrok jest podstawą egzekucji. PLURIS PETITIO – nadmierne ądanie. Je eli coś da się interpretować na 2 sposoby. który gwarantuje pokrycie wszystkich roszczeń.osobista . którą wygrywa ten z uczestników.majątkowa . niezale nie od wielkości zadłu enia. Postępowanie zwyczajne nie przewiduje apelacji.niekoniecznie w całości.dominowała w procesie legisakcyjnym. ni mu się nale ało 2) Co do czasu – gdy przy terminowej nale ności ądał jej przed upływem terminu 3) Co do miejsca – gdy ądał swej nale ności w innym miejscu. dostarczenia rzeczy oznaczonej indywidualnie mimo. gdy intentio i condemnatio opiewały na określoną wartość majątkową. Skutki pluris petitio: sędzia nie mógł zredukować nadmiernego ądania powoda.Jeśli dowody sędziego nie przekonują. e umówiono się na rzecz oznaczoną gatunkowo. Je eli pozwany nie wykona dobrowolnie orzeczenia. jaki jest stan faktyczny. Powód mógł się dopuścić pluris petitio na 4 sposoby: 1) Co do przedmiotu sporu – gdy ądał więcej. zobowiązując się pokryć jego długi). na podstawie którego wyda WYROK orzeczenie. gdy w momencie litis contestatio następowała konsumpcja procesowa. Dokonywana na osobie dłu nika. Sędzia ocenia dowody. Przejmuje cały majątek dłu nika. podlega wykonaniu niezwłocznie po jego wydaniu. . wydany publicznie i ostateczny. Wyrok jest ustny."In dubio pro reo". obowiązku cią ącego na przegranym pozwanym) i konkursowy (odbywa się w trybie licytacji. ni się umówiono 4) Co do przyczyny prawnej – gdy ądał np. to wykonuje się egzekucję o charakterze prywatnym . w najwy szym stopniu . . z jakimi przeciw dłu nikowi wystąpiono. ustala stan faktyczny.zwycięski powód egzekwuje wyrok. rozstrzygające spór. to trzeba interpretować na korzyść pozwanego a nie powoda. sędzia nie jest w stanie jednoznacznie określić.

prowadzona przez egzekutora . składany na ręce urzędnika państwowego.Egzekucja osobista . kognicyjny • kontradyktoryjny • 1-stopniowy . która rozstrzygana jest przez urzędnika wy szego szczebla .Postępowanie nadzwyczajne (proces ekstraordynaryjny.Legitymacja procesowa czynna .instancyjność • sędzia swój wyrok opiera na zaprezentowanych przez strony dowodach.zeznania jednego świadka nie mają wią ącej wartości dowodowej. ale jest te uczestnikiem postępowania.urzędnika sądowego Egzekucje w procesie nadzwyczajnym: .urzędowa.Egzekucja majątkowa ma charakter singularny . a do pokrycia jego zadłu enia.prawo do uczestniczenia jako strona w rzymskim postępowaniu sądowym.ma mniejsze zastosowanie w procesie nadzwyczajnym. choć proces ten nie jest całkowicie zamknięty dla publiczności • wyrok wydaje ten sam sędzia. .Legitymacja procesowa bierna . (Inaczej.ma charakter urzędowy.prawo do występowania w sądzie w charakterze powoda (prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) . jest pisemny. dokonywane na piśmie • odpłatny • rozstrzygnięcie odbywa się w zamkniętej sali. który od początku prowadzi postępowanie • wyrok .sprzedaje się kolejne składniki majątku dłu nika. ale nie ma ostatecznego charakteru • przewiduje apelację (odwołanie od wyroku). pisemny pozew."cognitio extra ordinem": 3) tzw. mo e zarządzić przeprowadzenie dowodu • nie obowiązuje go legalna zasada dowodów. który dostarcza go przeciwnikowi procesowemu. ni w egzekucji uniwersalnej.w całości odbywa się przed urzędnikiem • sędzią jest urzędnik cesarski powoływany do rozstrzygania sporu • od początku do końca urzędowy (nie jest prywatny tak jak proces zwyczajny) urzędowy. dokumenty są najwy ej postawione w hierarchii dowodów • gdy wyrok się uprawomocni dochodzi do egzekucji • egzekucja . ale związany jest pewnymi regułami .prawo do występowania w sądzie w charakterze pozwanego. mógł być pozywany do sądu . Polega na umieszczeniu dłu nika w państwowym więzieniu. bo jest czymś nadzwyczajnym w stosunku do zwyczajnego) . ZDOLNOŚĆ PROCESOWA . . wszystkie czynności maja charakter urzędowy. gdzie dłu nik tracił cały majątek).

której strony zaufały. Obrona konieczna 2. dotrzymywanie słowa. . co mu teoretycznie wolno. Rozstrzyga spór na podstawie doświadczenia yciowego.poddanie sporu rozstrzygnięciu sędziego polubownego (arbitra). Inne środki: 1.porozumienie zwaśnionych stron. poza wszelką kontrolą państwa. • PROKURATORA . Z czasem za niepodporządkowanie się orzeczeniu sędziego polubownego groziła kara prywatna. Rozwiązanie najprostsze. e dochodziło do zawierania ugód z oczywistym pokrzywdzeniem jednej ze stron. gdy zauwa ono. Ma swoje źródła w procesie zwyczajnym.ustanawiany w sposób formalny. "Male nostro iure uti non debemus" . e nie narusza się praw innych osób. Ugoda (transactio) . Oznacza przestrzeganie zasad uczciwego obrotu.mala fides Bona fides . Dzieje się to poza kontrolą państwa. by ów przeciwnik nie miał wątpliwości co do upowa nienia zastępcy. Ewentualne zastępstwo dopuszczano jedynie w wyjątkowych przypadkach. Z czasem dopuszczono w procesie formułkowym zastępstwo procesowe w osobie: • KOGNITORA . które mo e być stosowane przez strony prywatnie. Samopomoc Bona fides . działanie w przeświadczeniu. w obecności przeciwnika procesowego po to. Do poddania się wyrokowi arbitra strony zmusza PRZYSIĘGA. rzetelność. Bierze się ją pod uwagę w ró nych okolicznościach. lecz osobą prywatną. np. ale robi to w sposób nieobywatelski.dobra wiara .uczciwość.dobra wiara . Z czasem zostały objęte kontrolą sądową. Największe znaczenie ma w prawie rzeczowym.ZASTĘPSTWO PROCESOWE Proces legisakcyjny trzeba było prowadzić osobiście. ŚRODKI OCHRONY POZAPROCESOWEJ 1. Pełnił zastępstwo w ramach pełnienia funkcji zarządcy majątku bogatego Rzymianina lub w ramach powołania go specjalnie do prowadzenia procesu. bez obecności przeciwnika. Mógł występować w ogóle bez upowa nienia.uprawniony robi to.ustanawiany w sposób nieformalny. 2. której niedotrzymanie skutkuje na gruncie ius sacrum. osiągnięte metodą wzajemnych ustępstw. Pewna miara etyczna. dla osób chorych. m. Kompromis (compromissum) . Ograniczało to ochronę praw prywatnych. gdy arbiter nie jest sędzią urzędnikiem.przeciwstawiana złej wierze .in.

mająca na celu załatwienie sprawy doraźnie lub trwale w zale ności od sprawy. Znajdowało zastosowanie w szczególnych sytuacjach. sztuczna konstrukcja. Dochodzi do tzw.prawa rzeczowe .prawa związane ściśle z określoną osobą.nakazy lub zakazy administracyjne wydawane przez pretora. która wyposa ona jest w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych . czyli wydania wyroku. są z reguły niezbywalne (np. dokonana ze względu na podstęp. • stypulacje pretorskie . prawo do nazwiska). Miało miejsce w wielu przypadkach przewidzianych prawem.wierzytelności .byt. Pretorskie środki ochrony pozaprocesowej mają na celu załagodzenie sporu lub doraźne wstrzymanie sporu na czas zakończenia postępowania sądowego. kompensacji pod kontrolą pretora. mogą być przeniesione na inną osobę.wprowadzenie w faktyczne władztwo nad rzeczą mocą decyzji urzędnika. w przypadku dziedziczenia . • interdykty pretorskie . III.nie są ściśle związane z określoną osobą. bądź umo liwiając zachowanie porządku publicznego.pretor mógł wprowadzić w posiadanie dziedzica majątku spadkowego do czasu rozstrzygnięcia sporu. które były niesprawiedliwe lub skutki czynności. zajmujący się osobami i ich prawnymi właściwościami.pretor mógł zmusić zwaśnione strony do udzielenia sobie wzajemnych przyrzeczeń. są w zasadzie zbywalne Kategorie praw majątkowych: . e jedna osoba ma prawo domagać się od drugiej osoby określonego zachowania Osoba . który wyposa ony jest w zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków 2) osoba prawna . Polecenie stronom określonego zachowania się. W niektórych sytuacjach przewidzianych prawem urzędnik wprowadzał w posiadanie podmiot. np. Prawo osobowe Prawo osobowe to dział prawa. Równie była to decyzja administracyjna. zabezpieczając w ten sposób jego interesy. Prawa prywatne: • osobiste .człowiek.fundacje . • majątkowe .3. Wtedy. który oceniając stan faktyczny wydawał decyzję administracyjną.roszczenia.przywrócenie do stanu poprzedniego .korporacje . istota. Realizowana pod ścisłą kontrolą urzędnika. Powszechnie stosowany przez urzędników.polega na usunięciu skutków zdarzenia prawnego. doszło do wyzysku. • wprowadzenie w posiadanie . który określi stan prawny. która została wymuszona.władztwa człowieka nad rzeczą . gdy trzeba było usunąć skutki czynności. mogą być przedmiotem obrotu. wygasają najpóźniej z chwilą śmierci danego podmiotu. Dzielą się na: 1) osoba fizyczna .byt. która mo e być podmiotem praw i obowiązków. • restitutio in integrum . polegające na tym. którym najczęściej jest czynność prawna.

Dzieci niedojrzałe 2. ruch. Stara się określić kolejność. Chroni się jednak jego interesy majątkowe. Koniec osoby fizycznej Śmierć faktyczna . Do chwili ywego narodzenia uwa any jest za część organizmu matki . Początek osoby fizycznej Za początek osoby fizycznej uwa a się ywe urodzenie. gdy człowiek umiera otoczony rodziną. ale jeszcze nienarodzone. którzy mieli lub mogli mieć własne dzieci .nie ma odrębnego bytu prawnego. by nie pominąć nasciturusa w procesie spadkowym. Jeśli w okresie od poczęcia do narodzin nasciturusa zostanie dokonane przysporzenie majątkowe (udzielenie mu korzyści majątkowej). gdy np.zdolność do kształtowania własnej sytuacji prawnej i sytuacji prawnej innych osób własnym działaniem.ci. Rodzice 3. Jeśli natomiast urodzi się martwe. w jakimś gwałtownym zdarzeniu ginie większa ilość członków tej samej rodziny.oczywista. Ma to ogromne znaczenie w prawie spadkowym.zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków Zdolność do czynności prawnych . czy jakakolwiek inna oznaka ycia. Ma to znaczenie w sytuacji.dziecko poczęte. będzie ono wa ne i skuteczne pod warunkiem. Nasciturus . Nie zawsze jest to jednak takie oczywiste. w której umierali. e dziecko urodzi się ywe. Śmierć prawna Domniemania pozwalają na uznanie za udowodnione faktów na podstawie innych faktów. Stosuje się wtedy domniemanie. Trzeba wyjaśnić sytuację prawną członków rodziny pozostałych przy yciu.Osoba fizyczna i jej prawne właściwości: • • Zdolność prawna . Ów byt ma początek dopiero w chwili narodzenia. gdy ojciec dziecka umiera przed jego narodzeniem. którego oznaką jest krzyk. Dzieci dojrzałe . to przysporzenie uwa ane jest za nigdy nie dokonane. Domniemania śmierci: Kolejność śmierci: 1. "Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur" .mający się urodzić uwa any jest za ju narodzonego. Wprowadzono takie rozwiązanie w prawie spadkowym. o ile chodzi o jego korzyści.

niewolnicy wyzwoleni z prawnej niewoli.pozycja prawna jednostki.patron nie wypełnił obowiązku alimentacyjnego . Przyjęto zasadę.pozycja człowieka w społeczeństwie rzymskim. Na pozycję prawną jednostki składają się ró ne elementy. wyznaczające pozycję prawną człowieka: . Wyzwoleniec był zobowiązany do posłuszeństwa i szacunku wobec patrona. dlatego nie przywróci się np.przepisy utrzymujące więź między wyzwoleńcem a patronem.patron dopuścił się w stosunku do wyzwoleńca przestępstwa zagro onego karą śmierci . od ywają wszystkie jego prawa.jeśli w chwili poczęcia lub w okresie cią y matka . to dziecko rodziło się jako wolny człowiek. Jednym z nich jest STATUS. CAPUT . Status libertatis . jego mał eństwa. jeśli miał jakiś majątek. jak i pozamał eńskim. Uprawnienia i obowiązki osoby fizycznej określano w zale ności od jej statusu: 1.podstawowe okoliczności. Nie od ywają tylko stany faktyczne. Nie od ywają jednak stany faktyczne. Następuje dziedziczenie. Wygaśnięcie prawa patronatu: . Jako niewolnik nie mo e być podmiotem praw i obowiązków. mógł dziedziczyć po wyzwoleńcu. posiadania. Prawo patronatu było w rodzinie patrona dziedziczne. PRAWO POWROTU .Status familiae .pozycja w społeczeństwie rzymskim . którego właścicielem był przed popadnięciem w niewolę. miał prawo karcenia wyzwoleńca. to wraca do swojej poprzedniej sytuacji prawnej.Ius postliminii . Staje się na powrót właścicielem majątku. mał eństwo przestaje istnieć.pozycja w państwie rzymskim .domniemanie śmierci związane jest równie z popadnięciem w niewolę.jeśli jeniec powraca z niewoli. Status . W przypadku ra ącej niewdzięczności patron mógł odwołać wyzwolenie.Status civitatis . • wyzwoleńcy (libertyni) . Po wyzwoleniu pozostawali jednak pod patronatem swojego byłego pana.Popadnięcie w niewolę .uznanie wyzwoleńca (za zgodą patrona) przez cesarza za wolno urodzonego .gdy cofnięto wyzwolenie .pozycja w rodzinie rzymskiej.Status libertatis . Patron mógł domagać się świadczenia mu pewnych usług. e obywatel rzymski umiera z chwilą popadnięcia w niewolę.niewolnica chocia by przez krótki czas była wolna. Zasadniczym podziałem był podział na: a) Ludzie wolni wolno urodzeni . FAVOR LIBERTATIS . • PRAWO PATRONATU .ludzie zrodzeni z wolnej kobiety zarówno w związku mał eńskim.

Na gruncie prawa naturalnego natomiast jest takim samym człowiekiem.pan odpowiadał za przestępstwa prawa prywatnego (delicta) dokonane przez niewolnika . Byli przedmiotami prawa.za zgodą pana lub w granicach samodzielnego gospodarowania peculium mógł rozporządzać prawami nale ącymi do pana . co przekładało się np. na jego pełnoprawne uczestniczenie w obrzędach religijnych . Zale ne od przyzwolenia właściciela. jak człowiek wolny. nie będący mał eństwem.jeniectwo wojenne .nie ma zdolności prawnej.manumissio .nie miał praw publicznych . co umo liwiało mu wykupienie się z niewoli za pośrednictwem osoby trzeciej . co niewolnik nabywał przypadało jego właścicielowi . Pan mógł się uwolnić od zasądzenia oddając niewolnika pokrzywdzonemu .człowiek. Taki sam charakter miały związki mieszane między niewolnikami a wolnymi.niewolnik samodzielnie odpowiadał za przestępstwa prawa publicznego . nie miał znaczenia prawnego.zdolność do podejmowania zobowiązań na podstawie przysięgi – mo e podjąć się wykonywania pewnych świadczeń na rzecz patrona w trybie przysięgi. jaki otrzymał od państwa jako peculium .urodzenie w niewoli Niewolnik: . .na gruncie prawa rzymskiego jest PRZEDMIOTEM PRAWA. Źródła zniewolenia: .wszystko.b) Niewolnicy .majątek powierzony w zarząd osobom alieni iuris.uzyskanie wolności przez oświadczenie woli pana Sposoby uzyskania wolności przez niewolnika: • z mocy prawa np. Uwa any za stan faktyczny.przeciwko panu wnosi się wtedy skargi noksalne. będący własnością państwową lub prywatną. Część zysków z gospodarowania mógł zatrzymać. a więc rzeczą. a więc nie ma zdolności majątkowej.nie mógł występować w procesie zwyczajnym jako strona .mógł otrzymać od swojego pana wydzielony majątek do samodzielnego gospodarowania (peculium). Peculium . .popadanie w niewolę przez długi . porzucenie niewolnika przez pana • przez akt władzy państwowej za zasługi dla ogółu • przez wyzwolenie . na podstawie których stawał się wierzycielem lub właścicielem .CONTUBERNIUM – trwały związek niewolnika z niewolnicą.niewolnik państwowy mógł rozporządzić połową majątku. Inny sposób podjęcia przez niewolnika zobowiązań nie wią e adnych skutków prawnych względem niego.mógł dokonywać formalnych lub nieformalnych czynności prawnych. WYZWOLENIE .

prawo do słu by wojskowej w legionach .prawo do noszenia srebrnego pierścienia .posiadał czynne i bierne prawa wyborcze . która w okresie poczęcia lub cią y była wolna. Było to wyzwolenie wg prawa cywilnego .wyzwolenie w kościele (manumissio in eclesia) .tzw. wyzwoleńcem i nie mógł zostać cofnięty do stanu niewoli. którego dokonuje. Człowiek wolny przez urodzenie z matki. którym władza państwowa obywatelstwo nadała. Status civitatis .dopuszczenie niewolnika do stołu. Z punktu widzenia prawa cywilnego jego status nie ulegał zmianie. którzy zostali wyzwoleni nieformalnie nie mogą być ponownie wtrąceni w stan niewoli.między przyjaciółmi. aby mógł być wyzwolony musiał mieć 30lat. Iunia Norbana . Było to wyzwolenie wg prawa pretorskiego i dawało niewolnikowi jedynie wolność faktyczną. Mógł jedynie popaść w niewolę przez długi.manumissio per mensam .niewolnik staje się libertynem. obrońca wolności występował jako powód przeciwko właścicielowi niewolnika jako pozwanemu. . przy którym pan spo ywał posiłek . człowiekiem wolnym. Jego były właściciel nie mógł go cofnąć. Lex Aelia Sentia .manumissio inter amicos .Wyzwolenia: • formalne .wyzwalający musi mieć co najmniej 20 lat.w obecności duchowieństwa i wiernych • nieformalne .za pomocą cenzusu (manumissio censu) .obywatel rzymski jako testator bezpośrednio wyzwalał niewolnika lub zwracał się do dziedzica z prośbą o dokonanie wyzwolenia . Człowiek wolny mógł być w państwie rzymskim: a) Obywatelem rzymskim . jeśli został formalnie wyzwolony. musi doceniać czyn.narodzony ze związku między obywatelami rzymskim.pozycja człowieka w państwie rzymskim.w liście pana do niewolnika Ustawy: Lex Fufia Caninia . Niewolnik natomiast. Ci. w obecności świadków . Maksymalnie 100niewolników mo na uwolnić w testamencie.cenzor za zgodą pana wpisywał niewolnika na listę obywateli .za pomocą pozornego procesu windykacyjnego (manumissio vindicata) wyzwolenie przed urzędnikiem (pretorem) . Posiadali całą gamę uprawnień: W zakresie prawa publicznego: . .istnieje mo liwość cofnięcia wyzwolenia.za pomocą testamentu (manumissio testamento) .brała pod opiekę nieformalnie wyzwolonych. Równie obywatelami byli ludzie wyzwoleni wg prawa cywilnego oraz ci.ograniczenia wyzwoleń testamentowych.manumissio per epistulam . 2.

uzyskali uprawnienia zwane prawem latyńskim . związanych z Rzymem traktatami . państwie i rodzinie rzymskiej.średnie umniejszenie uprawnień osobowych.mieli ius comercii .dziedziczenia z rzymskiego testamentu .prawo do zawierania mał eństwa wa nego wg prawa cywilnego (CONUBIUM) . ale zachowywał stanowisko w społeczeństwie rzymskim .prawo własności opartej na prawie cywilnym .wyjątkowo przysługiwało im ius conubii .łatwo mogli uzyskać obywatelstwo rzymskie .prawo do udziału w obrocie gospodarczo-prawnym i dokonywania tam czynności wa nych wg prawa cywilnego(COMMERCIUM) .sprawowanie władzy ojca rodziny.ZDOLNOŚĆ PROCESOWA .wskutek skazania na wygnanie z Italii lub deportację b) Latynem • Dawni .mieszkańcy miast na obszarze Lacjum. co prowadziło do maksymalnego umniejszenia uprawnień osobowych (CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA).mieli legis actio .prawo do uczestniczenia jako strona w rzymskim postępowaniu sądowym.nie mieli prawa do słu by w legionach . mógł być pozywany do sądu UTRATA OBYWATELSTWA RZYMSKIEGO: • następowała wskutek utraty wolności. Tracił swe stanowisko w państwie i rodzinie. ~ Legitymacja procesowa czynna .prawo do występowania w sądzie w charakterze pozwanego.IUS CONUBII .nie mieli prawa wybieralności na urzędy (ius honorum) .PATER FAMILIAS .wskutek przesiedlenia się do gminy latyńskiej lub cudzoziemskiej . Tracił swe stanowisko w społeczeństwie.prawo do występowania w sądzie w charakterze powoda (prawo do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) ~ Legitymacja procesowa bierna . czyli sprawowanie władzy osobistej i majątkowej nad wszystkimi podległymi sobie członkami tej rodziny .W zakresie prawa prywatnego: wolno urodzeni obywatele rzymscy mieli prawa: .prawo do sporządzania wa nego testamentu .IUS COMMERCII . • CAPITIS DEMINUTIO MEDIA .

nadano im prawo latyńskie . którzy pozostali w walce orę nej z Rzymem i ulegli zagładzie . ale ich wolność była ograniczana z ró nych powodów nauka prawa rzymskiego wykształciła pojęcie ludzi PÓŁWOLNYCH (wolni. ani do Latynów • Ci.e.n.rządzili się ius gentium i swoim prawem rodzimym .mieli ius commercii . które były formalnie wolne.łatwo mogli uzyskać obywatelstwo .nie mieli prawa wybieralności na urzędy . ale ich wolność była ograniczona): .korzystali z rzymskiej ochrony sądowej. prostytutki .wskutek uzyskania obywatelstwa rzymskiego c) Cudzoziemcem (peregrynem) ludność państwa rzymskiego. .nie mogli uzyskać obywatelstwa . którzy poddali się pod zwierzchnictwo Rzymu . które poza Rzymianami nale ały do status civitatis i wśród osób.gladiatorzy .nie mieli legis actio . która nie nale ała ani do obywateli rzymskich.wskutek przesiedlenia się do gminy cudzoziemskiej . nadającej obywatelstwo wszystkim mieszkańcom państwa rzymskiego • Juniańscy .nie mieli prawa sporządzania testamentu .aktorzy.nie mieli adnych politycznych uprawnień obywatela rzymskiego . ale z ograniczeniami uprawnień .formalnie oddawali swoją wolność w ręce właściciela stajni gladiatorskie .przestali istnieć wraz z wydaniem konstytucji Karakalli z 212r.wyjątkowo ius conubii .mogli uzyskać obywatelstwo rzymskie • Ci.w niektórych przypadkach ius commercii i ius conubii .• Kolonialni .spadek po nich przepadał na rzecz patrona UTRATA STATUSU LATYNA: .mieli ius commercii . cyrkowcy. udzielanej głównie przez pretora peregrynów .wskutek capitis deminutio maxima .mieszkańcy kolonii zało onych przez miasta latyńskie na obszarze Italii i w prowincjach .nie mieli adnych praw publicznych Wśród osób.osoby znajdujące się w stanie zale ności. oddane w mancipium .nie przysługiwało im prawo rzymskie .status wzorowany na latynach kolonialnych.nie mieli prawa do słu by w legionach .osoby wykonujące zawody gorszące .ludzie wyzwoleni w sposób nieuznany przez prawo cywilne lub naruszający ustawę Aelia Sentia.nie mieli ius conubii .

kolonowie . jak i niewolnicy. .jedna osoba pochodzi od drugiej Ascendenci .związek społeczny oparty na pokrewieństwie prawnym. Występowała w 2 postaciach: • Agnatio (agnacja) . Linea obliqua . niepodlegająca władzy familijnej.osoba samowładna.ile urodzeń. ALIENI IURIS . kobiety niemające zwierzchnika familijnego i niepozostające w mał eństwie cum manu. tot gradus" . wejście pod władzę mę owską • Cognatio (kognacja) .naturalny .w linii prostej . na fakcie podlegania władzy jednego ojca rodziny. uprawiający ziemie nale ące do państwa rzymskiego. której pater familias zmarł.krewni wstępni Descendenci . dzieci pozamał eńskie). rzeczywisty zwierzchnik familii. które nie weszły do familii agnacyjnej (np.. Alieni iuris miała ograniczoną zdolność prawną."przypisańcy do ziemi" 3. pozbawiona zdolności majątkowej.drobni dzier awcy.prawne pochodzenie w linii męskiej . Status familiae . których pokrewieństwo obliczamy. jak i z samym ojcem rodziny. [Nie ma tutaj pokrewieństwa pierwszego stopnia!] "Quot generationes. Miała pełną zdolność prawną. była jedynym podmiotem praw i obowiązków w tej rodzinie. Oblicza się ilość urodzeń. osoby. zwierzchnictwo nad pozostałymi członkami rodziny. Biedacy. by osoby. nie mogli jej opuszczać . Paremia pozwala na obliczenie stopni pokrewieństwa. Sui iuris mógł być dojrzały mę czyzna. sprawujący wa ne funkcje w państwie. nie mieli swojej ziemi. jak i w prawie spadkowym. Agnacja powstaje na 2 sposoby: .podstawowa komórka społeczeństwa rzymskiego. obywatelską. Pokrewieństwo kognacyjne: 1. Linea recta .pokrewieństwo naturalne.sztuczny . Obliczanie stopni pokrewieństwa ma znaczenie zarówno w prawie osobowym.osoba poddana władzy sui iuris. Patriarchalna rodzina obywateli rzymskich (familia) . Do alieni iuris zaliczali się zarówno wolni członkowie familii. biologiczne. które są potrzebne. tyle stopni. wchodzili w zale ność od państwa rzymskiego. uprawiali ziemię za czynsz.pochodzenie od wspólnego przodka.w linii bocznej . W linii bocznej nie ma pierwszego stopnia pokrewieństwa!! SUI IURIS .przysposobienie. Łączy podległych tej władzy zarówno między sobą.krewni zstępni 2. Oparte na pochodzeniu jednej osoby od drugiej lub pochodzeniu od wspólnego przodka. Jest instytucją prawa cywilnego. pojawiły się na świecie.pozycja człowieka w rodzinie rzymskiej. a tak e członkowie rodziny. Mogli to być zatem nawet ludzie w pełni dojrzali.

ojciec rodziny. jak i niewolnicy. to rodzina rozpadała się na tyle sui iuris. Alieni iuris: • ona podległa jego mę owskiej władzy • dzieci zrodzone w prawnym mał eństwie • ich ony podległe władzy mę owskiej • dalsi potomkowie w linii męskiej • osoby przysposobione (adoptowane) • osoby oddane pod władzę ojca rodziny Tylko osoba samowładna.jedyna osoba samowładna (SUI IURIS). jedynym podmiotem praw i obowiązków w tej rodzinie. Ma związek nie tylko ze spadkiem ze stanowiska osoby sui iuris do osoby alieni iuris. utrata dotychczasowego stanowiska w rodzinie (status familiae). ale te z utratą aktualnego stanowiska w rodzinie przy jednoczesnym uzyskaniu stanowiska w innej rodzinie. Byli ALIENI IURIS (osoby poddane władzy sui iuris). ile było osób podległych.CAPITIS DEMINUTIO MINIMA . UTRATA STANOWISKA W RODZINIE RZYMSKIEJ .zmiana stanowiska prawnego osoby najni szego stopnia. Ich sytuacja prawna była podobna do sytuacji niewolników. Jest zwierzchnikiem rodziny. będący obywatelem rzymskim. miał pełne uprawnienia prywatnoprawne obywatela rzymskiego.CAPITIS DEMINUTIO MEDIA .Rodzina W jej skład wchodzili zarówno ludzie wolni.PATER FAMILIAS .zmiana stanowiska prawnego osoby pośredniego stopnia. . • ojciec rodziny . pozostali członkowie rodziny podlegali jego władzy.zmiana stanowiska prawnego osoby najwy szego stopnia.CAPITIS DEMINUTIO MAXIMA . . utrata obywatelstwa rzymskiego. Uprawnienia osób mu podległych były ograniczone.Gdy ojciec umierał. utrata wolności (status libertatis) .

gdy oczekuje się od obywatela rzetelności. która została nią dotknięta.zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków Podstawową okolicznością.w wyniku orzeczenia sądu . Ró nica polega jednak na tym. Ograniczenie mo e nastąpić w 2 postaciach: • Infamia .instytucja prawna. które nie ma charakteru instytucji prawnej.ograniczenie czci obywatelskiej. Cześć obywatelska (existimatio) . Mo e nastąpić: . Turpitudo . zaś infamia następuje z urzędu. • . Skutkiem infamii jest urzędowe ograniczenie zaufania do osoby. . która decyduje o tym. zeznawania w procesie. Ograniczenie zaufania w sytuacjach.Zdolność prawna . Jeśli cześć obywatelska dozna umniejszenia. gdzie zachowanie jednostki budzi zastrze enia. 2. Mo na odzyskać cześć obywatelską przez poprawę zachowania. jaki się obywatelowi nale y z samego tytułu. Tam. e turpitudo zale y od uznania sędziego. polegająca na umniejszeniu czci obywatelskiej. e jest obywatelem. będący obywatelem rzymskim (status civitatis) Musi być wolno urodzony. którzy uzyskali wolność za ycia mieli ograniczoną zdolność prawną.z mocy prawa . Ci. uczciwości itd. Następuje na skutek złego prowadzenia się. Sędzia mo e własną decyzją dopuścić ją do np. e jednostce mo na przypisać tę zdolność jest status. Oprócz statusu istniały tak e inne okoliczności decydujące o zdolności prawnej: 1.popełnienie czynu lub zachowanie określone w ustawie.jest jedynym podmiotem praw i obowiązków w rodzinie (status familiae). Dopóki cieszy się pełną czcią obywatelską do czasu. Pełną zdolność prawną posiada: 1. Członek rodziny sui iuris . Osoba dotknięta turpitudo to PERSONA TURPIS. które skutkuje infamią (np. Dopiero ich dzieci miały pełną zdolność prawną. Cofnięcie infamii mo e nastąpić tylko w wyniku cofnięcia decyzji władzy państwowej. jego caput nie podlega ograniczeniom. Skutki turpitudo są takie. Jest więc instytucją o charakterze faktycznym. wówczas następuję ograniczenie zdolności prawnej.szacunek. Człowiek wolny (niewolnik nie posiada zdolności prawnej). jak infamii. następujące w wyniku negatywnych ocen otoczenia.skazania za przestępstwo lub zasądzenia za delikty i sprzeniewierzenie się zaufaniu Osoba dotknięta infamią to INFAMIS.

Natomiast na inne czynności musieli mieć zgodę opiekuna. albo opieka.Lex Plaetoria . Prześladowano chrześcijan.wyró nia się kategorie wiekowe. • Puberes minores . Przyjęto zało enie.TUTELA .25 rok ycia. Była to albo piecza wynikająca ze struktury rodowej.osoby poni ej 7 roku ycia . jeśli były sui iuris.niedojrzali . czyli tymi. Opieka .zdolność do kształtowania własnej sytuacji prawnej i sytuacji prawnej innych osób własnym działaniem. Mieli pełną zdolność do czynności prawnych. e kobieta jest istotą lekkomyślną. gdy ich doktryny postrzegano jako zagra ające integralności państwa rzymskiego. Ograniczano ich w zdolności prawnej. . Kobiety zawsze więc podlegały jakiejś pieczy.całkowicie pozbawione zdolności do czynności prawnej • Impuberes .kobiety są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.osoby trudniące się pewnym zajęciem mogły doznawać z tego tytułu zarówno ulg (np.zaczęło mieć znaczenie dopiero w okresie chrześcijańskim. Mieli ograniczoną zdolność do czynności prawnych . Pełna zdolność do czynności prawnej.powy ej 12/14 roku ycia.Pojawiła się dodatkowa cezura czasowa . Później wprowadzono zasadę. Ma to na celu uchronienie jej przed podjęciem czynności obcią ającej (takiej. 7-14 (mę czyźni). później 7-12 roku ycia (kobiety). jak i ograniczeń (np. Kobiety były otoczone pieczą dorosłych mę czyzn. która mo e doprowadzić do umniejszenia jej majątku). stajni). które miały zdolność prawną.wiek 25 lat. Powszechnie zakazano mał eństw z chrześcijaninami i posiadania niewolników wyznania chrześcijańskiego. które były sui iuris. ale i tak nie mogły samodzielnie kształtować swojej sytuacji prawnej.osoby od 7 roku ycia do chwili osiągnięcia dojrzałości. ró niące się od siebie zakresem zdolności do czynności prawnej • Infantes . Do dokonania tych czynności musi uzyskać akceptację opiekuna (tutora). właściciel gospody. zatem nie miały zdolności majątkowej. 2. która urodziła co najmniej troje dzieci. Istniały jednak kobiety. Wykonywany zawód . ołnierz).2. Z mocy prawa. 3. mo e uzyskać zdolność do czynności prawnej. które polepszały ich sytuację. w ramach struktury rodowej podlegały zwierzchnictwu ojca lub mę a. e kobieta wolno urodzona. Zdarzało się. Nie podlegały zwierzchnictwu. który doradzał im w sprawach majątkowych. Wyznanie . .czyli takich. • Puberes . Zdolność do czynności prawnej .dzieci . O zdolności do czynności prawnych decydują: 1. Wiek . Płeć . Ci 14-25roku ycia (minorzy) mogli mieć kuratora. Kobiety alieni iuris były pozbawione zdolności prawnej jako podlegającej władzy sui iuris. e ulegali wyzyskowi dlatego wprowadzono rozwiązania: .dała dojrzałym mo liwość przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wyzysku. e były alieni iuris. dlatego nie mo e celowo i świadomie podejmować decyzji w zakresie kształtowania swojej decyzji prawnej.piecza sprawowana nad kobietami sui iure. Nie były podmiotami prawa. zatwierdzał pewne czynności prawne.mogli samodzielnie dokonywać tylko czynności przysparzających . z racji tego.

kto trwoni majątek odziedziczony po przodkach. Na podstawie decyzji magistratury.: . 3.osoba pozbawiona kończyn nie mogła dokonać mancypacji. ale skutki tej czynności spadają na zwierzchnika.jako sui iuris podlega opiece Nie podlega. sui iuris (kryterium status familiae). mę czyzna alieni iuris • nie mają zdolności prawnej.nie miało wpływu na zakres zdolności do czynności prawnych poza ewidentnymi przypadkami.człowiek wolny(kryterium status libertatis). to jego czynności prawne były wa ne i skuteczne. Bardzo wa ne w określaniu typu człowieka pod względem zdolności prawnej i do czynności prawnych są wszystkie wymienione powy ej kryteria!! Są tacy. niewolnicy . jeśli jest sui iuris i urodzi 3dzieci. którzy: • mają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych . . nie marnotrawca. nie będący pozbawiony czci obywatelskiej. wolno urodzony. Chory umysłowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych. a mają zdolność do czynności prawnych .ka dy przypadek oceniano indywidualnie. • mają zdolność prawną i nie mają pełnej zdolności do czynności pranych . w dobie chrześcijaństwa chrześcijanin. obywatel rzymski (kryterium status civitatis). kobieta sui iuris. marnotrawca. wykonujący szlachetne zajęcie. jak np.Kobieta niezale nie od wieku podlega pieczy .np.jako agnatka . Kurator sprawował zarząd nad jego majątkiem.ograniczenie w dokonywaniu czynności prawnej przez osobę niemą. Jeśli doznawał przebłysków świadomości.alieni iuris podlega zwierzchnictwu pater familias niezale nie od wieku .np. która wymagała określonych gestów.dokonują czynności prawnych. b) psychiczne . później sądu poddawano marnotrawcę kurateli. 4. Mo e skutecznie dokonywać czynności przysparzające. jeśli czynność ta wymagała wypowiedzenia ściśle określonych słów . . czyli ten. mę czyzna powy ej 25r. ale na dokonywanie czynności obcią ających musi mieć zgodę kuratora. Marnotrawstwo Marnotrawca. zdrowy psychicznie i fizycznie. Stan zdrowia a) fizyczne .

.OSOBA PRAWNA – byt.masa majątkowa wyodrębniona dla osiągnięcia pewnych celów.związek osób fizycznych. jakim jest mał eństwo. stowarzyszenia (collegia). Rzymskie mał eństwo trwa tak długo. Jest więc stanem faktycznym. Jest to rodzinna uroczystość. Polega na wprowadzeniu ony do domu mę a. Ustanie affectio maritalis mo e się przejawiać np. głównie dobroczynnych (piae causae). w kłótniach. wydarzeniem o charakterze prywatnym. Bigamia groziła utratą czci. Fundacje takie cieszyły się du ym uprzywilejowaniem . TRES FACIUNT COLLEGIUM . Fundacje i korporacje działały i realizowały swoją zdolność do czynności prawnych za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Fundacje . nie odradza się. Korporacje . Wywołuje skutki na gruncie prawa cywilnego. Przykładem korporacji jest państwo rzymskie. która wyposa ona jest w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Wraz z chwilą popadnięcia jednego z mał onków w niewolę mał eństwo przestawało istnieć. Prawo rzymskie nie wypracowało teorii osób prawnych. gminy miejskie (municipia).uznany przez prawo cywilne związek jednego mę czyzny i jednej kobiety oparty na affectio maritalis (woli pozostawania w mał eństwie). 2 kategorie osób prawnych. choć związane z obyczajowością.by korporacja mogła powstać musi liczyć co najmniej 3 członków. Nawet po jego powrocie stan faktyczny. PRAWO MAŁ EŃSKIE Mał eństwo w prawie rzymskim (matrimonium iustum) . Przez dłu szy czas przymiot osobowości wiązano tylko z człowiekiem.miały ulgi podatkowe. Prawo rzymskie nie uznawało mał eństw poligamicznych. 2. panna młoda występuje w specjalnej fryzurze. którym przypisywano tę osobowość niezale nie od osób fizycznych w nich uczestniczących: 1. kościół. Przykładem fundacji jest klasztor. jak długo trwa wola pozostawania w tym mał eństwie. które współdziałają dla osiągnięcia ściśle określonego celu za pośrednictwem swoich przedstawicieli. sztuczna konstrukcja. Zawarcie mał eństwa jest aktem nieformalnym. mającym znaczenie prawne. Nie ma charakteru faktu formalnego.

Powinowactwo . .zaręczyny.Gdy zainteresowani nie mogą lub nie chcą pozostawać w związku mał eńskim. Ius conubii . Mał eństwo mo e zawrzeć ka dy. Konkubinat jest trwałym związkiem między jednym mę czyzną a jedną kobietą. Zerwanie zaręczyn było niedopełnieniem umowy.KONKUBINA . 2. 3. Mają charakter uroczystej umowy. to trwałe formy wspólnego po ycia mogą mieć formę KONKUBINATU.Kobieta . W przypadku zerwania zaręczyn zadatek przepadał. Inne dodatkowe okoliczności. Przysługiwało wszystkim obywatelom rzymskim.kobiety w wieku minimum lat 12.relacja jaka zachodzi między mał onkiem a krewnymi drugiego mał onka. gdy mał onkowie pozostawali pod władzą ojcowską. Sponsalia . który nie jest oparty na affectio maritalis. ograniczające mo liwość pozostawania w związku mał eńskim: 1.KONKUBENCI: . Dojrzałość . Pokrewieństwo w linii bocznej do III stopnia 4.prawo do pozostawania w związku mał eńskim uznawanym przez prawo cywilne.wyra enie słu ące te do określenia samego pojęcia mał eństwa. Ró nice stanowe pomiędzy mał onkami 2. Powstaje z chwilą zawarcia mał eństwa i nie ustaje z chwilą ustania mał eństwa. mę czyźni 14. Fakt słu by wojskowej 3. to ojciec mógł ją w ka dej chwili z mał eństwa wydobyć. PRZESZKODY ZAWARCIA MAŁ EŃSTWA: 3 podstawowe przesłanki dające mo liwość pozostawania w związku mał eńskim uznanym przez prawo cywilne: 1. Zgoda zwierzchnika familijnego w przypadku. Conubium . które nie było związane z przeniesieniem zwierzchnictwa ojca nad córką na rzecz mę a. nie uznawane przez prawo cywilne.KONKUBENT Matrimonium iuris gentium to inne mał eństwo.Mę czyzna . Jeśli ojciec oddał córkę w mał eństwo. Uczestnicy konkubinatu . Są aktem formalnym dokonywanym pomiędzy zwierzchnikami familijnymi mał onków. Z czasem wprowadzono zadatek. jeśli mał onkowie pozostawali pod władzą ojcowską. Pokrewieństwo w linii prostej 3. kto jest podmiotem prawa cywilnego. za co mo na było się domagać odszkodowania pienię nego.

Confarreatio i coëmptio były aktami o charakterze formalnym. Funkcje kapłańskie mogły pełnić tylko dzieci z mał eństw konfarreowanych. jaką sprawuje ojciec nad dziećmi.MANUS . O pozycji dzieci spoza mał eństwa decyduje natomiast status matki. b) COËMPTIO . Taka sama. Polega na przenoszeniu władzy nad kobietą z ojca na mę a.zachowywała swój dotychczasowy stan sui iuris lub w dalszym ciągu pozostawała pod władzą ojca. kobieta zajmuje miejsce agnacyjnej córki swojego mę a przechodzi pod jego władzę.ukształtowanie pozycji prawnej dzieci pochodzących z mał eństwa.władza. Dzieci uzyskują status dzieci mał eńskich a o ich pozycji w państwie decyduje status ojca. która przypomina nasze dzisiejsze zaślubiny. Jeśli popełni jakieś przestępstwo.MAŁ EŃSTWO SINE MANU . Zatem jest agnacyjną siostrą swoich dzieci.jeśli ona cum manu.w sytuacji. . Wtedy okres naliczania roku zaczynał się od nowa.MAŁ EŃSTWO CUM MANU . jaką sprawuje mą nad oną. c) USUS . pan nad niewolnikiem. Kobieta mogła uniknąć manus. Zawarcie mał eństwa i wejście pod władzę mę a to 2 czynności prawne.powinowactwo . jeśli ona nieprzerwanie przez rok pozostawała w domu mę a.uroczysta ceremonia religijna. Ich skutkiem jest przeniesienie władzy agnacyjnej na mę a. Po zawarciu mał eństwa nic się nie zmieniało. W sferze stosunków osobistych . Pozycja ony w mał eństwie mo e być dwojaka: . . mą mo e ją zabić. które skutkowały CONVENTIO IN MANUM (wejściem kobiety pod władzę agnacyjną mę a): a) CONFARREATIO .nie podlega władzy zwierzchniej ani mę a ani teścia. . Je eli nie została dokonana adna z formalnych czynności i ona dbała. to nie wchodziła pod władzę mę a . gdy akty formalne nie zostały dokonane.mo e podlegać władzy zwierzchniej mę a lub teścia Prawo rzymskie dą yło do usytuowania ony w pozycji cum manu.odmiana mancypacji. Zarezerwowana tylko dla określonych kategorii społecznych. jeśli przez 3 kolejne noce w ciągu roku pozostawała poza domem mę a. Zazwyczaj jednak przeprowadzano sąd z udziałem dawnych agnatów ony. Skutki mał eństwa (zale ne od pozycji ony w mał eństwie): 1. skutek w postaci manus następował z mocy samego prawa. by przez kolejne 3 noce w ciągu roku pozostawać poza domem mę a. Istniały akty prawne.

jeśli ona jest cum manu. Musieli wówczas zwrócić cały posag. który mo e nim swobodnie rozporządzać.kontrakt słowny . Formy ustanowienia posagu: . Mą miał obowiązek utrzymania rodziny. lecz osoba trzecia. Jest zabezpieczeniem na wypadek. to wraz z momentem wejścia w mał eństwo cum manu traci status sui iuris. którą mą mógł zabić. W sferze stosunków majątkowych . Mo e majątek oddać w zarząd mę owi. Posag . to ma majątek. ale nie musi. . zdolność majątkową i pozostaje podmiotem tych praw majątkowych.majątek posagowy staje się własnością mę a. W mał eństwie cum manu panuje wspólność majątkowa . .przyrzeczenie lub zgodne oświadczenie woli Sytuacja prawna majątku posagowego . Jeśli była wcześniej w innej rodzinie agnacyjnej.ka dy mał onek jest właścicielem swojego majątku. Mą jest właścicielem majątku i swobodnie nim rozporządza. to zagro ona jest realizacja jednej z funkcji posagu (zabezpieczenia ony na wypadek rozwodu). jeśli złapał ją na gorącym uczynku. . którym nie jest mą . Znaczenie odgrywa tu jednak poło enie prawne ony. gdyby nie miała nic więcej. Jeśli mą rozrzutny. Mał eństwo przestaje istnieć na skutek: 1.jeśli wcią podlegała swojemu wcześniejszemu zwierzchnikowi. rozwód . Ma słu yć tak e zapewnieniu onie środków do ycia w przypadku rozwodu. a co za tym idzie.wartość majątkowa.mał eństwo sine manu związane jest z rozdzielnością majątkową . Wszystkie jej wartości majątkowe zasilają majątek mę a.zdrada mał eńska. to traci uprawnienia spadkowe w tej rodzinie a uzyskuje uprawnienia w nowej rodzinie agnacyjnej. utrata wolności lub obywatelstwa = śmierć cywilna (z pkt widzenia skutków prawnych) 3. 2. Zdrada była tak e przyczyną rozwodu.mą jest jedynym podmiotem praw i obowiązków majątkowych w mał eństwie.przez wydanie . to w jej sytuacji majątkowej nic się nie zmienia. śmierci jednego z mał onków 2. więc zarządzanie przez nią majątkiem wymaga akceptacji opiekuna. Z zawarciem mał eństwa związane jest ustanowienie posagu. Dopiero potem pojęcie to odnosiło się tak e do mę czyzn.jeśli była sui iuris. nie jest podmiotem adnych praw majątkowych. Wprowadzono ograniczenia mę a w zakresie rozporządzania majątkiem posagowym dotyczyło gruntów posagowych. . to nie jest podmiotem adnych praw i obowiązków.jeśli była sui iuris. Musi jednak pozostawać pod jakąś pieczą. która jest przekazywana mę owi celem ułatwienia mu ponoszenia cię aru mał eństwa. Początkowo odnosiła się tylko do ony.Adulterium .

to zachowuje tam swoje uprawnienia spadkowe. to będzie to jedynie objaw nierzetelności i spotka się z potępieniem. Śmierć mę a nie ma wpływu na jej uprawnienia. Actio rei uxoriae . .mą mógł zatrzymać część posagu ze względu na pewne okoliczności. przy okazji ustanawiania posagu.rozwiązanie mał eństwa przez rozwód ROZWÓD . W szczególności na równi ze swoimi dziećmi. To. onie nie przysługiwała inicjatywa rozwodu. a więc mo na było dochodzić tych roszczeń przed sądem.odtrącenie współmał onka.śmierci cywilnej mał onka. Obowiązek zwrotu następował z mocy umowy. np. w których mał eństwo przestaje istnieć. Ustanie mał eństwa – termin.Je eli ona pozostawała w rodzinie agnacyjnej mę a a mał eństwo ustało wskutek śmierci mę a. Repudium . . . w wyniku której następuje utrata zdolności do pozostawania w mał eństwie . . która dotyczyła reguł zwrotu posagu.Gdy mał eństwo przestaje istnieć na mę u lub jego rodzinie spoczywa obowiązek zwrotu posagu. wykradanie przez onę kluczy do piwnicy).rozwiązanie mał eństwa. jeśli nie było umowy. Nie było środka prawnego. akt o charakterze prywatnym. Znajdowało zastosowanie tylko w mał eństwach cum manu. Prawo do odtrącenia miał tylko mą . Odtrącenie mogło nastąpić tylko w ściśle określonych przypadkach (np.na skutek śmierci fizyczna jednego z mał onków . jeśli mał eństwo zostało rozwiązane z winy ony. Jeśli nie zostanie wypełniony. jest stanem faktycznym. nie jest aktem o charakterze formalnym.ony sine manu zabezpieczano na wypadek śmierci mę a zapisami testamentowymi. Dopuszczono więc mo liwość zawierania specjalnej umowy. Miał dwie postacie: 1. miał charakter prawny. określający wszystkie sytuacje. Mą odsyłał onę z powrotem pod władzę ojca.pozwalała na dochodzenie zwrotu posagu przed sądem. to dziedziczy w tej rodzinie na równi z innymi. Prawo retencji . .Je eli pozostawała pod władzą ojcowską. za pomocą którego mo na było dochodzić spełnienia tego obowiązku. komu przysługuje inicjatywa rozwodowa i jaka jest forma rozwodu zale y od pozycji ony. Początkowo obowiązek zwrotu posagu miał charakter moralny. Był konsekwencją ustania affectio maritalis.

to sytuacja majątkowa ony się nie zmienia. gdzie inicjatywa rozwiązania mał eństwa przysługuje obojgu mał onkom. miała z nim dzieci i podlegała jego władzy stała się rzadkim zjawiskiem.druga dotyczyła cudzołóstwa . to często były to mał eństwa bezdzietne. mieli obowiązek pozostawać w związku mał eńskim • Nawet jeśli mał eństwo ustało. . być. Divortium . Świadczyło to o rozluźnieniu obyczajów i powodowało spadek udziału obywateli rzymskich w yciu społeczeństwa. która przez całe ycie była oną jednego mę czyzny. Wola rozwiązania mał eństwa musi być wystarczająco zamanifestowana.Rozdzielność majątkowa tak. . Nawet je eli istniały mał eństwa. Kobieta. więc jej sytuacja się nie zmienia • W mał eństwie cum manu . Jeśli nie był zarządcą jej majątku. przez posłanie listu rozwodowego. Polega na manifestowaniu ustania affectio maritalis na ró ne sposoby. która zawierała związek mał eński w okresie wdowieństwa doznawała infamii. które mają na celu wyprowadzenie ony spod władzy mę a: a) DIFFARREATIO . .ona nigdy nie była pod tą zwierzchnością. by mał onek opuścił dom. . tak istnieje nadal.czynność odwrotna w stosunku do confarreatio b) REMANCYPACJA – czynność odwrotna w stosunku do coëmptio i usus. August wydał 3 ustawy: . np. dla kobiet dłu szy (szczególnie okres wdowieństwa.Mą musi wyjąć onę spod swojego zwierzchnictwa . jeśli mał onek zmarł).forma rozwodu. SKUTKI ROZWODU • W mał eństwie sine manu skutki nie są tak daleko idące.Dzieci nie tracą statusu dzieci mał eńskich.trzecia dotyczyła obowiązku pozostawania w mał eństwie i posiadania dzieci Ustawy te zawierały nakazy i zakazy: • Mę czyźni między 25-60 rokiem ycia i kobiety między 25-50r. coëmptio lub usus.ona ma prawo do zwrotu posagu częściowo lub w całości w zale ności od okoliczności.pierwsza dotyczyła obowiązku zawierania mał eństw . . Dla mę czyzn krótszy okres czasu. to nale ało zawrzeć ponowny związek mał eński w określonym czasie. Niezale nie od formy i powodu rozwodu onie przysługuje prawo domagania się zwrotu posagu !! USTAWODAWSTWO MAŁ EŃSKIE AUGUSTA Oktawian August chciał zaradzić rozpowszechniającym się rozwodom. jak istniała. eby odwrócić skutki tych aktów istniały czynności odwrotne.Je eli mą był zarządcą majątku ony. . pozostają pod władzą zwierzchnią ojca. UNIVIRA – kobieta. to przestaje nim. Ma zastosowanie głównie w mał eństwach sine manu.2.ona pod manus mę a wchodziła poprzez confarreatio.

dziedziczyć majątku itd. Przestało obowiązywać na skutek DESUETUDO. to ponosił konsekwencje natury majątkowej. które jest domniemaniem wzruszalnym – mo na wykazać. Jest korelatem władzy . Ustawodawstwo to nigdy nie zostało zniesione. 3 dzieci.• Obowiązek posiadania odpowiedniej ilości dzieci: .wolno urodzeni mieli obowiązek posiadać min. Urodzenie w mał eństwie uznanym przez prawo cywilne (matrimonium iustum). 2. e ojcem dziecka nie jest mą matki nawet. Jest to domniemanie ojcostwa. jeśli dziecko urodziło się w trakcie trwania mał eństwa. Źródła władzy ojcowskiej: 1. na kogo wskazuje mał eństwo. . ojcem jest ten. gdy zwierzchnik nie miał dzieci i nie miał kto kontynuować kultu domowego. Jeśli się nie rozwiódł. PRAWO WŁADZY OJCOWSKIEJ Patria potestas – władza ojcowska. Je eli dziecko urodzi się w trakcie trwania mał eństwa. Przypadało to skarbowi państwa lub pozostałym dziedzicom. Jeśli ktoś tych obowiązków nie wypełniał. ojcem dziecka jest mą matki. Matką jest ta. pater est quem nuptiae demonstrant” – matka zawsze jest pewna. Mogło nastąpić na skutek zawarcia z konkubiną mał eństwa (dzieci uzyskiwały wtedy status dzieci mał eńskich). . 4 dzieci. ni 300 dni po ustaniu mał eństwa. Mo na obalić to domniemanie.wyzwoleńcy min. Przyjmuje się. który przyłapał onę na cudzołóstwie musiał się natychmiast rozwieść i w odpowiednim czasie zawrzeć drugi związek mał eński.jako zwierzchnik familijny sprawuje władzę nad oną jako mą (manus). to legitymacja mogła nastąpić poprzez decyzję cesarza. co powinni dziedziczyć wg testamentu. • Mą . kto jest ojcem dziecka zgodnie z zasadą: „Mater semper certa est. to nie ma wątpliwości. Bezdzietni mogli dziedziczyć tylko połowę tego. nad dziećmi (patria potestas) i nad niewolnikami jako właściciel. gdy mą przebywa przez kilka lat poza granicami państwa a po powrocie zastaje w domu np. np. je eli urodziło się po 182 dniu od zawarcia mał eństwa i nie później. 3. Legitymacja – uznanie dziecka pozamał eńskiego (pozamał eńskiego szczególności pochodzącego z konkubinatu). Ci. która to dziecko urodziła. e dziecko pochodzi z mał eństwa. jednoroczne dziecko. to mógł zostać oskar ony o czerpanie korzyści z nierządu ony. Następowało. którzy nie pozostawali w związku mał eńskim nie mogli nic uzyskać z testamentu. Przysposobienie (dziś adopcja) – pierwotnie miało charakter przysposobienia rzeczywistego. Jeśli zawarcie mał eństwa z konkubiną nie było mo liwe na skutek jej śmierci. Treściowo to zwierzchnictwo ma jednolity charakter.

Zarządzający nimi mógł jednak zatrzymać dla siebie część dochodów. Prawo do porzucenia dziecka. a nawet niewolnikom pewne wartości majątkowe (PECULIUM) w zarząd. Przysposobiony pozostawał nadal w familii i pod władzą swojego ojca naturalnego.sprawowania urzędów (PECULIUM QUASI CASTRENSE) . przysposobiony wstępuje w miejsce dziecka ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu i ze wszystkimi zewnętrznymi objawami tego faktu (przysposobiony jest odpowiednio młodszy od przysposabiającego itp. podjęcia decyzji o tym. ale mo e z czasem uzyskać pewne wartości majątkowe jako podmiot w postaci peculium. Adoptio minus plena – przysposobienie.obozowe) . Zaczyna się z chwilą urodzenia. ale skutki tych czynności prawnych spadają na zwierzchnika. . Nie mo e być więc podmiotem praw i obowiązków majątkowych. . to traci swój status sui iuris i wchodzi pod władzę ojcowską.dziedziczenia po matce (BONA MATERNA) . Status prawny tych wartości majątkowych był nieustannie ten sam – one stanowiły część majątku rodowego.słu by wojskowej (PECULIUM CASTRENSE . czy nie. Niewolnicy zyskiwali w ten sposób mo liwość wykupienia się z niewoli.jeśli przysposabiany był sui iuris. a w nowej familii uzyskiwał jedynie prawo dziedziczenia ab intestato po ojcu adoptującym. jakim dysponuje zwierzchnik familii. Przysposobienie mogło przyjmować 2 postaci w zale ności od tego. Porzucenie było równoznaczne z wydaniem wyroku śmierci na to dziecko.jeśli przysposabiany był alieni iuris (pozostawał pod czyjąś władzą ojcowską). Treść władzy ojcowskiej W zakresie stosunków majątkowych • Pozostający pod władzą ojcowską.dziedziczenia po krewnych matki (BONA MATERNI GENERIS) W zakresie stosunków osobistych • IUS VITAE AC NECIS / IUS VITAE NECISQUE – prawo ycia i śmierci. czyli osoba alieni iuris nie ma zdolności prawnych. które nie naśladowało natury. jaki był status przysposabianego: . Wszystkie nabytki alieni iuris powiększają majątek rodowy. czy chce się dziecko wychować. Jest wyposa ona w zdolność do czynności prawnych. w szczególności zdolności majątkowej. Przyznanie synom podległym władzy ojcowskiej prawa do zatrzymania dla siebie jako podmiotom wartości majątkowych uzyskanych w wyniku: . to na skutek aktu przysposobienia zmieniała się osoba jego zwierzchnika familijnego. DEZINTEGRACJA MAJĄTKU RODOWEGO – zwierzchnicy familijni chcąc pozyskać dochody ze swego majątku zaczęli wydzielać synom.) „Adoptio naturam imitatur” – adopcja imituje naturę. Przybierało to postać szczególnej mancypacji.Adoptio plena – adopcja rzeczywista. Odbywało się przed zgromadzeniem narodowym.

Jeśli ojciec nie sprawował władzy ojcowskiej porzucał dziecko. który prowadził do wyjęcia podległego władzy spod tej władzy. WYGAŚNIĘCIE WŁADZY OJCOWSKIEJ 1. który mo e wydać orzeczenie o ró nym charakterze. śmierć (ojca rodziny jak i osoby podległej jego władzy) 2. Sąd domowy z udziałem jej dawnych agnatów. Władza ojcowska miała szeroki zakres i zasięg – zwierzchnik familijny miał prawo wydobyć podległego jego władzy od innego. Ojciec powinien odznaczać się czułością. ale mo e tak e poddać ich innemu zwierzchnikowi rodziny na słu bę. IV w.n. utratę uprawnień do dziedziczenia w dotychczasowej rodzinie. . Przewinienia ony i kary. opiekuńczością względem osób podległych jego władzy. nie wywiązywał się ze swych obowiązków odpowiednio. emancypacja – akt prawny.córka będąca westalką 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NOKSALNA – w przypadku szkód wyrządzonych przez podległych jego władzy osobom trzecim odpowiada zwierzchnik familijny. to nie zasługuje na sprawowanie władzy ojcowskiej.syn będący biskupem . Ka dy zwierzchnik familijny ma obowiązek wychować wszystkich synów i pierworodną córkę. Ojciec kobiety. utrata obywatelstwa (CAPITIS DEMINUTIO MEDIA lub MAXIMA) 3. nie przejawiał pietas (czułość). porzucenie dziecka (było podstawą do przeprowadzenia emancypacji). która nie zmieniła przynale ności agnacyjnej mógł ją wydobyć ze związku mał eńskiego. np. zyskanie zdolności majątkowej.e – ograniczano uprawnienia zwierzchnika familijnego. którą opuszczał. cudzołóstwo. córkę raz). W szczególności prawo ycia i śmierci. Powoduje wyjście spod władzy ojcowskiej. jeśli szkodę wyrządzi niewolnik lub zwierzę zwierzchnika. np. Nale ało symbolicznie porzucić podwładnego (syna trzykrotnie. gdy podległy władzy osiągnął wystarczająco wysokie godności: . Mą musi wtedy tę karę wykonać. 4.Zale ne od stanu fizycznego dziecka – dzieci niepełnosprawne były porzucane.p. Ma wtedy dwa wyjścia: • Mo e naprawić szkodę • Wydać sprawcę poszkodowanemu celem odpracowania szkody Takie same zasady obowiązują. jeśli tamten go przetrzymywał wbrew woli ojca. skazać ją na karę śmierci. Zwierzchnik mo e rozporządzać podległymi nie tylko pozbawiając ich ycia. mógł otrzymać uposa enie od rodziny agnacyjnej. w trybie przysposobienia itd. których mo e doznawać na skutek popełnienia tych przewinień.

Pozostaje pod opieką. ale po zakończeniu opieki musi się z niej rozliczyć. KURATELA – piecza sprawowana nad majątkiem. . która nie ukończyła 12/14 roku ycia) – musi pozostawać pod opieką. jakie poniósł w związku ze sprawowaniem opieki. czyli nie pozostaje pod niczyim zwierzchnictwem agnacyjnym. Opiekun – asystuje w czynności i udziela przyzwolenia na jej dokonanie. ). Pozycja opiekuna jest dość silna. Pupil ma prawo domagać się od opiekuna rozliczenia. Opiekun mo e domagać się od pupila zwrotu nakładów. Musi dbać o potrzeby pupila. Kurator musi wyrazić zgodę na czynności obcią ające. . kobieta zaś niezale nie od wieku. MUNUS . Na opiekunie cią yły obowiązki i du a odpowiedzialność. Potrzebny jest opiekun. by majątek tej osoby nie uległ uszczupleniu w okresie.kuratora powołuje się tak e. Od tego obowiązku mogły się uchylić tylko osoby powy ej 70 roku ycia lub osoby. . Jeśli jest alieni iuris. pozostaje bez opieki. Kurator miał uniemo liwić marnotrawcy trwonienie majątku. gdy jakiś majątek spadkowy nie został jeszcze objęty przez dziedziców. gdy jest sui iuris (niezale nie od wieku). jakiemu nale ało sprostać z samego tytułu bycia obywatelem. Sprawuje nadzór nad aktami prawnymi poddanego opiece po to.obywatelski obowiązek sprawowania opieki.OPIEKA – piecza sprawowana nad osobą i jej majątkiem. Konstrukcja zbli ona do opieki.kobieta – musi pozostawać pod opieką. Po ustaniu opieki mogą się domagać od siebie nawzajem rozliczeń i świadczeń. ale jego majątek. Opieka stosowana jest wtedy. Nie ma jednak zamkniętej listy przypadków jej zastosowania.kurateli podlegał jednak nie sam marnotrawca jako osoba. gdy jest ona opiece poddana. Wymagano od niego rzetelności. Takie osoby pozbawione zdolności do czynności prawnych nie mogą samodzielnie podejmować decyzji obcią ających ich majątek.CURA FURIOSI – kuratela nad chorym umysłowo . które sprawowały ju trzy opieki. Pomiędzy opiekunem i podopiecznym powstaje stosunek zobowiązaniowy. . Gdy osoba nie jest zdolna na gruncie prawa do samodzielnego zajmowania się swoimi sprawami: . gdy zachodzi potrzeby sprawowania pieczy nad osobą. jeśli ten sprzeniewierzył część jego majątku. jeśli jest młodym mę czyzną(poni ej 14r. gdy jest sui iuris.niedojrzały (osoba.CURA PRODIGI – kuratela nad marnotrawcą . gdy trzeba zaopiekować się jakąś masą majątkową. Justynian zrównał opiekę i kuratelę. Kurator powoływany jest zawsze. to podlega władzy ojcowskiej i opieka nie jest potrzebna.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->