P. 1
Public relations w działaniach policji

Public relations w działaniach policji

|Views: 330|Likes:
Wydawca: Robert Osin

More info:

Published by: Robert Osin on May 04, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2015

pdf

text

original

Olsztyńska Wyższa Szkoła Infor matyki i Zar ządzania  im. Prof. T.

 Kotarbińskiego 

Studia Podyplomowe Public Relations 

Alicja Zembr zuska 

Public r elations w działaniach policji 

Praca dyplomowa  Pod kierunkiem naukowym  dr Sebastiana Chachołka 

Olsztyn 2006

WSTĘP 
1  W 1990 roku, na mocy ustawy z 6 kwietnia, powołano do istnienia policję.  Po latach 

funkcjonowania  jako  narzędzie  kontroli  społeczeństwa,  dawna  Milicja  Obywatelska  ­  jako  organizacja ­ musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  Lata ’90 w Polsce to okres gwałtownych przemian – przyspieszony kurs kapitalizmu  musiały przejść wszystkie  instytucje,  i prywatne, i państwowe. Szybko rosnąca konkurencja  i ekspansja inwestorów z zachodu wymusiły na polskich przedsiębiorcach zmiany w sposobie  myślenia,  a  w  konsekwencji  poruszania  się  w  świecie,  w  którym  pozostawało  coraz  mniej  monopolistów, a twarde prawa rynku eliminowały najsłabszych.  Wzorce  przyszły  z  Zachodu.  Firmy,  które  w  Polsce  zakładały  swoje  oddziały  i  filie,  przyniosły  ze  sobą  ­  nowe  w  polskiej,  a  od  dawna  znane  i  sprawdzone  w  rzeczywistości  zachodniej – strategie zarządzania, plany marketingowe i kampanie reklamowe. Zagraniczne  produkty  i  marki,  dzięki  umiejętnie  prowadzonym  akcjom  reklamowym  i  wizerunkowym,  skutecznie  wypierać  zaczęły  produkty  krajowe.  Na  odbiorców  działały  na  równi:  urok  nowości  i  ­  po  latach  reglamentacji  ­  możliwość  wyboru.  Te  same  czynniki  zmusiły  przedsiębiorców  do  walki  o  własny  wizerunek.  Na  tyle  oryginalny  i  skuteczny,  aby  mógł  zaistnieć w świadomości klientów/konsumentów.  Policja,  mimo  że  jako  instytucja  finansowana  z  budżetu  państwa  miała  uprzywilejowaną  pozycję  (choćby  przez  fakt,  że  nie  groziło  jej  i  nie  grozi  zastąpienie  inną  formacją),  musiała  zmierzyć  się  z  innym  problemem.  W  odróżnieniu  od  firm/instytucji  dopiero  wkraczających  na  szeroki  rynek,  policja  miała  już  wizerunek  –  spadek  po  Milicji  Obywatelskiej, ZOMO i ORMO. Wizerunek, jak nie trudno się domyślić, negatywny.  Już sama zmiana nazwy z „milicja” na „policja” i nawiązanie tym samym do tradycji  dwudziestolecia  międzywojennego  była  pierwszym  krokiem  do  odcięcia  się  od  przeszłości  PRL,  związanych  z  nią  skojarzeń  i  stereotypów.  Także  odejście  od  obowiązujących  w  MO 
2  stopni  wojskowych  ,  zmiana  umundurowania  i  symboli  noszonych  przez  policjantów 

na pagonach,  wyzbywanie  się  starego  sprzętu  bojowego,  nowe  oznakowania  komend,  komisariatów,  posterunków  policji  i  radiowozów  miało  na  celu  wyraźne  zaznaczenie,  że policja  –  przynajmniej  w  sferze  wizualnej  –  jest  organizacją  nową  (nowoczesną),  wolną  od naleciałości z przeszłości. 
1  2 

Dz. U. 1990 nr 30, poz. 179  W Oddziałach Prewencji Policji oraz Sekcjach Antyterrorystycznych, jako formacjach zmilitaryzowanych,  stopnie wojskowe funkcjonowały do roku 1995. Po tym czasie, w ramach ujednolicania wizerunku, wszystkie  komórki organizacyjne policji przyjęły jeden system stopni służbowych.

Zmiany  dokonywały  się  nie  tylko  na  zewnątrz,  ale  i  w  szeregach  policji.  Pomijając  sprawy  kadrowe,  w  tym  masowe  dokształcanie  się  policjantów  (co  również  związane  było  z budowaniem  nowego  wizerunku  organizacji,  jako  instytucji  zarządzanej  przez  ludzi  kompetentnych  i  godnych  zaufania),  policja  z  organizacji,  która  w minionym  systemie  sprawowała funkcje głównie represyjne, zaczęła przekształcać się w instytucję skierowaną nie  przeciwko  społeczeństwu,  ale  służącą  i  działającą  na  jego  rzecz.  Uświadomiono  sobie  bowiem,  że  bycie  skutecznym,  a  więc  godnym  zaufania,  zależy  od  informacji.  Nie  da  się  pozyskać  informacji,  czy  to  od  świadków  przestępstw,  czy  informatorów,  nie  traktując  społeczeństwa  jak  równorzędnego  partnera.  Podobnie  nie  da  się  tworzyć  pozytywnego  wizerunku  bez  informacji  zwrotnej  ­  nie  odpowiadając  na  potrzeby  i  oczekiwania  społeczeństwa.  Policja  wciąż  się  zmienia.  Od  kilku  lat,  wykorzystując  marketing  i  public  relations,  konsekwentnie  buduje,  choć  nie  jest  to  proces  całkowicie  wolny  od  błędów,  wizerunek  organizacji profesjonalnej, skutecznej i godnej zaufania.

 20  Por. znacznie się od propagandy różni.  mają  wykształcić  u członków  określonej  grupy  założone  opinie  i  postawy.  folderów  reklamowych  i  ulotek. Public relations a reklama  Podstawową  różnicą  między  public  relations  a  reklamą  jest  fakt.  Bardziej  skłonni  jesteśmy  wierzyć  artykułom  prasowym. buduje relacje w sposób głębszy i ma charakter nieprzerwany..  Public  relations  opiera  się  na  dialogu.  1. 23 ­ 25 4  .  co  zwiększa  wiarygodność  przekazywanych  komunikatów. cit.  informacja  jest  jednostronna.  Propaganda kierowana jest także do węższych grup społecznych. s.1.  odnosi  się  przede  wszystkim  do  celów  politycznych  i światopoglądowych.  reklama  natomiast  ogranicza  się  do oferty (produkt lub usługa) i jej konsumentów. poczuciu więzi. idei.  kładzie  nacisk  na  zachętę  i  ma  charakter  jednokierunkowy. ideologii. s.  to  public  relations.  podobnie  jak  propaganda.  najbardziej  charakterystyczną  cechą  reklamy. uważanych za potencjalnych  3  zwolenników poglądów.  Choć  działania  public  relations.  zdaniem  K.  gdy  nie  dostrzega  się  ich  negatywnego  wpływu  na  skuteczność  działań. jest możliwość zakupu emisji komunikatu reklamowego.  3  4  Por. Giedrojć K.  16 lat  gospodarki  rynkowej  sprawiło. sponsoring czy media relations. 2.  Wójcik. Public relations posługuje  4  się  kanałami  niekomercyjnymi.  że  jesteśmy  sceptycznie  nastawieni  do nachalnych  spotów. że są to dziedziny. które mają skrajnie różne cele.  a  zarazem  jej  najsłabszym  punktem..  Przekaz  reklamowy  jest  krótki. Wójcik K. wyjaśnieniu. PODSTAWOWE POJ ĘCIA – DEFINICJ A PUBLIC RELATIONS  1..  stara  się  trafić  do  wszystkich  członków  jej  otoczenia.  Reklama w swym założeniu nastawiona jest na szybką. op.  obrazowy.  nadawca  odwołuje  się  do  sfery  uczuciowej. za: Giedrojć K.  nie  istnieją  zasady  etyczne.  że  pierwsza  z wymienionych dziedzin zajmuje się wizerunkiem niemal każdego z elementów organizacji. a więc wzajemnie  się wykluczają. Public relations a propaganda  Public  relations  nader  często  utożsamia  się  z  propagandą.  choć  nie  brakuje  również  opinii.  Dla  odmiany.  budowaniu  wzajemnych  relacji  opartych na zrozumieniu.. Public relations w administracji. cyt.  nie  występują  tu  kryteria  moralne.  strategia  public  relations  jest zawsze rozłożona w czasie.  Ważniejszy  jest  dla  niej  szybki  efekt  niż  obiektywna  prawda. 1. precyzyjnie określoną reakcję  w  równie  szczegółowo określonej  grupie  docelowej.  Propaganda.  wykorzystując  takie techniki jak lobbing. a public relations skutecznie to wykorzystuje.  Wreszcie.  Prawda  i  rzetelność  informacyjna  są  stosowane  tylko  wówczas.

  Obie  dziedziny  zawierają  proces  planowania..  Słowo  manipulacja  słownikowo  nie  ma  w  tym  przypadku  żadnego  zabarwienia:  ani  pozytywnego  ani  negatywnego:  określa  czynność.  tłumaczącym  równocześnie. Public relations – zarządzanie informacjami.proto.  choć  ociera  się  zakresem działalności o wszystkie te dziedziny.  uczestnictwo  w  procesie  wymiany. cyt.  które  dotyczą  rynku. Bojarska D.  I  marketing.  PR  natomiast  do  utrzymywania  5  właściwych stosunków z otoczeniem.  że  efekty  pracy  komórki  public  relations.  a  marketing  integruje  te  rodzaje  aktywności  i decyzje  przedsiębiorstwa.  Dobry  wizerunek  firmy  jest  np..  Bielawskiego. cit.  co  prowadzi  do  lepszego  zintegrowania  się  z  otoczeniem  oraz  ułatwia  realizację  7  podstawowych celów.. za: Bielawski P. Czym zatem jest?  PR  określa  się  jako  planową.  Zdaniem  P. 4 Public relations – zar ządzanie informacjami  Public  relations  nie  jest  propagandą.  którą  cechuje  5  6  Por.  W  przypadku  PR  funkcja ta obejmuje wszystkie obszary związane z ogólną polityką zarządu dotyczącą szeroko  pojętego otoczenia. Porównanie reklamy i marketingu z public relations.  finansami.  ale  przy  tym  różnią  się  celem  –  marketing  zmierza  do  wzrostu  sprzedaży. że PR zajmuje się również  6  przedsięwzięciami.  i  PR  mają  bezpośredni  związek  z  każdym  aspektem  działalności  przedsiębiorstwa  (produkcją.  jest  zarządzanie  informacjami.  1.  reklamą  czy  marketingiem.  Wyraźna  jest  zresztą  relacja  zwrotna  pomiędzy  działaniami  PR.  pracującej  na  rzecz  wizerunku  organizacji  (w  jej  wnętrzu  i  na  zewnątrz)  mają  duże  znaczenie  także  dla  marketingu.  Bielawski  zauważa.  polegającą  na  przekazywaniu  przez  firmę  specjalnie  przygotowanych  informacji w różnej formie w celu stworzenia w otoczeniu firmy jej pożądanego wizerunku.  ciągłą  działalność  prowadzoną  z  uwzględnieniem  wyników  badań. źródło: www.  1. 3 Public relations a mar keting  Zarówno  public  relations.  Bielawski  jako  domenę  PR  wskazuje  manipulowanie  informacjami.  najlepszym  synonimem.. op.  gwarantem  dobrej  jakości  produktów  dostarczanych  na  rynek.Jedyną  formą  współdziałania  reklamy  i  public  relations  są  kampanie  społeczne  ze względu na ich specyficzny (niekomercyjny) charakter.  personelem).proto. Public relations – zarządzanie informacjami.  identyfikację  grup  docelowych  i  dążenie  do  satysfakcji. 5  .  a przedsięwzięciami  marketingowymi. które z marketingowego punktu widzenia nie mają większego znaczenia.pl  Bielawski P.  P.  obie  pełnią  funkcję  integracyjną.  jak  i  marketing  są  formami  zarządzania.pl  7  Bobińska A.  Jednakże trzeba pamiętać.  czym  zajmuje  się  PR. źródło: www.

 organizacjami społecznymi. ·  lobbing. ·  imprezy  promocyjne  –  organizowanie  dni  otwartych.  tras  zwiedzania zakładu. ·  kontakty z mass mediami. w której znajduje się firma. op. ·  informacja  –  rozpowszechnianie  informacji  o  firmie  za  pośrednictwem  mediów  oraz kontaktów interpersonalnych.  konferencji  prasowych. ·  relacje  finansowe  –  utrzymywanie  dobrych  kontaktów  z  bankami. cit. Kolejność podejmowanych  zadań jest zmienna i zależy od sytuacji. nie  mówiąc  już  o niezbędnej  umiejętności  szerokiego  oglądu  aktualnej  sytuacji  przez  pryzmat  sytuacji  pożądanej w dłuższej perspektywie. dziennikarzami ekonomicznymi. ·  komunikacja  mar ketingowa  –  wspomaganie  marketingu  przedsiębiorstwa  poprzez  nagłaśnianie nowych produktów. ·  kontakty międzykulturowe.  Działania public relations  można podzielić  na kilka grup. ·  relacje  inwestycyjne  –  podtrzymywanie  i  nawiązywanie  dobrych  kontaktów  z akcjonariuszami.duża  precyzja.  PR obejmuje następujące dziedziny: ·  komunikację wewnętrzną.  Panowanie  nad  wieloma  strumieniami  wychodzących  i  napływających  informacji wymaga  m. ·  komunikację antykryzysową.  8  Por. wykazywanie zalet towarów i usług. Bielawski P.  Cele PR to: ·  promocja  reputacji  –  dbanie  o  wizerunek  przedsiębiorstwa. politykami. 6  . ·  komunikację w kryzysie.  analitykami  finansowymi.  jego  obrona  i umacnianie.in. ·  relacje  z  kadrą  pracowniczą  –  dbanie  o  częstotliwość  i  jakość  komunikowania  się  kierownictwa  z  pracownikami  i  pracowników  z  kierownictwem  oraz  korzystne  relacje  między nimi.. 8  ·  część relacji biznesowych. zdolności precyzyjnego działania w tym obszarze. ·  relacje  ze  społecznością  i  władzami  lokalnymi  –  podtrzymywanie  i  nawiązywanie  korzystnych kontaktów z lokalnymi władzami. Public relations – zarządzanie informacjami. przyjmowanie ważnych gości z zewnątrz.

·  sponsoring – udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie finansowe. sponsorowanie  osób. ·  szukanie  ciekawych  propozycji.  9  Siewierska­Chmaj A. ·  publikacje – koordynowanie od strony merytorycznej i graficznej wszystkich publikacji  9  przedsiębiorstwa. Funkcja public relations w zarządzaniu przedsiębiorstwem. nr 4/2000.  które  mogłyby  uzyskać  wsparcie  od przedsiębiorstwa. imprez i instytucji. Zaborowska E.  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie...156 7 .·  sytuacje  kryzysowe  –  minimalizowanie  wpływu  sytuacji  kryzysowych  na  wizerunek  przedsiębiorstwa. s.

 1 Czym jest wizerunek?  Wizerunek  to  własny  i  subiektywny  obraz  rzeczy.  pozycja  firmy  na  rynku. ·  wizerunek nie jest dobry lub zły – jest odpowiedni (właściwy).  procedury  kontaktu  z  rynkiem.  na  przykład  biały  napis  „POLICJA”  na niebieskim/granatowym  tle. ·  niewizualne  –  rodzaj  działalności.  jeśli  kolejne  poznawane elementy będą wzajemnie sprzeczne. że: ·  wizerunek  nie  jest  stabilny  w  czasie  –  ulega  pogłębieniu  i  wzmocnieniu. J AK NAS WIDZĄ.  ubiór  pracowników. który potwierdzany jest dzięki sądom  10  oraz wypowiedziom osób z najbliższego i dalszego otoczenia. jeżeli jej  strategia zachowania/działania przekazuje spójny obraz.2. druki firmowe. aby wizerunek  był wiarygodny.  sukcesy  firmy.  ani  ich  układ  nie  są  zarezerwowane  wyłącznie  dla  policji. ale z pewnością nie można go nazwać znakiem firmowym – ani same kolory.  ale  może  także  ulec  rozpadowi.  symboli.  procedury  kontaktów  telefonicznych.  jeśli  przyczynia się do strat. itp.  który  można  znaleźć  na  tablicach  informacyjnych  i radiowozach.  ale  także  elementów  emocjonalnych.  W  rzeczywistości  w  tej  kwestii  panuje  pewna  dowolność.  Elementy kształtujące wizerunek można podzielić na: ·  wizualne  –  logo.  Zdecydowana  większość  komend  wojewódzkich  przyjęła  za  swój  10  Por. Oczywiście istnieje system znaków. musi być spójny. TAK NAS PISZĄ – WIZERUNEK POLICJ I  2...  osoby  bądź  sprawy. wizytówki. Katowice 2005 8  . opakowania.  barwy  firmy.  obsługa  interesantów.  zjawiska.  jeśli  dostrzegamy  kolejne  elementy  obiektu. Stasikowska – Woźniak D.  merytorycznych. który jest  identyfikowany  z  tą  instytucją.  Wystąpienia publiczne. jeśli zapewnia firmie  lub  osobie  realizację  założonych  celów  lub  nieodpowiedni  (niewłaściwy). red.  2. że jakaś jednostka/firma/organizacja posiada wizerunek. pisma firmowe.  Można powiedzieć.  wystrój  budynków. Skuteczne kształtowanie i podtrzymywanie wizerunku.  wygląd  samochodów.  Innymi słowy. w: Skuteczne kreowanie wizerunku. zdobyte nagrody.  złożony  z  elementów  materialnych. skojarzeń czy własnych ocen i opinii. 2 Logo i „twar z” policji  Oficjalnie policja nie ma swojego logo. Łęcki K.  Charakterystyczne dla wizerunku jest to.

 tyle pomysłów.znak rozpoznawczy gwiazdę. Jednak  ile komend.  KWP w Olsztynie  KWP w Poznaniu  KWP w Lublinie  Komenda Główna Policji  KWP w Łodzi  KWP z siedzibą w Radomiu 9  . nawiązującą kształtem do policyjnej odznaki służbowej.

 Trudno zatem  mówić w tym  przypadku  o  spójnym  wizerunku.  kompetentne  w  danej  dziedzinie. Gorzej.  że  wraz  ze  zmianą  na  stanowisku  komendanta  głównego  policji.  że  skojarzenia  związane  z  Dziewulskim  i  Rutkowskim  są  przenoszone  na  policję.  że  istnieje  przynajmniej  20  różniących  się  od  siebie  wzorów pism urzędowych reprezentujących tę samą  instytucję.  o  tyle  Rutkowski  –  postać  barwna..  zamiast  jednego  spójnego  obrazu. Wizerunek policji w świadomości społecznej.  Niemniej  te  dwie  postaci  zaistniały  11  w świadomości Polaków i niejako są utożsamiane z policją.  Gorzej. gdy na obszarze jednego województwa funkcjonuje wiele policyjnych  symboli. W najważniejszych kwestiach (w skali całego kraju) – zmian kadrowych.  z  punktu  widzenia  wizerunku  jest  istotne.To. że znak firmowy jest rozpoznawalny w danym województwie.  który  stałby  się  logo  policji. Królikowska K.  że  każda  z  komend  ma  ściśle  określony  zasięg działania – ważne jest.  że w sprawach  dla  policji  ważnych  nie  zabierali  głosu  poprzednicy  Marka  Bieńkowskiego  (obecnego  komendanta  głównego  policji)  sprawił.  Należałoby się zastanowić nad opracowaniem jednego wspólnego znaku graficznego.  które  nierzadko  przeprowadzane  były  na  granicy  prawa.  Jeszcze  do  niedawna  nie  było  w  Polsce  osoby.  Niebezpieczeństwo tkwi w tym.  który  pojawia  się  mediach  stosunkowo  często. Warszawa 2005 10  .  że  symbole  komend  wojewódzkich  różnią  się  między  sobą.  Wydaje  się  jednak. jeśli któraś z nich straci dobrą opinię. Garnizon warmińsko – mazurski to komenda wojewódzka.  Obecnie.  wielkością  i  kolorem.  różniącym  się  kształtem. nie będzie to zagrażało jej wizerunkowi.  że  także  dokumenty  reprezentują  daną  firmę  na zewnątrz.  widzimy  niekontrolowany popis inwencji twórczej poszczególnych komend.  a zdarza się to często.  Oznacza  to.  zmieniła się również kwestia związana z „twarzą” policji. iż komendant główny policji  nie występował w mediach – robił to w jego imieniu rzecznik prasowy lub osoby przez niego  wyznaczone. Niepisanym zwyczajem było.  Być  może  fakt.  która  kompetentnie  mogłaby  się  wypowiadać w imieniu i o policji. albo z udziałem policji na zasadzie  „nic o nas bez nas”.  że  „ekspertami”  w  tej  dziedzinie  stali  się  ludzie  z  policją  nie  związani  –  poseł  Dziewulski  i  detektyw  Rutkowski.  ale  biorąc  pod  uwagę  fakt. Konsekwentnie od dłuższego czasu  sprawy policji omawiane są w mediach albo przez policję. 17 komend powiatowych  i 2 miejskie  –  każda  z  nich  posługuje  się  własnym  znakiem.  zasłynął  brawurowymi  akcjami.  natomiast  w  kwestiach  11  Por.  wiedząc.  zmian  struktur  organizacyjnych  policji  czy  zmiany  strategii  ­  wypowiada  się  Marek Bieńkowski.  bo w konkretnym regionie zaczynają się i kończą kompetencje danej jednostki policji.  Dopóki  obie postaci będą się cieszyć uznaniem społecznym.  O  ile  ten  pierwszy  w przeszłości  był  policjantem. Raport z badania.

  a  te  z  kolei  ankietowanym  po  pierwsze  ­  wydawały  się  zwyczajnie  niechlujne. ani odznaka policyjna nie są tak silnie związane  12  z policją w świadomości społecznej.  najłatwiej  rozpoznać  policjanta. K..  a po drugie ­ kojarzyły się z uniformami.  ale  znane  szerokiej  publiczności.  Niebieskoszare  mundury.  12  Królikowska.  sukcesach  i  porażkach  policji  wypowiadają  się  osoby  niekompetentne.  2.  Jednak mimo tak oczywistego skojarzenia.  podinsp. Zbigniew  Matwiej.  Pozwala  to  uniknąć  sytuacji.  że  mundur  jest  najbardziej  charakterystycznym  elementem  wizerunku policji. insp. także w tej  kwestii pojawia  się  kilka  problemów.  porządku  publicznego  i  innych  zadań  policji  –  rzecznik  KGP.  którzy  mają  najczęstszy  i  bezpośredni  kontakt  ze społeczeństwem  (patrole). Raport z badania.  który  ubrany  jest  w  niebieskoszary  mundur  wyjściowy. Ani legitymacja służbowa. 11  . noszą na co dzień policjanci służby drogowej (białe czapki i lizak to również elementy  charakterystyczne  dla  tej  służby)  oraz  dzielnicowi.bezpieczeństwa. jakie noszą konwojenci i ochroniarze.  bądź  dyrektor  Biura  Komunikacji  Społecznej  KGP.  Pierwszym  z  nich  jest  różnorodność  noszonych  przez  policjantów  mundurów.  Jasno  zostały  określone  zasady  –  policję  reprezentują  policjanci  .  w  których  o  działaniu. Wizerunek policji w świadomości społecznej.  choć  o  innym  kroju.  mł.  noszą  czarne  mundury  ćwiczebne. 3 Mundur   Z  badań  wynika.  Zdaniem  ankietowanych. Paweł  Biedziak.  która  gotowa  jest  przyjąć ich punkt widzenia. op. cit.  Tymczasem  ci  policjanci.

  który  zdecydowanie  utrudnia  ruchy. nie jest to zjawisko dla wizerunku policji  korzystne.  Źródło: www.  Jak  zauważa  zastępca  Biura  Prewencji  i  Ruchu  Drogowego KGP.  Prawie  jedna  piąta  (17  %)  stwierdza  jednak.  że  ma  z  tym  kłopot. „to policjanci w mundurach w głównej mierze kształtują wizerunek policji.Biorąc  pod  uwagę  mechanizm  przenoszenia  skojarzeń  oraz  doniesienia  mediów  o ochroniarzach nadużywających swych uprawnień.  13  Wyjaśnienie jest raczej oczywiste – w małych miastach i na wsiach rzadko funkcjonują inne niż policja  służby.  którą  noszą  policjanci  służby  drogowej  i patrole  policji. który wyróżniać  ma policjanta  jest odblaskowa kamizelka.  z  drugiej  –  mundur  ćwiczebny  nie  ma  wersji.  Dodatkowym  elementem.  pościgów  i  bezpośredniej  interwencji  w  mundurze  wyjściowym.  Jednak  ani  jej  kolor.  którą  można  by nosić latem podczas upałów.  Badania  przeprowadzone  przez  CBOS  na  zlecenie  Komendy  Głównej  Policji  pokazują.  Pewne  zachowania  w mundurze  są  po  prostu  niedopuszczalne.pl  Dyskusja  na  temat  policyjnych  mundurów  trwa.  że  jest  to  ważny  element  budowania  wizerunku  całej  organizacji.  ani  fason  nie  są zarezerwowane wyłącznie dla policji – trudno ją zatem nazwać znakiem rozpoznawczym.  Najlepiej  rozpoznają  13  policjantów mieszkańcy wsi i małych miast.  Wśród  policjantów  zdania  są  podzielone  –  z  jednej  strony  nie  wyobrażają  sobie  patrolowania  ulic.  wiedzą  wszyscy  policjanci. 12  .  że  78  %  respondentów  odróżnia  policjantów  od  funkcjonariuszy  innych  służb. Nieco gorzej jest w większych aglomeracjach.policja.  O  tym.

  zaraz  po  przekształceniu  MO  w  policję. okienka. 4 Służby kr eujące wizerunek policji  Na  początku  lat  ’90.  zaczęto  pracować  nad  poprawą  nadszarpniętego  przez  lata  PRL  wizerunku  służb  mundurowych.  Kwestią  dyskusyjną  pozostaje  mundur  noszony  przez  patrole. do których mówił interesant.  reakcja  na  wydarzenia  są  bacznie  obserwowane przez obywateli.  Coraz  rzadziej  widzi  się  policyjnych  rzeczników  prasowych  wypowiadających się dla telewizji w ubraniu cywilnym. Jest to o tyle  istotne.  które  służby  wywierają  najwyraźniejszy  wpływ  na  budowanie  wizerunku  policji. pojawiły się policyjne  telefony zaufania oraz pierwsze badania opinii publicznej na temat policji.  Trudno  powiedzieć. prewencji (także patrole) oraz dzielnicowi. s. 4. integrując społeczności i zachęcając je do współpracy z policją.  czy  dążyć  do  ujednolicenia  umundurowania  wszystkich  służb kosztem wygody.  sposób  przeprowadzania  interwencji.  komisariaty  i  posterunki  policji  otworzyły  się  dla  swych  potencjalnych  klientów  (pomijam  tu  oczywiście  sprawców  przestępstw)  –  zniknęły  z  okien  kraty. zamieniły się w recepcje.  aby  policjant  reprezentujący  daną  jednostkę  zawsze  ubrany  był  w mundur.  i niewizualnym.”  Kładzie  się  szczególny  nacisk  na  to.Ich  zachowanie.  2. za: Paciorkowski J.  Pomysły  na  pierwsze  programy  prewencyjne  zaczerpnięto  z  Anglii.  że  daje  poszczególnym  grupom/społecznościom  poczucie.  odbudowanie  prestiżu  służby  i  większa  skuteczność.  co jest  lepszym  rozwiązaniem  –  poczekać  aż  społeczeństwo  przyzwyczai  się  do  widoku  policjantów  ubranych  na  czarno.  dostosowano  je  do  lokalnych  potrzeb  i  stopniowo  wprowadzano w życie. To one pozwoliły  określić.  Zaczęto  skracać  dystans  między  policją  a  społeczeństwem. oceniane i żywo komentowane. 1 Programy prewencyjne  Początki  policji. A każdą fuszerkę natychmiast  14  nagłaśniają media.  Zmiany  wizerunku  policji  wprowadzano  na  każdym  poziomie  –  i  wizualnym.  a są to służby: drogowa. a co za tym idzie skuteczności policjantów?  2.  iż  ktoś  rozumie  ich  14  Cyt..  Komendy.  Głównym  celem  miało  być  zdobycie  zaufania  społecznego. Prewencja inaczej.  to  nowe  inicjatywy.  które  wreszcie  przestało być przedmiotem kontroli.  Każdy program prewencyjny skierowany jest do innej grupy społecznej. 35 13  . Policja 997 nr 5/2006.  Stara  zasada  „lepiej  zapobiegać  niż  leczyć”  znalazła  zastosowanie  także  w  działaniach  policji. a zaczęło być dla policji partnerem. Umundurowany policjant ma budzić  szacunek i zaufanie.

  „Patrol  Obywatelski”  oraz  „Społeczne  Konsultacje”­  w  ramach  którego  zachęca  się  mieszkańców  regionu  do zgłaszania  lokalnej  policji  wszystkich  tych  spraw.  W  województwie  warmińsko  –  mazurskim  działa  program  „Bezpieczna Warmia i Mazury”. gdy jest się ofiarą przestępstwa.  jak  i  nauczycielami. zwłaszcza te skierowane do dzieci i młodzieży.  Normą  się  stało.  Dla  większości  dzieci  w  tym  wieku  szkolne  pogadanki  będą  pierwszym  bezpośrednim  kontaktem  z  policjantem.  która  postrzega  policję  głównie  przez  pryzmat  ­  bezpodstawnego  ich  zdaniem  –  legitymowania. choćby nigdy więcej nie mieli z nią kontaktu.  życzliwą  i  że  można  się  do  niej  zwrócić po pomoc nie tylko wtedy.  że  policjanci  prowadzą  w szkołach  zajęcia  zarówno  z uczniami.  że  policja  jest  instytucją  otwartą.  Pierwszych  zasad  bezpiecznego  zachowania  policjanci  uczą  już  w przedszkolach.  niewłaściwie  zachowująca się młodzież).  że  zaufanie  do  policji  jest  najniższe  właśnie  wśród  młodzieży  szkolnej. ·  Bezpieczeństwo  w  miejscach  publicznych  ­  projekty  „Taxi  –  Oko”.  pozwalają  na  utrwalanie  kontaktów i lepsze poznanie danego środowiska. jak: ·  Bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  na  terenie  placówek  oświatowych  –  w ramach  tego  zagadnienia  realizowane  są  projekty  –  „Redukcja  strachu  przed  staniem  się  ofiarą  przemocy  rówieśniczej  i  wykorzystywania  seksualnego  na  terenie  szkół  i placówek  oświatowych  w  województwie  warmińsko  –  mazurskim”  oraz  „Bezpiecznie  z Sierżantem  Bobrem”  –  skierowany  do  najmłodszych  uczniów  szkół  podstawowych.  wyrabiają  przekonanie.  Takie  działania  są  ważne  z  dwóch  powodów  –  po  pierwsze  przyzwyczajają  dzieci  do  kontaktów  z  policją.  agresją  rówieśników/uczniów.  gdzie  szukać  pomocy  i  w  jaki  sposób  interweniować. po drugie – policji dają  informację  zwrotną  o  potrzebach  i  oczekiwaniach  społecznych.  „Bezpieczna  Podróż  ­  działania  zmierzające  do  zwiększenia  poczucia  bezpieczeństwa  podróżnych  na  obszarach  kolejowych” oraz „S T O P ! kradzieżom kieszonkowym”. który zakresem działania obejmuje takie strefy. ·  Bezpieczeństwo  w  miejscach  zamieszkania  –  projekty  „Mój  Dzielnicowy”.  Programy prewencyjne.  „Sąsiedzki  Program  Przeciwdziałania  Przestępczości”.  zniszczenie  mienia.problemy  i  chce  im  pomóc. 14  .  w  ramach  którego  kierowcy  taksówek  informują  policję  o  zdarzeniach  mogących  zagrażać  bezpieczeństwu  i  porządkowi  publicznemu.  Trzeba  zauważyć. mają ogromne  znaczenie  w  budowaniu  wizerunku  policji.  które  mogą  zagrażać  ich  poczuciu  bezpieczeństwa  (zła  infrastruktura.  To  wrażenie  będzie  wpływać na ich wyobrażenie na temat policji.  ucząc  jak  radzić  sobie  z przemocą.

 plakaty.  a  także  rozwieszono  na klatkach schodowych informacje z tymi samymi informacjami.  numery  telefonów  i  adresy  kontaktowe  dzielnicowych.  Ulotki.gov. kim jesteśmy. jak widok patrolu na ulicach miasta.Wszystkie  czynności  podejmowane  w  ramach  programów  prewencyjnych  przynoszą  wymierne efekty. naklejki ostrzegające przed kieszonkowcami i komunikaty dźwiękowe  w autobusach  (  program  „STOP!  kradzieżom  kieszonkowym”)  pełnią  w  świadomości  społecznej taką samą rolę. Dużym zainteresowaniem w Olsztynie cieszyła  się akcja  „Poznaj swojego  dzielnicowego”. Dają poczucie bezpieczeństwa  przez sam  fakt. w ramach której w kolejnych wydaniach „Gazety Olsztyńskiej” publikowano  zdjęcia.policja.pl 15  .warminsko­mazurska. że wiemy do kogo się zwrócić w razie potrzeby  i że pomoc otrzymamy  bez  względu na fakt.  Źródło: www.

  Im  częściej  widzimy  patrole.  tym  czujemy  się  bezpieczniejsi  –  a  zatem  mamy  większe zaufanie do działań policji. itp.  jeśli  chodzi  o  ich  rolę  w  budowaniu  wizerunku  policji.  Rzadko  widzi  się  patrole  interweniujące  w  sposób.  Od  jego  postawy  zależy  cały  przebieg  zdarzenia  i  nasza  opinia  o  reprezentowanej  przez  niego  instytucji.  podobnie  jak  fakt  15  reorganizacji służb logistycznych ogłoszony przez Marka Bieńkowskiego. którą reprezentują.  który  zna  się  z  telewizyjnych  seriali. Niemniej od częstotliwości  widywania patroli  na ulicach  miasta zależy  poziom poczucia bezpieczeństwa Polaków.  W  90%  nie  otrzyma  15  Chodzi o ucywilnienie etatów w służbie logistycznej i uwolnienie tym samym etatów policyjnych. Nieprzypadkowo tak dużą wagę kładzie się na fakt.  właśnie  policjanta  zapyta  o  drogę. które  zostaną skierowane do służby prewencji. najbliższe posterunki policji. aby  patrole (zwłaszcza piesze) były jak najbardziej widoczne na ulicach miasta i że jest ich coraz  więcej  –  jest  to  odpowiedź  na  podstawowe  oczekiwania  społeczne. w przypadku służb  patrolowych kontrowersje  budzi  już  ich umundurowanie.  że  policja  zamiast  zajmować  się  poważnymi  przestępstwami.  którzy  do  czasu  ostatnich  zamachów  bombowych  w Londynie  nie  nosili  przy  sobie  broni.  jaką  jeszcze  do niedawna  mieli  angielscy  Bobbies. 16  .  Patrole  stanowią  pewien  problem.  co  zwyczajnie  niekulturalny. 2 Patrole  Największą siłą.  zajmuje  się  nikomu  nie  przeszkadzającymi  drobiazgami.  Naturalnym  zachowaniem  jest.  Zwłaszcza. Zasada  jest  prosta.  gdy  to  my  sami  pijemy  piwo  na ławce w parku.  z  drugiej  –  chętnie  przystałoby  na  taką  ich  rolę.  Policjanci patrolujący ulice stoją na „pierwszej linii” kontaktu z obywatelem nie tylko  w  przypadku. a w konsekwencji ich zaufania do policji. Od nich zależy  jak  będą  przebiegać  relacje  policja  –  społeczeństwo.  które  budzą  szacunek  i  dają  poczucie  bezpieczeństwa.  to  dwóch  policjantów  legitymujących  osoby  pijące  alkohol  w miejscach publicznych  bądź po prostu obchodzących teren swojego działania. Z jednej strony sama ich obecność podnosi notowania policji w oczach społeczeństwa. Stąd częste  przekonanie. Inna sprawa.2. 4. a więc między innymi do służby patrolowej.  gdy  ten  ostatni  łamie  prawo.  i  traktowani  byli  po  trosze  jak  rodzaj  informacji  turystycznej – wskazywali drogę zagubionym turystom.  że  zagraniczny  turysta  widząc  przechodzący  patrol.  a  ich  zachowanie  jest  podstawą  kształtowania  wizerunku instytucji. a nie w wyznaczonym do tego miejscu.  Jak wcześniej wspomniałam. gdy wykonujący swe  obowiązki  policjant  jest  nie  tyle  stanowczy. budynki  użyteczności publicznej.  Najczęstszy  widok.  Z jednej  strony  społeczeństwo  chciałoby  widzieć  patrole.  z drugiej – są tematem nieustających dyskusji i krytycznych uwag na temat działań policji. ale  i  największą słabością policji są  ludzie.

 doszkalanie. jak  wielkim kłopotem jest przyjęcie zgłoszenia o przestępstwie od cudzoziemca.  Specyfika  województwa  warmińsko  –  mazurskiego. 3 Dzielnicowy  Dwie  postawy  charakteryzują  relacje  między  dzielnicowym  a  społeczeństwem. że kandydatów do służby policja szuka  16  również na targach pracy  .  testu  sprawnościowego  oraz  testu  psychologicznego.  którzy  z  racji  wykonywanej  pracy  bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem nie mają.  sprawiła. że nowy sposób rekrutacji.  na początku  swej  drogi  zawodowej.  Sprzeczne wydaje  się działanie. kandydat do służby w policji musi przejść wszystkie etapy  egzaminu.  że  do  służby  w  policji  zgłaszają  się  ludzie  z  wyższym  wykształceniem  (często  po  dwóch  kierunkach).  zostaną  skierowani  do  służby  przygotowawczej. a z drugiej  oczekuje  wyników.  znający  kilka  języków  obcych. tymczasem ideałem byłoby równoczesne  16  Inicjatywa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.  Egzamin  składa  się  z trzech  etapów  –  testu  wiedzy.  Pierwsza  to  ta. służy poprawie reputacji policji.  Oni.  w  tym obowiązkowo  do  służby  patrolowej.  Inną  sprawą  pozostaje  dobór  policjantów  do  patroli. Poziom znajomości języków obcych wśród policjantów jest bardzo  niski.  czy  będą  potrzebować  jego  pomocy.  Są  to  na  ogół  ludzie  młodzi.  Nowy  sposób  rekrutacji  do  policji  zakłada  zmianę  tę  sytuacji. że na organizowane przez  szkoły  policji  kursy  językowe  jeżdżą  ci policjanci. nie inwestuje w sprzęt.  Przez  długi  czas  tradycyjne  wysiłki  policji  skoncentrowane  były  na  zdobywaniu  informacji o sprawcach przestępstw i ich otoczeniu.  systematycznych  sprawozdań  z  działalności  oraz  budowania  pozytywnego wizerunku policji wśród lokalnej społeczności. 17  . kiedy w pobliżu  nie ma osoby.  teraz  –  coraz  częściej  odbywający  w  policji  zastępczą  służbę  wojskową.  Jeszcze  do  niedawna  nie  wysyłało  się  do  służby  patrolowej  policjantów  z wyższym wykształceniem. które z jednej strony przydziela dzielnicowym coraz  większe rejony obsługi.  że  uczciwy  obywatel  nie  musi. system motywacyjny.  Można  zatem uznać.  czy  nie. Z własnego doświadczenia wiem.  w  której  mieszkańcy  danego  terenu  chcą  znać  swojego  dzielnicowego  bez  względu  na  fakt. a także fakt. 4. która mogłaby się z pokrzywdzonym porozumieć.  druga  natomiast  to przekonanie.  Aby  znaleźć się na liście rankingowej.potrzebnej mu informacji. Paradoksem i wielkim błędem kierownictwa policji jest fakt.  a  nawet  nie  powinien  kontaktu  z dzielnicowym szukać.  po zdanych  egzaminach  i  odbyciu  10  –  miesięcznego  szkolenia  zawodowego.  jako  regionu  o  najwyższym  w Polsce  bezrobociu.  2.

.  Wszystkie te czynniki  sprawiają.  np.  Praktyka  jednak  wygląda  inaczej.  Sama  swojego  dzielnicowego  widziałam  dwa  razy  przez  ostatnie  18  lat.  Aby  zmienić  ten  stan  rzeczy  szczególny  nacisk  w  pracy  dzielnicowego kładzie się na: ·  zwracanie  uwagi  na  sytuacje  z  pozoru  drobne.  który  często  łączy  swoje  obowiązki  z  funkcją  instruktora  sportowego  dzieci  i  młodzieży  (to  zajęcie  ma wliczone do czasu służby).). że  nie  może  17  Por.  Niewiele  jest  spotkań...  reagowanie  na  wulgaryzmy  na  ulicy.  na  którym  mieszkam.  kiedy  przeprowadzał  ze mną  rozmowę  w  ramach  rekrutacji  do  pracy  w  policji.  zanieczyszczanie  ulic.  działalności  na rzecz  lokalnej  społeczności  czy  wykonywanego  zawodu  mogą  mieć  wpływ  na integrowanie  mieszkańców.  który  17  mieszkańcom wydaje się szczególnie niebezpieczny.  że  osiedle. a  jego wizerunek  jest traktowany tak poważnie.  prelekcji  czy  pogadanek  organizowanych  przez  dzielnicowych  dla  mieszkańców  zainteresowanych  sprawami  bezpieczeństwa  w  swoim  najbliższym  otoczeniu. wiedzą.  Nie  może  być  inaczej.  jest  największym  skupiskiem  ludności  w  Olsztynie. ·  zwiększanie  poczucia  bezpieczeństwa  mieszkańców. red.  ale  pogarszające  jakość  życia  mieszkańców  (np.  ile  czasu musiałby poświęcić mój dzielnicowy na poznanie wszystkich mieszkańców podległego  mu  rejonu.  że  działania  dzielnicowych  ograniczają się w większości przypadków do rozpoznania lokalnych patologii i zagrożeń oraz  interwencji  na  wezwanie. w: Elementy nowoczesnego zarządzania w policji.zbieranie informacji od uczciwych mieszkańców rejonu.  Nie  potrafię  wyobrazić  sobie.  chodników.  biorąc  pod  uwagę  fakt.  Na  wizerunek  dzielnicowego  wciąż  wpływają  skojarzenia  z  Milicją  Obywatelską. że ich poczynania są obserwowane.  aby  nawiązywać  kontakty  z  osobami. Medialna rola dzielnicowego w kształtowaniu wizerunku policji na przykładzie Komendy  Powiatowej Policji w Szamotułach. s. itp.  które  z  racji  pełnionych  funkcji. ·  służenie  ludziom  pomocą  w  drobnych  sprawach  życia  publicznego  (choćby  pisanie  pism do sądu).  nieistotne.  Taka sytuacja  sprawia  jednak.  w  tym  raz. że dzielnicowi – mimo ich ogromnego znaczenia dla wizerunku policji – nie cieszą  się  szacunkiem  społeczności.  Gembara S. Obliński S.  Nic  zatem  dziwnego. 201 18  . Januszek H. Teoretycznie dzielnicowy ma wiele  okazji. Poznań 2005.  Bardzo  daleko  polskiemu  dzielnicowemu  do  jego  francuskiego  odpowiednika. skoro większość  lokalnej  społeczności  nigdy dzielnicowego nie widziała. że dzielnicowi  nie  są widoczni.  poprzez  zwracanie  uwagi  przełożonych  na  konieczność  natężenia  służb  patrolowych  w  rejonie.  Oczywiście  ma  to  swoje  znaczenie  –  przestępcy  nie  czują  się  pewnie.

  Od  ich  zachowania. 4 Służby drogowe  Służby drogowe – jak pokazują badania – są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych  19  służb  w  policji.  sposobu  bycia. cit.na przykład brać udziału w eksmisjach. zjawisko nie ustępuje.  wyglądu.  Mimo  jednoznacznego stanowiska szefostwa policji w tej sprawie.  „Bezpieczny  weekend”.  kiedy  to  policjant. 196  Por. Wydawać  by  się  mogło. bo on sam i jego mundur mają pozostać synonimem  18  zaufania i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  pojawiają  się  w  mediach  doniesienia  o  kolejnych  policjantach  tych  służb.  18  19  Ibidem. które mają największy wpływ  na  kreowanie  wizerunku.  20  Ibidem 19  . s. obok informacji o nowych akcjach prewencyjnych policjantów  służb  drogowych.  Ich  obecność  na  drogach  zdecydowanie  wpływa  na  zmniejszenie  ilości  wypadków  drogowych.  sposobu  formułowania  myśli..  kultury  osobistej.  że  i  opinia  publiczna  będzie  ostro  reagować  na  podobne  zachowania  policjantów  drogówki.  2.  bo  inny  wcześniej  za  to  samo  20  wykroczenie przyjął złotych 100!  Wizerunek  policji  zależy  w  głównej  mierze  od  umiejętności  interpersonalnych  policjantów.  a  także  na  system  szkoleń  z  zakresu  komunikacji.  jest  nazywany  uczciwym. Dlatego  należy położyć szczególny nacisk na sposób doboru do służb. Królikowska K. którzy już tę służbę pełnią.  dzięki  medialnemu  nagłośnieniu  na  stałe  wpisały  się  w  świadomość  Polaków.  Akcje  „Znicz”. 4. op.  Tymczasem  istnieje  społeczne  przyzwolenie  na  zachowania  korupcyjne  tej  służby.  który  przyjął  50 zł  łapówki  od  kierowcy. Jednak równie często.  Dochodzi  do  sytuacji  absurdalnych.  którzy  mają  najczęstszy  kontakt  ze  społeczeństwem.  Podobnie  rzecz  ma  się  z  corocznymi  akcjami  wręczania  cytryn  kierowcom  popełniającym  drobne  wykroczenia  drogowe  oraz  wręczania  kwiatów  kobietom  –  kierowcom  w  Dniu  Kobiet.  którzy  przyjmują  łapówki  w  zamian  za  odstąpienie  od  ukarania  mandatem.  umiejętności  autoprezentacji dla tych policjantów.  a  konsekwentnie  prowadzone  akcje  przeciwko  nietrzeźwym  kierowcom  spotykają  się  z  dużym  poparcie  społecznym.  będzie  zależała  jakość tego kontaktu i w konsekwencji sposób postrzegania policji przez obywateli.

 Poznań 2003.  gdy  następuje  zrozumienie  komunikatu przez odbiorcę (odkodowanie). Następuje ono wtedy. 1 Komunikacja  Proces  komunikowania  się  zakłada  istnienie  dwóch  stron  –  nadawcy  komunikatu  i jego odbiorcy. KOMUNIKACJ A WEWNĘTRZNA J AKO PODSTAWA WIZERUNKU FIRMY  3.  pozycja  społeczna  i  zawodowa. 269 ­ 270 20  .  W  organizacjach  sprzężenie  zwrotne  może  mieć  postać  ustnego potwierdzenia przyjęcia komunikatu oraz konkretnego działania.  Otwarty  system  komunikowania  się  z  członkami  organizacji  powinien  przekazywać  znacznie więcej  informacji  niż to.  przy  formułowaniu  swego  komunikatu  musi  wziąć  pod  uwagę  cechy  charakteryzujące  odbiorcę  i  do  nich  dostosować  komunikat.  Nadawca..  jego  doświadczenie. Rozpoczyna się w chwili. Komunikat zawsze ma określone znaczenie  dla nadawcy.  że  komunikacja  wewnątrz  organizacji  powinna  być  fundamentem  wszystkich  innych  działań  public  relations.3.  Komunikacja  wewnętrzna w organizacji  jest ważnym  narzędziem  budowania kultury  21  Por.  Teoretycy  i  praktycy  PR  zgodnie  twierdzą. in. Łańcucki J. co się dzieje podczas realizowania kontaktów z  mediami. s.  Nie  jest  bezwzględnie  konieczne.  lobbingu czy komunikacji antykryzysowej. które jest reakcją odbiorcy na komunikat nadawcy.  jest  istotne dla postrzegania organizacji przez  jej  najbliższe otoczenie.  by  akurat  komunikacja  wewnętrzna  była  punktem odniesienia dla innych działań PR. m. Problematyka komunikacji wewnętrznej w systemie zarządzania jakością na przykładzie  Komendy Powiatowej Policji. ale jeśli funkcjonuje właściwie.  Skuteczne  komunikowanie  zachodzi  wtedy..  że  pracownicy  firmy  są  bardziej  zainteresowani  jej  sprawami niż otoczenie. Teoria i Praktyka.  jakie  opinie  będą  przekazywali  pracownicy  swoim  znajomym  i rodzinie. kiedy osoba (nadawca) chce przekazać fakt.  red. a na przebieg komunikacji ma wpływ wiele czynników.  A  przecież  bez  sprawnego  porozumiewania  się  z  pracownikami  firmy  nie  jest  możliwe  jej  dobre  funkcjonowanie.  uznawane  przez  niego  wartości.  To..  gdy  odbiorca  staje  się  nadawcą. myśl  bądź opinię ( komunikat) innej osobie (odbiorcy). 2 Komunikacja wewnętr zna  Komunikacja wewnątrz organizacji jest często niedoceniana jako skuteczne narzędzie  zarządzania. Sprawnie funkcjonująca komunikacja wewnętrzna  powinna  się  opierać  na  założeniu. poziom wiedzy  nadawcy. 21  3. będzie najlepszą  płaszczyzną  uzgadniania  informacji  dla  zewnętrznej  komunikacji  organizacji. Lis L.  jeśli  chce  być  właściwie  zrozumiany. I oczywiście pełne informacje o sytuacji firmy i jej planach powinni  otrzymać. Istotnym elementem procesu komunikowania jest  sprzężenie zwrotne. w: Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej. Rau Z.

  które  nie  są  tajemnicą  firmy  (handlową.  Pracownicy. mówiących o nastrojach wśród załogi. ·  listy do pracowników. 22  ·  media lokalne w bliskim otoczeniu firmy.  jaki  image  ma  organizacja  w swoim  bliższym  i  dalszym  otoczeniu.  Wprowadzanie  systemu  otwartej  komunikacji  wewnętrznej  napotyka  na  opór  zwłaszcza  w  tych  polskich  organizacjach.  ma  ogromne  znaczenie  dla  ich  postaw.  Takie  założenie  komunikowania  się  z  członkami  organizacji  jest  niezbędnym  warunkiem otrzymywania informacji zwrotnych. ·  tworzenie kręgów opiniotwórczych. ·  intranet.  jeśli  organizacje  te  nie  kierują  się  zasadą.  lepiej  się  z  nią  identyfikują.organizacji i przeciwdziałania kryzysom wewnętrznym. ·  jednodniówki (pisma ulotne).  które  nie  wprowadzają  systemów  komunikacji  wewnętrznej  zgodnych  ze standardami  public  relations  tzn. Bielawski P.  22  Por.proto.. źródło: www.  Ukształtowana  w  czasach  PRL  kultura  organizacji  przenosi  się  na  postawy  dzisiejszych  pracodawców  i  pracowników.  którzy  mają  dobrą  opinię  o swojej  organizacji. ·  spotkania z pracownikami. Komunikacja wewnętrzna. ·  strony www.  System komunikacji wewnętrznej powinien być tak zorganizowany..  Narzędzia wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej to: ·  biuletyn.  wojskową)  powinny  być  dostępne  dla  jej  pracowników.pl 21  .  w  jaki  sposób  członkowie  organizacji  oceniają  swoją  firmę.  To.  Jest  to  zjawisko.  które  powstały  lub  funkcjonowały  przez  dziesięciolecia  w  systemie  gospodarki  centralnie  sterowanej. Wizerunek firmy powinien być także  kształtowany  wśród  jej  pracowników  –  nie  jest  istotne  tylko  to. ·  poczta elektroniczna. że wszystkie informacje.  Ważny  jest  także  ich  poziom  wiedzy  o firmie – im więcej o niej wiedzą. ·  radiowęzły.  które  obserwuje  się  przede  wszystkim  w  tych  firmach.  że dobrze  poinformowany  pracownik  jest  aktywny  i  nie  jest  manipulowany  informacjami  „z drugiego  obiegu”  ­  plotką  lub  wybiórczo  przekazywanymi  informacjami  przez  lepiej  zorientowanych  (uprzywilejowanych)  członków  organizacji  lub  liderów  związkowych. tym łatwiej wyrabiają sobie własne zdanie o sposobie jej  funkcjonowania  i  są  skłonni  do  przyjmowania  aktywnej  postawy.

 sprzątaczki.  Pionowy schemat przepływu informacji pomiędzy jednostkami policji przedstawia się  następująco:  K  M EN  A  GŁÓWNA POLICJ I  KO  E  D  O M ND K om en d y W oj ewód zk ie P olicj i  K  m  n  W  j  w  d  k  P  l  c  o  e  d  o  e  ó  z  i  o i  j  K omen d y M iej skie/P owia t owe P olicj  K  m  n  M e  s  i  /  o  i  t  w  P  l c i  o  e  d  i  j  k e  P  w  a  o  o i  ji  K om sa  ia  y/  os  er un  i P  li  ji  K  mi  ar  a ty P o  te    nk  P ol cj  o  is  r i  t  /P  st  r u  ki  o ic  i Schemat przepływu informacji między jednostkami policji.3. ·  pracownicy cywilni – sekretarki. 3 Komunikacja wewnętr zna w policji  Policja  jest  organizacją  silnie  zhierarchizowaną.  Komunikacja  w  policji  przebiega  na  wielu  poziomach. konserwatorzy.  W  jednostkach  policji  zatrudniane  są trzy grupy pracowników: ·  policjanci. technicy. ·  pracownicy i urzędnicy Korpusu Służby Cywilnej pełniący funkcje wspomagające.  a  przepływ  informacji  pomiędzy  poszczególnymi  jednostkami  i  służbami  ma  niezwykle  istotne  znaczenie  dla  prawidłowego funkcjonowania organizacji.  22  .

  23  .Pionowy  system  przepływu  informacji  w  jednostkach  policji  (  na  przykładzie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie) przedstawia poniższy schemat:  KOMENDANT WOJ EWÓDZKI POLICJ I  NACZELNICY WYDZIAŁÓW: ·  Inspektoratu Komendanta ·  Kadr i Szkolenia ·  Prezydialnego ·  Finansów ·  Ochrony Informacji  Niejawnych  ORAZ ·  Główny Księgowy ·  Zespół ds. Międzynarodowej  Współpracy Policji  NACZELNICY WYDZIAŁÓW: ·  Zaopatrzenia i Inwestycji ·  Transportu ·  Łączności i Informatyki  ORAZ ·  Zespół Zamówień  Publicznych  policjanci i pracownicy wydziałów  policjanci i pracownicy wydziałów  policjanci i pracownicy wydziałów  Schemat przepływu informacji w KWP w Olsztynie  Kanały  komunikacyjne  przebiegają  również  na  płaszczyźnie  poziomej  zarówno  między  poszczególnymi  jednostkami  policji. Analiz i Prognoz ·  Zespół Prawny Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji  nadzor ujący służbę  pr ewencyjną  Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji  nadzor ujący służbę  kr yminalną  Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji  nadzor ujący służbę  logistyczną  NACZELNICY WYDZIAŁÓW: ·  Sztabu Policji ·  Prewencji ·  Ruchu Drogowego  ORAZ ·  Oddział Prewencji Policji  NACZELNICY WYDZIAŁÓW: ·  Kryminalnego ·  Dochodzeniowo –  Śledczego ·  do walki z Przestępczością  Gospodarczą ·  do walki z Korupcją ·  Techniki Operacyjnej  ORAZ ·  Zespół Analizy  Kryminalnej ·  Samodzielne Stanowisko  ds.  jak  i  wewnątrz  nich  (wymiana  informacji  między poszczególnymi służbami i wydziałami/sekcjami/zespołami komend i komisariatów).

  zrozumiałej informacji.  doprowadzenie  23  do zrozumienia i zmniejszenia oporu na zmiany. powtarza się ten sam schemat zachowań – każda komenda przygotowuje się  na  zmiany..  Poziom  frustracji  wśród  policjantów  i  pracowników  rośnie.  prawdziwej. ·  przygotowanie  pracowników  do  nadchodzących  zmian.  z  lokalnego  radia.  Tymczasem  jednym  z  podstawowych  powodów  frustracji  policjantów  i  pracowników  policji  jest  brak  spójnego  systemu  awansu  zawodowego  oraz  systemu  motywacyjnego. ·  rozwinięcie  silnej  kultury  organizacji.  sposobu  rozliczania  pracownika  z  wykonania  powierzonych  mu obowiązków  oraz  klarownego  systemu  motywacji.  opartej  na  powszechnie  akceptowanych  wartościach. gdy pracownicy boją się o miejsca pracy..  które  muszą  nadejść. ·  poprawę  komunikacji  i  stosunków  między  szefem  i  pracownikiem  oraz  między  współpracownikami. cit. kiedy to pracownicy  i policjanci  o  zmianach  w  strukturze  organizacyjnej  oraz  zmianach  na stanowiskach  komendantów  powiatowych  i  naczelników  wydziałów  dowiadywali  się  z prasy.  oprócz  dezorganizacji  pracy.  tuż  po  wyborach  parlamentarnych. s. op.  a  więc  także  jasnego  określenia  zadań.  co jest zupełnie naturalne.  a  także  niejasne  określenie przydzielanych im zadań.  zależy  jakość  pracy.  Natychmiast  uruchamiają się nieformalne kanały informacji – plotki i spekulacje.  Najistotniejszą z punktu widzenia komunikacji wewnętrznej relacją jest bezpośrednia  zależność  przełożony  –  podwładny.  W tym roku w  jednej z komend doszło do absurdalnej  sytuacji.  że  w  większości  przypadków  wszelkie  zmiany  odbywają  się  na  zasadzie  „nie  znasz  dnia  ani  godziny”. ·  ukierunkowanie kadry kierowniczej na potrzeby pracowników.  Celem  komunikacji jest stwarzanie takiego stanowiska pracy. ·  zwiększenie  motywacji  pracowników  poprzez  dostarczanie  rzetelnej. które umożliwia: ·  tworzenie warunków pracy stymulujących wzrost kreatywności pracowników.  Jednym  z  podstawowych  błędów  w  komunikacji  wewnętrznej  jest  przemilczanie  zmian  kadrowych  i  organizacyjnych  w  policji.  Natomiast  nie  od bezpośrednich  przełożonych. Efektywna  komunikacja  jest  zawsze  dwukierunkowa  i  opiera  się  na  informacji  zwrotnej.  Co  cztery  lata.  Problem  polega  na  tym. 270 24  .  Miało  to  swoje  wytłumaczenie  –  naczelnicy  wydziałów  także  długo  nie  byli  23  Por. Lis L.  a  nawet  od  ludzi  z  policją  nie  związanych  (!).Komunikacja  bywa  mylona z  jednostronnym przekazywaniem  informacji.  Od  jakości  tych  kontaktów. które nie służą niczemu.

  że  kontakty  między  współpracownikami  i  policjantami  są  dobre.  24  Ibidem.  W  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w  Olsztynie  oprócz  codziennie  przygotowywanego przez zespół prasowy przeglądu lokalnej i ogólnokrajowej prasy.  Wiadomości  umieszczane  na  stronie  internetowej  warmińsko  –  mazurskiej  policji  skierowane  są  do  szerokiej  publiczności.  wydawany przez Komendę Główną Policji. ·  proces  informowania  powinien  być  konsekwentny.  tak  trzeba  zauważyć.  jasny  i  skoordynowany  z kompleksem zasad i norm działania. ·  system  komunikacji  wewnętrznej  powinien  być  zaakceptowany  przez  kierownictwo  i zarządzany  przez  kompetentnych  pracowników  przy  ciągłej  weryfikacji  24  aktualizowanych informacji.  w  pierwszej  kolejności  tym. ·  informacje  powinny  być  przekazywane  szybko.pl).  wprowadzają  atmosferę  podejrzliwości i nieufności oraz dezintegrują środowisko. gdy komunikacja wewnętrzna spełnia  poniższe standardy: ·  informacje powinny być pełne. ·  każdy kanał komunikacji wewnętrznej powinien mieć jasno określony krąg odbiorców  – policjantów i pracowników policji.ifp. s.  Rolę  integracyjną  w  środowisku  policyjnym  pełni  zatem  miesięcznik  „Policja  997”.  Wszyscy  przełożeni  powinni  być  przygotowani  do udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości podwładnych.  którym  są rzeczywiście niezbędne.  ale  nie  traktują  o wewnętrznych sprawach policji.o zmianach  informowani.  że spada  motywacja  do  pracy. nie jest  wydawany  wewnętrzny  biuletyn  informacyjny  ani  żadne  inne  wydawnictwo  adresowane  do policjantów  i  pracowników  policji.  do którego  –  dodam – ma dostęp każdy.  podważają  autorytet  przełożonych. oraz Internetowe Forum Policyjne (www. 276 25  .  podobnie  jak  oparty  na  tych  kontaktach  system  przepływu  informacji  między  poszczególnymi  służbami  i komórkami organizacyjnymi policji.  Wyraz  swojemu  rozgoryczeniu  policjanci  dali  na  Internetowym  Forum  Policyjnym. ·  musi  istnieć  sprzężenie  zwrotne. kto ma w domu lub w pracy internet.  O  ile  do  relacji  przełożony  –  podwładny  można  mieć  dużo  zastrzeżeń.  Reorganizacja  przebiegła  w atmosferze  niedomówień.  W tym kontekście nierealna wydaje się sytuacja.  Sytuacje  tego  typu  prowadzą  do  zupełnie  niepotrzebnych  konfliktów.  sprawiają. rzetelne i wiarygodne.

 mój profesjonalizm – sukcesem wszystkich. przedstawiają sylwetki najlepszych funkcjonariuszy oraz poświęcają sporo miejsca  tym  wydarzeniom. Sama.  w  których  policja  brała  udział  (Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy.  To  mnie  pyta  się  o zasady  przyjęć  do  policji.  daty  naboru.  Każdy  pracownik  staje się jej rzecznikiem w swoim środowisku.  Moja  niekompetencja  będzie  niekompetencją  pracujących  ze  mną  urzędników i  policjantów.Niektóre  komendy  wojewódzkie  (  np.  itp.  w  Poznaniu  czy  Krakowie)  wydają  coroczne  raporty  podsumowujące  pracę  policjantów  danego  garnizonu.  procedury. 26  .  Komunikacja  wewnętrzna  jest  podstawą  wizerunku  organizacji.  działalność charytatywna). od kiedy zaczęłam pracować w policji.  stałam  się  dla  swojego  najbliższego otoczenia  ekspertem  w  tej  dziedzinie.  ich  osiągnięcia  (także  sportowe).  kwestie  związane  z mandatami.  numery  telefonów.

  Na  17  komend  powiatowych  i  2  miejskie.  poruszać  tematy.  Często  praca  rzecznika  prasowego  jest  jedyną  formą  aktywności  w  tej  dziedzinie.  bronienie  się  przed  zarzutami.  obok  innych.  które  mogą  zainteresować  lokalną  społeczność. cit.  dysponuje  bardzo  ograniczonymi  środkami  na  promocję  swej  działalności.  wyprzedzać  krytykę  i  zarzuty.  kto  i  jak  realizuje  politykę  medialną  swojej  jednostki.  to  stanowczo  za  mało. op.  podstawowych  obowiązków  służbowych..  który  udziela  wsparcia  jednostkom  terenowym  w przypadku spraw skomplikowanych lub wyjątkowo nagłaśnianych przez media (np.  że  nie  jest  sztuką  reagowanie  na  nieprzychylne  komentarze  prasowe.  Do  dziennikarzy  należy  „wychodzić”  z informacjami  ­  zawiadamiać  ich  o  każdym  sukcesie  organizacji.  Nie  można  zatem  przecenić  roli rzecznika prasowego jako tej osoby.  tylko  dwóch  rzeczników  wykonuje  swoje  zadania  w  ramach  pełnego etatu.  Opinię  blisko  80%  Polaków  na  temat  tej  organizacji  kształtują  wyłącznie  25  media.  Samo  odpowiadanie  na  krytykę  ze  strony  mediów.  organizowanych  przez  nią  akcjach.  jak  ważne  są  relacje  z  mediami  w  budowaniu  wizerunku  policji.  Kronika  kryminalna.  W  komendzie  wojewódzkiej  funkcjonuje  zespół  prasowy.  W  województwie  warmińsko  –  mazurskim  każda  komenda  miejska  i  powiatowa  ma  swojego  rzecznika  prasowego. Najdotkliwszym problemem służb prasowych w garnizonie warmińsko  –  mazurskim  jest  fakt. żeby tego typu  informacje w mediach się nie ukazywały.  Mówi  się. sprawa  linczu we Włodowie).  WSPÓŁPRACA  Z  MEDIAMI  J AKO  SPOSÓB  KREOWANIA  WIZERUNKU  ORGANIZACJ I  4.  25  Królikowska K. 1 Rola r zecznika prasowego  Tylko 20% społeczeństwa czerpie  swe  wyobrażenie o policji  na podstawie własnych  doświadczeń.  nowych  inwestycjach. 27  .  że  w  większości  przypadków  policjanci  funkcję  rzecznika  pełnią  dodatkowo.  wyjątkowych  osiągnięciach  jej  pracowników.  jako  organizacja  finansowana  z  budżetu  państwa. pozostali zostali oddelegowani do pełnienia tej funkcji.  Stąd  niezmiernie  ważne  jest  to.  porażki  i  afery  z  udziałem  policjantów  to  ulubiony  temat  mediów  –  nie  ma  dnia.  Policja.4.  ale  prawdziwym wyzwaniem  staje się takie prowadzenie polityki  informacyjnej. Właśnie w takim działaniu upatrywałabym główne  zadanie  rzecznika  prasowego.  Nie  trudno  zatem  sobie  wyobrazić.  aby  tego  typu  informacje  nie  trafiały  na  czołówki  gazet  czy  do głównych  wydań  telewizyjnych  programów  informacyjnych. która odpowiada za kontakty z dziennikarzami.

 brak jakiegokolwiek przygotowania 42% rzeczników do pełnionej przez nich funkcji.  zarządzaniem  jakością.  instytucjami  zainteresowanymi  zagadnieniem  bezpieczeństwa  i porządku  publicznego).  Poniższy  wykres  ukazuje  poziom  znajomości  zagadnień  z zakresu  komunikacji  społecznej  osób  na  stanowisku  rzecznika  prasowego  komendy  powiatowej i miejskiej województwa warmińsko – mazurskiego.  współpracą  z  samorządami    i    partnerami  policji  (strażą  pożarną.  obsługą  stron  internetowych  oraz  badaniem  opinii  publicznej. 28  . że rzecznik prasowy  jest  pierwszą osobą.  kontaktami  z  mediami.  szkolenia)  32%  42%  szk ol eni a r esor towe  szk ol eni e w KWP w Ol sztyni e  i nne  br ak   5%  21%  Źródło: KWP w Olsztynie  Biorąc pod uwagę  fakt.  miejską. do której zwracają  się media szukając informacji na interesujący je temat.  w  ramach  jednego  wydziału. i że jest on „twarzą” policji na danym  terenie. kursy.  graniczną.  która  ma  związek  z  budowaniem  jej  wizerunku  –  promocją.  Współpraca.  utworzenie  wydziału  komunikacji  społecznej.  szkołami.  Przygotow anie zaw odow e z zakresu kom unikacji społecznej (studia.  W  Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  w  Olsztynie  planowane  jest.Inną  problematyczną  kwestią  jest  przygotowanie  zawodowe  osób  realizujących  zadania  rzecznika  prasowego.  jest przynajmniej zastanawiający.  wzorem  Komendy  Głównej  Policji.  który  zajmowałby  się  tą działalnością  policji.  prewencją  kryminalną.

  że  twórcom  policyjnych  stron  internetowych  brakuje  często  fachowej  wiedzy. 29  Por.  które  niż zapewniają dostępu do strony wszystkim użytkownikom internetu. Osoby wyznaczone do obsługi stron wykonują to zadanie najczęściej  przy okazji realizacji innych zadań służbowych.  powinna  przynieść wymierny efekt w postaci spójnego wizerunku warmińsko – mazurskiej policji. s. 27  Strony  często  przeładowane  są  efektami  graficznymi. System stron internetowych policji to wciąż  raczej hobby niż jeden z ważniejszych kanałów komunikowania się ze społeczeństwem.  Zdecydowana  większość  tych  produkcji  powstaje  pod  opieką  merytoryczną  komend  policji:  „Oficer”  ­  Komendy  Głównej  Policji.  Wydział  śledczy”. czyli zbiór zasad prezentowania instytucji zarówno w kontaktach  zewnętrznych.  4.  które  do tej  pory  pracowały  raczej  obok  siebie  niż  ze  sobą.  4. 2 Internet  Kwestia  stron  internetowych  policji  przedstawia  się  podobnie  do  kwestii  jej  oficjalnego logo i oznakowania budynków.  Jankowski  zauważa.  że  warto  się  zastanowić  nad  ich  wpływem  na wizerunek policji. Jankowski T. 29 29  .  nieczytelnej  nawigacji.  że  mogą  one  w  dowolny  sposób  realizować  za  pomocą  tego  medium  wyznaczone im zadania. Jak zauważa Tomasz Jankowski.  elementów  utworzonych  w  technologiach. Policja 997 nr 6/2005.  Brak wyraźnie określonego sposobu wykorzystywania  internetu w pracach  jednostek  policji  oznacza.  „Fala  zbrodni”  czy  „Kryminalni”  powoduje. Kolorowy zawrót głowy.  doświadczenia  lub  czasu  na  zajmowanie  się  stroną  www  jednostki.  Jego  podstawą  jest  logo  i  paleta  kolorów  –  elementy.  zbyt  długo  ładującej  się  grafiki. s.  26  27  Por.  które  odwracają  uwagę  od prezentowanych  treści. 3 Seriale telewizyjne  Popularność  seriali  telewizyjnych  typu  „Oficer”.  jak  i  w  relacjach  wewnętrznych. Ibidem.  Na  stronach  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Poznaniu  i Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Katowicach  nie  znajdziemy  nawet  podstawowej  informacji o kierownictwie policji. policji potrzebne  jest jej „Corporate Identity”.  „W11.  „Kryminalni”  ­  Komendy  Stołecznej  Policji.  które  dzięki  promocji  i  konsekwentnemu  stosowaniu  stają  się  powszechnie  26  identyfikowane..wszystkich  tych  osób.  Na policyjnych  stronach  znajdziemy  mnóstwo  nieaktualnych  odnośników.

  że  wszystko.  których  znają  z  nieudanych  akcji  szeroko  komentowanych w mediach. op.  moim  zdaniem. Wydział Śledczy”  ­ swoisty fenomen ze względu na fakt.  tłumaczyć  faktem..  że  prezentowana  w  serialach  28  rzeczywistość  daleko  różni  się  od  tej.  a  przede  wszystkim  kładą  nacisk  na skuteczność działań organów ścigania i nieuchronność kary za popełnione zbrodnie. obowiązujących w policji procedur i  hierarchii.  Źródło: www.  że  zaspokajają  one  w widzach  potrzebę  postrzegania  policji  jako  organizacji  skutecznej.  zupełnie  różnych  od  tych.  Poza  tym  seriale  policyjne  spełniają  funkcje  edukacyjne  –  uchylają  przed  widzem  rąbka tajemnicy o pracy operacyjnej policji.  Jestem zdania.  to  na  pewno  mu  nie  szkodzą.  a  policjantów  jako  profesjonalistów.  pokazują  nowoczesne  techniki  kryminalistyczne.pl 28  Por.  w  której  żyjemy  –  nie  ma  więc  obaw.onet. Królikowska K.  Większość  widzów  zdaje  sobie  sprawę  z  tego. przyjmą bezkrytycznie.  Niezwykłe  zainteresowanie  produkcjami  tego  typu  można.  że  także  w  Polsce  ściganiem  przestępców  zajmują  się  prawdziwi  zawodowcy. bezrefleksyjnie. że seriale ukazujące pracę policji –  jeśli  nie poprawiają  jej wizerunku  w oczach  społeczeństwa. że grają w nim autentyczni  policjanci ­ Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  wreszcie  można  poczuć  się  dumnym  z  faktu.  co zobaczą. cit. Pojawia się tutaj także coś na kształt „lokalnego patriotyzmu” –  po  latach  oglądania  seriali  o  pracy  amerykańskich  policjantów.„W11.w11.  30  .

  pozostaje  jeszcze  wiele zagadnień.  jest  wyraźnym  sygnałem.  Zaufanie. ·  mechanizmy i narzędzia.  z  jaką  wdrażane  są  działania  PR  w  policji.PODSUMOWANIE  W ciągu 16 lat swego istnienia policja przeobraziła się z organizacji sterowanej przez  władze  w  nowoczesną  instytucję.policja.  jakim  darzą  policję  Polacy. warto  przede wszystkim określić: ·  obecny i docelowy wizerunek policji i czynniki.  ZAUFANIE DO POLICJ I W LATACH 1990 – 2005  Źródło: Badanie OBOP na zlecenie KGP. www. ·  role i uprawnienia oraz zadania w zakresie kształtowania wizerunku.pl  Mimo  konsekwencji. na które należy zwrócić uwagę. 31  . ·  zasoby ludzkie i techniczne niezbędne do realizacji podjętych zadań. które mogłyby być wykorzystane do jego pozytywnej  zmiany. Aby skutecznie budować wizerunek.  że  kroki  podjęte  w  ramach  budowania  dobrej  reputacji.  dla  której  wizerunek  jest  istotnym  elementem  funkcjonowania  w  świadomości  społeczeństwa. jakie mają na niego wpływ. ·  wpływ poszczególnych służb na kształtowanie wizerunku policji.  przynoszą  efekty (patrz: wykres).

  Pamiętać  również  należy.  W przypadku policji należy tutaj wziąć pod uwagę takie zagadnienia.  kanały. ·  system motywacyjny.  częstotliwość  i  sposoby  komunikowania  się  i  wymiany  informacji  przez  poszczególne  służby  pomiędzy  szczeblami  w  hierarchii  policji.  że  reputacja  nie  jest  czymś. nie można zbudować wiarygodnego  wizerunku  organizacji.  Warto  o  tym  pamiętać  nie  tylko  z okazji Święta Policji. 32  . ·  przejrzysty system awansu zawodowego.  Bez  przepływu  informacji  między  poszczególnymi  służbami.Jedną  z  najistotniejszych  kwestii  pozostaje  rola  komunikacji  wewnętrznej. odgórnie.  co  można  wprowadzić  na drodze decyzji  i zarządzeń.  Każdy  z  zatrudnionych  jest  jego  elementem  –  od  jego  opinii  będą  zależały  opinie  innych. Proces ten trzeba  budować stopniowo.  jednostkami  i komórkami  organizacyjnymi. ·  zasady rozliczania służb prasowych i promocji z powierzonych im zadań.  angażując  przy  tym  wszystkich  pracowników  firmy. jak: ·  zasady.  którą  stanowi  rzetelność i wiarygodność poszczególnych pracowników.  bez  wzajemnego  zaufania  i  podstawy. ·  precyzyjny podział kompetencji i zadań.

  9.  KGP. Policja 997 nr 6/2005  10.  Adamus – Matuszyńska A. źródło: www. źródło: www. Chudziński E.  Wizerunek  policji  w  świadomości  społecznej..  Giedrojć K.  Bielawski P.  Ciepiela W. Piotrowski M.. Problemy  jakości nr 12.  Policja  w  XXI  wieku. Komunikowanie się w biznesie.  Rau  Z.  Misiuk  A. Miętus  M. (red.  Problematyka  komunikacji  wewnętrznej  w  systemie  zarządzania  jakością  na  przykładzie Komendy Powiatowej Policji.  Doświadczenia  i  nowe  wyzwania.). Zarządzanie marketingowe w Policji.proto.. Policyjny Biuletyn Szkoleniowy nr 2.  Raport  z  badania. Pływaczewski  W.  Bielawski P... Prewencja inaczej.  Wystąpienia  publiczne  jako  instrument  kreowania  wizerunku  policji.  Porównanie  reklamy  i  marketingu  z  public  relations.. Łańcucki  J.pl  4. Kolorowy zawrót głowy. Policja 997 nr 6/2005  8.  (red.  Jankowski T.  źródło:  www. Rzecznik nie wystarczy. Public relations w administracji. Kraków 2002  3.proto..proto.  (red. Komunikacja wewnętrzna. źródło: www. Oblińska  K.  Zarządzanie  jakością  w  Policji  Wielkopolskiej.  Poznań 2003  16.. Szczytno 2001 33  .  Poznań 2003  13. Królikowska  K.proto. Olkiewicz E. Współdziałanie Policji z mediami w Wielkopolsce. Policja 997 nr 5/2006  18... Lis  L..  Bauer Z. Certyfikat  systemu  jakości a wizerunek  firmy. 1997  19. Piotrowski M.. Mruk H... Paciorkowski J. (red. Warszawa 2005  11..  Bojarska  D.  Bielawski P.. Materiały pokonferencyjne..pl  6. Poznań 2002  15. O trudnościach i możliwych formach współpracy w kontaktach między  policją a mediami. Poznań 2003  12.  Wpływ  pierwszego  kontaktu  z  kilentem  na  kształtowanie  pozytywnego  wizerunku Policji. Public relations – zarządzanie informacjami. Dziennikarstwo i świat mediów.pl  7.). 2002  2. Poznań 2003  17. Public relations w strukturze organizacji. Szczytno 2001  20. Poznań 2003  14..pl  5.BIBLIOGRAFIA  1.).)..

 Filozofia działania Policji.pl  7.gov.w11.policja.warminsko­mazurska.).  Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  Informatyki  i  Zarządzania  w Rzeszowie.pl  10.  Funkcja  public  relations  w  zarządzaniu  przedsiębiorstwem. Szczytno 2001  STRONY WWW  1.  www..  www.  Skuteczne  kreowanie  wizerunku.kryminalni.. Sokołowski  M.pl  2.gov. źródło: www.  Siewierska  ­  Chmaj  A.pl  4.21. www.  www.policja.onet.  www. Rzecznik w mundurze..pl  25.  www.gov.policja.gazeta.  www. nr 4/2000  22.gov. Stasikowska  –  Woźniak  D.proto.proto.policja.pl  8.ifp.. Katowice 2005  24.  Zaborowska  E.  (red.onet.gov.  www.policja.  www. Szwed – Piestrzeniewicz P.pl  6.pl  3.  www..  Wystąpienia  Publiczne.pl 34  .  Jak  napisać  informację  dla  prasy  –  antyporadnik.katowice. Wachowski I.pomorska.kwp.pl  9.  Policja  997  nr 5/ 2006  23.pl  5.wielkopolska.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->