P. 1
podręcznik agenta celnego

podręcznik agenta celnego

|Views: 2,990|Likes:
Wydawca: patikama

More info:

Published by: patikama on Apr 17, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

1.00.0 Unia Celna 1.Istota unii celnej 1.1.

Unia celna Unia celna stanowi Jeden z podstawowych elementów Wspólnot Europejskich będącej jednocześnie jednym z trzech filarów współtworzących Unię Europejską. Urzeczywistnia ona w praktyczny sposób idee Jednolitego Rynku, pozwalając na swobodny, niczym nie skrępowany, przewóz towarów pomiędzy państwami tworzącymi wspólny rynek i będącymi jednocześnie członkami Unii Europejskiej. Unia Celna oznacza również wprowadzenie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich jak i również stosowanie wspólnej taryfy celnej względem państw trzecich. Na samym początku warto jednak wyjaśnić czym jest sama Unia Europejska. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju fenomen organizacyjny o charakterze prawno-międzynarodowych. Jest organizmem, który wykształcił się na przestrzeni ostatnich przeszło pięćdziesięciu lat z jednej wspólnoty, która nazywała się Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Unii Europejskiej zostały przypisane konkretne zadania, struktury realizujące te zadania oraz środki przewidziane w traktach, które umożliwiają realizacje tych zadań. Można zaryzykować następującą definicję Unii Europejskiej: Unia Europejska to ścisły związek między narodami o charakterze funkcjonalnym, nie posiadającym osobowości prawnej oraz swojego budżetu; natomiast, posiadający inne cechy organizacji międzynarodowych, takie jak; działanie na podstawie traktatu, stałe organy i wyznaczone cele i środki do ich realizacji. Ten nie do końca określony stan będzie się utrzymywał do momentu wejścia w życie przyjętego w 2004 r. Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, który to nadaje jej osobowości prawną. Taką jaką w tej chwili posiada Wspólnota Europejska, która przestanie istnieć. W chwili obecnej, terminy Unia Europejska i Wspólnota Europejska są często używane wymiennie lub nawet utożsamiane, tym niemniej, należy pamiętać, że to Wspólnota Europejska współtworzy Unię Europejską wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i pozostałymi dwoma filarami, a nie odwrotnie. Wspólnota Europejska wyewoluowała z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która to zawdzięcza swoje istnienie Traktatowi Rzymskiemu, który został podpisany 25 marca 1957 roku w Rzymie. Traktat ten, jak również Traktat z Maastricht powołujący Unię Europejska, obowiązują do dnia dzisiejszego. Sytuacja ta, będzie się utrzymywał do momentu wejścia w życie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, który uporządkowuje oraz obejmuje w jedną całość wszystkie normy prawne zawarte w dotychczasowych traktatach. Budżet posiada Wspólnota Europejska, która zgodnie z art. 28 i 41 TUE oraz art. 4 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 2 dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich,Dz. U. L 248, z 16 września 2002,s. 1-48, finansuje część działań UE. Podsumowując, obecnie mamy następującą sytuację. Unia Europejska, będąc swoistym organizmem ponadnarodowym, skupia w sobie trzy główne dziedziny funkcjonowania, tzw. trzy filary. I filar - Wspólnota Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej, II filar - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, oraz III filar - Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych (wcześniejsza nazwa - Współpraca w Wymiarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych). Z punktu widzenia służb celnych państw członkowskich zasadnicze znaczenie ma I filar, w ramach którego funkcjonuje Wspólnota Europejska a w jej ramach Unia Celna. Istotne znaczenie ma również III filar, gdzie jest ujęta współpraca służb celnych poszczególnych państw członkowskich w celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wszystkim obywatelom UE. Obszar ten, jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla samych państw członkowskich, nie funkcjonują tu "klasyczne" źródła prawa wspólnotowego takie jak rozporządzenia czy dyrektywy. 1.2. Zasady Unii Celnej Jak to już zostało zaznaczone Unia Celna urzeczywistnia w praktyczny sposób idee Jednolitego Rynku - tj. swobodny przepływ towarów. Swoboda przepływu towarów stanowi jeden z czterech podstawowych elementów Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Generalnie opiera się na jednym założeniu, że każdy towar legalnie wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu zgodnie z formalnościami przywozowymi w jednym z państw członkowskich ma zagwarantowany swobodę przepływu we wszystkich państwach członkowskich będących uczestnikami Jednolitego Rynku bez żadnych barier w obrocie.

1

Swoboda przepływu towaru jest uregulowana w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w artykułach od 23 do 31 tego Traktatu. Obok przepisów traktatowych dużą role odgrywa również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które współkształtowało główne zasady swobody przepływu towarów jak też doprecyzowało pojęcia traktatowe. Doprowadzenie to tak liberalnego obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej wymagało usunięcia następujących barier: taryfowych, poprzez usunięcie granic celnych i utworzenie unii celnej między państwami członkowskimi; ujednolicenia stosowania prawa celnego; poza taryfowych tj. ilościowych i jakościowych. Głównym celem istnienia Jednolitego Rynku z punktu widzenie swobody przepływu towaru jest przede wszystkim ułatwienie obrotu towarowego i w konsekwencji przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów Unii. Unia Celna istnieje od l lipca 1968, kiedy to zostały zlikwidowane ostatecznie cła, natomiast opłaty o podobnym skutku zostały zlikwidowane ostatecznie z dniem 31 grudnia 1969 roku. Wspólna taryfa celna jest ustalana przez Radę na wniosek Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy pierwsze stawki (dla około 3000 towarów) w stosunku do państw trzecich zostały określone rozporządzeniem w 1968 roku. Obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi określającym stawki taryfowym w stosunku do państw trzecich są normy zawarte w rozporządzeniu Rady, wydane na podstawie art.26, 37, 133 i 308 TWE, 2658/87 EWG z dnia 23 lipca 1987 (Dz.U. WE z 1987r, nr E 256/1). Zawiera ono spis towarów w formie scalonej nomenklatury, gdzie każdemu towarowi jest przyporządkowany numer kodu wraz z odpowiednią stawką celną (ad valorem). Wspólna Taryfa Celna pozwala nie tylko wprowadzić identyczne da na towary przywożone z państw trzecich do wszystkich państw członkowskich, ale również ujednoliciła nomenklaturę celną. Każdego roku Komisja publikuje uaktualnioną wersję nomenklatury wraz ze stawkami. Oznacza to między innymi, iż żadne państwo członkowskie nie może samodzielnie dokonywać zmian w taryfie. Cła są obciążeniami nakładanymi na towar w wyniku przekraczania przez niego granicy zarówno w wywozie jak i przywozie. Zgodnie z art.25 TWE wprowadzenie cła jest bezwzględnie zakazane, przepis ten jest obowiązuje bezpośrednio. Zakazane są również zgodnie z art.25 TWE wszelkie opłaty o charakterze celnym. Zgodnie z orzecznictwem ETS-u za opłaty o charakterze celnym uważa się wszelkie opłaty zakłócające swobodny przepływ towarów bez względu na rodzaj podmiotu pobierającego ani sposób i kryteria pobierania (Komisja v. Luksemburg i Belgia 2 i 3/62 oraz IGAV 94/97). Przykładowo mogą to być: opłaty administracyjne za odprawę graniczną, opłaty za przepisowe badania fitosanitarne, opłaty za poświadczenia bezpieczeństwa, itp. Istnieje natomiast zgodnie z art.90 zd. l TWE możliwość nakładania opłat wewnętrznych bezpośrednio lub pośrednio jednakże z zastrzeżeniem, iż nie będą wyższe od tych nakładanych przez państwo członkowskie bezpośrednio lub pośrednio na takie same towary krajowe, tzn. produkty które w ocenie konsumentów mają te same cechy i służą zaspokojeniu tych samych potrzeb. Opłata przy przekraczaniu granicy jest dopuszczalna gdy nie ma charakteru celnego i mogą ty być na przykład: opłaty za rzeczywiście wyświadczoną usługę, tj. usługę przynoszącą importerowi indywidualną i wymierną korzyść, opłata pobierana jest dla pokrycia kosztów poszczególnych państw członkowskich w przypadku przeprowadzenia dopuszczalnych kontroli przewidzianych w art.30 TWE, która jest nakładana w interesie WE lub też kontrola wynika z umów międzynarodowych, których UE jest stroną (C-89/76), oraz, jest opłatą wewnętrzną. W Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami artykułu 90 TWE wprowadzono zakaz dyskryminacji fiskalnej towarów podobnych, pochodzących z innych państw członkowskich. Towarami podobnymi są produkty, które w oczach konsumentów mają analogiczne właściwości lub zaspakajają te same potrzeby (podobnie przy opłatach wewnętrznych). Na przykład Komisja wystąpiła przeciwko Danii w związku z stosowaniem przez Danię systemu podatkowego faworyzującego tzw. sznaps (C- 171/78). Sznaps jest z gatunku mocnych alkoholi, który był uznany przez rząd Danii za trunek narodowy i w związku z tym korzystał z preferencji podatkowych. Jakkolwiek, preferencje podatkowe były przyznawane bez względu na kraj pochodzenia w ramach Unii. ETS uznał, że sznaps jako alkohol wysoko procentowy nie może być traktowany lepiej od innych podobnych trunków o takim samym przeznaczeniu i szczególnym charakterze, i nakazał ujednolicenie przepisów podatkowych. W myśl artykułu 90 TWE musi być zachowana absolutna bezstronność systemu podatkowego.

2

Fundamentalne znaczenie dla kształtowania Jednolitego Rynku mają artykuły 28 i 29 TWE mówiące o zakazie stosowania ograniczeń o charakterze ilościowym jak i wszelkiego rodzaju środków mających podobny skutek odpowiednio w przywozie i wywozie między państwami członkowskimi. Są to artykuły bezpośrednio skuteczne i stosunkowo jasne jakkolwiek dopiero praktyka i orzecznictwo ETS-u wypracowało reguły pozwalające w pełni urzeczywistnić swobodą przepływu towarów. Zniesieni ceł było oczywiste i bezdyskusyjne dla państw członkowskich jakkolwiek, nie zrezygnowały one z próby ograniczenia swobody przepływu towarów w celu ochrony własnego rynku. Dopiero orzecznictwo ETS-u powoli likwidowało te praktyki, i tak powstały dwie fundamentalne formuły, które ostatecznie wyeliminowały te praktyki: DASSONYIEE (Prokuratora Królewska v. Bracia DassonviUe C-8/74), oraz CASSIS DE DIJON (Rewe Zentral A. G. v. Federalny Monopol Spirytusowy C-120/78). Formuła Dassonvile pochodzi od orzeczenie zapadłego w sprawie przeciwko hurtownikom alkoholu, którzy nabyli od pośrednika sprowadzaną z Wielkiej Brytanii szkockiej whisky. Prokuratura zarzuciła hurtownikom, że nie posiadali odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego autentyczność alkoholu, i tym samym łamali prawo. Handlowcy mogli wykazać się tylko angielską nalepką na butelce, co w mniemaniu prokuratury było nie wystarczające (ówczesne prawo belgijskie szczególnie chroniło miejsce pochodzenia towaru). Trybunał przychylił się do zdania obrony która to zarzucała, że wymóg posiadania takiego certyfikatu stanowi barierę w handlu wewnątrz-wspólnotowym co praktyczne uniemożliwia nabywania towaru od pośrednika znajdującego się w innym państwie członkowskim. Zgodnie z tym orzeczeniem są uznane za niedopuszczalne wszelkie wymogi wewnętrzne dotyczące obrotu, które mogą utrudniać pośrednio lub bezpośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie handel wewnątrz-wspólnotowy między państwami członkowskimi. Są one kwalifikowane jako zakazane środki o charakterze ilościowym. W wielu orzeczeniach ETS występował przeciwko zasadom etykietowania, opakowywania oraz nazewnictwa towarów, które zmuszały producentów do przygotowywania specjalnych partii na jeden kraj, lub ceny urzędowe czy minimalne / maksymalne ceny, co podwyższało cenę i tym samym utrudniało dostęp do danego rynku, lub też eliminowało dany towar z rynku. Formuła Dassonville koncentrowała się na ograniczeniach pochodzących od działań tylko i wyłącznie państwa natomiast formuła Cassis de Dijon odwołuje się do ograniczeń w których państwo w celu ochrony własnego rynku powołuje się na dobro konsumenta albo ochronę rodzinnej tradycji i ustanawia szczególne warunki dopuszczenia do obrotu. Sprawa Cassis de Dijon dotyczyła odmowy sprowadzenia do Niemiec z Francji likieru o nazwie Cassis de Dijon, o zawartości alkoholu 15 - 20 %. Zgodnie z przepisami niemieckimi likier typu cassis nie mógł zawierać mniej niż 25 % alkoholu. Był to wymóg, który obowiązywał wszystkich producentów tego likieru w Niemczech jak i w innych krajach członkowskich. Taki sam likier produkowany legalnie we Francji nie mógłby być sprzedawany w Niemczech. ETS nie znalazł żadnego powodu do uznania tych praktyk protekcjonistycznych za zasadne. Stwierdził, że jeśli państwo Niemieckie chce chronić swoich konsumentów przed zaniżaniem standardów wystarczy, aby odpowiednia informacja znajdowała się na etykiecie. Zgodnie z formuła Cassis de Dijon, każdy produkt, który został wyprodukowany zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich i tam dopuszczony do obrotu może z zasady w takiej samej postaci być wwożony i sprzedawany we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Innym przykładem ilustrującym formułę Cassis de Dijon jest sprawa sprzedaży francuskiego piwa na terytorium Niemiec, gdzie władze niemieckie powołując się na odwieczną tradycję warzenia i czystości piwa odmawiały sprzedaż piwa francuskiego, które według tychże władz nie spełniało warunków koniecznych aby mogłoby być piwem w Niemczech. Trybunał stwierdził, że nie ma żadnych naukowych dowodów, że piwo francuskie jest szkodliwe i tym samym uznał, że nie ma podstaw do ograniczania na rynku niemieckim wolnej konkurencji produktów pochodzących z różnych państw i swobody wyboru konsumentów (C-178/84). W przypadku odwrotnej dyskryminacji, gdzie towar krajowy musi spełniać ostrzejsze warunki niż taki sam produkt z innego państwa członkowskiego, ETS uznał, że w przypadku żądania ochrony prawnej przez dyskryminowanego producenta, byłaby to zbyt daleko idąca ingerencja w kompetencje wewnętrzne państwa członkowskiego (Mathot 98/86, Groenwełd 1.5/79). Taki producent może skorzystać z ochrony prawnej ETS-u tylko w przypadku dyskryminacji danego towaru w innym państwie członkowskim. Mimo istnienia tak szeroko stosowanej swobody przepływu towarów państwa członkowskie nie są pozbawione całkowicie możliwości stosowania pewnych ograniczeń lub zakazów w przywozie, wywozie oraz tranzycie towarów

3

obcego pochodzenia. Mówi o tym artykuł 30 TWE, który pozwala państwu członkowskiemu wprowadzić ograniczenia lub zakazy uzasadnione względami moralności i porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrona zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt lub ochroną roślin, ochroną majątku narodowego posiadającego wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną, lub też ochroną własności przemysłowej i handlowej. Ze względu na istotę sprawy listę tę należy traktować jaką taksatywną, stosowanie tego artykułu musi być wyjątkiem, stosowany w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń, w sposób proporcjonalny do zagrożenia (Evans Medical and Macfarlan Smith C324/93, o zasadzie zachowania proporcjonalności mówi również sam artykuł 30 TWE zd. 2). W żadnym wypadku w celu ochrony rynku wewnętrznego w przypadku trudności ekonomicznych lub społecznych (Orzeczenia: Komisja v. Włochy 7/61, Komisja v. Irlandia 288/83, Hedley Eomas C-5/94). Norma prawna zawarta w artykule 30 TWE zezwala jedynie na stosowanie ograniczeń ilościowych a nie może służyć jako podstawa do wprowadzenia ceł czy innych opłat. Z praktycznego punktu widzenia jest istotne, aby polska administracja celna miała możliwość wprowadzenia kontroli celnych na granicach wewnętrznych UE w przypadkach wymienionych w art.30 TWE. Formuły Dassonville i Cassis de Dijon pozwalają na nieskrępowany rozwój wolności gospodarczej, ETS w następnych swoich orzeczeniach próbował złagodzić ten ultra liberalny wydźwięk tych formuł. Sztandarowym orzeczeniem jest wyrok wydany w sprawie Keck & Mithourand (C-267, C-268/91). Został zaskarżony francuski przepis zakazujący sprzedaży w handlu detalicznym poniżej ceny nabycia. Skarżący próbowali dowieść, że takie obniżenie ceny ma wpływ na osiągnięcie większych obrotów i tym samym zwiększenie obrotu towarami pochodzącymi z innych państw członkowskich. ETS nie zgodził się z ta argumentacją uznając, że regulacje państwowe ograniczające tylko sposób zbytu danego towaru nie utrudniają handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art.28 TWE, o ile dotyczą w równym stopniu wszystkie zainteresowane strony jak i towary. Orzeczenie to wprowadziło rozróżnienie pomiędzy wymogami dotyczącymi produktu a warunków sprzedaży Zgodnie z tym orzeczeniem ograniczenie warunków sprzedaży nie są same w sobie środkiem o podobnym działaniu z artykułu 28 TWE. Unia celna oznacza nie tylko zniesienie barier wewnętrznych z przepływie towarów, lecz także ujednoliconą politykę handlową w stosunku do krajów trzecich. Zgodnie z artykułem 133 TWE CCP (Common Commercial Policy - Wspólna Polityka Handlowa) oparta jest na ujednoliconych zasadach odnoszących się do ustalania stawek celnych, zawierania umów międzynarodowych w dziedzinie ceł i handlu, działań ochronnych antydumpingowych i wobec subsydiów. 1.3.Obszar Uniii Celnej Unia Celna jak i Jednolity Rynek (swoboda przepływu osób, kapitałów i płatności oraz usług) tworzą obszar geograficzny gdzie obowiązują jednolite regulacje prawne odnoszące się między innymi do obrotu towarowego pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi tak jakby było to jedno państwo z jednym porządkiem pranym. Obszar ten obejmuje: terytorium Królestwa Belgii; terytorium Republiki Czeskiej; terytorium Republiki Cypryjskiej; terytorium Królestwa Danii, za wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii; terytorium Republiki Federalnej Niemiec, za wyjątkiem wyspy Helgoland i terytorium Busingen (Traktat z 23 listopada 1964 pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Konfederacją Szwajcarską); terytorium Królestwa Hiszpanii, za wyjątkiem Ceuty i Melilli; terytorium Republiki Estonii; terytorium Republiki Francuskiej, za wyjątkiem terytoriów zamorskich i Saint Pierre i Michelon oraz Majotty; terytorium Republiki Greckiej; terytorium Republiki Węgierskiej; terytorium Irlandii; terytorium Republiki Włoskiej, za wyjątkiem gmin Livigno i Campione d'Italia oraz wód krajowych jeziora Lugano znajdujących się pomiędzy nabrzeżem a granicą polityczną strefy położonej pomiędzy Ponte Tesa a Porto Ceresio; terytorium Republiki Litewskiej; terytorium Republiki Łotewskiej; terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga; terytorium Królestwa Holandii w Europie; terytorium Republiki Austrii; terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; terytorium Republiki Portugalskiej; terytorium Republiki Słowackiej; terytorium Republiki Słoweńskiej; terytorium Republiki Finlandii; terytorium Królestwa Szwecji;

4

terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jak również Wysp Normandzkich i Wyspy Mań. Terytorium Księstwa Monako, pomimo usytuowania poza terytorium Republiki Francuskiej jest również częścią obszaru celnego Wspólnoty. Do obszaru celnego Wspólnoty włączone są również morza terytorialne, morskie wody wewnętrzne oraz przestrzenie powietrzne państw członkowskich i terytoriów ww. terytoriów, za wyjątkiem mórz terytorialnych, morskich wód wewnętrznych i przestrzeni powietrznej terytoriów, które nie należącą do obszaru celnego Wspólnoty oraz gdzie postanowienia umów międzynarodowych lub przyjęta zwyczajowo na ograniczonym obszarze geograficznym i gospodarczym praktyka, bądź też przepisy dotyczące stosowania przez Wspólnotę autonomicznych środków, stanowią inaczej (np. terytorium Busingen). Terytoria ze specjalnym statusem Terytorium Terytorium Wspólnoty Europejskiej Terytorium celne /statystyczne Terytorium objęte podatkiem VAT Wyspy Owcze, Grenlandia (Dania) NIE NIE NIE Helgoland, Busingen (Niemcy) TAK NIE NIE Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) TAK TAK NIE Ceutą i Melillą, (Hiszpania) TAK NIE NIE Góra Athos (Grecja) TAK TAK NIE Pays de Gex i Haute Savoine (Francja) TAK TAK TAK Francuskie departamenty zamorskie (Martynika,Gwadelupa, Gujana Francuska) TAK TAK NIE Terytoria zamorskie Francji (Nowa Kaledonia, Polinezja,Wallis i Futura) NIE NIE NIE Mayotte, ST. Pierre, Miquelon (Francja) NIE NIE NIE Livigno, Campinoe dTtalia i Jezioro Lugano (Włochy) TAK NIE NIE Gorizia, Val d'Aste (Włochy) TAK TAK NIE Aruba, Antyle Holenderskie (Holandia) NIE NIE NIE Azory, Madera (Portugalia) TAK TAK TAK Wyspy Alandzkie (Finlandia) TAK TAK NIE Wyspy Normandzkie NIE TAK NIE Wyspa Man NIE TAK TAK Gibraltar TAK NIE NIE Monaco NIE TAK TAK Andora NIE NIE NIE San Marino NIE NIE NIE Watykan NIE NIE NIE 2. Regulacje prawne dotyczące problematyki celnej 2.1. Rozporządzenia Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej WKC) jak i Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (dalej RWKC) zostały przyjęte w ramach I filaru za pomocą rozporządzeń. Rozporządzenie jest jedną z podstawowych, jak nie najważniejszą, formą stanowienia prawa wspólnotowego przewidzianą artykułem 249 TWE. Jest to akt prawny o charakterze ogólnym, obowiązującym w całości i bezpośrednio stosowalnym we wszystkich Państwach Członkowskich. Oznacza to, że wiąże zarówno instytucje wspólnotowe, organy, sądy, urzędy, osoby prawne i fizyczne jak i jednostki nie posiadające podmiotowości prawnej jak i samo państwo członkowskie. W warunkach polskich można porównać rozporządzenie z ustawą i w pewnej mierze również rozporządzeniem. Normy prawne zawarte w rozporządzeniach są skuteczne bezpośrednio / bezpośrednio stosowalne (zasada ta została pierwszy raz wyartykułowana w orzeczeniu ETS w sprawie Van Gend en Loos C--26/62), obie nazwy są używane wymiennie i de facto oznaczają to samo. Oznacza to, że norma zawarta w rozporządzeniu rodzi zarówno prawa jak i obowiązki dla podmiotów indywidualnych bez konieczności transponowania jej do krajowego porządku prawnego, automatycznie staje się częścią porządku prawnego każdego państwa członkowskiego. W przypadku konfliktu normy prawnej krajowego z normą prawa wspólnotowego, jeśli jest to norma zawarta w rozporządzeniu, pierwszeństwo ma, zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Costa przeciwko E. N. E. L (C-6/64), norma prawa wspólnotowego. Ujmując to w inny sposób, w przypadku sprzeczności ustawy - Prawo celne z 2004 r. z WKC, byłby stosowany WKC jako prawo mające pierwszeństwo przed prawem krajowym. Rozporządzenia są przyjmowane głównie przez Radę Unii Europejskiej samodzielnie lub przy współpracy z Parlamentem Europejskim. Często się zdarza, że Rada Unii Europejskiej ceduje część swoich uprawnień na Komisję

5

Europejską, która to, przyjmuje następnie stosowne rozporządzenia. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w przypadku wydawania rozporządzeń wykonawczych do rozporządzeń podstawowych. Najlepszym przykładem jest WKC, który jest aktem podstawowym wydanym przez Radę, natomiast RWKC już zostały opracowane i przyjęte przez Komisję Europejską. W tym miejscu należy również nadmienić, że Komisja Europejska w pewnej mierze będąc ograniczoną w prawie do stanowienia rozporządzeń ma praktyczny monopol jeśli chodzi o inicjatywę prawodawczą w UE. Projekty aktów prawnych w dziedzinie celnej są przygotowywane przez Dyrekcję Generalną ds. Ceł i Podatków (DG TAXUD) Komisji Europejskiej. DG TAXUD odgrywa kluczową rolę przy przyjmowaniu rozporządzeń wspólnotowych w dziedzinie wspólnotowego prawa celnego. Państwa członkowskie mają ograniczony wpływ na treść stanowionego prawa w dziedzinie ceł. Może się to odbywać albo na forum Rady Unii Europejskiej (Rada Ministrów, CO-REPER, Grupa Robocza Rady ds. Unii Celnej) lub poprzez udział ekspertów narodowych w pracach legislacyjnych prowadzonych przez DG TAXUD w ramach Komitetów Kodeksu Celnego. Rozporządzenia są przyjmowane przede wszystkim w takich dziedzinach, które wymagają ujednolicenia stanowisk państw członkowskich i są to między innymi:wspólna polityka rolna i rybołówcza, wspólna polityka transportowa, prawo konkurencji, unia gospodarczo - walutowa i przede wszystkim Unia Celna. Ważniejsze rozporządzenia dot. Unii Celnej i swobody przepływu towarów: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.WE L 302 z 1992 s. 1-50; rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.WE E 253 z 1993 s.1766; rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustawiający wspólnotowy system zwolnień celnych, Dz. U. WE E 105 1983 s. 1-37; rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz.U.WE E 256 z 1987 s.1-2; rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (DZ.U.WE E 196/7, z 2.08.2003, str.7 i n.). rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych, Dz.U.WE E 102 z 1999 s.11-52; rozporządzenie Komisji (EWG/EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów Dz. U. WE E 124 z 1971; rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego, Dz.U WE E 82 z 1997 r., s.1-16; rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/98 z dnia 27 marca 1998 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego, Dz.U.WE E 96 2 1998 r., s. 22-26. 2.2. Dyrektywy Inną formą aktu prawnego mającego znaczenie dla administracji celnej są dyrektywy. Zasadnicza różnica między dyrektywą a rozporządzeniem jest taka, że dyrektywa jest głównie adresowana do państwa członkowskiego, które ma obowiązek w przypisanym czasie w dyrektywie dokonać transpozycji norm zawartych w dyrektywie do prawa krajowego państwa członkowskiego. Dyrektywa nie nakłada żadnych obowiązków względem osób fizycznych i prawnych i nie wywołuje skutku bezpośredniego. Jedynie w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie transponowało dyrektywy we właściwym czasie, normy zawarte w dyrektywie są wystarczająco jasne, stabilne, precyzyjne, oraz nie pozostawiające swobody uznania dla organów państwa członkowskiego, mogą być stosowane bezpośrednio (albo inaczej można się na nie powołać) jakkolwiek tylko w sporach z organami danego państwa członkowskiego. Ważniejsze dyrektywy mające znaczenie dla polskiej służby celnej to: dyrektywa Komisji z dnia 6 września 1979 r. w sprawie towarów zgłoszonych do uszlachetniania czynnego, które,

6

jeżeli są przywiezione w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu, korzystają z uzgodnień dotyczących uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na swoje szczególne przeznaczenie Dz. U. WE L 237 z 1979 r., s. 29-30; dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, Dz.U.WE L 76 z 1992 r., s.1-13; dyrektywa Komisji 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalająca szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków, Dz.U.WE L 337 z 2002 r., s.41-54. 2.3. Decyzje Kolejną formą aktu prawnego mającą znaczenie dla służb celnych są decyzje. Jest to, akt prawny wiążący we wszystkich jego elementach podmioty, których dotyczy. Jest skierowana do indywidualnego adresata - przedsiębiorstwa lub państwa. Decyzja jest administracyjnym instrumentem wykonawczym prawa wspólnotowego. Musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Dziennik Urzędowy WE), jakkolwiek publikacja nie jest warunkiem jej wdrożenia. Decyzje będąc aktami wiążącymi mogą obowiązywać do momentu kiedy ETS nie orzeknie o zawieszeniu ich stosowania bądź o stwierdzeniu nieważności. Jeżeli decyzja jest skierowana do państwa członkowskiego, wiąże wówczas zarówno wszystkie jego organa jak i sądy. Decyzje w dziedzinach istotnych 2 punktu widzenia służb celnych są wydawane głownie przez Radę Komisję i Parlament Europejski. Są wydawane w takich dziedzinach jak wiążąca informacja taryfowa, świadectw pochodzenia, decyzje wspólnych komitetów w ramach państw EFTA oraz decyzje mające na celu ochronę rynku wewnętrznego UE. Przykładowe decyzje, dotyczące kwestii celnych: Decyzja nr 253/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. przyjmująca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cło 2007), Dz.U.UE L 36 z 2003 r., s. 1-6; Decyzja Rady i Komisji z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, między Wspólnotami Europejskimi, ich Państwami Członkowskimi a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Księstwem Lichtensteinu, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (94/1/WE, EWWiS) Dz. U. WE L l 1994 r., s. 1-1. Wszystkie akty prawne są dostępne w języku polskim na stronach internetowych UE pod adresem: http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html oraz na stronie UKIE http://wwwl.ukie.gov.pl/dtc.nsf. 3. III Filar-współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Dla funkcjonowania administracji celnej istotne są również instrumenty przyjmowane w ramach III filaru. Zasadnic2a różnica miedzy I i III filarem leży w naturze spraw, które im podlegają. Mianowicie I filar, tzw. wspólnotowy zajmuje się głównie sprawami przekazanymi, na mocy Traktatu z Maastricht, w wyłączna kompetencję Wspólnoty Europejskiej. Z punktu widzenia służby celnej jest nią przede wszystkim Unia Celna. Państwa członkowskie mają tutaj bardzo niewielki margines ruchu. Natomiast III filar zawiera sprawy, które na mocy Traktatu z Maastricht pozostają w wyłącznej gestii samych państw członkowskich, natomiast Traktat zobowiązuje je do pogłębiania współpracy w tych dziedzinach miedzy innymi przy udziale Komisji Europejskiej (DG JAI Directorate Generał forJustice and Home Affairs - Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Europol, OLAF). Tymi dziedzinami w chwili obecnej są: zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zwalczanie terroryzmu, handlu ludźmi i przestępstw przeciwko dzieciom, zwalczanie nielegalnego przemytu narkotyków,nielegalnego przemytu broni, korupcji, oszustw, zapobieganie rasizmowi i ksenofobii. W codziennej pracy celnika rozróżnianie I od III filaru nie ma większego znaczenia, w ramach służby celnej istnieją odpowiednie komórki organizacyjne, które są odpowiednio odpowiedzialne za realizację tej współpracy Natura spraw zawartych w III filarze determinuje również w pewnym stopniu również charakter środków prawnych wykorzystywanych w tym filarze. W odróżnieniu od I filaru w III filarze nie funkcjonują rozporządzenia i dyrektywy. Natomiast, są to przede wszystkim konwencje, umowy międzynarodowe, wspólne stanowiska, decyzje ramowe i decyzje. Z punktu widzenia administracji

7

celnych najważniejsze są konwencje. Państwa Członkowskie UE zdecydowały się do tej pory przyjąć dwie konwencje, które mają znaczenie dla służby celnej: Konwencja sporządzona na podstawie artykułu k. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych (tzw. Konwencja CIS), Dz. U. WE nr C 316 z 1995 r., s. 34-47, wraz z trzema protokołami: - Protokół z dnia 29 listopada 1997 r. sporządzony na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych, Dz.U.WE nr C 1.51 z 1997r., s.16-28; - Protokół z dnia 12 marca 1999 r. sporządzony na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie prania wpływów pieniężnych w Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu w Konwencji, Dz.U.WE nr C 91 z 1999 r., s.2-7.; - Protokół z dnia 8 maja 2003 r. sporządzony zgodnie z artykułu 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego, w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, Konwencję o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych Dz.U.WE nr C 139 z 2003 r., s.2-8, oraz Konwencja z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzona na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi (tzw. Konwencja Neapolitańska II), Dz.U.WE Nr C 24 z 1998 r., s.2-22. Konwencja CIS została zawarta w wyniku uznania,że administracje celne muszą w bieżącej współpracy stosować zarówno postanowienia wspólnotowe, jak i krajowe. Konwencja CIS wraz z Protokołami ma zagwarantować jednoczesne stosowanie postanowień o wzajemnej pomocy i współpracy w III filarze. Państwa Członkowskie uznały, że istnieje potrzeba zacieśnienia współpracy między administracjami celnymi poprzez ustanowienie procedur, które pozwolą działać wspólnie i wymieniać dane osobowe lub inne, mające związek z niedozwolonymi działaniami transgranicznymi przy wykorzystaniu nowych technologii przekazywania informacji i zarządzania nimi. Niniejsza Konwencja jest instrumentem wspomagającym przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. Rozporządzenie 515/97 w swoich głównych założeniach służy tym samym celom co Konwencja, obejmując jednak tylko sprawy dotyczące I filaru Unii Europejskiej (w tym przedmiotowym przypadku wykonywanie przepisów prawa celnego i rolnego). Natomiast Konwencja CIS rozszerza tę współpracę (przede wszystkim funkcjonowanie utworzonego na podstawie art.23 rozporządzenia 515/97 Systemu Informacji Celnej - CIS) na obszar będący przedmiotem zainteresowania między innymi służb celnych Państw Członkowskich, tj. III filar - Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych. Konwencja Neapolitańska II ma natomiast na celu poprawę współpracy między administracjami celnymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zapobieganiu, przeprowadzaniu dochodzeń i ściganiu naruszeń prawa celnego. Stanowi również rozszerzenie rozporządzenia 515/97, w części dotyczącej pomocy administracyjnej, na działania w tzw. III filarze. Konwencja ta, zastępuje Konwencję Państw Członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie postanowień dotyczących wzajemnej pomocy udzielanej przez ich władze celne - podpisaną w Rzymie dnia 7 września 1967 r. (tzw. Konwencja Neapolitańska 1967). Konwencja Neapolitańska II została zawarta jako rezultat uznania roli współpracy administracji celnych w zagwarantowaniu sprawności poboru należności celnych oraz skuteczności w przeciwdziałaniu naruszeniom prawa celnego. Konwencje są jednym z instrumentów prawnych przyjmowanych w ramach III filaru UE tj. Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych (tytuł VI TUE), które są przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE celem realizacji zadań zawartych w tym tytule Traktatu. Zgodnie z art.34 ust.2 lit.d) TUE konwencje są opracowywane przez Radę, która następnie zaleca Państwom Członkowskim ich przyjęcie. Państwa Członkowskie ratyfikują konwencje zgodnie z procedurami przyjętymi przez własne prawo konstytucyjne. Konwencja staje się wiążąca po przyjęciu przez co najmniej połowę Państw Członkowskich, chyba, że treść konwencji stanowi inaczej. Konwencja wiąże tytko te Państwa Członkowskie, które ją ratyfikowały Polska nie jest strona tych konwencji, obecnie toczy się proces ratyfikacyjny (stan na sierpień 2004 r.).

8

2.00.00 Przedstawicielstwo w sprawach celnych 1. Wprowadzenie Prawo w bardzo szerokim zakresie dopuszcza możliwość dokonywania czynności prawnych przez przedstawicieli, co w konsekwencji pozwala również na dokonywanie czynności ze skutkiem bezpośrednim dla osób, które same czynności dokonać nie mogą (np. nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadają ją w ograniczonym zakresie). Z instytucji przedstawicielstwa korzystają także w bardzo szerokim zakresie osoby prawne, które dokonują czynności przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli w zastępstwie statutowych organów. Działanie przedstawiciela charakteryzuje się dwoma cechami: po pierwsze - przedstawiciel podejmuje je nie w swoim, lecz w imieniu innej osoby, po drugie - z czynności prawnej przedstawiciela wynikają skutki prawne nie dla niego, lecz bezpośrednio dla osoby reprezentowanej. Zgodnie z kodeksem cywilnym rozróżniamy przedstawicielstwo ustawowe (umocowanie do działania w cudzym imieniu wynika z ustawy) oraz pełnomocnictwo (ustanowione z woli reprezentowanego i oparte na jego oświadczeniu). Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, udzielone zostaje w drodze oświadczenia woli mocodawcy i uprawnia pełnomocnika do dzia- łania w imieniu mocodawcy w stosunku do osób trzecich. Pełnomocnik ma określone granice, w ramach których może działać w imieniu mocodawcy. W ramach pełnomocnictwa ogólnego pełnomocnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu (czynności polegających na zwykłej, codziennej eksploatacji rzeczy, na dokonywaniu czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych, na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, najmu, płaceniu podatków, sprzedaży zbiorów uzyskanych w gospodarstwie rolnym itd.). Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. Pełnomocnictwo tzw. rodzajowe dotyczy określonej kategorii czynności prawnych (np. sprzedaży rzeczy). Ponadto ustawa może wymagać pełnomocnictwa do poszczególnej czynności prawnej (np. pełnomocnictwo do udziału w przetargu). 2. Przedstawicielstwo w postępowaniu w sprawach celnych Regulacje dotyczące bezpośrednio instytucji przedstawicielstwa w sprawach celnych zostały zawarte w: 1) WKC, 2) ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz.622), 3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr 117, poz.1223), 4) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych (Dz.U. Nr 82, poz.748), 5) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego (Dz.U. Nr 84, poz.782). Zgodnie z art.5 ust.1 WKC każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi, celem spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. Tym samym, zgodnie z art.64 ust.1 WKS, właściciel towarów lub upoważniony odbiorca może dokonać czynności przed organami celnymi (między innymi zgłoszenia celnego) samodzielnie lub przez ustanowionego w tym zakresie przedstawiciela. W większości przypadków przedstawiciel musi mieć swoją siedzibę we Wspólnocie. Przedstawicielem, zgodnie z art.5 ust.3 w związku z art.4 pkt 2 WKC, może być osoba fizyczna, która na stale zamieszkuje we Wspólnocie oraz osoba prawna lub stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nie posiadające przy tym osobowości prawnej, których siedziba statutowa, siedziba główna lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie. Warunek posiadania siedziby we Wspólnocie nie dotyczy osób, które dokonują zgłoszenia do procedury tranzytu, odprawy czasowej lub też zgłaszają towary sporadycznie, pod warunkiem, że organy celne uznają te czynności za uzasadnione (art.64 ust.2b WKC). Polskie ustawodawstwo krajowe w art.75 Prawa celnego wskazuje przykładowych przedstawicieli: agencje celne, spedytorów, przewoźników. Zgodnie z art.5 ust.4 WKC obowiązkiem przedstawiciela jest zgłoszenie organowi celnemu, że działa na rzecz innej osoby, określenie czy przedstawicielstwo jest bezpośrednie czy pośrednie oraz posiadanie upoważnienia do jej reprezentowania. W sytuacji niedopełnienia jednej z wymienionych przesłanek osoba działająca jako przedstawiciel będzie uważana za osobę działającą we własnym imieniu i na swoja rzecz. Zasada ta pozwala określić organom celnym w każdym przypadku kto jest właścicielem towarów, zgłaszającym oraz odpowiedzialnym za dług celny. Zgodnie z art.76 Prawa celnego czynności dokonane przez przedstawiciela w granicach upowa żnienia pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. Dla ważności upoważnienia wymaga się, by zostało ono sporządzone i podpisane w imieniu przedsiębiorcy przez osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

9

które mogą żądać uiszczenia kwot wynikających z długu celnego albo od wszystkich dłużników zobowiązanych solidarnie albo od każdego z osobna. Należy zauważyć.5 ust. co ma istotne znaczenie w kontekście art. Udzielenie substytucji jest możliwe za zgoda osoby udzielającej upoważnienia. Przedstawicielstwo bezpośrednie Na podstawie art. w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności przed organem celnym za mogący powstać. zatem instytucja przedstawicielstwa w sprawach celnych pomimo. lecz na rzecz innej osoby. jeśli miejsce to nie jest to same z miejscem zamieszkania lub siedziby eksportera. 10 . gdy przedstawiciel działa w cudzym imieniu i na cudza rzecz. państwom członkowskim pozostawiona została swoboda w uregulowaniu pewnych kwestii. W przypadku substytucji upoważnienia odpowiedzialność majątkową wobec organów celnych za pokrycie kwoty długu celnego lub innych opłat. prawnej lub stowarzyszenia osób nie posiadających osobowości prawnej).Organy celne mogą zażądać od każdej osoby oświadczającej.in. Regulacja ta znacznie wzmacnia sytuację organów celnych. która dokonuje zgłoszenia celnego w swoim imieniu (przedstawiciel pośredni albo przedsiębiorca wykonujący czynności samodzielnie) lub osoba. Natomiast z punktu widzenia ponoszonej odpowiedzialności przedstawicielstwo bezpośrednie jest korzystniejsze dla przedstawiciela. że treść upoważnienia jest sprawą przedsiębiorcy.2 WKC państwa członkowskie mogą zastrzec prawo do dokonywania na swoim obszarze zgłoszenia celnego w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.161 ust. Zgodnie z definicja zawarta w art.5 ust. Korzystając z opisanego wyżej uprawnienia Polska zastrzegła dla agentów celnych reprezentowanie w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego. w taki sposób. Zgodnie z art. Przedstawiciel bezpośredni swoim działaniem na rzecz osoby reprezentowanej i w jej imieniu wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. dług celny. Takie oświadczenie może przybrać następującą formę: "Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie substytucji upoważnienia w takim zakresie. Na podstawie art. lub przedstawicielstwa pośredniego. Zaspokojenie wierzyciela (organu celnego) przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych przedstawicieli. za zgodą osoby udzielającej upoważnienia.77 Prawa celnego przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych czynności. że przedstawiciel bezpośredni nie jest zgłaszającym. iż jest zbliżona do pełnomocnictwa ustanowionego z woli reprezentowanego określonego w kodeksie cywilnym. który udziela upoważnienia oraz przedstawiciela. Przedstawiciel bezpośredni nie może dokonać zgłoszenia towaru do procedury wywozu w urzędzie celnym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby. możliwość dokonania zgłoszenia celnego w imieniu przedsiębiorcy w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego jest zarezerwowana wyłącznie dla osoby (fizycznej.2 WKC przedstawicielstwo bezpośrednie ma miejsce wtedy.2 dwa rodzaje przedstawicielstwa: bezpośrednie . Szczegółowe informacje dotyczące wpisu na listę agentów celnych opisano w pkt 3. zgodnie z art. zawiera elementy charakterystyczne wyłącznie dla prawa celnego. 2. W przypadku przedstawicielstwa pośredniego zostaje naruszona zasada działania przedstawiciela w imieniu innej osoby. ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju oraz zakresu udzielonego upoważnienia oraz możliwości jego substytucji. Organy celne winny egzekwować to. Przedstawiciel w każdym przypadku powinien być upoważniony do występowania na rzecz innej osoby. że przedstawiciel musi dołączyć upoważnienie do każdego zgłoszenia celnego.5 ust. W polskim prawie krajowym.jeżeli przedstawiciel działa we własnym imieniu. co zostało w upoważnieniach stwierdzone i co osoba i jej przedstawiciel ustaliły. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem byłoby zapisanie w upoważnieniu. albo też z miejscem zapakowania lub załadunku towaru. w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne (osoba reprezentowana przez przedstawiciela bezpośredniego). WKC wyróżnia w art. Nie oznacza to jednak. w zakresie przedstawicielstwa realizowanego przez agenta celnego. jakie powstały na skutek nieprawidłowego lub nieterminowego dokonania albo niewykonania czynności prawa celnego ponoszą solidarnie wszyscy przedstawiciele.78 ustawy Prawo celne. Z uwagi na charakter spraw zgoda na udzielenie substytucji nie może być zgodą dorozumianą. W myśl postanowień wspólnotowego prawa celnego. Instytucji tę określa się mianem substytucji. Ponieważ nie jest on zgłaszającym. aby przedstawicielem by¸ agent celny wykonujący swój zawód. aby przedstawiciel dokona¸ substytucji tego upoważnienia.4 pkt 18 WKC zgłaszającym jest osoba. ˝e prawo do substytucji przysługuje wszystkim przedstawicielom. jaki wynika z niniejszego upoważnienia Jednakże należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić. która jest agentem celnym lub jeżeli w jej imieniu czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych. m. Z przedstawionej definicji wynika.jeżeli przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby (klasyczny rodzaj przedstawicielstwa wynikającego z oświadczenia woli) oraz pośrednie . że działa w imieniu lub na rzecz innej osoby przedstawienia dowodów potwierdzających jej prawo do występowania w charakterze przedstawiciela.1.5 WKC. również w przypadku jego niewłaściwych działań. że osoba która go udzieliła wyraża zgodę.1.

do procedury tranzytu. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe.w ramach obrotu pocztowego .do procedury tranzytu.U.81 ust.w ramach obrotu pocztowego: . a nie posiadające przy tym osobowości prawnej 2.stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych. Zgodnie z art.osoba prawna − stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych. jak i dla reprezentowanego.agent celny . a nie posiadające przy tym osobowości prawnej 3. których siedziba statutowa.towarów niemających charakteru handlowego. mieniu.sporadyczne pod warunkiem. a nie posiadające przy tym osobowości prawnej. 5) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.830) wydanym na podstawie art. Konstrukcja przyjęta w przypadku przedstawicielstwa pośredniego zakłada poniesienie przez przedstawiciela większej odpowiedzialności za swoje działania.2 Przedstawicielstwo pośrednie WKC przewiduje równie˝ możliwość występowania przedstawiciela na rzecz osoby reprezentowanej. Listę agentów celnych ogłasza Minister Finansów w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów. określając taka formę reprezentacji jako przedstawicielstwo pośrednie. która: 1) posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie. .osoba fizyczna.sporadyczne. której siedziba statutowa lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie Zgłoszenie celne: .osoba fizyczna. Sposób prowadzenia listy oraz tryb dokonywania wpisu na listę agentów celnych został określony w rozporządzeniu w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych wydanym na podstawie art. Nr 87. na rzecz której jest składane zgłoszenie celne.osoba prawna. pod warunkiem. Działanie takie wywołuje skutki zarówno dla przedstawiciela.odprawy czasowej.towarów niemających charakteru handlowego.stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych. 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych.80 ust. która na stałe zamieszkuje we Wspólnocie . Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorców w drodze przedstawicielstwa pośredniego w Polsce Zgłoszenie celne: . w imieniu której występuje pracownik wpisany na listę agentów celnych . że organy celne uznaja te czynności za uzasadnione -osoba fizyczna . że organy celne uznają te czynności za uzasadnione: -osoba fizyczna . w zamian za traktowanie go jako zgłaszającego.79 ustawy Prawo celne) prowadzona przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.osoba prawna . . Upoważnienie do prowadzenia takiej listy zawarte jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r.3 WKC).209 ust.70 ust. .1 Prawa celnego na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczna. agencja celna). . 3) korzysta z pełni praw publicznych.2 pkt 3 Prawa celnego.201 ust. której siedziba statutowa lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie . ale w imieniu własnym. . art.Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorców w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego Polsce Zgłoszenie celne . siedziba główna lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie Zgłoszenie celne: . poz. Wymogi i zobowiązania 3.osoba (np.osoba prawna.1 Instytucja agenta celnego Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych (art. 11 . .2 ustawy Prawo celne. Przedstawiciel pośredni w powyższych przypadkach (jako zgłaszający) jest dłużnikiem solidarnie z osobą.3. obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.pracownik osoby zainteresowanej Zgłoszenie celne: . 4) posiada co najmniej średnie wykształcenie. Różnice pomiędzy przedstawicielstwem pośrednim i bezpośrednim są szczególnie widoczne w przepisach dotyczących długu celnego (art.odprawy czasowej. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. która na stałe zamieszkuje we Wspólnocie .

może on zostać powtórzony. z tematyki niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego. jest zaświadczenie potwierdzone przez przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego upoważnioną. pomaga innym uczestnikom lub w inny sposób rażąco zakłóca przebieg egzaminu. pozostałą część należy wnieść nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu egzaminu. Osoba zdająca może opuścić salę tylko po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. która przystąpiła do egzaminu jest stwierdzone protokołem. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z jednej części egzaminu. sposób przeprowadzenia i zakres egzaminu kwalifikacyjnego osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania czynności agenta celnego szczegółowo określa rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. posługuje się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Jednym z istotnych wymogów wpisu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na agenta celnego. Egzaminowany otrzymuje również do wypełniania administracyjny dokument towarzyszący. Druga część egzaminu może zostać powtórzona po złożeniu do Przewodniczącego Komisji. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zabezpieczenie interesów państwa w sprawach. Test trwa nie dłużej niż 150 minut. Świadectwem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Egzamin przeprowadzany jest w warunkach umożliwiających samodzielną pracę zdających. Zgodnie z art.6) swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego. podpisywanym przez przewodniczącego i członków zespołu egzaminującego. pytania testowe ustala i podaje do publicznej wiadomości minister właściwy do spraw finansów publicznych. Powinien on wykazywać się rozległą wiedzą z dziedziny prawa celnego. W przypadku ponownego uzyskania oceny negatywnej z drugiej części egzaminu egzamin powinien być powtórzony w całości nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu złożonego z wynikiem negatywnym. w których będzie występowa¸ agent celny. uproszczony dokument towarzyszący. Test zawiera 100 pytań z zakresu przepisów prawa celnego. jej przeznaczenie i sposób uiszczenia. powoływaną przez Ministra Finansów lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydana na podstawie przepisów odrębnych.81 ust 1 Prawa celnego koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu ponosi osoba przystępująca do egzaminu. przed wyjściem zostawiając pracę przewodniczącemu zespołu egzaminującego. Ocenę pozytywną gwarantuje prawidłowa odpowiedź na co najmniej 81 pytań. Do części pisemnej egzaminu ponownie można przystąpić najwcześniej po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu złożonego z wynikiem negatywnym. Zgodnie z przepisami rozporządzenia. w tym wypełnić zgłoszenie celne. deklarację podatkową i inne dokumenty związane z podatkiem akcyzowym. Nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu w siedzibach izb celnych ogłaszana jest informacja o wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji miejscu i terminie egzaminu. Osoba przed przystąpieniem do egzaminu obowiązana jest wylegitymować się dowodem potwierdzającym jej tożsamość. W drugiej części egzaminowany otrzymuje do wypełnienia druki i formularze dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty oraz w wywozie z tego obszaru. Przewodniczący zespołu egzaminującego może wykluczyć z egzaminu osobę w przypadku. 7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisja egzaminacyjna. Do części pisemnej egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskanie pozytywnej oceny z testu. wniosku o jej powtórzenie. Wykluczenie osoby. niezbędną do rzetelnego i profesjonalnego wykonywania zawodu. Egzamin składa się z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu. Ma za zadanie przygotować dokumenty niezbędne do nadania towarowi przeznaczenia celnego. Przed uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego konieczne jest zweryfikowanie wiedzy posiadanej przez kandydata na agenta celnego. 12 . W przypadku zmian przepisów należących do tematyki egzaminu wykaz pytań jest uaktualniany. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania oceny negatywnej z części ustnej. nie później niż w okresie 2 lat od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. sprawdzającego wiedzę teoretyczną osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego oraz części ustnej sprawdzającej umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. 8) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna złożenie przez do Komisji kandydata wniosku o przystąpienie do egzaminu. Tryb. O obowiązujących w trakcie egzaminu zasadach przewodniczący zobowiązany jest poinformować osoby przed przystąpieniem do egzaminu. podatkowego i administracyjnego. a tym samym podstawą do uzyskania wpisu na listę agentów celnych. jak również administracyjnego i podatkowego. Rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych określa wysokość opłaty. Wraz z wniesieniem wniosku o przystąpienie do egzaminu osoba jest zobowiązana złożyć 20% opłaty. gdy podczas egzaminu korzysta ona z cudzej pomocy. Na żądanie praca egzaminacyjna jest udostępniana do wglądu egzaminowanemu.

poz. zostały wpisane na listę agentów celnych bądź zdały z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją egzaminacyjną na zasadach określonych w obowiązującym do dnia 1 maja 2004 r.2 Prawa celnego w przypadku: 1) naruszenia jednego z warunków niezbędnych do wpisu. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe. może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.80 ust. Jeżeli w trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie uznania kwalifikacji Minister Finansów uzna.U. Skreślenie oraz zawieszenie agenta celnego następuje w formie decyzji administracyjnej. mieniu. Możliwość tą wprowadza rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydane na podstawie art. którzy nabyli w swoim kraju kwalifikacje do wykonywania czynności agenta celnego i maja zamiar wykonywać te czynności w Polsce.zm. Zgodnie z art. nazwisko. niemniej jednak w świetle dokonanych zmian kompetencyjnych organów celnych przypisanie Służbie Celnej zadań z zakresu podatku akcyzowego. że istnieją znaczne różnice. Osoba wpisana na listę agentów celnych jest obligatoryjnie skreślana z listy. 2) niewykonywania czynności agenta celnego przez okres co najmniej pięciu lat.U. 13 . Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych oprócz osób.Otrzymanie zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu na agenta celnego nie uprawnia jeszcze do wykonywania zawodu. imię (imiona) i datę urodzenia. Nr 29. Wpis obejmuje numer i datę wpisu. Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. które do 1 maja 2004r. Osoby. Instytucja agenta celnego od lat związana jest z prawem celnym. Wpis na listę agentów celnych następuje w formie decyzji administracyjnej. z 2002 r. Zakres i sposób przeprowadzania egzaminu uzupełniającego określa rozporządzenie w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych. przedkładając uwierzytelniona kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. dokumentów.954 z późn.15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. o podatku akcyzowym (Dz. otrzyma decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej zobowiązana jest niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji. mogą również wystąpić osoby.17 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. miejsce i adres zamieszkania oraz odpowiednio numer identyfikacji podatkowej. zobowiązane są do zdania egzaminu uzupełniającego w zakresie przepisów dotyczących akcyzy. gdy osoba. obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. poz. zgodnie z art. Przepisy rozporządzenia są stosowane do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Dokument zawierający informację o niekaralności powinien zostać sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. w przypadku wątpliwości co do ich wiarygodności. W celu wpisu na listę agentów celnych należy wystąpić z wnioskiem. Jako załączniki do wniosku powinny zostać złożone uwierzytelnione kserokopie: dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. konieczne było również rozszerzenie uprawnień agentów celnych. Organ dokonujący wpisu może zażądać przedstawienia oryginałów ww. Kodeksie celnym. 3) jej śmierci. aktualnej informacji o niekaralności oraz dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (chyba że osoba na podstawie odrębnych przepisów nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu w zakresie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej). którego wzór określa rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. co do zasad nabywania uprawnień oraz wykonywania zawodu w Polsce i w kraju nabycia kwalifikacji.257) agent celny może być pełnomocnikiem podatnika w postępowaniach w zakresie akcyzy. W przypadku. a także szczegółowe postanowienia dotyczące kosztów przeprowadzenia testu określa rozporządzenie. które uzyskały ocenę pozytywną z egzaminu na agenta celnego. które otrzymały decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. która nie podlegała obowiązkowi ewidencyjnemu. Sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności. Po odbyciu stażu adaptacyjnego lub po złożeniu testu umiejętności (wybór należy do osoby wnioskującej o uznanie kwalifikacji) Minister Finansów wydaje decyzję o uznaniu lub nie kwalifikacji wnioskodawcy do wykonywania czynności agenta celnego na terytorium Polski.). Nr 887.

00. Przede wszystkim ma on na celu uniknięcie oszukańczych praktyk handlowych. niewłaściwego stosowania Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) oraz do nierównego traktowania podmiotów gospodarczych wewnątrz Unii.2 System EBTI W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania WIT-ów. zapewnić przejrzystość informacji celnych i gwarancję równego traktowania podmiotów gospodarczych Unii. Aby uniknąć rozbieżnej klasyfikacji taryfowej w ramach państw członkowskich. Procedura WIT jest jednym ze środków. ma następujące cele: zapewnić jednolite stosowanie Wspólnej Taryfy Celnej (CCT) w ramach Unii. czy decyzja klasyfikacyjna dla podobnych towarów nie została już wydana przez inne europejskie władze celne. przynajmniej dla pewnych produktów. pozwolić podmiotom gospodarczym z innych państw członkowskich na ustalenie. poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej.5. Ko. który posiadałby wszystkie WIT-y. który zamierzają zadeklarować. a w następstwie ich klasyfikacji taryfowej.w roku 1993 . Praktyki te oznaczają poszukiwanie wewnątrz Unii różnych klasyfikacji taryfowych na ten sam towar za pomocą wielokrotnych wniosków o WIT. aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalne informacje o klasyfikacji taryfowej towarów. wprowadzonych przez Komisję Europejską. pozwolić władzom celnym na weryfikację podczas klasyfikacji.Wprowadzenie Jednolite stosowanie Wspólnotowej Taryfy Celnej wymaga uzgodnienia celnej definicji i interpretacji towarów. nieodzyskania środków własnych Unii. umożliwić władzom celnym danego kraju członkowskiego sprawdzenie w bazie danych. Z tego powodu koniecznością stał się rozwój środków służących harmonizacji klasyfikacji dokonywanej przez różne państwa członkowskie. 1. co mogłoby prowadzić do zmiany kierunku obrotów handlowych. czy WIT . Jej zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystości informacji celnej i jednolitego zastosowania Taryfy Unii Europejskiej. 1. 14 . nazywana EBTI . WIT przeznaczona jest do zapewnienia prawidłowej klasyfikacji towarów i może być wydana wówczas. aby nie doszło do nadania niepoprawnych klasyfikacji taryfowych.jest ważna i czy prezentowane towary potwierdzają opis w niej zawarty. gdy są przewidziane operacje importu lub eksportu oraz przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych. który zakłada niezmienność poglądów w zakresie klasyfikacji ze strony różnych państw członkowskich wobec stanowiska kraju trzeciego. czy WIT została już wydana dla produktu podobnego do tego. wprowadzono we Wspólnocie Europejskiej pierwsze podstawowe rozporządzenie regulujące procedurę wiążącej informacji taryfowej .WIT (w pierwszej fazie WIT-y były wiążące tylko dla wydającego państwa członkowskiego. aby zapewnić obowiązywanie WIT we wszystkich państwach członkowskich). a która została wydana przez inne państwo członkowskie . ułatwić klasyfikację towarów przez umożliwienie dochodzenia.poprawiono rozporządzenie tak. w relacji do poszczególnej pozycji taryfowej lub produktu.1 Procedura WIT Ścisłe połączenie pomiędzy polityką Wspólnoty a klasyfikacją taryfową spowodowało konieczność utworzenia systemu wiążących informacji taryfowych. Ze względu na to. wyeliminowanie w krajach Unii Europejskiej różnic w klasyfikacji taryfowej oraz zapewnienie równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów gospodarczych w warunkach decyzji podjętych przez władze celne różnych krajów członkowskich. a następnie uzyskania konkurencyjnej przewagi ekonomicznej nad innymi państwami członkowskimi. utworzono system EBTI . a w drugiej . Rozbieżna klasyfikacja taryfowa tego samego towaru powoduje możliwość zawarcia podwójnej transakcji w ramach państw członkowskich Unii. pozwolić służbom Komisji na zapewnienie spójności klasyfikacji przez różne władze krajowe poprzez szukanie rozbieżnych lub niepoprawnych klasyfikacji. istniało ryzyko użycia procedury Wiążącej Informacji Taryfowej (dalej WIT) przez państwa członkowskie w celu skorzystania z bardziej liberalnego stosowania Taryfy.którą posługuje się podmiot podczas odprawy celnej. w celu uzyskania jak najbardziej korzystnej pozycji Taryfy celnej.misja podjęła decyzję o utworzeniu systemu informatycznego. że kierunek uregulowań celnych był podporządkowany polityce handlowej państwa.system Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej.00 Wiążąca informacja taryfowa (WIT) 1. W celu jednolitego stosowania Wspólnej Taryfy Celnej oraz ułatwienia operacji celnych 1 stycznia 1992 r. wielokrotne wnioski od tego samego podmiotu na ten sam towar). czy są jakieś inne klasyfikacje dla towarów z podobnym opisem. odnajdować praktyki oszukańcze i niewłaściwe stosowanie procedury przez podmioty gospodarcze (np. Taka baza danych. ale również. a co za tym idzie spowodowałoby negatywne wyniki w odzyskaniu środków własnych Unii.Europejska Wiążąca Informacja Taryfowa.

zwalczanie praktyki "kupowania" WIT-ów. Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej. która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub dodaje do niej dalsze podziały i która została ustanowiona odrębnymi przepisami Wspólnoty w celu zastosowania w wymianie towarowej środków taryfowych (artykuł 20 ust. 3 Kodeksu). która określa zgodnie z obowiązującymi przepisami podpozycję Nomenklatury Scalonej lub podpozycję każdej innej nomenklatury. jest wiążąca informacja taryfowa (WIT) (ang. w którym ta informacja ma zostać wykorzystana.zmiany RWKC. 11 WKC każda osoba może ubiegać się przed organami celnymi o informację dotyczącą stosowania ustawodawstwa celnego. jak również w związku z odesłaniem towarów do wnioskodawcy.BTI). w której towar ma być zaklasyfikowany . dotyczących stosowania prawa celnego. które ją wydało. 2. nazwisko i adres wnioskodawcy.2 Procedura i czynności urzędowe W każdym państwie członkowskim wnioskodawca w imieniu otrzymującego może wnioskować o udzielenie WIT. Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest decyzją w sprawie klasyfikacji towarów. wydawaną przez władze celne państwa członkowskiego na korzyść pod.1 Wspólny jednolity formularz wniosku . w którym ma zamiar korzystać z WIT lub w państwie członkowskim. skład towaru oraz wszelkie metody badania zastosowane do wyznaczenia jego klasyfikacji (w przypadku. Jednakże wnioskodawca może zostać obarczony kosztami w przypadku. W krajach Unii Europejskiej informacje udzielane są wnioskodawcy bezpłatnie. . .przeniesienie odpowiedzialności na wnioskodawcę za dokładne określenie po. 2. Taki wniosek może jednak pozostać nie uwzględniony.przyspieszenie procedur wydawania WIT-ów. zwłaszcza na przeprowadzenie analiz lub ekspertyz towarów. jeżeli nie będzie dotyczył faktycznie mającej się odbyć operacji przywozu lub wywozu. zgodnie z artykułem 6 RWKC. 2 Składanie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) Procedura wnioskowania o WIT była różna w różnych państwach członkowskich. przy wydawaniu WIT-ów zastosowanie mają artykuły 6-11 WKC. bądź do właściwych organów celnych w państwie członkowskim. Zmiany dokonano w artykułach 5 i 6 tego rozporządzenia. Standartowy i skomputeryzowany formularz wniosku umożliwia: -osiągnięcie standaryzacji tej procedury. Może on wnioskować o WIT albo w państwie członkowskim.w przypadku gdy wnioskodawca chciałby uzyskać klasyfikację towaru w jednej z nomenklatur wymienionych w artykule 20 WKC. gdy organy celne poniosą szczególne wydatki. w przypadku gdy nie jest on tą osobą. 1.1. w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę i może dotyczyć tylko jednego rodzaju towarów. W tej sytuacji nastąpiła konieczność ujednolicenia procedury wnioskowania o WIT.definicja Zgodnie z art. nomenklaturę celną. składany jest na piśmie i adresowany bądź do właściwych organów celnych w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. bez względu na państwo członkowskie. pozwalający na jego identyfikację i wyznaczenie jego klasyfikacji w nomenklaturze celnej.ufnych informacji w WIT. a co za tym idzie .SAF). . Binding Tariff Information .miotu gospodarczego. Jedną z takich informacji. zazwyczaj ważna jest przez okres sześciu lat i wiążąca prawnie wszystkie państwa członkowskie. na którą będzie wystawiana wiążąca informacja. poprzez przedłożenie w administracji krajowej Jednolitego Formularza Wniosku (Single Administrative Form . nomenklatura ta powinna zostać wyraźnie wymieniona w jego wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej.4 Podstawy prawne Przepisy regulujące składanie wniosków i wydawanie wiążącej informacji taryfowej określone zostały: w artykule 12 WKC oraz w artykułach 5-14 RWKC. na którą będzie wystawiana wiążąca informacja taryfowa. szczegółowy opis towaru. 15 . kiedy od tego zależy dokonanie klasyfikacji).informacje ogólne Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej sporządzany jest z wykorzystaniem formularza zgodnego z wzorem przedstawionym w załączniku do RWKC.3 Wiążąca Informacja Taryfowa . Dodatkowo. WIT udzielana jest bezpłatnie. w którym ma siedzibę Wnioski zawierać muszą w szczególności następujące dane: nazwisko i adres osoby.

które jej udzieliły a przekazywanie informacji jest dozwolone w przypadku. wskazanie szczegółów uważanych za poufne. na którą wystawiono wiążącą informację 16 . dostarczone w postaci załączników do wniosku. gdy administracja nie może zachować tego terminu. Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej przedstawiony został w załączniku A do niniejszego opracowania. W przypadku. Jeżeli przyjmując wniosek organy celne ocenią.wszelkie próbki. aby w ten sposób uniknąć sprzeczności już na poziomie krajowym.3 Procedura składania wniosków o wiążące informacje taryfowe dla więcej niż jednego rodzaju towarów Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej może dotyczyć tylko jednego rodzaju towarów. 3. Natomiast instrukcja zawierająca wskazówki do jego wypełniania.1 Informacje ogólne Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim posiadanie centralnego organu wydającego WIT-y. określonego w artykule 243 WKC. którego wzór przedstawiony jest w załączniku 1. 3. do RWKC (załącznik C do niniejszego opracowania). czy dla towarów identycznych lub podobnych . jeśli tego żądają organy celne. W przypadku wnioskowania o wiążące informacje taryfowe dla więcej niż jednego rodzaju towarów. W formularzu WIT zawarte jest pouczenie o możliwości odwołania. lecz dla każdego z tych towarów musi być przedłożony oddzielny wniosek. pożądane jest nieprzekraczanie prawnego terminu trzech miesięcy. zgoda na przedłożenie tłumaczenia dowolnych załączonych dokumentów na język urzędowy (lub jeden z języków urzędowych) danego państwa członkowskiego.3 Konsekwencje prawne O wiążących informacjach taryfowych.Wydawanie wiążącej informacji taryfowej 3. Na podstawie artykułu 15 WKC każda informacja o charakterze poufnym lub udzielona na zasadach poufności jest chroniona tajemnicą zawodową i nie może być rozpowszechniana przez organy celne bez wyraźnego pozwolenia osoby lub władz. Postanawia on. nie można ich przedstawić na jednym wniosku. zgoda na przechowywanie dostarczonych informacji w bazie danych Komisji. kiedy spodziewa się udzielić tej informacji. w szczególności w zakresie ochrony danych lub w ramach postępowania sądowego. zawarta jest w załączniku B.2 Procedura i czynności urzędowe Kwestia udzielania wiążącej informacji taryfowej została zdefiniowana w artykułach 7 i 8 RWKC. spełniający wymagania określone w artykule 6 RWKC. które szczegóły mają być uważane jako poufne. W zależności od kraju Wspólnoty czas wydawania WIT-ów jest różny. w której organy celne będą posiadać wszystkie niezbędne do wydania decyzji informacje. Pole 8. musi poinformować wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazać. gdy organy celne zostaną do tego zobowiązane lub upoważnione zgodnie z przepisami obowiązującymi. Termin trzech miesięcy na wydanie WIT. 3. katalogi lub inne dostępne dokumenty. 2. plany. podanie przewidywanej klasyfikacji. przewidziany w artykule 7 RWKC biegnie od chwili.zgodnie z jego wiedzą . formularza wskazuje.waru w nomenklaturze celnej. to proszą wnioskodawcę o dostarczenie wymaganych szczegółów. podanego w artykule 7. wskazanie przez wnioskodawcę. Administracja musi udzielić wiążącej informacji taryfowej w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia wniosku. W celu zharmonizowania w ramach Unii jakości obsługi oferowanej otrzymującemu WIT. Wiążąca informacja taryfowa jest przekazywana na formularzu. które wydawane są przez organy celne na pisemny wniosek i w sposób określony procedurą Komitetu Kodeksu Celnego stanowi artykuł 12 WKC.we Wspólnocie już została zastosowana lub wydana wiążąca informacja taryfowa. fotografie. że wiążąca informacja taryfowa wiąże organy celne i osobę. opracowana przez służby Komisji. że wniosek nie zawiera wszystkich szczegółów wymaganych do zajęcia stanowiska w danej sprawie. które mogą pomóc organom celnym w wyznaczeniu prawidłowej klasyfikacji to.

4. Organy celne mogą również zażądać tłumaczenia tej informacji na język urzędowy lub na jeden z języków urzędowych zainteresowanego państwa członkowskiego. dla których formalności celne zostały dokonane po dniu. który jest opisany w WIT. może powoływać się wyłącznie otrzymujący. kto może powoływać się na WIT. 5 artykułu 12 WKC. na którą wystawiono wiążącą informację taryfową może z niej korzystać tylko w odniesieniu do określonego towaru. publikacja nowego rozporządzenia klasyfikacyjnego lub nowych Not wyjaśniających. Osoba. zgodnie z Artykułem 10 RWKC. zgodnie z artykułem 11 RWKC. aby w momencie dokonywania formalności celnych osoba ta powiadomiła organy celne. wskazanych w artykule 12 ust. że wydanie WIT oparte było na nieprawidłowej lub nie. aby wiążące informacje były wydawane tylko w zgodzie z przyjętym aktem lub środkiem określonym w ust. kiedy WIT traci ważność z powodu wymienionych okoliczności. gdy w konsekwencji wydania rozporządzenia staje się sprzeczna z ustanowionym w ten sposób prawem lub staje się niezgodna z interpretacją jednej z nomenklatur wymienionych w ustępie 6 artykułu 20 WKC. jeżeli wykaże organom celnym. władze celne państwa członkowskiego muszą poinformować otrzymującego oraz DG TAXUD (poprzez system EBTI). począwszy od dnia 1 stycznia 1991 r. Jednakże informacja ta może zostać unieważniona lub anulowana z pewnych. że istnieje całkowita zgodność między tym towarem a towarem opisanym w przedstawionej WIT. o których wyżej. Osoba.: na poziomie Wspólnoty . określają osoby. ale również określają prawa i obowiązki otrzymującego. 4 RWKC . Oznacza to bowiem. to jednak w pewnych okolicznościach.2 Kto może powoływać się na WIT Na wiążącą informację taryfową. . 5. 5. że jest w posiadaniu wiążącej informacji taryfowej dotyczącej towarów będących przedmiotem odprawy celnej. której udzielono WIT musi natomiast udowodnić. że WIT wydana w którymkolwiek z 25 krajów Wspólnoty jest ważna i wiążąca w każdym kraju Wspólnoty. WIT jest unieważniana lub anulowana zawsze przez krajowe władze celne.np. mimo że jest wydawana na okres ważności sześciu lat.. otrzymujący ma prawo odwołać się od decyzji WIT. 5 WKC może zostać unieważniona lub anulowana przez władze celne z kilku powodów: . Dla podmiotów gospodarczych szczególnie istotne są postanowienia artykułu 5 RWKC. np. a organy celne mogą zażądać. w tym również w Polsce.taryfową jedynie w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej towaru i jest jedynie wiążąca dla towarów. która została wydana przez organy celne jednego z państw członkowskich. które ta informacja wiąże oraz obowiązki organów celnych.1 Informacje ogólne Na podstawie artykułu 12 ust. licząc od daty jej wydania i w przypadku jej wygaśnięcia nie jest wymagane powiadamianie otrzymującego o jej wygaśnięciu. określonych przepisami powodów. Artykuły te postanawiają nie tylko o tym. Skutki prawne decyzji WIT Skutki prawne wiążącej informacji taryfowej określono szczegółowo w artykułach 10. 4. 11 i 12 RWKC. albo wygaśnięcie okresu ważności kodu nomenklatury towarowej. dotyczących klasyfikacji taryfowej . 4. formułującego definicję wiążącej informacji taryfowej.jest ważna przez okres 6 lat.z powodu zmian w prawie. Utrata ważności lub anulowanie decyzji WIT Wiążąca informacja taryfowa. w którym ta informacja została wydana.kiedy nie są spełnione warunki. stało się oczywiste. a to może doprowadzić do unieważnienia WIT.kompletnej informacji. 5 WKC wiążąca informacja taryfowa traci ważność. 4. które ją wydały.1 Informacje ogólne Wiążąca informacja taryfowa. tzn. W przypadkach. na podstawie których ta WIT została wydana.w następstwie dyskusji w Komitecie Kodeksu Celnego. w skali międzynarodowej .artykuł 12 ust. że zgłoszony towar pod każdym względem odpowiada temu. . dla którego została wydana. dotyczącej sprzeczności w WIT-ach.z powodu wydania opinii klasyfikacyjnej lub zmiany Not wyjaśniających do Nomenklatury 17 . w tym samym stopniu zobowiązuje odpowiednie organy wszystkich państw członkowskich.z powodu zmiany Nomenklatury Scalonej lub uchwały Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.3 Okres obowiązywania decyzji WIT Wiążąca informacja taryfowa . 4 i ust.

gdy o cofnięciu lub zmianie wiążącej informacji taryfowej zostaje powiadomiona osoba. 12 ust. aby wiążące informacje taryfowe były odtąd wydawane wyłącznie zgodnie z danym aktem lub środkiem a jednocześnie Komisja możliwie szybko powiadamia organy celne o datach przyjęcia środków i aktów. 5 lit. 12 ust. od której wiążąca informacja taryfowa traci ważność. 5. datą utraty ważności jest data ich publikacji w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.8 Postanowienia szczegółowe Na podstawie art. 5 lit b) WKC). 2. 5. 9 RWKC. w przypadku środków międzynarodowych. 12 ust. 12 ust. czy warunki przewidziane na tę 18 . 5 lit a) WKC). zgodnie z art. możliwie szybko powiadamia o tym Komisję 5. wiążąca informacja taryfowa zostaje unieważniona lub przestaje być ważna organ celny. określonych w artykule 12 RWKC. dla rozporządzeń określających klasyfikację towaru w nomenklaturze celnej lub mających wpływ na tę klasyfikację (dotyczy art. a uchylenie decyzji jest ważne od dnia jej podjęcia. 5. 5 lit b) WKC).z powodu wydania WIT w oparciu o nieprawidłowe lub niekompletne dane lub z powodu decyzji sądu krajowego. musi powiadomić o tym organy celne.4 Utrata ważności na skutek innych międzynarodowych przedsięwzięć Zgodnie z ustępem 5 lit b) artykułu 12 WKC. na którą wystawiono wiążącą informację taryfową. która przestała być ważna z powodów określonych w art. jeśli została wydana w oparciu o nieprawidłowe i niekompletne dane dostarczone przez wnioskodawcę. której udzielono informacji. 4 zdanie drugie i art. datą utraty ważności jest data komunikatu Komisji w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Datą. ust.6 Decyzje WIT wydane na podstawie niewłaściwych danych W drodze derogacji artykułu 8 WKC wiążąca informacja może być anulowana. z którą wiążąca informacja taryfowa traci ważność. na poziomie krajowym . 5 lit a) WKC). O uchyleniu decyzji powiadamia się osobę. dla środków dotyczących przyjęcia opinii klasyfikacyjnych lub zmian Not wyjaśniających do nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Światowej Organizacji Celnej (dotyczy art. 5 WKC. b) WKC). której decyzja dotyczy. jest da. 5. dla decyzji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (dotyczy art. 14 ust. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w przypadku. dostarczając wszelkich koniecznych dowodów rzeczowych pozwalających na sprawdzenie. w art. wiążąca informacja taryfowa może również utracić ważność poprzez wydanie opinii dotyczącej klasyfikacji lub przez zmianę Not wyjaśniających do nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. zgodnie z postanowieniami ustępu 6 tego samego artykułu. 12. przyjętego przez Radę Współpracy Celnej. data publikacji komunikatu Komisji w Serii C Dziennika Urzędowego WE.2 Utrata ważności na skutek zmian w przepisach prawa W sposób bardziej szczegółowy data utraty ważności przez wiążącą informację taryfową została określona w Przepisach wykonawczych. chciałaby skorzystać z możliwości powołania się na nią w określonym czasie. W tym wypadku datą. datą utraty ważności jest data ich publikacji w serii L Dziennika Urzędowego Wspólnot. dla środków dotyczących zmian w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej (dotyczy art. 5. datą utraty ważności jest to data wejścia w życie tej zmiany. 5.ta publikacji komunikatu Komisji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (seria C). datą utraty ważności jest data wydania tej decyzji. 12 ust.3 Procedura i czynności urzędowe Od chwili przyjęcia jednego z aktów lub środków określonych w art. 5 WKC. 12 ust. który ją wydał. Wówczas w celu ustalenia poprawnej klasyfikacji spornego towaru we Wspólnocie przewidziano specjalną procedurę postępowania przed Komitetem Kodeksu Celnego. 12 ust. 5 WKC. 12 ust.Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów przyjętego przez Radę Współpracy Celnej. jest data publikacji wymienionych środków lub.7 Procedura i czynności urzędowe Jeżeli poprzez zastosowanie art.5 Utrata ważności na skutek krajowych przedsięwzięć Wiążąca informacja taryfowa traci ważność również. 1 osoba. gdyby zaistniały rozbieżności między dwiema lub większą liczbą wiążących informacji. w następujący sposób: dla rozporządzeń dotyczących zmian nomenklatury celnej (dotyczy art. organy celne podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia. 12 ust.

może mieć jedynie miejsce w przypadku: . w tym w szczególności artykuł 243. 12). Nr 137. 7 powołanego artykułu) jedynie do celów: . 6 zgodnie z procedurą przewidzianą w art. Prawo celne (Dz. 7 WKC przyjęła środki uchylające postanowienia ustępu 6 te. 12 ust. Zgodnie z tym artykułem.Ordynacja podatkowa (Dz. Nr 68. 12 ust. 19 . gdy warunki określone powyżej (ust. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 5. że świadectwa te zostały wydane na podstawie tej informacji 5. 6. jego podstawą prawną są przepisy Tytułu VIII WKC. . 6 art. w których określony jest organ właściwy do wniesienia odwołania.stąpiono z wnioskiem o jej wydanie. że rozporządzenie może określać termin. można odstąpić od stosowania ust. na podstawie artykułu 221 i artykułu 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. której udzielono wiążącej informacji taryfowej. 6. świadectwa wywozowego lub świadectwa o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów. pozwalające na skorzystanie z możliwości dalszego powoływania się na wiążącą informację nie są spełnione. na którą wystawiono tę informację 6.Odwołania W przypadku. U. gdy od decyzji wiążącej informacji taryfowej zostało złożone odwołanie.stosowania świadectw przywozowych lub wywozowych bądź świadectw o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów. poz. jak również termin jego wniesienia. b) lub c) tego artykułu. .określania należności przywozowych lub wywozowych. 6 WKC osoba. W przypadkach określonych w ust. jeżeli zawarła na podstawie wiążącej informacji taryfowej i przed wydaniem odpowiednich przepisów taryfowych. które są przedstawiane podczas dokonywania formalności w celu przyjęcia zgłoszenia celnego dotyczącego danego towaru pod warunkiem. która traci ważność zgodnie z ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Jednakże w przypadku produktów.10 Wyjątki W wyjątkowych przypadkach. Okres przejściowy Zgodnie z art.2 Wyjątki W wyjątkowych przypadkach. ust. a) zdarza się.określania należności celnych przywozowych lub wywozowych. U. Z kolei stosowanie Ordynacji podatkowej w postępowaniu celnym wynika z artykułu 73 ust.obliczania zwrotów wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych w wy.wozie lub przywozie w ramach wspólnej polityki rolnej. gdy Komisja wykonując postanowienia drugiego akapitu art. gdy zagrożone jest prawidłowe stosowanie przepisów ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej. organy celne powiadamiają o tym pisemnie osobę. 7. dla których wymagane jest przy dokonywaniu formalności celnych przedstawienie świadectwa przywozowego. poz. lub zaświadczeń o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów.stosowania świadectw wymaganych w przywozie lub wywozie. odwołanie musi zostać złożone w państwie członkowskim.go samego artykułu. W Polsce od decyzji WIT przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. w którym stosuje się ten przepis. wiążące umowy kupna lub sprzedaży danych towarów. które są przedstawiane przy dokonywaniu formalności w celu przyjęcia zgłoszenia celnego danego towaru.okoliczność zostały spełnione.obliczania refundacji w wywozie oraz wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej.9 Konsekwencje prawne Zastosowanie klasyfikacji wyznaczonej w wiążącej informacji taryfowej w okolicznościach określonych powyżej (tj. 622). 14 RWKC). może posługiwać się nią dalej przez okres sześciu miesięcy od daty publikacji lub powiadomienia. 38 rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG i w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynków. 5 lit. lub w którym wy.1 Zastosowanie okresu przejściowego dla WIT Klasyfikacja podana w wiążącej informacji taryfowej może być zastosowana w okolicznościach określonych w ust. zamiast okresu sześciomiesięcznego uznawany jest okres ważności tego świadectwa. 6 artykułu 12 Kodeksu (ust. o ile te świadectwa zostały wydane na podstawie wymienionej informacji. 5 lit. 926 ze zmianami). w którym decyzja została wydana. . . jak również w przypadkach. . 1 art.

int/comm/taxation_customs/databases/bti_en.1 Procedura zasięgania informacji z bazy WIT-ów wystawionych Polsce Wydane przez polską administrację celną WIT-y mogą być przeglądane w trybie konsultacyjnym na stronie internetowej Komisji. jak wydane przez polską administrację celną. dla której WIT jest wydawana.1 Korespondencja na temat WIT-ów W Polsce miejsce składania wniosków o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT): Izba Celna w Warszawie.nia wniosku o wydanie WIT.htm Polskie WIT-y są również dostępne w przeglądarce systemu ISZTAR-2 (bez danych poufnych). 03-216 Warszawa a wiążące informacje taryfowe wydawane są przez: Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP Izba Celna w Warszawie.mf.gov. Procedura zasięgania informacji z bazy 8. pod adresem: http://europa.8. POLE 1.gov. Wnioskodawca: (imię i nazwisko lub pełna nazwa oraz adres) (Obowiązkowe) Dla celów wiążącej informacji taryfowej. Na rok 2005 wykaz organów celnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do przyjmowania wniosków o udzielenie wiążącej informacji i jej wydawania opublikowana została w Dzienniku Urzędowym C 224/2004. która wystąpiła z wnioskiem do organu celnego o wiążącą informację taryfową. Modlińska 4.2 Procedura zasięgania informacji z bazy WIT-ów wystawionych w innym kraju członkowskim Podobnie. Nazwisko (nazwa) i adres wnioskodawcy: Numer telefonu: Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy): POLE 2. ul. przygotowany w edytorze Word.php?wysw=4&sgl=2&dzial=400 9.htm 9. 650-17-18.int/comm/taxation_customs/databases/bti_en. lista organów celnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do przyjmowania wniosków o udzielenie wiążącej informacji lub jej wydawania publikowana jest w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. wnioskodawca oznacza osobę.2 Inne informacje pisemne odnośnie klasyfikacji taryfowej W odróżnieniu od WIT niewiążące informacje dotyczące klasyfikacji taryfowej udzielanie są w Polsce przez wszystkie Urzędy Celne i nie posiadją mocy prawnej.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL 8. Załącznik B OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE WIT Poniższe objaśnienia dostarczają szczegółowych informacji dotyczących wypełnie.eu. pod adresem: http://europa.650-12-85 Naczelnik Wydziału: tel.eu. Pole to należy wypełnić przed przejściem do pola 2. 17 Stycznia 49 Kancelaria: tel. wystawione w innym kraju członkowskim WIT-y mogą być przeglądane na stronie internetowej Komisji. Postanowienia końcowe Zgodnie z art. Otrzymujący: (imię i nazwisko lub pełna nazwa oraz adres) (Obowiązkowe) Dla celów wiążącej informacji taryfowej otrzymujący oznacza osobę. Pole to należy wypełnić przed przejściem do pola 3. 6 ust.pl/sluzba_celna/index. pod adresem: http://www. na stronie: http://isztar. 5 WKC. faks . 9. można pobrać ze strony internetowej MF.mf. Nazwisko (nazwa) i adres otrzymującego WIT: Numer telefonu: 20 . zgodnie z załącznikiem 1 B rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. Warszawa ul. 650-17-17 Wniosek o wydanie WIT. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się w wyjaśnieniami.

Nazwisko i adres agenta lub przedstawiciela: Numer telefonu: Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy:) POLE 4. niniejszego wniosku lub otrzymanych przez ad. mo.Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy): POLE 3.gące być uważane za poufne powinny być wprowadzone do pola 9. W przeciwnym razie należy pozostawić wolne miejsce i przejść do pola 5. jak należy dys. Ważna od: Kod nomenklatury: POLE 5. Wszelkie szczegóły. (Nieobowiązkowe) Należy zaznaczyć właściwy element dołączony do wniosku. pozwalający na jego identyfikację i ustalenie klasyfikacji w nomenklaturze celnej oraz podać szczegóły dotyczące składu towaru gdy jest od tego uzależniona klasyfikacja. Inne wnioski o udzielenie WIT i inne otrzymane WIT-y (Obowiązkowe) Należy podać szczegóły dotyczące innych wniosków o wydanie WIT (dla identycznych lub podobnych towarów). bę. Próbki itp. nadany przez organ celny.zostawić puste miejsce i przejść do pola 4. POLE 6. Numer ewidencyjny WIT: należy wprowadzić numer ewidencyjny WIT. numer modelu towaru. (Obowiązkowe) Należy podać wszystkie dane o WIT -ach na identyczne lub podobne towary. Przewidywana klasyfikacja (Obowiązkowe) Należy wskazać kod nomenklatury celnej. POLE 8.ministrację (albo które mogą być otrzymane). POLE 9.danych dla innych osób.nych państwach członkowskich. które z informacji dostarczonych zgodnie z polem 10. Rodzaj transakcji (Obowiązkowe) Należy wskazać. jedynie w przypadku gdy zachodzi potrzeba mianowa. który w sprawach eksportu/importu. Nazwa handlowa i informacje dodatkowe (Nieobowiązkowe) Należy podać wszelkie szczegóły.nie znaku "x" w odpowiednim polu /WIT może być wydana tylko dla nomenklatury opartej na Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów (HS)/.nia agenta celnego lub przedstawiciela. Agent lub przedstawiciel: (imię i nazwisko oraz adres) (Nieobowiązkowe) Powinno być wypełnione. Pole należy wypełnić w przypadku jeżeli okres ważności WIT już upłynął (bądź upłynie wkrótce) i zachodzi potrzeba powtórnego wydania WIT. Nomenklatura celna (Obowiązkowe) Należy zaznaczyć. POLE 11. 21 . powinny być traktowane jako poufne. Kraj złożenia wniosku: należy wprowadzić kod ISO odpowiedniego kraju (patrz przypis 1) Miejsce wniosku: właściwy urząd celny Data wniosku: Numer ewidencyjny WIT: jak w polu 4 Data początku ważności: data wydania WIT Kod nomenklatury: POLE 12. wpisując znak "x" w odpowiednim polu (polach). znak handlowy. pod którym towar powinien być sklasyfikowany. w jakiej nomenklaturze towar ma być sklasyfikowany. czy wniosek odnosi się do faktycznie planowanej transakcji im. Ponadto należy wskazać. które powinny być traktowane jako poufne np.ponować załączonymi próbkami. Ponadto można wskazać. POLE 10.dzie przedkładał WIT w imieniu otrzymującego. poprzedzony kodem ISO kraju. w którym WIT została wydana (lista Krajowych Kodów ISO znajduje się w przypisie 1). poprzez wstawienie znaku "x" w odpowiednim polu POLE 7. która utraciła lub utraci ważność. W przeciwnym razie należy po. złożonych przez otrzymującego w in. przez wstawie. Opis towaru (Obowiązkowe) Należy dostarczyć szczegółowy opis towaru. Powtórne wydanie WIT (Nieobowiązkowe) Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 6 lat od daty wydania. wy.portowej lub eksportowej.

FI = Finlan. BE = Belgia. ES = Hiszpania.dia. DK = Dania. CZ = Czechy. ML = Malta. LU = Luksemburg. PT = Portugalia. HU = Węgry. PL = Pol. FR = Francja. Data i podpis (Obowiązkowe) Po sprawdzeniu wniosku pod względem dokładności i kompletności należy złożyć podpis i wstawić datę. IE = Irlandia.Kraj wydający: jak w polu 11 Numer ewidencyjny WIT: jak w polu 4 Data początku ważności: jak w polu 11 Kod nomenklatury: POLE 13. Wszystkie oddzielnie dołączane karty powinny być również podpisane i datowane. SK = Słowacja Do użytku służbowego Pole jest przeznaczone wyłącznie na wpisy dokonywane przez organ celny 22 . SI = Słowenia.ska. DE = Niemcy. GB (UK) = Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo). NL = Holandia. GR = Grecja. Przypis 1 Krajowe Kody ISO: AT = Austria. EE= Estonia. LT = Litwa. IT = Włochy. LV = Łotwa. CY = Cypr. SE = Szwecja.

23 .

Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z 12 października 1992 r.1. ze zmianami.00. . Przeglądarka bazy danych TARIC dostępna jest we wszystkich językach krajów członkowskich pod adresem: http://www.Wykaz substancji farmaceutycznych. dla podmiotów prywatnych i administracji Państw trzecich poprzez codzienne aktualizacje na stronie internetowej DG TAXUD. Swobodny przepływ towarów to między innymi unia celna. Podstawa prawna Zgodnie z art. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (OJ L 256 z 07.6. które kwalifikują się do bezcłowego traktowania (Załączniki 3 do 6). Udostępniana jest do powszechnego użytku.00 Taryfa Celna 1.Załączniki taryfowe: . 24 .2. Obowiązująca w UE Wspólna Taryfa Celna wprowadzona została rozporządzeniem Rady (EWG) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej.Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towaru : Załącznik 8 .ustanawiana jest na podstawie art.20 ust. Załącznik 2 . dodatkowe cło za cukier (ADS/Z) oraz dodatkowe cło za mąkę (ADF/M). utworzony w celu zapewnienia wspólnego rynku. . Taryfa ta obejmuje regulacje taryfowe autonomiczne oraz wynikające z zobowiązań Unii Europejskiej wobec Światowej Organizacji Handlu (WTO) i składa się z następujących części: ZAŁĄCZNIK I . dla których ma zastosowanie cena wejściowa. kapitału. Informacje ogólne 2.Załączniki rolne: Załącznik 1 . ze swobodnym przepływem ludzi. które mają zostać otwarte przez władze wspólnotowe .09.Szczególne środki Wspólnotowe określone w artykule 2 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87. towarów i usług.Sekcja III .Elementy rolne (EA).int/comm/taxation_customs/dds/pl/tarhome. Wprowadzenie Unia Europejska to ścisły związek niezależnych państw.Sekcja IV . Podstawową zasadą unii celnej jest stosowanie wspólnej taryfy celnej w handlu zagranicznym oraz brak należności celnych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi.Produkty.3.Sekcja II .).Sekcja I . 2.europa.htm 2.3 Kodeksu celnego UE . Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich (TARIC) .Przepisy wstępne Część druga . autonomiczne i jednostki miar) Część trzecia . Polska przyjęła Wspólną Taryfę Celną. 2. Wspólna Taryfa Celna Przystępując do Unii Europejskiej.NOMENKLATURA SCALONA: Część pierwsza .Tabela stawek celnych (obejmuje Scaloną Nomenklaturę.Kontyngenty taryfowe WTO.eu.Towary nienadające się do spożycia (wykaz substancji skażających) Załącznik 9 -Świadectwa ZAŁĄCZNIK II .2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r.1987r. stawki konwencyjne.Kontyngenty taryfowe: Załącznik 7 .

62). na podstawie art. poz. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej. 3.2 Rozporządzenia Rady (EEC) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r.1.w części wstępnej Nomenklatury Systemu Zharmonizowanego Uwagi do sekcji i działów oraz uwagi do podpozycji sekcji.1 Budowa Systemu Zharmonizowanego System Zharmonizowany (HS) jest wykazem towarów lub grup towarowych. Nomenklatura we Wspólnej Taryfie celnej 3.Dz. zawiera około 5019 towarów lub grup towarowych określonych 6-cyfrowym kodem wraz z niezbędnymi definicjami i przepisami zapewniającymi jednolitość interpretacji i stosowania. 3.1. Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) No 1810/2004 z dnia 7 września 2004. poz.z 1997r.62).opracowywana (utrzymywana) jest przez DG TAXUD na podstawie art. sporządzoną pod auspicjami Rady Współpracy Celnej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 roku. zaś działy 98 i 99 do specjalnego użytku przez strony Konwencji). Struktura Systemu Zharmonizowanego Wyszczególnienie Komentarz Ogólne Reguły Interpretacji Systemu Zharmonizowanego 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Systemu Zharmonizowanego . (Polska jest stroną tej Konwencji od 1 stycznia 1996 roku . Nr 11.9 i 12 tego rozporządzenia.U.Nr L 327 z 30 października 2004r. (Dz. zawierającym klasyfikację tych towarów w układzie 4-cyfrowych pozycji. zmieniany jest załącznik (obejmujący WTC) do tego rozporządzenia . z rozbiciem na 6-cyfrowe podpozycje. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.każdą inną nomenklaturę. Harmonised System . które z kolei uszeregowane zostały w 21 sekcjach: Tabela 1. Nr 11.).do końca października musi być opublikowana nowa wersja obowiązująca od 1 stycznia roku następnego. preferencyjne środki taryfowe przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów. w celu zastosowania w obrocie towarowym środków taryfowych. preferencyjne środki taryfowe określone w umowach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów.U. inne środki taryfowe przewidziane innymi przepisami wspólnotowymi. Wspólna Taryfa Celna (WTC) ustanowiona została rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r. statystyce jak i transporcie.U. grup krajów lub terytoriów. która jest oparta na Scalonej Nomenklaturze lub która dodaje dalsze jej podpodziały i została ustanowiona odrębnymi postanowieniami Wspólnoty. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich (TARIC) . Unia Europejska jest stroną tej Konwencji od 1 stycznia 1988r.Taryfa Celna Wspólnot Europejskich obejmuje: Scaloną Nomenklaturę (CN). Nomenklatura HS. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej i co roku. należności przywozowych ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej. System Zharmonizowany System Zharmonizowany (ang. z 1997r. która przeznaczona jest do użytku zarówno w handlu międzynarodowym. stawki i inne elementy poboru mające zastosowanie do towarów objętych CN odnośnie: ceł.skrót HS) został wprowadzony w życie Międzynarodową Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania towarów.na początku działu uwagi do danego działu Sekcja Towary uszeregowane zostały w 21 sekcjach Dział Towary uszeregowane zostały w 97 działach Na początku sekcji uwagi do wszystkich działów danej 25 . autonomiczne zawieszenia. Dla potrzeb klasyfikacji taryfowej System Zharmonizowany podaje 1241 pozycji towarowych zgrupowanych w 97 działach (dział 77 został zarezerwowany do przyszłego zastosowania w ramach Systemu.

jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe Sekcja XVIII Przyrządy i aparatura. korek i artykuły z korka. azbestu. cementu. z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania. przedmioty kolekcjonerskie i antyki Tabela 3. pomiarowe. metale szlachetne. laski. skóry wyprawione. sztuczne kwiaty. instrumenty muzyczne. alkohole i ocet. tytoń i przemysłowe namiastki Produkty mineralne Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych Tworzywa sztuczne i artykuły z nich. a dwie następne miejsce danej pozycji w dziale Podpozycja (kod HS) Każda podpozycja określona została 6-cyfrowym kodem . kauczuk i artykuły z kauczuku Sekcja VIII Skóry i skórki surowe. optyczne. gipsu. precyzyjne. statki powietrzne. miki lub podobnych materiałów. ich części i akcesoria Sekcja XIX Sekcja XX Sekcja XXI Broń i amunicja. napoje bezalkoholowe. zegary i zegarki. kinematograficzne. bicze. kamienie szlachetne lub półszlachetne. artykuły podróżne. fotograficzne. Budowa jednego działu w Systemie Zharmonizowanym . torebki i podobne pojemniki. metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich. preparowane pióra i artykuły z nich. parasole przeciwsłoneczne. produkty pochodzenia zwierzęcego Sekcja II Produkty pochodzenia roślinnego Sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu. artykuły z włosów ludzkich Sekcja XIII Artykuły z kamieni. papier i tektura oraz artykuły z nich Sekcja XI Materiały i artykuły włókiennicze Sekcja XII Obuwie. medyczne lub chirurgiczne. ich części. urządzenia do odtwarzania i rejestracji dźwięku. urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz ich części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń Sekcja XVII Pojazdy. części i akcesoria Artykuły różne Dzieła sztuki. węgiel drzewny.dwie pierwsze cyfry oznaczają numer działu. wyroby siodlarskie i rymarskie.4-cyfrowa pozycja + 2 cyfry (dla podpozycji w ramach danej pozycji) Tabela 2. skóry futerkowe i artykuły z nich. artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników) Sekcja IX Drewno i artykuły z drewna. wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny Sekcja X Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego. wyroby ceramiczne. gotowe tłuszcze jadalne. stołki myśliwskie. papier lub tektura. sztuczna biżuteria. woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego Sekcja IV tytoniu Sekcja V Sekcja VI Sekcja VII Gotowe artykuły spożywcze.Pozycja Każda pozycja określona została 4-cyfrowym kodem . szpicruty i ich części. wyroby ze słomy. monety Sekcja XV Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych Sekcja XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne. Podział na sekcje Sekcja I Zwierzęta żywe. nakrycia głowy. sprzęt elektryczny. kontrolne.na przykładzie działu 18 Pozycja 18 Podpozycja Opis Kakao i przetwory z kakao 26 . szkło i wyroby ze szkła Sekcja XIV Perły naturalne lub hodowlane. parasole. z odzysku (makulatura i odpady).

Oprócz wykazu towarów. bez nadzienia Pozostałe wyroby 3. że dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalić zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i działu i dopiero wówczas. Jako unia celna i ekonomiczna (jak też każde z jej państw członkowskich oddzielnie). gdy jest to niemożliwe.. aż do wyrobów gotowych. kakaowe Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego Pozostałe przetwory w blokach.. tabliczkach lub batonach.1.2 Wyjaśnienia i klasyfikacja taryfowa Przy klasyfikacji towarów w Systemie Zharmonizowanym przyjęto ogólną zasadę uszeregowania ich według stopnia przetworzenia. od 2. nadziewane Pozostałe w blokach. na mocy Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską.o ile jest to możliwe. surowe lub palone Łuski kakao. Ich celem jest zapewnienie jednolitej interpretacji prawnej Systemu i właściwej identyfikacji poszczególnych towarów. W celu ustalenia prawidłowego kodu należy w pierwszej kolejności kierować się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Systemu Zharmonizowanego. tabliczkach lub batonach. 3.. do poziomu sześciu znaków musi zachodzić pełna zgodność Nomenklatury Scalonej z Systemem Zharmonizowanym. półwyrobów. tłuszcz i olej.1 Budowa Nomenklatury Scalonej Tabela 4. tabliczkach lub batonach. produktów nieprzetworzonych. z jednej strony. a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami członkowskimi. która informuje. System Zharmonizowany zawiera również Ogólne Reguły Interpretacji Zharmonizowanego Systemu oraz uwagi do sekcji i działów. a następnie z Not Wyjaśniających. o masie większej niż 2 kg lub. Nomenklatura Scalona Unia Europejska stosuje w Taryfie celnej Nomenklaturę Scaloną. warunkującej poprawne ich zaklasyfikowanie do konkretnych pozycji lub podpozycji taryfowych.funkcjonowała w polskiej taryfie celnej od 1991 r. Struktura jednej pozycji w Nomenklaturze Scalonej 27 . Uwagi te zawierają szczegółowe informacje co do zakresu poszczególnych pozycji lub podpozycji.. jest Stroną Konwencji HS... łupiny. zaczynając od surowców. Nomenklatura Scalona . do 6.1801 1802 1803 1804 1805 1806 - 1803 10 1803 20 1806 10 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90 Ziarna kakao. a zatem na mocy art.2. a także uwagi do podpozycji. przy zachowaniu kolejności . Ponadto Rada Współpracy Celnej wydała w odrębnej publikacji Noty Wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego. Pozostałe w blokach. nawet odtłuszczona: Nieodtłuszczona Odtłuszczona całkowicie lub częściowo Masło. osłonki i pozostałe odpady kakao Pasta kakaowa. całe lub łamane. 3. podają listę towarów włączonych lub wyłączonych. Najważniejszą z nich jest reguła 1. które stanowią jego oficjalną interpretację. wraz z technicznym opisem i praktycznymi wskazówkami dla ich identyfikacji.2. korzystać z następnych reguł. z drugiej strony. Scalona Nomenklatura jest więc 8-znakowym rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego.3 tej Konwencji. należy.

klasyfikacji dokonać należy w sposób następujący: a) pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz. bądź w mieszaninie lub w połączeniu z innymi materiałami lub substancjami.1. zgodnie z następującymi regułami: 2. działów. Ogólne reguły dotyczące ceł C. pod warunkiem. pozycje te należy uważać za równorzędne. znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym. b) Wszelkie informacje zawarte w treści pozycji o materiale lub substancji odnoszą się do tego materiału lub substancji bądź w stanie czystym. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł 4.Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej Klasyfikacji taryfowej towarów w Taryfie celnej dokonuje się na podstawie ściśle określonych zasad (Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej) . działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej B. żywe: Zwierzęta hodowlane czystej krwi Pozostałe: Jagnięta (do jednego roku życia) Pozostałe Zwierzęta hodowlane czystej krwi Pozostałe Komentarz pozycja HS podpozycja HS kod CN kod CN kod CN podpozycja HS kod CN kod CN 4. takich jak certyfikaty określające skład surowcowy. Klasyfikowanie wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów lub substancji należy ustalać według zasad określonych w regule 3. zmieniającym rozporządzenie Rady (EEC) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. 3. Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega następującym regułom: 1. W przypadku gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów czy substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym albo tylko do części towarów w zestawach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej.zastosowanie odpowiedniej pozycji lub podpozycji wyznaczane jest przede wszystkim na podstawie brzmienia pozycjii lub podpozycji oraz uwag do sekcji. Jeżeli stosując regułę 2 (b) lub z innego powodu towary pozornie mogą być klasyfikowane do dwu lub więcej pozycji. Ogólne reguły we Wspólnej Taryfie Celnej Ogólne Reguły podane są w rozporządzeniu Komisji (WE) No 1810/2004 z dnia 7 września 2004r.U.Kod 0104 0104 10 Owce: 0104 10 10 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 Kozy: 0104 20 10 0104 20 90 Opis Owce i kozy.Tytuły sekcji.Nr L 281) i obejmują: A. a) Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego. parametry fizyko-chemiczne oraz sprawozdania z badań próbek towarów. pozycji lub podpozycji oraz wszelkich dostępnych danych dotyczących produktu. nawet gdy jedna z nich określa dany wyrób w sposób bardziej szczegółowy lub bardziej pełny. 28 . Również każda informacja o wyrobach z określonego materiału lub substancji odnosi się także do wyrobów wykonanych w całości lub w części z tego materiału lub substancji. że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły). o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag.

należy stosować pozycję. specjalnie dostosowane do przechowywania wyrobów lub ich kompletów. Symbol "AD S/Z" lub "AD F/M" w działach od 17. do których są najbardziej zbliżone. jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku. O ile z kontekstu nie wynika inaczej. 4. Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły. nadające się do długotrwałego użytkowania i występujące z wyrobami. Stawki celne mające zastosowanie do przywożonych towarów pochodzących z państw. Ust. Symbol "EA" wskazuje. do których są przeznaczone.b) do wyrobów stanowiących mieszaniny wyrobów składających się z różnych materiałów lub wytworzonych z różnych komponentów oraz wyrobów stanowiących komplety do sprzedaży detalicznej. symbol "EUR/% vol/hl" oznacza. nie wykluczają stosowania przez Państwa Członkowskie stawek celnych innych niż te zawarte we Wspólnej Taryfie Celnej. że towary nim oznaczone są obciążone "elementem rolnym" ustalonym zgodnie z załącznikiem 1 do rozporządzenia Komisji (1810/2004).2. 5. która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania. 6. instrumentów muzycznych. że cło specyficzne. obowiązującej do 30 kwietnia 2004r. których klasyfikacja w myśl reguły 3 (a) nie może być przeprowadzona. do 19. jeżeli takie kryterium jest możliwe do zastosowania.1. A zatem. Jeżeli autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne. Komentarz Ogólne Reguły nie uległy zmianom. że maksymalna stawka celna składa się ze stawki ad valorem powiększonej o cło dodatkowe dla niektórych rodzajów cukru lub za mąkę. przedstawione w formie przypisu. i 2. 5. Ogólne reguły dotyczące stawek celnych 1. Ust.1 nie ma zastosowania w przypadku gdy przewidziane są specyficzne autonomiczne stawki celne dla towarów pochodzących z niektórych państw lub w przypadku. stosując zasadę. 3. wyrażone w euro. które nie mogą być klasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami. Reguły tej jednak nie stosuje się do opakowań. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania. W dziale 22. przyborów kreślarskich. jeżeli są zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów. ich treść pozostaje taka sama jak była w polskiej Taryfie celnej. gdy preferencyjne stawki celne są stosowane zgodnie z umowami. jeżeli ich zastosowanie jest uzasadnione prawem wspólnotowym. 6. 7. które całemu wyrobowi nadają zasadniczy charakter. musi być liczony w następujący sposób: 29 .Oprócz powyższych postanowień. Towary. należy klasyfikować razem z tymi towarami. należy stosować pozycję obejmującą materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu. 4. w odniesieniu do niżej wymienionych wyrobów należy stosować następujące reguły: a) futerały do aparatów fotograficznych. mają zastosowanie stawki autonomiczne. jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej. opakowania i pojemniki opakowaniowe. że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Cła wyrażone w postaci stawek procentowych są cłami ad valorem. przywożonych z dowolnego państwa trzeciego. tabeli stawek celnych. są stawkami konwencyjnymi wskazanymi w kolumnie 3. powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów. z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł. musi być obliczane za każdą procentową objętość alkoholu za hektolitr. To cło dodatkowe ustalane jest zgodnie z postanowieniami załącznika 1. te stawki konwencyjne mają zastosowanie do towarów innych niż te wskazane powyżej. Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich. należy klasyfikować razem z wyrobami. wskazuje. 2. c) jeżeli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3 (a) lub (b). 4. b) z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regule 5 (a). mają zastosowanie od 1 stycznia 2004r. gdy są one normalnie z nimi sprzedawane. broni. które są Umawiającymi się Stronami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy zawierające klauzulę najwyższego uprzywilejowania. naszyjników oraz podobne opakowania. Konwencyjne stawki celne przedstawione w kolumnie 3. napój o procentowej objętości alkoholu wynoszącej 40%.

podlegających opłatom celnym. łączną masę towarów oraz wszystkich materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych. L 253 z 11."1 EUR/% vol/hl" = 1 EUR × 40 . wyrażonych w formie przypisu. towary należy klasyfikować do kodu CN odnoszącego się do ich przeznaczenia. O ile nie przewidziano inaczej. cła specyficznego oraz wskazują na możliwość stosowania przez Państwa Członkowskie innych opłat. następujące kwestie: przepisy dotyczące wartości celnej związanej z wymiarem cła dla niektórych towarów (oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem."1 EUR/% vol/hl + 5 EUR/hl" = 1 EUR × 40 plus 5 EUR . 3. a dane towary należy klasyfikować do kodu CN odnoszącego się do ich przeznaczenia. lub . które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów. przewidzianych w prawie wspólnotowym. wprowadzają definicje "masy netto" i "masy brutto".6 EUR/% vol/hl MIN 9 EUR/hl". W przypadku towarów podlegających opłacie za masę oraz masy.291-300 przepisów wykonawczych Wspólnoty) w sytuacji.cło w wysokości 40 EUR za hektolitr. gdy cło przywozowe nie jest niższe. niż ustanowione we Wspólnej Taryfie Celnej. b) w przypadku odniesienia do "masy netto" lub po prostu do "masy" bez wyszczególnienia. 2. że cło obliczane na podstawie powyższej zasady musi być porównane z cłem minimalnym. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł obejmują następujące przepisy: 1. oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem. niż to. Nie mają zastosowania przepisy dotyczące pozwoleń i szczególnego dozoru celnego (art. innych niż uczestniczące Państwa Członkowskie zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 (zwanych dalej "nieuczestniczącymi Państwami Członkowskimi"). Komentarz Powyżej przytoczone przepisy regulują m. Równowartość euro w walutach krajowych Państw Członkowskich. przepisy dotyczące wartości celnej.. Dodatkowo. należy ustalać zgodnie z art. oznacza to.291-300 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (Dz. 4. masę samych towarów bez jakichkolwiek materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych.10. 4. na podstawie których został ustalony zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji). Komentarz Ogólne reguły dotyczące ceł określają stosowanie stawek konwencyjnych dla państw trzecich (kolumna 3 tabeli stawek celnych) oraz stawek autonomicznych.1993) nie mają zastosowania. na przykład "9 EUR/hl" i wówczas należy zastosować wyższe z tych dwóch ceł. będą stosowane dla ustalenia wartości.in.3. zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 82/97 Parlamentu Europejskiego i Rady. przepisy dotyczące wartości celnej będą również stosowane dla ustalenia wartości. Ponadto podają przykłady obliczania cła dodatkowego. w odniesieniu do których definiowany jest zakres niektórych pozycji lub podpozycji przyjmuje się: a) w przypadku odniesienia do "masy brutto". które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów. omawiają uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na przeznaczenie towarów (towary dopuszczone do wolnego obrotu z zastosowaniem preferencji taryfowych bądź obniżonej lub zerowej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie). Towary zakwalifikowane do uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich końcowe przeznaczenie: Jeżeli cło przywozowe mające zastosowanie na mocy porozumień w sprawie końcowego użycia towarów o szczególnym przeznaczeniu nie jest niższe.U. a art. 30 .cło w wysokości 45 EUR za hektolitr. niż to. na przykład "1.18 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. w przypadku ich nałożenia wg masy. w przypadku jeżeli wskazana jest wartość minimalna (MIN). na podstawie których ustalony został zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji.

5.1. niektórych rodzajów świeżych winogron stołowych. tytoniu i saletry.8903. jachty. (iii) sole. łodzi i podobnych jednostek pływających oraz platform wiertniczych lub produkcyjnych Przepisy szczególne przewidują zawieszenia cła w stosunku do niektórych towarów. rury. estry i wodziany substancji INN. które są przeznaczone dla jednostek pływających (liniowce pasażerskie. statki. 5. statki rybackie. fondue z sera.3. Załącznika 3 z przedrostkami lub przyrostkami z Załącznika 4. przewody. do użytku cywilnego. 31 . tj. Produkty farmaceutyczne Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do produktów farmaceutycznych następujących kategorii: (i) substancje farmaceutyczne objęte numerami CAS (numerami rejestru chemicznej służby informacyjnej) oraz międzynarodowymi niezastrzeżonymi nazwami (INN-ami) wymienionymi w Załączniku 3 do Rozporządzenia Komisji Nr 1810/2004 (Dz. w celach ich budowy.00. wyszczególnionych w załączonym do rozporządzenia wykazie (pozycje: 8901. Przepisy szczególne 5. Uprzywilejowane traktowanie z uwagi na rodzaj towarów Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj udzielane jest w odniesieniu do: towarów nienadających się do spożycia. Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych Przepisy przewidują zwolnienie z cła: . konserwacji.2. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6. a które nie mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS jak odpowiednia substancja INN. Nr L 327). ligazy młynarskiej. 5. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6.10. pod warunkiem. (ii) sole. (iv) półprodukty farmaceutyczne. kable i złącza.4. gaz. które zostały opisane poprzez połączenie tych INN-ów z ww.pozwolenia i szczególny dozór celny). Stawki celne zostają zawieszone również w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych i produkcyjnych (ex 8430 49 i 8905 20 ). wina Tokaj. .niektórych towarów do stosowania w tych statkach w celach naprawy. że takie produkty mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS jak odpowiednia INN. związki stosowane do produkcji gotowych produktów farmaceutycznych objętych numerami CAS i ich chemicznymi nazwami. estry i wodziany INN-ów wymienionych w Załączniku 5. smary.U. nasion.8905. innymi: paliwo silnikowe.10.291-300 Przepisów Wykonawczych . holowniki. naziemnych samolotów szkolnych do latania i ich części.. Rozporządzenia.291 do 300 Przepisów Wykonawczych).00. do ww. naprawy.10. pod warunkiem wypełnienia postanowień przepisów wspólnotowych (art.8902. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6. Zawieszenia podlegają warunkom ustanowionym w przepisach wspólnotowych odnoszących się do zasad kontroli celnej wykorzystania takich towarów (art. Towary te to m. konserwacji lub przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach lub do ich wyposażenia. przebudowy itp. Towary przeznaczone do niektórych kategorii statków. pchacze oraz platformy wiertnicze lub produkcyjne). 5.8904. wymienionymi w Załączniku 6.8906 Taryfy celnej). niekonfekcjonowanej.cywilnych statków powietrznych.00.

Kontyngenty taryfowe 3. Elektroniczną bazą danych obejmującą taryfę wspólnotową i prawodawstwo handlowe UE jest TARIC.6. System ogólnych preferencji taryfowych mających zastosowanie do krajów rozwijających się 5.DG Podatki i Unia Celna. Sekcja I . Państwa Członkowskie otrzymują przepisy ustawodawcze w formacie elektronicznym i wykorzystują te dane głównie do uzupełnienia swoich krajowych systemów odpraw celnych. zarządzany przez Komisję Europejską . do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 (Dz. Państwa Członkowskie wykorzystują te dane także przy publikowaniu swoich własnych taryf użytkowych. Stawki te przedstawiane są w przypisach do Nomenklatury Scalonej (CN) i powiązane są z kodami tylko do poziomu ósmej cyfry (kod CN).TARIC Unie celne lub strefy wolnego handlu z Państwami trzecimi jak również polityka handlowa są określone na poziomie Wspólnoty. Cła w przywozie Stawka celna konwencyjna Obowiązuje na towary importowane pochodzące z krajów będących Umawiającymi się Stronami Układu GATT lub z którymi UE zawarła umowy zawierające Klauzulę Największego Uprzywilejowania KNU. Nr L 327).1.2. Środki w TARIC Środki wspólnotowe zawarte w TARIC. Elementy rolne i dodatkowe cła za cukier i mąkę oznaczane są w wyrażeniu stawki w następujący sposób: + EA . Opłaty wyrównawcze 7. zmieniającym Aneks I do Rozporządzenia Rady (EWG) w sprawie Nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Elementy Wspólnej Polityki Rolnej W 2005 r. Stawki te przedstawione są w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1810/2004 z 7 września 2004r.U. Główne zadanie TARIC to automatyczna transmisja ustawodawstwa UE do administracji krajowych Państw Członkowskich. określone w art. Przykład Rozporządzenie Komisji (WE) 1810/2004 (DZ.2 rozporządzenia (EWG) NR 2658/87 to: 1. Środki we Wspólnej Taryfie celnej 6.L 327) Kod CN 3206 49 10 . W Polsce dane TARIC są transmitowane do systemu ISZTAR.Załączniki Taryfowe.Załączniki rolne. Aktualnie obowiązujące elementy rolne dla krajów trzecich i cła dodatkowe na cukier i mąkę przedstawione są w Części trzeciej . 7. Załącznik 1.+ element rolny. Wszystkie akty prawne z tym związane ustanawiane są przez Komisję i na Komisji spoczywa odpowiedzialność za właściwe stosowanie postanowień tych aktów.+ dodatkowe cło za cukier.4. Nr L 327) i przypisane są tylko do kodów na poziomie ósmej cyfry (kod CN).U. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich . białka mleka.9 (1) (1) Stawka celna autonomiczna: bez cła 6.U. Odpowiednie wysokości elementów rolnych i ceł dodatkowych na cukier i mąkę są opisane za pomocą kodów dodatkowych 7000 .+ dodatkowe cło za mąkę.7999 określonych poprzez zawartość w danym towarze: tłuszczu mleka. +AD SZ . +AD FM . Zawieszenia taryfowe 2. Preferencje taryfowe (włączając kontyngenty i plafony) 4.1. Elementy rolne 32 . skrobi/glukozy i sacharozy(cukru inwertowanego) izoglukozy (Tabela Meursing). 7. Cła antydumpingowe i wyrównawcze 6. Stawka celna autonomiczna UE ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie autonomicznych stawek celnych.

Jako. dla niektórych środków taryfowych. Struktura Kodu Taric przedstawia się następująco: Struktura kodu TARIC i kodu dodatkowego TARIC Kody dodatkowe 10-cyfrowe kody TARIC są dodatkowo uszczegóławiane poprzez system kodów dodatkowych. zależnie od potrzeb legislacyjnych.8. które zawarte są w ISZTAR 2 . w polskim systemie taryfy użytkowej. Stosuje się je głównie wtedy. 7.3. Uzupełniający mechanizm handlowy 14.2. Kody te tworzone mogą być w każdym momencie. Związek między kodem w nomenklaturze a środkami Nomenklatura towarowa w TARIC Dla właściwej identyfikacji wszystkich środków taryfowych i handlowych w Taric'u stosowana jest 10-cyfrowa nomenklatura. gdy nomenklatura towarowa 33 . Nadzór wywozowy 17. Wartości jednostkowe 9. Kodowanie środków Typy środków stosowane w TARIC UE. nie jest wystarczająco szczegółowa. Ceny referencyjne i minimalne 10. Zakazy przywozu 11. Ograniczenia wywozowe 16. Kody dodatkowe są uzupełnieniem kodu TARIC. że kody dodatkowe stanowią osobną nomenklaturę i mają swoje niezależne opisy. że Nomenklatura Scalona. stosowana w Taryfie celnej. 8-cyfrowe kody dzielone są na 10-cyfrowe kody zwane "kodami TARIC". stanowiącej integrację TARIC UE i środków krajowych. akcyzowego i krajowych ograniczeń ).tj. Zakazy wywozu 15. Nadzór przywozowy 13. Ograniczenia przywozowe 12. przedstawiono w Tabeli 5. W Tabeli podano również środki krajowe (dotyczące podatku VAT. Oznacza to. są "dodawane" do kodów nomenklatury towarowej. Refundacje wywozowe 7.

Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2004 z dnia 10 grudnia 2004r. > Niektóre towary mają szczególne przeznaczenia celne zależnie od tego czy są uwzględnione. Kody dodatkowe składają się z czterech cyfr lub liter.2) Pierwsza duża litera X + 3 cyfry np. tak jak cyfry 9. TYPY KODÓW DODATKOWYCH i ICH POWIĄZANIA ZE ŚRODKAMI http://www. Nomenklatura ta składa się z kodu Scalonej Nomenklatury połączonego z 4-cyfrowym kodem zwanym "dodatkowym kodem refundacji wywozowych". i 10.1 tego rozporządzenia nomenklatura produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oparta jest na Nomenklaturze Scalonej. że produkty są objęte listą substancji farmaceutycznych kwalifikujących się do zaniechania poboru należności celnych (Aneksy 3 .gov. 2500 lub A436 (patrz tabela kodów dodatkowych pkt 7. również Nomenklatura Refundacji publikowana jest co roku. tłuszczu mlecznego i biała. W związku z tym. Kod towarowy na takiej liście przyjmuje formę kodu dodatkowego. 7111 lub A436 (patrz tabela kodów dodatkowych pkt 7.6 w Taryfie ). W zależności od zawartości tych składników.mf.Nr L 366). Pierwsza litera lub cyfra to rodzaj kodu (np. 10-cyfrowy kod TARI C + 4-znakowy kod dodatkowy TARIC + 4-znakowy kod dodatkowy TARIC + 4-znakowy kod dodatkowy krajowy dla podatku akcyzowego + 4-znakowy kod dodatkowy krajowy dla podatku VAT. zmieniające rozporządzenie (EWG) 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz.html Nomenklatura refundacji wywozowych Nomenklatura refundacji to specyficzna nomenklatura stosowana przy refundacjach w przypadku wywozu pewnych produktów rolnych. na liście towarów (poza nomenklaturą towarową). Mogą być tylko traktowane jako rozszerzenie nomenklatury CN. TABELA 7. skrobi. dla danego towaru mogą być przypisane środki do kodu składającego się z 26 znaków tj.X001 Pierwsza duża litera V + 3 cyfry np. dodatkowy kod 2500 oznacza. pobierane są dodatkowe opłaty celne.2) Pierwsza cyfra lub duża litera + 3 cyfry np. Opis towarów przedmiotowej nomenklaturze jest powiązany z 12-cyfrowym kodem powstałym w wyniku kombinacji tych dwóch kodów."A" stosuje się dla antydumpingu"). że Scalona Nomenklatura jest zmieniana co roku. Typowe przykłady stosowania kodów dodatkowych w TARIC: Niektóre cła antydumpingowe odnoszą się do konkretnych firm produkujących i eksportujących towary.U. Dodatkowe kody refundacji eksportowych nie istnieją niezależnie od kodów Scalonej Nomenklatury. 34 . Nomenklatura ta wprowadzona została rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87 ustanawiającym nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz. Tak zwane "dodatkowe kody Meursing" opisują szczególny skład surowcowy pewnych produktów rolnych. czy też nie. Struktura kodu Taric dla środka Kod dodatkowego Pozycja HS (Systemu Zharmonizowanego) Podpozycja HS podpozycja CN (Scalonej Nomenklatury) Kod-Taric kod dodatkowy Taric Kod dodatkowy Taric Kod dodatkowy krajowy (dla podatku akcyzowego) Kod dodatkowy krajowy (dla podatku VAT) Ilość znaków 1-4 5-6 7-8 9-10 11-14 15-18 19-22 23-26 Komentarz 4 cyfry 2 cyfry 2 cyfry 2 cyfry Pierwsza cyfra lub duża litera + 3 cyfry np. kodu TARIC stanowią rozszerzenie 8-cyfrowego kodu CN.Nr L 380). Z godnie z art.U.pl/_files_/sluzba_celna/podrecznik_celny/6_00_00/6_7_3tab. Skład jest przedstawiany w postaci procentowej zawartości sacharozy.V001 Komentarz Maksymalnie. Na przykład. Firmy te są opisywane za pomocą kodów dodatkowych.musi być bardziej uszczegółowiona a niecelowe jest dokonywanie podziałów samych kodów nomenklatury towarowej.

Stawki preferencyjne 7. korzystających z tych preferencji.Umowa pomiędzy UE a Meksykiem Kod TARIC 1516 20 98 00 Typ środka 142 Kraj pochodzenia MX Nomenklatura towarowa 1516209800 Wysokość cła 0% 7.L 246). konwencyjna bądź autonomiczna).załącznik do rozporządzenia w sprawie GSP.DZ.typ środka 103 (tj.kraje w kolumnie I . Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia 1030 (akronim SPG) .1 rozporządzenia 2658/87).wszystkie. L 273) lub kody grup krajów.5.Dz.załącznik do rozporządzenia w sprawie GSP.kraje korzystające z uzgodnień ogólnych. Stosowanie takich obniżonych stawek celnych jest uzależnione od przedstawienia odpowiedniego dokumentu pochodzenia (EUR.4. 2005 (akronim SPGA) . Włączenie do bazy TARIC Typ środka 103 Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie .U.kraje objęte GSP . 2027 (akronim SPGE) .5. Przykład Decyzja 2/2000 (Dz.U. że w celu określenia obowiązującej stawki celnej dla krajów trzecich konieczne jest dokonanie porównania stawek wyrażonych w środkach 102 i 104 i zastosowanie stawki celnej niższej. Ponadto tak jak w przypadku preferencji przedstawionych w pkt 7.5.1 /ATR w przypadku Turcji)/ ub deklaracji na fakturze). MM) : 0 Komentarz: 35 .kraje w kolumnie H . L 157) . Import na terytorium UE produktów pochodzących z tych krajów może korzystać z obniżek stawek celnych w stosunku do stawki celnej KNU."Erga Omnes") 7. Ponieważ przyznawane są różne obniżki w zależności od tego czy kraje korzystają ze wspólnych czy też szczególnych uzgodnień (patrz Załącznik I do rozporządzenia 2501/2001) utworzono różne grupy krajów. Przepis ten stanowi.U.2 Ulgi taryfowe GSP (KOD 2XX w polu 36 formularza SAD) W ramach Generalnego Systemu Preferencji (GSP).1 Umowy preferencyjne (kod 3xx w polu 36 formularza SAD) UE zawarła dość znaczą liczbę umów preferencyjnych z krajami partnerskimi. Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia Kod ISO kraju (patrz: rozporządzenie 2020/2001 . 2020 (akronim SPGL) . obowiązują stawki autonomiczne (patrz: art.1.7. Przykład 1 z publikacji ISZTAR 1503 00 90 00 SPGA (wył.5. UE obniżyła stawki ceł importowych na produkty pochodzące z krajów rozwijających się (patrz: rozporządzenie 2501/2001 . W TARIC podawana jest tylko stawka stosowana dla krajów trzecich . Stawka celna stosowana w przywozie z krajów trzecich W przypadku gdy autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne. stosowanie obniżonych stawek jest uzależnione od przedstawienia odpowiedniego dokumentu (Formularza A lub deklaracji na fakturze).niższa.

Dz.U.138 i 182 . rolnych i rybnych Kod TARIC 2917 20 00 40 36 .Dz.5. Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 8 TARIC. PH) Preferencja taryfowa: 2. Przykład 2 z przeglądarki TARIC: kod Taric 1503 00 90 00 Kod miejsca pochodzenia SPGL wył.U. Mołdawii (MD). 105. lub C 031 (Oświadczenie z następująca formułą: "Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy [ILO] nr 29.L 158).Rozporządzenie 2501/2001 (Dz. Sri Lanki (LK). Obniżki przyznawane są krajom szanującym te uzgodnienia. Zawieszenia dla pewnych produktów przemysłowych i rolnych Włączenie do TARIC Typ środka 112 Akronim S Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie . 87. Z takich uzgodnień korzysta np. Malezji (MY) i Filipin (PH).U.Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 2501/01" na deklaracji na fakturze). komponentów i innych towarów tego typu. 100. L 346 . które było wielokrotnie modyfikowane (dwa razy do roku) w celu dodania lub usunięcia towarów z załączników. 105.L 170).Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 2501/01" wpisane w polu 4 Form A").4 Zawieszenia UE może częściowo lub całkowicie autonomicznie zawiesić stosowanie stawek celnych na pewne produkty. 111. Zawieszenie stawki celnej wynikać może również ze szczególnych przepisów prawnych. Mołdawia (MD). Podstawowym aktem prawnym w kwestii zawieszeń autonomicznych jest rozporządzenie 1255/1966 (Dz. 7. (ID.9 % Akt prawny R2501/01 Komentarz Akt prawny ."Erga Omnes") Przykład 1 Rozporządzenie 2499/2001 (Dz. 111. konserwacji i napraw samolotów lotnictwa cywilnego (rozporządzenie 3050/1995 .Zawieszenia należności celnych Wspólnej Taryfy Celnej dla pewnych produktów przemysłowych. stawka preferencyjna w wysokości 2.L 320) i części. przepisy dotyczące importu produktów przeznaczonych do budowy.3 Specjalne uzgodnienia motywacyjne Na mocy rozporządzenia nr 2501/2001 UE ustanowiła specjalne uzgodnienia motywacyjne na rzecz ochrony praw pracowniczych i środowiska. np. 100.L 340) . 7. MD. 98. LK.Program GSP 2002-2004). że obniżka obowiązuje w stosunku do wszystkich krajów będących członkami grupy 2005 z wyjątkiem Myanmaru (MM).138 i 182 . MY. jakie mają być częścią samolotów lotnictwa cywilnego lub wykorzystywane przez takie samoloty (rozporządzenie 1147/2002 .Zapis taki oznacza. Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia MD (Mołdawia) Warunkiem dla zastosowania środka jest przedstawienie poświadczonego dokumentu: U 030 ( Oświadczenie z następująca formułą: "Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy [ILO] nr 29.U. 87.5.U. 98. Warunki są przedstawione w formie przypisów TPXXX.9 % obowiązuje w stosunku do wszystkich krajów będących członkami grupy 2020 (SPGL) z wyjątkiem Indonezji (ID).

U. W celu wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma środkami. stworzono szczególny typ środka (119).L 320) Zawieszenie autonomicznych należności celnych Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów przeznaczonych do budowy.(Dz. konserwacji i napraw samolotów. Kontyngenty taryfowe 7. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 119 1011 (wszystkie kraje trzecie . tak i autonomiczne kontyngenty taryfowe stanowią wyjątki od ogólnej zasady przyjętej we Wspólnej Taryfie Celnej. Zawieszenia na podstawie świadectwa zdatności do lotu W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1147/2002 z 25 czerwca 2002 tymczasowo zawieszającym autonomiczne należności celne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary importowane ze świadectwem zdatności do lotu określono. że w tym szczególnym przypadku przeznaczenie produktów musi podlegać kontroli i że zastosowanie zawieszenia jest uzależnione od przedstawienia pozwolenia na końcowe wykorzystanie (art. Kontyngenty taryfowe oparte na pozwoleniach. Większość takich kontyngentów taryfowych jest zarządzanych (przez DG Podatki i unia celna . zarządzane są przez DG Rolnictwo.system TQS) na zasadzie "kto pierwszy. Przepis prawny regulujący zarządzanie tymi kontyngentami taryfowymi zawarty jest w art.6."Erga Omnes") Warunek dla środka przedstawienie dokumentu Dokument A 119 (świadectwo zdatności do lotu) 7. że zawieszenie będzie uzależnione od przedstawienia organom celnym oryginału świadectwa zdatności do lotu w momencie zgłoszenia towarów do dopuszczenia do wolnego obrotu.XXXX Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 7 publikacji papierowej TARIC w następującej formie: K: 0 (09.6.2609) Komentarz 37 ."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO Numer porządkowy 09. ten lepszy". każdy kontyngent jest opisywany za pomocą 6-cyfrowego numeru porządkowego. Tak jak zawieszenia autonomiczne.Typ środka 112 Kraj pochodzenia 1011 Kod TARIC 2917 20 00 40 Wysokość cła 0% Przykład 2 Rozporządzenie 3050/1995 . W celu zarządzania wielkością tych kontyngentów.291-300 Przepisów Wykonawczych). Włączenie do TARIC Typ środka 122 Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie .308a do 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustalającego Przepisy Wykonawcze dla stosowania Kodeksu Celnego Wspólnoty.1 Autonomiczne kontyngenty taryfowe Autonomiczne kontyngenty taryfowe pozwalają na całkowite lub częściowe odstąpienie od poboru należności celnych w normalnej wysokości obowiązującej na towary importowane w ograniczonej ilości. Typ środka 112 Kraj pochodzenia 1011 Kod TARIC 3904 22 00 10 Wysokość cła 0% Komentarz Należy zauważyć.

Należy zauważyć. Uprawnianie do skorzystania z preferencyjnych kontyngentów taryfowych jest uzależnione od przedłożenia koniecznego dowodu potwierdzającego pochodzenie. numer porządkowy kontyngentu w nawiasach i odniesienie do przypisu (jego opis znajduje się na końcu działu) K: 0 (09. W ramach tych preferencyjnych kontyngentów taryfowych. ale wynikają ze zobowiązań nałożonych przez GATT.6.XXXX przedstawienie Stawki należności celnych są pokazane w kolumnach 8. Takie ulgi taryfowe zwane są "preferencyjnymi kontyngentami taryfowymi". Przedstawienie pozwolenia na przywóz stanowi warunek zastosowania takich środków.U. L 273) świadectwa/pozwolenia/dokumentu Numer porządkowy Warunek 09.DZ. jakie Wspólnota Europejska zawarła z krajami trzecimi."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 09. 10 lub 11 publikacji papierowej ISZTAR w następującej postaci: K (akronim kontyngentu).4 Preferencyjne kontyngenty taryfowe W ramach wielu porozumień.4155)(CD023) 38 . w momencie importu na teren Wspólnoty. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 143 Kod kraju ISO (patrz: rozporządzenie 2020/2001 . wcześniej ustalona ilość towarów pochodzących z danego kraju może. cło. Ich zarządzanie i włączenie do TARIC odbywa się w taki sam sposób jak wyżej wspomniane autonomiczne kontyngenty taryfowe. Włączenie do TARIC Typ środka Akronim Kod miejsca pochodzenia Numer porządkowy Warunek 122 K 1011 (wszystkie kraje trzecie .6. następnie kod ISO danego kraju pochodzenia. dostępnym pod adresem internetowym: http://www.6.int/comm/taxation_customs/dds/pl/home.XXXX przedstawienie świadectwa/pozwolenia/dokumentu Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 7 publikacji ISZTAR w następującej formie: K (akronim kontyngentu). Różne rozporządzenia Rady i Komisji zawierają szczególne przepisy dotyczące zarządzania tego typu kontyngentami.4020)(CD227) 7. odniesienie do przypisu (DG Rolnictwo lub kontyngent rybny) K-CH: 0 (09.2 Kontyngenty taryfowe Światowej Organizacji Handlu (WTO) Niektóre kontyngenty taryfowe nie są kontyngentami autonomicznymi.3 Taryfowe kontyngenty autonomiczne i WTO oparte na pozwoleniu zarządzane przez DG Rolnictwo Te kontyngenty taryfowe są zarządzane poprzez system pozwoleń na przywóz. jeśli chodzi o kontyngenty zarządzane przez DG TAXUD wszystkie te wielkości podawane są w systemie TQS.eu. jak również w ramach autonomicznych procedur preferencyjnych dla krajów beneficjentów. następnie stawka cła. korzystać z bardziej korzystnej stawki celnej niż stawka celna dla kraju trzeciego określona w Nomenklaturze Scalonej (CN). numer porządkowy w nawiasach i w koniecznych przypadkach. Jednakże. że TARIC nie zawiera informacji na temat wielkości kontyngentu ani jego części pozostałej do wykorzystania. 9. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia Numer porządkowy 122 1011 (wszystkie kraje trzecie ."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 09.XXXX 7.htm 7.europa. dla wcześniej ustalonych ilości produktów przewidziane zostały ulgi taryfowe.

stawka celna.Zastosowanie procedury końcowego przeznaczenia w imporcie sprzętu wojskowego i towarów o przeznaczeniu militarnym (rozdz. że w przypadku plafonów taryfowych w momencie osiągnięcia pewnej wielkości.2004 r.300 RWKC. Zastosowanie takich stawek jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Informacje ogólne Towary objęte procedurą szczególnego przeznaczenia pozostają przez cały czas trwania tej procedury pod dozorem celnym.2) . 8. 86 i 87 WKC. towary mogą mieć różną klasyfikację taryfową.291 . aby mogły zostać dopuszczone do wolnego obrotu z zastosowaniem uprzywilejowanego traktowania taryfowego i możliwością skorzystania z procedury szczególnego przeznaczenia. 9. podlegać różnym środkom taryfowym. 10. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 144 1011 (wszystkie kraje trzecie .5 Plafony taryfowe Środek ten jest bardzo podobny do kontyngentu taryfowego.rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z 07.XXXX Numer porządkowy 09. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej 39 . 11 publikacji papierowej ISZTAR w następującej postaci: kod ISO danego miejsca pochodzenia (w kolumnie 7 nie pokazuje się miejsca pochodzenia). numer porządkowy w nawiasach i w koniecznych przypadkach.3900)(CD133) 6.10.1.Uprzywilejowane traktowanie taryfowe w zależności od rodzaju towarów (rozdz. wydawanego dla towarów podlegających procedurze szczególnego przeznaczenia. Kontrola towarów o szczególnym przeznaczeniu 2.XXXX. odniesienie do przypisu : LOMA-P: 0 (09.7.4) .XXXX. Jest to związane z prawidłowością wykorzystania pozwolenia. a następnie P(akronim plafonu).21.5) 2. b/ Art.00 Szczególne przeznaczenie towarów 1. W zależności od przeznaczenia.Kontrola towarów o szczególnym przeznaczeni (rozdz.82. c/ Postanowienia wstępne Wspólnej Taryfy Celnej (Sekcja II B i II F) . W tej części podręcznika zostaną omówione następujące zagadnienia: .1.09. 12."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 26. Wprowadzenie Niektóre towary ze względu na ich rodzaj i przeznaczenie mogą korzystać z obniżonych lub zerowych stawek celnych. 2. obniżki taryfowe mogą być nadal stosowane aż do momentu publikacji rozporządzenia ponownie ustalającego stawkę należności celnych dla kraju trzeciego. jakim muszą podlegać. Stawki należności celnych są pokazane w kolumnie 7. a co się z tym wiąże.6.3) .1 Regulacje prawne dotyczące uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów /procedury końcowego przeznaczenia/ a/ Art. Koniecznym jest więc określenie warunków. art.Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla cywilnych statków powietrznych i towarów do stosowania w cywilnych statkach powietrznych (rozdz. Jedyną różnicą jest to.

części elektroniczne.291. stosowana dla towarów objętych szczególnym przeznaczeniem końcowym nie jest niższa. 2. nie będzie miała zastosowania w przypadku. które będą podlegać uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu muszą spełnić warunki dla takiej preferencji. Taka praktyka ułatwia przeprowadzenie kontroli i monitoringu zastosowanej procedury. których przeznaczenie zostało określone w brzmieniu danego kodu Nomenklatury Scalonej. . których przeznaczenie wynika z taryfowego zapisu kodów CN.3 Nomenklatura Scalona W taryfie celnej znajduje się wiele towarów. spełniającej określone wymagania i umożliwiającej przeprowadzenie skutecznego dozoru celnego w ramach zastosowanej procedury. może być udzielone każdej osobie prowadzącej działalność na terenie Wspólnoty Europejskiej.1. niektóre produkty chemiczne. innymi części i podzespoły do montażu przemysłowego pojazdów mechanicznych.wymienionych w Sekcji II F taryfy (niektóre towary rolne i gaza młynarska) . Wniosek o udzielenie pozwolenia na objęcie towaru procedurą przeznaczenia końcowego powinien być składany do właściwego organu celnego: a/ w przypadku.300 RWKC. dla zastosowania uprzywilejowanego traktowania taryfowego wymagane jest spełnienie przez towary wymagań określonych w przepisach odrębnych (patrz rozdział 3. która objęta jest pozwoleniem jest tam prowadzona. określone w art.i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Wszystkie takie towary w taryfie zostały opatrzone przypisem w brzmieniu "Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (patrz art. ze względu na szczególne przeznaczenie towarów jest uzależnione od wydania pozwolenia na piśmie.21 WKC udzielenie preferencji taryfowych. gdy przywozowa stawka celna ustanowiona we Wspólnej Taryfie Celnej. 2. niż stawka. a także w przypadku.4 Przegląd szczególnych przeznaczeń Oprócz towarów.).wymienionych w postanowieniach wstępnych taryfy (Sekcja II B . Urz. szczególne przeznaczenie może dotyczyć również towarów: .naczelnika urzędu celnego). W pierwszym przypadku możliwość uprzywilejowanego traktowania taryfowego wynika z postanowień wstępnych taryfy oraz art.1. W związku z powyższym.291-300 RWKC).2 Warunki uprzywilejowanego traktowania taryfowego Wszystkie towary. o której mowa wyżej. 40 .cywilne statki powietrzne i towary przeznaczone do stosowania w cywilnych statkach powietrznych). 2.). 2004 r.decyzja na zastosowanie gospodarczej procedury celnej (przeznaczenie końcowe). regulacje. Są to m. W przypadku drugim. gdy co najmniej część przedmiotowej działalności gospodarczej.uprzywilejowane traktowanie ze względu na rodzaj towarów. gdy procedura ostatecznego przeznaczenia będzie realizowana tylko w jednym państwie członkowskim UE). gdy wniosek dotyczy tylko jednej administracji celnej (tj.1.1 pkt b/. Procedura końcowego przeznaczenia. przypis do odpowiedniego kodu TARIC będzie przywoływał obie ww.1. czyli księgowości firmy.1.10.291-300 ww. Rozporządzenia Wykonawczego /2. Pozwolenie . w miejscu prowadzenia przez wnioskodawcę swojego podstawowego konta. Wniosek o udzielenie pozwolenia sporządza się w formie pisemnej według wzoru załącznika nr 67 do RWKC oraz zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.5 Pozwolenie pisemne Zgodnie z art. WE Nr 327 z 30. wniosek powinien być składany do właściwego organu celnego (w Polsce . która byłaby stosowana w innych przypadkach dla tych samych towarów. które ze względu na zapis taryfowy /brzmienie określonego kodu CN/ mogą korzystać z uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich przeznaczenie. 2.

292 ust. Jeżeli w terminie tym przekazano zastrzeżenia i nie osiągnięto porozumienia. że w terminie 30 dni pozostałe zainteresowane organy celne biorące udział w konsultacjach nie zgłosiły zastrzeżeń dotyczących przekazanego projektu pozwolenia. . .dyrektor izby celnej przesyła kopię udzielonego pozwolenia do CBK. Zastosowanie zezwolenia retrospektywnego jest jednakże uzależnione od pewnej liczby warunków. w których przeznaczenie końcowe będzie realizowane. Jest to tzw.po osiągnięciu porozumienia odnośnie treści pozwolenia.5 RWKC) na podstawie Pozporządzenia Komisji (WE) Nr 2286/2003 obowiązuje od 2004r. czy zostały spełnione warunki do udzielenia pozwolenia i przygotowuje jego projekt. które następnie przesyła je do wszystkich zainteresowanych organów celnych. które w ciągu 15 dni potwierdzają ich otrzymanie. gdy wniosek dotyczy kilku (co najmniej dwóch) administracji celnych tryb postępowania określa art. 2. Organem właściwym do prowadzenia procedury konsultacyjnej w ramach postępowania o wydanie jednorazowych pozwoleń do celów dozoru celnego ze względu na przeznaczenie towarów jest Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. Konsultacji i Obsługi Systemu ISPP (CBK). ale tylko w wyjątkowych okolicznościach. w jakim podniesiono zastrzeżenia. co powinno umożliwić kontrolę powyższej procedury. a mianowicie: a) nie stosuje się tego przepisu jako generalnej zasady.dyrektor izby celnej sprawdza. . d) sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy musi potwierdzać.Okres ważności pozwolenia wynosi 3 lata od dnia uprawomocnienia się decyzji. procedura konsultacyjna pomiędzy administracjami celnymi zainteresowanych krajów. Tryb uzyskiwania pozwolenia w ramach procedury konsultacyjnej jest następujący: . odpowiedzialnego za wydanie jednorazowego pozwolenia. aby towary z mocą wsteczną były objęte przeznaczeniem końcowym. że wszelkie wymagania procedury mogą być uważane za spełnione. Organy celne mogą wydać jednorazowe pozwolenie.1.6 Pozwolenia retrospektywne W określonych przypadkach można dopuścić.organy celne potwierdzają datę otrzymania projektu pozwolenia w terminie 15 dni i przekazują do CBK ewentualne zastrzeżenia w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu. c) muszą być przestrzegane okresy ważności określone w art.4 RWKC. Organy celne wydające pozwolenie przesyłają jego kopię wszystkim zainteresowanym organom celnym. pod warunkiem. b) stosowny wniosek nie może wiązać się oczywistym zaniedbaniem ze strony importera. przekazują wniosek i przygotowany na jego podstawie projekt pozwolenia innym zainteresowanym organom celnym w różnych państwach członkowskich. gdzie znajduje się główna księgowość składającego wniosek i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności. w zakresie swoich kompetencji. Następnie przesyła wniosek i projekt pozwolenia do Centralnego Biura ds. 41 .osoba ubiegająca się o udzielenie pojedynczego lub jednorazowego pozwolenia składa wniosek do dyrektora izby celnej właściwego ze względu na miejsce. CBK przekazuje informację o rozstrzygnięciu do dyrektora izby celnej właściwego do udzielenia pozwolenia.293 ust. .292 ust. b/ w przypadku. a podmiot gospodarczy musi udowodnić konieczność ekonomiczną zastosowania tej formy pozwolenia. to wniosek zostaje odrzucony w formie decyzji w zakresie. które mają być objęte pozwoleniem lub gdzie wnioskodawca utrzymuje główne księgi rachunkowe (zmiana art. Zgodnie z tym przepisem. a następnie uzgadnianiu treści pozwolenia z administracjami celnymi w państwach członkowskich uczestniczących w procedurze konsultacyjnej. organy celne państwa członkowskiego.5 RWKC.CBK przeprowadza czynności polegające na przekazywaniu. .

tzn.1 lit.w przypadku. Jednakże w przypadku towarów. gdy towary nie nadają się do wielokrotnego użytku lub gdy organ celny podjął decyzję.1. Powyższe przedłużenie okresu dozoru celnego dopuszcza się tylko w przypadkach. a 42 . a posiadacz pozwolenia może dowolnie dysponować tym towarem. której może być udzielone pozwolenie (posiadacz pozwolenia) przejmuje zobowiązanie odnośnie przekazania towarów do określonego użytkowania końcowego. . Pierwsze przekazanie towarów do określonego przeznaczenia końcowego nie musi oznaczać. który całkowicie przekazuje je innemu upoważnionemu podmiotowi gospodarczemu. gdy władze celne uznają je za właściwe w celu uniknięcia popełnienia nadużycia. Od tej chwili nie istnieje możliwość.e) sytuacja prawna towarów powinna być uregulowana w drodze unieważnienia zgłoszenia dopuszczenia do swobodnego obrotu i sporządzenia nowego zgłoszenia dopuszczenia do swobodnego obrotu z wykorzystaniem przeznaczenia końcowego.293 ust.203 lub 204 WKC).296 ust.251 ust. W celu zapewnienia właściwego i jednolitego stosowania przepisów prawa.297 RWKC). która prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Wspólnoty i spełnia określone wymagania (w szczególności wynikające z postanowień art.2 WKC oraz art. w której kończy się dozór celny. aby został zaciągnięty dług celny z tytułu przywozu. Posiadacz pozwolenia nie musi być właścicielem przedmiotowych towarów. W czasie przedłużonego okresu dozoru celnego.części pojazdów mechanicznych używanych do montażu .po dokonaniu ich rejestracji w publicznej ewidencji przeznaczonej do powyższych celów.2 do 6 lub art. O ile zostanie to uznane za konieczne.b RWKC) i zawsze umożliwia dokonanie skutecznego dozoru celnego.c) tiret pierwsze RWKC. gdy są po raz pierwszy przekazane do określonego przeznaczenia końcowego. . że dozór celny nie będzie kontynuowany po dacie pierwszego przekazania. Zwykle towary pozostają pod dozorem celnym i podlegają należnościom przywozowym do czasu. Przykłady towarów. że procedura przeznaczenia końcowego została zakończona. serwisu.82 ust. Ma to tylko miejsce w tym przypadku. które częściowo lub całkowicie przekazują towary dla określonego przeznaczenia końcowego.1 lit. który nie posiada pozwolenia przeznaczenia końcowego.towary przeznaczone do niektórych typów samolotów do celów ich budowy. gdy montaż pojazdu został zakończony. Osoba. Decyzja powyższa jest podejmowana w każdym konkretnym przypadku i jej wydanie może być uzależnione od wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka. dozór celny może zostać przedłużony na maksymalny okres dwóch lat po dacie dokonania pierwszego przekazania towarów. powyższa procedura zostaje zakończona. może sprzedać lub przekazać towary podmiotowi gospodarczemu. zgodnie z art. Z chwilą przekazania towarów do określonego przeznaczenia końcowego. które mogą być uważane jako pierwotnie przeznaczone dla określonego przeznaczenia końcowego: . gdy powyższy samolot jest przekazywany stronie trzeciej lub jest ponownie postawiony do dyspozycji swojego właściciela po dokonaniu serwisu lub naprawy.7 Przestrzeganie procedury końcowego przeznaczenia Pozwolenie na realizację procedury przeznaczenia końcowego może być udzielone każdej osobie. które nadają się do wielokrotnego użycia. towary podlegają należnościom przywozowym i wobec tego może powstać dług celny ( art. organy celne mogą zażądać złożenia zabezpieczenia. Pozwolenie zatem może być udzielone nie tylko podmiotom. konwersji lub wyposażenia . Powyższe zobowiązanie może być przeniesione na inne osoby (art. 2.w momencie. lecz także dla podmiotu gospodarczego. organ celny powinien szczegółowo określić sytuację.samoloty cywilne .

fondue z sera.1. udzielanemu pod warunkiem ustalenia. pod warunkiem. W tym rozdziale omówiono następujące tematy: Produkty nienadające się do spożycia (3.towarów dostarczonych bezpośrednio na pokład statków do celów wyposażenia statku . pod warunkiem. 3. 3. Jest to więc zastosowanie uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na rodzaj bądź właściwości towarów.towary przeznaczone dla pewnych klas statków lub platform wiertniczych lub produkcyjnych w celu budowy. hybrydy kukurydzy. pod warunkiem przedstawienia należycie potwierdzonego świadectwa.) .1. 3.4 Towary. zamontowania lub wyposażenia . hybryd kukurydzy. niekonfekcjonowanej. konwersji. na które musi być przedłożony certyfikat (3. 3. że towary są oznaczone w sposób nieusuwalny. podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu ze względu na ich rodzaj.w przypadku nasion i owoców oleistych (dyrektywa Rady 2002/57 WE z dnia 13 czerwca 2002 r. a ich rozdzielenie jest technologicznie niewykonalne. w odniesieniu do których przyznano uprzywilejowane traktowanie taryfowe z uwagi na ich rodzaj. gdy powyższy statek lub platforma zostały przekazane stronie trzeciej lub są ponownie postawione do dyspozycji swojego właściciela po dokonaniu serwisu lub naprawy. 43 . że towary są rzeczywiście przeznaczone do siewu.4).w momencie ich dostawy.2 Nasiona Uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu podlegają niektóre towary przeznaczone do sadzenia lub siewu.w momencie. . Za towary niezdatne do spożycia uznaje się takie towary.1.3). . Wspólnej Taryfy Celnej.1). tytoniu i saletry. które mają zostać skażone i denaturanty są jednorodnie zmieszane. do którego nie mają zastosowania przepisy rolne. że spełniają wymagania niektórych przepisów wspólnotowych: .w przypadku ziemniaków sadzeniaków (dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. na które musi być przedłożony certyfikat Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do świeżych winogron stołowych.1. hybrydy sorgo lub nasiona i owoce oleiste odpowiadają rodzajowi. ryż. określający je jako przeznaczone do odsiewania lub podobnych celów przemysłowych. . Jeżeli hybrydy słodkiej kukurydzy.1. Nasiona (3. orkisz.3 Gaza młynarska Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do gazy młynarskiej.2). Informacje ogólne Ten rodzaj uprzywilejowanego traktowania taryfowego wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych tj. ryżu i sorgo (dyrektywa Rady 66/402/EWG). wymienione są w Aneksie 8. Gaza młynarska (3. poprzez odniesienie do pozycji.pojazd ten został przekazany innej osobie.1. Towary.1. w ramach której są klasyfikowane wraz z ich wyszczególnieniem i ilością użytych denaturantów. orkiszu.1 Produkty nienadające się do spożycia Produkty nienadające się do spożycia.w przypadku słodkiej kukurydzy.1.1. naprawy. Takie towary objęte są w taryfie przypisem w brzmieniu: "Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w Sekcji II pkt F postanowień wstępnych". 3. serwisu. niektórych dyrektyw wspólnotowych dotyczących określonego rodzaju towarów bądź przedstawienia świadectw autentyczności towarów. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe w zależności od rodzaju towarów 3.

Wzory i przepisy regulujące wystawianie świadectw określone są w załączniku 9. Wspólnej Taryfy Celnej. ZASTOSOWANIE PREFERENCJI TARYFOWYCH ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ ORAZ SZCZEGÓLNE PRZEZNACZENIE TOWARÓW CN 2005 Kody 0408 11 20 0408 19 20 0408 91 20 0408 99 20 0701 10 00 0712 90 11 0806 10 10 1001 90 10 1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19 1006 10 10 1007 00 10 1106 20 10 1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 10 10 1206 00 10 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 60 10 1207 91 10 1207 99 20 Warunki Wymagane jest spełnienie przez towary wymagań określonych w odrębnych przepisach prawa Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2658/1987 w sprawie taryfowej i statystycznej nomenklatury oraz Wspólnotowej Taryfy Celnej - Część I "Postanowienia wstępne" sekcja II F "Zastosowanie preferencji taryfowych ze względu na szczególne przeznaczenie oraz właściwości towarów"

2106 90 10 2401 10 10 2401 10 20 2401 10 30 2401 10 41 2401 10 49 2401 20 10 2401 20 20 2401 20 30 2401 20 41 2401 20 49 2501 00 51 3102 50 10 3105 90 10 3502 11 10 3502 19 10 3502 20 10 3502 90 20 3502 11 10 3502 19 10 3502 20 10 3502 90 20 5911 20 20 -

4. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla cywilnych statków powietrznych i towarów do stosowania w cywilnych statkach powietrznych 4.1. Informacje ogólne W tym rozdziale omówiono zwolnienia z cła przewidziane dla: Cywilnych statków powietrznych, niektórych towarów używanych w cywilnych statkach powietrznych i przeznaczonych dla tych statków, w trakcie ich budowy, naprawy konserwacji, przebudowy, modyfikacji lub przekształcenia oraz naziemnych samolotów szkolnych do nauki latania i ich części, do użytku cywilnego (4.1.1). 4.1.1 Zwolnienia z cła dla lotnictwa cywilnego przewidziane we Wspólnotowej Taryfie Celnej, wynikające z uprzywilejowanego traktowania taryfowego Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla towarów wymienionych w punkcie (4.1.) polega na zastosowaniu postanowień wynikających z postanowień wstępnych taryfy (Sekcja II B) oraz art.291-300 RWKC. W związku z powyższym przypis do odpowiedniego kodu CN/TARIC powołuje obie regulacje. Jak wynika z powyższych przepisów, warunkiem dla ewentualnego zwolnienia z cła jest uzyskanie stosownego pozwolenia od właściwego organu celnego (naczelnika urzędu celnego), po uprzednim złożeniu wniosku.

44

Spełnienie określonego w przepisie warunku pozwala na objęcie towaru daną podpozycją, w przeciwnym razie, ten sam towar zostanie objęty inną podpozycją, dla której ustawodawca nie przewidział zwolnienia z cła. Definicje cywilnych statków powietrznych oraz towarów do stosowania w tych statkach znajdują się w Sekcji II B Postanowień wstępnych Wspólnotowej Taryfy Celnej. Należy dodatkowo zauważyć, że w stosunku do importowanych towarów wykorzystywanych przez producentów samolotów cywilnych, objętych preferencjami celnymi z uwagi na przeznaczenie, obowiązuje regulacja prawna zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1147/2002. Na mocy postanowień tej regulacji, zawieszenie cła na niektóre towary importowane na potrzeby lotnictwa następuje na podstawie przedstawienia przez importera świadectwa (deklaracji) zdatności do lotu (airworthiness certyficates). Ten typ preferencji zawieszający cło na ww. towary nie jest jednak uzależniony od objęcia towaru procedurą przeznaczenia końcowego, zatem w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 291-300 RWKC. Powyższa regulacja ogranicza, między innymi, konieczność stosowania przez podmioty zawieszających procedur celnych, związanych z uprzywilejowanym traktowaniem towarów z uwagi na ich końcowe przeznaczenie, ponieważ nie wymaga uzyskania pozwolenia na przywóz towarów w ramach procedury przeznaczenia końcowego. ZASTOSOWANIE PREFERENCJI TARYFOWYCH ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ ORAZ SZCZEGÓLNE PRZEZNACZENIE TOWARÓW CN-2005 http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/podrecznik_celny/6_4.html

5. Zastosowanie procedury końcowego przeznaczenia w imporcie sprzętu wojskowego i towarów o przeznaczeniu militarnym 5.1. Informacje ogólne 5.1.1 Zasady korzystania ze stawek zawieszonych, ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 150/2003. Regulacja ustanawia system zawieszeń poboru ceł w odniesieniu do niektórych produktów importowanych w celu podniesienia zdolności obronnych państw członkowskich Unii Europejskiej, wyszczególniając zakres towarów, wobec których zawiesza się pobór ceł i mają zastosowanie odpowiednie procedury celne odnoszące się do importu uzbrojenia. Ponadto określa zasady przekazywania informacji związanych z importem tego typu towarów. Aby móc skorzystać z zawieszonych stawek celnych, podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą powinien uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury końcowego przeznaczenia, co oznacza, że oprócz szeregu wymogów przewidzianych dla tej procedury przez cały czas jej trwania towary będą pozostawać pod dozorem celnym ( art.291300 RWKC). Ponadto rozporządzenie ustanawia warunek, polegający na okazaniu organom celnym certyfikatu, wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego, dla którego sił zbrojnych te towary są przeznaczone. Cła na towary sprowadzane na potrzeby wojska są zawieszone, pod warunkiem, że wnioskodawcą jest właściwy urząd, odpowiedzialny za obroną militarną kraju. Spełnienie wyżej wymienionych warunków umożliwia zastosowanie preferencji celnych w postaci autonomicznego zawieszenia należności celnych przywozowych na niektóre towary, wymienione w załączniku I rozporządzenia. Natomiast w stosunku do towarów podwójnego zastosowania, wymienionych w załączniku II, można zastosować procedury przywozowe, określone w art.3 wspomnianej regulacji. Z omawianej regulacji nie mogą korzystać firmy prywatne działające we własnym imieniu; j est ona przeznaczona jedynie dla sił zbrojnych państw członkowskich. Prywatne przedsiębiorstwa mogą działać tylko w imieniu i na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. Regulacja dotyczy wyłącznie towarów przeznaczonych jedynie dla celów wojskowych, obejmuje jedynie wyroby gotowe, które nie są przeznaczone do dalszej produkcji, a jakiekolwiek zmiany towaru w procesie produkcyjnym podjętym na terenie kraju unijnego są wykluczone. Ponadto, w ramach przedmiotowej regulacji zawiesza się pobór cła od części, komponentów oraz podzespołów, które będą wykorzystywane w celu naprawy, odnowy, konserwacji, jednakże to zawieszenie nie obejmuje narzędzi, przygotowanych specjalnie do tych gotowych produktów oraz paliwa, smarów lub podobnych produktów.

45

Organem odpowiedzialnym za końcowe przeznaczenie i użycie towarów objętych zawieszeniem cła jest Ministerstwo Obrony danego kraju członkowskiego. 7.00.00 Pochodzenie towarów 1. Wprowadzenie Reguły pochodzenia towarów są to zasady określania ekonomicznej przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. Zasady te w formie przepisów prawa pozwalają na ustalenie z jakiego kraju (np. z Bułgarii) lub grupy krajów (np. z Unii Europejskiej) towar pochodzi. Reguły pochodzenia są jednym z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których wyliczane są należności celne. Szeroko rozumiane reguły pochodzenia dotyczą nie tylko zasad ustalania kraju, z którego towar pochodzi, ale również zasad dokumentowania tego pochodzenia oraz innych wymogów jakie muszą być spełnione, takich jak np. zasada bezpośredniego transportu, zasada zakazu zwrotu cła, itd. Reguły pochodzenia pełnią istotną rolę w systemie wspólnotowego prawa celnego z uwagi na zróżnicowanie stawek w taryfie celnej. Wybór właściwej stawki jest uzależniony od kraju pochodzenia towaru. Zróżnicowanie to jest wynikiem szeregu umów międzynarodowych, których stroną jest Wspólnota. Reguły pochodzenia dzielą się na dwie podstawowe grupy: - niepreferencyjne reguły pochodzenia (paragraf 2), - preferencyjne reguły pochodzenia (paragraf 3). W ramach tego rozdziału zostaną omówione także inne zagadnienia związane z pochodzeniem towarów: - współpraca administracyjna przy weryfikacji dowodów pochodzenia (paragraf 4), - wiążąca informacja o pochodzeniu (paragraf 5). 2. Pochodzenie niepreferencyjne 2.1. Wprowadzenie Niepreferencyjne reguły pochodzenia mają zastosowanie do: a) Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, za wyjątkiem: - preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujące stosowanie preferencyjnych środków taryfowych (np. umowy o wolnym handlu) oraz - preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów (np. ogólny system preferencji GSP); b) środków pozataryfowych, przyjętych odrębnymi postanowieniami Wspólnoty i mających zastosowanie w obrocie towarowym; c) sporządzania i wydawania świadectw pochodzenia. (art.22 WKC) 2.2. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów Jeżeli w wytworzenie towaru zaangażowany jest tylko jeden kraj, to jest on określany jako "towar całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w danym kraju" (przy czym pojęcie "kraj" obejmuje tu także morze terytorialne tego kraju). Są to: a) produkty mineralne tam wydobyte, b) produkty roślinne tam zebrane, c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane, d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych,

46

e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam prowadzone, f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzem terytorialnym tego kraju, dokonywanego przez statki w nim zarejestrowane i pływające pod jego banderą, g) towary wytworzone na pokładzie statków-przetwórni z produktów, o których mowa w punkcie f) pochodzących z tego kraju, o ile takie statki-przetwórnie zostały zarejestrowane w tym kraju i pływają pod jego banderą, h) produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod dnem morskim znajdującym się poza morzem terytorialnym, o ile dany kraj ma prawa wyłączności do eksploatacji tego dna lub gruntu, i) odpady i pozostałości powstające w wyniku procesów produkcyjnych oraz towary zużyte, jeśli zostały tam zebrane i jeśli nadają się wyłącznie do odzyskiwania surowców, j) towary tam uzyskane wyłącznie z towarów wymienionych w punktach a) do i) lub z ich pochodnych na dowolnym etapie produkcji. Tam, gdzie w wytworzenie produktu zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, towar uważa się za pochodzący z kraju, w którym podlegał ostatniej, istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, powodującej wytworzenie nowego produktu lub stanowiącej istotny etap wytwarzania. Obróbka charakteryzuje się działaniem na towar w celu uzyskania jego jakościowej zmiany, przy zachowaniu jego pierwotnej postaci (np. barwienie tkanin, powlekanie płyt metalowych). Natomiast w procesie przetworzenia użyte materiały są tak gruntownie przekształcone lub ich główne cechy w ten sposób zmienione, że z reguły powstaje nowy produkt (np. przetworzenie zboża na mąkę, wyprodukowanie butów ze skóry, cukierków z cukru, piwa z chmielu i słodu). Przy przetworzeniu nie poprzestaje się tylko na mechanicznych, czy innych działaniach na użytych materiałach, ale także zostają dodane inne surowce lub dalsze materiały wyjściowe. Przetworzenie lub obróbka, co do których zostało ustalone, że ich jedynym celem było obejście przepisów wspólnotowych stosowanych wobec towarów pochodzących z określonych państw, nie mogą być uznane za nadające pochodzenie kraju, w którym towary zostały przetworzone. (art.24 i art.25 WKC) 2.3. Szczególne zasady ustanowione dla określonych towarów Dla niektórych towarów wprowadzone zostały odmienne zasady, które w sposób szczegółowy regulują sposoby ustalania ich pochodzenia. Dotyczy to przede wszystkim materiałów i wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej. Dla tych towarów wprowadzona została reguła zmiany pozycji taryfy celnej. Tym samym, aby towar uzyskał pochodzenie kraju produkcji, użyte do jego wytworzenia surowce (pochodzące z importu), muszą być klasyfikowane w innej pozycji niż pozycja produktu. Towar nie uzyskuje jednak pochodzenia, jeśli zmiana pozycji taryfy celnej jest jedynie wynikiem: a) czynności mających na celu zachowanie produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania (wietrzenie, rozkładanie, suszenie, usuwanie uszkodzonych części i podobne czynności); b) prostych czynności polegających na usuwaniu kurzu, przesiewaniu lub sortowaniu, segregowaniu, dobieraniu (łącznie z kompletowaniem zestawów), myciu, rozcinaniu; c) zmiany opakowania oraz rozdzielania i łączenia przesyłek; d) zwykłego umieszczania w workach, skrzynkach, pudełkach, mocowania na kartach lub planszach, itp. oraz wszystkich inne prostych czynności związanych z pakowaniem; e) umieszczania znaków, etykiet lub innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowaniach; f) prostego montażu części dla otrzymania kompletnego wyrobu; g) połączenia dwóch lub więcej czynności wymienionych wyżej.

47

Jednak dla wybranych produktów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej uznano, że tylko pewne szczególne sposoby przetwarzania można uznać za wystarczające przetworzenie, tj. nadające pochodzenie. Załącznik 10 do RWKC ustala wykaz towarów oraz odpowiadających im reguł pochodzenia, które muszą być spełnione, aby taki produkt uzyskał pochodzenie z kraju wytworzenia. Oprócz towarów z sekcji XI szczegółowe reguły pochodzenia przewidziane zostały dla pewnych innych towarów. Dotyczy to niektórych towarów rolnych i przemysłowych. Wykaz tych towarów, wraz z regułami pochodzenia stanowi Załącznik 11 do RWKC. Przy ustalaniu pochodzenia towarów w oparciu o reguły zawarte w ww. Załącznikach 10 i 11, należy uwzględniać także postanowienia Załącznika 9 do RWKC, który zawiera uwagi wprowadzające. 2.4. Dokumentowanie pochodzenia niepreferencyjnego Niepreferencyjne reguły pochodzenia związane są ze stosowaniem stawki erga omnes, czyli stawki dla krajów trzecich. Jej zastosowanie nie wymaga najczęściej przedłożenia dowodu pochodzenia przywożonych towarów, ale od tej zasady bywają wyjątki. Dotyczą one przede wszystkim tekstyliów, ale także niektórych towarów rolnych czy stalowych. W tej części omówione zostaną: - ogólne zasady wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia (paragraf 2.4.1), - dokumentowanie pochodzenia tekstyliów (paragraf 2.4.2), - świadectwa pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi postanowieniami dotyczącymi przywozu (paragraf 2.4.3), - świadectwa pochodzenia dla niektórych towarów stalowych (paragraf 2.4.4). 2.4.1 Ogólne zasady wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia Jeżeli pochodzenie towaru musi być udokumentowane w przywozie poprzez przedstawienie świadectwa pochodzenia, to świadectwo to powinno spełniać następujące warunki: a) musi być wystawione przez wiarygodny organ lub instytucję, upoważnione do tego celu w danym kraju, b) musi zawierać dane niezbędne do ustalenia tożsamości towaru, którego dotyczy, a w szczególności: liczbę opakowań, ich rodzaj oraz umieszczone na nich znaki i numery, rodzaj towaru, masę brutto i netto (dane te mogą zostać zastąpione innymi, takimi jak liczba lub objętość, jeżeli towar podczas transportu zmienia swoją masę lub gdy jego masa nie może zostać ustalona, bądź też gdy produkt jest zwykle identyfikowany za pomocą innych danych) oraz nazwę nadawcy, c) jednoznacznie poświadczać, że towar, którego dotyczy, pochodzi z określonego państwa. Świadectwa pochodzenia towarów wywożonych z Polski wystawiane są przez odpowiednie komórki organizacyjne administracji celnej. Wzór świadectwa określony jest w Załączniku 12 do RWKC. Oprócz wzoru świadectwa zamieszczony jest tam także wzór wniosku o jego wydanie. Sam formularz jest wydrukowany jako trzykartkowy druk samokopiujący. Pierwsza karta jest oryginałem świadectwa, druga jego kopią, a trzecia wnioskiem o wystawienie. Druki wniosku i świadectwa są wypełniane identycznie, maszynowo lub odręcznie - pismem drukowanym, w języku polskim lub innym urzędowym języku Wspólnoty. Wniosek i świadectwo (a także kopie świadectwa) mają ten sam numer seryjny umożliwiający identyfikację świadectwa.

48

Świadectwa te potwierdzają, że objęte nimi towary pochodzą ze Wspólnoty, jednak gdy istnieje taka konieczność związana z handlem, mogą one zaświadczać, że towary pochodzą z określonego Państwa Członkowskiego (stwierdzenie takie nie jest możliwe w sytuacji, gdy w produkcję towaru zaangażowane były różne Państwa Członkowskie). Świadectwa wystawiane we Wspólnocie mogą także potwierdzać pochodzenie towarów z krajów nienależących do Unii Europejskiej. (art.47 i art.48 RWKC) W przywozie towarów do Wspólnoty świadectwa te są m.in. warunkiem skorzystania z kontyngentów taryfowych otwartych na podstawie klauzuli najwyższego uprzywilejowania (stawka celna erga omnes) i określających udziały niektórych państw w tych kontyngentach (przedstawienie świadectwa jest wymagane przy kwalifikacji do udziału w kontyngencie taryfowym). Przykład Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. otwiera i ustala zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz konserw z tuńczyka objętych kodami CN 1604 14 11, 1604 14 18 i 1604 20 70. Kontyngent został rozdzielony na przywóz pochodzący z Tajlandii (52% rocznej wielkości), Filipin (36%), Indonezji (11%) i pozostałych krajów (1%). Kwalifikacja do udziału w kontyngencie taryfowym przyznana Tajlandii, Filipinom i Indonezji, czyli głównym dostawcom i beneficjentom kontyngentu, wymaga okazania świadectwa pochodzenia spełniającego opisane wyżej warunki. Świadectwa pochodzenia są przyjmowane wyłącznie w przypadku, gdy produkty spełniają kryteria określania pochodzenia zawarte w przepisach obowiązujących we Wspólnocie. 2.4.2 Dokumentowanie pochodzenia tekstyliów Do towarów, których dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie uwarunkowane jest przedstawieniem świadectwa pochodzenia wystawionego zgodnie z wyżej opisanymi warunkami (uniwersalne świadectwo pochodzenia), należą wyroby włókiennicze wymienione w grupach IA, IB, IIA i IIB załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 487/2004 z dnia 11 marca 2004 r., przywożone w celach handlowych. Dla dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów włókienniczych, objętych sekcją XI HS, ale nie wymienionych w ww. załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wystarcza przedstawienie deklaracji eksportera lub dostawcy na fakturze albo, w przypadku braku faktury, na innym dokumencie handlowym dotyczącym tych wyrobów, stwierdzającej, że wyroby te pochodzą z państwa trzeciego, w którym deklaracja została sporządzona, i że spełniają one kryteria ustalania pochodzenia określone w odpowiednich przepisach wspólnotowych. Treść tej deklaracji musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu. Oczywiście dla towarów tych także może być wystawione uniwersalne świadectwo pochodzenia. Wymienionych dowodów pochodzenia nie wymaga się w przypadku towarów, którym towarzyszy świadectwo pochodzenia odpowiadające wzorom i spełniające warunki ustanowione w celu realizacji dwustronnych porozumień w sprawie wyrobów włókienniczych, protokołów albo pozostałych ustaleń. Ponadto, zamiast tych dowodów pochodzenia przyjmuje się oczywiście świadectwa przewozowe EUR.1, formularze EUR.2, świadectwa pochodzenia na formularzu A i deklaracje na fakturach wystawione w celu uzyskania preferencji taryfowych.

49

Jeżeli kraj wysyłki nie jest równocześnie krajem pochodzenia towaru, pochodzenie towaru może być udowodnione świadectwem pochodzenia wydanym przez kraj wysyłki, na podstawie pierwotnego świadectwa z kraju pochodzenia, jednak pod warunkiem, że jest ono wystawione na tej samej podstawie, co świadectwo wydane przez kraj pochodzenia i jednocześnie nie zostały ustalone limity ilościowe dla danych wyrobów, w odniesieniu do kraju ich pochodzenia. Wyroby włókiennicze, które zostały zwolnione z obowiązku dokumentowania ich pochodzenia zostały wymienione w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE)nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiającego wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie. 2.4.3 Świadectwa pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi postanowieniami dotyczącymi przywozu Niektóre produkty rolne pochodzące z określonych państw trzecich zostały objęte specjalnymi niepreferencyjnymi ustaleniami dotyczącymi ich przywozu do Wspólnoty. Przykład Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiającym metodę zarządzania kontyngentami i wprowadzającym system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich postanowiono, iż każde dopuszczenie czosnku pochodzącego z Libanu, Iranu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wietnamu i Malezji do swobodnego obrotu we Wspólnocie wymaga: a) przedstawienia świadectwa pochodzenia wydanego przez właściwe władze tego państwa zgodnie z art.55-65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 oraz b) bezpośredniego transportu produktu z tego kraju do Wspólnoty. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r.otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich postanowiono, że dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie zakonserwowanych grzybów pochodzących z Chin podlega przepisom art.55-65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Świadectwa pochodzenia dla produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich, dla których ustanowione zostały szczególne, niepreferencyjne procedury przywozowe muszą być sporządzone na formularzach zgodnych z wzorem znajdującym się w Załączniku 13 do RWKC oraz wymogami określonymi w art.57-62 RWKC. Świadectwa te wydawane są tylko przez wybrane organy rządowe zainteresowanych krajów trzecich, a ich wykaz musi być przekazany do Komisji Wspólnot Europejskich. Retrospektywne wystawienie świadectwa jest możliwe w niektórych przypadkach (nieumyślna omyłka, przeoczenie, szczególne okoliczności). Nie naruszając odrębnych postanowień dotyczących ww. szczególnych procedur przywozowych, termin ważności tych świadectw wynosi 10 miesięcy licząc od dnia ich wystawienia przez organy wydające. Nie przewidziano możliwości zastąpienia "świadectwa rolnego" dowodem preferencyjnego pochodzenia tak, jak jest to możliwe dla tekstyliów, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. Zastosowanie szczególnych uregulowań importowych uzależnione jest od możliwości sprawdzenia w kraju pochodzenia, poprawności i rzetelności wydanych świadectw, czyli od tego, czy ustanowiono procedurę wzajemnej współpracy z administracją kraju trzeciego (zainteresowane państwa trzecie przekazują Komisji WE nazwy i adresy organów wystawiających świadectwa pochodzenie i wzory odcisków stosowanych przez nie pieczęci oraz nazwy i adresy organów, do których kierować należy wnioski o weryfikację świadectw pochodzenia, a Komisja WE publikuje

50

komunikat dotyczący przekazania tych informacji w Dzienniku Urzędowym serii C).

2.4.4 Świadectwa pochodzenia dla niektórych towarów stalowych Obowiązek dokumentowania pochodzenia towarów stalowych świadectwem o specjalnym wzorze istnieje w związku z wprowadzeniem limitów ilościowych na przywóz tych wyrobów pochodzących z niektórych krajów. Niezależnie od pozwoleń (na wywóz i przywóz) wymaganych w ramach systemu podwójnej kontroli, wprowadzony został wymóg dokumentowania pochodzenia wyrobów stalowych wymienionych w załącznikach do rozporządzeń w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a danym państwem trzecim, świadectwami zgodnymi ze wzorami określonymi w tych rozporządzeniach, np.: rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Kazachstanem; rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Ukrainą; rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Rosją (uwaga!: w pierwszym i trzecim z ww. rozporządzeń, w art. 2 ust.1, zdanie 2 zostało źle przetłumaczone, dlatego polska wersja tych przepisów opublikowana w Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego WE mówi o wyrobach określonych w załączniku II, podczas gdy w tekście oryginalnym załącznik II zawiera wzór pozwolenia i świadectwa pochodzenia, a wyroby są określone w załączniku I). Świadectwa wystawione przez odpowiednie organy krajów wywozu wyrobów stalowych dotyczą najczęściej ilości, na które zostało wystawione pozwolenie na wywóz. Tymczasem zgodnie z art.12 ust. 5 ww. rozporządzeń importerzy nie są zobowiązani do przywozu łącznej ilości wyrobów objętych pozwoleniem na przywóz w ramach jednej przesyłki. Na to nakładają się także problemy związane z transportem. W efekcie wyroby objęte danym pozwoleniem są często zgłaszane partiami. Biorąc pod uwagę fakt, że ww. rozporządzenia dopuszczają przywóz towaru partiami, a przedkładane świadectwa pochodzenia są ściśle związane z odpowiednim pozwoleniem na przywóz, które podlega saldowaniu, należy w tym przypadku dopuścić możliwość saldowania także świadectwa pochodzenia. Należy mieć tutaj na uwadze, że ten rodzaj dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru nie wynika z RWKC, ale ze specjalnych rozporządzeń Rady. Regulacje te mają na celu ograniczenie przywozu do Wspólnoty niektórych wyrobów stalowych, dlatego zasadniczą rolę przy kontroli ich przywozu pełnią pozwolenia na przywóz i na wywóz, które w swojej treści zawierają także informację o kraju pochodzenia towaru. W takich przypadkach oryginał świadectwa należy opieczętować pieczęcią "Polska-Cło" oraz zamieścić na nim numer pozwolenia na przywóz, którego dotyczy. Na świadectwie należy także nanosić odpowiednie adnotacje dotyczące ilości zgłoszonych towarów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozwolenia na przywóz. Do poszczególnych zgłoszeń należy załączać kserokopię saldowanego świadectwa poświadczoną pieczęcią "Polska-Cło". Jego oryginał zostanie dołączony do zgłoszenia, które będzie dotyczyć ostatniej partii towaru. Procedura taka może mieć jednak miejsce tylko w przypadku, gdy zgłoszenia przywozu następują w ramach jednego urzędu celnego. 3. Pochodzenie preferencyjne 3.1. Wprowadzenie Preferencyjne reguły pochodzenia dotyczą: - preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujących stosowanie preferencyjnych środków taryfowych (np. umowy o wolnym handlu) oraz - preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów (np. ogólny system preferencji GSP). Jest to zgodne z wyłączeniem przewidzianym dla zakresu stosowania reguł niepreferencyjnych. Same reguły są określane w odpowiednich umowach (pierwszy z ww. przypadków) oraz przez Komisję Europejską (drugi z ww. przypadków) w RWKC. (art.27 WKC)

51

3.2. Przepisy dotyczące preferencyjnych reguł pochodzenia Umowy preferencyjne Kraje EFTA Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii (OJ L 301 z 31/12/1972), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Islandia z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997) Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii (OJ L 171 z 27/06/1973), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Norwegia z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997) Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską (OJ L 300 z 31/12/1972), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Szwajcaria z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997), Decyzją Nr 1/99 Wspólnego Komitetu z 24 czerwca 1999 r. (OJ L 249 z 22/09/1999), Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 29 listopada 1999 r. (OJ L 323 z 15/12/1999) i Decyzją Nr 1/2001 Wspólnego Komitetu z 24 stycznia 2001 r. (OJ L 51 z 21/02/2001) Umowa EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) Protokół 4 do Umowy EOG (OJ L 1 z 03/01/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 38/2003 Wspólnego Komitetu EOG z 14 marca 2003 r. (OJ L 137 z 05/06/2003) Kraje Europy Środkowej i Wschodniej Protokół 4 do Układu Europejskiego UE - Bułgaria (OJ L 358 z 31/12/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE - Bułgaria z 4 czerwca 2003 r. (OJ L 191 z 30/07/2003) Protokół 4 do Układu Europejskiego UE - Rumunia (OJ L 357 z 31/12/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/97 Rady Stowarzyszenia z 31 stycznia 1997 r. (OJ L 54 z 24/02/1997), Decyzją Nr 4/98 Rady Stowarzyszenia z 21 grudnia 1998 r. (OJ L 35 z 09/02/1999), Decyzją Nr 5/99 Rady Stowarzyszenia z 20.12.1999 r. (OJ L 10 z 14/01/2000) i Decyzją Nr 2/2001 Rady Stowarzyszenia z 23 stycznia 2001 r. (OJ L 48 z 17/02/2001) Zachodnie Bałkany (Macedonia i Chorwacja) Protokół 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i dawną Jugosłowiańską Republiką Macedonii (OJ L 124 z 04/05/2001), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/2002 Rady Współpracy WE - dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii z 20 stycznia 2002 r. (OJ L 56 z 27/02/2002) Protokół 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Republiką Chorwacji (OJ L 330 z 14/12/2001) Kraje Śródziemnomorskie Protokół 2 do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Ludowo Demokratyczną Republiką Algierii (OJ L 263 z 27/09/1978) Protokół 4 do Europejsko - Śródziemnomorskiej Umowy ustanawiającej stowarzyszenie miedzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony (OJ C 304 z 30/10/2001), stosowany prowizorycznie od 01.01.2004 r. (OJ L 345 z 31/12/2003) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Izrael (OJ L 147 z 21/06/2000) Protokół 3 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Jordania (OJ L 129 z 15/05/2002) Protokół 4 do Umowy przejściowej UE - Liban (OJ L 262 z 30/09/2002) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Maroko (OJ L 70 z 18/03/2000) Protokół 3 do Umowy przejściowej UE - Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OJ L 187 z 16/07/1997) Protokół 2 do Umowy o współpracy WE - Syria (OJ L 269 z 27/09/1978) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Tunezja (OJ L 97 z 30/03/1998)

52

Turcją i niektórymi krajami europejskimi (OJ L 204 z 04/08/1999) Decyzja Nr 1/2000 Komitetu Współpracy Celnej WE .Turcja (OJ L 98 z 07/04/2001). które mają podpisaną preferencyjną umowę ze Wspólnotą lub Turcją (OJ L 211 z 22/08/2000) Decyzja Nr 1/2001 Komitetu Współpracy Celnej WE . ostatnio zmieniony Decyzjami Nr 1/2002 i 5/2002 Wspólnej Rady Unia Europejska . ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/99 Wspólnego Komitetu WE .Turcja z 25 lipca 2000 r. zmieniająca Decyzję Nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe reguły stosowania Decyzji Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . w sprawie akceptowania. na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Unią Europejską.Turcja z 22 grudnia 1995 r. jako dowód wspólnotowego lub tureckiego pochodzenia.) i Protokół dotyczący rozszerzenia z dniem 1 stycznia 1995 r.Meksyk dotyczących Załącznika III do Decyzji Nr 2/2000 (OJ L 44 z 18/02/2003) oraz Decyzja 1/2004 Wspólnego Komitetu dotycząca Załącznika III (OJ L 113 z 20/04/2004) Protokół 1 do Umowy w sprawie handlu. dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej w handlu między terytorium celnym Wspólnoty a Ceutą i Melillą (OJ L 20 z 20/01/2001) Załącznik III do Decyzji Rady Nr 2001/822/EC z 27 listopada 2001 r. (OJ L 28 z 04/02/2003 . w szczególności jej artykuły 62 do 64 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2302/2001 z 15 listopada 2001 r.Turcja z 28 maja 1999 r. Karaiby.skorygowana w OJ L 74 z 20/03/2003) Pozostałe Załącznik do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory (OJ L 374 z 31/12/1990).dotyczy krajów AKP (Afryka. (OJ L 191 z 23/07/1999) Decyzja Nr 1/2003 Wspólnego Komitetu WE .Turcja z 28 marca 2001 r. zmieniona Decyzją Nr 1/2003 z 30 stycznia 2003 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich (OCT) ze Wspólnotą Europejską ("Overseas Association Decision") (OJ L 314 z 30/11/2001 i L 324 z 53 . rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Południowej Afryki (OJ L 311 z 04/12/1999) Autonomiczne porozumienia preferencyjne Rozporządzenie Rady (WE) Nr 82/2001 z 5 grudnia 2000 r.Turcja z 25 lutego 1998 r. (OJ L 212 z 12/08/1999) Protokół 3 do Decyzji Rady Nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE . świadectw przewozowych lub deklaracji na fakturze wystawionych przez niektóre kraje. Pacyfik) Załącznik III do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie miedzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Chile (OJ L 352 z 30/12/2002) Załącznik III do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Meksykiem (OJ L 157 z 30/06/2000 i OJ L 245 z 29/09/2000). w sprawie szczegółowych reguł stosowania artykułu 12 (2) Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory (OJ L 310 z 28/11/2001) Umowa o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino (z 16 grudnia 1991 r.Andora z 3 września 2003 r. (OJ L 84 z 28/03/2002) Protokół 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską i Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych (OJ L 53 z 22/02/1997) Załącznik V do Protokołu 1 do Aneksu V Umowy z Cotonou (OJ L 65 z 08/03/2003 i L 83 z 01/04/2003) . w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (OJ L 86 z 20/03/1998) Decyzja Nr 1/1999 Komitetu Współpracy Celnej WE .Andora z 6 maja 1999 r. dotycząca ustaw. dotycząca procedur umożliwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.Turcja (unia celna i uzgodnienia preferencyjne) Decyzja Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej (OJ L 35 z 13/02/1996) Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (OJ L 227 z 07/09/1996). ostatnio zmieniony Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 8 lipca 1999 r. rozporządzeń i ustaleń administracyjnych koniecznych dla właściwego funkcjonowania unii celnej (OJ L 253 z 07/10/2003).1 i sporządzania deklaracji na fakturze.

Decydujące znaczenie ma tutaj kraj lub region. (c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane.3. W pierwszej kolejności należy ustalić. (e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam przeprowadzone (dotyczy wód śródlądowych i morskich wód terytorialnych). (d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych. że towary pochodzące z Norwegii lub Szwajcarii będą traktowane przy ich wprowadzeniu na terytorium celne Wspólnoty jako towary posiadające wspólnotowe pochodzenie (umowa wzajemna) (OJ C 38 z 08/02/2001) . do którego wywożony będzie towar. (g) produkty wytworzone na pokładzie "ich" statków-przetwórni wyłącznie z produktów. towar "pochodzący" w myśl jednej z umów. może okazać się "niepochodzący" w rozumieniu innej umowy. Produkt jest uważany za "pochodzący" w następujących przypadkach: . to właściwą będzie umowa z tym krajem. (b) produkty roślinne tam zebrane. Ponieważ jednak uregulowania nie są identyczne. Bośni i Hercegowiny oraz Albanii. zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu. będzie miał zastosowanie w danym przypadku.2. zmienione Rozporządzeniami Nr: 814/2003 i 815/2003 (OJ L 116 z 13/05/2003 2Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2007/2000 z 18 września 2000 (OJ L 240 z 23/09/2000) 3.1 Towary całkowicie uzyskane: Towarami całkowicie uzyskanymi są: (a) produkty mineralne wydobyte z ziemi lub dna morskiego.dotyczy Serbii i Czarnogóry. pod warunkiem. Żeby nie popełnić błędu należy więc zachować ostrożność przy korzystaniu z przepisów i sięgać do właściwych regulacji. Niezależnie od liczby regulacji prawnych dotyczących ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów.07/12/2001) Generalny System Preferencji1: artykuły 66 do 97 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93. ich postanowienia są zbliżone i przewidują podobne kryteria nabywania statusu towaru "pochodzącego" przez produkt. które pochodziły z innych krajów lub regionów. (f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi przez "ich" statki. które zawarte są w przepisach prawa. zmienione Rozporządzeniami (WE) Nr: 12/97. a jeżeli krajem wywozu będzie RPA.Wyjaśnienie dla importerów (OJ C 104 z 04/04/2001) Zachodnie Bałkany2: artykuły 66 i od 98 do 123 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93. 1602/2000 i 881/2003 Generalny System Preferencji (kumulacja z materiałami z Norwegii lub Szwajcarii): porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a każdym z krajów EFTA. 54 . 3.3. zmienionego Rozporządzeniami (WE) Nr: 12/97. które przyznaje preferencje taryfowe GSP. 1602/2000.wykorzystane surowce i materiały. . Przykład Jeżeli będzie to np. o których mowa w podpunkcie (f). Chile to należy sięgnąć do reguł pochodzenia zawartych w umowie pomiędzy Unią i Chile. 444/2002 i 881/2003 .został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w danym kraju lub regionie. 1Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2501/2001 z 10 grudnia 2001 (OJ L 346 z 31/12/2001). Zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów Rozważając preferencyjne pochodzenie towarów należy kierować się szeregiem zasad. który z przepisów wymienionych w paragrafie 3.

Traktowane są tak jakby pochodziły z kraju. łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady. które zgodnie z regułą nie powinny być użyte. aby towar mógł być uznany za poddany wystarczającemu przetworzeniu. jaka jest wymagana przez regułę pochodzenia dla produktu.3. produkt nie może uzyskać pochodzenia w oparciu o postanowienia dotyczące towarów całkowicie uzyskanych. Niekiedy przepisy przewidują jednak dodatkową tolerancję w wysokości 10% ceny ex-works produktu. Występują jednak także reguły "mieszane". że ich wartość nie przekroczy ww. Nie może być też przekroczony jakikolwiek inny limit określony w danej regule. które nie posiadają statusu pochodzących z kraju. jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących.3. których pochodzenie może zostać wykorzystane do uzyskania preferencyjnego pochodzenia przez produkt z wykorzystaniem "kumulacji pochodzenia". Reguła ogólna to inaczej reguła zmiany pozycji taryfy celnej. Jest to zasada. (i) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej. Przepisy podają szczegółowe określenie. pod warunkiem że mają wyłączne prawa do użytkowania tych terenów. Uzyskanie preferencyjnego pochodzenia przez produkt wymaga przeprowadzenia wystarczającej obróbki lub przetworzenia. Tolerancja ta nie może być jednak stosowana do produktów z działów od 50 do 63 Zharmonizowanego Systemu. (j) produkty wydobyte z ziemi dna morskiego lub spod ziemi dna morskiego poza ich wodami terytorialnymi. jakie muszą być spełnione. Zapisane tam reguły pochodzenia można zasadniczo podzielić na trzy kategorie: . których poziom określa odpowiednia dla tego produktu reguła pochodzenia. (k) towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w podpunktach od a) do j). że materiały niepochodzące. które są stroną danej umowy. limitu. Reguły wartościowe wprowadzają ograniczenia co do wartości używanych niepochodzących surowców. które zawierają regulacje łączące w sobie dwa lub nawet trzy różne typy reguł. w którym przeprowadzane są te operacje. która ma wzmacniać powiązania gospodarcze stron danej umowy. w 55 . nadające się tylko do odzysku surowców.reguła ogólna. a więc tych. Przepisy ustalają jednak szczegółowe wymogi.(h) używane artykuły tam zebrane. jakie muszą być dokonane na materiałach "niepochodzących". co należy rozumieć pod pojęciem "ich" statki.reguły technologiczne i . Przeprowadzenie takiej obróbki czy przetworzenia wymagane jest jednak tylko w odniesieniu do "niepochodzących" materiałów i surowców. . tzn. Wymogi te są określane najczęściej w załącznikach nr II do odpowiednich protokołów i dotyczą one wyłącznie przetworzeń. 3. Reguły technologiczne są uregulowaniami określającymi sposób wytwarzania oraz wymagane etapy przetworzenia.3 Kumulacja pochodzenia W ramach przepisów ustalających reguły pochodzenia pojawiają się najczęściej regulacje wprowadzające "kumulację pochodzenia". 3. użyto surowców lub materiałów pochodzących z innych krajów. gdyż nie muszą być one poddane takiej obróbce. Zgodnie z zasadą kumulacji pochodzenia dopuszczalne jest użycie surowców czy materiałów posiadających udokumentowane preferencyjne pochodzenie z krajów. mogą być użyte pod warunkiem. nie odnosząc się do technologii produkcji.2 Towary wystarczająco przetworzone Gdy na dowolnym etapie wytwarzania danego towaru. Tym samym producenci mogą chętniej korzystać z surowców.reguły wartościowe.

państwa strefy ustanawiają pomiędzy sobą umowy zawierające w swojej treści (najczęściej w formie specjalnego protokołu) identyczne reguły pochodzenia. a wyrób finalny jest wywożony na Islandię. która uzyska status towaru pochodzącego. operacje przeprowadzone w Norwegii jak i w Polsce traktowane odrębnie nie pozwalają na nadanie spodniom statusu towaru pochodzącego.4. Wystawianie preferencyjnych dowodów pochodzenia Wystawienie takiego dowodu pochodzenia jest uzasadnione tylko w przypadku towarów pochodzących.kumulacja diagonalna (wielostronna). 56 .kumulacja bilateralna (dwustronna).w ramach strefy produkt został wytworzony od etapu przędzy. a z niej dopiero uszyć odzież. występuje w przypadku umów wprowadzających możliwość kumulowania pochodzenia w ramach strefy wolnego handlu. w ramach tej kumulacji mogą być wykorzystywane surowce i materiały pochodzące wyłącznie z tych dwóch krajów. Przykład Takiej strefy pełnej kumulacji pochodzenia jest Europejski Obszar Gospodarczy. EFTA. Generalnie dowód pochodzenia może być wystawiony dla każdego towaru klasyfikowanego w Działach od 1 do 97 Systemu Zharmonizowanego. któremu przypisane zostało preferencyjne pochodzenie w oparciu o kumulację pochodzenia może być wywieziony z odpowiednim dowodem pochodzenia tylko do kraju. która uzyska tą drogą preferencyjne pochodzenie. bez konieczności przeprowadzania u siebie procesu tkania. . nawiązując do omówionego wyżej przykładu stosowania kumulacji pochodzenia przy wytwarzaniu odzieży można zaprezentować także zasadę stosowania kumulacji pełnej: przędza jest sprowadzana do Norwegii i poddawana procesowi tkania. Przykład Zastosowaniem kumulacji tego typu są postanowienia Protokołu 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem miedzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chorwacji. jest najbardziej zaawansowanym modelem kumulacji pochodzenia. . występuje w przypadkach. operacje te jednak mogą zostać uwzględnione przy określaniu pochodzenia towaru wytworzonego z wykorzystaniem tych półproduktów w innym kraju strefy pełnej kumulacji. obróbek i przetworzeń przeprowadzonych na surowcach i materiałach. Tymczasem używanie surowców "niepochodzących" wymaga przeprowadzenia znacznie bardziej zaawansowanego procesu technologicznego. wobec których będą stosowane preferencje celne. ale z przędzy tej należy uzyskać tkaninę. ale z wykorzystaniem pełnej kumulacji jest to możliwe w sumie przeprowadzone operacje są wystarczające . Stosując jednak zasadę kumulacji pochodzenia producent może wykorzystać tkaninę pochodzącą z kraju objętego systemem kumulacji i w ten sposób wytworzyć odzież.którym wytwarzany jest produkt. Bułgaria. do której należy więcej niż dwa kraje. Towar. gdy dana umowa jest umową wyłącznie dwustronną i nie ma odniesień do innych krajów lub regionów. Przykład Strefa pan-europejska (UE.kumulacja pełna (całkowita). porozumieniach i innych właściwych przepisach. 3. Surowiec ten może być materiałem pochodzącym z importu. uzyskana tkanina nie nabywa preferencyjnego pochodzenia (obróbka niewystarczająca) i jest przekazywana do Polski celem uszycia spodni. a które były niewystarczające do uzyskania przez półprodukt preferencyjnego pochodzenia. Przy wystawianiu dowodu pochodzenia należy kierować się regułami pochodzenia zawartymi w odpowiednich umowach. Rumunia. Przykład Dla większości produktów odzieżowych reguła pochodzenia wymaga wytworzenia ich od etapu przędzy. Turcja). gdyż dopuszcza uwzględnianie przy ustalaniu pochodzenia produktu. Wyróżnia się trzy podstawowe typy kumulacji pochodzenia: . z którym zawarta jest odpowiednia umowa o stosowaniu kumulacji. które były wykonane w innym kraju niż kraj produkcji.

57 .1 W zamian za zagubione.4. skradzione lub zniszczone świadectwo przewozowe EUR. Wystawienie świadectwa przewozowego EUR. 3. który wydał świadectwo pierwotne. W praktyce zajmują się tym wyznaczone osoby z oddziałów celnych. Zastępcze świadectwa przewozowe EUR 1 wydawane są przez urząd celny. pod którego kontrolą znajdują się produkty (art. Wystawienie świadectwa pochodzenia Form A Świadectwo pochodzenia Form A służy przede wszystkim dokumentowaniu pochodzenia towarów w Ogólnym Systemie Preferencji (GSP). Duplikat świadectwa ma moc obowiązującą od dnia wydania oryginału. to pierwotny dowód pochodzenia. 3. W praktyce. Praktyczna procedura wystawienia świadectwa przez urząd celny jest następująca: a) zainteresowany składa poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o wystawienie świadectwa EUR. gdy nie został on wystawiony w momencie dokonania eksportu z powodu nieumyślnych błędów.1 Wystawianie świadectw Form A i EUR. legalizacji świadectwa. Jeżeli produkty pochodzące znajdują się pod kontrolą jednego w urzędów celnych we Wspólnocie. Świadectwa zastępcze wystawiane są przez urząd celny. pierwotny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony jednym lub większą liczbą świadectw przewozowych EUR. b) czynności urzędowe polegają na: sprawdzeniu. albo jeżeli uprzednio wystawiony dowód pochodzenia nie został uznany w kraju importu z powodów formalnych. W tym przypadku wniosek o wydanie duplikatu świadectwa należy złożyć w urzędzie celnym. pominięć lub szczególnych okoliczności. dla celów dalszej przesyłki tych towarów (lub ich części) w obrębie Wspólnoty lub do Szwajcarii i Norwegii. W polu 7 (Uwagi) należy umieścić zapis "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" w języku polskim lub innym przewidzianym daną umową.1 Wystawienie preferencyjnego dowodu pochodzenia w trybie retrospektywnym jest możliwe tylko wtedy.87 RWKC).4 Wystawianie świadectw zastępczych Jeżeli produkty pochodzące znajdują się pod kontrolą jednego z urzędów celnych we Wspólnocie. dla celów przesłania tych produktów lub części tych produktów do innego miejsca we Wspólnocie. czy formularz świadectwa został wypełniony poprawnie pod względem formalnym. zwróceniu wnioskodawcy oryginału świadectwa i dowodów potwierdzających pochodzenie.1 A. pod kontrolą którego znajdują się towary (art. W polu 7 (Uwagi) należy umieścić zapis "DUPLIKAT" w języku polskim lub innym przewidzianym daną umową. sprawdzeniu poprawności udokumentowania i ustalenia pochodzenia towaru (deklaracja dostawcy).1 Świadectwa EUR.1. 3.4.1.3. będziemy więc mieć do czynienia z wydawaniem zastępczych świadectw pochodzenia Form A.4. Wniosek o retrospektywne wydanie świadectwa należy zasadniczo składać w urzędzie celnym właściwym miejscowo dla siedziby wnioskodawcy.115 RWKC). B.4.2 Retrospektywne wystawianie świadectw EUR.3 Wystawianie duplikatów świadectw EUR.1 mogą być wystawiane przez każdy urząd celny.1 oraz wypełniony i podpisany w polu 12. urząd celny może wystawić jego "duplikat". może zostać zastąpiony jednym lub większa liczbą świadectw na formularzu A. formularz świadectwa.

76 RWKC. Dane umieszczone w polu 12. ilości i rodzaju opakowań wysyłanego towaru oraz podaje numer i serię odpowiedniego świadectwa zastępczego. a dotyczące produktów muszą zostać przeniesione odpowiednio (zgodnie ze stanem faktycznym) do pól 4. W polu 2 należy podać nazwę ostatecznego odbiorcy towaru. Pole 12 podpisuje reeksporter. Pole to podpisuje reeksporter.4. Do świadectwa zastępczego może zostać dołączona kserokopia świadectwa pierwotnego.4. B. Organ celny wydający świadectwo zastępcze dokonuje jego legalizacji w polu 11. ilości i rodzaju opakowań wysyłanego towaru oraz podaje numer i serię świadectwa zastępczego. Wszystkie wpisy umieszczone w oryginalnym świadectwie. Wszystkie wpisy umieszczone w oryginalnym świadectwie.6 Wystawianie świadectw INF 4 Celem sprawdzenia autentyczności i poprawności deklaracji dostawcy władze celne mogą zażądać od eksportera przedłożenia świadectwa INF. 3. który czyniąc to w dobrej wierze. W przypadku świadectw pochodzenia Form A wystawionych dla produktów korzystających z odstępstw (derogacji) przyznanych zgodnie z art. W tym celu dostawca winien wypełnić wniosek i druk świadectwa INF. W polu 10 można umieścić odniesienie do numeru faktury reeksportera. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione. który czyniąc to w dobrej wierze.1 W polu 1 świadectwa należy wpisać nazwę reeksportera.Świadectwo zastępcze jest traktowane jako ostateczny dowód pochodzenia określonego w nim produktu.4. Świadectwa zastępcze EUR. W polu 2 należy podać nazwę ostatecznego odbiorcy towaru. A. urząd celny odrzuca wniosek. Organ celny wydający świadectwo zastępcze dokonuje jego legalizacji w polu 11. Odmowa wydania świadectwa EUR 1 następuje w formie pisemnej (postanowienie) i musi zawierać informację o powodach odmowy oraz pouczenie o prawnych środkach odwoławczych. 5. Procedura ta nie może być zastosowana przy wysyłkach do Norwegii i Szwajcarii.1 Jeżeli w trakcie badania wniosku o wydanie świadectwa EUR.4 według wzoru określonego w Załączniku V 58 . 8 oraz 9.5 Odmowa wystawienia świadectwa EUR. W polu 1 świadectwa należy wpisać nazwę reeksportera. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych zawartych w świadectwie pierwotnym. dotyczące kraju pochodzenia i kraju przeznaczenia są danymi ze świadectwa pierwotnego. że przedłożone dowody są niewystarczające do ustalenia pochodzenia towaru. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych zawartych w świadectwie pierwotnym.1 i załączonych dowodów stwierdzono. Do świadectwa zastępczego może zostać dołączona fotokopia świadectwa pierwotnego. 3. Urząd celny odpowiedzialny za wydanie świadectwa zastępczego dokonuje na świadectwie pierwotnym adnotacji dotyczących masy. a dotyczące wywożonych produktów muszą zostać przeniesione do pól od 3 do 9. wystawienie świadectwa zastępczego jest możliwe tylko dla produktów przesyłanych do innych krajów Wspólnoty. czyli kraju wydania świadectwa. Świadectwa zastępcze Form A Zastępcze świadectwo pochodzenia na formularzu A jest wystawiane na wniosek reeksportera. W prawym górnym polu świadectwa musi zostać podana nazwa kraju pośredniczącego. należy wnioskodawcy dać możliwość uzupełnienia lub przedłożenia dodatkowych dowodów. Urząd celny odpowiedzialny za wydanie świadectwa zastępczego dokonuje na świadectwie pierwotnym adnotacji dotyczących masy.

w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku dostawcy.2 Niezgodności w dokumentach Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami zamieszczonymi na świadectwie pochodzenia.1 lub deklaracji na fakturze. że podane przez dostawcę we wniosku i w świadectwie dane dotyczące towaru są prawdziwe. Uznawanie dokumentów potwierdzających pochodzenie 3. np. a nadwyżki towaru traktowane jako dowodem tym nie objęte.2001 . tolerancja do 5% może mieć zastosowanie tylko do ilości towaru wskazanej w dowodzie pochodzenia. W przypadku gdy faktycznie przywieziona ilość towaru jest znacznie wyższa od ilości wskazanej w dowodzie pochodzenia. Należy zauważyć. Wprawdzie odpowiednie przepisy traktujące o ww. drobnych niezgodnościach nie odnoszą się wprost do różnic w masie towaru. bez pozostawiania wolnych miejsc między wierszami. EUR. mimo dopuszczalnych różnic w masie) w szczególności w przypadku towarów ulegających zmianom fizycznym.5. wyparowaniu w czasie transportu. wystawia świadectwo INF. pod ostatnim wierszem opisu należy narysować poziomą linię. który żąda tego świadectwa. 3. jednak pozwalają na stosowanie pewnej tolerancji w zakresie niezgodności masy towarów objętych zgłoszeniem celnym i innymi dokumentami w tym dowodem pochodzenia.4 przekazuje lub wydaje się dostawcy. i złożyć je we właściwym urzędzie celnym. Większych różnic nie można uznać za drobne niezgodności. świadectwo przewozowe EUR. nie powoduje nieważności tych dowodów pochodzenia. to winien zostać wypełniony tuszem lub długopisem oraz drukowanymi literami. której dokładną wartość można ustalić np.1. a oświadczeniami w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu dopełnienia formalności przywozowych.rozporządzenia Rady WE Nr 1207/2001 z 11. że dowód ten dotyczy przedłożonych produktów. grupą krajów lub dotyczące preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę. Dokumenty te należy wypełnić w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. i OJ L 170 z 2002 r. że różnice w masie towaru są dość często uwzględniane już w samym kontrakcie (stała cena za dostawę. Jeżeli dokument jest sporządzany odręcznie.06. Ponadto warto zauważyć. Po sprawdzeniu i upewnieniu się. a puste miejsca wykreślić.4 Świadectwo INF. formularz A.2.5. jeżeli można ustalić. występują rozbieżności w danych.OJ L 165 z 2001 r. iż różnica ta nie powinna przekraczać 5%. świadectwie Form A. Niezależnie od powyższego w celu ujednolicenia postępowania organów celnych przyjąć należy.5. 3. Wzory dokumentów potwierdzających pochodzenie towaru (np. Władze celne są uprawnione do żądania dodatkowych dowodów lub przeprowadzenia koniecznych kontroli mających na celu sprawdzenie poprawności danych podanych w deklaracji dostawcy lub w świadectwie INF. że wielkość dopuszczalnej różnicy wagowej powinna być przyjmowana z uwzględnieniem rodzaju towaru (w przypadku towarów masowych lub o małej gęstości/masie właściwej kilka procent masy może stanowić znaczną objętościowo część transportu). 59 . Jeżeli pole nie zostało całkowicie wypełnione. właściwy urząd celny.4.1 Forma dokumentu Dowody pochodzenia załączone do zgłoszenia celnego muszą zostać przedłożone w oryginale. o których mowa w ww. deklaracje na fakturze) określają odpowiednie przepisy regulujące zasady dokumentowania pochodzenia w handlu z danym krajem. Opisu towaru należy dokonać w przeznaczonym do tego celu polu. świadectwie przewozowym EUR. przez zważenie. określających masę towarów. przepisach. Akceptowane niewielkie rozbieżności nie mogą przekraczać kilku procent masy określonej w zgłoszeniu celnym. ten z kolei przekazuje je swojemu klientowi lub urzędowi celnemu. W praktyce handlowej zdarzają się sytuacje gdy w zgłoszeniu celnym oraz w załączonych do niego dowodach pochodzenia towarów.

który rozpoczyna się z dniem wystawienia dokumentu.5. nie powodują odmowy przyjęcia dokumentu. Okresy ważności są różne dla różnych systemów preferencyjnych Rodzaj umowy EOG. transportowych) i masa zgłaszanych towarów jest znacznie mniejsza niż określona w dowodzie pochodzenia. numer faktury. które spowodowały zmianę w przesyłce. należy akceptować dowód z takim "zapasem". Liban EUR 1 EUR 1 deklaracja na fakturze Okres wazności 4 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 4 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 4 miesiące 4 miesiące Izrael EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Ceuta i Melilla EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Wyspy Owcze EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 60 . opisujące towar w sposób wystarczający do jego identyfikacji. pozwalającego na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości.4 Opis towaru W przypadku braku wystarczająco dokładnego opisu towaru w polu 8. takie jak błędy maszynowe. specyfikacji i/lub innych dokumentów np. Jordania. 3. 3. jednakże działanie to powinno być poprzedzone wyjaśnieniem złożonym na piśmie dla celów dowodowych lub udokumentowaniem w inny sposób (korespondencja z dostawcą itp.5.) przez importera okoliczności. dopuszcza się możliwość wskazania w świadectwie na odpowiednie dokumenty towarzyszące (np. Rumunia. 3. gdy dowód pochodzenia obejmuje kilka różnych towarów i wskazuje ich łączną ilość. Szwajcaria.W przypadkach bardziej złożonych.3 Oczywiste błędy formalne Oczywiste błędy formalne. dowodu dostawy).5 Ważność dowodu pochodzenia Dowody pochodzenia muszą zostać przedłożone w okresie ich ważności.5. jeżeli rodzaj tych błędów nie stwarza wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń zawartych w tym dokumencie. a faktycznie z umotywowanych powodów przywożone są tylko niektóre z nich (co wynika również bezpośrednio z faktur. Bułgaria Algieria Tunezja i Maroko Dowód pochodzenia EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 EUR 1 deklaracja na fakturze Syria Egipt.

61 . Serbia i Czarnogóra Strefa Gazy.Andora EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące AKP (Afryka. jeżeli towary zostały przedłożone władzom celnym przed upływem terminu ważności dowodu pochodzenia. Karaiby i Pacyfik) EUR 1 deklaracja na fakturze 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy Kraje i Terytoria Zamorskie (OCT) EUR 1 deklaracja na fakturze GSP (Ogólny System Preferencji) Form A deklaracja na fakturze Turcja (produkty stalowe) EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Turcja (produkty rolne) EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące Albania. Zachodni Brzeg Jordanu EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 deklaracja na fakturze Meksyk EUR 1 deklaracja na fakturze 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesiące 10 miesiące Republika Południowej Afryki EUR 1 deklaracja na fakturze Dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii Chorwacja EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące Przy przekroczeniu powyższych terminów preferencje mogą być przyznane. Bośnia i Hercegowina.

Przepisy wprowadzające dany reżim preferencyjny określają typ świadectwa. W upoważnieniu nadawany jest wnioskodawcy numer upoważnienia. Numer ten eksporter zamieszcza w odpowiednim miejscu w treści deklaracji. który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji. dla przesyłek powyżej tej wartości uproszczeniem dokumentowania ich pochodzenia (po uzyskaniu upoważnienia) jest stosowanie świadectw przewozowych EUR. W przypadku dwóch pierwszych krajów sporządzanie deklaracji na fakturze jest możliwe przez każdego eksportera.6. Sporządzając deklarację na fakturze eksporter musi mieć możliwość przedstawienia w każdej chwili. Eksporter sporządza deklarację na fakturze wpisując maszynowo. którzy mogą potwierdzać pochodzenie towarów bez względu na ich wartość.1 Deklaracja na fakturze Pochodzenie towarów jest dokumentowane świadectwami pochodzenia różnych typów.6.1 potwierdzonych przez organ celny in blanco lub ostemplowanych przez eksportera specjalną pieczęcią. które spełniają wymogi określone w odpowiednich postanowieniach umowy międzynarodowej lub RWKC. których preferencyjne pochodzenie może być udokumentowane w ten sposób (najczęściej jest to 6000 EURO). Zazwyczaj przepisy przewidują jednak także pewne formy uproszczone.4 Warunki udzielenia upoważnienia polskim eksporterom Organ celny może udzielić upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów osobom. w grę wchodzi potwierdzanie pochodzenia towaru deklaracją na fakturze albo jego statusu wspólnotowego potwierdzonym in blanco lub stemplowanym przez eksportera formularzem A. tak jakby była podpisana przez nią własnoręcznie. Najczęściej jest to forma deklaracji składanej przez eksportera na fakturze lub innym dokumencie handlowym opisującym towary w sposób umożliwiający ich identyfikację.3 Inne formy uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia Specyficzne rozwiązanie w zakresie formy uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towaru zawierają postanowienia umów zawartych z Marokiem. bowiem w przypadku wymiany handlowej z Turcją. odnoszących się do uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia i które : 62 . która identyfikuje tę osobę. deklarację według wzoru podanego w przepisach (umowach). Eksporter w ramach otrzymywanego upoważnienia może uzyskać także prawo do niepodpisywania deklaracji. W przypadku Turcji. specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie. że dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące i spełniające pozostałe warunki przewidziane w odpowiednich regulacjach. wszystkich dokumentów potwierdzających. 3. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towarów 3. ale tylko dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 5110 EURO. Po uzyskaniu upoważnienia mogą sporządzać deklaracje na fakturach bez względu na wartość towarów.3. które mają zastosowanie w danej wymianie handlowej. należy najpierw ustalić czy obrót danym towarem nie odbywa się w ramach unii celnej. Tunezją czy Turcją.6. że przejmuje wszelką odpowiedzialność za każdą deklarację. jeżeli dostarczy organowi celnemu wydającemu upoważnienie pisemne zobowiązanie.2 Upoważniony eksporter Podmioty zainteresowane uzyskaniem statusu upoważnionego eksportera. składają we właściwym urzędzie celnym wniosek o jego przyznanie.6. 3.do wyjątków należą np. na żądanie organów celnych.6. który będzie potwierdzał pochodzenie towaru w ramach tej regulacji. 3. przy pomocy stempla lub drukując na fakturze. W większości przypadków wzór deklaracji jest jednakowy . Wprowadzana jest jednak także kategoria tzw. postanowienia dotyczące Izraela. "upoważnionych eksporterów". Sporządzanie deklaracji przez eksportera jest ograniczone limitem wartości towarów.TR.

który będzie kontrolował wykorzystywanie polskiego upoważnienia przez podmiot mający siedzibę na terytorium innego Państwa Członkowskiego. który działa poprzez dystrybutora w Berlinie. którego wzór został określony w załączniku nr 3 do ww. a także nie jest wobec nich prowadzone postępowanie egzekucyjne. rozporządzenia. upadłościowe. Przykład umożliwia to producentowi polskiemu. (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1207/2001 z 11 czerwca 2001 r. Powyższym rozporządzeniem wprowadzono także instrument. ze względu na naruszenie przez nich przepisów prawa. powiązania. musi przedstawić deklaracje swoich dostawców. o którym mowa w pkt 4. nie zostało im cofnięte upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów. zakres współpracy. może wystąpić o wykorzystanie swojego uprawnienia na wywóz towarów z drugiego Państwa Członkowskiego. siedziba. mają swoją siedzibę na terytorium Polski. podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz składkami na ubezpieczenie społeczne. w sprawie 63 . wydrukowanie deklaracji z numerem jego polskiego upoważnienia na fakturach. W uzasadnionych gospodarczo wypadkach organ celny może udzielić upoważnienia osobom niespełniającym warunku. Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony. mieniu. itp.) Upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów wydaje naczelnik urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.1. są podmiotami. likwidacyjne lub układowe. których działalnością kierują osoby. Jeżeli eksporter nie jest jednocześnie producentem towarów. w okresie ostatniego roku.8 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1207/2001 z 11 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. upoważnienie transgraniczne).5 Procedura uzyskiwania upoważnienia Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów (wnioskodawca). (art. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe. iż w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów.6. składa wniosek do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Do wniosku dołącza się w szczególności dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej i oświadczenie wnioskodawcy (sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r.) oraz dane adresowe właściwego urzędu celnego. w celu potwierdzenia ich preferencyjnego pochodzenia. dotyczące procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych). obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. 3. zgodnie z którym upoważniony eksporter w jednym Państwie Członkowskim. gdy wnioskodawca chce korzystać z tych uprawnień musi przekazać informacje dotyczące podmiotu.nie zalegają z cłem. Gdy eksporter wnosi o zwolnienie z obowiązku podpisywania deklaracji do wniosku załącza także zobowiązanie. sporządzanie deklaracji na fakturach oraz formularzy EUR. które są wystawiane w Niemczech (tzw.2 i wydawanie upoważnień niektórym eksporterom na podstawie przepisów regulujących preferencyjny handel między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 3351/83). 2. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. 3. 4.chyba że wnioskodawca wnosi o ograniczenie okresu jego ważności. dokonujący często wywozu swoich gotowych produktów z innego Państwa Członkowskiego. Wniosek taki powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r.1. który będzie posługiwał się numerem jego upoważnienia (nazwa. W przypadku.

a w każdym razie cofa upoważnienie. A . gdy upoważniony eksporter nie daje już gwarancji.7. sposób jej sporządzenia). wszelkich zmian warunków ekonomiczno-technologicznych odnoszących się do produktów wymienionych w upoważnieniu. który je wydał. Np. Deklaracja na fakturze powinna mieć formę i treść określoną w tych regulacjach i może dotyczyć wyłącznie towarów wywożonych we własnym imieniu przez osobę posiadającą upoważnienie. specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie. jeżeli dostarczy organowi celnemu wydającemu upoważnienie pisemne zobowiązanie.1 Towary w składach celnych. aby możliwe było przyznanie upoważnienia. który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji. Postanowienia szczególne 3. zgodność deklaracji ze wzorem. Osoba posiadająca upoważnienie jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia do organu. lub nadużywa w jakikolwiek sposób pozwolenia. jak i dokumenty uzasadniające potwierdzenie pochodzenia.6.wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.kolejny numer upoważnienia.6. że osoba naruszyła przepisy prawa celnego lub umowy międzynarodowej dotyczące pochodzenia towarów. PL/042010/0001 3. jeśli dalsze jego stosowanie jest niewskazane. jakie zaistniały po jego wydaniu. 3. Przykład Naczelnik urzędu celnego może cofnąć upoważnienie w przypadku: 1) naruszenia co najmniej jednego z warunków.6 Korzystanie z upoważnienia Osoba posiadająca upoważnienie do potwierdzania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze.kod literowy Polski. jeżeli towary te są uznawane za produkty pochodzące w rozumieniu odpowiedniej umowy o wolnym handlu. Kontroli podlega prawidłowość dokumentowania pochodzenia pod względem formalnym (np. że przejmuje wszelką odpowiedzialność za każdą deklarację. gdzie: PL. 3) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenie kontroli celnej dotyczącej prawidłowości sporządzenia deklaracji na fakturze.7. może sporządzać taką deklarację na fakturze. Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona niezależnie od wartości towarów. których dotyczy. B . których pochodzenie udokumentowane jest dowodami pochodzenia. 3. Osoba ta nie jest jednak zobowiązana do podpisywania deklaracji na fakturze. że dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące i spełniające pozostałe warunki przewidziane w odpowiednich regulacjach. 2) stwierdzenia w wyniku kontroli celnej.7 Kontrola i cofanie upoważnień Podmioty. zwanej "deklaracją na fakturze". Towary wprowadzone do składu celnego. tak jakby była podpisana przez nią własnoręcznie. a w szczególności wystawiała deklarację na fakturze w sposób niezgodny z tymi przepisami. Numer upoważnienia musi mieć następującą strukturę: PL/A/B. która identyfikuje tę osobę. w czasie 64 .sześciocyfrowy kod urzędu. zawartej przez Wspólnoty Europejskie z danym krajem lub regionem lub właściwych przepisów RWKC. które muszą być spełnione. Deklaracja na fakturze powinna być podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisania tej deklaracji. którym zostało przyznane upoważnienie do uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów są kontrolowane w zakresie sposobu wykorzystywania takiego upoważnienia przynajmniej raz na trzy lata. dla celów kontroli. Organ celny może zawsze cofnąć pozwolenie.

urząd celny może przyjąć.składowania nie zmieniają swojego pochodzenia. to nie można ustalić czy dowód pochodzenia został wystawiony dla określonego produktu.2 Towary o wspólnotowym pochodzeniu. jako towary powracające. Oznaczenia i/lub numery opakowań. Jeżeli przywiezione towary nie kwalifikują się do zwolnienia z cła na podstawie wspomnianych artykułów Kodeksu. na wspólnotowy obszar celny. 3. . Zwolnień z należności przywozowych dla towarów powracających nie udziela się dla: a) towarów wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty w ramach uszlachetniania biernego. może być udzielone jedynie pod warunkiem. że towary te pozostają wciąż w stanie. że jednorodne (identyczne) towary o różnym pochodzeniu są składowane wspólnie. powodującym ich wywóz do kraju trzeciego. Jeżeli nie jest to zachowane. dla którego wydany jest dowód pochodzenia. jakości. to podlegają one cłu na ogólnych zasadach (stawka erga omnes). Możliwe jest. które są całkowicie j ednakowe pod względem rodzaju. w jakim zostały wywiezione. chyba. Termin ważności dowodów pochodzenia towarów pozostających w składzie celnym W przypadku towarów wyprowadzanych partiami ze składu celnego zlokalizowanego na terytorium Polski. przywożone powrotnie do Wspólnoty. Zdarza się jednak.Cło". której dotyczy. że dowód pochodzenia zostaje przedłożony organom celnym po wprowadzeniu towarów do składu celnego. Aby zachować powyższy warunek i nie dopuścić do utraty ważności podczas składowania towarów. termin trzech lat może zostać przekroczony. mogą korzystać ze zwolnienia od cła na podstawie artykułów 185 i 186 WKC. dokument ten powinien być przedłożony w urzędzie celnym wraz z towarem wprowadzanym na skład celny. w takim przypadku. dokument dotyczący całej dostawy uprzednio objętej procedurą składu celnego. jaka została składowana z dowodem pochodzenia.7. Należy mieć na uwadze. zwolnienie o którym mowa. przed ich wywozem z obszaru celnego Wspólnoty. przywożone powrotnie do Wspólnoty Towary o wspólnotowym pochodzeniu.ze względu na szczególne okoliczności. dopuszczone do obrotu z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki należności przywozowych ze względu na ich przeznaczenie. które wyszczególnione są na dowodach pochodzenia są pomocne przy identyfikacji towaru. Przy obejmowaniu towarów procedurą składu celnego należy podjąć czynności mające na celu zapewnienie możliwości identyfikacji towarów z przedkładanymi dowodami pochodzenia. odpowiednio do ich ilości. które podlegały środkom wspólnotowym. ostemplować go pieczęcią "Polska . udzielane jest jedynie w przypadku gdy towary są powrotnie przywożone w takim samym stanie. że zostaną one ponownie użyte w ten sam sposób.gdy towary powracające zostały. w jakim zostały wywiezione. Jednakże: . b) towarów. Zwolnienie z należności przywozowych. własności technicznych i fizycznych. Towary wyprowadzane ze składu uważane są za pochodzące. A. Dokument ten zachowuje ważność do czasu wyprowadzenia całej dostawy towaru. które po wywiezieniu poza obszar celny Wspólnoty są powrotnie wprowadzane i dopuszczane do obrotu w terminie trzech lat. jako dowód potwierdzający pochodzenie. Pod pojęciem "towary jednorodne (identyczne)" należy rozumieć towary. aby dowód pochodzenia przedłożony był organom celnym w terminie jego ważności. Aby była możliwość ustalenia daty jego przedłożenia należy. Tożsamość towaru. zostają na wniosek osoby zainteresowanej zwolnione z należności przywozowych. 65 . Towary wspólnotowe. Wspólne składowanie oznacza składowanie jednorodnych (identycznych) towarów o różnym pochodzeniu. o którym mowa. Wspólne składowanie Pochodzenie towaru jest nierozerwalnie związane z określonym produktem. B.

których stroną jest Wspólnota. mają zastosowanie także w odniesieniu do towarów przywożonych z Księstwa Lichtenstein.U. W tym przypadku pole 37 wypełnia się na ogólnych zasadach. WE L 300 z 31. 66 .Od przedstawionej zasady są jednak wyjątki: A. B. dla których Umowa UE-Szwajcaria przewiduje obustronne preferencje (w przybliżeniu odpowiada to towarom przemysłowym). Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską (Dz. W związku z powyższym należy przyjąć następującą procedurę postępowania w odniesieniu to towarów przywożonych ze Szwajcarii z dowodem ich preferencyjnego wspólnotowego pochodzenia (świadectwo przewozowe EUR.1972 r. 3) Gdy zgłoszenie dotyczy towarów. czyli np. Wówczas w drugiej części pola 37 dokumentu SAD wpisuje się szczególny krajowy kod procedury "7PL".185 i 186 WKC. a w polu 34a kod Wspólnoty "EU". a w polu 34a kod Wspólnoty "EU". mogą zostać zastosowane preferencje w oparciu o wspomnianą Umowę. czy takie zwolnienie jest w danym przypadku możliwe. z preferencji celnych. dowód ich preferencyjnego pochodzenia może być brany pod uwagę przy ustalaniu. dla których w Umowie obustronnie przewidziano preferencyjne traktowanie. Jeżeli zwolnienie nie może być przyznane. Szczegóły dotyczące wypełniania dokumentu SAD w takich przypadkach określa "Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD". w polu 36 należy podać kod rozpoczynający się cyfrą 1. w odniesieniu do towarów. Jeżeli wspólnotowe pochodzenie towaru jest udokumentowane tylko niepreferencyjnym dowodem pochodzenia (np. Na jej podstawie towary pochodzące (w rozumieniu tej Umowy) ze Wspólnoty i ze Szwajcarii korzystają. zwykłe świadectwo pochodzenia) możliwe jest wyłącznie zwolnienie z cła w oparciu o artykuły 185 i 186 WKC. Taka sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do towarów rolnych (działy od 1 do 24 HS). dla których Umowa UE-Szwajcaria nie przewiduje obustronnych preferencji (w przybliżeniu odpowiada to towarom rolnym). Towary przywożone ze Szwajcarii i Lichtensteinu. towarów o wspólnotowym preferencyjnym pochodzeniu przywożonych do Wspólnoty ze Szwajcarii. Gdyby jednak przedstawiony dowód wskazywał na pochodzenie towaru ze Wspólnoty to stosowanie preferencji celnych nie jest możliwe i w grę wchodzi tylko zwolnienie z cła na podstawie artykułów 185 i 186 WKC. Jeżeli Umowa wprowadza jednostronne preferencje. Towary przywożone z Norwegii i Islandii Wymiana towarowa z tymi krajami odbywa się przede wszystkim na podstawie umowy o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 1) Zgłaszający może wnioskować o zwolnienie z cła towarów jako powracających na podstawie art. przepisów WKC. we wzajemnym handlu.12.) zawiera postanowienia nieco odmienne od innych umów o wolnym handlu. opisane wyżej zasady postępowania z towarami powracającymi. Gdy preferencyjny dowód pochodzenia towaru przywożonego z tych krajów wskazuje na jego pochodzenie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. to takie preferencje mogą być zastosowane. towary takie będą podlegać cłu na ogólnych zasadach (stawka erga omnes). Z uwagi na istniejącą pomiędzy Szwajcarią i Lichtensteinem unię celną. zastosowanie ich wobec towaru powracającego nie jest możliwe. brak jest możliwości zastosowania takich preferencji. w polu 36 (preferencje) zgłaszający powinien zamieścić kod 300 (pozostałe preferencje taryfowe). Zgodnie z postanowieniami tej umowy towarom wytworzonym na terytorium Wspólnoty może być przyporządkowane pochodzenie z EOG i wspólnotowa taryfa celna przewiduje preferencje celne dla towarów o takim pochodzeniu. Zasada ta ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych towarów. 2) Zamiast wniosku o zwolnienie towarów z cła na podstawie ww. z uwzględnieniem postanowień w nim przewidzianych. Preferencje te dotyczą także towarów powracających. W praktyce dotyczy więc towarów z działów od 25 do 97 Zharmonizowanego Systemu (wyjątkiem są towary z Załącznika I do Umowy ze Szwajcarią) oraz towarów wymienionych w Protokole 2 tej Umowy.1 lub właściwa "deklaracja na fakturze").

Preferencyjne dowody pochodzenia wystawione w ww.U. Należy do niej większość towarów przemysłowych (działy od 25 do 97 CN) oraz tzw. jako dowód wspólnotowego lub tureckiego pochodzenia. nie ma tutaj zastosowania. nie jest tutaj stosowane. 67 . WE L 212 z 12/08/1999).Turcja (Dz. WE L 227 z 07/09/1996). kraje EFTA) dla celów stosowania postanowień umowy o unii celnej.TR.Turcja z 28 marca 2001 r. które mają podpisaną preferencyjną umowę ze Wspólnotą lub Turcją (Dz. dodatkowego cła za cukier (ADSZ) i dodatkowego cła za mąkę (ADSM).U. które zostały tam przywiezione z krajów lub terytoriów nie wchodzących w skład ich obszaru celnego. krajach na towary nie objęte unia celną.3.1 lub preferencyjną "deklaracją na fakturze".TR. świadectw przewozowych lub deklaracji na fakturze wystawionych przez niektóre kraje.skorygowana w OJ L 74 z 20/03/2003) 2) Druga grupa towarowa to produkty objęte Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).7. Świadectwo A.TR. Z postanowień umowy o unii celnej korzystają zarówno towary wytworzone na terytorium Unii Europejskiej oraz Turcji. WE L 35 z 13/02/1996) Decyzja Nr 1/2001 Komitetu Współpracy Celnej WE .TR. Decyzja ta umożliwia uznawanie preferencyjnych dowodów pochodzenia (świadectwo EUR.1.1. Jeżeli wspólnotowa taryfa celna przewiduje preferencje celne dla takiego produktu. przetworzone towary rolne.Turcja z 22 grudnia 1995 r. Zasady ustalania i dokumentowania pochodzenia nieprzetworzonych produktów rolnych zostały określone w Protokole 3 do Decyzji Rady Nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE .Turcja z 25 lutego 1998 r. (Dz. to jego tureckie pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem EUR.U. jakkolwiek dla przetworzonych produktów rolnych pobierane są należności z tytułu: elementu rolnego (EA).Turcja z 25 lipca 2000 r. Dokument taki zastępuje wówczas świadectwo A. Świadectwo A. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (Dz. deklaracja na fakturze) wystawionych w krajach strefy pan-europejskiej (Bułgaria. jak i towary. Dokument ten jest wystawiany przez władze celne Państw Członkowskich UE (w tym Polski) oraz Turcji. a następnie dopuszczone do swobodnego obrotu. Istotne regulacje dotyczące handlu między Unią Europejską i Turcją to: Decyzja Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . zmieniająca Decyzję Nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe reguły stosowania Decyzji Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . Należy jeszcze zwrócić uwagę na Decyzję Nr 1/2000 Komitetu Współpracy Celnej WE . w sprawie akceptowania. Świadectwo A. WE L 211 z 22/08/2000).U. w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej (Dz. Rumunia. W przypadku ich przywozu podlegają traktowaniu jak inne towary przywożone z krajów trzecich.U. Zasady ustalania i dokumentowania pochodzenia produktów z tej grupy towarowej reguluje Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Dz. ostatnio zmieniony Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 8 lipca 1999 r. Oznacza to.U. WE L 28 z 04/02/2003 . Preferencje celne mogą być stosowane po udokumentowaniu ich tureckiego pochodzenia świadectwem EUR.1 lub preferencyjną "deklaracją na fakturze".U. również mogą być akceptowane dla stosowania preferencji celnych z tytułu umów o wolnym handlu nieprzetworzonymi towarami rolnymi i produktami EWWiS. może być weryfikowane na zasadach podobnych do procedury weryfikacji świadectw EUR. WE L 98 z 07/04/2001). Handel tymi towarami odbywa się na zasadach typowych dla umowy o wolnym handlu. (Dz. 3) Trzecią grupą są nieprzetworzone produkty rolne. 1) Najliczniejszą jest grupa towarów objętych postanowieniami umowy o utworzeniu unii celnej. Dokumentem potwierdzającym status takich towarów jest świadectwo przewozowe A. Towary takie znajdują się w wolnym obrocie pomiędzy Turcją oraz Unią Europejską. że towary przewożone pomiędzy tymi terytoriami nie są obciążane cłem.TR. zmieniona Decyzją Nr 1/2003 z 30 stycznia 2003 r. jakkolwiek przewidziana jest również uproszczona procedura ich wystawiania. Handel nimi odbywa się również na zasadach typowych dla umowy o wolnym handlu (podobnie jak to ma miejsce z produktami EWWiS). L 86 z 20/03/1998).3 Wymiana towarowa z Turcją Wymiana towarowa z Turcją regulowana jest wieloma aktami prawnymi i jest podzielona na trzy podstawowe grupy.

Turcją i niektórymi krajami europejskimi (Dz.). Dla celów stosowania tej Umowy. towary te muszą także być zgłoszone z wykorzystaniem dokumentu SAD.TR. istnieje potrzeba ustalenia tego pochodzenia tam.4 Dokumentowanie pochodzenia towarów z Izraela W przypadku dokumentowania pochodzenia towarów z Izraela występują pewne istotne odstępstwa od najczęściej przyjętych rozwiązań w tym zakresie. 3.Ponieważ świadectwo A. weszło w życie porozumienie techniczne pomiędzy Unią Europejską i Państwem Izrael w sprawie zasad dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów z Izraela. 68 .U. Jako dowody pochodzenia wykorzystywane są świadectwa przewozowe EUR. za część terytorium Izraela nie są uważane: Strefa Gazy. które znajdowały się w granicach tego Państwa w 1967 roku (przed wybuchem wojny).U. dotyczącym procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. Szwajcarii. Rozwiązanie to może być stosowane w przypadkach wywozu towarów do: Norwegii. Umowy między Wspólnotami Europejskimi i Izraelem. w eksporcie Turcja traktowana jest jak każdy inny kraj trzeci. Zachodni Brzeg Jordanu. Zgodnie z tą Decyzją do ustalania pochodzenia wywożonych towarów i w konsekwencji wystawiania preferencyjnego dowodu pochodzenia. Także w Polu 36 "Preferencje" wspólnotowy ustawodawca przewidział dla handlu towarami objętymi unią celną specjalny kod "4" tj.1 oraz deklaracje na fakturze. na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Unią Europejską. brak cła na podstawie umów o unii celnej. W przypadku tym nie występuje jednak "zwykła" procedura dopuszczenia do obrotu (pole 37 . ale przywożone z Turcji bez świadectwa A. wprowadzonym przez Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. z jednej strony. wzór "deklaracji na fakturze" odbiega od wzoru przyjętego w innych umowach. Zgodnie z postanowieniami ww.TR. WE L 204 z 04/08/2000).1 i sporządzania deklaracji na fakturze. Zgłoszenia celne towarów w handlu z Turcją (zarówno import jak i eksport) dokonuje się na dokumencie SAD.06. Lichtensteinu. Islandii. do preferencyjnego traktowania we Wspólnocie są uprawnione towary wytworzone na terytorium Izraela i spełniające reguły pochodzenia zawarte w Protokole 4 do tej Umowy. w sprawie procedur umożliwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. Zgłoszenie to jest wypełniane standardowo.Turcja z 28 maja 1999 r. w handlu towarami objętymi unią celną z Turcją. WE L 165 z 21/06/2001 i zmiana w Dz. a nie jego pochodzenie. Za terytorium Izraela uznaje się więc tereny. Problem ten został uregulowany w Decyzji Nr 1/1999 Komitetu Współpracy Celnej WE . WE L 170 z 29/06/2002).7.U. Towary objęte postanowieniami umowy o unii celnej. Towary przywiezione z Turcji (w ramach unii celnej) stają się wspólnotowymi w momencie przyjęcia zgłoszenia wraz z dotyczącym ich świadectwem A. mogą być wykorzystywane "deklaracje dostawcy" w formie takiej jak to jest przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1207/2001z 11 czerwca 2001 r. gdzie dany towar będzie wywożony w postaci niezmienionej lub też zostanie użyty do wytworzenia produktu. Natomiast w imporcie.(oraz opartej na nim "Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD"). wschodnia część Jerozolimy oraz Wzgórza Golan.. których stroną jest Wspólnota. przewidujące pewne specyficzne rozwiązanie.TR. potwierdza status towaru. Rumunii i Bułgarii.2000 r. Dodatkowo z dniem 1 lutego 2005 r. Procedura 49 jest pewną odmianą procedury dopuszczenia do obrotu. a krajami połączonymi ze Wspólnotą unią celną (kod procedury 49). sporządzania deklaracji na fakturze i formularzy EUR. który będzie wywieziony. WE L 147 z 21. są traktowane tak. Jednakże określony w Załączniku IV do Protokołu 4 Euro-Śródziemnomorskiej Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi. lecz procedura wprowadzenia na rynek krajowy towarów w ramach handlu między Wspólnotą. W dotyczącym wypełniania dokumentu SAD-u Załączniku 38 do RWKC. i Państwem Izrael.2 oraz udzielania upoważnień niektórym eksporterom na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylającym rozporządzenie (EWG) Nr 3351/83 (Dz. jak w przypadku przywozu takich towarów z krajów trzecich.U.1.kod procedury 40). z drugiej strony (Dz. bowiem unijny prawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych uproszczeń (ułatwień) dla państw połączonych ze Wspólnotą unią celną (oprócz Turcji także Andora i San Marino).

17 Załącznika III do Umowy (Dz.takich jak sama Umowa i noty wyjaśniające do art. czy też nie. Poprawione zostały także wewnętrzne przepisy meksykańskie i instrukcje administracyjne. 17 Załącznika III do Umowy . Podmioty gospodarcze jak i poszczególni funkcjonariusze mogą zwracać się z pytaniami czy dane osiedle znajduje się na liście. które na jakimś etapie wytwarzania produktu były poddawane tam obróbkom i przetworzeniom (z uwzględnieniem tolerancji przewidzianej w ww. wystawionych w krajach Unii Europejskiej. . Celem łatwiejszego odróżnienia towarów wytworzonych na terytorium Izraela od tych. dowód może być przyjęty. Protokole 4).5 Wystawianie dowodów pochodzenia towarów wywożonych do Meksyku Od wejścia w życie w dniu 1 lipca 2000 r. przedłożone dowody ich pochodzenia należy kierować do weryfikacji. ale nie mogą korzystać z preferencji. a importer może przedstawić je na kartce 69 . które będą podjęte przez administracje celne Państw Członkowskich: . ale także takie. Lista nie została upubliczniona. które mogą udzielać informacji czy dane miejsce znajduje się na liście.oraz wewnętrznego ustawodawstwa i instrukcji administracyjnych Meksyku.1 i sporządzaniem deklaracji na fakturze. W ramach każdej izby celnej wyznaczono osoby.W odniesieniu do wniosków o weryfikację.W przypadku wątpliwości co do pochodzenia towarów z Izraela. pojawiały się problemy związane zwłaszcza z uznawaniem przez meksykańskie władze dowodów pochodzenia towarów. .02. w dowodach ich pochodzenia (świadectwa EUR.1 jak i deklaracje na fakturze można wydawać i sporządzać w każdym z 20 oficjalnych języków Wspólnoty. W przypadku dowodów obejmujących obydwie kategorie produktów. gdy dowody takie są odrzucane. chyba że występują uzasadnione wątpliwości. 3. 11 i 12 Protokołu 4 Umowy (zasada terytorialności).7.Jeżeli miejsce wskazane w dowodzie pochodzenia jest osiedlem (włączonym do listy).1 i deklaracji na fakturze Zarówno świadectwa EUR. Jeżeli będzie to miejsce zlokalizowane poza terytorium Izraela taki dowód pochodzenia towaru powinien być odrzucony. opracowane zostały zalecenia związane z wypełnianiem świadectw przewozowych EUR. Zalecenia te stanowią wynik łącznego obowiązywania przepisów dwustronnych . Przykład Działania. co powodowało w wielu przypadkach utratę korzyści wynikających z preferencyjnych stawek celnych stosowanych na mocy ww.1 i "deklaracje na fakturze") zamieszczane są adnotacje określające miejsce produkcji towarów wraz z kodem pocztowym.Towary wytworzone poza tak rozumianym terytorium Izraela. Dowody pochodzenia były odrzucane. należy od razu odmówić preferencji i nie jest potrzebny wniosek o weryfikację. czy dane miejsce produkcji zlokalizowane jest poza terytorium Izraela. Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską a Meksykiem.). Jednak władze Meksyku systematycznie wymagają tłumaczeń. Umowy. W celu ujednolicenia sposobów sporządzania dowodów pochodzenia towarów wywożonych ze Wspólnoty do Meksyku oraz ograniczenia ilości przypadków. ale wobec towarów wytworzonych poza terytorium Izraela preferencje nie mogą być zastosowane. Celem ustalenia. Po przystąpieniu przez Polskę do Wspólnoty problemy te mogą dotykać także polskich eksporterów wywożących towary do Meksyku. Zalecenia dotyczące świadectw przewozowych EUR.U WE C 40 z 14. jeżeli dowód pochodzenia nie jest w języku angielskim lub hiszpańskim.Jeżeli ani nazwa ani kod pocztowy miejsca produkcji nie są wskazane na dowodzie pochodzenia. . przygotowana została odpowiednia lista tych miejsc wraz z kodami pocztowymi.Jeżeli miejsce wskazane w dowodzie pochodzenia nie jest włączone do listy. Izrael powinien odpowiadać zgodnie z porozumieniem (przez wskazanie nazwy i kodu pocztowego miejsca produkcji) i władze celne powinny odpowiednio przyznawać lub odmawiać preferencji. które zostały przywiezione z tego kraju. Nie musi to być tłumaczenie urzędowe.2002 r. Skutkiem tego było uzgodnienie not wyjaśniających do art. W okresie obowiązywania Umowy Wspólnota podejmowała działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych problemów. preferencje są przyznawane. nie mogą korzystać w przywozie do Wspólnoty z preferencji przewidzianych w Umowie z Izraelem. Przy ustalaniu pochodzenia towarów muszą być spełnione zasady przewidziane w art. . dowód ten może być odrzucony z powodów technicznych. W takim przypadku weryfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z postanowieniami artykułu 32 Protokołu.

17.). list przewozowy i specyfikacja. numery upoważnień powinny zawsze odpowiadać określonej strukturze. Dlatego zalecane jest. Zalecenia dotyczące sporządzania deklaracji na fakturze A) Deklaracje na fakturze można sporządzać na fakturach lub innych dokumentach handlowych wydanych we Wspólnocie. tj. listów przewozowych lub innych specyfikacji wystawionych we Wspólnocie. Należy więc zalecać eksporterom przygotowywanie wolnego tłumaczenia dowodu pochodzenia na język angielski lub hiszpański i przekazywać je importerowi lub sporządzać dowód pochodzenia bezpośrednio w języku angielskim lub hiszpańskim. E) W rubryce 8 należy obowiązkowo wskazać klasyfikację taryfową towarów. dopuszcza się dokładniejszą klasyfikację taryfową towaru. B) W przypadku rubryk 2 i 4 świadectwa ww. jeżeli tego rodzaju rubryki nie są wypełnione. W tej sytuacji w rubryce 8 należy zawsze podawać klasyfikację taryfową produktów jedynie na poziomie pozycji (kody czterocyfrowe). należy ich poinformować o tym jak ważne jest dokładne podanie numeru upoważnienia w "deklaracji na fakturze".1. specyfikacja wysyłkowa. których zakres upoważnienia obejmuje Meksyk. zmniejszeniu ulec powinno ryzyko rozbieżności interpretacyjnych dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów. 4. Zgodnie z nową notą wyjaśniającą do art. Aby uniknąć ryzyka problemów przy przywozie. W tej sytuacji zalecane jest niewypełnianie tych rubryk. pojawić się mogą problemy. Niemniej jednak. że "innymi dokumentami handlowymi" są dokumenty jednoznacznie wymienione w załączniku III i w notach wyjaśniających. W przypadku eksporterów. Władze Meksyku są zdania. W przypadku podawania klasyfikacji produktu jedynie na poziomie pozycji. wolne tłumaczenie). wewnętrzne przepisy Meksyku wymagają umieszczenia przed każdym produktem numeru porządkowego. Należy więc opisywać produkty wystarczająco szczegółowo i w miarę możliwości dopasowywać ten opis do opisu umieszczonego na fakturze. w związku z tym należy zawsze podawać pełny adres eksportera.1 A) W rubryce 1 świadectwa wymaga się podania nazwy. Ewentualne błędy mogą prowadzić do odrzucania ich deklaracji przez meksykańską administrację celną. C) Wypełnianie rubryk 3. pełną nazwę eksportera. jako dokumenty handlowe można stosować również inne dokumenty. którą każde Państwo Członkowskie przekazało Komisji. itp. Zalecenia dotyczące wypełniania świadectw przewozowych EUR. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami meksykańskimi. Współpraca administracyjna 4. B) Każdy "upoważniony eksporter" otrzymuje numer upoważnienia wydany zgodnie z określoną strukturą. Zgodnie z ww. pełnego adresu i kraju eksportera. władze meksykańskie porównują takie opisy z opisami umieszczonymi na fakturach. noty wyjaśniające wyszczególniają rodzaj wzmianek lub skrótów stosowanych przy wskazywaniu wspólnotowego pochodzenia towarów. kraj wywozu. w przypadku stosowania którejkolwiek z tych wzmianek lub któregokolwiek z tych skrótów świadectwo nie może zostać odrzucone z powodów technicznych. jednak muszą one zawierać wiele elementów informacyjnych (np. D) W rubryce 8 "towary muszą być opisane zgodnie z praktykami handlowymi i wystarczająco szczegółowo. 6 i 10 jest opcjonalne. Jednak władze Meksyku mogą odrzucać świadectwa EUR. aby umożliwić ich identyfikację". Zalecane jest używanie określenia "Wspólnota" przy wypełnianiu rubryk 2 i 4. aby do sporządzanie "deklaracji na fakturze" używać tylko faktur. W Meksyku surowo przestrzega się obowiązku przedstawienia tych danych. przynajmniej na poziomie pozycji (kodu czterocyfrowego). Jeżeli jednak opinie Meksyku i Wspólnoty na temat klasyfikacji taryfowej danego produktu będą różne. wartość każdego produktu i całkowitą wartość wszystkich produktów. Dodatkowo przed każdym produktem należy podać numer porządkowy oraz oznaczenia i numery umieszczone na kartonach lub innych opakowaniach. Ponadto. Władzom Meksyku przekazano dokument zawierający wszystkie struktury numerów upoważnień wydawanych we wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty. Wprowadzenie 70 .1 jeżeli rubryki te będą wypełnione i będą zawierać niepełne i/lub nieprawidłowe informacje. specyfikacji wysyłkowych. zgodnie z nagłówkiem rubryki 8. notami wyjaśniającymi świadectwo nie może być odrzucone z przyczyn technicznych.papieru (tzw.

powinny być przekazywane do izby celnej. 4. że dokument jest fałszywy informację o tym należy przekazać władzom wnioskującym o weryfikację oraz wszcząć postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności tego faktu oraz odpowiedzialnych osób. zgodnie z właściwością miejscową. niż podane w preferencyjnym dowodzie pochodzenia. Jest to przede wszystkim wniosek o wystawienie świadectwa wraz z załącznikami. Tam przeprowadzany jest pierwszy etap procedury. wnioski urzędów celnych o weryfikację dowodów pochodzenia wystawionych za granicą. której podlega urząd wystawiający świadectwo. W związku z powyższym. 4. mieszczących się na ich terytorium organów urzędowych upoważnionych do wydawania świadectw pochodzenia. jego pochodzenia lub z powodu innych okoliczności. Sprawdzeniu podlega autentyczność dokumentu (pieczęć. Wzajemna pomoc powinna być udzielana w zakresie kontroli autentyczności i prawidłowości dowodów pochodzenia. wzory odcisków pieczęci używanych przez te organy. podpis funkcjonariusza) jak i sam fakt. Po zakończeniu procedury weryfikacji izba przekazuje swoją odpowiedź władzom. W przypadku świadectwa. dotyczących pochodzenia towarów. Powinna zostać tutaj wykorzystana analiza ryzyka. W związku z tym izba. Załącza jednocześnie informacje o wynikach sprawdzania autentyczności świadectwa oraz kopie dokumentów. czy świadectwo takie było rzeczywiście wystawione. przy uwzględnieniu rodzaju towaru. branż lub pewnych krajów pochodzenia.2. Wybór dowodu pochodzenia do weryfikacji może być prowadzony również metodą losową. Mogą to być także inne dokumenty jak np.1 Zadania polskiej administracji celnej W Polsce zadania weryfikacji dowodów pochodzenia powierzono izbom i urzędom celnym.2 Powody weryfikacji dowodów pochodzenia Postępowanie weryfikacyjne wszczyna się w przypadku wątpliwości co do autentyczności świadectwa lub prawdziwości zawartych w nim danych.2.3 Wnioski otrzymywane z zagranicy Weryfikację dowodów pochodzenia prowadzi izba celna właściwa miejscowo dla siedziby eksportera. 4. wniosek o jego weryfikację kierowany jest do izby. Dyrektorzy izb celnych występują do zagranicznych organów celnych lub innych uprawnionych podmiotów z wnioskami o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia tam wystawionych oraz realizują (we współpracy z właściwym urzędem celnym) zagraniczne wnioski o weryfikację dowodów pochodzenia wystawionych w Polsce. Weryfikacja preferencyjnych dowodów pochodzenia Kraje uczestniczące w systemie preferencji przekazują Komisji Europejskiej nazwy i adresy. ich opakowania lub towarzyszące im dokumenty wskazują na inne pochodzenie. Jeżeli świadectwo jest autentyczne to dalszy etap procedury (sprawdzenie pochodzenia towarów) prowadzi już izba właściwa miejscowo dla siedziby eksportera. 71 .Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującym prawem stosowania przepisów. że dokonana na produktach obróbka nie była wystarczająca dla nadania statusu pochodzenia. z danych zawartych w dowodzie pochodzenia lub w innych dokumentach towarzyszących towarowi wynika. które zostało wystawione przez urząd celny podległy innej izbie niż właściwa terytorialnie dla siedziby eksportera. 4. która rozpoczęła procedurę przekazuje do właściwej izby otrzymany wniosek o weryfikację świadectwa. jak również adresy organów odpowiedzialnych za kontrolę świadectw i deklaracji na fakturze. Istnieje też możliwość dokonania ograniczonej liczby rutynowych kontroli pochodzenia towarów z określonych firm.2. które wnioskowały o sprawdzenie dokumentu. które go dotyczą. kserokopia dokumentu SAD (wywóz) czy upoważnienia. Gdyby okazało się.2. Przykład Uzasadnionych wątpliwości można wskazać następujące przypadki: produkty. przewidziano specjalne uregulowania w sprawie wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami celnymi.

. świadczące o pochodzeniu.sprawdzenie autentyczności podpisu funkcjonariusza celnego i odcisku stempla urzędowego. "no-drawback rule". czy dowód pochodzenia jest autentyczny i rzetelny. e) jeżeli zachodzi potrzeba dokładnego sprawdzenia procesu wytwarzania danego towaru.istotne dla sprawy (potwierdzające lub negujące) dokumenty. . aby wniosek kierowany do izby celnej zawierał: . to urząd ten przeprowadza analizę według wyżej wymienionych zaleceń. do wiadomości. . Należy mieć na uwadze. brak odpowiedzi w określonym terminie powoduje odmowę przyznania preferencji.4 Wnioski polskich organów celnych Dowody pochodzenia są kierowane do weryfikacji wyrywkowo lub wtedy. 72 . urząd celny niezwłocznie przekazuje do izby celnej.oryginał lub fotokopię dowodu pochodzenia.spełnienia innych wymogów przewidzianych w przepisach prawa.fotokopię faktury i/lub specyfikacji.2. b) w przypadku deklaracji na fakturze . 4. Zaleca się. przesyłana jest do Ministerstwa Finansów. odpowiedzialnej za przygotowanie właściwego wniosku weryfikacyjnego i skierowanie go do zagranicznych organów celnych lub innych uprawnionych instytucji.Po otrzymaniu wniosku o weryfikację dowodu pochodzenia.fotokopię dokumentu transportowego Uwagi: . należy podjąć następujące czynności: a) w przypadku świadectw .fotokopie dokumentów powinny być czytelne.statusu pochodzenia produktów. powinny być kierowane do komórki organizacyjnej izby celnej. c) kontrola pochodzenia produktów tj. zgodnie z którymi. został przekazany przez izbę celną do urzędu celnego. . zawarte we wniosku o weryfikację. . która udzieli ostatecznej odpowiedzi zagranicznym wnioskodawcom. gdy organ celny ma uzasadnione wątpliwości co do: . . to należy przeprowadzić kontrolę w siedzibie producenta. iż niektóre umowy/uregulowania przewidują szczegółowe postanowienia. Kopia udzielonej przez izbę celną odpowiedzi. kontrola przestrzegania zasady zakazu zwrotu i zwolnienia z cła tzw. Wyniki własnego badania zawierające: . .odpowiedź na postawione przez zagraniczne władze pytania. . sprawdzenie dowodów źródłowych .fotokopię dokumentu SAD. Wnioski o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia wystawionych za granicą.autentyczności dowodu pochodzenia.opis wątpliwości (zauważone błędy formalne i zasadniczy powód weryfikacji). d) w razie potrzeby. jeżeli wniosek weryfikacyjny otrzymano za pośrednictwem tej instytucji. Jeżeli wniosek o weryfikację dowodu pochodzenia. upoważnienia osób podpisujących deklarację oraz wartości produktów pochodzących w przesyłce. sprawdzenie czy status pochodzenia został nabyty zgodnie z przewidzianymi regułami pochodzenia (korespondencja z eksporterem.sprawdzenie tekstu deklaracji z odpowiednim wzorem.wskazanie na jakiej podstawie produkty można uznać za pochodzące. . deklaracje dostawców).informacje.np.

Przekazany dowód pochodzenia jest badany pod względem formalnym (instytucja wystawiająca świadectwo.dowód pochodzenia spełnia wymagania formalne i nie ma wątpliwości co do pochodzenia towaru. Jeżeli wstępna ocena wykazała. 4.rubryka nr 13. Wynik weryfikacji uznający dowód pochodzenia i/lub zawarte w nim informacje za niewłaściwe jest podstawą do odmowy przyznania preferencji. w stosunku do sprawdzanych towarów. W tym przypadku odstępuje się od skierowania wniosku weryfikacyjnego za granicę. jeżeli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności.1 powinny być dwustronne. gdy udzielona odpowiedź z kraju eksportu nie zawiera wystarczających informacji do ustalenia autentyczności weryfikowanych dokumentów lub rzeczywistego pochodzenia produktów. na odwrocie świadectwa EUR. .. są analizowane w izbie celnej i w razie konieczności. poddawany jest tam wstępnej ocenie.) oraz pod względem statusu pochodzenia (na podstawie dostępnych informacji o produkcji danego towaru oraz na podstawie bieżąco realizowanych lub niedawno zakończonych weryfikacji takich samych produktów lub dotyczących tego samego eksportera). kierowane są dodatkowe zapytania do instytucji zagranicznej.3. w którym został wystawiony. Weryfikacja świadectw pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi ustaleniami dotyczącymi przywozu Ponowna weryfikacja "rolnych" świadectw pochodzenia dokonywana jest w sposób wyrywkowy oraz w każdym przypadku.1 ("prosi się o weryfikację autentyczności i rzetelności tego świadectwa") powinna być wypełniona w izbie celnej. celem przeprowadzenia dodatkowej kontroli. należy pobrać zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy długiem celnym wyliczonym według stawki erga omnes i wyliczonym według stawki preferencyjnej. 4. W takiej sytuacji należy podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości. to komórka wnioskująca otrzymuje z izby celnej informacje to potwierdzające wraz z nadesłanym dowodem pochodzenia. W tym celu należy zwrócić świadectwo pochodzenia lub jego kopię organowi rządowemu wyznaczonemu przez kraj 73 . jeżeli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności. gdy pojawiają się uzasadnione wątpliwości w odniesieniu do autentyczności dokumentu lub prawdziwości zawartych w nim informacji.5 Zabezpieczenie W przypadku podjęcia działań weryfikacyjnych.fotokopie świadectw EUR. odmawia się przyznania preferencji. wnioskującej o jej przeprowadzenie. Należy więc podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości. że mimo wielokrotnego monitowania nie otrzymuje się odpowiedzi z zagranicy. Wyniki dodatkowej kontroli dowodów pochodzenia są następnie przekazywane do komórki organizacyjnej. Skierowany do izby celnej wniosek.7 Brak odpowiedzi Pomimo.wskazane wątpliwości są uzasadnione lub jest to kontrola wyrywkowa.2. 4. W przypadku.2.6 Wyniki weryfikacji Otrzymane z zagranicy wyniki weryfikacji dowodów pochodzenia. która jest organem bezpośrednio występującym do zagranicznych władz celnych o przeprowadzenie weryfikacji. gdy kontrola opiera się na uzasadnionych wątpliwościach i brak jest odpowiedzi w terminie 10 miesięcy od dnia wysłania wniosku. podpisy itp. . to izba celna przesyła dowód pochodzenia do odpowiedniej instytucji w kraju. W przypadku. zachodzi możliwość. udzielającej odpowiedzi. odmawia się przyznania preferencji. Oczywiście działanie takie będzie możliwe jedynie w sytuacjach.2. że w przepisach przewidziano ustalenia dotyczące współpracy administracyjnej. 4. stosowana pieczęć. gdy decyzja o skierowaniu dokumentów do weryfikacji w ramach współpracy międzynarodowej zostanie podjęta przed zwolnieniem towaru. że: .

e) skład towarów oraz metody badania stosowane dla jego określenia oraz ich cenę ex-works. f) warunki. klasyfikację taryfową. k) zgodę na umieszczenie danych zawartych we wniosku w bazie danych Komisji Europejskiej. d) szczegółowy opis towarów i ich klasyfikację taryfową. c) mające zastosowanie podstawy prawne. i) wyraźne oznaczenie informacji. Dotyczy to formalności związanych ze stosowaniem artykułów 22 i 27 WKC.wywozu. na żądanie organów celnych. g) wszelkie próbki. mogące pomóc w przedstawieniu procesu produkcyjnego lub przetwarzania.1. a także przekazać wszelkie informacje pozwalających przypuszczać. j) informacje dotyczące wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu. któremu zostały one poddane. Weryfikacja uniwersalnych świadectw pochodzenia Uniwersalne świadectwa pochodzenia (w tym wymagane dla towarów tekstylnych.12 WKC) 5. jak i przewidywane pochodzenie towaru.2. odpowiednie wartości i opis okoliczności. Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) 5. użyte materiały i ich pochodzenie. podając formalne i/lub materialne powody uzasadniające weryfikację. w tym celu należy podać zastosowaną regułę pochodzenia. na pisemny wniosek. 4. które będą uważane za poufne. Należy więc podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości. Informacja ta zobowiązuje organy celne wobec osoby. a także deklaracje na fakturze wystawione dla tekstyliów) są weryfikowane w ramach międzynarodowej współpracy. należy pobrać zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy długiem celnym wyliczonym według stawki erga omnes i wyliczonym według stawki wynikającej ze specjalnych ustaleń dotyczących przywozu niektórych towarów rolnych. w stosunku do sprawdzanych towarów.4. plany. Dla ułatwienia podmiotom procedury sporządzanie wniosków został przyjęty jego wzór. Jest on zamieszczony w 74 . że dany towar i okoliczności decydujące o nabyciu pochodzenia odpowiadają pod każdym względem towarom i okolicznościom opisanym w informacji. katalogi lub inne dostępne dokumenty dotyczące składu towarów i komponentów. odmawia się zgody na korzystanie ze specjalnych ustaleń dotyczących przywozu tych towarów. Osoba. że świadectwo zawiera niedokładne dane lub nie jest autentyczne. które umożliwiają spełnienie reguły pochodzenia. fotografie. tłumaczenia wszelkich załączonych dokumentów na język polski. której ją wydano jedynie w zakresie określenia pochodzenia towarów i dla których formalności celne zostały dokonane po dniu. b) nazwisko i adres osoby składającej wniosek. Jeżeli w maksymalnym terminie 6 miesięcy nie udzielono odpowiedzi na wniosek o dokonanie ponownej weryfikacji. h) zgodę na przedłożenie. wiążące informacje o pochodzeniu. Wniosek o udzielenie WIP Wniosek o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu powinien zawierać: a) nazwisko i adres posiadacza (wnioskodawcy). której udzielono informacji musi być w stanie udowodnić. jeżeli jest taka potrzeba. 5. Do zwracanego świadectwa należy dołączyć fakturę lub jej kopię. w którym informacja została wydana. Wprowadzenie Organy celne wydają. W przypadku podjęcia działań weryfikacyjnych. czyli w oparciu o zawarte przez Wspólnotę umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. (art. w przypadku gdy nie będzie ona posiadaczem. które pozwalają ustalić pochodzenie. dotyczących towarów identycznych lub podobnych (o ile wnioskodawca posiada takie informacje).

● może zostać cofnięta lub zmieniona także zgodnie z artykułem 9 WKC. Może zostać unieważniona.pl. Zawarte jest tam także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania 5. której udzielono informacji. dostarczonych przez wnioskodawcę. Wydawanie WIP W Polsce wiążące informacje o pochodzeniu są wydawane wyłącznie przez Izbę Celną w Warszawie.gov. Wiążąca informacja o pochodzeniu traci też ważność. Wiążąca informacja o pochodzeniu jest decyzją administracyjną i jest przekazywana wnioskodawcy w możliwie krótkim terminie.na poziomie Wspólnoty z Notami wyjaśniającymi i opiniami wydanymi w celu interpretacji przepisów. Ważność WIP Wiążąca informacja o pochodzeniu jest ważna przez okres 3 lat licząc od daty jej wydania. gdy: ● ● w konsekwencji wydania rozporządzenia lub zawarcia przez Wspólnotę umowy. Jeżeli organ przyjmujący wniosek uzna. który został zamieszczony w odpowiednim polu formularza. staje się sprzeczna z ustanowionym w ten sposób prawem. którego wzór jest przedstawiony w załączniku 1a do RWKC. z którą organ celny dysponuje wszystkimi danymi. . ale najpóźniej w terminie 150 dni. z Porozumieniem w sprawie reguł pochodzenia. zwraca się do wnioskodawcy o dostarczenie brakujących danych. pod warunkiem. 75 . Informacja jest przekazywana na formularzu. Została ona wyznaczona do realizacji tego zadania przez Ministra Finansów.3. Wnioski sporządzone zgodnie ze wzorem i instrukcją należy więc kierować na adres Izby. niezbędnymi do podjęcia decyzji.2824 ) jako załącznik 1.4. Termin na udzielenie informacji biegnie od chwili. staje się niezgodna: . zostanie wcześniej powiadomiona o tym cofnięciu lub zmianie. W załączniku tym znajduje się także instrukcja wypełniania tego wniosku. wypracowanym przez Światową Organizację Handlu (WTO) lub Notami wyjaśniającymi. licząc od dnia przyjęcia kompletnego wniosku. czy opinią wydaną na temat pochodzenia i przyjętą w celu interpretacji tego Porozumienia. Nr 283. jeżeli została wydana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych. że osoba. poz. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych ( Dz. Jest on także dostępny na stronie internetowej www.w skali międzynarodowej. 5.rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r.U. że nie zawiera on wszystkich danych niezbędnych do zajęcia stanowiska w danej sprawie. lub z uchwałą Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.clo.

Jest on stosowany przez zdecydowaną większość państw na świecie. jednolitego. i stanowi bezpośrednią podstawę art. . W przypadku większości importowanych towarów.1. wiosną i jesienią. które zostało ujęte w Artykule VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). po wprowadzeniu pewnych korekt. . który byłby szerzej akceptowany niż dotychczas funkcjonujące systemy.ustalanie wartości celnej powinno. Podstawowe postanowienia wynikające z Porozumienia to: . osiągnięto po raz pierwszy porozumienie co do ogólnych zasad ustalania wartości celnej.00 Wartość celna 1. która w większości zawiera stawki wyrażone procentowo w stosunku do wartości celnej towarów (stawki ad valorem). Podstawy systemu ustalania wartości celnej. W związku z powyższym. jednolitego i neutralnego systemu ustalania wartości dla potrzeb celnych. Wówczas. w latach 1973-1979 problem wartości celnej stał się jednym z tematów wielostronnych negocjacji handlowych w ramach GATT. Jednym ze środków prowadzących do tego celu było przyjęcie wspólnego.w przypadku. gdy wartość transakcyjna nie istnieje. Tak więc. Negocjacje były poświęcone osiągnięciu rozwoju i większej liberalizacji handlu światowego wskutek.zakaz stosowania arbitralnych i fikcyjnych wartości celnych. prawidłowe ustalenie wartości celnej jest bardzo istotne. na ile to możliwe. . Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje wspólna dla wszystkich państw członkowskich taryfa celna. jako podstawa kalkulowania należności przywozowych. Kodeks Wartości Celnej wszedł w życie 1 stycznia 1981 r. 28-36 WKC. między innymi. podwaliny pod obecnie obowiązujący w większości państw na świecie system ustalania wartości celnej zostały położone na Konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zagadnieniom handlu i zatrudnienia. a co za tym idzie niewystarczający do praktycznego stosowania. znanych jako runda tokijska. 1. Jednakże.na płaszczyźnie merytorycznej zakładał. i która jest zazwyczaj przedstawiona w fakturze. odbywa posiedzenia w Genewie.9. która odbyła się w Genewie w 1947 roku. być oparte na cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary. że "wartość towarów importowanych dla potrzeb wyceny celnej powinna opierać się na rzeczywistej wartości importowanego towaru". ze względu na zniekształcenie ceny powstałe w rezultacie wystąpienia pewnych warunków lub ograniczeń. pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu. Jednym z rezultatów tych negocjacji było przyjęcie Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII GATT (tzw. Wartość celna jest określana w celu stosowania Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich oraz środków pozataryfowych określonych szczególnymi przepisami wspólnotowymi i mających zastosowanie w wymianie towarowej. Kodeks Wartości Celnej). Porozumienie podaje pięć zastępczych metod ustalania wartości celnej. bowiem brak jednolitego. jest znana jako wartość transakcyjna. wykorzystanie wartości transakcyjnej importowanych towarów stanowi tym samym pierwszą i najważniejszą metodę wymienioną w Porozumieniu. Artykuł VII GATT był w swoich zapisach dość nieprecyzyjny. odzwierciedlającego realia handlowe. 76 . którego celem było zapewnienie uczciwego. Temat wartości celnej wielokrotnie był przedmiotem różnego rodzaju wielostronnych ustaleń. dla których ustalana jest wartość celna. dwa razy do roku. 1. Jednakże. znoszenia barier handlowych.1 Wprowadzenie.1. W związku z tym. Przyjęty tekst dotyczył jedynie ogólnych zasad i nie zawierał zbyt wielu wytycznych co do jego stosowania: . w skali międzynarodowej. które zajmują się funkcjonowaniem ustanowionego tym Kodeksem systemu ustalania wartości celnej. Ta cena. Wartość celna. albo gdy nie może być zaakceptowana jako wartość celna. na tyle. które należy stosować w założonej kolejności. Są to: Komitet Ustalania Wartości Celnej − − zajmuje się aspektami handlowych Kodeksu Wartości Celnej. Na mocy Kodeksu Wartości Celnej zostały powołane dwie międzynarodowe instytucje. systemu ustalania wartości celnej był jednym z zasadniczych czynników hamujących wzrost międzynarodowej wymiany towarowej. międzynarodowego systemu ustalania wartości celnej. wartość transakcyjna będzie wartością celną.zobowiązywał układające się strony do przyjęcia jednolitych zasad w kwestii wyceny wartości towarów dla potrzeb celnych. ponieważ ma bezpośredni wpływ na określenie należności przywozowych większości towarów importowanych do Unii Europejskiej.00.

: − − − − − wartości celnej. która opracowała tzw. metoda ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna).in. że dokumenty te. Kompendium to zawiera szereg dokumentów (m. jak również organizacji międzyrządowych i handlowych.− − w jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Stron Kodeksu Wartości Celnej.1. same w sobie.in. Jednak powinny odgrywać ważną rolę w procesie w interpretacji i stosowania poszczególnych zapisów Kodeksu Wartości Celnej. opinii. m.3 System i metody ustalania wartości celnej. Wartość transakcyjna.in. metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych. pod auspicjami Światowej Organizacji Celnej. ponieważ wpływa w bezpośredni sposób na zastosowanie szeregu stosowanych przez państwo instrumentów polityki handlowej. wydanych przez Światową Organizację Celną jako tzw. Kompendium Wartości Celnej Należy tu jednak podkreślić. przy rozstrzyganiu problemów związanych z ustalaniem wartości celnej. metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych. Komitetów funkcjonuje Komitet Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich. Dokumenty te nie posiadają statusu prawnego. w postaci decyzji. aspektem działania ww. podstawy ustalenia podatku od towarów i usług VAT. czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towar ma w pewnym sensie uniwersalne znaczenie bowiem służy do ustalenia m. prawidłowa identyfikacja ceny faktycznie zapłaconej lub należnej ma bardzo istotne znaczenie. które pomagają w osiągnięciu jednolitości interpretacji i stosowania Kodeksu Wartości Celnej w poszczególnych państwach członkowskich. podatku akcyzowego. nie stanowią prawa międzynarodowego. 77 . Najistotniejszym. Porozumienie w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) przewiduje sześć metod ustalania wartości celnej: − − − − metoda wartości transakcyjnej. ceł antydumpingowych. 1. wiosną i jesienią.2 Inne wartości i ceny. Komitetów jest to. Do tej pory Komitety opracowały serię ponad 100 dokumentów regulujących kwestie ustalania wartości celnej. komentarzy. dwa razy do roku. studiów i studiów przypadków. Komitet Techniczny Ustalania Wartości Celnej − − − − zajmuje się aspektami celnymi Kodeksu Wartości Celnej. not wyjaśniających. który dzieli się na sekcje tematyczne. zajmuje się badaniem przepisów prawnych dotyczących wartości celnej oraz procedur i praktyk w tym zakresie. Sekcję Ustalania Wartości Celnej. z praktycznego punktu widzenia. w jego skład wchodzą przedstawiciele władz celnych krajów sygnatariuszy i krajów obserwatorów. Kompendium tekstów dotyczących ustalania wartości celnej. Jak wynika z powyższego. wartości statystycznej.1. że wydają one dokumenty. Niezależnie od ww. odbywa posiedzenia w Brukseli. 1. komentarzy i wniosków) interpretujących zapisy regulujące problematykę wartości celnej w prawodawstwie wspólnotowym. jednakże również powinny być brane pod uwagę w państwach członkowskich Wspólnoty. umożliwia skonsultowanie zagadnień związanych z zarządzaniem systemem ustalania wartości celnej przez każdą Stronę.

4.W. Poniżej przedstawiono zarys poszczególnych metod ustalania wartości celnej (szczegółowe omówienie metod zawierają dalsze rozdziały podręcznika).1). 29 WKC) Jednakże. Metody te powinny być stosowane w kolejności. zawierających: . na którym towary mogą być odsprzedane.24 Stosowanie ogólnie uznanych zasad rachunkowości przy ustalaniu wartości celnej.WE L 253 z 11.1 i n. 141 .). zwanego dalej RWKC. nie może zostać ustalona. lub .WE L 302 z 19.są nakładane lub wymagane przez prawo bądź przez władze publiczne we Wspólnocie. (art.23 Objaśnienia do niektórych przepisów dotyczących wartości celnej. .10. podstawowa metoda ustalania wartości celnej) polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary wtedy. 1.nie mają istotnego wpływu na wartość towarów. w odniesieniu do towarów. w wysokości w jakiej zostały poniesione przez kupującego.1 i n.1993.kupujący i sprzedawca nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach gdy są powiązani. . Art.36 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.181a Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. metoda ostatniej szansy. zwanego dalej WKC. str. Zarys metody wartości transakcyjnej. .). dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez nabywcę nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży.− − metoda wartości kalkulowanej. i . Metoda ta może być stosowana pod warunkiem spełnienia następujących warunków: . Metoda wartości transakcyjnej (pierwsza.sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. Przedstawione metody zostały implementowane do prawodawstwa Unii Europejskiej w: Art. RWKC.W.ograniczają obszar geograficzny. . które: . dla których ustalana jest wartość celna.U.29 do ww. . 29 WKC. być zaakceptowana dla potrzeb celnych.1992. gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. lecz nie ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary: 78 .28 Wzór deklaracji wartości celnej (D.26 Wykaz towarów łatwo psujących się. 29 ust. chyba że zgodnie z art. str. których wartość. dla których można stosować uproszczony system ustalania wartości celnej. 2 WKC.1-BIS).27 Giełdy towarowe uwzględniane przy obliczaniu cen jednostkowych dla uproszczonego systemu ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się.nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego inne niż ograniczenia. wartość transakcyjna może. do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się: następujące elementy. 32 WKC może zostać dokonana odpowiednia korekta. w celu ustalenia wartości celnej z zastosowaniem art. Załącznikach 23 . .29 Wzór uzupełniającego formularza deklaracji wartości celnej (D.25 Wykaz kosztów transportu lotniczego na określonych trasach.1. . zgodnie z art.10. .U. . 28 .

opłat za prawo do kopiowania przywiezionych towarów we Wspólnocie. komponentów. . . metodę ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna). W przypadku.31 WKC) 79 .narzędzi. która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. i .prowizji od zakupu.materiałów zużytych przy produkcji przywiezionych towarów. o ile można je wyodrębnić z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej: .5. części i podobnych elementów.koszt pakowania. kupujący będzie w stanie udowodnić. metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych. montażowymi. metodę ostatniej szansy. . dyspozycji lub wykorzystania przywiezionych towarów. w którym dokonano operacji finansowej. . dotyczące towarów. matryc.towary te zostały rzeczywiście sprzedane po cenie zadeklarowanej jako faktycznie zapłacona lub należna. . (art.należności celnych przywozowych lub innych opłat pobieranych we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów.określoną w odpowiedniej proporcji wartość wymienionych poniżej towarów i usług. form i podobnych elementów użytych przy produkcji przywiezionych towarów. o ile dla potrzeb celnych są traktowane łącznie z towarem. . niezależnie od tego czy finansowanie zapewnione jest przez sprzedającego czy też przez inną osobę. metodę wartości kalkulowanej. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej.prac inżynieryjnych.odsetek wynikających z umowy o finansowaniu.wartość jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży. artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza Wspólnotą i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów. (art. jak i materiały. o ile umowa o finansowaniu została zawarta w formie pisemnej. instalacyjnymi. do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów na wywóz. dla których ustalana jest wartość celna. zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. Zarys zastępczych metod wyceny. w jakim taka wartość nie została ujęta w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej: . gdy wartość celna nie może być ustalona metodą wartości transakcyjnej. zastępcze metody ustalania wartości celnej.1.kosztów związanych z pracami budowlanymi. dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego. .opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. . czyli metodę wartości transakcyjnej towarów identycznych. z wyjątkiem prowizji od zakupu. które musi opłacić nabywca. maszyny lub wyposażenie. a kiedy będzie to wymagane. że: . jako warunek sprzedaży wycenianych towarów. . .honoraria. w zakresie. . (art.kosztów transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne. . o ile te honoraria. badawczych. zarówno robocizna. 32 WKC) Ponadto.(i) koszty transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów oraz .koszt pojemników.prowizje i koszty pośrednictwa. ustala się ją stosując w kolejności tzw. . które stanowią część składową lub przynależność przywiezionych towarów. 33 WKC) 1. .30. obsługą lub pomocą techniczną wykonaną po przywozie towarów takich jak: zakłady przemysłowe. bezpłatnie lub po obniżonej cenie. zawartej przez kupującego i odnoszącej się do zakupu przywożonych towarów. nie wlicza się do wartości celnej następujących kosztów..materiałów.żądane oprocentowanie nie przekracza normalnie stosowanego oprocentowania dla tego typu transakcji dokonywanych w tym kraju w czasie.

(art. z zastosowaniem odpowiednich grodków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami: Porozumienia w sprawie stosowania art. kwoty zysku i kosztów ogólnych równych kwocie zwyczajowo wliczanej w cenę sprzedaży towarów tego samego gatunku lub rodzaju jak te. 31 WKC) 1. (art. wytworzonych przez producentów z kraju wywozu na eksport do Wspólnoty. VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu.2b WKC) Metoda ceny jednostkowej (dedukcyjna) polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie ceny jednostkowej po jakiej towary przywożone lub towary identyczne bądź podobne sprzedawane są we Wspólnocie w największych zbiorczych ilościach osobom nie powiązanym ze sprzedawcami.3 Dokładniejsze postanowienia. przepisów Działu 2 Rozdziału 3 WKC. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. zazwyczaj płacone lub uzgodnione do zapłacenia bądź też narzuty. dla których ustalana jest wartość celna.2 Procedury i czynności urzędowe 1. (art. 30 ust. art. 80 . należności celne przywozowe i inne opłaty należne we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów.2a WKC) Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej podobnych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. 30 ust. 2c WKC.Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej identycznych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu. 2d WKC) Metoda ostatniej szansy polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie. w sprawie szczegółowych zasad stosowania uzgodnień importowych dotyczących owoców i warzyw. dla których ustalana jest wartość celna. art. zwykłe koszty transportu i ubezpieczenia oraz związane z nimi koszty ponoszone we Wspólnocie. Tak ustaloną cenę jednostkową pomniejsza się o: marże. dla których ustalana jest wartość celna. kosztów transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. obejmujące zyski i wydatki (włączając koszty bezpośrednie i pośrednie obrotu danymi towarami) związane ze sprzedażą we Wspólnocie przywożonych towarów tego samego gatunku i rodzaju. jakie są zazwyczaj stosowane. (art.30 ust. 152 RWKC) Metoda wartości kalkulowanej polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości kalkulowanej.30 ust. (art. która jest sumą: kosztów lub wartości materiałów i produkcji bądź innych procesów zastosowanych przy wytworzeniu przywożonych towarów.

o ile jest to konieczne. 2. wynegocjonowana między stronami umowy. jeżeli świadczenie dzieła zostaje wykonane poza obszarem Wspólnoty.jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży.5. Wartość transakcyjna Wartością transakcyjną jest cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. z uwzględnieniem artykułów 32 i 33 WKC.sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. Sprzedaż na eksport Sprzedaż na eksport jest efektem zawarcia umowy kupna . inne niż ograniczenia.1. wartość transakcyjna może być akceptowana na zasadach określonych w art. Jeżeli brak jest sprzedaży. Również umowy o dzieło i umowy o dostarczenie dzieła można traktować na równi z umowami kupna. W przypadku wielu transakcji sprzedaży poprzedzających ustalenie wartości celnej towaru. Tego rodzaju transakcja ma miejsce wówczas. Wprowadzenie W paragrafie tym zostaną ujęte kwestie ściśle powiązane i mające wpływ na wartość transakcyjną towarów poddawanych określonej procedurze celnej. że zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. Fakt. Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.2. w odniesieniu do towarów dla których ustalana jest wartość celna.nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego. Obejmują one definicje przyjętych tu pojęć i terminów. cena sprzedaży w ramach transakcji kupno-sprzedaż. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. że towary będące przedmiotem sprzedaży zostały zgłoszone do dopuszczenia do wolnego obrotu musi być uważany za wystarczającą informację. Wartość transakcyjna importowanych towarów 2.1.są nakładane bądź wymagane przez prawo lub przez władze publiczne we Wspólnocie. podstawą dla obliczenia tej 81 .sprzedaży. w tym zobowiązań finansowych.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r. 29 ust. Wartość transakcyjna towarów sprowadzanych na obszar Wspólnoty jest wynikiem zasady swobodnego zawierania umów handlowych. 2.1. . przewidującej konieczność spełnienia pewnych wymogów i warunków.4.1. Sprzedaż na eksport to przywóz towarów na obszar Wspólnoty. nie może zostać ustalona. . których wartość. (art.kupujący i sprzedający nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach. 1. które: . a jej podstawą. jak i wyjaśniają charakter poszczególnych elementów kosztów importowanych towarów. Postanowienia karne. brak jest wartości transakcyjnej. gdy sprzedający zobowiązuje się kupującemu przekazać na własność towar a kupujący za ten towar płaci uzgodnioną cenę kupna. 29 WKC) 2. Wyjątki 1. . gdy są powiązani. . chyba że zgodnie z artykułem 32 może zostać dokonana odpowiednia korekta.nie mają istotnego wpływu na wartość towarów. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez kupującego nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. ustalona. w konkretnym przypadku jest. nabytych na podstawie umowy handlowej. ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do statystyki handlu zagranicznego. na którym towary mogą być odsprzedane lub . pod warunkiem że: .ograniczają obszar geograficzny. 2 WKC.

147 ust. 1 RWKC) 2. in. (art. brak w momencie odprawy celnej jakiejkolwiek sprzedaży. Brak danych dotyczących cen sprzedaży może mieć miejsce m.1. 2 RWKC) 2. która jest częścią ceny całkowitej i wyraża stosunek ilości zadeklarowanych towarów do całkowitej ilości towarów nabytych. towarów importowanych w ramach umowy najmu lub dzierżawy. (art. Przykład: Importer ze Wspólnoty działa jako agent producenta spoza obszaru celnego Wspólnoty. pomiędzy sprzedażą a dopuszczeniem do wolnego obrotu.4. brak jest ceny sprzedaży i tym samym nie może być mowy o wartości transakcyjnej. mającej miejsce na obszarze celnym Wspólnoty. próbki. zastosowanie wartości transakcyjnej nie jest konieczne. Przykłady: prezenty.7. 147 RWKC) 2. Brak danych dotyczących cen sprzedaży W przypadku braku transakcji na podstawie której nastąpiła sprzedaż towarów. Przykład: producent z kraju eksportu wysyła towar swojemu przedstawicielowi działającemu na terenie Wspólnoty celem sprzedaży na licytacji. że tę transakcję sprzedaży zawarto z przeznaczeniem na obszar celny Wspólnoty. towarów wypożyczonych przy zachowaniu praw własności wypożyczającego. 2. jeżeli transakcje nie pociągały za sobą konieczności zapłaty.wartości może być cena ustalona dla innej transakcji niż ostatnia sprzedaż przed zgłoszeniem towaru do procedury dopuszczenia do obrotu. po czym sprzedaje je na terenie Wspólnoty na rachunek i ryzyko producenta. jednak deklarując ją importer musi wykazać. Ilości towarów i niedobory Ilość towarów wprowadzanych w danym momencie na obszar celny Wspólnoty winna być podstawą dla ustalenia ich wartości celnej. a tym samym wartość sprzedanego towaru nie musi być wykorzystana do ustalenia wartości celnej. którzy ich nie zakupują i którzy sprzedają je na obszarze celnym Wspólnoty po dokonaniu importu. w przypadku: dostaw bezpłatnych. Przykład: umowy leasingowe. (art.1. Wykorzystanie towarów w kraju trzecim W przypadku użycia towarów w kraju trzecim. towarów (odpady lub zniszczone części) importowanych celem zniszczenia. Kupujący i sprzedający Zgłoszenia celnego towarów.6. Kupującym towar wprowadzany na obszar Wspólnoty może być osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty jak i poza tym obszarem. 145 ust. Cena faktycznie zapłacona lub należna Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita płatność dokonana lub mająca zostać uiszczona przez kupującego. celem wprowadzenia towaru na obszar celny Wspólnoty może dokonać kupujący we własnym imieniu lub w jego imieniu przedstawiciel. gdy towary zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu stanowią część większej ilości tych samych towarów zakupionych w ramach jednej transakcji. ceną faktycznie zapłaconą lub należną powinna być cena. artykuły reklamowe. przedmiotem transakcji jest usługa a nie towar podlegający utylizacji. (Opinia 1. podział na cenę faktycznie zapłaconą lub należną powinien mieć także miejsce w przypadku utraty części ładunku lub gdy towary poddawane wycenie zostały uszkodzone przed ich wprowadzeniem do wolnego obrotu. Przykład: utylizacja przeterminowanych leków.1. Mając powyższe na uwadze: w przypadku.1. towarów importowanych przez pośredników.3. towarów wprowadzonych na zasadzie konsygnacji. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Pojęcie „sprzedaży" w rozumieniu Porozumienia") 2.1.5.1. Przykład: wypożyczenie specjalistycznego sprzętu gaśniczego do gaszenia płonącego tankowca. Dokonuje on odprawy celnej importowanych od tego producenta towarów i wprowadza je do zapasów agencji. 82 .

8. (art. Tego rodzaju działalność prowadzona przez kupującego jest uważana za działalność prowadzoną na rzecz jego samego nawet jeżeli wynika ona z obowiązku nałożonego na kupującego na podstawie umowy kupna . Płatność na korzyść sprzedającego ma miejsce wówczas. jeżeli nie.10. przez kupującego sprzedającemu lub przez kupującego osobie trzeciej. inne niż te. I. celem spełnienia zobowiązań sprzedającego. a dotyczące składowania: towary są składowane w magazynie poza obszarem celnym Wspólnoty w momencie sprzedaży na eksport. które magazynuje je w kraju eksportu.1. a) WKC) 2. że jeżeli należność za towary została zapłacona przed ustaleniem wartości celnej. Koszty działań podjętych przez kupującego (marketing) Działania. jeżeli stanowią one płatność dokonaną pośrednio lub bezpośrednio sprzedającemu lub na jego rzecz. 2. Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita płatność za towary przywożone. towary są składowane w magazynie poza obszarem Wspólnoty po ich zakupie. włączając w to działalność marketingową.sprzedaży. towary są składowane z powodów związanych z ich transportem. Koszty ważenia lub badania Koszty ważenia lub badania wynikające z konieczności wywiązania się sprzedającego z zawartej z kupującym umowy i obciążające kupującego. Termin „zapłacona lub należna" oznacza. że koszty składowania poniesione przez sprzedającego zostaną zwrócone przez kupującego w postaci części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Płatność może być dokonana za pomocą akredytywy lub zbywalnych instrumentów płatniczych i może zostać dokonana bezpośrednio lub pośrednio. 3 lit b) WKC. Przykłady: Kupujący A ze Wspólnoty kupuje od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. cen wydzielonych).dla lub na korzyść sprzedającego za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności dokonane lub mające być uiszczone. nawet. Koszty 83 . ceną właściwą jest suma wszystkich wpłat lub zobowiązań. 32 WKC. art. Mogą wystąpić następujące sytuacje stwarzające problemy przy ustalaniu wartości celnej. uznawane są za element składowy wartości transakcyjnej. W przeciwnym razie koszty te należy włączyć do ceny.1. Punktem wyjścia dla ustalenia ceny faktycznie zapłaconej lub należnej jest ostateczna kwota rachunku po korekcie rabatów i skont. podjęte przez kupującego na jego własny rachunek. 29 ust.9. a ich koszt nie będzie doliczony do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów. gdy kupujący w stosunku do osoby trzeciej reguluje dług sprzedającego. Płatność niekoniecznie musi zostać dokonana w formie przelewu pieniężnego. których doliczenie przewidziane jest w art. Koszty składowania poza obszarem Wspólnoty Europejskiej Postępowanie wobec kosztów składowania dla celów ustalenia wartości celnej wymaga określenia dokładnego charakteru tych kosztów. Cena odbioru ze składu płacona B przez A obejmuje koszty składowania dotyczące przywożonych towarów. jak również każdą działalność związaną z ich gwarantowaniem. lecz przed ich eksportem na obszar celny Wspólnoty. Jeżeli cena faktycznie zapłacona lub należna składa się z kilku części składowych (tzw. Określenie „działalność marketingowa" oznacza każdą działalność związaną z reklamą i promowaniem sprzedaży danych towarów.1. nie są uznawane za pośrednie płatności na rzecz sprzedającego. 3 lit. 29 ust. Ad. dokonana lub mająca być dokonana przez kupującego na rzecz sprzedającego. jako warunek sprzedaży przywożonych towarów. cena zapłacona będzie uwzględniona jako podstawa tej wartości. (art. 149 RWKC) 2. wówczas będzie uwzględniona cena należna. Przykład: kwota za badanie towaru wykonane na zlecenie sprzedającego. jeżeli mogłyby być uznane za korzystne dla sprzedającego lub zostały podjęte na podstawie porozumienia ze sprzedającym. Można więc założyć.

po czym wwozi je na obszar celny Wspólnoty.1. II. Wydatki tego rodzaju. Opłaty za powyższe usługi często nazywane są „prowizją za udzielenie gwarancji zapłaty". Oprócz ceny towarów. 32 WKC. należy mieć na uwadze. Ustalając charakter prowizji za udzielenie gwarancji w odniesieniu do wartości celnej. należy traktować jako koszty związane z transportem towarów. jeżeli koszty poniesione zostały po dokonaniu importu. nie będą się zawierać w wartości celnej importowanych towarów. Przykłady: Kupujący I ze Wspólnoty kupuje towary na bazie EXW spoza Wspólnoty. gdyż chroni go przed ryzykiem nie dokonania płatności przez bank kupującego i jeśli prowizja za udzielenie gwarancji jest opłacana przez kupującego na 84 . iż cena faktycznie zapłacona lub należna stanowi całkowitą płatność dokonaną lub mającą być dokonaną. Koszty te mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. towarzystwa ubezpieczeniowe lub wyspecjalizowane przedsiębiorstwa handlowe. agencje rządowe. które magazynuje w kraju eksportu. które zapewniają potwierdzenie gwarancji zapłaty. III. Podczas tego okresu towary składowane są pod dozorem celnym i w związku z tym trzeba ponosić koszty składowania. Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. koszty oprocentowania kredytu Prowizja za udzielenie gwarancji zapłaty Eksporterzy zabezpieczają się przed ryzykiem finansowym związanym z nie otrzymaniem zapłaty za towary i usługi dostarczone w handlu międzynarodowym.1. Przykład: Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie na bazie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary.11 Prowizja za udzielenie gwarancji zapłaty. Poza ceną towarów kupujący A musi także zapłacić właścicielowi magazynu koszty składowania poniesione przez sprzedającego B. Tylko koszty działań przewidzianych w art. Ad. Potwierdzenia lub gwarancji zapłaty za towary przez kupującego mogą podjąć się banki. które B magazynuje w kraju eksportu.składowania są już ujęte w wartości transakcyjnej. jako warunek sprzedaży towarów importowanych. Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Postępowanie wobec składowania i kosztów z tym związanych w ramach Artykułu 1") 2. Jeśli więc gwarancja taka przyczynia się do osiągnięcia zysku przez sprzedającego. Cena ta obejmuje wszelkie płatności faktycznie poniesione lub należne. Ad. Koszty te nie mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. Kupujący A składuje te towary w kraju eksportu na własny rachunek. bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego sprzedającemu lub na jego rzecz za importowane towary. Koszty te ponoszone są pośrednio na rzecz sprzedającego i mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. Koszty te nie mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. przez kupującego na rzecz sprzedającego lub przez kupującego na rzecz osoby trzeciej w celu wypełnienia zobowiązań wobec sprzedającego. że będą one wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Na obszarze Wspólnoty upływa pewien czas pomiędzy rozładowaniem towarów a złożeniem zgłoszenia celnego. poprzez wykorzystanie usług finansowych. (Komentarz 7. pod warunkiem. Koszty te ponoszone są bezpośrednio na rzecz sprzedającego i mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. związane ze składowaniem spowodowanym okolicznościami transportu. na pokładzie którego towary zostaną wyeksportowane. Koszty składowania poniesione przez kupującego za magazynowanie po zakupie towarów nie mogą być uznane za pośrednią lub bezpośrednią płatność na rzecz sprzedającego. kupujący A płaci sprzedającemu B poniesione przez niego koszty składowania wykazane w odrębnej fakturze. nie stanowią one części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Natomiast. Koszty składowania ponoszone są w kraju eksportu w oczekiwaniu na przybycie statku. łącznie z takimi. podjętych przez kupującego mogą być doliczone do wartości transakcyjnej.

w którym zawarto taką umowę. wówczas. i stawki oprocentowania nie przekraczają poziomu dla tego rodzaju transakcji w kraju i w czasie.1. Tak więc. cena faktycznie zapłacona lub należna będzie zawierać każdą prowizję z tego tytułu. opłata za kurs stanowi część wartości celnej towaru. Jeżeli urządzenie może być zakupione bez wnoszenia opłaty za kurs. umowa finansowa została sporządzona w formie pisemnej. aby tego faktu nie uznać przy ustalaniu wartości celnej sprowadzanych towarów. 85 . gdy wartość celna ustalana jest według metody innej. W konsekwencji całkowita płatność. niż metoda wartości transakcyjnej. w tym opłata za kurs. Powyższe stosuje się również. w takim razie oba elementy muszą być traktowane oddzielnie. W niektórych przypadkach kupujący może podjąć działania w celu zapewnienia sprzedającemu nieodpłatnej i potwierdzonej akredytywy. kiedy opłata za kurs jest koniecznym wymogiem ustalonym w umowie sprzedaży i musi być dokonana nawet jeśli kupujący nie uczęszcza na powyższy kurs należy ją uznać za warunek sprzedaży. czy środki finansowe zapewnione są przez sprzedającego. mimo że kupujący uczęszczał na kurs szkoleniowy i opłata za kurs została zafakturowana. Jeśli istnieje możliwość zakupu urządzenia (towaru) bez opłacenia kursu szkoleniowego.1. że: przedmiotowe opłaty zostaną wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary. stanowi wartość transakcyjną za importowany towar będącą podstawą dla ustalenia wartości celnej towaru. c) WKC) 2.12. poniesione jako warunek sprzedaży towarów importowanych. Przyjęty sposób traktowania oprocentowania kredytu obowiązuje niezależnie od tego. Koszty kursu (szkolenia) Ceną faktycznie zapłaconą lub należną za przywożony towar jest całkowita płatność dokonana lub mająca być dokonana. (art. (Nota wyjaśniająca 5. przez kupującego dla lub na rzecz sprzedającego. Rabaty i upusty cenowe za opłatę z góry lub opłatę gotówką Rabat jest dość powszechnym elementem transakcji handlowych i nie ma podstaw. kwota wpłacona za prowizję za udzielenie gwarancji nie będzie stanowić części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. (Studium przypadków 7. 33 ust. płatność ta nie stanowi części wartości celnej towaru. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Zastosowanie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej") 2.1.in. nie będzie uznane jako część wartości celnej pod warunkiem. W przypadku. a korzyści osiągnięte zostaną raczej przez kupującego. kiedy umowa sprzedaży zobowiązuje kupującego do uczęszczania na kurs i opłacenia kursu. opłata za kurs nie jest warunkiem sprzedaży. W takich okolicznościach. gdyż nie była ona warunkiem jego sprzedaży. iż: towary te sprzedawane są w cenie deklarowanej jako cena faktycznie zapłacona lub należna. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Prowizja za udzielenie gwarancji") Koszty oprocentowania kredytu Oprocentowanie podlegające zapłacie wynikające z umowy finansowej podpisanej przez kupującego i dotyczące zakupu towarów importowanych. dostarczenie towarów i zapewnienie kursu. gdzie nie zostały określone warunki w umowie sprzedaży. a nie przez sprzedającego. jeśli jest to konieczne. bezpośrednio lub pośrednio.rzecz sprzedającego lub osoby trzeciej jako warunek sprzedaży importowanych towarów.13. 1 lit. W sytuacji. Występujące w powyższych przypadkach opłaty prowizji mogą zostać opłacone przez kupującego bezpośrednio do instytucji potwierdzającej. Jednym z elementów wpływających na ostateczną wysokość ceny transakcyjnej. kupujący może wykazać.1. Cena ta obejmuje wszystkie płatności faktycznie dokonane lub należne do zapłacenia przez kupującego dla sprzedającego. bank lub inną osobę fizyczną lub prawną. rabaty. a tym samym wartość celną towarów są m. tak jak w sytuacji przedstawionej wyżej. Zawarta umowa sprzedaży łączy dwa elementy.

Rabat za ilość ma więc miejsce jedynie. Nie jest konieczne. na mocy art. w szczególności zaś fakt. np. gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. przy czym nota została wystawiona przed dopuszczeniem towaru do swobodnego obrotu). Wystarczy. Fakt. którą importer ma zapłacić za towar. Innym rodzajem rabatu jest rabat udzielany za zapłatę gotówkową. Skonto). zapisu następuje w RWKC. których cena nie została faktycznie zapłacona w chwili określonej dla ustalenia wartości celnej. ale również z innych tytułów). 144 ust. na podstawie art. cena należna w ramach rozliczenia w określonym terminie stanowi. gdyż w momencie ustalania wartości celnej nie została jeszcze uiszczona płatność za towary. (Opinia 15.29 WKC wartością celną przywożonych towarów jest wartość transakcyjna. Korekta dokonana przed dopuszczeniem do swobodnego obrotu (przed ustaleniem wartości celnej). o ile jest to konieczne. 1 tego Rozporządzenia. Korekta dokonana po dopuszczeniu towaru do swobodnego obrotu (po ustaleniu wartości celnej). Istnieje bowiem szereg czynników. że taka korekta dotyczy towaru dla którego ustalana jest wartość celna. Zniżka obrotowa Zniżka obrotowa jest swego rodzaju rabatem handlowym związanym ze statusem nabywcy.14.in. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Postępowanie wobec rabatu za ilość") 2. 2.1. które mają wpływ na ostateczne określenie wartości celnej w tego typu sytuacjach. aby możliwość dokonania korekty była zagwarantowana kontraktem. w stosunku do której wyznaczona jest cena jednostkowa towarów.15. który należy wziąć pod uwagę jest charakter czy też tytuł dokonanej korekty (np.1. że korekta dokonana przed zwolnieniem towaru do swobodnego obrotu powinna być uwzględniona przy ustalaniu wartości celnej niezależnie od tytułu z jakiego została dokonana. 2. dla których ustalana jest wartość celna. Doprecyzowanie ww. Oczywiście. podstawą wartości transakcyjnej jest kwota. a tym samym z ilością towarów będącą przedmiotem umów handlowych. w przypadku. przy ustaleniu wartości celnej powinny być wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące transakcji. że sprzedający ustala cenę swoich towarów na podstawie stałej skali opartej na ilości sprzedanych towarów. ponieważ interesuje nas w tym przypadku jedynie cena faktycznie zapłacona lub należna za towar (w odróżnieniu od np. 1. ustalana. korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej dokonywanych po dopuszczeniu towaru do obrotu dokonywanych z innych tytułów niż wady towaru). w szczególności zaś te. jeżeli okazuje się. Dla celów ustalenia wartości celnej. Rabat za zapłatę gotówkową brany jest pod uwagę przy ustalaniu wartości transakcyjnej towarów obejmowanych procedurą celną. w każdym przypadku. w związku z możliwością wystąpienia korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Przede wszystkim należy wziąć tu pod uwagę termin dokonania korekty (korekta może być dokonana przed dopuszczeniem towaru do swobodnego obrotu i ustaleniem jego wartości celnej lub po dopuszczeniu towaru do swobodnego obrotu).Rabaty za ilość stanowią obniżki ceny towarów przyznane przez sprzedającego kupującemu ze względu na ilość zakupioną w danym okresie. Wpływ korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej na wartość celną. należy brać pod uwagę ilość. m. Brzmienie cytowanych przepisów wydaje się być proste i zrozumiałe. wystawiono notę korygującą do faktury za towar dla którego ustalana jest wartość celna. Mogą być przyznane okazjonalnie ze względu na długotrwałe umowy handlowe. podstawę dla określenia wartości celnej. że zgłaszający musi ją wyczerpująco udokumentować. Tak więc. nie oznacza. zakup towaru niechodliwego. które bezpośrednio związane są z samym towarem oraz dokonaną korektą. że fakt dokonania korekty wynika z formalnego i udokumentowanego rozliczenia pomiędzy sprzedającym i kupującym (np. Innym ważnym czynnikiem. Należy podkreślić. detalista. a także ze względu na termin zapłaty (tzw. wartości celnej towarów. lecz w momencie ustalania wartości płatność jeszcze nie została uiszczona. że wartość transakcyjna nie może być przyjęta za wartość celną towaru.32 i 33. 86 . Rabaty mogą być też udzielone z innego tytułu. W takim przypadku generalną zasadą powinno być uwzględnienie dokonanej korekty przy ustalaniu wartości celnej towaru. Należy tu jednak wziąć pod uwagę. Jak wynika z zapisu art.1. do celów ustalania.29 WKC. jednakże ich interpretacja w praktyce może powodować pewne trudności. korekty mogą być dokonywane z tytułu wad w towarze. że możliwy do uzyskania rabat za zapłatę gotówkową nie został jeszcze faktycznie zrealizowany. hurtownik. gdy możliwy jest do uzyskania rabat za zapłatę gotówkową. kiedy są one sprzedawane w eksporcie do kraju importu. to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary wtedy. co do zasady. Zgodnie z art.

że jest on ściśle związany z kontraktem i obydwa dokumenty dotyczą transakcji handlowej.145 ust. Nie jest tu konieczne. określonym w art.niezależnie od tego. że: w czasie. jeśli zwrot cła miałby być konsekwencją zmiany wartości celnej towaru.2 RWKC wyłączone są sytuacje. ponieważ kupujący jest widocznie gotowy. Ponadto. pozwalające na stwierdzenie. że generalnie zwrot cła . należy stwierdzić.67 Kodeksu.2 RWKC. Reasumując należy podkreślić. że postanowienia tego przepisu w zasadzie nie będą odnosić się do artykułów rolnych. po dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu.2 RWKC). czy wynika ze zmiany wartości celnej towaru czy np. np. iż spod regulacji art. którą należy uwzględnić przy stosowaniu przepisów regulujących procedurę celną).236 i następnych WKC oraz art. na korzyść nabywcy. A zatem. gdy wadliwy stan towaru został uwzględniony w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towar żadne korekty z tego tytułu nie powinny być dokonywane. aneksu do umowy) pod warunkiem. Z powyższego wynika. w związku z tym należy wziąć tu pod uwagę normy i warunki. nabywcę.145 ust. świeżości.2 RWKC. dostosowana zgodnie z w/cyt. korekta ceny faktycznie zapłaconej lub należnej musi być dokonana w oparciu o formalne (udokumentowane) rozliczenie pomiędzy sprzedającym i kupującym. W związku z tym nie mogą być tu brane pod uwagę wszelkie rodzaje kompensacji pośredniej lub odroczonej.236 WKC i art.145 ust.145 ust. jeżeli zostanie udowodnione w sposób przekonujący dla organów celnych.Zgodnie z art. płatności na rzecz osób trzecich lub wymiana towarów. Przykład: Kupujący K zakupuje u sprzedającego V towar pierwszego gatunku za 100. innych elementów kalkulacyjnych . standardowej wielkości. W tym przypadku importer jest zobowiązany do wykazania organowi celnemu. W przypadku. zwrot towarów uszkodzonych lub wysłanych w wyniku pomyłki nadawcy). ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary może zostać wzięte pod uwagę przy określaniu wartości celnej zgodnie z art. towary były wadliwe.2 RWKC. jakości. że korekta jest dokonywana w związku ze stwierdzonymi wadami towaru.3 RWKC cena faktycznie zapłacona bądź należna za towary. które wynikają z postanowień umowy. Rzeczywiście zapłacona cena jest nadal 100. sprzedający dokonał dostosowania wypełniając zobowiązanie gwarancyjne przewidziane w umowie sprzedaży. c. Jednocześnie. powodu nastąpiłaby korekta ceny zapłaconej za towar to może być ona uwzględniona dla dokonania korekty wartości celnej (oczywiście przy spełnieniu wszystkich przesłanej art.00 Euro. musiałyby być spełnione warunki określone w ww. nawet należycie udokumentowana.878 i następne RWKC. Rzeczywiście dostarczone towary są drugiego gatunku. przepisach WKC i RWKC (np. z przedłożonych przez zgłaszającego dokumentów musi jasno wynikać. Należy także podkreślić. to poza sytuacją określoną w art. wadliwy stan towarów nie został wcześniej uwzględniony w odnośnej umowie sprzedaży. które mogłyby być uwzględnione przy ustalaniu wartości celnej towarów w oparciu o art. np. że towary dla których ustalana jest wartość celna były wadliwe w dniu przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego (chyba. Art. zawartej przed dopuszczeniem towarów do wolnego obrotu. sprzedaż towarów podlegających ubezpieczeniu co do ich zbywalności lub sprzedaż z zastrzeżeniem zmienności wskaźników (parametrów towaru). że pierwotnie zafakturowana cena została skorygowana.145 ust. może stanowić podstawę korekty wartości celnej towaru i zwrotu cła. może zostać uwzględnione jedynie wówczas.145 ust. Ponadto. Artykuł 145 nie zawiera w tym zakresie żadnych zapisów. aby zapisy dotyczące gwarancji wynikały z umowy głównej zawartej pomiędzy sprzedającym i kupującym mogą one wynikać z odrębnego dokumentu (np. zgodnie z ustaleniami kontrahentów.00 Euro. w których ryzyko obniżonej jakości towaru obciąża. Odrębną kwestią jest tu charakter wad. Korekta musi być dokonana całkowicie na podstawie odpowiednich zapisów wynikających z umowy zawartej pomiędzy sprzedającym i kupującym. dostosowanie przez sprzedającego.000. jeżeli z ww. (art. również za towar drugiego gatunku uzgodnioną cenę zapłacić.000. że zgodnie z art. Mimo to kupujący odbiera towar i płaci pełną cenę. co jest wykazane.29 Kodeksu.dokonywany jest w trybie i przypadkach określonych w art.145 ust. że nie każda zmiana ceny transakcyjnej. gdy dostosowania dokonano w okresie 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia celnego o dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu. W kontekście powyższego należy pamiętać. której przedmiotem jest towar dla którego ustalana jest wartość celna.145 ust 2 i 3 RWKC) 87 . że przepisy szczególne stanowią inaczej o dacie. zezwalających na możliwość dokonania takiej korekty w przypadku wystąpienia wad.2 RWKC. Do takich przypadków należą np. Jednakże.

II.1 RWKC nie ma zastosowania.18. gdyż jego wysokość może się różnić w zależności od innych okoliczności. Uszkodzona część dostawy zostanie wyceniona zgodnie z jedną z metod zastępczych w ustalonej prawem kolejności.złom szklany.2. Zgłaszający ma obowiązek udokumentowania wysokości szkody powstałej w transporcie lub powstałych strat przed dokonaniem zgłoszenia celnego.16 Towary utracone lub uszkodzone Rozpatrując kwestie dotyczące towarów uszkodzonych lub utraconych w kontekście ich wartości celnej należy uwzględnić możliwość zaistnienia dwóch przypadków: stwierdzanie uszkodzenia lub utraty części towaru następuje przed dopuszczeniem towarów do obrotu. Na to jednak strony transakcji nie ustaliły ceny zakupu. Innymi słowy. to w większości przypadków zastosowana zostanie metoda ostatniej szansy. względnie jeżeli w znacznym stopniu opóźnia powstanie krajowej produkcji. korekta ceny rzeczywiście zapłaconej lub należnej za towary dokonana przez sprzedającego na korzyść kupującego może być uwzględniona przy określaniu wartości celnej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 2.15. 2. można je zwalczać za pomocą opłat antydumpingowych. nie mamy do czynienia wówczas z uszkodzeniem lecz towarem wadliwym.1.1. Jest to zjawisko naganne. Cena faktycznie zapłacona lub należna w rzeczywistości nie odnosi się do uszkodzonych towarów importowanych. Jeżeli tylko część dostawy uległa uszkodzeniu lub utracie. Przedmiotem oclenia jest jeżeli cała dostawa nie została zwrócona . wartość towarów powinna być ustalona biorąc pod uwagę stan. kiedy transakcja. na podstawie której wprowadzane są na obszar celny Wspólnoty próbki czy też eksponaty wystawowe nie pociąga za sobą konieczności zapłaty ceny. istnieje szereg możliwości określenia wartości celnej uszkodzonych towarów stosując jedną z metod zastępczych. Chociaż. w związku z czym nie może być przyjęta za wartość celną. posiłkować się opinia biegłego. Wówczas wobec braku sprzedaży. 2. Przykład: Statkiem są transportowane szyby. 88 . Zniżka za próbki i zniżka wystawowa Towary noszące charakter próbek czy mające charakter eksponatów wystawowych wywożone na obszar celny Wspólnoty na podstawie umowy sprzedaży są traktowane na równi z innymi towarami nabytymi na mocy umowy kupna i wartość ich ustalana jest w oparciu o metodę wartości transakcyjnej.17. Podczas sztormu uległy one całkowitemu zniszczeniu. nawet jeżeli cena faktycznie zapłacona lub należna sprzedającemu pozostaje niezmieniona. Należy wartość celną towaru ustalić stosując metodę zastępczą. gdy jest wykazane niekorzystne dla kupującego odejście od jakości uzgodnionej w transakcji. stwierdzanie uszkodzenia lub utraty części towaru następuje po dopuszczeniem towarów do obrotu. Należy mieć na uwadze. Towar wadliwy jest wówczas. ponieważ odszkodowanie traktowane jest oddzielnie w ramach stosunków pomiędzy importerem a firmą ubezpieczeniową. Ad. I.Ceny dumpingowe i subwencje eksportowe lub premie Dumping Dumping definiuje się jako wprowadzenie towarów jednego kraju na rynek innego kraju po cenie niższej od ich faktycznej wartości. Stosując ją można np. że odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe niekoniecznie stanowi proporcjonalną utratę wartości wynikającej ze szkody. Niemniej wypłacenie kupującemu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nie ma wpływu na przyjęcie przez administrację celną ceny pomniejszonej z powodu szkody powstałej podczas importu.1. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku. wartość celna tego rodzaju towarów musi być ustalona jedną z metod zastępczych. o ile stwarza lub może stwarzać poważne zagrożenie dla produkcji kraju importu. można przyjąć jako wartość transakcyjną cenę stanowiącą procent ceny całkowitej odpowiadającej ilości towarów nieuszkodzonych w stosunku do całkowitej zakupionej ilości. Jeśli już do transportu został przekazany towar wadliwy. Ad. jak zaznaczono wyżej.1. w jakim znajdują się one w momencie dokonania importu. Po dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu. Artykuł 145 ust.

poprawienia ich wyglądu. przybierające postać pomocy ekonomicznej przyznawanej przez rządy osobom prawnym lub fizycznym bądź organom administracyjnym. Ponadto. a wartość celna takich towarów ustalona została w oparciu o cenę faktycznie zapłaconą lub należną. chyba że nie zostanie spełniony któryś z warunków wymienionych w art. Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita zapłata dokonaną na rzecz sprzedającego przez kupującego za przywożone towary. ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów. 1 WKC) 2. którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym. stanowiących przedmiot dumpingu jest takie samo. jak w przypadku towarów importowanych po cenie niższej od aktualnych cen rynkowych na identyczne lub podobne towary. nie jest możliwe dokonanie korekty z tego tytułu. W związku z tym. to koszty te nie muszą być ujęte w wartości celnej.1 WKC. którą sprzedający dostaje od swojego rządu ewidentnie nie jest zapłatą dokonaną przez kupującego.19.20. wytwarzanie bądź eksport jakiegoś artykułu. Subwencje eksportowe lub premie Ogólnie rzecz ujmując. Jeżeli. Z powyższego wynika.1. Reasumując. dotacje nie mogą być uważane za odpowiednik któregokolwiek z elementów wymienionych w wyżej przywołanym art. wartość transakcyjną można odrzucić wyłącznie jeżeli nie jest spełniony któryś z warunków wymienionych w art.Zgodnie z komentarzem wstępnym do Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r. Wykluczone jest więc: odrzucenie wartości transakcyjnej jako podstawy ustalenia wartości celnej towaru stanowiącego przedmiot dumpingu.32. 1 WKC procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym: towarów niewspólnotowych. na wniosek zgłaszającego. Zwyczajowe czynności podejmowane w składzie celnym Przywożone towary objęte procedurą składu celnego mogą podlegać zwyczajowym zabiegom. takie. w formie pośredniej lub bezpośredniej. pod warunkiem.1 WKC. jak w przypadku innych towarów. mającym na celu zapewnienie ich utrzymania.29 ust. 2. która zawiera koszty składowania i konserwacji towarów w czasie ich przebywania w składzie.1. Zatem należy ustalić. że ww.29 ust. towarów wspólnotowych. 98 ust. które podczas składowania nie podlegają należnościom przywozowym ani środkom polityki handlowej. (art. od którego sprzedaż bądź cena są uzależnione i którego wartości nie sposób określić. to rodzaj towarów. czy suma subwencji lub premii może być uznana za część całkowitej zapłaty. wartość celna oraz ilość. Jeżeli. w odniesieniu do przywożonych towarów powstanie dług celny. że są wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towar. że "postępowanie mające na celu ustalenie wartości celnej nie powinno być stosowane dla zwalczania dumpingu". W przypadku towarów dotowanych. jakości handlowej lub przygotowania ich do dystrybucji bądź odsprzedaży. należy ustalić. tak jak w każdym innym przypadku. że postępowanie przy ustalaniu wartości celnej towarów wywożonych do Wspólnoty. wspomniane towary zostały poddane zwyczajowym zabiegom. cena faktycznie zapłacona lub należna od kupującego może zostać podwyższona o sumę subwencji lub premii. Składowanie w składzie celnym Zgodnie z zapisem art. jeżeli zostanie stwierdzone lub istnieje podejrzenie występowania jakiejkolwiek odmiany dumpingu należy ją zwalczać przy pomocy zasad antydumpingowych obowiązujących we Wspólnocie. czy dotację można uważać za warunek lub świadczenie. Dopłata. jakie uwzględniono by na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych towarowi w chwili 89 . czy w celu ustalenia wartości transakcyjnej. Biorąc pod uwagę. 112 ust. Pod rozwagę należy również poddać problem.32 WKC. uznaje się. Mają one na celu rozwijanie produkcji. którą należy uwzględnić przy określaniu kwoty należności przywozowych mają być. postępowanie wobec wyceny towarów będących przedmiotem subwencji eksportowych lub premii jest takie same. a zatem nie jest wliczana do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. dodawanie do wartości transakcyjnej jakiejś kwoty w celu zrównoważenia marży dumpingu. Przy ustalaniu wartości celnej nie należy dokonywać żadnych doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. subwencje eksportowe lub premie stanowią instrumenty polityki handlowej.

oblicza się należności przywozowe. Przykłady tego typu sytuacji: − sprzedający ustala cenę przywożonych towarów pod warunkiem. ustalona. ponieważ głównym założeniem umów o dzieło jest zmiana rzeczywistej i prawnej możności rozporządzania towarami za odpłatnością. Kwotę powstałego długu celnego oblicza się na podstawie elementów kalkulacyjnych (m. w której dystrybucja towaru byłaby ograniczona np. na którym towary mogą być odsprzedane lub nie mają istotnego wpływu na wartość towarów. Są one równoznaczne z umowami kupna. lub przyjąć wartość celną towarów przywożonych powiększoną o koszty przetworzenia. w stosunku do jakiej ilości towarów przywożonych. Oznacza to. (art. na którym towar może być odsprzedany. tj. To postanowienie uznaje. 109 i 112 ust. Ten wyjątek pozwala na akceptację transakcji.23. z uwzględnieniem artykułów 32 i 33 WKC. opakowań tych towarów. o ile jest to konieczne. ograniczają obszar geograficzny. aby ich nie sprzedawał. gdy wobec towarów objętych procedurą uszlachetnienia czynnego powstał dług celny.1. że ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego mogą wywrzeć taki wpływ na ich cenę. w odniesieniu do towarów dla których ustalana jest wartość celna. Dla przykładu.1. Istnieją jednak trzy wyjątki od tej zasady. to takie ograniczenia nie spowodują w rezultacie odrzucenia wartości transakcyjnej. Przetwarzanie pod kontrolą Przy ustalaniu wartości celnej zgłoszonych towarów przetworzonych pod kontrolą.22. 2. 29 WKC. zgłoszonych do wolnego obrotu zgłaszający może wybrać jedną z następujących metod zastępczych: metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych. ani nie wystawiał do sprzedaży przed ustalonym terminem. jeżeli prawo wspólnotowe wymaga pozwolenia na przywóz jakiś towarów lub nakłada specjalne wymagania dot.24. wartość celna) właściwych dla towarów przywożonych. których wartość. które: − są nakładane bądź wymagane przez prawo lub przez władze publiczne we Wspólnocie..in.21. (art. gdyby towary te nie zostały poddane takim zabiegom (art.1. 3 RWKC) 2. metoda ceny jednostkowej. od którego zaczyna się rocznik nowego modelu. w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego tych towarów do procedury uszlachetnienia czynnego. Uszlachetnianie bierne Podstawą dokonywania transakcji w uszlachetnieniu biernym nie są w zasadzie umowy kupna (z przeniesieniem prawa własności) lecz umowy o dzieło i o dostarczenie dzieła. pod warunkiem że: a) nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego. nie mają istotnego wpływu na wartość towaru. b) sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. że niezbędne będzie odrzucenie wartości transakcyjnej ze względu na działanie takich ograniczeń.1. nie może zostać ustalona. zużytych do wytwarzania produktów kompensacyjnych.powstania długu celnego. należy ustalić na podstawie norm zużycia. 151 WKC) 2. Na przykład: sprzedający samochody wymaga od kupującego. inne niż ograniczenia. gdy ograniczenia: są nakładane lub wymagane przez prawo. do trzech krajów europejskich lub trzech regionów jednego kraju. 2 WKC) 2. Ograniczenia w zastosowaniu metody wartości transakcyjnej Wartością transakcyjną jest cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. − − ograniczają obszar geograficzny. że wartość celna zasadniczo może zostać ustalona zgodnie z art. że kupujący zakupi również inne towary w określonych ilościach 90 . 551 ust. Uszlachetnianie czynne W wypadku.

która mogłaby być wykorzystana przez importera jako wartość testowa. że sprzedający otrzyma określoną ilość produktów gotowych c) jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży. gdy kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani Kodeks Celny przewiduje wykorzystanie. różnice ilościowe. 32 WKC oraz koszty poniesione przez sprzedającego przy transakcji sprzedaży.− − cena przywożonych towarów jest uzależniona od ceny czy też cen. z których każda. trzy testy opierają się na tej samej zasadzie. w przypadku. w żadnym konkretnym przypadku nie powiązanemu ze sprzedającym. przekazanie przez kupującego części dochodu z odsprzedaży. Na żądanie zgłaszającego informacja o takich powodach zostaje przedstawiona w formie pisemnej. która zostanie przekazana przez kupującego sprzedającemu jest możliwa do określenia w momencie ustalania wartości celnej. które mają zostać wywiezione do Wspólnoty. w których on i kupujący nie są powiązani. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów sprzedającemu powoduje odrzucenie metody wartości transakcyjnej z punktu widzenia ustalenia wartości celnej. o ile zgłaszający udowodni. wartość transakcyjna zostaje automatycznie przyjęta. 29 ust. to za zgodą importera ta wartość celna może być wykorzystana do ustalenia. 1 WKC) 2. Jednakże. które są dostarczane sprzedającemu pod warunkiem. 29 ust. Wartości testowe powinny być stosowane z inicjatywy zgłaszającego tylko dla celów porównawczych. że generalnie. jeżeli jest do zaakceptowania. Jeżeli na podstawie informacji uzyskanych od zgłaszającego lub z innych źródeł organy celne mają powody aby uznać. wartości testowych. d) kupujący i sprzedający nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach. tzw. gdy przywożone towary są półfabrykatami. (art. Akceptowalność wartości transakcyjnej w przypadku powiązania stron Przy ustalaniu czy wartość transakcyjna jest do zaakceptowania dla celów stosowania metody wartości transakcyjnej fakt iż kupujący i sprzedawca są ze sobą powiązani nie stanowi sam w sobie wystarczającej podstawy do niezaakceptowania wartości transakcyjnej. a towary wyceniane metodą wartości transakcyjnej. powody takie podaje się zgłaszającemu i zapewnia mu możliwość ustosunkowania się do nich.25. jeżeli odpowiada wartości testowej. To postanowienie uznaje.1. że powiązanie wpłynęło na cenę. Wszystkie. tzn. przewidziane prawem. automatycznie stanowi o możliwości przyjęcia wartości transakcyjnej oraz wyklucza potrzebę dalszych badań dotyczących danego towaru. Jeżeli jednak administracja celna ustali. to wartość celna może być ustalona w oparciu o odpowiednio skorygowaną o te koszty wartość transakcyjną. wartość transakcyjna może być zaakceptowana na zasadach określonych w art. (art. ustalonej metodą wartości kalkulowanej. ustalonej metodą ceny jednostkowej wartości celnej identycznych lub podobnych towarów. a wartość transakcyjną akceptuje. chyba że zgodnie z artykułem 32 może zostać dokonana odpowiednia korekta. wartości celnej identycznych lub podobnych towarów. że istnieje wartość celna. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów. wartości już zaakceptowanej dla towarów identycznych lub podobnych. okoliczności dotyczące sprzedaży bada się. identycznych lub podobnych towarów. pod warunkiem że powiązanie nie wpłynęło na cenę. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez kupującego nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. gdy są powiązani. 2 WKC) 91 . jeśli ta część dochodu z odsprzedaży. w tym samym lub zbliżonym czasie: wartości transakcyjnej przy sprzedaży kupującemu. że taka wartość jest zbliżona do jednej z występujących. Ponadto. elementy wymienione w art. Gdy okaże się to konieczne. w której on i kupujący są powiązani. na przykład. nawet bez złożonego wniosku. po których kupujący przywożone towary sprzedaje inne towary sprzedającemu przywożone towary cena jest ustalona na bazie formy płatności niezwiązanej z przywożonymi towarami. 2 WKC. W przypadku transakcji pomiędzy osobami powiązanymi wartość transakcyjna jest akceptowana. Przy zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów. i gdy takie koszty nie są ponoszone przez sprzedającego w transakcjach sprzedaży. należy we właściwy sposób uwzględnić różnice: w rodzajach i sposobach handlu. 29 ust. czy zaakceptowana może być wartość transakcyjna.

kontroli towarów oraz.1. Pośrednik wynagradzany jest za pomocą kosztów pośrednictwa.2. stanowiących na ogół określony procent od wartości transakcji zawartych przy jego udziale. działa on zarazem w imieniu kupującego i sprzedającego. gdyż w praktyce nie ma ścisłych rozgraniczeń między tymi dwiema kategoriami. Ten rodzaj prowizji nie powinien być doliczany do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za te towary. Zagraniczni dostawcy. przy wycenie. Są na ogół wynagradzani prowizją od zakupu. zbierania próbek. organizowania ubezpieczenia. a nie zostały włączone do ceny. i na ogół nie ma innych funkcji jak tylko skontaktować ze sobą obie strony transakcji. zbierają zamówienia oraz ewentualnie zapewniają składowanie i dostawę towarów. z wyjątkiem prowizji od zakupu. Dokładniejsze postanowienia 2. Wyjątki 2. Terminy „pośrednicy" i „koszty pośrednictwa" ustanawiają raczej teoretyczną różnicę w stosunku do wyrażeń „agenci" i „prowizja". Koszty prowizji i pośrednictwa stanowią wynagrodzenie wypłacone pośrednikom za ich udział w zawarciu umowy sprzedaży. Prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) W celu ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy dodać koszty prowizji i koszty pośrednictwa. płaconą przez importera niezależnie od uiszczenia przez niego kwoty za zakupione towary. W przypadku. składowania i dostawy towarów.1. że są one ponoszone przez kupującego. a mających istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia wartości celnej towarów wyprowadzanych na obszar celny Wspólnoty. Wprowadzenie W rozdziale tym omówiony zostanie zakres stosowania przepisów dotyczących ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towarów z uwzględnieniem elementów kosztów nie ujętych w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej. najczęściej sami wynagradzają usługi tych agentów i fakturują klientom ceny łączne. 3. zwykle określone jest jako „prowizja od sprzedaży". Z kolei agenci zakupu są osobami działającymi w imieniu kupujących. w niektórych przypadkach. stanowiąca określony procent wartości towarów. dokonywać korekty zafakturowanej ceny. którzy dostarczają swoje towary zgodnie z umowami zawartymi za pośrednictwem agentów.4. Wynagrodzeniem maklera jest prowizja.3. pod warunkiem. transportu. by uwzględnić te usługi. W transakcjach handlowych. który nie działa pod własnym nazwiskiem.2. Jeżeli w ramach umowy sprzedaży przewidziane jest. która kupuje lub sprzedaje towary. Makler (określany również jako „agent" lub „pośrednik") jest osobą. Koszty doliczane do wartości transakcyjnej 3. informowania sprzedającego o wymaganiach importera. Wynagrodzenie.1. która najczęściej wypłacana jest bezpośrednio agentowi. oprócz ceny faktycznej za towary. Procedury i czynności urzędowe 2. prowizję. lecz zawsze na rachunek zleceniodawcy. że kupujący musi zapłacić. całkowita suma kosztów pośrednictwa 92 . W ogólnym rozumieniu „pośrednik" oznacza takiego pośrednika. świadczącymi im usługi w zakresie wyszukiwania dostawców. jakie otrzymują w zamian za usługi świadczone w ramach zawartej umowy. Uczestnicząc w zawarciu umowy sprzedaży reprezentuje w niej sprzedającego bądź kupującego. Agenci sprzedaży działają na rzecz sprzedającego. Towary sprzedane za pośrednictwem agenta sprzedaży na ogół nie mogą zostać zakupione bez zapłacenia agentowi sprzedaży prowizji. Można rozróżnić maklerów (agentów) zakupu oraz maklerów (agentów) sprzedaży. wówczas przy ustalaniu wartości celnej metodą wartości transakcyjnej należy do ceny fakturowej doliczyć wartość tej prowizji. niekiedy pod własnym nazwiskiem. gdy pośrednik wynagradzany jest przez dostawcę towarów. poszukują klientów. W takim przypadku nie należy.5. zawartych przy udziale pośrednika występuje makler. Postanowienia karne 3.

formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywożonych towarów. usług. a) ii). należy te ostatnie dodać do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w takiej wysokości. taśmy klejące. Jeżeli koszty te nie zostały jeszcze wliczone. futerały do aparatów. a ponoszone są przez kupującego. Koszty za opakowania należy doliczyć do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Opakowaniami są pojemniki (np. a nie od terminu. jakim jest on określany. kartoniki do jajek i kubki do jogurtu). powinny zostać dodane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Do tego rodzaju towarów i usług należą: materiały. które umożliwiają składowanie lub sprzedaż towaru. na papier do pakowania. Rozstrzygnięcie. lecz opakowań i pojemników. w skrzyniach itp. materiał mocujący. 32 ust. lecz nie włączone do ceny. Opakowaniami nie są środki transportowe w tym kontenery i palety. 1 lit.wliczona jest zwykle do fakturowanej ceny. Istnienie i charakter usług pośredników w realizacji transakcji sprzedaży często trudno ustalić na podstawie samych tylko dokumentów handlowych załączonych do zgłoszenia celnego. które stanowią część składową lub przynależą do przywożonych towarów. Przykładem tego rodzaju pomocy jest np. Natomiast w przypadku. należy ewentualnie podjąć niezbędne działania celem uzyskania informacji o istnieniu i dokładnym charakterze ww. bądź jeżeli nie stanowią one prowizji od zakupu. jeśli towar wyceniany i jego opakowania klasyfikowane są razem. torebki papierowe. zwyczajowych opakowań są niezbędne do zapakowania i ochrony towarów przywożonych. gdy pośrednik wynagradzany jest przez kupującego. Biorąc więc pod uwagę wielkość ponoszonych z tego tytułu płatności. futerały na skrzypce. 32 ust. 154 RWKC) 3. które nie będą ponoszone przez kupującego nie mogą być doliczone do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. 93 . art. sznurki i materiały do wypełniania). Koszty opakowań i pakowania Stosując metodę wartości transakcyjnej przewidziano doliczenie kosztów pojemników traktowanych dla celów celnych łącznie z towarami dla których ustalana jest wartość celna oraz kosztów pakowania. Koszty prowizji bądź pośrednictwa obciążające sprzedającego. Przy ustalaniu wartości celnej importowanych towarów należy dodać do tej wartości koszty prowizji i pośrednictwa poniesione przez kupującego z wyjątkiem prowizji od zakupu. dostawa eksporterowi dżinsów przez importera materiału przeznaczonego na uszycie wyrobu gotowego. 1 lit.1. czy do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy dodać koszty pośrednika ponoszone przez kupującego.2. W celach ustalenia wartości celnej należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z zapewnieniem palet. które obok właściwych. plandeki. skrzyń i innych pojemników łącznie z wewnętrznymi i zewnętrznymi materiałami opakowaniowymi używanymi zazwyczaj po to. części i podobne elementy. które stanowią całość z towarami importowanymi oraz są z tymi towarami dostarczane importerowi. nie stanowi to żadnego problemu przy wycenie. beczki do piwa) jak również inne opakowania (np. Musi też być doliczony koszt pakowania towarów na paletach. puszki do napojów. narzędzia. iii) WKC. komponenty.1. jak też użyte dodatki przy transporcie (np. zależy w ostatecznym rachunku od rzeczywistych funkcji spełnianych przez tego pośrednika. liny. lub też jeżeli każda ze stron uczestniczących w transakcji pokrywa część kosztów pośrednictwa. Do kosztów opakowania należą koszty robocizny. w jakiej obciążają one kupującego i o ile nie zostały one jeszcze wliczone do ceny. (art. matryce. które powstają w procesie związanym z opakowaniem i koszty materiałowe (np. Zamierzeniem tego postanowienia nie jest doliczanie do wartości celnej kosztów wielkich pojemników transportowych. aby towary zostały dostarczone w dobrym stanie do portu lub miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. (art. plandeki). W odniesieniu do towarów dostarczanych i usług świadczonych przez kupującego często dla bardziej czytelnego określenia ich znaczenia w zawartej transakcji handlowej używa się terminu „pomoc". etui do okularów. zarówno w zakresie materiałów jak też robocizny. a) i) WKC) 3.3 Towary dostarczone i usługi świadczone przez kupującego Elementem składowym ceny faktycznie zapłaconej lub należnej są odpowiednio przydzielone wartości powierzonych przez kupującego nieodpłatnie lub po obniżonych cenach towarów i usług.

nadzór zamawiania i zakupów. zapewnienie informacji w formie planów. specjalne instrukcje dla projektowania budowlanego oraz inżynieryjnego. usługi lub nowego procesu czy techniki albo doprowadzić do istotnego udoskonalenia istniejących produktów lub procesów. struktura zaopatrzenia oraz koordynacja. Obejmuje to sformułowanie koncepcje. organizowanie dostaw materiałów i magazynowanie ich w oznaczonym miejscu. budowanie prototypów oraz funkcjonowanie instalacji pilotażowych. jeżeli nawet te zmiany mogą obejmować udoskonalenia i nie zawierać w sobie badań ani prób rynkowych. instrukcje konserwacji i napraw. administracja i księgowość. Do usług. specyfikacji technicznych i materiałowych. 94 . specyfikacja przetargowa dla dostawców i podwykonawców. procesu lub istotne udoskonalenie istniejącego produktu czy procesu przeznaczonego do sprzedaży lub wykorzystania. specyfikacja materiałowa. nadzór techniczny. Prace rozwojowe są przekształceniem rezultatów badań lub innej wiedzy w plan lub projekt nowego produktu. procesów wytwórczych oraz innych trwających operacji. które mogą być włączone do wartości celnej towaru należą między innymi: techniczne i inżynieryjne studium przedprojektowe.materiały zużyte przy produkcji przywożonych towarów. prace projektowe. prace inżynieryjne. organizacja zakupów. Prace te mogą mieć charakter prac rozwojowych i prac badawczych. inspekcje miejsca budowy. instrukcje obsługi. Skomplikowanie i złożoność dzisiejszych projektów przemysłowych wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. prawników itp. montaż i rozruch. zapewnienia planów i rynków. ekonomistów. prace badawcze. linii produkcyjnych. które w zasadzie może zapewnić jedynie wyspecjalizowana firma czy placówka oferująca szeroki zakres usług. proces technologiczny. projektowanie i badanie alternatywnych produktów. architektów. Mają one na celu pozyskanie wiedzy użytecznej w opracowaniu nowego produktu. oszacowanie kosztów. Nie obejmuje rutynowych ani okresowych zmian istniejących produktów. Pracami projektowymi są zazwyczaj usługi świadczone przez wyspecjalizowane firmy lub placówki zatrudniające zespół specjalistów: inżynierów. poradnictwo eksploatacyjne i efektywność ekonomiczna. szkolenie personelu. inżynieria produkcji. wykwalifikowane prace przygotowawcze. koordynacja pracy różnych podwykonawców. artystyczne i projektowe oraz plany i szkice wykonane poza Wspólnotą i niezbędne do produkcji przywożonych towarów.

wartością będzie koszt ich wytworzenia. Przykład: Koszty za badanie w związku z dostosowaniem buta sportowego do szczególnych właściwości fizycznych dla biegaczy długodystansowych. b) Porozumienia: prace techniczno .) sposób jej przydzielenia do towarów przywożonych. Wynalazek jest nową 95 . W przypadku wytworzenia ich przez kupującego lub osobę z nim powiązaną. Do kosztów badania i projektów wstępnych zalicza się tylko koszty badań podstawowych. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne: ogólnie Za honoraria. upoważniony organ (np. zimnie itd. Pod pojęciem badania podstawowego należy rozumieć takie czynności badawcze. jeśli w tych transakcjach występuje osoba trzecia. odporności. (art. (studium przypadku 1. które w danym wypadku należy doliczyć do wartości celnej przywożonych towarów.1. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej). art. Pośrednie dostarczenie lub świadczenie występuje. projektów. technologie traktowane łącznie z importowanym towarem. szkiców itp. Wartość towarów dostarczonych i usług świadczonych przez kupującego Przy przydzielaniu elementów. b) WKC. Dostawa towarów lub świadczenie usług może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. rysunki.1.") 3. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne uważa się płatności za skorzystanie z praw odnoszących się do: produkcji importowanego towaru (szczególnie świadectwa. 155 RWKC) 3. (art. jakie wywiera noga w różnych dyscyplinach sportowych).5. lub sprzedaży przywożonych towarów na eksport (szczególnie znaki handlowe i fabryczne. gdy sam kupujący reguluje te zobowiązania na rzecz producenta / wytwórcy. licencje i znaki towarowe Patenty Patent jest to dokument wystawiony przez odpowiedni. Honoraria. przedstawione modele). który opisuje wynalazek i ustala stan prawny zabezpieczający interesy właściciela patentu. o których mowa w art. które nie odnoszą się do towarów przywożonych. 157 RWKC) 3. kontrole bieżące. Przykład: Badanie materiału (fizyczne testy na nowych materiałach z tworzywa sztucznego odnośnie ich elastyczności.6.inżynieryjne. Korzystanie z opatentowanego wynalazku możliwe jest tylko po uzyskaniu upoważnienia właściciela patentu. Patenty.4.) lub badania pod kątem oceny w fazie wstępnej produkcji butów sportowych i odzieży sportowej (badania obciążenia. wilgotności. 1 lit. właściwy dla okoliczności i zgodny z ogólnie akceptowanymi zasadami księgowości. zdolności wchłaniania i zachowania przy wysokiej temperaturze.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Raport na temat studium przypadku dotyczącego w szczególności Artykułu 81. 32 ust. Koszty za badania związane z produkcją zaliczają się do kosztów technologicznych. ścieralności. to ich wartością będzie koszt nabycia. artystyczne i projektowe itd.1.sprawdzanie planów i rysunków. Bezpośrednie dostarczenie lub świadczenie występuje wtedy. 1 lit. b) WKC. Koszty wstępnych badań i szkiców projektowych nie zostają włączone do wartości celnej. rozwojowe. Jeżeli dostarczone towary lub świadczone usługi użyte przy produkcji lub sprzedaży towarów przywożonych są nabywane od niepowiązanego sprzedającego. do towarów przywożonych należy uwzględnić dwa czynniki: wartość samego elementu (narzędzi. 32 ust. lub użycia lub odsprzedaży przywożonych towarów (szczególnie prawa autorskie. modele i wiedzę dotyczącą produkcji). matryc. Przydzielanie tych elementów powinno być dokonane w sposób rozsądny.

know-how i patentami oraz czynność prawną jaką jest udostępnienie tego pakietu do korzystania w celu odsprzedaży dóbr i świadczenia usług końcowym użytkownikom (Agnieszka Tokaj-Krzewska. wzorów. serwisowe) pod znakiem firmowym franchisingodawcy i z wykorzystaniem jego know-how. filmy. lub praw do informacji dotyczących doświadczenia w dziedzinie przemysłu. bezpośrednio pod tymi samymi warunkami. przy czym reprezentuje to czego producent nie może się dowiedzieć ze zwykłego przebadania produktu oraz zwykłej wiedzy o postępie technicznym". zgodnie ze sformułowaniem przyjętym w § 12 komentarza OECD. muzyczne. Pojęciami. franchising produkcyjny. na prowadzenie w ramach sieci i pod firmą dającego pozwolenie określonej działalności handlowej przedsiębiorcy. Z kolei o franchisingu dystrybucyjnym możemy mówić wówczas. Licencje Licencje to porozumienia. op. Prawa autorskie chronią ich właścicieli przed nieupoważnionym wykorzystywaniem. utrzymywanych w tajemnicy technologii lub procesów produkcyjnych. artystyczne. dzięki udostępnionej przez franchisingodawcę wiedzy technologicznej (know-how). a z drugiej . mapy i rysunki techniczne.ideą powstałą w rezultacie działalności wynalazczej. umów nienazwanych. s. Prawo umów w obrocie gospodarczym. które wymagają również uwagi są: "know . planów. 480). handlu lub nauki" ogólnie zwane jest jako "know-how". 12). W umowie franchisingowej "tzw. np. "Franchising" W ramach obowiązującej w polskim prawie zasady swobody umów strony stosunków cywilno-prawnych same kształtują ich treść. gdy franchisingobiorca ogranicza swą działalność do sprzedaży określonych towarów w prowadzonym przez siebie punkcie 96 . nazwami handlowymi. W zależności od obszaru życia gospodarczego. s. franchisingodawca jako organizator sieci franchisingowej udziela pozwolenia (zgody. zwanego franchise. znaków towarowych. o tyle o ile pochodzi z doświadczenia. technikę) prowadzenia działalności gospodarczej. definiuje się jako „wszelka nie wyjawiona informacja techniczna.how" i "franchising" "Know-how" Przywołane w definicji licencji sformułowanie „doświadczenia w dziedzinie przemysłu. handlu lub nauki. Difin. Warszawa 1999. w tym przed reprodukowaniem.bardziej kompleksowego kształtowania stosunków handlowych. zarówno nadająca się do opatentowania lub nie. zwanemu franchisingobiorcą" (Kazimierz Kruczelak. Dlatego franchising definiowany jest również jako "pewna szczególna forma oddania podmiotom trzecim fragmentu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania" (Stanisław Włodyka. jak i pewną kategorię jurydyczną (nowy typ umowy nienazwanej). w którym wykorzystywana jest taka metoda prowadzenia działalności gospodarczej wyróżnia się: franchising usługowy. iż franchisingobiorca sam wytwarza określone produkty. "Know-how". Można wyróżnić dwa zasadnicze elementy konstytuujące instytucję franchisingu: pakiet praw własności przemysłowej lub intelektualnej związany ze znakami towarowymi. Znaki towarowe (handlowe) Są to oznaczenia służące odróżnieniu towarów produkcji danego przedsiębiorstwa lub grupy takich przedsiębiorstw. franchising dystrybucyjny (Kazimierz Kruczelak. W doktrynie prawa handlowego pod pojęciem "franchising" rozumie się zarówno metodę (sposób. cit. Ochrona praw autorskich zakłada ochronę takich prac. Franchising usługowy polega na tym. wszelkiego rodzaju patentów. zawierającą w sobie możliwość zastosowań przemysłowych. Zarys wykładu. Franchising. Przywołany w definicji licencji termin „prawa autorskie" jest zwykle wiązany z pracami literackimi i artystycznymi. 98). s. s.. Wydawnictwa Prawnicze PWN. modeli. Strategia rozwoju małych firm w Polsce. artystycznego lub naukowego włączając w to filmy kinowe. Prawo handlowe. które dotyczą praw do użytkowania wszelkich praw autorskich do działa literackiego. prace fotograficzne. która jest niezbędna dla przemysłowego odtworzenia produktu lub procesu. 479). Warszawa 2001. a następnie sam zbywa te wyroby po znakiem towarowym franchisingodawcy. Znaki te podlegają ochronie po rejestracji przez upoważniony urząd. kopiowaniem czy tłumaczeniem. Natomiast franchising produkcyjny charakteryzuje się tym. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. hotelarskie. prawami autorskimi. które pojawiły się w polskim życiu gospodarczym w związku z potrzebą z jednej strony . Umowa franchisingowa należy do kategorii tzw. Kraków 1993. licencji). jak: prace literackie. (w:). wzorami użytkowymi i zdobniczymi.bardziej elastycznego. iż franchisingobiorca świadczy określone w umowie usługi (najczęściej gastronomiczne.

jeżeli dotyczą towarów.. o ile dowody temu nie zaprzeczają. są to: przekazanie prawa do używania znaku towarowego. a w szczególności w części odnoszącej się do zasad korzystania przez franchisingobiorcę (importera) z know-how przekazanego przez kontrahenta zagranicznego oraz sposobu i warunków wprowadzania do obrotu na terenie Wspólnoty importowanych towarów oznaczonych chronionym znakiem towarowym. W takim systemie franchisingodawca pełni rolę centrali dystrybucji produkowanych przez siebie towarów. 480.8 Znak towarowy a importowany produkt gotowy. 481).1. sposób obliczania kwoty honorariów. po ustaleniu. Przy określaniu. w przypadku importowanych komponentów lub składników licencjonowanego produktu albo w przypadku importowanych maszyn lub instalacji produkcyjnych. dla których ustalana jest wartość celna. gdy kwota ta obliczana jest niezależnie od ceny przywożonego towaru. W tym miejscu należy podkreślić. przy czym w procesie wytwórczym korzysta on z know-how. Organy celne. s. 3. w ramach międzynarodowego koncernu). w których franchisingobiorca/importer jest: tylko dystrybutorem sprowadzanych produktów na terenie Wspólnoty (z tym zastrzeżeniem. iż zakres przedmiotowy umowy franchisingowej zawiera niektóre postanowienia charakterystyczne dla umowy licencyjnej. to powstaje przypuszczenie. głównym zagadnieniem jest ustalenie powodu ich ponoszenia. że płatność tej opłaty pozostaje w związku z wycenianym towarem. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne. Za produkt finalny uznaje się przywożony towar. op. cit. czy honoraria. iż są to wyroby oznaczone chronionym znakiem towarowym). który już w momencie zgłoszenia celnego musi wykazywać charakter 97 . jaki i ich dystrybutorem na terenie Wspólnoty ( z zastrzeżeniami z pkt. np. 30 § 1 pkt 3 WKC.sprzedaży lub w systemie obwoźnym. iż franchisingobiorca/importer ponosi na rzecz franchisingodawcy opłaty licencyjne związane z realizacją postanowień umowy franchisingowej. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne związane są z towarami. W związku z powyższym organy celne powinny dokładnie i wnikliwie analizować zakres przedmiotowy umów franchisingowych. iż komponenty do produkcji określonych wyrobów są nabywane od franchisingodawcy lub od podmiotu od niego zależnego. to płatność ta może pozostać w związku z wycenianym towarem. płatność honorariów. powinny zbadać czy opłaty te stanowią element wartości celnej towaru w rozumieniu przepisu art. a i b). dla których ustalana jest wartość celna.1. Tak więc. udostępnienie poufnych wiadomości i doświadczeń produkcyjnych czy informacji odnoszących się do strategii marketingowych. Honoraria. tantiem autorskich lub opłat licencyjnych oparta o realizację sprzedaży produktu licencjonowanego może się wiązać w całości lub w części z importowanymi towarami lub w ogóle się z nimi nie wiązać. (art. Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się honoraria. na ich podstawie możliwe jest tworzenie form mieszanych (franchising mieszany) zawierających niektóre elementy z podstawowych typów umów franchisingowych (Kazimierz Kruczelak. Natomiast rola franchisingobiorców sprowadza się do sprzedaży tych towarów klientom. Z reguły podmiot posiadający prawo do korzystania z określonych dóbr niematerialnych. 161 RWKC) 3. Szeroki zakres przedmiotowy umów franchisingowych nie pozwala na proste odniesienie opłat licencyjnych do przyznanego franchisingobiorcy prawa do korzystania z know-how i/lub prawa do wprowadzania do obrotu na terenie Wspólnoty towarów oznaczonych chronionym znakiem towarowym. którym rozporządza franchisingodawca (z tym zastrzeżeniem. Tylko w przypadku ścisłego powiązania pomiędzy towarami a tymi opłatami należy uznać je za element wartości celnej. Jednakże. W praktyce najczęściej można spotkać się z przypadkami. zarówno producentem określonych towarów (w oparciu o wiedzę technologiczną przekazaną przez franchisingodawcę).7. Jeżeli. tylko producentem określonych towarów. Powyżej wskazano podstawowe formy franchisingu. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a towary importowane. tantiem autorskich lub opłat licencyjnych wiąże się z ceną przywożonego towaru. ponosi na rzecz rozporządzającego tym prawem opłaty licencyjne.

półproduktów. Przy określeniu czy honoraria i tantiemy autorskie oraz opłaty licencyjne związane są z towarami dla których ustalana jest wartość celna należy za podstawę przyjąć ustalenie powodu ponoszenia tych opłat. Honoraria. bowiem jak już wspomniano wyżej. Włączenie ich do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej może więc nastąpić z uwzględnieniem stopnia. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a importowane części.10. 5 lit. (art. w zależności od charakteru towarów i celu danej transakcji. 159 RWKC) 3.9. a honoraria i tantiemy autorskie oraz opłaty licencyjne są płacone innej osobie. jeżeli dotyczą towarów. Honoraria. Przykład: Importer decyduje się sprzedawać przywożony towar bez znaku towarowego.11. Honoraria. Odnosi się ono do działań podejmowanych przez kupującego w związku towarami. lecz jest traktowane jako wydzielona część ceny zakupu. płatność ta może być uważana za warunek sprzedaży jedynie o ile sprzedający lub osoba z nim powiązana domaga się od kupującego dokonania takiej płatności. (art. że szanse rynkowe produktu są zbyt małe. 1 lit. czy sprzedawca byłby skłonny do sprzedaży towarów bez zapłacenia honorariów i tantiem autorskich oraz opłat licencyjnych. 32 ust. które zostały nabyte z przeznaczeniem dla osób trzecich. gdy towary są nabywane od jednej osoby. nałożenie znaku towarowego z kraju przywozu). tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a prawo do dystrybucji i odsprzedaży Prawo do dystrybucji i odsprzedaży towarów przywiezionych może być przedmiotem uzgodnień między kupującym i sprzedającym. tantiemy autorskie lub opłaty licencyjny związane z prawem stosowania znaku fabrycznego lub handlowego są włączane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożony towar. kupujący nie może zaopatrywać się w takie towary od innego dostawcy nie powiązanego ze sprzedającym. towary te są wprowadzane do obrotu pod znakiem towarowym umieszczonym przed lub po dokonaniu przywozu. Jeśli w takim przypadku przypadają opłaty licencyjne. tantiemy autorskie lub opłaty licencyjne mogą wyłącznie lub częściowo odnosić się do towarów będących przedmiotem przywozu lub ich nie dotyczyć. W przypadku importowanych części. Warunek może być sformułowany bezpośrednio lub pośrednio. 32 ust. Następnie. (art. półprodukty. tylko o ile: dotyczą towarów odsprzedawanych w tym samym stanie w jakim zostały przywiezione lub poddanych po dokonaniu przywozu nieznacznej operacji (np. ponieważ na podstawie nowej analizy rynkowej zauważono.1. Płatność kupującego w ramach umowy sprzedaży za prawo do zbytu zaimportowanych towarów nie jest opłatą licencyjną. aby taki warunek był przewidziany.towaru markowego i być przeznaczony do sprzedaży pod znakiem. jeżeli takie płatności nie stanowią warunku sprzedaży towarów na wywóz do Wspólnoty. b) WKC) 98 . To samo dotyczy płatności za prawo do wyłącznej sprzedaży. składników lub surowców do produktu finalnego honoraria. warunek ten może zostać uwzględniony w sposób wyraźny lub przez cichą ugodę. Płatności za prawo do dystrybucji lub odsprzedaży przywożonych towarów poniesione przez kupującego nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary. Dostawa tych towarów już na obszarze Wspólnoty osobom trzecim może przybrać formę dostaw odpłatnych lub bezpłatnych. c) WKC) 3.1.1. 3. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a warunek sprzedaży Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się honoraria. W tym kontekście należy ustalić. Nie jest jednak istotne. w jakim odnoszą się one do towarów poddawanych procedurze celnej. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne. dla których ustalana jest wartość celna. Honoraria. składniki lub surowce produktu finalnego. a od kupującego wymaga się płatności pośredniej lub bezpośredniej jako warunku sprzedaży importowanych towarów. za którego użytkowanie płaci się opłatę licencyjną. W przypadku. nie należy ich doliczać do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. W większości przypadków w umowie licencyjnej podaje się czy sprzedaż towarów importowanych jest uwarunkowana uiszczeniem płatności honorariów i tantiem autorskich oraz opłat licencyjnych. faktyczna sprzedaż musi być realizowana z tym znakiem.

1. 1 lit. 3. pod warunkiem. (art. 3. 99 . dla towarów przewożonych drogą morską. a następnie drogą wodną śródlądową. drogą śródlądową lub transportem drogowym.opłaty za najem środków transportu (np. dla towarów przewożonych w inny sposób. pod warunkiem że wykazano organom celnym.15. 3 ust. . d) WKC) 3. miejsce pierwszego urzędu celnego. port wyładunku lub port przeładunku. że przeładunek potwierdzony został przez organy celne tego portu.1. Koszty dostawy (transportu) ogólnie Pojęcie „koszty dostawy (transportu)" obejmuje wszystkie główne i poboczne usługi.1. 1 lit. 32 ust.16.1. które powstają za zwłokę w transporcie (tzw. dyspozycji lub wykorzystania towarów importowanych Wartość jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży.gdzie dokonanie wyładunku towarów było możliwe. pierwszy port . tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a dochody z dalszej odsprzedaży.opłaty załadunkowe i manipulacyjne. drogowe. dyspozycji lub wykorzystania przywożonych towarów. . (art. . koszty za konwój. Dochody z dalszej odsprzedaży. 32 ust. drogą wodną. . dyspozycji lub wykorzystania importowanych towarów nie są opłatami licencyjnymi w rozumieniu art.wszystkie inne koszty i opłaty związane z dostarczeniem towarów do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty (np. koszty oclenia w kraju trzecim). c) WKC.koszty. kontenery. 32 ust.3. Miejsce wprowadzenia towarów. że koszty frachtu do portu wyładunku towarów są wyższe od kosztów frachtu do tego pierwszego portu. . łącznie ze specjalnymi dopłatami. palety wynajęte do transportu przywożonych towarów). morskimi wodami wewnętrznymi oraz przestrzenią powietrzną.1. koszty „Demurrage").koszt transportu.12. Jak wynika z powyższego towary na obszar celny Wspólnoty mogą być dostarczone drogą morską. która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu stanowi element uzupełniający cenę faktycznie zapłaconą lub należną za przywożone towary. dyspozycji lub wykorzystania towarów importowanych Dochody z dalszej odsprzedaży.związane bezpośrednio z transportem koszty za składowanie . miejsce przekroczenia granicy lądowej obszaru celnego Wspólnoty.13. drogą powietrzną. 1 i 2 WKC wraz z przynależnymi im morzem terytorialnym. Honoraria. 1 lit. Obszar celny Obszar celny Wspólnoty obejmuje wszystkie kraje ujęte w art. 1 lit. dla towarów przewożonych koleją. Za miejsce wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty uważa się: dla towarów przewożonych drogą morską.koszty spedycyjne łącznie z prowizjami za pośrednictwo przy umowach przewozowych z przewoźnikami. które są związane z transportem do Wspólnoty. lecz stanowią element korygujący cenę faktycznie zapłaconą lub należną za przywożone towary. żeglugą śródlądową i pocztą. Brak danych umożliwiających ustalenie wysokości tych dochodów wyklucza ustalenie wartości celnej przywożonych towarów na podstawie art.koszt ubezpieczenia. c WKC) 3. Do nich zalicza się w szczególności: . .znajdujący się u ujścia rzeki lub kanału lub w dalszym biegu .14. koleją. 29 WKC. opłaty wizowe. d oraz 29 ust. Doliczenie to powinno nastąpić na podstawie obiektywnych i wymiernych danych.

166 RWKC. art. w którym po raz pierwszy została przekroczona granica lądowa. Droga. (art. taryfy. iż cena franco miejsce przeznaczenia jest równa cenie franko miejsce wprowadzenia. chyba że ostatecznie ustalono. 164 lit. Droga powietrzna Miejscem wprowadzenia towarów jest punkt. gdy: Koszty transportu na obszarze Wspólnoty można wyodrębnić w celu otrzymania wartości odnoszącej się do transportu towarów po przekroczeniu granicy Wspólnoty. biuro lub dom importera. miejscem wprowadzenia towarów jest port. w którym towary przekraczają granicę Wspólnoty. Jeżeli towary są przeładowywane na obszarze celnym Wspólnoty.1. a I b oraz art. Przy oszacowaniu towarów stanowiących bagaż podróżnych nie dolicza się kosztów transportu. Zwykle jest to punkt. (art. do spedytora. do wartości celnej należy doliczyć całkowity koszt transportu. w którym towary zostają wprowadzone. W przypadku towarów przywożonych drogą morską nie ma większego znaczenia sposób ujęcia tych kosztów. w którym odbywa się przeładunek towarów.Droga morska Jeżeli towary są dostarczane bezpośrednio do Rzeczypospolitej Polskiej.18. że mogą one zostać wyodrębnione w momencie zgłoszenia towarów i poparte odpowiednimi dowodami. miejscem wprowadzenia towarów jest port polski. w którym towary po raz pierwszy przechodzą przez urząd celny na obszarze Wspólnoty. miejscem wprowadzenia towarów jest port w tym państwie członkowskim. Koszty transportu do miejsca wprowadzenia. Przesyłka pocztowa Za miejsce wprowadzenia towarów przyjmuje się adres odbiorcy tzn. koszty transportu lotniczego włączane do wartości celnej towarów są określane według reguł i zastosowaniem wartości procentowych określonych w załączniku 25 do RWKC. 32 ust. jaka zostałaby zapłacona do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty. lit. Do wartości celnej należy wliczyć opłatę frachtową. że przeładunek potwierdzony został przez organ celny tego portu. kolej lub żegluga śródlądowa Miejscem wprowadzenia towarów jest punkt. W tym celu można zwrócić się o ogólnie obowiązującą taryfę np. (art.17. Przy łącznej cenie za transport poza miejsce wprowadzenia. W tym celu można przyjąć stawki z taryfy na danej linii lub ogłaszane w inny sposób przez linię żeglugową lub innego przewoźnika. 163 RWKC) 3. W wartości celnej towarów należy uwzględniać wyłącznie koszty poniesione do miejsca wprowadzenia przywożonych towarów na obszar celny Wspólnoty. Jeżeli towary przed dostarczeniem ich do Rzeczypospolitej Polskiej są dostarczane do innego państwa Wspólnoty. c RWKC) 3. Koszty transportu do miejsca przeznaczenia. dla tych samych środków transportu. e) WKC.1. Wysokość tych kosztów powinna odpowiadać kosztom faktycznie poniesionym przez kupującego. Przy transporcie nieodpłatnym lub przy przewozach środkami transportu kupującego należy uwzględniać w wartości celnej koszty transportu obliczając ich wysokość według zwyczajowo stosowanej. 164 lit. W przypadku transportu droga powietrzną. w którym towary te zostaną rozładowane. załącznik 25 do RWKC) 100 . pod warunkiem. 1. Nie dotyczy to sytuacji. Koszty transportu na obszarze Wspólnoty wliczone w cenę towarów można odjąć od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej pod warunkiem.

Określenie „prowizja od zakupu" oznacza opłaty poniesione przez importera na rzecz jego agenta za usługę polegającą na reprezentowaniu go przy zakupie towarów. Myśl intelektualna (w tym wartości prac techniczno . Przesyłki pocztowe Przy towarach przewożonych w obrocie pocztowym należy doliczyć łączne opłaty pocztowe do miejsca przeznaczenia. b) pt. Natomiast nie należy doliczać kosztów za rozładunek i przeładunek jak też kosztów składowania w miejscu pierwszego przeznaczenia.4. rozwojowych. Jeśli przesyłka nie ma charakteru handlowego. rozwojowych. (art. (art. Do kosztów związanych z transportem należą również tzw. jak też koszty przeładunku z jednego środka transportu na drugi.20.2 Procedury i czynności urzędowe 3. Należy więc je doliczać do wartości transakcyjnej towaru. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców) osoby fizycznej uważana jest za wyświadczoną wewnątrz Wspólnoty. gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.2.21. dla których ustalana jest wartość celna. Przy osobach prawnych lub organizacjach nie posiadających osobowości prawnej należy odnieść się do siedziby (oddział.inżynieryjnych. Wyjątki 3.1.1. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców. 165 RWKC) 3. opłat pocztowych nie należy doliczać.19.3 Dokładniejsze postanowienia 3. biuro). IV WKC) 101 .4. Wartości prac techniczno-inżynieryjnych. 1 lit. w której została wyświadczona usługa. które zostały wykonane lub sporządzone we Wspólnocie Europejskiej. do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary nie dodaje się prowizji od zakupu.4.1. „koszty traktowania towaru". filia. rozwojowych. Koszty składowania związanego z transportem. Przy ustalaniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej. 32 ust. są to wydatki związane z utrzymaniem. do miejsca wprowadzenia towaru w odpowiednim stanie (np. do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary nie dodaje się wartości prac techniczno . przewietrzania. Koszty ubezpieczenia Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy doliczyć koszty ubezpieczenia przywożonego towaru.inżynieryjnych. które zostały wykonane lub sporządzone we Wspólnocie.1. 3. 3. karmienia i opieki przy transporcie żywych zwierząt). 32 ust. Wydatki związane ze składowaniem spowodowanym okolicznościami transportu należy traktować jako koszty związane z transportem. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców. Jeśli siedziba ta leży na obszarze Wspólnoty nie następuje doliczenie kosztów za tę usługę do wartości celnej przywożonych towarów. Koszty ubezpieczenia drugiego lub podwójnego traktowane są w sposób identyczny jak koszty ubezpieczenia pierwszego (podstawowego). 4 WKC) 3. Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy doliczyć koszty za załadunek i rozładunek (w tym koszty postojowe) przywożonego towaru.3. koszty chłodzenia. (art. Prowizja od zakupu Przy ustalaniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej. koszty postojowego i koszty wyładunku.

. Opłaty i koszty podlegające odliczeniu Do wartości celnej nie wlicza się następujących elementów: kosztów transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. w którym dokonano operacji finansowej.żądane oprocentowanie nie przekracza normalnie stosowanego poziomu oprocentowania dla tego typu transakcji dokonywanych w tym kraju.3. obsługą lub pomocą techniczną wykonaną po przywozie towarów takich jak: zakłady przemysłowe.5. 5 lit. Prawo do dystrybucji lub odsprzedaży Przy ustalaniu wartości celnej opłaty za prawo do dystrybucji lub odsprzedaży towarów poniesione przez kupującego nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej jeżeli takie płatności nie stanowią warunku sprzedaży towarów na wywóz do Wspólnoty. opłat za prawo do kopiowania przywożonych towarów we Wspólnocie. w czasie. kupujący będzie w stanie udowodnić. jako faktycznie zapłacona lub należna i .1. jako opłaty poniesionej przez importera na rzecz jego agenta za usługę polegającą na reprezentowaniu go przy zakupie towarów.33 WKC) 4. Wprowadzenie 4. odsetek wynikających z umowy o finansowaniu. zawartej przez kupującego i odnoszącej się do zakupu przywożonych towarów.1.1. (art. prowizji od zakupu. 32 ust. należności celnych przywozowych lub innych opłat pobieranych we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. że: . 32 ust. (art. montażowymi. gdy są w niej zawarte. instalacyjnymi. kosztów związanych z pracami budowlanymi.towary te zostały rzeczywiście sprzedane po cenie zadeklarowanej. które podlegają odliczeniu muszą zostać wykazane w momencie zgłoszenia celnego oddzielnie od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywieziony towar.(art. Postanowienia karne 4. o ile umowa o finansowaniu została zawarta w formie pisemnej a kiedy będzie wymagane.4.2. maszyny lub wyposażenie.4. Odliczenie to musi zostać dokonane w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi zasadami księgowości i wykazane na 102 . Pozycje.4. 5 lit. Nakłady te i koszty tylko wówczas podlegają odliczeniu od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. dla których ustalana jest wartość celna. Prawo do kopiowania Przy ustalaniu wartości celnej płatności za prawo do kopiowania przywożonych towarów we Wspólnocie nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary. Koszty odliczane od wartości transakcyjnej W rozdziale tym omówiony zostanie zakres stosowania przepisów dotyczących ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towarów z uwzględnieniem elementów kosztów ponoszonych przez kupującego a nie uznawanych jako element wpływający na wartość celną towarów wyprowadzanych na obszar celny Wspólnoty. Warunek dla dokonania odliczeń Warunkiem upoważniającym do wykluczenia wyżej wymienionych elementów z wartości celnej towarów importowanych jest ich wyodrębnienie z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za te towary.3. niezależnie od tego czy finansowanie zapewnione jest przez sprzedającego. a) WKC) 3.1. czy też przez inną osobę. b) WKC) 3. 4.

1. dla których ustalana jest wartość celna. Ponadto. f WKC).1. fakt nie wyodrębnienia tych kwot na fakturze nie wyklucza możliwości odliczenia i uwzględnienia przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów. Opinia 3. która zastała określona na podstawie art. iż cena faktycznie zapłacona lub należna obejmuje te opłaty. natomiast muszą istnieć oczywiste informacje i dane na fakturze lub innym dokumencie towarzyszącym. O ile jest to konieczne. które podlegają odliczeniu muszą zostać zgłoszone w deklaracji wartości celnej (D. Dokładniejsze postanowienia 4.1. ust.1. możliwe jest przystosowanie w odniesieniu do ilości.W. 5. 29 WKC (metoda wartości transakcyjnej). 5. 2a WKC. Wartość transakcyjna towarów identycznych. Wyjątki 4.1. poziomu handlu. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO "Znaczenie wyrażenia "pod warunkiem.1). Dla ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych należy stosować wartość 103 . 33.3. Zastosowanie tej metody możliwe jest tylko w przypadku spełnienia następujących warunków: Nie jest możliwe określenie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej. Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie wartości transakcyjnej ustala się ją w oparciu o metodę wartości transakcyjnej towarów identycznych. (art. ponieważ z definicji jest możliwe dokonanie rozróżnienia między opłatami i podatkami kraju importu a ceną faktycznie zapłaconą lub należną. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych polega na ustaleniu wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną identycznych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. 5. Import towaru identycznego w tym samym bądź zbliżonym czasie.3. Podatki krajowe i opłaty celne Opłaty i podatki w kraju importu nie stanowią części wartości celnej. 30 ust. 5 RWKC). Towary identyczne muszą być takie same pod każdym względem. Pozycje. że będą one wydzielone" w uwadze interpretacyjnej do Artykułu 1 Porozumienia: Opłaty i podatki w kraju importu" 4.fakturze lub innym dokumencie potwierdzającym wartość. Informacje dotyczące stawek tego typu opłat i podatków są publikowane i powszechnie dostępne.4. drogi transportu. Wartość transakcyjna towarów identycznych. 4.5 Postanowienia karne. 1 lit. 5. Dla celów ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych może być wzięta pod uwagę jedynie wartość transakcyjna towarów identycznych. Procedury i czynności urzędowe 4. Wprowadzenie. 150 ust.1. art. Poziom handlu.2. Towary identyczne muszą być wyprodukowane w tym samym kraju.2. (art.

który został sprzedany: . gdy brak jest danych dotyczących tego rodzaju sprzedaży. dla ustalenia wartości celnej można wykorzystać dane dot. towaru identycznego. (art. . ustalanie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych nie jest możliwe. że sprzedający udziela rabatów ilościowych. Na przykład.na innym poziomie handlu i w innych ilościach. dla których ustalana jest wartość celna. kiedy towary zostały wywiezione w celu przywozu na teren Wspólnoty. 1.jedynie czynniki ilościowe. (art. niezależnie od tego. podczas gdy jedynymi identycznymi towarami. czy taka korekta prowadzi do zwiększenia. kiedy towary zostały sprzedane. 5. . dotyczy dostawy 10 sztuk.transakcyjną identycznych towarów sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary. Jednak przy braku takiej obiektywnej wskazówki. 150 ust. . Nie jest wymagane.opłaty załadunkowe.na innym poziomie handlu lecz w zasadzie w tych samych ilościach. z niezbędnymi poprawkami mającymi na celu uwzględnienie różnicy w poziomach handlu lub ilości. dla ustalenia wartości celnej należy przyjmować wartość transakcyjną identycznych towarów sprzedawanych na innych poziomach handlu i/lub w innych ilościach.zarówno różnicę w ilości. W takiej sytuacji należy dokonać stosowanych korekt.na tym samym poziomie handlu lecz w innych ilościach. 1 RWKC). jeżeli tylko stwierdzono wiarygodność listy cenowej. załącznik nr 23 do RWKC. przy czym ustalono.1. Ponadto. 150 ust. . była partia 500 sztuk. jeżeli towar dla którego ustalana jest wartość celna. W takim przypadku należy dokonać stosownej korekty w celu uwzględnienia istotnych różnic w takich kosztach pomiędzy towarami podlegającymi wycenie a towarami identycznymi. podczas którego praktyka handlowa i warunki rynkowe mające wpływ na cenę pozostają niezmienione. 2 RWKC) 5.4. czy też zmniejszenia wartości. W przypadku. że moment wywozu towarów identycznych jest bliższy momentowi wywozu towarów 104 . po której realizowana jest sprzedaż 10 sztuk. 150 ust. Czynnik czasu. (art.3. sam fakt.koszty transportu. . możliwie najbliższy daty wywozu.1.jedynie różnicę w poziomie handlu.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO). korekta może być dokonana po uzyskaniu wglądu do listy cenowej sprzedającego i ustaleniu ceny. a nie chwili. Wartość celna ustalana metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych powinna być określona na podstawie wartości transakcyjnej towarów identycznych sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie. . Wartość transakcyjna może zawierać następujące elementy: . gdy brak jest danych dotyczących towarów identycznych sprzedanych w tych samych ilościach i na tym samym poziomie handlu. . powinno być interpretowane jako pewien okres czasu. Pojęcie "w tym samym lub zbliżonym czasie" odnosi się do chwili. by sprzedaż musiała być dokonywana w partiach 10 jednostek. Wymagania dotyczące czasu wywozu nie mogą zmieniać kolejności stosowania metod wyceny.opłaty manipulacyjne. pod warunkiem że tego rodzaju korekta może być dokonana na podstawie przedstawionych dowodów określających zasadność i prawidłowość korekty. tzn. Koszty transportu. dla których istnieje ustalona cena transakcyjna. jak i poziomie handlu. W wypadku. uwzględniających w zależności od konkretnego przypadku: .koszty ubezpieczenia. Komentarz nr 10.

1. 5. (art. rozwojowe. Towary są uważane za identyczne w zasadzie tylko w przypadku.. gdy zostały wytworzone w tym samym kraju co towary podlegające wycenie oraz są takimi samymi pod każdym względem. 4 RWKC).1. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych polega na ustaleniu wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną towarów podobnych. która wytworzyła towary podlegające wycenie. aby zmienić kolejność stosowania metod wartości transakcyjnej towarów identycznych i podobnych. 5.6. które w zależności od przypadku. gdy zostały wyprodukowane przez tę samą osobę. Procedury i czynności urzędowe 5. 6. Dokładniejsze postanowienia 5. w stosunku do których nie dokonano korekty z tytułu użycia przy ich produkcji tego rodzaju prac. co osoba która wyprodukowała towary wyceniane.jakość.enomę jaką posiadają. Zastosowanie tej metody możliwe jest tylko w przypadku.5. ponieważ zostały wykonane we Wspólnocie. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej wartości transakcyjnych towarów identycznych.1. włączają lub odzwierciedlają prace techniczno-inżynieryjne. Producent. gdy nie ma towarów identycznych produkowanych przez tę samą osobę.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO). artystyczne. . (art. Wprowadzenie. projektowe oraz plany i szkice.1. wartość celną należy ustalić na podstawie wartości najniższej.cechy fizyczne. .1.7.4.podlegających wycenie nie jest wystarczający. 142 ust. 142 ust. Wartość transakcyjna towarów podobnych Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie wartości transakcyjnej i wartości transakcyjnej towarów identycznych ustala się ją w oparciu o metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych. 5. 6. Towary są uznawane za identyczne w przypadku. Wartość transakcyjna towarów podobnych. 5. gdy: 105 .1. (Nota Wyjaśniająca 1. Wyjątki 5. jeśli odpowiadają one pod innymi względami ww.5 Postanowienia karne. kryteriom. (art. 3 RWKC). Nieznaczne różnice w wyglądzie zewnętrznym nie są przeszkodą do uznania towarów za identyczne.2. 150 ust. Pojęcie "towary identyczne" nie dotyczy towarów. Towary identyczne. art. Wartość najniższa. 6.3. włączając w to: . c. 1 lit. 2 RWKC). Towary produkowane przez inną osobę mogą być wzięte pod uwagę tylko wówczas. sprzedanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary będące przedmiotem wyceny. 150 ust.

Jednak przy braku takiej obiektywnej wskazówki. jeżeli tylko stwierdzono wiarygodność listy cenowej. dla których istnieje ustalona cena transakcyjna. możliwe jest przystosowanie w odniesieniu do ilości.na innym poziomie handlu i w innych ilościach. że sprzedający udziela rabatów ilościowych. gdy brak jest danych dotyczących towarów podobnych sprzedanych w tych samych ilościach i na tym samym poziomie handlu.koszty transportu. (art. .Nie jest możliwe określenie wartości na podstawie metody wartości transakcyjnej i metody wartości transakcyjnej towarów identycznych. Dla ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych należy stosować wartość transakcyjną podobnych towarów sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary. W takiej sytuacji należy dokonać stosowanych korekt. poziomu handlu. korekta może być dokonana po uzyskaniu wglądu do listy cenowej sprzedającego i ustaleniu ceny.jedynie czynniki ilościowe. Na przykład. przy czym ustalono. Poziom handlu. uwzględniających w zależności od konkretnego przypadku: . ustalanie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych nie jest możliwe. dla których ustalana jest wartość celna. Wartość transakcyjna może zawierać następujące elementy: . po której realizowana jest sprzedaż 10 sztuk. czy też zmniejszenia wartości. by sprzedaż musiała być dokonywana w partiach 10 sztuk. 106 . gdy brak jest danych dotyczących tego rodzaju sprzedaży. .Towary podobne są wyprodukowane w tym samym kraju. .O ile jest to konieczne.zarówno różnicę w ilości. 2b WKC.jedynie różnicę w poziomie handlu. art. 29 WKC (metoda wartości transakcyjnej). Komentarz nr 10. Koszty transportu. dla ustalenia wartości celnej można wykorzystać dane dot. 151 ust.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO).1. 5 RWKC). . . Dla celów ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych może być wzięta pod uwagę jedynie wartość transakcyjna towarów podobnych. towaru podobnego. 6. który został sprzedany: . czy taka korekta prowadzi do zwiększenia. W wypadku.. podczas gdy jedynymi podobnymi towarami. Nie jest wymagane. niezależnie od tego. (art. 1.Import towaru podobnego nastąpił w tym samym bądź zbliżonym czasie. . dotyczy dostawy 10 sztuk.na innym poziomie handlu lecz w zasadzie w tych samych ilościach. jeżeli towar dla którego ustalana jest wartość celna. 30 ust.1. .koszty ubezpieczenia. 6.3. która zastała określona na podstawie art. .Towary podobne mogą pełnić te same funkcje i być towarami handlowo zamiennymi.na tym samym poziomie handlu lecz w innych ilościach. 151 ust. drogi transportu. . dla ustalenia wartości celnej należy przyjmować wartość transakcyjną podobnych towarów sprzedawanych na innych poziomach handlu i/lub w innych ilościach. pod warunkiem że tego rodzaju korekta może być dokonana na podstawie przedstawionych dowodów określających zasadność i prawidłowość korekty. z niezbędnymi poprawkami mającymi na celu uwzględnienie różnicy w poziomach handlu lub ilości. była partia 500 sztuk.2. W przypadku. załącznik nr 23 do RWKC.opłaty załadunkowe. . jak i poziomie handlu.

podczas którego praktyka handlowa i warunki rynkowe mające wpływ na cenę pozostają niezmienione. Procedury i czynności urzędowe 6. posiadają podobne cechy i skład materiałowy. tzn. (art. 142 ust. artystyczne. metody wartości 107 . 6. Towary podobne. sam fakt. w stosunku do których nie dokonano korekty z tytułu użycia przy ich produkcji tego rodzaju prac. Dokładniejsze postanowienia 6. co pozwala im pełnić te same funkcje i być towarami handlowo wymiennymi.6. która wytworzyła towary podlegające wycenie.5 Postanowienia karne. 4 RWKC). (art. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej wartości transakcyjnych towarów podobnych. Pojęcie "w tym samym lub zbliżonym czasie" odnosi się do chwili. Wymagania dotyczące czasu wywozu nie mogą zmieniać kolejności stosowania metod wyceny. włączają lub odzwierciedlają prace techniczno-inżynieryjne.4. gdy zostały wyprodukowane przez tę samą osobę. rozwojowe. które zostały wytworzone w tym samym kraju co towary podlegające wycenie oraz. powinno być interpretowane jako pewien okres czasu. 3 RWKC).1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO).opłaty manipulacyjne. co osoba która wyprodukowała towary wyceniane. Metoda ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna) Jeżeli wartość celna nie może być ustalona na podstawie wcześniej przedstawionych metod. gdy nie ma towarów podobnych produkowanych przez tę samą osobę. art. Wartość najniższa. wartość celną należy ustalić na podstawie wartości najniższej.2.1. Przy ustalaniu podobieństwa towarów należy brać pod uwagę jakość. projektowe oraz plany i szkice. Towary produkowane przez inną osobę mogą być wzięte pod uwagę tylko wówczas.5. Za podobne uznawane są towary. znak handlowy i opinię o towarach.. 151 ust. 151 ust.1. Producent. aby zmienić kolejność stosowania metod wartości transakcyjnej towarów identycznych i podobnych. Pojęcie "towary podobne" nie dotyczy towarów. W takim przypadku należy dokonać stosownej korekty w celu uwzględnienia istotnych różnic w takich kosztach pomiędzy towarami podlegającymi wycenie a towarami podobnymi.1. tzn. 1 lit. kiedy towary zostały wywiezione w celu przywozu na teren Wspólnoty. 151 ust. 7.7. Wyjątki 6. możliwie najbliższy daty wywozu.1. kiedy towary zostały sprzedane. Ponadto. Towary są uważane za podobnych w zasadzie tylko w przypadku. 6. 6. ponieważ zostały wykonane we Wspólnocie.3. a nie chwili. 142 ust.4. 2 RWKC). d. 6. (Nota Wyjaśniająca 1. Czynnik czasu. (art. które w zależności od przypadku. Wartość celna ustalana metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych powinna być określona na podstawie wartości transakcyjnej towarów podobnych sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie. 2 RWKC). nie będąc podobnymi pod każdym względem. 6. że moment wywozu towarów podobnych jest bliższy momentowi wywozu towarów podlegających wycenie nie jest wystarczający. (art.

na podstawie których ustalana jest wartość celna. są sprzedane w ciągu 90 dni po przywozie na obszar celny Wspólnoty.są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej.obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą osoby trzeciej.1 Wprowadzenie. odpowiadające pod innymi względami definicji.są one pracodawcą i pracobiorcą. Niewielkie różnice w wyglądzie nie wykluczają ich uznania za towary identyczne. bezpośrednio lub pośrednio osobę trzecią.1.transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych ustala się ja w oparciu o metodę ceny jednostkowej.jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą. Towary identyczne: towary wyprodukowane w tym samym kraju. . Dodatkowo. . Towary podobne: towary wyprodukowane w tym samym kraju. Możliwe jest dokonanie odpowiednich korekt związanych z poziomem handlu czy też transportem. . 7. należy określić cenę jednostkową największej ilości. w największych zbiorczych ilościach. .1 Wartość celna oparta na cenie jednostkowej Metoda ta polega na obliczeniu wartości opartej na cenie jednostkowej.wspólnie kontrolują. .jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw lub co najmniej 5% kapitału zakładowego drugiej osoby. . znak handlowy i opinia jaką posiadają są czynnikami. jakość towarów. posiadają podobne cechy i podobny skład materiałowy. takie same pod każdym względem. .Przy sprzedaży części towaru.Importer nie skorzystał z przysługującego mu prawa odwrócenia kolejności metod i określenia wartości według wartości kalkulowanej. jakościowe i renomę.Nie jest możliwe określenie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych bądź podobnych. . . po jakiej towary przywożone lub towary identyczne bądź podobne sprzedawane są we Wspólnocie. Aby możliwym było stosowanie tej metody muszą być spełnione następujące warunki: . 7.są one członkami rodziny. co pozwala im pełnić te same funkcje i traktować je jako towary handlowo zamienne. Osoby powiązane: . Możliwym jest odliczenie należności przywozowych. .Importowane towary lub towary identyczne bądź podobne. o ile jest to konieczne: Można określić . osobom nie powiązanym ze sprzedającymi.w przypadku gdy towary po przywozie na teren Wspólnoty podlegały obróbce . które nie będąc podobne pod każdym względem. włączając w to cechy fizyczne. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: 108 . które należy uwzględniać przy ustalaniu podobieństwa towarów.jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby.wartościowo dokonane obróbki towaru dokonane jeszcze przed odsprzedażą.

2a oraz 5 RWKC). po której sprzedawane są towary importowane lub identyczne bądź podobne w możliwie największych ilościach.3 Kolejność sprzedaży Jeśli ani towary importowane.1. Sprzedaż towarów importowanych (również identycznych i podobnych) w kraju importu powinna się odbywać w takim stanie w jakim nastąpił import. od których osoby te kupują takie towary na pierwszym szczeblu handlu po zaimportowaniu. Sprzedaż towarów identycznych lub podobnych może być wzięta pod uwagę. czy istnieje potrzeba rozpatrywania sprzedaży towarów identycznych lub podobnych. jest największa ilość jednostek w sprzedażach osobom nie powiązanym z osobami. Dlatego też metoda ta pozwala na korzystanie z ceny jednostkowej towarów identycznych jak i podobnych. że jeśli nastąpiła sprzedaż towarów importowanych. art. na którym to szczeblu miały miejsce takie sprzedaże. Reasumując cena jednostkowa towarów.teściowie i zięć lub synowa. 143 RWKC) 7. 109 . w jakim są towary. . które nie są powiązane. jeśli nie są dostępne dane sprzedaży towarów importowanych. (art. zwana także metodą dedukcyjna.szwagier i szwagierka. z którą dokonano sprzedaży towarów importowanych lub identycznych. Ustalając cenę jednostkową nie powinno odwoływać się jedynie do ceny sprzedaży towarów importowanych. ponieważ stwarzałoby to wielkie ograniczenie dla stosowania tego artykułu. czy podobne nie są sprzedawane w tym samym bądź zbliżonym czasie do daty importu towarów. dla których ustalana jest wartość celna posiada pierwszeństwo przed ceną jednostkową towarów identycznych lub podobnych. Rozpakowanie w celu usunięcia opakowań do transportu morskiego czy proste rozpakowanie w celu wprowadzenia na rynek krajowy nie jest uważane za naruszenie powyższego warunku. nie ma konieczności brania pod uwagę sprzedaży towarów identycznych lub podobnych dla potrzeb określenia ceny jednostkowej. to należy szukać transakcji możliwie najbliższej dacie importu towarów dla których ustalana jest wartość celna lecz nie przekraczającej 90 dni od daty ich przywozu. Dla celów tej metody wyrażenie "możliwa najbliższa data" będzie oznaczać datę. 30 WKC. . Metoda ta. Największą ilością. .dziadkowie i wnuki.1.4 Hierarchia sprzedaży Mając na względzie okoliczności wiążące się z każdym przypadkiem należy ustalić. 152 ust. sprzedanych na obszarze celnym Wspólnoty w największych zbiorczych ilościach i stanie. 7. . w transakcjach sprzedaży miedzy nie powiązanymi ze sobą osobami. stanowi iż za wartość celną przyjmuje się cenę jednostkową towarów przywożonych lub identycznych bądź podobnych.. Importowane towary mogą być sprowadzane jedynie do użytku importera lub mogą być odsprzedawane w zbyt odległej przyszłości po dokonaniu importu. nie przekraczającym 90 dni od daty przywozu towaru. kurczenie się itp. . Nie są też uważane za naruszenie zmiany naturalne takie jak parowanie.1. czy też podobnych towarów importowanych w ilościach wystarczających dla ustalenia ceny jednostkowej.rodzice i dzieci.bracia i siostry (nawet rodzeni lub przyrodni).5 Cena za jednostkę Dla celów stosowania tej metody należy ustalać cenę jednostkową. dla których ustalana jest wartość celna. ani identyczne. (Art.2 Sprzedaż Sprzedaż towarów powinna odbywać się pomiędzy osobami. . dla których ustalana jest wartość celna 7.1. w tym samym lub zbliżonym czasie.mąż i żona.wujek lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica. dla którego ustalana jest wartość celna. 7. Praktyczne zastosowanie tej metody wymaga przyjęcia.

a dotyczące kwoty prowizji. Mamy do czynienia z dwiema sprzedażami. od której kupuje takie towary. sprzedawanych jest po cenie 90 jednostek pieniężnych za sztukę. Odliczenie. po której sprzedawane są towary importowane lub identyczne bądź podobne w możliwie największych ilościach. gdy odsprzedaż towarów w kraju importu została lub będzie dokonana na zasadzie pośrednictwa/prowizji. koszty transportu i ubezpieczenia oraz związane z nimi koszty ponoszone we Wspólnocie.6 Sprzedaże z różnymi cenami.9.7. 7. zysku lub wydatków ogólnych. należności przywozowe i inne opłaty należne we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów..8. wartość celna jest ustalana na podstawie ceny jednostkowej towarów importowanych po której są sprzedawane. Największa liczba sztuk sprzedanych po takiej samej cenie stanowi poszukiwaną wartość.1. tym samym cena jednostkowa największej zbiorczej ilości wynosi 95. zazwyczaj płacone lub uzgodnione do zapłacenia bądź też narzuty jakie są zazwyczaj stosowane. jeśli dane te zgodne są ze zwyczajowymi. w jakim zostały przywiezione. obejmujące zyski i wydatki (włączając koszty bezpośrednie i pośrednie obrotu danymi towarami) związane ze sprzedażą we Wspólnocie przywożonych towarów tego samego gatunku i rodzaju. osobie mającej swoją siedzibę we Wspólnocie. sprzedanych jest po cenie 95 jednostek pieniężnych za sztukę. Przykład. Odliczenie narzutu (zysk i koszty ogólne) zazwyczaj ma miejsce w przypadku sytuacji.7 Obróbka lub przetwarzanie po czasie wprowadzenia do wolnego obrotu.1. która nie jest powiązana z osobą. w których nie jest pobierana prowizja. a sumę wszystkich sztuk towarów sprzedanych po tej cenie porównuje się z sumą wszystkich sztuk sprzedanych po dowolnej innej cenie. to na wniosek importera. w możliwie największych zbiorczych ilościach. Ilość Aby zastosować tą metodę należy ustalić cenę jednostkową. W pierwszej sprzedaży 500 szt. W drugiej sprzedaży 400 szt.1. Pozycje odejmowane Od ceny odsprzedaży towarów importowanych lub identycznych bądź podobnych należy odjąć: marże. należy wziąć razem wszystkie sprzedaże po danej cenie. W przypadku wystąpienia kilku sprzedaży należy wybrać sprzedaż z największą zbiorczą ilością. 7. W tym przypadku największa ilość jednostek sprzedanych po danej cenie wynosi 500 szt. które ma być dokonane. importera lub z jego polecenia. dotyczących sprzedaży towarów importowanych powinno być oparte na informacjach dostarczonych przez. 7. gdy towary importowane bądź towary identyczne lub podobne nie są sprzedawane we Wspólnocie w takim stanie. z uwzględnieniem wartości dodanej w wyniku obróbki lub przetworzenia. Odliczenie dotyczące marży następuje w przypadku. Aby określić największą sprzedaną ilość. Przykład: (a) Sprzedaże Ilość sprzedana Cena jednostkowa 40 jednostek towaru 30 jednostek towaru 15 jednostek towaru 50 jednostek towaru 25 jednostek towaru 35 jednostek towaru 5 jednostek towaru (b) Łącznie 100 90 100 95 105 90 100 110 . po dokonaniu obróbki lub przetworzenia.1. W przypadku.

Na pisemny wniosek zgłaszającego może zostać zmieniona kolejność stosowania metody ceny jednostkowej na korzyść metody wartości kalkulowanej.Metoda wartości kalkulowanej Jeżeli wartość celna nie może ustalona na podstawie wcześniej przedstawionych metod.2 Procedury i czynności urzędowe 7. kosztów transportu i ubezpieczenia przywożonych towarów oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywożonych towarów do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.1 Wartość celna oparta na cenie kalkulowanej.5 Postanowienia karne.Można ustalić koszty transportu.4 Wyjątki: kolejność metody ceny jednostkowej i metody wartości kalkulowanej. 8.Można ustalić kwoty zysku i koszty ogólne.3 Dokładniejsze postanowienia: warzywa i owoce (zarezerwowany) 7. 8. tym samym cena jednostkowa największej zbiorczej ilości wynosi 90. 7.Łączna ilość sprzedana 65 50 60 25 Cena jednostkowa 90 95 100 105 W tym przykładzie największa ilość jednostek sprzedana po danej cenie wynosi 65. . metody wartości transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych czy też metody opartej na cenie jednostkowej należy ja ustalić w oparciu o metodę wartości kalkulowanej. .Można ustalić koszty lub wartość materiału. tego samego gatunku lub rodzaju co towary dla których ustalana jest wartość celna.Nie jest możliwe określenie wartości celnej wcześniej opisanymi metodami. Wartość celna ustalana metodą wartości kalkulowanej jest równa sumie: kosztów lub wartości materiałów i produkcji bądź innych procesów zastosowanych przy wytworzeniu przywożonych towarów. kwoty zysku i kosztów ogólnych równych kwocie zwyczajowo wliczanej w cenę sprzedaży towarów. Art.1 Wprowadzenie. wytworzonych przez producentów w kraju eksportu. które zwyczajowo wliczane są przez sprzedającego w kraju wywozu. tzn. 30d WKC 111 . w celu wywozu do Wspólnoty. Aby możliwym było stosowanie tej metody muszą być spełnione następujące warunki: .1. . 7. oraz całości procesu produkcyjnego. 8.

lecz również bezpośrednie koszty robocizny oraz. nadgodziny itp. dowolne koszty montażu (gdy chodzi o operacje montażu zamiast procesów wytwarzania).materiały. ołów.2 Koszty lub wartość materiałów: W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić koszty wytworzenia. że taka księgowość prowadzona jest zgodnie z ogólnie akceptowanymi zasadami księgowości w kraju produkcji towarów. artystyczne i projektowe oraz plany i szkice wykonane poza terenem Unii i niezbędne do produkcji przywiezionych towarów. dla których ustalana jest wartość celna. . są koszty bezpośrednie i pośrednie związane z produkcją i sprzedażą towarów na eksport. To. koszty pojemników stanowiących jedną całość z towarami. a w przypadku gdy takie dane nie są dostępne przechodzimy do wartości materiałów potrzebnych do wytworzenia danego produktu. iż "koszty lub wartość". Jak widać z powyższego koszt wytwarzania obejmuje wszystko to co producent używa do wyprodukowania towaru. koszty pakowania. koszty pośrednie: takie jak nadzór fabryczny.narzędzia. czy pewne towary są "tego samego gatunku lub rodzaju".5 Koszty związane z transportem. tekstylia.materiały zużyte przy produkcji przywiezionych towarów. formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywiezionych towarów. o których mowa wyżej mają być ustalone na podstawie informacji związanych z produkcją towarów. a które nie zostały uwzględnione w kosztach wytworzenia lub materiałów. dla których określana jest wartość celna.prace techniczno-inżynieryjne. do użytku związanego z produkcją takie jak: .1. rozwojowe.3 Zysk i koszty operacyjne firmy Kosztami ogólnymi. części i podobne elementy. . matryce. koszty dostarczenia surowców do miejsca produkcji. z których korzysta się przy ustalaniu wartości kalkulowanej. które stanowią część składową lub przynależność przywiezionych towarów.4 Towary tego samego rodzaju lub tego samego gatunku Towary tego samego gatunku lub rodzaju oznaczają towary zawierające się w grupie lub asortymencie towarowym. komponenty. 8. dla których ustalana jest wartość celna. 8. co inne towary. części prefabrykowane które będą podlegały montażowi. Ma ona być oparta na księgowości handlowej producenta. pod warunkiem. tak że nie tylko uwzględniane są bezpośrednie koszty przetwarzania lub wytwarzania towarów. jeżeli występują. a także koszt naprawy i obsługi sprzętu i maszyn wykorzystywanych podczas operacji wytwarzania. glina.1. towary i usługi dostarczone bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego. Kwota zysku i kosztów ogólnych. udostępnionych przez producenta lub w jego imieniu. Przykładem takich kosztów są: surowce takie jak drzewo. . co towary podlegające wycenie. 8.8. ma być ustalana na podstawie informacji dostarczonej przez producenta lub w jego imieniu. bezpłatnie po obniżonych cenach. Towary tego samego gatunku lub rodzaju" muszą pochodzić z tego samego kraju. obsługa wytwórni. w odniesieniu do okoliczności łączących się ze sprawą.1. co towary. Do wyżej wymienionej wartości należy dodać koszty lub wartości dotyczące kosztów transportu i ubezpieczenia oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywożonych towarów do miejsca wprowadzenia 112 . Należy jednak pamiętać. które są zazwyczaj podawane przez producentów w kraju eksportu w eksporcie do kraju importu przy sprzedaży towarów tego samego gatunku lub rodzaju. o ile podane przez niego dane nie są niezgodne z danymi. musi być ustalone dla każdego poszczególnego przypadku. stal. wytwarzane przez określoną gałąź przemysłu lub branżę przemysłową i obejmujące towary identyczne lub podobne.1. koszty montażu gdy chodzi o zmontowanie towaru. koszty robocizny.

Informacje pochodzące od producenta towarów. Wartość celna ustalana na podstawie tej metody nie może być przyjęta na podstawie: . organy celne kraju obcego. W takich przypadkach jedyną możliwą do zastosowania metodą może okazać się metoda ostatniej szansy. 8. polegającego na przyjmowaniu dla potrzeb celnych wyższej z dwóch alternatywnych wartości.: . gdy sprzedający i kupujący są powiązani.1 Wprowadzenie. a producent jest gotów do przedłożenia władzom celnym kraju importu niezbędnych kosztorysów i zapewnienia możliwości ich weryfikacji. nie rezydującej na jej terytorium. 9.3 Dokładniejsze postanowienia (zarezerwowany) 8. mogą być weryfikowane za jego zgodą przez organ celny w innym kraju.gdy producent nie jest znany lub odmawia podania danych dotyczących wytworzenia importowanego towaru. 9.gdy nie są importowane towary identyczne bądź podobne. 8. przedłożenia jakichkolwiek danych księgowych lub innych danych niezbędnych do zastosowania tej metody. służące do ustalenia wartości celnej na podstawie tej metody. . Pięć poprzednich metod ustalania wartości celnej w większości przypadków umożliwia ustalanie wartości celnej towarów.systemu. Na pisemny wniosek zgłaszającego może zostać zmieniona kolejność stosowania metody ceny jednostkowej na korzyść metody wartości kalkulowanej.5 Postanowienia karne. z dostatecznym wyprzedzeniem.gdy transakcja dotyczy towarów gdzie nie następuje przeniesienie własności towarów. 8..4 Wyjątki: kolejność metody ceny jednostkowej i metody kalkulacyjnej. przepisów rozdziału 3 Tytułu II WKC pt.. . artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r. natomiast wymaga. że władze celne żadnego kraju nie mogą domagać się lub wymuszać na osobie. 113 . 9.2 Procedury i czynności urzędowe (zarezerwowany) 8. W wypadku ustalania wartości celnej tą metodą nie żąda się od osoby zagranicznej przedstawienia lub udostępnienia dokumentów księgowych albo innych informacji służących do ustalenia wartości celnej. jeżeli organ celny powiadomi o tym. Jednak niektóre sytuacje nie pasują do powyższych metod. . Metoda "ostatniej szansy". która może być konieczna.ceny sprzedaży na obszarze Wspólnoty towarów wytworzonych we Wspólnocie. "Wartość celna towarów".gdy towary importowane nie są dalej odsprzedawane.6 Inne informacje Stosowanie metody wartości kalkulowanej będzie w zasadzie ograniczone do przypadków.1. . aby ta wartość była ustalona na podstawie: Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r.1 Wartość celna według metody rozsądnych środków Metoda ostatniej szansy nie przewiduje konkretnego sposobu ustalania wartości celnej towaru. Wynika to stąd.1.na teren Wspólnoty. np.

Skoro w tej sytuacji nie można zastosować metody wartości transakcyjnej. iż towary podobne powinny być wyeksportowane w tym samym lub przybliżonym czasie. które powinny być stosowane z "rozsądną elastycznością". nawet jeżeli zawierają klauzule o opcji zakupu wynajmowanych towarów. identyczne towary importowane. mogą również być podstawą ustalania wartości celnej.. .wymóg "90 dni" może być stosowany elastycznie. w innych jako alternatywa dla ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towaru i metod zastępczych.kosztów produkcji.cen na wywóz do kraju nie będącego częścią obszaru celnego Wspólnoty. dla których ustalana jest wartość celna. 9. która została ustalona dla identycznych lub podobnych towarów na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt d). mogą również być podstawą ustalania wartości celnej.1. ze względu na ich specyfikę i konieczność odmiennego traktowania przewidziano szczególny tryb ustalania ich wartości celnej. dla których ustalana jest wartość celna.1. dla których ustalana jest wartość celna. iż towary powinny być sprzedane w "stanie takim. Rezygnacja z pewnych wymagań w ramach rozsądnej elastyczności wymaga w każdym wypadku indywidualnego i wnikliwego rozważenia i nie może cechować jej arbitralność. w jakim były importowane" może być interpretowany elastycznie. 32 WKC). należy ustalić wartość celną stosując inne metody. . Szczególny tryb ustalania wartości celnej W odniesieniu do pewnych towarów. . Elastyczność w stosowaniu metody może wyrażać się w odstąpieniu od pewnych warunków jej stosowania.2 Przykłady rozsądnej elastyczności Poniżej podane są niektóre przykłady tej rozsądnej elastyczności: Towary identyczne . co towary. w kolejności 114 . Także podobne towary produkowane w kraju innym niż kraj eksportu towarów dla których ustalana jest wartość celna. że towary identyczne powinny być wyeksportowane w tym samym lub przybliżonym czasie.minimalnych wartości celnych -arbitralnych lub fikcyjnych wartości. . Towary podobne . (Art.5 Postanowienia karne. 10. 9.1. 9. produkowane w kraju innym niż kraj eksportu towarów. Postępowanie wobec towarów wynajętych lub wydzierżawionych Z samej swojej natury transakcje dotyczące towarów importowanych w ramach umowy najmu lub dzierżawy.wymóg. Wprowadzenie 10.3. innych niż wartość kalkulowana. W niektórych przypadkach taki szczególny tryb przewidziano jako obligatoryjny sposób wyceny. Dokładniejsze postanowienia.wymóg. Ponadto. nie stanowią sprzedaży. Wartość celna ustalona powyższą metodą powinna być w możliwie największym stopniu oparta na pozostałych metodach ustalania wartości celnej.2 Procedury i czynności urzędowe (zarezerwowany) 9.4 Wyjątki 9. co towary.1.elastyczne stosowanie może obejmować wymóg. 10.ceny towarów na rynku wewnętrznym kraju wywozu. Metoda ceny jednostkowej .

to jednak nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego materiału porównawczego. jest on zbywany. który sporządzi stosowną opinię rzeczoznawczą. uwzględniając wysokość uiszczonego czynszu. instalacja. powiększone o wymaganą dodatkową sumę.przewidzianej przepisami.in. Stąd. a nie wyłącznie wartość usługi polegającej np. najczęściej w takich wypadkach stosowanej.1.ma zrównoważyć wartość towaru w przypadku. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej (WCO)) 10. która .ze swej natury. należy sięgnąć po następną metodę. Dokonując takiej wyceny można również skorzystać z wiedzy biegłego. Jeżeli towary identyczne lub podobne do towarów wynajętych lub wydzierżawionych. gdy nie występuje opcja zakupu. Opcja taka może przysługiwać na początku. które są eksportowane do kraju importu. W pierwszym przypadku wartość powinna być oparta na cenie opcji. w czasie trwania i na koniec trwania umowy. można się oprzeć na aktualnych cenach towarów nowych bądź używanych. W pewnych przypadkach umowy najmu przewidują opcję zakupu. na leasingowaniu tego towaru. W przeciwnym wypadku trzeba starać się ustalić wartość celną metodą wartości kalkulowanej. Jeżeli wszystkie te próby nie powiodły się. wartość celna może zostać ustalona metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych czy też podobnych. gdy umowa przewiduje opcję wykupu. dzierżawy itp. identycznych lub podobnych może natomiast znaleźć 115 . Jak wynika z powyższego. Koresponduje to z regulacjami dotyczącymi. jednakże. procedury czasowego przywozu (art. W przypadku kiedy wartości celnej nie można ustalić przez elastyczne zastosowanie poprzednich metod. Prócz zgodności marki. (jeżeli brak takich cen dla towarów używanych). W przypadku towarów. Jeżeli te dwie metody nie mogą zostać zastosowane. które były używane. . który spełniałby warunki określone w przepisach celnych dla towarów identycznych lub podobnych i tym samym pozwalałby na zastosowanie metody wartości transakcyjnej towarów identycznych czy też podobnych. Ponieważ jednak z samej swej natury towary podlegające najmowi lub dzierżawie. która powinna jak najlepiej odpowiadać cenie zbycia. podstawę wyliczenia należności celnych musi stanowić wartość towaru w dniu obejmowania go procedurą celną. konserwacja. które mają być wycenione. dla ustalenia wartości celnej towarów wynajętych lub wydzierżawionych pozostaje metoda ostatniej szansy. (Studium Przypadku 4. Takie ustalenie wartości celnej towaru jest zatem prostsze. jeśli identyczne lub podobne towary importowane są w kraju importu sprzedawane. modelu. wartość celną należy ustalić stosując kolejno zastępcze metody ustalania wartości celnej. wycena może bazować na aktualnych cenach towarów nowych. naprawy wynajętych urządzeń).1. Niemożliwym jest bowiem znalezienie identycznych bądź podobnych używanych pojazdów motorowych. zgodnie z którymi należności celne od towarów objętych procedurą czasowego przywozu pobiera się miesięcznie jako część należności celnych ustalonych tak. rat dzierżawnych itp. ma na celu określenie ich wartości. i Studium 2. roku produkcji pojazdów musiałaby też występować zgodność wyposażenia oraz stopnia i sposobu zużycia. W dwu pozostałych przypadkach. ustalenie wartości celnej towarów będących przedmiotem innych transakcji niż sprzedaż. Natomiast prowizja wynajmującego pobierana od całej kwoty do zapłacenia za okres trwania umowy najmu stanowi marżę wynajmującego (wydzierżawiającego) i wchodzi do podstawy obliczenia wartości celnej towaru. podstawę do określenia wartości celnej mogą stanowić koszty najmu wskazane w umowie najmu. Metoda ceny jednostkowej towarów przywożonych. Nie wlicza się do niej kosztów oprocentowania ani czynności. gdy po okresie najmu. która posiadała i użytkowała go w dłuższym okresie przed przywozem. metodę ceny jednostkowej można zastosować jedynie. jakby towar był dopuszczony do obrotu. są sprzedawane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. nie będą sprzedane we Wspólnocie. aktualne ceny towarów nowych powinny ulec korekcie uwzględniającej amortyzację towarów podlegających wycenie. które będą miały miejsce w kraju importu w trakcie wynajmowania towaru (np. W tym celu podstawę obliczenia wartości celnej może stanowić całkowita kwota kosztów najmu przewidzianych do zapłacenia przez okres użytkowania towarów. 143 § 1 WKC).2. Postępowanie wobec używanych pojazdów motorowych W przypadku braku ceny sprzedaży lub gdy pojazd jest importowany przez osobę lub firmę.1. Również wtedy. Chociaż używane pojazdy motorowe są towarem importowanym dość często. czyli m. ustalenie wartości celnej towaru zgodnie z metodą ostatniej szansy może być dokonane na bazie kosztu najmu zapłaconego lub do zapłacenia za importowany towar. ponieważ towary powinny być wyceniane według ich stanu w momencie importu.

1. W takim przypadku dokonując ustalania wartości towaru należy uwzględnić wszystkie elementy wpływające na jego wartość. Jeżeli wartość bezpłatnej przesyłki jest określona w umowie darowizny lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce. typowe dla towaru stanowiącego punkt odniesienia. Procedury i czynności urzędowe Wartość celną towaru przekazanego bezpłatnie należy ustalić pierwszą możliwą do zastosowania metodą wyceny. podatek VAT. (Studium 1. Ewentualne korekty z uwagi na stan towaru powinny być dokonywane w oparciu o instrukcje zawarte w specjalistycznych katalogach samochodowych lub na podstawie oceny technicznej. podatek akcyzowy odpowiednio do pojemności silnika oraz roku produkcji pojazdu oraz zwyczajową marżę. w których wydawca zestawia średnie ceny pojazdów samochodowych (osobowych. uwzględniają wahania cen giełdowych. specjalistycznych katalogach lub czasopismach zawierających ceny rynkowe tych pojazdów. katalogi). ciężarowych) na podstawie ogólnokrajowych badań rzeczoznawczych. Wartość celna ustalona powyższą metodą powinna być w możliwie największym stopniu oparta na uprzednio ustalonych wartościach celnych. jak wielkość (wyrażona procentowo) wahań cen giełdowych. w przypadku importu dla celów handlowych. Korekta winna być dokonywana niezależnie od tego czy prowadzi do zwiększenia czy zmniejszenia średniej wartości rynkowej. Od średniej wartości rynkowej należy odliczać cło. terenowych. Jeżeli w katalogach zawierających wartości pojazdów samochodowych we Wspólnocie. Istotnymi elementami pojęcia sprzedaży z jednej strony jest przeniesienie własności przywożonego towaru (przeniesienie faktycznej i prawnej możliwości dysponowania towarem). wówczas w przeprowadzanej kalkulacji wielkości tej nie należy uwzględniać (odliczać). to może ona być wzięta pod uwagę w ramach stosowania ostatniej z metod ustalania wartości celnej towaru (metoda ostatniej szansy). Nie jest też możliwe ustalanie wartości celnej używanych pojazdów motorowych w oparciu o metodę wartości kalkulowanej. metoda ta. nie może być brana pod uwagę. że wartość celna używanego pojazdu motorowego może być ustalona według metody "ostatniej szansy". oparta na koszcie produkcji importowanych towarów. należy stwierdzić. podatku VAT lub podatku akcyzowego). jego wartość celna nie może być ustalona w oparciu o metodę wartości transakcyjnej i trzeba ją ustalić metodą zastępczą. a z drugiej strony zapłata wynagrodzenia. cena rynkowa pojazdu bazowego nie obejmuje danego elementu kalkulacji (np. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach tej metody wcześniejsze metody ustalania wartości celnej powinny być stosowane z "rozsądną elastycznością". 10. stanowisko Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej (WCO)) 10. dostawczych. Ponieważ w transakcjach.periodyki. Nie należy pomniejszać lub powiększać wartości rynkowej pojazdu bazowego (pojazd o wartości rynkowej. ponieważ średnie ceny rynkowe. Takich cech nie posiada handel pojazdami używanymi. które należy uwzględniać przy ustalaniu wartości celnej w oparciu o specjalistyczne katalogi zawierające średnie ceny. 116 . w zasadzie wyłącznie. Przesyłki bezpłatne Okolicznością warunkującą możliwość ustalenia wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej jest dokonanie "sprzedaży w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty". Ponadto również ta metoda bazuje na cenach towarów identycznych bądź podobnych.zastosowanie. od której dokonywane są kolejne odliczenia) o taki element.2. prowadzonych w sposób fachowy przez specjalistów w dziedzinie motoryzacji.3. Poniżej zawarto wytyczne. w których nie następuje zapłata ceny (bezpłatne przesyłki) nie mamy do czynienia ze sprzedażą towaru.1. Biorąc pod uwagę powyższe. określającej procentowo stopień korekty. sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego w rozumieniu art. Przy ustalaniu wartości celnej używanych pojazdów motorowych można oprzeć się na opiniach rzeczoznawców. Ta kategoria nie może być brana pod uwagę. w oparciu o które dokonywane są stosowne wyliczenia (niezależnie od źródła danych . Dotyczy bowiem sprzedaży towarów sprzedawanych we Wspólnocie w największych zbiorczych ilościach. Skoro używane pojazdy nie są produkowane jako takie.

1. w celu ich rozpowszechnienia w podległych jednostkach. Stąd obejmuje ono nie tylko narodową walutę. 11. Określenie "waluta" oznacza każdą jednostkę monetarną stosowaną jako środek regulujący płatności bądź między władzami finansowymi. a także o każdej zmianie kursu o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego są przekazywane dyrektorom izb celnych. albo gdy stwierdzone kursy wymiany nie zostały opublikowane tego lub następnego dnia. które mogą być stosowane podczas wystawiania faktur handlowych. 11.1. (§ 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. a stosuje się je według zasad wynikających bezpośrednio z przepisów wspólnotowych.2. Nie ma więc znaczenia termin zapłaty za towar lub za pozostałe elementy składające się na wartość celną. chyba że w tym okresie.4. kwotę już wydatkowaną należy przeliczyć po kursie właściwym w momencie obliczania wartości celnej towaru.1.3. Centralne zasoby kursów wymiany Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. w dowolną środę. bądź na rynku międzynarodowym. zastępuje kurs ustalony na ten następny miesiąc począwszy od pierwszej środy tego miesiąca. korzystać należy z ostatniego kursu stwierdzonego i opublikowanego w poprzednich czternastu dniach. Kursy wymiany walut Kursy wymiany walut służą przeliczeniu tych elementów właściwych dla określenia wartości celnej towaru.10. 168 . gdy podczas okresu stosowania. wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej . że kurs odnotowany różni się o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 10. ten nowy kurs zastępuje kurs dotychczasowy od następnej środy i obowiązuje aż do końca miesiąca stosowania.5 Postanowienia karne.1. które są wyrażone w innej walucie niż PLN.1. takie jak jednostki rozliczeniowe i rozrachunkowe. Art.3. Zasadą jest. że bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. Wyjątki 10. kurs wymiany zanotowany w środę i opublikowany w tym samym dniu lub w dniu następnym różni się o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego.172 RWKC). lecz również jednostki księgowe. jeżeli kurs wymiany zanotowany w ostatnią środę miesiąca i opublikowany w tym dniu lub w dniu następnym różni się o 5% lub więcej od kursu ustalonego zgodnie ze wskazaną wyżej zasadą. aby wejść w życie w następnym miesiącu. Zasady stosowania kursów walut Momentem właściwym dla dokonania przeliczenia jest zawsze moment ustalania wartości celnej przywożonego towaru. które będą stosowane w następnym miesiącu. Wprowadzenie 11. wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski są badane przez Departament Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów w każdą środę. wyliczone w przedostatnią środę miesiąca i ogłoszone przez NBP w tym samym dniu lub w dniu następnym obowiązują przez cały następny miesiąc. Informacje o kursach wymiany. 11. Kursy walut obcych Dla ustalania wartości celnej wykorzystuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. Jednakże: gdy kurs wymiany nie jest odnotowany w przedostatnią środę (dla wszystkich walut albo dla poszczególnych). a także umieszczane na stronie internetowej Służby Celnej. 117 . 11. Również w przypadku zapłaty zaliczki. jeszcze raz zostanie stwierdzone.

4. Dla ustalenia wartości celnej towarów wymienionych w Załączniku 26 do RWKC. Z tej możliwości skorzystał polski ustawodawca.4. 168 . w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz. U.1 Kontraktowo uzgodniony kurs wymiany Jeżeli w umowie zawartej pomiędzy kupującym a sprzedającym został z góry ustalony kurs wymiany dla PLN.4. że rozliczenie rzeczywiście oparto na tym kursie. opisanych w poprzednich rozdziałach. Odstępstwem od tej zasady jest : . w celu ich przekazania podległym jednostkom.kontraktowo uzgodniony kurs wymiany (paragraf 11. Wyjątki Zasadą jest.2 Wartości jednostkowe towarów łatwo psujących się wyrażone w EUR Bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski wykorzystywane do ustalania wartości celnej towarów według zasad określonych w Art.5 Postanowienia karne.1) i . poz. Bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski spełniają te kryteria. to dla celów ustalania wartości celnej można przeliczyć walutę zagraniczną według uzgodnionego stałego kursu pod warunkiem. stąd wskazanie ich w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. Komisja ustala dla każdej rubryki klasyfikacyjnej. Kursami wymiany walut. w celu przeliczenia kwot podanych w walucie zagranicznej. 11. 118 . w celu ustalania wartości celnej towarów. 622) delegację dla Ministra Finansów do wyznaczenia takiego kursu. wartość jednostkową za 100 kilogramów netto wyrażoną w walucie państw członkowskich i dane te przekazuje do odpowiednich organów w tych państwach. Procedury i czynności urzędowe Kurs waluty zastosowany do przeliczenia waluty z faktury na PLN nie jest podawany w zgłoszeniu celnym.11.2) 11.4.1) przez składającego tę deklarację. Departament Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów udostępnia dyrektorom izb celnych. Uproszczony sposób ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się. U. kursu wymiany innego niż ostatni kurs sprzedaży zanotowany dla transakcji handlowych na najbardziej reprezentatywnym rynku walutowym. Nr 68. (Art.3. 168 .przeliczanie wartości jednostkowych towarów łatwo psujących się wyrażonych w EUR (paragraf 11. 11. że dla ustalenia wartości celnej towarów w PLN. Przeliczenie wartości jednostkowych (oznaczonych w TARIC EurVU) na waluty Państw Członkowskich odbywa się po ostatnich kursach wymiany ustalonych przez Komisję i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przed tygodniem. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) Przepisy wspólnotowe przyznają Państwom Członkowskim prawo do wyznaczenia.172 RWKC nie są stosowane w ramach uproszczonego systemu ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się. 12. kontraktowo uzgodniony kurs wymiany). 827). w którym ustalane są wartości jednostkowe. Otrzymane tą drogą wartości. chyba że do wyliczenia należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą (np. poz. Nr 87. umieszczając w Prawie celnym (Dz. kursy wymiany stosuje się według reguł określonych w Art.4.172 RWKC. stosowanymi w celu ustalania wartości celnej towarów są zatem bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP. 11. Uproszczony system ustalania wartości celnej łatwo psujących się towarów może być stosowany jako alternatywny sposób wyceny (do wyboru przez zgłaszającego) niektórych owoców i warzyw przywożonych do konsygnacji.W. ale stosuje się je według zasad wynikających z przepisów wspólnotowych. Natomiast zawsze kurs ten powinien być podany w deklaracji wartości celnej (D.2. 173 i 175 RWKC) 11.

3. 173 ust. a wybór jest dokonywany dla poszczególnych towarów i obowiązuje we wszystkich Państwach Członkowskich. Procedury i czynności urzędowe Wpisanie w drugiej części pola 37 kodu E01 oznacza przystąpienie importera do ww. konieczne jest ich przeliczenie na walutę danego Państwa Członkowskiego. który informację te przekaże do Komisji WE w celu ich rozpowszechnienia w pozostałych państwach członkowskich. który rozpoczyna się w piątek.4. odpowiedniego kodu oraz zadeklarowaniem wartości celnej towaru według wartości jednostkowych. gdy dany podmiot chce z tego systemu skorzystać. 1. 2 WKC i Art. które powinny być uwzględnione przy wymiarze cła w przypadku. czy zgłoszeniem celnym objęto towary z Załącznika 26 do RWKC przywiezione do konsygnacji. 12. tj. systemu w odniesieniu do towaru o kodzie taryfowym z pola 33 dokumentu SAD.4.1.2. (Art. należy dokonać aktualizacji listy (dane importera zostaną przeniesione do listy importerów wykluczonych z systemu) i powiadomić importera o wykluczeniu go z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej dla danego towaru.1. poza wskazaniem w polu 37 (i ewentualnie także 12) SAD. Wartości jednostkowe Komisja WE ustanawia i ogłasza co dwa tygodnie średnie wartości jednostkowe dla owoców i warzyw wymienionych w Załączniku 26 do RWKC.177 RWKC) 12. Odpowiedni raport o wykluczeniu zostanie przekazany do Departamentu Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów. a jeśli tak. wartość celna może zostać ustalona na podstawie uproszczonych reguł ustanowionych dla całej Wspólnoty.1. Wartości jednostkowe stosuje się dla każdego okresu czternastodniowego. 2 RWKC. co do których możliwe jest ustalenie wartości celnej według uproszczonego systemu. (Art. sprawdzić czy znajduje się on na liście importerów. 12.3.1. Nie jest wymagany zatem żaden odrębny wniosek. Art. 36 ust. zgłaszający w zasadzie decyduje o korzystaniu z procedury uproszczonej przez cały ten rok. 175 RWKC) 12. są one także dostępne w TARIC (a więc i w systemie ISZTAR). a ponieważ są one wyrażone w EUR. 177 ust. według wartości jednostkowych ustalonych przez Komisję WE. Wyjątki Jeśli ustala się wartość standardową dla produktów oraz dla okresów stosowania podanych w Załączniku do 119 . Należy zwrócić uwagę. Towary łatwo psujące się Owoce i warzywa. Jeżeli zgłaszający będzie na liście importerów. Wartość celna towarów łatwo psujących się W odniesieniu do określonych łatwo psujących się towarów. 173 . Wartości te publikowane są co drugi wtorek w Dzienniku Urzędowym WE. Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 12. gdy importer ustala wartość celną danych produktów w inny sposób niż przy zastosowaniu uproszczonego systemu. wymienione są w Załączniku 26 do RWKC.12. które są dostarczane do konsygnacji. Wniosek importera o przystąpienie do systemu Dokonując pierwszego zgłoszenia w roku kalendarzowym. którzy przystąpili do uproszczonego sposobu ustalania wartości celnej określonego towaru na dany rok.1.1. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 12. (Art. Wprowadzenie 12. Wartości jednostkowe ustanawiane są na podstawie dostarczonych przez Państwa Członkowskie średnich cen z określonych centrów handlowych (są to giełdy towarowe wymienione w Załączniku 27 do RWKC. którzy przystąpili do uproszczonego sposobu ustalania wartości celnej określonego towaru na dany rok.2. to w przypadku.

Nie powoduje to wykluczenia importera z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej tego produktu.14) i wobec produktu tam wymienionego. nie stosuje się wartości jednostkowej w rozumieniu Artykułów 173 . w przypadku konsygnacji). 2 RWKC) 12. Wyceniane są one w następujący sposób: po przesortowaniu. Zgłaszający może zrezygnować z korzystania z systemu (deklarując np. Pamiętać jednak należy. co wymaga zapewnienia możliwości odwołania się. Należy ją zastąpić standardową wartością w przywozie. w EUR. a więc zachowania formy decyzji administracyjnej. 4 ust. po odjęciu od wagi przesyłki procentu równego części przesyłki uznanej przez rzeczoznawcę za uszkodzoną oraz zaakceptowanej przez organ celny. ustalona w ramach ww. Wykluczenie do końca roku kalendarzowego nie wymaga żadnej szczególnej formy aktu administracyjnego (decyzja. Wybór.4. Jeśli zatem w okresie objętym Załącznikiem do ww. gdy wartość transakcyjna będzie już znana. który może być przez dany podmiot kwestionowany. przy czym część zepsuta powinna zostać zniszczona pod dozorem celnym. czy przywożony towar. Niemniej jednak wykluczenie powinno być zakomunikowane zgłaszającemu i należy zachować formę pisemną.1.176 RWKC. Wykluczenie importera z systemu.3. (Art. Natomiast w przypadku przedłużenia wykluczenia na okres następnego roku kalendarzowego pojawia się element uznaniowości. (Art. jako jeszcze jeden sposób ustalania wartości celnej określonych towarów. Określenie wartości celnej według uproszczonego systemu następuje niezależnie od metod wskazanych w Kodeksie Celnym. tzn. Metody inne niż uproszczony sposób ustalania wartości celnej. ma być oclony według tej wartości. 29 WKC) nie może być stosowana w przypadku braku określenia wartości transakcyjnej (czyli np. systemu. ale wtedy będzie z niego wykluczony w odniesieniu do wybranego towaru (towarów) przynajmniej do końca roku kalendarzowego. Dla każdego towaru łatwo psującego się importer może wybrać inną metodę ustalania wartości celnej niezależnie od tego czy są one objęte jednym czy wieloma zgłoszeniami celnymi.4. postanowienie). traktowane są jako uszkodzone. gdyż wynika z aktu woli zgłaszającego. które w momencie określania wartości celnej są co najmniej w 5% niezdatne do konsumpcji lub których wartość obniżyła się co najmniej o 20% w porównaniu do wartości rynkowej. poprzez zastosowanie wartości jednostkowych do części zdrowej. należy do zgłaszającego. każdego dnia roboczego. 176 RWKC) 12. 36 ust. importer chce skorzystać z uproszczonego ustalania wartości celnej. (Art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94) 12. że pierwsza metoda (Art. wartość transakcyjną lub ustaloną metodą zastępczą). lub przez zastosowanie wartości jednostkowych ustalonych dla produktu zdrowego pomniejszonego o procent uznany przez rzeczoznawcę za odzwierciedlający uszkodzenie i zaakceptowany przez organ celny. Są one ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. a ostateczne ustalenie wartości celnej nastąpi wtedy. (Art.2. chyba że korzystając z możliwości złożenia zgłoszenia niekompletnego importer zadeklaruje wartość prowizoryczną. Standardową wartość przywozową ustala Komisja WE. lub przez zastosowanie wartości jednostkowych ustalonych dla produktu zdrowego. 2 WKC) 12.Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania uzgodnień importowych dotyczących owoców i warzyw (Załącznik Nr 2 do Rozdziałów ). dla którego istnieje wartość jednostkowa. Czynności urzędowe O wykluczeniu importera z systemu należy poinformować go na piśmie. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94 (Załącznik Nr 2 do Rozdziałów 9 . Towary uszkodzone Przesyłki.4. 177 ust. to zamiast wartości jednostkowej ustalonej dla tego produktu zastosować należy standardową wartość przywozową.4.4. 120 . Wykluczenie importera z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej następuje z takim samym skutkiem we wszystkich państwach członkowskich WE.

1 i dokumenty handlowe. list przewozowy) oraz dotyczące innych opłat. należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na drugiej stronie formularza D. na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów. który należy dołączyć do zgłoszenia celnego towarów. 1 i 4. dla którego wartość celna jest deklarowana.W. Wypełnianie deklaracji D.nadawcy/eksportera (pole 2 . 218 RWKC) 13. gdy w danym zgłoszeniu występują towary klasyfikowane według więcej niż trzech kodów taryfy celnej. 13. Art. Złożenie deklaracji wartości celnej jest traktowane jako przyjęcie odpowiedzialności przez składającego za: − − − ścisłość i pełność danych zawartych w deklaracji.2.1 BIS. Wybierając którąś z pozostałych metod należy posiłkować się opinią rzeczoznawcy.Wybierając pierwszą z metod wyceny towarów uszkodzonych należy dokonać przesortowania towaru w celu wydzielenia części zepsutej.W. należy sporządzić odpowiednio D. Jeśli jest to kupujący . która będzie zniszczona pod dozorem celnym oraz ustalić wartość dla pozostałej (zdrowej) części towaru.W.1.należy podać pełną nazwę i dokładny adres sprzedającego .1 Formularz deklaracji D.1 BIS w kolumnie POZYCJA należy podać dane dotyczące towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej (pole 32 SAD lub SAD-BIS). Pole Nr 2 (a) .odbiorca. których wartość celna ma być ustalona. 1 i Art. należy wpisać "jak wyżej". 12. kopię faktury. W przypadku. Wprowadzenie 13.1 nie ma zastosowania do towaru.odbiorcy (pole 8 .5 Postanowienia karne. Władze celne są uprawnione do żądania dalszych informacji i dokumentów w celu upewnienia się.1. Pole Nr 1 .inne dokumenty (np.W.SAD). dostarczenie każdej informacji lub dodatkowego dokumentu potrzebnego dla ustalenia wartości celnej towarów.należy podać pełną nazwę i dokładny adres kupującego .1 Deklaracja wartości celnej D. 13. 181 ust.W. W przypadku braku faktury handlowej należy przedłożyć inny dokument określający wartość towaru. Pole Nr 3 . Pole Nr 2 (b) .1 i formularza D.SAD).W.14) 121 . 178 ust.1. autentyczność dokumentów przedstawionych na poparcie tych danych.W. że zadeklarowana wartość celna stanowi całkowitą kwotę faktycznie zapłaconą lub należną za towar. o finansowaniu zakupu lub dowody ubezpieczenia.należy podać pełną nazwę i dokładny adres zgłaszającego. Wartości w polach.1 wypełnia się w następujący sposób. dokumenty dotyczące transportu i kosztów z nim związanych (np. z wyjątkami określonymi w przepisach. (Art. na żądanie . Deklaracja wartości celnej Deklaracja wartości celnej jest dokumentem. Do zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć: − − − − deklarację wartości celnej. Jeżeli jakiekolwiek z pól D. które zadeklarowano do doliczenia/odliczenia od wartości transakcyjnej.należy podać symbol warunków dostawy wg INCOTERMS 2000 (załącznik Nr 1 do Rozdziałów 9 . z wyjątkiem pola 24. należy w odpowiednim miejscu danego pola wpisać słowa: "nie dotyczy" lub "n/d". umowy licencyjne.

magazynowanie. (c) są ujęte w cenie sprzedaży.1. zamówienia. Należy podać właściwy dla momentu dokonania zgłoszenia celnego towaru. Wartość towaru musi obejmować również dokonane przedpłaty lub zaliczki.W. o których mowa w polu 8(b) D.należy podać wartość płatności pośrednich. które powinny być zastąpione fakturą ostateczną (sprzedaż nie 122 .22. dla których wartość celna jest deklarowana. To samo odnosi się do elementów doliczanych bądź odliczanych w celu ustalenia wartości celnej towaru (np. które zostały ustalone dla identycznych lub podobnych towarów. cło opłacone). Pole Nr 5 . które dokonują zgłoszeń sporadycznie. (b).). tzn.opłaty załadunkowe i inne związane z transportem towaru oznaczają m.in. Pole 17(b) . 827) Pole 13.1. należy podać ich wartość. Należy podać numer i datę wcześniejszego zgłoszenia celnego. Pole 20 .należy podać łączne koszty z pól 19 . wyżywienie zwierząt żywych. tj. Jeżeli koszty te są ponoszone odrębnie.W. 14.sprzedaży. U. Nr 87. 15 zostały ujęte w cenie sprzedaży. faktura za transport. Składający deklarację D. (Art. wietrzenie. "uzgodniono telegraficznie" itp.wypełnia się w przypadku wystąpienia kosztów wymienionych w art. na podstawie którego ustalona jest wartość celna (pole 44 SAD). 168172 RWKC. składowanie i spedycję w trakcie transportu.wypełnić np.kwotę należy podać w pełnych złotych polskich.należy podać numer i datę kontraktu. np. Pole 11 (a) . należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie POZYCJA.4. Jeżeli kosztów wymienionych w pkt (a).(Dz. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.1 Deklaracja wartości celnej może zostać sporządzona tylko przez osobę mającą swoją siedzibę we Wspólnocie i dysponującą wszystkimi wymaganymi informacjami. Pole 24 . jako dokumenty prowizoryczne. usługę montażu itp. Pole Nr 4 . dokumenty te mogą być zaakceptowane. Pole 23 . którego warunek dostawy dotyczy (pole 20 SAD). a jeśli takie nie występują . jak została zawarta umowa kupna .wyjaśnienie. 33 ust. kurs wymiany stosowany w celu ustalenia wartości celnej (art.: chłodzenie. Faktury Podstawowym dokumentem handlowym służącym ustaleniu wartości transakcyjnej towaru jest faktura.jeżeli koszty takie ujęto w cenie sprzedaży i można je z niej wyodrębnić. należy zapisać: "ujęto w cenie". 14. e WKC. 15 . 178 ust.oraz nazwę miejsca. d. skonta). Pole Nr 6 . opłaty za: załadunek towaru na środek transportu. 13. przeładunek przy zmianie środków transportu. Pole 16 . 1 lit c. Pole 11 (b) . Pole Nr 7 (c) .należy podać wartość towaru pomniejszoną o przyznane upusty (rabaty. czy były wydane wcześniejsze decyzje dotyczące takiego samego towaru i transakcji dokonanej przez tego samego kupującego i sprzedającego. Pole 21 .należy podać wartości celne. 2 RWKC) 13. Warunek pierwszy nie dotyczy osób.wypełniać w przypadku wpisania w polu 9 (b) "tak". w przypadku dostawy na warunkach DDP (Delivered Duty Paid . należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie POZYCJA. utrzymanie towaru w dobrym stanie w trakcie transportu. poz. dla celów celnych. (c) nie ujęto w cenie sprzedaży.jeżeli koszty wymienione w pkt (a). (b).o ile koszty opisane w pkt 13. ale warunkowo. przywiezionych w okresie 3 miesięcy przed datą zgłoszenia towarów. Pole 17 . W przypadku przedstawienia faktur pro-forma. na zasadzie wzajemności.należy podać informacje. bez miejsc po przecinku (pole 46 SAD). należy wpisać: "transport i ubezpieczenie ujęto łącznie". "uzgodniono telefonicznie". należy zapisać: "ujęto w cenie". Pole 22 . Jeżeli koszty transportu i ubezpieczenia są ujęte łącznie.1. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej .3.dostarczone. o ile organ celny uzna to za uzasadnione oraz nie stanowi to przeszkody w stosowaniu odpowiednich postanowień umów dwustronnych zawartych z państwami trzecimi lub zwyczajowych praktyk.należy podać numer i datę faktury lub innego dokumentu. np.

jakie powinno spełniać zgłoszenie celne) 13. miejsce i datę wystawienia.1. rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej. który nie był przedmiotem sprzedaży.W. na poparcie każdego zgłoszenia celnego.14). 181 RWKC. tj./ oznaczone miejsce) według INCOTERMS 2000. od okoliczności transakcji. Jeżeli brak tej informacji również w kontrakcie. 2 RWKC) 13.3. że towary zostaną sprzedane bez faktury. musi przedłożyć organom celnym egzemplarz faktury. to zgłaszający musi przedłożyć organom celnym drugi egzemplarz tej faktury. na którą wystawiona została faktura. które mogą być rozpatrywane jako równoważne fakturze (rachunek/paragon. numer. ale nastąpi).. W wypadku braku informacji o warunkach dostawy na fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej.6. niż to.2. >inne dane. W tym wypadku jednak należy zażądać dostarczenia tych elementów za każdym razem. gdy chodzi o towary będące przedmiotem stałego przywozu. 13. nazwę i adres nabywcy.. do wyliczenia wartości celnej należy przyjąć.2. Faktura może być przedłożona w oryginale.5. Zasadniczo. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 13. jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych − (Art.1. w którym wartość celna została zadeklarowana. § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2004 r. Wtedy importer ma obowiązek dostarczyć dokumenty. danych wymaganych zgodnie z formularzem D. walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną. to zgłaszający musi przedłożyć 2 egzemplarze tej faktury.W. 181 ust. W przypadkach tych należy postępować zgodnie z zasadami określonymi dla składania zgłoszeń niekompletnych. m.1. gdy 123 . należy przyjąć warunki dostawy podane w kontrakcie.załącznik Nr 1 do Rozdziałów 9 . realizowanego na tych samych warunkach handlowych. faksem i powinna zawierać w szczególności: − − − − − − nazwę i adres kontrahenta.in. (Art. warunki dostawy (np. wyboru metody. że dostawa była realizowana na warunkach EXW (Z zakładu /. Procedury i czynności urzędowe Jeżeli wartość celna została zadeklarowana na piśmie a faktura odnosząca się do importowanych towarów została wystawiona na osobę mającą swoją siedzibę w innym Państwie Członkowskim.. niż to. 13. Jeżeli wartość celna została zadeklarowana na piśmie i faktura odnosząca się do importowanych towarów została wystawiona na osobę mającą swoją siedzibę w innym Państwie Członkowskim. dla zastosowania ceny transakcyjnej wymagana jest faktura handlowa (wystawiana w przypadku sprzedaży). kserokopii. Zbiorcza deklaracja wartości celnej D. zostaje zwrócony zgłaszającemu w celu przekazania go osobie. którą wartość celna ma być ustalona itd.. wg Międzynarodowych Reguł Wykładni Terminów Handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu INCOTERMS 2000 . Inne dokumenty handlowe To. umowa kupna-sprzedaży). w którym wartość celna została zadeklarowana. w sprawie szczegółowych wymogów. na podstawie którego została zadeklarowana wartość celna importowanych towarów. pochodzące od tego samego sprzedającego i przeznaczone dla tego samego kupującego... jaki inny dokument handlowy może posłużyć do ustalenia wartości transakcyjnej oraz jakie dokumenty mogą być pomocne przy dokonywaniu wyceny towaru. Forma i tryb składania dokumentów handlowych Osoba składająca deklarację wartości celnej. drugi.nastąpiła. opatrzony pieczęcią danego urzędu i numerem ewidencyjnym zgłoszenia celnego. Organ celny może zwolnić importera z obowiązku dostarczenia w całości. Jeden z tych egzemplarzy jest przechowywany przez organy celne.3.1. jednak mogą zdarzyć się przypadki. zależy od konkretnego przypadku.

2.W. Pole 2 .2 oraz formularz D.należy podać pełną nazwę.W.należy podać numer i datę zawarcia kontraktu (lub innego porozumienia) dotyczącego towarów.W. Pole 6 . 13. w których okaże się. Pole 5 .2 wypełnia się w następujący sposób: Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie D. Jeżeli takie powiązanie występuje to należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". urzędzie celnym. 124 . Pole 4 .należy podać pełną nazwę i dokładny adres kupującego wraz z numerem telefonu. (Art. Pole 3 .wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W. 3 i 4 RWKC). że warunki wymagane dla jego udzielenia nie zostały spełnione lub już nie są spełniane. 143(1) RWKC. W przypadku braku numeru NIP należy wpisać "BN".W.zmieniają się okoliczności i co najmniej raz na trzy lata. Pole 3 . 179 ust. Pole 6 . To pozwolenie może zostać cofnięte i przedłożenie D.2.zanim wniosek zostanie podpisany należy zapoznać się z zawartymi w tym polu warunkami.2 otrzymanego w wyniku złożenia niniejszego wniosku.zbiorczej deklaracji wartości celnej D.nazwa i adres urzędu celnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie D.2 Pole 2 .imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.3.2 Pole 1 .W. pozwolenie wydane na podstawie art.pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. czy kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani w rozumieniu art.należy wpisać swój numer REGON (14 lub 9 znakowy). składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL (np.podpis osoby wymienionej w polu 8.W.W. że wszystkie warunki zostaną spełnione w przypadku towarów zgłaszanych z zastosowaniem numeru D.1 realizowane jest w praktyce z zastosowaniem następujących formularzy: .W. Zwolnienie importera z obowiązku każdorazowego dostarczania danych wymaganych zgodnie z D.W.należy wpisać swój numer identyfikacyjny.W.2 oraz zbiorcza deklaracja wartości celnej D.W.2. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.. .W. Pole 7 . Pole 4 .nazwa i pełny adres wnioskodawcy. Pole 8 .W.miejscowość i data sporządzenia wniosku. wcześniejsze pozwolenie na stosowanie D.numer wniosku (numer wewnętrzny wnioskodawcy).1 będzie wymagane w przypadkach. w odniesieniu do których ma być stosowana zbiorcza deklaracja wartości celnej D. Pole 10 .2 składane są we właściwym miejscowo. Pole 9 stanowisko osoby wymienionej w polu 8. . 156a RWKC oraz załączyć ich kserokopie. Pole 7(a) .należy podać numery wcześniejszych decyzji dotyczących pól od 7 do 13 (np.2 Wypełnianie deklaracji D.2.należy podać. Pole 5 . Osoba podpisująca wniosek gwarantuje. Zbiorcza deklaracja wartości celnej D. PL5221862551). W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". W przypadku braku numeru REGON należy wpisać "BR".2. dokładny adres oraz kraj sprzedającego.data wniosku (data sporządzenia).2 oraz. ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

2. które składane są wraz z wnioskiem w wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.jeżeli umowa sprzedaży nakłada na kupującego obowiązek przekazania sprzedającemu. gdy w danym zgłoszeniu występują towary klasyfikowane według więcej niż trzech kodów taryfy celnej. 29 WKC) oraz brak jest możliwości zastosowania zbiorczej deklaracji wartości celnej DW. 32 ust. Forma deklaracji wartości celnej D.1. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". Pole 14 .3. 1 pkt a WKC. Pole 8(b) . gdy tego rodzaju warunki lub świadczenia nie istnieją. tantiemy autorskie lub opłaty licencyjne związane z przywiezionymi towarami uiszczane bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego jako warunek sprzedaży należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". Art. Pole 8(a) . 29 ust.2.należy wypełnić. 33 WKC. 1 pkt b WKC. Art. którego wartości nie można określić należy odpowiedzieć "Tak". a nie skróconych danych osoby podpisującej wniosek oraz jej stanowiska. Pole 16 . chyba że te ograniczenia: . Art. jeżeli możliwe jest precyzyjne określenie wartości takiego warunku lub świadczenia należy zaznaczyć odpowiedź "Nie" oraz podać szczegółowe informacje w tym zakresie.W.jeżeli w transakcji występują tego rodzaju koszty zawarte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".jeżeli w transakcji występują honoraria. W przypadku. W takim przypadku. na którym towary mogą być odsprzedane.nie mają istotnego wpływu na wartość towaru.sprzedający może zastosować w stosunku do kupującego różnego rodzaju ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów. Pole 10 . 13. to brak jest możliwości zastosowania dla ustalenia wartości celnej metody wartości transakcyjnej (art. 29 ust. jedynie gdy wymagane dane różnią się od podanych w polu 5.należy podać załączniki. Wartość celną należy ustalić zastępczymi metodami wyceny (art. 32 ust. W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". Pole 9(a) .W.W. bezpośrednio lub pośrednio.sprzedający może uzależnić sprzedaż lub cenę towaru od spełnienia przez kupującego dodatkowych warunków lub wykonania świadczeń.W. 1 pkt a WKC. 125 . W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". Art. 1 pkt d WKC. dyspozycji lub użytkowania towarów należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".3. Pole 9(b) .ograniczają obszar geograficzny. 32 ust. Art. 1 pkt c WKC.2. Pole 12 . którego wzór określony jest w Załączniku 28 do RWKC. 1 pkt e WKC. części przychodów z dalszej odsprzedaży. Pole 13 . Art.należy podać dokładne dane i złożyć podpis. Art. Należy również pamiętać o podaniu pełnych. 32 ust. 1 pkt c WKC. Pole 11 . Deklarację wartości celnej.Pole 7(b) . lub . sporządzić należy na formularzu D. Jeśli istnieje warunek lub świadczenie.jeżeli w transakcji występuje którakolwiek z wymienionych w tym polu kategorii kosztowych należy w odpowiednim miejscu zaznaczyć odpowiedź "Tak".jeżeli w polu 6(a) i 6(b) zaznaczono odpowiedź "Tak" (powiązanie mało wpływ na cenę zapłaconą za towary). 30-31 WKC).jeżeli w transakcji występują koszty prowizji i pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) oraz koszty pojemników lub pakowania należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". 32 ust. W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".są nakładane lub wymagane przez prawo lub władze publiczne we Wspólnocie.jeżeli w transakcji występują jakiekolwiek koszty transportu i ubezpieczenia oraz opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywiezionych towarów a nie ujęte w cenie należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". Art. . "Nie" należy zaznaczyć również w przypadku. Pole 15 .1 i D.

. 1 RWKC) 126 .gdy przedstawienie odpowiednich elementów nie jest konieczne dla zastosowania taryfy celnej lub towary są zwolnione z cła. kiedy ich kwota w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego nie jest znana. 178 RWKC i Załączniki 28 i 29 do niego) 13.4. Można także odstąpić od wymogu sporządzenia deklaracji na formularzu D. których wartość celna jest ustalana systemem uproszczonym.gdy chodzi o przywóz pozbawiony charakteru handlowego. zbiorczej deklaracji wartości celnej D.3.177 RWKC.2 zawarto w Załączniku Nr 3 do Rozdziałów 9. określonym w przepisach Art. których włączenie lub niewłączenie do wartości celnej uregulowane jest w Art.1. (Art. (Art. Postanowienia karne 14.W. Regulacje dotyczące uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów Administracyjny sposób uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów umożliwia doliczanie/odliczanie tych elementów. Wyjątki Deklaracji wartości celnej nie składa się w odniesieniu do towarów łatwo psujących się.1 O ile nie jest to niezbędne dla właściwego poboru należności celnych organ celny odstąpi od wymogu przedstawiania deklaracji wartości celnej: .W. pod warunkiem że nie są to przesyłki wysyłane partiami lub wysyłane wielokrotnie przez tego samego nadawcę temu samemu odbiorcy.1.należy sporządzić odpowiednio D. 179 ust. 29 WKC.5. Ten administracyjny sposób ustalania poszczególnych elementów. nawet jeżeli nie są wymierne w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego. Czynności urzędowe 13.W.2. (Art.4. Administracyjny sposób uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów. 1 RWKC) 13.1 BIS. Wprowadzenie 14. .1.W. 5 RWKC) 13. Odstąpienie od składania deklaracji D.W. 3 i Art. Wzór formularza określony jest w Załączniku 29 do RWKC. 33 WKC umożliwia uproszczone (zryczałtowane) określenie ich wysokości. 32 oraz Art. gdy wartość celna nie może być ustalona na podstawie Art.14). Uproszczenie polega na tym. 178 ust. zgodnie z wartością transakcyjną. 14. tj. że takie elementy.W.2. pod pewnymi warunkami i za pozwoleniem organu celnego.1.3. 156a ust. Formularze wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. 178 ust.1.2 oraz pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.gdy wartość celna importowanych towarów nie przekracza 10 000 EUR za przesyłkę. 173 . mogą być doliczone do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Czynności urzędowe 13. (Art.4.

takich samych lub podobnych transakcji. aneksy. czasochłonność. potwierdzenia przekazanych płatności towarzyszących np. zastosowanie Art. w uproszczony sposób. nie dłuższy niż 3 lata. itp. . 33 WKC mogą zostać określone administracyjnie.1. 2 RWKC) 14. jak również wiarygodności importera (ewentualna kontrola w firmie. Termin obowiązywania uproszczenia Pozwolenie winno być udzielone na okres dostosowany do warunków transakcyjnych. − − − − (Art.istnieją dane. która byłaby należna w przypadku braku pozwolenia . Wprawdzie są one ustalane ostatecznie w pozwoleniu. 14.dotyczy to sytuacji. uwzględniający okresy rozliczeniowe. nagrania muzyczne czy oprogramowanie). skutkiem uproszczonego doliczania/odliczania ww.5. dot. jaką jest wartość transakcyjna towaru.in. opłat licencyjnych. że jest ważne dopóki warunki transakcyjne pozostają niezmienne w stosunku do tych. nie prowadzi to do naruszenia zasad konkurencji . jeżeli − mogą one zostać ustalone na podstawie szczególnych i uzasadnionych kryteriów . Powinno ono także zawierać zastrzeżenie. 32 oraz Art. ze względu na rodzaj towaru . zakupu towaru.określenie towaru (towarów) objętych uproszczeniem. Pozwolenie powinno zawierać m.).14.zastosowanie metod zastępczych dla nośników zawierających wartości niematerialne jak filmy.1. Pozwolenie na stosowanie uproszczeń Pozwolenie na stosowanie tego uproszczenia wydawane jest przez naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Warunki stosowania uproszczeń Elementy określone w Art.warunek ten należy badać poprzez dokładną analizę dokumentów transakcyjnych (kontrakty zasadnicze np. przeprowadzenie procedury polegającej na złożeniu zgłoszenia niekompletnego i ustaleniu wartości prowizorycznej wiąże się w tych okolicznościach z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów administracyjnych . elementów nie powinno być takie obniżenie kosztów działalności podmiotu. . że kwota należności przywozowych do pobrania w okresie objętym pozwoleniem nie będzie niższa od kwoty. są wyrażone w procentach i stosowane do podstawy. dodatkową wskazówką mogą być rozliczenia dotyczące wcześniejszych. na podstawie których udzielono pozwolenia.4. korespondencja itp. 30 i 31 WKC okaże się nieuzasadnione w szczególnych okolicznościach . Wartości ustalone administracyjnie Wartości elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towaru ustalone administracyjnie.1.2. 156a ust. które przyznawałoby mu uprzywilejowaną pozycję na danym rynku). analiza ryzyka). kontrahenci sformułowali warunki rozliczania transakcji. ze względu na brak danych) lub nie zapewnia dostatecznie precyzyjnego ustalenia wartości celnej (np. zaangażowanie osobowe) również ze strony organu celnego.).przyznanie pozwolenia danemu podmiotowi nie wpłynie w istotny sposób na jego pozycję na rynku (np.1.3. w formie decyzji. 127 . istnieją uzasadnione powody.wskazanie stawki ryczałtowej wyrażonej w procentach i stosowanej do podstawy.termin obowiązywania pozwolenia. odsprzedaży.in. opłat licencyjnych. 14. jaką jest wartość transakcyjna towaru. aby uważać. kalkulacje cenowe. zaaprobowana przez organ celny. tj. prowadzona przez importera księgowość umożliwia kontrolę prawidłowości rozliczeń. jednak dla ich określenia może być przyjęta kalkulacja sporządzona przez importera. kosztowe. oferty sprzedaży. kilkuset w skali roku) i zastosowanie procedury zgłoszenia niekompletnego wiąże się z poniesieniem dużych kosztów administracyjnych (konieczność dokonywania korekty.: . faktury m. długość trwania kontraktu itp. w których importer dokonuje bardzo dużej ilości zgłoszeń celnych (np.zastosowanie zastępczych metod wyceny jest niemożliwe (np.. kontrakty towarzyszące np. dot. na zakup towarów. na podstawie których można dokonać kalkulacji stawki ryczałtowej (kontrakty zawarto w formie pisemnej.

Warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS 2000. zakres dodatkowych ceł jest ustalany zarówno przez zakres kodu CN oraz opisu produktów.. na podstawie których udzielono pozwolenia. KodyIncoterms Incoterms-ICC/ECE EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Załącznik 2. i także odpowiadającemu mu okresowi stosowania. W przypadku.zastrzeżenie. Załącznik 1 1. Dokładniejsze postanowienia 14.2.3. dla celów niniejszego Załącznika.4. że jest ważne dopóki warunki transakcyjne pozostają niezmienne w stosunku do tych. Procedury i czynności urzędowe 14.wyczerpujące uzasadnienie przyjęcia konkretnej stawki ryczałtowej (kalkulacje. opis produktów uważa się jedynie za informacyjny. gdy "ex" występuje przed kodem CN. które należy określić oznaczone miejsce oznaczone miejsce oznaczony port załadunku oznaczony port załadunku oznaczony port przeznaczenia oznaczony port przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia CZĘŚĆ A 128 . Wyjątki 14.5 Postanowienia karne. ubezpieczenie i fracht przewoźne opłacone do przewoźne i ubezpieczenie opłacone do dostarczone na granicę dostarczone statek dostarczone nabrzeże dostarczone (cło nieopłacone) dostarczone (cło opłacone) oznaczone miejsce oznaczony port przeznaczenia oznaczony port przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia Miejsce. . franco przewoźnik z zakładu franco wzdłuż burty statku franco statek koszt i fracht koszt. 14. Produkty i okresy.). uwzględnione dokumenty i informacje itp. Zakres uzgodnień przewidzianych niniejszym rozporządzeniem jest. dla których ustalane są wartości standardowe w przywozie Bez uszczerbku dla zasad wykładni Nomenklatury Scalonej. ustalony przez zakres kodów CN jakie istnieją w czasie przyjęcia najnowszej zmiany tego rozporządzenia.

wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe Od dnia 1 listopada do końca lutego ex 0805 50 10 ex 0806 10 10 ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 ex 0808 20 50 ex 0809 10 00 ex 0809 20 95 Cytryny (Citrus limon. inne niż wiśnie (Prunus cerasus) Od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca Od dnia 1 lipca do dnia 30 kwietnia Od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca Od dnia 21 maja do dnia 10 sierpnia ex 0809 30 10 ex 0809 30 90 Brzoskwinie. świeże Klementynki Od dnia 1 grudnia do dnia 31 maja Od dnia 1 listopada do końca lutego Mandarynki (włączając tangerynki i satsuma). Citrus limonum) Winogrona stołowe Od dnia 1 czerwca do 31 maja Od 21 lipca do dnia 20 listopada Jabłka Gruszki Morele Wiśnie i czereśnie. włącznie z nektarynami ex 0809 40 05 Śliwki Od dnia 11 czerwca do dnia 30 września Od dnia 11 czerwca do dnia 30 września 1 Inne niż ogórki określone w części B niniejszego Załącznika CZĘŚĆ B Kody CN Opis Okres stosowania 129 .Kody CN ex 0702 00 00 ex 0707 00 05 ex 0709 10 00 ex 0709 90 70 ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 Ogórkil Wyszczególnienie Pomidory Karczochy Cukinie Okres stosowania Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Od dnia 1 listopada do dnia 30 czerwca Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Pomarańcze słodkie.

podpis osoby upoważnionej). tzn. odpowiednio przepisy ustawy . pouczenie o zaskarżalności postanowienia.W. postanowienie może być .Prawo celne. Celem zapewnienia skutecznej realizacji powyższych postanowień niezbędnym stało się stworzenie swoistego mechanizmu prewencyjnego za pomocą którego organ celny mógłby. Poza tym zajęcie dokonywane na podstawie art.). zbiorcza deklaracja wartości celnej D. Należy przy tym zwrócić uwagę. Takie rozwiązanie uwarunkowane jest okolicznością. Fakt.pod.2 DOŁĄCZONY PLIK DOC. powinno zawierać elementy jakie są niezbędne w postanowieniu (m.00.zarówno z urzędu. oznaczenie strony. zależy przede wszystkim od tego. postanowień (art. a także od działań jakie organ celny zdążył już zrealizować w odniesieniu do całości lub części zatrzymanego towaru. postanowienie powinno spełniać wymogi przewidziane w art. jeśli jest to uzasadnione.30 ust. pozwolenie na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.1 ustawy .2. że przypadki te wiążą się przede wszystkim z nieprawidłowym postępowaniem osoby na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego.12 Ord. w których organy celne z urzędu mają obowiązek podejmować "wszelkie niezbędne działania zmierzające do uregulowania sytuacji towaru". Wprowadzenie We wspólnotowym prawie celnym wymienia się kilka przypadków.W.ex 0707 00 05 ex 0809 20 05 Ogórki przeznaczone do przetwórstwa Wiśnie (Prunus cerasus) Od dnia 1 maja do dnia 31 października Od dnia 21 maja do dnia 10 sierpnia" ZAŁĄCZNIK 3 – Załącznik 3. Do zajęcia towaru zastosowanie znajduje art. 130 .w każdym czasie uchylone lub zmienione.53.Ordynacja podatkowa dotyczące m.30 ustawy . które wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. prawnie dysponować towarem o nieuregulowanej sytuacji w rozumieniu prawa celnego. Są to między innymi takie przypadki jak wskazane w art. powołanie podstawy prawnej.217-219 Ord.3 ustawy .Prawo celne.217 i art. które jest również zaskarżalne w drodze zażalenia. 75 i 89 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. 2) ww. zgodnie z art. jak i na wniosek . 11. 57.in. 5) uchylenie lub zmiana albo odmowa uchylenia lub zmiany postanowienia w sprawie zajęcia towaru następuje w drodze postanowienia.Prawo celne postanowienie o zajęciu określonego towaru. że towary znajdują się wówczas w nietypowej sytuacji powoduje konieczność niejako podjęcia z urzędu działań "zastępczych" przez organ celny. Podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany lub uchylenia postanowienia o zajęciu towaru. liczenia terminów (art. Prawa osób trzecich do towaru nie stanowią przeszkody do dokonania jego zajęcia. postanowienie może być zaskarżone w drodze zażalenia. że towar powinien mieć w pierwszej kolejności uregulowaną sytuację z punktu widzenia przepisów celnych.pod. rozstrzygnięcie. W płaszczyźnie formalnej schemat zajęcie towaru wygląda następująco: 1) organ celny wydaje na podstawie art.2.00 Regulowanie sytuacji towarów 1.236-239 Ord.W. uzasadnienie. 3) ww. 4) ww. jeżeli pojawi się przypadek w którym organ celny będzie musiał uregulować sytuację towaru wówczas ma możliwość zajęcia towaru. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.) oraz zażaleń (art.Prawo celne oraz. czy jest potrzeba i w jakim zakresie dalszego dysponowania przez organ celny towarem z uwagi na sytuację w jakiej się on znajduje.Prawo celne korzysta z pierwszeństwa przed wszelkimi innymi obciążeniami i przywilejami wynikającymi z odrębnych przepisów.73 ust.).pod.30 ustawy . I tak. 30 ustawy . in.218 Ordynacji podatkowej. Dla sprawnej realizacji powyższego celu przewidziany został art.

zwierząt. Działania kontrolne w części dotyczącej obrotu wewnątrzwspólnotowego ww. wobec broni.Prawo celne. W omawianej sytuacji organ celny może również. Kontrolowanie towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie wewnątrzwspólnotowym W kontekście zagadnień związanych z postępowaniem z towarami objętymi zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi. świadectw itp.in.2. gdy umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne. zgodnie z przepisami regulującymi ich uprawnienia. pozwolenia. zezwoleń. wprowadzające reglamentację pozataryfową nie 131 . że wskazane rozwiązanie odnosi się do "przemieszczania towarów". w przypadku uzasadnionego przypuszczenia lub stwierdzenia przez te organy podczas kontroli celnej. przewożonej w transporcie drogowym). co do zasady. który funkcjonuje w kontekście szczegółowych rozwiązań prawnych (wspólnotowych i krajowych) regulujących obrót wewnątrzwspólnotowy pewnymi "specyficznymi" kategoriami towarów. Zasadnicze rozwiązanie w tej mierze wprowadza art. następuje w sposób ściśle określony (według określonej kolejności). Wskazane podmioty. odpowiednio na szczeblu np. organy celne informują o tym fakcie właściwe organy nadzoru i kontroli oraz przekazują im sprawę do dalszego prowadzenia. Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej). tzn. odbywa się według zasad przewidzianych w art. organy Policji.Prawo celne. czynności kontroli celnej. a także np.pozwoleń.31 ustawy . jeżeli obrót tymi towarami. znajduje się "w drodze". gdy towar jest przewożony. gdy zachodzi taka konieczność (zob. Z zatrzymania towaru powinien zostać sporządzony protokół dokumentujący tę czynność. Artykuł ten stanowi zmodyfikowaną i rozszerzoną wersję art.Prawo celne. z naruszeniem zasad obrotu wewnątrzwspólnotowego. Należy podkreślić. że naruszone zostały przepisy dotyczące obrotu danymi towarami wewnątrz Wspólnoty.5 ustawy . zatrzymać towar celem przekazania go organom uprawnionym do podjęcia stosownych działań wobec towaru. jest w określony sposób reglamentowany (istnieją zakazy lub ograniczenia). w przypadkach. odnoszą się także odpowiednio do przemieszczania towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pozostały obszar celny Wspólnoty (i odwrotnie). względy bezpieczeństwa. a także przemieszczania towarów objętych podatkiem akcyzowym w nabyciu lub dostawie wewnątrzwspólnotowej. zgodnie z przepisami krajowymi lub wspólnotowymi.pkt 1). reglamentacja pozataryfowa) 2. Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami wynikającym z odrębnych przepisów (tzw. co oznacza.. organy Inspekcji Weterynaryjnej. należy wspomnieć także o kontrolowaniu towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie wewnątrzwspólnotowym. zabytków. jeżeli przemawiają za tym np. towarów "zakazowych" lub towarów. że rozwiązania przyjęte w art.danemu towarowi. którym także w obrocie wewnątrzwspólnotowym muszą towarzyszyć określone dokumenty (np.1. rozpowszechniania lub obrotu. materiałów archiwalnych.in. Postępowanie tego typu może znaleźć zastosowanie m. podejmują dalsze działania wobec towarów przywiezionych z krajów członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. co do których nie spełniono wymogów niezbędnych do ich posiadania. jakim jest w zakresie obrotu towarowego z zagranicą kontrola przywozu (wywozu) towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Ogólnie rzecz ujmując odnosi się on do problematyki postępowania z towarami. mogą być np. Przepisem tym wprowadzono regulację. Uregulowanie sytuacji takich towarów. informowanymi przez organy celne. W sprawach nienależących do właściwości organów celnych. znajdują zastosowanie dopiero wtedy. wówczas. Należy jednak podkreślić. roślin. 2. odpadów. podejmujące działania w ramach kontroli drogowych. 31 ustawy .58 i 59 ustawy . Zależnie od towaru organami nadzoru lub kontroli. organy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. organy Inspekcji Ochrony Środowiska. jakie powinny towarzyszyć przesyłce . które objęte są zakazami lub ograniczeniami wynikającymi z umów międzynarodowych lub przepisów odrębnych. a więc m. grupy mobilne funkcjonariuszy celnych. zgodnie z którą działania organów celnych w ramach dozoru celnego. materiałów wybuchowych. Są to więc dodatkowe istotne uprawnienia organów celnych realizowane obok podstawowego zadania Służby Celnej. powiatu lub województwa. narkotyków. że uprawnienia organów celnych w tym względzie mogą być realizowane przez tzw.2. tzn.Kodeks celny z 1997 r. świadectwa). towarami można zatem porównywać z kontrolą prowadzoną przez organy celne w ramach przepisów ustawy o transporcie drogowym (kontrola określonych dokumentów .

w którym osoba ta ma spełnić określone wymogi.33 ust.182 WKC i art. z którym może wiązać się jednocześnie powstanie długu celnego. w ramach wykonywanych czynności granicznej kontroli celnej.866 RWKC (gdy należności przywozowe zostały już uiszczone) i art. preferowanie takiego sposobu załatwienia sprawy jest jak najbardziej uzasadnione. Zgodnie z art. Brak określenia sposobu postępowania z ww. organ celny sprzedając towar wyznacza termin powrotnego wywozu. Dla cofnięcia towaru "z granicy" nie przewidziano szczególnej formy prawnej. sprzedaż następuje na rzecz osoby. możliwość korzystania z rozwiązań prawnych przewidzianych w art.wewnątrz kraju. W sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami.nie jest nakazem powrotnego wywozu (w przepisach prawa celnego odstąpiono od wydawania decyzji "nakazującej powrotny wywóz towaru"). 5) z chwilą wydania towaru. lecz odbywa się na warunkach określonych w art. sprzedaż następuje na rzecz osoby. b) towar może być wydany nabywcy dopiero wówczas.przewidują własnych sposobów postępowania z towarami. 2) w przedmiocie sprzedaży towaru.jeśli towar jest z niego wyprowadzany.6 ustawy . będącym jednocześnie częścią obszaru celnego Wspólnoty. gdy będzie on spełniał wymogi niezbędne do posiadania. gdy cofnięcie towaru nie jest możliwe. 3) w przypadku towarów objętych zakazem. W formalnościach tych mieści się między innymi zgłoszenie towaru do dopuszczenia do obrotu. organem celnym właściwym w zakresie sprzedaży towaru jest 132 . a terytorium państwa trzeciego. Właściwy w tym zakresie organ celny. terytorium nienależącym do Wspólnoty.2.Prawo celne. Nadanie towarowi przeznaczenia celnego "powrotny wywóz" .Prawo celne. Równie ż w tym przedmiocie nie jest wydawana decyzja administracyjna. na nabywcy zaczynają ciążyć obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego związane z nadaniem towarowi przeznaczenia celnego (art.867a ust. 4) w przypadku towarów objętych ograniczeniami. Stwierdzenia uchybień na dalszym etapie . np. Przepisy wspólnotowego prawa celnego przewidują określone wyjątki w tym zakresie. zwalniające z obowiązku zgłoszenia towaru do dopuszczenia do obrotu.2 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez sprzedaż Uregulowanie sytuacji towaru poprzez sprzedaż odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) sprzedaży towaru może nastąpić dopiero wówczas.2 zdanie drugie RWKC (gdy z ceny sprzedaży można pokryć należności przywozowe). że nabywca powinien niezwłocznie spełnić formalności wymagane do nadania towarowi dopuszczalnego dla niego przeznaczenia celnego (art. Jeśli takie odmienne regulacje istnieją są one stosowane w pierwszej kolejności. organ celny sprzedając jej towar wyznacza termin. która zapewnia spełnienie wymogów wynikające z ograniczeń dotyczących danego towaru: a) jeśli osoba nabywcy towaru nie spełnia wymogów.841 RWKC.70 ust. naczelnik urzędu celnego. rozpowszechniania lub obrotu określonym towarem. 2. lub na obszar celny Wspólnoty .867a ust.jeśli towar jest wprowadzany. W ten sposób organ celny niejako od razu nie dopuszcza do tego.Prawo celne).1 pkt 3 ustawy .2 zdanie pierwsze RWKC). Działania organu celnego w istocie sprowadzają się wówczas do faktycznego uniemożliwienia dokonania przywozu/wywozu towaru podlegającego zakazom lub ograniczeniom. a sprzedaż jest możliwa i uzasadniona. nie pozwala na zastosowanie "cofnięcia" towaru. którymi obrót został dokonany z naruszeniem właściwego dla nich reżimu prawnego.1 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez cofnięcie Zgodnie z ww. nie wydaje na tę okoliczność decyzji administracyjnej. 2. organ celny nie wydaje decyzji administracyjnej. co do zasady.2. Rozwiązanie to odnosi się do obrotu towarowego między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. która dokona jego powrotnego wywozu. towarami w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych można zatem uznać za przesłankę negatywną warunkującą. tj. Jest to zatem czynność materialno-techniczna. Cofnięcie towaru może być zastosowane w związku z wykryciem nieprawidłowości w obrocie towarem "na granicy". przepisem w pierwszej kolejności zastosowanie znajduje cofnięcie towaru poza obszar celny Wspólnoty .po dokonaniu sprzedaży . art.1 ustawy . W przypadku sprzedaży towarów niewspólnotowych zasadą jest. tzn.31 ust. aby zrealizowany został przywóz lub wywóz towaru z naruszeniem przepisów.

1 pkt 3 ustawy . 2. organem celnym właściwym w zakresie zniszczenia towaru jest dyrektor izby celnej. 6) zniszczenie przeprowadzane na podstawie art. 5) sąd orzeka przepadek również bez względu na to.182". 3) wniosek jest kierowany do sądu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zajęcia towaru (art.31 ust. jest znacznie utrudniona lub nieuzasadniona. sprzedaży. które mogą przeprowadzić proces zniszczenia określonego towaru w sposób zgodny z innymi przepisami.art.4 ustawy .1 Działania podejmowane w przedmiocie przepadku Uregulowanie sytuacji towaru poprzez wystąpienie o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) wystąpienie o orzeczenie przepadku musi być poprzedzone ustaleniem. Co do zasady można przyjąć.U.3 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez dokonanie zniszczenia Uregulowanie sytuacji towaru poprzez dokonanie zniszczenia odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) zniszczenie towaru może nastąpić dopiero wówczas. czy ustalona została osoba na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego. w których zamiast zniszczenia towaru możliwym rozwiązaniem będzie nieodpłatne przekazanie towaru określonym podmiotom. zniszczenia lub likwidacji w inny 133 . czy ustalona została osoba na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego.4 ustawy . 4) zniszczenie towaru.4 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez wystąpienie o orzeczenie przepadku 2. przeprowadza sam organ celny.53. 2. 4) wniosek o orzeczenie przepadku może być złożony bez względu na to.31 ust.2.Nr 50. o którym mowa w art. zależnie od stanu faktycznego.31 ust. 5) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy zniszczeniu towaru.6101 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Może ono mieć zastosowanie do towaru stanowiącego własność Skarbu Państwa (zob.Dz.Prawo celne należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 1) przepis ten dotyczy kosztów powstałych w wyniku cofnięcia towaru. poz.6101-6105 Kodeksu postępowania cywilnego. Również niektóre przepisy wspólnotowego prawa celnego zawierają regulacje dotyczące ponoszenia kosztów w określonych sytuacjach (np. 3) w przedmiocie zniszczenia towaru w tym trybie organ celny nie wydaje decyzji administracyjnej (w przepisach prawa celnego zrezygnowano z "nakazu zniszczenia").182 WKC (art.Prawo celne). rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. że chodzi tu o sytuacje.Prawo celne.Prawo celne. w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska. lub powierza to zniszczenie wyspecjalizowanym jednostkom (podmiotom) zewnętrznym.233 WKC stanowi między innymi o "zniszczeniu towarów na polecenie organów celnych" i "zniszczeniu zgodnie z art. będący w istocie nieco zmienioną (rozszerzoną o koszty przechowywania) wersją art.449). gdy sprzedaż towaru nie jest możliwa.dyrektor izby celnej. że zniszczenie towaru jest nieuzasadnione. jakie powstają przy realizacji przez organy celne działań zmierzających do uregulowania sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami generalnie zastosowanie znajduje art.Prawo celne nie jest przeznaczeniem celnym.Prawo celne. 2) wniosek o orzeczenie przepadku sporządza naczelnik urzędu celnego. Według art. 56 i 182 WKC).31 ust.2. 2) o zamiarze zniszczenia towaru należy poinformować (pisemnie) osobę na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego oraz posiadacza towarów (por. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . Rozpatrując znaczenie wskazanego przepis art. a zniszczenie jest uzasadnione.1 pkt 3 ustawy .3.56 WKC i art. 2.58 § 2 Kodeksu celnego z 1997 r.29 ust.4 ustawy .70 ust. art. określa rozporządzenie wydane na podstawie art. Koszty związane z regulowaniem sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami W zakresie kosztów. szczegółowe kwestie związane z sądowym orzekaniem przepadku regulują przepisy art.2.2 ustawy .4. także w zakresie niszczenia towaru poza przeznaczeniem celnym.

jeżeli ciążą na niej obowiązki celne. Oczywiście zastosowanie tego przepisu ograniczone jest tylko do takich sytuacji. W razie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce.832). Art. § 2. Do wniosku dołącza się protokół z pouczenia o obowiązku wskazania w Polsce pełnomocnika do doręczeń oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.U. osoba przewożąca towar .Dz. po zmianie wynikającej z art. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne .Prawo celne. Postępowanie wszczyna się na wniosek organu celnego. gdy przepadek przewidują umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne. Organ celny może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy będących towarami zajętymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznościach faktycznych.33 ust. jeżeli ponadto sąd jest właściwy dla każdej sprawy. 2) odpowiedzialnymi za powstałe koszty są osoby na których ciążą w danym przypadku obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego oraz każda inna osoba w której posiadaniu towar się znajduje (np. gdy podjęcie określonych działań wobec towaru leży w gestii organów celnych.4 ustawy . § 2. jeżeli protokół taki został sporządzony. który nie może być pełnomocnikiem procesowym. przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.31 ust. że w przedmiocie kosztów organ celny wydaje postanowienie. 6104. Uczestnikowi zamieszkałemu za granicą. przeładunku i przechowywania. właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy będących towarami przez organ celny.3 ustawy . 6101. a uiszczenie kosztów przez jedną z nich zwalnia pozostałych z konieczności wypełnienia tego obowiązku). 5) za przechowywanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania organ celny pobiera określone opłaty (art. 6102. osoba wprowadzająca towar. 4) w przypadku sprzedaży towaru zastosowanie znajduje również art. z uwzględnieniem przepisów prawa celnego (treść tego artykułu w brzmieniu jakie obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r. § 1. regulujący kwestie pokrywania z ceny uzyskanej ze sprzedaży kosztów sprzedaży. kosztów jest odpowiedzialnością solidarną w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (żądać uiszczenia kosztów można od każdej z tych osób. przewozu.Przepisy wprowadzające ustawę .Prawo celne).73 ust. 6105. Rozdział 2a Przepadek rzeczy (KPC) Art. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o przepadek rzeczy będących towarami. na które przysługuje zażalenie (art. nieodpłatne przekazanie) oraz związanych z przechowywaniem towaru. Wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. ani nie wskazał w Polsce pełnomocnika do doręczeń.2 ustawy . W sprawach.Prawo celne oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi. Art. W myśl art. który w postępowaniu w sprawach celnych nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce.Prawo celne). Art. Art.Nr 87. 134 . poz. 3) jeśli występują dwie osoby lub więcej osób wówczas ich odpowiedzialność z tytuł ww. 6103. 6) należy przyjąć.93 ustawy . jego ustanowienie uważa się za wskazanie pełnomocnika do doręczeń.1 ustawy . o których mowa w § 1.Prawo celne postępowanie w sprawie o przepadek towarów ma zastosowanie także do sytuacji.270a ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art. osoba faktycznie władająca towarem o nieuregulowanej sytuacji). Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest zobowiązany właściwy organ celny.sposób (np. § 1.

Nr 50. rozporządzenia). gdy przepadek będzie orzekany: a) zarówno przez sąd cywilny w postępowaniu cywilnym (ten tryb ma zastosowanie w sytuacjach przewidzianych w art. 4) art.3 ww.z 2002 r.968 z późn. a nie urzędu celnego.Prawo celne. że zobowiązany jest nieznany (por.34 ustawy . Należy jednak przyjąć.105a § 2 pkt 4 i art.233 WKC. czy uwzględnianie ewentualnej potrzeby nadania towarowi przeznaczenia celnego. w jakich towar się znajduje. z uwzględnieniem przepisów prawa celnego (o czym niżej w pkt 6 i 7). WE L 196/7. Dla przykładu można jednak wskazać m. str. Zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. podawanie . c) we wskazanych sytuacjach (lit. 6) art. zgodnie z którym w określonych sytuacjach orzeczenie przepadku powoduje wygaśnięcie długu celnego.2 Konsekwencje orzeczenia przepadku towarów i dalsze postępowanie z towarami. w tej części w jakiej odnoszą się do towarów niewspólnotowych.w obwieszczeniu o licytacji i ogłoszeniu o przetargu ofert .Prawo celne. jeżeli przepisy krajowe taką odpowiedzialność przewidują. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 5) art. b) jak i przez sąd karny w postępowaniu karnym (tę kwestię regulują odrębne przepisy . zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie towaru (mające zastosowanie wyłącznie do towarów stanowiących własność Skarbu Państwa).2-6 ustawy . 7) art. Oznacza to. przewidziane w § 8.449) oraz określone przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.Dla przykładu można wskazać.Prawo celne.U. 9 ust. do których to rozporządzenie odsyła.1. b) w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. jaki miał przed orzeczeniem przepadku. w szczególności towar niewspólnotowy nie staje się towarem wspólnotowym.4. Organem tym będzie dyrektor izby celnej właściwy dla naczelnika urzędu celnego występującego z wnioskiem o przepadek.zm. na inną definicję "zobowiązanego" (por. zgodnie z którym orzeczenie przepadku towaru nie zmienia statusu celnego tego towaru.233 WKC. zgodnie z którym orzeczenie o przepadku będzie wykonywane: a) przez "właściwy organ celny". Odpowiednie przepisy tych rozporządzeń wskazują.7 i n. 2.a i b) wygaśnięcie długu celnego nie zwalnia od odpowiedzialności karnej.33 ust. Kwestia sprzedaży towaru zostanie jeszcze poruszona w dalszej części opracowania.). w rozporządzeniu nr 1383/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. że w stosunku do takich towarów znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące procedury składu celnego. z 2.33 ust. że przepadek towarów powinien nastąpić zgodnie z przepisami prawa krajowego.08.in. zgodnie z którym towary niewspólnotowe po przepadku uważa się za umieszczone pod procedurą składu celnego.Prawo celne i art. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 135 . poz. art.in.Kodeks karny skarbowy).107b § 2 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Nr 110.3 ustawy . że towar.2. zgodnie z którym także przeprowadzenie sprzedaży towaru po orzeczeniu przepadku (analogicznie jak sprzedaż towaru bez orzekania przepadku) musi uwzględniać uwarunkowania celne. że możliwość przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa przewidziana została m. Trudno jest jednoznacznie i kategorycznie określić co to oznacza. Konieczność zmiany dotychczasowych przepisów w tym zakresie wynika z faktu umiejscowienia komórek egzekucyjnych na szczeblu izby celnej.33 ust. dotyczącym działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów. co do których stwierdzono.Prawo celne i § 4 ust.867a ust.4 pkt 6 WKC).U.2 ustawy .art. 3) art. 2) orzeczenie przepadku powoduje wygaśnięcie długu celnego na podstawie art. że naruszyły takie prawa (DZ.2003. nadal zachowuje taki status celny (art.1 RWKC.U. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.31-32 ustawy .faktu.867 RWKC.6105 KPC. co do którego orzeczono przepadek. modyfikowane i uzupełniane w pewnym zakresie przez przepisy prawa celnego. W tym zakresie należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące przepisy: 1) art. co do których orzeczono przepadek.). poz.

449). W takim przypadku towar powinien otrzymać jedno z możliwych przeznaczeń celnych.32 ustawy . 3. 2) W przypadku towarów "niezakazowych" uznano. w tej sytuacji wygaśnięcie "pierwszego" długu celnego nie oznacza zatem.Prawo celne jest inny towar. że dług ten nie może już powstać z innego tytułu. gdy w stosunku do tego samego towaru wcześniej wygasł dług celny na podstawie art. że stanowi on już własność Skarbu Państwa. d) jeśli towar będzie zgłaszany do dopuszczenia do obrotu. regulowanie sytuacji pozostałych towarów także następuje w kolejności ściśle określonej. w inny sposób niż dokonanie ich sprzedaży.867a ust. że towar taki nie może otrzymać przeznaczenia "zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa". Regulowanie sytuacji towarów nieobjętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) Regulowanie sytuacji towarów nieobjętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej).32 ustawy . 4) nabywca nie musi się zobowiązywać do powrotnego wywozu towaru. odbywać się musi przy zachowaniu dodatkowych wymogów wynikających z przepisów prawa celnego. e) powstanie długu celnego poprzez zgłoszenie towaru do dopuszczenia do obrotu następuje nawet wówczas. Sprzedaż towaru 1) sprzedaż towaru jest pierwszym sposobem regulowania sytuacji towarów innych niż "zakazowe". 3. jakie powinien mieć do dyspozycji organ celny. wówczas może powstać dług celny. że formalności związane z nadaniem towarowi przeznaczenia celnego musi wykonać ta administracja.Prawo celne).2. że dla prawidłowego przeprowadzenia nieodpłatnego przekazania towaru niewspólnotowego muszą zostać spełnione dodatkowo następujące warunki: a) podmiot. Podobnie jak w przypadku towarów objętych zakazami i ograniczeniami.1. zgodnie z którym zadysponowanie towarami niewspólnotowymi przez samą administrację celną. 8) art. tj. 5) cena sprzedaży towaru powinna uwzględniać kwotę należności przywozowych ciążących na tym towarze (art. który nieodpłatnie otrzymał towar ma obowiązek wystąpić o nadanie towarowi przeznaczenia celnego. Nr 50. 3) sprzedaż może być dokonana na rzecz dowolnego nabywcy. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. Przyjęte w tym względzie rozwiązania są zbieżne z rozwiązaniami wyżej już omówionymi. według reguł przewidzianych w art. jako. a ten właśnie element był istotny z punktu widzenia gradacji środków. objęcie towaru procedurą celną. Oczywistym jest. Wskazać jednak należy pewne różnice jakie w tym zakresie występują z uwagi na fakt. c) obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego związane z nadaniem przeznaczenia celnego powstają z chwilą wydania towaru (odpowiednie stosowanie art. 2) przed uruchomieniem sprzedaży organ celny powinien ocenić możliwość oraz zasadność jej przeprowadzenia. w przypadkach. że przedmiotem działań podejmowanych przez organ celny w oparciu o art.33 ust. b) organ celny określa jakie ma to być przeznaczenie celne oraz wskazuje termin w którym należy o nie wystąpić. odbywa się. gdyż jego przywóz/wywóz nie podlega reglamentacji pozataryfowej.233 lit.c) i d) WKC ze względu na orzeczenie przepadku towaru. gdy towar będzie podlegał należnościom celnym przywozowym. że nie ma potrzeby cofania towaru. zniszczenie towaru. Odmienności w tym względzie mogą wynikać z przepisów prawa celnego. co do zasady. wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego. 3. poz.32 136 . Cofnięcie towaru 1) Brak możliwości cofnięcia towaru poza obszar celny wspólnoty lub na ten obszar.3 RWKC. powoduje.6 ustawy . gdy zachodzi taka konieczność. powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty.dnia 23 kwietnia 2002 r. Rozwiązanie powyższe oznacza.U.Prawo celne.

5. Wcześniej już wskazano. że odbywa się ona według reguł przewidzianych w krajach członkowskich. modyfikowane i uzupełniane w pewnym zakresie przez przepisy prawa celnego.Prawo celne).Nr 50.1 pkt 3 ustawy .31 ust.867a ust.zm. art. wskazując niekiedy jednocześnie. informowanie przez organy celne zgłaszającego o tym.Prawo celne.250 ust. z 2002 r. poz. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. 2) przepadek orzeka sąd cywilny na wniosek naczelnika urzędu celnego. 137 . poz.U. zarówno w sytuacjach. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. co do których istnieją zakazy i ograniczenia.z 2002 r. stosowanymi z zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. Wspólnotowe przepisy prawa celnego w kilku miejscach wprost przewidują możliwość sprzedaży towaru. jak w przypadku towarów objętych zakazami lub ograniczeniami (różnica dotyczy braku kosztów cofnięcia towaru).U.3.ust. Ogólne regulacje dotyczące sprzedaży towaru przed orzeczeniem przepadku oraz po orzeczeniu przepadku Dokonanie sprzedaży towaru.1541 z późn.zm. w sposób generalny uregulowane zostało w art.252 i art.3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. wprowadzając dodatkowe wymogi w tym względzie między innymi: wyznaczenie zgłaszającemu terminu na uregulowanie sytuacji towaru.70 ust. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. przeładunku i przechowywania przez organ celny. 6) art. Nr 50. 3. w zakresie zniszczenia towaru właściwym organem celnym jest dyrektor izby celnej. 3) po orzeczeniu przepadku dalsze postępowanie z towarem jak wyżej wskazano. Generalnie sprzedaż towaru o statusie wspólnotowym lub niewspólnotowym przebiega następująco: 1) jako regułę przyjęto.2 ustawy . rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r.4.449).2 RWKC.968 z późn.1 pkt 2 oraz art.968 z późn. Orzeczenie przepadku 1) analogiczne rozwiązania jak w sytuacji orzekania przepadku towarów.6105 KPC w związku z przepisami działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.33 ustawy . 3.U Nr 50.). do których to rozporządzenie odsyła. 3.32 ust.). Nr 110. że zastosowanie w tym zakresie znajdują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r.).Prawo celne.250 RWKC przewiduje modyfikację omawianego postępowania w przedmiocie sprzedaży. art. że dokonywana będzie sprzedaż towaru. Koszty związane z regulowaniem sytuacji towarów innych niż objęte zakazami lub ograniczeniami Problematyka kosztów wygląda analogicznie. co do których istnieją zakazy i ograniczenia. orzeczenie przepadku wykonuje dyrektor izby celnej właściwej dla naczelnika urzędu celnego wnioskującego o przepadek. 2) zgodnie z art. jako że są one pokrywane z kwoty uzyskanej ze sprzedaży przed należnościami przywozowymi/wywozowymi. na których posiadanie jest wymagane zezwolenie (Dz.453) oraz określone przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. poz.U. jak i po przepadku (art.U. Aby warunek ten został dotrzymany cena musi także uwzględniać koszty sprzedaży oraz koszty przewozu. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni. że sprzedaż jest przeprowadzana w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. poz. poz. Nr 110.Nr 137. amunicji. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. np. Zniszczenie towaru 1) analogiczne rozwiązania jak w przypadku niszczenia towarów. 4. gdy sprzedaż następuje zanim przepadek zostanie orzeczony towar nie stanowi własności Skarbu Państwa (art. poz. materiałów wybuchowych i innych przedmiotów. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.Prawo celne).449).U.1 pkt 1 ustawy .zm.

której dokonanie .2 ustawy .3 ustawy . że zobowiązany jest nieznany (por. 3) kwota uzyskana ze sprzedaży podlega ściśle określonemu rozdysponowaniu: pokrywa się z niej w kolejności: koszty sprzedaży. oznacza czynność. rozporządzenia Rady Ministrów). np. a na końcu kwoty należności obciążające towar na podstawie przepisów odrębnych np. 2. poprzez którą osoba wyraża w wymaganej formie i określony sposób. wówczas.00. lub nie odebrania nadwyżki w terminie 12 miesięcy od zawiadomienia o jej odbiorze.2 WKC).2) z uwagi jednak na pewne specyficzne rozwiązania funkcjonujące na gruncie przepisów prawa celnego.podawać należy fakt.105a § 2 pkt 4 oraz art. c) dokonywanie sprzedaży towaru niewspólnotowego pod warunkiem nadania towarowi we wskazanym czasie określonego przeznaczenia celnego.1 Prawa celnego wprowadza zasadę wypełniania zgłoszeń celnych zgodnie z techniką samoobliczenia. niezbędnym było wprowadzenie określonych modyfikacji w tym przedmiocie (o czym też już wspominano): a) regulacje dotyczące "zobowiązanego". Jeżeli jednak organ celny przeprowadził weryfikację zgłoszenia. w dokumentach sporządzanych na użytek postępowania w sprawie sprzedaży. 4) ewentualna nadwyżka ze sprzedaży towaru niestanowiącego własności Skarbu Państwa (tzn.Prawo celne i § 4 ust. stosownie do postanowień art. podstawą stosowania przepisów dotyczących procedury stanowią wyniki tej weryfikacji.powoduje z mocy prawa objęcie towaru procedurą celną oraz stanowi podstawę do zaksięgowania kwoty należności celnych.poniesione przez Skarb Państwa. Wprowadzenie Zgłoszenie celne. która posiada towar (por. momentem.00 Postępowanie ze zgłoszeniem celnym 1.1 RWKC) oraz zastosowania przepisów regulujących procedurę (art. ponosi odpowiedzialność za podane w zgłoszeniu dane. 12. W ustawie Prawo celne przyjęto konstrukcję "bezdecyzyjnego" załatwiania spraw związanych z objęciem towaru procedurą celną. kwota pozostała po pokryciu kosztów i kwot należności) jest: a) zwracana osobie uprawnionej. 138 .4 pkt 17 WKC.1 WKC.3 ww. Zgodnie z tym przepisem zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub należności wywozowych. Bezdecyzyjność postępowania dotyczy wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem celnym. przeładunku i przechowywania . kwotę należności przywozowych lub wywozowych. Konstrukcja zgłoszenia celnego Kwestie związane ze zgłoszeniem celnym. mają zastosowanie do osoby. na gruncie przepisów krajowych reguluje art. koszty przewozu. bądź b) przechodzi na rzecz Skarbu Państwa po 12 miesiącach od stwierdzenia braku możliwości doręczenia zawiadomienia o odbiorze nadwyżki (obejmuje to także osobę nieznaną).199 RWKC. na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego lub osoby.co do zasady .Prawo celne i art.23 Prawa celnego.107b § 2 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). stosownie do postanowień art. Zgłaszający. Podstawę do zaksięgowania należności może także stanowić decyzja administracyjna. to zgodnie z art.33 ust.stanowi podstawę do zaksięgowania należności celnych (art.23 ust. zawarte w określonych przepisach egzekucyjnych. b) jeśli osoba ta jest nieznana. Art.71 ust. art. uzupełniając postanowienia przepisów wspólnotowych.art. Przyjęcie zgłoszenia celnego jest czynnością materialno . wolę umieszczenia towaru pod określoną procedurą celną. podatki. z wyjątkiem rozstrzygnięć podejmowanych przez organy celne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomiędzy stanem faktycznym a danymi zadeklarowanymi w zgłoszeniu.71 ust.248 ust. w "obwieszczeniu o licytacji" i "ogłoszeniu o przetargu ofert" . w którym na nabywcę towaru przechodzą obowiązki związane z koniecznością nadania towarowi określonego przeznaczenia celnego jest moment "wydania towaru". Przyjęcie zgłoszenia wywołuje określone skutki prawne . jeżeli nieprawidłowości te mogą mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę.techniczną.33 ust.

139 . 4.2. Dodatkowe warunki. 5. jeżeli przyjęcie zgłoszenia celnego nakłada na określoną osobę szczególne obowiązki. pod warunkiem. 2) nie są spełnione warunki do objęcia towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadania przeznaczenia celnego. organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego.62 WKC.21 ustawy . Przesłanki odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego Stosownie do tego przepisu.5 WKC (zastrzeżenie możliwości dokonywania zgłoszenia celnego przez przedstawiciela dla agenta celnego) zgłoszenia celnego może dokonać każda osoba. urzędzie uprawnionym do nadawania towarom danego przeznaczenia celnego. lub b) zgłasza towary sporadycznie.Prawo celne. jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Zgodnie z art. 4) do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty niezbędne dla zastosowania wnioskowanej procedury. 3) zgłoszenie powinno zostać podpisane. 3) objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadanie przeznaczenia celnego nie może nastąpić z powodu obowiązujących zakazów lub ograniczeń. stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego. 2) zgłoszenie powinno zawierać wszelkie dane niezbędne dla zastosowania wnioskowanej procedury. chyba że: a) towar. I tak.3.2 tego artykułu. w imieniu której dokonywane jest zgłoszenie celne. Warunki. o których mowa w art. Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego Sposób postępowania organu celnego.1 RWKC. w przypadku. nie złożenie wraz ze zgłoszeniem celnym o objęcie towarów gospodarczą procedurą celną pozwolenia na korzystanie z tej procedury. powinno spełniać następujące warunki: 1) zgłoszenie powinno zostać złożone na odpowiednim formularzu. Forma odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego Stosownie do postanowień art. kto może dokonać zgłoszenia celnego. 5. 5.64 ust. jest dokonanie tej czynności we właściwym urzędzie celnym.Prawo celne. która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu lub osoba. Może to być adnotacja na zgłoszeniu celnym. Przykładowo. Ponadto. wskazując przyczyny odmowy w formie pisemnej. jakie powinien spełniać zgłaszający określa ust. którą towar ma zostać objęty. którego zgłoszenie to dotyczy (art. zgłoszenia dokonuje ta osoba lub dokonuje się go na jej rzecz.zgłaszającym jest osoba. jeżeli: 1) zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym.202 ust. Zgodnie z tym przepisem. organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego. gdy zgłoszenie celne nie odpowiada przewidzianym przepisami prawa wymogom reguluje art.62 WKC zgłoszenie celne. Podobnie. brak wymaganych pozwoleń stanowić będzie przesłankę odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego. z zastrzeżeniem wynikającym z art. która przedstawi lub doprowadzi do przedstawienia właściwemu organowi celnemu towar.63 WKC). Jednym z warunków wymaganych dla skutecznego złożenia zgłoszenia celnego. tj.1 WKC określa z kolei.1. jak i do obejmowania procedurami danych towarów. że organy celne uznają to za uzasadnione. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia celnego Definicję zagaszającego zawiera art.21 ustawy . Art. którego zgłoszenie dotyczy wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie przepisów dotyczących procedury. aby mogło wywołać zamierzony skutek. w przypadku zgłoszenia do procedury towarów objętych reglamentacją pozataryfową lub zakazami. Ponadto zgłaszający powinien mieć swoją siedzibę we Wspólnocie. którego dotyczy zgłoszenie ma zostać objęty procedurą tranzytu lub procedurą odprawy czasowej. wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić towar.4 pkt 18 WKC . w świetle art.

68 i nast. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomiędzy danymi zadeklarowanymi przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym.239 i nast.RWKC. 2) przedstawienie towaru. Jako czynność organu inna niż decyzja.1. stosownie do postanowień art. w którym stwierdzono niezgodności .Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego stanowi czynność o charakterze materialno-technicznym.1. Czynności podejmowane przez organ celny po przyjęciu zgłoszenia celnego Po przyjęciu zgłoszenia organ celny może zwolnić towar.przed zwolnieniem lub po zwolnieniu towaru. 7.WKC oraz art.247 RWKC. Jeżeli spełnione są ww. może: 1) dokonać kontroli zgłoszenia oraz załączonych do niego dokumentów. czy nie. dokonuje adnotacji na zgłoszeniu celnym. 2) rodzaju stwierdzonych niezgodności . odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego może być zaskarżona do sądu administracyjnego.63 WKC wynikają następujące przesłanki przyjęcia zgłoszenia celnego: 1) dopełnienie warunków wynikających z art. W celu sprawdzenia prawdziwości danych zadeklarowanych przez zgłaszającego organ celny może zażądać od zgłaszającego przedstawienia innych dokumentów.248 ust.czy uchybienia te mają wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego. 2) przeprowadzić rewizję towaru. czy postanowienie. przesłanki zgłoszenie celne winno być natychmiast przyjęte przez organ celny. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mających wpływ na kwotę wynikającą z długu celnego Przepisem określającym działanie organów celnych w tym zakresie jest art. a zasadniczo zależą od: 1) momentu. Wszelkie czynności podejmowane przez organ celny w toku weryfikacji powinny być odnotowywane na dokumencie zgłoszenia celnego. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed zwolnieniem towaru 8. 140 . Jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia organ celny stwierdzi niezgodności pomiędzy danymi zadeklarowanymi w zgłoszeniu a wynikiem przeprowadzonych badań. 8.1 i 2 RWKC.3 § 2 pkt 4 ustawy .68 WKC. Rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do zgłoszenia celnego w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zgłoszeniu a stanem faktycznym Rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem celnym.62 WKC. w tym pobrać próbki. księgując kwotę należności przywozowych na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. bądź przystąpić do jego weryfikacji stosownie do postanowień art. Organ celny w celu weryfikacji zgłoszenia celnego. 8.1. stosownie do treści art.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 6. Przyjęcie zgłoszenia celnego Z postanowień art. Przyjęcie zgłoszenia stanowi czynność materialno-techniczną. a stanem faktycznym są zróżnicowane. Sposób postępowania organów w tym zakresie regulują odpowiednio art.

że kwota należności za towary przywiezione na podstawie zgłoszenia celnego jest wyższa niż została zadeklarowana w zgłoszeniu celnym. której winny podlegać towary. tj.1.2 Prawa celnego. które wpłynęły na wyższy wymiar należności. a nie jest możliwe oszacowanie tej kwoty w ostatecznej wysokości (tj. a kwotą uiszczoną na podstawie zgłoszenia celnego. jakiej winny podlegać towary objęte zgłoszeniem celnym. że w uzasadnieniu decyzji elementy te mogą być określone w sposób odmienny niż zostały podane w zgłoszeniu celnym.2 RWKC. Jeżeli w toku postępowania zostanie ustalone. której pod. W sentencji decyzji określa się kwotę należności.1.legają towary. która nie została uiszczona.51 ustawy . 2) zabezpiecza potencjalną kwotę należności.8. o którym mowa w art. tj. 3) po przyjęciu zabezpieczenia i uiszczeniu bądź zabezpieczeniu kwoty długu wynikającej ze zgłoszenia celnego zwalnia towar. W takim wypadku organ celny powinien określić kwotę należności sumując kwotę długu celnego określoną w 141 . a nie jest możliwe przed zwolnieniem towaru określenie ostatecznej kwoty należności celnych przywozowych.220 ust. a zgłaszający zamiast złożenia zabezpieczenia. Postępowanie prowadzone po zwolnieniu towaru ma na celu określenie ostatecznej kwoty należności.1 WKC oraz art.Prawo celne. Decyzja taka rozstrzyga o całości kwoty wynikającej z długu celnego i stanowi podstawę do zaksięgowania należności celnych. Wydając decyzję o retrospektywnym zaksięgowaniu należności organ celny nie dokonuje żadnych zmian w zgłoszeniu celnym.2 prawa celnego wystąpią także w sytuacji opisanej w art. jak również wskazuje się na okoliczności. Jeżeli natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania okaże się. Podstawę prawną decyzji stanowi art.1 Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji zgłoszenia celnego nieprawidłowości mogących prowadzić do ustalenia kwoty należności celnych przywozowych wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu celnym. wydaje decyzję rozstrzygającą o całkowitej kwocie należności celnych przywozowych. której winny podlegać towary. Podstawę prawną decyzji stanowią przepisy art.1. różnicę pomiędzy przypuszczalną całkowitą kwotą należności.248 ust. Oznacza to.1 zdanie 3 RWKC. organ celny zgodnie z art. sentencji decyzji. różnicę pomiędzy całością należności.248 ust. organ celny wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.23 ust.2 Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku gdy w toku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdził nieprawidłowości prowadzące do ustalenia kwoty wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu celnym i jednocześnie organ ten dysponuje danymi pozwalającymi na określenie przed zwolnieniem towaru całkowitej kwoty należności celnych. a kwotą wynikającą ze zgłoszenia celnego.248 ust. zażąda natychmiastowego zaksięgowania tej kwoty.248 ust. 4) po zwolnieniu towaru prowadzi dalsze postępowanie w celu ustalenia ostatecznej kwoty należności.1. tj.1 zdanie 2 RWKC).2 RWKC. która może powstać wobec sprowadzonego towaru.248 ust. Elementy kalkulacyjne składają się na stan faktyczny sprawy. nie są natomiast elementem rozstrzygnięcia. Może określać kwotę należności w wyższej wysokości niż to wynika za zgłoszenia celnego jak również w niższej.220 WKC wydaje decyzję o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty należności. której winny podlegać towary W takiej sytuacji organ celny podejmuje działania stosownie do postanowień art. tj.23 ust. Przesłanki do zastosowania art. którym podlegają towary. tj. W uzasadnieniu decyzji wskazuje się natomiast całą kwotę należności. Decyzja o retrospektywnym zaksięgowaniu rozstrzyga więc o nieuiszczonej różnicy. w wypadku.1 zdanie 2 RWKC. W postawie prawnej rozstrzygnięcia należy także powołać się na art. 8. ponieważ na jej podstawie księguje się nie zaksięgowaną dotąd kwotę należności. gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego stwierdzone zostaną nieprawidłowości mogące prowadzić do ustalenia należności celnych w kwocie wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu. Organ celny może wydać taką decyzję wyłącznie przed zwolnieniem towaru. której powinny podlegać towary W takiej sytuacji organ celny podejmuje działania zgodnie z art.: 1) księguje kwotę należności celnych przywozowych wynikającą ze zgłoszenia celnego. że zgłaszający zadeklarował kwotę długu celnego.

2. oprócz art.220 ust.2 WKC Korekty wymiaru należności celnych przywozowych. Zasady wszczęcia postępowania w przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji nieprawidłowości mających wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę Stosownie do postanowień art.1. 2) zgłoszenie celne może zostać unieważnione.220 WKC. Postępowanie w tym przedmiocie może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek.2. że w sprawie nie zachodzą przesłanki dla zastosowania art. w sytuacji. że zgłaszający zadeklarował nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane mające wpływ na kwotę wynikającą z długu celnego.Prawo celne. Przykładowo: 1) organ celny może wydać decyzję podstawie art. postępowanie może się zakończyć: 1) decyzją o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty należności.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej W takim przypadku organ celny wszczyna postępowanie.3 ustawy . Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji nieprawidłowości mających wpływ na zastosowaną procedurę W takich sytuacjach działania i podejmowane przez organy celne czynności będą zróżnicowane w zależności od stanu faktycznego.23 ust. że kwota należności nie została zaksięgowana zgodnie z art. należy wydać decyzję odmawiającą retrospektywnego zaksięgowania. 2) decyzją odmawiającą retrospektywnego zaksięgowania. 3) decyzją umarzającą postępowanie.51 ustawy .250 RWKC. Podstawę prawną decyzji stanowią przepisy art. organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. że zgłaszający zadeklarował nieprawidłowe dane mające wpływ na zastosowaną procedurę. np. która powinna zostać zabezpieczona.2.2. 8. 8.1.Prawo celne. a w ocenie organu celnego nie zachodzą przesłanki do zastosowania tego przepisu. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zwolnieniu towaru 8. czy nie zachodzą przesłanki wynikające z art.2 ustawy .248 ust. w przypadku gdy postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej. 8.2. wówczas decyzja będzie rozstrzygała o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego.220 WKC uzasadniające retrospektywne zaksięgowanie kwoty należności. wynikające z art.1 zdanie 3 RWKC. Postępowanie w sprawie zwrotu lub umorzenia należności wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu.220 ust. 3) organ celny może podjąć inne działania zmierzające do uregulowania sytuacji towaru. gdy przed zwolnieniem towaru w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego ustalono. 8. Jeżeli istnieje podejrzenie. w celu sprawdzenia. Jeżeli należności celne przywozowe zostały zaksięgowane w kwocie wyższej niż prawnie należna lub zostały zaksięgowane niezgodnie z art.1 WKC oraz art. gdy organ celny z urzędu wszczął postępowanie w celu ustalenia czy kwota należności została zaksięgowana zgodnie z art. 142 . w takich przypadkach.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej.zgłoszeniu celnym oraz kwotę. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego.Prawo celne.2 ustawy . a w toku postępowania wyjaśniającego ustalono.Prawo celne.3.23 ust.23 ust.1. dokonuje się poprzez wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu lub umorzenia należności. W zależności od ustalonego stanu faktycznego sprawy. że kwota długu celnego nie została zaksięgowana zgodnie z art. jeżeli stwierdzi. jeżeli zostanie ustalone. należy również wskazać art. W podstawie prawnej decyzji. w przypadku.

potwierdzający. Wydając decyzję orzekającą o zwrocie lub umorzeniu należności organ celny nie dokonuje żadnych zmian w zgłoszeniu celnym. Unieważnienie zgłoszenia celnego Unieważnienie zgłoszenia celnego regulują przepisy art. wniosek o unieważnienie zgłoszenia może zostać uwzględniony jedynie po przeprowadzeniu takiej rewizji.3. Zgodnie z art. stosownie do postanowień art. bądź 2) objęcie towaru wnioskowaną w zgłoszeniu procedurą jest nieuzasadnione. 8. Sentencją decyzji o zwrocie lub umorzeniu jest kwota.508 RWKC pozwolenie na korzystanie z gospodarczej procedury celnej z mocą wsteczną. stwierdzenie przez organ celny. która jest zwracana bądź umarzana. może zostać unieważnione przed zwolnieniem towarów. Ograniczeniem możliwości korekty elementów zgłoszenia jest zachowanie tożsamości towaru objętego tym zgłoszeniem. bądź poprzez przedłożenie nowego zgłoszenia. która podlegać będzie zwrotowi.66 WKC. w przypadku.66 ust. Decyzja ta rozstrzyga o kwocie należności. Przepisy prawa celnego przewidują także możliwość unieważnienia zgłoszenia celnego z urzędu. Inne rozstrzygnięcia dotyczące zgłoszenia celnego 8. że zgłaszający zadeklarował nieprawidłowe dane. zgodnie z art.3 WKC unieważnienie zgłoszenia pozostaje bez wpływu na stosowanie obowiązujących przepisów karnych. o ile zgłaszający przedstawi dowód. że: 1) towar został omyłkowo zgłoszony do procedury celnej. Zgodnie z art. Sprostowanie zgłoszenia celnego może być dokonywane w formie odpowiednich adnotacji na zgłoszeniu.220 ust.jeżeli należności celne przywozowe zostały zaksięgowane w kwocie wyższej niż prawnie należna lub zostały zaksięgowane niezgodnie z art. w związku z 143 .3. 8. Przykładowo: zgodnie z tym przepisem można unieważnić zgłoszenie. a więc o różnicy pomiędzy kwotą uiszczoną a kwotą prawnie należną. Sprostowanie zgłoszenia celnego Sprostowanie zgłoszenia celnego regulują przepisy prawa wspólnotowego . gdy postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony.251 Rozporządzenia.250-251 RWKC.204 RWKC. a w świetle zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego nie zachodzą przesłanki dla dokonania zwrotu lub umorzenia należności celnych. można unieważnić zgłoszenie celne także po zwolnieniu towarów.3 WKC.2 WKC.3.66 WKC oraz art. 2) na wniosek zgłaszającego.art. jeżeli: 1) towary zostały omyłkowo zgłoszone do procedury celnej powodującej obowiązek zapłacenia należności celnych przywozowych zamiast zostać objęte inną procedurą celną. Zgłoszenie celne. Jeżeli organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów. Wyjątkowo. 2) decyzją odmawiającą zwrotu lub umorzenia. 3) wydano na podstawie art.1.66 ust. 2) towary zostały omyłkowo. zamiast innych towarów zgłoszone do procedury celnej powodującej obowiązek zapłacenia należności celnych przywozowych. a także poinformowanie zgłaszającego przez organy celne o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów.W zależności od stanu faktycznego postępowanie zakończy się: 1) decyzją o zwrocie lub umorzeniu . Przesłanki unieważnienia zgłoszenia po zwolnieniu towarów określa art.64 WKC sprostowanie zgłoszenia celnego może być dokonywane wyłącznie: 1) przed zwolnieniem towaru. Celem tej instytucji jest umożliwienie zgłaszającemu dokonania korekty danych zadeklarowanych przez niego w zgłoszeniu celnym. stosownie do postanowień art.204 RWKC.65 WKC i art.2.

stanowiący.3. niezbędne działania w celu uregulowania sytuacji. ani nie stanowi uchylenia się albo próby uchylenia się od stosowania przepisów art. które w danym stanie faktycznym nie wywierają wpływu na kwotę długu celnego ani na zastosowaną procedurę (np.23 ust.działaniami podejmowanymi przez organ celny na podstawie art.23 ust. Działania kontrolne mogą być podejmowane zarówno na wniosek jak i z urzędu. jeżeli dane te nie miały wpływu na kwotę należności celnych ani zastosowaną procedurę. w celu uregulowania sytuacji towarów. Przepis ten dotyczy tzw. że odmowa uczestniczenia w badaniu towarów przez zgłaszającego lub wyznaczenia osoby zdolnej do udzielenia niezbędnej pomocy. gdy nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast stosownie do postanowień art. że przepisy regulujące właściwą procedurę celną zostały zastosowane w oparciu o nieprawidłowe lub niekompletne dane. zgodnie z wydanymi przepisami. Przed zwolnieniem towaru korekta danych zawartych w zgłoszeniu może być bowiem dokonana w drodze sprostowania zgłoszenia celnego. Zastosowanie art.78 WKC.4 ustawy . Przykładowe sytuacje.w tym zakresie przepis ten przypomina art.4 RWKC.80 ust. czyli kontroli dokonywanej po zwolnieniu towaru. Postanowienie w sprawie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym. jak również przystąpić do kontroli dokumentów i danych handlowych dotyczących operacji przywozu lub wywozu towarów objętych zgłoszeniem oraz późniejszych operacji handlowych dotyczących tych samych towarów. 144 . Jeżeli z kontroli zgłoszenia lub kontroli po zwolnieniu towarów wynika.Prawo celne reguluje sposób dokonywania korekty danych zawartych w zgłoszeniu celnym.4 Prawa celnego ograniczone jest wyłącznie do sytuacji zaistniałych po zwolnieniu towaru.4 RWKC organ celny może unieważnić zgłoszenie celne. 2) korekta takich elementów zgłoszenia celnego. jeżeli towary nie mogły zostać zwolnione z uwagi na to. od których uzależnione jest umieszczenie towarów pod procedurą celną lub należności celne przywozowe lub wywozowe nie zostały uiszczone albo zabezpieczone w wymaganych terminach. w których możliwe będzie wydanie postanowienia: 1) korekta drobnych błędów pisarskich i oczywistych omyłek . a wydawane w ich wyniku decyzje zależą od poczynionych ustaleń. po zwolnieniu towaru. Zgodnie z tym przepisem organ celny może skorygować takie dane w drodze postanowienia.250. Stwierdzone w toku kontroli a posteriori uchybienia i nieprawidłowości będą korygowane na podstawie odpowiednich przepisów prawa celnego. że zgłaszający nie przedstawił dokumentów. jak również u każdej innej osoby posiadającej dla potrzeb zawodowych wymienione dokumenty i dane. na które przysługuje zażalenie. organy celne podejmują.241 ust.3. 9.241 ust.66 ust. iż po zwolnieniu towarów organy celne mogą z urzędu lub na wniosek zgłaszającego dokonać sprostowania zgłoszenia. nie stanowi przeszkody lub próby przeszkodzenia.250 RWKC organ celny może unieważnić zgłoszenie celne.4 Prawa celnego Przepis art. Kontrola zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów Kwestię tę reguluje art. może zostać wydane na wniosek lub z urzędu. Postanowienie wydawane na podstawie art.2 Kodeksu.1 lub art.23 ust.75 WKC. w ustaleniu przez organy celne naruszenia przepisów regulujących objęcie towarów odpowiednią procedurą celną. a także art. jeżeli zmiana tych danych nie ma wpływu na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę. Sytuacje te reguluje art.215 § 1 Ordynacji podatkowej. Kontrole takie mogą być przeprowadzone u zgłaszającego bądź u każdej osoby bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanej zawodowo tymi operacjami.zmiana kodu taryfy celnej jeżeli zmiana ta nie pociąga za sobą zmiany wysokości kwoty długu celnego). biorąc pod uwagę nowe dane. kontroli a posteriori. Zgodnie z art. 8. którymi dysponują.

.12.1 i n.3 RWKC Procedura uproszczona w formie niekompletnego zgłoszenia celnego nie wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.50.uproszczone zgłoszenie celne.2004r.01.Urz.1 i w art. W przypadku niekompletnego zgłoszenia celnego (o którym mowa w art.). zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93. zgłoszenie uzupełniające powinno zostać złożone w formie zgłoszenia elektronicznego. Wprowadzenie Uproszczonymi procedurami celnymi w rozumieniu artykułu 76 WKC są: . ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92.zgłoszenie celne musi zostać złożone zawsze wraz z przedstawieniem towaru.00 Procedury uproszczone 1. podjęto decyzję o przyjęciu nowych zasad wypełniania formularza SAD z dniem 01.1 RWKC. rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 przewiduje możliwość wcześniejszego przyjęcia przez państwo członkowskie nowych zasad wypełniania dokumentu SAD.in.zgodnie z art.wpisanie towarów do rejestrów .253 ust.253 ust.00 Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD 1. str.WE L 343 z 31. .niekompletne zgłoszenie celne. jednakże ww. zgodnie z art. po dokonaniu uprzedniej notyfikacji.12.zgłoszenie musi zostać złożone w formie zgłoszenia papierowego.może zostać złożone w przypadku zgłaszania towarów do procedury dopuszczenia do obrotu i procedury wywozu.2 RWKC. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.2 RWKC): . 2. które m.2003 r. Wprowadzenie Instrukcja została opracowana w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. 145 .. Chcąc uniknąć dwukrotnej zmiany przepisów w stosunkowo krótkim okresie..2006r. zgodnie z art.253 ust.05. Uwaga !!! Niekompletne zgłoszenie celne.253 ust.253 ust. o którym mowa w art. Zasady te wchodzą obligatoryjnie w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dniem 01.1 rozporządzenia wykonawczego .253 ust.10. wprowadziło nowe zasady wypełniania formularza SAD. Instrukcja załączony plik pdf 12. .

U. 2) zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa. zawierający ich imiona i nazwiska. powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. a dane w nich zawarte są nadal aktualne. b) wykaz pozwalający na identyfikację osób. Dokumentów nie dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. składa wniosek do dyrektora izby celnej. jeżeli miejscem. 4) jeżeli wniosek dotyczy procedury uproszczonej. Dokumentów. oraz ich numery PESEL. miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny na podstawie odrębnej decyzji. 146 . więcej niż jeden wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru. wysokość takiego zabezpieczenia powinna zostać ustalona na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdej chwili kwoty mogącego powstać długu celnego. . dokumenty wymienione w pkt 1-3 i 4a należy dołączyć tylko do jednego z wniosków. których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. 2. które będą wykonywały czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe.c WKC. jak również udziela im niezbędnej pomocy. składa wniosek do dyrektora izby celnej. 3) oświadczenie wnioskodawcy.1. Zabezpieczenie Jeśli osoba zobligowana jest do złożenia zabezpieczeni generalnego na poczet zabezpieczenia długów celnych. iż: . a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego . o których mowa w pkt 4 lit. przy której złożono dokumenty. Zgodnie z art.a nie dołącza się do wniosku o stosowanie procedury uproszczonej. magazyn czasowego składowania.1 lit. wzory podpisów. właściwej ze względu na l okalizację miejsca. o której mowa w art. jeżeli zostały one złożone w innej sprawie dyrektorowi izby celnej.1 akapit drugi WKC.2.2. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej jest skład celny.nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów.76 ust. Nr 283 poz. do wniosku należy dołączyć dodatkowo: a) opis miejsca (miejsc). W takim przypadku należy podać numer sprawy.14 WKC . Wniosek Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez uproszczone zgłoszenie celne. Do wniosku należy dołączyć: 1) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej. Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w formie uproszczonego zgłoszenia celnego oraz poprzez wpis do rejestru 2. wszystkie dokumenty i informacje. Jeżeli wnioskodawca składa jednocześnie do tego samego dyrektora izby celnej.do celów stosowania przepisów prawa celnego. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. to zgodnie z art. każda osoba pośrednio lub bezpośrednio uczestnicząca w operacjach dokonywanych w ramach wymiany towarowej dostarcza organom celnym. w którym towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej. jego plan sytuacyjny oraz opis warunków. Załączone do wniosku dokumenty powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii i zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.2824). do którego jest składany wniosek. które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów. właściwej ze względu na urząd lub urzędy celne. Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. na ich żądanie i w ewentualnie wyznaczonym terminie.numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.192 ust.

147 .76 WKC. tzn. że księgi rachunkowe osoby ubiegającej się o pozwolenie pozwalają organom celnym na dokonywanie skutecznej kontroli. nie dłużej jednak niż o 30 dni. 2. która jedynie okazjonalnie dokonuje zgłoszeń celnych. Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do samokontroli. a szczególnie kontroli a posteriori. w tym także w zakresie wykorzystania zabezpieczenia generalnego. Nr 283 poz.U.pod warunkiem. Od złożenia zabezpieczenia generalnego uzależnione jest wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze: .2824) Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się bezterminowo. Pozwolenie może zostać cofnięte jeżeli: . . Pozwolenia nie udziela się osobie składającej wniosek. Jeśli wnioskodawca posiada już wydane wcześniej przez organ celny pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego. przez organ celny. Organ celny jest zobowiązany kontrolować przestrzeganie przez osobę ustaleń zawartych w wydanym na jej rzecz pozwoleniu.składu celnego typu D oraz .popełniła poważne naruszenie lub powtórne naruszyła przepisy celne. o których mowa w art.wymagane jest złożenie jednego zabezpieczenia generalnego.dokonuje jedynie okazjonalnie zgłoszeń celnych. 2. W pozostałych przypadkach. dyrektor izby celnej może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia generalnego. Przepisy prawa wspólnotowego nie przewidują obligatoryjnego saldowania zabezpieczenia generalnego. w tym także odnoszące się do utrzymywania na właściwym poziomie kwoty zabezpieczenia. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może dotyczyć: 1) jednej z form procedur uproszczonych. 1. Posiadacz pozwolenia ma obowiązek przestrzegać wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu. .3.Jeśli wnioskodawca spełnia warunki do uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. to wówczas wystarczającym jest przedłożenie organowi celnemu oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego. dyrektor izby celnej wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia generalnego w terminie 30 dni od doręczenia wezwania. Pozwolenia można nie udzielić również w przypadku.dopuszczenia do obrotu. Ponadto w przypadku wniosku o procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru . w tym także odnoszących się do utrzymywania kwoty złożonego zabezpieczenia w wysokości pozwalającej na pokrycie w każdym czasie powstałego lub mogącego powstać długu celnego. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego. które może być również stosowane w procedurze uproszczonej. W przypadku jednoczesnego wnioskowania o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz odroczenie terminu płatności należności celnych . 2) jednej procedury celnej. Organ celny udziela pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej zgłaszającemu pod warunkiem zagwarantowania skutecznej kontroli przestrzegania zakazów bądź ograniczeń regulujących objęcie towarów daną procedurą celną. zgodnie z obowiązującymi przepisami złożenie zabezpieczenia przy stosowaniu procedury uproszczonej jest fakultatywne. Pozwolenie Dyrektor izby celnej udziela pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. która: . chyba że upoważniony nadawca uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia.tranzytu. ma obowiązek przestrzegać warunki ustalone w pozwoleniu. gdy wymieniona osoba działa na rzecz innej osoby.osoba posiadająca pozwolenie popełniła poważne naruszenie lub powtórnie naruszyła przepisy celne.

trybu składania zabezpieczenia. Dyrektor izby celnej wyznacza w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej urząd lub urzędy celne spośród urzędów położonych na obszarze objętym jego właściwością miejscową.urzędzie celnym do tego wyznaczonym zostać złożone zgłoszenie uzupełniające.dokumentem handlowym lub administracyjnym .9 WKC organy celne mogą zrezygnować z cofnięcia pozwolenia gdy: . momentu zwolnienia towaru. poz. który wydał to pozwolenie. Dla każdego miejsca. którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych. Oryginał pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się zgłaszającemu. Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na stosowanie procedury uproszczonej. terminu i trybu przekazywania powiadomień i potwierdzeń.również numer pozwolenia na odroczenie terminu płatności.warunki i tryb jego stosowania. Osoba. numer miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej w przypadku odroczenia terminu płatności . Procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej mogą zostać objęte towary.).in. w przypadku wydania pozwolenia na odroczenie terminu płatności .U. kopie przesyła się do urzędu lub urzędów celnych wskazanych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.w ustaleniach należy podać szczegółowe informacje dotyczące m.dokonywała jedynie okazjonalnie zgłoszeń celnych. których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz.972 z późn. Pozwolenia udziela się pod warunkiem zagwarantowania skutecznej kontroli przestrzegania zakazów i ograniczeń regulujących objęcie towarów daną procedurą celną.: zasady zgłaszania towarów. w którym musi we właściwym . nie powodując przy tym istotnych konsekwencji dla właściwego działania procedury. dyrektor izby celnej wyznacza w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej urząd celny spośród urzędów położonych na obszarze objętym jego właściwością. rok 2004 należy wpisać "04".zm. Urzędy celne powinny zostać wyznaczone z uwzględnieniem przepisów dotyczących określenia urzędów celnych.nie naruszając postanowień art. 148 . w przypadku wyrażenia zgody na zastąpienie karty 3 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD w procedurze wywozu .rok wydania pozwolenia (n2) np. za wyjątkiem towarów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. okresu rozliczeniowego i początku pierwszego okresu rozliczeniowego. w sprawie rodzajów towarów. Nr 97.uchybienie pozostało. formy i zawartości zgłoszeń uzupełniających oraz terminu.osoba na którą zostało ono wystawione zastosuje się do nałożonych na nią obowiązków w terminie wyznaczonym przez organ celny. trybu uiszczania należności. której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej staje się "osobą upoważnioną" i ma ona obowiązek niezwłocznie (w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany) informować dyrektora izby celnej wydającego pozwolenie o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach załączonych do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. a jedną kopię zatrzymuje organ celny. w których towary mogą być objęte procedurą celną w formie zgłoszenia uproszczonego.określa dane. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru.. składają się kolejno następujące po sobie elementy: . . lub . Jednocześnie w przypadku procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru .w przypadku pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru. które muszą być w nim zawarte. W pozwoleniu powinno zostać określone: . w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych.

K . 04PL440000A2R0001 . któremu przydzielił on wyróżnik cyfrowy 0001 3. która wydała pozwolenie (n6).uproszczenia w procedurach tranzytowych .1 RWKC procedura zgłoszenia niekompletnego pozwala organom celnym na przyjęcie w 149 . Niekompletne zgłoszenie celne Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. I . F . dla której wydane zostało pozwolenie (n1). spełnienia formalności wymaganych przy przywozie towarów jak również uregulowania opłat należnych celnych i podatkowych. B . dla której wydane zostało pozwolenie (a1) oraz następujący po nim kod informacji o osobie. H .pozwolenie wydane osobie. Dotyczy uproszczenia wyłącznie w sporadycznych przypadkach. (art. która będzie stosowała procedurę uproszczoną we własnym imieniu.uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń.odprawa czasowa. Procedury uproszczone w procedurze dopuszczenia do obrotu Procedura dopuszczenia do obrotu nadaje towarowi niewspólnotowemu status towaru wspólnotowego. D . Kody informacji o osobie są następujące: 1 .pozwolenie wydane na osobę. gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego.powrotny wywóz. .253 ust.przetwarzanie pod kontrolą celną. E .tranzyt.uszlachetnianie bierne. G . gdzie: U . 2 .symbol PL (a2).w sytuacji.wywóz.dopuszczenie do obrotu.kod izby celnej.wpis do rejestru T . Zgodnie z art. która będzie dokonywała zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej jako przedstawiciel pośredni (w pozwoleniu jako uprawniony zawsze figuruje przedstawiciel pośredni)..79 WKC) 3.kod (n1) wskazujący na formę procedury uproszczonej. C . Dopuszczenie towaru do obrotu wymaga zastosowania środków polityki handlowej.uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych. gdzie: Kody procedur celnych są następujące: A . .1. połączone w jeden dwuskładnikowy kod (an2). Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru.procedura składu celnego.pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (wpis do rejestru) w procedurze dopuszczenia do obrotu wydane dla agencji celnej przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.zgłoszenie uproszczone R . . a przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej .kod procedury celnej.wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez daną izbę celną (n4).

przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją). 3. liczba i rodzaj Dodatkowo należy uiścić stosowne informacje zgodnie z pkt 3. znaki i numery.254 RWKC.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje/ załączone dokumenty Wypełnić zgodnie z pkt 3. należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę.jeśli osoba posiada REGON 9 .1. numery kontenera. Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej.należycie uzasadnionych przypadkach zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu.1. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela.znakowy. nazwisko zgłaszającego lub przedstawiciela (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dane.1 Wymagane dane Zgodnie z art.towary powinny być wystarczająco dokładnie oznaczone.jeśli chodzi o towary podlegające należnościom ad valorem.1. .2 Obliczanie opłat Wypełnić zgodnie z pkt 3.1. gdy okaże się iż zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować takiej wartości. co powinno pozwolić organom celnym na natychmiastowe i jednoznaczne określenie pozycji lub podpozycji Scalonej Nomenklatury tych towarów.5 Procedura celna . lub. które są niezbędne dla identyfikacji towarów: 1) Jednolity Dokument Administracyjny SAD musi mieć wypełnione następujące pola: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 14 Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela .5 Miejsce i data. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków . w szczególności. aby zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu mogło zostać przyjęte przez organ celny musi zawierać przynajmniej te dane. elementy którymi dysponuje zgłaszający. nie zawierającego wszystkich wymaganych danych lub zgłoszenia. prowizoryczne wskazać wartości. Opakowania i opis towaru. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe(Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy wpisać kod B 150 . którą organy celne mogą zaakceptować biorąc pod uwagę. 31 37 40 44 47 54 2) Ponadto . należy podać ich wartość celną.

W drodze odstępstwa zgłoszenie. o ile uważa.1. Ponadto w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń.zobowiązana jest do ich wypełnienia. Nie może on być przedłużony. których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towaru do obrotu. gdzie XXXX oznacza wartość prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. że towary których dotyczy zgłoszenie niekompletne mogą korzystać z takiej obniżonej lub zerowej stawki należności. 23. 47. c) jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby dopuszczenie odnośnych towarów do obrotu lub spowodowałoby objęcie towarów wyższą stawką celną.255 RWKC organy celne. 3. 3.1. Jeśli chodzi o dokument. 3.1.257 ust.5 Należności W przypadku. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość celną towarów. że łącznie spełnione są przesłanki. na prośbę zgłaszającego. o których mowa w art. iż: a) odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności. b) dokument nie został dołączony do zgłoszenia ze względów. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości celnej towarów. może zostać przyjęte pod warunkiem. Brakujące dokumenty. Stosownie do postanowień art.. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. Termin ten nie może przekraczać czterech miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia. W przypadku towarów podlegających należnościom ad valorem zgłaszający. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.255 ust. o ile nie ma ponadto jakichkolwiek innych przeszkód. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty.3 Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów Termin udzielony przez organy celne zgłaszającemu na przekazanie danych lub dokumentów brakujących przy przyjmowaniu zgłoszenia celnego nie może przekraczać miesiąca licząc od dnia jego przyjęcia.2 RWKC. może zostać udzielony. dodatkowy termin na przedłożenie tego dokumentu.1.257 RWKC organ celny.2 Wymagane dokumenty Zgodnie z art. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie 151 .4 Zwolnienie towarów Zgodnie z art. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. wpisuje się w Polu 44. na które zgłaszający nie miał wpływu. które nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do dopuszczenia do wolnego obrotu. 46. może wypełnić Pola 12. 44.1 RWKC przyjęcie przez organy celne zgłoszenia niekompletnego nie może spowodować nie zwolnienia lub opóźnienia zwolnienia towarów będących przedmiotem tego zgłoszenia. Jeżeli w chwili składania zgłoszenia celnego osoba dysponuje również dokumentami umożliwiającymi wypełnienie innych pól dokumentu SAD .należy podać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących ich dopuszczenie do wolnego obrotu. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". że zapewniono władze celne (w formie pisemnego oświadczenia). przyjmując za podstawę prowizoryczną wartość celną podaną przez siebie w polu 31. od nowego wiersza. i pod warunkiem że organy celne mają powody by wierzyć. jak również dla ustalenia zabezpieczenia od złożenia którego może być uzależnione zwolnienie towarów. 22 (w zakresie waluty). 43. 3. na wniosek zgłaszającego. Osoba realizująca tę formę procedury uproszczonej powinna dysponować danymi ujętymi w brakujących dokumentach z uwagi na konieczność wykorzystywania ich w składanym zgłoszeniu celnym. od przedłożenia którego uzależnione jest zastosowanie obniżonej lub zerowej stawki należności przywozowych.

Jeżeli natomiast zachodzi sytuacja.wartości celnej prowizorycznej a kwotą. Jeżeli późniejsze dostarczenie brakujących przy zgłoszeniu celnym danych lub dokumentu może mieć wpływ na zastosowaną w tym zgłoszeniu stawkę celną to organ celny: . natomiast jej brak świadczy. (art. Datą dla ustalenia ewentualnych należności i zastosowania innych przepisów regulujących dopuszczenie do obrotu jest 152 . . Ustaloną kwotę zabezpieczenia wpisuje w Polu J w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX". szczególnie w wyniku ostatecznego ustalenia wartości celnej.857 i 858 RWKC. podwyższona kwota wartości celnej prowizorycznej. że podana wartość celna prowizoryczna jest zaniżona. które pokryje ewentualną różnicę między zastosowaną obniżoną stawką a kwotą należności obliczoną przy zastosowaniu zwykłej stawki.żąda.257 ust. w sytuacjach innych niż podanie przez zgłaszającego wartości prowizorycznej (np. Ww. gdy deklarowana w zgłoszeniu niekompletnym wysokość należności przywozowych uzależniona jest od brakującego w chwili składania zgłoszenia dokumentu niezbędnego do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej . funkcjonariusz celny określa kwotę wymaganego zabezpieczenia kwoty długu celnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola J.1.257 RWKC) Odnośnie złożenia zabezpieczenia obowiązują art.żąda. złożenia zabezpieczenia. gdy stwierdzi.189 do 200 WKC oraz art. żądać natychmiastowego zaksięgowania kwoty należności. które pokryje ewentualną różnicę między zastosowanym zwolnieniem od cła a kwotą należności obliczoną przy zastosowaniu zwykłej stawki.257 ust.przystępuje bezzwłocznie do zaksięgowania kwoty należności obliczonej wg obniżonej stawki. w uzasadnionych przypadkach złożenia zabezpieczenia. gdy w wyznaczonym terminie zgłaszający nie przedstawi zgłoszenia uzupełniającego. W przypadku. oraz. zasady ustalania kwoty zabezpieczenia oraz reguły postępowania w przypadku stosowania art. Jeżeli późniejsze dostarczenie brakujących przy zgłoszeniu celnym danych lub dokumentu może spowodować zastosowanie całkowitego zwolnienia z należności celnych to organ celny: . gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. iż zażądał on natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności. o której mowa w art. które pokryje ewentualną różnicę między kwotą zadeklarowaną a kwotą. 3. czyni adnotację "Korekta WP = XXX". funkcjonariusz celny nie nanosi w Polu J adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" .żąda. oraz przyjmując tą nową podwyższoną kwotę za podstawę.5 RWKC mają analogiczne zastosowanie.przystępuje bezzwłocznie do zaksięgowania kwoty należności obliczonej na podstawie zadeklarowanej wartości.gdzie kwota zabezpieczenia to różnica pomiędzy kwotą należności obliczoną w Polu 47 z zastosowaniem stawki obniżonej lub zerowej a kwotą należności wyliczoną w Polu J według stawki konwencyjnej). której towary mogą w ostateczności podlegać. zgłaszający żąda natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności (nie chce składać zabezpieczenia). Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia standardowego (zgodnie z Częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD). W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "X". zgłaszający może w miejsce złożenia zabezpieczenia. Jeżeli w momencie składania zgłoszenia osoba podaje jedynie prowizoryczną wartość towarów to organ celny: . którą mogą zostać faktycznie obciążone towary. iż zgłaszający złożył zabezpieczenie. Jeżeli zgłaszający chce złożyć zabezpieczenie. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. złożenia zabezpieczenia. gdzie XXX nowa.5 RWKC tzn. którą mogą zostać obciążone towary. W Polu J złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny wyznacza termin do 1 miesiąca (w systemie DDMMRR) złożenia zgłoszenia uzupełniającego.6 Zgłoszenie uzupełniające Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające.tak więc obecność w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" wskazuje. złożone zabezpieczenie zaliczane jest na poczet należności. Nie naruszając zmian mogących nastąpić w okresie późniejszym. o tym. .

należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę. Zgłoszenie celne zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru. Zgodnie z art.2 RWKC zgłoszenie uproszczone może mieć formę: .innego dokumentu administracyjnego lub handlowego wraz z wnioskiem o dopuszczenie towaru do obrotu.2. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy wpisać kod C 153 . gdy zgłaszający składa niekompletne zgłoszenia celne powinien zostać poinformowany o możliwości stosowania innych procedur uproszczonych . numery kontenera.2824).2 tiret pierwsze RWKC stosuje się jednolity dokument administracyjny SAD.zgłoszenia niekompletnego sporządzonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD.znakowy.zgłoszenia uproszczonego lub wpisu do rejestru. Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. poz. W sytuacji. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela. 7 i 8: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 14 Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela . 3.wzór wniosku oraz dokumenty.260 ust.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją). znaki i numery.data przyjęcia zgłoszenia niekompletnego.U.2. Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełnienia następujących pól na dokumencie SAD składającym się z kart 6.253 ust. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków . liczba i rodzaj Dane. Zgłoszenie uproszczone musi zawierać przynajmniej dane niezbędne dla identyfikacji towarów. Jako uproszczone zgłoszenia celne zgodnie z art.2 RWKC procedura zgłoszenia uproszczonego pozwala na umieszczanie towarów pod procedurą celną po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego.260 ust. . które powinny zostać do niego załączone określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.1 Niekompletne zgłoszenie na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. Uproszczone zgłoszenie celne W przypadku stosowania uproszczonego zgłoszenia celnego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia. Zgodnie z art. Aby móc stosować procedurę uproszczoną w formie uproszczonego zgłoszenia celnego należy złożyć do organu celnego pisemny wniosek zawierający wszystkie elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia . 3.jeśli osoba posiada REGON 9 . 31 Opakowania i opis towaru.Nr 283.

może zostać przyjęte pod warunkiem.2 37 40 44 47 54 Ponadto . 3. 22 (w zakresie waluty).2. może wypełnić Pola 12. że zapewniono władze celne. Jeżeli w chwili składania zgłoszenie celnego osoba dysponuje dokumentami umożliwiającymi wypełnienie również innych pól dokumentu SAD . . bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. lub. na prośbę zgłaszającego. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty.2 Obliczanie opłat Wypełnić zgodnie z pkt 3. W przypadku.2. wpisuje się w Polu 44. . Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. elementy którymi dysponuje zgłaszający. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. W drodze odstępstwa zgłoszenie. 46. iż: a) odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX".255 ust.(Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowo należy uiścić stosowne informacje zgodnie z pkt 3. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. Brakujące dokumenty. W przypadku towarów podlegających należnościom ad valorem zgłaszający.2. których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towaru do wolnego obrotu.255 RWKC organy celne. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości celnej towarów. że łącznie spełnione są przesłanki.2 Miejsce i data.2 Wymagane dokumenty Zgodnie z art.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje/ załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia Wypełnić zgodnie z pkt 3. ich wartość celną. 47.jeśli chodzi o towary podlegające należnościom ad walorem. prowizoryczne wskazanie wartości. gdzie XXXX oznacza wartość celną Procedura celna . 44. 23. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do wolnego obrotu.towary powinny być wystarczająco dokładnie oznaczone. na które zgłaszający nie miał wpływu. którą organy celne mogą zaakceptować biorąc pod uwagę.2 RWKC. nazwisko zgłaszającego lub przedstawiciela 154 . w szczególności. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. 43. Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty.2.wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących ich dopuszczenie do wolnego obrotu. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość celną towarów. b) dokument nie został dołączony do zgłoszenia ze względów. jak również dla ustalenia zabezpieczenia od złożenia którego może być uzależnione zwolnienie towarów. o których mowa w art. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. gdy okaże się iż zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować takiej wartości. od nowego wiersza.zobowiązana jest do ich wypełnienia. co powinno pozwolić organom celnym na natychmiastowe i jednoznaczne określenie pozycji lub podpozycji Scalonej Nomenklatury tych towarów. które nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do dopuszczenia do wolnego obrotu. c) jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby dopuszczenie odnośnych towarów do wolnego obrotu lub spowodowałoby objęcie towarów wyższą stawką celną. których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towarów do obrotu.

o ile uważa. w sytuacjach innych niż podanie przez zgłaszającego wartości prowizorycznej (np.prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. podwyższona kwota wartości celnej prowizorycznej oraz. o których mowa powyżej stanowią komplet zgłoszenia. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. Wniosek o objęcie towarów procedurą stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. 2) każdy inny dokument niezbędny dla zastosowania przepisów regulujących dopuszczenie towarów do obrotu. Do dokumentów handlowych lub administracyjnych złożonych wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedura celną należy dołączyć: 1) deklarację wartości celnej . gdy stwierdzi. przyjmując za podstawę wartość celną prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31.257 RWKC organ celny. Nr 283.3 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą Jako uproszczone zgłoszenia celne zgodnie z art. Dokumenty handlowe lub administracyjne złożone wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną wraz z dokumentami. W Polu J złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny.2. Ustaloną kwotę zabezpieczenia funkcjonariusz celny wpisuje w Polu J w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX". że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. Stosownie do postanowień art. Na przedniej stronie dokumentu handlowego lub administracyjnego w widocznym miejscu powinien być wpisany. gdy deklarowana w zgłoszeniu niekompletnym wysokość należności przywozowych uzależniona jest od brakującego w chwili składania zgłoszenia dokumentu niezbędnego do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej .2 tiret drugie RWKC dopuszcza się jedynie dokumenty handlowe lub administracyjne zawierające wszystkie niezbędne dane (co najmniej takie dane jakie są wymagane w niekompletnym zgłoszeniu celne na formularzu SAD). Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego.jeżeli jest wymagana na podstawie art.gdzie kwota zabezpieczenia to różnica pomiędzy kwotą należności obliczoną w Polu 47 z zastosowaniem stawki obniżonej lub zerowej a kwotą należności wyliczoną w Polu J według stawki konwencyjnej). może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz Część II pkt C Instrukcji wypełniania i 155 . przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. Ww.2824). W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "Y". numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz osoba. W przypadku uzyskania pozwolenia na odroczenie terminu płatności. którą mogą zostać obciążone towary. że podana wartość celna prowizoryczna jest zaniżona. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. należności celne powinny zostać uregulowane do 16 dnia miesiąca po końcu okresu rozliczeniowego (zgodnie z trybem określonym w pozwoleniu).U. Zabezpieczenie ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola J. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń. 3. 3. której udzielono pozwolenia.178 RWKC.2. 3. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa.260 ust.4 Należności Należności powinny zostać uregulowane w terminie 10 dni od dnia przyjęcia uproszczonego zgłoszenia celnego. zasady ustalania kwoty zabezpieczenia mają analogiczne zastosowanie.5 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca).2. poz.

art.2 Powiadomienie W celu objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej. które powinny zostać do niego załączone określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.3.1 lit. 3.76 ust."powiadomienie przed przybyciem towaru" . które przedstawione są organom celnym w innym miejscu niż urząd celny: .263 tiret czwarte RWKC). wskazanie urzędu do którego jest kierowane. właściwego dla miejsca. 4. informacje**: .3 RWKC). osoba upoważniona powinna niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.stosowania dokumentu SAD).zbiorcze powiadomienie a) w przypadku dopuszczenia do obrotu poza godzinami pracy urzędu celnego .2 RWKC. W takim przypadku zgłaszający zwolniony jest z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celnym (art. 3. o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy (art. numer pozwolenia na przywóz towarów udzielonego w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą*.262 ust. o ile zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zezwolono na przedstawienie towarów organom celnym poza urzędem celnym (art. Aby móc stosować procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru należy złożyć do organu celnego pisemny wniosek zawierający wszystkie elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia .3.253 ust.264 RWKC.c) WKC.263 tiret pierwsze i trzecie RWKC).uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną. numer i datę powiadomienia. 3. Wpis towarów do rejestru Procedura uproszczona poprzez wpis towarów do rejestru powala na umieszczenie towarów pod procedurą celną w miejscu uznanym przez organ celny. Powiadomienia w procedurach przywozowych powinno zawierać: 1. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru udziela się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. .3.wzór wniosku oraz dokumenty. 2."objęto procedurą 156 .które zostały wprowadzone na obszar celny Wspólnoty z zastosowaniem zwolnienia z obowiązku przedstawiania ich organom celnym (art. .po zrealizowaniu procedury tranzytu. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru można udzielić z zachowaniem warunków określonych w art."dopuszczono do obrotu poza godzinami pracy urzędu" b) w przypadku zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomień o przybyciu towarów "dopuszczono do obrotu" c) w przypadku objęcia towarów procedurą składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego . Nie przewiduje się możliwości rezygnacji z przedkładania uzupełniających zgłoszeń celnych w sytuacji określonej w art.1 Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru może zostać wydane dla towarów. 5. 3.263 tiret drugie RWKC).

* . powiadomienia powinny być przyjmowane w formie faxowej (zgodnie z procedurą awaryjną). kod kraju pochodzenia*. z systemu NCTS lub numery innych dokumentów).. 18. cechy identyfikacyjne dokumentów bez przedłożenia których nie jest możliwe wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty (np. numer poprzedniego dokumentu (może to być numer z systemu CELINA.. o ile w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej nie został wskazany krótszy termin. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby. ** . na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (przedstawicielstwo pośrednie). 20. W przypadku problemów przy realizacji procedury uproszczonej z wykorzystaniem strony internetowej "CelinaOpus" (awaria systemu. świadectwo fitosanitarne). Przy mailowej obsłudze powiadomień urzędy celne każdorazowo powinny przesyłać informację nt.składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego". a także w miarę możliwości powinna istnieć możliwość przesyłania przez podmioty powiadomień w formie elektronicznej na udostępniony w placówkach obsługujących procedury uproszczone adres e-mail.wypełnić w przypadku zbiorczych powiadomień . . imię i nazwisko osoby. zamknięcia celne . 17. 19. 7. 11. Podobne postępowanie należy przyjąć w przypadku zatrzymania towaru do kontroli. 22. dane osoby upoważnionej.." 6. Jednakże podstawową formą przesyłania powiadomień powinna być forma elektroniczna w systemie CELINA (w formacie XML). do urzędu celnego powinno zostać przekazane jedno powiadomienie zawierające dodatkowo wymagane dane do zakończenia procedury tranzytu.ilość i znaki. statusu obsługi tj. 13. numery i daty wpisów do rejestru***. liczba opakowań. 157 . 14. informacje o nadanym numerze. która zdejmować będzie/zdjęła zamknięcia celne.wypełnić. 12. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. określenie towaru z uwzględnieniem ilości i masy (masa brutto). albo procedury realizowanej transportem kolejowym i towary dostarczone do miejsca. gdy dotyczy powiadomień określonych w pkt 5. imię i nazwisko osoby sporządzającej powiadomienie. zwolnieniu towaru lub zatrzymaniu towaru do kontroli na adres e-mail podmiotu. 9. 23. określenie wartości celnej towarów lub wartości towarów. Jeżeli osoba upoważniona jest jednocześnie upoważnionym odbiorcą towarów przewożonych w ramach procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR. osobiście lub telefaksem. procedura celna. 16. w sytuacji. *** . w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. d) w przypadku wyprowadzenia ze składu celnego towarów w danym dniu i objęciu daną procedurą celną "wyprowadzono ze składu celnego i objęto procedurą . Powiadomienie należy przekazać do urzędu celnego co najmniej na dwie godziny przed końcem pracy urzędu. Powiadomienie powinno zostać przekazane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. bez nadawania im statusu towarów składowanych czasowo. numer miejsca. 10. masa netto towaru*. dane dotyczące środka transportu/środków transportu oraz rodzaj i numer/numery dokumentu tranzytowego jeżeli towar jest rozładowywany /został rozładowany z tego środka. informacja o kontenerach.należy wypełnić wyłącznie w przypadku pozwoleń w ramach administrowania obrotem towarami z zagranicą. kod CN towaru*. 21. Podmiotowi po ustaniu problemów ze stroną "CelinaOpus" ukaże się informacja o nadanym numerze i zwolnieniu towaru. 15. 8.

po ich przybyciu do wyznaczonych miejsc: .dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić organy celne o zamiarze dopuszczenia towarów do wolnego obrotu. o którym mowa powyżej. Powiadomienie. .zezwolić aby powiadomienie. terminie jest równoznaczny ze zgodą organu celnego na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej.dokonać wpisu towarów do rejestru.dokonać wpisu towarów do rejestru. właściwy urząd celny po konsultacji z podmiotem powinien anulować jedno z nich. 2. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej dyrektor izby celnej wydający pozwolenie.dokonać wpisu towarów do rejestru.3 Potwierdzenie Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie. której wydano pozwolenie jest zobowiązana do: a) jeżeli towary są dopuszczane do wolnego obrotu.266 ust.W przypadku podwójnego zarejestrowania powiadomienia (wysłanego faxem lub e-mailem oraz wprowadzonego poprzez aplikację "CelinaOpus").4 Obowiązki osoby upoważnionej 1.266 ust. w formie i w sposób przez nie określony i .3. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu do rejestru. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej. albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej. Brak potwierdzenia w ww. aby powiadomienie urzędu celnego nastąpiło już po wpisaniu towarów do rejestru oraz ich zwolnieniu (zgodnie z art. W przypadku posiadania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru dla towarów uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną: . (zgodnie z art.a) RWKC).3.5 Dalsze ułatwienia Organy celne pod warunkiem. mogą: . w formie i w sposób przez nie określony i . może ustalić krótszy czas na przekazywanie potwierdzenia.266 ust. 3. 158 .zwolnić osobę upoważnioną z każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej (zgodnie z art. dokonane zostało niedługo przed przybyciem towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. o ile zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zezwolono na przedstawienie towarów organom celnym poza urzędem celnym osoba.2 lit. jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia potwierdzenie jego otrzymania. Od momentu dokonania wpisu w rejestrze osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej zobowiązana jest przechowywać do dyspozycji organów celnych wszystkie dokumenty od przedstawienia których uzależnione jest w danym przypadku stosowanie przepisów regulujących dopuszczenie do obrotu. .2 lit.dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić o tym przybyciu władze celne.dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić organy celne o zamiarze dopuszczenia towarów do wolnego obrotu. W przypadku posiadania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru po procedurze tranzytu. 2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu.zezwolić. że nie będzie miało to wpływu na kontrolę właściwego przebiegu operacji. Potwierdzenie powinno zawierać: 1) numer i datę potwierdzenia. 3.b) RWKC).2 lit. w formie i w sposób przez nie określony i .b) RWKC). 3.3. nie jest konieczne w przypadku towarów wcześniej umieszczonych pod procedurą składu celnego w składzie typu D. b) jeżeli przed dopuszczeniem do wolnego obrotu towary były składowane czasowo: .

jest zobowiązana: ● ● przesłać do właściwego urzędu celnego powiadomienie. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. po przybyciu towarów do miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona wpisuje je do rejestru. aby w niektórych szczególnych okolicznościach uzasadnionych rodzajem danego towaru i przyśpieszonym tempem operacji. poza godzinami pracy urzędu celnego. Dyrektor izby celnej może wyrazić zgodę na określonych w pozwoleniu warunkach na obejmowanie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu poprzez wpis do rejestru poza godzinami pracy urzędu celnego. poz. składowanych czasowo lub objętych gospodarczą procedurą celną. wraz z adnotacją "Powiadomienie przed przybyciem towaru".2 lit.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ● ● po nadejściu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej. organ celny w potwierdzeniu rozstrzyga o zatrzymaniu towarów w miejscu.w dziale 57.zm. Zgodnie z art.) procedury uproszczonej. nie stosuje się również przy objęciu. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej.U. pod warunkiem że dostarczy ona tym służbom wszelkich informacji. dyrektor izby celnej może w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej zezwolić na korzystanie z takiego ułatwienia. W przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru poza godzinami pracy urzędu celnego.1 lit. w sprawie rodzajów towarów.poinformować właściwy urząd celny o dostarczeniu towarów do miejsca w celu przeprowadzenia kontroli. czy rodzaj. które uznają one za niezbędne w celu. dokonania badania towarów. zawierające wszystkie wymagane elementy. na podstawie których stwierdzono rozbieżności. wraz z dokumentami. o ile zaistnieje taka potrzeba. ułatwienie. ułatwienie można udzielić dla towarów objętych procedurą tranzytu.a) Powiadomienie przed przybyciem towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.b) RWKC dyrektor izby celnej może wyrazić zgodę w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.dokonać wpisu do rejestru i dopuścić towary do obrotu. w zależności od rozstrzygnięcia w potwierdzeniu po dostarczeniu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej: .972 z późn. stan i ilość zgadzają się z danymi zawartymi w dokumentach towarzyszących (zgodność dostarczonych towarów z danymi zawartymi w dokumentach). Protokół rozbieżności powinien zostać przekazany do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej. o której mowa w art. Nr 97. Kserokopia protokołu rozbieżności stanowi załącznik do rejestru. 159 . albo .76 ust. towarów określonych w: 1) sekcji XI Wspólnej Taryfy Celnej . nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towarów do miejsca. określając warunki i tryb postępowania. W uzasadnionych wypadkach dyrektor izby celnej może określić inny termin przekazywania dokumentów. Zgodnie z § 7 ust.c Wspólnotowego Kodeksu Celnego.2 lit a) pozwolenia na ww. Osoba upoważniona posiadająca zgodę na ww. W przypadku stwierdzenia rozbieżności osoba upoważniona sporządza protokół rozbieżności.266 ust. wpis towarów do rejestru zainteresowanego jest równoznaczny z ich zwolnieniem. 62. Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce stosowania procedury uproszczonej o możliwość dokonywania zgłoszeń celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu poza godzinami pracy urzędu celnego. 61. W takim przypadku. Stosowanie procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego. których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. zwolnić osobę upoważnioną z obowiązku powiadomienia właściwych służb celnych o każdym przybyciu towarów.266 ust. Późniejsze powiadomienie o wpisie towarów do rejestrów Zgodnie z art. Jeżeli osoba wystąpi z wnioskiem o możliwość wysyłania powiadomienia przed przybyciem towaru. osoba upoważniona powinna sprawdzić.

2) sekcji XVI Wspólnej Taryfy Celnej . W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć wykaz towarów wraz z ich kodami CN.2505.wyroby stalowe.węgiel kamienny . .2707 10 .drewno .benzol .2 b) Zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce dokonywania czynności wynikających ze stosowania procedury uproszczonej o możliwość zwolnienia z każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej.poz.dział 31.wyroby granitowe (kostka.gazy szlachetne: hel . 8516 8525.poz. . .węgiel brunatny .octan winylu . Pozwolenie może zostać wydane dla następującego katalogu towarów masowych: .wapno poz. . . Dyrektor izby celnej w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określa (w zależności od ilości dokonywanych przez osobę upoważnioną operacji dopuszczenia towarów do obrotu) terminy w których osoba upoważniona zobowiązana jest przesyłać zbiorcze powiadomienia o dokonanych wpisach do rejestru (np. .).CN 3824 90 70.żwir poz. Wpis towarów do rejestru jest równoznaczny ze zwolnieniem towarów. . .2507.7202.towarów masowych. azot .rudy metali. .poz. że nie będą ciążyły na tych wyrobach opłaty dodatkowe w związku z przywozem niektórych wyrobów stalowych .siarka płynna .nawozy rolnicze przewożone luzem . 160 .wapń . raz w tygodniu.CN 2915 32 00. 2508. . 8542.w dziale 84 w pozycjach 8471.glinka do produkcji płytek ceramicznych .3. gazociągami i liniami energetycznymi.masy ogniotrwałe (stosowane w hutnictwie) . 8527-8529.CN 2804 30 00.towarów transportowanych rurociągami. . żużel i popiół . .2516.2701. . tlen .dział 72 i 73 (przy ilości do 500 kg).poz. . 8473 i w dziale 85 w pozycjach 8510. .granit .poz.2503 lub 2802.2523 .CN 2804 29 10. które będą obejmowane procedurą dopuszczenia do obrotu poprzez wpis do rejestru. krawężniki) .poz. Pierwszego dnia roboczego po dokonaniu wpisu do rejestru należy przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu zbiorcze powiadomienie o dokonanych wpisach. .cement .żelazostopy .CN 2805 12 00. zastrzeżeniem.perlit .CN 2530 10 10. .2702. Zbiorcze powiadomienie powinno zawierać informacje określone w pkt 3.2517 10.poz.poz.2522. Pozwolenie może zostać wydane dla: .dział 26.poz. .dział 44.CN-6801 00 00.CN 2804 40 00.piasek . .

wówczas należy jednocześnie wstrzymać komunikat w NCTS "Pozwolenie na rozładunek". 3. Wpis do rejestru dotyczący procedury dopuszczenia do obrotu powinien określać w szczególności: 1) numer i datę wpisu. iż jednocześnie zamykana jest procedura tranzytu. Osoba upoważniona.informuje o tym. 10) elementy podstawy opodatkowania. 5) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy celnej. 9) wartość celną towarów lub wartość towarów. Jeżeli w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określone zostało więcej niż jedno miejsce stosowania procedury uproszczonej.Zbiorcze powiadomienie powinno zawierać informacje określone w pkt 3. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej na zakończenie procedury tranzytu (upoważniony odbiorca) oraz w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze dopuszczenia do obrotu (osoba upoważniona) powinny być określone takie same czasy (między przesłaniem komunikatu o przybyciu towarów a komunikatem zezwalającym na zdjęcie zamknięć celnych /NCTS/. oraz między przesłanianym powiadomieniem a otrzymanym potwierdzeniem /CELINA/). 161 . 6) ilość towarów. 8) symbol i kurs waluty. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Jeżeli w potwierdzeniu będzie rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu do czasu przeprowadzenia kontroli. 12) stawkę podatku i kwotę podatku.2 Szczególne przypadki postępowania: Zakończenie procedury tranzytu (w systemie NCTS) i dopuszczenie do obrotu (w systemie CELINA) Do czasu utworzenia interfejsu pomiędzy systemem CELINA a NCTS w przypadku towarów dostarczonych do miejsca uznanego pod procedurą tranzytu (NCTS). 14) numer i datę faktury lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej towarów. jednocześnie zawiadamia komunikatem elektronicznym (w systemie NCTS) urząd przeznaczenia o przybyciu towarów. 3) numer i datę powiadomienia. 2) numer i rodzaj dokumentu tranzytowego. 11) stawkę celną i kwotę cła oraz innych należności celnych. sposób prowadzenia rejestru oraz miejsce jego przechowywania. Wpis do rejestru (zwolnienie towarów do procedury dopuszczenia do obrotu) może zostać dokonany dopiero z chwilą otrzymania komunikatu: "Zawiadomienie o zwolnieniu towaru z tranzytu" /NCTS/. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. 7) masę netto i masę brutto towarów. 4) numer i datę potwierdzenia. powinna uzgodnić z naczelnikiem urzędu celnego właściwego dla miejsca. numer MRN. można przyjąć następujący tryb postępowania: Osoba upoważniona przesyła powiadomienie (w systemie CELINA) o dostarczeniu towarów .podając w nim m.in. odrębny rejestr dla każdego z tych miejsc.3.6 Rejestr prowadzony przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Dla każdego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona powinna prowadzić rejestr. przed dokonaniem pierwszej czynności związanej ze stosowaniem procedury uproszczonej. Numer MRN wskazany w powiadomieniu przesłanym w systemie CELINA . które mają zostać objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.3.

że zostały spełnione warunki objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności osoba upoważniona powinna sporządzić protokół rozbieżności. Ewentualne zmiany należy wprowadzić po skreśleniu nieprawidłowych danych. w przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej . Przy stosowaniu procedury uproszczonej w procedurze dopuszczenia do obrotu wpis do rejestru powinien być dokonany (po rozładunku towaru. ● ● ● ● Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. kserokopii faktury. terminu na dokonanie wpisu w rejestrze. W przypadku. W przypadku prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w rejestrze zapisy w poszczególnych rubrykach rejestru nie mogą być wycierane lub zamalowywane. na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. do rejestru należy wpisać 162 . w których możliwe jest przedłużenie. 2) posiadany przez osobę upoważnioną program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywania danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem i uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów.w dniu otrzymania potwierdzenia. Rejestr powinien być prowadzony chronologicznie w okresach rocznych. Rejestr może być prowadzony: 1) w formie książkowej. jeżeli jest wymagane w związku z przywozem lub wywozem towarów objętych środkami administrowania obrotem towarowym z zagranicą. usunięcie zamknięć celnych lub objęcia towaru procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń . która jej dokonała.rejestr.w dniu przybycia towarów. W wypadku prowadzenia rejestru w formie książkowej. Wpisu do rejestru dokonuje się: ● przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zamiarze przeprowadzenia kontroli celnej . przeliczeniu i weryfikacji dokumentów) na podstawie danych zawartych w fakturze. Rejestr może być prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. 2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. w którym organ celny stwierdzi. a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny. o jeden dzień. albo w innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej albo jego kserokopii. przed rozpoczęciem jego wypełniania karty rejestru powinny być przeszyte. 17) w wypadku przedstawicielstwa pośredniego . Osoba prowadząca rejestr z zastosowaniem elektronicznego przetwarzania danych jest zobowiązana do przechowywania kopii rejestru zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku.w dniu przybycia towarów. przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zgodzie na rozładunek towaru. a ostatnia strona opatrzona pieczęcią osoby upoważnionej i pieczęcią urzędu celnego. w przypadku braku potwierdzenia w ciągu dwóch godzin od czasu wysłania do organu celnego powiadomienia (lub krótszego okresu wskazanego w pozwoleniu). Każdą zmianę musi potwierdzić osoba.w dniu. gdy minął określony w pozwoleniu czas w dniu przybycia towarów. Organ celny może w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określić wypadki.15) numer i datę pozwolenia. powinien zawierać również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby. 16) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru. a przy wpisie do rejestru należy uwzględnić dane zawarte w protokole rozbieżności. a także numer i datę upoważnienia. gdy po rozładunku środka transportu stwierdzony zostanie niedobór towarów. jeżeli: 1) osoba upoważniona posiada szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru. poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji. w przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego . strony ponumerowane.

Mając powyższe na uwadze . Pole 22 . które zostały zwolnione na rzecz tej samej osoby w okresie wskazanym przez organy celne i nie przekraczającym 31 dni. /np.należy podać kod najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym.1 WKC suma należności za wszystkie towary. Należności podatkowe powinny zostać uiszczone w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru. Pole 44 . to te towary powinny zostać czasowo składowane do chwili przesłania faktury lub gdy nadawca towaru wypowie się jakie nadać towarowi przeznaczenie celne. W wypadku objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu zgłoszenie uzupełniające stanowi . W przypadku osób.jeżeli organ celny jest w stanie dochować ww.218 ust. 163 .należy podać kod państwa rejestracji.należy podać łączną wartość danej pozycji.3. Pole 23 .na jednym dokumencie SAD mogą zostać zgłoszone towary objęte jednym kursem waluty. Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie okresu rozliczeniowego. terminu rejestracji kwoty długu celnego. okres.nie należy wypełniać.faktyczną ilość dostarczonych towarów (pomniejszoną o braki). Zgodnie z art.nie należy wypełniać. Pole 29 . Pole 18 . które nie uzyskały zgody na odroczenie terminu płatności. Pole 21. wszystkie należności związane z dopuszczeniem towarów do wolnego obrotu powinny zostać uregulowane do 10 dnia po dokonaniu wpisu do rejestru. najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym. Pole 24 . w którym upływa ww. poprzez wpisanie kodu odnoszącego się do danych dotyczących daty wpisu do rejestru. może wyrazić zgodę.nie należy wypełniać. Pola 42 . a brak jest dokumentów określających tożsamość nadwyżki towarów. W przypadku uzyskania pozwolenia na odroczenie terminu płatności. W przypadku zgłoszenia dokonywanego we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby zalecane jest składanie oddzielnych zgłoszeń celnych dla każdej reprezentowanej osoby. Pole 19 .8. należności celne związane z dopuszczeniem towarów do obrotu powinny zostać uregulowane w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po końcu okresu rozliczeniowego (zgodnie z trybem określonym w pozwoleniu). Karta 6 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji Karta 7 jest przeznaczona dla celów statystycznych Karta 8 jest wydawana zgłaszającemu Przy wypełnianiu poszczególnych pól dokumentu SAD zgłoszeń uzupełniających należy pamiętać o poniższych regulacjach.należy podać kod najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym.7.elementy odejmowane i elementy dodawane oznaczone tym samym kodem należy zsumować w ramach jednej pozycji. W drugiej części Pola 1 należy wpisać "Z". a Pole 40 trzeba wypełnić zgodnie z regułami określonymi w IV Części Instrukcji. W przypadku. Zaksięgowania należy dokonać w ciągu 5 dni licząc od dnia.należy podać łączną wartość towarów za dany okres rozliczeniowy. Y-CLE20040214-5 / Pole 12 .7 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca). gdy po rozładunku środka transportu stwierdzona zostanie nadwyżka towaru. 3.dokument SAD złożony z kart 6. może zostać całościowo zaksięgowana na koniec tego okresu. aby zgłoszenie uzupełniające zostało złożone nie później niż 5 dnia miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego.

1.jeżeli występują należności wywozowe . a przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń celnych w formie standardowej . kiedy towary opuszczają obszar celny Wspólnoty w tym samym stanie.2 164 . Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towarów.w sytuacji. (art. Niekompletne zgłoszenie celne Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego.wypełnić zgodnie z pkt 4. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 17a Należy podać podany w części IV Instrukcji kod odpowiadający ostatniemu krajowi przeznaczenia wywożonych towarów (zgodnie z częścią II instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 31 Opakowania i opis towaru.1.2 33 38 Kod towaru Masa netto w kilogramach 44 Dodatkowe informacje / załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia >. oraz dodatkowo zgodnie z pkt 4.793 RWKC). w jakim znajdowały się w chwili przyjęcia zgłoszenia wywozowego.279 i art. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) (wypełnić zgodnie z częścią II lit. 4.1 Wymagane dane Organy celne mogą przyjąć na wniosek zgłaszającego zgłoszenie celne do procedury wywozu nie zawierające niektórych danych.2) Dodatkowo należy wpisać informację: "WYWÓZ UPROSZCZONY-30100" 47 Obliczanie opłat .należy wypełnić tylko w zakresie dokumentów oraz informacji dodatkowych (wypełnić zgodnie z częścią II lit.161 WKC) Zwolnienie do wywozu następuje w chwili. oraz dodatkowo zgodnie z pkt 4. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD.1. (art. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit.1. o ile znajdują zastosowanie (art. znaki i numery. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod B 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 2 14 Nadawca /Eksporter Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit.162 WKC) Objęcie towarów procedurą wywozu może zostać dokonane z z astosowaniem dowolnej formy procedury uproszczonej. Pozostałe czynności związane z wywozem towarów musza być dokonane odpowiednio zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonanie wywozu wymaga spełnienia formalności dla niego przewidzianych.4. z uwzględnieniem środków polityki handlowej i należności wywozowych. Zgłoszenie do procedury wywozu powinno zostać dokonane na kartach 1. 2 i 3 dokumentu SAD i mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: Pole nr SAD Dane. numery kontenera (ów). 4. Procedury uproszczone w procedurze wywozu Zastosowanie procedury wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Wspólnoty. gdy osoby te nie dysponują pełną okumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD.1.

W Polu E złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny wyznacza termin do 1 miesiąca (w systemie DDMMRR) złożenia zgłoszenia uzupełniającego. od nowego wiersza. o ile stwierdzi. iż zgłaszający złożył zabezpieczenie. od złożenia którego uzależniony jest wywóz. W przypadku. których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów procedurą wywozu (np. przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. że w przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym. złożone zabezpieczenie zaliczane jest na poczet należności.257 RWKC organ celny. 47.54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Należy przy tym pamiętać. 23. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. Jeżeli natomiast zachodzi sytuacja. 4.257 ust. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość towarów. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. funkcjonariusz celny nie nanosi w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" . do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. wpisuje się w Polu 44. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". W przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym zgłaszający. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. Ustaloną kwotę zabezpieczenia wpisuje w Polu E w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX".tak więc obecność w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" wskazuje. Jeśli zgłaszający chce złożyć zabezpieczenie. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.2 Wymagane dokumenty Ponadto zgodnie z art.3 Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów Termin udzielony przez organy celne zgłaszającemu na przekazanie danych lub dokumentów brakujących przy przyjmowaniu zgłoszenia celnego nie może przekraczać miesiąca licząc od dnia jego przyjęcia. gdy stwierdzi. pozwolenie wywozu. o których mowa w art. lub innym środkom przewidzianym w przepisach szczególnych. którą mogą zostać obciążone towary. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości towarów. zgłaszający żąda natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności (nie chce składać zabezpieczenia). licencja wywozowa). o której mowa w art. o tym. funkcjonariusz celny określa kwotę wymaganego zabezpieczenia kwoty długu celnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E. 46. podwyższona kwota wartości prowizorycznej oraz. przyjmując za podstawę wartość prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń. oraz. W przypadku. że łącznie spełnione są przesłanki. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona.2 RWKC. na prośbę zgłaszającego. jak również dla określenia zabezpieczenia. gdy w wyznaczonym terminie zgłaszający nie przedstawi zgłoszenia uzupełniającego. zgłoszenie niekompletne powinno zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących wywóz. Stosownie do postanowień art. 165 .5 RWKC tzn.255-259 RWKC stosuje się odpowiednio. natomiast jej brak świadczy. iż zażądał on natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. gdzie XXXX oznacza wartość prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. Brakujące dokumenty.255 ust. może wypełnić Pola: 22.1.1. Jeżeli zgłaszający dysponuje danymi powinien wypełnić również pozostałe pola dokumentu SAD. Art. 4.255 RWKC organy celne. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów wywozowe zgłoszenie celne.

Pomiędzy podwykonawcą a eksporterem powinna zostać zawarta umowa zobowiązująca eksportera do złożenia w określonym terminie zgłoszenia uzupełniającego do zgłoszenia niekompletnego złożonego przez podwykonawcę. 4. Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 2 14 17a Dane.1.2.5 Zgłoszenie uzupełniające Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. gdzie zlokalizowany jest podwykonawca.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 31 oraz 33 38 Opakowania i opis towaru.2) Kod towaru Masa netto w kilogramach 166 . gdy podwykonawca składa zgłoszenie niekompletne w urzędzie celnym właściwym miejscowo dla swojej siedziby i jednocześnie wie. 2 i 3 dokumentu SAD. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit. W przypadku stosowania postanowień ww. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "X". podwykonawca zobowiązany jest w Polu 44 umieścić informację dodatkową "ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE -3PL02" wraz z nazwą i adresem urzędu.4 Podwykonawstwo Zgodnie z art.) W przypadku. Umieszczenie ww. adnotacji obliguje urząd celny do przesłania niekompletnych kart 1 i 2 dokumentu SAD do urzędu wskazanego w Polu 44 zgłoszenia niekompletnego. artykułu zgłoszenie uzupełniające może zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla siedziby eksportera. numery kontenera (ów).4.281 RWKC zgłoszenie wywozowe może zostać również złożone w urzędzie celnym właściwym dla miejsca.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy podać podany w części IV Instrukcji kod odpowiadający ostatniemu krajowi przeznaczenia wywożonych towarów (zgodnie z częścią II lit. gdzie zostanie złożone zgłoszenie uzupełniające. (Umowa ta powinna zostać załączona do niekompletnego zgłoszenia celnego. znaki i numery. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Nadawca /Eksporter (wypełnić zgodnie z częścią II lit.2. Instytucja podwykonawstwa ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (zgodnie z częścią II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD). Osoba upoważniona zobowiązana jest do przedłożenia niekompletnego zgłoszenia celnego na kartach 1.2.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. gdy zarówno eksporter jak i podwykonawca mają swoją siedzibę w Polsce. 4. Uproszczone zgłoszenie celne W przypadku stosowania uproszczonego zgłoszenia celnego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia. z tego też względu zgłoszenie uzupełniające może zostać złożone tylko w tym urzędzie.1. 4. że zgłoszenie uzupełniające będzie składane w urzędzie właściwym dla siedziby eksportera.1 Niekompletne zgłoszenie celne na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD.

lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.2. Pomiędzy eksporterem a podwykonawcą powinna zostać podpisana umowa .stosuje się odpowiednio zgodnie z pkt 4. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". 167 .255 ust. od nowego wiersza.2 Należy wpisać również informację:"WYWÓZ UPROSZCZONY-30100" 47 54 Obliczanie opłat . może wypełnić Pola: 22. 46. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. wpisuje się w Polu 44. zgłoszenie niekompletne powinno zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących wywóz. W Polu E złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny. że w przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym.4 Dokument handlowy lub administracyjny W celu użycia dokumentu handlowego lub administracyjnego zamiast jednolitego dokumentu SAD w procedurze uproszczonej poprzez zgłoszenie uproszczone obowiązują odpowiednio regulacje poprzez wpis do rejestru zgodnie z pkt 4.3. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. 47. od złożenia którego uzależniony jest wywóz.powinien posiadać eksporter. W przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym zgłaszający. że łącznie spełnione są przesłanki.44 Dodatkowe informacje / załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia .należy wypełnić tylko w zakresie dokumentów oraz informacji dodatkowych Dodatkowo wypełnić zgodnie z opisem pkt 4.jeżeli występują należności wywozowe . 4. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. Brakujące dokumenty. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. przyjmując za podstawę wartość prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31. 4. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą.2 RWKC. gdzie XXXX oznacza wartość celną prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich.2 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Należy przy tym pamiętać. o ile stwierdzi.1.zgodnie z opisem pkt 4.2. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość towarów. podwyższona kwota wartości prowizorycznej oraz. lub innym środkom przewidzianym w przepisach szczególnych. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia.9. którą mogą zostać obciążone towary.3 Podwykonawstwo Instytucję podwykonawstwa . Zabezpieczenie ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E. Organ celny może przyjąć zgłoszenie.257 RWKC organ celny. przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. W przypadku. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa.uprawniająca podwykonawcę do składania zgłoszeń niekompletnych. 4.2. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości towarów. Ustaloną kwotę zabezpieczenia funkcjonariusz celny wpisuje w Polu E w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX". Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń. jak również dla określenia zabezpieczenia.2. Stosownie do postanowień art. o których mowa w art. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie uproszczonego zgłoszenia . podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona.2.2 Wymagane dokumenty Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty. gdy stwierdzi.4. 23. których przedłożenie jest niezbędne dla procedury wywozu.

W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej dyrektor izby celnej wydający pozwolenie. informacje o nadanym numerze. 4.zgłoszenie wywozowe musi zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla dozoru miejsca.788 RWKC eksporter.3 Potwierdzenie Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie. terminie jest równoznaczny ze zgodą organu celnego 168 . 4. Wpis do rejestru Osoba. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "Y".2. gdyż powiadomienie to zostanie później wykorzystane jako zgłoszenie uzupełniające. Zgodnie z art. Podmiotowi po ustaniu problemów ze stroną "CelinaOpus" ukaże się informacja o nadanym numerze i zwolnieniu towaru. a w szczególności kontrolę retrospektywną (artykuł 284 w związku z artykułem 264 RWKC). W przypadku podwójnego zarejestrowania powiadomienia (wysłanego faxem lub e-mailem oraz wprowadzonego poprzez aplikację "CelinaOpus"). powiadomienia powinny być przyjmowane w formie faxowej (zgodnie z procedurą awaryjną). zwolnieniu towaru lub zatrzymaniu towaru do kontroli na adres e-mail podmiotu.161 WKC . Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. właściwy urząd celny po konsultacji z podmiotem powinien anulować jedno z nich. Zgłoszenie uzupełniające powinno zwierać wszystkie wymagane dla zgłoszenia kompletnego (zgodnie z częścią II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD).3.1 Pozwolenie Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru może zostać udzielone zgodnie z art. aby zapewnić organom celnym skuteczną kontrolę. Zgodnie z art. Brak potwierdzenia w ww. towary masowe) upoważniony eksporter powinien niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.a WKC nadawcy i zgłaszającemu. W Polu D powinny zostać wpisane informacje dotyczące założonych zamknięć celnych.2 Powiadomienie Po przygotowaniu towarów do objęcia procedurą celną i nałożeniu zamknięć celnych (chyba.64 ust. Podobne postępowanie należy przyjąć w przypadku zatrzymania towaru do kontroli. a także w miarę możliwości powinna istnieć możliwość przesyłania przez podmioty powiadomień w formie elektronicznej na udostępniony w placówkach obsługujących procedury uproszczone adres e-mail. Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane (w tym również o datę wpisu do rejestru w Polu 40) po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego. w rozumieniu art. statusu obsługi tj.4. jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia potwierdzenie jego otrzymania.161 ust. może ustalić krótszy czas na przekazywanie potwierdzenia.2 lit. W tym wypadku zgłaszający jako wnioskodawca musi złożyć pisemne zobowiązanie w formie deklaracji. Warunkiem udzielenia pozwolenia jest spełnienie wymagań dotyczących księgowości. 4.3. Natomiast przy wysyłanym powiadomieniu w Polu 40 nie wpisuje się danych dotyczących daty wpisu do rejestru.3. że towary mogą być przewożone bez zamknięć celnych np. W przypadku problemów przy realizacji procedury uproszczonej z wykorzystaniem strony internetowej "CelinaOpus" (awaria systemu). w której zapewni. która uzyska pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru staje się "upoważnionym eksporterem". Przy mailowej obsłudze powiadomień urzędy celne każdorazowo powinny przesyłać informację nt. W drugiej części Pola 1 wpisuje się kod "Z". 4. jest uznawany za osobę w imieniu której składane jest zgłoszenie celne oraz która jest właścicielem towaru lub ma podobne prawa do dysponowania towarami w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego.3.5 WKC. że udostępni dla powtórnej kontroli wszystkie wymagane dokumenty.5 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca). Powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na formularzu SAD. gdzie osoba dokonująca wywozu ma swoja siedzibę lub gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego.

W polu 44 powinna dodatkowo zostać umieszczona informacja "WYSYŁKA POZA GODZINAMI . Jako numer powiadomienia w procedurach wywozowych należy przyjąć numer referencyjny określony w polu 7 formularza SAD . osoba upoważniona nie ma obowiązku wcześniejszego przekazywania do urzędu celnego informacji o planowanych wysyłkach poza godzinami pracy urzędu celnego. gazociągami i liniami energetycznymi.numer ewidencyjny OGL systemu CELINA. nazwanego w systemie "POWIADOMIENIEM".na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej. W Polu D powinny zostać wpisane informacje dotyczące założonych zamknięć celnych. b) Zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o wyprowadzeniu towarów z miejsca stosowania procedury uproszczonej Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce dokonywania czynności wynikających ze stosowania procedury uproszczonej o możliwość zwolnienia z każdorazowego przesyłania powiadomienia o wysyłce towarów. iż powiadomienia przekazywane są w formie elektronicznej na formularzu SAD.towarów transportowanych rurociągami. Biorąc pod uwagę. jak również nie ma obowiązku sporządzania zestawienia wysyłek dokonywanych poza godzinami pracy urzędu celnego.datę określoną w polu 54 dokumentu SAD. albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczone. gdyż powiadomienie to zostanie później wykorzystane jako zgłoszenie uzupełniające. Pozwolenie może zostać wydane tylko dla: .4 Ułatwienia a) Wysyłka poza godzinami pracy urzędu celnego Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce stosowania procedury uproszczonej o możliwość dokonywania zgłoszeń celnych uproszczonych w procedurze wywozu poza godzinami pracy urzędu celnego. W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć wykaz towarów wraz z ich kodami CN. Natomiast przy wysyłanym powiadomieniu w Polu 40 nie wpisuje się danych dotyczących daty wpisu do rejestru. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej. które będą obejmowane procedurą wywozu. 2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu. W przypadku awarii systemu CELINA należy postępować zgodnie z procedurami awaryjnymi dla systemu CELINA.3. określony w pkt 1 formularza potwierdzenia podjęcia decyzji. 4.3. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. W drugiej części Pola 1 wpisuje się kod "Z". 4. Jako numer potwierdzenia przyjęcia powiadomienia . Jako datę potwierdzenia . gdy dokument SAD pełni rolę powiadomienia pole 7 SAD powinno być wypełniane obligatoryjnie). Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane (w tym również o datę wpisu do rejestru w Polu 40) po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego.bez konieczności zachowania chronologii w numeracji (w przypadku.3PL01".5 Wpis do rejestru Upoważniony eksporter dokonuje wpisu do rejestru: 169 . Potwierdzenie powinno zawierać: 1) numer i datę potwierdzenia. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. Powiadomienie przesyłane w formie elektronicznej powinno zostać dokonane na formularzu SAD. Zgoda oraz szczegółowy tryb postępowania w takim przypadku powinny stanowić element pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Jako datę przesłania powiadomienia . Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze.datę określoną w polu "Data i czas decyzji" formularza "POWIADOMIENIE".

należy podać w sytuacji. 3) braku potwierdzenia w terminie . Zgodnie z art. Upoważniony eksporter zobowiązany jest do zachowania do dyspozycji organów celnych wszystkich dokumentów od przedstawienia których uzależnione jest stosowanie przepisów regulujących wywóz. odrębny rejestr dla każdego z tych miejsc (dla każdej z procedur). 2) dane środka transportu. 5) numer i datę potwierdzenia. gdy powiadomienia nie są przekazywane w formie elektronicznej na formularzu SAD). 2) w wypadku wyrażenia zgody na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej w dniu otrzymania potwierdzenia.3. 8) masę netto i brutto towarów. 7) ilość towarów.w dniu. 4. 2 i 3 dokumentu SAD. sposób prowadzenia rejestru oraz miejsce jego przechowywania. Jeżeli w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określone zostało więcej niż jedno miejsce stosowania procedury uproszczonej. 4) numer i datę powiadomienia lub informacji . przez upoważnionego eksportera pieczęci w polu A karty 3 dokumentu SAD. a także numer i rodzaj dokumentu tranzytowego.6 Dokument potwierdzający wyprowadzenie towaru poza obszar celny wspólnoty. która musi zostać wcześniej odpowiednio uwierzytelniona.286 RWKC uprzednie uwierzytelnienie może zostać dokonane bądź: a) poprzez wcześniejsze umieszczenie w polu A pieczęci właściwego urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego.7 Rejestr prowadzony przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Dla każdego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona powinna prowadzić rejestr. b) umieszczenie.3PL01". w którym organ celny stwierdzi. Wpis do rejestru powinien określać w szczególności: 1) numer i datę wpisu. 5) w przypadku uzyskania zgody na zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o wyprowadzeniu towarów z miejsca stosowania procedury uproszczonej . 9) wartość towarów. do której zostaną dostarczone towary. 4. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. 3) dane osoby. 6) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy celnej. Zgłoszenie do procedury wywozu powinno zostać sporządzone na kartach 1.3. w przypadku wysyłki poza godzinami pracy urzędu celnego "WYSYŁKA POZA GODZINAMI . w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.w dniu. 170 . W celu faktycznej kontroli opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty musi zostać użyta w charakterze dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie towarów poza obszar celny wspólnoty karta 3 dokumentu SAD.(numer i datę informacji . który do udzielił. Ponadto w polu 44 dokumentu SAD powinny być podane dodatkowe informacje: ● ● ● "WYWÓZ UPROSZCZONY-30200" numer pozwolenia wraz z urzędu celnego. w którym upłynął ten termin. 4) w przypadku uzyskania zgody na wysyłkę poza godzinami pracy urzędu .przed wysyłką towarów. przed dokonaniem pierwszej czynności związanej ze stosowaniem procedury uproszczonej. powinna uzgodnić z naczelnikiem urzędu celnego właściwego dla miejsca.1) w przypadku zatrzymania towarów w celu przeprowadzenia kontroli celnej . Osoba upoważniona.przed wysyłką towarów. że zostały spełnione warunki objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.

które to pozwolenie przewiduje stosowanie dokumentów handlowych lub administracyjnych. który je wydał.3. na razie z wyjątkiem Grecji zawarły porozumienie administracyjne. 13) wypadku przedstawicielstwa pośredniego .oznaczenie towaru jak i jego ilość. . Przy wywozach bezpośrednich z obszaru Wspólnoty można postępować odpowiednio: Tryb postępowania: ● ● dokument handlowy lub administracyjny zamiast egzemplarza nr 3 jednolitego dokumentu może być tylko wtedy zastosowany.kod CN towaru. gdy jest to wyraźnie dopuszczone w pozwoleniu. Karty te powinny zostać złożone w urzędzie celnym do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru. 4.10) symbol i kurs waluty. 12) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru. zostaje na wniosek osoby udzielone. władze celne w urzędzie celnym wyjścia zezwalają aby dokument ten zastąpił kartę 3 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. rodzaj i oznaczenie opakowań. 171 . 4. Polska z dniem 1 maja 2004 r. . gdy jest to przewidziane odpowiednimi porozumieniami administracyjnymi zawartymi pomiędzy krajami członkowskimi.288 ust. Pkt 3. a także numer i datę upoważnienia. .3. następujące elementy muszą być w każdym wypadku zawarte w dokumencie handlowym albo administracyjnym: . na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej. Uzgodnienie administracyjne z dnia 11 stycznia 1994 roku do stosowania artykułu 288 RWKC W przypadku. jeżeli jest wymagane w związku z przywozem lub wywozem towarów objętych środkami administrowania obrotem towarowym z zagranicą. które dołączyły do uzgodnienia administracyjnego.specjalna pieczęć zgodnie z artykułem 286 ust. jeżeli to dla zainteresowanego prowadzi do znacznych uproszczeń w procedurze wywozu i nie zagraża interesom administracji celnej. Zgodnie z zawartymi porozumieniami egzemplarz nr 3 jednolitego dokumentu administracyjnego może zostać zastąpiony poprzez dokument handlowy lub dokument administracyjny.9 Potwierdzanie faktycznego wywozu na innym dokumencie niż karta 3 SAD Dotyczy art. pod warunkami ograniczeń w stosunku do wywozów przez kraje członkowskie. gdy spełnione są poniższe warunki: 1.kraj przeznaczenia. a Pole 40 należy wypełnić zgodnie z regułami określonymi w części IV pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. zasady wypełniania pól oraz pola niezbędne do wypełnienia są identyczne z określonymi w części II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. 11) numer i datę pozwolenia.6 stosuje się odpowiednio. przystąpiła do ww. porozumienia. .b RWKC. Z powodów uproszczenia kraje członkowskie. powinien zawierać również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby. W części drugiej Pola 1 należy wpisać kod "Z". . gdy zostało wydane pozwolenie na procedurę uproszczonego zgłoszenia zgodnie z artykułem 282 RWKC lub na procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru zgodnie z artykułem 283 ww.pieczęć urzędu celnego wywozu z podpisem kompetentnego funkcjonariusza celnego lub w przypadku zastosowania procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru . których to dotyczy.288 RWKC Zgodnie z art.numer pozwolenia i oznaczenie urzędu celnego. rozporządzenia.ilość. odpowiednie pozwolenie.3.1 RWKC w procedurze uproszczonej poprzez wpis jak i w procedurze uproszczonego zgłoszenia w procedurze wywozu dokument handlowy lub dokument administracyjny w miejsce jednolitego dokumentu administracyjnego SAD może być tylko wtedy zastosowany.rejestr.2 lit.8 Zgłoszenie uzupełniające Rolę zgłoszenia uzupełniającego pełnią egzemplarze 1 i 2 dokumentu SAD.

2 RWKC). że ten dokument nie spełnia warunków określonych w uzgodnieniu administracyjnym z dnia 11 lutego 1994 (Druk XXI/1976/93 -Rev. Urząd celny wyprowadzenia nie ma obowiązku weryfikacji decyzji podejmowanych przez inne urzędy celne. W przypadkach wątpliwych lub podejrzenia o nieprawidłowości urząd celny wyprowadzenia odsyła przedłożony dokument handlowy lub administracyjny do urzędu celnego wywozu. Procedura zgłoszenia uproszczonego Poza przypadkami wyjątkowymi. Postępowanie w przypadku. liczbę i numery założonych zamknięć celnych. aby ten mógł dokument zweryfikować. 3. informuje o tym urząd celny. Załącznik do uzgodnienia administracyjnego z dnia 11 stycznia 1994r.wcześniejsze umieszczenie pieczęci właściwego urzędu celnego i podpisu funkcjonariusza celnego.1 RWKC. Pole B Na przekazanych do urzędu celnego jako zgłoszenie uzupełniające kartach 1 i 2 funkcjonariusz celny przystawia stempel SAD z aktualna datą.). Pole D Osoba upoważniona wpisuje rodzaj . jeżeli te nie będą odpowiadały wymienionym powyżej standardom. bądź .4. 4. w których dokument handlowy lub administracyjny nie spełnia wymogów i zgłaszający sam to może stwierdzić.umieszczenie przez upoważnionego eksportera specjalnej pieczęci. Uzgodnienie administracyjne obowiązuje od 1 lutego 1994r. Wyszczególnione w punkcie 1 elementy muszą być wyraźnie widoczne na dokumencie handlowym lub administracyjnym. przyjęcia dokumentu administracyjnego lub handlowego i uzasadnia odmowę. Urząd celny wyprowadzenia. ma zastosowanie następujące postępowanie. 4. Jeżeli jest to tylko możliwe musi być przystawiona pieczątka u góry po prawej stronie. Urząd celny wyprowadzenia może odmówić przyjęcia dokumentów w zastępstwie 3 karty jednolitego dokumentu administracyjnego. 3. Przedsiębiorcy muszą mieć zagwarantowaną pewność. Urząd celny wyprowadzenia odmawia zgodnie z pkt 3 powołanego uzgodnienia administracyjnego. który nadał urząd celny na powiadomieniu przesłanym w formie elektronicznej na dokumencie SAD). Na kartach tych powinna być umieszczona przez osobę upoważnioną pozycja ewidencji OGL. jeżeli wymienione w artykule 791 RWKC warunki są spełnione. A. które do wywozu zgłoszone zostały w procedurze uproszczonej poprzez wpis do rejestru. (numer ewidencyjny. 2. zgłoszenie to może być przyjęte przez urząd celny wyprowadzenia.2 WKC. który wydał pozwolenie. W danym przypadku należy złożyć nowe zgłoszenie wywozowe. B. Procedura uproszczona poprzez wpis do rejestru 1.adnotacja "uproszczony wywóz". że przez jednego i tego samego zgłaszającego często składane są dokumenty administracyjne lub handlowe. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 62 do RWKC. dostarczone z dokumentem handlowym lub administracyjnym. 2. Wcześniejsze zgłoszenie musi zostać unieważnione przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego zgodnie z artykułem 76 ust. gdy urząd celny wyjścia odmówi przyjęcia dokumentu handlowego lub administracyjnego. że zgłoszenia celne przyjęte przez jeden z urzędów celnych we Wspólnocie będą uznawane na całym obszarze celnym Wspólnoty. Wypełnianie pól literowych: Pole A Karta 3 dokumentu SAD musi zostać uprzednio uwierzytelniona (zgodnie z art. 5.286 ust. To uzgodnienie nie wyklucza możliwości zawierania przez kraje członkowskie umów dwustronnych zgodnie z artykułem 288 ust. 5.. który stwierdzi. przy towarach. Jeżeli urząd celny wyprowadzenia. poprzez: . które w ramach procedury uproszczonej poprzez wpis nie mogą być przyjęte. 172 . stwierdza. urząd celny wyprowadzenia przyjmuje ten dokument zamiast egzemplarza nr 3 jednolitego dokumentu administracyjnego. 6. 3. 4.

Procedura wywozu realizowana transportem kolejowym W myśl przepisów wspólnotowych. który dokona potwierdzenia na egzemplarzu 3 SAD.793 ust.5. Tryb postępowania w zakresie potwierdzania faktycznego wywozu towarów w przy stosowaniu procedury uproszczonej. gdy wysyłka związana jest ze stosowaniem procedury tranzytu tj. wyznaczony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.potwierdzenia na egzemplarzu 3 dokumentu SAD dokonuje urząd celny wyjścia w rozumieniu przepisów regulujących procedurę tranzytu. Procedura wywozu realizowana transportem drogowym. (art. Przesłać do właściwego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej powiadomienia (elektronicznie na dokumencie SAD). W takim przypadku jest zobowiązana: 1. wówczas zgodnie z zasadami określonymi w art. Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia tranzytowego i sprawdzeniu zabezpieczenia następuje zwolnienie towarów do tranzytu. 173 . Do potwierdzenia powinien być załączony dokument tranzytowy. w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (do czasu złożenia zgłoszenia uzupełniającego).793 ust.po otrzymaniu potwierdzenia w zależności od rozstrzygnięcia . Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinna zostać potwierdzona przez ten urząd celny.a) RWKC jest urzędem wyprowadzenia. Wraz z dokonaniem wpisu towarów do rejestru.793 ust. że towary opuściły obszar Unii Europejskiej.upoważniony nadawca przystawia na wszystkich egzemplarzach dokumentu tranzytowego w czerwonym kolorze stempel EXPORT. Mogą wystąpić dwa przypadki postępowania: 1. Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu i jest jednocześnie upoważnionym nadawcą towarów przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym.4. czyli urząd.6 RWKC .a) RWKC) urzędem celnym wyprowadzenia w przypadku towarów wywożonych koleją jest urząd celny właściwy dla miejsca. Upoważniony nadawca zgodnie z zasadą określoną w art. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać potwierdzony przez urząd celny. I. w którym towary przejmowane są w ramach jednej umowy przewozu w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe. W przypadku.793 ust. po której następuje procedura tranzytu . w którym nastąpiło zgłoszenie celne towaru do procedury tranzytu (art. 2. który w tym przypadku zgodnie z art. list przewozowy CIM. Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu (upoważniony eksporter) oraz jest upoważnionym nadawcą przy przewozach towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu. towary zostają objęte procedurą wywozu. Egzemplarz 3 SAD powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym wewnętrznym.6 RWKC).793 ust. Urząd ten nadzoruje faktyczny wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty i dokonuje potwierdzenia. mamy do czynienia ze zgłoszeniem do procedury wywozu. wykaz zdawczy TR) i osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu (upoważniony eksporter) posiada również pozwolenie na obejmowanie towarów procedurą tranzytu (upoważniony nadawca). jest urząd celny wewnętrzny. wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. W takim przypadku urzędem celnym.6 RWKC potwierdza Tranzytowy Dokument Towarzyszący. dokumentu w czerwonym kolorze stempla "EXPORT". w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać dostarczony wraz z towarem do urzędu celnego wyprowadzenia. w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego). wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. poprzez przystawienie na wszystkich kartach ww.2 lit. Zgłoszenie celne do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu. . Egzemplarz 3 powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego).wpisać towary do rejestru.2 lit. Następnie upoważniony nadawca powinien złożyć zgłoszenie tranzytowe w formie elektronicznej poprzez przesłanie do administracji celnej odpowiedniego komunikatu. II. W sytuacji gdy towary po procedurze wywozu obejmowane są procedurą tranzytu (NCTS.

SMGS przeznaczona dla eksportera). morską lub lotniczą. np.2a w związku z ust. w przypadku towarów wywożonych koleją. właściwy urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej może ma wniosek eksportera potwierdzić dokumenty transportowe (np. w ramach jednej umowy przewozu. W związku z powyższym.: transport drogowy i transport morski).416 ust.793 RWKC. Jak wynika z postanowień art. w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (do czasu złożenia zgłoszenia uzupełniającego). o której mowa w art. gdy towary wywożone są w ramach zawartej umowy przewozu na zasadach door . który dokona potwierdzenia na egzemplarzu 3 SAD. że głównym zobowiązanym w uproszczonej procedurze tranzytowej z zastosowaniem dokumentów kolejowych staje się przedsiębiorstwo kolejowe. drogą pocztową. Powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na formularzu SAD. CIM. a wywóz realizowany będzie transportem kolejowym. do potwierdzania wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty na egzemplarzu 3 dokumentu SAD. Upoważniony eksporter po dokonaniu wpisu do rejestru przystawia dodatkowo pieczęć upoważnionego eksportera na dokumencie transportowym. TR.a) RWKC jest urzędem wyprowadzenia. Numer PWZ powinien być generowany przez każdy urząd celny.793 ust. a więc przedsiębiorstw kolejowego.1 lit.1 oraz art. którego rola sprowadza się m.76 ust. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać potwierdzony przez urząd celny. urzędem celnym wyprowadzenia. W przypadku. w którym towary przejmowane są w ramach jednej umowy przewozu w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe. Egzemplarz 3 powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru. Wystawiający tego typu dokument przewozu bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku do miejsca dostawy oznaczonego na konosamencie od momentu przejęcia w miejscu odbioru/załadunku również umieszczonego w tym 174 .430 ust. Z punktu widzenia interpretowanego przepisu istotne jest stwierdzenie. jest urząd celny właściwy dla miejsca. raz w tygodniu organ celny potwierdza dokumenty transportowe na których realizowany będzie wywóz z zastosowaniem procedury uproszczonej). Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury wywozu. jest urząd celny wewnętrzny.2 lit. Organ celny powinien prowadzić rejestr dotyczący potwierdzonych dokumentów transportowych przed dokonaniem zgłoszenia do procedury wywozu i sprawować nadzór czy wszystkie wcześniej poświadczone dokumenty zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.1 RWKC określa.upoważniony eksporter po przygotowaniu towarów do objęcia procedurą celną i nałożeniu zamknięć celnych powinien niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. 4. TR. w celu transportu do kraju trzeciego (nawet jeśli transport będzie miał charakter mieszany/kombinowany. transportem multimodalnym (przewóz towarów przez więcej niż jeden środek transportu). wyznaczony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego. 2. Urzędem celnym. Wystawiany w takim przypadku jest dokument pokrywający cały odcinek przewozu. pozwolenie na upoważnionego nadawcę w procedurze tranzytu z zastosowaniem dokumentów kolejowych może być wydane jedynie dla głównego zobowiązanego. organy pocztowe. przedsiębiorstwo lotnicze lub żeglugowe.5 art.793 RWKC. że na obszarze właściwości miejscowej danego urzędu mamy do czynienia z przejęciem towaru przez przewoźnika. który dokonuje potwierdzenia karty 3 SAD. Dokumenty transportowe powinny mieć wypełnione przynajmniej pola zawierające dane eksportera (np. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinna zostać potwierdzona przez ten urząd celny. W celu ułatwienia dokonywania formalności celnych. in. Upoważniony eksporter nie jest uprawniony do przystawiania stempla EXPORT na dokumentach transportowych.5. który w tym przypadku zgodnie z art.a) WKC . W przypadku obejmowania towarów procedurą wywozu w procedurze uproszczonej. który to przewóz objęty jest jedną umową przewozu. które przejmuje towary do przewozu. Do potwierdzenia powinien być załączony dokument transportowy (odpowiednia karta CIM.UWAGA! Art.door. potwierdzanie wywozu na odwrocie egzemplarza 3 SAD polega na umieszczeniu pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego.1 Szczególne przypadki postępowania: Zgodnie z ust. wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. SMGS) przed dokonaniem zgłoszenia wywozowego poprzez przystawienie w czerwonym kolorze stempla EXPORT oraz pieczęci "Polska-Cło". w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu.

iż załadunek na statek obył się np. zgłaszający powinien przynajmniej posiadać zlecenie przewozowe na towar obejmowany procedurą wywozu np. Zgodnie z powyższym może zaistnieć sytuacja.powinno posiadać uzupełnione pole 44 o dany dokument .793 ust.szerokość 55 mm. konosament wraz z jego numerem. Mając powyższe na uwadze. iż zgodnie z art.tj.2 lit a). . z Rzeszowa do Gdyni lub z Rzeszowa do Hamburga . 4.dokumencie przewozowym. urząd celny wyprowadzenia poświadcza egzemplarz 3 zgłoszenia wywozowego po opatrzeniu dokumentu przewozowego adnotacją "EXPORT" w czerwonym kolorze i swoją pieczęcią. rozumiejąc specyfikę transportu i występujące trudności proponuje się następujące rozwiązanie w sytuacji gdy nie jest możliwe posiadanie przez eksportera dokumentu przewozu do kraju trzeciego w dniu obejmowania towarów procedurą wywozu w procedurze uproszczonej: 1. Powinno to stanowić podstawę do potwierdzenia faktycznego wywozu na egzemplarzu 3 dokumentu SAD przez urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. jeżeli operatorzy są w stanie zagwarantować za pomocą innych środków prawidłowość przebiegu operacji.5 RWKC w przypadkach określonych w ust. 3) numer zgłoszenia celnego. niezależnie od faktu wcześniejszego przejęcia towaru do przewozu. 4 stycznia. W przypadku regularnych linii żeglugowych. ze dany towar został przejęty przez przewoźnika. Jednocześnie należy dodać. a z konosamentu wynikać będzie. 4) data objęcia towaru procedurą. Konosament multimodalny (w większości przypadków) datowany jest w dniu załadunku towaru na statek. 2. 1 stycznia towar został przekazany do przewozu. w ramach jednej umowy przewozu. transportu bezpośredniego lub bezpośrednich lotów do państw trzecich przeznaczenia. w celu transportu do kraju trzeciego.ze zlecenia wynikać będzie. mianowicie np.6 Stempel upoważnionego eksportera (wzór stempla stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93) 1 3 5 Wymiary stempla: . a zgłaszający w dniu objęcia towaru procedurą wywozu nie posiada dokumentu potwierdzającego. że towar obejmowany jest procedurą wywozu w procedurze uproszczonej. 2 4 6 175 . 6) numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. iż np. 5) nazwa osoby posiadającej pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.wysokość 25 mm Oznaczenie pól pieczęci: 1) Pl. 2) kod urzędu celnego objęcia. 1 stycznia a konosament obejmujący cały odcinek przewozu datowany jest dopiero w dniu załadunku na statek a. Towary zostają objęte procedurą wywozu w dniu np. to umieszczenie potwierdzenia "EXPORT" nie jest wymagane. 4 stycznia. zgłoszenie uzupełniające .

Objęcie towarów procedurą składu celnego Niekompletnego zgłoszenia celnego. Aby skorzystać z uproszczonej procedury zgłaszania trzeba uzyskać pozwolenie.innego dokumentu administracyjnego lub handlowego wraz z wnioskiem o objęcie procedurą. Gospodarcze procedury celne . o którym mowa w art. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. znaki i numery. z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego. . o 176 .5. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów.1. Brakujące dokumenty. W przypadku składu celnego Typu F nie stosuje się procedury zgłoszenia uproszczonego.objęcie 5.253 ust. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit. 5. Można tu także zwrócić uwagę na takie elementy jak: rodzaj towaru. których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. Należą do nich także dane dotyczące ilości towarów. Zgłoszenie uproszczone może mieć formę: .1 nie stosuje się w przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego.1. >Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. wpisuje się w Polu 44. 5.1 Zgłoszenie celne na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD Zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą składu celnego musi zawierać przynajmniej te dane.1.2) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument Dodatkowe informacje / załączone dokumenty Oznaczenie składu Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę. numery kontenera (ów). numer. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. Zgłoszenie celne powinno mieć wypełnione co najmniej następujące pola: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 2 14 21 31 oraz 40 44 49 54 Dane.1. marka. które są niezbędne dla identyfikacji towarów. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Nadawca /Eksporter (wypełnić zgodnie z częścią II lit.2. że łącznie spełnione są przesłanki.zgłoszenia niekompletnego sporządzonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. od nowego wiersza.1 Uproszczone zgłoszenie celne Uproszczone zgłoszenie celne pozwala na obejmowanie towarów procedurą składu celnego po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego. Opakowania i opis towaru.

2. której to pozwolenie zostało wydane.4 RWKC dla umieszczenia towarów pod procedurą składu celnego typu B wymagane jest podanie następujących danych określonych w Polach: 1 (pierwsza i druga część pola).zgodnie z art.których mowa w art. 8.1.255 ust.1.2 RWKC) 5.1.1.273 ust.określić wartość celną towarów.a) RWKC do zgłoszenia o umieszczenie towarów pod procedurą składu celnego typu D należy dołączyć dokumenty określone w art. Zgodnie z art. 3.3 Zgłoszenie uzupełniające Zgłoszenie uzupełniające nie musi być wymagane.2. dlatego też te brakujące elementy należy podać we wniosku o umieszczenie pod procedurą.1 Obowiązki osoby upoważnionej . 5. co oznacza.deklarację wartości celnej. 34a.2 Wpis do rejestru Procedury uproszczonej poprzez objęcie towarów procedurą składu celnego nie stosuje się w odniesieniu do składów typu B. 23. tak aby można było dokonać natychmiastowej i pewnej klasyfikacji. W zasadzie na dokumencie administracyjnym rzadko znajdują się wszystkie dane niezbędne dla umieszczenia towarów w składzie celnym typu B.47. 5.1.a i b) tj. 35. 22 (w zakresie waluty). 5. osoba której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej jest zobowiązana podjąć następujące czynności: 1.procedura podstawowa Gdy towary znajdą się w wyznaczonym miejscu.3. oraz 2) jako procedura ułatwiona określona w art.1 lit.2 RWKC. 41. 37. 44. ze powinny zostać wypełnione dodatkowo na dokumencie SAD pola 12.1 lit. 5. 38. wpisać towary do ewidencji towarowej / rejestru. 19.218 ust. to w zgłoszeniu uproszczonym należy dodatkowo: . 5.: . Zgodnie z art.1.2 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie daną procedurą celną Na przedniej stronie dokumentu handlowego lub administracyjnego należy podać numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz dane osoby. 31. 40.220 ust. 44. (artykuł 269 ust.2).1a Skład celny typu D Jeżeli procedura zgłoszenia uproszczonego stosowana jest w składzie celnym typu D.1. .2 RWKC. .269 ust. Towary mogą zostać objęte procedurą składu celnego w procedurze uproszczonej poprzez wpis do rejestru w dwóch formach: 1) jako procedura podstawowa . 43.266 ust. 49. E i F. 5.2 w połączeniu z art. powiadomić właściwy urząd celny o dostarczeniu towarów (zgodnie z pkt 2.1. zachować do dyspozycji kontrolującego wszelkie dokumenty dotyczące umieszczania towarów w składzie celnym w sposób umożliwiający do nich pełny wgląd. 14.2a Skład celny typu B W celu umieszczenia towarów w składzie typu B można jedynie wykorzystać dokument administracyjny wraz z wnioskiem o umieszczenie pod procedurą.1. 54 (zgodnie z załącznikiem 37 do RWKC). 46. 3.fakturę na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów.273 ust. 177 .1 RWKC.możliwie dokładnie określić rodzaj towarów.1.

(art. gdzie odpowiedzialność spoczywa na prowadzącym skład celny . 5. Osobę. pozwolenia.1 Uproszczone zgłoszenie celne Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełniania następujących pól na dokumencie SAD: Pole nr SAD Dane. 47(rodzaj i podstawa opodatkowania)-tylko przy składzie typu D. 38.w przypadku publicznego składu celnego. przetwarzania pod kontrolą celną 5.1.b) RWKC ma tę samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą składu celnego. Pierwszego dnia roboczego po dokonaniu wpisu do rejestru należy przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu zbiorcze powiadomienie o dokonanych wpisach. które powinny być w nim zawarte 178 . 3. 41 42-tylko przy składzie typu D. 44.2. 32.515 i 516 RWKC) .2.osoba upoważniona udzieli władzom celnym wszelkich informacji. 22(w zakresie waluty).na obejmowanie towarów procedurą składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego W przypadku uzyskania ww. który jest jednocześnie korzystającym ze składu .w przypadku prywatnego składu celnego . 49. po przybyciu towarów do miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona wpisuje je do rejestru.273 ust.można zezwolić na prowadzenie tylko ewidencji towarowej. 37. gdzie odpowiedzialność spoczywa na prowadzącym skład.powinien prowadzić odrębny rejestr. (dane.1 lit. 5.zwolnić osobę upoważnioną z obowiązku każdorazowego powiadamiania właściwych władz celnych o każdym przybyciu towarów (np. 35.1. Ewidencja Osoba upoważniona .rodzaj danego towaru oraz przyśpieszone tempo operacji usprawiedliwiają to odstępstwo. .b) RWKC lub do rejestru ma tę samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą składu celnego. Wpisanie towarów do ewidencji towarowej zgodnie z art.każdy korzystający z procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą składu celnego . 14. 40. towary masowe).2 Ułatwienia Organ celny na wniosek osoby może w pozwoleniu wyrazić zgodę: . po czasowym składowaniu lub w przypadku towarów uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną). . . jakie powinien zawierać rejestr przedstawione są w pkt 2. 31.3 Zgłoszenie uzupełniające Zgłoszenie uzupełniające . o ile zaistnieje taka potrzeba.1 lit. Wpisanie towarów do ewidencji towarowej zgodnie z art. 54.2. 5.273 ust.3.2. 8.6) 5.aby powiadomienie dokonane zostało niedługo przed przybyciem towarów.w przypadku prywatnego składu celnego. Wpis towarów do rejestru jest równoznaczny ze zwolnieniem towarów. w urzędzie celnym sprawującym nadzór. 34a. Musi zawierać datę wpisu oraz wymagane dane określone w załączniku 37 do RWKC (tj. odprawy czasowej. 19.W przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego z zastosowaniem procedury uproszczonej: . Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. upoważnioną można zwolnić z obowiązku każdorazowego powiadamiania o przybyciu towarów tylko wtedy gdy spełnione są następujące warunki: . które uznają one za niezbędne w celu. dokonania badania towarów.powinna przedkładać w cyklu miesięcznym do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego wyciąg z ewidencji towarowych (wpisy do ewidencji dokonane w miesiącu poprzednim). (w przypadku towarów po zrealizowanej procedurze tranzytu.nie musi być wymagane. dane wymagane w Polu 1 (1 i 2 część).

numery kontenera (ów). 256 i 259 RWKC stosuje się odpowiednio).2 RWKC. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. znaki i numery.2. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną. Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty. Brakujące dokumenty. 54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji towarów.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / swiadectwa i pozwolenia Obliczanie opłat Oznaczenie składu Pole to należy wypełnić. (postanowienia art.2) Procedura celna . Opakowania i opis towaru.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją). liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. gdy zgłoszenie o objęcie procedurą celną wykorzystywane jest do zakończenia procedury składu celnego. Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełniania następujących pól na dokumencie SAD: Pole nr 179 . należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 31 oraz 37 40 44 47 49 Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę. wpisuje się w Polu 44.2 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą celną. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.2. Pkt 3. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. że łącznie spełnione są przesłanki.znakowy.2. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów.255.255 ust.1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 14 Pole kodowe Należy wpisać kod C Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela .3. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków jeśli osoba posiada REGON 9 . o których mowa w art. 5. >Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. od nowego wiersza. 5.3 stosuje się odpowiednio.

A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. 54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Postanowienia art. 258 i 259 RWKC stosuje się odpowiednio.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją). 257. Zamknięcie procedury składu celnego Procedury uproszczone mogą być wykorzystywane do zamknięcia procedury składu celnego. Dotyczy to stosowania procedur uproszczonych przewidzianych dla: . 180 .podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / swiadectwa i pozwolenia Obliczanie opłat Oznaczenie składu Pole to należy wypełnić.znakowy. procedury dopuszczenia do obrotu (pkt 3) w związku z art. Procedura uszlachetniania biernego W stosunku do towarów zgłaszanych do wywozu w ramach procedury uszlachetniania biernego . 256. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela . należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 31 oraz 37 40 44 47 49 Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę.4.powrotnego wywozu. 6. Instrukcję dot. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków jeśli osoba posiada REGON 9 .zakończenie 6.stosuje się odpowiednio zasady opisane w instrukcji dot. numery kontenera (ów).1. . Gospodarcze procedury celne .255.dopuszczenia do obrotu. Opakowania i opis towaru.SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 14 Dane. znaki i numery.276 RWKC stosuje się odpowiednio. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. gdy zgłoszenie o objęcie procedurą celną wykorzystywane jest do zakończenia procedury składu celnego.wywozu. 5.2. procedury wywozu (pkt 4). Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela. . >Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej.2) Procedura celna .

odprawa czasowa. rodzaj. Skład celny typu D Wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego typu D pociąga za sobą automatyczne stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru w procedurze dopuszczenia do obrotu. Dla towarów umieszczonych pod procedurą w składzie celnym typu F nie może zostać dopuszczone zastosowanie jakiejkolwiek procedury uproszczonej. 6. Powyższe stosuje się pod warunkiem. W pozwoleniu na gospodarczą procedurę celną osoba posiada zgodę na transfer do urzędu wyjścia w celu 181 . W związku z faktem. W przypadku zakończenia procedury składu celnego towary mogą zostać objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. które są właściwe temu towarowi w chwili jego umieszczenia pod procedurą składu celnego. Jednakże.1 lit.266 ust.2 lit. ze elementy kalkulacyjne odnoszące się do tych towarów zostały uznane lub dopuszczone w momencie umieszczania tych towarów pod procedurą składu celnego.78. przetwarzanie pod kontrolą celną. Zgodnie z art. które nie mogą zostać skontrolowane bez fizycznego zbadania towarów. Nie można zastosować bezpośrednio procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru. W tym przypadku mogą zostać zastosowane inne procedury związane z obowiązkiem przedstawienia towarów organom celnym.c).3 WKC jeżeli przywożony towar jest dopuszczany do obrotu zgodnie z postanowieniami art. Organ celny może wyrazić zgodę. to procedury tej nie można zastosować. powinno być przekazane najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wyprowadzenia towarów ze składu celnego. 6.Skład celny typu B Dla towarów umieszczonych w składzie celnym typu B stosuje się jedynie zgłoszenia niekompletne lub procedurę zgłoszenia uproszczonego. iż w procedurach wywozowych powiadomienie powinno być przesyłane w formie elektronicznej na formularzu SAD. o ile osoba zainteresowana zażąda ich stosowania w chwili powstawania długu celnego. Zamknięcie pozostałych gospodarczych procedur celnych a) przy zamykaniu procedur gospodarczych tj.76 ust. Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy. cena i ilość. wywozu lub powrotnego wywozu. można stosować procedury uproszczone przewidziane dla dopuszczenia do obrotu. b) przy zamykaniu procedury uszlachetniania biernego można stosować procedury uproszczone przewidziane dla dopuszczenia do obrotu. uszlachetnianie czynne. wartość. Powiadomienie.112 ust.214 są tymi. Powyższe stosuje się nie naruszając zasad a posteriori w rozumieniu art.2. Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie okresu rozliczeniowego. które należy uwzględnić zgodnie z art. Szczególne przypadki postępowania W przypadku zakończenia gospodarczej procedury celnej poprzez nadanie towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami: 1. aby powiadomienie miało charakter zbiorczy i dotyczyło towarów wyprowadzonych ze składu celnego w danym dniu i objętych procedurą dopuszczenia do obrotu (zgodnie z art.278 RWKC) Uproszczony tryb zakończenia procedury składu celnego. wywozu lub powrotnego wywozu. w przypadkach gdy osoba chce skorzystać z zastosowania elementów naliczania należności. nie jest możliwe w tym przypadku udzielenie pozwolenia na zastosowanie uproszczonego trybu zakańczania procedury składu celnego. Dotyczy to sytuacji zakańczania procedury składu celnego i objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu. (art.3.b Rozporządzenia Wykonawczego).

Towarom powinno zostać nadane przeznaczenie celne powrotnego wywozu w urzędzie celnym wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.Procedury tranzytowe w WKC: Art. formalnościom celnym w wywozie do kraju trzeciego kończącym procedurę uszlachetnia czynnego z zastosowaniem systemu ceł zwrotnych. jeżeli towary wspólnotowe są wywożone do kraju EFTA lub przez terytorium jednego lub kilku krajów EFTA z zastosowaniem Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. w celu uniknięcia sytuacji. 2. zostają umieszczone pod procedurą wspólnotowego tranzytu zewnętrznego. w systemie procedury standardowej lub uproszczonej. 4 pkt 16 WKC określa.3 RWKC 2454/93 transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu może mieć miejsce w ramach procedury. Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie z jednego punktu do drugiego punktu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty: a) towarów niewspólnotowych. Towary te wraz z formularzem 3 dokumentu SAD powinny zostać dostarczone do granicznego urzędu celnego. 2. 340 c ust.że się odbywać. ale posiada zgodę na zakończenie danej procedury z zastosowaniem uproszczeń. jeżeli: .512 ust.korzystają ze zwrotu lub umorzenia należności przywozowych. Mając powyższe na uwadze ma zastosowanie przepis art. w przypadkach i na warunkach określonych zgodnie z procedurą Komitetu. towary. Przemieszczanie towarów w tranzycie zewnętrznym odbywać się może: ● z zastosowaniem procedury zewnętrznego tranzytu wspólnotowego T1. procedura nie ulegnie zakończeniu do momentu. Zgodnie z art. w celu zwrotu lub umorzenia należności. b) towarów wspólnotowych. W takiej sytuacji w celu powrotnego wywozu towarów z zastosowaniem procedury uproszczonej podmiot powinien posiadać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy nadawaniu towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu. lub .00 Procedury tranzytowe 1. lub . nie podlegających w tym czasie należnościom przywozowym i innym obciążeniom ani środkom polityki handlowej. Przemieszczanie towarów w ramach procedury tranzytu może następować w ramach tranzytu zewnętrznego lub tranzytu wewnętrznego. 14. lub . procedura zawieszająca ulega zakończeniu w momencie faktycznego opuszczenia obszaru Wspólnoty przez ww. jak również posiadać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu. w których produkty objęte środkami lub korzystające ze środków obowiązujących w wywozie mogłyby unikać tych środków lub bezzasadnie z nich korzystać. W pozwoleniu na gospodarczą procedurę celną osoba nie ma zgody na transfer do urzędu wyjścia.182 ust. ● z zastosowaniem karnetu TIR Przewóz towarów w procedurze TIR w procedurze tranzytu zewnętrznego mo. iż tranzyt jest jednym z rodzajów procedury celnej. które są realizowane na podstawie umów międzynarodowych.zostały poddane wywozowym formalnościom celnym w celu udzielenia zwrotów przy wywozie do krajów trzecich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. co uzależ. które są określone we WKC. w formie produktów kompensacyjnych lub towarów w niezmienionym stanie. 91-97 WKC.powrotnego wywozu jak również posiada zgodę na zakończenie danej procedury z zastosowaniem uproszczeń.zostały poddane.00.Wprowadzenie Procedury tranzytowe stosowane we Wspólnocie Europejskiej podzielić można na takie. W takim przypadku.pochodzą ze składów interwencyjnych i podlegają środkom kontroli użytkowania i/lub przeznaczenia i poddane zostały formalnościom celnym przy wywozie do krajów trzecich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. o ile: 182 .nione jest od dokonania ich wywozu poza obszar celny Wspólnoty. 3 Przepisów Wykonawczych. kiedy towary lub produkty zgłoszone do powrotnego wywozu faktycznie opuszczą obszar celny Wspólnoty. iż zgodnie z art.3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Tranzyt zewnętrzny regulowany jest przepisami art. oraz takie. Zwracam uwagę.

przez terytorium kraju trzeciego towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego. chyba że: . W procedurze tranzytu wspólnotowego wewnętrznego używane będą dokumenty T2 (dla towarów wspólnotowych) lub T2F (jeżeli procedurą są obejmowane towary nie pochodzące z obszaru podatkowego Wspólnoty). Dyrektywa Rady 77/388/EWG odnosi się do obowiązku podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie w ramach Wspólnoty. na podstawie art. wobec której przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG nie obowiązują. Przemieszczanie towarów w tranzycie wewnętrznym odbywać się może: ● z zastosowaniem procedury wewnętrznego tranzytu wspólnotowego.z części obszaru celnego Wspólnoty. . Jersey Sark i Herm. do innej części obszaru celnego Wspólnoty. Tranzyt wewnętrzny regulowany jest przepisami art. ● z zastosowaniem karnetu TIR 183 . Obszar ten nie pokrywa się jednak całkowicie z obszarem terytorialnym Unii Europejskiej. lub .chodzi o przewóz z jednego do drugiego miejsca znajdującego się we Wspólnocie. w której wymienione przepisy obowiązują. ● ● ● ● z zastosowaniem karnetu ATA jako dokumentu tranzytowego z zastosowaniem formularza 302 przewidzianego w ramach Konwencji pomię. w której wymienione przepisy nie obowiązują. Gujana Francuska. przez terytorium kraju trzeciego. 340 c ust. jednak musza one być przewożone na pozostałe obszary Wspólnoty z zastosowaniem wewnętrznej wspólnotowej procedury tranzytu (na dokumencie T2F). w której wymienione przepisy również nie obowiązują. podpisanej w Londynie w dniu 19 czerwca 1951r. Zgodnie z art. gdyż jest on wykorzystywany jedynie dla przewozu towarów po Renie bąde jego dopływach). wobec której przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG nie są stosowane. Towary wspólnotowe. umieszczenie pod tą procedurą nie jest obowiązkowe.taka możliwość została przewidziana umową międzynarodową. lub . fińskie Wyspy Alandzkie.z części obszaru celnego Wspólnoty. 1 Przepisów Wykonawczych do Rozporządzenia ustanawiającego WKC po procedurą wspólnotowego tranzytu wewnętrznego umieszczane są towary wspólnotowe. Procedury tranzytu zewnętrznego nie stosuje się w odniesieniu do przewozów dokonywanych przez terytorium kraju trzeciego. do . które są wysyłane z jednego miejsca na obszarze celnym Wspólnoty do drugiego miejsca na tym obszarze przez terytorium jednego lub kilku krajów EFTA. drogą pocztową (włącznie z paczkami) z zastosowaniem manifestu reńskiego. lub . góra Athos w Grecji. które są wysyłane: .dzy państwami .rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Wspólnotą. Martynika i Reunion.stronami Paktu Północno-Atlantyckiego w sprawie statusu ich sił.. Jeżeli jednak towary te przewożone są wyłącznie drogą morską lub powietrzną. do innej części obszaru celnego Wspólnoty.z części obszaru celnego Wspólnoty. Guernsey. wobec której stosowane są przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG. które mają zostać rozładowane na obszarze celnym Wspólnoty i które są przewożone razem z towarami przeznaczonymi do rozładowania w krajach trzecich. z zastosowaniem Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Procedura tranzytu wewnętrznego pozwala na przemieszczanie z jednego punktu do drugiego punktu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty. hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie. innej części obszaru celnego Wspólnoty.przejazd przez ten kraj odbywa się z zastosowaniem jednolitego dokumentu przewozowego wystawionego na obszarze celnym Wspólnoty. 163-165 WKC. 9 poprawionej Konwencji dotyczącej żeglugi na Renie (ten rodzaj procedury nie będzie w Polsce stosowany. Dla zastosowania tej dyrektywy określono zasięg obszaru podatkowego Wspólnoty. umieszczane są pod procedurą wewnętrznego tranzytu wspólnotowego. W tym wypadku działanie procedury na terytorium kraju trzeciego zostaje zawieszone.dotyczy przesyłek towarów. Towary pochodzące z tych obszarów są towarami unijnymi. jeżeli taka możliwość została przewidziana umową międzynarodową. ponieważ pochodzą z obszarów należących do obszaru celnego Wspólnoty. Nie obejmuje on następujących obszarów: francuskie departamenty zamorskie: Gwadelupa. Wyspy Normandzkie: Alderney.

Od 1 maja 2004 r. wykaz zdawczy TR. Należą do nich: Wspólna procedura tranzytowa Jest to dobrze znana w Polsce procedura. System NCTS działa we wszystkich urzędach celnych w całej Wspólnocie Europejskiej i w krajach EFTA. stosowana w wymianie towarowej z zagranicą pomiędzy krajami . 184 . przy obrocie towarowym z San Marino. Na podstawie tej uchwały. Procedury tranzytowe realizowane na podstawie porozumień międzynarodowych: Są to procedury. Planowana jest zmiana wspólnotowych przepisów celnych w kierunku obligatoryjnego przesyłania zgłoszeń tranzytowych do systemu NCTS w formie elektronicznych komunikatów również przez osoby stosujące procedurę standardową. że z dniem 1 maja 2004r. stosować procedurę T1 lub T2.stronami Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987r. acquis communataire. procedurę T1 lub T2. Dokumenty gwarancyjne i poświadczenia gwarancji generalnej muszą zawierać adnotację "Republika San Marino". Inne nie mogą być stosowane po akcesji. Przewóz towarów z San Marino do Wspólnoty następuje zgodnie z przepisami o wspólnotowej procedurze tranzytu. dokument SMGS. Na podstawie tej uchwały przy wywozie towarów do Andory i przywozie towarów w z Andory stosować należy. Z dniem 1 maja 2004r. kraje EFTA (Szwajcaria. lecz wynikają one z bilateralnych lub multilateralnych umów międzynarodowych. Przewozy towarów do/z Andory: Między Unią Europejską a Księstwem Andory zawarta zastała umowa regulująca wzajemne stosunki handlowe. W przewozach kolejowych stosowane będą wyłącznie dokumenty CIM.dzy Unią Europejską a San Marino z dnia 22 grudnia 1992r. Podkreślić więc należy. W dodatkowych uchwałach Komisji Mieszanej Wspólnota Europejska . obligatoryjnie są podłączeni do systemu NCTS. lub dokument SAD (NCTS). należy. upoważnieni nadawcy i upoważnieni odbiorcy.● ● ● ● z zastosowaniem karnetu ATA jako dokumentu tranzytowego z zastosowaniem formularza 302 drogą pocztową (włącznie z paczkami) z zastosowaniem manifestu reńskiego (nie dotyczy Polski 3. w zale żności od statusu towarów. W Polsce procedura WPT stosowana jest od 1 lipca 1996r. przestały pełnić rolę dokumentów tranzytowych. których stosowanie nie ma podstawy w Kodeksie celnym UE. Dla obsługi procedury tranzytu wspólnotowego (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz wspólnej procedury tranzytowej na dokumencie SAD funkcjonuje Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS.dokument SMPS oraz dokument SAT jako sprzeczne z acquis. Przewozy towarów do/z San Marino: Przewozy dokonywane są na podstawie Uchwały nr 4/92 Komisji Współpracy mię. Dokumenty gwarancyjne i poświadczenia gwarancji generalnej muszą zawierać adnotację "Księstwo Andory".Andora określono przepisy wykonawcze. Wymienione wyżej procedury tranzytowe zgodne są z tzw. W zakresie procedury tranzytu stosuje się Uchwałę 1/96. Norwegia i Islandia). Aktualnie stronami Konwencji są: Unia Europejska jako całość. w zależności od statusu towarów. Polska przestała być Stroną Konwencji o WPT. którzy realizowali tranzyty na kartach SAD.

towary.towary pochodzące z kraju lub obszaru. stosuje się dla przewozu 185 . od którego zależy rodzaj stosowanej procedury tranzytowej. o ile ma zastosowanie.niewspólnotowy. 2.00 Status towarów 1. Zasady ogólne i źródła prawa Status celny oznacza określenie towaru jako towar: . Powyższe rozróżnienie w statusie towarów określa. Status towarów jest ważnym czynnikiem.towary uzyskane lub wytworzone na obszarze celnym Wspólnoty z towarów pochodzących z krajów trzecich lub obszarów. We wspólnotowej procedurze tranzytowej. lub . znajdujących się w wolnym obrocie w jednym z państw członkowskich Wspólnoty.towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty. znajdujące się w wolnym obrocie w jednym z państw członkowskich. zewnętrzną procedurę tranzytu T1 stosuje się do przewozu towarów niewspólnotowych. Wprowadzenie W celu poznania zasad działania wspólnej i wspólnotowej procedury tranzytowej niezbędne jest zrozumienie roli statusu towarów. lub . lub .towary pochodzące z kraju lub obszaru. który nie należy do obszaru celnego Wspólnoty. który nie należy do obszaru celnego Wspólnoty. które nie zostały całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty. czy zastosowana będzie procedura tranzytowa przy przewozie towarów. lub . Jako towary wspólnotowe traktowane są: . które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty.wspólnotowy.14. Jako towary niewspólnotowe traktowane są: .10. W określonych wypadkach konieczne jest udowodnienie statusu towarów. a wewnętrzną procedurę tranzytu T2. albo towary uzyskane lub wytworzone z połączenia takich towarów i towarów całkowicie uzyskanych na obszarze celnym Wspólnoty. i które nie znajdują się w wolnym obrocie na obszarze celnym Wspólnoty.

2 Pozwolenie na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową Pozwolenie jest udzielane wyłącznie towarzystwom żeglugowym. Art. Są to następujące sytuacje: I. płyną do lub przepływają przez porty znajdujące się poza tym obszarem albo wolne obszary celne typu I (tj. że poświadczenie wydania pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową będzie przewożone na statku i przedstawiane na żądanie właściwych władz celnych. Wniosek o wydanie pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową przedkłada się właściwym władzom celnym państwa członkowskiego. Jeżeli towary wspólnotowe mają status towarów składowanych czasowo lub znajdują się w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. 313a RWKC).zobowiążą się. i których ewidencje są dostępne dla właściwych organów celnych. 340 c ust. które zostały zatwierdzone i odcinków nie zatwierdzonych. Uwaga: Dokumenty i przepisy potwierdzające wspólnotowy status towarów nie mogą być stosowane w odniesieniu do towarów. takie.zobowiążą się. .mają siedzibę lub przedstawicielstwo na obszarze celnym Wspólnoty. 3 RWKC 3. 2 RWKC Jednak nie ma obowiązku potwierdzania wspólnotowego statusu towarów. chyba że zostanie potwierdzony ich niewspólnotowy status. które kursują wyłącznie między portami znajdującymi się na obszarze celnym Wspólnoty i nie przypływają z. 3. wspólnotowy status towarów musi zostać potwierdzony. oraz że nie będą dokonywane przeładunki na pełnym morzu. w których nadzór nad towarami opiera się głównie na istnieniu ogrodzenia) w portach znajdujących się na obszarze celnym Wspólnoty. w stosunku do których dopełniono formalności wywozowych (z wyjątkiem wywozu do krajów EFTA).1. Wyżej opisanych przewozów regularną linią rejsową nie należy mylić z potocznym określeniem przewozów rejsowych używanym w transporcie morskim. 91 i 163 WKC oraz art. II. mimo obowiązywania powyższej zasady. 313 ust.udowodnią wobec władz celnych. zostały załadowane lub przeładowane w porcie lotniczym znajdującym się na obszarze celnym Wspólnoty i są przewożone na podstawie dokumentu przewozowego wystawionego w państwie członkowskim. 1 RWKC Jednakże. Komponowanie tras przewozu z odcinków. 3. W Polsce 186 . statki nie będą zawijać do żadnych portów w kraju trzecim albo do wolnych obszarów celnych w portach znajdujących się na obszarze celnym Wspólnoty. w określonych wypadkach. Przewozy regularną linią rejsową obejmują jedynie wymianę towarową między państwami członkowskimi. Art.towarów wspólnotowych.1 Definicja Przewozy regularną linią rejsową odbywają się statkami. jest zabronione (Art. Jeżeli towary wspólnotowe. 313 ust. . że dokonują przewozów regularną linią rejsową. oraz . które wymagają zezwolenia. które: . jeżeli: (1) towary wspólnotowe są przewożone transportem lotniczym.2). że towary znajdujące się w ramach obszaru celnego Wspólnoty mają status towarów wspólnotowych.nie popełniły poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów w związku z działaniem linii rejsowej. że na trasach przewozu. które zostały wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty są ponownie wprowadzane na ten obszar.1. na obszarze którego towarzystwo żeglugowe ma swoją siedzibę. lub które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych). (2) towary wspólnotowe są przewożone regularną linią rejsową między portami znajdującymi się na obszarze celnym Wspólnoty (patrz punkt 3. . Potwierdzenie wspólnotowego statusu towarów Uznaje się. Art. III.1 Przewozy regularną linią rejsową 3. Jeżeli towary wspólnotowe zostały objęte zawieszającą procedurą celną.

deklaracja statusu wspólnotowego dla bagażu przewożonego przez podróż. . pod warunkiem. palet i innego podobnego wyposażenia. Władysławowie. w zalezności od portu morskiego. i został wystawiony nowy dokument przewozowy. co do statusu. U.prawidłowo wypełniona faktura lub dokument przewozowy dotyczący wy. z lub przez wolne obszary podatkowe). Jeżeli w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania wniosku nie zostanie udzielona odpowiedź.: . w którym towarzystwo żeglugowe ma siedzibę. 4. Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych) (Dz.tablice rejestracyjne i dokumenty rejestracyjne dla pojazdów samochodowych zarejestrowanych w państwie członkowskim. jeżeli w sposób wyraźny potwierdzają ich wspólnotowy status. .deklaracja statusu wspólnotowego dla opakowań.łącznie towarów wspólnotowych. na podstawie którego odbywał się przewóz z państwa członkowskiego wyjścia do państwa członkowskiego przeznaczenia. Gdańsku. Sposoby potwierdzania wspólnotowego statusu towarów W wypadku.manifest towarzystwa żeglugowego lub towarzystwa lotniczego w wypadku stosowania uproszczonej procedury tranzytowej (poziom II) z wpisanym kodem "C" dla towarów wspólnotowych. Nr 87. . 831) Po sprawdzeniu wniosku. tj. że towary zostały: ● ● ● przywiezione z innego państwa członkowskiego a przewóz nie nastąpił przez obszar kraju trzeciego. właściwe władze celne odpowiednio zmieniają poświadczenie pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową. Darłowie i Kołobrzegu. wolet karnetu TIR lub karnetu ATA z wpisanym symbolem T2L. gdy wymagane jest potwierdzenie wspólnotowego statusu towarów. lub przywiezione z innego państwa członkowskiego przez obszar kraju trzeciego i przewożone pod osłoną dokumentu przewozowego wystawionego w państwie członkowskim. które wracają puste z innego państwa członkowskiego. przesyłają jego kopię do administracji centralnej pozostałych właściwych państw członkowskich z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie pozwolenia. lub przeładowane w kraju trzecim na środek transportu inny niż ten.dokument T2LF (karta 4 SAD. Ustce i Elblągu. że zachodzi wątpliwość.Administracyjny Dokument Towarzyszący (AAD). (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. że zachodzi wątpliwość. dla towarów przewożonych do. chyba. z którego statki wypływają. paczek.ły pierwotnie załadowane. zbiorników. poświadczony przez władze celne.pozowlenie na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową wydaje Dyrektor Izby Celnej w Gdyni oraz Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. Odmowę należy uzasadnić. co do statusu. władze celne wydają pozwolenie wnioskującemu towarzystwu żeglugowemu. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Gdyni.dokument T2L (karta 4 Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD). władze celne państwa członkowskiego. . dla przewozu towarów akcyzowych znajdujących się w wolnym obrocie. z wpisanym odpowiednio symbolem T2L/T2LF. . Świnoujściu.numer kodu i znak właściciela (wyróżniające litery) widoczne na wagonach towarowych należących do towarzystwa kolejowego państwa członkowskiego.nych (towary nie są przeznaczone dla celów handlowych). np. . Statki operujące na zatwierdzonej regularnej linii rejsowej mogą zostać zmienione. . Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie właściwy jest dla portów w: Szczecinie. . z wyjątkiem kontenerów. . jeżeli w sposób wyraźny potwierdzają status wspólnotowy.manifest towarzystwa żeglugowego prawidłowo wypełniony i potwierdzony przez właściwy urząd z wpisanym odpowiednio kodem "C" dla towarów wspólnotowych. "F" dla towarów przewożonych do/z wolnych obszarów podatkowych i "N" dla innych towarów (w wypadku przewozów okazjonalnych). Poświadczenie wydania pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową jest wydawane w dwóch egzemplarzach. należy zastosować jeden z następujących dokumentów lub zasad. Do nowego dokumentu należy dołączyć kopię pierwszego dokumentu. chyba. . W takim wypadku. poz. stosowany zgodnie z Rozporządzeniem EWG Nr 2719/92. lub do którego statki wpływają (Dyrektor Izby Celnej w Gdyni właściwy jest dla portów w: Gdyni. na który by.dokument T2M dla produktów rybołówstwa morskiego i towarów uzyskanych z takich produktów 187 . Pozostałe administracje potwierdzają otrzymanie wniosku i w ciągu sześćdziesięciu dni od jego otrzymania wyrażają swoją zgodę lub odmow ę udzielenia pozwolenia.

są sporządzone przy użyciu elektronicznego lub automatycznego systemu przetwarzania danych. jeżeli występuje. ale przed jego przypłynięciem do portu przeznaczenia. w wypadku.odręczny podpis właściwej osoby.liczbę i rodzaj. W takim przypadku. Manifest towarzystwa żeglugowego W wypadku. Kontrola urzędu wywozu" dokumentu T2L lub w widocznym miejscu stosowanego dokumentu handlowego. .pełną nazwę i adres nadawcy lub właściwej osoby.dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów. na dokumencie potwierdzającym wspólnotowy status tych towarów zostaje naniesiona adnotacja: N-opakowanie. gdy manifesty towarzystw żeglugowych są stosowane w celu potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. . jest potwierdzany przez właściwy urząd celny. na stosowanie dokumentu T2L i dokumentu handlowego. faktura lub dokument przewozowy w pełni wypełniony i podpisany przez tę osobę. znaki i numery opakowań. Jednak w wypadku. znajdujących się w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. Uwaga: faktura lub dokument przewozowy może dotyczyć wyłącznie towarów wspólnotowych. że upoważniony nadawca uprzednio zobowiąże się pisemnie wobec władz wydających pozwolenie do ponoszenia odpowiedzialności za skutki prawne wystawiania wszystkich dokumentów T2L lub dokumentów handlowych zawierających odcisk specjalnego stempla. zwanej "upoważnionym nadawcą". W takim wypadku należy umieścić na nich adnotację w kolorze czerwonym: "Wystawiono retrospektywnie" Upoważniony nadawca Władze celne mogą udzielić pozwolenia osobie. jako dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów. na opakowaniach i towarzyszących dokumentach musi być przyklejona specjalna naklejka. gdy dokumenty T2L lub stosowane dokumenty handlowe opatrzone odciskiem specjalnego stempla. . . Wystawianie retrospektywne Jeżeli są spełnione warunki konieczne dla potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. odpowiednio. . dokumenty te mogą być wystawione z mocą wsteczną. bez konieczności przedstawiania ich właściwemu urzędowi w celu poświadczenia. Na wniosek właściwej osoby. właściwe władze mogą pozwolić upoważnionemu nadawcy. . Wydanie takiego pozwolenia jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. . wpisać nazwę właściwego urzędu. . Pozwolenia udziela się pod warunkiem.karta kontrolna T5 (stosowana.numery kontenera. Faktura lub dokument przewozowy musi zawierać co najmniej poniższe dane: . gdy osoba ta nie jest nadawcą.domniemanie wspólnotowego statusu przesyłek pocztowych (łącznie z paczkami pocztowymi) przewożonych z jednego punktu do innego w ramach obszaru celnego Wspólnoty. 188 .symbol T2L lub T2LF. władze celne mogą udzielić pozwolenia towarzystwu żeglugowemu na wystawianie takich manifestów w dniu następującym po dniu wypłynięcia statku. gdy przesyłki takie są przewożone do/z wolnych obszarów podatkowych.masę brutto w kilogramach. .opis towarów. aby dokumenty te nie musiały być przez niego podpisywane. osoba taka musi w polu "D. W wypadku. datę wystawienie dokumentu oraz adnotację "upoważniony nadawca". dokumenty lub zasady są stosowane dla towarów wspólnotowych znajdujących się w opakowaniach nie posiadających statusu wspólnotowego.złowionych przez wspólnotowe statki na wodach niewspólnotowych. gdy wywóz towarów ze Wspólnoty jest zabroniony lub podlega należnościom celnym lub innym opłatom) Uwaga: karta kontrolna T5 stosowana w wypadku wywozu towarów korzystających ze zwrotów nie może służyć potwierdzeniu wspólnotowego statusu towarów. Opakowania nie posiadające statusu wspólnotowego Jeżeli ww.

nie przekracza 10. których dotyczy faktura lub dokument przewozowy.daty poświadczenia. jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane. .odniesienie do konosamentu lub innego dokumentu handlowego. 189 . Poświadczenie manifestu towarzystwa żeglugowego (przewozy okazjonalne) przez właściwe władze dokonywane jest przez wpisanie następujących danych: . Na wniosek towarzystwa żeglugowego całkowicie wypełniony i podpisany manifest zostaje potwierdzony przez właściwe władze. .litera 'N' dla wszystkich innych towarów. .podpisu funkcjonariusza celnego tego urzędu.nazwy i pieczęci właściwego urzędu celnego.masę brutto w kilogramach. . a symbol "T2L" umieścić tak.000 EURO. . należy oddzielnie wpisać obie kategorie towarów.liczbę.odpowiednio. Jednak w takim wypadku. .pełną nazwę i adres towarzystwa żeglugowego. . potwierdzenie przez właściwy urząd nie jest wymagane. W wypadkach.nazwy i pieczęci właściwego urzędu celnego. . .miejsce i datę załadunku. następujące wpisy dotyczące statusu towarów: . aby umożliwiały ich identyfikację.zwyczajowe opisy handlowe towarów na tyle dokładne. . wolne obszary podatkowe. .nazwę statku. .W wypadku.litera 'C' (równoznaczna z T2L) dla towarów wspólnotowych.litera 'F' (równoznaczna z T2LF) dla towarów wspólnotowych wysyłanych z części obszaru celnego Wspólnoty. opis. Manifest towarzystwa żeglugowego (przewozy okazjonalne) zawiera następujące dane: . danych. zgłaszający wpisuje w dobrze widoczny sposób potwierdzony swoim podpisem symbol "T2L" w polach przeznaczonych dla opisu towarów odpowiednich odcinków zastosowanego karnetu i przedstawia karnet właściwym władzom w celu dokonania adnotacji. gdy całkowita wartość towarów wspólnotowych.numeru ewidencyjnego lub numeru zgłoszenia do wysyłki lub wywozu.odpowiednio. aby jednoznacznie odnosi ł się tylko do towarów wspólnotowych. . do którego nie stosuje się postanowień Dyrektywy 77/388/EEC. Manifest powinien ponadto zawierać następujące informacje dla każdej przesyłki: .miejsce rozładunku. tj. WŁADZE CELNE Poświadczenie faktury lub dokumentu przewozowego przez właściwe władze dokonywane jest przez wpisanie następujących danych: . nazwa i adres właściwego urzędu muszą być wpisane na tych dokumentach obok ww. W takim wypadku litera "C" (równoznaczna z "T2L") jest wpisywana obok odnośnych pozycji na manifeście. znaki i numery opakowań. w których na podstawie karnetu TIR lub karnetu ATA przewożone są zarówno towary wspólnotowe jak i niewspólnotowe. Stosowanie karnetu TIR lub karnetu ATA w celu poświadczenia wspólnotowego statusu towarów: Przy przewozach towarów z zastosowaniem karnetu TIR lub karnetu ATA. numery identyfikacyjne kontenera. Manifest towarzystwa lotniczego lub manifest towarzystwa żeglugowego w wypadku stosowania tranzytowych procedur uproszczonych (poziom II): Manifest towarzystwa lotniczego lub manifest towarzystwa żeglugowego stosowany dla przewozu towarów transportem lotniczym lub morskim w procedurze uproszczonej może być użyty dla potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów.

karty A. mające być użyte w celu potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. W wypadku. które były stosowane przed wprowadzeniem systemu. .NCTS 2. jest systemem informatycznym. realizowane są w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym. Jeżeli powyższy warunek jest spełniony. .pomiędzy podmiotami gospodarczymi i administracją celną ("obszar zewnętrzny").Standardowe zgłoszenie tranzytowe 2. gdy karnet TIR lub karnet ATA. są przedstawiane w celu poświadczenia. Wprowadzenie Wspólnotowa procedura tranzytowa (stosowana dla przewozów tranzytowych we Wspólnocie Europejskiej) oraz wspólna procedura tranzytowa WPT (stosowana w krajach EFTA) tj. Podstawowe informacje o systemie NCTS Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS jest systemem informatycznym opartym na wymianie komunikatów elektronicznych.00 Standardowa procedura wspólnotowego tranzytu z wykorzystaniem Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego (NCTS) 1. zwany w skrócie od angielskiej nazwy New Computerised Transit System . Elektroniczna wymiana komunikatów odbywa się na trzech poziomach: . . T2 i T2F.jeżeli procedura odbywa się na podstawie dokumentu SAD). W NCTS stosowane są dwa dokumenty (wydruki z systemu): Tranzytowy Dokument Towarzyszący (TDT) .podpisu funkcjonariusza celnego tego urzędu.1. Dokumenty te w przyszłości mają zostać również wyeliminowane. 14. procedury T1. że odnosi się wyłącznie do towarów wspólnotowych. Ten ogólnoeuropejski system.NCTS. w transporcie drogowym (choć także w przypadku innych rodzajów transportu . B oraz Wykaz towarów (WT). Rozdział 2 .daty poświadczenia.pomiędzy urzędami celnymi ("obszar krajowy"). że towary wspólnotowe zostały wpisane oddzielnie niż pozostałe towary i.pomiędzy poszczególnymi administracjami celnymi oraz administracjami celnymi a Komisją Europejską ("obszar 190 . należy upewnić się. symbol "T2L" jest potwierdzany odciskiem pieczęci właściwego urzędu celnego i podpisem właściwego funkcjonariusza celnego. że symbol "T2L" został wpisany w taki sposób..20. w którym operacje tranzytowe są przetwarzane i monitorowane od momentu wprowadzenia zgłoszenia celnego do czasu zamknięcia procedury. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy . Komunikaty te zastępują dokumenty papierowe i pewne formalności.

. morskim lub kolejowym. który towarzyszy przesyłce od miejsca wyjścia do miejsca przeznaczenia.2. komunikat wysyłany przez urząd wyjścia do deklarowanego urzędu tranzytowego (urzędów tranzytowych) w celu powiadomienia o przewidywanym przekraczaniu granicy przez przesyłkę."Zawiadomienie o przybyciu towaru" (IE06).ATR" (IE50). W przypadku przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej.1."Komunikat informujący wyprzedzająco o dostarczeniu towaru . po przeprowadzonej kontroli towarów).dobrowolna . komunikat wysyłany przez faktyczny urząd przeznaczenia do urzędu wyjścia. komunikat wysyłany przez urząd wyjścia do deklarowanego w zgłoszeniu urzędu przeznaczenia. . podmiot nie składa zgłoszenia na dokumencie SAD. Zakres systemu NCTS System NCTS ma zastosowanie do wszystkich operacji wspólnotowego/wspólnego tranzytu bez względu na stosowany rodzaj transportu za wyjątkiem procedur uproszczonych. Z systemem NCTS może komunikować się elektronicznie każdy podmiot gospodarczy stosujący procedurę wspólnotowego i wspólnego tranzytu.AAR" (IE.obligatoryjna . Uwaga: Zgodnie z planowaną zmianą przepisów w tym zakresie. . Procedura dokonywania zgłoszenia 3. załadunek oznacza umieszczenie towarów na jednym środku transportu. podmiot powinien dokonać rejestracji swojej firmy w Podsystemie Danych Referencyjnych PDR oraz posiadać adres poczty elektronicznej. aby korzystać z systemu NCTS. .pl.Tranzytowy Dokument Towarzyszący (TDT). w celu przemieszczania z jednego urzędu wyjścia do jednego urzędu przeznaczenia. Oprócz posiadania stosownej aplikacji. 3. gdzie. 2. komunikat wysyłany z faktycznego urzędu tranzytowego. procedura uproszczona w transporcie lotniczym. .dla podmiotów korzystających z procedury uproszczonej (upoważniony nadawca i upoważniony odbiorca). 2.Zgłoszenie tranzytowe składane na dokumencie SAD lub drogą elektroniczną.01).dla podmiotów stosujących procedurę standardową. w których dokument handlowy służy jako zgłoszenie tranzytowe (takich jak np. Specyfikacja opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.gov. Podstawowe elementy i komunikaty dotyczące systemu NCTS: .mf."Powiadomienie o przekroczeniu granicy . przez który miało miejsce przekroczenie granicy. wysyłanie i odbieranie komunikatów w formacie XML. . 191 . na podstawie jednego zgłoszenia tranzytowego."Wyniki kontroli" (IE18). który jest unikalnym numerem ewidencyjnym. 349 RWKC) Dla celów procedury tranzytu. . na który będą wysyłane komunikaty zwrotne. po przedstawieniu towarów.Numer referencyjny operacji tranzytowej (MRN).NCF (IE118). jak i standardowej.3. zarówno w procedurze uproszczonej. w przyszłości komunikacja elektroniczna z systemem będzie dla zgłaszających obligatoryjna. Komunikacja elektroniczna podmiotów z systemem NCTS Komunikacja elektroniczna podmiotów z systemem jest: . czyli generowanie. Załadunek (art. pod warunkiem korzystania z aplikacji spełniającej warunki techniczne określone w Specyfikacji XML umożliwiającej komunikację z Podsystemem Wymiany Komunikatów PWK administracji celnej."Komunikat informujący wyprzedzająco o przekroczeniu granicy . .wspólny"). manifest lub list przewozowy CIM są stosowane jako zgłoszenie tranzytowe). nadawanym zgłoszeniu przez system i drukowanym na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym (także w formie kodu paskowego) w celu identyfikacji operacji tranzytowej. komunikat wysyłany przez faktyczny urząd przeznaczenia do urzędu wyjścia (jeśli było to konieczne. odpowiednio.

Gdy zgłoszono więcej niż jedną pozycję towarową.żyć zgłoszenie na jednej karcie dokumentu SAD.statki.pojazd drogowy z jedną lub kilkoma przyczepami lub naczepami. W przypadku gdy załączona jest Karta kontrolna T5. gdy konieczne: 192 . a następnie ma być wprowadzone do systemu NCTS i w nim przetwarzane. . Określone one zostały w Dodatku 37c Przepisów Wykonawczych.ładowania towarów w więcej niż jednym urzędzie wyjścia i rozładowania w więcej niż jednym urzędzie przeznaczenia. niektóre pola wypełnia się opcjonalnie. Masa netto (pole 38). Rodzaj transportu wewnętrznego (pole 26).nie wydrukowana w Wykazie towarów wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym. Masa netto w kg (pole 38) oraz. 37a. Operacja tranzytowa może dotyczyć maksymalnie 999 pozycji towarowych. jeżeli jest więcej niż jeden kraj. Masa brutto w kg (pole 35). kody opakowań i kody przedstawionych dokumentów i świadectw. Poprzedni dokument (pole 40). kody języka. istnieją pewne dane. wymagane są odrębne zgłoszenia tranzytowe dla każdego środka transportu. etc. Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu (pole 18). Zgłaszający może dokonać koniecznych poprawek w zgłoszeniu lub złożyć nowe zgłoszenie. Dla celów systemu NCTS.2. Wymagane pola to: Deklaracja (pole 1). Dodatkowo. podmiot może zło. które tworzą jeden zestaw. . Numer pozycji (pole 32). Jeżeli przesyłka rozdzielona jest na dwa środki transportu. numer. Miejsce wynikające z pozwolenia (pole 30). . Zgłoszenie tranzytowe 3. świadectwa i pozwolenia (pole 44). jeżeli jest więcej niż jeden kraj. kod dostępu) (pole 52) oraz Urząd celny przeznaczenia (pole 53). kody towarów wrażliwych. W celu wypełnienia zgłoszenia tranzytowego należy wypełnić wszystkie wymagane pola. W przypadku gdy zgłoszenie jest odrzucone przez system. Kontener (pole 19 i pole 30). zgłaszającego należy poinformować o powodzie odrzucenia zgłoszenia. pojedynczy środek transportu może być wykorzystywany do za. na poziomie pozycji podaje się następujące dane: Kraj wysyłki (pole 15). Jeżeli zgłoszenie tranzytowe obejmuje więcej niż jedną pozycję towarową. stosowane są pewne dodatkowe w stosunku do dokumentu SAD kody. Gwarancje (rodzaj. Każ. Uwagi (pole 44) oraz Przedstawiciel (pole 50). 38 RWKC) W przypadku gdy zgłoszenie składane jest na dokumencie SAD. Bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia tranzytowego przez zgłaszającego w celu uniknięcia odrzucenia zgłoszenia przez system NCTS. Jeżeli towary załadowywane są na pojedynczy środek transportu w więcej niż jednym urzędzie wyjścia. Z drugiej strony. Kraj przeznaczenia (pole 17). które zostały załadowane na jeden środek transportu. Urząd tranzytowy (pole 51) oraz Numer gwarancji (pole 52). Kraj przeznaczenia (pole 17a). Wykaz towarów jest zgodny ze wzorem określonym w Dodatkach 45a i 45b Przepisów Wykonawczych. Co więcej. Wypełnianie formularzy zgłoszenia tranzytowego (Załączniki 37. pomimo że wszystkie towary transportowane są z tego samego urzędu wyjścia do tego samego urzędu przeznaczenia.Następujące środki transportu są traktowane jako jeden środek transportu.zastaw wagonów kolejowych. Rodzaj transportu na granicy (pole 25). Przedstawione dokumenty. Pozycje (pole 5). w każdym urzędzie należy złożyć odrębne zgłoszenie tranzytowe dla wszystkich towarów załadowanych w tym urzędzie. Całkowita liczba opakowań (pole 6). Całkowita masa brutto (pole 35). Na jednym środku transportu przewożone mogą być łącznie towary objęte zgłoszeniem tranzytowym (zgłoszeniami tranzytowymi) oraz towary podlegające obrotowi handlowemu na zasadzie dostaw wewnątrzwspólnowych (towary wspólnotowe nie obejmowane procedurą tranzytu). Numer pozycji (pole 32). o ile przewożone nimi towary mają pozostawać razem: .da pozycja towarowa w zgłoszeniu musi zostać wprowadzona do systemu i zosta. Jedno zgłoszenie tranzytowe może dotyczyć jedynie towarów załadowanych na pojedynczy środek transportu w celu przewiezienia z jednego urzędu wyjścia do jednego urzędu przeznaczenia. które w określonych okolicznościach stają się wymagane.kontenery. (pole 31). Te warunkowe dane to: Odbiorca (pole 8). Kod towaru (pole 33).1. 3. Kraj wysyłki (pole 15a). Główny zobowiązany (pole 50). Rodzaj transportu na granicy (pole 26). Środek transportu wewnętrznego (pole 26). Kod towaru (pole 33). automatycznie zostanie utworzony i dołączony do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego Wykaz towarów. Kod towaru wrażliwego (pole 31). odniesienie do tego dokumentu musi znajdować się w zgłoszeniu (pole 44). kody towarów. Miejsce załadunku (pole 27).2. Zgłoszenia tranzytowe wypełnia się w języku polskim. Opis towarów. następujące opcjonalne dane mogą również być wymagane: Nadawca (pole 2). Kodami tymi mogą być: kody krajów.

351 i 352 RWKC) W przypadku przesyłek składających się z towarów niewspólnotowych przemieszczanych w procedurze tranzytu T1 i towarów wspólnotowych przemieszczanych w procedurze tranzytu T2/T2F na podstawie jednego zgłoszenia tranzytowego. Zgłoszenie znajduje się wtedy w statusie "Przyjęte".3. Uwaga: Tranzytowy Dokument Towarzyszący stanowiący wydruk z systemu NCTS. do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego dołącza się Wykaz towarów. etc.w atrybucie "rodzaj dokumentu" należy wskazać kod odpowiadający danemu dokumentowi (kody znajdują się w Załączniku 37a Przepisów Wykonawczych. zarówno w procedurze standardowej. przedstawione dokumenty. 199 RWKC) W przypadku gdy zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną. . T2F) wprowadzany jest do systemu na poziomie towaru. Odrzucenie zgłoszenia następuje także w przypadku. Przesyłki mieszane (art. rejestracja i weryfikacja zgłoszenia tranzytowego (art. a funkcjonariusz w urzędzie wyjścia podejmuje decyzję. zgłoszenie tranzytowe T1 dla towarów niewspólnotowych i zgłoszenie tranzytowe T2 lub T2F dla towarów wspólnotowych).dołączone są wszystkie wymagane dokumenty. zgłoszenie nie jest podpisywane przez zgłaszającego. Po przyjęciu zgłoszenia system NCTS generuje Numer referencyjny operacji tranzytowej (MRN). poprzedni dokument (pole 40) oraz. Organy celne mogą zezwolić. 4. o których mowa w zgłoszeniu. jak i uproszczonej. zgłoszenie tranzytowe obejmuje wyłącznie towary znajdujące się w procedurze tranzytu. (pole 44). 3. 63 WKC) Urząd wyjścia przyjmuje zgłoszenie tranzytowe pod warunkiem. Uwaga: W przypadku gdy na tym samym środku transportu przewożone są towary wspólnotowe nie objęte procedurą tranzytu (i przemieszczane po terytorium Wspólnoty) i towary umieszczone pod procedurą tranzytu. gdy stosowane: Dodatkowe informacje.1. W systemie NCTS w przypadku przesyłek mieszanych. Nieprawidłowe pod względem formalnym lub niepełne zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system. System NCTS automatycznie sprawdza ważność zgłoszenia tranzytowego. czy towary zostaną poddane kontroli czy nie.Deklaracja skrócona.zawiera wszystkie wymagane dane. W Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym podane będą wspólne dane i informacja na temat Wykazów towarów stosowanych dla towarów o różnych statusach. nie jest podpisywany przez zgłaszającego. możliwe jest sporządzenie odrębnych zgłoszeń tranzytowych (np.2.towary. aby inne dokumenty wymagane do objęcia towarów procedurą tranzytu nie były składane wraz ze zgłoszeniem. zostały przedstawione organowi celnemu.w atrybucie "odniesienie do dokumentu" należy podać opis i numer dokumentu. Alternatywnie. 3. gdy podane w zgłoszeniu dane są niezgodne z danymi zarejestrowanymi w Podsystemie Danych Referencyjnych. .2. T2. z którego to adresu musi nastąpić wysłanie zgłoszenia elektronicznego. Formalności w urzędzie wyjścia 4. W tym przypadku zgłaszający przechowuje dokumenty i udostępnia je organom celnym na żądanie. Podpisywanie zgłoszenia tranzytowego (art. Podmiot identyfikowany jest przez unikalny numer TIN oraz adres poczty elektronicznej podany w Podsystemie Danych Referencyjnych. 193 . że: . na poziomie zgłoszenia jako rodzaj deklaracji obejmujący całe zgłoszenie wpisuje się T-. 62. Przyjęcie. .2. Faktyczny status każdej pozycji towarowej (T1. Pole 44 zgłoszenia tranzytowego wypełnia się w sposób następujący: .

Jeżeli organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli. .z mocy prawa lub w związku z uzyskanym pozwoleniem.3. 65 WKC) Główny zobowiązany może zwrócić się z wnioskiem o zezwolenie na sprostowanie zgłoszenia tranzytowego po jego przyjęciu przez organ celny. Zgłoszenie tranzytowe może być unieważnione po zwolnieniu towarów jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. pobranie próbek do analizy.Niezgodnie (kod B). na wniosek i koszt głównego zobowiązanego. 4. Typowanie do kontroli może odbywać się na zasadzie wyrywkowej (typowanie dokonywane przez aplikację MCC) lub w oparciu o analizę ryzyka. gdy istnieje zwolnienie z tego obowiązku . 94 WKC) Otwarcie procedury tranzytu wymaga złożenia zabezpieczenia. lub już zwolniły towary. Sprostowanie nie może zostać przyjęte.2. do systemu należy wprowadzić wyniki kontroli . urząd wyjścia informuje o tym głównego zobowiązanego.5. Jednakże. jeśli konieczne. informację tę należy podać w danych zgłoszenia w polu Przedstawione dokumenty. 68 i 69 ust. Złożenie zabezpieczenia (art. 68. Jeżeli towary są zwalniane do procedury tranzytu. 4. a nowemu zgłoszeniu nadawany jest nowy numer MRN. Jeżeli w wyjątkowej sytuacji następuje unieważnienie zgłoszenia tranzytowego. Po podjęciu decyzji o przyjęciu sprostowania. że podano nieprawidłowe dane. 66 WKC) Zgłoszenie tranzytowe może zostać unieważnione przez urząd wyjścia na wniosek głównego zobowiązanego do momentu zwolnienia towarów do procedury tranzytu. Sprostowanie zgłoszenia tranzytowego (art. Sprostowanie nie może jednak spowodować. urząd wyjścia informuje urząd przeznaczenia i.rewizja towarów oraz. jeżeli właściwe władze poinformowały po otrzymaniu zgłoszenia. 4. że zamierzają dokonać rewizji towarów. organ celny może przeprowadzić rewizję towarów w innym miejscu i poza tymi godzinami. Główny zobowiązany przekazuje sprostowanie danych zgłoszenia celnego do urzędu wyjścia. funkcjonariusz wprowadza samodzielnie poprawki do zgłoszenia (w systemie). Unieważnienie zgłoszenia tranzytowego (art. W takiej sytuacji poprzednie zgłoszenie tranzytowe jest unieważniane.szczegółowe badanie towarów. jeżeli dotyczy. Kontrola towarów (art. wniosek o unieważnienie może zostać przyjęty jedynie po dokonaniu takiej kontroli. kontrolę towarów przeprowadza się w wyznaczonych miejscach i w określonych godzinach. Poprawki nie mogą dotyczyć zmiany urzędu wyjścia (pole C) i zmiany Głównego zobowiązanego (pole 50). 1 WKC. urząd wyjścia wprowadza drobne poprawki w danych zgłoszenia w celu umożliwienia zwolnienia towarów do procedury tranzytu. W niektórych sytuacjach organ celny może zażądać złożenia (przesłania) nowego zgłoszenia tranzytowego. lub Uznano za zgodnie (A2). który decyduje o jego przyjęciu lub odrzuceniu. lub ustaliły. że towary nie są zwolnione do tranzytu (komunikat IE51) i rejestruje w systemie NCTS wyniki kontroli . jeżeli towary nie były kontrolowane. 194 . urzędy tranzytowe o unieważnieniu zgłoszenia. Unieważnienie może być dokonane drogą elektroniczną. gdy przyjęto zgłoszenia wywozowe i tranzytowe. 4. W przypadku wykrycia w wyniku kontroli drobnych nieprawidłowości. pozwolenia (pole 44).W przypadku gdy towarom towarzyszy Karta kontrolna T5. 69 WKC) Po przyjęciu zgłoszenia tranzytowego organ celny może przeprowadzić następujące kontrole: . Sprostowanie nie może zostać przekazane elektronicznie w systemie NCTS. za wyjątkiem sytuacji. W celu usunięcia tych niezgodności. Urząd wyjścia informuje głównego zobowiązanego o dokonaniu unieważnienia. jeżeli towary były poddane rewizji. W przypadku poważnych niezgodności urząd wyjścia informuje głównego zobowiązanego.4. a następnie stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą procedury wywozu).Zgodnie (A1). Zgodnie z art. iż zgłoszenie tranzytowe będzie dotyczyć innych towarów niż pierwotnie zgłoszone.

Uwaga: W przypadku gdy przesyłka ma być przewożona przez terytoria krajów trzecich. Właściwe władze rozstrzygają. .gwarancja jest wystawiona na głównego zobowiązanego.6. . wprowadzając informację na temat wyznaczonej transy należy podać również kody tych krajów.gwarancja jest ważna na wszystkie kraje. W przypadku gwarancji pojedynczej w formie karnetów. co najmniej na temat krajów. w przypadku przewozu towarów o podwyższonym stopniu ryzyka lub w sytuacji. 356 RWKC) Urząd wyjścia określa termin. W przypadku gdy ma miejsce zmiana trasy. . . na którego terytorium znajduje się środek transportu. . W przypadku gwarancji generalnej (lub zwolnienia z obowiązku składania gwarancji). Termin na dostarczenie towarów określony przez urząd wyjścia jest wiążący dla właściwych władz krajów. 4. 355 RWKC) Generalną zasadą jest.ważność gwarancji nie wygasła. oryginał zaświadczenia TC31 lub TC33 jest zwracany podmiotowi. Informacje. należy wprowadzić do systemu NCTS.kwota gwarancji jest wystarczająca do pokrycia ewentualnego długu celnego. urząd bierze pod uwagę następujące elementy: . i nie może być przez nie zmieniony. które mogą wpływać na dany rodzaj transportu). czy operacja tranzytowa może być kontynuowana. Wyznaczona trasa może zostać zmieniona w trakcie operacji tranzytowej. przez które towary powinny być przewożone (wystarczające są kody krajów). Określając termin. Do czasu wdrożenia podsystemu elektronicznej obsługi gwarancji w ramach systemu NCTS. przez które ma być dokonywany przewóz.określa wiążącą trasę poprzez wprowadzenie do danych zgłoszenia danych krajów. gdy organ celny lub główny zobowiązany uznają to za konieczne.ewentualne szczegółowe informacje uzyskane od głównego zobowiązanego. W przypadku przekroczenia terminu z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika lub głównego zobowiązanego. oświadczenie jest dołączane do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. 4.mogące mieć wpływ przepisy transportowe lub inne (np.w przypadku zaświadczeń TC31 i TC33 . przewoźnik ma obowiązek naniesienia odpowiednich zapisów w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i przedstawienia dokumentu wraz z towarami władzom celnym kraju. wyznacza się trasę przewozu.7. podejmują wszelkie kroki.w przypadku karnetów TC32 . czy: . Termin na dostarczenie towarów (art.rodzaj transportu. i uznanych przez urząd przeznaczenia za usprawiedliwione. Pozwolenie na odstąpienie od obowiązku przestrzegania wyznaczonej trasy może być przyznane głównemu zobowiązanemu na zasadzie uproszczenia. przez które przesyłka jest przewożona. podmiot ma obowiązek przedstawiania organom celnym oryginałów dokumentów gwarancyjnych. pierwsza kopia karnetu TC32 jest dołączana do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Wiążąca trasa przewozu (art. iż towary objęte procedurą tranzytu powinny być przewożone do urzędu przeznaczenia ekonomicznie uzasadnioną trasą. w którym towary muszą zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. po spełnieniu określonych warunków. Urząd wyjścia wprowadza do systemu (w formacie RRRR-MM-DD) termin na dostarczenie towarów wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym do urzędu przeznaczenia. . przepisy socjalne lub ochrony środowiska. biorąc pod uwagę wszelkie informacje uzyskane od głównego zobowiązanego. Jednakże. które mogą być konieczne i nanoszą adnotację w polu G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.Urząd wyjścia sprawdza. W przypadku gwarancji pojedynczej w formie oświadczenia gwaranta. .nie upłynął termin jednego roku od daty wydania karnetu. 195 . termin na dostarczenie towarów uważa się za dotrzymany.trasę przewozu. Urząd wyjścia. których dotyczy dana operacja tranzytowa.

i gdy ma miejsce sukcesywny rozładunek towarów objętych poszczególnymi zgłoszeniami w kolejnych urzędach celnych w tym samym lub różnych krajach. a które nie.zamknięcia mogą być nałożone w sposób prosty i skuteczny. . Jednakże. towary muszą być wyraźnie odseparowane i oznakowane w celu zapewnienia łatwej identyfikacji.ładowanie towarów bez pozostawienia widocznych śladów włamania lub naruszenia zamknięć. Urząd wyjścia uznaje środek transportu za właściwy do nałożenia zamknięć celnych. 357 ust. jeżeli identyfikacja towarów jest zapewniona poprzez nałożenie zamknięć na poszczególne opakowania lub przez szczegółowy opis towarów. . Wszystkie dokumenty stosowane w celu identyfikacji towarów powinny zostać załączone do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i ostemplowane w taki sposób.produktów rolnych.nakładanie zamknięć na poszczególne opakowania. Metody nakładania zamknięć celnych (art. 357 RWKC) Zapewnienie identyfikacji towarów przewożonych w procedurze tranzytu jest bardzo ważne. którym przewożone są towary do różnych urzędów przeznaczenia na podstawie kilku Tranzytowych Dokumentów Towarzyszących. etc. środek transportu musi być odpowiedni do nałożenia takich zamknięć. a informację na ten temat wpisują w polu F wszystkich pozostałych Tranzytowych Dokumentów Towarzyszących skierowanych do innych urzędów przeznaczenia. iż niemożliwe jest usunięcie lub do. W przypadku gdy urząd wyjścia nałożył zamknięcia celne na pojazd. dopłat. 72 WKC oraz art.4.8. które towary są przewożone w procedurze tranzytu. Te urzędy przeznaczenia podają informację (numery. 2 RWKC) Istnieją dwie metody nakładania zamknięć celnych: . Uwaga: ww.).8. . Po nałożeniu zamknięć. wymienionych w Załączniku 44c RWKC. System automatycznie drukuje ". Zamknięcia celne nie mogą być zdejmowane bez pozwolenia właściwych władz celnych.jeżeli: . poprzez podanie numeru silnika i podwozia w przypadku transportu samochodów w procedurze tranzytu). 72 WKC oraz art. urząd wyjścia nie wprowadza żadnej informacji na temat zamknięć do systemu.-" w polu D Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Wprowadzenie (art.8.2. władze celne pośrednich urzędów przeznaczenia. identyfikacja towarów powinna być zapewniona poprzez nałożenie zamknięć celnych. . nakładają nowe zamknięcia celne. Jako zasada ogólna. które we Wspólnocie związane są z uzyskaniem środków finansowych (refundacji.przestrzeń ładunkowa jest łatwo dostępna do kontroli przez właściwe władze.1.towarów podwyższonego ryzyka.środek transportu nie posiada ukrytych przestrzeni. W przypadku gdy zamknięcia nie są wymagane i nie są nakładane. Opis towarów generalnie nie powinien być uznawany za odpowiedni sposób identyfikacji w przypadku: . nakładanie zamknięć na pojazd generalnie nie będzie wykonywane. aby niemożliwe było ich podmienienie. gdzie towary mogłyby zostać schowane. znaki) o nowych zamknięciach wpisanych na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym do urzędu wyjścia w wysyłanym komunikacie "Wyniki kontroli". W przypadku przewozu na jednym środku transportu towarów objętych procedurą tranzytu i towarów nie podlegających tej procedurze. . urząd wyjścia może odstąpić od nakładania zamknięć celnych. Jeżeli nakłada się zamknięcia na przestrzeń ładunkową. urząd wyjścia wprowadza numer i znaki nałożonych zamknięć do systemu. Środki służące identyfikacji towarów 4.środek transportu jest tak skonstruowany. Jeżeli tożsamość przesyłki nie może być zapewniona poprzez nałożenie zamknięć celnych lub inne środki identyfikacji (opis). urząd wyjścia może odmówić objęcia towarów procedurą tranzytu. 4. Uwaga: Pojazdy uznane za odpowiednie do nałożenia zamknięć celnych na podstawie konwencji międzynarodowych 196 . gdzie zdejmowane są zamknięcia w celu rozładunku części towarów.nakładanie zamknięć na przestrzeń ładunkową. jeżeli opis towarów w zgłoszeniu celnym jest wystarczająco dokładny dla zapewnienia łatwej ich identyfikacji (np.

Zwolnienie towarów do procedury tranzytu (art. tj. jeśli dotyczy oraz. . oraz .1. . wraz z Wykazem Towarów. . 4.8.określeniu terminu na dostarczenie towarów do urzędu przeznaczenia. . towary zostają zwolnione do procedury tranzytu. Załącznik 46a do RWKC) Wszystkie zamknięcia celne stosowane w celu identyfikacji towarów muszą spełniać określone wymogi i warunki techniczne.9. Zamknięcia muszą spełniać następujące wymogi: .forma i wymiary zamknięć celnych mogą różnić się w zależności od zastosowanej metody zamknięcia. Zamknięcia celne muszą spełniać następujące warunki techniczne: . lub jeżeli są przeznaczone do wielokrotnego korzystania. 197 . Konwencja TIR) uważane są za właściwe do nałożenia zamknięć dla celów procedury tranzytu.muszą być przeznaczone do jednorazowego zastosowania.przeprowadzeniu ewentualnej kontroli. karta B w 1 egzemplarzu). 249 RWKC) Po wypełnieniu wszystkich formalności w urzędzie wyjścia. ale wymiary muszą umożliwiać łatwe odczytanie znaków identyfikacyjnych.wyznaczeniu trasy przewozu. . gdy są stosowane. .dokonuje wydruku Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (karta A w 1 egzemplarzu.3. Dokumenty stosowane przy zwolnieniu towarów do tranzytu Urząd wyjścia przekazuje Tranzytowy Dokument Towarzyszący zgłaszającemu.do deklarowanego urzędu przeznaczenia wysyła komunikat AAR (IE 01) oraz do urzędu tranzytowego (lub urzędów tranzytowych) komunikat ATR (IE 50). iż każda próba ich naruszenia lub usunięcia pozostawia ślady widoczne gołym okiem.: . z którego zostały wykonane zamknięcia celne. 4.(np.rejestruje wyniki kontroli.muszą posiadać indywidualny znak identyfikacyjny.weryfikacji danych zgłoszenia i jego przyjęciu. . w sytuacjach gdy jest to wymagane.być łatwe do sprawdzenia i rozpoznania. 2 RWKC. Tranzytowy Dokument Towarzyszący towarzyszy przesyłce w czasie transportu. 4.przedstawieniu danych zgłoszenia (w formie elektronicznej lub pisemnej na dokumencie SAD). W tym celu urząd wyjścia wykonuje następujące czynności: . muszą być wykonane w taki sposób. aby można był na nie nanosić indywidualny znak identyfikacyjny za każdym razem. .przeprowadza walidację zgłoszenia tranzytowego. . . . 357 ust. . aby niemożliwe było ich sfałszowanie i trudne podrobienie. musi być odporny na przypadkowe naruszenie i uniemożliwiać niewykrywalne sfałszowanie lub ponowne użycie.9.być odporne na zwykłe zużycie. ewentualnie. .przedstawieniu zabezpieczenia.znaki identyfikacyjne zamknięć muszą być tego rodzaju.być wykonane w taki sposób. w sytuacjach gdy jest to wymagane.materiał. Charakterystyka zamknięć celnych (art.

zamknięcia celne zostały przypadkowo uszkodzone. jeśli dołączone są Listy Towarowe Karta A Karta A Karta A i B Uwaga 1: W związku z przyjętą zmianą przepisów w tym zakresie. czy operacja tranzytowa może być kontynuowana. Informacja dotycząca przeładunku jest rejestrowana w systemie NCTS w urzędzie przeznaczenia lub w urzędzie tranzytowym. Formalności i zdarzenia w trakcie transportu 5. Uwaga 2: Na wniosek podmiotu. w celu umożliwienia mu posiadania dokumentu.wystąpiła konieczność natychmiastowego częściowego lub całkowitego wyładunku towarów. w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wpisuje się numer rejestracyjny i przynależność państwową nowego ciągnika. przewoźnik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie najbliższego urzędu celnego. Formalności w przypadku zaistnienia zdarzeń podczas transportu (art. przewoźnik powinien powiadomić o tym niezwłocznie właściwe władze i dokonać stosownych adnotacji w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. a procedura tranzytowa musi zostać 198 . Właściwe władze powinny zostać niezwłocznie poinformowane o wystąpieniu wszelkich innych zdarzeń lub wypadków. określając podjęte działania. Jeżeli jest to konieczne. o którym mowa w art. Jeżeli w wypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli zostanie podjęta decyzja pozwalająca na kontynuowanie przewozu. na której dokona adnotacji "Alternatywny dowód" i która zostanie wydana zgłaszającemu. W przypadku zaistnienia zdarzenia podczas transportu. czytelnie i drukowanymi literami. .urząd wyjścia wyznaczył wiążącą trasę przewozu i zaistniała konieczność zmiany trasy. w wypadku gdy podczas przewozu następuje wyłącznie zmiana ciągnika (bez dokonywania przekazania lub przeładunku towarów). nakładane są nowe zamknięcia celne. . . Właściwe władze podejmują decyzję. w którym zdarzenie miało miejsce. Przeładunek towarów na inny środek transportu może być dokonany jedynie za zgodą władz właściwych ze względu na miejsce. wymagane informacje powinny zostać wpisane przez przewoźnika w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. które można określić jako zdarzenia podczas transportu: . Wszelkie podziały przesyłek mogą odbywać się jedynie pod nadzorem celnym. z przyczyn niezależnych od przewoźnika.W chwili zwalniania towarów do tranzytu drukowane są następujące dokumenty: Tranzytowy dokument Towarzyszący Tranzytowy Dokument Towarzyszący wraz z Wykazem Towarów Tranzytowy dokument Towarzyszący. W takiej sytuacji przewoźnik wypełnia w sposób odręczny. 360 RWKC) W przypadku zaistnienia zdarzenia w trakcie transportu towarów. pole 55 "Przeładunki" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. 5.1. 365 RWKC. od dnia 1.2005 r. ale informacja musi zostać w późniejszym czasie wprowadzona do systemu NCTS. które mogą uniemożliwić głównemu zobowiązanemu lub przewoźnikowi wypełnienie zobowiązań. władze potwierdzają pole F Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. na skutek zaistniałego bezpośredniego niebezpieczeństwa. gdzie ma nastąpić przeładunek. właściwy urząd celny dokonuje wpisów w polach 55 i G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Władze celne dokonują wpisów w polu G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.towary są przeładowywane na inny środek transportu. Jeżeli miały miejsce więcej niż dwa przeładunki i w polu F nie ma miejsca na dokonanie dalszych wpisów. przewoźnik niezwłocznie dokonuje stosownych adnotacji w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i przedstawia przesyłkę właściwym władzom kraju. zaistnieje konieczność natychmiastowego dokonania częściowego lub całkowitego rozładunku. Jeżeli. zostały naruszone zamknięcia celne. Jeżeli operacja może być kontynuowana. W takim wypadku poświadczenie właściwych władz nie jest konieczne.01. Jednakże.właściwe władze dokonują rewizji towarów i pojazdu. a na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym dokonywane odpowiednie wpisy. Oto przykłady sytuacji. czy nie. urząd wyjścia może dokonać wydruku 1 egzemplarza "Kopii urzędowej" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. zgłaszający nie będą mieli możliwości stosowania papierowych list towarowych jako opisowych części zgłoszenia w odniesieniu do operacji tranzytowych realizowanych w systemie NCTS.

w Polsce rolę urzędów tranzytowych pełnić mogą wyłącznie urzędy usytuowane na zewnętrznej granicy Wspólnoty. przez terytorium kraju trzeciego.1.na terytorium Umawiającej się Strony [innej niż kraj wyjścia] tranzyt wspólnotowy .2. 5. miejsce wprowadzenia tranzyt wspólny . jeżeli w trakcie operacji tranzytowej: . DG1 ("Wywóz z Państwa EFTA podlegający cłu") . Urząd tranzytowy może przeprowadzić kontrolę towarów.w tranzycie wspólnym: DG0 ("Wywóz z Państwa EFTA podlegający ograniczeniom") lub. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej przesyłka opuszcza to terytorium przez granicę między Państwem Członkowskim a krajem trzecim innym niż kraj EFTA.z obszaru Umawiającej się Strony. Zmiana urzędu tranzytowego (art.2.przesyłka opuszczająca terytorium Wspólnoty kierowana jest do innego Państwa Członkowskiego/Umawiającej się Strony. . DG1 ("Wywóz z WE podlegający cłu").wysyła komunikat "Powiadomienie o przekroczeniu granicy" (IE118) do urzędu wyjścia.rejestruje w systemie NCTS numer MRN (z wykorzystaniem czytnika kodu paskowego na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym).2. 5. Formalności w urzędzie tranzytowym 5.w tranzycie wspólnotowym: DG0 ("Wywóz z WE podlegający ograniczeniom") lub. . W przypadku towarów podlegających ograniczeniom wywozowym.2. przez terytorium kraju trzeciego (na którego obszarze operacja tranzytowa zostaje zawieszona).rejestruje przekroczenie granicy.przesyłka wprowadzana jest na obszar Wspólnoty z innego Państwa Członkowskiego/ Umawiającej się Strony. Dla każdej partii towaru musi zostać złożone nowe zgłoszenie tranzytowe. oraz .na terytorium celne Wspólnoty. Procedura w urzędzie tranzytowym Tranzytowy Dokument Towarzyszący należy przedstawić wraz z towarami w każdym urzędzie tranzytowym.z obszaru celnego Wspólnoty. na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym (w polu 44) widnieje jeden z następujących kodów: . Urząd tranzytowy Urząd tranzytowy to urząd celny usytuowany w miejscu wprowadzenia lub wyprowadzenia.3. 5. jeżeli uzna to za konieczne Urząd tranzytowy wykonuje następujące działania: . jeżeli w trakcie operacji tranzytowej przesyłka opuszcza obszar celny tej Umawiającej się Strony przez granicę między tą Umawiającą się Stroną a krajem trzecim Zgodnie z powyższym. 359 ust.zakończona.zgodnie z poniższą tabelą prezentującą różne sytuacje dotyczące tranzytu wspólnego i wspólnotowego. miejsce wprowadzenia . 3 RWKC) Towary mogą być przewożone przez urząd tranzytowy inny niż wskazany na Tranzytowym Dokumencie 199 . lub . jeżeli w trakcie operacji tranzytowej towary były przewożone przez obszar kraju trzeciego.2.

6.1. Działania podejmowane w wypadku zaistnienia nieprawidłowości Jeżeli urząd tranzytowy stwierdzi. który wnioskuje o dane zgłoszenia. istnieją przepisy szczególne określające specyficzne warunki. Formalności w urzędzie przeznaczenia 6. że wystąpiły istotne nieprawidłowości w związku z realizowaną operacją tranzytową. Faktyczny urząd tranzytowy rejestruje wtedy przekroczenie granicy przez przesyłkę i wysyła komunikat "Powiadomienie o przekroczeniu granicy" (IE118) do urzędu wyjścia. tj. Jeżeli nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. W przypadku gdy towary przedstawione zostają w urzędzie tranzytowym innym niż pierwotnie deklarowany. konieczne jest podjęcie dalszych działań. dokonuje zakończenia operacji tranzytowej i podejmuje konieczne działania wyjaśniające. wskazanie w zgłoszeniu tranzytowym innego urzędu tranzytowego niż ten. 96 i 92 WKC oraz art. ewentualnie uzupełnionych informacjami z Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. w przeciwnym wypadku komunikat IE115 jest wysyłany do urzędu tranzytowego wraz z komunikatem ATR (IE50). Procedura w urzędzie przeznaczenia 6. 14. 4. morskim i przesyłowym). procedura poszukiwawcza.Towarzyszącym. Jeżeli komunikat IE115 podaje przyczynę odrzucenia wniosku. 6. kiedy procedura jest zakończona lub uznawana za zakończoną w ramach procedur takich jak te dotyczące upoważnionego odbiorcy oraz uproszczeń stosowanych w transporcie lotniczym. 200 . 356 RWKC) Praktycznie zakończenie operacji tranzytowej oznacza przedstawienie towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia. brak wskazania urzędu tranzytowego w zgłoszeniu.2. W wypadku wystąpienia nieprawidłowości. nowy urząd tranzytowy zostanie poinformowany przez system. w którym przedstawiono towary. procedura tranzytowa jest zamykana (zwalniana) przez urząd wyjścia.4. stanowiący wniosek o przesłanie danych zgłoszenia dotyczącego danej procedury tranzytowej. jeżeli jest to możliwe: 1. Urząd przeznaczenia dokonuje kontroli towarów na podstawie danych uzyskanych z systemu NCTS. że w zgłoszeniu tranzytowym znajdują się drobne niezgodności i nie ma przypuszczeń co do ewentualnego nadużycia. rejestruje wyniki kontroli w systemie wysyła komunikat zawierający wyniki kontroli do urzędu wyjścia. inicjowanych przez urząd wyjścia i realizowanych poza systemem NCTS (wyjaśnienia. w którym wskazana jest przyczyna odrzucenia wniosku. wprowadzając informacje o niezgodnościach do systemu NCTS oraz nanosząc je na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym dla informacji urzędu przeznaczenia. 3. dokonując ich poprawienia. Jeżeli urząd tranzytowy stwierdzi. 361. standardową lub uproszczoną (dodatkowo do ogólnej definicji zakończenia procedury. 2.1. Zasady ogólne W celu zakończenia procedury tranzytu towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym muszą zostać przedstawione władzom celnym w urzędzie przeznaczenia. które odbyło się zgodnie z przepisami regulującymi zastosowana procedurę. W tym wypadku faktyczny urząd tranzytowy nie otrzymał komunikatu ATR (IE50). Jeżeli towary podlegają ograniczeniom wywozowym i nie mogą zostać wprowadzone na obszar celny kraju. Zakończenie procedury tranzytowej (art. czyli komunikatu ATR (IE50). nowy urząd tranzytowy wysyła w systemie NCTS do urzędu wyjścia komunikat IE114. procedura odzyskania należności). niepotwierdzony odręczny wpis (lub niepotwierdzoną zmianę wpisu) dotyczący numeru rejestracyjnego środka transportu (pole 18). urząd tranzytowy dokonuje zakończenia danej procedury tranzytowej lub zawraca przesyłkę. W ten sposób następuje zakończenie operacji tranzytowej. a w sensie prawnym oznacza takie przedstawienie. 5. brak numeru rejestracyjnego środka transportu (pole 18) lub numerów kontenerów (pole 31). jeżeli gwarancja nie jest ważna na ten kraj. Jeżeli nowy urząd tranzytowy znajduje się w innym kraju niż pierwotnie deklarowany urząd tranzytowy.2.2. powinien pozwolić na kontynuowanie operacji tranzytowej. urząd wyjścia wysyła komunikat zwrotny IE115. W szczególności za drobne nieprawidłowości można uznać.

w tym także władze celne w urzędzie przeznaczenia."Uznano za zgodnie". dokonuje sprawdzenia przynajmniej: . nowe zamknięcia celne. Komunikat powinien zawierać także wszelkie informacje naniesione na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym podczas transportu (np. Nie oznacza to jednak. Urząd przeznaczenia wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE 18) do urzędu wyjścia. Urząd przeznaczenia zachowuje i archiwizuje Tranzytowy Dokument Towarzyszący. . jest również odpowiedzialna za przedstawienie towarów w stanie nienaruszonym i w wyznaczonym terminie w urzędzie przeznaczenia. jednak jedynie wtedy gdy dotyczy realizacji operacji tranzytowej. lub. Poza głównym zobowiązanym także inne osoby mają określone obowiązki w procedurze tranzytu. Termin na dostarczenie towarów znajduje się w polu D Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. otrzymane w komunikacie AAR (IE 01). Przewoźnik i każda inna osoba. czy przesyłka może zostać zwolniona. z wykorzystaniem czytnika kodu paskowego. czy towary zostaną poddane kontroli. wypadki podczas transportu). W tym wypadku urząd przeznaczenia musi wysłać wyniki kontroli (IE18) tego samego dnia. Kontrola towarów odbywa się na podstawie danych uzyskanych w komunikacie AAR otrzymanym z urzędu wyjścia. lub.środków identyfikacji towarów (sprawdzenie stanu nałożonych zamknięć celnych lub opisu towarów). przeładunki. w wyjątkowych sytuacjach w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia 201 ."Zgodnie". do sytemu NCTS wprowadza się kod A1 .data przybycia. najpóźniej. Zakończenie operacji tranzytowej umożliwia zamknięcie procedury i zwolnienie głównego zobowiązanego z jego zobowiązań w odniesieniu do danej operacji tranzytowej. Towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym zostają przedstawione w urzędzie przeznaczenia w wyznaczonych godzinach urzędowania. Poprzez numer MRN. 6. dotyczy innych przeznaczeń i regulacji celnych niż tych odnoszących się do tranzytu. że są one objęte procedurą tranzytu. Kontrola zakończenia procedury (art. Przed wysłaniem wyników kontroli do urzędu wyjścia urząd przeznaczenia wprowadza odpowiednie wyniki kontroli do systemu NCTS: ● W sytuacji gdy urząd zadecydował o nie przeprowadzaniu kontroli wprowadza się kod A2 . przez których terytoria następuje przewóz towarów. które będzie miało miejsce po tym czasie. Po przedstawieniu przesyłki urząd przeznaczenia rejestruje przybycie. iż głównego zobowiązanego nie można pociągnąć do odpowiedzialności (finansowej lub innej) po zakończeniu procedury. Przedstawienie towarów musi nastąpić w terminie określonym przez urząd wyjścia. ● Jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości. lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przedstawienia towarów. która odbiera towary wiedząc. nie mogą zmieniać tego terminu. Jeżeli urząd przeznaczenia zadecyduje o przeprowadzeniu kontroli. której system nadaje w tym momencie status "Przybycie". w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przedstawienia towarów. W tym wypadku urząd przeznaczenia musi wysłać wyniki kontroli (IE18) tego samego dnia. w którym towary zostały przedstawione w urzędzie przeznaczenia. wprowadzając następujące informacje do systemu NCTS: . Termin na dostarczenie towarów określony przez urząd wyjścia jest wiążący dla właściwych władz krajów. . Właściwe władze. w którym towary zostały przedstawione w urzędzie przeznaczenia. Komunikat "Zawiadomienie o przybyciu" (IE 06) jest wysyłany do urzędu wyjścia w momencie gdy funkcjonariusz w urzędzie przeznaczenia zarejestrował numer MRN w systemie.2. urząd przeznaczenia uzyskuje dane z systemu NCTS na temat operacji tranzytowej. urząd przeznaczenia decyduje.Przedstawienie towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia jest podstawowym obowiązkiem głównego zobowiązanego. przeładunki) wszystkie konieczne informacje uzyskane z Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.w przypadku zdarzeń podczas transportu (wypadki. Informacja ta pozwala urzędowi wyjścia na zlokalizowanie danej operacji tranzytowej. Zdarzenie lub nie wypełnianie obowiązków.MRN (numer ewidencyjny operacji tranzytowej). 371 RWKC) Po przedstawieniu towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. .terminu na dostarczenie towarów i wiążącej trasy (jeśli była wyznaczona). stosując wymagane środki identyfikacji towarów.2.

Formularz poświadczenia odbioru musi być zgodny ze wzorem TC11 zamieszczonym w Załączniku 47 RWKC. Osoba występująca z wnioskiem o wydanie poświadczenia odbioru powinna wypełnić je przed przedłożeniem funkcjonariuszowi celnemu w urzędzie przeznaczenia w celu potwierdzenia. oraz . 361 ust. Poświadczenie odbioru może zawierać dodatkowe informacje dotyczące przesyłki. urząd przeznaczenia podaje tę informację w komunikacie wyniki kontroli. 361 ust. Po pierwsze stanowi informacje dla głównego zobowiązanego. poświadczenie odbioru ma duże znaczenie w wypadku prowadzenia procedury poszukiwawczej. wskazując kod wyniku kontroli A4 "Drobne nieprawidłowości bez następstw". Ww.posiadać oznaczenie "kopia". Nieprawidłowości dotyczące zamknięć celnych Z reguły towary przemieszczane w procedurze tranzytu znajdują się pod zamknięciami celnymi. Poświadczenie odbioru (art. W celu uzyskania alternatywnego dowodu zakończenia procedury tranzytu. Osoba przedstawiająca taki dokument wraz z towarami jest uznawana za przedstawiciela głównego zobowiązanego. Poświadczenie to dokonywane jest poprzez przystawienie stempla. Kopia.3.1. Główny zobowiązany może chcieć na przykład. gdy urząd wyjścia nie otrzymał informacji o przybyciu przesyłki (komunikat IE06). który mógłby stanowić dla urzędu wyjścia podstawę zamknięcia procedury. iż przewoźnik dostarczył dokumenty tranzytowe do urzędu przeznaczenia. czy zamknięcia nie zostały naruszone. 6. urząd celny wydaje poświadczenie odbioru (TC11).1. W takim wypadku główny zobowiązany może przedstawić poświadczenie odbioru w urzędzie wyjścia. Po drugie. w którym urzędzie przedstawione zostały dokumenty tranzytowe. powinna zostać przedstawiona wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym. że to poświadczenie jest autentyczne. wskazując tym samym. podpis funkcjonariusza i wpisanie daty.zawierać numer MRN i dane zgłoszenia tranzytowego. Zwykle przewoźnik zwraca poświadczenie odbioru głównemu zobowiązanemu. na którym widnieje odniesienie do tego dokumentu. kopia Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i ewentualnie Wykazu Towarów może być przedstawiona urzędowi przeznaczenia w celu poświadczenia. muszą być poświadczone przez władze celne. zgodnie z art.posiadać adnotację "Alternatywny dowód". pod który przewoźnik prześle poświadczenie odbioru po potwierdzeniu przez władze celne (może być wpisany na odwrotnej stronie poświadczenia odbioru). W przypadku nie przedstawienia karty T5 wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym. Urząd przeznaczenia poświadcza dowód alternatywny. Dzięki temu prowadzenie procedury poszukiwawczej jest znacznie ułatwione. w razie potrzeby. zawierające numer MRN. Władze celne w urzędzie przeznaczenia sprawdzają. 3 RWKC) Główny zobowiązany może wystąpić do władz celnych z wnioskiem o wydanie alternatywnego dowodu prawidłowego zakończenia procedury tranzytu. Poświadczenie przez władze może zostać dokonane komputerowo w taki sposób. choć może to zrobić. jeżeli była wystawiona przez urząd wyjścia. powinna spełniać następujące warunki: . która może być kserokopią.towarów.3.2. 362 RWKC) Na wniosek osoby przedstawiającej Tranzytowy Dokument Towarzyszący i towary w urzędzie przeznaczenia.3.3. władze celne urzędu przeznaczenia powinny te informację przekazać w komunikacie wyniki kontroli przesyłanym do 202 . Sytuacje szczególne 6. Wniosek taki może zostać zgłoszony w chwili przedstawienia dokumentu tranzytowego i towarów w urzędzie przeznaczenia. 6. Poświadczenie odbioru spełnia dwie ważne funkcje. . jeśli nie stwierdzono nieprawidłowości. Nieprawidłowości 6. aby wpisany został adres. Wydanie alternatywnego dowodu zakończenia procedury (art. 6.3. Urząd przeznaczenia wydaje tej osobie poświadczoną kopię Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Karta kontrolna T5. Urząd przeznaczenia nie ma obowiązku przesyłania poświadczenia odbioru pocztą. aby było oczywiste dla władz celnych kraju wyjścia.3. Jeżeli zamknięcia celne zostały naruszone. dokumenty.3. 3 RWKC. Poświadczenie odbioru nie może być uznane za alternatywny dowód zakończenia procedury tranzytu.

4.rejestruje numer MRN. oraz . 4 RWKC) Operacja tranzytowa może zakończyć się w innym urzędzie celnym niż deklarowany w zgłoszeniu tranzytowym.wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. Urząd wyjścia podejmuje.3.rejestruje numer MRN. Urząd przeznaczenia może również zadecydować o samodzielnym podjęciu wyjaśnienia nieprawidłowości.3. Urząd ten staje się wtedy urzędem przeznaczenia. 6. system urzędu wyjścia wysyła do urzędu przeznaczenia odpowiedź na wniosek o AAR (IE03). W systemie NCTS faktycznego urzędu przeznaczenia nie będzie dostępny komunikat AAR (IE01) dla danego numeru MRN. . . . powiadamia go o tym fakcie wysyłając komunikat IE21). W tej sytuacji operacja tranzytowa pozostaje w statusie "oczekiwanie na wyjaśnienie". W tym wypadku w komunikacie "Wyniki kontroli" należy wprowadzić informację "opłaty pobrane" Urząd przeznaczenia: . 6.w ciągu trzech miesięcy wysyła wyniki wyjaśnień do urzędu wyjścia. urząd wyjścia w wysyłanym komunikacie "Odpowiedź na wniosek o AAR" podaje przyczyny (kody od 1 do 4). System NCTS odrzuca informację o przybyciu (w wypadku gdy podmiot w miejscu przeznaczenia posiada komunikację elektroniczną z systemem.wprowadza kod A5 "Pobrano opłaty" w komunikacie "Wyniki kontroli". urząd ten musi wysłać "Wniosek o AAR" (IE02) do urzędu wyjścia.3.3.rejestruje numer MRN. Urząd przeznaczenia: . W czasie gdy operacja tranzytowa znajduje się tym statusie. dlaczego komunikat AAR nie może zostać wysłany do urzędu przeznaczenia. w szczególności poprzez sprawdzenie wszelkich dokumentów przedstawionych przez głównego zobowiązanego i przez porównanie ich z danymi zgłoszenia tranzytowego. Towary zostają wtedy zwolnione. Urząd przeznaczenia może podjąć decyzję o zabezpieczeniu należności w konsekwencji stwierdzonej nieprawidłowości.wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. wysyła komunikat "Wyniki kontroli" zawierający uwagę "oczekiwanie na wyjaśnienie niezgodności". Gdy kwestia została wyjaśniona. władze celne mogą przeprowadzić kontrolę towarów i informacje na ten temat wprowadzić do systemu. urząd wyjścia przeprowadza wyjaśnienia nieprawidłowości.wskazuje wszelkie nieprawidłowości w komunikacie wyniki kontroli. Inne nieprawidłowości Urząd przeznaczenia określa w systemie NCTS rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości. W urzędzie przeznaczenia może zostać stwierdzona różnica pomiędzy towarami deklarowanymi w systemie oraz faktycznie przedstawionymi w urzędzie. na podstawie przekazanych informacji. Urząd przeznaczenia sprawdza stan zamknięć celnych i rejestruje wynik sprawdzenia w systemie NCTS. Wyjaśnianie niezgodności W wypadku gdy urząd przeznaczenia decyduje nie zwalniać towarów z procedury tranzytu w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz wnioskuje do urzędu wyjścia o wyjaśnienie tych nieprawidłowości. . 203 .2. Zmiana urzędu przeznaczenia (art.w komunikacie "Wyniki kontroli" (IE18) wskazuje. w celu poinformowania urzędu wyjścia. Urząd przeznaczenia: . 361 ust.3. iż próbowano je naruszyć. decyzję. . urząd wyjścia informuje urząd przeznaczenia wysyłając komunikat "Powiadomienie o wyjaśnieniu niezgodności" (IE 20). Urząd przeznaczenia akceptuje zmianę urzędu przeznaczenia i wysyła do urzędu wyjścia komunikat "Zawiadomienie o przybyciu" (IE06). Po "odszukaniu" operacji tranzytowej. a operacja tranzytowa przechodzi do statusu "Towary zwolnione". Jeżeli zamknięcia są naruszone lub istnieje podejrzenie. Jeżeli system urzędu wyjścia nie znajdzie operacji tranzytowej o danym numerze MRN.3. 6. iż rozpoczęto wyjaśnienia w miejscu przeznaczenia. jakie kroki w danej sytuacji należy podjąć.urzędu wyjścia.

. o fakcie zakończenia operacji tranzytowej (IE24).rejestruje numer MRN. . rejestruje wyniki kontroli w systemie.po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli.rejestruje numer MRN. .z innych powodów.sprawdza dotrzymanie terminu na dostarczenie towarów.Przyczyny odrzucenia informacji o przybyciu mogą być następujące: . przeprowadzanych kontroli.DG0 ("Wywóz z WE podlegający ograniczeniom") lub 204 .decyduje nt. a na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym widnieje jeden z następujących kodów: * w tranzycie wspólnym: . .wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. przez które przesyłka nie przejechała. informuje pierwotnie deklarowany urząd przeznaczenia oraz deklarowane urzędy tranzytowe. . . przez które przesyłka nie przejechała. bądź z powodu nieprawidłowości) lub .DG1 ("Wywóz z kraju EFTA podlegający cłu") * w tranzycie wspólnotowym: . . .numer MRN jest nieznany (bądź z przyczyn technicznych. przeprowadzanych kontroli.wysyła "zawiadomienie o przybyciu" (IE06) do urzędu wyjścia. . rejestruje wyniki kontroli w systemie.operacja tranzytowa o danym numerze MRN została unieważniona przez urząd wyjścia. stan zamknięć celnych i wiążącą trasę przewozu (jeśli była wyznaczona).po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli.wysyła "Zawiadomienie o przybyciu" (IE06) do urzędu wyjścia. Urząd wyjścia: Po otrzymaniu "Zawiadomienia o przybyciu" (IE06). .decyduje nt. .wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN. ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze innej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego niż urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym: Urząd przeznaczenia: .wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia.wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN. Urząd wyjścia: Po otrzymaniu "Zawiadomienia o przybyciu" (IE06). informuje pierwotnie deklarowany urząd przeznaczenia oraz deklarowane urzędy tranzytowe.DG0 ("Wywóz z kraju EFTA podlegający ograniczeniom") lub .przesyłka o danym numerze MRN dostarczona już została do innego urzędu przeznaczenia. . o fakcie zakończenia operacji tranzytowej (IE24) ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze innej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego niż urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym. W związku ze zmianą urzędu przeznaczenia można wyróżnić trzy sytuacje: ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze tej samej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego co urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym: Urząd przeznaczenia: . .

Jednakże wszczynając powyższe postępowanie wyjaśniające należy w systemie NCTS zaznaczyć działanie "Rozpocznij poszukiwanie". tzn. . a jeśli to konieczne. gdy opóźnienie zostało spowodowane strajkiem lub innymi nie dającymi się przewidzieć okolicznościami. miał miejsce wypadek. Procedura poszukiwawcza i weryfikacyjna 7. udzielono pomocy medycznej).protokół policyjny/zaświadczenie wydane przez policję (gdy np. 356 RWKC) Poniżej przedstawiono przykłady dowodów wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności. Dodatkowo..wszelkiego rodzaju dowody.zgodnie z art. Główny zobowiązany jest zaangażowany na wczesnym etapie postępowania wyjaśniającego. udzielenia pomocy w określeniu kraju właściwego dla odzyskania długu. który może być stosowany w celu poinformowania głównego zobowiązanego o nie zakończeniu operacji tranzytowej.rejestruje numer MRN. w sytuacji gdy główny zobowiązany jest w stanie dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji. Oznacza to tym samym. .poświadczenie wystawione przez służbę zdrowia (jeżeli np. tak aby mógł w ten sposób udowodnić.1.poświadczenie/rachunek ze stacji naprawy (jeżeli miała miejsce naprawa pojazdu). Wzór przykładowego pisma kierowanego do głównego zobowiązanego (właściwe władze kraju wyjścia) (miejsce i data) 205 . 6. czy * zezwala na ich wywóz do Umawiającej się Strony.DG1 ("Wywóz z WE podlegający cłu") Urząd przeznaczenia: . kradzież). Przedstawienie towarów po upływie wyznaczonego terminu (art. Poniżej znajduje się wzór pisma. w której znajduje się urząd wyjścia. 7. 361 RWKC. czego skutkiem będzie przejście zgłoszenia do statusu "Zapytanie poszukiwawcze". . zatrzymuje towary pod dozorem celnym i podejmuje decyzję. iż po przejściu zgłoszenia tranzytowego do statusu "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze". . * nie zezwala na ich wywóz. w celu szybkiego wyjaśnienia przypadków operacji tranzytowych. które pozostają nie zamknięte pomimo upłynięcia wyznaczonych terminów. Wzór zawiera minimum wymaganych informacji. będzie przynajmniej miał możliwość przygotowania się do podjęcia ewentualnych działań mających na celu odzyskanie długu. poza systemem NCTS. aż do czasu otrzymania z urzędu wyjścia szczególnego pisemnego pozwolenia na zwolnienie tych towarów. należy niezwłocznie wystąpić z zapytaniem do głównego zobowiązanego. organ celny niezwłocznie powiadamia o tym fakcie głównego zobowiązanego i wzywa go do dostarczenia dowodu zakończenia procedury. informacja ta ma na celu zapobieżenie rozpoczęciu zbędnej administracyjnej procedury poszukiwawczej w odniesieniu do urzędu przeznaczenia.wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN. które mogą spowodować przekroczenie terminu dostarczenia towarów: . że procedura została zakończona oraz okoliczności tego zakończenia. Przekazanie zapytania do głównego zobowiązanego ma na celu zaangażowanie go w poszukiwania dowodu. Jeśli nie jest w stanie dostarczyć takiego dowodu (alternatywnego dowodu zakończenia procedury). . niezawinionych prze przewoźnika ani głównego zobowiązanego. aby udowodnić zakończenie procedury (lub skierować procedurę poszukiwawczą do właściwego urzędu przeznaczenia). że wypełnił swoje obowiązki. Jednakże od władz celnych w urzędzie przeznaczenia zależy. w którym towary powinny zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. czy dowód zostanie uznany. znajdują się w statusie "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze".4. W przypadku gdy urząd wyjścia nie otrzymał w systemie NCTS "Komunikatu o przybyciu towaru" w wyznaczonym terminie. Informowanie głównego zobowiązanego Urząd celny wyjścia (pełniąc rolę urzędu zamknięcia w systemie NCTS) stale monitoruje przesyłki w systemie NCTS.

2. W związku z tym prosimy Państwa o przesłanie informacji i dokumentów w celu udowodnienia.efektywnego i prawidłowego zarejestrowania przybycia towarów i przewozów tranzytowych w urzędach przeznaczenia i urzędach celnych tranzytowych. 203 lub 204 Kodeksu Celnego UE1. w szczególności nazwę miejsca (kraju). 116 Załącznika nr I do Konwencji/art. Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie udowodnić. gdy urząd wyjścia nie otrzymał w systemie NCTS "Komunikatu o przybyciu towaru" w wyznaczonym terminie. po otrzymaniu "Komunikatu o przybyciu towaru". 114 i 115 Załącznika I do Konwencji/art. . . Właściwa realizacja procedury poszukiwawczej uzależniona jest od: . Procedura poszukiwawcza W przypadku braku dowodu zakończenia procedury po upływie określonego czasu lub gdy tylko odnośne władze zostały o tym poinformowane lub podejrzewają. wszczynana jest procedura poszukiwawcza mająca głównie na celu: . 39 ust. Wszystkie przedstawione dowody muszą być zgodne z przepisami art. informacji w terminie (podać termin) od daty napisania tego pisma. Z poważaniem.szybkiej i jasnej reakcji władz. jeśli nie jest możliwe stwierdzenie. operacji tranzytowej.lub. że procedura nie została zakończona. 39 ust. . że procedura została zakończona.wypełnienia not poszukiwawczych w sposób kompletny i szczegółowy.(nazwa i adres głównego zobowiązanego Temat: Wspólny/wspólnotowy tranzyt Brak dowodu na zakończenie procedury tranzytu Szanowni Państwo. że procedura się zakończyła. 1 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego UE1. Jesteście Państwo głównym zobowiązanym dla niżej podanego zgłoszenia do wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytowej: (numer i data zgłoszenia tranzytowego) z urzędu wyjścia: (nazwa urzędu wyjścia) Zgodnie z przepisami art. ustanowienie warunków. zdaniem Państwa. procedurą tranzytową (należności przywozowe i wywozowe oraz inne opłaty). że procedura została zakończona.aktualizowania przez kraje wykazu właściwych władz i urzędów. . w których powstał dług. Wymienione działania wykonywane są poza systemem NCTS (do czasu poszerzenia funkcjonalności o procedurę poszukiwawczą) i realizowane są dla zgłoszeń znajdujących się w statusie 206 . Powinniście również Państwo przekazać informacje o wszelkich zmianach urzędu przeznaczenia i/lub urzędów tranzytowych. z perspektywą zamknięcia procedury. 2 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego UE1. zaistniało zdarzenie powodujące powstanie długu. 365 ust. zgodnie z art. aby zidentyfikować dłużnika (-ów) oraz określić właściwe władze dla odzyskania długu. Zgodnie z przepisami art. że procedura została zakończona. Prosimy o przesłanie ww. organ celny niezwłocznie wszczyna procedurę poszukiwawczą za każdym razem w sytuacji. informujemy Państwa. prosimy o przesłanie jakichkolwiek posiadanych informacji wraz z odpowiednią dokumentacją. w którym. Gdy stosowany jest system NCTS. a w przypadku gdy stosowane były listy towarowe w terminie dwóch miesięcy. ponieważ musimy rozpocząć procedurę poszukiwawczą. w którym towary muszą być przedstawione w urzędzie przeznaczenia lub nie otrzymał "Wyników kontroli" w terminie sześciu dni. że nie mamy dowodu na zakończenie ww. 1 Załącznika nr I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/art. 2 i 3 Załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/art. 7. w przypadku braku takiego dowodu albo gdy przedstawiony dowód okazał się w późniejszym czasie sfałszowany lub nieważny. 365 ust.uzyskanie dowodu na to. do których sprawa jest kierowana. będziecie Państwo zobowiązani do uiszczenia długu odnośnie towarów objętych ww. 215 Kodeksu Celnego UE1.

władza kraju przeznaczenia może wystąpić o dodatkowe informacje poprzez zwrot TC20 właściwej władzy kraju wyjścia. jeżeli informacje przedstawione przez właściwe władze kraju wyjścia na TC20 lub na załączonych dokumentach są niewystarczające dla umożliwienia właściwym władzom kraju przeznaczenia przeprowadzenia niezbędnych procedur poszukiwawczych. jeśli to konieczne. Kraj wyjścia . NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 . 207 . jeśli to konieczne. czy był stosowany system NCTS. wysyła monit kierowany do właściwej władzy kraju przeznaczenia i/lub do władz wyższych w tym kraju. jak jest to możliwe i w odpowiedni sposób. w zależności od warunków właściwe władze kraju wyjścia zadecydują. włączając w to te. Oczywiście. Właściwe władze kraju wyjścia wypełniają pole III i zwracają TC20 właściwym władzom kraju przeznaczenia. wypełniając pole II. TC20 powinna towarzyszyć kopia dokumentu (-ów) stosowanych do objęcia towarów procedurą celną. Kraj wyjścia .1str. chyba że wydaje się. czyli operacja tranzytowa realizowana była na podstawie kart dokumentu SAD.3. który został przedstawiony.2str. Kraj przeznaczenia . jako bezpośrednim odbiorcą towarów i dokumentów. które odebrały notę poszukiwawczą reagują tak szybko.1. oraz . Jeśli to konieczne.gdy tylko władze stwierdzą a posteriori (po upływie terminów opisanych wyżej). w procedurze poszukiwawczej obowiązują następujące terminy: . Władze te najpierw przeprowadzają sprawdzanie we własnych rejestrach lub w rejestrach upoważnionych odbiorców. Niezależnie. iż został sfałszowany.reakcje na notę poszukiwawczą Władze w kraju przeznaczenia. dłużnika i władz właściwych dla odzyskania długu.gdy tylko władze zostały poinformowane o tym lub istnieje na wczesnym etapie podejrzenie (nawet zanim upłyną terminy opisane wyżej). jeżeli w międzyczasie główny zobowiązany był zdolny przedstawić zadowalający "alternatywny" dowód zakończenia procedury. że jest wciąż przydatna w celu potwierdzenia lub unieważnienia wcześniej przedstawionych dowodów. w szczególności dotyczące zmiany odbiorcy towaru. właściwe władze kraju przeznaczenia kontaktują się z odbiorcą towarów.2. i/lub w celu określenia długu. zarówno od właściwej władzy kraju przeznaczenia lub od urzędu celnego tranzytowego. 7. czy procedura poszukiwawcza powinna być wcześniej przeprowadzona lub towarzyszyć będzie postępowaniu weryfikacyjnemu. odpowiedzi lub prośby o dalsze szczegóły lub informacje. zgodnie z informacjami. które pochodzą od głównego zobowiązanego.3str.Nota poszukiwawcza TC20 Procedura poszukiwawcza wszczynana jest przez właściwe władze kraju wyjścia poprzez wysłanie do właściwej władzy kraju przeznaczenia noty poszukiwawczej na formularzu. który zgodny jest ze wzorem TC20 (przedstawiony poniżej). że procedura nie została zakończona dla wszystkich lub części towarów lub gdy przedstawiony dowód wykazuje niezgodności lub wskazuje na to.2. procedura poszukiwawcza nie rozpocznie się. procedurę poszukiwawczą należy wszcząć: .4 miesiące (od dnia przyjęcia zgłoszenia tranzytowego) na wszczęcie procedury poszukiwawczej.2. . że przedstawiony im dowód został sfałszowany i że procedura nie została zakończona. jaki widnieje na zgłoszeniu tranzytowym lub z osobą. 7. jeżeli istnieją podejrzenia. która mogła być wskazana na TC20 poprzez właściwe władze kraju wyjścia.Monit TC22 Jeżeli właściwa władza kraju wyjścia nie otrzymała potwierdzenia. Uwaga: Jeżeli zastosowanie miała procedura awaryjna dla systemu NCTS. wraz z kopią odpowiedniej noty poszukiwawczej TC20. NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 . procedura poszukiwawcza nie rozpocznie się. TC20 zawiera wszystkie dostępne szczegóły. że uzyskają.2. NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 . 7. jakimi dysponują lub jest prawdopodobnie."Zapytanie poszukiwawcze". Jednakże. aby określić ważność dowodu. Nota wysyłana jest pocztą rejestrowaną (wymagającą potwierdzenia odbioru) oraz odpowiedni zapis przechowywany jest przez właściwe władze kraju wyjścia.2 miesiące (od dnia przyjęcia zgłoszenia tranzytowego) na poinformowanie głównego zobowiązanego o nie zamknięciu operacji tranzytowej i wezwanie go do dostarczenia dowodu zakończenia procedury.

Złożone zgłoszenie tranzytowe na dokumencie SAD należy zarejestrować w stworzonej na potrzeby systemu NCTS tymczasowej ewidencji papierowej (wzór .6 cyfr. gdzie dług powstał oraz. jeżeli jest to konieczne. tzn. . Odpowiednio. jeśli to konieczne. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej stwierdzono nieprawidłowości lub oszustwa (niezgodne z prawem usunięcie towarów spod dozoru celnego. Należycie wypełniony monit TC22.czy procedura zakończyła się oraz czy operację można zwolnić. itp. że nota poszukiwawcza TC20 nie została odebrana. W przypadku operacji tranzytowych realizowanych całkowicie w systemie NCTS (wszystkie dane przekazywane w sposób elektroniczny) prowadzenie procedury weryfikacyjnej nie jest konieczne ze względu na fakt. Każda dodatkowa informacja lub obserwacja dokonana przez właściwą władzę w stosunku do danych towarów może mieć wpływ na rezultaty procedury poszukiwawczej. iż wszelkie nieprawidłowości (np. właściwa władza kraju wyjścia może określić: . tj. rok . nadruk w dole Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego: "Potwierdzenie: (art.kod danej jednostki/ rok/numer kolejny.Konsekwencje rezultatów procedury poszukiwawczej Na podstawie odpowiedzi otrzymanych w procedurze poszukiwawczej. takich które otwarte były w procedurze awaryjnej lub częściowo poza systemem.Monit jest wysyłany: . rozbieżności pomiędzy dokumentami a danymi w systemie) mogą być stwierdzane i weryfikowane na bieżąco. Sytuacja normalna .w przypadku braku w rozsądnym czasie odbioru potwierdzenia. jak staje się jasne. MONIT TC 22 7.nadać zgłoszeniu numer ewidencyjny LRN składający się z 18 znaków. albo ich część. wraz z towarzyszącymi mu odpowiednimi dokumentami i informacjami. zamiana towarów. 8. należy dokonywać wyrywkowych procedur weryfikacyjnych. jeżeli poinformowano właściwą władzę kraju wyjścia o wysłaniu noty poszukiwawczej do tego urzędu i nie było dalszego działania. o ile posiada potwierdzenie z systemu. Tranzytowy Dokument Towarzyszący ma w tym wypadku w zasadzie znaczenie pomocnicze.4 cyfry. tzn. Postępowanie weryfikacyjne Kontrole weryfikacyjne dotyczą sprawdzania autentyczności i zgodności adnotacji oraz stempli na kartach zgłoszenia tranzytowego na dokumencie SAD i na innych dokumentach papierowych stosowanych w tranzycie (jak również na dokumentach służących jako dowód wspólnotowego statusu towarów).rzeczywiste lub przypuszczalne miejsce. może być również wysłany do urzędu celnego tranzytowego. właściwą władzę dla odzyskania długu celnego. Obsługa operacji tranzytowych bez elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi A.w przypadku braku odpowiedzi na notę poszukiwawczą TC20 lub prośbę o dalsze szczegóły: najpóźniej na koniec okresu trzymiesięcznego następującego po wysłaniu TC20. właściwa władza kraju wyjścia niezwłocznie informuje głównego zobowiązanego. 2 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego / art. 208 . włączając w to każdą informację otrzymaną od głównego zobowiązanego.poprawne działanie systemu 1.załącznik nr 1).4. wszystkie odnośne informacje muszą być niezwłocznie znane odpowiednim władzom kraju wyjścia. tak szybko. W szczególności ma to miejsce. Kraj wyjścia . W tym celu należy: . W przypadku stosowania procedury uproszczonej dokument ten nie musi być potwierdzany jakimkolwiek stemplem. gdy stosowane były papierowe listy towarowe.) i/lub jeżeli dane towary zosta ły odnalezione w całości. poza dozorem celnym oraz gdy zidentyfikowano osoby odpowiedzialne za oszustwa lub nieprawidłowości. . gdzie: kod jednostki . 199 ust. lub . na dokumencie SAD.6 cyfr.3. posiadający następującą strukturę . numer kolejny . Jedynie w odniesieniu do operacji tranzytowych realizowanych poza systemem. 7. Z drugiej strony. konsekwentnie. Instrukcja postępowania dla funkcjonariuszy w placówkach celnych z uruchomionym systemem NCTS URZĄD CELNY WYJŚCIA (UW) UW I.osobę (-y) odpowiedzialną za pokrycie długu. kiedy operacja tranzytowa może być należycie zwolniona jako wynik procedury poszukiwawczej. gwaranta oraz inne władze celne zaangażowane w procedurę poszukiwawczą.2. 4 ust 2 Załącznika III do Konwencji)".

ewentualne listy towarowe . ewentualnie. konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji formalnej. Podejmując decyzję dotyczącą kontroli towarów. dla potrzeb art. Uwaga: W takich sytuacjach po przywróceniu pracy systemu. podając następujące informacje: numer LRN. co oznacza jego zarejestrowanie w ewidencji awaryjnej NCTS. kopię urzędową Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego) należy zarchiwizować w oddziale. Przed wprowadzeniem danych do systemu. co oznacza jego zarejestrowanie w ewidencji awaryjnej NCTS. W przypadku. karta B . należy odrzucić. Zgłoszenie obsługiwane poza systemem należy zarejestrować w ewidencji awaryjnej NCTS (wzór . wymiary: 26 x 59 mm). Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych).z naniesionym numerem MRN. według daty złożenia zgłoszenia. Uwaga: W celu ułatwienia wprowadzania do systemu danych dotyczących podmiotów. stosownie do potrzeb). Zgłoszenie należy przydzielić funkcjonariuszowi celnemu.wpisać zgłoszenie do ewidencji. 8. a odpowiednie informacje wprowadzić do systemu. na jego żądanie. 2.. . Uwaga: Wszystkie operacje tranzytowe otwarte poza systemem nie są wprowadzane do systemu po jego uruchomieniu.niewłaściwe działanie systemu 1. w tym dokumentów dotyczących złożonego zabezpieczenia. 4. poniżej pola E oraz na ewentualnych listach towarowych. Należy określić termin na dostarczenie towarów. Jeżeli ze względu na brak dostępu do systemu (system nie działa) nie ma możliwości wprowadzenia danych zgłoszenia do systemu. Postępowanie awaryjne .po naniesieniu numeru LRN w polu C oraz numeru MRN w polu A. po naniesieniu na niej przez funkcjonariusza celnego adnotacji "Alternatywny dowód". Możliwe jest wydanie zgłaszającemu. uwzględniając wszystkie czynniki dotyczące trasy przewozu. czy dane ze zgłoszenia zostały wprowadzone do systemu prawidłowo. Po nadaniu operacji tranzytowej przez system numeru identyfikacyjnego MRN.załącznik nr 2). zamknąć lub unieważnić w systemie wszystkie operacje tranzytowe. 365 ust. Ważne: Po wprowadzeniu wszystkich danych należy upewnić się.w jednym egzemplarzu). ale z przyczyn technicznych nie ma możliwości dokonania zwolnienia do tranzytu lub wydrukowania Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. środka transportu. należy zawsze wprowadzić do systemu. których to dotyczy. który dokona jego wprowadzenia do systemu NCTS. 9. jego nazwa i adres zostaną wpisane przez system automatycznie). można dokonać wydruku kopii urzędowej Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. data złożenia zgłoszenia. należy nanieść go na odwrotnej stronie karty 1 dokumentu SAD. B. 6. nazwa głównego zobowiązanego (oraz ewentualne inne. Po zwolnieniu towarów do procedury tranzytu i wydrukowaniu przez system Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (karta A . Pozostałe dokumenty (SAD . 2. niezależnie od tego czy się odbyła. jednego egzemplarza "Kopii urzędowej" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (nadruk "Kopia urzędowa" w poprzek dokumentu). należy potwierdzić autentyczność tego dokumentu poprzez przystawienie stempla "Polska-Cło" i złożenie podpisu w polu D oraz dołączyć ewentualne listy towarowe. Tranzytowy Dokument Towarzyszący wraz z ewentualnymi listami towarowymi wydaje się zgłaszającemu. w celach pomocniczych (opcjonalnie). etc. 1 RWKC. Struktura numeru TIN odpowiada numerowi NIP. 5.nanieść numer LRN na odwrotnej stronie karty 1 dokumentu SAD. poprzedzonemu literami PL (bez spacji). (sugerowany przez system termin domyślny zawsze może zostać skrócony). 4 i 5 SAD funkcjonariusz przystawia i odpowiednio wypełnia stempel (czerwony tusz. 7. po 30 minutach należy przejść na obsługę zgłoszenia poza systemem. Wyniki kontroli. funkcjonariusz może wpisać jedynie numer identyfikacyjny podmiotu TIN (jeżeli podmiot znajduje się w bazie danych Podsystemu Danych Referencyjnych. poniżej pola E. Należy przeprowadzić weryfikację zabezpieczenia (poza systemem). nanosząc na nich numer MRN. a następnie: a) w polu A kart 1. 3. po 30 minutach należy przejść na obsługę zgłoszenia poza systemem. zgodny z poniższym wzorem: PROCEDURA AWARYJNA NCTS 209 .w jednym egzemplarzu i. gdy zgłoszenie zostało wprowadzone do systemu.

WE L 134 z 29. Postępowanie awaryjne . Zgłoszenie w formie elektronicznej posiada nadany przez podmiot numer LRN.. UW II. (Dz. jak również miejsce uznane..... funkcjonariusz celny obsługuje operację tranzytową w systemie według zasad obowiązujących dla zgłoszeń wprowadzanych do systemu bez komunikacji elektronicznej z podmiotami.dwucyfrowe oznaczenie roku. 2. od dnia 1.. W tej sytuacji funkcjonariusz obowiązany jest zweryfikować poza systemem papierowe listy towarowe. Procedura uproszczona 210 .DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE OTWARTO W DNIU__________________ . W przypadku awarii w systemie po stronie administracji.2005 r. Po nadaniu zgłoszeniu numeru MRN... Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia .2003 r. podmiot winien złożyć zgłoszenie w formie papierowej na dokumencie SAD. po przywróceniu pracy systemu. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy skontaktować się z centrum wsparcia . Numer MRN nadawany jest automatycznie przez system.helpdesk...helpdesk..05..)..2003r. należy odrzucić. a informację o jego przyjęciu lub odrzuceniu wprowadzić do systemu. Sytuacja normalna .. uniemożliwiającej elektroniczną obsługę operacji tranzytowych.01.. Urz.. kiedy podmiot opis towaru zadeklaruje w formie papierowych list towarowych* lub towar znajduje się w miejscu uznanym (dla procedury standardowej). nie są wprowadzane do systemu po jego uruchomieniu.. Dalsza obsługa następuje w sposób określony w punkcie UW IB. Uwaga II: W takich sytuacjach. w związku z tym podmiot nie ma obowiązku składania zgłoszenia w formie papierowej na dokumencie SAD.05..niewłaściwe działanie systemu ● ● Uwaga I: Wszystkie operacje tranzytowe otwarte poza systemem NCTS..poprawne działanie systemu ● ● ● Zgłoszenie tranzytowe składane jest drogą elektroniczną... RR .sześciocyfrowy kod oddziału celnego. nie jest wymagane rejestrowanie w ewidencji LRN . W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie przez podmiot (awaria po stronie zgłaszającego) winno ono zostać złożone na dokumencie SAD i wprowadzone do systemu NCTS na zasadach określonych dla zgłoszeń składanych bez komunikacji elektronicznej (patrz punkt UW IA). zamknąć lub unieważnić w systemie wszystkie operacje tranzytowe. papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS. co skutkuje nadaniem numeru MRN.wzór nr 1.. * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21. W innym przypadku zgłoszenie zostaje odrzucone i nie zostanie nadany numer MRN..(data/godzina) b) w polu C nanosi numer ewidencji awaryjnej NCTS posiadający strukturę PL/XXXXXX/NNNNNN/RR gdzie: XXXXXX .... Wyjątek stanowi sytuacja.. Pozytywny wynik weryfikacji pozwala na przyjęcie zgłoszenia. Obsługa operacji tranzytowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi Uwaga: Każda czynność wykonana w systemie NCTS skutkuje wysłaniem odpowiedniego komunikatu do podmiotu składającego zgłoszenie. NNNNNN . ● B.. które zostały otwarte poza systemem. W szczególności należy przeprowadzić weryfikację zabezpieczenia (poza systemem).sześciocyfrowy numer z awaryjnej ewidencji NCTS. Procedura standardowa (bez stosowania uproszczeń) A.. 1.

6 znaków. (Dz. którego dane dotarły do systemu i zostały zapisane przed wystąpieniem awarii należy unieważnić na wniosek podmiotu. od ● ● Zwolnienie do procedury tranzytu następuje w terminie określonym w pozwoleniu (o ile nie została podjęta decyzja o kontroli przesyłki). Po przeprowadzeniu kontroli należy wprowadzić wynik kontroli do systemu i podjąć czynności jak w przypadku procedury zwykłej z tą różnicą. papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS. uprawniony funkcjonariusz celny winien nacisnąć przycisk "Kontrola" w aplikacji MCC. URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA (UP) UP I. gdzie X oznacza numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej .05. Ważne: Decyzję o realizacji operacji tranzytowej poza systemem podmiot powinien skonsultować z centrum wsparcia helpdesk> Zgłoszenie tranzytowe. A. Sytuacja normalna . operacja tranzytowa realizowana jest poza systemem NCTS .niewłaściwe działanie systemu ● ● W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie (awaria po stronie zgłaszającego lub administracji). Powiadomienie (karta zgłoszenia tranzytowego przesłana faksem) wraz z kartą 1 SAD dostarczoną przez podmiot w terminie określonym w pozwoleniu. Urz. Wszelkie późniejsze zmiany pozwolenia lub informacja o jego cofnięciu bezwzględnie powinny być także wprowadzone do podsystemu. Sytuacja normalna . co skutkuje wyłączeniem mechanizmu automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu.2003 r. dnia 1. Uwaga: Nie dotyczy to sytuacji gdy są stosowane papierowe listy towarowe . Postępowanie awaryjne . 211 .01.2003r.Ważne: Dane z wydanego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej należy bezzwłocznie wprowadzić do podsystemu PDR. gdy możliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. WE L 134 z 29. zapisanego w formacie: XXXXXXXXXXXXXXXXX\NNNNNN.05.zachodzi konieczność sprawdzenia list przez funkcjonariusza celnego.w procedurze uproszczonej. należy niezwłocznie zarejestrować jej przybycie w systemie. są archiwizowane w siedzibie placówki celnej. N oznacza numer kolejny rejestru . z rejestru powiadomień dla systemu NCTS prowadzonego przez upoważnionego nadawcę. Obsługa operacji tranzytowych bez elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi A. bez udziału funkcjonariusza celnego. W przypadku podjęcia decyzji o kontroli przesyłki. Powiadomienie urzędu o wysyłce następuje poprzez przesłanie faksem karty zgłoszenia tranzytowego na dokumencie SAD opatrzonego w polu C numerem Polski Podręcznik Celny wersja 1 / listopad 2004 * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21.17 znaków.2005 r. jednak umożliwia monitorowanie tego procesu i wybór zgłoszenia do kontroli. Czas automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu przez system jest określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. z chwilą ich dokonania.* ● ● ● System umożliwia upoważnionym nadawcom dokonywanie wysyłki towarów poza godzinami urzędowania w sytuacjach. iż Tranzytowy Dokument Towarzyszący jest drukowany w siedzibie podmiotu.poprawne działanie systemu ● ● Po przedstawieniu przesyłki realizowanej w systemie NCTS (Tranzytowy Dokument Towarzyszący z nadanym numerem MRN).).poprawne działanie systemu ● Aplikacja MCC obsługuje zgłoszenie tranzytowe w procedurze uproszczonej. od momentu przyjęcia zgłoszenia do zwolnienia towaru do tranzytu. Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych). ● B.

Procedura standardowa (bez stosowania uproszczeń) A. według daty zwolnienia towaru do tranzytu w urzędzie wyjścia (Pole C Tranzytowego Dokumentu Tranzytowego) lub według daty zakończenia procedury tranzytu w urzędzie przeznaczenia. Zwolnienie towarów do procedury w CELINIE (wpis do rejestru) nie może jednak nastąpić wcześniej niż zwolnienie towarów z tranzytu. Sytuacja normalna .niewłaściwe działanie systemu Obsługa operacji tranzytowych odbywa się na tych samych zasadach jak w przypadku gdy podmiot nie dysponuje komunikacją elektroniczną z systemem (patrz punkt UP IB).zachodzi konieczność sprawdzenia list przez funkcjonariusza celnego. gdy nie są stosowane listy towarowe. A. ● B.* ● Podmiot może przesłać równocześnie powiadomienie do systemu NCTS i powiadomienie dotyczące kolejnej procedury do systemu CELINA. wraz z ewentualnymi kopiami list towarowych. Oznacza to.poprawne działanie systemu ● Aplikacja MCC obsługuje zgłoszenie tranzytowe w procedurze uproszczonej. Obsługa operacji tranzytowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi 1. jednak umożliwia monitorowanie tego procesu i wybór zgłoszenia do kontroli. dane (rejestracja przybycia. Uwaga: Nie dotyczy to sytuacji gdy są stosowane papierowe listy towarowe . które otwarte były w systemie NCTS.niewłaściwe działanie systemu ● ● Operacje tranzytowe otwarte poza systemem NCTS (karty 4 i 5 SAD) obsługuje się poza systemem NCTS. Postępowanie awaryjne .● Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli i wprowadzenie wyników kontroli do systemu musi nastąpić najpóźniej w terminie 6 dni od daty zarejestrowania przybycia przesyłki w systemie. Procedura uproszczona Ważne: Dane z wydanego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej należy bezzwłocznie wprowadzić do podsystemu PDR. Uwaga: Po przywróceniu działania systemu. od momentu zarejestrowania przybycia przesyłki do zakończenia tranzytu. Uwaga: karty nie odsyła się. W odniesieniu do operacji tranzytowych. W przypadku. Kartę A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego archiwizuje się i nie odsyła się jej drogą pocztową.poprawne działanie systemu Towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym powinny zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. z chwilą ich dokonania. dokonać stosownych adnotacji na kartach 4 i 5 SAD. odsyła się kartę B wraz z listami towarowymi drogą pocztową do Centralnego Biura Tranzytu w Izbie Celnej w łodzi. Wszelkie późniejsze zmiany pozwolenia lub informacja o jego cofnięciu bezwzględnie powinny być także wprowadzone do podsystemu. prowadzimy obsługę operacji tranzytowej dokonując adnotacji (wyniki kontroli) na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym. B. 2. jest archiwizowana w oddziale celnym. UP II. zgodnie z opisaną wyżej procedurą. Operację tranzytową należy zarejestrować w systemie CELINA.helpdesk. w przypadku. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia . Obsługa operacji tranzytowych odbywa się na tych samych zasadach jak w przypadku gdy podmiot nie dysponuje komunikacją elektroniczną z systemem (patrz punkt UP IA). po naniesieniu na kartach Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wyników kontroli. iż upoważniony odbiorca zobowiązany jest do wstrzymania się ze zwolnieniem towarów do następnej procedury celnej do czasu 212 . wyniki kontroli) należy niezwłocznie wprowadzić do systemu. celem dokonania zakończenia operacji tranzytowej w systemie. a kartę 5 odesłać do Centralnego Biura Tranzytu. gdy są stosowane listy towarowe. jeżeli nie ma dostępu do systemu. Sytuacja normalna . Uwaga: wyników kontroli nie wprowadza się do systemu. Karta A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (oryginał). kartę 4 zarchiwizować. Naniesione wyniki kontroli powinny być zgodne z instrukcją wypełniania formularza SAD (wypełnianie pola I). bez udziału funkcjonariusza celnego. z naniesioną adnotacją o następnej ewidencji (o ile dotyczy). Postępowanie awaryjne . Wyniki kontroli nanosi się również na karcie A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w polu I (wraz ze stemplem i podpisem).

W przypadku operacji tranzytowych. Jeżeli upoważniony odbiorca posiada pozwolenie na kończenie operacji tranzytowych poza godzinami urzędowania. W sytuacji braku możliwości wymiany elektronicznych komunikatów (awaria po stronie podmiotu lub administracji). Po przeprowadzeniu kontroli należy wprowadzić wynik kontroli do systemu i podjąć czynności jak w przypadku procedury standardowej aż do zakończenia tranzytu. informacja zawarta w tych komunikatach musi zostać przekazana za pośrednictwem faksu.2003 r. Postępowanie awaryjne .niewłaściwe działanie systemu ● ● ● ● ● Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy skontaktować się z centrum wsparcia . Sytuacja normalna . gdy możliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. pozwolenie takie może dotyczyć wyłącznie towarów określonych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy dopuszczeniu do obrotu poza godzinami urzędowania. ich obsługa następuje poza systemem NCTS.poprawne działanie systemu Po przedstawieniu Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wraz z towarem. * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21. W przypadku podjęcia decyzji o kontroli przesyłki.drogą elektroniczną w systemie CELINA. ● B. które otwarte zostały poza systemem NCTS (karty 4 i 5 SAD). dnia 1. jako wspólne powiadomienie dla tranzytu i kolejnej procedury celnej.helpdesk. URZĄD CELNY TRANZYTOWY (UT) A. (Dz. Jeżeli system NCTS nie działa. papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS. a następnie w czasie określonym w pozwoleniu. Urz. Podmiot przesyła faksem informację zawartą w komunikacie "Zawiadomienie o przybyciu".2003r.otrzymania w systemie NCTS komunikatu IE25 Zwolnienie z tranzytu. Możliwość taką dopuszcza się. od ● ● Czas automatycznego zwolnienia przez system przesyłki do rozładunku jest określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Wymiana informacji pomiędzy upoważnionym odbiorcą a urzędem następuje analogicznie jak to zostało opisane powyżej (faksem) lub .01. urząd dokonuje rejestracji operacji tranzytowej w systemie CELINA (jako dokument DTG). co skutkuje wyłączeniem mechanizmu automatycznego zwolnienia przesyłki do rozładunku. należy zarejestrować informację o przekroczeniu granicy w systemie. Zwolnienie towarów do procedury w CELINIE (wpis do rejestru) nie może jednak nastąpić wcześniej niż zwolnienie towarów z tranzytu. ● System umożliwia upoważnionym odbiorcom dokonywanie zakończenia operacji tranzytowych poza godzinami urzędowania w sytuacjach. uprawniony funkcjonariusz celny winien nacisnąć przycisk "Kontrola" w aplikacji MCC. informacje zawarte w komunikacie "Uwagi rozładunkowe".alternatywnie . WE L 134 z 29.05. gdy po procedurze tranzytu następuje procedura dopuszczenia do obrotu (i podmiot posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w tej procedurze poza godzinami urzędowania) lub procedura tranzytu. Po otrzymaniu kart 4 i 5 w terminie określonym w pozwoleniu.). nanosi stosowne adnotacje na kartach 4 i 5 SAD. Podmiot może przesłać równocześnie powiadomienie do systemu NCTS i powiadomienie dotyczące kolejnej procedury do systemu CELINA. a kartę 5 odsyła do Centralnego Biura Tranzytu. Jeżeli po procedurze tranzytu następuje procedura dopuszczenia do obrotu. dane należy wprowadzić niezwłocznie po jego uruchomieniu. Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych).05. W takim przypadku funkcjonariusz celny ma obowiązek obsłużyć operację tranzytową w systemie NCTS jako procedurę uproszczoną. Funkcjonariusz podejmujący decyzję o kontroli przesyłki powiadamia o tym fakcie upoważnionego odbiorcę za pośrednictwem faksu. wprowadzając dane ręcznie do systemu na podstawie otrzymanych powiadomień. archiwizuje kartę 4 wraz z powiadomieniem i wynikami kontroli. możliwość tę zachowuje również w przypadku awarii systemu. Uwaga: W przypadku realizacji operacji tranzytowych w systemie NCTS. przedstawienie dokumentu TC 10 nie jest 213 . Zwolnienie z procedury tranzytu następuje w terminie określonym w pozwoleniu (o ile nie została podjęta decyzja o kontroli przesyłki).2005 r.

Załącznik nr 2 Ewidencja Awaryjna NCTS L. Postępowanie awaryjne .niewłaściwe działanie systemu Jeżeli nie ma dostępu do systemu (system nie działa). powiadomienia 214 . po 5 minutach należy dokonać ewidencji awaryjnej Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (wzór .za. gdy system działa. wystąpienie z zapytaniem do głównego zobowiązanego. B. procedura poszukiwawcza. W sytuacji.wykonywane poza systemem NCTS. W ewidencji powinny znaleźć się następujące informacje: numer kolejny.żeli nie uzyskano wnioskowanego ATR w ciągu 2 godzin. Wszczynając powyższe postępowanie wyjaśniające należy w systemie NCTS zaznaczyć działanie "Rozpocznij poszukiwanie". lub * kontynuacja obsługi operacji tranzytowej . je. numer MRN. postępowanie mające na celu odzyskanie należności) . data przekroczenia granicy oraz data wprowadzenia danych do systemu NCTS (po przywróceniu pracy systemu). stosownie do potrzeb. zgodne z przepisami czynności mające na celu zamknięcie operacji tranzytowej (tj.przesyłka już dostarczona do urzędu przeznaczenia). Jeżeli nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu (np. informację tę należy odnotować w ewidencji. Data Nazwa Liczba Masa towaru pozycji brutto Kraj przeznaczenia Nazwa głównego zobowiązanego Środek transportu przynależność państwowa) Data i godzina centrum wsparcia Uwagi (nr rejestracyjny. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia .wymagane. należy niezwłocznie wszcząć odpowiednie. Uwaga II: W przypadku elektronicznej wymiany komunikatów. Po przejściu operacji tranzytowej do statusu "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze". co urząd celny wyjścia.przejście na procedury awaryjne opisane powyżej. Należy monitorować prawidłowość realizacji operacji tranzytowych rozpoczętych w tym urzędzie. Uwaga: Po przywróceniu działania systemu dane należy wprowadzić do systemu. czego skutkiem będzie przejście zgłoszenia do statusu "Zapytanie poszukiwawcze". ale komunikat ATR nie jest dostępny (najczęściej w wyniku międzynarodowej zmiany trasy przewozu) i wysłano wniosek o ATR.helpdesk.łącznik nr 3). zgłoszenie tranzytowe jest w niewłaściwym stanie . URZĄD CELNY ZAMKNIĘCIA (UZ) Uwaga I: W polskiej administracji celnej urząd celny zamknięcia jest to zawsze ten sam urząd.p. należy podjąć decyzję dotyczącą przesyłki: * zatrzymanie przesyłki i przejście na działanie urzędu przeznaczenia. podmiot przesyłający elektronicznie zgłoszenie do procedury tranzytu jest powiadamiany o zamknięciu tej procedury automatycznie. Załącznik nr 1 Ewidencja LRN* Nr LRN Data złożenia zgłoszenia Nazwa Głównego Zobowiązanego - * Ewidencja może zostać poszerzona o dodatkowe rubryki i dane.

5. 3. Nr MRN Data przekroczenia granicy Data wprowadzenia danych do systemu (po przywróceniu pracy systemu) - 215 . 2. 4. - Załącznik nr 3 Ewidencja Awaryjna Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego L. 6. 10.p. 8. 7. 9.helpdesk 1.

przy uwzględnieniu zasad określonych w art.30. karnet TIR może również być wykorzystany w ramach procedury tranzytu wewnętrznego. Kontrola procedury TIR uległa zatem przesunięciu.00 Procedura TIR 1. lub . wejście w życie z dniem 20 lipca 1983 r. gdy władze celne danego państwa członkowskiego zadecydują. lub . 2. iż karnet TIR stosuje się do przewozu towarów z urzędu wyjścia do docelowego urzędu z przekroczeniem jednej lub kilku granic. Zgodnie z art.dotyczy przesyłek towarów. częściowy rozładunek). a w sytuacji. że: -przewóz ten rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Wspólnotą. o pozbawieniu danego przewoźnika (unijnego lub nieunijnego) prawa do stosowania systemu TIR na swoim terytorium to decyzja ta ma zastosowanie na całym obszarze celnym Wspólnoty. czynności kontrolne odnoszące się do procedury TIR realizowane będą przy wjeździe do lub wyjeździe z terytorium celnego Unii.dotyczy przewozu realizowanego z jednego do drugiego miejsca znajdującego się we Wspólnocie przez terytorium kraju trzeciego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami karnet TIR nie może zostać wykorzystany do przewozu towarów jedynie w ramach Unii Europejskiej uważanej za jeden obszar celny. Z przepisów Konwencji TIR jednoznacznie wynika.14. iż w sytuacji. które mają być rozładowane na obszarze celnym Wspólnoty i są przewożone razem z towarami przeznaczonymi do rozładunku w krajach trzecich (tzw. zespół pojazdów lub kontener jest wwożony na obszar celny Wspólnoty lub wywożony z tego obszaru w trakcie transportu TIR. Zasady i zakres stosowania Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej system TIR uległ modyfikacjom wynikającym z zasad funkcjonujących w ramach Wspólnoty. pod warunkiem. gdy przewóz odbywać się będzie przez terytorium kraju trzeciego. Konsekwencje dla procedury TIR wynikające z postrzegania Wspólnoty jako jednego obszaru celnego W związku z faktem.38 Konwencji TIR..319 RWKC. z Gdyni do Berlina czy z Hamburga do Warszawy. 3.91 WKC przewóz towarów może odbywać się z zastosowaniem karnetu TIR (tranzyt zewnętrzny). sporządzonej w Genewie 14 listopada 1975 r.) Szczegółowe uregulowania dotyczące procedury TIR zawarte zostały w WKC oraz RWKC. w miejscu gdzie transport ten opuści czasowo teren Wspólnoty i ponownie na niego wejdzie. zgodnie z art.Wprowadzenie Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR). iż terytorium Wspólnoty Europejskiej traktowane jest jako jeden obszar celny. zgodnie z art. (Rozporządzenie Rady nr 2112/78 z dnia 25 lipca 1978 r. Państwa członkowskie Unii Europejskiej pod pojęciem "tranzytowy urząd celny" w ramach transportu TIR rozumieją każdy urząd celny.163 WKC. przez który pojazd drogowy. Ponadto. Nie będzie zatem możliwy przewóz za karnetem towarów niewspólnotowych np.. który pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty przez terytorium państwa trzeciego towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego (do tego typu przewozów należy zaliczyć przewóz towarów wspólnotowych z Polski do Grecji przez Rumunię i Bułgarię). Informacja w tej sprawie przekazywana jest każdorazowo do Sekretariatu TIR i 216 . Konsekwencją postrzegania Wspólnoty jako jednego obszaru celnego jest również fakt.

Zaznaczyć należy. w przypadku braku możliwości odzyskania należności celnych i podatkowych od osoby bezpośrednio odpowiedzialnej. gdy ustalone zostanie. karnet TIR zostanie zamknięty na granicy UE i następnie otworzona zostanie wspólnotowa procedura tranzytu T1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR należy złożyć za pośrednictwem stowarzyszenia poręczającego (Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce). Wzór wniosku i pozwolenia na stosowanie procedury TIR określać będzie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. W Polsce decyzje w sprawie wykluczenia z systemu TIR podejmuje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. który odpowiada do pełnej kwoty mogącego powstać długu celnego.215 ust. jeżeli operacja TIR realizowana jest na obszarze celnym Wspólnoty.000 EUR (wprowadzona kwota 60. Dopiero w sytuacji.000 EUR stanowiła.1 drugi akapit WKC. zgodnie z art.do wglądu. zgodnie z art. .215 ust. Stosowne zmiany w tym zakresie zostały również odpowiednio dokonane w Porozumieniu zawartym miedzy Prezesem GUC a Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. każde stowarzyszenie poręczające ustanowione (i zatwierdzone) we Wspólnocie może stać się odpowiedzialne za zapłatę zabezpieczonej kwoty długu celnego odnoszącego się do towarów objętych danym karnetem TIR do wysokości 60 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej. równowartość 50. . Na podstawie decyzji podjętej przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU w Genewie. Ważne powiadomienie stowarzyszenia poręczającego o niezwolnieniu karnetu TIR dokonane przez władze celne jednego kraju członkowskiego właściwe. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR należy dołączyć kopię: . że to polskie władze celne są właściwe do odzyskania długu celnego. W przypadku importu tego typu towarów. iż sytuacja ta dotyczy również minimalnych ilości wskazanych w załączniku nr 44C. Jednak podkreślić należy. zgodnie z art. Dostęp do systemu TIR W Polsce uprawnioną do przewozu towarów pod osłoną karnetu TIR jest osoba. określone w załączniku 44C WKC są wykluczone z przewozów pod osłoną karnetu TIR w ramach Unii Europejskiej. Wówczas te drugie władze celne są właściwe do odzyskania od stowarzyszenia poręczającego uznanego przez te władze. będzie zobowiązane do zapłacenia zabezpieczonej kwoty długu celnego. stąd żadna z administracji celnych krajów unijnych nie może otworzyć lub przyjąć karnetu TIR dla tych towarów. Poręczenie stowarzyszenia poręczającego stanowi zabezpieczenie kwoty opłat i podatków przywozowych i wywozowych.1 trzeci akapit WKC. w chwili jej wprowadzenia. do odzyskania długu celnego i skierowane do stowarzyszenia poręczającego uznanego przez te władze. 4. . długu celnego. Jeżeli zatem na mocy art.000 USD). pozostaje także ważne w przypadku. do odzyskania tego długu celnego.dokument przewozowy .215 WKC. Zasady ogólne W urzędzie celnym wyjściowym lub urzędzie celnym przy wjeździe na obszar Wspólnoty należy przedstawić karnet TIR wraz z przewożonymi towarami oraz: .inne dokumenty.licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu międzynarodowego. Dla celów Konwencji TIR.opinii o sytuacji finansowej wnioskodawcy wydanej przez bank lub banki prowadzące jego rachunek lub rachunki. która uzyskała pozwolenie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR. gdy brak jest możliwości wyegzekwowania tej kwoty od posiadacza karnetu roszczenie kierowane jest do stowarzyszenia i ograniczone do kwoty 60. towary wrażliwe. 217 .215 WKC zostanie ustalone. jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów. która zrzesza wszystkie stowarzyszenia poręczające w ramach Konwencji TIR.Komisji Europejskiej oraz wszystkich krajów UE. 5. Szczegółowy tryb postępowania w ramach procedury TIR 5. Stowarzyszenie poręczające ustanowione w państwie członkowskim właściwym do odzyskania długu celnego. iż ograniczenie to dotyczy stowarzyszenia poręczającego nie zaś posiadacza karnetu TIR. jeśli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych.zaświadczenia wydanego przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o nie zaleganiu z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa. Oznacza to w konsekwencji brak gwarancji na tego typu przewozów.1. żądanie zapłaty zostanie skierowane do polskiego stowarzyszenia poręczającego. iż inne władze celne są kompetentne.

.odcinków 1 i 2 oraz 6 grzbietu nr 1. . .wpisanie w rubryce 8 okładki i w rubryce 7 na odcinkach karnetu TIR numeru rejestracyjnego pojazdu. Karnet TIR nie może zostać przyjęty.sprawdzenie autentyczności i prawidłowości wypełnienia karnetu TIR. 5. urząd ten zobowiązany jest poinformować o tym fakcie stowarzyszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR (do tego celu urząd może wykorzystać wzór pisma załączony do instrukcji).karnet TIR został przedstawiony w urzędzie w terminie określonym w rubryce 1 okładki. Przed przyjęciem karnetu TIR funkcjonariusz celny urzędu wyjścia bada jego autentyczność i prawidłowość wypełnienia poprzez stwierdzenie czy: . 90-560 ŁÓDŹ. . . 14 i 15 każdego odcinka karnetu TIR.w rubrykach 2 i 4 okładki została zamieszczona nazwa stowarzyszenia poręczającego i odciśnięta jego pieczęć. Ul." Adnotacja ta powinna być zamieszczona również na odwrocie dolnej części odcinka nr 2. w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR należy: . Czynności organów celnych przy zgłaszaniu towaru do wywozu z obszaru celnego Wspólnoty Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego.Cło" i podpisem w rubrykach: 17 .po dokonanym załadunku nałożenie zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 16 wszystkich odcinków karnetu TIR i w rubryce 3 grzbietu nr 1. . którym dokonywany jest przewóz. którym dokonywany jest przewóz.pozostawienie w wyjściowym urzędzie celnym odcinka 1 pierwszej pary odcinków karnetu TIR. Jeżeli dolna część odcinka 2 nie zostanie zwrócona do tego urzędu (za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu) w terminie 2 miesięcy od daty przyjęcia karnetu. KAROLEWSKA 41. .CENTRALNE BIURO TRANZYTU. Operacja TIR zostanie uznana za zakończoną również wtedy.karnetem TIR posługuje się osoba uprawniona. w rubryce 4 wszystkich odcinków karnetu i jeżeli przewóz dokonywany jest z zastosowaniem międzynarodowego listu przewozowego CMR w rubrykach 16 i 23 CMR.okładka karnetu TIR i poszczególne karty są opatrzone tym samym numerem i posiadają znaki Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU. POLSKA.zamieszczenie danych dotyczących posiadacza karnetu TIR w rubryce 3 okładki. Rubryki 6-12 na stronie 1 okładki karnetu TIR i rubryki 2-15 na wszystkich odcinkach karnetu TIR wypełnia posiadacz karnetu. . Są to dokumenty handlowe. . Warunkiem przyjęcia karnetu TIR przez urząd celny jest: .nadanie numeru ewidencyjnego. Dowód ten może zostać przedstawiony w formie dokumentu poświadczonego przez urząd celny przy wyjeździe ze Wspólnoty. że towary zostały przedstawione w przejściowym urzędzie celnym przy wyjeździe ze Wspólnoty. .wpisanie w rubryce 9 okładki karnetu numeru i daty świadectwa uznania pojazdu. . jeśli nie spełnia określonych powyżej warunków. Uwaga: obowiązujące przepisy nie wymagają przedkładania przez posiadacza karnetu faktury przy otwieraniu procedury TIR. Rubryki 1-4 na stronie 1 okładki wypełnia stowarzyszenie poręczające. której dane wpisane są w rubryce 3 i 12 okładki karnetu oraz rubrykach 4.wszystkich odcinków karnetu TIR. Przepisy te. 23 . czy też zawarte umowy międzynarodowe nie narzucają także funkcjonariuszom celnym obowiązku potwierdzania faktur.karty karnetu są kolejno ponumerowane. 13. gdy posiadacz karnetu lub stowarzyszenie poręczające przedstawi dokument wystawiony w 218 .2. dane w nich zawarte nie mogą być przez funkcjonariuszy celnych potwierdzane.wypełnienie rubryk 18-23 odcinków 1 i 2 oraz rubryk 1-6 grzbietu nr 1 karnetu.Uprawnionym do posługiwania się karnetem TIR jest jego posiadacz wymieniony w rubryce 3 okładki i w rubryce 4 odcinków karnetu. Urząd zwraca się do stowarzyszenia oraz posiadacza karnetu o przedstawienie dowodu prawidłowego zakończenia operacji TIR. .wpisanie odręczne lub przystawienie stempla w polu "Dla użytku służbowego" odcinka 2 pierwszej pary odcinków karnetu TIR adnotacji "TO BE SENT TO . określający (identyfikujący) towary i stwierdzający.potwierdzenie dokonanych wpisów pieczęcią "Polska .

iż operacja nie została zakończona wszczyna niezwłocznie procedurę poszukiwawczą.wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 1 i nr 2 karnetu pierwszej pary odcinków karnetu TIR.Cło. .wypełnienie rubryk 18-23 odcinków 1 i 2 karnetu TIR. . określona w art.sprawdzenie stanu zamknięć celnych nałożonych przez wyjściowy urząd celny kraju wywozu.3. za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu. urząd ten wszczyna procedurę poszukiwawczą w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji odnoszących się do tej operacji oraz ustalenia czy powstał dług celny. Jeżeli urząd celny nie otrzyma. w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty należy: . oraz jeśli rozpoczęta została procedura odzyskiwania długu celnego. .sprawdzenie autentyczności i prawidłowości wypełnienia karnetu TIR. . .Cło" i podpisem w rubrykach 17 wszystkich odcinków karnetu oraz rubryce 6 grzbietu nr 1 i 2 pierwszej pary odcinków karnetu TIR. Również w przypadku. kto jest dłużnikiem i kto odpowiedzialny jest za odzyskanie długu. aby był to dokument wystawiony lub potwierdzony przez władze celne. że operacja TIR została prawidłowo zakończona." Adnotacja ta powinna zostać naniesiona również na odwrocie dolnej części odcinka nr 2.potwierdzenie w rubryce 23 odcinków 1 i 2 oraz w rubryce 6 grzbietu nr 1 dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska . potwierdzający objęcie towarów procedurą celną w tym kraju. Przepisy wyraźnie wymagają.pozostawienie w granicznym urzędzie celnym odcinka nr 1 i 2 (wraz z jego dolną częścią) pierwszej pary odcinków karnetu TIR. organy celne.wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 1 karnetu. w ciągu 4 miesięcy od dnia przyjęcia karnetu TIR. 90-560 ŁÓDŹ. posiadanymi informacjami nt. Uwaga: w przypadku towarów wrażliwych określonych w załączniku nr 44C Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. . . które w tą procedurę są zaangażowane. Czynności organów celnych przy przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty należy: . KAROLEWSKA 41.nadanie numeru ewidencyjnego.nadanie numeru ewidencyjnego. Jeżeli zostanie ustalone.nałożenie zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 16 wszystkich odcinków karnetu TIR i w rubryce 3 grzbietu nr 1.kraju trzecim. Uwaga: jako dokument potwierdzający zakończenie operacji TIR nie można uznać dokumentu wystawionego czy potwierdzonego przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU czy stowarzyszenie poręczające. .217 do 232 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Jeżeli dolna część odcinka 2 nie zostanie zwrócona do tego urzędu (za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu) w terminie 2 miesięcy od daty przyjęcia karnetu. Jeżeli urząd wcześniej posiada informacje lub nawet podejrzewa. Ul.wpisanie w polu "Dla użytku służbowego" odcinka 2 adnotacji "TO BE SENT TO . jeżeli zachodzi taka potrzeba nałożenie własnych zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 3 grzbietu nr 1. 5. urząd ten zobowiązany jest poinformować o tym fakcie stowarzyszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR (do tego celu może zostać wykorzystany wzór pisma załączony do 219 . danej operacji (wzór formularza w załączeniu).CENTRALNE BIURO TRANZYTU. . W ramach procedury poszukiwawczej urząd celny przesyła. z uwagi na niewielkie ryzyko. . POLSKA.pozostawienie w urzędzie celnym odcinka nr 1. Do czynności funkcjonariusza celnego granicznego urzędu celnego." . dowodu zakończenia operacji TIR.potwierdzenie dokonanych wpisów pieczęcią "Polska. urząd bezzwłocznie informuje zrzeszenie poręczające oraz posiadacza karnetu TIR. odpowiadających odcinkowi nr 1. do urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru Wspólnoty prośbę o pomoc wraz z niezbędnymi. możliwe jest otwarcie procedury TIR w granicznym urzędzie celnym w sytuacji wywozu tych towarów z obszaru celnego Wspólnoty. gdy dowód zakończenia operacji został sfałszowany zostaje bezzwłocznie wszczęta procedura poszukiwawcza.

że operacja TIR została prawidłowo zakończona. Należy jednak zaznaczyć. iż sytuacje takie powinny mieć miejsce jedynie w przypadkach wyjątkowych.nadanie numeru ewidencyjnego. w ciągu 4 miesięcy od dnia przyjęcia karnetu TIR.000 EUR byłaby niewystarczająca do pokrycia ewentualnego długu celnego istnieje możliwość podjęcia decyzji o organizacji konwoju celnego. a następnie przesyła formularz do wskazanego urzędu. iż towar może nie zostać dostarczony do urzędu przeznaczenia. lub gwarancja stowarzyszenia poręczającego . 6. iż rola CBT ogranicza się jedynie do przesyłania właściwych 220 . Centralne Biuro Tranzytu zobowiązane jest niezwłocznie przesłać do urzędu celnego w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą TIR lub przez który towary zostały wprowadzone na obszar celny Wspólnoty dolny odcinek nr 2 karnetu TIR.odpowiednio . .pozostawienie w urzędzie górnej części odcinka nr 2 karnetu TIR.instrukcji). które w tę procedurę były zaangażowane. a z przepisów Konwencji TIR jednoznacznie wynika. Urząd zwraca się do stowarzyszenia oraz posiadacza karnetu o przedstawienie dowodu prawidłowego zakończenia operacji TIR. Również w przypadku. W ramach procedury poszukiwawczej urząd celny przesyła. że towary zostały przedstawione w docelowym urzędzie celnym. 90-560 łódź. Karolewska 41.kwota 60. . oraz jeśli rozpoczęta została procedura odzyskiwania długu celnego. którego władze celne podjęły taką decyzję. Jeżeli w ramach danej procedury wszczęta została procedura poszukiwawcza urząd docelowy lub urząd celny przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty ściśle współpracuje w ramach procedury poszukiwawczej z właściwym urzędem wyjścia lub w urzędzie celnym przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty.217 do 232 Kodeksu celnego. Jeżeli istnieje podejrzenie. Jeżeli urząd wcześniej posiada informacje lub podejrzewa. Uwaga: nie ma podstawy prawnej do żądania przedłożenia faktury przy wprowadzaniu towaru pod osłoną karnetu TIR na obszar celny Wspólnoty. . ul. . organy celne. dowodu zakończenia operacji TIR. .wypełnienie rubryk 24-28 odcinka nr 2 karnetu TIR. wszczyna procedurę poszukiwawczą w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji odnoszących się do tej operacji oraz informacji w celu ustalenia czy powstał dług celny. jak również do pośredniczenia w ramach prowadzonej przez urzędy celne procedurze poszukiwawczej. Dowód ten może zostać przedstawiony w formie dokumentu poświadczonego przez docelowy urząd celny.potwierdzenie w rubryce 28 odcinka nr 2 i w rubryce 6 grzbietu nr 2 dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska . za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu. Jeżeli urząd celny nie otrzyma. posiadanymi informacjami nt. Dolna część odcinka musi zostać przesłana do urzędu wskazanego w polu "Dla użytku służbowego" (lub rubryce 21 odcinka nr 1) bezzwłocznie i najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zakończenia operacji TIR. gdy dowód zakończenia operacji został sfałszowany zostaje bezzwłocznie wszczęta procedura poszukiwawcza.niezwłoczne przesłanie dolnego odcinka nr 2 karnetu TIR do Centralnego Biura Tranzytu Izby Celnej w łodzi. . wskazanego w tym formularzu. Odpowiedni formularz jest wypełniany przez właściwy urząd celny i przekazywany do CBT celem przesłania do właściwego urzędu docelowego/przejściowego przy wyjeździe z UE. Uwaga: CBT przesyła volety nr 2 i pośredniczy w procedurze poszukiwawczej również w przypadku. Rola Centralnego Biura Tranzytu Izby Celnej w łodzi w sprawnym funkcjonowaniu systemu TIR w Polsce Centralne Biuro Tranzytu Izby Celnej w łodzi jest upoważnione do przesyłania dolnych odcinków voletów nr 2. określona w art. aby urząd przekazał odcinek nr 2 do CBT w maksymalnie najkrótszym terminie. określający (identyfikujący) towary i stwierdzający. iż operacja nie została zakończona wszczyna procedurę poszukiwawczą niezwłocznie.sprawdzenie lub zdjęcie zamknięć celnych. Jeżeli zostanie ustalone. iż instrument ten może być wykorzystany jedynie na obszarze kraju. urząd bezzwłocznie informuje zrzeszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR. do docelowego urzędu celnego prośbę o pomoc (wzór formularza w załączeniu) wraz z niezbędnymi.Cło". kto jest dłużnikiem i kto odpowiedzialny jest za odzyskanie długu. Istotne jest zatem. Pamiętać należy. Do czynności funkcjonariusza docelowego urzędu celnego albo urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty należy: . CBT dokonuje wstępnej weryfikacji dotyczącej danego karnetu TIR w posiadanym systemie ewidencyjnym. gdy operacja TIR dotyczy jedynie obszaru Polski.wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 2 karnetu TIR odpowiadających odcinkowi nr 2. danej operacji.

Najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu. Do wniosku należy dołączyć: . Konwencja TIR zastosowanie będzie miała procedura tranzytu na podstawie karnetu TIR na całej trasie przewozu. 221 . . 8. tzn. towarach lub zamknięciach celnych. Po dostarczeniu towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu upoważniony odbiorca jest zobowiązany do zawiadomienia urzędu celnego docelowego o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości w dokumentach. Podstawą prawną jest art. Operacja realizowana jest na obszarze Polski ale przekaz dolnego odcinka voletu nr 2 następuje za pośrednictwem CBT.nie naruszył rażąco lub wielokrotnie przepisów prawa celnego ani podatkowego. prowadzony jest w sposób uzgodniony z organem celnym. w którym towary zostały dostarczone do miejsca wskazanego w pozwoleniu. Pozwolenie może zostać cofnięte w wypadku. która formalnie wprowadza upoważnionego odbiorcę we wspólnotowym porządku prawnym. stąd obowiązek przekazania karnetu TIR do wskazanego urzędu przeznaczenia. który: .49 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR. Osoba. . Ponadto. który wydał pozwolenie.prowadzi ewidencje w sposób pozwalający organowi celnemu na dokonywanie kontroli celnej towarów. upoważniony odbiorca.systematycznie odbiera towary przewożone pod osłoną karnetów TIR.dokumentów i to na urzędach celnych zaangażowanych w daną procedurę TIR ciąży obowiązek podejmowania i nadzorowania procedury poszukiwawczej. Przykłady dotyczące zakresu stosowania procedury TIR a) Firma X wywozi towary wspólnotowe z Polski do Rosji. Procedura TIR a procedury uproszczone W ramach procedury TIR nadal zastosowanie będzie miała w Polsce procedura uproszczona przy zakończeniu operacji TIR tj. gdy wnioskodawca prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa celnego. volet nr 2 dla urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty. 7. Termin i zasady przedstawiania karnetu TIR w urzędzie docelowym w sposób szczegółowy określa pozwolenie. b) nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów.zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa. Procedura uproszczona polega na bezpośrednim dostarczeniu do odbiorcy towarów i dokumentów związanych z przewozem towarów pod osłoną karnetu TIR.prowadzi działalność gospodarczą we Wspólnocie. Wniosek może złożyć odbiorca towarów. b) Firma Y przewozi towary wspólnotowe z Polski do Grecji przez Rumunię i Bułgarię. że: a) w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe. . Volet nr 1 jest przeznaczony dla urzędy wyjścia. Rejestr. Uwaga: upoważniony odbiorca nie może dokonywać żadnych adnotacji w karnecie TIR. iż z Rosją łączy nas umowa międzynarodowa. Wzór wniosku i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR określać będzie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych. W związku z faktem. Pozwolenie jest bezterminowe. posiadacz karnetu TIR powinien przekazać karnet TIR do urzędu celnego docelowego. która uzyskała pozwolenie (upoważniony odbiorca) zobowiązana jest do prowadzenia rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną. w październiku 2004r. Komitet Kodeksu Celnego Sekcja Tranzytu (TIR) przyjął stosowaną zmianę Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Pozwolenie może zostać wydane przedstawicielowi osoby. . która systematycznie odbiera towary przewożone pod osłoną karnetów TIR (w ramach przedstawicielstwa pośredniego).oświadczenie wnioskodawcy. jak również kontroli terminów.

Istotne jest. W związku z faktem. która potwierdzona być musi przez funkcjonariusza urzędu celnego wyjścia. W związku z faktem. np.Niemcy.163 WKC przewóz ten może zostać zrealizowany na podstawie karnetu TIR. na Węgrzech.Na podstawie art. Adnotacja ta potwierdza wspólnotowy status towarów. jak również może zostać otwarty w miejscu. iż ze Szwajcarią łączy Wspólnotę umowa międzynarodowa. Volet nr 1 przeznaczony jest dla urzędu wyjścia. Volet nr 1 jest przeznaczony dla urzędu wyjścia. gdzie towary opuszczą obszar celny Wspólnoty. Transport TIR obejmuje trasę Rosja . iż nie nastąpi przekroczenie granicy celnej nie jest możliwe zastosowanie procedury TIR 222 . volet nr 2 dla urzędu przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty. e) Firma YY przewozi towary niewspólnotowe z Hamburga do Warszawy. Karnet ten może zostać otwarty już w Polsce. volet nr 2 dla urzędu przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty (na granicy węgiersko-rumuńskiej). volet nr 2 dla urzędu docelowego. aby w karnecie posiadacz wpisał (na manifeście towarów) adnotację T2L. Na obszarze Wspólnoty volet nr 1 przeznaczony jest dla urzędu celnego przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty. c) Firma Z przywozi towary niewspólnotowe z Rosji do Niemiec. przewóz ten może być realizowany na podstawie karnetu TIR. d) Firma XX wywozi towary wspólnotowe z Polski do Szwajcarii. Konwencja TIR. tzn.

Osobom mającym miejsce zamieszkania poza Wspólnotą pozwolenie wydawane jest wyłącznie w wypadku dokonania przywozu nie mającego charakteru handlowego . poprzez zastosowane kryterium. 911).1 Właściwości organów celnych Korzystanie z procedur gospodarczych uzależnione jest od uzyskania pozwolenia organu celnego. 223 . U. . która dokonuje procesu uszlachetniania lub organizuje ten proces (art.art. . 117 lit.00 Gospodarcze procedury celne 1. które zostały zdefiniowane w art. wskazuje organy celne jakiego państwa członkowskiego są właściwe do wydania pozwolenia na korzystanie z poszczególnych procedur. 4 ust. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art.uszlachetniania czynnego. . art. 148 lit.w wypadku procedury uszlachetniania czynnego . 622).w wypadku procedury składu celnego . 117 lit. poz. Nr 68. 498 RWKC. 2. Wprowadzenie Pojęcie "gospodarcze procedury celne" odnosi się do następujących procedur: . 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. . 100 ust.15. a zdanie drugie WKC.odprawy czasowej i .uszlachetniania biernego. Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych. a zdanie pierwsze i art. 8 WKC.przetwarzania pod kontrolą celną. 99 WKC).00. która zamierza złożyć zgłoszenie celne o umieszczenie towarów pod procedurą składu celnego (art. Pozwolenie na korzystanie z procedury gospodarczej wydawane jest jeżeli spełnione zostały określone przepisami prawa warunki. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.osoba. . Z punktu widzenia urzędu celnego na terytorium Polski zasady określania właściwości zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. 3.in.Prawo celne (Dz. U. Przepis ten. 116 WKC). w przepisie art.osoba. Podstawowe zasady określania właściwości organów celnych upoważnionych do wydawania takich pozwoleń zawiera przepis art. Pozwolenie 2. O udzielenie pozwolenia może ubiegać się: . 2. poz.2 Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie. a WKC. Nr 94. Przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być natomiast tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych.składu celnego. Taki warunek wyrażony został wprost m.

terminowego rozliczania. dla wszystkich procedur gospodarczych. art.braku ciężkich. czy towary będące przedmiotem procedury weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (np. Przepis ten stanowi. Przesłanką tą jest możliwość zapewnienia tożsamości towarów przywożonych (np. zakresu prowadzonej działalności itp. art.w wypadku procedury uszlachetniania biernego . o każdej zmianie. a także stwierdzenia przez organ celny. 147 ust.osoba.in. które udzielą wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art. sporządzanymi według ściśle określonego wzoru stanowiącego załącznik nr 67 do RWKC. która nastąpiła po wydaniu tego pozwolenia i która mogła mieć wpływ na jego utrzymanie lub zakres (art. 138 WKC). W celu dokonania oceny wiarygodności podmiotu mogą być także zasięgane opinie izb przemysłowo handlowych. banków i organów podatkowych oraz organów celnych.. od spełnienia której zależy udzielenie przez organ celny pozwolenia na procedurę gospodarczą. która może w nim być zastosowana. władze celne biorą pod uwagę między innymi typ składu celnego i procedurę.w wypadku procedury odprawy czasowej . 138 WKC).osoba. w szczególności rodzaju procedury. Stwierdzenie. zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego . . 117 lit.3 Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy. 527 ust. która dokonuje przetwarzania lub organizuje jego wykonywanie (art. Zarówno wniosek o udzielenie pozwolenia jak i samo pozwolenie są dokumentami sformalizowanymi tj. na podstawie następujących kryteriów: . Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych. b. powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego. rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych . 148 lit. które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja. Osoba posiadająca pozwolenie ma obowiązek informować organ celny. 1 WKC). Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy. która użytkuje towary będące przedmiotem tej procedury lub organizuje ich użytkowanie (art. Pozwolenie mogą otrzymać wyłącznie osoby. nie są zbyt wysokie. czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy. które mogą mieć wpływ na dalsze pozostawanie pozwolenia w obrocie oraz na ewentualną jego zmianę. W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe. planowanego jej przebiegu. Chodzi tu o takie informacje. że planowane są zmiany w prowadzonym systemie ewidencjonowania towarów 224 . 2 WKC). Organy te muszą zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury. w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez podmiot z procedury gospodarczej. Dane zawarte we wniosku są podstawą do dokonania przez organ celny oceny czy określone dla danej procedury przesłanki do udzielenia pozwolenia są spełnione. iż nastąpiła zmiana terminu powrotnego wywozu lub planowane są zmiany co do rodzaju lub ilości towaru będącego przedmiotem procedury albo też. Sprawdzenie. 87 ust. czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie. Jako przykład takich informacji można podać okoliczność. która zleca dokonanie procesu uszlachetniania (art.osoba. że przy sprawdzaniu czy nakłady administracyjne związane z procedurą składu celnego są współmierne do danych potrzeb ekonomicznych. W pozwoleniu określane są warunki stosowania danej procedury.należytego. Obowiązek sprawdzenia "współmierności nakładów" jest wprost wskazany w art. Ocena ta odbywa się m. b WKC). Z powyższym warunkiem ściśle wiąże się kolejna przesłanka. 133 lit. zarówno dla korzystającego z procedury. jak i dla organu celnego. b. 86 myślnik 2 WKC). której dotyczy wniosek. art.w wypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną . 86 pierwszy myślnik WKC). gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności ponoszenia przez administrację nakładów niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art. 3 RWKC. 2. . skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu. lecz na organach celnych. 132 WKC). Informacje zawarte we wniosku są także podstawą do sporządzenia pozwolenia i w ten sposób stają się wiążące. art.

W przepisach wspólnotowego prawa celnego obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na: . Formularze kontynuacyjne 225 .4 Warunki ekonomiczne Obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jedną z przesłanek. które mają być objęte procedurami celnymi nie są takie same dla każdej z procedur). nie będzie przyczyniała się do tworzenia korzystnych warunków dla utrzymania lub rozwoju we Wspólnocie szeroko rozumianej działalności przetwórczej oraz jeżeli udzielenie pozwolenia będzie miało ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty. = pierwszy wniosek 2. = wniosek o pojedyncze zezwolenie 4. Tytuł 1 Dane szczegółowe. 133 lit.przetworzenie pod kontrolą celną . 117 lit. = wniosek o zmianę lub przedłużenie zezwolenia (wskazać także numer odpowiedniego zezwolenia) 3. 148 lit. jakie będą brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na stosowanie określonej procedury gospodarczej.stosowania procedury uszlachetniania biernego (art. należy użyć oddzielnych formularzy.stosowanie procedury uszlachetniania czynnego (art. Rodzaj wniosku Rodzaj wniosku musi koniecznie zostać podany w tym polu w formie przynajmniej jednego z następujących kodów: 1. Poniżej zamieszczone są właściwe procedury celne: .skład celny .uszlachetnianie bierne Uwaga: Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o zezwolenie na stosowanie więcej niż jednej procedury celnej (pozwolenie zintegrowane). 3. którymi miałyby zostać objęte towary wymienione w polu 7. 2. z powodu faktu.stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art. zaś formularz nie spełnia wymogów (np. chyba. tworząc kryteria oceny spełnienia warunków ekonomicznych uwzględniające specyfikę każdej z tych procedur. o stosowanie której ubiega się wnioskodawca. że towary. dla której ma zostać wystawione pozwolenie. że zostało stwierdzone inaczej. 1. c WKC).uszlachetnianie czynne .system ceł zwrotnych .uszlachetnianie czynne .system zawieszeń .czasowy wwóz .swobodny obrót z ostatecznym przeznaczeniem . Oczywiście dla każdej procedury gospodarczej określono odrębne. Wnioskodawcą jest osoba. Wnioskodawca Należy podać pełną nazwę i adres wnioskodawcy. szczegółowe regulacje.2. które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego. e WKC) . że pozwolenie nie będzie udzielane jeżeli procedura. Oparto się tu na ogólnym założeniu. = wniosek o kolejne zezwolenie (uszlachetnianie czynne) 4. Proszę podać podstawę prawną do omawianych treści. c WKC) . Procedury celne Należy podać procedury celne.

. ilości i wartości towarów. gdy wymagają tego organy celne. W przypadku wniosku o pojedyncze pozwolenie.... . Wnioskodawca 2. W polu 6a należy wskazać wnioskowaną datę.część B". Uwagi: Ostateczne przeznaczenie: 1.. W przypadku czasowego wwozu... Dalej nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN. uszlachetniania czynnego (gdzie konieczne) oraz uszlachetniania biernego (gdzie konieczne) 5.Ilość Wpisać szacunkową ilość towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną......... w polu "Kod CN" należy wpisać. pola 5 nie wypełnia się. umożliwiające organom celnym nadzór i kontrolę nad procedurą celną. Data wygaśnięcia pozwolenia może zostać wskazana w polu 6b.. na przykład: "Samolot cywilny i ich części/przepisy specjalne.Kod CN Wypełnić zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (kod CN = osiem cyfr). 6.... CN ........ kod Taric (10...lub 14-cyfrowy). pole 5 wypełnia się jedynie w przypadku. gdzie stosowne..Wyszczególnienie Wyszczególnienie towarów oznacza opis handlowy i/lub techniczny.... łodzi i innych jednostek pływających oraz przy wierceniu lub produkcji platform/samolotów cywilnych i towarów na użytek lotnictwa cywilnego)... . Uwaga: Jeśli przewidywane jest wykorzystanie składu celnego typ B. Jeśli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami specjalnymi (część A i B) zawartych w wstępnych przepisach Nomenklatury Scalonej (towary mające zastosowanie w niektórych kategoriach statków.... . gdzie przechowywane są materia ły dotyczące księgowości handlowej. 2. Co do zasady pozwolenie jest skuteczne od dnia wystawienia. Należy także sprecyzować rodzaj księgowania przez podanie szczegółów dotyczących używanego systemu.. Wnioskodawcy powinni wpisać w pole "Wyszczególnienie". Ilość.. Należy podać również rodzaj ewidencji (ewidencja zapasów). Miejsce i rodzaj księgowania/ewidencji Należy podać miejsce księgowości. Ewidencja musi zawierać wszelkie niezbędne informacje i szczegóły techniczne. 1. 7.... Towary przeznaczone do objęcia procedurą celną kod CN. Procedury celne 3. Formularze kontynuacyjne Uwaga: Zamieszczone zostały formularze kontynuacyjne dla następujących procedur celnych: składu celnego. W takim przypadku należy wpisać "data wystawienia".Należy wpisać liczbę załączonych formularzy kontynuacyjnych. która będzie używana dla procedury celnej. Skład celny: 226 . b. kody CN nie są wymagane. Rodzaj wniosku 4. Wartość . Jest to miejsce. Jeśli wniosek dotyczy towarów innych niż określone poniżej w pkt. od której pozwolenie staje się skuteczne (dzień/miesiąc/rok).Wartość Wpisać szacunkową wartość w euro lub innej walucie towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną. należy wskazać miejsce i rodzaj księgowości podstawowej. podatkowej lub innej wnioskodawcy lub prowadzone w imieniu wnioskodawcy. 2. Wyszczególnienie. Okres ważności zezwolenia a..

gdy: . W takim przypadku charakter towarów.SCP). Uszlachetnianie czynne i bierne: Kod CN: Może zostać podany kod czterocyfrowy. Jeśli zaangażowana jest więcej niż jedna administracja celna. o ile nie jest planowane zastosowanie towarów ekwiwalentnych... W przypadkach. Wartość: Informacja ta nie musi być wpisywana w przypadku. 9.znajduje zastosowanie art. określone w art. . można wpisać słowo "różne" w polu "Kod CN". której współczynnik ten ma być obliczony.warunki ekonomiczne są oznaczone kodem 10. aby umożliwić wydanie decyzji dotyczącej wniosku. którym mają zostać poddane towary w ramach procedury celnej.. przy użyciu. gdy musi być podany ośmiocyfrowy kod dla mleka i przetworów mlecznych. 11 lub 99. Jednakże konieczne jest podanie ośmiocyfrowego kodu w przypadku. chyba. .. Współczynnik produktywności: Należy wskazać przewidywany współczynnik produktywności lub metodę. a wartość de minimis lub bilans dostaw pozostają zgodne z art. Wyszczególnienie: Opis handlowy i/lub techniczny powinien być wystarczająco jasny oraz szczegółowy. 227 . Jeśli wniosek o więcej niż jedną procedurę został oznaczony w polu 2. że wnioskodawca zamierza skorzystać z kodu 30 (wartość de minimis). kod 30 jest stosowany w odniesieniu do zwyczajowych form zabiegów. wskazując odpowiednio główny produkt kompensacyjny (Main Compensating Product . które będą magazynowane należy opisać w polu "Wyszczególnienie". gdy nie jest wymagane wpisanie ilości. Nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN.. Wskaźnik produktywności Uwaga ogólna: Należy podać szczegóły dotyczące wszystkich produktów kompensacyjnych pochodzących z operacji.. Kod CN i wyszczególnienie Patrz uwagi do pola 7.. dane szczegółowe operacji na mocy umów przetwarzania roboczego lub rodzaj zabiegów zwyczajowych).. gdzie planowane jest użycie towarów ekwiwalentnych lub standardowego systemu wymiany. Należy wskazać także odpowiednie miejsca. 8. wskazać nazwy Państw Członkowskich. Produkty kompensacyjne lub przetworzone Kod CN..MCP) lub poboczny produkt kompensacyjny (Secondary Compensating Product . 2. W przypadku standardowych współczynników produktywności. Wyszczególnienie.. 499 akapit pierwszy. 586 ust... Dane szczegółowe planowanych działań Opisać charakter planowanych działań (np.mają być użyte towary ekwiwalentne lub standardowy system wymiany... 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 lub . ilości oraz wartości towarów. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999.brane są pod uwagę mleko i przetwory mleczne..wymagają tego organy celne zgodnie z art. gdy obejmuje przetwarzanie pszenicy durum w celu wytworzenia makaronu albo. gdy kod wpisany w odniesieniu do warunków ekonomicznych jest kodem 30... .. w przypadku. należy porównać załącznik 69 i wskazać odpowiednią liczbę porządkową. należy podać szczegóły dotyczące jakości handlowej oraz charakterystyki technicznej towarów.Jeśli wniosek obejmuje większą ilość sztuk różnych towarów. Jednakże dana ilość musi być wskazana. opis musi jasno ukazywać czy towary mają zostać poddane procedurom celnym alternatywnie czy kolejno. jak również miejsca. Ilość: Informacja ta nie musi być wpisywana w stosunku do uszlachetniania czynnego.

ilustracje lub opisy techniczne 5. . lub innych znaków wyróżniających 3. 585 ust. .przetwarzania pod kontrolą celną. .czasowego wwozu jest konieczne wskazanie artykułów. Warunki ekonomiczne Wnioskodawca musi wskazać powody dla wypełnienia warunków ekonomicznych. 11. = dokument informacyjny zamieszczony w załączniku 104 (stosowny jedynie do uszlachetniania biernego) 7. = numer seryjny lub numer producenta 2. który został wskazany w polu 7. Gdzie stosowne. . 10. Jeśli zamierzone jest dysponowanie prawami i obowiązkami (art. zacisków. których składany jest wniosek o zezwolenie oraz podanie szczegółów dotyczących właściciela towarów opisanych w polu 7. Uwaga: W przypadku: .uszlachetniania czynnego przez użycie przynajmniej jednego z dwucyfrowych kodów podanych w dodatku dla każdego kodu CN. = pobranie próbek.Uwaga: W przypadku "ostatecznego przeznaczenia" wpisać zamierzone ostateczne przeznaczenie i miejsca. 82 ust. = inne środki pozwalające na ustalenie tożsamości (wyjaśnić w polu 16 "informacje dodatkowe") 8. 139 akapit drugi Kodeksu (stosowny jedynie do czasowego wwozu) Uwaga: 228 . adres i funkcję innych zainteresowanych operatorów.ostatecznego przeznaczenia pole 10 nie jest wypełniane. 1. Urząd/urzędy celny/e a objęcia b zakończenia c urząd / urzędy nadzoru Wskazać sugerowany urząd lub urzędy celne. = założenie plomb. 12. należy wpisać nazwę. 2 i 90 Kodeksu).składu celnego. Identyfikacja W polu 12 należy wpisać zamierzone środki pozwalające na ustalenie tożsamości przy użyciu przynajmniej jednego z następujących kodów: 1. że zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie.uszlachetniania biernego. pieczęci. jeśli to możliwe. Uwaga: W przypadku ostatecznego przeznaczenia pole 11b nie jest wypełniane. że istnieje ekonomicznie uzasadniona potrzeba składowania. należy wypełnić pole 10 jedynie wtedy. = przeprowadzenie analiz 6. gdy jest to wymagane przez organy celne na mocy art. należy umieścić w polu 9 dane szczegółowe dotyczące odbiorcy takiego przekazania. W szczególności zaś dla: . = arkusz informacyjny INF 4. = bez środków pozwalających na stwierdzenie tożsamości zgodnie z art. na mocy. gdzie towary zostaną przypisane do zamierzonego dla nich ostatecznego przeznaczenia.

jeśli wymagają tego organy celne. okres ten jest nieograniczony. 253 ust. w celu ubiegania się o zwrot należności przywozowych po uszlachetnieniu czynnym (system ceł zwrotnych). należących do wnioskodawcy bądź operatora na mocy zgłoszenia objęcia procedurą celną 3. = Lokalna procedura odprawy z przedstawieniem towarów (art. 253 ust. 2. należy wskazać proponowane formalności transferowe. Okres zakończenia (miesiące) Podać przewidywany okres wymagany dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanych (pole 2) procedur celnych. gdzie stosuje się art. przy użyciu przynajmniej jednego z poniż. Kończy się. gdy w zakres sprawy wchodzą towary wstępnie finansowane lub. Okres ten rozpoczyna się w momencie objęcia towarów procedurą celną. zgodnie z załącznikiem 68 229 . Uwaga: W przypadku procedury użytkowania końcowego.W przypadku składu celnego wypełnienie jest konieczne jedynie w wypadku. 253 ust. Procedury uproszczone Pole 14a: W przypadku korzystania z uproszczonej procedury wprowadzenia. . = bez formalności celnych między różnymi miejscami określonymi w pozwoleniu będącym przedmiotem wniosku 2. 1) 2.W przypadku uszlachetniania czynnego: w przypadku gdy okres zakończenia wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie. kiedy produktom lub towarom zostanie już przypisane dozwolone przeznaczenie celne. = Lokalna procedura odprawy bez przedstawienia towarów (art. Uwaga: . = transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu powinien odbyć się z zastosowaniem procedury celnej 4. lub w celu uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności przywozowych w momencie wprowadzenia do swobodnego obrotu po uszlachetnianiu biernym. = Uproszczona procedura zgłoszenia (art. który będzie potrzebny do przypisania produktom zamierzonego ostatecznego przeznaczenia lub do przekazania towarów do innego posiadacza zezwolenia.szych kodów: 1. 14. 15.W przypadku składowania celnego. = transfer z urzędu objęcia do zakładów lub miejsca wykorzystania lub przetworzenia. Pole 12 nie jest wypełniane w przypadku uszlachetnienia czynnego z towarami ekwiwalentnymi. należy podać przynajmniej jeden z poniższych kodów: 1. 13. wypełnia się pole 18 formularza kontynuacyjnego "uszlachetnianie czynne" albo pola 19 lub 21 formularza kontynuacyjnego "uszlachetnianie bierne". w zależności od sprawy. 3) 4. 542 ust. Jeżeli to uproszczenie jest wymagane należy wpisać: "art. 253 ust. należy podać szczegóły przy użyciu przynajmniej jednego z poniższych kodów: Jak dla pola 14a. 3) Pole 14b: Jeśli zamierza się wykorzystać uproszczoną procedurę zakończenia. = transfer od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego. 2) 3. że okres zakończenia jest automatycznie przed łużany na wszystkie towary wciąż objęte procedurą w tym dniu. . uszlachetniania biernego ze standardowym systemem wymiany lub tam. pole 14b nie będzie wypełniane. 586 ust. Transfer Jeśli zamierza się dokonać transferu towarów lub produktów. zezwolenie może określać.W przypadku ostatecznego przeznaczenia należy podać okres. = Niepełna deklaracja (art. 2 i podać szczegóły w polu 16". stąd pole zostawia się niewypełnione. Zamiast niego.

= formularz kontrolny T5 (tylko dla ostatecznego przeznaczenia) 2.. 17...... w których warunki ekonomiczne uznawano za spełnione.. jeżeli procedura nie przyczyniała się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz jeżeli udzielenie pozwolenia naruszałoby w sposób istotny interesy krajowych producentów... nie będzie przyczyniała się do tworzenia korzystnych warunków dla utrzymania lub rozwoju we Wspólnocie szeroko rozumianej działalności przetwórczej oraz jeżeli udzielenie pozwolenia będzie miało ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty..... które zaczęły obowiązywać w związku z akcesją.. Uwaga: Transfer nie jest możliwy. obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych stanie się jedną z przesłanek. szczegółowe regulacje...... poz. 23 lub 26).... Informacje dodatkowe Podać wszystkie dodatkowe informacje.. Początkowo w przepisach zawarty był szczegółowy katalog przypadków... zm. sposób stosowania przez poszczególne państwa członkowskie tych regulacji był szeroko krytykowany.... zamiast powyższego wypełnić jedynie stosowne pole (22..... 230 . że pozwolenie nie będzie udzielane jeżeli procedura.. jakie będą brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na stosowanie określonej procedury gospodarczej... tworząc kryteria oceny spełnienia warunków ekonomicznych uwzględniające specyfikę każdej z tych procedur..... .... w rzeczywistości instytucja ta nie funkcjonowała. Nie została bowiem wykonana (z uwagi na swój fakultatywny charakter) delegacja pozwalająca Ministrowi Finansów na uregulowanie w przepisach wykonawczych kryteriów oraz zasad "badania" tych warunków..... U.00 Warunki ekonomiczne dla gospodarczych procedur celnych 1......... Oczywiście dla każdej procedury gospodarczej określono odrębne....Kodeks celny (Dz....Uwaga: W polu 16 zaznaczyć sugerowaną procedurę 1. Data.............. Pomimo tych. Wprowadzenie W przepisach wspólnotowego prawa celnego..... 140 § 2) oraz procedury uszlachetniania biernego... Imię i nazwisko...... 124 §2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r... którą wprowadzono do przepisów polskiego prawa celnego jeszcze przed akcesją. Pomimo że do polskiego ustawodawstwa celnego wprowadzono wyżej powołane przepisy uzależniające możliwość stosowania procedury gospodarczej od spełnienia warunków ekonomicznych.. Przepisy wspólnotowe regulujące zagadnienie warunków ekonomicznych Przepisy te przeszły w ostatnich latach znaczną ewolucję....... 15. Obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczych procedur celnych Obowiązek ten jest instytucją.10.................. Nr 75 z 2001 r... 16.. o stosowanie której ubiega się wnioskodawca.) organ celny mógł odmówić udzielenia pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego. z późn. wydawało się precyzyjnych.. jeśli miejsce wysyłki lub przybycia towarów jest składem typu B..... Podobne zasady przyjęto w przepisach odnoszących się do procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art... 802. które mogą być użyteczne... Oparto się tu na ogólnym założeniu.... Podpis.. 2....... opisać w polu 16).. = inne dokumenty (stosowane tylko dla ostatecznego przeznaczenia.. co było podstawą do udzielenia pozwolenia na stosowanie danej procedury..... I tak zgodnie z art...... Przy wypełnianiu formularza kontynuacyjnego.. 3... zasad określania warunków ekonomicznych.. Jej celem było dążenie do racjonalizacji zasad dotyczących gospodarczych procedur celnych oraz wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów odnoszących się do trybu uzyskiwania pozwoleń..

zobowiązania umowne. Jako zaletę tej koncepcji wskazywano ułatwienie pracy administracji. mające stanowić potwierdzenie. 117 lit.RWKC. 6. czy zostały spełnione warunki ekonomiczne polega tu na ocenie ekonomicznej nieopłacalności zastosowania zasobów wspólnotowych. c WKC) . Podstawowe zasady określania przyczyn. podczas gdy ich konkurenci w innych państwach członkowskich. Powodowało to nierówne traktowanie podmiotów ubiegających się o pozwolenie na daną procedur ę gospodarczą. odnoszącą się do kwestii warunków ekonomicznych jest zmiana dokonana rozporządzeniem Komisji Nr 881/2003 z dnia 21 maja 2003 r. ponieważ osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia sama ocenia.stosowania procedury uszlachetniania biernego (art. 2 RWKC sprawdzenie. z powodu których warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione W przepisach wspólnotowego prawa celnego obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na: . które nie były poddane wcześniejszej kontroli (opartej na analizie ryzyka). które miały wyeliminować występujące problemy w praktycznym stosowaniu przepisów o warunkach ekonomicznych. 148 lit. załączniku. 133 lit. . 4. Ostatecznie przeważyła ta. w którym wymienione zostały towary. 1. których przywóz jest planowany. Procedura uszlachetniania czynnego Warunki ekonomiczne przy procedurze uszlachetniania czynnego są bardziej złożone niż przy innych procedurach gospodarczych.różnice w cenie pomiędzy towarami wyprodukowanymi we Wspólnocie a towarami.stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art. zgodności co do oceny interesów producentów ze Wspólnoty.stosowanie procedury uszlachetniania czynnego (art. 539 ust. Zgodnie z postanowieniami art. zmieniającym rozporządzenie Nr 2454/93 określające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. przy przywozie których warunki ekonomiczne. nowe kody warunków ekonomicznych. czy są spełnione warunki ekonomiczne. Jedną z ważniejszych zmian RWKC. że warunki ekonomiczne uważa się za spełnione w przypadku wszystkich towarów za wyjątkiem towarów z określonych sektorów rolnych. różnie określane były dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie pozwolenia. Sprawdzanie to odbywa się przy uwzględnieniu określonych kryteriów. 5. I tak brakowało np. Należą do nich: . e WKC) . W tym okresie pojawiło się szereg koncepcji. Szczegółowe kryteria warunków ekonomicznych stosowanych w procedurze uszlachetniania czynnego zostały określone w załączniku 70 do RWKC Informacje o warunkach ekonomicznych i szczegółowe kryteria przedstawiane są w formie następujących kodów: "01" W przypadku towarów przywożonych nie wymienionych w Załączniku 73 (tj. że warunki ekonomiczne zostały spełnione itp. Koncepcja przerodziła się w konkretne przepisy prawa celnego.niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie mających tę samą jakość i charakterystykę techniczną co towary przewidziane do przywozu dla celów planowanych procesów uszlachetniania. stosownie do postanowień art. c WKC). która opierała się na liberalnym założeniu.in.Głównym powodem tej krytyki była występująca niejednolitość w stosowaniu przepisów w poszczególnych państwach członkowskich. Niektóre z podmiotów zmuszane były bowiem do udowodnienia swoich uprawnień do korzystania z procedury i napotykali przy tym na znaczne trudności. Zmianą tą wprowadzono m. Reforma wspólnotowego prawa celnego w zakresie gospodarczych procedur celnych znalazła swój wyraz w rozporządzeniu Komisji Nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r. 231 .WKC . 502 ust. . możliwa jest dopiero ingerencja późniejsza. Jako wadę .że w przypadkach. Regulacje dotyczące zagadnienia warunków ekonomicznych Obecnie regulacje dotyczące zagadnienia warunków ekonomicznych zawarte są w: . otrzymywali pozwolenie bez problemów. uważa się za niespełnione) i gdy kod 30 nie ma zastosowania.

ponieważ ich cena uczyniłaby proponowaną operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. wzięcie pod uwagę wpływu. o których mowa w 232 . jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. koniecznym jest. zabiegi zwyczajowe. lub budowa. 539 zd."10" Niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie określanych tym samym ośmiocyfrowym kodem CN. Wspomniane powody są wskazane we wniosku. 7. między innymi. 526 lit. Niedostępność oznacza całkowity brak produkcji we Wspólnocie towarów porównywalnych. operacje. lub produkty kompensacyjne muszą zostać otrzymane z towarów przywożonych w celu uzyskania zgodności z postanowieniami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub handlowej (zobowiązania kontraktowe). mimo. . Spełnienie warunków ekonomicznych dla procedury uszlachetniania czynnego Zgodnie z art. "12" Towary porównywalne. ● ● ● ● ● ● "31" Jeżeli.art. UWAGA: Kody "10". zgodnie z art. modyfikacja lub przebudowa samolotu cywilnego lub satelity albo ich części. Przy ocenie czy towary porównywalne produkowane we Wspólnocie uczyniłyby proponowaną operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. "30" Pod uwagę brane są następujące elementy: ● ● operacje obejmujące towary przywożone o charakterze niehandlowym. że są dostępne. o których mowa w art. w których wartość1 towarów. uwzględniając: . 1 RWKC warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetniania czynnego uważa się za spełnione z wyjątkiem sytuacji. jaki użycie towarów wyprodukowanych we Wspólnocie miałoby na cenę kosztów produktów kompensacyjnych i poprzez nią na zbycie produktu na rynku państwa trzeciego. o których mowa we wniosku o wydanie pozwolenia. 11 rozporządzenia (WE) nr 3448/932. którego przyznanie podlegało badaniom warunków ekonomicznych. zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia . "31" i "99" mogą być stosowane tylko w przypadku towarów wymienionych w Załączniku 73. wg ośmiocyfrowego kodu CN. chodzi o towary przywożone określone w części A Załącznika 73 i wnioskodawca przedstawia dokument wystawiony przez właściwe organy (świadectwo IP3) zezwalające na objęcie tych towarów procedurą. nie przekracza 150 000 EUR dla towarów wymienionych w załączniku 73 lub 500 000 EURO dla pozostałych towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy (wartość de minimis). która może zostać otrzymana za produkty kompensacyjne na rynku państwa trzeciego. nie mogą zostać wykorzystane. które nie odpowiadają wyraźnym wymaganiom nabywcy produktów kompensacyjnych w państwie trzecim.cenę przed ocleniem towarów przeznaczonych do przetworzenia oraz cen ę produktów porównywalnych wyprodukowanych we Wspólnocie pomniejszoną o podatki krajowe zrefundowane lub refundowane podczas eksportu. przetwarzanie pszenicy durum określanej kodem CN 1001 10 00 w celu wytworzenia makaronu określanego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. "11". gdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy towarów przywożonych. "12". iż zamówienie zostało złożone we właściwym czasie. 531 RWKC. naprawa. mających tę samą jakość handlową oraz ten sam opis techniczny (towary porównywalne) jak towary przywożone. niedostępność wystarczającej ilości tych towarów dla przeprowadzenia przewidzianych operacji przetworzenia lub fakt. ocenioną na podstawie korespondencji handlowej lub innych informacji. które to. "11" towary porównywalne pomimo. mającego siedzibę w kraju trzecim. operacje przetworzenia na produktach kompensacyjnych otrzymanych w wyniku uprzedniego pozwolenia na uszlachetnianie czynne. operacje przeprowadzane na mocy umowy o przetworzenie robocze (tzn. biorąc pod uwagę warunki sprzedaży i wszelkie refundacje lub inne sumy stosowane na mocy wspólnej polityki rolnej. b RWKC). w granicach ilościowych określonych przy pomocy bilansu podaży. że wspólnotowe towary porównywalne nie mogą być udostępnione wnioskodawcy w odpowiednim czasie dla przeprowadzenia proponowanych operacji handlowych. przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego.cenę. "99" Wnioskodawca uważa warunki ekonomiczne za spełnione z powodów innych niż odpowiadające poprzednim kodom.

za pomocą kodów przedstawiany jest także powód odrzucenia wniosku lub unieważnienia bądź cofnięcia pozwolenia z powodu nieprzestrzegania warunków ekonomicznych. 9. ale nie spełniają przesłanek określonych w art. o których mowa w sekcji A załącznika 73 i wnioskodawca przedstawi dokument wystawiony przez właściwy organ (świadectwo IP5) zezwalający na objęcie tych towarów procedurą. 99. lub c) zgodnie z art. wniosek o udzielenie pozwolenia może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. poprzedzone znakiem negacji (np. 2 RWKC tj.przetworzenia produktów kompensacyjnych już otrzymanych przez przetworzenie na mocy poprzedniego pozwolenia. 233 . o których mowa w art. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego. C1. 497 ust. . Wykorzystywane są te same kody. 539 ust. Wnioskodawca planuje przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego towaru w postaci winogron przeznaczonych do przetwórstwa. . W tym przypadku informację o warunkach ekonomicznych należy umieścić w polu 10 wniosku. 30 (8). jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. Jeżeli wniosek dotyczy towarów nie wymienionych w załączniku 73 do RWKC możliwymi do wykorzystania kodami będą 01 i 30 (w zależności od okoliczności faktycznych sprawy). 539 ust. 8. Zgodnie z regulacją zawartą w załączniku 73 ust.załączniku 73 do RWKC. że planowana przez wnioskodawcę działalność przetwórcza okazałaby się nieopłacalna.10). zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia . lub b) połączona wartość towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy dla ośmiocyfrowego kodu CN nie przekracza 150 000 EUR.przetworzenia pszenicy durum. Zagadnienia praktyczne: 1. . warunki uważa się jednak za spełnione. które mogą być brane pod uwagę są kody 10. korespondencją handlową. udzielenie którego podlegało sprawdzeniu warunków ekonomicznych. mającego siedzibę w kraju trzecim. 539 ust.: a) wniosek dotyczy: . Jeżeli osoba ubiega się o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego a warunki ekonomiczne uważa się za spełnione zgodnie z art.art. Na potwierdzenie zasadności użycia kodu "11" wnioskodawca powinien dysponować np.czynności obejmujących towary o charakterze niehandlowym. 497 ust. W ocenie wnioskodawcy winogrona. Sposób informowania o warunkach ekonomicznych w procedurze uszlachetniania czynnego Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. . W wypadku towarów określonych w powyższym załączniku. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. b RWKC).naprawy. 2 RWKC kodami. 1 RWKC wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. wnioskodawca wpisuje w pole 10 wniosku kod "11". w ramach ograniczeń ilościowych określonych na podstawie bilansu podaży. jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. oznaczonej kodem CN 1001 10 00 w celu produkcji makaronu. 2 RWKC zastosowanie będzie miał wyłącznie kod 30 (z uwzględnieniem numeru umieszczonego pod tym kodem i wskazującego na konkretną sytuację faktyczną).zabiegów zwyczajowych. 11. 12. w ramach procedury uszlachetniania czynnego. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/934 sprawa dotyczy towarów przywożonych. oznaczonego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. 539 RWKC. jakie używa się dla określenia warunków ekonomicznych.umowy o przetworzenie robocze (tzn. Jeżeli przedmiotem wniosku są towary wymienione w załączniku 73 i spełniające przesłanki określone w art. które dostępne są na rynku Wspólnoty posiadają tak wysoką cenę. 31. Tryb taki określony został w art. W przypadku gdy towary zawarte są w załączniku 73. 3 RWKC.łączniku 70 do RWKC). Występując z wnioskiem o możliwość użycia do produkcji winogron z krajów trzecich. 531 RWKC. Informacja przekazywana jest za pomocą kodów wskazanych w za. . . 526 lit.

1 RWKC wniosek o pozwolenie powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. a więc tzw. Jeżeli warunki ekonomiczne nie są uważane za spełnione wniosek o wydanie pozwolenia powinien być sporządzony w formie "pełnej" tj. iż winogrona są towarem wymienionym w Załączniku 73 do RWKC. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną Kryterium. przetworzenie robocze. 585 RWKC. czy: a) istnieje prawdopodobieństwo. 147 ust. 497 ust. 2 i art. lub b) dokonanie przetworzenia we Wspólnocie jest nieopłacalne ekonomicznie lub nie jest wykonalne z powodów technicznych lub wobec zobowiązań kontraktowych. Dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika 76 i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot. Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione dla typów towarów i operacji wymienionych w części A Załącznika 76. 497 ust. Warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetnienia biernego sprawdza się na podstawie art. 497 ust. 11. 497 ust. 552 ust. 502 ust. 4 RWKC oraz na podstawie art. Sprawdzenie to ustala. czy zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi. 504 ust. 497 ust. We wniosku o pozwolenie pole 10 wypełnia się tylko wtedy gdy jest to 234 . 1 akapit pierwszy RWKC. 502 ust. aby czynności przetworzenia zaistniały lub zostały utrzymane we Wspólnocie. organy celne przeprowadzają wcześniejsze sprawdzenie warunków ustanowionych w art. Jeżeli wniosek o pozwolenie sporządzany jest przez osobę. aby udzielenie pozwolenia nie spowodowało poważnego naruszenia istotnych interesów wspólnotowych przetwórców. 497 ust. czy zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi. 1 RWKC. że zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie. Procedura uszlachetniania biernego Podstawową przesłanką do oceny. Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. przede wszystkim towarów rolnych lub towarów objętych cłem antydumpingowym lub objętych cłem wyrównawczym). Wnioskodawca planuje przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego towaru w postaci winogron przeznaczonych do przetwórstwa. wniosek o udzielenie pozwolenia może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Wnioskodawca powinien we wniosku o wydanie pozwolenia (pole 10) wskazać. wnioskodawca może skorzystać ze "skróconego" trybu uzyskania pozwolenia. 3 RWKC. 502 ust. Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się w ramach Komitetu (art. Dla typów towarów i operacji nie wymienionych w Załączniku 76 sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się zgodnie z art. że dokonanie przetworzenia poza Wspólnotą przyniesie poważne niekorzyści przetwórcom wspólnotowym. aby czynności przetworzenia dokonane były we Wspólnocie. 3 RWKC. ustalane jest. że spełnione zostały warunki ekonomiczne w procedurze uszlachetniania biernego jest okoliczność. 552 ust.2. Sprawdzenie warunków ekonomicznych ma w tym przypadku na celu ustalenie. Za istotny interes przetwórców wspólnotowych uważa się. W takim wypadku. stosownie do postanowień art. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 1 RWKC. Jeżeli osoba ubiega się o pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną a warunki ekonomiczne uważa się za spełnione zgodnie z art. stosownie do postanowień art. 1 RWKC wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. Jeżeli warunki ekonomiczne nie są uważane za spełnione wniosek o wydanie pozwolenia powinien być sporządzony w formie "pełnej" tj. 3 RWKC. 2 WKC na podstawie dokumentów towarzyszących. Rozstrzygnięcia Komitetu są wiążące dla organów celnych wszystkich państw członkowskich w wypadku zaistnienia identycznych spraw. 3 i 4 RWKC). który to kontrahent zleca producentowi ze Wspólnoty jedynie "usługowy przerób". aby nie ponieśli oni poważnej szkody. 3 RWKC tj. określonego w art. Owoce są własnością kontrahenta z kraju trzeciego. która wywozi towary czasowo wywożone bez zamiaru przeprowadzenia procesów uszlachetniania. według którego ocenia się spełnienie warunków ekonomicznych dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną zostały określone w art. Tryb taki określony został w art. 10. pomimo. Warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetniania biernego uznaje się z reguły za spełnione. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art.

niedostępność wystarczającej ilości tych towarów dla przeprowadzenia przewidzianych procesów uszlachetniania lub fakt. 11: Choć dostępne. 503 RWKC. a z drugiej strony informacji. Jeżeli rozpoczyna się sprawdzanie warunków ekonomicznych stosownie do postanowień art. 497 ust. 3 RWKC). w jakich informacje muszą zostać dostarczone zgodnie z art. Rozstrzygnięcie Komitetu jest wiążące dla zainteresowanych administracji celnych oraz jakichkolwiek innych administracji celnych mających do czynienia z podobnymi sprawami. Załączniki Załącznik nr 1 ZAŁĄCZNIK 70 do RWKC WARUNKI EKONOMICZNE I WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA (Art.jeżeli zainteresowane władze celne pragną przeprowadzić konsultacje przed lub po wystawieniu pozwolenia . Informacje muszą także zostać przekazane w przypadkach. o którym mowa w art. Komisja . 585 ust. postępowanie wszczęte tym wnioskiem zostaje zawieszone stosownie do postanowień art. Sprawdzanie spełnienia warunków ekonomicznych z udziałem Komisji Sprawdzenie warunków ekonomicznych. z udziałem Komisji. 502 i 522) A.wymagane przez organ celny na mocy art. że wspólnotowe towary porównywalne nie mogą być udostępnione wnioskodawcy w odpowiednim czasie dla przeprowadzenia proponowanych operacji handlowych. sposób i terminy. może mieć miejsce: . poniewa ż ich cena uczyniłaby proponowaną 235 . W przypadku przedłożenia sprawy Komitetowi. określone we wniosku. 12. iż zamówienie zostało złożone we właściwym czasie. 10: Niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie określanych tym samym ośmiocyfrowym kodem CN. mimo. sprawa zostaje przesłana do Komisji. mających tę samą jakość handlową oraz ten sam opis techniczny (towary porównywalne) jak towary przywożone. które będą wymieniane w ramach współpracy administracyjnej. kiedy dane dotyczące przyznanych zezwoleń ulegają modyfikacjom. że nie poniosą oni poważnej szkody w związku z wydaniem pozwolenia.z inicjatywy Komisji. towary porównywalne nie mogą zostać wykorzystane. B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DLA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH STOSOWANYCH DO PROCEDURY USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Kody i szczegółowe kryteria 01: Jeżeli chodzi o towary przywożone nie wymienione w Załączniku 73 i gdy kod 30 nie ma zastosowania. władze celne informują wnioskodawcę lub posiadacza pozwolenia.jeżeli inna administracja celna wyraża sprzeciw wobec wystawionego pozwolenia . 1. 503 RWKC. 522. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia jest w toku załatwiania.w toku przeprowadzonego następnie postępowania i po uprzednich konsultacjach z zainteresowanymi władzami celnymi określa. iż taka procedura została wszczęta. Niedostępność oznacza całkowity brak produkcji towarów porównywalnych we Wspólnocie. Przypadki. wraz z wynikami już przeprowadzonego przez organ celny sprawdzenia. wskazane są dla każdej z właściwych procedur. Zasadniczy interes przetwórców wspólnotowych oznacza. czy wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych w ramach Komitetu. PRZEPISY OGÓLNE Niniejszy Załącznik dotyczy z jednej strony szczegółowych kryteriów dla warunków ekonomicznych stosowanych do procedury uszlachetniania czynnego. W przypadku procedury uszlachetniania biernego spełnienie warunków ekonomicznych nie jest kryterium dla zastosowania wniosku o pozwolenie sporządzanego za pomocą zgłoszenia celnego (art. 201 Ordynacji podatkowej.

11 rozporządzenia (WE) nr 3448/93.cenę. lub 99: Wnioskodawca uważa warunki ekonomiczne za spełnione z powodów innych niż odpowiadające poprzednim kodom.cenę przed ocleniem towarów przeznaczonych na przetworzenie oraz cen ę produktów porównywalnych wyprodukowanych we Wspólnocie pomniejszoną o podatki krajowe zrefundowane lub refundowane podczas wywozu. wzięcie pod uwagę wpływu. 12: Towary porównywalne. przetwarzanie pszenicy durum określanej kodem CN 1001 10 00 w celu wytworzenia makaronu określanego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. Uwaga: Kody 10. bądź cofnięcia zezwolenia z powodu nieprzestrzegania warunków ekonomicznych. jest przedstawiany przy użyciu kodu (-ów). Wspomniane powody są wskazane we wniosku. które zostaną przedstawione Komisji odpowiadają polom formularza. ocenioną na podstawie korespondencji handlowej lub innych informacji. ● 31: Jeżeli. na zbycie produktu na rynku państwa trzeciego. bądź ich części. konieczne jest. biorąc pod uwagę warunki sprzedaży i wszelkie refundacje lub inne sumy stosowane na mocy wspólnej polityki rolnej. między innymi. którego wzór znajduje się w Załączniku. 30: Pod uwagę brane są następujące elementy: ● ● ● ● ● ● ● operacje obejmujące towary przywożone o charakterze niehandlowym. uwzględniając: . Powód odrzucenia wniosku lub unieważnienia. określone w art. 11. 31 lub 99. Przy podejmowaniu decyzji czy cena towarów porównywalnych produkowanych we Wspólnocie uczyniłyby proponowaną operacje handlową ekonomicznie nieopłacalną. INFORMACJE. 5. które nie odpowiadają wyraźnie wyrażonym wymaganiom nabywcy produktów kompensacyjnych w państwie trzecim. gdy kod 30 jest stosowany w odniesieniu do sytuacji określonych w podpodziałach 2. 10. 12. która może zostać otrzymana za produkty kompensacyjne na rynku państwa trzeciego.operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. wg ośmiocyfrowego kodu CN. informacja jest również obowiązkowa. w których wartość1 towarów przywożonych. 7 tego kodu. zabiegi zwyczajowe. operacje. gdy chodzi o towary wymienione w Załączniku 73. którego przyznanie podlegało badaniom warunków ekonomicznych. 1.10). w których informacja jest obowiązkowa W przypadku gdy warunki ekonomiczne określane są kodami 01. Dla mleka i przetworów mlecznych określonych w art. lub produkty kompensacyjne muszą zostać otrzymane z towarów przywożonych w celu uzyskania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub handlowej (zobowiązania umowne). 531. lub budowa. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999. C. C. jak te użyte dla określenia warunków ekonomicznych. jaki użycie towarów wyprodukowanych we Wspólnocie miałoby na cenę nabycia netto produktów kompensacyjnych i tym samym. Wykorzystywane są te same kody. na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy (wartość de minimis). Przypadki. modyfikacja lub przebudowa samolotu cywilnego lub satelitów. 31 lub 99 mogą być używane tylko wtedy. . w granicach ilościowych określonych przy pomocy bilansu podaży. KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIANE KOMISJI DLA KAŻDEJ STOSOWNEJ PROCEDURY Informacje. operacje przeprowadzane na mocy umowy o przetworzenie robocze. . procesy uszlachetniania na produktach kompensacyjnych otrzymanych w wyniku uprzedniego zezwolenia na uszlachetnianie czynne. zgodnie z art. naprawa. Uszlachetnianie czynne Informacje dotyczące warunków ekonomicznych są przedstawione przy użyciu jednego lub więcej spośród kodów zawartych w części B. 11. nie przekracza 150 000 EUR dla towarów wymienionych w załączniku 73 lub 500 000 EUR dla pozostałych towarów. poprzedzone znakiem negacji (np. chodzi o towary przywożone określone w części A Załącznika 73 i wnioskodawca przedstawia dokument wystawiony przez właściwe organy zezwalające na objęcie tych towarów procedurą. Przekazywanie informacji Informacje przeznaczone do wypełnienia kolumn 2-10 formularza przedstawionego w Załączniku przekazywane są 236 .

2 w celu. 2. a zatem ilości. opartego na porównaniu wymaganych dostępnych środków z prognozowanym zapotrzebowaniem na refundacje oraz uwzględniając. w zależności od wykorzystania takich ilości. w terminie na nim wskazanym. 117 lit. 147 ust. Informacje te mogą wyjątkowo być przekazywane przy użyciu formularza zamieszczonego w Załączniku. zagwarantują podmiotom gospodarczym większą przejrzystość dzięki uprzedniej publikacji indykatywnych ilości przywozu dla każdej oddzielnej wspólnej organizacji rynku. gdy zezwolenie jest przyznawane zgodnie z art. Szczegółowe zasady stosowania akapitu drugiego. Szczegółowe przepisy wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. W kolumnie (10) "Powód". szacunkową wielkość wywozu wspomnianych towarów i wewnętrzną oraz zewnętrzną sytuację rynkową odpowiednich produktów podstawowych. że odrzucenie wniosku. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (wyciąg) Artykuł 11 1.pach czasu. zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93. aby wziąć pod uwagę rozwój czynników gospodarczych i regulacyjnych. w przypadkach. kiedy problemy techniczne czasowo uniemożliwiają komunikację drogą elektroniczną. włączając jedynie przypis 1 dotyczący zbóż. w terminie na nim wskazanym. Uszlachetnianie bierne Kolumny 8 i 9 "Zezwolenia przyznane" mają być wypełnione jedynie wtedy. albo w wyniku. Przetwarzanie pod kontrolą celną Informacja jest przekazywana. 2. anulowanie lub cofnięcie zezwolenia dotyczy złożonego wniosku lub zezwolenia przyznanego zgodnie z art. C. Terminy przekazywania informacji Informacja jest przekazywana tak szybko jak to możliwe. umożliwiające wyznaczenie podstawowych produktów dopuszczonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego oraz kontroli i planowania ilości w nim wymienionych. Jeśli używany jest formularz zamieszczony w Załączniku. Informacja jest przekazywana przy pomocy formularza zamieszczonego w Załączniku. 552 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. 117 lit. Ilości towarów. Odprawa produktów rolnych w ramach procedur uszlachetniania czynnego podlega uprzedniej kontroli zgodności z warunkami gospodarczymi. dopuszczonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego innych niż określone w ust.Komisji elektronicznie. C. Termin "produkt podstawowy" użyty w niniejszym artykule dotyczy produktów wyszczególnionych według kodu CN w tabeli w załączniku A. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. są tymi. Publikacje te wydawane są regularnie. 2 Kodeksu. 3. 2 Kodeksu. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do obejmowania pewnych ilości niektórych produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ustaleniami dotyczącymi przetwórstwa wewnętrznego bez uprzedniego badania warunków gospodarczych (wyciąg) Artykuł 4 Wnioski o wydanie świadectw IP 237 . jeśli dotyczy rodzaju towarów i operacji innych niż te wymienione w części A załącznika 76. warunki gospodarcze określone w art. Bilans ten. Ponadto. Ilości te ustala się za pomocą bilansu sporządzonego przez Komisję. wskazuje się również. Informacja jest przekazywana przy pomocy formularza zamieszczonego w Załączniku. 16. Warunki te uważa się za spełnione zgodnie z art. Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 3448/931 z dnia 6 grudnia 1993 r. uznaje się także za spełnione dla pewnych ilości produktów podstawowych użytych do wytworzenia towarów. w szczególności. określonymi w art. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. wywozu innych towarów. 147 ust. 1 akapit drugi i przez to niepodlegające opłacie przewidzianej w art. wówczas informacja jest przekazywana terminie na nim określonym. powinny być oceniane w regularnych odstę. które zostały faktycznie wykorzystane przy wytworzeniu towarów. Załącznik nr 6 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1488/2001 z dnia 19 lipca 2001 r.

Artykuł 7 Odrzucanie wniosków Wnioski zawierające warunki nieuwzględnione w zasadach Wspólnoty są odrzucane. Datą złożenia takiego wniosku będzie wtedy data otrzymania przez właściwy organ takiej pisemnej wiadomości przesłanej drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem środków łączności. w którym wystąpił o wydanie takiego świadectwa. przekazanym lub dostarczonym bezpośrednio właściwemu organowi. 2. 9. ani w żadnym innym Państwie Członkowskim. w niedzielę lub w dniu świątecznym lub po godzinie trzynastej w dniu roboczym jest traktowany jako wniosek złożony pierwszego dnia roboczego po dniu jego faktycznego otrzymania. o świadectwo może ubiegać się każdy przedsiębiorca. Artykuł 8 Wypisy Wypisy ze świadectw mają taką samą wagę prawną co same świadectwa. z następującymi zmianami: a) nagłówek "Świadectwo przywozowe AGRIM" zostaje usunięty lub wykreślony bądź na nagłówku tym nadrukowuje 238 . 2. 3 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000. O świadectwo IP ubiegać się może jedynie przedsiębiorca będący tytularnym posiadaczem ważnego świadectwa refundacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/20002 lub będący tytularnym posiadaczem świadectwa wydanego w poprzednim roku budżetowym. Terminy określone w niniejszym rozporządzeniu są terminami według czasu belgijskiego. nie może przekroczyć 5 000 ton w przypadku produktów podstawowych objętych organizacją wspólnego rynku przetworów mlecznych. Należy składać osobny wniosek dla każdej ilości dostępnego pojedynczego produktu podstawowego o ośmiocyfrowym kodzie Nomenklatury Scalonej. a 20 000 ton w przypadku produktów objętych organizacją wspólnego rynku zbóż. za pośrednictwem środków łączności lub pocztą elektroniczną. 5 ust. czy wniosek został dostarczony właściwemu organowi bezpośrednio czy też listem wysłanym pocztą zwykłą. Za dzień złożenia wniosku o świadectwo przyjmuje się dzień. Państwa Członkowskie mogą wymagać. pod warunkiem. Powyższe przedłużenie terminu nie jest jednak uwzględniane przy określaniu okresu ważności świadectwa. termin ten zostaje przedłużony do następnego dnia roboczego do godziny trzynastej. Wymóg ten nie będzie wpływał na ważność pisemnych wniosków przesłanych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków łączności. z wyjątkiem przypadków zadziałania siły wyższej. Jeden przedsiębiorca może złożyć w jednej transzy tylko jeden wniosek na każdy produkt podstawowy. W przypadku wniosków o świadectwa składanych drogą elektroniczną. 3. 2. która może być oparta na zastosowaniu kodów. w wypadkach. 1 wnioski o świadectwa. Jednakże. nagłówek "Świadectwo przywozowe AGRIM". 3. Artykuł 9 Zasady używania i projektowania formularzy 1.Jeśli ostatni dzień okresu składania wniosków wyrażonego w dniach wypada w sobotę. 11 ust. w których ma zastosowanie akapit drugi art. Wniosek taki musi zostać otrzymany przez właściwe władze przed godziną trzynastą w dniu złożenia wniosku. 4. Nie przyjmuje się wniosków o świadectwa. właściwe władze Państw Członkowskich określą sposób zamiany metody ręcznego podpisu na inną metodę. które nie zostały przedłożone lub wysłane właściwemu organowi na formularzach drukowanych lub wypełnionych zgodnie z art. Wnioski o świadectwa mogą zostać wycofane jedynie listem wysłanym pocztą zwykłą. Wniosek o świadectwo otrzymany przez właściwe organy w sobotę.1. Artykuł 5 Składanie wniosków o wydanie świadectw 1. Nie ma znaczenia. aby pisemna wiadomość przesłana drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków łączności została potwierdzona wnioskiem na formularzu wydrukowanym lub wypełnionym zgodnie z art. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu art. niedzielę lub dzień świąteczny. 14 ust. Jeśli złożony został więcej niż jeden wniosek na ten sam produkt podstawowy. że w danej transzy nie złożył on ani nie złoży żadnego innego wniosku o świadectwa IP dla tego samego produktu podstawowego w Państwie Członkowskim. wszystkie wnioski zostają odrzucone. 9. o którą stara się przedsiębiorca w danej transzy. Władze przyjmują jedynie wnioski o świadectwa z załączonym pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy. który otrzymał refundacje w trakcie bieżącego lub poprzedniego roku budżetowego. w którym zostaje on otrzymany przez właściwy organ. w ramach ilości dla których zostały wydane. Właściwe organy mogą jednak przyjmować pisemne wiadomości przesłane drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem środków łączności. 1 oraz art. za pośrednictwem środków łączności lub pocztą elektroniczną. o ile zawierają one wszystkie dane wymagane w formularzach. Artykuł 6 Procedura składania wniosków 1. cukru i ryżu. same świadectwa oraz ich wypisy są sporządzane na formularzach zgodnych ze wzorami w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000. łączna ilość produktu podstawowego. że nastąpi to przed godziną trzynastą.

Wnioski. Można to czynić środkami mechanicznymi lub elektronicznymi. Numer ten jest poprzedzony następującymi literami odpowiadającymi Państwu Członkowskiemu wydającemu dokument: "AT" dla Austrii. Na wniosek tytularnego posiadacza świadectwa lub cesjonariusza oraz po złożeniu pierwszego egzemplarza dokumentu organ wydający lub agencje wyznaczone przez każde Państwo Członkowskie mogą wydać jeden lub więcej wypisów z tego dokumentu. "LU" dla Luksemburga. 1 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000. 4. świadectwa i wypisy są drukowane i wypełniane w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty. Państwa Członkowskie mogą zwalniać wnioskodawców od wypełniania zestawów określonych w poprzednim akapicie wymagając jedynie wypełniania formularza wniosku. "BE" dla Belgii. określonym przez właściwe władze wydającego Państwa Członkowskiego. "SE" dla Szwecji i "UK" dla Wielkiej Brytanii. c) skreśla się tytuł sekcji 11. "NL" dla Niderlandów. "PT" dla Portugalii. Rozmiar papieru wynosi 210 x 297 mm. 2. 6. najlepiej ze stali.24 mm (szósta część cala) i z dokładnie odwzorowanym rozmieszczeniem elementów formularzy. dla celów produkcji towarów nieobjętych załącznikiem I" ręcznie albo środkami mechanicznymi lub elektronicznymi. "DK" dla Danii. "IE" dla Irlandii. Formularze świadectw są sporządzane w zestawach zawierających w podanej kolejności: egzemplarz pierwszy. "FR" dla Francji. a także indywidualny numer seryjny. 239 . są ponadto oznaczone drukowanym zielonym wzorem w plecionkę. wymagać tłumaczeń świadectw i ich wypisów na jeden z urzędowych języków danego Państwa Członkowskiego. Obok tej ilości na egzemplarzu nr 1 zamieszczane jest słowo "wypis". Drukowaniem formularzy zajmują się Państwa Członkowskie. W momencie ich wydania świadectwa i wypisy mogą mieć numer wydania przyznany przez wydający je organ. Formularze dla wypisów ze świadectw są sporządzane w zestawach zawierających w podanej kolejności: egzemplarz pierwszy i egzemplarz drugi. z tolerancją długości -5-+8 mm. Na egzemplarzu nr 1 organ wydający wypis określa ilość. zwany "egzemplarzem posiadacza" i oznaczony kodem "Nr 1". jeśli to konieczne. Egzemplarz drugi. 5. na którą wystawiono świadectwo. egzemplarz drugi oraz wniosek. świadectwa i wypisy są wypełniane maszynowo lub komputerowo. by zapobiec wszelkim fałszerstwom metodami mechanicznymi czy chemicznymi. b) skreśla się sekcje 7 i 8. "IT" dla Włoch. pozostaje w organie wydającym. Każdy formularz zawiera nazwę oraz adres drukarni lub znak ją identyfikujący. "ES" dla Hiszpanii. Egzemplarz pierwszy. druga ilość musi być podana jedynie na formularzu wniosku. W takim wypadku na każdym formularzu znajduje się odniesienie do upoważnienia udzielonego przez dane Państwo Członkowskie. Jeśli ilość. Pieczęcie organów wydających i organów zajmujących się przypisaniem są wyciskane pieczątką metalową. o którym mowa w art. 7. na której powinny się pojawić przypisania. Właściwe władze Państw Członkowskich mogą. dla której dany wypis zosta ł wydany. Wypisy są sporządzane w co najmniej dwóch egzemplarzach. Państwa Członkowskie mogą także dopuszczać wnioski wypełnione atramentem i drukowanymi literami. o gramaturze co najmniej 40 g/m2. "DE" dla Niemiec. zwany "egzemplarzem organu wydającego" i oznaczony kodem "Nr 2". 3. w którym mają one siedzibę. d) skreśla się sekcję 19 wzoru świadectwa. interlinią 4. Nie sporządza się dalszych wypisów z wypisu ze świadectwa. Wnioski.się wyrazy "świadectwo IP". przygotowanym do pisania. łącznie z dodatkowymi egzemplarzami świadectwa. jest mniejsza niż ilość określona w oryginalnym wniosku. Formularze i ich dodatkowe strony są drukowane na białym papierze bez ścieru drzewnego. jest wydawany lub przesyłany wnioskodawcy. "FI" dla Finlandii. Organ wydający może też używać zamiast pieczęci zwykłej pieczęci suchej z perforowanymi literami lub cyframi. Formularze mogą być także drukowane przez drukarnie wyznaczone przez Państwo Członkowskie. Obie strony egzemplarza pierwszego oraz strona kartek dodatkowych. 1 ust. Artykuł 10 Procedura wydawania wypisów 1. z wyjątkiem formularza wniosku oraz dodatkowych stron. Formularze takie muszą być wypełniane zgodnie z podanymi w nich wskazówkami. e) w sekcji 20 wzoru wniosku o świadectwo oraz w sekcji 24 wzoru świadectwa dodaje się pozycję "Świadectwo UC. 2. "EL" dla Grecji.

zwany "egzemplarzem organu wydającego" i oznaczony kodem "Nr 2". 15. muszą zwrócić się o sporządzenie wypisu z takich świadectw. 14 może jednak zostać następnie przyjęty drugi wniosek. przedsiębiorca może złożyć pojedynczy wniosek do organów celnych Państwa Członkowskiego o zezwolenie na stosowanie wewnętrznych ustaleń dotyczących przetwórstwa w stosunku do ilości produktu podstawowego mniejszej lub równej ilości określonej na świadectwie lub wypisie. na podstawie którego został on sporządzony. 3. których celem była racjonalizacja zasad dotyczących gospodarczych procedur celnych oraz wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów odnoszących się do trybu uzyskiwania pozwoleń.00 Pojedyncze pozwolenia 1. Artykuł 13 Okres ważności świadectw IP 1. 240 .3. Treść świadectwa elektronicznego musi być identyczna z treścią świadectwa papierowego. zgodnie ze szczegółowymi zasadami ustalonymi przez właściwe władze. Za okazaniem egzemplarza nr 1 ważnego świadectwa UC lub wypisu z takiego świadectwa i przy spełnieniu warunków ustalonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/933. o którym mowa w art.Wprowadzenie Podstawowymi aktami prawnymi. określonemu w sekcji 1. Wypisy te są niezwłocznie wydawane bez dodatkowych kosztów na formularzu. z załączonym egzemplarzem nr 1 świadectwa. Egzemplarz drugi. 11 świadectwa te są sporządzane w co najmniej dwóch egzemplarzach. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. W części 2 sekcji 1 kolumny 29 oraz sekcji 1 kolumny 30 egzemplarza nr 1 organy celne określają ilość. Tytularni posiadacze lub cesjonariusze świadectw elektronicznych. Egzemplarz pierwszy. z wliczeniem tego dnia do okresu ich ważności. W celu poświadczenia daty złożenia wniosku organy celne podpisują i pieczę. którzy zamierzają używać ich w Państwie Członkowskim nie podłączonym do skomputeryzowanego systemu wydawania dokumentów. Wypisy te wydawane są w formie dokumentu papierowego w Państwach Członkowskich podłączonych do systemu skomputeryzowanego wydawania dokumentów. 9 świadectwa mogą być wydawane i stosowane przy użyciu systemów komputerowych. W przypadku świadectwa elektronicznego może to nastąpić drogą elektroniczną. Świadectwa IP są ważne do końca trzeciego miesiąca po dacie złożenia wniosku o ich wydanie.20. które regulują zasady wydawania pojedynczych pozwoleń są: .RWKC. że zostały spełnione warunki gospodarcze. zwany "egzemplarzem posiadacza" i oznaczony kodem "Nr 1". Z zastrzeżeniem art. Tytularny posiadacz zwraca egzemplarz nr 1 wypisu wykorzystanego lub nieaktualnego do organu wydającego świadectwo. pozostaje w organie wydającym. 14 ust. zatrzymując oryginał. Jeżeli jednak ma zastosowanie art.WKC . organy celne przesyłają organowi wydającemu kopię wypełnionego egzemplarza nr 1. 2. 2. zmieniającym rozporządzenie Nr 2454/93 określające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny zostały wprowadzone nowe regulacje. 1. I tak rozporządzeniem Komisji Nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r. żeby organ wydający mógł dostosować wpisy na egzemplarzu nr 1 świadectwa do wpisów na egzemplarzu nr 1 wypisu. Organy celne przesyłają następnie w ciągu 15 dni właściwie wypełniony oryginał egzemplarza nr 1 organowi wydającemu.tują sekcję 1 kolumny 32 oryginału egzemplarza nr 1. Artykuł 11 Świadectwa elektroniczne 1. Uważa się w takim przypadku. na którą został faktycznie złożony wniosek. Do celu określenia okresu ważności świadectw są one uważane za wydane w dniu złożenia o nie wniosku. 9 ust. W 2001 r. jest niezwłocznie wydawany wnioskodawcy. Artykuł 12 Liczba egzemplarzy świadectw IP Z zastrzeżeniem art. Na mocy art. 117 lit. 1. Świadectw tych nie można jednak używać do momentu ich faktycznego wydania. nastąpił a reforma wspólnotowego prawa celnego w zakresie gospodarczych procedur celnych. o których mowa w art. Świadectwa takie są dalej zwane "świadectwami elektronicznymi".

a jedynie urząd wyjścia dla wywozu/powrotnego wywozu towaru znajduje się w innym państwie członkowskim. gdy przy realizowaniu procedury chociażby tylko jeden urząd celny znajdował się w innym państwie członkowskim. natomiast w polu 9 "Dane dotyczące planowanych działań" należy wskazać nazwy państw członkowskich. miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych przedsiębiorcy znajduje się w jednym państwie członkowskim. Z pozwoleniem pojedynczym nie mamy do czynienia także w sytuacji gdy np. aż do nadania towarom jednego z nowych przeznaczeń celnych w urzędzie zakończenia. że jeżeli miejsce dokonywania czynności związanych z procedurą nie znajduje się na terytorium tego państwa członkowskiego. Przy każdym z planowanych miejsc znajdować się będą urzędy zakończenia. Tryb udzielania pojedynczego pozwolenia Forma wniosku o pojedyncze pozwolenie Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia.2. na Słowacji i w Czechach. na podstawie którego gospodarcza procedura celna może być realizowana na terytoriach kilku (przynajmniej dwóch) państw członkowskich. osoba ubiegająca się o udzielenie pojedynczego pozwolenia wpisuje w polu 3 "Rodzaj wniosku" kod "3". miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych przedsiębiorcy znajduje się w jednym państwie członkowskim. Ponadto w polu 5 wnioskodawca zobowiązany jest umieścić informację o rodzaju i miejscu prowadzenia głównej księgowości. składowanie lub uszlachetnianie przebiegają na terytorium Słowacji. Urzędy objęcia i zakończenia planowanej procedury będą znajdowały się w Polsce. przetwarzane lub wykorzystywane. Przykład: Miejscem prowadzenia ksiąg handlowych jest Polska. także w Niemczech i Słowacji.2 RWKC).496 lit. gdy procedura gospodarcza od chwili objęcia towaru procedurą.500 ust. Zgodnie z tą definicją pojedyncze pozwolenie oznacza pozwolenie. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku zawartą w powyższym załączniku. Właściwość do złożenia wniosku Wniosek o wydanie pozwolenia składa się do organu celnego.5 RWKC). Pojęcie Definicja pojęcia pojedyncze pozwolenie została określona w art. Przy procedurze odprawy czasowej wniosek składany jest do organu celnego. przetwarzania. forma taka może mieć równie ż zastosowanie do wniosków o pojedyncze pozwolenie. W takim przypadku pozwolenie pojedyncze udzielane jest poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego. czasowego wywozu). wszystkie czynności związane z planowaną procedurą np. przeprowadzana jest w całości w jednym państwie członkowskim. Oznacza to.3 RWKC). 4. natomiast wszystkie czynności związane z planowaną procedurą ograniczają się do terytorium innego państwa członkowskiego. na terytoriach których będzie przebiegać dana procedura.526 ust. z wyjątkiem odprawy czasowej. niż to w którym towary będą składowane. W przypadku składów celnych pojedyncze pozwolenia mogą być wydawane jedynie dla prywatnych składów celnych (art. którego organy celne są właściwe do wydania pozwolenia ze względu na miejsce 241 . Towary będą zastosowane obok Polski. Jeżeli przepisy wspólnotowego prawa celnego dopuszczają możliwość aby wniosek o pozwolenie na gospodarczą procedurę celną został sporządzony poprzez złożenie zgłoszenia celnego (art. uszlachetniane. poprzez poszczególne czynności (procesy). sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik 67 do RWKC. O pojedynczym pozwoleniu mówimy już wtedy. 3.c RWKC. Firma "B" rozważa przeprowadzenie procedury odprawy czasowej.497 ust. uszlachetniania. właściwego ze względu na miejsce pierwszego wykorzystania towaru (art. Przykład: Przedsiębiorstwo "A" planuje realizację procedury uszlachetniania czynnego w zakładach produkcyjnych znajdujących się w Polsce. natomiast wszystkie czynności związane z planowaną procedurą ograniczają się do terytorium innego państwa członkowskiego. Pozwolenie pojedyncze nie zostanie jednak wydane. który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych wnioskodawcy oraz gdzie przeprowadzana jest przynajmniej część operacji/czynności związanych z procedurą (składowania. Z pozwoleniem pojedynczym nie mamy do czynienia także w sytuacji gdy np.

nie zostanie osiągnięte porozumienie.500 ust. jeżeli wniosek o pojedyncze pozwolenie dotyczy czasowego przywozu i nie jest sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik 67 do RWKC (dotyczy to przypadków gdy wniosek o pojedyncze pozwolenie może być sporządzony w formie zgłoszenia celnego). na obszarze którego prowadzona jest zasadnicza część czynności związanych z procedurą.1 RWKC) 2. jeżeli pojedyncze pozwolenie jest przedłużane. Art.3 RWKC) Odpowiedzialny organ celny może udzielić pozwolenia jeżeli w wyznaczonym 30-dniowym terminie. poprzez przekazanie arkusza informacyjnego INF 6. wniosek należy złożyć do organu celnego tego państwa członkowskiego.1 RWKC o ewentualnych zastrzeżeniach powinny natomiast zawiadomić odpowiedzialny organ.501 ust. .500 ust. Ułatwienia stosowane przy udzielaniu pojedynczych pozwoleń W art.prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych. 6. Czynność polegająca na przekazaniu. Organem odpowiedzialnym za wydanie pozwolenia będzie zatem słowacka administracja celna. żadne sprzeciwy/zastrzeżenia wobec projektu pozwolenia nie zostały zgłoszone albo zrezygnowano z wniesienia sprzeciwu po uprzednim postępowaniu wyjaśniającym i osiągnięciu porozumienia. może ograniczać się do zwykłego powiadomienia.501 ust.b RWKC). wniosek zostaje odrzucony w części obejmującej te zastrzeżenia.1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r.622) w Polsce organem właściwym do udzielenia pojedynczego pozwolenia jest dyrektor izby celnej. o której mowa w art. Tryb postępowania w takim przypadku określa art.506 ust.a RWKC) 3. Natomiast wnioskowana procedura składu celnego przeprowadzana będzie na terytorium Słowacji. tj. Organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia przesyła kopię uzgodnionego pozwolenia do organów celnych wszystkich uczestniczących w postępowaniu państw członkowskich (art. państw. zastępuje ją zwykłe powiadomienie organów celnych zainteresowanych państw członkowskich (art. poz. W ciągu 15 dni od wpływu wniosku i projektu pozwolenia do organów celnych uczestniczących w postępowaniu państw członkowskich. uchylone lub cofnięte (art.U. W izbie tej powstała komórka organizacyjna prowadząca procedurę konsultacyjną.3 zd. na terytoriach których procedura będzie realizowana (procedura konsultacyjna). (art.501 ust. Zgodnie z art. Jeżeli w zakresie zgłoszonych przez państwa członkowskie zastrzeżeń. że odpowiedzialne organy muszą zredagować projekt pozwolenia w terminie 30 dni. organy te powinny potwierdzić datę przyjęcia/odebrania przedmiotowych informacji (dokumentów). Jednakże skoro stosownie do postanowień art.2 RWKC). nie przeprowadza się wówczas procedury konsultacyjnej.Prawo celne (Dz. dokonane np. w terminie 30 dni od dnia wpływu projektu pozwolenia (art. to w wypadku pojedynczych pozwoleń jego sytuacja nie może być gorsza. które zostały wcześniej ogólnie uzgodnione pomiędzy uczestniczącymi w konsultacjach państwami członkowskimi (art. w których organy celne powinny wydać rozstrzygnięcie w sprawie pojedynczego pozwolenia. 242 .2 RWKC).500 ust. Prowadzi to do wniosku.500 ust.500 ust.500-501 RWKC.Nr 68. nieznacznie zmieniane.500 nie wypowiada się na temat ewentualnych terminów.1 RWKC wnioskodawca w ramach ogólnych zasad dotyczących wyznaczania terminów przy zwykłym trybie uzyskiwania pozwolenia powinien być poinformowany o rozstrzygnięciu organu celnego w sprawie udzielenia pozwolenia w terminie 30 dni.3 zd. Przebieg procedury konsultacyjnej Wydanie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody organów celnych zainteresowanych państw członkowskich. procedura konsultacyjna. Przykład: Miejsce prowadzenia ksiąg handlowych oraz urząd objęcia znajdują się w Polsce. 5. sprawdza wniosek w zakresie swoich kompetencji i przygotowuje projekt pozwolenia. Wniosek wraz z projektem pozwolenia przesyłany jest następnie do organów celnych innych zainteresowanych państw członkowskich. Są to następujące sytuacje: 1. a następnie uzgadnianiu treści pozwolenia z administracjami celnymi uczestniczących państw członkowskich powierzone zostało w Polsce Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu.4 RWKC).2 lit. odpowiedzialnego za wydanie pojedynczego pozwolenia (art. Organ celny państwa członkowskiego.70 ust.500 RWKC.2 lit. Obowiązek taki wynika z postanowień art.3 zd.501 RWKC określono w jakich sytuacjach. jeżeli ulegają zmianie kryteria i warunki dla wydania rozstrzygnięcia o udzieleniu pozwolenia.

526-550 Rozporządzenia Wykonawczego. Aby zatem uczynić tę procedurę jak najbardziej elastyczną. jej stosowanie musi być poprzedzone udzieleniem przez organ celny pozwolenia. które wprowadzane są na obszar celny Wspólnoty tylko na określony czas potrzebny do wytworzenia gotowego produktu. przez tę procedurę. Te szczególne uprawnienia w obrocie towarowym z zagranicą nazwano procedurą uszlachetniania czynnego. że przywóz towarów na obszar celny Wspólnoty wymaga uiszczenia. Procedura uszlachetniania czynnego w zależności od zastosowanego systemu umożliwia zatem albo bezcłowy przywóz surowców (system zawieszeń) albo odzyskanie uprzednio zapłaconych od nich należności (system ceł zwrotnych). Następnie należności te mogą zostać zwrócone lub umorzone. szczególne przypadki obrotu trójstronnego.1 lit. zwanego dalej "WKC" oraz art. ze względów gospodarczych. Z uwagi na fakt. Do tych sytuacji zalicza się np.114 ust.501 ust.00. że powyżej wskazane podstawowe systemy realizowania procedury mogą okazać się niewystarczające. uzasadnione.114 ust. przez importera. umożliwiono wprowadzanie takich surowców na obszar celny Wspólnoty bez konieczności uiszczania należności przywozowych lub dopuszczając ich zwrot lub umorzenie. Sposoby korzystania z procedury Procedura uszlachetniania czynnego może być przeprowadzana w dwóch podstawowych systemach tj.art. 243 .115 ust. z czym wiąże się pobór należności przywozowych oraz zastosowanie środków polityki handlowej. na wniosek osoby korzystającej z procedury. systemie zawieszeń i systemie ceł zwrotnych.a-c RWKC). jak również nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej.4. Wprowadzenie Na gruncie prawa celnego zasadą jest. należności przywozowych. zwanego w przepisach celnych produktem kompensacyjnym.b WKC. Towary objęte procedurą w systemie ceł zwrotnych są najpierw dopuszczane do obrotu. przywóz surowców. spowodowanej wysokimi kosztami produkcji. a ponadto winna przyczyniać się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz nie może naruszać w sposób istotny interesów wspólnotowych producentów.art. Zasady stosowania procedury uszlachetniania czynnego regulują przepisy: art. Jeżeli więc osoba spełnia określone prawem warunki może stosować procedurę uszlachetniania czynnego. Istnieją jednak sytuacje. zwanego dalej "RWKC". 2.3 lit. A zatem w celu wspierania eksportu. w postaci produktów kompensacyjnych . są wywożone poza ten obszar.1 lit. w postaci produktów kompensacyjnych . w postaci tego produktu. a tym samym zapobiec trudnościom jakie mogą wystąpić podczas jej przebiegu (z powodów często niezależnych od osoby korzystającej z procedury) .1 lit.w ramach obu podstawowych systemów wprowadzono następujące szczególne sposoby realizowania procedury: ● wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych (nazywane także "obrotem ekwiwalentnym") . obowiązki. procedury z zastosowaniem Karnetu ATA lub CPD oraz szczególne przypadki stosowania procedury odprawy czasowej (art.114-129 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.a WKC. pod szczegółowo uregulowanymi w prawie celnym warunkami. biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji praktycznych występujących w obrocie gospodarczym. W przepisach celnych przyjęto założenie. Utrzymywanie w takim wypadku należności powodowałoby zmniejszenie zainteresowania ze strony wspólnotowych producentów działalnością eksportową z uwagi na brak konkurencyjności na rynkach zagranicznych. ale jednocześnie wypełniając nałożone.00 Procedura uszlachetniania czynnego 1. a następnie. Wobec towarów objętych procedurą w systemie zawieszeń nie pobiera się należności przywozowych. iż procedura ta jest wyjątkiem od zasady pobierania należności przywozowych od towaru przywożonego spoza Wspólnoty. jeżeli towary zastaną wywiezione poza obszar celny Wspólnoty. korzystając tym samym z przywilejów jakie ta procedura stwarza.a WKC. gdy pobieranie takich należności od sprowadzanych towarów nie jest. 17.art. aż do chwili gdy towary te zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty.

187 WKC. do wskazanego odbiorcy poza obszarem celnym Wspólnoty. towary te zostaną dopuszczone do obrotu. poddanie towarów niewspólnotowych procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania czynnego i zgodnie z jej warunkami. takich jak środki dozoru i ochrony. Z wyżej przedstawionych powodów procedurę uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń nazywa się procedurą zawieszającą.art.art. ● ● ● Zasadą jest. zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia . Poprzez zapewnienie możliwości powrotnego wywozu głównych produktów kompensacyjnych (kontrakt.114 ust. jak również nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej (art. które prowadzą działalność eksportową i mają zapewnione dla produktów kompensacyjnych.art. że zamiarem osoby korzystającej z procedury jest powrotny wywóz głównych produktów kompensacyjnych . Wtedy też zastosowanie będą miały środki polityki handlowej. zalicza się: obróbkę towarów (w tym składanie. Istota zawieszenia poboru należności przy procedurze uszlachetniania czynnego w omawianym systemie.1. że na czas pozostawania towarów na obszarze celnym Wspólnoty w celu poddania ich procesom uszlachetniania. W art. zarówno należności przywozowe jak i środki polityki handlowej są zawieszone.art. należy do osoby ubiegającej się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. System zawieszeń Towary przeznaczone do uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń nie są obciążane należnościami przywozowymi.b WKC. Głównie dotyczy to wypadków tzw. Po dokonaniu procesu polegającego na obróbce i przetwarzaniu przywiezionych towarów gotowe meble będą odsyłane z powrotem do kontrahenta lub też. Oznacza to. nawet jeżeli zostają one całkowicie lub częściowo zużyte w tym procesie. przetwarzanie towarów oraz naprawę towarów (w tym odnawianie i regulację). zastosowanie wobec produktów kompensacyjnych pierwotnie wywiezionych lub powrotnie wywiezionych w związku z procedurą uszlachetniania czynnego.173 lit. zwanych procesami uszlachetniania. Należności przywozowe uiszcza się dopiero wtedy gdy wobec towarów (w postaci produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym) powstanie dług celny np.c WKC.● ● poprzedni wywóz . rynki zbytu poza Wspólnotą.art. podczas ich pozostawania w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym .2 lit. że wybór sposobu realizowania procedury spośród wymienionych powyżej trybów. ustanowionych przez przepisy wspólnotowe w ramach wspólnej polityki handlowej. którym mogą być poddane towary w związku z zastosowaniem procedury uszlachetniania czynnego.art. odpowiednich regulacji dotyczących zwolnienia od należności przywozowych towarów powracających .b RWKC. umowa) podmioty te nie muszą angażować środków finansowych w przywóz towarów potrzebnych do ich wytworzenia.1 lit.123 WKC. montaż lub instalowanie ich w innych towarach).106 ust.1 lit. Ponieważ polski producent nie jest właścicielem towaru sprowadzonego z zagranicy (towar został mu jedynie powierzony). na warunkach określonych dla tej procedury.art.b WKC. ograniczenia lub limity ilościowe oraz zakazy dotyczące przywozu lub wywozu towarów.115 ust. jakie stosuje się przy dopuszczaniu do obrotu przywożonych towarów. zgodnie z jego dyspozycją. mającego siedzibę w kraju trzecim.1 pkt 7 RWKC) tj. czasowy wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania poza obszarem celnym Wspólnoty. Do procesów uszlachetniania zalicza się także wykorzystywanie towarów nie wchodzących w skład produktów kompensacyjnych ale umożliwiających lub ułatwiających ich uzyskanie.tj. W związku z powyższymi zasadami na stosowanie systemu zawieszeń decydują się zazwyczaj te podmioty. związana jest z założeniem. w ramach procedury uszlachetniania biernego . w pomieszczeniach składu celnego . wywóz ze Wspólnoty produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania . Przykład Polski producent mebli zawiera kontrakt z kontrahentem z kraju trzeciego na wytworzenie kompletów mebli tapicerowanych z materiałów i surowców powierzonych przez tego kontrahenta i według określonych przez niego wzorów.537 RWKC. a ponadto towar ten przeznaczony jest do powrotnego wywozu w postaci 244 . objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego. Do procesów tych. pozataryfowych środków dotyczących przywozu i wywozu towarów. przetworzenia roboczego oznaczającego jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego. 2. Zgodnie z powyższym kontraktem polski producent będzie dokonywał przywozu towarów przeznaczonych do powyższej produkcji.c WKC określone zostały procesy.536 lit.

Do wytworzenia tego produktu zakład zamierzał sprowadzić spoza Wspólnoty odpowiednie składniki. może użyć do produkcji towar wspólnotowy w miejsce towaru przywożonego w tym celu spoza UE. Planując opisaną powyżej działalność polski producent może ubiegać się o pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. zakład wykorzystał do wytworzenia koncentratu odpowiednie składniki wspólnotowe. System ceł zwrotnych opiera się na założeniu. System ceł zwrotnych System ten jest stosowany wobec towarów dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty. Z uwagi na krótki termin wykonania zlecenia. Zwrot lub umorzenie należności przywozowych dokonywany jest na wniosek osoby korzystającej z procedury. Przykład Zakład przetwórstwa spożywczego wykonujący produkcję eksportową otrzymał zlecenie na wytworzenie w określonym terminie koncentratu zupy w proszku.128 ust.2. iż działanie takie miało na celu odroczenie zapłaty należności. W chwili przywozu składników spoza obszaru celnego Wspólnoty zakład posiadał już wytworzony koncentrat. 245 . a wobec zobowiązań kontraktowych powinien pilnie dostarczyć poza obszar celny Wspólnoty określoną ilość produktów. wykorzystują surowce (np. które wiążą się ze zwłoką w dostawie towarów przeznaczonych do uszlachetniania lub koniecznością wykonania krótkoterminowych zleceń. W związku z zastosowaniem tej procedury producent nie będzie musiał angażować środków finansowych w przywóz towarów przeznaczonych do obróbki i przetworzenia. o ile spełnione zostaną określone warunki. 2. W wypadku bowiem znalezienia nabywcy dla wytworzonego produktu i wywiezienia tego produktu poza obszar celny Wspólnoty można ubiegać się o zwrot należności lub ich umorzenie. zanim właściwe składniki do produkcji zostały przywiezione. tj. a jedynie świadczeniem usługi polegającej na wytworzeniu zamówionego produktu. Zakłady nie będą przy tym zobowiązane do przedkładania organom celnym zgłoszenia celnego w celu uregulowania sytuacji towarów przywiezionych z krajów trzecich. przysługuje zwrot lub umorzenie należności przywozowych wymaganych wobec tych towarów. Jeżeli jednak pewna ilość wyrobów zostanie sprzedana na rynku wspólnotowym zakłady nie będą występowały o zwrot należności przywozowych od surowców wykorzystanych w procesie. który poprzez swoją konstrukcję eliminuje te problemy producentów. jeżeli osoba ta wykaże. gdy towar pozostanie na obszarze celnym UE (jako towar w stanie nie zmienionym lub w postaci produktu kompensacyjnego) można go zbyć na rynku wspólnotowym bez ponoszenia konsekwencji prawnych (decyzja o stwierdzeniu wypadku powstania długu celnego) i narażenia się na zarzut. że przywiezione towary dopuszczone do obrotu w ramach systemu ceł zwrotnych zostały wywiezione poza obszar celny Wspólnoty lub. 2. Jeżeli po dokonaniu procesu polegającego na przetworzeniu . że towarom tym nadano jedno z przeznaczeń celnych określonych w art. zostaną wywiezione poza ten obszar w postaci produktów kompensacyjnych. W takim wypadku. które po poddaniu ich jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania. a jedynie przewidywać taką możliwość. Zakłady zgłaszają te surowce do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych. bakalie) zakupione w krajach trzecich.gotowych mebli. gdyż sytuacja tych towarów została już uprzednio uregulowana zgłoszeniem celnym o ich dopuszczeniu do obrotu. że osoba korzystająca z procedury nie musi mieć konkretnego zamiaru wywozu głównych produktów kompensacyjnych. nie jest zainteresowany uiszczaniem należności przywozowych. Jeżeli zatem producent gotowych wyrobów nie będzie posiadał wystarczającej ilości towaru pochodzącego z importu.gotowe wyroby zostaną wywiezione poza obszar celny Wspólnoty zakłady będą mogły ubiegać się o zwrot należności przywozowych uprzednio zapłaconych w stosunku do towarów przywiezionych z krajów trzecich i wykorzystanych do produkcji. Stąd właśnie wygodniejszą formą będzie uprzednie uiszczenie należności przywozowych.3. Zatem.1 tiret drugie WKC. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych Jest to szczególny sposób korzystania z procedury. Przykład Polskie zakłady przemysłu cukierniczego do wytworzenia wyrobów czekoladowych przeznaczonych dla odbiorców spoza obszaru celnego Wspólnoty. W przeciwnym wypadku. jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki korzystania z procedury. może do ich wytworzenia wykorzystać towar wspólnotowy zwany ekwiwalentnym. który stał się następnie przedmiotem wywozu.

wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane. które wiążą się ze zwłoką w dostawie towarów przeznaczonych do uszlachetniania lub koniecznością wykonania krótkoterminowych zleceń. wówczas organ celny może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady. czy też szczególny zapis punktu 3 ogranicza stosowanie ekwiwalencji dla innych rodzajów cukrów (innych niż surowy buraczany i trzcinowy)? Regulacje zawarte w Załączniku nr 74 do RWKC są przepisami szczególnymi dotyczącymi towarów ekwiwalentnych. uprzedni wywóz. jeżeli służy do wytworzenia cukru białego o kodzie CN 1701 99 10. produktu kompensacyjnego. ale tylko poprzez dopuszczenie do procedury towaru ekwiwalentnego o wyższym stopniu przetworzenia. Przepisy szczególne dotyczące towarów ekwiwalentnych zawarte zostały w załączniku 74 do RWKC. jak i w systemie ceł zwrotnych. kukurydza. pszenica. W załączniku tym określono zasady stosowania "obrotu ekwiwalentnego" wobec takich towarów jak: ryż. Korzyści wynikające ze stosowania tego trybu są podobne jak w zwykłym "obrocie ekwiwalentnym". aby do procedury wykorzystać towary ekwiwalentne o wyższym stopniu przetworzenia powinna być wyrażona przez organ celny w pozwoleniu. który poprzez swoją konstrukcję eliminuje te problemy producentów. Polegają więc na zapewnieniu producentowi ciągłości dostaw surowca . Zgodnie natomiast z zasadami zawartymi w punkcie 3 Załącznika nr 74 możliwe jest odstąpienie od powyższej zasady ogólnej i zastosowanie obrotu ekwiwalentnego pomiędzy surowym cukrem trzcinowym określonym kodem CN 1701 11 90 oraz surowym cukrem buraczanym określonym kodem CN 1701 12 90. pod warunkiem. że surowy cukier buraczany może być wykorzystywany w miejsce surowego cukru trzcinowego. oliwa z oliwek oraz mleko i przetwory mleczne. cukier. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane. w tym ten sam 8-cyfrowy kod CN. polegający na wywozie poza obszar celny Wspólnoty produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania. zabezpiecza dodatkowo interesy wspólnotowego producenta przed stratami jakie mogłyby powstać z powodu przedłużającej się zwłoki w dostawie.4. jeżeli towary ekwiwalentne są tej samej jakości i mają te same cechy charakterystyczne.poprzez zastąpienie go towarem wspólnotowym. w razie występujących opóźnień w jego imporcie . I tak.np. Czy i zgodnie z jakimi warunkami towary ekwiwalentne mogą być zastosowane w procesie uszlachetniania precyzuje pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. Zagadnienie praktyczne Czy treść punktu 3 Załącznika nr 74 do RWKC należy rozumieć tylko w zakresie wyjaśnienia dotyczącego szczególnego przypadku skorzystania ze stosowania towarów ekwiwalentnych między surowym cukrem buraczanym oraz trzcinowym. Pomimo. Opisane w tym rozdziale zasady dotyczące towarów ekwiwalentnych stosuje się także do uprzedniego wywozu (patrz dalej). że zasadnicza część procesu uszlachetniania przeprowadzana będzie w przedsiębiorstwie posiadacza pozwolenia lub w przedsiębiorstwie.Taki sposób korzystania z procedury pozwolił na skrócenie czasu realizacji zamówienia poprzez efektywne wykorzystanie czasu potrzebnego na przywóz surowca. 2. że towary te różnią się kodem uznane zostało. a co za tym idzie dostępność). w przypadku gdy w wyniku zastosowanego procesu uszlachetniania otrzymywany jest produkt kompensacyjny w postaci cukru białego określonego kodem CN 1701 99 10. jeżeli towary ekwiwalentne są tej samej jakości i mają takie same cechy charakterystyczne. W czasie przeznaczonym na import surowca trwała już bowiem produkcja wyrobu. W punkcie 3 tego załącznika określone zostały zasady dotyczące obrotu ekwiwalentnego w odniesieniu do cukru. uwarunkowania geograficzne związane z jego uprawą. Zgoda. którego zastosowanie jest dozwolone pod warunkiem otrzymania produktów kompensacyjnych w postaci cukru białego. Jeżeli jednak z uzasadnionych powodów producent nie może zdobyć na rynku Wspólnoty towaru odpowiadającego towarowi przywożonemu. z których każdy może być wykorzystany do wytworzenia ww. co towary przywożone do uszlachetniania. żywe zwierzęta i mięso. Wymóg ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć wynikających z wykorzystania różnic jakościowych między towarami przywożonymi a ekwiwalentnymi. co towary przywożone do uszlachetnienia. w którym proces ten zostanie dokonany na jego rzecz. Jest to szczególny sposób korzystania z procedury. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane zarówno w systemie zawieszeń. Powyższy wyjątek uwzględnia więc specyfikę obu towarów (np. 246 . Uprzedni wywóz Inną formą wyżej opisanego trybu jest tzw. Dopuszczenie. aby gotowy produkt wytworzony z towarów ekwiwalentnych opuścił wspólnotowy obszar celny przed przywozem towarów przeznaczonych do wykorzystania w procesie. zgodnie z zasadami ogólnymi.

w ramach procedury uszlachetniania czynnego . występuje w obu podstawowych systemach uszlachetniania czynnego tj.Tryb ten stosowany jest także w sytuacjach gdy producent nie chcąc tworzyć zapasów przywożonego surowca. gdzie zostaną poddane tzw.5 WKC). tyle surowców sprowadzi z krajów trzecich. Ponieważ przywóz towarów z krajów trzecich odbywa się po wywozie produktu kompensacyjnego. jeżeli produkt kompensacyjny wytworzony z towaru ekwiwalentnego w ramach uprzedniego wywozu podlegałby należnościom wywozowym.5. Oznacza to.115 ust. zabezpieczenie należności przywozowych. posiadacz pozwolenia powinien złożyć zabezpieczenie w celu pokrycia tych należności w razie nie przywiezienia w terminie towarów przeznaczonych do uszlachetniania. Inaczej mówiąc w zależności od tego ile i jakie produkty wytworzone z towarów ekwiwalentnych wywiezie producent poza obszar celny Wspólnoty. który to termin biegnie od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego do wywozu produktów kompensacyjnych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych. w systemie zawieszeń oraz systemie ceł zwrotnych. iż towar objęty uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych opuszcza wspólnotowy obszar celny. ● ● 2. Przykład Zakłady odzieżowe prowadzą produkcję polegającą na szyciu konfekcji z importowanej dzianiny. a następnie w ramach zakończenia procedury uszlachetniania czynnego zostanie przez zakłady wywieziony do odbiorcy. W wypadku uzasadnionych trudności z uzyskaniem na rynku wspólnotowym towaru odpowiadającego towarowi przywożonemu organ celny może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady. w klasycznym systemie zawieszeń mija się z celem. zakłady nie mogą wystąpić o zwrot zapłaconych należności przywozowych. muszą być spełnione następujące warunki: ● towary ekwiwalentne muszą być tej samej jakości i mieć te same cechy charakterystyczne. poza wspólnotowy obszar celny. to ze względu na czasowy charakter wywozu tego towaru. jakie daje powyższy sposób korzystania z procedury. uzależnia poziom jego importu od tego. W okresach nasilonych (sezonowo) zamówień na produkowane wyroby. gdy czasowo wywieziony towar nie zostanie powrotnie przywieziony np. gdyż osoba korzystająca z procedury nie uiszcza ich przy wywozie produktów kompensacyjnych. jak to ma miejsce. co towary przywożone do uszlachetniania. iż w procedurze tej można czasowo wywozić wyłącznie towary wspólnotowe. Zwrot taki będzie możliwy dopiero wtedy. Jest to wyjątek od zasady. iż można . że mamy tu do czynienia z "odwróconym systemem zawieszeń". Przywóz towaru odbywa się przy wykorzystaniu procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych. 247 . znajdzie nabywcę we Wspólnocie gdzie przeprowadzane były uzupełniające procesy uszlachetniania. Aby skorzystać z uprawnień. Wymóg ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć wynikających z wykorzystania różnic jakościowych między towarami przywożonymi a ekwiwalentnymi. część wykonywanych w ramach procesu uszlachetniania czynności zakłady zlecają firmom poza obszarem celnym Wspólnoty. Możliwość poddawania produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym uzupełniającym procesom uszlachetniania za granicą. Uzupełniające procesy uszlachetniania Kolejnym wariantem stosowania procedury uszlachetniania czynnego jest możliwość wykonania poszczególnych procesów uszlachetniania poza obszarem celnym Wspólnoty.dokonać czasowego wywozu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym. będą one ponownie objęte procedurą uszlachetniania czynnego. ale tylko poprzez dopuszczenie do procedury towaru ekwiwalentnego o wyższym stopniu przetworzenia. gdyby nie był wywożony w ramach procedury uszlachetniania czynnego. organ celny wyznacza termin na przywóz towarów przeznaczonych do uszlachetniania. ile i jakie produkty sprzeda poza Wspólnotę. Korzystanie z powyższego trybu wymaga uzyskania pozwolenia wydanego zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących uszlachetniania biernego. stosując procedurę uszlachetniania biernego zgodnie z jej warunkami. uzupełniającym procesom uszlachetniania. Zabezpieczeniu natomiast muszą podlegać ewentualne należności wywozowe. Po zakończeniu takich procesów i powrotnym przywozie produktów kompensacyjnych. Oczywiście zwrot cła będzie możliwy także wtedy gdy po poddaniu towaru uzupełniającym procesom uszlachetniania powróci on na polski obszar celny. mając założenie. Pomimo. Można więc powiedzieć. że w terminie przywiezie towary w celu uszlachetniania (art.

622).7. Tryb taki może być stosowany pod następującymi warunkami: .Nr 68.w przypadkach.).3 RWKC). poz. Przepisy dotyczące powyższego trybu postępowania mogą być stosowane także do produktów kompensacyjnych. zwrotu reklamacyjnego.106 ust. gdy zgodnie z art. Pozwolenie organu celnego na przeprowadzenie procesu uszlachetniania w pomieszczeniach składu celnego. gdy towary są powrotnie przywożone w tym samym stanie. z wyjątkiem wniosków o stosowanie procedury uszlachetniania czynnego z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. Wniosek o udzielenie pozwolenia 3.497 ust. wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego składa się według miejsca.3 WKC). Taki tryb pozwala na wykorzystanie pomieszczeń składu celnego w innym celu niż tylko składowanie towarów. poz. aby towary poddawane w pomieszczeniach składu celnego procesom uszlachetniania.U.Prawo celne (Dz.mamy do czynienia ze zgłoszeniem celnym sporządzonym na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze .6. Udzielenie pozwolenia Korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego uzależnione jest od uzyskania pozwolenia właściwego organu celnego.539 RWKC warunki ekonomiczne uważa się za spełnione.1. dotyczącej wszystkich towarów objętych procedurą składu celnego (art. Zwolnienie to jest udzielane. 2. Produkty kompensacyjne korzystające ze zwolnienia od należności przywozowych jako towary powracające Towary powracające są to towary wspólnotowe. Wzór ten składa się z formularza podstawowego i ewentualnie formularza kontynuacyjnego.1 RWKC). Przeprowadzanie procesu uszlachetniania czynnego w pomieszczeniach składu celnego Towary będące przedmiotem procedury uszlachetniania czynnego mogą być poddane procesom uszlachetniania w pomieszczeniach składu celnego. 248 .2. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 5 tego rozporządzenia. zostały ujęte w ewidencji towarowej. że wniosek powinien być sporządzony na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik 67 do RWKC.1.Nr 94. . gdzie będzie dokonywany proces uszlachetniania. zgodnie z warunkami tej procedury.497 ust.o ile nie ogranicza to możliwości sprawowania dozoru celnego W wypadku opisanym powyżej towary nie są objęte procedurą składu celnego. 3. które opuściły obszar celny Wspólnoty w związku z procedurą uszlachetniania czynnego. w sytuacjach tzw. Kwota należności przywozowych podlegająca zwolnieniu określana jest zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w ramach procedury uszlachetniania czynnego. Zwolnienie od tych należności przysługuje bez względu na to czy produkty kompensacyjne powstały w ramach systemu ceł zwrotnych czy systemu zawieszeń.1 Pełna forma wniosku Zasadą jest. lub miejsca. wydawane jest wyłącznie: . (art. w jakim były wywiezione. np.U.w gospodarczo uzasadnionych wypadkach . Zasady określania właściwości miejscowej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. 3. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.1. w którym mogą być prowadzone lub przechowywane księgi handlowe. a więc kiedy zagraniczny odbiorca produktów zwraca je jako wadliwe producentowi z UE.71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. które przed wyprowadzeniem poza obszar celny Wspólnoty były towarami wspólnotowymi i w terminie 3 lat od dnia ich wyprowadzenia są powrotnie wprowadzane i dopuszczane do obrotu na tym obszarze. 3.2 Skrócona forma wniosku Wniosek o pozwolenie może być także sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego w formie pisemnej lub elektronicznej (art. Towary powracające zwalnia się od należności przywozowych na wniosek osoby zainteresowanej.zm. pomimo to organ celny może zażądać.911 z późn.

Pozwolenie udzielane jest poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego wraz z dodatkowym dokumentem.Nr 283.86 pierwszy myślnik WKC). które zostały objęte procedurą na podstawie przedmiotowego zgłoszenia celnego.117 (a) zdanie pierwsze) WKC. poz. procedura uszlachetniania czynnego powinna przebiegać wyłącznie w Polsce. 3. Jeden egzemplarz dodatkowego dokumentu jest zwracany wnioskodawcy.501 RWKC. na podstawie którego procedura może być realizowana na terytoriach kilku państw członkowskich Wzór takiego wniosku stanowi załącznik 67 do RWKC. 2) warunki ekonomiczne powinny być uznane za spełnione. w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.3 RWKC wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia celnego dwa egzemplarze dokumentu.in. Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia składa się do organu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania procesów uszlachetniania oraz właściwego ze względu na miejsce.2 RWKC).2824).4 Wniosek o przedłużenie lub zmianę pozwolenia Jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia lub zmiany pozwolenia. Rozstrzygnięcie organu celnego zawarte jest w ostatnim polu dodatkowego dokumentu. Osobom mającym miejsce zamieszkania poza Wspólnotą pozwolenie wydawane jest wyłącznie w wypadku dokonania przywozu nie mającego charakteru handlowego . tj. wówczas zobowiązany jest przesłać kserokopię tego dokumentu do urzędu kontrolnego. Ocena ta odbywa się przykładowo m. to urząd zakończenia przesyła niezwłocznie do urzędu kontrolnego kserokopię zgłoszenia celnego o nadaniu towarom objętym uprzednio procedurą (w trybie skróconym) nowego przeznaczenia celnego. Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie art. zgodnie z art. 4) nie chodzi o wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia tzn. organ celny może zezwolić aby wniosek taki miał formę zwykłego podania na piśmie (art. dodatkowy dokument). o którym mowa w art. Udzielenie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody zainteresowanych władz celnych. o ile zostaną spełnione warunki korzystania z procedury.3 RWKC składa się do wybranego przez wnioskodawcę organu celnego. Jako urząd kontrolny określa się urząd celny.497 ust. Jeżeli urząd objęcia nie jest jednocześnie urzędem kontrolnym.3 Wniosek o pojedyncze pozwolenie Wniosek może dotyczyć udzielenia pojedynczego pozwolenia. Jeżeli zakończenie procedury następuje w urzędzie celnym innym niż ten.116 WKC).Wniosek.539 Rozporządzenia Wykonawczego. który udzielił pozwolenia. Pozwolenie może otrzymać wyłącznie osoba. drugi natomiast pozostaje w urzędzie objęcia. 3. Tryb postępowania w takim przypadku określa art. zastosowanie skróconego trybu udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego ograniczone jest następującymi warunkami: 1) zgłoszenie celne powinno być sporządzone na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze. na obszarze właściwości którego będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy. Jeżeli zastosowanie ma tryb określony w art.1. pozwolenia. na podstawie następujących kryteriów: 249 .2 RWKC). w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy (art. mającego uprawnienie do obejmowania towarów procedurą uszlachetniania czynnego.497 ust.497 ust.117 (a) zdanie drugie WKC. Podsumowując. która udziela wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art.1.500 ust.1.2 zd. czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie.art. 4. która dokonuje procesu uszlachetniania lub organizuje ten proces (art.500 . Sprawdzenie. Wzór tego dokumentu zawarty jest w Załączniku Nr 26 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. Warunki udzielenia pozwolenia 4. O udzielenie pozwolenia może ubiegać się osoba.U. 3) wniosek nie dotyczy stosowania procedury uszlachetniania czynnego z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych.499 RWKC (tzw. Wydane pozwolenie ma zastosowanie tylko do tej ilości towarów. o którym mowa w art.

Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych. Sprawdzanie to odbywa się przy uwzględnieniu określonych kryteriów.c WKC). planowanego jej przebiegu.różnice w cenie pomiędzy towarami wyprodukowanymi we Wspólnocie a towarami. Muszą one zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury. którego udzielenie podlegało sprawdzeniu warunków ekonomicznych. gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności stosowania przez administrację środków (nakładów) niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art.zabiegów zwyczajowych. której dotyczy wniosek.86 myślnik 2 WKC). oznaczonego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. warunki uważa się jednak za spełnione. jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy.11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 sprawa dotyczy towarów przywożonych. rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych .należytego..539 ust.117 lit. Należą do nich: . . skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu dla procedury uszlachetniania czynnego.niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie mających tę samą jakość i charakterystykę techniczną co towary przewidziane do przywozu dla celów planowanych procesów uszlachetniania . W wypadku towarów określonych w powyższym załączniku. gdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy towarów przywożonych.naprawy. . jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. o których mowa w 250 . Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy. Sprawdzenie czy zostały spełnione warunki ekonomiczne polega na ocenie ekonomicznej nieopłacalności zastosowania zasobów wspólnotowych. w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez osobę z procedury. Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy. .art. które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja. . w szczególności sposobu realizowania procedury. a także stwierdzenia przez organ celny. o których mowa w art.przetworzenia produktów kompensacyjnych już otrzymanych poprzez przetworzenie na mocy poprzedniego pozwolenia. zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia . Kolejna przesłanka to możliwość zapewnienia tożsamości towarów przywożonych.b RWKC).umowy o przetworzenie robocze (tzn.2 RWKC oraz jeżeli: a) wniosek dotyczy: . lub c) zgodnie z art. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami w imieniu głównego zobowiązanego. oznaczonej kodem CN 1001 10 00 w celu produkcji makaronu. W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe.braku ciężkich.3. lecz na organach celnych.117 (b) WKC). czy towary będące przedmiotem procedury weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (art. powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego. zakresu prowadzonej działalności itp.531 RWKC. nie są zbyt wysokie. zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego .2.terminowego rozliczania procedury. o których mowa w załączniku 73 do RWKC. Warunki ekonomiczne Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego nie jest udzielane jeżeli procedura nie przyczynia się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz jeżeli udzielenie pozwolenia ma ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty (warunki ekonomiczne) (art. lub b) połączona wartość towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy dla ośmiocyfrowego kodu CN nie przekracza 150 000 EUR. Są one określone w załączniku 70 do RWKC. 4. 4. których przywóz jest planowany Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione z wyjątkiem sytuacji. mającego siedzibę w kraju trzecim.526 lit. .czynności obejmujących towary o charakterze niehandlowym.przetworzenia pszenicy durum. Stwierdzenie.

6. wniosku o wydanie pozwolenia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny. że wniosek ten wpłynął do urzędu i że będzie pozytywnie rozpatrzony. Forma pozwolenia na stosowanie procedury Zgodnie z postanowieniami art.539 ust. zgodnie z art. Przykład: Przedsiębiorstwo posiada już pozwolenie na korzystanie z procedury. Przykład: Towary zostały przywiezione na obszar celny Wspólnoty. aby towary zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego.b RWKC . organ celny wydaje pozwolenie we właściwej formie i w polu 6a wzoru pozwolenia. ale termin jego ważności już upłynął.505 RWKC pozwolenie jest udzielane przez właściwy organ celny: .dla wniosku. Zagadnienie praktyczne We wniosku o wydanie pozwolenia strona wskazuje spełnienie warunków ekonomicznych przy pomocy kodów 01 i 30. Tym samym wnioskodawca nie musi w inny.505 lit.poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego .a RWKC . Udzielone w takim przypadku pozwolenie z mocą wsteczną zaczyna obowiązywać od daty wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia.2 RWKC można zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności tego pozwolenia. Ponieważ do zgłoszeń celnych nie było załączane pozwolenie.1 RWKC. o którym mowa w art. po zakończeniu postępowania.497 ust.508 RWKC. w ramach ograniczeń ilościowych określonych na podstawie bilansu podaży. Pozwolenie takie zaczyna obowiązywać najwcześniej od daty złożenia wniosku. ale organ celny ma 30 dni na jego rozpatrzenie. którego termin 251 .poprzez każdy stosowny akt . ale pozwolenie nie zostało jeszcze wydane.220 ust. Przykładowo można wskazać trzy sytuacje. ale termin jego ważności już upłynął. że towar może być objęty procedurą do której jest zgłaszany. że strona posiadała aktualne pozwolenie. niż samo wskazanie tych kodów. Wniosek musi jednak dotyczyć takich samych towarów i operacji.505 lit.w przypadku wniosku o przedłużenie lub zmianę pozwolenia (art. tak więc warunki ekonomiczne na mocy art. 2) Jeżeli pozwolenie zostało wydane. iż warunki ekonomiczne uważane są z mocy prawa za spełnione.3 RWKC. faxem lub pocztą elektroniczną jednostkę. Czy w takim wypadku mamy obowiązek badać spełnienie warunków ekonomicznych np. telefonicznie. Przedsiębiorstwo po upływie tego terminu nadal jednak przywoziło i zgłaszało towary do tej procedury. to organ celny przyjmował takie zgłoszenia uznając. 1) Stosownie do postanowień art. w których może znaleźć zastosowanie instytucja pozwolenia z mocą wsteczną przewidziana w art.art.1 RWKC uznaje się za spełnione.dla wniosku.art. Wynika to z postanowień art.497 ust.508 ust. organ celny może zezwolić.c RWKC.1 RWKC. sposób wykazywać czy też udowadniać.2 RWKC) art. które jednocześnie wprowadzało w takim przypadku obowiązek dołączenia do zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą.505 lit. to na podstawie art. W celu potwierdzenia. funkcjonariusz celny rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia może powiadomić ustnie. kodów 01 i 30 w stosunku do towarów nie wymienionych w załączniku 73 do RWKC oznacza.3 RWKC . 5. Wprawdzie wniosek o wydanie pozwolenia został złożony przed przywozem albo najpóźniej w dniu przywozu. Jeżeli przywożone towary i stosowane wobec nich operacje były tego samego rodzaju co towary i sposób ich wykorzystania określony w pozwoleniu. określonego w Załączniku nr 67 do RWKC.1 RWKC (tryb pisemny) . wpisuje datę faktycznego objęcia towaru procedurą albo datę złożenia wniosku. W takim przypadku organ celny rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia wyraża zgodę na objęcie towarów wnioskowaną procedurą. spełnienie warunków ekonomicznych.539 ust. bez zachowania wymogu wydania pozwolenia.według wzoru stanowiącego załącznik 67 do RWKC . o którym mowa w art.sekcji A załącznika 73 i wnioskodawca przedstawi dokument wystawiony przez właściwy organ zezwalający na objęcie tych towarów procedurą. Następnie.508 ust. zanim wydane zostało pozwolenie na ich przywóz z zastosowaniem tej procedury. poprzez przyjęcie oświadczenia? Wskazanie we wniosku o wydanie pozwolenia. Towary przywożone nie są wymienione w załączniku 73. jako początek biegu terminu ważności pozwolenia. Pozwolenie z mocą wsteczną Instytucja "wstecznego pozwolenia" pozwala na znaczne odformalizowanie procedury uzyskiwania pozwolenia.497 ust. Podobne rozwiązania prawne funkcjonowały również przed akcesją na podstawie rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych. w której złożone zostało zgłoszenie celne.

w lipcu 2004 r. unieważnienie zgłoszenia celnego.należności te są zwracane.in. w razie potrzeby. Dodatkowo należy wskazać. która zobowiązała się do zakupu przetworzonych produktów. Osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń z terminem ważności tego pozwolenia od dnia 1 czerwca 2004 r. że istnieje możliwość (a nie obowiązek) żądania zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej. A zatem moc wsteczna pozwolenia nie może wykraczać poza ten okres. 3) Zgodnie z art. art. na podstawie art. Posiadacz pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej składa nowe zgłoszenie celne w celu objęcia towarów procedurą. że wszelkie wymagania procedury mogą zostać uznane za wypełnione oraz.507 RWKC nie zostanie przekroczony. wówczas . W przypadku pozwolenia. o ile jest wymagany. Zabezpieczenie kwoty długu celnego W przypadku zabezpieczenia składanego w związku z korzystaniem z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. że przykłady zastosowania wstecznego pozwolenia zawarte są także w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC.508 ust. obejmując tym przedłużeniem okres od daty wygaśnięcia terminu ważności pozwolenia do daty wskazanej przez wnioskodawcę.ekspirował i jeżeli firma złoży wniosek o wydanie pozwolenia z mocą wsteczną.1c RWKC. należy pamiętać. że istnieje udowodniona potrzeba gospodarcza oraz że: a) wniosek nie odnosi się do próby oszustwa lub oczywistego zaniedbania. 7. który zostałby ustanowiony na mocy art.3 RWKC powinien być stosowany w wyjątkowych sytuacjach z uwzględnieniem okresów ważności pozwolenia określonych w art. okoliczność.499 RWKC. komponenty z kraju trzeciego zostały dopuszczone do obrotu we Wspólnocie w celu ich dalszego przetwarzania. Do urzędu kontrolnego przekazywana jest także kopia dokumentu. Przykład: 1 czerwca 2004 r. W związku z niemożnością znalezienia nabywcy w państwach członkowskich. Na podstawie wstecznego pozwolenia pierwotne zgłoszenie celne jest na wniosek osoby zainteresowanej unieważniane na podstawie art. włączając. że organy celne mogą uzależnić objęcie towarów tą procedurą od złożenia zabezpieczenia w celu zapewnienia pokrycia kwoty długu celnego mogącego powstać w stosunku do tych towarów. Objęcie procedurą Rozpoczęcie realizowania procedury uszlachetniania czynnego następuje z chwilą dokonania zgłoszenia celnego o objęcie towarów tą procedurą. to organ celny może przedłużyć termin ważności pozwolenia. b) okres ważności. Jednakże po przetworzeniu. 252 . gdzie stosowne. o którym mowa w art. czy w konkretnym wypadku istnieje ryzyko powstania długu celnego w związku z procedurą. Przepis powyższy wyraża ogólną zasadę.88 WKC przewiduje. towary mogą zostać zidentyfikowane dla okresu o którym mowa. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w jednym z urzędów objęcia. okazało się.507 RWKC. Przepis art.na wniosek osoby zainteresowanej . w tym procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Jeżeli na podstawie pierwotnego zgłoszenia zostały uiszczone należności celne. że np. że zbankrutowała firma.508 ust.505 lit. co w rezultacie skutkuje zwolnieniem towaru z należności celnych przywozowych.. W ramach poszczególnych procedur zawieszających mogą zostać ustanowione odrębne przepisy dotyczące składania zabezpieczenia.3 RWKC.b RWKC urząd objęcia przesyła do urzędu kontrolnego kopię JDA SAD stanowiącą potwierdzenie objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego. 8. określonych w pozwoleniu. O tym czy zabezpieczenie powinno być złożone i jaka winna być jego wysokość decyduje organ celny.251 ust. na podstawie pozwolenia z mocą wsteczną podmiot gospodarczy może objąć towary procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. oraz d) dokonane mogą zostać wszelkie formalności konieczne do uregulowania sytuacji towarów.237 WKC. tzn. a takie księgi pozwalają na kontrolę procedury. pomimo ogólnej regulacji dotyczącej możliwości wydawania pozwoleń z terminem ważności do jednego roku wstecz. w szczególnych okolicznościach moc wsteczna pozwolenia może obejmować okres jednego roku przed datą złożenia wniosku pod warunkiem. uwzględniając m. posiadacz pozwolenia decyduje się na wywiezienie produktu kompensacyjnego do kraju trzeciego. W tym przypadku. c) księgi rachunkowe wnioskodawcy potwierdzają. dla produktów mlecznych pozwolenie może być wydane na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. o którym mowa w art. a następnie sprzedaży na rynku krajowym.

O ile organ celny nie uzna tego za zbędne (art. którym zostało nadane przeznaczenie powrotnego wywozu. względnie do pierwszego miejsca uszlachetniania.829) zarządzono. przy transferze towarów o podwyższonym ryzyku. faktycznie opuszczą obszar celny Wspólnoty. poz. Przekazujący towar posiadacz pozwolenia powinien upewnić się. w których organ celny pobiera zabezpieczenie (Dz. przemieszczanie towarów podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji. 9. gdzie znajdują się towary przywożone lub produkty kompensacyjne.515 zdanie 1 RWKC). Prowadzenie oddzielnej ewidencji nie jest.Nr 87. Przypadki.) może zostać dozwolone na wniosek.76 lit. o której mowa w art. wymienionych w Załączniku nr 44 c do RWKC. jest możliwy w ramach procedury.513 do 514 RWKC) Przemieszczanie towarów od jednego posiadacza pozwolenia na stosowanie gospodarczej procedury celnej do drugiego (np. Gdy tylko towary lub produkty kompensacyjne zostaną dostarczone do pomieszczeń drugiego posiadacza. może być przeprowadzony na podstawie zgłoszenia celnego o objęcie procedurą. pomiędzy różnymi miejscami albo do pomieszczeń innego posiadacza. w których organ celny wymaga złożenia zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń określone zostały także w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo celne. przemieszczanie do pomieszczeń podwykonawcy) może się odbywać bez szczególnych formalności.pomieszczenia posiadacza Transfer z urzędu objęcia do pomieszczeń posiadacza pozwolenia albo operatora. wymagane jest złożenie zabezpieczenia. w szczególności w zakresie stosowania dokumentów transportowych. stosownie do postanowień art. W tym przypadku zgłoszenie celne uzupełniające nie jest wymagane.c WKC.88 WKC (mającego charakter ogólny) w przepisach wspólnotowego prawa celnego znajdują się przepisy szczegółowo odnoszące się do kwestii pobierania zabezpieczenia przy poszczególnych procedurach gospodarczych. a towary lub produkty kompensacyjne powinny zostać wpisane do rejestru. na warunkach odpowiadających warunkom przewidzianym dla 253 . W przypadku systemu zawieszeń jest to art. Przewóz towarów (transfer) W pozwoleniu może zostać określone. iż w przypadku procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń zabezpieczenie pobiera się w sytuacji.115 ust. w celu poddania towaru końcowym procesom uszlachetniania. czy i pod jakimi warunkami. w ramach procedury zawieszającej. w przypadku tego sposobu przemieszczania. o ile ruch towarów będzie uprzednio zawarty w ewidencji prowadzonej przez posiadacza pozwolenia. aby osoba przyjmująca towar była także posiadaczem pozwolenia na stosowanie drugiej procedury gospodarczej i jednocześnie posiadaczem pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. b) Przemieszczanie pomiędzy różnymi miejscami określonymi w jednym pozwoleniu Transfer towarów pomiędzy różnymi miejscami określonymi w jednym pozwoleniu (np. objęcia procedurą składu celnego itp. e) Zabezpieczenie Zgodnie z art. a) Przemieszczanie: urząd objęcia . wymagane. kiedy towary. Urząd kontrolny musi posiadać w każdym czasie udokumentowane informacje. towary przywożone lub produkty kompensacyjne mogą być przewożone. c) Przemieszczanie do urzędu wyprowadzenia Transfer do urzędu zakończenia i . które należy spełnić.514 RWKC. czy osoba przyjmująca posiada w tym zakresie odpowiednie pozwolenie. organy celne powinny zostać o tym fakcie powiadomione. różnymi miejscami składowania lub uszlachetniania.266 RWKC. d) Przemieszczanie od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego (art. I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.transfer do urzędu wyprowadzenia. w sprawie przypadków. Warunkiem koniecznym do stosowania takiego sposobu przemieszczania jest. jeżeli przemieszczane towary przywożone lub produkty kompensacyjne zostały uprzednio objęte procedurą za pomocą pisemnego zgłoszenia celnego.w ramach powrotnego wywozu .U. Dowód wyprowadzenia towaru powinien być dostarczony przy rozliczeniu procedury.Obok przepisu art. zostały uregulowane w Załączniku nr 68 do RWKC.5 WKC (procedura uszlachetniania czynnego uprzedni wywóz). gdy korzystającym z procedury jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej lub gdy uszlachetnianie dotyczy towarów "wrażliwych" określonych w załączniku 44c do RWKC. Formalności celne. W przypadku powrotnego wywozu procedura dopiero wtedy jest zakończona. bez zakończenia tej procedury.

które jest przedmiotem wniosku 2 . w którym upływa termin do zakończenia procedury. w którym towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub produkty kompensacyjne powinny otrzymać nowe dopuszczalne przeznaczenie celne (art. Na stosowanie opisanego sposobu przewozu towarów zgodę musi wyrazić organ celny wydający pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. 542 ust. Wyszczególnione zostały następujące kody: 1 . Termin ten wyznaczany jest przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesów uszlachetniania i zbyt produktów kompensacyjnych (art.oznacza transfer z urzędu objęcia do zakładów lub miejsca przetworzenia. w przypadku stosowania systemu ceł zwrotnych (art.2 RWKC dopuszcza możliwość automatycznego przedłużania terminu zakończenia procedury.89 WKC). wyniki tego rozliczenia (art. na mocy zgłoszenia o objęciu procedurą celną 3 .1 RWKC) i może zostać przedłużony nawet jeżeli termin wyznaczony pierwotnie już upłynął. 10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi przepis art. Termin zakończenia procedury Jest to termin. dokument 254 . w wymaganym terminie.oznacza transfer od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego. Termin zakończenia procedury wyznaczany jest w pozwoleniu (art. należących do wnioskodawcy lub operatora.procedury tranzytu. procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub procedurą odprawy czasowej. Termin powyższy zaczyna swój bieg z chwilą objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego. W przypadku systemu ceł zwrotnych formą "zakończenia" procedury jest dokonanie wywozu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym lub umieszczenie ich.oznacza przewóz bez formalności celnych między różnymi miejscami określonymi w pozwoleniu. Dotyczy to sytuacji gdy termin zakończenia procedury wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie.1 RWKC).128 ust. 12. Żądanie to wyrażone jest w polu 15 wniosku. Oznacza to. Termin na dokonanie tej czynności wynosi: .1 WKC). 11.521 ust. w celu powrotnego wywozu pod procedurą tranzytu.oznacza transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu odbywający się z zastosowaniem procedury celnej 4 .w przypadku systemu zawieszeń . oznaczonego jako "Transfer". procedurą składu celnego.1 WKC). że osoba ubiegająca się o korzystanie z procedury musi wystąpić w tym zakresie ze stosowanym żądaniem wyrażonym we wniosku o udzielenie pozwolenia. w których posiadacz pozwolenia (prowadzący rozległą działalność) zmuszony byłby do występowania z wnioskami o prolongatę terminu dla poszczególnych towarów.542 ust. że termin zostanie automatycznie przedłużony dla wszystkich towarów pozostających pod procedurą w tym dniu. zgodnie z załącznikiem 68 do RWKC.542 ust. Rozliczenie procedury Posiadacz pozwolenia zobowiązany jest dokonać rozliczenia procedury uszlachetniania czynnego i przedłożyć organowi celnemu. Jest to również termin. Wszystkie pozostałe warunki procedury muszą również zostać spełnione (art. Taki sposób postępowania z terminami eliminuje uciążliwe sytuacje. Inne szczegółowe regulacje dotyczące zakończenia procedury uszlachetniania czynnego zawarte są w art.3.118 ust. przed upływem którego towarom lub produktom musi zostać nadane przeznaczenie celne w celu ubiegania się o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych.520.M RWKC). Pozwolenie może wówczas przewidywać. 543-544 RWKC. Zakończenie procedury Procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń kończy się gdy produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym zostaną powrotnie wywiezione lub otrzymają inne dopuszczalne przeznaczenie celne (art.496 lit.30 dni od dnia. Przy użyciu kodów opisanych w instrukcji wypełniania wniosku zawartej w załączniku 67 do RWKC.89 WKC). wnioskodawca wskazuje w jaki sposób zamierza dokonywać przewozu towarów lub produktów kompensacyjnych. bądź też umieszczenie tych towarów lub produktów w woc lub składzie wolnocłowym.

jakie powinien zawierać dokument rozliczenia oraz wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych zostały określone w art. w którym upływa termin zakończenia procedury. Dodatkowo należy wskazać. Instytucję tę zastępuje obecnie ewidencja. dokonywać będzie się także rozliczenia procedury odnosząc się odpowiednio do miesiąca lub kwartału.3 RWKC dopuszcza możliwość dokonania rozliczenia procedury przez urząd kontrolny. Zagadnienie praktyczne: W jakiej formie mają być prowadzone księgi uszlachetniania czynnego? Kto i w jakiej formie ma to określać? Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie przewidują instytucji "ksiąg uszlachetniania czynnego". termin. czy też zwykły sposób obliczania terminu zakończenia. Metoda skali wartościowej stosowana jest. upływa ostatniego dnia następującego po nim kwartału (zestawienie kwartalne zwane też "globalizacją kwartalną").jeżeli kilka rodzajów produktów kompensacyjnych powstaje w wyniku procesu uszlachetniania oraz wszystkie składniki towarów przywożonych znajdują się w każdym z tych produktów kompensacyjnych. jeżeli organ celny uzna to za niezbędne. Jest to jednak forma stosowana w wyjątkowych wypadkach. siłą rzeczy.b RWKC rozliczenia zawsze dokonuje urząd kontrolny.1 RWKC. we wszystkich tych przypadkach obowiązuje jednolity termin do złożenia rozliczenia tj.jeżeli mamy do czynienia tylko z jednym rodzajem produktu kompensacyjnego jaki powstaje w wyniku procesu uszlachetniania lub . Przepis art. Stosując zestawienia miesięczne lub kwartalne.505 lit. czy też potrzebuje do tego celu danych z ewidencji prowadzonej przez posiadacza lub operatora. że przykłady dotyczące tzw. termin. Zgodnie z tymi przepisami.521 ust. który rozpoczyna swój bieg w danym kwartale. W przypadku pozwoleń.w przypadku systemu ceł zwrotnych . Zagadnienie praktyczne: Czy rozliczanie procedury uszlachetniania czynnego może odbywać się w oparciu o np. jeżeli metoda skali ilościowej nie jest użyteczna. I tak. Powstanie długu celnego Określenie należności celnych przywozowych. następuje przy zastosowaniu proporcji towarów przywożonych jakie weszły w skład produktów kompensacyjnych.1 RWKC).515 i 516 RWKC. Obliczenia dokonywane są przy wykorzystaniu metody ilościowej oraz metody wartościowej. w celu uproszczenia można przyjąć następujący sposób określania terminu do zakończenia procedury: 1. niedotrzymanie terminu powoduje powstanie długu celnego . o których mowa w art. który rozpoczyna swój bieg w danym miesiącu kalendarzowym. albo jakiejkolwiek innej metody dającej podobne wyniki. Metoda skali ilościowej stosowana jest: . które będą w danej sytuacji obliczane. czy jest w stanie kontrolować przepływ towarów tylko na podstawie zgłoszeń celnych przywozowych i wywozowych.rozliczenia składany jest do urzędu kontrolnego. Zgodnie z tą metodą ilość towarów przywożonych uznana za obecną w ilości danego produktu kompensacyjnego jest proporcjonalna do: 255 . Termin na dokonanie takiego rozliczenia musi być zgodny z terminem określonym w art.521 ust. Bez względu jednak.rozliczenie ma formę wniosku o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych. w którym dokonywano objęcia procedurą.521 ust. Elementy. Oczywiście w przepisach wspólnotowych nie został doprecyzowany zwrot "jeżeli uzna to za niezbędne". zobowiązuje posiadacza pozwolenia lub operatora do prowadzenia ewidencji. upływa ostatniego dnia następującego po nim miesiąca kalendarzowego (zestawienie miesięczne zwane też "globalizacją miesięczną") 2.521 ust. czy zastosowanie miało zestawienie miesięczne lub kwartalne. o której mowa w art. rozliczenia kwartalne? Przepisy wspólnotowego prawa celnego używają określeń "miesięczne" i "kwartalne" tylko w odniesieniu do terminu zakończenia procedury. W tym zakresie organ celny sam podejmuje decyzję.2 RWKC. do urzędu kontrolnego. 13. łącznego zakończenia procedury zawarte są w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC. 30 dni od dnia zakończenia procedury (art. wniosek powinien być złożony w terminie 6 miesięcy od dnia.

określonego w Załączniku nr 67 do RWKC. Podstawa dla dopuszczenia towarów do obrotu bez złożenia zgłoszenia celnego o objęcie tą procedurą. w art. Nie podlegają one już żadnemu urzędowi kontrolnemu. poprzez objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu. wynika z pozwolenia.a WKC. jeżeli nie zostało im przyznane/przypisane inne przeznaczenie celne. w chwili upływu terminu zakończenia procedury. Dodatkowo. przepisów dotyczących procedury uproszczonej (art. Tryb postępowania przy objęciu towarów tą procedurą wynika z przepisów ogólnych oraz..546 RWKC.201 ust.546 akapit 3 RWKC).89 WKC procedura uszlachetniania czynnego może zostać zakończona np. jako procent wartości ogólnej produktów kompensacyjnych tego rodzaju.253 RWKC). pod którymi produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym mogą zostać uznane za dopuszczone do obrotu. jest złożenie oświadczenia o zbyciu lub każdym innym wykorzystaniu towarów. a więc ostatniego dnia tego terminu. a także wprowadzenia do obrotu handlowego (gospodarczego) bez konieczności współdziałania z organami celnymi. towary przywożone są traktowane jako towary wspólnotowe (art.wartości konkretnego rodzaju produktu kompensacyjnego. z chwilą upływu terminu zakończenia procedury towary te są uważane za dopuszczone do obrotu. poprzez objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu. Wykonaniem tego upoważnienia jest art. jako procentu wartości ogólnej wszystkich produktów kompensacyjnych .120 WKC zawarte zostało upoważnienie do wyznaczenia w Rozporządzeniu Wykonawczym przypadków i warunków. w zależności od przypadku. Ponadto zgodnie z art.546 akapit 1 RWKC. Zgodnie z tym przepisem. niezależnie od po. stosownie do postanowień art. 256 .1 lit.wstania długu celnego. Przykłady zastosowania obu metod zostały umieszczone w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC. Dług celny wobec tych towarów powstaje zatem. poprzez którą może się to odbyć.76 WKC i art. wniosek o objęcie towarów przywożonych (bądź w postaci produktów kompensacyjnych bądź towarów w stanie niezmienionym) procedurą dopuszczenia do obrotu bez zgłoszenia celnego umieszcza się w polu 20 wniosku o wydanie pozwolenia. dla których powstał dług celny. Zagadnienie praktyczne: W jaki sposób należy stosować przepisy o dopuszczeniu do obrotu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym bez konieczności złożenia zgłoszenia celnego? Stosownie do postanowień art. Czynnością.wartości produktów kompensacyjnych. Od chwili wprowadzenia do obrotu handlowego/gospodarczego.

po uprzednim poddaniu ich określonym procesom przetwarzania.art. mogą zostać dopuszczone do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty. kwota cła od sera wytworzonego ze skondensowanego mleka krowiego przywiezionego z Rumunii i Bułgarii będzie wyższa od kwoty cła od przywożonego (z tych krajów) skondensowanego mleka. posiedzenie Komitetu Kodeksu Celnego z dnia 28. Przykład dotyczący sytuacji.551 ust.00 Procedura przetwarzania pod kontrolą celną 1.2004r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do skondensowanego mleka krowiego o kodzie CN 0402 91 39 i 0402 91 59. Pobierane będą wówczas należności przywozowe wymagane nie wobec towarów przywożonych lecz wobec produktów powstałych w wyniku procesów przetwarzania (art. pochodzącego z Bułgarii i Rumunii.1 WKC). jest to tzw. Jak się okazało.kwota cła przywozowego ze stosowaniem przetwarzania pod kontrolą celną = korzyść z cła przywozowego. przedmiotem procedury są towary niewspólnotowe przywożone na obszar celny Wspólnoty w celu: a) obniżenia kosztów produkcji (poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z importem towarów przeznaczonych do przetworzenia) . gdy należności przywozowe stosowane wobec towarów przywożonych są wyższe niż wobec produktów powstałych w wyniku zastosowania procedury.18. Zasady stosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną regulują przepisy: art.art. Można też wskazać inny przykład.552 RWKC. przetwarzanego w "ser biały" o kodzie CN 0406 90 88.130 . przedłożonym przez administrację Grecji (dokument TAXUD/490/2004-TD155. Przykład Bez zastosowania przetwarzania pod kontrolą celną Towary/towary przywiezione Wartość celna/wartość celna po przetwarzaniu pod kontrola celną Koszty przetwarzania Produkty przetworzone Stawka celna Kwota cła przywozowego 4% 4 000 EURO 250 000 EURO Siedzenia z metalową ramą Wolne 0 EURO Rurki żelazne 100 000 EURO Z zastosowaniem przetwarzania pod kontrolą celną Rurki żelazne 350 000 EURO Korzyść z cła przywozowego 4 000 EURO Wynik: kwota cła przywozowego bez stosowania przetwarzania pod kontrolą celną . Przy wykorzystaniu tej procedury towary niewspólnotowe.523 i art.90 i art.1 RWKC) stanowił podstawę do odstąpienia przez Komitet od głosowania nad wnioskiem.84 .e WKC) będącą jednocześnie gospodarczą procedurą celną oraz procedurą zawieszającą (art. w której nie jest uzyskiwana "korzyść z cła przywozowego": Brak "korzyści z cła przywozowego" (art. w którym stawka celna w odniesieniu do produktu przetworzonego nie jest stawką o wartości zero.00.136 WKC oraz art.art. Przykład obliczania takiej korzyści zawarty został w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC (2001/C 269/01).art.130 WKC). Sposób realizowania procedury Sposób realizowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną można opisać według następującego schematu: 1.551 zdanie pierwsze RWKC). "korzyść z cła przywozowego" (art. Wprowadzenie Zgodnie z systematyką przyjętą w przepisach wspólnotowego prawa celnego przetwarzanie pod kontrolą celną jest procedurą celną (art.551 .496 .realizacja tego celu następuje wtedy.4 pkt 16 lit.84 ust. 2. gdyż nie będzie możliwe 257 .09.

Jeżeli jednak w ramach tego przeznaczenia powstanie dług celny. nie istnieje bezwzględny obowiązek poddawania towarów takim procesom.1 lit.może im zostać nadane inne dopuszczalne przeznaczenie celne. 4.1. Wykonaniem przedmiotowej delegacji jest art.509 ust.3 RWKC).dopuszczalne jest wobec wszelkich towarów. Wniosek o udzielenie pozwolenia Zarówno wniosek o udzielenie pozwolenia jak i samo pozwolenie są dokumentami sformalizowanymi tj.131 WKC wskazane zostało. że przypadki i szczególne warunki zastosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną określone zostaną w RWKC.zastosowanie preferencji taryfowych w odniesieniu do tego mleka. które zapewnią zgodność towarów przywożonych z wymogami technicznymi obowiązującymi przy dopuszczaniu tych towarów do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty (art. Ponadto. które mają zastosowanie do przywożonych towarów niewspólnotowych. kwota tego długu określona zostanie na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o ich umieszczenie pod procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (art. Procesy przetwarzania mogą być przeprowadzane wyłącznie w miejscach wskazanych w pozwoleniu.497 ust.130 WKC). Przetworzenie towarów w inne produkty niż wynika to z pozwolenia.1. 4. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy stosowaniu gospodarczych procedur celnych osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest zobowiązana do podejmowania tylko takich czynności. prowadzące do powstania produktów. których dotyczą niższe należności przywozowe niż te.1 RWKC.135 WKC). 4. b) poddania towarów niewspólnotowych odpowiednim procesom. procesom zmieniającym rodzaj lub stan towarów. towary przywożone poddane są na obszarze celnym Wspólnoty procesom przetwarzania tj. Udzielenie pozwolenia Korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną uzależnione jest od uzyskania pozwolenia właściwego organu celnego. stanowi niewykonanie obowiązku wynikającego z procedury celnej. Tym samym osoba nie będzie mogła korzystać z uprawnień jakie wynikają dla produktów przetworzonych w związku z procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. 3. że wniosek powinien być sporządzony na piśmie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC (art. produkty przetworzone są dopuszczane do obrotu według właściwych dla nich należności przywozowych (art.1 RWKC).551 RWKC). sporządzanymi według ściśle określonego wzoru. że w ramach procedury przetwarzania pod kontrolą celną towary powinny być poddane procesom przetwarzania. 3.551 zdanie drugie RWKC) lub c) uniknięcia zastosowania wobec towarów niewspólnotowych środków polityki handlowej. środki takie będą miały zastosowanie dopiero wobec produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania. Ponadto na skutek zastosowanego procesu przetwarzania zmieni się pochodzenie produktu przetworzonego (będzie miał pochodzenie wspólnotowe) i nie będzie możliwe skorzystanie z kontyngentu preferencyjnego.131 WKC). Towary przywożone mogą więc nie zostać przetworzone. pobór należności przywozowych jak również zastosowanie środków polityki handlowej wobec towarów przywożonych zostaje zawieszone na czas trwania procedury (art. w wyniku tych procesów powstają produkty przetworzone (art. I tak. Jest to tym samym jeden z przypadków. Wzór ten składa się z formularza podstawowego i ewentualnie formularza kontynuacyjnego. zgodnie z tym przepisem dopuszczalne jest każde przetworzenie. z którym przepisy prawa celnego wiążą powstanie długu celnego. lecz jako towarom w stanie niezmienionym . Dla 258 .130 WKC i art. którą towar został objęty. Procesy przetwarzania W art. przetworzenie . 4. dla których będzie prowadziło do zapewnienia zgodności tych towarów z wymogami technicznymi obowiązującymi przy dopuszczaniu tych towarów do obrotu.130 i art. które zostały określone w pozwoleniu. 2.1 Pełna forma wniosku Zasadą jest.551 ust.niezależnie od wysokości należności przywozowych . zaś w odniesieniu do sera białego zastosowanie będzie mieć stawka celna dla krajów trzecich. Oczywiście pomimo istniejącej zasady.a w związku z art.84 ust. przy ich dopuszczeniu do obrotu (art.

. z 2004 r. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. Jeżeli zakończenie procedury następuje w urzędzie celnym innym niż ten. mającego uprawnienie do obejmowania towarów tą procedurą.3 RWKC. 4. Wzór tego dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 26 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. o którym mowa w art.procedury przetwarzania pod kontrolą celną wykorzystywane są wzory formularzy stosowane dla procedury uszlachetniania czynnego.2824). w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia celnego dwa egzemplarze dokumentu.Prawo celne (Dz. Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia składa się do organu celnego tego państwa członkowskiego.499 RWKC. z 2004 r.U. według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC.2 Skrócona forma wniosku Zasadą jest.497 ust. Jeżeli urząd objęcia nie jest jednocześnie urzędem kontrolnym.1.501 RWKC. zwanego dalej "dodatkowym dokumentem". drugi natomiast pozostaje w urzędzie objęcia.71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r.622 ze zmianą w Dz.497 ust. w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe lub miejsca. o ile zostaną spełnione warunki korzystania z procedury. Rozstrzygnięcie organu celnego zawarte jest w ostatnim polu dodatkowego dokumentu. że wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest sporządzany pisemnie. Nr 94.U. na podstawie którego procedura może być realizowana na terytoriach kilku państw członkowskich (art. o którym mowa w art.nie chodzi o wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia tzn. odprawy czasowej i uszlachetniania biernego.1. 4. W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną. Dla wniosku. które jest 259 .2694). które zostały objęte procedurą na podstawie przedmiotowego zgłoszenia celnego. stosowany jest także w procedurach: uszlachetniania czynnego. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.3 RWKC. Wzór takiego wniosku stanowi Załącznik nr 67 do RWKC. W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną są to następujące warunki: . Zgodnie z tym przepisem wniosek o pozwolenie może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Zasady określania właściwości miejscowej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r.U. . Jeden egzemplarz dodatkowego dokumentu jest zwracany wnioskodawcy. wniosek o pozwolenie na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną składa się do organu celnego właściwego ze względu na miejsce. poz. Wydane pozwolenie ma zastosowanie tylko do tej ilości towarów.496 lit. W przypadku zastosowania powyższego trybu złożenia wniosku (zwanego dalej "skróconym wnioskiem").2703).U.warunki ekonomiczne powinny być uznane za spełnione zgodnie z art. tj.911 zmienionego Dz. Od zasady tej przewidziano wyjątek określony w art. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 6 tego rozporządzenia. Udzielenie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody zainteresowanych władz celnych. który udzielił pozwolenia. wówczas zobowiązany jest przesłać kserokopię tego dokumentu do urzędu kontrolnego.1 akapit pierwszy RWKC. poz. pozwolenia.Nr 283. to urząd zakończenia przesyła niezwłocznie do urzędu kontrolnego kserokopię zgłoszenia celnego o nadaniu towarom objętym uprzednio procedurą (w trybie skróconym) nowego przeznaczenia celnego. Nr 273 poz. odrębnymi dla poszczególnych procedur.500 .3 Wniosek o pojedyncze pozwolenie Wniosek może dotyczyć udzielenia pojedynczego pozwolenia. pozwolenie udzielane jest przez właściwy organ celny poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego wraz z dodatkowym dokumentem. poz. Nr 272 poz. skrócony wniosek składa się do wybranego przez wnioskodawcę urzędu celnego. .c RWKC). procedura przetwarzania pod kontrolą celną powinna przebiegać wyłącznie w Polsce.552 ust.zgłoszenie celne powinno być sporządzone na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze. Zastosowanie skróconego trybu udzielania pozwolenia na gospodarczą procedurę celną ograniczone jest warunkami.Nr 68. Obok procedury przetwarzania pod kontrolą celną wymieniony powyżej dodatkowy dokument. gdzie będzie dokonywany proces przetwarzania. Tryb postępowania w takim przypadku określa art.

5. której dotyczy wniosek. zakresu prowadzonej działalności itp. Warunki udzielenia pozwolenia 5.500 ust. weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (art.właściwe ze względu na miejsce dokonywania procesów przetwarzania oraz właściwego ze względu na miejsce. która udziela wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art. Ocena ta odbywa się przykładowo na podstawie m.zastosowanie procedury nie będzie stanowić obejścia przepisów dotyczących pochodzenia i ograniczeń ilościowych mających zastosowanie do przywożonych towarów. Stwierdzenie. W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe.133 lit.497 ust. Sprawdzenie.4 Wniosek o przedłużenie lub zmianę pozwolenia Jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia lub zmiany pozwolenia. czy przywożone towary. 4.132 WKC). Warunki ekonomiczne Pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest udzielane jeżeli procedura przyczynia się do tworzenia lub podtrzymywania działalności przetwórczej we Wspólnocie nie wywierając ujemnego wpływu na istotne interesy wspólnotowych producentów podobnych towarów (warunki ekonomiczne) .należytego. czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy. następujących kryteriów: . 5.możliwe jest stwierdzenie przez organ celny. gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności stosowania przez administrację środków (nakładów) niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art. organ celny może zezwolić aby wniosek taki miał formę zwykłego podania na piśmie (art.3. 5. przywrócone po ich przetworzeniu do rodzaju lub stanu. 5. bez ponoszenia nadmiernych kosztów.e WKC). Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych. lecz na organach celnych. planowanego jej przebiegu. Muszą one zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury. Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy. .2 zd.2.86 pierwszy myślnik WKC). zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego . w szczególności rodzaju procedury. które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja. skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną. czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie. Pozwolenie może otrzymać wyłącznie osoba. będące przedmiotem procedury.2 RWKC).4.Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy. w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez osobę z procedury. w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy (art.in. powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego. w jakim znajdowały się w chwili gdy zostały objęte procedurą.braku ciężkich. Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione dla typów towarów i operacji wymienionych w części A Załącznika nr 260 .terminowego rozliczania. Warunki przedmiotowe Pozwolenie wydawane jest jeżeli: .a WKC). rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych .133 lit.towary przywożone nie mogą już być.(art. Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie (art. O udzielenie pozwolenia może ubiegać się osoba.b WKC). która dokonuje procesu przetwarzania lub organizuje przetwarzanie (art. nie są zbyt wysokie.1.1.2 RWKC).86 myślnik 2 WKC).133 lit. .

Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. ale nie mogą być użyte ponieważ produkt przetworzony musi zostać otrzymany z towarów pochodzących z importu z uwagi na ochronę praw dotyczących własności przemysłowej lub handlowej. Powód: Towary nie są produkowane we Wspólnocie w wystarczającej ilości. stwierdzającymi. iż producenci nie są w stanie wyprodukować danych towarów.552 ust.504 ust. Powód: Wspólnotowi producenci nie mogą dostarczyć towarów w wymaganym terminie. zawartej w Załączniku nr 67 do RWKC. zamówienia złożone krajowym oraz innym unijnym producentom wraz z odpowiedziami od nich. Dla typów towarów i operacji nie wymienionych w powyższym załączniku odbywa się sprawdzenie warunków ekonomicznych. gdyż realizacji tego celu służą inne środki. sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się w ramach Komitetu Kodeksu Celnego (Komisja Europejska) (art. Sprawdzenie to przeprowadza organ celny właściwy do wydania pozwolenia. które mogą być wykorzystane do udowodnienia spełnienia warunków ekonomicznych Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. Aktualne dokumenty potwierdzające zapotrzebowanie na towary. Warunki ekonomiczne nie mogą być traktowane jako bezpośredni instrument ochrony rynku krajowego.76 do RWKC. że warunki ekonomiczne uznaje za spełnione. iż producenci nie produkują towarów o takich wymaganych parametrach i właściwościach. dowodem 261 .1 Udokumentowanie spełnienia warunków ekonomicznych Wnioskodawca składając wniosek o udzielenie pozwolenia informuje organ celny o przyczynach.4. Zapytania ofertowe. że za dowód może służyć wszystko. złożone krajowym oraz innym unijnym producentom wraz z kopiami odpowiedzi stwierdzających. że podejmowane były starania w celu otrzymania towarów od krajowych i innych unijnych producentów wraz z kopiami odpowiedzi stwierdzających. ponieważ nie posiadają parametrów i właściwości jakie są potrzebne do wyprodukowania wymaganego gotowego produktu przetworzonego.2 i art. zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania postępowania dowodowego. Powód: Towary nie są produkowane we Wspólnocie. dla których warunki ekonomiczne uważa się za spełnione. to przede wszystkim towarów rolnych lub towarów objętych cłem antydumpingowym lub cłem wyrównawczym). lub wyciąg z umowy licencyjnej. ale nie mogą być użyte ponieważ są one zbyt drogie Dokumenty (kopie) zawierające ofertę cenową krajowych i innych unijnych producentów oraz kopia oferty cenowej producentów spoza Wspólnoty. że klienci/konsumenci nalegali na użycie niewspólnotowych towarów do wytworzenia gotowego produktu przetworzonego. Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. stosownie do zasad określonych w instrukcji wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia na procedurę gospodarczą. których dotyczyć ma przetwarzanie. Data na oświadczeniu nie powinna być późniejsza. niż data wniosku o udzielenie pozwolenia. a nie jest sprzeczne z prawem. Dokument takie jak kopia umowy albo oświadczenie na piśmie. ale nie mogą być użyte ponieważ nie spełniają wymagań nabywcy gotowego produktu przetworzonego. Podanie numeru właściwego patentu i o ile jest to możliwe jego kopia. ale nie mogą być użyte. Przepisy prawa celnego nie precyzują. Dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika nr 76 do RWKC i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot. co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. Należy zatem przyjąć. że zamówienia nie mogą być zrealizowane w wymaganym terminie. Podstawową zasadą jest "Nie utrudniać obrotu gospodarczego". Dokument w postaci oświadczenia izby gospodarczej lub ::stowarzyszenia gospodarczego lub odpowiednia publikacja (np. Przykładowe powody zastosowania procedury oraz przykładowe dokumenty. Rozstrzygnięcia Komitetu są wiążące dla organów celnych wszystkich państw członkowskich w wypadku zaistnienia identycznych spraw. Analiza praktyki stosowania warunków ekonomicznych w poszczególnych państwach "Piętnastki" pokazuje na liberalne podejście w zakresie regulacji dotyczących warunków ekonomicznych. Kalkulacja cenowa dla eksportowanych produktów z wykorzystaniem towarów wspólnotowych i spoza Wspólnoty. siły roboczej.3 i 4 RWKC). Aktualne dokumenty potwierdzające. artykuł w fachowej prasie) lub wyniki badań rynkowych potwierdzające fakt. energii a także średnia cena sprzedaży. jakie dokumenty powinien przedłożyć wnioskodawca w celu udowodnienia. Informacja przekazywana jest w postaci kodów (wyszczególnionych w Załączniku 70 do RWKC) lub opisowo. iż towary nie są produkowane we Wspólnocie. w kalkulacji powinny być uwzględnione ceny materiałów i komponentów. 5. Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie.

262 . . który nadaje sprawie dalszy bieg. Następnie mając na uwadze. to przede wszystkim towarów rolnych oraz towarów objętych cłem antydumpingowym lub cłem wyrównawczym). pasztet z kurczaka .spełnienia tego warunku są jednoznaczne zapisy w tych dokumentach stwierdzające. ewentualnie opis poczynionych starań o uzyskanie o ofert na terenie Wspólnoty. do którego wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia. iż stawka celna dla przywożonego surowca jest wielokrotnie wyższa od stawki celnej dla ww. posiedzenie z dnia 26. ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. gotowych produktów z kurczaka. jeżeli co najmniej: . Dokumenty (kopie) w postaci kierowanych zapytań ofertowych do producentów.wniosek. zgodnie z którymi wniosek lub pozwolenie są identyczne. jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu. . które zapadły po ich rozpoznaniu: . Wniosek argumentowany był okolicznością. organ celny przesyła wniosek wraz z całą dokumentacją bezpośrednio do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów. że warunki ekonomiczne w tym przypadku nie zostały spełnione. Wartość i ilość muszą być także identyczne. ilość i kraj przeznaczenia muszą być także identyczne. czyli w ramach Komitetu. przy czym towary irlandzkiego producenta nie spełniają wymagań technicznych wnioskodawcy. W związku z tym organ celny.).) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do zamrożonych. w Wielkiej Brytanii. niewystarczającymi ilościami surowca we Wspólnocie. jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu. przetwarzanych w Wielkiej Brytanii w drzwi o kodzie CN od 44 18 20 50 do 44 18 20 80. które w okresie od dnia 1 maja 2004r.3 Sprawy badane przez Komitet Kodeksu Celnego Sprawy. zostało przewidziane wyłącznie dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika 76 i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot. Wartość. 5.11. Wniosek argumentowany był okolicznością. sprawdza wniosek pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym.2004r. w której przedmiotem badania przez Komitet będą podobne wnioski (dotyczące podobnych stanów faktycznych) określone zostały zasady postępowania stosowane w związku z badaniem warunków ekonomicznych. którego udzielenie powinno być poprzedzone sprawdzeniem warunków ekonomicznych przez Komisję Europejską. 5.2 Badanie warunków ekonomicznych w ramach Komitetu Kodeksu Celnego W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną badanie warunków ekonomicznych z udziałem Komisji Europejskiej. Wartość. Komitet Kodeksu Celnego uznał. iż jedyny dostawca we Wspólnocie produkujący płyty mogące być wykorzystane do produkcji drzwi znajduje się w Irlandii. Przekazanie do Komisji Europejskiej wniosków w sprawie sprawdzenia warunków ekonomicznych będzie następować za pośrednictwem Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów.w przypadku przetwarzania pod kontrolą celną towary przywożone i produkty przetworzone posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN. że kwestia oceny warunków ekonomicznych pozostaje w gestii Komisji Europejskiej. a warunki ekonomiczne są określane na podstawie tego samego kodu. były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego i rozstrzygnięcia.11. w gotowe produkty z kurczaka . 44 11 19 10 .w przypadku uszlachetniania biernego towary wywożone czasowo posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN. jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu. posiedzenie z dnia 26. oraz przewidywaną groźbą utraty miejsc pracy lub przeniesienia działalności wnioskodawcy poza obszar wspólnoty. że warunki ekonomiczne w tym przypadku zostały spełnione.4.w przypadku uszlachetniania czynnego towary przywożone posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN. Komitet Kodeksu Celnego uznał. Powód: Wnioskodawca próbował w ściśle określonym terminie zdobyć towary do przetworzenia na terenie Wspólnoty. przedłożony przez administrację Anglii (dokument TAXUD/489/2004-TD154."chicken nuggets". surowych i bez kości piersi kurczaków o kodzie CN 0207-1410 przetwarzanych. ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi ze strony unijnych producentów. kanapki z kurczakiem.o kodzie CN 1602-3219.wniosek. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do płyt pilśniowych o kodzie CN 44 11 11 10. 44 11 21 10 i 44 11 29 90 wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Nr 2193/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. . W celu uniknięcia sytuacji. że importowane towary muszą być używane do produkcji w celu zapewnienia przestrzegania praw dotyczących własności przemysłowej lub handlowej.2004r.4. ilość i kraj pochodzenia muszą być także identyczne. przedłożony przez administrację Anglii (dokument TAXUD/3507/2004.

wniosek. mimo opinii części delegacji. które były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego. że warunki ekonomiczne w tym określonym przypadku nie zostały spełnione.).2001r.2003r. które zapadły po ich rozpoznaniu: . przedłożony przez administrację Niemiec (dokument TAXUD/794/2003. posiedzenie z dnia 18. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. . Komitet Kodeksu Celnego uznał.wniosek. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. ustanawiającym szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego). że zastosowania procedury nie można uznać za niezbędne. niż we Wspólnocie. przedłożony przez administrację Holandii (dokument TAXUD/778/2003. nie jest możliwe podanie kodów CN badanych poniżej towarów: . o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do orzechów laskowych o kodzie CN 0802 22 00.wniosek (dokument TAXUD/714/2003 . że proces pieczenia (palenia) nie jest objęty Załącznikiem 72 punkt 8 RWKC (mowa w nim tylko o prostym podwyższaniu temperatury). posiedzenie z dnia 18.2003r. Komitet Kodeksu Celnego uznał. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. że na rynku Wspólnoty są dostępne wystarczające ilości cukru trzcinowego np.). z Turcji. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do alkoholu etylowego o kodzie CN 2207 20 00. Komitet Kodeksu Celnego uznał warunki ekonomiczne za spełnione w tym określonym przypadku. że warunki ekonomiczne zostały spełnione w tym konkretnym przypadku.11.04. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do soku jabłkowego o kodzie CN 2009 79 30 i soku pomarańczowego o kodzie CN 2009 11 99 oraz cukru o kodzie CN 1701 99 10. posiedzenie z dnia 26. że warunki ekonomiczne zostały spełnione. Podniesiono argument. przedłożony przez administrację Niemiec (dokument TAXUD/795/2003. posiedzenie z dnia 3. Z uwagi na brak dostępu do wymienionych poniżej dokumentów TAXUD. wspólnotowi konkurenci także używają wspólnotowego surowca. Komitet Kodeksu Celnego uznał. Podniesiono argument. filc igłowany i watolinę. że wykorzystanie "towarów przywożonych". Zauważyć należy. Komitet Kodeksu Celnego uznał. przedłożony przez administrację Belgii (dokument TAXUD/777/2003. pochodzącego z USA. cukier trzcinowy jest importowany w ramach umów preferencyjnych na przykład z Indiami.).09.06. zaś argument wnioskodawcy dotyczący opłacalności produkcji włókien wydaje się być niewystarczającym dla przyjęcia rozstrzygnięcia.TD 146. Podniesiono argument.09.) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do poliestrowych syntetycznych włókien odcinkowych przetwarzanych na włókniny. były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego i rozstrzygnięcia. do kwietnia 2004r.RDE 155. Komitet Kodeksu Celnego uznał. Brazylią i Kubą (około 1 800 000 ton rocznie).wniosek (dokument TAXUD/833/2001 RDE 149. . posiedzenie z dnia 10.11. które są objęte cłami antydumpingowymi wymaga specjalnego uzasadnienia.wniosek. W tym przypadku nie jest uzyskiwana korzyści z tytułu cła przywozowego. gdyż przedmiotowy surowiec jest w wystarczającej ilości dostępny we Wspólnocie.wniosek. gdyż alkohol etylowy podlega "środkom rolniczym" (ujęty został w Rozporządzeniu Rady Nr 670/2003 z 8 kwietnia 2003r. . że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku.2003r.). posiedzenie z dnia 10. Ponadto.2003) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do surowego mięsa w postaci piersi kurczaków. . w octan etylu o kodzie CN 2915 31 00. Podniesiono argument.2001r. przetwarzanych w procesie pieczenia (palenia) w opieczone orzechy laskowe o kodzie CN 2008 19 19. że zmiana istniejącej sytuacji prawnej lub faktycznej może stanowić przesłankę do przedstawienia Komitetowi sprawy podobnej do wyżej wymienionych. zaś dowód przewidywanej utraty miejsc pracy lub przeniesienia działalności nie został udowodniony w sposób wystarczający. Komitet Kodeksu Celnego uznał. że istnieje możliwość importu cukru jako "wolnego od cła" z państw bałkańskich. pochodzącego z Brazylii.) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do magnesu. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do cukru trzcinowego o kodzie CN 1701 99 10. import alkoholu etylowego pochodzącego z Brazylii mógłby niekorzystnie wpłynąć na podstawowe interesy wspólnotowych producentów ponieważ alkohol etylowy z Brazylii jest wysoko subwencjonowany oraz koszty jego produkcji są niższe w Brazylii. gdyż alkohol etylowy może być importowany w ramach umów preferencyjnych. i 2. które w okresie od 2001r.wniosek (dokument TAXUD/860/2001 . przetwarzanych w sok jabłkowy o kodzie CN 2009 79 30 oraz sok pomarańczowy o kodzie CN 2009 19 98.2003r.Sprawy. .09. przetwarzanego w używane jako dodatki w procesie produkcji papierosów osłony tytoniu i preparat cukru o kodzie CN 3824 90 99. 263 . badany przez Komitet.2003r. posiedzenie z dnia 22. na przykład z Pakistanu.10.

Zgłoszenie takie powinno nastąpić w jednym z urzędów objęcia określonych w pozwoleniu. które muszą zostać spełnione.d RWKC.art. Jeżeli pozwolenie zostało wydane. Po upływie tego czasu pozwolenie "traci ważność" i chcąc kontynuować przewidziane w pozwoleniu czynności należy wystąpić o nowe pozwolenie.497 ust. że istnieje udowodniona potrzeba gospodarcza.508 ust.3 RWKC (tryb skrócony) .505 lit. że pozwolenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.a RWKC . W przepisach wspólnotowego prawa celnego wprowadzone zostały ograniczenia w określaniu terminu ważności pozwolenia dla niektórych procedur oraz towarów.b RWKC . którym jest zainteresowana (art.6. wnioskodawca proponuje w polu 6d wzoru wniosku. Istotną nowością jest. wpisując w pole 6a wzoru wniosku termin. w których mogą być składane zgłoszenia celne o objęcie towarów procedurą. Z wyjątkiem sytuacji.dla wniosku. 8. w jakim osoba korzystająca z procedury może posługiwać się otrzymanym pozwoleniem.507 ust.3 RWKC). jakie wynikają z procedury przetwarzania pod kontrolą celną towary niewspólnotowe przywożone w celu przetwarzania powinny zostać objęte tą procedurą. Wniosek w tym zakresie składa osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia.poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego . w których mamy do czynienia ze wstecznym pozwoleniem (art.a . Pozwolenie na stosowanie procedury Zgodnie z postanowieniami art.507 ust. biorąc pod uwagę np. kiedy pozwolenie utraci ważność.art. Wniosek musi jednak dotyczyć takich samych towarów i procesów przetwarzania. dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną termin ważności pozwolenia nie może przekraczać trzech lat od daty.2 RWKC).poprzez każdy stosowny akt .art.508 ust. ale termin jego ważności już upłynął. iż w przeciwieństwie do obowiązujących w Polsce przed akcesją przepisów prawa celnego.1 RWKC). wspólnotowe regulacje. I tak. o którym mowa w art. zawarte kontrakty itp. W pozwoleniu może jednak zostać określona także inna. można zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie tego pozwolenia. 7. Objęcie takie następuje z chwilą dokonania zgłoszenia celnego (zarówno w trybie zwykłym jak i przy wykorzystaniu procedury uproszczonej).3 lit. Termin ważności pozwolenia Jest to termin. zasadą jest. W przypadku zastosowania tej instytucji organ celny może zezwolić. Pozwolenie z mocą wsteczną Instytucja "wstecznego pozwolenia" pozwala na znaczne odformalizowanie procedury uzyskiwania pozwolenia.508 RWKC).dla wniosku. obecne. w celu przywozu lub wywozu towarów w nim określonych. Datę. od której pozwolenie będzie obowiązywało. Proponuje go wnioskodawca stosownie do swoich potrzeb. zezwalają na przedłużanie terminu ważności pozwolenia.według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC .w przypadku wniosku o przedłużenie lub zmianę pozwolenia .c RWKC.1 RWKC (tryb pisemny) . Objęcie procedurą Aby można było skorzystać z przywilejów. Pozostałe warunki. aby towary zostały objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. Udzielone w takim wypadku pozwolenie z mocą wsteczną zaczyna obowiązywać od daty wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia (art. 9. W szczególnych okolicznościach moc wsteczna pozwolenia może obejmować okres jednego roku przed datą złożenia wniosku pod warunkiem.505 lit. organizację dokonywanego procesu. Termin ważności pozwolenia jest często mylony z terminem wyznaczonym do zakończenia procedury. Trzeba zatem wyraźnie podkreślić. który wyznacza granice czasowe.505 RWKC pozwolenie jest udzielane przez właściwy organ celny: . 264 . określone zostały w art.497 ust. że termin ważności pozwolenia określa tylko czas. Ostatniego zgłoszenia o objęcie procedurą można dokonać w dniu upływu tego terminu. w której pozwolenie zaczęło obowiązywać (art. Pozwolenie takie zaczyna obowiązywać najwcześniej od daty złożenia wniosku.505 lit.1 RWKC). zanim wydane zostało pozwolenie na ich przywóz z zastosowaniem tej procedury (art. późniejsza data. o którym mowa w art.508 ust.

542 ust. Przebieg procedury Szczegóły przebiegu procedury przetwarzania pod kontrolą celną wyznaczone są w pozwoleniu. poz. określone zostały w przepisach wykonawczych do ustawy . czy w konkretnym wypadku istnieje ryzyko powstania długu celnego w związku z daną procedurą.1 RWKC) i może zostać przedłużony nawet jeżeli termin wyznaczony pierwotnie już upłynął. . art.powinien zostać wyznaczony rzeczywisty współczynnik produktywności ustalony na podstawie danych dotyczących produkcji lub danych technicznych. Inne szczegółowe regulacje odnoszące się do zakończenia gospodarczych procedur celnych (w tym również do procedury przetwarzania pod kontrolą celną) zawarte są w art. w którym towary objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną lub produkty przetworzone.829) zarządzono.1 WKC). w których organ celny wymaga złożenia zabezpieczenia w związku z korzystaniem z zawieszającej procedury celnej. Jest to termin. Zakończenie procedury Procedura przetwarzania pod kontrolą celną kończy się w stosunku do towarów przywożonych. 88 WKC przewiduje. iż w przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną zabezpieczenie należy pobrać w sytuacji.Nr 87.wobec towarów niewspólnotowych mogą być przeprowadzone tylko takie procesy przetwarzania. Przedstawiony przepis wyraża ogólną zasadę. terminie zakończenia procedury (art.1. Zabezpieczenie należności przywozowych W przypadku zabezpieczenia składanego w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej (a więc także procedury przetwarzania pod kontrolą celną). Termin zakończenia procedury Zakończenie procedury przetwarzania pd kontrolą celną powinno nastąpić w tzw.m RWKC). . użycie towarów ekwiwalentnych nie jest dopuszczalne. że organy celne mogą uzależnić objęcie towarów tą procedurą od złożenia zabezpieczenia w celu zapewnienia pokrycia kwoty długu celnego mogącego powstać w stosunku do tych towarów.118 ust. 10.2 w związku z art. uzyskane pod tą procedurą.: . które zostały dozwolone w pozwoleniu.496 lit. 12.542 ust.produkty przetworzone powinny zostać wytworzone z towarów przywożonych. Dotyczy to sytuacji gdy termin zakończenia procedury 265 .9. w celu zapewnienia pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego mogącego powstać w stosunku do towarów objętych tą procedurą. Termin powyższy zaczyna swój bieg z chwilą objęcia towarów procedurą. w których organ celny pobiera zabezpieczenie (Dz.powinny być przestrzegane pozostałe warunki niezbędne dla prawidłowego przebiegu procedury. okoliczność.89 WKC) oraz spełnione zostały wszystkie pozostałe warunki procedury. Przypadki.powinny zostać zachowane wymogi dotyczące zapewnienia tożsamości towarów przywożonych. na podstawie danych odnoszących się do operacji tego samego rodzaju. powinny otrzymać nowe dopuszczalne przeznaczenie celne (art.89 WKC). I tak. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi przepis art. że istnieje możliwość (a nie obowiązek) żądania zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej. w sprawie przypadków. I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.U. Termin ten wyznaczany jest przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesów przetwarzania i zbyt produktów przetworzonych (art. uwzględniając m.2 RWKC dopuszcza możliwość automatycznego przedłużania terminu zakończenia procedury.134 w związku art. Termin zakończenia procedury wyznaczany jest w pozwoleniu (art. lub jeżeli dane takie nie są dostępne. znajdujące się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu zostaną dopuszczone do obrotu lub otrzymają inne dopuszczalne przeznaczenie celne (art. O tym czy zabezpieczenie powinno być złożone i jaka winna być jego wysokość decyduje organ celny. gdy produkty przetworzone lub towary znajdujące się w stanie nie zmienionym lub produkty. .in.Prawo celne. W ramach określonej procedury zawieszającej mogą zostać ustanowione odrębne przepisy dotyczące składania zabezpieczenia. gdy przetwarzanie dotyczy towarów "wrażliwych" określonych w załączniku 44c do RWKC.520 RWKC. . 11.551 ust.

towary będące przedmiotem procedury przetwarzania pod kontrolą celną zostaną zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu (art. Taki sposób postępowania z terminami eliminuje uciążliwe sytuacje. . a więc w chwili dopuszczenia ich do obrotu.a (towary identyczne).201 WKC.w przypadku powstania długu celnego na podstawie art. zgłaszający może wybrać którąkolwiek z metod określonych w art.3 RWKC).1 RWKC. otrzymają nowe przeznaczenie celne. Pozwolenie może wówczas przewidywać. w wymaganym terminie. Dokument rozliczenia składany jest do urzędu kontrolnego. Przepis art. Niedotrzymanie terminu do złożenia dokumentu rozliczenia powoduje powstanie długu celnego. Dług celny powstaje gdy: . które znajdują się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu. Wysokość długu celnego W przypadku gdy dług celny powstaje w wyniku dopuszczenia do obrotu produktów przetworzonych.551 ust. Jeżeli w chwili objęcia procedurą przetwarzania pod kontrolą celną przywożone towary spełniały warunki do 266 . wyniki tego rozliczenia (art. 14.201 ust.posiadacz pozwolenia . Szczegółowe elementy jakie powinno zawierać rozliczenie zostały określone w art. stosuje się należności przywozowe właściwe dla tych produktów w chwili powstania tego długu.zgłaszający . łącznie z kosztami ogólnymi i wartością wszelkich użytych towarów wspólnotowych. zalicza się tu m. rozliczenie procedury nie zostało złożone lub zostało złożone z naruszeniem terminu do jego złożenia.ilości produktów przetworzonych.204 ust. w których posiadacz pozwolenia (prowadzący rozległą działalność) zmuszony byłby do występowania z wnioskami o prolongatę terminu dla poszczególnych towarów.Rozliczenie procedury Posiadacz pozwolenia zobowiązany jest dokonać rozliczenia procedury przetwarzania pod kontrolą celną i przedłożyć organowi celnemu. kwota tego długu jest określana na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o ich objęcie procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (art.521 ust. w którym upływa termin do zakończenia procedury. b (towary podobne) lub c (metoda dedukcyjna) WKC lub wartość celną towarów przywożonych powiększoną o koszty przetworzenia (art.521 ust. . że wobec tych towarów zawieszony zostaje pobór należności przywozowych. 13. jest: .135 WKC).in. Dłużnikiem. dla których termin zakończenia procedury upłynął.204 WKC.2 lit. a więc osobą zobowiązaną do uiszczenia kwoty długu celnego.3 RWKC dopuszcza możliwość dokonania rozliczenia procedury przez urząd kontrolny. W rozliczeniu zawarta zostaje informacja na temat: . Jest to jednak forma stosowana w wyjątkowych wypadkach. 15. o którym to naruszeniu jest mowa w art. W celu ustalenia wartości celnej produktów przetwarzanych zgłoszonych do dopuszczenia do obrotu.1 WKC).a WKC). .521 ust. aż do chwili gdy produkty przetworzone otrzymane w wyniku procesów przeprowadzonych w ramach procedury. które otrzymały nowe przeznaczenie celne.w przypadku powstania długu celnego na podstawie art.wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie. że termin zostanie automatycznie przedłużony dla wszystkich towarów pozostających pod procedurą w tym dniu. Termin na dokonanie takiego rozliczenia jest zgodny z terminem określonym w art.2 RWKC. Powstanie długu celnego W procedurze przetwarzania pod kontrolą celną przywiezione towary niewspólnotowe korzystają z ułatwienia polegającego na tym. następujące sytuacje: zamiast towarów przywożonych wykorzystano towary ekwiwalentne.ilości towarów przywożonych. Przez koszty przetworzenia należy rozumieć wszystkie koszty poniesione na wytworzenie produktów przetworzonych. W przypadku powstania długu celnego w odniesieniu do towarów w stanie nie zmienionym lub produktów.procedura nie została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa (naruszenie obowiązku.521 ust.1 RWKC).30 ust. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 30 dni od dnia.1 lit. produkty przetworzone nie otrzymały nowego przeznaczenia celnego w wyznaczonym terminie zakończenia procedury.

zastosowania preferencji taryfowych. Jeżeli ww. aby wspomniane preferencje taryfowe były stosowane wobec przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu. preferencje taryfowe obejmują towary przywożone w ramach kontyngentów lub plafonów taryfowych. 267 . stawki w odniesieniu do produktów przetworzonych uzależnione jest również od spełnienia warunku. jest wliczana do kontyngentów lub plafonów taryfowych obowiązujących w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu. którym podlegają produkty przetworzone oblicza się z zastosowaniem stawek preferencyjnych. a preferencje takie obejmują produkty identyczne jak dopuszczone do obrotu produkty przetworzone. to należności. W takim przypadku ilość przywożonych towarów. Dopuszczone do obrotu towary przetworzone nie obciążają kontyngentów lub plafonów taryfowych otwartych dla towarów identycznych jak produkty przetworzone (art.136 WKC). to zastosowanie ww. która została faktycznie zużyta przy wytworzeniu dopuszczonych do obrotu produktów przetworzonych.

) . 553 .sprzęt medyczny chirurgiczny i laboratoryjny. 90 i art. 523 i art.palety i kontenery .materiały reklamowe .wyposażenie zawodowe . 496 .częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych (1.art. używany na statkach biorących udział w międzynarodowym ruchu morskim .towary przywożone w celu likwidacji klęsk żywiołowych .00.zwierzęta na sezonowy wypas lub wypas albo do prowadzenia prac lub transportu .środki transportu drogowego. 84 .opakowania wielokrotnego użytku . Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych Pozwolenie na zastosowanie procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych udzielane jest dla określonych przepisami prawa kategorii towarowych. .części zamienne . 582 RWKC. z wyjątkiem wynikającego ze zużycia obniżenia ich wartości. szkice.1.próbki .rzeczy osobistego użytku i towary do celów sportowych przywożone przez podróżnych.art.materiały pedagogiczne i naukowe . obrazu lub danych .art.towary przywożone na targi. 1. Istota procedury W tej części zawarto następujące tematy: .towary służące do testów lub podlegające testom .19. Towary.formy.nośniki dźwięku.2.całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych (1. narzędzia pomiarowe. 1.) Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian. 556 .2.2. jako pożyczka na prośbę szpitala lub innej instytucji medycznej .1.00 Procedura odprawy czasowej 1. 137 do 144 WKC art. kontrolne lub badawcze oraz podobne artykuły .2. które mogą być objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. wystawy lub podobne imprezy . Katalog towarów określony jest w art.578 RWKC: .zastępcze środki produkcji . z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej.majątek marynarzy. Wprowadzenie Procedura odprawy czasowej uregulowana jest w: art. morskiego powietrznego i szynowego .2.sprzęt radiowy i telewizyjny do produkcji i nadawania oraz pojazdy specjalnie przystosowane do powyższych celów 268 . ale organ celny w określonych przypadkach może pobrać zabezpieczenie na poczet mogącego powstać długu celnego. Przy objęciu towaru tą procedurą nie powstaje dług celny.

27 ust. aby tworzyły jednostkę ładunkową w celu jej transportowania. o którym mowa w ww. w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej. w którym towary objęte były procedurą odprawy czasowej. Zsumowaną należność za cały okres trwania procedury oblicza się w chwili zakończenia procedury i pobiera się w trybie przewidzianym dla poboru należności przywozowych. b RWKC . nie spełniają wszystkich określonych w nich warunków dla udzielenia pozwolenia na odprawę czasową z całkowitym zwolnieniem. W związku z powyższym organ celny może przedłużyć terminu powrotnego wywozu tego rodzaju towarów. poz.inne towary.140 ust. obsługiwania lub układania przy pomocy 269 . Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia nie może być wyższa od tej. Nr 68.556 RWKC . art.3 WKC.1 pkt b i ust.142 ust. Definicja palety Paleta oznacza urządzenie podnośnikowo-transportowe.Prawo celne (Dz.puszczone do obrotu w dniu. jeżeli istnieje uzasadnienie. maszyny i urządzenia.1 WKC) Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia za towary objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych wy. które mogą być objęte całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych lub które będąc w nich wymienione.2.b i ust.505 lit.232 ust. 2. Podstawa prawna: art.zakres przedmiotowy art.3 WKC.2 oraz art. linie technologiczne.2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę . Kwestie dotyczące przedłużania terminów powrotnego wywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej reguluje art.sposób dokonania zgłoszenia celnego 2.497 ust. nie uwzględniając odsetek. itp. w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.2.1. obejmującą np. na wniosek osoby zainteresowanej i we właściwych granicach. które nie są wymienione w katalogu towarów. (art.instrumenty i aparaty niezbędne dla lekarzy przy niesieniu pomocy pacjentom czekającym na organ do przeszczepu . zgodnie z którym organy celne mogą w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.623) możliwe jest dokonanie zmiany pozwoleń zgodnie z przepisami prawa celnego obowiązującymi od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.wraz z wyposażeniem.1 lit. które wydały pozwolenie na dokonanie odprawy czasowej takiego sprzętu i pojazdów . przywożone przez organizacje publiczne lub prywatne mające swoją siedzibę poza obszarem cel. na którego powierzchni może zostać zgromadzona pewna ilość towarów. Wprowadzenie Palety mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.U.229 ust. Częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych Pozwolenie na zastosowanie procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych udzielane jest dla towarów.2 RWKC . przedłużyć termin powrotnego wywozu lub nadania nowego przeznaczenia celnego towarom objętym procedurą odprawy czasowej.140 ust. (art.2.? Zgodnie z postanowieniami art. rozpoczętą przed dniem 1 maja 2004 r.143 ust.2 WKC) Pytanie-odpowiedź Czy można przedłużyć termin powrotnego wywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. która miałaby zostać uiszczona za te towary.wydanie pozwolenia art. 1. gdyby zostały do.nosi 3% od kwoty. w celu umożliwienia dopuszczonego wykorzystania towaru.wniosek o wydanie pozwolenia art. za każdy miesiąc lub część miesiąca. która miałaby zostać uiszczona gdyby towary te zostały dopuszczone do obrotu w dniu.3 akapit drugi i trzeci RWKC .nym Wspólnoty i zaakceptowane przez organy celne. które przywożone są okazjonalnie i na okres nie przekraczający trzech miesięcy lub w konkretnych sytuacjach nie mających skutków gospodarczych. które mogłyby mieć tu zastosowanie. Palety 2.

całkowita wysokość urządzenia jest zmniejszona do minimum umożliwiającego obsługiwanie go za pomocą wózków widłowych lub paletowych.d) Załącznika B.1 ust.b RWKC). Jest to najprostsza i najbardziej liberalna forma zgłaszania towarów do procedury. Urządzenie to składa się z dwóch płaszczyzn oddzielonych wspornikami lub z jednej płaszczyzny podtrzymywanej przez podstawki.3.1 lit.229 ust.61 i Dz. formach jest jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia. ponieważ nie jest wymagana żadna deklaracja pisemna. Zgłoszenie towaru w ww. 2. akcesoria i wyposażenie towarzyszące paletom są również obejmowane procedurą odprawy czasowej. Jeżeli zgłoszenie towaru do procedury nastąpiło z zastosowaniem formy pisemnej (dokument SAD lub karnet ATA) to zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu następuje również w tej formie.b i ust.3 i art.229 ust. Nr33 z 1969 r. z tym że w tym przypadku wymagany jest dodatkowy dokument informacyjny. Inne postanowienia dotyczące palet Części zapasowe.1.2 oraz art.b i ust.urządzenie umożliwiające transport (przenośna skrzynia.1668). którego wzór określony został w załączniku nr 27 do rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.2 i art.1 lit. jeśli palety tego samego rodzaju i zasadniczo tej samej wartości są wywożone lub powrotnie wywożone.229 ust. 2. poz..wydanie pozwolenia art. a przyjęcie tego zgłoszenia jest wydaniem pozwolenia na korzystanie z procedury. Definicja kontenera Kontener .b RWKC) 2.urządzeń mechanicznych.wniosek o wydanie pozwolenia art.280) art.U. 3 Kontenery 3. Nr14 z 1998 r.U.1 lit. o którym mowa w art. Jednakże procedura jest zakończona również.232 ust. Podstawa prawna: art. Wprowadzenie Kontenery mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.zakres przedmiotowy art. Towary te mogą być również zgłaszane do procedury z zastosowaniem zgłoszenia ustnego (art.2 RWKC . (Dz.. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. Zakończenie procedury Procedura jest zakończona poprzez powrotny wywóz palet lub nadanie im innego przeznaczenia celnego.2. poz.499 RWKC.497 ust. Nr198.b RWKC).2 RWKC).557 RWKC . poz.b RWKC . poz. Zakończenie procedury poprzez powrotny wywóz następuje poprzez dokonanie odpowiednio: zgłoszenia w formie ustnej lub w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna. (Dz.U. Objęcie towaru procedurą Palety mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem zgłoszenia celnego w formie innej czynności niż forma ustna lub pisemna (art.4. z 2002 r. ruchoma cysterna lub inna podobna konstrukcja): 270 .sposób dokonania zgłoszenia celnego 3.3 akapit drugi i trzeci RWKC .1 lit.232 ust.5. Formy wnioskowania o wydanie pozwolenia) Zgłoszenie może być również dokonane z zastosowaniem formy pisemnej na dokumencie SAD lub z zastosowaniem karnetu ATA.b Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r.U.497 ust. może ono mieć nadbudowę lub może jej nie mieć.1 lit. Nr283.2. Definicja palety określona została w: art. jeżeli objęcie procedurą nastąpiło w tej formie (art.505 lit.1 lit. (art.505 lit.3.2824) (patrz również: pkt 21.232 ust.

aby nadawał się do wielokrotnego użytku. akcesoriów lub części zapasowych do pojazdów ani też opakowań lub palet. aby tworzył pomieszczenie przeznaczone do umieszczenia w nim towarów. Kontener obejmuje akcesoria i wyposażenie kontenera stosowne dla danego typu. oznaczenia identyfikacyjne i numery kontenera. symbole takie jak emblematy lub flagi są wyłączone. z tym że w tym przypadku wymagany jest dodatkowy dokument informacyjny. jego ciężar własny.warów do procedury.1 lit.U. lub w cyfrach w przypadku nadwozi zamiennych używanych w kombinowanym transporcie drogowo – kolejowym.b RWKC). 3) specjalnie skonstruowany.U. które wzdłuż i wszerz mają takie same wymiary podstawowe jak kontenery i które są wyposażone w okucia na górnych i dolnych rogach. Warunki stosowania procedury Całkowite zwolnienie z należności przywozowych jest przyznawane kontenerom. 5) skonstruowany tak. 2) małe urządzenia (do rejestracji temperatury i wartości szczytowych itd. Akcesoriami i elementami wyposażenia kontenerów są w szczególności następujące urządzenia. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. Nr7 z 1983 r.2824).c) Załącznika B. który może mieć pojemność mniejszą niż jeden metr sześcienny.Objęcie towaru procedurą Kontenery mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem zgłoszenia celnego w formie innej czynności niż forma ustna lub pisemna (art.1 lit. poz. ażeby mogły być stosowane takie same uchwyty i podnośniki jak w przypadku kontenerów.3. "Nadwozia zdejmowane" są traktowane jako kontenery. w przypadku gdy są one oznaczone trwale oraz w miejscu stosownym i wyraźnie widocznym następującymi informacjami: 1) identyfikacja właściciela lub użytkownika może mieć miejsce bądź przez stwierdzenie jego pełnej nazwy. 2) o stałym charakterze i odpowiednio wytrzymały. ponieważ nie jest wymagana żadna deklaracja pisemna.). Towary te mogą być również zgłaszane do procedury z zastosowaniem zgłoszenia ustnego (art. Definicja kontenera określona została w: art. zmiany i utrzymywania stałej temperatury w kontenerach.36) art. (Dz.499 RWKC. chyba że jest to kontener stosowany w transporcie lotniczym. 3) z wyłączeniem kontenerów stosowanych w transporcie powietrznym. (Dz. bądź też przez ustaloną identyfikację. Nr14 z 1998 r. którego wzór określony został w załączniku nr 27 do rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. szczególnie w przypadkach przenoszenia z jednego środka transportu na inny. poz.. (patrz również: pkt 21. 3. ramy.61 i Dz. aby ułatwić przewóz towarów przez jeden lub więcej środków transportu bez konieczności dokonywania przeładunków jego zawartości.4. 4) skonstruowany w sposób zapewniający łatwą obsługę. oznaczenie kraju przynależności kontenera. poz.U. Nr14. także wówczas.b RWKC).c) Konwencji celnej w sprawie kontenerów. regały. poz. Jest to najprostsza i najbardziej liberalna forma zgłaszania to. Nr 283.1668). pod warunkiem że takie akcesoria i wyposażenie są przewożone wraz z kontenerem. które wskazują i rejestrują zmiany temperatury oraz wartości szczytowe. gdy są one zdejmowane: 1) urządzenia do nadzoru (monitorowania). haki i podobne urządzenia służące do składowania towarów. 232 ust. 271 .1) całkowicie lub częściowo zamknięty. włączając na stałe zamocowane kompletne wyposażenie.229 ust. o którym mowa w art.1 lit.U.1 lit. do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. Nr 198. podane przez właściciela lub użytkownika. Platformy ładunkowe (flats) są równoważne kontenerom. Dotyczy to platform ładunkowych bez nadbudowy lub z niepełną nadbudową. sporządzona w Genewie dnia 2 grudnia 1972 r.3. pokazane albo w pełnym brzmieniu albo przez kod kraju zgodny z ISO alfa-2 kodem kraju ustanowionym w międzynarodowych normach ISO 3166 lub 6346 albo przez rozpoznawalny akronim używany dla oznaczania kraju na rejestracjach pojazdów mechanicznych w międzynarodowym ruchu drogowym. 3.kolejowego. 3) ściany działowe. 2) z wyłączeniem nadwozi zamiennych przeznaczonych do kombinowanego transportu drogowo .2. Określenie "kontener" nie obejmuje pojazdów. z 2002 r. aby łatwo go było załadować i rozładować oraz 6) posiadający pojemność jednego metra sześciennego lub więcej.

c). jeśli kontenery tego samego rodzaju i tej samej wartości są wywożone lub powrotnie wywożone.6. zgodnie z warunkami Konwencji genewskiej o traktowaniu celnym kontenerów pool używanych w przewozie międzynarodowym (Konwencja kontenerów pool) z dnia 21 stycznia 1994 r. gdy wniosek o pozwolenie jest wystawiany z zastosowaniem dokumentu SAD lub karnetu ATA kontenery są monitorowane przez osobę reprezentowaną na obszarze celnym Wspólnoty będącą w stanie udzielić w każdym momencie informacji na temat lokalizacji oraz szczegółów objęcia i zakończenia. 3.1 lit.Formy wnioskowania