P. 1
podręcznik agenta celnego

podręcznik agenta celnego

|Views: 2,871|Likes:
Wydawca: patikama

More info:

Published by: patikama on Apr 17, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

1.00.0 Unia Celna 1.Istota unii celnej 1.1.

Unia celna Unia celna stanowi Jeden z podstawowych elementów Wspólnot Europejskich będącej jednocześnie jednym z trzech filarów współtworzących Unię Europejską. Urzeczywistnia ona w praktyczny sposób idee Jednolitego Rynku, pozwalając na swobodny, niczym nie skrępowany, przewóz towarów pomiędzy państwami tworzącymi wspólny rynek i będącymi jednocześnie członkami Unii Europejskiej. Unia Celna oznacza również wprowadzenie jednolitych przepisów we wszystkich państwach członkowskich jak i również stosowanie wspólnej taryfy celnej względem państw trzecich. Na samym początku warto jednak wyjaśnić czym jest sama Unia Europejska. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju fenomen organizacyjny o charakterze prawno-międzynarodowych. Jest organizmem, który wykształcił się na przestrzeni ostatnich przeszło pięćdziesięciu lat z jednej wspólnoty, która nazywała się Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Unii Europejskiej zostały przypisane konkretne zadania, struktury realizujące te zadania oraz środki przewidziane w traktach, które umożliwiają realizacje tych zadań. Można zaryzykować następującą definicję Unii Europejskiej: Unia Europejska to ścisły związek między narodami o charakterze funkcjonalnym, nie posiadającym osobowości prawnej oraz swojego budżetu; natomiast, posiadający inne cechy organizacji międzynarodowych, takie jak; działanie na podstawie traktatu, stałe organy i wyznaczone cele i środki do ich realizacji. Ten nie do końca określony stan będzie się utrzymywał do momentu wejścia w życie przyjętego w 2004 r. Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, który to nadaje jej osobowości prawną. Taką jaką w tej chwili posiada Wspólnota Europejska, która przestanie istnieć. W chwili obecnej, terminy Unia Europejska i Wspólnota Europejska są często używane wymiennie lub nawet utożsamiane, tym niemniej, należy pamiętać, że to Wspólnota Europejska współtworzy Unię Europejską wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i pozostałymi dwoma filarami, a nie odwrotnie. Wspólnota Europejska wyewoluowała z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która to zawdzięcza swoje istnienie Traktatowi Rzymskiemu, który został podpisany 25 marca 1957 roku w Rzymie. Traktat ten, jak również Traktat z Maastricht powołujący Unię Europejska, obowiązują do dnia dzisiejszego. Sytuacja ta, będzie się utrzymywał do momentu wejścia w życie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej, który uporządkowuje oraz obejmuje w jedną całość wszystkie normy prawne zawarte w dotychczasowych traktatach. Budżet posiada Wspólnota Europejska, która zgodnie z art. 28 i 41 TUE oraz art. 4 rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) nr 1605/2002 2 dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich,Dz. U. L 248, z 16 września 2002,s. 1-48, finansuje część działań UE. Podsumowując, obecnie mamy następującą sytuację. Unia Europejska, będąc swoistym organizmem ponadnarodowym, skupia w sobie trzy główne dziedziny funkcjonowania, tzw. trzy filary. I filar - Wspólnota Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej, II filar - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, oraz III filar - Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych (wcześniejsza nazwa - Współpraca w Wymiarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych). Z punktu widzenia służb celnych państw członkowskich zasadnicze znaczenie ma I filar, w ramach którego funkcjonuje Wspólnota Europejska a w jej ramach Unia Celna. Istotne znaczenie ma również III filar, gdzie jest ujęta współpraca służb celnych poszczególnych państw członkowskich w celu zagwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wszystkim obywatelom UE. Obszar ten, jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla samych państw członkowskich, nie funkcjonują tu "klasyczne" źródła prawa wspólnotowego takie jak rozporządzenia czy dyrektywy. 1.2. Zasady Unii Celnej Jak to już zostało zaznaczone Unia Celna urzeczywistnia w praktyczny sposób idee Jednolitego Rynku - tj. swobodny przepływ towarów. Swoboda przepływu towarów stanowi jeden z czterech podstawowych elementów Jednolitego Rynku Unii Europejskiej. Generalnie opiera się na jednym założeniu, że każdy towar legalnie wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu zgodnie z formalnościami przywozowymi w jednym z państw członkowskich ma zagwarantowany swobodę przepływu we wszystkich państwach członkowskich będących uczestnikami Jednolitego Rynku bez żadnych barier w obrocie.

1

Swoboda przepływu towaru jest uregulowana w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w artykułach od 23 do 31 tego Traktatu. Obok przepisów traktatowych dużą role odgrywa również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które współkształtowało główne zasady swobody przepływu towarów jak też doprecyzowało pojęcia traktatowe. Doprowadzenie to tak liberalnego obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej wymagało usunięcia następujących barier: taryfowych, poprzez usunięcie granic celnych i utworzenie unii celnej między państwami członkowskimi; ujednolicenia stosowania prawa celnego; poza taryfowych tj. ilościowych i jakościowych. Głównym celem istnienia Jednolitego Rynku z punktu widzenie swobody przepływu towaru jest przede wszystkim ułatwienie obrotu towarowego i w konsekwencji przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów Unii. Unia Celna istnieje od l lipca 1968, kiedy to zostały zlikwidowane ostatecznie cła, natomiast opłaty o podobnym skutku zostały zlikwidowane ostatecznie z dniem 31 grudnia 1969 roku. Wspólna taryfa celna jest ustalana przez Radę na wniosek Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy pierwsze stawki (dla około 3000 towarów) w stosunku do państw trzecich zostały określone rozporządzeniem w 1968 roku. Obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi określającym stawki taryfowym w stosunku do państw trzecich są normy zawarte w rozporządzeniu Rady, wydane na podstawie art.26, 37, 133 i 308 TWE, 2658/87 EWG z dnia 23 lipca 1987 (Dz.U. WE z 1987r, nr E 256/1). Zawiera ono spis towarów w formie scalonej nomenklatury, gdzie każdemu towarowi jest przyporządkowany numer kodu wraz z odpowiednią stawką celną (ad valorem). Wspólna Taryfa Celna pozwala nie tylko wprowadzić identyczne da na towary przywożone z państw trzecich do wszystkich państw członkowskich, ale również ujednoliciła nomenklaturę celną. Każdego roku Komisja publikuje uaktualnioną wersję nomenklatury wraz ze stawkami. Oznacza to między innymi, iż żadne państwo członkowskie nie może samodzielnie dokonywać zmian w taryfie. Cła są obciążeniami nakładanymi na towar w wyniku przekraczania przez niego granicy zarówno w wywozie jak i przywozie. Zgodnie z art.25 TWE wprowadzenie cła jest bezwzględnie zakazane, przepis ten jest obowiązuje bezpośrednio. Zakazane są również zgodnie z art.25 TWE wszelkie opłaty o charakterze celnym. Zgodnie z orzecznictwem ETS-u za opłaty o charakterze celnym uważa się wszelkie opłaty zakłócające swobodny przepływ towarów bez względu na rodzaj podmiotu pobierającego ani sposób i kryteria pobierania (Komisja v. Luksemburg i Belgia 2 i 3/62 oraz IGAV 94/97). Przykładowo mogą to być: opłaty administracyjne za odprawę graniczną, opłaty za przepisowe badania fitosanitarne, opłaty za poświadczenia bezpieczeństwa, itp. Istnieje natomiast zgodnie z art.90 zd. l TWE możliwość nakładania opłat wewnętrznych bezpośrednio lub pośrednio jednakże z zastrzeżeniem, iż nie będą wyższe od tych nakładanych przez państwo członkowskie bezpośrednio lub pośrednio na takie same towary krajowe, tzn. produkty które w ocenie konsumentów mają te same cechy i służą zaspokojeniu tych samych potrzeb. Opłata przy przekraczaniu granicy jest dopuszczalna gdy nie ma charakteru celnego i mogą ty być na przykład: opłaty za rzeczywiście wyświadczoną usługę, tj. usługę przynoszącą importerowi indywidualną i wymierną korzyść, opłata pobierana jest dla pokrycia kosztów poszczególnych państw członkowskich w przypadku przeprowadzenia dopuszczalnych kontroli przewidzianych w art.30 TWE, która jest nakładana w interesie WE lub też kontrola wynika z umów międzynarodowych, których UE jest stroną (C-89/76), oraz, jest opłatą wewnętrzną. W Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami artykułu 90 TWE wprowadzono zakaz dyskryminacji fiskalnej towarów podobnych, pochodzących z innych państw członkowskich. Towarami podobnymi są produkty, które w oczach konsumentów mają analogiczne właściwości lub zaspakajają te same potrzeby (podobnie przy opłatach wewnętrznych). Na przykład Komisja wystąpiła przeciwko Danii w związku z stosowaniem przez Danię systemu podatkowego faworyzującego tzw. sznaps (C- 171/78). Sznaps jest z gatunku mocnych alkoholi, który był uznany przez rząd Danii za trunek narodowy i w związku z tym korzystał z preferencji podatkowych. Jakkolwiek, preferencje podatkowe były przyznawane bez względu na kraj pochodzenia w ramach Unii. ETS uznał, że sznaps jako alkohol wysoko procentowy nie może być traktowany lepiej od innych podobnych trunków o takim samym przeznaczeniu i szczególnym charakterze, i nakazał ujednolicenie przepisów podatkowych. W myśl artykułu 90 TWE musi być zachowana absolutna bezstronność systemu podatkowego.

2

Fundamentalne znaczenie dla kształtowania Jednolitego Rynku mają artykuły 28 i 29 TWE mówiące o zakazie stosowania ograniczeń o charakterze ilościowym jak i wszelkiego rodzaju środków mających podobny skutek odpowiednio w przywozie i wywozie między państwami członkowskimi. Są to artykuły bezpośrednio skuteczne i stosunkowo jasne jakkolwiek dopiero praktyka i orzecznictwo ETS-u wypracowało reguły pozwalające w pełni urzeczywistnić swobodą przepływu towarów. Zniesieni ceł było oczywiste i bezdyskusyjne dla państw członkowskich jakkolwiek, nie zrezygnowały one z próby ograniczenia swobody przepływu towarów w celu ochrony własnego rynku. Dopiero orzecznictwo ETS-u powoli likwidowało te praktyki, i tak powstały dwie fundamentalne formuły, które ostatecznie wyeliminowały te praktyki: DASSONYIEE (Prokuratora Królewska v. Bracia DassonviUe C-8/74), oraz CASSIS DE DIJON (Rewe Zentral A. G. v. Federalny Monopol Spirytusowy C-120/78). Formuła Dassonvile pochodzi od orzeczenie zapadłego w sprawie przeciwko hurtownikom alkoholu, którzy nabyli od pośrednika sprowadzaną z Wielkiej Brytanii szkockiej whisky. Prokuratura zarzuciła hurtownikom, że nie posiadali odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego autentyczność alkoholu, i tym samym łamali prawo. Handlowcy mogli wykazać się tylko angielską nalepką na butelce, co w mniemaniu prokuratury było nie wystarczające (ówczesne prawo belgijskie szczególnie chroniło miejsce pochodzenia towaru). Trybunał przychylił się do zdania obrony która to zarzucała, że wymóg posiadania takiego certyfikatu stanowi barierę w handlu wewnątrz-wspólnotowym co praktyczne uniemożliwia nabywania towaru od pośrednika znajdującego się w innym państwie członkowskim. Zgodnie z tym orzeczeniem są uznane za niedopuszczalne wszelkie wymogi wewnętrzne dotyczące obrotu, które mogą utrudniać pośrednio lub bezpośrednio, rzeczywiście lub potencjalnie handel wewnątrz-wspólnotowy między państwami członkowskimi. Są one kwalifikowane jako zakazane środki o charakterze ilościowym. W wielu orzeczeniach ETS występował przeciwko zasadom etykietowania, opakowywania oraz nazewnictwa towarów, które zmuszały producentów do przygotowywania specjalnych partii na jeden kraj, lub ceny urzędowe czy minimalne / maksymalne ceny, co podwyższało cenę i tym samym utrudniało dostęp do danego rynku, lub też eliminowało dany towar z rynku. Formuła Dassonville koncentrowała się na ograniczeniach pochodzących od działań tylko i wyłącznie państwa natomiast formuła Cassis de Dijon odwołuje się do ograniczeń w których państwo w celu ochrony własnego rynku powołuje się na dobro konsumenta albo ochronę rodzinnej tradycji i ustanawia szczególne warunki dopuszczenia do obrotu. Sprawa Cassis de Dijon dotyczyła odmowy sprowadzenia do Niemiec z Francji likieru o nazwie Cassis de Dijon, o zawartości alkoholu 15 - 20 %. Zgodnie z przepisami niemieckimi likier typu cassis nie mógł zawierać mniej niż 25 % alkoholu. Był to wymóg, który obowiązywał wszystkich producentów tego likieru w Niemczech jak i w innych krajach członkowskich. Taki sam likier produkowany legalnie we Francji nie mógłby być sprzedawany w Niemczech. ETS nie znalazł żadnego powodu do uznania tych praktyk protekcjonistycznych za zasadne. Stwierdził, że jeśli państwo Niemieckie chce chronić swoich konsumentów przed zaniżaniem standardów wystarczy, aby odpowiednia informacja znajdowała się na etykiecie. Zgodnie z formuła Cassis de Dijon, każdy produkt, który został wyprodukowany zgodnie z prawem jednego z państw członkowskich i tam dopuszczony do obrotu może z zasady w takiej samej postaci być wwożony i sprzedawany we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Innym przykładem ilustrującym formułę Cassis de Dijon jest sprawa sprzedaży francuskiego piwa na terytorium Niemiec, gdzie władze niemieckie powołując się na odwieczną tradycję warzenia i czystości piwa odmawiały sprzedaż piwa francuskiego, które według tychże władz nie spełniało warunków koniecznych aby mogłoby być piwem w Niemczech. Trybunał stwierdził, że nie ma żadnych naukowych dowodów, że piwo francuskie jest szkodliwe i tym samym uznał, że nie ma podstaw do ograniczania na rynku niemieckim wolnej konkurencji produktów pochodzących z różnych państw i swobody wyboru konsumentów (C-178/84). W przypadku odwrotnej dyskryminacji, gdzie towar krajowy musi spełniać ostrzejsze warunki niż taki sam produkt z innego państwa członkowskiego, ETS uznał, że w przypadku żądania ochrony prawnej przez dyskryminowanego producenta, byłaby to zbyt daleko idąca ingerencja w kompetencje wewnętrzne państwa członkowskiego (Mathot 98/86, Groenwełd 1.5/79). Taki producent może skorzystać z ochrony prawnej ETS-u tylko w przypadku dyskryminacji danego towaru w innym państwie członkowskim. Mimo istnienia tak szeroko stosowanej swobody przepływu towarów państwa członkowskie nie są pozbawione całkowicie możliwości stosowania pewnych ograniczeń lub zakazów w przywozie, wywozie oraz tranzycie towarów

3

obcego pochodzenia. Mówi o tym artykuł 30 TWE, który pozwala państwu członkowskiemu wprowadzić ograniczenia lub zakazy uzasadnione względami moralności i porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrona zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt lub ochroną roślin, ochroną majątku narodowego posiadającego wartość artystyczną, historyczną lub archeologiczną, lub też ochroną własności przemysłowej i handlowej. Ze względu na istotę sprawy listę tę należy traktować jaką taksatywną, stosowanie tego artykułu musi być wyjątkiem, stosowany w przypadku wystąpienia realnych zagrożeń, w sposób proporcjonalny do zagrożenia (Evans Medical and Macfarlan Smith C324/93, o zasadzie zachowania proporcjonalności mówi również sam artykuł 30 TWE zd. 2). W żadnym wypadku w celu ochrony rynku wewnętrznego w przypadku trudności ekonomicznych lub społecznych (Orzeczenia: Komisja v. Włochy 7/61, Komisja v. Irlandia 288/83, Hedley Eomas C-5/94). Norma prawna zawarta w artykule 30 TWE zezwala jedynie na stosowanie ograniczeń ilościowych a nie może służyć jako podstawa do wprowadzenia ceł czy innych opłat. Z praktycznego punktu widzenia jest istotne, aby polska administracja celna miała możliwość wprowadzenia kontroli celnych na granicach wewnętrznych UE w przypadkach wymienionych w art.30 TWE. Formuły Dassonville i Cassis de Dijon pozwalają na nieskrępowany rozwój wolności gospodarczej, ETS w następnych swoich orzeczeniach próbował złagodzić ten ultra liberalny wydźwięk tych formuł. Sztandarowym orzeczeniem jest wyrok wydany w sprawie Keck & Mithourand (C-267, C-268/91). Został zaskarżony francuski przepis zakazujący sprzedaży w handlu detalicznym poniżej ceny nabycia. Skarżący próbowali dowieść, że takie obniżenie ceny ma wpływ na osiągnięcie większych obrotów i tym samym zwiększenie obrotu towarami pochodzącymi z innych państw członkowskich. ETS nie zgodził się z ta argumentacją uznając, że regulacje państwowe ograniczające tylko sposób zbytu danego towaru nie utrudniają handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art.28 TWE, o ile dotyczą w równym stopniu wszystkie zainteresowane strony jak i towary. Orzeczenie to wprowadziło rozróżnienie pomiędzy wymogami dotyczącymi produktu a warunków sprzedaży Zgodnie z tym orzeczeniem ograniczenie warunków sprzedaży nie są same w sobie środkiem o podobnym działaniu z artykułu 28 TWE. Unia celna oznacza nie tylko zniesienie barier wewnętrznych z przepływie towarów, lecz także ujednoliconą politykę handlową w stosunku do krajów trzecich. Zgodnie z artykułem 133 TWE CCP (Common Commercial Policy - Wspólna Polityka Handlowa) oparta jest na ujednoliconych zasadach odnoszących się do ustalania stawek celnych, zawierania umów międzynarodowych w dziedzinie ceł i handlu, działań ochronnych antydumpingowych i wobec subsydiów. 1.3.Obszar Uniii Celnej Unia Celna jak i Jednolity Rynek (swoboda przepływu osób, kapitałów i płatności oraz usług) tworzą obszar geograficzny gdzie obowiązują jednolite regulacje prawne odnoszące się między innymi do obrotu towarowego pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi tak jakby było to jedno państwo z jednym porządkiem pranym. Obszar ten obejmuje: terytorium Królestwa Belgii; terytorium Republiki Czeskiej; terytorium Republiki Cypryjskiej; terytorium Królestwa Danii, za wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii; terytorium Republiki Federalnej Niemiec, za wyjątkiem wyspy Helgoland i terytorium Busingen (Traktat z 23 listopada 1964 pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Konfederacją Szwajcarską); terytorium Królestwa Hiszpanii, za wyjątkiem Ceuty i Melilli; terytorium Republiki Estonii; terytorium Republiki Francuskiej, za wyjątkiem terytoriów zamorskich i Saint Pierre i Michelon oraz Majotty; terytorium Republiki Greckiej; terytorium Republiki Węgierskiej; terytorium Irlandii; terytorium Republiki Włoskiej, za wyjątkiem gmin Livigno i Campione d'Italia oraz wód krajowych jeziora Lugano znajdujących się pomiędzy nabrzeżem a granicą polityczną strefy położonej pomiędzy Ponte Tesa a Porto Ceresio; terytorium Republiki Litewskiej; terytorium Republiki Łotewskiej; terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga; terytorium Królestwa Holandii w Europie; terytorium Republiki Austrii; terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; terytorium Republiki Portugalskiej; terytorium Republiki Słowackiej; terytorium Republiki Słoweńskiej; terytorium Republiki Finlandii; terytorium Królestwa Szwecji;

4

terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jak również Wysp Normandzkich i Wyspy Mań. Terytorium Księstwa Monako, pomimo usytuowania poza terytorium Republiki Francuskiej jest również częścią obszaru celnego Wspólnoty. Do obszaru celnego Wspólnoty włączone są również morza terytorialne, morskie wody wewnętrzne oraz przestrzenie powietrzne państw członkowskich i terytoriów ww. terytoriów, za wyjątkiem mórz terytorialnych, morskich wód wewnętrznych i przestrzeni powietrznej terytoriów, które nie należącą do obszaru celnego Wspólnoty oraz gdzie postanowienia umów międzynarodowych lub przyjęta zwyczajowo na ograniczonym obszarze geograficznym i gospodarczym praktyka, bądź też przepisy dotyczące stosowania przez Wspólnotę autonomicznych środków, stanowią inaczej (np. terytorium Busingen). Terytoria ze specjalnym statusem Terytorium Terytorium Wspólnoty Europejskiej Terytorium celne /statystyczne Terytorium objęte podatkiem VAT Wyspy Owcze, Grenlandia (Dania) NIE NIE NIE Helgoland, Busingen (Niemcy) TAK NIE NIE Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania) TAK TAK NIE Ceutą i Melillą, (Hiszpania) TAK NIE NIE Góra Athos (Grecja) TAK TAK NIE Pays de Gex i Haute Savoine (Francja) TAK TAK TAK Francuskie departamenty zamorskie (Martynika,Gwadelupa, Gujana Francuska) TAK TAK NIE Terytoria zamorskie Francji (Nowa Kaledonia, Polinezja,Wallis i Futura) NIE NIE NIE Mayotte, ST. Pierre, Miquelon (Francja) NIE NIE NIE Livigno, Campinoe dTtalia i Jezioro Lugano (Włochy) TAK NIE NIE Gorizia, Val d'Aste (Włochy) TAK TAK NIE Aruba, Antyle Holenderskie (Holandia) NIE NIE NIE Azory, Madera (Portugalia) TAK TAK TAK Wyspy Alandzkie (Finlandia) TAK TAK NIE Wyspy Normandzkie NIE TAK NIE Wyspa Man NIE TAK TAK Gibraltar TAK NIE NIE Monaco NIE TAK TAK Andora NIE NIE NIE San Marino NIE NIE NIE Watykan NIE NIE NIE 2. Regulacje prawne dotyczące problematyki celnej 2.1. Rozporządzenia Wspólnotowy Kodeks Celny (dalej WKC) jak i Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego (dalej RWKC) zostały przyjęte w ramach I filaru za pomocą rozporządzeń. Rozporządzenie jest jedną z podstawowych, jak nie najważniejszą, formą stanowienia prawa wspólnotowego przewidzianą artykułem 249 TWE. Jest to akt prawny o charakterze ogólnym, obowiązującym w całości i bezpośrednio stosowalnym we wszystkich Państwach Członkowskich. Oznacza to, że wiąże zarówno instytucje wspólnotowe, organy, sądy, urzędy, osoby prawne i fizyczne jak i jednostki nie posiadające podmiotowości prawnej jak i samo państwo członkowskie. W warunkach polskich można porównać rozporządzenie z ustawą i w pewnej mierze również rozporządzeniem. Normy prawne zawarte w rozporządzeniach są skuteczne bezpośrednio / bezpośrednio stosowalne (zasada ta została pierwszy raz wyartykułowana w orzeczeniu ETS w sprawie Van Gend en Loos C--26/62), obie nazwy są używane wymiennie i de facto oznaczają to samo. Oznacza to, że norma zawarta w rozporządzeniu rodzi zarówno prawa jak i obowiązki dla podmiotów indywidualnych bez konieczności transponowania jej do krajowego porządku prawnego, automatycznie staje się częścią porządku prawnego każdego państwa członkowskiego. W przypadku konfliktu normy prawnej krajowego z normą prawa wspólnotowego, jeśli jest to norma zawarta w rozporządzeniu, pierwszeństwo ma, zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Costa przeciwko E. N. E. L (C-6/64), norma prawa wspólnotowego. Ujmując to w inny sposób, w przypadku sprzeczności ustawy - Prawo celne z 2004 r. z WKC, byłby stosowany WKC jako prawo mające pierwszeństwo przed prawem krajowym. Rozporządzenia są przyjmowane głównie przez Radę Unii Europejskiej samodzielnie lub przy współpracy z Parlamentem Europejskim. Często się zdarza, że Rada Unii Europejskiej ceduje część swoich uprawnień na Komisję

5

Europejską, która to, przyjmuje następnie stosowne rozporządzenia. Taka sytuacja ma najczęściej miejsce w przypadku wydawania rozporządzeń wykonawczych do rozporządzeń podstawowych. Najlepszym przykładem jest WKC, który jest aktem podstawowym wydanym przez Radę, natomiast RWKC już zostały opracowane i przyjęte przez Komisję Europejską. W tym miejscu należy również nadmienić, że Komisja Europejska w pewnej mierze będąc ograniczoną w prawie do stanowienia rozporządzeń ma praktyczny monopol jeśli chodzi o inicjatywę prawodawczą w UE. Projekty aktów prawnych w dziedzinie celnej są przygotowywane przez Dyrekcję Generalną ds. Ceł i Podatków (DG TAXUD) Komisji Europejskiej. DG TAXUD odgrywa kluczową rolę przy przyjmowaniu rozporządzeń wspólnotowych w dziedzinie wspólnotowego prawa celnego. Państwa członkowskie mają ograniczony wpływ na treść stanowionego prawa w dziedzinie ceł. Może się to odbywać albo na forum Rady Unii Europejskiej (Rada Ministrów, CO-REPER, Grupa Robocza Rady ds. Unii Celnej) lub poprzez udział ekspertów narodowych w pracach legislacyjnych prowadzonych przez DG TAXUD w ramach Komitetów Kodeksu Celnego. Rozporządzenia są przyjmowane przede wszystkim w takich dziedzinach, które wymagają ujednolicenia stanowisk państw członkowskich i są to między innymi:wspólna polityka rolna i rybołówcza, wspólna polityka transportowa, prawo konkurencji, unia gospodarczo - walutowa i przede wszystkim Unia Celna. Ważniejsze rozporządzenia dot. Unii Celnej i swobody przepływu towarów: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.WE L 302 z 1992 s. 1-50; rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz.U.WE E 253 z 1993 s.1766; rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustawiający wspólnotowy system zwolnień celnych, Dz. U. WE E 105 1983 s. 1-37; rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Dz.U.WE E 256 z 1987 s.1-2; rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (DZ.U.WE E 196/7, z 2.08.2003, str.7 i n.). rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych, Dz.U.WE E 102 z 1999 s.11-52; rozporządzenie Komisji (EWG/EURATOM) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów Dz. U. WE E 124 z 1971; rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego, Dz.U WE E 82 z 1997 r., s.1-16; rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/98 z dnia 27 marca 1998 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego, Dz.U.WE E 96 2 1998 r., s. 22-26. 2.2. Dyrektywy Inną formą aktu prawnego mającego znaczenie dla administracji celnej są dyrektywy. Zasadnicza różnica między dyrektywą a rozporządzeniem jest taka, że dyrektywa jest głównie adresowana do państwa członkowskiego, które ma obowiązek w przypisanym czasie w dyrektywie dokonać transpozycji norm zawartych w dyrektywie do prawa krajowego państwa członkowskiego. Dyrektywa nie nakłada żadnych obowiązków względem osób fizycznych i prawnych i nie wywołuje skutku bezpośredniego. Jedynie w przypadku, gdy dane państwo członkowskie nie transponowało dyrektywy we właściwym czasie, normy zawarte w dyrektywie są wystarczająco jasne, stabilne, precyzyjne, oraz nie pozostawiające swobody uznania dla organów państwa członkowskiego, mogą być stosowane bezpośrednio (albo inaczej można się na nie powołać) jakkolwiek tylko w sporach z organami danego państwa członkowskiego. Ważniejsze dyrektywy mające znaczenie dla polskiej służby celnej to: dyrektywa Komisji z dnia 6 września 1979 r. w sprawie towarów zgłoszonych do uszlachetniania czynnego, które,

6

jeżeli są przywiezione w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu, korzystają z uzgodnień dotyczących uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na swoje szczególne przeznaczenie Dz. U. WE L 237 z 1979 r., s. 29-30; dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania, Dz.U.WE L 76 z 1992 r., s.1-13; dyrektywa Komisji 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalająca szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków, Dz.U.WE L 337 z 2002 r., s.41-54. 2.3. Decyzje Kolejną formą aktu prawnego mającą znaczenie dla służb celnych są decyzje. Jest to, akt prawny wiążący we wszystkich jego elementach podmioty, których dotyczy. Jest skierowana do indywidualnego adresata - przedsiębiorstwa lub państwa. Decyzja jest administracyjnym instrumentem wykonawczym prawa wspólnotowego. Musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Dziennik Urzędowy WE), jakkolwiek publikacja nie jest warunkiem jej wdrożenia. Decyzje będąc aktami wiążącymi mogą obowiązywać do momentu kiedy ETS nie orzeknie o zawieszeniu ich stosowania bądź o stwierdzeniu nieważności. Jeżeli decyzja jest skierowana do państwa członkowskiego, wiąże wówczas zarówno wszystkie jego organa jak i sądy. Decyzje w dziedzinach istotnych 2 punktu widzenia służb celnych są wydawane głownie przez Radę Komisję i Parlament Europejski. Są wydawane w takich dziedzinach jak wiążąca informacja taryfowa, świadectw pochodzenia, decyzje wspólnych komitetów w ramach państw EFTA oraz decyzje mające na celu ochronę rynku wewnętrznego UE. Przykładowe decyzje, dotyczące kwestii celnych: Decyzja nr 253/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. przyjmująca program działań dla ceł we Wspólnocie (Cło 2007), Dz.U.UE L 36 z 2003 r., s. 1-6; Decyzja Rady i Komisji z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, między Wspólnotami Europejskimi, ich Państwami Członkowskimi a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Księstwem Lichtensteinu, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (94/1/WE, EWWiS) Dz. U. WE L l 1994 r., s. 1-1. Wszystkie akty prawne są dostępne w języku polskim na stronach internetowych UE pod adresem: http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.html oraz na stronie UKIE http://wwwl.ukie.gov.pl/dtc.nsf. 3. III Filar-współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Dla funkcjonowania administracji celnej istotne są również instrumenty przyjmowane w ramach III filaru. Zasadnic2a różnica miedzy I i III filarem leży w naturze spraw, które im podlegają. Mianowicie I filar, tzw. wspólnotowy zajmuje się głównie sprawami przekazanymi, na mocy Traktatu z Maastricht, w wyłączna kompetencję Wspólnoty Europejskiej. Z punktu widzenia służby celnej jest nią przede wszystkim Unia Celna. Państwa członkowskie mają tutaj bardzo niewielki margines ruchu. Natomiast III filar zawiera sprawy, które na mocy Traktatu z Maastricht pozostają w wyłącznej gestii samych państw członkowskich, natomiast Traktat zobowiązuje je do pogłębiania współpracy w tych dziedzinach miedzy innymi przy udziale Komisji Europejskiej (DG JAI Directorate Generał forJustice and Home Affairs - Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Europol, OLAF). Tymi dziedzinami w chwili obecnej są: zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zwalczanie terroryzmu, handlu ludźmi i przestępstw przeciwko dzieciom, zwalczanie nielegalnego przemytu narkotyków,nielegalnego przemytu broni, korupcji, oszustw, zapobieganie rasizmowi i ksenofobii. W codziennej pracy celnika rozróżnianie I od III filaru nie ma większego znaczenia, w ramach służby celnej istnieją odpowiednie komórki organizacyjne, które są odpowiednio odpowiedzialne za realizację tej współpracy Natura spraw zawartych w III filarze determinuje również w pewnym stopniu również charakter środków prawnych wykorzystywanych w tym filarze. W odróżnieniu od I filaru w III filarze nie funkcjonują rozporządzenia i dyrektywy. Natomiast, są to przede wszystkim konwencje, umowy międzynarodowe, wspólne stanowiska, decyzje ramowe i decyzje. Z punktu widzenia administracji

7

celnych najważniejsze są konwencje. Państwa Członkowskie UE zdecydowały się do tej pory przyjąć dwie konwencje, które mają znaczenie dla służby celnej: Konwencja sporządzona na podstawie artykułu k. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych (tzw. Konwencja CIS), Dz. U. WE nr C 316 z 1995 r., s. 34-47, wraz z trzema protokołami: - Protokół z dnia 29 listopada 1997 r. sporządzony na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych, Dz.U.WE nr C 1.51 z 1997r., s.16-28; - Protokół z dnia 12 marca 1999 r. sporządzony na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie prania wpływów pieniężnych w Konwencji o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu w Konwencji, Dz.U.WE nr C 91 z 1999 r., s.2-7.; - Protokół z dnia 8 maja 2003 r. sporządzony zgodnie z artykułu 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego, w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, Konwencję o wykorzystaniu technologii informatycznej dla potrzeb celnych Dz.U.WE nr C 139 z 2003 r., s.2-8, oraz Konwencja z dnia 18 grudnia 1997 r. sporządzona na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi (tzw. Konwencja Neapolitańska II), Dz.U.WE Nr C 24 z 1998 r., s.2-22. Konwencja CIS została zawarta w wyniku uznania,że administracje celne muszą w bieżącej współpracy stosować zarówno postanowienia wspólnotowe, jak i krajowe. Konwencja CIS wraz z Protokołami ma zagwarantować jednoczesne stosowanie postanowień o wzajemnej pomocy i współpracy w III filarze. Państwa Członkowskie uznały, że istnieje potrzeba zacieśnienia współpracy między administracjami celnymi poprzez ustanowienie procedur, które pozwolą działać wspólnie i wymieniać dane osobowe lub inne, mające związek z niedozwolonymi działaniami transgranicznymi przy wykorzystaniu nowych technologii przekazywania informacji i zarządzania nimi. Niniejsza Konwencja jest instrumentem wspomagającym przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego. Rozporządzenie 515/97 w swoich głównych założeniach służy tym samym celom co Konwencja, obejmując jednak tylko sprawy dotyczące I filaru Unii Europejskiej (w tym przedmiotowym przypadku wykonywanie przepisów prawa celnego i rolnego). Natomiast Konwencja CIS rozszerza tę współpracę (przede wszystkim funkcjonowanie utworzonego na podstawie art.23 rozporządzenia 515/97 Systemu Informacji Celnej - CIS) na obszar będący przedmiotem zainteresowania między innymi służb celnych Państw Członkowskich, tj. III filar - Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych. Konwencja Neapolitańska II ma natomiast na celu poprawę współpracy między administracjami celnymi Państw Członkowskich Unii Europejskiej w zapobieganiu, przeprowadzaniu dochodzeń i ściganiu naruszeń prawa celnego. Stanowi również rozszerzenie rozporządzenia 515/97, w części dotyczącej pomocy administracyjnej, na działania w tzw. III filarze. Konwencja ta, zastępuje Konwencję Państw Członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie postanowień dotyczących wzajemnej pomocy udzielanej przez ich władze celne - podpisaną w Rzymie dnia 7 września 1967 r. (tzw. Konwencja Neapolitańska 1967). Konwencja Neapolitańska II została zawarta jako rezultat uznania roli współpracy administracji celnych w zagwarantowaniu sprawności poboru należności celnych oraz skuteczności w przeciwdziałaniu naruszeniom prawa celnego. Konwencje są jednym z instrumentów prawnych przyjmowanych w ramach III filaru UE tj. Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych (tytuł VI TUE), które są przyjmowane przez Państwa Członkowskie UE celem realizacji zadań zawartych w tym tytule Traktatu. Zgodnie z art.34 ust.2 lit.d) TUE konwencje są opracowywane przez Radę, która następnie zaleca Państwom Członkowskim ich przyjęcie. Państwa Członkowskie ratyfikują konwencje zgodnie z procedurami przyjętymi przez własne prawo konstytucyjne. Konwencja staje się wiążąca po przyjęciu przez co najmniej połowę Państw Członkowskich, chyba, że treść konwencji stanowi inaczej. Konwencja wiąże tytko te Państwa Członkowskie, które ją ratyfikowały Polska nie jest strona tych konwencji, obecnie toczy się proces ratyfikacyjny (stan na sierpień 2004 r.).

8

2.00.00 Przedstawicielstwo w sprawach celnych 1. Wprowadzenie Prawo w bardzo szerokim zakresie dopuszcza możliwość dokonywania czynności prawnych przez przedstawicieli, co w konsekwencji pozwala również na dokonywanie czynności ze skutkiem bezpośrednim dla osób, które same czynności dokonać nie mogą (np. nie posiadają zdolności do czynności prawnych lub posiadają ją w ograniczonym zakresie). Z instytucji przedstawicielstwa korzystają także w bardzo szerokim zakresie osoby prawne, które dokonują czynności przez odpowiednio umocowanych przedstawicieli w zastępstwie statutowych organów. Działanie przedstawiciela charakteryzuje się dwoma cechami: po pierwsze - przedstawiciel podejmuje je nie w swoim, lecz w imieniu innej osoby, po drugie - z czynności prawnej przedstawiciela wynikają skutki prawne nie dla niego, lecz bezpośrednio dla osoby reprezentowanej. Zgodnie z kodeksem cywilnym rozróżniamy przedstawicielstwo ustawowe (umocowanie do działania w cudzym imieniu wynika z ustawy) oraz pełnomocnictwo (ustanowione z woli reprezentowanego i oparte na jego oświadczeniu). Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, udzielone zostaje w drodze oświadczenia woli mocodawcy i uprawnia pełnomocnika do dzia- łania w imieniu mocodawcy w stosunku do osób trzecich. Pełnomocnik ma określone granice, w ramach których może działać w imieniu mocodawcy. W ramach pełnomocnictwa ogólnego pełnomocnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu (czynności polegających na zwykłej, codziennej eksploatacji rzeczy, na dokonywaniu czynności niezbędnych do utrzymania działalności w określonej sferze stosunków prawnych, na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, najmu, płaceniu podatków, sprzedaży zbiorów uzyskanych w gospodarstwie rolnym itd.). Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. Pełnomocnictwo tzw. rodzajowe dotyczy określonej kategorii czynności prawnych (np. sprzedaży rzeczy). Ponadto ustawa może wymagać pełnomocnictwa do poszczególnej czynności prawnej (np. pełnomocnictwo do udziału w przetargu). 2. Przedstawicielstwo w postępowaniu w sprawach celnych Regulacje dotyczące bezpośrednio instytucji przedstawicielstwa w sprawach celnych zostały zawarte w: 1) WKC, 2) ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz.622), 3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych (Dz.U. Nr 117, poz.1223), 4) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych (Dz.U. Nr 82, poz.748), 5) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego (Dz.U. Nr 84, poz.782). Zgodnie z art.5 ust.1 WKC każdy może ustanowić przedstawiciela do reprezentowania go przed organami celnymi, celem spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym. Tym samym, zgodnie z art.64 ust.1 WKS, właściciel towarów lub upoważniony odbiorca może dokonać czynności przed organami celnymi (między innymi zgłoszenia celnego) samodzielnie lub przez ustanowionego w tym zakresie przedstawiciela. W większości przypadków przedstawiciel musi mieć swoją siedzibę we Wspólnocie. Przedstawicielem, zgodnie z art.5 ust.3 w związku z art.4 pkt 2 WKC, może być osoba fizyczna, która na stale zamieszkuje we Wspólnocie oraz osoba prawna lub stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nie posiadające przy tym osobowości prawnej, których siedziba statutowa, siedziba główna lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie. Warunek posiadania siedziby we Wspólnocie nie dotyczy osób, które dokonują zgłoszenia do procedury tranzytu, odprawy czasowej lub też zgłaszają towary sporadycznie, pod warunkiem, że organy celne uznają te czynności za uzasadnione (art.64 ust.2b WKC). Polskie ustawodawstwo krajowe w art.75 Prawa celnego wskazuje przykładowych przedstawicieli: agencje celne, spedytorów, przewoźników. Zgodnie z art.5 ust.4 WKC obowiązkiem przedstawiciela jest zgłoszenie organowi celnemu, że działa na rzecz innej osoby, określenie czy przedstawicielstwo jest bezpośrednie czy pośrednie oraz posiadanie upoważnienia do jej reprezentowania. W sytuacji niedopełnienia jednej z wymienionych przesłanek osoba działająca jako przedstawiciel będzie uważana za osobę działającą we własnym imieniu i na swoja rzecz. Zasada ta pozwala określić organom celnym w każdym przypadku kto jest właścicielem towarów, zgłaszającym oraz odpowiedzialnym za dług celny. Zgodnie z art.76 Prawa celnego czynności dokonane przez przedstawiciela w granicach upowa żnienia pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustanowiła. Dla ważności upoważnienia wymaga się, by zostało ono sporządzone i podpisane w imieniu przedsiębiorcy przez osobę lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.

9

10 . 2. zawiera elementy charakterystyczne wyłącznie dla prawa celnego. jakie powstały na skutek nieprawidłowego lub nieterminowego dokonania albo niewykonania czynności prawa celnego ponoszą solidarnie wszyscy przedstawiciele. W myśl postanowień wspólnotowego prawa celnego. lecz na rzecz innej osoby. Zgodnie z definicja zawarta w art. Przedstawiciel bezpośredni nie może dokonać zgłoszenia towaru do procedury wywozu w urzędzie celnym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby. że treść upoważnienia jest sprawą przedsiębiorcy. która jest agentem celnym lub jeżeli w jej imieniu czynności przed organem celnym dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych.in. co ma istotne znaczenie w kontekście art. że przedstawiciel musi dołączyć upoważnienie do każdego zgłoszenia celnego. zatem instytucja przedstawicielstwa w sprawach celnych pomimo. również w przypadku jego niewłaściwych działań. Z uwagi na charakter spraw zgoda na udzielenie substytucji nie może być zgodą dorozumianą.5 ust. w taki sposób. że przedstawiciel bezpośredni nie jest zgłaszającym.1. aby przedstawiciel dokona¸ substytucji tego upoważnienia. możliwość dokonania zgłoszenia celnego w imieniu przedsiębiorcy w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego jest zarezerwowana wyłącznie dla osoby (fizycznej.4 pkt 18 WKC zgłaszającym jest osoba.2 WKC przedstawicielstwo bezpośrednie ma miejsce wtedy. co zostało w upoważnieniach stwierdzone i co osoba i jej przedstawiciel ustaliły. Przedstawiciel bezpośredni swoim działaniem na rzecz osoby reprezentowanej i w jej imieniu wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. lub przedstawicielstwa pośredniego.2 dwa rodzaje przedstawicielstwa: bezpośrednie . zgodnie z art. Przedstawiciel w każdym przypadku powinien być upoważniony do występowania na rzecz innej osoby. że osoba która go udzieliła wyraża zgodę.2 WKC państwa członkowskie mogą zastrzec prawo do dokonywania na swoim obszarze zgłoszenia celnego w formie przedstawicielstwa bezpośredniego. Ponieważ nie jest on zgłaszającym. W przypadku substytucji upoważnienia odpowiedzialność majątkową wobec organów celnych za pokrycie kwoty długu celnego lub innych opłat. dług celny. który udziela upoważnienia oraz przedstawiciela.77 Prawa celnego przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonania określonych czynności. Nie oznacza to jednak. które mogą żądać uiszczenia kwot wynikających z długu celnego albo od wszystkich dłużników zobowiązanych solidarnie albo od każdego z osobna.Organy celne mogą zażądać od każdej osoby oświadczającej. Szczegółowe informacje dotyczące wpisu na listę agentów celnych opisano w pkt 3. Zaspokojenie wierzyciela (organu celnego) przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych przedstawicieli. państwom członkowskim pozostawiona została swoboda w uregulowaniu pewnych kwestii.jeżeli przedstawiciel działa we własnym imieniu. Regulacja ta znacznie wzmacnia sytuację organów celnych.1. Z przedstawionej definicji wynika. iż jest zbliżona do pełnomocnictwa ustanowionego z woli reprezentowanego określonego w kodeksie cywilnym. ˝e prawo do substytucji przysługuje wszystkim przedstawicielom. Przedstawicielstwo bezpośrednie Na podstawie art.5 ust. WKC wyróżnia w art. jeśli miejsce to nie jest to same z miejscem zamieszkania lub siedziby eksportera. albo też z miejscem zapakowania lub załadunku towaru. W polskim prawie krajowym. aby przedstawicielem by¸ agent celny wykonujący swój zawód.jeżeli przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby (klasyczny rodzaj przedstawicielstwa wynikającego z oświadczenia woli) oraz pośrednie . Natomiast z punktu widzenia ponoszonej odpowiedzialności przedstawicielstwo bezpośrednie jest korzystniejsze dla przedstawiciela. że działa w imieniu lub na rzecz innej osoby przedstawienia dowodów potwierdzających jej prawo do występowania w charakterze przedstawiciela. Instytucji tę określa się mianem substytucji.78 ustawy Prawo celne. w zakresie przedstawicielstwa realizowanego przez agenta celnego. w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne (osoba reprezentowana przez przedstawiciela bezpośredniego). jaki wynika z niniejszego upoważnienia Jednakże należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić. W przypadku przedstawicielstwa pośredniego zostaje naruszona zasada działania przedstawiciela w imieniu innej osoby.5 WKC. Zgodnie z art. za zgodą osoby udzielającej upoważnienia. prawnej lub stowarzyszenia osób nie posiadających osobowości prawnej). Takie oświadczenie może przybrać następującą formę: "Jednocześnie wyrażam zgodę na dokonanie substytucji upoważnienia w takim zakresie. m.5 ust. Należy zauważyć. Korzystając z opisanego wyżej uprawnienia Polska zastrzegła dla agentów celnych reprezentowanie w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego. w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności przed organem celnym za mogący powstać. ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju oraz zakresu udzielonego upoważnienia oraz możliwości jego substytucji.161 ust. gdy przedstawiciel działa w cudzym imieniu i na cudza rzecz. Dlatego też optymalnym rozwiązaniem byłoby zapisanie w upoważnieniu. Udzielenie substytucji jest możliwe za zgoda osoby udzielającej upoważnienia. która dokonuje zgłoszenia celnego w swoim imieniu (przedstawiciel pośredni albo przedsiębiorca wykonujący czynności samodzielnie) lub osoba. Organy celne winny egzekwować to. Na podstawie art.

których siedziba statutowa.2 pkt 3 Prawa celnego.osoba prawna . poz.osoba prawna. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe.towarów niemających charakteru handlowego. siedziba główna lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie Zgłoszenie celne: . pod warunkiem. . Listę agentów celnych ogłasza Minister Finansów w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów. w imieniu której występuje pracownik wpisany na listę agentów celnych .osoba (np.1 Prawa celnego na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczna.osoba prawna.w ramach obrotu pocztowego . art. a nie posiadające przy tym osobowości prawnej 2. Sposób prowadzenia listy oraz tryb dokonywania wpisu na listę agentów celnych został określony w rozporządzeniu w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych wydanym na podstawie art. 3) korzysta z pełni praw publicznych.w ramach obrotu pocztowego: . Przedstawiciel pośredni w powyższych przypadkach (jako zgłaszający) jest dłużnikiem solidarnie z osobą.79 ustawy Prawo celne) prowadzona przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. której siedziba statutowa lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie Zgłoszenie celne: . . Różnice pomiędzy przedstawicielstwem pośrednim i bezpośrednim są szczególnie widoczne w przepisach dotyczących długu celnego (art.2 Przedstawicielstwo pośrednie WKC przewiduje równie˝ możliwość występowania przedstawiciela na rzecz osoby reprezentowanej. Upoważnienie do prowadzenia takiej listy zawarte jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r.agent celny .80 ust.830) wydanym na podstawie art. określając taka formę reprezentacji jako przedstawicielstwo pośrednie. 11 . która na stałe zamieszkuje we Wspólnocie .1 Instytucja agenta celnego Agentem celnym jest osoba wpisana na listę agentów celnych (art.do procedury tranzytu. że organy celne uznają te czynności za uzasadnione: -osoba fizyczna . ale w imieniu własnym. Zgodnie z art. .81 ust. Wymogi i zobowiązania 3. która na stałe zamieszkuje we Wspólnocie . . obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Konstrukcja przyjęta w przypadku przedstawicielstwa pośredniego zakłada poniesienie przez przedstawiciela większej odpowiedzialności za swoje działania. . 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych. jak i dla reprezentowanego. w zamian za traktowanie go jako zgłaszającego.201 ust.odprawy czasowej.sporadyczne pod warunkiem. Nr 87.U.3 WKC).osoba fizyczna.stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych.209 ust. a nie posiadające przy tym osobowości prawnej.70 ust.do procedury tranzytu.sporadyczne.3. 4) posiada co najmniej średnie wykształcenie. na rzecz której jest składane zgłoszenie celne. że organy celne uznaja te czynności za uzasadnione -osoba fizyczna . mieniu. której siedziba statutowa lub inna stała siedziba znajduje się we Wspólnocie .2 ustawy Prawo celne.osoba prawna − stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych. a nie posiadające przy tym osobowości prawnej 3. agencja celna). Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorców w drodze przedstawicielstwa pośredniego w Polsce Zgłoszenie celne: . która: 1) posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie. .Osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorców w drodze przedstawicielstwa bezpośredniego Polsce Zgłoszenie celne . w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz.pracownik osoby zainteresowanej Zgłoszenie celne: . Działanie takie wywołuje skutki zarówno dla przedstawiciela.odprawy czasowej.towarów niemających charakteru handlowego. 5) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.osoba fizyczna.stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych.

Egzamin składa się z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu. jej przeznaczenie i sposób uiszczenia. w tym wypełnić zgłoszenie celne. a tym samym podstawą do uzyskania wpisu na listę agentów celnych. Wraz z wniesieniem wniosku o przystąpienie do egzaminu osoba jest zobowiązana złożyć 20% opłaty. 7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisja egzaminacyjna. podpisywanym przez przewodniczącego i członków zespołu egzaminującego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia. Druga część egzaminu może zostać powtórzona po złożeniu do Przewodniczącego Komisji. przed wyjściem zostawiając pracę przewodniczącemu zespołu egzaminującego. Na żądanie praca egzaminacyjna jest udostępniana do wglądu egzaminowanemu. z tematyki niezbędnej do prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego. Do części pisemnej egzaminu ponownie można przystąpić najwcześniej po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu złożonego z wynikiem negatywnym. niezbędną do rzetelnego i profesjonalnego wykonywania zawodu. powoływaną przez Ministra Finansów lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydana na podstawie przepisów odrębnych. pozostałą część należy wnieść nie później niż w przeddzień wyznaczonego terminu egzaminu. jak również administracyjnego i podatkowego. Nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu w siedzibach izb celnych ogłaszana jest informacja o wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji miejscu i terminie egzaminu. Wykluczenie osoby. Egzaminowany otrzymuje również do wypełniania administracyjny dokument towarzyszący. Osoba zdająca może opuścić salę tylko po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Ma za zadanie przygotować dokumenty niezbędne do nadania towarowi przeznaczenia celnego. gdy podczas egzaminu korzysta ona z cudzej pomocy. podatkowego i administracyjnego. deklarację podatkową i inne dokumenty związane z podatkiem akcyzowym. Zgodnie z art. nie później niż w okresie 2 lat od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jednym z istotnych wymogów wpisu jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na agenta celnego. Test trwa nie dłużej niż 150 minut. Przed uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego konieczne jest zweryfikowanie wiedzy posiadanej przez kandydata na agenta celnego. może on zostać powtórzony. W przypadku ponownego uzyskania oceny negatywnej z drugiej części egzaminu egzamin powinien być powtórzony w całości nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia egzaminu złożonego z wynikiem negatywnym. sposób przeprowadzenia i zakres egzaminu kwalifikacyjnego osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania czynności agenta celnego szczegółowo określa rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z jednej części egzaminu. wniosku o jej powtórzenie. W przypadku zmian przepisów należących do tematyki egzaminu wykaz pytań jest uaktualniany. Rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych określa wysokość opłaty. 8) wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych. sprawdzającego wiedzę teoretyczną osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu agenta celnego oraz części ustnej sprawdzającej umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Test zawiera 100 pytań z zakresu przepisów prawa celnego. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 12 . Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna złożenie przez do Komisji kandydata wniosku o przystąpienie do egzaminu. jest zaświadczenie potwierdzone przez przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego upoważnioną. Osoba przed przystąpieniem do egzaminu obowiązana jest wylegitymować się dowodem potwierdzającym jej tożsamość. pomaga innym uczestnikom lub w inny sposób rażąco zakłóca przebieg egzaminu. nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania oceny negatywnej z części ustnej. Wprowadzenie tego wymogu ma na celu zabezpieczenie interesów państwa w sprawach. uproszczony dokument towarzyszący. W drugiej części egzaminowany otrzymuje do wypełnienia druki i formularze dokumentów obowiązujących w przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty oraz w wywozie z tego obszaru. Powinien on wykazywać się rozległą wiedzą z dziedziny prawa celnego. Ocenę pozytywną gwarantuje prawidłowa odpowiedź na co najmniej 81 pytań. w których będzie występowa¸ agent celny. posługuje się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Egzamin przeprowadzany jest w warunkach umożliwiających samodzielną pracę zdających. Przewodniczący zespołu egzaminującego może wykluczyć z egzaminu osobę w przypadku. która przystąpiła do egzaminu jest stwierdzone protokołem. pytania testowe ustala i podaje do publicznej wiadomości minister właściwy do spraw finansów publicznych. Świadectwem złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.81 ust 1 Prawa celnego koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu ponosi osoba przystępująca do egzaminu. Tryb. Do części pisemnej egzaminu można przystąpić pod warunkiem uzyskanie pozytywnej oceny z testu.6) swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego. O obowiązujących w trakcie egzaminu zasadach przewodniczący zobowiązany jest poinformować osoby przed przystąpieniem do egzaminu.

954 z późn. Wpis obejmuje numer i datę wpisu. Możliwość tą wprowadza rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego wydane na podstawie art. które do 1 maja 2004r. Sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności.2 Prawa celnego w przypadku: 1) naruszenia jednego z warunków niezbędnych do wpisu.17 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. zobowiązane są do zdania egzaminu uzupełniającego w zakresie przepisów dotyczących akcyzy. aktualnej informacji o niekaralności oraz dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (chyba że osoba na podstawie odrębnych przepisów nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu w zakresie uzyskania numeru identyfikacji podatkowej). Nr 29. 13 . która nie podlegała obowiązkowi ewidencyjnemu. a także szczegółowe postanowienia dotyczące kosztów przeprowadzenia testu określa rozporządzenie. przedkładając uwierzytelniona kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. Jeżeli w trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie uznania kwalifikacji Minister Finansów uzna. 2) niewykonywania czynności agenta celnego przez okres co najmniej pięciu lat. które uzyskały ocenę pozytywną z egzaminu na agenta celnego. z 2002 r.U. Instytucja agenta celnego od lat związana jest z prawem celnym. Wpis na listę agentów celnych następuje w formie decyzji administracyjnej. które otrzymały decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego. Dokument zawierający informację o niekaralności powinien zostać sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. konieczne było również rozszerzenie uprawnień agentów celnych. imię (imiona) i datę urodzenia. 3) jej śmierci. Jako załączniki do wniosku powinny zostać złożone uwierzytelnione kserokopie: dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. o podatku akcyzowym (Dz. otrzyma decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej zobowiązana jest niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji. miejsce i adres zamieszkania oraz odpowiednio numer identyfikacji podatkowej.257) agent celny może być pełnomocnikiem podatnika w postępowaniach w zakresie akcyzy. Osoba wpisana na listę agentów celnych jest obligatoryjnie skreślana z listy.U. Kodeksie celnym. poz. dokumentów. mogą również wystąpić osoby.zm. może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. Zgodnie z art. niemniej jednak w świetle dokonanych zmian kompetencyjnych organów celnych przypisanie Służbie Celnej zadań z zakresu podatku akcyzowego. Osoby. zgodnie z art. mieniu. Zakres i sposób przeprowadzania egzaminu uzupełniającego określa rozporządzenie w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych.). Przepisy rozporządzenia są stosowane do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. że istnieją znaczne różnice. W celu wpisu na listę agentów celnych należy wystąpić z wnioskiem. nazwisko. Działalność agenta celnego może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.Otrzymanie zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu na agenta celnego nie uprawnia jeszcze do wykonywania zawodu. poz. którzy nabyli w swoim kraju kwalifikacje do wykonywania czynności agenta celnego i maja zamiar wykonywać te czynności w Polsce. Organ dokonujący wpisu może zażądać przedstawienia oryginałów ww. gdy osoba. Nr 887. zostały wpisane na listę agentów celnych bądź zdały z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją egzaminacyjną na zasadach określonych w obowiązującym do dnia 1 maja 2004 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. Z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych oprócz osób. którego wzór określa rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych.15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe. W przypadku. w przypadku wątpliwości co do ich wiarygodności. co do zasad nabywania uprawnień oraz wykonywania zawodu w Polsce i w kraju nabycia kwalifikacji. Po odbyciu stażu adaptacyjnego lub po złożeniu testu umiejętności (wybór należy do osoby wnioskującej o uznanie kwalifikacji) Minister Finansów wydaje decyzję o uznaniu lub nie kwalifikacji wnioskodawcy do wykonywania czynności agenta celnego na terytorium Polski. Skreślenie oraz zawieszenie agenta celnego następuje w formie decyzji administracyjnej.80 ust.

system Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej. czy są jakieś inne klasyfikacje dla towarów z podobnym opisem. Ze względu na to. Przede wszystkim ma on na celu uniknięcie oszukańczych praktyk handlowych. odnajdować praktyki oszukańcze i niewłaściwe stosowanie procedury przez podmioty gospodarcze (np. nazywana EBTI . który posiadałby wszystkie WIT-y.WIT (w pierwszej fazie WIT-y były wiążące tylko dla wydającego państwa członkowskiego. a w drugiej . a która została wydana przez inne państwo członkowskie . 14 . a następnie uzyskania konkurencyjnej przewagi ekonomicznej nad innymi państwami członkowskimi. W celu jednolitego stosowania Wspólnej Taryfy Celnej oraz ułatwienia operacji celnych 1 stycznia 1992 r. umożliwić władzom celnym danego kraju członkowskiego sprawdzenie w bazie danych. pozwolić służbom Komisji na zapewnienie spójności klasyfikacji przez różne władze krajowe poprzez szukanie rozbieżnych lub niepoprawnych klasyfikacji. Rozbieżna klasyfikacja taryfowa tego samego towaru powoduje możliwość zawarcia podwójnej transakcji w ramach państw członkowskich Unii. aby nie doszło do nadania niepoprawnych klasyfikacji taryfowych. Aby uniknąć rozbieżnej klasyfikacji taryfowej w ramach państw członkowskich. w celu uzyskania jak najbardziej korzystnej pozycji Taryfy celnej.00. czy decyzja klasyfikacyjna dla podobnych towarów nie została już wydana przez inne europejskie władze celne. który zamierzają zadeklarować.misja podjęła decyzję o utworzeniu systemu informatycznego. wielokrotne wnioski od tego samego podmiotu na ten sam towar).Europejska Wiążąca Informacja Taryfowa. Praktyki te oznaczają poszukiwanie wewnątrz Unii różnych klasyfikacji taryfowych na ten sam towar za pomocą wielokrotnych wniosków o WIT. nieodzyskania środków własnych Unii. istniało ryzyko użycia procedury Wiążącej Informacji Taryfowej (dalej WIT) przez państwa członkowskie w celu skorzystania z bardziej liberalnego stosowania Taryfy. że kierunek uregulowań celnych był podporządkowany polityce handlowej państwa. 1.jest ważna i czy prezentowane towary potwierdzają opis w niej zawarty. wprowadzono we Wspólnocie Europejskiej pierwsze podstawowe rozporządzenie regulujące procedurę wiążącej informacji taryfowej .Wprowadzenie Jednolite stosowanie Wspólnotowej Taryfy Celnej wymaga uzgodnienia celnej definicji i interpretacji towarów.w roku 1993 .którą posługuje się podmiot podczas odprawy celnej. pozwolić podmiotom gospodarczym z innych państw członkowskich na ustalenie. wyeliminowanie w krajach Unii Europejskiej różnic w klasyfikacji taryfowej oraz zapewnienie równości i prawnego zabezpieczenia podmiotów gospodarczych w warunkach decyzji podjętych przez władze celne różnych krajów członkowskich. gdy są przewidziane operacje importu lub eksportu oraz przed zadeklarowaniem tych towarów do procedur celnych.1 Procedura WIT Ścisłe połączenie pomiędzy polityką Wspólnoty a klasyfikacją taryfową spowodowało konieczność utworzenia systemu wiążących informacji taryfowych. czy WIT została już wydana dla produktu podobnego do tego.00 Wiążąca informacja taryfowa (WIT) 1. utworzono system EBTI . który zakłada niezmienność poglądów w zakresie klasyfikacji ze strony różnych państw członkowskich wobec stanowiska kraju trzeciego. co mogłoby prowadzić do zmiany kierunku obrotów handlowych. ma następujące cele: zapewnić jednolite stosowanie Wspólnej Taryfy Celnej (CCT) w ramach Unii.2 System EBTI W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania WIT-ów. Procedura WIT jest jednym ze środków. pozwolić władzom celnym na weryfikację podczas klasyfikacji. 1. aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalne informacje o klasyfikacji taryfowej towarów.poprawiono rozporządzenie tak. Z tego powodu koniecznością stał się rozwój środków służących harmonizacji klasyfikacji dokonywanej przez różne państwa członkowskie. Ko. niewłaściwego stosowania Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) oraz do nierównego traktowania podmiotów gospodarczych wewnątrz Unii. wprowadzonych przez Komisję Europejską. aby zapewnić obowiązywanie WIT we wszystkich państwach członkowskich). ułatwić klasyfikację towarów przez umożliwienie dochodzenia. w relacji do poszczególnej pozycji taryfowej lub produktu. a co za tym idzie spowodowałoby negatywne wyniki w odzyskaniu środków własnych Unii. przynajmniej dla pewnych produktów. ale również.5. a w następstwie ich klasyfikacji taryfowej. zapewnić przejrzystość informacji celnych i gwarancję równego traktowania podmiotów gospodarczych Unii. czy WIT . Jej zasadniczym celem jest zapewnienie przejrzystości informacji celnej i jednolitego zastosowania Taryfy Unii Europejskiej. Taka baza danych. poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej. WIT przeznaczona jest do zapewnienia prawidłowej klasyfikacji towarów i może być wydana wówczas.

2 Składanie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej (WIT) Procedura wnioskowania o WIT była różna w różnych państwach członkowskich.przyspieszenie procedur wydawania WIT-ów. zwłaszcza na przeprowadzenie analiz lub ekspertyz towarów.1. nomenklatura ta powinna zostać wyraźnie wymieniona w jego wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowej. w którym ma siedzibę Wnioski zawierać muszą w szczególności następujące dane: nazwisko i adres osoby. na którą będzie wystawiana wiążąca informacja. 11 WKC każda osoba może ubiegać się przed organami celnymi o informację dotyczącą stosowania ustawodawstwa celnego.definicja Zgodnie z art. W tej sytuacji nastąpiła konieczność ujednolicenia procedury wnioskowania o WIT.SAF). w którym ta informacja ma zostać wykorzystana. bądź do właściwych organów celnych w państwie członkowskim. Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej. dotyczących stosowania prawa celnego.1 Wspólny jednolity formularz wniosku . wydawaną przez władze celne państwa członkowskiego na korzyść pod. Zmiany dokonano w artykułach 5 i 6 tego rozporządzenia.miotu gospodarczego. jak również w związku z odesłaniem towarów do wnioskodawcy. nazwisko i adres wnioskodawcy. skład towaru oraz wszelkie metody badania zastosowane do wyznaczenia jego klasyfikacji (w przypadku. .w przypadku gdy wnioskodawca chciałby uzyskać klasyfikację towaru w jednej z nomenklatur wymienionych w artykule 20 WKC. 2. Taki wniosek może jednak pozostać nie uwzględniony. w której towar ma być zaklasyfikowany . 3 Kodeksu). przy wydawaniu WIT-ów zastosowanie mają artykuły 6-11 WKC. 1. gdy organy celne poniosą szczególne wydatki.BTI).informacje ogólne Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej sporządzany jest z wykorzystaniem formularza zgodnego z wzorem przedstawionym w załączniku do RWKC. Binding Tariff Information . W krajach Unii Europejskiej informacje udzielane są wnioskodawcy bezpłatnie. która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze Scalonej lub dodaje do niej dalsze podziały i która została ustanowiona odrębnymi przepisami Wspólnoty w celu zastosowania w wymianie towarowej środków taryfowych (artykuł 20 ust. szczegółowy opis towaru. które ją wydało. zgodnie z artykułem 6 RWKC. w którym ma zamiar korzystać z WIT lub w państwie członkowskim.3 Wiążąca Informacja Taryfowa .zmiany RWKC. w przypadku gdy nie jest on tą osobą. pozwalający na jego identyfikację i wyznaczenie jego klasyfikacji w nomenklaturze celnej. jest wiążąca informacja taryfowa (WIT) (ang. Może on wnioskować o WIT albo w państwie członkowskim.4 Podstawy prawne Przepisy regulujące składanie wniosków i wydawanie wiążącej informacji taryfowej określone zostały: w artykule 12 WKC oraz w artykułach 5-14 RWKC. Jednakże wnioskodawca może zostać obarczony kosztami w przypadku. kiedy od tego zależy dokonanie klasyfikacji). poprzez przedłożenie w administracji krajowej Jednolitego Formularza Wniosku (Single Administrative Form . a co za tym idzie .2 Procedura i czynności urzędowe W każdym państwie członkowskim wnioskodawca w imieniu otrzymującego może wnioskować o udzielenie WIT. jeżeli nie będzie dotyczył faktycznie mającej się odbyć operacji przywozu lub wywozu.przeniesienie odpowiedzialności na wnioskodawcę za dokładne określenie po. 15 .zwalczanie praktyki "kupowania" WIT-ów. WIT udzielana jest bezpłatnie. bez względu na państwo członkowskie. Standartowy i skomputeryzowany formularz wniosku umożliwia: -osiągnięcie standaryzacji tej procedury. 2.ufnych informacji w WIT. składany jest na piśmie i adresowany bądź do właściwych organów celnych w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. Jedną z takich informacji. która określa zgodnie z obowiązującymi przepisami podpozycję Nomenklatury Scalonej lub podpozycję każdej innej nomenklatury. nomenklaturę celną. w którym wnioskodawca ma swoją siedzibę i może dotyczyć tylko jednego rodzaju towarów. Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest decyzją w sprawie klasyfikacji towarów. zazwyczaj ważna jest przez okres sześciu lat i wiążąca prawnie wszystkie państwa członkowskie. . na którą będzie wystawiana wiążąca informacja taryfowa. Dodatkowo. .

wskazanie szczegółów uważanych za poufne. podanie przewidywanej klasyfikacji.1 Informacje ogólne Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim posiadanie centralnego organu wydającego WIT-y. plany. przewidziany w artykule 7 RWKC biegnie od chwili. formularza wskazuje. lecz dla każdego z tych towarów musi być przedłożony oddzielny wniosek. Wiążąca informacja taryfowa jest przekazywana na formularzu.wszelkie próbki.we Wspólnocie już została zastosowana lub wydana wiążąca informacja taryfowa. że wiążąca informacja taryfowa wiąże organy celne i osobę. zawarta jest w załączniku B. które szczegóły mają być uważane jako poufne. dostarczone w postaci załączników do wniosku.2 Procedura i czynności urzędowe Kwestia udzielania wiążącej informacji taryfowej została zdefiniowana w artykułach 7 i 8 RWKC. którego wzór przedstawiony jest w załączniku 1. W zależności od kraju Wspólnoty czas wydawania WIT-ów jest różny. jeśli tego żądają organy celne. że wniosek nie zawiera wszystkich szczegółów wymaganych do zajęcia stanowiska w danej sprawie. Termin trzech miesięcy na wydanie WIT.zgodnie z jego wiedzą . w szczególności w zakresie ochrony danych lub w ramach postępowania sądowego. które jej udzieliły a przekazywanie informacji jest dozwolone w przypadku. W formularzu WIT zawarte jest pouczenie o możliwości odwołania. do RWKC (załącznik C do niniejszego opracowania). określonego w artykule 243 WKC. 2. zgoda na przechowywanie dostarczonych informacji w bazie danych Komisji. musi poinformować wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazać. 3. które mogą pomóc organom celnym w wyznaczeniu prawidłowej klasyfikacji to. Administracja musi udzielić wiążącej informacji taryfowej w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia wniosku. Natomiast instrukcja zawierająca wskazówki do jego wypełniania. 3. to proszą wnioskodawcę o dostarczenie wymaganych szczegółów. pożądane jest nieprzekraczanie prawnego terminu trzech miesięcy. nie można ich przedstawić na jednym wniosku. katalogi lub inne dostępne dokumenty. spełniający wymagania określone w artykule 6 RWKC.waru w nomenklaturze celnej.3 Konsekwencje prawne O wiążących informacjach taryfowych. Postanawia on.3 Procedura składania wniosków o wiążące informacje taryfowe dla więcej niż jednego rodzaju towarów Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej może dotyczyć tylko jednego rodzaju towarów. czy dla towarów identycznych lub podobnych . Na podstawie artykułu 15 WKC każda informacja o charakterze poufnym lub udzielona na zasadach poufności jest chroniona tajemnicą zawodową i nie może być rozpowszechniana przez organy celne bez wyraźnego pozwolenia osoby lub władz. podanego w artykule 7. Jeżeli przyjmując wniosek organy celne ocenią. W przypadku wnioskowania o wiążące informacje taryfowe dla więcej niż jednego rodzaju towarów. fotografie. 3. w której organy celne będą posiadać wszystkie niezbędne do wydania decyzji informacje. W przypadku. W celu zharmonizowania w ramach Unii jakości obsługi oferowanej otrzymującemu WIT. wskazanie przez wnioskodawcę. Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej przedstawiony został w załączniku A do niniejszego opracowania. opracowana przez służby Komisji. na którą wystawiono wiążącą informację 16 . zgoda na przedłożenie tłumaczenia dowolnych załączonych dokumentów na język urzędowy (lub jeden z języków urzędowych) danego państwa członkowskiego.Wydawanie wiążącej informacji taryfowej 3. które wydawane są przez organy celne na pisemny wniosek i w sposób określony procedurą Komitetu Kodeksu Celnego stanowi artykuł 12 WKC. Pole 8. gdy organy celne zostaną do tego zobowiązane lub upoważnione zgodnie z przepisami obowiązującymi. kiedy spodziewa się udzielić tej informacji. aby w ten sposób uniknąć sprzeczności już na poziomie krajowym. gdy administracja nie może zachować tego terminu.

w tym samym stopniu zobowiązuje odpowiednie organy wszystkich państw członkowskich. że zgłoszony towar pod każdym względem odpowiada temu. np. 4. w tym również w Polsce. określają osoby.kompletnej informacji. Skutki prawne decyzji WIT Skutki prawne wiążącej informacji taryfowej określono szczegółowo w artykułach 10. otrzymujący ma prawo odwołać się od decyzji WIT. aby wiążące informacje były wydawane tylko w zgodzie z przyjętym aktem lub środkiem określonym w ust. Jednakże informacja ta może zostać unieważniona lub anulowana z pewnych. 5. której udzielono WIT musi natomiast udowodnić. Osoba. że jest w posiadaniu wiążącej informacji taryfowej dotyczącej towarów będących przedmiotem odprawy celnej. 4 RWKC . 11 i 12 RWKC. o których wyżej.jest ważna przez okres 6 lat. 4. Oznacza to bowiem. może powoływać się wyłącznie otrzymujący. a organy celne mogą zażądać.1 Informacje ogólne Wiążąca informacja taryfowa.z powodu wydania opinii klasyfikacyjnej lub zmiany Not wyjaśniających do Nomenklatury 17 .np. dla którego została wydana. 5 artykułu 12 WKC. 4. dotyczącej sprzeczności w WIT-ach. gdy w konsekwencji wydania rozporządzenia staje się sprzeczna z ustanowionym w ten sposób prawem lub staje się niezgodna z interpretacją jednej z nomenklatur wymienionych w ustępie 6 artykułu 20 WKC. określonych przepisami powodów. począwszy od dnia 1 stycznia 1991 r. w którym ta informacja została wydana. .3 Okres obowiązywania decyzji WIT Wiążąca informacja taryfowa . na podstawie których ta WIT została wydana. która została wydana przez organy celne jednego z państw członkowskich. które ją wydały. zgodnie z Artykułem 10 RWKC.artykuł 12 ust. 5. dla których formalności celne zostały dokonane po dniu. w skali międzynarodowej . które ta informacja wiąże oraz obowiązki organów celnych. że wydanie WIT oparte było na nieprawidłowej lub nie. mimo że jest wydawana na okres ważności sześciu lat. wskazanych w artykule 12 ust. WIT jest unieważniana lub anulowana zawsze przez krajowe władze celne. Organy celne mogą również zażądać tłumaczenia tej informacji na język urzędowy lub na jeden z języków urzędowych zainteresowanego państwa członkowskiego. formułującego definicję wiążącej informacji taryfowej.taryfową jedynie w odniesieniu do klasyfikacji taryfowej towaru i jest jedynie wiążąca dla towarów. że istnieje całkowita zgodność między tym towarem a towarem opisanym w przedstawionej WIT. W przypadkach. kiedy WIT traci ważność z powodu wymienionych okoliczności. 4 i ust. Dla podmiotów gospodarczych szczególnie istotne są postanowienia artykułu 5 RWKC.z powodu zmian w prawie. dotyczących klasyfikacji taryfowej .kiedy nie są spełnione warunki. licząc od daty jej wydania i w przypadku jej wygaśnięcia nie jest wymagane powiadamianie otrzymującego o jej wygaśnięciu. aby w momencie dokonywania formalności celnych osoba ta powiadomiła organy celne. Utrata ważności lub anulowanie decyzji WIT Wiążąca informacja taryfowa.w następstwie dyskusji w Komitecie Kodeksu Celnego. Artykuły te postanawiają nie tylko o tym. . ale również określają prawa i obowiązki otrzymującego.2 Kto może powoływać się na WIT Na wiążącą informację taryfową.1 Informacje ogólne Na podstawie artykułu 12 ust. 4. 5 WKC wiążąca informacja taryfowa traci ważność.z powodu zmiany Nomenklatury Scalonej lub uchwały Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Osoba. 5 WKC może zostać unieważniona lub anulowana przez władze celne z kilku powodów: . na którą wystawiono wiążącą informację taryfową może z niej korzystać tylko w odniesieniu do określonego towaru. że WIT wydana w którymkolwiek z 25 krajów Wspólnoty jest ważna i wiążąca w każdym kraju Wspólnoty.. jeżeli wykaże organom celnym. tzn. który jest opisany w WIT. to jednak w pewnych okolicznościach. stało się oczywiste. albo wygaśnięcie okresu ważności kodu nomenklatury towarowej. władze celne państwa członkowskiego muszą poinformować otrzymującego oraz DG TAXUD (poprzez system EBTI). kto może powoływać się na WIT. a to może doprowadzić do unieważnienia WIT.: na poziomie Wspólnoty . publikacja nowego rozporządzenia klasyfikacyjnego lub nowych Not wyjaśniających. zgodnie z artykułem 11 RWKC.

od której wiążąca informacja taryfowa traci ważność. datą utraty ważności jest data komunikatu Komisji w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. Wówczas w celu ustalenia poprawnej klasyfikacji spornego towaru we Wspólnocie przewidziano specjalną procedurę postępowania przed Komitetem Kodeksu Celnego.5 Utrata ważności na skutek krajowych przedsięwzięć Wiążąca informacja taryfowa traci ważność również. datą utraty ważności jest data ich publikacji w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.ta publikacji komunikatu Komisji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (seria C). 12 ust. data publikacji komunikatu Komisji w Serii C Dziennika Urzędowego WE. 12 ust. 12 ust. na którą wystawiono wiążącą informację taryfową. dla środków dotyczących przyjęcia opinii klasyfikacyjnych lub zmian Not wyjaśniających do nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Światowej Organizacji Celnej (dotyczy art. a uchylenie decyzji jest ważne od dnia jej podjęcia. 5. ust. dla rozporządzeń określających klasyfikację towaru w nomenklaturze celnej lub mających wpływ na tę klasyfikację (dotyczy art.4 Utrata ważności na skutek innych międzynarodowych przedsięwzięć Zgodnie z ustępem 5 lit b) artykułu 12 WKC. w przypadku środków międzynarodowych. 12 ust. 5. zgodnie z art. organy celne podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia. określonych w artykule 12 RWKC. w art. 2. wiążąca informacja taryfowa może również utracić ważność poprzez wydanie opinii dotyczącej klasyfikacji lub przez zmianę Not wyjaśniających do nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. 12 ust. 12 ust. 5.2 Utrata ważności na skutek zmian w przepisach prawa W sposób bardziej szczegółowy data utraty ważności przez wiążącą informację taryfową została określona w Przepisach wykonawczych. datą utraty ważności jest data wydania tej decyzji. datą utraty ważności jest data ich publikacji w serii L Dziennika Urzędowego Wspólnot. której udzielono informacji. 12. 5 lit b) WKC).8 Postanowienia szczegółowe Na podstawie art. jest da. chciałaby skorzystać z możliwości powołania się na nią w określonym czasie. 5 WKC.3 Procedura i czynności urzędowe Od chwili przyjęcia jednego z aktów lub środków określonych w art. b) WKC). 9 RWKC. O uchyleniu decyzji powiadamia się osobę. gdy o cofnięciu lub zmianie wiążącej informacji taryfowej zostaje powiadomiona osoba. 12 ust.7 Procedura i czynności urzędowe Jeżeli poprzez zastosowanie art. musi powiadomić o tym organy celne. 1 osoba. 5 lit b) WKC). 5 lit a) WKC). 14 ust. 5. 5 lit a) WKC). 5 lit. która przestała być ważna z powodów określonych w art. W tym wypadku datą. wiążąca informacja taryfowa zostaje unieważniona lub przestaje być ważna organ celny. jest data publikacji wymienionych środków lub.Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów przyjętego przez Radę Współpracy Celnej. możliwie szybko powiadamia o tym Komisję 5. aby wiążące informacje taryfowe były odtąd wydawane wyłącznie zgodnie z danym aktem lub środkiem a jednocześnie Komisja możliwie szybko powiadamia organy celne o datach przyjęcia środków i aktów. na poziomie krajowym . jeśli została wydana w oparciu o nieprawidłowe i niekompletne dane dostarczone przez wnioskodawcę. 5. przyjętego przez Radę Współpracy Celnej. 5 WKC. Datą. czy warunki przewidziane na tę 18 . który ją wydał. 4 zdanie drugie i art. dla środków dotyczących zmian w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej (dotyczy art. 5 WKC. której decyzja dotyczy.6 Decyzje WIT wydane na podstawie niewłaściwych danych W drodze derogacji artykułu 8 WKC wiążąca informacja może być anulowana. datą utraty ważności jest to data wejścia w życie tej zmiany. dla decyzji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (dotyczy art. zgodnie z postanowieniami ustępu 6 tego samego artykułu. gdyby zaistniały rozbieżności między dwiema lub większą liczbą wiążących informacji. z którą wiążąca informacja taryfowa traci ważność. 12 ust. w następujący sposób: dla rozporządzeń dotyczących zmian nomenklatury celnej (dotyczy art.z powodu wydania WIT w oparciu o nieprawidłowe lub niekompletne dane lub z powodu decyzji sądu krajowego. 12 ust. 5. dostarczając wszelkich koniecznych dowodów rzeczowych pozwalających na sprawdzenie. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w przypadku.

że świadectwa te zostały wydane na podstawie tej informacji 5.10 Wyjątki W wyjątkowych przypadkach. U. może posługiwać się nią dalej przez okres sześciu miesięcy od daty publikacji lub powiadomienia. jak również w przypadkach. W Polsce od decyzji WIT przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów za pośrednictwem Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. . .określania należności celnych przywozowych lub wywozowych. 7. 12 ust. na którą wystawiono tę informację 6.go samego artykułu. Z kolei stosowanie Ordynacji podatkowej w postępowaniu celnym wynika z artykułu 73 ust. 6 zgodnie z procedurą przewidzianą w art.2 Wyjątki W wyjątkowych przypadkach. poz. gdy zagrożone jest prawidłowe stosowanie przepisów ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej. 6 artykułu 12 Kodeksu (ust.stosowania świadectw przywozowych lub wywozowych bądź świadectw o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów. której udzielono wiążącej informacji taryfowej. . 5 lit. gdy Komisja wykonując postanowienia drugiego akapitu art. świadectwa wywozowego lub świadectwa o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów. 38 rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG i w odpowiednich artykułach innych rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynków. Nr 68. 12 ust. jego podstawą prawną są przepisy Tytułu VIII WKC.określania należności przywozowych lub wywozowych. W przypadkach określonych w ust. 19 . 5 lit. pozwalające na skorzystanie z możliwości dalszego powoływania się na wiążącą informację nie są spełnione. 7 powołanego artykułu) jedynie do celów: . można odstąpić od stosowania ust. U. gdy od decyzji wiążącej informacji taryfowej zostało złożone odwołanie.okoliczność zostały spełnione. 1 art. Nr 137. które są przedstawiane przy dokonywaniu formalności w celu przyjęcia zgłoszenia celnego danego towaru. b) lub c) tego artykułu. 12). odwołanie musi zostać złożone w państwie członkowskim. 6. Zgodnie z tym artykułem. 926 ze zmianami).obliczania refundacji w wywozie oraz wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej. 6. 7 WKC przyjęła środki uchylające postanowienia ustępu 6 te. na podstawie artykułu 221 i artykułu 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. dla których wymagane jest przy dokonywaniu formalności celnych przedstawienie świadectwa przywozowego. 6 art. lub zaświadczeń o wcześniejszym wyznaczeniu zwrotów.Ordynacja podatkowa (Dz. a) zdarza się. jeżeli zawarła na podstawie wiążącej informacji taryfowej i przed wydaniem odpowiednich przepisów taryfowych. Jednakże w przypadku produktów. 14 RWKC). 6 WKC osoba. które są przedstawiane podczas dokonywania formalności w celu przyjęcia zgłoszenia celnego dotyczącego danego towaru pod warunkiem.stosowania świadectw wymaganych w przywozie lub wywozie. . Prawo celne (Dz. . która traci ważność zgodnie z ust. gdy warunki określone powyżej (ust. Okres przejściowy Zgodnie z art. w którym stosuje się ten przepis. wiążące umowy kupna lub sprzedaży danych towarów. że rozporządzenie może określać termin.Odwołania W przypadku. o ile te świadectwa zostały wydane na podstawie wymienionej informacji. zamiast okresu sześciomiesięcznego uznawany jest okres ważności tego świadectwa.obliczania zwrotów wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych w wy. jak również termin jego wniesienia. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r.wozie lub przywozie w ramach wspólnej polityki rolnej. organy celne powiadamiają o tym pisemnie osobę. ust.stąpiono z wnioskiem o jej wydanie. może mieć jedynie miejsce w przypadku: . lub w którym wy. 5. w którym decyzja została wydana. w tym w szczególności artykuł 243.1 Zastosowanie okresu przejściowego dla WIT Klasyfikacja podana w wiążącej informacji taryfowej może być zastosowana w okolicznościach określonych w ust. 622). poz.9 Konsekwencje prawne Zastosowanie klasyfikacji wyznaczonej w wiążącej informacji taryfowej w okolicznościach określonych powyżej (tj. w których określony jest organ właściwy do wniesienia odwołania.

9.1 Procedura zasięgania informacji z bazy WIT-ów wystawionych Polsce Wydane przez polską administrację celną WIT-y mogą być przeglądane w trybie konsultacyjnym na stronie internetowej Komisji. Warszawa ul. przygotowany w edytorze Word. pod adresem: http://europa. ul. wystawione w innym kraju członkowskim WIT-y mogą być przeglądane na stronie internetowej Komisji. 650-17-17 Wniosek o wydanie WIT.8. 17 Stycznia 49 Kancelaria: tel.2 Inne informacje pisemne odnośnie klasyfikacji taryfowej W odróżnieniu od WIT niewiążące informacje dotyczące klasyfikacji taryfowej udzielanie są w Polsce przez wszystkie Urzędy Celne i nie posiadją mocy prawnej. Modlińska 4. zgodnie z załącznikiem 1 B rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.int/comm/taxation_customs/databases/bti_en.650-12-85 Naczelnik Wydziału: tel.eu. Na rok 2005 wykaz organów celnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do przyjmowania wniosków o udzielenie wiążącej informacji i jej wydawania opublikowana została w Dzienniku Urzędowym C 224/2004.mf.pl/sluzba_celna/index. 03-216 Warszawa a wiążące informacje taryfowe wydawane są przez: Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP Izba Celna w Warszawie. pod adresem: http://europa.htm Polskie WIT-y są również dostępne w przeglądarce systemu ISZTAR-2 (bez danych poufnych).pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL 8.gov. POLE 1. można pobrać ze strony internetowej MF. 6 ust. 5 WKC. Nazwisko (nazwa) i adres otrzymującego WIT: Numer telefonu: 20 .2 Procedura zasięgania informacji z bazy WIT-ów wystawionych w innym kraju członkowskim Podobnie. lista organów celnych wyznaczonych przez państwa członkowskie do przyjmowania wniosków o udzielenie wiążącej informacji lub jej wydawania publikowana jest w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.htm 9. faks .eu.php?wysw=4&sgl=2&dzial=400 9. Postanowienia końcowe Zgodnie z art. która wystąpiła z wnioskiem do organu celnego o wiążącą informację taryfową. 650-17-18. jak wydane przez polską administrację celną. Procedura zasięgania informacji z bazy 8. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się w wyjaśnieniami. wnioskodawca oznacza osobę. Pole to należy wypełnić przed przejściem do pola 3. Nazwisko (nazwa) i adres wnioskodawcy: Numer telefonu: Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy): POLE 2.nia wniosku o wydanie WIT.gov. dla której WIT jest wydawana. na stronie: http://isztar. Wnioskodawca: (imię i nazwisko lub pełna nazwa oraz adres) (Obowiązkowe) Dla celów wiążącej informacji taryfowej. Załącznik B OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE WIT Poniższe objaśnienia dostarczają szczegółowych informacji dotyczących wypełnie. Otrzymujący: (imię i nazwisko lub pełna nazwa oraz adres) (Obowiązkowe) Dla celów wiążącej informacji taryfowej otrzymujący oznacza osobę.mf. pod adresem: http://www. Pole to należy wypełnić przed przejściem do pola 2.int/comm/taxation_customs/databases/bti_en.1 Korespondencja na temat WIT-ów W Polsce miejsce składania wniosków o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT): Izba Celna w Warszawie.

w jakiej nomenklaturze towar ma być sklasyfikowany. poprzez wstawienie znaku "x" w odpowiednim polu POLE 7. które z informacji dostarczonych zgodnie z polem 10. Nazwisko i adres agenta lub przedstawiciela: Numer telefonu: Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy:) POLE 4. W przeciwnym razie należy pozostawić wolne miejsce i przejść do pola 5. Próbki itp. Wszelkie szczegóły. przez wstawie. W przeciwnym razie należy po. jak należy dys. mo. Przewidywana klasyfikacja (Obowiązkowe) Należy wskazać kod nomenklatury celnej. Inne wnioski o udzielenie WIT i inne otrzymane WIT-y (Obowiązkowe) Należy podać szczegóły dotyczące innych wniosków o wydanie WIT (dla identycznych lub podobnych towarów). bę. POLE 10. Rodzaj transakcji (Obowiązkowe) Należy wskazać. 21 . Ponadto można wskazać. nadany przez organ celny. powinny być traktowane jako poufne. wpisując znak "x" w odpowiednim polu (polach).dzie przedkładał WIT w imieniu otrzymującego. (Nieobowiązkowe) Należy zaznaczyć właściwy element dołączony do wniosku.nych państwach członkowskich.Numer faksu (nieobowiązkowy): Identyfikator celny (nieobowiązkowy): POLE 3.ministrację (albo które mogą być otrzymane). Ponadto należy wskazać. Powtórne wydanie WIT (Nieobowiązkowe) Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 6 lat od daty wydania. które powinny być traktowane jako poufne np. POLE 9.nie znaku "x" w odpowiednim polu /WIT może być wydana tylko dla nomenklatury opartej na Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów (HS)/. POLE 11. jedynie w przypadku gdy zachodzi potrzeba mianowa. wy. Agent lub przedstawiciel: (imię i nazwisko oraz adres) (Nieobowiązkowe) Powinno być wypełnione. znak handlowy. Opis towaru (Obowiązkowe) Należy dostarczyć szczegółowy opis towaru. Numer ewidencyjny WIT: należy wprowadzić numer ewidencyjny WIT. Ważna od: Kod nomenklatury: POLE 5. POLE 8. Nazwa handlowa i informacje dodatkowe (Nieobowiązkowe) Należy podać wszelkie szczegóły.portowej lub eksportowej. Kraj złożenia wniosku: należy wprowadzić kod ISO odpowiedniego kraju (patrz przypis 1) Miejsce wniosku: właściwy urząd celny Data wniosku: Numer ewidencyjny WIT: jak w polu 4 Data początku ważności: data wydania WIT Kod nomenklatury: POLE 12. czy wniosek odnosi się do faktycznie planowanej transakcji im.gące być uważane za poufne powinny być wprowadzone do pola 9. Pole należy wypełnić w przypadku jeżeli okres ważności WIT już upłynął (bądź upłynie wkrótce) i zachodzi potrzeba powtórnego wydania WIT. pod którym towar powinien być sklasyfikowany.zostawić puste miejsce i przejść do pola 4.ponować załączonymi próbkami. która utraciła lub utraci ważność. pozwalający na jego identyfikację i ustalenie klasyfikacji w nomenklaturze celnej oraz podać szczegóły dotyczące składu towaru gdy jest od tego uzależniona klasyfikacja. POLE 6.danych dla innych osób. niniejszego wniosku lub otrzymanych przez ad. numer modelu towaru. w którym WIT została wydana (lista Krajowych Kodów ISO znajduje się w przypisie 1). który w sprawach eksportu/importu. (Obowiązkowe) Należy podać wszystkie dane o WIT -ach na identyczne lub podobne towary. poprzedzony kodem ISO kraju. Nomenklatura celna (Obowiązkowe) Należy zaznaczyć. złożonych przez otrzymującego w in.nia agenta celnego lub przedstawiciela.

Wszystkie oddzielnie dołączane karty powinny być również podpisane i datowane. SK = Słowacja Do użytku służbowego Pole jest przeznaczone wyłącznie na wpisy dokonywane przez organ celny 22 . LU = Luksemburg. CY = Cypr. DK = Dania. Przypis 1 Krajowe Kody ISO: AT = Austria. Data i podpis (Obowiązkowe) Po sprawdzeniu wniosku pod względem dokładności i kompletności należy złożyć podpis i wstawić datę. LV = Łotwa. IT = Włochy. SE = Szwecja. BE = Belgia. IE = Irlandia. HU = Węgry.ska. PL = Pol. GB (UK) = Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo). ML = Malta. CZ = Czechy.dia. EE= Estonia. SI = Słowenia. PT = Portugalia. FI = Finlan. ES = Hiszpania. NL = Holandia. GR = Grecja. LT = Litwa. DE = Niemcy. FR = Francja.Kraj wydający: jak w polu 11 Numer ewidencyjny WIT: jak w polu 4 Data początku ważności: jak w polu 11 Kod nomenklatury: POLE 13.

23 .

Sekcja I .europa.2. Wspólna Taryfa Celna Przystępując do Unii Europejskiej. Załącznik 2 . Wprowadzenie Unia Europejska to ścisły związek niezależnych państw.Sekcja III .Produkty.3 Kodeksu celnego UE .int/comm/taxation_customs/dds/pl/tarhome.eu. Podstawową zasadą unii celnej jest stosowanie wspólnej taryfy celnej w handlu zagranicznym oraz brak należności celnych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi. Udostępniana jest do powszechnego użytku. Taryfa ta obejmuje regulacje taryfowe autonomiczne oraz wynikające z zobowiązań Unii Europejskiej wobec Światowej Organizacji Handlu (WTO) i składa się z następujących części: ZAŁĄCZNIK I .1987r.2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r. Swobodny przepływ towarów to między innymi unia celna.3.Przepisy wstępne Część druga .Rozporządzenie Rady nr 2913/92 z 12 października 1992 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. dodatkowe cło za cukier (ADS/Z) oraz dodatkowe cło za mąkę (ADF/M).Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj towaru : Załącznik 8 .Sekcja IV .Szczególne środki Wspólnotowe określone w artykule 2 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87.20 ust.Kontyngenty taryfowe WTO. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich (TARIC) . 2.Towary nienadające się do spożycia (wykaz substancji skażających) Załącznik 9 -Świadectwa ZAŁĄCZNIK II . utworzony w celu zapewnienia wspólnego rynku.6. które mają zostać otwarte przez władze wspólnotowe . Przeglądarka bazy danych TARIC dostępna jest we wszystkich językach krajów członkowskich pod adresem: http://www. ze zmianami.Załączniki taryfowe: .00. które kwalifikują się do bezcłowego traktowania (Załączniki 3 do 6).Kontyngenty taryfowe: Załącznik 7 .00 Taryfa Celna 1.NOMENKLATURA SCALONA: Część pierwsza . Informacje ogólne 2.Sekcja II .Załączniki rolne: Załącznik 1 .htm 2. dla których ma zastosowanie cena wejściowa. 24 . w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (OJ L 256 z 07.1.Tabela stawek celnych (obejmuje Scaloną Nomenklaturę. dla podmiotów prywatnych i administracji Państw trzecich poprzez codzienne aktualizacje na stronie internetowej DG TAXUD. Obowiązująca w UE Wspólna Taryfa Celna wprowadzona została rozporządzeniem Rady (EWG) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej. Polska przyjęła Wspólną Taryfę Celną.Wykaz substancji farmaceutycznych. towarów i usług.). .Elementy rolne (EA). kapitału.09. stawki konwencyjne. . 2. ze swobodnym przepływem ludzi.ustanawiana jest na podstawie art. autonomiczne i jednostki miar) Część trzecia .

Nr L 327 z 30 października 2004r.2 Rozporządzenia Rady (EEC) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r. grup krajów lub terytoriów. z rozbiciem na 6-cyfrowe podpozycje. z 1997r. poz.U. na podstawie art.na początku działu uwagi do danego działu Sekcja Towary uszeregowane zostały w 21 sekcjach Dział Towary uszeregowane zostały w 97 działach Na początku sekcji uwagi do wszystkich działów danej 25 .Dz. stawki i inne elementy poboru mające zastosowanie do towarów objętych CN odnośnie: ceł. Nomenklatura HS. statystyce jak i transporcie. (Polska jest stroną tej Konwencji od 1 stycznia 1996 roku . 3. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich (TARIC) .62). autonomiczne zawieszenia. Nr 11. która przeznaczona jest do użytku zarówno w handlu międzynarodowym. zawierającym klasyfikację tych towarów w układzie 4-cyfrowych pozycji. zawiera około 5019 towarów lub grup towarowych określonych 6-cyfrowym kodem wraz z niezbędnymi definicjami i przepisami zapewniającymi jednolitość interpretacji i stosowania.Taryfa Celna Wspólnot Europejskich obejmuje: Scaloną Nomenklaturę (CN).opracowywana (utrzymywana) jest przez DG TAXUD na podstawie art. sporządzoną pod auspicjami Rady Współpracy Celnej w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 roku. preferencyjne środki taryfowe określone w umowach zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów. należności przywozowych ustanowionych w ramach wspólnej polityki rolnej.skrót HS) został wprowadzony w życie Międzynarodową Konwencją w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania towarów. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej.w części wstępnej Nomenklatury Systemu Zharmonizowanego Uwagi do sekcji i działów oraz uwagi do podpozycji sekcji.z 1997r. preferencyjne środki taryfowe przyjęte jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów. zaś działy 98 i 99 do specjalnego użytku przez strony Konwencji). 3. Nr 11. zmieniany jest załącznik (obejmujący WTC) do tego rozporządzenia . System Zharmonizowany System Zharmonizowany (ang. które z kolei uszeregowane zostały w 21 sekcjach: Tabela 1.U. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Wspólna Taryfa Celna (WTC) ustanowiona została rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987r.1. Nomenklatura we Wspólnej Taryfie celnej 3. Unia Europejska jest stroną tej Konwencji od 1 stycznia 1988r. w celu zastosowania w obrocie towarowym środków taryfowych.do końca października musi być opublikowana nowa wersja obowiązująca od 1 stycznia roku następnego. Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) No 1810/2004 z dnia 7 września 2004. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej i co roku.U.1 Budowa Systemu Zharmonizowanego System Zharmonizowany (HS) jest wykazem towarów lub grup towarowych. (Dz.9 i 12 tego rozporządzenia.1. która jest oparta na Scalonej Nomenklaturze lub która dodaje dalsze jej podpodziały i została ustanowiona odrębnymi postanowieniami Wspólnoty.62). Dla potrzeb klasyfikacji taryfowej System Zharmonizowany podaje 1241 pozycji towarowych zgrupowanych w 97 działach (dział 77 został zarezerwowany do przyszłego zastosowania w ramach Systemu. inne środki taryfowe przewidziane innymi przepisami wspólnotowymi. Harmonised System . Struktura Systemu Zharmonizowanego Wyszczególnienie Komentarz Ogólne Reguły Interpretacji Systemu Zharmonizowanego 6 Ogólnych Reguł Interpretacji Systemu Zharmonizowanego .każdą inną nomenklaturę.). poz.

ich części. artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników) Sekcja IX Drewno i artykuły z drewna. fotograficzne. węgiel drzewny. laski. artykuły z włosów ludzkich Sekcja XIII Artykuły z kamieni. napoje bezalkoholowe. parasole przeciwsłoneczne. kamienie szlachetne lub półszlachetne. precyzyjne. woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego Sekcja IV tytoniu Sekcja V Sekcja VI Sekcja VII Gotowe artykuły spożywcze. skóry futerkowe i artykuły z nich. ich części i akcesoria Sekcja XIX Sekcja XX Sekcja XXI Broń i amunicja. gipsu. tytoń i przemysłowe namiastki Produkty mineralne Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych Tworzywa sztuczne i artykuły z nich. papier i tektura oraz artykuły z nich Sekcja XI Materiały i artykuły włókiennicze Sekcja XII Obuwie. sztuczne kwiaty. miki lub podobnych materiałów. sprzęt elektryczny. części i akcesoria Artykuły różne Dzieła sztuki. papier lub tektura. instrumenty muzyczne. urządzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz ich części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń Sekcja XVII Pojazdy. szkło i wyroby ze szkła Sekcja XIV Perły naturalne lub hodowlane. kinematograficzne. azbestu. optyczne. jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe Sekcja XVIII Przyrządy i aparatura.4-cyfrowa pozycja + 2 cyfry (dla podpozycji w ramach danej pozycji) Tabela 2. medyczne lub chirurgiczne. nakrycia głowy. korek i artykuły z korka. monety Sekcja XV Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych Sekcja XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne. kontrolne. wyroby ze słomy. sztuczna biżuteria.dwie pierwsze cyfry oznaczają numer działu. a dwie następne miejsce danej pozycji w dziale Podpozycja (kod HS) Każda podpozycja określona została 6-cyfrowym kodem . Podział na sekcje Sekcja I Zwierzęta żywe. zegary i zegarki. stołki myśliwskie. alkohole i ocet. przedmioty kolekcjonerskie i antyki Tabela 3. bicze. wyroby siodlarskie i rymarskie. gotowe tłuszcze jadalne.Pozycja Każda pozycja określona została 4-cyfrowym kodem . parasole. cementu. Budowa jednego działu w Systemie Zharmonizowanym . skóry wyprawione. produkty pochodzenia zwierzęcego Sekcja II Produkty pochodzenia roślinnego Sekcja III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu. wyroby ceramiczne. preparowane pióra i artykuły z nich. metale szlachetne. z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania.na przykładzie działu 18 Pozycja 18 Podpozycja Opis Kakao i przetwory z kakao 26 . wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny Sekcja X Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego. pomiarowe. torebki i podobne pojemniki. statki powietrzne. szpicruty i ich części. urządzenia do odtwarzania i rejestracji dźwięku. kauczuk i artykuły z kauczuku Sekcja VIII Skóry i skórki surowe. metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich. z odzysku (makulatura i odpady). artykuły podróżne.

a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami członkowskimi. Najważniejszą z nich jest reguła 1.. a także uwagi do podpozycji. gdy jest to niemożliwe. produktów nieprzetworzonych. tabliczkach lub batonach. nawet odtłuszczona: Nieodtłuszczona Odtłuszczona całkowicie lub częściowo Masło. a następnie z Not Wyjaśniających. W celu ustalenia prawidłowego kodu należy w pierwszej kolejności kierować się Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Systemu Zharmonizowanego. surowe lub palone Łuski kakao. Nomenklatura Scalona Unia Europejska stosuje w Taryfie celnej Nomenklaturę Scaloną. Ponadto Rada Współpracy Celnej wydała w odrębnej publikacji Noty Wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego. do poziomu sześciu znaków musi zachodzić pełna zgodność Nomenklatury Scalonej z Systemem Zharmonizowanym. warunkującej poprawne ich zaklasyfikowanie do konkretnych pozycji lub podpozycji taryfowych.funkcjonowała w polskiej taryfie celnej od 1991 r. półwyrobów. bez nadzienia Pozostałe wyroby 3. 3. 3. Struktura jednej pozycji w Nomenklaturze Scalonej 27 . Ich celem jest zapewnienie jednolitej interpretacji prawnej Systemu i właściwej identyfikacji poszczególnych towarów. przy zachowaniu kolejności . osłonki i pozostałe odpady kakao Pasta kakaowa. System Zharmonizowany zawiera również Ogólne Reguły Interpretacji Zharmonizowanego Systemu oraz uwagi do sekcji i działów.o ile jest to możliwe. Nomenklatura Scalona . Oprócz wykazu towarów. należy. aż do wyrobów gotowych.2 Wyjaśnienia i klasyfikacja taryfowa Przy klasyfikacji towarów w Systemie Zharmonizowanym przyjęto ogólną zasadę uszeregowania ich według stopnia przetworzenia.. Jako unia celna i ekonomiczna (jak też każde z jej państw członkowskich oddzielnie). łupiny. Scalona Nomenklatura jest więc 8-znakowym rozwinięciem Systemu Zharmonizowanego. z drugiej strony..3 tej Konwencji. która informuje. kakaowe Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego Pozostałe przetwory w blokach. na mocy Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską. całe lub łamane. nadziewane Pozostałe w blokach. wraz z technicznym opisem i praktycznymi wskazówkami dla ich identyfikacji.. tabliczkach lub batonach.1 Budowa Nomenklatury Scalonej Tabela 4.1. jest Stroną Konwencji HS. o masie większej niż 2 kg lub.. tłuszcz i olej. Uwagi te zawierają szczegółowe informacje co do zakresu poszczególnych pozycji lub podpozycji. Pozostałe w blokach. że dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalić zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji i działu i dopiero wówczas.. podają listę towarów włączonych lub wyłączonych. z jednej strony. tabliczkach lub batonach.2. które stanowią jego oficjalną interpretację. zaczynając od surowców.2.1801 1802 1803 1804 1805 1806 - 1803 10 1803 20 1806 10 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90 Ziarna kakao. od 2. korzystać z następnych reguł. do 6. a zatem na mocy art.

3. żywe: Zwierzęta hodowlane czystej krwi Pozostałe: Jagnięta (do jednego roku życia) Pozostałe Zwierzęta hodowlane czystej krwi Pozostałe Komentarz pozycja HS podpozycja HS kod CN kod CN kod CN podpozycja HS kod CN kod CN 4. 28 . takich jak certyfikaty określające skład surowcowy. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł 4. pozycji lub podpozycji oraz wszelkich dostępnych danych dotyczących produktu. nawet gdy jedna z nich określa dany wyrób w sposób bardziej szczegółowy lub bardziej pełny. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły). Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej B. W przypadku gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów czy substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym albo tylko do części towarów w zestawach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega następującym regułom: 1. Jeżeli stosując regułę 2 (b) lub z innego powodu towary pozornie mogą być klasyfikowane do dwu lub więcej pozycji.U.1. Ogólne reguły we Wspólnej Taryfie Celnej Ogólne Reguły podane są w rozporządzeniu Komisji (WE) No 1810/2004 z dnia 7 września 2004r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EEC) No 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. bądź w mieszaninie lub w połączeniu z innymi materiałami lub substancjami. Klasyfikowanie wyrobów stanowiących mieszaniny lub składających się z różnych materiałów lub substancji należy ustalać według zasad określonych w regule 3. dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz. Ogólne reguły dotyczące ceł C.zastosowanie odpowiedniej pozycji lub podpozycji wyznaczane jest przede wszystkim na podstawie brzmienia pozycjii lub podpozycji oraz uwag do sekcji. Również każda informacja o wyrobach z określonego materiału lub substancji odnosi się także do wyrobów wykonanych w całości lub w części z tego materiału lub substancji.Nr L 281) i obejmują: A. o ile nie są one sprzeczne z treścią powyższych pozycji i uwag. znajdującego się w stanie niezmontowanym lub rozmontowanym.Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej Klasyfikacji taryfowej towarów w Taryfie celnej dokonuje się na podstawie ściśle określonych zasad (Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej) .Tytuły sekcji. działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. parametry fizyko-chemiczne oraz sprawozdania z badań próbek towarów. b) Wszelkie informacje zawarte w treści pozycji o materiale lub substancji odnoszą się do tego materiału lub substancji bądź w stanie czystym. działów. klasyfikacji dokonać należy w sposób następujący: a) pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. a) Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego.Kod 0104 0104 10 Owce: 0104 10 10 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 Kozy: 0104 20 10 0104 20 90 Opis Owce i kozy. pozycje te należy uważać za równorzędne. pod warunkiem. zgodnie z następującymi regułami: 2.

Klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich. które nie mogą być klasyfikowane zgodnie z powyższymi regułami. mają zastosowanie stawki autonomiczne. jeżeli są zazwyczaj stosowane do tego rodzaju towarów. które są Umawiającymi się Stronami Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu lub z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy zawierające klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Symbol "AD S/Z" lub "AD F/M" w działach od 17. w odniesieniu do niżej wymienionych wyrobów należy stosować następujące reguły: a) futerały do aparatów fotograficznych. do których są przeznaczone. Towary. 2. musi być obliczane za każdą procentową objętość alkoholu za hektolitr. z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z powyższych reguł. przyborów kreślarskich.Oprócz powyższych postanowień. ich treść pozostaje taka sama jak była w polskiej Taryfie celnej. specjalnie dostosowane do przechowywania wyrobów lub ich kompletów. Cła wyrażone w postaci stawek procentowych są cłami ad valorem. 4. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania. jeżeli opakowania nadają się w sposób oczywisty do ponownego użytku. musi być liczony w następujący sposób: 29 . Odpowiednie uwagi do sekcji i działów mają zastosowanie również do tej reguły. b) z zastrzeżeniem postanowień zawartych w regule 5 (a).1 nie ma zastosowania w przypadku gdy przewidziane są specyficzne autonomiczne stawki celne dla towarów pochodzących z niektórych państw lub w przypadku. Ogólne reguły dotyczące stawek celnych 1. Symbol "EA" wskazuje. że cło specyficzne. Reguły tej jednak nie stosuje się do opakowań. wskazuje. że maksymalna stawka celna składa się ze stawki ad valorem powiększonej o cło dodatkowe dla niektórych rodzajów cukru lub za mąkę. tabeli stawek celnych.2. Komentarz Ogólne Reguły nie uległy zmianom. są stawkami konwencyjnymi wskazanymi w kolumnie 3. do których są najbardziej zbliżone. że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. c) jeżeli nie można przeprowadzić klasyfikacji według zasad określonych w regule 3 (a) lub (b). Konwencyjne stawki celne przedstawione w kolumnie 3. do 19. W dziale 22. obowiązującej do 30 kwietnia 2004r. nie wykluczają stosowania przez Państwa Członkowskie stawek celnych innych niż te zawarte we Wspólnej Taryfie Celnej. Ust. 7. te stawki konwencyjne mają zastosowanie do towarów innych niż te wskazane powyżej. jeżeli treść tych uwag nie stanowi inaczej. 6. jeżeli ich zastosowanie jest uzasadnione prawem wspólnotowym. symbol "EUR/% vol/hl" oznacza. jeżeli takie kryterium jest możliwe do zastosowania. gdy są one normalnie z nimi sprzedawane. 4. napój o procentowej objętości alkoholu wynoszącej 40%. Stawki celne mające zastosowanie do przywożonych towarów pochodzących z państw.1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej. przywożonych z dowolnego państwa trzeciego. należy stosować pozycję obejmującą materiał lub komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu. przedstawione w formie przypisu. należy klasyfikować razem z tymi towarami. należy stosować pozycję. 4. 3. naszyjników oraz podobne opakowania. i 2. Jeżeli autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne. należy klasyfikować razem z wyrobami. 5.b) do wyrobów stanowiących mieszaniny wyrobów składających się z różnych materiałów lub wytworzonych z różnych komponentów oraz wyrobów stanowiących komplety do sprzedaży detalicznej. stosując zasadę. 5. broni. wyrażone w euro. gdy preferencyjne stawki celne są stosowane zgodnie z umowami. powinny być klasyfikowane do pozycji odpowiednich dla towarów. która w kolejności numerycznej jest ostatnia z pozycji możliwych do zastosowania. opakowania i pojemniki opakowaniowe. mają zastosowanie od 1 stycznia 2004r. instrumentów muzycznych. które całemu wyrobowi nadają zasadniczy charakter. których klasyfikacja w myśl reguły 3 (a) nie może być przeprowadzona. To cło dodatkowe ustalane jest zgodnie z postanowieniami załącznika 1. nadające się do długotrwałego użytkowania i występujące z wyrobami. że towary nim oznaczone są obciążone "elementem rolnym" ustalonym zgodnie z załącznikiem 1 do rozporządzenia Komisji (1810/2004). Ust. 6. A zatem.

przepisy dotyczące wartości celnej będą również stosowane dla ustalenia wartości. podlegających opłatom celnym. towary należy klasyfikować do kodu CN odnoszącego się do ich przeznaczenia. oznacza to.. łączną masę towarów oraz wszystkich materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych."1 EUR/% vol/hl" = 1 EUR × 40 . L 253 z 11. 2.291-300 przepisów wykonawczych Wspólnoty) w sytuacji. niż ustanowione we Wspólnej Taryfie Celnej. zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 82/97 Parlamentu Europejskiego i Rady. lub . Równowartość euro w walutach krajowych Państw Członkowskich. które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów. przewidzianych w prawie wspólnotowym. w odniesieniu do których definiowany jest zakres niektórych pozycji lub podpozycji przyjmuje się: a) w przypadku odniesienia do "masy brutto". które w innym przypadku miałoby zastosowanie do towarów. a dane towary należy klasyfikować do kodu CN odnoszącego się do ich przeznaczenia. następujące kwestie: przepisy dotyczące wartości celnej związanej z wymiarem cła dla niektórych towarów (oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem. cła specyficznego oraz wskazują na możliwość stosowania przez Państwa Członkowskie innych opłat.U. na przykład "9 EUR/hl" i wówczas należy zastosować wyższe z tych dwóch ceł. masę samych towarów bez jakichkolwiek materiałów opakowaniowych i pojemników opakowaniowych. należy ustalać zgodnie z art. niż to. 4. wprowadzają definicje "masy netto" i "masy brutto".10. 30 . w przypadku jeżeli wskazana jest wartość minimalna (MIN). przepisy dotyczące wartości celnej. b) w przypadku odniesienia do "masy netto" lub po prostu do "masy" bez wyszczególnienia.291-300 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (Dz. a art.6 EUR/% vol/hl MIN 9 EUR/hl". Komentarz Powyżej przytoczone przepisy regulują m. Dodatkowo. w przypadku ich nałożenia wg masy.in. wyrażonych w formie przypisu. że cło obliczane na podstawie powyższej zasady musi być porównane z cłem minimalnym. omawiają uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na przeznaczenie towarów (towary dopuszczone do wolnego obrotu z zastosowaniem preferencji taryfowych bądź obniżonej lub zerowej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie).1993) nie mają zastosowania.cło w wysokości 40 EUR za hektolitr. oprócz wartości dla wymiaru cła ad valorem. niż to. gdy cło przywozowe nie jest niższe. innych niż uczestniczące Państwa Członkowskie zdefiniowane w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 (zwanych dalej "nieuczestniczącymi Państwami Członkowskimi").3.18 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92. 3. Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł Ogólne reguły mające zastosowanie zarówno do nomenklatury jak i do ceł obejmują następujące przepisy: 1. na podstawie których został ustalony zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji)."1 EUR/% vol/hl + 5 EUR/hl" = 1 EUR × 40 plus 5 EUR . O ile nie przewidziano inaczej. Ponadto podają przykłady obliczania cła dodatkowego. 4. będą stosowane dla ustalenia wartości. na podstawie których ustalony został zakres poszczególnych pozycji lub podpozycji. W przypadku towarów podlegających opłacie za masę oraz masy. Nie mają zastosowania przepisy dotyczące pozwoleń i szczególnego dozoru celnego (art. Komentarz Ogólne reguły dotyczące ceł określają stosowanie stawek konwencyjnych dla państw trzecich (kolumna 3 tabeli stawek celnych) oraz stawek autonomicznych.cło w wysokości 45 EUR za hektolitr. Towary zakwalifikowane do uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich końcowe przeznaczenie: Jeżeli cło przywozowe mające zastosowanie na mocy porozumień w sprawie końcowego użycia towarów o szczególnym przeznaczeniu nie jest niższe. na przykład "1.

2.8905. estry i wodziany substancji INN. statki rybackie. statki.291 do 300 Przepisów Wykonawczych). niektórych rodzajów świeżych winogron stołowych.niektórych towarów do stosowania w tych statkach w celach naprawy.10. naprawy. Stawki celne zostają zawieszone również w odniesieniu do towarów przeznaczonych do włączenia do platform wiertniczych i produkcyjnych (ex 8430 49 i 8905 20 ). tj. ligazy młynarskiej.1. które są przeznaczone dla jednostek pływających (liniowce pasażerskie. wyszczególnionych w załączonym do rozporządzenia wykazie (pozycje: 8901.. Towary przeznaczone do niektórych kategorii statków. estry i wodziany INN-ów wymienionych w Załączniku 5. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6.10. smary. Rozporządzenia.4. konserwacji. Nr L 327). nasion. do użytku cywilnego. Załącznika 3 z przedrostkami lub przyrostkami z Załącznika 4. pod warunkiem wypełnienia postanowień przepisów wspólnotowych (art. łodzi i podobnych jednostek pływających oraz platform wiertniczych lub produkcyjnych Przepisy szczególne przewidują zawieszenia cła w stosunku do niektórych towarów. . Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6. przewody. Zawieszenia podlegają warunkom ustanowionym w przepisach wspólnotowych odnoszących się do zasad kontroli celnej wykorzystania takich towarów (art. związki stosowane do produkcji gotowych produktów farmaceutycznych objętych numerami CAS i ich chemicznymi nazwami. (ii) sole. Uprzywilejowane traktowanie z uwagi na rodzaj towarów Uprzywilejowane traktowanie taryfowe ze względu na rodzaj udzielane jest w odniesieniu do: towarów nienadających się do spożycia. a które nie mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS jak odpowiednia substancja INN. które zostały opisane poprzez połączenie tych INN-ów z ww. 5. 5.00. Cywilne statki powietrzne i towary do stosowania w cywilnych statkach powietrznych Przepisy przewidują zwolnienie z cła: . kable i złącza. gaz.cywilnych statków powietrznych.pozwolenia i szczególny dozór celny). holowniki. wina Tokaj. przebudowy itp.291-300 Przepisów Wykonawczych . pod warunkiem.3.U. (iii) sole. wymienionymi w Załączniku 6. konserwacji lub przebudowy oraz w odniesieniu do towarów przeznaczonych do umieszczenia w takich statkach lub do ich wyposażenia. Przepisy szczególne 5.8903.8904. pchacze oraz platformy wiertnicze lub produkcyjne).5. fondue z sera. Produkty farmaceutyczne Zwolnienie z cła przewidziane jest w odniesieniu do produktów farmaceutycznych następujących kategorii: (i) substancje farmaceutyczne objęte numerami CAS (numerami rejestru chemicznej służby informacyjnej) oraz międzynarodowymi niezastrzeżonymi nazwami (INN-ami) wymienionymi w Załączniku 3 do Rozporządzenia Komisji Nr 1810/2004 (Dz. naziemnych samolotów szkolnych do latania i ich części. do ww. rury. tytoniu i saletry.8906 Taryfy celnej). innymi: paliwo silnikowe. (iv) półprodukty farmaceutyczne.00.10.00. 5. że takie produkty mogą być klasyfikowane do tych samych 6-cyfrowych podpozycji HS jak odpowiednia INN. Towary te to m. 31 . Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 6. w celach ich budowy. jachty.8902. niekonfekcjonowanej.

do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 (Dz.1. Nr L 327). Cła w przywozie Stawka celna konwencyjna Obowiązuje na towary importowane pochodzące z krajów będących Umawiającymi się Stronami Układu GATT lub z którymi UE zawarła umowy zawierające Klauzulę Największego Uprzywilejowania KNU. 7. Elektroniczną bazą danych obejmującą taryfę wspólnotową i prawodawstwo handlowe UE jest TARIC.U. zmieniającym Aneks I do Rozporządzenia Rady (EWG) w sprawie Nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Kontyngenty taryfowe 3. System ogólnych preferencji taryfowych mających zastosowanie do krajów rozwijających się 5.+ dodatkowe cło za cukier.2 rozporządzenia (EWG) NR 2658/87 to: 1. W Polsce dane TARIC są transmitowane do systemu ISZTAR. Państwa Członkowskie otrzymują przepisy ustawodawcze w formacie elektronicznym i wykorzystują te dane głównie do uzupełnienia swoich krajowych systemów odpraw celnych.7999 określonych poprzez zawartość w danym towarze: tłuszczu mleka.9 (1) (1) Stawka celna autonomiczna: bez cła 6. +AD SZ . zarządzany przez Komisję Europejską .6.4. Wszystkie akty prawne z tym związane ustanawiane są przez Komisję i na Komisji spoczywa odpowiedzialność za właściwe stosowanie postanowień tych aktów.Załączniki Taryfowe. Elementy rolne i dodatkowe cła za cukier i mąkę oznaczane są w wyrażeniu stawki w następujący sposób: + EA .1. Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich . Załącznik 1. białka mleka. Cła antydumpingowe i wyrównawcze 6.2.L 327) Kod CN 3206 49 10 .U. Środki we Wspólnej Taryfie celnej 6. Państwa Członkowskie wykorzystują te dane także przy publikowaniu swoich własnych taryf użytkowych.+ element rolny. Odpowiednie wysokości elementów rolnych i ceł dodatkowych na cukier i mąkę są opisane za pomocą kodów dodatkowych 7000 . Opłaty wyrównawcze 7. Sekcja I . skrobi/glukozy i sacharozy(cukru inwertowanego) izoglukozy (Tabela Meursing).U.Załączniki rolne. 7. Elementy Wspólnej Polityki Rolnej W 2005 r. Aktualnie obowiązujące elementy rolne dla krajów trzecich i cła dodatkowe na cukier i mąkę przedstawione są w Części trzeciej .DG Podatki i Unia Celna.TARIC Unie celne lub strefy wolnego handlu z Państwami trzecimi jak również polityka handlowa są określone na poziomie Wspólnoty. +AD FM . Stawki te przedstawione są w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1810/2004 z 7 września 2004r. Zawieszenia taryfowe 2.+ dodatkowe cło za mąkę. Stawka celna autonomiczna UE ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie autonomicznych stawek celnych. Stawki te przedstawiane są w przypisach do Nomenklatury Scalonej (CN) i powiązane są z kodami tylko do poziomu ósmej cyfry (kod CN). Preferencje taryfowe (włączając kontyngenty i plafony) 4. Przykład Rozporządzenie Komisji (WE) 1810/2004 (DZ. Nr L 327) i przypisane są tylko do kodów na poziomie ósmej cyfry (kod CN). Środki w TARIC Środki wspólnotowe zawarte w TARIC. określone w art. Elementy rolne 32 . Główne zadanie TARIC to automatyczna transmisja ustawodawstwa UE do administracji krajowych Państw Członkowskich.

Uzupełniający mechanizm handlowy 14. stosowana w Taryfie celnej. gdy nomenklatura towarowa 33 . dla niektórych środków taryfowych. akcyzowego i krajowych ograniczeń ). Nadzór przywozowy 13. Zakazy wywozu 15. zależnie od potrzeb legislacyjnych. Struktura Kodu Taric przedstawia się następująco: Struktura kodu TARIC i kodu dodatkowego TARIC Kody dodatkowe 10-cyfrowe kody TARIC są dodatkowo uszczegóławiane poprzez system kodów dodatkowych.8. stanowiącej integrację TARIC UE i środków krajowych. Kody te tworzone mogą być w każdym momencie. W Tabeli podano również środki krajowe (dotyczące podatku VAT. Ograniczenia wywozowe 16. że Nomenklatura Scalona. Kodowanie środków Typy środków stosowane w TARIC UE. w polskim systemie taryfy użytkowej. Wartości jednostkowe 9. Ograniczenia przywozowe 12. Refundacje wywozowe 7. Jako. przedstawiono w Tabeli 5. Związek między kodem w nomenklaturze a środkami Nomenklatura towarowa w TARIC Dla właściwej identyfikacji wszystkich środków taryfowych i handlowych w Taric'u stosowana jest 10-cyfrowa nomenklatura.2. że kody dodatkowe stanowią osobną nomenklaturę i mają swoje niezależne opisy. nie jest wystarczająco szczegółowa. 7. Kody dodatkowe są uzupełnieniem kodu TARIC. 8-cyfrowe kody dzielone są na 10-cyfrowe kody zwane "kodami TARIC". Oznacza to. są "dodawane" do kodów nomenklatury towarowej. Zakazy przywozu 11. które zawarte są w ISZTAR 2 .tj. Nadzór wywozowy 17. Ceny referencyjne i minimalne 10.3. Stosuje się je głównie wtedy.

gov. również Nomenklatura Refundacji publikowana jest co roku. Typowe przykłady stosowania kodów dodatkowych w TARIC: Niektóre cła antydumpingowe odnoszą się do konkretnych firm produkujących i eksportujących towary. pobierane są dodatkowe opłaty celne. 7111 lub A436 (patrz tabela kodów dodatkowych pkt 7. 10-cyfrowy kod TARI C + 4-znakowy kod dodatkowy TARIC + 4-znakowy kod dodatkowy TARIC + 4-znakowy kod dodatkowy krajowy dla podatku akcyzowego + 4-znakowy kod dodatkowy krajowy dla podatku VAT. Pierwsza litera lub cyfra to rodzaj kodu (np. kodu TARIC stanowią rozszerzenie 8-cyfrowego kodu CN. Mogą być tylko traktowane jako rozszerzenie nomenklatury CN.V001 Komentarz Maksymalnie. Tak zwane "dodatkowe kody Meursing" opisują szczególny skład surowcowy pewnych produktów rolnych. zmieniające rozporządzenie (EWG) 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz.1 tego rozporządzenia nomenklatura produktów rolnych do celów refundacji wywozowych oparta jest na Nomenklaturze Scalonej. Dodatkowe kody refundacji eksportowych nie istnieją niezależnie od kodów Scalonej Nomenklatury. Z godnie z art. że Scalona Nomenklatura jest zmieniana co roku.U.X001 Pierwsza duża litera V + 3 cyfry np. Firmy te są opisywane za pomocą kodów dodatkowych. skrobi.U.2) Pierwsza duża litera X + 3 cyfry np. TYPY KODÓW DODATKOWYCH i ICH POWIĄZANIA ZE ŚRODKAMI http://www. Nomenklatura ta wprowadzona została rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87 ustanawiającym nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dz.musi być bardziej uszczegółowiona a niecelowe jest dokonywanie podziałów samych kodów nomenklatury towarowej. > Niektóre towary mają szczególne przeznaczenia celne zależnie od tego czy są uwzględnione.mf. dla danego towaru mogą być przypisane środki do kodu składającego się z 26 znaków tj. Kod towarowy na takiej liście przyjmuje formę kodu dodatkowego. Opis towarów przedmiotowej nomenklaturze jest powiązany z 12-cyfrowym kodem powstałym w wyniku kombinacji tych dwóch kodów. W związku z tym. tak jak cyfry 9. Struktura kodu Taric dla środka Kod dodatkowego Pozycja HS (Systemu Zharmonizowanego) Podpozycja HS podpozycja CN (Scalonej Nomenklatury) Kod-Taric kod dodatkowy Taric Kod dodatkowy Taric Kod dodatkowy krajowy (dla podatku akcyzowego) Kod dodatkowy krajowy (dla podatku VAT) Ilość znaków 1-4 5-6 7-8 9-10 11-14 15-18 19-22 23-26 Komentarz 4 cyfry 2 cyfry 2 cyfry 2 cyfry Pierwsza cyfra lub duża litera + 3 cyfry np."A" stosuje się dla antydumpingu").pl/_files_/sluzba_celna/podrecznik_celny/6_00_00/6_7_3tab. 34 . Nomenklatura ta składa się z kodu Scalonej Nomenklatury połączonego z 4-cyfrowym kodem zwanym "dodatkowym kodem refundacji wywozowych". dodatkowy kod 2500 oznacza. na liście towarów (poza nomenklaturą towarową). Na przykład. W zależności od zawartości tych składników.Nr L 380).Nr L 366). tłuszczu mlecznego i biała. i 10.2) Pierwsza cyfra lub duża litera + 3 cyfry np. czy też nie. 2500 lub A436 (patrz tabela kodów dodatkowych pkt 7. Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje rozporządzenie Komisji (WE) nr 2199/2004 z dnia 10 grudnia 2004r. TABELA 7.6 w Taryfie ).html Nomenklatura refundacji wywozowych Nomenklatura refundacji to specyficzna nomenklatura stosowana przy refundacjach w przypadku wywozu pewnych produktów rolnych. Kody dodatkowe składają się z czterech cyfr lub liter. że produkty są objęte listą substancji farmaceutycznych kwalifikujących się do zaniechania poboru należności celnych (Aneksy 3 . Skład jest przedstawiany w postaci procentowej zawartości sacharozy.

załącznik do rozporządzenia w sprawie GSP.5. że w celu określenia obowiązującej stawki celnej dla krajów trzecich konieczne jest dokonanie porównania stawek wyrażonych w środkach 102 i 104 i zastosowanie stawki celnej niższej. 2005 (akronim SPGA) . korzystających z tych preferencji.kraje korzystające z uzgodnień ogólnych.1 Umowy preferencyjne (kod 3xx w polu 36 formularza SAD) UE zawarła dość znaczą liczbę umów preferencyjnych z krajami partnerskimi. Włączenie do bazy TARIC Typ środka 103 Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie . 2020 (akronim SPGL) . L 273) lub kody grup krajów. Stawka celna stosowana w przywozie z krajów trzecich W przypadku gdy autonomiczne stawki celne są niższe niż stawki konwencyjne. Ponieważ przyznawane są różne obniżki w zależności od tego czy kraje korzystają ze wspólnych czy też szczególnych uzgodnień (patrz Załącznik I do rozporządzenia 2501/2001) utworzono różne grupy krajów.U. W TARIC podawana jest tylko stawka stosowana dla krajów trzecich ."Erga Omnes") 7.7.U.1 /ATR w przypadku Turcji)/ ub deklaracji na fakturze).DZ. Ponadto tak jak w przypadku preferencji przedstawionych w pkt 7. Stosowanie takich obniżonych stawek celnych jest uzależnione od przedstawienia odpowiedniego dokumentu pochodzenia (EUR. Przykład Decyzja 2/2000 (Dz.4. Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia Kod ISO kraju (patrz: rozporządzenie 2020/2001 . stosowanie obniżonych stawek jest uzależnione od przedstawienia odpowiedniego dokumentu (Formularza A lub deklaracji na fakturze).L 246).Dz.załącznik do rozporządzenia w sprawie GSP.2 Ulgi taryfowe GSP (KOD 2XX w polu 36 formularza SAD) W ramach Generalnego Systemu Preferencji (GSP). obowiązują stawki autonomiczne (patrz: art. Przykład 1 z publikacji ISZTAR 1503 00 90 00 SPGA (wył.U.niższa.5.Umowa pomiędzy UE a Meksykiem Kod TARIC 1516 20 98 00 Typ środka 142 Kraj pochodzenia MX Nomenklatura towarowa 1516209800 Wysokość cła 0% 7.wszystkie.5.kraje w kolumnie H .kraje objęte GSP .kraje w kolumnie I . L 157) . Przepis ten stanowi. 2027 (akronim SPGE) . konwencyjna bądź autonomiczna).typ środka 103 (tj.1 rozporządzenia 2658/87).1.5. Import na terytorium UE produktów pochodzących z tych krajów może korzystać z obniżek stawek celnych w stosunku do stawki celnej KNU. Stawki preferencyjne 7. UE obniżyła stawki ceł importowych na produkty pochodzące z krajów rozwijających się (patrz: rozporządzenie 2501/2001 . Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia 1030 (akronim SPG) . MM) : 0 Komentarz: 35 .

lub C 031 (Oświadczenie z następująca formułą: "Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy [ILO] nr 29. konserwacji i napraw samolotów lotnictwa cywilnego (rozporządzenie 3050/1995 . 87.L 158).L 340) .Rozporządzenie 2501/2001 (Dz.Dz.Zapis taki oznacza.U.Program GSP 2002-2004). Zawieszenie stawki celnej wynikać może również ze szczególnych przepisów prawnych.U.Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 2501/01" wpisane w polu 4 Form A").Zawieszenia należności celnych Wspólnej Taryfy Celnej dla pewnych produktów przemysłowych.L 320) i części.9 % obowiązuje w stosunku do wszystkich krajów będących członkami grupy 2020 (SPGL) z wyjątkiem Indonezji (ID). L 346 . Podstawowym aktem prawnym w kwestii zawieszeń autonomicznych jest rozporządzenie 1255/1966 (Dz.Tytuł III rozporządzenia (WE) nr 2501/01" na deklaracji na fakturze). komponentów i innych towarów tego typu. 100. Mołdawii (MD). stawka preferencyjna w wysokości 2. np.Dz. że obniżka obowiązuje w stosunku do wszystkich krajów będących członkami grupy 2005 z wyjątkiem Myanmaru (MM). 111. 87.4 Zawieszenia UE może częściowo lub całkowicie autonomicznie zawiesić stosowanie stawek celnych na pewne produkty. 7.138 i 182 .5. Przykład 2 z przeglądarki TARIC: kod Taric 1503 00 90 00 Kod miejsca pochodzenia SPGL wył. MD. Z takich uzgodnień korzysta np. 105. (ID.3 Specjalne uzgodnienia motywacyjne Na mocy rozporządzenia nr 2501/2001 UE ustanowiła specjalne uzgodnienia motywacyjne na rzecz ochrony praw pracowniczych i środowiska. LK. 98. 105. Warunki są przedstawione w formie przypisów TPXXX.5. 111. PH) Preferencja taryfowa: 2.138 i 182 . które było wielokrotnie modyfikowane (dwa razy do roku) w celu dodania lub usunięcia towarów z załączników. 7. rolnych i rybnych Kod TARIC 2917 20 00 40 36 . Obniżki przyznawane są krajom szanującym te uzgodnienia. Włączenie do TARIC Typ środka 142 Kod miejsca pochodzenia MD (Mołdawia) Warunkiem dla zastosowania środka jest przedstawienie poświadczonego dokumentu: U 030 ( Oświadczenie z następująca formułą: "Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy [ILO] nr 29.U.U. Zawieszenia dla pewnych produktów przemysłowych i rolnych Włączenie do TARIC Typ środka 112 Akronim S Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie . 98. Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 8 TARIC. przepisy dotyczące importu produktów przeznaczonych do budowy. Mołdawia (MD).L 170)."Erga Omnes") Przykład 1 Rozporządzenie 2499/2001 (Dz. jakie mają być częścią samolotów lotnictwa cywilnego lub wykorzystywane przez takie samoloty (rozporządzenie 1147/2002 . Sri Lanki (LK). Malezji (MY) i Filipin (PH). MY.U. 100.9 % Akt prawny R2501/01 Komentarz Akt prawny .

Zawieszenia na podstawie świadectwa zdatności do lotu W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1147/2002 z 25 czerwca 2002 tymczasowo zawieszającym autonomiczne należności celne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary importowane ze świadectwem zdatności do lotu określono.L 320) Zawieszenie autonomicznych należności celnych Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów przeznaczonych do budowy.2609) Komentarz 37 . tak i autonomiczne kontyngenty taryfowe stanowią wyjątki od ogólnej zasady przyjętej we Wspólnej Taryfie Celnej.308a do 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ustalającego Przepisy Wykonawcze dla stosowania Kodeksu Celnego Wspólnoty. każdy kontyngent jest opisywany za pomocą 6-cyfrowego numeru porządkowego.system TQS) na zasadzie "kto pierwszy.Typ środka 112 Kraj pochodzenia 1011 Kod TARIC 2917 20 00 40 Wysokość cła 0% Przykład 2 Rozporządzenie 3050/1995 . Większość takich kontyngentów taryfowych jest zarządzanych (przez DG Podatki i unia celna .(Dz. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 119 1011 (wszystkie kraje trzecie . ten lepszy". Przepis prawny regulujący zarządzanie tymi kontyngentami taryfowymi zawarty jest w art.U. Kontyngenty taryfowe 7. że zawieszenie będzie uzależnione od przedstawienia organom celnym oryginału świadectwa zdatności do lotu w momencie zgłoszenia towarów do dopuszczenia do wolnego obrotu.XXXX Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 7 publikacji papierowej TARIC w następującej formie: K: 0 (09. Tak jak zawieszenia autonomiczne."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO Numer porządkowy 09.1 Autonomiczne kontyngenty taryfowe Autonomiczne kontyngenty taryfowe pozwalają na całkowite lub częściowe odstąpienie od poboru należności celnych w normalnej wysokości obowiązującej na towary importowane w ograniczonej ilości. stworzono szczególny typ środka (119). że w tym szczególnym przypadku przeznaczenie produktów musi podlegać kontroli i że zastosowanie zawieszenia jest uzależnione od przedstawienia pozwolenia na końcowe wykorzystanie (art. W celu zarządzania wielkością tych kontyngentów.6. Typ środka 112 Kraj pochodzenia 1011 Kod TARIC 3904 22 00 10 Wysokość cła 0% Komentarz Należy zauważyć. zarządzane są przez DG Rolnictwo.291-300 Przepisów Wykonawczych). W celu wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy tymi dwoma środkami.6."Erga Omnes") Warunek dla środka przedstawienie dokumentu Dokument A 119 (świadectwo zdatności do lotu) 7. Włączenie do TARIC Typ środka 122 Kod miejsca pochodzenia 1011 (wszystkie kraje trzecie . Kontyngenty taryfowe oparte na pozwoleniach. konserwacji i napraw samolotów.

numer porządkowy w nawiasach i w koniecznych przypadkach.4155)(CD023) 38 . jeśli chodzi o kontyngenty zarządzane przez DG TAXUD wszystkie te wielkości podawane są w systemie TQS.int/comm/taxation_customs/dds/pl/home. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia Numer porządkowy 122 1011 (wszystkie kraje trzecie . Takie ulgi taryfowe zwane są "preferencyjnymi kontyngentami taryfowymi". ale wynikają ze zobowiązań nałożonych przez GATT. jak również w ramach autonomicznych procedur preferencyjnych dla krajów beneficjentów. dla wcześniej ustalonych ilości produktów przewidziane zostały ulgi taryfowe.6.6. wcześniej ustalona ilość towarów pochodzących z danego kraju może. L 273) świadectwa/pozwolenia/dokumentu Numer porządkowy Warunek 09. następnie stawka cła. że TARIC nie zawiera informacji na temat wielkości kontyngentu ani jego części pozostałej do wykorzystania. jakie Wspólnota Europejska zawarła z krajami trzecimi.XXXX przedstawienie Stawki należności celnych są pokazane w kolumnach 8. korzystać z bardziej korzystnej stawki celnej niż stawka celna dla kraju trzeciego określona w Nomenklaturze Scalonej (CN).XXXX 7.6.4020)(CD227) 7.4 Preferencyjne kontyngenty taryfowe W ramach wielu porozumień."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 09. Różne rozporządzenia Rady i Komisji zawierają szczególne przepisy dotyczące zarządzania tego typu kontyngentami. 9.XXXX przedstawienie świadectwa/pozwolenia/dokumentu Publikacja ISZTAR Stawki cła są pokazane w kolumnie 7 publikacji ISZTAR w następującej formie: K (akronim kontyngentu).htm 7. cło.europa.2 Kontyngenty taryfowe Światowej Organizacji Handlu (WTO) Niektóre kontyngenty taryfowe nie są kontyngentami autonomicznymi. odniesienie do przypisu (DG Rolnictwo lub kontyngent rybny) K-CH: 0 (09. Włączenie do TARIC Typ środka Akronim Kod miejsca pochodzenia Numer porządkowy Warunek 122 K 1011 (wszystkie kraje trzecie . Jednakże. numer porządkowy kontyngentu w nawiasach i odniesienie do przypisu (jego opis znajduje się na końcu działu) K: 0 (09. w momencie importu na teren Wspólnoty."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 09. 10 lub 11 publikacji papierowej ISZTAR w następującej postaci: K (akronim kontyngentu).3 Taryfowe kontyngenty autonomiczne i WTO oparte na pozwoleniu zarządzane przez DG Rolnictwo Te kontyngenty taryfowe są zarządzane poprzez system pozwoleń na przywóz. Przedstawienie pozwolenia na przywóz stanowi warunek zastosowania takich środków. Ich zarządzanie i włączenie do TARIC odbywa się w taki sam sposób jak wyżej wspomniane autonomiczne kontyngenty taryfowe. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 143 Kod kraju ISO (patrz: rozporządzenie 2020/2001 .eu. W ramach tych preferencyjnych kontyngentów taryfowych. dostępnym pod adresem internetowym: http://www. Uprawnianie do skorzystania z preferencyjnych kontyngentów taryfowych jest uzależnione od przedłożenia koniecznego dowodu potwierdzającego pochodzenie.Należy zauważyć.DZ.U. następnie kod ISO danego kraju pochodzenia.

Jest to związane z prawidłowością wykorzystania pozwolenia.3900)(CD133) 6. 9.rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z 07. 86 i 87 WKC.1. numer porządkowy w nawiasach i w koniecznych przypadkach. towary mogą mieć różną klasyfikację taryfową.4) .21. Stawki należności celnych są pokazane w kolumnie 7.300 RWKC.XXXX Numer porządkowy 09.5) 2. aby mogły zostać dopuszczone do wolnego obrotu z zastosowaniem uprzywilejowanego traktowania taryfowego i możliwością skorzystania z procedury szczególnego przeznaczenia.5 Plafony taryfowe Środek ten jest bardzo podobny do kontyngentu taryfowego.3) .2) . obniżki taryfowe mogą być nadal stosowane aż do momentu publikacji rozporządzenia ponownie ustalającego stawkę należności celnych dla kraju trzeciego.XXXX. Włączenie do TARIC Typ środka Kod miejsca pochodzenia 144 1011 (wszystkie kraje trzecie . 12.291 .Uprzywilejowane traktowanie taryfowe w zależności od rodzaju towarów (rozdz. że w przypadku plafonów taryfowych w momencie osiągnięcia pewnej wielkości. art. c/ Postanowienia wstępne Wspólnej Taryfy Celnej (Sekcja II B i II F) .1 Regulacje prawne dotyczące uprzywilejowanego traktowania taryfowego towarów /procedury końcowego przeznaczenia/ a/ Art.6.10. a co się z tym wiąże."Erga Omnes") lub specjalny kod kraju ISO 26. 10.00 Szczególne przeznaczenie towarów 1.09.XXXX. 2.1. W tej części podręcznika zostaną omówione następujące zagadnienia: . Wprowadzenie Niektóre towary ze względu na ich rodzaj i przeznaczenie mogą korzystać z obniżonych lub zerowych stawek celnych. Zastosowanie takich stawek jest uzależnione od spełnienia warunków określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Informacje ogólne Towary objęte procedurą szczególnego przeznaczenia pozostają przez cały czas trwania tej procedury pod dozorem celnym. W zależności od przeznaczenia. wydawanego dla towarów podlegających procedurze szczególnego przeznaczenia. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej 39 . jakim muszą podlegać. Jedyną różnicą jest to. stawka celna. podlegać różnym środkom taryfowym. 8.7.82. b/ Art.Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla cywilnych statków powietrznych i towarów do stosowania w cywilnych statkach powietrznych (rozdz. a następnie P(akronim plafonu). Koniecznym jest więc określenie warunków.2004 r. odniesienie do przypisu : LOMA-P: 0 (09.Kontrola towarów o szczególnym przeznaczeni (rozdz. 11 publikacji papierowej ISZTAR w następującej postaci: kod ISO danego miejsca pochodzenia (w kolumnie 7 nie pokazuje się miejsca pochodzenia).Zastosowanie procedury końcowego przeznaczenia w imporcie sprzętu wojskowego i towarów o przeznaczeniu militarnym (rozdz. Kontrola towarów o szczególnym przeznaczeniu 2.

które będą podlegać uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu muszą spełnić warunki dla takiej preferencji.). ze względu na szczególne przeznaczenie towarów jest uzależnione od wydania pozwolenia na piśmie.i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. wniosek powinien być składany do właściwego organu celnego (w Polsce .uprzywilejowane traktowanie ze względu na rodzaj towarów.1.1 pkt b/. Wniosek o udzielenie pozwolenia na objęcie towaru procedurą przeznaczenia końcowego powinien być składany do właściwego organu celnego: a/ w przypadku.4 Przegląd szczególnych przeznaczeń Oprócz towarów. 2. może być udzielone każdej osobie prowadzącej działalność na terenie Wspólnoty Europejskiej. których przeznaczenie zostało określone w brzmieniu danego kodu Nomenklatury Scalonej. części elektroniczne. o której mowa wyżej. gdy co najmniej część przedmiotowej działalności gospodarczej. gdy przywozowa stawka celna ustanowiona we Wspólnej Taryfie Celnej. Pozwolenie .1. szczególne przeznaczenie może dotyczyć również towarów: . w miejscu prowadzenia przez wnioskodawcę swojego podstawowego konta.3 Nomenklatura Scalona W taryfie celnej znajduje się wiele towarów. 40 . które ze względu na zapis taryfowy /brzmienie określonego kodu CN/ mogą korzystać z uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na ich przeznaczenie.10. Wniosek o udzielenie pozwolenia sporządza się w formie pisemnej według wzoru załącznika nr 67 do RWKC oraz zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.naczelnika urzędu celnego).291-300 ww.).1.1.291-300 RWKC). spełniającej określone wymagania i umożliwiającej przeprowadzenie skutecznego dozoru celnego w ramach zastosowanej procedury.wymienionych w Sekcji II F taryfy (niektóre towary rolne i gaza młynarska) . Wszystkie takie towary w taryfie zostały opatrzone przypisem w brzmieniu "Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach wspólnotowych (patrz art. W związku z powyższym. nie będzie miała zastosowania w przypadku. 2004 r. stosowana dla towarów objętych szczególnym przeznaczeniem końcowym nie jest niższa. Procedura końcowego przeznaczenia. która objęta jest pozwoleniem jest tam prowadzona. 2. gdy wniosek dotyczy tylko jednej administracji celnej (tj.wymienionych w postanowieniach wstępnych taryfy (Sekcja II B .decyzja na zastosowanie gospodarczej procedury celnej (przeznaczenie końcowe). regulacje. . dla zastosowania uprzywilejowanego traktowania taryfowego wymagane jest spełnienie przez towary wymagań określonych w przepisach odrębnych (patrz rozdział 3. W przypadku drugim. Rozporządzenia Wykonawczego /2. innymi części i podzespoły do montażu przemysłowego pojazdów mechanicznych. przypis do odpowiedniego kodu TARIC będzie przywoływał obie ww. 2. Są to m. Taka praktyka ułatwia przeprowadzenie kontroli i monitoringu zastosowanej procedury. Urz.1. niż stawka. która byłaby stosowana w innych przypadkach dla tych samych towarów. 2.cywilne statki powietrzne i towary przeznaczone do stosowania w cywilnych statkach powietrznych). określone w art. niektóre produkty chemiczne. a także w przypadku.5 Pozwolenie pisemne Zgodnie z art.300 RWKC. W pierwszym przypadku możliwość uprzywilejowanego traktowania taryfowego wynika z postanowień wstępnych taryfy oraz art.2 Warunki uprzywilejowanego traktowania taryfowego Wszystkie towary. których przeznaczenie wynika z taryfowego zapisu kodów CN. gdy procedura ostatecznego przeznaczenia będzie realizowana tylko w jednym państwie członkowskim UE).21 WKC udzielenie preferencji taryfowych. WE Nr 327 z 30.291. czyli księgowości firmy.

CBK przeprowadza czynności polegające na przekazywaniu. . . w jakim podniesiono zastrzeżenia. które następnie przesyła je do wszystkich zainteresowanych organów celnych.5 RWKC) na podstawie Pozporządzenia Komisji (WE) Nr 2286/2003 obowiązuje od 2004r. procedura konsultacyjna pomiędzy administracjami celnymi zainteresowanych krajów. które w ciągu 15 dni potwierdzają ich otrzymanie. . gdy wniosek dotyczy kilku (co najmniej dwóch) administracji celnych tryb postępowania określa art. a podmiot gospodarczy musi udowodnić konieczność ekonomiczną zastosowania tej formy pozwolenia.po osiągnięciu porozumienia odnośnie treści pozwolenia.4 RWKC.292 ust.292 ust. że wszelkie wymagania procedury mogą być uważane za spełnione.6 Pozwolenia retrospektywne W określonych przypadkach można dopuścić. czy zostały spełnione warunki do udzielenia pozwolenia i przygotowuje jego projekt. ale tylko w wyjątkowych okolicznościach. b) stosowny wniosek nie może wiązać się oczywistym zaniedbaniem ze strony importera.5 RWKC. Organem właściwym do prowadzenia procedury konsultacyjnej w ramach postępowania o wydanie jednorazowych pozwoleń do celów dozoru celnego ze względu na przeznaczenie towarów jest Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu. a następnie uzgadnianiu treści pozwolenia z administracjami celnymi w państwach członkowskich uczestniczących w procedurze konsultacyjnej. Organy celne wydające pozwolenie przesyłają jego kopię wszystkim zainteresowanym organom celnym. w zakresie swoich kompetencji. które mają być objęte pozwoleniem lub gdzie wnioskodawca utrzymuje główne księgi rachunkowe (zmiana art.1.Okres ważności pozwolenia wynosi 3 lata od dnia uprawomocnienia się decyzji. Zgodnie z tym przepisem. c) muszą być przestrzegane okresy ważności określone w art. co powinno umożliwić kontrolę powyższej procedury. pod warunkiem. Jest to tzw. Konsultacji i Obsługi Systemu ISPP (CBK). w których przeznaczenie końcowe będzie realizowane.293 ust. b/ w przypadku. Jeżeli w terminie tym przekazano zastrzeżenia i nie osiągnięto porozumienia. . organy celne państwa członkowskiego. Tryb uzyskiwania pozwolenia w ramach procedury konsultacyjnej jest następujący: .dyrektor izby celnej przesyła kopię udzielonego pozwolenia do CBK. Następnie przesyła wniosek i projekt pozwolenia do Centralnego Biura ds. 2. 41 . to wniosek zostaje odrzucony w formie decyzji w zakresie. d) sytuacja ekonomiczna wnioskodawcy musi potwierdzać. Zastosowanie zezwolenia retrospektywnego jest jednakże uzależnione od pewnej liczby warunków. CBK przekazuje informację o rozstrzygnięciu do dyrektora izby celnej właściwego do udzielenia pozwolenia. odpowiedzialnego za wydanie jednorazowego pozwolenia. . gdzie znajduje się główna księgowość składającego wniosek i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności. że w terminie 30 dni pozostałe zainteresowane organy celne biorące udział w konsultacjach nie zgłosiły zastrzeżeń dotyczących przekazanego projektu pozwolenia.dyrektor izby celnej sprawdza. Organy celne mogą wydać jednorazowe pozwolenie. aby towary z mocą wsteczną były objęte przeznaczeniem końcowym. a mianowicie: a) nie stosuje się tego przepisu jako generalnej zasady. przekazują wniosek i przygotowany na jego podstawie projekt pozwolenia innym zainteresowanym organom celnym w różnych państwach członkowskich.osoba ubiegająca się o udzielenie pojedynczego lub jednorazowego pozwolenia składa wniosek do dyrektora izby celnej właściwego ze względu na miejsce.organy celne potwierdzają datę otrzymania projektu pozwolenia w terminie 15 dni i przekazują do CBK ewentualne zastrzeżenia w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu.

które nadają się do wielokrotnego użycia. powyższa procedura zostaje zakończona. Przykłady towarów. W celu zapewnienia właściwego i jednolitego stosowania przepisów prawa.2 do 6 lub art. organy celne mogą zażądać złożenia zabezpieczenia. które częściowo lub całkowicie przekazują towary dla określonego przeznaczenia końcowego.1 lit. w której kończy się dozór celny.1 lit. gdy powyższy samolot jest przekazywany stronie trzeciej lub jest ponownie postawiony do dyspozycji swojego właściciela po dokonaniu serwisu lub naprawy.b RWKC) i zawsze umożliwia dokonanie skutecznego dozoru celnego.2 WKC oraz art. aby został zaciągnięty dług celny z tytułu przywozu.1.c) tiret pierwsze RWKC. gdy są po raz pierwszy przekazane do określonego przeznaczenia końcowego. które mogą być uważane jako pierwotnie przeznaczone dla określonego przeznaczenia końcowego: . towary podlegają należnościom przywozowym i wobec tego może powstać dług celny ( art. Od tej chwili nie istnieje możliwość. serwisu.w przypadku.203 lub 204 WKC). W czasie przedłużonego okresu dozoru celnego. Osoba. że procedura przeznaczenia końcowego została zakończona.7 Przestrzeganie procedury końcowego przeznaczenia Pozwolenie na realizację procedury przeznaczenia końcowego może być udzielone każdej osobie. organ celny powinien szczegółowo określić sytuację. gdy towary nie nadają się do wielokrotnego użytku lub gdy organ celny podjął decyzję. Powyższe zobowiązanie może być przeniesione na inne osoby (art.po dokonaniu ich rejestracji w publicznej ewidencji przeznaczonej do powyższych celów. który nie posiada pozwolenia przeznaczenia końcowego.297 RWKC).82 ust. Powyższe przedłużenie okresu dozoru celnego dopuszcza się tylko w przypadkach. Z chwilą przekazania towarów do określonego przeznaczenia końcowego. Ma to tylko miejsce w tym przypadku. że dozór celny nie będzie kontynuowany po dacie pierwszego przekazania.251 ust.293 ust. może sprzedać lub przekazać towary podmiotowi gospodarczemu. O ile zostanie to uznane za konieczne.samoloty cywilne .części pojazdów mechanicznych używanych do montażu .w momencie. gdy władze celne uznają je za właściwe w celu uniknięcia popełnienia nadużycia. Pozwolenie zatem może być udzielone nie tylko podmiotom. . Posiadacz pozwolenia nie musi być właścicielem przedmiotowych towarów. Zwykle towary pozostają pod dozorem celnym i podlegają należnościom przywozowym do czasu. 2. Jednakże w przypadku towarów. gdy montaż pojazdu został zakończony. lecz także dla podmiotu gospodarczego. który całkowicie przekazuje je innemu upoważnionemu podmiotowi gospodarczemu.e) sytuacja prawna towarów powinna być uregulowana w drodze unieważnienia zgłoszenia dopuszczenia do swobodnego obrotu i sporządzenia nowego zgłoszenia dopuszczenia do swobodnego obrotu z wykorzystaniem przeznaczenia końcowego. dozór celny może zostać przedłużony na maksymalny okres dwóch lat po dacie dokonania pierwszego przekazania towarów. konwersji lub wyposażenia . a 42 .296 ust. Decyzja powyższa jest podejmowana w każdym konkretnym przypadku i jej wydanie może być uzależnione od wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka. . tzn. której może być udzielone pozwolenie (posiadacz pozwolenia) przejmuje zobowiązanie odnośnie przekazania towarów do określonego użytkowania końcowego. która prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Wspólnoty i spełnia określone wymagania (w szczególności wynikające z postanowień art. zgodnie z art. Pierwsze przekazanie towarów do określonego przeznaczenia końcowego nie musi oznaczać.towary przeznaczone do niektórych typów samolotów do celów ich budowy. a posiadacz pozwolenia może dowolnie dysponować tym towarem.

3. Towary.1. do którego nie mają zastosowania przepisy rolne. hybrydy kukurydzy. że spełniają wymagania niektórych przepisów wspólnotowych: . ryż.w przypadku słodkiej kukurydzy. orkiszu.w momencie. gdy powyższy statek lub platforma zostały przekazane stronie trzeciej lub są ponownie postawione do dyspozycji swojego właściciela po dokonaniu serwisu lub naprawy.1.towarów dostarczonych bezpośrednio na pokład statków do celów wyposażenia statku . Gaza młynarska (3. hybrydy sorgo lub nasiona i owoce oleiste odpowiadają rodzajowi. niekonfekcjonowanej. naprawy. pod warunkiem. 3.) . orkisz. hybryd kukurydzy. 3. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe w zależności od rodzaju towarów 3.1. udzielanemu pod warunkiem ustalenia. pod warunkiem przedstawienia należycie potwierdzonego świadectwa. w odniesieniu do których przyznano uprzywilejowane traktowanie taryfowe z uwagi na ich rodzaj. Informacje ogólne Ten rodzaj uprzywilejowanego traktowania taryfowego wymaga spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych tj. konwersji.1). poprzez odniesienie do pozycji. 3.2 Nasiona Uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu podlegają niektóre towary przeznaczone do sadzenia lub siewu.w przypadku ziemniaków sadzeniaków (dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. Wspólnej Taryfy Celnej. podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu taryfowemu ze względu na ich rodzaj. określający je jako przeznaczone do odsiewania lub podobnych celów przemysłowych.w przypadku nasion i owoców oleistych (dyrektywa Rady 2002/57 WE z dnia 13 czerwca 2002 r. 43 . 3.1. Takie towary objęte są w taryfie przypisem w brzmieniu: "Objęcie niniejszą podpozycją podlega warunkom ustanowionym w Sekcji II pkt F postanowień wstępnych". fondue z sera. Jest to więc zastosowanie uprzywilejowanego traktowania taryfowego ze względu na rodzaj bądź właściwości towarów.1.w momencie ich dostawy.3).4 Towary.1 Produkty nienadające się do spożycia Produkty nienadające się do spożycia.1. serwisu. pod warunkiem. ryżu i sorgo (dyrektywa Rady 66/402/EWG). Nasiona (3.1. . Jeżeli hybrydy słodkiej kukurydzy. na które musi być przedłożony certyfikat (3. W tym rozdziale omówiono następujące tematy: Produkty nienadające się do spożycia (3.1. na które musi być przedłożony certyfikat Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do świeżych winogron stołowych.towary przeznaczone dla pewnych klas statków lub platform wiertniczych lub produkcyjnych w celu budowy. a ich rozdzielenie jest technologicznie niewykonalne. tytoniu i saletry. że towary są oznaczone w sposób nieusuwalny. Za towary niezdatne do spożycia uznaje się takie towary. w ramach której są klasyfikowane wraz z ich wyszczególnieniem i ilością użytych denaturantów. . niektórych dyrektyw wspólnotowych dotyczących określonego rodzaju towarów bądź przedstawienia świadectw autentyczności towarów.4).3 Gaza młynarska Uprzywilejowane traktowanie taryfowe udzielane jest w odniesieniu do gazy młynarskiej.1. wymienione są w Aneksie 8.pojazd ten został przekazany innej osobie. . które mają zostać skażone i denaturanty są jednorodnie zmieszane. zamontowania lub wyposażenia .2). że towary są rzeczywiście przeznaczone do siewu.

Wzory i przepisy regulujące wystawianie świadectw określone są w załączniku 9. Wspólnej Taryfy Celnej. ZASTOSOWANIE PREFERENCJI TARYFOWYCH ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ ORAZ SZCZEGÓLNE PRZEZNACZENIE TOWARÓW CN 2005 Kody 0408 11 20 0408 19 20 0408 91 20 0408 99 20 0701 10 00 0712 90 11 0806 10 10 1001 90 10 1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19 1006 10 10 1007 00 10 1106 20 10 1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 10 10 1206 00 10 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 60 10 1207 91 10 1207 99 20 Warunki Wymagane jest spełnienie przez towary wymagań określonych w odrębnych przepisach prawa Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 2658/1987 w sprawie taryfowej i statystycznej nomenklatury oraz Wspólnotowej Taryfy Celnej - Część I "Postanowienia wstępne" sekcja II F "Zastosowanie preferencji taryfowych ze względu na szczególne przeznaczenie oraz właściwości towarów"

2106 90 10 2401 10 10 2401 10 20 2401 10 30 2401 10 41 2401 10 49 2401 20 10 2401 20 20 2401 20 30 2401 20 41 2401 20 49 2501 00 51 3102 50 10 3105 90 10 3502 11 10 3502 19 10 3502 20 10 3502 90 20 3502 11 10 3502 19 10 3502 20 10 3502 90 20 5911 20 20 -

4. Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla cywilnych statków powietrznych i towarów do stosowania w cywilnych statkach powietrznych 4.1. Informacje ogólne W tym rozdziale omówiono zwolnienia z cła przewidziane dla: Cywilnych statków powietrznych, niektórych towarów używanych w cywilnych statkach powietrznych i przeznaczonych dla tych statków, w trakcie ich budowy, naprawy konserwacji, przebudowy, modyfikacji lub przekształcenia oraz naziemnych samolotów szkolnych do nauki latania i ich części, do użytku cywilnego (4.1.1). 4.1.1 Zwolnienia z cła dla lotnictwa cywilnego przewidziane we Wspólnotowej Taryfie Celnej, wynikające z uprzywilejowanego traktowania taryfowego Uprzywilejowane traktowanie taryfowe dla towarów wymienionych w punkcie (4.1.) polega na zastosowaniu postanowień wynikających z postanowień wstępnych taryfy (Sekcja II B) oraz art.291-300 RWKC. W związku z powyższym przypis do odpowiedniego kodu CN/TARIC powołuje obie regulacje. Jak wynika z powyższych przepisów, warunkiem dla ewentualnego zwolnienia z cła jest uzyskanie stosownego pozwolenia od właściwego organu celnego (naczelnika urzędu celnego), po uprzednim złożeniu wniosku.

44

Spełnienie określonego w przepisie warunku pozwala na objęcie towaru daną podpozycją, w przeciwnym razie, ten sam towar zostanie objęty inną podpozycją, dla której ustawodawca nie przewidział zwolnienia z cła. Definicje cywilnych statków powietrznych oraz towarów do stosowania w tych statkach znajdują się w Sekcji II B Postanowień wstępnych Wspólnotowej Taryfy Celnej. Należy dodatkowo zauważyć, że w stosunku do importowanych towarów wykorzystywanych przez producentów samolotów cywilnych, objętych preferencjami celnymi z uwagi na przeznaczenie, obowiązuje regulacja prawna zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1147/2002. Na mocy postanowień tej regulacji, zawieszenie cła na niektóre towary importowane na potrzeby lotnictwa następuje na podstawie przedstawienia przez importera świadectwa (deklaracji) zdatności do lotu (airworthiness certyficates). Ten typ preferencji zawieszający cło na ww. towary nie jest jednak uzależniony od objęcia towaru procedurą przeznaczenia końcowego, zatem w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 291-300 RWKC. Powyższa regulacja ogranicza, między innymi, konieczność stosowania przez podmioty zawieszających procedur celnych, związanych z uprzywilejowanym traktowaniem towarów z uwagi na ich końcowe przeznaczenie, ponieważ nie wymaga uzyskania pozwolenia na przywóz towarów w ramach procedury przeznaczenia końcowego. ZASTOSOWANIE PREFERENCJI TARYFOWYCH ZE WZGLĘDU NA KLASYFIKACJĘ ORAZ SZCZEGÓLNE PRZEZNACZENIE TOWARÓW CN-2005 http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/podrecznik_celny/6_4.html

5. Zastosowanie procedury końcowego przeznaczenia w imporcie sprzętu wojskowego i towarów o przeznaczeniu militarnym 5.1. Informacje ogólne 5.1.1 Zasady korzystania ze stawek zawieszonych, ustanowionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 150/2003. Regulacja ustanawia system zawieszeń poboru ceł w odniesieniu do niektórych produktów importowanych w celu podniesienia zdolności obronnych państw członkowskich Unii Europejskiej, wyszczególniając zakres towarów, wobec których zawiesza się pobór ceł i mają zastosowanie odpowiednie procedury celne odnoszące się do importu uzbrojenia. Ponadto określa zasady przekazywania informacji związanych z importem tego typu towarów. Aby móc skorzystać z zawieszonych stawek celnych, podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą powinien uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury końcowego przeznaczenia, co oznacza, że oprócz szeregu wymogów przewidzianych dla tej procedury przez cały czas jej trwania towary będą pozostawać pod dozorem celnym ( art.291300 RWKC). Ponadto rozporządzenie ustanawia warunek, polegający na okazaniu organom celnym certyfikatu, wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego, dla którego sił zbrojnych te towary są przeznaczone. Cła na towary sprowadzane na potrzeby wojska są zawieszone, pod warunkiem, że wnioskodawcą jest właściwy urząd, odpowiedzialny za obroną militarną kraju. Spełnienie wyżej wymienionych warunków umożliwia zastosowanie preferencji celnych w postaci autonomicznego zawieszenia należności celnych przywozowych na niektóre towary, wymienione w załączniku I rozporządzenia. Natomiast w stosunku do towarów podwójnego zastosowania, wymienionych w załączniku II, można zastosować procedury przywozowe, określone w art.3 wspomnianej regulacji. Z omawianej regulacji nie mogą korzystać firmy prywatne działające we własnym imieniu; j est ona przeznaczona jedynie dla sił zbrojnych państw członkowskich. Prywatne przedsiębiorstwa mogą działać tylko w imieniu i na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej. Regulacja dotyczy wyłącznie towarów przeznaczonych jedynie dla celów wojskowych, obejmuje jedynie wyroby gotowe, które nie są przeznaczone do dalszej produkcji, a jakiekolwiek zmiany towaru w procesie produkcyjnym podjętym na terenie kraju unijnego są wykluczone. Ponadto, w ramach przedmiotowej regulacji zawiesza się pobór cła od części, komponentów oraz podzespołów, które będą wykorzystywane w celu naprawy, odnowy, konserwacji, jednakże to zawieszenie nie obejmuje narzędzi, przygotowanych specjalnie do tych gotowych produktów oraz paliwa, smarów lub podobnych produktów.

45

Organem odpowiedzialnym za końcowe przeznaczenie i użycie towarów objętych zawieszeniem cła jest Ministerstwo Obrony danego kraju członkowskiego. 7.00.00 Pochodzenie towarów 1. Wprowadzenie Reguły pochodzenia towarów są to zasady określania ekonomicznej przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. Zasady te w formie przepisów prawa pozwalają na ustalenie z jakiego kraju (np. z Bułgarii) lub grupy krajów (np. z Unii Europejskiej) towar pochodzi. Reguły pochodzenia są jednym z elementów kalkulacyjnych, na podstawie których wyliczane są należności celne. Szeroko rozumiane reguły pochodzenia dotyczą nie tylko zasad ustalania kraju, z którego towar pochodzi, ale również zasad dokumentowania tego pochodzenia oraz innych wymogów jakie muszą być spełnione, takich jak np. zasada bezpośredniego transportu, zasada zakazu zwrotu cła, itd. Reguły pochodzenia pełnią istotną rolę w systemie wspólnotowego prawa celnego z uwagi na zróżnicowanie stawek w taryfie celnej. Wybór właściwej stawki jest uzależniony od kraju pochodzenia towaru. Zróżnicowanie to jest wynikiem szeregu umów międzynarodowych, których stroną jest Wspólnota. Reguły pochodzenia dzielą się na dwie podstawowe grupy: - niepreferencyjne reguły pochodzenia (paragraf 2), - preferencyjne reguły pochodzenia (paragraf 3). W ramach tego rozdziału zostaną omówione także inne zagadnienia związane z pochodzeniem towarów: - współpraca administracyjna przy weryfikacji dowodów pochodzenia (paragraf 4), - wiążąca informacja o pochodzeniu (paragraf 5). 2. Pochodzenie niepreferencyjne 2.1. Wprowadzenie Niepreferencyjne reguły pochodzenia mają zastosowanie do: a) Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich, za wyjątkiem: - preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujące stosowanie preferencyjnych środków taryfowych (np. umowy o wolnym handlu) oraz - preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów (np. ogólny system preferencji GSP); b) środków pozataryfowych, przyjętych odrębnymi postanowieniami Wspólnoty i mających zastosowanie w obrocie towarowym; c) sporządzania i wydawania świadectw pochodzenia. (art.22 WKC) 2.2. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia towarów Jeżeli w wytworzenie towaru zaangażowany jest tylko jeden kraj, to jest on określany jako "towar całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w danym kraju" (przy czym pojęcie "kraj" obejmuje tu także morze terytorialne tego kraju). Są to: a) produkty mineralne tam wydobyte, b) produkty roślinne tam zebrane, c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane, d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych,

46

e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam prowadzone, f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z mórz znajdujących się poza morzem terytorialnym tego kraju, dokonywanego przez statki w nim zarejestrowane i pływające pod jego banderą, g) towary wytworzone na pokładzie statków-przetwórni z produktów, o których mowa w punkcie f) pochodzących z tego kraju, o ile takie statki-przetwórnie zostały zarejestrowane w tym kraju i pływają pod jego banderą, h) produkty wydobyte z dna morskiego lub z gruntu pod dnem morskim znajdującym się poza morzem terytorialnym, o ile dany kraj ma prawa wyłączności do eksploatacji tego dna lub gruntu, i) odpady i pozostałości powstające w wyniku procesów produkcyjnych oraz towary zużyte, jeśli zostały tam zebrane i jeśli nadają się wyłącznie do odzyskiwania surowców, j) towary tam uzyskane wyłącznie z towarów wymienionych w punktach a) do i) lub z ich pochodnych na dowolnym etapie produkcji. Tam, gdzie w wytworzenie produktu zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, towar uważa się za pochodzący z kraju, w którym podlegał ostatniej, istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu, powodującej wytworzenie nowego produktu lub stanowiącej istotny etap wytwarzania. Obróbka charakteryzuje się działaniem na towar w celu uzyskania jego jakościowej zmiany, przy zachowaniu jego pierwotnej postaci (np. barwienie tkanin, powlekanie płyt metalowych). Natomiast w procesie przetworzenia użyte materiały są tak gruntownie przekształcone lub ich główne cechy w ten sposób zmienione, że z reguły powstaje nowy produkt (np. przetworzenie zboża na mąkę, wyprodukowanie butów ze skóry, cukierków z cukru, piwa z chmielu i słodu). Przy przetworzeniu nie poprzestaje się tylko na mechanicznych, czy innych działaniach na użytych materiałach, ale także zostają dodane inne surowce lub dalsze materiały wyjściowe. Przetworzenie lub obróbka, co do których zostało ustalone, że ich jedynym celem było obejście przepisów wspólnotowych stosowanych wobec towarów pochodzących z określonych państw, nie mogą być uznane za nadające pochodzenie kraju, w którym towary zostały przetworzone. (art.24 i art.25 WKC) 2.3. Szczególne zasady ustanowione dla określonych towarów Dla niektórych towarów wprowadzone zostały odmienne zasady, które w sposób szczegółowy regulują sposoby ustalania ich pochodzenia. Dotyczy to przede wszystkim materiałów i wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej. Dla tych towarów wprowadzona została reguła zmiany pozycji taryfy celnej. Tym samym, aby towar uzyskał pochodzenie kraju produkcji, użyte do jego wytworzenia surowce (pochodzące z importu), muszą być klasyfikowane w innej pozycji niż pozycja produktu. Towar nie uzyskuje jednak pochodzenia, jeśli zmiana pozycji taryfy celnej jest jedynie wynikiem: a) czynności mających na celu zachowanie produktów w dobrym stanie podczas transportu i składowania (wietrzenie, rozkładanie, suszenie, usuwanie uszkodzonych części i podobne czynności); b) prostych czynności polegających na usuwaniu kurzu, przesiewaniu lub sortowaniu, segregowaniu, dobieraniu (łącznie z kompletowaniem zestawów), myciu, rozcinaniu; c) zmiany opakowania oraz rozdzielania i łączenia przesyłek; d) zwykłego umieszczania w workach, skrzynkach, pudełkach, mocowania na kartach lub planszach, itp. oraz wszystkich inne prostych czynności związanych z pakowaniem; e) umieszczania znaków, etykiet lub innych podobnych wyróżniających oznakowań na towarach lub na ich opakowaniach; f) prostego montażu części dla otrzymania kompletnego wyrobu; g) połączenia dwóch lub więcej czynności wymienionych wyżej.

47

Jednak dla wybranych produktów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej uznano, że tylko pewne szczególne sposoby przetwarzania można uznać za wystarczające przetworzenie, tj. nadające pochodzenie. Załącznik 10 do RWKC ustala wykaz towarów oraz odpowiadających im reguł pochodzenia, które muszą być spełnione, aby taki produkt uzyskał pochodzenie z kraju wytworzenia. Oprócz towarów z sekcji XI szczegółowe reguły pochodzenia przewidziane zostały dla pewnych innych towarów. Dotyczy to niektórych towarów rolnych i przemysłowych. Wykaz tych towarów, wraz z regułami pochodzenia stanowi Załącznik 11 do RWKC. Przy ustalaniu pochodzenia towarów w oparciu o reguły zawarte w ww. Załącznikach 10 i 11, należy uwzględniać także postanowienia Załącznika 9 do RWKC, który zawiera uwagi wprowadzające. 2.4. Dokumentowanie pochodzenia niepreferencyjnego Niepreferencyjne reguły pochodzenia związane są ze stosowaniem stawki erga omnes, czyli stawki dla krajów trzecich. Jej zastosowanie nie wymaga najczęściej przedłożenia dowodu pochodzenia przywożonych towarów, ale od tej zasady bywają wyjątki. Dotyczą one przede wszystkim tekstyliów, ale także niektórych towarów rolnych czy stalowych. W tej części omówione zostaną: - ogólne zasady wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia (paragraf 2.4.1), - dokumentowanie pochodzenia tekstyliów (paragraf 2.4.2), - świadectwa pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi postanowieniami dotyczącymi przywozu (paragraf 2.4.3), - świadectwa pochodzenia dla niektórych towarów stalowych (paragraf 2.4.4). 2.4.1 Ogólne zasady wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia Jeżeli pochodzenie towaru musi być udokumentowane w przywozie poprzez przedstawienie świadectwa pochodzenia, to świadectwo to powinno spełniać następujące warunki: a) musi być wystawione przez wiarygodny organ lub instytucję, upoważnione do tego celu w danym kraju, b) musi zawierać dane niezbędne do ustalenia tożsamości towaru, którego dotyczy, a w szczególności: liczbę opakowań, ich rodzaj oraz umieszczone na nich znaki i numery, rodzaj towaru, masę brutto i netto (dane te mogą zostać zastąpione innymi, takimi jak liczba lub objętość, jeżeli towar podczas transportu zmienia swoją masę lub gdy jego masa nie może zostać ustalona, bądź też gdy produkt jest zwykle identyfikowany za pomocą innych danych) oraz nazwę nadawcy, c) jednoznacznie poświadczać, że towar, którego dotyczy, pochodzi z określonego państwa. Świadectwa pochodzenia towarów wywożonych z Polski wystawiane są przez odpowiednie komórki organizacyjne administracji celnej. Wzór świadectwa określony jest w Załączniku 12 do RWKC. Oprócz wzoru świadectwa zamieszczony jest tam także wzór wniosku o jego wydanie. Sam formularz jest wydrukowany jako trzykartkowy druk samokopiujący. Pierwsza karta jest oryginałem świadectwa, druga jego kopią, a trzecia wnioskiem o wystawienie. Druki wniosku i świadectwa są wypełniane identycznie, maszynowo lub odręcznie - pismem drukowanym, w języku polskim lub innym urzędowym języku Wspólnoty. Wniosek i świadectwo (a także kopie świadectwa) mają ten sam numer seryjny umożliwiający identyfikację świadectwa.

48

Świadectwa te potwierdzają, że objęte nimi towary pochodzą ze Wspólnoty, jednak gdy istnieje taka konieczność związana z handlem, mogą one zaświadczać, że towary pochodzą z określonego Państwa Członkowskiego (stwierdzenie takie nie jest możliwe w sytuacji, gdy w produkcję towaru zaangażowane były różne Państwa Członkowskie). Świadectwa wystawiane we Wspólnocie mogą także potwierdzać pochodzenie towarów z krajów nienależących do Unii Europejskiej. (art.47 i art.48 RWKC) W przywozie towarów do Wspólnoty świadectwa te są m.in. warunkiem skorzystania z kontyngentów taryfowych otwartych na podstawie klauzuli najwyższego uprzywilejowania (stawka celna erga omnes) i określających udziały niektórych państw w tych kontyngentach (przedstawienie świadectwa jest wymagane przy kwalifikacji do udziału w kontyngencie taryfowym). Przykład Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. otwiera i ustala zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz konserw z tuńczyka objętych kodami CN 1604 14 11, 1604 14 18 i 1604 20 70. Kontyngent został rozdzielony na przywóz pochodzący z Tajlandii (52% rocznej wielkości), Filipin (36%), Indonezji (11%) i pozostałych krajów (1%). Kwalifikacja do udziału w kontyngencie taryfowym przyznana Tajlandii, Filipinom i Indonezji, czyli głównym dostawcom i beneficjentom kontyngentu, wymaga okazania świadectwa pochodzenia spełniającego opisane wyżej warunki. Świadectwa pochodzenia są przyjmowane wyłącznie w przypadku, gdy produkty spełniają kryteria określania pochodzenia zawarte w przepisach obowiązujących we Wspólnocie. 2.4.2 Dokumentowanie pochodzenia tekstyliów Do towarów, których dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie uwarunkowane jest przedstawieniem świadectwa pochodzenia wystawionego zgodnie z wyżej opisanymi warunkami (uniwersalne świadectwo pochodzenia), należą wyroby włókiennicze wymienione w grupach IA, IB, IIA i IIB załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 487/2004 z dnia 11 marca 2004 r., przywożone w celach handlowych. Dla dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie wyrobów włókienniczych, objętych sekcją XI HS, ale nie wymienionych w ww. załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 wystarcza przedstawienie deklaracji eksportera lub dostawcy na fakturze albo, w przypadku braku faktury, na innym dokumencie handlowym dotyczącym tych wyrobów, stwierdzającej, że wyroby te pochodzą z państwa trzeciego, w którym deklaracja została sporządzona, i że spełniają one kryteria ustalania pochodzenia określone w odpowiednich przepisach wspólnotowych. Treść tej deklaracji musi być zgodna ze wzorem określonym w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu. Oczywiście dla towarów tych także może być wystawione uniwersalne świadectwo pochodzenia. Wymienionych dowodów pochodzenia nie wymaga się w przypadku towarów, którym towarzyszy świadectwo pochodzenia odpowiadające wzorom i spełniające warunki ustanowione w celu realizacji dwustronnych porozumień w sprawie wyrobów włókienniczych, protokołów albo pozostałych ustaleń. Ponadto, zamiast tych dowodów pochodzenia przyjmuje się oczywiście świadectwa przewozowe EUR.1, formularze EUR.2, świadectwa pochodzenia na formularzu A i deklaracje na fakturach wystawione w celu uzyskania preferencji taryfowych.

49

Jeżeli kraj wysyłki nie jest równocześnie krajem pochodzenia towaru, pochodzenie towaru może być udowodnione świadectwem pochodzenia wydanym przez kraj wysyłki, na podstawie pierwotnego świadectwa z kraju pochodzenia, jednak pod warunkiem, że jest ono wystawione na tej samej podstawie, co świadectwo wydane przez kraj pochodzenia i jednocześnie nie zostały ustalone limity ilościowe dla danych wyrobów, w odniesieniu do kraju ich pochodzenia. Wyroby włókiennicze, które zostały zwolnione z obowiązku dokumentowania ich pochodzenia zostały wymienione w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE)nr 209/2005 z dnia 7 lutego 2005 r. ustanawiającego wykaz wyrobów włókienniczych, dla których dowód pochodzenia nie jest wymagany przy dopuszczaniu do swobodnego obrotu we Wspólnocie. 2.4.3 Świadectwa pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi postanowieniami dotyczącymi przywozu Niektóre produkty rolne pochodzące z określonych państw trzecich zostały objęte specjalnymi niepreferencyjnymi ustaleniami dotyczącymi ich przywozu do Wspólnoty. Przykład Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiającym metodę zarządzania kontyngentami i wprowadzającym system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich postanowiono, iż każde dopuszczenie czosnku pochodzącego z Libanu, Iranu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wietnamu i Malezji do swobodnego obrotu we Wspólnocie wymaga: a) przedstawienia świadectwa pochodzenia wydanego przez właściwe władze tego państwa zgodnie z art.55-65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 oraz b) bezpośredniego transportu produktu z tego kraju do Wspólnoty. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r.otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich postanowiono, że dopuszczenie do swobodnego obrotu we Wspólnocie zakonserwowanych grzybów pochodzących z Chin podlega przepisom art.55-65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Świadectwa pochodzenia dla produktów rolnych pochodzących z krajów trzecich, dla których ustanowione zostały szczególne, niepreferencyjne procedury przywozowe muszą być sporządzone na formularzach zgodnych z wzorem znajdującym się w Załączniku 13 do RWKC oraz wymogami określonymi w art.57-62 RWKC. Świadectwa te wydawane są tylko przez wybrane organy rządowe zainteresowanych krajów trzecich, a ich wykaz musi być przekazany do Komisji Wspólnot Europejskich. Retrospektywne wystawienie świadectwa jest możliwe w niektórych przypadkach (nieumyślna omyłka, przeoczenie, szczególne okoliczności). Nie naruszając odrębnych postanowień dotyczących ww. szczególnych procedur przywozowych, termin ważności tych świadectw wynosi 10 miesięcy licząc od dnia ich wystawienia przez organy wydające. Nie przewidziano możliwości zastąpienia "świadectwa rolnego" dowodem preferencyjnego pochodzenia tak, jak jest to możliwe dla tekstyliów, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1541/98 z dnia 13 lipca 1998 r. Zastosowanie szczególnych uregulowań importowych uzależnione jest od możliwości sprawdzenia w kraju pochodzenia, poprawności i rzetelności wydanych świadectw, czyli od tego, czy ustanowiono procedurę wzajemnej współpracy z administracją kraju trzeciego (zainteresowane państwa trzecie przekazują Komisji WE nazwy i adresy organów wystawiających świadectwa pochodzenie i wzory odcisków stosowanych przez nie pieczęci oraz nazwy i adresy organów, do których kierować należy wnioski o weryfikację świadectw pochodzenia, a Komisja WE publikuje

50

komunikat dotyczący przekazania tych informacji w Dzienniku Urzędowym serii C).

2.4.4 Świadectwa pochodzenia dla niektórych towarów stalowych Obowiązek dokumentowania pochodzenia towarów stalowych świadectwem o specjalnym wzorze istnieje w związku z wprowadzeniem limitów ilościowych na przywóz tych wyrobów pochodzących z niektórych krajów. Niezależnie od pozwoleń (na wywóz i przywóz) wymaganych w ramach systemu podwójnej kontroli, wprowadzony został wymóg dokumentowania pochodzenia wyrobów stalowych wymienionych w załącznikach do rozporządzeń w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a danym państwem trzecim, świadectwami zgodnymi ze wzorami określonymi w tych rozporządzeniach, np.: rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Kazachstanem; rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Ukrainą; rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z 20.12.2004 r., dotyczące handlu z Rosją (uwaga!: w pierwszym i trzecim z ww. rozporządzeń, w art. 2 ust.1, zdanie 2 zostało źle przetłumaczone, dlatego polska wersja tych przepisów opublikowana w Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego WE mówi o wyrobach określonych w załączniku II, podczas gdy w tekście oryginalnym załącznik II zawiera wzór pozwolenia i świadectwa pochodzenia, a wyroby są określone w załączniku I). Świadectwa wystawione przez odpowiednie organy krajów wywozu wyrobów stalowych dotyczą najczęściej ilości, na które zostało wystawione pozwolenie na wywóz. Tymczasem zgodnie z art.12 ust. 5 ww. rozporządzeń importerzy nie są zobowiązani do przywozu łącznej ilości wyrobów objętych pozwoleniem na przywóz w ramach jednej przesyłki. Na to nakładają się także problemy związane z transportem. W efekcie wyroby objęte danym pozwoleniem są często zgłaszane partiami. Biorąc pod uwagę fakt, że ww. rozporządzenia dopuszczają przywóz towaru partiami, a przedkładane świadectwa pochodzenia są ściśle związane z odpowiednim pozwoleniem na przywóz, które podlega saldowaniu, należy w tym przypadku dopuścić możliwość saldowania także świadectwa pochodzenia. Należy mieć tutaj na uwadze, że ten rodzaj dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru nie wynika z RWKC, ale ze specjalnych rozporządzeń Rady. Regulacje te mają na celu ograniczenie przywozu do Wspólnoty niektórych wyrobów stalowych, dlatego zasadniczą rolę przy kontroli ich przywozu pełnią pozwolenia na przywóz i na wywóz, które w swojej treści zawierają także informację o kraju pochodzenia towaru. W takich przypadkach oryginał świadectwa należy opieczętować pieczęcią "Polska-Cło" oraz zamieścić na nim numer pozwolenia na przywóz, którego dotyczy. Na świadectwie należy także nanosić odpowiednie adnotacje dotyczące ilości zgłoszonych towarów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozwolenia na przywóz. Do poszczególnych zgłoszeń należy załączać kserokopię saldowanego świadectwa poświadczoną pieczęcią "Polska-Cło". Jego oryginał zostanie dołączony do zgłoszenia, które będzie dotyczyć ostatniej partii towaru. Procedura taka może mieć jednak miejsce tylko w przypadku, gdy zgłoszenia przywozu następują w ramach jednego urzędu celnego. 3. Pochodzenie preferencyjne 3.1. Wprowadzenie Preferencyjne reguły pochodzenia dotyczą: - preferencyjnych środków taryfowych określonych w umowach, zawartych przez Wspólnotę z niektórymi krajami lub grupami krajów i przewidujących stosowanie preferencyjnych środków taryfowych (np. umowy o wolnym handlu) oraz - preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę w odniesieniu do niektórych krajów, grup krajów lub terytoriów (np. ogólny system preferencji GSP). Jest to zgodne z wyłączeniem przewidzianym dla zakresu stosowania reguł niepreferencyjnych. Same reguły są określane w odpowiednich umowach (pierwszy z ww. przypadków) oraz przez Komisję Europejską (drugi z ww. przypadków) w RWKC. (art.27 WKC)

51

3.2. Przepisy dotyczące preferencyjnych reguł pochodzenia Umowy preferencyjne Kraje EFTA Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Islandii (OJ L 301 z 31/12/1972), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Islandia z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997) Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Królestwem Norwegii (OJ L 171 z 27/06/1973), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Norwegia z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997) Protokół 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską (OJ L 300 z 31/12/1972), zmieniony Decyzją Nr 1/96 Wspólnego Komitetu WE - Szwajcaria z 19 grudnia 1996 r. (OJ L 195 z 23/07/1997), Decyzją Nr 1/99 Wspólnego Komitetu z 24 czerwca 1999 r. (OJ L 249 z 22/09/1999), Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 29 listopada 1999 r. (OJ L 323 z 15/12/1999) i Decyzją Nr 1/2001 Wspólnego Komitetu z 24 stycznia 2001 r. (OJ L 51 z 21/02/2001) Umowa EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) Protokół 4 do Umowy EOG (OJ L 1 z 03/01/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 38/2003 Wspólnego Komitetu EOG z 14 marca 2003 r. (OJ L 137 z 05/06/2003) Kraje Europy Środkowej i Wschodniej Protokół 4 do Układu Europejskiego UE - Bułgaria (OJ L 358 z 31/12/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/2003 Rady Stowarzyszenia UE - Bułgaria z 4 czerwca 2003 r. (OJ L 191 z 30/07/2003) Protokół 4 do Układu Europejskiego UE - Rumunia (OJ L 357 z 31/12/1994), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/97 Rady Stowarzyszenia z 31 stycznia 1997 r. (OJ L 54 z 24/02/1997), Decyzją Nr 4/98 Rady Stowarzyszenia z 21 grudnia 1998 r. (OJ L 35 z 09/02/1999), Decyzją Nr 5/99 Rady Stowarzyszenia z 20.12.1999 r. (OJ L 10 z 14/01/2000) i Decyzją Nr 2/2001 Rady Stowarzyszenia z 23 stycznia 2001 r. (OJ L 48 z 17/02/2001) Zachodnie Bałkany (Macedonia i Chorwacja) Protokół 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i dawną Jugosłowiańską Republiką Macedonii (OJ L 124 z 04/05/2001), ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/2002 Rady Współpracy WE - dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii z 20 stycznia 2002 r. (OJ L 56 z 27/02/2002) Protokół 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Republiką Chorwacji (OJ L 330 z 14/12/2001) Kraje Śródziemnomorskie Protokół 2 do Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Ludowo Demokratyczną Republiką Algierii (OJ L 263 z 27/09/1978) Protokół 4 do Europejsko - Śródziemnomorskiej Umowy ustanawiającej stowarzyszenie miedzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu z drugiej strony (OJ C 304 z 30/10/2001), stosowany prowizorycznie od 01.01.2004 r. (OJ L 345 z 31/12/2003) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Izrael (OJ L 147 z 21/06/2000) Protokół 3 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Jordania (OJ L 129 z 15/05/2002) Protokół 4 do Umowy przejściowej UE - Liban (OJ L 262 z 30/09/2002) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Maroko (OJ L 70 z 18/03/2000) Protokół 3 do Umowy przejściowej UE - Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OJ L 187 z 16/07/1997) Protokół 2 do Umowy o współpracy WE - Syria (OJ L 269 z 27/09/1978) Protokół 4 do Umowy stowarzyszeniowej UE - Tunezja (OJ L 97 z 30/03/1998)

52

Turcja z 22 grudnia 1995 r.Turcja z 28 marca 2001 r. Pacyfik) Załącznik III do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie miedzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Chile (OJ L 352 z 30/12/2002) Załącznik III do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem między Wspólnotą Europejską i Meksykiem (OJ L 157 z 30/06/2000 i OJ L 245 z 29/09/2000). zmieniona Decyzją Nr 1/2003 z 30 stycznia 2003 r.Turcja z 25 lipca 2000 r. (OJ L 191 z 23/07/1999) Decyzja Nr 1/2003 Wspólnego Komitetu WE .dotyczy krajów AKP (Afryka. świadectw przewozowych lub deklaracji na fakturze wystawionych przez niektóre kraje.Turcja (OJ L 98 z 07/04/2001). dotyczące definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej w handlu między terytorium celnym Wspólnoty a Ceutą i Melillą (OJ L 20 z 20/01/2001) Załącznik III do Decyzji Rady Nr 2001/822/EC z 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich (OCT) ze Wspólnotą Europejską ("Overseas Association Decision") (OJ L 314 z 30/11/2001 i L 324 z 53 . jako dowód wspólnotowego lub tureckiego pochodzenia.Andora z 6 maja 1999 r. ostatnio zmieniony Decyzjami Nr 1/2002 i 5/2002 Wspólnej Rady Unia Europejska . zmieniająca Decyzję Nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe reguły stosowania Decyzji Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . dotycząca procedur umożliwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. rozporządzeń i ustaleń administracyjnych koniecznych dla właściwego funkcjonowania unii celnej (OJ L 253 z 07/10/2003). w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (OJ L 86 z 20/03/1998) Decyzja Nr 1/1999 Komitetu Współpracy Celnej WE .) i Protokół dotyczący rozszerzenia z dniem 1 stycznia 1995 r.Andora z 3 września 2003 r.Turcja (unia celna i uzgodnienia preferencyjne) Decyzja Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . w szczególności jej artykuły 62 do 64 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2302/2001 z 15 listopada 2001 r. w sprawie akceptowania.1 i sporządzania deklaracji na fakturze. w sprawie szczegółowych reguł stosowania artykułu 12 (2) Umowy w formie wymiany listów pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory (OJ L 310 z 28/11/2001) Umowa o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino (z 16 grudnia 1991 r. Turcją i niektórymi krajami europejskimi (OJ L 204 z 04/08/1999) Decyzja Nr 1/2000 Komitetu Współpracy Celnej WE . ostatnio zmieniony Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 8 lipca 1999 r. (OJ L 28 z 04/02/2003 . w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej (OJ L 35 z 13/02/1996) Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (OJ L 227 z 07/09/1996). ostatnio zmieniony Decyzją Nr 1/99 Wspólnego Komitetu WE . rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Południowej Afryki (OJ L 311 z 04/12/1999) Autonomiczne porozumienia preferencyjne Rozporządzenie Rady (WE) Nr 82/2001 z 5 grudnia 2000 r. które mają podpisaną preferencyjną umowę ze Wspólnotą lub Turcją (OJ L 211 z 22/08/2000) Decyzja Nr 1/2001 Komitetu Współpracy Celnej WE .Turcja z 25 lutego 1998 r. (OJ L 212 z 12/08/1999) Protokół 3 do Decyzji Rady Nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE .Meksyk dotyczących Załącznika III do Decyzji Nr 2/2000 (OJ L 44 z 18/02/2003) oraz Decyzja 1/2004 Wspólnego Komitetu dotycząca Załącznika III (OJ L 113 z 20/04/2004) Protokół 1 do Umowy w sprawie handlu. Karaiby. dotycząca ustaw. (OJ L 84 z 28/03/2002) Protokół 3 do Umowy między Wspólnotą Europejską i Rządem Danii i Rządem Lokalnym Wysp Owczych (OJ L 53 z 22/02/1997) Załącznik V do Protokołu 1 do Aneksu V Umowy z Cotonou (OJ L 65 z 08/03/2003 i L 83 z 01/04/2003) .skorygowana w OJ L 74 z 20/03/2003) Pozostałe Załącznik do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory (OJ L 374 z 31/12/1990). na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Unią Europejską.Turcja z 28 maja 1999 r.

W pierwszej kolejności należy ustalić. które zawarte są w przepisach prawa. że towary pochodzące z Norwegii lub Szwajcarii będą traktowane przy ich wprowadzeniu na terytorium celne Wspólnoty jako towary posiadające wspólnotowe pochodzenie (umowa wzajemna) (OJ C 38 z 08/02/2001) . 1602/2000 i 881/2003 Generalny System Preferencji (kumulacja z materiałami z Norwegii lub Szwajcarii): porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą a każdym z krajów EFTA. Przykład Jeżeli będzie to np.3. pod warunkiem. Chile to należy sięgnąć do reguł pochodzenia zawartych w umowie pomiędzy Unią i Chile. Ponieważ jednak uregulowania nie są identyczne. który z przepisów wymienionych w paragrafie 3. zmienione Rozporządzeniami (WE) Nr: 12/97.wykorzystane surowce i materiały. zostały poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu. (b) produkty roślinne tam zebrane. Żeby nie popełnić błędu należy więc zachować ostrożność przy korzystaniu z przepisów i sięgać do właściwych regulacji. może okazać się "niepochodzący" w rozumieniu innej umowy. to właściwą będzie umowa z tym krajem.został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany w danym kraju lub regionie.2. (d) produkty uzyskane od żywych zwierząt tam wyhodowanych. (c) żywe zwierzęta tam urodzone i wyhodowane. (g) produkty wytworzone na pokładzie "ich" statków-przetwórni wyłącznie z produktów. ich postanowienia są zbliżone i przewidują podobne kryteria nabywania statusu towaru "pochodzącego" przez produkt. które przyznaje preferencje taryfowe GSP.07/12/2001) Generalny System Preferencji1: artykuły 66 do 97 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93. o których mowa w podpunkcie (f). a jeżeli krajem wywozu będzie RPA. . zmienione Rozporządzeniami Nr: 814/2003 i 815/2003 (OJ L 116 z 13/05/2003 2Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2007/2000 z 18 września 2000 (OJ L 240 z 23/09/2000) 3.Wyjaśnienie dla importerów (OJ C 104 z 04/04/2001) Zachodnie Bałkany2: artykuły 66 i od 98 do 123 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93. Zasady ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów Rozważając preferencyjne pochodzenie towarów należy kierować się szeregiem zasad. do którego wywożony będzie towar. 54 .1 Towary całkowicie uzyskane: Towarami całkowicie uzyskanymi są: (a) produkty mineralne wydobyte z ziemi lub dna morskiego. Niezależnie od liczby regulacji prawnych dotyczących ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów. 1Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2501/2001 z 10 grudnia 2001 (OJ L 346 z 31/12/2001). 444/2002 i 881/2003 . Produkt jest uważany za "pochodzący" w następujących przypadkach: . 3. Bośni i Hercegowiny oraz Albanii. zmienionego Rozporządzeniami (WE) Nr: 12/97. (e) produkty uzyskane przez polowanie lub rybołówstwo tam przeprowadzone (dotyczy wód śródlądowych i morskich wód terytorialnych).dotyczy Serbii i Czarnogóry. (f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza poza wodami terytorialnymi przez "ich" statki.3. będzie miał zastosowanie w danym przypadku. 1602/2000. Decydujące znaczenie ma tutaj kraj lub region. towar "pochodzący" w myśl jednej z umów. które pochodziły z innych krajów lub regionów.

(h) używane artykuły tam zebrane. (k) towary wytworzone tam wyłącznie z produktów wymienionych w podpunktach od a) do j). jako maksymalna wartość materiałów niepochodzących. . łącznie z używanymi oponami nadającymi się tylko do bieżnikowania lub do wykorzystania jako odpady. Nie może być też przekroczony jakikolwiek inny limit określony w danej regule. Jest to zasada. Reguła ogólna to inaczej reguła zmiany pozycji taryfy celnej. 3. Zapisane tam reguły pochodzenia można zasadniczo podzielić na trzy kategorie: . Przeprowadzenie takiej obróbki czy przetworzenia wymagane jest jednak tylko w odniesieniu do "niepochodzących" materiałów i surowców. gdyż nie muszą być one poddane takiej obróbce. 3. Wymogi te są określane najczęściej w załącznikach nr II do odpowiednich protokołów i dotyczą one wyłącznie przetworzeń. użyto surowców lub materiałów pochodzących z innych krajów. Przepisy podają szczegółowe określenie. które nie posiadają statusu pochodzących z kraju. tzn. co należy rozumieć pod pojęciem "ich" statki. Przepisy ustalają jednak szczegółowe wymogi. w którym przeprowadzane są te operacje. (i) odpady i złom powstający w wyniku działalności wytwórczej tam przeprowadzonej.reguła ogólna.reguły wartościowe. Występują jednak także reguły "mieszane". nadające się tylko do odzysku surowców. jakie muszą być dokonane na materiałach "niepochodzących". których poziom określa odpowiednia dla tego produktu reguła pochodzenia. jakie muszą być spełnione. (j) produkty wydobyte z ziemi dna morskiego lub spod ziemi dna morskiego poza ich wodami terytorialnymi. pod warunkiem że mają wyłączne prawa do użytkowania tych terenów. Zgodnie z zasadą kumulacji pochodzenia dopuszczalne jest użycie surowców czy materiałów posiadających udokumentowane preferencyjne pochodzenie z krajów. Reguły wartościowe wprowadzają ograniczenia co do wartości używanych niepochodzących surowców. Tolerancja ta nie może być jednak stosowana do produktów z działów od 50 do 63 Zharmonizowanego Systemu. Niekiedy przepisy przewidują jednak dodatkową tolerancję w wysokości 10% ceny ex-works produktu. jaka jest wymagana przez regułę pochodzenia dla produktu. że ich wartość nie przekroczy ww. która ma wzmacniać powiązania gospodarcze stron danej umowy. Traktowane są tak jakby pochodziły z kraju. limitu.reguły technologiczne i . które są stroną danej umowy. a więc tych. mogą być użyte pod warunkiem. Uzyskanie preferencyjnego pochodzenia przez produkt wymaga przeprowadzenia wystarczającej obróbki lub przetworzenia. Tym samym producenci mogą chętniej korzystać z surowców. produkt nie może uzyskać pochodzenia w oparciu o postanowienia dotyczące towarów całkowicie uzyskanych. Reguły technologiczne są uregulowaniami określającymi sposób wytwarzania oraz wymagane etapy przetworzenia. w 55 . których pochodzenie może zostać wykorzystane do uzyskania preferencyjnego pochodzenia przez produkt z wykorzystaniem "kumulacji pochodzenia". aby towar mógł być uznany za poddany wystarczającemu przetworzeniu.3.3. że materiały niepochodzące.3 Kumulacja pochodzenia W ramach przepisów ustalających reguły pochodzenia pojawiają się najczęściej regulacje wprowadzające "kumulację pochodzenia". które zgodnie z regułą nie powinny być użyte. które zawierają regulacje łączące w sobie dwa lub nawet trzy różne typy reguł.2 Towary wystarczająco przetworzone Gdy na dowolnym etapie wytwarzania danego towaru. nie odnosząc się do technologii produkcji.

która uzyska tą drogą preferencyjne pochodzenie. Tymczasem używanie surowców "niepochodzących" wymaga przeprowadzenia znacznie bardziej zaawansowanego procesu technologicznego.kumulacja pełna (całkowita). Generalnie dowód pochodzenia może być wystawiony dla każdego towaru klasyfikowanego w Działach od 1 do 97 Systemu Zharmonizowanego. 3.kumulacja diagonalna (wielostronna). Surowiec ten może być materiałem pochodzącym z importu. . które były wykonane w innym kraju niż kraj produkcji. 56 . Przykład Zastosowaniem kumulacji tego typu są postanowienia Protokołu 4 do Umowy Przejściowej w sprawie handlu i spraw związanych z handlem miedzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chorwacji. w ramach tej kumulacji mogą być wykorzystywane surowce i materiały pochodzące wyłącznie z tych dwóch krajów. Przykład Takiej strefy pełnej kumulacji pochodzenia jest Europejski Obszar Gospodarczy. państwa strefy ustanawiają pomiędzy sobą umowy zawierające w swojej treści (najczęściej w formie specjalnego protokołu) identyczne reguły pochodzenia. do której należy więcej niż dwa kraje.4. Przykład Dla większości produktów odzieżowych reguła pochodzenia wymaga wytworzenia ich od etapu przędzy. któremu przypisane zostało preferencyjne pochodzenie w oparciu o kumulację pochodzenia może być wywieziony z odpowiednim dowodem pochodzenia tylko do kraju. uzyskana tkanina nie nabywa preferencyjnego pochodzenia (obróbka niewystarczająca) i jest przekazywana do Polski celem uszycia spodni. ale z przędzy tej należy uzyskać tkaninę. ale z wykorzystaniem pełnej kumulacji jest to możliwe w sumie przeprowadzone operacje są wystarczające . Bułgaria. nawiązując do omówionego wyżej przykładu stosowania kumulacji pochodzenia przy wytwarzaniu odzieży można zaprezentować także zasadę stosowania kumulacji pełnej: przędza jest sprowadzana do Norwegii i poddawana procesowi tkania. występuje w przypadkach. Wyróżnia się trzy podstawowe typy kumulacji pochodzenia: . a które były niewystarczające do uzyskania przez półprodukt preferencyjnego pochodzenia.kumulacja bilateralna (dwustronna). Towar. operacje te jednak mogą zostać uwzględnione przy określaniu pochodzenia towaru wytworzonego z wykorzystaniem tych półproduktów w innym kraju strefy pełnej kumulacji. a z niej dopiero uszyć odzież. Przy wystawianiu dowodu pochodzenia należy kierować się regułami pochodzenia zawartymi w odpowiednich umowach. Turcja).którym wytwarzany jest produkt. obróbek i przetworzeń przeprowadzonych na surowcach i materiałach. bez konieczności przeprowadzania u siebie procesu tkania. gdyż dopuszcza uwzględnianie przy ustalaniu pochodzenia produktu. wobec których będą stosowane preferencje celne.w ramach strefy produkt został wytworzony od etapu przędzy. . jest najbardziej zaawansowanym modelem kumulacji pochodzenia. operacje przeprowadzone w Norwegii jak i w Polsce traktowane odrębnie nie pozwalają na nadanie spodniom statusu towaru pochodzącego. gdy dana umowa jest umową wyłącznie dwustronną i nie ma odniesień do innych krajów lub regionów. która uzyska status towaru pochodzącego. porozumieniach i innych właściwych przepisach. Rumunia. Wystawianie preferencyjnych dowodów pochodzenia Wystawienie takiego dowodu pochodzenia jest uzasadnione tylko w przypadku towarów pochodzących. EFTA. a wyrób finalny jest wywożony na Islandię. Stosując jednak zasadę kumulacji pochodzenia producent może wykorzystać tkaninę pochodzącą z kraju objętego systemem kumulacji i w ten sposób wytworzyć odzież. z którym zawarta jest odpowiednia umowa o stosowaniu kumulacji. Przykład Strefa pan-europejska (UE. występuje w przypadku umów wprowadzających możliwość kumulowania pochodzenia w ramach strefy wolnego handlu.

Zastępcze świadectwa przewozowe EUR 1 wydawane są przez urząd celny. W praktyce zajmują się tym wyznaczone osoby z oddziałów celnych.4. albo jeżeli uprzednio wystawiony dowód pochodzenia nie został uznany w kraju importu z powodów formalnych.1 W zamian za zagubione. Świadectwa zastępcze wystawiane są przez urząd celny. pierwotny dowód pochodzenia może zostać zastąpiony jednym lub większą liczbą świadectw przewozowych EUR. pominięć lub szczególnych okoliczności. sprawdzeniu poprawności udokumentowania i ustalenia pochodzenia towaru (deklaracja dostawcy). W polu 7 (Uwagi) należy umieścić zapis "DUPLIKAT" w języku polskim lub innym przewidzianym daną umową.1. czy formularz świadectwa został wypełniony poprawnie pod względem formalnym. to pierwotny dowód pochodzenia. skradzione lub zniszczone świadectwo przewozowe EUR. Wystawienie świadectwa przewozowego EUR.4 Wystawianie świadectw zastępczych Jeżeli produkty pochodzące znajdują się pod kontrolą jednego z urzędów celnych we Wspólnocie. W tym przypadku wniosek o wydanie duplikatu świadectwa należy złożyć w urzędzie celnym. W polu 7 (Uwagi) należy umieścić zapis "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" w języku polskim lub innym przewidzianym daną umową. b) czynności urzędowe polegają na: sprawdzeniu.1.87 RWKC). Wniosek o retrospektywne wydanie świadectwa należy zasadniczo składać w urzędzie celnym właściwym miejscowo dla siedziby wnioskodawcy.4. gdy nie został on wystawiony w momencie dokonania eksportu z powodu nieumyślnych błędów. pod kontrolą którego znajdują się towary (art. legalizacji świadectwa. 3.1 Wystawienie preferencyjnego dowodu pochodzenia w trybie retrospektywnym jest możliwe tylko wtedy.1 oraz wypełniony i podpisany w polu 12.115 RWKC). 57 . Praktyczna procedura wystawienia świadectwa przez urząd celny jest następująca: a) zainteresowany składa poprawnie wypełniony i podpisany wniosek o wystawienie świadectwa EUR. pod którego kontrolą znajdują się produkty (art. Jeżeli produkty pochodzące znajdują się pod kontrolą jednego w urzędów celnych we Wspólnocie. będziemy więc mieć do czynienia z wydawaniem zastępczych świadectw pochodzenia Form A. Wystawienie świadectwa pochodzenia Form A Świadectwo pochodzenia Form A służy przede wszystkim dokumentowaniu pochodzenia towarów w Ogólnym Systemie Preferencji (GSP). W praktyce.1 Wystawianie świadectw Form A i EUR. dla celów dalszej przesyłki tych towarów (lub ich części) w obrębie Wspólnoty lub do Szwajcarii i Norwegii. Duplikat świadectwa ma moc obowiązującą od dnia wydania oryginału. zwróceniu wnioskodawcy oryginału świadectwa i dowodów potwierdzających pochodzenie.1 Świadectwa EUR. formularz świadectwa.2 Retrospektywne wystawianie świadectw EUR. 3.3.3 Wystawianie duplikatów świadectw EUR. może zostać zastąpiony jednym lub większa liczbą świadectw na formularzu A.1 mogą być wystawiane przez każdy urząd celny. urząd celny może wystawić jego "duplikat".4. dla celów przesłania tych produktów lub części tych produktów do innego miejsca we Wspólnocie.4. 3. B. który wydał świadectwo pierwotne.1 A.

Do świadectwa zastępczego może zostać dołączona fotokopia świadectwa pierwotnego. wystawienie świadectwa zastępczego jest możliwe tylko dla produktów przesyłanych do innych krajów Wspólnoty. który czyniąc to w dobrej wierze. W przypadku świadectw pochodzenia Form A wystawionych dla produktów korzystających z odstępstw (derogacji) przyznanych zgodnie z art. W polu 2 należy podać nazwę ostatecznego odbiorcy towaru. Pole to podpisuje reeksporter. B.4.4 według wzoru określonego w Załączniku V 58 . W prawym górnym polu świadectwa musi zostać podana nazwa kraju pośredniczącego.1 i załączonych dowodów stwierdzono. Organ celny wydający świadectwo zastępcze dokonuje jego legalizacji w polu 11.76 RWKC. urząd celny odrzuca wniosek. ilości i rodzaju opakowań wysyłanego towaru oraz podaje numer i serię odpowiedniego świadectwa zastępczego. Urząd celny odpowiedzialny za wydanie świadectwa zastępczego dokonuje na świadectwie pierwotnym adnotacji dotyczących masy. Dane umieszczone w polu 12.4.Świadectwo zastępcze jest traktowane jako ostateczny dowód pochodzenia określonego w nim produktu.6 Wystawianie świadectw INF 4 Celem sprawdzenia autentyczności i poprawności deklaracji dostawcy władze celne mogą zażądać od eksportera przedłożenia świadectwa INF. Wszystkie wpisy umieszczone w oryginalnym świadectwie. Odmowa wydania świadectwa EUR 1 następuje w formie pisemnej (postanowienie) i musi zawierać informację o powodach odmowy oraz pouczenie o prawnych środkach odwoławczych. że przedłożone dowody są niewystarczające do ustalenia pochodzenia towaru. 3. a dotyczące produktów muszą zostać przeniesione odpowiednio (zgodnie ze stanem faktycznym) do pól 4. Organ celny wydający świadectwo zastępcze dokonuje jego legalizacji w polu 11. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione.4. W tym celu dostawca winien wypełnić wniosek i druk świadectwa INF. 8 oraz 9. Procedura ta nie może być zastosowana przy wysyłkach do Norwegii i Szwajcarii.1 Jeżeli w trakcie badania wniosku o wydanie świadectwa EUR. W polu 2 należy podać nazwę ostatecznego odbiorcy towaru. a dotyczące wywożonych produktów muszą zostać przeniesione do pól od 3 do 9. 3. Pole 12 podpisuje reeksporter. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych zawartych w świadectwie pierwotnym. czyli kraju wydania świadectwa.5 Odmowa wystawienia świadectwa EUR. W polu 1 świadectwa należy wpisać nazwę reeksportera. A. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych zawartych w świadectwie pierwotnym. należy wnioskodawcy dać możliwość uzupełnienia lub przedłożenia dodatkowych dowodów. 5. Urząd celny odpowiedzialny za wydanie świadectwa zastępczego dokonuje na świadectwie pierwotnym adnotacji dotyczących masy. Świadectwa zastępcze EUR. Świadectwa zastępcze Form A Zastępcze świadectwo pochodzenia na formularzu A jest wystawiane na wniosek reeksportera.1 W polu 1 świadectwa należy wpisać nazwę reeksportera. ilości i rodzaju opakowań wysyłanego towaru oraz podaje numer i serię świadectwa zastępczego. Wszystkie wpisy umieszczone w oryginalnym świadectwie. który czyniąc to w dobrej wierze. dotyczące kraju pochodzenia i kraju przeznaczenia są danymi ze świadectwa pierwotnego. W polu 10 można umieścić odniesienie do numeru faktury reeksportera. Do świadectwa zastępczego może zostać dołączona kserokopia świadectwa pierwotnego.

3. a oświadczeniami w dokumentach przedłożonych w urzędzie celnym w celu dopełnienia formalności przywozowych. świadectwo przewozowe EUR. Należy zauważyć. EUR. W przypadku gdy faktycznie przywieziona ilość towaru jest znacznie wyższa od ilości wskazanej w dowodzie pochodzenia. o których mowa w ww. przez zważenie. bez pozostawiania wolnych miejsc między wierszami. pod ostatnim wierszem opisu należy narysować poziomą linię. Ponadto warto zauważyć. mimo dopuszczalnych różnic w masie) w szczególności w przypadku towarów ulegających zmianom fizycznym. drobnych niezgodnościach nie odnoszą się wprost do różnic w masie towaru. i złożyć je we właściwym urzędzie celnym.5. Jeżeli dokument jest sporządzany odręcznie. Akceptowane niewielkie rozbieżności nie mogą przekraczać kilku procent masy określonej w zgłoszeniu celnym. Wzory dokumentów potwierdzających pochodzenie towaru (np. a nadwyżki towaru traktowane jako dowodem tym nie objęte.4 Świadectwo INF. w terminie trzech miesięcy od otrzymania wniosku dostawcy. to winien zostać wypełniony tuszem lub długopisem oraz drukowanymi literami. Jeżeli pole nie zostało całkowicie wypełnione. świadectwie Form A. 3. Niezależnie od powyższego w celu ujednolicenia postępowania organów celnych przyjąć należy.OJ L 165 z 2001 r.2. Po sprawdzeniu i upewnieniu się. tolerancja do 5% może mieć zastosowanie tylko do ilości towaru wskazanej w dowodzie pochodzenia. przepisach. formularz A.4. Uznawanie dokumentów potwierdzających pochodzenie 3. W praktyce handlowej zdarzają się sytuacje gdy w zgłoszeniu celnym oraz w załączonych do niego dowodach pochodzenia towarów.06. świadectwie przewozowym EUR. Wprawdzie odpowiednie przepisy traktujące o ww. grupą krajów lub dotyczące preferencyjnych środków taryfowych przyjętych jednostronnie przez Wspólnotę. Dokumenty te należy wypełnić w jednym z języków urzędowych Wspólnoty. a puste miejsca wykreślić.5.1 lub deklaracji na fakturze.rozporządzenia Rady WE Nr 1207/2001 z 11. Większych różnic nie można uznać za drobne niezgodności.2 Niezgodności w dokumentach Stwierdzenie drobnych niezgodności między oświadczeniami zamieszczonymi na świadectwie pochodzenia. Opisu towaru należy dokonać w przeznaczonym do tego celu polu.4 przekazuje lub wydaje się dostawcy.1 Forma dokumentu Dowody pochodzenia załączone do zgłoszenia celnego muszą zostać przedłożone w oryginale. że dowód ten dotyczy przedłożonych produktów. że różnice w masie towaru są dość często uwzględniane już w samym kontrakcie (stała cena za dostawę. określających masę towarów. 59 . który żąda tego świadectwa. jeżeli można ustalić. np. nie powoduje nieważności tych dowodów pochodzenia. ten z kolei przekazuje je swojemu klientowi lub urzędowi celnemu. iż różnica ta nie powinna przekraczać 5%. jednak pozwalają na stosowanie pewnej tolerancji w zakresie niezgodności masy towarów objętych zgłoszeniem celnym i innymi dokumentami w tym dowodem pochodzenia.2001 . Władze celne są uprawnione do żądania dodatkowych dowodów lub przeprowadzenia koniecznych kontroli mających na celu sprawdzenie poprawności danych podanych w deklaracji dostawcy lub w świadectwie INF. występują rozbieżności w danych. wyparowaniu w czasie transportu. wystawia świadectwo INF. że podane przez dostawcę we wniosku i w świadectwie dane dotyczące towaru są prawdziwe. i OJ L 170 z 2002 r.1. właściwy urząd celny. że wielkość dopuszczalnej różnicy wagowej powinna być przyjmowana z uwzględnieniem rodzaju towaru (w przypadku towarów masowych lub o małej gęstości/masie właściwej kilka procent masy może stanowić znaczną objętościowo część transportu). której dokładną wartość można ustalić np. deklaracje na fakturze) określają odpowiednie przepisy regulujące zasady dokumentowania pochodzenia w handlu z danym krajem.5.

Szwajcaria. transportowych) i masa zgłaszanych towarów jest znacznie mniejsza niż określona w dowodzie pochodzenia. Liban EUR 1 EUR 1 deklaracja na fakturze Okres wazności 4 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 4 miesiące 4 miesiące 5 miesięcy 4 miesiące 4 miesiące Izrael EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Ceuta i Melilla EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Wyspy Owcze EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 60 . opisujące towar w sposób wystarczający do jego identyfikacji. dowodu dostawy). jeżeli rodzaj tych błędów nie stwarza wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń zawartych w tym dokumencie. pozwalającego na jednoznaczne ustalenie jego tożsamości.5 Ważność dowodu pochodzenia Dowody pochodzenia muszą zostać przedłożone w okresie ich ważności. dopuszcza się możliwość wskazania w świadectwie na odpowiednie dokumenty towarzyszące (np.4 Opis towaru W przypadku braku wystarczająco dokładnego opisu towaru w polu 8. Okresy ważności są różne dla różnych systemów preferencyjnych Rodzaj umowy EOG. 3.5. należy akceptować dowód z takim "zapasem". Bułgaria Algieria Tunezja i Maroko Dowód pochodzenia EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 EUR 1 deklaracja na fakturze Syria Egipt. gdy dowód pochodzenia obejmuje kilka różnych towarów i wskazuje ich łączną ilość. Jordania. nie powodują odmowy przyjęcia dokumentu. numer faktury. który rozpoczyna się z dniem wystawienia dokumentu.) przez importera okoliczności. jednakże działanie to powinno być poprzedzone wyjaśnieniem złożonym na piśmie dla celów dowodowych lub udokumentowaniem w inny sposób (korespondencja z dostawcą itp. które spowodowały zmianę w przesyłce. 3. 3.5. takie jak błędy maszynowe. a faktycznie z umotywowanych powodów przywożone są tylko niektóre z nich (co wynika również bezpośrednio z faktur. specyfikacji i/lub innych dokumentów np. Rumunia.W przypadkach bardziej złożonych.3 Oczywiste błędy formalne Oczywiste błędy formalne.5.

Bośnia i Hercegowina. Zachodni Brzeg Jordanu EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 deklaracja na fakturze Meksyk EUR 1 deklaracja na fakturze 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesiące 10 miesiące Republika Południowej Afryki EUR 1 deklaracja na fakturze Dawna Jugosłowiańska Republika Macedonii Chorwacja EUR 1 deklaracja na fakturze EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące Przy przekroczeniu powyższych terminów preferencje mogą być przyznane. jeżeli towary zostały przedłożone władzom celnym przed upływem terminu ważności dowodu pochodzenia. Karaiby i Pacyfik) EUR 1 deklaracja na fakturze 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy 10 miesięcy Kraje i Terytoria Zamorskie (OCT) EUR 1 deklaracja na fakturze GSP (Ogólny System Preferencji) Form A deklaracja na fakturze Turcja (produkty stalowe) EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące Turcja (produkty rolne) EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące 4 miesiące Albania.Andora EUR 1 deklaracja na fakturze 4 miesiące 4 miesiące AKP (Afryka. 61 . Serbia i Czarnogóra Strefa Gazy.

jeżeli dostarczy organowi celnemu wydającemu upoważnienie pisemne zobowiązanie. 3.4 Warunki udzielenia upoważnienia polskim eksporterom Organ celny może udzielić upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów osobom.6. W przypadku Turcji.3. Wprowadzana jest jednak także kategoria tzw. Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia towarów 3.TR. w grę wchodzi potwierdzanie pochodzenia towaru deklaracją na fakturze albo jego statusu wspólnotowego potwierdzonym in blanco lub stemplowanym przez eksportera formularzem A. którzy mogą potwierdzać pochodzenie towarów bez względu na ich wartość. należy najpierw ustalić czy obrót danym towarem nie odbywa się w ramach unii celnej. Przepisy wprowadzające dany reżim preferencyjny określają typ świadectwa. deklarację według wzoru podanego w przepisach (umowach). W upoważnieniu nadawany jest wnioskodawcy numer upoważnienia. Zazwyczaj przepisy przewidują jednak także pewne formy uproszczone. postanowienia dotyczące Izraela. Sporządzając deklarację na fakturze eksporter musi mieć możliwość przedstawienia w każdej chwili. Numer ten eksporter zamieszcza w odpowiednim miejscu w treści deklaracji. 3. bowiem w przypadku wymiany handlowej z Turcją.do wyjątków należą np. "upoważnionych eksporterów". składają we właściwym urzędzie celnym wniosek o jego przyznanie. Eksporter w ramach otrzymywanego upoważnienia może uzyskać także prawo do niepodpisywania deklaracji. Tunezją czy Turcją.1 Deklaracja na fakturze Pochodzenie towarów jest dokumentowane świadectwami pochodzenia różnych typów.3 Inne formy uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia Specyficzne rozwiązanie w zakresie formy uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towaru zawierają postanowienia umów zawartych z Marokiem. że przejmuje wszelką odpowiedzialność za każdą deklarację. 3.6. tak jakby była podpisana przez nią własnoręcznie. Po uzyskaniu upoważnienia mogą sporządzać deklaracje na fakturach bez względu na wartość towarów. W przypadku dwóch pierwszych krajów sporządzanie deklaracji na fakturze jest możliwe przez każdego eksportera.1 potwierdzonych przez organ celny in blanco lub ostemplowanych przez eksportera specjalną pieczęcią. Eksporter sporządza deklarację na fakturze wpisując maszynowo. których preferencyjne pochodzenie może być udokumentowane w ten sposób (najczęściej jest to 6000 EURO). który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji. która identyfikuje tę osobę. W większości przypadków wzór deklaracji jest jednakowy . dla przesyłek powyżej tej wartości uproszczeniem dokumentowania ich pochodzenia (po uzyskaniu upoważnienia) jest stosowanie świadectw przewozowych EUR. specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie. ale tylko dla przesyłek o wartości nieprzekraczającej 5110 EURO.2 Upoważniony eksporter Podmioty zainteresowane uzyskaniem statusu upoważnionego eksportera.6. które mają zastosowanie w danej wymianie handlowej. które spełniają wymogi określone w odpowiednich postanowieniach umowy międzynarodowej lub RWKC. który będzie potwierdzał pochodzenie towaru w ramach tej regulacji.6.6. Najczęściej jest to forma deklaracji składanej przez eksportera na fakturze lub innym dokumencie handlowym opisującym towary w sposób umożliwiający ich identyfikację. wszystkich dokumentów potwierdzających. że dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące i spełniające pozostałe warunki przewidziane w odpowiednich regulacjach. odnoszących się do uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia i które : 62 . Sporządzanie deklaracji przez eksportera jest ograniczone limitem wartości towarów. na żądanie organów celnych. przy pomocy stempla lub drukując na fakturze.

8 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1207/2001 z 11 czerwca 2001 r. musi przedstawić deklaracje swoich dostawców. siedziba. może wystąpić o wykorzystanie swojego uprawnienia na wywóz towarów z drugiego Państwa Członkowskiego. ze względu na naruszenie przez nich przepisów prawa.5 Procedura uzyskiwania upoważnienia Osoba ubiegająca się o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów (wnioskodawca). Do wniosku dołącza się w szczególności dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej i oświadczenie wnioskodawcy (sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r.1. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych).nie zalegają z cłem. Gdy eksporter wnosi o zwolnienie z obowiązku podpisywania deklaracji do wniosku załącza także zobowiązanie. nie zostało im cofnięte upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów. mieniu. mają swoją siedzibę na terytorium Polski. zakres współpracy. (Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1207/2001 z 11 czerwca 2001 r. o którym mowa w pkt 4. upoważnienie transgraniczne). w celu potwierdzenia ich preferencyjnego pochodzenia. Powyższym rozporządzeniem wprowadzono także instrument. w okresie ostatniego roku. w sprawie 63 . sporządzanie deklaracji na fakturach oraz formularzy EUR. 2. gdy wnioskodawca chce korzystać z tych uprawnień musi przekazać informacje dotyczące podmiotu. Wniosek taki powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. Przykład umożliwia to producentowi polskiemu. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.1.) Upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów wydaje naczelnik urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz składkami na ubezpieczenie społeczne. wydrukowanie deklaracji z numerem jego polskiego upoważnienia na fakturach. dotyczące procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. itp. które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. 4. Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony. obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. który będzie posługiwał się numerem jego upoważnienia (nazwa. Jeżeli eksporter nie jest jednocześnie producentem towarów. przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe. który działa poprzez dystrybutora w Berlinie. 3.chyba że wnioskodawca wnosi o ograniczenie okresu jego ważności. których działalnością kierują osoby. którego wzór został określony w załączniku nr 3 do ww.) oraz dane adresowe właściwego urzędu celnego. W przypadku. który będzie kontrolował wykorzystywanie polskiego upoważnienia przez podmiot mający siedzibę na terytorium innego Państwa Członkowskiego. a także nie jest wobec nich prowadzone postępowanie egzekucyjne. upadłościowe. powiązania. składa wniosek do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. dokonujący często wywozu swoich gotowych produktów z innego Państwa Członkowskiego. zgodnie z którym upoważniony eksporter w jednym Państwie Członkowskim. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. (art. rozporządzenia. likwidacyjne lub układowe.6. W uzasadnionych gospodarczo wypadkach organ celny może udzielić upoważnienia osobom niespełniającym warunku. które są wystawiane w Niemczech (tzw. 3.2 i wydawanie upoważnień niektórym eksporterom na podstawie przepisów regulujących preferencyjny handel między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylające rozporządzenie (EWG) Nr 3351/83). są podmiotami. iż w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów.

Deklaracja na fakturze może zostać sporządzona niezależnie od wartości towarów. sposób jej sporządzenia). w czasie 64 . Numer upoważnienia musi mieć następującą strukturę: PL/A/B. B .6 Korzystanie z upoważnienia Osoba posiadająca upoważnienie do potwierdzania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze. 3) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenie kontroli celnej dotyczącej prawidłowości sporządzenia deklaracji na fakturze.7 Kontrola i cofanie upoważnień Podmioty. zawartej przez Wspólnoty Europejskie z danym krajem lub regionem lub właściwych przepisów RWKC. Kontroli podlega prawidłowość dokumentowania pochodzenia pod względem formalnym (np. Np.kolejny numer upoważnienia. jeżeli towary te są uznawane za produkty pochodzące w rozumieniu odpowiedniej umowy o wolnym handlu. Osoba posiadająca upoważnienie jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia do organu. jeżeli dostarczy organowi celnemu wydającemu upoważnienie pisemne zobowiązanie.wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych. tak jakby była podpisana przez nią własnoręcznie. który je wydał. które muszą być spełnione. specyfikacji wysyłkowej lub innym dokumencie.6. może sporządzać taką deklarację na fakturze. lub nadużywa w jakikolwiek sposób pozwolenia. A . Towary wprowadzone do składu celnego. którym zostało przyznane upoważnienie do uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów są kontrolowane w zakresie sposobu wykorzystywania takiego upoważnienia przynajmniej raz na trzy lata. że przejmuje wszelką odpowiedzialność za każdą deklarację. Deklaracja na fakturze powinna mieć formę i treść określoną w tych regulacjach i może dotyczyć wyłącznie towarów wywożonych we własnym imieniu przez osobę posiadającą upoważnienie.sześciocyfrowy kod urzędu. gdzie: PL. a w szczególności wystawiała deklarację na fakturze w sposób niezgodny z tymi przepisami.1 Towary w składach celnych. który opisuje towary w sposób wystarczający do ich identyfikacji. zgodność deklaracji ze wzorem. aby możliwe było przyznanie upoważnienia. jakie zaistniały po jego wydaniu. która identyfikuje tę osobę. 2) stwierdzenia w wyniku kontroli celnej. Deklaracja na fakturze powinna być podpisana własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisania tej deklaracji. Organ celny może zawsze cofnąć pozwolenie.kod literowy Polski. że dane produkty mogą być uważane za produkty pochodzące i spełniające pozostałe warunki przewidziane w odpowiednich regulacjach. których dotyczy. zwanej "deklaracją na fakturze".7. których pochodzenie udokumentowane jest dowodami pochodzenia. jak i dokumenty uzasadniające potwierdzenie pochodzenia. jeśli dalsze jego stosowanie jest niewskazane. Przykład Naczelnik urzędu celnego może cofnąć upoważnienie w przypadku: 1) naruszenia co najmniej jednego z warunków.7. że osoba naruszyła przepisy prawa celnego lub umowy międzynarodowej dotyczące pochodzenia towarów. 3. a w każdym razie cofa upoważnienie. PL/042010/0001 3. Postanowienia szczególne 3. Osoba ta nie jest jednak zobowiązana do podpisywania deklaracji na fakturze.6. 3. gdy upoważniony eksporter nie daje już gwarancji. wszelkich zmian warunków ekonomiczno-technologicznych odnoszących się do produktów wymienionych w upoważnieniu. dla celów kontroli.

A. Przy obejmowaniu towarów procedurą składu celnego należy podjąć czynności mające na celu zapewnienie możliwości identyfikacji towarów z przedkładanymi dowodami pochodzenia. Należy mieć na uwadze. Jednakże: . własności technicznych i fizycznych. ostemplować go pieczęcią "Polska . przed ich wywozem z obszaru celnego Wspólnoty.gdy towary powracające zostały. Zwolnienie z należności przywozowych. w jakim zostały wywiezione. które wyszczególnione są na dowodach pochodzenia są pomocne przy identyfikacji towaru. zostają na wniosek osoby zainteresowanej zwolnione z należności przywozowych. to podlegają one cłu na ogólnych zasadach (stawka erga omnes). Termin ważności dowodów pochodzenia towarów pozostających w składzie celnym W przypadku towarów wyprowadzanych partiami ze składu celnego zlokalizowanego na terytorium Polski. które są całkowicie j ednakowe pod względem rodzaju. w jakim zostały wywiezione. przywożone powrotnie do Wspólnoty. które podlegały środkom wspólnotowym. jaka została składowana z dowodem pochodzenia. przywożone powrotnie do Wspólnoty Towary o wspólnotowym pochodzeniu. które po wywiezieniu poza obszar celny Wspólnoty są powrotnie wprowadzane i dopuszczane do obrotu w terminie trzech lat. b) towarów. dokument ten powinien być przedłożony w urzędzie celnym wraz z towarem wprowadzanym na skład celny. Oznaczenia i/lub numery opakowań. Zdarza się jednak. dla którego wydany jest dowód pochodzenia. że zostaną one ponownie użyte w ten sam sposób. chyba. dokument dotyczący całej dostawy uprzednio objętej procedurą składu celnego. o którym mowa. termin trzech lat może zostać przekroczony. odpowiednio do ich ilości. to nie można ustalić czy dowód pochodzenia został wystawiony dla określonego produktu. Towary wspólnotowe. zwolnienie o którym mowa. Aby zachować powyższy warunek i nie dopuścić do utraty ważności podczas składowania towarów. 65 .ze względu na szczególne okoliczności. Jeżeli przywiezione towary nie kwalifikują się do zwolnienia z cła na podstawie wspomnianych artykułów Kodeksu. urząd celny może przyjąć. powodującym ich wywóz do kraju trzeciego. udzielane jest jedynie w przypadku gdy towary są powrotnie przywożone w takim samym stanie. jako towary powracające. Tożsamość towaru. aby dowód pochodzenia przedłożony był organom celnym w terminie jego ważności.Cło".7. dopuszczone do obrotu z zastosowaniem obniżonej lub zerowej stawki należności przywozowych ze względu na ich przeznaczenie. że jednorodne (identyczne) towary o różnym pochodzeniu są składowane wspólnie. Możliwe jest. 3. jako dowód potwierdzający pochodzenie. Jeżeli nie jest to zachowane. jakości. B. na wspólnotowy obszar celny. której dotyczy. Towary wyprowadzane ze składu uważane są za pochodzące. Dokument ten zachowuje ważność do czasu wyprowadzenia całej dostawy towaru. Zwolnień z należności przywozowych dla towarów powracających nie udziela się dla: a) towarów wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty w ramach uszlachetniania biernego. mogą korzystać ze zwolnienia od cła na podstawie artykułów 185 i 186 WKC. Pod pojęciem "towary jednorodne (identyczne)" należy rozumieć towary. może być udzielone jedynie pod warunkiem. Wspólne składowanie Pochodzenie towaru jest nierozerwalnie związane z określonym produktem. Wspólne składowanie oznacza składowanie jednorodnych (identycznych) towarów o różnym pochodzeniu. że dowód pochodzenia zostaje przedłożony organom celnym po wprowadzeniu towarów do składu celnego.2 Towary o wspólnotowym pochodzeniu.składowania nie zmieniają swojego pochodzenia. że towary te pozostają wciąż w stanie. w takim przypadku. Aby była możliwość ustalenia daty jego przedłożenia należy. .

towary takie będą podlegać cłu na ogólnych zasadach (stawka erga omnes). brak jest możliwości zastosowania takich preferencji. W związku z powyższym należy przyjąć następującą procedurę postępowania w odniesieniu to towarów przywożonych ze Szwajcarii z dowodem ich preferencyjnego wspólnotowego pochodzenia (świadectwo przewozowe EUR. których stroną jest Wspólnota. Z uwagi na istniejącą pomiędzy Szwajcarią i Lichtensteinem unię celną. w odniesieniu do towarów. mogą zostać zastosowane preferencje w oparciu o wspomnianą Umowę. Gdyby jednak przedstawiony dowód wskazywał na pochodzenie towaru ze Wspólnoty to stosowanie preferencji celnych nie jest możliwe i w grę wchodzi tylko zwolnienie z cła na podstawie artykułów 185 i 186 WKC. a w polu 34a kod Wspólnoty "EU". Na jej podstawie towary pochodzące (w rozumieniu tej Umowy) ze Wspólnoty i ze Szwajcarii korzystają. Jeżeli zwolnienie nie może być przyznane.Od przedstawionej zasady są jednak wyjątki: A. Towary przywożone z Norwegii i Islandii Wymiana towarowa z tymi krajami odbywa się przede wszystkim na podstawie umowy o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). czy takie zwolnienie jest w danym przypadku możliwe.1 lub właściwa "deklaracja na fakturze"). WE L 300 z 31. Preferencje te dotyczą także towarów powracających. we wzajemnym handlu. 1) Zgłaszający może wnioskować o zwolnienie z cła towarów jako powracających na podstawie art. zwykłe świadectwo pochodzenia) możliwe jest wyłącznie zwolnienie z cła w oparciu o artykuły 185 i 186 WKC. dla których Umowa UE-Szwajcaria przewiduje obustronne preferencje (w przybliżeniu odpowiada to towarom przemysłowym). dla których w Umowie obustronnie przewidziano preferencyjne traktowanie.U. w polu 36 należy podać kod rozpoczynający się cyfrą 1. to takie preferencje mogą być zastosowane.) zawiera postanowienia nieco odmienne od innych umów o wolnym handlu. Gdy preferencyjny dowód pochodzenia towaru przywożonego z tych krajów wskazuje na jego pochodzenie z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2) Zamiast wniosku o zwolnienie towarów z cła na podstawie ww.12. Jeżeli wspólnotowe pochodzenie towaru jest udokumentowane tylko niepreferencyjnym dowodem pochodzenia (np. Szczegóły dotyczące wypełniania dokumentu SAD w takich przypadkach określa "Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD". W tym przypadku pole 37 wypełnia się na ogólnych zasadach. mają zastosowanie także w odniesieniu do towarów przywożonych z Księstwa Lichtenstein. towarów o wspólnotowym preferencyjnym pochodzeniu przywożonych do Wspólnoty ze Szwajcarii. dla których Umowa UE-Szwajcaria nie przewiduje obustronnych preferencji (w przybliżeniu odpowiada to towarom rolnym). Jeżeli Umowa wprowadza jednostronne preferencje. z preferencji celnych.185 i 186 WKC. Taka sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do towarów rolnych (działy od 1 do 24 HS). z uwzględnieniem postanowień w nim przewidzianych. czyli np. 3) Gdy zgłoszenie dotyczy towarów. W praktyce dotyczy więc towarów z działów od 25 do 97 Zharmonizowanego Systemu (wyjątkiem są towary z Załącznika I do Umowy ze Szwajcarią) oraz towarów wymienionych w Protokole 2 tej Umowy. Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Konfederacją Szwajcarską (Dz. a w polu 34a kod Wspólnoty "EU".1972 r. Zasada ta ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych towarów. Towary przywożone ze Szwajcarii i Lichtensteinu. opisane wyżej zasady postępowania z towarami powracającymi. 66 . zastosowanie ich wobec towaru powracającego nie jest możliwe. w polu 36 (preferencje) zgłaszający powinien zamieścić kod 300 (pozostałe preferencje taryfowe). Zgodnie z postanowieniami tej umowy towarom wytworzonym na terytorium Wspólnoty może być przyporządkowane pochodzenie z EOG i wspólnotowa taryfa celna przewiduje preferencje celne dla towarów o takim pochodzeniu. B. dowód ich preferencyjnego pochodzenia może być brany pod uwagę przy ustalaniu. Wówczas w drugiej części pola 37 dokumentu SAD wpisuje się szczególny krajowy kod procedury "7PL". przepisów WKC.

Świadectwo A.U. ostatnio zmieniony Decyzją Nr 2/99 Wspólnego Komitetu z 8 lipca 1999 r. Należy jeszcze zwrócić uwagę na Decyzję Nr 1/2000 Komitetu Współpracy Celnej WE .TR. może być weryfikowane na zasadach podobnych do procedury weryfikacji świadectw EUR. Handel nimi odbywa się również na zasadach typowych dla umowy o wolnym handlu (podobnie jak to ma miejsce z produktami EWWiS). WE L 28 z 04/02/2003 . Zasady ustalania i dokumentowania pochodzenia produktów z tej grupy towarowej reguluje Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Dz. Świadectwo A. (Dz. Preferencyjne dowody pochodzenia wystawione w ww. Zasady ustalania i dokumentowania pochodzenia nieprzetworzonych produktów rolnych zostały określone w Protokole 3 do Decyzji Rady Nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE . Dokumentem potwierdzającym status takich towarów jest świadectwo przewozowe A.3. przetworzone towary rolne. zmieniająca Decyzję Nr 1/96 ustanawiającą szczegółowe reguły stosowania Decyzji Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . WE L 35 z 13/02/1996) Decyzja Nr 1/2001 Komitetu Współpracy Celnej WE .7.U. w sprawie warunków handlu produktami rolnymi (Dz. Należy do niej większość towarów przemysłowych (działy od 25 do 97 CN) oraz tzw.TR. (Dz. jakkolwiek dla przetworzonych produktów rolnych pobierane są należności z tytułu: elementu rolnego (EA).1 lub preferencyjną "deklaracją na fakturze". W przypadku ich przywozu podlegają traktowaniu jak inne towary przywożone z krajów trzecich.U.Turcja (Dz.3 Wymiana towarowa z Turcją Wymiana towarowa z Turcją regulowana jest wieloma aktami prawnymi i jest podzielona na trzy podstawowe grupy. krajach na towary nie objęte unia celną. a następnie dopuszczone do swobodnego obrotu. Oznacza to. że towary przewożone pomiędzy tymi terytoriami nie są obciążane cłem.TR. Preferencje celne mogą być stosowane po udokumentowaniu ich tureckiego pochodzenia świadectwem EUR.1 lub preferencyjną "deklaracją na fakturze". Z postanowień umowy o unii celnej korzystają zarówno towary wytworzone na terytorium Unii Europejskiej oraz Turcji. WE L 212 z 12/08/1999). nie ma tutaj zastosowania. dodatkowego cła za cukier (ADSZ) i dodatkowego cła za mąkę (ADSM). Istotne regulacje dotyczące handlu między Unią Europejską i Turcją to: Decyzja Nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE . Decyzja ta umożliwia uznawanie preferencyjnych dowodów pochodzenia (świadectwo EUR. Handel tymi towarami odbywa się na zasadach typowych dla umowy o wolnym handlu. jako dowód wspólnotowego lub tureckiego pochodzenia.1.U. nie jest tutaj stosowane. jak i towary.skorygowana w OJ L 74 z 20/03/2003) 2) Druga grupa towarowa to produkty objęte Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).U.Turcja z 22 grudnia 1995 r. świadectw przewozowych lub deklaracji na fakturze wystawionych przez niektóre kraje.TR. Dokument taki zastępuje wówczas świadectwo A. WE L 98 z 07/04/2001). w sprawie wprowadzenia ostatniej fazy unii celnej (Dz.TR. jakkolwiek przewidziana jest również uproszczona procedura ich wystawiania.Turcja z 25 lipca 2000 r. Towary takie znajdują się w wolnym obrocie pomiędzy Turcją oraz Unią Europejską. które zostały tam przywiezione z krajów lub terytoriów nie wchodzących w skład ich obszaru celnego.1. kraje EFTA) dla celów stosowania postanowień umowy o unii celnej. Jeżeli wspólnotowa taryfa celna przewiduje preferencje celne dla takiego produktu. 3) Trzecią grupą są nieprzetworzone produkty rolne. Rumunia.Turcja z 28 marca 2001 r. które mają podpisaną preferencyjną umowę ze Wspólnotą lub Turcją (Dz. to jego tureckie pochodzenie musi być udokumentowane świadectwem EUR. w sprawie akceptowania. WE L 211 z 22/08/2000). WE L 227 z 07/09/1996). 1) Najliczniejszą jest grupa towarów objętych postanowieniami umowy o utworzeniu unii celnej. deklaracja na fakturze) wystawionych w krajach strefy pan-europejskiej (Bułgaria. zmieniona Decyzją Nr 1/2003 z 30 stycznia 2003 r.U. 67 .U. Świadectwo A. również mogą być akceptowane dla stosowania preferencji celnych z tytułu umów o wolnym handlu nieprzetworzonymi towarami rolnymi i produktami EWWiS. Dokument ten jest wystawiany przez władze celne Państw Członkowskich UE (w tym Polski) oraz Turcji.Turcja z 25 lutego 1998 r. L 86 z 20/03/1998).

z drugiej strony (Dz. weszło w życie porozumienie techniczne pomiędzy Unią Europejską i Państwem Izrael w sprawie zasad dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów z Izraela. Umowy między Wspólnotami Europejskimi i Izraelem. Zgodnie z postanowieniami ww. ale przywożone z Turcji bez świadectwa A. Zgodnie z tą Decyzją do ustalania pochodzenia wywożonych towarów i w konsekwencji wystawiania preferencyjnego dowodu pochodzenia.2 oraz udzielania upoważnień niektórym eksporterom na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Wspólnotą Europejską i niektórymi krajami oraz uchylającym rozporządzenie (EWG) Nr 3351/83 (Dz. Rozwiązanie to może być stosowane w przypadkach wywozu towarów do: Norwegii. Rumunii i Bułgarii. Jednakże określony w Załączniku IV do Protokołu 4 Euro-Śródziemnomorskiej Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi.1 i sporządzania deklaracji na fakturze. w handlu towarami objętymi unią celną z Turcją. Towary przywiezione z Turcji (w ramach unii celnej) stają się wspólnotowymi w momencie przyjęcia zgłoszenia wraz z dotyczącym ich świadectwem A. są traktowane tak. WE L 170 z 29/06/2002).U. wschodnia część Jerozolimy oraz Wzgórza Golan. za część terytorium Izraela nie są uważane: Strefa Gazy.. z jednej strony. W dotyczącym wypełniania dokumentu SAD-u Załączniku 38 do RWKC. Procedura 49 jest pewną odmianą procedury dopuszczenia do obrotu. które znajdowały się w granicach tego Państwa w 1967 roku (przed wybuchem wojny).TR. Islandii. WE L 204 z 04/08/2000). Natomiast w imporcie.06. Dodatkowo z dniem 1 lutego 2005 r. potwierdza status towaru. Zachodni Brzeg Jordanu. Towary objęte postanowieniami umowy o unii celnej.2000 r. wprowadzonym przez Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie procedur umożliwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR.1. a krajami połączonymi ze Wspólnotą unią celną (kod procedury 49). przewidujące pewne specyficzne rozwiązanie. a nie jego pochodzenie. 3.U. 68 .7. lecz procedura wprowadzenia na rynek krajowy towarów w ramach handlu między Wspólnotą. których stroną jest Wspólnota. mogą być wykorzystywane "deklaracje dostawcy" w formie takiej jak to jest przewidziane w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1207/2001z 11 czerwca 2001 r. towary te muszą także być zgłoszone z wykorzystaniem dokumentu SAD. Zgłoszenie to jest wypełniane standardowo. Turcją i niektórymi krajami europejskimi (Dz. gdzie dany towar będzie wywożony w postaci niezmienionej lub też zostanie użyty do wytworzenia produktu. brak cła na podstawie umów o unii celnej. Problem ten został uregulowany w Decyzji Nr 1/1999 Komitetu Współpracy Celnej WE . jak w przypadku przywozu takich towarów z krajów trzecich. dotyczącym procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR. który będzie wywieziony.4 Dokumentowanie pochodzenia towarów z Izraela W przypadku dokumentowania pochodzenia towarów z Izraela występują pewne istotne odstępstwa od najczęściej przyjętych rozwiązań w tym zakresie. i Państwem Izrael. Jako dowody pochodzenia wykorzystywane są świadectwa przewozowe EUR. wzór "deklaracji na fakturze" odbiega od wzoru przyjętego w innych umowach.1 oraz deklaracje na fakturze. istnieje potrzeba ustalenia tego pochodzenia tam. Za terytorium Izraela uznaje się więc tereny.U. Dla celów stosowania tej Umowy.TR. Także w Polu 36 "Preferencje" wspólnotowy ustawodawca przewidział dla handlu towarami objętymi unią celną specjalny kod "4" tj. W przypadku tym nie występuje jednak "zwykła" procedura dopuszczenia do obrotu (pole 37 . Lichtensteinu.Turcja z 28 maja 1999 r. WE L 147 z 21. do preferencyjnego traktowania we Wspólnocie są uprawnione towary wytworzone na terytorium Izraela i spełniające reguły pochodzenia zawarte w Protokole 4 do tej Umowy.). Szwajcarii. na podstawie przepisów regulujących obrót preferencyjny między Unią Europejską. bowiem unijny prawodawca nie przewidział w tym zakresie żadnych uproszczeń (ułatwień) dla państw połączonych ze Wspólnotą unią celną (oprócz Turcji także Andora i San Marino).TR.Ponieważ świadectwo A. Zgłoszenia celne towarów w handlu z Turcją (zarówno import jak i eksport) dokonuje się na dokumencie SAD.kod procedury 40). w eksporcie Turcja traktowana jest jak każdy inny kraj trzeci. WE L 165 z 21/06/2001 i zmiana w Dz. sporządzania deklaracji na fakturze i formularzy EUR.(oraz opartej na nim "Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD").U.

W takim przypadku weryfikacja powinna być przeprowadzona zgodnie z postanowieniami artykułu 32 Protokołu.2002 r. Dowody pochodzenia były odrzucane. co powodowało w wielu przypadkach utratę korzyści wynikających z preferencyjnych stawek celnych stosowanych na mocy ww. nie mogą korzystać w przywozie do Wspólnoty z preferencji przewidzianych w Umowie z Izraelem. Podmioty gospodarcze jak i poszczególni funkcjonariusze mogą zwracać się z pytaniami czy dane osiedle znajduje się na liście. W okresie obowiązywania Umowy Wspólnota podejmowała działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych problemów. preferencje są przyznawane. 17 Załącznika III do Umowy (Dz. które będą podjęte przez administracje celne Państw Członkowskich: . ale także takie. Przy ustalaniu pochodzenia towarów muszą być spełnione zasady przewidziane w art. dowód może być przyjęty.1 i sporządzaniem deklaracji na fakturze. Umowy. w dowodach ich pochodzenia (świadectwa EUR. Izrael powinien odpowiadać zgodnie z porozumieniem (przez wskazanie nazwy i kodu pocztowego miejsca produkcji) i władze celne powinny odpowiednio przyznawać lub odmawiać preferencji. Jeżeli będzie to miejsce zlokalizowane poza terytorium Izraela taki dowód pochodzenia towaru powinien być odrzucony. wystawionych w krajach Unii Europejskiej. Jednak władze Meksyku systematycznie wymagają tłumaczeń. przygotowana została odpowiednia lista tych miejsc wraz z kodami pocztowymi.W odniesieniu do wniosków o weryfikację.Jeżeli miejsce wskazane w dowodzie pochodzenia nie jest włączone do listy. ale wobec towarów wytworzonych poza terytorium Izraela preferencje nie mogą być zastosowane.5 Wystawianie dowodów pochodzenia towarów wywożonych do Meksyku Od wejścia w życie w dniu 1 lipca 2000 r. jeżeli dowód pochodzenia nie jest w języku angielskim lub hiszpańskim. które zostały przywiezione z tego kraju. Protokole 4). Zalecenia te stanowią wynik łącznego obowiązywania przepisów dwustronnych . 3. W ramach każdej izby celnej wyznaczono osoby. Celem łatwiejszego odróżnienia towarów wytworzonych na terytorium Izraela od tych. Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską a Meksykiem. W przypadku dowodów obejmujących obydwie kategorie produktów. 17 Załącznika III do Umowy . Celem ustalenia.Jeżeli ani nazwa ani kod pocztowy miejsca produkcji nie są wskazane na dowodzie pochodzenia. należy od razu odmówić preferencji i nie jest potrzebny wniosek o weryfikację. ale nie mogą korzystać z preferencji. 11 i 12 Protokołu 4 Umowy (zasada terytorialności). Poprawione zostały także wewnętrzne przepisy meksykańskie i instrukcje administracyjne. .02.).Towary wytworzone poza tak rozumianym terytorium Izraela. Lista nie została upubliczniona.U WE C 40 z 14. a importer może przedstawić je na kartce 69 .takich jak sama Umowa i noty wyjaśniające do art. które na jakimś etapie wytwarzania produktu były poddawane tam obróbkom i przetworzeniom (z uwzględnieniem tolerancji przewidzianej w ww. . gdy dowody takie są odrzucane.1 i deklaracji na fakturze Zarówno świadectwa EUR. które mogą udzielać informacji czy dane miejsce znajduje się na liście. Nie musi to być tłumaczenie urzędowe.1 jak i deklaracje na fakturze można wydawać i sporządzać w każdym z 20 oficjalnych języków Wspólnoty.7. przedłożone dowody ich pochodzenia należy kierować do weryfikacji.oraz wewnętrznego ustawodawstwa i instrukcji administracyjnych Meksyku. czy też nie. Po przystąpieniu przez Polskę do Wspólnoty problemy te mogą dotykać także polskich eksporterów wywożących towary do Meksyku. Zalecenia dotyczące świadectw przewozowych EUR.W przypadku wątpliwości co do pochodzenia towarów z Izraela.1 i "deklaracje na fakturze") zamieszczane są adnotacje określające miejsce produkcji towarów wraz z kodem pocztowym. Skutkiem tego było uzgodnienie not wyjaśniających do art. czy dane miejsce produkcji zlokalizowane jest poza terytorium Izraela.Jeżeli miejsce wskazane w dowodzie pochodzenia jest osiedlem (włączonym do listy). . . W celu ujednolicenia sposobów sporządzania dowodów pochodzenia towarów wywożonych ze Wspólnoty do Meksyku oraz ograniczenia ilości przypadków. pojawiały się problemy związane zwłaszcza z uznawaniem przez meksykańskie władze dowodów pochodzenia towarów. opracowane zostały zalecenia związane z wypełnianiem świadectw przewozowych EUR. Przykład Działania. dowód ten może być odrzucony z powodów technicznych. chyba że występują uzasadnione wątpliwości.

Należy więc zalecać eksporterom przygotowywanie wolnego tłumaczenia dowodu pochodzenia na język angielski lub hiszpański i przekazywać je importerowi lub sporządzać dowód pochodzenia bezpośrednio w języku angielskim lub hiszpańskim. list przewozowy i specyfikacja. Dlatego zalecane jest. itp. Zalecenia dotyczące sporządzania deklaracji na fakturze A) Deklaracje na fakturze można sporządzać na fakturach lub innych dokumentach handlowych wydanych we Wspólnocie. Współpraca administracyjna 4. przynajmniej na poziomie pozycji (kodu czterocyfrowego).1. E) W rubryce 8 należy obowiązkowo wskazać klasyfikację taryfową towarów. wolne tłumaczenie). Aby uniknąć ryzyka problemów przy przywozie. aby umożliwić ich identyfikację". Zgodnie z ww. pojawić się mogą problemy. W przypadku podawania klasyfikacji produktu jedynie na poziomie pozycji. Dodatkowo przed każdym produktem należy podać numer porządkowy oraz oznaczenia i numery umieszczone na kartonach lub innych opakowaniach. Zalecane jest używanie określenia "Wspólnota" przy wypełnianiu rubryk 2 i 4. których zakres upoważnienia obejmuje Meksyk. jednak muszą one zawierać wiele elementów informacyjnych (np. Władze Meksyku są zdania. zgodnie z nagłówkiem rubryki 8. notami wyjaśniającymi świadectwo nie może być odrzucone z przyczyn technicznych.1 jeżeli rubryki te będą wypełnione i będą zawierać niepełne i/lub nieprawidłowe informacje. aby do sporządzanie "deklaracji na fakturze" używać tylko faktur. 6 i 10 jest opcjonalne. w przypadku stosowania którejkolwiek z tych wzmianek lub któregokolwiek z tych skrótów świadectwo nie może zostać odrzucone z powodów technicznych. jako dokumenty handlowe można stosować również inne dokumenty. D) W rubryce 8 "towary muszą być opisane zgodnie z praktykami handlowymi i wystarczająco szczegółowo.1 A) W rubryce 1 świadectwa wymaga się podania nazwy. zmniejszeniu ulec powinno ryzyko rozbieżności interpretacyjnych dotyczących klasyfikacji taryfowej towarów. Zgodnie z nową notą wyjaśniającą do art. W Meksyku surowo przestrzega się obowiązku przedstawienia tych danych. dopuszcza się dokładniejszą klasyfikację taryfową towaru. numery upoważnień powinny zawsze odpowiadać określonej strukturze. Ponadto. C) Wypełnianie rubryk 3. że "innymi dokumentami handlowymi" są dokumenty jednoznacznie wymienione w załączniku III i w notach wyjaśniających. listów przewozowych lub innych specyfikacji wystawionych we Wspólnocie. W tej sytuacji zalecane jest niewypełnianie tych rubryk.). B) Każdy "upoważniony eksporter" otrzymuje numer upoważnienia wydany zgodnie z określoną strukturą. Należy więc opisywać produkty wystarczająco szczegółowo i w miarę możliwości dopasowywać ten opis do opisu umieszczonego na fakturze. specyfikacji wysyłkowych. 4. pełnego adresu i kraju eksportera. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami meksykańskimi. specyfikacja wysyłkowa. należy ich poinformować o tym jak ważne jest dokładne podanie numeru upoważnienia w "deklaracji na fakturze". Jeżeli jednak opinie Meksyku i Wspólnoty na temat klasyfikacji taryfowej danego produktu będą różne. władze meksykańskie porównują takie opisy z opisami umieszczonymi na fakturach. Władzom Meksyku przekazano dokument zawierający wszystkie struktury numerów upoważnień wydawanych we wszystkich Państwach Członkowskich Wspólnoty. B) W przypadku rubryk 2 i 4 świadectwa ww. Zalecenia dotyczące wypełniania świadectw przewozowych EUR. Ewentualne błędy mogą prowadzić do odrzucania ich deklaracji przez meksykańską administrację celną. wartość każdego produktu i całkowitą wartość wszystkich produktów. jeżeli tego rodzaju rubryki nie są wypełnione. Wprowadzenie 70 .papieru (tzw. kraj wywozu. W tej sytuacji w rubryce 8 należy zawsze podawać klasyfikację taryfową produktów jedynie na poziomie pozycji (kody czterocyfrowe).17. Niemniej jednak. noty wyjaśniające wyszczególniają rodzaj wzmianek lub skrótów stosowanych przy wskazywaniu wspólnotowego pochodzenia towarów. wewnętrzne przepisy Meksyku wymagają umieszczenia przed każdym produktem numeru porządkowego. pełną nazwę eksportera. W przypadku eksporterów. tj. Jednak władze Meksyku mogą odrzucać świadectwa EUR. którą każde Państwo Członkowskie przekazało Komisji. w związku z tym należy zawsze podawać pełny adres eksportera.

wnioski urzędów celnych o weryfikację dowodów pochodzenia wystawionych za granicą. która rozpoczęła procedurę przekazuje do właściwej izby otrzymany wniosek o weryfikację świadectwa. mieszczących się na ich terytorium organów urzędowych upoważnionych do wydawania świadectw pochodzenia. W związku z powyższym. 71 . W przypadku świadectwa. które zostało wystawione przez urząd celny podległy innej izbie niż właściwa terytorialnie dla siedziby eksportera. wzory odcisków pieczęci używanych przez te organy. kserokopia dokumentu SAD (wywóz) czy upoważnienia. 4. czy świadectwo takie było rzeczywiście wystawione.2.2.2 Powody weryfikacji dowodów pochodzenia Postępowanie weryfikacyjne wszczyna się w przypadku wątpliwości co do autentyczności świadectwa lub prawdziwości zawartych w nim danych. Istnieje też możliwość dokonania ograniczonej liczby rutynowych kontroli pochodzenia towarów z określonych firm. które go dotyczą. Dyrektorzy izb celnych występują do zagranicznych organów celnych lub innych uprawnionych podmiotów z wnioskami o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia tam wystawionych oraz realizują (we współpracy z właściwym urzędem celnym) zagraniczne wnioski o weryfikację dowodów pochodzenia wystawionych w Polsce. 4. W związku z tym izba. której podlega urząd wystawiający świadectwo. Mogą to być także inne dokumenty jak np.3 Wnioski otrzymywane z zagranicy Weryfikację dowodów pochodzenia prowadzi izba celna właściwa miejscowo dla siedziby eksportera. Wybór dowodu pochodzenia do weryfikacji może być prowadzony również metodą losową.1 Zadania polskiej administracji celnej W Polsce zadania weryfikacji dowodów pochodzenia powierzono izbom i urzędom celnym. ich opakowania lub towarzyszące im dokumenty wskazują na inne pochodzenie. przewidziano specjalne uregulowania w sprawie wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami celnymi. Jeżeli świadectwo jest autentyczne to dalszy etap procedury (sprawdzenie pochodzenia towarów) prowadzi już izba właściwa miejscowo dla siedziby eksportera. Wzajemna pomoc powinna być udzielana w zakresie kontroli autentyczności i prawidłowości dowodów pochodzenia. Gdyby okazało się.2. Weryfikacja preferencyjnych dowodów pochodzenia Kraje uczestniczące w systemie preferencji przekazują Komisji Europejskiej nazwy i adresy. przy uwzględnieniu rodzaju towaru. wniosek o jego weryfikację kierowany jest do izby. jak również adresy organów odpowiedzialnych za kontrolę świadectw i deklaracji na fakturze. podpis funkcjonariusza) jak i sam fakt. Powinna zostać tutaj wykorzystana analiza ryzyka.Dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującym prawem stosowania przepisów. że dokument jest fałszywy informację o tym należy przekazać władzom wnioskującym o weryfikację oraz wszcząć postępowanie mające na celu ustalenie okoliczności tego faktu oraz odpowiedzialnych osób. Sprawdzeniu podlega autentyczność dokumentu (pieczęć. 4. Tam przeprowadzany jest pierwszy etap procedury. Przykład Uzasadnionych wątpliwości można wskazać następujące przypadki: produkty. Jest to przede wszystkim wniosek o wystawienie świadectwa wraz z załącznikami. niż podane w preferencyjnym dowodzie pochodzenia. branż lub pewnych krajów pochodzenia. z danych zawartych w dowodzie pochodzenia lub w innych dokumentach towarzyszących towarowi wynika. zgodnie z właściwością miejscową. Załącza jednocześnie informacje o wynikach sprawdzania autentyczności świadectwa oraz kopie dokumentów. że dokonana na produktach obróbka nie była wystarczająca dla nadania statusu pochodzenia.2. 4. które wnioskowały o sprawdzenie dokumentu. powinny być przekazywane do izby celnej. Po zakończeniu procedury weryfikacji izba przekazuje swoją odpowiedź władzom. dotyczących pochodzenia towarów. jego pochodzenia lub z powodu innych okoliczności.

"no-drawback rule". . . która udzieli ostatecznej odpowiedzi zagranicznym wnioskodawcom.istotne dla sprawy (potwierdzające lub negujące) dokumenty. Zaleca się. świadczące o pochodzeniu. d) w razie potrzeby. do wiadomości. 72 .2.opis wątpliwości (zauważone błędy formalne i zasadniczy powód weryfikacji). .sprawdzenie tekstu deklaracji z odpowiednim wzorem.4 Wnioski polskich organów celnych Dowody pochodzenia są kierowane do weryfikacji wyrywkowo lub wtedy. został przekazany przez izbę celną do urzędu celnego.Po otrzymaniu wniosku o weryfikację dowodu pochodzenia. upoważnienia osób podpisujących deklarację oraz wartości produktów pochodzących w przesyłce.informacje. zawarte we wniosku o weryfikację. Jeżeli wniosek o weryfikację dowodu pochodzenia.np. gdy organ celny ma uzasadnione wątpliwości co do: .oryginał lub fotokopię dowodu pochodzenia. sprawdzenie czy status pochodzenia został nabyty zgodnie z przewidzianymi regułami pochodzenia (korespondencja z eksporterem. Wnioski o przeprowadzenie weryfikacji dowodów pochodzenia wystawionych za granicą.statusu pochodzenia produktów. .autentyczności dowodu pochodzenia.fotokopię faktury i/lub specyfikacji. c) kontrola pochodzenia produktów tj. brak odpowiedzi w określonym terminie powoduje odmowę przyznania preferencji.fotokopię dokumentu transportowego Uwagi: . przesyłana jest do Ministerstwa Finansów. . urząd celny niezwłocznie przekazuje do izby celnej. należy podjąć następujące czynności: a) w przypadku świadectw .spełnienia innych wymogów przewidzianych w przepisach prawa. . 4. to należy przeprowadzić kontrolę w siedzibie producenta. e) jeżeli zachodzi potrzeba dokładnego sprawdzenia procesu wytwarzania danego towaru. . kontrola przestrzegania zasady zakazu zwrotu i zwolnienia z cła tzw. .fotokopię dokumentu SAD. zgodnie z którymi. .odpowiedź na postawione przez zagraniczne władze pytania.wskazanie na jakiej podstawie produkty można uznać za pochodzące. jeżeli wniosek weryfikacyjny otrzymano za pośrednictwem tej instytucji. iż niektóre umowy/uregulowania przewidują szczegółowe postanowienia. sprawdzenie dowodów źródłowych .sprawdzenie autentyczności podpisu funkcjonariusza celnego i odcisku stempla urzędowego. Kopia udzielonej przez izbę celną odpowiedzi. czy dowód pochodzenia jest autentyczny i rzetelny. aby wniosek kierowany do izby celnej zawierał: . deklaracje dostawców). b) w przypadku deklaracji na fakturze . to urząd ten przeprowadza analizę według wyżej wymienionych zaleceń. Wyniki własnego badania zawierające: .fotokopie dokumentów powinny być czytelne. powinny być kierowane do komórki organizacyjnej izby celnej. Należy mieć na uwadze. odpowiedzialnej za przygotowanie właściwego wniosku weryfikacyjnego i skierowanie go do zagranicznych organów celnych lub innych uprawnionych instytucji.

stosowana pieczęć. jeżeli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności.) oraz pod względem statusu pochodzenia (na podstawie dostępnych informacji o produkcji danego towaru oraz na podstawie bieżąco realizowanych lub niedawno zakończonych weryfikacji takich samych produktów lub dotyczących tego samego eksportera). że: .6 Wyniki weryfikacji Otrzymane z zagranicy wyniki weryfikacji dowodów pochodzenia. gdy udzielona odpowiedź z kraju eksportu nie zawiera wystarczających informacji do ustalenia autentyczności weryfikowanych dokumentów lub rzeczywistego pochodzenia produktów.2. udzielającej odpowiedzi. W takiej sytuacji należy podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości. że mimo wielokrotnego monitowania nie otrzymuje się odpowiedzi z zagranicy. w którym został wystawiony. Przekazany dowód pochodzenia jest badany pod względem formalnym (instytucja wystawiająca świadectwo. 4.wskazane wątpliwości są uzasadnione lub jest to kontrola wyrywkowa. gdy kontrola opiera się na uzasadnionych wątpliwościach i brak jest odpowiedzi w terminie 10 miesięcy od dnia wysłania wniosku.rubryka nr 13. 4. . która jest organem bezpośrednio występującym do zagranicznych władz celnych o przeprowadzenie weryfikacji. że w przepisach przewidziano ustalenia dotyczące współpracy administracyjnej. to komórka wnioskująca otrzymuje z izby celnej informacje to potwierdzające wraz z nadesłanym dowodem pochodzenia.2.5 Zabezpieczenie W przypadku podjęcia działań weryfikacyjnych. Jeżeli wstępna ocena wykazała. 4. to izba celna przesyła dowód pochodzenia do odpowiedniej instytucji w kraju. odmawia się przyznania preferencji. poddawany jest tam wstępnej ocenie. wnioskującej o jej przeprowadzenie. W tym celu należy zwrócić świadectwo pochodzenia lub jego kopię organowi rządowemu wyznaczonemu przez kraj 73 . Skierowany do izby celnej wniosek.fotokopie świadectw EUR. odmawia się przyznania preferencji.1 powinny być dwustronne. kierowane są dodatkowe zapytania do instytucji zagranicznej. zachodzi możliwość. W przypadku. 4. celem przeprowadzenia dodatkowej kontroli. W tym przypadku odstępuje się od skierowania wniosku weryfikacyjnego za granicę. gdy decyzja o skierowaniu dokumentów do weryfikacji w ramach współpracy międzynarodowej zostanie podjęta przed zwolnieniem towaru..dowód pochodzenia spełnia wymagania formalne i nie ma wątpliwości co do pochodzenia towaru. jeżeli nie zaistnieją wyjątkowe okoliczności. . Wyniki dodatkowej kontroli dowodów pochodzenia są następnie przekazywane do komórki organizacyjnej. Weryfikacja świadectw pochodzenia dla niektórych produktów rolnych objętych specjalnymi ustaleniami dotyczącymi przywozu Ponowna weryfikacja "rolnych" świadectw pochodzenia dokonywana jest w sposób wyrywkowy oraz w każdym przypadku. w stosunku do sprawdzanych towarów. Oczywiście działanie takie będzie możliwe jedynie w sytuacjach. są analizowane w izbie celnej i w razie konieczności. gdy pojawiają się uzasadnione wątpliwości w odniesieniu do autentyczności dokumentu lub prawdziwości zawartych w nim informacji. Wynik weryfikacji uznający dowód pochodzenia i/lub zawarte w nim informacje za niewłaściwe jest podstawą do odmowy przyznania preferencji.3. na odwrocie świadectwa EUR.2. podpisy itp. Należy więc podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości.1 ("prosi się o weryfikację autentyczności i rzetelności tego świadectwa") powinna być wypełniona w izbie celnej.7 Brak odpowiedzi Pomimo. W przypadku. należy pobrać zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy długiem celnym wyliczonym według stawki erga omnes i wyliczonym według stawki preferencyjnej.

mogące pomóc w przedstawieniu procesu produkcyjnego lub przetwarzania. Informacja ta zobowiązuje organy celne wobec osoby. W przypadku podjęcia działań weryfikacyjnych. klasyfikację taryfową. a także przekazać wszelkie informacje pozwalających przypuszczać. czyli w oparciu o zawarte przez Wspólnotę umowy o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych. jak i przewidywane pochodzenie towaru. 5.1. fotografie. w stosunku do sprawdzanych towarów. że świadectwo zawiera niedokładne dane lub nie jest autentyczne. należy pobrać zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy długiem celnym wyliczonym według stawki erga omnes i wyliczonym według stawki wynikającej ze specjalnych ustaleń dotyczących przywozu niektórych towarów rolnych. której udzielono informacji musi być w stanie udowodnić. 4. które umożliwiają spełnienie reguły pochodzenia. Dotyczy to formalności związanych ze stosowaniem artykułów 22 i 27 WKC. na pisemny wniosek. h) zgodę na przedłożenie. w przypadku gdy nie będzie ona posiadaczem. której ją wydano jedynie w zakresie określenia pochodzenia towarów i dla których formalności celne zostały dokonane po dniu. j) informacje dotyczące wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu. w którym informacja została wydana. i) wyraźne oznaczenie informacji. c) mające zastosowanie podstawy prawne. Jeżeli w maksymalnym terminie 6 miesięcy nie udzielono odpowiedzi na wniosek o dokonanie ponownej weryfikacji. (art. Do zwracanego świadectwa należy dołączyć fakturę lub jej kopię. d) szczegółowy opis towarów i ich klasyfikację taryfową. b) nazwisko i adres osoby składającej wniosek. któremu zostały one poddane. tłumaczenia wszelkich załączonych dokumentów na język polski. Wprowadzenie Organy celne wydają. że dany towar i okoliczności decydujące o nabyciu pochodzenia odpowiadają pod każdym względem towarom i okolicznościom opisanym w informacji. katalogi lub inne dostępne dokumenty dotyczące składu towarów i komponentów. dotyczących towarów identycznych lub podobnych (o ile wnioskodawca posiada takie informacje). jeżeli jest taka potrzeba. e) skład towarów oraz metody badania stosowane dla jego określenia oraz ich cenę ex-works. Jest on zamieszczony w 74 . które pozwalają ustalić pochodzenie. plany. odmawia się zgody na korzystanie ze specjalnych ustaleń dotyczących przywozu tych towarów. f) warunki.2. w tym celu należy podać zastosowaną regułę pochodzenia. Osoba. Dla ułatwienia podmiotom procedury sporządzanie wniosków został przyjęty jego wzór. użyte materiały i ich pochodzenie. wiążące informacje o pochodzeniu. Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) 5. na żądanie organów celnych.12 WKC) 5. a także deklaracje na fakturze wystawione dla tekstyliów) są weryfikowane w ramach międzynarodowej współpracy. odpowiednie wartości i opis okoliczności. k) zgodę na umieszczenie danych zawartych we wniosku w bazie danych Komisji Europejskiej. które będą uważane za poufne. Wniosek o udzielenie WIP Wniosek o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu powinien zawierać: a) nazwisko i adres posiadacza (wnioskodawcy). Należy więc podjąć działania zmierzające do określenia kwoty długu celnego w prawidłowej wysokości.wywozu. Weryfikacja uniwersalnych świadectw pochodzenia Uniwersalne świadectwa pochodzenia (w tym wymagane dla towarów tekstylnych. g) wszelkie próbki. podając formalne i/lub materialne powody uzasadniające weryfikację.4.

z Porozumieniem w sprawie reguł pochodzenia.na poziomie Wspólnoty z Notami wyjaśniającymi i opiniami wydanymi w celu interpretacji przepisów. wypracowanym przez Światową Organizację Handlu (WTO) lub Notami wyjaśniającymi.2824 ) jako załącznik 1. ● może zostać cofnięta lub zmieniona także zgodnie z artykułem 9 WKC.w skali międzynarodowej. Zawarte jest tam także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania 5. której udzielono informacji. staje się niezgodna: . W załączniku tym znajduje się także instrukcja wypełniania tego wniosku. że osoba. Została ona wyznaczona do realizacji tego zadania przez Ministra Finansów. 75 . który został zamieszczony w odpowiednim polu formularza. poz.pl. z którą organ celny dysponuje wszystkimi danymi. Termin na udzielenie informacji biegnie od chwili. Wiążąca informacja o pochodzeniu traci też ważność. gdy: ● ● w konsekwencji wydania rozporządzenia lub zawarcia przez Wspólnotę umowy. czy opinią wydaną na temat pochodzenia i przyjętą w celu interpretacji tego Porozumienia. którego wzór jest przedstawiony w załączniku 1a do RWKC. Informacja jest przekazywana na formularzu. niezbędnymi do podjęcia decyzji.rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zwraca się do wnioskodawcy o dostarczenie brakujących danych. Nr 283. . ale najpóźniej w terminie 150 dni. lub z uchwałą Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. że nie zawiera on wszystkich danych niezbędnych do zajęcia stanowiska w danej sprawie. staje się sprzeczna z ustanowionym w ten sposób prawem. Wnioski sporządzone zgodnie ze wzorem i instrukcją należy więc kierować na adres Izby.4.U. licząc od dnia przyjęcia kompletnego wniosku.gov. Ważność WIP Wiążąca informacja o pochodzeniu jest ważna przez okres 3 lat licząc od daty jej wydania. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych ( Dz. Jest on także dostępny na stronie internetowej www. Jeżeli organ przyjmujący wniosek uzna.3. Może zostać unieważniona. pod warunkiem. Wydawanie WIP W Polsce wiążące informacje o pochodzeniu są wydawane wyłącznie przez Izbę Celną w Warszawie. zostanie wcześniej powiadomiona o tym cofnięciu lub zmianie. 5.clo. dostarczonych przez wnioskodawcę. jeżeli została wydana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych. Wiążąca informacja o pochodzeniu jest decyzją administracyjną i jest przekazywana wnioskodawcy w możliwie krótkim terminie.

.1. Jednakże. Wartość celna. prawidłowe ustalenie wartości celnej jest bardzo istotne. który byłby szerzej akceptowany niż dotychczas funkcjonujące systemy. 1. pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu.zakaz stosowania arbitralnych i fikcyjnych wartości celnych. podwaliny pod obecnie obowiązujący w większości państw na świecie system ustalania wartości celnej zostały położone na Konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej zagadnieniom handlu i zatrudnienia. 1. między innymi. wykorzystanie wartości transakcyjnej importowanych towarów stanowi tym samym pierwszą i najważniejszą metodę wymienioną w Porozumieniu. ponieważ ma bezpośredni wpływ na określenie należności przywozowych większości towarów importowanych do Unii Europejskiej. Kodeks Wartości Celnej). po wprowadzeniu pewnych korekt. Temat wartości celnej wielokrotnie był przedmiotem różnego rodzaju wielostronnych ustaleń. w latach 1973-1979 problem wartości celnej stał się jednym z tematów wielostronnych negocjacji handlowych w ramach GATT. W związku z tym. Przyjęty tekst dotyczył jedynie ogólnych zasad i nie zawierał zbyt wielu wytycznych co do jego stosowania: . Wówczas.00 Wartość celna 1.9.00. osiągnięto po raz pierwszy porozumienie co do ogólnych zasad ustalania wartości celnej. Tak więc. gdy wartość transakcyjna nie istnieje. międzynarodowego systemu ustalania wartości celnej. Ta cena.1. Negocjacje były poświęcone osiągnięciu rozwoju i większej liberalizacji handlu światowego wskutek. jako podstawa kalkulowania należności przywozowych. i która jest zazwyczaj przedstawiona w fakturze. bowiem brak jednolitego. 76 . które zostało ujęte w Artykule VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). którego celem było zapewnienie uczciwego. znoszenia barier handlowych. Porozumienie podaje pięć zastępczych metod ustalania wartości celnej. dla których ustalana jest wartość celna. Podstawy systemu ustalania wartości celnej. W przypadku większości importowanych towarów. a co za tym idzie niewystarczający do praktycznego stosowania. Na mocy Kodeksu Wartości Celnej zostały powołane dwie międzynarodowe instytucje. które zajmują się funkcjonowaniem ustanowionego tym Kodeksem systemu ustalania wartości celnej. 28-36 WKC. i stanowi bezpośrednią podstawę art. Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje wspólna dla wszystkich państw członkowskich taryfa celna. Wartość celna jest określana w celu stosowania Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich oraz środków pozataryfowych określonych szczególnymi przepisami wspólnotowymi i mających zastosowanie w wymianie towarowej. W związku z powyższym. Jednym ze środków prowadzących do tego celu było przyjęcie wspólnego. ze względu na zniekształcenie ceny powstałe w rezultacie wystąpienia pewnych warunków lub ograniczeń. Artykuł VII GATT był w swoich zapisach dość nieprecyzyjny. Kodeks Wartości Celnej wszedł w życie 1 stycznia 1981 r. . na tyle. które należy stosować w założonej kolejności. która odbyła się w Genewie w 1947 roku. Są to: Komitet Ustalania Wartości Celnej − − zajmuje się aspektami handlowych Kodeksu Wartości Celnej.w przypadku. Jest on stosowany przez zdecydowaną większość państw na świecie.1 Wprowadzenie.zobowiązywał układające się strony do przyjęcia jednolitych zasad w kwestii wyceny wartości towarów dla potrzeb celnych. znanych jako runda tokijska. Podstawowe postanowienia wynikające z Porozumienia to: . Jednym z rezultatów tych negocjacji było przyjęcie Porozumienia w sprawie stosowania Artykułu VII GATT (tzw. systemu ustalania wartości celnej był jednym z zasadniczych czynników hamujących wzrost międzynarodowej wymiany towarowej. . być oparte na cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary. na ile to możliwe. jednolitego. dwa razy do roku. Jednakże. która w większości zawiera stawki wyrażone procentowo w stosunku do wartości celnej towarów (stawki ad valorem). w skali międzynarodowej.na płaszczyźnie merytorycznej zakładał. wartość transakcyjna będzie wartością celną.ustalanie wartości celnej powinno. odbywa posiedzenia w Genewie. jest znana jako wartość transakcyjna. albo gdy nie może być zaakceptowana jako wartość celna. odzwierciedlającego realia handlowe. wiosną i jesienią. jednolitego i neutralnego systemu ustalania wartości dla potrzeb celnych. że "wartość towarów importowanych dla potrzeb wyceny celnej powinna opierać się na rzeczywistej wartości importowanego towaru".

Dokumenty te nie posiadają statusu prawnego. 77 . Komitet Techniczny Ustalania Wartości Celnej − − − − zajmuje się aspektami celnymi Kodeksu Wartości Celnej. z praktycznego punktu widzenia. podstawy ustalenia podatku od towarów i usług VAT. że wydają one dokumenty. zajmuje się badaniem przepisów prawnych dotyczących wartości celnej oraz procedur i praktyk w tym zakresie. wiosną i jesienią. Niezależnie od ww.3 System i metody ustalania wartości celnej.1. komentarzy i wniosków) interpretujących zapisy regulujące problematykę wartości celnej w prawodawstwie wspólnotowym. dwa razy do roku. not wyjaśniających. Jednak powinny odgrywać ważną rolę w procesie w interpretacji i stosowania poszczególnych zapisów Kodeksu Wartości Celnej. Kompendium tekstów dotyczących ustalania wartości celnej. Kompendium Wartości Celnej Należy tu jednak podkreślić. jak również organizacji międzyrządowych i handlowych.1. komentarzy. ceł antydumpingowych. nie stanowią prawa międzynarodowego. wydanych przez Światową Organizację Celną jako tzw.2 Inne wartości i ceny. pod auspicjami Światowej Organizacji Celnej. umożliwia skonsultowanie zagadnień związanych z zarządzaniem systemem ustalania wartości celnej przez każdą Stronę. że dokumenty te. wartości statystycznej. prawidłowa identyfikacja ceny faktycznie zapłaconej lub należnej ma bardzo istotne znaczenie. w jego skład wchodzą przedstawiciele władz celnych krajów sygnatariuszy i krajów obserwatorów. Porozumienie w sprawie stosowania Artykułu VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) przewiduje sześć metod ustalania wartości celnej: − − − − metoda wartości transakcyjnej. 1.: − − − − − wartości celnej.− − w jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich Stron Kodeksu Wartości Celnej. metoda ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna). ponieważ wpływa w bezpośredni sposób na zastosowanie szeregu stosowanych przez państwo instrumentów polityki handlowej. w postaci decyzji. 1. Do tej pory Komitety opracowały serię ponad 100 dokumentów regulujących kwestie ustalania wartości celnej. Komitetów jest to. studiów i studiów przypadków. który dzieli się na sekcje tematyczne.in. która opracowała tzw. Najistotniejszym. aspektem działania ww. odbywa posiedzenia w Brukseli. same w sobie. przy rozstrzyganiu problemów związanych z ustalaniem wartości celnej. Sekcję Ustalania Wartości Celnej. opinii. czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towar ma w pewnym sensie uniwersalne znaczenie bowiem służy do ustalenia m. jednakże również powinny być brane pod uwagę w państwach członkowskich Wspólnoty.in. metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych. Wartość transakcyjna. metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych. m. podatku akcyzowego. Jak wynika z powyższego. które pomagają w osiągnięciu jednolitości interpretacji i stosowania Kodeksu Wartości Celnej w poszczególnych państwach członkowskich.in. Kompendium to zawiera szereg dokumentów (m. Komitetów funkcjonuje Komitet Kodeksu Celnego Wspólnot Europejskich.

141 . .25 Wykaz kosztów transportu lotniczego na określonych trasach.29 do ww.ograniczają obszar geograficzny.28 Wzór deklaracji wartości celnej (D.1993.26 Wykaz towarów łatwo psujących się.W. .1 i n. 2 WKC. metoda ostatniej szansy. lub . 28 . ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. 29 WKC) Jednakże. Metoda wartości transakcyjnej (pierwsza.jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży. str. zgodnie z art.1-BIS).10. podstawowa metoda ustalania wartości celnej) polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary wtedy.W. . dla których można stosować uproszczony system ustalania wartości celnej.181a Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. zawierających: .). zwanego dalej WKC.). dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez nabywcę nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. i . Art. w wysokości w jakiej zostały poniesione przez kupującego.kupujący i sprzedawca nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach gdy są powiązani. 32 WKC może zostać dokonana odpowiednia korekta.1). Poniżej przedstawiono zarys poszczególnych metod ustalania wartości celnej (szczegółowe omówienie metod zawierają dalsze rozdziały podręcznika). 29 ust.są nakładane lub wymagane przez prawo bądź przez władze publiczne we Wspólnocie. (art. być zaakceptowana dla potrzeb celnych. zwanego dalej RWKC. na którym towary mogą być odsprzedane. nie może zostać ustalona. Metoda ta może być stosowana pod warunkiem spełnienia następujących warunków: .23 Objaśnienia do niektórych przepisów dotyczących wartości celnej. Metody te powinny być stosowane w kolejności. Załącznikach 23 .27 Giełdy towarowe uwzględniane przy obliczaniu cen jednostkowych dla uproszczonego systemu ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się. str. .WE L 253 z 11.1 i n.1. .U. . . gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. chyba że zgodnie z art. lecz nie ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towary: 78 . wartość transakcyjna może.U.sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. w odniesieniu do towarów. . do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się: następujące elementy. 29 WKC.1992. dla których ustalana jest wartość celna. Przedstawione metody zostały implementowane do prawodawstwa Unii Europejskiej w: Art. które: .4.36 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. w celu ustalenia wartości celnej z zastosowaniem art. Zarys metody wartości transakcyjnej.nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego inne niż ograniczenia.− − metoda wartości kalkulowanej.nie mają istotnego wpływu na wartość towarów.29 Wzór uzupełniającego formularza deklaracji wartości celnej (D. RWKC.WE L 302 z 19. 1.24 Stosowanie ogólnie uznanych zasad rachunkowości przy ustalaniu wartości celnej. których wartość. .10.

bezpłatnie lub po obniżonej cenie. o ile te honoraria. która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. z wyjątkiem prowizji od zakupu. niezależnie od tego czy finansowanie zapewnione jest przez sprzedającego czy też przez inną osobę. metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych. że: .wartość jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży. .opłat za prawo do kopiowania przywiezionych towarów we Wspólnocie.prowizji od zakupu.kosztów transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. 32 WKC) Ponadto. montażowymi.koszt pojemników. dyspozycji lub wykorzystania przywiezionych towarów.1. metodę ostatniej szansy. . . tantiemy autorskie i opłaty licencyjne.koszt pakowania. zastępcze metody ustalania wartości celnej. do użytku związanego z produkcją i sprzedażą przywożonych towarów na wywóz. jak i materiały. . W przypadku. maszyny lub wyposażenie. kupujący będzie w stanie udowodnić. komponentów.30. dotyczące towarów. Zarys zastępczych metod wyceny. które stanowią część składową lub przynależność przywiezionych towarów. obsługą lub pomocą techniczną wykonaną po przywozie towarów takich jak: zakłady przemysłowe.5. matryc. . form i podobnych elementów użytych przy produkcji przywiezionych towarów. jako warunek sprzedaży wycenianych towarów.narzędzi.prowizje i koszty pośrednictwa. .. badawczych. o ile umowa o finansowaniu została zawarta w formie pisemnej. dostarczonych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego. . czyli metodę wartości transakcyjnej towarów identycznych. . ustala się ją stosując w kolejności tzw.określoną w odpowiedniej proporcji wartość wymienionych poniżej towarów i usług. części i podobnych elementów.materiałów.towary te zostały rzeczywiście sprzedane po cenie zadeklarowanej jako faktycznie zapłacona lub należna.honoraria. . metodę wartości kalkulowanej. a kiedy będzie to wymagane. .31 WKC) 79 . . w jakim taka wartość nie została ujęta w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej: . 33 WKC) 1. gdy wartość celna nie może być ustalona metodą wartości transakcyjnej. które musi opłacić nabywca. w zakresie. instalacyjnymi. i . metodę ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna). (art. dla których ustalana jest wartość celna.(i) koszty transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów oraz .kosztów związanych z pracami budowlanymi. zawartej przez kupującego i odnoszącej się do zakupu przywożonych towarów. zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. (art. . nie wlicza się do wartości celnej następujących kosztów.materiałów zużytych przy produkcji przywiezionych towarów. o ile dla potrzeb celnych są traktowane łącznie z towarem. .opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.żądane oprocentowanie nie przekracza normalnie stosowanego oprocentowania dla tego typu transakcji dokonywanych w tym kraju w czasie.prac inżynieryjnych. w którym dokonano operacji finansowej. artystycznych i projektowych oraz planów i szkiców wykonanych poza Wspólnotą i niezbędnych do produkcji przywiezionych towarów. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są ujęte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej.należności celnych przywozowych lub innych opłat pobieranych we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. o ile można je wyodrębnić z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej: . . zarówno robocizna. (art.odsetek wynikających z umowy o finansowaniu.

wytworzonych przez producentów z kraju wywozu na eksport do Wspólnoty. (art.3 Dokładniejsze postanowienia. (art. zazwyczaj płacone lub uzgodnione do zapłacenia bądź też narzuty. 2d WKC) Metoda ostatniej szansy polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie danych dostępnych we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r.2b WKC) Metoda ceny jednostkowej (dedukcyjna) polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie ceny jednostkowej po jakiej towary przywożone lub towary identyczne bądź podobne sprzedawane są we Wspólnocie w największych zbiorczych ilościach osobom nie powiązanym ze sprzedawcami. obejmujące zyski i wydatki (włączając koszty bezpośrednie i pośrednie obrotu danymi towarami) związane ze sprzedażą we Wspólnocie przywożonych towarów tego samego gatunku i rodzaju. dla których ustalana jest wartość celna. dla których ustalana jest wartość celna. dla których ustalana jest wartość celna. 80 . z zastosowaniem odpowiednich grodków zgodnych z zasadami i ogólnymi przepisami: Porozumienia w sprawie stosowania art. Tak ustaloną cenę jednostkową pomniejsza się o: marże. 152 RWKC) Metoda wartości kalkulowanej polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości kalkulowanej. należności celne przywozowe i inne opłaty należne we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. 30 ust. 2c WKC. (art. (art.30 ust. zwykłe koszty transportu i ubezpieczenia oraz związane z nimi koszty ponoszone we Wspólnocie.30 ust. przepisów Działu 2 Rozdziału 3 WKC. art. 31 WKC) 1. art. (art. kwoty zysku i kosztów ogólnych równych kwocie zwyczajowo wliczanej w cenę sprzedaży towarów tego samego gatunku lub rodzaju jak te. jakie są zazwyczaj stosowane. VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu.2a WKC) Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej podobnych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. kosztów transportu i ubezpieczenia przywiezionych towarów oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywiezionych towarów do miejsca ich wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. VII Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu. która jest sumą: kosztów lub wartości materiałów i produkcji bądź innych procesów zastosowanych przy wytworzeniu przywożonych towarów. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r.Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych polega na ustaleniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej identycznych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej.2 Procedury i czynności urzędowe 1. 30 ust. w sprawie szczegółowych zasad stosowania uzgodnień importowych dotyczących owoców i warzyw.

ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do statystyki handlu zagranicznego. Postanowienia karne.nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego. jeżeli świadczenie dzieła zostaje wykonane poza obszarem Wspólnoty. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. jak i wyjaśniają charakter poszczególnych elementów kosztów importowanych towarów.ograniczają obszar geograficzny. że towary będące przedmiotem sprzedaży zostały zgłoszone do dopuszczenia do wolnego obrotu musi być uważany za wystarczającą informację. 29 WKC) 2.jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży.nie mają istotnego wpływu na wartość towarów. przewidującej konieczność spełnienia pewnych wymogów i warunków. . W przypadku wielu transakcji sprzedaży poprzedzających ustalenie wartości celnej towaru. 2 WKC. w odniesieniu do towarów dla których ustalana jest wartość celna. Również umowy o dzieło i umowy o dostarczenie dzieła można traktować na równi z umowami kupna. Sprzedaż na eksport to przywóz towarów na obszar Wspólnoty. (art. w tym zobowiązań finansowych. nie może zostać ustalona. Wprowadzenie W paragrafie tym zostaną ujęte kwestie ściśle powiązane i mające wpływ na wartość transakcyjną towarów poddawanych określonej procedurze celnej. 2. w konkretnym przypadku jest. pod warunkiem że: . że zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty.4.kupujący i sprzedający nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach.sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. inne niż ograniczenia. cena sprzedaży w ramach transakcji kupno-sprzedaż.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r. z uwzględnieniem artykułów 32 i 33 WKC. gdy są powiązani. podstawą dla obliczenia tej 81 . brak jest wartości transakcyjnej. chyba że zgodnie z artykułem 32 może zostać dokonana odpowiednia korekta. Wartość transakcyjna towarów sprowadzanych na obszar Wspólnoty jest wynikiem zasady swobodnego zawierania umów handlowych.2. które: . o ile jest to konieczne. wartość transakcyjna może być akceptowana na zasadach określonych w art. Fakt. Wartość transakcyjna Wartością transakcyjną jest cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty.5.1. a jej podstawą. Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. ustalona.1. Wyjątki 1. 29 ust. nabytych na podstawie umowy handlowej. . Sprzedaż na eksport Sprzedaż na eksport jest efektem zawarcia umowy kupna .sprzedaży. wynegocjonowana między stronami umowy. na którym towary mogą być odsprzedane lub . gdy sprzedający zobowiązuje się kupującemu przekazać na własność towar a kupujący za ten towar płaci uzgodnioną cenę kupna. 2. 1. Tego rodzaju transakcja ma miejsce wówczas. których wartość. Obejmują one definicje przyjętych tu pojęć i terminów. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez kupującego nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.są nakładane bądź wymagane przez prawo lub przez władze publiczne we Wspólnocie.1. . Jeżeli brak jest sprzedaży.1. . Wartość transakcyjna importowanych towarów 2.

5. towarów wypożyczonych przy zachowaniu praw własności wypożyczającego. mającej miejsce na obszarze celnym Wspólnoty. Przykład: umowy leasingowe. Kupującym towar wprowadzany na obszar Wspólnoty może być osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty jak i poza tym obszarem.1. podział na cenę faktycznie zapłaconą lub należną powinien mieć także miejsce w przypadku utraty części ładunku lub gdy towary poddawane wycenie zostały uszkodzone przed ich wprowadzeniem do wolnego obrotu.1. która jest częścią ceny całkowitej i wyraża stosunek ilości zadeklarowanych towarów do całkowitej ilości towarów nabytych. (art. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Pojęcie „sprzedaży" w rozumieniu Porozumienia") 2. Przykład: Importer ze Wspólnoty działa jako agent producenta spoza obszaru celnego Wspólnoty. towarów importowanych w ramach umowy najmu lub dzierżawy. 147 ust. (art.wartości może być cena ustalona dla innej transakcji niż ostatnia sprzedaż przed zgłoszeniem towaru do procedury dopuszczenia do obrotu. 2 RWKC) 2. Mając powyższe na uwadze: w przypadku. pomiędzy sprzedażą a dopuszczeniem do wolnego obrotu. próbki. 147 RWKC) 2. zastosowanie wartości transakcyjnej nie jest konieczne. ceną faktycznie zapłaconą lub należną powinna być cena. Dokonuje on odprawy celnej importowanych od tego producenta towarów i wprowadza je do zapasów agencji. jeżeli transakcje nie pociągały za sobą konieczności zapłaty. Brak danych dotyczących cen sprzedaży W przypadku braku transakcji na podstawie której nastąpiła sprzedaż towarów. Przykład: wypożyczenie specjalistycznego sprzętu gaśniczego do gaszenia płonącego tankowca. brak w momencie odprawy celnej jakiejkolwiek sprzedaży.1.1. 2. Brak danych dotyczących cen sprzedaży może mieć miejsce m. towarów importowanych przez pośredników. (art. Wykorzystanie towarów w kraju trzecim W przypadku użycia towarów w kraju trzecim.4.3. którzy ich nie zakupują i którzy sprzedają je na obszarze celnym Wspólnoty po dokonaniu importu. 1 RWKC) 2. po czym sprzedaje je na terenie Wspólnoty na rachunek i ryzyko producenta. Kupujący i sprzedający Zgłoszenia celnego towarów. Przykłady: prezenty. towarów wprowadzonych na zasadzie konsygnacji.7. (Opinia 1. że tę transakcję sprzedaży zawarto z przeznaczeniem na obszar celny Wspólnoty. 145 ust.6. brak jest ceny sprzedaży i tym samym nie może być mowy o wartości transakcyjnej. 82 .1. w przypadku: dostaw bezpłatnych. Przykład: utylizacja przeterminowanych leków. gdy towary zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu stanowią część większej ilości tych samych towarów zakupionych w ramach jednej transakcji. Ilości towarów i niedobory Ilość towarów wprowadzanych w danym momencie na obszar celny Wspólnoty winna być podstawą dla ustalenia ich wartości celnej. jednak deklarując ją importer musi wykazać.1. towarów (odpady lub zniszczone części) importowanych celem zniszczenia. a tym samym wartość sprzedanego towaru nie musi być wykorzystana do ustalenia wartości celnej. artykuły reklamowe. Cena faktycznie zapłacona lub należna Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita płatność dokonana lub mająca zostać uiszczona przez kupującego. celem wprowadzenia towaru na obszar celny Wspólnoty może dokonać kupujący we własnym imieniu lub w jego imieniu przedstawiciel. in. Przykład: producent z kraju eksportu wysyła towar swojemu przedstawicielowi działającemu na terenie Wspólnoty celem sprzedaży na licytacji. przedmiotem transakcji jest usługa a nie towar podlegający utylizacji.

Koszty składowania poza obszarem Wspólnoty Europejskiej Postępowanie wobec kosztów składowania dla celów ustalenia wartości celnej wymaga określenia dokładnego charakteru tych kosztów. że koszty składowania poniesione przez sprzedającego zostaną zwrócone przez kupującego w postaci części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. nie są uznawane za pośrednie płatności na rzecz sprzedającego. 3 lit. towary są składowane w magazynie poza obszarem Wspólnoty po ich zakupie. Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita płatność za towary przywożone. Określenie „działalność marketingowa" oznacza każdą działalność związaną z reklamą i promowaniem sprzedaży danych towarów. 29 ust. celem spełnienia zobowiązań sprzedającego. 29 ust. nawet. Przykłady: Kupujący A ze Wspólnoty kupuje od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. 32 WKC. włączając w to działalność marketingową. jako warunek sprzedaży przywożonych towarów. wówczas będzie uwzględniona cena należna. jeżeli stanowią one płatność dokonaną pośrednio lub bezpośrednio sprzedającemu lub na jego rzecz. Płatność niekoniecznie musi zostać dokonana w formie przelewu pieniężnego. Mogą wystąpić następujące sytuacje stwarzające problemy przy ustalaniu wartości celnej. a dotyczące składowania: towary są składowane w magazynie poza obszarem celnym Wspólnoty w momencie sprzedaży na eksport. a ich koszt nie będzie doliczony do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów. uznawane są za element składowy wartości transakcyjnej. Punktem wyjścia dla ustalenia ceny faktycznie zapłaconej lub należnej jest ostateczna kwota rachunku po korekcie rabatów i skont.1.1. których doliczenie przewidziane jest w art. a) WKC) 2. (art.dla lub na korzyść sprzedającego za przywożone towary i obejmująca wszystkie płatności dokonane lub mające być uiszczone. 2.sprzedaży. towary są składowane z powodów związanych z ich transportem. jeżeli nie. (art. dokonana lub mająca być dokonana przez kupującego na rzecz sprzedającego. które magazynuje je w kraju eksportu. jeżeli mogłyby być uznane za korzystne dla sprzedającego lub zostały podjęte na podstawie porozumienia ze sprzedającym. ceną właściwą jest suma wszystkich wpłat lub zobowiązań.8. Płatność na korzyść sprzedającego ma miejsce wówczas. 3 lit b) WKC. lecz przed ich eksportem na obszar celny Wspólnoty. Przykład: kwota za badanie towaru wykonane na zlecenie sprzedającego. Koszty 83 . podjęte przez kupującego na jego własny rachunek. W przeciwnym razie koszty te należy włączyć do ceny.10. cen wydzielonych). Cena odbioru ze składu płacona B przez A obejmuje koszty składowania dotyczące przywożonych towarów. Koszty działań podjętych przez kupującego (marketing) Działania. Ad. Tego rodzaju działalność prowadzona przez kupującego jest uważana za działalność prowadzoną na rzecz jego samego nawet jeżeli wynika ona z obowiązku nałożonego na kupującego na podstawie umowy kupna . że jeżeli należność za towary została zapłacona przed ustaleniem wartości celnej. art. Jeżeli cena faktycznie zapłacona lub należna składa się z kilku części składowych (tzw. gdy kupujący w stosunku do osoby trzeciej reguluje dług sprzedającego. Termin „zapłacona lub należna" oznacza. inne niż te. jak również każdą działalność związaną z ich gwarantowaniem.9.1. 149 RWKC) 2. cena zapłacona będzie uwzględniona jako podstawa tej wartości. Można więc założyć. Koszty ważenia lub badania Koszty ważenia lub badania wynikające z konieczności wywiązania się sprzedającego z zawartej z kupującym umowy i obciążające kupującego. Płatność może być dokonana za pomocą akredytywy lub zbywalnych instrumentów płatniczych i może zostać dokonana bezpośrednio lub pośrednio. I. przez kupującego sprzedającemu lub przez kupującego osobie trzeciej.

Opłaty za powyższe usługi często nazywane są „prowizją za udzielenie gwarancji zapłaty". kupujący A płaci sprzedającemu B poniesione przez niego koszty składowania wykazane w odrębnej fakturze. że będą one wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej.1. Na obszarze Wspólnoty upływa pewien czas pomiędzy rozładowaniem towarów a złożeniem zgłoszenia celnego. które magazynuje w kraju eksportu. które zapewniają potwierdzenie gwarancji zapłaty. towarzystwa ubezpieczeniowe lub wyspecjalizowane przedsiębiorstwa handlowe. agencje rządowe. III. Ad. Wydatki tego rodzaju. jako warunek sprzedaży towarów importowanych. Ustalając charakter prowizji za udzielenie gwarancji w odniesieniu do wartości celnej. Ad. Tylko koszty działań przewidzianych w art. Koszty składowania ponoszone są w kraju eksportu w oczekiwaniu na przybycie statku. na pokładzie którego towary zostaną wyeksportowane. Koszty składowania poniesione przez kupującego za magazynowanie po zakupie towarów nie mogą być uznane za pośrednią lub bezpośrednią płatność na rzecz sprzedającego. nie stanowią one części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. Oprócz ceny towarów. Potwierdzenia lub gwarancji zapłaty za towary przez kupującego mogą podjąć się banki. jeżeli koszty poniesione zostały po dokonaniu importu. łącznie z takimi. Natomiast. bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego sprzedającemu lub na jego rzecz za importowane towary. Koszty te nie mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. Przykład: Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie na bazie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. 32 WKC. należy traktować jako koszty związane z transportem towarów. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Postępowanie wobec składowania i kosztów z tym związanych w ramach Artykułu 1") 2. Jeśli więc gwarancja taka przyczynia się do osiągnięcia zysku przez sprzedającego. związane ze składowaniem spowodowanym okolicznościami transportu. Kupujący A ze Wspólnoty kupuje po cenie EXW od sprzedającego B spoza Wspólnoty towary. gdyż chroni go przed ryzykiem nie dokonania płatności przez bank kupującego i jeśli prowizja za udzielenie gwarancji jest opłacana przez kupującego na 84 .1. Podczas tego okresu towary składowane są pod dozorem celnym i w związku z tym trzeba ponosić koszty składowania. poprzez wykorzystanie usług finansowych. Cena ta obejmuje wszelkie płatności faktycznie poniesione lub należne.11 Prowizja za udzielenie gwarancji zapłaty. nie będą się zawierać w wartości celnej importowanych towarów. Przykłady: Kupujący I ze Wspólnoty kupuje towary na bazie EXW spoza Wspólnoty. przez kupującego na rzecz sprzedającego lub przez kupującego na rzecz osoby trzeciej w celu wypełnienia zobowiązań wobec sprzedającego. II. Kupujący A składuje te towary w kraju eksportu na własny rachunek. pod warunkiem. podjętych przez kupującego mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. należy mieć na uwadze. Koszty te nie mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. Koszty te ponoszone są bezpośrednio na rzecz sprzedającego i mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. które B magazynuje w kraju eksportu. (Komentarz 7. iż cena faktycznie zapłacona lub należna stanowi całkowitą płatność dokonaną lub mającą być dokonaną. Koszty te ponoszone są pośrednio na rzecz sprzedającego i mogą być doliczone do wartości transakcyjnej. po czym wwozi je na obszar celny Wspólnoty. koszty oprocentowania kredytu Prowizja za udzielenie gwarancji zapłaty Eksporterzy zabezpieczają się przed ryzykiem finansowym związanym z nie otrzymaniem zapłaty za towary i usługi dostarczone w handlu międzynarodowym. Poza ceną towarów kupujący A musi także zapłacić właścicielowi magazynu koszty składowania poniesione przez sprzedającego B.składowania są już ujęte w wartości transakcyjnej. Koszty te mogą być doliczone do wartości transakcyjnej.

nie będzie uznane jako część wartości celnej pod warunkiem. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Prowizja za udzielenie gwarancji") Koszty oprocentowania kredytu Oprocentowanie podlegające zapłacie wynikające z umowy finansowej podpisanej przez kupującego i dotyczące zakupu towarów importowanych. Rabaty i upusty cenowe za opłatę z góry lub opłatę gotówką Rabat jest dość powszechnym elementem transakcji handlowych i nie ma podstaw.1. dostarczenie towarów i zapewnienie kursu. bezpośrednio lub pośrednio. w tym opłata za kurs. W przypadku. gdyż nie była ona warunkiem jego sprzedaży. kwota wpłacona za prowizję za udzielenie gwarancji nie będzie stanowić części ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. W takich okolicznościach. kupujący może wykazać. Jednym z elementów wpływających na ostateczną wysokość ceny transakcyjnej. bank lub inną osobę fizyczną lub prawną. (Studium przypadków 7. a tym samym wartość celną towarów są m. Występujące w powyższych przypadkach opłaty prowizji mogą zostać opłacone przez kupującego bezpośrednio do instytucji potwierdzającej.rzecz sprzedającego lub osoby trzeciej jako warunek sprzedaży importowanych towarów. opłata za kurs stanowi część wartości celnej towaru. tak jak w sytuacji przedstawionej wyżej. płatność ta nie stanowi części wartości celnej towaru. Tak więc.1. Jeśli istnieje możliwość zakupu urządzenia (towaru) bez opłacenia kursu szkoleniowego. 85 .in. umowa finansowa została sporządzona w formie pisemnej.13.1. 1 lit. w którym zawarto taką umowę. c) WKC) 2. mimo że kupujący uczęszczał na kurs szkoleniowy i opłata za kurs została zafakturowana.12. W sytuacji. gdzie nie zostały określone warunki w umowie sprzedaży. Zawarta umowa sprzedaży łączy dwa elementy. jeśli jest to konieczne. a nie przez sprzedającego. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Zastosowanie ceny faktycznie zapłaconej lub należnej") 2. Koszty kursu (szkolenia) Ceną faktycznie zapłaconą lub należną za przywożony towar jest całkowita płatność dokonana lub mająca być dokonana. kiedy opłata za kurs jest koniecznym wymogiem ustalonym w umowie sprzedaży i musi być dokonana nawet jeśli kupujący nie uczęszcza na powyższy kurs należy ją uznać za warunek sprzedaży. iż: towary te sprzedawane są w cenie deklarowanej jako cena faktycznie zapłacona lub należna. aby tego faktu nie uznać przy ustalaniu wartości celnej sprowadzanych towarów. poniesione jako warunek sprzedaży towarów importowanych. (Nota wyjaśniająca 5. że: przedmiotowe opłaty zostaną wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary. i stawki oprocentowania nie przekraczają poziomu dla tego rodzaju transakcji w kraju i w czasie. (art. czy środki finansowe zapewnione są przez sprzedającego. stanowi wartość transakcyjną za importowany towar będącą podstawą dla ustalenia wartości celnej towaru. rabaty. Powyższe stosuje się również. wówczas. Przyjęty sposób traktowania oprocentowania kredytu obowiązuje niezależnie od tego. w takim razie oba elementy muszą być traktowane oddzielnie. 33 ust. niż metoda wartości transakcyjnej. W konsekwencji całkowita płatność. Cena ta obejmuje wszystkie płatności faktycznie dokonane lub należne do zapłacenia przez kupującego dla sprzedającego. przez kupującego dla lub na rzecz sprzedającego. opłata za kurs nie jest warunkiem sprzedaży. kiedy umowa sprzedaży zobowiązuje kupującego do uczęszczania na kurs i opłacenia kursu. W niektórych przypadkach kupujący może podjąć działania w celu zapewnienia sprzedającemu nieodpłatnej i potwierdzonej akredytywy. a korzyści osiągnięte zostaną raczej przez kupującego. Jeżeli urządzenie może być zakupione bez wnoszenia opłaty za kurs. gdy wartość celna ustalana jest według metody innej. cena faktycznie zapłacona lub należna będzie zawierać każdą prowizję z tego tytułu.1.

którą importer ma zapłacić za towar. np.1. w przypadku. które bezpośrednio związane są z samym towarem oraz dokonaną korektą. W takim przypadku generalną zasadą powinno być uwzględnienie dokonanej korekty przy ustalaniu wartości celnej towaru. to znaczy cena faktycznie zapłacona lub należna za towary wtedy. w szczególności zaś fakt. jeżeli okazuje się. które mają wpływ na ostateczne określenie wartości celnej w tego typu sytuacjach. wartości celnej towarów. Rabaty mogą być też udzielone z innego tytułu. ustalana. Jak wynika z zapisu art. lecz w momencie ustalania wartości płatność jeszcze nie została uiszczona.29 WKC wartością celną przywożonych towarów jest wartość transakcyjna. Dla celów ustalenia wartości celnej. przy czym nota została wystawiona przed dopuszczeniem towaru do swobodnego obrotu). Rabat za zapłatę gotówkową brany jest pod uwagę przy ustalaniu wartości transakcyjnej towarów obejmowanych procedurą celną. 2. m. hurtownik. Korekta dokonana przed dopuszczeniem do swobodnego obrotu (przed ustaleniem wartości celnej). Zniżka obrotowa Zniżka obrotowa jest swego rodzaju rabatem handlowym związanym ze statusem nabywcy. 1 tego Rozporządzenia. ponieważ interesuje nas w tym przypadku jedynie cena faktycznie zapłacona lub należna za towar (w odróżnieniu od np. a także ze względu na termin zapłaty (tzw. który należy wziąć pod uwagę jest charakter czy też tytuł dokonanej korekty (np. Przede wszystkim należy wziąć tu pod uwagę termin dokonania korekty (korekta może być dokonana przed dopuszczeniem towaru do swobodnego obrotu i ustaleniem jego wartości celnej lub po dopuszczeniu towaru do swobodnego obrotu). Innym ważnym czynnikiem. Nie jest konieczne. przy ustaleniu wartości celnej powinny być wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące transakcji. Brzmienie cytowanych przepisów wydaje się być proste i zrozumiałe. Oczywiście. Doprecyzowanie ww. których cena nie została faktycznie zapłacona w chwili określonej dla ustalenia wartości celnej. Wpływ korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej na wartość celną. gdy możliwy jest do uzyskania rabat za zapłatę gotówkową. a tym samym z ilością towarów będącą przedmiotem umów handlowych. Innym rodzajem rabatu jest rabat udzielany za zapłatę gotówkową. Należy tu jednak wziąć pod uwagę. jednakże ich interpretacja w praktyce może powodować pewne trudności. 2. podstawą wartości transakcyjnej jest kwota. Zgodnie z art.1. o ile jest to konieczne. Rabat za ilość ma więc miejsce jedynie.15. korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej dokonywanych po dopuszczeniu towaru do obrotu dokonywanych z innych tytułów niż wady towaru). należy brać pod uwagę ilość. w szczególności zaś te. na podstawie art. że taka korekta dotyczy towaru dla którego ustalana jest wartość celna. Korekta dokonana po dopuszczeniu towaru do swobodnego obrotu (po ustaleniu wartości celnej). co do zasady. Należy podkreślić. Tak więc. zakup towaru niechodliwego. że korekta dokonana przed zwolnieniem towaru do swobodnego obrotu powinna być uwzględniona przy ustalaniu wartości celnej niezależnie od tytułu z jakiego została dokonana. korekty mogą być dokonywane z tytułu wad w towarze. że możliwy do uzyskania rabat za zapłatę gotówkową nie został jeszcze faktycznie zrealizowany. detalista. 1. że fakt dokonania korekty wynika z formalnego i udokumentowanego rozliczenia pomiędzy sprzedającym i kupującym (np. Wystarczy. kiedy są one sprzedawane w eksporcie do kraju importu. w każdym przypadku. zapisu następuje w RWKC.32 i 33. podstawę dla określenia wartości celnej. Istnieje bowiem szereg czynników. że wartość transakcyjna nie może być przyjęta za wartość celną towaru. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Postępowanie wobec rabatu za ilość") 2. do celów ustalania.in. że zgłaszający musi ją wyczerpująco udokumentować. cena należna w ramach rozliczenia w określonym terminie stanowi. w związku z możliwością wystąpienia korekt ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. 144 ust. dla których ustalana jest wartość celna.1. Skonto). że sprzedający ustala cenę swoich towarów na podstawie stałej skali opartej na ilości sprzedanych towarów.Rabaty za ilość stanowią obniżki ceny towarów przyznane przez sprzedającego kupującemu ze względu na ilość zakupioną w danym okresie. 86 . nie oznacza. na mocy art. Fakt. Mogą być przyznane okazjonalnie ze względu na długotrwałe umowy handlowe.14. gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. gdyż w momencie ustalania wartości celnej nie została jeszcze uiszczona płatność za towary. aby możliwość dokonania korekty była zagwarantowana kontraktem. wystawiono notę korygującą do faktury za towar dla którego ustalana jest wartość celna.29 WKC. w stosunku do której wyznaczona jest cena jednostkowa towarów. ale również z innych tytułów). (Opinia 15.

00 Euro. musiałyby być spełnione warunki określone w ww. zezwalających na możliwość dokonania takiej korekty w przypadku wystąpienia wad.2 RWKC. Z powyższego wynika.145 ust. Ponadto. należy stwierdzić. Do takich przypadków należą np. wadliwy stan towarów nie został wcześniej uwzględniony w odnośnej umowie sprzedaży.2 RWKC wyłączone są sytuacje. Rzeczywiście dostarczone towary są drugiego gatunku. że nie każda zmiana ceny transakcyjnej. standardowej wielkości. w których ryzyko obniżonej jakości towaru obciąża. Reasumując należy podkreślić. Korekta musi być dokonana całkowicie na podstawie odpowiednich zapisów wynikających z umowy zawartej pomiędzy sprzedającym i kupującym. A zatem. aby zapisy dotyczące gwarancji wynikały z umowy głównej zawartej pomiędzy sprzedającym i kupującym mogą one wynikać z odrębnego dokumentu (np.29 Kodeksu. Jednocześnie.67 Kodeksu. Ponadto. jakości. dostosowanie przez sprzedającego.145 ust. zawartej przed dopuszczeniem towarów do wolnego obrotu. płatności na rzecz osób trzecich lub wymiana towarów.145 ust.000.00 Euro. to poza sytuacją określoną w art.dokonywany jest w trybie i przypadkach określonych w art. jeżeli zostanie udowodnione w sposób przekonujący dla organów celnych. nabywcę. z przedłożonych przez zgłaszającego dokumentów musi jasno wynikać. korekta ceny faktycznie zapłaconej lub należnej musi być dokonana w oparciu o formalne (udokumentowane) rozliczenie pomiędzy sprzedającym i kupującym. jeśli zwrot cła miałby być konsekwencją zmiany wartości celnej towaru.878 i następne RWKC. określonym w art. powodu nastąpiłaby korekta ceny zapłaconej za towar to może być ona uwzględniona dla dokonania korekty wartości celnej (oczywiście przy spełnieniu wszystkich przesłanej art.145 ust 2 i 3 RWKC) 87 . że zgodnie z art. W kontekście powyższego należy pamiętać. c. ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towary może zostać wzięte pod uwagę przy określaniu wartości celnej zgodnie z art. w związku z tym należy wziąć tu pod uwagę normy i warunki. przepisach WKC i RWKC (np. W przypadku. które wynikają z postanowień umowy. Artykuł 145 nie zawiera w tym zakresie żadnych zapisów.145 ust.2 RWKC. co jest wykazane. dostosowana zgodnie z w/cyt. że przepisy szczególne stanowią inaczej o dacie. gdy wadliwy stan towaru został uwzględniony w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej za towar żadne korekty z tego tytułu nie powinny być dokonywane.145 ust. że pierwotnie zafakturowana cena została skorygowana.2 RWKC.Zgodnie z art. po dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu.145 ust.2 RWKC).niezależnie od tego. które mogłyby być uwzględnione przy ustalaniu wartości celnej towarów w oparciu o art. Art.236 WKC i art. towary były wadliwe. W związku z tym nie mogą być tu brane pod uwagę wszelkie rodzaje kompensacji pośredniej lub odroczonej. jeżeli z ww.3 RWKC cena faktycznie zapłacona bądź należna za towary. iż spod regulacji art. Rzeczywiście zapłacona cena jest nadal 100. że generalnie zwrot cła . ponieważ kupujący jest widocznie gotowy. której przedmiotem jest towar dla którego ustalana jest wartość celna. nawet należycie udokumentowana. Należy także podkreślić. którą należy uwzględnić przy stosowaniu przepisów regulujących procedurę celną). zgodnie z ustaleniami kontrahentów. że towary dla których ustalana jest wartość celna były wadliwe w dniu przyjęcia przez organ celny zgłoszenia celnego (chyba. sprzedaż towarów podlegających ubezpieczeniu co do ich zbywalności lub sprzedaż z zastrzeżeniem zmienności wskaźników (parametrów towaru). np. innych elementów kalkulacyjnych . że postanowienia tego przepisu w zasadzie nie będą odnosić się do artykułów rolnych. Mimo to kupujący odbiera towar i płaci pełną cenę. np. może zostać uwzględnione jedynie wówczas.145 ust. sprzedający dokonał dostosowania wypełniając zobowiązanie gwarancyjne przewidziane w umowie sprzedaży. pozwalające na stwierdzenie. Jednakże. (art. W tym przypadku importer jest zobowiązany do wykazania organowi celnemu. Nie jest tu konieczne. Odrębną kwestią jest tu charakter wad. Przykład: Kupujący K zakupuje u sprzedającego V towar pierwszego gatunku za 100. czy wynika ze zmiany wartości celnej towaru czy np. na korzyść nabywcy. gdy dostosowania dokonano w okresie 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia celnego o dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu. że jest on ściśle związany z kontraktem i obydwa dokumenty dotyczą transakcji handlowej. aneksu do umowy) pod warunkiem. również za towar drugiego gatunku uzgodnioną cenę zapłacić. zwrot towarów uszkodzonych lub wysłanych w wyniku pomyłki nadawcy).2 RWKC. że: w czasie.000.236 i następnych WKC oraz art. może stanowić podstawę korekty wartości celnej towaru i zwrotu cła. że korekta jest dokonywana w związku ze stwierdzonymi wadami towaru. świeżości.

18.1 RWKC nie ma zastosowania. Chociaż. II. gdy jest wykazane niekorzystne dla kupującego odejście od jakości uzgodnionej w transakcji. w związku z czym nie może być przyjęta za wartość celną. 88 . wartość celna tego rodzaju towarów musi być ustalona jedną z metod zastępczych. Artykuł 145 ust. Uszkodzona część dostawy zostanie wyceniona zgodnie z jedną z metod zastępczych w ustalonej prawem kolejności. Należy wartość celną towaru ustalić stosując metodę zastępczą.1. nie mamy do czynienia wówczas z uszkodzeniem lecz towarem wadliwym. Podczas sztormu uległy one całkowitemu zniszczeniu. Ad. Niemniej wypłacenie kupującemu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia nie ma wpływu na przyjęcie przez administrację celną ceny pomniejszonej z powodu szkody powstałej podczas importu. I. stwierdzanie uszkodzenia lub utraty części towaru następuje po dopuszczeniem towarów do obrotu. Jest to zjawisko naganne. 2. posiłkować się opinia biegłego. istnieje szereg możliwości określenia wartości celnej uszkodzonych towarów stosując jedną z metod zastępczych. że odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe niekoniecznie stanowi proporcjonalną utratę wartości wynikającej ze szkody. można je zwalczać za pomocą opłat antydumpingowych.złom szklany. to w większości przypadków zastosowana zostanie metoda ostatniej szansy.2. Jeżeli tylko część dostawy uległa uszkodzeniu lub utracie. Przedmiotem oclenia jest jeżeli cała dostawa nie została zwrócona .16 Towary utracone lub uszkodzone Rozpatrując kwestie dotyczące towarów uszkodzonych lub utraconych w kontekście ich wartości celnej należy uwzględnić możliwość zaistnienia dwóch przypadków: stwierdzanie uszkodzenia lub utraty części towaru następuje przed dopuszczeniem towarów do obrotu.1. Jeśli już do transportu został przekazany towar wadliwy. Zgłaszający ma obowiązek udokumentowania wysokości szkody powstałej w transporcie lub powstałych strat przed dokonaniem zgłoszenia celnego. na podstawie której wprowadzane są na obszar celny Wspólnoty próbki czy też eksponaty wystawowe nie pociąga za sobą konieczności zapłaty ceny. względnie jeżeli w znacznym stopniu opóźnia powstanie krajowej produkcji. Towar wadliwy jest wówczas. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku. wartość towarów powinna być ustalona biorąc pod uwagę stan. kiedy transakcja. Ad.1. Przykład: Statkiem są transportowane szyby. Stosując ją można np. można przyjąć jako wartość transakcyjną cenę stanowiącą procent ceny całkowitej odpowiadającej ilości towarów nieuszkodzonych w stosunku do całkowitej zakupionej ilości. nawet jeżeli cena faktycznie zapłacona lub należna sprzedającemu pozostaje niezmieniona. korekta ceny rzeczywiście zapłaconej lub należnej za towary dokonana przez sprzedającego na korzyść kupującego może być uwzględniona przy określaniu wartości celnej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 2. Na to jednak strony transakcji nie ustaliły ceny zakupu.Ceny dumpingowe i subwencje eksportowe lub premie Dumping Dumping definiuje się jako wprowadzenie towarów jednego kraju na rynek innego kraju po cenie niższej od ich faktycznej wartości. gdyż jego wysokość może się różnić w zależności od innych okoliczności. ponieważ odszkodowanie traktowane jest oddzielnie w ramach stosunków pomiędzy importerem a firmą ubezpieczeniową. Cena faktycznie zapłacona lub należna w rzeczywistości nie odnosi się do uszkodzonych towarów importowanych. w jakim znajdują się one w momencie dokonania importu. Należy mieć na uwadze. o ile stwarza lub może stwarzać poważne zagrożenie dla produkcji kraju importu. Innymi słowy. Wówczas wobec braku sprzedaży. Po dopuszczeniu towarów do swobodnego obrotu.15. Zniżka za próbki i zniżka wystawowa Towary noszące charakter próbek czy mające charakter eksponatów wystawowych wywożone na obszar celny Wspólnoty na podstawie umowy sprzedaży są traktowane na równi z innymi towarami nabytymi na mocy umowy kupna i wartość ich ustalana jest w oparciu o metodę wartości transakcyjnej. 2.17. jak zaznaczono wyżej.1.

wartość transakcyjną można odrzucić wyłącznie jeżeli nie jest spełniony któryś z warunków wymienionych w art. która zawiera koszty składowania i konserwacji towarów w czasie ich przebywania w składzie. stanowiących przedmiot dumpingu jest takie samo. 98 ust. nie jest możliwe dokonanie korekty z tego tytułu. czy w celu ustalenia wartości transakcyjnej. dodawanie do wartości transakcyjnej jakiejś kwoty w celu zrównoważenia marży dumpingu. poprawienia ich wyglądu. należy ustalić. to koszty te nie muszą być ujęte w wartości celnej. 112 ust. a wartość celna takich towarów ustalona została w oparciu o cenę faktycznie zapłaconą lub należną.1 WKC. którą sprzedający dostaje od swojego rządu ewidentnie nie jest zapłatą dokonaną przez kupującego.29 ust.32.1. na wniosek zgłaszającego. Ceną faktycznie zapłaconą lub należną jest całkowita zapłata dokonaną na rzecz sprzedającego przez kupującego za przywożone towary. postępowanie wobec wyceny towarów będących przedmiotem subwencji eksportowych lub premii jest takie same. tak jak w każdym innym przypadku. (art. mającym na celu zapewnienie ich utrzymania. Zwyczajowe czynności podejmowane w składzie celnym Przywożone towary objęte procedurą składu celnego mogą podlegać zwyczajowym zabiegom. że "postępowanie mające na celu ustalenie wartości celnej nie powinno być stosowane dla zwalczania dumpingu". a zatem nie jest wliczana do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. pod warunkiem. Subwencje eksportowe lub premie Ogólnie rzecz ujmując. takie. w formie pośredniej lub bezpośredniej. Jeżeli.29 ust. jakie uwzględniono by na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych towarowi w chwili 89 . Przy ustalaniu wartości celnej nie należy dokonywać żadnych doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. ze środków zwykle stosowanych przy wywozie tego rodzaju towarów. którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania w związku z ich umieszczeniem w składzie celnym. chyba że nie zostanie spełniony któryś z warunków wymienionych w art. Ponadto. wartość celna oraz ilość.1. Mają one na celu rozwijanie produkcji. to rodzaj towarów. w odniesieniu do przywożonych towarów powstanie dług celny. czy suma subwencji lub premii może być uznana za część całkowitej zapłaty. jak w przypadku innych towarów. towarów wspólnotowych. od którego sprzedaż bądź cena są uzależnione i którego wartości nie sposób określić. czy dotację można uważać za warunek lub świadczenie. Składowanie w składzie celnym Zgodnie z zapisem art. jeżeli zostanie stwierdzone lub istnieje podejrzenie występowania jakiejkolwiek odmiany dumpingu należy ją zwalczać przy pomocy zasad antydumpingowych obowiązujących we Wspólnocie. Z powyższego wynika. uznaje się. W przypadku towarów dotowanych.19. które podczas składowania nie podlegają należnościom przywozowym ani środkom polityki handlowej. 1 WKC) 2. subwencje eksportowe lub premie stanowią instrumenty polityki handlowej. W związku z tym. 2. że ww. wspomniane towary zostały poddane zwyczajowym zabiegom. przybierające postać pomocy ekonomicznej przyznawanej przez rządy osobom prawnym lub fizycznym bądź organom administracyjnym. Pod rozwagę należy również poddać problem. 1 WKC procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym: towarów niewspólnotowych. że postępowanie przy ustalaniu wartości celnej towarów wywożonych do Wspólnoty. że są wyodrębnione z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za towar. Reasumując. którą należy uwzględnić przy określaniu kwoty należności przywozowych mają być. Jeżeli. Dopłata.1 WKC. Biorąc pod uwagę.20. jak w przypadku towarów importowanych po cenie niższej od aktualnych cen rynkowych na identyczne lub podobne towary. jakości handlowej lub przygotowania ich do dystrybucji bądź odsprzedaży. Wykluczone jest więc: odrzucenie wartości transakcyjnej jako podstawy ustalenia wartości celnej towaru stanowiącego przedmiot dumpingu.32 WKC. wytwarzanie bądź eksport jakiegoś artykułu. dotacje nie mogą być uważane za odpowiednik któregokolwiek z elementów wymienionych w wyżej przywołanym art.Zgodnie z komentarzem wstępnym do Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r. cena faktycznie zapłacona lub należna od kupującego może zostać podwyższona o sumę subwencji lub premii. Zatem należy ustalić.

inne niż ograniczenia. 2. To postanowienie uznaje. w której dystrybucja towaru byłaby ograniczona np. oblicza się należności przywozowe. należy ustalić na podstawie norm zużycia. Istnieją jednak trzy wyjątki od tej zasady. wartość celna) właściwych dla towarów przywożonych. na którym towar może być odsprzedany.21. w stosunku do jakiej ilości towarów przywożonych. że wartość celna zasadniczo może zostać ustalona zgodnie z art. opakowań tych towarów. Oznacza to. gdy ograniczenia: są nakładane lub wymagane przez prawo.. Przetwarzanie pod kontrolą Przy ustalaniu wartości celnej zgłoszonych towarów przetworzonych pod kontrolą. że niezbędne będzie odrzucenie wartości transakcyjnej ze względu na działanie takich ograniczeń. nie może zostać ustalona. ani nie wystawiał do sprzedaży przed ustalonym terminem. 551 ust.powstania długu celnego. (art. Ten wyjątek pozwala na akceptację transakcji. 151 WKC) 2. metoda ceny jednostkowej.1. od którego zaczyna się rocznik nowego modelu. − − ograniczają obszar geograficzny.23. Na przykład: sprzedający samochody wymaga od kupującego. gdyby towary te nie zostały poddane takim zabiegom (art. Ograniczenia w zastosowaniu metody wartości transakcyjnej Wartością transakcyjną jest cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty.1. pod warunkiem że: a) nie istnieją ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego. ustalona. o ile jest to konieczne. lub przyjąć wartość celną towarów przywożonych powiększoną o koszty przetworzenia. że kupujący zakupi również inne towary w określonych ilościach 90 . których wartość. aby ich nie sprzedawał. 2 WKC) 2. do trzech krajów europejskich lub trzech regionów jednego kraju. na którym towary mogą być odsprzedane lub nie mają istotnego wpływu na wartość towarów. tj. 29 WKC. Uszlachetnianie bierne Podstawą dokonywania transakcji w uszlachetnieniu biernym nie są w zasadzie umowy kupna (z przeniesieniem prawa własności) lecz umowy o dzieło i o dostarczenie dzieła.in. zgłoszonych do wolnego obrotu zgłaszający może wybrać jedną z następujących metod zastępczych: metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych. w odniesieniu do towarów dla których ustalana jest wartość celna.22. to takie ograniczenia nie spowodują w rezultacie odrzucenia wartości transakcyjnej. Przykłady tego typu sytuacji: − sprzedający ustala cenę przywożonych towarów pod warunkiem. w dniu przyjęcia zgłoszenia celnego tych towarów do procedury uszlachetnienia czynnego. jeżeli prawo wspólnotowe wymaga pozwolenia na przywóz jakiś towarów lub nakłada specjalne wymagania dot. Kwotę powstałego długu celnego oblicza się na podstawie elementów kalkulacyjnych (m. 109 i 112 ust. z uwzględnieniem artykułów 32 i 33 WKC. ponieważ głównym założeniem umów o dzieło jest zmiana rzeczywistej i prawnej możności rozporządzania towarami za odpłatnością.1. nie mają istotnego wpływu na wartość towaru. (art. Są one równoznaczne z umowami kupna.1. gdy wobec towarów objętych procedurą uszlachetnienia czynnego powstał dług celny. zużytych do wytwarzania produktów kompensacyjnych. Uszlachetnianie czynne W wypadku. ograniczają obszar geograficzny. b) sprzedaż lub cena nie są uzależnione od warunków lub świadczeń. że ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego mogą wywrzeć taki wpływ na ich cenę.24. które: − są nakładane bądź wymagane przez prawo lub przez władze publiczne we Wspólnocie. Dla przykładu. 3 RWKC) 2.

w żadnym konkretnym przypadku nie powiązanemu ze sprzedającym. przekazanie przez kupującego części dochodu z odsprzedaży. wartość transakcyjna zostaje automatycznie przyjęta. 29 ust. okoliczności dotyczące sprzedaży bada się. i gdy takie koszty nie są ponoszone przez sprzedającego w transakcjach sprzedaży. a towary wyceniane metodą wartości transakcyjnej. że taka wartość jest zbliżona do jednej z występujących. identycznych lub podobnych towarów. 1 WKC) 2. automatycznie stanowi o możliwości przyjęcia wartości transakcyjnej oraz wyklucza potrzebę dalszych badań dotyczących danego towaru. gdy są powiązani. Gdy okaże się to konieczne. chyba że zgodnie z artykułem 32 może zostać dokonana odpowiednia korekta. (art. wartości testowych. na przykład. 29 ust. gdy kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani Kodeks Celny przewiduje wykorzystanie. które są dostarczane sprzedającemu pod warunkiem. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów. że sprzedający otrzyma określoną ilość produktów gotowych c) jakakolwiek część dochodu z odsprzedaży. to za zgodą importera ta wartość celna może być wykorzystana do ustalenia. Na żądanie zgłaszającego informacja o takich powodach zostaje przedstawiona w formie pisemnej. Jednakże. Wartości testowe powinny być stosowane z inicjatywy zgłaszającego tylko dla celów porównawczych. to wartość celna może być ustalona w oparciu o odpowiednio skorygowaną o te koszty wartość transakcyjną. wartości celnej identycznych lub podobnych towarów. jeśli ta część dochodu z odsprzedaży. różnice ilościowe. (art. czy zaakceptowana może być wartość transakcyjna. która zostanie przekazana przez kupującego sprzedającemu jest możliwa do określenia w momencie ustalania wartości celnej. a wartość transakcyjną akceptuje. w których on i kupujący nie są powiązani. wartość transakcyjna może być zaakceptowana na zasadach określonych w art. jeżeli jest do zaakceptowania. Jeżeli na podstawie informacji uzyskanych od zgłaszającego lub z innych źródeł organy celne mają powody aby uznać. pod warunkiem że powiązanie nie wpłynęło na cenę. trzy testy opierają się na tej samej zasadzie. które mają zostać wywiezione do Wspólnoty. Akceptowalność wartości transakcyjnej w przypadku powiązania stron Przy ustalaniu czy wartość transakcyjna jest do zaakceptowania dla celów stosowania metody wartości transakcyjnej fakt iż kupujący i sprzedawca są ze sobą powiązani nie stanowi sam w sobie wystarczającej podstawy do niezaakceptowania wartości transakcyjnej. Przy zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów sprzedającemu powoduje odrzucenie metody wartości transakcyjnej z punktu widzenia ustalenia wartości celnej.1. wartości już zaakceptowanej dla towarów identycznych lub podobnych. Jeżeli jednak administracja celna ustali. 29 ust. dyspozycji lub późniejszego użytkowania towarów przez kupującego nie przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu. która mogłaby być wykorzystana przez importera jako wartość testowa. w tym samym lub zbliżonym czasie: wartości transakcyjnej przy sprzedaży kupującemu. w której on i kupujący są powiązani. jeżeli odpowiada wartości testowej. Wszystkie. przewidziane prawem.25. W przypadku transakcji pomiędzy osobami powiązanymi wartość transakcyjna jest akceptowana. w przypadku. 2 WKC) 91 . z których każda. że generalnie. tzn. że powiązanie wpłynęło na cenę. powody takie podaje się zgłaszającemu i zapewnia mu możliwość ustosunkowania się do nich. ustalonej metodą wartości kalkulowanej. o ile zgłaszający udowodni. należy we właściwy sposób uwzględnić różnice: w rodzajach i sposobach handlu. Ponadto. d) kupujący i sprzedający nie są ze sobą powiązani lub też w przypadkach. po których kupujący przywożone towary sprzedaje inne towary sprzedającemu przywożone towary cena jest ustalona na bazie formy płatności niezwiązanej z przywożonymi towarami. 32 WKC oraz koszty poniesione przez sprzedającego przy transakcji sprzedaży. elementy wymienione w art. że istnieje wartość celna. tzw. To postanowienie uznaje. nawet bez złożonego wniosku. gdy przywożone towary są półfabrykatami.− − cena przywożonych towarów jest uzależniona od ceny czy też cen. ustalonej metodą ceny jednostkowej wartości celnej identycznych lub podobnych towarów. 2 WKC.

2. że są one ponoszone przez kupującego. całkowita suma kosztów pośrednictwa 92 . transportu. składowania i dostawy towarów. Agenci sprzedaży działają na rzecz sprzedającego. jakie otrzymują w zamian za usługi świadczone w ramach zawartej umowy. która kupuje lub sprzedaje towary. zwykle określone jest jako „prowizja od sprzedaży". Wyjątki 2. który nie działa pod własnym nazwiskiem.2. Wynagrodzeniem maklera jest prowizja. pod warunkiem. i na ogół nie ma innych funkcji jak tylko skontaktować ze sobą obie strony transakcji. działa on zarazem w imieniu kupującego i sprzedającego. W przypadku. zawartych przy udziale pośrednika występuje makler. a mających istotne znaczenie dla prawidłowego ustalenia wartości celnej towarów wyprowadzanych na obszar celny Wspólnoty. Można rozróżnić maklerów (agentów) zakupu oraz maklerów (agentów) sprzedaży. lecz zawsze na rachunek zleceniodawcy. stanowiąca określony procent wartości towarów. w niektórych przypadkach.5. a nie zostały włączone do ceny. by uwzględnić te usługi. Uczestnicząc w zawarciu umowy sprzedaży reprezentuje w niej sprzedającego bądź kupującego. przy wycenie. kontroli towarów oraz. W takim przypadku nie należy. wówczas przy ustalaniu wartości celnej metodą wartości transakcyjnej należy do ceny fakturowej doliczyć wartość tej prowizji. Koszty doliczane do wartości transakcyjnej 3. świadczącymi im usługi w zakresie wyszukiwania dostawców. W ogólnym rozumieniu „pośrednik" oznacza takiego pośrednika. gdy pośrednik wynagradzany jest przez dostawcę towarów. najczęściej sami wynagradzają usługi tych agentów i fakturują klientom ceny łączne. Ten rodzaj prowizji nie powinien być doliczany do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za te towary. oprócz ceny faktycznej za towary. Dokładniejsze postanowienia 2. Koszty prowizji i pośrednictwa stanowią wynagrodzenie wypłacone pośrednikom za ich udział w zawarciu umowy sprzedaży. Zagraniczni dostawcy. stanowiących na ogół określony procent od wartości transakcji zawartych przy jego udziale. zbierają zamówienia oraz ewentualnie zapewniają składowanie i dostawę towarów. Terminy „pośrednicy" i „koszty pośrednictwa" ustanawiają raczej teoretyczną różnicę w stosunku do wyrażeń „agenci" i „prowizja". Są na ogół wynagradzani prowizją od zakupu. Towary sprzedane za pośrednictwem agenta sprzedaży na ogół nie mogą zostać zakupione bez zapłacenia agentowi sprzedaży prowizji. poszukują klientów. Postanowienia karne 3. że kupujący musi zapłacić.1. gdyż w praktyce nie ma ścisłych rozgraniczeń między tymi dwiema kategoriami. Makler (określany również jako „agent" lub „pośrednik") jest osobą. dokonywać korekty zafakturowanej ceny. Wprowadzenie W rozdziale tym omówiony zostanie zakres stosowania przepisów dotyczących ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towarów z uwzględnieniem elementów kosztów nie ujętych w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej. Jeżeli w ramach umowy sprzedaży przewidziane jest. W transakcjach handlowych.3. z wyjątkiem prowizji od zakupu.4. niekiedy pod własnym nazwiskiem. prowizję. Prowizje i koszty pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) W celu ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy dodać koszty prowizji i koszty pośrednictwa. 3. organizowania ubezpieczenia.1. Procedury i czynności urzędowe 2. którzy dostarczają swoje towary zgodnie z umowami zawartymi za pośrednictwem agentów. Wynagrodzenie. płaconą przez importera niezależnie od uiszczenia przez niego kwoty za zakupione towary.1. Z kolei agenci zakupu są osobami działającymi w imieniu kupujących. która najczęściej wypłacana jest bezpośrednio agentowi. informowania sprzedającego o wymaganiach importera. zbierania próbek. Pośrednik wynagradzany jest za pomocą kosztów pośrednictwa.

które nie będą ponoszone przez kupującego nie mogą być doliczone do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. lecz nie włączone do ceny. w skrzyniach itp.wliczona jest zwykle do fakturowanej ceny. zarówno w zakresie materiałów jak też robocizny. czy do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy dodać koszty pośrednika ponoszone przez kupującego.1. a) i) WKC) 3. (art.3 Towary dostarczone i usługi świadczone przez kupującego Elementem składowym ceny faktycznie zapłaconej lub należnej są odpowiednio przydzielone wartości powierzonych przez kupującego nieodpłatnie lub po obniżonych cenach towarów i usług. 1 lit. w jakiej obciążają one kupującego i o ile nie zostały one jeszcze wliczone do ceny. beczki do piwa) jak również inne opakowania (np. lecz opakowań i pojemników. matryce. zwyczajowych opakowań są niezbędne do zapakowania i ochrony towarów przywożonych. Biorąc więc pod uwagę wielkość ponoszonych z tego tytułu płatności. zależy w ostatecznym rachunku od rzeczywistych funkcji spełnianych przez tego pośrednika. Istnienie i charakter usług pośredników w realizacji transakcji sprzedaży często trudno ustalić na podstawie samych tylko dokumentów handlowych załączonych do zgłoszenia celnego. formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywożonych towarów. etui do okularów. które stanowią część składową lub przynależą do przywożonych towarów. 93 . narzędzia. art. (art. taśmy klejące. Do kosztów opakowania należą koszty robocizny. 32 ust. Przykładem tego rodzaju pomocy jest np. Opakowaniami są pojemniki (np. futerały do aparatów. dostawa eksporterowi dżinsów przez importera materiału przeznaczonego na uszycie wyrobu gotowego. Natomiast w przypadku. iii) WKC. 1 lit. części i podobne elementy. usług. 32 ust. komponenty. W odniesieniu do towarów dostarczanych i usług świadczonych przez kupującego często dla bardziej czytelnego określenia ich znaczenia w zawartej transakcji handlowej używa się terminu „pomoc". Koszty za opakowania należy doliczyć do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. plandeki). Rozstrzygnięcie. powinny zostać dodane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. które umożliwiają składowanie lub sprzedaż towaru. a) ii). a nie od terminu. plandeki. futerały na skrzypce. Przy ustalaniu wartości celnej importowanych towarów należy dodać do tej wartości koszty prowizji i pośrednictwa poniesione przez kupującego z wyjątkiem prowizji od zakupu. skrzyń i innych pojemników łącznie z wewnętrznymi i zewnętrznymi materiałami opakowaniowymi używanymi zazwyczaj po to. Opakowaniami nie są środki transportowe w tym kontenery i palety. puszki do napojów. 154 RWKC) 3. Do tego rodzaju towarów i usług należą: materiały. które stanowią całość z towarami importowanymi oraz są z tymi towarami dostarczane importerowi. nie stanowi to żadnego problemu przy wycenie. należy te ostatnie dodać do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w takiej wysokości. W celach ustalenia wartości celnej należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z zapewnieniem palet. które powstają w procesie związanym z opakowaniem i koszty materiałowe (np. gdy pośrednik wynagradzany jest przez kupującego. jakim jest on określany. sznurki i materiały do wypełniania). jak też użyte dodatki przy transporcie (np. lub też jeżeli każda ze stron uczestniczących w transakcji pokrywa część kosztów pośrednictwa. a ponoszone są przez kupującego. należy ewentualnie podjąć niezbędne działania celem uzyskania informacji o istnieniu i dokładnym charakterze ww. na papier do pakowania. Koszty prowizji bądź pośrednictwa obciążające sprzedającego. kartoniki do jajek i kubki do jogurtu). torebki papierowe. które obok właściwych. Zamierzeniem tego postanowienia nie jest doliczanie do wartości celnej kosztów wielkich pojemników transportowych. Jeżeli koszty te nie zostały jeszcze wliczone.2. bądź jeżeli nie stanowią one prowizji od zakupu.1. materiał mocujący. Koszty opakowań i pakowania Stosując metodę wartości transakcyjnej przewidziano doliczenie kosztów pojemników traktowanych dla celów celnych łącznie z towarami dla których ustalana jest wartość celna oraz kosztów pakowania. Musi też być doliczony koszt pakowania towarów na paletach. aby towary zostały dostarczone w dobrym stanie do portu lub miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. liny. jeśli towar wyceniany i jego opakowania klasyfikowane są razem.

procesu lub istotne udoskonalenie istniejącego produktu czy procesu przeznaczonego do sprzedaży lub wykorzystania. wykwalifikowane prace przygotowawcze. organizacja zakupów. Obejmuje to sformułowanie koncepcje. szkolenie personelu. prace inżynieryjne. nadzór techniczny. projektowanie i badanie alternatywnych produktów. koordynacja pracy różnych podwykonawców. zapewnienia planów i rynków. jeżeli nawet te zmiany mogą obejmować udoskonalenia i nie zawierać w sobie badań ani prób rynkowych. specjalne instrukcje dla projektowania budowlanego oraz inżynieryjnego. Pracami projektowymi są zazwyczaj usługi świadczone przez wyspecjalizowane firmy lub placówki zatrudniające zespół specjalistów: inżynierów. oszacowanie kosztów. prawników itp. procesów wytwórczych oraz innych trwających operacji. usługi lub nowego procesu czy techniki albo doprowadzić do istotnego udoskonalenia istniejących produktów lub procesów. 94 . Mają one na celu pozyskanie wiedzy użytecznej w opracowaniu nowego produktu. specyfikacji technicznych i materiałowych. Prace te mogą mieć charakter prac rozwojowych i prac badawczych. proces technologiczny. linii produkcyjnych. specyfikacja materiałowa. montaż i rozruch. administracja i księgowość. inspekcje miejsca budowy. Nie obejmuje rutynowych ani okresowych zmian istniejących produktów. architektów. artystyczne i projektowe oraz plany i szkice wykonane poza Wspólnotą i niezbędne do produkcji przywożonych towarów. instrukcje konserwacji i napraw. Prace rozwojowe są przekształceniem rezultatów badań lub innej wiedzy w plan lub projekt nowego produktu. organizowanie dostaw materiałów i magazynowanie ich w oznaczonym miejscu. instrukcje obsługi. ekonomistów.materiały zużyte przy produkcji przywożonych towarów. które w zasadzie może zapewnić jedynie wyspecjalizowana firma czy placówka oferująca szeroki zakres usług. budowanie prototypów oraz funkcjonowanie instalacji pilotażowych. prace badawcze. Skomplikowanie i złożoność dzisiejszych projektów przemysłowych wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. Do usług. specyfikacja przetargowa dla dostawców i podwykonawców. nadzór zamawiania i zakupów. inżynieria produkcji. poradnictwo eksploatacyjne i efektywność ekonomiczna. prace projektowe. które mogą być włączone do wartości celnej towaru należą między innymi: techniczne i inżynieryjne studium przedprojektowe. zapewnienie informacji w formie planów. struktura zaopatrzenia oraz koordynacja.

Korzystanie z opatentowanego wynalazku możliwe jest tylko po uzyskaniu upoważnienia właściciela patentu.4. Pod pojęciem badania podstawowego należy rozumieć takie czynności badawcze. 155 RWKC) 3.1. W przypadku wytworzenia ich przez kupującego lub osobę z nim powiązaną. które nie odnoszą się do towarów przywożonych. Do kosztów badania i projektów wstępnych zalicza się tylko koszty badań podstawowych. które w danym wypadku należy doliczyć do wartości celnej przywożonych towarów. zdolności wchłaniania i zachowania przy wysokiej temperaturze.5.) lub badania pod kątem oceny w fazie wstępnej produkcji butów sportowych i odzieży sportowej (badania obciążenia. 1 lit. wilgotności. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne uważa się płatności za skorzystanie z praw odnoszących się do: produkcji importowanego towaru (szczególnie świadectwa. Przykład: Koszty za badanie w związku z dostosowaniem buta sportowego do szczególnych właściwości fizycznych dla biegaczy długodystansowych. 1 lit. jeśli w tych transakcjach występuje osoba trzecia.inżynieryjne. Patenty. Bezpośrednie dostarczenie lub świadczenie występuje wtedy. właściwy dla okoliczności i zgodny z ogólnie akceptowanymi zasadami księgowości. artystyczne i projektowe itd. Dostawa towarów lub świadczenie usług może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. art. o których mowa w art. 157 RWKC) 3. 32 ust. przedstawione modele). kontrole bieżące. Honoraria. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej). 32 ust. ścieralności.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO „Raport na temat studium przypadku dotyczącego w szczególności Artykułu 81. modele i wiedzę dotyczącą produkcji).") 3. Koszty za badania związane z produkcją zaliczają się do kosztów technologicznych. rysunki. b) Porozumienia: prace techniczno . lub sprzedaży przywożonych towarów na eksport (szczególnie znaki handlowe i fabryczne.1. matryc. zimnie itd. Przydzielanie tych elementów powinno być dokonane w sposób rozsądny. Jeżeli dostarczone towary lub świadczone usługi użyte przy produkcji lub sprzedaży towarów przywożonych są nabywane od niepowiązanego sprzedającego. (art. wartością będzie koszt ich wytworzenia. do towarów przywożonych należy uwzględnić dwa czynniki: wartość samego elementu (narzędzi. licencje i znaki towarowe Patenty Patent jest to dokument wystawiony przez odpowiedni. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne: ogólnie Za honoraria. (studium przypadku 1. projektów. lub użycia lub odsprzedaży przywożonych towarów (szczególnie prawa autorskie. Wynalazek jest nową 95 .sprawdzanie planów i rysunków. Pośrednie dostarczenie lub świadczenie występuje. rozwojowe. (art. upoważniony organ (np. b) WKC. gdy sam kupujący reguluje te zobowiązania na rzecz producenta / wytwórcy. Wartość towarów dostarczonych i usług świadczonych przez kupującego Przy przydzielaniu elementów. Przykład: Badanie materiału (fizyczne testy na nowych materiałach z tworzywa sztucznego odnośnie ich elastyczności. technologie traktowane łącznie z importowanym towarem. szkiców itp.) sposób jej przydzielenia do towarów przywożonych. jakie wywiera noga w różnych dyscyplinach sportowych).6. odporności. który opisuje wynalazek i ustala stan prawny zabezpieczający interesy właściciela patentu.1. to ich wartością będzie koszt nabycia. Koszty wstępnych badań i szkiców projektowych nie zostają włączone do wartości celnej. b) WKC.

Ochrona praw autorskich zakłada ochronę takich prac. Pojęciami. Prawa autorskie chronią ich właścicieli przed nieupoważnionym wykorzystywaniem. artystycznego lub naukowego włączając w to filmy kinowe. np. Z kolei o franchisingu dystrybucyjnym możemy mówić wówczas. iż franchisingobiorca sam wytwarza określone produkty. a następnie sam zbywa te wyroby po znakiem towarowym franchisingodawcy. hotelarskie. w tym przed reprodukowaniem. 479). przy czym reprezentuje to czego producent nie może się dowiedzieć ze zwykłego przebadania produktu oraz zwykłej wiedzy o postępie technicznym". Znaki te podlegają ochronie po rejestracji przez upoważniony urząd. s. Kraków 1993. zwanego franchise. Dlatego franchising definiowany jest również jako "pewna szczególna forma oddania podmiotom trzecim fragmentu przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania" (Stanisław Włodyka. handlu lub nauki" ogólnie zwane jest jako "know-how". franchising dystrybucyjny (Kazimierz Kruczelak.how" i "franchising" "Know-how" Przywołane w definicji licencji sformułowanie „doświadczenia w dziedzinie przemysłu. Warszawa 1999. definiuje się jako „wszelka nie wyjawiona informacja techniczna. s. 98). zgodnie ze sformułowaniem przyjętym w § 12 komentarza OECD. Umowa franchisingowa należy do kategorii tzw. s. prace fotograficzne. dzięki udostępnionej przez franchisingodawcę wiedzy technologicznej (know-how). bezpośrednio pod tymi samymi warunkami. artystyczne. Zarys wykładu. W zależności od obszaru życia gospodarczego. franchisingodawca jako organizator sieci franchisingowej udziela pozwolenia (zgody. filmy. serwisowe) pod znakiem firmowym franchisingodawcy i z wykorzystaniem jego know-how.bardziej elastycznego. Difin. Przywołany w definicji licencji termin „prawa autorskie" jest zwykle wiązany z pracami literackimi i artystycznymi. na prowadzenie w ramach sieci i pod firmą dającego pozwolenie określonej działalności handlowej przedsiębiorcy. W umowie franchisingowej "tzw. wzorami użytkowymi i zdobniczymi. zarówno nadająca się do opatentowania lub nie.. które dotyczą praw do użytkowania wszelkich praw autorskich do działa literackiego. Franchising. (w:). lub praw do informacji dotyczących doświadczenia w dziedzinie przemysłu. a z drugiej . o tyle o ile pochodzi z doświadczenia. Prawo umów w obrocie gospodarczym. w którym wykorzystywana jest taka metoda prowadzenia działalności gospodarczej wyróżnia się: franchising usługowy. umów nienazwanych. W doktrynie prawa handlowego pod pojęciem "franchising" rozumie się zarówno metodę (sposób. Można wyróżnić dwa zasadnicze elementy konstytuujące instytucję franchisingu: pakiet praw własności przemysłowej lub intelektualnej związany ze znakami towarowymi. franchising produkcyjny. Prawo handlowe. Warszawa 2001. s. 480). nazwami handlowymi. znaków towarowych. licencji). Strategia rozwoju małych firm w Polsce. zawierającą w sobie możliwość zastosowań przemysłowych. muzyczne. op. "Know-how". cit. Znaki towarowe (handlowe) Są to oznaczenia służące odróżnieniu towarów produkcji danego przedsiębiorstwa lub grupy takich przedsiębiorstw. wzorów. technikę) prowadzenia działalności gospodarczej. iż franchisingobiorca świadczy określone w umowie usługi (najczęściej gastronomiczne. kopiowaniem czy tłumaczeniem. jak: prace literackie. gdy franchisingobiorca ogranicza swą działalność do sprzedaży określonych towarów w prowadzonym przez siebie punkcie 96 . Franchising usługowy polega na tym. utrzymywanych w tajemnicy technologii lub procesów produkcyjnych. planów.ideą powstałą w rezultacie działalności wynalazczej. Wydawnictwa Prawnicze PWN. przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. wszelkiego rodzaju patentów. modeli. Licencje Licencje to porozumienia. know-how i patentami oraz czynność prawną jaką jest udostępnienie tego pakietu do korzystania w celu odsprzedaży dóbr i świadczenia usług końcowym użytkownikom (Agnieszka Tokaj-Krzewska. która jest niezbędna dla przemysłowego odtworzenia produktu lub procesu.bardziej kompleksowego kształtowania stosunków handlowych. 12). "Franchising" W ramach obowiązującej w polskim prawie zasady swobody umów strony stosunków cywilno-prawnych same kształtują ich treść. jak i pewną kategorię jurydyczną (nowy typ umowy nienazwanej). handlu lub nauki. prawami autorskimi. zwanemu franchisingobiorcą" (Kazimierz Kruczelak. Natomiast franchising produkcyjny charakteryzuje się tym. mapy i rysunki techniczne. które wymagają również uwagi są: "know . które pojawiły się w polskim życiu gospodarczym w związku z potrzebą z jednej strony .

czy honoraria. W takim systemie franchisingodawca pełni rolę centrali dystrybucji produkowanych przez siebie towarów. 161 RWKC) 3. Natomiast rola franchisingobiorców sprowadza się do sprzedaży tych towarów klientom. Powyżej wskazano podstawowe formy franchisingu. Tak więc. s. 3. są to: przekazanie prawa do używania znaku towarowego.8 Znak towarowy a importowany produkt gotowy.7. Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się honoraria.1. 30 § 1 pkt 3 WKC. np. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne.1. w przypadku importowanych komponentów lub składników licencjonowanego produktu albo w przypadku importowanych maszyn lub instalacji produkcyjnych. to płatność ta może pozostać w związku z wycenianym towarem. który już w momencie zgłoszenia celnego musi wykazywać charakter 97 . zarówno producentem określonych towarów (w oparciu o wiedzę technologiczną przekazaną przez franchisingodawcę). tantiem autorskich lub opłat licencyjnych oparta o realizację sprzedaży produktu licencjonowanego może się wiązać w całości lub w części z importowanymi towarami lub w ogóle się z nimi nie wiązać. Honoraria. Tylko w przypadku ścisłego powiązania pomiędzy towarami a tymi opłatami należy uznać je za element wartości celnej. a i b). po ustaleniu. tylko producentem określonych towarów. jeżeli dotyczą towarów. ponosi na rzecz rozporządzającego tym prawem opłaty licencyjne. powinny zbadać czy opłaty te stanowią element wartości celnej towaru w rozumieniu przepisu art. Szeroki zakres przedmiotowy umów franchisingowych nie pozwala na proste odniesienie opłat licencyjnych do przyznanego franchisingobiorcy prawa do korzystania z know-how i/lub prawa do wprowadzania do obrotu na terenie Wspólnoty towarów oznaczonych chronionym znakiem towarowym. dla których ustalana jest wartość celna. o ile dowody temu nie zaprzeczają. iż zakres przedmiotowy umowy franchisingowej zawiera niektóre postanowienia charakterystyczne dla umowy licencyjnej. Jeżeli. iż franchisingobiorca/importer ponosi na rzecz franchisingodawcy opłaty licencyjne związane z realizacją postanowień umowy franchisingowej. iż są to wyroby oznaczone chronionym znakiem towarowym). W związku z powyższym organy celne powinny dokładnie i wnikliwie analizować zakres przedmiotowy umów franchisingowych. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a towary importowane. w których franchisingobiorca/importer jest: tylko dystrybutorem sprowadzanych produktów na terenie Wspólnoty (z tym zastrzeżeniem. W tym miejscu należy podkreślić. Jednakże. 480. cit. (art. a w szczególności w części odnoszącej się do zasad korzystania przez franchisingobiorcę (importera) z know-how przekazanego przez kontrahenta zagranicznego oraz sposobu i warunków wprowadzania do obrotu na terenie Wspólnoty importowanych towarów oznaczonych chronionym znakiem towarowym. Z reguły podmiot posiadający prawo do korzystania z określonych dóbr niematerialnych. jaki i ich dystrybutorem na terenie Wspólnoty ( z zastrzeżeniami z pkt. 481). którym rozporządza franchisingodawca (z tym zastrzeżeniem. tantiem autorskich lub opłat licencyjnych wiąże się z ceną przywożonego towaru. na ich podstawie możliwe jest tworzenie form mieszanych (franchising mieszany) zawierających niektóre elementy z podstawowych typów umów franchisingowych (Kazimierz Kruczelak.sprzedaży lub w systemie obwoźnym. głównym zagadnieniem jest ustalenie powodu ich ponoszenia. udostępnienie poufnych wiadomości i doświadczeń produkcyjnych czy informacji odnoszących się do strategii marketingowych. sposób obliczania kwoty honorariów. Za produkt finalny uznaje się przywożony towar. dla których ustalana jest wartość celna. iż komponenty do produkcji określonych wyrobów są nabywane od franchisingodawcy lub od podmiotu od niego zależnego. Przy określaniu. W praktyce najczęściej można spotkać się z przypadkami. gdy kwota ta obliczana jest niezależnie od ceny przywożonego towaru. to powstaje przypuszczenie.. Organy celne. op. że płatność tej opłaty pozostaje w związku z wycenianym towarem. płatność honorariów. w ramach międzynarodowego koncernu). tantiemy autorskie i opłaty licencyjne związane są z towarami. przy czym w procesie wytwórczym korzysta on z know-how.

nie należy ich doliczać do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. (art. Odnosi się ono do działań podejmowanych przez kupującego w związku towarami. (art. półprodukty. Przy określeniu czy honoraria i tantiemy autorskie oraz opłaty licencyjne związane są z towarami dla których ustalana jest wartość celna należy za podstawę przyjąć ustalenie powodu ponoszenia tych opłat.1. czy sprzedawca byłby skłonny do sprzedaży towarów bez zapłacenia honorariów i tantiem autorskich oraz opłat licencyjnych. Honoraria. W przypadku importowanych części. jeżeli takie płatności nie stanowią warunku sprzedaży towarów na wywóz do Wspólnoty. Płatności za prawo do dystrybucji lub odsprzedaży przywożonych towarów poniesione przez kupującego nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary. w zależności od charakteru towarów i celu danej transakcji. lecz jest traktowane jako wydzielona część ceny zakupu.towaru markowego i być przeznaczony do sprzedaży pod znakiem. Następnie. c) WKC) 3. tantiemy autorskie lub opłaty licencyjny związane z prawem stosowania znaku fabrycznego lub handlowego są włączane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożony towar. ponieważ na podstawie nowej analizy rynkowej zauważono. Dostawa tych towarów już na obszarze Wspólnoty osobom trzecim może przybrać formę dostaw odpłatnych lub bezpłatnych. faktyczna sprzedaż musi być realizowana z tym znakiem. za którego użytkowanie płaci się opłatę licencyjną. 5 lit. kupujący nie może zaopatrywać się w takie towary od innego dostawcy nie powiązanego ze sprzedającym. Honoraria. 1 lit. Płatność kupującego w ramach umowy sprzedaży za prawo do zbytu zaimportowanych towarów nie jest opłatą licencyjną. W tym kontekście należy ustalić. które zostały nabyte z przeznaczeniem dla osób trzecich. Warunek może być sformułowany bezpośrednio lub pośrednio. składników lub surowców do produktu finalnego honoraria.1.1. tylko o ile: dotyczą towarów odsprzedawanych w tym samym stanie w jakim zostały przywiezione lub poddanych po dokonaniu przywozu nieznacznej operacji (np. dla których ustalana jest wartość celna. Jeśli w takim przypadku przypadają opłaty licencyjne.9. b) WKC) 98 . tantiemy autorskie i opłaty licencyjne. że szanse rynkowe produktu są zbyt małe. Honoraria. Przykład: Importer decyduje się sprzedawać przywożony towar bez znaku towarowego. półproduktów. To samo dotyczy płatności za prawo do wyłącznej sprzedaży. W przypadku. a od kupującego wymaga się płatności pośredniej lub bezpośredniej jako warunku sprzedaży importowanych towarów. 32 ust. płatność ta może być uważana za warunek sprzedaży jedynie o ile sprzedający lub osoba z nim powiązana domaga się od kupującego dokonania takiej płatności. jeżeli dotyczą towarów.11. Nie jest jednak istotne. Honoraria. towary te są wprowadzane do obrotu pod znakiem towarowym umieszczonym przed lub po dokonaniu przywozu. 3. warunek ten może zostać uwzględniony w sposób wyraźny lub przez cichą ugodę. w jakim odnoszą się one do towarów poddawanych procedurze celnej. gdy towary są nabywane od jednej osoby. aby taki warunek był przewidziany. bowiem jak już wspomniano wyżej. Włączenie ich do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej może więc nastąpić z uwzględnieniem stopnia. nałożenie znaku towarowego z kraju przywozu). tantiemy autorskie lub opłaty licencyjne mogą wyłącznie lub częściowo odnosić się do towarów będących przedmiotem przywozu lub ich nie dotyczyć. W większości przypadków w umowie licencyjnej podaje się czy sprzedaż towarów importowanych jest uwarunkowana uiszczeniem płatności honorariów i tantiem autorskich oraz opłat licencyjnych. składniki lub surowce produktu finalnego. 159 RWKC) 3. (art. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a prawo do dystrybucji i odsprzedaży Prawo do dystrybucji i odsprzedaży towarów przywiezionych może być przedmiotem uzgodnień między kupującym i sprzedającym. 32 ust. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a warunek sprzedaży Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się honoraria. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a importowane części.10. a honoraria i tantiemy autorskie oraz opłaty licencyjne są płacone innej osobie.

która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu stanowi element uzupełniający cenę faktycznie zapłaconą lub należną za przywożone towary. 32 ust. 1 lit. które powstają za zwłokę w transporcie (tzw. drogowe. d oraz 29 ust. Doliczenie to powinno nastąpić na podstawie obiektywnych i wymiernych danych. 3 ust. dla towarów przewożonych koleją. pierwszy port . że koszty frachtu do portu wyładunku towarów są wyższe od kosztów frachtu do tego pierwszego portu. drogą powietrzną.3.znajdujący się u ujścia rzeki lub kanału lub w dalszym biegu . 3. .wszystkie inne koszty i opłaty związane z dostarczeniem towarów do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty (np. . Jak wynika z powyższego towary na obszar celny Wspólnoty mogą być dostarczone drogą morską.15. Koszty dostawy (transportu) ogólnie Pojęcie „koszty dostawy (transportu)" obejmuje wszystkie główne i poboczne usługi. miejsce pierwszego urzędu celnego.14. dyspozycji lub wykorzystania towarów importowanych Wartość jakiejkolwiek części dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży. d) WKC) 3.16.koszt ubezpieczenia.1. dyspozycji lub wykorzystania towarów importowanych Dochody z dalszej odsprzedaży.1. 29 WKC. Honoraria.1. opłaty wizowe. drogą wodną.związane bezpośrednio z transportem koszty za składowanie . c) WKC. tantiemy autorskie i opłaty licencyjne a dochody z dalszej odsprzedaży.opłaty za najem środków transportu (np. Dochody z dalszej odsprzedaży. . 32 ust. 3. 1 lit. Miejsce wprowadzenia towarów. (art. 1 i 2 WKC wraz z przynależnymi im morzem terytorialnym. Obszar celny Obszar celny Wspólnoty obejmuje wszystkie kraje ujęte w art. 99 . koszty oclenia w kraju trzecim).koszty spedycyjne łącznie z prowizjami za pośrednictwo przy umowach przewozowych z przewoźnikami. . 1 lit. dla towarów przewożonych drogą morską. miejsce przekroczenia granicy lądowej obszaru celnego Wspólnoty. port wyładunku lub port przeładunku.gdzie dokonanie wyładunku towarów było możliwe. pod warunkiem. dyspozycji lub wykorzystania importowanych towarów nie są opłatami licencyjnymi w rozumieniu art. (art. koszty „Demurrage").12. dla towarów przewożonych w inny sposób.1.1. które są związane z transportem do Wspólnoty. lecz stanowią element korygujący cenę faktycznie zapłaconą lub należną za przywożone towary. kontenery. Brak danych umożliwiających ustalenie wysokości tych dochodów wyklucza ustalenie wartości celnej przywożonych towarów na podstawie art.koszt transportu. c WKC) 3. Do nich zalicza się w szczególności: . drogą śródlądową lub transportem drogowym. 32 ust. a następnie drogą wodną śródlądową. pod warunkiem że wykazano organom celnym. koleją. Za miejsce wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty uważa się: dla towarów przewożonych drogą morską.koszty. morskimi wodami wewnętrznymi oraz przestrzenią powietrzną. 1 lit. żeglugą śródlądową i pocztą. łącznie ze specjalnymi dopłatami. że przeładunek potwierdzony został przez organy celne tego portu. palety wynajęte do transportu przywożonych towarów).opłaty załadunkowe i manipulacyjne. . . dyspozycji lub wykorzystania przywożonych towarów. koszty za konwój.13.

166 RWKC. Droga. W tym celu można przyjąć stawki z taryfy na danej linii lub ogłaszane w inny sposób przez linię żeglugową lub innego przewoźnika. pod warunkiem. 164 lit. do wartości celnej należy doliczyć całkowity koszt transportu. Koszty transportu do miejsca przeznaczenia. miejscem wprowadzenia towarów jest port w tym państwie członkowskim. kolej lub żegluga śródlądowa Miejscem wprowadzenia towarów jest punkt. Nie dotyczy to sytuacji. załącznik 25 do RWKC) 100 . 1. w którym towary przekraczają granicę Wspólnoty. 32 ust. w którym odbywa się przeładunek towarów. w którym towary te zostaną rozładowane.18. art. gdy: Koszty transportu na obszarze Wspólnoty można wyodrębnić w celu otrzymania wartości odnoszącej się do transportu towarów po przekroczeniu granicy Wspólnoty. a I b oraz art. W przypadku transportu droga powietrzną. (art. taryfy. Droga powietrzna Miejscem wprowadzenia towarów jest punkt. Jeżeli towary przed dostarczeniem ich do Rzeczypospolitej Polskiej są dostarczane do innego państwa Wspólnoty. Do wartości celnej należy wliczyć opłatę frachtową. e) WKC. w którym towary zostają wprowadzone. W tym celu można zwrócić się o ogólnie obowiązującą taryfę np. c RWKC) 3. biuro lub dom importera. Zwykle jest to punkt. Przesyłka pocztowa Za miejsce wprowadzenia towarów przyjmuje się adres odbiorcy tzn. W przypadku towarów przywożonych drogą morską nie ma większego znaczenia sposób ujęcia tych kosztów. w którym towary po raz pierwszy przechodzą przez urząd celny na obszarze Wspólnoty.1. Przy łącznej cenie za transport poza miejsce wprowadzenia. jaka zostałaby zapłacona do miejsca wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty. miejscem wprowadzenia towarów jest port. 164 lit. do spedytora. że przeładunek potwierdzony został przez organ celny tego portu. Wysokość tych kosztów powinna odpowiadać kosztom faktycznie poniesionym przez kupującego. 163 RWKC) 3. Koszty transportu do miejsca wprowadzenia. (art. Koszty transportu na obszarze Wspólnoty wliczone w cenę towarów można odjąć od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej pod warunkiem. Przy transporcie nieodpłatnym lub przy przewozach środkami transportu kupującego należy uwzględniać w wartości celnej koszty transportu obliczając ich wysokość według zwyczajowo stosowanej. W wartości celnej towarów należy uwzględniać wyłącznie koszty poniesione do miejsca wprowadzenia przywożonych towarów na obszar celny Wspólnoty. (art. że mogą one zostać wyodrębnione w momencie zgłoszenia towarów i poparte odpowiednimi dowodami. Jeżeli towary są przeładowywane na obszarze celnym Wspólnoty. dla tych samych środków transportu. Przy oszacowaniu towarów stanowiących bagaż podróżnych nie dolicza się kosztów transportu. chyba że ostatecznie ustalono.17.Droga morska Jeżeli towary są dostarczane bezpośrednio do Rzeczypospolitej Polskiej. koszty transportu lotniczego włączane do wartości celnej towarów są określane według reguł i zastosowaniem wartości procentowych określonych w załączniku 25 do RWKC. iż cena franco miejsce przeznaczenia jest równa cenie franko miejsce wprowadzenia. lit.1. miejscem wprowadzenia towarów jest port polski. w którym po raz pierwszy została przekroczona granica lądowa.

do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary nie dodaje się wartości prac techniczno .inżynieryjnych. Należy więc je doliczać do wartości transakcyjnej towaru. Koszty składowania związanego z transportem. Wyjątki 3. Jeśli przesyłka nie ma charakteru handlowego. (art. 32 ust. dla których ustalana jest wartość celna. są to wydatki związane z utrzymaniem.2 Procedury i czynności urzędowe 3. opłat pocztowych nie należy doliczać.4.1. Myśl intelektualna (w tym wartości prac techniczno . (art.21. Koszty ubezpieczenia Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy doliczyć koszty ubezpieczenia przywożonego towaru. 4 WKC) 3. gdy osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty. rozwojowych. (art. rozwojowych. Koszty ubezpieczenia drugiego lub podwójnego traktowane są w sposób identyczny jak koszty ubezpieczenia pierwszego (podstawowego). 3.1. przewietrzania.1. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców) osoby fizycznej uważana jest za wyświadczoną wewnątrz Wspólnoty.3. 165 RWKC) 3. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców. koszty postojowego i koszty wyładunku. Przy ustalaniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej. które zostały wykonane lub sporządzone we Wspólnocie. Wartości prac techniczno-inżynieryjnych.inżynieryjnych. jak też koszty przeładunku z jednego środka transportu na drugi. koszty chłodzenia. Wydatki związane ze składowaniem spowodowanym okolicznościami transportu należy traktować jako koszty związane z transportem. Przy osobach prawnych lub organizacjach nie posiadających osobowości prawnej należy odnieść się do siedziby (oddział.19. karmienia i opieki przy transporcie żywych zwierząt).4. do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary nie dodaje się prowizji od zakupu.1. Prowizja od zakupu Przy ustalaniu wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej. Do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej należy doliczyć koszty za załadunek i rozładunek (w tym koszty postojowe) przywożonego towaru. w której została wyświadczona usługa. 32 ust. do miejsca wprowadzenia towaru w odpowiednim stanie (np.4. 1 lit.3 Dokładniejsze postanowienia 3. rozwojowych. Przesyłki pocztowe Przy towarach przewożonych w obrocie pocztowym należy doliczyć łączne opłaty pocztowe do miejsca przeznaczenia. b) pt. filia. Jeśli siedziba ta leży na obszarze Wspólnoty nie następuje doliczenie kosztów za tę usługę do wartości celnej przywożonych towarów. Natomiast nie należy doliczać kosztów za rozładunek i przeładunek jak też kosztów składowania w miejscu pierwszego przeznaczenia. artystycznych i projektów oraz planów i szkiców. „koszty traktowania towaru". 3. które zostały wykonane lub sporządzone we Wspólnocie Europejskiej. IV WKC) 101 .20. Do kosztów związanych z transportem należą również tzw. biuro).2. Określenie „prowizja od zakupu" oznacza opłaty poniesione przez importera na rzecz jego agenta za usługę polegającą na reprezentowaniu go przy zakupie towarów.

1.4. należności celnych przywozowych lub innych opłat pobieranych we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. 5 lit. Odliczenie to musi zostać dokonane w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi zasadami księgowości i wykazane na 102 . niezależnie od tego czy finansowanie zapewnione jest przez sprzedającego. maszyny lub wyposażenie. o ile umowa o finansowaniu została zawarta w formie pisemnej a kiedy będzie wymagane. odsetek wynikających z umowy o finansowaniu. Koszty odliczane od wartości transakcyjnej W rozdziale tym omówiony zostanie zakres stosowania przepisów dotyczących ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towarów z uwzględnieniem elementów kosztów ponoszonych przez kupującego a nie uznawanych jako element wpływający na wartość celną towarów wyprowadzanych na obszar celny Wspólnoty.4.2.1.5. Postanowienia karne 4. 4. zawartej przez kupującego i odnoszącej się do zakupu przywożonych towarów. Warunek dla dokonania odliczeń Warunkiem upoważniającym do wykluczenia wyżej wymienionych elementów z wartości celnej towarów importowanych jest ich wyodrębnienie z ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za te towary. (art. (art. 32 ust. w którym dokonano operacji finansowej. a) WKC) 3. Pozycje.żądane oprocentowanie nie przekracza normalnie stosowanego poziomu oprocentowania dla tego typu transakcji dokonywanych w tym kraju.1. prowizji od zakupu. obsługą lub pomocą techniczną wykonaną po przywozie towarów takich jak: zakłady przemysłowe.4.. kosztów związanych z pracami budowlanymi.3.1. czy też przez inną osobę. b) WKC) 3. 5 lit.towary te zostały rzeczywiście sprzedane po cenie zadeklarowanej. jako opłaty poniesionej przez importera na rzecz jego agenta za usługę polegającą na reprezentowaniu go przy zakupie towarów. Prawo do dystrybucji lub odsprzedaży Przy ustalaniu wartości celnej opłaty za prawo do dystrybucji lub odsprzedaży towarów poniesione przez kupującego nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej jeżeli takie płatności nie stanowią warunku sprzedaży towarów na wywóz do Wspólnoty. opłat za prawo do kopiowania przywożonych towarów we Wspólnocie. dla których ustalana jest wartość celna. w czasie. kupujący będzie w stanie udowodnić. montażowymi. gdy są w niej zawarte. Nakłady te i koszty tylko wówczas podlegają odliczeniu od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. 32 ust. Prawo do kopiowania Przy ustalaniu wartości celnej płatności za prawo do kopiowania przywożonych towarów we Wspólnocie nie są doliczane do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary. jako faktycznie zapłacona lub należna i . które podlegają odliczeniu muszą zostać wykazane w momencie zgłoszenia celnego oddzielnie od ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywieziony towar.33 WKC) 4. instalacyjnymi.3. Opłaty i koszty podlegające odliczeniu Do wartości celnej nie wlicza się następujących elementów: kosztów transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty. Wprowadzenie 4. że: .(art.

Towary identyczne muszą być takie same pod każdym względem. fakt nie wyodrębnienia tych kwot na fakturze nie wyklucza możliwości odliczenia i uwzględnienia przy ustalaniu wartości celnej przywożonych towarów. Wartość transakcyjna towarów identycznych. ust. ponieważ z definicji jest możliwe dokonanie rozróżnienia między opłatami i podatkami kraju importu a ceną faktycznie zapłaconą lub należną. która zastała określona na podstawie art. które podlegają odliczeniu muszą zostać zgłoszone w deklaracji wartości celnej (D. poziomu handlu.1). art. 29 WKC (metoda wartości transakcyjnej). Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie wartości transakcyjnej ustala się ją w oparciu o metodę wartości transakcyjnej towarów identycznych. Opinia 3. Import towaru identycznego w tym samym bądź zbliżonym czasie.3. 4. 150 ust. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych polega na ustaleniu wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną identycznych towarów sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie co towary. 5. 5 RWKC). natomiast muszą istnieć oczywiste informacje i dane na fakturze lub innym dokumencie towarzyszącym. Poziom handlu. Towary identyczne muszą być wyprodukowane w tym samym kraju. możliwe jest przystosowanie w odniesieniu do ilości. Wartość transakcyjna towarów identycznych. 33. Dla ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych należy stosować wartość 103 . Wyjątki 4. Informacje dotyczące stawek tego typu opłat i podatków są publikowane i powszechnie dostępne. że będą one wydzielone" w uwadze interpretacyjnej do Artykułu 1 Porozumienia: Opłaty i podatki w kraju importu" 4. 5.5 Postanowienia karne. O ile jest to konieczne. Podatki krajowe i opłaty celne Opłaty i podatki w kraju importu nie stanowią części wartości celnej.W.3. Ponadto. 30 ust. drogi transportu.1.1.2. 5. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO "Znaczenie wyrażenia "pod warunkiem. 2a WKC. Zastosowanie tej metody możliwe jest tylko w przypadku spełnienia następujących warunków: Nie jest możliwe określenie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej. (art. Wprowadzenie.2.1.fakturze lub innym dokumencie potwierdzającym wartość. 5. 1 lit. dla których ustalana jest wartość celna.1. Procedury i czynności urzędowe 4. iż cena faktycznie zapłacona lub należna obejmuje te opłaty.1.1.4. f WKC). Dla celów ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych może być wzięta pod uwagę jedynie wartość transakcyjna towarów identycznych. Dokładniejsze postanowienia 4. (art. Pozycje.

. dla ustalenia wartości celnej można wykorzystać dane dot. . Wartość celna ustalana metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych powinna być określona na podstawie wartości transakcyjnej towarów identycznych sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie. a nie chwili. W przypadku. Wartość transakcyjna może zawierać następujące elementy: . .na tym samym poziomie handlu lecz w innych ilościach. Na przykład. 150 ust.koszty ubezpieczenia. (art. uwzględniających w zależności od konkretnego przypadku: . 150 ust. ustalanie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych nie jest możliwe. który został sprzedany: . dla ustalenia wartości celnej należy przyjmować wartość transakcyjną identycznych towarów sprzedawanych na innych poziomach handlu i/lub w innych ilościach. podczas którego praktyka handlowa i warunki rynkowe mające wpływ na cenę pozostają niezmienione. W wypadku.4. gdy brak jest danych dotyczących tego rodzaju sprzedaży. 150 ust. czy taka korekta prowadzi do zwiększenia. (art.opłaty załadunkowe. możliwie najbliższy daty wywozu.na innym poziomie handlu lecz w zasadzie w tych samych ilościach. towaru identycznego. była partia 500 sztuk.3. korekta może być dokonana po uzyskaniu wglądu do listy cenowej sprzedającego i ustaleniu ceny. Komentarz nr 10. niezależnie od tego. tzn. jeżeli towar dla którego ustalana jest wartość celna.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO). jeżeli tylko stwierdzono wiarygodność listy cenowej. W takim przypadku należy dokonać stosownej korekty w celu uwzględnienia istotnych różnic w takich kosztach pomiędzy towarami podlegającymi wycenie a towarami identycznymi.jedynie czynniki ilościowe. . Czynnik czasu. pod warunkiem że tego rodzaju korekta może być dokonana na podstawie przedstawionych dowodów określających zasadność i prawidłowość korekty. by sprzedaż musiała być dokonywana w partiach 10 jednostek. przy czym ustalono.jedynie różnicę w poziomie handlu.transakcyjną identycznych towarów sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary. dotyczy dostawy 10 sztuk. . Pojęcie "w tym samym lub zbliżonym czasie" odnosi się do chwili. . . kiedy towary zostały wywiezione w celu przywozu na teren Wspólnoty. 5. dla których ustalana jest wartość celna.koszty transportu. po której realizowana jest sprzedaż 10 sztuk. że moment wywozu towarów identycznych jest bliższy momentowi wywozu towarów 104 . że sprzedający udziela rabatów ilościowych. gdy brak jest danych dotyczących towarów identycznych sprzedanych w tych samych ilościach i na tym samym poziomie handlu. Koszty transportu.1. podczas gdy jedynymi identycznymi towarami. 1. z niezbędnymi poprawkami mającymi na celu uwzględnienie różnicy w poziomach handlu lub ilości.1. powinno być interpretowane jako pewien okres czasu. 2 RWKC) 5. (art.zarówno różnicę w ilości. czy też zmniejszenia wartości. Jednak przy braku takiej obiektywnej wskazówki. dla których istnieje ustalona cena transakcyjna. sam fakt. 1 RWKC). jak i poziomie handlu. kiedy towary zostały sprzedane. Nie jest wymagane.opłaty manipulacyjne. W takiej sytuacji należy dokonać stosowanych korekt. załącznik nr 23 do RWKC.na innym poziomie handlu i w innych ilościach. Wymagania dotyczące czasu wywozu nie mogą zmieniać kolejności stosowania metod wyceny. Ponadto.

jakość. ponieważ zostały wykonane we Wspólnocie. 4 RWKC).5 Postanowienia karne. Towary są uznawane za identyczne w przypadku. c. Towary identyczne.1.podlegających wycenie nie jest wystarczający.3. 5. artystyczne. 1 lit. w stosunku do których nie dokonano korekty z tytułu użycia przy ich produkcji tego rodzaju prac. rozwojowe. 142 ust. projektowe oraz plany i szkice. 5. Wartość najniższa. aby zmienić kolejność stosowania metod wartości transakcyjnej towarów identycznych i podobnych. 6.5. (art. Wprowadzenie. 150 ust. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej wartości transakcyjnych towarów identycznych. Nieznaczne różnice w wyglądzie zewnętrznym nie są przeszkodą do uznania towarów za identyczne. gdy nie ma towarów identycznych produkowanych przez tę samą osobę.6. Wyjątki 5. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych polega na ustaleniu wartości celnej w oparciu o wartość transakcyjną towarów podobnych. co osoba która wyprodukowała towary wyceniane. włączając w to: .1. Dokładniejsze postanowienia 5. Wartość transakcyjna towarów podobnych.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO).1.1. Zastosowanie tej metody możliwe jest tylko w przypadku. które w zależności od przypadku. . Towary są uważane za identyczne w zasadzie tylko w przypadku. 3 RWKC). Procedury i czynności urzędowe 5. gdy zostały wyprodukowane przez tę samą osobę. gdy zostały wytworzone w tym samym kraju co towary podlegające wycenie oraz są takimi samymi pod każdym względem. gdy: 105 . (art.1. 5. kryteriom. Producent.4. 150 ust. Wartość transakcyjna towarów podobnych Jeżeli wartość celna nie może zostać ustalona na podstawie wartości transakcyjnej i wartości transakcyjnej towarów identycznych ustala się ją w oparciu o metodę wartości transakcyjnej towarów podobnych. Towary produkowane przez inną osobę mogą być wzięte pod uwagę tylko wówczas.1. wartość celną należy ustalić na podstawie wartości najniższej. 6. 2 RWKC). . (Nota Wyjaśniająca 1.enomę jaką posiadają. (art. Pojęcie "towary identyczne" nie dotyczy towarów. 6. włączają lub odzwierciedlają prace techniczno-inżynieryjne. 142 ust.2. 5. która wytworzyła towary podlegające wycenie. jeśli odpowiadają one pod innymi względami ww. art.7. sprzedanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary będące przedmiotem wyceny..cechy fizyczne.

koszty transportu. Koszty transportu.2. 151 ust. (art. by sprzedaż musiała być dokonywana w partiach 10 sztuk. jeżeli tylko stwierdzono wiarygodność listy cenowej. poziomu handlu. która zastała określona na podstawie art. ustalanie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych nie jest możliwe. W takiej sytuacji należy dokonać stosowanych korekt. 2b WKC. Nie jest wymagane.koszty ubezpieczenia. 30 ust. . drogi transportu. 151 ust. . gdy brak jest danych dotyczących towarów podobnych sprzedanych w tych samych ilościach i na tym samym poziomie handlu. była partia 500 sztuk. dla ustalenia wartości celnej można wykorzystać dane dot. Komentarz nr 10.jedynie czynniki ilościowe.na innym poziomie handlu lecz w zasadzie w tych samych ilościach.. . Jednak przy braku takiej obiektywnej wskazówki.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO). Dla ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych należy stosować wartość transakcyjną podobnych towarów sprzedawanych na tym samym poziomie handlu i w zasadzie w tych samych ilościach co towary.opłaty załadunkowe. 5 RWKC).Import towaru podobnego nastąpił w tym samym bądź zbliżonym czasie. po której realizowana jest sprzedaż 10 sztuk. towaru podobnego. . . możliwe jest przystosowanie w odniesieniu do ilości. jeżeli towar dla którego ustalana jest wartość celna. Dla celów ustalenia wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych może być wzięta pod uwagę jedynie wartość transakcyjna towarów podobnych. pod warunkiem że tego rodzaju korekta może być dokonana na podstawie przedstawionych dowodów określających zasadność i prawidłowość korekty. W przypadku. czy taka korekta prowadzi do zwiększenia. jak i poziomie handlu. dla ustalenia wartości celnej należy przyjmować wartość transakcyjną podobnych towarów sprzedawanych na innych poziomach handlu i/lub w innych ilościach. Wartość transakcyjna może zawierać następujące elementy: . Na przykład. z niezbędnymi poprawkami mającymi na celu uwzględnienie różnicy w poziomach handlu lub ilości. czy też zmniejszenia wartości. załącznik nr 23 do RWKC.na innym poziomie handlu i w innych ilościach. . . art.Towary podobne są wyprodukowane w tym samym kraju. że sprzedający udziela rabatów ilościowych. dotyczy dostawy 10 sztuk. 29 WKC (metoda wartości transakcyjnej). przy czym ustalono. . uwzględniających w zależności od konkretnego przypadku: .jedynie różnicę w poziomie handlu.1.1. podczas gdy jedynymi podobnymi towarami. . dla których ustalana jest wartość celna.zarówno różnicę w ilości. 6.Nie jest możliwe określenie wartości na podstawie metody wartości transakcyjnej i metody wartości transakcyjnej towarów identycznych. niezależnie od tego. W wypadku.3. dla których istnieje ustalona cena transakcyjna. .O ile jest to konieczne.Towary podobne mogą pełnić te same funkcje i być towarami handlowo zamiennymi. 1. korekta może być dokonana po uzyskaniu wglądu do listy cenowej sprzedającego i ustaleniu ceny. Poziom handlu. który został sprzedany: . 106 .na tym samym poziomie handlu lecz w innych ilościach. (art. gdy brak jest danych dotyczących tego rodzaju sprzedaży. 6.

gdy zostały wyprodukowane przez tę samą osobę.1.5. Przy ustalaniu podobieństwa towarów należy brać pod uwagę jakość. która wytworzyła towary podlegające wycenie.1 Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej WCO). możliwie najbliższy daty wywozu. sam fakt. Dokładniejsze postanowienia 6.4. projektowe oraz plany i szkice.1. 6. podczas którego praktyka handlowa i warunki rynkowe mające wpływ na cenę pozostają niezmienione. Za podobne uznawane są towary. włączają lub odzwierciedlają prace techniczno-inżynieryjne. że moment wywozu towarów podobnych jest bliższy momentowi wywozu towarów podlegających wycenie nie jest wystarczający.opłaty manipulacyjne. Pojęcie "towary podobne" nie dotyczy towarów. Wartość najniższa. (Nota Wyjaśniająca 1. Wartość celna ustalana metodą wartości transakcyjnej towarów podobnych powinna być określona na podstawie wartości transakcyjnej towarów podobnych sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty i wywiezionych w tym samym lub zbliżonym czasie. 4 RWKC). gdy nie ma towarów podobnych produkowanych przez tę samą osobę. Metoda ceny jednostkowej (metoda dedukcyjna) Jeżeli wartość celna nie może być ustalona na podstawie wcześniej przedstawionych metod.1. kiedy towary zostały sprzedane. które w zależności od przypadku. 1 lit. 6. kiedy towary zostały wywiezione w celu przywozu na teren Wspólnoty. co osoba która wyprodukowała towary wyceniane. 2 RWKC).7. (art. Towary podobne. (art. wartość celną należy ustalić na podstawie wartości najniższej. 142 ust.4. Producent. 151 ust. 6.3. 6. co pozwala im pełnić te same funkcje i być towarami handlowo wymiennymi. 6. 7.6. 3 RWKC). art.5 Postanowienia karne. (art. Towary są uważane za podobnych w zasadzie tylko w przypadku. ponieważ zostały wykonane we Wspólnocie. Towary produkowane przez inną osobę mogą być wzięte pod uwagę tylko wówczas. artystyczne. nie będąc podobnymi pod każdym względem. 142 ust. d. w stosunku do których nie dokonano korekty z tytułu użycia przy ich produkcji tego rodzaju prac. aby zmienić kolejność stosowania metod wartości transakcyjnej towarów identycznych i podobnych. Ponadto. tzn. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej wartości transakcyjnych towarów podobnych. 151 ust. Czynnik czasu. metody wartości 107 . posiadają podobne cechy i skład materiałowy.. Procedury i czynności urzędowe 6. Wymagania dotyczące czasu wywozu nie mogą zmieniać kolejności stosowania metod wyceny. które zostały wytworzone w tym samym kraju co towary podlegające wycenie oraz. powinno być interpretowane jako pewien okres czasu.2. tzn.1. znak handlowy i opinię o towarach. Wyjątki 6. rozwojowe. (art. a nie chwili. 2 RWKC). 151 ust. W takim przypadku należy dokonać stosownej korekty w celu uwzględnienia istotnych różnic w takich kosztach pomiędzy towarami podlegającymi wycenie a towarami podobnymi. Pojęcie "w tym samym lub zbliżonym czasie" odnosi się do chwili.

Aby możliwym było stosowanie tej metody muszą być spełnione następujące warunki: .są one pracodawcą i pracobiorcą.1 Wartość celna oparta na cenie jednostkowej Metoda ta polega na obliczeniu wartości opartej na cenie jednostkowej. na podstawie których ustalana jest wartość celna. Niewielkie różnice w wyglądzie nie wykluczają ich uznania za towary identyczne. 7. posiadają podobne cechy i podobny skład materiałowy. Za członków rodziny uważa się wyłącznie osoby pozostające ze sobą w którymkolwiek z wymienionych poniżej stosunków: 108 .jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio kontroluje drugą. . .transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych ustala się ja w oparciu o metodę ceny jednostkowej. Osoby powiązane: . Towary identyczne: towary wyprodukowane w tym samym kraju. co pozwala im pełnić te same funkcje i traktować je jako towary handlowo zamienne.Importowane towary lub towary identyczne bądź podobne. bezpośrednio lub pośrednio osobę trzecią. .obie znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą osoby trzeciej.1. . które należy uwzględniać przy ustalaniu podobieństwa towarów. są sprzedane w ciągu 90 dni po przywozie na obszar celny Wspólnoty.Nie jest możliwe określenie wartości celnej metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych bądź podobnych. .jedna jest urzędnikiem lub dyrektorem w firmie drugiej osoby. . Towary podobne: towary wyprodukowane w tym samym kraju.wartościowo dokonane obróbki towaru dokonane jeszcze przed odsprzedażą.w przypadku gdy towary po przywozie na teren Wspólnoty podlegały obróbce . . 7.wspólnie kontrolują. jakościowe i renomę.jedna z osób bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 5 % wszystkich praw lub co najmniej 5% kapitału zakładowego drugiej osoby. .są one członkami rodziny. Możliwym jest odliczenie należności przywozowych. znak handlowy i opinia jaką posiadają są czynnikami. odpowiadające pod innymi względami definicji. . jakość towarów. należy określić cenę jednostkową największej ilości. które nie będąc podobne pod każdym względem.Importer nie skorzystał z przysługującego mu prawa odwrócenia kolejności metod i określenia wartości według wartości kalkulowanej. osobom nie powiązanym ze sprzedającymi.1 Wprowadzenie. włączając w to cechy fizyczne.są one prawnie uznanymi wspólnikami w działalności gospodarczej. . w największych zbiorczych ilościach. Możliwe jest dokonanie odpowiednich korekt związanych z poziomem handlu czy też transportem. o ile jest to konieczne: Można określić . Dodatkowo. po jakiej towary przywożone lub towary identyczne bądź podobne sprzedawane są we Wspólnocie. takie same pod każdym względem.Przy sprzedaży części towaru.

dla których ustalana jest wartość celna 7.. stanowi iż za wartość celną przyjmuje się cenę jednostkową towarów przywożonych lub identycznych bądź podobnych. Dlatego też metoda ta pozwala na korzystanie z ceny jednostkowej towarów identycznych jak i podobnych.bracia i siostry (nawet rodzeni lub przyrodni).1. 152 ust.3 Kolejność sprzedaży Jeśli ani towary importowane. 30 WKC. od których osoby te kupują takie towary na pierwszym szczeblu handlu po zaimportowaniu. .1. Rozpakowanie w celu usunięcia opakowań do transportu morskiego czy proste rozpakowanie w celu wprowadzenia na rynek krajowy nie jest uważane za naruszenie powyższego warunku. Sprzedaż towarów importowanych (również identycznych i podobnych) w kraju importu powinna się odbywać w takim stanie w jakim nastąpił import. dla których ustalana jest wartość celna posiada pierwszeństwo przed ceną jednostkową towarów identycznych lub podobnych. 109 . . Metoda ta.4 Hierarchia sprzedaży Mając na względzie okoliczności wiążące się z każdym przypadkiem należy ustalić. dla którego ustalana jest wartość celna. z którą dokonano sprzedaży towarów importowanych lub identycznych.2a oraz 5 RWKC). Nie są też uważane za naruszenie zmiany naturalne takie jak parowanie. nie przekraczającym 90 dni od daty przywozu towaru. czy podobne nie są sprzedawane w tym samym bądź zbliżonym czasie do daty importu towarów. art. Sprzedaż towarów identycznych lub podobnych może być wzięta pod uwagę. 7. . Importowane towary mogą być sprowadzane jedynie do użytku importera lub mogą być odsprzedawane w zbyt odległej przyszłości po dokonaniu importu. zwana także metodą dedukcyjna. ponieważ stwarzałoby to wielkie ograniczenie dla stosowania tego artykułu. w tym samym lub zbliżonym czasie.wujek lub ciotka i bratanek lub siostrzeniec oraz bratanica lub siostrzenica. w jakim są towary. Reasumując cena jednostkowa towarów. 7.teściowie i zięć lub synowa.5 Cena za jednostkę Dla celów stosowania tej metody należy ustalać cenę jednostkową. na którym to szczeblu miały miejsce takie sprzedaże. kurczenie się itp. Dla celów tej metody wyrażenie "możliwa najbliższa data" będzie oznaczać datę.mąż i żona. dla których ustalana jest wartość celna. . Praktyczne zastosowanie tej metody wymaga przyjęcia.szwagier i szwagierka. . które nie są powiązane. Ustalając cenę jednostkową nie powinno odwoływać się jedynie do ceny sprzedaży towarów importowanych. Największą ilością. . 143 RWKC) 7. (art.2 Sprzedaż Sprzedaż towarów powinna odbywać się pomiędzy osobami. to należy szukać transakcji możliwie najbliższej dacie importu towarów dla których ustalana jest wartość celna lecz nie przekraczającej 90 dni od daty ich przywozu.1. po której sprzedawane są towary importowane lub identyczne bądź podobne w możliwie największych ilościach. (Art. jeśli nie są dostępne dane sprzedaży towarów importowanych. ani identyczne. jest największa ilość jednostek w sprzedażach osobom nie powiązanym z osobami. sprzedanych na obszarze celnym Wspólnoty w największych zbiorczych ilościach i stanie. czy też podobnych towarów importowanych w ilościach wystarczających dla ustalenia ceny jednostkowej. nie ma konieczności brania pod uwagę sprzedaży towarów identycznych lub podobnych dla potrzeb określenia ceny jednostkowej.1. że jeśli nastąpiła sprzedaż towarów importowanych. czy istnieje potrzeba rozpatrywania sprzedaży towarów identycznych lub podobnych.dziadkowie i wnuki.rodzice i dzieci. w transakcjach sprzedaży miedzy nie powiązanymi ze sobą osobami.

gdy towary importowane bądź towary identyczne lub podobne nie są sprzedawane we Wspólnocie w takim stanie. dotyczących sprzedaży towarów importowanych powinno być oparte na informacjach dostarczonych przez.7. Odliczenie narzutu (zysk i koszty ogólne) zazwyczaj ma miejsce w przypadku sytuacji. 7. W przypadku wystąpienia kilku sprzedaży należy wybrać sprzedaż z największą zbiorczą ilością. Przykład. to na wniosek importera. Aby określić największą sprzedaną ilość. Odliczenie dotyczące marży następuje w przypadku.1. obejmujące zyski i wydatki (włączając koszty bezpośrednie i pośrednie obrotu danymi towarami) związane ze sprzedażą we Wspólnocie przywożonych towarów tego samego gatunku i rodzaju. zazwyczaj płacone lub uzgodnione do zapłacenia bądź też narzuty jakie są zazwyczaj stosowane. które ma być dokonane. zysku lub wydatków ogólnych. 7. od której kupuje takie towary.1. jeśli dane te zgodne są ze zwyczajowymi.7 Obróbka lub przetwarzanie po czasie wprowadzenia do wolnego obrotu. wartość celna jest ustalana na podstawie ceny jednostkowej towarów importowanych po której są sprzedawane.1. a sumę wszystkich sztuk towarów sprzedanych po tej cenie porównuje się z sumą wszystkich sztuk sprzedanych po dowolnej innej cenie. W drugiej sprzedaży 400 szt. osobie mającej swoją siedzibę we Wspólnocie. sprzedawanych jest po cenie 90 jednostek pieniężnych za sztukę. po dokonaniu obróbki lub przetworzenia. należy wziąć razem wszystkie sprzedaże po danej cenie. Największa liczba sztuk sprzedanych po takiej samej cenie stanowi poszukiwaną wartość. po której sprzedawane są towary importowane lub identyczne bądź podobne w możliwie największych ilościach. należności przywozowe i inne opłaty należne we Wspólnocie z tytułu przywozu lub sprzedaży towarów. z uwzględnieniem wartości dodanej w wyniku obróbki lub przetworzenia.6 Sprzedaże z różnymi cenami. importera lub z jego polecenia. Pozycje odejmowane Od ceny odsprzedaży towarów importowanych lub identycznych bądź podobnych należy odjąć: marże. Mamy do czynienia z dwiema sprzedażami.. Ilość Aby zastosować tą metodę należy ustalić cenę jednostkową. W przypadku. w jakim zostały przywiezione.9. Przykład: (a) Sprzedaże Ilość sprzedana Cena jednostkowa 40 jednostek towaru 30 jednostek towaru 15 jednostek towaru 50 jednostek towaru 25 jednostek towaru 35 jednostek towaru 5 jednostek towaru (b) Łącznie 100 90 100 95 105 90 100 110 . 7.1. W tym przypadku największa ilość jednostek sprzedanych po danej cenie wynosi 500 szt. która nie jest powiązana z osobą. Odliczenie. gdy odsprzedaż towarów w kraju importu została lub będzie dokonana na zasadzie pośrednictwa/prowizji. w których nie jest pobierana prowizja. w możliwie największych zbiorczych ilościach. a dotyczące kwoty prowizji. koszty transportu i ubezpieczenia oraz związane z nimi koszty ponoszone we Wspólnocie. sprzedanych jest po cenie 95 jednostek pieniężnych za sztukę. tym samym cena jednostkowa największej zbiorczej ilości wynosi 95. W pierwszej sprzedaży 500 szt.8.

tzn. 7. które zwyczajowo wliczane są przez sprzedającego w kraju wywozu. Art.1 Wprowadzenie. tym samym cena jednostkowa największej zbiorczej ilości wynosi 90. metody wartości transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych czy też metody opartej na cenie jednostkowej należy ja ustalić w oparciu o metodę wartości kalkulowanej.5 Postanowienia karne. wytworzonych przez producentów w kraju eksportu. 8. Na pisemny wniosek zgłaszającego może zostać zmieniona kolejność stosowania metody ceny jednostkowej na korzyść metody wartości kalkulowanej.1. w celu wywozu do Wspólnoty.1 Wartość celna oparta na cenie kalkulowanej. . kwoty zysku i kosztów ogólnych równych kwocie zwyczajowo wliczanej w cenę sprzedaży towarów. kosztów transportu i ubezpieczenia przywożonych towarów oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywożonych towarów do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty.Można ustalić koszty transportu.Można ustalić koszty lub wartość materiału.2 Procedury i czynności urzędowe 7. tego samego gatunku lub rodzaju co towary dla których ustalana jest wartość celna.Łączna ilość sprzedana 65 50 60 25 Cena jednostkowa 90 95 100 105 W tym przykładzie największa ilość jednostek sprzedana po danej cenie wynosi 65. oraz całości procesu produkcyjnego. .Można ustalić kwoty zysku i koszty ogólne. 8. Aby możliwym było stosowanie tej metody muszą być spełnione następujące warunki: . 8.4 Wyjątki: kolejność metody ceny jednostkowej i metody wartości kalkulowanej. 30d WKC 111 .Metoda wartości kalkulowanej Jeżeli wartość celna nie może ustalona na podstawie wcześniej przedstawionych metod.Nie jest możliwe określenie wartości celnej wcześniej opisanymi metodami.3 Dokładniejsze postanowienia: warzywa i owoce (zarezerwowany) 7. 7. . Wartość celna ustalana metodą wartości kalkulowanej jest równa sumie: kosztów lub wartości materiałów i produkcji bądź innych procesów zastosowanych przy wytworzeniu przywożonych towarów.

ma być ustalana na podstawie informacji dostarczonej przez producenta lub w jego imieniu. dowolne koszty montażu (gdy chodzi o operacje montażu zamiast procesów wytwarzania). a także koszt naprawy i obsługi sprzętu i maszyn wykorzystywanych podczas operacji wytwarzania.3 Zysk i koszty operacyjne firmy Kosztami ogólnymi. części i podobne elementy. Przykładem takich kosztów są: surowce takie jak drzewo. dla których ustalana jest wartość celna. nadgodziny itp. o ile podane przez niego dane nie są niezgodne z danymi. lecz również bezpośrednie koszty robocizny oraz. koszty dostarczenia surowców do miejsca produkcji. To. 8. tak że nie tylko uwzględniane są bezpośrednie koszty przetwarzania lub wytwarzania towarów. co towary. komponenty. . iż "koszty lub wartość".8. koszty robocizny.materiały. Kwota zysku i kosztów ogólnych. bezpłatnie po obniżonych cenach. w odniesieniu do okoliczności łączących się ze sprawą. 8. części prefabrykowane które będą podlegały montażowi. formy i podobne elementy użyte przy produkcji przywiezionych towarów. .2 Koszty lub wartość materiałów: W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić koszty wytworzenia.1. koszty pojemników stanowiących jedną całość z towarami. artystyczne i projektowe oraz plany i szkice wykonane poza terenem Unii i niezbędne do produkcji przywiezionych towarów. co towary podlegające wycenie. do użytku związanego z produkcją takie jak: . Ma ona być oparta na księgowości handlowej producenta. pod warunkiem. co inne towary. musi być ustalone dla każdego poszczególnego przypadku. . z których korzysta się przy ustalaniu wartości kalkulowanej. wytwarzane przez określoną gałąź przemysłu lub branżę przemysłową i obejmujące towary identyczne lub podobne.1. a w przypadku gdy takie dane nie są dostępne przechodzimy do wartości materiałów potrzebnych do wytworzenia danego produktu.1.5 Koszty związane z transportem. stal. udostępnionych przez producenta lub w jego imieniu. a które nie zostały uwzględnione w kosztach wytworzenia lub materiałów. Jak widać z powyższego koszt wytwarzania obejmuje wszystko to co producent używa do wyprodukowania towaru. Należy jednak pamiętać. rozwojowe. są koszty bezpośrednie i pośrednie związane z produkcją i sprzedażą towarów na eksport. które stanowią część składową lub przynależność przywiezionych towarów. tekstylia. Towary tego samego gatunku lub rodzaju" muszą pochodzić z tego samego kraju. matryce.prace techniczno-inżynieryjne. koszty pośrednie: takie jak nadzór fabryczny. koszty montażu gdy chodzi o zmontowanie towaru. glina.4 Towary tego samego rodzaju lub tego samego gatunku Towary tego samego gatunku lub rodzaju oznaczają towary zawierające się w grupie lub asortymencie towarowym. które są zazwyczaj podawane przez producentów w kraju eksportu w eksporcie do kraju importu przy sprzedaży towarów tego samego gatunku lub rodzaju. koszty pakowania. dla których określana jest wartość celna.narzędzia. że taka księgowość prowadzona jest zgodnie z ogólnie akceptowanymi zasadami księgowości w kraju produkcji towarów. ołów. 8.materiały zużyte przy produkcji przywiezionych towarów. Do wyżej wymienionej wartości należy dodać koszty lub wartości dotyczące kosztów transportu i ubezpieczenia oraz opłat załadunkowych i manipulacyjnych związanych z transportem przywożonych towarów do miejsca wprowadzenia 112 . jeżeli występują. towary i usługi dostarczone bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego.1. o których mowa wyżej mają być ustalone na podstawie informacji związanych z produkcją towarów. dla których ustalana jest wartość celna. czy pewne towary są "tego samego gatunku lub rodzaju". obsługa wytwórni.

a producent jest gotów do przedłożenia władzom celnym kraju importu niezbędnych kosztorysów i zapewnienia możliwości ich weryfikacji.gdy producent nie jest znany lub odmawia podania danych dotyczących wytworzenia importowanego towaru.1. W takich przypadkach jedyną możliwą do zastosowania metodą może okazać się metoda ostatniej szansy. .4 Wyjątki: kolejność metody ceny jednostkowej i metody kalkulacyjnej. . 113 . organy celne kraju obcego.6 Inne informacje Stosowanie metody wartości kalkulowanej będzie w zasadzie ograniczone do przypadków. .. Wartość celna ustalana na podstawie tej metody nie może być przyjęta na podstawie: . 9.gdy transakcja dotyczy towarów gdzie nie następuje przeniesienie własności towarów. 8. polegającego na przyjmowaniu dla potrzeb celnych wyższej z dwóch alternatywnych wartości. Jednak niektóre sytuacje nie pasują do powyższych metod.na teren Wspólnoty. Informacje pochodzące od producenta towarów.gdy nie są importowane towary identyczne bądź podobne.ceny sprzedaży na obszarze Wspólnoty towarów wytworzonych we Wspólnocie. np. 8. W wypadku ustalania wartości celnej tą metodą nie żąda się od osoby zagranicznej przedstawienia lub udostępnienia dokumentów księgowych albo innych informacji służących do ustalenia wartości celnej.. .1 Wartość celna według metody rozsądnych środków Metoda ostatniej szansy nie przewiduje konkretnego sposobu ustalania wartości celnej towaru. przedłożenia jakichkolwiek danych księgowych lub innych danych niezbędnych do zastosowania tej metody.1. aby ta wartość była ustalona na podstawie: Porozumienia w sprawie stosowania artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r. przepisów rozdziału 3 Tytułu II WKC pt. Pięć poprzednich metod ustalania wartości celnej w większości przypadków umożliwia ustalanie wartości celnej towarów.gdy towary importowane nie są dalej odsprzedawane. 8. z dostatecznym wyprzedzeniem. artykułu VII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu z 1994r.systemu. która może być konieczna. nie rezydującej na jej terytorium. 9. że władze celne żadnego kraju nie mogą domagać się lub wymuszać na osobie. jeżeli organ celny powiadomi o tym. natomiast wymaga. Na pisemny wniosek zgłaszającego może zostać zmieniona kolejność stosowania metody ceny jednostkowej na korzyść metody wartości kalkulowanej.2 Procedury i czynności urzędowe (zarezerwowany) 8. Wynika to stąd. "Wartość celna towarów". mogą być weryfikowane za jego zgodą przez organ celny w innym kraju. gdy sprzedający i kupujący są powiązani.3 Dokładniejsze postanowienia (zarezerwowany) 8.: . Metoda "ostatniej szansy". służące do ustalenia wartości celnej na podstawie tej metody.1 Wprowadzenie. 9.5 Postanowienia karne.

nie stanowią sprzedaży. iż towary podobne powinny być wyeksportowane w tym samym lub przybliżonym czasie. która została ustalona dla identycznych lub podobnych towarów na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt d).3.kosztów produkcji.. Dokładniejsze postanowienia.wymóg. iż towary powinny być sprzedane w "stanie takim. Szczególny tryb ustalania wartości celnej W odniesieniu do pewnych towarów. w innych jako alternatywa dla ustalania wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej towaru i metod zastępczych. Wprowadzenie 10. 10. w jakim były importowane" może być interpretowany elastycznie. że towary identyczne powinny być wyeksportowane w tym samym lub przybliżonym czasie. co towary. Ponadto. 32 WKC). .cen na wywóz do kraju nie będącego częścią obszaru celnego Wspólnoty. mogą również być podstawą ustalania wartości celnej. ze względu na ich specyfikę i konieczność odmiennego traktowania przewidziano szczególny tryb ustalania ich wartości celnej. dla których ustalana jest wartość celna. dla których ustalana jest wartość celna. należy ustalić wartość celną stosując inne metody. 9.2 Przykłady rozsądnej elastyczności Poniżej podane są niektóre przykłady tej rozsądnej elastyczności: Towary identyczne . 9.1. co towary.1. .ceny towarów na rynku wewnętrznym kraju wywozu. Metoda ceny jednostkowej . Postępowanie wobec towarów wynajętych lub wydzierżawionych Z samej swojej natury transakcje dotyczące towarów importowanych w ramach umowy najmu lub dzierżawy. mogą również być podstawą ustalania wartości celnej.2 Procedury i czynności urzędowe (zarezerwowany) 9. Także podobne towary produkowane w kraju innym niż kraj eksportu towarów dla których ustalana jest wartość celna.wymóg "90 dni" może być stosowany elastycznie. W niektórych przypadkach taki szczególny tryb przewidziano jako obligatoryjny sposób wyceny. Wartość celna ustalona powyższą metodą powinna być w możliwie największym stopniu oparta na pozostałych metodach ustalania wartości celnej.elastyczne stosowanie może obejmować wymóg. produkowane w kraju innym niż kraj eksportu towarów. innych niż wartość kalkulowana. Towary podobne . 9. Elastyczność w stosowaniu metody może wyrażać się w odstąpieniu od pewnych warunków jej stosowania. dla których ustalana jest wartość celna.5 Postanowienia karne. identyczne towary importowane. nawet jeżeli zawierają klauzule o opcji zakupu wynajmowanych towarów. które powinny być stosowane z "rozsądną elastycznością". . Skoro w tej sytuacji nie można zastosować metody wartości transakcyjnej. Rezygnacja z pewnych wymagań w ramach rozsądnej elastyczności wymaga w każdym wypadku indywidualnego i wnikliwego rozważenia i nie może cechować jej arbitralność.wymóg. (Art.1.1.4 Wyjątki 9. 10.minimalnych wartości celnych -arbitralnych lub fikcyjnych wartości. w kolejności 114 . .

ustalenie wartości celnej towaru zgodnie z metodą ostatniej szansy może być dokonane na bazie kosztu najmu zapłaconego lub do zapłacenia za importowany towar. Jeżeli wszystkie te próby nie powiodły się. jednakże. aktualne ceny towarów nowych powinny ulec korekcie uwzględniającej amortyzację towarów podlegających wycenie. modelu. Stąd. podstawę do określenia wartości celnej mogą stanowić koszty najmu wskazane w umowie najmu.1.przewidzianej przepisami. ponieważ towary powinny być wyceniane według ich stanu w momencie importu. gdy nie występuje opcja zakupu. i Studium 2. podstawę wyliczenia należności celnych musi stanowić wartość towaru w dniu obejmowania go procedurą celną. dla ustalenia wartości celnej towarów wynajętych lub wydzierżawionych pozostaje metoda ostatniej szansy.1.ma zrównoważyć wartość towaru w przypadku.ze swej natury. W przypadku towarów. Nie wlicza się do niej kosztów oprocentowania ani czynności. rat dzierżawnych itp. nie będą sprzedane we Wspólnocie. są sprzedawane w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty. dzierżawy itp. ustalenie wartości celnej towarów będących przedmiotem innych transakcji niż sprzedaż. która posiadała i użytkowała go w dłuższym okresie przed przywozem. W pierwszym przypadku wartość powinna być oparta na cenie opcji. w czasie trwania i na koniec trwania umowy. konserwacja. zgodnie z którymi należności celne od towarów objętych procedurą czasowego przywozu pobiera się miesięcznie jako część należności celnych ustalonych tak. Takie ustalenie wartości celnej towaru jest zatem prostsze. wartość celna może zostać ustalona metodą wartości transakcyjnej towarów identycznych czy też podobnych. Postępowanie wobec używanych pojazdów motorowych W przypadku braku ceny sprzedaży lub gdy pojazd jest importowany przez osobę lub firmę. naprawy wynajętych urządzeń). które są eksportowane do kraju importu. która . wycena może bazować na aktualnych cenach towarów nowych. W pewnych przypadkach umowy najmu przewidują opcję zakupu. W przeciwnym wypadku trzeba starać się ustalić wartość celną metodą wartości kalkulowanej. Jeżeli te dwie metody nie mogą zostać zastosowane.2.in. Metoda ceny jednostkowej towarów przywożonych. Chociaż używane pojazdy motorowe są towarem importowanym dość często. Również wtedy. Koresponduje to z regulacjami dotyczącymi. ma na celu określenie ich wartości. W dwu pozostałych przypadkach. Niemożliwym jest bowiem znalezienie identycznych bądź podobnych używanych pojazdów motorowych. W przypadku kiedy wartości celnej nie można ustalić przez elastyczne zastosowanie poprzednich metod. powiększone o wymaganą dodatkową sumę. procedury czasowego przywozu (art. (jeżeli brak takich cen dla towarów używanych). a nie wyłącznie wartość usługi polegającej np. identycznych lub podobnych może natomiast znaleźć 115 . 143 § 1 WKC). na leasingowaniu tego towaru. który sporządzi stosowną opinię rzeczoznawczą. można się oprzeć na aktualnych cenach towarów nowych bądź używanych.1. Jeżeli towary identyczne lub podobne do towarów wynajętych lub wydzierżawionych. jest on zbywany. . czyli m. który spełniałby warunki określone w przepisach celnych dla towarów identycznych lub podobnych i tym samym pozwalałby na zastosowanie metody wartości transakcyjnej towarów identycznych czy też podobnych. najczęściej w takich wypadkach stosowanej. uwzględniając wysokość uiszczonego czynszu. wartość celną należy ustalić stosując kolejno zastępcze metody ustalania wartości celnej. które były używane. które mają być wycenione. gdy umowa przewiduje opcję wykupu. (Studium Przypadku 4. należy sięgnąć po następną metodę. które będą miały miejsce w kraju importu w trakcie wynajmowania towaru (np. to jednak nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego materiału porównawczego. instalacja. metodę ceny jednostkowej można zastosować jedynie. gdy po okresie najmu. jakby towar był dopuszczony do obrotu. Opcja taka może przysługiwać na początku. która powinna jak najlepiej odpowiadać cenie zbycia. Natomiast prowizja wynajmującego pobierana od całej kwoty do zapłacenia za okres trwania umowy najmu stanowi marżę wynajmującego (wydzierżawiającego) i wchodzi do podstawy obliczenia wartości celnej towaru. roku produkcji pojazdów musiałaby też występować zgodność wyposażenia oraz stopnia i sposobu zużycia. Ponieważ jednak z samej swej natury towary podlegające najmowi lub dzierżawie. W tym celu podstawę obliczenia wartości celnej może stanowić całkowita kwota kosztów najmu przewidzianych do zapłacenia przez okres użytkowania towarów. Dokonując takiej wyceny można również skorzystać z wiedzy biegłego. Prócz zgodności marki. jeśli identyczne lub podobne towary importowane są w kraju importu sprzedawane. Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej (WCO)) 10. Jak wynika z powyższego.

periodyki. Biorąc pod uwagę powyższe. specjalistycznych katalogach lub czasopismach zawierających ceny rynkowe tych pojazdów. jak wielkość (wyrażona procentowo) wahań cen giełdowych. Przesyłki bezpłatne Okolicznością warunkującą możliwość ustalenia wartości celnej na podstawie wartości transakcyjnej jest dokonanie "sprzedaży w celu wywozu na obszar celny Wspólnoty". Nie należy pomniejszać lub powiększać wartości rynkowej pojazdu bazowego (pojazd o wartości rynkowej. Poniżej zawarto wytyczne. podatku VAT lub podatku akcyzowego). Przy ustalaniu wartości celnej używanych pojazdów motorowych można oprzeć się na opiniach rzeczoznawców. Od średniej wartości rynkowej należy odliczać cło. Takich cech nie posiada handel pojazdami używanymi. 79a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 10. to może ona być wzięta pod uwagę w ramach stosowania ostatniej z metod ustalania wartości celnej towaru (metoda ostatniej szansy).1. w zasadzie wyłącznie. cena rynkowa pojazdu bazowego nie obejmuje danego elementu kalkulacji (np. należy stwierdzić. od której dokonywane są kolejne odliczenia) o taki element. Procedury i czynności urzędowe Wartość celną towaru przekazanego bezpłatnie należy ustalić pierwszą możliwą do zastosowania metodą wyceny. metoda ta. Jeżeli wartość bezpłatnej przesyłki jest określona w umowie darowizny lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce. Ponadto również ta metoda bazuje na cenach towarów identycznych bądź podobnych. w oparciu o które dokonywane są stosowne wyliczenia (niezależnie od źródła danych . Nie jest też możliwe ustalanie wartości celnej używanych pojazdów motorowych w oparciu o metodę wartości kalkulowanej. sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego w rozumieniu art. Wartość celna ustalona powyższą metodą powinna być w możliwie największym stopniu oparta na uprzednio ustalonych wartościach celnych. Jeżeli w katalogach zawierających wartości pojazdów samochodowych we Wspólnocie.2. a z drugiej strony zapłata wynagrodzenia. Ewentualne korekty z uwagi na stan towaru powinny być dokonywane w oparciu o instrukcje zawarte w specjalistycznych katalogach samochodowych lub na podstawie oceny technicznej. 116 . Dotyczy bowiem sprzedaży towarów sprzedawanych we Wspólnocie w największych zbiorczych ilościach. dostawczych. w których wydawca zestawia średnie ceny pojazdów samochodowych (osobowych. określającej procentowo stopień korekty. Istotnymi elementami pojęcia sprzedaży z jednej strony jest przeniesienie własności przywożonego towaru (przeniesienie faktycznej i prawnej możliwości dysponowania towarem). uwzględniają wahania cen giełdowych. katalogi).zastosowanie. W takim przypadku dokonując ustalania wartości towaru należy uwzględnić wszystkie elementy wpływające na jego wartość. w przypadku importu dla celów handlowych. (Studium 1. w których nie następuje zapłata ceny (bezpłatne przesyłki) nie mamy do czynienia ze sprzedażą towaru. stanowisko Technicznego Komitetu Ustalania Wartości Celnej Światowej Organizacji Celnej (WCO)) 10. które należy uwzględniać przy ustalaniu wartości celnej w oparciu o specjalistyczne katalogi zawierające średnie ceny. typowe dla towaru stanowiącego punkt odniesienia.1. ponieważ średnie ceny rynkowe.3. że wartość celna używanego pojazdu motorowego może być ustalona według metody "ostatniej szansy". Ta kategoria nie może być brana pod uwagę. wówczas w przeprowadzanej kalkulacji wielkości tej nie należy uwzględniać (odliczać). oparta na koszcie produkcji importowanych towarów. jego wartość celna nie może być ustalona w oparciu o metodę wartości transakcyjnej i trzeba ją ustalić metodą zastępczą. podatek akcyzowy odpowiednio do pojemności silnika oraz roku produkcji pojazdu oraz zwyczajową marżę. Ponieważ w transakcjach. Korekta winna być dokonywana niezależnie od tego czy prowadzi do zwiększenia czy zmniejszenia średniej wartości rynkowej. W ramach tej metody wcześniejsze metody ustalania wartości celnej powinny być stosowane z "rozsądną elastycznością". podatek VAT. nie może być brana pod uwagę. terenowych. Skoro używane pojazdy nie są produkowane jako takie. prowadzonych w sposób fachowy przez specjalistów w dziedzinie motoryzacji. ciężarowych) na podstawie ogólnokrajowych badań rzeczoznawczych.

5 Postanowienia karne. Jednakże: gdy kurs wymiany nie jest odnotowany w przedostatnią środę (dla wszystkich walut albo dla poszczególnych). 168 . takie jak jednostki rozliczeniowe i rozrachunkowe. 11. Nie ma więc znaczenia termin zapłaty za towar lub za pozostałe elementy składające się na wartość celną. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 10.172 RWKC). 11. 11.10. 117 . Również w przypadku zapłaty zaliczki. aby wejść w życie w następnym miesiącu. że bieżące kursy średnie walut obcych w złotych.1. Określenie "waluta" oznacza każdą jednostkę monetarną stosowaną jako środek regulujący płatności bądź między władzami finansowymi. wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski są badane przez Departament Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów w każdą środę. Art. ten nowy kurs zastępuje kurs dotychczasowy od następnej środy i obowiązuje aż do końca miesiąca stosowania.4. a także umieszczane na stronie internetowej Służby Celnej. Zasady stosowania kursów walut Momentem właściwym dla dokonania przeliczenia jest zawsze moment ustalania wartości celnej przywożonego towaru. a także o każdej zmianie kursu o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego są przekazywane dyrektorom izb celnych. Wprowadzenie 11. chyba że w tym okresie.3. bądź na rynku międzynarodowym. gdy podczas okresu stosowania. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej . zastępuje kurs ustalony na ten następny miesiąc począwszy od pierwszej środy tego miesiąca. w celu ich rozpowszechnienia w podległych jednostkach.2. Zasadą jest. Centralne zasoby kursów wymiany Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. jeżeli kurs wymiany zanotowany w ostatnią środę miesiąca i opublikowany w tym dniu lub w dniu następnym różni się o 5% lub więcej od kursu ustalonego zgodnie ze wskazaną wyżej zasadą. Informacje o kursach wymiany. a stosuje się je według zasad wynikających bezpośrednio z przepisów wspólnotowych.1.1. korzystać należy z ostatniego kursu stwierdzonego i opublikowanego w poprzednich czternastu dniach. które są wyrażone w innej walucie niż PLN. (§ 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. kurs wymiany zanotowany w środę i opublikowany w tym samym dniu lub w dniu następnym różni się o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego. Kursy wymiany walut Kursy wymiany walut służą przeliczeniu tych elementów właściwych dla określenia wartości celnej towaru.1. w dowolną środę. że kurs odnotowany różni się o 5% lub więcej od kursu aktualnie stosowanego. Kursy walut obcych Dla ustalania wartości celnej wykorzystuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. 11. Wyjątki 10.3. które mogą być stosowane podczas wystawiania faktur handlowych. Stąd obejmuje ono nie tylko narodową walutę. kwotę już wydatkowaną należy przeliczyć po kursie właściwym w momencie obliczania wartości celnej towaru. wyliczone w przedostatnią środę miesiąca i ogłoszone przez NBP w tym samym dniu lub w dniu następnym obowiązują przez cały następny miesiąc. które będą stosowane w następnym miesiącu. jeszcze raz zostanie stwierdzone. wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski. albo gdy stwierdzone kursy wymiany nie zostały opublikowane tego lub następnego dnia.1. lecz również jednostki księgowe.

opisanych w poprzednich rozdziałach. 168 .2. 11. w celu przeliczenia kwot podanych w walucie zagranicznej.1) przez składającego tę deklarację. chyba że do wyliczenia należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą (np. Z tej możliwości skorzystał polski ustawodawca. kursy wymiany stosuje się według reguł określonych w Art. (Art. Wyjątki Zasadą jest. umieszczając w Prawie celnym (Dz. Procedury i czynności urzędowe Kurs waluty zastosowany do przeliczenia waluty z faktury na PLN nie jest podawany w zgłoszeniu celnym.4.4.172 RWKC nie są stosowane w ramach uproszczonego systemu ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się. poz. Odstępstwem od tej zasady jest : . U.4. Natomiast zawsze kurs ten powinien być podany w deklaracji wartości celnej (D. Uproszczony sposób ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się. kursu wymiany innego niż ostatni kurs sprzedaży zanotowany dla transakcji handlowych na najbardziej reprezentatywnym rynku walutowym. w celu ustalania wartości celnej towarów. poz.4. to dla celów ustalania wartości celnej można przeliczyć walutę zagraniczną według uzgodnionego stałego kursu pod warunkiem. Nr 87. w celu ich przekazania podległym jednostkom. Uproszczony system ustalania wartości celnej łatwo psujących się towarów może być stosowany jako alternatywny sposób wyceny (do wyboru przez zgłaszającego) niektórych owoców i warzyw przywożonych do konsygnacji. Komisja ustala dla każdej rubryki klasyfikacyjnej. Dla ustalenia wartości celnej towarów wymienionych w Załączniku 26 do RWKC. w którym ustalane są wartości jednostkowe. 12. stosowanymi w celu ustalania wartości celnej towarów są zatem bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez NBP. Nr 68. 11. ale stosuje się je według zasad wynikających z przepisów wspólnotowych.3. że rozliczenie rzeczywiście oparto na tym kursie. kontraktowo uzgodniony kurs wymiany).przeliczanie wartości jednostkowych towarów łatwo psujących się wyrażonych w EUR (paragraf 11. stąd wskazanie ich w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. U. 827). Bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski spełniają te kryteria.2 Wartości jednostkowe towarów łatwo psujących się wyrażone w EUR Bieżące kursy średnie wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski wykorzystywane do ustalania wartości celnej towarów według zasad określonych w Art. Przeliczenie wartości jednostkowych (oznaczonych w TARIC EurVU) na waluty Państw Członkowskich odbywa się po ostatnich kursach wymiany ustalonych przez Komisję i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich przed tygodniem. 118 . 168 . Otrzymane tą drogą wartości. Kursami wymiany walut.2) 11.kontraktowo uzgodniony kurs wymiany (paragraf 11. 11.11.W.172 RWKC. wartość jednostkową za 100 kilogramów netto wyrażoną w walucie państw członkowskich i dane te przekazuje do odpowiednich organów w tych państwach.4.5 Postanowienia karne. Departament Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów udostępnia dyrektorom izb celnych. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) Przepisy wspólnotowe przyznają Państwom Członkowskim prawo do wyznaczenia.1) i . że dla ustalenia wartości celnej towarów w PLN. 173 i 175 RWKC) 11.1 Kontraktowo uzgodniony kurs wymiany Jeżeli w umowie zawartej pomiędzy kupującym a sprzedającym został z góry ustalony kurs wymiany dla PLN. 622) delegację dla Ministra Finansów do wyznaczenia takiego kursu. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej (Dz.

2. Wniosek importera o przystąpienie do systemu Dokonując pierwszego zgłoszenia w roku kalendarzowym. Wyjątki Jeśli ustala się wartość standardową dla produktów oraz dla okresów stosowania podanych w Załączniku do 119 .1. (Art. Należy zwrócić uwagę. wymienione są w Załączniku 26 do RWKC.177 RWKC) 12.1. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 12. zgłaszający w zasadzie decyduje o korzystaniu z procedury uproszczonej przez cały ten rok. 36 ust. Art. Procedury i czynności urzędowe Wpisanie w drugiej części pola 37 kodu E01 oznacza przystąpienie importera do ww. Wartości jednostkowe ustanawiane są na podstawie dostarczonych przez Państwa Członkowskie średnich cen z określonych centrów handlowych (są to giełdy towarowe wymienione w Załączniku 27 do RWKC. sprawdzić czy znajduje się on na liście importerów. którzy przystąpili do uproszczonego sposobu ustalania wartości celnej określonego towaru na dany rok. gdy importer ustala wartość celną danych produktów w inny sposób niż przy zastosowaniu uproszczonego systemu. są one także dostępne w TARIC (a więc i w systemie ISZTAR). (Art. który informację te przekaże do Komisji WE w celu ich rozpowszechnienia w pozostałych państwach członkowskich.4. który rozpoczyna się w piątek. które powinny być uwzględnione przy wymiarze cła w przypadku. Jeżeli zgłaszający będzie na liście importerów. to w przypadku.3. a wybór jest dokonywany dla poszczególnych towarów i obowiązuje we wszystkich Państwach Członkowskich. (Art. a jeśli tak. które są dostarczane do konsygnacji. tj. Wartości jednostkowe Komisja WE ustanawia i ogłasza co dwa tygodnie średnie wartości jednostkowe dla owoców i warzyw wymienionych w Załączniku 26 do RWKC.4. co do których możliwe jest ustalenie wartości celnej według uproszczonego systemu. Odpowiedni raport o wykluczeniu zostanie przekazany do Departamentu Ceł (Wydział Reguł Pochodzenia i Wartości Celnej) w Ministerstwie Finansów. Wprowadzenie 12. systemu w odniesieniu do towaru o kodzie taryfowym z pola 33 dokumentu SAD. Towary łatwo psujące się Owoce i warzywa. 173 . gdy dany podmiot chce z tego systemu skorzystać. według wartości jednostkowych ustalonych przez Komisję WE. 177 ust. 12. Nie jest wymagany zatem żaden odrębny wniosek. odpowiedniego kodu oraz zadeklarowaniem wartości celnej towaru według wartości jednostkowych. poza wskazaniem w polu 37 (i ewentualnie także 12) SAD. 175 RWKC) 12. którzy przystąpili do uproszczonego sposobu ustalania wartości celnej określonego towaru na dany rok.12. 1. konieczne jest ich przeliczenie na walutę danego Państwa Członkowskiego. Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 12. wartość celna może zostać ustalona na podstawie uproszczonych reguł ustanowionych dla całej Wspólnoty. 12.1. 2 WKC i Art.1. Wartości jednostkowe stosuje się dla każdego okresu czternastodniowego. 2 RWKC. należy dokonać aktualizacji listy (dane importera zostaną przeniesione do listy importerów wykluczonych z systemu) i powiadomić importera o wykluczeniu go z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej dla danego towaru.1. a ponieważ są one wyrażone w EUR.3.2. Wartość celna towarów łatwo psujących się W odniesieniu do określonych łatwo psujących się towarów. 173 ust.1. czy zgłoszeniem celnym objęto towary z Załącznika 26 do RWKC przywiezione do konsygnacji. Wartości te publikowane są co drugi wtorek w Dzienniku Urzędowym WE.

jako jeszcze jeden sposób ustalania wartości celnej określonych towarów. które w momencie określania wartości celnej są co najmniej w 5% niezdatne do konsumpcji lub których wartość obniżyła się co najmniej o 20% w porównaniu do wartości rynkowej. (Art. Wybór. Nie powoduje to wykluczenia importera z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej tego produktu. Dla każdego towaru łatwo psującego się importer może wybrać inną metodę ustalania wartości celnej niezależnie od tego czy są one objęte jednym czy wieloma zgłoszeniami celnymi. 36 ust.176 RWKC. 29 WKC) nie może być stosowana w przypadku braku określenia wartości transakcyjnej (czyli np. 177 ust. 2 WKC) 12. nie stosuje się wartości jednostkowej w rozumieniu Artykułów 173 . Wyceniane są one w następujący sposób: po przesortowaniu. który może być przez dany podmiot kwestionowany. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94) 12. ustalona w ramach ww. lub przez zastosowanie wartości jednostkowych ustalonych dla produktu zdrowego pomniejszonego o procent uznany przez rzeczoznawcę za odzwierciedlający uszkodzenie i zaakceptowany przez organ celny. gdy wartość transakcyjna będzie już znana. 2 RWKC) 12. to zamiast wartości jednostkowej ustalonej dla tego produktu zastosować należy standardową wartość przywozową. ma być oclony według tej wartości. Zgłaszający może zrezygnować z korzystania z systemu (deklarując np. Czynności urzędowe O wykluczeniu importera z systemu należy poinformować go na piśmie. poprzez zastosowanie wartości jednostkowych do części zdrowej. a ostateczne ustalenie wartości celnej nastąpi wtedy. Wykluczenie do końca roku kalendarzowego nie wymaga żadnej szczególnej formy aktu administracyjnego (decyzja. każdego dnia roboczego. importer chce skorzystać z uproszczonego ustalania wartości celnej.4. lub przez zastosowanie wartości jednostkowych ustalonych dla produktu zdrowego. wartość transakcyjną lub ustaloną metodą zastępczą). Pamiętać jednak należy. ale wtedy będzie z niego wykluczony w odniesieniu do wybranego towaru (towarów) przynajmniej do końca roku kalendarzowego.14) i wobec produktu tam wymienionego. Są one ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. tzn. (Art. systemu. co wymaga zapewnienia możliwości odwołania się.Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94 w sprawie szczegółowych zasad stosowania uzgodnień importowych dotyczących owoców i warzyw (Załącznik Nr 2 do Rozdziałów ). Należy ją zastąpić standardową wartością w przywozie. czy przywożony towar. postanowienie). gdyż wynika z aktu woli zgłaszającego. dla którego istnieje wartość jednostkowa. a więc zachowania formy decyzji administracyjnej. traktowane są jako uszkodzone. chyba że korzystając z możliwości złożenia zgłoszenia niekompletnego importer zadeklaruje wartość prowizoryczną.2. Metody inne niż uproszczony sposób ustalania wartości celnej. Natomiast w przypadku przedłużenia wykluczenia na okres następnego roku kalendarzowego pojawia się element uznaniowości. Towary uszkodzone Przesyłki. Niemniej jednak wykluczenie powinno być zakomunikowane zgłaszającemu i należy zachować formę pisemną.4. Standardową wartość przywozową ustala Komisja WE. w przypadku konsygnacji). 120 . że pierwsza metoda (Art. Wykluczenie importera z uproszczonego systemu ustalania wartości celnej następuje z takim samym skutkiem we wszystkich państwach członkowskich WE. Wykluczenie importera z systemu. (Art. 176 RWKC) 12.4. przy czym część zepsuta powinna zostać zniszczona pod dozorem celnym.4.4.1. po odjęciu od wagi przesyłki procentu równego części przesyłki uznanej przez rzeczoznawcę za uszkodzoną oraz zaakceptowanej przez organ celny.3. (Art. Określenie wartości celnej według uproszczonego systemu następuje niezależnie od metod wskazanych w Kodeksie Celnym. Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 3223/94 (Załącznik Nr 2 do Rozdziałów 9 . Jeśli zatem w okresie objętym Załącznikiem do ww. w EUR. należy do zgłaszającego.

218 RWKC) 13. z wyjątkiem pola 24. na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów. która będzie zniszczona pod dozorem celnym oraz ustalić wartość dla pozostałej (zdrowej) części towaru. Pole Nr 1 . Deklaracja wartości celnej Deklaracja wartości celnej jest dokumentem. 13.należy podać pełną nazwę i dokładny adres zgłaszającego. Pole Nr 2 (b) . autentyczność dokumentów przedstawionych na poparcie tych danych. 13. który należy dołączyć do zgłoszenia celnego towarów.odbiorca. 181 ust. Wypełnianie deklaracji D. kopię faktury. 178 ust.1 wypełnia się w następujący sposób. 12.W.W.1 BIS.1 Formularz deklaracji D.W.14) 121 . Do zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu należy dołączyć: − − − − deklarację wartości celnej.1. W przypadku braku faktury handlowej należy przedłożyć inny dokument określający wartość towaru. na żądanie . Złożenie deklaracji wartości celnej jest traktowane jako przyjęcie odpowiedzialności przez składającego za: − − − ścisłość i pełność danych zawartych w deklaracji.1 BIS w kolumnie POZYCJA należy podać dane dotyczące towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej (pole 32 SAD lub SAD-BIS).odbiorcy (pole 8 .W.1 i formularza D.SAD). których wartość celna ma być ustalona.1 nie ma zastosowania do towaru. list przewozowy) oraz dotyczące innych opłat.należy podać pełną nazwę i dokładny adres sprzedającego . należy w odpowiednim miejscu danego pola wpisać słowa: "nie dotyczy" lub "n/d".1.należy podać symbol warunków dostawy wg INCOTERMS 2000 (załącznik Nr 1 do Rozdziałów 9 . W przypadku.2. gdy w danym zgłoszeniu występują towary klasyfikowane według więcej niż trzech kodów taryfy celnej. Wartości w polach. umowy licencyjne.W.1 i dokumenty handlowe. dostarczenie każdej informacji lub dodatkowego dokumentu potrzebnego dla ustalenia wartości celnej towarów. należy wpisać "jak wyżej". Jeżeli jakiekolwiek z pól D.nadawcy/eksportera (pole 2 . Władze celne są uprawnione do żądania dalszych informacji i dokumentów w celu upewnienia się.W. należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wprowadzenie 13.SAD).Wybierając pierwszą z metod wyceny towarów uszkodzonych należy dokonać przesortowania towaru w celu wydzielenia części zepsutej. dla którego wartość celna jest deklarowana.inne dokumenty (np.W.1. Jeśli jest to kupujący . 1 i Art. dokumenty dotyczące transportu i kosztów z nim związanych (np. należy sporządzić odpowiednio D. Wybierając którąś z pozostałych metod należy posiłkować się opinią rzeczoznawcy. 1 i 4. które zadeklarowano do doliczenia/odliczenia od wartości transakcyjnej. że zadeklarowana wartość celna stanowi całkowitą kwotę faktycznie zapłaconą lub należną za towar. (Art. Art. z wyjątkami określonymi w przepisach. Pole Nr 3 . Na drugiej stronie formularza D. Pole Nr 2 (a) .5 Postanowienia karne.należy podać pełną nazwę i dokładny adres kupującego . o finansowaniu zakupu lub dowody ubezpieczenia.1 Deklaracja wartości celnej D.

Jeżeli koszty transportu i ubezpieczenia są ujęte łącznie.wypełnić np. przywiezionych w okresie 3 miesięcy przed datą zgłoszenia towarów. "uzgodniono telegraficznie" itp. 178 ust.należy podać wartość płatności pośrednich. Pole 22 . Należy podać właściwy dla momentu dokonania zgłoszenia celnego towaru. Pole 11 (a) . należy wpisać: "transport i ubezpieczenie ujęto łącznie". Pole 24 . o ile organ celny uzna to za uzasadnione oraz nie stanowi to przeszkody w stosowaniu odpowiednich postanowień umów dwustronnych zawartych z państwami trzecimi lub zwyczajowych praktyk. Pole 21 . Pole 16 . (b). d.1. e WKC.należy podać informacje. które powinny być zastąpione fakturą ostateczną (sprzedaż nie 122 .jeżeli koszty takie ujęto w cenie sprzedaży i można je z niej wyodrębnić. np. Pole Nr 5 .kwotę należy podać w pełnych złotych polskich. Jeżeli koszty te są ponoszone odrębnie. dla celów celnych. zamówienia. w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalania wartości celnej . Warunek pierwszy nie dotyczy osób. "uzgodniono telefonicznie".należy podać łączne koszty z pól 19 . Pole Nr 7 (c) . 13.należy podać wartości celne. Wartość towaru musi obejmować również dokonane przedpłaty lub zaliczki. kurs wymiany stosowany w celu ustalenia wartości celnej (art.22. (b).należy podać numer i datę kontraktu. 168172 RWKC. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. (c) są ujęte w cenie sprzedaży. 14. 2 RWKC) 13. ale warunkowo. W przypadku przedstawienia faktur pro-forma. wyżywienie zwierząt żywych. Pole 23 . należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie POZYCJA. Faktury Podstawowym dokumentem handlowym służącym ustaleniu wartości transakcyjnej towaru jest faktura. a jeśli takie nie występują . skonta). jako dokumenty prowizoryczne. opłaty za: załadunek towaru na środek transportu. czy były wydane wcześniejsze decyzje dotyczące takiego samego towaru i transakcji dokonanej przez tego samego kupującego i sprzedającego. faktura za transport. Pole 20 . które dokonują zgłoszeń sporadycznie.dostarczone. (c) nie ujęto w cenie sprzedaży.jeżeli koszty wymienione w pkt (a). 33 ust. przeładunek przy zmianie środków transportu. 14. należy zapisać: "ujęto w cenie".1. Pole Nr 6 . Pole 11 (b) . należy podać ich wartość. dla których wartość celna jest deklarowana. Należy podać numer i datę wcześniejszego zgłoszenia celnego. o których mowa w polu 8(b) D. Pole 17(b) .(Dz.wypełnia się w przypadku wystąpienia kosztów wymienionych w art. w przypadku dostawy na warunkach DDP (Delivered Duty Paid . tj. Pole Nr 4 .1 Deklaracja wartości celnej może zostać sporządzona tylko przez osobę mającą swoją siedzibę we Wspólnocie i dysponującą wszystkimi wymaganymi informacjami.należy podać wartość towaru pomniejszoną o przyznane upusty (rabaty.: chłodzenie. np.opłaty załadunkowe i inne związane z transportem towaru oznaczają m. Pole 17 . dokumenty te mogą być zaakceptowane.W.1. poz. na podstawie którego ustalona jest wartość celna (pole 44 SAD).3.). które zostały ustalone dla identycznych lub podobnych towarów.sprzedaży.W. 827) Pole 13.oraz nazwę miejsca.4. usługę montażu itp. wietrzenie. jak została zawarta umowa kupna . 1 lit c.należy podać numer i datę faktury lub innego dokumentu. Składający deklarację D.wyjaśnienie. U. cło opłacone). Jeżeli kosztów wymienionych w pkt (a). To samo odnosi się do elementów doliczanych bądź odliczanych w celu ustalenia wartości celnej towaru (np. magazynowanie.o ile koszty opisane w pkt 13. (Art. należy podać ich wartość w odpowiedniej kolumnie POZYCJA. którego warunek dostawy dotyczy (pole 20 SAD). bez miejsc po przecinku (pole 46 SAD).in. 15 zostały ujęte w cenie sprzedaży. utrzymanie towaru w dobrym stanie w trakcie transportu. Nr 87. 15 . tzn.wypełniać w przypadku wpisania w polu 9 (b) "tak". na zasadzie wzajemności. składowanie i spedycję w trakcie transportu. należy zapisać: "ujęto w cenie".

wg Międzynarodowych Reguł Wykładni Terminów Handlowych Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu INCOTERMS 2000 . to zgłaszający musi przedłożyć organom celnym drugi egzemplarz tej faktury. 181 ust. jakie powinno spełniać zgłoszenie celne) 13.1. na poparcie każdego zgłoszenia celnego.3. Jeden z tych egzemplarzy jest przechowywany przez organy celne. od okoliczności transakcji. które mogą być rozpatrywane jako równoważne fakturze (rachunek/paragon. Procedury i czynności urzędowe Jeżeli wartość celna została zadeklarowana na piśmie a faktura odnosząca się do importowanych towarów została wystawiona na osobę mającą swoją siedzibę w innym Państwie Członkowskim. pochodzące od tego samego sprzedającego i przeznaczone dla tego samego kupującego. 13.. to zgłaszający musi przedłożyć 2 egzemplarze tej faktury. 13. Faktura może być przedłożona w oryginale.in. Jeżeli brak tej informacji również w kontrakcie.14). kserokopii. W tym wypadku jednak należy zażądać dostarczenia tych elementów za każdym razem. W wypadku braku informacji o warunkach dostawy na fakturze lub innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej. musi przedłożyć organom celnym egzemplarz faktury. którą wartość celna ma być ustalona itd. zależy od konkretnego przypadku. danych wymaganych zgodnie z formularzem D.. Zbiorcza deklaracja wartości celnej D. Wtedy importer ma obowiązek dostarczyć dokumenty. do wyliczenia wartości celnej należy przyjąć. ale nastąpi). w sprawie szczegółowych wymogów. § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2004 r. wyboru metody. gdy 123 . umowa kupna-sprzedaży). realizowanego na tych samych warunkach handlowych. W przypadkach tych należy postępować zgodnie z zasadami określonymi dla składania zgłoszeń niekompletnych. tj. w którym wartość celna została zadeklarowana. warunki dostawy (np. Zasadniczo. (Art. zostaje zwrócony zgłaszającemu w celu przekazania go osobie. jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych − (Art. Inne dokumenty handlowe To. nazwę i adres nabywcy. rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej.. 2 RWKC) 13.1. 181 RWKC. >inne dane. Jeżeli wartość celna została zadeklarowana na piśmie i faktura odnosząca się do importowanych towarów została wystawiona na osobę mającą swoją siedzibę w innym Państwie Członkowskim. który nie był przedmiotem sprzedaży.załącznik Nr 1 do Rozdziałów 9 . jaki inny dokument handlowy może posłużyć do ustalenia wartości transakcyjnej oraz jakie dokumenty mogą być pomocne przy dokonywaniu wyceny towaru. gdy chodzi o towary będące przedmiotem stałego przywozu. na podstawie którego została zadeklarowana wartość celna importowanych towarów.5. niż to.6. walucie polskiej albo walucie obcej niebędącej walutą wymienialną. Dokładniejsze postanowienia (przepisy szczególne) 13. miejsce i datę wystawienia. Forma i tryb składania dokumentów handlowych Osoba składająca deklarację wartości celnej. w którym wartość celna została zadeklarowana./ oznaczone miejsce) według INCOTERMS 2000. niż to.1. m..nastąpiła.. na którą wystawiona została faktura.1. dla zastosowania ceny transakcyjnej wymagana jest faktura handlowa (wystawiana w przypadku sprzedaży). opatrzony pieczęcią danego urzędu i numerem ewidencyjnym zgłoszenia celnego. faksem i powinna zawierać w szczególności: − − − − − − nazwę i adres kontrahenta. należy przyjąć warunki dostawy podane w kontrakcie. drugi.2.W.. jednak mogą zdarzyć się przypadki. numer.W. Organ celny może zwolnić importera z obowiązku dostarczenia w całości. że dostawa była realizowana na warunkach EXW (Z zakładu /. że towary zostaną sprzedane bez faktury.2.3.

PL5221862551). Pole 9 stanowisko osoby wymienionej w polu 8. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie D. w odniesieniu do których ma być stosowana zbiorcza deklaracja wartości celnej D.zmieniają się okoliczności i co najmniej raz na trzy lata. 143(1) RWKC.2.imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.nazwa i adres urzędu celnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Osoba podpisująca wniosek gwarantuje. urzędzie celnym.należy podać numer i datę zawarcia kontraktu (lub innego porozumienia) dotyczącego towarów.należy wpisać swój numer REGON (14 lub 9 znakowy).W. Pole 4 .numer wniosku (numer wewnętrzny wnioskodawcy). W przypadku braku numeru NIP należy wpisać "BN".data wniosku (data sporządzenia).należy podać pełną nazwę. wcześniejsze pozwolenie na stosowanie D.W.nazwa i pełny adres wnioskodawcy.W. ze względu na siedzibę wnioskodawcy.W. Pole 5 .W. Pole 6 .2.W.2.W. Pole 3 . składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL (np. Pole 5 . 124 . .W.należy podać. (Art.W.2 otrzymanego w wyniku złożenia niniejszego wniosku.W. czy kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani w rozumieniu art.1 będzie wymagane w przypadkach.2.należy podać pełną nazwę i dokładny adres kupującego wraz z numerem telefonu.2 oraz. Pole 8 . Zwolnienie importera z obowiązku każdorazowego dostarczania danych wymaganych zgodnie z D. 13.2 oraz formularz D.2 składane są we właściwym miejscowo.W.zbiorczej deklaracji wartości celnej D. Pole 6 . Zbiorcza deklaracja wartości celnej D. pozwolenie wydane na podstawie art. Pole 7 . To pozwolenie może zostać cofnięte i przedłożenie D. W przypadku braku numeru REGON należy wpisać "BR".W.W.pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.należy podać numery wcześniejszych decyzji dotyczących pól od 7 do 13 (np. 156a RWKC oraz załączyć ich kserokopie. że wszystkie warunki zostaną spełnione w przypadku towarów zgłaszanych z zastosowaniem numeru D.2 wypełnia się w następujący sposób: Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie D.podpis osoby wymienionej w polu 8..miejscowość i data sporządzenia wniosku. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.2 oraz zbiorcza deklaracja wartości celnej D.3. Jeżeli takie powiązanie występuje to należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".1 realizowane jest w praktyce z zastosowaniem następujących formularzy: . Pole 4 .zanim wniosek zostanie podpisany należy zapoznać się z zawartymi w tym polu warunkami. Pole 7(a) . W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". Pole 3 . Pole 10 .należy wpisać swój numer identyfikacyjny.wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.2. dokładny adres oraz kraj sprzedającego. 179 ust. 3 i 4 RWKC). .W.2 Wypełnianie deklaracji D.2 Pole 1 . Pole 2 . że warunki wymagane dla jego udzielenia nie zostały spełnione lub już nie są spełniane. w których okaże się.2 Pole 2 .

którego wzór określony jest w Załączniku 28 do RWKC.należy podać dokładne dane i złożyć podpis.W. które składane są wraz z wnioskiem w wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. jeżeli możliwe jest precyzyjne określenie wartości takiego warunku lub świadczenia należy zaznaczyć odpowiedź "Nie" oraz podać szczegółowe informacje w tym zakresie. Art. W przypadku.2. Pole 13 . bezpośrednio lub pośrednio. Forma deklaracji wartości celnej D.1 i D.2. 32 ust. "Nie" należy zaznaczyć również w przypadku. sporządzić należy na formularzu D.są nakładane lub wymagane przez prawo lub władze publiczne we Wspólnocie. 32 ust. W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie".jeżeli w transakcji występują jakiekolwiek koszty transportu i ubezpieczenia oraz opłaty załadunkowe i manipulacyjne związane z transportem przywiezionych towarów a nie ujęte w cenie należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".jeżeli w transakcji występują koszty prowizji i pośrednictwa (z wyjątkiem prowizji od zakupu) oraz koszty pojemników lub pakowania należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". na którym towary mogą być odsprzedane. Pole 16 . 30-31 WKC). 1 pkt a WKC.ograniczają obszar geograficzny. Pole 9(b) . którego wartości nie można określić należy odpowiedzieć "Tak". części przychodów z dalszej odsprzedaży. W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". 125 . Pole 9(a) . 32 ust. a nie skróconych danych osoby podpisującej wniosek oraz jej stanowiska.sprzedający może zastosować w stosunku do kupującego różnego rodzaju ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów. gdy w danym zgłoszeniu występują towary klasyfikowane według więcej niż trzech kodów taryfy celnej. 33 WKC. Art. 32 ust. 1 pkt d WKC. Art. 1 pkt a WKC.jeżeli w transakcji występują tego rodzaju koszty zawarte w cenie faktycznie zapłaconej lub należnej należy zaznaczyć odpowiedź "Tak".sprzedający może uzależnić sprzedaż lub cenę towaru od spełnienia przez kupującego dodatkowych warunków lub wykonania świadczeń.jeżeli w transakcji występują honoraria. 1 pkt e WKC.należy wypełnić. Pole 15 .3. jedynie gdy wymagane dane różnią się od podanych w polu 5. lub . Art. Wartość celną należy ustalić zastępczymi metodami wyceny (art.jeżeli w transakcji występuje którakolwiek z wymienionych w tym polu kategorii kosztowych należy w odpowiednim miejscu zaznaczyć odpowiedź "Tak".należy podać załączniki. 29 WKC) oraz brak jest możliwości zastosowania zbiorczej deklaracji wartości celnej DW. Art. W takim przypadku. Art. W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie". Pole 11 .3. to brak jest możliwości zastosowania dla ustalenia wartości celnej metody wartości transakcyjnej (art. dyspozycji lub użytkowania towarów należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". Art.nie mają istotnego wpływu na wartość towaru. Pole 8(a) .W. chyba że te ograniczenia: . 1 pkt c WKC. Deklarację wartości celnej. gdy tego rodzaju warunki lub świadczenia nie istnieją. Pole 8(b) . 1 pkt c WKC. 29 ust.2.jeżeli umowa sprzedaży nakłada na kupującego obowiązek przekazania sprzedającemu. tantiemy autorskie lub opłaty licencyjne związane z przywiezionymi towarami uiszczane bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego jako warunek sprzedaży należy zaznaczyć odpowiedź "Tak". Należy również pamiętać o podaniu pełnych.jeżeli w polu 6(a) i 6(b) zaznaczono odpowiedź "Tak" (powiązanie mało wpływ na cenę zapłaconą za towary). Art. 32 ust.W. . Pole 14 . 13.1. Jeśli istnieje warunek lub świadczenie. 29 ust. Pole 12 . W przeciwnym przypadku należy zaznaczyć odpowiedź "Nie".Pole 7(b) . 1 pkt b WKC. Pole 10 .W.

zgodnie z wartością transakcyjną.1 O ile nie jest to niezbędne dla właściwego poboru należności celnych organ celny odstąpi od wymogu przedstawiania deklaracji wartości celnej: . 33 WKC umożliwia uproszczone (zryczałtowane) określenie ich wysokości. 178 ust.gdy wartość celna importowanych towarów nie przekracza 10 000 EUR za przesyłkę. Odstąpienie od składania deklaracji D.1. (Art. (Art.1 BIS. Postanowienia karne 14. kiedy ich kwota w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego nie jest znana.1. mogą być doliczone do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. . że takie elementy. Wyjątki Deklaracji wartości celnej nie składa się w odniesieniu do towarów łatwo psujących się. Czynności urzędowe 13.należy sporządzić odpowiednio D.1.2.5.W.4. (Art.gdy chodzi o przywóz pozbawiony charakteru handlowego.3. Wzór formularza określony jest w Załączniku 29 do RWKC.4.14). Czynności urzędowe 13. Uproszczenie polega na tym. 156a ust. 179 ust.1. 178 ust.W. 32 oraz Art.W. których wartość celna jest ustalana systemem uproszczonym. 29 WKC. Można także odstąpić od wymogu sporządzenia deklaracji na formularzu D. 173 . zbiorczej deklaracji wartości celnej D.gdy przedstawienie odpowiednich elementów nie jest konieczne dla zastosowania taryfy celnej lub towary są zwolnione z cła. tj. pod pewnymi warunkami i za pozwoleniem organu celnego.2 zawarto w Załączniku Nr 3 do Rozdziałów 9. 5 RWKC) 13.2 oraz pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.3.W. 1 RWKC) 13. . nawet jeżeli nie są wymierne w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego. Formularze wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. których włączenie lub niewłączenie do wartości celnej uregulowane jest w Art.W. Ten administracyjny sposób ustalania poszczególnych elementów. (Art. Administracyjny sposób uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów. Regulacje dotyczące uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów Administracyjny sposób uproszczonego (zryczałtowanego) określenia elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towarów umożliwia doliczanie/odliczanie tych elementów. 178 RWKC i Załączniki 28 i 29 do niego) 13. 3 i Art. Wprowadzenie 14.177 RWKC.2. 14. 1 RWKC) 126 . określonym w przepisach Art.1.4. gdy wartość celna nie może być ustalona na podstawie Art. pod warunkiem że nie są to przesyłki wysyłane partiami lub wysyłane wielokrotnie przez tego samego nadawcę temu samemu odbiorcy.

Pozwolenie powinno zawierać m. jaką jest wartość transakcyjna towaru. istnieją uzasadnione powody. oferty sprzedaży.1. elementów nie powinno być takie obniżenie kosztów działalności podmiotu. długość trwania kontraktu itp. na zakup towarów.przyznanie pozwolenia danemu podmiotowi nie wpłynie w istotny sposób na jego pozycję na rynku (np.1.4. przeprowadzenie procedury polegającej na złożeniu zgłoszenia niekompletnego i ustaleniu wartości prowizorycznej wiąże się w tych okolicznościach z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów administracyjnych . że kwota należności przywozowych do pobrania w okresie objętym pozwoleniem nie będzie niższa od kwoty. kontrakty towarzyszące np.5.dotyczy to sytuacji.). w których importer dokonuje bardzo dużej ilości zgłoszeń celnych (np. dot. skutkiem uproszczonego doliczania/odliczania ww. ze względu na brak danych) lub nie zapewnia dostatecznie precyzyjnego ustalenia wartości celnej (np. kilkuset w skali roku) i zastosowanie procedury zgłoszenia niekompletnego wiąże się z poniesieniem dużych kosztów administracyjnych (konieczność dokonywania korekty. kosztowe. zaaprobowana przez organ celny.warunek ten należy badać poprzez dokładną analizę dokumentów transakcyjnych (kontrakty zasadnicze np.. tj.termin obowiązywania pozwolenia.). 14. w formie decyzji. dot. itp. ze względu na rodzaj towaru .in. czasochłonność. zastosowanie Art. Powinno ono także zawierać zastrzeżenie.2.14. potwierdzenia przekazanych płatności towarzyszących np. korespondencja itp. analiza ryzyka). uwzględniający okresy rozliczeniowe. 33 WKC mogą zostać określone administracyjnie. Warunki stosowania uproszczeń Elementy określone w Art.istnieją dane. nie prowadzi to do naruszenia zasad konkurencji . na podstawie których udzielono pozwolenia. faktury m. 32 oraz Art.wskazanie stawki ryczałtowej wyrażonej w procentach i stosowanej do podstawy. 30 i 31 WKC okaże się nieuzasadnione w szczególnych okolicznościach . takich samych lub podobnych transakcji. Wprawdzie są one ustalane ostatecznie w pozwoleniu.zastosowanie zastępczych metod wyceny jest niemożliwe (np. . .1. 14. opłat licencyjnych. są wyrażone w procentach i stosowane do podstawy. jednak dla ich określenia może być przyjęta kalkulacja sporządzona przez importera. 2 RWKC) 14. opłat licencyjnych. że jest ważne dopóki warunki transakcyjne pozostają niezmienne w stosunku do tych. Pozwolenie na stosowanie uproszczeń Pozwolenie na stosowanie tego uproszczenia wydawane jest przez naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.określenie towaru (towarów) objętych uproszczeniem. kontrahenci sformułowali warunki rozliczania transakcji.in. 156a ust. w uproszczony sposób. aby uważać. które przyznawałoby mu uprzywilejowaną pozycję na danym rynku). która byłaby należna w przypadku braku pozwolenia . jak również wiarygodności importera (ewentualna kontrola w firmie. zaangażowanie osobowe) również ze strony organu celnego. Wartości ustalone administracyjnie Wartości elementów wliczanych/niewliczanych do wartości celnej towaru ustalone administracyjnie. jaką jest wartość transakcyjna towaru. jeżeli − mogą one zostać ustalone na podstawie szczególnych i uzasadnionych kryteriów . na podstawie których można dokonać kalkulacji stawki ryczałtowej (kontrakty zawarto w formie pisemnej. nie dłuższy niż 3 lata.1. − − − − (Art. prowadzona przez importera księgowość umożliwia kontrolę prawidłowości rozliczeń.: . kalkulacje cenowe. zakupu towaru.3. Termin obowiązywania uproszczenia Pozwolenie winno być udzielone na okres dostosowany do warunków transakcyjnych. dodatkową wskazówką mogą być rozliczenia dotyczące wcześniejszych. odsprzedaży. 127 .zastosowanie metod zastępczych dla nośników zawierających wartości niematerialne jak filmy. nagrania muzyczne czy oprogramowanie). aneksy.

i także odpowiadającemu mu okresowi stosowania. Procedury i czynności urzędowe 14. na podstawie których udzielono pozwolenia. opis produktów uważa się jedynie za informacyjny. Warunki dostawy zgodnie z INCOTERMS 2000. Wyjątki 14. ustalony przez zakres kodów CN jakie istnieją w czasie przyjęcia najnowszej zmiany tego rozporządzenia.).wyczerpujące uzasadnienie przyjęcia konkretnej stawki ryczałtowej (kalkulacje.zastrzeżenie. Zakres uzgodnień przewidzianych niniejszym rozporządzeniem jest.5 Postanowienia karne.4. uwzględnione dokumenty i informacje itp. gdy "ex" występuje przed kodem CN. ubezpieczenie i fracht przewoźne opłacone do przewoźne i ubezpieczenie opłacone do dostarczone na granicę dostarczone statek dostarczone nabrzeże dostarczone (cło nieopłacone) dostarczone (cło opłacone) oznaczone miejsce oznaczony port przeznaczenia oznaczony port przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia Miejsce. dla których ustalane są wartości standardowe w przywozie Bez uszczerbku dla zasad wykładni Nomenklatury Scalonej. Załącznik 1 1. franco przewoźnik z zakładu franco wzdłuż burty statku franco statek koszt i fracht koszt. 14. które należy określić oznaczone miejsce oznaczone miejsce oznaczony port załadunku oznaczony port załadunku oznaczony port przeznaczenia oznaczony port przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia oznaczone miejsce przeznaczenia CZĘŚĆ A 128 . W przypadku. Produkty i okresy. KodyIncoterms Incoterms-ICC/ECE EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Załącznik 2. .3. że jest ważne dopóki warunki transakcyjne pozostają niezmienne w stosunku do tych.. zakres dodatkowych ceł jest ustalany zarówno przez zakres kodu CN oraz opisu produktów.2. dla celów niniejszego Załącznika. Dokładniejsze postanowienia 14.

Kody CN ex 0702 00 00 ex 0707 00 05 ex 0709 10 00 ex 0709 90 70 ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 Ogórkil Wyszczególnienie Pomidory Karczochy Cukinie Okres stosowania Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Od dnia 1 listopada do dnia 30 czerwca Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Pomarańcze słodkie. włącznie z nektarynami ex 0809 40 05 Śliwki Od dnia 11 czerwca do dnia 30 września Od dnia 11 czerwca do dnia 30 września 1 Inne niż ogórki określone w części B niniejszego Załącznika CZĘŚĆ B Kody CN Opis Okres stosowania 129 .wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe Od dnia 1 listopada do końca lutego ex 0805 50 10 ex 0806 10 10 ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 ex 0808 20 50 ex 0809 10 00 ex 0809 20 95 Cytryny (Citrus limon. Citrus limonum) Winogrona stołowe Od dnia 1 czerwca do 31 maja Od 21 lipca do dnia 20 listopada Jabłka Gruszki Morele Wiśnie i czereśnie. inne niż wiśnie (Prunus cerasus) Od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca Od dnia 1 lipca do dnia 30 kwietnia Od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca Od dnia 21 maja do dnia 10 sierpnia ex 0809 30 10 ex 0809 30 90 Brzoskwinie. świeże Klementynki Od dnia 1 grudnia do dnia 31 maja Od dnia 1 listopada do końca lutego Mandarynki (włączając tangerynki i satsuma).

Ordynacja podatkowa dotyczące m.Prawo celne.in. 57. podpis osoby upoważnionej). 75 i 89 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. powołanie podstawy prawnej. zgodnie z art.) oraz zażaleń (art.2. Prawa osób trzecich do towaru nie stanowią przeszkody do dokonania jego zajęcia. zależy przede wszystkim od tego. jak i na wniosek . 5) uchylenie lub zmiana albo odmowa uchylenia lub zmiany postanowienia w sprawie zajęcia towaru następuje w drodze postanowienia.236-239 Ord. a także od działań jakie organ celny zdążył już zrealizować w odniesieniu do całości lub części zatrzymanego towaru.3 ustawy . Do zajęcia towaru zastosowanie znajduje art.218 Ordynacji podatkowej.pod. oznaczenie strony. pouczenie o zaskarżalności postanowienia.Prawo celne postanowienie o zajęciu określonego towaru.30 ustawy . postanowienie może być zaskarżone w drodze zażalenia. odpowiednio przepisy ustawy . jeżeli pojawi się przypadek w którym organ celny będzie musiał uregulować sytuację towaru wówczas ma możliwość zajęcia towaru.Prawo celne korzysta z pierwszeństwa przed wszelkimi innymi obciążeniami i przywilejami wynikającymi z odrębnych przepisów. tzn. 30 ustawy . Dla sprawnej realizacji powyższego celu przewidziany został art. postanowienie może być . 11. 4) ww. I tak.zarówno z urzędu.Prawo celne. W płaszczyźnie formalnej schemat zajęcie towaru wygląda następująco: 1) organ celny wydaje na podstawie art. 130 . jeśli jest to uzasadnione.00. in.217-219 Ord. Takie rozwiązanie uwarunkowane jest okolicznością. Podjęcie rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany lub uchylenia postanowienia o zajęciu towaru.2 DOŁĄCZONY PLIK DOC.).pod.W.12 Ord.53. Celem zapewnienia skutecznej realizacji powyższych postanowień niezbędnym stało się stworzenie swoistego mechanizmu prewencyjnego za pomocą którego organ celny mógłby. że towar powinien mieć w pierwszej kolejności uregulowaną sytuację z punktu widzenia przepisów celnych. Są to między innymi takie przypadki jak wskazane w art.00 Regulowanie sytuacji towarów 1.pod.W. Wprowadzenie We wspólnotowym prawie celnym wymienia się kilka przypadków. że towary znajdują się wówczas w nietypowej sytuacji powoduje konieczność niejako podjęcia z urzędu działań "zastępczych" przez organ celny.30 ust. które wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 2) ww. postanowień (art. zbiorcza deklaracja wartości celnej D. które jest również zaskarżalne w drodze zażalenia. w których organy celne z urzędu mają obowiązek podejmować "wszelkie niezbędne działania zmierzające do uregulowania sytuacji towaru". rozstrzygnięcie.W. 3) ww.30 ustawy . uzasadnienie.). postanowienie powinno spełniać wymogi przewidziane w art. Poza tym zajęcie dokonywane na podstawie art.w każdym czasie uchylone lub zmienione.ex 0707 00 05 ex 0809 20 05 Ogórki przeznaczone do przetwórstwa Wiśnie (Prunus cerasus) Od dnia 1 maja do dnia 31 października Od dnia 21 maja do dnia 10 sierpnia" ZAŁĄCZNIK 3 – Załącznik 3. powinno zawierać elementy jakie są niezbędne w postanowieniu (m. liczenia terminów (art.217 i art.2. Należy przy tym zwrócić uwagę.1 ustawy . Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.Prawo celne oraz. prawnie dysponować towarem o nieuregulowanej sytuacji w rozumieniu prawa celnego. pozwolenie na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D. Fakt.73 ust. czy jest potrzeba i w jakim zakresie dalszego dysponowania przez organ celny towarem z uwagi na sytuację w jakiej się on znajduje. że przypadki te wiążą się przede wszystkim z nieprawidłowym postępowaniem osoby na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego.

w przypadkach. reglamentacja pozataryfowa) 2. co do zasady. Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej). że uprawnienia organów celnych w tym względzie mogą być realizowane przez tzw.. wprowadzające reglamentację pozataryfową nie 131 . gdy zachodzi taka konieczność (zob. gdy towar jest przewożony.5 ustawy .pkt 1). że rozwiązania przyjęte w art. względy bezpieczeństwa.Prawo celne. należy wspomnieć także o kontrolowaniu towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie wewnątrzwspólnotowym. podejmujące działania w ramach kontroli drogowych.pozwoleń. Postępowanie tego typu może znaleźć zastosowanie m. Uregulowanie sytuacji takich towarów. który funkcjonuje w kontekście szczegółowych rozwiązań prawnych (wspólnotowych i krajowych) regulujących obrót wewnątrzwspólnotowy pewnymi "specyficznymi" kategoriami towarów. W omawianej sytuacji organ celny może również.31 ustawy . Zasadnicze rozwiązanie w tej mierze wprowadza art. Należy podkreślić. jakim jest w zakresie obrotu towarowego z zagranicą kontrola przywozu (wywozu) towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej.Kodeks celny z 1997 r. którym także w obrocie wewnątrzwspólnotowym muszą towarzyszyć określone dokumenty (np. następuje w sposób ściśle określony (według określonej kolejności). towarów "zakazowych" lub towarów.58 i 59 ustawy . w przypadku uzasadnionego przypuszczenia lub stwierdzenia przez te organy podczas kontroli celnej. świadectw itp. odpadów. organy Inspekcji Ochrony Środowiska. zatrzymać towar celem przekazania go organom uprawnionym do podjęcia stosownych działań wobec towaru. co do których nie spełniono wymogów niezbędnych do ich posiadania. zgodnie z przepisami krajowymi lub wspólnotowymi. organy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Artykuł ten stanowi zmodyfikowaną i rozszerzoną wersję art. Wskazane podmioty. jeżeli przemawiają za tym np.Prawo celne. materiałów wybuchowych. Są to więc dodatkowe istotne uprawnienia organów celnych realizowane obok podstawowego zadania Służby Celnej. Regulowanie sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami wynikającym z odrębnych przepisów (tzw. pozwolenia. zabytków. Ogólnie rzecz ujmując odnosi się on do problematyki postępowania z towarami. organy Inspekcji Weterynaryjnej. a także przemieszczania towarów objętych podatkiem akcyzowym w nabyciu lub dostawie wewnątrzwspólnotowej. znajduje się "w drodze". Zależnie od towaru organami nadzoru lub kontroli.in. z naruszeniem zasad obrotu wewnątrzwspólnotowego. co oznacza. wobec broni. organy Policji. jest w określony sposób reglamentowany (istnieją zakazy lub ograniczenia).2. tzn. odbywa się według zasad przewidzianych w art. Przepisem tym wprowadzono regulację. powiatu lub województwa. świadectwa). informowanymi przez organy celne. wówczas. tzn. przewożonej w transporcie drogowym).2. jeżeli obrót tymi towarami. materiałów archiwalnych. mogą być np. które objęte są zakazami lub ograniczeniami wynikającymi z umów międzynarodowych lub przepisów odrębnych. W sprawach nienależących do właściwości organów celnych. odnoszą się także odpowiednio do przemieszczania towarów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pozostały obszar celny Wspólnoty (i odwrotnie). podejmują dalsze działania wobec towarów przywiezionych z krajów członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. grupy mobilne funkcjonariuszy celnych. gdy umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne. Z zatrzymania towaru powinien zostać sporządzony protokół dokumentujący tę czynność. czynności kontroli celnej. że wskazane rozwiązanie odnosi się do "przemieszczania towarów". 31 ustawy . a więc m. Należy jednak podkreślić. zezwoleń. Działania kontrolne w części dotyczącej obrotu wewnątrzwspólnotowego ww. znajdują zastosowanie dopiero wtedy. zgodnie z którą działania organów celnych w ramach dozoru celnego.danemu towarowi. narkotyków. odpowiednio na szczeblu np. 2.1. roślin. rozpowszechniania lub obrotu. Kontrolowanie towarów objętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie wewnątrzwspólnotowym W kontekście zagadnień związanych z postępowaniem z towarami objętymi zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi.in. a także np.Prawo celne. zwierząt. towarami można zatem porównywać z kontrolą prowadzoną przez organy celne w ramach przepisów ustawy o transporcie drogowym (kontrola określonych dokumentów . zgodnie z przepisami regulującymi ich uprawnienia. że naruszone zostały przepisy dotyczące obrotu danymi towarami wewnątrz Wspólnoty. organy celne informują o tym fakcie właściwe organy nadzoru i kontroli oraz przekazują im sprawę do dalszego prowadzenia. jakie powinny towarzyszyć przesyłce .

Jest to zatem czynność materialno-techniczna.2 zdanie drugie RWKC (gdy z ceny sprzedaży można pokryć należności przywozowe).Prawo celne). Stwierdzenia uchybień na dalszym etapie . na nabywcy zaczynają ciążyć obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego związane z nadaniem towarowi przeznaczenia celnego (art. b) towar może być wydany nabywcy dopiero wówczas. Cofnięcie towaru może być zastosowane w związku z wykryciem nieprawidłowości w obrocie towarem "na granicy". w którym osoba ta ma spełnić określone wymogi. rozpowszechniania lub obrotu określonym towarem.nie jest nakazem powrotnego wywozu (w przepisach prawa celnego odstąpiono od wydawania decyzji "nakazującej powrotny wywóz towaru").1 pkt 3 ustawy . nie pozwala na zastosowanie "cofnięcia" towaru. terytorium nienależącym do Wspólnoty. Równie ż w tym przedmiocie nie jest wydawana decyzja administracyjna.Prawo celne. W ten sposób organ celny niejako od razu nie dopuszcza do tego.1 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez cofnięcie Zgodnie z ww.jeśli towar jest wprowadzany. 4) w przypadku towarów objętych ograniczeniami.jeśli towar jest z niego wyprowadzany. lecz odbywa się na warunkach określonych w art. W sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami. Przepisy wspólnotowego prawa celnego przewidują określone wyjątki w tym zakresie. 3) w przypadku towarów objętych zakazem. że nabywca powinien niezwłocznie spełnić formalności wymagane do nadania towarowi dopuszczalnego dla niego przeznaczenia celnego (art. Dla cofnięcia towaru "z granicy" nie przewidziano szczególnej formy prawnej. np. będącym jednocześnie częścią obszaru celnego Wspólnoty. Zgodnie z art. która dokona jego powrotnego wywozu.2 zdanie pierwsze RWKC). towarami w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych można zatem uznać za przesłankę negatywną warunkującą.867a ust. W przypadku sprzedaży towarów niewspólnotowych zasadą jest. a sprzedaż jest możliwa i uzasadniona. 2. preferowanie takiego sposobu załatwienia sprawy jest jak najbardziej uzasadnione. organ celny sprzedając towar wyznacza termin powrotnego wywozu. tj. gdy będzie on spełniał wymogi niezbędne do posiadania. a terytorium państwa trzeciego. Rozwiązanie to odnosi się do obrotu towarowego między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.841 RWKC. którymi obrót został dokonany z naruszeniem właściwego dla nich reżimu prawnego. organ celny nie wydaje decyzji administracyjnej. gdy cofnięcie towaru nie jest możliwe.70 ust.2. Brak określenia sposobu postępowania z ww. tzn.6 ustawy .31 ust.866 RWKC (gdy należności przywozowe zostały już uiszczone) i art. Nadanie towarowi przeznaczenia celnego "powrotny wywóz" . przepisem w pierwszej kolejności zastosowanie znajduje cofnięcie towaru poza obszar celny Wspólnoty . naczelnik urzędu celnego.182 WKC i art.przewidują własnych sposobów postępowania z towarami. 5) z chwilą wydania towaru.Prawo celne. możliwość korzystania z rozwiązań prawnych przewidzianych w art.2 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez sprzedaż Uregulowanie sytuacji towaru poprzez sprzedaż odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) sprzedaży towaru może nastąpić dopiero wówczas. aby zrealizowany został przywóz lub wywóz towaru z naruszeniem przepisów. co do zasady. organem celnym właściwym w zakresie sprzedaży towaru jest 132 . Właściwy w tym zakresie organ celny. 2. sprzedaż następuje na rzecz osoby. W formalnościach tych mieści się między innymi zgłoszenie towaru do dopuszczenia do obrotu.1 ustawy . lub na obszar celny Wspólnoty . art. sprzedaż następuje na rzecz osoby. organ celny sprzedając jej towar wyznacza termin. 2) w przedmiocie sprzedaży towaru. nie wydaje na tę okoliczność decyzji administracyjnej.867a ust.33 ust. Działania organu celnego w istocie sprowadzają się wówczas do faktycznego uniemożliwienia dokonania przywozu/wywozu towaru podlegającego zakazom lub ograniczeniom. z którym może wiązać się jednocześnie powstanie długu celnego. w ramach wykonywanych czynności granicznej kontroli celnej.po dokonaniu sprzedaży .2.wewnątrz kraju. Jeśli takie odmienne regulacje istnieją są one stosowane w pierwszej kolejności. która zapewnia spełnienie wymogów wynikające z ograniczeń dotyczących danego towaru: a) jeśli osoba nabywcy towaru nie spełnia wymogów. zwalniające z obowiązku zgłoszenia towaru do dopuszczenia do obrotu.

4 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez wystąpienie o orzeczenie przepadku 2.31 ust. organem celnym właściwym w zakresie zniszczenia towaru jest dyrektor izby celnej.U. określa rozporządzenie wydane na podstawie art.Prawo celne.1 Działania podejmowane w przedmiocie przepadku Uregulowanie sytuacji towaru poprzez wystąpienie o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) wystąpienie o orzeczenie przepadku musi być poprzedzone ustaleniem.3 Uregulowanie sytuacji towaru poprzez dokonanie zniszczenia Uregulowanie sytuacji towaru poprzez dokonanie zniszczenia odbywa się z zachowaniem następujących warunków: 1) zniszczenie towaru może nastąpić dopiero wówczas. że chodzi tu o sytuacje.233 WKC stanowi między innymi o "zniszczeniu towarów na polecenie organów celnych" i "zniszczeniu zgodnie z art.1 pkt 3 ustawy . 2. 4) wniosek o orzeczenie przepadku może być złożony bez względu na to.182 WKC (art.1 pkt 3 ustawy . 5) sąd orzeka przepadek również bez względu na to. w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska. zniszczenia lub likwidacji w inny 133 .Prawo celne). czy ustalona została osoba na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego. szczegółowe kwestie związane z sądowym orzekaniem przepadku regulują przepisy art. 4) zniszczenie towaru. 2. sprzedaży. Może ono mieć zastosowanie do towaru stanowiącego własność Skarbu Państwa (zob. Rozpatrując znaczenie wskazanego przepis art.4 ustawy .dyrektor izby celnej. art.182".Dz.56 WKC i art.2. Co do zasady można przyjąć.58 § 2 Kodeksu celnego z 1997 r.art.31 ust. czy ustalona została osoba na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego.29 ust. w których zamiast zniszczenia towaru możliwym rozwiązaniem będzie nieodpłatne przekazanie towaru określonym podmiotom. że zniszczenie towaru jest nieuzasadnione. poz. także w zakresie niszczenia towaru poza przeznaczeniem celnym. jakie powstają przy realizacji przez organy celne działań zmierzających do uregulowania sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami generalnie zastosowanie znajduje art. 6) zniszczenie przeprowadzane na podstawie art.4 ustawy . jest znacznie utrudniona lub nieuzasadniona.4.6101-6105 Kodeksu postępowania cywilnego. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji .2 ustawy .31 ust. 2) o zamiarze zniszczenia towaru należy poinformować (pisemnie) osobę na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego oraz posiadacza towarów (por. zależnie od stanu faktycznego.Nr 50.Prawo celne. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r.31 ust. o którym mowa w art.4 ustawy . Koszty związane z regulowaniem sytuacji towarów objętych zakazami lub ograniczeniami W zakresie kosztów. 56 i 182 WKC). 2) wniosek o orzeczenie przepadku sporządza naczelnik urzędu celnego. które mogą przeprowadzić proces zniszczenia określonego towaru w sposób zgodny z innymi przepisami. a zniszczenie jest uzasadnione. Również niektóre przepisy wspólnotowego prawa celnego zawierają regulacje dotyczące ponoszenia kosztów w określonych sytuacjach (np. będący w istocie nieco zmienioną (rozszerzoną o koszty przechowywania) wersją art.70 ust.449).6101 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). gdy sprzedaż towaru nie jest możliwa.Prawo celne. 2. Według art. przeprowadza sam organ celny.Prawo celne nie jest przeznaczeniem celnym.Prawo celne należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: 1) przepis ten dotyczy kosztów powstałych w wyniku cofnięcia towaru.2.3. lub powierza to zniszczenie wyspecjalizowanym jednostkom (podmiotom) zewnętrznym.53. 5) szczegółowe warunki i tryb postępowania przy zniszczeniu towaru. 3) w przedmiocie zniszczenia towaru w tym trybie organ celny nie wydaje decyzji administracyjnej (w przepisach prawa celnego zrezygnowano z "nakazu zniszczenia"). 3) wniosek jest kierowany do sądu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zajęcia towaru (art.2.

3) jeśli występują dwie osoby lub więcej osób wówczas ich odpowiedzialność z tytuł ww. przewozu. gdy przepadek przewidują umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne. Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest zobowiązany właściwy organ celny.Prawo celne oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. ani nie wskazał w Polsce pełnomocnika do doręczeń. nieodpłatne przekazanie) oraz związanych z przechowywaniem towaru. osoba faktycznie władająca towarem o nieuregulowanej sytuacji). 134 . właściwy jest sąd miejsca zajęcia lub zatrzymania rzeczy będących towarami przez organ celny. poz. jego ustanowienie uważa się za wskazanie pełnomocnika do doręczeń. na które przysługuje zażalenie (art.Prawo celne. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne .Przepisy wprowadzające ustawę .832).1 ustawy . Organ celny może domagać się w jednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy będących towarami zajętymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznościach faktycznych. gdy podjęcie określonych działań wobec towaru leży w gestii organów celnych. jeżeli ponadto sąd jest właściwy dla każdej sprawy. Do wniosku dołącza się protokół z pouczenia o obowiązku wskazania w Polsce pełnomocnika do doręczeń oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.Dz. § 1. jeżeli protokół taki został sporządzony.93 ustawy . W myśl art. W sprawach. które na podstawie przepisów prawa celnego podlegają przepadkowi.Prawo celne). Oczywiście zastosowanie tego przepisu ograniczone jest tylko do takich sytuacji. Art.jeżeli ciążą na niej obowiązki celne.270a ustawy Ordynacja podatkowa w związku z art.33 ust.Nr 87. o których mowa w § 1. z uwzględnieniem przepisów prawa celnego (treść tego artykułu w brzmieniu jakie obowiązuje od dnia 1 maja 2004 r. § 1.Prawo celne postępowanie w sprawie o przepadek towarów ma zastosowanie także do sytuacji. § 2. 6101.sposób (np. 6103. osoba przewożąca towar . W razie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce. kosztów jest odpowiedzialnością solidarną w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (żądać uiszczenia kosztów można od każdej z tych osób. § 2. przeładunku i przechowywania. 6105. 5) za przechowywanie towarów w depozycie lub w magazynie czasowego składowania organ celny pobiera określone opłaty (art. Art. Art. Postępowanie wszczyna się na wniosek organu celnego. przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. a uiszczenie kosztów przez jedną z nich zwalnia pozostałych z konieczności wypełnienia tego obowiązku).U.3 ustawy . Uczestnikowi zamieszkałemu za granicą. osoba wprowadzająca towar. że w przedmiocie kosztów organ celny wydaje postanowienie. 6) należy przyjąć. który nie może być pełnomocnikiem procesowym.Prawo celne). Wyznaczenie rozprawy zależy od uznania sądu. Art. który w postępowaniu w sprawach celnych nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce. 2) odpowiedzialnymi za powstałe koszty są osoby na których ciążą w danym przypadku obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego oraz każda inna osoba w której posiadaniu towar się znajduje (np.4 ustawy . Rozdział 2a Przepadek rzeczy (KPC) Art.2 ustawy . po zmianie wynikającej z art. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.31 ust. 4) w przypadku sprzedaży towaru zastosowanie znajduje również art. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o przepadek rzeczy będących towarami. 6102.73 ust. regulujący kwestie pokrywania z ceny uzyskanej ze sprzedaży kosztów sprzedaży. 6104.

co do którego orzeczono przepadek. na inną definicję "zobowiązanego" (por. 2. WE L 196/7.867 RWKC.33 ust.Prawo celne. poz. 9 ust. 2) orzeczenie przepadku powoduje wygaśnięcie długu celnego na podstawie art. zgodnie z którym w określonych sytuacjach orzeczenie przepadku powoduje wygaśnięcie długu celnego.3 ww.4 pkt 6 WKC).U.105a § 2 pkt 4 i art. b) jak i przez sąd karny w postępowaniu karnym (tę kwestię regulują odrębne przepisy . że naruszyły takie prawa (DZ. W tym zakresie należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące przepisy: 1) art. w tej części w jakiej odnoszą się do towarów niewspólnotowych.6105 KPC.zm. Konieczność zmiany dotychczasowych przepisów w tym zakresie wynika z faktu umiejscowienia komórek egzekucyjnych na szczeblu izby celnej. do których to rozporządzenie odsyła.867a ust.).7 i n. w jakich towar się znajduje.233 WKC. jeżeli przepisy krajowe taką odpowiedzialność przewidują.33 ust.a i b) wygaśnięcie długu celnego nie zwalnia od odpowiedzialności karnej. art.z 2002 r.).Prawo celne.449) oraz określone przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. zgodnie z którym orzeczenie przepadku towaru nie zmienia statusu celnego tego towaru. co do których stwierdzono.2.in.Prawo celne i art.Kodeks karny skarbowy). Nr 50.1 RWKC. dotyczącym działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów. c) we wskazanych sytuacjach (lit.1.faktu. że przepadek towarów powinien nastąpić zgodnie z przepisami prawa krajowego.2003. co do których orzeczono przepadek. modyfikowane i uzupełniane w pewnym zakresie przez przepisy prawa celnego.107b § 2 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). poz. 6) art. Zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r.2-6 ustawy .Dla przykładu można wskazać. Dla przykładu można jednak wskazać m. 4) art. 7) art. Oznacza to.in.w obwieszczeniu o licytacji i ogłoszeniu o przetargu ofert .Prawo celne.4. że możliwość przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa przewidziana została m.art. rozporządzenia). czy uwzględnianie ewentualnej potrzeby nadania towarowi przeznaczenia celnego. przewidziane w § 8. Kwestia sprzedaży towaru zostanie jeszcze poruszona w dalszej części opracowania. nadal zachowuje taki status celny (art.33 ust.2 Konsekwencje orzeczenia przepadku towarów i dalsze postępowanie z towarami. zgodnie z którym także przeprowadzenie sprzedaży towaru po orzeczeniu przepadku (analogicznie jak sprzedaż towaru bez orzekania przepadku) musi uwzględniać uwarunkowania celne.34 ustawy . zgodnie z którym orzeczenie o przepadku będzie wykonywane: a) przez "właściwy organ celny". że w stosunku do takich towarów znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące procedury składu celnego. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. że towar. Organem tym będzie dyrektor izby celnej właściwy dla naczelnika urzędu celnego występującego z wnioskiem o przepadek.31-32 ustawy . str. zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie towaru (mające zastosowanie wyłącznie do towarów stanowiących własność Skarbu Państwa). gdy przepadek będzie orzekany: a) zarówno przez sąd cywilny w postępowaniu cywilnym (ten tryb ma zastosowanie w sytuacjach przewidzianych w art. a nie urzędu celnego. zgodnie z którym towary niewspólnotowe po przepadku uważa się za umieszczone pod procedurą składu celnego. Trudno jest jednoznacznie i kategorycznie określić co to oznacza. w rozporządzeniu nr 1383/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. że zobowiązany jest nieznany (por. Nr 110. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 135 . jaki miał przed orzeczeniem przepadku. b) w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. w szczególności towar niewspólnotowy nie staje się towarem wspólnotowym.2 ustawy . podawanie .U.08. Odpowiednie przepisy tych rozporządzeń wskazują.U. Należy jednak przyjąć. z 2. 5) art. 3) art. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. z uwzględnieniem przepisów prawa celnego (o czym niżej w pkt 6 i 7).Prawo celne i § 4 ust.233 WKC.968 z późn.3 ustawy .

jako. 3. że nie ma potrzeby cofania towaru.1. 3) sprzedaż może być dokonana na rzecz dowolnego nabywcy. w przypadkach. powrotny wywóz towaru poza obszar celny Wspólnoty. gdy zachodzi taka konieczność. objęcie towaru procedurą celną. W takim przypadku towar powinien otrzymać jedno z możliwych przeznaczeń celnych. że towar taki nie może otrzymać przeznaczenia "zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa". odbywa się.c) i d) WKC ze względu na orzeczenie przepadku towaru.Prawo celne jest inny towar. gdyż jego przywóz/wywóz nie podlega reglamentacji pozataryfowej.dnia 23 kwietnia 2002 r. co do zasady.867a ust. 8) art. 3. że dla prawidłowego przeprowadzenia nieodpłatnego przekazania towaru niewspólnotowego muszą zostać spełnione dodatkowo następujące warunki: a) podmiot. 2) przed uruchomieniem sprzedaży organ celny powinien ocenić możliwość oraz zasadność jej przeprowadzenia. regulowanie sytuacji pozostałych towarów także następuje w kolejności ściśle określonej. c) obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego związane z nadaniem przeznaczenia celnego powstają z chwilą wydania towaru (odpowiednie stosowanie art. zgodnie z którym zadysponowanie towarami niewspólnotowymi przez samą administrację celną. poz. 3. Oczywistym jest. Sprzedaż towaru 1) sprzedaż towaru jest pierwszym sposobem regulowania sytuacji towarów innych niż "zakazowe". Regulowanie sytuacji towarów nieobjętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej) Regulowanie sytuacji towarów nieobjętych zakazami lub ograniczeniami w obrocie z krajami trzecimi (przywóz/wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej). Cofnięcie towaru 1) Brak możliwości cofnięcia towaru poza obszar celny wspólnoty lub na ten obszar. 5) cena sprzedaży towaru powinna uwzględniać kwotę należności przywozowych ciążących na tym towarze (art. tj. że formalności związane z nadaniem towarowi przeznaczenia celnego musi wykonać ta administracja.2. wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego. Podobnie jak w przypadku towarów objętych zakazami i ograniczeniami. wówczas może powstać dług celny. powoduje. że dług ten nie może już powstać z innego tytułu. Rozwiązanie powyższe oznacza. gdy towar będzie podlegał należnościom celnym przywozowym.32 ustawy .6 ustawy . Odmienności w tym względzie mogą wynikać z przepisów prawa celnego. zniszczenie towaru.33 ust. gdy w stosunku do tego samego towaru wcześniej wygasł dług celny na podstawie art.Prawo celne). Nr 50. e) powstanie długu celnego poprzez zgłoszenie towaru do dopuszczenia do obrotu następuje nawet wówczas. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. jakie powinien mieć do dyspozycji organ celny. b) organ celny określa jakie ma to być przeznaczenie celne oraz wskazuje termin w którym należy o nie wystąpić. odbywać się musi przy zachowaniu dodatkowych wymogów wynikających z przepisów prawa celnego. 4) nabywca nie musi się zobowiązywać do powrotnego wywozu towaru. że stanowi on już własność Skarbu Państwa. w tej sytuacji wygaśnięcie "pierwszego" długu celnego nie oznacza zatem.32 ustawy .3 RWKC. Przyjęte w tym względzie rozwiązania są zbieżne z rozwiązaniami wyżej już omówionymi. według reguł przewidzianych w art. d) jeśli towar będzie zgłaszany do dopuszczenia do obrotu. 2) W przypadku towarów "niezakazowych" uznano. który nieodpłatnie otrzymał towar ma obowiązek wystąpić o nadanie towarowi przeznaczenia celnego.233 lit.Prawo celne. Wskazać jednak należy pewne różnice jakie w tym zakresie występują z uwagi na fakt. że przedmiotem działań podejmowanych przez organ celny w oparciu o art.32 136 .449). a ten właśnie element był istotny z punktu widzenia gradacji środków. w inny sposób niż dokonanie ich sprzedaży.

250 ust.Nr 50. wskazując niekiedy jednocześnie. 4. wprowadzając dodatkowe wymogi w tym względzie między innymi: wyznaczenie zgłaszającemu terminu na uregulowanie sytuacji towaru.zm. że sprzedaż jest przeprowadzana w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. jako że są one pokrywane z kwoty uzyskanej ze sprzedaży przed należnościami przywozowymi/wywozowymi.Prawo celne.5.968 z późn.Prawo celne).250 RWKC przewiduje modyfikację omawianego postępowania w przedmiocie sprzedaży. Wspólnotowe przepisy prawa celnego w kilku miejscach wprost przewidują możliwość sprzedaży towaru.867a ust. na których posiadanie jest wymagane zezwolenie (Dz. co do których istnieją zakazy i ograniczenia. 2) przepadek orzeka sąd cywilny na wniosek naczelnika urzędu celnego. poz. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. Nr 110. Aby warunek ten został dotrzymany cena musi także uwzględniać koszty sprzedaży oraz koszty przewozu.Prawo celne).31 ust.32 ust. Ogólne regulacje dotyczące sprzedaży towaru przed orzeczeniem przepadku oraz po orzeczeniu przepadku Dokonanie sprzedaży towaru. 3) po orzeczeniu przepadku dalsze postępowanie z towarem jak wyżej wskazano. Wcześniej już wskazano. gdy sprzedaż następuje zanim przepadek zostanie orzeczony towar nie stanowi własności Skarbu Państwa (art.449).1541 z późn. 6) art.). np. z 2002 r.1 pkt 3 ustawy . Orzeczenie przepadku 1) analogiczne rozwiązania jak w sytuacji orzekania przepadku towarów.3.1 pkt 2 oraz art. art. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. Koszty związane z regulowaniem sytuacji towarów innych niż objęte zakazami lub ograniczeniami Problematyka kosztów wygląda analogicznie. 137 . poz.U Nr 50. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. art.2 RWKC. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.zm. 3.U. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. amunicji. poz. orzeczenie przepadku wykonuje dyrektor izby celnej właściwej dla naczelnika urzędu celnego wnioskującego o przepadek. że zastosowanie w tym zakresie znajdują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r.4. że dokonywana będzie sprzedaż towaru.z 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni. poz.449). Nr 50. materiałów wybuchowych i innych przedmiotów.968 z późn. jak w przypadku towarów objętych zakazami lub ograniczeniami (różnica dotyczy braku kosztów cofnięcia towaru).6105 KPC w związku z przepisami działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.U.453) oraz określone przepisy działu II rozdziału 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. do których to rozporządzenie odsyła.U.U.70 ust. informowanie przez organy celne zgłaszającego o tym. stosowanymi z zakresie wynikającym z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. 3. Nr 110.33 ustawy .252 i art. że odbywa się ona według reguł przewidzianych w krajach członkowskich.U.).). o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. jak i po przepadku (art.ust.2 ustawy .zm. poz. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.1 pkt 1 ustawy .Prawo celne. w zakresie zniszczenia towaru właściwym organem celnym jest dyrektor izby celnej. poz. Zniszczenie towaru 1) analogiczne rozwiązania jak w przypadku niszczenia towarów.Nr 137.3. modyfikowane i uzupełniane w pewnym zakresie przez przepisy prawa celnego. co do których istnieją zakazy i ograniczenia. w sposób generalny uregulowane zostało w art. przeładunku i przechowywania przez organ celny. 2) zgodnie z art. 3. zarówno w sytuacjach. Generalnie sprzedaż towaru o statusie wspólnotowym lub niewspólnotowym przebiega następująco: 1) jako regułę przyjęto.

stosownie do postanowień art. podatki.105a § 2 pkt 4 oraz art. 2. na gruncie przepisów krajowych reguluje art. niezbędnym było wprowadzenie określonych modyfikacji w tym przedmiocie (o czym też już wspominano): a) regulacje dotyczące "zobowiązanego".33 ust. Wprowadzenie Zgłoszenie celne. np. podstawą stosowania przepisów dotyczących procedury stanowią wyniki tej weryfikacji. Przyjęcie zgłoszenia wywołuje określone skutki prawne . wolę umieszczenia towaru pod określoną procedurą celną. wówczas.248 ust.00 Postępowanie ze zgłoszeniem celnym 1. w którym na nabywcę towaru przechodzą obowiązki związane z koniecznością nadania towarowi określonego przeznaczenia celnego jest moment "wydania towaru".Prawo celne i art. oznacza czynność. momentem.1 Prawa celnego wprowadza zasadę wypełniania zgłoszeń celnych zgodnie z techniką samoobliczenia.1 RWKC) oraz zastosowania przepisów regulujących procedurę (art. c) dokonywanie sprzedaży towaru niewspólnotowego pod warunkiem nadania towarowi we wskazanym czasie określonego przeznaczenia celnego. stosownie do postanowień art. poprzez którą osoba wyraża w wymaganej formie i określony sposób.3 ww. bądź b) przechodzi na rzecz Skarbu Państwa po 12 miesiącach od stwierdzenia braku możliwości doręczenia zawiadomienia o odbiorze nadwyżki (obejmuje to także osobę nieznaną). Art. 3) kwota uzyskana ze sprzedaży podlega ściśle określonemu rozdysponowaniu: pokrywa się z niej w kolejności: koszty sprzedaży. jeżeli nieprawidłowości te mogą mieć wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę. na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego lub osoby. w dokumentach sporządzanych na użytek postępowania w sprawie sprzedaży. 4) ewentualna nadwyżka ze sprzedaży towaru niestanowiącego własności Skarbu Państwa (tzn. b) jeśli osoba ta jest nieznana. to zgodnie z art.art.71 ust. uzupełniając postanowienia przepisów wspólnotowych. a na końcu kwoty należności obciążające towar na podstawie przepisów odrębnych np. 138 . Jeżeli jednak organ celny przeprowadził weryfikację zgłoszenia. art. Zgłaszający. rozporządzenia Rady Ministrów).poniesione przez Skarb Państwa.4 pkt 17 WKC. w "obwieszczeniu o licytacji" i "ogłoszeniu o przetargu ofert" . Zgodnie z tym przepisem zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub należności wywozowych.Prawo celne i § 4 ust. Bezdecyzyjność postępowania dotyczy wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem celnym.co do zasady . koszty przewozu. przeładunku i przechowywania .00. z wyjątkiem rozstrzygnięć podejmowanych przez organy celne w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomiędzy stanem faktycznym a danymi zadeklarowanymi w zgłoszeniu.3 ustawy .2 WKC).71 ust. Konstrukcja zgłoszenia celnego Kwestie związane ze zgłoszeniem celnym.107b § 2 pkt 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). która posiada towar (por.33 ust.199 RWKC. zawarte w określonych przepisach egzekucyjnych. Przyjęcie zgłoszenia celnego jest czynnością materialno .stanowi podstawę do zaksięgowania należności celnych (art.podawać należy fakt.powoduje z mocy prawa objęcie towaru procedurą celną oraz stanowi podstawę do zaksięgowania kwoty należności celnych. której dokonanie .2 ustawy . ponosi odpowiedzialność za podane w zgłoszeniu dane.23 Prawa celnego. lub nie odebrania nadwyżki w terminie 12 miesięcy od zawiadomienia o jej odbiorze. 12. mają zastosowanie do osoby. że zobowiązany jest nieznany (por.1 WKC. kwotę należności przywozowych lub wywozowych.techniczną. Podstawę do zaksięgowania należności może także stanowić decyzja administracyjna. kwota pozostała po pokryciu kosztów i kwot należności) jest: a) zwracana osobie uprawnionej.2) z uwagi jednak na pewne specyficzne rozwiązania funkcjonujące na gruncie przepisów prawa celnego.23 ust. W ustawie Prawo celne przyjęto konstrukcję "bezdecyzyjnego" załatwiania spraw związanych z objęciem towaru procedurą celną.

tj. brak wymaganych pozwoleń stanowić będzie przesłankę odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego.4 pkt 18 WKC . powinno spełniać następujące warunki: 1) zgłoszenie powinno zostać złożone na odpowiednim formularzu.1.Prawo celne.1 WKC określa z kolei. z zastrzeżeniem wynikającym z art. organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego.64 ust. 5. Zgodnie z tym przepisem. w imieniu której dokonywane jest zgłoszenie celne.1 RWKC. pod warunkiem.2 tego artykułu. która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu lub osoba. Przesłanki odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego Stosownie do tego przepisu. Art.62 WKC. którego zgłoszenie dotyczy wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie przepisów dotyczących procedury. 3) objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadanie przeznaczenia celnego nie może nastąpić z powodu obowiązujących zakazów lub ograniczeń. w świetle art. Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia celnego Definicję zagaszającego zawiera art.63 WKC). organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia celnego. nie złożenie wraz ze zgłoszeniem celnym o objęcie towarów gospodarczą procedurą celną pozwolenia na korzystanie z tej procedury. gdy zgłoszenie celne nie odpowiada przewidzianym przepisami prawa wymogom reguluje art. chyba że: a) towar. którego zgłoszenie to dotyczy (art. Ponadto zgłaszający powinien mieć swoją siedzibę we Wspólnocie. Dodatkowe warunki. Ponadto. o których mowa w art. jeżeli przyjęcie zgłoszenia celnego nakłada na określoną osobę szczególne obowiązki. w przypadku.zgłaszającym jest osoba. wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić towar. którą towar ma zostać objęty. 2) zgłoszenie powinno zawierać wszelkie dane niezbędne dla zastosowania wnioskowanej procedury. że organy celne uznają to za uzasadnione. Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego Sposób postępowania organu celnego. w przypadku zgłoszenia do procedury towarów objętych reglamentacją pozataryfową lub zakazami. 5. Podobnie.21 ustawy . I tak. jak i do obejmowania procedurami danych towarów.Prawo celne. jeżeli: 1) zgłoszenie nie odpowiada wymogom formalnym. jest dokonanie tej czynności we właściwym urzędzie celnym.3. 5.62 WKC zgłoszenie celne. aby mogło wywołać zamierzony skutek. jakie powinno spełniać zgłoszenie celne Zgodnie z art. którego dotyczy zgłoszenie ma zostać objęty procedurą tranzytu lub procedurą odprawy czasowej.21 ustawy . zgłoszenia dokonuje ta osoba lub dokonuje się go na jej rzecz. Jednym z warunków wymaganych dla skutecznego złożenia zgłoszenia celnego.202 ust. kto może dokonać zgłoszenia celnego.2. 2) nie są spełnione warunki do objęcia towaru wnioskowaną procedurą celną lub nadania przeznaczenia celnego. 4) do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty niezbędne dla zastosowania wnioskowanej procedury. Przykładowo. urzędzie uprawnionym do nadawania towarom danego przeznaczenia celnego.5 WKC (zastrzeżenie możliwości dokonywania zgłoszenia celnego przez przedstawiciela dla agenta celnego) zgłoszenia celnego może dokonać każda osoba. Warunki. która przedstawi lub doprowadzi do przedstawienia właściwemu organowi celnemu towar. lub b) zgłasza towary sporadycznie. jakie powinien spełniać zgłaszający określa ust. wskazując przyczyny odmowy w formie pisemnej. stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego. Może to być adnotacja na zgłoszeniu celnym. 3) zgłoszenie powinno zostać podpisane. Forma odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego Stosownie do postanowień art. 139 . 4.

248 ust. 2) przedstawienie towaru. 6. może: 1) dokonać kontroli zgłoszenia oraz załączonych do niego dokumentów.czy uchybienia te mają wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego. Jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia organ celny stwierdzi niezgodności pomiędzy danymi zadeklarowanymi w zgłoszeniu a wynikiem przeprowadzonych badań.68 i nast.Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego stanowi czynność o charakterze materialno-technicznym. księgując kwotę należności przywozowych na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mających wpływ na kwotę wynikającą z długu celnego Przepisem określającym działanie organów celnych w tym zakresie jest art.1. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed zwolnieniem towaru 8. a zasadniczo zależą od: 1) momentu. a stanem faktycznym są zróżnicowane. Jako czynność organu inna niż decyzja. 2) rodzaju stwierdzonych niezgodności . 140 . bądź przystąpić do jego weryfikacji stosownie do postanowień art. przesłanki zgłoszenie celne winno być natychmiast przyjęte przez organ celny. Sposób postępowania organów w tym zakresie regulują odpowiednio art.247 RWKC. 2) przeprowadzić rewizję towaru. Przyjęcie zgłoszenia celnego Z postanowień art. Czynności podejmowane przez organ celny po przyjęciu zgłoszenia celnego Po przyjęciu zgłoszenia organ celny może zwolnić towar. Jeżeli spełnione są ww. W celu sprawdzenia prawdziwości danych zadeklarowanych przez zgłaszającego organ celny może zażądać od zgłaszającego przedstawienia innych dokumentów.68 WKC. Wszelkie czynności podejmowane przez organ celny w toku weryfikacji powinny być odnotowywane na dokumencie zgłoszenia celnego. czy postanowienie.1.RWKC. Przyjęcie zgłoszenia stanowi czynność materialno-techniczną. 7. w którym stwierdzono niezgodności .WKC oraz art. 8. dokonuje adnotacji na zgłoszeniu celnym.239 i nast.62 WKC. stosownie do postanowień art.63 WKC wynikają następujące przesłanki przyjęcia zgłoszenia celnego: 1) dopełnienie warunków wynikających z art.1 i 2 RWKC.1. czy nie. 8. Rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do zgłoszenia celnego w przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zgłoszeniu a stanem faktycznym Rozstrzygnięcia podejmowane w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem celnym.przed zwolnieniem lub po zwolnieniu towaru. Organ celny w celu weryfikacji zgłoszenia celnego. w tym pobrać próbki. odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego może być zaskarżona do sądu administracyjnego. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pomiędzy danymi zadeklarowanymi przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.3 § 2 pkt 4 ustawy . stosownie do treści art.

1. W sentencji decyzji określa się kwotę należności.2 RWKC. Przesłanki do zastosowania art. której winny podlegać towary. o którym mowa w art.248 ust. Oznacza to. tj. 2) zabezpiecza potencjalną kwotę należności. wydaje decyzję rozstrzygającą o całkowitej kwocie należności celnych przywozowych. jakiej winny podlegać towary objęte zgłoszeniem celnym.220 WKC wydaje decyzję o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty należności. tj.23 ust. ponieważ na jej podstawie księguje się nie zaksięgowaną dotąd kwotę należności.248 ust.1 zdanie 2 RWKC). a nie jest możliwe oszacowanie tej kwoty w ostatecznej wysokości (tj. różnicę pomiędzy przypuszczalną całkowitą kwotą należności.1.8. gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego stwierdzone zostaną nieprawidłowości mogące prowadzić do ustalenia należności celnych w kwocie wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu. 3) po przyjęciu zabezpieczenia i uiszczeniu bądź zabezpieczeniu kwoty długu wynikającej ze zgłoszenia celnego zwalnia towar. której powinny podlegać towary W takiej sytuacji organ celny podejmuje działania zgodnie z art.220 ust.248 ust. której pod.23 ust. a nie jest możliwe przed zwolnieniem towaru określenie ostatecznej kwoty należności celnych przywozowych.1. tj.51 ustawy .legają towary. tj. której winny podlegać towary W takiej sytuacji organ celny podejmuje działania stosownie do postanowień art. że w uzasadnieniu decyzji elementy te mogą być określone w sposób odmienny niż zostały podane w zgłoszeniu celnym. w wypadku. że zgłaszający zadeklarował kwotę długu celnego. która może powstać wobec sprowadzonego towaru.248 ust.1 zdanie 2 RWKC. a kwotą wynikającą ze zgłoszenia celnego. że kwota należności za towary przywiezione na podstawie zgłoszenia celnego jest wyższa niż została zadeklarowana w zgłoszeniu celnym. W postawie prawnej rozstrzygnięcia należy także powołać się na art. która nie została uiszczona.1 WKC oraz art.2 Prawa celnego. sentencji decyzji.2 prawa celnego wystąpią także w sytuacji opisanej w art.2 Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku gdy w toku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdził nieprawidłowości prowadzące do ustalenia kwoty wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu celnym i jednocześnie organ ten dysponuje danymi pozwalającymi na określenie przed zwolnieniem towaru całkowitej kwoty należności celnych. Podstawę prawną decyzji stanowią przepisy art. Postępowanie prowadzone po zwolnieniu towaru ma na celu określenie ostatecznej kwoty należności. Podstawę prawną decyzji stanowi art. Decyzja o retrospektywnym zaksięgowaniu rozstrzyga więc o nieuiszczonej różnicy.Prawo celne. Jeżeli natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania okaże się.1 zdanie 3 RWKC. jak również wskazuje się na okoliczności. Może określać kwotę należności w wyższej wysokości niż to wynika za zgłoszenia celnego jak również w niższej. której winny podlegać towary. a zgłaszający zamiast złożenia zabezpieczenia. a kwotą uiszczoną na podstawie zgłoszenia celnego. nie są natomiast elementem rozstrzygnięcia. Wydając decyzję o retrospektywnym zaksięgowaniu należności organ celny nie dokonuje żadnych zmian w zgłoszeniu celnym. które wpłynęły na wyższy wymiar należności.: 1) księguje kwotę należności celnych przywozowych wynikającą ze zgłoszenia celnego.2 RWKC. W takim wypadku organ celny powinien określić kwotę należności sumując kwotę długu celnego określoną w 141 . różnicę pomiędzy całością należności. 4) po zwolnieniu towaru prowadzi dalsze postępowanie w celu ustalenia ostatecznej kwoty należności. którym podlegają towary. 8. Elementy kalkulacyjne składają się na stan faktyczny sprawy. Organ celny może wydać taką decyzję wyłącznie przed zwolnieniem towaru.248 ust. organ celny wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Jeżeli w toku postępowania zostanie ustalone. Decyzja taka rozstrzyga o całości kwoty wynikającej z długu celnego i stanowi podstawę do zaksięgowania należności celnych. organ celny zgodnie z art.1 Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji zgłoszenia celnego nieprawidłowości mogących prowadzić do ustalenia kwoty należności celnych przywozowych wyższej niż zadeklarowana w zgłoszeniu celnym. zażąda natychmiastowego zaksięgowania tej kwoty. tj. W uzasadnieniu decyzji wskazuje się natomiast całą kwotę należności.1.

51 ustawy .Prawo celne.2 ustawy . że kwota należności nie została zaksięgowana zgodnie z art.2 ustawy . Jeżeli istnieje podejrzenie. 8. gdy organ celny z urzędu wszczął postępowanie w celu ustalenia czy kwota należności została zaksięgowana zgodnie z art.1.Prawo celne.2. W podstawie prawnej decyzji.23 ust. organ celny nie wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania. w takich przypadkach. w sytuacji. Podstawę prawną decyzji stanowią przepisy art.2. Za datę wszczęcia postępowania przyjmuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego. w przypadku gdy postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony. że zgłaszający zadeklarował nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane mające wpływ na kwotę wynikającą z długu celnego. 8.23 ust.220 ust.220 WKC.1. Jeżeli należności celne przywozowe zostały zaksięgowane w kwocie wyższej niż prawnie należna lub zostały zaksięgowane niezgodnie z art.2. w przypadku.248 ust. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zwolnieniu towaru 8.23 ust. Rozstrzygnięcia podejmowane w przypadku stwierdzenia w toku weryfikacji nieprawidłowości mających wpływ na zastosowaną procedurę W takich sytuacjach działania i podejmowane przez organy celne czynności będą zróżnicowane w zależności od stanu faktycznego.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej. należy wydać decyzję odmawiającą retrospektywnego zaksięgowania.2 WKC Korekty wymiaru należności celnych przywozowych. np. Postępowanie w sprawie zwrotu lub umorzenia należności wszczyna się na wniosek strony lub z urzędu. w celu sprawdzenia. 3) organ celny może podjąć inne działania zmierzające do uregulowania sytuacji towaru. oprócz art.220 WKC uzasadniające retrospektywne zaksięgowanie kwoty należności. czy nie zachodzą przesłanki wynikające z art.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej. że w sprawie nie zachodzą przesłanki dla zastosowania art.218 i 219 WKC lub została zaksięgowana kwota niższa od prawnie należnej W takim przypadku organ celny wszczyna postępowanie.220 ust. gdy przed zwolnieniem towaru w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego ustalono.2. wynikające z art. należy również wskazać art.Prawo celne. 8. 2) zgłoszenie celne może zostać unieważnione. która powinna zostać zabezpieczona.1 zdanie 3 RWKC.2.250 RWKC. Zasady wszczęcia postępowania w przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji nieprawidłowości mających wpływ na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę Stosownie do postanowień art. że zgłaszający zadeklarował nieprawidłowe dane mające wpływ na zastosowaną procedurę. jeżeli zostanie ustalone. jeżeli stwierdzi. Postępowanie w tym przedmiocie może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek. 142 . postępowanie może się zakończyć: 1) decyzją o retrospektywnym zaksięgowaniu kwoty należności.Prawo celne. że kwota długu celnego nie została zaksięgowana zgodnie z art.3 ustawy . 3) decyzją umarzającą postępowanie. a w toku postępowania wyjaśniającego ustalono.1. dokonuje się poprzez wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie zwrotu lub umorzenia należności. a w ocenie organu celnego nie zachodzą przesłanki do zastosowania tego przepisu. W zależności od ustalonego stanu faktycznego sprawy. Przykładowo: 1) organ celny może wydać decyzję podstawie art.zgłoszeniu celnym oraz kwotę. wówczas decyzja będzie rozstrzygała o nadaniu towarowi właściwego przeznaczenia celnego. 8.3.1 WKC oraz art. 2) decyzją odmawiającą retrospektywnego zaksięgowania.

66 WKC. Przykładowo: zgodnie z tym przepisem można unieważnić zgłoszenie. Inne rozstrzygnięcia dotyczące zgłoszenia celnego 8. o ile zgłaszający przedstawi dowód. a w świetle zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego nie zachodzą przesłanki dla dokonania zwrotu lub umorzenia należności celnych. Decyzja ta rozstrzyga o kwocie należności.250-251 RWKC.220 ust. Wyjątkowo. zamiast innych towarów zgłoszone do procedury celnej powodującej obowiązek zapłacenia należności celnych przywozowych.jeżeli należności celne przywozowe zostały zaksięgowane w kwocie wyższej niż prawnie należna lub zostały zaksięgowane niezgodnie z art.64 WKC sprostowanie zgłoszenia celnego może być dokonywane wyłącznie: 1) przed zwolnieniem towaru.65 WKC i art.508 RWKC pozwolenie na korzystanie z gospodarczej procedury celnej z mocą wsteczną.251 Rozporządzenia. stosownie do postanowień art.66 WKC oraz art. zgodnie z art.3. która podlegać będzie zwrotowi. 2) na wniosek zgłaszającego. że: 1) towar został omyłkowo zgłoszony do procedury celnej. Jeżeli organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów.2.art. potwierdzający. 3) wydano na podstawie art. Wydając decyzję orzekającą o zwrocie lub umorzeniu należności organ celny nie dokonuje żadnych zmian w zgłoszeniu celnym.204 RWKC. Sprostowanie zgłoszenia celnego Sprostowanie zgłoszenia celnego regulują przepisy prawa wspólnotowego .3. jeżeli: 1) towary zostały omyłkowo zgłoszone do procedury celnej powodującej obowiązek zapłacenia należności celnych przywozowych zamiast zostać objęte inną procedurą celną. w przypadku. w związku z 143 . Ograniczeniem możliwości korekty elementów zgłoszenia jest zachowanie tożsamości towaru objętego tym zgłoszeniem. Sentencją decyzji o zwrocie lub umorzeniu jest kwota. Zgodnie z art. a więc o różnicy pomiędzy kwotą uiszczoną a kwotą prawnie należną.66 ust. 8. 8. Unieważnienie zgłoszenia celnego Unieważnienie zgłoszenia celnego regulują przepisy art. 2) decyzją odmawiającą zwrotu lub umorzenia. stwierdzenie przez organ celny. Zgodnie z art. że zgłaszający zadeklarował nieprawidłowe dane.66 ust. Celem tej instytucji jest umożliwienie zgłaszającemu dokonania korekty danych zadeklarowanych przez niego w zgłoszeniu celnym.1.3 WKC unieważnienie zgłoszenia pozostaje bez wpływu na stosowanie obowiązujących przepisów karnych.204 RWKC. 2) towary zostały omyłkowo.2 WKC. bądź poprzez przedłożenie nowego zgłoszenia.3 WKC. można unieważnić zgłoszenie celne także po zwolnieniu towarów.3. może zostać unieważnione przed zwolnieniem towarów. Przepisy prawa celnego przewidują także możliwość unieważnienia zgłoszenia celnego z urzędu. która jest zwracana bądź umarzana. a także poinformowanie zgłaszającego przez organy celne o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów. Sprostowanie zgłoszenia celnego może być dokonywane w formie odpowiednich adnotacji na zgłoszeniu. Zgłoszenie celne. stosownie do postanowień art. wniosek o unieważnienie zgłoszenia może zostać uwzględniony jedynie po przeprowadzeniu takiej rewizji. gdy postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony. bądź 2) objęcie towaru wnioskowaną w zgłoszeniu procedurą jest nieuzasadnione. Przesłanki unieważnienia zgłoszenia po zwolnieniu towarów określa art.W zależności od stanu faktycznego postępowanie zakończy się: 1) decyzją o zwrocie lub umorzeniu .

że zgłaszający nie przedstawił dokumentów.66 ust. na które przysługuje zażalenie. nie stanowi przeszkody lub próby przeszkodzenia.80 ust. Przed zwolnieniem towaru korekta danych zawartych w zgłoszeniu może być bowiem dokonana w drodze sprostowania zgłoszenia celnego. że odmowa uczestniczenia w badaniu towarów przez zgłaszającego lub wyznaczenia osoby zdolnej do udzielenia niezbędnej pomocy. jeżeli towary nie mogły zostać zwolnione z uwagi na to.3. które w danym stanie faktycznym nie wywierają wpływu na kwotę długu celnego ani na zastosowaną procedurę (np. gdy nie ma żadnych wątpliwości.4 RWKC organ celny może unieważnić zgłoszenie celne. od których uzależnione jest umieszczenie towarów pod procedurą celną lub należności celne przywozowe lub wywozowe nie zostały uiszczone albo zabezpieczone w wymaganych terminach.23 ust. 144 . organy celne podejmują. ani nie stanowi uchylenia się albo próby uchylenia się od stosowania przepisów art. którymi dysponują. w celu uregulowania sytuacji towarów. kontroli a posteriori.4 ustawy . Jeżeli z kontroli zgłoszenia lub kontroli po zwolnieniu towarów wynika. że przepisy regulujące właściwą procedurę celną zostały zastosowane w oparciu o nieprawidłowe lub niekompletne dane. Przepis ten dotyczy tzw. jak również u każdej innej osoby posiadającej dla potrzeb zawodowych wymienione dokumenty i dane. 8. w których możliwe będzie wydanie postanowienia: 1) korekta drobnych błędów pisarskich i oczywistych omyłek . biorąc pod uwagę nowe dane.4 Prawa celnego ograniczone jest wyłącznie do sytuacji zaistniałych po zwolnieniu towaru. może zostać wydane na wniosek lub z urzędu. po zwolnieniu towaru. Sytuacje te reguluje art.3.250 RWKC organ celny może unieważnić zgłoszenie celne. 2) korekta takich elementów zgłoszenia celnego.1 lub art. a także art.241 ust. Stwierdzone w toku kontroli a posteriori uchybienia i nieprawidłowości będą korygowane na podstawie odpowiednich przepisów prawa celnego. Kontrola zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów Kwestię tę reguluje art.75 WKC. Kontrole takie mogą być przeprowadzone u zgłaszającego bądź u każdej osoby bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanej zawodowo tymi operacjami.w tym zakresie przepis ten przypomina art. Natomiast stosownie do postanowień art.78 WKC. niezbędne działania w celu uregulowania sytuacji. Postanowienie wydawane na podstawie art. zgodnie z wydanymi przepisami.250.241 ust. czyli kontroli dokonywanej po zwolnieniu towaru. w ustaleniu przez organy celne naruszenia przepisów regulujących objęcie towarów odpowiednią procedurą celną. Zgodnie z tym przepisem organ celny może skorygować takie dane w drodze postanowienia. Postanowienie w sprawie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym.Prawo celne reguluje sposób dokonywania korekty danych zawartych w zgłoszeniu celnym. 9.215 § 1 Ordynacji podatkowej. jak również przystąpić do kontroli dokumentów i danych handlowych dotyczących operacji przywozu lub wywozu towarów objętych zgłoszeniem oraz późniejszych operacji handlowych dotyczących tych samych towarów.działaniami podejmowanymi przez organ celny na podstawie art. stanowiący. iż po zwolnieniu towarów organy celne mogą z urzędu lub na wniosek zgłaszającego dokonać sprostowania zgłoszenia. a wydawane w ich wyniku decyzje zależą od poczynionych ustaleń. Zastosowanie art. Działania kontrolne mogą być podejmowane zarówno na wniosek jak i z urzędu.4 Prawa celnego Przepis art. jeżeli zmiana tych danych nie ma wpływu na wysokość kwoty wynikającej z długu celnego lub zastosowaną procedurę.4 RWKC.23 ust.23 ust. jeżeli dane te nie miały wpływu na kwotę należności celnych ani zastosowaną procedurę. Zgodnie z art. Przykładowe sytuacje.zmiana kodu taryfy celnej jeżeli zmiana ta nie pociąga za sobą zmiany wysokości kwoty długu celnego).2 Kodeksu.

zgodnie z art. zgłoszenie uzupełniające powinno zostać złożone w formie zgłoszenia elektronicznego.WE L 343 z 31.1 rozporządzenia wykonawczego .253 ust. podjęto decyzję o przyjęciu nowych zasad wypełniania formularza SAD z dniem 01. Uwaga !!! Niekompletne zgłoszenie celne.zgłoszenie musi zostać złożone w formie zgłoszenia papierowego. W przypadku niekompletnego zgłoszenia celnego (o którym mowa w art.2003 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93.).. .wpisanie towarów do rejestrów . . 2.10.253 ust.zgłoszenie celne musi zostać złożone zawsze wraz z przedstawieniem towaru. wprowadziło nowe zasady wypełniania formularza SAD.12.01.zgodnie z art.może zostać złożone w przypadku zgłaszania towarów do procedury dopuszczenia do obrotu i procedury wywozu. Zasady te wchodzą obligatoryjnie w życie w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dniem 01.2006r.50.12.1 RWKC. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.253 ust. zgodnie z art.00 Procedury uproszczone 1.. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92.1 i n. Wprowadzenie Instrukcja została opracowana w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r.Urz. o którym mowa w art.2004r.253 ust. po dokonaniu uprzedniej notyfikacji.3 RWKC Procedura uproszczona w formie niekompletnego zgłoszenia celnego nie wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.2 RWKC.00 Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD 1. rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 przewiduje możliwość wcześniejszego przyjęcia przez państwo członkowskie nowych zasad wypełniania dokumentu SAD.253 ust. jednakże ww. Chcąc uniknąć dwukrotnej zmiany przepisów w stosunkowo krótkim okresie.uproszczone zgłoszenie celne. 145 . Wprowadzenie Uproszczonymi procedurami celnymi w rozumieniu artykułu 76 WKC są: .niekompletne zgłoszenie celne.05. które m.253 ust. str. .2 RWKC): .in. Instrukcja załączony plik pdf 12.1 i w art.

Dokumentów nie dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.2. jak również udziela im niezbędnej pomocy. składa wniosek do dyrektora izby celnej. które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. magazyn czasowego składowania. których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej jest skład celny. powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. właściwej ze względu na l okalizację miejsca. jeżeli zostały one złożone w innej sprawie dyrektorowi izby celnej. 2.nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów. jego plan sytuacyjny oraz opis warunków. w którym towary będą obejmowane procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej. o których mowa w pkt 4 lit. 146 . do którego jest składany wniosek.numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. iż: . przy której złożono dokumenty. a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego . Załączone do wniosku dokumenty powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii i zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. W takim przypadku należy podać numer sprawy.1 akapit drugi WKC.c WKC. właściwej ze względu na urząd lub urzędy celne. każda osoba pośrednio lub bezpośrednio uczestnicząca w operacjach dokonywanych w ramach wymiany towarowej dostarcza organom celnym.14 WKC . Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w formie uproszczonego zgłoszenia celnego oraz poprzez wpis do rejestru 2. jeżeli miejscem. Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru. na ich żądanie i w ewentualnie wyznaczonym terminie. oraz ich numery PESEL.76 ust.do celów stosowania przepisów prawa celnego. Zabezpieczenie Jeśli osoba zobligowana jest do złożenia zabezpieczeni generalnego na poczet zabezpieczenia długów celnych. Do wniosku należy dołączyć: 1) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.2. do wniosku należy dołączyć dodatkowo: a) opis miejsca (miejsc). Zgodnie z art. 2) zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa. b) wykaz pozwalający na identyfikację osób. które będą wykonywały czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. składa wniosek do dyrektora izby celnej. to zgodnie z art. wysokość takiego zabezpieczenia powinna zostać ustalona na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdej chwili kwoty mogącego powstać długu celnego.w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe. zawierający ich imiona i nazwiska. dokumenty wymienione w pkt 1-3 i 4a należy dołączyć tylko do jednego z wniosków. Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. Dokumentów. . więcej niż jeden wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. wszystkie dokumenty i informacje. o której mowa w art. 4) jeżeli wniosek dotyczy procedury uproszczonej.1 lit. Jeżeli wnioskodawca składa jednocześnie do tego samego dyrektora izby celnej.192 ust. miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny na podstawie odrębnej decyzji.a nie dołącza się do wniosku o stosowanie procedury uproszczonej. Wniosek Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez uproszczone zgłoszenie celne.1.2824). 3) oświadczenie wnioskodawcy. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. a dane w nich zawarte są nadal aktualne. Nr 283 poz. wzory podpisów.

popełniła poważne naruszenie lub powtórne naruszyła przepisy celne. Od złożenia zabezpieczenia generalnego uzależnione jest wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze: .U. Organ celny udziela pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej zgłaszającemu pod warunkiem zagwarantowania skutecznej kontroli przestrzegania zakazów bądź ograniczeń regulujących objęcie towarów daną procedurą celną. ma obowiązek przestrzegać warunki ustalone w pozwoleniu. W pozostałych przypadkach.3. tzn. Pozwolenia można nie udzielić również w przypadku. Pozwolenie Dyrektor izby celnej udziela pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.dokonuje jedynie okazjonalnie zgłoszeń celnych.2824) Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się bezterminowo. dyrektor izby celnej może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia generalnego. 147 . że księgi rachunkowe osoby ubiegającej się o pozwolenie pozwalają organom celnym na dokonywanie skutecznej kontroli. Pozwolenie może zostać cofnięte jeżeli: . przez organ celny.osoba posiadająca pozwolenie popełniła poważne naruszenie lub powtórnie naruszyła przepisy celne. Nr 283 poz. chyba że upoważniony nadawca uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia. 2.76 WKC.dopuszczenia do obrotu. 2. o których mowa w art. Jeśli wnioskodawca posiada już wydane wcześniej przez organ celny pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego. które może być również stosowane w procedurze uproszczonej. . w tym także w zakresie wykorzystania zabezpieczenia generalnego. w tym także odnoszące się do utrzymywania na właściwym poziomie kwoty zabezpieczenia. zgodnie z obowiązującymi przepisami złożenie zabezpieczenia przy stosowaniu procedury uproszczonej jest fakultatywne. gdy wymieniona osoba działa na rzecz innej osoby. 2) jednej procedury celnej. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może dotyczyć: 1) jednej z form procedur uproszczonych. dyrektor izby celnej wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia generalnego w terminie 30 dni od doręczenia wezwania. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego. Posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do samokontroli.tranzytu. Przepisy prawa wspólnotowego nie przewidują obligatoryjnego saldowania zabezpieczenia generalnego.Jeśli wnioskodawca spełnia warunki do uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. która jedynie okazjonalnie dokonuje zgłoszeń celnych. W przypadku jednoczesnego wnioskowania o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz odroczenie terminu płatności należności celnych . nie dłużej jednak niż o 30 dni. to wówczas wystarczającym jest przedłożenie organowi celnemu oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego. Ponadto w przypadku wniosku o procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru . w tym także odnoszących się do utrzymywania kwoty złożonego zabezpieczenia w wysokości pozwalającej na pokrycie w każdym czasie powstałego lub mogącego powstać długu celnego. 1. Pozwolenia nie udziela się osobie składającej wniosek. a szczególnie kontroli a posteriori.składu celnego typu D oraz . Organ celny jest zobowiązany kontrolować przestrzeganie przez osobę ustaleń zawartych w wydanym na jej rzecz pozwoleniu. która: . .wymagane jest złożenie jednego zabezpieczenia generalnego.pod warunkiem. Posiadacz pozwolenia ma obowiązek przestrzegać wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu.

Nr 97. nie powodując przy tym istotnych konsekwencji dla właściwego działania procedury. trybu składania zabezpieczenia. Na strukturę numeru pozwolenia (an17) na stosowanie procedury uproszczonej.).dokonywała jedynie okazjonalnie zgłoszeń celnych.nie naruszając postanowień art. w przypadku wyrażenia zgody na zastąpienie karty 3 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD w procedurze wywozu . za wyjątkiem towarów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w przypadku pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru. w którym musi we właściwym .: zasady zgłaszania towarów. Oryginał pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się zgłaszającemu.972 z późn. trybu uiszczania należności. Dla każdego miejsca.9 WKC organy celne mogą zrezygnować z cofnięcia pozwolenia gdy: . numer miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej w przypadku odroczenia terminu płatności .in. w których towary mogą być objęte procedurą celną w formie zgłoszenia uproszczonego.rok wydania pozwolenia (n2) np. którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.osoba na którą zostało ono wystawione zastosuje się do nałożonych na nią obowiązków w terminie wyznaczonym przez organ celny.urzędzie celnym do tego wyznaczonym zostać złożone zgłoszenie uzupełniające.warunki i tryb jego stosowania. poz. składają się kolejno następujące po sobie elementy: . W pozwoleniu powinno zostać określone: . momentu zwolnienia towaru. której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej staje się "osobą upoważnioną" i ma ona obowiązek niezwłocznie (w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany) informować dyrektora izby celnej wydającego pozwolenie o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach załączonych do wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. okresu rozliczeniowego i początku pierwszego okresu rozliczeniowego. Procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej mogą zostać objęte towary. formy i zawartości zgłoszeń uzupełniających oraz terminu.. Urzędy celne powinny zostać wyznaczone z uwzględnieniem przepisów dotyczących określenia urzędów celnych. . których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. rok 2004 należy wpisać "04".zm. Jednocześnie w przypadku procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru .również numer pozwolenia na odroczenie terminu płatności. w sprawie rodzajów towarów. który wydał to pozwolenie.określa dane. terminu i trybu przekazywania powiadomień i potwierdzeń. w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych. a jedną kopię zatrzymuje organ celny. 148 .uchybienie pozostało. kopie przesyła się do urzędu lub urzędów celnych wskazanych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Osoba.w ustaleniach należy podać szczegółowe informacje dotyczące m. Dyrektor izby celnej wyznacza w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej urząd lub urzędy celne spośród urzędów położonych na obszarze objętym jego właściwością miejscową.U. lub . w przypadku wydania pozwolenia na odroczenie terminu płatności . dyrektor izby celnej wyznacza w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej urząd celny spośród urzędów położonych na obszarze objętym jego właściwością. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru. Pozwolenia udziela się pod warunkiem zagwarantowania skutecznej kontroli przestrzegania zakazów i ograniczeń regulujących objęcie towarów daną procedurą celną. które muszą być w nim zawarte.dokumentem handlowym lub administracyjnym .

która będzie dokonywała zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej jako przedstawiciel pośredni (w pozwoleniu jako uprawniony zawsze figuruje przedstawiciel pośredni).tranzyt. K . spełnienia formalności wymaganych przy przywozie towarów jak również uregulowania opłat należnych celnych i podatkowych.79 WKC) 3. F .wywóz. Dotyczy uproszczenia wyłącznie w sporadycznych przypadkach.procedura składu celnego. .powrotny wywóz..uproszczenia w procedurach tranzytowych .wpis do rejestru T . Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru.uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych. 2 . gdzie: Kody procedur celnych są następujące: A . Kody informacji o osobie są następujące: 1 .przetwarzanie pod kontrolą celną.odprawa czasowa. gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. dla której wydane zostało pozwolenie (n1).kod (n1) wskazujący na formę procedury uproszczonej. Procedury uproszczone w procedurze dopuszczenia do obrotu Procedura dopuszczenia do obrotu nadaje towarowi niewspólnotowemu status towaru wspólnotowego.1 RWKC procedura zgłoszenia niekompletnego pozwala organom celnym na przyjęcie w 149 .pozwolenie wydane osobie.1. któremu przydzielił on wyróżnik cyfrowy 0001 3. Zgodnie z art. D .pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (wpis do rejestru) w procedurze dopuszczenia do obrotu wydane dla agencji celnej przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.kod procedury celnej. dla której wydane zostało pozwolenie (a1) oraz następujący po nim kod informacji o osobie. C .253 ust. I . połączone w jeden dwuskładnikowy kod (an2).dopuszczenie do obrotu.symbol PL (a2). H . Dopuszczenie towaru do obrotu wymaga zastosowania środków polityki handlowej.uszlachetnianie bierne.pozwolenie wydane na osobę.uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń.zgłoszenie uproszczone R . a przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie standardowej . . która wydała pozwolenie (n6). . 04PL440000A2R0001 . (art. gdzie: U . Niekompletne zgłoszenie celne Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. G .wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez daną izbę celną (n4).w sytuacji. która będzie stosowała procedurę uproszczoną we własnym imieniu. B .kod izby celnej. E .

elementy którymi dysponuje zgłaszający. prowizoryczne wskazać wartości. aby zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do wolnego obrotu mogło zostać przyjęte przez organ celny musi zawierać przynajmniej te dane. 31 37 40 44 47 54 2) Ponadto . należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. w szczególności. które są niezbędne dla identyfikacji towarów: 1) Jednolity Dokument Administracyjny SAD musi mieć wypełnione następujące pola: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 14 Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela . liczba i rodzaj Dodatkowo należy uiścić stosowne informacje zgodnie z pkt 3.5 Procedura celna . .1.1.254 RWKC.2 Obliczanie opłat Wypełnić zgodnie z pkt 3.należycie uzasadnionych przypadkach zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu.jeśli osoba posiada REGON 9 .jeśli chodzi o towary podlegające należnościom ad valorem.towary powinny być wystarczająco dokładnie oznaczone.1.1. numery kontenera. którą organy celne mogą zaakceptować biorąc pod uwagę. znaki i numery. należy podać ich wartość celną.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją). które powinny być w nim zawarte Pole kodowe(Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy wpisać kod B 150 .znakowy. Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. Opakowania i opis towaru. 3.1 Wymagane dane Zgodnie z art. lub.5 Miejsce i data. co powinno pozwolić organom celnym na natychmiastowe i jednoznaczne określenie pozycji lub podpozycji Scalonej Nomenklatury tych towarów. gdy okaże się iż zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować takiej wartości. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków .podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje/ załączone dokumenty Wypełnić zgodnie z pkt 3. nie zawierającego wszystkich wymaganych danych lub zgłoszenia. nazwisko zgłaszającego lub przedstawiciela (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dane. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela.

poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". 3. Osoba realizująca tę formę procedury uproszczonej powinna dysponować danymi ujętymi w brakujących dokumentach z uwagi na konieczność wykorzystywania ich w składanym zgłoszeniu celnym. 43. iż: a) odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności. na które zgłaszający nie miał wpływu. Stosownie do postanowień art.2 Wymagane dokumenty Zgodnie z art. 22 (w zakresie waluty). może wypełnić Pola 12. o ile nie ma ponadto jakichkolwiek innych przeszkód. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty. których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towaru do obrotu. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości celnej towarów.1 RWKC przyjęcie przez organy celne zgłoszenia niekompletnego nie może spowodować nie zwolnienia lub opóźnienia zwolnienia towarów będących przedmiotem tego zgłoszenia.255 RWKC organy celne. W drodze odstępstwa zgłoszenie. że zapewniono władze celne (w formie pisemnego oświadczenia). 23.. może zostać udzielony. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość celną towarów. 3.257 RWKC organ celny. może zostać przyjęte pod warunkiem.1. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. od przedłożenia którego uzależnione jest zastosowanie obniżonej lub zerowej stawki należności przywozowych. Brakujące dokumenty. że łącznie spełnione są przesłanki. o których mowa w art. Jeżeli w chwili składania zgłoszenia celnego osoba dysponuje również dokumentami umożliwiającymi wypełnienie innych pól dokumentu SAD .1. które nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do dopuszczenia do wolnego obrotu. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu. przyjmując za podstawę prowizoryczną wartość celną podaną przez siebie w polu 31. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. na wniosek zgłaszającego. gdzie XXXX oznacza wartość prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. Nie może on być przedłużony. 3. c) jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby dopuszczenie odnośnych towarów do obrotu lub spowodowałoby objęcie towarów wyższą stawką celną. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie 151 . jak również dla ustalenia zabezpieczenia od złożenia którego może być uzależnione zwolnienie towarów.5 Należności W przypadku.1. na prośbę zgłaszającego. Jeśli chodzi o dokument. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych.4 Zwolnienie towarów Zgodnie z art.257 ust.255 ust. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. wpisuje się w Polu 44. dodatkowy termin na przedłożenie tego dokumentu. b) dokument nie został dołączony do zgłoszenia ze względów.2 RWKC. 44. że towary których dotyczy zgłoszenie niekompletne mogą korzystać z takiej obniżonej lub zerowej stawki należności. o ile uważa.1.należy podać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących ich dopuszczenie do wolnego obrotu. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. Termin ten nie może przekraczać czterech miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia. W przypadku towarów podlegających należnościom ad valorem zgłaszający. Ponadto w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń.3 Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów Termin udzielony przez organy celne zgłaszającemu na przekazanie danych lub dokumentów brakujących przy przyjmowaniu zgłoszenia celnego nie może przekraczać miesiąca licząc od dnia jego przyjęcia. i pod warunkiem że organy celne mają powody by wierzyć. 47. 46. od nowego wiersza. 3.zobowiązana jest do ich wypełnienia.

Datą dla ustalenia ewentualnych należności i zastosowania innych przepisów regulujących dopuszczenie do obrotu jest 152 . czyni adnotację "Korekta WP = XXX". które pokryje ewentualną różnicę między zastosowanym zwolnieniem od cła a kwotą należności obliczoną przy zastosowaniu zwykłej stawki. Jeżeli późniejsze dostarczenie brakujących przy zgłoszeniu celnym danych lub dokumentu może spowodować zastosowanie całkowitego zwolnienia z należności celnych to organ celny: . Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia standardowego (zgodnie z Częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD).5 RWKC mają analogiczne zastosowanie. . gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. 3.857 i 858 RWKC. o tym. o której mowa w art. Jeżeli w momencie składania zgłoszenia osoba podaje jedynie prowizoryczną wartość towarów to organ celny: . zasady ustalania kwoty zabezpieczenia oraz reguły postępowania w przypadku stosowania art. funkcjonariusz celny określa kwotę wymaganego zabezpieczenia kwoty długu celnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola J. (art. iż zgłaszający złożył zabezpieczenie. zgłaszający żąda natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności (nie chce składać zabezpieczenia).257 RWKC) Odnośnie złożenia zabezpieczenia obowiązują art. w uzasadnionych przypadkach złożenia zabezpieczenia. gdzie XXX nowa. gdy deklarowana w zgłoszeniu niekompletnym wysokość należności przywozowych uzależniona jest od brakującego w chwili składania zgłoszenia dokumentu niezbędnego do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej . Ustaloną kwotę zabezpieczenia wpisuje w Polu J w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX". które pokryje ewentualną różnicę między zastosowaną obniżoną stawką a kwotą należności obliczoną przy zastosowaniu zwykłej stawki. W Polu J złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny wyznacza termin do 1 miesiąca (w systemie DDMMRR) złożenia zgłoszenia uzupełniającego.6 Zgłoszenie uzupełniające Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. . szczególnie w wyniku ostatecznego ustalenia wartości celnej.189 do 200 WKC oraz art. Jeżeli natomiast zachodzi sytuacja. Jeżeli późniejsze dostarczenie brakujących przy zgłoszeniu celnym danych lub dokumentu może mieć wpływ na zastosowaną w tym zgłoszeniu stawkę celną to organ celny: . oraz przyjmując tą nową podwyższoną kwotę za podstawę.żąda. złożenia zabezpieczenia.wartości celnej prowizorycznej a kwotą. Ww. zgłaszający może w miejsce złożenia zabezpieczenia. złożenia zabezpieczenia. które pokryje ewentualną różnicę między kwotą zadeklarowaną a kwotą. w sytuacjach innych niż podanie przez zgłaszającego wartości prowizorycznej (np.tak więc obecność w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" wskazuje. gdy stwierdzi. którą mogą zostać obciążone towary. oraz. W przypadku.1. funkcjonariusz celny nie nanosi w Polu J adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" . gdy w wyznaczonym terminie zgłaszający nie przedstawi zgłoszenia uzupełniającego. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "X". podwyższona kwota wartości celnej prowizorycznej. której towary mogą w ostateczności podlegać. że podana wartość celna prowizoryczna jest zaniżona.przystępuje bezzwłocznie do zaksięgowania kwoty należności obliczonej wg obniżonej stawki. Nie naruszając zmian mogących nastąpić w okresie późniejszym.przystępuje bezzwłocznie do zaksięgowania kwoty należności obliczonej na podstawie zadeklarowanej wartości. iż zażądał on natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności.żąda.żąda.257 ust. żądać natychmiastowego zaksięgowania kwoty należności.257 ust. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. Jeżeli zgłaszający chce złożyć zabezpieczenie. natomiast jej brak świadczy. złożone zabezpieczenie zaliczane jest na poczet należności.5 RWKC tzn.gdzie kwota zabezpieczenia to różnica pomiędzy kwotą należności obliczoną w Polu 47 z zastosowaniem stawki obniżonej lub zerowej a kwotą należności wyliczoną w Polu J według stawki konwencyjnej). którą mogą zostać faktycznie obciążone towary.

gdy zgłaszający składa niekompletne zgłoszenia celne powinien zostać poinformowany o możliwości stosowania innych procedur uproszczonych .znakowy. 3.260 ust.jeśli osoba posiada REGON 9 .2 tiret pierwsze RWKC stosuje się jednolity dokument administracyjny SAD. 31 Opakowania i opis towaru. Uproszczone zgłoszenie celne W przypadku stosowania uproszczonego zgłoszenia celnego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia. Aby móc stosować procedurę uproszczoną w formie uproszczonego zgłoszenia celnego należy złożyć do organu celnego pisemny wniosek zawierający wszystkie elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia . liczba i rodzaj Dane.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją).253 ust.data przyjęcia zgłoszenia niekompletnego.U. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków .zgłoszenia niekompletnego sporządzonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. 7 i 8: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 14 Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela .1 Niekompletne zgłoszenie na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.2824). Zgodnie z art. numery kontenera.2. które powinny zostać do niego załączone określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.Nr 283. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela.2 RWKC zgłoszenie uproszczone może mieć formę: . Jako uproszczone zgłoszenia celne zgodnie z art.zgłoszenia uproszczonego lub wpisu do rejestru. . Zgłoszenie celne zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towaru.2.260 ust.wzór wniosku oraz dokumenty. poz. 3. znaki i numery. Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy wpisać kod C 153 . Zgodnie z art. Zgłoszenie uproszczone musi zawierać przynajmniej dane niezbędne dla identyfikacji towarów. Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełnienia następujących pól na dokumencie SAD składającym się z kart 6.2 RWKC procedura zgłoszenia uproszczonego pozwala na umieszczanie towarów pod procedurą celną po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego.innego dokumentu administracyjnego lub handlowego wraz z wnioskiem o dopuszczenie towaru do obrotu. W sytuacji. należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę.

iż: a) odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności. gdy okaże się iż zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować takiej wartości.2 Obliczanie opłat Wypełnić zgodnie z pkt 3. 23.2 Miejsce i data. 22 (w zakresie waluty). których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towaru do wolnego obrotu. 43. . W drodze odstępstwa zgłoszenie. c) jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby dopuszczenie odnośnych towarów do wolnego obrotu lub spowodowałoby objęcie towarów wyższą stawką celną. jak również dla ustalenia zabezpieczenia od złożenia którego może być uzależnione zwolnienie towarów. wpisuje się w Polu 44. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. gdzie XXXX oznacza wartość celną Procedura celna .255 RWKC organy celne. którą organy celne mogą zaakceptować biorąc pod uwagę. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". że łącznie spełnione są przesłanki. elementy którymi dysponuje zgłaszający. na które zgłaszający nie miał wpływu. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty. na prośbę zgłaszającego. które nie zawiera jednego lub kilku dokumentów koniecznych do dopuszczenia do wolnego obrotu. Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty.2 RWKC. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości celnej towarów. W przypadku towarów podlegających należnościom ad valorem zgłaszający. 3. 47.towary powinny być wystarczająco dokładnie oznaczone.255 ust.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje/ załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia Wypełnić zgodnie z pkt 3. prowizoryczne wskazanie wartości. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do wolnego obrotu. może zostać przyjęte pod warunkiem. których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towarów do obrotu. Brakujące dokumenty. .2.2 Wymagane dokumenty Zgodnie z art.zobowiązana jest do ich wypełnienia.2 37 40 44 47 54 Ponadto . od nowego wiersza. w szczególności. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość celną towarów. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia.jeśli chodzi o towary podlegające należnościom ad walorem. Jeżeli w chwili składania zgłoszenie celnego osoba dysponuje dokumentami umożliwiającymi wypełnienie również innych pól dokumentu SAD . Organ celny może przyjąć zgłoszenie. nazwisko zgłaszającego lub przedstawiciela 154 . ich wartość celną.2.2. może wypełnić Pola 12. W przypadku. 46.wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących ich dopuszczenie do wolnego obrotu.(Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowo należy uiścić stosowne informacje zgodnie z pkt 3. że zapewniono władze celne. o których mowa w art. lub. 44. co powinno pozwolić organom celnym na natychmiastowe i jednoznaczne określenie pozycji lub podpozycji Scalonej Nomenklatury tych towarów. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych.2. b) dokument nie został dołączony do zgłoszenia ze względów.

Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (patrz Część II pkt C Instrukcji wypełniania i 155 .gdzie kwota zabezpieczenia to różnica pomiędzy kwotą należności obliczoną w Polu 47 z zastosowaniem stawki obniżonej lub zerowej a kwotą należności wyliczoną w Polu J według stawki konwencyjnej).2824). podwyższona kwota wartości celnej prowizorycznej oraz. której udzielono pozwolenia.257 RWKC organ celny. którą mogą zostać obciążone towary. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "Y". może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą.3 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą Jako uproszczone zgłoszenia celne zgodnie z art. Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. Na przedniej stronie dokumentu handlowego lub administracyjnego w widocznym miejscu powinien być wpisany.jeżeli jest wymagana na podstawie art. gdy stwierdzi. Ww. należności celne powinny zostać uregulowane do 16 dnia miesiąca po końcu okresu rozliczeniowego (zgodnie z trybem określonym w pozwoleniu). o których mowa powyżej stanowią komplet zgłoszenia. 3.4 Należności Należności powinny zostać uregulowane w terminie 10 dni od dnia przyjęcia uproszczonego zgłoszenia celnego. Wniosek o objęcie towarów procedurą stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.5 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca). przyjmując za podstawę wartość celną prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31.260 ust.2. Do dokumentów handlowych lub administracyjnych złożonych wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedura celną należy dołączyć: 1) deklarację wartości celnej . poz. W Polu J złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny. 3. że podana wartość celna prowizoryczna jest zaniżona. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona.U. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń. Nr 283. 2) każdy inny dokument niezbędny dla zastosowania przepisów regulujących dopuszczenie towarów do obrotu.prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich. W przypadku uzyskania pozwolenia na odroczenie terminu płatności. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa.2 tiret drugie RWKC dopuszcza się jedynie dokumenty handlowe lub administracyjne zawierające wszystkie niezbędne dane (co najmniej takie dane jakie są wymagane w niekompletnym zgłoszeniu celne na formularzu SAD).2. Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego. numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz osoba. zasady ustalania kwoty zabezpieczenia mają analogiczne zastosowanie. 3. Zabezpieczenie ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola J.2. Stosownie do postanowień art. przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. o ile uważa. gdy deklarowana w zgłoszeniu niekompletnym wysokość należności przywozowych uzależniona jest od brakującego w chwili składania zgłoszenia dokumentu niezbędnego do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej . Ustaloną kwotę zabezpieczenia funkcjonariusz celny wpisuje w Polu J w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX".178 RWKC. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat. Dokumenty handlowe lub administracyjne złożone wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną wraz z dokumentami. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. w sytuacjach innych niż podanie przez zgłaszającego wartości prowizorycznej (np.

3 RWKC).263 tiret pierwsze i trzecie RWKC).262 ust. które przedstawione są organom celnym w innym miejscu niż urząd celny: . Powiadomienia w procedurach przywozowych powinno zawierać: 1.253 ust.263 tiret czwarte RWKC).3. W takim przypadku zgłaszający zwolniony jest z obowiązku przedstawiania towarów w urzędzie celnym (art. osoba upoważniona powinna niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. .c) WKC. wskazanie urzędu do którego jest kierowane.wzór wniosku oraz dokumenty. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru udziela się zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych."powiadomienie przed przybyciem towaru" .które zostały wprowadzone na obszar celny Wspólnoty z zastosowaniem zwolnienia z obowiązku przedstawiania ich organom celnym (art. .2 RWKC. Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru można udzielić z zachowaniem warunków określonych w art. które powinny zostać do niego załączone określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.zbiorcze powiadomienie a) w przypadku dopuszczenia do obrotu poza godzinami pracy urzędu celnego ."dopuszczono do obrotu poza godzinami pracy urzędu" b) w przypadku zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomień o przybyciu towarów "dopuszczono do obrotu" c) w przypadku objęcia towarów procedurą składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego . numer pozwolenia na przywóz towarów udzielonego w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą*. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.76 ust. numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.264 RWKC. numer i datę powiadomienia.1 Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru może zostać wydane dla towarów."objęto procedurą 156 .2 Powiadomienie W celu objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej.263 tiret drugie RWKC). 3.uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną. Aby móc stosować procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru należy złożyć do organu celnego pisemny wniosek zawierający wszystkie elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia . 3. Wpis towarów do rejestru Procedura uproszczona poprzez wpis towarów do rejestru powala na umieszczenie towarów pod procedurą celną w miejscu uznanym przez organ celny.3. 2.1 lit. 3. o ile zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zezwolono na przedstawienie towarów organom celnym poza urzędem celnym (art. informacje**: . Nie przewiduje się możliwości rezygnacji z przedkładania uzupełniających zgłoszeń celnych w sytuacji określonej w art. art. 5.po zrealizowaniu procedury tranzytu. 4.stosowania dokumentu SAD). 3.3. o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy (art. właściwego dla miejsca.

statusu obsługi tj. na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej (przedstawicielstwo pośrednie). a także w miarę możliwości powinna istnieć możliwość przesyłania przez podmioty powiadomień w formie elektronicznej na udostępniony w placówkach obsługujących procedury uproszczone adres e-mail.składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego".. * .wypełnić. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. cechy identyfikacyjne dokumentów bez przedłożenia których nie jest możliwe wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty (np. 16. informacje o nadanym numerze. 157 . 18. zamknięcia celne . numer miejsca. *** . 15. numery i daty wpisów do rejestru***.należy wypełnić wyłącznie w przypadku pozwoleń w ramach administrowania obrotem towarami z zagranicą. Podmiotowi po ustaniu problemów ze stroną "CelinaOpus" ukaże się informacja o nadanym numerze i zwolnieniu towaru. 12. 14. kod kraju pochodzenia*." 6. świadectwo fitosanitarne). Powiadomienie należy przekazać do urzędu celnego co najmniej na dwie godziny przed końcem pracy urzędu. dane dotyczące środka transportu/środków transportu oraz rodzaj i numer/numery dokumentu tranzytowego jeżeli towar jest rozładowywany /został rozładowany z tego środka.wypełnić w przypadku zbiorczych powiadomień . która zdejmować będzie/zdjęła zamknięcia celne. 19. gdy dotyczy powiadomień określonych w pkt 5. z systemu NCTS lub numery innych dokumentów). 17. Przy mailowej obsłudze powiadomień urzędy celne każdorazowo powinny przesyłać informację nt. Jednakże podstawową formą przesyłania powiadomień powinna być forma elektroniczna w systemie CELINA (w formacie XML). powiadomienia powinny być przyjmowane w formie faxowej (zgodnie z procedurą awaryjną). 10. zwolnieniu towaru lub zatrzymaniu towaru do kontroli na adres e-mail podmiotu. określenie wartości celnej towarów lub wartości towarów. W przypadku problemów przy realizacji procedury uproszczonej z wykorzystaniem strony internetowej "CelinaOpus" (awaria systemu. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby. imię i nazwisko osoby sporządzającej powiadomienie. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. informacja o kontenerach. masa netto towaru*. kod CN towaru*. . 9. Podobne postępowanie należy przyjąć w przypadku zatrzymania towaru do kontroli. 23. procedura celna. ** .. liczba opakowań.ilość i znaki. 13. 22. 21. osobiście lub telefaksem. Powiadomienie powinno zostać przekazane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. 8. bez nadawania im statusu towarów składowanych czasowo. numer poprzedniego dokumentu (może to być numer z systemu CELINA. Jeżeli osoba upoważniona jest jednocześnie upoważnionym odbiorcą towarów przewożonych w ramach procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR. do urzędu celnego powinno zostać przekazane jedno powiadomienie zawierające dodatkowo wymagane dane do zakończenia procedury tranzytu. określenie towaru z uwzględnieniem ilości i masy (masa brutto).. w sytuacji. 11. imię i nazwisko osoby. albo procedury realizowanej transportem kolejowym i towary dostarczone do miejsca. 20. 7. dane osoby upoważnionej. d) w przypadku wyprowadzenia ze składu celnego towarów w danym dniu i objęciu daną procedurą celną "wyprowadzono ze składu celnego i objęto procedurą . o ile w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej nie został wskazany krótszy termin.

może ustalić krótszy czas na przekazywanie potwierdzenia. Od momentu dokonania wpisu w rejestrze osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej zobowiązana jest przechowywać do dyspozycji organów celnych wszystkie dokumenty od przedstawienia których uzależnione jest w danym przypadku stosowanie przepisów regulujących dopuszczenie do obrotu. .3. o ile zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie zezwolono na przedstawienie towarów organom celnym poza urzędem celnym osoba. w formie i w sposób przez nie określony i .dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić o tym przybyciu władze celne. nie jest konieczne w przypadku towarów wcześniej umieszczonych pod procedurą składu celnego w składzie typu D. .dokonać wpisu towarów do rejestru. W przypadku posiadania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru dla towarów uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną: .zwolnić osobę upoważnioną z każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej (zgodnie z art.266 ust.dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić organy celne o zamiarze dopuszczenia towarów do wolnego obrotu.dokonać wpisu towarów do rejestru.2 lit.2 lit.266 ust. jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia potwierdzenie jego otrzymania. 158 . że nie będzie miało to wpływu na kontrolę właściwego przebiegu operacji. b) jeżeli przed dopuszczeniem do wolnego obrotu towary były składowane czasowo: .a) RWKC). (zgodnie z art. W przypadku posiadania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru po procedurze tranzytu. w formie i w sposób przez nie określony i .266 ust. której wydano pozwolenie jest zobowiązana do: a) jeżeli towary są dopuszczane do wolnego obrotu. 2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu. o którym mowa powyżej. w formie i w sposób przez nie określony i .5 Dalsze ułatwienia Organy celne pod warunkiem. 3. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu do rejestru.dokonać wpisu towarów do rejestru. Brak potwierdzenia w ww.3. dokonane zostało niedługo przed przybyciem towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej. aby powiadomienie urzędu celnego nastąpiło już po wpisaniu towarów do rejestru oraz ich zwolnieniu (zgodnie z art. mogą: .4 Obowiązki osoby upoważnionej 1. albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej.3 Potwierdzenie Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie.b) RWKC).zezwolić.W przypadku podwójnego zarejestrowania powiadomienia (wysłanego faxem lub e-mailem oraz wprowadzonego poprzez aplikację "CelinaOpus"). po ich przybyciu do wyznaczonych miejsc: .2 lit. 3. 2. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej dyrektor izby celnej wydający pozwolenie.dla celów uzyskania zwolnienia towarów powiadomić organy celne o zamiarze dopuszczenia towarów do wolnego obrotu. właściwy urząd celny po konsultacji z podmiotem powinien anulować jedno z nich.b) RWKC). 3.zezwolić aby powiadomienie. terminie jest równoznaczny ze zgodą organu celnego na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej.3. Potwierdzenie powinno zawierać: 1) numer i datę potwierdzenia. Powiadomienie.

) procedury uproszczonej. stan i ilość zgadzają się z danymi zawartymi w dokumentach towarzyszących (zgodność dostarczonych towarów z danymi zawartymi w dokumentach). o której mowa w art. albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej. o ile zaistnieje taka potrzeba. wraz z adnotacją "Powiadomienie przed przybyciem towaru". jest zobowiązana: ● ● przesłać do właściwego urzędu celnego powiadomienie. Osoba upoważniona posiadająca zgodę na ww. zawierające wszystkie wymagane elementy.zm. organ celny w potwierdzeniu rozstrzyga o zatrzymaniu towarów w miejscu. dyrektor izby celnej może w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej zezwolić na korzystanie z takiego ułatwienia. Późniejsze powiadomienie o wpisie towarów do rejestrów Zgodnie z art.c Wspólnotowego Kodeksu Celnego. W uzasadnionych wypadkach dyrektor izby celnej może określić inny termin przekazywania dokumentów.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. wraz z dokumentami. 62. Jeżeli osoba wystąpi z wnioskiem o możliwość wysyłania powiadomienia przed przybyciem towaru. osoba upoważniona powinna sprawdzić. W przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru poza godzinami pracy urzędu celnego.dokonać wpisu do rejestru i dopuścić towary do obrotu. ● ● po nadejściu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej. towarów określonych w: 1) sekcji XI Wspólnej Taryfy Celnej . albo . w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. 61.w dziale 57. poz. czy rodzaj. Stosowanie procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego. których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury (Dz. 159 .U.b) RWKC dyrektor izby celnej może wyrazić zgodę w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. składowanych czasowo lub objętych gospodarczą procedurą celną. Protokół rozbieżności powinien zostać przekazany do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. w zależności od rozstrzygnięcia w potwierdzeniu po dostarczeniu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej: . zwolnić osobę upoważnioną z obowiązku powiadomienia właściwych służb celnych o każdym przybyciu towarów.2 lit a) pozwolenia na ww.266 ust.972 z późn. nie stosuje się również przy objęciu.a) Powiadomienie przed przybyciem towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.2 lit. w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej. W takim przypadku. W przypadku stwierdzenia rozbieżności osoba upoważniona sporządza protokół rozbieżności. Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce stosowania procedury uproszczonej o możliwość dokonywania zgłoszeń celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu poza godzinami pracy urzędu celnego. poza godzinami pracy urzędu celnego.76 ust. po przybyciu towarów do miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona wpisuje je do rejestru. które uznają one za niezbędne w celu. ułatwienie. nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towarów do miejsca. Nr 97. Zgodnie z § 7 ust. Kserokopia protokołu rozbieżności stanowi załącznik do rejestru. aby w niektórych szczególnych okolicznościach uzasadnionych rodzajem danego towaru i przyśpieszonym tempem operacji. pod warunkiem że dostarczy ona tym służbom wszelkich informacji. Dyrektor izby celnej może wyrazić zgodę na określonych w pozwoleniu warunkach na obejmowanie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu poprzez wpis do rejestru poza godzinami pracy urzędu celnego.266 ust.1 lit. na podstawie których stwierdzono rozbieżności. w sprawie rodzajów towarów. określając warunki i tryb postępowania. ułatwienie można udzielić dla towarów objętych procedurą tranzytu. dokonania badania towarów.poinformować właściwy urząd celny o dostarczeniu towarów do miejsca w celu przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. wpis towarów do rejestru zainteresowanego jest równoznaczny z ich zwolnieniem.

wapno poz. .masy ogniotrwałe (stosowane w hutnictwie) .octan winylu .węgiel kamienny .2702. .towarów masowych. raz w tygodniu.dział 26. żużel i popiół . .poz.CN 2804 40 00.CN 2804 30 00.żelazostopy .7202. .gazy szlachetne: hel .piasek . . .CN 3824 90 70. .2517 10. które będą obejmowane procedurą dopuszczenia do obrotu poprzez wpis do rejestru.dział 31.2516.poz.poz.glinka do produkcji płytek ceramicznych .2503 lub 2802. Pozwolenie może zostać wydane dla: . W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć wykaz towarów wraz z ich kodami CN.poz. Pozwolenie może zostać wydane dla następującego katalogu towarów masowych: .drewno . 8516 8525. gazociągami i liniami energetycznymi.cement . . .rudy metali. Pierwszego dnia roboczego po dokonaniu wpisu do rejestru należy przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu zbiorcze powiadomienie o dokonanych wpisach.żwir poz. . . . zastrzeżeniem. 8473 i w dziale 85 w pozycjach 8510. .poz.węgiel brunatny .2523 .towarów transportowanych rurociągami.poz.2701.CN-6801 00 00.w dziale 84 w pozycjach 8471. Wpis towarów do rejestru jest równoznaczny ze zwolnieniem towarów.perlit .2522. . Zbiorcze powiadomienie powinno zawierać informacje określone w pkt 3.2) sekcji XVI Wspólnej Taryfy Celnej .CN 2530 10 10. azot .granit . . .2507.wyroby granitowe (kostka.nawozy rolnicze przewożone luzem . . .2 b) Zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce dokonywania czynności wynikających ze stosowania procedury uproszczonej o możliwość zwolnienia z każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej.wyroby stalowe.CN 2804 29 10.siarka płynna . .CN 2805 12 00.poz.2707 10 .CN 2915 32 00.dział 44.benzol .poz. 160 . 8527-8529.2505.). Dyrektor izby celnej w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określa (w zależności od ilości dokonywanych przez osobę upoważnioną operacji dopuszczenia towarów do obrotu) terminy w których osoba upoważniona zobowiązana jest przesyłać zbiorcze powiadomienia o dokonanych wpisach do rejestru (np. że nie będą ciążyły na tych wyrobach opłaty dodatkowe w związku z przywozem niektórych wyrobów stalowych .wapń . krawężniki) .poz.dział 72 i 73 (przy ilości do 500 kg). tlen .3. 8542. 2508.

2 Szczególne przypadki postępowania: Zakończenie procedury tranzytu (w systemie NCTS) i dopuszczenie do obrotu (w systemie CELINA) Do czasu utworzenia interfejsu pomiędzy systemem CELINA a NCTS w przypadku towarów dostarczonych do miejsca uznanego pod procedurą tranzytu (NCTS). w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. 6) ilość towarów. numer MRN. można przyjąć następujący tryb postępowania: Osoba upoważniona przesyła powiadomienie (w systemie CELINA) o dostarczeniu towarów . w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Jeżeli w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określone zostało więcej niż jedno miejsce stosowania procedury uproszczonej. 3. Wpis do rejestru (zwolnienie towarów do procedury dopuszczenia do obrotu) może zostać dokonany dopiero z chwilą otrzymania komunikatu: "Zawiadomienie o zwolnieniu towaru z tranzytu" /NCTS/. 4) numer i datę potwierdzenia.6 Rejestr prowadzony przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Dla każdego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona powinna prowadzić rejestr.Zbiorcze powiadomienie powinno zawierać informacje określone w pkt 3. 161 . 3) numer i datę powiadomienia. 5) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy celnej.3. Wpis do rejestru dotyczący procedury dopuszczenia do obrotu powinien określać w szczególności: 1) numer i datę wpisu. 8) symbol i kurs waluty. 2) numer i rodzaj dokumentu tranzytowego.podając w nim m.in. iż jednocześnie zamykana jest procedura tranzytu. Numer MRN wskazany w powiadomieniu przesłanym w systemie CELINA . 11) stawkę celną i kwotę cła oraz innych należności celnych. które mają zostać objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. jednocześnie zawiadamia komunikatem elektronicznym (w systemie NCTS) urząd przeznaczenia o przybyciu towarów. 7) masę netto i masę brutto towarów. 9) wartość celną towarów lub wartość towarów. 14) numer i datę faktury lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej towarów. 10) elementy podstawy opodatkowania.3. Osoba upoważniona. przed dokonaniem pierwszej czynności związanej ze stosowaniem procedury uproszczonej. 12) stawkę podatku i kwotę podatku. sposób prowadzenia rejestru oraz miejsce jego przechowywania. oraz między przesłanianym powiadomieniem a otrzymanym potwierdzeniem /CELINA/). W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej na zakończenie procedury tranzytu (upoważniony odbiorca) oraz w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze dopuszczenia do obrotu (osoba upoważniona) powinny być określone takie same czasy (między przesłaniem komunikatu o przybyciu towarów a komunikatem zezwalającym na zdjęcie zamknięć celnych /NCTS/. powinna uzgodnić z naczelnikiem urzędu celnego właściwego dla miejsca. wówczas należy jednocześnie wstrzymać komunikat w NCTS "Pozwolenie na rozładunek". odrębny rejestr dla każdego z tych miejsc. Jeżeli w potwierdzeniu będzie rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu do czasu przeprowadzenia kontroli.informuje o tym.

w przypadku uzyskania zwolnienia z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o przybyciu towarów do miejsca stosowania procedury uproszczonej . terminu na dokonanie wpisu w rejestrze. Osoba prowadząca rejestr z zastosowaniem elektronicznego przetwarzania danych jest zobowiązana do przechowywania kopii rejestru zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku. Rejestr może być prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.w dniu przybycia towarów. a także pozwala na dokonywanie zapisów w sposób chronologiczny. a przy wpisie do rejestru należy uwzględnić dane zawarte w protokole rozbieżności. powinien zawierać również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby. Ewentualne zmiany należy wprowadzić po skreśleniu nieprawidłowych danych. W przypadku. przeliczeniu i weryfikacji dokumentów) na podstawie danych zawartych w fakturze. Organ celny może w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określić wypadki. Wpisu do rejestru dokonuje się: ● przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zamiarze przeprowadzenia kontroli celnej . 16) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru. na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.w dniu. 17) w wypadku przedstawicielstwa pośredniego . gdy minął określony w pozwoleniu czas w dniu przybycia towarów. albo w innym dokumencie służącym do ustalenia wartości celnej albo jego kserokopii. 2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych. jeżeli: 1) osoba upoważniona posiada szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru. a ostatnia strona opatrzona pieczęcią osoby upoważnionej i pieczęcią urzędu celnego. Przy stosowaniu procedury uproszczonej w procedurze dopuszczenia do obrotu wpis do rejestru powinien być dokonany (po rozładunku towaru. która jej dokonała. W przypadku stwierdzenia rozbieżności osoba upoważniona powinna sporządzić protokół rozbieżności. 2) posiadany przez osobę upoważnioną program komputerowy zapewnia wgląd do treści dokonywanych zapisów i przechowywania danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem i uniemożliwia usuwanie dokonywanych zapisów. gdy po rozładunku środka transportu stwierdzony zostanie niedobór towarów. Rejestr może być prowadzony: 1) w formie książkowej. o jeden dzień. poprzez zamieszczenie stosownej adnotacji. przed rozpoczęciem jego wypełniania karty rejestru powinny być przeszyte. a także numer i datę upoważnienia.rejestr. usunięcie zamknięć celnych lub objęcia towaru procedurą celną z zastosowaniem uproszczeń . do rejestru należy wpisać 162 . W przypadku prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w rejestrze zapisy w poszczególnych rubrykach rejestru nie mogą być wycierane lub zamalowywane. strony ponumerowane. że zostały spełnione warunki objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej. kserokopii faktury. w którym organ celny stwierdzi.w dniu przybycia towarów. w przypadku braku potwierdzenia w ciągu dwóch godzin od czasu wysłania do organu celnego powiadomienia (lub krótszego okresu wskazanego w pozwoleniu). Rejestr powinien być prowadzony chronologicznie w okresach rocznych. w przypadku uzyskania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego . ● ● ● ● Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. w których możliwe jest przedłużenie.w dniu otrzymania potwierdzenia. przy otrzymaniu decyzji organu celnego o zgodzie na rozładunek towaru. W wypadku prowadzenia rejestru w formie książkowej.15) numer i datę pozwolenia. Każdą zmianę musi potwierdzić osoba. jeżeli jest wymagane w związku z przywozem lub wywozem towarów objętych środkami administrowania obrotem towarowym z zagranicą.

Karta 6 pozostaje w urzędzie celnym i stanowi załącznik do ewidencji Karta 7 jest przeznaczona dla celów statystycznych Karta 8 jest wydawana zgłaszającemu Przy wypełnianiu poszczególnych pól dokumentu SAD zgłoszeń uzupełniających należy pamiętać o poniższych regulacjach.7.nie należy wypełniać. W przypadku zgłoszenia dokonywanego we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby zalecane jest składanie oddzielnych zgłoszeń celnych dla każdej reprezentowanej osoby. Pole 44 . a brak jest dokumentów określających tożsamość nadwyżki towarów.należy podać kod najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku osób. Pole 24 . Pole 19 . Zgodnie z art.1 WKC suma należności za wszystkie towary. które zostały zwolnione na rzecz tej samej osoby w okresie wskazanym przez organy celne i nie przekraczającym 31 dni. Należności podatkowe powinny zostać uiszczone w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru.elementy odejmowane i elementy dodawane oznaczone tym samym kodem należy zsumować w ramach jednej pozycji. może wyrazić zgodę. Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie okresu rozliczeniowego. w którym upływa ww. które nie uzyskały zgody na odroczenie terminu płatności. W przypadku. wszystkie należności związane z dopuszczeniem towarów do wolnego obrotu powinny zostać uregulowane do 10 dnia po dokonaniu wpisu do rejestru. a Pole 40 trzeba wypełnić zgodnie z regułami określonymi w IV Części Instrukcji.na jednym dokumencie SAD mogą zostać zgłoszone towary objęte jednym kursem waluty. Y-CLE20040214-5 / Pole 12 . gdy po rozładunku środka transportu stwierdzona zostanie nadwyżka towaru. 3. Pole 21. Pole 22 . aby zgłoszenie uzupełniające zostało złożone nie później niż 5 dnia miesiąca po upływie okresu rozliczeniowego.nie należy wypełniać. W drugiej części Pola 1 należy wpisać "Z". najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym. W wypadku objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu zgłoszenie uzupełniające stanowi . terminu rejestracji kwoty długu celnego.należy podać kod państwa rejestracji. Pole 23 .dokument SAD złożony z kart 6.8.7 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca).faktyczną ilość dostarczonych towarów (pomniejszoną o braki). może zostać całościowo zaksięgowana na koniec tego okresu. W przypadku uzyskania pozwolenia na odroczenie terminu płatności. poprzez wpisanie kodu odnoszącego się do danych dotyczących daty wpisu do rejestru.należy podać kod najczęściej występujący w danym okresie rozliczeniowym. należności celne związane z dopuszczeniem towarów do obrotu powinny zostać uregulowane w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po końcu okresu rozliczeniowego (zgodnie z trybem określonym w pozwoleniu). Mając powyższe na uwadze . /np.3.należy podać łączną wartość danej pozycji. to te towary powinny zostać czasowo składowane do chwili przesłania faktury lub gdy nadawca towaru wypowie się jakie nadać towarowi przeznaczenie celne. Pole 18 . okres. Pole 29 . Pola 42 .218 ust. 163 . Zaksięgowania należy dokonać w ciągu 5 dni licząc od dnia.nie należy wypełniać.należy podać łączną wartość towarów za dany okres rozliczeniowy.jeżeli organ celny jest w stanie dochować ww.

z uwzględnieniem środków polityki handlowej i należności wywozowych. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. a przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń celnych w formie standardowej .1 Wymagane dane Organy celne mogą przyjąć na wniosek zgłaszającego zgłoszenie celne do procedury wywozu nie zawierające niektórych danych. Zgłoszenie do procedury wywozu powinno zostać dokonane na kartach 1. 4.w sytuacji. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) (wypełnić zgodnie z częścią II lit. 2 i 3 dokumentu SAD i mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: Pole nr SAD Dane. kiedy towary opuszczają obszar celny Wspólnoty w tym samym stanie. Niekompletne zgłoszenie celne Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. w jakim znajdowały się w chwili przyjęcia zgłoszenia wywozowego.należy wypełnić tylko w zakresie dokumentów oraz informacji dodatkowych (wypełnić zgodnie z częścią II lit. o ile znajdują zastosowanie (art.161 WKC) Zwolnienie do wywozu następuje w chwili.4. oraz dodatkowo zgodnie z pkt 4. gdy osoby te nie dysponują pełną okumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego.jeżeli występują należności wywozowe . które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod B 1 (pierwsza część pola) 1 (druga część pola) 2 14 Nadawca /Eksporter Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit. Zgłoszenie zawsze następuje jednocześnie z przedstawieniem towarów.2) Dodatkowo należy wpisać informację: "WYWÓZ UPROSZCZONY-30100" 47 Obliczanie opłat .1. (art.279 i art. Dokonanie wywozu wymaga spełnienia formalności dla niego przewidzianych. (art.1. znaki i numery. oraz dodatkowo zgodnie z pkt 4. A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 17a Należy podać podany w części IV Instrukcji kod odpowiadający ostatniemu krajowi przeznaczenia wywożonych towarów (zgodnie z częścią II instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 31 Opakowania i opis towaru.2 33 38 Kod towaru Masa netto w kilogramach 44 Dodatkowe informacje / załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia >.wypełnić zgodnie z pkt 4. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit.2 164 . Pozostałe czynności związane z wywozem towarów musza być dokonane odpowiednio zgodnie z obowiązującymi przepisami.1. numery kontenera (ów). Procedury uproszczone w procedurze wywozu Zastosowanie procedury wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Wspólnoty. 4.793 RWKC).1.1.162 WKC) Objęcie towarów procedurą wywozu może zostać dokonane z z astosowaniem dowolnej formy procedury uproszczonej.

255-259 RWKC stosuje się odpowiednio. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. oraz. 165 . Jeżeli zgłaszający dysponuje danymi powinien wypełnić również pozostałe pola dokumentu SAD. Jeśli zgłaszający chce złożyć zabezpieczenie. jak również dla określenia zabezpieczenia. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. gdy stwierdzi. złożone zabezpieczenie zaliczane jest na poczet należności. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX".2 Wymagane dokumenty Ponadto zgodnie z art. 23. których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów procedurą wywozu (np. gdzie XXXX oznacza wartość prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich.1. 47. iż zgłaszający złożył zabezpieczenie. przyjmując za podstawę wartość prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31. mogą przyjąć mimo braku pewnych koniecznych dokumentów wywozowe zgłoszenie celne. gdy w wyznaczonym terminie zgłaszający nie przedstawi zgłoszenia uzupełniającego. może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia.2 RWKC.255 RWKC organy celne. od nowego wiersza. o której mowa w art. 46. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. Jeżeli natomiast zachodzi sytuacja. którą mogą zostać obciążone towary. przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. Ustaloną kwotę zabezpieczenia wpisuje w Polu E w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX". W Polu E złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny wyznacza termin do 1 miesiąca (w systemie DDMMRR) złożenia zgłoszenia uzupełniającego. funkcjonariusz celny określa kwotę wymaganego zabezpieczenia kwoty długu celnego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E. zgłaszający żąda natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności (nie chce składać zabezpieczenia). Brakujące dokumenty.257 ust. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. W przypadku. W przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym zgłaszający.5 RWKC tzn. lub innym środkom przewidzianym w przepisach szczególnych. natomiast jej brak świadczy. iż zażądał on natychmiastowego zaksięgowania podwyższonych należności. Organ celny może przyjąć zgłoszenie. Art. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa. że w przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym. funkcjonariusz celny nie nanosi w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" . że łącznie spełnione są przesłanki. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. Stosownie do postanowień art. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. licencja wywozowa).1.54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Należy przy tym pamiętać. W przypadku. pozwolenie wywozu. zgłoszenie niekompletne powinno zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących wywóz. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. wpisuje się w Polu 44. o ile stwierdzi.257 RWKC organ celny. 4. na prośbę zgłaszającego. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości towarów. od złożenia którego uzależniony jest wywóz. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat.tak więc obecność w Polu E adnotacji "Zabezpieczenie=XXXX" wskazuje.255 ust. o tym. podwyższona kwota wartości prowizorycznej oraz. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość towarów. może wypełnić Pola: 22.3 Termin na przekazanie brakujących danych i dokumentów Termin udzielony przez organy celne zgłaszającemu na przekazanie danych lub dokumentów brakujących przy przyjmowaniu zgłoszenia celnego nie może przekraczać miesiąca licząc od dnia jego przyjęcia. o których mowa w art. 4. Do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty.

liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. adnotacji obliguje urząd celny do przesłania niekompletnych kart 1 i 2 dokumentu SAD do urzędu wskazanego w Polu 44 zgłoszenia niekompletnego. gdzie zostanie złożone zgłoszenie uzupełniające. znaki i numery. Uproszczone zgłoszenie celne W przypadku stosowania uproszczonego zgłoszenia celnego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia. Osoba upoważniona zobowiązana jest do przedłożenia niekompletnego zgłoszenia celnego na kartach 1. (Umowa ta powinna zostać załączona do niekompletnego zgłoszenia celnego. że zgłoszenie uzupełniające będzie składane w urzędzie właściwym dla siedziby eksportera.2.2) Kod towaru Masa netto w kilogramach 166 . 2 i 3 dokumentu SAD.2. 4. gdy podwykonawca składa zgłoszenie niekompletne w urzędzie celnym właściwym miejscowo dla swojej siedziby i jednocześnie wie. gdy zarówno eksporter jak i podwykonawca mają swoją siedzibę w Polsce. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "X". gdzie zlokalizowany jest podwykonawca. artykułu zgłoszenie uzupełniające może zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla siedziby eksportera.1.1.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Należy podać podany w części IV Instrukcji kod odpowiadający ostatniemu krajowi przeznaczenia wywożonych towarów (zgodnie z częścią II lit. numery kontenera (ów). A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit.4 Podwykonawstwo Zgodnie z art.281 RWKC zgłoszenie wywozowe może zostać również złożone w urzędzie celnym właściwym dla miejsca. Instytucja podwykonawstwa ma zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku. z tego też względu zgłoszenie uzupełniające może zostać złożone tylko w tym urzędzie. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać wszystkie elementy wymagane dla zgłoszenia kompletnego (zgodnie z częścią II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD).) W przypadku. Umieszczenie ww. W przypadku stosowania postanowień ww. podwykonawca zobowiązany jest w Polu 44 umieścić informację dodatkową "ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE -3PL02" wraz z nazwą i adresem urzędu.1 Niekompletne zgłoszenie celne na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 31 oraz 33 38 Opakowania i opis towaru. 4.5 Zgłoszenie uzupełniające Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 2 14 17a Dane.4. Pomiędzy podwykonawcą a eksporterem powinna zostać zawarta umowa zobowiązująca eksportera do złożenia w określonym terminie zgłoszenia uzupełniającego do zgłoszenia niekompletnego złożonego przez podwykonawcę. 4.2. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Nadawca /Eksporter (wypełnić zgodnie z częścią II lit.

2 RWKC. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie uproszczonego zgłoszenia . może zażądać złożenia zabezpieczenia pokrywającego różnicę między kwotą należności obliczoną na podstawie wartości prowizorycznej a kwotą.257 RWKC organ celny. Stosownie do postanowień art. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. których przedłożenie jest niezbędne dla procedury wywozu.2.2 Należy wpisać również informację:"WYWÓZ UPROSZCZONY-30100" 47 54 Obliczanie opłat . 4.4 Dokument handlowy lub administracyjny W celu użycia dokumentu handlowego lub administracyjnego zamiast jednolitego dokumentu SAD w procedurze uproszczonej poprzez zgłoszenie uproszczone obowiązują odpowiednio regulacje poprzez wpis do rejestru zgodnie z pkt 4. podaje wysokość wskazanych w zgłoszeniu typów opłat.2 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Należy przy tym pamiętać.2. o ile dysponuje niezbędnymi danymi. powinien w Polu 31 podać prowizoryczną wartość towarów. gdy stwierdzi.jeżeli występują należności wywozowe . 4. jak również dla określenia zabezpieczenia. 23. 46. podwyższona kwota wartości prowizorycznej oraz.2. czyni adnotację "Korekta WP = XXXX" gdzie XXXX nowa. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym.stosuje się odpowiednio zgodnie z pkt 4.9. Ustaloną kwotę zabezpieczenia funkcjonariusz celny wpisuje w Polu E w następujący sposób "Zabezpieczenie=XXXX".4. wpisuje się w Polu 44. W Polu E złożonego zgłoszenia niekompletnego funkcjonariusz celny. zgłoszenie niekompletne powinno zawierać wszystkie inne elementy niezbędne dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących wywóz.2. W przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym zgłaszający. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. gdy zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości towarów.1. o ile stwierdzi. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. że w przypadku towarów podlegających należnościom wywozowym. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. 4. lub innym środkom przewidzianym w przepisach szczególnych.2.należy wypełnić tylko w zakresie dokumentów oraz informacji dodatkowych Dodatkowo wypełnić zgodnie z opisem pkt 4. Ponadto zgłaszający w Polu 47 dokonuje stosownych obliczeń.powinien posiadać eksporter. Brakujące dokumenty. W przypadku. przyjmując za podstawę wartość prowizoryczną podaną przez siebie w Polu 31.3 Podwykonawstwo Instytucję podwykonawstwa .zgodnie z opisem pkt 4. 47. przyjmując tę nową podwyższoną kwotę za podstawę. że podana wartość prowizoryczna jest zaniżona. gdzie XXXX oznacza wartość celną prowizoryczną wyrażoną w pełnych złotych polskich.2 Wymagane dokumenty Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty.uprawniająca podwykonawcę do składania zgłoszeń niekompletnych. poprzez wpisanie kodu "WP-XXXX". że łącznie spełnione są przesłanki. 167 . Zabezpieczenie ustala się w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy łączną kwotą opłat wskazaną w Polu 47 przez zgłaszającego a łączną kwotą opłat z Pola E. którą mogą zostać obciążone towary. od złożenia którego uzależniony jest wywóz. od nowego wiersza. może wypełnić Pola: 22.255 ust. gdzie XXXX kwota zabezpieczenia. o których mowa w art.44 Dodatkowe informacje / załączone dokumenty/ świadectwa i pozwolenia . Pomiędzy eksporterem a podwykonawcą powinna zostać podpisana umowa .3. Organ celny może przyjąć zgłoszenie.

jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia potwierdzenie jego otrzymania. Zgodnie z art. 4. Natomiast przy wysyłanym powiadomieniu w Polu 40 nie wpisuje się danych dotyczących daty wpisu do rejestru.5 WKC. że towary mogą być przewożone bez zamknięć celnych np. informacje o nadanym numerze. W drugiej części Pola 1 wpisuje się kod "Z". w której zapewni. 4. w rozumieniu art.5 Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia miesiąca).2 Powiadomienie Po przygotowaniu towarów do objęcia procedurą celną i nałożeniu zamknięć celnych (chyba.1 Pozwolenie Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru może zostać udzielone zgodnie z art. aby zapewnić organom celnym skuteczną kontrolę. Zgodnie z art.3. gdzie osoba dokonująca wywozu ma swoja siedzibę lub gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego.64 ust.788 RWKC eksporter.3. zwolnieniu towaru lub zatrzymaniu towaru do kontroli na adres e-mail podmiotu.3 Potwierdzenie Organ celny przekazuje osobie upoważnionej niezwłocznie. powiadomienia powinny być przyjmowane w formie faxowej (zgodnie z procedurą awaryjną).2.2 lit. jest uznawany za osobę w imieniu której składane jest zgłoszenie celne oraz która jest właścicielem towaru lub ma podobne prawa do dysponowania towarami w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego. Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy przedłożyć zgłoszenie uzupełniające. a w szczególności kontrolę retrospektywną (artykuł 284 w związku z artykułem 264 RWKC).3. gdyż powiadomienie to zostanie później wykorzystane jako zgłoszenie uzupełniające.a WKC nadawcy i zgłaszającemu. 4. Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane (w tym również o datę wpisu do rejestru w Polu 40) po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego. Podmiotowi po ustaniu problemów ze stroną "CelinaOpus" ukaże się informacja o nadanym numerze i zwolnieniu towaru. Podobne postępowanie należy przyjąć w przypadku zatrzymania towaru do kontroli.4. a także w miarę możliwości powinna istnieć możliwość przesyłania przez podmioty powiadomień w formie elektronicznej na udostępniony w placówkach obsługujących procedury uproszczone adres e-mail. terminie jest równoznaczny ze zgodą organu celnego 168 . Zgłoszenie uzupełniające powinno zwierać wszystkie wymagane dla zgłoszenia kompletnego (zgodnie z częścią II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD). statusu obsługi tj. W tym wypadku zgłaszający jako wnioskodawca musi złożyć pisemne zobowiązanie w formie deklaracji.3. W Polu D powinny zostać wpisane informacje dotyczące założonych zamknięć celnych. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej dyrektor izby celnej wydający pozwolenie. towary masowe) upoważniony eksporter powinien niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Wpis do rejestru Osoba. Warunkiem udzielenia pozwolenia jest spełnienie wymagań dotyczących księgowości. Przy mailowej obsłudze powiadomień urzędy celne każdorazowo powinny przesyłać informację nt. 4. Brak potwierdzenia w ww. Powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na formularzu SAD. W przypadku problemów przy realizacji procedury uproszczonej z wykorzystaniem strony internetowej "CelinaOpus" (awaria systemu).161 WKC . może ustalić krótszy czas na przekazywanie potwierdzenia.zgłoszenie wywozowe musi zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla dozoru miejsca.161 ust. że udostępni dla powtórnej kontroli wszystkie wymagane dokumenty. która uzyska pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru staje się "upoważnionym eksporterem". właściwy urząd celny po konsultacji z podmiotem powinien anulować jedno z nich. W drugiej części Pola 1 zgłoszenia uzupełniającego należy wpisać kod "Y". W przypadku podwójnego zarejestrowania powiadomienia (wysłanego faxem lub e-mailem oraz wprowadzonego poprzez aplikację "CelinaOpus").

w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej. określony w pkt 1 formularza potwierdzenia podjęcia decyzji. W drugiej części Pola 1 wpisuje się kod "Z".5 Wpis do rejestru Upoważniony eksporter dokonuje wpisu do rejestru: 169 . Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze.3.3PL01". W Polu D powinny zostać wpisane informacje dotyczące założonych zamknięć celnych. Jako numer potwierdzenia przyjęcia powiadomienia . Natomiast przy wysyłanym powiadomieniu w Polu 40 nie wpisuje się danych dotyczących daty wpisu do rejestru. 4.4 Ułatwienia a) Wysyłka poza godzinami pracy urzędu celnego Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce stosowania procedury uproszczonej o możliwość dokonywania zgłoszeń celnych uproszczonych w procedurze wywozu poza godzinami pracy urzędu celnego. iż powiadomienia przekazywane są w formie elektronicznej na formularzu SAD. jak również nie ma obowiązku sporządzania zestawienia wysyłek dokonywanych poza godzinami pracy urzędu celnego. albo zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczone.bez konieczności zachowania chronologii w numeracji (w przypadku. 2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu. b) Zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o wyprowadzeniu towarów z miejsca stosowania procedury uproszczonej Osoba może wystąpić z wnioskiem do dyrektora izby celnej właściwej ze względu na miejsce dokonywania czynności wynikających ze stosowania procedury uproszczonej o możliwość zwolnienia z każdorazowego przesyłania powiadomienia o wysyłce towarów.na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej. W przypadku awarii systemu CELINA należy postępować zgodnie z procedurami awaryjnymi dla systemu CELINA.datę określoną w polu "Data i czas decyzji" formularza "POWIADOMIENIE". Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze. nazwanego w systemie "POWIADOMIENIEM".towarów transportowanych rurociągami. Zgoda oraz szczegółowy tryb postępowania w takim przypadku powinny stanowić element pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Potwierdzenie powinno zawierać: 1) numer i datę potwierdzenia. 4. W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć wykaz towarów wraz z ich kodami CN. gdyż powiadomienie to zostanie później wykorzystane jako zgłoszenie uzupełniające. W polu 44 powinna dodatkowo zostać umieszczona informacja "WYSYŁKA POZA GODZINAMI .datę określoną w polu 54 dokumentu SAD. Jako datę przesłania powiadomienia . Powiadomienie przesyłane w formie elektronicznej powinno zostać dokonane na formularzu SAD. Pozwolenie może zostać wydane tylko dla: .numer ewidencyjny OGL systemu CELINA. osoba upoważniona nie ma obowiązku wcześniejszego przekazywania do urzędu celnego informacji o planowanych wysyłkach poza godzinami pracy urzędu celnego. gazociągami i liniami energetycznymi. które będą obejmowane procedurą wywozu. Jako numer powiadomienia w procedurach wywozowych należy przyjąć numer referencyjny określony w polu 7 formularza SAD . Jako datę potwierdzenia . Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane (w tym również o datę wpisu do rejestru w Polu 40) po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego. Biorąc pod uwagę. gdy dokument SAD pełni rolę powiadomienia pole 7 SAD powinno być wypełniane obligatoryjnie).3. Zwolnienie towarów następuje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze.

3) dane osoby. W celu faktycznej kontroli opuszczenia obszaru celnego Wspólnoty musi zostać użyta w charakterze dokumentu potwierdzającego wyprowadzenie towarów poza obszar celny wspólnoty karta 3 dokumentu SAD. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. 5) w przypadku uzyskania zgody na zwolnienie z obowiązku każdorazowego przesyłania powiadomienia o wyprowadzeniu towarów z miejsca stosowania procedury uproszczonej . 4) numer i datę powiadomienia lub informacji . Jeżeli w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej określone zostało więcej niż jedno miejsce stosowania procedury uproszczonej. Zgłoszenie do procedury wywozu powinno zostać sporządzone na kartach 1. 2) w wypadku wyrażenia zgody na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedury uproszczonej w dniu otrzymania potwierdzenia. Zgodnie z art. 8) masę netto i brutto towarów.w dniu. b) umieszczenie. w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Upoważniony eksporter zobowiązany jest do zachowania do dyspozycji organów celnych wszystkich dokumentów od przedstawienia których uzależnione jest stosowanie przepisów regulujących wywóz.przed wysyłką towarów. 2) dane środka transportu.6 Dokument potwierdzający wyprowadzenie towaru poza obszar celny wspólnoty. 170 . 7) ilość towarów. do której zostaną dostarczone towary. przez upoważnionego eksportera pieczęci w polu A karty 3 dokumentu SAD.w dniu. Wpis do rejestru powinien określać w szczególności: 1) numer i datę wpisu. 4.1) w przypadku zatrzymania towarów w celu przeprowadzenia kontroli celnej . gdy powiadomienia nie są przekazywane w formie elektronicznej na formularzu SAD).(numer i datę informacji . przed dokonaniem pierwszej czynności związanej ze stosowaniem procedury uproszczonej. sposób prowadzenia rejestru oraz miejsce jego przechowywania. który do udzielił.3. odrębny rejestr dla każdego z tych miejsc (dla każdej z procedur). która musi zostać wcześniej odpowiednio uwierzytelniona. w którym organ celny stwierdzi. w którym upłynął ten termin.należy podać w sytuacji.3PL01". powinna uzgodnić z naczelnikiem urzędu celnego właściwego dla miejsca. 4. 2 i 3 dokumentu SAD. a także numer i rodzaj dokumentu tranzytowego.3.przed wysyłką towarów. 5) numer i datę potwierdzenia. 4) w przypadku uzyskania zgody na wysyłkę poza godzinami pracy urzędu . Ponadto w polu 44 dokumentu SAD powinny być podane dodatkowe informacje: ● ● ● "WYWÓZ UPROSZCZONY-30200" numer pozwolenia wraz z urzędu celnego.286 RWKC uprzednie uwierzytelnienie może zostać dokonane bądź: a) poprzez wcześniejsze umieszczenie w polu A pieczęci właściwego urzędu celnego i podpis funkcjonariusza celnego. 9) wartość towarów. 6) rodzaj towarów wraz z podaniem kodu taryfy celnej. że zostały spełnione warunki objęcia towarów procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej.7 Rejestr prowadzony przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej Dla każdego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona powinna prowadzić rejestr. 3) braku potwierdzenia w terminie . w przypadku wysyłki poza godzinami pracy urzędu celnego "WYSYŁKA POZA GODZINAMI . Osoba upoważniona.

.rejestr.3. Karty te powinny zostać złożone w urzędzie celnym do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru.3. porozumienia. Przy wywozach bezpośrednich z obszaru Wspólnoty można postępować odpowiednio: Tryb postępowania: ● ● dokument handlowy lub administracyjny zamiast egzemplarza nr 3 jednolitego dokumentu może być tylko wtedy zastosowany.pieczęć urzędu celnego wywozu z podpisem kompetentnego funkcjonariusza celnego lub w przypadku zastosowania procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru . władze celne w urzędzie celnym wyjścia zezwalają aby dokument ten zastąpił kartę 3 jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. na razie z wyjątkiem Grecji zawarły porozumienie administracyjne. Polska z dniem 1 maja 2004 r. Z powodów uproszczenia kraje członkowskie. Zgodnie z zawartymi porozumieniami egzemplarz nr 3 jednolitego dokumentu administracyjnego może zostać zastąpiony poprzez dokument handlowy lub dokument administracyjny. . Pkt 3.3. a Pole 40 należy wypełnić zgodnie z regułami określonymi w części IV pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. gdy jest to wyraźnie dopuszczone w pozwoleniu.ilość.288 ust.specjalna pieczęć zgodnie z artykułem 286 ust. .kraj przeznaczenia. zostaje na wniosek osoby udzielone. na rzecz której działa osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.oznaczenie towaru jak i jego ilość. 13) wypadku przedstawicielstwa pośredniego . a także numer i datę upoważnienia.kod CN towaru.2 lit. jeżeli to dla zainteresowanego prowadzi do znacznych uproszczeń w procedurze wywozu i nie zagraża interesom administracji celnej. zasady wypełniania pól oraz pola niezbędne do wypełnienia są identyczne z określonymi w części II pkt A Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD. 11) numer i datę pozwolenia. które dołączyły do uzgodnienia administracyjnego. następujące elementy muszą być w każdym wypadku zawarte w dokumencie handlowym albo administracyjnym: . 4. który je wydał. 171 . rozporządzenia.6 stosuje się odpowiednio.288 RWKC Zgodnie z art.9 Potwierdzanie faktycznego wywozu na innym dokumencie niż karta 3 SAD Dotyczy art.b RWKC.10) symbol i kurs waluty. . gdy zostało wydane pozwolenie na procedurę uproszczonego zgłoszenia zgodnie z artykułem 282 RWKC lub na procedurę uproszczoną poprzez wpis do rejestru zgodnie z artykułem 283 ww. gdy jest to przewidziane odpowiednimi porozumieniami administracyjnymi zawartymi pomiędzy krajami członkowskimi. które to pozwolenie przewiduje stosowanie dokumentów handlowych lub administracyjnych. powinien zawierać również imię i nazwisko lub nazwę oraz adres osoby. gdy spełnione są poniższe warunki: 1. Uzgodnienie administracyjne z dnia 11 stycznia 1994 roku do stosowania artykułu 288 RWKC W przypadku. pod warunkami ograniczeń w stosunku do wywozów przez kraje członkowskie. rodzaj i oznaczenie opakowań. 4. W części drugiej Pola 1 należy wpisać kod "Z".numer pozwolenia i oznaczenie urzędu celnego. przystąpiła do ww. 12) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu do rejestru.8 Zgłoszenie uzupełniające Rolę zgłoszenia uzupełniającego pełnią egzemplarze 1 i 2 dokumentu SAD. jeżeli jest wymagane w związku z przywozem lub wywozem towarów objętych środkami administrowania obrotem towarowym z zagranicą.1 RWKC w procedurze uproszczonej poprzez wpis jak i w procedurze uproszczonego zgłoszenia w procedurze wywozu dokument handlowy lub dokument administracyjny w miejsce jednolitego dokumentu administracyjnego SAD może być tylko wtedy zastosowany. odpowiednie pozwolenie. których to dotyczy. .

W danym przypadku należy złożyć nowe zgłoszenie wywozowe. że ten dokument nie spełnia warunków określonych w uzgodnieniu administracyjnym z dnia 11 lutego 1994 (Druk XXI/1976/93 -Rev.4. Wyszczególnione w punkcie 1 elementy muszą być wyraźnie widoczne na dokumencie handlowym lub administracyjnym. 4. Wypełnianie pól literowych: Pole A Karta 3 dokumentu SAD musi zostać uprzednio uwierzytelniona (zgodnie z art. gdy urząd celny wyjścia odmówi przyjęcia dokumentu handlowego lub administracyjnego. ma zastosowanie następujące postępowanie.). które w ramach procedury uproszczonej poprzez wpis nie mogą być przyjęte.2 RWKC).2 WKC. Wcześniejsze zgłoszenie musi zostać unieważnione przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego zgodnie z artykułem 76 ust. 5. 172 . poprzez: . w których dokument handlowy lub administracyjny nie spełnia wymogów i zgłaszający sam to może stwierdzić. Załącznik do uzgodnienia administracyjnego z dnia 11 stycznia 1994r.1 RWKC. który nadał urząd celny na powiadomieniu przesłanym w formie elektronicznej na dokumencie SAD). że zgłoszenia celne przyjęte przez jeden z urzędów celnych we Wspólnocie będą uznawane na całym obszarze celnym Wspólnoty. 4. 6. który wydał pozwolenie. Pole B Na przekazanych do urzędu celnego jako zgłoszenie uzupełniające kartach 1 i 2 funkcjonariusz celny przystawia stempel SAD z aktualna datą. że przez jednego i tego samego zgłaszającego często składane są dokumenty administracyjne lub handlowe. przyjęcia dokumentu administracyjnego lub handlowego i uzasadnia odmowę. Procedura zgłoszenia uproszczonego Poza przypadkami wyjątkowymi. Przedsiębiorcy muszą mieć zagwarantowaną pewność. zgłoszenie to może być przyjęte przez urząd celny wyprowadzenia. dostarczone z dokumentem handlowym lub administracyjnym. bądź .. A. (numer ewidencyjny.umieszczenie przez upoważnionego eksportera specjalnej pieczęci. Urząd celny wyprowadzenia nie ma obowiązku weryfikacji decyzji podejmowanych przez inne urzędy celne. 2. Na kartach tych powinna być umieszczona przez osobę upoważnioną pozycja ewidencji OGL. Jeżeli jest to tylko możliwe musi być przystawiona pieczątka u góry po prawej stronie. jeżeli te nie będą odpowiadały wymienionym powyżej standardom. stwierdza. 3. 4. B. Urząd celny wyprowadzenia. 2. Urząd celny wyprowadzenia odmawia zgodnie z pkt 3 powołanego uzgodnienia administracyjnego. liczbę i numery założonych zamknięć celnych. informuje o tym urząd celny. 3. który stwierdzi.adnotacja "uproszczony wywóz".wcześniejsze umieszczenie pieczęci właściwego urzędu celnego i podpisu funkcjonariusza celnego. W przypadkach wątpliwych lub podejrzenia o nieprawidłowości urząd celny wyprowadzenia odsyła przedłożony dokument handlowy lub administracyjny do urzędu celnego wywozu. jeżeli wymienione w artykule 791 RWKC warunki są spełnione. które do wywozu zgłoszone zostały w procedurze uproszczonej poprzez wpis do rejestru. Pole D Osoba upoważniona wpisuje rodzaj . Uzgodnienie administracyjne obowiązuje od 1 lutego 1994r.286 ust. Urząd celny wyprowadzenia może odmówić przyjęcia dokumentów w zastępstwie 3 karty jednolitego dokumentu administracyjnego. aby ten mógł dokument zweryfikować. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 62 do RWKC. przy towarach. To uzgodnienie nie wyklucza możliwości zawierania przez kraje członkowskie umów dwustronnych zgodnie z artykułem 288 ust. Procedura uproszczona poprzez wpis do rejestru 1. 3. Postępowanie w przypadku. 5. Jeżeli urząd celny wyprowadzenia. urząd celny wyprowadzenia przyjmuje ten dokument zamiast egzemplarza nr 3 jednolitego dokumentu administracyjnego.

wówczas zgodnie z zasadami określonymi w art.4. Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu (upoważniony eksporter) oraz jest upoważnionym nadawcą przy przewozach towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu. Następnie upoważniony nadawca powinien złożyć zgłoszenie tranzytowe w formie elektronicznej poprzez przesłanie do administracji celnej odpowiedniego komunikatu.po otrzymaniu potwierdzenia w zależności od rozstrzygnięcia . mamy do czynienia ze zgłoszeniem do procedury wywozu. W przypadku.793 ust.793 ust. list przewozowy CIM. Upoważniony nadawca zgodnie z zasadą określoną w art. Wraz z dokonaniem wpisu towarów do rejestru. towary zostają objęte procedurą wywozu. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać dostarczony wraz z towarem do urzędu celnego wyprowadzenia. Po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszenia tranzytowego i sprawdzeniu zabezpieczenia następuje zwolnienie towarów do tranzytu. Procedura wywozu realizowana transportem kolejowym W myśl przepisów wspólnotowych. (art. w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego).6 RWKC). 2. . wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Egzemplarz 3 powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (przed złożeniem zgłoszenia uzupełniającego).6 RWKC potwierdza Tranzytowy Dokument Towarzyszący. który dokona potwierdzenia na egzemplarzu 3 SAD. w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu. wyznaczony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. wykaz zdawczy TR) i osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu (upoważniony eksporter) posiada również pozwolenie na obejmowanie towarów procedurą tranzytu (upoważniony nadawca).793 ust. Zgłoszenie celne do procedury wywozu i następującej po niej procedury tranzytu. w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (do czasu złożenia zgłoszenia uzupełniającego).2 lit. Mogą wystąpić dwa przypadki postępowania: 1. jest urząd celny wewnętrzny.potwierdzenia na egzemplarzu 3 dokumentu SAD dokonuje urząd celny wyjścia w rozumieniu przepisów regulujących procedurę tranzytu.a) RWKC jest urzędem wyprowadzenia. Przesłać do właściwego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej powiadomienia (elektronicznie na dokumencie SAD).wpisać towary do rejestru. W takim przypadku jest zobowiązana: 1. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać potwierdzony przez urząd celny. II.5. że towary opuściły obszar Unii Europejskiej.upoważniony nadawca przystawia na wszystkich egzemplarzach dokumentu tranzytowego w czerwonym kolorze stempel EXPORT. w którym nastąpiło zgłoszenie celne towaru do procedury tranzytu (art. w którym towary przejmowane są w ramach jednej umowy przewozu w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe.2 lit. który w tym przypadku zgodnie z art.793 ust. poprzez przystawienie na wszystkich kartach ww. gdy wysyłka związana jest ze stosowaniem procedury tranzytu tj.793 ust.a) RWKC) urzędem celnym wyprowadzenia w przypadku towarów wywożonych koleją jest urząd celny właściwy dla miejsca. 173 .6 RWKC . Urząd ten nadzoruje faktyczny wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty i dokonuje potwierdzenia. Egzemplarz 3 SAD powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym wewnętrznym. Tryb postępowania w zakresie potwierdzania faktycznego wywozu towarów w przy stosowaniu procedury uproszczonej. W sytuacji gdy towary po procedurze wywozu obejmowane są procedurą tranzytu (NCTS. po której następuje procedura tranzytu . czyli urząd. Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w procedurze wywozu i jest jednocześnie upoważnionym nadawcą towarów przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym. wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. W takim przypadku urzędem celnym. Procedura wywozu realizowana transportem drogowym. Do potwierdzenia powinien być załączony dokument tranzytowy. dokumentu w czerwonym kolorze stempla "EXPORT". I. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinna zostać potwierdzona przez ten urząd celny.

Do potwierdzenia powinien być załączony dokument transportowy (odpowiednia karta CIM. in. TR. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinien zostać potwierdzony przez urząd celny. jest urząd celny właściwy dla miejsca. SMGS przeznaczona dla eksportera). organy pocztowe. W przypadku obejmowania towarów procedurą wywozu w procedurze uproszczonej.UWAGA! Art.1 lit.a) RWKC jest urzędem wyprowadzenia. CIM.430 ust. które przejmuje towary do przewozu. Wystawiany w takim przypadku jest dokument pokrywający cały odcinek przewozu. potwierdzanie wywozu na odwrocie egzemplarza 3 SAD polega na umieszczeniu pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego. pozwolenie na upoważnionego nadawcę w procedurze tranzytu z zastosowaniem dokumentów kolejowych może być wydane jedynie dla głównego zobowiązanego.793 RWKC. Osoba posiada pozwolenie na stosowanie procedury wywozu. W celu ułatwienia dokonywania formalności celnych. w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru (do czasu złożenia zgłoszenia uzupełniającego).5. w przypadku towarów wywożonych koleją. 2.76 ust. W przypadku. który w tym przypadku zgodnie z art.1 oraz art. Jak wynika z postanowień art. Egzemplarz 3 powinien zostać potwierdzony po przedstawieniu go w urzędzie celnym w terminie do 10 dni po dokonaniu wpisu do rejestru. Wystawiający tego typu dokument przewozu bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku do miejsca dostawy oznaczonego na konosamencie od momentu przejęcia w miejscu odbioru/załadunku również umieszczonego w tym 174 . który to przewóz objęty jest jedną umową przewozu. w celu transportu do kraju trzeciego (nawet jeśli transport będzie miał charakter mieszany/kombinowany. Organ celny powinien prowadzić rejestr dotyczący potwierdzonych dokumentów transportowych przed dokonaniem zgłoszenia do procedury wywozu i sprawować nadzór czy wszystkie wcześniej poświadczone dokumenty zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.2 lit. Upoważniony eksporter nie jest uprawniony do przystawiania stempla EXPORT na dokumentach transportowych.793 RWKC. w ramach jednej umowy przewozu. właściwy urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej może ma wniosek eksportera potwierdzić dokumenty transportowe (np. morską lub lotniczą. że na obszarze właściwości miejscowej danego urzędu mamy do czynienia z przejęciem towaru przez przewoźnika. który dokona potwierdzenia na egzemplarzu 3 SAD. TR. a więc przedsiębiorstw kolejowego. gdy towary wywożone są w ramach zawartej umowy przewozu na zasadach door .: transport drogowy i transport morski). Powiadomienie powinno zostać przesłane w formie elektronicznej na formularzu SAD. transportem multimodalnym (przewóz towarów przez więcej niż jeden środek transportu). jest urząd celny wewnętrzny. że głównym zobowiązanym w uproszczonej procedurze tranzytowej z zastosowaniem dokumentów kolejowych staje się przedsiębiorstwo kolejowe.2a w związku z ust. Egzemplarz 3 dokumentu SAD powinna zostać potwierdzona przez ten urząd celny. Dokumenty transportowe powinny mieć wypełnione przynajmniej pola zawierające dane eksportera (np. Upoważniony eksporter po dokonaniu wpisu do rejestru przystawia dodatkowo pieczęć upoważnionego eksportera na dokumencie transportowym. 4. drogą pocztową. Urzędem celnym. raz w tygodniu organ celny potwierdza dokumenty transportowe na których realizowany będzie wywóz z zastosowaniem procedury uproszczonej).door. W związku z powyższym. Z punktu widzenia interpretowanego przepisu istotne jest stwierdzenie.1 RWKC określa. urzędem celnym wyprowadzenia. SMGS) przed dokonaniem zgłoszenia wywozowego poprzez przystawienie w czerwonym kolorze stempla EXPORT oraz pieczęci "Polska-Cło". do potwierdzania wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty na egzemplarzu 3 dokumentu SAD. przedsiębiorstwo lotnicze lub żeglugowe. wyznaczony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.1 Szczególne przypadki postępowania: Zgodnie z ust. w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu. o której mowa w art. w którym towary przejmowane są w ramach jednej umowy przewozu w celu transportu do kraju trzeciego przez towarzystwo kolejowe.793 ust.upoważniony eksporter po przygotowaniu towarów do objęcia procedurą celną i nałożeniu zamknięć celnych powinien niezwłocznie przekazać powiadomienie do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Powiadomienie elektroniczne uzupełnia się o brakujące dane po przedłożeniu przez zgłaszającego pisemnego zgłoszenia uzupełniającego.5 art.416 ust. którego rola sprowadza się m. np. a wywóz realizowany będzie transportem kolejowym. który dokonuje potwierdzenia karty 3 SAD. Numer PWZ powinien być generowany przez każdy urząd celny.a) WKC .

2. iż załadunek na statek obył się np.dokumencie przewozowym. konosament wraz z jego numerem.2 lit a). a z konosamentu wynikać będzie. ze dany towar został przejęty przez przewoźnika. iż np. w ramach jednej umowy przewozu. z Rzeszowa do Gdyni lub z Rzeszowa do Hamburga .6 Stempel upoważnionego eksportera (wzór stempla stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93) 1 3 5 Wymiary stempla: . Zgodnie z powyższym może zaistnieć sytuacja. w celu transportu do kraju trzeciego. rozumiejąc specyfikę transportu i występujące trudności proponuje się następujące rozwiązanie w sytuacji gdy nie jest możliwe posiadanie przez eksportera dokumentu przewozu do kraju trzeciego w dniu obejmowania towarów procedurą wywozu w procedurze uproszczonej: 1. Jednocześnie należy dodać. 4 stycznia. iż zgodnie z art. 3) numer zgłoszenia celnego. zgłoszenie uzupełniające .5 RWKC w przypadkach określonych w ust.powinno posiadać uzupełnione pole 44 o dany dokument .ze zlecenia wynikać będzie. urząd celny wyprowadzenia poświadcza egzemplarz 3 zgłoszenia wywozowego po opatrzeniu dokumentu przewozowego adnotacją "EXPORT" w czerwonym kolorze i swoją pieczęcią. 4 stycznia. 1 stycznia towar został przekazany do przewozu. 4.793 ust. niezależnie od faktu wcześniejszego przejęcia towaru do przewozu. 4) data objęcia towaru procedurą. zgłaszający powinien przynajmniej posiadać zlecenie przewozowe na towar obejmowany procedurą wywozu np. Mając powyższe na uwadze. W przypadku regularnych linii żeglugowych. Powinno to stanowić podstawę do potwierdzenia faktycznego wywozu na egzemplarzu 3 dokumentu SAD przez urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. 6) numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. . 1 stycznia a konosament obejmujący cały odcinek przewozu datowany jest dopiero w dniu załadunku na statek a. a zgłaszający w dniu objęcia towaru procedurą wywozu nie posiada dokumentu potwierdzającego. mianowicie np. że towar obejmowany jest procedurą wywozu w procedurze uproszczonej.wysokość 25 mm Oznaczenie pól pieczęci: 1) Pl. 5) nazwa osoby posiadającej pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.tj.szerokość 55 mm. 2 4 6 175 . Towary zostają objęte procedurą wywozu w dniu np. transportu bezpośredniego lub bezpośrednich lotów do państw trzecich przeznaczenia. Konosament multimodalny (w większości przypadków) datowany jest w dniu załadunku towaru na statek. jeżeli operatorzy są w stanie zagwarantować za pomocą innych środków prawidłowość przebiegu operacji. 2) kod urzędu celnego objęcia. to umieszczenie potwierdzenia "EXPORT" nie jest wymagane.

A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Zgłaszający lub przedstawiciel eksportera / nadawcy (wypełnić zgodnie z częścią II lit. W przypadku składu celnego Typu F nie stosuje się procedury zgłoszenia uproszczonego. Opakowania i opis towaru.253 ust.1.zgłoszenia niekompletnego sporządzonego na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD. z późniejszym przedstawieniem zgłoszenia uzupełniającego. wpisuje się w Polu 44. Można tu także zwrócić uwagę na takie elementy jak: rodzaj towaru. numery kontenera (ów). znaki i numery.1 nie stosuje się w przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego. 5.1 Zgłoszenie celne na formularzu jednolitego dokumentu administracyjnego SAD Zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą składu celnego musi zawierać przynajmniej te dane.1 Uproszczone zgłoszenie celne Uproszczone zgłoszenie celne pozwala na obejmowanie towarów procedurą składu celnego po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego. Gospodarcze procedury celne . Organ celny może przyjąć zgłoszenie.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę. Aby skorzystać z uproszczonej procedury zgłaszania trzeba uzyskać pozwolenie. o którym mowa w art. Zgłoszenie uproszczone może mieć formę: .1.2. od nowego wiersza. Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. które są niezbędne dla identyfikacji towarów. .2) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument Dodatkowe informacje / załączone dokumenty Oznaczenie składu Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty. których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną. Objęcie towarów procedurą składu celnego Niekompletnego zgłoszenia celnego.innego dokumentu administracyjnego lub handlowego wraz z wnioskiem o objęcie procedurą.5. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Nadawca /Eksporter (wypełnić zgodnie z częścią II lit. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych.objęcie 5. o 176 . marka. numer.1. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. >Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. Zgłoszenie celne powinno mieć wypełnione co najmniej następujące pola: Pole nr SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 2 14 21 31 oraz 40 44 49 54 Dane.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4. 5. że łącznie spełnione są przesłanki.1. Należą do nich także dane dotyczące ilości towarów. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. Brakujące dokumenty. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit.

35. co oznacza. 5. .3. 5. 22 (w zakresie waluty). zachować do dyspozycji kontrolującego wszelkie dokumenty dotyczące umieszczania towarów w składzie celnym w sposób umożliwiający do nich pełny wgląd.1.deklarację wartości celnej.255 ust. to w zgłoszeniu uproszczonym należy dodatkowo: .procedura podstawowa Gdy towary znajdą się w wyznaczonym miejscu. 44.zgodnie z art.1. 38. Towary mogą zostać objęte procedurą składu celnego w procedurze uproszczonej poprzez wpis do rejestru w dwóch formach: 1) jako procedura podstawowa .1. ze powinny zostać wypełnione dodatkowo na dokumencie SAD pola 12. 40.fakturę na podstawie której deklarowana jest wartość celna towarów.266 ust. tak aby można było dokonać natychmiastowej i pewnej klasyfikacji.określić wartość celną towarów.: .1.2 RWKC. 8. Zgodnie z art.4 RWKC dla umieszczenia towarów pod procedurą składu celnego typu B wymagane jest podanie następujących danych określonych w Polach: 1 (pierwsza i druga część pola). 177 . osoba której udzielono pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej jest zobowiązana podjąć następujące czynności: 1.1. 5. 5. E i F.47.2 RWKC.2. 5.1.1.a i b) tj. wpisać towary do ewidencji towarowej / rejestru. 31. oraz 2) jako procedura ułatwiona określona w art.1 lit. . (artykuł 269 ust.1.1. 3.273 ust.2 RWKC) 5. 2.1 lit. dlatego też te brakujące elementy należy podać we wniosku o umieszczenie pod procedurą.3 Zgłoszenie uzupełniające Zgłoszenie uzupełniające nie musi być wymagane. której to pozwolenie zostało wydane.273 ust.2 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie daną procedurą celną Na przedniej stronie dokumentu handlowego lub administracyjnego należy podać numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz dane osoby. 37. 49.2 Wpis do rejestru Procedury uproszczonej poprzez objęcie towarów procedurą składu celnego nie stosuje się w odniesieniu do składów typu B.których mowa w art.1 Obowiązki osoby upoważnionej .269 ust. 14.1a Skład celny typu D Jeżeli procedura zgłoszenia uproszczonego stosowana jest w składzie celnym typu D.2 w połączeniu z art. 5. 3. 44. Zgodnie z art. 46. 19. powiadomić właściwy urząd celny o dostarczeniu towarów (zgodnie z pkt 2. 41.2a Skład celny typu B W celu umieszczenia towarów w składzie typu B można jedynie wykorzystać dokument administracyjny wraz z wnioskiem o umieszczenie pod procedurą.1.1 RWKC. 23.2). W zasadzie na dokumencie administracyjnym rzadko znajdują się wszystkie dane niezbędne dla umieszczenia towarów w składzie celnym typu B.218 ust. 34a.220 ust. 54 (zgodnie z załącznikiem 37 do RWKC). 43.możliwie dokładnie określić rodzaj towarów.a) RWKC do zgłoszenia o umieszczenie towarów pod procedurą składu celnego typu D należy dołączyć dokumenty określone w art.

które powinny być w nim zawarte 178 .3.na obejmowanie towarów procedurą składu celnego poza godzinami pracy urzędu celnego W przypadku uzyskania ww. 5. gdzie odpowiedzialność spoczywa na prowadzącym skład celny .6) 5. 35. 41 42-tylko przy składzie typu D.515 i 516 RWKC) .1.2.b) RWKC lub do rejestru ma tę samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą składu celnego. (dane. 32.każdy korzystający z procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą składu celnego . 37. upoważnioną można zwolnić z obowiązku każdorazowego powiadamiania o przybyciu towarów tylko wtedy gdy spełnione są następujące warunki: . 31. .2. dane wymagane w Polu 1 (1 i 2 część).w przypadku prywatnego składu celnego.zwolnić osobę upoważnioną z obowiązku każdorazowego powiadamiania właściwych władz celnych o każdym przybyciu towarów (np. 3. przetwarzania pod kontrolą celną 5. o ile zaistnieje taka potrzeba.2.2. 54. 5. Osobę.3 Zgłoszenie uzupełniające Zgłoszenie uzupełniające . 8. Wpisanie towarów do ewidencji towarowej zgodnie z art. Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. 40.1 Uproszczone zgłoszenie celne Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełniania następujących pól na dokumencie SAD: Pole nr SAD Dane.b) RWKC ma tę samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą składu celnego.powinien prowadzić odrębny rejestr. po czasowym składowaniu lub w przypadku towarów uprzednio umieszczonych pod gospodarczą procedurą celną). Musi zawierać datę wpisu oraz wymagane dane określone w załączniku 37 do RWKC (tj. 34a. . 47(rodzaj i podstawa opodatkowania)-tylko przy składzie typu D. 14. 44.rodzaj danego towaru oraz przyśpieszone tempo operacji usprawiedliwiają to odstępstwo. który jest jednocześnie korzystającym ze składu . Wpis towarów do rejestru jest równoznaczny ze zwolnieniem towarów.1 lit. Wpisanie towarów do ewidencji towarowej zgodnie z art.2 Ułatwienia Organ celny na wniosek osoby może w pozwoleniu wyrazić zgodę: . odprawy czasowej. które uznają one za niezbędne w celu. jakie powinien zawierać rejestr przedstawione są w pkt 2. (art. towary masowe).w przypadku publicznego składu celnego. 38. 22(w zakresie waluty).273 ust. pozwolenia. po przybyciu towarów do miejsca uznanego na stosowanie procedury uproszczonej osoba upoważniona wpisuje je do rejestru.1.powinna przedkładać w cyklu miesięcznym do 10 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego wyciąg z ewidencji towarowych (wpisy do ewidencji dokonane w miesiącu poprzednim). 19. dokonania badania towarów.aby powiadomienie dokonane zostało niedługo przed przybyciem towarów.W przypadku obejmowania towarów procedurą składu celnego z zastosowaniem procedury uproszczonej: .nie musi być wymagane.można zezwolić na prowadzenie tylko ewidencji towarowej. Ewidencja Osoba upoważniona . gdzie odpowiedzialność spoczywa na prowadzącym skład. 5. w urzędzie celnym sprawującym nadzór.273 ust. .w przypadku prywatnego składu celnego .osoba upoważniona udzieli władzom celnym wszelkich informacji. Pierwszego dnia roboczego po dokonaniu wpisu do rejestru należy przesłać do urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu zbiorcze powiadomienie o dokonanych wpisach.1 lit. 49. (w przypadku towarów po zrealizowanej procedurze tranzytu.

2 Złożenie dokumentu handlowego lub administracyjnego wraz z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą celną. 5. których przedłożenie jest niezbędne dla objęcia towarów wnioskowaną gospodarczą procedurą celną. od nowego wiersza. lecz kod dokumentu brakującego powinien zostać podany w nawiasie kwadratowym. numery kontenera (ów).2.3.1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 14 Pole kodowe Należy wpisać kod C Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela .2. należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 31 oraz 37 40 44 47 49 Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela. wpisuje się w Polu 44. gdy zgłoszenie o objęcie procedurą celną wykorzystywane jest do zakończenia procedury składu celnego.znakowy. Brakujące dokumenty. (postanowienia art. że łącznie spełnione są przesłanki. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit. Organ celny może przyjąć zgłoszenie.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / swiadectwa i pozwolenia Obliczanie opłat Oznaczenie składu Pole to należy wypełnić. Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych Osoba upoważniona zobowiązana jest do wypełniania następujących pól na dokumencie SAD: Pole nr 179 . Wpisanie w Polu 44 dokumentu brakującego jest równoznaczne ze złożeniem przez zgłaszającego oświadczenia. bezpośrednio po kodach dokumentów załączanych. składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków jeśli osoba posiada REGON 9 .2. 54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne dla jednoznacznej identyfikacji towarów.2 RWKC. Opakowania i opis towaru.2) Procedura celna .255 ust. 256 i 259 RWKC stosuje się odpowiednio). 5.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją).A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4.255. >Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej. Do zgłoszenia niekompletnego powinny zostać załączone dokumenty.3 stosuje się odpowiednio. Pkt 3. do którego nie załączono wszystkich niezbędnych dokumentów. o których mowa w art. znaki i numery.

6.A instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD zgodnie z opisem pkt 4.2. 54 Należy wpisać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia celnego Postanowienia art. Instrukcję dot. liczba i rodzaj (wypełnić zgodnie z częścią II lit.podać kod procedury (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Deklaracja skrócona / poprzedni dokument (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) Dodatkowe informacje / załączone dokumenty / swiadectwa i pozwolenia Obliczanie opłat Oznaczenie składu Pole to należy wypełnić. numery kontenera (ów).1. .powrotnego wywozu. 256. Procedura uszlachetniania biernego W stosunku do towarów zgłaszanych do wywozu w ramach procedury uszlachetniania biernego . Opakowania i opis towaru. gdy zgłoszenie o objęcie procedurą celną wykorzystywane jest do zakończenia procedury składu celnego.przed pełnym nazwiskiem należy wpisać odpowiedni kod (zgodnie z instrukcją).stosuje się odpowiednio zasady opisane w instrukcji dot. Dotyczy to stosowania procedur uproszczonych przewidzianych dla: .wywozu. 5. procedury wywozu (pkt 4). składający się z numeru NIP poprzedzonego symbolem PL W prawym dolnym rogu numer REGON osoby poprzedzony symbolem PL (14 znaków jeśli osoba posiada REGON 9 .dopuszczenia do obrotu. .4.255. należy go dopełnić zerami) (Zgodne z częścią II pkt C Instrukcji wypełniania i stosowania dokumentu SAD) 21 31 oraz 37 40 44 47 49 Znaki i przynależność państwowa aktualnego środka transportu przekraczającego granicę.276 RWKC stosuje się odpowiednio. które powinny być w nim zawarte Pole kodowe Należy wpisać kod C Określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela .znakowy. 257. procedury dopuszczenia do obrotu (pkt 3) w związku z art. Ponadto należy wpisać: Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego lub przedstawiciela W prawym górnym rogu numer identyfikacyjny zgłaszającego lub przedstawiciela. Zamknięcie procedury składu celnego Procedury uproszczone mogą być wykorzystywane do zamknięcia procedury składu celnego.zakończenie 6. 180 .SAD 1 (pierwsza część pola) 1 (gruga część pola) 14 Dane. znaki i numery. 258 i 259 RWKC stosuje się odpowiednio.2) Procedura celna . Gospodarcze procedury celne . >Pole to należy wypełnić w części dotyczącej przynależności państwowej.

nie jest możliwe w tym przypadku udzielenie pozwolenia na zastosowanie uproszczonego trybu zakańczania procedury składu celnego. W tym przypadku mogą zostać zastosowane inne procedury związane z obowiązkiem przedstawienia towarów organom celnym. odprawa czasowa. które nie mogą zostać skontrolowane bez fizycznego zbadania towarów. Dotyczy to sytuacji zakańczania procedury składu celnego i objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.c). Szczególne przypadki postępowania W przypadku zakończenia gospodarczej procedury celnej poprzez nadanie towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu możemy mieć do czynienia z dwoma sytuacjami: 1. 6.214 są tymi.76 ust.2. wywozu lub powrotnego wywozu. o ile osoba zainteresowana zażąda ich stosowania w chwili powstawania długu celnego. Powyższe stosuje się pod warunkiem. to procedury tej nie można zastosować.1 lit. Jednakże. (art. uszlachetnianie czynne. w przypadkach gdy osoba chce skorzystać z zastosowania elementów naliczania należności. aby powiadomienie miało charakter zbiorczy i dotyczyło towarów wyprowadzonych ze składu celnego w danym dniu i objętych procedurą dopuszczenia do obrotu (zgodnie z art. wartość. rodzaj.266 ust. Zgłoszenie uzupełniające Jako okres rozliczeniowy stosowania procedury uproszczonej należy wyznaczyć miesiąc kalendarzowy. Powiadomienie. Organ celny może wyrazić zgodę. Zgodnie z art. cena i ilość. W pozwoleniu na gospodarczą procedurę celną osoba posiada zgodę na transfer do urzędu wyjścia w celu 181 .Skład celny typu B Dla towarów umieszczonych w składzie celnym typu B stosuje się jedynie zgłoszenia niekompletne lub procedurę zgłoszenia uproszczonego. które należy uwzględnić zgodnie z art.2 lit. b) przy zamykaniu procedury uszlachetniania biernego można stosować procedury uproszczone przewidziane dla dopuszczenia do obrotu.112 ust. powinno być przekazane najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wyprowadzenia towarów ze składu celnego. można stosować procedury uproszczone przewidziane dla dopuszczenia do obrotu. Powyższe stosuje się nie naruszając zasad a posteriori w rozumieniu art. ze elementy kalkulacyjne odnoszące się do tych towarów zostały uznane lub dopuszczone w momencie umieszczania tych towarów pod procedurą składu celnego.3. Dla towarów umieszczonych pod procedurą w składzie celnym typu F nie może zostać dopuszczone zastosowanie jakiejkolwiek procedury uproszczonej.3 WKC jeżeli przywożony towar jest dopuszczany do obrotu zgodnie z postanowieniami art. które są właściwe temu towarowi w chwili jego umieszczenia pod procedurą składu celnego. Skład celny typu D Wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego typu D pociąga za sobą automatyczne stosowanie procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru w procedurze dopuszczenia do obrotu. iż w procedurach wywozowych powiadomienie powinno być przesyłane w formie elektronicznej na formularzu SAD.b Rozporządzenia Wykonawczego). Zamknięcie pozostałych gospodarczych procedur celnych a) przy zamykaniu procedur gospodarczych tj. 6.278 RWKC) Uproszczony tryb zakończenia procedury składu celnego. wywozu lub powrotnego wywozu. Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające nie później niż trzeciego dnia roboczego po upływie okresu rozliczeniowego.78. W związku z faktem. przetwarzanie pod kontrolą celną. W przypadku zakończenia procedury składu celnego towary mogą zostać objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Nie można zastosować bezpośrednio procedury uproszczonej poprzez wpis do rejestru.

2. 340 c ust.pochodzą ze składów interwencyjnych i podlegają środkom kontroli użytkowania i/lub przeznaczenia i poddane zostały formalnościom celnym przy wywozie do krajów trzecich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W takim przypadku. Towarom powinno zostać nadane przeznaczenie celne powrotnego wywozu w urzędzie celnym wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. W pozwoleniu na gospodarczą procedurę celną osoba nie ma zgody na transfer do urzędu wyjścia.00 Procedury tranzytowe 1. lub . w celu uniknięcia sytuacji. iż zgodnie z art. 91-97 WKC. w formie produktów kompensacyjnych lub towarów w niezmienionym stanie. W takiej sytuacji w celu powrotnego wywozu towarów z zastosowaniem procedury uproszczonej podmiot powinien posiadać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy nadawaniu towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu. które są określone we WKC. Przemieszczanie towarów w tranzycie zewnętrznym odbywać się może: ● z zastosowaniem procedury zewnętrznego tranzytu wspólnotowego T1.korzystają ze zwrotu lub umorzenia należności przywozowych. towary. ale posiada zgodę na zakończenie danej procedury z zastosowaniem uproszczeń. w celu zwrotu lub umorzenia należności. Procedura tranzytu zewnętrznego pozwala na przemieszczanie z jednego punktu do drugiego punktu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty: a) towarów niewspólnotowych. co uzależ. zostają umieszczone pod procedurą wspólnotowego tranzytu zewnętrznego.512 ust. lub .że się odbywać. jeżeli towary wspólnotowe są wywożone do kraju EFTA lub przez terytorium jednego lub kilku krajów EFTA z zastosowaniem Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. iż tranzyt jest jednym z rodzajów procedury celnej. 3 Przepisów Wykonawczych.182 ust. kiedy towary lub produkty zgłoszone do powrotnego wywozu faktycznie opuszczą obszar celny Wspólnoty. Tranzyt zewnętrzny regulowany jest przepisami art. jak również posiadać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu. jeżeli: . Zgodnie z art. formalnościom celnym w wywozie do kraju trzeciego kończącym procedurę uszlachetnia czynnego z zastosowaniem systemu ceł zwrotnych. Przemieszczanie towarów w ramach procedury tranzytu może następować w ramach tranzytu zewnętrznego lub tranzytu wewnętrznego.00. nie podlegających w tym czasie należnościom przywozowym i innym obciążeniom ani środkom polityki handlowej. 4 pkt 16 WKC określa. o ile: 182 . w przypadkach i na warunkach określonych zgodnie z procedurą Komitetu. które są realizowane na podstawie umów międzynarodowych.powrotnego wywozu jak również posiada zgodę na zakończenie danej procedury z zastosowaniem uproszczeń. Towary te wraz z formularzem 3 dokumentu SAD powinny zostać dostarczone do granicznego urzędu celnego. Zwracam uwagę.Wprowadzenie Procedury tranzytowe stosowane we Wspólnocie Europejskiej podzielić można na takie. procedura nie ulegnie zakończeniu do momentu.Procedury tranzytowe w WKC: Art.nione jest od dokonania ich wywozu poza obszar celny Wspólnoty. ● z zastosowaniem karnetu TIR Przewóz towarów w procedurze TIR w procedurze tranzytu zewnętrznego mo.zostały poddane wywozowym formalnościom celnym w celu udzielenia zwrotów przy wywozie do krajów trzecich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. w systemie procedury standardowej lub uproszczonej. procedura zawieszająca ulega zakończeniu w momencie faktycznego opuszczenia obszaru Wspólnoty przez ww. w których produkty objęte środkami lub korzystające ze środków obowiązujących w wywozie mogłyby unikać tych środków lub bezzasadnie z nich korzystać.zostały poddane. oraz takie.3 RWKC 2454/93 transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu może mieć miejsce w ramach procedury. 14.3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. lub . 2. b) towarów wspólnotowych. Mając powyższe na uwadze ma zastosowanie przepis art.

Nie obejmuje on następujących obszarów: francuskie departamenty zamorskie: Gwadelupa. w której wymienione przepisy również nie obowiązują. Martynika i Reunion. ponieważ pochodzą z obszarów należących do obszaru celnego Wspólnoty. 9 poprawionej Konwencji dotyczącej żeglugi na Renie (ten rodzaj procedury nie będzie w Polsce stosowany. do innej części obszaru celnego Wspólnoty.. które mają zostać rozładowane na obszarze celnym Wspólnoty i które są przewożone razem z towarami przeznaczonymi do rozładowania w krajach trzecich. w której wymienione przepisy obowiązują. przez terytorium kraju trzeciego towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego.taka możliwość została przewidziana umową międzynarodową. lub . do innej części obszaru celnego Wspólnoty. góra Athos w Grecji.chodzi o przewóz z jednego do drugiego miejsca znajdującego się we Wspólnocie. Gujana Francuska.dotyczy przesyłek towarów. do . ● ● ● ● z zastosowaniem karnetu ATA jako dokumentu tranzytowego z zastosowaniem formularza 302 przewidzianego w ramach Konwencji pomię. lub . Towary wspólnotowe. 340 c ust. Zgodnie z art.z części obszaru celnego Wspólnoty. Jeżeli jednak towary te przewożone są wyłącznie drogą morską lub powietrzną. innej części obszaru celnego Wspólnoty. ● z zastosowaniem karnetu TIR 183 . jeżeli taka możliwość została przewidziana umową międzynarodową.z części obszaru celnego Wspólnoty. drogą pocztową (włącznie z paczkami) z zastosowaniem manifestu reńskiego. fińskie Wyspy Alandzkie.rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Wspólnotą. gdyż jest on wykorzystywany jedynie dla przewozu towarów po Renie bąde jego dopływach). wobec której przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG nie obowiązują. Jersey Sark i Herm. które są wysyłane z jednego miejsca na obszarze celnym Wspólnoty do drugiego miejsca na tym obszarze przez terytorium jednego lub kilku krajów EFTA. lub . umieszczane są pod procedurą wewnętrznego tranzytu wspólnotowego. wobec której stosowane są przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG. 1 Przepisów Wykonawczych do Rozporządzenia ustanawiającego WKC po procedurą wspólnotowego tranzytu wewnętrznego umieszczane są towary wspólnotowe. podpisanej w Londynie w dniu 19 czerwca 1951r. hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie. Guernsey. W procedurze tranzytu wspólnotowego wewnętrznego używane będą dokumenty T2 (dla towarów wspólnotowych) lub T2F (jeżeli procedurą są obejmowane towary nie pochodzące z obszaru podatkowego Wspólnoty). Tranzyt wewnętrzny regulowany jest przepisami art. na podstawie art. jednak musza one być przewożone na pozostałe obszary Wspólnoty z zastosowaniem wewnętrznej wspólnotowej procedury tranzytu (na dokumencie T2F).dzy państwami . Przemieszczanie towarów w tranzycie wewnętrznym odbywać się może: ● z zastosowaniem procedury wewnętrznego tranzytu wspólnotowego. Obszar ten nie pokrywa się jednak całkowicie z obszarem terytorialnym Unii Europejskiej. Wyspy Normandzkie: Alderney.z części obszaru celnego Wspólnoty. umieszczenie pod tą procedurą nie jest obowiązkowe. Dyrektywa Rady 77/388/EWG odnosi się do obowiązku podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie w ramach Wspólnoty. które są wysyłane: . Procedura tranzytu wewnętrznego pozwala na przemieszczanie z jednego punktu do drugiego punktu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty. w której wymienione przepisy nie obowiązują. . przez terytorium kraju trzeciego. chyba że: .stronami Paktu Północno-Atlantyckiego w sprawie statusu ich sił.przejazd przez ten kraj odbywa się z zastosowaniem jednolitego dokumentu przewozowego wystawionego na obszarze celnym Wspólnoty. W tym wypadku działanie procedury na terytorium kraju trzeciego zostaje zawieszone. 163-165 WKC. wobec której przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG nie są stosowane. Dla zastosowania tej dyrektywy określono zasięg obszaru podatkowego Wspólnoty. z zastosowaniem Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Procedury tranzytu zewnętrznego nie stosuje się w odniesieniu do przewozów dokonywanych przez terytorium kraju trzeciego. Towary pochodzące z tych obszarów są towarami unijnymi.

Podkreślić więc należy. obligatoryjnie są podłączeni do systemu NCTS. Dla obsługi procedury tranzytu wspólnotowego (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz wspólnej procedury tranzytowej na dokumencie SAD funkcjonuje Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS. Dokumenty gwarancyjne i poświadczenia gwarancji generalnej muszą zawierać adnotację "Republika San Marino". Od 1 maja 2004 r. Wymienione wyżej procedury tranzytowe zgodne są z tzw. Norwegia i Islandia). Przewozy towarów do/z Andory: Między Unią Europejską a Księstwem Andory zawarta zastała umowa regulująca wzajemne stosunki handlowe.stronami Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987r. lub dokument SAD (NCTS). dokument SMGS. Przewozy towarów do/z San Marino: Przewozy dokonywane są na podstawie Uchwały nr 4/92 Komisji Współpracy mię. acquis communataire. których stosowanie nie ma podstawy w Kodeksie celnym UE. Z dniem 1 maja 2004r. System NCTS działa we wszystkich urzędach celnych w całej Wspólnocie Europejskiej i w krajach EFTA. Planowana jest zmiana wspólnotowych przepisów celnych w kierunku obligatoryjnego przesyłania zgłoszeń tranzytowych do systemu NCTS w formie elektronicznych komunikatów również przez osoby stosujące procedurę standardową. Procedury tranzytowe realizowane na podstawie porozumień międzynarodowych: Są to procedury. Należą do nich: Wspólna procedura tranzytowa Jest to dobrze znana w Polsce procedura. W zakresie procedury tranzytu stosuje się Uchwałę 1/96. lecz wynikają one z bilateralnych lub multilateralnych umów międzynarodowych. wykaz zdawczy TR. Polska przestała być Stroną Konwencji o WPT. W dodatkowych uchwałach Komisji Mieszanej Wspólnota Europejska .dokument SMPS oraz dokument SAT jako sprzeczne z acquis.● ● ● ● z zastosowaniem karnetu ATA jako dokumentu tranzytowego z zastosowaniem formularza 302 drogą pocztową (włącznie z paczkami) z zastosowaniem manifestu reńskiego (nie dotyczy Polski 3. upoważnieni nadawcy i upoważnieni odbiorcy. 184 . Na podstawie tej uchwały przy wywozie towarów do Andory i przywozie towarów w z Andory stosować należy. Aktualnie stronami Konwencji są: Unia Europejska jako całość.dzy Unią Europejską a San Marino z dnia 22 grudnia 1992r. stosowana w wymianie towarowej z zagranicą pomiędzy krajami . w zależności od statusu towarów. przy obrocie towarowym z San Marino. kraje EFTA (Szwajcaria. Dokumenty gwarancyjne i poświadczenia gwarancji generalnej muszą zawierać adnotację "Księstwo Andory". w zale żności od statusu towarów. procedurę T1 lub T2. Inne nie mogą być stosowane po akcesji. W przewozach kolejowych stosowane będą wyłącznie dokumenty CIM. Na podstawie tej uchwały. przestały pełnić rolę dokumentów tranzytowych. że z dniem 1 maja 2004r. Przewóz towarów z San Marino do Wspólnoty następuje zgodnie z przepisami o wspólnotowej procedurze tranzytu. W Polsce procedura WPT stosowana jest od 1 lipca 1996r. stosować procedurę T1 lub T2. którzy realizowali tranzyty na kartach SAD.Andora określono przepisy wykonawcze. należy.

stosuje się dla przewozu 185 .towary pochodzące z kraju lub obszaru. Zasady ogólne i źródła prawa Status celny oznacza określenie towaru jako towar: . który nie należy do obszaru celnego Wspólnoty. lub . lub .towary uzyskane lub wytworzone na obszarze celnym Wspólnoty z towarów pochodzących z krajów trzecich lub obszarów. znajdujących się w wolnym obrocie w jednym z państw członkowskich Wspólnoty. lub . 2.towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty. które nie zostały całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty. a wewnętrzną procedurę tranzytu T2.towary. albo towary uzyskane lub wytworzone z połączenia takich towarów i towarów całkowicie uzyskanych na obszarze celnym Wspólnoty.14.towary pochodzące z kraju lub obszaru. i które nie znajdują się w wolnym obrocie na obszarze celnym Wspólnoty. Status towarów jest ważnym czynnikiem. który nie należy do obszaru celnego Wspólnoty. o ile ma zastosowanie. czy zastosowana będzie procedura tranzytowa przy przewozie towarów.wspólnotowy. od którego zależy rodzaj stosowanej procedury tranzytowej. zewnętrzną procedurę tranzytu T1 stosuje się do przewozu towarów niewspólnotowych. Jako towary wspólnotowe traktowane są: . Powyższe rozróżnienie w statusie towarów określa. We wspólnotowej procedurze tranzytowej. Jako towary niewspólnotowe traktowane są: . znajdujące się w wolnym obrocie w jednym z państw członkowskich.00 Status towarów 1. które nie należą do obszaru celnego Wspólnoty.10. lub .niewspólnotowy. W określonych wypadkach konieczne jest udowodnienie statusu towarów. Wprowadzenie W celu poznania zasad działania wspólnej i wspólnotowej procedury tranzytowej niezbędne jest zrozumienie roli statusu towarów.

które kursują wyłącznie między portami znajdującymi się na obszarze celnym Wspólnoty i nie przypływają z. Potwierdzenie wspólnotowego statusu towarów Uznaje się. Wyżej opisanych przewozów regularną linią rejsową nie należy mylić z potocznym określeniem przewozów rejsowych używanym w transporcie morskim. Przewozy regularną linią rejsową obejmują jedynie wymianę towarową między państwami członkowskimi.1. mimo obowiązywania powyższej zasady. jeżeli: (1) towary wspólnotowe są przewożone transportem lotniczym.2 Pozwolenie na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową Pozwolenie jest udzielane wyłącznie towarzystwom żeglugowym. 3. zostały załadowane lub przeładowane w porcie lotniczym znajdującym się na obszarze celnym Wspólnoty i są przewożone na podstawie dokumentu przewozowego wystawionego w państwie członkowskim.mają siedzibę lub przedstawicielstwo na obszarze celnym Wspólnoty. . płyną do lub przepływają przez porty znajdujące się poza tym obszarem albo wolne obszary celne typu I (tj. 313 ust.1 Definicja Przewozy regularną linią rejsową odbywają się statkami.zobowiążą się. chyba że zostanie potwierdzony ich niewspólnotowy status. oraz że nie będą dokonywane przeładunki na pełnym morzu. które zostały zatwierdzone i odcinków nie zatwierdzonych. w których nadzór nad towarami opiera się głównie na istnieniu ogrodzenia) w portach znajdujących się na obszarze celnym Wspólnoty. statki nie będą zawijać do żadnych portów w kraju trzecim albo do wolnych obszarów celnych w portach znajdujących się na obszarze celnym Wspólnoty. że dokonują przewozów regularną linią rejsową. (2) towary wspólnotowe są przewożone regularną linią rejsową między portami znajdującymi się na obszarze celnym Wspólnoty (patrz punkt 3. 340 c ust. że towary znajdujące się w ramach obszaru celnego Wspólnoty mają status towarów wspólnotowych. że na trasach przewozu.nie popełniły poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów w związku z działaniem linii rejsowej.1.towarów wspólnotowych.1 Przewozy regularną linią rejsową 3. Art. 2 RWKC Jednak nie ma obowiązku potwierdzania wspólnotowego statusu towarów. Art. na obszarze którego towarzystwo żeglugowe ma swoją siedzibę. Art. Jeżeli towary wspólnotowe zostały objęte zawieszającą procedurą celną. Jeżeli towary wspólnotowe. które zostały wyprowadzone z obszaru celnego Wspólnoty są ponownie wprowadzane na ten obszar. takie. Są to następujące sytuacje: I. W Polsce 186 . Komponowanie tras przewozu z odcinków. Jeżeli towary wspólnotowe mają status towarów składowanych czasowo lub znajdują się w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. 3 RWKC 3. lub które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych).zobowiążą się. oraz . jest zabronione (Art.udowodnią wobec władz celnych.2). . że poświadczenie wydania pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową będzie przewożone na statku i przedstawiane na żądanie właściwych władz celnych. w określonych wypadkach. III. 91 i 163 WKC oraz art. 313a RWKC). Uwaga: Dokumenty i przepisy potwierdzające wspólnotowy status towarów nie mogą być stosowane w odniesieniu do towarów. wspólnotowy status towarów musi zostać potwierdzony. . II. 313 ust. które: . które wymagają zezwolenia. Wniosek o wydanie pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową przedkłada się właściwym władzom celnym państwa członkowskiego. w stosunku do których dopełniono formalności wywozowych (z wyjątkiem wywozu do krajów EFTA). 1 RWKC Jednakże. i których ewidencje są dostępne dla właściwych organów celnych. 3.

"F" dla towarów przewożonych do/z wolnych obszarów podatkowych i "N" dla innych towarów (w wypadku przewozów okazjonalnych). na który by. że towary zostały: ● ● ● przywiezione z innego państwa członkowskiego a przewóz nie nastąpił przez obszar kraju trzeciego. dla towarów przewożonych do. i został wystawiony nowy dokument przewozowy. lub przeładowane w kraju trzecim na środek transportu inny niż ten. na podstawie którego odbywał się przewóz z państwa członkowskiego wyjścia do państwa członkowskiego przeznaczenia. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie właściwy jest dla portów w: Szczecinie.Administracyjny Dokument Towarzyszący (AAD). stosowany zgodnie z Rozporządzeniem EWG Nr 2719/92. . z wyjątkiem kontenerów. . .prawidłowo wypełniona faktura lub dokument przewozowy dotyczący wy.łącznie towarów wspólnotowych. Odmowę należy uzasadnić.deklaracja statusu wspólnotowego dla opakowań.deklaracja statusu wspólnotowego dla bagażu przewożonego przez podróż. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Gdyni. . . Statki operujące na zatwierdzonej regularnej linii rejsowej mogą zostać zmienione.nych (towary nie są przeznaczone dla celów handlowych). jeżeli w sposób wyraźny potwierdzają ich wspólnotowy status.: . . co do statusu. Władysławowie. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. chyba.numer kodu i znak właściciela (wyróżniające litery) widoczne na wagonach towarowych należących do towarzystwa kolejowego państwa członkowskiego.manifest towarzystwa żeglugowego prawidłowo wypełniony i potwierdzony przez właściwy urząd z wpisanym odpowiednio kodem "C" dla towarów wspólnotowych. wolet karnetu TIR lub karnetu ATA z wpisanym symbolem T2L. U. Nr 87. Świnoujściu. Gdańsku. 831) Po sprawdzeniu wniosku. zbiorników. należy zastosować jeden z następujących dokumentów lub zasad. Sposoby potwierdzania wspólnotowego statusu towarów W wypadku. Poświadczenie wydania pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową jest wydawane w dwóch egzemplarzach. Do nowego dokumentu należy dołączyć kopię pierwszego dokumentu. W takim wypadku. z którego statki wypływają.manifest towarzystwa żeglugowego lub towarzystwa lotniczego w wypadku stosowania uproszczonej procedury tranzytowej (poziom II) z wpisanym kodem "C" dla towarów wspólnotowych. Pozostałe administracje potwierdzają otrzymanie wniosku i w ciągu sześćdziesięciu dni od jego otrzymania wyrażają swoją zgodę lub odmow ę udzielenia pozwolenia. tj. Ustce i Elblągu. że zachodzi wątpliwość. lub przywiezione z innego państwa członkowskiego przez obszar kraju trzeciego i przewożone pod osłoną dokumentu przewozowego wystawionego w państwie członkowskim. palet i innego podobnego wyposażenia. paczek. gdy wymagane jest potwierdzenie wspólnotowego statusu towarów. 4.dokument T2L (karta 4 Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD). . Jeżeli w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania wniosku nie zostanie udzielona odpowiedź. .dokument T2LF (karta 4 SAD.dokument T2M dla produktów rybołówstwa morskiego i towarów uzyskanych z takich produktów 187 . z wpisanym odpowiednio symbolem T2L/T2LF. Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych) (Dz.pozowlenie na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową wydaje Dyrektor Izby Celnej w Gdyni oraz Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie. właściwe władze celne odpowiednio zmieniają poświadczenie pozwolenia na dokonywanie przewozów regularną linią rejsową. .ły pierwotnie załadowane. chyba. poz. .tablice rejestracyjne i dokumenty rejestracyjne dla pojazdów samochodowych zarejestrowanych w państwie członkowskim. że zachodzi wątpliwość. dla przewozu towarów akcyzowych znajdujących się w wolnym obrocie. lub do którego statki wpływają (Dyrektor Izby Celnej w Gdyni właściwy jest dla portów w: Gdyni. w którym towarzystwo żeglugowe ma siedzibę. pod warunkiem. co do statusu. poświadczony przez władze celne. w zalezności od portu morskiego. jeżeli w sposób wyraźny potwierdzają status wspólnotowy. władze celne wydają pozwolenie wnioskującemu towarzystwu żeglugowemu. z lub przez wolne obszary podatkowe). np. przesyłają jego kopię do administracji centralnej pozostałych właściwych państw członkowskich z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie pozwolenia. które wracają puste z innego państwa członkowskiego. Darłowie i Kołobrzegu. władze celne państwa członkowskiego.

. właściwe władze mogą pozwolić upoważnionemu nadawcy. Kontrola urzędu wywozu" dokumentu T2L lub w widocznym miejscu stosowanego dokumentu handlowego. dokumenty lub zasady są stosowane dla towarów wspólnotowych znajdujących się w opakowaniach nie posiadających statusu wspólnotowego. W takim wypadku należy umieścić na nich adnotację w kolorze czerwonym: "Wystawiono retrospektywnie" Upoważniony nadawca Władze celne mogą udzielić pozwolenia osobie. Wystawianie retrospektywne Jeżeli są spełnione warunki konieczne dla potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów.symbol T2L lub T2LF. że upoważniony nadawca uprzednio zobowiąże się pisemnie wobec władz wydających pozwolenie do ponoszenia odpowiedzialności za skutki prawne wystawiania wszystkich dokumentów T2L lub dokumentów handlowych zawierających odcisk specjalnego stempla. Uwaga: faktura lub dokument przewozowy może dotyczyć wyłącznie towarów wspólnotowych. gdy przesyłki takie są przewożone do/z wolnych obszarów podatkowych. dokumenty te mogą być wystawione z mocą wsteczną. gdy wywóz towarów ze Wspólnoty jest zabroniony lub podlega należnościom celnym lub innym opłatom) Uwaga: karta kontrolna T5 stosowana w wypadku wywozu towarów korzystających ze zwrotów nie może służyć potwierdzeniu wspólnotowego statusu towarów. gdy dokumenty T2L lub stosowane dokumenty handlowe opatrzone odciskiem specjalnego stempla. . Na wniosek właściwej osoby.złowionych przez wspólnotowe statki na wodach niewspólnotowych. Jednak w wypadku. W wypadku.opis towarów. jako dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów. faktura lub dokument przewozowy w pełni wypełniony i podpisany przez tę osobę. . . znaki i numery opakowań. są sporządzone przy użyciu elektronicznego lub automatycznego systemu przetwarzania danych. Manifest towarzystwa żeglugowego W wypadku.pełną nazwę i adres nadawcy lub właściwej osoby. znajdujących się w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym. osoba taka musi w polu "D. Wydanie takiego pozwolenia jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. na opakowaniach i towarzyszących dokumentach musi być przyklejona specjalna naklejka. w wypadku.karta kontrolna T5 (stosowana.dokument potwierdzający wspólnotowy status towarów. ale przed jego przypłynięciem do portu przeznaczenia. władze celne mogą udzielić pozwolenia towarzystwu żeglugowemu na wystawianie takich manifestów w dniu następującym po dniu wypłynięcia statku.masę brutto w kilogramach. . aby dokumenty te nie musiały być przez niego podpisywane. Opakowania nie posiadające statusu wspólnotowego Jeżeli ww. na stosowanie dokumentu T2L i dokumentu handlowego. zwanej "upoważnionym nadawcą".numery kontenera.liczbę i rodzaj. . . Pozwolenia udziela się pod warunkiem.domniemanie wspólnotowego statusu przesyłek pocztowych (łącznie z paczkami pocztowymi) przewożonych z jednego punktu do innego w ramach obszaru celnego Wspólnoty. W takim przypadku. gdy osoba ta nie jest nadawcą.odręczny podpis właściwej osoby. . datę wystawienie dokumentu oraz adnotację "upoważniony nadawca". 188 . bez konieczności przedstawiania ich właściwemu urzędowi w celu poświadczenia. jeżeli występuje. gdy manifesty towarzystw żeglugowych są stosowane w celu potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. Faktura lub dokument przewozowy musi zawierać co najmniej poniższe dane: . na dokumencie potwierdzającym wspólnotowy status tych towarów zostaje naniesiona adnotacja: N-opakowanie. odpowiednio. wpisać nazwę właściwego urzędu. jest potwierdzany przez właściwy urząd celny. .

. Jednak w takim wypadku. aby jednoznacznie odnosi ł się tylko do towarów wspólnotowych. WŁADZE CELNE Poświadczenie faktury lub dokumentu przewozowego przez właściwe władze dokonywane jest przez wpisanie następujących danych: . zgłaszający wpisuje w dobrze widoczny sposób potwierdzony swoim podpisem symbol "T2L" w polach przeznaczonych dla opisu towarów odpowiednich odcinków zastosowanego karnetu i przedstawia karnet właściwym władzom w celu dokonania adnotacji. W wypadkach.pełną nazwę i adres towarzystwa żeglugowego. .nazwy i pieczęci właściwego urzędu celnego. . . do którego nie stosuje się postanowień Dyrektywy 77/388/EEC. tj. .daty poświadczenia.podpisu funkcjonariusza celnego tego urzędu. . .W wypadku. Na wniosek towarzystwa żeglugowego całkowicie wypełniony i podpisany manifest zostaje potwierdzony przez właściwe władze. . Poświadczenie manifestu towarzystwa żeglugowego (przewozy okazjonalne) przez właściwe władze dokonywane jest przez wpisanie następujących danych: .litera 'C' (równoznaczna z T2L) dla towarów wspólnotowych.miejsce rozładunku.odpowiednio. a symbol "T2L" umieścić tak. . w których na podstawie karnetu TIR lub karnetu ATA przewożone są zarówno towary wspólnotowe jak i niewspólnotowe. wolne obszary podatkowe. nie przekracza 10. Stosowanie karnetu TIR lub karnetu ATA w celu poświadczenia wspólnotowego statusu towarów: Przy przewozach towarów z zastosowaniem karnetu TIR lub karnetu ATA. następujące wpisy dotyczące statusu towarów: .odniesienie do konosamentu lub innego dokumentu handlowego. danych. numery identyfikacyjne kontenera. .litera 'N' dla wszystkich innych towarów. Manifest towarzystwa żeglugowego (przewozy okazjonalne) zawiera następujące dane: .000 EURO.zwyczajowe opisy handlowe towarów na tyle dokładne. nazwa i adres właściwego urzędu muszą być wpisane na tych dokumentach obok ww.masę brutto w kilogramach.liczbę. znaki i numery opakowań. W takim wypadku litera "C" (równoznaczna z "T2L") jest wpisywana obok odnośnych pozycji na manifeście.miejsce i datę załadunku. potwierdzenie przez właściwy urząd nie jest wymagane. . jeżeli takie zgłoszenie jest wymagane. aby umożliwiały ich identyfikację.nazwę statku. których dotyczy faktura lub dokument przewozowy. opis.numeru ewidencyjnego lub numeru zgłoszenia do wysyłki lub wywozu.odpowiednio. . należy oddzielnie wpisać obie kategorie towarów.litera 'F' (równoznaczna z T2LF) dla towarów wspólnotowych wysyłanych z części obszaru celnego Wspólnoty.nazwy i pieczęci właściwego urzędu celnego. Manifest towarzystwa lotniczego lub manifest towarzystwa żeglugowego w wypadku stosowania tranzytowych procedur uproszczonych (poziom II): Manifest towarzystwa lotniczego lub manifest towarzystwa żeglugowego stosowany dla przewozu towarów transportem lotniczym lub morskim w procedurze uproszczonej może być użyty dla potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów. gdy całkowita wartość towarów wspólnotowych. . Manifest powinien ponadto zawierać następujące informacje dla każdej przesyłki: . 189 .

Dokumenty te w przyszłości mają zostać również wyeliminowane. zwany w skrócie od angielskiej nazwy New Computerised Transit System . Ten ogólnoeuropejski system.00 Standardowa procedura wspólnotowego tranzytu z wykorzystaniem Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego (NCTS) 1.NCTS 2. Wprowadzenie Wspólnotowa procedura tranzytowa (stosowana dla przewozów tranzytowych we Wspólnocie Europejskiej) oraz wspólna procedura tranzytowa WPT (stosowana w krajach EFTA) tj. mające być użyte w celu potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów.1. W wypadku.karty A. w którym operacje tranzytowe są przetwarzane i monitorowane od momentu wprowadzenia zgłoszenia celnego do czasu zamknięcia procedury.pomiędzy urzędami celnymi ("obszar krajowy"). które były stosowane przed wprowadzeniem systemu.20. należy upewnić się. Jeżeli powyższy warunek jest spełniony. 14. procedury T1.jeżeli procedura odbywa się na podstawie dokumentu SAD). gdy karnet TIR lub karnet ATA. . są przedstawiane w celu poświadczenia. Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy . .daty poświadczenia.. że towary wspólnotowe zostały wpisane oddzielnie niż pozostałe towary i.NCTS. jest systemem informatycznym. Podstawowe informacje o systemie NCTS Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS jest systemem informatycznym opartym na wymianie komunikatów elektronicznych. T2 i T2F. realizowane są w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym. .pomiędzy podmiotami gospodarczymi i administracją celną ("obszar zewnętrzny").podpisu funkcjonariusza celnego tego urzędu. że symbol "T2L" został wpisany w taki sposób. symbol "T2L" jest potwierdzany odciskiem pieczęci właściwego urzędu celnego i podpisem właściwego funkcjonariusza celnego. Elektroniczna wymiana komunikatów odbywa się na trzech poziomach: .Standardowe zgłoszenie tranzytowe 2. Rozdział 2 . w transporcie drogowym (choć także w przypadku innych rodzajów transportu . B oraz Wykaz towarów (WT).pomiędzy poszczególnymi administracjami celnymi oraz administracjami celnymi a Komisją Europejską ("obszar 190 . Komunikaty te zastępują dokumenty papierowe i pewne formalności. że odnosi się wyłącznie do towarów wspólnotowych. W NCTS stosowane są dwa dokumenty (wydruki z systemu): Tranzytowy Dokument Towarzyszący (TDT) .

2. 349 RWKC) Dla celów procedury tranzytu. 2. po przeprowadzonej kontroli towarów). pod warunkiem korzystania z aplikacji spełniającej warunki techniczne określone w Specyfikacji XML umożliwiającej komunikację z Podsystemem Wymiany Komunikatów PWK administracji celnej.AAR" (IE.3.dla podmiotów stosujących procedurę standardową. po przedstawieniu towarów. W przypadku przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej. jak i standardowej. nadawanym zgłoszeniu przez system i drukowanym na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym (także w formie kodu paskowego) w celu identyfikacji operacji tranzytowej. komunikat wysyłany z faktycznego urzędu tranzytowego. 191 . zarówno w procedurze uproszczonej.obligatoryjna . . . . . procedura uproszczona w transporcie lotniczym. aby korzystać z systemu NCTS. na podstawie jednego zgłoszenia tranzytowego. wysyłanie i odbieranie komunikatów w formacie XML. komunikat wysyłany przez faktyczny urząd przeznaczenia do urzędu wyjścia. Podstawowe elementy i komunikaty dotyczące systemu NCTS: .Zgłoszenie tranzytowe składane na dokumencie SAD lub drogą elektroniczną."Komunikat informujący wyprzedzająco o dostarczeniu towaru . Z systemem NCTS może komunikować się elektronicznie każdy podmiot gospodarczy stosujący procedurę wspólnotowego i wspólnego tranzytu."Zawiadomienie o przybyciu towaru" (IE06). w których dokument handlowy służy jako zgłoszenie tranzytowe (takich jak np. . Komunikacja elektroniczna podmiotów z systemem NCTS Komunikacja elektroniczna podmiotów z systemem jest: . manifest lub list przewozowy CIM są stosowane jako zgłoszenie tranzytowe). Oprócz posiadania stosownej aplikacji. na który będą wysyłane komunikaty zwrotne."Komunikat informujący wyprzedzająco o przekroczeniu granicy . przez który miało miejsce przekroczenie granicy. .pl.dobrowolna . Zakres systemu NCTS System NCTS ma zastosowanie do wszystkich operacji wspólnotowego/wspólnego tranzytu bez względu na stosowany rodzaj transportu za wyjątkiem procedur uproszczonych.ATR" (IE50). czyli generowanie.gov.dla podmiotów korzystających z procedury uproszczonej (upoważniony nadawca i upoważniony odbiorca). Procedura dokonywania zgłoszenia 3.wspólny"). podmiot powinien dokonać rejestracji swojej firmy w Podsystemie Danych Referencyjnych PDR oraz posiadać adres poczty elektronicznej. odpowiednio. w celu przemieszczania z jednego urzędu wyjścia do jednego urzędu przeznaczenia.2. załadunek oznacza umieszczenie towarów na jednym środku transportu. Uwaga: Zgodnie z planowaną zmianą przepisów w tym zakresie. który jest unikalnym numerem ewidencyjnym."Powiadomienie o przekroczeniu granicy . .NCF (IE118).mf. gdzie. morskim lub kolejowym. w przyszłości komunikacja elektroniczna z systemem będzie dla zgłaszających obligatoryjna. komunikat wysyłany przez urząd wyjścia do deklarowanego urzędu tranzytowego (urzędów tranzytowych) w celu powiadomienia o przewidywanym przekraczaniu granicy przez przesyłkę. który towarzyszy przesyłce od miejsca wyjścia do miejsca przeznaczenia.01). komunikat wysyłany przez faktyczny urząd przeznaczenia do urzędu wyjścia (jeśli było to konieczne. Załadunek (art.1. Specyfikacja opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www."Wyniki kontroli" (IE18).Numer referencyjny operacji tranzytowej (MRN). 3. . podmiot nie składa zgłoszenia na dokumencie SAD. komunikat wysyłany przez urząd wyjścia do deklarowanego w zgłoszeniu urzędu przeznaczenia.Tranzytowy Dokument Towarzyszący (TDT).

Główny zobowiązany (pole 50). Opis towarów. (pole 31). . na poziomie pozycji podaje się następujące dane: Kraj wysyłki (pole 15).kontenery.Następujące środki transportu są traktowane jako jeden środek transportu. Jeżeli towary załadowywane są na pojedynczy środek transportu w więcej niż jednym urzędzie wyjścia. pojedynczy środek transportu może być wykorzystywany do za. Miejsce wynikające z pozwolenia (pole 30). Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu (pole 18).ładowania towarów w więcej niż jednym urzędzie wyjścia i rozładowania w więcej niż jednym urzędzie przeznaczenia. kody towarów. kody towarów wrażliwych. Wymagane pola to: Deklaracja (pole 1). Masa brutto w kg (pole 35). automatycznie zostanie utworzony i dołączony do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego Wykaz towarów. Zgłaszający może dokonać koniecznych poprawek w zgłoszeniu lub złożyć nowe zgłoszenie. istnieją pewne dane. W celu wypełnienia zgłoszenia tranzytowego należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Kontener (pole 19 i pole 30). świadectwa i pozwolenia (pole 44). Rodzaj transportu na granicy (pole 26).da pozycja towarowa w zgłoszeniu musi zostać wprowadzona do systemu i zosta. Każ. etc. pomimo że wszystkie towary transportowane są z tego samego urzędu wyjścia do tego samego urzędu przeznaczenia. Pozycje (pole 5). niektóre pola wypełnia się opcjonalnie. Poprzedni dokument (pole 40). a następnie ma być wprowadzone do systemu NCTS i w nim przetwarzane. Rodzaj transportu wewnętrznego (pole 26).pojazd drogowy z jedną lub kilkoma przyczepami lub naczepami.1. Na jednym środku transportu przewożone mogą być łącznie towary objęte zgłoszeniem tranzytowym (zgłoszeniami tranzytowymi) oraz towary podlegające obrotowi handlowemu na zasadzie dostaw wewnątrzwspólnowych (towary wspólnotowe nie obejmowane procedurą tranzytu). Kraj wysyłki (pole 15a). Co więcej. Przedstawione dokumenty. Dla celów systemu NCTS. Kraj przeznaczenia (pole 17). jeżeli jest więcej niż jeden kraj. odniesienie do tego dokumentu musi znajdować się w zgłoszeniu (pole 44). Masa netto (pole 38). Gwarancje (rodzaj. Kod towaru (pole 33). kody opakowań i kody przedstawionych dokumentów i świadectw. podmiot może zło. Całkowita masa brutto (pole 35). Numer pozycji (pole 32). stosowane są pewne dodatkowe w stosunku do dokumentu SAD kody. Operacja tranzytowa może dotyczyć maksymalnie 999 pozycji towarowych. które tworzą jeden zestaw. W przypadku gdy załączona jest Karta kontrolna T5. Kraj przeznaczenia (pole 17a). Jedno zgłoszenie tranzytowe może dotyczyć jedynie towarów załadowanych na pojedynczy środek transportu w celu przewiezienia z jednego urzędu wyjścia do jednego urzędu przeznaczenia. które w określonych okolicznościach stają się wymagane. Numer pozycji (pole 32). w każdym urzędzie należy złożyć odrębne zgłoszenie tranzytowe dla wszystkich towarów załadowanych w tym urzędzie.żyć zgłoszenie na jednej karcie dokumentu SAD. Z drugiej strony. gdy konieczne: 192 . zgłaszającego należy poinformować o powodzie odrzucenia zgłoszenia. jeżeli jest więcej niż jeden kraj. Masa netto w kg (pole 38) oraz.2. . 3. Bardzo ważne jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia tranzytowego przez zgłaszającego w celu uniknięcia odrzucenia zgłoszenia przez system NCTS. Rodzaj transportu na granicy (pole 25). Jeżeli przesyłka rozdzielona jest na dwa środki transportu. Kodami tymi mogą być: kody krajów. Gdy zgłoszono więcej niż jedną pozycję towarową. o ile przewożone nimi towary mają pozostawać razem: . następujące opcjonalne dane mogą również być wymagane: Nadawca (pole 2). numer. . Wypełnianie formularzy zgłoszenia tranzytowego (Załączniki 37. Kod towaru wrażliwego (pole 31). Miejsce załadunku (pole 27). Zgłoszenie tranzytowe 3. Kod towaru (pole 33). kody języka.zastaw wagonów kolejowych. Jeżeli zgłoszenie tranzytowe obejmuje więcej niż jedną pozycję towarową. Środek transportu wewnętrznego (pole 26). kod dostępu) (pole 52) oraz Urząd celny przeznaczenia (pole 53). Określone one zostały w Dodatku 37c Przepisów Wykonawczych. 37a. Wykaz towarów jest zgodny ze wzorem określonym w Dodatkach 45a i 45b Przepisów Wykonawczych. które zostały załadowane na jeden środek transportu. Te warunkowe dane to: Odbiorca (pole 8). Urząd tranzytowy (pole 51) oraz Numer gwarancji (pole 52). Dodatkowo. W przypadku gdy zgłoszenie jest odrzucone przez system.statki. 38 RWKC) W przypadku gdy zgłoszenie składane jest na dokumencie SAD.2. Całkowita liczba opakowań (pole 6). wymagane są odrębne zgłoszenia tranzytowe dla każdego środka transportu. Uwagi (pole 44) oraz Przedstawiciel (pole 50).nie wydrukowana w Wykazie towarów wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym. Zgłoszenia tranzytowe wypełnia się w języku polskim.

zawiera wszystkie wymagane dane. Organy celne mogą zezwolić. W Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym podane będą wspólne dane i informacja na temat Wykazów towarów stosowanych dla towarów o różnych statusach.2. W systemie NCTS w przypadku przesyłek mieszanych. etc. 199 RWKC) W przypadku gdy zgłoszenie przesyłane jest drogą elektroniczną. Podpisywanie zgłoszenia tranzytowego (art.2. aby inne dokumenty wymagane do objęcia towarów procedurą tranzytu nie były składane wraz ze zgłoszeniem. przedstawione dokumenty.w atrybucie "rodzaj dokumentu" należy wskazać kod odpowiadający danemu dokumentowi (kody znajdują się w Załączniku 37a Przepisów Wykonawczych. Formalności w urzędzie wyjścia 4. Przesyłki mieszane (art. do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego dołącza się Wykaz towarów. Uwaga: Tranzytowy Dokument Towarzyszący stanowiący wydruk z systemu NCTS. 3. . System NCTS automatycznie sprawdza ważność zgłoszenia tranzytowego.dołączone są wszystkie wymagane dokumenty. 3. jak i uproszczonej. rejestracja i weryfikacja zgłoszenia tranzytowego (art. a funkcjonariusz w urzędzie wyjścia podejmuje decyzję. Po przyjęciu zgłoszenia system NCTS generuje Numer referencyjny operacji tranzytowej (MRN). Pole 44 zgłoszenia tranzytowego wypełnia się w sposób następujący: . . zgłoszenie tranzytowe obejmuje wyłącznie towary znajdujące się w procedurze tranzytu. Odrzucenie zgłoszenia następuje także w przypadku. poprzedni dokument (pole 40) oraz. Alternatywnie. 63 WKC) Urząd wyjścia przyjmuje zgłoszenie tranzytowe pod warunkiem. Podmiot identyfikowany jest przez unikalny numer TIN oraz adres poczty elektronicznej podany w Podsystemie Danych Referencyjnych.1. możliwe jest sporządzenie odrębnych zgłoszeń tranzytowych (np.2. 62. 4. Nieprawidłowe pod względem formalnym lub niepełne zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system. zostały przedstawione organowi celnemu. 193 . W tym przypadku zgłaszający przechowuje dokumenty i udostępnia je organom celnym na żądanie. zgłoszenie tranzytowe T1 dla towarów niewspólnotowych i zgłoszenie tranzytowe T2 lub T2F dla towarów wspólnotowych). o których mowa w zgłoszeniu. zgłoszenie nie jest podpisywane przez zgłaszającego. gdy stosowane: Dodatkowe informacje. czy towary zostaną poddane kontroli czy nie. T2F) wprowadzany jest do systemu na poziomie towaru. Uwaga: W przypadku gdy na tym samym środku transportu przewożone są towary wspólnotowe nie objęte procedurą tranzytu (i przemieszczane po terytorium Wspólnoty) i towary umieszczone pod procedurą tranzytu.towary. T2. na poziomie zgłoszenia jako rodzaj deklaracji obejmujący całe zgłoszenie wpisuje się T-. 351 i 352 RWKC) W przypadku przesyłek składających się z towarów niewspólnotowych przemieszczanych w procedurze tranzytu T1 i towarów wspólnotowych przemieszczanych w procedurze tranzytu T2/T2F na podstawie jednego zgłoszenia tranzytowego. gdy podane w zgłoszeniu dane są niezgodne z danymi zarejestrowanymi w Podsystemie Danych Referencyjnych.Deklaracja skrócona. że: . zarówno w procedurze standardowej. Przyjęcie. (pole 44). Zgłoszenie znajduje się wtedy w statusie "Przyjęte". Faktyczny status każdej pozycji towarowej (T1. z którego to adresu musi nastąpić wysłanie zgłoszenia elektronicznego.w atrybucie "odniesienie do dokumentu" należy podać opis i numer dokumentu. nie jest podpisywany przez zgłaszającego. .3.

4. informację tę należy podać w danych zgłoszenia w polu Przedstawione dokumenty. W takiej sytuacji poprzednie zgłoszenie tranzytowe jest unieważniane. iż zgłoszenie tranzytowe będzie dotyczyć innych towarów niż pierwotnie zgłoszone.rewizja towarów oraz. że podano nieprawidłowe dane. 69 WKC) Po przyjęciu zgłoszenia tranzytowego organ celny może przeprowadzić następujące kontrole: . 68. funkcjonariusz wprowadza samodzielnie poprawki do zgłoszenia (w systemie). lub już zwolniły towary.W przypadku gdy towarom towarzyszy Karta kontrolna T5. jeżeli właściwe władze poinformowały po otrzymaniu zgłoszenia. Typowanie do kontroli może odbywać się na zasadzie wyrywkowej (typowanie dokonywane przez aplikację MCC) lub w oparciu o analizę ryzyka.szczegółowe badanie towarów. urzędy tranzytowe o unieważnieniu zgłoszenia. Główny zobowiązany przekazuje sprostowanie danych zgłoszenia celnego do urzędu wyjścia. 194 . Jeżeli towary są zwalniane do procedury tranzytu. Sprostowanie nie może zostać przyjęte. jeśli konieczne. Sprostowanie zgłoszenia tranzytowego (art. W celu usunięcia tych niezgodności. W niektórych sytuacjach organ celny może zażądać złożenia (przesłania) nowego zgłoszenia tranzytowego. a nowemu zgłoszeniu nadawany jest nowy numer MRN. 4. kontrolę towarów przeprowadza się w wyznaczonych miejscach i w określonych godzinach.Zgodnie (A1). Zgłoszenie tranzytowe może być unieważnione po zwolnieniu towarów jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. W przypadku wykrycia w wyniku kontroli drobnych nieprawidłowości. na wniosek i koszt głównego zobowiązanego. że towary nie są zwolnione do tranzytu (komunikat IE51) i rejestruje w systemie NCTS wyniki kontroli . jeżeli dotyczy. Jeżeli organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli. a następnie stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą procedury wywozu). urząd wyjścia informuje o tym głównego zobowiązanego. do systemu należy wprowadzić wyniki kontroli . Kontrola towarów (art. 4. Jednakże.3. 1 WKC. że zamierzają dokonać rewizji towarów. wniosek o unieważnienie może zostać przyjęty jedynie po dokonaniu takiej kontroli. 94 WKC) Otwarcie procedury tranzytu wymaga złożenia zabezpieczenia. Złożenie zabezpieczenia (art. urząd wyjścia informuje urząd przeznaczenia i. W przypadku poważnych niezgodności urząd wyjścia informuje głównego zobowiązanego.5. organ celny może przeprowadzić rewizję towarów w innym miejscu i poza tymi godzinami. 68 i 69 ust. za wyjątkiem sytuacji. . jeżeli towary były poddane rewizji. Unieważnienie zgłoszenia tranzytowego (art. Unieważnienie może być dokonane drogą elektroniczną.z mocy prawa lub w związku z uzyskanym pozwoleniem.Niezgodnie (kod B). 66 WKC) Zgłoszenie tranzytowe może zostać unieważnione przez urząd wyjścia na wniosek głównego zobowiązanego do momentu zwolnienia towarów do procedury tranzytu. Poprawki nie mogą dotyczyć zmiany urzędu wyjścia (pole C) i zmiany Głównego zobowiązanego (pole 50). Jeżeli w wyjątkowej sytuacji następuje unieważnienie zgłoszenia tranzytowego. urząd wyjścia wprowadza drobne poprawki w danych zgłoszenia w celu umożliwienia zwolnienia towarów do procedury tranzytu. pozwolenia (pole 44). gdy przyjęto zgłoszenia wywozowe i tranzytowe. gdy istnieje zwolnienie z tego obowiązku .2. lub ustaliły. jeżeli towary nie były kontrolowane. który decyduje o jego przyjęciu lub odrzuceniu. 4. 65 WKC) Główny zobowiązany może zwrócić się z wnioskiem o zezwolenie na sprostowanie zgłoszenia tranzytowego po jego przyjęciu przez organ celny. lub Uznano za zgodnie (A2). Urząd wyjścia informuje głównego zobowiązanego o dokonaniu unieważnienia.4. pobranie próbek do analizy. Sprostowanie nie może zostać przekazane elektronicznie w systemie NCTS. Po podjęciu decyzji o przyjęciu sprostowania. Sprostowanie nie może jednak spowodować. Zgodnie z art.

.w przypadku zaświadczeń TC31 i TC33 . przewoźnik ma obowiązek naniesienia odpowiednich zapisów w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i przedstawienia dokumentu wraz z towarami władzom celnym kraju. wprowadzając informację na temat wyznaczonej transy należy podać również kody tych krajów. po spełnieniu określonych warunków. Informacje.nie upłynął termin jednego roku od daty wydania karnetu. przez które ma być dokonywany przewóz. i nie może być przez nie zmieniony. 355 RWKC) Generalną zasadą jest. które mogą wpływać na dany rodzaj transportu). . oświadczenie jest dołączane do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. 4. Urząd wyjścia. . Określając termin. pierwsza kopia karnetu TC32 jest dołączana do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. W przypadku przekroczenia terminu z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika lub głównego zobowiązanego. oryginał zaświadczenia TC31 lub TC33 jest zwracany podmiotowi.7. .gwarancja jest ważna na wszystkie kraje.gwarancja jest wystawiona na głównego zobowiązanego. Pozwolenie na odstąpienie od obowiązku przestrzegania wyznaczonej trasy może być przyznane głównemu zobowiązanemu na zasadzie uproszczenia. przez które towary powinny być przewożone (wystarczające są kody krajów). W przypadku gwarancji generalnej (lub zwolnienia z obowiązku składania gwarancji). W przypadku gwarancji pojedynczej w formie oświadczenia gwaranta.ważność gwarancji nie wygasła. które mogą być konieczne i nanoszą adnotację w polu G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. przepisy socjalne lub ochrony środowiska. czy operacja tranzytowa może być kontynuowana. 4. czy: .kwota gwarancji jest wystarczająca do pokrycia ewentualnego długu celnego. iż towary objęte procedurą tranzytu powinny być przewożone do urzędu przeznaczenia ekonomicznie uzasadnioną trasą. wyznacza się trasę przewozu.6. Do czasu wdrożenia podsystemu elektronicznej obsługi gwarancji w ramach systemu NCTS. których dotyczy dana operacja tranzytowa. w którym towary muszą zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. gdy organ celny lub główny zobowiązany uznają to za konieczne. Urząd wyjścia wprowadza do systemu (w formacie RRRR-MM-DD) termin na dostarczenie towarów wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym do urzędu przeznaczenia. 195 . Jednakże. Uwaga: W przypadku gdy przesyłka ma być przewożona przez terytoria krajów trzecich. . 356 RWKC) Urząd wyjścia określa termin.ewentualne szczegółowe informacje uzyskane od głównego zobowiązanego.określa wiążącą trasę poprzez wprowadzenie do danych zgłoszenia danych krajów. urząd bierze pod uwagę następujące elementy: . co najmniej na temat krajów. na którego terytorium znajduje się środek transportu. biorąc pod uwagę wszelkie informacje uzyskane od głównego zobowiązanego. podmiot ma obowiązek przedstawiania organom celnym oryginałów dokumentów gwarancyjnych.mogące mieć wpływ przepisy transportowe lub inne (np. w przypadku przewozu towarów o podwyższonym stopniu ryzyka lub w sytuacji. W przypadku gdy ma miejsce zmiana trasy. termin na dostarczenie towarów uważa się za dotrzymany. . podejmują wszelkie kroki. Wyznaczona trasa może zostać zmieniona w trakcie operacji tranzytowej. przez które przesyłka jest przewożona. Termin na dostarczenie towarów (art.trasę przewozu. należy wprowadzić do systemu NCTS. .w przypadku karnetów TC32 . i uznanych przez urząd przeznaczenia za usprawiedliwione. Termin na dostarczenie towarów określony przez urząd wyjścia jest wiążący dla właściwych władz krajów.rodzaj transportu.Urząd wyjścia sprawdza. W przypadku gwarancji pojedynczej w formie karnetów. Właściwe władze rozstrzygają. Wiążąca trasa przewozu (art.

. Po nałożeniu zamknięć. gdzie zdejmowane są zamknięcia w celu rozładunku części towarów.2. władze celne pośrednich urzędów przeznaczenia. jeżeli opis towarów w zgłoszeniu celnym jest wystarczająco dokładny dla zapewnienia łatwej ich identyfikacji (np. iż niemożliwe jest usunięcie lub do. Uwaga: ww. środek transportu musi być odpowiedni do nałożenia takich zamknięć. identyfikacja towarów powinna być zapewniona poprzez nałożenie zamknięć celnych. którym przewożone są towary do różnych urzędów przeznaczenia na podstawie kilku Tranzytowych Dokumentów Towarzyszących.produktów rolnych. dopłat. które towary są przewożone w procedurze tranzytu. znaki) o nowych zamknięciach wpisanych na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym do urzędu wyjścia w wysyłanym komunikacie "Wyniki kontroli". Zamknięcia celne nie mogą być zdejmowane bez pozwolenia właściwych władz celnych. Opis towarów generalnie nie powinien być uznawany za odpowiedni sposób identyfikacji w przypadku: .środek transportu jest tak skonstruowany. W przypadku przewozu na jednym środku transportu towarów objętych procedurą tranzytu i towarów nie podlegających tej procedurze. 2 RWKC) Istnieją dwie metody nakładania zamknięć celnych: .8. . nakładają nowe zamknięcia celne. 4. System automatycznie drukuje ".-" w polu D Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. gdzie towary mogłyby zostać schowane. urząd wyjścia nie wprowadza żadnej informacji na temat zamknięć do systemu. Środki służące identyfikacji towarów 4. jeżeli identyfikacja towarów jest zapewniona poprzez nałożenie zamknięć na poszczególne opakowania lub przez szczegółowy opis towarów. i gdy ma miejsce sukcesywny rozładunek towarów objętych poszczególnymi zgłoszeniami w kolejnych urzędach celnych w tym samym lub różnych krajach. poprzez podanie numeru silnika i podwozia w przypadku transportu samochodów w procedurze tranzytu).zamknięcia mogą być nałożone w sposób prosty i skuteczny. aby niemożliwe było ich podmienienie.nakładanie zamknięć na przestrzeń ładunkową.nakładanie zamknięć na poszczególne opakowania. .towarów podwyższonego ryzyka. Te urzędy przeznaczenia podają informację (numery. Jednakże. Jeżeli nakłada się zamknięcia na przestrzeń ładunkową. które we Wspólnocie związane są z uzyskaniem środków finansowych (refundacji. Metody nakładania zamknięć celnych (art. 72 WKC oraz art. Jeżeli tożsamość przesyłki nie może być zapewniona poprzez nałożenie zamknięć celnych lub inne środki identyfikacji (opis). wymienionych w Załączniku 44c RWKC. towary muszą być wyraźnie odseparowane i oznakowane w celu zapewnienia łatwej identyfikacji. Uwaga: Pojazdy uznane za odpowiednie do nałożenia zamknięć celnych na podstawie konwencji międzynarodowych 196 . Urząd wyjścia uznaje środek transportu za właściwy do nałożenia zamknięć celnych. urząd wyjścia może odmówić objęcia towarów procedurą tranzytu. a które nie. Jako zasada ogólna.ładowanie towarów bez pozostawienia widocznych śladów włamania lub naruszenia zamknięć. . a informację na ten temat wpisują w polu F wszystkich pozostałych Tranzytowych Dokumentów Towarzyszących skierowanych do innych urzędów przeznaczenia.8. urząd wyjścia może odstąpić od nakładania zamknięć celnych. 357 ust. etc. urząd wyjścia wprowadza numer i znaki nałożonych zamknięć do systemu.przestrzeń ładunkowa jest łatwo dostępna do kontroli przez właściwe władze.8. nakładanie zamknięć na pojazd generalnie nie będzie wykonywane. .). Wprowadzenie (art. 72 WKC oraz art. 357 RWKC) Zapewnienie identyfikacji towarów przewożonych w procedurze tranzytu jest bardzo ważne.jeżeli: . Wszystkie dokumenty stosowane w celu identyfikacji towarów powinny zostać załączone do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i ostemplowane w taki sposób.środek transportu nie posiada ukrytych przestrzeni. W przypadku gdy urząd wyjścia nałożył zamknięcia celne na pojazd. W przypadku gdy zamknięcia nie są wymagane i nie są nakładane.1.4.

ale wymiary muszą umożliwiać łatwe odczytanie znaków identyfikacyjnych. aby można był na nie nanosić indywidualny znak identyfikacyjny za każdym razem.muszą być przeznaczone do jednorazowego zastosowania. Konwencja TIR) uważane są za właściwe do nałożenia zamknięć dla celów procedury tranzytu. lub jeżeli są przeznaczone do wielokrotnego korzystania. .muszą posiadać indywidualny znak identyfikacyjny. iż każda próba ich naruszenia lub usunięcia pozostawia ślady widoczne gołym okiem. . jeśli dotyczy oraz. Tranzytowy Dokument Towarzyszący towarzyszy przesyłce w czasie transportu. . 2 RWKC.być łatwe do sprawdzenia i rozpoznania. . . 4.9. w sytuacjach gdy jest to wymagane. Dokumenty stosowane przy zwolnieniu towarów do tranzytu Urząd wyjścia przekazuje Tranzytowy Dokument Towarzyszący zgłaszającemu.9. 197 .1. 249 RWKC) Po wypełnieniu wszystkich formalności w urzędzie wyjścia.8. Zamknięcia muszą spełniać następujące wymogi: .być wykonane w taki sposób.przedstawieniu danych zgłoszenia (w formie elektronicznej lub pisemnej na dokumencie SAD). .określeniu terminu na dostarczenie towarów do urzędu przeznaczenia. .przeprowadza walidację zgłoszenia tranzytowego.być odporne na zwykłe zużycie. .forma i wymiary zamknięć celnych mogą różnić się w zależności od zastosowanej metody zamknięcia. aby niemożliwe było ich sfałszowanie i trudne podrobienie. . . karta B w 1 egzemplarzu). z którego zostały wykonane zamknięcia celne.: .(np. . 357 ust. gdy są stosowane.rejestruje wyniki kontroli.znaki identyfikacyjne zamknięć muszą być tego rodzaju. Zwolnienie towarów do procedury tranzytu (art.przedstawieniu zabezpieczenia. . Załącznik 46a do RWKC) Wszystkie zamknięcia celne stosowane w celu identyfikacji towarów muszą spełniać określone wymogi i warunki techniczne. Charakterystyka zamknięć celnych (art.3.przeprowadzeniu ewentualnej kontroli. musi być odporny na przypadkowe naruszenie i uniemożliwiać niewykrywalne sfałszowanie lub ponowne użycie. muszą być wykonane w taki sposób. ewentualnie. tj.do deklarowanego urzędu przeznaczenia wysyła komunikat AAR (IE 01) oraz do urzędu tranzytowego (lub urzędów tranzytowych) komunikat ATR (IE 50). wraz z Wykazem Towarów.wyznaczeniu trasy przewozu. towary zostają zwolnione do procedury tranzytu.dokonuje wydruku Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (karta A w 1 egzemplarzu. 4. w sytuacjach gdy jest to wymagane. 4. Zamknięcia celne muszą spełniać następujące warunki techniczne: . W tym celu urząd wyjścia wykonuje następujące czynności: . oraz .weryfikacji danych zgłoszenia i jego przyjęciu.materiał. .

w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wpisuje się numer rejestracyjny i przynależność państwową nowego ciągnika. od dnia 1. Formalności w przypadku zaistnienia zdarzeń podczas transportu (art. o którym mowa w art. Uwaga 2: Na wniosek podmiotu. pole 55 "Przeładunki" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. .1. czy operacja tranzytowa może być kontynuowana. gdzie ma nastąpić przeładunek. Jeżeli jest to konieczne. w celu umożliwienia mu posiadania dokumentu.towary są przeładowywane na inny środek transportu. wymagane informacje powinny zostać wpisane przez przewoźnika w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Przeładunek towarów na inny środek transportu może być dokonany jedynie za zgodą władz właściwych ze względu na miejsce. określając podjęte działania. w którym zdarzenie miało miejsce. Właściwe władze podejmują decyzję. właściwy urząd celny dokonuje wpisów w polach 55 i G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Formalności i zdarzenia w trakcie transportu 5. władze potwierdzają pole F Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. W takim wypadku poświadczenie właściwych władz nie jest konieczne.W chwili zwalniania towarów do tranzytu drukowane są następujące dokumenty: Tranzytowy dokument Towarzyszący Tranzytowy Dokument Towarzyszący wraz z Wykazem Towarów Tranzytowy dokument Towarzyszący.zamknięcia celne zostały przypadkowo uszkodzone.2005 r. czy nie. a procedura tranzytowa musi zostać 198 . nakładane są nowe zamknięcia celne. przewoźnik powinien powiadomić o tym niezwłocznie właściwe władze i dokonać stosownych adnotacji w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. 360 RWKC) W przypadku zaistnienia zdarzenia w trakcie transportu towarów. zaistnieje konieczność natychmiastowego dokonania częściowego lub całkowitego rozładunku. Jednakże. które można określić jako zdarzenia podczas transportu: . w wypadku gdy podczas przewozu następuje wyłącznie zmiana ciągnika (bez dokonywania przekazania lub przeładunku towarów). 365 RWKC. Właściwe władze powinny zostać niezwłocznie poinformowane o wystąpieniu wszelkich innych zdarzeń lub wypadków. Władze celne dokonują wpisów w polu G Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. . .właściwe władze dokonują rewizji towarów i pojazdu. W przypadku zaistnienia zdarzenia podczas transportu. W takiej sytuacji przewoźnik wypełnia w sposób odręczny. urząd wyjścia może dokonać wydruku 1 egzemplarza "Kopii urzędowej" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.01. Jeżeli w wypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli zostanie podjęta decyzja pozwalająca na kontynuowanie przewozu. zgłaszający nie będą mieli możliwości stosowania papierowych list towarowych jako opisowych części zgłoszenia w odniesieniu do operacji tranzytowych realizowanych w systemie NCTS. na której dokona adnotacji "Alternatywny dowód" i która zostanie wydana zgłaszającemu. przewoźnik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie najbliższego urzędu celnego. jeśli dołączone są Listy Towarowe Karta A Karta A Karta A i B Uwaga 1: W związku z przyjętą zmianą przepisów w tym zakresie. Jeżeli operacja może być kontynuowana. Jeżeli miały miejsce więcej niż dwa przeładunki i w polu F nie ma miejsca na dokonanie dalszych wpisów. ale informacja musi zostać w późniejszym czasie wprowadzona do systemu NCTS. z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Jeżeli. czytelnie i drukowanymi literami.wystąpiła konieczność natychmiastowego częściowego lub całkowitego wyładunku towarów. przewoźnik niezwłocznie dokonuje stosownych adnotacji w polu 56 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i przedstawia przesyłkę właściwym władzom kraju. 5. Informacja dotycząca przeładunku jest rejestrowana w systemie NCTS w urzędzie przeznaczenia lub w urzędzie tranzytowym. Wszelkie podziały przesyłek mogą odbywać się jedynie pod nadzorem celnym. które mogą uniemożliwić głównemu zobowiązanemu lub przewoźnikowi wypełnienie zobowiązań. na skutek zaistniałego bezpośredniego niebezpieczeństwa. zostały naruszone zamknięcia celne. Oto przykłady sytuacji.urząd wyjścia wyznaczył wiążącą trasę przewozu i zaistniała konieczność zmiany trasy. a na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym dokonywane odpowiednie wpisy.

zgodnie z poniższą tabelą prezentującą różne sytuacje dotyczące tranzytu wspólnego i wspólnotowego. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej przesyłka opuszcza to terytorium przez granicę między Państwem Członkowskim a krajem trzecim innym niż kraj EFTA.przesyłka opuszczająca terytorium Wspólnoty kierowana jest do innego Państwa Członkowskiego/Umawiającej się Strony. Zmiana urzędu tranzytowego (art. W przypadku towarów podlegających ograniczeniom wywozowym.w tranzycie wspólnym: DG0 ("Wywóz z Państwa EFTA podlegający ograniczeniom") lub.na terytorium Umawiającej się Strony [innej niż kraj wyjścia] tranzyt wspólnotowy . 5.2. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej przesyłka opuszcza obszar celny tej Umawiającej się Strony przez granicę między tą Umawiającą się Stroną a krajem trzecim Zgodnie z powyższym.z obszaru Umawiającej się Strony. 359 ust. przez terytorium kraju trzeciego.z obszaru celnego Wspólnoty. w Polsce rolę urzędów tranzytowych pełnić mogą wyłącznie urzędy usytuowane na zewnętrznej granicy Wspólnoty.2.2.wysyła komunikat "Powiadomienie o przekroczeniu granicy" (IE118) do urzędu wyjścia. na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym (w polu 44) widnieje jeden z następujących kodów: . 5. .2. 5.1.zakończona. lub .na terytorium celne Wspólnoty. jeżeli uzna to za konieczne Urząd tranzytowy wykonuje następujące działania: .rejestruje przekroczenie granicy. Procedura w urzędzie tranzytowym Tranzytowy Dokument Towarzyszący należy przedstawić wraz z towarami w każdym urzędzie tranzytowym. DG1 ("Wywóz z Państwa EFTA podlegający cłu") . jeżeli w trakcie operacji tranzytowej towary były przewożone przez obszar kraju trzeciego. oraz . Urząd tranzytowy może przeprowadzić kontrolę towarów.w tranzycie wspólnotowym: DG0 ("Wywóz z WE podlegający ograniczeniom") lub. DG1 ("Wywóz z WE podlegający cłu"). Dla każdej partii towaru musi zostać złożone nowe zgłoszenie tranzytowe. miejsce wprowadzenia tranzyt wspólny . jeżeli w trakcie operacji tranzytowej: . przez terytorium kraju trzeciego (na którego obszarze operacja tranzytowa zostaje zawieszona).2. Urząd tranzytowy Urząd tranzytowy to urząd celny usytuowany w miejscu wprowadzenia lub wyprowadzenia. miejsce wprowadzenia . Formalności w urzędzie tranzytowym 5.przesyłka wprowadzana jest na obszar Wspólnoty z innego Państwa Członkowskiego/ Umawiającej się Strony. 3 RWKC) Towary mogą być przewożone przez urząd tranzytowy inny niż wskazany na Tranzytowym Dokumencie 199 . .3.rejestruje w systemie NCTS numer MRN (z wykorzystaniem czytnika kodu paskowego na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym).

ewentualnie uzupełnionych informacjami z Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Faktyczny urząd tranzytowy rejestruje wtedy przekroczenie granicy przez przesyłkę i wysyła komunikat "Powiadomienie o przekroczeniu granicy" (IE118) do urzędu wyjścia. wskazanie w zgłoszeniu tranzytowym innego urzędu tranzytowego niż ten. 14. że w zgłoszeniu tranzytowym znajdują się drobne niezgodności i nie ma przypuszczeń co do ewentualnego nadużycia. niepotwierdzony odręczny wpis (lub niepotwierdzoną zmianę wpisu) dotyczący numeru rejestracyjnego środka transportu (pole 18). w którym wskazana jest przyczyna odrzucenia wniosku. nowy urząd tranzytowy zostanie poinformowany przez system. W szczególności za drobne nieprawidłowości można uznać. powinien pozwolić na kontynuowanie operacji tranzytowej.2. w przeciwnym wypadku komunikat IE115 jest wysyłany do urzędu tranzytowego wraz z komunikatem ATR (IE50). że wystąpiły istotne nieprawidłowości w związku z realizowaną operacją tranzytową. jeżeli gwarancja nie jest ważna na ten kraj. dokonując ich poprawienia. dokonuje zakończenia operacji tranzytowej i podejmuje konieczne działania wyjaśniające.1. tj. Zasady ogólne W celu zakończenia procedury tranzytu towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym muszą zostać przedstawione władzom celnym w urzędzie przeznaczenia. Jeżeli nowy urząd tranzytowy znajduje się w innym kraju niż pierwotnie deklarowany urząd tranzytowy. Jeżeli komunikat IE115 podaje przyczynę odrzucenia wniosku. morskim i przesyłowym). 6. kiedy procedura jest zakończona lub uznawana za zakończoną w ramach procedur takich jak te dotyczące upoważnionego odbiorcy oraz uproszczeń stosowanych w transporcie lotniczym. 3. urząd wyjścia wysyła komunikat zwrotny IE115. wprowadzając informacje o niezgodnościach do systemu NCTS oraz nanosząc je na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym dla informacji urzędu przeznaczenia. 6. standardową lub uproszczoną (dodatkowo do ogólnej definicji zakończenia procedury. 356 RWKC) Praktycznie zakończenie operacji tranzytowej oznacza przedstawienie towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia. Działania podejmowane w wypadku zaistnienia nieprawidłowości Jeżeli urząd tranzytowy stwierdzi.4. brak numeru rejestracyjnego środka transportu (pole 18) lub numerów kontenerów (pole 31). w którym przedstawiono towary. istnieją przepisy szczególne określające specyficzne warunki. 5. W tym wypadku faktyczny urząd tranzytowy nie otrzymał komunikatu ATR (IE50). Procedura w urzędzie przeznaczenia 6. Formalności w urzędzie przeznaczenia 6. brak wskazania urzędu tranzytowego w zgłoszeniu. procedura poszukiwawcza.Towarzyszącym. 4. Jeżeli urząd tranzytowy stwierdzi. 361. jeżeli jest to możliwe: 1. który wnioskuje o dane zgłoszenia. Jeżeli nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. Zakończenie procedury tranzytowej (art. 2. 96 i 92 WKC oraz art. Urząd przeznaczenia dokonuje kontroli towarów na podstawie danych uzyskanych z systemu NCTS. które odbyło się zgodnie z przepisami regulującymi zastosowana procedurę. urząd tranzytowy dokonuje zakończenia danej procedury tranzytowej lub zawraca przesyłkę. konieczne jest podjęcie dalszych działań. 200 .2. inicjowanych przez urząd wyjścia i realizowanych poza systemem NCTS (wyjaśnienia.1. W przypadku gdy towary przedstawione zostają w urzędzie tranzytowym innym niż pierwotnie deklarowany. procedura odzyskania należności). Jeżeli towary podlegają ograniczeniom wywozowym i nie mogą zostać wprowadzone na obszar celny kraju. nowy urząd tranzytowy wysyła w systemie NCTS do urzędu wyjścia komunikat IE114. W wypadku wystąpienia nieprawidłowości. czyli komunikatu ATR (IE50). stanowiący wniosek o przesłanie danych zgłoszenia dotyczącego danej procedury tranzytowej.2. W ten sposób następuje zakończenie operacji tranzytowej. a w sensie prawnym oznacza takie przedstawienie. rejestruje wyniki kontroli w systemie wysyła komunikat zawierający wyniki kontroli do urzędu wyjścia. procedura tranzytowa jest zamykana (zwalniana) przez urząd wyjścia.

że są one objęte procedurą tranzytu. Przedstawienie towarów musi nastąpić w terminie określonym przez urząd wyjścia. Właściwe władze. nowe zamknięcia celne. Termin na dostarczenie towarów znajduje się w polu D Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przedstawienia towarów.data przybycia. otrzymane w komunikacie AAR (IE 01). iż głównego zobowiązanego nie można pociągnąć do odpowiedzialności (finansowej lub innej) po zakończeniu procedury. urząd przeznaczenia uzyskuje dane z systemu NCTS na temat operacji tranzytowej. Urząd przeznaczenia zachowuje i archiwizuje Tranzytowy Dokument Towarzyszący. Kontrola towarów odbywa się na podstawie danych uzyskanych w komunikacie AAR otrzymanym z urzędu wyjścia. która odbiera towary wiedząc. do sytemu NCTS wprowadza się kod A1 . w którym towary zostały przedstawione w urzędzie przeznaczenia."Uznano za zgodnie". w tym także władze celne w urzędzie przeznaczenia. lub. . stosując wymagane środki identyfikacji towarów. której system nadaje w tym momencie status "Przybycie". Po przedstawieniu przesyłki urząd przeznaczenia rejestruje przybycie.2. w wyjątkowych sytuacjach w ciągu 6 dni kalendarzowych od dnia przedstawienia 201 . Kontrola zakończenia procedury (art. Towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym zostają przedstawione w urzędzie przeznaczenia w wyznaczonych godzinach urzędowania.terminu na dostarczenie towarów i wiążącej trasy (jeśli była wyznaczona). wprowadzając następujące informacje do systemu NCTS: . 371 RWKC) Po przedstawieniu towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. przez których terytoria następuje przewóz towarów. jest również odpowiedzialna za przedstawienie towarów w stanie nienaruszonym i w wyznaczonym terminie w urzędzie przeznaczenia. najpóźniej. dokonuje sprawdzenia przynajmniej: . ● Jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości. nie mogą zmieniać tego terminu. Komunikat "Zawiadomienie o przybyciu" (IE 06) jest wysyłany do urzędu wyjścia w momencie gdy funkcjonariusz w urzędzie przeznaczenia zarejestrował numer MRN w systemie. lub. przeładunki.2. Urząd przeznaczenia wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE 18) do urzędu wyjścia. w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przedstawienia towarów. Komunikat powinien zawierać także wszelkie informacje naniesione na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym podczas transportu (np. Zdarzenie lub nie wypełnianie obowiązków. czy przesyłka może zostać zwolniona.w przypadku zdarzeń podczas transportu (wypadki. przeładunki) wszystkie konieczne informacje uzyskane z Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.Przedstawienie towarów i Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia jest podstawowym obowiązkiem głównego zobowiązanego. W tym wypadku urząd przeznaczenia musi wysłać wyniki kontroli (IE18) tego samego dnia. Nie oznacza to jednak. czy towary zostaną poddane kontroli. Zakończenie operacji tranzytowej umożliwia zamknięcie procedury i zwolnienie głównego zobowiązanego z jego zobowiązań w odniesieniu do danej operacji tranzytowej.środków identyfikacji towarów (sprawdzenie stanu nałożonych zamknięć celnych lub opisu towarów). Informacja ta pozwala urzędowi wyjścia na zlokalizowanie danej operacji tranzytowej. Termin na dostarczenie towarów określony przez urząd wyjścia jest wiążący dla właściwych władz krajów. wypadki podczas transportu). z wykorzystaniem czytnika kodu paskowego. Przed wysłaniem wyników kontroli do urzędu wyjścia urząd przeznaczenia wprowadza odpowiednie wyniki kontroli do systemu NCTS: ● W sytuacji gdy urząd zadecydował o nie przeprowadzaniu kontroli wprowadza się kod A2 . 6. . dotyczy innych przeznaczeń i regulacji celnych niż tych odnoszących się do tranzytu. urząd przeznaczenia decyduje. jednak jedynie wtedy gdy dotyczy realizacji operacji tranzytowej. . Jeżeli urząd przeznaczenia zadecyduje o przeprowadzeniu kontroli."Zgodnie".MRN (numer ewidencyjny operacji tranzytowej). Przewoźnik i każda inna osoba. które będzie miało miejsce po tym czasie. Poprzez numer MRN. Poza głównym zobowiązanym także inne osoby mają określone obowiązki w procedurze tranzytu. W tym wypadku urząd przeznaczenia musi wysłać wyniki kontroli (IE18) tego samego dnia. w którym towary zostały przedstawione w urzędzie przeznaczenia.

czy zamknięcia nie zostały naruszone. poświadczenie odbioru ma duże znaczenie w wypadku prowadzenia procedury poszukiwawczej. Po drugie. Urząd przeznaczenia wydaje tej osobie poświadczoną kopię Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. Nieprawidłowości dotyczące zamknięć celnych Z reguły towary przemieszczane w procedurze tranzytu znajdują się pod zamknięciami celnymi. która może być kserokopią. Poświadczenie odbioru może zawierać dodatkowe informacje dotyczące przesyłki.1. urząd celny wydaje poświadczenie odbioru (TC11). Wniosek taki może zostać zgłoszony w chwili przedstawienia dokumentu tranzytowego i towarów w urzędzie przeznaczenia.posiadać adnotację "Alternatywny dowód". podpis funkcjonariusza i wpisanie daty.3. gdy urząd wyjścia nie otrzymał informacji o przybyciu przesyłki (komunikat IE06). Dzięki temu prowadzenie procedury poszukiwawczej jest znacznie ułatwione. aby było oczywiste dla władz celnych kraju wyjścia. wskazując kod wyniku kontroli A4 "Drobne nieprawidłowości bez następstw". Urząd przeznaczenia poświadcza dowód alternatywny. 3 RWKC) Główny zobowiązany może wystąpić do władz celnych z wnioskiem o wydanie alternatywnego dowodu prawidłowego zakończenia procedury tranzytu. Poświadczenie przez władze może zostać dokonane komputerowo w taki sposób. Formularz poświadczenia odbioru musi być zgodny ze wzorem TC11 zamieszczonym w Załączniku 47 RWKC. jeśli nie stwierdzono nieprawidłowości. Karta kontrolna T5. dokumenty. Poświadczenie to dokonywane jest poprzez przystawienie stempla. aby wpisany został adres. 6. władze celne urzędu przeznaczenia powinny te informację przekazać w komunikacie wyniki kontroli przesyłanym do 202 .3. 6. że to poświadczenie jest autentyczne. Jeżeli zamknięcia celne zostały naruszone. oraz .3. 6. w którym urzędzie przedstawione zostały dokumenty tranzytowe. choć może to zrobić. Ww. powinna spełniać następujące warunki: .2. który mógłby stanowić dla urzędu wyjścia podstawę zamknięcia procedury. Osoba przedstawiająca taki dokument wraz z towarami jest uznawana za przedstawiciela głównego zobowiązanego.3.towarów.3.zawierać numer MRN i dane zgłoszenia tranzytowego. kopia Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego i ewentualnie Wykazu Towarów może być przedstawiona urzędowi przeznaczenia w celu poświadczenia. 361 ust. Wydanie alternatywnego dowodu zakończenia procedury (art. W celu uzyskania alternatywnego dowodu zakończenia procedury tranzytu. 3 RWKC. Główny zobowiązany może chcieć na przykład. Poświadczenie odbioru nie może być uznane za alternatywny dowód zakończenia procedury tranzytu. iż przewoźnik dostarczył dokumenty tranzytowe do urzędu przeznaczenia. Poświadczenie odbioru (art. Poświadczenie odbioru spełnia dwie ważne funkcje. 362 RWKC) Na wniosek osoby przedstawiającej Tranzytowy Dokument Towarzyszący i towary w urzędzie przeznaczenia. W takim wypadku główny zobowiązany może przedstawić poświadczenie odbioru w urzędzie wyjścia. Sytuacje szczególne 6. na którym widnieje odniesienie do tego dokumentu. Osoba występująca z wnioskiem o wydanie poświadczenia odbioru powinna wypełnić je przed przedłożeniem funkcjonariuszowi celnemu w urzędzie przeznaczenia w celu potwierdzenia. zawierające numer MRN.posiadać oznaczenie "kopia". Kopia. W przypadku nie przedstawienia karty T5 wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym. Nieprawidłowości 6.3. Zwykle przewoźnik zwraca poświadczenie odbioru głównemu zobowiązanemu. muszą być poświadczone przez władze celne. 361 ust. Urząd przeznaczenia nie ma obowiązku przesyłania poświadczenia odbioru pocztą. zgodnie z art.1. powinna zostać przedstawiona wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym. urząd przeznaczenia podaje tę informację w komunikacie wyniki kontroli. Po pierwsze stanowi informacje dla głównego zobowiązanego. .3. w razie potrzeby. jeżeli była wystawiona przez urząd wyjścia. pod który przewoźnik prześle poświadczenie odbioru po potwierdzeniu przez władze celne (może być wpisany na odwrotnej stronie poświadczenia odbioru). wskazując tym samym. Władze celne w urzędzie przeznaczenia sprawdzają.

.2. 361 ust. na podstawie przekazanych informacji. jakie kroki w danej sytuacji należy podjąć.3. iż próbowano je naruszyć. w celu poinformowania urzędu wyjścia. wysyła komunikat "Wyniki kontroli" zawierający uwagę "oczekiwanie na wyjaśnienie niezgodności". Towary zostają wtedy zwolnione. Urząd wyjścia podejmuje. Gdy kwestia została wyjaśniona.w ciągu trzech miesięcy wysyła wyniki wyjaśnień do urzędu wyjścia.3. urząd wyjścia w wysyłanym komunikacie "Odpowiedź na wniosek o AAR" podaje przyczyny (kody od 1 do 4). . powiadamia go o tym fakcie wysyłając komunikat IE21).3.wskazuje wszelkie nieprawidłowości w komunikacie wyniki kontroli. Urząd przeznaczenia sprawdza stan zamknięć celnych i rejestruje wynik sprawdzenia w systemie NCTS.3.rejestruje numer MRN. Urząd przeznaczenia akceptuje zmianę urzędu przeznaczenia i wysyła do urzędu wyjścia komunikat "Zawiadomienie o przybyciu" (IE06). . 6. W tym wypadku w komunikacie "Wyniki kontroli" należy wprowadzić informację "opłaty pobrane" Urząd przeznaczenia: .urzędu wyjścia. a operacja tranzytowa przechodzi do statusu "Towary zwolnione". decyzję. urząd ten musi wysłać "Wniosek o AAR" (IE02) do urzędu wyjścia.wprowadza kod A5 "Pobrano opłaty" w komunikacie "Wyniki kontroli". 4 RWKC) Operacja tranzytowa może zakończyć się w innym urzędzie celnym niż deklarowany w zgłoszeniu tranzytowym. urząd wyjścia przeprowadza wyjaśnienia nieprawidłowości. W czasie gdy operacja tranzytowa znajduje się tym statusie. 6. Jeżeli zamknięcia są naruszone lub istnieje podejrzenie.3. Jeżeli system urzędu wyjścia nie znajdzie operacji tranzytowej o danym numerze MRN. System NCTS odrzuca informację o przybyciu (w wypadku gdy podmiot w miejscu przeznaczenia posiada komunikację elektroniczną z systemem. Urząd przeznaczenia: .wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. W tej sytuacji operacja tranzytowa pozostaje w statusie "oczekiwanie na wyjaśnienie". Inne nieprawidłowości Urząd przeznaczenia określa w systemie NCTS rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości. urząd wyjścia informuje urząd przeznaczenia wysyłając komunikat "Powiadomienie o wyjaśnieniu niezgodności" (IE 20). w szczególności poprzez sprawdzenie wszelkich dokumentów przedstawionych przez głównego zobowiązanego i przez porównanie ich z danymi zgłoszenia tranzytowego. Urząd ten staje się wtedy urzędem przeznaczenia. W urzędzie przeznaczenia może zostać stwierdzona różnica pomiędzy towarami deklarowanymi w systemie oraz faktycznie przedstawionymi w urzędzie.3. Wyjaśnianie niezgodności W wypadku gdy urząd przeznaczenia decyduje nie zwalniać towarów z procedury tranzytu w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz wnioskuje do urzędu wyjścia o wyjaśnienie tych nieprawidłowości. dlaczego komunikat AAR nie może zostać wysłany do urzędu przeznaczenia.w komunikacie "Wyniki kontroli" (IE18) wskazuje. . W systemie NCTS faktycznego urzędu przeznaczenia nie będzie dostępny komunikat AAR (IE01) dla danego numeru MRN. 203 .rejestruje numer MRN. oraz . Urząd przeznaczenia: . 6. .rejestruje numer MRN.wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. Urząd przeznaczenia może podjąć decyzję o zabezpieczeniu należności w konsekwencji stwierdzonej nieprawidłowości. Po "odszukaniu" operacji tranzytowej. Urząd przeznaczenia może również zadecydować o samodzielnym podjęciu wyjaśnienia nieprawidłowości. Zmiana urzędu przeznaczenia (art. władze celne mogą przeprowadzić kontrolę towarów i informacje na ten temat wprowadzić do systemu. system urzędu wyjścia wysyła do urzędu przeznaczenia odpowiedź na wniosek o AAR (IE03).4. iż rozpoczęto wyjaśnienia w miejscu przeznaczenia.

W związku ze zmianą urzędu przeznaczenia można wyróżnić trzy sytuacje: ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze tej samej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego co urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym: Urząd przeznaczenia: . .wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN.przesyłka o danym numerze MRN dostarczona już została do innego urzędu przeznaczenia.wysyła "zawiadomienie o przybyciu" (IE06) do urzędu wyjścia. informuje pierwotnie deklarowany urząd przeznaczenia oraz deklarowane urzędy tranzytowe. . rejestruje wyniki kontroli w systemie.DG1 ("Wywóz z kraju EFTA podlegający cłu") * w tranzycie wspólnotowym: . przez które przesyłka nie przejechała. . . Urząd wyjścia: Po otrzymaniu "Zawiadomienia o przybyciu" (IE06). informuje pierwotnie deklarowany urząd przeznaczenia oraz deklarowane urzędy tranzytowe. .po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli. Urząd wyjścia: Po otrzymaniu "Zawiadomienia o przybyciu" (IE06).decyduje nt. stan zamknięć celnych i wiążącą trasę przewozu (jeśli była wyznaczona).DG0 ("Wywóz z kraju EFTA podlegający ograniczeniom") lub . a na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym widnieje jeden z następujących kodów: * w tranzycie wspólnym: .operacja tranzytowa o danym numerze MRN została unieważniona przez urząd wyjścia.sprawdza dotrzymanie terminu na dostarczenie towarów. . o fakcie zakończenia operacji tranzytowej (IE24) ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze innej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego niż urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym.wysyła "Zawiadomienie o przybyciu" (IE06) do urzędu wyjścia.rejestruje numer MRN. . . . . przeprowadzanych kontroli.rejestruje numer MRN.DG0 ("Wywóz z WE podlegający ograniczeniom") lub 204 . przeprowadzanych kontroli.decyduje nt. rejestruje wyniki kontroli w systemie.z innych powodów.wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia.wysyła komunikat "Wyniki kontroli" (IE18) do urzędu wyjścia. .numer MRN jest nieznany (bądź z przyczyn technicznych. przez które przesyłka nie przejechała.wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN. . . ● Nowy urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze innej Umawiającej się Strony/państwa członkowskiego niż urząd przeznaczenia wskazany w zgłoszeniu tranzytowym: Urząd przeznaczenia: .Przyczyny odrzucenia informacji o przybyciu mogą być następujące: . o fakcie zakończenia operacji tranzytowej (IE24). bądź z powodu nieprawidłowości) lub .po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli.

1. który może być stosowany w celu poinformowania głównego zobowiązanego o nie zakończeniu operacji tranzytowej. Oznacza to tym samym..rejestruje numer MRN. a jeśli to konieczne. gdy opóźnienie zostało spowodowane strajkiem lub innymi nie dającymi się przewidzieć okolicznościami. zatrzymuje towary pod dozorem celnym i podejmuje decyzję. czy dowód zostanie uznany. niezawinionych prze przewoźnika ani głównego zobowiązanego. organ celny niezwłocznie powiadamia o tym fakcie głównego zobowiązanego i wzywa go do dostarczenia dowodu zakończenia procedury. Wzór przykładowego pisma kierowanego do głównego zobowiązanego (właściwe władze kraju wyjścia) (miejsce i data) 205 . w której znajduje się urząd wyjścia. które mogą spowodować przekroczenie terminu dostarczenia towarów: . Główny zobowiązany jest zaangażowany na wczesnym etapie postępowania wyjaśniającego. Informowanie głównego zobowiązanego Urząd celny wyjścia (pełniąc rolę urzędu zamknięcia w systemie NCTS) stale monitoruje przesyłki w systemie NCTS. będzie przynajmniej miał możliwość przygotowania się do podjęcia ewentualnych działań mających na celu odzyskanie długu. informacja ta ma na celu zapobieżenie rozpoczęciu zbędnej administracyjnej procedury poszukiwawczej w odniesieniu do urzędu przeznaczenia. 361 RWKC. iż po przejściu zgłoszenia tranzytowego do statusu "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze".DG1 ("Wywóz z WE podlegający cłu") Urząd przeznaczenia: . 6. udzielenia pomocy w określeniu kraju właściwego dla odzyskania długu.wszelkiego rodzaju dowody. Dodatkowo. aby udowodnić zakończenie procedury (lub skierować procedurę poszukiwawczą do właściwego urzędu przeznaczenia).zgodnie z art.poświadczenie wystawione przez służbę zdrowia (jeżeli np. czy * zezwala na ich wywóz do Umawiającej się Strony. udzielono pomocy medycznej). Wzór zawiera minimum wymaganych informacji. tzn. że procedura została zakończona oraz okoliczności tego zakończenia.poświadczenie/rachunek ze stacji naprawy (jeżeli miała miejsce naprawa pojazdu). . że wypełnił swoje obowiązki. znajdują się w statusie "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze". należy niezwłocznie wystąpić z zapytaniem do głównego zobowiązanego. które pozostają nie zamknięte pomimo upłynięcia wyznaczonych terminów.4. 356 RWKC) Poniżej przedstawiono przykłady dowodów wystąpienia nie dających się przewidzieć okoliczności. W przypadku gdy urząd wyjścia nie otrzymał w systemie NCTS "Komunikatu o przybyciu towaru" w wyznaczonym terminie. . Jednakże od władz celnych w urzędzie przeznaczenia zależy. Przedstawienie towarów po upływie wyznaczonego terminu (art. * nie zezwala na ich wywóz. . w sytuacji gdy główny zobowiązany jest w stanie dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji. Poniżej znajduje się wzór pisma. kradzież). tak aby mógł w ten sposób udowodnić. miał miejsce wypadek. . Procedura poszukiwawcza i weryfikacyjna 7. .wnioskuje do urzędu wyjścia o informację o operacji tranzytowej na podstawie numeru MRN. czego skutkiem będzie przejście zgłoszenia do statusu "Zapytanie poszukiwawcze". poza systemem NCTS. w którym towary powinny zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. Jeśli nie jest w stanie dostarczyć takiego dowodu (alternatywnego dowodu zakończenia procedury).protokół policyjny/zaświadczenie wydane przez policję (gdy np. aż do czasu otrzymania z urzędu wyjścia szczególnego pisemnego pozwolenia na zwolnienie tych towarów. w celu szybkiego wyjaśnienia przypadków operacji tranzytowych. Przekazanie zapytania do głównego zobowiązanego ma na celu zaangażowanie go w poszukiwania dowodu. 7. Jednakże wszczynając powyższe postępowanie wyjaśniające należy w systemie NCTS zaznaczyć działanie "Rozpocznij poszukiwanie".

7. 1 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego UE1. Procedura poszukiwawcza W przypadku braku dowodu zakończenia procedury po upływie określonego czasu lub gdy tylko odnośne władze zostały o tym poinformowane lub podejrzewają. a w przypadku gdy stosowane były listy towarowe w terminie dwóch miesięcy. 114 i 115 Załącznika I do Konwencji/art. Jesteście Państwo głównym zobowiązanym dla niżej podanego zgłoszenia do wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytowej: (numer i data zgłoszenia tranzytowego) z urzędu wyjścia: (nazwa urzędu wyjścia) Zgodnie z przepisami art. . 2 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego UE1. Z poważaniem. 1 Załącznika nr I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/art. do których sprawa jest kierowana.(nazwa i adres głównego zobowiązanego Temat: Wspólny/wspólnotowy tranzyt Brak dowodu na zakończenie procedury tranzytu Szanowni Państwo. że procedura została zakończona. 215 Kodeksu Celnego UE1. 39 ust. że procedura została zakończona. Wszystkie przedstawione dowody muszą być zgodne z przepisami art. organ celny niezwłocznie wszczyna procedurę poszukiwawczą za każdym razem w sytuacji. 203 lub 204 Kodeksu Celnego UE1. aby zidentyfikować dłużnika (-ów) oraz określić właściwe władze dla odzyskania długu.2. procedurą tranzytową (należności przywozowe i wywozowe oraz inne opłaty). że procedura nie została zakończona. że nie mamy dowodu na zakończenie ww. prosimy o przesłanie jakichkolwiek posiadanych informacji wraz z odpowiednią dokumentacją. 116 Załącznika nr I do Konwencji/art. po otrzymaniu "Komunikatu o przybyciu towaru".aktualizowania przez kraje wykazu właściwych władz i urzędów. Prosimy o przesłanie ww. . że procedura się zakończyła. Zgodnie z przepisami art. Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie udowodnić. W związku z tym prosimy Państwa o przesłanie informacji i dokumentów w celu udowodnienia. Powinniście również Państwo przekazać informacje o wszelkich zmianach urzędu przeznaczenia i/lub urzędów tranzytowych. zdaniem Państwa. informacji w terminie (podać termin) od daty napisania tego pisma. 365 ust. informujemy Państwa.wypełnienia not poszukiwawczych w sposób kompletny i szczegółowy. Właściwa realizacja procedury poszukiwawczej uzależniona jest od: . w których powstał dług. jeśli nie jest możliwe stwierdzenie. w którym. w szczególności nazwę miejsca (kraju). 365 ust. . będziecie Państwo zobowiązani do uiszczenia długu odnośnie towarów objętych ww. w przypadku braku takiego dowodu albo gdy przedstawiony dowód okazał się w późniejszym czasie sfałszowany lub nieważny. wszczynana jest procedura poszukiwawcza mająca głównie na celu: . Gdy stosowany jest system NCTS. z perspektywą zamknięcia procedury. ponieważ musimy rozpocząć procedurę poszukiwawczą. w którym towary muszą być przedstawione w urzędzie przeznaczenia lub nie otrzymał "Wyników kontroli" w terminie sześciu dni. ustanowienie warunków. operacji tranzytowej. . że procedura została zakończona. zgodnie z art. gdy urząd wyjścia nie otrzymał w systemie NCTS "Komunikatu o przybyciu towaru" w wyznaczonym terminie.lub. zaistniało zdarzenie powodujące powstanie długu. 39 ust. Wymienione działania wykonywane są poza systemem NCTS (do czasu poszerzenia funkcjonalności o procedurę poszukiwawczą) i realizowane są dla zgłoszeń znajdujących się w statusie 206 . 2 i 3 Załącznika I do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej/art.efektywnego i prawidłowego zarejestrowania przybycia towarów i przewozów tranzytowych w urzędach przeznaczenia i urzędach celnych tranzytowych.szybkiej i jasnej reakcji władz.uzyskanie dowodu na to.

2.reakcje na notę poszukiwawczą Władze w kraju przeznaczenia. które odebrały notę poszukiwawczą reagują tak szybko. właściwe władze kraju przeznaczenia kontaktują się z odbiorcą towarów. wraz z kopią odpowiedniej noty poszukiwawczej TC20. który został przedstawiony.Nota poszukiwawcza TC20 Procedura poszukiwawcza wszczynana jest przez właściwe władze kraju wyjścia poprzez wysłanie do właściwej władzy kraju przeznaczenia noty poszukiwawczej na formularzu. aby określić ważność dowodu. która mogła być wskazana na TC20 poprzez właściwe władze kraju wyjścia. procedura poszukiwawcza nie rozpocznie się. Jeśli to konieczne.2.1str. że jest wciąż przydatna w celu potwierdzenia lub unieważnienia wcześniej przedstawionych dowodów. dłużnika i władz właściwych dla odzyskania długu. TC20 powinna towarzyszyć kopia dokumentu (-ów) stosowanych do objęcia towarów procedurą celną. 7. jeżeli w międzyczasie główny zobowiązany był zdolny przedstawić zadowalający "alternatywny" dowód zakończenia procedury."Zapytanie poszukiwawcze".1. jeżeli istnieją podejrzenia. w zależności od warunków właściwe władze kraju wyjścia zadecydują.2. 207 . czy był stosowany system NCTS. zgodnie z informacjami. wysyła monit kierowany do właściwej władzy kraju przeznaczenia i/lub do władz wyższych w tym kraju. czy procedura poszukiwawcza powinna być wcześniej przeprowadzona lub towarzyszyć będzie postępowaniu weryfikacyjnemu. włączając w to te. 7. Uwaga: Jeżeli zastosowanie miała procedura awaryjna dla systemu NCTS. jak jest to możliwe i w odpowiedni sposób.2. jako bezpośrednim odbiorcą towarów i dokumentów. TC20 zawiera wszystkie dostępne szczegóły.4 miesiące (od dnia przyjęcia zgłoszenia tranzytowego) na wszczęcie procedury poszukiwawczej. NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 .2 miesiące (od dnia przyjęcia zgłoszenia tranzytowego) na poinformowanie głównego zobowiązanego o nie zamknięciu operacji tranzytowej i wezwanie go do dostarczenia dowodu zakończenia procedury. w szczególności dotyczące zmiany odbiorcy towaru. NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 . jeżeli informacje przedstawione przez właściwe władze kraju wyjścia na TC20 lub na załączonych dokumentach są niewystarczające dla umożliwienia właściwym władzom kraju przeznaczenia przeprowadzenia niezbędnych procedur poszukiwawczych. iż został sfałszowany. jakimi dysponują lub jest prawdopodobnie. że uzyskają. Niezależnie. Właściwe władze kraju wyjścia wypełniają pole III i zwracają TC20 właściwym władzom kraju przeznaczenia.Monit TC22 Jeżeli właściwa władza kraju wyjścia nie otrzymała potwierdzenia. i/lub w celu określenia długu. . który zgodny jest ze wzorem TC20 (przedstawiony poniżej). Kraj wyjścia . Kraj przeznaczenia . że procedura nie została zakończona dla wszystkich lub części towarów lub gdy przedstawiony dowód wykazuje niezgodności lub wskazuje na to. Władze te najpierw przeprowadzają sprawdzanie we własnych rejestrach lub w rejestrach upoważnionych odbiorców. oraz .gdy tylko władze stwierdzą a posteriori (po upływie terminów opisanych wyżej). Jednakże. procedurę poszukiwawczą należy wszcząć: .gdy tylko władze zostały poinformowane o tym lub istnieje na wczesnym etapie podejrzenie (nawet zanim upłyną terminy opisane wyżej). które pochodzą od głównego zobowiązanego.2str. Oczywiście. że przedstawiony im dowód został sfałszowany i że procedura nie została zakończona. odpowiedzi lub prośby o dalsze szczegóły lub informacje. w procedurze poszukiwawczej obowiązują następujące terminy: . NOTA POSZUKIWAWCZA TC20 . 7. jeśli to konieczne. zarówno od właściwej władzy kraju przeznaczenia lub od urzędu celnego tranzytowego.3str. jaki widnieje na zgłoszeniu tranzytowym lub z osobą. procedura poszukiwawcza nie rozpocznie się. czyli operacja tranzytowa realizowana była na podstawie kart dokumentu SAD. chyba że wydaje się. Nota wysyłana jest pocztą rejestrowaną (wymagającą potwierdzenia odbioru) oraz odpowiedni zapis przechowywany jest przez właściwe władze kraju wyjścia. wypełniając pole II. Kraj wyjścia .3. jeśli to konieczne. władza kraju przeznaczenia może wystąpić o dodatkowe informacje poprzez zwrot TC20 właściwej władzy kraju wyjścia.

Każda dodatkowa informacja lub obserwacja dokonana przez właściwą władzę w stosunku do danych towarów może mieć wpływ na rezultaty procedury poszukiwawczej. MONIT TC 22 7. Postępowanie weryfikacyjne Kontrole weryfikacyjne dotyczą sprawdzania autentyczności i zgodności adnotacji oraz stempli na kartach zgłoszenia tranzytowego na dokumencie SAD i na innych dokumentach papierowych stosowanych w tranzycie (jak również na dokumentach służących jako dowód wspólnotowego statusu towarów).Monit jest wysyłany: . właściwa władza kraju wyjścia może określić: .6 cyfr.3. tj. poza dozorem celnym oraz gdy zidentyfikowano osoby odpowiedzialne za oszustwa lub nieprawidłowości.rzeczywiste lub przypuszczalne miejsce. gdzie dług powstał oraz. tzn. rok . o ile posiada potwierdzenie z systemu. takich które otwarte były w procedurze awaryjnej lub częściowo poza systemem.nadać zgłoszeniu numer ewidencyjny LRN składający się z 18 znaków. Z drugiej strony. włączając w to każdą informację otrzymaną od głównego zobowiązanego.4.poprawne działanie systemu 1. . że nota poszukiwawcza TC20 nie została odebrana. Należycie wypełniony monit TC22. należy dokonywać wyrywkowych procedur weryfikacyjnych. Złożone zgłoszenie tranzytowe na dokumencie SAD należy zarejestrować w stworzonej na potrzeby systemu NCTS tymczasowej ewidencji papierowej (wzór . 208 . jeśli to konieczne. W tym celu należy: . . nadruk w dole Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego: "Potwierdzenie: (art. posiadający następującą strukturę . Kraj wyjścia . Sytuacja normalna . albo ich część.4 cyfry.osobę (-y) odpowiedzialną za pokrycie długu. jak staje się jasne. Tranzytowy Dokument Towarzyszący ma w tym wypadku w zasadzie znaczenie pomocnicze. itp. 7. Obsługa operacji tranzytowych bez elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi A. 2 Przepisów Wykonawczych do Kodeksu Celnego / art. może być również wysłany do urzędu celnego tranzytowego. numer kolejny .w przypadku braku w rozsądnym czasie odbioru potwierdzenia. wszystkie odnośne informacje muszą być niezwłocznie znane odpowiednim władzom kraju wyjścia. Odpowiednio. kiedy operacja tranzytowa może być należycie zwolniona jako wynik procedury poszukiwawczej.załącznik nr 1). lub .Konsekwencje rezultatów procedury poszukiwawczej Na podstawie odpowiedzi otrzymanych w procedurze poszukiwawczej. Instrukcja postępowania dla funkcjonariuszy w placówkach celnych z uruchomionym systemem NCTS URZĄD CELNY WYJŚCIA (UW) UW I. jeżeli poinformowano właściwą władzę kraju wyjścia o wysłaniu noty poszukiwawczej do tego urzędu i nie było dalszego działania. gdzie: kod jednostki .2.6 cyfr. 199 ust. rozbieżności pomiędzy dokumentami a danymi w systemie) mogą być stwierdzane i weryfikowane na bieżąco. właściwą władzę dla odzyskania długu celnego. W przypadku stosowania procedury uproszczonej dokument ten nie musi być potwierdzany jakimkolwiek stemplem. konsekwentnie. 4 ust 2 Załącznika III do Konwencji)". Jedynie w odniesieniu do operacji tranzytowych realizowanych poza systemem. iż wszelkie nieprawidłowości (np. jeżeli jest to konieczne. gdy stosowane były papierowe listy towarowe. 8.kod danej jednostki/ rok/numer kolejny. zamiana towarów. na dokumencie SAD.) i/lub jeżeli dane towary zosta ły odnalezione w całości. tzn. wraz z towarzyszącymi mu odpowiednimi dokumentami i informacjami. gwaranta oraz inne władze celne zaangażowane w procedurę poszukiwawczą. tak szybko. właściwa władza kraju wyjścia niezwłocznie informuje głównego zobowiązanego. W szczególności ma to miejsce. jeżeli w trakcie operacji tranzytowej stwierdzono nieprawidłowości lub oszustwa (niezgodne z prawem usunięcie towarów spod dozoru celnego.w przypadku braku odpowiedzi na notę poszukiwawczą TC20 lub prośbę o dalsze szczegóły: najpóźniej na koniec okresu trzymiesięcznego następującego po wysłaniu TC20.czy procedura zakończyła się oraz czy operację można zwolnić. W przypadku operacji tranzytowych realizowanych całkowicie w systemie NCTS (wszystkie dane przekazywane w sposób elektroniczny) prowadzenie procedury weryfikacyjnej nie jest konieczne ze względu na fakt.

2. kopię urzędową Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego) należy zarchiwizować w oddziale. jednego egzemplarza "Kopii urzędowej" Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (nadruk "Kopia urzędowa" w poprzek dokumentu). karta B . Podejmując decyzję dotyczącą kontroli towarów. w tym dokumentów dotyczących złożonego zabezpieczenia.wpisać zgłoszenie do ewidencji.w jednym egzemplarzu i. W przypadku. Ważne: Po wprowadzeniu wszystkich danych należy upewnić się. konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji formalnej. 9. 7.w jednym egzemplarzu). należy nanieść go na odwrotnej stronie karty 1 dokumentu SAD. (sugerowany przez system termin domyślny zawsze może zostać skrócony). ale z przyczyn technicznych nie ma możliwości dokonania zwolnienia do tranzytu lub wydrukowania Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. niezależnie od tego czy się odbyła. Jeżeli ze względu na brak dostępu do systemu (system nie działa) nie ma możliwości wprowadzenia danych zgłoszenia do systemu. po naniesieniu na niej przez funkcjonariusza celnego adnotacji "Alternatywny dowód". Po nadaniu operacji tranzytowej przez system numeru identyfikacyjnego MRN. 8. data złożenia zgłoszenia. nanosząc na nich numer MRN. Tranzytowy Dokument Towarzyszący wraz z ewentualnymi listami towarowymi wydaje się zgłaszającemu. Zgłoszenie obsługiwane poza systemem należy zarejestrować w ewidencji awaryjnej NCTS (wzór . poniżej pola E oraz na ewentualnych listach towarowych. 3. Uwaga: W celu ułatwienia wprowadzania do systemu danych dotyczących podmiotów. po 30 minutach należy przejść na obsługę zgłoszenia poza systemem. Możliwe jest wydanie zgłaszającemu. etc. w celach pomocniczych (opcjonalnie). 1 RWKC. a następnie: a) w polu A kart 1. a odpowiednie informacje wprowadzić do systemu. środka transportu. 2. dla potrzeb art. zgodny z poniższym wzorem: PROCEDURA AWARYJNA NCTS 209 . wymiary: 26 x 59 mm). stosownie do potrzeb). jego nazwa i adres zostaną wpisane przez system automatycznie). Pozostałe dokumenty (SAD . należy zawsze wprowadzić do systemu. poprzedzonemu literami PL (bez spacji). Przed wprowadzeniem danych do systemu. gdy zgłoszenie zostało wprowadzone do systemu.nanieść numer LRN na odwrotnej stronie karty 1 dokumentu SAD. co oznacza jego zarejestrowanie w ewidencji awaryjnej NCTS. czy dane ze zgłoszenia zostały wprowadzone do systemu prawidłowo.z naniesionym numerem MRN. należy odrzucić. można dokonać wydruku kopii urzędowej Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego. 6.po naniesieniu numeru LRN w polu C oraz numeru MRN w polu A. Struktura numeru TIN odpowiada numerowi NIP. po 30 minutach należy przejść na obsługę zgłoszenia poza systemem. na jego żądanie. Postępowanie awaryjne . Należy przeprowadzić weryfikację zabezpieczenia (poza systemem). Uwaga: W takich sytuacjach po przywróceniu pracy systemu. uwzględniając wszystkie czynniki dotyczące trasy przewozu.. Uwaga: Wszystkie operacje tranzytowe otwarte poza systemem nie są wprowadzane do systemu po jego uruchomieniu. 365 ust. których to dotyczy. zamknąć lub unieważnić w systemie wszystkie operacje tranzytowe. który dokona jego wprowadzenia do systemu NCTS. Zgłoszenie należy przydzielić funkcjonariuszowi celnemu. 5.niewłaściwe działanie systemu 1.załącznik nr 2). ewentualnie. nazwa głównego zobowiązanego (oraz ewentualne inne. Wyniki kontroli. poniżej pola E. według daty złożenia zgłoszenia. . co oznacza jego zarejestrowanie w ewidencji awaryjnej NCTS. 4 i 5 SAD funkcjonariusz przystawia i odpowiednio wypełnia stempel (czerwony tusz. ewentualne listy towarowe . Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych). B. należy potwierdzić autentyczność tego dokumentu poprzez przystawienie stempla "Polska-Cło" i złożenie podpisu w polu D oraz dołączyć ewentualne listy towarowe. podając następujące informacje: numer LRN. 4. Należy określić termin na dostarczenie towarów. funkcjonariusz może wpisać jedynie numer identyfikacyjny podmiotu TIN (jeżeli podmiot znajduje się w bazie danych Podsystemu Danych Referencyjnych. Po zwolnieniu towarów do procedury tranzytu i wydrukowaniu przez system Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (karta A .

.helpdesk. kiedy podmiot opis towaru zadeklaruje w formie papierowych list towarowych* lub towar znajduje się w miejscu uznanym (dla procedury standardowej).. jak również miejsce uznane.. podmiot winien złożyć zgłoszenie w formie papierowej na dokumencie SAD.dwucyfrowe oznaczenie roku. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia .(data/godzina) b) w polu C nanosi numer ewidencji awaryjnej NCTS posiadający strukturę PL/XXXXXX/NNNNNN/RR gdzie: XXXXXX . 2. 1..niewłaściwe działanie systemu ● ● Uwaga I: Wszystkie operacje tranzytowe otwarte poza systemem NCTS. nie jest wymagane rejestrowanie w ewidencji LRN . (Dz.. Dalsza obsługa następuje w sposób określony w punkcie UW IB. W przypadku awarii w systemie po stronie administracji.. W tej sytuacji funkcjonariusz obowiązany jest zweryfikować poza systemem papierowe listy towarowe.sześciocyfrowy kod oddziału celnego. Postępowanie awaryjne . papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS. po przywróceniu pracy systemu.05. ● B.2003 r.DANE NIE SĄ DOSTĘPNE W SYSTEMIE OTWARTO W DNIU__________________ .. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy skontaktować się z centrum wsparcia .2003r. Procedura uproszczona 210 . W innym przypadku zgłoszenie zostaje odrzucone i nie zostanie nadany numer MRN. WE L 134 z 29...... od dnia 1. Zgłoszenie w formie elektronicznej posiada nadany przez podmiot numer LRN.01. należy odrzucić... Pozytywny wynik weryfikacji pozwala na przyjęcie zgłoszenia. funkcjonariusz celny obsługuje operację tranzytową w systemie według zasad obowiązujących dla zgłoszeń wprowadzanych do systemu bez komunikacji elektronicznej z podmiotami. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie przez podmiot (awaria po stronie zgłaszającego) winno ono zostać złożone na dokumencie SAD i wprowadzone do systemu NCTS na zasadach określonych dla zgłoszeń składanych bez komunikacji elektronicznej (patrz punkt UW IA). a informację o jego przyjęciu lub odrzuceniu wprowadzić do systemu.wzór nr 1... Wyjątek stanowi sytuacja.. Uwaga II: W takich sytuacjach. Numer MRN nadawany jest automatycznie przez system... nie są wprowadzane do systemu po jego uruchomieniu.05.. * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21. zamknąć lub unieważnić w systemie wszystkie operacje tranzytowe.. NNNNNN . które zostały otwarte poza systemem...poprawne działanie systemu ● ● ● Zgłoszenie tranzytowe składane jest drogą elektroniczną. Urz.2005 r. W szczególności należy przeprowadzić weryfikację zabezpieczenia (poza systemem).sześciocyfrowy numer z awaryjnej ewidencji NCTS. co skutkuje nadaniem numeru MRN.. UW II. Obsługa operacji tranzytowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi Uwaga: Każda czynność wykonana w systemie NCTS skutkuje wysłaniem odpowiedniego komunikatu do podmiotu składającego zgłoszenie.. w związku z tym podmiot nie ma obowiązku składania zgłoszenia w formie papierowej na dokumencie SAD. RR . Procedura standardowa (bez stosowania uproszczeń) A. uniemożliwiającej elektroniczną obsługę operacji tranzytowych.. Sytuacja normalna .)..helpdesk.. Po nadaniu zgłoszeniu numeru MRN..

01. bez udziału funkcjonariusza celnego. (Dz. należy niezwłocznie zarejestrować jej przybycie w systemie. co skutkuje wyłączeniem mechanizmu automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu.poprawne działanie systemu ● Aplikacja MCC obsługuje zgłoszenie tranzytowe w procedurze uproszczonej. ● B. od momentu przyjęcia zgłoszenia do zwolnienia towaru do tranzytu. Obsługa operacji tranzytowych bez elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi A. którego dane dotarły do systemu i zostały zapisane przed wystąpieniem awarii należy unieważnić na wniosek podmiotu. gdzie X oznacza numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej . Po przeprowadzeniu kontroli należy wprowadzić wynik kontroli do systemu i podjąć czynności jak w przypadku procedury zwykłej z tą różnicą.05. Powiadomienie urzędu o wysyłce następuje poprzez przesłanie faksem karty zgłoszenia tranzytowego na dokumencie SAD opatrzonego w polu C numerem Polski Podręcznik Celny wersja 1 / listopad 2004 * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21. A. iż Tranzytowy Dokument Towarzyszący jest drukowany w siedzibie podmiotu.05.). WE L 134 z 29. Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych). N oznacza numer kolejny rejestru .zachodzi konieczność sprawdzenia list przez funkcjonariusza celnego.2005 r. zapisanego w formacie: XXXXXXXXXXXXXXXXX\NNNNNN. Ważne: Decyzję o realizacji operacji tranzytowej poza systemem podmiot powinien skonsultować z centrum wsparcia helpdesk> Zgłoszenie tranzytowe.niewłaściwe działanie systemu ● ● W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia elektronicznie (awaria po stronie zgłaszającego lub administracji).2003 r. są archiwizowane w siedzibie placówki celnej. z chwilą ich dokonania. dnia 1. od ● ● Zwolnienie do procedury tranzytu następuje w terminie określonym w pozwoleniu (o ile nie została podjęta decyzja o kontroli przesyłki). papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS.Ważne: Dane z wydanego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej należy bezzwłocznie wprowadzić do podsystemu PDR. operacja tranzytowa realizowana jest poza systemem NCTS .w procedurze uproszczonej. URZĄD CELNY PRZEZNACZENIA (UP) UP I. Uwaga: Nie dotyczy to sytuacji gdy są stosowane papierowe listy towarowe . W przypadku podjęcia decyzji o kontroli przesyłki.6 znaków. uprawniony funkcjonariusz celny winien nacisnąć przycisk "Kontrola" w aplikacji MCC. Postępowanie awaryjne . jednak umożliwia monitorowanie tego procesu i wybór zgłoszenia do kontroli.poprawne działanie systemu ● ● Po przedstawieniu przesyłki realizowanej w systemie NCTS (Tranzytowy Dokument Towarzyszący z nadanym numerem MRN). Sytuacja normalna .17 znaków. Wszelkie późniejsze zmiany pozwolenia lub informacja o jego cofnięciu bezwzględnie powinny być także wprowadzone do podsystemu. Urz.* ● ● ● System umożliwia upoważnionym nadawcom dokonywanie wysyłki towarów poza godzinami urzędowania w sytuacjach. Czas automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu przez system jest określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. z rejestru powiadomień dla systemu NCTS prowadzonego przez upoważnionego nadawcę.2003r. gdy możliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. Powiadomienie (karta zgłoszenia tranzytowego przesłana faksem) wraz z kartą 1 SAD dostarczoną przez podmiot w terminie określonym w pozwoleniu. 211 . Sytuacja normalna .

Postępowanie awaryjne .niewłaściwe działanie systemu Obsługa operacji tranzytowych odbywa się na tych samych zasadach jak w przypadku gdy podmiot nie dysponuje komunikacją elektroniczną z systemem (patrz punkt UP IB). B. jest archiwizowana w oddziale celnym. bez udziału funkcjonariusza celnego.helpdesk. UP II. zgodnie z opisaną wyżej procedurą. z chwilą ich dokonania.* ● Podmiot może przesłać równocześnie powiadomienie do systemu NCTS i powiadomienie dotyczące kolejnej procedury do systemu CELINA.● Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu kontroli i wprowadzenie wyników kontroli do systemu musi nastąpić najpóźniej w terminie 6 dni od daty zarejestrowania przybycia przesyłki w systemie. Wszelkie późniejsze zmiany pozwolenia lub informacja o jego cofnięciu bezwzględnie powinny być także wprowadzone do podsystemu. Obsługa operacji tranzytowych z wykorzystaniem elektronicznej komunikacji z podmiotami gospodarczymi 1. Operację tranzytową należy zarejestrować w systemie CELINA. 2. które otwarte były w systemie NCTS. prowadzimy obsługę operacji tranzytowej dokonując adnotacji (wyniki kontroli) na Tranzytowym Dokumencie Towarzyszącym. Uwaga: Nie dotyczy to sytuacji gdy są stosowane papierowe listy towarowe . Procedura standardowa (bez stosowania uproszczeń) A. Uwaga: wyników kontroli nie wprowadza się do systemu. gdy są stosowane listy towarowe. odsyła się kartę B wraz z listami towarowymi drogą pocztową do Centralnego Biura Tranzytu w Izbie Celnej w łodzi. iż upoważniony odbiorca zobowiązany jest do wstrzymania się ze zwolnieniem towarów do następnej procedury celnej do czasu 212 . jednak umożliwia monitorowanie tego procesu i wybór zgłoszenia do kontroli. Oznacza to. wyniki kontroli) należy niezwłocznie wprowadzić do systemu. ● B. z naniesioną adnotacją o następnej ewidencji (o ile dotyczy). jeżeli nie ma dostępu do systemu. według daty zwolnienia towaru do tranzytu w urzędzie wyjścia (Pole C Tranzytowego Dokumentu Tranzytowego) lub według daty zakończenia procedury tranzytu w urzędzie przeznaczenia. Kartę A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego archiwizuje się i nie odsyła się jej drogą pocztową.poprawne działanie systemu ● Aplikacja MCC obsługuje zgłoszenie tranzytowe w procedurze uproszczonej. Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia . W odniesieniu do operacji tranzytowych. od momentu zarejestrowania przybycia przesyłki do zakończenia tranzytu.poprawne działanie systemu Towary wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym powinny zostać przedstawione w urzędzie przeznaczenia. Zwolnienie towarów do procedury w CELINIE (wpis do rejestru) nie może jednak nastąpić wcześniej niż zwolnienie towarów z tranzytu. Uwaga: Po przywróceniu działania systemu.zachodzi konieczność sprawdzenia list przez funkcjonariusza celnego. Wyniki kontroli nanosi się również na karcie A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w polu I (wraz ze stemplem i podpisem). Postępowanie awaryjne . dane (rejestracja przybycia. Sytuacja normalna . gdy nie są stosowane listy towarowe. po naniesieniu na kartach Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wyników kontroli. w przypadku. W przypadku. a kartę 5 odesłać do Centralnego Biura Tranzytu. Naniesione wyniki kontroli powinny być zgodne z instrukcją wypełniania formularza SAD (wypełnianie pola I). Uwaga: karty nie odsyła się. Procedura uproszczona Ważne: Dane z wydanego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej należy bezzwłocznie wprowadzić do podsystemu PDR. kartę 4 zarchiwizować.niewłaściwe działanie systemu ● ● Operacje tranzytowe otwarte poza systemem NCTS (karty 4 i 5 SAD) obsługuje się poza systemem NCTS. Obsługa operacji tranzytowych odbywa się na tych samych zasadach jak w przypadku gdy podmiot nie dysponuje komunikacją elektroniczną z systemem (patrz punkt UP IA). dokonać stosownych adnotacji na kartach 4 i 5 SAD. celem dokonania zakończenia operacji tranzytowej w systemie. A. Karta A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (oryginał). Sytuacja normalna . wraz z ewentualnymi kopiami list towarowych.

urząd dokonuje rejestracji operacji tranzytowej w systemie CELINA (jako dokument DTG). Po otrzymaniu kart 4 i 5 w terminie określonym w pozwoleniu. uprawniony funkcjonariusz celny winien nacisnąć przycisk "Kontrola" w aplikacji MCC. Sytuacja normalna . Jeżeli upoważniony odbiorca posiada pozwolenie na kończenie operacji tranzytowych poza godzinami urzędowania.drogą elektroniczną w systemie CELINA. Podmiot przesyła faksem informację zawartą w komunikacie "Zawiadomienie o przybyciu". WE L 134 z 29. wprowadzając dane ręcznie do systemu na podstawie otrzymanych powiadomień. Jeżeli po procedurze tranzytu następuje procedura dopuszczenia do obrotu. W przypadku podjęcia decyzji o kontroli przesyłki. Zwolnienie z procedury tranzytu następuje w terminie określonym w pozwoleniu (o ile nie została podjęta decyzja o kontroli przesyłki). papierowe listy towarowe nie będą mogły być stosowane przez podmioty przesyłające zgłoszenia tranzytowe w formie elektronicznej do systemu NCTS.01. * Na podstawie rozporządzenia Komisji nr 881/03 z dnia 21. jako wspólne powiadomienie dla tranzytu i kolejnej procedury celnej. (Dz. Poza rejestracją dokumentu w systemie NCTS nie należy go rejestrować w jakichkolwiek innych systemach ewidencyjnych (elektronicznych lub tradycyjnych).2003 r. Urz. URZĄD CELNY TRANZYTOWY (UT) A. Wymiana informacji pomiędzy upoważnionym odbiorcą a urzędem następuje analogicznie jak to zostało opisane powyżej (faksem) lub .poprawne działanie systemu Po przedstawieniu Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego wraz z towarem.05.2003r. Podmiot może przesłać równocześnie powiadomienie do systemu NCTS i powiadomienie dotyczące kolejnej procedury do systemu CELINA. możliwość tę zachowuje również w przypadku awarii systemu. a następnie w czasie określonym w pozwoleniu. nanosi stosowne adnotacje na kartach 4 i 5 SAD. pozwolenie takie może dotyczyć wyłącznie towarów określonych w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy dopuszczeniu do obrotu poza godzinami urzędowania.niewłaściwe działanie systemu ● ● ● ● ● Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy skontaktować się z centrum wsparcia .05. dane należy wprowadzić niezwłocznie po jego uruchomieniu. W takim przypadku funkcjonariusz celny ma obowiązek obsłużyć operację tranzytową w systemie NCTS jako procedurę uproszczoną. należy zarejestrować informację o przekroczeniu granicy w systemie. dnia 1.2005 r.otrzymania w systemie NCTS komunikatu IE25 Zwolnienie z tranzytu. ● System umożliwia upoważnionym odbiorcom dokonywanie zakończenia operacji tranzytowych poza godzinami urzędowania w sytuacjach. Po przeprowadzeniu kontroli należy wprowadzić wynik kontroli do systemu i podjąć czynności jak w przypadku procedury standardowej aż do zakończenia tranzytu.). od ● ● Czas automatycznego zwolnienia przez system przesyłki do rozładunku jest określony w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej.alternatywnie . informacja zawarta w tych komunikatach musi zostać przekazana za pośrednictwem faksu. Jeżeli system NCTS nie działa. które otwarte zostały poza systemem NCTS (karty 4 i 5 SAD). W sytuacji braku możliwości wymiany elektronicznych komunikatów (awaria po stronie podmiotu lub administracji). W przypadku operacji tranzytowych. informacje zawarte w komunikacie "Uwagi rozładunkowe". przedstawienie dokumentu TC 10 nie jest 213 . Zwolnienie towarów do procedury w CELINIE (wpis do rejestru) nie może jednak nastąpić wcześniej niż zwolnienie towarów z tranzytu. Możliwość taką dopuszcza się. Postępowanie awaryjne . archiwizuje kartę 4 wraz z powiadomieniem i wynikami kontroli.helpdesk. Uwaga: W przypadku realizacji operacji tranzytowych w systemie NCTS. ich obsługa następuje poza systemem NCTS. a kartę 5 odsyła do Centralnego Biura Tranzytu. ● B. Funkcjonariusz podejmujący decyzję o kontroli przesyłki powiadamia o tym fakcie upoważnionego odbiorcę za pośrednictwem faksu. gdy możliwość taka wynika z udzielonego pozwolenia. gdy po procedurze tranzytu następuje procedura dopuszczenia do obrotu (i podmiot posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w tej procedurze poza godzinami urzędowania) lub procedura tranzytu. co skutkuje wyłączeniem mechanizmu automatycznego zwolnienia przesyłki do rozładunku.

zgodne z przepisami czynności mające na celu zamknięcie operacji tranzytowej (tj.przejście na procedury awaryjne opisane powyżej. zgłoszenie tranzytowe jest w niewłaściwym stanie . po 5 minutach należy dokonać ewidencji awaryjnej Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (wzór . Uwaga: Po przywróceniu działania systemu dane należy wprowadzić do systemu. Jeżeli nie ma możliwości wprowadzenia danych do systemu (np.wykonywane poza systemem NCTS. podmiot przesyłający elektronicznie zgłoszenie do procedury tranzytu jest powiadamiany o zamknięciu tej procedury automatycznie. gdy system działa. co urząd celny wyjścia. Należy monitorować prawidłowość realizacji operacji tranzytowych rozpoczętych w tym urzędzie. informację tę należy odnotować w ewidencji. lub * kontynuacja obsługi operacji tranzytowej .za.łącznik nr 3). postępowanie mające na celu odzyskanie należności) . Uwaga II: W przypadku elektronicznej wymiany komunikatów. B. Data Nazwa Liczba Masa towaru pozycji brutto Kraj przeznaczenia Nazwa głównego zobowiązanego Środek transportu przynależność państwowa) Data i godzina centrum wsparcia Uwagi (nr rejestracyjny. data przekroczenia granicy oraz data wprowadzenia danych do systemu NCTS (po przywróceniu pracy systemu). czego skutkiem będzie przejście zgłoszenia do statusu "Zapytanie poszukiwawcze". numer MRN. W ewidencji powinny znaleźć się następujące informacje: numer kolejny.przesyłka już dostarczona do urzędu przeznaczenia). Postępowanie awaryjne . procedura poszukiwawcza.p. W sytuacji. należy podjąć decyzję dotyczącą przesyłki: * zatrzymanie przesyłki i przejście na działanie urzędu przeznaczenia. Załącznik nr 2 Ewidencja Awaryjna NCTS L. Wszczynając powyższe postępowanie wyjaśniające należy w systemie NCTS zaznaczyć działanie "Rozpocznij poszukiwanie". Ważne: Przed podjęciem decyzji o przejściu na obsługę zgłoszenia poza systemem należy niezbędnie skontaktować się z centrum wsparcia . powiadomienia 214 .żeli nie uzyskano wnioskowanego ATR w ciągu 2 godzin. Po przejściu operacji tranzytowej do statusu "Rekomendowane zapytanie poszukiwawcze". należy niezwłocznie wszcząć odpowiednie. Załącznik nr 1 Ewidencja LRN* Nr LRN Data złożenia zgłoszenia Nazwa Głównego Zobowiązanego - * Ewidencja może zostać poszerzona o dodatkowe rubryki i dane.niewłaściwe działanie systemu Jeżeli nie ma dostępu do systemu (system nie działa).helpdesk. wystąpienie z zapytaniem do głównego zobowiązanego. je. ale komunikat ATR nie jest dostępny (najczęściej w wyniku międzynarodowej zmiany trasy przewozu) i wysłano wniosek o ATR. stosownie do potrzeb. URZĄD CELNY ZAMKNIĘCIA (UZ) Uwaga I: W polskiej administracji celnej urząd celny zamknięcia jest to zawsze ten sam urząd.wymagane.

4. 5.helpdesk 1.p. 7. 9. 8. Nr MRN Data przekroczenia granicy Data wprowadzenia danych do systemu (po przywróceniu pracy systemu) - 215 . 6. 3. - Załącznik nr 3 Ewidencja Awaryjna Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego L. 2. 10.

163 WKC. przez który pojazd drogowy. które mają być rozładowane na obszarze celnym Wspólnoty i są przewożone razem z towarami przeznaczonymi do rozładunku w krajach trzecich (tzw. lub . Zgodnie z obowiązującymi przepisami karnet TIR nie może zostać wykorzystany do przewozu towarów jedynie w ramach Unii Europejskiej uważanej za jeden obszar celny. a w sytuacji.dotyczy przewozu realizowanego z jednego do drugiego miejsca znajdującego się we Wspólnocie przez terytorium kraju trzeciego. zgodnie z art.319 RWKC. Nie będzie zatem możliwy przewóz za karnetem towarów niewspólnotowych np.14. częściowy rozładunek). Kontrola procedury TIR uległa zatem przesunięciu. że: -przewóz ten rozpoczął się lub ma się zakończyć poza Wspólnotą. 2. przy uwzględnieniu zasad określonych w art. czynności kontrolne odnoszące się do procedury TIR realizowane będą przy wjeździe do lub wyjeździe z terytorium celnego Unii. iż terytorium Wspólnoty Europejskiej traktowane jest jako jeden obszar celny. sporządzonej w Genewie 14 listopada 1975 r.38 Konwencji TIR.dotyczy przesyłek towarów. o pozbawieniu danego przewoźnika (unijnego lub nieunijnego) prawa do stosowania systemu TIR na swoim terytorium to decyzja ta ma zastosowanie na całym obszarze celnym Wspólnoty.. pod warunkiem. gdy władze celne danego państwa członkowskiego zadecydują.91 WKC przewóz towarów może odbywać się z zastosowaniem karnetu TIR (tranzyt zewnętrzny). iż w sytuacji. iż karnet TIR stosuje się do przewozu towarów z urzędu wyjścia do docelowego urzędu z przekroczeniem jednej lub kilku granic. wejście w życie z dniem 20 lipca 1983 r. który pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty przez terytorium państwa trzeciego towarów wspólnotowych bez zmiany ich statusu celnego (do tego typu przewozów należy zaliczyć przewóz towarów wspólnotowych z Polski do Grecji przez Rumunię i Bułgarię). karnet TIR może również być wykorzystany w ramach procedury tranzytu wewnętrznego. Z przepisów Konwencji TIR jednoznacznie wynika. Konsekwencją postrzegania Wspólnoty jako jednego obszaru celnego jest również fakt.Wprowadzenie Przewóz towarów z zastosowaniem karnetu TIR odbywa się na podstawie Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR). zespół pojazdów lub kontener jest wwożony na obszar celny Wspólnoty lub wywożony z tego obszaru w trakcie transportu TIR. Informacja w tej sprawie przekazywana jest każdorazowo do Sekretariatu TIR i 216 . z Gdyni do Berlina czy z Hamburga do Warszawy.30.) Szczegółowe uregulowania dotyczące procedury TIR zawarte zostały w WKC oraz RWKC. gdy przewóz odbywać się będzie przez terytorium kraju trzeciego. 3. Konsekwencje dla procedury TIR wynikające z postrzegania Wspólnoty jako jednego obszaru celnego W związku z faktem. Państwa członkowskie Unii Europejskiej pod pojęciem "tranzytowy urząd celny" w ramach transportu TIR rozumieją każdy urząd celny. Zasady i zakres stosowania Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej system TIR uległ modyfikacjom wynikającym z zasad funkcjonujących w ramach Wspólnoty. zgodnie z art.00 Procedura TIR 1.. w miejscu gdzie transport ten opuści czasowo teren Wspólnoty i ponownie na niego wejdzie. lub . Zgodnie z art. Ponadto. (Rozporządzenie Rady nr 2112/78 z dnia 25 lipca 1978 r.

Komisji Europejskiej oraz wszystkich krajów UE. Na podstawie decyzji podjętej przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU w Genewie.000 USD). Wzór wniosku i pozwolenia na stosowanie procedury TIR określać będzie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych.000 EUR stanowiła. Dopiero w sytuacji.opinii o sytuacji finansowej wnioskodawcy wydanej przez bank lub banki prowadzące jego rachunek lub rachunki. towary wrażliwe. będzie zobowiązane do zapłacenia zabezpieczonej kwoty długu celnego. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR należy dołączyć kopię: . Ważne powiadomienie stowarzyszenia poręczającego o niezwolnieniu karnetu TIR dokonane przez władze celne jednego kraju członkowskiego właściwe. 5. w chwili jej wprowadzenia. każde stowarzyszenie poręczające ustanowione (i zatwierdzone) we Wspólnocie może stać się odpowiedzialne za zapłatę zabezpieczonej kwoty długu celnego odnoszącego się do towarów objętych danym karnetem TIR do wysokości 60 000 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej. Zaznaczyć należy. określone w załączniku 44C WKC są wykluczone z przewozów pod osłoną karnetu TIR w ramach Unii Europejskiej. Zasady ogólne W urzędzie celnym wyjściowym lub urzędzie celnym przy wjeździe na obszar Wspólnoty należy przedstawić karnet TIR wraz z przewożonymi towarami oraz: .do wglądu.1 drugi akapit WKC. jeżeli operacja TIR realizowana jest na obszarze celnym Wspólnoty. jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów. który odpowiada do pełnej kwoty mogącego powstać długu celnego. do odzyskania tego długu celnego. W przypadku importu tego typu towarów. Jeżeli zatem na mocy art. równowartość 50.inne dokumenty. gdy ustalone zostanie. Poręczenie stowarzyszenia poręczającego stanowi zabezpieczenie kwoty opłat i podatków przywozowych i wywozowych.215 ust. że to polskie władze celne są właściwe do odzyskania długu celnego. która uzyskała pozwolenie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR.1 trzeci akapit WKC.000 EUR (wprowadzona kwota 60. iż ograniczenie to dotyczy stowarzyszenia poręczającego nie zaś posiadacza karnetu TIR. W Polsce decyzje w sprawie wykluczenia z systemu TIR podejmuje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. długu celnego. . gdy brak jest możliwości wyegzekwowania tej kwoty od posiadacza karnetu roszczenie kierowane jest do stowarzyszenia i ograniczone do kwoty 60.215 WKC zostanie ustalone. żądanie zapłaty zostanie skierowane do polskiego stowarzyszenia poręczającego. Szczegółowy tryb postępowania w ramach procedury TIR 5. Oznacza to w konsekwencji brak gwarancji na tego typu przewozów. Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR należy złożyć za pośrednictwem stowarzyszenia poręczającego (Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce). stąd żadna z administracji celnych krajów unijnych nie może otworzyć lub przyjąć karnetu TIR dla tych towarów.licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu międzynarodowego. która zrzesza wszystkie stowarzyszenia poręczające w ramach Konwencji TIR. 217 . Dostęp do systemu TIR W Polsce uprawnioną do przewozu towarów pod osłoną karnetu TIR jest osoba.zaświadczenia wydanego przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o nie zaleganiu z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa. Stowarzyszenie poręczające ustanowione w państwie członkowskim właściwym do odzyskania długu celnego. 4. Jednak podkreślić należy.1. pozostaje także ważne w przypadku. zgodnie z art. zgodnie z art. do odzyskania długu celnego i skierowane do stowarzyszenia poręczającego uznanego przez te władze. karnet TIR zostanie zamknięty na granicy UE i następnie otworzona zostanie wspólnotowa procedura tranzytu T1. . zgodnie z art.215 WKC. Dla celów Konwencji TIR. jeśli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych. w przypadku braku możliwości odzyskania należności celnych i podatkowych od osoby bezpośrednio odpowiedzialnej.dokument przewozowy . Stosowne zmiany w tym zakresie zostały również odpowiednio dokonane w Porozumieniu zawartym miedzy Prezesem GUC a Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. . iż sytuacja ta dotyczy również minimalnych ilości wskazanych w załączniku nr 44C. iż inne władze celne są kompetentne. Wówczas te drugie władze celne są właściwe do odzyskania od stowarzyszenia poręczającego uznanego przez te władze.215 ust.

zamieszczenie danych dotyczących posiadacza karnetu TIR w rubryce 3 okładki. gdy posiadacz karnetu lub stowarzyszenie poręczające przedstawi dokument wystawiony w 218 .2. Przepisy te.Cło" i podpisem w rubrykach: 17 . 5. Jeżeli dolna część odcinka 2 nie zostanie zwrócona do tego urzędu (za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu) w terminie 2 miesięcy od daty przyjęcia karnetu.wpisanie odręczne lub przystawienie stempla w polu "Dla użytku służbowego" odcinka 2 pierwszej pary odcinków karnetu TIR adnotacji "TO BE SENT TO . że towary zostały przedstawione w przejściowym urzędzie celnym przy wyjeździe ze Wspólnoty. 23 . Urząd zwraca się do stowarzyszenia oraz posiadacza karnetu o przedstawienie dowodu prawidłowego zakończenia operacji TIR. .wypełnienie rubryk 18-23 odcinków 1 i 2 oraz rubryk 1-6 grzbietu nr 1 karnetu.sprawdzenie autentyczności i prawidłowości wypełnienia karnetu TIR. . Rubryki 6-12 na stronie 1 okładki karnetu TIR i rubryki 2-15 na wszystkich odcinkach karnetu TIR wypełnia posiadacz karnetu. Karnet TIR nie może zostać przyjęty. czy też zawarte umowy międzynarodowe nie narzucają także funkcjonariuszom celnym obowiązku potwierdzania faktur. . Dowód ten może zostać przedstawiony w formie dokumentu poświadczonego przez urząd celny przy wyjeździe ze Wspólnoty. KAROLEWSKA 41. jeśli nie spełnia określonych powyżej warunków.Uprawnionym do posługiwania się karnetem TIR jest jego posiadacz wymieniony w rubryce 3 okładki i w rubryce 4 odcinków karnetu. . której dane wpisane są w rubryce 3 i 12 okładki karnetu oraz rubrykach 4. którym dokonywany jest przewóz.wszystkich odcinków karnetu TIR. 14 i 15 każdego odcinka karnetu TIR.karnet TIR został przedstawiony w urzędzie w terminie określonym w rubryce 1 okładki. w rubryce 4 wszystkich odcinków karnetu i jeżeli przewóz dokonywany jest z zastosowaniem międzynarodowego listu przewozowego CMR w rubrykach 16 i 23 CMR. Operacja TIR zostanie uznana za zakończoną również wtedy. . . .po dokonanym załadunku nałożenie zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 16 wszystkich odcinków karnetu TIR i w rubryce 3 grzbietu nr 1." Adnotacja ta powinna być zamieszczona również na odwrocie dolnej części odcinka nr 2. urząd ten zobowiązany jest poinformować o tym fakcie stowarzyszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR (do tego celu urząd może wykorzystać wzór pisma załączony do instrukcji). 13.CENTRALNE BIURO TRANZYTU. Ul. Są to dokumenty handlowe. dane w nich zawarte nie mogą być przez funkcjonariuszy celnych potwierdzane. . Uwaga: obowiązujące przepisy nie wymagają przedkładania przez posiadacza karnetu faktury przy otwieraniu procedury TIR.karty karnetu są kolejno ponumerowane. Przed przyjęciem karnetu TIR funkcjonariusz celny urzędu wyjścia bada jego autentyczność i prawidłowość wypełnienia poprzez stwierdzenie czy: .okładka karnetu TIR i poszczególne karty są opatrzone tym samym numerem i posiadają znaki Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU.wpisanie w rubryce 9 okładki karnetu numeru i daty świadectwa uznania pojazdu. Rubryki 1-4 na stronie 1 okładki wypełnia stowarzyszenie poręczające.karnetem TIR posługuje się osoba uprawniona. .odcinków 1 i 2 oraz 6 grzbietu nr 1. . . POLSKA. . Czynności organów celnych przy zgłaszaniu towaru do wywozu z obszaru celnego Wspólnoty Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego. którym dokonywany jest przewóz.nadanie numeru ewidencyjnego. określający (identyfikujący) towary i stwierdzający.w rubrykach 2 i 4 okładki została zamieszczona nazwa stowarzyszenia poręczającego i odciśnięta jego pieczęć. 90-560 ŁÓDŹ.wpisanie w rubryce 8 okładki i w rubryce 7 na odcinkach karnetu TIR numeru rejestracyjnego pojazdu.potwierdzenie dokonanych wpisów pieczęcią "Polska . w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR należy: .pozostawienie w wyjściowym urzędzie celnym odcinka 1 pierwszej pary odcinków karnetu TIR. Warunkiem przyjęcia karnetu TIR przez urząd celny jest: .

5.nadanie numeru ewidencyjnego. Przepisy wyraźnie wymagają. Jeżeli urząd celny nie otrzyma. Również w przypadku. Jeżeli urząd wcześniej posiada informacje lub nawet podejrzewa. jeżeli zachodzi taka potrzeba nałożenie własnych zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 3 grzbietu nr 1. 90-560 ŁÓDŹ.217 do 232 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.pozostawienie w granicznym urzędzie celnym odcinka nr 1 i 2 (wraz z jego dolną częścią) pierwszej pary odcinków karnetu TIR. posiadanymi informacjami nt. możliwe jest otwarcie procedury TIR w granicznym urzędzie celnym w sytuacji wywozu tych towarów z obszaru celnego Wspólnoty. . Do czynności funkcjonariusza celnego granicznego urzędu celnego.kraju trzecim. danej operacji (wzór formularza w załączeniu). POLSKA. Jeżeli zostanie ustalone. ." ." Adnotacja ta powinna zostać naniesiona również na odwrocie dolnej części odcinka nr 2.wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 1 i nr 2 karnetu pierwszej pary odcinków karnetu TIR.Cło" i podpisem w rubrykach 17 wszystkich odcinków karnetu oraz rubryce 6 grzbietu nr 1 i 2 pierwszej pary odcinków karnetu TIR. organy celne.pozostawienie w urzędzie celnym odcinka nr 1. . . z uwagi na niewielkie ryzyko. KAROLEWSKA 41.nadanie numeru ewidencyjnego.potwierdzenie dokonanych wpisów pieczęcią "Polska. w którym następuje objęcie towarów procedurą TIR przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty należy: . .3. W ramach procedury poszukiwawczej urząd celny przesyła.wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 1 karnetu. Czynności organów celnych przy przywozie towarów na obszar celny Wspólnoty Do czynności funkcjonariusza celnego urzędu celnego przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty należy: .sprawdzenie stanu zamknięć celnych nałożonych przez wyjściowy urząd celny kraju wywozu. iż operacja nie została zakończona wszczyna niezwłocznie procedurę poszukiwawczą. odpowiadających odcinkowi nr 1. . które w tą procedurę są zaangażowane.wypełnienie rubryk 18-23 odcinków 1 i 2 karnetu TIR. dowodu zakończenia operacji TIR.sprawdzenie autentyczności i prawidłowości wypełnienia karnetu TIR. określona w art.CENTRALNE BIURO TRANZYTU. oraz jeśli rozpoczęta została procedura odzyskiwania długu celnego. do urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru Wspólnoty prośbę o pomoc wraz z niezbędnymi. urząd ten wszczyna procedurę poszukiwawczą w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji odnoszących się do tej operacji oraz ustalenia czy powstał dług celny. kto jest dłużnikiem i kto odpowiedzialny jest za odzyskanie długu.nałożenie zamknięć celnych i wpisanie ich numerów lub znaków w rubryce 16 wszystkich odcinków karnetu TIR i w rubryce 3 grzbietu nr 1. Ul. . gdy dowód zakończenia operacji został sfałszowany zostaje bezzwłocznie wszczęta procedura poszukiwawcza. w ciągu 4 miesięcy od dnia przyjęcia karnetu TIR. . aby był to dokument wystawiony lub potwierdzony przez władze celne.potwierdzenie w rubryce 23 odcinków 1 i 2 oraz w rubryce 6 grzbietu nr 1 dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska . . że operacja TIR została prawidłowo zakończona.Cło. potwierdzający objęcie towarów procedurą celną w tym kraju.wpisanie w polu "Dla użytku służbowego" odcinka 2 adnotacji "TO BE SENT TO . urząd ten zobowiązany jest poinformować o tym fakcie stowarzyszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR (do tego celu może zostać wykorzystany wzór pisma załączony do 219 . . urząd bezzwłocznie informuje zrzeszenie poręczające oraz posiadacza karnetu TIR. Uwaga: w przypadku towarów wrażliwych określonych w załączniku nr 44C Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Uwaga: jako dokument potwierdzający zakończenie operacji TIR nie można uznać dokumentu wystawionego czy potwierdzonego przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego IRU czy stowarzyszenie poręczające. Jeżeli dolna część odcinka 2 nie zostanie zwrócona do tego urzędu (za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu) w terminie 2 miesięcy od daty przyjęcia karnetu. za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu.

odpowiednio . Jeżeli istnieje podejrzenie. Jeżeli urząd wcześniej posiada informacje lub podejrzewa. .sprawdzenie lub zdjęcie zamknięć celnych. a z przepisów Konwencji TIR jednoznacznie wynika. Do czynności funkcjonariusza docelowego urzędu celnego albo urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty należy: . Również w przypadku. Rola Centralnego Biura Tranzytu Izby Celnej w łodzi w sprawnym funkcjonowaniu systemu TIR w Polsce Centralne Biuro Tranzytu Izby Celnej w łodzi jest upoważnione do przesyłania dolnych odcinków voletów nr 2.wypełnienie rubryk 24-28 odcinka nr 2 karnetu TIR.pozostawienie w urzędzie górnej części odcinka nr 2 karnetu TIR. . ul. danej operacji. Jeżeli urząd celny nie otrzyma. CBT dokonuje wstępnej weryfikacji dotyczącej danego karnetu TIR w posiadanym systemie ewidencyjnym.potwierdzenie w rubryce 28 odcinka nr 2 i w rubryce 6 grzbietu nr 2 dokonanych wpisów podpisem i pieczęcią "Polska . organy celne. urząd bezzwłocznie informuje zrzeszenie poręczające (ZMPD) oraz posiadacza karnetu TIR. dowodu zakończenia operacji TIR. iż rola CBT ogranicza się jedynie do przesyłania właściwych 220 . Pamiętać należy. do docelowego urzędu celnego prośbę o pomoc (wzór formularza w załączeniu) wraz z niezbędnymi. 6. Jeżeli w ramach danej procedury wszczęta została procedura poszukiwawcza urząd docelowy lub urząd celny przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty ściśle współpracuje w ramach procedury poszukiwawczej z właściwym urzędem wyjścia lub w urzędzie celnym przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty. posiadanymi informacjami nt. a następnie przesyła formularz do wskazanego urzędu.wypełnienie rubryk 1-6 grzbietu nr 2 karnetu TIR odpowiadających odcinkowi nr 2. Odpowiedni formularz jest wypełniany przez właściwy urząd celny i przekazywany do CBT celem przesłania do właściwego urzędu docelowego/przejściowego przy wyjeździe z UE. określający (identyfikujący) towary i stwierdzający. Dolna część odcinka musi zostać przesłana do urzędu wskazanego w polu "Dla użytku służbowego" (lub rubryce 21 odcinka nr 1) bezzwłocznie i najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zakończenia operacji TIR. iż instrument ten może być wykorzystany jedynie na obszarze kraju. gdy operacja TIR dotyczy jedynie obszaru Polski. wszczyna procedurę poszukiwawczą w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji odnoszących się do tej operacji oraz informacji w celu ustalenia czy powstał dług celny. . że towary zostały przedstawione w docelowym urzędzie celnym. Jeżeli zostanie ustalone. aby urząd przekazał odcinek nr 2 do CBT w maksymalnie najkrótszym terminie. Urząd zwraca się do stowarzyszenia oraz posiadacza karnetu o przedstawienie dowodu prawidłowego zakończenia operacji TIR. oraz jeśli rozpoczęta została procedura odzyskiwania długu celnego. gdy dowód zakończenia operacji został sfałszowany zostaje bezzwłocznie wszczęta procedura poszukiwawcza. kto jest dłużnikiem i kto odpowiedzialny jest za odzyskanie długu. W ramach procedury poszukiwawczej urząd celny przesyła. które w tę procedurę były zaangażowane. w ciągu 4 miesięcy od dnia przyjęcia karnetu TIR. za pośrednictwem Centralnego Biura Tranzytu. iż operacja nie została zakończona wszczyna procedurę poszukiwawczą niezwłocznie. że operacja TIR została prawidłowo zakończona. Dowód ten może zostać przedstawiony w formie dokumentu poświadczonego przez docelowy urząd celny.217 do 232 Kodeksu celnego.Cło". . Istotne jest zatem.000 EUR byłaby niewystarczająca do pokrycia ewentualnego długu celnego istnieje możliwość podjęcia decyzji o organizacji konwoju celnego. iż towar może nie zostać dostarczony do urzędu przeznaczenia. . Uwaga: nie ma podstawy prawnej do żądania przedłożenia faktury przy wprowadzaniu towaru pod osłoną karnetu TIR na obszar celny Wspólnoty.kwota 60. Centralne Biuro Tranzytu zobowiązane jest niezwłocznie przesłać do urzędu celnego w którym nastąpiło objęcie towarów procedurą TIR lub przez który towary zostały wprowadzone na obszar celny Wspólnoty dolny odcinek nr 2 karnetu TIR. Należy jednak zaznaczyć.instrukcji). określona w art. iż sytuacje takie powinny mieć miejsce jedynie w przypadkach wyjątkowych.nadanie numeru ewidencyjnego. . 90-560 łódź. Karolewska 41. lub gwarancja stowarzyszenia poręczającego . wskazanego w tym formularzu. Uwaga: CBT przesyła volety nr 2 i pośredniczy w procedurze poszukiwawczej również w przypadku. jak również do pośredniczenia w ramach prowadzonej przez urzędy celne procedurze poszukiwawczej. którego władze celne podjęły taką decyzję.niezwłoczne przesłanie dolnego odcinka nr 2 karnetu TIR do Centralnego Biura Tranzytu Izby Celnej w łodzi.

Po dostarczeniu towarów do miejsca wskazanego w pozwoleniu upoważniony odbiorca jest zobowiązany do zawiadomienia urzędu celnego docelowego o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości w dokumentach. Komitet Kodeksu Celnego Sekcja Tranzytu (TIR) przyjął stosowaną zmianę Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. w którym towary zostały dostarczone do miejsca wskazanego w pozwoleniu. Pozwolenie jest bezterminowe. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu. prowadzony jest w sposób uzgodniony z organem celnym. posiadacz karnetu TIR powinien przekazać karnet TIR do urzędu celnego docelowego. 221 . który: . volet nr 2 dla urzędu celnego przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty. .zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa. .prowadzi działalność gospodarczą we Wspólnocie. b) nie popełnił poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów. Rejestr. Procedura TIR a procedury uproszczone W ramach procedury TIR nadal zastosowanie będzie miała w Polsce procedura uproszczona przy zakończeniu operacji TIR tj. Pozwolenie może zostać wydane przedstawicielowi osoby. Wzór wniosku i pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR określać będzie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych. Do wniosku należy dołączyć: . jak również kontroli terminów. Procedura uproszczona polega na bezpośrednim dostarczeniu do odbiorcy towarów i dokumentów związanych z przewozem towarów pod osłoną karnetu TIR. Podstawą prawną jest art. Volet nr 1 jest przeznaczony dla urzędy wyjścia. . 7. upoważniony odbiorca. Osoba.prowadzi ewidencje w sposób pozwalający organowi celnemu na dokonywanie kontroli celnej towarów. . b) Firma Y przewozi towary wspólnotowe z Polski do Grecji przez Rumunię i Bułgarię. która uzyskała pozwolenie (upoważniony odbiorca) zobowiązana jest do prowadzenia rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną.systematycznie odbiera towary przewożone pod osłoną karnetów TIR. 8.dokumentów i to na urzędach celnych zaangażowanych w daną procedurę TIR ciąży obowiązek podejmowania i nadzorowania procedury poszukiwawczej. W związku z faktem.49 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR. Uwaga: upoważniony odbiorca nie może dokonywać żadnych adnotacji w karnecie TIR. Konwencja TIR zastosowanie będzie miała procedura tranzytu na podstawie karnetu TIR na całej trasie przewozu. towarach lub zamknięciach celnych. stąd obowiązek przekazania karnetu TIR do wskazanego urzędu przeznaczenia. który wydał pozwolenie. Przykłady dotyczące zakresu stosowania procedury TIR a) Firma X wywozi towary wspólnotowe z Polski do Rosji. Ponadto. Wniosek może złożyć odbiorca towarów. Termin i zasady przedstawiania karnetu TIR w urzędzie docelowym w sposób szczegółowy określa pozwolenie. w październiku 2004r. Pozwolenie może zostać cofnięte w wypadku. tzn. iż z Rosją łączy nas umowa międzynarodowa.oświadczenie wnioskodawcy. która systematycznie odbiera towary przewożone pod osłoną karnetów TIR (w ramach przedstawicielstwa pośredniego). gdy wnioskodawca prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa celnego.nie naruszył rażąco lub wielokrotnie przepisów prawa celnego ani podatkowego. że: a) w stosunku do jego osoby nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe. która formalnie wprowadza upoważnionego odbiorcę we wspólnotowym porządku prawnym. Operacja realizowana jest na obszarze Polski ale przekaz dolnego odcinka voletu nr 2 następuje za pośrednictwem CBT.

d) Firma XX wywozi towary wspólnotowe z Polski do Szwajcarii.Niemcy. Na obszarze Wspólnoty volet nr 1 przeznaczony jest dla urzędu celnego przy wjeździe na obszar celny Wspólnoty. aby w karnecie posiadacz wpisał (na manifeście towarów) adnotację T2L. Volet nr 1 jest przeznaczony dla urzędu wyjścia. Transport TIR obejmuje trasę Rosja . która potwierdzona być musi przez funkcjonariusza urzędu celnego wyjścia. gdzie towary opuszczą obszar celny Wspólnoty. c) Firma Z przywozi towary niewspólnotowe z Rosji do Niemiec. Volet nr 1 przeznaczony jest dla urzędu wyjścia. W związku z faktem. volet nr 2 dla urzędu przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty. tzn. iż ze Szwajcarią łączy Wspólnotę umowa międzynarodowa. iż nie nastąpi przekroczenie granicy celnej nie jest możliwe zastosowanie procedury TIR 222 . np. Konwencja TIR. Karnet ten może zostać otwarty już w Polsce. Adnotacja ta potwierdza wspólnotowy status towarów.Na podstawie art.163 WKC przewóz ten może zostać zrealizowany na podstawie karnetu TIR. Istotne jest. e) Firma YY przewozi towary niewspólnotowe z Hamburga do Warszawy. przewóz ten może być realizowany na podstawie karnetu TIR. volet nr 2 dla urzędu docelowego. jak również może zostać otwarty w miejscu. W związku z faktem. volet nr 2 dla urzędu przy wyjeździe z obszaru celnego Wspólnoty (na granicy węgiersko-rumuńskiej). na Węgrzech.

Z punktu widzenia urzędu celnego na terytorium Polski zasady określania właściwości zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. Pozwolenie na korzystanie z procedury gospodarczej wydawane jest jeżeli spełnione zostały określone przepisami prawa warunki. poz.uszlachetniania czynnego. 622). Podstawowe zasady określania właściwości organów celnych upoważnionych do wydawania takich pozwoleń zawiera przepis art. Nr 94. 223 . Nr 68. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r.in. które zostały zdefiniowane w art. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 WKC). Osobom mającym miejsce zamieszkania poza Wspólnotą pozwolenie wydawane jest wyłącznie w wypadku dokonania przywozu nie mającego charakteru handlowego .00. 2. 4 ust. Pozwolenie 2. Wprowadzenie Pojęcie "gospodarcze procedury celne" odnosi się do następujących procedur: .Prawo celne (Dz. a WKC. poprzez zastosowane kryterium.osoba. 498 RWKC. 100 ust. 911). w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.uszlachetniania biernego. . . 3. 116 WKC). 117 lit. art.art.osoba. O udzielenie pozwolenia może ubiegać się: .składu celnego. poz. Taki warunek wyrażony został wprost m. a zdanie pierwsze i art. Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych. . w przepisie art.1 Właściwości organów celnych Korzystanie z procedur gospodarczych uzależnione jest od uzyskania pozwolenia organu celnego. . 117 lit.przetwarzania pod kontrolą celną. U. 2.00 Gospodarcze procedury celne 1.w wypadku procedury składu celnego . a zdanie drugie WKC. która dokonuje procesu uszlachetniania lub organizuje ten proces (art. Przedmiotem procedury uszlachetniania biernego mogą być natomiast tylko towary posiadające status celny towarów wspólnotowych. Przepis ten. . wskazuje organy celne jakiego państwa członkowskiego są właściwe do wydania pozwolenia na korzystanie z poszczególnych procedur.w wypadku procedury uszlachetniania czynnego .odprawy czasowej i . U. która zamierza złożyć zgłoszenie celne o umieszczenie towarów pod procedurą składu celnego (art.15. 8 WKC.2 Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie. 148 lit.

art. 148 lit. iż nastąpiła zmiana terminu powrotnego wywozu lub planowane są zmiany co do rodzaju lub ilości towaru będącego przedmiotem procedury albo też. od spełnienia której zależy udzielenie przez organ celny pozwolenia na procedurę gospodarczą. a także stwierdzenia przez organ celny. władze celne biorą pod uwagę między innymi typ składu celnego i procedurę. Z powyższym warunkiem ściśle wiąże się kolejna przesłanka.w wypadku procedury odprawy czasowej . powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego. planowanego jej przebiegu. o każdej zmianie. zakresu prowadzonej działalności itp. 138 WKC). w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez podmiot z procedury gospodarczej. które udzielą wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art. które mogą mieć wpływ na dalsze pozostawanie pozwolenia w obrocie oraz na ewentualną jego zmianę. Przepis ten stanowi. 1 WKC). w szczególności rodzaju procedury. zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego . na podstawie następujących kryteriów: . 138 WKC).w wypadku procedury uszlachetniania biernego . 87 ust. Przesłanką tą jest możliwość zapewnienia tożsamości towarów przywożonych (np.osoba. . która zleca dokonanie procesu uszlachetniania (art. zarówno dla korzystającego z procedury. która użytkuje towary będące przedmiotem tej procedury lub organizuje ich użytkowanie (art. 527 ust. 133 lit. W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe. czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy. Chodzi tu o takie informacje.in. banków i organów podatkowych oraz organów celnych. art. której dotyczy wniosek. art. 2. Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych. 117 lit. b WKC). że przy sprawdzaniu czy nakłady administracyjne związane z procedurą składu celnego są współmierne do danych potrzeb ekonomicznych. W pozwoleniu określane są warunki stosowania danej procedury. 147 ust. Sprawdzenie. Organy te muszą zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury. lecz na organach celnych. że planowane są zmiany w prowadzonym systemie ewidencjonowania towarów 224 . rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych . która może w nim być zastosowana. Zarówno wniosek o udzielenie pozwolenia jak i samo pozwolenie są dokumentami sformalizowanymi tj. jak i dla organu celnego. która nastąpiła po wydaniu tego pozwolenia i która mogła mieć wpływ na jego utrzymanie lub zakres (art. Osoba posiadająca pozwolenie ma obowiązek informować organ celny. 86 pierwszy myślnik WKC). nie są zbyt wysokie. Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy. Obowiązek sprawdzenia "współmierności nakładów" jest wprost wskazany w art. 3 RWKC. Stwierdzenie. Dane zawarte we wniosku są podstawą do dokonania przez organ celny oceny czy określone dla danej procedury przesłanki do udzielenia pozwolenia są spełnione. sporządzanymi według ściśle określonego wzoru stanowiącego załącznik nr 67 do RWKC. skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu. 2 WKC).osoba. b. art. która dokonuje przetwarzania lub organizuje jego wykonywanie (art.braku ciężkich. Jako przykład takich informacji można podać okoliczność. 132 WKC). czy towary będące przedmiotem procedury weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (np. . 86 myślnik 2 WKC). gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności ponoszenia przez administrację nakładów niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art. dla wszystkich procedur gospodarczych.osoba.3 Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy.w wypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną . W celu dokonania oceny wiarygodności podmiotu mogą być także zasięgane opinie izb przemysłowo handlowych. Pozwolenie mogą otrzymać wyłącznie osoby.terminowego rozliczania. które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja.. czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie. b. Informacje zawarte we wniosku są także podstawą do sporządzenia pozwolenia i w ten sposób stają się wiążące.należytego. Ocena ta odbywa się m.

skład celny . Oparto się tu na ogólnym założeniu. nie będzie przyczyniała się do tworzenia korzystnych warunków dla utrzymania lub rozwoju we Wspólnocie szeroko rozumianej działalności przetwórczej oraz jeżeli udzielenie pozwolenia będzie miało ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty. = wniosek o zmianę lub przedłużenie zezwolenia (wskazać także numer odpowiedniego zezwolenia) 3.2. Wnioskodawcą jest osoba. Proszę podać podstawę prawną do omawianych treści. 148 lit.stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art. c WKC). Procedury celne Należy podać procedury celne.czasowy wwóz . e WKC) . 117 lit. którymi miałyby zostać objęte towary wymienione w polu 7.system ceł zwrotnych . że pozwolenie nie będzie udzielane jeżeli procedura. 1. Rodzaj wniosku Rodzaj wniosku musi koniecznie zostać podany w tym polu w formie przynajmniej jednego z następujących kodów: 1. 3. = wniosek o pojedyncze zezwolenie 4.przetworzenie pod kontrolą celną . dla której ma zostać wystawione pozwolenie. chyba. z powodu faktu.uszlachetnianie czynne . że towary. W przepisach wspólnotowego prawa celnego obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na: .stosowania procedury uszlachetniania biernego (art. Wnioskodawca Należy podać pełną nazwę i adres wnioskodawcy. tworząc kryteria oceny spełnienia warunków ekonomicznych uwzględniające specyfikę każdej z tych procedur. należy użyć oddzielnych formularzy. że zostało stwierdzone inaczej.stosowanie procedury uszlachetniania czynnego (art. Formularze kontynuacyjne 225 . które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego. Tytuł 1 Dane szczegółowe.uszlachetnianie bierne Uwaga: Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o zezwolenie na stosowanie więcej niż jednej procedury celnej (pozwolenie zintegrowane). = pierwszy wniosek 2.4 Warunki ekonomiczne Obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jedną z przesłanek. zaś formularz nie spełnia wymogów (np.system zawieszeń . = wniosek o kolejne zezwolenie (uszlachetnianie czynne) 4. c WKC) . 2. które mają być objęte procedurami celnymi nie są takie same dla każdej z procedur). Poniżej zamieszczone są właściwe procedury celne: . 133 lit. o stosowanie której ubiega się wnioskodawca. szczegółowe regulacje. Oczywiście dla każdej procedury gospodarczej określono odrębne.swobodny obrót z ostatecznym przeznaczeniem . jakie będą brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na stosowanie określonej procedury gospodarczej.uszlachetnianie czynne .

.... umożliwiające organom celnym nadzór i kontrolę nad procedurą celną. b. podatkowej lub innej wnioskodawcy lub prowadzone w imieniu wnioskodawcy. Wnioskodawcy powinni wpisać w pole "Wyszczególnienie". Skład celny: 226 . W polu 6a należy wskazać wnioskowaną datę. Jeśli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami specjalnymi (część A i B) zawartych w wstępnych przepisach Nomenklatury Scalonej (towary mające zastosowanie w niektórych kategoriach statków. Ewidencja musi zawierać wszelkie niezbędne informacje i szczegóły techniczne.. kod Taric (10... Wartość ... Wnioskodawca 2... W przypadku czasowego wwozu. należy wskazać miejsce i rodzaj księgowości podstawowej.. Co do zasady pozwolenie jest skuteczne od dnia wystawienia. w polu "Kod CN" należy wpisać. 6... W przypadku wniosku o pojedyncze pozwolenie... na przykład: "Samolot cywilny i ich części/przepisy specjalne. Formularze kontynuacyjne Uwaga: Zamieszczone zostały formularze kontynuacyjne dla następujących procedur celnych: składu celnego. Procedury celne 3.. 7.lub 14-cyfrowy). od której pozwolenie staje się skuteczne (dzień/miesiąc/rok). Okres ważności zezwolenia a. łodzi i innych jednostek pływających oraz przy wierceniu lub produkcji platform/samolotów cywilnych i towarów na użytek lotnictwa cywilnego).... Uwagi: Ostateczne przeznaczenie: 1....Należy wpisać liczbę załączonych formularzy kontynuacyjnych.. Należy podać również rodzaj ewidencji (ewidencja zapasów). Należy także sprecyzować rodzaj księgowania przez podanie szczegółów dotyczących używanego systemu.. kody CN nie są wymagane. gdzie przechowywane są materia ły dotyczące księgowości handlowej. ilości i wartości towarów... która będzie używana dla procedury celnej. Uwaga: Jeśli przewidywane jest wykorzystanie składu celnego typ B.Wartość Wpisać szacunkową wartość w euro lub innej walucie towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną. gdy wymagają tego organy celne. 2. Ilość..Wyszczególnienie Wyszczególnienie towarów oznacza opis handlowy i/lub techniczny..... Jest to miejsce. Data wygaśnięcia pozwolenia może zostać wskazana w polu 6b. Rodzaj wniosku 4.Kod CN Wypełnić zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (kod CN = osiem cyfr). Towary przeznaczone do objęcia procedurą celną kod CN.Ilość Wpisać szacunkową ilość towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną. pole 5 wypełnia się jedynie w przypadku. pola 5 nie wypełnia się... Dalej nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN... ... Wyszczególnienie. 1.część B". gdzie stosowne. 2.. . .. uszlachetniania czynnego (gdzie konieczne) oraz uszlachetniania biernego (gdzie konieczne) 5... Miejsce i rodzaj księgowania/ewidencji Należy podać miejsce księgowości. CN . W takim przypadku należy wpisać "data wystawienia".. Jeśli wniosek dotyczy towarów innych niż określone poniżej w pkt.

227 . Ilość: Informacja ta nie musi być wpisywana w stosunku do uszlachetniania czynnego. Dane szczegółowe planowanych działań Opisać charakter planowanych działań (np. Wartość: Informacja ta nie musi być wpisywana w przypadku. w przypadku. należy porównać załącznik 69 i wskazać odpowiednią liczbę porządkową. gdy nie jest wymagane wpisanie ilości.warunki ekonomiczne są oznaczone kodem 10. 9. W przypadkach. W takim przypadku charakter towarów. Wyszczególnienie: Opis handlowy i/lub techniczny powinien być wystarczająco jasny oraz szczegółowy. W przypadku standardowych współczynników produktywności. Jednakże konieczne jest podanie ośmiocyfrowego kodu w przypadku. .. Współczynnik produktywności: Należy wskazać przewidywany współczynnik produktywności lub metodę.. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999.. chyba.. 2. 499 akapit pierwszy.. Nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN. Jednakże dana ilość musi być wskazana. 8. określone w art.wymagają tego organy celne zgodnie z art.MCP) lub poboczny produkt kompensacyjny (Secondary Compensating Product . . kod 30 jest stosowany w odniesieniu do zwyczajowych form zabiegów... aby umożliwić wydanie decyzji dotyczącej wniosku. jak również miejsca.. 11 lub 99. Uszlachetnianie czynne i bierne: Kod CN: Może zostać podany kod czterocyfrowy.. o ile nie jest planowane zastosowanie towarów ekwiwalentnych.. które będą magazynowane należy opisać w polu "Wyszczególnienie". Należy wskazać także odpowiednie miejsca. . gdzie planowane jest użycie towarów ekwiwalentnych lub standardowego systemu wymiany.. ilości oraz wartości towarów. Jeśli zaangażowana jest więcej niż jedna administracja celna. Kod CN i wyszczególnienie Patrz uwagi do pola 7. której współczynnik ten ma być obliczony.. należy podać szczegóły dotyczące jakości handlowej oraz charakterystyki technicznej towarów. gdy obejmuje przetwarzanie pszenicy durum w celu wytworzenia makaronu albo.. którym mają zostać poddane towary w ramach procedury celnej. gdy musi być podany ośmiocyfrowy kod dla mleka i przetworów mlecznych. Produkty kompensacyjne lub przetworzone Kod CN. opis musi jasno ukazywać czy towary mają zostać poddane procedurom celnym alternatywnie czy kolejno. gdy: . 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 lub . dane szczegółowe operacji na mocy umów przetwarzania roboczego lub rodzaj zabiegów zwyczajowych)... można wpisać słowo "różne" w polu "Kod CN". wskazując odpowiednio główny produkt kompensacyjny (Main Compensating Product .Jeśli wniosek obejmuje większą ilość sztuk różnych towarów.. a wartość de minimis lub bilans dostaw pozostają zgodne z art.mają być użyte towary ekwiwalentne lub standardowy system wymiany. gdy kod wpisany w odniesieniu do warunków ekonomicznych jest kodem 30.. Jeśli wniosek o więcej niż jedną procedurę został oznaczony w polu 2.znajduje zastosowanie art. wskazać nazwy Państw Członkowskich.. że wnioskodawca zamierza skorzystać z kodu 30 (wartość de minimis). Wskaźnik produktywności Uwaga ogólna: Należy podać szczegóły dotyczące wszystkich produktów kompensacyjnych pochodzących z operacji.SCP).brane są pod uwagę mleko i przetwory mleczne. Wyszczególnienie. przy użyciu. 586 ust.

jeśli to możliwe. = bez środków pozwalających na stwierdzenie tożsamości zgodnie z art. że istnieje ekonomicznie uzasadniona potrzeba składowania. 11. adres i funkcję innych zainteresowanych operatorów. zacisków. 1. = dokument informacyjny zamieszczony w załączniku 104 (stosowny jedynie do uszlachetniania biernego) 7. Identyfikacja W polu 12 należy wpisać zamierzone środki pozwalające na ustalenie tożsamości przy użyciu przynajmniej jednego z następujących kodów: 1. .ostatecznego przeznaczenia pole 10 nie jest wypełniane. ilustracje lub opisy techniczne 5. 139 akapit drugi Kodeksu (stosowny jedynie do czasowego wwozu) Uwaga: 228 . który został wskazany w polu 7. = inne środki pozwalające na ustalenie tożsamości (wyjaśnić w polu 16 "informacje dodatkowe") 8. Warunki ekonomiczne Wnioskodawca musi wskazać powody dla wypełnienia warunków ekonomicznych. należy umieścić w polu 9 dane szczegółowe dotyczące odbiorcy takiego przekazania. na mocy.uszlachetniania biernego. 12. 82 ust. lub innych znaków wyróżniających 3. Urząd/urzędy celny/e a objęcia b zakończenia c urząd / urzędy nadzoru Wskazać sugerowany urząd lub urzędy celne. Gdzie stosowne.przetwarzania pod kontrolą celną. należy wypełnić pole 10 jedynie wtedy. = przeprowadzenie analiz 6.składu celnego. których składany jest wniosek o zezwolenie oraz podanie szczegółów dotyczących właściciela towarów opisanych w polu 7. = założenie plomb. 585 ust. należy wpisać nazwę. Uwaga: W przypadku ostatecznego przeznaczenia pole 11b nie jest wypełniane. W szczególności zaś dla: . 10. gdy jest to wymagane przez organy celne na mocy art. 2 i 90 Kodeksu). . = arkusz informacyjny INF 4. pieczęci. . Jeśli zamierzone jest dysponowanie prawami i obowiązkami (art.uszlachetniania czynnego przez użycie przynajmniej jednego z dwucyfrowych kodów podanych w dodatku dla każdego kodu CN.czasowego wwozu jest konieczne wskazanie artykułów. Uwaga: W przypadku: .Uwaga: W przypadku "ostatecznego przeznaczenia" wpisać zamierzone ostateczne przeznaczenie i miejsca. że zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie. = numer seryjny lub numer producenta 2. gdzie towary zostaną przypisane do zamierzonego dla nich ostatecznego przeznaczenia. . = pobranie próbek.

15. lub w celu uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności przywozowych w momencie wprowadzenia do swobodnego obrotu po uszlachetnianiu biernym. 2) 3. . 1) 2. Procedury uproszczone Pole 14a: W przypadku korzystania z uproszczonej procedury wprowadzenia. wypełnia się pole 18 formularza kontynuacyjnego "uszlachetnianie czynne" albo pola 19 lub 21 formularza kontynuacyjnego "uszlachetnianie bierne". 14. 3) 4. należy podać szczegóły przy użyciu przynajmniej jednego z poniższych kodów: Jak dla pola 14a.W przypadku składu celnego wypełnienie jest konieczne jedynie w wypadku. = bez formalności celnych między różnymi miejscami określonymi w pozwoleniu będącym przedmiotem wniosku 2. = Uproszczona procedura zgłoszenia (art. przy użyciu przynajmniej jednego z poniż. gdzie stosuje się art. 3) Pole 14b: Jeśli zamierza się wykorzystać uproszczoną procedurę zakończenia. zgodnie z załącznikiem 68 229 . należących do wnioskodawcy bądź operatora na mocy zgłoszenia objęcia procedurą celną 3. Uwaga: W przypadku procedury użytkowania końcowego. 253 ust. 2 i podać szczegóły w polu 16". 13.W przypadku składowania celnego. Transfer Jeśli zamierza się dokonać transferu towarów lub produktów. 2. zezwolenie może określać. Pole 12 nie jest wypełniane w przypadku uszlachetnienia czynnego z towarami ekwiwalentnymi. 542 ust. należy podać przynajmniej jeden z poniższych kodów: 1. należy wskazać proponowane formalności transferowe.W przypadku ostatecznego przeznaczenia należy podać okres. Jeżeli to uproszczenie jest wymagane należy wpisać: "art. . 253 ust. = Niepełna deklaracja (art. gdy w zakres sprawy wchodzą towary wstępnie finansowane lub. = Lokalna procedura odprawy z przedstawieniem towarów (art. = transfer od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego. Uwaga: . uszlachetniania biernego ze standardowym systemem wymiany lub tam. pole 14b nie będzie wypełniane. okres ten jest nieograniczony. kiedy produktom lub towarom zostanie już przypisane dozwolone przeznaczenie celne. jeśli wymagają tego organy celne. który będzie potrzebny do przypisania produktom zamierzonego ostatecznego przeznaczenia lub do przekazania towarów do innego posiadacza zezwolenia. 253 ust. 253 ust. w celu ubiegania się o zwrot należności przywozowych po uszlachetnieniu czynnym (system ceł zwrotnych).szych kodów: 1. w zależności od sprawy. Okres zakończenia (miesiące) Podać przewidywany okres wymagany dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanych (pole 2) procedur celnych. Okres ten rozpoczyna się w momencie objęcia towarów procedurą celną. = Lokalna procedura odprawy bez przedstawienia towarów (art. 586 ust. że okres zakończenia jest automatycznie przed łużany na wszystkie towary wciąż objęte procedurą w tym dniu.W przypadku uszlachetniania czynnego: w przypadku gdy okres zakończenia wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie. = transfer z urzędu objęcia do zakładów lub miejsca wykorzystania lub przetworzenia. Zamiast niego. = transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu powinien odbyć się z zastosowaniem procedury celnej 4. stąd pole zostawia się niewypełnione. Kończy się.

Podpis.. w rzeczywistości instytucja ta nie funkcjonowała. zamiast powyższego wypełnić jedynie stosowne pole (22. = inne dokumenty (stosowane tylko dla ostatecznego przeznaczenia.. Nr 75 z 2001 r. jakie będą brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na stosowanie określonej procedury gospodarczej.. że pozwolenie nie będzie udzielane jeżeli procedura... Pomimo że do polskiego ustawodawstwa celnego wprowadzono wyżej powołane przepisy uzależniające możliwość stosowania procedury gospodarczej od spełnienia warunków ekonomicznych......... jeśli miejsce wysyłki lub przybycia towarów jest składem typu B.... które zaczęły obowiązywać w związku z akcesją.. o stosowanie której ubiega się wnioskodawca. 15..Uwaga: W polu 16 zaznaczyć sugerowaną procedurę 1..... którą wprowadzono do przepisów polskiego prawa celnego jeszcze przed akcesją. jeżeli procedura nie przyczyniała się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz jeżeli udzielenie pozwolenia naruszałoby w sposób istotny interesy krajowych producentów. ... Obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych w przypadku ubiegania się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczych procedur celnych Obowiązek ten jest instytucją. co było podstawą do udzielenia pozwolenia na stosowanie danej procedury. sposób stosowania przez poszczególne państwa członkowskie tych regulacji był szeroko krytykowany.... zasad określania warunków ekonomicznych.. w których warunki ekonomiczne uznawano za spełnione....... 23 lub 26)... Jej celem było dążenie do racjonalizacji zasad dotyczących gospodarczych procedur celnych oraz wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów odnoszących się do trybu uzyskiwania pozwoleń....... 2.. Przy wypełnianiu formularza kontynuacyjnego. I tak zgodnie z art. 3. opisać w polu 16)... 802. Imię i nazwisko.. które mogą być użyteczne.. Oczywiście dla każdej procedury gospodarczej określono odrębne..10. z późn. 16. Podobne zasady przyjęto w przepisach odnoszących się do procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art... Oparto się tu na ogólnym założeniu.. 17......... Nie została bowiem wykonana (z uwagi na swój fakultatywny charakter) delegacja pozwalająca Ministrowi Finansów na uregulowanie w przepisach wykonawczych kryteriów oraz zasad "badania" tych warunków.) organ celny mógł odmówić udzielenia pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego........... obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych stanie się jedną z przesłanek.... 230 ...... 124 §2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r... Data. = formularz kontrolny T5 (tylko dla ostatecznego przeznaczenia) 2. Początkowo w przepisach zawarty był szczegółowy katalog przypadków. 140 § 2) oraz procedury uszlachetniania biernego... Pomimo tych............. nie będzie przyczyniała się do tworzenia korzystnych warunków dla utrzymania lub rozwoju we Wspólnocie szeroko rozumianej działalności przetwórczej oraz jeżeli udzielenie pozwolenia będzie miało ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty.... Wprowadzenie W przepisach wspólnotowego prawa celnego............00 Warunki ekonomiczne dla gospodarczych procedur celnych 1.Kodeks celny (Dz...... Informacje dodatkowe Podać wszystkie dodatkowe informacje... wydawało się precyzyjnych.. Uwaga: Transfer nie jest możliwy.... szczegółowe regulacje.... tworząc kryteria oceny spełnienia warunków ekonomicznych uwzględniające specyfikę każdej z tych procedur....... zm. U. Przepisy wspólnotowe regulujące zagadnienie warunków ekonomicznych Przepisy te przeszły w ostatnich latach znaczną ewolucję............... poz........

Szczegółowe kryteria warunków ekonomicznych stosowanych w procedurze uszlachetniania czynnego zostały określone w załączniku 70 do RWKC Informacje o warunkach ekonomicznych i szczegółowe kryteria przedstawiane są w formie następujących kodów: "01" W przypadku towarów przywożonych nie wymienionych w Załączniku 73 (tj. możliwa jest dopiero ingerencja późniejsza. 539 ust.WKC . że warunki ekonomiczne zostały spełnione itp.że w przypadkach. Niektóre z podmiotów zmuszane były bowiem do udowodnienia swoich uprawnień do korzystania z procedury i napotykali przy tym na znaczne trudności. 4. Powodowało to nierówne traktowanie podmiotów ubiegających się o pozwolenie na daną procedur ę gospodarczą. Zgodnie z postanowieniami art. Koncepcja przerodziła się w konkretne przepisy prawa celnego. z powodu których warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione W przepisach wspólnotowego prawa celnego obowiązek spełnienia warunków ekonomicznych jest jednym z wymogów uzyskania pozwolenia na: . Należą do nich: . Sprawdzanie to odbywa się przy uwzględnieniu określonych kryteriów. 117 lit. czy są spełnione warunki ekonomiczne. czy zostały spełnione warunki ekonomiczne polega tu na ocenie ekonomicznej nieopłacalności zastosowania zasobów wspólnotowych. Ostatecznie przeważyła ta. zmieniającym rozporządzenie Nr 2454/93 określające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. 148 lit. które nie były poddane wcześniejszej kontroli (opartej na analizie ryzyka).niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie mających tę samą jakość i charakterystykę techniczną co towary przewidziane do przywozu dla celów planowanych procesów uszlachetniania. 5. c WKC) . różnie określane były dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie pozwolenia.in. 231 .zobowiązania umowne. odnoszącą się do kwestii warunków ekonomicznych jest zmiana dokonana rozporządzeniem Komisji Nr 881/2003 z dnia 21 maja 2003 r. że warunki ekonomiczne uważa się za spełnione w przypadku wszystkich towarów za wyjątkiem towarów z określonych sektorów rolnych. w którym wymienione zostały towary. których przywóz jest planowany. Procedura uszlachetniania czynnego Warunki ekonomiczne przy procedurze uszlachetniania czynnego są bardziej złożone niż przy innych procedurach gospodarczych. które miały wyeliminować występujące problemy w praktycznym stosowaniu przepisów o warunkach ekonomicznych. 2 RWKC sprawdzenie. Jako wadę . e WKC) . W tym okresie pojawiło się szereg koncepcji. 1. c WKC). Podstawowe zasady określania przyczyn. Zmianą tą wprowadzono m. ponieważ osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia sama ocenia. I tak brakowało np. przy przywozie których warunki ekonomiczne. Jako zaletę tej koncepcji wskazywano ułatwienie pracy administracji. 502 ust. załączniku. .stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną (art. 6.stosowania procedury uszlachetniania biernego (art.Głównym powodem tej krytyki była występująca niejednolitość w stosowaniu przepisów w poszczególnych państwach członkowskich. która opierała się na liberalnym założeniu. Regulacje dotyczące zagadnienia warunków ekonomicznych Obecnie regulacje dotyczące zagadnienia warunków ekonomicznych zawarte są w: .różnice w cenie pomiędzy towarami wyprodukowanymi we Wspólnocie a towarami. zgodności co do oceny interesów producentów ze Wspólnoty. otrzymywali pozwolenie bez problemów. mające stanowić potwierdzenie. uważa się za niespełnione) i gdy kod 30 nie ma zastosowania. 133 lit. nowe kody warunków ekonomicznych. Reforma wspólnotowego prawa celnego w zakresie gospodarczych procedur celnych znalazła swój wyraz w rozporządzeniu Komisji Nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r.stosowanie procedury uszlachetniania czynnego (art. Jedną z ważniejszych zmian RWKC. podczas gdy ich konkurenci w innych państwach członkowskich. stosownie do postanowień art. .RWKC.

526 lit. wg ośmiocyfrowego kodu CN. naprawa. "11". 531 RWKC. "99" Wnioskodawca uważa warunki ekonomiczne za spełnione z powodów innych niż odpowiadające poprzednim kodom. operacje przeprowadzane na mocy umowy o przetworzenie robocze (tzn. Przy ocenie czy towary porównywalne produkowane we Wspólnocie uczyniłyby proponowaną operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. "12" Towary porównywalne. chodzi o towary przywożone określone w części A Załącznika 73 i wnioskodawca przedstawia dokument wystawiony przez właściwe organy (świadectwo IP3) zezwalające na objęcie tych towarów procedurą. wzięcie pod uwagę wpływu. ocenioną na podstawie korespondencji handlowej lub innych informacji. że są dostępne."10" Niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie określanych tym samym ośmiocyfrowym kodem CN. którego przyznanie podlegało badaniom warunków ekonomicznych. koniecznym jest. które nie odpowiadają wyraźnym wymaganiom nabywcy produktów kompensacyjnych w państwie trzecim. przetwarzanie pszenicy durum określanej kodem CN 1001 10 00 w celu wytworzenia makaronu określanego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. Wspomniane powody są wskazane we wniosku. jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. Spełnienie warunków ekonomicznych dla procedury uszlachetniania czynnego Zgodnie z art.cenę. w granicach ilościowych określonych przy pomocy bilansu podaży.art. "30" Pod uwagę brane są następujące elementy: ● ● operacje obejmujące towary przywożone o charakterze niehandlowym. operacje. o których mowa w art. nie mogą zostać wykorzystane.cenę przed ocleniem towarów przeznaczonych do przetworzenia oraz cen ę produktów porównywalnych wyprodukowanych we Wspólnocie pomniejszoną o podatki krajowe zrefundowane lub refundowane podczas eksportu. biorąc pod uwagę warunki sprzedaży i wszelkie refundacje lub inne sumy stosowane na mocy wspólnej polityki rolnej. która może zostać otrzymana za produkty kompensacyjne na rynku państwa trzeciego. modyfikacja lub przebudowa samolotu cywilnego lub satelity albo ich części. b RWKC). mającego siedzibę w kraju trzecim. nie przekracza 150 000 EUR dla towarów wymienionych w załączniku 73 lub 500 000 EURO dla pozostałych towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy (wartość de minimis). w których wartość1 towarów. mających tę samą jakość handlową oraz ten sam opis techniczny (towary porównywalne) jak towary przywożone. zgodnie z art. lub produkty kompensacyjne muszą zostać otrzymane z towarów przywożonych w celu uzyskania zgodności z postanowieniami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub handlowej (zobowiązania kontraktowe). zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia . niedostępność wystarczającej ilości tych towarów dla przeprowadzenia przewidzianych operacji przetworzenia lub fakt. "12". lub budowa. "11" towary porównywalne pomimo. przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego. UWAGA: Kody "10". "31" i "99" mogą być stosowane tylko w przypadku towarów wymienionych w Załączniku 73. Niedostępność oznacza całkowity brak produkcji we Wspólnocie towarów porównywalnych. jaki użycie towarów wyprodukowanych we Wspólnocie miałoby na cenę kosztów produktów kompensacyjnych i poprzez nią na zbycie produktu na rynku państwa trzeciego. że wspólnotowe towary porównywalne nie mogą być udostępnione wnioskodawcy w odpowiednim czasie dla przeprowadzenia proponowanych operacji handlowych. ● ● ● ● ● ● "31" Jeżeli. operacje przetworzenia na produktach kompensacyjnych otrzymanych w wyniku uprzedniego pozwolenia na uszlachetnianie czynne. między innymi. gdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy towarów przywożonych. zabiegi zwyczajowe. które to. 539 zd. ponieważ ich cena uczyniłaby proponowaną operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. . uwzględniając: . 11 rozporządzenia (WE) nr 3448/932. 1 RWKC warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetniania czynnego uważa się za spełnione z wyjątkiem sytuacji. mimo. 7. o których mowa w 232 . o których mowa we wniosku o wydanie pozwolenia. iż zamówienie zostało złożone we właściwym czasie.

przetworzenia pszenicy durum. wniosek o udzielenie pozwolenia może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. w ramach procedury uszlachetniania czynnego. Sposób informowania o warunkach ekonomicznych w procedurze uszlachetniania czynnego Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia . że planowana przez wnioskodawcę działalność przetwórcza okazałaby się nieopłacalna. 2 RWKC tj. jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia.10). . W przypadku gdy towary zawarte są w załączniku 73. oznaczonej kodem CN 1001 10 00 w celu produkcji makaronu. Informacja przekazywana jest za pomocą kodów wskazanych w za. . . 497 ust. 2 RWKC zastosowanie będzie miał wyłącznie kod 30 (z uwzględnieniem numeru umieszczonego pod tym kodem i wskazującego na konkretną sytuację faktyczną). jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 31. lub b) połączona wartość towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy dla ośmiocyfrowego kodu CN nie przekracza 150 000 EUR.łączniku 70 do RWKC). o których mowa w sekcji A załącznika 73 i wnioskodawca przedstawi dokument wystawiony przez właściwy organ (świadectwo IP5) zezwalający na objęcie tych towarów procedurą. Na potwierdzenie zasadności użycia kodu "11" wnioskodawca powinien dysponować np. Jeżeli wniosek dotyczy towarów nie wymienionych w załączniku 73 do RWKC możliwymi do wykorzystania kodami będą 01 i 30 (w zależności od okoliczności faktycznych sprawy). 9.zabiegów zwyczajowych. Jeżeli osoba ubiega się o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego a warunki ekonomiczne uważa się za spełnione zgodnie z art. Jeżeli przedmiotem wniosku są towary wymienione w załączniku 73 i spełniające przesłanki określone w art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/934 sprawa dotyczy towarów przywożonych.naprawy. ale nie spełniają przesłanek określonych w art. jakie używa się dla określenia warunków ekonomicznych. 12. warunki uważa się jednak za spełnione. Zagadnienia praktyczne: 1. 539 RWKC. 99. 531 RWKC. poprzedzone znakiem negacji (np. W ocenie wnioskodawcy winogrona. 1 RWKC wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. które mogą być brane pod uwagę są kody 10.umowy o przetworzenie robocze (tzn. Tryb taki określony został w art. 233 . 539 ust.załączniku 73 do RWKC. 539 ust. Zgodnie z regulacją zawartą w załączniku 73 ust. 539 ust. lub c) zgodnie z art. korespondencją handlową. mającego siedzibę w kraju trzecim.: a) wniosek dotyczy: . 8. 526 lit. w ramach ograniczeń ilościowych określonych na podstawie bilansu podaży. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego. za pomocą kodów przedstawiany jest także powód odrzucenia wniosku lub unieważnienia bądź cofnięcia pozwolenia z powodu nieprzestrzegania warunków ekonomicznych. oznaczonego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. które dostępne są na rynku Wspólnoty posiadają tak wysoką cenę. 497 ust. b RWKC). . W tym przypadku informację o warunkach ekonomicznych należy umieścić w polu 10 wniosku. C1. W wypadku towarów określonych w powyższym załączniku.przetworzenia produktów kompensacyjnych już otrzymanych przez przetworzenie na mocy poprzedniego pozwolenia. . 2 RWKC kodami. . Występując z wnioskiem o możliwość użycia do produkcji winogron z krajów trzecich. o których mowa w art. Wykorzystywane są te same kody.art. wnioskodawca wpisuje w pole 10 wniosku kod "11". Wnioskodawca planuje przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego towaru w postaci winogron przeznaczonych do przetwórstwa.czynności obejmujących towary o charakterze niehandlowym. 30 (8). udzielenie którego podlegało sprawdzeniu warunków ekonomicznych. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 3 RWKC. 11.

Owoce są własnością kontrahenta z kraju trzeciego. Procedura uszlachetniania biernego Podstawową przesłanką do oceny. 147 ust. przetworzenie robocze. 502 ust. 1 RWKC wniosek o pozwolenie powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. aby nie ponieśli oni poważnej szkody. 497 ust. sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się w ramach Komitetu (art. stosownie do postanowień art. 504 ust. pomimo. przede wszystkim towarów rolnych lub towarów objętych cłem antydumpingowym lub objętych cłem wyrównawczym). Jeżeli warunki ekonomiczne nie są uważane za spełnione wniosek o wydanie pozwolenia powinien być sporządzony w formie "pełnej" tj. 3 i 4 RWKC). który to kontrahent zleca producentowi ze Wspólnoty jedynie "usługowy przerób". a więc tzw. Procedura przetwarzania pod kontrolą celną Kryterium. 2 i art. że zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie. Sprawdzenie warunków ekonomicznych ma w tym przypadku na celu ustalenie. Sprawdzenie to ustala. Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione dla typów towarów i operacji wymienionych w części A Załącznika 76. lub b) dokonanie przetworzenia we Wspólnocie jest nieopłacalne ekonomicznie lub nie jest wykonalne z powodów technicznych lub wobec zobowiązań kontraktowych. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. Rozstrzygnięcia Komitetu są wiążące dla organów celnych wszystkich państw członkowskich w wypadku zaistnienia identycznych spraw. 1 akapit pierwszy RWKC. Jeżeli wniosek o pozwolenie sporządzany jest przez osobę. że dokonanie przetworzenia poza Wspólnotą przyniesie poważne niekorzyści przetwórcom wspólnotowym. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. 3 RWKC. określonego w art. ustalane jest.2. Warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetnienia biernego sprawdza się na podstawie art. czy zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi. We wniosku o pozwolenie pole 10 wypełnia się tylko wtedy gdy jest to 234 . W takim wypadku. czy zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi. 1 RWKC. Wnioskodawca powinien we wniosku o wydanie pozwolenia (pole 10) wskazać. 2 WKC na podstawie dokumentów towarzyszących. iż winogrona są towarem wymienionym w Załączniku 73 do RWKC. 552 ust. aby czynności przetworzenia zaistniały lub zostały utrzymane we Wspólnocie. aby czynności przetworzenia dokonane były we Wspólnocie. 3 RWKC. Jeżeli warunki ekonomiczne nie są uważane za spełnione wniosek o wydanie pozwolenia powinien być sporządzony w formie "pełnej" tj. 585 RWKC. 552 ust. która wywozi towary czasowo wywożone bez zamiaru przeprowadzenia procesów uszlachetniania. 11. że spełnione zostały warunki ekonomiczne w procedurze uszlachetniania biernego jest okoliczność. wnioskodawca może skorzystać ze "skróconego" trybu uzyskania pozwolenia. 10. Dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika 76 i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot. 497 ust. 3 RWKC tj. Dla typów towarów i operacji nie wymienionych w Załączniku 76 sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się zgodnie z art. 502 ust. Informacja o spełnieniu warunków ekonomicznych umieszczana jest przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pozwolenia. 3 RWKC. 4 RWKC oraz na podstawie art. 1 RWKC. 497 ust. 1 RWKC wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną powinien być sporządzony na piśmie z zastosowaniem wzoru zawartego w załączniku 67 do RWKC. stosownie do postanowień art. organy celne przeprowadzają wcześniejsze sprawdzenie warunków ustanowionych w art. według którego ocenia się spełnienie warunków ekonomicznych dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną zostały określone w art. 497 ust. Jeżeli osoba ubiega się o pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną a warunki ekonomiczne uważa się za spełnione zgodnie z art. Warunki ekonomiczne dla procedury uszlachetniania biernego uznaje się z reguły za spełnione. 497 ust. 497 ust. czy: a) istnieje prawdopodobieństwo. aby udzielenie pozwolenia nie spowodowało poważnego naruszenia istotnych interesów wspólnotowych przetwórców. 502 ust. Wnioskodawca planuje przywóz w ramach procedury uszlachetniania czynnego towaru w postaci winogron przeznaczonych do przetwórstwa. wniosek o udzielenie pozwolenia może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Za istotny interes przetwórców wspólnotowych uważa się. Tryb taki określony został w art.

towary porównywalne nie mogą zostać wykorzystane. 10: Niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie określanych tym samym ośmiocyfrowym kodem CN. sprawa zostaje przesłana do Komisji. mających tę samą jakość handlową oraz ten sam opis techniczny (towary porównywalne) jak towary przywożone. 522. 503 RWKC. może mieć miejsce: . 497 ust. niedostępność wystarczającej ilości tych towarów dla przeprowadzenia przewidzianych procesów uszlachetniania lub fakt. Sprawdzanie spełnienia warunków ekonomicznych z udziałem Komisji Sprawdzenie warunków ekonomicznych. kiedy dane dotyczące przyznanych zezwoleń ulegają modyfikacjom. władze celne informują wnioskodawcę lub posiadacza pozwolenia. Załączniki Załącznik nr 1 ZAŁĄCZNIK 70 do RWKC WARUNKI EKONOMICZNE I WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA (Art.jeżeli inna administracja celna wyraża sprzeciw wobec wystawionego pozwolenia . B. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia jest w toku załatwiania. 585 ust. 1. W przypadku procedury uszlachetniania biernego spełnienie warunków ekonomicznych nie jest kryterium dla zastosowania wniosku o pozwolenie sporządzanego za pomocą zgłoszenia celnego (art. Jeżeli rozpoczyna się sprawdzanie warunków ekonomicznych stosownie do postanowień art.w toku przeprowadzonego następnie postępowania i po uprzednich konsultacjach z zainteresowanymi władzami celnymi określa. które będą wymieniane w ramach współpracy administracyjnej. Zasadniczy interes przetwórców wspólnotowych oznacza. z udziałem Komisji. Komisja . Przypadki. poniewa ż ich cena uczyniłaby proponowaną 235 . a z drugiej strony informacji. Rozstrzygnięcie Komitetu jest wiążące dla zainteresowanych administracji celnych oraz jakichkolwiek innych administracji celnych mających do czynienia z podobnymi sprawami. PRZEPISY OGÓLNE Niniejszy Załącznik dotyczy z jednej strony szczegółowych kryteriów dla warunków ekonomicznych stosowanych do procedury uszlachetniania czynnego.z inicjatywy Komisji. że wspólnotowe towary porównywalne nie mogą być udostępnione wnioskodawcy w odpowiednim czasie dla przeprowadzenia proponowanych operacji handlowych. określone we wniosku. W przypadku przedłożenia sprawy Komitetowi. 201 Ordynacji podatkowej. Niedostępność oznacza całkowity brak produkcji towarów porównywalnych we Wspólnocie. wskazane są dla każdej z właściwych procedur. mimo. w jakich informacje muszą zostać dostarczone zgodnie z art. 502 i 522) A. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DLA WARUNKÓW EKONOMICZNYCH STOSOWANYCH DO PROCEDURY USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Kody i szczegółowe kryteria 01: Jeżeli chodzi o towary przywożone nie wymienione w Załączniku 73 i gdy kod 30 nie ma zastosowania.wymagane przez organ celny na mocy art. iż zamówienie zostało złożone we właściwym czasie.jeżeli zainteresowane władze celne pragną przeprowadzić konsultacje przed lub po wystawieniu pozwolenia . 12. że nie poniosą oni poważnej szkody w związku z wydaniem pozwolenia. czy wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych w ramach Komitetu. sposób i terminy. wraz z wynikami już przeprowadzonego przez organ celny sprawdzenia. 3 RWKC). 503 RWKC. iż taka procedura została wszczęta. postępowanie wszczęte tym wnioskiem zostaje zawieszone stosownie do postanowień art. o którym mowa w art. Informacje muszą także zostać przekazane w przypadkach. 11: Choć dostępne.

na zbycie produktu na rynku państwa trzeciego. operacje przeprowadzane na mocy umowy o przetworzenie robocze. konieczne jest. 11. zgodnie z art. 30: Pod uwagę brane są następujące elementy: ● ● ● ● ● ● ● operacje obejmujące towary przywożone o charakterze niehandlowym. Wspomniane powody są wskazane we wniosku. Przy podejmowaniu decyzji czy cena towarów porównywalnych produkowanych we Wspólnocie uczyniłyby proponowaną operacje handlową ekonomicznie nieopłacalną.10).operację handlową ekonomicznie nieopłacalną. przetwarzanie pszenicy durum określanej kodem CN 1001 10 00 w celu wytworzenia makaronu określanego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. w których wartość1 towarów przywożonych. gdy chodzi o towary wymienione w Załączniku 73. 11. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999. 12. 11 rozporządzenia (WE) nr 3448/93. 5. zabiegi zwyczajowe. lub 99: Wnioskodawca uważa warunki ekonomiczne za spełnione z powodów innych niż odpowiadające poprzednim kodom.cenę. określone w art. operacje. między innymi. które nie odpowiadają wyraźnie wyrażonym wymaganiom nabywcy produktów kompensacyjnych w państwie trzecim. która może zostać otrzymana za produkty kompensacyjne na rynku państwa trzeciego. w granicach ilościowych określonych przy pomocy bilansu podaży. 10. . 31 lub 99 mogą być używane tylko wtedy. C. 7 tego kodu. informacja jest również obowiązkowa. jest przedstawiany przy użyciu kodu (-ów). KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDSTAWIANE KOMISJI DLA KAŻDEJ STOSOWNEJ PROCEDURY Informacje. C. biorąc pod uwagę warunki sprzedaży i wszelkie refundacje lub inne sumy stosowane na mocy wspólnej polityki rolnej. lub produkty kompensacyjne muszą zostać otrzymane z towarów przywożonych w celu uzyskania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony praw własności przemysłowej lub handlowej (zobowiązania umowne). bądź ich części. Wykorzystywane są te same kody. Uszlachetnianie czynne Informacje dotyczące warunków ekonomicznych są przedstawione przy użyciu jednego lub więcej spośród kodów zawartych w części B. 531. którego wzór znajduje się w Załączniku. jak te użyte dla określenia warunków ekonomicznych. 1. INFORMACJE. poprzedzone znakiem negacji (np. Powód odrzucenia wniosku lub unieważnienia. którego przyznanie podlegało badaniom warunków ekonomicznych. które zostaną przedstawione Komisji odpowiadają polom formularza. bądź cofnięcia zezwolenia z powodu nieprzestrzegania warunków ekonomicznych. Przypadki. na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy (wartość de minimis). uwzględniając: . naprawa. nie przekracza 150 000 EUR dla towarów wymienionych w załączniku 73 lub 500 000 EUR dla pozostałych towarów. wg ośmiocyfrowego kodu CN. lub budowa. gdy kod 30 jest stosowany w odniesieniu do sytuacji określonych w podpodziałach 2. ● 31: Jeżeli. w których informacja jest obowiązkowa W przypadku gdy warunki ekonomiczne określane są kodami 01.cenę przed ocleniem towarów przeznaczonych na przetworzenie oraz cen ę produktów porównywalnych wyprodukowanych we Wspólnocie pomniejszoną o podatki krajowe zrefundowane lub refundowane podczas wywozu. wzięcie pod uwagę wpływu. procesy uszlachetniania na produktach kompensacyjnych otrzymanych w wyniku uprzedniego zezwolenia na uszlachetnianie czynne. chodzi o towary przywożone określone w części A Załącznika 73 i wnioskodawca przedstawia dokument wystawiony przez właściwe organy zezwalające na objęcie tych towarów procedurą. Uwaga: Kody 10. 31 lub 99. jaki użycie towarów wyprodukowanych we Wspólnocie miałoby na cenę nabycia netto produktów kompensacyjnych i tym samym. ocenioną na podstawie korespondencji handlowej lub innych informacji. . 12: Towary porównywalne. Dla mleka i przetworów mlecznych określonych w art. Przekazywanie informacji Informacje przeznaczone do wypełnienia kolumn 2-10 formularza przedstawionego w Załączniku przekazywane są 236 . modyfikacja lub przebudowa samolotu cywilnego lub satelitów.

gdy zezwolenie jest przyznawane zgodnie z art. 117 lit. jeśli dotyczy rodzaju towarów i operacji innych niż te wymienione w części A załącznika 76. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do obejmowania pewnych ilości niektórych produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ustaleniami dotyczącymi przetwórstwa wewnętrznego bez uprzedniego badania warunków gospodarczych (wyciąg) Artykuł 4 Wnioski o wydanie świadectw IP 237 . w szczególności. C. w przypadkach. zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93. wówczas informacja jest przekazywana terminie na nim określonym. 2 Kodeksu. opartego na porównaniu wymaganych dostępnych środków z prognozowanym zapotrzebowaniem na refundacje oraz uwzględniając. Warunki te uważa się za spełnione zgodnie z art. w terminie na nim wskazanym. włączając jedynie przypis 1 dotyczący zbóż. 2 w celu. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. są tymi. Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 3448/931 z dnia 6 grudnia 1993 r. 147 ust. 16. a zatem ilości. zagwarantują podmiotom gospodarczym większą przejrzystość dzięki uprzedniej publikacji indykatywnych ilości przywozu dla każdej oddzielnej wspólnej organizacji rynku. 3. Odprawa produktów rolnych w ramach procedur uszlachetniania czynnego podlega uprzedniej kontroli zgodności z warunkami gospodarczymi. 552 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93. Informacje te mogą wyjątkowo być przekazywane przy użyciu formularza zamieszczonego w Załączniku. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Szczegółowe przepisy wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 117 lit. dopuszczonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego innych niż określone w ust. C. Informacja jest przekazywana przy pomocy formularza zamieszczonego w Załączniku. Ilości te ustala się za pomocą bilansu sporządzonego przez Komisję. Termin "produkt podstawowy" użyty w niniejszym artykule dotyczy produktów wyszczególnionych według kodu CN w tabeli w załączniku A. aby wziąć pod uwagę rozwój czynników gospodarczych i regulacyjnych. 2. Terminy przekazywania informacji Informacja jest przekazywana tak szybko jak to możliwe. wskazuje się również. że odrzucenie wniosku. Przetwarzanie pod kontrolą celną Informacja jest przekazywana. Szczegółowe zasady stosowania akapitu drugiego. anulowanie lub cofnięcie zezwolenia dotyczy złożonego wniosku lub zezwolenia przyznanego zgodnie z art. Publikacje te wydawane są regularnie. w zależności od wykorzystania takich ilości. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych (wyciąg) Artykuł 11 1. W kolumnie (10) "Powód".Komisji elektronicznie. Informacja jest przekazywana przy pomocy formularza zamieszczonego w Załączniku. kiedy problemy techniczne czasowo uniemożliwiają komunikację drogą elektroniczną. które zostały faktycznie wykorzystane przy wytworzeniu towarów. w terminie na nim wskazanym. Ilości towarów. Uszlachetnianie bierne Kolumny 8 i 9 "Zezwolenia przyznane" mają być wypełnione jedynie wtedy. albo w wyniku. wywozu innych towarów. Bilans ten. uznaje się także za spełnione dla pewnych ilości produktów podstawowych użytych do wytworzenia towarów. 2. Jeśli używany jest formularz zamieszczony w Załączniku. szacunkową wielkość wywozu wspomnianych towarów i wewnętrzną oraz zewnętrzną sytuację rynkową odpowiednich produktów podstawowych. 1 akapit drugi i przez to niepodlegające opłacie przewidzianej w art. powinny być oceniane w regularnych odstę. umożliwiające wyznaczenie podstawowych produktów dopuszczonych w ramach procedur uszlachetniania czynnego oraz kontroli i planowania ilości w nim wymienionych. warunki gospodarcze określone w art. Ponadto.pach czasu. określonymi w art. 2 Kodeksu. Załącznik nr 6 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1488/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. 147 ust.

9. Za dzień złożenia wniosku o świadectwo przyjmuje się dzień. 14 ust. czy wniosek został dostarczony właściwemu organowi bezpośrednio czy też listem wysłanym pocztą zwykłą. 11 ust. same świadectwa oraz ich wypisy są sporządzane na formularzach zgodnych ze wzorami w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000. za pośrednictwem środków łączności lub pocztą elektroniczną. Nie ma znaczenia. z wyjątkiem przypadków zadziałania siły wyższej. Artykuł 6 Procedura składania wniosków 1. nie może przekroczyć 5 000 ton w przypadku produktów podstawowych objętych organizacją wspólnego rynku przetworów mlecznych. 5 ust. że w danej transzy nie złożył on ani nie złoży żadnego innego wniosku o świadectwa IP dla tego samego produktu podstawowego w Państwie Członkowskim. 1 oraz art. o świadectwo może ubiegać się każdy przedsiębiorca. który otrzymał refundacje w trakcie bieżącego lub poprzedniego roku budżetowego. pod warunkiem. Datą złożenia takiego wniosku będzie wtedy data otrzymania przez właściwy organ takiej pisemnej wiadomości przesłanej drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem środków łączności. 2. Jeden przedsiębiorca może złożyć w jednej transzy tylko jeden wniosek na każdy produkt podstawowy. 9. ani w żadnym innym Państwie Członkowskim. w którym zostaje on otrzymany przez właściwy organ. Jednakże. Artykuł 5 Składanie wniosków o wydanie świadectw 1. O świadectwo IP ubiegać się może jedynie przedsiębiorca będący tytularnym posiadaczem ważnego świadectwa refundacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/20002 lub będący tytularnym posiadaczem świadectwa wydanego w poprzednim roku budżetowym. cukru i ryżu. w wypadkach. aby pisemna wiadomość przesłana drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków łączności została potwierdzona wnioskiem na formularzu wydrukowanym lub wypełnionym zgodnie z art. Artykuł 8 Wypisy Wypisy ze świadectw mają taką samą wagę prawną co same świadectwa. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu art. Artykuł 9 Zasady używania i projektowania formularzy 1. z następującymi zmianami: a) nagłówek "Świadectwo przywozowe AGRIM" zostaje usunięty lub wykreślony bądź na nagłówku tym nadrukowuje 238 . Wnioski o świadectwa mogą zostać wycofane jedynie listem wysłanym pocztą zwykłą. w niedzielę lub w dniu świątecznym lub po godzinie trzynastej w dniu roboczym jest traktowany jako wniosek złożony pierwszego dnia roboczego po dniu jego faktycznego otrzymania. 4. Terminy określone w niniejszym rozporządzeniu są terminami według czasu belgijskiego. Państwa Członkowskie mogą wymagać. które nie zostały przedłożone lub wysłane właściwemu organowi na formularzach drukowanych lub wypełnionych zgodnie z art. za pośrednictwem środków łączności lub pocztą elektroniczną. Władze przyjmują jedynie wnioski o świadectwa z załączonym pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy.Jeśli ostatni dzień okresu składania wniosków wyrażonego w dniach wypada w sobotę. a 20 000 ton w przypadku produktów objętych organizacją wspólnego rynku zbóż. o ile zawierają one wszystkie dane wymagane w formularzach. Jeśli złożony został więcej niż jeden wniosek na ten sam produkt podstawowy. w którym wystąpił o wydanie takiego świadectwa. 3. Właściwe organy mogą jednak przyjmować pisemne wiadomości przesłane drogą elektroniczną bądź za pośrednictwem środków łączności. Wniosek o świadectwo otrzymany przez właściwe organy w sobotę. 3 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000. 2. Wniosek taki musi zostać otrzymany przez właściwe władze przed godziną trzynastą w dniu złożenia wniosku. niedzielę lub dzień świąteczny. w których ma zastosowanie akapit drugi art. Nie przyjmuje się wniosków o świadectwa. termin ten zostaje przedłużony do następnego dnia roboczego do godziny trzynastej. przekazanym lub dostarczonym bezpośrednio właściwemu organowi. że nastąpi to przed godziną trzynastą. nagłówek "Świadectwo przywozowe AGRIM".1. w ramach ilości dla których zostały wydane. łączna ilość produktu podstawowego. W przypadku wniosków o świadectwa składanych drogą elektroniczną. Wymóg ten nie będzie wpływał na ważność pisemnych wniosków przesłanych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem środków łączności. która może być oparta na zastosowaniu kodów. o którą stara się przedsiębiorca w danej transzy. właściwe władze Państw Członkowskich określą sposób zamiany metody ręcznego podpisu na inną metodę. Artykuł 7 Odrzucanie wniosków Wnioski zawierające warunki nieuwzględnione w zasadach Wspólnoty są odrzucane. 1 wnioski o świadectwa. Należy składać osobny wniosek dla każdej ilości dostępnego pojedynczego produktu podstawowego o ośmiocyfrowym kodzie Nomenklatury Scalonej. 2. 3. wszystkie wnioski zostają odrzucone. Powyższe przedłużenie terminu nie jest jednak uwzględniane przy określaniu okresu ważności świadectwa.

jest wydawany lub przesyłany wnioskodawcy.24 mm (szósta część cala) i z dokładnie odwzorowanym rozmieszczeniem elementów formularzy. Jeśli ilość. najlepiej ze stali. są ponadto oznaczone drukowanym zielonym wzorem w plecionkę. "PT" dla Portugalii. Formularze i ich dodatkowe strony są drukowane na białym papierze bez ścieru drzewnego. b) skreśla się sekcje 7 i 8. na którą wystawiono świadectwo. e) w sekcji 20 wzoru wniosku o świadectwo oraz w sekcji 24 wzoru świadectwa dodaje się pozycję "Świadectwo UC. "BE" dla Belgii. Obie strony egzemplarza pierwszego oraz strona kartek dodatkowych. określonym przez właściwe władze wydającego Państwa Członkowskiego. 1 rozporządzenia (WE) nr 1520/2000. Każdy formularz zawiera nazwę oraz adres drukarni lub znak ją identyfikujący. Na egzemplarzu nr 1 organ wydający wypis określa ilość. o którym mowa w art. 1 ust. "ES" dla Hiszpanii. W takim wypadku na każdym formularzu znajduje się odniesienie do upoważnienia udzielonego przez dane Państwo Członkowskie. zwany "egzemplarzem posiadacza" i oznaczony kodem "Nr 1". "LU" dla Luksemburga. by zapobiec wszelkim fałszerstwom metodami mechanicznymi czy chemicznymi. na której powinny się pojawić przypisania. jest mniejsza niż ilość określona w oryginalnym wniosku. zwany "egzemplarzem organu wydającego" i oznaczony kodem "Nr 2". 7. Można to czynić środkami mechanicznymi lub elektronicznymi. "FR" dla Francji. Organ wydający może też używać zamiast pieczęci zwykłej pieczęci suchej z perforowanymi literami lub cyframi. druga ilość musi być podana jedynie na formularzu wniosku. z wyjątkiem formularza wniosku oraz dodatkowych stron. 5. Formularze świadectw są sporządzane w zestawach zawierających w podanej kolejności: egzemplarz pierwszy. Na wniosek tytularnego posiadacza świadectwa lub cesjonariusza oraz po złożeniu pierwszego egzemplarza dokumentu organ wydający lub agencje wyznaczone przez każde Państwo Członkowskie mogą wydać jeden lub więcej wypisów z tego dokumentu. Wnioski. Państwa Członkowskie mogą także dopuszczać wnioski wypełnione atramentem i drukowanymi literami. d) skreśla się sekcję 19 wzoru świadectwa. W momencie ich wydania świadectwa i wypisy mogą mieć numer wydania przyznany przez wydający je organ. świadectwa i wypisy są drukowane i wypełniane w jednym z oficjalnych języków Wspólnoty. interlinią 4.się wyrazy "świadectwo IP". łącznie z dodatkowymi egzemplarzami świadectwa. Wnioski. pozostaje w organie wydającym. dla celów produkcji towarów nieobjętych załącznikiem I" ręcznie albo środkami mechanicznymi lub elektronicznymi. dla której dany wypis zosta ł wydany. z tolerancją długości -5-+8 mm. a także indywidualny numer seryjny. 4. "EL" dla Grecji. 239 . Wypisy są sporządzane w co najmniej dwóch egzemplarzach. Artykuł 10 Procedura wydawania wypisów 1. 2. Pieczęcie organów wydających i organów zajmujących się przypisaniem są wyciskane pieczątką metalową. "SE" dla Szwecji i "UK" dla Wielkiej Brytanii. Nie sporządza się dalszych wypisów z wypisu ze świadectwa. 3. Numer ten jest poprzedzony następującymi literami odpowiadającymi Państwu Członkowskiemu wydającemu dokument: "AT" dla Austrii. "FI" dla Finlandii. "IE" dla Irlandii. świadectwa i wypisy są wypełniane maszynowo lub komputerowo. Właściwe władze Państw Członkowskich mogą. jeśli to konieczne. w którym mają one siedzibę. "DK" dla Danii. "NL" dla Niderlandów. Formularze takie muszą być wypełniane zgodnie z podanymi w nich wskazówkami. Rozmiar papieru wynosi 210 x 297 mm. przygotowanym do pisania. 6. Formularze dla wypisów ze świadectw są sporządzane w zestawach zawierających w podanej kolejności: egzemplarz pierwszy i egzemplarz drugi. Państwa Członkowskie mogą zwalniać wnioskodawców od wypełniania zestawów określonych w poprzednim akapicie wymagając jedynie wypełniania formularza wniosku. Egzemplarz pierwszy. 2. Formularze mogą być także drukowane przez drukarnie wyznaczone przez Państwo Członkowskie. Egzemplarz drugi. Obok tej ilości na egzemplarzu nr 1 zamieszczane jest słowo "wypis". egzemplarz drugi oraz wniosek. c) skreśla się tytuł sekcji 11. "DE" dla Niemiec. "IT" dla Włoch. o gramaturze co najmniej 40 g/m2. Drukowaniem formularzy zajmują się Państwa Członkowskie. wymagać tłumaczeń świadectw i ich wypisów na jeden z urzędowych języków danego Państwa Członkowskiego.

pozostaje w organie wydającym. Jeżeli jednak ma zastosowanie art. W części 2 sekcji 1 kolumny 29 oraz sekcji 1 kolumny 30 egzemplarza nr 1 organy celne określają ilość. 1. Artykuł 12 Liczba egzemplarzy świadectw IP Z zastrzeżeniem art. 14 może jednak zostać następnie przyjęty drugi wniosek. Świadectwa takie są dalej zwane "świadectwami elektronicznymi". Organy celne przesyłają następnie w ciągu 15 dni właściwie wypełniony oryginał egzemplarza nr 1 organowi wydającemu.3. żeby organ wydający mógł dostosować wpisy na egzemplarzu nr 1 świadectwa do wpisów na egzemplarzu nr 1 wypisu. Treść świadectwa elektronicznego musi być identyczna z treścią świadectwa papierowego. zgodnie ze szczegółowymi zasadami ustalonymi przez właściwe władze. Za okazaniem egzemplarza nr 1 ważnego świadectwa UC lub wypisu z takiego świadectwa i przy spełnieniu warunków ustalonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/933.20. z wliczeniem tego dnia do okresu ich ważności.00 Pojedyncze pozwolenia 1. Artykuł 11 Świadectwa elektroniczne 1. organy celne przesyłają organowi wydającemu kopię wypełnionego egzemplarza nr 1. o których mowa w art. Na mocy art. W celu poświadczenia daty złożenia wniosku organy celne podpisują i pieczę. określonemu w sekcji 1. Do celu określenia okresu ważności świadectw są one uważane za wydane w dniu złożenia o nie wniosku. Egzemplarz pierwszy. Tytularni posiadacze lub cesjonariusze świadectw elektronicznych. Wypisy te wydawane są w formie dokumentu papierowego w Państwach Członkowskich podłączonych do systemu skomputeryzowanego wydawania dokumentów. 9 świadectwa mogą być wydawane i stosowane przy użyciu systemów komputerowych. Tytularny posiadacz zwraca egzemplarz nr 1 wypisu wykorzystanego lub nieaktualnego do organu wydającego świadectwo. zmieniającym rozporządzenie Nr 2454/93 określające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny zostały wprowadzone nowe regulacje. muszą zwrócić się o sporządzenie wypisu z takich świadectw. Z zastrzeżeniem art. z załączonym egzemplarzem nr 1 świadectwa. zwany "egzemplarzem posiadacza" i oznaczony kodem "Nr 1". zatrzymując oryginał. c) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. I tak rozporządzeniem Komisji Nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r. które regulują zasady wydawania pojedynczych pozwoleń są: . Świadectw tych nie można jednak używać do momentu ich faktycznego wydania. Artykuł 13 Okres ważności świadectw IP 1. 11 świadectwa te są sporządzane w co najmniej dwóch egzemplarzach. 14 ust. 3. na którą został faktycznie złożony wniosek. przedsiębiorca może złożyć pojedynczy wniosek do organów celnych Państwa Członkowskiego o zezwolenie na stosowanie wewnętrznych ustaleń dotyczących przetwórstwa w stosunku do ilości produktu podstawowego mniejszej lub równej ilości określonej na świadectwie lub wypisie.RWKC. 2. 9 ust. Egzemplarz drugi. W 2001 r. 1. Świadectwa IP są ważne do końca trzeciego miesiąca po dacie złożenia wniosku o ich wydanie. 15. nastąpił a reforma wspólnotowego prawa celnego w zakresie gospodarczych procedur celnych. których celem była racjonalizacja zasad dotyczących gospodarczych procedur celnych oraz wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów odnoszących się do trybu uzyskiwania pozwoleń. którzy zamierzają używać ich w Państwie Członkowskim nie podłączonym do skomputeryzowanego systemu wydawania dokumentów.tują sekcję 1 kolumny 32 oryginału egzemplarza nr 1. 2. 240 . Wypisy te są niezwłocznie wydawane bez dodatkowych kosztów na formularzu. na podstawie którego został on sporządzony. zwany "egzemplarzem organu wydającego" i oznaczony kodem "Nr 2". jest niezwłocznie wydawany wnioskodawcy. o którym mowa w art. 117 lit. że zostały spełnione warunki gospodarcze. Uważa się w takim przypadku.WKC . W przypadku świadectwa elektronicznego może to nastąpić drogą elektroniczną.Wprowadzenie Podstawowymi aktami prawnymi.

przetwarzania. natomiast wszystkie czynności związane z planowaną procedurą ograniczają się do terytorium innego państwa członkowskiego. Z pozwoleniem pojedynczym nie mamy do czynienia także w sytuacji gdy np. Przy procedurze odprawy czasowej wniosek składany jest do organu celnego. miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych przedsiębiorcy znajduje się w jednym państwie członkowskim. Ponadto w polu 5 wnioskodawca zobowiązany jest umieścić informację o rodzaju i miejscu prowadzenia głównej księgowości. natomiast w polu 9 "Dane dotyczące planowanych działań" należy wskazać nazwy państw członkowskich. także w Niemczech i Słowacji. z wyjątkiem odprawy czasowej.5 RWKC). którego organy celne są właściwe do wydania pozwolenia ze względu na miejsce 241 . Oznacza to. przetwarzane lub wykorzystywane. czasowego wywozu). że jeżeli miejsce dokonywania czynności związanych z procedurą nie znajduje się na terytorium tego państwa członkowskiego. wszystkie czynności związane z planowaną procedurą np. Pojęcie Definicja pojęcia pojedyncze pozwolenie została określona w art. gdy procedura gospodarcza od chwili objęcia towaru procedurą.3 RWKC). a jedynie urząd wyjścia dla wywozu/powrotnego wywozu towaru znajduje się w innym państwie członkowskim.526 ust. uszlachetniania. właściwego ze względu na miejsce pierwszego wykorzystania towaru (art.2 RWKC). Jeżeli przepisy wspólnotowego prawa celnego dopuszczają możliwość aby wniosek o pozwolenie na gospodarczą procedurę celną został sporządzony poprzez złożenie zgłoszenia celnego (art. Przykład: Przedsiębiorstwo "A" planuje realizację procedury uszlachetniania czynnego w zakładach produkcyjnych znajdujących się w Polsce. osoba ubiegająca się o udzielenie pojedynczego pozwolenia wpisuje w polu 3 "Rodzaj wniosku" kod "3". Właściwość do złożenia wniosku Wniosek o wydanie pozwolenia składa się do organu celnego. 3. Z pozwoleniem pojedynczym nie mamy do czynienia także w sytuacji gdy np. Tryb udzielania pojedynczego pozwolenia Forma wniosku o pojedyncze pozwolenie Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia. Zgodnie z tą definicją pojedyncze pozwolenie oznacza pozwolenie. na Słowacji i w Czechach. forma taka może mieć równie ż zastosowanie do wniosków o pojedyncze pozwolenie. W takim przypadku pozwolenie pojedyncze udzielane jest poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego.496 lit. miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych przedsiębiorcy znajduje się w jednym państwie członkowskim. który jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych wnioskodawcy oraz gdzie przeprowadzana jest przynajmniej część operacji/czynności związanych z procedurą (składowania. aż do nadania towarom jednego z nowych przeznaczeń celnych w urzędzie zakończenia. poprzez poszczególne czynności (procesy). natomiast wszystkie czynności związane z planowaną procedurą ograniczają się do terytorium innego państwa członkowskiego. Pozwolenie pojedyncze nie zostanie jednak wydane. uszlachetniane. 4. Urzędy objęcia i zakończenia planowanej procedury będą znajdowały się w Polsce. przeprowadzana jest w całości w jednym państwie członkowskim. sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik 67 do RWKC. na podstawie którego gospodarcza procedura celna może być realizowana na terytoriach kilku (przynajmniej dwóch) państw członkowskich. O pojedynczym pozwoleniu mówimy już wtedy. Towary będą zastosowane obok Polski. składowanie lub uszlachetnianie przebiegają na terytorium Słowacji. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku zawartą w powyższym załączniku. W przypadku składów celnych pojedyncze pozwolenia mogą być wydawane jedynie dla prywatnych składów celnych (art.497 ust. Przykład: Miejscem prowadzenia ksiąg handlowych jest Polska. Firma "B" rozważa przeprowadzenie procedury odprawy czasowej. niż to w którym towary będą składowane. gdy przy realizowaniu procedury chociażby tylko jeden urząd celny znajdował się w innym państwie członkowskim.500 ust. na terytoriach których będzie przebiegać dana procedura. Przy każdym z planowanych miejsc znajdować się będą urzędy zakończenia.2.c RWKC.

. 242 .500 RWKC. poprzez przekazanie arkusza informacyjnego INF 6. Art.500 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. żadne sprzeciwy/zastrzeżenia wobec projektu pozwolenia nie zostały zgłoszone albo zrezygnowano z wniesienia sprzeciwu po uprzednim postępowaniu wyjaśniającym i osiągnięciu porozumienia. nie zostanie osiągnięte porozumienie. odpowiedzialnego za wydanie pojedynczego pozwolenia (art.500 nie wypowiada się na temat ewentualnych terminów. uchylone lub cofnięte (art.500-501 RWKC.622) w Polsce organem właściwym do udzielenia pojedynczego pozwolenia jest dyrektor izby celnej. poz. Przykład: Miejsce prowadzenia ksiąg handlowych oraz urząd objęcia znajdują się w Polsce. sprawdza wniosek w zakresie swoich kompetencji i przygotowuje projekt pozwolenia. na terytoriach których procedura będzie realizowana (procedura konsultacyjna).a RWKC) 3. Jeżeli w zakresie zgłoszonych przez państwa członkowskie zastrzeżeń. na obszarze którego prowadzona jest zasadnicza część czynności związanych z procedurą. Organ celny państwa członkowskiego.2 lit.501 ust. Tryb postępowania w takim przypadku określa art. to w wypadku pojedynczych pozwoleń jego sytuacja nie może być gorsza.1 RWKC) 2.2 lit. Są to następujące sytuacje: 1.500 ust.4 RWKC). dokonane np. procedura konsultacyjna. jeżeli wniosek o pojedyncze pozwolenie dotyczy czasowego przywozu i nie jest sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik 67 do RWKC (dotyczy to przypadków gdy wniosek o pojedyncze pozwolenie może być sporządzony w formie zgłoszenia celnego). może ograniczać się do zwykłego powiadomienia.2 RWKC). Przebieg procedury konsultacyjnej Wydanie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody organów celnych zainteresowanych państw członkowskich. Natomiast wnioskowana procedura składu celnego przeprowadzana będzie na terytorium Słowacji.500 ust.501 ust. Zgodnie z art. Ułatwienia stosowane przy udzielaniu pojedynczych pozwoleń W art. wniosek należy złożyć do organu celnego tego państwa członkowskiego. tj. które zostały wcześniej ogólnie uzgodnione pomiędzy uczestniczącymi w konsultacjach państwami członkowskimi (art.501 RWKC określono w jakich sytuacjach. (art. W ciągu 15 dni od wpływu wniosku i projektu pozwolenia do organów celnych uczestniczących w postępowaniu państw członkowskich. organy te powinny potwierdzić datę przyjęcia/odebrania przedmiotowych informacji (dokumentów). 5. jeżeli pojedyncze pozwolenie jest przedłużane.70 ust.2 RWKC).3 zd. Organem odpowiedzialnym za wydanie pozwolenia będzie zatem słowacka administracja celna. Czynność polegająca na przekazaniu. o której mowa w art. 6.U.500 ust. a następnie uzgadnianiu treści pozwolenia z administracjami celnymi uczestniczących państw członkowskich powierzone zostało w Polsce Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu. Prowadzi to do wniosku. Organ odpowiedzialny za wydanie pozwolenia przesyła kopię uzgodnionego pozwolenia do organów celnych wszystkich uczestniczących w postępowaniu państw członkowskich (art.3 zd.501 ust. Obowiązek taki wynika z postanowień art. Jednakże skoro stosownie do postanowień art.3 RWKC) Odpowiedzialny organ celny może udzielić pozwolenia jeżeli w wyznaczonym 30-dniowym terminie. Wniosek wraz z projektem pozwolenia przesyłany jest następnie do organów celnych innych zainteresowanych państw członkowskich. wniosek zostaje odrzucony w części obejmującej te zastrzeżenia. że odpowiedzialne organy muszą zredagować projekt pozwolenia w terminie 30 dni. nieznacznie zmieniane. nie przeprowadza się wówczas procedury konsultacyjnej. jeżeli ulegają zmianie kryteria i warunki dla wydania rozstrzygnięcia o udzieleniu pozwolenia.Prawo celne (Dz. państw.1 RWKC o ewentualnych zastrzeżeniach powinny natomiast zawiadomić odpowiedzialny organ. zastępuje ją zwykłe powiadomienie organów celnych zainteresowanych państw członkowskich (art.3 zd.506 ust.Nr 68.b RWKC).500 ust. w terminie 30 dni od dnia wpływu projektu pozwolenia (art. w których organy celne powinny wydać rozstrzygnięcie w sprawie pojedynczego pozwolenia. W izbie tej powstała komórka organizacyjna prowadząca procedurę konsultacyjną.1 RWKC wnioskodawca w ramach ogólnych zasad dotyczących wyznaczania terminów przy zwykłym trybie uzyskiwania pozwolenia powinien być poinformowany o rozstrzygnięciu organu celnego w sprawie udzielenia pozwolenia w terminie 30 dni.prowadzenia/przechowywania ksiąg handlowych.

przez importera. 243 . w postaci tego produktu.w ramach obu podstawowych systemów wprowadzono następujące szczególne sposoby realizowania procedury: ● wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych (nazywane także "obrotem ekwiwalentnym") . należności przywozowych. zwanego dalej "WKC" oraz art.3 lit. procedury z zastosowaniem Karnetu ATA lub CPD oraz szczególne przypadki stosowania procedury odprawy czasowej (art. Sposoby korzystania z procedury Procedura uszlachetniania czynnego może być przeprowadzana w dwóch podstawowych systemach tj.art.526-550 Rozporządzenia Wykonawczego. na wniosek osoby korzystającej z procedury. a tym samym zapobiec trudnościom jakie mogą wystąpić podczas jej przebiegu (z powodów często niezależnych od osoby korzystającej z procedury) . że przywóz towarów na obszar celny Wspólnoty wymaga uiszczenia. Wobec towarów objętych procedurą w systemie zawieszeń nie pobiera się należności przywozowych. w postaci produktów kompensacyjnych . pod szczegółowo uregulowanymi w prawie celnym warunkami.b WKC.1 lit.a WKC. 17.1 lit. obowiązki. ale jednocześnie wypełniając nałożone.501 ust. W przepisach celnych przyjęto założenie.4. a ponadto winna przyczyniać się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz nie może naruszać w sposób istotny interesów wspólnotowych producentów. ze względów gospodarczych. systemie zawieszeń i systemie ceł zwrotnych. zwanego dalej "RWKC". że powyżej wskazane podstawowe systemy realizowania procedury mogą okazać się niewystarczające. które wprowadzane są na obszar celny Wspólnoty tylko na określony czas potrzebny do wytworzenia gotowego produktu. korzystając tym samym z przywilejów jakie ta procedura stwarza. zwanego w przepisach celnych produktem kompensacyjnym. Procedura uszlachetniania czynnego w zależności od zastosowanego systemu umożliwia zatem albo bezcłowy przywóz surowców (system zawieszeń) albo odzyskanie uprzednio zapłaconych od nich należności (system ceł zwrotnych).114-129 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. umożliwiono wprowadzanie takich surowców na obszar celny Wspólnoty bez konieczności uiszczania należności przywozowych lub dopuszczając ich zwrot lub umorzenie. Towary objęte procedurą w systemie ceł zwrotnych są najpierw dopuszczane do obrotu.115 ust. A zatem w celu wspierania eksportu. szczególne przypadki obrotu trójstronnego.00 Procedura uszlachetniania czynnego 1. z czym wiąże się pobór należności przywozowych oraz zastosowanie środków polityki handlowej. iż procedura ta jest wyjątkiem od zasady pobierania należności przywozowych od towaru przywożonego spoza Wspólnoty.art.art. Do tych sytuacji zalicza się np. jej stosowanie musi być poprzedzone udzieleniem przez organ celny pozwolenia.114 ust. Jeżeli więc osoba spełnia określone prawem warunki może stosować procedurę uszlachetniania czynnego. a następnie. Utrzymywanie w takim wypadku należności powodowałoby zmniejszenie zainteresowania ze strony wspólnotowych producentów działalnością eksportową z uwagi na brak konkurencyjności na rynkach zagranicznych.a WKC.114 ust. jak również nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej. Istnieją jednak sytuacje. biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji praktycznych występujących w obrocie gospodarczym.00. uzasadnione. Te szczególne uprawnienia w obrocie towarowym z zagranicą nazwano procedurą uszlachetniania czynnego.1 lit. Z uwagi na fakt. 2. Następnie należności te mogą zostać zwrócone lub umorzone. aż do chwili gdy towary te zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty. Zasady stosowania procedury uszlachetniania czynnego regulują przepisy: art. Aby zatem uczynić tę procedurę jak najbardziej elastyczną. są wywożone poza ten obszar. spowodowanej wysokimi kosztami produkcji. jeżeli towary zastaną wywiezione poza obszar celny Wspólnoty. przywóz surowców. przez tę procedurę. Wprowadzenie Na gruncie prawa celnego zasadą jest. gdy pobieranie takich należności od sprowadzanych towarów nie jest. w postaci produktów kompensacyjnych .a-c RWKC).

537 RWKC. poddanie towarów niewspólnotowych procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania czynnego i zgodnie z jej warunkami. zastosowanie wobec produktów kompensacyjnych pierwotnie wywiezionych lub powrotnie wywiezionych w związku z procedurą uszlachetniania czynnego. odpowiednich regulacji dotyczących zwolnienia od należności przywozowych towarów powracających .art. W art. zwanych procesami uszlachetniania.2 lit. System zawieszeń Towary przeznaczone do uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń nie są obciążane należnościami przywozowymi. Oznacza to.b RWKC. Zgodnie z powyższym kontraktem polski producent będzie dokonywał przywozu towarów przeznaczonych do powyższej produkcji.b WKC. ustanowionych przez przepisy wspólnotowe w ramach wspólnej polityki handlowej.art. Istota zawieszenia poboru należności przy procedurze uszlachetniania czynnego w omawianym systemie.173 lit. wywóz ze Wspólnoty produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania .tj.art. że zamiarem osoby korzystającej z procedury jest powrotny wywóz głównych produktów kompensacyjnych . w pomieszczeniach składu celnego . mającego siedzibę w kraju trzecim. nawet jeżeli zostają one całkowicie lub częściowo zużyte w tym procesie. objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego.106 ust. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami i w imieniu głównego zobowiązanego. ograniczenia lub limity ilościowe oraz zakazy dotyczące przywozu lub wywozu towarów. że wybór sposobu realizowania procedury spośród wymienionych powyżej trybów. Wtedy też zastosowanie będą miały środki polityki handlowej. Do procesów tych.art. Z wyżej przedstawionych powodów procedurę uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń nazywa się procedurą zawieszającą.c WKC.b WKC. do wskazanego odbiorcy poza obszarem celnym Wspólnoty.art. które prowadzą działalność eksportową i mają zapewnione dla produktów kompensacyjnych. zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia .115 ust. ● ● ● Zasadą jest. na warunkach określonych dla tej procedury. Głównie dotyczy to wypadków tzw. przetworzenia roboczego oznaczającego jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia. podczas ich pozostawania w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym .536 lit. 2. Po dokonaniu procesu polegającego na obróbce i przetwarzaniu przywiezionych towarów gotowe meble będą odsyłane z powrotem do kontrahenta lub też. zarówno należności przywozowe jak i środki polityki handlowej są zawieszone.● ● poprzedni wywóz . związana jest z założeniem.1 lit. takich jak środki dozoru i ochrony. pozataryfowych środków dotyczących przywozu i wywozu towarów. Do procesów uszlachetniania zalicza się także wykorzystywanie towarów nie wchodzących w skład produktów kompensacyjnych ale umożliwiających lub ułatwiających ich uzyskanie. zalicza się: obróbkę towarów (w tym składanie. rynki zbytu poza Wspólnotą.123 WKC. Ponieważ polski producent nie jest właścicielem towaru sprowadzonego z zagranicy (towar został mu jedynie powierzony). którym mogą być poddane towary w związku z zastosowaniem procedury uszlachetniania czynnego.c WKC określone zostały procesy.114 ust. W związku z powyższymi zasadami na stosowanie systemu zawieszeń decydują się zazwyczaj te podmioty. jak również nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej (art.1 pkt 7 RWKC) tj. w ramach procedury uszlachetniania biernego . czasowy wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania poza obszarem celnym Wspólnoty. przetwarzanie towarów oraz naprawę towarów (w tym odnawianie i regulację).art. zgodnie z jego dyspozycją. Przykład Polski producent mebli zawiera kontrakt z kontrahentem z kraju trzeciego na wytworzenie kompletów mebli tapicerowanych z materiałów i surowców powierzonych przez tego kontrahenta i według określonych przez niego wzorów. montaż lub instalowanie ich w innych towarach). umowa) podmioty te nie muszą angażować środków finansowych w przywóz towarów potrzebnych do ich wytworzenia.1 lit. towary te zostaną dopuszczone do obrotu. Należności przywozowe uiszcza się dopiero wtedy gdy wobec towarów (w postaci produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym) powstanie dług celny np. Poprzez zapewnienie możliwości powrotnego wywozu głównych produktów kompensacyjnych (kontrakt.art. należy do osoby ubiegającej się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego.187 WKC. a ponadto towar ten przeznaczony jest do powrotnego wywozu w postaci 244 .1. że na czas pozostawania towarów na obszarze celnym Wspólnoty w celu poddania ich procesom uszlachetniania. jakie stosuje się przy dopuszczaniu do obrotu przywożonych towarów.

2. a wobec zobowiązań kontraktowych powinien pilnie dostarczyć poza obszar celny Wspólnoty określoną ilość produktów. o ile spełnione zostaną określone warunki. że towarom tym nadano jedno z przeznaczeń celnych określonych w art. Stąd właśnie wygodniejszą formą będzie uprzednie uiszczenie należności przywozowych. System ceł zwrotnych opiera się na założeniu. które po poddaniu ich jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania. zostaną wywiezione poza ten obszar w postaci produktów kompensacyjnych. iż działanie takie miało na celu odroczenie zapłaty należności. W takim wypadku.gotowe wyroby zostaną wywiezione poza obszar celny Wspólnoty zakłady będą mogły ubiegać się o zwrot należności przywozowych uprzednio zapłaconych w stosunku do towarów przywiezionych z krajów trzecich i wykorzystanych do produkcji. tj. zanim właściwe składniki do produkcji zostały przywiezione.3. Jeżeli jednak pewna ilość wyrobów zostanie sprzedana na rynku wspólnotowym zakłady nie będą występowały o zwrot należności przywozowych od surowców wykorzystanych w procesie. które wiążą się ze zwłoką w dostawie towarów przeznaczonych do uszlachetniania lub koniecznością wykonania krótkoterminowych zleceń. może do ich wytworzenia wykorzystać towar wspólnotowy zwany ekwiwalentnym.1 tiret drugie WKC. jeżeli osoba ta wykaże. może użyć do produkcji towar wspólnotowy w miejsce towaru przywożonego w tym celu spoza UE. Planując opisaną powyżej działalność polski producent może ubiegać się o pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Zwrot lub umorzenie należności przywozowych dokonywany jest na wniosek osoby korzystającej z procedury. Z uwagi na krótki termin wykonania zlecenia. gdyż sytuacja tych towarów została już uprzednio uregulowana zgłoszeniem celnym o ich dopuszczeniu do obrotu. który poprzez swoją konstrukcję eliminuje te problemy producentów. jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki korzystania z procedury. Przykład Polskie zakłady przemysłu cukierniczego do wytworzenia wyrobów czekoladowych przeznaczonych dla odbiorców spoza obszaru celnego Wspólnoty. Zatem. Do wytworzenia tego produktu zakład zamierzał sprowadzić spoza Wspólnoty odpowiednie składniki. zakład wykorzystał do wytworzenia koncentratu odpowiednie składniki wspólnotowe.128 ust. nie jest zainteresowany uiszczaniem należności przywozowych. a jedynie przewidywać taką możliwość. W przeciwnym wypadku. Zakłady nie będą przy tym zobowiązane do przedkładania organom celnym zgłoszenia celnego w celu uregulowania sytuacji towarów przywiezionych z krajów trzecich. Jeżeli po dokonaniu procesu polegającego na przetworzeniu . 245 . że osoba korzystająca z procedury nie musi mieć konkretnego zamiaru wywozu głównych produktów kompensacyjnych. 2. Jeżeli zatem producent gotowych wyrobów nie będzie posiadał wystarczającej ilości towaru pochodzącego z importu. że przywiezione towary dopuszczone do obrotu w ramach systemu ceł zwrotnych zostały wywiezione poza obszar celny Wspólnoty lub. a jedynie świadczeniem usługi polegającej na wytworzeniu zamówionego produktu.gotowych mebli. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych Jest to szczególny sposób korzystania z procedury. wykorzystują surowce (np. gdy towar pozostanie na obszarze celnym UE (jako towar w stanie nie zmienionym lub w postaci produktu kompensacyjnego) można go zbyć na rynku wspólnotowym bez ponoszenia konsekwencji prawnych (decyzja o stwierdzeniu wypadku powstania długu celnego) i narażenia się na zarzut. W związku z zastosowaniem tej procedury producent nie będzie musiał angażować środków finansowych w przywóz towarów przeznaczonych do obróbki i przetworzenia. bakalie) zakupione w krajach trzecich. W chwili przywozu składników spoza obszaru celnego Wspólnoty zakład posiadał już wytworzony koncentrat. Zakłady zgłaszają te surowce do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych. przysługuje zwrot lub umorzenie należności przywozowych wymaganych wobec tych towarów. 2. Przykład Zakład przetwórstwa spożywczego wykonujący produkcję eksportową otrzymał zlecenie na wytworzenie w określonym terminie koncentratu zupy w proszku. W wypadku bowiem znalezienia nabywcy dla wytworzonego produktu i wywiezienia tego produktu poza obszar celny Wspólnoty można ubiegać się o zwrot należności lub ich umorzenie. który stał się następnie przedmiotem wywozu. System ceł zwrotnych System ten jest stosowany wobec towarów dopuszczonych do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty.

Jest to szczególny sposób korzystania z procedury. wówczas organ celny może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady. które wiążą się ze zwłoką w dostawie towarów przeznaczonych do uszlachetniania lub koniecznością wykonania krótkoterminowych zleceń. że towary te różnią się kodem uznane zostało. aby do procedury wykorzystać towary ekwiwalentne o wyższym stopniu przetworzenia powinna być wyrażona przez organ celny w pozwoleniu. Zgodnie natomiast z zasadami zawartymi w punkcie 3 Załącznika nr 74 możliwe jest odstąpienie od powyższej zasady ogólnej i zastosowanie obrotu ekwiwalentnego pomiędzy surowym cukrem trzcinowym określonym kodem CN 1701 11 90 oraz surowym cukrem buraczanym określonym kodem CN 1701 12 90. Zagadnienie praktyczne Czy treść punktu 3 Załącznika nr 74 do RWKC należy rozumieć tylko w zakresie wyjaśnienia dotyczącego szczególnego przypadku skorzystania ze stosowania towarów ekwiwalentnych między surowym cukrem buraczanym oraz trzcinowym.poprzez zastąpienie go towarem wspólnotowym. pod warunkiem. z których każdy może być wykorzystany do wytworzenia ww. Jeżeli jednak z uzasadnionych powodów producent nie może zdobyć na rynku Wspólnoty towaru odpowiadającego towarowi przywożonemu. jeżeli towary ekwiwalentne są tej samej jakości i mają takie same cechy charakterystyczne. Wymóg ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć wynikających z wykorzystania różnic jakościowych między towarami przywożonymi a ekwiwalentnymi. co towary przywożone do uszlachetniania. I tak. ale tylko poprzez dopuszczenie do procedury towaru ekwiwalentnego o wyższym stopniu przetworzenia. że surowy cukier buraczany może być wykorzystywany w miejsce surowego cukru trzcinowego. co towary przywożone do uszlachetnienia. Uprzedni wywóz Inną formą wyżej opisanego trybu jest tzw. W punkcie 3 tego załącznika określone zostały zasady dotyczące obrotu ekwiwalentnego w odniesieniu do cukru. oliwa z oliwek oraz mleko i przetwory mleczne. jeżeli służy do wytworzenia cukru białego o kodzie CN 1701 99 10.Taki sposób korzystania z procedury pozwolił na skrócenie czasu realizacji zamówienia poprzez efektywne wykorzystanie czasu potrzebnego na przywóz surowca. którego zastosowanie jest dozwolone pod warunkiem otrzymania produktów kompensacyjnych w postaci cukru białego. produktu kompensacyjnego. Zgoda. czy też szczególny zapis punktu 3 ogranicza stosowanie ekwiwalencji dla innych rodzajów cukrów (innych niż surowy buraczany i trzcinowy)? Regulacje zawarte w Załączniku nr 74 do RWKC są przepisami szczególnymi dotyczącymi towarów ekwiwalentnych. polegający na wywozie poza obszar celny Wspólnoty produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania.np. W czasie przeznaczonym na import surowca trwała już bowiem produkcja wyrobu. uwarunkowania geograficzne związane z jego uprawą. Korzyści wynikające ze stosowania tego trybu są podobne jak w zwykłym "obrocie ekwiwalentnym".4. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane zarówno w systemie zawieszeń. Wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane. jak i w systemie ceł zwrotnych. w razie występujących opóźnień w jego imporcie . a co za tym idzie dostępność). jeżeli towary ekwiwalentne są tej samej jakości i mają te same cechy charakterystyczne. w którym proces ten zostanie dokonany na jego rzecz. wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych może być stosowane. Czy i zgodnie z jakimi warunkami towary ekwiwalentne mogą być zastosowane w procesie uszlachetniania precyzuje pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. żywe zwierzęta i mięso. Powyższy wyjątek uwzględnia więc specyfikę obu towarów (np. 246 . Dopuszczenie. cukier. uprzedni wywóz. który poprzez swoją konstrukcję eliminuje te problemy producentów. aby gotowy produkt wytworzony z towarów ekwiwalentnych opuścił wspólnotowy obszar celny przed przywozem towarów przeznaczonych do wykorzystania w procesie. zgodnie z zasadami ogólnymi. Polegają więc na zapewnieniu producentowi ciągłości dostaw surowca . 2. pszenica. zabezpiecza dodatkowo interesy wspólnotowego producenta przed stratami jakie mogłyby powstać z powodu przedłużającej się zwłoki w dostawie. Pomimo. W załączniku tym określono zasady stosowania "obrotu ekwiwalentnego" wobec takich towarów jak: ryż. kukurydza. że zasadnicza część procesu uszlachetniania przeprowadzana będzie w przedsiębiorstwie posiadacza pozwolenia lub w przedsiębiorstwie. Przepisy szczególne dotyczące towarów ekwiwalentnych zawarte zostały w załączniku 74 do RWKC. w przypadku gdy w wyniku zastosowanego procesu uszlachetniania otrzymywany jest produkt kompensacyjny w postaci cukru białego określonego kodem CN 1701 99 10. Opisane w tym rozdziale zasady dotyczące towarów ekwiwalentnych stosuje się także do uprzedniego wywozu (patrz dalej). w tym ten sam 8-cyfrowy kod CN.

w klasycznym systemie zawieszeń mija się z celem. Uzupełniające procesy uszlachetniania Kolejnym wariantem stosowania procedury uszlachetniania czynnego jest możliwość wykonania poszczególnych procesów uszlachetniania poza obszarem celnym Wspólnoty. Aby skorzystać z uprawnień. gdyż osoba korzystająca z procedury nie uiszcza ich przy wywozie produktów kompensacyjnych. uzależnia poziom jego importu od tego.w ramach procedury uszlachetniania czynnego . w systemie zawieszeń oraz systemie ceł zwrotnych.115 ust. Inaczej mówiąc w zależności od tego ile i jakie produkty wytworzone z towarów ekwiwalentnych wywiezie producent poza obszar celny Wspólnoty. Oznacza to. poza wspólnotowy obszar celny. a następnie w ramach zakończenia procedury uszlachetniania czynnego zostanie przez zakłady wywieziony do odbiorcy. który to termin biegnie od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego do wywozu produktów kompensacyjnych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych. jak to ma miejsce. Oczywiście zwrot cła będzie możliwy także wtedy gdy po poddaniu towaru uzupełniającym procesom uszlachetniania powróci on na polski obszar celny. ile i jakie produkty sprzeda poza Wspólnotę. 247 . gdyby nie był wywożony w ramach procedury uszlachetniania czynnego. jakie daje powyższy sposób korzystania z procedury. ale tylko poprzez dopuszczenie do procedury towaru ekwiwalentnego o wyższym stopniu przetworzenia. Wymóg ten ma na celu wyeliminowanie ewentualnych nadużyć wynikających z wykorzystania różnic jakościowych między towarami przywożonymi a ekwiwalentnymi.5.5 WKC). Pomimo. organ celny wyznacza termin na przywóz towarów przeznaczonych do uszlachetniania. posiadacz pozwolenia powinien złożyć zabezpieczenie w celu pokrycia tych należności w razie nie przywiezienia w terminie towarów przeznaczonych do uszlachetniania. część wykonywanych w ramach procesu uszlachetniania czynności zakłady zlecają firmom poza obszarem celnym Wspólnoty. Po zakończeniu takich procesów i powrotnym przywozie produktów kompensacyjnych. znajdzie nabywcę we Wspólnocie gdzie przeprowadzane były uzupełniające procesy uszlachetniania. muszą być spełnione następujące warunki: ● towary ekwiwalentne muszą być tej samej jakości i mieć te same cechy charakterystyczne. iż towar objęty uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych opuszcza wspólnotowy obszar celny. stosując procedurę uszlachetniania biernego zgodnie z jej warunkami. iż można .Tryb ten stosowany jest także w sytuacjach gdy producent nie chcąc tworzyć zapasów przywożonego surowca.dokonać czasowego wywozu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym. Zwrot taki będzie możliwy dopiero wtedy. uzupełniającym procesom uszlachetniania. jeżeli produkt kompensacyjny wytworzony z towaru ekwiwalentnego w ramach uprzedniego wywozu podlegałby należnościom wywozowym. to ze względu na czasowy charakter wywozu tego towaru. co towary przywożone do uszlachetniania. zabezpieczenie należności przywozowych. że w terminie przywiezie towary w celu uszlachetniania (art. będą one ponownie objęte procedurą uszlachetniania czynnego. Korzystanie z powyższego trybu wymaga uzyskania pozwolenia wydanego zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących uszlachetniania biernego. mając założenie. Można więc powiedzieć. Jest to wyjątek od zasady. występuje w obu podstawowych systemach uszlachetniania czynnego tj. gdzie zostaną poddane tzw. tyle surowców sprowadzi z krajów trzecich. W okresach nasilonych (sezonowo) zamówień na produkowane wyroby. gdy czasowo wywieziony towar nie zostanie powrotnie przywieziony np. ● ● 2. Ponieważ przywóz towarów z krajów trzecich odbywa się po wywozie produktu kompensacyjnego. Zabezpieczeniu natomiast muszą podlegać ewentualne należności wywozowe. iż w procedurze tej można czasowo wywozić wyłącznie towary wspólnotowe. że mamy tu do czynienia z "odwróconym systemem zawieszeń". W wypadku uzasadnionych trudności z uzyskaniem na rynku wspólnotowym towaru odpowiadającego towarowi przywożonemu organ celny może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższej zasady. Przywóz towaru odbywa się przy wykorzystaniu procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych. Możliwość poddawania produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie nie zmienionym uzupełniającym procesom uszlachetniania za granicą. zakłady nie mogą wystąpić o zwrot zapłaconych należności przywozowych. Przykład Zakłady odzieżowe prowadzą produkcję polegającą na szyciu konfekcji z importowanej dzianiny.

Prawo celne (Dz. w którym mogą być prowadzone lub przechowywane księgi handlowe. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. Pozwolenie organu celnego na przeprowadzenie procesu uszlachetniania w pomieszczeniach składu celnego. z wyjątkiem wniosków o stosowanie procedury uszlachetniania czynnego z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych. Taki tryb pozwala na wykorzystanie pomieszczeń składu celnego w innym celu niż tylko składowanie towarów. w sytuacjach tzw. Zasady określania właściwości miejscowej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. aby towary poddawane w pomieszczeniach składu celnego procesom uszlachetniania.106 ust. Zwolnienie to jest udzielane. np. zgodnie z warunkami tej procedury.1 Pełna forma wniosku Zasadą jest. .U. że wniosek powinien być sporządzony na piśmie według wzoru stanowiącego załącznik 67 do RWKC.1 RWKC).2 Skrócona forma wniosku Wniosek o pozwolenie może być także sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego w formie pisemnej lub elektronicznej (art. poz. pomimo to organ celny może zażądać.2. lub miejsca.w przypadkach. które przed wyprowadzeniem poza obszar celny Wspólnoty były towarami wspólnotowymi i w terminie 3 lat od dnia ich wyprowadzenia są powrotnie wprowadzane i dopuszczane do obrotu na tym obszarze. które opuściły obszar celny Wspólnoty w związku z procedurą uszlachetniania czynnego. a więc kiedy zagraniczny odbiorca produktów zwraca je jako wadliwe producentowi z UE. poz.Nr 68. Wzór ten składa się z formularza podstawowego i ewentualnie formularza kontynuacyjnego.497 ust.539 RWKC warunki ekonomiczne uważa się za spełnione. 3. Towary powracające zwalnia się od należności przywozowych na wniosek osoby zainteresowanej. Produkty kompensacyjne korzystające ze zwolnienia od należności przywozowych jako towary powracające Towary powracające są to towary wspólnotowe.w gospodarczo uzasadnionych wypadkach .Nr 94.7. 248 . zostały ujęte w ewidencji towarowej. gdy towary są powrotnie przywożone w tym samym stanie. 3.911 z późn. wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego składa się według miejsca. Przepisy dotyczące powyższego trybu postępowania mogą być stosowane także do produktów kompensacyjnych. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 5 tego rozporządzenia.1.497 ust. wydawane jest wyłącznie: . Kwota należności przywozowych podlegająca zwolnieniu określana jest zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w ramach procedury uszlachetniania czynnego. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. Tryb taki może być stosowany pod następującymi warunkami: . 2.1. w jakim były wywiezione. Udzielenie pozwolenia Korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego uzależnione jest od uzyskania pozwolenia właściwego organu celnego. Wniosek o udzielenie pozwolenia 3.3 WKC).622). Przeprowadzanie procesu uszlachetniania czynnego w pomieszczeniach składu celnego Towary będące przedmiotem procedury uszlachetniania czynnego mogą być poddane procesom uszlachetniania w pomieszczeniach składu celnego. Zwolnienie od tych należności przysługuje bez względu na to czy produkty kompensacyjne powstały w ramach systemu ceł zwrotnych czy systemu zawieszeń.mamy do czynienia ze zgłoszeniem celnym sporządzonym na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze .1. dotyczącej wszystkich towarów objętych procedurą składu celnego (art. 3.o ile nie ogranicza to możliwości sprawowania dozoru celnego W wypadku opisanym powyżej towary nie są objęte procedurą składu celnego.3 RWKC).zm.71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r.). (art.6. gdy zgodnie z art.U. zwrotu reklamacyjnego. gdzie będzie dokonywany proces uszlachetniania.

Podsumowując. o którym mowa w art.500 ust.1. Udzielenie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody zainteresowanych władz celnych.art. na podstawie którego procedura może być realizowana na terytoriach kilku państw członkowskich Wzór takiego wniosku stanowi załącznik 67 do RWKC. 2) warunki ekonomiczne powinny być uznane za spełnione.4 Wniosek o przedłużenie lub zmianę pozwolenia Jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia lub zmiany pozwolenia. na obszarze właściwości którego będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy. Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia składa się do organu celnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania procesów uszlachetniania oraz właściwego ze względu na miejsce.501 RWKC. procedura uszlachetniania czynnego powinna przebiegać wyłącznie w Polsce. Wydane pozwolenie ma zastosowanie tylko do tej ilości towarów.3 RWKC składa się do wybranego przez wnioskodawcę organu celnego. to urząd zakończenia przesyła niezwłocznie do urzędu kontrolnego kserokopię zgłoszenia celnego o nadaniu towarom objętym uprzednio procedurą (w trybie skróconym) nowego przeznaczenia celnego. w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. Sprawdzenie. o którym mowa w art. Wzór tego dokumentu zawarty jest w Załączniku Nr 26 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie art.116 WKC).Wniosek. Pozwolenie udzielane jest poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego wraz z dodatkowym dokumentem.497 ust. Rozstrzygnięcie organu celnego zawarte jest w ostatnim polu dodatkowego dokumentu. drugi natomiast pozostaje w urzędzie objęcia. Osobom mającym miejsce zamieszkania poza Wspólnotą pozwolenie wydawane jest wyłącznie w wypadku dokonania przywozu nie mającego charakteru handlowego . Jeden egzemplarz dodatkowego dokumentu jest zwracany wnioskodawcy. Jeżeli zastosowanie ma tryb określony w art.86 pierwszy myślnik WKC).117 (a) zdanie pierwsze) WKC. 3.117 (a) zdanie drugie WKC. Ocena ta odbywa się przykładowo m.2824). Tryb postępowania w takim przypadku określa art. Warunki udzielenia pozwolenia 4. na podstawie następujących kryteriów: 249 . czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie. poz.500 .U. Jeżeli zakończenie procedury następuje w urzędzie celnym innym niż ten. tj. 4) nie chodzi o wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia tzn. O udzielenie pozwolenia może ubiegać się osoba.497 ust.497 ust. dodatkowy dokument). który udzielił pozwolenia. pozwolenia. organ celny może zezwolić aby wniosek taki miał formę zwykłego podania na piśmie (art. które zostały objęte procedurą na podstawie przedmiotowego zgłoszenia celnego. w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy (art. Jako urząd kontrolny określa się urząd celny. która udziela wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art. 4. wówczas zobowiązany jest przesłać kserokopię tego dokumentu do urzędu kontrolnego. 3.1. 3) wniosek nie dotyczy stosowania procedury uszlachetniania czynnego z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych.539 Rozporządzenia Wykonawczego.3 Wniosek o pojedyncze pozwolenie Wniosek może dotyczyć udzielenia pojedynczego pozwolenia. Pozwolenie może otrzymać wyłącznie osoba. Jeżeli urząd objęcia nie jest jednocześnie urzędem kontrolnym. zgodnie z art.2 zd.Nr 283.3 RWKC wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia celnego dwa egzemplarze dokumentu. która dokonuje procesu uszlachetniania lub organizuje ten proces (art.in.2 RWKC). mającego uprawnienie do obejmowania towarów procedurą uszlachetniania czynnego. zastosowanie skróconego trybu udzielania pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego ograniczone jest następującymi warunkami: 1) zgłoszenie celne powinno być sporządzone na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze. o ile zostaną spełnione warunki korzystania z procedury.1.499 RWKC (tzw.2 RWKC).

lub b) połączona wartość towarów na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy dla ośmiocyfrowego kodu CN nie przekracza 150 000 EUR. gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności stosowania przez administrację środków (nakładów) niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art. Sprawdzenie czy zostały spełnione warunki ekonomiczne polega na ocenie ekonomicznej nieopłacalności zastosowania zasobów wspólnotowych. której dotyczy wniosek. zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego . zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia .117 (b) WKC). Są one określone w załączniku 70 do RWKC. jakiekolwiek przetworzenie towarów przywożonych bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia.czynności obejmujących towary o charakterze niehandlowym. którego udzielenie podlegało sprawdzeniu warunków ekonomicznych. warunki uważa się jednak za spełnione. o których mowa w art. o których mowa w załączniku 73 do RWKC. planowanego jej przebiegu. Warunki ekonomiczne Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego nie jest udzielane jeżeli procedura nie przyczynia się do stworzenia korzystnych warunków dla wywozu lub powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych oraz jeżeli udzielenie pozwolenia ma ujemny wpływ na zasadnicze interesy producentów ze Wspólnoty (warunki ekonomiczne) (art. lub c) zgodnie z art.b RWKC). Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy. mającego siedzibę w kraju trzecim. czy towary będące przedmiotem procedury weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (art. 4.umowy o przetworzenie robocze (tzn. rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych . nie są zbyt wysokie.2 RWKC oraz jeżeli: a) wniosek dotyczy: . zakresu prowadzonej działalności itp.539 ust.2.3. Muszą one zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury. W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe.c WKC). jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art.przetworzenia pszenicy durum. Należą do nich: .braku ciężkich. o których mowa w 250 .zabiegów zwyczajowych. powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego. Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych.należytego. . oznaczonego kodami CN 1902 11 00 oraz 1902 19. Stwierdzenie. . a także stwierdzenia przez organ celny. 4. w szczególności sposobu realizowania procedury. które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja. których przywóz jest planowany Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione z wyjątkiem sytuacji.naprawy. . czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy. Kolejna przesłanka to możliwość zapewnienia tożsamości towarów przywożonych. .526 lit. skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu dla procedury uszlachetniania czynnego.531 RWKC. gdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy towarów przywożonych. oznaczonej kodem CN 1001 10 00 w celu produkcji makaronu..117 lit. lecz na organach celnych. Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy. które to przetworzenie jest przeprowadzane zgodnie z zaleceniami w imieniu głównego zobowiązanego. w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez osobę z procedury.86 myślnik 2 WKC).niedostępność towarów wyprodukowanych we Wspólnocie mających tę samą jakość i charakterystykę techniczną co towary przewidziane do przywozu dla celów planowanych procesów uszlachetniania . Sprawdzanie to odbywa się przy uwzględnieniu określonych kryteriów. .terminowego rozliczania procedury.11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 sprawa dotyczy towarów przywożonych. W wypadku towarów określonych w powyższym załączniku.art.przetworzenia produktów kompensacyjnych już otrzymanych poprzez przetworzenie na mocy poprzedniego pozwolenia.różnice w cenie pomiędzy towarami wyprodukowanymi we Wspólnocie a towarami.

Wynika to z postanowień art.497 ust.497 ust. 6. ale termin jego ważności już upłynął.508 ust. ale organ celny ma 30 dni na jego rozpatrzenie.539 ust. zanim wydane zostało pozwolenie na ich przywóz z zastosowaniem tej procedury. Wniosek musi jednak dotyczyć takich samych towarów i operacji. W takim przypadku organ celny rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia wyraża zgodę na objęcie towarów wnioskowaną procedurą. które jednocześnie wprowadzało w takim przypadku obowiązek dołączenia do zgłoszenia celnego o objęcie towaru procedurą.2 RWKC można zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności tego pozwolenia. bez zachowania wymogu wydania pozwolenia.2 RWKC) art. Następnie.220 ust. to organ celny przyjmował takie zgłoszenia uznając.3 RWKC . Wprawdzie wniosek o wydanie pozwolenia został złożony przed przywozem albo najpóźniej w dniu przywozu. to na podstawie art. zgodnie z art. 1) Stosownie do postanowień art. kodów 01 i 30 w stosunku do towarów nie wymienionych w załączniku 73 do RWKC oznacza. określonego w Załączniku nr 67 do RWKC. tak więc warunki ekonomiczne na mocy art. organ celny może zezwolić. Tym samym wnioskodawca nie musi w inny.505 RWKC pozwolenie jest udzielane przez właściwy organ celny: . funkcjonariusz celny rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia może powiadomić ustnie. ale pozwolenie nie zostało jeszcze wydane. Zagadnienie praktyczne We wniosku o wydanie pozwolenia strona wskazuje spełnienie warunków ekonomicznych przy pomocy kodów 01 i 30. faxem lub pocztą elektroniczną jednostkę.505 lit. Forma pozwolenia na stosowanie procedury Zgodnie z postanowieniami art.1 RWKC. wpisuje datę faktycznego objęcia towaru procedurą albo datę złożenia wniosku.a RWKC . aby towary zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego. Pozwolenie takie zaczyna obowiązywać najwcześniej od daty złożenia wniosku.poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego .505 lit.1 RWKC uznaje się za spełnione. wniosku o wydanie pozwolenia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny.b RWKC . 5. po zakończeniu postępowania.poprzez każdy stosowny akt . o którym mowa w art. niż samo wskazanie tych kodów. w których może znaleźć zastosowanie instytucja pozwolenia z mocą wsteczną przewidziana w art.sekcji A załącznika 73 i wnioskodawca przedstawi dokument wystawiony przez właściwy organ zezwalający na objęcie tych towarów procedurą.w przypadku wniosku o przedłużenie lub zmianę pozwolenia (art. w której złożone zostało zgłoszenie celne.497 ust. Podobne rozwiązania prawne funkcjonowały również przed akcesją na podstawie rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych.508 RWKC. W celu potwierdzenia. Pozwolenie z mocą wsteczną Instytucja "wstecznego pozwolenia" pozwala na znaczne odformalizowanie procedury uzyskiwania pozwolenia.dla wniosku. Przykład: Towary zostały przywiezione na obszar celny Wspólnoty. Przykładowo można wskazać trzy sytuacje. Czy w takim wypadku mamy obowiązek badać spełnienie warunków ekonomicznych np.1 RWKC (tryb pisemny) . że strona posiadała aktualne pozwolenie. Udzielone w takim przypadku pozwolenie z mocą wsteczną zaczyna obowiązywać od daty wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia.3 RWKC. organ celny wydaje pozwolenie we właściwej formie i w polu 6a wzoru pozwolenia. spełnienie warunków ekonomicznych. Przykład: Przedsiębiorstwo posiada już pozwolenie na korzystanie z procedury. telefonicznie.art.508 ust. ale termin jego ważności już upłynął.505 lit. Towary przywożone nie są wymienione w załączniku 73.według wzoru stanowiącego załącznik 67 do RWKC . Jeżeli przywożone towary i stosowane wobec nich operacje były tego samego rodzaju co towary i sposób ich wykorzystania określony w pozwoleniu. Przedsiębiorstwo po upływie tego terminu nadal jednak przywoziło i zgłaszało towary do tej procedury. sposób wykazywać czy też udowadniać.539 ust. poprzez przyjęcie oświadczenia? Wskazanie we wniosku o wydanie pozwolenia. w ramach ograniczeń ilościowych określonych na podstawie bilansu podaży.art. że towar może być objęty procedurą do której jest zgłaszany. iż warunki ekonomiczne uważane są z mocy prawa za spełnione. o którym mowa w art. 2) Jeżeli pozwolenie zostało wydane.dla wniosku. Ponieważ do zgłoszeń celnych nie było załączane pozwolenie.c RWKC. którego termin 251 . że wniosek ten wpłynął do urzędu i że będzie pozytywnie rozpatrzony.1 RWKC. jako początek biegu terminu ważności pozwolenia.

o którym mowa w art. 252 . że przykłady zastosowania wstecznego pozwolenia zawarte są także w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC. należy pamiętać. W związku z niemożnością znalezienia nabywcy w państwach członkowskich. czy w konkretnym wypadku istnieje ryzyko powstania długu celnego w związku z procedurą. okazało się. w lipcu 2004 r. b) okres ważności. O tym czy zabezpieczenie powinno być złożone i jaka winna być jego wysokość decyduje organ celny. na podstawie art. W przypadku pozwolenia. w tym procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. to organ celny może przedłużyć termin ważności pozwolenia.508 ust. unieważnienie zgłoszenia celnego. oraz d) dokonane mogą zostać wszelkie formalności konieczne do uregulowania sytuacji towarów. dla produktów mlecznych pozwolenie może być wydane na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.3 RWKC powinien być stosowany w wyjątkowych sytuacjach z uwzględnieniem okresów ważności pozwolenia określonych w art. Osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń z terminem ważności tego pozwolenia od dnia 1 czerwca 2004 r. posiadacz pozwolenia decyduje się na wywiezienie produktu kompensacyjnego do kraju trzeciego.508 ust. wówczas .3 RWKC. Zabezpieczenie kwoty długu celnego W przypadku zabezpieczenia składanego w związku z korzystaniem z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. okoliczność. który zostałby ustanowiony na mocy art. włączając.507 RWKC nie zostanie przekroczony. Jeżeli na podstawie pierwotnego zgłoszenia zostały uiszczone należności celne. w szczególnych okolicznościach moc wsteczna pozwolenia może obejmować okres jednego roku przed datą złożenia wniosku pod warunkiem. Posiadacz pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej składa nowe zgłoszenie celne w celu objęcia towarów procedurą..88 WKC przewiduje. pomimo ogólnej regulacji dotyczącej możliwości wydawania pozwoleń z terminem ważności do jednego roku wstecz. komponenty z kraju trzeciego zostały dopuszczone do obrotu we Wspólnocie w celu ich dalszego przetwarzania.na wniosek osoby zainteresowanej . Zgłoszenie takie powinno nastąpić w jednym z urzędów objęcia. że wszelkie wymagania procedury mogą zostać uznane za wypełnione oraz. o którym mowa w art. towary mogą zostać zidentyfikowane dla okresu o którym mowa. c) księgi rachunkowe wnioskodawcy potwierdzają. 8. 7. obejmując tym przedłużeniem okres od daty wygaśnięcia terminu ważności pozwolenia do daty wskazanej przez wnioskodawcę. określonych w pozwoleniu. gdzie stosowne. że organy celne mogą uzależnić objęcie towarów tą procedurą od złożenia zabezpieczenia w celu zapewnienia pokrycia kwoty długu celnego mogącego powstać w stosunku do tych towarów. tzn. Przykład: 1 czerwca 2004 r. o ile jest wymagany. na podstawie pozwolenia z mocą wsteczną podmiot gospodarczy może objąć towary procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.499 RWKC.237 WKC.505 lit. A zatem moc wsteczna pozwolenia nie może wykraczać poza ten okres.ekspirował i jeżeli firma złoży wniosek o wydanie pozwolenia z mocą wsteczną. że istnieje udowodniona potrzeba gospodarcza oraz że: a) wniosek nie odnosi się do próby oszustwa lub oczywistego zaniedbania.251 ust. art. W tym przypadku. Przepis art. W ramach poszczególnych procedur zawieszających mogą zostać ustanowione odrębne przepisy dotyczące składania zabezpieczenia. Objęcie procedurą Rozpoczęcie realizowania procedury uszlachetniania czynnego następuje z chwilą dokonania zgłoszenia celnego o objęcie towarów tą procedurą. uwzględniając m.in.należności te są zwracane. 3) Zgodnie z art.1c RWKC. a następnie sprzedaży na rynku krajowym. co w rezultacie skutkuje zwolnieniem towaru z należności celnych przywozowych. Dodatkowo należy wskazać. że np. że zbankrutowała firma. w razie potrzeby. Jednakże po przetworzeniu. Na podstawie wstecznego pozwolenia pierwotne zgłoszenie celne jest na wniosek osoby zainteresowanej unieważniane na podstawie art. że istnieje możliwość (a nie obowiązek) żądania zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej. która zobowiązała się do zakupu przetworzonych produktów. Przepis powyższy wyraża ogólną zasadę.b RWKC urząd objęcia przesyła do urzędu kontrolnego kopię JDA SAD stanowiącą potwierdzenie objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego. Do urzędu kontrolnego przekazywana jest także kopia dokumentu. a takie księgi pozwalają na kontrolę procedury.507 RWKC.

transfer do urzędu wyprowadzenia.U. objęcia procedurą składu celnego itp.514 RWKC. a) Przemieszczanie: urząd objęcia . O ile organ celny nie uzna tego za zbędne (art. W tym przypadku zgłoszenie celne uzupełniające nie jest wymagane.Obok przepisu art. poz. czy osoba przyjmująca posiada w tym zakresie odpowiednie pozwolenie. gdy korzystającym z procedury jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę poza obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej lub gdy uszlachetnianie dotyczy towarów "wrażliwych" określonych w załączniku 44c do RWKC. stosownie do postanowień art.829) zarządzono. wymienionych w Załączniku nr 44 c do RWKC. względnie do pierwszego miejsca uszlachetniania. pomiędzy różnymi miejscami albo do pomieszczeń innego posiadacza. e) Zabezpieczenie Zgodnie z art. Przewóz towarów (transfer) W pozwoleniu może zostać określone. może być przeprowadzony na podstawie zgłoszenia celnego o objęcie procedurą. w celu poddania towaru końcowym procesom uszlachetniania.115 ust. Urząd kontrolny musi posiadać w każdym czasie udokumentowane informacje. bez zakończenia tej procedury.w ramach powrotnego wywozu . o której mowa w art. towary przywożone lub produkty kompensacyjne mogą być przewożone. w szczególności w zakresie stosowania dokumentów transportowych.515 zdanie 1 RWKC). Przekazujący towar posiadacz pozwolenia powinien upewnić się.pomieszczenia posiadacza Transfer z urzędu objęcia do pomieszczeń posiadacza pozwolenia albo operatora. w sprawie przypadków. W przypadku systemu zawieszeń jest to art. na warunkach odpowiadających warunkom przewidzianym dla 253 . jest możliwy w ramach procedury.) może zostać dozwolone na wniosek. czy i pod jakimi warunkami. I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. faktycznie opuszczą obszar celny Wspólnoty. gdzie znajdują się towary przywożone lub produkty kompensacyjne. d) Przemieszczanie od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego (art. w ramach procedury zawieszającej. przemieszczanie do pomieszczeń podwykonawcy) może się odbywać bez szczególnych formalności. Dowód wyprowadzenia towaru powinien być dostarczony przy rozliczeniu procedury. w przypadku tego sposobu przemieszczania.76 lit. różnymi miejscami składowania lub uszlachetniania. W przypadku powrotnego wywozu procedura dopiero wtedy jest zakończona. jeżeli przemieszczane towary przywożone lub produkty kompensacyjne zostały uprzednio objęte procedurą za pomocą pisemnego zgłoszenia celnego. Prowadzenie oddzielnej ewidencji nie jest. Przypadki. którym zostało nadane przeznaczenie powrotnego wywozu. a towary lub produkty kompensacyjne powinny zostać wpisane do rejestru. wymagane.Nr 87. aby osoba przyjmująca towar była także posiadaczem pozwolenia na stosowanie drugiej procedury gospodarczej i jednocześnie posiadaczem pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Gdy tylko towary lub produkty kompensacyjne zostaną dostarczone do pomieszczeń drugiego posiadacza. w których organ celny wymaga złożenia zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń określone zostały także w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo celne.266 RWKC. 9. przemieszczanie towarów podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji.88 WKC (mającego charakter ogólny) w przepisach wspólnotowego prawa celnego znajdują się przepisy szczegółowo odnoszące się do kwestii pobierania zabezpieczenia przy poszczególnych procedurach gospodarczych. wymagane jest złożenie zabezpieczenia. które należy spełnić. kiedy towary.5 WKC (procedura uszlachetniania czynnego uprzedni wywóz). c) Przemieszczanie do urzędu wyprowadzenia Transfer do urzędu zakończenia i . w których organ celny pobiera zabezpieczenie (Dz. organy celne powinny zostać o tym fakcie powiadomione. przy transferze towarów o podwyższonym ryzyku. Warunkiem koniecznym do stosowania takiego sposobu przemieszczania jest. iż w przypadku procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń zabezpieczenie pobiera się w sytuacji. o ile ruch towarów będzie uprzednio zawarty w ewidencji prowadzonej przez posiadacza pozwolenia.513 do 514 RWKC) Przemieszczanie towarów od jednego posiadacza pozwolenia na stosowanie gospodarczej procedury celnej do drugiego (np. zostały uregulowane w Załączniku nr 68 do RWKC. b) Przemieszczanie pomiędzy różnymi miejscami określonymi w jednym pozwoleniu Transfer towarów pomiędzy różnymi miejscami określonymi w jednym pozwoleniu (np. Formalności celne.c WKC.

Jest to również termin. Termin powyższy zaczyna swój bieg z chwilą objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego. Rozliczenie procedury Posiadacz pozwolenia zobowiązany jest dokonać rozliczenia procedury uszlachetniania czynnego i przedłożyć organowi celnemu. 542 ust.oznacza transfer od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego.89 WKC). należących do wnioskodawcy lub operatora. Dotyczy to sytuacji gdy termin zakończenia procedury wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie. 12. że termin zostanie automatycznie przedłużony dla wszystkich towarów pozostających pod procedurą w tym dniu. w którym upływa termin do zakończenia procedury.542 ust. przed upływem którego towarom lub produktom musi zostać nadane przeznaczenie celne w celu ubiegania się o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych. 10. dokument 254 . Inne szczegółowe regulacje dotyczące zakończenia procedury uszlachetniania czynnego zawarte są w art. Wszystkie pozostałe warunki procedury muszą również zostać spełnione (art. 11. Termin ten wyznaczany jest przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesów uszlachetniania i zbyt produktów kompensacyjnych (art. Na stosowanie opisanego sposobu przewozu towarów zgodę musi wyrazić organ celny wydający pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego.2 RWKC dopuszcza możliwość automatycznego przedłużania terminu zakończenia procedury.1 RWKC).521 ust.oznacza transfer z urzędu objęcia do zakładów lub miejsca przetworzenia. procedurą składu celnego. na mocy zgłoszenia o objęciu procedurą celną 3 .3.1 WKC). że osoba ubiegająca się o korzystanie z procedury musi wystąpić w tym zakresie ze stosowanym żądaniem wyrażonym we wniosku o udzielenie pozwolenia. w którym towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub produkty kompensacyjne powinny otrzymać nowe dopuszczalne przeznaczenie celne (art.89 WKC).30 dni od dnia.118 ust. Wyszczególnione zostały następujące kody: 1 . bądź też umieszczenie tych towarów lub produktów w woc lub składzie wolnocłowym.520.oznacza przewóz bez formalności celnych między różnymi miejscami określonymi w pozwoleniu. w których posiadacz pozwolenia (prowadzący rozległą działalność) zmuszony byłby do występowania z wnioskami o prolongatę terminu dla poszczególnych towarów. Przy użyciu kodów opisanych w instrukcji wypełniania wniosku zawartej w załączniku 67 do RWKC. wyniki tego rozliczenia (art.542 ust. Termin zakończenia procedury Jest to termin. Taki sposób postępowania z terminami eliminuje uciążliwe sytuacje. które jest przedmiotem wniosku 2 .procedury tranzytu.w przypadku systemu zawieszeń . Oznacza to.oznacza transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu odbywający się z zastosowaniem procedury celnej 4 .128 ust. procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub procedurą odprawy czasowej. Termin na dokonanie tej czynności wynosi: . wnioskodawca wskazuje w jaki sposób zamierza dokonywać przewozu towarów lub produktów kompensacyjnych. w celu powrotnego wywozu pod procedurą tranzytu. w wymaganym terminie.496 lit. Zakończenie procedury Procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń kończy się gdy produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym zostaną powrotnie wywiezione lub otrzymają inne dopuszczalne przeznaczenie celne (art. W przypadku systemu ceł zwrotnych formą "zakończenia" procedury jest dokonanie wywozu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym lub umieszczenie ich. 543-544 RWKC. zgodnie z załącznikiem 68 do RWKC. Pozwolenie może wówczas przewidywać. Żądanie to wyrażone jest w polu 15 wniosku.1 WKC). Termin zakończenia procedury wyznaczany jest w pozwoleniu (art. oznaczonego jako "Transfer".M RWKC). w przypadku stosowania systemu ceł zwrotnych (art.1 RWKC) i może zostać przedłużony nawet jeżeli termin wyznaczony pierwotnie już upłynął. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi przepis art.

jeżeli mamy do czynienia tylko z jednym rodzajem produktu kompensacyjnego jaki powstaje w wyniku procesu uszlachetniania lub . następuje przy zastosowaniu proporcji towarów przywożonych jakie weszły w skład produktów kompensacyjnych. że przykłady dotyczące tzw. czy też zwykły sposób obliczania terminu zakończenia. Instytucję tę zastępuje obecnie ewidencja. czy jest w stanie kontrolować przepływ towarów tylko na podstawie zgłoszeń celnych przywozowych i wywozowych. W przypadku pozwoleń.3 RWKC dopuszcza możliwość dokonania rozliczenia procedury przez urząd kontrolny. wniosek powinien być złożony w terminie 6 miesięcy od dnia. który rozpoczyna swój bieg w danym miesiącu kalendarzowym. termin. siłą rzeczy.w przypadku systemu ceł zwrotnych . w celu uproszczenia można przyjąć następujący sposób określania terminu do zakończenia procedury: 1. upływa ostatniego dnia następującego po nim kwartału (zestawienie kwartalne zwane też "globalizacją kwartalną"). Metoda skali wartościowej stosowana jest. upływa ostatniego dnia następującego po nim miesiąca kalendarzowego (zestawienie miesięczne zwane też "globalizacją miesięczną") 2.521 ust. łącznego zakończenia procedury zawarte są w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC. w którym dokonywano objęcia procedurą. Zagadnienie praktyczne: W jakiej formie mają być prowadzone księgi uszlachetniania czynnego? Kto i w jakiej formie ma to określać? Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie przewidują instytucji "ksiąg uszlachetniania czynnego". Powstanie długu celnego Określenie należności celnych przywozowych. Elementy. Zgodnie z tymi przepisami.1 RWKC). jeżeli metoda skali ilościowej nie jest użyteczna. 30 dni od dnia zakończenia procedury (art. Obliczenia dokonywane są przy wykorzystaniu metody ilościowej oraz metody wartościowej. Zagadnienie praktyczne: Czy rozliczanie procedury uszlachetniania czynnego może odbywać się w oparciu o np.521 ust. W tym zakresie organ celny sam podejmuje decyzję. Bez względu jednak.jeżeli kilka rodzajów produktów kompensacyjnych powstaje w wyniku procesu uszlachetniania oraz wszystkie składniki towarów przywożonych znajdują się w każdym z tych produktów kompensacyjnych. Termin na dokonanie takiego rozliczenia musi być zgodny z terminem określonym w art.b RWKC rozliczenia zawsze dokonuje urząd kontrolny. niedotrzymanie terminu powoduje powstanie długu celnego .1 RWKC. Przepis art. o których mowa w art. czy zastosowanie miało zestawienie miesięczne lub kwartalne. Metoda skali ilościowej stosowana jest: . jeżeli organ celny uzna to za niezbędne. które będą w danej sytuacji obliczane. Zgodnie z tą metodą ilość towarów przywożonych uznana za obecną w ilości danego produktu kompensacyjnego jest proporcjonalna do: 255 . rozliczenia kwartalne? Przepisy wspólnotowego prawa celnego używają określeń "miesięczne" i "kwartalne" tylko w odniesieniu do terminu zakończenia procedury. termin.515 i 516 RWKC. Dodatkowo należy wskazać. I tak. Oczywiście w przepisach wspólnotowych nie został doprecyzowany zwrot "jeżeli uzna to za niezbędne". który rozpoczyna swój bieg w danym kwartale. 13. we wszystkich tych przypadkach obowiązuje jednolity termin do złożenia rozliczenia tj.2 RWKC. o której mowa w art. dokonywać będzie się także rozliczenia procedury odnosząc się odpowiednio do miesiąca lub kwartału.rozliczenia składany jest do urzędu kontrolnego. w którym upływa termin zakończenia procedury. albo jakiejkolwiek innej metody dającej podobne wyniki.521 ust. jakie powinien zawierać dokument rozliczenia oraz wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych zostały określone w art.rozliczenie ma formę wniosku o zwrot lub umorzenie należności celnych przywozowych.505 lit. Jest to jednak forma stosowana w wyjątkowych wypadkach.521 ust. Stosując zestawienia miesięczne lub kwartalne. czy też potrzebuje do tego celu danych z ewidencji prowadzonej przez posiadacza lub operatora. zobowiązuje posiadacza pozwolenia lub operatora do prowadzenia ewidencji. do urzędu kontrolnego.

wartości produktów kompensacyjnych. określonego w Załączniku nr 67 do RWKC.546 akapit 1 RWKC. jest złożenie oświadczenia o zbyciu lub każdym innym wykorzystaniu towarów. stosownie do postanowień art. pod którymi produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym mogą zostać uznane za dopuszczone do obrotu. Od chwili wprowadzenia do obrotu handlowego/gospodarczego.546 akapit 3 RWKC).201 ust. Wykonaniem tego upoważnienia jest art.wartości konkretnego rodzaju produktu kompensacyjnego. Dług celny wobec tych towarów powstaje zatem. poprzez objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu. jako procentu wartości ogólnej wszystkich produktów kompensacyjnych . wniosek o objęcie towarów przywożonych (bądź w postaci produktów kompensacyjnych bądź towarów w stanie niezmienionym) procedurą dopuszczenia do obrotu bez zgłoszenia celnego umieszcza się w polu 20 wniosku o wydanie pozwolenia.. w art. poprzez objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu. w zależności od przypadku.89 WKC procedura uszlachetniania czynnego może zostać zakończona np. Czynnością. towary przywożone są traktowane jako towary wspólnotowe (art. Zagadnienie praktyczne: W jaki sposób należy stosować przepisy o dopuszczeniu do obrotu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym bez konieczności złożenia zgłoszenia celnego? Stosownie do postanowień art. a także wprowadzenia do obrotu handlowego (gospodarczego) bez konieczności współdziałania z organami celnymi.a WKC. wynika z pozwolenia. a więc ostatniego dnia tego terminu.wstania długu celnego. jako procent wartości ogólnej produktów kompensacyjnych tego rodzaju. przepisów dotyczących procedury uproszczonej (art. Przykłady zastosowania obu metod zostały umieszczone w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC. Dodatkowo.76 WKC i art. Zgodnie z tym przepisem.546 RWKC. jeżeli nie zostało im przyznane/przypisane inne przeznaczenie celne. dla których powstał dług celny.120 WKC zawarte zostało upoważnienie do wyznaczenia w Rozporządzeniu Wykonawczym przypadków i warunków.253 RWKC). Nie podlegają one już żadnemu urzędowi kontrolnemu. 256 . w chwili upływu terminu zakończenia procedury. Tryb postępowania przy objęciu towarów tą procedurą wynika z przepisów ogólnych oraz.1 lit. Ponadto zgodnie z art. Podstawa dla dopuszczenia towarów do obrotu bez złożenia zgłoszenia celnego o objęcie tą procedurą. poprzez którą może się to odbyć. niezależnie od po. z chwilą upływu terminu zakończenia procedury towary te są uważane za dopuszczone do obrotu.

po uprzednim poddaniu ich określonym procesom przetwarzania.496 . przedmiotem procedury są towary niewspólnotowe przywożone na obszar celny Wspólnoty w celu: a) obniżenia kosztów produkcji (poprzez zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z importem towarów przeznaczonych do przetworzenia) .551 ust.realizacja tego celu następuje wtedy.1 WKC).2004r.551 . Można też wskazać inny przykład.art.art.90 i art.18. przedłożonym przez administrację Grecji (dokument TAXUD/490/2004-TD155. Pobierane będą wówczas należności przywozowe wymagane nie wobec towarów przywożonych lecz wobec produktów powstałych w wyniku procesów przetwarzania (art.e WKC) będącą jednocześnie gospodarczą procedurą celną oraz procedurą zawieszającą (art.art. Przykład obliczania takiej korzyści zawarty został w Wytycznych Komisji dotyczących Tytułu III "Gospodarcze procedury celne" RWKC (2001/C 269/01).523 i art. Przykład dotyczący sytuacji. Przy wykorzystaniu tej procedury towary niewspólnotowe. przetwarzanego w "ser biały" o kodzie CN 0406 90 88. mogą zostać dopuszczone do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty. jest to tzw.84 . "korzyść z cła przywozowego" (art.130 . gdyż nie będzie możliwe 257 . kwota cła od sera wytworzonego ze skondensowanego mleka krowiego przywiezionego z Rumunii i Bułgarii będzie wyższa od kwoty cła od przywożonego (z tych krajów) skondensowanego mleka.09.552 RWKC.130 WKC). Wprowadzenie Zgodnie z systematyką przyjętą w przepisach wspólnotowego prawa celnego przetwarzanie pod kontrolą celną jest procedurą celną (art.136 WKC oraz art. pochodzącego z Bułgarii i Rumunii. 2. w której nie jest uzyskiwana "korzyść z cła przywozowego": Brak "korzyści z cła przywozowego" (art.4 pkt 16 lit.1 RWKC) stanowił podstawę do odstąpienia przez Komitet od głosowania nad wnioskiem.551 zdanie pierwsze RWKC).kwota cła przywozowego ze stosowaniem przetwarzania pod kontrolą celną = korzyść z cła przywozowego. gdy należności przywozowe stosowane wobec towarów przywożonych są wyższe niż wobec produktów powstałych w wyniku zastosowania procedury.00.84 ust.) w sprawie udzielenia pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do skondensowanego mleka krowiego o kodzie CN 0402 91 39 i 0402 91 59. Zasady stosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną regulują przepisy: art. w którym stawka celna w odniesieniu do produktu przetworzonego nie jest stawką o wartości zero. Sposób realizowania procedury Sposób realizowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną można opisać według następującego schematu: 1. Jak się okazało.00 Procedura przetwarzania pod kontrolą celną 1. posiedzenie Komitetu Kodeksu Celnego z dnia 28. Przykład Bez zastosowania przetwarzania pod kontrolą celną Towary/towary przywiezione Wartość celna/wartość celna po przetwarzaniu pod kontrola celną Koszty przetwarzania Produkty przetworzone Stawka celna Kwota cła przywozowego 4% 4 000 EURO 250 000 EURO Siedzenia z metalową ramą Wolne 0 EURO Rurki żelazne 100 000 EURO Z zastosowaniem przetwarzania pod kontrolą celną Rurki żelazne 350 000 EURO Korzyść z cła przywozowego 4 000 EURO Wynik: kwota cła przywozowego bez stosowania przetwarzania pod kontrolą celną .art.

przy ich dopuszczeniu do obrotu (art. Wniosek o udzielenie pozwolenia Zarówno wniosek o udzielenie pozwolenia jak i samo pozwolenie są dokumentami sformalizowanymi tj. prowadzące do powstania produktów.497 ust.84 ust.3 RWKC). Oczywiście pomimo istniejącej zasady.551 RWKC). Wzór ten składa się z formularza podstawowego i ewentualnie formularza kontynuacyjnego.131 WKC). Dla 258 . w wyniku tych procesów powstają produkty przetworzone (art. zgodnie z tym przepisem dopuszczalne jest każde przetworzenie.może im zostać nadane inne dopuszczalne przeznaczenie celne.135 WKC). które mają zastosowanie do przywożonych towarów niewspólnotowych.130 i art.509 ust. Procesy przetwarzania mogą być przeprowadzane wyłącznie w miejscach wskazanych w pozwoleniu. z którym przepisy prawa celnego wiążą powstanie długu celnego.dopuszczalne jest wobec wszelkich towarów.130 WKC i art. Wykonaniem przedmiotowej delegacji jest art. Udzielenie pozwolenia Korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną uzależnione jest od uzyskania pozwolenia właściwego organu celnego. środki takie będą miały zastosowanie dopiero wobec produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania. które zostały określone w pozwoleniu. nie istnieje bezwzględny obowiązek poddawania towarów takim procesom.1. Jeżeli jednak w ramach tego przeznaczenia powstanie dług celny. pobór należności przywozowych jak również zastosowanie środków polityki handlowej wobec towarów przywożonych zostaje zawieszone na czas trwania procedury (art. Towary przywożone mogą więc nie zostać przetworzone. b) poddania towarów niewspólnotowych odpowiednim procesom. sporządzanymi według ściśle określonego wzoru. 4. produkty przetworzone są dopuszczane do obrotu według właściwych dla nich należności przywozowych (art. Przetworzenie towarów w inne produkty niż wynika to z pozwolenia. zaś w odniesieniu do sera białego zastosowanie będzie mieć stawka celna dla krajów trzecich. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy stosowaniu gospodarczych procedur celnych osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest zobowiązana do podejmowania tylko takich czynności.1. 2. Ponadto. dla których będzie prowadziło do zapewnienia zgodności tych towarów z wymogami technicznymi obowiązującymi przy dopuszczaniu tych towarów do obrotu. procesom zmieniającym rodzaj lub stan towarów. które zapewnią zgodność towarów przywożonych z wymogami technicznymi obowiązującymi przy dopuszczaniu tych towarów do obrotu na obszarze celnym Wspólnoty (art. że wniosek powinien być sporządzony na piśmie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC (art. że w ramach procedury przetwarzania pod kontrolą celną towary powinny być poddane procesom przetwarzania. przetworzenie .131 WKC wskazane zostało. Ponadto na skutek zastosowanego procesu przetwarzania zmieni się pochodzenie produktu przetworzonego (będzie miał pochodzenie wspólnotowe) i nie będzie możliwe skorzystanie z kontyngentu preferencyjnego. towary przywożone poddane są na obszarze celnym Wspólnoty procesom przetwarzania tj. 3.niezależnie od wysokości należności przywozowych . 3.1 lit.551 ust. że przypadki i szczególne warunki zastosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną określone zostaną w RWKC.130 WKC). 4. kwota tego długu określona zostanie na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o ich umieszczenie pod procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (art. I tak.a w związku z art.zastosowanie preferencji taryfowych w odniesieniu do tego mleka. lecz jako towarom w stanie niezmienionym .1 RWKC. stanowi niewykonanie obowiązku wynikającego z procedury celnej. Jest to tym samym jeden z przypadków. których dotyczą niższe należności przywozowe niż te. Tym samym osoba nie będzie mogła korzystać z uprawnień jakie wynikają dla produktów przetworzonych w związku z procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.551 zdanie drugie RWKC) lub c) uniknięcia zastosowania wobec towarów niewspólnotowych środków polityki handlowej. 4.1 Pełna forma wniosku Zasadą jest.1 RWKC). Procesy przetwarzania W art. 4. którą towar został objęty.

2703). z 2004 r.499 RWKC.500 . tj. poz.911 zmienionego Dz.c RWKC).U.2694).496 lit. . pozwolenie udzielane jest przez właściwy organ celny poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego wraz z dodatkowym dokumentem. wówczas zobowiązany jest przesłać kserokopię tego dokumentu do urzędu kontrolnego. Tryb postępowania w takim przypadku określa art. które jest 259 . Jeden egzemplarz dodatkowego dokumentu jest zwracany wnioskodawcy. o którym mowa w art.warunki ekonomiczne powinny być uznane za spełnione zgodnie z art. . W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną są to następujące warunki: . według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC. który udzielił pozwolenia.2 Skrócona forma wniosku Zasadą jest. poz.U.zgłoszenie celne powinno być sporządzone na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych w zwykłej procedurze. Wydane pozwolenie ma zastosowanie tylko do tej ilości towarów. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. Jeżeli zakończenie procedury następuje w urzędzie celnym innym niż ten. Zgodnie z tym przepisem wniosek o pozwolenie może być sporządzony za pomocą zgłoszenia celnego na piśmie lub za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. że wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest sporządzany pisemnie. 4.procedury przetwarzania pod kontrolą celną wykorzystywane są wzory formularzy stosowane dla procedury uszlachetniania czynnego. Nr 94.497 ust. o ile zostaną spełnione warunki korzystania z procedury.497 ust.622 ze zmianą w Dz.U. wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia celnego dwa egzemplarze dokumentu.552 ust. które zostały objęte procedurą na podstawie przedmiotowego zgłoszenia celnego. . pozwolenia. drugi natomiast pozostaje w urzędzie objęcia.71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia składa się do organu celnego tego państwa członkowskiego. Dla wniosku. wniosek o pozwolenie na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną składa się do organu celnego właściwego ze względu na miejsce. w sprawie formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. Obok procedury przetwarzania pod kontrolą celną wymieniony powyżej dodatkowy dokument.3 RWKC. o którym mowa w art. Nr 272 poz. odprawy czasowej i uszlachetniania biernego. Rozstrzygnięcie organu celnego zawarte jest w ostatnim polu dodatkowego dokumentu.1. skrócony wniosek składa się do wybranego przez wnioskodawcę urzędu celnego.3 RWKC.U. Wzór tego dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 26 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. 4. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 6 tego rozporządzenia. poz.501 RWKC. to urząd zakończenia przesyła niezwłocznie do urzędu kontrolnego kserokopię zgłoszenia celnego o nadaniu towarom objętym uprzednio procedurą (w trybie skróconym) nowego przeznaczenia celnego. Zasady określania właściwości miejscowej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. Zastosowanie skróconego trybu udzielania pozwolenia na gospodarczą procedurę celną ograniczone jest warunkami. Od zasady tej przewidziano wyjątek określony w art.Nr 68. zwanego dalej "dodatkowym dokumentem". Udzielenie pojedynczego pozwolenia wymaga uprzedniej zgody zainteresowanych władz celnych. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.3 Wniosek o pojedyncze pozwolenie Wniosek może dotyczyć udzielenia pojedynczego pozwolenia. Nr 273 poz.1 akapit pierwszy RWKC. z 2004 r.2824). Jeżeli urząd objęcia nie jest jednocześnie urzędem kontrolnym. W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną.U.1.nie chodzi o wniosek o udzielenie pojedynczego pozwolenia tzn. odrębnymi dla poszczególnych procedur. na podstawie którego procedura może być realizowana na terytoriach kilku państw członkowskich (art. W przypadku zastosowania powyższego trybu złożenia wniosku (zwanego dalej "skróconym wnioskiem"). stosowany jest także w procedurach: uszlachetniania czynnego. gdzie będzie dokonywany proces przetwarzania. mającego uprawnienie do obejmowania towarów tą procedurą.Nr 283. Wzór takiego wniosku stanowi Załącznik nr 67 do RWKC.Prawo celne (Dz. w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe lub miejsca. procedura przetwarzania pod kontrolą celną powinna przebiegać wyłącznie w Polsce.

Warunki ekonomiczne uważa się za spełnione dla typów towarów i operacji wymienionych w części A Załącznika nr 260 .możliwe jest stwierdzenie przez organ celny.należytego. 5.(art.133 lit.terminowego rozliczania. lecz na organach celnych. Postępowanie w tym zakresie zależy od okoliczności danej sprawy.zastosowanie procedury nie będzie stanowić obejścia przepisów dotyczących pochodzenia i ograniczeń ilościowych mających zastosowanie do przywożonych towarów.2. rzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych . następujących kryteriów: . zgodnego z regułami określonymi w przepisach prawa celnego . 4.2 RWKC).133 lit.500 ust. czy przywożone towary. 5. w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe wnioskodawcy (art. . będące przedmiotem procedury.497 ust.2 zd. która udziela wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury (art.2 RWKC).e WKC).133 lit. Ocena ta odbywa się przykładowo na podstawie m. w szczególności rodzaju procedury. bez ponoszenia nadmiernych kosztów. . powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego. Warunki podmiotowe Pozwolenie wydawane jest jedynie osobom mającym siedzibę we Wspólnocie (art. czy spełniona została powyższa przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy. O udzielenie pozwolenia może ubiegać się osoba.4. czy spełniona została powyższa przesłanka sprowadza się do oceny wiarygodności podmiotu występującego o pozwolenie.właściwe ze względu na miejsce dokonywania procesów przetwarzania oraz właściwego ze względu na miejsce. skatalogowanych zasad określania wiarygodności podmiotu dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną.86 myślnik 2 WKC).in. weszły w skład produktów uzyskanych w jej toku (art. Warunki ekonomiczne Pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest udzielane jeżeli procedura przyczynia się do tworzenia lub podtrzymywania działalności przetwórczej we Wspólnocie nie wywierając ujemnego wpływu na istotne interesy wspólnotowych producentów podobnych towarów (warunki ekonomiczne) .braku ciężkich. 5.Warunki związane z kontrolą celną Pozwolenie jest udzielanie jedynie wtedy.1. 5. Stwierdzenie. W tym kontekście zobowiązane są także do oceny czy nakłady finansowe. Pozwolenie może otrzymać wyłącznie osoba. Warunki udzielenia pozwolenia 5.b WKC). planowanego jej przebiegu.3. Warunki przedmiotowe Pozwolenie wydawane jest jeżeli: . gdy organy celne mogą zapewnić właściwy dozór i kontrolę procedury bez konieczności stosowania przez administrację środków (nakładów) niewspółmiernych w stosunku do istniejącej potrzeby gospodarczej (art. nie są zbyt wysokie. w jakim znajdowały się w chwili gdy zostały objęte procedurą. przywrócone po ich przetworzeniu do rodzaju lub stanu. w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez osobę z procedury.86 pierwszy myślnik WKC).132 WKC).1. organ celny może zezwolić aby wniosek taki miał formę zwykłego podania na piśmie (art. która dokonuje procesu przetwarzania lub organizuje przetwarzanie (art.4 Wniosek o przedłużenie lub zmianę pozwolenia Jeżeli wniosek dotyczy przedłużenia lub zmiany pozwolenia. Przepisy wspólnotowego prawa celnego nie zawierają jednolitych. której dotyczy wniosek. które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja.towary przywożone nie mogą już być. Muszą one zatem dokonać rzetelnej oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością przeprowadzania kontroli procedury. Sprawdzenie.a WKC). zakresu prowadzonej działalności itp.

Przepisy prawa celnego nie precyzują. Warunki ekonomiczne nie mogą być traktowane jako bezpośredni instrument ochrony rynku krajowego. niż data wniosku o udzielenie pozwolenia.552 ust. stwierdzającymi. Podstawową zasadą jest "Nie utrudniać obrotu gospodarczego". Powód: Towary nie są produkowane we Wspólnocie. Dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika nr 76 do RWKC i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot. Dokument takie jak kopia umowy albo oświadczenie na piśmie. ale nie mogą być użyte ponieważ nie spełniają wymagań nabywcy gotowego produktu przetworzonego. Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. dowodem 261 .2 i art. Sprawdzenie to przeprowadza organ celny właściwy do wydania pozwolenia. a nie jest sprzeczne z prawem. siły roboczej. 5.76 do RWKC. ponieważ nie posiadają parametrów i właściwości jakie są potrzebne do wyprodukowania wymaganego gotowego produktu przetworzonego. Należy zatem przyjąć. Rozstrzygnięcia Komitetu są wiążące dla organów celnych wszystkich państw członkowskich w wypadku zaistnienia identycznych spraw. Przykładowe powody zastosowania procedury oraz przykładowe dokumenty. ale nie mogą być użyte. które mogą być wykorzystane do udowodnienia spełnienia warunków ekonomicznych Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. Powód: Wspólnotowi producenci nie mogą dostarczyć towarów w wymaganym terminie.1 Udokumentowanie spełnienia warunków ekonomicznych Wnioskodawca składając wniosek o udzielenie pozwolenia informuje organ celny o przyczynach. złożone krajowym oraz innym unijnym producentom wraz z kopiami odpowiedzi stwierdzających. iż producenci nie są w stanie wyprodukować danych towarów. Data na oświadczeniu nie powinna być późniejsza. zamówienia złożone krajowym oraz innym unijnym producentom wraz z odpowiedziami od nich. Podanie numeru właściwego patentu i o ile jest to możliwe jego kopia. że zamówienia nie mogą być zrealizowane w wymaganym terminie. lub wyciąg z umowy licencyjnej. Dokument w postaci oświadczenia izby gospodarczej lub ::stowarzyszenia gospodarczego lub odpowiednia publikacja (np. Aktualne dokumenty potwierdzające. dla których warunki ekonomiczne uważa się za spełnione. że warunki ekonomiczne uznaje za spełnione. zawartej w Załączniku nr 67 do RWKC. ale nie mogą być użyte ponieważ produkt przetworzony musi zostać otrzymany z towarów pochodzących z importu z uwagi na ochronę praw dotyczących własności przemysłowej lub handlowej. co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. zgodnie z ogólnymi zasadami przeprowadzania postępowania dowodowego. sprawdzenie warunków ekonomicznych odbywa się w ramach Komitetu Kodeksu Celnego (Komisja Europejska) (art. Kalkulacja cenowa dla eksportowanych produktów z wykorzystaniem towarów wspólnotowych i spoza Wspólnoty. iż towary nie są produkowane we Wspólnocie. jakie dokumenty powinien przedłożyć wnioskodawca w celu udowodnienia. że klienci/konsumenci nalegali na użycie niewspólnotowych towarów do wytworzenia gotowego produktu przetworzonego. to przede wszystkim towarów rolnych lub towarów objętych cłem antydumpingowym lub cłem wyrównawczym). artykuł w fachowej prasie) lub wyniki badań rynkowych potwierdzające fakt. energii a także średnia cena sprzedaży.504 ust. stosownie do zasad określonych w instrukcji wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia na procedurę gospodarczą. gdyż realizacji tego celu służą inne środki. iż producenci nie produkują towarów o takich wymaganych parametrach i właściwościach. że podejmowane były starania w celu otrzymania towarów od krajowych i innych unijnych producentów wraz z kopiami odpowiedzi stwierdzających. Aktualne dokumenty potwierdzające zapotrzebowanie na towary. których dotyczyć ma przetwarzanie. Powód: Towary nie są produkowane we Wspólnocie w wystarczającej ilości. Zapytania ofertowe. ale nie mogą być użyte ponieważ są one zbyt drogie Dokumenty (kopie) zawierające ofertę cenową krajowych i innych unijnych producentów oraz kopia oferty cenowej producentów spoza Wspólnoty.4. Informacja przekazywana jest w postaci kodów (wyszczególnionych w Załączniku 70 do RWKC) lub opisowo. Dla typów towarów i operacji nie wymienionych w powyższym załączniku odbywa się sprawdzenie warunków ekonomicznych. Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie.3 i 4 RWKC). Powód: Towary tego samego rodzaju są produkowane we Wspólnocie. Analiza praktyki stosowania warunków ekonomicznych w poszczególnych państwach "Piętnastki" pokazuje na liberalne podejście w zakresie regulacji dotyczących warunków ekonomicznych. że za dowód może służyć wszystko. w kalkulacji powinny być uwzględnione ceny materiałów i komponentów.

to przede wszystkim towarów rolnych oraz towarów objętych cłem antydumpingowym lub cłem wyrównawczym).3 Sprawy badane przez Komitet Kodeksu Celnego Sprawy. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do płyt pilśniowych o kodzie CN 44 11 11 10. gotowych produktów z kurczaka.4. jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu.4.wniosek. Przekazanie do Komisji Europejskiej wniosków w sprawie sprawdzenia warunków ekonomicznych będzie następować za pośrednictwem Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów.11. . który nadaje sprawie dalszy bieg. Komitet Kodeksu Celnego uznał. 5. przedłożony przez administrację Anglii (dokument TAXUD/3507/2004.spełnienia tego warunku są jednoznaczne zapisy w tych dokumentach stwierdzające. przetwarzanych w Wielkiej Brytanii w drzwi o kodzie CN od 44 18 20 50 do 44 18 20 80. Wartość. ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. posiedzenie z dnia 26.11.) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do zamrożonych. że warunki ekonomiczne w tym przypadku nie zostały spełnione.2004r. którego udzielenie powinno być poprzedzone sprawdzeniem warunków ekonomicznych przez Komisję Europejską. w gotowe produkty z kurczaka . Wniosek argumentowany był okolicznością. jeżeli co najmniej: . przedłożony przez administrację Anglii (dokument TAXUD/489/2004-TD154. kanapki z kurczakiem. ewentualnie opis poczynionych starań o uzyskanie o ofert na terenie Wspólnoty.2004r.w przypadku uszlachetniania biernego towary wywożone czasowo posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN. były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego i rozstrzygnięcia. a warunki ekonomiczne są określane na podstawie tego samego kodu. Komitet Kodeksu Celnego uznał. Powód: Wnioskodawca próbował w ściśle określonym terminie zdobyć towary do przetworzenia na terenie Wspólnoty. Następnie mając na uwadze. 44 11 21 10 i 44 11 29 90 wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Nr 2193/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. które zapadły po ich rozpoznaniu: . pasztet z kurczaka . . posiedzenie z dnia 26. iż jedyny dostawca we Wspólnocie produkujący płyty mogące być wykorzystane do produkcji drzwi znajduje się w Irlandii. do którego wpłynął wniosek o wydanie pozwolenia. oraz przewidywaną groźbą utraty miejsc pracy lub przeniesienia działalności wnioskodawcy poza obszar wspólnoty. 5. Wartość. Dokumenty (kopie) w postaci kierowanych zapytań ofertowych do producentów. surowych i bez kości piersi kurczaków o kodzie CN 0207-1410 przetwarzanych.w przypadku uszlachetniania czynnego towary przywożone posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN. iż stawka celna dla przywożonego surowca jest wielokrotnie wyższa od stawki celnej dla ww. zostało przewidziane wyłącznie dla typów towarów i operacji wymienionych w części B Załącznika 76 i nie wymienionych w części A tego załącznika (dot. że importowane towary muszą być używane do produkcji w celu zapewnienia przestrzegania praw dotyczących własności przemysłowej lub handlowej.wniosek. w której przedmiotem badania przez Komitet będą podobne wnioski (dotyczące podobnych stanów faktycznych) określone zostały zasady postępowania stosowane w związku z badaniem warunków ekonomicznych. zgodnie z którymi wniosek lub pozwolenie są identyczne. ilość i kraj pochodzenia muszą być także identyczne. . że kwestia oceny warunków ekonomicznych pozostaje w gestii Komisji Europejskiej.).o kodzie CN 1602-3219. Wniosek argumentowany był okolicznością. czyli w ramach Komitetu. niewystarczającymi ilościami surowca we Wspólnocie. Wartość i ilość muszą być także identyczne. że warunki ekonomiczne w tym przypadku zostały spełnione.w przypadku przetwarzania pod kontrolą celną towary przywożone i produkty przetworzone posiadają ten sam ośmiocyfrowy kod CN. sprawdza wniosek pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym. W celu uniknięcia sytuacji. ilość i kraj przeznaczenia muszą być także identyczne. organ celny przesyła wniosek wraz z całą dokumentacją bezpośrednio do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów. 44 11 19 10 . 262 . W związku z tym organ celny. ale nie uzyskał żadnej odpowiedzi ze strony unijnych producentów."chicken nuggets".2 Badanie warunków ekonomicznych w ramach Komitetu Kodeksu Celnego W przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną badanie warunków ekonomicznych z udziałem Komisji Europejskiej. przy czym towary irlandzkiego producenta nie spełniają wymagań technicznych wnioskodawcy. które w okresie od dnia 1 maja 2004r. w Wielkiej Brytanii. jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu. jeżeli powyższe było istotne dla rozstrzygnięcia Komitetu.

że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku.wniosek (dokument TAXUD/714/2003 . Komitet Kodeksu Celnego uznał. że zastosowania procedury nie można uznać za niezbędne.11. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do cukru trzcinowego o kodzie CN 1701 99 10. . pochodzącego z Brazylii. przetwarzanych w procesie pieczenia (palenia) w opieczone orzechy laskowe o kodzie CN 2008 19 19. które są objęte cłami antydumpingowymi wymaga specjalnego uzasadnienia. pochodzącego z USA. 263 . .). wspólnotowi konkurenci także używają wspólnotowego surowca. Z uwagi na brak dostępu do wymienionych poniżej dokumentów TAXUD.wniosek (dokument TAXUD/833/2001 RDE 149. przetwarzanych w sok jabłkowy o kodzie CN 2009 79 30 oraz sok pomarańczowy o kodzie CN 2009 19 98. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. Podniesiono argument. Podniesiono argument. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do soku jabłkowego o kodzie CN 2009 79 30 i soku pomarańczowego o kodzie CN 2009 11 99 oraz cukru o kodzie CN 1701 99 10. gdyż alkohol etylowy może być importowany w ramach umów preferencyjnych. że warunki ekonomiczne zostały spełnione w tym konkretnym przypadku.2003r. na przykład z Pakistanu. Podniesiono argument. przetwarzanego w używane jako dodatki w procesie produkcji papierosów osłony tytoniu i preparat cukru o kodzie CN 3824 90 99. niż we Wspólnocie. gdyż alkohol etylowy podlega "środkom rolniczym" (ujęty został w Rozporządzeniu Rady Nr 670/2003 z 8 kwietnia 2003r. nie jest możliwe podanie kodów CN badanych poniżej towarów: .TD 146. posiedzenie z dnia 26.2003r. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do orzechów laskowych o kodzie CN 0802 22 00. .2003r.RDE 155. że na rynku Wspólnoty są dostępne wystarczające ilości cukru trzcinowego np.2003) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do surowego mięsa w postaci piersi kurczaków. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. Podniesiono argument. .04.) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do poliestrowych syntetycznych włókien odcinkowych przetwarzanych na włókniny.2003r. że warunki ekonomiczne w tym określonym przypadku nie zostały spełnione. zaś dowód przewidywanej utraty miejsc pracy lub przeniesienia działalności nie został udowodniony w sposób wystarczający. Komitet Kodeksu Celnego uznał.wniosek.). przedłożony przez administrację Belgii (dokument TAXUD/777/2003. były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego i rozstrzygnięcia.11. przedłożony przez administrację Niemiec (dokument TAXUD/795/2003. Komitet Kodeksu Celnego uznał. mimo opinii części delegacji.10. import alkoholu etylowego pochodzącego z Brazylii mógłby niekorzystnie wpłynąć na podstawowe interesy wspólnotowych producentów ponieważ alkohol etylowy z Brazylii jest wysoko subwencjonowany oraz koszty jego produkcji są niższe w Brazylii. Brazylią i Kubą (około 1 800 000 ton rocznie). gdyż przedmiotowy surowiec jest w wystarczającej ilości dostępny we Wspólnocie.wniosek. które były przedmiotem badania przez Komitet Kodeksu Celnego. które w okresie od 2001r. filc igłowany i watolinę. Zauważyć należy.09. z Turcji. Komitet Kodeksu Celnego uznał. Komitet Kodeksu Celnego uznał warunki ekonomiczne za spełnione w tym określonym przypadku. zaś argument wnioskodawcy dotyczący opłacalności produkcji włókien wydaje się być niewystarczającym dla przyjęcia rozstrzygnięcia. posiedzenie z dnia 10. przedłożony przez administrację Holandii (dokument TAXUD/778/2003. że wykorzystanie "towarów przywożonych". Komitet Kodeksu Celnego uznał. w octan etylu o kodzie CN 2915 31 00. posiedzenie z dnia 18.09. że warunki ekonomiczne zostały spełnione. o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do alkoholu etylowego o kodzie CN 2207 20 00.).06. cukier trzcinowy jest importowany w ramach umów preferencyjnych na przykład z Indiami. posiedzenie z dnia 18. do kwietnia 2004r.). przedłożony przez administrację Niemiec (dokument TAXUD/794/2003. że warunki ekonomiczne nie zostały spełnione w tym konkretnym przypadku. Komitet Kodeksu Celnego uznał.2003r. i 2.2001r. ustanawiającym szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego). że proces pieczenia (palenia) nie jest objęty Załącznikiem 72 punkt 8 RWKC (mowa w nim tylko o prostym podwyższaniu temperatury). posiedzenie z dnia 22. posiedzenie z dnia 10. że istnieje możliwość importu cukru jako "wolnego od cła" z państw bałkańskich. .) o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury przetwarzania pod kontrolą celną w odniesieniu do magnesu.wniosek. W tym przypadku nie jest uzyskiwana korzyści z tytułu cła przywozowego.09. że zmiana istniejącej sytuacji prawnej lub faktycznej może stanowić przesłankę do przedstawienia Komitetowi sprawy podobnej do wyżej wymienionych. badany przez Komitet.2001r.Sprawy. które zapadły po ich rozpoznaniu: .wniosek. posiedzenie z dnia 3. Ponadto.wniosek (dokument TAXUD/860/2001 .

Istotną nowością jest.507 ust.508 ust.poprzez każdy stosowny akt . w których mamy do czynienia ze wstecznym pozwoleniem (art. Pozwolenie z mocą wsteczną Instytucja "wstecznego pozwolenia" pozwala na znaczne odformalizowanie procedury uzyskiwania pozwolenia.3 RWKC). Udzielone w takim wypadku pozwolenie z mocą wsteczną zaczyna obowiązywać od daty wygaśnięcia pierwotnego pozwolenia (art. który wyznacza granice czasowe. że istnieje udowodniona potrzeba gospodarcza. wspólnotowe regulacje.d RWKC.c RWKC. W pozwoleniu może jednak zostać określona także inna. Wniosek musi jednak dotyczyć takich samych towarów i procesów przetwarzania.poprzez przyjęcie zgłoszenia celnego .505 lit. którym jest zainteresowana (art. Pozwolenie na stosowanie procedury Zgodnie z postanowieniami art. obecne. zezwalają na przedłużanie terminu ważności pozwolenia.505 RWKC pozwolenie jest udzielane przez właściwy organ celny: . w której pozwolenie zaczęło obowiązywać (art. Zgłoszenie takie powinno nastąpić w jednym z urzędów objęcia określonych w pozwoleniu. kiedy pozwolenie utraci ważność. 264 .3 RWKC (tryb skrócony) . Proponuje go wnioskodawca stosownie do swoich potrzeb. Po upływie tego czasu pozwolenie "traci ważność" i chcąc kontynuować przewidziane w pozwoleniu czynności należy wystąpić o nowe pozwolenie. 8. o którym mowa w art. Pozostałe warunki. Ostatniego zgłoszenia o objęcie procedurą można dokonać w dniu upływu tego terminu. można zwrócić się z wnioskiem o przedłużenie tego pozwolenia. Objęcie procedurą Aby można było skorzystać z przywilejów. zasadą jest.6. zanim wydane zostało pozwolenie na ich przywóz z zastosowaniem tej procedury (art.a RWKC . 9.497 ust. W przypadku zastosowania tej instytucji organ celny może zezwolić. Datę.1 RWKC (tryb pisemny) . dla procedury przetwarzania pod kontrolą celną termin ważności pozwolenia nie może przekraczać trzech lat od daty. że termin ważności pozwolenia określa tylko czas.dla wniosku. Wniosek w tym zakresie składa osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia. o którym mowa w art. Termin ważności pozwolenia Jest to termin. organizację dokonywanego procesu.3 lit.505 lit.505 lit. 7.507 ust.508 RWKC).508 ust. które muszą zostać spełnione. ale termin jego ważności już upłynął.497 ust. wpisując w pole 6a wzoru wniosku termin.1 RWKC).w przypadku wniosku o przedłużenie lub zmianę pozwolenia . późniejsza data. Z wyjątkiem sytuacji. Trzeba zatem wyraźnie podkreślić. aby towary zostały objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. I tak. że pozwolenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.1 RWKC). biorąc pod uwagę np.art.2 RWKC). Objęcie takie następuje z chwilą dokonania zgłoszenia celnego (zarówno w trybie zwykłym jak i przy wykorzystaniu procedury uproszczonej).według wzoru stanowiącego Załącznik nr 67 do RWKC . wnioskodawca proponuje w polu 6d wzoru wniosku. jakie wynikają z procedury przetwarzania pod kontrolą celną towary niewspólnotowe przywożone w celu przetwarzania powinny zostać objęte tą procedurą. w jakim osoba korzystająca z procedury może posługiwać się otrzymanym pozwoleniem.508 ust. iż w przeciwieństwie do obowiązujących w Polsce przed akcesją przepisów prawa celnego.dla wniosku.a . w których mogą być składane zgłoszenia celne o objęcie towarów procedurą. W szczególnych okolicznościach moc wsteczna pozwolenia może obejmować okres jednego roku przed datą złożenia wniosku pod warunkiem. Pozwolenie takie zaczyna obowiązywać najwcześniej od daty złożenia wniosku.art.art.b RWKC . od której pozwolenie będzie obowiązywało. W przepisach wspólnotowego prawa celnego wprowadzone zostały ograniczenia w określaniu terminu ważności pozwolenia dla niektórych procedur oraz towarów. określone zostały w art. w celu przywozu lub wywozu towarów w nim określonych. Termin ważności pozwolenia jest często mylony z terminem wyznaczonym do zakończenia procedury. zawarte kontrakty itp. Jeżeli pozwolenie zostało wydane.

określone zostały w przepisach wykonawczych do ustawy .powinny być przestrzegane pozostałe warunki niezbędne dla prawidłowego przebiegu procedury.542 ust. które zostały dozwolone w pozwoleniu.: . I tak.496 lit. 10. w sprawie przypadków. .829) zarządzono. Termin zakończenia procedury Zakończenie procedury przetwarzania pd kontrolą celną powinno nastąpić w tzw. Termin powyższy zaczyna swój bieg z chwilą objęcia towarów procedurą.520 RWKC. art. Termin zakończenia procedury wyznaczany jest w pozwoleniu (art. czy w konkretnym wypadku istnieje ryzyko powstania długu celnego w związku z daną procedurą. lub jeżeli dane takie nie są dostępne.89 WKC). uzyskane pod tą procedurą. w celu zapewnienia pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego mogącego powstać w stosunku do towarów objętych tą procedurą. W ramach określonej procedury zawieszającej mogą zostać ustanowione odrębne przepisy dotyczące składania zabezpieczenia. . znajdujące się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu zostaną dopuszczone do obrotu lub otrzymają inne dopuszczalne przeznaczenie celne (art. 88 WKC przewiduje.m RWKC). Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi przepis art.134 w związku art. Zakończenie procedury Procedura przetwarzania pod kontrolą celną kończy się w stosunku do towarów przywożonych.89 WKC) oraz spełnione zostały wszystkie pozostałe warunki procedury.551 ust.2 w związku z art.1.U.9. użycie towarów ekwiwalentnych nie jest dopuszczalne. Przypadki. gdy produkty przetworzone lub towary znajdujące się w stanie nie zmienionym lub produkty. w którym towary objęte procedurą przetwarzania pod kontrolą celną lub produkty przetworzone.powinny zostać zachowane wymogi dotyczące zapewnienia tożsamości towarów przywożonych. Termin ten wyznaczany jest przy uwzględnieniu czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesów przetwarzania i zbyt produktów przetworzonych (art. Dotyczy to sytuacji gdy termin zakończenia procedury 265 . na podstawie danych odnoszących się do operacji tego samego rodzaju.Nr 87. Przedstawiony przepis wyraża ogólną zasadę. Jest to termin. w których organ celny pobiera zabezpieczenie (Dz.1 RWKC) i może zostać przedłużony nawet jeżeli termin wyznaczony pierwotnie już upłynął.wobec towarów niewspólnotowych mogą być przeprowadzone tylko takie procesy przetwarzania. Zabezpieczenie należności przywozowych W przypadku zabezpieczenia składanego w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej (a więc także procedury przetwarzania pod kontrolą celną). powinny otrzymać nowe dopuszczalne przeznaczenie celne (art. I tak w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. 11.2 RWKC dopuszcza możliwość automatycznego przedłużania terminu zakończenia procedury. Przebieg procedury Szczegóły przebiegu procedury przetwarzania pod kontrolą celną wyznaczone są w pozwoleniu. gdy przetwarzanie dotyczy towarów "wrażliwych" określonych w załączniku 44c do RWKC.produkty przetworzone powinny zostać wytworzone z towarów przywożonych. poz. .in.1 WKC). 12. że organy celne mogą uzależnić objęcie towarów tą procedurą od złożenia zabezpieczenia w celu zapewnienia pokrycia kwoty długu celnego mogącego powstać w stosunku do tych towarów. Inne szczegółowe regulacje odnoszące się do zakończenia gospodarczych procedur celnych (w tym również do procedury przetwarzania pod kontrolą celną) zawarte są w art. okoliczność.542 ust.Prawo celne. terminie zakończenia procedury (art. iż w przypadku procedury przetwarzania pod kontrolą celną zabezpieczenie należy pobrać w sytuacji. w których organ celny wymaga złożenia zabezpieczenia w związku z korzystaniem z zawieszającej procedury celnej.118 ust. O tym czy zabezpieczenie powinno być złożone i jaka winna być jego wysokość decyduje organ celny. . uwzględniając m.powinien zostać wyznaczony rzeczywisty współczynnik produktywności ustalony na podstawie danych dotyczących produkcji lub danych technicznych. że istnieje możliwość (a nie obowiązek) żądania zabezpieczenia w związku z korzystaniem z procedury zawieszającej.

Pozwolenie może wówczas przewidywać.ilości produktów przetworzonych. kwota tego długu jest określana na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o ich objęcie procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (art. produkty przetworzone nie otrzymały nowego przeznaczenia celnego w wyznaczonym terminie zakończenia procedury. które otrzymały nowe przeznaczenie celne. które znajdują się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu. Wysokość długu celnego W przypadku gdy dług celny powstaje w wyniku dopuszczenia do obrotu produktów przetworzonych.3 RWKC dopuszcza możliwość dokonania rozliczenia procedury przez urząd kontrolny. .w przypadku powstania długu celnego na podstawie art. W rozliczeniu zawarta zostaje informacja na temat: . zgłaszający może wybrać którąkolwiek z metod określonych w art. stosuje się należności przywozowe właściwe dla tych produktów w chwili powstania tego długu. . 14.w przypadku powstania długu celnego na podstawie art.ilości towarów przywożonych.procedura nie została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa (naruszenie obowiązku. a więc w chwili dopuszczenia ich do obrotu.2 lit.204 WKC.3 RWKC).1 RWKC. jest: .521 ust.Rozliczenie procedury Posiadacz pozwolenia zobowiązany jest dokonać rozliczenia procedury przetwarzania pod kontrolą celną i przedłożyć organowi celnemu. w których posiadacz pozwolenia (prowadzący rozległą działalność) zmuszony byłby do występowania z wnioskami o prolongatę terminu dla poszczególnych towarów. Termin na dokonanie takiego rozliczenia jest zgodny z terminem określonym w art.521 ust. Jest to jednak forma stosowana w wyjątkowych wypadkach. że termin zostanie automatycznie przedłużony dla wszystkich towarów pozostających pod procedurą w tym dniu.1 WKC). otrzymają nowe przeznaczenie celne.wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie. 15. W przypadku powstania długu celnego w odniesieniu do towarów w stanie nie zmienionym lub produktów.1 lit.551 ust. o którym to naruszeniu jest mowa w art. W celu ustalenia wartości celnej produktów przetwarzanych zgłoszonych do dopuszczenia do obrotu. wyniki tego rozliczenia (art. w wymaganym terminie. Dłużnikiem. że wobec tych towarów zawieszony zostaje pobór należności przywozowych.a WKC). Dług celny powstaje gdy: . Powstanie długu celnego W procedurze przetwarzania pod kontrolą celną przywiezione towary niewspólnotowe korzystają z ułatwienia polegającego na tym.201 ust.2 RWKC.a (towary identyczne). rozliczenie procedury nie zostało złożone lub zostało złożone z naruszeniem terminu do jego złożenia.30 ust. następujące sytuacje: zamiast towarów przywożonych wykorzystano towary ekwiwalentne. Niedotrzymanie terminu do złożenia dokumentu rozliczenia powoduje powstanie długu celnego. a więc osobą zobowiązaną do uiszczenia kwoty długu celnego. Przepis art. b (towary podobne) lub c (metoda dedukcyjna) WKC lub wartość celną towarów przywożonych powiększoną o koszty przetworzenia (art.towary będące przedmiotem procedury przetwarzania pod kontrolą celną zostaną zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu (art. w którym upływa termin do zakończenia procedury. dla których termin zakończenia procedury upłynął. zalicza się tu m. 13. łącznie z kosztami ogólnymi i wartością wszelkich użytych towarów wspólnotowych. Taki sposób postępowania z terminami eliminuje uciążliwe sytuacje. Jeżeli w chwili objęcia procedurą przetwarzania pod kontrolą celną przywożone towary spełniały warunki do 266 . aż do chwili gdy produkty przetworzone otrzymane w wyniku procesów przeprowadzonych w ramach procedury.in. Przez koszty przetworzenia należy rozumieć wszystkie koszty poniesione na wytworzenie produktów przetworzonych. . Dokument rozliczenia składany jest do urzędu kontrolnego.521 ust.204 ust.posiadacz pozwolenia .521 ust.1 RWKC).135 WKC). Termin na dokonanie tej czynności wynosi 30 dni od dnia.201 WKC. Szczegółowe elementy jakie powinno zawierać rozliczenie zostały określone w art.zgłaszający .

267 . W takim przypadku ilość przywożonych towarów. to zastosowanie ww.zastosowania preferencji taryfowych. preferencje taryfowe obejmują towary przywożone w ramach kontyngentów lub plafonów taryfowych. która została faktycznie zużyta przy wytworzeniu dopuszczonych do obrotu produktów przetworzonych. stawki w odniesieniu do produktów przetworzonych uzależnione jest również od spełnienia warunku. którym podlegają produkty przetworzone oblicza się z zastosowaniem stawek preferencyjnych. Dopuszczone do obrotu towary przetworzone nie obciążają kontyngentów lub plafonów taryfowych otwartych dla towarów identycznych jak produkty przetworzone (art. jest wliczana do kontyngentów lub plafonów taryfowych obowiązujących w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu. Jeżeli ww. to należności. a preferencje takie obejmują produkty identyczne jak dopuszczone do obrotu produkty przetworzone.136 WKC). aby wspomniane preferencje taryfowe były stosowane wobec przywożonych towarów w chwili przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu.

2.opakowania wielokrotnego użytku . z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i bez stosowania wobec nich środków polityki handlowej.towary przywożone na targi.) .2.zwierzęta na sezonowy wypas lub wypas albo do prowadzenia prac lub transportu . 496 . 553 . morskiego powietrznego i szynowego . używany na statkach biorących udział w międzynarodowym ruchu morskim .1. 1.nośniki dźwięku.towary przywożone w celu likwidacji klęsk żywiołowych . kontrolne lub badawcze oraz podobne artykuły . szkice.19.wyposażenie zawodowe .00.1. 90 i art.2. z wyjątkiem wynikającego ze zużycia obniżenia ich wartości.zastępcze środki produkcji .) Procedura odprawy czasowej pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu bez dokonywania żadnych zmian.art. 84 .części zamienne . 556 .majątek marynarzy. Towary.art. obrazu lub danych . narzędzia pomiarowe. Istota procedury W tej części zawarto następujące tematy: .całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych (1. 523 i art.2.formy. Wprowadzenie Procedura odprawy czasowej uregulowana jest w: art.częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych (1. wystawy lub podobne imprezy .rzeczy osobistego użytku i towary do celów sportowych przywożone przez podróżnych.palety i kontenery .578 RWKC: . 137 do 144 WKC art. które mogą być objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. 1.art.towary służące do testów lub podlegające testom . Przy objęciu towaru tą procedurą nie powstaje dług celny.materiały reklamowe .2. jako pożyczka na prośbę szpitala lub innej instytucji medycznej .sprzęt radiowy i telewizyjny do produkcji i nadawania oraz pojazdy specjalnie przystosowane do powyższych celów 268 . 582 RWKC. ale organ celny w określonych przypadkach może pobrać zabezpieczenie na poczet mogącego powstać długu celnego.materiały pedagogiczne i naukowe . Katalog towarów określony jest w art.sprzęt medyczny chirurgiczny i laboratoryjny. Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych Pozwolenie na zastosowanie procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych udzielane jest dla określonych przepisami prawa kategorii towarowych.środki transportu drogowego. .próbki .00 Procedura odprawy czasowej 1.

2 RWKC .zakres przedmiotowy art. Częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych Pozwolenie na zastosowanie procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych udzielane jest dla towarów.3 WKC.1 WKC) Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia za towary objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych wy.497 ust.2 WKC) Pytanie-odpowiedź Czy można przedłużyć termin powrotnego wywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. które mogą być objęte całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych lub które będąc w nich wymienione.2 oraz art.143 ust.wniosek o wydanie pozwolenia art. maszyny i urządzenia. Zsumowaną należność za cały okres trwania procedury oblicza się w chwili zakończenia procedury i pobiera się w trybie przewidzianym dla poboru należności przywozowych.3 WKC. art.puszczone do obrotu w dniu.142 ust. w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej. obejmującą np. na którego powierzchni może zostać zgromadzona pewna ilość towarów. Kwestie dotyczące przedłużania terminów powrotnego wywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej reguluje art. w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej. linie technologiczne.1.sposób dokonania zgłoszenia celnego 2. o którym mowa w ww. zgodnie z którym organy celne mogą w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.? Zgodnie z postanowieniami art. Podstawa prawna: art. jeżeli istnieje uzasadnienie. na wniosek osoby zainteresowanej i we właściwych granicach.505 lit.U. nie uwzględniając odsetek. które nie są wymienione w katalogu towarów.229 ust. nie spełniają wszystkich określonych w nich warunków dla udzielenia pozwolenia na odprawę czasową z całkowitym zwolnieniem. które przywożone są okazjonalnie i na okres nie przekraczający trzech miesięcy lub w konkretnych sytuacjach nie mających skutków gospodarczych. poz.2. gdyby zostały do.140 ust.inne towary. która miałaby zostać uiszczona za te towary. które mogłyby mieć tu zastosowanie.wraz z wyposażeniem.nym Wspólnoty i zaakceptowane przez organy celne.1 lit.556 RWKC .wydanie pozwolenia art.nosi 3% od kwoty. Wprowadzenie Palety mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. która miałaby zostać uiszczona gdyby towary te zostały dopuszczone do obrotu w dniu. Definicja palety Paleta oznacza urządzenie podnośnikowo-transportowe. przedłużyć termin powrotnego wywozu lub nadania nowego przeznaczenia celnego towarom objętym procedurą odprawy czasowej.2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę . za każdy miesiąc lub część miesiąca. 1. w celu umożliwienia dopuszczonego wykorzystania towaru. Nr 68.3 akapit drugi i trzeci RWKC . b RWKC .1 pkt b i ust.623) możliwe jest dokonanie zmiany pozwoleń zgodnie z przepisami prawa celnego obowiązującymi od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Palety 2.140 ust.instrumenty i aparaty niezbędne dla lekarzy przy niesieniu pomocy pacjentom czekającym na organ do przeszczepu . w którym towary objęte były procedurą odprawy czasowej.Prawo celne (Dz. przywożone przez organizacje publiczne lub prywatne mające swoją siedzibę poza obszarem cel. (art. które wydały pozwolenie na dokonanie odprawy czasowej takiego sprzętu i pojazdów .27 ust.2.2.232 ust. W związku z powyższym organ celny może przedłużyć terminu powrotnego wywozu tego rodzaju towarów. Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia nie może być wyższa od tej. 2. aby tworzyły jednostkę ładunkową w celu jej transportowania. (art. rozpoczętą przed dniem 1 maja 2004 r.b i ust. itp. obsługiwania lub układania przy pomocy 269 .

Wprowadzenie Kontenery mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.2. Nr198. Formy wnioskowania o wydanie pozwolenia) Zgłoszenie może być również dokonane z zastosowaniem formy pisemnej na dokumencie SAD lub z zastosowaniem karnetu ATA. Jednakże procedura jest zakończona również.557 RWKC .1 lit.b RWKC . Nr14 z 1998 r.280) art. Definicja kontenera Kontener .zakres przedmiotowy art. ruchoma cysterna lub inna podobna konstrukcja): 270 . Zakończenie procedury poprzez powrotny wywóz następuje poprzez dokonanie odpowiednio: zgłoszenia w formie ustnej lub w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna. Jeżeli zgłoszenie towaru do procedury nastąpiło z zastosowaniem formy pisemnej (dokument SAD lub karnet ATA) to zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu następuje również w tej formie.2.1.232 ust. do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.urządzenie umożliwiające transport (przenośna skrzynia. Inne postanowienia dotyczące palet Części zapasowe.b RWKC). Zgłoszenie towaru w ww. może ono mieć nadbudowę lub może jej nie mieć. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.wydanie pozwolenia art.b i ust.3.1 lit. Zakończenie procedury Procedura jest zakończona poprzez powrotny wywóz palet lub nadanie im innego przeznaczenia celnego.505 lit. z tym że w tym przypadku wymagany jest dodatkowy dokument informacyjny. (art. (Dz.sposób dokonania zgłoszenia celnego 3. o którym mowa w art.2 i art.urządzeń mechanicznych.1 lit.5.3 akapit drugi i trzeci RWKC . a przyjęcie tego zgłoszenia jest wydaniem pozwolenia na korzystanie z procedury.1668). Urządzenie to składa się z dwóch płaszczyzn oddzielonych wspornikami lub z jednej płaszczyzny podtrzymywanej przez podstawki. jeśli palety tego samego rodzaju i zasadniczo tej samej wartości są wywożone lub powrotnie wywożone.232 ust.3 i art.232 ust.d) Załącznika B. Objęcie towaru procedurą Palety mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem zgłoszenia celnego w formie innej czynności niż forma ustna lub pisemna (art. (Dz. Nr33 z 1969 r.1 ust. poz. 2.b RWKC) 2.U.4. poz. Definicja palety określona została w: art. całkowita wysokość urządzenia jest zmniejszona do minimum umożliwiającego obsługiwanie go za pomocą wózków widłowych lub paletowych.U.3. Nr283.2 RWKC .wniosek o wydanie pozwolenia art. Podstawa prawna: art.499 RWKC.1 lit. 2. z 2002 r.1 lit.229 ust. formach jest jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia.1 lit.61 i Dz.497 ust. Towary te mogą być również zgłaszane do procedury z zastosowaniem zgłoszenia ustnego (art.2824) (patrz również: pkt 21..U..b i ust. Jest to najprostsza i najbardziej liberalna forma zgłaszania towarów do procedury.505 lit. jeżeli objęcie procedurą nastąpiło w tej formie (art.2 RWKC). ponieważ nie jest wymagana żadna deklaracja pisemna. poz. 3 Kontenery 3.497 ust.b RWKC).2 oraz art.U.229 ust.229 ust. poz.b Konwencji europejskiej dotyczącej postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych sporządzona w Genewie dnia 9 grudnia 1960 r. którego wzór określony został w załączniku nr 27 do rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. akcesoria i wyposażenie towarzyszące paletom są również obejmowane procedurą odprawy czasowej.

który może mieć pojemność mniejszą niż jeden metr sześcienny. które wzdłuż i wszerz mają takie same wymiary podstawowe jak kontenery i które są wyposażone w okucia na górnych i dolnych rogach. 2) z wyłączeniem nadwozi zamiennych przeznaczonych do kombinowanego transportu drogowo . poz.Objęcie towaru procedurą Kontenery mogą być obejmowane procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem zgłoszenia celnego w formie innej czynności niż forma ustna lub pisemna (art. ramy.1 lit..b RWKC).warów do procedury.U. Platformy ładunkowe (flats) są równoważne kontenerom.3. aby tworzył pomieszczenie przeznaczone do umieszczenia w nim towarów. w przypadku gdy są one oznaczone trwale oraz w miejscu stosownym i wyraźnie widocznym następującymi informacjami: 1) identyfikacja właściciela lub użytkownika może mieć miejsce bądź przez stwierdzenie jego pełnej nazwy.U. aby łatwo go było załadować i rozładować oraz 6) posiadający pojemność jednego metra sześciennego lub więcej.1 lit. 232 ust. Jest to najprostsza i najbardziej liberalna forma zgłaszania to. ponieważ nie jest wymagana żadna deklaracja pisemna.36) art.U.1) całkowicie lub częściowo zamknięty. o którym mowa w art. 2