P. 1
PN_92_B_01706

PN_92_B_01706

|Views: 631|Likes:
Wydawca: Paweł Kos

More info:

Published by: Paweł Kos on May 07, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2014

pdf

text

original

PN-92/B-01706

Zmiany, Poprawki, Uwagi UKD 628.14/.15.

POLSKA NORMA

Numer: PN-92/B-01706 Tytuł: Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
Grupa ICS: 91.140.60

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania w projektowaniu instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej. 1.2. Zakres stosowania normy. Normę naleŜy stosować w projektowaniu instalacji wodociągowych zaopatrujących w wodę, o jakości odpowiadającej jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, obiekty budowlane i ich bezpośrednie otoczenie. Wymagania normy dotyczą instalacji wodociągowych nowych, rozbudowywanych i przebudowywanych, jeŜeli nie istnieją inne szczegółowe przepisy dotyczące urządzeń wbudowywanych do instalacji. 1.3. Określenia 1.3.1. instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-uŜytkową. 1.3.2. instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej słuŜąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze, uznanej za uŜytkową. 1.3.3. podłączenie wodociągowe - odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 1.3.4. punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 1.3.5. odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, charakteryzujący się umownie stałym przepływem wody i stałą średnicą. 1.3.6. przepływ obliczeniowy - umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji. 1.3.7. ciśnienie dyspozycyjne - ciśnienie wody w miejscu zasilania instalacji w wodę w warunkach uznanych za obliczeniowe. 1.3.8. centralne przygotowanie ciepłej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.aslan.com.pl

Strona 1

PN-92/B-01706

czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną. 1.3.9. miejscowe przygotowanie ciepłej wody - podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość funkcjonalno-uŜytkową. 1.3.10. uŜytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji wodociągowej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. WYMAGANIA OGÓLNE
2.1. Warunki zasilania instalacji i punktów czerpalnych w wodę. Instalacje wodociągowe obiektów budowlanych połoŜonych w obszarze centralnie zaopatrywanym w wodę powinny być połączone z siecią wodociągową zasilającą ten obszar. JeŜeli obiekt jest połoŜony poza obszarem centralnie zaopatrywanym w wodę, to instalację wodociągową moŜna zasilać z własnego ujęcia wody. Dopuszcza się zaopatrywanie instalacji wodociągowej z dwóch niezaleŜnych źródeł wody dla obiektów szpitalnych oraz innych obiektów, dla których ustanowiono takie wymagania odrębnymi przepisami. NiezaleŜnie od warunków zasilania i sposobu rozwiązania instalacji, ciśnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekraczać 0,6 MPa i powinno być nie mniejsze niŜ 0,05 MPa, jeŜeli w instalację nie będą wbudowywane urządzenia, dla których producenci stawiają inne wymagania. Warunki zasilania w ciepłą wodę powinny zapewniać temperaturę wody pobieranej do celów sanitarnych w punkcie czerpalnym nie niŜszą niŜ +45° C. 2.2. Ogólne zasady stosowania centralnego przygotowania ciepłej wody. Zastosowanie instalacji ciepłej wody z centralnym przygotowaniem wody dla budynku lub grupy budynków naleŜy rozpatrywać łącznie z systemem centralnego ogrzewania. Rozwiązanie sposobu przygotowania ciepłej wody powinno wynikać ze sposobu dostawy energii cieplnej do budynku lub grupy budynków. Wielkość węzła centralnego przygotowania ciepłej wody w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych nie powinna przekraczać dostawy wody dla 1200 mieszkańców. W innych rodzajach budownictwa maksymalna wielkość węzła ciepłej wody powinna wynikać z analizy techniczno-ekonomicznej. W instalacjach ciepłej wody z centralnym przygotowaniem ciepłej wody zaleca się stosowanie pompowej cyrkulacji wody. Dopuszcza się stosowanie cyrkulacji tylko w przewodach rozdzielczych (poziomych) jeŜeli wysokość pionów nie przekracza 2 kondygnacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie cyrkulacji grawitacyjnej, np. dla budynków o wysokości do 5 kondygnacji, przy odległości najdalszego pionu od punktu zasilania w ciepłą wodę nie przekraczającej 20 m. 2.3. Wymagania dla materiałów instalacyjnych, urządzeń i wyposaŜenia. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji, urządzenia, wyposaŜenie wbudowywane w instalację powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie1). Urządzenia wbudowywane w instalacje podlegające Dozorowi Technicznemu powinny mieć świadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urządzenia energetyczne - atest energetyczny1). JeŜeli z układu zasilania wynika, Ŝe fragment instalacji pracuje przy ciśnieniu roboczym wyŜszym od 0,6 MPa, to elementy tworzące ten fragment instalacji powinny odpowiadać temu ciśnieniu. Instalacja ciepłej wody powinna być wykonana z materiałów przystosowanych do pracy w zakresach temperatur odpowiadających zakresom temperatur wody. Armatura i urządzenia wbudowane w instalację nie powinny wywoływać uderzeń wodnych, powodujących chwilowy wzrost ciśnienia przekraczającego ciśnienie próbne instalacji. 2.4. Wymagania ochronne 2.4.1. Ochrona przed wzrostem ciśnienia. JeŜeli w obszarze centralnego zasilania w wodę warunki zasilania powodują systematyczne występowanie w połączeniu wodociągowym ciśnienia wyŜszego od 1,5-krotnego ciśnienia wymaganego dla danej instalacji, to na połączeniu naleŜy zainstalować urządzenie do redukcji ciśnienia do wartości 1,5-krotnego ciśnienia wymaganego dla danej instalacji. JeŜeli instalacja wodociągowa jest połączona z instalacją wodociągową przeciwpoŜarową, to ciśnienie wody po zredukowaniu powinno odpowiadać ciśnieniu wymaganemu dla instalacji przeciwpoŜarowej. Zawory bezpieczeństwa powinny być instalowane zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego.

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.aslan.com.pl

Strona 2

określonej w PN-81/B-03020. to rozwiązanie połączenia musi wykluczyć przedostanie się do instalacji wodociągowej wody technologicznej. Niechronione fabrycznie elementy instalacji. w których wnętrze komory roboczej jest podłączone do instalacji kanalizacyjnej powinny uniemoŜliwiać zassanie zawartości komory roboczej do instalacji wodociągowej jednym z następujących sposobów: . Stosowane dla ochrony przed korozją instalacji wodociągowej środki i metody nie mogą powodować pogorszenia jakości wody.aslan. przy czym przykrycie przewodu w tym miejscu nie moŜe być mniejsze od głębokości przemarzania i na tym odcinku przewodu niedopuszczalne jest montowanie armatury. Punkty czerpalne obsługujące przybory sanitarne lub inne wyposaŜenie. Wymaganie to nie dotyczy urządzeń do podgrzewania ciepłej wody. w których mogłyby być zalewane ściekami.4 m poniŜej głębokości przemarzania gruntu. Ochrona przed wpływami termicznymi. licząc od rzędnej terenu do wierzchu przewodu. 2.4. Zaleca się stosowanie zaworów napowietrzająco-odpowietrzających na zakończeniach pionów.com. Bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej z instalacjami prowadzącymi inne ciecze. JeŜeli instalacja jest zasilana w wodę ze stacji uzdatniania. W pobliŜu zaworu napełniającego naleŜy umieścić tabliczkę z tekstem "Po napełnieniu natychmiast odłączyć". JeŜeli dla ochrony przed korozją stosuje się powłoki malarskie.zakończenie wylewki z armatury czerpalnej powinno być połoŜone co najmniej 20 mm nad najwyŜszym moŜliwym zwierciadłem wody w komorze roboczej przyboru.4. aby w kaŜdym odcinku przewodu zapewniony był ruch wody. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Bezpośrednie połączenie przewodów ciepłej i zimnej wody jest niedopuszczalne.4. 2. Przewody ciepłej wody (rozdzielcze. Zewnętrzne ochrony antykorozyjne elementów instalacji powinny odpowiadać charakterowi agresywności otoczenia. to sposób prowadzenia przewodów musi pozwalać na okresowe naprawy i odnawianie powłok. Urządzenia centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjne mogą być połączone z instalacją wodociągową tylko okresowo za pomocą elastycznego przewodu z zastosowaniem zaworu odcinającego i zwrotnego. przygotowującej jednocześnie wodę do picia i dla potrzeb technologicznych.4.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Powłoki antykorozyjne stykające się z wodą i inhibitory powinny mieć świadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Dopuszcza się podłączenie instalacji wodociągowej do dwóch źródeł wody z zastosowaniem zbiornika pośredniego bezciśnieniowego zapewniającego utrzymanie ciśnienia atmosferycznego nad zwierciadłem wody.wylewka z armatury czerpalnej jest wyposaŜona w przerywacz przepływu wody lub przerywacz jest częścią konstrukcyjną punktu czerpalnego. piony oraz cyrkulacyjne) powinny być izolowane dla ograniczenia strat ciepła.3.2. Przewody prowadzone w gruncie na zewnątrz obiektu budowlanego powinny być ułoŜone 0. w którym temperatura nie spada poniŜej +5°C. Stosowanie pomp strumienicowych w instalacjach wodociągowych jest niedopuszczalne.pl Strona 3 . konstrukcje mocujące i podtrzymujące powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami malarskimi. Instalacja wodociągowa powinna być tak zaprojektowana. Fragmenty instalacji. pary lub gazy jest niedopuszczalne. Dolna krawędź wlotu wody do zbiornika powinna znajdować się co najmniej 20 mm nad najwyŜszym poziomem swobodnego zwierciadła wody w zbiorniku. mogących powodować wzrost temperatury wody ponad dopuszczalną dla wody do picia. w otoczeniu których temperatura moŜe spadać poniŜej 0°C powinny by ć rozwiązane w sposób umoŜliwiający opróŜnienie z wody. powinny być izolowane. to dopuszcza się podniesienie przewodu w bezpośrednim sąsiedztwie ławy lub stopy na wysokość umoŜliwiającą przejście przewodem przez ścianę obiektu nad ławą lub stopą. Fragmenty instalacji wody zimnej prowadzone w pobliŜu źródeł energii cieplnej. JeŜeli wymagania dotyczące głębokości ułoŜenia przewodu ze względu na przemarzanie nie mogą być spełnione. Rozwiązanie instalacji wodociągowej oraz zastosowane urządzenia i elementy powinny zapewnić w kaŜdym punkcie czerpalnym wodę o jakości odpowiadającej jakości wody do picia i nie dopuścić do przedostania się do sieci wody o gorszej jakości. to przewód naleŜy dodatkowo zabezpieczyć przed moŜliwością zamarzania wody. JeŜeli trasa przewodu prowadzi do kolizji z ławą lub stopą fundamentową obiektu. Armatura czerpalna z zakończeniem w postaci węŜa elastycznego powinna być wyposaŜona w przerywacz przepływu wody. Zawory odcinające i spustowe muszą być umieszczone w miejscu.PN-92/B-01706 2. Niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie instalacji wodociągowej zasilanej z urządzeń centralnego zaopatrzenia w wodę z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł wody. . Przewody instalacji wodociągowej nie mogą być prowadzone przez studzienki kanalizacyjne i inne urządzenia kanalizacyjne. Ochrona przed korozją. ASLAN .

wynoszące 0.07≤Σqn≤20 dm3/s. Instalacje. WYMIAROWANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH 3.pl Strona 4 . W budynkach o niewielkiej wysokości zasilanych bezpośrednio z sieci wodociągowej. dm3/s. licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody. wykorzystywane do uziemień. dopuszcza się stosowanie innych metod obliczeniowych uzasadnionych technicznie. w budynkach mieszkalnych naleŜy określać wg wzoru (1) lub (2): (1) (2) w których: qn . strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji. Wyznaczenie przepływu obliczeniowego. e) wyznaczenie minimalnego ciśnienia wody dla instalacji. Sposób rozwiązania instalacji i jej elementów.1. Instalacje wodociągowe wykonane z przewodów metalowych mogą być. Zaleca się wyznaczenie przepływu obliczeniowego wg zasad podanych w 3.1.5 dm3/s. Współpraca instalacji wodociągowej z instalacją wodną przeciwpoŜarową. Wzór (2) naleŜy stosować dla Σqn > 20 dm3/s oraz dla armatury o qn ≥ 0.normatywny wypływ z punktów czerpalnych. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w PN-87/B-02151/02. Przepływ obliczeniowy wody q. pomp. Ciśnienie w sieci wodociągowej powinno zapewnić wymagane ciśnienie.2. Stanowisko wodomierzowe powinno być wyposaŜone w mostek uziomowy. Wymiarowanie przewodów wodociągowych polega na określeniu: średnic przewodów. 3.6. w których występują elementy z miedzi i jej stopów oraz ze stali ocynkowanej naleŜy projektować tak. oraz dla armatury o qn ≥ 0. natomiast przepływ obliczeniowy wody wyznaczony ze ASLAN . Tok wymiarowania przewodów jest następujący: a) podzielenie instalacji na odcinki obliczeniowe. przy wymaganym ciśnieniu wody przed punktem czerpalnym.5 dm3/s. a szczególnie posadowienia zbiorników.1. mocowania przewodów i elementów instalacji wodociągowej do przegród budowlanych powinien ograniczyć moŜliwość powstawania i rozchodzenia się hałasu i drgań spowodowanych pracą instalacji.1.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.com. b) wyznaczenie przepływów obliczeniowych dla odcinków. 3. aby elementy stalowe były wbudowane przed elementami z miedzi i jej stopów. Wymiarowanie przewodów 3.5. Wzór (1) naleŜy stosować dla 0. Instalacja wodociągowa współpracująca z instalacją wodną przeciwpoŜarową powinna spełniać wymagania PN-72/B-02865.4.5. 2.2 MPa. instalacja przeciwpoŜarowa wodna moŜe być połączona z instalacją wodociągową doprowadzającą wodę na cele bytowo-gospodarcze.PN-92/B-01706 Fragmenty instalacji niedostępne w czasie eksploatacji powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający ochronę przed korozją do czasu generalnego remontu instalacji. Ochrona przed hałasem i drganiami. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych podano w tabl. Wzory (1) i (2) stosuje się dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego ogólnej ilości wody. c) dobór średnicy przewodów na odcinkach obliczeniowych.4. 2. przed najdalej i najwyŜej połoŜonym zaworem hydrantowym. Wykorzystanie instalacji wodociągowych do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych. Zasady ogólne. 1.aslan. 2.2. d) wyznaczenie strat ciśnienia. w których wymaga się umieszczenia hydrantów wewnętrznych. za zgodą dostawcy wody.1. Wymaganie to nie dotyczy armatury z mosiądzu. wody zimnej i wody ciepłej. dm 3/s.

5 1.07 0..dn 15 .3 0.15 0.07 0.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym Normatywny wypływ wody Rodzaj punktu czerpalnego Wymagane ciśnienie MPa mieszanej1) qn qn zimna.2 0. Przepływ obliczeniowy wody dla budynków mieszkalnych ASLAN .1 0.1 0.3 0.0 0.dn 10 .05 0..aslan.15 0.dn 15 dn 15 dn 20 dn 25 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 15 dn 20 dn 15 dn 15 0.pl Strona 5 .7 1.07 0..15 0. ciepła tc = 55° C jeŜeli zawór z węzem L ≤ 10 m.07 0.15 0. to ciśnienie 0.0 0.15 0..1 0.1 0.15 MPa 3) przy całkowicie otwartej śrubie dławiącej 4) d .1 0. 2. Tablica 1. mm n Tablica 2.1 0..15 0.0 1..1 0.dn 154) .12 0.1 0..07 0.1 0.com.PN-92/B-01706 wzorów (1) i (2) w tabl.12 0.dn 25 .średnica nominalna punktu czerpalnego.07 0.1 0.1 0.3 0. dm3/s tylko zimnej lub ciepłej qn dm 3/s 0..dn 20 .05 0.25 0..15 0..1 0.1 Zawór czerpalny: bez perlatora2) z perlatorem Głowica natrysku Płuczka ciśnieniowa .13 0.1 0.1 Zawór spłukujący do pisuarów Zmywarka do naczyń (domowa) Pralka automatyczna (domowa) Baterie czerpalne dla natrysków dla wanien dla zlewozmywaków dla umywalek dla wanien do siedzenia Bateria czerpalna z mieszalnikiem Płuczka zbiornikowa Warnik elektryczny3) 1) 2) woda zimna tz = 15° C..05 0.05 0.04 0.. dm 3/s ciepła.3 0.1 0.

13 3.80 1.70 1.05 2.40 2. Tablicy 2 ASLAN .60 0.15 2.15 0.05 14.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.60 0.45 3.89 7.85 0.36 14.45 2.80 4.21 0.95 2.41 12.95 1.11 6.10 2.81 2.pl Strona 6 .28 9.60 1.95 16.com.03 1.29 0.55 1.80 14.50 0.55 0.39 1.59 1.99 17.40 20.70 1.10 0.26 5.10 1.75 0.25 0.40 1.45 1.50 1.48 18.51 8.29 2.68 6.58 19.80 0.17 17.00 1.20 1.78 18.72 13.56 8.08 9.75 0.41 3.71 12.65 1.75 1.04 12.76 15.90 0.49 4.95 1.06 3.30 1.80 11.76 11.50 0.90 0.20 1.70 0.48 0.38 0.23 16.PN-92/B-01706 Σqn dla armatury < 0.21 10.85 1.25 2.5 dm3/s 0.15 0.69 13.70 0.92 2.63 10.35 0.88 10.85 0.60 0.10 0.06 0.44 2.15 1.70 6.40 0.83 3.20 2.55 0.05 0.56 7.00 2.87 1.72 0.35 2.80 0.35 1.50 1.15 1.67 5.31 1.74 3.86 20.25 1.27 6.30 2.65 0.33 cd.55 2.50 0.02 8.17 2.54 9.90 1.22 4.17 5.03 7.05 9.00 1.87 5.5 dm3/s q dm3/s 0.05 1.aslan.30 0.12 4.78 4.48 16.45 0.24 ≥ 0.04 2.20 0.65 0.

30 3.15 4.85 3.65 3.62 38.15 5.45 3.60 3.50 3.32 35.70 2.71 92.05 4.55 2.41 58.80 4.65 4.95 3.20 5.35 3.15 33.08 108.10 4.10 3.05 3.60 4.80 2.58 43.85 2.70 3.10 5.95 4.00 4.30 ASLAN .13 29.75 2.90 2.90 3.95 5.PN-92/B-01706 Σqn dm3/s 21.50 4.35 4.21 78.65 114.65 2.aslan.28 27.90 4.25 4.08 49.45 4.25 3.30 4.80 3.04 52.51 83.55 4.89 23.40 3.17 70.83 62.com.70 4.45 120.08 31.55 3.04 40.pl Strona 7 .62 97.60 2.10 74.26 46.54 25.79 133 140 147 155 162 170 178 187 196 205 215 225 235 246 257 268 280 292 305 318 331 345 360 374 390 406 q dm3/s 2.40 4.15 3.15 55.25 5.00 3.41 66.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.20 3.00 5.74 103.05 5.75 3.75 4.01 87.20 4.50 126.85 4.

50 5. Dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego w hotelach i domach towarowych naleŜy stosować wzór (4)........com....... Prędkość przepływu wody w przewodach wodociągowych pod ciśnieniem nie powinna być większa niŜ: . 1.....5.... ... 1.5 m/s... 3. C 3..35 5...1... Pa naleŜy wykonać korzystając ze wzoru: ASLAN .......1..45 5.40 5....................................5 dm3/s oraz w obszarze 0........... ...... a dla domów towarowych wzór (7)..... Wyznaczanie strat ciśnienia.. 3...PN-92/B-01706 422 439 456 474 493 512 5..... Obliczenie liniowych strat ciśnienia ∆pl. C tz = 10° je Ŝeli źródłem zasilania w wodę wodociągu są ujęcia wód podziemnych..pl Strona 8 . których q n > 0... .. Zalecane prędkości przepływu wody.. Temperatura ciepłej wody tc na wlocie do instalacji nie powinna przekraczać 55° Przyj ęcie innych temperatur powinno być udokumentowane względami technologicznymi............. Na odcinkach obliczeniowych naleŜy wyznaczyć liniowe i miejscowe straty ciśnienia..... Temperatury obliczeniowe ciepłej wody. C.1 < Σq n ≤ 20 dm3/s naleŜy stosować wzór (5)......5 m/s. jeŜeli w wyposaŜeniu są punkty czerpalne..aslan..w podłączeniach wodociągowych (domowych) .3.....55 5... 1.hotele i domy towarowe (4) (5) (6) (7) Dla wyznaczenia przepływu obliczeniowego w budynkach biurowych i administracyjnych dla których Σq n ≤ 20 dm3/s naleŜy stosować wzór (1)...0 m/s. dm3/s w budynkach niemieszkalnych naleŜy określać w oparciu o wzory: .......5 dm3/s oraz w obszarze 1 < Σq n ≤ 20 dm3/s natomiast jeŜeli w wyposaŜeniu instalacji są tylko punkty czerpalne których qn < 0....w przewodach rozdzielczych ..... W obszarze Σqn > 20 dm3/s dla hoteli naleŜy stosować wzór (6)....w pionach .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www....60 Przepływ obliczeniowy wody q.0 m/s.. Dla instalacji wodociągowych w obiektach innych niŜ wyŜej wymienione naleŜy dobrać wzór do ustalenia przepływu obliczeniowego przez analogię do sposobu korzystania z instalacji przez uŜytkowników.1...... 1.4..w połączeniach od pionu do punktów czerpalnych .budynki biurowe i administracyjne (3) .. Obliczeniowe temperatury zimnej wody tz dopływającej do węzła ciepłej wody naleŜy przyjmować: tz = 5° je Ŝeli źródłem zasilania w wodę wodociągu są ujęcia wód powierzchniowych.... natomiast dla Σqn > 20 dm3/s naleŜy stosować wzór (3). Temperatura ciepłej wody w najwyŜej i najdalej połoŜonym punkcie czerpalnym nie moŜe być niŜsza niŜ 45°C..........

Dla obliczeń przybliŜonych straty miejscowe moŜna przyjmować jako około 30% strat liniowych.średnia prędkość przepływu wody w przewodzie.dla rur Ŝeliwnych .aslan. 3. kg/m3.dla rur miedzianych .obliczeniowy spadek temperatury ciepłej wody na drodze jej przepływu od węzła cieplnego do najniekorzystniej ASLAN . m. Wartość współczynnika λ dla rur chropowatych naleŜy obliczyć wg PN-76/M-34034. Wymiarowanie przewodów cyrkulacyjnych.gęstość wody.współczynnik oporów miejscowych wg PN-76/M-34034.pl Strona 9 . Ŝe zawory czerpalne są zamknięte.5 mm. ∆t p . mm 15 ÷ 20 20 ÷ 25 25 ÷ 32 40 Obliczenia przewodów cyrkulacyjnych naleŜy prowadzić przy załoŜeniu. ρ .PN-92/B-01706 (8) w którym: λ . Obliczeniowy strumień masy lub objętości wody cyrkulacyjnej naleŜy obliczyć ze wzorów (10) i (11): (10) w którym: qmc . . m/s.straty mocy cieplnej w instalacji. ρ . Φc . kW. przyjmując następujące wartości chropowatości bezwzględnej k: .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.6.długość odcinka obliczeniowego. l . v . Tablica 3. di . Do obliczania liniowych strat ciśnienia moŜna wykorzystać nomogramy Z-1 ÷ Z-8 podane w załączniku.com. 0.dla rur PVC 1. Obliczanie miejscowych strat ciśnienia ∆pm. m.5 mm.1. kg/s.01 mm.współczynnik oporów liniowych.05 mm. Średnice przewodów cyrkulacyjnych Średnica przewodu zasilającego d z. mm 15 ÷ 25 32 ÷ 50 65 ÷ 80 100 Średnica przewodu cyrkulacyjnego d c. ν.dla rur stalowych ocynkowanych 1. 0. Wstępne ustalenie średnicy przewodu cyrkulacyjnego naleŜy dokonać posługując się tablicą 3.obliczeniowy strumień masy wody cyrkulacyjnej. Pa naleŜy wykonać wg wzoru: (9) w którym: ζ .wewnętrzna średnica przewodu.jak we wzorze (8).

miejscowe straty ciśnienia. Minimalne ciśnienie wody pmin . Pa naleŜy ustalić jako sumę strat występujących we fragmencie instalacji uznanym za obieg najniekorzystniejszy pod względem hydraulicznym.ciepło właściwe wody. Dla instalacji połoŜonych na obszarze centralnego zaopatrywania w wodę wartość ciśnienia dyspozycyjnego powinien podać dostawca wody. przyjąć u = 3 ÷ 5 na godzinę.aslan. Wyznaczanie minimalnego ciśnienia dla instalacji i wybór układu instalacji. m3.przyspieszenie ziemskie. Pa. JeŜeli obliczona wartość p c jest mniejsza od strat ciśnienia.geometryczna wysokość połoŜenia zaworu (punktu czerpalnego) nad źródłem wody.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Pa. m. cw . kJ/(kg ⋅ K) (11) w którym: qvc . to instalacja moŜe być zasilana bezpośrednio ze źródła wody. g . to w układ cyrkulacji naleŜy włączyć urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody do wartości zapewniającej właściwą cyrkulację. ASLAN . m/s2. to instalacja wymaga dodatkowego urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody. ∆pm .1. Przy wymiarowaniu przewodów cyrkulacyjnych dopuszcza się inne metody obliczeń podane w literaturze technicznej. pw .gęstość wody.com.7. p1 . a najwyŜszym punktem połączenia przewodu cyrkulacyjnego z zasilającym. Dla dokonania wyboru układu instalacji naleŜy określić w sposób przybliŜony ciśnienie wody dla instalacji i porównać ją z wartością ciśnienia dyspozycyjnego w źródle wody. Pa obliczonym wg wzoru: (12) w którym: h . Dla wyrównania ciśnienia w obiegu cyrkulacyjnym dopuszcza się stosowanie kryz (minimalna średnica kryzy 5 mm) lub zaworów regulacyjnych.2 m/s i nie powinna przekraczać 0. m/s2.objętość wody w przewodach zasilających i cyrkulacyjnych.straty ciśnienia w obrębie wodomierza. Pa. kg/m3. g . Pa.gęstość wody odpowiadająca temperaturze wody powracającej z obiegu cyrkulacyjnego. ρ .obliczeniowy strumień objętości wody cyrkulacyjnej. JeŜeli wartość ciśnienia dyspozycyjnego jest mniejsza od wartości ciśnienia minimalnego. C. Do dalszych obliczeń przyjmuje się większą z dwóch wartości przepływu uzyskaną ze wzorów (10) i (11).gęstość wody odpowiadająca temperaturze wody zasilania. Pa.straty ciśnienia w obrębie wymiennika. Vp .geometryczna róŜnica wysokości między środkiem wymiennika. Stratę ciśnienia wody w obiegu cyrkulacyjnym ∆p c. Prędkość przepływu wody w przewodach cyrkulacyjnych nie powinna być mniejsza od 0. u . dm3/s.PN-92/B-01706 połoŜonego punktu czerpalnego. ° ∆tp = (5 ÷ 10)° C. ∆pl .stopień cyrkulacji: praktycznie poŜądana krotność wymiany wody w układzie instalacji w warunkach obliczeniowych. 3. kg/m3.pl Strona 10 . Przy projektowaniu układu z cyrkulacją grawitacyjną wartość strat ciśnienia w najniekorzystniejszym hydraulicznie obiegu cyrkulacyjnym naleŜy porównać z dyspozycyjnym ciśnieniem czynnym pc. JeŜeli wartość ciśnienia dyspozycyjnego jest większa (lub równa) od wartości ciśnienia minimalnego.przyspieszenie ziemskie. m. p2 . Pa naleŜy ustalić ze wzoru (13) w którym: hg . kg/m3. ∆pwd . Dla instalacji wody zimnej ∆pwym = 0.ciśnienie wody przed punktem czerpalnym.liniowe straty ciśnienia. ∆pwym .5 m/s.

W obliczeniach wstępnych dopuszcza się uproszczenia 1 dm3 = 1 kg.średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.gęstość wody.liczba uŜytkowników zaopatrywanych z węzła ciepłej wody. .1.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody.n. Projektowanie urządzeń do miejscowego przygotowania ciepłej wody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający spełnienie wymagań producenta urządzeń do podgrzewania wody.współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru wody.jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla uŜytkownika. Przepływy obliczeniowe do wymiarowania węzła ciepłej wody naleŜy obliczyć wg następujących wzorów: (14) (15) (16) w których: qd śr . dm 3/d lub kg/d. Urządzenia do centralnego przygotowania ciepłej wody. 3. h/d. m 3/d.n).PN-92/B-01706 3. cw = 4. 3.3.j.).com.liczba godzin uŜytkowania instalacji w ciągu doby. Doboru urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody naleŜy dokonać w oparciu o przepływ obliczeniowy dla grupy budynków.2. Urządzenia do miejscowego przygotowania ciepłej wody. m3/(d. Dla budynków mieszkalnych naleŜy przyjmować: .obliczeniowy przepływ ciepłej wody.j.2. .j. m3/h. dla której wymagane jest podnoszenie ciśnienia wody i która nie moŜe być zasilana bezpośrednio z sieci wodociągowej.obliczeniowa temperatura zimnej wody wg 3.j.1.32 .).pl Strona 11 .n. kW lub kJ/s naleŜy obliczać ze wzoru: (17) w którym: q .2 kJ/(kg° C).ciepło właściwe wody. Obliczeniową moc cieplną wymiennika Φ. odpowiednio do sposobu podgrzewania wody i akumulacyjności urządzeń do podgrzewania wody. dm3/h lub kg/h. budynku lub części budynku (strefa zasilania).2. Odpowiednio do wartości q: Φ = Φ d śr jeŜeli q = qd śr Φ = Φ h śr jeŜeli q = qh śr Φ = Φ h max jeŜeli q = qh max cw . τ .). U-0. dm3/(d.obliczeniowa temperatura ciepłej wody wg 3.1 uŜytkownik = 1 mieszkaniec (1 j.n.średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.qc = 110 do 130 dm3/(d. m3/h.244. qh max maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.czas uŜytkowania instalacji ciepłej wody τ = 18 h/d w godzinach od 6 do 24. tz . ρ . U . 3.2.). ASLAN .).1. . odpowiednio kg/dm3 lub kg/m3.Nh = 9. qc . dm 3/h lub kg/h. Nh .aslan. Rodzaj zastosowanego urządzenia do miejscowego przygotowania ciepłej wody powinien być dostosowany do dostępnej formy energii. q = qd śr lub q = qh śr lub q = qh max.4.n.3.4. jednostki naturalne (j. kg/(d. Dla innych uŜytkowników powyŜsze wielkości naleŜy ustalić analizując sposób korzystania z instalacji ciepłej wody. tc . WyposaŜenie zabezpieczające.2. Zabezpieczenie urządzeń do przygotowania ciepłej wody powinno być zgodne z PN-76/B-02440. Urządzenia do przygotowania ciepłej wody 3.n. qh śr .

. mm.pl Strona 12 . 4.). Zawory zwrotne naleŜy instalować we wszystkich miejscach instalacji. . Podłączenie wodociągowe.4.w powiązaniu z urządzeniami pomiarowymi. 4. jeŜeli przewiduje się więcej niŜ jedno podłączenie wodociągowe.2. . Urządzenia do pomiaru objętości. . W przypadku gdy ze wspólnego podłączenia wodociągowego zasilana jest instalacja wodociągowa wody przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpoŜarowe. . WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 4.w miejscach umoŜliwiających odcięcie dopływu wody do punktów czerpalnych. 3. Przepływ obliczeniowy wody na cele przeciwpoŜarowe naleŜy ustalić w oparciu o wymagania PN-72/B-02865. w otoczeniu których temperatura moŜe spaść poniŜej 0° C. to średnicę podłączenia wodociągowego naleŜy dobrać na przepływ większy. e) dla dobranego wodomierza ustalić w oparciu o dane producenta wodomierzy stratę ciśnienia odpowiadającą przepływowi obliczeniowemu wody q przez wodomierz.3.nominalna średnica dobranego wodomierza. jeŜeli spełniony jest warunek: (19) gdzie: DN . Doboru wodomierza wirnikowego naleŜy dokonać wg poniŜszych zasad: a) ustalić przepływ obliczeniowy wody q dla budynku lub części budynku. d . Zawory odcinające naleŜy umieszczać co najmniej w następujących miejscach instalacji: . Średnicę podłączenia wodociągowego naleŜy dobrać w oparciu o przepływ obliczeniowy wody dla budynku. zawór główny: rolę tę moŜe pełnić drugi z zaworów (zasuw) odcinających zestawu wodomierzowego licząc w kierunku przepływu wody. zbiorniki spłukujące w ustępach ogólnodostępnych. b) ustalić umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza qw.w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody i centralnego jej podgrzewania . .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.w sposób i w ilości zapewniających poprawną i wygodną eksploatację. mm. strumienia objętości lub strumienia masy innego niŜ wodomierz wirnikowy naleŜy dokonać wg zaleceń producenta urządzenia pomiarowego. Armatura wodociągowa i urządzenia pomiarowe powinny być umieszczone w miejscach umoŜliwiających wygodny dostęp i właściwą obsługę.aslan. Doboru urządzenia do pomiaru objętości.na odgałęzieniach od pionu do punktów czerpalnych. 4.na rozgałęzieniach przewodów rozdzielczych.PN-92/B-01706 Doboru urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody naleŜy dokonać wg zaleceń producenta lub korzystając z metod podanych w literaturze technicznej. zbiorniki do pisuarów. d) dobór wodomierza moŜna uznać za prawidłowy.5.na odgałęzieniu od pionu do grupy punktów czerpalnych jednego rodzaju (np. . 3. a szczególnie w następujących miejscach: ASLAN . Wodomierz naleŜy montować do instalacji z zachowaniem zasad podanych w PN-91/M-54910.w miejscu umoŜliwiającym odcięcie dopływu wody do pionu.com. natryski itp.na połączeniu wodociągowym za wodomierzem jako tzw. m3/h (18) c) dobrać wodomierz porównując umowny przepływ obliczeniowy q w z maksymalnym strumieniem objętości q max podanym przez producenta wodomierza.1. strumienia objętości lub strumienia masy wody. które wymagają zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody.średnica przewodu na którym wodomierz ma być zainstalowany.

. jeŜeli odległość przewodów jest mniejsza niŜ 0. Przewody instalacji wodociągowej prowadzone na zewnątrz budynku powinny być chronione przed wpływami termicznymi w sposób określony w 2.pl Strona 13 . ASLAN . którego wskazania będą stanowiły podstawę do rozliczeń z dostawcą wody lub energii cieplnej powinny być wyposaŜone w sumatory. 4. dla innych obiektów budowlanych w miejscach umoŜliwiających jednoznaczne rozliczenie zuŜycia wody w obiekcie.dla fragmentu instalacji i urządzeń.0. Konstrukcja węzła powinna umoŜliwić naprawę i wymianę przewodów. zbiorniki na ścieki.5 m.aslan. Prowadzenie przewodów. to niezaleŜnie od poprzednich wymagań naleŜy zainstalować dodatkowe urządzenia pomiarowe umoŜliwiające rozliczenie naleŜności między uŜytkownikami.w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody i centralnego jej podgrzewania. o ile szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.4. . Przewody wodociągowe na zewnątrz budynku powinny być przy układaniu równoległym prowadzone w odległości co najmniej: . w otoczeniu których temperatura moŜe spaść poniŜej 0° C.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Spust wody z instalacji naleŜy zapewnić: .com.5. . a przed pierwszym punktem czerpalnym. a od rur gazowych 0. w miejscach skrzyŜowań 0. licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody.) naleŜy kaŜdorazowo przeanalizować i ustalić minimalne odległości i sposób zabezpieczenia przewodów.za zestawem wodomierzowym.0.objętości lub strumienia objętości wody. W przypadku skrzyŜowania przewodów wodociągowych z przewodami kanalizacyjnymi. aby było moŜliwe spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie.3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wewnątrz budynku prowadzenie przewodów w odkrywanych lub przełazowych kanałach podłogowych. Zabrania się prowadzenie przewodów wodociągowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. 4. .1. Wewnątrz budynku. przy czym spadek przewodu powinien być taki. Urządzenia pomiarowe. . . 4.6 m. jeŜeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. JeŜeli instalacja wodociągowa jest wykonana jako prefabrykowana. paliwo itp. Piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolację powietrzną dookoła rury. .4. Minimalna odległość metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0. JeŜeli obiekt budowlany ma wielu uŜytkowników.05 m. o ile spust nie stanowi integralnej części urządzenia lub zbiornika. Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.ciśnienia wody. licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody dla kaŜdego pionu. Urządzenia do pomiaru zuŜycia energii cieplnej naleŜy instalować w miejscach i w ilości uzgodnionej między uŜytkownikiem instalacji i dostawcą energii cieplnej.temperatury wody (w instalacjach ciepłej wody).6. o ile sumator nie stanowi integralnej części urządzenia pomiarowego.5 m od kabli telekomunikacyjnych. w sposób nie naruszający równowagi gruntu pod fundamentami budowli. W instalacjach wodociągowych naleŜy stosować urządzenia do pomiaru: . Przewody wodociągowe wody zimnej mogą być prowadzone w przełazowych kanałach wspólnie z przewodami sieci cieplnych lub centralnych ogrzewań pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed roszeniem oraz zapewnienia dostępu dla kontroli. przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do najbliŜszych ścian.8 m od kabli energetycznych.5 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych.zuŜycia energii elektrycznej i cieplnej. . Urządzenia do pomiaru objętości przepływu wody powinny być zainstalowane co najmniej na kaŜdym podłączeniu wodociągowym do budynku mieszkalnego.dla poszczególnych urządzeń i zbiorników przeznaczonych do magazynowania i podnoszenia wody. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie przewodów po wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych budynku.PN-92/B-01706 .15 m. Przy prowadzeniu przewodów w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń mogących spowodować skaŜenie wody (np. Urządzenie pomiarowe. to dopuszcza się prowadzenie przewodów wodociągowych z innymi przewodami w węzłach sanitarnych.dla całej instalacji na połączeniu wodociągowym bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. naleŜy stosować rury ochronne na przewodzie wodociągowym. Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być prowadzone po ścianach wewnętrznych lub w bruzdach ścian wewnętrznych.

5 mm i t = 55oC. Ochrona przed hałasem w budynkach.PN-92/B-01706 W budynkach i innych obiektach budowlanych na obszarach górniczych przewody instalacji wodociągowych powinny być prowadzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.com.1 mm i t = 55oC INFORMACJE DODATKOWE 1. przy k = 1. KONIEC ZAŁĄCZNIK Nomogramy Rys.05 mm i t = 10oC.5 mm i t = 10oC. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-76/M-34034 Rurociągi. Rys. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach Ŝeliwnych kołnierzowych. Rys. przy k = 0. Z-7.05 mm i t = 10oC.5 mm i t = 10oC. przy k = 0. przy k = 1. Zasady obliczeń strat ciśnienia PN-91/M-54910 Wodociągi. Posadowienie bezpośrednie budowli. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej 3.pl Strona 14 .5 mm i t = 10oC. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach z PVC kielichowych. przy k = 1. Instytucja opracowująca normę: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Wykaz dokumentów wykorzystanych przy opracowaniu normy ASLAN . Rys. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych miedzianych. Z-8. przy k = 0.aslan. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpoŜarowa PN-81/B-03020 Grunty budowlane. 2. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych stalowych średnich. Z-3. Rys. Normy zagraniczne Niemcy DIN 1988 Teil 3 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI): Ermittlung der Rohrdurchmesser. przy k = 0. Z-4. Z-1. testing and maintenance of sérvices supplying water for domestic use within buildings and their curtilages 4. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach Ŝeliwnych kielichowych klasy LA. Z-2. Rys. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych miedzianych. Normy związane PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana.01 mm i t = 10oC.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Technische Regel des DVGW Czechosłowacja ČSN 736655 Wypocet vnitrnich vodovodu Wielka Brytania BS 6700:1987 Design. Z-5. installation. Z-6. Wymagania PN-72/B-02865 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych stalowych średnich. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach z PVC bezkielichowych. Rys. Rys. PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. przy k = 1.

1 do B.inŜynieria sanitarna. Dz. 0326195 .aslan.4. 5/80.wymagania. w sprawie wyposaŜenia i wykańczania mieszkań i budynków mieszkalnych w uspołecznionym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej.instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. 0396727 wymagania.com. uwzględniając zalecenia zawarte w normie DIN 1988 oraz pr EN 1717. Stanisław Sosnowski. Autorzy projektu normy: dr inŜ. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej i zespół. Na końcu punktu 2.projektowanie.pl Strona 15 . marzec 1999 Zmiana do PN-92/B-01706 Deskryptory: 0224864 . Dz. nr 18. 17/80 Zarządzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 19 stycznia 1980 r.o dopuszczeniu materiału lub wyrobu do kontaktu z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze . 10 po słowie ZAŁĄCZNIK dodaje się jego oznaczenie literą B. 0078564 . Bud.8. Uwagi Zmiana PN-92/B-01706/Az1. . Dz. 0396727 . Poprawki. 0260740 . w sprawie wytycznych projektowania instalacji centralnej ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Zmienia się numerację rysunków od Z-1 do Z-8 odpowiednio na: od B.Departament Gospodarki Energetycznej i Paliwowej Ministerstwa Przemysłu.wodociągi. Niniejsza zmiana jest pierwszą zmianą wprowadzoną do PN-92/B-01706 TREŚĆ ZMIANY 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1977 r. 3. 7. W dotychczasowym załączniku na str.PN-92/B-01706 Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r.2 dodaje się akapit: Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wtórnym zanieczyszczeniem wody podano w załączniku A.o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie materiału lub wyrobu w zakresie instalacji wodociągowej Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" w Warszawie. Rozszerzenie normy o załącznik A było konieczne ze względu na wprowadzenie nowych materiałów.U.zaopatrzenie w wodę. 0214470 . 0260740 . . w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze z dnia 15 czerwca 1977 r. w sprawie warunków technicznych.o dopuszczeniu do eksploatacji i obrotu urządzeń energetycznych . Pol. nr 1/71 Rozporządzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r. Instytucje uprawnione do wydawania świadectw: . 2. Wprowadza się załącznik A (normatywny) o następującej treści: ASLAN . w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. 6. U. Załącznik A opracowano.instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.. Zarządzenie nr 47 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 sierpnia 1974 r. jakim powinny odpowiadać budynki. Dz. Mon. PRZEDMOWA DO ZMIANY Wprowadzono załącznik A dotyczący ochrony przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. 5. nowych technologii wykonania instalacji wodociągowych i ochronę zdrowia konsumentów wody.Państwowy Zakład Higieny. nr 6/74. Zmiany.projektowanie. Deskryptory: 0224864 .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. Bud.

).2 Kategoria 2 Płyn nie stanowiący zagroŜenia dla zdrowia człowieka. . naleŜy uwzględnić parametry tej instalacji.2. duŜym awaryjnym rozbiorem punktowym . A.aslan. Projektując zabezpieczenie wspólne dla kilku instalacji w obrębie jednego systemu wody pitnej. które pozostają lub mogą wejść w kontakt z wodą pitną.1 A.4 Kategoria 4 Płyn stanowiący zagroŜenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność co najmniej jednej substancji toksycznej lub bardzo toksycznej o LD50 ≥ 200 mg/kg wagi ciała lub teŜ co najmniej jednej substancji radioaktywnej. .moŜliwa droga powrotu płynu zanieczyszczonego do instalacji wody pitnej.3 Kategoria 3 Płyn stanowiący pewne zagroŜenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność co najmniej jednej substancji toksycznej lub bardzo toksycznej o LD50 > 200 mg/kg wagi ciała. zapachu. w której jest największe ryzyko przy najbardziej niekorzystnej kategorii płynu. który moŜe wystąpić w dwóch przypadkach: . podano w tablicy A.z hydrantu poŜarowego itp. Dwa podstawowe warunki powinny być spełnione aby doszło do zanieczyszczenia: . duŜymi wahaniami ciśnienia (np.po pierwsze. pęknięciem przewodu. A. w której mogły nastąpić zmiany w smaku. powinno się zabezpieczyć system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego.2.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. A.1 Kategoria 1 Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do uŜytkowania przez człowieka dla celów konsumpcyjnych. do tej kategorii zalicza się równieŜ wodę pochodzącą z instalacji wodociągowej.pl Strona 16 .Uwagi ogólne W celu utrzymania wody w systemie wody pitnej w stanie zdatnym do picia. JeŜeli wystąpią powyŜsze warunki.2. mutagennej bądź rakotwórczej.2 Klasyfikacja kategorii płynów. wodę szkodliwą bądź dowolny niepoŜądany płyn. przed którym naleŜy chronić układ instalacji wodociągowej. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka. . naleŜy zastosować odpowiednie zabezpieczenie. dla tego celu przyjęto pięć kategorii płynów. barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia): A.5 Kategoria 5 Płyn stanowiący zagroŜenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych. Wykonując kompleksową analizę systemu wody pitnej.com. A. w której moŜe wystąpić kontakt wody pitnej z wyŜej wymienionymi płynami. W tym wypadku LD50 = dawce doustnej niezbędnej do spowodowania śmierci 50 % populacji szczurów poddanych próbie. określić charakterystykę instalacji.moŜliwość kontaktu wody pitnej z płynem zanieczyszczonym. nadmiernym zapotrzebowaniem na wodę w części systemu.po drugie.PN-92/B-01706 Załącznik A (normatywny) Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych A.2. zbadać i określić jakość płynów. które mają lub mogą mieć kontakt z wodą pitną A.w wyniku przeciwciśnienia zwrotnego mającego swoje źródło w systemie znajdującym się poza instalacją wodociągową.1 Analiza zagroŜenia na skutek zanieczyszczenia w punkcie uŜytkowania i wybór zabezpieczenia .w wyniku spadku ciśnienia w sieci wodociągowej spowodowanego pracą zasuwy. pracą pomp hydroforowych. naleŜy: . które zapobiegnie zanieczyszczeniu wody pitnej przez osad. Określenie kategorii płynu. w którym ciśnienie sporadycznie przewyŜsza ciśnienie w instalacji wody pitnej.3 Zespoły zabezpieczające ASLAN .2.

mycia owoców i warzyw (katering) X X X X X X X X X X X2) X X ASLAN .PN-92/B-01706 Do zabezpieczenia układu instalacji wodociągowej przed moŜliwością zanieczyszczenia wody pitnej. Nazwy zespołów zabezpieczających.pl Strona 17 . Tablica A.2 A.4 i A. napoje chł.3 normy powinny być co najmniej typu EA (z moŜliwością nadzoru). kawa.com. Schematy urządzeń zabezpieczających podano w tablicy A.woda pod wysokim ciśnieniem .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. tak aby zapewnić pełną ochronę wody pitnej przed zanieczyszczeniem.woda pitna z sieci miejskiej .3 Wykaz urządzeń i instalacji oraz odpowiadające im urządzenia zabezpieczające podano w tablicy A. (jedzenie) .woda podgrzana .woda schłodzona .5 Zespół zabezpieczający powinien być wbudowany w urządzenie lub powinien być zainstalowany na doprowadzeniu (połączeniu) wody.woda + art.woda + czynnik antykorozyjny .woda + środki dezynfekcyjne .4 Zespoły zabezpieczające z uwzględnieniem kategorii płynu Rodzaj zespołu zabezpieczającego naleŜy dobrać zaleŜnie od kategorii płynu.woda + środki powierzchniowo czynne .woda + płyn niezamarzający .woda + glony (wodorosty) .woda stojąca1) .woda + czynniki chłodnicze 3.woda + mydło (detergenty) .) . ich symbole oraz kategorie płynu zestawiono w tablicy A.woda styrylizowana .gotowania potraw .1 Określanie kategorii płynu.woda + napoje alkoholowe . Zawory zwrotne wymienione w 4. Woda pitna wykorzystywana do: . spoŜ. zupy. Woda pitna z dodatkiem lub w kontakcie z płynami lub ciałami stałymi innymi niŜ kategoria 1: . naleŜy stosować odpowiednie zespoły zabezpieczające. (soki owoc.para . Woda pitna bez domieszek: .woda + płyny spoŜ. przed którego powrotem wymagane jest zabezpieczenie Kategoria Płyn 1 1.woda zmiękczona .woda demineralizowana X X X X X X X X 2 3 4 5 2..aslan. przed którym naleŜy chronić układ wodociągowy.

mycia ciała .napełnienia basenów .PN-92/B-01706 .w kanalizacji.pl Strona 18 .w szaletach X X X X X X X X X Tablica A.aslan.namaczania i mycia w zmywaniu naczyń .płukania w zmywaniu naczyń .centralnego ogrzewania (bez dodatków) .com.pojenia zwierząt .2 Schematy urządzeń zabezpieczających Rodzina A Typ A Swobodna przerwa powietrzna (h) AA BA Rodzina B Typ A Izolator przepływów zwrotnych z obniŜoną strefą ciśnienia z moŜliwością nadzoru Rodzina A Typ B Przerwa powietrzna AB Rodzina C Typ A Izolator przepływów zwrotnych o róŜnych strefach ciśnienia bez moŜliwości nadzoru CA ASLAN . śmietnikach .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.płuczek ustępowych .

PN-92/B-01706 Rodzina A Typ C Rodzina D Typ A Przerwa powietrzna z wlotem zatopionym z dopływem Przerywacz próŜni powietrza oraz z przelewem DA AC Rodzina A Typ D Przerwa powietrzna z iniektorem AD Rodzina D Typ B Przerwa na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym DB Rodzina D Typ C Przerwa na przewodzie ze stałym otworem napowietrzającym DC Rodzina E Typ C Zawór zwrotny antyskaŜeniowy podwójny z moŜliwością nadzoru EC ASLAN .pl Strona 19 .aslan.com.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.

pl Strona 20 .com.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.PN-92/B-01706 Rodzina D Typ H Przerywacz próŜni w kombinacji z zaworem zwrotnym DH Rodzina E Typ D Zawór zwrotny antyskaŜeniowy podwójny bez moŜliwości nadzoru ED Rodzina E Typ A Zawór zwrotny antyskaŜeniowy z moŜliwością nadzoru EA Rodzina G Typ A Mechaniczne rozłączenie przewodu nie wzbudzane czerpaniem GA Rodzina E Typ B Zawór zwrotny antyskaŜeniowy bez moŜliwości nadzoru EB Rodzina G Typ B Mechaniczne rozłączenie przewodu wzbudzane czerpaniem GB ASLAN .aslan.

WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.aslan.pl Strona 21 .3 Symbole i nazwy zespołów zabezpieczających z uwzględnieniem kategorii płynów Kategoria płynu Symbol AA AB AC AD BA CA DA DB DC DH EA EB EC Zespół zabezpieczający 1 Swobodna przerwa powietrzna Przerwa powietrzna z przelewem Przerwa powietrzna z wlotem zatopionym z dopływem powietrza oraz z przelewem Przerwa powietrzna z iniektorem Izolator przepływów zwrotnych z obniŜoną strefą ciśnienia z moŜliwością nadzoru Izolator przepływów zwrotnych o róŜnych strefach ciśnienia bez moŜliwości nadzoru Przerywacz próŜni Przerwa na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym Przerwa na przewodzie ze stałym otworem napowietrzającym Przerywacz próŜni w kombinacji z zaworem zwrotnym Zawór zwrotny antyskaŜeniowy z moŜliwością nadzoru Zawór zwrotny antyskaŜeniowy bez moŜliwości nadzoru Zawór zwrotny antyskaŜeniowy podwójny z moŜliwością nadzoru * * * * X X Ο Ο Ο X X 2 X X X X X X Ο Ο Ο X X 3 X X X X X X Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ Ο Ο ~ ~ ~ X X ~ ~ ~ ~ Ο ~ ~ 4 X X ~ X 5 X X tylko do pewnych zastosowań domowych X X ~ ~ ~ ASLAN .com.PN-92/B-01706 Rodzina H Typ A Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węŜa HA Rodzina H Typ B Przerywacz próŜni na przyłącze węŜa HB Rodzina H Typ D Przerywacz próŜni w kombinacji z zaworem zwrotnym na przyłącze węŜa HD Tablica A.

wykorzystujące sole Punkt napełnienia małego grzejnika < 70 kW.. gdy p = ciśnieniu atmosferycznemu 3) ~ zabezpieczenie nie jest zapewnione * tego przypadku nie rozpatruje się Tablica A. z dodatkami (płyn kat. wanna Bateria z węŜem elastycznym Umywalka. CA.pl Strona 22 . wanna z wlotem poniŜej krawędzi przelewowej Płuczka miski ustępowej Miska ustępowa.com.PN-92/B-01706 ED GA GB HA HB HC HD Zawór zwrotny antyskaŜeniowy podwójny bez moŜliwości nadzoru Mechaniczne rozłączenie przewodu nie wzbudzone czerpaniem Mechaniczne rozłączenie przewodu wzbudzane czerpaniem Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze węŜa Przerywacz próŜni na przyłącze węŜa Automatyczne odprowadzenie boczne Przerywacz próŜni w kombinacji z zaworem zwrotnym na przyłącze węŜa tylko do pewnych zastosowań domowych X X X Ο X X X Ο X X Ο ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ tylko do pewnych zastosowań domowych X X Ο ~ ~ Uwaga ogólna: Urządzeń z opróŜnieniem do atmosfery nie moŜna instalować w miejscach. (staw z rybami) AA AB AC AD BA CA DA DB DC DH EA EB EC ED GA GB HA HB HC HD X X X X X X X X ~ X X X X X X X ~ X ~ X X X X X X X ~ ~ X X X X X X ~ Ο Ο Ο Ο Ο X Ο Ο ~ Ο Ο Ο Ο ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ X ~ X ~ ~ X X ~ X ~ X X X Ο ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο ~ Ο ~ Ο ~ X ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ο Ο Ο ~ ~ X X ~ ~ ~ ~ X X X X ~ ~ X X ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ X X ~ ~ Ο X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ X X X Ο Ο Ο Ο X 10 11 12 13 X X X X X X ~ X X X X X X X X ~ X ~ Ο ~ X X X X X ~ Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ X ~ Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ X X ~ X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X ~ ~ ~ X X Ο 14 15 16 17 18 X X Ο X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ο Ο X X ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ X ~ Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ASLAN . zlew. pisuar Miska ustępowa z automatycznym zaworem spłukującym Urządzenie zmiękczające i odkwaszające. umywalka. prysznic.4 Zastosowanie gospodarczo-bytowe Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urządzenie lub instalacja Zlew. 3) Klimatyzacja z dodatkami (płyn kat. bez inhibitorów1) Urządzenie do napełniania systemu ogrzewania: woda bez inhibitorów. prysznic. 4) Urządzenie do podgrzewania bezpośredniego lub pośredniego ciepłej wody uŜytkowej ze zbiornikiem Zimna woda do produkcji wody chłodzonej (zdrój z wodą do picia) Ciepła lub zimna woda do maszyn z napojami (kawą) Urządzenie do dializy domowej Zawór czerpalny z gwintem do podłączenia węŜa do zastosowań domowych2) Staw ozdobny.) Symbole w tablicy oznaczają: X zabezpieczenie jest zapewnione Ο zabezpieczenie jest zapewnione tylko. 4) Klimatyzacja: bez dodatków. bidet. GB .aslan. które mogą być zalane (np. BA. woda z inhibitorami (płyn kategoria 3) Urządzenie do napełniania systemu ogrzewania: woda z inhibitorami (płyn kat..WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. GA.

trichloroetylen Urządzenia dozujące chemikalia (kat. szkołach Stoły laboratoryjne.WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www. 1) AA AB AC AD BA CA DA DB DC DH EA EB EC ED GA GB HA HB HC HD 5 5 5 5 4 X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X ~ ~ ~ ~ X Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ο 4 3 4 4 4 5 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 7 8 9 10 11 12 13 14 Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ~ ~ Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ X X X Ο ~ X ASLAN . nawozy. domach starców Napełnianie tankowców. perchloroetylen. Podłączone urządzenie. punkt napełniania Hydrofor Pralka i zmywarka do naczyń X X X X X X X X X X Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ X ~ ~ X ~ X X X Ο ~ ~ ~ Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ patrz zastosowanie inne niŜ gospodarczo-bytowe Ο X X X 1) JeŜeli wymiennik ci epła ma pojedynczą przegrodę. płyn z obwodu pierwotnego nie moŜe zawierać Ŝadnych produktów toksycznych lub mikrobiologicznych (kat. 4). np.pl Strona 23 . detergenty. np. 4 lub 5). 2) Wykorzystywany do mycia. instalacja nadziemna Zraszacz trawnikowy. domach starców Wlot do wanny poniŜej krawędzi przelewu w szpitalach. pracownie chemiczne w farmacji. pestycydy Urządzenia dozujące chemikalia (kat. pracownie bakteriologiczne. np.PN-92/B-01706 19 20 21 22 23 Zraszacz trawnikowy. Symbole jak w tablicy A. w przeciwnym razie naleŜy zastosować wymiennik dwuprzegrodowy.5 Zastosowanie inne niŜ gospodarczo-bytowe Nr 1 2 3 4 5 6 Urządzenie lub instalacja Węgiel aktywny w aparatach chemicznych Wanna kąpielowa i prysznicowa w szpitalach. np. instalacja podziemna Basen prywatny. w chirurgii Urządzenia do automatycznego mycia maszyn mleczarskich z urządzeniem dozującym środki dezynfekcyjne Maszyny do przetworu mięsa i ryb Łaźnie publiczne i baseny bez urządzeń do dezynfekcji Łaźnie publiczne i baseny z urządzeniami do dezynfekcji Urządzenia i instalacje do płukania i czyszczenia odpadów Wodopoje dla zwierząt w gospodarce hodowlanej Maszyny pralnicze Połączenie zaworu czerpalnego z węŜem giętkim Myjnia samochodowa bez obiegu zamkniętego Myjnia samochodowa z obiegiem zamkniętym śywienie 24 Maszyna do wyrobu lodu spoŜywczego w kostkach 2 X X X X X X Ο Ο Ο X X kat.aslan. zbiorników szlamowych Przybory do czyszczenia na sucho. acetylenu Urządzenia czyszczące wysokociśnieniowe Stoły laboratoryjne. wyposaŜa się w odpowiedni zespół zabezpieczający przed przepływem zwrotnym.com.3 Tablica A. środki dezynfekcji. zbiorników przemysłowych. 3) Urządzenia do wywoływania klisz fotograficznych Wanny galwaniczne Wytwornice gazów. czyszczenia lub podlewania.

zasysacz śliny Sprzęt dentystyczny .com.aslan.Kategoria płynu Symbole jak w tablicy A.PN-92/B-01706 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Obierak do ziemniaków Oddzielacz mąki ziemniaczanej Urządzenia do czyszczenia instalacji rozlewania alkoholu w barach Spryskiwacz ręczny Urządzenie do mycia jarzyn Sterylizator noŜy Separator tłuszczu Rondle róŜnego przeznaczenia Piekarniki o wymuszonej konwekcji Parnik Kocioł Urządzenie konwekcyjne do gotowania na parze Zlewy do płukania Kocioł do gotowania wrzątku Podgrzewacze płynów Urządzenie do sporządzania zimnych napojów Zasobnik/dozownik zimnych napojów Medyczne 5 5 3 3 5 5 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ~ ~ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X X X Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X X X X Ο X Ο X Ο X Ο X Ο ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X ~ X X X X ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ X X X X ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X X Ο X Ο X Ο X Ο ~ ~ ~ ~ X X X X 42 43 44 45 46 47 48 49 1) Sprzęt do dializy Sprzęt do masaŜu podwodnego Sprzęt dentystyczny .WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE www.urządzenie do płukania jamy ustnej Sprzęt dentystyczny .zlew do mycia sprzętu Sprzęt dentystyczny .pl Strona 24 .3 ASLAN .narzędzia Urządzenia do mycia basenów Autoklaw 5 5 4 5 5 4 5 5 X X X X X X X X X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X X X X X X X X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X ~ ~ Ο ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->