P. 1
PN_92_B_01706

PN_92_B_01706

|Views: 662|Likes:
Wydawca: Paweł Kos

More info:

Published by: Paweł Kos on May 07, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2014

pdf

text

original

PN-92/B-01706

Zmiany, Poprawki, Uwagi UKD 628.14/.15.

POLSKA NORMA

Numer: PN-92/B-01706 Tytuł: Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
Grupa ICS: 91.140.60

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania w projektowaniu instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej. 1.2. Zakres stosowania normy. Normę naleŜy stosować w projektowaniu instalacji wodociągowych zaopatrujących w wodę, o jakości odpowiadającej jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, obiekty budowlane i ich bezpośrednie otoczenie. Wymagania normy dotyczą instalacji wodociągowych nowych, rozbudowywanych i przebudowywanych, jeŜeli nie istnieją inne szczegółowe przepisy dotyczące urządzeń wbudowywanych do instalacji. 1.3. Określenia 1.3.1. instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-uŜytkową. 1.3.2. instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej słuŜąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze, uznanej za uŜytkową. 1.3.3. podłączenie wodociągowe - odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 1.3.4. punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 1.3.5. odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, charakteryzujący się umownie stałym przepływem wody i stałą średnicą. 1.3.6. przepływ obliczeniowy - umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji. 1.3.7. ciśnienie dyspozycyjne - ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych za obliczeniowe. 1.3.8. centralne przygotowanie ciepłej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.aslan.com.pl

Strona 1

PN-92/B-01706

czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną. 1.3.9. miejscowe przygotowanie ciepłej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość funkcjonalno-uŜytkową. 1.3.10. uŜytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji wodociągowej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Warunki zasilania instalacji i punktów czerpalnych w wodę. Instalacje wodociągowe obiektów budowlanych połoŜonych w obszarze centralnie zaopatrywanym w wodę powinny być połączone z siecią wodociągową zasilającą ten obszar. JeŜeli obiekt jest połoŜony poza obszarem centralnie zaopatrywanym w wodę, to instalację wodociągową moŜna zasilać z własnego ujęcia wody. Dopuszcza się zaopatrywanie instalacji wodociągowej z dwóch niezaleŜnych źródeł wody dla obiektów szpitalnych oraz innych obiektów, dla których ustanowiono takie wymagania odrębnymi przepisami. NiezaleŜnie od warunków zasilania i sposobu rozwiązania instalacji, ciśnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekraczać 0,6 MPa i powinno być nie mniejsze niŜ 0,05 MPa, jeŜeli w instalację nie będą wbudowywane urządzenia, dla których producenci stawiają inne wymagania. Warunki zasilania w ciepłą wodę powinny zapewniać temperaturę wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niŜszą niŜ +45° C. 2.2. Ogólne zasady stosowania centralnego przygotowania ciepłej wody. Zastosowanie instalacji ciepłej wody z centralnym przygotowaniem wody dla budynku lub grupy budynków naleŜy rozpatrywać łącznie z systemem centralnego ogrzewania. Rozwiązanie sposobu przygotowania ciepłej wody powinno wynikać ze sposobu dostawy energii cieplnej do budynku lub grupy budynków. Wielkość węzła centralnego przygotowania ciepłej wody w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych nie powinna przekraczać dostawy wody dla 1200 mieszkańców. W innych rodzajach budownictwa maksymalna wielkość węzła ciepłej wody powinna wynikać z analizy techniczno-ekonomicznej. W instalacjach ciepłej wody z centralnym przygotowaniem ciepłej wody zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody. Dopuszcza się stosowanie cyrkulacji tylko w przewodach rozdzielczych (poziomych) jeŜeli wysokość pionów nie przekracza 2 kondygnacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie cyrkulacji grawitacyjnej, np. dla budynków o wysokości do 5 kondygnacji, przy odległości najdalszego pionu od punktu zasilania w ciepłą wodę nie przekraczającej 20 m. 2.3. Wymagania dla materiałów instalacyjnych, urządzeń i wyposaŜenia. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji, urządzenia, wyposaŜenie wbudowywane w instalację powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie1). Urządzenia wbudowywane w instalacje podlegające Dozorowi Technicznemu powinny mieć świadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urządzenia energetyczne - atest energetyczny1). JeŜeli z układu zasilania wynika, Ŝe fragment instalacji pracuje przy ciśnieniu roboczym wyŜszym od 0,6 MPa, to elementy tworzące ten fragment instalacji powinny odpowiadać temu ciśnieniu. Instalacja ciepłej wody powinna być wykonana z materiałów przystosowanych do pracy w zakresach temperatur odpowiadających zakresom temperatur wody. Armatura i urządzenia wbudowane w instalację nie powinny wywoływać uderzeń wodnych, powodujących chwilowy wzrost ciśnienia przekraczającego ciśnienie próbne instalacji. 2.4. Wymagania ochronne 2.4.1. Ochrona przed wzrostem ciśnienia. JeŜeli w obszarze centralnego zasilania w wodę warunki zasilania powodują systematyczne występowanie w połączeniu wodociągowym ciśnienia wyŜszego od 1,5-krotnego ciśnienia wymaganego dla danej instalacji, to na połączeniu naleŜy zainstalować urządzenie do redukcji ciśnienia do wartości 1,5-krotnego ciśnienia wymaganego dla danej instalacji. JeŜeli instalacja wodociągowa jest połączona z instalacją wodociągową przeciwpoŜarową, to ciśnienie wody po zredukowaniu powinno odpowiadać ciśnieniu wymaganemu dla instalacji przeciwpoŜarowej. Zawory bezpieczeństwa powinny być instalowane zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego.

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.aslan.com.pl

Strona 2

to dopuszcza się podniesienie przewodu w bezpośrednim sąsiedztwie ławy lub stopy na wysokość umoŜliwiającą przejście przewodem przez ścianę obiektu nad ławą lub stopą. mogących powodować wzrost temperatury wody ponad dopuszczalną dla wody do picia. JeŜeli instalacja jest zasilana w wodę ze stacji uzdatniania. przygotowującej jednocześnie wodę do picia i dla potrzeb technologicznych.com. w którym temperatura nie spada poniŜej +5°C.4 m poniŜej głębokości przemarzania gruntu.4.4. aby w kaŜdym odcinku przewodu zapewniony był ruch wody. Urządzenia centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjne mogą być połączone z instalacją wodociągową tylko okresowo za pomocą elastycznego przewodu z zastosowaniem zaworu odcinającego i zwrotnego. powinny być izolowane. Stosowane dla ochrony przed korozją instalacji wodociągowej środki i metody nie mogą powodować pogorszenia jakości wody.4. Powłoki antykorozyjne stykające się z wodą i inhibitory powinny mieć świadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Stosowanie pomp strumienicowych w instalacjach wodociągowych jest niedopuszczalne. Przewody instalacji wodociągowej nie mogą być prowadzone przez studzienki kanalizacyjne i inne urządzenia kanalizacyjne.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. to sposób prowadzenia przewodów musi pozwalać na okresowe naprawy i odnawianie powłok. Bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacjami prowadzącymi inne ciecze.wylewka z armatury czerpalnej jest wyposaŜona w przerywacz przepływu wody lub przerywacz jest częścią konstrukcyjną punktu czerpalnego. Dopuszcza się podłączenie instalacji wodociągowej do dwóch źródeł wody z zastosowaniem zbiornika pośredniego bezciśnieniowego zapewniającego utrzymanie ciśnienia atmosferycznego nad zwierciadłem wody. Dolna krawędź wlotu wody do zbiornika powinna znajdować się co najmniej 20 mm nad najwyŜszym poziomem swobodnego zwierciadła wody w zbiorniku. Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł wody. 2. Punkty czerpalne obsługujące przybory sanitarne lub inne wyposaŜenie. Ochrona przed korozją. Przewody ciepłej wody (rozdzielcze. w których wnętrze komory roboczej jest podłączone do instalacji kanalizacyjnej powinny uniemoŜliwiać zassanie zawartości komory roboczej do instalacji wodociągowej jednym z następujących sposobów: . Fragmenty instalacji wody zimnej prowadzone w pobliŜu źródeł energii cieplnej. JeŜeli wymagania dotyczące głębokości ułoŜenia przewodu ze względu na przemarzanie nie mogą być spełnione.4. pary lub gazy jest niedopuszczalne.3.aslan. ASLAN . to przewód naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przed moŜliwością zamarzania wody.zakończenie wylewki z armatury czerpalnej powinno być połoŜone co najmniej 20 mm nad najwyŜszym moŜliwym zwierciadłem wody w komorze roboczej przyboru. Wymaganie to nie dotyczy urządzeń do podgrzewania ciepłej wody. określonej w PN-81/B-03020. Ochrona przed wpływami termicznymi. Zawory odcinające i spustowe muszą być umieszczone w miejscu. konstrukcje mocujące i podtrzymujące powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami malarskimi. 2. Przewody prowadzone w gruncie na zewnątrz obiektu budowlanego powinny być ułoŜone 0. przy czym przykrycie przewodu w tym miejscu nie moŜe być mniejsze od głębokości przemarzania i na tym odcinku przewodu niedopuszczalne jest montowanie armatury. piony oraz cyrkulacyjne) powinny być izolowane dla ograniczenia strat ciepła. Instalacja wodociągowa powinna być tak zaprojektowana. Fragmenty instalacji. w otoczeniu których temperatura moŜe spadać poniŜej 0°C powinny by ć rozwiązane w sposób umoŜliwiający opróŜnienie z wody. licząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu. w których mogłyby być zalewane ściekami. . Zewnętrzne ochrony antykorozyjne elementów instalacji powinny odpowiadać charakterowi agresywności otoczenia. JeŜeli dla ochrony przed korozją stosuje się powłoki malarskie. Niechronione fabrycznie elementy instalacji.pl Strona 3 . Zaleca się stosowanie zaworów napowietrzająco-odpowietrzających na zakończeniach pionów. Rozwiązanie instalacji wodociągowej oraz zastosowane urządzenia i elementy powinny zapewnić w kaŜdym punkcie czerpalnym wodę o jakości odpowiadającej jakości wody do picia i nie dopuścić do przedostania się do sieci wody o gorszej jakości.2. Armatura czerpalna z zakończeniem w postaci węŜa elastycznego powinna być wyposaŜona w przerywacz przepływu wody. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Bezpośrednie połączenie przewodów ciepłej i zimnej wody jest niedopuszczalne.PN-92/B-01706 2. to rozwiązanie połączenia musi wykluczyć przedostanie się do instalacji wodociągowej wody technologicznej. JeŜeli trasa przewodu prowadzi do kolizji z ławą lub stopą fundamentową obiektu. W pobliŜu zaworu napełniającego naleŜy umieścić tabliczkę z tekstem "Po napełnieniu natychmiast odłączyć".

b) wyznaczenie przepływów obliczeniowych dla odcinków. Sposób rozwiązania instalacji i jej elementów. Przepływ obliczeniowy wody q. Instalacja wodociągowa współpracująca z instalacją wodną przeciwpoŜarową powinna spełniać wymagania PN-72/B-02865.5. oraz dla armatury o qn ≥ 0. wynoszące 0. w których wymaga się umieszczenia hydrantów wewnętrznych.1. strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji. przy wymaganym ciśnieniu wody przed punktem czerpalnym. Stanowisko wodomierzowe powinno być wyposaŜone w mostek uziomowy. 3. natomiast przepływ obliczeniowy wody wyznaczony ze ASLAN . za zgodą dostawcy wody.2. wody zimnej i wody ciepłej. dm3/s.1. Wymaganie to nie dotyczy armatury z mosiądzu. Wzory (1) i (2) stosuje się dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego ogólnej ilości wody. mocowania przewodów i elementów instalacji wodociągowej do przegród budowlanych powinien ograniczyć moŜliwość powstawania i rozchodzenia się hałasu i drgań spowodowanych pracą instalacji.1.6. Współpraca instalacji wodociągowej z instalacją wodną przeciwpoŜarową. dopuszcza się stosowanie innych metod obliczeniowych uzasadnionych technicznie. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego. Ochrona przed hałasem i drganiami. Wymiarowanie przewodów 3. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w PN-87/B-02151/02.2 MPa. pomp. WYMIAROWANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH 3. Wymiarowanie przewodów wodociągowych polega na określeniu: średnic przewodów.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Instalacje wodociągowe wykonane z przewodów metalowych mogą być. 2. Tok wymiarowania przewodów jest następujący: a) podzielenie instalacji na odcinki obliczeniowe.2. c) dobór średnicy przewodów na odcinkach obliczeniowych.5.1. a szczególnie posadowienia zbiorników. Zaleca się wyznaczenie przepływu obliczeniowego wg zasad podanych w 3. dm 3/s. 2.4. W budynkach o niewielkiej wysokości zasilanych bezpośrednio z sieci wodociągowej.normatywny wypływ z punktów czerpalnych. przed najdalej i najwyŜej połoŜonym zaworem hydrantowym.aslan.pl Strona 4 .1. w których występują elementy z miedzi i jej stopów oraz ze stali ocynkowanej naleŜy projektować tak. 3. w budynkach mieszkalnych naleŜy określać wg wzoru (1) lub (2): (1) (2) w których: qn . Wzór (1) naleŜy stosować dla 0. e) wyznaczenie minimalnego ciśnienia wody dla instalacji. aby elementy stalowe były wbudowane przed elementami z miedzi i jej stopów. d) wyznaczenie strat ciśnienia. Wzór (2) naleŜy stosować dla Σqn > 20 dm3/s oraz dla armatury o qn ≥ 0. wykorzystywane do uziemień. 1.PN-92/B-01706 Fragmenty instalacji niedostępne w czasie eksploatacji powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający ochronę przed korozją do czasu generalnego remontu instalacji. Instalacje. 2. licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Wykorzystanie instalacji wodociągowych do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych.07≤Σqn≤20 dm3/s. Ciśnienie w sieci wodociągowej powinno zapewnić wymagane ciśnienie.com.5 dm3/s. Zasady ogólne.5 dm3/s. instalacja przeciwpoŜarowa wodna moŜe być połączona z instalacją wodociągową doprowadzającą wodę na cele bytowo-gospodarcze. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych podano w tabl.4.

2 0.15 0.1 0.1 0.05 0..07 0. dm3/s tylko zimnej lub ciepłej qn dm 3/s 0.07 0.1 0.3 0.dn 154) ....pl Strona 5 .07 0.5 1.1 0..0 0.05 0. mm n Tablica 2.05 0.1 0.dn 20 .1 0.7 1.12 0.. 2.1 0.15 0.04 0..1 0.05 0.1 0.15 MPa 3) przy całkowicie otwartej śrubie dławiącej 4) d .dn 10 . dm 3/s ciepła.15 0..3 0.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.3 0.1 0.13 0.1 Zawór spłukujący do pisuarów Zmywarka do naczyń (domowa) Pralka automatyczna (domowa) Baterie czerpalne dla natrysków dla wanien dla zlewozmywaków dla umywalek dla wanien do siedzenia Bateria czerpalna z mieszalnikiem Płuczka zbiornikowa Warnik elektryczny3) 1) 2) woda zimna tz = 15° C. Tablica 1.com.07 0.12 0. Przepływ obliczeniowy wody dla budynków mieszkalnych ASLAN .1 0.1 Zawór czerpalny: bez perlatora2) z perlatorem Głowica natrysku Płuczka ciśnieniowa ..15 0.dn 15 .1 0.1 0.średnica nominalna punktu czerpalnego.15 0..aslan..dn 15 dn 15 dn 20 dn 25 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 20 dn 15 dn 15 0.07 0. to ciśnienie 0.1 0.07 0.0 1.15 0.25 0. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym Normatywny wypływ wody Rodzaj punktu czerpalnego Wymagane ciśnienie MPa mieszanej1) qn qn zimna.PN-92/B-01706 wzorów (1) i (2) w tabl. ciepła tc = 55° C jeŜeli zawór z węzem L ≤ 10 m..3 0.dn 25 .0 0.15 0.

58 19.90 1.25 1.00 1.95 1.56 8.76 15.05 9.74 3.30 1.89 7.40 0.40 2.10 1.10 2.75 0.95 16.30 2.35 1.35 2.55 0.60 0.85 1.63 10.90 0.24 ≥ 0.92 2.75 1.70 1.40 20.76 11.70 0.30 0.65 1.59 1.26 5.68 6.02 8.80 0.06 0.17 17.21 0.00 2.00 1.70 6.56 7.55 0.25 2.72 13.49 4.69 13.60 0.03 1.10 0.50 0.95 2.55 1.41 3.88 10.71 12. Tablicy 2 ASLAN .40 1.aslan.15 2.45 1.06 3.17 5.48 16.87 5.20 1.10 0.70 1.80 14.29 2.5 dm3/s q dm3/s 0.03 7.27 6.17 2.35 0.78 4.15 0.29 0.05 0.70 0.pl Strona 6 .15 1.55 2.25 0.15 1.13 3.87 1.05 1.48 0.95 1.38 0.36 14.5 dm3/s 0.51 8.08 9.44 2.60 1.54 9.28 9.21 10.com.80 4.23 16.41 12.65 0.50 0.48 18.05 2.22 4.72 0.12 4.15 0.45 2.39 1.65 0.20 2.81 2.75 0.33 cd.45 3.04 12.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.80 0.86 20.50 1.04 2.50 0.20 0.05 14.90 0.80 1.11 6.83 3.78 18.PN-92/B-01706 Σqn dla armatury < 0.20 1.31 1.50 1.85 0.99 17.67 5.60 0.85 0.45 0.80 11.

80 3.05 3.28 27.15 55.58 43.00 5.40 4.25 5.40 3.04 40.41 66.75 2.32 35.17 70.05 4.75 4.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.45 4.25 3.74 103.41 58.85 4.51 83.80 4.25 4.01 87.45 120.50 3.20 3.60 4.pl Strona 7 .70 2.aslan.13 29.70 3.83 62.15 33.10 3.50 126.com.30 ASLAN .55 4.08 31.65 3.71 92.15 5.30 3.10 4.60 2.95 3.85 3.35 3.30 4.62 97.62 38.45 3.60 3.65 2.05 5.21 78.PN-92/B-01706 Σqn dm3/s 21.10 74.85 2.65 4.10 5.00 3.95 5.90 3.08 49.26 46.08 108.20 5.20 4.04 52.90 4.50 4.00 4.55 3.79 133 140 147 155 162 170 178 187 196 205 215 225 235 246 257 268 280 292 305 318 331 345 360 374 390 406 q dm3/s 2.35 4.55 2.75 3.70 4.80 2.54 25.15 4.90 2.95 4.15 3.65 114.89 23.

.... .5 m/s.. 3.. 3...... Dla instalacji wodociągowych w obiektach innych niŜ wyŜej wymienione naleŜy dobrać wzór do ustalenia przepływu obliczeniowego przez analogię do sposobu korzystania z instalacji przez uŜytkowników.. . 1...budynki biurowe i administracyjne (3) .. Pa naleŜy wykonać korzystając ze wzoru: ASLAN .....com....... 1......... Prędkość przepływu wody w przewodach wodociągowych pod ciśnieniem nie powinna być większa niŜ: ......pl Strona 8 ...w połączeniach od pionu do punktów czerpalnych ..... Temperatury obliczeniowe ciepłej wody... Wyznaczanie strat ciśnienia.......60 Przepływ obliczeniowy wody q....5 m/s...5 dm3/s oraz w obszarze 1 < Σq n ≤ 20 dm3/s natomiast jeŜeli w wyposaŜeniu instalacji są tylko punkty czerpalne których qn < 0..... C.... C 3..... W obszarze Σqn > 20 dm3/s dla hoteli naleŜy stosować wzór (6).... .....WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www..5 dm3/s oraz w obszarze 0.......... których q n > 0...55 5.....40 5.......... Temperatura ciepłej wody tc na wlocie do instalacji nie powinna przekraczać 55° Przyj ęcie innych temperatur powinno być udokumentowane względami technologicznymi...... natomiast dla Σqn > 20 dm3/s naleŜy stosować wzór (3)...... jeŜeli w wyposaŜeniu są punkty czerpalne.35 5..3.1............w pionach . 1....5....0 m/s...4....1 < Σq n ≤ 20 dm3/s naleŜy stosować wzór (5).PN-92/B-01706 422 439 456 474 493 512 5.....50 5.... dm3/s w budynkach niemieszkalnych naleŜy określać w oparciu o wzory: ..........w przewodach rozdzielczych .. Zalecane prędkości przepływu wody.hotele i domy towarowe (4) (5) (6) (7) Dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego w budynkach biurowych i administracyjnych dla których Σq n ≤ 20 dm3/s naleŜy stosować wzór (1).......0 m/s...w podłączeniach wodociągowych (domowych) ....... 1..1. Temperatura ciepłej wody w najwyŜej i najdalej połoŜonym punkcie czerpalnym nie moŜe być niŜsza niŜ 45°C..45 5. a dla domów towarowych wzór (7).. Dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego w hotelach i domach towarowych naleŜy stosować wzór (4).aslan. Obliczenie liniowych strat ciśnienia ∆pl.1. C tz = 10° je Ŝeli źródłem zasilania w wodę wodociągu są ujęcia wód podziemnych.... Obliczeniowe temperatury zimnej wody tz dopływającej do węzła ciepłej wody naleŜy przyjmować: tz = 5° je Ŝeli źródłem zasilania w wodę wodociągu są ujęcia wód powierzchniowych.. Na odcinkach obliczeniowych naleŜy wyznaczyć liniowe i miejscowe straty ciśnienia..

gęstość wody. Φc . Średnice przewodów cyrkulacyjnych Średnica przewodu zasilającego d z.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.5 mm. kW. m/s. ρ .dla rur Ŝeliwnych .6. m.05 mm. di . przyjmując następujące wartości chropowatości bezwzględnej k: .średnia prędkość przepływu wody w przewodzie. 0. Obliczanie miejscowych strat ciśnienia ∆pm. m. l .jak we wzorze (8). Wymiarowanie przewodów cyrkulacyjnych.dla rur stalowych ocynkowanych 1. Pa naleŜy wykonać wg wzoru: (9) w którym: ζ .PN-92/B-01706 (8) w którym: λ . Ŝe zawory czerpalne są zamknięte.01 mm.współczynnik oporów miejscowych wg PN-76/M-34034. Do obliczania liniowych strat ciśnienia moŜna wykorzystać nomogramy Z-1 ÷ Z-8 podane w załączniku. 3.pl Strona 9 . ρ .obliczeniowy spadek temperatury ciepłej wody na drodze jej przepływu od węzła cieplnego do najniekorzystniej ASLAN .1.5 mm. .wewnętrzna średnica przewodu. mm 15 ÷ 25 32 ÷ 50 65 ÷ 80 100 Średnica przewodu cyrkulacyjnego d c.com. ν.dla rur miedzianych .aslan. Wartość współczynnika λ dla rur chropowatych naleŜy obliczyć wg PN-76/M-34034. kg/m3.dla rur PVC 1.współczynnik oporów liniowych. ∆t p . mm 15 ÷ 20 20 ÷ 25 25 ÷ 32 40 Obliczenia przewodów cyrkulacyjnych naleŜy prowadzić przy załoŜeniu. Wstępne ustalenie średnicy przewodu cyrkulacyjnego naleŜy dokonać posługując się tablicą 3. kg/s.długość odcinka obliczeniowego. Dla obliczeń przybliŜonych straty miejscowe moŜna przyjmować jako około 30% strat liniowych.obliczeniowy strumień masy wody cyrkulacyjnej.straty mocy cieplnej w instalacji. Obliczeniowy strumień masy lub objętości wody cyrkulacyjnej naleŜy obliczyć ze wzorów (10) i (11): (10) w którym: qmc . 0. v . Tablica 3.

Pa. u .5 m/s.przyspieszenie ziemskie. pw . ASLAN . Do dalszych obliczeń przyjmuje się większą z dwóch wartości przepływu uzyskaną ze wzorów (10) i (11). to instalacja moŜe być zasilana bezpośrednio ze źródła wody. g . p1 . kg/m3. Przy projektowaniu układu z cyrkulacją grawitacyjną wartość strat ciśnienia w najniekorzystniejszym hydraulicznie obiegu cyrkulacyjnym naleŜy porównać z dyspozycyjnym ciśnieniem czynnym pc. m3.przyspieszenie ziemskie. Stratę ciśnienia wody w obiegu cyrkulacyjnym ∆p c.1.2 m/s i nie powinna przekraczać 0. Dla wyrównania ciśnienia w obiegu cyrkulacyjnym dopuszcza się stosowanie kryz (minimalna średnica kryzy 5 mm) lub zaworów regulacyjnych. Prędkość przepływu wody w przewodach cyrkulacyjnych nie powinna być mniejsza od 0.ciśnienie wody przed punktem czerpalnym.geometryczna róŜnica wysokości między środkiem wymiennika. ∆pm . JeŜeli obliczona wartość p c jest mniejsza od strat ciśnienia. Wyznaczanie minimalnego ciśnienia dla instalacji i wybór układu instalacji. przyjąć u = 3 ÷ 5 na godzinę.objętość wody w przewodach zasilających i cyrkulacyjnych.geometryczna wysokość połoŜenia zaworu (punktu czerpalnego) nad źródłem wody.straty ciśnienia w obrębie wymiennika. p2 .liniowe straty ciśnienia.7. cw .ciepło właściwe wody. Pa. kg/m3. Vp . m. ∆pl . ρ . ° ∆tp = (5 ÷ 10)° C.obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulacyjnej.com. a najwyŜszym punktem połączenia przewodu cyrkulacyjnego z zasilającym. Pa. Minimalne ciśnienie wody pmin . dm3/s. JeŜeli wartość ciśnienia dyspozycyjnego jest mniejsza od wartości ciśnienia minimalnego. Pa obliczonym wg wzoru: (12) w którym: h . ∆pwd . JeŜeli wartość ciśnienia dyspozycyjnego jest większa (lub równa) od wartości ciśnienia minimalnego.pl Strona 10 .stopień cyrkulacji: praktycznie poŜądana krotność wymiany wody w układzie instalacji w warunkach obliczeniowych. ∆pwym . Dla instalacji połoŜonych na obszarze centralnego zaopatrywania w wodę wartość ciśnienia dyspozycyjnego powinien podać dostawca wody.gęstość wody. Pa.gęstość wody odpowiadająca temperaturze wody zasilania.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.straty ciśnienia w obrębie wodomierza.gęstość wody odpowiadająca temperaturze wody powracającej z obiegu cyrkulacyjnego.miejscowe straty ciśnienia. Pa naleŜy ustalić ze wzoru (13) w którym: hg . m/s2. 3. Przy wymiarowaniu przewodów cyrkulacyjnych dopuszcza się inne metody obliczeń podane w literaturze technicznej. Dla instalacji wody zimnej ∆pwym = 0. m. kg/m3. Pa. Dla dokonania wyboru układu instalacji naleŜy określić w sposób przybliŜony ciśnienie wody dla instalacji i porównać ją z wartością ciśnienia dyspozycyjnego w źródle wody. Pa naleŜy ustalić jako sumę strat występujących we fragmencie instalacji uznanym za obieg najniekorzystniejszy pod względem hydraulicznym. kJ/(kg ⋅ K) (11) w którym: qvc . C. m/s2. to w układ cyrkulacji naleŜy włączyć urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody do wartości zapewniającej właściwą cyrkulację.aslan. g .PN-92/B-01706 połoŜonego punktu czerpalnego. to instalacja wymaga dodatkowego urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody.

j. Odpowiednio do wartości q: Φ = Φ d śr jeŜeli q = qd śr Φ = Φ h śr jeŜeli q = qh śr Φ = Φ h max jeŜeli q = qh max cw .n.aslan. budynku lub części budynku (strefa zasilania). m 3/d. ASLAN . Urządzenia do centralnego przygotowania ciepłej wody.czas uŜytkowania instalacji ciepłej wody τ = 18 h/d w godzinach od 6 do 24. 3. tz . U-0. Przepływy obliczeniowe do wymiarowania węzła ciepłej wody naleŜy obliczyć wg następujących wzorów: (14) (15) (16) w których: qd śr .jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla uŜytkownika.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. dla której wymagane jest podnoszenie ciśnienia wody i która nie moŜe być zasilana bezpośrednio z sieci wodociągowej.1. Zabezpieczenie urządzeń do przygotowania ciepłej wody powinno być zgodne z PN-76/B-02440. 3. q = qd śr lub q = qh śr lub q = qh max.).3.1 uŜytkownik = 1 mieszkaniec (1 j. ρ . U . qc .j.Nh = 9. dm3/(d.4.1. . kg/(d. 3.obliczeniowa temperatura zimnej wody wg 3. cw = 4.liczba uŜytkowników zaopatrywanych z węzła ciepłej wody. Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody.).2. Dla budynków mieszkalnych naleŜy przyjmować: . jednostki naturalne (j.2.32 .2 kJ/(kg° C). kW lub kJ/s naleŜy obliczać ze wzoru: (17) w którym: q . Projektowanie urządzeń do miejscowego przygotowania ciepłej wody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający spełnienie wymagań producenta urządzeń do podgrzewania wody.2.1. W obliczeniach wstępnych dopuszcza się uproszczenia 1 dm3 = 1 kg.). qh śr . .współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru wody.n. WyposaŜenie zabezpieczające. dm3/h lub kg/h. h/d.n). Dla innych uŜytkowników powyŜsze wielkości naleŜy ustalić analizując sposób korzystania z instalacji ciepłej wody. odpowiednio kg/dm3 lub kg/m3.3. Doboru urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody naleŜy dokonać w oparciu o przepływ obliczeniowy dla grupy budynków.2. dm 3/h lub kg/h.j.). dm 3/d lub kg/d. Obliczeniową moc cieplną wymiennika Φ. odpowiednio do sposobu podgrzewania wody i akumulacyjności urządzeń do podgrzewania wody. τ . Nh .n. m3/h. qh max maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.2. Urządzenia do miejscowego przygotowania ciepłej wody.n.j.qc = 110 do 130 dm3/(d.średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.).gęstość wody.liczba godzin uŜytkowania instalacji w ciągu doby.244.obliczeniowa temperatura ciepłej wody wg 3.4.średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę. Rodzaj zastosowanego urządzenia do miejscowego przygotowania ciepłej wody powinien być dostosowany do dostępnej formy energii. tc . Urządzenia do przygotowania ciepłej wody 3.PN-92/B-01706 3.com. m3/h.pl Strona 11 .obliczeniowy przepływ ciepłej wody.ciepło właściwe wody.n. m3/(d. .

3. m3/h (18) c) dobrać wodomierz porównując umowny przepływ obliczeniowy q w z maksymalnym strumieniem objętości q max podanym przez producenta wodomierza.w miejscu umoŜliwiającym odcięcie dopływu wody do pionu. 4. . 4. mm.2. Doboru urządzenia do pomiaru objętości.w powiązaniu z urządzeniami pomiarowymi. Wodomierz naleŜy montować do instalacji z zachowaniem zasad podanych w PN-91/M-54910. jeŜeli przewiduje się więcej niŜ jedno podłączenie wodociągowe. . strumienia objętości lub strumienia masy wody. Urządzenia do pomiaru objętości. b) ustalić umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza qw. zawór główny: rolę tę moŜe pełnić drugi z zaworów (zasuw) odcinających zestawu wodomierzowego licząc w kierunku przepływu wody. 4. Doboru wodomierza wirnikowego naleŜy dokonać wg poniŜszych zasad: a) ustalić przepływ obliczeniowy wody q dla budynku lub części budynku.w miejscach umoŜliwiających odcięcie dopływu wody do punktów czerpalnych.w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody i centralnego jej podgrzewania . mm.na odgałęzieniach od pionu do punktów czerpalnych.średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany. w otoczeniu których temperatura moŜe spaść poniŜej 0° C.na połączeniu wodociągowym za wodomierzem jako tzw. .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.pl Strona 12 . zbiorniki spłukujące w ustępach ogólnodostępnych. strumienia objętości lub strumienia masy innego niŜ wodomierz wirnikowy naleŜy dokonać wg zaleceń producenta urządzenia pomiarowego. e) dla dobranego wodomierza ustalić w oparciu o dane producenta wodomierzy stratę ciśnienia odpowiadającą przepływowi obliczeniowemu wody q przez wodomierz. .w sposób i w ilości zapewniających poprawną i wygodną eksploatację. 3. a szczególnie w następujących miejscach: ASLAN . Zawory zwrotne naleŜy instalować we wszystkich miejscach instalacji. zbiorniki do pisuarów.na odgałęzieniu od pionu do grupy punktów czerpalnych jednego rodzaju (np. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 4.nominalna średnica dobranego wodomierza. to średnicę podłączenia wodociągowego naleŜy dobrać na przepływ większy. W przypadku gdy ze wspólnego podłączenia wodociągowego zasilana jest instalacja wodociągowa wody przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpoŜarowe.5. Średnicę podłączenia wodociągowego naleŜy dobrać w oparciu o przepływ obliczeniowy wody dla budynku.PN-92/B-01706 Doboru urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody naleŜy dokonać wg zaleceń producenta lub korzystając z metod podanych w literaturze technicznej. Armatura wodociągowa i urządzenia pomiarowe powinny być umieszczone w miejscach umoŜliwiających wygodny dostęp i właściwą obsługę. Podłączenie wodociągowe. Zawory odcinające naleŜy umieszczać co najmniej w następujących miejscach instalacji: . . d .na rozgałęzieniach przewodów rozdzielczych. d) dobór wodomierza moŜna uznać za prawidłowy.). które wymagają zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody. Przepływ obliczeniowy wody na cele przeciwpoŜarowe naleŜy ustalić w oparciu o wymagania PN-72/B-02865. .4. . natryski itp.1.com.aslan. 3. jeŜeli spełniony jest warunek: (19) gdzie: DN .

3. to niezaleŜnie od poprzednich wymagań naleŜy zainstalować dodatkowe urządzenia pomiarowe umoŜliwiające rozliczenie naleŜności między uŜytkownikami. Minimalna odległość metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0. o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej. ASLAN .5 m od kabli telekomunikacyjnych. to dopuszcza się prowadzenie przewodów wodociągowych z innymi przewodami w węzłach sanitarnych.w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody i centralnego jej podgrzewania. W instalacjach wodociągowych naleŜy stosować urządzenia do pomiaru: . . licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody.za zestawem wodomierzowym. o ile spust nie stanowi integralnej części urządzenia lub zbiornika. Piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolację powietrzną dookoła rury. przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do najbliŜszych ścian.pl Strona 13 . Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych lub w bruzdach ścian wewnętrznych.6. Przy prowadzeniu przewodów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń mogących spowodować skaŜenie wody (np.temperatury wody (w instalacjach ciepłej wody). Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.) naleŜy kaŜdorazowo przeanalizować i ustalić minimalne odległości i sposób zabezpieczenia przewodów. Konstrukcja węzła powinna umoŜliwić naprawę i wymianę przewodów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów po wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych budynku. Wewnątrz budynku. Przewody instalacji wodociągowej prowadzone na zewnątrz budynku powinny być chronione przed wpływami termicznymi w sposób określony w 2. zbiorniki na ścieki.0. którego wskazania będą stanowiły podstawę do rozliczeń z dostawcą wody lub energii cieplnej powinny być wyposaŜone w sumatory.dla całej instalacji na połączeniu wodociągowym bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. JeŜeli obiekt budowlany ma wielu uŜytkowników. Urządzenia do pomiaru objętości przepływu wody powinny być zainstalowane co najmniej na kaŜdym podłączeniu wodociągowym do budynku mieszkalnego.4. 4.05 m. w sposób nie naruszający równowagi gruntu pod fundamentami budowli. aby było moŜliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie. o ile sumator nie stanowi integralnej części urządzenia pomiarowego. jeŜeli odległość przewodów jest mniejsza niŜ 0. dla innych obiektów budowlanych w miejscach umoŜliwiających jednoznaczne rozliczenie zuŜycia wody w obiekcie.ciśnienia wody. przy czym spadek przewodu powinien być taki. licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody dla kaŜdego pionu. Przewody wodociągowe na zewnątrz budynku powinny być przy układaniu równoległym prowadzone w odległości co najmniej: . .com.8 m od kabli energetycznych.1. 4.6 m. Urządzenie pomiarowe.15 m.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Przewody wodociągowe wody zimnej mogą być prowadzone w przełazowych kanałach wspólnie z przewodami sieci cieplnych lub centralnych ogrzewań pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed roszeniem oraz zapewnienia dostępu dla kontroli.dla fragmentu instalacji i urządzeń.0. paliwo itp. Urządzenia pomiarowe.5 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych. Prowadzenie przewodów. w miejscach skrzyŜowań 0.objętości lub strumienia objętości wody. naleŜy stosować rury ochronne na przewodzie wodociągowym. .PN-92/B-01706 .aslan. .zuŜycia energii elektrycznej i cieplnej. a przed pierwszym punktem czerpalnym. JeŜeli instalacja wodociągowa jest wykonana jako prefabrykowana. . . W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wewnątrz budynku prowadzenie przewodów w odkrywanych lub przełazowych kanałach podłogowych. W przypadku skrzyŜowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi. Zabrania się prowadzenie przewodów wodociągowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.4. Spust wody z instalacji naleŜy zapewnić: . .dla poszczególnych urządzeń i zbiorników przeznaczonych do magazynowania i podnoszenia wody. jeŜeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 4. a od rur gazowych 0.5 m. w otoczeniu których temperatura moŜe spaść poniŜej 0° C. .5. Urządzenia do pomiaru zuŜycia energii cieplnej naleŜy instalować w miejscach i w ilości uzgodnionej między uŜytkownikiem instalacji i dostawcą energii cieplnej.

Z-4. testing and maintenance of sérvices supplying water for domestic use within buildings and their curtilages 4. Z-3. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach Ŝeliwnych kielichowych klasy LA.com. przy k = 0. przy k = 1. installation. KONIEC ZAŁĄCZNIK Nomogramy Rys.05 mm i t = 10oC. przy k = 1. Rys.aslan. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych stalowych średnich. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych miedzianych. Rys. przy k = 1. Rys.5 mm i t = 10oC. Z-6.05 mm i t = 10oC. Normy związane PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. 2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpoŜarowa PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych stalowych średnich.pl Strona 14 . Normy zagraniczne Niemcy DIN 1988 Teil 3 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI): Ermittlung der Rohrdurchmesser. Z-7. Rys. przy k = 0.5 mm i t = 10oC. Wykaz dokumentów wykorzystanych przy opracowaniu normy ASLAN .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach z PVC bezkielichowych. Z-5. Instytucja opracowująca normę: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. przy k = 0. Ochrona przed hałasem w budynkach. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-76/M-34034 Rurociągi. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Rys.5 mm i t = 55oC. Technische Regel des DVGW Czechosłowacja ČSN 736655 Wypocet vnitrnich vodovodu Wielka Brytania BS 6700:1987 Design. przy k = 0. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach z PVC kielichowych. Z-1. Zasady obliczeń strat ciśnienia PN-91/M-54910 Wodociągi.5 mm i t = 10oC. przy k = 1.1 mm i t = 55oC INFORMACJE DODATKOWE 1. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej 3. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych miedzianych. Z-8. Rys. Posadowienie bezpośrednie budowli. Rys.PN-92/B-01706 W budynkach i innych obiektach budowlanych na obszarach górniczych przewody instalacji wodociągowych powinny być prowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Z-2.01 mm i t = 10oC. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach Ŝeliwnych kołnierzowych.

Departament Gospodarki Energetycznej i Paliwowej Ministerstwa Przemysłu. Wprowadza się załącznik A (normatywny) o następującej treści: ASLAN . Pol.inŜynieria sanitarna.aslan. 0260740 . Na końcu punktu 2. marzec 1999 Zmiana do PN-92/B-01706 Deskryptory: 0224864 . Dz. 0078564 .wymagania. w sprawie wyposaŜenia i wykańczania mieszkań i budynków mieszkalnych w uspołecznionym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej. Instytucje uprawnione do wydawania świadectw: . Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1977 r. Rozszerzenie normy o załącznik A było konieczne ze względu na wprowadzenie nowych materiałów. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Autorzy projektu normy: dr inŜ. Bud. Bud. nr 1/71 Rozporządzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r.pl Strona 15 .4. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej i zespół. w sprawie wytycznych projektowania instalacji centralnej ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. 0396727 wymagania. PRZEDMOWA DO ZMIANY Wprowadzono załącznik A dotyczący ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Uwagi Zmiana PN-92/B-01706/Az1. . nr 18. 0326195 . Niniejsza zmiana jest pierwszą zmianą wprowadzoną do PN-92/B-01706 TREŚĆ ZMIANY 1. 3. 6.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Dz.U. Zmiany.1 do B. Stanisław Sosnowski.zaopatrzenie w wodę.o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie materiału lub wyrobu w zakresie instalacji wodociągowej Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" w Warszawie. Zarządzenie nr 47 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 sierpnia 1974 r. Zmienia się numerację rysunków od Z-1 do Z-8 odpowiednio na: od B.instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. 10 po słowie ZAŁĄCZNIK dodaje się jego oznaczenie literą B. Poprawki.8. 5.o dopuszczeniu do eksploatacji i obrotu urządzeń energetycznych . w sprawie warunków technicznych. Mon.PN-92/B-01706 Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r. 5/80. W dotychczasowym załączniku na str.Państwowy Zakład Higieny.o dopuszczeniu materiału lub wyrobu do kontaktu z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze . 0214470 . uwzględniając zalecenia zawarte w normie DIN 1988 oraz pr EN 1717. Załącznik A opracowano. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze z dnia 15 czerwca 1977 r. Dz.com. 7. 0260740 . . 17/80 Zarządzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 19 stycznia 1980 r.. nowych technologii wykonania instalacji wodociągowych i ochronę zdrowia konsumentów wody. nr 6/74.projektowanie. Deskryptory: 0224864 .instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. 2.projektowanie.2 dodaje się akapit: Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wtórnym zanieczyszczeniem wody podano w załączniku A. Dz. jakim powinny odpowiadać budynki. U.wodociągi. 0396727 .

5 Kategoria 5 Płyn stanowiący zagroŜenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych.PN-92/B-01706 Załącznik A (normatywny) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych A. do tej kategorii zalicza się równieŜ wodę pochodzącą z instalacji wodociągowej. mutagennej bądź rakotwórczej. w której jest największe ryzyko przy najbardziej niekorzystnej kategorii płynu. przed którym naleŜy chronić układ instalacji wodociągowej. zapachu.Uwagi ogólne W celu utrzymania wody w systemie wody pitnej w stanie zdatnym do picia.2 Kategoria 2 Płyn nie stanowiący zagroŜenia dla zdrowia człowieka. dla tego celu przyjęto pięć kategorii płynów. naleŜy uwzględnić parametry tej instalacji. Dwa podstawowe warunki powinny być spełnione aby doszło do zanieczyszczenia: .com. duŜymi wahaniami ciśnienia (np.w wyniku spadku ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowanego pracą zasuwy.po pierwsze. które pozostają lub mogą wejść w kontakt z wodą pitną.2. podano w tablicy A. w której moŜe wystąpić kontakt wody pitnej z wyŜej wymienionymi płynami.moŜliwość kontaktu wody pitnej z płynem zanieczyszczonym. który moŜe wystąpić w dwóch przypadkach: .2 Klasyfikacja kategorii płynów. .moŜliwa droga powrotu płynu zanieczyszczonego do instalacji wody pitnej.3 Kategoria 3 Płyn stanowiący pewne zagroŜenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność co najmniej jednej substancji toksycznej lub bardzo toksycznej o LD50 > 200 mg/kg wagi ciała. Projektując zabezpieczenie wspólne dla kilku instalacji w obrębie jednego systemu wody pitnej. . które mają lub mogą mieć kontakt z wodą pitną A.2.1 A. powinno się zabezpieczyć system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego. pracą pomp hydroforowych.po drugie. w której mogły nastąpić zmiany w smaku.2. Wykonując kompleksową analizę systemu wody pitnej.pl Strona 16 .2. duŜym awaryjnym rozbiorem punktowym . Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka. . wodę szkodliwą bądź dowolny niepoŜądany płyn.aslan. które zapobiegnie zanieczyszczeniu wody pitnej przez osad. A. A. JeŜeli wystąpią powyŜsze warunki.1 Analiza zagroŜenia na skutek zanieczyszczenia w punkcie uŜytkowania i wybór zabezpieczenia .2. Określenie kategorii płynu.3 Zespoły zabezpieczające ASLAN . A. A. pęknięciem przewodu.4 Kategoria 4 Płyn stanowiący zagroŜenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność co najmniej jednej substancji toksycznej lub bardzo toksycznej o LD50 ≥ 200 mg/kg wagi ciała lub teŜ co najmniej jednej substancji radioaktywnej. zbadać i określić jakość płynów. naleŜy zastosować odpowiednie zabezpieczenie. określić charakterystykę instalacji.). barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia): A.w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego mającego swoje źródło w systemie znajdującym się poza instalacją wodociągową.z hydrantu poŜarowego itp.1 Kategoria 1 Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do uŜytkowania przez człowieka dla celów konsumpcyjnych. naleŜy: . w którym ciśnienie sporadycznie przewyŜsza ciśnienie w instalacji wody pitnej.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. nadmiernym zapotrzebowaniem na wodę w części systemu. W tym wypadku LD50 = dawce doustnej niezbędnej do spowodowania śmierci 50 % populacji szczurów poddanych próbie.

woda + czynniki chłodnicze 3.mycia owoców i warzyw (katering) X X X X X X X X X X X2) X X ASLAN . Woda pitna wykorzystywana do: . Zawory zwrotne wymienione w 4.3 normy powinny być co najmniej typu EA (z moŜliwością nadzoru).woda pod wysokim ciśnieniem . Woda pitna z dodatkiem lub w kontakcie z płynami lub ciałami stałymi innymi niŜ kategoria 1: .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.woda + środki powierzchniowo czynne . tak aby zapewnić pełną ochronę wody pitnej przed zanieczyszczeniem.. Schematy urządzeń zabezpieczających podano w tablicy A.woda pitna z sieci miejskiej . Woda pitna bez domieszek: . przed którym naleŜy chronić układ wodociągowy. ich symbole oraz kategorie płynu zestawiono w tablicy A.woda schłodzona .woda + napoje alkoholowe . napoje chł.woda styrylizowana .pl Strona 17 .woda + środki dezynfekcyjne .para .5 Zespół zabezpieczający powinien być wbudowany w urządzenie lub powinien być zainstalowany na doprowadzeniu (połączeniu) wody.gotowania potraw .woda + czynnik antykorozyjny . Tablica A.woda + art.2 A. kawa.woda + płyn niezamarzający .4 i A.PN-92/B-01706 Do zabezpieczenia układu instalacji wodociągowej przed moŜliwością zanieczyszczenia wody pitnej. Nazwy zespołów zabezpieczających. spoŜ.com.) . zupy.1 Określanie kategorii płynu.woda zmiękczona .3 Wykaz urządzeń i instalacji oraz odpowiadające im urządzenia zabezpieczające podano w tablicy A. przed którego powrotem wymagane jest zabezpieczenie Kategoria Płyn 1 1.aslan.woda stojąca1) .woda + płyny spoŜ. (jedzenie) .woda + mydło (detergenty) .woda demineralizowana X X X X X X X X 2 3 4 5 2.woda + glony (wodorosty) . naleŜy stosować odpowiednie zespoły zabezpieczające.woda podgrzana . (soki owoc.4 Zespoły zabezpieczające z uwzględnieniem kategorii płynu Rodzaj zespołu zabezpieczającego naleŜy dobrać zaleŜnie od kategorii płynu.

WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.namaczania i mycia w zmywaniu naczyń .PN-92/B-01706 .pojenia zwierząt .w szaletach X X X X X X X X X Tablica A.pl Strona 18 .2 Schematy urządzeń zabezpieczających Rodzina A Typ A Swobodna przerwa powietrzna (h) AA BA Rodzina B Typ A Izolator przepływów zwrotnych z obniŜoną strefą ciśnienia z moŜliwością nadzoru Rodzina A Typ B Przerwa powietrzna AB Rodzina C Typ A Izolator przepływów zwrotnych o róŜnych strefach ciśnienia bez moŜliwości nadzoru CA ASLAN .płukania w zmywaniu naczyń .płuczek ustępowych .mycia ciała .centralnego ogrzewania (bez dodatków) .com.aslan.napełnienia basenów . śmietnikach .w kanalizacji.

aslan.com.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.PN-92/B-01706 Rodzina A Typ C Rodzina D Typ A Przerwa powietrzna z wlotem zatopionym z dopływem Przerywacz próŜni powietrza oraz z przelewem DA AC Rodzina A Typ D Przerwa powietrzna z iniektorem AD Rodzina D Typ B Przerwa na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym DB Rodzina D Typ C Przerwa na przewodzie ze stałym otworem napowietrzającym DC Rodzina E Typ C Zawór zwrotny antyskaŜeniowy podwójny z moŜliwością nadzoru EC ASLAN .pl Strona 19 .

PN-92/B-01706 Rodzina D Typ H Przerywacz próŜni w kombinacji z zaworem zwrotnym DH Rodzina E Typ D Zawór zwrotny antyskaŜeniowy podwójny bez moŜliwości nadzoru ED Rodzina E Typ A Zawór zwrotny antyskaŜeniowy z moŜliwością nadzoru EA Rodzina G Typ A Mechaniczne rozłączenie przewodu nie wzbudzane czerpaniem GA Rodzina E Typ B Zawór zwrotny antyskaŜeniowy bez moŜliwości nadzoru EB Rodzina G Typ B Mechaniczne rozłączenie przewodu wzbudzane czerpaniem GB ASLAN .com.aslan.pl Strona 20 .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.

com.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.pl Strona 21 .aslan.3 Symbole i nazwy zespołów zabezpieczających z uwzględnieniem kategorii płynów Kategoria płynu Symbol AA AB AC AD BA CA DA DB DC DH EA EB EC Zespół zabezpieczający 1 Swobodna przerwa powietrzna Przerwa powietrzna z przelewem Przerwa powietrzna z wlotem zatopionym z dopływem powietrza oraz z przelewem Przerwa powietrzna z iniektorem Izolator przepływów zwrotnych z obniŜoną strefą ciśnienia z moŜliwością nadzoru Izolator przepływów zwrotnych o róŜnych strefach ciśnienia bez moŜliwości nadzoru Przerywacz próŜni Przerwa na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym Przerwa na przewodzie ze stałym otworem napowietrzającym Przerywacz próŜni w kombinacji z zaworem zwrotnym Zawór zwrotny antyskaŜeniowy z moŜliwością nadzoru Zawór zwrotny antyskaŜeniowy bez moŜliwości nadzoru Zawór zwrotny antyskaŜeniowy podwójny z moŜliwością nadzoru * * * * X X Ο Ο Ο X X 2 X X X X X X Ο Ο Ο X X 3 X X X X X X Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ Ο Ο ~ ~ ~ X X ~ ~ ~ ~ Ο ~ ~ 4 X X ~ X 5 X X tylko do pewnych zastosowań domowych X X ~ ~ ~ ASLAN .PN-92/B-01706 Rodzina H Typ A Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węŜa HA Rodzina H Typ B Przerywacz próŜni na przyłącze węŜa HB Rodzina H Typ D Przerywacz próŜni w kombinacji z zaworem zwrotnym na przyłącze węŜa HD Tablica A.

prysznic. CA.PN-92/B-01706 ED GA GB HA HB HC HD Zawór zwrotny antyskaŜeniowy podwójny bez moŜliwości nadzoru Mechaniczne rozłączenie przewodu nie wzbudzone czerpaniem Mechaniczne rozłączenie przewodu wzbudzane czerpaniem Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węŜa Przerywacz próŜni na przyłącze węŜa Automatyczne odprowadzenie boczne Przerywacz próŜni w kombinacji z zaworem zwrotnym na przyłącze węŜa tylko do pewnych zastosowań domowych X X X Ο X X X Ο X X Ο ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ tylko do pewnych zastosowań domowych X X Ο ~ ~ Uwaga ogólna: Urządzeń z opróŜnieniem do atmosfery nie moŜna instalować w miejscach.. wanna Bateria z węŜem elastycznym Umywalka.com. GB . GA. woda z inhibitorami (płyn kategoria 3) Urządzenie do napełniania systemu ogrzewania: woda z inhibitorami (płyn kat. (staw z rybami) AA AB AC AD BA CA DA DB DC DH EA EB EC ED GA GB HA HB HC HD X X X X X X X X ~ X X X X X X X ~ X ~ X X X X X X X ~ ~ X X X X X X ~ Ο Ο Ο Ο Ο X Ο Ο ~ Ο Ο Ο Ο ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ X ~ X ~ ~ X X ~ X ~ X X X Ο ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο ~ Ο ~ Ο ~ X ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ο Ο Ο ~ ~ X X ~ ~ ~ ~ X X X X ~ ~ X X ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ X X ~ ~ Ο X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ X X X Ο Ο Ο Ο X 10 11 12 13 X X X X X X ~ X X X X X X X X ~ X ~ Ο ~ X X X X X ~ Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ X ~ Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ X X ~ X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X ~ ~ ~ X X Ο 14 15 16 17 18 X X Ο X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ο Ο X X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ X ~ Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ASLAN . pisuar Miska ustępowa z automatycznym zaworem spłukującym Urządzenie zmiękczające i odkwaszające.) Symbole w tablicy oznaczają: X zabezpieczenie jest zapewnione Ο zabezpieczenie jest zapewnione tylko. gdy p = ciśnieniu atmosferycznemu 3) ~ zabezpieczenie nie jest zapewnione * tego przypadku nie rozpatruje się Tablica A.aslan. wanna z wlotem poniŜej krawędzi przelewowej Płuczka miski ustępowej Miska ustępowa. prysznic. bez inhibitorów1) Urządzenie do napełniania systemu ogrzewania: woda bez inhibitorów. 4) Urządzenie do podgrzewania bezpośredniego lub pośredniego ciepłej wody uŜytkowej ze zbiornikiem Zimna woda do produkcji wody chłodzonej (zdrój z wodą do picia) Ciepła lub zimna woda do maszyn z napojami (kawą) Urządzenie do dializy domowej Zawór czerpalny z gwintem do podłączenia węŜa do zastosowań domowych2) Staw ozdobny. 4) Klimatyzacja: bez dodatków. BA.. 3) Klimatyzacja z dodatkami (płyn kat.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. z dodatkami (płyn kat.4 Zastosowanie gospodarczo-bytowe Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urządzenie lub instalacja Zlew. które mogą być zalane (np.pl Strona 22 . wykorzystujące sole Punkt napełnienia małego grzejnika < 70 kW. umywalka. zlew. bidet.

aslan. 4 lub 5).com. pracownie chemiczne w farmacji. perchloroetylen. w chirurgii Urządzenia do automatycznego mycia maszyn mleczarskich z urządzeniem dozującym środki dezynfekcyjne Maszyny do przetworu mięsa i ryb Łaźnie publiczne i baseny bez urządzeń do dezynfekcji Łaźnie publiczne i baseny z urządzeniami do dezynfekcji Urządzenia i instalacje do płukania i czyszczenia odpadów Wodopoje dla zwierząt w gospodarce hodowlanej Maszyny pralnicze Połączenie zaworu czerpalnego z węŜem giętkim Myjnia samochodowa bez obiegu zamkniętego Myjnia samochodowa z obiegiem zamkniętym śywienie 24 Maszyna do wyrobu lodu spoŜywczego w kostkach 2 X X X X X X Ο Ο Ο X X kat. detergenty. w przeciwnym razie naleŜy zastosować wymiennik dwuprzegrodowy. np. płyn z obwodu pierwotnego nie moŜe zawierać Ŝadnych produktów toksycznych lub mikrobiologicznych (kat. instalacja podziemna Basen prywatny. czyszczenia lub podlewania. pracownie bakteriologiczne. np. 4). np. punkt napełniania Hydrofor Pralka i zmywarka do naczyń X X X X X X X X X X Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ X ~ ~ X ~ X X X Ο ~ ~ ~ Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ patrz zastosowanie inne niŜ gospodarczo-bytowe Ο X X X 1) JeŜeli wymiennik ci epła ma pojedynczą przegrodę.5 Zastosowanie inne niŜ gospodarczo-bytowe Nr 1 2 3 4 5 6 Urządzenie lub instalacja Węgiel aktywny w aparatach chemicznych Wanna kąpielowa i prysznicowa w szpitalach. trichloroetylen Urządzenia dozujące chemikalia (kat.pl Strona 23 . acetylenu Urządzenia czyszczące wysokociśnieniowe Stoły laboratoryjne. Podłączone urządzenie. domach starców Napełnianie tankowców. pestycydy Urządzenia dozujące chemikalia (kat. nawozy. środki dezynfekcji.PN-92/B-01706 19 20 21 22 23 Zraszacz trawnikowy. instalacja nadziemna Zraszacz trawnikowy. Symbole jak w tablicy A. np. szkołach Stoły laboratoryjne.3 Tablica A. 3) Urządzenia do wywoływania klisz fotograficznych Wanny galwaniczne Wytwornice gazów. 1) AA AB AC AD BA CA DA DB DC DH EA EB EC ED GA GB HA HB HC HD 5 5 5 5 4 X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X ~ ~ ~ ~ X Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ο 4 3 4 4 4 5 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7 8 9 10 11 12 13 14 Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ X X X Ο ~ X ASLAN . zbiorników szlamowych Przybory do czyszczenia na sucho. 2) Wykorzystywany do mycia. wyposaŜa się w odpowiedni zespół zabezpieczający przed przepływem zwrotnym.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. domach starców Wlot do wanny poniŜej krawędzi przelewu w szpitalach. zbiorników przemysłowych.

com.zasysacz śliny Sprzęt dentystyczny .Kategoria płynu Symbole jak w tablicy A.zlew do mycia sprzętu Sprzęt dentystyczny .urządzenie do płukania jamy ustnej Sprzęt dentystyczny .PN-92/B-01706 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Obierak do ziemniaków Oddzielacz mąki ziemniaczanej Urządzenia do czyszczenia instalacji rozlewania alkoholu w barach Spryskiwacz ręczny Urządzenie do mycia jarzyn Sterylizator noŜy Separator tłuszczu Rondle róŜnego przeznaczenia Piekarniki o wymuszonej konwekcji Parnik Kocioł Urządzenie konwekcyjne do gotowania na parze Zlewy do płukania Kocioł do gotowania wrzątku Podgrzewacze płynów Urządzenie do sporządzania zimnych napojów Zasobnik/dozownik zimnych napojów Medyczne 5 5 3 3 5 5 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ~ ~ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X X X Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X X X X Ο X Ο X Ο X Ο X Ο ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X ~ X X X X ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ X X X X ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X X Ο X Ο X Ο X Ο ~ ~ ~ ~ X X X X 42 43 44 45 46 47 48 49 1) Sprzęt do dializy Sprzęt do masaŜu podwodnego Sprzęt dentystyczny .pl Strona 24 .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.3 ASLAN .narzędzia Urządzenia do mycia basenów Autoklaw 5 5 4 5 5 4 5 5 X X X X X X X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .aslan.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->